LG | 86TR3E-B | User manual | LG 86TR3E-B Instrukcja obsługi

LG 86TR3E-B Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Urządzenie
digital signage
firmy LG
(MONITOR
INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
86TR3E
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.........3
-- Zalecenia dotyczące instalacji produktu...............3
-- Zalecenia dotyczące zasilacza sieciowego i
zasilania elektrycznego..................................................5
-- Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu......7
-- Zalecenia dotyczące eksploatacji produktu.........7
-- Montaż na ścianie.............................................................8
LICENCJE........................................9
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO
PRACY.......................................... 10
-- Dodatkowe akcesoria...................................................11
-- Uwaga dotycząca korzystania z rysika...............11
-- Części i Przyciski.............................................................12
-- Montaż uchwytu ze śrubą oczkową.....................13
-- Montaż na ścianie..........................................................13
PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA.............................. 15
PODŁĄCZANIE............................ 17
-- Podłączanie do komputera........................................17
-- Podłączanie urządzenia zewnętrznego..............17
-- Korzystanie z listy wejść.............................................19
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW.............................. 20
DANE TECHNICZNE
PRODUKTU.................................. 24
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA
Zignorowanie tego typu uwag może spowodować lekkie zranienie lub uszkodzenie produktu.
OSTRZEŻENIE
•• Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Zalecenia dotyczące instalacji produktu
OSTRZEŻENIE
•• Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne.
-- Występuje ryzyko porażenia prądem, pożaru, nieprawidłowego działania lub odkształceń.
•• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
-- Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia. W razie przypadkowego spożycia należy
wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala. Poza tym opakowania winylowe mogą spowodować uduszenie,
dlatego należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie należy na nim siadać.
-- Jeśli produkt przewróci się lub upadnie, może to spowodować obrażenia ciała, dlatego zwłaszcza dzieci powinny
zachować ostrożność w pobliżu produktu.
•• Nie należy pozostawiać w przejściu luźno leżącego przewodu zasilającego ani sygnałowego.
-- Osoby przechodzące mogą się potknąć, co może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie produktu lub
obrażenia ciała.
•• Produkt należy umieścić w czystym i suchym miejscu.
-- Kurz lub wilgoć mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie produktu.
•• Jeśli z urządzenia będzie wydobywał się dym, inny zapach lub dziwne odgłosy, należy odłączyć przewód zasilania I
skontaktować się z centrum obsługi.
-- Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
•• Jeśli produkt zostanie upuszczony lub uszkodzony, należy go wyłączyć i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
-- Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru. Należy skontaktować się z centrum serwisowym.
•• Nie wolno upuszczać żadnych przedmiotów na produkt ani go uderzać. Nie wolno rzucać zabawkami ani innymi
przedmiotami w ekran produktu.
-- Może to spowodować zranienie osób znajdujących się w pobliżu oraz uszkodzenie urządzenia.
POLSKI
Ostrzeżenie: Niniejszy sprzęt odpowiada klasie A według normy CISPR 32. W warunkach mieszkalnych produkt może
powodować zakłócenia radiowe.
4
POLSKI
•• Nie należy dopuścić do upadku ani upuszczenia produktu podczas podłączania go do urządzenia zewnętrznego.
-- Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
•• W przypadku podłączania produktu do konsoli gier należy zachować między urządzeniami odległość równą
czterokrotności przekątnej ekranu.
-- Upadek produktu ze względu na niewystarczającą długość kabla może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie
produktu.
•• Długotrwałe wyświetlanie jednego obrazu może uszkodzić ekran i spowodować wypalenie. Aby chronić produkt
w przypadku długiego czasu używania, należy włączyć w komputerze wygaszacz ekranu lub uruchomić dostępną
w produkcie funkcję zabezpieczenia przed powstawaniem obrazu szczątkowego, a kiedy produkt jest nieużywany,
wyłączyć zasilanie. Wypalenia i inne związane z nimi uszkodzenia nie są objęte gwarancją na ten produkt.
•• Produktu NIE należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie oleju lub mgły olejowej,
-- Mogą one doprowadzić do uszkodzenia produktu i jego upadku.
PRZESTROGA
•• Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia nie mogą zostać zablokowane. Produkt należy
zamontować w odpowiednio przestronnym miejscu (zapewniając ponad 100 mm odstępu od ściany).
-- Jeśli produkt zostanie umieszczony za blisko ściany, może dojść do odkształcenia się produktu lub do zapłonu
spowodowanego przegrzaniem się.
•• Nie można dopuścić do zablokowania otworów wentylacyjnych urządzenia przez obrus lub zasłonę.
-- Przegrzanie się produktu może spowodować jego odkształcenie się lub zapłon.
•• Produkt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniemożliwi upadek produktu.
-- Upadek produktu może spowodować uszkodzenie ciała lub uszkodzenia produktu.
•• Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne.
•• Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
-- Może to spowodować uszkodzenie produktu.
•• Zainstalowanie produktu w warunkach niezgodnych z zalecanymi może spowodować znaczne pogorszenie jakości
obrazu, skrócenie okresu eksploatacji produktu oraz pogorszenie jego wyglądu. Przed instalacją produktu należy
skonsultować się z firmą LG lub wykwalifikowanym instalatorem. To ostrzeżenie dotyczy miejsc o znacznym stopniu
zapylenia, miejsc, w których występuje mgła olejowa, o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo wysokiej
wilgotności, a także lokalizacji, w których wykorzystywane są substancje chemiczne lub w których produkt będzie
włączony przez długi czas (np. lotnisk czy dworców kolejowych). Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje utratę
gwarancji.
•• Urządzenia nie wolno użytkować w miejscach o słabej wentylacji (np. na półkach lub w szafkach), na poduszkach lub
dywanach ani na zewnątrz budynków.
•• Urządzenia nie wolno też umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, np. urządzeń oświetleniowych.
5
OSTRZEŻENIE
•• W przypadku dostania się obcej substancji do produktu (telewizor, monitor, przewód zasilania, zasilacz sieciowy)
należy natychmiast odłączyć przewód sieciowy i skontaktować się z centrum serwisowym.
-- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem wywołane uszkodzeniem
produktu.
•• Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego ani zasilacza sieciowego mokrymi rękoma. Jeśli bolce przewodu są
mokre lub zakurzone, przed użyciem należy je osuszyć i oczyścić.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Należy dokładnie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego.
-- Jeśli wtyczka nie będzie prawidłowo podłączona, połączenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Należy korzystać z przewodów zasilających i zasilaczy sieciowych dostarczonych i zatwierdzonych przez firmę LG
Electronics Inc.
-- Korzystanie z niezatwierdzonych produktów może spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Przewód zasilający należy zawsze odłączać, trzymając za wtyczkę. Nie wolno nadmiernie wyginać przewodu
zasilającego.
-- Mogłoby to uszkodzić linię wysokiego napięcia, a tym samym doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
•• Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani zasilaczu sieciowym. Nie wolno też stawiać na nich ciężkich
obiektów (np. urządzeń elektrycznych) ani kłaść ubrań. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego i
zasilacza sieciowego ostrymi narzędziami.
-- Uszkodzone przewody zasilające mogą skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Nie należy rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować przewodu zasilającego ani zasilacza sieciowego.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
•• Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
•• Należy używać wyłącznie napięcia znamionowego.
-- W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu, a użytkownik może zostać porażony prądem.
•• W czasie burzy nie wolno dotykać przewodu zasilającego I sygnałowego, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.
-- Może to spowodować porażenie prądem.
•• Do jednego gniazdka nie należy podłączać kilku przedłużaczy, urządzeń elektrycznych czy grzejników elektrycznych.
Należy użyć listwy zasilającej z uziemieniem, przeznaczonej specjalnie do komputerów.
-- Przegrzanie może doprowadzić do pożaru.
POLSKI
Zalecenia dotyczące zasilacza sieciowego i zasilania
elektrycznego
6
POLSKI
•• Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je
dokładnie wysuszyć lub wytrzeć z nich kurz.
-- Nadmierna wilgoć może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.
•• Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy odłączyć przewód zasilający produktu.
-- Osadzający się kurz może spowodować pożar, a zużycie się izolacji – nieszczelność przewodów elektrycznych,
porażenie prądem lub pożar.
•• Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda I urządzenia.
-- Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi pożarem.
•• Nie należy wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. metalowych prętów) w końcówkę przewodu zasilającego,
gdy drugi koniec jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Poza tym nie wolno dotykać przewodu zasilającego
bezpośrednio po podłączeniu go do gniazdka.
-- Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•• Łącznik urządzenia służy do odłączania urządzenia.
•• Należy upewnić się, że urządzenie jest zamontowane w pobliżu gniazda sieciowego, do którego urządzenie ma zostać
podłączone, oraz że jest zapewniony łatwy dostęp do tego gniazdka.
•• Dopóki urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, nawet jego wyłączenie przyciskiem zasilania nie
powoduje rozłączenia go z siecią elektryczną.
PRZESTROGA
•• Gniazdko, zasilacz sieciowy i bolce przewodu zasilającego powinny być zawsze czyste.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar.
•• Nie należy odłączać przewodu zasilającego w trakcie korzystania z produktu.
-- Zwarcie może uszkodzić produkt.
•• Należy stosować wyłącznie przewód zasilający dołączony do urządzenia. W przypadku używania innego przewodu
zasilającego niż dostarczony przez roducenta, należy upewnić się, że jest on zgodny z wymogami obowiązującymi
w danym kraju. Jeśli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, skontaktuj się z producentem lub najbliższym
punktem serwisowym w celu jego wymiany.
7
Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu
•• W przypadku przenoszenia produktu panel powinien być skierowany do przodu. Produkt należy trzymać obiema
rękami. Upuszczenie produktu może spowodować porażenie prądem lub pożar. W przypadku konieczności naprawy
produktu skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Produkt należy wyłączyć, odłączyć od zasilania i odłączyć od niego wszystkie przewody. Przeniesienie dużych
urządzeń może wymagać udziału co najmniej 2 osób. Nie należy opierać się o przedni panel urządzenia ani wywierać
na niego zbyt dużego nacisku.
PRZESTROGA
•• Nie należy potrząsać produktem podczas przenoszenia.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
•• Nie należy wyrzucać opakowania produktu. Może się ono przydać podczas przeprowadzki.
Zalecenia dotyczące eksploatacji produktu
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
-- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
-- W celu kontroli, kalibracji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem.
•• Jeśli urządzenie ma pozostać przez dłuższy czas bez nadzoru, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
•• Produkt należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na kontakt z wodą.
-- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Nie dotykaj ani nie zarysowuj przodu i boków ekranu metalowymi przedmiotami.
-- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Należy unikać wysokich temperatur i wilgoci.
POLSKI
OSTRZEŻENIE
•• Produkt musi koniecznie zostać najpierw wyłączony.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
-- Przed przeniesieniem produktu należy także odłączyć wszystkie przewody. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
8
PRZESTROGA
POLSKI
•• W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych substancji.
-- Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru spowodowanego lekkomyślnym przechowywaniem łatwopalnych substancji.
•• Na czas czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający i delikatnie pocierać miękką szmatką, aby uniknąć
zadrapań. Do czyszczenia nie wolno używać mokrej szmatki. W przypadku korzystania z wody w aerozolu lub innego
płynu, nie należy rozpylać ich bezpośrednio na produkt. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem.
(Do czyszczenia produktu nie wolno używać środków chemicznych, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol.)
•• W celu ochrony wzroku należy podczas korzystania z produktu robić sobie przerwy.
•• Zawsze należy dbać o czystość produktu.
•• Podczas korzystania z urządzenia należy zająć wygodną, naturalną pozycję, pozwalającą na rozluźnienie mięśni.
•• W przypadku korzystania z produktu przez dłuższy czas należy robić regularne przerwy.
•• Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem,
ołówkiem lub długopisem, oraz należy unikać zadrapania panelu.
•• Należy zachować odpowiednią odległość od produktu.
-- Oglądanie obrazu na ekranie urządzenia ze zbyt małej odległości może spowodować pogorszenie wzroku.
•• Należy ustawić odpowiednią rozdzielczość i odświeżanie, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
-- W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Do czyszczenia produktu należy stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez producenta. (Nie należy
stosować benzenu, rozcieńczalników ani alkoholu.)
-- Może to spowodować odkształcenie się produktu.
•• Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury, np. poprzez wystawienie na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika elektrycznego.
•• Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury, np. poprzez wystawienie na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika elektrycznego.
•• Baterii jednorazowego użytku NIE wolno umieszczać w ładowarce.
•• Długotrwałe korzystanie ze słuchawek lub słuchanie przez słuchawki dźwięku o dużej głośności może spowodować
uszkodzenie słuchu.
•• Przednie obramowanie należy delikatnie przecierać w jednym kierunku szmatką do czyszczenia po uprzednim
spryskaniu szmatki wodą 2–4 razy. Za duża ilość wilgoci może powodować powstawanie plam.
WODA
CHEMIKALIA
•• Nie używaj w pobliżu monitora urządzeń wykorzystujących wysokie napięcie. (Np.elektrycznej łapki na owady)
-- Może to spowodować awarię monitora na skutek zwarcia.
Montaż na ścianie
•• Produktu NIE należy instalować samodzielnie. Należy skontaktować się z serwisem autoryzowanym przez producenta.
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.
9
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie
www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D
są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.com. Wyprodukowano na podstawie
licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS i symbol razem, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS
Virtual:X są zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub
innych krajów. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
POLSKI
LICENCJE
10
POLSKI
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
PRZESTROGA
•• Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów.
•• Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
UWAGA
•• Zawartość opakowania z produktem może się różnić w zależności od modelu i regionu.
•• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
•• Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
-- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
-- Odwiedź stronę internetową LG Electronics (http://partner.lge.com) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla
swojego modelu.
•• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w miejscach o dużym stopniu zapylenia.
11
Dodatkowe akcesoria
Zestaw OPS
KT-OPSA
Wkręty
Karta (Uproszczona instrukcja
instalacji)
Przewód zasilający
Przewód podłączeniowy
UWAGA
•• Opcjonalne akcesoria są dostępne w zestawie z niektórymi modelami. W razie potrzeby akcesoria można zakupić
oddzielnie.
•• Przed dołączeniem Zestaw OPS podłącz przewód do portu.
PRZESTROGA
•• Przed zamontowaniem zestawu KT-OPSA na monitorze należy odłączyć przewody zasilające podłączone do monitora
i zestawu KT-OPSA od ich gniazd. Tak samo należy postąpić przed jego demontażem.
Uwaga dotycząca korzystania z rysika
Gdy końcówka rysika zużyje się tak, jak pokazano na rysunku, należy ją wymienić na końcówkę dołączoną do zestawu.
POLSKI
W celu poprawienia jakości produktu producent może bez powiadomienia zmieniać istniejące akcesoria dodatkowe
oraz dodawać nowe. Urządzenie i akcesoria przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od
zakupionych przez użytkownika.
12
Części i Przyciski
POLSKI
Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Przyciski
Naciśnięcie
Przechodzi do
.
Naciśnięcie i
przytrzymanie
Włącza lub wyłącza tryb ekranu dotykowego.
Naciśnięcie
Przechodzi do
(Aplikacja cyfrowej tablicy interaktywnej)
(W niektórych modelach ta opcja jest niedostępna).
Naciśnięcie
Wyświetla bieżącą blokadę
Naciśnięcie i
przytrzymanie
Włącza lub wyłącza blokadę
Naciśnięcie
Wyświetla bieżącą blokadę
Naciśnięcie i
przytrzymanie
Włącza lub wyłącza blokadę
.
.
.
.
Regulacja głośności.
Naciśnięcie
Uzyskuje dostęp do listy źródeł sygnału wejściowego.
Naciśnięcie 1
Zmienia źródło sygnału wejściowego lub zapisuje wprowadzone
ustawienia i zamyka menu.
Włączanie i wyłączanie zasilania.
1 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
13
Montaż uchwytu ze śrubą oczkową
Montaż na ścianie
Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach wolną
przestrzeń (około 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można
uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu uchwytu ściennego o regulowanym nachyleniu można znaleźć w
dołączonej do niego instrukcji.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
POLSKI
-- Uchwyt ze śrubą oczkową został opracowany z myślą o podnoszeniu urządzenia.
-- Przymocuj uchwyt do produktu, używając dwóch wkrętów znajdujących się w zestawie.
14
POLSKI
Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (część opcjonalna) do tyłu monitora.
Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.
1 Należy używać wyłącznie wkrętów i uchwytów ściennych zgodnych ze standardami VESA.
2 Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz monitora.
3 Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek monitora.
Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze
standardem VESA.
4 Przy zakupie zestawu do montażu ściennego prosimy kierować się poniższymi wskazówkami dot. standardu VESA:
•• 785 mm i więcej
* Wkręty mocujące: ś rednica 8,0 mm x gwint 1,25 mm x długość 14 mm
785 mm
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażeniem
prądem.
•• W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u osób
znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku
z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby uzyskania pomocy w montażu należy skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą lub technikiem.
•• Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów, ponieważ grozi to uszkodzeniem monitora i utratą gwarancji.
•• Należy użyć wyłącznie uchwytów ściennych i wkrętów spełniających wymagania standardu VESA. Szkody i obrażenia
ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zastosowaniem nieodpowiednich akcesoriów nie są objęte
gwarancją.
UWAGA
•• W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
•• Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
•• Długość wkrętów może się różnić w zależności od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej
długości.
•• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu ściennego.
15
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie
instrukcji i użytkowanie monitora w poprawny sposób. W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii,
włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami
i
na etykietach w komorze baterii, a następnie zamknąć
pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia baterii wykonaj czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej
kolejności. Elementy przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od zakupionych akcesoriów.
PRZESTROGA
•• Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.
•• Pamiętaj, aby kierować pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania w monitorze.
•• Niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą nie być obsługiwane w niektórych modelach.
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie monitora.
Włączanie monitora.
Wyłączanie monitora.
Dostosowanie jasności obrazu w celu zmniejszenia zużycia energii.
(WEJŚCIE) Wybór trybu sygnału wejściowego.
Wyświetlanie filmów w trybie 3D.
1/a/A Przełączanie między znakami numerycznymi i alfabetycznymi.
Przyciski numeryczne i alfabetyczne
Wprowadzanie znaków numerycznych lub alfabetycznych, zależnie od
ustawienia.
Usuwanie wprowadzonych znaków numerycznych lub alfabetycznych.
Przycisk regulacji głośności Regulacja głośności.
Wybór trybu proporcji ekranu.
Automatyczne regulowanie położenia obrazu i minimalizacja drgań
obrazu (dostępne tylko dla sygnału RGB).
(WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
Dostosowanie jasności obrazu. Ten model nie obsługuje funkcji PAGE.
",#
POLSKI
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
16
POLSKI
Wybór funkcji Tryb obrazu.
(MENU GŁÓWNE) Aktywacja aplikacji Launcher.
Dostęp do menu Balans bieli.
(USTAWIENIA) Przejście do głównego menu lub zapisywanie
wprowadzonych ustawień i zamykanie menu.
Przycisk menu funkcji SuperSign.
Przyciski nawigacji Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
(WSTECZ) Cofnięcie się o jeden poziom w funkcjach opartych na funkcji
interakcji.
Zamknięcie wszystkich zadań i aplikacji menu ekranowego.
Umożliwia sterowanie różnymi urządzeniami multimedialnymi
przy użyciu pilota i łatwe korzystanie z treści za pomocą menu SimpLink.
Wybór trybu segmentów (TILE)
Gdy numer Picture ID (Identyfikator obrazu) jest zgodny
z numerem Set ID (Identyfikator urządzenia), można sterować dowolnym
monitorem w formacie wielu obrazów.
Przyciski sterowania menu USB Sterowanie odtwarzaniem plików
multimedialnych.
17
Do monitora można podłączać różne urządzenia zewnętrzne. Zmiana źródła sygnału wejściowego i wybór podłączanego
urządzenia zewnętrznego. Więcej informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w dołączonych do
nich instrukcjach obsługi.
Podłączanie do komputera
Zestaw nie zawiera niektórych przewodów. Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
* Plug and Play: funkcja umożliwiająca komputerowi rozpoznanie urządzeń podłączonych przez użytkownika bez
konfigurowania urządzenia lub ingerencji użytkownika podczas włączania zasilania.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Zestaw nie zawiera niektórych przewodów. Podłącz do monitora odbiornik sygnału HD, odtwarzacz DVD lub
magnetowid, a następnie wybierz odpowiedni tryb sygnału wejściowego.
W celu uzyskania najwyższej jakości obrazu i dźwięku zalecane jest podłączenie urządzeń zewnętrznych do monitora za
pomocą przewodów HDMI.
POLSKI
PODŁĄCZANIE
18
UWAGA
POLSKI
•• W celu uzyskania jak najwyższej jakości obrazu zalecane jest podłączenie monitora przez złącze HDMI.
•• Aby zachować zgodność z danymi technicznymi produktu, należy używać ekranowanych przewodów interfejsu z
rdzeniem ferrytowym, takich jak przewód DVI-D/HDMI.
•• W przypadku włączenia zimnego monitora ekran może drgać. To normalne zjawisko.
•• Na ekranie może pojawić się kilka czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek. To normalne zjawisko.
•• Zalecamy korzystanie z przewodów High Speed HDMI®/TM o długości mniejszej niż 3 metry.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu
HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
•• Jeśli nie słychać dźwięku w trybie HDMI, należy sprawdzić ustawienia komputera. Niektóre komputery wymagają
ręcznego ustawienia wyjściowego sygnału audio na HDMI.
•• Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu PC/DTV należy wybrać tryb PC.
•• Podczas korzystania z trybu HDMI-PC mogą występować problemy ze zgodnością.
•• Przewód zasilający musi być odłączony.
•• Konsolę do gier należy podłączyć do monitora za pomocą przewodu dołączonego do konsoli.
PRZESTROGA
•• Po podłączeniu wejściowego przewodu sygnałowego należy zamocować go, dokręcając wkręty w prawą stronę.
•• Nie wolno przyciskać palca do ekranu przez dłuższy czas. Może to doprowadzić do tymczasowych zakłóceń pracy
ekranu.
•• W celu uniknięcia efektu wypalenia należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas.
Jeżeli jest to możliwe, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
•• Urządzenie do komunikacji bezprzewodowej znajdujące się w pobliżu monitora może zakłócać obraz.
19
Korzystanie z listy wejść
POLSKI
(MENU GŁÓWNE) •
•• HDMI1 • HDMI3/HDMI2/DVI • DISPLAYPORT • OPS • RGB
20
POLSKI
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Brak obrazu.
Problemy
Rozwiązanie
Czy przewód zasilający jest podłączony?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
gniazda sieciowego.
Czy na ekranie jest wyświetlany
•• Sygnał z karty graficznej komputera leży poza zakresem pionowej lub
komunikat „Invalid Format” (Niepoprawny
poziomej częstotliwości produktu. Wyreguluj zakres częstotliwości
format)?
zgodnie z danymi technicznymi podanymi w tej instrukcji obsługi.
Czy jest wyświetlany komunikat „No
•• Nie podłączono przewodu sygnałowego między komputerem a
Signal” (Brak sygnału)?
urządzeniem. Sprawdź przewód sygnałowy.
•• Wejdź do menu wprowadzania, aby sprawdzić sygnał wejściowy.
Po podłączeniu urządzenia pojawia się komunikat „Unknown Product” (Nieznany produkt).
Problemy
Czy sterownik jest zainstalowany?
Rozwiązanie
•• Zajrzyj do instrukcji obsługi karty graficznej i sprawdź, czy obsługuje
ona funkcję Plug and Play.
Nietypowy wygląd obrazu na ekranie.
Problemy
Czy pozycja obrazu jest niewłaściwa?
Wyświetlanie obrazu na ekranie jest
nieprawidłowe.
Rozwiązanie
•• Sprawdź, czy urządzenie obsługuje rozdzielczość i częstotliwość
karty graficznej. Jeśli częstotliwość leży poza zakresem, wybierz
zalecaną rozdzielczość w panelu sterowania, w menu Ekran, na karcie
Ustawienia.
•• Do portu sygnałowego nie zostało podłączone prawidłowe źródło
sygnału wejściowego. Podłącz przewód sygnałowy odpowiadający
sygnałowi wejściowemu źródła.
Na ekranie jest wyświetlane widmo.
Problemy
Po wyłączeniu na ekranie pozostaje
widmo poprzedniego obrazu.
Rozwiązanie
•• Długotrwałe pozostawianie nieruchomego ujęcia na ekranie może
doprowadzić do uszkodzenia pikseli. Korzystaj z funkcji wygaszacza
ekranu.
•• Wyświetlanie ciemnego obrazu na ekranie po obrazie o wysokim
kontraście (czarno-białym lub czarno-szarym) może spowodować
powstawanie pozostałości obrazu. Jest to normalne w przypadku
monitorów LCD.
21
Problemy dotyczące dźwięku.
Brak dźwięku?
Dźwięk jest nieefektowny.
Dźwięk jest zbyt cichy.
Rozwiązanie
•• Sprawdź, czy przewód audio jest prawidłowo podłączony.
•• Wyreguluj poziom głośności.
•• Sprawdź, czy zostały wybrane prawidłowe ustawienia dźwięku.
•• Wybierz odpowiednie ustawienia korektora.
•• Wyreguluj poziom głośności.
Kolory ekranu są nietypowe.
Problemy
Obraz wyświetlany na ekranie
charakteryzuje się niską głębią kolorów
(16 kolorów).
Kolory na ekranie są niestabilne lub
wyświetlany jest tylko jeden kolor.
Czy na ekranie widać czarne punkty?
Rozwiązanie
•• Wybierz liczbę kolorów przekraczającą 24 bity (True Color). W systemie
Windows wybierz kolejno Panel sterowania – Ekran – Ustawienia –
Jakość kolorów.
•• Sprawdź podłączenie przewodu sygnałowego. Możesz także ponownie
włożyć do gniazda kartę graficzną komputera.
•• Na ekranie może się pojawiać kilka pikseli (w kolorze czerwonym,
zielonym, białym lub czarnym). Wynika to z charakterystyki paneli LCD.
Nie jest to oznaka uszkodzenia wyświetlacza.
Nieprawidłowe działanie.
Problemy
Urządzenie jest nieoczekiwanie
wyłączane.
Rozwiązanie
•• Czy funkcja Timers jest ustawiona?
•• Sprawdź ustawienia zasilania. Problem może wynikać z odcinania
zasilania.
POLSKI
Problemy
22
Problemy z reakcją na dotyk.
POLSKI
Problemy
Brak reakcji na dotyk.
Rozwiązanie
•• Odłącz przewód USB i podłącz go ponownie po 10 sekundach.
•• Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo podłączony.
-- Przyczyną może być brak połączenia komputera z monitorem za pomocą
przewodu USB. Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo podłączony. *
Sprawdzanie połączenia w systemie Windows 8.x / 10 Panel sterowania > System
i zabezpieczenia > System
-- Sprawdź liczbę obsługiwanych punktów dotykowych w menu Pióro I urządzenia
dotykowe.
•• Sprawdź zasilanie komputera.
-- Ten problem może występować w przypadku wyłączenia zasilania komputera.
Sprawdź, czy przewód zasilający komputera jest prawidłowo podłączony do
gniazda sieciowego.
•• Uruchom ponownie komputer.
-- Brak reakcji na dotyk może być wynikiem problemów z systemem związanych
z niestabilnym działaniem sieci. Odłącz i ponownie podłącz przewód LAN lub
uruchom ponownie komputer.
•• Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony.
-- Jeżeli komputer i monitor nie są połączone za pomocą przewodu sygnałowego,
ekran nie reaguje na dotyk. Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo
podłączony.
•• Sprawdź zasilanie monitora.
-- Ekran może nie reagować na dotyk, gdy monitor jest wyłączony.
•• Kabel zasilający należy zawsze podłączać do uziemionego gniazda elektrycznego.
-- W przypadku podłączenia do nieuziemionego gniazda może dojść do przerwy
w działaniu lub błędu obsługi dotyku.
•• Sprawdź, czy monitor jest włączony.
Lokalizacja punktów
•• Zmień ustawienia tabletu (Windows 8.x / 10).
-- Problem może być spowodowany nieprawidłową kalibracją ekranu dotykowego.
dotykowych nie odpowiada
Przejdź do obszaru Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Ustawienia komputera
współrzędnym ekranu
typu Tablet > Ekran > Opcje wyświetlania > Kalibruj lub Resetuj
dotykowego.
* Informacje na temat gestów i ustawień w systemie Windows 8.x / 10 znajdują
się w pomocy systemu Windows.
Ekran dotykowy steruje innym •• Ustaw monitor jako monitor domyślny.
-- Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy monitor nie jest
monitorem niż oczekiwany.
skonfigurowany jako monitor domyślny podczas korzystania z wielu monitorów.
Przejdź do obszaru Panel sterowania > Ekran > karta Ustawienia > wybierz
monitor > Użyj tego urządzenia jako monitora głównego (U) > Zastosuj (A)
•• Zmień ustawienia tabletu (Windows 8.x / 10).
-- Problem może być spowodowany nieprawidłową kalibracją ekranu dotykowego.
Przejdź do obszaru Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Ustawienia komputera
typu Tablet > Ekran > Opcje wyświetlania > Kalibruj lub Resetuj
Nie mogę korzystać z 20
•• Sprawdź, czy zawartość, z której korzystasz, obsługuje do 20 punktów dotykowych.
-- Odtwarzana zawartość (np. we wtyczce Flash Player lub programie Paint) może
punktów dotykowych w
nie obsługiwać 20 punktów dotykowych.
systemie Windows 8.x / 10.
•• Odłącz przewód USB i podłącz go ponownie po 10 sekundach.
•• Uruchom ponownie zawartość (np. we wtyczce Flash Player lub programie Paint).
•• Uruchom ponownie komputer.
•• Jeśli odległość między dwoma punktami dotykowymi nie przekracza 20 mm, funkcja
dotykowa może nie działać prawidłowo.
•• W przypadku wielu punktów dotykowych ich działanie na krawędzi ekranu
dotykowego może być niestabilne.
23
PRZESTROGA
Zalecane warunki eksploatacji
1 Zmiana koloru tła i znaków w tym samym odstępie czasowym.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Korzystanie z kolorów dodatkowych w trakcie zmiany kolorów pomaga zapobiegać wystąpieniu zjawiska
pozostałości nieruchomego obrazu.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
Warstwa pikseli ITO lub MoTi
2 Zmiana obrazu w tym samym odstępie
I czasowym.
D : UPM123
PW : ******
I D : UPM123
PW : ******
Należy sprawdzić, czy znaki i obrazy znajdują się w tym samym miejscu przed zmianą obrazu i po niej.
Co to jest zjawisko pozostałości nieruchomego obrazu?
Wyświetlanie statycznego obrazu na panelu LCD przez dłuższy czas może wywołać różnice napięć w elektrodach
obsługujących warstwę ciekłokrystaliczną. Kiedy z upływem czasu różnice napięć w elektrodach zwiększają się, warstwa
ciekłokrystaliczna dostosowuje się do jednego kierunku. W trakcie tego procesu widoczny pozostanie poprzednio
wyświetlany obraz. Zjawisko to nazywa się pozostawaniem nieruchomego obrazu.
POLSKI
•• Zjawisko pozostałości nieruchomego obrazu nie pojawia się w przypadku korzystania z nieustannie zmieniających
się obrazów, ale może wystąpić w przypadku korzystania przez dłuższy czas z obrazu nieruchomego. Dlatego
zaleca się postępowanie według poniższych instrukcji w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zjawiska pozostałości
nieruchomego obrazu w przypadku korzystania z takiego obrazu. Zaleca się zmianę ekranu co najmniej raz na 12
godzin. Częstsza zmiana gwarantuje lepsze efekty w zapobieganiu wystąpienia zjawiska pozostałości nieruchomego
obrazu.
24
POLSKI
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu przedstawione poniżej mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Symbol „ ” oznacza prąd zmienny, a symbol „ ” oznacza prąd stały.
Ekran LCD
Typ ekranu
Sygnał wideo
Maksymalna rozdzielczość
Zalecana rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Synchronizacja
Porty wejścia/wyjścia
Wbudowana bateria
Zalecane warunki
Dźwięk
TFT (Thin Film Transistor)
Ekran LCD (ciekłokrystaliczny)
RGB/DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 30 Hz
HDMI1/ DisplayPort/ OPS: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Może nie być obsługiwana w przypadku niektórych
systemów operacyjnych lub typów kart graficznych.
RGB/DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 30 Hz
HDMI1/ DisplayPort/ OPS: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Może nie być obsługiwana w przypadku niektórych
systemów operacyjnych lub typów kart graficznych.
HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): Od 30 kHz do 135 kHz
DVI-D/RGB: Od 30 kHz do 83 kHz
DVI-D/ HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): Od 30 Hz do 60,31 Hz
RGB: Od 56 Hz do 75 Hz
Osobna/ cyfrowa
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN, DVI-D IN, RGB IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN,
AUDIO IN, RS-232C IN/OUT, TOUCH USB, OPS USB 2.0 IN
Dotyczy
Temperatura w miejscu
Od 0 °C do 40 °C
eksploatacji
Wilgotność w miejscu
Od 10 % do 80 %
eksploatacji
Temperatura w miejscu
Od -20 °C do 60 °C
przechowywania
Wilgotność w miejscu
Od 5 % do 85 %
przechowywania
Czułość wejściowa
0,7 Vrms
* Ekran dotykowy
OS(System
operacyjny)
Windows 8.x / 10
20 punkty
Przestrzeń między dotknięciami: co najmniej 20 mm
*Dotyczy tylko modeli z możliwością podłączenia głośników
Dźwięk
Moc znamionowa RMS
dźwięku
Czułość wejściowa
Impedancja głośników
10 W + 10 W (P + L)
0,7 Vrms
6Ω
25
86TR3E
Zasilanie
Odległość między
pikselami
Napięcie znamionowe
Zużycie energii
0,4935 mm (w poziomie) x 0,4935 mm (w pionie)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 3,8 A
Urządzenie włączone: 330 W (standard.)
Tryb uśpienia ≤ 0,5 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,5 W
Wymiary (szerokość x 2026,9 mm × 1180,3 mm × 92,9 mm / 85,8 kg
wysokość x głębokość)
/
Masa
Dane techniczne bezprzewodowego modułu (LGSBW41)
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2400 do 2483,5
16 dBm
Od 5150 do 5250
16 dBm
Od 5725 do 5850 (nie dla UE)
11,5 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2400 do 2483,5
10 dBm
•• Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź
regulować częstotliwości pracy. Produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
•• Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
POLSKI
Ekran LCD
26
Obsługa trybu RGB (PC)
POLSKI
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
720 x 400
31,468
70,8
60,317
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
60,0
1280 x 720
44,772
59,855
1600 x 900
60
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
Uwagi
Obsługa w trybach HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,0
1280 x 720
44,772
59,855
Uwagi
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
HDMI, DisplayPort, OPS
3840 x 2160
135
60
HDMI1, DisplayPort, OPS
27
Obsługa w trybach HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
480/60P
31,5
60
576/50P
31,25
50
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,432
59,94
1080/60P
67,5
60
Uwagi
2160/30p
67,5
30
HDMI, DisplayPort, OPS
2160/50P
112,5
50
HDMI1, DisplayPort, OPS
2160/60P
135
60
HDMI1, DisplayPort, OPS
Obsługa trybu Wiele ekranów — komputer
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
1280 x 720
44,772
59,855
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,5
60
2160/30p
67,5
30
Uwagi
HDMI, DisplayPort,
OPS PIP (Główny)
Obsługa trybu Wiele ekranów — DTV
Uwagi
HDMI, DisplayPort,
OPS PIP (Główny)
POLSKI
Rozwiązanie
28
UWAGA
POLSKI
•• Rozdzielczości dostępne jako opcje oznaczenia wejścia w trybach wejścia HDMI/ DVI-D/ DISPLAYPORT/ OPS.
-- Rozdzielczości obrazu z komputera: 1280 × 720 / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 3840 × 2160 / 60Hz.
-- Rozdzielczości DTV: 480p, 720p, 1080p i 2160p
•• Częstotliwość pionowa: Wyświetlacz produktu działa poprzez zmianę obrazu na ekranie kilkanaście razy na sekundę,
podobnie jak w przypadku lamp fluorescencyjnych. Częstotliwość pionowa lub częstotliwość odświeżania określa, ile
razy na sekundę jest wyświetlany nowy obraz. Jednostką jest herc (Hz).
•• Częstotliwość pozioma: Interwał poziomy określa, przez jaki czas wyświetlana jest jedna pozioma linia. Dzieląc
liczbę 1 przez interwał poziomy, można uzyskać liczbę poziomych linii wyświetlanych w ciągu sekundy, którą można
przedstawić jako częstotliwość poziomą. Jednostką jest herc (kHz).
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się
zapoznać z zasadami bezpieczeństwa.
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z
tyłu i na jednym z boków. Warto zapisać je poniżej na wypadek,
gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.
MODELE
NUMER
SERYJNY
Podczas włączania i wyłączania urządzenie może okresowo
emitować dźwięki. To normalne zjawisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising