LG | 27MB85Z | User manual | LG 27MB85Z Instrukcja obsługi

LG 27MB85Z Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
MONITOR LED Z
MATRYCĄ IPS
(MONITOR LED)
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie
zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Lista modeli Monitorów LED z matrycą IPS (Monitorów LED)
27MB85Z
27MB85R
www.lg.com
2
Spis treści
SPIS TREŚCI
POLSKI
POL
3
LICENCJE
20
INSTALACJA APLIKACJI LG
MONITOR SOFTWARE
4
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE
DO PRACY
23
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
4
Elementy zestawu
23
Aktywacja menu głównego
5
Opis elementów i przycisków
24
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
6
Przenoszenie i podnoszenie monitora
24
- Ustawienia w menu
7
Montaż monitora
25
- Ustawienia proporcji
7
- Montaż stopki podstawy
26
- Ustawienia w menu Super Energy
8
- Demontaż stopki podstawy
8
- Montaż na płaskiej powierzchni
27
- Ustawienia w menu Tryb
9
- Regulacja wysokości podstawy
28
- Ustawienia PIP
10
- Regulacja kąta
30
- Obraz
10
- Porządkowanie przewodów
31
- Kolor
11
- Funkcja obrotu
32
- Ustawienia
12
- Korzystanie z blokady Kensington
12
- Demontaż nóżki podstawy
13
- Montaż płyty montażowej
33
13
- Montaż na ścianie
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
15
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA
35
DANE TECHNICZNE
37
Fabryczny tryb obsługi (Tryby ustawień
37
Taktowanie HDMI (wideo)
37
Wskaźnik zasilania
38
PRAWIDŁOWA POSTAWA
15
Podłączanie do komputera
15
- Połączenie HDMI
16
- Połączenie DVI
16
- Połączenie DisplayPort
17
- Korzystanie ze złącza Thunderbolt ( )
17
Podłączanie urządzeń audio-wideo
17
- Połączenie HDMI
18
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
18
- Połączenie z komputerem za pomocą
przewodu USB
19
- Podłączanie słuchawek
Saving (SES)
wstępnych, PC)
LICENCJE
3
LICENCJE
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI
Licesing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
VESA, logo VESA, logo zgodności ze standardem DisplayPort i logo
zgodności ze standardem DisplayPort
dla źródeł obsługujących dwa tryby to zarejestrowane znaki towarowe
stowarzyszenia Video Electronics Standards Association.
POL
POLSKI
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na
stronie www.lg.com.
4
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
POLSKI
POL
Elementy zestawu
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu. W przypadku braku elementów w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
zakupiono produkt. Wygląd produktu i poszczególnych elementów może różnić się od pokazanych na tym
rysunku.

Płyta CD (Instrukcja
obsługi/oprogramowanie)
Przewodnik / Karta
Przewód zasilający
Uchwyt do przewodów / Wkręt
Przewód DVI-D Dual
lub
Stopka podstawy
Przewód USB 3.0 typu A-B
Przewód Display Port
(zależnie od kraju)
Elementy do nabycia osobno
Kalibrator
(ACB8300)
(zależnie od kraju)
PRZESTROGA
y y Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe
działanie produktu.
y y Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
UWAGA
y y Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na rysunkach w tej instrukcji.
y y Wszystkie dane zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
y y Opcjonalne akcesoria są dostępne w zestawie z niektórymi modelami. Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron internetowych. Informacje
na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
5
Opis elementów i przycisków
POL
POLSKI
AC-IN
Dioda
świeci
Przyciski dotykowe
(Przycisk zasilania)
Przełącznik
27MB85Z
5V
USB IN 1
0.9 A
USB IN 2
USB IN 3
USB UP
USB IN 3
USB UP
DP IN
DVI-D IN
HDMI IN
H/P
DVI-D IN
HDMI IN
H/P
27MB85R
5V
USB IN 1
0.9 A
USB IN 2
Mini DP IN DP IN
Złącza wejściowe
UWAGA
y y Przed włączeniem monitora należy upewnić się, że przełącznik znajdujący się z tyłu produktu jest
włączony.
6
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
POLSKI
POL
Przenoszenie i podnoszenie
monitora
Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora
należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą
one uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia, a
także zapewnić bezpieczny transport niezależnie
od kształtu i rozmiaru.
PRZESTROGA
y y Należy w miarę możliwości unikać dotykania
ekranu monitora. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować
uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych
pikseli służących do generowania obrazu.
y y Przed przeniesieniem monitora zaleca się
umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
y y Przed uniesieniem lub przeniesieniem
monitora należy odłączyć przewód zasilający
i wszystkie inne przewody.
y y Monitor należy chwycić mocno u góry i u
dołu obudowy. Nie należy chwytać monitora
za sam panel.
y y Monitor należy trzymać ekranem na
zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego
zarysowania.
y y Podczas transportu monitora należy chronić
go przed wstrząsami i drganiami.
y y Podczas transportu monitor należy trzymać
w pozycji pionowej – nie wolno obracać go
ani pochylać na bok.
PRZESTROGA
y y Należy w miarę możliwości unikać dotykania
ekranu monitora.
- - Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie powłoki
ekranu albo niektórych pikseli służących do
generowania obrazu.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Montaż monitora
3 Wyrównaj otwór na stopce podstawy z nóżką
podstawy i dociśnij w górę do końca. Dokręć
wkręty na stopce podstawy w prawo.
1 Połóż monitor ekranem do dołu.
2 Obróć nóżkę podstawy o 90˚ w lewą stronę.
Monitor
Stopka podstawy
Nóżka podstawy
PRZESTROGA
y y Aby zmniejszyć ryzyko zarysowania ekranu
monitora, należy podłożyć pod niego miękką
szmatkę.
y y W celu uniknięcia zarysowania monitora
należy dopilnować, aby podczas obracania
nóżka podstawy nie stykała się z monitorem.
PRZESTROGA
y y Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania
wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób
uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
POL
POLSKI
Montaż stopki podstawy
7
8
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
POLSKI
POL
Demontaż stopki podstawy
Montaż na płaskiej powierzchni
1 Połóż monitor ekranem do dołu.
1 Unieś monitor i umieść go na płaskiej po-
PRZESTROGA
y y Aby zmniejszyć ryzyko zarysowania ekranu
monitora, należy podłożyć pod niego miękką
szmatkę.
wierzchni w pozycji pionowej.
Monitor należy ustawić w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić właściwą
wentylację.
2 Przekręć w lewo wkręty w stopce podstawy,
10 cm
aby odłączyć stopkę podstawy od nóżki podstawy.
10 cm
10 cm
10 cm
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
PRZESTROGA
y y Elementy przedstawione na ilustracjach
mogą różnić się wyglądem od zakupionego
produktu.
y y Nie wolno przenosić monitora, trzymając go
podstawą do góry, ponieważ może wypaść z
podstawy i ulec zniszczeniu lub spowodować
uszkodzenia ciała.
y y Aby uniknąć uszkodzeń ekranu podczas
unoszenia lub przenoszenia monitora,
monitor należy trzymać wyłącznie za
podstawę lub obudowę z tworzywa
sztucznego. To pozwoli uniknąć
niepotrzebnego nacisku na ekran.
3 Naciśnij przycisk zasilania
na dole monitora,
aby włączyć monitor.
PRZESTROGA
y y Przed rozpoczęciem przenoszenia lub
montażu monitora należy najpierw odłączyć
go od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Regulacja wysokości podstawy
wy w pozycji pionowej.
PRZESTROGA
y y Po usunięciu klamry nie jest konieczne jej
ponowne włożenie w celu dostosowania
wysokości.
2 Pchnij monitor w dół i wyciągnij klamrę blokującą.
OSTRZEŻENIE
y y Podczas regulacji wysokości
ekranu nie należy wkładać
palców ani dłoni pomiędzy
ekran i podstawę.
Monitor
Klamra blokująca
3 W sposób zdecydowany uchwyć monitor obiema rękoma i dokonaj regulacji.
4 Wysokość można wyregulować do 130,0 mm.
130,0 mm
POL
POLSKI
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podsta-
9
10
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
POLSKI
POL
Regulacja kąta
Porządkowanie przewodów
1. Ustaw monitor umieszczony na stopce podsta-
1 Użyj dołączonego wkrętu, aby przymocować
wy w pozycji pionowej.
2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu. Aby zapewnić
uchwyt do przewodów do nóżki podstawy w
sposób przedstawiony na ilustracji.
sobie wygodę korzystania z urządzenia, kąt
nachylenia ekranu w przód lub tył można regulować w zakresie od -5° do +35°.
35
Tył
-5
Przód
2 Zbierz przewody i zepnij je za pomocą uchwytu
do przewodów.
OSTRZEŻENIE
y y Podczas regulacji wysokości ekranu nie
należy wkładać palców ani dłoni pomiędzy
ekran i podstawę.
35
y y Podczas regulacji kąta nachylenia monitora
nie należy dotykać ani naciskać obszaru
ekranu.
-5
35
-5
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Funkcja obrotu
11
3 Obróć monitor w prawo, jak pokazano na ilustracji.
POL
POLSKI
Funkcja obrotu umożliwia obrócenie monitora o 90
stopni w prawo.
Monitor
Podstawa
OSTRZEŻENIE
4 Obróć monitor o 90°, jak pokazano poniżej, aby
zakończyć montaż.
y y W celu uniknięcia zarysowania stopki podstawy podczas obracania monitora należy
dopilnować, aby stopka nie stykała się z
monitorem.
1 Podnieś monitor do maksymalnej wysokości.
UWAGA
2 Dostosuj kąt monitora, przechylając go w kierunku wskazanym przez strzałkę na ilustracji.
y y Funkcja automatycznego obrotu ekranu nie
jest obsługiwana.
y y Ekran można łatwo obracać za pomocą
klawisza skrótu obrotu ekranu dostępnego
z poziomu systemu operacyjnego Windows.
W niektórych wersjach Windows mogą być
wykorzystane inne ustawienia dla klawisza
obrotu ekranu lub klawisz obrotu może być w
ogóle nieobsługiwany.
y y Obsługiwane wersje systemu Windows: Windows 7 i Windows 8
y y Klawisze skrótu obrotu ekranu systemu Windows
- - 0°: Ctrl + Alt + przycisk strzałki w górę (↑)
- - 90°: Ctrl + Alt + przycisk strzałki w lewo (←)
- - 180°: Ctrl + Alt + przycisk strzałki w dół (↓)
- - 270°: Ctrl + Alt + przycisk strzałki w prawo (→)
12
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
OSTRZEŻENIE
POLSKI
POL
y y Należy zachować ostrożność podczas obracania monitora, jeśli jest do niego podłączony przewód.
y y Aby uniknąć doznania urazu podczas obracania ekranu, nie należy umieszczać palców
między ekranem a stopką podstawy.
Korzystanie z blokady
Kensington
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington
znajduje się z tyłu monitora.
Więcej informacji dotyczących instalacji oraz
korzystania z blokady znajduje się w instrukcji
obsługi blokady Kensington oraz na stronie
internetowej dostępnej pod adresem http://www.
kensington.com.
Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla
systemu zabezpieczającego Kensington..
UWAGA
y y System zabezpieczający Kensington jest
wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe
akcesoria można nabyć w większości
sklepów z artykułami RTV.
Demontaż nóżki podstawy
1 Połóż monitor ekranem do dołu. Aby
zmniejszyć ryzyko zarysowania ekranu monitora, należy podłożyć pod monitor miękką
szmatkę.
2 Za pomocą śrubokręta wykręć 4 wkręty i odłącz
podstawę od monitora.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
13
Montaż na ścianie
Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym
płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.
Monitor należy zamontować w odległości co
najmniej 10 cm od ściany oraz pozostawić po
obu jego stronach wolną przestrzeń (co najmniej
10 cm), aby zapewnić właściwą wentylację.
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu
można uzyskać u sprzedawcy. Informacje na
temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego o
regulowanym nachyleniu można również znaleźć
w dołączonej do niego instrukcji.
1 Połóż monitor ekranem do dołu. Aby zmniejszyć
ryzyko zarysowania ekranu monitora, należy
podłożyć pod niego miękką szmatkę.
2 Umieść płytę montażową na monitorze i
wyrównaj ją z otworami na wkręty.
3 Dokręć cztery wkręty za pomocą śrubokręta,
aby przymocować płytę do monitora.
10 cm
10 cm
10 cm
Płyta montażowa
10 cm
Aby zamontować monitor na ścianie, należy
przykręcić uchwyt ścienny (opcjonalny) do tyłu
monitora. Uchwyt ścienny musi być prawidłowo
przymocowany do monitora i do ściany.
1 Zaleca się korzystanie z uchwytu ściennego i
2
UWAGA
y y Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
y y Więcej informacji na temat montażu znajduje
się w instrukcji montażu płyty.
y y Podczas montażu płyty nie należy stosować
zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie ekranu.
3
4
5
wkrętów zgodnych ze standardami VESA.
Użycie wkrętów dłuższych od standardowych
może spowodować powstanie uszkodzeń
wewnątrz produktu.
Wkręty, które nie spełniają wymagań
standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie
i spowodować upadek monitora. Firma LG
Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek
wypadki związane z użyciem wkrętów
niezgodnych ze standardem VESA.
Należy stosować zestaw do montażu
ściennego, który jest zgodny ze standardem
VESA, wymiarami interfejsu montażowego
i niżej wymienioną specyfikacją wkrętów
mocujących.
Wolno używać wyłącznie płyty montażowej
oraz wkrętów spełniających wymogi standardu
VESA (opisane poniżej).
y y Do 784,8 mm
* Grubość płyty montażowej: 2,6 mm
* Wkręt mocujący: średnica 4,0 mm x gwint
0,7 mm x długość 10 mm
y y Od 787,4 mm
* Należy użyć płyty montażowej oraz wkrętów
zgodnych ze standardem VESA.
POL
POLSKI
Montaż płyty montażowej
14
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Model
POLSKI
POL
27MB85Z
27MB85R
VESA (A x B)
Standard wkrętu
Liczba potrzebnych
wkrętów
Płyta montażowa
(opcjonalnie)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
y y VESA (A x B)
A
B
UWAGA
y y Należy użyć wkrętów spełniających
wymagania standardu VESA.
y
y W skład zestawu do montażu ściennego
wchodzi instrukcja montażu i wszystkie
niezbędne części.
y
y Uchwyt ścienny jest wyposażeniem
dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można
nabyć u lokalnego sprzedawcy.
y
y Długość wkrętu może być różna w zależności
od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć
wkrętów o odpowiedniej długości.
y
y Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi uchwytu ściennego.
PRZESTROGA
y y Przed rozpoczęciem przenoszenia lub
montażu monitora należy odłączyć przewód
zasilający, aby uniknąć porażania prądem.
y y W przypadku montażu monitora na
suficie lub pochylonej ścianie może on
spaść, powodując obrażenia ciała u
osób znajdujących się w pobliżu. Do
montażu należy użyć uchwytu ściennego
dopuszczonego przez firmę LG do użytku
z danym modelem urządzenia. W razie
potrzeby należy skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą lub technikiem.
y y Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania
wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób
uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
y y Zaleca się korzystanie z uchwytu
ściennego i wkrętów zgodnych ze
standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe
z użycia nieprawidłowych akcesoriów lub
niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie
są objęte gwarancją.
y y Długość każdego zamontowanego wkrętu,
mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić
nie więcej niż 8 mm.
Płyta montażowa
Tył monitora
Płyta montażowa
Tył monitora
Wymiary
wkrętu
: M4 x L10
Maks. 8 mm
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
15
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
y y Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu
monitora. Może to spowodować
zniekształcenie obrazu.
y y Nie wolno wyświetlać na ekranie
nieruchomych obrazów przez dłuższy czas.
Może to spowodować wypalenie się obrazu
na ekranie. W miarę możliwości należy
korzystać z wygaszacza ekranu.
UWAGA
y y Podłączając przewód zasilający do
gniazdka sieciowego, należy skorzystać z
przedłużacza z uziemieniem (3 otwory) lub
gniazdka z uziemieniem.
y y W niskiej temperaturze otoczenia ekran
może migotać po włączeniu. To normalne
zjawisko.
y y Na ekranie mogą czasami pojawiać się
czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To
normalne zjawisko.
Podłączanie do komputera
y y Ten monitor obsługuje funkcję Plug and
Play*.
*Plug and Play: funkcja, która umożliwia
dodanie urządzenia do komputera bez
konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.
Połączenie HDMI
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych
sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
Komputer należy połączyć do monitora za pomocą
przewodu HDMI w sposób pokazany na poniższej
ilustracji.
HDMI IN
(do nabycia oddzielnie)
UWAGA
HDMI
IN
podłączania
komputera do
y y W przypadku
monitora za pomocą przewodu HDMI mogą
występować problemy ze zgodnością.
y y W przypadku korzystania z przewodu DVI–
HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą
występować problemy ze zgodnością.
POL
POLSKI
PRZESTROGA
16
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
POLSKI
POL
Połączenie DVI
Połączenie DisplayPort
DP OUT
To połączenie umożliwia
przesyłanie cyfrowego
sygnału wideo do monitora. Monitor należy
podłączyć za pomocą przewodu DVI w sposób
przedstawiony na poniższej ilustracji.
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych
sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
Monitor należy podłączyć do komputera za
pomocą przewodu DisplayPort w sposób pokazany
na poniższej ilustracji.
DVI-D IN
27MB85Z
27MB85R
DP IN
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
PC
DP OUT
(do nabycia oddzielnie)
27MB85R
DVI-D IN
Mini DP IN
PRZESTROGA
y y Przewód sygnału wejściowego
należy podłączyć i dokręcić go
w kierunku wskazanym przez
strzałki na ilustracji. Dokładne
dokręcenie złącza pozwoli
uniknąć ryzyka odłączenia się
przewodu.
(do nabycia oddzielnie)
DP OUT
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
PC
UWAGA
y y W przypadku korzystania z przewodu DVIHDMI mogą występować problemy ze
zgodnością.
y y W przypadku podłączania przewodu
sygnałowego DVI należy skorzystać z
przewodu DVI-D Dual.
UWAGA
y y Sygnał wideo lub audio może nie być
dostępny w zależności od wersji portów DP
(DisplayPort) komputera.
y y W przypadku korzystania z przewodu Mini
DP – DP (Mini DisplayPort – DisplayPort)
zalecane jest użycie przewodu ze
specyfikacją DisplayPort 1.1a lub nowszą.
2
USB IN 3
USB UP
HDMI IN
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
27MB85Z
Za pomocą portu Thunderbolt do monitora można
podłączyć wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
lub urządzenie pamięci masowej o wysokiej
wydajności. Podłącz urządzenie zewnętrzne do
monitora, korzystając z przewodu Thunderbolt w
sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
Podłączanie urządzeń
audio-wideo
Połączenie HDMI
Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych
sygnałów audio i wideo z urządzenia audio-wideo
do monitora. Urządzenie audio-wideo należy
połączyć do monitora za pomocą przewodu HDMI
w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
9A
2
USB IN 3
HDMI IN
(do nabycia oddzielnie)
UWAGA
DP IN
y y Maksymalna szybkość transmisji danych
każdego portu wynosi 20 Gb/s.
y y Należy użyć certyfikowanego przewodu
Thunderbolt ( ). W innym razie urządzenie
może nie działać prawidłowo.
y y Port Thunderbolt ( ) jest obsługiwany
w środowiskach systemu Windows 7,
Windows 8 i nowego systemu Mac Pro (Mac
OS 10.9).
y y Aby korzystać z portu Thunderbolt ( ), musi
DP ASM
OUT
być zainstalowany sterownik
znajdujący
się na płycie CD z instrukcją obsługi.
y y W zależności od wydajności karty graficznej
łańcuchowe połączenie dwóch monitorów za
pomocą portu Thunderbolt ( ) może nie być
DVI-D IN
obsługiwane.
y y Podłączanie przewodów Thunderbolt ( ) za
Mini DP IN
pomocą połączenia łańcuchowego może
spowodować opóźnienie w wyświetlaniu
obrazu.
(do nabycia oddzielnie)
UWAGA
y y W przypadku korzystania z przewodu DVI–
HDMI / DP (DisplayPort)H/P
– HDMI mogą
występować problemy ze zgodnością.
POL
POLSKI
Korzystanie ze złącza
Thunderbolt ( )
17
18
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
POLSKI
POL
Podłączanie urządzeń
peryferyjnych
Połączenie z komputerem za
pomocą przewodu USB
Port USB urządzenia działa jako koncentrator
USB.
Połączenie HDMI/DP — DisplayPort
Aby korzystać z połączenia USB 3.0, należy
podłączyć przewód USB 3.0 typu A-B do
komputera.
Obsługa urządzenia peryferyjnego podłączonego
do portu USB IN może odbywać się za
pośrednictwem komputera.
5V
USB IN 1
0.9 A
USB IN 2
USB IN 3
USB UP
UWAGA
y y Przed użyciem produktu należy zainstalować
najnowszy dodatek Service Pack dla
systemu Windows.
y y Urządzenia peryferyjne są do nabycia
osobno.
y y Do portu USB można podłączyć klawiaturę,
mysz lub urządzenie USB.
(do nabycia oddzielnie)
5V
PRZESTROGA
Uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB
y y Urządzenia pamięci masowej USB
z zainstalowanym programem do
automatycznego rozpoznawania lub
wykorzystujące własny sterownik mogą nie
być obsługiwane.
y y Niektóre urządzenia USB mogą nie
być obsługiwane lub mogą nie działać
prawidłowo.
y y Zaleca się stosowanie koncentratora
USB lub dysku twardego USB z własnym
zasilaniem (jeśli zasilanie będzie
niewystarczające, urządzenie pamięci
masowej USB może nie zostać prawidłowo
wykryte).
USB IN 1
0.9 A
USB IN 2
5V
USB IN 1
USB IN 3
USB UP
0.9 A
USB IN 2
USB IN 3
Korzystanie ze złącza Thunderbolt ( )
27MB85Z
Obsługa urządzenia peryferyjnego podłączonego
do portu USB IN może odbywać się za
pośrednictwem komputera.
W przypadku zmiany źródła w menu w trakcie, gdy
urządzenie podłączone jest do portu Thunderbolt,
urządzenie podłączone do portu USB może nie
działać prawidłowo.
5V
USB IN 1
0.9 A
USB IN 2
USB IN 3
DP IN
(do nabycia
oddzielnie)
(do nabycia oddzielnie)
DP OUT
DP IN
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
19
Podłączanie słuchawek
H/P
(do nabycia oddzielnie)
UWAGA
y y Urządzenia peryferyjne są do nabycia
osobno.
y y W przypadku korzystania ze słuchawek
z [wtykiem kątowym] mogą występować
problemy z podłączaniem innych urządzeń
zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca
się korzystanie ze słuchawek z [wtykiem
prostym].
Wtyczka ustawiona
pod kątem
Wtyczka prosta
y y W zależności od ustawień dźwięku
wybranych w komputerze oraz w urządzeniu
zewnętrznym możliwość korzystania
ze słuchawek oraz głośnika może być
ograniczona.
POL
POLSKI
Urządzenia peryferyjne można podłączać do
monitora za pomocą portu słuchawek. Urządzenie
należy podłączyć w sposób przedstawiony na
ilustracji.
20
INSTALACJA APLIKACJI LG MONITOR SOFTWARE
POLSKI
POL
INSTALACJA APLIKACJI LG MONITOR
SOFTWARE
Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z oprogramowaniem i zainstaluj oprogramowanie LG Monitor Software.
Wygląd ekranu instalacyjnego ma charakter wyłącznie informacyjny. W zależności od modelu rzeczywisty
wygląd ekranu instalacyjnego może się różnić.
1 Ustaw program Internet Explorer jako domyślną
przeglądarkę internetową.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
kontynuować instalację.
4 Zaznacz pole wyboru „I accept the terms of
2 Kliknij opcję „LG Monitor Software” (Oprogra-
the agreement” (Akceptuję warunki niniejszej
umowy) na ekranie umowy licencyjnej i kliknij
przycisk [Next] (Dalej).
mowanie monitora firmy LG) na ekranie głównym płyty CD. Po wyświetleniu okna pobierania
kliknij przycisk [Run] (Uruchom). (Wygląd okna
pobierania pliku może być różny w zależności
od systemu operacyjnego i wersji programu
Internet Explorer, ale procedura instalacji przebiega tak samo).
5 Wybierz program, który chcesz zainstalować.
PRZESTROGA
y y W przypadku systemu Windows 7 wymagany
jest dodatek Service Pack 1 lub nowszy.
INSTALACJA APLIKACJI LG MONITOR SOFTWARE
UWAGA
8 Program wybrany na stronie Select Features
(Wybór funkcji) zostanie automatycznie
zainstalowany.
6 Instalacja oprogramowania monitora firmy LG
rozpocznie się w sposób pokazany na poniższej
ilustracji.
9 Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie
komputer.
7 Jeśli sterownik ASM nie został zainstalowany,
zostanie zainstalowany automatycznie.
(obsługiwanych wyłącznie przez 27MB85Z)
8 Jeśli nie zainstalowano sterownika TUSB3410,
zostanie on zainstalowany automatycznie. Jeśli
zostanie wyświetlony poniższy komunikat o
zabezpieczeniach systemu Windows, wybierz
opcję „Install this driver software anyway (I)”
(Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo
to).
POL
POLSKI
y y Screen Split: oprogramowanie umożliwia
automatyczny podział okna programu zgodnie z
preferencjami użytkownika.
y y True Color Finder/True Color Pro:
oprogramowanie umożliwia dokładną kalibrację
kolorów na monitorze dostosowaną do potrzeb
użytkownika.
21
22
INSTALACJA APLIKACJI LG MONITOR SOFTWARE
UWAGA
POLSKI
POL
Po uruchomieniu oprogramowania True Color
Finder/True Color Pro na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera zostanie
wyświetlona ikona aplikacji True Color Finder/
True Color Pro [ ].
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji True Color Finder/True Color Pro i wybierz polecenie „Start Program” (Uruchom program), aby uruchomić program.
UWAGA
y y Do korzystania z funkcji True Color Finder/
True Color Pro wymagany jest obsługiwany
kalibrator (do nabycia osobno).
y y Szczegółowe informacje dotyczące
obsługiwanych kalibratorów i kart graficznych
znajdują się w instrukcji obsługi aplikacji True
Color Finder/True Color Pro.
y y W przypadku zmiany portu wejściowego zalecamy ponowne przeprowadzenie kalibracji
obrazu monitora.
UWAGA
W przypadku uruchomienia oprogramowania
Screen Split na pasku zadań w prawym dolnym
rogu ekranu komputera zostanie wyświetlona
ikona Screen Split [
].
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Screen Split i
wybierz odpowiedni układ.
PRZESTROGA
y y Po zakończeniu kalibracji monitora przy
użyciu oprogramowania True Color Finder/
True Color Pro należy odłączyć kalibrator od
monitora i przechowywać go w temperaturze
pokojowej w miejscu, w którym nie będzie
narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Można przechowywać go w
oryginalnym kartonie.
– Wystawienie elementu pomiarowego kalibratora na dłuższe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować
uszkodzenie kalibratora.
– Urządzenia nie należy przechowywać w
środowisku o zbyt niskiej/wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
y y W przypadku zainstalowania na komputerze
aplikacji do kalibracji innego producenta
konflikt między aplikacjami do kalibracji
może negatywnie wpływać na jakość obrazu.
Zalecamy odinstalowanie innych aplikacji
do kalibracji w celu osiągnięcia najlepszych
wyników.
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
23
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
POL
POLSKI
Aktywacja menu głównego
1 Naciśnij przycisk Menu ( ).
2 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
( ).
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu ( ), aby wyjść z menu ekranowego.
Przyciski monitora
Przycisk
Menu (
)
OK
(Przycisk
zasilania)
Opis
Jeśli menu jest nieaktywne
Aktywacja menu głównego.
Jeśli menu jest aktywne
Powrót do poprzedniego menu.
Jeśli menu jest nieaktywne
Włączanie/wyłączanie trybu obrazu.
Jeśli menu jest aktywne
Lewy klawisz kierunkowy
Jeśli menu jest nieaktywne
Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii (Super Energy
Saving (SES)).
Jeśli menu jest aktywne
Prawy klawisz kierunkowy
Jeśli menu jest nieaktywne
Potwierdzenie wyboru.
Jeśli menu jest aktywne
naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie informacji
o rozdzielczości bieżącego sygnału (tylko w przypadku, gdy
dostępny jest sygnał wejściowy).
Włączenie/wyłączenie zasilania.
Wskaźnik zasilania
Gdy monitor znajduje się w trybie pracy, wskaźnik zasilania świeci
na biało (tryb włączony).
Gdy monitor jest w trybie oszczędnym, wskaźnik zasilania miga
na biało.
UWAGA
y y Wszystkie przyciski są przyciskami dotykowymi, dzięki czemu do użycia wybranego przycisku
wystarczy dotknięcie go na dole przedniej części monitora.
24
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
POLSKI
POL
Ustawienia w menu
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
2 Za pomocą przycisku < lub > dostosuj ustawienia.
3 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
100
70
30
Jasność Kontrast Głośność
DVI
Panorama
Źródło Proporcje
Wył.
SES
Ustw. własne
Tryb
Wszystkie
PIP
Kolor Ustawienia Ustaw.
fabry.
Obraz
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu
Jasność
Kontrast
Głośność
Opis
Dostosowanie jasności i kontrastu ekranu.
Regulacja głośności.
UWAGA
y y W trybie sygnału wejściowego DVI regulacja głośności jest wyłączona.
y y Naciśnięcie przycisku OK w menu Głośność powoduje włączenie/wyłączenie
funkcji Wyciszenie.
Źródło
Wybór trybu sygnału wejściowego.
Panorama/
Oryginalny
Dostosowanie proporcji ekranu.
Super Energy
Saving (SES)
Włączanie i wyłączanie funkcji Super Energy Saving (SES).
Tryb
Ustawianie trybów Ustw. własne, sRGB, Adobe RGB (tylko model 27MB85Z), DCM Slim.,
Czytelnik i Kalibracja.
PIP
Wyświetlenie ekranów 2 trybów sygnału wejściowego na jednym monitorze.
Obraz
Dostosowanie ostrości, poziomu czerni i czasu odpowiedzi ekranu.
Kolor
Dostosowanie współczynnika gamma, temperatury barw i balansu kolorów.
Ustawienia
Określenie ustawień języka, głównego dźwięku, dźwięku przycisków, wskaźnika zasilania, Automatyczne Wył. oraz blokady OSD.
Ustaw. fabry.
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Naciśnij przycisk < lub >, aby natychmiast
zresetować ustawienia.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
25
Ustawienia proporcji
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do pozycji Proporcje.
Panorama
Proporcje
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Proporcje.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
Panorama Oryginalny
1:1
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > Proporcje
Opis
Panorama
Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
1:1
Oryginalny rozmiar obrazu; nie są wprowadzane zmiany proporcji obrazu.
Powrót
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
UWAGA
y y W przypadku zalecanej rozdzielczości (2560 x 1440) obraz na ekranie może wyglądać tak samo
w trybach Panorama, Oryginalny i 1:1.
y y Funkcja proporcji obrazu jest wyłączana w przypadku sygnału z przeplotem.
POL
POLSKI
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
26
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
Ustawienia w menu Super Energy Saving (SES)
POLSKI
POL
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do obszaru Super Energy Saving (SES).
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Super Energy Saving (SES).
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
Wył.
SES
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
5 Wybierz ikonę
(
).
Podmenu
Wł.
Wył.
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > SES
Super Energy
Saving (SES)
Opis
Wł.
Włączenie funkcji Super Energy Saving (SES) umożliwiającej oszczędzanie energii
zgodnie z poziomem wydajności energetycznej Super Energy Saving (SES).
Wył.
Wyłączenie funkcji Super Energy Saving (SES).
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
27
Ustawienia w menu Tryb
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do menu Tryb.
Ustw. własne
Tryb
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać menu Tryb.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
Ustw.
własne
sRGB AdobeRGB DCM slim. Czytelnik Kalibracja
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > Tryb
Opis
Ustw. własne
Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów. Pozwala dostosować tryb koloru menu
głównego.
sRGB
Standardowa skala kolorów RGB monitora i drukarki.
AdobeRGB
(tylko model
27MB85Z)
Skala kolorów znacznie szersza niż sRGB. Opcja odpowiednia dla drukowania zdjęć.
DCM slim.
Optymalizuje ekran pod kątem oglądania zdjęć rentgenowskich. Ekran można rozjaśnić z poziomu
menu ekranowego.
UWAGA
y y Niniejszy produkt został zatwierdzony jako urządzenie IT, a nie jako urządzenie
medyczne. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku biurowego. (Może być używany w celach edukacyjnych i informacyjnych, ale nie do diagnozy medycznej.)
Czytelnik
Optymalizuje ekran pod kątem oglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu
ekranowego.
Kalibracja
Stosuje wartość skalibrowaną za pomocą aplikacji True Color Pro/True ColorFinder.
UWAGA
y y Należy uruchomić program True Color Pro/ True Color Finder.
y y Ustawienia kalibracji w trybie DVI, HDMI, DP (DisplayPort) i Thunderbolt są zapisywane oddzielnie. (Tylko model 27MB85Z)
y y Ustawienia kalibracji w trybie DVI, HDMI, DP (DisplayPort) i miniDP (Mini DisplayPort) są zapisywane oddzielnie. (Tylko model 27MB85R)
Powrót
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
POL
POLSKI
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
28
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
Ustawienia PIP
POLSKI
POL
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do obszaru PIP.
PIP
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję PIP.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
Wył.
PIP
Zrównoważony
Dźwięk z
głównego
Zamień
Dół prawo
Rozmiar
Panorama
Pozycja Proporcje Przezrocz. Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > PIP
PIP
Opis
Wyświetlenie ekranów 2 trybów sygnału wejściowego na jednym monitorze.
UWAGA
y y DP : DisplayPort / TBT : Thunderbolt( ) / mDP : Mini DisplayPort
Ekran dodatkowy (Prawy)
Połączenie PIP
DVI-D
Ekran główny
(Lewy)
DVI-D
HDMI
DP
TBT
(27MB85Z)
mDP
(27MB85R)
-
X
O
O
O
HDMI
X
-
O
O
O
DP
O
O
-
X
X
TBT
(27MB85Z)
O
O
X
-
X
Dźwięk z głównego
Zamień
mDP
O
O
X
X
(27MB85R)
Umożliwia zmianę wyjścia dźwięku w trybie PIP.
Umożliwia przełączanie między ekranem głównym i dodatkowym w trybie PIP.
Rozmiar
Dostosowanie rozmiaru ekranu dodatkowego.
Zrównoważony
Mały
Wybór zrównoważonego rozmiaru dla drugiego ekranu.
Średni
Duży
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w normalnym rozmiarze.
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w dużym rozmiarze.
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w małym rozmiarze.
-
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
Menu > PIP
Pozycja
Przezroczystość
Powrót
Wyjście
Opis
Dostosowanie pozycji ekranu dodatkowego.
Wartością domyślną jest Dół prawo.
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w prawym dolnym rogu ekranu.
Dół prawo
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w lewym dolnym rogu ekranu.
Dół lewo
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w lewym górnym rogu ekranu.
Góra lewo
Wyświetlenie dodatkowego ekranu w prawym górnym rogu ekranu.
Góra prawo
Dostosowanie proporcji ekranu dodatkowego.
* Wyłącznie w przypadku wybrania dla opcji Rozmiar wartości Zrównoważony.
Wyświetlanie obrazu dopasowanego do wymiarów ekranu w trybie PIP,
Panorama
niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlenie obrazu na ekranie w trybie PIP w proporcjach właściwych dla
wejściowego sygnału wideo.
Określenie przezroczystości ekranu dodatkowego.
* Wyłącznie w przypadku wybrania dla opcji Rozmiar wartości Mały, Średni lub Duży.
Wyłączenie menu Przezroczystość.
Wył.
25%
Wybranie wartości przezroczystości 25%.
Wybranie wartości przezroczystości 50%.
50%
Wybranie wartości przezroczystości 75%.
75%
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście z menu ekranowego.
UWAGA
y y Jeśli dla trybu PIP wybrano wartość Wył., menu Dźwięk z głównego, Zamień, Rozmiar, Pozycja,
Proporcje i Przezroczystość są nieaktywne.
Jeśli dla opcji Rozmiar wybrano wartość Zrównoważony, menu Pozycja i Przezroczystość są
nieaktywne.
Menu Proporcje jest aktywne wyłącznie w trybie zrównoważonym. Jest nieaktywne w przypadku
braku sygnału wejściowego PIP.
POL
POLSKI
Proporcje
29
30
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
Obraz
POLSKI
POL
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do obszaru Obraz.
Obraz
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Obraz.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
5
Niski
Średni
Ostrość
Poziom
czerni
Wł.
Czas
Jednolite
odpowiedzi
Obraz
Ustaw.
fabry.
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > Obraz
Ostrość
Poziom czerni
Opis
Dostosowanie ostrości ekranu.
Określenie poziomu zrównoważenia (tylko HDMI).
y y Offset (Zrównoważenie): w przypadku sygnału wideo to ustawienie pozwala uzyskać
możliwie najciemniejszy ekran monitora.
Wysoki
Obraz na ekranie jest jaśniejszy.
Niski
Obraz na ekranie jest ciemniejszy.
Czas odpowiedzi Określenie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odświeżania
ekranu. W zwykłym środowisku zaleca się korzystanie z ustawienia Middle (Średni). W przypadku
dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Wysoki.
Wybór wartości Wysoki może spowodować pojawienie się pozostałości nieruchomego obrazu.
Jednolite
Wysoki
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Wysoki.
Średni
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Średni.
Niski
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Niski.
Umożliwia regulację jednorodności obrazu.
UWAGA
y y Menu Jednolite aktywuje się jedynie w trybach sRGB i Adobe RGB (obsługiwanych wyłącznie przez 27MB85Z). Uaktywnienie menu Jednolite może
obniżyć ogólną jasność obrazu.
Ustaw. fabry.
Przywrócenie domyślnych ustawień funkcji Obraz.
Powrót
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
31
Kolor
Kolor
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do obszaru Kolor.
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Kolor.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
Gamma 2.2
Gamma
6500
50
Temp. kol. Czerwony
50
50
Zielony
Niebieski
Kolor
6 kolorów
Ustaw.
fabry.
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu > Kolor
Opis
Gamma
Niestandardowe ustawienie parametru gamma: w przypadku wyboru ustawienia Gamma 2.0,
Gamma 2.2 lub Gamma 2.4, wyższa wartość ustawienia oznacza jaśniejszy obraz, a niższa –
ciemniejszy.
Temp. kol.
Reguluje temperaturę kolorów w odstępach 500K.
(Zamiast 9500K obsługiwane jest 9300K.)
Czerwony
Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: czerwonego, zielonego i
niebieskiego.
Zielony
Niebieski
6 kolorów
Umożliwia uzyskanie pożądanych kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów
(czerwonego, zielonego, niebieskiego, niebieskozielonego, purpurowego i żółtego) oraz zapisanie
ustawień.
Odcień
Dostosowanie tonacji ekranu.
Nasycenie
Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym
mniejsze nasycenie i jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość, tym większe nasycenie i
ciemniejsze kolory.
Ustaw. fabry.
Przywrócenie domyślnych ustawień kolorów.
Powrót
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
POL
POLSKI
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
32
KONFIGURACJA USTAWIEŃ
Ustawienia
POLSKI
POL
1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk Menu ( ) na dole monitora.
2 Naciśnij przycisk < lub >, aby przejść do obszaru Ustawienia.
Ustawienia
3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Ustawienia.
4 Za pomocą przycisków < i > dostosuj wartości opcji.
5 Wybierz ikonę
, aby opuścić menu ekranowe.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, skorzystaj z przycisku Menu
(
).
Podmenu
Polski
Język
HDMI
Wł.
Wył.
4 Godz.
Wył.
Główny
Dźwięk Dioda LED Automatyc- OSD
dźwięk przycisku zasilania zne Wył. zablokuj
Powrót
Wyjście
Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.
Menu >
Ustawienia
Opis
Język
Wybór języka menu ekranowego.
Główny dźwięk
Wysyła dźwięk przez słuchawki monitora połączone z wejściem cyfrowym (za wyjątkiem DVI).
UWAGA
y y Opcja ta jest dostępna jedynie, kiedy opcja PIP jest ustawiona następująco:
HDMI + DP, HDMI + TBT (Mini DP), DP + HDMI lub TBT (Mini DP) + HDMI.
Dźwięk przycisku Ustawienie dźwięku przycisków.
Dźwięk przycisków towarzyszy następującym czynnościom:
y y Włączenie/wyłączenie zasilania prądem stałym
y y Włączenie/wyłączenie menu ekranowego
Dioda LED
zasilania
Włączenie/wyłączenie wskaźnika zasilania na panelu przednim monitora.
Wł.
Wskaźnik zasilania zostaje włączony.
Wył.
Wskaźnik zasilania jest wyłączony.
Automatyczne
Wył.
Automatyczne wyłączanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie.
Ustawienie czasu funkcji automatycznego wyłączania.
(Wył., 4 Godz., 6 Godz. lub 8 Godz.)
OSD zablokuj
Funkcja zapobiega nieprawidłowym operacjom poprzez przypadkowe naciśnięcie przycisku.
Wł.
Obsługa poprzez naciskanie przycisków jest wyłączona.
Wył.
Obsługa poprzez naciskanie przycisków jest włączona.
UWAGA
Wszystkie funkcje poza trybem OSD zablokuj oraz poza przyciskiem Exit (Wyjście) w
menu Jasność, Kontrast, Głośność, Źródło i Ustawienia zostaną wyłączone.
Powrót
Przejście do poprzedniego ekranu menu.
Wyjście
Wyjście z menu ekranowego.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Czy monitor jest podłączony do
zasilania?
Czy wskaźnik zasilania świeci?
y y Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
gniazda sieciowego.
y y Sprawdź wskaźnik zasilania.
y y Sprawdź, czy podłączone źródło sygnału jest włączone (Menu –
Źródło).
Czy wskaźnik zasilania miga?
y y Jeśli monitor jest w trybie oszczędnym, przesuń mysz lub naciśnij
dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć wyświetlacz.
y y Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Czy na ekranie jest wyświetlany
y y Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera
komunikat „Sygnał nieprawidłowy”?
(karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej
częstotliwości monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość,
zapoznaj się z sekcją „Dane techniczne produktu” tej instrukcji
obsługi.
Czy na ekranie jest wyświetlany
y y Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku
komunikat „CHECK SIGNAL
przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w
CONNECTION” („SPRAWDŹ
przypadku rozłączenia tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go
PRZEWÓD SYGNAŁOWY”)?
ponownie.
Czy wskaźnik zasilania świeci na
czerwono?
Jest wyświetlany komunikat „OSD ZABLOKOWANE”.
Czy po naciśnięciu przycisku menu y y Menu ekranowe jest zablokowane. Przejdź do obszaru Menu >
niektóre funkcje są niedostępne?
Ustawienia i ustaw opcję OSD Zablokuj w pozycji Wył.
Na ekranie pozostaje obraz.
Czy obraz jest widoczny na
monitorze nawet po jego
wyłączeniu?
y y Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu
może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz
pozostający na monitorze.
y y W przypadku dłuższego korzystania z monitora należy chronić go,
używając wygaszacza ekranu.
UWAGA
y y Częstotliwość pionowa: aby prawidłowo wyświetlać obraz, ekran musi być odświeżany wiele razy w
ciągu sekundy, podobnie, jak dzieje się to w przypadku lamp fluorescencyjnych.
Liczba odświeżeń ekranu w ciągu sekundy jest nazywana częstotliwością pionową lub częstotliwością
odświeżania, a jej jednostką jest Hz.
y y Częstotliwość pozioma: czas, jaki zajmuje wyświetlenie jednej poziomej linii, nazywa się cyklem
poziomym. Liczbę poziomych linii wyświetlanych w czasie jednej sekundy można obliczyć, dzieląc
jeden przez cykl poziomy. Wielkość ta jest nazywana częstotliwością poziomą, a jej jednostką jest
kHz.
POL
POLSKI
Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.
34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA
POLSKI
POL
y y Zalecamy sprawdzenie, czy rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej mieszczą się w zakresie
obsługiwanym przez monitor, i wybór zalecanej (optymalnej) rozdzielczości w obszarze Panel
sterowania > Ekran > Ustawienia.
y
y Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a
ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
y
y Procedura konfiguracji może być różna w przypadku różnych komputerów i systemów operacyjnych.
Ponadto niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać określonych rozdzielczości. W takim przypadku
należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
y
y Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 2560 x 1440. Jeśli rozdzielczość nie może
zostać wyświetlona, skontaktuj się z producentem karty graficznej.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy.
y y Zmień głębię kolorów na 24 bity (True Color) lub wyższą. W systemie
Windows wybierz kolejno Panel sterowania > Ekran > Ustawienia >
Jakość kolorów.
Czy kolory na ekranie wydają się
y y Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony.
być niestabilne lub wyświetlany jest
Ponownie podłącz przewód lub ponownie włóż do gniazda kartę
tylko obraz monochromatyczny?
graficzną komputera.
Czy na ekranie są widoczne kropki? y y Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne
pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub
czarne). To normalne zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to
błąd ani problem z działaniem monitora.
Czy obraz jest wyświetlany w
ograniczonej liczbie kolorów (16)?
DANE TECHNICZNE
35
DANE TECHNICZNE
POL
POLSKI
27MB85Z
Ekran LCD
Typ
Odległość między
pikselami
Głębia kolorów
Rozdzielczość
Sygnał wideo
(Sygnał wideo)
Złącza
wejściowe
Zasilanie
Szerokość 68 cm TFT (Thin Film Transistor)
Ekran LCD (ciekłokrystaliczny)
Przekątna ekranu: 68 cm
0,2331 mm x 0,2331 mm
Thunderbolt( )
DVI-D
DP(DisplayPort)
HDMI
Maksymalna rozdzielczość 2560 x 1440 / 60 Hz
Zalecana rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Synchronizacja
Obsługa koloru 8-bitowego.
Obsługa koloru 10-bitowego.
2560 x 1440 / 60 Hz
Od 30 kHz do 90 kHz
Od 57 Hz do 75 Hz
Osobna synchronizacja
USB IN 1, 2, 3, USB UP, Thunderbolt( ), DP(DisplayPort) IN, DVI-D IN,
HDMI IN, H/P OUT
Napięcie
Prąd zmienny, 100–240 V, ~50/60 Hz, 1,4 A
Zużycie energii (typ.)
Urządzenie włączone: 80 W
Tryb oszczędny ≤ 1,2 W
Urządzenie wyłączone Przycisk zasilania
Przełącznik
Regulacja kąta
nachylenia
podstawy
Zalecane
warunki
Wymiary
Masa (bez
opakowania)
≤ 0,5 W
0W
Przód/tył: od -5° do 35° (korpus)
Warunki pracy
Warunki przechowywania
Temperatura: od 10 °C do 35 °C; wilgotność: od 20 % do 80 %
Temperatura: od -10 °C do 60 °C; wilgotność: od 5 % do 90 %
Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Z podstawą
643 mm x 417 mm x 258,6 mm
Bez podstawy
643 mm x 417 mm x 55,6 mm
7,6 kg
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
36
DANE TECHNICZNE
27MB85R
POLSKI
POL
Ekran LCD
Typ
Rozdzielczość
Odległość między
pikselami
Głębia kolorów
Obsługa koloru 8-bitowego.
Maksymalna rozdzielczość 2560 x 1440 / 60 Hz
Sygnał wideo
(Sygnał wideo)
Złącza
wejściowe
Zasilanie
Szerokość 68 cm TFT (Thin Film Transistor)
Ekran LCD (ciekłokrystaliczny)
Przekątna ekranu: 68 cm
0,2331 mm x 0,2331 mm
Zalecana rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Synchronizacja
2560 x 1440 / 60 Hz
Od 30 kHz do 90 kHz
Od 57 Hz do 75 Hz
Osobna synchronizacja
USB IN 1, 2, 3, USB UP, Mini DP(Mini DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) IN, DVI-D IN,
HDMI IN, H/P OUT
Napięcie
Prąd zmienny, 100–240 V, ~50/60 Hz, 1,3 A
Zużycie energii (typ.)
Regulacja kąta
nachylenia
podstawy
Zalecane
warunki
Wymiary
Masa (bez
opakowania)
Urządzenie włączone: 60 W
Tryb oszczędny ≤ 1,2 W
Urządzenie wyłączone Przycisk zasilania
Przełącznik
Przód/tył: od -5° do 35° (korpus)
Warunki pracy
Warunki przechowywania
≤ 0,5 W
0W
Temperatura: od 10 °C do 35 °C; wilgotność: od 20 % do 80 %
Temperatura: od -10 °C do 60 °C; wilgotność: od 5 % do 90 %
Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Z podstawą
643 mm x 417 mm x 258,6 mm
Bez podstawy
643 mm x 417 mm x 55,6 mm
6,7 kg
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
DANE TECHNICZNE
37
Fabryczny tryb obsługi (Tryby ustawień wstępnych, PC)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Polaryzacja
(poz./pion.)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
67,5
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1600 x 1200
75
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
1920 x 1200
74,038
59,950
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
POL
POLSKI
Tryby ustawień
wstępnych, PC
Uwagi
Zalecany tryb
* tryby D-SUB/DVI DTV (tryb z przeplotem) nie są obsługiwane.
Taktowanie HDMI (wideo)
Tryby ustawień wstępnych, PC
Częstotliwość pozioma (kHz) Częstotliwość pionowa (Hz)
480P
31,50
60
576P
31,25
50
720P
37,50
50
720P
45,00
60
1080i
28,12
50
1080i
33,75
60
1080P
56,25
50
1080P
67,50
60
Wskaźnik zasilania
Tryb
Kolor diody LED
Urządzenie włączone
Podświetla się na biało, a następnie przyciemnia się.
Oszczędzanie energii
Miga na biało
Urządzenie wyłączone
Wył.
Uwagi
38
PRAWIDŁOWA POSTAWA
PRAWIDŁOWA POSTAWA
POLSKI
POL
Ekran należy ustawić w takiej pozycji, aby znajdował się nieco poniżej naturalnej linii wzroku.
y y Po każdej godzinie korzystania z urządzenia należy zrobić około 10-minutową przerwę w celu
zmniejszenia zmęczenia oczu spowodowanego przez długotrwałe patrzenie na ekran.
y y Podstawa monitora dotykowego pozwala na ustawienie produktu w jak najwygodniejszej pozycji.
Aby uzyskać najlepszy widok ekranu, należy dostosować kąt podstawy monitora w zakresie od -5° do
35°.
Podczas korzystania
z monitora linia
wzroku powinna być
skierowana nieco w dół.
Kąt nachylenia należy
dostosować w zakresie
od -5° do 35°,
aby zapobiec odbijaniu
się promieni światła na
ekranie.
Delikatnie połóż dłonie
na klawiaturze.
Ramiona powinny być
lekko zgięte w łokciach
i wyprostowane w
poziomie.
To urządzenie jest zgodne z
wymogami w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń
konsumenckich (klasa B) i jest
przeznaczone do użytku domowego.
Z urządzenia można korzystać we
wszystkich regionach.
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi (na płycie CD) i
przechowywać ją w łatwo dostępnym
miejscu.
Etykieta produktu zawiera informacje
potrzebne w przypadku przekazania
urządzenia do serwisu.
Model
Numer seryjny
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising