LG | HM051M.U43 | User manual | LG HM051M.U43 Příručka uživatele

LG HM051M.U43 Příručka uživatele
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TEPELNÉ
ČERPADLO
VZDUCH-VODA
ČEŠTINA
Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a
uschovejte jej pro budoucí použití.
Původní instrukce
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
ÚVOD
ÚVOD
Co je to AWHP (tepelné čerpadlo vzduch-voda)?
• Systém tepelného čerpadla vzduch-voda lze použít jako různá topná řešení od podlahového
topení až po zdroj teplé vody s více zdroji tepla. Energeticky je čtyřnásobně účinnější než
konvenční systémy.
• Vysoká účinnost s funkcemi konvenčního kotle.
Proč je AWHP (tepelné čerpadlo vzduch-voda)?
• V Evropě jsou zavedeny různé předpisy, jejichž cílem je snižovat spotřebu energie při vytápění
budov.
• Dotační programy související s AWHP jsou také zaváděny podle země.
Přečtěte si tuto příručku
Uvnitř naleznete mnoho užitečných rad k tomu, jak svůj AWHP správně používat a udržovat.
Jenom troška preventivní péče z vaší strany může během životnosti produktu ušetřit spoustu
času a peněz.
V tabulce tipů pro řešení potíží naleznete mnoho odpovědi na běžné problémy. Pokud nejprve
zkontrolujete naši tabulku tipů pro řešení potíží, možná vůbec nebudete muset volat servis.
ČEŠTINA
Pro vaše záznamy
K této straně připněte doklad o koupi pro případy, kdy je nutné prokázat datum zakoupení nebo pro
účely záruky. Sem si zapište číslo modelu a sériové číslo.
Modelové číslo :
Sériové číslo :
Naleznete je na štítku na boku každé jednotky.
Název prodejce :
Datum zakoupení :
OBSAH
3
OBSAH
2 ÚVOD
5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
11 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU
11
12
Název a funkce dílů
Dálkový ovladač
13 POPIS ČINNOSTI
13
13
14
14
15
15
Hlavní obrazovka
Obrazovka s nabídkou
Obrazovka nastavení
Vyskakovací obrazovka
Monitorování
Návrat k obrazovce
16 NASTAVENÍ PROVOZU
16
16
17
18
19
Zapnuto / vypnuto
Režim činnosti
Chlazení
Ohřev
AI / Automatický provoz
20 NASTAVENÍ TEPLOTY
Ovládání požadované teploty
Zvolte senzor teploty
Ohřev TUV
Rychlý ohřev nádrže s TUV
Zobrazit teplotu
25 NASTAVENÍ UZÁVĚRU
25
25
Jak vstoupit do nastavení uzávěru
Nastavení zámku – vše, zapnuto / vypnuto, režim, uzávěr TUV
26 NASTAVENÍ ČASOVAČE
26
27
28
29
Vstup do časovače a postup při nastavení
Jednoduchý časovač
Rezervace zapnutí
Rezervace vypnutí
30 NASTAVENÍ ROZVRHU
30
31
32
33
34
Jak zadat rozvrh
Denní plán
Úpravy plánů
Úpravy plánů - Přidat plán
Den výjimky
ČEŠTINA
20
21
22
22
23
4
OBSAH
35 NASTAVENÍ ROZHRANÍ MĚŘIČE
35
36
Cesta připojení rozhraní měřiče
Informace o rozhraní měřiče
37 NASTAVENÍ FUNKCE
37
38
39
40
41
42
Jak vstoupit do nastavení funkce
Nastavení funkce
Mód Nízké hlučnosti
Párování pomocí Wi-fi
Nastavení teploty vody
Kotel dodaný třetí stranou
43 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
43
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
52
Jak vstoupit do uživatelského nastavení
Uživatelské nastavení
Jazyk
Jednotka Toploty
Časovač spořiče obrazovky
Jas LCD při nečinnosti
Datum
Čas
Letní čas
Heslo
Inicializace plán
Motiv
Restart systému
53 PŘEHLED UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ
ČEŠTINA
53
Struktura nabídky
55 POUŽITÍ TERMOSTATU
55
Jak používat termostat
56 NOUZOVÝ PROVOZ
58 ÚDRŽBA A SERVIS
58
58
58
Činnosti související s údržbou
Pokud jednotka neběží.
V následujících situacích ihned přivolejte servisního technika
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím jednotky si důkladně
přečtěte bezpečnostní pokyny v této
příručce.
Tento spotřebič je naplněn hořlavým
chladivem (R32)
Tento symbol znamená, že byste si
měli pozorně přečíst návod k
obsluze.
Tento symbol označuje, že by
servisní technik měl s tímto
zařízením nakládat podle návodu k
instalaci.
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný
popis níže.
! Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za
následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto
symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku
rizika.
! VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za
následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
! VAROVÁNÍ
• Produkt vždy uzemněte.
- Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte vadný nebo nedostačující jistič. Použijte správně dimenzovaný
jistič a pojistky.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozdvojku. Tento spotřebič vždy používejte ve vyhrazeném okruhu
a s jističem.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• S požadavkem na elektroinstalační práce se obraťte na prodejce, odborného
elektrikáře nebo autorizované servisní středisko. Produkt sami nerozebírejte ani
neopravujte.
ČEŠTINA
! UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za
následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČEŠTINA
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Produkt vždy uzemněte podle schématu zapojení. Zemnicí vodič nepřipojujte k
plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu nebo k zemnícímu vodiči
telefonní linky.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Panel a kryt ovládací skříňky nainstalujte bezpečně.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, způsobené prachem,
vodou atd.
• Použijte správně dimenzovaný jistič nebo pojistku.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Má-li napájecí kabel nebo šňůra
škrábance, nebo pokud se izolace sloupala nebo zhoršila, musí dojít k výměně.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Pro instalaci, demontáž nebo přeinstalaci se vždy obraťte na prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
- Hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, exploze nebo zranění.
• Produkt neinstalujte na špatně nainstalovaný podstavec. Ujistěte se, zda se
místo instalace časem nezhorší.
- Mohlo by dojít k pádu produktu.
• Jednotku nikdy neinstalujte na pohyblivou základnu nebo na místo, odkud by
mohla spadnout.
- Padající jednotka může způsobit škodu na majetku nebo zranění či smrt osoby.
• Pokud dojde k namočení jednotky (ponoření do vody či zaplavení), kontaktujte
autorizované servisní středisko, které provede opravu jednotky. Teprve poté ji
můžete znovu používat.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nezapomeňte zkontrolovat chladivo, které má být použito. Přečtěte si štítek na
produktu.
- Nesprávné chladivo může zabránit normálnímu provozu jednotky.
• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku ani volnou zásuvku.
- Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Produktu se nedotýkejte, nepracujte s ním ani jej neopravujte mokrýma rukama.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Hrozí riziko požáru a úrazu elektrickým proudem.
• Nedovolte, aby elektrické součásti přišly do kontaktu s vodou. Instalujte
jednotku tak, aby nebyla v blízkosti zdrojů vody.
- Hrozí nebezpečí požáru, poruchy produktu nebo úrazu elektrickým proudem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
7
ČEŠTINA
• V blízkosti produktu neukládejte, nepoužívejte hořlavé plyny nebo jiné hořlaviny,
ani se s nimi nepřibližujte.
- Hrozí riziko požáru.
• Elektrická zapojení musí být pevně zajištěna a kabel musí být řádně veden tak,
aby nemohl být z připojovacích svorek vytažen silou.
- Nesprávná nebo volná připojení mohou způsobit generování tepla nebo požár.
• Obalové materiály zlikvidujte bezpečným způsobem. Šrouby, hřebíky, baterie,
rozbité věci apod. po instalaci nebo servisu posbírejte, a roztrhejte a vyhoďte
plastové obaly.
- Mohly by si s nimi hrát děti, a zranit se.
• Zkontrolujte, zde napájecí zařízení není znečištěné, uvolněné nebo rozbité, a
potom napájení zapněte.
- Špinavé, uvolněné nebo rozbité napájecí zařízení může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Kondenzátor se stupňovitým přepínáním uvnitř jednotky dodává do elektrických
komponentů elektrický proud o vysokém napětí. Nezapomeňte před
prováděním oprav kondenzátor odpojit od zdroje.
- Nabitý kondenzátor může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Při instalaci použijte instalační sadu, dodanou s produktem.
- V opačném případě může jednotka spadnout a způsobit vážná zranění.
• Dbejte na to, aby byly používány pouze díly, uvedené v seznamu servisních
dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení modifikovat.
- Použití nevhodných dílů může způsobit úraz elektrickým proudem, generování
nadměrného tepla nebo požár.
• Nepoužívejte produkt delší dobu v malých uzavřených prostorech. Pravidelně
větrejte.
- Může dojít k nedostatku kyslíku, a tím k poškození zdraví.
• Je-li produkt v provozu, neotvírejte přední kryt ani mřížku produktu.
(Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je součástí jednotky.)
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo poruchy produktu.
• Pokud z produktu vychází podivné zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vypněte
jistič nebo odpojte napájecí kabel.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Pokud je produkt spuštěn spolu s kamny, topným tělesem atd., místnost čas od
času vyvětrejte.
- Může dojít k nedostatku kyslíku, a tím k poškození zdraví.
• Při čištění nebo opravě produktu vypněte hlavní vypínač.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem .
8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČEŠTINA
• Zajistěte, aby nikdo, a obzvláště děti, na produkt nemohl šlápnout nebo na něj
upadnout.
- Mohlo by dojít ke zranění osob aktivac poškození produktu.
• Nezapomeňte zajistit, aby napájecí kabel nemohl být během provozu vytažen
nebo poškozen.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Žádných elektrických součást se nedotýkejte mokrýma rukama. Předtím, než se
budete elektrických součástí dotýkat, byste měli odpojit napájení.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Je-li jednotka v provozu, nebo ihned po ukončení provozu, se nedotýkejte
chladicího potrubí a vodovodního potrubí nebo jakýchkoli vnitřní částí.
- Hrozí nebezpečí popálení nebo omrzlin, zranění osob.
• Pokud se chcete dotýkat potrubí nebo vnitřních součástí, měli byste mít
ochranné pomůcky nebo počkat, až se vrátí k normální teplotě.
- V opačném případě může dojít k popáleninám nebo omrzlinám a k zranění osob.
• Uniklého chladiva se nedotýkejte přímo.
- Hrozí riziko omrzlin.
• Přesvědčte se, zda je nainstalován směšovací ventil (součást dodávky).
Směšovací ventil nastavuje teplotu vody. Maximální teplotní hodnoty teplé vody
musí být zvoleno v souladu s platnými právními předpisy.
• Neohřívejte na teplotu vyšší, než jaká je pro produkt stanovená.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo poškození produktu.
• Tento spotřebič je určen k použití odbornými osobami nebo vyškolenými
uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělských podnicích nebo ke
komerčnímu použití i neodbornými uživateli.
• Na jednotku nestoupejte a nic na ni nepokládejte. Mohlo by dojít k úrazu vlivem
shodu nebo pádu jednotky.
• Pokud uniká hořlavý plyn, vypněte plyn, otevřete okna a vyvětrejte před tím, než
výrobek opět zapnete. Dokud nevyvětráte, nepoužívejte telefon ani vypínače.
- Hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
• Při testu netěsností nebo čištění vzduchu použijte vakuovou pumpu nebo inertní
plyn (dusík). Nepoužívejte stlačený vzduch ani kyslík a nepoužívejte hořlavé
plyny. V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Hrozí usmrcení, zranění, požár nebo výbuch.
• Spotřebič musí být uložen v dobře větraném prostoru, kde velikost prostoru
odpovídá ploše, která je pro provoz určena.
• Spotřebič musí být uložen v místnosti bez nepřetržitého otevřeného ohně (například
plynový spotřebič v provozu) a zdrojů vznícení (např. elektrický ohřívač v provozu).
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
9
• Spotřebič musí být uložen tak, aby nedošlo k mechanickému poškození.
• Každá osoba, která pracuje s nebo uvnitř okruhu chladiva, by měla mít aktuální a platné
osvědčení od průmyslově akreditovaného orgánu, který schvaluje schopnost bezpečně
nakládat s chladivy v souladu se specifikací hodnocení uznávanou v daném průmyslu.
• Servis se provádí pouze podle doporučení výrobce. Údržba a opravy, které
vyžadují pomoc jiného odborného personálu, se provádějí pod dohledem osoby,
která je způsobilá k používání hořlavých chladiv.
• Veškeré požadované větrací otvory udržujte volné a bez překážek.
• V potrubí připojenému ke spotřebiči se nesmí nacházet zdroj vznícení.
ČEŠTINA
! UPOZORNĚNÍ
• Produkt mohou zvedat a přenášet pouze dvě osoby.
- Vyvarujte se zranění.
• Produkt neinstalujte tam, kde bude přímo vystaven mořskému větru (solné
spršce).
- Mohlo by dojít ke korozi produktu.
• Dbejte na vodorovnou instalaci produktu.
- Zabráníte vibracím nebo hluku.
• Produkt neinstalujte tam, kde by mohl okolí rušit hluk nebo horký vzduch z jednotky.
- Ty by mohly způsobit problémy vašim sousedům, kteří si mohou stěžovat.
• Po instalaci nebo opravě výrobku zkontrolujte, zda neuniká plyn (chladivo).
- Nízká hladina chladiva může způsobit selhání produktu.
• Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin,
uměleckých děl atd. Jedná se o AWHP určené spotřebitelům, nikoli o přesný
chladicí systém.
- Hrozí riziko poškození nebo zničení majetku.
• Neblokujte proudění vzduchu na vstupu ani na výstupu.
- Mohlo by dojít k poruše produktu.
• K čištění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky,
rozpouštědla ani polévání vodou atd.
- Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození
plastových součástí produktu.
• Na produkt nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte.
- Hrozí nebezpečí zranění a poruchy produktu.
• Dokud je produkt v provozu, do vzduchových vstupů nebo výstupů nestrkejte
ruce ani jiné předměty.
- Uvnitř jsou ostré a pohyblivé součásti, které by mohly způsobit poranění.
10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČEŠTINA
• Při vybalování a instalaci produktu dbejte opatrnosti.
- Ostré hrany mohou způsobit zranění.
• Pokud během opravy dojde k úniku chladicího plynu, uniklého chladicího plynu
se nedotýkejte.
- Chladicí plyn může způsobit omrzliny (popáleniny za studena).
• Jednotku při demontáži nebo odinstalaci nenaklánějte.
- Může se rozlít kondenzovaná voda uvnitř.
• Nemíchejte jiný vzduch nebo plyn než jaký je specifikován jako chladicí médium
používané v systému.
- Pokud do chladicího systému vnikne vzduch, dojde k příliš vysokému tlaku,
což povede k poškození zařízení nebo zranění.
• Pokud v průběhu instalace dojde k úniku plynu, okamžitě prostor odvětrejte.
- Jinak může být škodlivé pro vaše zdraví.
• Demontáž jednotky, manipulace s chladicím olejem a součástmi se musí
provádět v souladu s místními a národními standardy.
• Chladnému nebo teplému proudění vzduchu nevystavujte pokožku, děti nebo rostliny.
- Mohlo by být škodlivé pro zdraví.
• Při čištění, údržbě nebo opravách produktu ve výšce použijte pevnou stolici
nebo žebřík.
- Buďte opatrní a vyvarujte se zranění.
• Během dezinfekčního provozu nebo v závislosti na množství teplé vody nemusí
být teplá voda k dispozici okamžitě.
• Během vytápění podlahy je důležité omezit minimální/maximální teplotu vody.
• Servis se provádí pouze podle doporučení výrobce. Údržba a opravy, které
vyžadují pomoc jiného odborného personálu, se provádějí pod dohledem osoby,
která je způsobilá k používání hořlavých chladiv.
Tento spotřebič není určen k užití osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi, nejsou-li pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se
používání spotřebiče osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné
zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití
spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU 11
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU
Název a funkce dílů
1
7
8
2
OK
1. Jednotka
2. Dálkový ovladač
3. Odvod vody (PT 25A)
4. Přívod vody (PT 25A)
5. Otvor pro komunikaci (Ø25)
6. Otvor pro napájení jednotky (Ø25)
7. Vstupní vzduch
8. Výstupní vzduch
ČEŠTINA
5
6
3
4
12 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU
Dálkový ovladač
Okno displeje
činnosti
Tlačítko Zpět
OK
Tlačítko
Zapnout / Vypnout
Tlačítko OK
Tlačítko Nahoru /
Dolů / Vlevo / Vpravo
Okno displeje činnosti
Displej stavu činnosti a nastavení
Tlačítko Zpět
Když se přesunete k předchozí fázi z fáze nastavení nabídky
ČEŠTINA
Tlačítko Nahoru / Dolů / Vlevo
Když změníte hodnotu nastavení nabídky
/ Vpravo
Tlačítko OK
Když uložíte hodnotu nastavení nabídky
Tlačítko Zapnout / Vypnout
Když zapnete / vypnete klimatizaci
POZNÁMKA
• V závislosti na typu produktu některé funkce nemusí být v činnosti a zobrazeny.
• Samotný produkt se může v závislosti na modelu lišit od výše uvedeného textu.
• Pokud používáte simultánní provozní systém, kdykoli stisknete tlačítko dálkového ovládání,
systém bude uveden do činnosti přibližně za 1~2 minuty.
POPIS ČINNOSTI 13
POPIS ČINNOSTI
Hlavní obrazovka
Pro výběr kategorie, kterou chcete nastavit, na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [<,> (vlevo /
vpravo)] a ovládat ji můžete stisknutím tlačítka [∧ ,∨ (nahoru / dolů)].
Obrazovka s nabídkou
Na hlavní obrazovce pro výběr nabídky stiskněte tlačítko [<,> (vlevo / vpravo)] a stisknutím
tlačítka [OK] přejděte na obrazovku nabídky.
ČEŠTINA
Pro výběr kategorie, kterou chcete nastavit, stiskněte na obrazovce nabídky tlačítko [<,> (vlevo /
vpravo)] a klepnutím na tlačítko [OK] přejděte na obrazovku s podrobnými informacemi.
14 POPIS ČINNOSTI
Obrazovka nastavení
Zvolte kategorii, kterou chcete nastavit, pomocí tlačítka [∧ ,∨(nahoru / dolů)].
Když se na každé obrazovce s podrobnostmi zobrazují ikony
„<,>“ současně, jak je znázorněno v rámečku vlevo, můžete
okamžitě použít hodnotu nastavení tak, že stisknete tlačítko [<,>
(vlevo / vpravo)].
※ Hodnoty, které lze pro každou kategorii nastavit, naleznete v
podrobném manuálu pro každou funkci.
Když se na každé obrazovce s podrobnostmi zobrazí pouze
ikona „>“, jak je znázorněno v rámečku vlevo, můžete přejít na
obrazovku s nastavením podrobností tím, že stisknete tlačítko [>
(vpravo) nebo OK].
※ Hodnoty, které lze pro každou kategorii nastavit, naleznete v
podrobném manuálu pro každou funkci.
ČEŠTINA
Vyskakovací obrazovka
Malé vyskakovací okno se zobrazuje v dolní části obrazovky při zapnutí/vypnutí činnosti nebo při
nastavení/zrušení funkce.
Vyskakovací zpráva se zobrazuje hlavně v případě, že u výrobku došlo k chybě.
< Malé vyskakovací okno >
< Vyskakovací zpráva >
POPIS ČINNOSTI 15
Monitorování
Z hlavní obrazovky můžete vstoupit do obrazovky monitorování pomocí tlačítka [Zpět]. Na
obrazovce monitorování můžete zkontrolovat následující informace,
- Teplota v místnosti
- Teplota vstupní / výstupní vody
- Činnost vodního čerpadla
ČEŠTINA
Návrat k obrazovce
Na hlavní obrazovce po přesunu do kategorie stisknutím tlačítka [<, >(vlevo / vpravo)] dojde po
10 vteřinách k návratu na základní polohu hlavní obrazovky, pokud nedojde k žádné činnosti na
dálkovém ovladači. (základní poloha: část zobrazující teplotu vnitřního prostoru)
Pokud nedojde k činnosti na dálkovém ovladači po dobu 1 minuty, dojde (s výjimkou hlavní
obrazovky) k přesunu na hlavní obrazovku.
16 NASTAVENÍ PROVOZU
NASTAVENÍ PROVOZU
Zapnuto / vypnuto
se zapne nebo vypne.
Stiskněte tlačítko
(Zapnout / Vypnout) na dálkovém ovladači.
- Je-li produkt v činnosti, rozsvítí se tlačítko Zapnout / Vypnout.
Je-li produkt vypnutý, podsvícení tlačítka Zapnout / Vypnout bude vypnuto.
Režim činnosti
ČEŠTINA
Požadovaný režim činnosti můžete snadno regulovat.
Pro výběr provozního režimu nebo opuštění domova nebo podržení kategorie na hlavní
obrazovce stiskněte tlačítko [<,> (vlevo / vpravo)] a pro nastavení provoznáho režimu stiskněte
tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)].
※Některé produkty nemusí podporovat některé z provozních režimů.
Režim
Chladný
Ohřev
AI / Automatický
provoz
Popis
Ochlazuje místnost na požadovanou teplotu.
Aktivováno při č. 4 ZAP z vnitřní jednotky PCB DIP SW 2 (viz instalační
nastavení)
Ohřívá místnost na požadovanou teplotu.
Produkt automaticky zajišťuje vhodnou rychlost ventilátoru na základě
teploty v místnosti.
NASTAVENÍ PROVOZU 17
Chlazení
Minimální teplota, kterou lze pro chlazení nastavit, je 5 °C.
• Požadovanou teplotu lze regulovat o 1 °C.
- Požadovanou teplotu nastavte nižší, než je teplota vody.
- Teplota vody je zobrazena na výchozí obrazovce dálkového ovladače.
- Pokud je požadovaná hodnota vyšší než teplota vody, jednotka zůstane v režimu chlazení, ale
nezačne chladit, teplota vody překračuje požadovanou hodnotu.
- Pokud je vaše jednotka v režimu chlazení a stisknete tlačítko [Zapnout / Vypnout], chlazení se
vypne.
POZNÁMKA
Aktivováno při č. 4 ZAP z vnitřní jednotky PCB DIP SW 2 (viz instalační nastavení)
POZNÁMKA
Kompresor se spustí po 3 minutách a začne vycházet studená voda.
Během chlazení můžete zvolit požadovanou teplotu v rozmezí 6 °C~24 °C. Příznivý teplotní
rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou vody je 5 °C.
ČEŠTINA
Co je to 3minutové funkce opoždění?
Když je produkt okamžitě spuštěn po zastavení chlazení, je důvodem, proč nevychází ven
studená voda, ochranná funkce, která chrání kompresor.
Kompresor se spustí po 3 minutách a začne vycházet studená voda.
18 NASTAVENÍ PROVOZU
Ohřev
Minimální teplota během topení je 15 °C.
• Požadovanou teplotu lze regulovat o 1 °C.
- Požadovanou teplotu nastavte vyšší, než je teplota vody.
- Teplota vody je zobrazena na výchozí obrazovce dálkového ovladače.
- Když je požadovaná teplota nižší než teplota vody, teplá voda nebude vycházet ven.
- Pokud vaše jednotka pracuje v režimu topení a stisknete tlačítko [Zapnout / Vypnout], topení se
vypne.
POZNÁMKA
V režimu ohřevu můžete zvolit požadovanou teplotu v rozmezí 15 °C~65 °C.
ČEŠTINA
NASTAVENÍ PROVOZU 19
AI / Automatický provoz
Tento režim se používá pouze při ohřevu.
Z důvodu šetření energie a poskytnutí nejvyššího komfortu bude se požadovaná teplota měnit
podle venkovní teploty. Pokud se sníží venkovní teplota, automaticky se zvýší vytápěcí kapacita
domu, aby byla zachována stejná pokojová teplota. Všechny parametry budou nastaveny
instalačním technikem během spouštění a budou přizpůsobeny charakteristice daného místa
1. Vyberte režim AI / Auto.
2. Vyberte požadovanou teplotní kategorii
POZNÁMKA
Snížení teplotního profilu o 3 °C (podle teploty vzduchu v místnosti)
<Krok pro přizpůsobení teploty (jednotka: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Studená
Horká ČEŠTINA
3. Stisknutím tlačítka [∧ ,∨(nahoru / dolů)] upravte požadovanou teplotu.
20 NASTAVENÍ TEPLOTY
NASTAVENÍ TEPLOTY
Ovládání požadované teploty
Požadovanou teplotu můžete snadno regulovat.
• Pro výběr požadované teplotní kategorie stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko [<,> (vlevo /
vpravo)] a pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)].
- Regulace požadované teploty je možná v režimu chlazení, ohřevu a režimu AI / auto.
Režim
Popis
Pokojová teplota Prostorová teplota může být nastavena pomocí vnitřního čidla teploty snímače
Teplota Místnost1 Teplotu Místností 1 a 2 lze příslušným způsobem nastavit, pokud je v instalačním
režimu aktivována možnost druhého okruhu.
a Místnost2
ČEŠTINA
Teplota výstupní
vody
Pokud je požadovaná teplota nižší než teplota vody, nedojde k ohřevu.
Požadovanou teplotu nastavte vyšší, než je teplota vody.
Teplota nádrže
TUV
Nastavení teploty nádrže TUV je k dispozici během instalace nádrže TUV.
Teplota
přiváděné vody
Tato funkce se mění pouze na teplotním čidle, na čidle vstupní teploty, a logika
regulace teploty je shodná s funkcí teploty výstupní vody.
Pokojová teplota Nastavení pokojové teploty je k dispozici, pokud je nainstalováno čidlo vzduchu v
+ Teplota
místnosti (prodává se samostatně). Pokud je požadovaná teplota nižší než teplota
výstupní vody
vody, nedojde k ohřevu. Požadovanou teplotu nastavte vyšší, než je teplota vody.
POZNÁMKA
Funkci lze aktivovat podle nastavení instalátoru.
NASTAVENÍ TEPLOTY 21
Zvolte senzor teploty
V instalačním režimu jsou k dispozici 3 možnosti čidla: pouze vzduch, pouze výstupní voda a
vzduch + voda.
ČEŠTINA
22 NASTAVENÍ TEPLOTY
Ohřev TUV
Funkce pro nastavení toho, zda má být použita nainstalovaná nádrž TUV
POZNÁMKA
• Tato funkce není použita, pokud není nainstalována nádrž TUV.
• Chcete-li se dozvědět více informací, přečtěte si oddíl s informacemi o funkci nebo instalaci.
Rychlý ohřev nádrže s TUV
ČEŠTINA
Pokud dojde k naléhavé poptávce po ohřevu TUV, lze ke zkrácení doby, kdy dojde k dosažení
cílové teploty nádrže TUV, použít režimu rychlého ohřevu nádrže TUV, a to násilným zapnutím
ohřívače nádrže TUV.
Po dosažení cílové teploty nádrže TUV nebo po zastavení ze strany uživatele se režim ohřevu
nádrže TUV ukončí.
1. Na vteřinu stiskněte tlačítko [Zpět] se zaměřením na ohřev TUV.
NASTAVENÍ TEPLOTY 23
Zobrazit teplotu
Obecný režim
Můžete zkontrolovat aktuální teplotu.
• Z hlavní obrazovky můžete vstoupit na obrazovku monitorování pomocí tlačítka [Zpět].
Pokojová teplota
Popis
Zobrazit teplotu v místnosti
Vstupní teplota
Zobrazit vstupní teplotu
Výstupní teplota
Zobrazit výstupní teplotu
Teplota TUV
Teploty teplotu TUV
(Zobrazuje se pouze během režimu ohřevu TUV)
Teplota
slunečního tepla
Zobrazit teplotu solární energie
(Zobrazuje se pouze během režimu ohřevu TUV)
ČEŠTINA
Režim
24 NASTAVENÍ TEPLOTY
Druhý režim obvodu
Režim
Popis
ČEŠTINA
Pokojová teplota
1
Zobrazení teploty místnosti 1
Pokojová teplota
2
Zobrazení teploty místnosti 2
Vstupní teplota
Zobrazit vstupní teplotu
Výstupní teplota
Zobrazit výstupní teplotu
Teplota TUV
Teploty teplotu TUV
(Zobrazuje se pouze během režimu ohřevu TUV)
Teplota
slunečního tepla
Zobrazit teplotu solární energie
(Zobrazuje se pouze během režimu ohřevu TUV)
NASTAVENÍ UZÁVĚRU 25
NASTAVENÍ UZÁVĚRU
Jak vstoupit do nastavení uzávěru
• Pro výběr kategorie „nastavení uzávěru“ stiskněte na obrazovce nabídky tlačítko [<,> (vlevo /
vpravo)] a pomocí tlačítka [OK] přejděte na obrazovku seznamu nastavení uzávěru.
• Pokud v seznamu nastavení zámku stisknete tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)], můžete
zapnout/vypnout funkci odpovídajícího zámku.
OK
Nastavení zámku – vše, zapnuto / vypnuto, režim, uzávěr TUV
Režim
Vše uzamknout
Popis
Zablokuje veškerou činnost tlačítka na dálkovém ovladači.
Zámek zapnutí a vypnutí
Zablokuje činnost tlačítka zapnutí / vypnutí na dálkovém ovladači.
Zámek režimu
Zablokuje činnost tlačítka provozního režimu na dálkovém ovládači
Uzamčení TUV
Zablokuje činnost tlačítka zapnutí / vypnutí TUV na dálkovém ovladači.
POZNÁMKA
• Pokud není nainstalována nádrž TUV, zámek TUV se nepoužívá.
• Chcete-li se dozvědět více informací, přečtěte si oddíl s informacemi o funkci nebo instalaci.
POZNÁMKA
Když je nastaven zámek rozsahu teploty na centrálním ovladači, je nastavení zámku teploty
na dálkovém ovladači s kabelem vymazáno.
Změna teploty externím zařízením se projeví bez ohledu na zámek teplotního rozsahu na
dálkovém ovladači.
ČEŠTINA
• Jedná se o funkci, která blokuje činnost tlačítka dálkového ovladače tak, aby ho děti nebo jiné
osoby nemohly používat bez povolení.
• Jedná se o funkci, která omezuje rozsah požadované teploty, kterou lze nastavit na dálkovém ovladači s
kabelem.
26 NASTAVENÍ ČASOVAČE
NASTAVENÍ ČASOVAČE
Vstup do časovače a postup při nastavení
• Na obrazovce nabídky stiskněte tlačítko [<,> (doleva / doprava)], čímž vyberte kategorii
časovače a pomocí tlačítka [OK] přejděte na obrazovku seznamu nastavení časovače.
• Pro výběr časovače, který si přejete nastavit, stiskněte na obrazovce seznamu časovače tlačítko
[∧ ,∨(nahoru / dolů)] a stiskněte [OK] pro přesun na obrazovku s detailem.
• Po nastavení hodnoty se po stisknutí tlačítka [OK] aktivuje časovač.
• Stisknete-li po nastavení hodnoty tlačítko [Zpět], změněná hodnota nebude použita.
OK
ČEŠTINA
NASTAVENÍ ČASOVAČE 27
Jednoduchý časovač
Časovač můžete snadno nastavit v rozmezí 1~7 hodin po 1 hodině.
OK
Je-li produkt v činnosti, jednoduchý časovač činnost po odpovídající době vypne.
Není-li produkt v činnosti, jednoduchý časovač činnost po odpovídající době zapne.
Pokud je činnost jednoduchého časovače zapnuta / vypnuta před zahájením činnosti
časovače, bude nastavený časovač vymazán.
ČEŠTINA
POZNÁMKA
28 NASTAVENÍ ČASOVAČE
Rezervace zapnutí
Produkt se automaticky zapne v nastaveném čase časovače
Umožňuje 2 časové formáty, 12 hodin (AM/PM) nebo 24 hodin.
ČEŠTINA
POZNÁMKA
I když je činnost rezervace zapnutí zapnuta / vypnuta po nastavení a před činností časovače,
nebude nastavený časovač vymazán.
NASTAVENÍ ČASOVAČE 29
Rezervace vypnutí
Produkt se automaticky vypne v nastaveném čase časovače.
Umožňuje 2 časové formáty, 12 hodin (AM/PM) nebo 24 hodin.
I když je činnost rezervace vypnutí zapnuta / vypnuta po nastavení a před činností časovače,
nebude nastavený časovač vymazán.
ČEŠTINA
POZNÁMKA
30 NASTAVENÍ ROZVRHU
NASTAVENÍ ROZVRHU
Jak zadat rozvrh
• Na obrazovce nabídky stiskněte tlačítko [<,> (doleva / doprava)], čímž vyberte kategorii rozvrhu
a pomocí tlačítka [OK] přejděte na obrazovku seznamu nastavení rozvrhu.
• Pro výběr nabídky, kterou si přejete nastavit, stiskněte na obrazovce seznamu rozvrhu tlačítko
[∧ ,∨(nahoru / dolů)] a stiskněte [OK] pro přesun na obrazovku s detailem.
• V závislosti na funkcích produktu existují 3 možnosti ve schématu rozvržení.
- Pokoj, místnost
- Horká voda
- Ohřívač nádrže horké vody
OK
ČEŠTINA
POZNÁMKA
I když je k dispozici ohřívač zásobníku teplé vody, nelze ji aktivovat v případě sterilizační
operace.
NASTAVENÍ ROZVRHU 31
Denní plán
Jedná se o funkci, která může zkontrolovat stav časovače (rozvrhu) uloženého v dálkovém
ovladači.
• V seznamu rozvrhu vyberte kategorii stavu denního rozvrhu a stisknutím tlačítka [OK] přejděte
na obrazovku detailu stavu denního rozvrhu.
• Pomocí tlačítka [<,> (doleva / doprava)] dálkového ovladače můžete zkontrolovat informace o
časovači pro jiná data.
• Tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)] na ovladači můžete použít pro kontrolu informací o dalších
časovačích daného data.
POZNÁMKA
I když je nastaven časovač (rozvrh), je-li odpovídající datum označeno jako datum výjimky na
obrazovce stavu denního rozvrhu, rozvrh nebude proveden.
Doporučuje se provádět do 5 rozvrhů za den.
ČEŠTINA
• Zvolte informace o časovači a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na obrazovku úprav příslušného
časovače.
32 NASTAVENÍ ROZVRHU
Úpravy plánů
Jedná se o funkci, která může zkontrolovat stav časovače (rozvrhu) uloženého v dálkovém
ovladači.
• V seznamu rozvrhu vyberte kategorii stavu denního rozvrhu a stisknutím tlačítka [OK] přejděte
na obrazovku detailu stavu denního rozvrhu.
• Pomocí tlačítka [<,> (doleva / doprava)] dálkového ovladače můžete zkontrolovat informace o
časovači pro jiná data.
Můžete zkontrolovat
informace o činnosti
nastaveného časovače
(činnost Zapnutí /
Vypnutí, provozní režim,
požadovaná teplota),
čas časovače, čas a
den v týdnu.
• Uložené údaje časovače rozvrhu můžete upravit.
- Pro výběr rozvrhu, který si přejete editovat, použijte tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)] a stiskněte
[OK] pro přesun na obrazovku s editací.
ČEŠTINA
• Zvolte informace o časovači a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na obrazovku úprav příslušného
časovače.
< Když se rozvrh změní >
< Když se rozvrh vymaže >
NASTAVENÍ ROZVRHU 33
Úpravy plánů - Přidat plán
Popis každé fáze v Přidat rozvrh
Fáze 1. Nastavení času
Fáze 3. Nastavení času
Fáze 2. Nastavení dne v týdnu
Fáze 4. Nastavení provozu
ČEŠTINA
Přidat rozvrh bylo dokončeno
Ve „Fázi 1“ se nastaví čas pro provedení časovače.
Ve „Fázi 2“ se nastaví den v týdnu pro provedení časovače.
- Můžete zvolit možnosti Denně / Víkend / Všední dny / Individuální nastavení
Ve „Fázi 3“ se nastaví čas zahájení časovače.
Ve „Fázi 4“ se nastaví informace o činnosti časovače.
- Zvolíte-li „Zastavit“, nebudete moci nastavit režim / teplotu
Když jsou dokončeny fáze 1~4, zobrazí se zpráva „Rozvrh byl přidán“ a přejdete na obrazovku
Prohlížet a upravit rozvrh.
34 NASTAVENÍ ROZVRHU
Den výjimky
Jedná se o funkci automatického zastavení činnosti v nastavený den časovače.
• V seznamu rozvrhu vyberte kategorii výjimky a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na obrazovku
detailu určení výjimky.
• Ve výjimce můžete zkontrolovat a přidat/změnit/odstranit informace o výjimce uložené v
dálkovém ovladači.
- Pokud si přejete přidat výjimku označte na obrazovce s podrobnostmi o registraci výjimky
rok/měsíc/den a stisknutím tlačítka [OK] Výjimku uložte.
- Pro výběr Výjimky, kterou si přejete editovat, použijte tlačítko [∧ ,∨(nahoru / dolů)] a stiskněte
[OK] pro přesun na obrazovku s editací.
- Na obrazovce úprav výjimky můžete zkontrolovat, odstranit/změnit příslušný obsah nastavení
výjimky.
- Když změníte informace o výjimce, musíte je po provedení změny uložit.
ČEŠTINA
NASTAVENÍ ROZHRANÍ MĚŘIČE 35
NASTAVENÍ ROZHRANÍ MĚŘIČE
Cesta připojení rozhraní měřiče
Jedná se o funkci, která na obrazovce dokáže zkontrolovat stav energie a napájení. Sbírá a
počítá energetická nebo kalorická data, z nichž vytváří data pro sledování energie a vyskakovací
okna s výstrahou týkající se energie. Tuto funkci lze aktivovat v instalačním režimu.
OK
ČEŠTINA
V této funkci jsou 2 volby, modbus adresa a jednotka. Při aktivaci volby adresy modbus zvolte
jednu adresu (B0 nebo B1) nebo nepoužívejte Poté nastavíte port a specifikaci v rozsahu
0000.0~9999.9 [puls/kW], jak je znázorněno na následujícím obrázku.
36 NASTAVENÍ ROZHRANÍ MĚŘIČE
Informace o rozhraní měřiče
Poskytuje užitečné informace o množství energie a napájení za týden/měsíc/rok. Otevřete
možnost „Energie“ a tyto se zobrazí na obrazovce.
Okamžitý výkon
Výkon/kalorie
Informace zahrnují okamžitý výkon a také spotřebu energie a kalorií, a to až do období jednoho
roku.
ČEŠTINA
Nastavení energie
Navíc jsou možná různá nastavení energie, jak je uvedeno níže.
Aktuální hodnota dosáhne nadefinované cílové hodnoty, upozorňuje vás na to na displeji.
NASTAVENÍ FUNKCE 37
NASTAVENÍ FUNKCE
Jak vstoupit do nastavení funkce
Pro vstup do nabídky zobrazené v dolní části musíte vstoupit do menu nastavení funkce
následujícím způsobem.
• Na obrazovce nabídky stiskněte tlačítko [<,> (doleva / doprava)], zvolte kategorii nastavení a
stisknutím tlačítka [OK] přejděte do seznamu nastavení.
• V seznamu nastavení vyberte kategorii nastavení funkce a stisknutím tlačítka [OK] přejděte do
seznamu nastavení funkce.
OK
ČEŠTINA
38 NASTAVENÍ FUNKCE
Nastavení funkce
Nabídka
Popis
ČEŠTINA
Mód Nízké hlučnosti
Jedná se o funkci, jejímž prostřednictvím lze nastavit čas zahájení a
ukončení činnosti režimu s nízkou hladinou hluku venkovní jednotky.
Párování Wi-Fi
Jedná se o funkci dálkového ovládání prostřednictvím sítě a pomocí
pokojové jednotky.
Nastavení teploty vody
Bojler 3. strany
Pokud zvolíte (Vzduch + Voda) jako režim řízení teploty, tato možnost se
aktivuje na obrazovce. Je to funkce pro nastavení cílové teploty vody.
Jedná se o funkci, která spojuje kotel od jiných společností. (tuto funkci lze
aktivovat v instalačním režimu po nastavení všech hodnot.)
NASTAVENÍ FUNKCE 39
Mód Nízké hlučnosti
Jedná se o funkci, jejímž prostřednictvím lze nastavit čas zahájení a ukončení činnosti režimu s
nízkou hladinou hluku venkovní jednotky.
• V seznamu nastavení funkce zvolte kategorii Čas režimu nízké hladiny hluku a stisknutím
tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s podrobnostmi.
- Po nastavení času zahájení a času ukončení stiskněte tlačítko [OK] a přejděte na seznam
horní úrovně.
- Je-li čas zahájení a současný čas stejný, vstupuje do provozního režimu s nízkou hladinou
hluku venkovní jednotky a na obrazovce monitorování se zobrazí hlášení „v režimu s nízkou
hladinou hluku venkovní jednotky “.
- Je-li čas ukončení a aktuální čas stejný, režim s nízkou hladinou hluku venkovní jednotky se
vymaže.
OK
ČEŠTINA
POZNÁMKA
Funkce nastavení času režimu nízké hladiny hluku lze nastavit pouze tehdy, je-li nastavení
M/S funkce venkovní jednotky nastaveno na „Hlavní“.
Funkce nastavení času s nízkou hladinou hluku je k dispozici pouze u některých produktů.
!
UPOZORNĚNÍ
Pokud funkce nepoužíváte, nastavte ji na Vypnuto.
Když zahájíte provoz s nízkou hladinou hluku, může se zhoršit chladicí kapacita.
40 NASTAVENÍ FUNKCE
Párování pomocí Wi-fi
Jedná se o funkci dálkového ovládání prostřednictvím sítě a pomocí pokojové jednotky.
OK
ČEŠTINA
NASTAVENÍ FUNKCE 41
Nastavení teploty vody
POZNÁMKA
Tato funkce není výchozí.
Lze ji aktivovat po nastavení hodnoty v instalačním režimu.
Pokud zvolíte způsob regulace teploty vzduchu + vody, bude tato volba uvedena na displeji s
nastavením funkcí. Jedná se o funkci pro nastavení cílové teploty vody.
ČEŠTINA
42 NASTAVENÍ FUNKCE
Kotel dodaný třetí stranou
POZNÁMKA
Tato funkce není výchozí.
Lze ji aktivovat po nastavení hodnoty v instalačním režimu.
Funkce pro nastavení toho, zda si přejete použít nainstalovanou funkci třetí strany, nebo nikoliv.
Je-li režim této funkce nastaven na „Ruční“, můžete příslušným způsobem nastavit teplotu kotle a
hysterezi.
ČEŠTINA
Jak je uvedeno výše, po každém dokončení instalace v instalačním režimu je v seznamu funkcí
aktivována volba kotle dodaného třetí stranou.
Režim zapnutí/vypnutí této volby se snadno a jednoduše otevře stisknutím tlačítka „<“ nebo „>“.
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 43
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Jak vstoupit do uživatelského nastavení
Chcete-li vstoupit do nabídky zobrazené v dolní části, musíte vstoupit do nabídky uživatelského
nastavení následujícím způsobem.
• Vyberte kategorii nastavení a stisknutím tlačítka [OK] přejděte do seznamu nastavení.
• Vyberte kategorii uživatelského nastavení a stisknutím tlačítka [OK] přejděte do seznamu
uživatelského nastavení.
OK
• Můžete nastavit uživatelské funkce produktu.
• Některé funkce nemusí být u určitých typů produktů k dispozici.
Nabídka
Jazyk
Jednotka Toploty
Časovač spořiče obrazovky
Jas LCD při nečinnosti
Datum
Čas
Letní čas
Heslo
Inicializace plán
Motiv
Restart systému
Popis
Nastavte jazyk, který se bude zobrazovat na dálkovém ovladači.
Nastavte teplotu jednotky zobrazenou na dálkovém ovladači.
Nastavte čas vypnutí obrazovky dálkového ovladače.
Nastavte jas obrazovky dálkového ovladače.
Nastavte datum zobrazené na dálkovém ovladači.
Nastavte čas zobrazený na dálkovém ovladači.
Nastavte letní čas na dálkovém ovladači.
Nastavte heslo, díky kterému zabráníte neoprávněným změnám nastavení
dálkového ovládání.
Zahajte veškerá nastavení časovače na dálkovém ovladači.
Nastavte motiv obrazovky dálkového ovladače.
Restartujte dálkový ovladač.
ČEŠTINA
Uživatelské nastavení
44 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Jazyk
Nastavte jazyk, který se bude zobrazovat na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii jazyků a stisknutím tlačítka [OK] přejděte
na obrazovku s podrobnostmi.
• Jestliže po nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a přesunete se na předchozí
obrazovku.
OK
ČEŠTINA
Jazyk
한국어
English
Français
Deutsche
Italiano
Español
Русский
Polski
Português
中国
Čeština
Türk
Nederlands
Românesc
ελληνικά
Magyar
Български
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 45
Jednotka Toploty
Nastavte teplotu jednotky zobrazenou na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii nastavení teploty jednotky a stisknutím
tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s podrobnostmi.
OK
ČEŠTINA
Hodnota
!
Celsius
Fahrenheit
UPOZORNĚNÍ
Funkce teploty jednotky nemusí u některých produktů fungovat nebo může fungovat jinak.
Teplotu jednotky nelze nastavit na podřízeném dálkovém ovladači s kabelem.
46 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Časovač spořiče obrazovky
Nastavte čas vypnutí obrazovky dálkového ovladače.
• Pomocí tlačítek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte následující hodnoty nastavení.
Hodnota
15 vteřin
!
30 vteřin (výchozí)
1 min
UPOZORNĚNÍ
Zvolením delší doby přechodu obrazovky do pohotovostního režimu se sníží životnost LCD.
Jas LCD při nečinnosti
ČEŠTINA
Nastavte jas obrazovky dálkového ovladače.
• Pomocí tlačítek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte následující hodnoty nastavení.
Hodnota
0%
!
10 %
(výchozí)
20 %
30 %
UPOZORNĚNÍ
Zvolením jasnějšího pohotovostního režimu obrazovky se sníží životnost LCD.
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 47
Datum
Nastavte datum zobrazené na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na
obrazovku s podrobnostmi.
• Jestliže po nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a přesunete se na předchozí
obrazovku.
OK
ČEŠTINA
48 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Čas
Nastavte čas zobrazený na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii času a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na
obrazovku s podrobnostmi.
• Jestliže po nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a přesunete se na předchozí
obrazovku.
• Na obrazovce může být zobrazení času zobrazeno ve formě standardu AM / PM nebo 24 hodin.
OK
ČEŠTINA
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 49
Letní čas
Nastavte data letního času na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii nastavení letního času a stisknutím
tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s podrobnostmi.
- Letní čas: Systém, který na jaře, když je den delší, posune čas o 1 hodinu a na podzim, když
se den zkracuje, se vrátí zpět k původní hodnotě.
- Jakmile v den zahájení letního času nastanou 02:00, aktuální čas se změní na 03:00 a jakmile
nastanou v den ukončení letního času 02:00, aktuální čas se změní na 01:00.
OK
ČEŠTINA
50 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Heslo
Nastavte heslo, díky kterému zabráníte neoprávněným změnám nastavení dálkového ovládání.
• Vyberte kategorii nastavení hesla uživatele a stisknutím tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s
podrobnostmi.
- Je-li heslo nastaveno, musíte při vstupu do „nabídka – nastavení“ zadat heslo pro vstup do
seznamu nastavení.
- Jestliže jste zapomněli heslo, můžete ho získat pomocí „inicializace hesla“ v instalačním
nastavení.
Inicializované heslo je „0000“.
OK
ČEŠTINA
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 51
Inicializace plán
Zahajte veškerá nastavení časovače na dálkovém ovladači.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii nastavení zahájení rozvrhu a stisknutím
tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s podrobnostmi.
- Stiskněte zaškrtávací pole pro zahájení spánku/jednoduchého časovače, časovače
zapnutí/vypnutí, rozvrhu a data výjimky na dálkovém ovladači.
OK
ČEŠTINA
52 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Motiv
Nastavte motiv obrazovky dálkového ovladače.
• Pomocí tlačítek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte černou nebo bílou.
Restart systému
Restartujte dálkový ovladač.
• V seznamu uživatelského nastavení vyberte kategorii nastavení restartování systému a
stisknutím tlačítka [OK] přejděte na obrazovku s podrobnostmi.
- Když na obrazovce s podrobnostmi stisknete tlačítko [OK] a zobrazí se vyskakovací okno s
hlášením, stiskněte zaškrtávací pole, čímž se systém restartuje.
- Pro vynucené resetování stiskněte po dobu 5 vteřin tlačítko [Zap / Vyp + Zpět] a tím se systém
restartuje.
ČEŠTINA
OK
PŘEHLED UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ 53
PŘEHLED UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ
Struktura nabídky
Nabídka
Zámek
Vše uzamknout
........................................................................25
Zámek zapnutí a vypnutí ........................................................................25
Zámek režimu
........................................................................25
Jednoduchý časovač
........................................................................27
Rezervace zapnutí
........................................................................28
Rezervace vypnutí
........................................................................29
Denní plán
........................................................................31
Úpravy plánů
........................................................................32
Časovač
Rozvrh
Úpravy plánů - Přidat plán ........................................................................33
Cesta připojení rozhraní rozhraní měřidla
.........................35
Informace o nastavení rozhraní měřiče
.........................36
Okamžitý výkon
.........................36
Výkon/kalorie
.........................36
Nastavení energie
.........................36
Mód Nízké hlučnosti
.........................39
Párování Wi-Fi
.........................40
Nastavení
Funkce
Nastavení teploty vody .........................41
Bojler 3. strany
.........................42
ČEŠTINA
Energie
54 PŘEHLED UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ
Uživatel
Jazyk
..................44
Jednotka Toploty
..................45
Časovač spořiče obrazovky ..................46
Jas LCD při nečinnosti
..................46
Datum
..................47
Čas
..................48
Letní čas
..................49
Heslo
..................50
Inicializace plán
..................51
Motiv
..................52
Restart systému
..................53
ČEŠTINA
POUŽITÍ TERMOSTATU 55
POUŽITÍ TERMOSTATU
„Termostat“, což je pojem, který se v této kapitole používá často, je příslušenstvím poskytovaným
třetí stranou. Společnost LG Electronics termostat nedodává a měl by být dodán jinými výrobci.
Pro snadnou a pohodlnou regulaci lze použít pokojový termostat. Chcete-li termostat používat
efektivněji a správně, tato kapitola uvádí informace o jeho používání.
Když je termostat propojen, předmět Thermo zap/vyp je omezen na termostat
!
UPOZORNĚNÍ
• Některé elektromechanické typy termostatu mají interní časovou prodlevu pro ochranu
kompresoru. V takovém případě může změna režimu trvat déle, než by uživatel mohl očekávat.
Pokud výrobek nereaguje rychle, pečlivě si přečtěte příručku k termostatu.
• Nastavení teplotního rozsahu pomocí termostatu se může lišit od rozsahu výrobku. Nastavená
teplota vytápění nebo chlazení by měla být zvolena v rámci nastaveného teplotního rozsahu
výrobku.
Jak používat termostat
Pro informace o tom, jak zapnout, vypnout, nastavit cílovou teplotu, jak změnit provozní režim
apod., viz návod k obsluze termostatu dodávaný jeho výrobcem.
ČEŠTINA
56 NOUZOVÝ PROVOZ
NOUZOVÝ PROVOZ
• Definice pojmů
- Problém: problém, který může zastavit provoz systému a lze znovu dočasně pokračovat v
limitovaném provozu bez asistence certifikovaného odborníka.
- Chyba: problém, který může zastavit provoz systému a lze znovu pokračovat pouze po zásahu
certifikovaného odborníka.
- Nouzový režim: dočasný provoz vytápění během doby, kdy se systém potýká s problémem.
• Cíl upozornění na „Problém“
- Na rozdíl od klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch-voda v provozu celou zimní sezónu, aniž by
se systém vypnul.
- Pokud systém zjistí problém, který pro jeho provoz a vytváření tepelné energie není kritický,
může systém dočasně fungovat v nouzovém režimu, pokud se tak uživatel rozhodne.
• Klasifikované potíže
- Problémy rozlišujeme ve dvou stupních podle jejich závažnosti. : Lehký problém a závažný
problém
- Lehký problém: Problém se senzorem. Ve většině případů se tyto potíže týkají problémů s čidly.
Jednotka pracuje v nouzové režimu (úroveň 1).
- Závažný problém: Problém s cyklem kompresoru. Provoz v nouzovém režimu (úroveň 2) je
vykonán volitelným elektrickým ohřívačem.
- Potíže s vybavením: problém se nachází u činnosti vybavení, jako je například ohřev vodní
nádrže. U tohoto problému se předpokládá, že problematické vybavení není v systému
nainstalováno.
ČEŠTINA
• Úroveň nouzového provozu
Když má AWHP (tepelné čerpadlo vzduch voda) potíže,
(1) Pokud není přítomna funkce pro posouzení možnosti provozu: Jakmile dojde k chybě hlavně
na pokojové jednotce, AWHP se zastaví. Na druhou stranu Remocon produktu umožňuje
zapnout/vypnout provoz (zapnuto: nouzový provoz)
- Mírné/závažné poruchy: možné pouze vytápění
- Kritické poruchy: úplné zastavení
- Priorita ošetření: kritická>závažná>mírná
(2) Pokud není přítomna funkce pro posouzení možnosti provozu: V závislosti na stavu poruchy
(mírné/závažné/kritické) se na displeji samostatně zobrazí fráze.
- Mírné poruchy: možné vytápění / chlazení
- Závažné poruchy: možné pouze vytápění
- Kritické poruchy: Požadavek servisního střediska
- AWHP funguje, když uživatel ve vyskakovacím okně stiskne tlačítko OK.
NOUZOVÝ PROVOZ 57
• Duplikovaný problém: Lehký nebo závažný problém možnosti
- Pokud se objeví lehký (nebo závažný) problém s funkcí zároveň, systém přiřadí vyšší prioritu
lehkému (nebo závažnému) problému a funguje, jako by došlo k lehkému (nebo závažnému)
problému.
- Proto se může stát, že nebude možné v nouzovém režimu ohřev sanitární vody. Pokud se
odpadní voda v nouzovém režimu neohřívá, zkontrolujte prosím, zda jsou čidlo odpadní vody a
odpovídající elektroinstalace v pořádku.
• Nouzový provozní režim se znovu nespustí automaticky po resetování
zdroje napájení.
- Za normálních podmínek se po resetování zdroje napájení obnoví provozní informace a dojde k
automatickému restartu.
- Avšak při nouzovém provozu je automatický restart v rámci ochrany výrobku zakázán.
- Pokud byla jednotka v nouzovém režimu, uživatel proto musí produkt po resetování zdroje
energie restartovat.
ČEŠTINA
58 ÚDRŽBA A SERVIS
ÚDRŽBA A SERVIS
Činnosti související s údržbou
S cílem zajistit optimální dostupnost jednotky je nutno v pravidelných intervalech, pokud možno
každoročně, provádět sérii kontrol a prohlídek jednotky a kabelových rozvodů. Tuto údržbu musí
provádět náš místní smluvní technik.
Pokud jednotka neběží.
!
UPOZORNĚNÍ
• Pokud produkt není po dlouhou dobu používán, rozhodně
nedoporučujeme vypínat napájení produktu.
• Po prvním zapnutí napájení použijte výrobek po předehřívání po
dobu 2 hodin. K ochraně jednotky zvyšováním teploty oleje v
kompresoru.
• Pokud není produkt napájen, některé ze speciálních funkcí
ochrany produktu (například ochrana před uzamknutím čerpadla)
nemohou probíhat.
V následujících situacích ihned přivolejte servisního
technika
ČEŠTINA
• Dojde-li k nějaké abnormalitě, například k hoření zápachu, hlasitému hluku atd. Zastavení
jednotku a vypněte jistič. V takových případech se nikdy nepokoušejte systém opravit sami,
nebo jej restartovat.
• Hlavní napájecí kabel je příliš horký, nebo je poškozený.
• Při autodiagnostice je generován chybový kód.
• Z jednotky uniká voda.
• Jakýkoli spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka přestanou správně fungovat.
V rámci prevence snížení výkonu jednotky musí uživatel provádět běžné prohlídky a čištění.
V případě zvláštních situací smí být tato práce prováděna pouze servisním personálem.
!
UPOZORNĚNÍ
• V případě vody, ve které je přidaná solanka, musí být vypouštěcí ventil uzavíracího ventilu
připojen k regenerační nádobě.
• Nedotýkejte se vody smíchané se solankou.
• Pokud solanka z potrubí uniká, jednotku neuvádějte do provozu a kontaktujte prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising