LG | HM051M.U43 | User manual | LG HM051M.U43 Instrukcja obsługi

LG HM051M.U43 Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
POMPA CIEPŁA
POWIETRZE-WODA
Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik przed
rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachowaj go na
przyszłość.
POLSKI
Instrukcja oryginalna
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Co to jest pompa ciepła powietrze-woda (AWHP)?
• Pompa ciepła powietrze-woda to system, który można stosować w różnych rozwiązaniach
ciepłowniczych: od ogrzewania podłogowego po dopływ ciepłej wody z wieloma źródłami ciepła.
Ten system ma 4 razy większą wydajność energetyczną od systemów konwencjonalnych.
• Wysoka wydajność i funkcje konwencjonalnych kotłów.
Dlaczego warto używać pompę ciepła powietrze-woda (AWHP)?
• W Europie obowiązują różne przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii przez
systemy ogrzewania budynków.
• W poszczególnych krajach wdrażane są również programy dopłat związane z pompami AWHP.
Należy przeczytać niniejszy podręcznik
Wewnątrz znajduje się wiele użytecznych wskazówek dotyczących właściwego użytkowania i
dbania o pompy ciepła powietrze-woda (AWHP). Niewielka liczba czynności zapobiegawczych ze
strony użytkownika może przynieść dużą oszczędność czasu i pieniędzy podczas okresu
eksploatacji produktu.
W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się wiele odpowiedzi na często
powstające wątpliwości. Wcześniejsze zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania
problemów może wyeliminować potrzebę wzywania serwisu.
POLSKI
Do dokumentacji użytkownika
Do tej strony dołączyć dowód zakupu na wypadek potrzeby udowodnienia daty zakupu lub do celów
gwarancyjnych. Tutaj należy zapisać numer modelu i numer seryjny.
Numer modelu :
Numer seryjny :
Można znaleźć je na etykiecie z boku każdej jednostki.
Nazwa punkty sprzedaży :
Data zakupu :
SPIS TREŚCI
3
SPIS TREŚCI
2 WPROWADZENIE
5 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
11 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE
11
12
Nazwy elementów i ich działanie
Sterownik zdalny
13 OPIS DZIAŁANIA
13
13
14
14
15
15
Ekran główny
Ekran menu
Ekran ustawień
Ekran wyskakujący
Monitorowanie
Powrót do ekranu
16 USTAWIENIA DZIAŁANIA
16
16
17
18
19
Włączanie/wyłączanie
Tryb działania
Chłodzenie
Ogrzewanie
Działanie w trybie AI/Auto
20 USTAWIENIA TEMPERATURY
20
21
22
22
23
Ustawianie żądanej temperatury
Wybierz czujnik temperatury
Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej
Szybkie ogrzewanie zbiornika ciepłej wody użytkowej
Wyświetlanie temperatury
25 USTAWIENIA BLOKADY
25
25
Sposób włączenia ustawień blokady
Ustawienia blokady – wszystko, wł./wył., tryb, blokada ciepłej wody użytkowej
26 USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Wprowadzanie wartości wyłącznika czasowego i metoda jego konfigurowania
Timer
Rezerwacja włączenia
Rezerwacja wyłączenia
30 USTAWIENIA HARMONOGRAMU
30
31
32
33
34
Sposób wprowadzania harmonogramu
Harmonogram dzienny
Harmonogramy i edyca
Harmonogramy i edyca - Dodaj harmonogram
Wyjątek
POLSKI
26
27
28
29
4
SPIS TREŚCI
35 USTAWIENIA INTERFEJSU MIERNIKA
35
36
Ścieżka podłączenia interfejsu miernika
Informacje dotyczące interfejsu miernika
37 USTAWIANIE FUNKCJI
37
38
39
40
41
42
Sposób wprowadzania ustawień funkcji
Ustawianie Funkcji
Czas przejścia w tryb niskiego hałasu
Parowanie Wi-Fi
Ustawianie temperatury wody
Kocioł innej firmy
43 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
43
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
52
Sposób wprowadzania ustawień użytkownika
Ustawianie użytkownika
Język
Jednostka temperatury
Czas wygaszacza ekranu
Jasność LCD w trybie bezczynności
Data
Czas
Czas letni
Hasło
Uruchomienie harmonogramu
Motyw
Ponowne uruchom systemu
53 PODGLĄD USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA
53
Struktura menu
55 OBSŁUGA TERMOSTATU
55
Sposób użytkowania termostatu
56 TRYB AWARYJNY
58 KONSERWACJA I SERWISOWANIE
58
58
58
Czynności konserwacyjne
Gdy urządzenie nie działa.
Natychmiast wezwać serwis w przypadku następujących sytuacji:
POLSKI
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
5
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed uruchomieniem urządzenia należy
uważnie przeczytać informacje dotyczące
środków ostrożności zawarte w niniejszym
podręczniku.
Urządzenie jest napełnione palnym
czynnikiem chłodniczym (R32).
Ten symbol oznacza, że należy dokładnie
zapoznać się z podręcznikiem obsługi.
Ten symbol oznacza, że urządzenie powinni
obsługiwać pracownicy serwisu zgodnie z
podręcznikiem instalacyjnym.
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać
nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub
niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.
! Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać
się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym
symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
! OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne
obrażenia lub śmierć.
! UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia
lub uszkodzenia produktu.
POLSKI
! OSTRZEŻENIE
• Produkt musi być zawsze uziemiony.
- Ryzyko porażenia prądem.
• Nie należy używać uszkodzonego lub zaniżonego wyłącznika instalacyjnego. Używać
wyłącznika instalacyjnego i bezpiecznika o właściwej mocy znamionowej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Nie używać rozgałęźników zasilania. Zawsze używać urządzenie z odpowiednim obwodem
i wyłącznikiem instalacyjnym.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• W przypadku prac elektrycznych należy skontaktować się z dealerem, sprzedawcą,
wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie wolno
samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać produktu.
6
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Zawsze należy uziemić produkt zgodnie ze schematem elektrycznym. Nie podłączać
przewodu uziomowego do odgromnika przewodu instalacji gazowej lub rurociągowej ani
uziemienia sieci telefonicznej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Zainstalować prawidłowo panel i pokrywę skrzynki sterującej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem z powodu pyłu, wody itp.
• Używać wyłącznika instalacyjnego lub bezpiecznika o właściwej mocy znamionowej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający ma
zadrapania lub złuszczoną czy uszkodzoną izolację, należy go wymienić.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• W przypadku prac montażowych, usuwania i ponownego montażu zawsze należy
skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Ryzyko pożaru, porażenia prądem, wybuchu lub odniesienia obrażeń.
• Nie montować produktu na wadliwym stanowisku instalacyjnym. Upewnić się, że miejsce
instalacji nie pogorszy się z upływem czasu.
- Może to spowodować przewrócenie produktu.
• Nigdy nie montować jednostki na ruchomej podstawie lub miejscu, z którego może spaść.
- Spadająca jednostka może spowodować uszkodzenia lub obrażenia, a nawet śmierć.
• W razie zamoczenia urządzenia (zalania lub zanurzenia w wodzie), przed ponownym
włączeniem należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu
naprawy.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Koniecznie sprawdzić używany czynnik chłodniczy. Przeczytać etykietę na produkcie.
- Niewłaściwy czynnik chłodniczy może uniemożliwić normalne działanie urządzenia.
• Nie używać przewodu zasilania, wtyczki ani luźnego gniazda, jeżeli są uszkodzone.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać produktu mokrymi dłońmi.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
- Ryzyko pożaru i porażenia prądem.
• Chronić części elektryczne przed wilgocią. Urządzenie należy zamontować z dala od źródeł
wody.
- Ryzyko pożaru, awarii produktu lub porażenia prądem.
• Nie przechować, nie używać ani nie dopuszczać łatwopalnego gazu lub materiałów palnych
w pobliżu produktu.
- Ryzyko pożaru.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
7
POLSKI
• Połączenia kablowe muszą być prawidłowo zamocowane, a przewód powinien być
poprowadzony tak, aby nie działały na niego siły odciągające go od zacisków
przyłączeniowych.
- Nieprawidłowe lub luźne połączenia mogą prowadzić do powstawania źródeł ciepła lub
pożaru.
• Bezpiecznie usuwać materiały opakowaniowe. Oderwać elementy pozostające po instalacji
lub serwisowaniu urządzenia, takie jak śruby, gwoździe, baterie, połamane części itp., a
następnie rozerwać i wyrzucić torby opakowaniowe z tworzywa sztucznego.
- Dzieci mogą bawić się nimi i odnieść obrażenia.
• Upewnić się, że urządzenie zasilające nie jest zabrudzone, luźne lub uszkodzone, a
następnie włączyć zasilanie.
- Brudne, luźne lub zepsute urządzenie zasilające może spowodować porażenie prądem
lub pożar.
• W jednostce kondensator podwyższający napięcie doprowadza napięcie elektryczne do
podzespołów urządzenia. Przed rozpoczęciem naprawy urządzenia należy koniecznie
rozładować kondensator.
- Naładowany kondensator może spowodować porażenie prądem.
• Podczas instalacji urządzenia należy użyć zestawu instalacyjnego, dostarczonego z
produktem.
- W przeciwnym razie urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia.
• Pamiętać, aby używać tylko tych części, które są wymienione na liście części serwisowych.
Nigdy nie próbować modyfikować sprzętu.
- Używanie nieodpowiednich części może spowodować porażenie prądem, nadmierne
wytwarzanie ciepła lub pożar.
• Nie używać produktu przez długi czas w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach.
Regularnie wietrzyć pomieszczenia.
- Może wystąpić niedobór tlenu, szkodząc zdrowiu.
• Nie otwierać przedniej pokrywy lub kratki produktu, gdy jest on włączony. (Nie dotykać filtra
elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).
- Ryzyko zranienia, porażenia prądem lub awarii produktu.
• Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapachy lub dym, natychmiast wyłączyć
wyłącznik instalacyjny lub odłączyć przewód zasilający.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Jeśli urządzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenką lub innym urządzeniem
grzewczym, pomieszczenie należy co jakiś czas wietrzyć.
- Może wystąpić niedobór tlenu, szkodząc zdrowiu.
• Podczas czyszczenia lub naprawy produktu wyłączyć zasilanie główne.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem.
8
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
• Dołożyć starań, aby nikt (szczególnie dzieci) nie mógł wejść na jednostkę lub spaść na nią.
- Może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.
• Dołożyć starań, aby przewód zasilający nie został wyciągnięty lub uszkodzony podczas pracy.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Nie dotykać żadnej części elektrycznej mokrymi rękami. Przed dotknięciem takiej części
należy odciąć zasilanie.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie dotykać przewodu czynnika chłodniczego i przewodu wody ani żadnych wewnętrznych
części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po niej.
- Ryzyko oparzeń lub odmrożeń, obrażenia ciała.
• W przypadku konieczności dotknięcia rury części wewnętrznych, należy nosić odzież
ochroną lub zaczekać na schłodzenie rury/części.
- W przeciwnym razie może spowodować to poparzenia lub odmrożenia, obrażenia ciała.
• Nie dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Ryzyko odmrożeń.
• Upewnić się, że zamontowano zawór mieszający (zasilanie polowe). Zawór mieszający
steruje temperaturą wody. Maksymalne wartości temperatury wody ciepłej są dobierane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Nie podgrzewać do temperatury wyższej niż dostarczona przez wyrób.
- W przeciwnym razie może spowodować to pożar lub uszkodzenie produktu.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w sklepach, przemyśle lekkim i rolnictwie przez
specjalistów oraz przeszkolonych użytkowników, a także do zastosowań komercyjnych
przez osoby nie będące specjalistami.
• Nie stawać na urządzeniu i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów. Może to prowadzić do
obrażeń ciała w wyniku spadnięcia urządzenia lub spadnięcia z niego.
• W przypadku wycieku łatwopalnego gazu przed włączeniem produktu należy wyłączyć gaz i
otworzyć okno, wentylując pomieszczenie. Nie używać telefonu ani nie włączać lub
wyłączać żadnych przełączników.
- Ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Używać pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azotu) podczas przeprowadzania testu
szczelności lub przedmuchiwania systemu. Nie sprężać powietrza ani tlenu i nie używać
łatwopalnych gazów. W przeciwnym razie może to prowadzić do pożaru lub wybuchu.
- Ryzyko śmierci, obrażeń ciała, pożaru lub wybuchu.
• Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wymiarach
zgodnych z podanymi w specyfikacji.
• Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale działających urządzeń
wytwarzających otwarte płomienie (np. urządzeń gazowych) oraz źródeł zapłonu (np.
działającej grzałki elektrycznej).
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
9
• Urządzenie należy przechowywać w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Osoby pracujące lub dokonujące napraw obwodu czynnika chłodniczego muszą posiadać ważny
certyfikat akredytowanego organu kontroli, który ocenia kompetencje w zakresie bezpiecznej
pracy z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze standardami oceny uznawanymi w branży.
• Serwisowanie może być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Prace
konserwacyjne oraz naprawcze wymagające pomocy innych specjalistów mogą być wykonywane
tylko pod nadzorem osoby mającej uprawnienia do pracy przy palnych czynnikach chłodniczych.
• Otwory wentylacyjne powinny być zawsze drożne.
• Kanały podłączone do urządzenia nie mogą zawierać źródeł zapłonu.
POLSKI
! UWAGA
• Produkt musi być podnoszony i transportowany przez dwie osoby.
- Unikać obrażeń.
• Nie montować produktu w obszarze bezpośrednio narażonym na morski wiatr (mgła solna).
- Może powodować korozję produktu.
• Zawsze utrzymywać produkt w poziomie, również podczas prac instalacyjnych.
- W celu uniknięcie powstawania wibracji lub hałasu.
• Nie należy instalować produktu w miejscu, w którym hałas lub gorące powietrze z
urządzenia może uszkodzić lub przeszkadzać otoczeniu.
- Może to przeszkadzać sąsiadom, a tym samym powodować kłótnie sąsiedzkie.
• Zawsze sprawdzać, czy nie ma wycieku gazu (czynnika chłodniczego) po montażu lub
naprawie produktu.
- Niski poziom czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie produktu.
• Nie używać produktu do specjalnych celów, takich jak konserwowanie żywności, dzieł
sztuki itp. Niniejsza pompa ciepła powietrze-woda służy do zastosowań konsumenckich i
nie jest precyzyjnym systemem chłodniczym.
- Ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
• Nie blokować wlotu lub wylotu strumienia powietrza.
- Może to spowodować awarię produktu.
• Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Nie używać silnych detergentów,
rozpuszczalników ani nie czyścić wodą pod strumieniem itp.
- Ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów produktu z tworzywa
sztucznego.
• Nie wchodzić na urządzenie ani nie kłaść niczego na nie.
- Ryzyko obrażeń ciała i awarii produktu.
• Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów przez wlot lub wylot powietrza podczas pracy produktu.
- Znajdują się tam ostre i ruchome komponenty, które mogą spowodować obrażenia ciała.
• Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu produktu.
10 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- Ostre krawędzie urządzenia mogą spowodować obrażenia.
• W razie wycieku gazu chłodniczego podczas naprawy urządzenia nie dotykać
wyciekającego gazu.
- Gaz chłodniczy może powodować powstawanie odmrożeń (oparzenie zimnem).
• Nie przechylać jednostki podczas jej usuwania lub demontażu.
- Znajdująca się w środku skroplona woda może się rozlać.
• Nie używać mieszanek powietrza lub gazów innych niż czynnik chłodniczy stosowany w
systemie.
- Jeżeli powietrze dostanie się do układu chłodniczego, powstaje zbyt wysokie ciśnienie,
powodujące uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
• W razie wycieku gazu chłodniczego podczas instalacji urządzenia, natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie.
- W przeciwnym razie może to być szkodliwe dla zdrowia.
• Demontaż urządzenia, wymiana oleju chłodniczego oraz ewentualna wymiana części
powinny odbywać się zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.
• Nie wystawiać skóry, dzieci ani roślin na działanie zimnego lub gorącego podmuchu powietrza.
- Może to zaszkodzić zdrowiu.
• Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy produktu na wysokości używać solidnego
stołka lub drabiny.
- Zachować ostrożność i unikać obrażeń.
• Gorąca woda może nie być dostępna natychmiast podczas dezynfekcji lub w zależności od
ilości gorącej wody.
• Podczas używania ogrzewania podłogowego ważne jest ograniczenie
minimalnej/maksymalnej temperatury wody.
• Serwisowanie może być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Prace
konserwacyjne oraz naprawcze wymagające pomocy innych specjalistów mogą być wykonywane
tylko pod nadzorem osoby mającej uprawnienia do pracy przy palnych czynnikach chłodniczych.
POLSKI
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub poinstruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci
powinny znajdować się pod opieką, która uniemożliwi im zabawę urządzeniem.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o
obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostaną one objęte nadzorem lub poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją możliwe niebezpieczeństwa związane z
urządzeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 11
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE
Nazwy elementów i ich działanie
1
7
8
2
OK
5
6
3
4
POLSKI
1. Jednostka
2. Sterownik zdalny
3. Wylot wody (PT 25A)
4. Wlot wody (PT 25A)
5. Otwór komunikacji (Ø25)
6. Otwór źródła zasilania urządzenia (Ø25)
7. Wlot powietrza
8. Wylot powietrza
12 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE
Sterownik zdalny
Ekran wyświetlacza
Przycisk Wstecz
OK
Przycisk wł./wył.
Przycisk OK
Przycisk góra/dół/
lewo/prawo
Ekran wyświetlacza
Wyświetlacz stanu pracy i ustawień
Przycisk Wstecz
Przejście do poprzedniego poziomu z ustawień w menu
Przycisk góra/dół/lewo/prawo Zmiana wartości ustawienia w menu
Przycisk OK
Zapisanie wartości ustawienia w menu
Przycisk wł./wył.
Wł./wył. klimatyzatora
UWAGA
POLSKI
• Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane lub wyświetlane w określonych wersjach
produktu.
• Podane powyżej informacje mogą nie mieć zastosowania do rzeczywistego produktu w
zależności od typu modelu.
• Używając systemu do pracy równoczesnej, każde naciśnięcie przycisku na sterowniku
zdalnym powoduje włączenie systemu po około 1~2 minutach.
OPIS DZIAŁANIA 13
OPIS DZIAŁANIA
Ekran główny
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk [<, > (lewo, prawo)], aby wybrać kategorię ustawień, a
następnie przycisk [∧,∨ (góra/dół)], aby wybrać żądaną opcję.
Ekran menu
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać menu, a następnie
przycisk [OK], aby przejść do wybranego ekranu ustawień.
Na ekranie menu nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać kategorię ustawień, a
następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
POLSKI
14 OPIS DZIAŁANIA
Ekran ustawień
Wybrać kategorię ustawień za pomocą przycisku [∧,∨(góra/dół)].
Na każdym ekranie informacji szczegółowych menu, jak
pokazano w polu na rysunku po lewej stronie, gdy wyświetlane
są jednocześnie ikony „<, >”, można natychmiast zastosować
wartość ustawienia, naciskając przycisk [<, >(lewo/prawo)].
※ Informacje dotyczące wartości możliwych do ustawienia w
poszczególnych kategoriach można znaleźć w szczegółowym
opisie każdej z funkcji.
Na każdym ekranie informacji szczegółowych menu, jak
pokazano w polu na rysunku po lewej stronie, gdy wyświetlana
jest tylko ikona „>”, można przejść do ekranu ustawień
szczegółowych, naciskając przycisk [> (prawo) lub OK].
※ Informacje dotyczące wartości możliwych do ustawienia w
poszczególnych kategoriach można znaleźć w szczegółowym
opisie każdej z funkcji.
Ekran wyskakujący
Wyskakujące powiadomienie to komunikat wyświetlany w dolnej części ekranu po
włączeniu/wyłączeniu urządzenia lub ustawieniu/anulowaniu funkcji.
Wyskakujący komunikat jest wyświetlany głównie wtedy, gdy w urządzeniu wystąpi błąd.
POLSKI
< Wyskakujące powiadomienie >
< Wyskakujący komunikat >
OPIS DZIAŁANIA 15
Monitorowanie
Na ekranie głównym można przejść do ekranu monitorowania, naciskając przycisk [Wstecz]. Na
ekranie monitorowania można sprawdzić następujące informacje.
- Temperatura otoczenia
- Temperatura na wlocie/wylocie wody
- Działanie pompy wody
POLSKI
Powrót do ekranu
Po przejściu do kategorii za pomocą przycisku [<, >(lewo/prawo)] na ekranie głównym, jeśli
sterownik zdalny nie zostanie użyty, po 10 sekundach ekran główny powraca do wyświetlania
strony podstawowej. (strona podstawowa: wyświetlanie temperatury wnętrza)
W przypadku wszystkich ekranów, poza ekranem głównym, jeśli sterownik zdalny nie zostanie
użyty przez 1 minutę, następuje powrót do ekranu głównego.
16 USTAWIENIA DZIAŁANIA
USTAWIENIA DZIAŁANIA
Włączanie/wyłączanie
Urządzenie
zostanie włączone lub wyłączone.
Nacisnąć przycisk
(wł./wył.) na sterowniku zdalnym.
- Jeśli produkt jest włączony, przycisk wł./wył. zostanie podświetlony.
Jeśli produkt jest wyłączony, podświetlenie przycisku wł./wył. zgaśnie.
Tryb działania
Można bardzo łatwo sterować wybranym trybem działania.
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk [<,>(lewo/prawo)], aby wybrać tryb działania lub kategorię
wyjścia z domu lub wstrzymania. Następnie nacisnąć przycisk [∧,∨(góra/dół)], aby zatwierdzić
tryb działania.
※Niektóre produkty mogą nie obsługiwać niektórych trybów działania.
Tryb
Opis
Chłodzenie
Schładza pomieszczenie do żądanej temperatury.
Aktywny, gdy nr 4 WŁĄCZENIA DIPu PCB jednostki wewnętrznej SW 2
(zobacz ustawienia instalatora)
Ogrzewanie
Ogrzewa pomieszczenie do żądanej temperatury.
AI/Auto
Produkt automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do
temperatury w pomieszczeniu.
POLSKI
USTAWIENIA DZIAŁANIA 17
Chłodzenie
Minimalna wartość temperatury w trybie chłodzenia to 5°C.
• Żądaną temperaturę można ustawiać skokowo co 1°C.
- Ustawić żądaną temperaturę niższą od temperatury wody.
- Temperatura wody jest wyświetlana na ekranie domyślnym sterownika zdalnego.
- Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury wody, urządzenie pozostaje w trybie
chłodzenia, jednak nie rozpoczyna chłodzenia, dopóki temperatura wody jest niższa od
ustawionej temperatury.
- Jeśli urządzenie działa w trybie chłodzenia, naciśnięcie przycisku [wł./wył.] powoduje wyłączenie
trybu chłodzenia.
UWAGA
Aktywny, gdy nr 4 WŁĄCZENIA DIPu PCB jednostki wewnętrznej SW 2 (zobacz ustawienia
instalatora)
Co to jest funkcja 3-minutowego opóźnienia?
Po zakończeniu chłodzenia i gdy urządzenie zostanie od razu uruchomione, zimna woda nie
wypływa, ponieważ włącza się funkcja zabezpieczająca sprężarkę.
Sprężarka rozpoczyna działanie po 3 minutach, wydmuchując zimne woda.
UWAGA
POLSKI
Sprężarka rozpoczyna działanie po 3 minutach, wydmuchując zimne woda.
W trybie chłodzenia można wybrać żądaną temperaturę w zakresie 6°C~24°C. Korzystna
różnica temperatur między temperaturą wody na wlocie a temperaturą wody na wylocie to 5°C.
18 USTAWIENIA DZIAŁANIA
Ogrzewanie
Minimalna wartość temperatury w trybie ogrzewania to 15°C.
• Żądaną temperaturę można ustawiać skokowo co 1°C.
- Ustawić żądaną temperaturę wyższą od temperatury wody.
- Temperatura wody jest wyświetlana na ekranie domyślnym sterownika zdalnego.
- Gdy ustawiona temperatura ma wartość niższą od temperatury wody, ciepła woda nie wypływa.
- Jeśli urządzenie działa w trybie ogrzewania, naciśnięcie przycisku [wł./wył.] powoduje
wyłączenie trybu ogrzewania.
UWAGA
W trybie ogrzewania można wybrać żądaną temperaturę w zakresie 15°C~65°C.
POLSKI
USTAWIENIA DZIAŁANIA 19
Działanie w trybie AI/Auto
Ten tryb dotyczy tylko ogrzewania.
W celu oszczędzania energii oraz zapewnienia najwyższego komfortu ustawienie temperatury
zostanie dostosowane do temperatury otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia maleje, wydajność
ogrzewania domu zostaje automatycznie zwiększona, aby utrzymać taką samą temperaturę w
pomieszczeniach. Wszystkie parametry zostaną skonfigurowane podczas procedury pierwszego
uruchomienia przez instalatora, który dostosuje je do charakterystyki danego miejsca instalacji.
1. Wybrać tryb AI/Auto.
2. Wybrać żądaną kategorię temperatury
3. Ustawić wybrany poziom temperatury, naciskając przycisk [∧,∨(góra/dół)].
POLSKI
UWAGA
Zmniejszenie profilu temperatury o 3°C (na podstawie temperatury pomieszczenia)
< Skok w regulacji temperatury (jednostka: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Zimna woda Ciepła woda 20 USTAWIENIA TEMPERATURY
USTAWIENIA TEMPERATURY
Ustawianie żądanej temperatury
Można łatwo ustawić żądaną temperaturę.
• Na ekranie głównym nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać żądaną kategorię
temperatury. Następnie nacisnąć przycisk [∧,∨(góra/dół)], aby zatwierdzić żądaną
temperaturę.
- W trybach chłodzenia, ogrzewania oraz AI/Auto możliwe jest sterowanie temperaturą.
Tryb
Opis
POLSKI
Temperatura
pokojowa
Temperaturę w pomieszczeniu można ustawić za pomocą wewnętrznego
czujnika temperatury czujnika zdalnego.
Temperatura
Pomieszczenie1 i
Pomieszczenie2
Temperatura Pomieszczenie 1 i Pomieszczenie 2 może być ustawiona
odpowiednio, gdy w trybie instalatora aktywowana jest opcja 2. obwodu.
Temperatura wody
wylotowej
Jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura wody, ogrzewanie nie
jest realizowane.
Ustawić żądaną temperaturę wyższą od temperatury wody.
Temperatura w
zbiorniku ciepłej
wody użytkowej
Temperaturę ciepłej wody użytkowej w zbiorniku można zaprogramować po
zamontowaniu zbiornika ciepłej wody użytkowej.
Temperatura wody
na wlocie
Tryb ten jest zmieniany tylko na czujnik temperatury, czujnik temperatury na
wlocie i logika sterowania temperaturą jest taka sama jak tryb pracy
temperatury wody na wylocie.
Temperatura
pokojowa +
Temperatura wody
wylotowej
Programowanie temperatury pokojowej jest możliwe po zamontowaniu
zdalnego czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu (sprzedawany
oddzielnie). Jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura wody,
ogrzewanie nie jest realizowane. Ustawić żądaną temperaturę wyższą od
temperatury wody.
UWAGA
Funkcję można aktywować zgodnie z ustawieniem instalatora.
USTAWIENIA TEMPERATURY 21
Wybierz czujnik temperatury
Dostępne są 3 opcje czujników, tylko powietrze, tylko woda wylotowa oraz powietrze+woda w
trybie instalatora.
POLSKI
22 USTAWIENIA TEMPERATURY
Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej
Funkcja określająca, czy używać zamontowanego zbiornika ciepłej wody użytkowej
UWAGA
• Ta funkcja jest nieużywana, jeśli zbiornik CWU nie jest zamontowany.
• Więcej informacji na temat funkcji znajduje się w rozdziale dotyczącym instalacji.
Szybkie ogrzewanie zbiornika ciepłej wody użytkowej
W przypadku potrzeby szybkiego ogrzania zbiornika ciepłej wody użytkowej można włączyć tryb
szybkiego ogrzewania CWU, aby skrócić czas osiągnięcia docelowej temperatury CWU,
wymuszając włączenie grzałki zbiornika ciepłej wody użytkowej.
Tryb szybkiego ogrzewania CWU wyłączy się po osiągnięciu docelowej temperatury w zbiorniku
ciepłej wody użytkowej lub po anulowaniu go przez użytkownika.
1. Po wybraniu opcji ogrzewania ciepłej wody użytkowej nacisnąć przycisk [Wstecz] i przytrzymać
go przez sekundę.
POLSKI
USTAWIENIA TEMPERATURY 23
Wyświetlanie temperatury
Tryb ogólny
Można sprawdzić bieżącą temperaturę.
• Na ekranie głównym można przejść do ekranu monitorowania, naciskając przycisk [Wstecz].
Tryb
Opis
Wyświetlenie temperatury pokojowej
Temperatura na wlocie
Wyświetlanie temperatury na wlocie
Temperatura na wylocie
Wyświetlanie temperatury na wylocie
Temperatura ciepłej wody
użytkowej
Wyświetlanie temperatury ciepłej wody użytkowej
(tylko w trybie ogrzewania ciepłej wody użytkowej)
Temperatura ogrzewania
słonecznego
Wyświetlenie temperatury ogrzewania słonecznego
(tylko w trybie ogrzewania ciepłej wody użytkowej)
POLSKI
Temperatura pokojowa
24 USTAWIENIA TEMPERATURY
Tryb drugiego obwodu
Tryb
Opis
Temperatura w
pomieszczeniu 1
Zobacz temperaturę w pomieszczeniu 1
Temperatura w
pomieszczeniu 2
Zobacz temperaturę w pomieszczeniu 2
POLSKI
Temperatura na wlocie
Wyświetlanie temperatury na wlocie
Temperatura na wylocie
Wyświetlanie temperatury na wylocie
Temperatura ciepłej wody
użytkowej
Wyświetlanie temperatury ciepłej wody użytkowej
(tylko w trybie ogrzewania ciepłej wody użytkowej)
Temperatura ogrzewania
słonecznego
Wyświetlenie temperatury ogrzewania słonecznego
(tylko w trybie ogrzewania ciepłej wody użytkowej)
USTAWIENIA BLOKADY 25
USTAWIENIA BLOKADY
Sposób włączenia ustawień blokady
• Na ekranie menu nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać kategorię ustawień blokady,
a następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu listy ustawień blokady.
• Na liście ustawień blokady można włączyć/wyłączyć funkcję blokady po naciśnięciu przycisku
[∧,∨(góra/dół)].
OK
Ustawienia blokady – wszystko, wł./wył., tryb, blokada
ciepłej wody użytkowej
• Ta funkcja służy do zablokowania działania przycisków sterownika zdalnego, aby dzieci lub inne
osoby nie mogły zmienić ustawień bez pozwolenia.
• Ta funkcja służy do ograniczenia żądanego zakresu temperatury, który można ustawić za pomocą
sterownika przewodowego.
Tryb
Zablokuj wszystkie
Blokada On/Off
Opis
Blokuje działanie wszystkich przycisków na sterowniku zdalnym.
Blokuje działanie przycisku wł./wył. na sterowniku zdalnym.
Blokuje działanie przycisku trybu pracy na sterowniku zdalnym
Blokada CWU
Blokuje działanie przycisku wł./wył. ciepłej wody użytkowej na sterowniku zdalnym.
UWAGA
• Blokada ciepłej wody użytkowej jest nieużywana, jeśli zbiornik CWU nie jest zamontowany.
• Więcej informacji na temat funkcji znajduje się w rozdziale dotyczącym instalacji.
UWAGA
Po ustawieniu głównej blokady sterowania zakresem temperatury w sterowniku centralnym
ustawienia blokady temperatury sterownika przewodowego zostają skasowane.
Zmiany temperatury za pomocą urządzeń zewnętrznych zostają zastosowane bez względu
na ustawienia blokady zakresu temperatury sterownika zdalnego.
POLSKI
Blokada trybu
26 USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Wprowadzanie wartości wyłącznika czasowego i metoda
jego konfigurowania
• Na ekranie menu nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać kategorię wyłącznika
czasowego, a następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu listy ustawień wyłącznika.
• Na ekranie listy ustawień wyłącznika czasowego nacisnąć przycisk [∧,∨(góra/dół)], aby wybrać
ustawienie wyłącznika, a następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji
szczegółowych.
• Po ustawieniu wartości i naciśnięciu przycisku [OK] wyłącznik czasowy zostaje włączony.
• Po ustawieniu wartości i naciśnięciu przycisku [Wstecz] zmieniona wartość nie zostanie
zastosowana.
OK
POLSKI
USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO 27
Timer
Można łatwo zaprogramować wyłącznik czasowy w zakresie od 1 do 7 godzin w krokach co 1
godzinę.
OK
UWAGA
POLSKI
Jeśli urządzenie jest włączone, funkcja prostego wyłącznika czasowego wyłącza je po
upływie ustawionego czasu.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, funkcja prostego wyłącznika czasowego włącza je po
ustawionym czasie.
Jeśli funkcja prostego wyłącznika czasowego zostanie włączona/wyłączona przed
zaprogramowanym czasem, ustawienia wyłącznika zostaną skasowane.
28 USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Rezerwacja włączenia
Urządzenie jest automatycznie włączane o zaprogramowanej godzinie
Zapewnia 2 formaty czasu, 12 godzinny (AM/PM) lub 24 godzinny układ referencyjny.
UWAGA
Jeśli funkcja godziny włączenia zostanie włączona/wyłączona po zaprogramowaniu i przed
włączeniem zegara, zaprogramowana wartość nie zostanie skasowana.
POLSKI
USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO 29
Rezerwacja wyłączenia
Urządzenie jest automatycznie wyłączane o zaprogramowanej godzinie.
Zapewnia 2 formaty czasu, 12 godzinny (AM/PM) lub 24 godzinny układ referencyjny.
UWAGA
Jeśli funkcja godziny wyłączenia zostanie włączona/wyłączona po zaprogramowaniu i przed
włączeniem zegara, zaprogramowana wartość nie zostanie skasowana.
POLSKI
30 USTAWIENIA HARMONOGRAMU
USTAWIENIA HARMONOGRAMU
Sposób wprowadzania harmonogramu
• Na ekranie menu nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać kategorię harmonogramu, a
następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu listy ustawień harmonogramu.
• Na ekranie listy ustawień harmonogramu nacisnąć przycisk [∧,∨(góra/dół)], aby wybrać
ustawienie menu, a następnie przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
• W formule harmonogramu dostępne są 3 opcje, w zależności od funkcji produktu.
- Pokój
- Gorąca woda
- Podgrzewacz zbiornika ciepłej wody
OK
POLSKI
UWAGA
Mimo że istnieje opcja ogrzewania grzałki cwu, nie można jej aktywować w przypadku
operacji sterylizacji.
USTAWIENIA HARMONOGRAMU 31
Harmonogram dzienny
Ta funkcja sprawdza stan zegara (harmonogramu) zapisany w sterowniku zdalnym.
• Na liście harmonogramu wybrać kategorię stanu codziennego harmonogramu i nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu szczegółowych informacji o harmonogramie codziennym.
• Aby sprawdzić informacje o zegarze dla innych dat można użyć przycisku [<, > (lewo/prawo)] na
sterowniku zdalnym.
• Aby sprawdzić pozostałe informacje o zegarze dla odpowiednich dat można użyć przycisku
[∧,∨(góra/dół)] na sterowniku zdalnym.
• Wybrać informacje o zegarze i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do ekranu edycji
odpowiedniego zegara.
Na ekranie stanu harmonogramu codziennego, nawet w przypadku ustawienia zegara
(harmonogramu), jeśli odpowiednia data zostanie oznaczona jako data wyjątku,
harmonogram nie zostanie wykonany.
Zaleca się ustawianie mniej niż 5 harmonogramów dziennie.
POLSKI
UWAGA
32 USTAWIENIA HARMONOGRAMU
Harmonogramy i edyca
Ta funkcja sprawdza stan zegara (harmonogramu) zapisany w sterowniku zdalnym.
• Na liście harmonogramu wybrać kategorię stanu codziennego harmonogramu i nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu szczegółowych informacji o stanie harmonogramu
codziennego.
• Aby sprawdzić informacje o zegarze dla innych dat można użyć przycisku [<, > (lewo/prawo)] na
sterowniku zdalnym.
Istnieje możliwość
sprawdzenia informacji o
działaniu
skonfigurowanego zegara
(włączanie/wyłączanie,
tryb działania, żądana
temperatura), czasu
zegara, okresu oraz dnia
tygodnia.
• Można edytować informacje o zegarze zapisanego harmonogramu.
- Wybrać harmonogram do edycji za pomocą przycisku [∧,∨(góra/dół)], a następnie nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu edycji.
• Wybrać informacje o zegarze i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do ekranu edycji
odpowiedniego zegara.
POLSKI
< W razie zmiany harmonogramu>
< W razie usunięcia harmonogramu>
USTAWIENIA HARMONOGRAMU 33
Harmonogramy i edyca - Dodaj harmonogram
Opis każdej czynności podczas dodawania harmonogramu
Czynność 1. Ustawianie okresu
Czynność 3. Ustawianie godziny
Czynność 2. Ustawianie dnia tygodnia
Czynność 4. Ustawianie działania
Harmonogramy i edycja pomieszczenia
Po wykonaniu czynności od 1 do 4 zostaje wyświetlony komunikat informujący o dodaniu
harmonogramu i pojawia się ekran widoku i edycji harmonogramu.
POLSKI
„Czynność 1”: zaprogramowanie okresu włączenia zegara.
„Czynność 2”: zaprogramowanie dnia tygodnia włączenia zegara.
- Dostępne opcje to „codziennie/weekend/dni tygodnia/wybór indywidualny”
„Czynność 3”: zaprogramowanie godziny włączenia zegara.
„Czynność 4”: zaprogramowanie informacji o działaniu zegara.
- Po wybraniu opcji „Stop” nie można zaprogramować trybu/temperatury
34 USTAWIENIA HARMONOGRAMU
Wyjątek
Ta funkcja służy do automatycznego przerwania pracy urządzenia w zaprogramowanym dniu.
• Na liście harmonogramu wybrać kategorię dnia wyjątku i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do
ekranu szczegółowych informacji o dniu wyjątku.
• Na ekranie dniu wyjątku można sprawdzić oraz dodawać/zmienić/usunąć informacje o dniu
wyjątku zapisane w sterowniku zdalnym.
- Aby dodać dzień wyjątku, na ekranie szczegółowych informacji o rejestrowaniu dniu wyjątku
wybrać rok/miesiąc/dzień, a następnie nacisnąć przycisk [OK], aby zapisać ustawienia.
- Wybrać dzień wyjątku do edycji za pomocą przycisku [∧,∨(góra/dół)], a następnie nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu edycji.
- Na ekranie edycji dniu wyjątku można sprawdzić, usunąć/zmienić zawartość odpowiednich
ustawień dnia wyjątku.
- Po zmianie informacji o dniu wyjątku należy je zapisać.
POLSKI
USTAWIENIA INTERFEJSU MIERNIKA 35
USTAWIENIA INTERFEJSU MIERNIKA
Ścieżka podłączenia interfejsu miernika
Jest to funkcja, która może sprawdzić stan energii i zasilania na ekranie. Gromadzi i oblicza dane
dotyczące mocy lub kaloryczności w celu utworzenia danych do monitorowania energii i
wyświetlania okien dialogowych alarmów ostrzegających o zużyciu energii. Funkcję tę można
aktywować w trybie instalatora.
OK
W tej funkcji dostępne są 2 opcje, adres modbus i jednostka. Po włączeniu opcji adresu modbus
należy wybrać jeden adres (B0 lub B1) lub nie korzystać z niego. Następnie należy ustawić port i
specyfikację w zakresie 0000.0–9999.9 [impuls/kW] w sposób przedstawiony na poniższym
rysunku.
POLSKI
36 USTAWIENIA INTERFEJSU MIERNIKA
Informacje dotyczące interfejsu miernika
Dostarcza on przydatnych informacji na temat zużycia energii i mocy w ciągu
tygodnia/miesiąca/roku. Otwarcie opcji „Energia” powoduje wyświetlenie informacji na ekranie.
Moc chwilowa
Moc/kalorie
Informacje te obejmują pobór mocy chwilowej, zużycie energii/kaloryczności do trendu rocznego.
Ustawienia energii
Ponadto możliwe są różne ustawienia energii, jak pokazano poniżej.Aktualna wartość osiąga
zdefiniowaną wartość docelową i wyświetlany jest alert na wyświetlaczu.
POLSKI
USTAWIANIE FUNKCJI 37
USTAWIANIE FUNKCJI
Sposób wprowadzania ustawień funkcji
Aby przejść do menu wyświetlanego poniżej, należy w następujący sposób przejść do menu
ustawień funkcji.
• Na ekranie menu nacisnąć przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrać kategorię ustawień, a
następnie przycisk [OK], aby przejść do listy ustawień.
• Na liście ustawień wybrać kategorię ustawień funkcji i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do
listy ustawień funkcji.
OK
POLSKI
38 USTAWIANIE FUNKCJI
Ustawianie Funkcji
Menu
Opis
Czas przejścia w tryb
niskiego hałasu
Funkcja służy do zaprogramowania godziny rozpoczęcia i zakończenia
działania trybu cichego jednostki zewnętrznej.
Parowanie Wi-Fi
Jest to funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie poprzez sieć z jednostką
wewnętrzną.
POLSKI
Ustawienia temperatury
wody
Jeśli wybierzesz (Powietrze + Woda) jako tryb regulacji temperatury, ta
opcja zostanie aktywowana na ekranie. Jest to funkcja ustawiania
docelowej temperatury wody.
Kocioł firmy zewnętrznej
Jest to funkcja łączenia kotła innych firm. (funkcja ta może być
aktywowana po ustawieniu każdej wartości w trybie instalatora).
USTAWIANIE FUNKCJI 39
Czas przejścia w tryb niskiego hałasu
Funkcja służy do zaprogramowania godziny rozpoczęcia i zakończenia działania trybu cichego
jednostki zewnętrznej.
• Na liście ustawień funkcji wybrać kategorię „Czas trybu cichego” i nacisnąć przycisk [OK], aby
przejść do ekranu informacji szczegółowych.
- Po zaprogramowaniu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia nacisnąć przycisk [OK], aby
przejść do listy ustawień wyższego poziomu.
- Jeśli godzina rozpoczęcia jest taka sama jak aktualna godzina, urządzenie przechodzi w tryb
cichy jednostki zewnętrznej, a na ekranie monitorowania zostaje wyświetlony komunikat
„trybie cichy jednostki zewnętrznej”.
- Jeśli godzina zakończenia jest taka sama jak aktualna godzina, tryb cichy jednostki
zewnętrznej zostaje anulowany.
OK
Funkcję programowania czasu trybu cichego można zaprogramować tylko wtedy, gdy
ustawienie instalatora M/S funkcji jednostki zewnętrznej ma wartość „Główny”.
Funkcja programowania czasu trybu cichego jest dostępna tylko w niektórych produktach.
!
UWAGA
Jeśli funkcja nie jest używana, należy ją wyłączyć.
Przejście w tryb cichy może zmniejszyć wydajność chłodzenia.
POLSKI
UWAGA
40 USTAWIANIE FUNKCJI
Parowanie Wi-Fi
Jest to funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie poprzez sieć z jednostką wewnętrzną.
OK
POLSKI
USTAWIANIE FUNKCJI 41
Ustawianie temperatury wody
UWAGA
Ta funkcja nie jest domyślna.Może być aktywowana po ustawieniu wartości w trybie
instalatora.
Jeśli wybrano sposób regulacji temperatury powietrze+woda, opcja ta jest wyświetlana na
wyświetlaczu ustawień funkcji. Funkcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury wody.
POLSKI
42 USTAWIANIE FUNKCJI
Kocioł innej firmy
UWAGA
Ta funkcja nie jest domyślna.Może być aktywowana po ustawieniu wartości w trybie
instalatora.
Funkcja umożliwiająca określenie, czy korzystać z zainstalowanych funkcji innych firm.
Jeśli tryb tej funkcji jest ustawiony na „Ręczny”, można odpowiednio ustawić temperaturę kotła i
histerezę.
Jak pokazano powyżej, po zakończeniu każdego ustawienia w trybie instalatora na liście funkcji
aktywowana jest opcja kotła innej firmy.
POLSKI
Tryb włączania/wyłączania tej opcji można otworzyć, w prosty sposób naciskając przycisk „<” lub
„>”.
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 43
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Sposób wprowadzania ustawień użytkownika
Aby przejść do menu wyświetlanego poniżej, należy w następujący sposób przejść do menu
ustawień użytkownika.
• Wybrać kategorię ustawień i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do listy ustawień.
• Wybrać kategorię ustawień użytkownika i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do listy ustawień
użytkownika.
OK
Ustawianie użytkownika
• Funkcje użytkownika produktu można ustawić.
• Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w pewnych wersjach produktu.
Menu
Język
Jednostka temperatury
Czas wygaszacza ekranu
Opis
Ustawianie języka wyświetlanego na sterowniku zdalnym.
Ustawianie jednostek temperatury wyświetlanych na sterowniku zdalnym.
Dostosowanie czasu wyłączania ekranu na sterowniku zdalnym.
Data
Ustawianie daty wyświetlanej na sterowniku zdalnym.
Czas
Ustawianie czasu wyświetlanego na sterowniku zdalnym.
Czas letni
Ustawianie czasu letniego na sterowniku zdalnym.
Hasło
Ustawianie hasła, aby zapobiec nieupoważnionym zmianom ustawień sterownika
zdalnego.
Uruchomienie harmonogramu
Inicjalizacja wszystkich ustawień wyłącznika czasowego na sterowniku zdalnym.
Motyw
Ponowne uruchom systemu
Ustawianie motywu ekranu sterownika zdalnego.
Ponowne uruchomienie sterownika zdalnego.
POLSKI
Jasność LCD w trybie bezczynności Dostosowanie jasności ekranu sterownika zdalnego.
44 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Język
Ustawianie języka wyświetlanego na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię języka i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do
ekranu informacji szczegółowych.
• Po ustawieniu wartości i naciśnięciu przycisku [OK] ustawienie zostaje zapisane i następuje
powrót do poprzedniego ekranu.
OK
Język
POLSKI
한국어
English
Deutsche
Italiano
Español
Русский
Polski
Português
Français
中国
Čeština
Türk
Nederlands
Românesc
ελληνικά
Magyar
Български
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 45
Jednostka temperatury
Ustawianie jednostek temperatury wyświetlanych na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię ustawień jednostek temperatury i nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
OK
Wartość
UWAGA
W niektórych produktach funkcja zmiany jednostek temperatury może nie działać lub działać w
inny sposób.
Nie można ustawiać jednostek temperatury w sterowniku przewodowym podłączonym jako
urządzenie podrzędne.
POLSKI
!
Celsjusz
Fahrenheit
46 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Czas wygaszacza ekranu
Dostosowanie czasu wyłączania ekranu na sterowniku zdalnym.
• Wybrać następujące wartości ustawienia za pomocą przycisku [<, > (lewo/prawo)].
Wartość
15 sek.
!
30 sek. (domyślnie)
1 min.
UWAGA
Wybranie dłuższego czasu wyświetlania wpływa na żywotność wyświetlacza LCD.
Jasność LCD w trybie bezczynności
Dostosowanie jasności ekranu sterownika zdalnego.
• Wybrać następujące wartości ustawienia za pomocą przycisku [<, > (lewo/prawo)].
POLSKI
Value
0%
!
10 %
(domyślnie)
20 %
30 %
UWAGA
Wybranie większej jasności wpływa na żywotność wyświetlacza LCD.
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 47
Data
Ustawianie daty wyświetlanej na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię daty i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do
ekranu informacji szczegółowych.
• Po ustawieniu wartości i naciśnięciu przycisku [OK] ustawienie zostaje zapisane i następuje
powrót do poprzedniego ekranu.
OK
POLSKI
48 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Czas
Ustawianie czasu wyświetlanego na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię czasu i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do
ekranu informacji szczegółowych.
• Po ustawieniu wartości i naciśnięciu przycisku [OK] ustawienie zostaje zapisane i następuje
powrót do poprzedniego ekranu.
• Na ekranie wyświetlacz czasu może być wyświetlany w postaci AM / PM lub standardu 24godzinnego.
OK
POLSKI
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 49
Czas letni
Ustawianie dat czasu letniego na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię ustawień czasu letniego i nacisnąć przycisk
[OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
- Czas letni: Czas systemu zostaje przestawiony o 1 godzinę na wiosnę, gdy dni stają się
dłuższe, i wraca do poprzedniego ustawienia na jesieni, gdy dni stają się krótsze.
- O godzinie 02:00 w nocy (AM) w dniu zmiany na czas letni aktualna godzina zostaje
zmieniona na godzinę 03:00. W dniu zmiany na czas zimowy o godzinie 02:00 w nocy (AM)
aktualna godzina zostaje zmieniona na godzinę 01:00.
OK
POLSKI
50 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Hasło
Ustawianie hasła, aby zapobiec nieupoważnionym zmianom ustawień sterownika zdalnego.
• Wybrać kategorię ustawień hasła użytkownika i nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do ekranu
informacji szczegółowych.
- Jeśli hasło zostało skonfigurowane i nastąpiło przejście do ekranu „menu – ustawienia”,
należy wprowadzić hasło, aby przejść do listy ustawień.
- Gdy użytkownik nie pamięta hasła, może je ponownie zainicjalizować za pomocą ustawienia
instalatora „Inicjalizacja hasła”.
Zainicjowane hasło to „0000”.
OK
POLSKI
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 51
Uruchomienie harmonogramu
Inicjalizacja wszystkich ustawień wyłącznika czasowego na sterowniku zdalnym.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię ustawień inicjalizacji harmonogramu i nacisnąć
przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
- Nacisnąć przycisk zaznaczenia, aby zainicjalizować wyłącznik czasowy prosty/trybu uśpienia,
włącznik/wyłącznik czasowy, harmonogram oraz datę wyjątku w sterowniku zdalnym.
OK
POLSKI
52 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Motyw
Ustawianie motywu ekranu sterownika zdalnego.
• Wybrać kolor czarny lub biały za pomocą przycisku [<, > (lewo/prawo)].
Ponowne uruchom systemu
Ponowne uruchomienie sterownika zdalnego.
• Na liście ustawień użytkownika wybrać kategorię ustawień ponownego uruchamiania systemu i
nacisnąć przycisk [OK], aby przejść do ekranu informacji szczegółowych.
- Naciśnięcie przycisku [OK] na ekranie informacji szczegółowych powoduje wyświetlenie
komunikatu wyskakującego. Nacisnąć przycisk zaznaczenia, aby ponownie uruchomić
system.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, nacisnąć przyciski [Wł./wył. + Wstecz] i przytrzymać
przez 5 sekund, aby ponownie uruchomić system.
POLSKI
OK
PODGLĄD USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA 53
PODGLĄD USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA
Struktura menu
Menu
Blokada
Zablokuj wszystkie
...................................................................25
Blokada On/Off
...................................................................25
Blokada trybu
...................................................................25
Timer
...................................................................27
Rezerwacja włączenia
...................................................................28
Rezerwacja wyłączenia
...................................................................29
Harmonogram dzienny
...................................................................31
Harmonogramy i edyca
...................................................................32
Wyłącznik czasowy
Harmonogram
...................................................................33
Harmonogramy i edyca - Dodaj
harmonogram
Energia
Ścieżka połączenia ustawienia interfejsu licznika
.........................35
Informacje o ustawieniu interfejsu licznika
.........................36
Moc chwilowa
.........................36
Moc/kalorie
.........................36
Ustawienia energii
.........................36
POLSKI
Ustawienie
Funkcja
Czas przejścia w tryb niskiego hałasu .........................39
Parowanie Wi-Fi
.........................40
Ustawienia temperatury wody .........................41
Kocioł firmy zewnętrznej .........................42
54 PODGLĄD USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik
Język
.............44
Jednostka temperatury
.............45
Czas wygaszacza ekranu
.............46
Jasność LCD w trybie bezczynności .............46
Data
.............47
Czas
.............48
Czas letni
.............49
Hasło
.............50
Uruchomienie harmonogramu .............51
Motyw
.............52
Ponowne uruchom systemu
.............53
POLSKI
OBSŁUGA TERMOSTATU 55
OBSŁUGA TERMOSTATU
Wyrażenie „termostat”, które jest szeroko stosowane w niniejszym rozdziale, dotyczy akcesoriów
produkowanych przez firmy zewnętrzne. Firma LG Electronics nie dostarcza termostatów, a w
urządzenia te należy zaopatrzyć się u producentów zewnętrznych.
Termostat do pomieszczeń może być używany w celu łatwej i wygodnej regulacji temperatury.
Niniejszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące obsługi termostatu, aby używać go w
prawidłowy i bardziej wydajny sposób.
Gdy termostat jest zablokowany, temat włączania/wyłączania Thermo jest ograniczony do
termostatu.
!
UWAGA
• Niektóre termostaty elektromechaniczne są wyposażone w funkcję opóźnienia zabezpieczającą
sprężarkę. W takim przypadku zmiana trybu może trwać dłużej. Jeśli urządzenie nie reaguje
szybko, należy dokładnie przeczytać instrukcję termostatu.
• Zakres temperatury regulowanej przez termostat może różnić się od zakresu urządzenia.
Temperaturę ogrzewania lub chłodzenia należy wybrać w zakresie temperatury regulacji
urządzenia.
Sposób użytkowania termostatu
Informacje dotyczące włączania i wyłączania, programowania temperatury docelowej, zmiany
trybu działania itp. można znaleźć w podręczniku obsługi dostarczonym przez producenta
termostatu.
POLSKI
56 TRYB AWARYJNY
TRYB AWARYJNY
• Definicje terminów
- Usterka: problem mogący spowodować przerwanie pracy układu. Pracę można tymczasowo
wznowić z ograniczoną funkcjonalnością bez pomocy certyfikowanego specjalisty.
- Błąd: problem mogący spowodować przerwanie pracy układu. Pracę można wznowić tylko po
sprawdzeniu przez certyfikowanego specjalistę.
- Emergency mode : temporary heating operation while system met trouble.
• Cel wprowadzenia terminu „Usterka”
- W przeciwieństwie do klimatyzatora pompa ciepła powietrze-woda zwykle jest używana przez
cały sezon zimowy.
- Jeśli układ wykryje problem, który nie ma krytycznego znaczenia dla wytwarzania energii
cieplnej, może on tymczasowo kontynuować pracę w trybie awaryjnym po wybraniu go przez
użytkownika.
• Klasyfikacja usterki
- Istnieją dwie klasyfikacje usterki zależnie od powagi problemu. : Nieznaczna usterka i poważna
usterka
- Nieznaczna usterka: usterka czujnika. W większości przypadków ta usterka dotyczy problemów
z czujnikami. Urządzenie działa w trybie awaryjnym (poziom 1).
- Poważna usterka: usterka cyklu sprężarki. Dodatkowa grzałka elektryczna działa w trybie
awaryjnym (poziom 2).
- Usterka opcji: usterka wykryta podczas działania opcji, jak ogrzewanie zbiornika wody. W
przypadku tej usterki dana opcja jest traktowana, jakby nie była zamontowana w układzie.
• Poziom działania awaryjnego
Gdy pompa ciepła powietrze-woda ma jakiekolwiek problemy,
(1) Jeśli nie ma funkcji oceny możliwości działania: Gdy błąd wystąpi głównie w jednostce
wewnętrznej, pompa ciepła powietrze-woda zatrzymuje się. Z drugiej strony Remocon
pozwala na aktywację trybu włączenie/wyłączenie. (Wł.: tryb awaryjny)
- Nieznaczna/Poważna usterka: Jedynie ogrzewanie sprawne
- Krytyczna usterka: pełne zatrzymanie
- Pierwszeństwo postępowania: Krytyczna > Poważna > Nieznaczna
POLSKI
(2) Jeżeli istnieje funkcja oceny możliwości działania: W zależności od stanu
Nieznaczna/Poważna/Krytyczna usterka, zwroty w oknach diagnostycznych są wyświetlane
oddzielnie.
- Nieznaczna usterka: Ogrzewanie/chłodzenie sprawne
- Poważna usterka: Wyłącznie ogrzewanie sprawne
- Krytyczna usterka: Żądanie centrum serwisowego
- Pompa ciepła powietrze-woda działa po naciśnięciu przycisku OK na oknie dialogowym.
TRYB AWARYJNY 57
• Usterka powielona: nieznaczna lub poważna usterka opcji
- Jeśli jednocześnie zostanie wykryta nieznaczna (lub poważna) usterka opcji, układ nadaje
wyższy priorytet nieznacznej (lub poważnej) usterce i działa jak w przypadku wystąpienia
nieznacznej (lub poważnej) usterki.
- Dlatego w trybie pracy awaryjnej ogrzewanie wody sanitarnej może czasami być niemożliwe.
Jeśli woda sanitarna nie jest ogrzewana w trybie pracy awaryjnej, należy sprawdzić, czy czujnik
wody sanitarnej oraz jego przewody nie są uszkodzone.
• Praca awaryjna nie jest automatycznie ponownie uruchamiana po
zresetowaniu zasilania głównego.
- W normalnych warunkach informacje o pracy urządzenia są przywracane i urządzenie zostaje
ponownie uruchomione po zresetowaniu zasilania głównego.
- W trybie pracy awaryjnej automatyczne ponowne uruchomienie jest niemożliwe, aby
zabezpieczyć urządzenie.
- Dlatego użytkownik musi uruchomić ponownie urządzenie w trybie pracy awaryjnej po
zresetowaniu zasilania.
POLSKI
58 KONSERWACJA I SERWISOWANIE
KONSERWACJA I SERWISOWANIE
Czynności konserwacyjne
Aby zapewnić optymalną dostępność urządzenia, należy w regularnych odstępach czasu,
najlepiej co roku, przeprowadzać szereg kontroli i inspekcji urządzenia oraz okablowania.
Konserwację powinien przeprowadzić lokalny uzgodniony specjalista.
Gdy urządzenie nie działa.
!
UWAGA
• Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zdecydowanie
zaleca się nie wyłączać zasilania produktu.
• Kiedy moc zostanie zastosowana po raz pierwszy, należy
uruchomić produkt po podgrzaniu przez 2 godziny. Aby
zabezpieczyć urządzenie poprzez zwiększenie temperatury oleju
w sprężarce.
• Jeśli nie zostanie zapewnione zasilanie, niektóre specjalne
czynności zabezpieczające produkt (takie jak zapobieganie
blokowaniu pompy wody) nie zostaną przeprowadzone.
Natychmiast wezwać serwis w przypadku następujących
sytuacji:
• Występuje coś nienormalnego, np. zapach spalenizny, głośny hałas itd. Wyłączyć urządzenie i
wyłączyć wyłącznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbować samodzielnie naprawiać
ani restartować systemu.
• Główny przewód zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony.
• Układ autodiagnostyki generuje kod błędu.
• Wyciek wody z jednostki.
• Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik (zabezpieczenie, uziemienie) lub bezpiecznik nie działa
prawidłowo.
Aby uniknąć złej wydajności urządzenia, użytkownik musi przeprowadzać rutynowe kontrole i
czyszczenie.
W sytuacji szczególnej praca musi być wykonywana wyłącznie przez pracownika serwisu.
POLSKI
!
UWAGA
• W razie wody z dodatkiem solanki zawór spustowy zaworu odcinającego musi być podłączony
do zbiornika rekuperacji.
• Nie dotykać wody zmieszanej z solanką.
• W razie nieszczelności rury z solanką nie włączać urządzenia i skontaktować się z dealerem,
punktem sprzedaży lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising