LG | HF65LS | User manual | LG HF65LS Instrukcja obsługi

LG HF65LS Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LG CineBeam
Projektor DLP
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
HF65LS
HF65LSR
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
LICENCJE
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o
licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
POLSKI
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby
Atmos i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.
com. Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, &
DTS i symbol razem, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X
są zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc. na terenie Stanów
Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA
• Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w
niniejszej instrukcji.
• Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego
w tej instrukcji.
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA
WYSOKIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ.
Trójkąt równoboczny z
symbolem błyskawicy
zakończonej strzałką stanowi
ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy
urządzenia niezaizolowanym
niebezpiecznym napięciu, które jest na
tyle wysokie, że grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Trójkąt równoboczny z
symbolem wykrzyknika
informuje użytkownika o
ważnych instrukcjach dotyczących
obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia, zawartych w dołączonej
dokumentacji.
OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA
-- ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU
LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO
URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE
BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z
DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.
Zalecamy zapoznanie się z tymi
wskazówkami.
Warto zachować je na przyszłość.
Należy zwracać uwagę na wszystkie
ostrzeżenia.
Należy postępować zgodnie ze
wszystkimi wskazówkami.
Instalacja wewnątrz
budynków
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno korzystać z projektora na
świeżym powietrzu ani narażać go na
kontakt z wilgocią lub wodą.
-- Z uwagi na fakt, że produkt
nie jest wodoodporny,
nieprzestrzeganie powyższych
zaleceń może spowodować pożar
lub porażenie prądem.
• Nie wolno wystawiać projektora
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani umieszczać go w
pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki, kominki, piece itp.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
POLSKI
Zalecamy dokładne zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby
uniknąć potencjalnych wypadków lub niewłaściwego użytkowania produktu.
Przestrzeganie tych prostych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć odniesienia
obrażeń przez dzieci.
Zasadami tymi należy kierować się także podczas przechowywania i przenoszenia
posiadanego projektora.
• Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, tj. w formie
OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do instrukcji może spowodować poważne
obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA Niestosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia
ciała lub uszkodzenie produktu.
• Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w łatwo
dostępnym miejscu.
4
POLSKI
• Nie wolno umieszczać w pobliżu
projektora materiałów łatwopalnych,
takich jak aerozole.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
• Nie należy pozwalać dzieciom na
przytrzymywanie się projektora ani na
wchodzenie na niego.
-- Projektor mógłby spaść i
spowodować poważne obrażenia
lub śmierć dziecka.
• Urządzenia nie wolno montować
w miejscu niezapewniającym
odpowiedniej wentylacji (np. na
półce na książki lub w szafce) ani na
dywanie lub poduszce.
-- Mogłoby to spowodować wzrost
temperatury wewnątrz projektora
i w konsekwencji pożar.
• Nie należy umieszczać produktu w
pobliżu źródeł pary, tłuszczów lub
mgły olejowej, takich jak nawilżacze
powietrza i blaty kuchenne.
-- Niestosowanie się do tych
zaleceń może spowodować pożar,
porażenie prądem lub korozję.
• Nie należy montować produktu na
ścianie ani na suficie w pobliżu źródeł
tłuszczów lub mgły olejowej.
-- W przeciwnym wypadku produkt
może ulec uszkodzeniu i spaść,
powodując poważne obrażenia.
• Nie należy umieszczać projektora w
miejscu, w którym może być narażony
na kontakt z pyłem.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
• Nie wolno używać projektora w
wilgotnych miejscach, takich jak
łazienka, lub w innych miejscach, w
których mógłby zamoknąć.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Należy upewnić się, ze otwór
wentylacyjny produktu nie jest
blokowany przez obrus lub zasłonę.
-- Mogłoby to spowodować wzrost
temperatury wewnątrz projektora
i w konsekwencji pożar.
• Wokół projektora należy zapewnić
dobrą wentylację. Odległość między
projektorem a ścianą powinna
wynosić co najmniej 30 cm.
-- Pozwoli to uniknąć ryzyka pożaru
na skutek wzrostu temperatury
wewnątrz urządzenia.
• Montaż produktu na suficie
powinien zostać przeprowadzony
przez zawodowego technika i z
użyciem zatwierdzonych narzędzi.
Nieprawidłowy montaż może
spowodować upadek produktu.
-- Ten z kolei może skutkować
obrażeniami ciała lub powstaniem
szkód materialnych. Informacje na
temat montażu produktu można
uzyskać, kontaktując się z działem
pomocy technicznej dla klientów.
• Nałożenie kleju, oleju lub smaru
na urządzenie może spowodować
powstawanie pęknięć w jego
obudowie lub jego upadek, dlatego
nie należy korzystać z tych substancji
w celu zapobiegnięcia poluzowaniu
wkrętów podczas montażu z
użyciem uchwytu montażowego.
Jeśli urządzenie spadnie, może to
spowodować poważne obrażenia ciała
osoby znajdującej się pod uchwytem
montażowym, a także uszkodzenie
produktu.
5
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
• ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA OD
GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA
-- Wtyczka przewodu zasilającego
pełni funkcję urządzenia
rozłączającego. Dlatego musi
być łatwo dostępna na wypadek
sytuacji awaryjnej.
• Urządzenie wymaga uziemienia. (Nie
dotyczy urządzeń niewymagających
uziemienia).
-- Upewnij się, że przewód
uziemienia został podłączony; w
przeciwnym razie może wystąpić
ryzyko porażenia prądem. Jeśli
zastosowanie uziemienia nie
jest możliwe, wykwalifikowany
elektryk powinien zainstalować
oddzielny wyłącznik
automatyczny.
Przewodu uziemienia nie wolno
podłączać do okablowania
telefonicznego, piorunochronu czy
pionu gazowego.
• Wtyczka przewodu zasilającego
powinna być w pełni wciśnięta w
gniazdo.
-- Niedokładne podłączenie wtyczki
może spowodować pożar.
• Nie wolno umieszczać ciężkich
przedmiotów na przewodzie
zasilającym.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Nie wolno dotykać przewodu
zasilającego mokrymi rękoma.
-- Mogłoby to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
POLSKI
• W przypadku umieszczenia projektora
na stole lub półce należy uważać,
aby nie znajdował się on zbyt blisko
krawędzi.
-- W przypadku poruszenia blatu
lub półki projektor może spaść i
spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie produktu. Należy
zawsze korzystać ze stolika lub
szafki odpowiedniej dla danego
projektora.
• Na czas przenoszenia projektor
należy wyłączyć oraz odłączyć od
zasilania wtyczkę i przewody.
-- W przeciwnym razie przewód
zasilający może ulec uszkodzeniu,
co z kolei może prowadzić do
pożaru lub porażenia prądem.
• Projektora nie wolno umieszczać
na niestabilnych lub narażonych na
drgania lub wibracje powierzchniach
ani na powierzchniach nachylonych.
-- Projektor mógłby spaść i
spowodować poważne obrażenia
ciała.
• Należy uważać, aby nie przechylić
projektora podczas podłączania do
niego urządzeń zewnętrznych.
-- Mogłoby to spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenie
projektora.
Zasilanie
6
POLSKI
• Nie wolno podłączać zbyt wielu
urządzeń do jednego przedłużacza.
-- Mogłoby to spowodować wzrost
temperatury gniazda zasilania i w
efekcie pożar.
• Zasilacz sieciowy, wtyczkę i
używane gniazdko elektryczne
należy utrzymywać w czystości i nie
dopuszczać do gromadzenia się na
nich kurzu lub innych substancji.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
• Jeśli z projektora lub zasilacza
sieciowego wydobywa się dym
lub zapach spalenizny, należy
natychmiast przerwać korzystanie
z produktu, odłączyć przewód
zasilający od gniazdka elektrycznego,
a następnie skontaktować się z
centrum obsługi klienta. Odłącz
przewód zasilający od gniazdka
elektrycznego, a następnie skontaktuj
się z centrum obsługi klienta.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
• Aby wyłączyć zasilanie, należy wyjąć
wtyczkę, która powinna znajdować
się w łatwo dostępnym miejscu.
PRZESTROGA
• Podczas wyciągania zasilacza
sieciowego lub przewodu zasilającego
należy zawsze trzymać za wtyczkę.
-- W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub uszkodzenia
produktu.
• Należy unikać ciągłego zginania
przewodu zasilającego zasilacza
sieciowego.
-- Nadmierne zgięcie przewodu
zasilającego przez dłuższy
okres czasu może spowodować
uszkodzenie wewnątrz przewodu.
Grozi to pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym.
• Przewód zasilający oraz wtyczka
nie mogą być uszkodzone,
zmodyfikowane, nadmiernie wygięte,
skręcone, naciągnięte, wciśnięte
między obiekty lub nagrzane. Nie
należy korzystać z urządzenia, jeśli
gniazdo zasilania jest obluzowane.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Przewód sieciowy należy trzymać z
dala od urządzeń emitujących ciepło.
-- Izolacja przewodu może się stopić,
co grozi pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym.
• Aby uniknąć uszkodzenia przewodu
zasilającego i wtyczki, projektor
należy umieścić w miejscu
uniemożliwiającym potknięcie się o
przewód zasilający projektora lub jego
wtyczkę bądź nadepnięcie na nie.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
7
• Powierzchnia zasilacza sieciowego
jest gorąca. Zasilacz sieciowy należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci i unikać dotykania go podczas
użytkowania urządzenia.
• Nie wolno rozmontowywać urządzeń
zasilających (zasilacza sieciowego,
przewodu zasilającego itd.).
-- Grozi to uszkodzeniem przewodu
zasilającego i może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
• Należy starannie podłączyć zasilacz
sieciowy i przewód zasilający.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
grozi awarią produktu lub
pożarem.
• Nie wolno umieszczać ciężkich
przedmiotów na przewodzie
zasilającym i zasilaczu sieciowym,
przygniatać ich, ani narażać ich na
uszkodzenie.
-- Grozi to pożarem lub
uszkodzeniem produktu.
• Zawsze należy korzystać z
dołączonego zasilacza sieciowego lub
zasilaczy sieciowych zatwierdzonych
do użytku przez firmę LG Electronics.
-- Podłączenie innego zasilacza
sieciowego może spowodować
migotanie ekranu.
POLSKI
• Nie należy włączać ani wyłączać
projektora poprzez podłączanie
przewodu zasilającego do gniazda
sieciowego i odłączanie go. (Nie
należy używać wtyczki jako
wyłącznika.)
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem
produktu.
• Gdy do gniazda sieciowego
podłączona jest wtyczka urządzenia,
nie należy wkładać do niego z drugiej
strony przedmiotów przewodzących
prąd. Poza tym, nie należy dotykać
wtyczki tuż po jej odłączeniu od
gniazda sieciowego.
-- Mogłoby to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
• Należy korzystać wyłącznie z
oryginalnego przewodu zasilającego
dostarczonego przez firmę LG
Electronics. Nie należy korzystać z
innych przewodów zasilających.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• W przypadku dostania się wody
lub innych substancji do zasilacza
sieciowego, przewodu zasilającego
lub wnętrza projektora należy
wyłączyć projektor poprzez
naciśnięcie przycisku zasilania,
odłączyć wszystkie przewody,
a następnie skontaktować się z
centrum obsługi klienta. Odłącz
wszystkie przewody, a następnie
skontaktuj się z centrum obsługi
klienta.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
8
Korzystanie z urządzenia
OSTRZEŻENIE
POLSKI
• Nie wolno umieszczać na projektorze
żadnych pojemników z cieczami,
takich jak wazony, kubki, kosmetyki,
lekarstwa, dekoracje czy świeczki.
-- W razie upadku przedmiotu
mogłoby to spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym
lub obrażenia ciała.
• W przypadku mocnego uderzenia
projektora bądź uszkodzenia jego
obudowy, należy wyłączyć projektor,
odłączyć go od gniazda sieciowego i
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
-- Mogłoby to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie wolno wrzucać do wnętrza
projektora metalowych przedmiotów,
takich jak monety, spinki do włosów
i ścinki metalu, ani łatwopalnych
przedmiotów, takich jak papier czy
zapałki.
-- Pozwoli to uniknąć porażenia
prądem elektrycznym.
• Podczas wymiany baterii w pilocie
zdalnego sterowania należy
uważać, aby dzieci nie miały
możliwości połknięcia baterii.
Należy przechowywać ją w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
-- W przypadku połknięcia baterii
przez dziecko należy natychmiast
skonsultować się z lekarzem.
• Nie wolno otwierać pokrywy
projektora.
-- Stwarza to duże ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie wolno patrzyć bezpośrednio w
obiektyw podczas pracy projektora.
-- Silne światło może spowodować
uszkodzenie wzroku.
• Nie wolno dotykać otworów
wentylacyjnych ani lampy, gdy lampa
jest włączona oraz zaraz po jej
wyłączeniu. Mogą one być bardzo
gorące.
• W przypadku ulotnienia się gazu w
pomieszczeniu, w którym znajduje
się projektor, nie wolno dotykać
projektora ani gniazda sieciowego.
Należy otworzyć okna w celu
wywietrzenia pomieszczenia.
-- Iskra może spowodować pożar lub
poparzenia.
• Na czas burzy należy odłączyć
przewód zasilający od gniazda
zasilania.
-- Pozwoli to zapobiec porażeniu
prądem oraz uszkodzeniu
projektora.
• Nie należy korzystać z projektora w
pobliżu urządzeń elektrycznych, które
generują silne pole magnetyczne.
• Plastikową folię użytą do
zapakowania projektora należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
-- Nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa grozi uduszeniem.
9
PRZESTROGA
• Nie wolno stawiać na projektorze
ciężkich przedmiotów.
-- Mogłoby to spowodować upadek
urządzenia i poważne obrażenia
ciała.
• Należy zwrócić uwagę, aby na
obiektyw podczas transportu nie był
wywierany żaden nacisk.
• Nie wolno dotykać obiektywu.
-- Mogłoby to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie wolno manipulować przy
projektorze przy użyciu ostrych
przedmiotów, takich jak nóż
czy młotek, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie obudowy.
• Jeśli na ekranie przestanie być
wyświetlany obraz lub przestanie
być emitowany dźwięk, należy
przestać korzystać z projektora.
W takiej sytuacji należy wyłączyć
projektor, odłączyć go od zasilania
i skontaktować się z centrum
serwisowym.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Nie wolno upuszczać na projektor
żadnych przedmiotów ani uderzać w
niego innymi przedmiotami.
-- Mogłoby to spowodować
uszkodzenie projektora lub
obrażenia ciała.
POLSKI
• Nie wolno opierać przez dłuższy czas
dłoni na projektorze podczas jego
pracy.
• Podczas gry przy użyciu konsoli do
gier podłączonej do projektora zaleca
się zachowanie odległości co najmniej
czterokrotnie większej niż przekątna
ekranu.
-- Przewód podłączeniowy musi
być wystarczająco długi. W
przeciwnym razie produkt może
spaść i spowodować obrażenia
ciała u osób znajdujących się w
pobliżu lub ulec uszkodzeniu.
• Nie wolno umieszczać projektora
ani jego pilota zdalnego sterowania
z bateriami w miejscu, gdzie panuje
bardzo wysoka temperatura.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
10
POLSKI
• Podczas korzystania z projektora
zaleca się zachowanie odległości od
ekranu pięciokrotnie – siedmiokrotnie
większej niż przekątna ekranu.
-- Oglądanie obrazu przez dłuższy
czas przy nadmiernym zbliżeniu
do ekranu może doprowadzić do
pogorszenia wzroku.
• Nie należy blokować wiązki światła
emitowanej przez projektor
za pomocą książki ani innych
przedmiotów.
-- Długotrwałe wystawianie na
działanie wiązki projektora może
spowodować pożar. Ponadto
odbite ciepło może spowodować
przegrzanie i uszkodzenie
obiektywu. Wyłącz funkcję AV, aby
tymczasowo zatrzymać projekcję
lub odłącz projektor od zasilania.
• Nie należy uruchamiać projektora
z wybranym wysokim poziomem
głośności.
-- Wysoki poziom głośności może
spowodować uszkodzenie słuchu.
• W pobliżu projektora nie wolno
używać urządzeń elektrycznych o
wysokim napięciu (np. elektronicznej
łapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
• Podczas czyszczenia projektora nie
należy spryskiwać go wodą. Nie
wolno dopuścić do przedostania się
wody do wnętrza projektora.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Jeśli z projektora zacznie wydobywać
się dym lub dziwny zapach lub jeśli
do wnętrza projektora dostaną się
jakieś przedmioty, należy wyłączyć
projektor, odłączyć go od gniazda
sieciowego i skontaktować się z
centrum serwisowym.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
11
PRZESTROGA
POLSKI
• Raz w roku należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub z centrum
serwisowym w celu oczyszczenia
wewnętrznych elementów projektora.
-- Jeśli projektor nie będzie
czyszczony przez dłuższy czas,
nagromadzony w nim kurz może
spowodować ryzyko pożaru lub
uszkodzenie projektora.
• W przypadku czyszczenia części
plastikowych, takich jak obudowa
projektora, należy najpierw odłączyć
zasilanie i przetrzeć części miękką
ściereczką. Nie wolno spryskiwać
produktu wodą ani czyścić wilgotną
ściereczką. Nie należy używać
środków czyszczących do szyb, past
samochodowych ani przemysłowych,
substancji żrących, wosków, benzenu,
alkoholu itp., ponieważ mogą one
uszkodzić projektor.
-- Mogłoby to spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym
oraz uszkodzenie produktu
(deformację i korozję).
• Nie należy czyścić systemu
optycznego (obiektywu, lustra)
tuż po wyłączeniu produktu
ani w trakcie jego używania. W
trakcie czyszczenia każdej części
produktu, należy odłączyć przewód
zasilania i wyczyścić go delikatnie
za pomocą miękkiej szmatki. Nie
wolno spryskiwać produktu wodą
ani czyścić wilgotną ściereczką. Nie
należy używać detergentów, past
samochodowych ani przemysłowych,
substancji żrących, wosków, benzenu,
alkoholu, wody itp. do czyszczenia
jednostki głównej lub systemu
optycznego (obiektywu, lustra),
ponieważ te substancje mogą
spowodować uszkodzenie produktu.
-- Mogłoby to spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym
oraz uszkodzenie produktu
(deformację i korozję).
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
produktu należy odłączyć go od
zasilania.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
12
Inne
OSTRZEŻENIE
POLSKI
• Na czas nieobecności w pobliżu
projektora należy umieścić go poza
zasięgiem zwierząt oraz odłączyć od
zasilania.
-- Korzystanie z uszkodzonego
przewodu zasilającego może
spowodować zwarcie lub pożar.
• Nie należy korzystać z projektora
w pobliżu urządzeń elektronicznych
wykonanych z wykorzystaniem
precyzyjnej technologii oraz urządzeń,
które emitują słaby sygnał radiowy.
-- Mogłoby to wpłynąć na działanie
produktu i spowodować wypadek.
• Wyłącznie wykwalifikowani
technicy mogą rozmontowywać
i modyfikować projektor. W celu
diagnostyki projektora, jego regulacji
lub naprawy należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub z centrum
serwisowym.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Wymagana jest odpowiednia
wentylacja. Nie wolno blokować
obiegu powietrza wokół urządzenia.
Grozi to zranieniem i nadmiernym
nagrzaniem się wnętrza urządzenia.
• Nie wolno dotykać obiektywu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie
obiektywu i poparzenia. Obiektyw
i urządzenie mogą się nagrzewać
podczas pracy projektora i
bezpośrednio po jej zakończeniu.
Należy zachować ostrożność podczas
obsługi urządzenia i pozwolić mu
prawidłowo ostygnąć.
• Należy korzystać wyłącznie
z gniazdek sieciowych z
uziemieniem. (Nie dotyczy urządzeń
niewymagających uziemienia).
• Nie należy zakrywać wylotowych
otworów wentylacyjnych ani wkładać
do nich żadnych obiektów.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• W celu optymalnego korzystania
z urządzenia należy przestrzegać
wskazówek dotyczących jego
konserwacji. Naprawę urządzenia
należy zlecać wyłącznie
autoryzowanemu centrum
serwisowemu.
• Baterię i pilota należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-- Pozwoli to zapobiec obrażeniom
ciała oraz uszkodzeniu produktu.
13
PRZESTROGA
II grupa ryzyka
PRZESTROGA Produkt może
emitować niebezpieczne
promieniowanie optyczne. Nie należy
spoglądać w działającą lampę. Mogłoby
to mieć szkodliwy wpływ na wzrok.
Etykieta jest umieszczona na spodzie
produktu i może być w innym języku.
POLSKI
• Nie należy korzystać z projektora ani
przechowywać go przez długi czas a
świeżym powietrzu.
• Nie należy korzystać jednocześnie z
nowej i używanej baterii.
-- Pęknięte baterie oraz baterie,
z których wycieka elektrolit,
mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia oraz obrażenia ciała.
• Jeżeli projektor nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć
jego przewód zasilający.
-- Nagromadzony kurz może
doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w
wyniku przegrzania, zapłonu lub
uszkodzenia izolacji.
• Należy używać baterii tylko
określonego typu.
-- Pęknięte baterie oraz baterie,
z których wycieka elektrolit,
mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia oraz obrażenia ciała.
• Przy wymianie należy pamiętać o
zastosowaniu baterii tego samego
typu.
-- Niewłaściwa instalacja baterii
może skrócić czas pracy baterii
lub spowodować nieprawidłowe
działanie pilota zdalnego
sterowania.
• Zużyte baterie należy oddać do
utylizacji.
-- Niestosowanie się do tych zaleceń
grozi wybuchem lub pożarem.
Prawidłowy sposób utylizacji
może być różny w zależności od
kraju lub regionu. Zużyte baterie
należy oddać do utylizacji zgodnie
z instrukcją.
• Nie wolno wyrzucać ani
rozmontowywać baterii.
-- Grozi to pożarem lub wybuchem
w wyniku uszkodzenia baterii.
• Baterie należy przechowywać z dala
od metalowych przedmiotów, takich
jak klucze i spinacze.
-- Przetężenie prądu może
spowodować szybki wzrost
temperatury i pożar lub
poparzenia.
• Baterii nie należy przechowywać w
pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła,
takich jak grzejniki.
-- Grozi to pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Baterii nie należy przechowywać w
temperaturach powyżej 60 °C lub w
warunkach wysokiej wilgotności.
-- Niestosowanie się do tych zaleceń
grozi wybuchem lub pożarem.
• Bateria musi być zainstalowana
prawidłowo.
-- Niestosowanie się do tego
zalecenia grozi wybuchem lub
pożarem.
• Wymiana baterii na niewłaściwy typ
grozi pożarem.
• Baterie: akcesoria (baterie itp.) należy
przechowywać w bezpiecznym
miejscu, poza zasięgiem dzieci.
14
SPIS TREŚCI
POLSKI
LICENCJE
2
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3
PRZYGOTOWANIE DO
UŻYTKOWANIA
Akcesoria
Akcesoria dodatkowe
Części i elementy
-- Jednostka główna
Korzystanie z przycisku joysticka
-- Podstawowe funkcje
-- Dostosowywanie ustawień w
menu
Wskaźniki stanu projektora
Instalacja
-- Uwagi dotyczące instalacji
-- Odległość projekcji i rozmiar
ekranu
-- System zabezpieczający
Kensington
PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA MAGIC
15
15
16
17
17
19
19
20
20
21
21
23
25
26
Rejestracja pilota Magic
28
Aby zarejestrować ponownie pilot
Magic
28
Korzystanie z pilota Magic
29
KORZYSTANIE Z PROJEKTORA
30
-- Ustawianie ostrości obrazu
-- Oglądanie odtwarzanej
zawartości na ekranie
30
31
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ 32
Połączenie HDMI
33
-- Podłączanie odbiornika sygnału
HD, odtwarzacza DVD lub
urządzeń zewnętrznych
33
-- Podłączanie do komputera
34
-- Podłączanie komputera
przenośnego
35
Podłączanie słuchawek
36
Podłączanie wzmacniacza
cyfrowego
37
Podłączanie urządzenia
przenośnego (smartfonu, tabletu
itp.)
38
-- Obsługiwane urządzenia przez
port Slimport
38
-- Obsługiwane urządzenia przez
adapter Apple Lightning Digital
AV
38
-- Obsługiwane urządzenia przez
adapter Apple 30-stykowy
Digital AV
38
KONSERWACJA
39
Czyszczenie
39
-- Czyszczenie Obiektywu/Lustra 39
-- Czyszczenie obudowy projektora
39
DANE TECHNICZNE
40
Informacja dotycząca
oprogramowania open source 43
SYMBOLE
44
15
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
Elementy przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie różnić się od zakupionego
produktu.
Akcesoria dołączone do projektora zostały pokazano poniżej.
Akcesoria mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
Mogą zostać dodane nowe akcesoria lub mogą zostać usunięte stare akcesoria.
Pilot zdalnego sterowania Magic
Dwie baterie AA
Instrukcja obsługi
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
• Podczas podłączania przewodu HDMI, przewodu
USB lub dysku flash USB do portu HDMI lub
USB należy korzystać z produktu o szerokości
do 18 mm i wysokości do 10 mm. Jeśli przewód
lub dysk flash USB nie pasują do portu USB
w projektorze, należy skorzystać z przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB
2.0.
• W przypadku równoczesnego podłączania dwóch urządzeń USB obudowa każdego z
nich nie może przekraczać 8,5 mm grubości.
• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
• W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem
z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia. (Zalecane typy przewodu HDMI)
-- Przewód Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)
POLSKI
Akcesoria
16
Akcesoria dodatkowe
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za
pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać
od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Dodatkowe akcesoria mogą zostać
zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
Ekran do wyświetlania obrazu
Przewód HDMI
Przewód optyczny
Urządzenie audio firmy LG
17
Części i elementy
Projektor został wyprodukowany z zastosowaniem precyzyjnej technologii. Mimo to
na ekranie projektora mogą być widoczne maleńkie czarne i/lub kolorowe (czerwone,
niebieskie lub zielone) punkty. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi wady ani usterki.
POLSKI
Jednostka główna
Przycisk joysticka
Lustra
2)
Głośnik
Wywietrznik odprowadzający1)
Wywietrznik
doprowadzający
Pierścień
ostrości
Głośnik
Obiektyw2)
Wywietrznik
doprowadzający
Odbiornik podczerwieni
Dolna część projektora
Regulowana nóżka3)
1) Nie należy zbliżać się do otworów wentylacyjnych ze względu na ich wysoką
temperaturę.
2) Podczas korzystania z projektora nie wolno dotykać soczewek obiektywu i lustra.
Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. (Obiektyw trzymać z dala od ostrych
przedmiotów).
3) Przekręć regulowaną nóżkę w lewo lub w prawo, aby dopasować kąt.
18
POLSKI
Bok
1
3
2
USB1
USB2
Tył
5
6
Nr
1
Opis
(Port słuchawek)
Wejście
2
3
Wejście USB
4
Wejście
5
6
Wejście
Wejście
4
5
19
Korzystanie z przycisku joysticka
Projektor można obsługiwać, naciskając przycisk lub poruszając joystickiem w lewo, w
prawo, w dół i w górę.
Włączanie
Jeśli projektor jest wyłączony, umieść palec
na przycisku joysticka, naciśnij przycisk jeden
raz i zwolnij go.
Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka
przez ponad 3 sekundy, gdy projektor jest
włączony.
Regulacja
głośności
Umieszczenie palca na przycisku joysticka i
przesuwanie go w lewo i w prawo umożliwia
regulację głośności.
W górę/
W dół/ W
lewo/ W
prawo
Przesunięcie joysticka w górę, w dół, w lewo
lub w prawo umożliwia przesuwanie kursora
i wybieranie pozycji menu.
UWAGA
• Podczas trzymania palca na przycisku joysticka i przesuwania go w górę, w dół,
w lewo i w prawo nie należy naciskać przycisku joysticka. Należy uważać, aby nie
nacisnąć przycisku joysticka. Naciśnięcie przycisku podczas przesuwania joysticka
może sprawić, że regulacja głośności nie zadziała, a kursor nie przesunie się.
POLSKI
Podstawowe funkcje
20
Dostosowywanie ustawień w menu
Jeśli projektor jest włączony, naciśnij przycisk joysticka jeden raz.
Aby dostosować ustawienia menu ( ,
, , ), przesuwaj przycisk joysticka w
lewo, w prawo, w górę lub w dół. Przejdź do wybranego ustawienia menu, a następnie
naciśnij przycisk joysticka jeden raz, aby je wybrać.
POLSKI
Wyłączanie zasilania.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
treści na ekranie projektora.
Wyświetlenie menu Ustawienia.
Wskaźniki stanu projektora
Wskaźnik LED zasilania
Wskaźnik LED
zasilania
Wskaźnik LED zasilania
Czerwony
Stan czuwania
Wył.
Projektor pracuje przy włączonym zasilaniu.
21
Instalacja
Uwagi dotyczące instalacji
-- Nie wolno umieszczać projektora
na dywanie ani wykładzinie. Jeśli
wlotowy otwór wentylacyjny
projektora znajduje się u dołu,
należy uważać, aby go nie
zasłaniać, i zawsze umieszczać
projektor na twardej, równej
powierzchni.
POLSKI
• Projektor należy umieścić w
pomieszczeniu zapewniającym dobrą
wentylację.
-- Aby zapobiec przegrzaniu się
urządzenia, należy umieścić
je w miejscu zapewniającym
dobrą wentylację. Nie wolno
kłaść żadnych przedmiotów
w pobliżu projektora. Może to
spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych. Jeśli otwory
wentylacyjne zostaną zasłonięte,
wzrośnie temperatura wewnątrz
projektora.
-- Nie wolno dopuścić do
przedostania się do wnętrza
projektora żadnych przedmiotów,
np. skrawków papieru.
-- Należy pozostawić wolną
przestrzeń wokół projektora (30
cm lub więcej).
• Nie należy umieszczać projektora w
warunkach bardzo wysokiej, niskiej
temperatury lub dużej wilgotności.
• Nie należy umieszczać projektora w
miejscu, w którym łatwo gromadzi
się kurz.
-- Mogłoby to skutkować pożarem.
• Nie wolno otwierać pokrywy
projektora. Stwarza to duże ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
22
POLSKI
• Projektor został wyprodukowany
z zastosowaniem precyzyjnej
technologii. Mimo to na ekranie
projektora mogą być widoczne
maleńkie czarne i/lub kolorowe
(czerwone, niebieskie lub zielone)
punkty. Jest to normalne zjawisko i
nie stanowi wady ani usterki.
• Pilot może nie działać, gdy
zainstalowana jest lampa z
balastem elektronicznym lub lampa
fluorescencyjna emitująca światło
o trzech długościach fali. Aby móc
korzystać z pilota, należy wymienić
taką lampę na lampę zgodną z
międzynarodowymi normami.
• Aby zamontować urządzenie na
suficie, przymocuj do projektora
uchwyt do montażu na suficie,
używając wkrętów M4 (8 mm).
• Należy uważać, aby nie dokręcić
śrub zbyt mocno. Może to uszkodzić
obudowę projektora i spowodować
jego upadek, co grozi poważnymi
obrażeniami ciała. (Zalecany moment
obrotowy: 5~8 kgf·cm)
23
Odległość projekcji i rozmiar ekranu
1
2
4
Umieść projektor w odpowiedniej odległości od ekranu. Rzeczywisty rozmiar
obrazu zależy od odległości między projektorem a ekranem.
Ustaw projektor tak, aby obiektyw znajdował się pod odpowiednim kątem
w stosunku do ekranu. Jeśli projektor nie jest ustawiony pod właściwym
kątem, obraz będzie pochylony, a jego jakość będzie słaba. Aby wyeliminować
zniekształcenie obrazu, należy skorzystać z funkcji Kor. krawędzi.
Podłącz przewód zasilający projektora oraz podłączonego urządzenia do gniazda
sieciowego.
POLSKI
3
Umieść projektor oraz komputer lub inne źródło sygnału audio-wideo na stabilnej,
poziomej powierzchni.
24
Proporcje projekcji pionowej: 125 %
X
Ekran
POLSKI
Y
C
C
D
D
B
A
cali
60
70
80
90
100
mm
1524
1778
2032
2286
2540
Szerokość (X) x
Wysokość (Y)
mm
1328 x
747
1550 x
872
1771 x
996
1992 x
1121
2214 x
1245
A
mm
414
482
550
618
686
B
mm
105
173
241
309
377
C
mm
149
181
213
245
276
D
mm
241
273
304
336
368
Rozmiar ekranu
Odległość wyświetlania może być różna w zależności od środowiska instalacji.
UWAGA
• Jeśli wyświetlany obraz jest zniekształcony lub wykrzywiony, należy sprawdzić, czy
ekran został prawidłowo zainstalowany.
25
System zabezpieczający Kensington
POLSKI
• Projektor jest wyposażony w mechanizm przeciwkradzieżowy w postaci
standardowego złącza systemu zabezpieczającego Kensington. Przewód systemu
zabezpieczającego Kensington należy podłączyć w sposób pokazany poniżej.
• Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz korzystania z systemu
zabezpieczającego Kensington znajdują się w instrukcji dostarczonej razem z
systemem.
• System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym.
• O firmie Kensington
Kensington to firma, która dostarcza systemy zabezpieczające do laptopów i innych
urządzeń elektronicznych. Strona internetowa firmy: http://www.kensington.com
26
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
MAGIC
POLSKI
Jeśli podczas korzystania z projektora wyświetlony
zostanie komunikat o niskim poziomie naładowania baterii,
należy wymienić baterie w urządzeniu.
Naciśnij górną pokrywę komory baterii i przesuń ją w dół
tak, jak pokazano na rysunku. Włóż do pilota zdalnego
sterowania dwie nowe identyczne baterie (1,5 V typu AA)
skierowane biegunami + i - w odpowiednią stronę.
1
2
UWAGA
• Nie należy korzystać jednocześnie z nowej i używanej baterii.
(ZASILANIE)
Włączanie i wyłączanie projektora.
(STB ZASILANIE)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera przez dodanie go
do pilota uniwersalnego projektora.
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.
Zmień źródło sygnału na [HDMI1].
*
Przyciski numeryczne odpowiadające poszczególnym funkcjom i
pozwalają uzyskać dostęp do aplikacji.
(Pilot ekranowy)
Wyświetlenie pilota ekranowego.
-- W niektórych regionach umożliwia uzyskanie dostępu do
menu pilota uniwersalnego.
Regulacja głośności.
(WYCISZENIE)
Wyciszenie wszystkich dźwięków.
(WYCISZENIE) *
Dostęp do menu [Dostępność].
Przejście do poprzedniej/następnej strony.
(WYSZUKIWANIE)
Wyszukiwanie materiałów takich jak filmy i inne pliki wideo
lub wyszukiwanie w Internecie przez wpisanie wyrażeń w polu
wyszukiwania.
27
Powrót do poprzedniego ekranu.
*
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania z
ostatniego źródła sygnału.
Zmiana trybu obrazu.
Umożliwia skorzystanie z funkcji SIMPLINK.
(WEJŚCIE)
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
(WEJŚCIE) *
Wyświetlenie listy wszystkich źródeł sygnału zewnętrznego.
Zmiana proporcji ekranu po każdym naciśnięciu przycisku.
Kolorowe przyciski
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.
Przyciski sterowania ( , )
Przyciski te umożliwiają dostęp do materiałów z kategorii
premium, materiałów wideo oraz urządzeń, które obsługują
funkcję SIMPLINK.
Powiększenie wybranego obszaru pozwala przeglądać go w
trybie pełnego ekranu.
* : Aby użyć tego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy.
POLSKI
Dostęp do menu głównego.
*
Wyświetla poprzednio użytą listę.
(Szybkie ustawienia)
Dostęp do menu szybkich ustawień.
(Szybkie ustawienia) *
Wyświetlenie menu [Wszystkie ustawienia].
(W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo)
Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo
lub w prawo.
Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski
, kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie
działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na
ekranie, potrząśnij pilotem Magic na boki.
Rolka (OK)
Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku
Rolka (OK).
Przycisk kółka umożliwia także zmianę stron.
28
Rejestracja pilota Magic
Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z projektora.
1
2
Włóż baterie do pilota Magic i włącz projektora.
POLSKI
Skieruj pilota Magic w stronę projektora i naciśnij przycisk
Rolka (OK) na
pilocie.
• Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć projektora i ponowić
próbę.
Aby zarejestrować ponownie pilot Magic
1 Naciśnij jednocześnie przyciski i
i przytrzymaj je przez około 5 sekund,
2
aby zresetować pilota Magic sparowanego z projektora.
Naciśnij przycisk
Rolka (OK) w kierunku projektora, aby zarejestrować
ponownie pilot Magic.
29
Korzystanie z pilota Magic
PRZESTROGA
• Pilota należy używać w granicach określonego zasięgu (10 metrów). Podczas
korzystania z urządzenia mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji, jeśli urządzenie
znajdzie się poza granicami zasięgu lub jeśli w granicach zasięgu pojawią się
przeszkody.
• W przypadku niektórych akcesoriów mogą występować zakłócenia w komunikacji.
Urządzenia elektroniczne, takie jak kuchenka mikrofalowa czy bezprzewodowa sieć
lokalna, wykorzystują ten sam zakres częstotliwości (2,4 GHz) co pilot Magic. Może
to powodować występowanie zakłóceń w komunikacji.
• Pilot Magic może nie działać prawidłowo, jeśli projektor znajduje się w odległości
mniejszej niż 1 metrów od bezprzewodowego routera (punktu dostępu).
Bezprzewodowy router powinien znajdować się w odległości większej niż 1 metr od
projektora.
• Nie wolno rozmontowywać ani podgrzewać baterii.
• Nie wolno upuszczać baterii. Należy unikać narażania baterii na silne wstrząsy.
• Nieprawidłowe zamontowanie baterii może doprowadzić do wybuchu.
POLSKI
• Aby kursor pojawił się na ekranie, delikatnie potrząśnij
pilotem Magic na boki lub naciśnij przyciski
,
(WEJŚCIE).
• Kursor zniknie, jeśli nie był używany przez jakiś czas
lub jeśli pilot Magic został położony na płaskiej
powierzchni.
• Jeśli kursor nie reaguje prawidłowo, można go
zresetować, przesuwając go do krawędzi ekranu.
• Pilot Magic zużywa baterie szybciej niż zwykły pilot,
ponieważ jest wyposażony w dodatkowe funkcje.
30
KORZYSTANIE Z PROJEKTORA
Ustawianie ostrości obrazu
POLSKI
Gdy na ekranie pojawi się obraz, należy sprawdzić, czy jest on ostry i czy jest w całości
wyświetlany na ekranie.
Pierścień
ostrości
• Aby ustawić ostrość obrazu, należy obrócić pierścień ostrości.
• Podczas regulacji ostrości należy uważać, aby nie przesunąć produktu.
31
Oglądanie odtwarzanej zawartości na ekranie
1
2
Naciśnij przycisk
źródło sygnału.
(WEJŚCIE)
[Wszystkie wejścia] i wybierz odpowiednie
Podczas oglądania projektor można obsługiwać za pomocą poniższych przycisków.
Przycisk
Opis
Przejście do poprzedniej/następnej strony.
Regulacja głośności.
(WYCISZENIE)
4
Wyciszenie dźwięku projektora.
Aby wyłączyć projektor, naciśnij przycisk
(ZASILANIE).
POLSKI
3
(ZASILANIE). Projektor zostanie
W trybie czuwania naciśnij przycisk
włączony.
32
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
Do projektora można podłączać różne urządzenia zewnętrzne.
POLSKI
Komputer/notebook
USB
DVD
Urządzenie
cyfrowe
Urządzenie audio
firmy LG
Słuchawki
Konsola do gier
Telefon komórkowy
HDMI - Strona 33, 34, 35
Słuchawki – Strona 36
Wzmacniacz cyfrowy – Strona 37
Urządzenie przenośne — Strona 38
33
Połączenie HDMI
Podłączanie odbiornika
sygnału HD, odtwarzacza
DVD lub urządzeń
zewnętrznych
Przewód HDMI umożliwia uzyskanie
dźwięku i obrazu wysokiej jakości.
Za pomocą przewodu HDMI połącz
port
projektora z portem
wyjściowym HDMI urządzenia, które
chcesz podłączyć. Sygnały wideo i audio
są wysyłane jednocześnie.
Akcesoria
dodatkowe
UWAGA
ARC (Audio Return Channel)
• Zewnętrzne urządzenia audio z
obsługą funkcji SIMPLINK i ARC
muszą być podłączone przez port
.
• W przypadku podłączenia za pomocą
przewodu High Speed HDMI®
zewnętrzne urządzenia audio z
obsługą funkcji ARC lub sygnału
SPDIF obsługują funkcję SIMPLINK
bez konieczności korzystania z
dodatkowego optycznego przewodu
audio.
POLSKI
Podłącz do projektora odbiornik sygnału
HD, odtwarzacz DVD lub urządzenia
zewnętrzne, a następnie wybierz
odpowiedni tryb sygnału wejściowego.
Przewód można podłączyć do
dowolnego portu wejściowego HDMI.
•
(WEJŚCIE) [Wszystkie
wejścia] [HDMI1]/[HDMI2]
34
Podłączanie do komputera
Projektor obsługuje standard Plug
and Play. Komputer automatycznie
rozpozna projektor. Nie jest wymagane
instalowanie żadnego sterownika.
POLSKI
Połącz port
projektora z
portem wyjściowym HDMI komputera
za pomocą przewodu HDMI. Sygnały
wideo i audio są wysyłane jednocześnie.
Akcesoria
dodatkowe
35
Podłączanie komputera
przenośnego
Projektor można podłączyć do
komputera przenośnego w celu
korzystania z wielu funkcji.
Poniższa tabela przedstawia
przykładowe sposoby przełączania
wyjścia. Więcej informacji można znaleźć
w sekcjach Urządzenie zewnętrzne i
Podłączanie zewnętrznego monitora
oraz w podobnych sekcjach w instrukcji
obsługi komputera.
Marka
Przełączanie
urządzenia
wyjściowego
Lenovo
HP
Dell
Akcesoria
dodatkowe
Acer
ASUS
LG
Samsung
Apple
Panel sterowania
należy dostosować
tak, aby umożliwić
dublowanie obrazu
bezpośrednio po
uruchomieniu
komputera.
POLSKI
Połącz port projektora z portem
wyjściowym
komputera
przenośnego za pomocą przewodu
HDMI. Sygnały wideo i audio są
wysyłane jednocześnie.
Przykłady przełączania ustawień
urządzenia wyjściowego podczas
podłączania do komputera
przenośnego
36
Podłączanie słuchawek
Istnieje możliwość słuchania dźwięku
przez słuchawki.
POLSKI
Do nabycia osobno
37
Podłączanie
wzmacniacza cyfrowego
Akcesoria
dodatkowe
• Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi urządzenia audio, które ma
zostać podłączone.
• Przed podłączeniem produktu do
innych urządzeń należy wyłączyć
i odłączyć od gniazda sieciowego
wszystkie urządzenia.
• Sygnał wyjściowy tego produktu
charakteryzuje się szerokim zakresem
przepustowości audio, dlatego należy
odpowiednio regulować głośność
odbiornika. Nieoczekiwany dźwięk
o wysokiej częstotliwości może
uszkodzić głośniki.
• Podczas łączenia portu
(optyczne
cyfrowe wyjście audio) projektora
z portem cyfrowego wejścia
audio wzmacniacza oraz łączenia
portu wejścia audio projektora z
portem analogowego wyjścia audio
wzmacniacza cyfrowego zostaje
utworzony obieg zamknięty, który
może spowodować wystąpienie
drgań akustycznych. Aby temu
zapobiec, należy odłączyć jedno z
dwóch połączeń. (Dotyczy to również
urządzeń kina domowego).
POLSKI
Korzystając z przewodu optycznego
połącz port cyfrowego wejścia audio z
portem
(optyczne cyfrowe wyjścia audio)
projektora. Na wzmacniaczu
wyposażonym w konwerter cyfrowy
należy skonfigurować sygnał
wyjściowy,wybierając żądany format
dźwięku. W przypadku korzystania
z przewodu HDMI do podłączenia
zestawu kina domowego lub połączenia
optycznego portu wyjściowego z
zewnętrznym urządzeniem audio należy
dla opcji [Wyjście dźwięku] wybrać
pozycję [HDMI ARC] lub [Optyczne].
Jeśli w tym samym czasie projektor,
zestaw kina domowego lub głośnik
zewnętrznego urządzenia audio są
włączone, będzie słyszalne echo.
UWAGA
38
Podłączanie urządzenia przenośnego (smartfonu,
tabletu itp.)
POLSKI
•
(WEJŚCIE) [Wszystkie wejścia] [HDMI1]/[HDMI2]
• Elementy przedstawione na ilustracji mogą różnić się od zakupionego produktu.
Podłącz urządzenie przenośne do projektora za pomocą przewodu1) i ustaw źródło
sygnału zewnętrznego projektora na HDMI. Ekran urządzenia przenośnego zostanie
wyświetlony przez projektor. Przewód można podłączyć do dowolnego portu
wejściowego HDMI.
Instrukcje dotyczące przewodowego podłączenia danego modelu należy uzyskać od
producenta urządzenia przenośnego.
Obsługiwane urządzenia przenośne mogą się zmieniać zależnie od uwarunkowań
producenta.
1) Przykłady podłączania przewodu do różnych urządzeń przenośnych (przewód
zakupiony oddzielnie).
Obsługiwane urządzenia przez port Slimport
Przewód HDMI
Gniazdo ładowania
urządzenia przenośnego
Adapter Slimport
Kabel
ładowania
urządzenia
przenośnego
Port HDMI projektora
Port USB projektora
Ładowarka
Obsługiwane urządzenia przez adapter Apple Lightning
Digital AV
Przewód HDMI
Port HDMI projektora
Adapter Lightning
Digital AV
Gniazdo ładowania
urządzenia przenośnego
Obsługiwane urządzenia przez adapter Apple 30-stykowy
Digital AV
Przewód HDMI
Adapter Apple
30-stykowy
Digital AV
Port HDMI projektora
Gniazdo ładowania
urządzenia przenośnego
39
KONSERWACJA
Projektor należy regularnie czyścić, aby utrzymać go w dobrym stanie.
Czyszczenie Obiektywu/Lustra
• Jeśli na obiektywu/lustra znajduje się kurz lub zabrudzenia, należy go wyczyścić.
• Do usuwania kurzu lub plam z obiektywu/lustra należy stosować sprężone
powietrze lub miękką szmatkę. Obiektyw należy przecierać delikatnie.
• Nie należy wycierać obiektywu/lustra, gdy produkt jest w użyciu ani tuż po jego
wyłączeniu.
• Do czyszczenia obiektywu/lustra nie należy używać środków czyszczących,
nabłyszczaczy samochodowych ani przemysłowych, substancji ściernych, wosków,
benzenu, alkoholu, wody itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
Czyszczenie obudowy projektora
• Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy projektora najpierw należy odłączyć
przewód zasilający.
• Aby usunąć kurz lub brud, należy użyć suchej, niestrzępiącej się, miękkiej szmatki do
czyszczenia obiektywu.
• Nie należy używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych substancji
chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy.
POLSKI
Czyszczenie
40
DANE TECHNICZNE
HF65LS (HF65LS-EU)
HF65LSR (HF65LSR-EU)
MODEL
POLSKI
Rozdzielczość (w
pikselach)
1920 (pozioma) × 1080 (pionowa)
Proporcje ekranu
16:9 (poziom:pion)
Odległość projekcji
-- Rozmiar ekranu
Od 414 mm do 686 mm
-- Od 1524 mm do 2540 mm (od 60 cali do 100 cali)
Proporcje projekcji
pionowej
125 %
100 W
Zużycie energii
Zasilacz AC/DC
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci: 1,3 W
(Gdy wszystkie porty sieciowe są aktywne.)
Producent : Honor
Model: ADS-110CL-19-3 190110G
19 V
5,79 A
(Wejście zasilacza 100–240 V przy 50/60 Hz)
Moc dźwięku
3W+3W
Wysokość
127,6 mm (bez nóżki), 128,8 mm (z nóżką)
Szerokość
131,4 mm
Głębokość
309 mm
Masa
1,8 kg
Nośnik USB
5 V; 0,5 A (maks.)
Temperatura
W miejscu eksploatacji
Zalecane warunki
Od 0 °C do 40 °C
W miejscu przechowywania Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność względna
W miejscu eksploatacji
Od 0 % do 80 %
W miejscu przechowywania Od 0 % do 85 %
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
• W związku z unowocześnieniem funkcji treść instrukcji obsługi może ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Port sieciowy można aktywować/dezaktywować z poziomu menu, wybierając opcję
[projektor przenośny włączony].
41
Obsługa trybu HDMI (DTV)
Rozdzielczość
640 x 480p
720 x 576p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
Częstotliwość pionowa
(Hz)
31,46
59,94
31,50
60,00
31,47
59,94
31,50
60,00
31,25
50,00
44,96
59,94
45,00
60,00
37,5
50,00
28,12
50,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
56,25
50,00
67,43
59,94
67,50
60,00
POLSKI
720 x 480p
Częstotliwość
pozioma (kHz)
42
Obsługa trybu HDMI (PC)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
POLSKI
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1152 x 864
54,34
60,05
1280 x 1024
63,98
60,02
1360 x 768
47,71
60,01
1920 x 1080
67,5
60,00
• W przypadku podłączenia do projektora nieprawidłowego sygnału wejściowego
obraz nie będzie prawidłowo wyświetlany na ekranie lub zostanie wyświetlony
komunikat o treści [Brak sygnału] lub [Niepoprawny format].
• Projektor obsługuje typ DDC1/2B w ramach funkcji Plug and Play (automatyczne
rozpoznawanie monitora komputera).
• W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu w trybie PC zaleca się wybór ustawienia
1920 × 1080.
43
Informacja dotycząca oprogramowania
open source
POLSKI
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym
licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego
na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika,
transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
44
SYMBOLE
Oznacza prąd zmienny (AC).
Oznacza prąd stały (DC).
POLSKI
Oznacza urządzenie klasy ochronności II.
Oznacza tryb czuwania.
Oznacza przycisk „Wł.” (zasilanie).
Oznacza niebezpieczne napięcie.
INFORMACJE O
PROJEKTORZE LG
Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w
tej instrukcji.
[ ] : przyciski i teksty wyświetlane na ekranie projektora.
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
SPIS TREŚCI
POLSKI
INFORMACJE O PROJEKTORZE
LG
4
KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH
TREŚCI
22
Samouczek
-- Korzystanie z funkcji Home
projektora LG
4
LG Content Store
4
Tworzenie listy życzeń
23
-- Korzystanie z opcji [Moja treść]23
Ustawienia sieci
-- Ustawienia sieci
8
8
Tworzenie konta
24
-- Tworzenie konta LG Account 24
OBSŁUGA PROJEKTORA
10
Korzystanie z pilota ekranowego 10
Konfiguracja pilota uniwersalnego 12
Uruchamianie aplikacji za pomocą
funkcji [SZYBKI DOSTĘP]
13
-- Szybkie i łatwe korzystanie z
aplikacji dzięki funkcji [SZYBKI
DOSTĘP]
13
22
Zarządzanie kontem
-- Zarządzanie kontem LG
25
25
Wyszukaj materiały
-- [Szukaj]
-- Wyszukiwanie zawartości
26
26
26
Korzystanie aplikacji i treści
-- Instalowanie aplikacji
27
27
Oglądanie treści VOD
28
SIMPLINK (HDMI-CEC)
15
-- Korzystanie z funkcji SIMPLINK 15
ODTWARZANIE PLIKÓW Z
INNEGO URZĄDZENIA
29
Korzystanie z aplikacji LG TV Plus 17
-- Podłączanie urządzenia
przenośnego do projektora za
pomocą aplikacji LG TV Plus 17
-- Sterowanie projektorem za
pomocą aplikacji LG TV Plus 18
[Zdjęcia i wideo]
-- Oglądanie zdjęć i filmów
-- Przeglądarka zdjęć
-- Odtwarzacz filmów
-- Obsługiwane pliki wideo
-- Ostrzeżenia dotyczące
odtwarzania filmu
29
29
30
32
34
[Muzyka]
-- Odtwarzanie muzyki
-- Korzystanie z odtwarzacza
muzyki
37
37
Mobile Connection
-- Korzystanie z Mobile
Connection
19
19
Korzystanie z klawiatury lub myszy 20
-- Korzystanie z przewodowej /
bezprzewodowej myszy USB 20
-- Korzystanie z przewodowej /
bezprzewodowej klawiatury
USB
20
Korzystanie z gamepada
21
36
38
[Przeglądarka plików]
41
-- Wyświetlanie plików
41
-- Przeglądanie plików za pomocą
przeglądarki
42
3
Podłączanie USB
44
-- Porady dotyczące korzystania z
urządzeń pamięci masowej USB
45
Udostępnianie ekranu smartfonu 48
-- Wyświetlanie ekranu urządzenia
przenośnego na ekranie
projektora
48
Szybkie ustawienia
60
-- Korzystanie z szybkich ustawień
60
Ustawienia trybu [Obraz]
61
Ustawienia w menu [Dźwięk]
68
[Sieć]
75
[Ogólne]
77
Ustawienia [Bezpieczeństwo]
85
Udostępnianie zawartości z
komputera
49
-- Czym jest funkcja Udostępnij
zawartość?
49
[Dostępność]
86
AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA
87
Udostępnianie ekranu komputera
52
-- Wyświetlanie ekranu komputera
na ekranie projektora
52
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
88
Nieprawidłowe działanie
88
Problemy z ekranem
89
Problemy z dźwiękiem
90
Problemy z połączeniem z
komputerem
91
[Zdjęcia i wideo] Problemy z
odtwarzaniem filmów
92
ZALETY PROJEKTORA SMART
53
Powiększanie zawartości
wyświetlacza projektora
-- Zmiana położenia obszaru
powiększenia ekranu
Korzystanie z Internetu
-- Korzystanie z aplikacji
[Przeglądarka]
53
54
55
55
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia
przenośnego na głośnikach
projektora
58
Powiadomienia
-- Korzystanie z funkcji
[Powiadomienia]
59
59
Problemy z połączeniem sieciowym
94
Problemy z kontem LG
96
Problemy z treścią
97
Problemy z przeglądarką
internetową
97
POLSKI
Udostępnianie smartfonu
46
-- Udostępnianie zawartości za
pomocą smartfonu
46
PRZEGLĄD LISTY USTAWIEŃ
60
4
INFORMACJE O PROJEKTORZE LG
Samouczek
POLSKI
Korzystanie z funkcji Home projektora LG
Otwórz ekran Home, naciskając przycisk
na pilocie. Połącz często używane
aplikacje na jednym ekranie i korzystać z nich w dowolnej chwili.
1
2
3
4
Opis
Uruchom opcję [SZUKAJ].
1
Przełączaj się na inny sygnał wejściowy lub zmienić
ustawienia.
Możesz wygodnie zmieniać ustawienia projektora.
Wybierz
, aby wyświetlić ustawienia zaawansowane.
2
Dodaj zawartość, do której chcesz mieć łatwy i szybki dostęp. (Ta
funkcja nie jest dostępna w niektórych krajach. Po wybraniu tej
funkcji nastąpi przekierowanie do sklepu LG Content Store).
3
To jest lista ostatnio używanych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do listy
ostatnio używanych aplikacji, należy wybrać tę opcję, a następnie
nacisnąć i przytrzymać przycisk
Rolka (OK) lub OK. Na liście
można zobaczyć wszystkie ostatnio używane aplikacje.
4
Można uruchamiać, przenosić i usuwać wszystkie aplikacje
zainstalowane w projektorze.
5
Korzystanie z listy ostatnio używanych
1
Opis
1
Zamknięcie aplikacji.
POLSKI
Aby uzyskać dostęp do listy ostatnio używanych aplikacji, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk
na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać ostatnio
używany element na ekranie głównym. Można uruchamiać i zamykać wszystkie
ostatnio używane aplikacje.
6
Zarządzanie aplikacjami
Można wyświetlić listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w projektorze,
zmieniać ich położenie lub je usuwać.
• Niektórych aplikacji nie można edytować.
POLSKI
1
2
3
Wybierz aplikację, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk
Rolka (OK) lub OK na pilocie zdalnego sterowania.
Spowoduje to aktywowanie trybu edycji aplikacji.
Aby przenieść aplikację w wybrane miejsce, przejdź do tego miejsca i naciśnij
przycisk
Rolka (OK) lub OK. Aby usunąć aplikację, wybierz nad
aplikacją.
• Można przenieść i usunąć dowolną liczbę aplikacji przed wyjściem z trybu
edycji.
• Można także przenosić aplikacje przy użyciu przycisków
na pilocie
zdalnego sterowania.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk [GOTOWE], aby wyjść z trybu edycji
aplikacji.
7
Zatrzymanie bieżącej funkcji
POLSKI
1
2
3
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Wybierz nazwę aplikacji w lewym górnym rogu ekranu, korzystając z pilota
zdalnego sterowania, aby wyświetlić ikonę zamknięcia.
Wybierz ikonę zamknięcia wyświetlaną obok nazwy aplikacji, aby zamknąć
używaną funkcję.
8
Ustawienia sieci
Ustawienia sieci
POLSKI
Po skonfigurowaniu ustawień sieci można korzystać z różnych usług, takich jak
materiały i aplikacje w trybie online.
Konfiguracja sieci przewodowej
1
2
Połącz porty LAN projektora i routera za pomocą kabla LAN. Router należy
wcześniej podłączyć do Internetu.
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i
wybierz
[Sieć] [Połączenie przewodowe (Ethernet)]. Spowoduje to
uruchomienie przewodowego połączenia sieciowego.
• Jeśli router obsługuje DHCP, projektor będzie automatycznie łączyć się z
siecią, do której podłączono projektor kablem LAN.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1
2
3
4
Włącz zasilanie routera podłączonego do Internetu.
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego
sterowania i wybierz
[Sieć] [Wi-Fi]. Spowoduje to uruchomienie
bezprzewodowego połączenia sieciowego.
Po zakończeniu wyszukiwania sieci zostanie wyświetlona lista sieci
dostępnych do połączenia.
Wybierz sieć, aby nawiązać połączenie. Jeśli router bezprzewodowy jest
zabezpieczony hasłem, wprowadź hasło ustawione dla routera.
9
Ostrzeżenia dotyczące konfiguracji sieci
POLSKI
• Należy używać standardowego kabla LAN (kategorii 7 bądź wyższej, ze
złączem RJ45, port LAN 10 Base-T lub 100 Base TX).
• Zresetowanie modemu może usunąć niektóre problemy z połączeniem
sieciowym. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć i
ponownie podłączyć modem, a następnie ponownie włączyć zasilanie.
• Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek problemy związane z
połączeniem sieciowym ani za jakiekolwiek usterki, nieprawidłowe działanie
lub błędy, które są spowodowane połączeniem sieciowym.
• Połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo w zależności od ustawień
sieci lub dostawcy usługi internetowej.
• W celu korzystania z usługi DSL wymagany jest modem DSL; w celu
korzystania z usługi przewodowej wymagany jest modem przewodowy. W
zależności od umowy z dostawcą usługi internetowej dostępna może być
jedynie ograniczona liczba połączeń sieciowych i podłączenie projektora do
Internetu może nie być możliwe. (Jeśli umowa przewiduje podłączenie do linii
tylko jednego urządzenia, można korzystać wyłącznie z komputera, który
został uprzednio podłączony do linii).
• Działanie sieci bezprzewodowej może zostać zakłócone przez inne urządzenia
korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (telefon bezprzewodowy, urządzenie
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa). Choć zakłócenia mogą wystąpić także
w przypadku korzystania z częstotliwości 5 GHz, jest to mniej prawdopodobne.
• Środowisko bezprzewodowe może wpływać na powolną pracę sieci
bezprzewodowej.
• Jeśli nie zostanie odłączona cała lokalna sieć domowa, w niektórych
urządzeniach może występować ruch sieciowy.
• Aby połączenie z punktem dostępu było możliwe, urządzenie punktu
dostępu musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe, a funkcja połączeń
bezprzewodowych musi być w nim włączona. W sprawie dostępności połączeń
bezprzewodowych w punkcie dostępu należy skontaktować się z usługodawcą.
• Sprawdź identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu.
Informacje dotyczące identyfikatora SSID oraz ustawień zabezpieczeń punktu
dostępu można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji.
• Nieprawidłowa konfiguracja urządzeń sieciowych (przewodowe lub
bezprzewodowe urządzenie dostępowe, koncentrator) może powodować
powolne lub nieprawidłowe działanie projektora. Urządzenia należy
zainstalować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi i wymaganiami sieci.
• Sposób podłączenia może być różny w zależności od producenta punktu
dostępu.
10
OBSŁUGA PROJEKTORA
Korzystanie z pilota ekranowego
POLSKI
Urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do projektora można sterować za
pomocą pilota ekranowego wyświetlanego na ekranie projektora.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
1
2
Naciśnij przycisk
na pilocie Magic.
Za pomocą pilota Magic wybierz odpowiedni przycisk na pilocie ekranowym
wyświetlonym na ekranie projektora.
1
6
2
3 4 5
11
Opis
2
Umożliwia przechwytywanie obrazu z ekranu projektora.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
• Przechwycone obrazy z zawartością ekranu można wyświetlać/
usuwać w aplikacji [Zdjęcia i wideo].
3
Wyświetlone zostaną przyciski odpowiednie dla wybranego
urządzenia.
4
Wyświetlonych zostanie więcej przycisków pilota zdalnego
sterowania.
5
Umożliwia uruchomienie aplikacji [Złącze urządzenia]. Pozwala
skonfigurować uniwersalny pilot zdalnego sterowania.
6
Umożliwia zmianę położenia pilota ekranowego.
• Z tej funkcji można korzystać, tylko gdy używany jest pilot Magic.
• Jeżeli nie został on dołączony w zestawie, można go kupić oddzielnie.
• Przyciski widoczne na pilocie ekranowym różnią się zależnie od regionu
i podłączonego urządzenia.
• Niektóre funkcje i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu
lub regionu.
POLSKI
1
Umożliwia konfigurację ustawień funkcji [Skonfiguruj pilot
uniwersalny] dla urządzeń zewnętrznych podłączonych do projektora.
Po wybraniu urządzenia pilot ekranowy przejmuje funkcję pilota dla
tego sprzętu.
W przypadku podłączenia soundbara, czyli belki dźwiękowej,
urządzeniem tym można sterować za pomocą pilota ekranowego.
12
Konfiguracja pilota uniwersalnego
Urządzeniami takimi jak dekoder STB, odtwarzacz Blu-ray lub kino domowe
można sterować za pomocą pilota Magic.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
POLSKI
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnij się, że urządzenie, które chcesz skonfigurować, jest podłączone do
projektora.
Naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego sterowania i wybierz ikonę
znajdującą się u góry po prawej.
(Naciśnij przycisk
na pilocie.)
Wybierz opcję [Wszystkie wejścia], po czym przejdź do ekranu [WEJŚCIA].
Na ekranie [WEJŚCIA] wybierz tryb odpowiadający wejściu, do którego
podłączono urządzenie.
Naciśnięcie opcji [Skonfiguruj pilot uniwersalny] umożliwia dokonanie
konfiguracji pilota uniwersalnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby ukończyć konfigurację.
Jeżeli chcesz zmienić lub wycofać ustawienia pilota uniwersalnego, wybierz
kolejno elementy
[Wszystkie wejścia], po czym wybierz polecenie
[Edytuj pilot uniwersalny].
Pilota uniwersalnego można też skonfigurować, wybierając kolejno elementy
[Złącze urządzenia].
Z funkcji tej można skorzystać wyłącznie w połączeniu z pilotem Magic.
(Dołączony pilot zdalnego sterowania różni się zależnie od modelu).
Jeżeli nie został on dołączony w zestawie, można go kupić oddzielnie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
W przypadku dokonywania zmian w ustawieniach należy sprawdzić, czy
podłączone jest właściwe urządzenie.
Skonfigurować można po jednym urządzeniu z każdego typu.
Jeżeli przed skonfigurowaniem pilota uniwersalnego nawiązane zostanie
połączenie z siecią, udostępniona zostanie najnowsza aktualizacja listy
producentów obsługiwanego sprzętu.
Niektóre przyciski mogą nie działać zależnie od modelu urządzenia
zewnętrznego.
W celu zapewnienia bezproblemowego działania należy umieścić urządzenie
blisko projektora.
Jeżeli przed urządzeniem znajdzie się przeszkoda, może ono nie odbierać
sygnału prawidłowo. Jeżeli urządzenie znajduje się w szufladzie, należy ją
otworzyć.
13
Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji [SZYBKI
DOSTĘP]
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny na pilocie, aby otworzyć aplikację
lub aktywować źródło sygnału zewnętrznego przypisane do tego przycisku.
Konfigurowanie funkcji [SZYBKI DOSTĘP]
1
2
3
Uruchom aplikację lub źródło sygnału, które chcesz przypisać do przycisku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (od 1 do 9), który chcesz
zarejestrować.
Gdy pojawi się wyskakujące okienko rejestracji, wybierz opcję [Tak].
• Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz przycisk numeryczny, który został już
zarejestrowany, zostanie wykonana funkcja przypisana do tego przycisku.
• Aby zobaczyć pozycje, które można przypisać do przycisków, w trybie
edycji [SZYBKI DOSTĘP] wybierz przycisk liczbowy, który nie został jeszcze
zarejestrowany.
• Jeżeli użytkownik znajduje się w trybie, w którym funkcja [SZYBKI DOSTĘP]
nie może zostać uruchomiona, nie zostanie wykonane żadne działanie.
• W razie usunięcia zarejestrowanej aplikacji funkcja [SZYBKI DOSTĘP] również
zostanie wyrejestrowana.
POLSKI
Szybkie i łatwe korzystanie z aplikacji dzięki funkcji [SZYBKI
DOSTĘP]
14
Sprawdzanie i edycja funkcji SZYBKI DOSTĘP
Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny 0 na pilocie.
Zostanie wyświetlony ekran edycji funkcji [SZYBKI DOSTĘP].
4
POLSKI
2
1
3
Opis
1
Wybór przycisku numerycznego, który został już zarejestrowany,
pozwala go wyrejestrować.
2
Wybór przycisku numerycznego, który nie został jeszcze
zarejestrowany, spowoduje wyświetlenie pozycji, które można
przypisać do wybranego przycisku.
3
Pozycja, która została przypisana do innego przycisku numerycznego,
jest oznaczona symbolem zaznaczenia.
4
Można wyświetlić krótką instrukcję dotyczącą tej funkcji.
15
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Korzystanie z funkcji SIMPLINK
1
2
3
4
5
Podłącz port wyjścia HDMI urządzenia SIMPLINK do HDMI IN projektora za
pomocą przewodu HDMI.
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i
wybierz
[Ogólne] [SIMPLINK (HDMI-CEC)].
Ustaw opcję [SIMPLINK (HDMI-CEC)] na [Wł.].
Wybierz dla ustawień [Auto Power Sync] opcję [Wł.] lub [Wył.]. (W
przypadku ustawienia opcji [Auto Power Sync] na [Wł.] włączenie
urządzenia powiązanego z SIMPLINK spowoduje włączenie projektora. Po
wyłączeniu projektora urządzenie również zostanie wyłączone).
Włącz podłączone urządzenie. Gdy projektor automatycznie nawiąże
połączenie z urządzeniem, źródło sygnału zostanie zmienione. Jeśli
urządzenie nie zostanie automatycznie połączone z projektorem, należy
nacisnąć przycisk
(WEJŚCIE).
• Ta funkcja działa wyłącznie z urządzeniami oznaczonymi logo
.
Sprawdź, czy na urządzeniu widnieje logo SIMPLINK. Może wystąpić problem
z korzystaniem z urządzenia, jeśli nie spełnia ono wymaganych specyfikacji.
• Kabel HDMI® high-speed z funkcją CEC (Consumer Electronics Control) jest
wymagany do korzystania z funkcji SIMPLINK. Styk 13 kabla HDMI® highspeed jest używany do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami.
• Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk na zewnętrznym urządzeniu audio
podłączonym za pomocą kabla HDMI, wybierz dla pozycji [SIMPLINK (HDMICEC)] ustawienie [Wł.].
POLSKI
Za pomocą pilota zdalnego sterowania projektora można wygodnie sterować
różnymi urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi za pośrednictwem
interfejsu HDMI.
16
Obsługiwane funkcje SIMPLINK
POLSKI
• Natychmiastowe odtwarzanie
Po uruchomieniu urządzenia multimedialnego można natychmiast zacząć
oglądać zawartość projektora bez konieczności wprowadzania ustawień.
• Sterowanie urządzeniami za pomocą pilota projektora
Użytkownik może kontrolować urządzenia multimedialne za pomocą pilota
projektora, aby oglądać zawartość.
-- Funkcja wskaźnika pilota Magic może podlegać ograniczeniom.
• Główny wyłącznik zasilania
W przypadku ustawienia opcji [Auto Power Sync] na [Wł.] w ustawieniach
[SIMPLINK (HDMI-CEC)] i wyłączenia projektora urządzenia podłączone
do projektora za pośrednictwem SIMPLINK także zostaną wyłączone.
Analogicznie projektor zostanie wyłączony w przypadku wyłączenia
urządzenia podłączonego do projektora za pośrednictwem SIMPLINK.
-- Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach.
• Główny włącznik zasilania
Jeśli w opcjach funkcji [Auto Power Sync] wybrano ustawienie [Wł.] dla
[SIMPLINK (HDMI-CEC)], włączenie urządzenia powiązanego z SIMPLINK
spowoduje włączenie projektora.
-- Jeśli funkcja [SIMPLINK (HDMI-CEC)] zostanie ustawiona na [Wył.], opcji
[Auto Power Sync] nie będzie można ustawić na [Wł.].
17
Korzystanie z aplikacji LG TV Plus
Można sterować funkcjami projektora, używając aplikacji zainstalowanej w
urządzeniu przenośnym.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pobierz aplikację LG TV Plus ze sklepu z aplikacjami w Twoim urządzeniu
przenośnym.
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i
wybierz kolejno elementy
[Sieć].
Wybierz dla opcji [LG Connect Apps] ustawienie [Wł.].
Podłącz projektor i urządzenie przenośne do tej samej sieci Wi-Fi.
Uruchom zainstalowaną w urządzeniu przenośnym aplikację LG TV Plus.
Aplikacja automatycznie wyszuka projektory, które można połączyć z
urządzeniem przenośnym.
Wybierz projektor z listy wyników wyszukiwania. Kod PIN zostanie
wyświetlony na ekranie projektora.
Wprowadź kod PIN w aplikacji LG TV Plus, aby sparować urządzenie
przenośne z projektorem.
POLSKI
Podłączanie urządzenia przenośnego do projektora za
pomocą aplikacji LG TV Plus
18
Sterowanie projektorem za pomocą aplikacji LG TV Plus
Można sterować projektorem, dotykając przycisków na ekranie urządzenia
przenośnego.
POLSKI
1
2
3
Opis
1
Można korzystać z tych samych funkcji co przy użyciu wskaźnika
pilota Magic i przycisków strzałek.
2
Umożliwia dostosowanie poziomu głośności bądź dokonanie innych
regulacji bez konieczności korzystania z pilota.
3
Umożliwia otwarcie aplikacji zainstalowanej w pamięci projektora
lub skonfigurowanie ustawień funkcji, takich jak przełączanie
sygnału.
• Niektóre elementy sterujące mogą podlegać ograniczeniom w trybie wejścia
zewnętrznego.
• Ekran aplikacji i funkcje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego
powiadomienia.
• Dostępne funkcje mogą różnić się zależnie od kraju i systemu operacyjnego.
19
Mobile Connection
Korzystanie z Mobile Connection
Łączenie urządzenia przenośnego z funkcją Mobile Connection
Skonfiguruj połączenie zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1
2
3
4
5
Zainstaluj aplikację LG TV Plus na urządzeniu przenośnym.
Połącz projektor i urządzenie przenośne z tą samą siecią.
Uruchom aplikację LG TV Plus i skonfiguruj połączenie z projektorem
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij przycisk
, po prawej stronie ekranu wyświetli się lista
połączonych urządzeń przenośnych.
Wybierz urządzenie przenośne.
• Urządzenia przenośne z systemem Android będą próbowały automatycznie
nawiązać ponowne połączenie, gdy znajdą się w strefie sieci po nawiązaniu
połączenia wstępnego.
Udostępnianie zawartości za pomocą funkcji Mobile Connection
Możesz udostępniać materiały zapisane na urządzeniu przenośnym i korzystać z
nich za pośrednictwem projektora.
1
2
Uruchom zainstalowaną w urządzeniu przenośnym aplikację LG TV Plus.
Skonfiguruj wybrane materiały na projektorze.
• Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od wersji i producenta
systemu operacyjnego urządzenia przenośnego.
POLSKI
Funkcja Mobile Connection umożliwia udostępnianie i korzystanie z materiałów
zapisanych na urządzeniach przenośnych za pośrednictwem projektora.
• Zaleca się korzystanie z urządzeń przenośnych z systemem Android w wersji
Lollipop lub nowszej.
20
Korzystanie z klawiatury lub myszy
Korzystanie z przewodowej / bezprzewodowej myszy USB
POLSKI
Podłącz mysz do portu USB. Za pomocą myszy możesz przesuwać kursor po
ekranie projektora i wybierać menu.
• Prawy przycisk i przyciski specjalne myszy nie działają.
• Odległość i warunki łączności bezprzewodowej mogą mieć wpływ na obsługę i
korzystanie z bezprzewodowej myszy / klawiatury USB.
Korzystanie z przewodowej / bezprzewodowej klawiatury
USB
Podłącz klawiaturę do portu USB. Podłączona klawiatura umożliwia
wprowadzanie tekstu.
• Wprowadzanie tekstu nie jest możliwe na niektórych ekranach.
• Zaleca się korzystanie z produktu, który został przetestowany pod kątem
zgodności z projektorami LG.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Język można zmienić, naciskając przycisk zmiany języka lub prawy klawisz
Alt. Jest to możliwe również poprzez równoczesne naciśnięcie klawisza Ctrl i
spacji.
• Możliwość korzystania z bezprzewodowej klawiatury USB zależy od zasięgu
urządzenia i warunków komunikacji bezprzewodowej.
• Aby wprowadzić tekst w polu tekstowym, skorzystaj z klawiatury na ekranie
projektora lub klawiatury USB.
21
Korzystanie z gamepada
POLSKI
Podłącz gamepada do portu USB w projektorze, jeśli gra wymaga korzystania z
tego urządzenia.
• Zaleca się korzystanie z gamepada, który został przetestowany pod kątem
zgodności z projektorami LG.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action
Gamepad, kontroler MICROSOFT Xbox 360 (przewodowy), kontroler
SONY Playstation(R)3
22
KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH TREŚCI
LG Content Store
POLSKI
Umożliwia pobieranie aplikacji z różnych kategorii, takich jak edukacja, rozrywka,
styl życia, aktualności i gry oraz korzystanie z nich.
1
2
•
•
•
•
•
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [LG Content Store].
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Funkcje mogą być ograniczone w niektórych krajach.
Zawartość może być różna w zależności od modelu lub kraju.
Należy zachować ostrożność, jeśli użytkownikami są dzieci. Korzystając z tego
produktu, dzieci mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie.
Można zablokować nieodpowiednie treści w Internecie, ograniczając
dostęp do niektórych aplikacji, takich jak przeglądarka. Ograniczenia można
ustawić, wybierając kolejno elementy
(Szybkie ustawienia)
[Bezpieczeństwo] [Blokada aplikacji].
Polecane materiały na ekranie głównym
Na ekranie głównym sklepu [LG Content Store] wyświetlana jest
najpopularniejsza zawartość z poszczególnych kategorii. Wybierz materiał, aby
wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
• Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest połączenie z Internetem.
23
Tworzenie listy życzeń
Korzystanie z opcji [Moja treść]
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Wybierz opcję [Moja treść] w lewej górnej części ekranu.
Wybierz opcję [Dodaj treść].
Wyszukaj zawartości.
Wybierz zawartość z wyników wyszukiwania, aby dodać ją do menu [Moja
treść].
• Można także wybierać spośród polecanej zawartości wyświetlanej pod
polem wyszukiwania i bezpośrednio dodawać ją do funkcji [Moja treść].
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Typ zawartości, którą można dodać do menu [Moja treść], może się różnić
zależnie od kraju.
Musisz mieć połączenie sieciowe, aby korzystać z tej funkcji.
Możesz przenosić / usuwać dodaną zawartość w taki sam sposób jak w
przypadku zarządzania aplikacjami.
Niektóre usługi zawartości dodane do menu [Moja treść] mogą być
niedostępne w przypadku zakończenia usługi przez dostawcę.
POLSKI
Dodanie zawartości do menu [Moja treść] umożliwia łatwe i szybkie korzystanie
z niej w dowolnej chwili.
24
Tworzenie konta
Tworzenie konta LG Account
POLSKI
W menu [Zarządzanie kontem] można użyć adresu e-mail, aby utworzyć nowe
konto LG.
1
2
3
4
5
6
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i
wybierz kolejno elementy
[Ogólne] [Zarządzanie kontem].
Wybierz opcję [UTWÓRZ KONTO]. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia
umowy.
Wprowadź identyfikator i hasło. Identyfikatorem musi być adres e-mail.
Wprowadź datę urodzenia.
Wybierz przycisk [OK]. Przejdź do poczty e-mail, aby zweryfikować adres
e-mail. Należy zweryfikować adres e-mail przed upływem czasu.
Zaloguj się do nowego konta, aby rozpocząć korzystanie z usługi.
• Do utworzenia konta wymagane jest połączenie z Internetem.
• Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od kraju.
• Istniejące identyfikatory, które nie używają adresu e-mail, mogą zostać
przekształcone w adres e-mail.
• Można zalogować się za pomocą konta serwisu Facebook lub Google.
(Logowanie może być jedyną dostępną funkcją).
• Dostęp do usług może być ograniczony w zależności od wieku użytkownika.
25
Zarządzanie kontem
Zarządzanie kontem LG
Posiadacze konta LG mogą zarządzać danymi.
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie.
Wybierz kolejno elementy
się.
[Ogólne]
[Zarządzanie kontem] i zaloguj
Dane osobowe
Można wyświetlić lub edytować informacje na aktualnie zalogowanym koncie.
Można zmienić hasło lub nacisnąć przycisk [EDYTUJ], aby edytować informacje
osobiste.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
POLSKI
1
2
26
Wyszukaj materiały
[Szukaj]
POLSKI
Funkcja [Szukaj] umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnych treści i
informacji. Można wyszukiwać pliki takie jak zdjęcia, filmy czy pliki dźwiękowe.
Wyszukiwanie zawartości
1
2
(WYSZUKIWANIE) na
Uruchom funkcję [Szukaj], naciskając przycisk
pilocie.
Wpisz wyrażenia do wyszukania, aby odnaleźć żądane treści lub informacje.
1
2
Opis
1
Wprowadź wyrażenie do wyszukania.
2
Dostosuj ustawienia funkcji dostępnych w ramach opcji [Szukaj].
• Niektóre aplikacje oferują funkcję przeszukiwania zasobów
projektora. Jeśli w tego typu aplikacji zostanie uruchomiona
funkcja wyszukiwania, wyszukiwanie zostanie przeprowadzone
na ekranie [Szukaj].
• Wyniki wyszukiwania mogą być różne zależnie od regionu, ustawień
sieciowych i wyrażenia zgody na warunki użytkowania.
27
Korzystanie aplikacji i treści
Instalowanie aplikacji
Konto LG umożliwia instalowanie różnych aplikacji w projektorze.
4
5
6
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [LG Content Store].
Wybierz kategorię spośród kategorii wyświetlanych w górnej części ekranu.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji z wybranej kategorii.
Wybierz z listy aplikację, którą chcesz skonfigurować.
Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, a następnie naciśnij
przycisk [Zainstaluj].
Po zakończeniu instalacji można natychmiast uruchomić aplikację.
• Dostępne kategorie mogą różnić się w zależności od kraju lub statusu usługi.
• Jeśli ilość pamięci w projektorze jest wystarczająca, można zainstalować
aplikacje poprzez podłączenie nośnika zewnętrznego.
• Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub
mogą nie działać prawidłowo.
• Nie można używać sterowników USB zawierających aplikacje z innych
telewizorów lub projektorów LG.
POLSKI
1
2
3
28
Oglądanie treści VOD
Technologia strumieniowania w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowy
dostęp do programów, filmów i innych materiałów.
POLSKI
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [LG Content Store].
Wybierz kategorię spośród kategorii wyświetlanych w górnej części
ekranu, takich jak Programy telewizyjne i Filmy. Zostanie wyświetlona lista
dostępnych materiałów z wybranej kategorii.
Wybierz pozycję z listy.
Możesz odtworzyć wybraną zawartość.
Do odtworzenia zawartości może być wymagana aplikacja. Jeśli nie jest
zainstalowana, należy ją zainstalować, aby odtworzyć materiał.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
• Dostępne kategorie mogą różnić się w zależności od kraju lub statusu usługi.
• Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące zawartości, wybierz tytuł
w dolnej części ekranu i w obszarze
.
29
ODTWARZANIE PLIKÓW Z INNEGO
URZĄDZENIA
POLSKI
[Zdjęcia i wideo]
Oglądanie zdjęć i filmów
Można oglądać zdjęcia i filmy przy użyciu aplikacji [Zdjęcia i wideo].
1
2
3
4
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Zdjęcia i wideo].
Wybierz urządzenie pamięci masowej.
Wybierz i wyświetl zdjęcie lub film.
1 23 4
Opis
1
Wybierz typ zawartości i metody oglądania.
2
Wybierz i usuń treści.
(Nie można usuwać plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
3
Wybierz zawartość do odtwarzania. Można wybrać tylko zawartość
tego samego typu, który wybrano na początku.
4
Uruchom opcję [Szukaj].
• Niektóre materiały mogą nie być wyświetlane na liście, jeśli liczba wszystkich
materiałów przekracza 40 tysięcy.
30
Przeglądarka zdjęć
Wybranie zdjęcia w aplikacji [Zdjęcia i wideo] uruchamia przeglądarkę zdjęć.
Funkcja ta umożliwia przeglądanie zapisanych zdjęć.
POLSKI
1 2
3
4
5
6
Opis
1
Powrót do listy wszystkich materiałów.
2
Włączanie muzyki w tle poprzez uruchomienie odtwarzacza muzyki.
3
Powiększanie i pomniejszanie zdjęć.
4
Uruchamianie pokazu slajdów.
5
Obracanie zdjęć.
6
Ustawianie rozmiaru zdjęcia oraz zmiana prędkości i efektów
pokazu slajdów.
31
Obsługiwane pliki zdjęć
Typ pliku
Format
Rozdzielczość
JPEG
.png
PNG
Minimalny: 64 x 64
Maksymalny: 5760 (szer.) x 5760 (wys.)
.bmp
BMP
Minimalny: 64 x 64
Maksymalny: 1920 (szer.) x 1080 (wys.)
POLSKI
.jpeg
.jpg
.jpe
Minimalny: 64 x 64
Maksymalnie
Zwykły: 15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Tryb progresywny:
1920 (szer.) x 1440 (wys.)
32
Odtwarzacz filmów
Wybranie filmu w aplikacji [Zdjęcia i wideo] uruchamia odtwarzacz filmów.
Funkcja ta umożliwia przeglądanie zapisanych filmów.
POLSKI
1 2
3
4 5
Opis
1
Powrót do listy wszystkich materiałów.
2
Wybór innego materiału poprzez wyświetlanie listy odtwarzania w
czasie oglądania filmu.
3
Sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzania filmów.
4
Powiększenie obrazu na ekranie projektora umożliwia wyświetlenie
obrazów jako większych niż oryginały.
5
Konfiguracja dodatkowych opcji.
33
Konfiguracja dodatkowych opcji
POLSKI
1 2 3 4
5
Opis
1
Zmiana ustawień napisów.
2
Konfiguracja ścieżek dźwiękowych.
3
Kontynuowanie oglądania od ostatnio oglądanej sceny.
4
Konfiguracja odtwarzania ciągłego.
Jeśli odtwarzanie ciągłe jest włączone, po zakończeniu odtwarzania
jednego filmu automatycznie odtwarzany jest następny film.
5
Powrót do podstawowego ekranu działania.
34
Obsługiwane pliki wideo
Maksymalna szybkość transmisji danych:
POLSKI
• Pliki wideo w standardzie Full HD
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mb/s
HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mb/s
Obsługiwane napisy zewnętrzne:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Obsługiwany format napisów wewnętrznych:
• Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS),
SRT
• MP4 (.mp4): Tekst z czasem
35
Obsługiwane kodeki wideo
Rozszerzenie
Kodek
VC-1 profil Advanced (bez WMVA), VC-1 profile
Simple i Main
Dźwięk
WMA Standard (bez WMA v1/WMA Speech)
Filmy
Xvid (bez 3 warp-point GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4
.m4v
.mov
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3gp
.3g2
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4
Dźwięk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Filmy
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Filmy
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
Dolby AC-4
.mpg
.mpeg
.dat
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Filmy
RV30, RV40
Dźwięk
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
.avi
.mkv
.vob
.rm
.rmvb
• rm, rmvb: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
• Dolby AC-4: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
POLSKI
Filmy
.asf
.wmv
36
Ostrzeżenia dotyczące odtwarzania filmu
POLSKI
• Niektóre napisy utworzone przez użytkowników mogą nie być wyświetlane
prawidłowo.
• Plik wideo i plik z napisami muszą znajdować się w tym samym folderze. Aby
napisy były wyświetlane prawidłowo, plik z filmem i plik z napisami powinny
mieć taką samą nazwę.
• Napisy przechowywane w urządzeniu NAS (Network Attached Storage) mogą
nie być obsługiwane w przypadku niektórych producentów i modeli.
• Przesyłanie strumieniowe plików zakodowanych przy użyciu algorytmów
kompresji obrazu GMC (Global Motion Compensation) i Qpel (Quarterpel
Motion Estimation) nie jest obsługiwane.
• Rozmiary plików możliwych do odtwarzania mogą się różnić w zależności od
kodowania.
• Obsługiwany jest tylko program Windows Media Audio w wersji 7 i nowszych.
• Profil Main AAC nie jest obsługiwany.
• Pliki wideo utworzone za pomocą niektórych kodeków mogą nie być
odtwarzane.
• Pliki wideo w formacie innym niż wskazane mogą nie być odtwarzane
prawidłowo.
• Pliki wideo przechowywane w urządzeniu pamięci masowej USB, które nie
obsługuje standardu High Speed, mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
• Kodeki DTS są obsługiwane tylko w przypadku odtwarzania plików wideo USB
i HDMI.
37
[Muzyka]
Odtwarzanie muzyki
Można odtwarzać muzykę przy użyciu aplikacji [Muzyka].
4
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Muzyka].
Wybierz urządzenie pamięci masowej.
Można wybrać utwory ze wszystkich urządzeń pamięci masowej i dodać je
do listy [MOJA LISTA ODTWARZANIA].
Wybierz zawartość muzyczną i rozpocznij słuchanie.
1 2 345
Opis
1
Wybór typu listy zawartości.
2
Wybór i usunięcie zawartości.
(Nie można usunąć plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
3
Wybór zawartości i dodanie jej do listy [MOJA LISTA
ODTWARZANIA].
4
Otwarcie odtwarzacza muzyki.
5
Uruchom opcję [SZUKAJ].
• Jeśli całkowita liczba materiałów wynosi więcej niż 5000, niektóre materiały
mogą nie pojawić się na liście.
POLSKI
1
2
3
38
Korzystanie z odtwarzacza muzyki
Odtwarzacz muzyki umożliwia wybieranie utworów z innych aplikacji
i odtwarzanie ich jako muzyki w tle.
POLSKI
1 2 3 4 5 6
7
Opis
1
Umożliwia odtwarzanie muzyki z wybranego urządzenia
magazynującego.
2
Można ustawić powtarzanie i odtwarzanie losowe.
3
Umożliwia słuchanie muzyki, gdy ekran jest wyłączony.
39
Opis
Można zmienić położenie odtwarzacza muzyki.
5
Można zminimalizować odtwarzacz muzyki.
6
Ta funkcja zamyka odtwarzacz muzyki.
7
Teksty utworów muzycznych są dostępne dla plików muzycznych,
które je zawierają.
W przypadku niektórych plików muzycznych można wybrać część
tekstu i rozpocząć odtwarzanie odpowiadającego jej fragmentu
utworu.
• Teksty utworów muzycznych są obsługiwane przez niektóre
urządzenia.
• Tekst utworu może nie być zsynchronizowany z muzyką zależnie
od danych tekstowych w pliku muzycznym.
• Otwórz ponownie odtwarzacz muzyki, naciskając przyciski
na
pilocie zdalnego sterowania.
• Korzystanie z odtwarzacza muzyki może być niemożliwe w przypadku
niektórych funkcji.
POLSKI
4
40
Format dźwięku
Format
plików
POLSKI
mp3
.wav
.ogg
.wma
.flac
Pozycja
Informacje
Przepływność
Od 32 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
Od 16 kHz do 48 kHz
Obsługa
MPEG-1, MPEG-2
Kanały
mono, stereo
Przepływność
-
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
PCM
Kanały
mono, stereo
Przepływność
Od 64 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
Vorbis
Kanały
mono, stereo
Przepływność
Od 128 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
WMA
Kanały
do 6 kanałów
Przepływność
-
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
FLAC
Kanały
mono, stereo
• Liczba obsługiwanych kanałów może być różna w zależności od częstotliwości
próbkowania.
41
[Przeglądarka plików]
Wyświetlanie plików
1
2
3
4
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Przeglądarka plików].
Wybierz urządzenie pamięci masowej.
Wybierz i wyświetl plik dokumentu.
1 2
Opis
1
Wybierz typ zawartości i metody oglądania.
Wybierz i usuń treści.
(Nie można usuwać plików współdzielonych z innymi urządzeniami).
• Niektóre materiały mogą nie być wyświetlane na liście, jeśli liczba wszystkich
materiałów przekracza 40 tysięcy.
2
POLSKI
To menu umożliwia wyświetlanie plików dokumentów zapisanych w
podłączonym urządzeniu.
42
Przeglądanie plików za pomocą przeglądarki
POLSKI
1 2 3
4 5 6
Opis
1
Powrót do listy wszystkich materiałów.
2
Przejście do określonej strony.
3
Ustawianie pokazu slajdów.
4
Powiększenie lub zmniejszenie dokumentu.
5
Uruchamianie pokazu slajdów.
6
Obrócenie dokumentu.
7
Konfigurowanie opcji przeglądarki plików.
7
43
Obsługiwane formaty plików
Rozszerzenie pliku
XLS, XLSX
DOC, DOCX
Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007/201
0/2013/2016
TXT
-
PDF
Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
HWP
Hangul 2007
• Przeglądarka plików dostosowuje układ dokumentu, może więc on wyglądać
inaczej niż w komputerze.
• W przypadku dokumentów zawierających obrazy rozdzielczość może
wyglądać na niższą w czasie procesu dostosowywania układu.
• Jeśli dokument ma dużą objętość lub wiele stron, czas jego wczytywania może
być dość długi.
• Nieobsługiwanie czcionki mogą zostać zastąpione innymi.
• Przeglądarka plików może nie otwierać się w przypadku dokumentów
programu Microsoft Office zawierających obrazy o wysokiej rozdzielczości.
W takim wypadku należy zmniejszyć rozmiar pliku, zapisać go w urządzeniu
pamięci masowej USB i ponownie uruchomić przeglądarkę lub podłączyć
komputer do projektora i otworzyć plik w komputerze.
POLSKI
PPT, PPTX
Obsługiwana wersja
44
Podłączanie USB
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy USB lub pamięć USB)
do portu USB projektora, aby wyświetlać na projektorze pliki przechowywane w
urządzeniu USB.
POLSKI
Dysk flash USB
45
Porady dotyczące korzystania z urządzeń pamięci masowej USB
POLSKI
• Urządzenia pamięci masowej USB wyposażone we wbudowany program
do automatycznego rozpoznawania lub we własny sterownik mogą nie być
obsługiwane.
• Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub
mogą nie działać prawidłowo.
• W przypadku korzystania z przewodu USB urządzenie pamięci masowej USB
może nie zostać rozpoznane lub może nie działać prawidłowo.
• Należy korzystać wyłącznie z urządzeń pamięci masowej USB
sformatowanych w systemie plików oferowanym przez system operacyjny
Windows, czyli FAT32 lub NTFS.
• Zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego USB o napięciu
znamionowym nie większym niż 5 V oraz o natężeniu znamionowym
wynoszącym nie więcej niż 500 mA.
• Zaleca się stosowanie koncentratora USB lub dysku twardego USB z własnym
zasilaniem. (Jeśli zasilanie będzie niewystarczające, urządzenie pamięci
masowej USB może nie zostać wykryte).
• Zaleca się korzystanie z pamięci flash USB o pojemności 32 GB lub mniejszej
oraz z dysków twardych USB o pojemności 2 TB lub mniejszej.
• Jeżeli dysk twardy USB wyposażony w funkcję oszczędzania energii nie działa,
należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi dysku twardego USB w celu uzyskania dalszych informacji.
• Zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych plików, ponieważ dane zapisane w
urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec uszkodzeniu. Za zarządzanie danymi
odpowiada użytkownik. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
• Wybierz podłączone urządzenie USB w menu [WEJŚCIA], a następnie wybierz
przycisk [ODŁĄCZ], aby odłączyć urządzenie magazynujące USB.
Po odłączeniu urządzenia USB bez wybrania opcji [ODŁĄCZ] w projektorze lub
urządzeniu pamięci masowej może wystąpić błąd.
Można otworzyć menu [WEJŚCIA], wybierając opcję
(WEJŚCIE)
[Wszystkie wejścia].
• Aby uzyskać więcej informacji na temat metod łączenia, przejdź do
[Złącze urządzenia].
• Wybierz podłączone urządzenie USB w menu [WEJŚCIA], a następnie wybierz
przycisk [FORMAT], aby sformatować urządzenie pamięci masowej USB. W
wyniku procesu formatowania wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia
pamięci masowej USB i sformatowane w systemie plików NTFS lub FAT32.
• Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB może zostać utworzony w
nim plik lub folder, aby umożliwić działanie usług projektora Smart, takich jak
pobieranie i zapisywanie obrazów miniatur.
46
Udostępnianie smartfonu
Udostępnianie zawartości za pomocą smartfonu
POLSKI
Funkcja Udostępnij zawartość umożliwia korzystanie z filmów, muzyki i zdjęć
zapisanych w smartfonie, który jest podłączony do tej samej sieci.
Podłączanie projektora do smartfonu
1
2
3
4
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Złącze urządzenia].
Wybierz opcję [Smartfon].
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie [Złącze urządzenia].
47
Podczas udostępniania zawartości warto pamiętać, że:
POLSKI
• Należy sprawdzić ustawienia sieciowe, jeśli opcja udostępniana zawartości nie
działa prawidło.
• Funkcja może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zaleca się
podłączenie urządzenia do sieci przewodowej.
• Funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska sieciowego.
• Jeśli do urządzenia jest podłączonych więcej urządzeń wyświetlających
niż jedno, treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo (w zależności od
wydajności serwera).
• Aby obejrzeć film w rozdzielczości 1080p za pośrednictwem funkcji
Udostępnij zawartość, wymagany jest router wykorzystujący częstotliwość
5 GHz. W przypadku routera wykorzystującego częstotliwość 2,4 GHz
zawartość wideo może nie zostać prawidłowo wyświetlona.
• Napisy są obsługiwane tylko przez niektóre podłączone urządzenia.
• Jeśli plik napisów zostanie dodany później, należy wyłączyć udostępniony
folder, a następnie ponownie go włączyć.
• Pliki DRM w podłączonych urządzeniach nie będą odtwarzane.
• Obsługiwane przez typy plików mogą różnić się w zależności od środowiska
podłączonego urządzenia, nawet w przypadku typów plików obsługiwanych
przez projektor.
• Zbyt duża liczba folderów lub plików w jednym folderze może spowodować
nieprawidłowe działanie.
• Informacje na temat pliku zaimportowanego z podłączonego urządzenia mogą
nie być wyświetlane prawidłowo.
• W zależności od kodowania niektóre strumienie mogą nie działać w trybie
udostępniania treści.
48
Udostępnianie ekranu smartfonu
Wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego na ekranie
projektora
POLSKI
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
Uruchom tryb Miracast w urządzeniu przenośnym.
Projektor zostanie wyświetlony na liście dostępnych urządzeń.
Wybierz projektor i zgłoś żądanie nawiązania połączenia.
Podczas nawiązywania połączenia wyświetlany będzie komunikat o treści
„Nawiązywanie połączenia...”.
Po nawiązaniu połączenia projektor wyświetli ekran podłączonego
urządzenia.
Aby uzyskać dobrą jakość połączenia, zawsze należy aktualizować urządzenie,
które ma zostać podłączone do projektora, do najnowszej wersji systemu
operacyjnego.
Podłączenie urządzenia niezgodnego z LGE może się nie udać, nawet jeśli
urządzenie zostało wykryte.
Podłącz urządzenie do routera 5 GHz, ponieważ środowisko sieci
bezprzewodowej może wpłynąć na wydajność.
Czas odpowiedzi może się różnić w zależności od warunków pracy.
Różni się w zależności od urządzenia. Więcej informacji o podłączanym
urządzeniu można znaleźć w jego podręczniku obsługi.
W przypadku kilkakrotnego niepowodzenia połączenia wyłącz projektor i
urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie włącz je z
powrotem i spróbuj ponownie.
49
Udostępnianie zawartości z komputera
Czym jest funkcja Udostępnij zawartość?
Odtwarzanie zawartości za pomocą oprogramowania do udostępniania w
komputerze
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows 7 lub nowszy,
można odtwarzać muzykę, filmy, zdjęcia itp. na projektorze bez konieczności
instalowania odrębnego programu.
1
2
Podłącz projektor i komputer do tej samej sieci. Komputery z systemem
Windows 7 lub nowszym także muszą być podłączone do sieci.
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik z muzyką/filmem/zdjęciem, które
chcesz odtworzyć, a następnie wybierz model projektora, korzystając
z funkcji „Odtwarzaj do” dostępnej w systemie Windows 7 i nowszych
wersjach, aby odtworzyć plik.
Informacje o odtwarzaniu przez inne urządzenia, takie jak telefon
komórkowy, znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi.
• Nawet w przypadku podłączenia wielu projektorów lub urządzeń wybrany plik
będzie odtwarzany tylko przez jedno urządzenie. Prędkość odtwarzania może
być różna w zależności od dostępnego połączenia sieciowego.
POLSKI
Funkcja Udostępnij zawartość umożliwia korzystanie z filmów, muzyki i zdjęć
zapisanych w komputerze.
50
Oprogramowanie SmartShare PC umożliwia odtwarzanie zawartości
zapisanej w komputerze
Możesz użyć oprogramowania SmartShare PC, aby powiązać muzykę / filmy /
zdjęcia zapisane na komputerze z siecią domową i odtwarzać je na projektorze.
POLSKI
1
2
3
4
Skonfiguruj projektor i komputer z zainstalowanym oprogramowaniem
SmartShare w tej samej sieci.
• Usługa SmartShare jest dostępna tylko wtedy, gdy projektor i komputer są
podłączone do jednego routera.
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie SmartShare PC ze strony firmy LG.
Przed rozpoczęciem instalacji zakończ działanie wszelkich programów
uruchomionych w komputerze, takich jak zapora lub oprogramowanie
antywirusowe.
Uruchom oprogramowanie SmartShare PC i skonfiguruj ustawienia
udostępniania.
Udostępniane filmy i zdjęcia są odtwarzane z poziomu aplikacji [Zdjęcia
i wideo] w projektorze. Udostępniane pliku muzyczne są odtwarzane z
poziomu aplikacji [Muzyka] w projektorze.
• Aby wyświetlać udostępniony plik w projektorze, serwer musi być
uruchomiony.
• Informacje o witrynach można sprawdzać w menu
[Złącze urządzenia]
[PC] [UDOSTĘPNIJ ZAWARTOŚĆ].
• Informacje na temat korzystania z oprogramowania SmartShare PC znajdują
się w sekcji pomocy oprogramowania.
51
Podczas udostępniania zawartości warto pamiętać, że:
POLSKI
• Należy sprawdzić ustawienia sieciowe, jeśli opcja udostępniana zawartości nie
działa prawidło.
• Funkcja może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zaleca się
podłączenie urządzenia do sieci przewodowej.
• Jeśli do urządzenia jest podłączonych więcej urządzeń wyświetlających
niż jedno, treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo (w zależności od
wydajności serwera).
• Funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska sieciowego.
• Aby obejrzeć film w rozdzielczości 1080p za pośrednictwem funkcji
Udostępnij zawartość, wymagany jest router wykorzystujący częstotliwość
5 GHz. W przypadku routera wykorzystującego częstotliwość 2,4 GHz
zawartość wideo może nie zostać prawidłowo wyświetlona.
• Funkcja Udostępnij zawartość może nie działać w przypadku routera, który nie
obsługuje transmisji typu multicast. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z instrukcją obsługi dołączoną do routera lub skontaktuj się z jego
producentem.
• Napisy są obsługiwane tylko przez niektóre podłączone urządzenia.
• Do odczytywania napisów zalecane jest oprogramowanie SmartShare PC.
• Jeśli plik napisów zostanie dodany później, należy wyłączyć udostępniony
folder, a następnie ponownie go włączyć.
• Pliki DRM w podłączonych urządzeniach nie będą odtwarzane.
• Obsługiwane przez typy plików mogą różnić się w zależności od środowiska
podłączonego urządzenia, nawet w przypadku typów plików obsługiwanych
przez projektor.
• Zbyt duża liczba folderów lub plików w jednym folderze może spowodować
nieprawidłowe działanie.
• Informacje na temat pliku zaimportowanego z podłączonego urządzenia mogą
nie być wyświetlane prawidłowo.
• W zależności od kodowania niektóre strumienie mogą nie działać w trybie
udostępniania treści.
52
Udostępnianie ekranu komputera
Wyświetlanie ekranu komputera na ekranie projektora
POLSKI
Ustal połączenie bezprzewodowe
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Screen Share].
Uruchom tryb Miracast na komputerze. Projektor zostanie wyświetlony na
liście dostępnych urządzeń.
Wybierz projektor i zgłoś żądanie nawiązania połączenia.
Po nawiązaniu połączenia projektor wyświetli ekran podłączonego
urządzenia.
Aby uzyskać dobrą jakość połączenia, zawsze należy aktualizować urządzenie,
które ma zostać podłączone do projektora, do najnowszej wersji systemu
operacyjnego.
Zalecane jest korzystanie z tej funkcji przy niewielkich odległościach.
Mimo że możliwe jest nawiązanie połączenia bez routera bezprzewodowego,
zaleca się ustanowienie połączenia między urządzeniem a routerem
obsługującym częstotliwość 5 GHz, gdyż na jakość działania może mieć
wpływ środowisko bezprzewodowe.
Obsługuje połączenie w standardzie Intel® WiDi 3.5.
Czas odpowiedzi może się różnić w zależności od warunków pracy.
Różni się w zależności od wersji systemu Windows. Więcej informacji o
podłączanym urządzeniu można znaleźć w jego podręczniku obsługi.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do aplikacji [Screen Share].
W przypadku kilkakrotnego niepowodzenia połączenia wyłącz projektor i
urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie włącz je z
powrotem i spróbuj ponownie.
Ustal połączenie przewodowe
Podłącz komputer do projektora, używając przewodu HDMI.
53
ZALETY PROJEKTORA SMART
Powiększanie zawartości wyświetlacza projektora
7
6
5
4
1
3
2
Opis
1
Oryginalna, niepowiększona zawartość ekranu zostanie wyświetlona
na ekranie podrzędnym.
2
Wskazuje powiększoną część obrazu wyświetloną na ekranie
głównym.
3
Pasek powiększenia umożliwia zwiększanie i zmniejszanie
powiększenia obrazu na ekranie głównym. Poziom powiększenia
można dostosować, przewijając za pomocą przycisku
Rolka (OK)
na pilocie Magic.
4
Umożliwia ukrycie ekranu podrzędnego.
POLSKI
Powiększenie obrazu na ekranie projektora umożliwia wyświetlenie obrazów
jako większych niż oryginały.
Naciśnij przycisk
na pilocie, obserwując ekran projektora lub podgląd
wideo. Możesz także nacisnąć przycisk [URUCHOM LIVE ZOOM] w prawym
dolnym rogu ekranu.
54
Opis
POLSKI
5
Umożliwia przechwytywanie bieżącej zawartości ekranu.
Przechwycone obrazy można wyświetlać w aplikacji [Zdjęcia i wideo].
6
Umożliwia wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.
7
Zamknij funkcję i powróć do oryginalnego ekranu.
• Aby wyłączyć funkcję i powrócić do oryginalnego ekranu, należy nacisnąć
przycisk
lub
.
• W przypadku uruchomienia innej aplikacji na powiększonym ekranie,
opisywana w tej sekcji funkcja zostanie wyłączona.
Zmiana położenia obszaru powiększenia ekranu
• Sposób 1. Umieść wskaźnik pilota Magic w wybranym położeniu na ekranie
głównym i naciśnij przycisk
Rolka (OK). Wybrane położenie zostanie
przeniesione na środek ekranu.
• Sposób 2. Przeciągnij ekran główny, przesuwając wskaźnik pilota Magic w
żądane miejsce.
• Sposób 3. Na ekranie podrzędnym wybierz obszar, który chcesz powiększyć
za pomocą pilota Magic.
• Sposób 4. Posługując się wskaźnikiem pilota Magic, przeciągnij obszar
powiększenia na ekranie podrzędnym w wybrane miejsce.
• Obszar powiększenia można przenieść w inne miejsce także za pomocą
przycisków / / / na pilocie zdalnego sterowania.
55
Korzystanie z Internetu
Korzystanie z aplikacji [Przeglądarka]
1
2
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Przeglądarka].
1 2
3 4
6 7
5
Opis
1
Można dodać bieżącą stronę do ekranu głównego albo dodać lub
usunąć bieżącą stronę w menu [Zakładki].
(Stronę dodaną do ekranu startowego można usunąć tylko na
ekranie startowym. W takim przypadku nie zostanie ona usunięta z
menu [Zakładki]).
2
Odświeżanie aktualnie wyświetlanej strony.
3
Ikona umożliwia włączenie / wyłączenie funkcji Mini TV.
POLSKI
Możesz wprowadzić adres strony internetowej na pasku adresu URL. Jeśli
wprowadzisz słowo wyszukiwania, informacje na jego temat zostaną wyszukane
za pomocą wyszukiwarki.
56
Opis
Przybliżanie lub oddalanie ekranu.
5
[Historia]: Można otworzyć lub usunąć listę z historii.
[Zakładki]: Można otworzyć lub usunąć listę dodaną do zakładek.
[Ustawienia]: Można skonfigurować proste ustawienia przeglądarki.
[Kodowanie]: Funkcja umożliwia zmianę języka, jeśli zawartość
strony internetowej nie jest wyświetlana prawidłowo.
6
Korzystanie z przeglądarki w trybie pełnoekranowym. Aby wrócić do
rozmiaru oryginalnego, należy przesunąć kursor za pomocą pilota w
górę ekranu. Pojawi się informacja [Zamknij pełny ekran].
7
Umożliwia zamknięcie aplikacji [Przeglądarka].
POLSKI
4
• [Przeglądarka] obsługuje tylko multimedia HTML5, a nie wtyczkę Flash.
• Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje instalacji wtyczek.
• W aplikacji [Przeglądarka] może nie być możliwe odtwarzanie plików
multimedialnych w formatach innych niż JPEG/PNG/GIF.
• [Przeglądarka] może zostać zamknięta, jeśli ilość wolnego miejsca będzie
niewystarczająca.
• W aplikacji [Przeglądarka] używane są tylko czcionki osadzone w projektorze.
Dlatego tekst może być wyświetlany w innych czcionkach niż na komputerze.
• Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje pobierania plików ani czcionek.
• Ponieważ aplikacja [Przeglądarka] jest przeglądarką projektora, może działać
trochę inaczej niż przeglądarki dla komputerów.
• Ponieważ aplikacja [Przeglądarka] jest przeglądarką projektora, niektóre treści
mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
• Należy zachować ostrożność w sprawie uzyskiwania przez dzieci dostępu
do niestosownej zawartości, ponieważ to urządzenie może połączyć się z
Internetem.
• Dostęp do wielu aplikacji, w tym Przeglądarki, może być ograniczony w celu
zablokowania dostępu do niestosownych treści w Internecie.
• Skonfiguruj ustawienia w menu dostępnym po wybraniu kolejno elementów
(Szybkie ustawienia)
[Bezpieczeństwo] [Blokada aplikacji].
57
Ustawienia aplikacji [Przeglądarka]
POLSKI
Naciśnij ikonę
w górnej części ekranu i wybierz opcję [Ustawienia].
• [Po uruchomieniu]
W ustawieniach strony startowej przeglądarki można wybrać opcje [Otwórz
stronę nowej karty] / [Kontynuuj, gdzie skończyłem] / [Strona startowa:].
• [Wyszukiwarki]
Można wybrać domyślną wyszukiwarkę.
• [Polecane witryny]
Ustawienia można zmienić tak, aby wyświetlana była strona [Polecane
witryny].
Strony [Polecane witryny] i [Najczęściej odwiedzane strony] są wyświetlane
w nowej karcie.
Strona [Polecane witryny] może nie być dostępna zależnie od kraju.
Aby strona [Polecane witryny] nie była wyświetlana, należy wybrać opcję
[Wył.] w menu [Ustawienia].
• [Zawsze pokazuj pasek zakładek]
Ustawienia można zmienić tak, aby pasek [Zakładki] był zawsze widoczny.
• [Tryb prywatny]
Można skonfigurować ustawienia, aby nie zostawiać danych po wyszukiwaniu.
• [Filtrowanie witryn]
Aby skorzystać z funkcji [Filtrowanie witryn], należy wprowadzić hasło
projektora.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
-- [Zatwierdzone witryny]: Można skonfigurować ustawienia tak, aby
otwierane były tylko uprzednio zarejestrowane strony internetowe.
-- [Zablokowane witryny]: Można skonfigurować ustawienia tak, aby
konkretne witryny były blokowane.
• [Blokowanie wyskakujących okienek]
Można zablokować wyskakujące okienka za pomocą dostępnych ustawień.
• [Nie śledź]
Można zażądać, aby historia odwiedzin witryn nie była rejestrowana na
serwerze.
• [Adaptacyjne strumieniowanie przez JavaScript]
Jeżeli funkcja jest [Wył.], rozdzielczość filmów odtwarzanych w przeglądarce
jest ograniczona do 720p.
58
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia przenośnego na
głośnikach projektora
POLSKI
Podłącz urządzenie przenośne do projektora za pomocą łączności Bluetooth,
aby odtworzyć dźwięk z urządzenia przenośnego za pośrednictwem głośników
projektora.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Zostanie uruchomiona funkcja [Odtwarzanie audio przez Bluetooth].
Włącz łączność Bluetooth na urządzeniu przenośnym, a następnie wybierz
projektor z listy urządzeń.
Projektor połączy się z urządzeniem przenośnym.
59
Powiadomienia
Korzystanie z funkcji [Powiadomienia]
1
2
Naciśnij przycisk
na pilocie.
Uruchom aplikację [Powiadomienia].
3
4
2
1
Opis
1
Usuwanie powiadomień.
2
W przypadku powiadomień o długiej treści naciśnij [więcej], aby
otworzyć pełny widok.
3
Usuwanie wszystkich powiadomień.
4
Uruchamianie aplikacji lub przejście do adresu URL.
POLSKI
Funkcja [Powiadomienia] umożliwia transfer powiadomień w czasie
rzeczywistym z różnych aplikacji i usług firmy LG. Pokazuje stan aplikacji, które
są aktualnie uruchomione, oraz umożliwia wyświetlanie, usuwanie i otwieranie
wszystkich powiadomień w jednym miejscu.
60
PRZEGLĄD LISTY USTAWIEŃ
Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.
POLSKI
Szybkie ustawienia
Korzystanie z szybkich ustawień
Naciśnij przycisk
(Szybkie ustawienia) na pilocie.
Wyświetla ustawienia, z których można korzystać szybko i z łatwością. Są to
m.in. [Tryb obrazu], [Proporcje ekranu], [Wyjście dźwięku] itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Opis
1
Zamknięcie okna szybkich ustawień.
2
Konfiguracja opcji trybu [Tryb obrazu].
3
Konfiguracja opcji [Proporcje ekranu].
4
Można wybrać opcję [Wyjście dźwięku].
5
Umożliwia konfigurację opcji [Drzemka].
6
Konfiguracja opcji trybu [Tryby Projekcji].
7
Umożliwia podgląd przyłączonej [Sieć].
8
Konfiguracja dodatkowych opcji.
61
Ustawienia trybu [Obraz]
[Tryb obrazu]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Tryb obrazu]
Wybierz tryb obrazu najlepiej odpowiadający warunkom oglądania, preferencjom
i rodzajowi odtwarzanego materiału wideo.
Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.
Dostępne tryby obrazu mogą się różnić w zależności od sygnału wejściowego.
Podczas oglądania zawartości z usług internetowych tryb obrazu może zostać
przełączony w celu dopasowania go do wyświetlanej zawartości.
• [Żywy]
Zwiększenie kontrastu, jasności i ostrości sprawia, że obraz staje się bardziej
wyraźny.
• [Standardowy]
Wyświetlenie obrazu o normalnym poziomie kontrastu, jasności i ostrości.
• [Kino]
Optymalizacja ekranu pod kątem filmów.
• [Sport]
Optymalizacja ekranu pod kątem wydarzeń sportowych. Wyostrzenie obrazu
podczas odtwarzania dynamicznych ruchów, takich jak kopanie, czy rzucanie
piłki.
• [Gra]
Optymalizacja ekranu pod kątem gier.
• [Ekspert (widne pomieszczenie)] / [Ekspert (ciemne pomieszczenie)]
Umożliwia ekspertom lub po prostu miłośnikom dobrej jakości obrazu
dostrojenie najlepszej jakości obrazu.
62
[Ustawienia trybu obrazu]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
Ta funkcja umożliwia szczegółową regulację wybranego trybu obrazu.
• [Kontrast]
Regulacja kontrastu między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im bliżej do
100, tym wyższy kontrast.
• [Jasność]
Dostosowanie ogólnej jasności ekranu. Im bliżej do 100, tym jaśniejszy ekran.
• [Ostrość]
Regulacja ostrości obrazu. Im bliżej do 50, tym ostrzejszy i wyraźniejszy obraz.
• [Kolor]
Obniżenie lub podniesienie tonacji kolorów wyświetlanych na ekranie.
Ciemniejsze kolory można uzyskać przy wartościach bliskich 100.
• [Odcień]
Regulacja równowagi między poziomami czerwieni i zieleni wyświetlanymi na
ekranie. Im bliżej do wartości Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie
kolorów. Im bliżej do wartości Zielony 50, tym bardziej zielone odcienie
kolorów.
• [Temp. barw]
Reguluje temperaturę barw w zakresie zimna / średnia / ciepła / naturalna.
-- Wprowadzone ustawienia są stosowane tylko w aktualnie wybranym
trybie sygnału wejściowego. Aby zastosować bieżące ustawienia obrazu do
wszystkich trybów sygnału wejściowego, należy wybrać opcję [Zastosuj do
wszystkich źródeł].
-- Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu
obrazu.
• [Zastosuj do wszystkich źródeł]
Zapisz obecne ustawienia niestandardowe do wybranego obecnie trybu
obrazu dla wszystkich źródeł.
• [Resetuj]
Ta opcja powoduje zresetowanie ustawień obrazu.
-- Można zresetować tryby obrazu oddzielnie. Wybierz tryb obrazu, który ma
zostać zresetowany i włącz opcję.
63
[Sterowanie zaawansowane] / [Sterowanie w trybie eksperta]
POLSKI
Reguluje ustawienia ekranu do poszczególnych trybów obrazu.
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Sterowanie zaawansowane]
• [Kontrast dynamiczny]
Optymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu według
jasności obrazu.
• [Kolor dynamiczny]
Dostosowanie odcienia i nasycenia obrazu w celu uzyskania bardziej żywego
obrazu.
• [Preferowany kolor]
Dostosowanie odcienia skóry, odcienia trawy i odcienia nieba do upodobań
użytkownika.
• [Gama kolorów]
Wybór gamy kolorów do wyświetlania.
• [Super rozdzielczość]
Regulacja rozdzielczości w celu wyostrzenia ciemnych i rozmytych obrazów.
• [Gamma]
Regulacja średniej jasności obrazu.
64
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Sterowanie w trybie eksperta]
Ustawienie trybu obrazu na Ekspert pozwala na ustawienie poniższych funkcji.
• [Kontrast dynamiczny]
Optymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu według
jasności obrazu.
• [Super rozdzielczość]
Regulacja rozdzielczości w celu wyostrzenia ciemnych i rozmytych obrazów.
• [Gama kolorów]
Wybór gamy kolorów do wyświetlania.
• [Filtr koloru]
Filtruje określone spektrum kolorów w palecie kolorów RGB w celu
precyzyjnego dostosowania nasycenia i odcienia.
• [Gamma]
Regulacja średniej jasności obrazu.
• [Balans bieli]
Dostosowuje ogólną temperaturę barw zgodnie z preferencjami użytkownika.
• [System zarządzania kolorami]
Ta funkcja jest wykorzystywana przez ekspertów do kalibracji 6 kolorów za
pomocą wzorów testowych ([Czerwony] / [Zielony] / [Niebieski] / [Błękitny]
/ [Purpurowy] / [Żółty]), przy czym nie ma to wpływu na wyświetlanie innych
kolorów. W przypadku zwykłych obrazów modyfikacja ustawień może nie
powodować widocznych zmian kolorów.
-- Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu
obrazu.
65
[Opcje obrazu]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Opcje obrazu]
Regulacja szczegółowych ustawień w celu dalszej optymalizacji obrazu.
• [Redukcja szumów]
Usunięcie małych punktów, które wyróżniają się, w celu oczyszczenia obrazu.
• [Redukcja szumów MPEG]
Redukcja szumu powstałego podczas tworzenia cyfrowych sygnałów wideo.
• [Poziom czerni]
Kompensacja jasności ekranu i kontrastu poprzez regulację ciemnych
obszarów ekranu.
• [TruMotion]
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
Optymalizuje jakość szybko zmieniających się obrazów.
-- [Wył.]: Wyłącza funkcję [TruMotion].
-- [Gładki]: Wygładza szybko zmieniające się obrazy.
-- [Wyczyść]: Wyostrza szybko zmieniające się obrazy.
-- [Użytkownik]: Umożliwia ręczną konfigurację funkcji [De-Judder]/[DeBlur].
• [De-Judder]: Reguluje korekcję braku płynności obrazu.
• [De-Blur]: Zmniejsza poziom rozmazania ruchu.
• Ustawienia zaawansowane można zmieniać tylko w trybie [Użytkownik].
• Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.
• Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.
66
[Proporcje ekranu]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia proporcji ekranu]
[Proporcje ekranu]
Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.
Dostępne proporcje obrazu mogą się różnić w zależności od sygnału
wejściowego.
• [16:9]
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 16:9.
• [Oryginał]
Zmiana proporcji ekranu na 4:3 lub 16:9 w zależności od wejściowego sygnału
wideo.
• [4:3]
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 4:3.
• [Zoom pionowy]
Możesz wyregulować pionowy wymiar ekranu i ustawić ekran w pionie,
korzystając z opcji [Ustaw zbliżenie] i [Dostosuj pozycję ekranu].
• [Zoom we wszystkich kierunkach]
Możesz wyregulować wymiar poziomy / pionowy / przekątną i ustawić ekran
w poziomie / pionie, korzystając z opcji [Ustaw zbliżenie] i [Dostosuj pozycję
ekranu].
[Skanuj]
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia proporcji ekranu]
[Skanuj]
Po skonfigurowaniu dla tej funkcji ustawienia [Wł.] można wyświetlać zawartość
z proporcjami ekranu materiału źródłowego. Jeżeli obraz przy krawędziach
ekranu jest niewyraźny, należy wybrać ustawienie [Wył.].
Jeżeli wybrano opcję [Auto], funkcja będzie się przełączać między ustawieniami
[Wł.] i [Wył.] w zależności od informacji zawartych w sygnale wideo.
• Dostępne do wyboru pozycje mogą zależeć od wybranego w danym
momencie wejścia.
67
[Oszczędzanie energii]
[Test obrazu]
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Test obrazu]
Najpierw należy uruchomić Test obrazu, aby zobaczyć, czy wyjście sygnału wideo
działa normalnie, a następnie wskazać, czy wystąpił błąd.
Jeśli nie występują problemy z funkcją Obraz testowy, sprawdź podłączone
urządzenia zewnętrzne.
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Oszczędzanie energii]
Zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie dostosowanie maksymalnej
jasności ekranu.
• [Minimalne]/[Średnie]/[Maksymalne]
Zastosowanie wstępnie ustawionego trybu [Oszczędzanie energii].
68
Ustawienia w menu [Dźwięk]
[Tryb dźwięku]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Ustawienia trybu dźwięku]
[Tryb dźwięku]
• [Standardowy]
Optymalizacja dźwięku pod kątem wszystkich rodzajów zawartości.
• [Kino]
Optymalizacja dźwięku dla kin.
• [Czysty głos Ⅲ]
Poprawa czystości głosu.
• [Sport]
Optymalizacja dźwięku pod kątem sportu.
• [Muzyka]
Optymalizacja dźwięku pod kątem muzyki.
• [Gra]
Optymalizacja dźwięku pod kątem rozgrywki.
69
[Ustawienia trybu dźwięku]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Ustawienia trybu dźwięku]
Korzystanie z funkcji [Virtual Surround Plus], [Korektor] i [Resetuj] jest możliwe,
tylko gdy [Tryb dźwięku] jest ustawiony na [Standardowy].
Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.
• [Tryb dźwięku]
Można wybrać najbardziej odpowiedni tryb dźwięku dla każdego gatunku.
• [Balans]
Można ustawić równowagę pomiędzy lewym a prawym głośnikiem.
• [Virtual Surround Plus]
Krajobraz dźwięku dostępny dzięki funkcji dźwięku wielokanałowego Virtual
Surround.
• [Korektor]
Można ustawić żądane parametry dźwięku bezpośrednio w korektorze.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
• [Resetuj]
Można przywrócić ustawienia efektów dźwiękowych.
70
[Wyjście dźwięku]
Dostępne opcje mogą różnić się zależnie od modelu.
POLSKI
Odtwarzanie dźwięku przez wbudowane głośniki projektora
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Wewnętrzny głośnik projektora]
Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki projektora.
Podłączanie i używanie urządzenia audio obsługującego połączenia optyczne
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Optyczne]
Można podłączyć urządzenie audio z obsługą funkcji [Optyczne] do optycznego
cyfrowego wyjścia audio, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę
korzystania z projektora.
• To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modeli z optycznym portem
cyfrowym.
• Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności
podłączonego urządzenia.
Odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia audio
podłączonego do portu HDMI (ARC)
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku] [HDMI
ARC]
Dźwięk z projektora można odtwarzać za pośrednictwem zewnętrznego
urządzenia audio podłączonego do portu HDMI (ARC).
• Wybierz opcję [HDMI ARC], aby automatycznie włączyć funkcję SIMPLINK. Po
wyłączeniu funkcji SIMPLINK nastąpi automatyczne przywrócenie domyślnych
ustawień głośnika wyjściowego, zapewniając nieprzerwane odtwarzanie
dźwięku.
71
Wejściowy sygnał
dźwiękowy
[Auto]
[PCM]
Digital Sound Output
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
(Optical) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS / PCM
DTS Express
DTS / PCM
DTS-HD MA
PCM / DTS
Wszystko
PCM
Podłączanie i używanie urządzenia audio z obsługą LG Sound Sync
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Optyczne] [LG Sound Sync]
Można podłączyć urządzenie audio z obsługą [LG Sound Sync] do optycznego
cyfrowego wyjścia audio, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę
korzystania z projektora.
• To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modeli z optycznym portem
cyfrowym.
• Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności
podłączonego urządzenia.
POLSKI
Konfiguracja ustawień wyjścia dźwięku cyfrowego
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Optyczne]/[HDMI ARC] [Wyjście dźwięku cyfrowego]
Można skonfigurować ustawienia opcji [Wyjście dźwięku cyfrowego].
• Ustawienia te są dostępne tylko, gdy wybrana jest opcja [Optyczne]/[HDMI
ARC].
72
POLSKI
Bezprzewodowe podłączanie i używanie urządzenia audio
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Bluetooth]
Można bezprzewodowo podłączyć urządzenie audio lub zestaw słuchawkowy
z funkcją Bluetooth, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę
korzystania z projektora.
• Jeśli podłączano ostatnio zestaw głośników obsługujący funkcję LG Sound
Sync, funkcja próbuje automatycznie połączyć się z tym urządzeniem.
• W niektórych urządzeniach funkcja ta po włączeniu projektora automatycznie
próbuje połączyć się z podłączonym ostatnio urządzeniem.
• Zalecamy podłączanie urządzenia audio LG z obsługą LG Sound Sync przy
użyciu trybu LG TV lub trybu LG Sound Sync w urządzeniu.
• Naciśnij przycisk [WYBÓR URZĄDZENIA], aby wyświetlić urządzenia
podłączone i dostępne do podłączenia i nawiązać połączenie z jednym z nich.
• Pilot zdalnego sterowania projektora umożliwia regulowanie głośności
niektórych urządzeń Bluetooth.
• Jeżeli podłączenie urządzenia nie powiedzie się, sprawdź, czy urządzenie, z
którym chcesz nawiązać połączenie, jest włączone, i czy urządzenie audio
działa prawidłowo.
• W przypadku niektórych typów urządzeń Bluetooth urządzenie może nie
zostać podłączone prawidłowo lub mogą wystąpić nieprawidłowości, takie jak
brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
• Dźwięk może być przerywany lub jego jakość może ulec obniżeniu, jeżeli:
-- urządzenie Bluetooth jest zbyt daleko od projektora;
-- występują przeszkody między urządzeniem Bluetooth a projektorem;
-- jednocześnie używane będą urządzenia wykorzystujące fale radiowe, takie
jak kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowa sieć LAN.
• Jeżeli w ustawieniach [Tryb obrazu] wybrano opcję [Gra], a w ustawieniach
[Wyjście dźwięku] opcję [Bluetooth], ustawienie [Tryb obrazu] ulegnie zmianie
na [Standardowy].
• Korzystanie z głośników Bluetooth, które obsługują tryb dwupasmowy/
podwójny/dwukanałowy, łącznie z pilotem Magic może ograniczać
funkcjonalność głośników.
73
Odtwarzanie dźwięku jednocześnie przez wbudowane głośniki projektora i
urządzenie zewnętrzne audio
Dźwięk może być odtwarzany przez wiele urządzeń jednocześnie.
• Korzystanie z opcji [Wewnętrzny głośnik projektora + optyczne]
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Wewnętrzny głośnik projektora + optyczne]
-- Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez wbudowane głośniki
projektora i urządzenie audio podłączone do portu cyfrowego optycznego
portu wyjściowego audio.
• Korzystanie z opcji [Wewnętrzny głośnik projektora + Słuchawki
przewodowe]
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Wewnętrzny głośnik projektora + Słuchawki przewodowe]
Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki projektora i [Słuchawki
przewodowe] jednocześnie.
-- W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego
projektora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać
przez nie dźwięk.
-- Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
POLSKI
Korzystanie z funkcji Wyjście audio (liniowe) / Słuchawki przewodowe
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
[Słuchawki przewodowe]
Wybierz opcję [Słuchawki przewodowe], aby zoptymalizować wyjście audio dla
podłączonego urządzenia.
• Niektóre modele mogą obsługiwać wyłącznie funkcję [Słuchawki
przewodowe].
• W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego
projektora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez
nie dźwięk.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
74
[Automatyczna głośność]
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Automatyczna głośność]
Kliknięcie opcji [Wł.] powoduje automatyczne wyregulowanie poziomu głośności.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
POLSKI
[Regulacja synchronizacji AV]
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Regulacja synchronizacji AV]
Dostosowanie synchronizacji dźwięku odtwarzanego przez działające głośniki.
Im bliżej symbolu (+), tym wolniejsze wysyłanie dźwięku.
Po wybraniu opcji [Bypass] następuje wysyłanie dźwięku z urządzeń
zewnętrznych bez jego opóźnienia. Dźwięk może być odtwarzany przed
obrazem, ponieważ przetwarzanie sygnału wejściowego wideo w projektorze
wymaga czasu.
[Test dźwięku]
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Test dźwięku]
Wykonaj [Test dźwięku], aby sprawdzić, czy dźwięk jest prawidłowo
wyprowadzany. Następnie rozwiąż problemy poprzez wybór odpowiedniej opcji
na ekranie.
Jeśli test nie wykaże żadnych problemów, sprawdź podłączone urządzenia
zewnętrzne.
• Test dźwięku jest możliwy tylko za pomocą wbudowanego głośnika
projektora.
75
[Sieć]
[Nazwa projektora]
[Połączenie przewodowe (Ethernet)]
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Połączenie przewodowe
(Ethernet)]
Projektor zostanie automatycznie podłączony do sieci po ustanowieniu
połączenia kablowego.
Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić za pośrednictwem opcji
[Edytuj] w ustawieniach sieci.
[Wi-Fi]
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Wi-Fi]
Jeśli w projektorze skonfigurowano łączność z siecią bezprzewodową, można
wyszukać dostępne bezprzewodowe sieci internetowe i nawiązać połączenie.
• [Dodaj ukrytą sieć bezprzewodową]
Aby dodać sieć bezprzewodową, wprowadź jej nazwę.
• [Połącz przez WPS PBC]
Proste podłączanie po wciśnięciu przycisku bezprzewodowego punktu
dostępu z obsługą funkcji PBC.
• [Połącz przez WPS PIN]
Proste podłączanie po wprowadzeniu na stronie internetowej konfiguracji
punktu dostępu numeru PIN bezprzewodowego punktu dostępu, do którego
chcesz się podłączyć.
• [Zaawansowane ustawienia Wi-Fi]
Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej, wprowadź jej dane
bezpośrednio.
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Nazwa projektora]
Można użyć klawiatury ekranowej, aby ustawić nazwę projektora Smart do
użytku w sieci.
• Można wprowadzić maksymalnie 30 znaków z alfabetu angielskiego.
76
[Wi-Fi Direct]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Wi-Fi Direct]
Funkcja [Wi-Fi Direct] umożliwia podłączenie projektora do urządzenia
obsługującego technologię Wi-Fi Direct bez routera bezprzewodowego. Można
otwierać pliki zapisane w urządzeniach podłączonych za pośrednictwem funkcji
Wi-Fi Direct w aplikacjach [Zdjęcia i wideo] i [Muzyka].
1
2
3
4
5
6
Włącz ustawienie Wi-Fi Direct w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można podłączyć do projektora.
Wybierz urządzenie, aby nawiązać połączenie.
Jeśli żądanie zostanie przyjęte przez urządzenie, zostanie nawiązane
połączenie za pośrednictwem technologii Wi-Fi Direct.
W wybranym podłączonym urządzeniu wybierz pliki filmów, muzyki i zdjęć,
które chcesz otworzyć w projektorze za pośrednictwem aplikacji LG TV Plus
lub funkcji udostępniania zawartości.
Można otwierać pliki zapisane w urządzeniach podłączonych za
pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct w aplikacjach [Zdjęcia i wideo] i
[Muzyka].
• Jeżeli urządzenie, które było uprzednio podłączone do projektora, ponownie
wyśle żądanie nawiązania połączenia, zostanie automatycznie podłączone.
• Jeżeli użytkownik uruchomi aplikację [Screen Share], gdy aktywna jest funkcja
Wi-Fi Direct, łączność Wi-Fi Direct zostanie zerwana.
[LG Connect Apps]
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [LG Connect Apps]
W ramach opcji [LG Connect Apps] dostępne są aplikacje, takie jak
udostępnianie zdjęć lub zdalne sterowanie z urządzeń przenośnych, które
umożliwiają uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji projektora i sterowanie
nimi.
Wybierz dla opcji [LG Connect Apps] ustawienie [Wł.]. (Po zakończeniu
korzystania należy wrócić do ustawienia [Wył.]).
• Jeśli chcesz odłączyć wszystkie urządzenia od projektora, kliknij opcję
[ZAKOŃCZ WSZYSTKIE POŁĄCZENIA] na ekranie.
77
[Ogólne]
[Język (Language)]
[Lokalizacja]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Lokalizacja]
Użytkownik może zmienić ustawienie lokalizacji w projektorze Smart.
Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci, kraj należy ustawić ręcznie.
Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.
• [Kod pocztowy obszaru usługi]
Ta funkcja umożliwia ustawienie lokalizacji sygnału odbieranego przez
projektor. Aby ustawić lokalizację, należy podać kod pocztowy.
• [Ustaw kraj korzystania z usług LG]
W przypadku nieskorzystania z opcji [Ustaw automatycznie] kraj można
ustawić ręcznie.
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Język (Language)]
Można wybrać język menu, który ma być wyświetlany na ekranie.
• [Język menu]
Można wybrać język menu, który ma być wyświetlany na ekranie.
• [Języki klawiatury]
Wybór języka klawiatury ekranowej.
78
[Godzina i data]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Godzina i data]
Można sprawdzić lub zmienić godzinę. podczas oglądania.
• [Ustaw automatycznie]
Automatycznie ustawia czas wyświetlony na ekranie projektora przez sieć.
• [Czas] / [Data] / [Strefa czasowa]
Możesz ustawić godzinę i datę ręcznie, jeśli czas ustawiony automatycznie nie
jest prawidłowy.
• [Własna strefa czasowa]
Po wybraniu opcji [Niestandardowa] dla ustawienia [Strefa czasowa]
aktywowane zostaje menu [Własna strefa czasowa].
[Drzemka]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Timery] [Drzemka]
Automatyczne wyłączanie projektora o określonej godzinie.
Aby wyłączyć opcję [Drzemka], wybierz [Wył.].
[Włącz zasilanie timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Timery] [Włącz zasilanie
timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem]
Możesz ustawić czas włączenia / wyłączenia projektora.
Wybierz ustawienie [Wył.], jeżeli nie zamierzasz konfigurować funkcji [Włącz
zasilanie timerem]/[Wyłącz zasilanie timerem].
• Aby korzystać z opcji [Włącz zasilanie timerem] / [Wyłącz zasilanie timerem],
należy ustawić prawidłową godzinę.
[Aut. wył.]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Timery] [Aut. wył.]
Projektor automatycznie wyłączy się po upływie określonego czasu, jeśli
nie odbierze w tym czasie żadnego sygnału wejściowego i jeśli nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk projektora.
79
[Zarządzanie kontem]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Zarządzanie kontem]
Zarządzanie informacjami i ustawieniami konta.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Tryb Eco]
Umożliwia ustawienie funkcji zmniejszających zużycie energii.
• [Automatyczne wyłączenie]
W przypadku braku działań użytkownika projektor będzie się automatycznie
wyłączać po ustawionym czasie.
• [Tryb Eco HDD]
Po wybraniu opcji [Wł.] tego trybu dysk twardy USB podłączony do projektora
jest przełączany w tryb oszczędzania energii, gdy nie jest używany przez
określony czas.
POLSKI
[Tryb Eco]
80
[projektor przenośny włączony]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [projektor przenośny włączony]
Jeśli dla funkcji [Włącz za pomocą Wi-Fi] lub [Włącz za pomocą Bluetooth]
wybrano ustawienie [Wł.], możesz włączyć projektor za pomocą aplikacji
obsługującej funkcję [projektor przenośny włączony] lub wyświetlić ekran
aplikacji na projektorze.
• Konieczne jest włączenie funkcji [Włącz za pomocą Wi-Fi] w aplikacji na
urządzeniu inteligentnym obsługującym tę funkcję.
• Funkcji [Włącz za pomocą Bluetooth] można używać tylko na określonych
smartfonach firmy LG Electronics.
• Projektor powinien być podłączony do sieci.
• Projektor powinien być podłączony do gniazdka elektrycznego.
• Projektor i urządzenie powinny być połączone z tą samą siecią.
• Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy, sprawdź, czy urządzenie jest do
tego gotowe.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach lub w niektórych
krajach.
[SIMPLINK (HDMI-CEC)]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [SIMPLINK (HDMI-CEC)]
Za pomocą pilota zdalnego sterowania projektora można wygodnie sterować
różnymi urządzeniami multimedialnymi, podłączonymi za pośrednictwem
interfejsu HDMI.
81
[Regulacja krawędzi]
[Tryby Projekcji]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Tryby Projekcji]
Ta funkcja odwraca obraz z projektora w pionie lub w poziomie.
[Automatyczne dopasowanie Keystone]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Automatyczne dopasowanie
Keystone]
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
[Automatyczne dopasowanie Keystone] pozwala uzyskać prostokątny obraz
na ekranie poprzez automatyczne dostosowanie funkcji Korekcja trapez w
przypadku, gdy obraz na ekranie ma kształt trapezu, co jest spowodowane
przechyleniem projektora.
Opcja [Regulacja krawędzi] (korekcja Keystone w 4 narożnikach) umożliwia
przeprowadzenie dokładniejszej kalibracji ekranu niż opcja [Automatyczne
dopasowanie Keystone].
• [Wł.]
Automatyczne dostosowanie wartości funkcji Korekcja trapez.
• [Wył.]
Ręczne dostosowanie wartości funkcji Korekcja trapez.
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Regulacja krawędzi]
Funkcja [Regulacja krawędzi] (korekcja Keystone w czterech narożnikach)
wyrównuje poziome i pionowe krawędzie wyświetlanego obrazu, jeśli projektor
jest ustawiony względem ściany pod kątem innym niż kąt prosty. Dzięki tej
funkcji wyświetlany obraz nie jest zniekształcony.
Należy z niej korzystać wyłącznie wtedy, gdy projektora nie można ustawić pod
właściwym kątem. Korzystanie z funkcji [Regulacja krawędzi] może skutkować
pogorszeniem jakości obrazu.
• Zakres wartości funkcji [Regulacja krawędzi] podano poniżej.
-- [Góra,lewo] (poz.: od 0 do 100, pion: od 0 do 100)
-- [Góra,prawo] (poz.: od -100 do 0, pion: od 0 do 100)
-- [Dół,lewo] (poz.: od 0 do 100, pion: od -100 do 0)
-- [Dół,prawo] (poz.: od -100 do 0, pion.: od -100 do 0)
82
[Automatyczne wyłączanie]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Automatyczne wyłączanie]
Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu do niego kabla zasilającego.
• [Wł.]
Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu do niego wtyczki
zasilacza.
• [Wył.]
Projektor przechodzi w tryb czuwania po podłączeniu do niego wtyczki
zasilacza.
[Tryb dużej wysokości]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Tryb dużej wysokości]
Tryb należy włączyć w przypadku, gdy projektor jest używany na wysokości
powyżej 1200 m n.p.m.
W przeciwnym razie projektor mógłby przegrzać się lub mogłaby się aktywować
jego funkcja zabezpieczająca. W takim przypadku projektor należy wyłączyć, a
następnie ponownie włączyć go po upływie kilku minut.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
[Klawiatura bezprzewodowa LG]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Klawiatura bezprzewodowa
LG]
Ta funkcja umożliwia podłączenie klawiatury bezprzewodowej LG do urządzenia.
Włącz urządzenie, ustaw tryb parowania, a następnie kliknij [POŁĄCZ] na
ekranie projektora.
• Obsługiwana klawiatura
-- Klawiatura LG Rolly
• Jeśli występuje podłączona wcześniej klawiatura bezprzewodowa LG, zostanie
ona automatycznie podłączona do projektora, gdy projektor włączy się.
• Aby rozłączyć istniejące połączenie, należy kliknąć [ROZŁĄCZ].
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
83
[Pomoc ustawień]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Pomoc ustawień]
Po wybraniu menu ustawień będą wyświetlane wskazówki dotyczące ustawień.
Włączanie / wyłączanie okna opisu w ustawieniach.
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Wygaszacz ekranu]
Jeśli przez godzinę użytkownik nie wykona żadnej czynności w aktualnie
używanej aplikacji, zostanie włączony [Wygaszacz ekranu].
[Zresetuj do ustawień początkowych]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Zresetuj do ustawień
początkowych]
Przywrócenie ustawień domyślnych projektora. Ta operacja spowoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.
Po zresetowaniu projektor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
• Jeśli opcja [Bezpieczeństwo] jest ustawiona na wartość [Wł.], należy
wprowadzić hasło w celu wykonania operacji [Zresetuj do ustawień
początkowych].
• Podczas przywracania ustawień nie wolno wyłączać zasilania.
• Przed sprzedaniem lub przekazaniem projektora osobie trzeciej zalecamy
zresetowanie go za pomocą funkcji [Zresetuj do ustawień początkowych].
[O TYM projektorZE]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [O TYM projektorZE]
Umożliwia sprawdzanie informacji o usługach dla klientów. (Aktualizacja
oprogramowania, informacje o projektorze, itp.)
POLSKI
[Wygaszacz ekranu]
84
[Autodiagnostyka]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Autodiagnostyka]
Umożliwia rozwiązanie problemów technicznych, które mogą wystąpić podczas
korzystania z produktu.
POLSKI
[Umowy użytkownika]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Umowy użytkownika]
Przejrzyj dokumenty prawne i zaakceptuj lub odrzuć opisane w nich warunki
korzystania z usługi.
[Uwaga prawna]
(Szybkie ustawienia)
Przejrzyj informacje prawne.
[Ogólne]
[Uwaga prawna]
[Tryb domowy/sklepowy]
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Tryb domowy/sklepowy]
Dostępne są opcje [Tryb dom] i [Tryb sklep].
Aby korzystać z projektora w domu, wybierz opcję [Tryb dom].
[Tryb sklep] jest odpowiedni wyłącznie do użytku na wystawie sklepowej. Wybór
trybu sklepowego umożliwia optymalizację ustawień pod kątem wystawy
sklepowej.
85
Ustawienia [Bezpieczeństwo]
[Blokada aplikacji]
(Szybkie ustawienia)
[Bezpieczeństwo] [Blokada aplikacji]
Wybierz aplikacje do zablokowania.
Można włączać lub wyłączać blokady aplikacji.
• Funkcja blokady nie jest dostępna natychmiast w przypadku aktualnie
używanej aplikacji.
[Blokada wejść]
(Szybkie ustawienia)
[Bezpieczeństwo] [Blokada wejść]
Wybierz wejścia do zablokowania.
Można włączać lub wyłączać blokady zewnętrznych źródeł sygnałów.
[Zresetuj hasło]
(Szybkie ustawienia)
[Bezpieczeństwo]
Ustaw lub zmień hasło projektora.
[Zresetuj hasło]
Resetowanie utraconego hasła
Jeżeli nie pamiętasz ustawionego hasła, możesz je zresetować w następujący
sposób:
1
2
3
Naciśnij przycisk
wybierz pozycję
(Szybkie ustawienia) na pilocie zdalnego sterowania i
[Bezpieczeństwo] [Zresetuj hasło].
Naciśnij przyciski
na pilocie. Zostanie
wyświetlone okno wprowadzania hasła nadrzędnego.
Wprowadź wartość liczbową „0313” w oknie wprowadzania hasła
nadrzędnego, a następnie naciśnij przycisk [Wprowadź]. Hasło zostanie
zresetowane.
POLSKI
• Wybierz dla pozycji [Bezpieczeństwo] ustawienie [Wł.].
• Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem będą cyfry „1234” a nie „0000”.
• Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.
86
[Dostępność]
[Opcje wskaźnika]
POLSKI
(Szybkie ustawienia)
[Dostępność] [Opcje wskaźnika]
Można ustawić szybkość i kształt wskaźnika, gdy jest wyświetlany na ekranie.
[Przezroczystość menu]
(Szybkie ustawienia)
[Dostępność] [Przezroczystość menu]
Wybierając dla tego ustawienia opcję [Wł.], można sprawić, że niektóre menu
(np. menu Live, Szukaj, Pilot ekranowy itd.) będą przezroczyste.
[Wysoki kontrast]
(Szybkie ustawienia)
[Dostępność] [Wysoki kontrast]
Gdy dla tej funkcji wybrano ustawienie [Wł.], tło niektórych menu na ekranie
i kolory czcionki są dostosowywane tak, aby podkreślić kontrast między
ciemnymi a jasnymi obszarami.
• Efekt jest tymczasowo widoczny podczas konfiguracji ustawień [Tryb obrazu]
lub [Proporcje ekranu].
87
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Funkcja aktualizacji oprogramowania pozwala sprawdzać dostępność
najnowszych wersji i je uzyskiwać.
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [O TYM projektorZE]
[Pozwól na
automatyczne
aktualizacje]
Opis
Po sprawdzeniu wersji najnowszej aktualizacji operację
uaktualnienia można przeprowadzić, tylko gdy dostępna
jest nowsza wersja pliku aktualizacji.
Projektor sprawdza wersję oprogramowania
automatycznie, jednak w razie potrzeby można ją
zweryfikować ręcznie.
Gdy wybrano opcję [Pozwól na automatyczne
aktualizacje] i dostępna jest aktualizacja, proces
uaktualnienia rozpoczyna się automatycznie bez
wyświetlania monitu z pytaniem.
Gdy nie wybrano opcji [Pozwól na automatyczne
aktualizacje] i dostępna jest aktualizacja, proces
uaktualnienia rozpocznie się po wyświetlaniu monitu z
pytaniem.
• Pozycje, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.
• Najnowszą wersję można uzyskać po nawiązaniu połączenia z Internetem.
• Jeżeli oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane, pewne funkcje mogą nie
działać poprawnie.
POLSKI
Menu
[SPRAWDŹ
AKTUALIZACJE]
88
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
POLSKI
W przypadku napotkania jednego z problemów wymienionych poniżej podczas
korzystania z produktu należy sprawdzić poniższe. Mogą one nie dotyczyć
produktu.
Informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej problemów z produktem są
dostępne w obszarze
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [O TYM
projektorZE] w projektorze.
Nieprawidłowe działanie
Ekran nie pojawia się przez pewien czas po włączeniu zasilania.
• Powodem jest proces usuwania szumów, który eliminuje wszelkie możliwe
szumy, które mogą wystąpić podczas włączania zasilania. Nie oznacza to
defektu produktu.
Wskaźnik pilota Magic nie jest widoczny na ekranie.
(Zależnie od kraju)
• Baterie pilota Magic mogły się rozładować.
Wymień baterie i ponownie zarejestruj pilota Magic zgodnie z instrukcjami
podanymi w sekcji PILOT ZDALNEGO STEROWANIA MAGIC instrukcji obsługi.
• Dotyczy to tylko modeli obsługujących pilota Magic.
Nie mogę włączyć projektora.
• Upewnij się, że wtyczka zasilająca projektora jest poprawnie podłączona do
gniazda elektrycznego.
• Jeżeli korzystasz z gniazda wielokrotnego, sprawdź, czy jest ono sprawne.
• Spróbuj włączyć zasilnie za pomocą przycisku na obudowie projektora.
Na ekranie widnieje informacja o braku sygnału.
• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do projektora.
• Wybierz kolejno elementy
, aby wybrać wejście, którego użyto do
podłączenia.
• Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne, takie jak dekoder STB lub odtwarzacz
Blu-ray, jest włączone.
Podłączenie urządzenia USB nie działa.
• Sprawdź, czy złącze i przewód USB są w wersji 2.0 lub wyższej.
89
Problemy z ekranem
Ekran drży po chwilowym wyświetleniu linii pionowych / poziomych i wzoru
siatki.
• Należy przestać korzystać z urządzeń, takich jak telefony bezprzewodowe,
suszarki, wiertarki elektryczne itp. Przyczyną problemu są urządzenia
elektroniczne korzystające z wysokich częstotliwości, takie jak inny projektor
lub silne źródła pola elektromagnetycznego.
Na ekranie widoczne są linie rozchodzące się we wszystkich czterech
kierunkach lub kolory rozmazują się przy próbie podłączenia do portu HDMI.
•
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Ustawienia proporcji ekranu]
[Skanuj]
Należy wybrać dla funkcji [Skanuj] ustawienie [Wył.].
Funkcja [Skanuj] powoduje wyświetlenie oryginalnego obrazu w stanie takim,
w jakim jest. Na ekranie mogą być widoczne zakłócenia rozchodzące się we
wszystkich czterech kierunkach, jeśli występują zakłócenia sygnału.
Pusty ekran lub nieostry obraz podczas korzystania z przewodu HDMI.
• Sprawdź, czy przewód HDMI® spełnia wymagane normy. Korzystanie z
przewodu bez certyfikatu HDMI® może powodować migotanie ekranu lub
wyświetlanie pustego ekranu.
• Sprawdź, czy przewód jest prawidłowo podłączony. Nieprawidłowe połączenie
może powodować migotanie ekranu.
POLSKI
Przede wszystkim należy wybrać kolejno elementy
(Szybkie ustawienia)
[Obraz] [Test obrazu], aby sprawdzić, czy nie występują
nieprawidłowości związane z projektorem.
W przypadku korzystania z projektora należy go wyłączyć, a następnie
ponownie włączyć.
Należy upewnić się, że dekoder STB został poprawnie podłączony do projektora.
90
Problemy z dźwiękiem
POLSKI
Przede wszystkim należy wykonać
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk]
[Test dźwięku], aby sprawdzić nieprawidłowości w projektorze.
W przypadku korzystania z projektora należy go wyłączyć, a następnie
ponownie włączyć.
Należy upewnić się, że dekoder STB został poprawnie podłączony do projektora.
Ekran wygląda prawidłowo, ale dźwięk nie jest odtwarzany.
•
(Szybkie ustawienia)
[Dźwięk] [Wyjście dźwięku]
Sprawdź, czy opcja [Wyjście dźwięku] jest ustawiona na [Wewnętrzny głośnik
projektora + optyczne] lub [Wewnętrzny głośnik projektora].
W przypadku korzystania z dekodera STB i ustawienia dla poziomu głośności
dekodera STB lub projektora wartości 0 bądź włączenia funkcji wyciszenia,
dźwięk nie będzie słyszalny. Należy ustawić odpowiedni poziom dźwięku.
Dźwięk nie jest odtwarzany po podłączeniu do portu HDMI / USB.
• Sprawdź, czy korzystasz z przewodu High Speed HDMI®.
• Sprawdź, czy złącze i przewód USB są w wersji 2.0 lub wyższej.
• Użyj zwykłego pliku muzycznego (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
91
Problemy z połączeniem z komputerem
Dźwięk nie jest odtwarzany po podłączeniu komputera za pomocą przewodu
HDMI.
• Skontaktuj się z producentem karty graficznej w celu sprawdzenia sygnału
wyjściowego dźwięku HDMI. (Karty graficzne zaprojektowane do obsługi
plików w formacie DVI wymagają oddzielnego podłączenia za pomocą
przewodu audio).
Ekran jest odcięty lub przesunięty w bok po nawiązaniu połączenia z
komputerem.
• Ustaw rozdzielczość zgodną z sygnałem wejściowym komputera. (Uruchom
komputer ponownie po zmianie rozdzielczości).
POLSKI
Ekran pozostaje pusty po nawiązaniu połączenia z komputerem.
• Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony do projektora.
• Wyłącz i włącz projektor za pomocą pilota.
• Wyłącz i ponownie uruchom komputer, gdy projektor jest włączony.
• Sprawdź, czy aktualna rozdzielczość ekranu jest zgodna z sygnałem
wejściowym komputera.
• Aby korzystać z dwóch monitorów, należy sprawdzić, czy komputer lub
notebook obsługuje tryb dwóch monitorów.
• Podłącz z powrotem przewód High Speed HDMI.
• Aby podłączyć kabel do portu wyjściowego RGB komputera i portu
wejściowego HDMI projektora, należy skorzystać z przejściówki z RGB na
HDMI.
W przypadku skorzystania z przejściówki z HDMI na RGB na ekranie nie
będzie nic widać.
92
[Zdjęcia i wideo] Problemy z odtwarzaniem filmów
Więcej informacji o obsługiwanych plikach można znaleźć w rozdziale
„ODTWARZANIE PLIKÓW Z INNEGO URZĄDZENIA”.
POLSKI
Nie mogę znaleźć pliku w obszarze [Zdjęcia i wideo].
• Sprawdź, czy pliki w pamięci masowej USB mogą być odczytane przez
komputer.
• Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
Wyświetlany jest komunikat „Ten plik nie jest obsługiwany” lub dźwięk jest
odtwarzany normalnie, a obraz nie jest.
• Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na
komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
• Sprawdź, czy rozdzielczość jest obsługiwana.
• Sprawdź, czy kodek wideo jest obsługiwany.
• Sprawdź, czy szybkość odtwarzania klatek jest obsługiwana.
Wyświetlany jest komunikat „Ten dźwięk nie jest obsługiwany” lub obraz
jest odtwarzany normalnie, a dźwięk nie jest.
• Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na
komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
• Sprawdź, czy kodek audio jest obsługiwany.
• Sprawdź, czy szybkość transmisji bitów jest obsługiwana.
• Sprawdź, czy częstotliwość próbkowania jest obsługiwana.
• Sprawdź, czy podział kanałów audio jest obsługiwany.
93
POLSKI
Napisy nie są widoczne.
• Sprawdź, czy plik jest odtwarzany bez problemów w odtwarzaczu filmów na
komputerze. Sprawdź również, czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy pliki z filmem i napisami mają tę samą nazwę.
• Ponadto sprawdź, czy pliki z filmem i z napisami są w tym samym folderze.
• Sprawdź, czy format pliku napisów jest obsługiwany.
• Sprawdź, czy język jest obsługiwana. (Możesz sprawdzić język pliku z
napisami, otwierając go w programie Notatnik).
• W przypadku błędnego ustawienia kodowania napisów mogą one nie być
wyświetlane prawidłowo.
Wybierz opcję
w panelu sterowania w dolnej części ekranu
odtwarzania filmu i zmień wartość [STRONA KODOWA].
• W przypadku odtwarzania plików wideo zapisanych w innym urządzeniu
przy użyciu funkcji udostępniania zawartości napisy mogą nie być dostępne
zależnie od używanego programu.
94
Problemy z połączeniem sieciowym
POLSKI
Status połączenia sieciowego można sprawdzić w sposób opisany poniżej.
•
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Połączenie przewodowe
(Ethernet)]
•
(Szybkie ustawienia)
[Sieć] [Wi-Fi] [Zaawansowane
ustawienia Wi-Fi]
Kiedy znak X jest wyświetlany obok projektora
• Sprawdź projektor lub punkt dostępu (router).
• Sprawdź stan połączenia projektor, punktu dostępu (routera) i modemu
przewodowego.
• Wyłącz i włącz w następującej kolejności;
1. M
odem przewodowy — zaczekaj, aż modem przewodowy się zresetuje.
2. P
unkt dostępu (router) — zaczekaj, aż punkt dostępu (router) się zresetuje.
3. Projektor.
• Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, zmień identyfikator SSID
(nazwa sieci) i kanał łączności bezprzewodowej punktu dostępu (routera).
• Jeśli używasz statycznego adresu IP, wprowadź adres IP bezpośrednio.
• Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub punktu dostępu (routera).
Kiedy znak X jest wyświetlany obok bramy
• Sprawdź punkt dostępu (router) lub skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych.
• Odłącz przewód zasilający punktu dostępu (routera), modemu
przewodowego, odczekaj 10 sekund. Podłącz zasilanie.
• Zresetuj punkt dostępu (router) lub modem przewodowy.
• Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub punktu dostępu (routera).
• Sprawdź witrynę internetową producenta punktu dostępu (routera), aby
upewnić się, że router ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania
sprzętowego.
95
Kiedy znak X jest wyświetlany obok DNS
POLSKI
• Sprawdź punkt dostępu (router) lub skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych.
• Odłącz przewód zasilający modemu przewodowego lub punktu dostępu
(routera), odczekaj 10 sekund. Podłącz zasilanie.
• Po zresetowaniu modemu przewodowego lub punktu dostępu (routera),
spróbuj ponowić połączenie.
• Sprawdź, czy adres MAC projektora / punktu dostępu (routera) został
zarejestrowany u dostawcy usług internetowych. (Adres MAC wyświetlany
na panelu okna stanu sieci powinien być zarejestrowany u dostawcy usług
internetowych).
96
Problemy z kontem LG
W niektórych krajach dostęp do witryny internetowej (www.lgappstv.com) może
być ograniczony.
POLSKI
Dokonano już rejestracji za pośrednictwem projektora. Czy muszę
zarejestrować się ponownie w witrynie internetowej (www.lgappstv.com)?
• Jeśli dokonano już rejestracji za pośrednictwem projektora, nie trzeba
rejestrować się ponownie w witrynie internetowej. Można dokonać rejestracji
na stronie, korzystając z tego samego identyfikatora i hasła i wpisując
dodatkowe informacje w celu ukończenia procedury weryfikacji za pomocą
adresu e-mail.
Czy członkowie rodziny mogą używać różnych identyfikatorów na tym
samym projektorze?
• Z jednym projektorem można powiązać wiele identyfikatorów.
Nie pamiętam identyfikatora / hasła. Co należy zrobić?
• Hasło można odzyskać za pośrednictwem wiadomości e-mail po naciśnięciu
zamieszczonego na ekranie tekstu NIE PAMIĘTASZ HASŁA?.
• Jeśli dokonano rejestracji na komputerze, identyfikator / hasło można znaleźć
w witrynie internetowej (www.lgappstv.com).
97
Problemy z treścią
Problemy z przeglądarką internetową
Niektóre elementy konkretnej strony są niewidoczne, gdy korzystam z
Internetu.
• [Przeglądarka] obsługuje tylko multimedia HTML5, a nie wtyczkę Flash.
• Aplikacja [Przeglądarka] nie obsługuje instalacji wtyczek.
• W aplikacji [Przeglądarka] może nie być możliwe odtwarzanie plików
multimedialnych w formatach innych niż JPEG/PNG/GIF.
• Nie można zapisywać załączników ani obrazów.
Przeglądarka internetowa automatycznie zamyka się po otwarciu strony
internetowej.
• Przeglądarka internetowa może zostać zmuszona do zamknięcia, jeśli rozmiar
dostępnej pamięci jest niewystarczający do pomieszczenia danych obrazów
strony internetowej.
POLSKI
Na ekranie STRONA GŁÓWNA nie są wyświetlane żadne treści.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Zawartość może nie być widoczna, jeśli zmieniono ustawienie kraju w pozycji
Service Country Setting (Ustawienia kraju dla danej usługi). Zmień kraj, w
którym zamierzasz korzystać z usług, w menu
(Szybkie ustawienia)
[Ogólne] [Lokalizacja] [Ustaw kraj korzystania z usług LG].
• Usunięta zawartość może nie być wyświetlana. Należy ponownie zainstalować
odpowiednią aplikację.
• Typ obsługiwanej zawartości różni się zależnie od kraju.
• Oferta zawartości może się zmienić lub może nastąpić przerwa w jej
świadczeniu przez dostawcę.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising