LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Instrukcja obsługi

LG 34GL750-B Instrukcja obsługi
OWNER’S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
(MONITOR
LED*)
(LED Monitor*)
*M
onitory LED firmy LG to monitory LCD z
podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
34GL750
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
SPIS TREŚCI
POLSKI
LICENCJE......................................3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE........................................4
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO
PRACY...........................................4
-- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie....5
-- Opis produktu i przycisków......................................5
Korzystanie z przycisku joysticka
-- Przenoszenie i podnoszenie monitora................6
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja wysokości podstawy
Regulacja kąta
Porządkowanie przewodów
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Montaż na ścianie
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA................................ 14
-- Podłączanie do komputera....................................15
Połączenie HDMI
Połączenie DisplayPort
-- Podłączanie urządzeń audio-wideo..................16
Połączenie HDMI
-- Podłączanie urządzeń peryferyjnych................16
Podłączanie słuchawek
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA.. 17
-- Aktywacja menu głównego...................................17
Funkcje menu głównego
-- Ustawienia użytkownika.........................................19
Ustawienia w menu
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW.30
DANE TECHNICZNE PRODUKTU.. 33
-- Fabryczny tryb obsługi............................................35
-- Taktowanie HDMI (wideo).....................................36
-- Dioda LED zasilania...................................................36
3
LICENCJE
Polish
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Portuguese
Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são
marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países.
Brazilian
Portuguese
Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são
marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países.
Romanian
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
Russian
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
Slovak
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú
obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších
krajinách.
Slovenian
Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing
POLSKI
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.
4
POLSKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL
i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego
na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika,
transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO
PRACY
PRZESTROGA
•• Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo
i prawidłowe działanie produktu.
•• Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie
są objęte gwarancją.
•• Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
•• W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze
może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
•• Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury,
dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji
takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•• Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za
podstawę, Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
•• Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia
urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego
uszkodzenie.
•• Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólnej metody pokrywania,
stosuje się dododanego materiału błyszczącego dodanego do materiału surowego.
Posiada dobrą trwałość przy braku wyglądu zdarcia. Proszę stosować z zaufaniem
ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza jakichkolwiek problemów.
UWAGA
•• Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na
poniższym rysunku.
•• Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym
także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu,
bez powiadomienia.
•• Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za
pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać
od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
•• Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
5
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Opis produktu i przycisków
Sterowniki i oprogramowanie
Sterownik monitora
POLSKI
Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.
lg.com).
Priorytet instalacji
Zalecane
Zalecane
Przycisk joysticka
6
Korzystanie z przycisku joysticka
POLSKI
Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo lub w prawo można z
łatwością sterować funkcjami monitora.
Podstawowe funkcje
Zasilanie
włączone
Aby włączyć monitor, naciśnij palcem
jeden raz przycisk joysticka.
Zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyłączone joysticka, aby wyłączyć monitor.
/
Regulacja
głośności
Głośność można regulować poruszając
przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
/
Regulacja
jasności
ekranu
Jasność ekranu można regulować,
poruszając przyciskiem joysticka w
górę lub w dół.
UWAGA
•• Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.
Przenoszenie i podnoszenie monitora
Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych
instrukcji. Pomogą one uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić
bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru urządzenia.
•• Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie
lub opakowaniu.
•• Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający
i wszystkie inne przewody.
•• Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwytać
monitora za sam panel.
7
•• Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego
zarysowania.
•• Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
•• Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać
go ani pochylać na bok.
PRZESTROGA
•• Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
-- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki
ekranu albo niektórych pikseli służących do generowania obrazu.
POLSKI
•• W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy
używanie przycisku joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się
do zachwiania stabilności i upadku monitora, co może spowodować uszkodzenie
urządzenia i zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk joysticka
może w takich warunkach nie działać prawidłowo.
8
Montaż na płaskiej powierzchni
POLSKI
•• Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor
należy ustawić w odległości co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą
wentylację.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od
zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
•• Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z
produktem. Przewód ten należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
•• W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go
u lokalnego sprzedawcy lub udać się do najbliższego sklepu ze sprzętem
elektronicznym.
9
Regulacja kąta
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 W sposób zdecydowany uchwyć monitor obiema rękoma i dokonaj regulacji.
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt
nachylenia ekranu w przód lub tył w zakresie od -5° do +20°.
20
Maks. 120,0 mm
OSTRZEŻENIE
•• Podczas regulacji wysokości ekranu nie należy umieszczać
rąk na nóżce podstawy. Zapobiegnie to urazom palców.
Tył
-5
Przód
POLSKI
Regulacja wysokości podstawy
10
UWAGA
OSTRZEŻENIE
POLSKI
•• Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy
trzymać dolnej części obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.
•• Lewą lub prawą stronę monitora można nieco obrócić w górę lub w dół (maks. o
3°). Wypoziomuj monitor.
20
Monitor
-5
20
•• Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru
ekranu.
-5
11
Korzystanie z blokady Kensington
Ułóż przewody w sposób przedstawiony na ilustracji, korzystając z uchwytu do
przewodów.
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się u dołu monitora.
Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajduje się w
instrukcji obsługi blokady Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod
adresem http://www.kensington.com.
Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego
Kensington.
Uchwyt myszki
UWAGA
•• System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe
akcesoria można nabyć w większości sklepów z artykułami RTV.
Uchwyt do przewodów
POLSKI
Porządkowanie przewodów
12
POLSKI
Montaż płyty montażowej
Montaż na ścianie
Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych
zgodnych urządzeń.
Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz
pozostawić po obu jego stronach wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby
zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można
uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego
o regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
1 Połóż monitor ekranem do dołu. Aby chronić panel monitora (ekran), osłoń
go miękką szmatką lub osłoną ochronną monitora dostarczoną w zestawie z
produktem.
2 Wyjmij cztery wkręty przykręcone z tyłu monitora.
3 Umieść płytę montażową na monitorze i wyrównaj ją z otworami na wkręty.
4 Dokręć cztery wkręty za pomocą śrubokręta, aby przymocować płytę do
monitora.
UWAGA
•• Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
•• Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
•• Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie ekranu.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie
uszkodzeń wewnątrz produktu.
2 Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić
urządzenie i spowodować upadek monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada
za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze
standardem VESA.
Montaż ścienny (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Płyta montażowa (opcjonalnie)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
UWAGA
•• Należy użyć wkrętów spełniających wymagania standardu VESA.
•• W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie
niezbędne części.
•• Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można
nabyć u lokalnego sprzedawcy.
•• Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwytu ściennego.
Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
•• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytu ściennego.
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód
zasilający, aby uniknąć porażania prądem.
•• W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść,
powodując obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy
użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku z danym
modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą lub technikiem.
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
POLSKI
Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (opcjonalny)
do tyłu monitora.
Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.
14
POLSKI
•• Zaleca się korzystanie z uchwytu ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem
VESA. Uszkodzenia wynikłe z użycia nieprawidłowych akcesoriów lub
niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
•• Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna
wynosić nie więcej niż 8 mm.
Płyta montażowa
Tył monitora
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA
•• Następujące instrukcje zostały oparte na modelu 34GL750. Produkt przedstawiony
na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez
użytkownika.
Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno Ustawienia → Źródło, a następnie
wybierz sygnał źródłowy.
PRZESTROGA
Płyta montażowa
Tył monitora
Wymiary wkrętu
: M4 x L10
•• Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu monitora. Może to spowodować
zniekształcenie obrazu.
•• Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może
to spowodować wypalenie się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy
korzystać z wygaszacza ekranu.
UWAGA
Maks. 8 mm
•• Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z
przedłużacza z uziemieniem (3 otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
•• W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne
zjawisko.
•• Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To
normalne zjawisko.
15
Podłączanie do komputera
Połączenie HDMI
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera
do monitora.
PRZESTROGA
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą
występować problemy ze zgodnością.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku
używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera
do monitora.
UWAGA
•• Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP
(DisplayPort) komputera.
•• Użyj przewodu DisplayPort dołączonego do produktu. W przeciwnym razie
urządzenie może nie działać prawidłowo.
•• W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się
użycie przewodu Mini DP–DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówki do
łączenia przewodu DisplayPort 1.4. (Do nabycia oddzielnie)
POLSKI
•• Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
* Plug and Play: funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez
konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji
dodatkowych sterowników.
Połączenie DisplayPort
16
POLSKI
Podłączanie urządzeń audio-wideo
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Połączenie HDMI
Podłączanie słuchawek
Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z
urządzenia audio-wideo do monitora.
Urządzenia peryferyjne można podłączać do monitora za pomocą portu słuchawek.
UWAGA
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) –
HDMI mogą wystę pować problemy ze zgodnoś cią .
•• Należ y korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku
uż ywania niecertyfikowanego przewodu HDMI moż e wystą pić problem z
wyś wietlaniem obrazu lub błą d połą czenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
UWAGA
•• Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
•• W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą występować
problemy z podłączaniem innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego
zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.
Wtyk kątowy
Wtyk prosty
(zalecany)
•• W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu
zewnętrznym możliwość korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być
ograniczona.
17
Aktywacja menu głównego
1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
2 Przesuwaj joystick w górę/dół ( / ) oraz w
prawo/lewo ( / ), aby wybrać poszczególne
opcje.
3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z
menu głównego.
Przycisk joysticka
Przycisk
Stan menu
Funkcja
Menu główne jest nieaktywne
Aktywacja menu głównego.
Menu główne jest aktywne
Wyjście z menu głównego.
(Przytrzymywanie przycisku w celu wyłączenia monitora:
monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym
momencie, także wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
Menu główne jest
nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest
aktywne
Dostęp do funkcji sygnału Input.
Menu główne jest
nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest
aktywne
Dostęp do funkcji Ustawienia.
Menu główne jest
nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest
aktywne
Wyłączanie monitora.
Menu główne jest
nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest
aktywne
Dostęp do funkcji Tryb Gra.
POLSKI
USTAWIENIA
UŻYTKOWNIKA
18
Funkcje menu głównego
POLSKI
Menu główne
Wyłącz
zasilanie
Źródło
Wyjście
Tryb Gra
Ustawienia
Funkcja
Źródło
Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
Wyłącz zasilanie
Wyłączanie monitora.
Ustawienia
Konfiguracja ustawień ekranu.
Tryb Gra
Ustawienie trybu obrazu dostosowanego do gier.
Wyjście
Wyjście z menu głównego.
19
Ustawienia użytkownika
POLSKI
Ustawienia w menu
1
2
3
4
Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do Ustawienia.
Skonfiguruj opcje przesuwając joystick w górę/dół/lewo/prawo.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesuń przycisk joysticka w stronę strzałki
Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki do momentu wyjścia z menu.
Tryb Gra
Regulacja Gra
Regulacja Obrazu
lub naciśnij joystick ( ).
Źródło
Ogólne
20
Ustawienia
POLSKI
Tryb Gra
Funkcja
Wybór trybu obrazu zoptymalizowanego pod kątem określonej funkcji.
Regulacja Gra
Dostosowanie opcji 1ms Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync, Kontrola Czerni, Czas Odpowiedzi, Cross Hair i Reset Gra.
Regulacja Obrazu
Dostosowanie opcji Jasność, Kontrast, Ostrość, Gamma, Temp.Kol., R/G/B, Poziom Czerni, DFC i Resetuj obraz.
Źródło
Lista wejść
Wybór trybu sygnału wejściowego.
Proporcje obrazu
Dostosowanie proporcji ekranu.
Ogólne
Konfiguracja opcji Język, SMART ENERGY SAVING, Dioda LED zasilania, Automatyczne Wył., Tryb kompatybilności HDMI,
DisplayPort 1.4, OSD Zablokuj, Informacje i Ustaw. Fabry..
PRZESTROGA
•• Menu ekranowe monitora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
21
Tryb Gra w sygnale SDR (nie HDR).
Gracz 1
Tryb Gra
Funkcja
Gracz 2
W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry.
Tryby obrazu Gracz 1 i Gracz 2 umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetlania, w tym opcji konfiguracji
związanych z grami.
FPS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS.
RTS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
Żywy
Zwiększa kontrast, jasność i ostrość w celu wyświetlania żywych obrazów.
Czytelnik
Optymalizacja ekranu pod kątem przeglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu ekranowego.
Efekt HDR
Optymalizuje działanie ekranu dla szerokie zakresu dynamiki.
POLSKI
Ustawienia > Tryb Gra
22
Tryb Gra w sygnale HDR.
POLSKI
Ustawienia > HDR Tryb Gra
Gracz 1
HDR Tryb Gra
Funkcja
Gracz 2
W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry.
Tryby obrazu Gracz 1 i Gracz 2 umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetlania, w tym opcji konfiguracji
związanych z grami.
FPS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS. Sprawdza się w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
RTS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
Żywy
Optymalizuje ekran dla żywych kolorów.
Standardowy
Optymalizuje ekran dla HDR.
UWAGA
•• Treść HDR może nie być obsługiwana odpowiednio w systemie operacyjnym Windows 10. Proszę sprawdzić ustawienia HDR Wł. / Wył. Windowsa.
•• Gdy funkcja HDR jest włączona, znaki lub jakość obrazu mogą być słabej jakości zgodnie z wydajnością karty graficznej.
•• Podczas gdy funkcja HDR jest włączona, miganie ekranu lub trzeszczenie może się pojawiać, podczas zmiany wejścia monitora lub power Wł. / Wył.
zasilania zgodnie z wydajnością karty graficznej.
23
Ustawienia > Regulacja Gra
Funkcja
Wł.
Niniejsza funkcja jest dostępna dla nastepującej częstotliwości pionowej: (120Hz,144Hz)
Opcja ta umożliwia wyłączenie trybu 1ms Motion Blur Reduction.
Regulacja Gra
1ms Motion Blur
Reduction
Wył.
UWAGA
•• W celu zmniejszenia rozmycia ruchów następuje redukcja jasności poprzez opcję kontroli podświetlenia.
•• Opcji 1ms Motion Blur Reduction oraz Adaptive-Sync nie można wykorzystać jednocześnie.
•• Funkcja ta jest dostosowana do gry.
•• Zaleca się wyłączenie, podczas gdy nie używa się funkcji gry.
•• Podczas operacji 1ms Motion Blur Reduction może wystąpić migotanie.
POLSKI
Tryb ten umożliwia zminimalizowanie rozmycia obrazu w filmach o dużej dynamice ruchów. Aby wykorzystać tę
funkcję w pełni, wybierz opcję 2560 x 1080 @ 120Hz/144Hz przed włączeniem opcji 1ms Motion Blur Reduction.
24
POLSKI
Zapewnia płynny i naturalny obraz dzięki synchronizacji częstotliwości pionowej sygnału wejściowego z częstotliwością sygnału
wyjściowego.
PRZESTROGA
Adaptive-Sync
Regulacja Gra
Kontrola Czerni
•• Obsługiwany interfejs: DisplayPort, HDMI.
•• Obsługiwana wersja. Upewnij się, że zaktualizowano kartę graficzną do ostatniej wersji.
•• Adaptive-Sync oraz 1ms Motion Blur Reduction nie mogą być włączone jednocześnie.
Wł.
Włączanie funkcji Adaptive-Sync.
Wył.
Wyłącza Adaptive-Sync.
Regulacja kontrastu czerni pozwala uzyskać lepszą widoczność ciemnych scen.
Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty w ciemnych grach.
25
Czas Odpowiedzi
Regulacja Gra
Szybszy
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybszy.
Szybki
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybki.
Normalny
Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Normalny.
Wył.
Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.
Cross Hair
Opcja celownika powoduje, że po środku ekranu pojawia się specjalne oznaczenie dla gier typu First Person Shooter (FPS).
Użytkownicy mogą wybrać cross hair, które pasuje do ich środowiska gry z czterech różnych cross hairs.
•• Gdy monitor jest wyłączony lub wchodzi w tryb oszczędzania energii, opcja Cross Hair jest automatycznie Wył.
Reset Gra
Przywracanie domyślnych ustawień obrazu.
POLSKI
Określenie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odświeżania ekranu.
W zwykłym środowisku zaleca się korzystanie z ustawienia Szybki.
W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Szybszy.
W zależności od zawartości może wystąpić Szum Ruchu gdy wybrana jest opcja Tryb Szybszy.
26
Ustawienia > Regulacja Obrazu
Funkcja
POLSKI
Jasność
Umożliwia regulację jasności ekranu.
Kontrast
Umożliwia regulację kontrastu ekranu.
Ostrość
Dostosowanie ostrości ekranu.
Gamma
Temp.Kol.
Regulacja Obrazu
Tryb 1, Tryb 2,
Tryb 3
Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru
gamma, tym jaśniejszy jest obraz.
Tryb 4
Jeżeli nie trzeba regulować ustawień gamma, wybrać tryb Tryb 4.
Ust. Własne
Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.
Ciepła
Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.
Średnia
Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.
Zimna
Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.
Ręcznie
Wyreguluj temperaturę koloru w 500K przyrostach. (zauważ że zamiast 9500K obsługiwane jest 9300K).
R/G/B
Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: Czerwony, Zielony i Niebieski.
Poziom Czerni
Określenie poziomu zrównoważenia (tylko HDMI).
yy Offset (Zrównoważenie): w przypadku sygnału wideo to ustawienie pozwala uzyskać możliwie najciemniejszy ekran
monitora.
DFC
Resetuj obraz
Wysoki
Utrzymuje obecny współczynnik kontrastu ekranu.
Niski
Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.
Wł.
Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.
Wył.
Wyłączenie funkcji DFC.
Przywrócenie domyślnych ustawień kolorów.
27
Ustawienia > Źródło
Wybór trybu sygnału wejściowego.
Dostosowanie proporcji ekranu.
Źródło
Proporcje obrazu
Pełna szerokość
Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
1:1 Piksel
Oryginalny rozmiar obrazu; nie są wprowadzane zmiany proporcji obrazu.
UWAGA
•• W przypadku zalecanej rozdzielczości obraz na ekranie może wyglądać tak samo w trybach Pełna szerokość i Oryginalny.
(2560 x 1080)
•• W trybie Adaptive-Sync menu 1:1 Piksel nie są dostępne. (Przejdź do opcji Obraz → Regulacja Gra → Adaptive-Sync,
aby ustawić opcję Adaptive-Sync Wł. lub Wył. )
POLSKI
Lista wejść
Funkcja
28
Ustawienia > Ogólne
POLSKI
Język
SMART ENERGY
SAVING
Dioda LED
zasilania
Automatyczne
Wył.
Funkcja
Wybór języka menu ekranowego.
Wysoki
Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajności.
Niski
Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajności.
Wył.
Wyłączenie funkcji SMART ENERGY SAVING.
Włączenie/wyłączenie wskaźnika zasilania u dołu monitora.
Wł.
Wskaźnik zasilania jest włączany automatycznie.
Wył.
Wskaźnik zasilania jest wyłączony.
Automatyczne wyłączanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji
automatycznego wyłączania. (8Godz., 6Godz., 4Godz. i Wył. )
Tryb kompatybilności HDMI - funkcja ta może rozpoznać legalny sprzęt, który nie obsługuje HDMI 2.0.
Ogólne
Tryb
kompatybilności
HDMI
Wł.
Włącza Tryb kompatybilności HDMI.
Wył.
Wyłącza Tryb kompatybilności HDMI.
UWAGA
•• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje Tryb kompatybilności HDMI, obraz lub dźwięk mogą nie działać poprawnie.
•• Niektóre starsze modele kart grafiki nie obsługują HDMI 2.0, jednak można wybrać rodzielczość HDMI 2.0 w oknie panelu sterowania.
•• To może spowodować, że ekran będzie wydawał się nieprawidłowym.
Aktywacja i dezaktywacja interfejsu DisplayPort 1.4.
DisplayPort 1.4
UWAGA
•• Należy włączyć lub wyłączyć interfejs w zależności od wersji interfejsu DisplayPort obsługiwanej przez kartę graficzną. Jeśli nie jest
zgodny z kartą graficzną, należy go wyłączyć.
29
Funkcja uniemożliwia konfigurowanie i regulowanie pozycji menu.
Ogólne
Wł.
Włączenie opcji OSD Zablokuj.
Wył.
Wyłączenie opcji OSD Zablokuj.
UWAGA
•• Wyłączone są wszystkie funkcje z wyjątkiem opcji: Jasność w Regulacja Obrazu, Źródło, OSD Zablokuj i Informacje w Ogólne.
Informacje
Zostanie pokazana następująca informacja o wyświetlaczu: Numer seryjny, Całkowity czas pracy, Rozdzielczość.
Ustaw. Fabry.
Przywracanie ustawień domyślnych.
POLSKI
OSD Zablokuj
30
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
POLSKI
Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.
Czy monitor jest podłączony do zasilania? •• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
Czy dioda zasilania świeci?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
Czy zasilanie jest włączone, a dioda
zasilania świeci na biało?
•• Sprawdź, czy podłączone źródło sygnału jest włączone (Ustawienia > Źródło).
Czy dioda zasilania miga?
•• Jeśli monitor jest w trybie oszczędnym, przesuń mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć wyświetlacz.
•• Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Czy na ekranie jest wyświetlany
•• Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub
komunikat Obecnie nie jest ustawiona
pionowej częstotliwości monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej
zalecana rozdzielczość ekranu. Jeżeli
instrukcji obsługi.
nie możesz zobaczyć obrazu lub obraz
miga, zapoznaj się ze sposobami
rozwiązywania problemów zawartymi w
instrukcji obsługi.?
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Brak Sygnału?
•• Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w
przypadku rozłączenia tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.
Czy w komputerze zainstalowano
sterowniki urządzenia?
•• Upewnij się, ż zainstalowałeś sterownik wyświetlacza z naszej strony internetowej: http://www.lg.com.
•• Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.
Niektóre funkcje są wyłączone.
Czy po naciśnięciu przycisku Menu
niektóre funkcje nie są dostępne?
•• Menu ekranowe jest zablokowane. Przejdź do obszaru Ustawienia > Ogólne i wybierz w ustawieniu OSD Zablokuj opcję Wył..
31
Na ekranie pozostaje obraz.
•• Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest
obraz pozostający na monitorze.
•• Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.
Czy została wybrana odpowiednia
rozdzielczość?
•• Jeśli wybrana rozdzielczość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przeplotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielczość na 1080p lub
zalecaną rozdzielczość.
UWAGA
•• Częstotliwość pionowa: Aby prawidłowo wyświetlać obraz, ekran musi być odświeżany wiele razy w ciągu sekundy, podobnie, jak dzieje się to w przypadku lamp
fluorescencyjnych. Liczba odświeżeń ekranu w ciągu sekundy jest nazywana częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania, a jej jednostką jest Hz.
•• Częstotliwość pozioma: Czas, jaki zajmuje wyświetlenie jednej poziomej linii, nazywa się cyklem poziomym. Podczas dzielenia liczby 1 przez interwał poziomy uzyskany wynik
stanowi liczbę poziomych linii wyświetlanych w ciągu sekundy. Wielkość ta jest nazywana częstotliwością poziomą, a jej jednostką jest kHz.
•• Zalecamy sprawdzenie, czy rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej mieszczą się w zakresie obsługiwanym przez monitor, i wybór zalecanej (optymalnej) rozdzielczości w
obszarze Panel sterowania > Ekran > Ustawienia (w systemie Windows). (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
•• Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
•• Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielczości mogą nie być dostępne w zależności od wydajności
karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
•• Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 2560 × 1080. Jeśli rozdzielczość nie może zostać wyświetlona, skontaktuj się z producentem karty graficznej.
POLSKI
Czy obraz jest widoczny na monitorze
nawet po jego wyłączeniu?
32
Kolor obrazu jest nieprawidłowy.
POLSKI
Czy obraz jest wyświetlany w
ograniczonej liczbie kolorów (16)?
•• Zmień głębię kolorów na 24 bity (True Color) lub wyższą. W systemie Windows wybierz kolejno pozycje Panel sterowania >
Ekran > Ustawienia > Jakość kolorów. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
Czy kolory na ekranie wydają się być
niestabilne lub wyświetlany jest tylko
obraz monochromatyczny?
•• Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Ponownie podłącz przewód lub ponownie włóż do gniazda kartę
graficzną komputera.
Czy na ekranie są widoczne kropki?
•• Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe
lub czarne). To normalne zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.
Brak dźwięku z portu słuchawek.
Czy obraz jest wyświetlany za pomocą
wejścia DP(DisplayPort) lub HDMI bez
dźwięku?
•• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek.
•• Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka.
•• Ustawa monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. w systemie Microsoft Windows przejdź do obszaru Panel
Sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk > i ustaw monitor jako urządzenie domyślne. (Ustawienia mogą się różnić w
zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
33
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Rozdzielczość
Częstotliwość robocza
Głębia kolorów
Zasilanie
Zasilacz AC/DC
Obsługa koloru 8-bitowego.
Obsługa koloru 8-bitowego.
Maks. obsługiwana rozdzielczość
2560 x 1080 / 144 Hz (HDMI)
2560 x 1080 / 144 Hz (DP)
Zalecana rozdzielczość
2560 x 1080 / 60 Hz (HDMI)
2560 x 1080 / 60 Hz (DP)
HDMI
Częstotliwość pozioma
Od 30 kHz do 164 kHz
Częstotliwość pionowa
Od 56 Hz do 144 Hz
Częstotliwość pozioma
Od 30 kHz do 164 kHz
Częstotliwość pionowa
Od 56 Hz do 144 Hz
DP
Złącza wejściowe
HDMI
DP (DisplayPort)
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Moc znamionowa
19 V
2,5 A
Zużycie energii
(typowe)
Tryb eksploatacji: 52 W (Typowe)*
Tryb uśpienia: ≤ 0,3 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
DA-65G19, wyprodukowany przez firmę Asian Power Devices Inc.
Moc wyjściowa: 19 V
3,42 A
POLSKI
Ekran LCD
34
Zalecane warunki
Warunki eksploatacji
POLSKI
Warunki przechowywania
Wymiary
Masa (bez opakowania)
Temperatura
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność
Poniżej 80 %
Temperatura
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność
Poniżej 85 %
Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Z podstawą
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Bez podstawy
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
Z podstawą
8,3 kg
Bez podstawy
6,1 kg
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
* Wartość zużycia energii w Trybie eksploatacji mierzona jest pod kątem standardu testowego LGE (wzorzec Biel w trybie pełnoekranowym, maksymalna rozdzielczość).
* Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.
35
Fabryczny tryb obsługi
POLSKI
(Tryby ustawień wstępnych, HDMI/ DisplayPort PC)
Tryby ustawień wstępnych
Częstotliwość pozioma (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
1024 x 768
97,551
1152 x 864
109,756
1280 x 720
91,493
1280 x 1024
Częstotliwość pionowa (Hz)
Polaryzacja (poz./pion.)
Uwagi
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2560 x 1080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2560 x 1080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2560 x 1080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
Taktowanie HDMI (wideo)
POLSKI
Tryby ustawień wstępnych
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
112,5
50
tylko HDMI
2160P
135
60
tylko HDMI
Dioda LED zasilania
Tryb
Kolor diody LED
Urządzenie włączone Czerwony (przez kilka sekund)
Tryb uśpienia
Wył.
Urządzenie
wyłączone
Wył.
Uwagi
Model i numer seryjny produktu są umieszczone na odwrocie i na jednej stronie produktu.
Zapisz je poniżej na wypadek gdybyś kiedykolwiek potrzebował serwisu.
Model
Numer seryjny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising