LG | S24EQ.U24 | User manual | LG S24EQ.U24 Příručka uživatele

LG S24EQ.U24 Příručka uživatele
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
KLIMATIZACE
Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do
provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.
Tato příručka je zjednodušenou verzí původní příručky. Původní příručku
můžete získat na adrese www.lg.com.
TYP: NÁSTĚNNÁ
Překlad originální příručky
RO
Română
CZ
Čeština
ET
Eesti
MT
Malti
www.lg.com
P/No: 5401156177 rev.:d
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat vyobrazení
nebo obsah, které se liší od vámi
zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.................................................. 3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..................................................4
OBSLUHA............................................................................ 11
Pokyny pro obsluhu............................................................................... 11
Součásti a funkce.................................................................................. 11
Bezdrátové dálkové ovládání................................................................12
Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://
opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení
záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu
a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro
každého, kdo obdrží tuto informaci.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné
obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz
podrobný popis níže.
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou
mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text
označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů,
abyste předešli vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
Následující symboly jsou uvedeny na vnější a venkovní
jednotce.(pro R32)
Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé
chladicí médium. Pokud dojde k úniku chladicího média
a jeho kontaktu s externím zdrojem vznícení, hrozí riziko
požáru.
Tento symbol značí, že je nutné si pozorně přečíst
provozní příručku.
Tento symbol značí, že s tímto zařízením smí na základě
pokynů v Instalačním manuálu nakládat pouze
autorizovaný servisní pracovník.
Tento symbol značí, že jsou k dispozici informace z
Provozního nebo Instalačního manuálu.
3
CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či
popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si
děti s přístrojem nehrály.
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným
dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné
používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte
na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru
provádět čištění a uživatelskou údržbu.
Instalace
•Neinstalujte
•
klimatizaci na nestabilní povrch nebo do místa, kde
hrozí její pád.
•Před
•
instalací nebo přesunem klimatizace se obraťte na
autorizované servisní středisko.
•Bezpečně
•
nainstalujte panel a kryt ovládací skříňky.
4
CZ
•Neinstalujte
•
klimatizaci do místa, kde jsou uloženy hořlavé
kapaliny nebo plyny, jako například benzín, propan, ředidlo atd.
•Při
• instalaci klimatizace se ujistěte, že potrubí a napájecí kabel
spojující interiérovou a venkovní jednotku nejsou příliš napnuté.
•Použijte
•
standardní jističe a pojistky, které odpovídají kapacitě
klimatizace.
•Do
• systému nepřivádějte vzduch ani plyny, s výjimkou speciálního
chladiva.
•Ke
• zjišťování netěsnosti a k vyčištění vzduchu používejte
nehořlavý plyn (dusík), protože použití stlačeného vzduchu či
hořlavých plynů může způsobit požár nebo výbuch.
•Interiérové/venkovní
•
kabelové zapojení je nutné pevně zajistit a
kabel je nutné náležitě táhnout tak, aby se nevypojoval z
připojovacích koncovek. Nesprávné nebo uvolněné zapojení může
způsobit vznik tepla nebo požár.
•Před
•
používáním klimatizace nainstalujte vlastní elektrickou
zásuvku a jistič.
•Nepřipojujte
•
zemnicí kabel k plynovému potrubí, bleskosvodu ani
zemnímu telefonnímu kabelu.
•Udržujte
•
všechny požadované větrací otvory volné.
Obsluha
•Ujistěte
•
se, že používáte pouze součásti uvedené v seznamu
servisních součástí. Nikdy se nepokoušejte vybavení upravovat.
•Ujistěte
•
se, že děti nešplhají na venkovní jednotku, ani do ní
netlučou.
•Baterie
•
likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
•Používejte
•
pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
5
CZ
•Odpojte
•
zdroj napájení, pokud z klimatizace začne vycházet
jakýkoli hluk, zápach nebo kouř.
•Nenechávejte
•
hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo, v
blízkosti klimatizace.
•Pokud
•
se do klimatizace dostane voda při záplavách, obraťte se
na autorizované servisní středisko.
•Nepoužívejte
•
klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez
náležitého větrání.
•V
• případě úniku plynu (jako jsou freony, propan, LPG) před
opětovným použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
•Pokud
•
je nutné vyčistit její vnitřek, obraťte se na autorizované
servisní středisko nebo na prodejce. Agresivní čisticí prostředky
mohou způsobit korozi nebo poškození jednotky.
•Ujistěte
•
se, že při současném používání klimatizace a spotřebiče
produkujícího teplo, jako je například topení, dostatečně větráte.
•Nezakrývejte
•
vstup ani výstup proudění vzduchu.
•Nevkládejte
•
do vstupu ani do výstupu vzduchu ruce ani jiné
předměty, pokud je klimatizace v provozu.
•Ujistěte
•
se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani
poškozený.
•S
• mokrýma rukama se klimatizace nikdy nedotýkejte, ani ji
neuvádějte do provozu a neopravujte.
•Na
• napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.
•Do
• blízkosti napájecího kabelu neumisťujte radiátory ani jiné
spotřebiče produkující teplo.
•Napájecí
•
kabel neupravujte ani neprodlužujte. Poškrábaná nebo
roztřepená izolace napájecích kabelů může způsobit požár nebo
zasažení elektrickým proudem, a je nutné ji vyměnit.
•V
• případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě přerušte zdroj
napájení.
6
CZ
•Dbejte
•
na to, aby během provozu nedošlo k vytáhnutí nebo
poškození napájacího kabelu.
•V
• průběhu provozu zařízení nebo bezprostředně po jeho skončení
se nedotýkejte chladicího potrubí nebo vodovodního potrubí nebo
kterékoliv jeho vnitřní části.
Údržba
•Nečistěte
•
jednotku tak, že na výrobek přímo nastříkáte vodu.
•Před
•
čištěním nebo prováděním údržby odpojte zdroj napájení a
počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
Technická bezpečnost
•Instalace
•
nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou
představovat riziko pro vás a pro ostatní.
•Každá
•
osoba, která se podílí na práci na okruhu s chladivem nebo
do něj zasahuje by měla být držitelem platného certifikátu od
hodnotícího orgánu s průmyslovou akreditací, který prokazuje její
způsobilost pro bezpečnou manipulaci s chladivy v souladu s
průmyslově uznanou specifikací posouzení. (pro R32)
•Opravy
•
by měly být prováděny tak, jak je doporučeno výrobcem
zařízení. Údržba a oprava vyžadující asistenci dalšího školeného
personálu by měla být provedena pod dohledem osoby schopné
nakládat s hořlavými chladivy.(pro R32)
•Informace
•
obsažené v této příručce jsou určeny pro
kvalifikovaného servisního technika, který je obeznámen s
bezpečnostními postupy a je vybaven příslušnými nástroji a
testovacími přístroji.
•Nepřečtení
•
a nedodržování veškerých pokynů v této příručce
může vést k selhání vybavení, škodě na majetku, zranění nebo
smrtelnému zranění osob.
7
CZ
•Jednotku
•
je nutné instalovat v souladu s národními předpisy pro
elektrickou instalaci.
•Pokud
•
je třeba vyměnit napájecí kabel, musí výměnu provést
oprávněná osoba, která použije pouze originální náhradní
součásti.
•Tento
•
jednotku je nutné náležitě uzemnit, aby se snížilo riziko
zasažení elektrickým proudem.
•Neodřezávejte
•
ani neodstraňujte zemnicí kolík ze síťového kabelu.
•Připojení
•
zemnicí koncovky adaptéru na šroub krytu zásuvky na
stěně jednotku neuzemní, pokud není šroub krytu kovový a
neizolovaný a zásuvka na stěně není uzemněna prostřednictvím
domácích rozvodů.
•Pokud
•
máte pochybnosti o tom, zda je klimatizace náležitě
uzemněna, nechejte zásuvku na stěně a obvod zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
•Chladicí
•
médium a izolační plyn použité v jednotce vyžadují
speciální postupy pro likvidaci. Při likvidaci se poraďte se
servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
•Aby
•
bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození
napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho
servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná
osoba.
•Spotřebič
•
musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde
velikost místnosti odpovídá rozloze místnosti, jak je určeno pro
provoz. (pro R32)
•Spotřebič
•
musí být skladován v místnosti bez soustavně aktivních
zdrojů otevřeného ohně (například zapnutý plynový spotřebič) a
zdrojů vznícení (například zapnuté elektrické topení).
•Spotřebič
•
musí být skladován tak, aby bylo zabráněno výskytu
mechanického poškození.
8
CZ
UPOZORNĚNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého
zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na
majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně
následujících:
Instalace
•Neinstalujte
•
klimatizaci do místa, kde je přímo vystavena
mořskému vzduchu (rozstřik soli).
•Odpadní
•
hadici nainstalujte náležitě tak, aby byl zajištěn hladký
odtok sražené vody.
•Při
• vybalování nebo instalaci klimatizace postupujte opatrně.
•V
• průběhu instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího
chladiva.
•Klimatizaci
•
přepravujte se dvěma nebo více dalšími osobami,
případně použijte vysokozdvižný vozík.
•Venkovní
•
jednotku nainstalujte takovým způsobem, aby byla
chráněna před přímým slunečním světlem. Interiérovou jednotku
neumisťujte do místa, kde by byla okny přímo vystavena
slunečnímu světlu.
•Obalové
•
materiály, jako jsou šrouby, hřebíky nebo baterie,
likvidujte po instalaci nebo opravě bezpečně za použití náležitého
balení.
•Klimatizaci
•
instalujte do místa, kde nebudou hluk venkovní
jednotky ani vyfukované výpary obtěžovat sousedy. V opačném
případě může dojít ke sporům se sousedy.
Obsluha
•Pokud
•
nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte
baterie.
9
CZ
•Před
•
uvedením klimatizace do provozu se ujistěte, že je
nainstalován filtr.
•Po
• instalaci nebo opravě klimatizace zkontrolujte, zda neuniká
chladivo.
•Na
• klimatizaci neumisťujte žádné předměty.
•V
• dálkovém ovládání nikdy nekombinujte různé typy baterií ani
staré baterie s novými.
•Nenechávejte
•
klimatizaci v provozu dlouhou dobu, pokud je
vlhkost vzduchu velmi vysoká ani pokud jste nechali otevřené
dveře nebo okno.
•Pokud
•
dojde k úniku kapaliny z baterií, přestaňte používat dálkové
ovládání. Pokud vám kapalina unikající z baterií potřísní oděv
nebo pokožku, opláchněte ji čistou vodou.
•Nevystavujte
•
osoby, zvířata ani rostliny studenému nebo teplému
vzduchu z klimatizace po dlouhou dobu.
•Pokud
•
došlo k pozření kapaliny unikající z baterií, důkladně
vypláchněte vnitřek úst vodou a poraďte se s lékařem.
•Nepijte
•
vodu, která vytekla z klimatizace.
•Nepoužívejte
•
výrobek ke specifickým účelům, jako je uchovávání
potravin, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou
klimatizaci, nikoli o precizní systém chlazení. Hrozí riziko
poškození nebo úplného zničení majetku.
•Baterie
•
opětovně nenabíjejte ani je nerozebírejte.
Údržba
•Při
• vyjímání vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových
součástí klimatizace.
•Při
• čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce použijte
pevnou stoličku nebo žebřík.
•Při
• čištění klimatizace nikdy nepoužívejte silná čistidla ani
rozpouštědla a nerozstřikujte vodu. Používejte jemný hadřík.
10
OBSLUHA
CZ
Pokyny pro obsluhu
Doporučení pro úsporu energie
••Interiér nadměrně neochlazujte. Mohlo by to škodit vašemu zdraví a spotřebovat více elektřiny.
••Při používání klimatizace zacloňte sluneční světlo roletami nebo záclonami.
••Při používání klimatizace nechejte dveře či okna úplně zavřená.
••Svislou nebo vodorovnou úpravou směru proudění vzduchu napomůžete cirkulaci vzduchu v
interiéru.
••Pokud chcete rychle ochladit nebo ohřát vzduch v interiéru, na krátkou dobu zrychlete ventilátor.
••Pravidelně otevírejte okna, abyste větrali, protože kvalita vzduchu v interiéru se může snížit, pokud
je klimatizace používána dlouhodobě.
••Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. Prach a nečistoty zachycené na vzduchovém filtru
mohou zabraňovat proudění vzduchu nebo snižovat chladicí/odvlhčovací funkci.
Součásti a funkce
Interiérová jednotka
Venkovní jednotka
Vnitřní displej
9
8
1 Vzduchový filtr
1 Otvory pro přívod vzduchu
2 Přívod vzduchu
2 Otvory pro výstup vzduchu
3 Přední kryt
3 Základní deska
4 Výstup vzduchu
4 Napájecí kabel
5 Deflektor vzduchu
(vodorovná lamela)
5 Odtoková hadice
6 Deflektor vzduchu (svislá
žaluzie)
6 Potrubí chladicí kapaliny
1 Požadovaná teplota /
Pokojová teplota
2 Odmrazení / Předhřívání
3 Wi-Fi
4 Časovač
5 zapnutí/vypnutí
7 Tlačítko zapnutí/vypnutí
8 Displej
9 Přijímač signálu
POZNÁMKA
••Počet a umístění provozních kontrolek se liší v závislosti na modelu klimatizace.
••Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
11
CZ
Bezdrátové dálkové ovládání
Způsob používání
Vkládání baterií
Chcete-li klimatizaci uvést do provozu, namiřte
dálkové ovládání směrem na přijímač signálu
na její pravé straně.
Pokud začne obrazovka displeje dálkového
ovládání blednout, vyměňte baterie. Před
použitím dálkového ovládání vložte AAA baterie
(1,5 V).
1
Sejměte kryt baterií.
2
Vložte nové baterie a ujistěte se, že + a póly baterií jsou správně.
POZNÁMKA
Instalace držáku dálkového
ovládání
Chcete-li dálkové ovládání chránit, nainstalujte
držák na místo, kam nedopadá přímé sluneční
světlo.
1
Zvolte bezpečné a snadno dostupné místo.
2
Upevněte držák pevným utažením 2 šroubů
šroubovákem.
12
••Dálkové ovládání může uvádět do provozu
jiná elektronická zařízení, pokud je namíříte
směrem na ně. Ujistěte se, že dálkovým
ovládáním míříte směrem na přijímač signálu
klimatizace.
••Aby vysílač a přijímač signálu fungovaly
správně, používejte k jejich čištění měkký
hadřík.
••V případě, že funkce není poskytována
výrobkem se po stisknutí tlačítka příslušné
funkce na dálkovém ovladači neozve
z výrobku žádný zvuk bzučáku. Výjimku tvoří
funkce Směr proudění vzduchu. ( SWING ),
Zobrazení spotřeby (kW [3 s]), Čištění vzduchu (
).
CZ
Nastavení aktuálního času
1
Vložte baterie.
••Ve spodní části obrazovky displeje začne
blikat níže uvedený symbol.
2
Stisknutím tlačítka
minuty.
3
Stisknutím tlačítka SET/CANCEL operaci
dokončíte.
nebo
nastavíte
Provoz klimatizace bez dálkového
ovládání
Pokud není dálkové ovládání k dispozici,
můžete klimatizaci uvést do provozu pomocí
tlačítka ON/OFF na interiérové jednotce.
1
Otevřete přední kryt (Typ 2) nebo
vodorovnou lamelu (Typ 1).
2
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Typ 1
POZNÁMKA
••Po nastavení aktuálního času bude k dispozici
časovač zapnutí/vypnutí.
Používání funkce převodu °C na
°F (volitelné)
ON/OFF
Typ 2
Tato funkce přepíná jednotky mezi °C a °F
••Stiskněte a přidržte tlačítko
zhruba 5 sekund.
SWING
℃↔℉ [5 s]
po dobu
ON/OFF
POZNÁMKA
••Pokud se vodorovná lamela otevírá prudce,
krokový motorek může být poškozený.
••Rychlost ventilátoru je nastavena na příliš
vysokou hodnotu.
••Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
••Teplotu nelze měnit pomocí tohoto nouzového
tlačítka ON/OFF.
••U modelů určených k chlazení i topení je
teplota nastavena od 22 °C do 24 °C
13
CZ
Používání bezdrátového dálkového ovládání
Klimatizaci můžete pohodlněji uvést do provozu pomocí dálkového ovládání.
K dispozici Function
2
Tlačítko
Obrazovka
displeje
-
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
Vícenásobný
O
O
O
O
Vybírá režim chlazení.
O
O
Vybírá režim topení.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Zapíná/vypíná
klimatizaci.
Upravuje požadovanou
teplotu v místnosti v
režimech chlazení,
topení či
automatického
přechodu.
JET
MODE
Vybírá režim
odvlhčování.
Vybírá režim
ventilátoru.
Vybírá režim
automatického
přechodu/provozu.
Rychle mění teplotu v
místnosti.
FAN
SPEED
Upravuje rychlost
ventilátoru.
O
O
Upravuje proudění
vzduchu svisle nebo
vodorovně.
O
O
SET
CANCEL
CANCEL
Jednoduchý
dělený
Popis
MODE
RESET
SWING
SWING
POZNÁMKA
••* Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.
••Při připojení k jednotce Multi Outdoor nemusí být podporovány funkce
Energy Display (Zobrazení spotřeby energie), Energy Control (Řízení
spotřeby energie), Silent (Tichý režim) a Smart Diagnosis (Inteligentní
diagnostika)
14
CZ
K dispozici Function
Tlačítko
2
Obrazovka
displeje
Automaticky zapíná/
vypíná klimatizaci v
požadované době.
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
CANCEL
TEMP
*
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
-
JET
MODE
*LIGHT
OFF
ROOM
TEMP
°C↔°F
[5 s]
-
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
Popis
-
Nastavuje/ruší zvláštní
funkce a časovač.
Ruší nastavení
časovače.
Upravuje čas.
Nastavuje jas displeje
na interiérové jednotce.
Zobrazí teplotu v
místnosti.
Přepíná jednotky mezi
°C a °F
Upravuje proudění
vzduchu tak, aby
odklánělo vanutí.
Nastavuje, zda
zobrazovat nebo
nezobrazovat
informace o spotřebě.
Spouští efekt úspory
energie.
Umožňuje pohodlně
zkontrolovat informace
o údržbě výrobku.
Jednoduchý
dělený
Vícenásobný
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
15
CZ
K dispozici Function
Tlačítko
2
*
Obrazovka
displeje
*
FUNC.
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
-
Čistí vzduch
odstraněním částic při
průchodu Vnitřní
jednotkou.
Snižuje hluk venkovní
jednotky.
Odstraňuje vlhkost
vzniklou uvnitř vnitřní
jednotky.
Inicializuje nastavení
dálkového ovládání.
Jednoduchý
dělený
Vícenásobný
O
(volitelné)
O
(volitelné)
O
X
O
O
O
O
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
16
RESET
Popis
POZNÁMKA
••Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
••* Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.
••Vybranou funkci FUNC ovládejte stisknutím tlačítka SET/CANCEL.
KASUTUSJUHEND
ÕHUKONDITSIONEER
Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda
tuleviku tarvis alati käepärast.
See kasutusjuhend on lihtsustatud versioon originaal-kasutusjuhendist.
Originaal-kasutusjuhendi leiate aadressilt www.lg.com.
TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV
Tõlkimine originaal juhendamine
www.lg.com
Autoriõigus © 2018 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud.
SISUKORD
See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või
teksti, mis erinevad teie poolt ostetud
mudelist.
Seda kasutusjuhendit revideerib tootja
aeg-ajalt.
OHUTUSJUHISED................................................................ 3
Olulised ohutusjuhised............................................................................4
KASUTAMINE...................................................................... 11
Märkused kasutamise kohta.................................................................. 11
Osad ja funktsioonid.............................................................................. 11
Kaugjuhtimispult....................................................................................12
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage
veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii
lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega
seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate
tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakkumine kehtib kolm aastat
pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
OHUTUSJUHISED
ET
Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida
ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote
mitteturvalisest või valest kasutamisest.
Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”,
nagu edaspidi kirjeldatud.
See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega
võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev
osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski
ärahoidmiseks.
OHT
Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid
vigastusi või surma.
ETTEVAATUST
Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid
või suuremaid kahjustusi tekitada.
Sise- ja väliseadetel näidatakse alljärgnevaid sümboleid.
(jaoks R32)
See sümbol näitab, et seade kasutab tuleohtlikku
külmutusainet. Kui külmutusagens lekib ja esineb
kokkupuude välise süüteallikaga, siis tekib tulekahjuoht.
See sümbol näitab, et kasutusjuhendit tuleks hoolikalt
lugeda.
See sümbol näitab, et teeninduspersonal peaks käitlema
seadet vastavalt paigaldusjuhendile.
See sümbol näitab, et on olemas teave, nagu kasutusvõi paigaldusjuhend.
3
ET
Olulised ohutusjuhised
OHT
Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige
toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.
Lapsed majapidamises
Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud
füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub
järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud
neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad
ei hakkaks seadmega mängima.
Kasutamine Euroopas
Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või
isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme
kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või
antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad
aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma
järelevalve.
Paigaldamine
•Ärge
•
paigaldage õhukonditsioneeri ebastabiilsele pinnale või
kohta, kust see võib alla kukkuda.
•Küsige
•
seadme paigaldamise või ümberpaigutamise kohta nõu
volitatud teeninduskeskusest.
•Paigaldage
•
juhtimisseadme paneel ja kate ohutult.
4
ET
•Ärge
•
paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mille läheduses on
kergesti süttivaid vedelikke või gaase, nt bensiini, propaani,
värvivedeldajaid vms.
•Veenduge,
•
et sise- ja välisseadmeid ühendav toru ja elektrikaabel
ei jääks õhukonditsioneeri paigaldamisel pinge alla.
•Kasutage
•
standardset kaitselülitit ja kaitset, mis vastavad
õhukonditsioneeri võimsusele.
•Ärge
•
laske süsteemi õhku või gaasi, mis ei sisalda spetsiaalset
jahutusainet.
•Lekete
•
kontrollimiseks ja õhu puhastamiseks kasutage
mittesüttivat gaasi (lämmastikku), suruõhu või süttiva gaasi
kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
•Sise•
ja välisseadme kaabliühendused peavad olema kindlalt
kinnitatud ning kaabel peab olema viidud nii, et see ei tekitaks
pinget seadmetel olevatele ühenduskohtadele. Valed või
ebakindlad ühendused võivad põhjustada ülekuumenemise või
tulekahju.
•Paigaldage
•
kaitselüliti ja automaatkaitselüliti enne
õhukonditsioneeri kasutusele võtmist.
•Ärge
•
ühendage maandusjuhet gaasitoru, piksevarda või telefoni
maandusjuhtme külge.
•Hoidke
•
kõik nõutud ventilatsiooniavad takistustevabad.
Kasutamine
•Kasutage
•
kindlasti vaid seadme osade nimekirjas olevaid osi. Ärge
mingil juhul püüdke seadet muuta.
•Ärge
•
laske lastel välisseadme otsa ronida või seda lüüa.
•Käidelge
•
patareid selleks ettenähtud kohas ja eemal tuleohust.
•Kasutage
•
vaid seadme sildil näidatud jahutusainet.
5
ET
•Ühendage
•
seade vooluvõrgust lahti, kui sellest eraldub lõhna,
suitsu või müra.
•Ärge
•
jätke õhukonditsioneeri lähedusse kergestisüttivaid aineid
nagu bensiini, benseeni või vedeldajaid.
•Pöörduge
•
volitatud teeninduskeskuse poole, kui õhukonditsioneer
on üleujutuse tõttu kannatada saanud.
•Ärge
•
kasutage õhukonditsioneeri pikaajaliselt väikeses, ebapiisava
ventilatsiooniga ruumis.
•Gaasilekke
•
(nt freooni, propaani, vedelgaasi vms) korral
ventileerige ruumi korralikult enne õhukonditsioneeri uuesti
kasutusele võtmist.
•Seadme
•
sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusesse või edasimüüja poole. Tugevate
puhastusainete kasutamine võib põhjustada korrosiooni või
kahjustada seadet.
•Kui
• ruumis kasutatakse küttekeha ja õhukonditsioneeri üheaegselt,
peab ruumis olema korralik ventilatsioon.
•Ärge
•
blokeerige õhu sissevõtu- ja väljavooluava.
•Ärge
•
pange õhukonditsioneeri töötamise ajal selle sissevõtu- või
väljavooluava ette käsi või muid esemeid.
•Veenduge,
•
et elektrikaabel ei oleks must, lõtv või katkine.
•Ärge
•
kunagi katsuge, kasutage ega hooldage õhukonditsioneeri
märgade kätega.
•Ärge
•
asetage elektrikaablile mingeid esemeid.
•Ärge
•
asetage elektrikaabli lähedusse küttekehi.
•Ärge
•
muutke ega pikendage elektrikaablit. Kriimustused või
katkised kohad elektrikaabli isolatsioonil võivad põhjustada
elektrilööki ning selline kaabel tuleks välja vahetada.
•Katkestage
•
vooluühendus koheselt elektrikatkestuste või
äikesetormi ajal.
6
ET
•Veenduge, et toitejuhe ei tuleks pistikust välja ega saaks
kahjustada, kui seade töötab.
•Ärge katsuge jahutustoru ega veetoru ega ühtegi välist osa, kui
seade töötab või koheselt pärast töötamist.
Hooldamine
•Ärge piserdage vett otse seadmele, kui te seda puhastate.
•Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.
Tehniline ohutus
•Volitusteta isikute poolt tehtavad paigaldus- ja parandustööd
võivad põhjustada ohtu teile ja teistele inimestele.
•Igaüks kes on seotud jahutussüsteemidega töötamise või sinna
sisenemisega peaks omama kehtivat sertifikaati, mis on
väljastatud tööstusharu akrediteeritud hindamisasutuse poolt, mis
tõestab nende kompetentsi külmainetega ohutult ja vastavalt
tööstuses tunnustatud hinnangukriteeriumitele ümber käimisel.
(jaoks R32)
•Hooldus tuleks läbi viia ainult seadme tootjapoolsete soovituste
kohaselt. Hooldus ja remont, mis nõuab teiste spetsialistide
kohalolekut, tuleb läbi viia kergesti süttivate külmainete
kasutamises kompetentsi omava inimese järelvalve all.(jaoks R32)
•Kasutusjuhendis toodud tehniline informatsioon on mõeldud
kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikutele, kes tunnevad
ohutusnõudeid ning kellel on vastavad tööriistad ja
testimisvahendid.
•Kõigi selles kasutusjuhendis leiduvate juhiste lugemata jätmine või
mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustumist, vigastusi ja/
või surma inimesele.
7
ET
•Seade
•
tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektritööde
regulatsioonidele.
•Kui
• elektrikaabel vajab väljavahetamist, tohib seda teha vaid
selleks volitatud personal ning kasutada tohib vaid originaalvaruosi.
•Seade
•
peab elektriohu vähendamiseks olema õigesti maandatud.
•Ärge
•
eemaldage pistikult maandusharu.
•Kui
• ühendate maandusega toitepistiku adapteri seinas olevasse
pistikupesasse, ei toimu maandust, kui selle katte kruvi ei ole
metallist, isoleerimata ning kui pistikupesa ei ole maja
elektrisüsteemiga maandatud.
•Kui
• teil on kahtlusi, kas õhukonditsioneer on õigesti maandatud,
laske seinakontakti ja kaitset kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
•Seadmes
•
kasutatud jahutusainet ja gaasi tuleb käidelda vastavalt
eritingimustele. Enne nende käitlemist küsige nõu kvalifitseeritud
spetsialistilt.
•Kui
• voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal,
teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu
ärahoidmiseks välja vahetada.
•Seadet
•
tuleks hoiustada hästiventileeritud kohas, kus ruumi suurus
vastab töötamise tehnilistes näitajatates välja toodud ruumi
suurusele. (jaoks R32)
•Seadet
•
tuleks hoiustada ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavad
avatud leegid (näiteks töötav gaasiseade) ning süttimisallikad
(näiteks töötab elektrisoojendi).
•Seadet
•
tuleb hoiustada nii, et hoida ära mehaaniliste kahjustuste
tekkimine.
8
ET
ETTEVAATUST
Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara
kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid
ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:
Paigaldamine
•Ärge
•
paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mis on avatud
meretuultele (meresoolale).
•Paigaldage
•
drenaažitoru korrektselt vee kondensaadi õigeks
äravooluks.
•Olge
•
õhukonditsioneeri lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
•Ärge
•
puudutage paigaldamise või parandustööde ajal lekkivat
jahutusainet.
•Transportige
•
õhukonditsioneeri kahe või enama inimese abil, või
kasutage tõstukit.
•Paigaldage
•
välisseade nii, et see oleks kaitstud otsese
päikesevalguse eest. Paigaldage siseseade nii, et selle peale ei
paistaks akendest otsest päikesevalgust.
•Käidelge
•
pärast paigaldamist või remonditöid pakkematerjal
(kruvid, naelad vms) see eelnevalt korralikkult pakkides.
•Paigaldage
•
õhukonditsioneeri välisseade kohta, kus selle müra või
heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul riskite naabritega
konflikti astumisega.
Kasutamine
•Eemaldage
•
kaugjuhtimispuldist patareid, kui te seda pikemat aega
ei kasuta.
9
ET
•Veenduge,
•
et enne õhukonditsioneeri kasutuselevõttu oleks
paigaldatud filter.
•Veenduge,
•
et pärast õhukonditsioneeri paigaldamist või
remontimist ei esineks jahutusvedeliku lekkeid.
•Ärge
•
pange õhukonditsioneeri peale mingeid esemeid.
•Ärge
•
kasutage kaugjuhtimispuldis erinevat tüüpi patareisid või
vanu ja uusi patareisid üheaegselt.
•Ärge
•
jätke õhukonditsioneeri tööle, kui niiskustase on väga kõrge,
või kui välisuks või aken on lahti jäetud.
•Ärge
•
kasutage kaugjuhtimispulti, kui selle patareid lekivad. Kui teie
riietele või nahale on sattunud patareidest lekkinud vedelikku,
peske see maha puhta veega.
•Ärge
•
laske inimestel, loomadel või taimedel jääda pikemaks ajaks
õhukonditsioneerist eralduva külma või kuuma õhu kätte.
•Kui
• te olete patareidest lekkinud vedelikku alla neelanud, loputage
suud põhjalikult ning pidage nõu arstiga.
•Äge
•
jooge õhukonditsioneerist eraldunud vett.
•Äge
•
kasutage toodet eriotstarbel, nt toidu, kunstiteoste vms
säilitamiseks. See õhukonditsioneer on mõeldud tavakasutuseks ja
mitte külmutusseadmena. Kahjustuste või vara hävimise oht.
•Ärge
•
laadige patareisid ega võtke neid lahti.
Hooldamine
•Äge
•
kunagi õhufiltrit eemaldades õhukonditsioneeri metallosi
puudutage.
•Kui
• puhastate, hooldate või parandate õhukonditsioneeri, kasutage
kõrgemal töötamiseks stabiilset tooli või redelit.
•Ärge
•
kunagi kasutage õhukonditsioneeri puhastamiseks tugevaid
puhastusaineid või lahuseid ning ärge piserdage sellele vett.
Kasutage pehmet lappi.
10
KASUTAMINE
ET
Märkused kasutamise kohta
Soovitused energia säästmiseks
••Ärge jahutage siseruume üleliia. See võib kahjustada teie tervist ja kulutab rohkem elektrienergiat.
••Õhukonditsioneeri kasutades katke aknad ereda päikese eest kardinate või rulooga.
••Hoidke õhukonditsioneeri kasutamise ajal uksed ja aknad kinni.
••Reguleerige õhuvoog vertikaalseks või horisontaalseks, et õhk siseruumis ringleks.
••Kasutage ventilaatori kiiret töötamist ruumi jahutamiseks või soojendamiseks vaid lühiajaliselt.
••Avage regulaarselt aknaid siseruumi õhutamiseks, kui kasutate õhukonditsioneeri pikemat aega
- õhu kvaliteet võib halveneda.
••Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. Tolm ja mustus võivad koguneda õhufiltrisse ja blokeerida
õhuvoogu, see nõrgendab jahutus- ja kuivatusfunktsioone.
Osad ja funktsioonid
Siseseade
Välisseade
Sisene ekraanikuva
9
8
1 Õhufilter
1 Õhu sissevõtu ventilaator
2 Õhu sissevõtt
2 Õhu väljalaske ventilaator
3 Eesmine kate
3 Alusplaat
4 Õhu väljalase
4 Toite- ja ühenduskaabel
5 Õhu deflektor (horisontaalne
klapp)
5 Äravooluvoolik
6 Õhu deflektor (vertikaalne
klapp)
6 Jahutustorustik
1 Soovitud temperatuur /
ruumitemperatuur
2 Sulatamine / Eelsoojendus
3 WiFi
4 Taimer
5 Sisse/välja
7 Sisse/välja nupp
8 Ekraan
9 Signaali vastuvõtja
TÄHELEPANU
••Töölampide arv ja asukoht võib õhukonditsioneeri eri mudelitel erineda.
••Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
11
ET
Kaugjuhtimispult
Töömeetod
Patareide sisestamine
Õhukonditsioneeri juhtimiseks suunake
kaugjuhtimispult õhukonditsioneeri paremal
küljel asuva vastuvõtja poole.
Kui kaugjuhtimispuldil olev ekraan muutub
tuhmiks, vahetage puldi patareid. Enne
kaugjuhtimispuldi kasutamist pange sellesse
AAA (1,5 V) patareid.
1
Eemaldage patareide kate.
2
Pange uued patareid sisse ja veenduge, et
+ ja - terminalid oleksid korrektselt
paigaldatud.
TÄHELEPANU
Kaugjuhtimispuldi hoidiku
paigaldamine
Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks paigaldage hoidik
kohta, kus ei oleks otsest päikesevalgust.
1
Valige turvaline ja lihtsasti ligipääsetav
asukoht.
2
Kinnitage hoidik 2 kruvi abil ja keerake
kruvikeerajaga kindlalt kinni.
12
••Kaugjuhtimispult võib mõjutada ka muid
elektroonikaseadmeid, kui see on nende poole
suunatud. Veenduge, et olete
kaugjuhtimispuldi suunanud õhukonditsioneeri
vastuvõtja poole.
••Korraliku töötamise tagamiseks puhastage
signaali edastaja ja -vastuvõtja pehme lapiga.
••Juhul kui tootel ei ole mõnda funktsiooni ette
nähtud, ei kostu puldil selle funktsiooni nupule
vajutamisel tootest ka helisignaali, v.a Õhuvoo
suunamine ( SWING ), Energia näit (kW [3 s]), Õhu
puhastamise funktsioon ( ).
ET
Kellaaja seadistamine
1
Sisestage patareid.
••Ekraani allosas vilgub ikoon.
2
Vajutage
minutid.
3
Vajutage SET/CANCEL nuppu
lõpetamiseks.
või
nuppu ja valige
Õhukonditsioneeri juhtimine ilma
kaugjuhtimispuldita
Kui kaugjuhtimispult ei ole kasutatav, saate
õhukonditsioneeri juhtida siseseadme nupu ON/
OFF abil.
1
Avage eesmine kate (Tüüp 2) või
horisontaalne klapp (Tüüp 1).
2
Vajutage ON/OFF nuppu.
Tüüp 1
TÄHELEPANU
••Sisse-/välja taimer on kasutusvalmis, kui
kellaaeg on sisestatud.
ON/OFF
°C/°F konverteerimisfunktsiooni
kasutamine (valikuline)
Tüüp 2
See funktsioon võimaldab valida ühikute °C ja
°F vahel.
••Vajutage ja hoidke all
sekundit.
SWING
℃↔℉ [5 s]
nuppu umbes 5
ON/OFF
TÄHELEPANU
••Kui horisontaalne klapp liiga kiiresti avaneb,
võib steppermootor katki olla.
••Ventilaatori kiirus on seadistatud liiga kiireks.
••Mudelid võivad olenevalt tüübist antud
omaduse osas erineda.
••Selle ON/OFF nupu abil ei ole temperatuuri
muutmine võimalik.
••Jahutavate & kütvate mudelite temperatuur on
seadistatud 22 °C kuni 24 °C juurde.
13
ET
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi abil on õhukonditsioneeri juhtimine mugavam.
saadaval Function
2
nupp
ekraan
-
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
Õhukonditsioneeri
sisse-/välja lülitamine.
Soovitud
toatemperatuuri
reguleerimine jahutus-,
kütmis- või
automaatsel
ümberlülitusrežiimil.
Jahutusrežiimi
valimine.
Kütterežiimi valimine.
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
Kirjeldus
Ühe
lahknemisega
Multi
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
JET
MODE
Kuivatusrežiimi
valimine.
Ventileerimisrežiimi
valimine.
Automaatse
ümberlülitusrežiimi/
automaatrežiimi
valimine.
Toatemperatuuri kiire
muutmine.
FAN
SPEED
Ventilaatori kiiruse
reguleerimine.
O
O
Õhuvoo suuna
muutmine vertikaalseks
või horisontaalseks.
O
O
MODE
RESET
SWING
SWING
TÄHELEPANU
••* Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.
••Ühendades Multi-välisseadmega, ei pruugi energianäidiku,
energiakontrollimise, vaikne ja nutidiagnoosimise funktsioonid toimida.
14
ET
saadaval Function
nupp
ekraan
Kirjeldus
2
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
-
TEMP
*
JET
MODE
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
CANCEL
1
kW [3 s]
SWING
SET UP
-
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
-
*LIGHT
OFF
ROOM
TEMP
°C↔°F
[5 s]
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
-
-
Õhukonditsioneeri
automaatne sisse-/
väljalülitamine soovitud
ajal.
Erifunktsioonide ja
taimeri seadistamine/
katkestamine.
Taimeri seadete
katkestamine.
Aja reguleerimine.
Siseseadme ekraani
heleduse
reguleerimine.
Toatemperatuuri näidu
kuvamine.
Ühiku °C või °F
valimine.
Õhuvoo suuna
reguleerimine.
Energiakulu näidu
kuvamine või peitmine.
Elektrienergia
säästmine.
Toote hooldusalase
info mugav
kontrollimine.
Ühe
lahknemisega
Multi
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
15
ET
saadaval Function
nupp
ekraan
Kirjeldus
2
*
*
FUNC.
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
-
SET
CANCEL
CANCEL
Multi
O
O
(valikuline) (valikuline)
O
X
O
O
O
O
DIAGNOSIS [5 s]
RESET
16
RESET
Õhu puhastamine
siseseadmesse
sisenevate osakeste
eemaldamise teel.
Välisseadme müra
vähendamine.
Siseseadmesse
kogunenud niiskuse
eemaldamine.
Kaugjuhtimispuldi
seadete lähtestamine.
Ühe
lahknemisega
TÄHELEPANU
••Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
••* Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.
••Vajutage SET/CANCEL nupule valitud FUNC kasutamiseks.
MANWAL TAS-SID
KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA
Aqra dan il-manwal tas-sid sew qabel tħaddem l-apparat u żommu għal-lest għarreferenza f'kull ħin.
Dan il-manwal hu l-verżjoni simplifikata tal-manwal oriġinali. Tista’ tikseb il-manwal
oriġinali minn www.lg.com.
TIP: IMMUNTAT MAL-ĦAJT
Traduzzjoni ta ‘l-istruzzjoni oriġinali
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
WERREJ
Dan il-manwal jista' jkun fih immaġni jew
kontenut differenti mill-mudell li inti xtrajt.
Dan il-manwal huwa suġġett għal reviżjoni
mill-manifattur.
STRUZZJONIJIET DWAR IS-SIGURTÀ.....................................3
Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà.......................................................... 4
TĦADDIM.....................................................................................11
Noti għat-Tħaddim......................................................................................... 11
Partijiet u Funzjonijiet..................................................................................... 11
Remote Control Bla Wajer............................................................................. 12
Notifika ta’ Informazzjoni dwar is-Softwer b’Sors Miftuħ
Biex tikseb il-kodiċi sors taħt GPL, LGPL, MPL, u liċenzji b’ sors miftuħ oħra, li jinsabu f’dan
il-prodott, jekk jogħġbok żur http://opensource.lge.com.
Flimkien mal-kodiċi sors, it-termini tal-liċenzja rreferuti kollha, ir-rinunzji tal-garanziji u n-notifiki
tad-drittijiet tal-awtur huma disponibbli biex jitniżżlu.
LG Electronics ser tipprovdi wkoll kodiċi ta’ sors miftuħ għalik fuq CD-ROM għal prezz li jkopri l-ispiża
biex titwettaq din id-distribuzzjoni (bħall-ispiża tal-midja, il-konsenja, u l-immaniġġjar) fuq talba
permezz ta’ email fuq opensource@lge.com. Din l-offerta hija valida għal perjodu ta’ tliet snin wara
l-aħħar konsenja ta’ dan il-prodott. Din l-offerta hija valida għal kull min jirċievi din l-informazzjoni.
STRUZZJONIJIET DWAR IS-SIGURTÀ
MT
Il-linji gwida dwar is-sigurtà li ġejjin huma maħsuba biex
jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn tħaddim
perikoluż jew inkorrett tal-prodott.
Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif
deskritt hawn taħt.
Dan is-simbolu jintwera sabiex jindika affarijiet u
tħaddim li jistgħu jikkawżaw riskju. Aqra l-parti b'dan
is-simbolu b'attenzjoni u segwi l-istruzzjonijiet sabiex
jiġi evitat riskju.
TWISSIJA
Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet
jista' jikkawża korriment serju jew mewt.
ATTENZJONI
Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet
jista' jikkawża korriment minuri jew ħsara lill-prodott.
Is-simboli li ġejjin qegħdin jidhru fuq l-unitajiet ta' ġewwa u ta'
barra. (għal R32)
Dan is-simbolu jindika li dan l-apparat juża refriġerant li
jaqbad. Jekk ikun hemm tnixxija ta' refriġerant u dan
ikun espost għal sors estern ta' tqabbid, ikun hemm
riskju ta' nar.
Dan is-simbolu jindika li l-Manwal tat-Tħaddim għandu
jinqara sew.
Dan is-simbolu jindika li persunal tas-servizz għandu
jkun qed iħaddem dan l-apparat b'referenza għallManwal ta' Installazzjoni.
Dan is-simbolu jindika li hemm informazzjoni disponibbli
bħall-Manwal tat-Tħaddim jew il-Manwal ta'
Installazzjoni.
3
MT
Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà
TWISSIJA
Biex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk
elettriku, korriment jew smit ta' persuni meta jintuża dan
il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż dawn li
ġejjin:
Tfal fid-Dar
Dan l-apparat mhuwiex maħsub għall-użu minn persuni (inkluż tfal)
b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta'
esperjenza u għarfien, sakemm ma jkunux ingħataw superviżjoni
jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli
għas-sigurtà tagħhom. It-tfal għandhom ikunu sorveljati sabiex ikun
żgurat li dawn ma jilagħbux mal-apparat.
Għall-użu fl-Ewropa:
Dan l-apparat jista' jintuża minn tfal b'età minn 8 snin ‘il fuq u minn
persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew
b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni
jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli
għas-sigurtà tagħhom u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal ma
għandhomx jilagħbu bl-apparat. It-tindif u l-manutenzjoni ma
għandhomx isiru mit-tfal mingħajr superviżjoni.
Installazzjoni
•Tinstallax
•
il-kundizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn
hemm il-periklu li jaqa'.
•Ikkuntattja
•
ċentru awtorizzat tal-manutensjoni meta qed tinstalla
jew tirriloka l-kundizzjonatur tal-arja.
•Installa
•
l-pannell u l-għatu tal-kaxxa tal-kontroll b'mod sigur.
4
MT
•Tinstallax
•
il-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn hemm maħżunin
likwidi li jieħdu n-nar jew gassijiet bħal petrol, propan, thinner
taż-żebgħa, eċċ.
•Kun
•
żgur li l-pajp u l-kejbil tal-enerġija li jgħaqqdu l-unitajiet ta'
ġewwa u ta' barra mhumiex issikkati wisq meta tinstalla
l-kundizzjonatur tal-arja.
•Uża
•
salvavita u fjus standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni
tal-kundizzjonatur tal-arja.
•Iddaħħalx
•
arja jew gass fis-sistema ħlief mar-refriġerant speċifiku.
•Uża
•
gass li ma jaqbadx (nitroġenu) sabiex tiċċekkja għat-tnixxija u
tneħħi l-arja; l-użu ta' arja kkompressata jew gass li jaqbad jista'
jikkawża nar jew splużjoni.
•It-tqabbid
•
tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom isiru sew, u l-kejbil
għandu jiġi mgħoddi kif suppost sabiex ma jkunx hemm forza li
tiġbed il-kejbil mit-terminals ta' konnessjoni. Konnessjonijiet ħżiena
jew laxki jistgħu jikkawżaw ġenerazzjoni ta' sħana jew nar.
•Installa
•
żbokk elettriku ddedikat u salvavita qabel ma tuża'
l-kundizzjonatur tal-arja.
•Tqabbadx
•
il-wajer tal-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti, jew
wajer tal-ert tat-telefon.
•Żomm
•
ftuħ ta' ventilazzjoni meħtieġa mingħajr ebda ostruzzjoni.
Tħaddim
•Agħmel
•
ċert li tuża dawk il-partijiet elenkati fil-lista tal-partijiet
tas-servis biss. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
•Kun
•
żgur li t-tfal qatt ma jitilgħu fuq jew jolqtu l-unità ta’ barra.
•Armi
•
l-batteriji f'post fejn ma hemmx periklu ta’ nar.
•Uża
•
r-refriġerant speċifikat fuq it-tikketta tal-kundizzjonatur tal-arja
biss.
5
MT
•Aqta’
•
l-provvista tal-enerġija jekk hemm xi ħoss, riħa, jew duħħan
ħiereġ mill-kundizzjonatur tal-arja.
•Tħallix
•
sustanzi li jaqbdu bħall-petrol, benżina, jew thinner qrib
il-kundizzjonatur tal-arja.
•Ikkuntattja
•
lil ċentru awtorizzat tal-manutensjoni meta
l-kundizzjonatur tal-arja jegħreq taħt ilmijiet tal-għargħar.
•Tużax
•
il-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'post
żgħir mingħajr ventilazzjoni xierqa.
•Fil-każ
•
ta' tnixxijiet tal-gass (bħal Freon, gass propan, gass LP,
eċċ) ivventila biżżejjed qabel ma tuża l-kundizzjonatur tal-arja
mill-ġdid.
•Biex
•
tnaddaf l-interjuri, ikkuntattja liċ-ċentru tal-manutensjoni
awtorizzat jew lil mingħand min xtrajtu. L-użu ta' deterġenti ħarxa
jista' jikkawża korrużjoni jew ħsara lill-unità.
•Agħmel
•
ċert li tivventila biżżejjed meta l-kundizzjonatur tal-arja u
apparat tat-tisħin bħall-ħiter jintużaw fl-istess ħin.
•Timblukkax
•
id-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
•Iddaħħalx
•
idejn jew oġġetti oħra fl-iżbokk tad-dħul jew tal-ħruġ
tal-arja waqt li jkun qed jaħdem il-kundizzjonatur tal-arja.
•Kun
•
żgur li l-kejbil tal-elettriku mhuwiex maħmuġ, laxk, jew
maqsum.
•Qatt
•
tmiss, tħaddem, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn
imxarrba.
•Tpoġġix
•
kwalunkwe oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
•Tpoġġix
•
ħiter jew apparati għat-tisħin oħrajn qrib il-kejbil talelettriku.
•Timmodifikax
•
jew testendi il-kejbil tal-elettriku. Grif jew iżolament li
qed jitqaxxar fuq il-kejbils tal-elettriku jistgħu jirriżultaw f'nar jew
f'xokk elettriku, u għandhom jinbidlu.
•Aqta’
•
l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ ta' qtugħ tad-dawl jew
maltempata bir-ragħad.
6
MT
•Attent
•
li tiżgura li il-kejbil tad-dawl ma jistax jinġibed ‘il barra jew
isilu xi ħsara waqt l-operazzjoni.
•Tmisx
•
il-pajp refriġerant jew il-pajp tal-ilma jew kwalunkwe partijiet
interni waqt li waqt li l-junit ukun qed jaħdem jew mill-ewwel wara
l-operazzjoni.
Manutenzjoni
•Tnaddafx
•
l-apparat billi tisprejja l-ilma direttament fuq il-prodott.
•Qabel
•
tnaddaf jew tagħmel il-manutenzjoni, skonnettja l-provvista
tal-enerġija u stenna sakemm jieqaf il-fann.
Sigurtà Teknika
•L-installazzjoni
•
jew it-tiswijiet magħmula minn persuni mhux
awtorizzati jistgħu jkunu ta' riskju għalik u għall-oħrajn.
•Kull
•
persuna li taħdem fuq jew tiftaħ ċirkwiti refriġeranti għandu
jkollha ċertifikat validu minn awtorità t'evalwazzjoni akkreditata
fl-industrija, li tawtorizza l-kompetenza tiegħu/ tagħha biex tagħmel
użu mir-refriġeranti b'sigurtà bi qbil mal-valutazzjoni ta'
speċifikazzjoni rikonoxxuta mill-industrija. (għal R32)
•Xogħol
•
ta' manutenzjoni għandu jsir biss kif rakkomandat millmanifattur tat-tagħmir. Waqt xogħlijiet ta' manutenzjoni u tiswijijiet li
jinħtieġu l-għajnuna ta' persunal oħra mħarġa, għandhom jitwettqu
taħt is-superviżjoni ta' persuna kompetenti fl-użu ta' refriġeranti li
jistgħu jaqbdu.(għal R32)
•L-informazzjoni
•
li hemm fil-manwal hija intiża għall-użu minn
tekniku tal-manutensjoni kwalifikat li hu familjari mal-proċeduri
tas-sigurtà u mgħammar bl-għodod u strumenti tal-ittestjar xierqa.
•In-nuqqas
•
ta' qari u li jiġu segwiti l-istruzzjonijiet kollha f'dan ilmanwal jista' jirriżulta f'funzjonament ħażin tat-tagħmir, ħsara
lill-proprjetà, korriment personali u/jew mewt.
7
MT
•L-apparat
•
għandu jiġi installat skont ir-regolamenti nazzjonali
għat-tqegħid tal-wajers.
•Meta
•
l-wajer tal-elettriku jkun jeħtieġ li jiġi sostitwit, ix-xogħol ta'
sostituzzjoni għandu jsir minn persunal awtorizzat li juża partijiet
ta' sostituzzjoni ġenwini biss.
•Dan
•
l-apparat għandu jkun ertjat sew biex jiġi mminimizzat ir-riskju
ta' xokk elettriku.
•Taqtax
•
jew tneħħi il-vireg tal-ertjar mill-plagg tad-dawl.
•It-twaħħil
•
tat-terminal tal-ert tal-adapter mal-vit tal-għatu talkontenitur tal-ħajt ma jertjax l-apparat sakemm il-vit tal-għatu ma
jkunx tal-metall, ma jkunx insulat, u l-kontenitur tal-ħajt huwa ertjat
permezz tal-wajers tad-dar.
•Jekk
•
għandek xi dubju jekk il-kundizzjonatur tal-arja huwiex ertjat
sew, kellem lil tekniku kwalifikat sabiex jiċċekkja l-kontenitur talħajt u ċ-ċirkwit.
•Ir-refriġerant
•
u l-gass tal-infiħ tal-insulazzjoni użati fl-apparat
jeħtieġu proċeduri speċjali ta’ rimi. Ikkonsulta aġent talmanutensjoni jew persuna kwalifikata simili qabel ma tarmihom.
•Jekk
•
il-wajer tal-provvista huwa bil-ħsara, għandu jiġi sostitwit
mill-manifattur jew mill-aġenti tal-manutensjoni tiegħu jew minn
persuna kwalifikata simili sabiex jiġi evitat il-periklu.
•L-apparat
•
għandu jkun maħzun f'żona b'ventilazzjoni tajba fejn
id-daqs tal-ispazju jkun jikkorrispondi għall-erja tal-kamra hekk kif
inhu speċifikat biex jitħaddem. (għal R32)
•L-apparat
•
għandu jkun maħżun f'kamra li fiha ma jkunx hemm
fjammi mikxufa li qegħdin jintużaw kontinwament (bħal tagħmir li
jaħdem bil-gass) u sorsi ta' tqabbid (bħal ħijter tal-elettriku
mixgħul).
•L-apparat
•
għandu jiġi maħżun sabiex tevita ħsara mekkanika.
8
MT
ATTENZJONI
Biex jitnaqqas ir-riskju ta' korriment minuri lill-persuni,
funzjonament ħażin, jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta
jintuża dan il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż
dawn li ġejjin:
Installazzjoni
•Tinstallax
•
il-kundizzjonatur tal-arja f'żona fejn hu espost
direttament għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).
•Installa
•
l-pajp tad-drejn għat-tneħħija tal-kondensazzjoni tal-ilma kif
suppost.
•Oqgħod
•
attent/a meta tispakkja jew tinstalla l-kundizzjonatur
tal-arja.
•Tmissx
•
ir-refriġerant li jkun qed inixxi waqt l-installazzjoni jew
it-tiswija.
•Ittrasporta
•
l-kundizzjonatur tal-arja permezz ta' żewġ persuni jew
aktar jew uża forklifter.
•Installa
•
l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl dirett
tax-xemx. Tqiegħedx l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta
direttament għad-dawl tax-xemx permezz tat-twieqi.
•Armi
•
b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer jew
batteriji li jużaw imballaġġi xierqa wara l-installazzjoni jew tiswija.
•Installa
•
l-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn il-ħsejjes mill-unità ta'
barra jew dħaħen tal-egżost ma jkunux ta' inkonvenjent għallġirien. In-nuqqas ta' dan jista' jirriżulta f'inkwiet mal-ġirien.
Tħaddim
•Neħħi
•
l-batteriji jekk ir-remote control ma jkunx se jintuża għal
perjodu estiż taż-żmien.
9
MT
•Agħmel
•
ċert li l-filtru hu installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur
tal-arja.
•Agħmel
•
ċert li tiċċekkja jekk hemmx tnixxija tar-refriġerant wara li
tinstalla jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja.
•Tpoġġi
•
ebda oġġett fuq il-kundizzjonatur tal-arja.
•Qatt
•
tħallat tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma ma' dawk
ġodda fir-remote control.
•Tħallix
•
il-kundizzjonatur tal-arja jaħdem għal ħin twil meta l-umdità
tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallew miftuħin.
•Ieqaf
•
uża r-remote control jekk hemm tnixxija tal-fluwidu filbatterija. Jekk ħwejjġek jew il-ġilda tiegħek ġew esposti għallfluwidu tal-batterija li qed inixxi, laħlaħ bl-ilma nadif.
•Tesponix
•
lin-nies, l-annimali, jew pjanti għar-riħ kiesaħ jew sħun
mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi estiżi ta' żmien.
•Jekk
•
il-fluwidu tal-batterija li qed inixxi jinbela', aħsel il-ġewwieni
tal-ħalq sew u kellem tabib.
•Tixrobx
•
l-ilma skulat mill-kundizzjonatur tal-arja.
•Tużax
•
il-prodott għal għanijiet speċjali, bħall-ippreservar tal-ikel,
xogħol tal-arti u eċċ. Dan hu kundizzjonatur tal-arja għal għanijiet
tal-konsumatur, mhux sistema preċiża ta' refriġerazzjoni. Hemm
riskju ta' ħsara jew telf ta' proprjetà.
•Terġax
•
tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.
Manutenzjoni
•Qatt
•
tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta
tneħħi l-filtru tal-arja.
•Uża
•
banketta b'saħħitha jew sellum meta tnaddaf, tagħmel ilmanutenzjoni, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja fl-għoli.
•Qatt
•
tuża aġenti tat-tindif qawwijin jew solventi meta tnaddaf
il-kundizzjonatur tal-arja jew tisprejja l-ilma. Uża ċarruta ħafifa.
10
TĦADDIM
MT
Noti għat-Tħaddim
Suġġeriment għall-Konservazzjoni tal-Enerġija
••Tkessaħħx ġewwa żżejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar elettriku.
••Imblokka d-dawl tax-xemx bi blinds jew b'purtieri meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
••Agħlaq il-bibien jew twieqi sew meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
••Aġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikalment jew orizzontalment sabiex tiċċirkola l-arja ta’ ġewwa.
••Żid il-veloċità tal-fann biex tkessaħ jew issaħħan l-arja ta’ ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta’ żmien.
••Iftaħ it-twieqi regolarment sabiex tivventila l-arja ta' ġewwa peress li l-kwalità tal-arja tista’ tiddeterjora jekk
il-kundizzjonatur tal-arja jintuża għal ħinijiet twal.
••Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. It-trab u l-impuritajiet li jinġemgħu fil-filtru tal-arja jistgħu
jimblokkaw il-fluss tal-arja jew idgħajfu l-funzjonijiet tat-tkessieħ/deumidifikazzjoni.
Partijiet u Funzjonijiet
Unità ta’ Ġewwa
Unità ta’ Barra
Skrin ta' Ġewwa
9
8
1 Filtru tal-Arja
1 Ventijiet tad-Dħul tal-Arja
2 Dħul tal-Arja
2 Ventijiet tal-Ħruġ tal-Arja
3 Għatu ta' Quddiem
3 Pjanċa ta’ bażi
4 Żbokk tal-Arja
5 Diflettur tal-Arja (Luver
orizzontali)
6 Diflettur tal-Arja (Luver vertikali)
1 Temperatura mixtieqa /
Temperatura tal-kamra
2 Tidwib tas-silġ / Pre-tisħin
3 Wi-Fi
4 Il-kejbil tal-provvista tal-elettriku
4 Ħin
5 Drain Hose
5 Mixgħul/mitfi
6 Pajping għat-tkessiħ
7 Buttuna On/Off
8 Skrin
9 Riċevitur tas-Sinjali
NOTA
••In-numru u l-post tal-lampi tat-tħaddim jistgħu jvarjaw skont il-mudell tal-kundizzjonatur tal-arja.
••Din il-karatteristika tista’ tinbidel skont it-tip ta' mudell.
11
MT
Remote Control Bla Wajer
Metodu ta' ħidma
Meta Ddaħħal il-Batteriji
Ipponta r-remote control lejn ir-riċevitur tas-sinjal
fuq in-naħa leminija tal-kundizzjonatur tal-arja
sabiex tħaddmu.
Jekk l-iskrin tal-wiri tar-remote control jibda jiċċara,
ibdel il-batteriji. Daħħal batteriji AAA (1.5 V) qabel
ma tuża r-remote control.
1
Neħħi l-għatu tal-batteriji.
2
Daħħal il-batteriji l-ġodda u agħmel ċert li
t-terminals + u - tal-batteriji huma installati
tajjeb.
NOTA
••Ir-remote control jista' jħaddem apparti elettroniċi
oħrajn jekk ikun ippuntat lejhom. Agħmel ċert li
qed tipponta r-remote control lejn ir-riċevitur
tas-sinjal tal-kundizzjonatur tal-arja.
••Għal tħaddim tajjeb, uża ċarruta ratba biex
tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjal.
Installazzjoni tal-Ħolder tar-Remote
Control
Biex tipproteġi r-remote control, installa l-ħolder fejn
ma hemmx dawl tax-xemx dirett.
1
Agħżel post sigur u fejn tilħqu faċilment.
2
Waħħal il-ħolder permezz ta' żewġ viti mwaħħla
sew b'tornavit.
12
••F’każ li funzjoni ma tkunx provduta fil-prodott,
l-ebda sinjal ta’ ħoss ma joħroġ mill-prodott meta
buttuna għal funzjoni bħal din fuq ir-remote
control tiġi magħfusa għajr għall-funzjonijiet
tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja ( SWING ), Displej
t’Enerġija (kW [3 s]), Purifikazzjoni tal-Arja (
).
MT
Konfigurazzjoni tal-Ħin Attwali
1
2
3
Daħħal il-Batteriji.
••L-ikona ta' hawn taħt itteptep fin-naħa ta' isfel
tal-iskrin.
Agħfas il-buttuna
il-minuti.
jew
biex tagħżel
Agħfas il-buttuna SET/CANCEL sabiex tlesti.
Tħaddim tal-Kundizzjonatur tal-Arja
Mingħajr ir-Remote Control
Tista' tuża l-buttuna ON/OFF tal-unità ta' ġewwa
biex tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja meta
r-remote control ma jkunx disponibbli.
1
Iftaħ l-għatu ta’ quddiem (Tip2) jew il-qala'
orizzontali (Tip1).
2
Agħfas il-buttuna ON/OFF.
Tip1
NOTA
••It-Timer On/Off huwa disponibbli wara
l-konfigurazzjoni tal-ħin attwali.
ON/OFF
L-użu tal-Funzjoni tal-Konverżjoni
°C/°F (Fakultattiv)
Tip2
Din il-funzjoni tibdel il-unit bejn °C u °F
••Agħfas u żomm il-buttuna
5 sekondi.
SWING
℃↔℉ [5 s]
għal madwar
ON/OFF
NOTA
••Il-mutur li jdur f'intervalli jista' jinkiser, jekk il-qala'
orizzontali tiftaħ malajr.
••Il-veloċità tal-fann hija kkonfigurata għal għolja.
••Din il-karatteristika tista’ tinbidel skont it-tip ta'
mudell.
••It-temperatura ma tistax tinbidel meta tuża din
il-buttuna ta' emerġenza li ON/OFF.
••Għal mudelli li jkessħu u li jsaħħnu, it-temperatura
hija kkonfigurata minn 22 °C għal 24 °C
13
MT
L-użu tar-Remote Control Bla Wajer
Tista’ tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja b'mod aktar konvenjenti permezz tar-remote control.
Funzjoni disponibbli
Buttuna
2
Displej
O
O
O
FAN
SPEED
Sabiex taġġusta
t-temperatura mixtieqa
tal-kamra fil-modalità
tat-tkessiħ, tat-tisħin jew
ta' bidla awtomatika.
JET
MODE
Sabiex tagħżel
il-modalità tat-tkessiħ.
O
O
Sabiex tagħżel
il-modalità tat-tisħin.
O
O
Sabiex tagħżel
il-modalità taddeumidifikazzjoni.
O
O
Sabiex tagħżel
il-modalità tal-fann.
O
O
Sabiex tagħżel
il-modalità tal-bidla
awtomatika/tħaddim
awtomatiku.
O
O
JET
MODE
Sabiex tbiddel ittemperatura tal-kamra
malajr.
O
O
FAN
SPEED
Sabiex taġġusta
l-veloċità tal-fann.
O
O
Sabiex taġġusta
d-direzzjoni tal-fluss
tal-arja vertikalment jew
orizzontalment.
O
O
*
TEMP
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
Multi
O
*
*
maqsum
singolari
Biex tixgħel/titfi
l-kundizzjonatur tal-arja.
-
MODE
Deskrizzjoni
tal-Iskrin
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
MODE
CANCEL
RESET
SWING
SWING
NOTA
••* il-buttuni jistgħu jkunu differenti skont it-tip ta’ mudell.
••Meta mqabbad mat-tagħmir Multi Outdoor, il-funzjoni tal-Wiri ta’ Enerġija,
Kontroll tal-Enerġija, d-Dijanjożi Intelliġenti u Silenzjuża jista’ jkun li ma
jaħdmux.
14
MT
Funzjoni disponibbli
Buttuna
Displej
2
*
O
-
Sabiex tikkonfigura/
tikkanċella l-funzjonijiet
speċjali u t-timer.
O
O
-
Sabiex tikkanċella
s-settings tat-timer.
O
O
-
Sabiex taġġusta l-ħin.
O
O
-
Sabiex tikkonfigura
l-luminożità tal-iskrin fuq
l-unità ta' ġewwa.
O
O
ROOM
TEMP
Sabiex turi t-temperatura
tal-kamra.
O
O
°C↔°F
[5 s]
Sabiex tibdel il-unit bejn
°C u °F
O
O
*COMFORT
AIR
Sabiex taġġusta l-fluss
tal-arja sabiex tibdel
id-direzzjoni tar-riħ.
O
O
Sabiex tikkonfigura jekk
turix jew le
l-informazzjoni rigward
l-enerġija.
O
X
*ENERGY
CTRL
Sabiex iġġib l-effett
tal-iffrankar tal-enerġija.
O
X
DIAGNOSIS
[5 s]
Sabiex tiċċekkja
l-informazzjoni
tal-manutenzjoni ta'
prodott b'mod
konvenjenti.
O
X
SET/
CANCEL
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
Multi
O
FAN
SPEED
MODE
maqsum
singolari
Sabiex tixgħel/titfi
l-kundizzjonatur tal-arja
b'mod awtomatiku fil-ħin
mixtieq.
TIMER
*
Deskrizzjoni
tal-Iskrin
*LIGHT
OFF
kW
[3 s]
-
-
15
MT
Funzjoni disponibbli
Buttuna
Displej
2
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
-
SET
CANCEL
CANCEL
Multi
O
O
(Fakultattiv) (Fakultattiv)
Sabiex tnaqqas il-ħoss
mill-unitajiet ta' barra.
O
X
Sabiex tneħħi l-indewwa
ġġenerata fl-unità ta’
ġewwa.
O
O
Sabiex tinizjalizza
l-konfigurazzjoniet
tar-remote control.
O
O
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
RESET
16
RESET
maqsum
singolari
Sabiex tippurifika l-arja
billi tneħħi l-frak li jidħlu
fl-unità ta' ġewwa.
FUNC.
*
Deskrizzjoni
tal-Iskrin
NOTA
••Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.
••* il-buttuni jistgħu jkunu differenti skont it-tip ta’ mudell.
••Agħfas il-buttuna SET/CANCEL sabiex tħaddem il-FUNC li għażilt.
MANUALUL UTILIZATORULUI
APARAT
DE AER
CONDIȚIONAT
Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și
păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.
Acest manual este versiunea simplificata a manualului original. Puteți obține
manualul original de la www.lg.com.
TIP: MONTAT PE PERETE
Traducerea instrucţiunii iniţiale
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
CUPRINS
Acest manual poate conține imagini sau
detalii care diferă față de modelul
achiziționat.
Acest manual este supus revizuirii de către
producător.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ........................................ 3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE...................................4
OPERARE............................................................................ 11
Note pentru operare.............................................................................. 11
Piese şi funcţii........................................................................................ 11
Telecomanda.........................................................................................12
Informaţii de notificare privind software-ul open source
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt
conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind
garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru
descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere
costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de
procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este
valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această
ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
RO
Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni
riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea
nesigură sau incorectă a produsului.
Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”,
după cum se descrie mai jos.
Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și
operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție
partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile
pentru a evita riscul.
AVERTISMENT
Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate
provoca vătămarea gravă sau decesul.
ATENŢIE
Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate
provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.
Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de
exterior. (pentru R32)
Acest simbol indică faptul că acest aparat folosește un
agent frigorific inflamabil. În cazul în care agentul
frigorific prezintă scurgeri și este expus la o sursă de
aprindere externă, există riscul de incendiu.
Acest simbol indică faptul că Manualul de utilizare
trebuie citit cu atenție.
Acest simbol indică faptul că o persoană autorizată
trebuie să utilizeze acest echipament în conformitate cu
Manualul de instalare.
Acest simbol indică faptul că există informații
disponibile, precum Manualul de utilizare sau Manualul
de instalare.
3
RO
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces,
electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la
utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de
precauție, inclusiv următoarele:
Copiii din gospodărie
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în
care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța
lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
Pentru utilizarea în Europa:
Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de
8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care
sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea
aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii
nesupravegheaţi.
Instalare
•Nu
• instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă
sau într-un loc din care este în pericol să cadă.
•Contactați
•
un centru autorizat de service pentru instalarea sau
mutarea aparatului de aer condiționat.
•Instalați
•
corect panoul și capacul tabloului de comandă.
4
RO
•Nu
• instalați aparatul de aer condiționat în spații în care sunt
depozitate lichide sau gaze inflamabile, cum ar fi benzină, propan,
diluant pentru vopsea etc.
•Asigurați-vă
•
că țeava și cablul de alimentare ce conectează
unitățile de interior și de exterior nu sunt forțate la instalarea
aparatului de aer condiționat.
•Utilizați
•
un disjunctor standard și o siguranță fuzibilă conforme cu
puterea nominală a aparatului de aer condiționat.
•Nu
• introduceți aer sau gaz în sistem, ci numai agentul frigorific
specific.
•Utilizați
•
un gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica etanșeitatea și
a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazelor
inflamabile poate provoca un incendiu sau o explozie.
•Cablajele
•
de legătură între unitatea interioară și cea exterioară
trebuie bine fixate, iar traseul cablului trebuie ales astfel încât să
nu existe o forță care să tragă cablul din bornele de conectare.
Conexiunile necorespunzătoare sau slabe pot genera căldură sau
incendii.
•Instalați
•
o priză și un disjunctor dedicate înainte de a utiliza
aparatul de aer condiționat.
•Nu
• conectați firul de împământare la o țeavă de gaze, un
paratrăsnet sau la un cablu de împământare pentru telefon.
•Nu
• acoperiți niciunul dintre orificiile de ventilație necesare.
Operare
•Aveți
•
grijă să folosiți numai piesele enumerate în lista pieselor de
schimb. Nu încercați niciodată să modificați aparatul.
•Nu
• lăsați copiii să se cațăre pe unitatea exterioară sau să o
lovească.
•Eliminați
•
bateriile într-un loc în care nu există pericol de incendiu.
•Utilizați
•
numai agentul frigorific specificat pe eticheta aparatului de
aer condiționat.
5
RO
•Opriți
•
alimentarea dacă observați zgomote, mirosuri sau fum la
aparatul de aer condiționat.
•Nu
• lăsați în apropierea aparatului de aer condiționat substanțe
inflamabile cum ar fi benzină, benzen sau diluant de vopsea.
•Contactați
•
un centru autorizat de service dacă aparatul de aer
condiționat este afectat de apă la inundații.
•Nu
• utilizați un timp îndelungat aparatul de aer condiționat într-un
spațiu mic, fără aerisire corespunzătoare.
•În
• cazul unei scurgeri de gaz (cum ar fi freon, propan, GPL etc.)
ventilați suficient încăperea înainte de a folosi din nou aparatul de
aer condiționat.
•Contactați
•
un centru autorizat de service sau distribuitor pentru
curățarea aparatului în interior. Utilizarea unor detergenți agresivi
poate provoca deteriorarea sau coroziunea aparatului.
•Aveți
•
grijă să ventilați suficient încăperea atunci când sunt folosite
simultan aparatul de aer condiționat și un aparat de încălzire.
•Nu
• blocați admisia sau refularea de aer.
•Nu
• introduceți mâinile sau alte obiecte în admisia sau refularea de
aer în timpul funcționării aparatului de aer condiționat.
•Verificați
•
cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau defect.
•Nu
• atingeți, nu operați și nu reparați aparatul de aer condiționat cu
mâinile ude.
•Nu
• așezați nici un obiect pe cablul de alimentare.
•Nu
• așezați radiatoare sau alte aparate de încălzit în apropierea
cablului de alimentare.
•Nu
• modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile de
pe izolație sau izolația desprinsă a cablului de alimentare poate
duce la incendiu sau electrocutare, și acesta trebuie înlocuit.
•Întrerupeți
•
imediat alimentarea în cazul unei pene de curent sau în
caz de furtună.
6
RO
•Aveți grijă și asigurați cablul de alimentare să nu poată fi scos sau
deteriorat în timpul funcționării.
•Nu atingeți țeava de refrigerent sau țeava de apă sau orice
component intern în timp ce unitatea funcționează sau imediat
după operare.
Întreținerea
•Nu curățați aparatul prin stropire directă cu apă.
•Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de
alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.
Siguranța tehnică
•Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate
poate prezenta pericole pentru dvs și pentru alte persoane.
•Orice persoană care manipulează sau modifică un circuit de agent
frigorific trebuie să dețină un certificat valabil din partea unei
autorități de evaluare acreditate de industrie, care autorizează
competența acesteia pentru manipularea în siguranță a aagenților
frigorifici, în conformitate cu anumite specificații de evaluare
recunoscute de industrie. (pentru R32)
•Reparațiile vor fi efectuate conform recomandărilor producătorului
de echipament. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența
altor persoane specializate vor fi efectuate sub supravegherea
persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.
(pentru R32)
•Informațiile conținute în acest manual sunt destinate utilizării de
către un tehnician de service calificat, care este familiarizat cu
procedurile de siguranță și echipat cu uneltele și instrumentele de
testare corespunzătoare.
•Necitirea și nerespectarea tuturor instrucțiunilor din prezentul
manual pot duce la defectarea aparatului, pagube materiale,
vătămări corporale și/sau deces.
7
RO
•Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările
naționale privind instalațiile electrice.
•Atunci când cablul de alimentare trebuie înlocuit, lucrarea de
înlocuire trebuie efectuată de personal autorizat, folosind exclusiv
piese de schimb originale.
•Acest aparat trebuie împământat în mod corespunzător pentru a
minimiza riscul de electrocutare.
•Nu tăiați și nu îndepărtați borna de împământare de la fișa de
alimentare.
•Cuplarea bornei de împământare a adaptorului la șurubul măștii
prizei de perete nu împământează aparatul decât dacă șurubul
este metalic, neizolat, iar priza de perete este împământată prin
cablajul casei.
•Dacă aveți vreun dubiu că aparatul de aer condiționat este
împământat în mod corespunzător, solicitați unui electrician
calificat să verifice priza și circuitul.
•Agentul frigorific și gazul de expandare al izolației utilizate în
aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un
agent de service sau o persoană cu o calificare similară pentru a
le elimina.
•Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea
pericolelor, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agenții
săi de service, sau de către persoane cu o calificare similară.
•Aparatul trebuie depozitat într-un spațiu bine aerisit, în care
dimensiunea camerei corespunde cu cea specificată în vederea
funcționării. (pentru R32)
•Aparatul trebuie depozitat într-o cameră fără flăcări deschise în
mod frecvent (de exemplu, un aparat care funcționează cu gaz) și
fără surse de aprindere (de exemplu, un dispozitiv de încălzire
electric).
•Aparatul trebuie depozitat în vederea prevenirii daunelor
mecanice.
8
RO
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor,
riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a
altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri
elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:
Instalare
•Nu
• instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă în care este
expus direct la briza marină (stropi de apă sărată).
•Instalați
•
furtunul de scurgere în mod corespunzător pentru
drenarea liberă a condensului.
•Despachetați
•
și instalați cu atenție aparatul de aer condiționat.
•Nu
• atingeți agentul frigorific scurs în timpul instalării sau
reparațiilor.
•Transportați
•
aparatul de aer condiționat folosind două persoane
sau un stivuitor.
•Instalați
•
unitatea de exterior astfel încât să fie ferit ă de lumina
solară directă. Nu instalați unitatea de interior într-o zonă în care
este expus ă direct la lumina solară prin ferestre.
•După
•
instalare sau reparații eliminați în siguranță materiale de
ambalare precum șuruburi, cuie sau baterii, folosind ambalaje
corespunzătoare.
•Instalați
•
aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul
sau emisiile unității de exterior nu deranjează vecinii. În caz
contrar, există riscul unui conflict cu vecinii.
Operare
•Scoateți
•
bateriile din telecomandă dacă aceasta urmează să nu fie
utilizată un timp îndelungat.
9
RO
•Asigurați-vă
•
că filtrul este instalat înainte de a porni aparatul de
aer condiționat.
•Asigurați-vă
•
că nu există vreo scurgere de agent frigorific, după
instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
•Nu
• așezați nici un obiect pe aparatul de aer condiționat.
•Nu
• folosiți simultan baterii de tipuri diferite sau baterii vechi și noi
în telecomandă.
•Nu
• lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze un timp
îndelungat atunci când umiditatea este foarte ridicată sau când
ușa sau fereastra au fost lăsate deschise.
•Nu
• mai folosiți telecomanda dacă din baterii s-a scurs lichid. Dacă
pielea sau hainele au intrat în contact cu lichidul scurs din baterii,
spălați cu apă curată.
•Nu
• expuneți un timp îndelungat persoane, animale sau plante la
curentul de aer cald sau rece de la aparatul de aer condiționat.
•Dacă
•
lichidul din baterii a fost înghițit, spălați bine interiorul gurii
cu multă apă și consultați un medic.
•Nu
• beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
•Nu
• utilizați produsul pentru scopuri speciale, cum ar fi conservarea
alimentelor, lucrări de artă etc. Acesta este un aparat de aer
condiționat pentru uz casnic, nu un sistem de refrigerare de
precizie. Există riscul deteriorării sau distrugerii bunurilor.
•Nu
• reîncărcați și nu dezasamblați bateriile.
Întreținerea
•Nu
• atingeți părțile metalice ale aparatului de aer condiționat atunci
când îndepărtați filtrul de aer.
•Utilizați
•
un scaun sau o scară solidă la curățarea, întreținerea sau
repararea aparatului de aer condiționat aflat la înălțime.
•Nu
• utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți agresivi și nici
nu stropiți cu apă atunci când curățați aparatul de aer condiționat.
Utilizați o lavetă moale.
10
OPERARE
RO
Note pentru operare
Sugestie pentru economisirea energiei
••Nu răciți excesiv încăperile. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătate și consumă mai multă
electricitate.
••Blocați lumina solară cu storuri sau draperii atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
••Țineți ușile și ferestrele bine închise atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
••Reglați direcția curentului de aer vertical sau orizontal, pentru circularea aerului din încăpere.
••Măriți viteza ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul.
••Deschideți în mod regulat ferestrele pentru ventilarea aerului din încăpere, a cărui calitate se poate
deteriora dacă aparatul de aer condiționat este folosit un timp îndelungat.
••Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. Praful și impuritățile adunate în filtrul de aer pot bloca
fluxul de aer și pot afecta funcțiile de răcire/dezumidificare.
Piese şi funcţii
Unitate de interior
Unitate de exterior
Ecran de interior
9
8
1 Filtru de aer
1 Deschiderile admisiei de aer
2 Admisie de aer
2 Deschiderile refulării de aer
3 Capac frontal
3 Placă de bază
4 Refulare de aer
4 Cablu de alimentare
5 Deflector de aer (clapetă
orizontală)
5 Furtun de scurgere
6 Deflector de aer (fantă
verticală)
6 Conducte refrigerent
1 Temperatura dorită /
Temperatura camerei
2 Decongelare / Preîncălzire
3 Wi-Fi
4 Temporizator
5 Pornire/oprire
7 Buton de pornire/oprire
8 Afișaj
9 Receptor semnal
NOTĂ
••Numărul și amplasamentul lămpilor de operare poate fi diferit, în funcție de modelul de aparat de
aer condiționat.
••Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
11
RO
Telecomanda
Metoda de operare
Introducerea bateriilor
Orientați telecomanda spre receptorul de
semnal aflat în partea dreaptă a aparatului de
aer condiționat, pentru a-l opera.
Dacă afișajul telecomenzii începe să se vadă
slab, înlocuiți bateriile. Introduceți baterii AAA
(1,5 V) înainte de a utiliza telecomanda.
1
Îndepărtați capacul bateriilor.
2
Introduceți bateriile noi și verificați bornele +
și – ale bateriilor să fie instalate corect.
Instalarea suportului telecomenzii
Pentru a proteja telecomanda, instalați suportul
la loc ferit de lumina directă a soarelui.
1
Alegeți un loc sigur și ușor accesibil.
2
Fixați suportul prin strângerea celor 2
șuruburi cu o șurubelniță.
12
NOTĂ
••Telecomanda poate opera alte dispozitive
electronice dacă este orientată spre acestea.
Orientați telecomanda spre receptorul de
semnal al aparatului de aer condiționat.
••Pentru operarea corespunzătoare curățați cu o
lavetă moale emițătorul și receptorul de
semnal.
••În cazul unei funcții care nu este prevăzută în
produs, nu se va emite nici un sunet de
alarmă la apăsarea unui buton de pe
telecomandă pentru o astfel de funcție, cu
excepția funcțiilor de direcție a curentului de
aer ( SWING ), de afișare a energiei (kW [3 s]) și de
purificare a aerului ( ).
RO
Setarea orei curente
1
Introduceți bateriile.
••Pictograma de mai jos se aprinde
intermitent în josul ecranului.
2
Apăsați butoanele
selecta minutele.
3
Apăsați butonul SET/CANCEL pentru a
finaliza.
sau
pentru a
Operarea aparatului de aer
condiționat fără telecomandă
Atunci când telecomanda nu este disponibilă
puteți utiliza butonul ON/OFF al unității de
interior pentru a opera aparatul de aer
condiționat.
1
Deschideți capacul frontal (Tip2) sau
clapeta orizontală (Tip1).
2
Apăsați butonul ON/OFF.
Tip1
NOTĂ
••Cronometrul de pornire/oprire este disponibil
după setarea orei curente.
ON/OFF
Utilizarea funcției de conversie
°C/°F (opțional)
Tip2
Această funcție schimbă unitatea de măsură
între °C și °F
••Mențineți apăsat butonul
aproximativ 5 secunde.
SWING
℃↔℉ [5 s]
timp de
ON/OFF
NOTĂ
••Dacă se deschide rapid clapeta orizontală,
motorul pas cu pas se poate defecta.
••Viteza ventilatorului este setată "LA NIVELUL
INTENS"
••Caracteristica poate fi diferită, în funcție de
tipul de model.
••Temperatura nu poate fi modificată atunci
când se folosește acest buton de ON/OFF de
urgență.
••Pentru modelele cu funcție de răcire și
încălzire, temperatura este setată la valori
între 22 °C și 24 °C
13
RO
Utilizarea telecomenzii
Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.
Funcție disponibilă
Buton
Afișaj
2
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SET UP
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Pentru a regla direcția
curentului de aer
vertical sau orizontal.
O
O
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
O
O
1
SWING
O
Pentru a regla viteza
ventilatorului.
JET
MODE
kW [3 s]
O
FAN
SPEED
FAN
SPEED
TEMP
*
Multi
JET
MODE
*
MODE
Singură
ramificație
Pentru pornirea/oprirea
aparatului de aer
condiționat.
Pentru a regla
temperatura camerei în
modurile încălzire,
răcire sau comutare
automată.
Pentru a selecta modul
de răcire.
Pentru a selecta modul
de încălzire.
Pentru a selecta modul
dezumidificare.
Pentru a selecta modul
ventilare.
Pentru a selecta modul
comutare automată/
funcționare automată.
Pentru a schimba rapid
temperatura camerei.
-
*
Descriere
MODE
CANCEL
RESET
SWING
SWING
NOTĂ
••* butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.
••Când conectați la unitatea Multi exterioarã, funcţiile Afișaj energie, Control
energie, Silențios și Diagnosticare inteligentă pot să nu fie suportate.
14
RO
Funcție disponibilă
Buton
Afișaj
2
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
-
*LIGHT
OFF
-
ROOM
TEMP
°C↔°F
[5 s]
RESET
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
Descriere
Pentru pornirea/oprirea
aparatului de aer
condiționat la ora
dorită.
Pentru a seta/anula
funcțiile speciale și
cronometrul.
Pentru a anula setările
cronometrului.
Pentru a seta ora.
Pentru a seta
luminozitatea afișajului
unității de interior.
Pentru a afișa
temperatura camerei.
Pentru a schimba
unitatea de măsură
între °C și °F
Pentru a regla direcția
curentului de aer.
Pentru a comuta
afișarea informațiilor
privind energia.
Pentru a afișa efectul
economiei de energie.
Pentru a verifica ușor
informațiile privind
întreținerea produsului.
Singură
ramificație
Multi
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
15
RO
Funcție disponibilă
Buton
Afișaj
2
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
RESET
-
Pentru a purifica aerul
prin îndepărtarea
particulelor ce pătrund
în unitatea de interior.
Pentru a reduce
zgomotul unității de
exterior.
Pentru a îndepărta
umezeala generată în
unitatea de interior.
Pentru a inițializa
setările telecomenzii.
Singură
ramificație
Multi
O
(opțional)
O
(opțional)
O
X
O
O
O
O
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
16
FUNC.
Descriere
NOTĂ
••Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
••* butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.
••Apăsați butonul SET/CANCEL pentru a opera comanda FUNC.
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising