LG | 24TL510V-PZ | User manual | LG 24TL510V-PZ Instrukcja obsługi

LG 24TL510V-PZ Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe
(TELEWIZOR LED*)
* W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Copyright
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści
Licencje-----------------------------------------------3
Informacja dotycząca oprogramowania
open source------------------------------------------3
POLSKI
Przygotowanie--------------------------------------3
Podnoszenie i przenoszenie telewizora-----4
Montaż telewizora---------------------------------4
Korzystanie z przycisku--------------------------5
Montaż na płaskiej powierzchni---------------5
Montaż na ścianie----------------------------------6
Podłączanie urządzeń (informacje)-----------7
Pilot zdalnego sterowania-----------------------9
Ustawienia----------------------------------------- 10
Internetowa instrukcja obsługi-------------- 16
Konserwacja--------------------------------------- 17
Rozwiązywanie Problemów------------------- 17
Dane techniczne---------------------------------- 18
2
Licencje
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej
informacji o licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby
na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie
tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę
informację.
UWAGA
yy Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
yy Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
yy Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego
źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
yy W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
yy Aby zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania
telewizora. Jeśli telewizor ma nie być używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie energii.
yy Zużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco
ograniczyć, zmniejszając jasność obrazu. Spowoduje to obniżenie
ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.
yy Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
yy W związku z unowocześnieniem produktu, jego dane techniczne
i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
yy W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i
szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, należy użyć przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.
B
B
A
A
POLSKI
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Przygotowanie
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W
przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
yy Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/™
-- Przewód High-Speed HDMI®/™ z obsługą sieci Ethernet
PRZESTROGA
yy Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych
niezatwierdzonych akcesoriów.
yy Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem
niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
3
Podnoszenie i
przenoszenie telewizora
POLSKI
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
PRZESTROGA
yy Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić
do jego uszkodzenia.
yy Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystającego przycisku joysticka. (Zależne od modelu)
yy Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
yy Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
yy Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
Montaż telewizora
yy Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
PRZESTROGA
yy W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora – telewizor
powinien być położony ekranem w dół na miękkiej lub płaskiej
powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
yy Nie wolno przenosić telewizora w pozycji odwróconej, trzymając go
za nóżkę podstawy (lub stopkę podstawy), ponieważ może wypaść
z podstawy i ulec zniszczeniu lub spowodować uszkodzenia ciała.
yy Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy
korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to
spowodować uszkodzenie produktu.)
yy Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i
nadmiernymi drganiami.
yy Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
yy Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
4
UWAGA
yy Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy
zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej
montażu w odwrotnej kolejności. (Tylko modele TL520*,TN525V)
yy Pociągnij w górę zatrzask znajdujący się u dołu stopki podstawy i
odłącz ją od telewizora. (Tylko modele TL510*,TN515V)
Korzystanie z przycisku
yy Zasilaniem telewizora można sterować za pomocą przycisku.
yy Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Montaż na płaskiej
powierzchni
yy Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
1
POLSKI
Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji
pionowej. -- Pozostaw co najmniej 100 mm odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Podstawowe funkcje
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie (Naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Naciśnij1)
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj2)
1
2
Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor
jest włączony.
Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Wyłączanie zasilania.
2
Podłącz Zasilacz AC-DC i Przewód zasilający do gniazdka
elektrycznego.
PRZESTROGA
yy Telewizora nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła ani na
nich, ponieważ grozi to pożarem lub uszkodzeniem telewizora.
yy Telewizor należy podłączyć do zasilacza AC/DC przed włożeniem
wtyczki do gniazdka elektrycznego.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Regulacja głośności.
5
Korzystanie z systemu
zabezpieczającego Kensington
(opcjonalnie)
(W niektórych modelach funkcja jest niedostępna.)
POLSKI
yy Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się z
tyłu obudowy telewizora. Więcej informacji na temat montażu
zabezpieczenia i korzystania z niego można znaleźć w dołączonej
do niego instrukcji obsługi albo na stronie http://www.kensington.
com. Za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington połącz
telewizor z powierzchnią, na której stoi.
Montaż na ścianie
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy umieścić
telewizor w sposób zapewniający 100 mm wolnego miejsca po
bokach i z tyłu. Szczegółowe informacje dotyczące montażu można
uzyskać od sprzedawcy, zalecamy też zapoznanie się z instrukcją
montażu i konfiguracji opcjonalnego uchwytu ściennego o
regulowanym nachyleniu.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
UWAGA
yy System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem
dodatkowym. Akcesoria dodatkowe można nabyć w większości
sklepów z artykułami RTV.
W przypadku montażu telewizora na ścianie należy przykręcić uchwyt
montażowy (opcjonalny) do tyłu obudowy.
W trakcie instalacji telewizora na ścianie przy użyciu uchwytu
montażowego (opcjonalnego) należy zachować ostrożność i precyzję,
aby urządzenie nie spadło.
1
Użycie wkrętów dłuższych niż określone w specyfikacji standardu
może spowodować uszkodzenie wewnętrznej części telewizora.
Użycie nieprawidłowych wkrętów może spowodować
uszkodzenie i upadek zamontowanego produktu. Firma LG
Electronics nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
2
Elementy do nabycia osobno
(Uchwyt ścienny)
Model
Montaż ścienny (A x B)
(mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Uchwyt ścienny
(opcjonalnie)
6
M4 x L10
4
LSW149
PRZESTROGA
Podkładka do montażu ściennego
Obudowa tylna
Podkładka do montażu ściennego
Obudowa tylna
Typ wkrętu :
M4 x L10
Maks.8 mm
UWAGA
yy Należy używać wyłącznie wkrętów wymienionych w specyfikacji
standardu VESA.
yy W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja obsługi
i niezbędne części.
yy Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe
akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
yy Długość wkrętów może być różna w zależności od modelu uchwytu
ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
yy Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do
zestawu do montażu ściennego.
Podłączanie urządzeń
(informacje)
Do telewizora można podłączać różne urządzenia. Funkcja
przełączania trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne
urządzenie zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie.
Więcej informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można
znaleźć w ich instrukcjach obsługi. Telewizor współpracuje między
innymi z następującymi urządzeniami zewnętrznymi: Odbiorniki
sygnału HD, odtwarzacze DVD, magnetowidy, systemy audio,
urządzenia pamięci masowej USB, komputery, konsole do gier.
POLSKI
yy Należy użyć wkrętu znajdującego się w opakowaniu. (Zależne od
modelu)
yy Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu telewizora należy
odłączyć go od zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem.
yy W przypadku montażu telewizora na suficie lub pochylonej
ścianie może on spaść, powodując poważne obrażenia ciała u osób
znajdujących się w pobliżu.
yy Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez
firmę LG, w razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą lub technikiem.
yy Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia telewizora, a w efekcie do utraty
gwarancji.
yy Należy korzystać z wkrętów i uchwytów montażowych zgodnych
ze standardem VESA. Szkody i obrażenia ciała spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub stosowaniem nieodpowiednich
akcesoriów nie są objęte gwarancją.
yy Długość wkrętu od zewnętrznej powierzchni tylnej obudowy nie
powinna przekraczać 8 mm.
UWAGA
yy Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
yy Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.
yy W przypadku nagrywania programu telewizyjnego przy użyciu
nagrywarki DVD lub magnetowidu wejściowy przewód sygnału
telewizyjnego należy podłączyć do telewizora za pośrednictwem
tego urządzenia. Więcej informacji o nagrywaniu znajdziesz w
instrukcji podłączonego urządzenia.
yy Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
yy Konsolę do gier należy podłączyć do telewizora za pomocą
przewodu dołączonego do konsoli.
yy W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną
rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub
wyregulować w menu [OBRAZ] jasność i kontrast, aż obraz stanie
się czysty.
yy W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać
poprawnie w zależności od karty graficznej.
Podłączanie anteny
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za
pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω). (Do nabycia osobno)
yy Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych,
należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
yy Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
yy Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj
dostosować kierunek ustawienia anteny.
yy Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
yy Obsługa dźwięku telewizji cyfrowej : MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
7
POLSKI
Podłączanie anteny satelitarnej
Podłączanie do komputera
(Tylko odbiorniki telewizji satelitarnej)
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając
przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej
telewizora.
yy Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Telewizor obsługuje funkcję Plug and Play* i jest wyposażony
we wbudowane głośniki z technologią Virtual Surround, która
gwarantuje wyraźną reprodukcję dźwięków i bogactwo tonów
niskich.
*
: funkcja umożliwiająca komputerowi automatyczne
rozpoznanie podłączonego urządzenia i włączenie go bez żadnego
udziału użytkownika i bez konieczności konfigurowania ustawień.
Podłączanie modułu CI
(Zależne od modelu)
Umożliwia oglądanie programów kodowanych (płatnych) w trybie
telewizji cyfrowej.
yy Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe
karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być
przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.
yy Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku w przypadku
podłączenia modułu CI+CAM, należy skontaktować się z
operatorem usługi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.
Podłączanie innych urządzeń
Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak
najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne
do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.
yy Port USB obsługuje prąd o natężeniu 0,5 A. Jeśli w przypadku
dysków twardych (HDD) jest wymagane większe natężenie prądu,
należy użyć zasilacza.
UWAGA
yy Obsługiwane formaty dźwięku HDMI : Dolby Digital / Dolby Digital
Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz /
96 kHz / 192 kHz) (Zależne od modelu)
8
UWAGA
yy Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu Input Label [Oznaczenie
wejścia] należy wybrać tryb [PC].
yy Poniższy komunikat jest wyświetlany na ekranie w następujących
sytuacjach:
»» Podczas włączania urządzenia, gdy jako źródło sygnału wybrane
jest wejście HDMI.
»» Podczas przełączania urządzenia na sygnał HDMI.
Czy to wejście jest podłączone do PC?
Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
TAK
NIE
yy W przypadku wyboru opcji „[TAK]” rozmiar i jakość obrazu zostaną
zoptymalizowane pod kątem komputera.
yy W przypadku wyboru opcji „[NIE]” rozmiar i jakość obrazu zostaną
zoptymalizowane pod kątem urządzenia AV (odtwarzacza DVD,
dekodera (STB)).
yy W przypadku wyboru opcji „[Nie pokazuj tego komunikatu
ponownie]” komunikat nie będzie wyświetlany do momentu
zresetowania ustawień telewizora. Ustawienie można zmienić,
wybierając kolejno:
(Menu Główne) [Wejścia] [Oznaczenie wejścia].
Pilot zdalnego sterowania
PRZESTROGA
yy Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia pilota.
yy Pilot zdalnego sterowania nie jest dołączany do zestawu w
niektórych krajach.
Upewnij się, iż pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.
(Zasilanie) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.
Wybór trybu TV lub PC.
POLSKI
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych
na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie
instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia
baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w
odwrotnej kolejności.
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
1 Aby użyć tego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez ponad 3 sekundy.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
(Ustawienia) Dostęp do menu ustawień.
(Wejścia) Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
Umożliwia edycję w menu SZYBKI DOSTĘP.
(Zależne od modelu)
1
SZYBKI DOSTĘP to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i
przytrzymanie przycisków numerycznych.
Dostęp do listy zapisanych programów.
(Więcej działań) Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego
sterowania. (Zależne od modelu)
Regulacja głośności.
Wyświetlanie listy ulubionych programów.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
(Wyciszenie) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
(Wyciszenie)1 Dostęp do menu [Dostępność].
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
9
Przyciski teletekstu (
obsługi teletekstu.
) Te przyciski służą do
(Menu Główne) Dostęp do menu głównego.
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
POLSKI
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo) Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona. (Zależne od
modelu)
Włączanie i wyłączanie trybu PIP. (Zależne od modelu)
Przejście do najczęściej wykorzystywanych funkcji.
(Zależne od modelu)
(Przyciski usługi przesyłania strumieniowego) Łączy
się z usługą przesyłania strumieniowego filmu. (Zależne od modelu)
Uruchamianie nagrywania i wyświetlanie menu nagrywania.
(Tylko model Time MachineReady przystosowany do obsługi) (Zależne
od modelu)
(Przyciski sterowania) Sterowanie treściami
multimedialnymi.
,
menu.
,
,
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
(Trybu gry) Włączanie i wyłączanie trybu gier.
(Podświetlenie) Dostosowanie jasności ekranu
poprzez wyregulowanie podświetlenia ekranu.
UWAGA
yy W przypadku wybrania kanału MHEG nie można regulować
podświetlenia za pomocą żółtego lub niebieskiego przycisku.
10
Ustawienia
Automatyczna konfiguracja programów
(Ustawienia) [Kanały] [Strojenie automatyczne]
Umożliwia automatyczne dostrojenie programów.
yy Jeżeli źródło sygnału wejściowego nie jest właściwie podłączone,
funkcja zapisu programów może nie działać poprawnie.
yy [Strojenie automatyczne] wyszukuje tylko programy nadawane w
danym momencie.
yy Jeżeli funkcja [Blokada odbiornika] jest włączona, zostanie
wyświetlone wyskakujące okienko z monitem o wprowadzenie
hasła.
Wybór trybu obrazu
(Ustawienia) [Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Tryb obrazu]
Ta opcja umożliwia wybór optymalnego trybu obrazu dostosowanego
do otoczenia lub do wyświetlanego programu.
yy [Żywy]: Wybór opcji powoduje zwiększenie kontrastu, jasności
i ostrości, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie wyrazistych
obrazów.
yy [Standardowy]: Wybór opcji powoduje wyświetlanie obrazów
przy zachowaniu standardowych poziomów kontrastu, jasności i
ostrości.
yy [Eco] / [APS]: (Zależne od modelu) Funkcja oszczędzania energii
umożliwia dostosowanie ustawień telewizora w celu zmniejszenia
zużycia energii.
yy [Kino] / [Gra]: Wyświetla obraz filmów, gier i zdjęć (obraz
nieruchomy) w optymalnej jakości.
yy [Sport]: (Zależnie od modelu) Tryb obrazu dostosowany do
oglądania wydarzeń sportowych. Żywe kolory boiska i strojów
oraz krystalicznie czysty obraz nawet w przypadku dynamicznego
ruchu.
yy
Szczegółowe dostosowywanie trybu
obrazu
(Ustawienia) [Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie szczegółowej konfiguracji w
ramach wybranego trybu obrazu.
yy [Podświetlenie]: Regulacja poziomu jasności ekranu poprzez
regulację podświetlenia. Im bliżej do 100, tym jaśniejszy ekran.
yy [Kontrast]: Regulacja kontrastu między jasnymi a ciemnymi
obszarami obrazu. Im bliżej do 100, tym wyższy kontrast.
yy [Jasność]: Dostosowanie ogólnej jasności ekranu. Im bliżej do 100,
tym jaśniejszy ekran.
yy [Ostrość]: Regulacja ostrości obrazu. Im bliżej do 50, tym ostrzejszy
i wyraźniejszy obraz.
yy [Kolor]: Obniżenie lub podniesienie tonacji kolorów wyświetlanych
na ekranie. Im bliżej do 100, tym głębszy kolor.
yy [Odcień]: Regulacja równowagi kolorów między poziomami
czerwieni i zieleni wyświetlanymi na ekranie. Im bliżej do wartości
Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie kolorów. Im bliżej do
wartości Zielony 50, tym bardziej zielone odcienie kolorów.
yy [Temp. barw]: Regulacja temperatury barwowej - od zimnej do
ciepłej.
yy Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe
dostosowanie obrazu może różnić się w zależności od sygnału
wejściowego oraz innych ustawień obrazu.
Konfiguracja sterowania
zaawansowanego
(Ustawienia) [Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Sterowanie zaawansowane] / [Sterowanie w trybie
eksperta]
Ta funkcja umożliwia kalibrację ekranu dla każdego z trybów obrazu
lub dostosowanie ustawień obrazu dla ekranu specjalnego.
yy [Kontrast dynamiczny]: Dostosowywanie kontrastu do
optymalnego poziomu w oparciu o jasność wyświetlanego obrazu.
yy [Kolor dynamiczny]: Dostosowywanie kolorów obrazu w celu
uzyskania efektu bardziej naturalnych kolorów.
yy [Preferowany kolor]: Regulacja odcieni skóry, trawy i nieba według
osobistych preferencji.
yy [Gamma]: Ustawianie krzywej gradacji w oparciu o stosunek
sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego obrazu.
yy [Gama kolorów]: Wybór gamy kolorów do wyświetlenia.
yy [Filtr koloru]: Filtrowanie określonego spektrum kolorów w palecie
kolorów RGB w celu precyzyjnego dostosowania nasycenia i
odcienia.
yy [Balans bieli]: Dostosowanie ogólnej tonacji ekranu zgodnie z
preferencjami użytkownika.
yy [System zarządzania kolorami]: System, z którego korzystają
specjaliści przy dostosowaniu koloru za pomocą wzoru testowego.
Dostępne jest sześć obszarów kolorystycznych (Czerwony / Zielony
/ Niebieski / Niebieskozielony / Purpurowy / Żółty), przy czym
dostosowanie jednego obszaru nie ma wpływu na wyświetlanie
innych kolorów. W przypadku zwykłych obrazów modyfikacja
ustawień może nie powodować widocznych zmian kolorów.
yy Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe
dostosowanie obrazu może różnić się w zależności od sygnału
wejściowego oraz innych ustawień obrazu.
POLSKI
[Ekspert1] / [Ekspert2]: To menu umożliwia specjalistom i
amatorom dostosowanie ustawień jakości obrazu w celu uzyskania
najlepszych wrażeń podczas oglądania. Jest to menu przeznaczone
dla licencjonowanych techników ISF. (Logo ISF są oznaczone
wyłącznie telewizory z certyfikatem ISF.) Kalibracja ISFccc: Imaging
Science Foundation Certified Calibration Control
yy Dostępność trybów obrazu może różnić się w zależności od sygnału
wejściowego.
yy Tryb
Expert jest przeznaczony dla specjalistów z zakresu
kalibracji obrazu i pozwala kontrolować oraz dostosowywać
jakość wyświetlania przy użyciu specjalnych obrazów. W
przypadku zwykłych obrazów efekty mogą nie być zbyt wyraźnie
dostrzegalne.
yy Funkcja ISF nie jest dostępna we wszystkich modelach.
yy Zmiana trybu [Tryb obrazu] może zmienić ustawienia funkcji
[Oszczędzanie energii] i [Regulacja jasności w celu ochrony
oczu], co może również wpłynąć na zużycie energii.
11
POLSKI
Ustawianie dodatkowych opcji obrazu
Korzystanie z Trybu gry
(Ustawienia) [Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Opcje obrazu]
Opcja umożliwia dostosowanie szczegółowych ustawień obrazów.
(Ustawienia) [Obraz] [Tryb Gry]
(Funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI-PC)
Ten tryb pozwala zoptymalizować jakoś obrazu gier.
yy [Redukcja szumu]: Eliminowanie szumu generowanego podczas
wyświetlania obrazu.
yy [Redukcja szumów MPEG]: Eliminowanie szumu generowanego
przy nadawaniu cyfrowego sygnału obrazu.
yy [Poziom czerni]: Dostosowywanie jasności i kontrastu ekranu
do poziomu czerni obrazu wejściowego za pomocą ustawienia
poziomu czerni ekranu.
yy [Realne kino]: Optymalizacja ekranu pod kątem wyświetlania
filmów.
yy [Regulacja jasności w celu ochrony oczu]: Automatyczne bazujące
na danych obrazu dostosowanie jasności i zmniejszenie efektu
rozamazania, aby zapobiegać przemęczeniu oczu.
yy Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe
dostosowanie obrazu może różnić się w zależności od sygnału
wejściowego oraz innych ustawień obrazu.
yy [Tryb DAS]: (Zależne od modelu) Ten tryb skraca czas wyświetlania
sygnału wideo z urządzenia wejściowego w celu zapewnienia
lepszych wrażeń w trakcie gry. (Ekran miga, gdy [Tryb DAS] jest
przełączany w pozycję [Wł.] lub [Wył.].)
-- DAS : Synchronizacja Dynamicznej Akcji
yy [Stabilizacja Koloru Czarnego]: Umożliwia dostosowanie poziomu
czerni, aby obiekty były wyraźnie widoczne na ciemnym ekranie.
Zwiększenie wartości opcji [Stabilizacja Koloru Czarnego]
powoduje rozjaśnienie obszarów niskiego poziomu szarości na
ekranie. (Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty na ciemnym
ekranie.) Zmniejszenie wartości opcji [Stabilizacja Koloru Czarnego]
powoduje przyciemnienie obszarów niskiego poziomu szarości i
zwiększa dynamikę kontrastu na ekranie.
-- Szczegółowe ustawienia opcji [Tryb Gry] można dostosować za
pomocą przycisku na pilocie zdalnego sterowania.
-- [Tryb DAS] można skonfigurować wyłącznie wtedy, gdy wartość
zęstotliwości poziomej sygnału wejściowego wynosi 50 Hz lub
60 Hz.
-- [Tryb DAS] jest niedostępny w przypadku włączenia trybu [PIP].
(Zależne od modelu)
Resetowanie ustawień obrazu
(Ustawienia) [Obraz] [Ustawienia trybu obrazu]
[Resetuj obraz]
Resetowanie ustawień obrazu dostosowanych przez użytkownika.
Zresetować można każdy z trybów obrazu. Wybierz tryb obrazu, który
ma zostać zresetowany.
Korzystanie z funkcji Oszczędzanie energii
(Ustawienia) [Obraz]
[Oszczędzanie energii]
Zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie dostosowanie
maksymalnej jasności ekranu.
yy [Wył.]: Wyłączenie opcji Oszczędzanie energii.
yy [Minimalne] / [Średnie] / [Maksymalne]: Zastosowanie wstępnie
ustawionych parametrów funkcji Oszczędzanie energii.
yy [Wyłącz ekran]: Ekran wyłączy się. Odtwarzany będzie wyłącznie
dźwięk. Aby ponownie włączyć ekran naciśnij dowolny przycisk na
pilocie zdalnego sterowania, za wyjątkiem klawisza zasilania.
yy Zależnie od ustawienia trybu
[Oszczędzanie energii]
([Maksymalne]), regulacja ustawienia [Podświetlenie] może nie
być możliwa.
W takim przypadku wybierz kolejno elementy (Ustawienia)
[Obraz]
[Oszczędzanie energii] i wybierz opcję [Wył.] lub
[Minimalne].
12
Korzystanie z funkcji Tryb komfortowy dla
oczu
(Ustawienia) [Obraz] [Dodatkowe ustawienia]
[Tryb komfortowy dla oczu]
Po włączeniu tej opcji temperatura kolorów będzie automatycznie
dostosowywana w celu zmniejszenia zmęczenia oczu.
Wybór trybu dźwięku
(Ustawienia) [Dźwięk] [Ustawienia trybu dźwięku]
[Tryb dźwięku]
Dopasowuje ustawienia dźwiękowe telewizora do wybranego trybu
audio.
yy [Standardowy]: Optymalizacja dźwięku pod kątem wszystkich
rodzajów zawartości.
yy [Czysty głos]: Zwiększenie wyrazistości dźwięku telewizora.
yy [Muzyka]: (Zależnie od modelu) Optymalizacja dźwięku pod kątem
muzyki.
yy [Kino]: Optymalizacja dźwięku pod kątem filmów.
yy [Sport]: (Zależnie od modelu) Optymalizacja dźwięku pod kątem
sportu.
yy [Gra]: Optymalizacja dźwięku pod kątem rozgrywki.
Dostosowanie balansu dźwięku
(Ustawienia) [Dźwięk] [Ustawienia trybu dźwięku]
[Balans]
Można ustawić równowagę pomiędzy lewym a prawym głośnikiem.
(Ustawienia) [Dźwięk] [Ustawienia trybu dźwięku]
Wybór różnych efektów dźwiękowych.
yy [Virtual Surround]: Dźwięk przestrzenny dostępny dzięki funkcji
dźwięku wielokanałowego Virtual Surround.
yy [Korektor]: Można ustawić żądane parametry dźwięku
bezpośrednio w korektorze.
yy [Resetuj]: Dostępne opcje mogą zależeć od modelu.
yy Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, jeśli dla trybu [Tryb
dźwięku] wybrano opcję [Standardowy].
POLSKI
yy Wł.: Automatyczne dostosowywanie temperatury kolorów ekranu.
yy Wył.: Wyłączenie funkcji [Tryb komfortowy dla oczu].
Korzystanie z funkcji Efekty dźwiękowe
Synchronizacja sygnału audio i wideo
(Ustawienia) [Dźwięk] [Regulacja synchronizacji AV]
(Zależne od modelu)
Synchronizacja sygnałów audio i wideo w przypadku braku ich
zgodności. W przypadku wybrania dla opcji [Regulacja synchronizacji
AV] ustawienia Wł.można dostosować dźwięk wyjściowy (głośniki
telewizora lub sygnał głośnik zewnętrzny) do obrazu wyświetlanego
na ekranie.
yy Po wybraniu opcji [Bypass] następuje wysyłanie sygnałów
szerokopasmowych lub dźwięku z urządzeń zewnętrznych
bez opóźnienia dźwięku. Dźwięk może być odtwarzany przed
obrazem, ponieważ przetwarzanie sygnału wejściowego wideo w
telewizorze wymaga czasu.
Ustawianie funkcji AutoRun USB
(Ustawienia) [Ogólne] [Autoodtwarzanie USB]
Automatyczne odtwarzanie zdjęć lub filmów z USB, gdy telewizor jest
włączony lub podłączony jest kabel USB.
yy [Wył.]: Wyłącz funkcję [Autoodtwarzanie USB].
yy [Wideo]: Automatycznie odtwarzaj filmy z USB.
yy [Zdjęcia]: Automatycznie odtwarzaj zdjęcia z USB.
yy Odtwarzaj tylko pliki z folderu najwyższego poziomu urządzenia
USB w kolejności.
yy Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
lub
na pilocie
zdalnego sterowania, aby zakończyć działanie tej funkcji.
yy Jeśli pliki są nieprawidłowe lub uszkodzone, przed powrotem
do poprzedniego stanu wejściowego pojawi się następujący
komunikat: „[Plik jest nieprawidłowy.]”
yy Gdy urządzenie USB zostanie ponownie podłączone po jego
odłączeniu w trakcie odtwarzania filmów wideo, funkcja
kontynuowania oglądania uruchamia się automatycznie i
wznawia odtwarzanie filmu od ostatnio oglądanej sceny (ma to
zastosowanie wyłącznie do pierwszego filmu).
13
Korzystanie z funkcji SIMPLINK
Opis funkcji SIMPLINK
(Zależne od modelu)
SIMPLINK to funkcja, która umożliwia sterowanie różnymi
urządzeniami multimedialnymi za pośrednictwem menu SIMPLINK.
yy Bezpośrednie odtwarzanie: Natychmiastowe rozpoczęcie
odtwarzania zawartości urządzenia multimedialnego w
telewizorze.
yy Sterowanie urządzeniami za pomocą pilota telewizora: Zarządzanie
urządzeniem multimedialnym za pomocą pilota telewizora.
yy Główny wyłącznik zasilania: Jeśli ustawisz opcję [Auto Power Sync]
na wartość Wł. w ustawieniach SIMPLINK i wyłączysz telewizor,
urządzenia podłączone do telewizora za pośrednictwem funkcji
SIMPLINK także zostaną wyłączone.
yy Główny włącznik zasilania: Jeśli opcja [Auto Power Sync] jest
ustawiona na wartość Wł. w ustawieniach SIMPLINK, włączenie
urządzenia powiązanego za pomocą funkcji SIMPLINK spowoduje
włączenie telewizora. (Zachowanie może różnić się w zależności od
typu podłączonego urządzenia.)
yy [Głośniki]: (Zależne od modelu) Wybór głośników kina domowego
lub telewizora.
1
POLSKI
Połącz port
telewizora z gniazdem wyjściowym HDMI
urządzenia z łączem SIMPLINK, korzystając z przewodu HDMI.
2
(Ustawienia) [Ogólne] [SIMPLINK]. Zostanie
wyświetlone okno menu SIMPLINK.
3 W oknie ustawień SIMPLINK [Wł.] funkcję SIMPLINK.
4 Wybierz dla ustawień [Auto Power Sync] opcję Wł. lub Wył..
5 W oknie menu SIMPLINK wybierz urządzenie, którym chcesz
sterować.
yy Możesz również skonfigurować funkcję SIMPLINK, przechodząc do
(Menu Główne) [Wejścia] [SIMPLINK].
yy Funkcja obsługuje tylko urządzenia oznaczone logo SIMPLINK.
yy Aby możliwe było korzystanie z funkcji SIMPLINK, wymagany
jest przewód High Speed HDMI® obsługujący mechanizm CEC
(Consumer Electronics Control). W przewodach High Speed HDMI®
styk nr 13 umożliwia wymianę informacji między urządzeniami.
yy Po wybraniu innego sygnału wejściowego urządzenie z łączem
SIMPLINK przestanie działać.
yy W przypadku, gdy używane jest również urządzenie innej firmy
wyposażone w funkcję HDMI-CEC, urządzenie SIMPLINK może nie
działać prawidłowo.
yy W przypadku wybrania lub odtwarzania zawartości multimedialnej
z urządzenia z funkcją kina domowego zostaną automatycznie
włączone odtwarzanie dźwięku za pośrednictwem [Głośniki HT]
(Głośniki).
Aby ustawić hasło
(Ustawienia) [Bezpieczeństwo] [Ustaw hasło]
Pozwala na ustawienie lub zmianę istniejącego hasła
umożliwiającego dostęp do funkcji telewizora.
yy Hasłem ustawionym fabrycznie jest ‘0000’.
yy W przypadku gdy jako kraj wybrano Francję, hasłem nie jest ‘0000’,
lecz ‘1234’.
yy W przypadku Francji hasło nie może być ustawione jako ‘0000’.
Korzystanie z funkcji „Zresetuj do
ustawień początkowych”
(Ustawienia) [Ogólne] [Zresetuj do ustawień
początkowych]
Wszystkie zapisane informacje zostaną usunięte. Ustawienia
telewizora zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.
Telewizor wyłączy się i ponownie włączy, a następnie wszystkie
ustawienia zostaną zresetowane.
yy W przypadku, gdy opcja [Blokada odbiornika] jest aktywna,
zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o
wprowadzenie hasła.
yy Nie odłączaj zasilania podczas inicjalizacji.
Usuwanie urządzeń USB
Wybierz podłączone urządzenie USB w menu (Menu Główne)
[Wejścia] , a następnie wybierz przycisk [Odłącz] , aby odłączyć
urządzenie pamięci masowej USB. Po wyświetleniu komunikatu
informującego o usunięciu urządzeniu USB możesz odłączyć
urządzenie od telewizora.
yy Po wybraniu urządzenia USB, które ma zostać usunięte, nie można
odczytać z niego danych. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB,
a następnie podłącz je ponownie.
14
Korzystanie z urządzenia pamięci
masowej USB - ostrzeżenie
yy Maksymalnie: 1920 x 1080 @ 30p (tylko Motion JPEG 640 x 480
@ 30p)
Rozszerzenie
Film
.asf, .wmv
Audio
Film
.avi
Audio
Film
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Film
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Obsługiwane pliki Moje media
yy Maksymalna szybkość transmisji: 20 Mb/s (megabitów na
sekundę)
yy Obsługiwane formaty napisów zewnętrznych: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
Audio
Audio
Film
Audio
Film
.mkv
Audio
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Film
Audio
Film
Audio
Film
Audio
Film
Audio
Film
Audio
Kodek
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG1 Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer
III (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
POLSKI
yy Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest wyposażone we
wbudowany program do automatycznego rozpoznawania lub
wykorzystuje własny sterownik, urządzenie może nie działać.
yy Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą działać
nieprawidłowo lub nie działać w ogóle.
yy Należy używać jedynie urządzeń pamięci masowej USB
sformatowanych w systemie plików Windows FAT32 lub NTFS.
yy W przypadku zewnętrznych dysków twardych USB zaleca się
korzystanie z urządzeń o napięciu znamionowym poniżej 5 V oraz
natężeniu znamionowym poniżej 500 mA.
yy Zaleca się korzystanie z pamięci USB o pojemności 32 GB lub
mniejszej oraz z dysków twardych USB o pojemności 2 TB lub
mniejszej.
yy Jeśli dysk twardy USB z funkcją oszczędzania energii nie działa
prawidłowo, wyłącz i ponownie włącz zasilanie. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi dysku twardego USB.
yy Dane zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec
uszkodzeniu, dlatego też należy pamiętać o tworzeniu kopii
zapasowych ważnych plików w innych urządzeniach. Dbałość o
dane stanowi obowiązek użytkownika, a producent urządzenia nie
odpowiada za ich utratę.
Obsługiwane formaty plików wideo
15
Obsługiwane formaty dźwięku
Format
plików
mp3
POLSKI
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
16
Pozycia
Szybkość
transmisji bitów
Częstotliwość
próbkowania
Obsługa
Szybkość
transmisji bitów
Częstotliwość
próbkowania
Obsługa
Szybkość
transmisji bitów
Częstotliwość
próbkowania
Obsługa
Szybkość
transmisji bitów
Częstotliwość
próbkowania
Obsługa
Głębia kolorów w
bitach
Szybkość
transmisji bitów
Częstotliwość
próbkowania
Obsługa
Szybkość
transmisji bitów
Kanały /
częstotliwość
próbkowania
Informacje
Od 32 kb/s do 320 kb/s
Od 16 kHz do 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Format dowolny
Od 8 kHz do 48 kHz
ADIF, ADTS
Format dowolny
Od 8 kHz do 48 kHz
MPEG-4
Od 64 kb/s do 1,5 Mb/s
Od 8 kHz do 48 kHz
LPCM
8 bity / 16 bity / 24 bity
Obsługiwane formaty zdjęć
Format
plików
Pozycia
Rozdzielczość
SOF0: Podstawowy
Dostępny typ SOF1: Rozszerzony tryb
pliku
sekwencyjny
SOF2: Tryb progresywny
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
jpeg, jpg, jpe
Maksymalny (Typ normalny):
Rozmiar
15360 (szer.) x 8640 (wys.)
zdjęcia
Maksymalny (Progresywny) :
1920 (szer.) x 1440 (wys.)
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Rozmiar
BMP
Maksymalnie: 9600 (szer.) x 6400
zdjęcia
(wys.)
Dostępny typ
Z przeplotem, Przeplotu
pliku
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalny: z przeplotem:
PNG
Rozmiar
1200 (szer.) x 800 (wys.)
zdjęcia
Maksymalny: bez przeplotu:
9600 (szer.) x 6400 (wys.)
* Wyświetlenie plików w formacie BMP i PNG może potrwać dłużej
niż wyświetlenie plików w formacie JPEG.
Od 128 kb/s do 320 kb/s
Od 8 kHz do 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
Do 768 kb/s
M0: maks. 2 kanały, 48 kHz (z
wyjątkiem trybu LBR),
M1: maks. 5.1 kanały, 48 kHz,
M2: maks. 5.1 kanały, 96 kHz
WMA 10 Pro
Obsługa
Szybkość
Od 64 kb/s do 320 kb/s
transmisji bitów
Częstotliwość
Od 8 kHz do 48 kHz
próbkowania
Obsługa
Vorbis
Internetowa instrukcja
obsługi
Aby uzyskać szczegółowe informacje dostępne w ramach instrukcji
obsługi, odwiedź stronę www.lg.com.
Konserwacja
Czyszczenie telewizora
Aby zapewnić najwyższą jakość pracy i dłuższy okres eksploatacji
telewizora, należy go regularnie czyścić.
Ekran, ramka, obudowa i
podstawa
Aby usunąć kurz lub lekki brud z powierzchni, należy przetrzeć ją
miękką, suchą, czystą szmatką.
Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia, najpierw należy przetrzeć
powierzchnię miękką szmatką nawilżoną czystą wodą lub
rozcieńczonym łagodnym detergentem. Następnie należy od razu
wytrzeć powierzchnię suchą szmatką.
yy Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić
do jego uszkodzenia.
yy Nie wolno naciskać ani pocierać powierzchni ekranu, ani uderzać
o nią paznokciami lub ostrymi przedmiotami, ponieważ może to
spowodować jej zarysowanie i zniekształcenia obrazu.
yy Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować żadnych środków
chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
produktu.
yy Nie wolno rozpylać płynów na powierzchnię urządzenia. Jeśli woda
dostanie się do jego wnętrza, może spowodować pożar, porażenie
prądem lub nieprawidłowe działanie.
Przewód zasilający
Kurz i brud gromadzące się na przewodzie zasilającym należy
regularnie usuwać.
Zapobieganie zjawisku
„wypalenia” obrazu na ekranie
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego
sterowania.
yy Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
yy Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
yy Sprawdź, czy baterie są sprawne i poprawnie włożone ( do
, do ).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
POLSKI
yy Najpierw należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć przewód
zasilający i pozostałe kable.
yy Jeśli telewizor ma pozostawać nieużywany przez dłuższy czas,
należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego. To
pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń na skutek wyładowań
elektrycznych i wahań napięcia w sieci.
Rozwiązywanie
Problemów
yy Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
yy Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
yy Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.
yy Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
yy Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wyłączanie o danej godzinie.
yy Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15
minut, zostaje automatycznie wyłączony.
W przypadku podłączania do komputera osobistego (HDMI),
nie jest wykrywany sygnał.
yy Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
yy Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
yy Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.
Automatyczne wyłączanie telewizora.
yy W przypadku ustawienia funkcji [Włącz zasilanie timerem]
telewizor włączy się automatycznie o wybranej godzinie,
natomiast w razie braku aktywności użytkownika wyłączy się
automatycznie po dwóch godzinach.
yy Aby wyłączyć tę funkcję, korzystając z pilota przejdź do menu
(Ustawienia) [Timery] [Włącz zasilanie timerem]
[Automatyczne wyłączenie zasilania po 2 godzinach] Wył..
yy Jeśli na ekranie telewizora przez dłuższy czas będzie wyświetlany
nieruchomy obraz, zostanie on trwale odwzorowany, na stałe
zniekształcając wyświetlaną później zawartość. Zjawisko to nosi
nazwę „wypalenia” i nie jest objęte gwarancją.
yy Jeśli przez dłuższy czas będą ustawione proporcje ekranu 4:3, może
dojść do wypalenia obrazu przy krawędziach ekranu.
yy W celu uniknięcia efektu wypalenia należy unikać wyświetlania
na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas (powyżej 2
godzin na ekranach LCD).
17
Dane techniczne
W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wymiary (dł, x wys, x szer,) (mm)
Modele
POLSKI
Z podstawą
Bez podstawy
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
28TL510V
28TN525V
28TN515V
Waga (kg)
Z podstawą Bez podstawy
Zasilanie
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Producent: Lien Chang
Model: LCAP16A-E
Zasilacz AC/DC
Producent: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG
Wejście: AC 100 – 240 V (50/60 Hz)
Wyjście: DC 19 V
1,7 A
Wymiary modułu CI (dł, x wys, x szer,)
Środowisko
18
Zużycie energii
(Ustawienia
fabryczne)
Temperatura w miejscu eksploatacji
Wilgotność w miejscu eksploatacji
Temperatura w miejscu przechowywania
Wilgotność w miejscu przechowywania
28TN525V, 28TN515V
Producent: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP21A
Producent: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Wejście: AC 100 – 240 V (50/60 Hz)
Wyjście: DC 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Od 0 °C do 40 °C
Poniżej 80 %
Od -20 °C do 60 °C
Poniżej 85 %
(W zależności od kraju)
Telewizja cyfrowa
Telewizja
satelitarna
DVB-S/S2*
Zakres odbieranych programów
950 – 2150 Mhz
Maksymalna liczba zapisanych
programów
6000
Impedancja anteny zewnętrznej
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 – 230 Mhz
UHF IV: 470 – 606 Mhz
UHF V: 606 – 862 Mhz
S pasmo II: 230 – 300 Mhz
S pasmo III: 300 – 470 Mhz
Telewizja analogowa
Telewizja naziemna/
kablowa
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 – 890 Mhz
46 – 862 Mhz
POLSKI
System telewizji
Telewizja naziemna
Telewizja
kablowa
2000
75 Ω
* Tylko modele obsługujące tryb DVB-T2/C/S2.
19
Obsługa trybu HDMI-PC
Obsługa trybu HDMI-DTV
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
POLSKI
800 x 600
1024 x 768
Rozdzielczość
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
UWAGA
yy Optymalna rozdzielczość monitora to 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optymalne taktowanie w każdym trybie to częstotliwość pionowa
60 Hz.
20
1920 x 1080p
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,469
31,500
31,250
Częstotliwość
pionowa (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
OSTRZEŻENIE!
POLSKI
Nigdy nie umieszczać telewizora w miejscu, które nie jest stabilne.
Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub
śmierć. Obrażeń (zagrażających zwłaszcza dzieciom) można uniknąć,
stosując się do prostych zaleceń:
yy Należy korzystać ze stolików lub szafek zalecanych przez
producenta telewizora.
yy Należy korzystać wyłącznie z mebli, które są w stanie bezpiecznie
utrzymać ciężar telewizora.
yy Telewizor należy umieścić w taki sposób, aby nie wystawał poza
krawędź mebla, na którym się znajduje.
yy Nie należy umieszczać telewizora na wysokich meblach (np.
szafie lub biblioteczce) bez uprzedniego przymocowania mebla i
telewizora z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
yy Między telewizorem a meblem, na którym znajduje się telewizor,
nie należy umieszczać tkanin ani innych materiałów.
yy Należy poinformować dzieci o zagrożeniach związanych z
wspinaniem się na meble w celu dotknięcia telewizora lub
dosięgnięcia przycisków sterujących.
Należy stosować się do powyższych uwag zarówno przy instalacji
telewizora oraz w przypadku przeniesienia go w inne miejsce.
Symbole
Oznacza prąd zmienny(AC).
Oznacza prąd stały(DC).
Oznacza urządzenie klasy ochronności II.
Oznacza tryb czuwania.
Oznacza przycisk „Wł.” (zasilanie).
Oznacza niebezpieczne napięcie.
21
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są
umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków.
Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało
oddać urządzenie do naprawy.
Model
Numer seryjny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising