LG | ARNH04GK2A4.ENWALEU | User manual | LG ARNH04GK2A4.ENWALEU MONTÁŽNÍ MANUÁL

LG ARNH04GK2A4.ENWALEU MONTÁŽNÍ MANUÁL
NÁVOD K INSALACI
VODA-VZDUCH
TEPELNÉ ČERPADLO
ČEŠTINA
Před instalací výrobku si prosím přečtěte tento návod k instalaci.
Instalaci je nutné provádět pouze v souladu s národními normami pro
elektroinstalace a pouze osobami s povolením.
Po přečtení si tento návod k instalaci uschovejte, abyste se k němu v
budoucnu mohli kdykoliv vrátit.
Hydro Kit
Překlad originální příručky
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
OBSAH
3
7
8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
SOUČÁSTI PRO INSTALACI
VŠEOBECNÉ INFORMACE
8
10
Informace o modelu
Všeobecné informace
11
INSTALACE
11
12
12
14
15
18
25
28
29
31
34
Přeprava jednotky
Volba nejlepšího místa
Prostor pro instalaci
Základy pro instalaci
Napojení vodního potrubí a vodního okruhu
Příklady instalace
Potrubí pro chladicí médium
Jak napojovat elektroinstalaci
Napojení drátů
Spojovací kabely
Nezávislý napájecí modul
36
INSTALACE DOPLŇKŮ
36
38
38
39
43
44
46
47
49
50
51
52
Umístění napojení doplňků a externích součástí
Napojení hlavního čerpadla
Napojení senzoru teploty vody v nádrži
Termostat
Dálkový senzor teploty
3cestný ventil.
2cestný ventil.
Suchý kontakt
Externí ovladač
Externí čerpadlo
Modem Wi-Fi
Chytrá síť
53
NASTAVENÍ SYSTÉMU
53
56
60
Nastavení spínače DIP
Nastavení skupinového ovládání
Montážní nastavení
73
TESTOVACÍ PROVOZ
73
73
74
76
76
76
Co zkontrolovat před provozním testem
Provozní test vodního potrubí.
Řešení problémů
Vzdušné emise hluku
Limitní koncentrace
Označení modelu
2 Hydro Kit
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
V rámci prevence zranění uživatele nebo jiných osob a poškození majetku je nutno dodržet následující
pokyny.
n Nezapomeňte si je přečíst před instalací jednotky.
n Dodržujte opatření zde stanovená, protože obsahují důležité informace související s bezpečností.
n Nesprávný provoz, způsobený nerespektováním pokynů, může způsobit zranění nebo jiné škody.
Závažnost pokynů je klasifikována následujícími sděleními :
!
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje možnost smrti nebo vážného zranění.
!
POZOR
Tento symbol označuje možnost poranění nebo poškození vlastností zařízení.
n Níže je uveden význam symbolů použitých v tomto manuálu.
Toto v žádném případě nedělejte.
Nezapomeňte postupovat podle pokynů.
!
VAROVÁNÍ
Hydro Kit – instalační manuál 3
ČEŠTINA
Instalace
• Nepoužívejte vadný nebo podhodnocený jistič. Spotřebič používejte na
jemu vyhrazeném obvodu.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• S požadavkem na elektroinstalační práce se obraťte na prodejce,
odborného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Jednotku vždy uzemněte.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Panel a kryt ovládací skříňky nainstalujte bezpečně.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Vždy nainstalujte vyhrazený obvod a jistič.
- Nesprávná elektroinstalace či montáž můžou způsobit požár nebo zásah
proudem.
• Použijte správně dimenzovaný jistič nebo pojistku.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neprovádějte úpravy na napájecím kabelu ani ho neprodlužujte.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Jednotku sami neinstalujte, neodstraňujte ani neprovádějte reinstalaci
(zákazník).
Bezpečnostní pokyny
- Hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, exploze nebo zranění.
• U nemrznoucí kapaliny vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované
servisní středisko.
- Nemrznoucí směs je toxickým produktem.
• Chladicí médium pro tento produkt je R410A.
- Instalace nástrojů, jako je například tlakoměr, musí být v souladu s
R410A.
• Pro instalaci vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní
středisko.
- Hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, exploze nebo zranění.
• Instalaci jednotky neprovádějte na vadném instalačním stojanu.
- Může dojít ke zranění, nehodě nebo poškození jednotky.
• Ujistěte se, že oblast instalace se postupem času nezhoršuje.
- Pokud se zhroutí základna, může společně s ní spadnout i jednotka a
způsobit škodu na majetku, poruchu jednotky a zranění.
• Jednotku neinstalujte venku.
- Může dojít k poškození jednotky.
• Při provádění zkoušky těsnosti nebo čištění vzduchu použijte vakuové
čerpadlo nebo inertní plyn (dusík). Vzduch nebo kyslík nestlačujte a
nepoužívejte hořlavé plyny.
- Hrozí usmrcení, zranění, požár nebo výbuch.
• Způsoby odpojení musí být zahrnuty do elektroinstalace v souladu s
pravidly pro ně platnými.
• Vybavení bude dodáno s napájecím vodičem splňujícím národní nařízení.
Provoz
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel během provozu nevytrhl nebo
nepoškodil.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Na napájecí kabel neumísťujte žádné předměty.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Během provozu zástrčku zdroje napájení nezapojujte ani neodpojujte.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nedotýkejte se a nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti napájecího kabelu neumisťujte topná tělesa nebo jiné
spotřebiče.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
4 Hydro Kit
Bezpečnostní pokyny
Hydro Kit – instalační manuál 5
ČEŠTINA
• Nedovolte, aby elektrické součásti přišly do kontaktu s vodou.
- Hrozí nebezpečí požáru, poruchy jednotky nebo úrazu elektrickým
proudem.
• V blízkosti jednotky neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny a jiné
hořlaviny.
- Hrozí riziko požáru nebo poruchy jednotky.
• V těsně uzavřeném prostoru jednotku nepoužívejte po delší dobu.
- Může dojít k poškození jednotky.
• Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, vypněte plyn a před zapnutím
jednotky otevřete okno a vyvětrejte.
- Hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
• Pokud z jednotky vychází podivné zvuky nebo malé nebo kouř, vypněte
jistič nebo odpojte napájecí kabel.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• V případě bouře nebo hurikánu vypněte zařízení a zavřete okna. Pokud je
to možné, před příchodem hurikánu jednotku odstraňte z blízkosti okna.
- Hrozí nebezpečí poškození majetku, poruchy jednotky nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Neotvírejte čelní mřížku jednotky, je-li produkt v provozu. (Nedotýkejte se
elektrostatického filtru, pokud je součástí jednotky.)
- Hrozí riziko úrazu, zásahu elektrickým proudem nebo poruchy jednotky.
• Pokud je jednotka mokrá (zaplavená tekutinou nebo ponořená), obraťte se
na autorizované servisní středisko.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Mějte na paměti, že přímo na jednotku nelze lít vodu.
- Hrozí riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození
jednotky.
• Pokud jednotku provozujete společně s kamny apod., čas od času ji
odvětrejte.
- Hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Při čištění nebo údržbě zařízení vypněte hlavní vypínač.
- Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
• Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
• Pro instalaci vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní
středisko.
- Hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, exploze nebo zranění.
Bezpečnostní pokyny
• Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, důrazně doporučujeme vypnout
napájení přístroje.
- Existuje riziko zmrznutí vodou.
!
POZOR
Instalace
• Po instalaci nebo opravě jednotky vždy zkontrolujte, zda nedošlo k úniku
plynu (chladiva).
- Nízká hladina chladiva může způsobit poruchu jednotky.
• Při instalaci přístroje udržujte hladinu rovnoměrnou.
- Vyhnete se vibracím nebo úniku vody.
• Ke zvedání a přepravě jednotky je zapotřebí dvou osob.
- Vyvarujte se zranění.
Provoz
• Pokud je jednotka v režimu chlazení, nelehejte si na příliš dlouhou dobu na
chlazenou podlahu.
- Mohlo by být škodlivé pro zdraví.
• Jednotku nepoužívejte ke zvláštním účelům, jako je konzervace potravin,
uměleckých děl apod.
- Hrozí riziko poškození nebo zničení majetku.
• K čištění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky,
rozpouštědla atd.
- Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození
plastových součástí jednotky.
• Na jednotku nestoupejte ani na ni neumisťujte žádné předměty.
- Hrozí nebezpečí zranění a poruchy jednotky.
• Při čištění nebo údržbě jednotky použijte pevnou stoličku nebo žebřík.
- Buďte opatrní a vyvarujte se zranění.
• Produkt Hydro Kit nevypínejte odpojením od zdroje. Hydro Kit vždy
vypínejte pomocí drátového dálkového ovladače.
- Při rozpojení komunikace mezi zařízením Hydro Kit a venkovní jednotkou
může dojít k prasknutí deskového tepelného výměníku.
6 Hydro Kit
Součásti pro instalaci
Součásti pro instalaci
Děkujeme, že jste si vybrali produkt LG Electronics Hydro Kit.
Před zahájením instalace se prosím přesvědčte, že krabice obsahuje všechny součásti.
Položka
Tvar
Množství
Dálkový ovladač
/ Kabel
1
OK
Držák senzoru
1
Senzor teploty
1
nádrže na vodu
Sítový filtr
1
Nezávislý napájecí modul
1
(Pro střední teplotu)
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
AIR-TO-WATER
HEAT PUMP
ǼȁȁǾȃǿȀDZ
1
ČEŠTINA
POLSKI
Hydro Kit
Original instruction
[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative : LG Electronics European Shared
Service Center B.V. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
ENGLISH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH фъъцьшщُ ČEŠTINA
OWNER’S MANUAL
Uživatelská příručka
LIMBA ROMÂNĂ
001
MFL67086712
Rev.00_101118
NEDERLANDS
Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it thoroughly
AIR
CONDITIONER
1
NEDERLANDS
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future
reference.
Hydro Kit (For High Temperature)
POLSKI
Original instruction
LIMBA ROMÂNĂ
[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative : LG Electronics European Shared
Service Center B.V. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsangu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
www.lg.com
P/NO : MFL67870215
CN_EXT Kabel
1
Hydro Kit – instalační manuál 7
ČEŠTINA
ENGLISH
ɊɍɋɋɄɂɃəɁɕɄ
INSTALLATION MANUAL
Instalační manuál
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Vzhledem k pokročilé invertorové technologii se Hydro Kit hodí pro podlahové vytápění a přípravu
teplé vody. Díky rozhraní s různými doplňky si uživatel dle potřeby může upravit rozsah využití.
Informace o modelu
Název modelu a související informace
• Pro střední teplotu
Hydro Kit
Typ
HP
Napájení
Chlazení
Kapacita
Ohřev
10
Ø, V, Hz
4
1, 220-240, 50
kW
28
12.3
kcal/h
24 100
10 580
Btu/h
95 900
42 000
kW
31.5
13.8
kcal/h
27 100
11 870
Btu/h
107 500
47 000
*1 : Testováno dle podmínek Eurovent pro vytápění
(teplota vody 30 °C → 35 °C při venkovní okolní teplotě 7 °C / 6 °C)
*2 : Testováno dle podmínek Eurovent pro chlazení
(teplota vody 23 °C → 18 °C při venkovní okolní teplotě 35 °C / 24 °C)
- Maximální přípustný tlak na
Horní mezi : 4,2 Mpa / Dolní mez: 2,4 Mpa
- Max. přípustná teplota vody
Horní hranice : 50 °C / Dolní hranice: 10 °C
- Přípustný tlak vody ~ 0,98 MPa (0,3 až 10 kgf / cm2)
8 Hydro Kit
Všeobecné informace
• Vysokoteplotní
Hydro Kit
Typ
HP
8
Elektrické napájení
Kapacita
Chladivo
Ø, V, Hz
Vytápění
kW
25.2
13.8
kcal/h
21 700
11 870
Btu/h
85 900
Typ
Množství
4
1, 220-240, 50
47 000
R134a
kg(lbs)
3(6.6)
2.3(5.04)
*1 : Testováno Dle Podmínek Eurovent Pro Vytápění
(teplota vody 55 ℃→ 65 ℃ při okolní venkovní teplotě 7 ℃ / 6 ℃)
- Maximální přípustný tlak na
Horní mezi : 4,2 Mpa / Dolní mez: 2,4 Mpa
- Max. přípustná teplota vody
Horní hranice : 80 °C / Dolní hranice: 10 °C
- Přípustný tlak vody ~ 0,98 MPa (0,3 až 10 kgf / cm2)
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 9
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Pro rozšíření funkcí produktu Hydro Kit existují různé externí pomocná zařízení nazývaná
„doplňky“.
Ty jsou označovány jako „doplňky“ a „doplňky třetí strany“ v závislosti na výrobci.
Doplňky jsou prezentovány příslušnými výrobci jako doplňky LG Electronics a doplňky třetí strany.
Doplňky podporované LG Electronics
Položka
Účel
Model
(Střední teplotu)
Model
(Vysoká teplotu)
Dálkový
vzduchový senzor
Pro ovládání jednotky na
základě teploty vzduchu
PQRSTA0
PQRSTA0
Suchý kontakt
Pro příjem externího
signálu vypnutí/zapnutí
PDRYCB000 /
PDRYCB100 /
PDRYCB300
PDRYCB000 /
PDRYCB100 /
PDRYCB300
Suchý kontakt
Pro provoz společně se
sanitární nádrží na vodu
PHLLA
Doplňky podporované třetími stranami
Položka
Účel
Solární termální
Pro generování doplňkové tepelné
energie pro nádrž na vodu
systém
Termostat
Pro ovládání jednotky na základě
teploty vzduchu
Specifikace
Typ pouze pro ohřev
(230 V AC nebo 24 V AC) Typ pro
ohřev/chlazení
(230 V AC nebo 24 V AC
s přepínačem pro výběr režimu)
3cestný ventil a
Pro ovládání toku hody pro ohřev Trojlinka, typ jednopólový dvoupolohový
regulační mechanismus teplé vody nebo podlahové vytápění
přepínač 230 V AC
2cestný ventil a
regulační mechanismus
10 Hydro Kit
Pro ovládání toku vody jednotky
typu Fan Coil
2linka, typ NO (normální otevřené) nebo
NC (normální zavřené) 230 V AC
Instalace
Instalace
Přeprava jednotky
• Vysokoteplotní
• Při přepravě zavěšené jednotky natáhněte lana mezi nohy základního panelu pod jednotkou.
• Při zvedání jednotky musí být závěsná lana bezpodmínečně připevněna ve 6 bodech tak, aby
nedošlo k nárazu.
• Lana připojte k jednotce tak, aby s ní svírala úhel Ⓐ 40° nebo menší.
• Při instalaci používejte pouze příslušenství a díly, které jsou k tomuto účelu určeny.
Vedlejší linka
ČEŠTINA
40º nebo méně
Nosič linky
!
POZOR
Při přenášení výrobku buďte velmi opatrní.
- Pokud je hmotnost výrobku vyšší než 20 kg, nesmí ho přenášet jen jedna osoba.
- Při balení některých výrobků se používají polypropylenové pásky. Tyto pásky nepoužívejte při
přenášení, neboť jsou nebezpečné.
- Roztrhněte plastový obal a zlikvidujte ho tak, aby se nedostal do rukou dětem. V opačném případě
může dojít k smrti zadušením.
- Při přenášení musí být jednotka uchycena ve 6 bodech. Přenášení a zvedání jednotky uchycené
jen ve 4 místech může způsobit její nestabilitu a pád.
Hydro Kit – instalační manuál 11
Instalace
Volba nejlepšího místa
Pro instalaci jednotky zvolte místo, které splňuje následující podmínky:
Místo, kde bude jednotka instalována uvnitř.
Takové místo musí snadno unést zátěž přesahující čtyřnásobek hmotnosti jednotky.
Místo, kde bude jednotka srovnaná.
Místo musí umožňovat snadný odtok vody.
Místo, kde bude jednotka napojena na venkovní jednotku.
Místo, kde jednotku nebude ovlivňovat elektrický hluk.
Místo, kde není žádný zdroj tepla ani páry.
Prostor pro instalaci
• Minimální požadavky na hodnoty prostoru pro instalaci.
Pokud je potřeba servisní prostor pro servisní práce podle terénních podmínek, zajistěte dostatek
místa pro servisní práce.
• Hodnoty jsou uváděny v mm (palcích).
<Pro střední teplotu>
520(20-15/32)
400(15-3/4)
(Jednotka : mm(inch))
100(3-15/16)
Prostor
Servisní prostor
(čelní strana)
330(13)
631(24-16/19)
Produkt
Prostor pro potrubí
(čelní strana)
600(23-5/8)
100(3-15/16)
100(3-15/16)
631(24-16/19)
Prostor
(Jednotka : mm(inch))
100(3-15/16)
Podpůrný H-trám
12 Hydro Kit
200(7-7/8)
Instalace
<Vysokoteplotní>
300(11-13/16) 520(20-15/32)
400(15-3/4)
Prostor
pro potrubí
(čelní strana)
(Jednotka : mm(inch))
100(3-15/16)
Prostor
350(13-25/32)
600(23-5/8)
(Jednotka : mm(inch))
Materiál pro
tlumení vibrací
100(3-15/16)
Prostor
100(3-15/16)
1 080(42-17/32)
Servisní prostor
(čelní strana)
1 080(42-17/32)
Servisní
prostor
(levá strana)
100(3-15/16)
Podpůrný H-trám
Betonová podpora
200(7-7/8)
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 13
Instalace
Základy pro instalaci
• Připevněte jednotku pevně pomocí matic, jak vidíte níže, aby jednotka nespadla v důsledku
zemětřesení.
• Mohou se objevit vibrace a hluk ze stěny nebo podlahy, protože v závislosti na stavu instalace
dochází k přechodu vibrací skrze instalaci. Proto použijte protivibrační materiály (polštářovou
vycpávku). Podkladový polštář by měl být větší než 200 mm.
<Pro střední teplotu>
340(13-3/8)
Protivibrační materiál
392(15-7/16)
Betonová podpůrná
základna
Musí být vidět 3 nebo více
šroubových závitů dvou šroubů
75(2-15/16)
(Jednotka : mm(inch))
Matice
Plochá podložka
Pružinová podložka
Kotvicí šroub
354(13-31/32)
<Vysokoteplotní>
392(15-7/16)
(Jednotka : mm(inch))
Napojení odtokového potrubí (Pro střední teplotu)
- Hydro Kit nepoužívá čerpadlo na odvod vody.
- Neinstalujte ve směru nahoru.
- Instalujte odtokové potrubí se sklonem směrem dolů (1/50-1/100).
- spojovací odtoková hadice pro - Hydro Kit je PT 1.
Hydro kit
14 Hydro Kit
Hydro kit
Instalace
Napojení vodního potrubí a vodního okruhu
Obecná doporučení
Než začnete napojovat vodní okruh, vezměte v potaz následující.
• Je třeba zajistit prostor pro servisní zákroky.
• Vodní potrubí a napojení musí být vyčištěno pomocí vody.
• Je třeba ponechat prostor pro instalaci externího vodního čerpadla.
• Nikdy nenapojujte zdroj energie, pokud napouštíte vodu.
Napojení vodního potrubí a vodního okruhu
Při instalaci vodního potrubí berte v potaz následující :
• Při pokládání nebo vkládání vodního potrubí uzavřete konec trubky pomocí čepičky, aby do ní nevnikal
prach.
• Při řezání nebo svařování trubek dejte pozor, aby nebyla vnitřní sekce trubky poškozená. Uvnitř
trubky se například nesmí vyskytovat svarky nebo třepení.
• Spojovací prvky potrubí (například kolena, T spojky, redukce průměru atd.) je potřeba řádně
utáhnout, aby nedocházelo k úniku vody.
• Spojené sekce se musí ošetřit proti úniku vody pomocí teflonové pásky, gumové objímky, těsnící
hmoty atp.
• Abyste předešli mechanickému poškození spojů, používejte vhodné nástroje a metody.
• Provozní doba regulačního ventilu (např. 3cestného nebo 2cestného ventilu) musí být méně než 90
vteřin.
• Potrubí musí být izolované, aby se předešlo ztrátám tepla do okolí.
Sítový filtr
Vstup vody
45°
Čelní strana
Sítový filtr
Boční strana
Hydro Kit – instalační manuál 15
ČEŠTINA
- použijte filtr s pletivem 30.
(Nepoužívejte průměr 0,8 mm nebo méně a další pletiva)
- Zkontrolujte směr filtru a instalujte ho na vstupní otvor (viz obrázek)
- Obalte více než 15krát teflonovou páskou závity vodního potrubí.
- Instalujte servisní port tak, aby směřoval dolů. (V rozmezí 45 stupňů doleva/doprava)
- Zkontrolujte, zda v napojeních nedochází k únikům.
- Pravidelně čistěte síťový filtr (Jednou ročně nebo častěji)
Instalace
Minimální požadavky na vodní cyklus
1. Při výběru komponentů hydraulického systému se ujistěte, že jsou nad stanoveným tlakem vody.
2. Pro vodovodní potrubí se místo ocelových trubek doporučuje difuzně těsné vodní potrubí.
3. Pro velikost odtokové trubky použijte stejný nebo větší průměr jako má připojený produkt.
Přirozený odtok vždy instalujte tak, aby se vypouštěná voda nevracela zpět.
4. Izolační materiál instalujte napříč celkovým hydraulickým potrubím, aby se zabránilo kondenzaci a
aby se zabránilo ztrátám chladicího nebo topného výkonu při ztrátách tepla. Pokud je teplota vyšší
než 30 °C a vlhkost vyšší než 80 %, izolační materiál musí být minimálně 20 mm silný, aby se
zabránilo kondenzaci.
5. Nainstalujte uzavírací ventil (1), který slouží k blokování vody při výměně komponentu nebo při
čištění.
6. Na základě objemu vody v hydraulickém systému nainstalujte expanzní nádrž (2).
7. Nainstalujte vypouštěcí ventil (3), který lze použít k vypouštění vody při výměně komponentu nebo
provádění servisu.
8. Na přívodní potrubí nainstalujte magnetický odlučovač nečistot (4). V případě, že instalace
odlučovače není provedena, v hydraulickém systému se mohou tvořit vzduchové bubliny. Chyba
průtoku se nejprve zobrazí na dálkovém ovládání, ale při kombinovaných okolnostech může
deskový výměník tepla nakonec prasknout.
9. Nainstalujte cirkulační čerpadlo (5), které splňuje specifikace průtoku vody zmíněné v datové
knize produktu.
10. Na potrubí přívodu vody instalujte sítko (6) a chraňte tak PHE. Během provozu Hydro Kit neplňte
vodu přímo do vodovodního potrubí. Pokud není nainstalováno sítko, může dojít k selhání Hydro
Kit.
- Jako sítko použijte takové, které má síť 30 nebo vyšší, s průměrem 0,8 mm nebo menším.
- Sítko vždy instalujte na horizontálním potrubí.
11. Nainstalujte seřizovací ventil (s průtokoměrem) (8).
12. Do odtokového potrubí nainstalujte automatický odlučovač vzduchu (9).
13. Do vertikální vodorovné pozice instalujte bezpečnostní přepouštěcí ventil (10), který splňuje
stanovený tlak vody, aby se předešlo poškození potrubí nebo jednotky během zvýšení tlaku ve
vodovodním systému.
14. Na vnější potrubí nainstalujte tlakoměr (11).
15. V případě kaskádových hydraulických systémů nebo bivalentních systémů nainstalujte na každé
odtokové potrubí kontrolní ventil (12).
16. Za účelem správného cyklu odmrazování nainstalujte vyrovnávací nádrž (13) s kapacitou
minimálně 10 l/kW, pokud neexistují žádné další informace o typu a rozměrech topného systému.
V případě, že není vyrovnávací nádrž instalována, produkt lze během běžného provozu nebo
odmrazování poškodit.
17. V případě nové instalace proveďte po 2 týdnech provozu čištění vodního filtru. Na začátku
provozu mohou malé nečistoty při instalaci zablokovat filtr, což může vést k poškození výrobku.
16 Hydro Kit
Instalace
LG Supply
Dodávka pole
10
11
12
8
3
1
9
13
7
4
Ohřev
/
Chlazení
1
6
3
5
Odvodnění
2
1
2
3
4
5
6
7
Uzavírací ventil
Expanzní nádrž
Servisní port (odtokový ventil)
Magnetický filtr (doporučeno)
Vodní čerpadlo
Sítko
Spínač průtoku (součást balení)
8
9
10
11
12
13
Seřizovací ventil s průtokoměrem
Automatický odlučovač vzduchu
Bezpečnostní uvolňovací ventil
Tlakoměr
Kontrolní ventil
Vyrovnávací nádrž /
Nádrž DHW (sanitární voda)
POZNÁMKA
Proveďte instalaci vodovodního systému s uzavřenou smyčkou.
Pro zajištění 100 % nominálního průtoku se doporučuje seřizovací ventil s průtokoměrem.
DHW : Teplá užitková voda.
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 17
Instalace
Příklady instalace
Místa instalace jsou znázorněna jako příklad.
Osoba provádějící instalaci musí místo instalace optimalizovat dle podmínek instalace a
lokálních/národních směrnic.
Tj. pozice uzavíracích ventilů pro čerpadlo a servis čerpadla. Flexibilní instalace spojů pro
prevenci hluku a vibrací.
1) Instalace ohřevu/chlazení
Modul Wi-Fi
(PWFMDD200)
PQRSTA0
LG Supply
Dodávka pole
Drátový dálkový
ovladač
FCU
10
11
12
8
(Chlazení →
Zavřeno)
14
3
1
9
13
7
4
1
1
1
6
3
5
5
1
Odvodnění
18 Hydro Kit
2
Přívod vody
Instalace
1
2
3
4
5
6
7
Uzavírací ventil
Expanzní nádrž
Servisní port (odtokový ventil)
Magnetický filtr (povinný v případě
korozivního materiálu potrubí)
Vodní čerpadlo
Sítko
Spínač průtoku (součást balení)
8
9
10
Seřizovací ventil s průtokoměrem
Automatický odlučovač vzduchu
Bezpečnostní uvolňovací ventil
11
Tlakoměr
12
13
14
Kontrolní ventil
Vyrovnávací nádrž
Snímač teploty v nádrži (12 m)
- Pro ohřev/chlazení musí být správně nastaven „přepínač #2“.
- Pro zjištění teploty vzduchu v konkrétní oblasti musí být zvolen snímač teploty (PQRSTA0) nebo
drátový dálkový ovladač, v závislosti na nastavení „přepínače #3“.
*Viz „Nastavení systému, nastavení přepínače“
- Modul Wi-Fi (PWFMDD 200/105 cm) připojený k „CN-WF“ na hydro sadě PCB. K prodloužení délky
mezi modemem Wi-Fi a Hydro Kit zakupte prodlužovací USB kabel (PWYREW000, 10 m)
- V případě podlahového chlazení zkontrolujte, že jste nastavili teplotu vypnutí chlazení, aby se
předešlo kondenzaci na podlaze.
- V případě 2-cestného ventilu viz „Instalace příslušenství, 2-cestný ventil“.
Režim
Stav
FCU – „Nepoužívá se“
Chlazení
FCU – „Používá se“
Ohřev
Žádný
2cestný ventil
Otevřít
Zavřít
Žádné ovládání
POZNÁMKA
Hydro Kit – instalační manuál 19
ČEŠTINA
- Pro zajištění 100 % nominálního průtoku se doporučuje seřizovací ventil s průtokoměrem.
Je-li rychlost průtoku vody příliš vysoká nebo nízká, PHEX může zmrznout nebo se spálit nebo
může dojít ke snížení kapacity.
1) Provoz chlazení je k dispozici pouze pro střední teplotu Hydro Kit.
Instalace
2) Instalace nádrže na vodu (DHW)
Drátový dálkový
ovladač
Modul Wi-Fi
(PWFMDD200)
1
2
3
4
LG Supply
Dodávka pole
10
11
12
8
14
3
13
1
9
7
4
1
6
3
5
1
Odvodnění
1
2
Přívod vody
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uzavírací ventil
Expanzní nádrž
Servisní port (odtokový ventil)
Magnetický filtr (povinný v případě
korozivního materiálu potrubí)
Vodní čerpadlo
Sítko
Spínač průtoku (součást balení)
Seřizovací ventil s průtokoměrem
Automatický odlučovač vzduchu
Bezpečnostní uvolňovací ventil
Tlakoměr
Kontrolní ventil
Vyrovnávací nádrž
Snímač teploty v nádrži (12 m)
- V případě provozu nádrže na vodu je třeba správně nastavit přepínač #2 v Hydro Kit PCB, viz
„Nastavení systému, nastavení přepínače“.
- Modul Wi-Fi (PWFMDD200, 105 cm) je připojený k „CN-WF“ na hydro sadě PCB.
K prodloužení délky mezi modemem Wi-Fi a Hydro Kit zakupte prodlužovací USB kabel
(PWYREW000, 10 m)
- Nádrž DHW (sanitární voda) se musí nacházet na rovném místě.
- Kvalita vody musí odpovídat směrnici EN 98/83 EC.
- Nádrž DHW (sanitární voda) (nepřímá výměna tepla) nepoužívá ošetření proti mrznoucím
přípravkem jako je etylenglykol.
- Po instalaci k použití čisté horké vody se důrazně doporučuje umýt vnitřní část nádrže DHW
(nádrže na sanitární vodu).
- V blízkosti nádrže DHW (sanitární voda) musí být přítomno napájení vodou a odtok vody za účelem
snadného přístupu a údržby.
Zapojení snímače teploty vody v nádrži (14).
Zasuňte šroub PT
o velikosti 1/2 inch (samice)
Senzor teploty
nádrže na vodu
Držák
senzoru
Vnitřní strana
nádrže na vodu
PT 1/2 inch Šroub
Vnější stěna nádrže
na vodu
20 Hydro Kit
V případě použití horké vody nezapomeňte do nádrže na
vodu instalovat snímač.
• Do nádrže na vodu zapojte 1/2 palcový šroub PT a
nainstalujte snímač.
• Snímač zatlačte do otvoru víčka.
• Držák víčka zamkněte.
• Maximální délka snímače teploty v nádrži na vodu je 12
m.
Instalace
3) Instalace nádrže na vodu (DHW) + podlahové vytápění (výchozí)
PQRSTA0
Modul Wi-Fi
(PWFMDD200)
14
13
LG Supply Dodávka pole
FCU
(Chlazení →
Zavřeno)
10
11
12
8
Drátový dálkový
ovladač
3
1
1
9
Přívod vody
7
4
1
6
3
5
1
Odvodnění
1
2
3
4
5
6
7
Uzavírací ventil
Expanzní nádrž
Servisní port (odtokový ventil)
Magnetický filtr (doporučeno)
Vodní čerpadlo
Sítko
Spínač průtoku (součást balení)
Přívod vody
2
8
9
10
11
12
13
14
Seřizovací ventil s průtokoměrem
Automatický odlučovač vzduchu
Bezpečnostní uvolňovací ventil
Tlakoměr
Kontrolní ventil
Nádrž DHW (sanitární voda)
Snímač teploty v nádrži (12 m)
Režim
Chlazení
Ohřev
Stav
3-cestný ventil
2cestný ventil
FCU – „Nepoužívá se“
Pod podlahou
Otevřít
FCU – „Používá se“
Pod podlahou
Zavřít
Priorita – „DHW“
DHW / nádrž na sanitární vodu Žádné ovládání
Priorita – „UFH“
Pod podlahou
Žádné ovládání
POZNÁMKA
- Režim ovládání ohřevu v nádrži na horkou vodu není režim výběru pomocí dálkového ovládání.
Mění směr 3-cestného ventilu do nádrže s vodou na základě teploty vody v nádrži.
- Během režimu chlazení je provoz horké vody (DHW) nemožný.
Hydro Kit – instalační manuál 21
ČEŠTINA
- Pro provoz DHW / ohřev vzduchu je třeba správně nastavit „Přepínač #2“.
- Pro zjištění teploty vzduchu v konkrétní oblasti musí být zvolen snímač teploty (PQRSTA0) nebo
drátový dálkový ovladač, v závislosti na nastavení „přepínače #3“.
*Viz „Nastavení systému, nastavení přepínače“
- Modul Wi-Fi (PWFMDD 200/105 cm) připojený k „CN-WF“ na hydro sadě PCB. K prodloužení délky
mezi modemem Wi-Fi a Hydro Kit zakupte prodlužovací USB kabel (PWYREW000, 10 m)
- V případě podlahového chlazení zkontrolujte, že jste nastavili teplotu vypnutí chlazení, aby se
předešlo kondenzaci na podlaze.
- Ovládání 2-cestného, 3-cestného ventilu viz „Instalace příslušenství“.
Instalace
4) Instalace nádrže na vodu (DHW) + podlahové vytápění + solární posilovač
Drátový dálkový
PQRSTA0 ovladač
Modul Wi-Fi
(PWFMDD200)
14
LG
Supply
13
Dodávka pole
FCU
10
11
12
8
5
3
(Chlazení →
Zavřeno)
1
1
9
Přívod vody
7
4
1
6
3
5
1
Odvodnění
1
2
3
4
5
6
7
8
Uzavírací ventil
Expanzní nádrž
Servisní port (odtokový ventil)
Magnetický filtr (doporučeno)
Vodní čerpadlo
Sítko
Spínač průtoku (součást balení)
Seřizovací ventil s průtokoměrem
2
Přívod vody
9
10
11
12
13
14
Automatický odlučovač vzduchu
Bezpečnostní uvolňovací ventil
Tlakoměr
Kontrolní ventil
Nádrž DHW (sanitární voda)
Snímač teploty v nádrži (12 m)
15
Solární panel
- Pro provoz DHW / podlahového vytápění a solárního posilovače je třeba správně nastavit
„Přepínač #2“.
- Pro zjištění teploty vzduchu v konkrétní oblasti musí být zvolen snímač teploty (PQRSTA0) nebo
drátový dálkový ovladač, v závislosti na nastavení „přepínače #3“.
*Viz „Nastavení systému, nastavení přepínače“
- Modul Wi-Fi (PWFMDD 200/105 cm) připojený k „CN-WF“ na hydro sadě PCB. K prodloužení délky
mezi modemem Wi-Fi a Hydro Kit zakupte prodlužovací USB kabel (PWYREW000, 10 m)
- V případě podlahového chlazení zkontrolujte, že jste nastavili teplotu vypnutí chlazení, aby se
předešlo kondenzaci na podlaze.
- DNádrž DHW (sanitární voda) se musí nacházet na rovném místě.
- Kvalita vody musí odpovídat směrnici EN 98/83 EC.
- Nádrž DHW (sanitární voda) (nepřímá výměna tepla) nepoužívá ošetření proti mrznoucím
přípravkem jako je etylenglykol.
- Po instalaci k použití čisté horké vody se důrazně doporučuje umýt vnitřní část nádrže DHW
(nádrže na sanitární vodu).
- V blízkosti nádrže DHW (sanitární voda) musí být přítomno napájení vodou a odtok vody za účelem
snadného přístupu a údržby.
- Ovládání 3-cestného nebo 2-cestného ventilu viz „Instalace příslušenství“.
22 Hydro Kit
Instalace
Jak nainstalovat solární termální sadu (PHLLA)
Krok 1. Zkontrolujte průměr předem instalovaného potrubí. (symbol Ⓐ a Ⓑ)
Krok 2. Pokud se průměr předem instalovaného potrubí liší od průměru solární termální sady, je
nezbytné průměr potrubí snížit nebo zvýšit.
Krok 3. Po kroku 2 zapojte potrubí a solární termální sadu.
Krok 4. Solární termální snímač zapojte k „CN_TH4“ (červený konektor) vnitřní jednotky PCB.
Pokud je připojen snímač nádrže na vodu, snímač od PCB nejprve odpojte.
Nádrž DHW, doplňující informace
Pokud je použita nerezová nádrž DHW, v nádrži je nátěr, který ji chrání před korozí.
Ochrana před korozí je zajišťována anodou, která je namontována do nádrže.
Tato anoda chrání interní nádrž před korozí, která by mohla vést k netěsnostem a kontaminování
vody v nádrži. Anoda zvýší životnost nádrže DHW.
Kdy provést výměnu anody?
Životnost anody závisí na kvalitě vody v zemi.
V závislosti na použité nádrž DHW lze nádrž vybavit testovacím zařízením anody.
Pokud DHW testovací zařízení nemá, je třeba ji zkontrolovat manuálně a v případě potřeby
vyměnit každých 3-5 let.
Co je anoda?
Anoda chrání nádrž DHW před korozí.
Tvoří ji tyč z oxidu hořečnatého.
Správně fungující anoda je zásadní pro zvýšení životnosti nádrže DHW z nerezové oceli, kterou
tak činí katodickou a brání před vznikem koroze.
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 23
Instalace
!
POZOR
• Pokud je jednotka nainstalovaná na existujícím hydraulickém vodním okruhu, je důležité vyčistit
hydraulické potrubí a odstranit usazeniny a vodní kámen.
• Instalace síťového filtru na usazeniny do vodního okruhu je velmi důležitá, aby se předešlo snížení výkonu.
• Instalující osoba musí provést také chemické ošetření v rámci prevence koroze.
Ochrana proti zamrznutí
• Pro střední teplotu
V oblastech, kde teplota vstupní vody klesá pod 15 ℃(59 ℉), musí být vodní potrubí chráněno za pomoci
schváleného nemrznoucího roztoku. Poraďte se s vaším dodavatelem zařízení Hydro Kit o místně
dostupných schválených roztocích. Spočítejte přibližný objem vody v systému. (Kromě jednotky Hydro
Kit.) Přidejte nemrznoucí roztok v celém objemu, aby došlo k smíchání s vodou v jednotce Hydro Kit.
Typ nemrznoucích roztoků
Ethylenglykol
Propylenglykol
Metanol
Minimální teplota pro ochranu proti zmrznutí
15 ℃(59 ℉) ~ -5 °C(23 °F) -10 ℃(14 ℉) -15 ℃(5 ℉) -20 ℃(-4 ℉) -25 ℃(-13 ℉)
12 %
20 %
30 %
17 %
25 %
33 %
6%
12 %
16 %
24 %
30 %
• Vysokoteplotní
Na místech, kde venkovní teploty klesají pod 0 °C(32 ℉), musí být vodní potrubí chráněno pomocí
schválené nemrznoucí směsi. Poraďte se o schválených řešeních týkající se jednotky Hydro Kit v
daném místě se svým dodavatelem. Vypočítejte si předpokládaný objem vody v systému. (Kromě
jednotky Hydro Kit.) A přidejte do celkového objemu nemrznoucí směs schválenou pro vodu
obsaženou v jednotce Hydro Kit.
Typ nemrznoucí směsi
Etylen glykol
Propylen glykol
Metanol
!
0 ℃(32 ℉)
0%
0%
0%
Minimální teplota na ochranu proti zamrznutí.
-5 ℃(23 ℉) -10 ℃(14 ℉) -15 ℃(5 ℉) -20 ℃(-4 ℉) -25 ℃(-13 ℉)
12 %
20 %
30 %
17 %
25 %
33 %
6%
12 %
16 %
24 %
30 %
POZOR
1. Použijte pouze jeden z výše uvedených nemrznoucích prostředků.
2. Pokud použijete prostředek proti zmrznutí může se objevit pokles tlaku a snížení kapacity systému.
3. Pokud použijete některý z prostředků proti mrznutí, může dojít ke korozi. Přidejte proto prosím
také zpomalovač koroze.
4. Kontrolujte prosím pravidelně koncentraci prostředku proti mrznutí, aby byla udržovaná na
stejné úrovni.
5. Pokud použijete prostředek proti mrznutí (při instalaci nebo provozu), dbejte na to, abyste se
prostředku nedotkli.
6. Dbejte, abyste dodržovali všechny zákony a normy vaší země vztahující se na použití přípravku
proti zmrznutí.
7. Pokud používáte Hydro Kit k chlazení, musí být přípravek proti zmrznutí přidaný do vodního
okruhu jako prevence zamrznutí.
8. Nastavte spínač DIP a krátký klíč od režimu proti zmrznutí až po přidání roztoku proti zmrznutí.
Jinak může dojít k poškození produktu v důsledku zamrznutí a prasknutí.
!
VAROVÁNÍ
Nepřidávejte roztok (proti mrznutí) do vodního okruhu, pokud se používá pro horkou vodu.
24 Hydro Kit
Instalace
Potrubí pro chladicí médium
Uřízněte trubky a kabel
- Použijte doplňkovou sadu trubek nebo
samostatně zakoupenou sadu.
- Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní
jednotkou.
- Uřízněte trubky o něco delší, než je
naměřená vzdálenost.
- Uřízněte kabel o 1,5 m delší než je trubka.
Měděná
trubka
Šikmá Nerovná Hrubá
90°
Trubka
Výstružník
Odstranění otřepení
- Zcela odstraňte otřepení oříznuté části
trubky/potrubí.
- Při odstraňování otřepení směřujte konec
měděné trubky dolů, aby nedocházelo k jeho
zapadávání do trubky.
Směřujte dolů
Svařování trubek
- Vložte do trubky svar.
- Dusík musí vždy uvnitř trubky při jejím
svařování proudit při 0,2 kgf/cm2.
- Pokud svařujete bez proudění dusíku, může
se uvnitř trubky vytvářet silná zoxidovaná
vrstva a narušovat správné fungování
ventilu, kompresoru, atd.
Směr dusíku
Měděná trubka
Omotání páskou
Regulátor
Ventil
Dusík
Izolace
Klasifikace
Trubka na kapaliny (Ø 9,52)
Tloušťka
t 9 nebo více
Plynová trubka (Ø 22.2 - 10 HP
Ø 15.88 - 4 HP)
t 19 nebo více
Vnitřní strana produktu
Panel
Izolace
Měděná
trubka
h Tloušťka výše uvedeného izolačního
materiálu záleží na stupni tepelného přenosu
0,036 W/m °C.
Při instalace nezávislého energetického
modulu musí být potrubí s chladicím médiem
instalováno v souladu s manuálem
nezávislého energetického modulu.
Hydro Kit – instalační manuál 25
ČEŠTINA
- Použijte gumový pěnový izolační materiál
(EPDM, NBR) s vysokou tepelnou odolností.
- Při instalaci ve vlhkém prostředí použijte
silnější izolační materiál než obvykle.
- Vlože izolační materiál co nejhlouběji do
produktu.
Instalace
Opatření při napojování systémů tepelné rekuperace
PRHR042 / PRHR032 / PRHR022
3 4
1 2
Plynová trubka Ø 15,88
Trubka na kapaliny Ø 9,52
Typ svařování
Hydro kit
Plynová trubka Ø 22,2
Trubka na kapaliny Ø 9,52
- Jedno napojení trubky s chladicím médiem pro tepelnou
rekuperaci není pro proudění chladicího média
dostačující. Při napojování zařízení Hydro Kit (až do 16
kW [54 kBtu/h], kapacitní model: 8, 10 HP) spojte dvě
trubky pomocí rozpojky.
- Číslo napojené plynové trubky a trubky na kapaliny musí
být stejné.
- Během procesu vyhledávání potrubí pouštějte do zařízení
Hydro Kit vodu.
- Pokud nedojde ke zvýšení teploty trubky, může dojít při
procesu vyhledávání potrubí k chybě.
- Doporučujeme, aby zařízení Hydro Kit (model 8, 10
HP) bylo napojené na ventily č. 1 a č. 2.
Nastavení DIP S/W
Příklad
Bez ovládání
4
3
2
1
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Ovládání
ventilu č. 1, 2
4
3
2
1
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Hydro Kit
Ovládání
ventilu č. 2, 3
4
3
2
1
Vnitřní jednotka
Hydro Kit
Vnitřní jednotka
Ovládání
ventilu č. 3, 4
4
3
2
1
Hydro Kit
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Ovládání
ventilu č. 1, 2
/
č. 3, 4
4
3
2
1
Hydro Kit
Hydro Kit
(Όταν είναι εγκατεστημένα δύο Hydro Kit)
Opatření při vyhledávání trubek
1. Zvolte ""režim"" podle teploty vody.
- Použijte „režim 1“, jestliže je teplota vyšší než 30 ℃(86 ℉)
- Použijte „režim 2“, jestliže je teplota nižší než 30 ℃(86 ℉)
2. Ujistěte se, že vodní čerpadlo pracuje během procesu vyhledávání trubek.
- Pokud není cirkulací vody detekována přepínačem průtoku vody, dojde k chybě "CH14".
Detailnější informace naleznete v instalačním materiálu pro jednotku tepelné rekuperace.
26 Hydro Kit
Instalace
Opatření při napojování systémů tepelné rekuperace
PRHR083 / PRHR063 / PRHR043 / PRHR033 / PRHR023
- Jedno napojení trubky s chladicím médiem pro tepelnou
rekuperaci není pro proudění chladicího média
dostačující. Při napojování zařízení Hydro Kit (až do 61
kBtu/h, kapacitní model: 8, 10 HP) spojte dvě trubky
pomocí rozpojky.
- Číslo napojené plynové trubky a trubky na kapaliny musí
být stejné.
- Během procesu vyhledávání potrubí pouštějte do zařízení
Hydro Kit vodu.
- Pokud nedojde ke zvýšení teploty trubky, může dojít při
procesu vyhledávání potrubí k chybě.
- Doporučujeme, aby zařízení Hydro Kit (model 8, 10
HP) bylo napojené na ventily č. 1 a č. 2.
Nastavení
SW01D
Skupina ventilů
Nastavení
SW01D
Bez ovládání
0
Ovládání ventilu č. 5,6/7,8
8
Ovládání ventilu č. 1,2
1
Ovládání ventilu č. 1,2/5,6
9
Ovládání ventilu č. 2,3
2
Ovládání ventilu č. 1,2/7,8
A
Ovládání ventilu č. 3,4
3
Ovládání ventilu č. 3,4/5,6
B
Ovládání ventilu č. 5,6
4
Ovládání ventilu č. 3,4/7,8
C
Ovládání ventilu č. 6,7
5
Ovládání ventilu č. 1,2/3,4/5,6
D
Ovládání ventilu č. 7,8
6
Ovládání ventilu č. 1,2/3,4/6,7
E
Ovládání ventilu č. 1,2/3,4
7
Ovládání ventilu č. 1,2/3,4/7,8
F
Poznámka :
0
SW01D (Otočný spínač) : Výběr ovládání skupiny ventilů
Opatření při vyhledávání trubek
1. Zvolte ""režim"" podle teploty vody.
- Použijte „režim 1“, jestliže je teplota vyšší než 30 ℃(86 ℉)
- Použijte „režim 2“, jestliže je teplota nižší než 30 ℃(86 ℉)
2. Ujistěte se, že vodní čerpadlo pracuje během procesu vyhledávání trubek.
- Pokud není cirkulací vody detekována přepínačem průtoku vody, dojde k chybě "CH14".
Detailnější informace naleznete v instalačním materiálu pro jednotku tepelné rekuperace.
Hydro Kit – instalační manuál 27
ČEŠTINA
Skupina ventilů
Instalace
Jak napojovat elektroinstalaci
• Pro střední teplotu
Sundejte kryt krabice s elektrickými součástmi a napojte dráty.
!
Komunikační kabel
Uzemnění
Napájecí Komunikační
kabel kabel
Napájecí kabel
POZOR
Při napojování napájecího a
komunikačního kabelu vždy
použijte svorkovnici (O nebo Y).
Pečlivě šroubek svorkovnice
utáhněte, aby se neuvolnil.
• Vysokoteplotní
Odstraňte plastový kryt elektronických součástí a zapojte příslušné kabely
8 HP
!
4 HP
POZOR
Při připojování napájecího a
komunikačního kabelu vždy
použijte koncovou svorku (Oring,
Y-ring (Y-kroužek)).
Komunikační
kabel
Komunikační
kabel
Napájecí kabel
Napájecí kabel
Přesvědčete se, že je správně
upevněna tak, aby šroub svorky
nezůstal volný.
Uzemnění
Napájecí Komunikační
kabel kabel
28 Hydro Kit
Instalace
Napojení drátů
Napojte dráty na svorkovnice kontrolní desky jednotlivě dle napojení venkovní jednotky.
• Ujistěte se, že barva drátu venkovní jednotky a číslo svorkovnice jsou stejné jako na vnitřní
jednotce.
• Pro střední teplotu
Skříň svorkovnice Skříň svorkovnice
vnitřní jednotky
vnitřní jednotky
1(L)
2(N)
3(A)
4(B)
Napájecí kabel
Svorkovnice venkovní jednotky
SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12 V
Komunikační kabel
h Měření odporové polohy pro nesprávné zapojení.
• Vysokoteplotní
Skříň svorkovnice
vnitřní jednotky
1(L) 2(N)
Napájecí
kabel
3(A)
Uzemnění
4(B)
Svorkovnice venkovní jednotky
SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12 V
Komunikační kabel
VAROVÁNÍ
Přesvědčte se, že šroubky svorkovnice nejsou povolené.
!
POZOR
Ujistěte se, že bylo zkontrolováno elektrické napájení a komunikace pro chybné
zapojení před zapnutím elektrického napájení.
1) Jsou-li prohozeny elektrické napájení a komunikace, dojde k poškození produktu.
2) Testovací metoda chybného zapojení : Změřte odpor na napájecí svorce (L, N) za
použití ""Multimetru – měření odporu'.
- Hodnota odporu při běžném připojení: 1 MΩ nebo více
- Odpor při špatném zapojení: 500 mΩ nebo méně
Hydro Kit – instalační manuál 29
ČEŠTINA
!
Skříň svorkovnice
vnitřní jednotky
Instalace
!
POZOR
Po kontrole splnění podmínek výše připravte zapojení kabelů následujícím způsobem:
1) Klimatizace musí mít vždy zvláštní napájecí okruh. Co se týká způsobu zapojení,
postupujte podle schématu umístěného na vnitřní straně krytu ovládací skříňky.
2) Mezi zdrojem napájení a jednotkou musí být jistič.
3) Šrouby, které drží kabely uvnitř pouzdra, jsou náchylné k povolování kvůli vibracím,
kterým je jednotka během provozu vystavena. Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou
utáhnuté. (Jsou-li povolené, mohlo by dojít k vyhoření kabelů.)
4) Zkontrolujte specifikace zdroje napájení.
5) Zkontrolujte, že elektrická kapacita je dostatečná.
6) Ujistěte se, že startovací napětí je udržováno nad 90 procenty jmenovitého napětí
vyznačeného na štítku.
7) Zkontrolujte, že je tloušťka kabelu dle specifikací místních norem.
(Zejména dbejte na vztah mezi délkou kabelu a jeho tloušťkou.)
8) Neinstalujte svodový jistič na místo, které je mokré nebo vlhké.
Voda nebo vlhkost mohou způsobit zkrat.
9) Následující potíže může způsobovat pokles napětí.
- Vibrace magnetického spínače, poškození na kontaktním bodu, vyhoření pojistek,
poruchy běžné funkce přepěťového zařízení.
- Kompresor nemá dostatečné startovací napájení.
10) Před zapnutím vnitřních jednotek, zkontrolujte chybné zapojení elektrického napájení
a komunikace.
11) Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné jej nahradit speciálním kabelem nebo vedením
dostupným u servisního technika výrobce.
• Hodnocení jističů
It is the value with the assumption of the length of the parallel cable as 100 m. If it is longthan 00 m,
it shall be calculated again
withminimálního
proportionaldrátu
to the(mm
added
length.
2)
Tloušťka
If the distance is secured as the previous page, and the distortion in the waveform of the power still
Napájecí jistič
occurs, increase the
distance.
hlavní
napájecí vodič
zemnící vodič
※ When several power cables are inserted into the transmission line, or tied together, make sure to
< 30 ~ 50 A
consider
the following issues.
1 jednotky
2.5 ~ 6
2.5
100
mA 0.1line.
sec
- Power cables and communication lines shall not be in the same transmission
<
75
~
100
A
- Power
cables and communication
lines shall not
2 jednotky
10 ~ 16
2.5 be tied together.
100 mA 0.1 sec
< 125 ~ 150 A
3 jednotky
25 ~ 35
4
100 mA 0.1 sec
< 175 ~ 200 A
4 jednotky
70
6
100 mA 0.1 sec
30 Hydro Kit
Instalace
Spojovací kabely
Typy kabelů
Klasifikace
Typy:
Průřez kabelem
Napájecí kabel (CV)
mm² x jádra
4.0 x 3
Komunikační kabel (VCTF-SB)
mm² x jádra
1.0~1.5 x 2
Vzdálenost mezi komunikačním kabelem a napájecím kabelem
- Pokud jsou napájecí kabel a komunikační kabel svázané dohromady, může dojít k poruše
elektrostatiky, elektromagnetický kombinační efekt může způsobit narušení signálu. Pokud je
komunikační kabel napojený podél napájecího kabelu, zabezpečte mezi napájecím kabelem a
komunikačním kabelem vnitřní jednotky vzdálenost alespoň 50 mm.
se o with
hodnotu,
která předpokládá
délkuofparalelního
mm.m.Pokud
delší než00 m,
It isJedná
the value
the assumption
of the length
the parallelkabelu
cable 100
as 100
If it isjelongthan
100
mm,
musí
být
výpočet
provedený
znova
s
přidanou
délkou.
it shall be calculated again with proportional to the added length.
If the
distance
is secured
as the vzdálenosti
previous page,
the distortion
in the zkreslení,
waveformzvětšete
of the power still
Pokud
se i přes
zabezpečení
stáleand
objevuje
amplitudové
occurs,
increase
the
distance.
vzdálenost.
※ When
several
power cables
inserted
intonapájecích
the transmission
together,
make sure
tov
h Pokud
do jednoho
vedeníare
vložíte
několik
kabelůline,
neboorjetied
spojíte
dohromady,
berte
consider the following issues.
potaz následující:
- Power cables and communication lines shall not be in the same transmission line.
Napájecí
kabely
komunikační kabely
nesmínot
býtbevetied
stejném
vedeni.
- Power cables
andacommunication
lines shall
together.
- Napájecí kabely a komunikační kabely nesmí být spojené dohromady.
VAROVÁNÍ
• Jsou všechny vnitřní i venkovní jednotky uzemněné?
• Pokud není správně provedeno uzemnění, hrozí zásah elektřinou. Uzemnění musí provést
kvalifikovaná osoba.
• Při provádění elektroinstalace berte v potaz okolní podmínky (okolní teplota, přímý sluneční
svit, dešťová voda atd).
• Tloušťka napájecího kabelu je minimální tloušťkou kovového vodícího drátu. Použijte silnější
kabel s přihlédnutím k poklesu napětí.
Hydro Kit – instalační manuál 31
ČEŠTINA
!
Instalace
Napojení drátového dálkového ovladače
1. Na místo, kam chcete namontovat dálkový ovládač, umístěte lištu a pevně ji zajistěte
pomocí dodaných šroubů.
- Lištu umístěte tak, aby se neprohýbala. V opačném případě by mohlo dojít k nevyhovujícímu
nastavení dálkového ovládače. Pokud máte k dispozici podkladovou elektroinstalační krabici,
pevně k ní držák dálkového ovládače připevněte.
- Montáž produktu proveďte tak, aby po instalaci nebyla mezi produktem a stěnou mezera a aby
nedocházelo k nežádoucím otřesům ovladače.
<Instalace do skříňky se 4 zásuvkami>
<Instalace do skříňky se 2 zásuvkami>
2. Kabel dálkového ovládání lze namontovat do tří směrů.
- Směr montáže: uchycení na zeď, horní strana, pravá strana
- Pokud chcete kabel dálkového ovládače vést podél horní a pravé strany, odstraňte nejprve vodicí
drážku kabelu dálkového ovladače.
h Odstraňte vodicí drážku pomocí dlouhého ostrého předmětu.
- Otvor ve dnu panelu.
‫ ڹ‬Vodicí drážka na horní straně
‫ ڹ‬Vodicí drážka na horní straně
‫ں‬Vodicí drážka na
pravé straně
‫ڸ‬Uchycení na zeď
3. Dálkové ovládání upevněte do horní části držáku
namontovaného na stěně (viz. obrázek). Poté do
držáku zatlačte spodní část dálkového ovladače.
- Zajistěte, aby mezi dálkovým ovládačem a horní,
spodní, pravou a levou stranou držáku nevznikla
mezera.
- Před přimontováním k montážní liště umístěte kabel
tak, aby nezasahoval do součástí obvodu.
32 Hydro Kit
‫ں‬Vodicí drážka na
pravé straně
Instalace
Zeď
4. Při vyjímání dálkového ovládače z držáku (viz. obrázek) vložte do otvoru na spodní straně
šroubovák a s jeho pomocí dálkový ovládač vyjměte (otáčejte šroubovákem po směru
hodinových ručiček).
- Na držáku jsou dva takovéto otvory. Oddělení proveďte postupně v jednotlivých otvorech.
- Buďte opatrní, abyste při vyjímání dálkového ovládání nepoškodili vnitřní části zařízení.
5. Napojte vnitřní jednotku a dálkový ovladač pomocí spojovacího kabelu.
Konce kabelu „samec“
Zkontrolujte, zda je
spojovací prvek napojen
správně.
Hydro Kit
OK
Konce
kabelu „samice“
Doplňkový prodlužovací kabel
(prodává se samostatně)
!
POZOR
Při instalaci drátového dálkového ovladače ho nezapouštějte do stěny
(může způsobit poškození senzoru teploty).
Neinstalujte kabel o délce 50 m nebo více (může způsobit komunikační chybu).
• Při instalaci prodlužovacího kabelu zkontrolujte směr napojení konektoru na straně dálkového
ovladače a na straně produktu.
• Pokud instalujete prodlužovací kabel opačným směrem, konektor se nenapojí.
• Specifikace prodlužovacího kabelu: 2547 1007 22# 2 jádra 3 stínění 5 nebo vyšší.
Hydro Kit – instalační manuál 33
ČEŠTINA
6. Použijte prodlužovací kabel, pokud je vzdálenost mezi drátovým ovladačem a vnitřní
jednotkou delší než 10 m.
Název modelu prodlužovacího kabelu (10 m): PZCWRC1
Instalace
Nezávislý napájecí modul
Nezávislý napájecí modul je třeba pro ochranu prasknutí deskového tepelného výměníku. Když je
venkovní jednotka v provozu a dojde k náhlému vypnutí zařízení Hydro Kit, může dojít k prasknutí
deskového tepelného výměníku během návratu oleje a rozmrazovacího cyklu v režimu chlazení.
Jak instalovat nezávislý napájecí modul
Krok 1. Otevřete čelní panel řídící skříně.
Krok 2. Smontujte kryt nezávislého napájecího modulu, připevněte ho pevně pomocí šroubků a
napojte dráty.
34 Hydro Kit
Instalace
Jak provést elektroinstalaci nezávislého napájecího modulu
Krok 1. Vypněte napájení pomocí pojistky.
Krok 2. Odpojte kabel EEV DPS vnitřní jednotky (CN-EEV)
Krok 3. Napojte nezávislou napájecí sadu (CN-EEV/LOAD) na EEV vnitřních jednotek pomocí
kabelového svazku 1.
Krok 4. Napojte nezávislou napájecí sadu (CN-EEV/MAIN) na DPS vnitřních jednotek (CNEEV/CNWRITE) pomocí kabelového svazku 2.
Krok 5. Zapněte napájení.
CN-WRITE
CN-EEV
Popruh 2
CN_EEV/MAIN
EEV
CN_EEV/LOAD
Popruh 1
K EEV vnitřní jednotky
!
VAROVÁNÍ
Detailnější informace naleznete v instalačním materiálu pro nezávislý zdroj napájení.
Hydro Kit – instalační manuál 35
ČEŠTINA
• Drát nesmí být vystaven venkovnímu prostředí, jinak může vzhledem k poškození drátu dojít k
poruše nezávislého zdroje napájení.
• Nesprávné napojení elektroinstalace také způsobuje poruchy nebo poškození nezávislého
zdroje.
• Aby nezávislý zdroj napájení fungoval správně, nesmí být energie dodávaná více než 20
minut souvislého času. Jinak nezávislý zdroj energie nebude moci zcela uzavřít EEV
vzhledem k nedostatku napájecí energie.
Instalace doplňků
Instalace doplňků
Umístění napojení doplňků a externích součástí
• Pro střední teplotu
Umístění detektoru úniku chladiva (CN-LEAK-ROOM2)
Umístění senzoru teploty nádrže na vodu (CN-TH4)
Umístění uzamčení dálkového ovladače (CN-REMO)
Umístění modulu Wi-Fi (CN-WF)
Umístění uzamčení desky suchého kontaktu (CN-CC)
Umístění externí desky plošných spojů (CN-EXT)
Umístění SG Ready (TB-SG)
Umístění externího čerpadla (TB-EXT-PUMP)
3WAY VENTIL
(B)
1
2
3
L
L1
N
BR
WH
BL
12
N
BL
6
2 WAY VENTIL
(A)
ČERPADLO (A)
(Hydro kit)
11
L
BR
3 WAY VENTIL
(A)
ČERPADLO (B)
(Sluneční)
4
5
L
N
BR
BL
13
14
L1
BR
15
L2
WH
16
N
BL
7
8
L
BR
9
L1
WH
10
N
BL
TERMOSTAT
(Výchozí hodnota: 230 V AC)
17
L
BR
18
N
BL
19
L1
WH
20
L2
BK
• Vysokoteplotní
Umístění SG Ready (TB-SG)
Umístění externí desky plošných spojů (CN-EXT)
Umístění konektoru dálkového ovládání (CN-REMO)
Umístění detektoru úniku chladiva (CN-LEAK-ROOM2)
Umístění konektoru telotního čidla vodní nádrže (CN-TH4)
Umístění modulu Wi-Fi (CN-WF)
Umístění konektoru desky pro suchý kontakt (CN-CC)
Umístění externího čerpadla (TB-EXT-PUMP)
L
N
ČERPADLO (A)
(Hydro kit)
36 Hydro Kit
L
L1
N
3 WAY VENTIL
(A)
L
N
L1
L2
TERMOSTAT
(Výchozí hodnota: 230 V AC)
Instalace doplňků
• Napojte 3cestný ventil, pokud používáte podlahové vytápění i horkou vodu.
• Napojte samostatně zakoupený termostat.
• Suchý kontakt je příslušenství dodávané společností LG a instalované dle přiloženého instalačního
manuálu.
• 3cestný ventil, termostat a čerpadlo jsou externí součásti k instalaci, které nedodává LG.
Po pečlivém zkontrolování každé externí součásti proveďte jejich instalaci.
• Napojte kabel každého z příslušenství na svorkovnici v řídící krabičce Hydro Kit.
• Zkontrolujte štítek na svorkovnici, abyste předešli špatnému napojení.
• Použijte čerpadlo s napětím 220 ~ 240 V a maximálním provozním proudem 3 A nebo méně.
• Při napojování čerpadla na jednotku zvolte relé vhodné pro kapacitu čerpadla.
!
VAROVÁNÍ
Před instalací jednotky vypněte zdroj energie.
Nenapojujte produkt mimo rozsah uvedený v manuálu.
Nepracujte s mokrýma rukama.
název
Část
Elektrické specifikace
Funkce
Terminal Block
- Mid Temp : #8 / #9 / #10
- High Temp : #4 / #5 / #6
230V(output)
- Live : #8 / #9 (#4/ #5)
- Neutral : #10 (#6)
Terminal Block
- Mid Temp : #14 / #15 / #16
230V(output)
- Live : #14 / #15
- Neutral : #16
Terminal Block
- Mid Temp : #11 / #12
- High Temp : #1 / #2
230V(output)
- Live : #11 (#1)
- Neutral : #12 (#2)
3-cestný ventil
(Sluneční)
Terminal Block
- Mid Temp : #1 / #2 / #3
230V (output)
- Live : #1 / #2
- Neutral : #3
Změňte tok vody do okruhu solární nebo
vodní nádrže
Vodní čerpadlo
(Sluneční)
Terminal Block
- Mid Temp : #4 / #5
230V(output)
- Live : #4
- Neutral : #5
Cirkulace vody pro solární vodovodní
potrubí
3-cestný ventil
(Hydro kit)
Dvoucestný ventil
(Hydro kit)
Čerpadlo
(Hydro kit)
Snímač teploty vody
230V or 24V
Terminal Block
- Live : #17 (#7)
- Mid Temp : #17 / #18 / #19 / #20
- Neutral : #18 (#8)
- High Temp : #7 / #8 / #10
- Signal : #19 / #20 (#10)
Změňte tok vody na FCU nebo podlahový
okruh
Cirkulace vody
Provoz s termostatem (mechanický)
CN_TH4
NTC 5 kΩ, 12 m
Detekujte teplotu vody ve vodní nádrži
CN_ROOM
NTC 10 kΩ, 15 m
Detekujte teplotu vzduchu v místnosti
Wi-Fi
(PWFMDD200)
CN_WF
DC 12 V, 5 m
Ovládání pomocí aplikace pro mobily
Ovládání externího
zapnutí / vypnutí
CN_EXT
Non-Voltage (Digital input)
Ovládání zapnuto / vypnuto externím
zařízením.
Snímač teploty na
dálku
(PQRSTA0)
Suchý kontakt
CN_CC
Non-Voltage (input)
Detekce úniku
chladiva
CN_LEAK_ROOM2
DC 5 V, 35 mA, 10 m
Smart Grid
TB SG2 , TB SG1
220 ~ 240 V AC [Input]
TB EXT_PUMP
Non-Voltage [output] / 1 A
Externí čerpadlo
Připojovací bod pro suchý kontakt
Zjistěte únik chladiva
Blokování pomocí externího čerpadla
pomocí relé
Hydro Kit – instalační manuál 37
ČEŠTINA
Termostat
Změňte průtok vody do nádrže na vodu
nebo okruhu podlahy
Instalace doplňků
Napojení hlavního čerpadla
• Zvolte vhodné čerpadlo na základě tabulky hodnot průtoku s rozdílem teplot
na vstupu a výstupu.
Čerpadlo
(A)
L
• Doporučuje se, aby hodnota průtoku byla Jmenovitá hodnota průtoku (viz
specifikace PDB)
N
• Použijte čerpadlo, které má dostatečnou kapacitu, aby zajistilo úplnou ztrátu
tlaku vody a dodávalo vodu do zařízení Hydro Kit.
Relé
• Při napojování čerpadla na jednotku zvolte relé vhodné pro kapacitu
čerpadla.
• Napojte relé na svorkovnici Čerpadlo (A) na řídící krabičce.
Čerpadlo
!
POZOR
• Čerpadlo musíte napájet externím zdrojem.
Napojení senzoru teploty vody v nádrži
• Snímač teploty vody je potřebný pro režim teplé vody.
• Napojte pouzdro senzoru na konektor PCB“CN-TH4“ (červený).
CN-TH4
• Chcete-li aktivovat režim horké vody, nastavte Dip S / W nastavením
#2, #3 podle nastavení přepínače DIP.
Pouzdro
Termistor
nádrže na
vodu
!
POZOR
• Pokud je snímač teploty zásobníku vody odpojen nebo zkratován, dojde k chybě CH08.
• V případě režimu podlahového vytápění není nutné připojit snímač teploty zásobníku vody.
38 Hydro Kit
Instalace doplňků
Termostat
Termostat se obecně používá pro ovládání jednotky na základě teplot vzduchu Když je termostat
napojený na jednotku, provoz jednotky ovládá termostat.
Podmínky instalace
!
POZOR
1. Použijte Termostat 230 V AC
2. Některé elektromechanické typy termostatu mají interní časovou prodlevu pro ochranu kompresoru. V
takovém případě trvá změna režimu o něco déle, než by mohl uživatel očekávat. Pokud jednotka
nereaguje rychle, přečtěte si prosím pečlivě manuál k termostatu.
3. Nastavení teplotního rozmezí termostatu se může lišit od jednotky. Stanovená teplota vytápění by se
měla zvolit v teplotním rozmezí jednotky.
4. Důrazně doporučujeme instalovat termostat v prostoru, kde se požaduje především vytápění.
V rámci zajištění správného fungování se vyhněte následujícím místům :
• Výška od podlahy je přibližně 1,5 m.
• Termostat nelze umístit tam, kde bude skrytý, pokud se otevřou dveře.
• Termostat nelze umístit tam, kde lze očekávat externí teplotní vlivy (například nad radiátorem
nebo otevřeným oknem)
Místo, kam dopadá
přímé sluneční záření
ČEŠTINA
yes
no
1.5 m
no
no
Hydro Kit – instalační manuál 39
Instalace doplňků
Všeobecné informace
Zařízení Hydro Kit podporuje následující termostaty.
Typ
Napětí
230 V AC
Mechanický
(1)
24 V AC
230 V AC
Elektrický
(2)
24 V AC
Podporován
(Střední teplotu)
Podporován
(Vysoká teplotu)
Pouze vytápění (3)
Yes
Yes
Vytápění / chlazení (4)
Yes
No
Pouze vytápění (3)
Yes
No
Vytápění / chlazení (4)
Yes
No
Pouze vytápění (3)
Yes
Yes
Vytápění / chlazení (4)
Yes
No
Pouze vytápění (3)
Yes
No
Vytápění / chlazení (4)
Yes
No
Provozní režim
(1) Uvnitř termostatu není elektrický obvod a není třeba napájení termostatu elektřinou.
(2) Elektrický obvod, jako například displej, LED, bzučák, atd. jsou součástí termostatu a je proto
potřeba napájení elektřinou.
(3) Termostat generuje signál „Vytápění ZAPNUTO“ nebo „Vytápění VYPNUTO“ podle cílové teploty
uživatele.
(4) Termostat generuje jak signál „Vytápění ZAPNUTO“ nebo „Vytápění VYPNUTO“, tak signál
„Chlazení ZAPNUTO“ nebo „Chlazení VYPNUTO“ podle cílové uživatelské teploty vytápění nebo
chlazení.
!
POZOR
Výběr termostatu pro vytápění/chlazení
• Termostat pro vytápění/chlazení musí mít funkci „Volba režimu“, aby bylo možné rozlišit režim
provozu.
• Termostat pro vytápění/chlazení musí mít schopnost nastavení různé cílové teploty chlazení a
vytápění.
• Pokud nejsou dodrženy výše uvedené podmínky, nemůže jednotka fungovat správně.
• Termostat pro vytápění/chlazení musí poslat signál pro vytápění/chlazení ihned poté, když je
splněna teplotní podmínka. Při vysílání signálu chlazení/vytápění není povoleno časové
prodlení.
40 Hydro Kit
Instalace doplňků
Jak provést elektroinstalaci termostatu
Proveďte kroky 1-6 uvedené níže.
Krok 1. Sundejte přední kryt jednotky a otevřete řídící skříň.
Krok 2. Zjistěte elektroinstalační specifikace termostatu. Pokud je 230 V AC, přejděte na krok 4.
Jinak, pokud je 24 V AC, přejděte na krok 3.
Krok 3. Najděte napojovací kabel termostatu A a C. Odpojte kabel A a C, poté napojte kabel B a C.
B
A
Nejprve:
Odpojte
AaC
Druhý:
Připojte
BaC
C
Krok 4. Pokud se jedná o termostat pouze pro vytápění, přejděte na krok 5. Jinak, pokud se jedná o
termostat vytápění/chlazení, přejděte na krok 6.
Krok 5. Najděte svorkovnici a napojte drát, jak je zobrazeno níže. Po napojení přejděte na krok 6.
1
L
BR
(L)
2
3
N
L1
BL
WH
(N)
Termostat
4
L2
BK
(H)
VAROVÁNÍ
Termostat mechanického typu.
Nenapojujte drát (N), protože termostat mechanického typu nevyžaduje
napájení elektřinou.
!
POZOR
Nenapojujte externí elektrické zatížení.
Dráty (L) a (N) musí být použity pouze pro provoz termostatu
elektrického typu.
Nikdy nenapojujte externí elektrické zatížení, jako jsou například
ventily, jednotky typu Fan Coil atd.
Pokud je napojeno, může dojít k závažnému poškození instalace
hlavní DPS 1.
(L) : Živý signál DPS do termostatu
(N) : Neutrální signál DPS do termostatu
(H) : Signál vytápění z termostatu do DPS
Hydro Kit – instalační manuál 41
ČEŠTINA
!
TERMOSTAT
(Default : 230 V AC)
Instalace doplňků
Krok 6. Najděte svorkovnici a napojte drát, jak je zobrazeno níže.
!
TERMOSTAT
(Default : 230 V AC)
1
L
BR
(L)
2
N
BL
3
L1
WH
(N)
4
L2
BK
(C)
Termostat
(H)
VAROVÁNÍ
Termostat mechanického typu.
Nenapojujte drát (N), protože termostat mechanického typu
nevyžaduje napájení elektřinou.
!
POZOR
Nenapojujte externí elektrické zatížení.
Dráty (L) a (N) musí být použity pouze pro provoz termostatu
elektrického typu.
Nikdy nenapojujte externí elektrické zatížení, jako jsou
například ventily, jednotky typu Fan Coil atd. Pokud je
napojeno, může dojít k závažnému poškození instalace hlavní
DPS 1.
(L) : Živý signál DPS do termostatu
(N) : Neutrální signál z DPS do termostatu
(C) : Signál chlazení z termostatu do DPS
(H) : Signál vytápění z termostatu do DPS
Závěrečná kontrola
• Nastavení spínače DIP :
Nastavte spínač DIP č. 8 do pozice ZAPNUTO (zkontrolujte nastavení systému v kapitole 7). Jinak
nebude jednotka schopná rozpoznat termostat.
• Dálkový ovladač :
- Na dálkovém ovladači je zobrazen text „Thermostat“.
- Zadávání pomocí tlačítka je zakázáno.
42 Hydro Kit
Instalace doplňků
Dálkový senzor teploty
Dálkový senzor teploty lze instalovat na jakémkoli místě, kde chce uživatel snímat teplotu.
Jak instalovat dálkový senzor teploty
Krok 1. Poté, co se rozhodnete instalovat dálkový senzor teploty,
určete místo a výšku montážních šroubků.
(Rozpětí mezi šroubky: 60 mm)
Montážní šroubky
Krok 2. Vložte konektor napojovacího drátu do prostoru pro
konektor v místě senzoru pro pokojovou teplotu
(CN_ROOM).
60 mm
Krok 3. Samostatně nastavte kód volby ovladače napojeného na
vnitřní jednotku.
Více detailů naleznete v sekci „instalační režim nastavení“.
Krok 4. U napojovacího drátu nevadí, pokud změníte jeho barvu, protože není polární.
Krok 5. Připevněte dálkový senzor teploty pomocí šroubků dle pořadí šipek.
Připevnění
dálkového senzoru
ČEŠTINA
1
2
!
POZOR
1. Zvolte místo, kde lze měřit průměrnou teplotu pro vnitřní jednotku.
2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
3. Zvolte místo, kde topná zařízení neovlivní dálkový senzor.
4. Zvolte místo, kde výstup chladicího větráku neovlivní dálkový senzor.
5. Zvolte místo, kde dálkový senzor není ovlivněn otevřením dveří.
Hydro Kit – instalační manuál 43
Instalace doplňků
3cestný ventil.
Pro provoz nádrže na sanitární vodu je potřeba 3cestný ventil. 3cestný ventil slouží k přepínání
proudění mezi okruhem podlahového vytápění a okruhem ohřevu nádrže na vodu.
Všeobecné informace
Zařízení Hydro Kit podporuje následující 3cestné ventily.
Typ
SPDT 3drát
(1)
Napětí
Provozní režim
230 V AC
Výběr „Proudění A“ mezi
„Proudění A“ a „Proudění B“ (2)
Výběr „Proudění B“ mezi
„Proudění A“ a „Proudění B“ (3)
Podporován
Yes
Yes
(1) SPDT = Jednopólový dvoupolohový přepínač. Tři dráty sestávají z živého (pro výběr proudění A),
živého 1 (pro výběr proudění B) a neutrálního (pro běžné).
(2) Proudění A znamená „proudění vody z jednotky do nádrže na sanitární vodu“
(3) Proudění B znamená „proudění vody z jednotky do okruhu pro podlahové vytápění“
Jak provést elektroinstalaci 3cestného ventilu
Proveďte kroky 1-2 uvedené níže.
Krok 1. Sundejte přední kryt jednotky a otevřete řídící skříň.
Krok 2. Najděte svorkovnici a napojte drát, jak je zobrazeno níže.
3cestný ventil
(A)
8
9
10
L
L1
N
BR
WH
BL
(W)
(U)
(N)
!
VAROVÁNÍ
• 3cestný ventil musí zvolit okruh nádrže na vodu, když je drát (W) a
drát (N) napájen elektřinou.
• 3cestný ventil musí zvolit okruh podlahového vytápění, když je drát
(U) a drát (N) napájen elektřinou.
3cestný ventil.
(W) : Živý signál (ohřev nádrže s vodou) z DPS do 3cestného ventilu
(U) : Živý signál (podlahové vytápění) z DPS do 3cestného ventilu
(N) : Neutrální signál z DPS do 3cestného ventilu
!
VAROVÁNÍ
Zabezpečte, aby do jednotky nemohly vniknout myši a poškodit dráty.
44 Hydro Kit
Instalace doplňků
Závěrečná kontrola
• Směr proudění:
- Pokud je zvolena nádrž na sanitární vodu, musí voda proudit z výpusti vody v jednotce do vpusti
nádrže na sanitární vodu.
- Pro ověření směru proudění zkontrolujte teplotu u výpusti vody jednotky a vpusti vody nádrže na
sanitární vodu.
- Pokud je elektroinstalace provedená správně, tyto teploty by měly být téměř shodné, pokud je
správně provedena tepelná izolace vodního potrubí.
• Hluk nebo vibrace vodního potrubí při provozu 3cestného ventilu
- Vzhledem k vlnovému nebo kavitačnímu efektu se může během provozu 3cestného ventilu objevit
hluk nebo vibrace vodního potrubí.
- V takovém případě zkontrolujte následující:
• Je vodní okruh (pod podlahou i okruh pro nádrž se sanitární vodou) zcela naplněn? Pokud ne,
dopusťte další vodu.
• Rychlý provoz ventilu způsobuje hluk a vibrace. Přiměřená provozní doba ventilu je 60-90 vteřin.
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 45
Instalace doplňků
2cestný ventil.
2cestný ventil je třeba pro řízení proudění vody při chlazení. Úkolem 2cestného ventilu je přerušit
proudění vody do okruhu pro podlažní vytápění v režimu chlazení, když je jednotka fan coil navržena
i pro chlazení.
Všeobecné informace
Zařízení Hydro Kit podporuje následující 2cestné ventily.
Typ
Napětí
NO 2drát (1)
230 V AC
NC 2drát (2)
230 V AC
Provozní režim
Podporován
Uzavření proudění vody
Yes
Otevření proudění vody
Yes
Uzavření proudění vody
Yes
Otevření proudění vody
Yes
(1) : Normální otevřený typ. Pokud NEDOCHÁZÍ k napájení elektřinou, ventil je otevřený.
(Když dochází k napájení elektřinou, je ventil uzavřený.)
(2): Normální uzavřený typ. Pokud NEDOCHÁZÍ k napájení elektřinou, ventil je uzavřený.
(Když dochází k napájení elektřinou, je ventil otevřený.)
Jak provést elektroinstalaci 2cestného ventilu
Proveďte kroky 1-2 uvedené níže.
Krok 1. Sundejte přední kryt vnitřní jednotky a otevřete řídící skříň.
Krok 2. Najděte svorkovnici a napojte drát, jak je zobrazeno níže.
2cestný ventil
(A)
16
14
15
N
L1
L2
BL
BR
WH
(NO)
(NC)
2cestný ventil.
(N)
!
POZOR
Kondenzace orosení
• Nesprávné zapojení elektroinstalace může způsobit kondenzaci na
podlaze. Pokud je radiátor napojený na okruh pro podlahové vytápění,
může se na povrchu radiátoru objevit zkondenzované orosení.
!
VAROVÁNÍ
Elektroinstalace
• Normální otevřený typ musí být napojený na drát (NO) a drát (N) pro
zavírání ventilu v režimu chlazení.
(NO) : Živý signál (pro normální otevřený typ) z DPS do 2cestného ventilu
(NC) : Živý signál (pro normální uzavřený typ) z DPS do 2cestného ventilu
(N) : Neutrální signál z DPS do 2cestného ventilu
Závěrečná kontrola
• Směr proudění:
- Voda nesmí v chladicím režimu proudit do okruhu pro podlahové vytápění.
- Abyste ověřili směr, zkontrolujte teplotu u vstupu vody do podlahového vytápění.
- Pokud je elektroinstalace provedená správně, tyto teploty by se v režimu chlazení neměly
přibližovat 6 °C.
46 Hydro Kit
Instalace doplňků
Suchý kontakt
Suchý kontakt LG (Dry Contact) je řešením pro automatické řízení systému klimatizace na povel majitele.
Jednoduše řečeno se jedná o přepínač, který lze použít pro zapnutí/vypnutí (ON/OFF) jednotky po
zachycení signálu z externích zdrojů jako jsou zámek na klíč, dveře nebo spínač okna atd.
používané zejména v hotelových pokojích.
Instalace suchého kontaktu
Propojte CN_DRY s řídicí jednotkou.
- Pro použití napájecího zdroje na PCB (řídící desky)
PDRYCB100
PCB SUCHÉHO
KONTAKTU
Provozní displej
CN-CC
4
3
2
1
RY2
RY1
4
3
2
1
CN_DRY
N
Displej kontroly chyb
Ovládání suchého
kontaktu
L
2 2
1 1
INPUT
220 - 240 V
LG tuto součást
nedodává
- Pro použití zdroje energie přímo do externího zařízení.
ČEŠTINA
PCB
DRYSUCHÉHO
CONTACT
KONTAKTU
PCB
CN-CC
RY2
RY1
4
3
2
1
CN_DRY
4
3
2
1
Provozní displej
Displej kontroly chyb
Ovládání suchého
kontaktu
L
N
2 1
2 1
220 - 240 V
LG tuto součást
nedodává
Hydro Kit – instalační manuál 47
Instalace doplňků
Nastavení vstupního signálu pro kontakt
PDRY300
HIGH
MIDDLE
COOL
LOW
HEAT
COMM
FAN
Operation
Themal
COMM
n Pouze pro uzavření vstupního kontaktu (Bez vstupního napájení)
Termostat
Firma LG tuto
část nezajišťuje
(Není součástí
dodávky)
Poznámky:
Nenastavujte signál pro napětí na
režim "BEZ NAPĚTÍ", může dojít k
závažnému poškození přístroje.
Připojte samostatné
externí napětí se
stejnosměrným proudem
5-12 V nebo AC 24 V
48 Hydro Kit
HIGH
MIDDLE
LOW
COOL
HEAT
COMM
FAN
Operation
Themal
COMM
n Pro vstupní napětí kontaktu: Stejnosměrný proud 5-12 V, AC 24 V
Termostat
Firma LG tuto
část nezajišťuje
(Není součástí
dodávky)
Instalace doplňků
Externí ovladač
Pokud potřebujete ovládat ovládání v závislosti na externím digitálním vstupu (ZAP./VYP.), připojte
kabel k vnitřnímu PCB (CN_EXT).
Postupujte podle níže uvedených kroků 1 ~ 4.
Krok 1. Zkontrolujte, zda je napájení okruhu vypnuté.
Krok 2. Demontujte přední panely a rozlišujte ovládací skříň (vnitřní) jednotky
Krok 3. Zcela připojte externí ovladač k PCB (CN_EXT).
Krok 4. Připojte část pro instalaci kabelu a pole.
Vnitřní PCB
CN_EXT
Adaptérový kabel
Příklad instalace #1
CN_EXT
vnitřní jednotka
0.5 m
PCB
• SW: přepínač s jedním pólem
- Zvolte část s kontakty pro extrémně nízkou intenzitu
- Na kontaktním místě se používá DC 5V ~ 12V
- Zatížení spínače je přibližně 0.5 ~ 1mA
Max 10 m
• Ovládací kabel
- Velikost kabelu: 22 až 26 AWG
- Kabel nepokládejte na vzdálenost delší než 10 metrů
SW
Dodávaná
část
Část instalace v poli
Příklad instalace #2
vnitřní jednotka
CN_EXT
PCB
0.5 m
Max 10 m
X
Dodávaná část
X
SW
Napájení relé
Část instalace v poli
Určení účelu CN_EXT
Hodnota nastavení: 0 ~ 5 kroků Nastavení vnitřního portu CN-EXT
- 0: výchozí
- 1: Jednoduché zap/vyp
- 2: Suchý kontakt (jednoduchý kontakt)
- 3: Nouzové zastavení pouze pro vnitřní jednotku
- 4: Opakované připojení / absence
- 5: Nouzové zastavení všech vnitřních jednotek (Může být nastaveno pouze tehdy, když je vnitřní
jednotka vybavena funkcí nouzového zastavení)
Hydro Kit – instalační manuál 49
ČEŠTINA
• X: Relé (bod kontaktu, pevný DC 0.5 ~ 1mA)
• SW: Spínač ZAP / VYP
• Řídící kabel (Vnitřní jednotka do reléového obvodu)
- Velikost kabelu: 22 až 26 AWG
Reléový obvod - Kabel nepokládejte na vzdálenost delší než 10 metrů
Instalace doplňků
Externí čerpadlo
Pokud je prostor pro podlahové vytápění příliš velký nebo není dobře izolován, může být vyžadováno
externí čerpadlo. (Bez potenciálu) Také externí čerpadlo je instalováno s vyrovnávacím zásobníkem
tak, aby zůstal dostatečný.
Jak nainstalovat externí čerpadlo
Postupujte podle níže uvedených kroků 1 ~ 3.
Krok 1. Zkontrolujte, zda je napájení okruhu vypnuté.
Krok 2. Demontujte přední panely a označte svorkovnici ve vnitřním PCB.
Krok 3. Připojte napájecí kabel ke svorkovnici (TB_EXT_PUMP).
Vnitřní PCB
TB_W_PUMP_C
Kontaktní signál
(Bez napětí)
Zdroj napájení relé
(30 V DC / 1 A, 250 V AC / 1 A)
Relé
Externí čerpadlo
50 Hydro Kit
Instalace doplňků
Modem Wi-Fi
Modem Wi-Fi umožňuje vzdálený provoz ze smartphonu. Dostupné funkce zahrnují výběr zapnutí /
vypnutí, provozní režim, ohřev TUV, nastavení teploty a týdenní plánování atd.
Jak nainstalovat modem Wi-Fi
[Části Wi-Fi modemu]
Tělo modemu Wi-Fi
USB kabel
Prodlužovací kabel
Postupujte podle níže uvedených kroků 1 ~ 5.
Krok 1. Zkontrolujte, zda je napájení okruhu vypnuté.
Krok 2. Demontujte přední panely a z jednotky odpojte řídící skříň (vnitřní).
Krok 3. Připojte kabel USB k PCB vnitřní jednotky (CN_WF; Modrá), až zaklapne na místo.
CN_WF
CN_WFCN_WF
Krok 4. Připojte Wi-Fi modem ke kabelu
USB.
Krok 5. Nainstalujte Wi-Fi modem na vyznačenou pozici podle obrázku.
CN_WF
ČEŠTINA
Vnitřní
PCB
Vnitřní
Vnitřní
PCB PCB
Vnitřní PCB
USB kabel
Hydro Kit – instalační manuál 51
Instalace doplňků
Chytrá síť
Tento produkt poskytuje uživatelům možnost SG Ready. Umožňuje zastavit vnitřní provoz (Topení /
TUV) a řídit cílovou teplotu v závislosti na vstupním signálu od poskytovatele energie.
Jak nainstalovat chytrou síť
Postupujte podle níže uvedených kroků 1 ~ 3.
Krok 1. Zkontrolujte, zda je napájení okruhu vypnuté.
Krok 2. Demontujte přední panely a označte svorkovnici ve vnitřním PCB.
Krok 3. Připojte napájecí kabel k svorkovnici v PCB (TB_SG2, TB_SG1), jak je znázorněno níže.
Vnitřní PCB
TB_SG2
52 Hydro Kit
TB_SG1
Nastavení systému
Nastavení systému
Protože je zařízení Hydro Kit navrženo tak, aby vyhovovalo různým prostředím, je nezbytné nastavit
systém správně. Pokud není nakonfigurován správně, lze očekávat chybný provoz nebo nižší výkon.
Nastavení spínače DIP
!
POZOR
Před nastavením přepínače DIP vypněte napájení.
• Vždy, když se nastavuje přepínač DIP, vypněte zdroj napájení. Tak zabráníte úrazu elektrickým
proudem.
Obecné informace
Vnitřní PCB
ON
SW1
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
SW2
1
5
6
7
8
OFF
1 2 3 4
ON
SW3
1
OFF
Je vybrána
možnost OFF
Je vybrána
možnost ON
Hydro Kit – instalační manuál 53
ČEŠTINA
1 2 3 4
ON
Nastavení systému
Pro střední teplotu
Přepínač možností 2
x : OFF ●: On
Nastavení spínače DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
x
Skupinové
ovládání
●
x x
x ●
Příklady
instalace
● x
●●
x
Nastavení režimu
provozu
●
Detekce
x
průtokového
●
spínače
x x
Nastavení
x ●
elektrického
● x
ohřívače
●●
x
Napojení na
termostat
●
Popis
Funkce
Nadřazené
Podřazené
Podlahové topení
Podlahové topení + teplá voda
Podlahové topení + teplá voda + Sluneční
Horká voda
Pouze topení
Topení / Chlazení
Nastavení spínače DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
x
Skupinové
ovládání
●
x x
x ●
Příklady
instalace
● x
●●
x
Nastavení režimu
provozu
●
Detekce
x
průtokového
●
spínače
54 Hydro Kit
○
Zatímco vodní čerpadlo je zapnuté
○
Nepoužívat
○
Vyhrazeno (Nevybírejte)
Není instalován
Instalováno
○
x : OFF ●: On
Popis
Napojení na
termostat
○
Vždy
Vysokoteplotní
Přepínač možností 2
Nastavení
elektrického
ohřívače
Standardní
nastavení
○
x
x
●
●
x
●
x
●
Funkce
Nadřazené
Podřazené
Podlahové topení
Podlahové topení + teplá voda
Vyhrazeno (Nevybírejte)
Horká voda
Pouze topení
Vyhrazeno (Nevybírejte)
Standardní
nastavení
○
○
○
Vždy
Zatímco vodní čerpadlo je zapnuté
○
Nepoužívat
○
Vyhrazeno (Nevybírejte)
x
●
Není instalován
Instalováno
○
Nastavení systému
Pro střední teplotu
Přepínač možností 3
Popis
Výběr senzoru
Antifreeze
Provozní režim
x : OFF ●: On
Nastavení spínače DIP
1
2
3
4
x
●
x
●
Snímač (vzduch) v Hydro Kit (RS3)
Snímač vzduchu (PQRSTA0)
Nepoužívat (připojte zkrat)
Použití (Odpojte zkrat )
Vysokoteplotní
Přepínač možností 3
Popis
Výběr senzoru
Standardní
nastavení
○
Funkce
○
x : OFF ●: On
Nastavení spínače DIP
1
2
3
4
x
●
Funkce
Snímač (vzduch) v Hydro Kit (RS3)
Snímač vzduchu (PQRSTA0)
Standardní
nastavení
○
※ krátké tlačítko
- Střední teplota. : CN_FLOW2
- Vysoká teplota. : Není dostupný
!
POZOR
Po přidání roztoku (proti zamrznutí) lze do režimu proti zamrznutí nastavit pouze
vodní okruh. Jinak může dojít k poruše produktu v důsledku zamrznutí a
prasknutí.
!
VAROVÁNÍ
Hydro Kit – instalační manuál 55
ČEŠTINA
Nepřidávejte roztok (proti zamrznutí) během režimu pro ohřev vody.
Nastavení systému
Nastavení skupinového ovládání
Skupinové ovládání
- Drátový dálkový ovladač 1 + více jednotek Hydro Kit
Síťový systém LGAP
Nadřazené
Podřazené
Zobrazení chybové hlášky
Podřazené
Podřazené
Mezi podřazenou vnitřní jednotkou napojte pouze
linky pro sériový signál a uzemnění.
GND
Signál
12 V
OK
Nadřazené
- Spínač DIP na DPS
¿ Nastavení nadřazené jednotky
- č. 1 vypnuto
¡ Nastavení podřazené jednotky
- č. 1 zapnuto
1. Jedním drátovým dálkovým ovládáním lze napojit 16 jednotek (max.).
Jako nadřazenou nastavte pouze jednu vnitřní jednotku, ostatní nastavte jako podřazené.
2. Zároveň je možné napojit suchý kontakt a centrální dálkový ovladač.
- Nadřazená vnitřní jednotka dokáže rozpoznat pouze suchý kontakt a centrální ovladač.
- Pokud je zapojen zároveň centrální ovladač a skupinový ovladač, je možné napojit standardní
2sériovou vnitřní jednotku nebo novější (od února 2009).
- V případě nastavení centrálního ovladače může centrální ovladač řídit vnitřní jednotky, pokud
nastavíte pouze adresu nadřazené vnitřní jednotky.
- Podřazená vnitřní jednotka bude provozována jako nadřazená vnitřní jednotka.
- Podřazená vnitřní jednotka nemůže být individuálně řízena centrálním ovladačem.
- Některé dálkové ovladače nemohou být v provozu se suchým kontaktem a centrálním
ovladačem zároveň. Pro více informací nás proto kontaktujte.
3. Při používání režimu horké vody ho lze provozovat pouze napojením teplotního senzoru na desku
s plošnými spoji.
56 Hydro Kit
Nastavení systému
!
POZOR
• Skupinové nastavení vnitřní jednotky (Hydro Kit) je možné při napojení na stejnou venkovní
jednotku.
• Pro instalaci nadřazené a podřazené vnitřní jednotky musí být stejný spínač DIP.
• Skupinové ovládání není možné mezi jednotkou Hydro Kit a klimatizací.
• Skupinové ovládání není možné mezi jednotkou Hydro Kit se střední teplotou a s vysokou
teplotou.
4. Pokud má vnitřní jednotka abnormální problém, zobrazí se na drátovém dálkovém ovladači kód
chyby.
S výjimkou vnitřní jednotky s chybou můžete ovládat každou vnitřní jednotku individuálně.
5. V případě skupinového ovládání je možné použít následující funkce.
- Výběr provozních možností (provoz/stop/režim/nastavení teploty)
- Není možné při některých funkcích.
h Nastavení vnitřní jednotky jako nadřazené/podřazené je možné pomocí DIP spínače DPS.
h Pokud nejsou jednotky nastavené jako nadřazené a podřazené, může docházet k poruchám.
Příslušenství pro nastavení skupinového ovládání
- Příslušenství pro nastavení skupinového ovládání
Vnitřní jednotka 2 EA + drátový dálkový ovladač
❈ Kabel PZCWRCG3 pro napojení
PZCWRCG3
OK
Nadřazené
Hydro Kit – instalační manuál 57
ČEŠTINA
Podřazené
Nadřazené
Nastavení systému
POZNÁMKA
Nouzový provoz
• Definice výrazů
- Problém: problém, který může zastavit provoz systému a lze znovu dočasně pokračovat v
limitovaném provozu bez asistence certifikovaného odborníka.
- Chyba: problém, který může zastavit provoz systému a lze znovu pokračovat POUZE po
zásahu certifikovaného odborníka.
- Nouzový režim: dočasný provoz vytápění během doby, kdy se systém potýká s problémem.
• Cíl upozornění na „Problém“
- Na rozdíl od klimatizační jednotky je tepelné čerpadlo vzduch-voda obecně v provozu celou
zimní sezónu, aniž by se jakýkoli systém vypnul.
- Pokud systém zjistí problém, který pro jeho provoz a vytváření tepelné energie není kritický,
může systém dočasně fungovat v nouzovém režimu, pokud se tak uživatel rozhodne.
• Typy problémů
- Problémy rozlišujeme ve dvou stupních podle jejich závažnosti: Lehký problém a závažný
problém
- Lehký problém: problém, který se nachází v pokojové jednotce. Ve většině případů tento
problém souvisí s problémy senzorů. Venkovní jednotka pracuje v provozním režimu nouzového
režimu, který je konfigurován přepínačem DIP č. 4 DPS vnitřní jednotky.
- Závažný problém: problém, který se nachází ve venkovní jednotce. Vzhledem k tomu, že
venkovní jednotka má problém, operace nouzového režimu se provede pomocí elektrického
ohřívače, který se nachází v pokojové jednotce.
- Problém se zvolenou funkcí: vyskytl se problém se zvolenou funkcí provozu, například
ohřev vody v nádrži. V případě takového problému systém předpokládá, že příslušná
funkce není v systému nainstalovaná.
• When the AWHP has any trouble,
(1) Pokud není přítomna funkce pro posouzení možnosti provozu:
Jakmile dojde k chybě hlavně na pokojové jednotce, AWHP se zastaví. Na druhou stranu
Remocon produktu umožňuje zapnout/vypnout provoz. (Zap: Nouzový provoz)
- Mírné/závažné poruchy: možné pouze vytápění
- Kritické poruchy: úplné zastavení
- Priorita ošetření: kritická>závažná>mírná
(2) Pokud není přítomna funkce pro posouzení možnosti provozu:
V závislosti na stavu poruchy (mírné/závažné/kritické) se na displeji samostatně zobrazí
fráze.
- Mírné poruchy: možné vytápění / chlazení
- Závažné poruchy: možné pouze vytápění
- Kritické poruchy: Požadavek servisního střediska
AWHP funguje, když uživatel ve vyskakovacím okně stiskne tlačítko OK.
58 Hydro Kit
Nastavení systému
• Duplikovaný problém: Lehký nebo závažný problém s funkcí
- Pokud se objeví lehký (nebo závažný) problém s funkcí zároveň, systém přiřadí vyšší prioritu
lehkému (nebo závažnému) problému a funguje, jako by došlo k lehkému (nebo závažnému)
problému.
- Proto se může stát, že nebude možné v nouzovém režimu ohřev užitkové vody. Když se TUV
během nouzového provozu neohřívá, zkontrolujte, zda je senzor TUV a související
elektroinstalace v pořádku.
• Nouzový provozní režim se znovu nespustí automaticky po resetování zdroje napájení.
- Za normálních podmínek se po resetování zdroje napájení obnoví provozní informace a dojde k
automatickému restartu.
- Avšak při nouzovém provozu je automatický restart v rámci ochrany jednotky zakázán.
- Pokud systém běžel v nouzovém provozu, musí proto uživatel jednotku po resetování zdroje
energie restartovat.
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 59
Nastavení systému
Montážní nastavení
Jak vstoupit do režimu montážního nastavení
• V menu tlačítkem [<,>(doleva/doprava)] vyhledejte položku nastavení a na 3 vteřiny stiskněte
tlačítko [∧(nahoru)] - zadejte heslo pro úpravu nastavení.
• Zadejte heslo a stiskněte tlačítko [OK]. Otevře se nabídka instalace.
!
POZOR
V režimu montážního nastavení lze nastavit podrobné funkce dálkového ovladače. Pokud je
nesprávně zaveden režim montážního nastavení, může dojít k poškození přístroje, zranění
uživatele nebo poškození majetku. Přístroj musí být nastaven specializovaným pracovníkem, který
disponuje licencí. Jestliže je produkt nainstalován pracovníkem, který není licencován, jsou
veškeré problémy zodpovědností daného pracovníka a mohou vést ke ztrátě záruky.
OK
OK
h Heslo instalace
Hlavní obrazovka → menu → nastavení → servis → informace o verzi RMC → verze softwaru
Příklad) Verze softwaru : 1,00.1 a
V právě uvedeném příkladu je heslo 1001.
POZNÁMKA:
Některé položky nastavení nemusí být v závislosti na funkci produktu dostupné. Jiný může být také
název položky v menu.
60 Hydro Kit
Nastavení systému
Shrnutí
• Můžete nastavit uživatelské funkce produktu.
• Některé funkce nemusí být zobrazeny/fungovat u určitých typů produktů.
Rozsah
Text k funkcím uvnitř
dálkového ovladače
Střední teplota
Horní teplota
Zkušební spuštění provozuje Multi V v
režimu chlazení na maximálně 18 minut.
Zkušební spuštění
Chladit Zkušební spuštění
3minutová prodleva
N/A
Pouze pro tovární testování, restart
pohotovostního časovače kompresoru
nelze po vypnutí termostatu změnit.
Vyberte teplotní čidlo
Ovládání Standard
- Teplota vzduchu (vzduch)
- Teploty výstupní vody (voda) (standardní)
Senzor Umístění
- Dálkové ovládání
- Vnitřní jednotka
Volba referenčního čidla (vzduch / voda)
pro ovládání
- Manuální
- Auto (standardní)
Nastavení výchozí možnosti suchého
kontaktu.
Hexadecimální adresa
- 00~FF (standardní : 00)
Pokud je nainstalováno centrální řízení,
nastavuje tato funkce přiřazení adresy.
- nadřazená jednotka
- podřazená jednotka (standardní)
Zvolení funkce přepisu
nadřazené/podřazené jednotky předchází
provozu jednotky v odlišném režimu.
Pokud je jednotka nastavená jako
podřazená, zablokuje změnu opačného
provozního režimu (chlazení/ohřev).
Zkušební spuštění
Kontrola, zda je cirkulace vody v normálu.
Režim se suchým
kontaktem
Adresa centrálního řízení
Přepis
nadřazené/podřazené
jednotky
Zkušební provoz
čerpadla
N/A
Krátké vysvětlení
- Horní limit 24 °C ~ 30 °C
(30 ℃ standardní)
- Dolní limit 16 °C ~ 22 °C
(18 ℃ standardní)
N/A
Nastavení rozsahu „Nastavení teploty
vzduchu“ v režimu chlazení
Nastavená teplota
chlazení vody
FCU není instalováno
- Horní limit 20 ℃ ~ 25 ℃
(24 ℃ standardní)
- Dolní limit 16 ℃ ~ 20 ℃
(16 ℃ standardní)
FCU je instalováno
- Horní limit 20 ℃ ~ 25 ℃
(24 ℃ standardní)
- Dolní limit 5 ℃ ~ 20 ℃
(5 ℃ standardní)
N/A
Nastavení rozsahu „Nastavení výstupní
teploty vody“ v režimu chlazení
Nastavená teplota
ohřevu vzduchu
- Horní limit 24 °C ~ 30 °C
(30 ℃ standardní)
- Dolní limit 16 °C ~ 22 °C
(16 ℃ standardní)
- Horní limit 24 °C ~ 30 °C
(30 ℃ standardní)
- Dolní limit 16 °C ~ 22 °C
(16 ℃ standardní)
Nastavení rozsahu „Nastavení teploty
vzduchu“ v režimu ohřevu
Nastavená teplota
ohřevu vody
- Horní limit 35 °C ~ 50 °C
(50 ℃ standardní)
- Dolní limit 20 °C ~ 34 °C
(20 ℃ standardní)
- Horní limit 50 °C ~ 80 °C
(80 ℃ standardní)
- Dolní limit 30 °C ~ 46 °C
(46 ℃ standardní)
Nastavení rozsahu „Nastavení teploty
proudění ohřevu“ v režimu ohřevu
Nastavení teploty TUV
- Horní limit 50 °C
(50 ℃ standardní)
- Dolní limit 30 °C ~ 40 °C
(40 ℃ standardní)
- Horní limit 50 °C ~ 80 °C
(80 ℃ standardní)
- Dolní limit 30 °C ~ 45 °C
(45 ℃ standardní)
Nastavení rozsahu „Nastavení teploty
proudění ohřevu v nádrži na TUV“ v
režimu ohřevu teplé užitkové vody.
Hydro Kit – instalační manuál 61
ČEŠTINA
Nastavená teplota
chlazení vzduchu
Nastavení systému
Rozsah
Text k funkcím uvnitř
dálkového ovladače
Pouze režim
chlazení/ohřevu
Střední teplota
Horní teplota
- Set
- Release (standardní)
Možnost obnovy oleje: Typ 0, 1 (standardní 0)
- Teplota zastavení vody 16 °C ~
Dodávka vody mimo
25 °C (16 ℃ standardní)
N/A
teplotu během chlazení - FCU použití / nepoužívání
(použijte standardní)
Krátké vysvětlení
Nastavení funkce blokování provozního
režimu.
Při chlazení podlahy je nutné zastavit
přísun studené vody, aby se zabránilo
spodnímu orosení.
- Horní limit 10 °C ~ 20 °C
(15 ℃ standardní)
- Dolní limit -20 °C ~ 5 °C
(-10 ℃ standardní)
- Horní limit 10 °C ~ 20 °C
(15 ℃ standardní)
- Dolní limit -20 °C ~ 5 °C
(-10 ℃ standardní)
Nastavení min/max venkovní teploty pro
automatický režim.
- Horní limit 20 °C ~ 30 °C
Teplota vnitřního vzduchu (21 ℃ standardní)
pro automatický režim - Dolní limit 16 °C ~ 19 °C
(16 ℃ standardní)
- Horní limit 20 °C ~ 30 °C
(21 ℃ standardní)
- Dolní limit 16 °C ~ 19 °C
(16 ℃ standardní)
Nastavení min/max vnitřní teploty pro
automatický režim
- Horní limit 35 °C ~ 50 °C
Teplota výstupní vody pro (50 ℃ standardní)
automatický režim
- Dolní limit 20 °C ~ 34 °C
(20 ℃ standardní)
- Horní limit 65 °C ~ 80 °C
(80 ℃ standardní)
- Dolní limit 40 °C ~ 54 °C
(50 ℃ standardní)
Nastavení min/max teploty proudění
ohřevu pro automatický režim
N/A
- zakázat(standardní) , povolit
Nastavení výchozího/udržovacího času
pro pasterizaci
N/A
- Neděle , Pondělí , … , Sobota
(pátek standardní)
Nastavení výchozího/udržovacího dne pro
pasterizaci
N/A
- Čas spuštění : 00 ~ 23
(23 standardní)
Nastavení výchozího/udržovacího času
pro pasterizaci
N/A
- 40 °C ~ 80 °C
(70 °C standardní)
Nastavený teplotní bod během
dezinfekce.
N/A
- 5 min ~ 60 min
(10 min standardně)
Když je dosaženo dezinfekční teploty
nádrže, provoz BSH pokračuje dle tohoto
času.
N/A
- 1 ~ 12 hodin
(standardní 1 hodin)
Pokud nedosáhnete teplotu nálepky,
zastavte dezinfekci tohoto časovače.
Venkovní teplota pro
automatický režim
Nastavení dezinfekce
nádrže 1
Nastavení dezinfekce
nádrže 2
N/A
Pokud je nezbytné změnit hmotnost
zdroje vody pro ohřev v nádrži na horkou
vodu v závislosti na prostředí uživatele.
Hodnota pro určení minimální teploty pro
udržení teplé védy.
N/A
Pokud je nezbytné změnit hmotnost
zdroje vody pro ohřev v nádrži na horkou
vodu v závislosti na prostředí uživatele.
Horní teplotní limit pro venkovní jednotku.
N/A
Hysterezní hodnota pro udržení
požadované teploty horké vody.
- 00 : Provedení horké vody
- 01 : Provedení výhřevu podlahy
Priorita výhřevu podlahy u horké vody.
Nastavení nádrže 1
Nastavení nádrže 2
62 Hydro Kit
Nastavení systému
Text k funkcím uvnitř
dálkového ovladače
Rozsah
Krátké vysvětlení
Střední teplota
Horní teplota
Nastavení času TUV
- Doba udržení provozu 5 min ~
95 min (30 min standard)
- Doba zastavení provozu 0 min
~ 600 min (180 min standard)
- Doba udržení provozu 5 min ~
95 min (30 min standard)
- Doba zastavení provozu 0 min
~ 600 min (30 min standard)
Nastavení udržování horké vody /
omezení.
Nastavení frekvence
čerpadla (LPM)
- 15 LPM ~ 92 LPM
(46 LPM standard)
N/A
Nastavení průtoku vody ve vodovodním
potrubí.
TH proměnná
vypnutí/zapnutí, ohřev
vzduchu
- Typ : 0, 1, 2, 3 (standard 0)
Teplota vytápění vzduchu se může
nastavit podle prostředí připravovaného
na vytápění.
TH proměnná
zapnutí/vypnutí, ohřev
vody
- Typ : 0, 1, 2, 3 (standard 0)
Teplota ohřevu vody se může nastavit
podle prostředí připravovaného na
vytápění.
TH proměnná
vypnutí/zapnutí, chladicí - Typ : 0, 1, 2, 3 (standard 0)
vzduch
N/A
Teplota chlazení vzduchu se může
nastavit podle prostředí připravovaného
na vytápění.
TH proměnná
vypnutí/zapnutí, chladicí - Typ : 0, 1, 2, 3 (standard 0)
voda
N/A
Teplota chlazení vody se může nastavit
podle prostředí připravovaného na
vytápění.
Jde o funkci nastavení odstupňované
hodnoty pro nastavení zapnutí/vypnutí
teploty horké vody podle okolního
prostředí.
Proměnná TH zap/vyp,
- Typ : 0, 1, 2, 3 (standard 0)
TUV
Teplota ohřevu.
Nastavení
- 00 : výstupní (standard)
- 01 : vstupní
Tepl. chlazení Nastavení
- 00 : výstupní (standard)
- 01 : vstupní
Jde o funkci nastavení standardu
ovládání teploty vody v potrubí pro ohřev
podle okolního prostředí.
N/A
Jde o funkci nastavení standardu
ovládání teploty vody v potrubí pro
chlazení podle okolního prostředí.
- Typ: čas, vždy (standard čas)
- čas VYPNUTÍ: 1 min ~ 60 min (1 min standard)
- čas ZAPNUTÍ: 1 min ~ 60 min (2 min standard)
Jde o funkci nastavení provozu vodního
čerpadla / prodlevy ve zvoleném čase pro
ohřev.
Nastavení čerpadla při
chlazení
- Typ: čas, vždy (standard vždy)
- čas VYPNUTÍ: 1 min ~ 60 min
(1 min standard)
- čas ZAPNUTÍ: 1 min ~ 60 min
(2 min standard)
Jde o funkci nastavení provozu vodního
čerpadla / prodlevy ve zvoleném čase pro
chlazení.
Vynucený provoz
CN_CC
Chytrá síť (SG)
N/A
- Hodnota 1 : ZAPNUTO, VYPNUTO (ZAPNUTO standard)
- Hodnota 2 Vynucené časové období : 20-180 hodin
(20 hodin standard)
- Hodnota 3 Doba provozu čerpadla : 1-10 min
(10 min standard)
Jde o funkci deaktivace logiky, která řídí
samotné čerpadlo vody.
- D/C (suchý kontakt) Automaticky (standardní)
- D/C (suchý kontakt) není instalován
- D/C (suchý kontakt) je instalován
Funkci je třeba správně nastavit v
závislosti na volitelném suchém kontaktu
- nepoužívat (standard)
- používat
- Krok 0, Krok 1, Krok 2 (výběr režimu)
Funkce povolení/zakázání funkce SG
Ready a nastavení referenční hodnoty při
kroku 2.
Hydro Kit – instalační manuál 63
ČEŠTINA
Nastavení čerpadla při
ohřívání
Nastavení systému
Text k funkcím uvnitř
dálkového ovladače
Rozsah
Střední teplota
Horní teplota
Krátké vysvětlení
Lze si vyžádat historii chyb napojené
vnitřní jednotky.
Záznam dat
Pokud zapomenete uživatelsky nastavené
heslo, můžete ho aktivovat v instalačním
nastavení.
Aktivace hesla
Senzor úniku chladicího - Neinstalováno (standardní)
média
- Instalováno
Instalace rozšířeného spoje a svařovací
součásti senzoru úniku vnitřní jednotky je
nastavena.
Zkontrolujte výsledky automatického
adresování venkovní jednotky na
dálkovém ovládání.
Ověření adresy IDU
Nepoužívejte (standardní)
- Jednoduchá obsluha
- Jednoduchý suchý kontakt
- Jedno nouzové zastavení
- Všechna nouzová zastávka
V závislosti na DI/DO nastaveném
zákazníkem pomocí funkce portu
suchého kontaktu vnitřní jednotky pro
nastavení externí vstupní a výstupní
kontroly.
Nadřazená funkce
venkovní jednotky
- mastar
- slave (standardní)
Nastavení venkovní funkce Nastavení
funkce nadřazené/podřazené jednotky.
Režim priority nízké
hlučnosti
- ODU (standardní)
- RMC
Funkce pro nastavení subjektu řízení
režimu nízkého hluku.
Priorita cyklu venkovní
jednotky
- Nepoužívejte (standardní)
- Pohotovostní
Funkce pro povolení nebo zakázání
pohotovostního režimu vnitřní jednotky.
Použijte externí čerpadlo
- Nepoužívejte (standardní)
- Použití
Funkce pro nastavení řízení externího
čerpadla na vodu.
CN_EXT
Předběžný/řídící provoz - Předběžné: 1 ~ 10 min (standardní 1 min)
čerpadla
- Překročení: 1 ~ 10 min (standardní 1 min)
Funkce cirkulace vody pro vytápění
pomocí vodního čerpadla před tepelnou
výměnou a jeho nastavení na dosažení
příslušného proudění.
Zobrazení odhadované - Vymazat (standardní)
spotřeby energie
- Soubor
Kabelově napojené dálkové ovládání
Funkce pro nastavení, zda na displeji
zobrazit odhadované množství energie
vypočtené produktem.
Provozní doba čerpadla
Indikuje provozní dobu vodního čerpadla
instalovaného ve vnitřní jednotce a měří
životnost motoru.
Provozní doba vnitřní
jednotky
!
Funkce pro zobrazení provozní doby a
měření životnosti produktu.
POZOR
V Střední teploty Hydro Kit není funkce dezinfekce. Proto by měla být instalována externí kontrolní
zařízení pro dezinfekční funkci.
64 Hydro Kit
Nastavení systému
Společné nastavení
• Testovací provoz
Testovací provoz by se měl provést tehdy, když je třeba doplnit další chladicí médium. Jednotka
musí být při plnění chladicího média provozována v chladicím režimu. Testovací provoz jednotku
ihned zapne na 18 minut do chladicího režimu.
Poznámka: • Pokud během této doby stisknete jakékoli tlačítko, test se ukončí.
• Po uplynutí 18 minut testovacího provozu se jednotka automaticky vypne.
• 3 minuty zpoždění
Dočasně vyloučí funkci 3minutové zpoždění venkovní jednotky
- Pouze pro tovární použití.
• Zvolte senzor teploty
Jednotka může být ovládána podle teploty vzduchu nebo teploty výstupní vody.
Výběr nastavení teploty jako teploty vzduchu nebo teploty výstupní vody je určen.
Poznámka : Teplotu vzduchu lze jako stanovenou teplotu použít pouze POUZE pokud je zapnuté
propojení pomocí vzdáleného čidla vzduchu a toto propojení je nastaveno na Teplota
vzduchu. Po zvolení teploty vzduchu zvolte dálkové ovládání a vnitřní jednotku.
• Kontakt režimu
Tato funkce umožňuje provoz beznapěťového kontaktu vnitřní jednotky v režimu automatického
provozu nebo manuálním režimu pomocí vzdáleného ovládacího panelu. Podrobné funkce týkající
se režimu suchého kontaktu naleznete v samostatném návodu pro suchý kontakt.
Co je suchý kontakt?
Znamená vstup signálu kontaktního bodu, když je klíč k hotelové kartě, senzor detekce lidského
těla apod. propojen s klimatizací. Přidána funkčnost systému pomocí externích vstupů (suchých a
vlhkých kontaktů).
• Přepínání mezi řídící/podřízenou jednotkou
Funkce přepínání mezi řídící/podřízenou jednotkou slouží k zabránění tomu, aby jednotka běžela v
jiném režimu. Pokud je jednotka nastavená jako podřízená, blokuje změnu opačného režimu
provozu (chlazení/vytápění).
* Použití manuálního přepínání nadřazené/podřazené funkce je možné jen tehdy, když jsou
jednotky napojeny sériově na venkovní jednotku.
• Testovací provoz čerpadla
Zkušebního provoz čerpadla je funkcí, která slouží k otestování chodu čerpadla. Tuto funkci lze
použít pro ventilační otvory / snímače průtoku a další.
Hydro Kit – instalační manuál 65
ČEŠTINA
• Adresa centrálního ovladače
Pokud je nainstalován centrální ovladač, nastavuje se touto funkcí přiřazení adresy.
- Nastavení hodnoty: 00 ~ FF (Hex)
první čísla: Skupina čísel centrálního ovládání
poslední čísla: Číslo centrálního ovládání vnitřní jednotky
Nastavení systému
Nastavení teplotního rozsahu
• Nastavená teplota chlazení vzduchem.
Určete rozsah nastavení teploty chlazení, když je jako nastavení zvolena teplota vzduchu.
POZNÁMKA
K dispozici pouze, když je připojené čidlo teploty vzduchu
• Je nutné nainstalovat příslušenství PQRSTA0.
• Připojení vzdáleného senzoru vzduchu je třeba nastavit správně.
• Nastavená teplota chlazení vodou
Určete rozsah nastavení teploty chlazení, když je jako nastavení zvolena teplota výstupní vody.
POZNÁMKA
Kondenzace vody na podlaze
• Při provozu chlazení je velmi důležité, aby teplota výstupní vody byla vyšší než 16 ℃. Jinak se
může na podlaze kondenzovat vlhkost.
• Nachází-li se podlaha ve vlhkém prostředí, nenastavujte teplotu výstupní vody pod hodnotu
18 ℃.
POZNÁMKA
Kondenzace vody na radiátoru
• Při provozu chlazení nesmí do radiátoru přicházet studená voda. Když se studená voda dostane
do radiátoru, může dojít ke srážení vlhkosti na povrchu radiátoru.
• Nastavená teplota ohřevu vzduchem.
Určete rozsah nastavení teploty vytápění, když je jako nastavení zvolena teplota vzduchu.
!
POZOR
K dispozici pouze, když je připojené čidlo teploty vzduchu
• Je nutné nainstalovat příslušenství PQRSTA0.
• Připojení vzdáleného senzoru vzduchu je třeba nastavit správně.
• Nastavená teplota ohřevu vodou
Určete rozsah nastavení teploty vytápění, když je jako nastavení zvolena teplota výstupní vody.
• Nastavená teplota TDV
Určete rozsah nastavení teploty ohřevu, pokud je teplota TUV nastavena jako nastavená teplota.
POZNÁMKA
Only available when DHW tank feature is installed.
• Nádrž na TUV a příslušenství k nádrži na TUV je třeba instalovat.
• Přepínač DIP číslo 2 a 3 musejí být správně nastaveny.
66 Hydro Kit
Nastavení systému
• Pouze režim chlazení/ohřevu
Nastavte zámek provozního režimu, pokud se vnitřní jednotka Multi V používá pouze v létě v
režimu chlazení a Hydro Kit se používá pouze k výhřevu v zimě.
Nastavení parametru regulace teploty
• Vypnutí teploty zásobování vodou během chlazení
Určete teplotu výstupní vody, když je jednotka vypnutá. Tato funkce se používá pro zabránění
kondenzace na podlaze v režimu chlazení.
- Teplota pro vypnutí. : konečná teplota. Teplota pro vypnutí platí, pokud je nainstalována jednotka
fan coil (FCU).
- FCU: určuje, zda je FCU nainstalována nebo ne.
- Příklad : Je-li hodnota #1 nastavena jako „16“ a hodnota #2 je „01“ a FCU NENÍ namontováno ve
vodní smyčce, jednotka přestane pracovat v chladicím režimu, když je teplota výstupní
vody nižší než 16 °C.
- Příklad : Je-li hodnota #1 nastavena jako „16“ a hodnota #2 je „00“ a FCU není namontováno ve
vodní smyčce, je hodnota #1 použita a jednotka nepřestane pracovat v chladícím režimu,
když je teplota výstupní vody nižší než 16 °C.
POZNÁMKA
Instalace FCU
• Je-li použito FCU, přidružený dvoucestný ventil musí být namontován a připojen k PCB vnitřní
jednotky.
• Pokud je FCU nastavena a na „Nepoužívat“, ale FCU nebo dvousměrný ventil NENÍ
nainstalován, může jednotka fungovat abnormálně.
ČEŠTINA
Hydro Kit – instalační manuál 67
Nastavení systému
• Nastavení dezinfekce nádrže 1, 2
Provoz dezinfekce je speciální provozní režim pro vyhubení virů v nádrži a zabránění jejich šíření.
- Dezinfekce aktivována: Zvolte povolit nebo zrušit dezinfekci.
- Datum spuštění: Určení data, kdy se sepne režim dezinfekce.
- Čas spuštění: Určení času, kdy se sepne režim dezinfekce.
- Maximální teplota: Cílová teplota režimu dezinfekce.
- Doba trvání: Doba trvání režimu dezinfekce.
Teplotní profil
provozu dezinfekce
Teplota vody
(v nádrži TUV)
Maximální teplota
Doba trvání
Čas spuštěn?
Čas
POZNÁMKA
Musí být povoleno vytápění DHV
• Pokud je Aktivní dezinfekce nastavena jako „nepoužívat“, tedy „nepoužívat režim dezinfekce“,
datum a čas zahájení nejsou použity.
• Pokud je Aktivní dezinfekce nastavena jako „používat“, tedy „používat režim dezinfekce“, je na
místě Dezinfekce aktivní zobrazeno datum zahájení na místě Datum zahájení zobrazen čas
zahájení.
68 Hydro Kit
Nastavení systému
• Nastavení nádrže 1, 2
Popisy všech parametrů jsou následující.
- Minimální teplota : teplotní rozdíl mezi max. venkovní teplotou
- Maximální venkovní teplota : maximální teplota generovaná cyklem kompresoru AWHP.
- Příklad: Pokud je Min. tepl. nastavena jako „5“ a Max. venkovní teplota je nastavena jako „48“,
pak bude Relace A (viz graf) spuštěna při poklesu teploty nádržky na vodu pod 45 °C……
Pokud je teplota vyšší než 48 °C…, pak bude spuštěna Relace B.
- Hystereze: pokles teploty od cílové teploty DHV. Tato hodnota je vyžadována pro časté zapínání a
vypínání topného tělesa nádržky.
- Priorita ohřevu : Priorita topení Určování priority požadovaného topení mezi topením nádržkou
HDV a podlahovým vytápěním.
- Příklad : Pokud je cílová teplota nastavena uživatelem jako „70“ a hystereze je nastavena jako
„3“, potom se topné těleso nádržky na vodu vypne, pokud je teplota vody vyšší než
73 °C. Topné těleso nádržky na vodu je zapnuto, když je teplota vody nižší než 70 °C.
- Příklad : Pokud je priorita vytápění nastavena jako „DHV“, tedy že priorita vytápění je DHV, DHV
je ohřívána cyklem kompresoru AWHP a ohřívačem vody. Během topení DHV nelze
ohřívat topení pod podlahou. Pokud je však priorita vytápění nastavena jako „podlahové
vytápění“, tedy že priorita vytápění je podlahové, je nádržka na TDV ohřívána pouze
topným tělesem. V tomto případě během ohřevu DHV podlahové vytápění nepřestane
pracovat.
Teplota vody
(v nádrži TUV)
Teplota vypnutí
topného tělesa vody
Hystereze
Cílová teplota TUV
(nastavená uživatelem)
Max. venkovní teplota
ČEŠTINA
Min. tepl.
Spouštěcí teplota
ohřevu TUV
Relace A
Relace C
Relace B
Relace D
Čas
Relace A: Vytápění pomocí cyklu kompresoru AWHP a topného tělesa vody
Relace B: Vytápění pomocí topného tělesa vody
Relace C: Žádné vytápění (topné těleso je vypnuté)
Relace D: Vytápění pomocí topného tělesa vody
POZNÁMKA
Topení DHV nepracuje, pokud je vypnuto.
Hydro kit provádí pouze funkci priority topení.
Hydro Kit – instalační manuál 69
Nastavení systému
• Nastavení času TDV
Určete trvání následujících položek: provozní dobu vytápění nádržkou na TDV, čas zastavení
vytápění nádržkou na TDV a doba zpoždění provozu vytápění nádržkou na TDV.
- Aktivní čas: Tato doba trvání definuje, jak dlouho bude pokračovat vytápění nádržky na TDV.
- Doba zastavení: Tato doba trvání definuje, jak dlouho bude zastaveno vytápění nádržky na TDV.
Je rovněž považována za časovou prodlevu mezi ohřívacími cykly nádržky na TDV.
• Variabilní vypnutí/zapnutí tepla, ohřev vzduchu
Nastavení vypnutí/zapnutí teplotního rozmezí v režimu ohřevu vzduchu
0
1
2
3
Th On
-0.5 ℃
-1 ℃
-2 ℃
-3 ℃
Th Off
1.5 ℃
2℃
3℃
4℃
• Variabilní vypnutí/zapnutí tepla, ohřev vody
Nastavení vypnutí/zapnutí teplotního rozmezí v režimu ohřevu vody
0
1
2
3
Th On
-2 ℃
-3 ℃
-4 ℃
-1 ℃
Th Off
2℃
3℃
4℃
1℃
• Variabilní vypnutí/zapnutí tepla, chlazení vzduchu
Nastavení odstupňované hodnoty přizpůsobení rozmezí teploty vzduchu v režimu chlazení
0
1
2
3
Th On
0.5 ℃
1℃
2℃
3℃
Th Off
-0.5 ℃
-1 ℃
-2 ℃
-3 ℃
• Variabilní vypnutí/zapnutí tepla, chlazení vody
Nastavení odstupňované hodnoty přizpůsobení rozmezí teploty vody v režimu chlazení
0
1
2
3
70 Hydro Kit
Th On
0.5 ℃
1℃
2℃
3℃
Th Off
-0.5 ℃
-1 ℃
-2 ℃
-3 ℃
Nastavení systému
• Variabilní vypnutí/zapnutí tepla, TUV
Nastavení odstupňované hodnoty přizpůsobení teplotního rozmezí TUV v režimu ohřevu
Th On
-2 ℃
-6 ℃
-2 ℃
-1 ℃
0
1
2
3
Th Off
2℃
4℃
4℃
1℃
• Nastavení Teploty ohřívání
Při regulaci výstupní vody v režimu vytápění nastavte referenční hodnotu teploty vody
• Nastavení Teploty chlazení
Při regulaci výstupní vody v režimu chlazení nastavte referenční hodnotu teploty vody
• Nastavení čerpadla při ohřívání
Je to funkce, která napomáhá mechanické životnosti vodního čerpadla tím, že vodní čerpadlo umí
čas odpočinku. Funkce nastavení provozu vodního čerpadla / časová prodleva v režimu ohřevu
• Nastavení čerpadla při chlazení
Je to funkce, která napomáhá mechanické životnosti vodního čerpadla tím, že vodní čerpadlo
umí čas odpočinku. Možnosti nastavení provozu vodního čerpadla / časová prodleva v režimu
chlazení.
• Nucený provoz
Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, výrobek bude nucen pracovat a zabránit poruše
čerpadla a zmrazení PHEX. Vypnutí čerpadla po 20 po sobě jdoucích hodinách deaktivujte /
aktivujte logiku, která řídí vodní čerpadlo.
Nastavená hodnota
50
55
60
65
70
75
80
85
90
92
Průtok vody (l/min)
4 HP
20~22
23~24
25~26
27~28
29~30
31~32
33~34
35~37
38~39
40
10 HP
45~50
51~55
56~60
61~65
66~70
71~75
76~80
81~85
86~90
91~92
Hydro Kit – instalační manuál 71
ČEŠTINA
• Nastavení frekvence čerpadla (LPM, Pro střední teplotu)
Nastavení hodnoty průtoku vody
Určete rozdílu mezi cílovou teplotou vstupní vody a cílovou teplotou výstupní vody z průtoku vody.
Nastavení systému
• CN_EXT
Stanovení účelu CN_EXT
Nastavení hodnoty: 0 ~ 5 stupňů Nastavení vnitřního portu CN_EXT
- 0: výchozí
- 1: Zapnutí/vypnutí jednoduchého provozu - 2: Suchý kontakt (jednoduchý kontakt)
- 3: Nouzové vypnutí pouze pro vnitřní jednotku
- 4: Opětovné připojení/absence
- 5: Nouzové vypnutí všech vnitřních jednotek (lze nastavit pouze pokud vnitřní jednotka má funkci
nouzového vypnutí)
• Nadřazená funkce venkovní jednotky
1) Nastavení funkce venkovní jednotky funkce Master
- Je možné nastavit objekt ovládání s nízkou hladinou šumu
- Nastavení času při nízkém šumu
- Režim odmrazování lze nastavit
2) Nastavení funkce venkovní jednotky Slave
- Žádné nastavení ovládání šumu
- Žádné nastavení hluku
- Žádné nastavení režimu odmrazování
• Priorita režimu tichého chodu
Nastavení, zda ovládat vnitřní nebo vnější jednotku
1) Nastavení venkovního řízení provozu v tichém chodu
Je řízené venkovní jednotkou podle hodnoty provozu za nízkého hluku nastavené na přepínači
DPS venkovní jednotky.
Nastavení funkce – časová nabídka provozu za nízkého hluku je deaktivována
2) Nastavení dálkového ovládání řízení provozu v tichém chodu.
Nastavení spínače provozu při nízkém hluku na DPS venkovní jednotky je ignorováno.
Nastavení funkce – časová nabídka provozu za nízkého hluku je aktivována.
72 Hydro Kit
Testovací provoz
Testovací provoz
Co zkontrolovat před provozním testem
• Zkontrolujte, zda voda plynule proudí.
• Zkontrolujte, zda správně funguje spínač proudění.
• Zkontrolujte, zda je správný status napojení.
• Zkontrolujte, zda jsou zcela napojeny napájecí a komunikační kabel.
• Zkontrolujte, zda je při měření odporu izolace mezi svorkovnicí a uzemněním pomocí DC
mega testeru (DC 500 V) naměřeno 2,0 MΩ nebo více.
• Nikdy nekontrolujte izolační odpor na konektoru řídícího panelu.
Provozní test vodního potrubí.
Kategorie
Status
Kontrolní bod
Zkontrolujte, zda vodní potrubí funguje normálně.
Chyba spínače
proudění
CH14
Zkontrolujte, zda uvnitř vodního potrubí není překážka.
(Vyčištění síťového filtru, uzamčený ventil, vadný ventil,
zbytkový vzduch atd.)
Hydro Kit – instalační manuál 73
ČEŠTINA
Zkontrolujte problém se spínačem proudění.
(Porucha spínače proudění, neodhalený provoz, odpojení
atd.)
Testovací provoz
Řešení problémů
Pokud Hydro Kit nefunguje správně nebo nezačne pracovat, zkontrolujte následující seznam.
Číslo
chyby
Typ chyby
Hlavní důvody
01
Chyba senzoru teploty vzduchu
Odpojení senzoru teploty vzduchu nebo pojistky
02
Chyba senzoru teploty plynu
Odpojení senzoru teploty plynu nebo pojistky
03
Dálkový drátový ovladač a vnitřní
jednotka spolu nekomunikují
Dálkový ovladač nepřijímá signál z vnitřní jednotky v
konkrétním čase
05
Chyba komunikace vnitřní a
venkovní jednotky
Není komunikační signál mezi vnitřní a venkovní
jednotkou
06
Chyba senzoru teploty kapaliny
Odpojení senzoru teploty kapaliny nebo pojistky
08
Chyba senzoru teploty v nádrži na
vodu
Odpojení senzoru teploty v nádrži na vodu nebo
pojistky
09
Chyba EEPROM na vnitřní jednotce
Komunikace mezi mikroprocesorem a EEPROM /
chyba v důsledku poškození EEPROM
11
Komunikační chyba mezi vnitřní
jednotkou & vnější jednotkou
Žádný komunikační signál mezi vnitřní jednotkou a
inverterovou PCB.
12
Chyba inverterové PCB
Výskyt chyb u inverterové PCB
13
Chyba senzoru solární energie v
nádrži na vodu
Odpojení senzoru teploty solární energie nebo pojistky
14
Chyba spínače proudění
Abnormální fungování spínače proudění
15
Přehřátí vodního potrubí
Teplota výchozí vody je vyšší než 85 ℃ (185 °F)
16
Chyba senzoru vstupní a výstupní
vody
Odpojení senzoru vstupní a výstupní vody nebo
pojistky zároveň
17
Chyba senzoru teploty vstupní vody Odpojení senzoru teploty vstupní vody nebo pojistky
18
Chyba senzoru teploty výstupní vody Odpojení senzoru teploty výstupní vody nebo pojistky
187
Prasknutí Hydro-Kit P.HEX
74 Hydro Kit
Teplota vstupní vody je nižší než 5 °C nebo došlo k
chybě teploty vody během rozmrazování.
Testovací provoz
Chyba PCB měniče (BC *** zobrazené v dálkovém ovladači)
Chyba č.
21
Typ chyby
Vada invertorového kompresoru IPM
Hlavní důvody
Vada pohonu IPM invertorového kompresoru /
vada invertorového kompresoru
Nadproud invertorového kompresoru
Zvýšení CT hodnoty invertorového kompresoru
23
Nízké DC napětí invertorového
kompresoru
Po aktivaci invertoru je relé zapnuto (ON),
slábne vstupní napětí DC
25
Vysoké / nízké vstupní napětí invertoru
Vstupní napětí invertoru překročí limit
jednotky a trvá 4 v (173V ~ 289V)
26
27
Aktivační selhání invertorového
kompresoru
Chyba invertoru PSC/PFC
28
Chyba DC napětí invertoru
Chyba invertorového kompresoru
způsobující selhání při aktivaci
Chyba způsobená nadproudem při vstupu do invertoru
Vstupní DC napětí invertoru způsobí
vypnutí kompresoru (OFF)
29
Nadproud invertorového kompresoru
Selhání aktivace invertorového
kompresoru nebo zvýšení hodnoty CT
32
Nadměrné zvýšení výstupní teploty
invertorového kompresoru
Nadměrné zvýšení výstupní teploty
invertorového kompresoru způsobující
vypnutí kompresoru (OFF)
34
Nadměrné zvýšení vysokého tlaku
invertorového kompresoru
Nadměrné zvýšení vysokého tlaku
invertorového kompresoru způsobující
vypnutí kompresoru (OFF)
35
Nadměrný pokles nízkého tlaku
invertorového kompresoru
Nadměrný pokles nízkého tlaku
invertorového kompresoru způsobující
vypnutí kompresoru (OFF)
36
Poměrná chyba nízkého tlaku
invertorového kompresoru
Poměr vysokého tlaku / nízkého tlaku
invertorového kompresoru se udržuje pod
hodnotou 1,8 po dobu 3 minut nebo déle
40
41
Vada čidla CT invertorového kompresoru
Vada čidla výtlaku invertorového
kompresoru
Vada čidla CT invertorového kompresoru
Odpojení čidla výtlaku invertorového
kompresoru nebo zkrat
42
Vada čidla nízkého tlaku invertorového
kompresoru
Odpojení čidla nízkého tlaku nebo zkrat
43
Vada čidla vysokého tlaku invertorového
kompresoru
Odpojení čidla vysokého tlaku nebo zkrat
44
Vada čidla vnitřní teploty vzduchu v
invertoru
Odpojení čidla vnitřní teploty vzduchu
nebo zkrat
46
Vada čidla sání u invertorového
kompresoru
Odpojení čidla sání invertorového
kompresoru nebo zkrat
62
Komunikační chyba (vnitřní jednotka →
hlavní PCB vnější jednotky)
Chyba inverterové PCB EEPROM
Nadměrné zvýšení teploty chladiče
invertoru
Venkovní jednotka nepřijímá signál z
vnitřní jednotky
Chyba invertoru PCB EEPROM
Vytváření tepla invertoru PCB způsobující
zvýšení teploty chladiče
65
Vada teplotního čidla chladiče invertoru
Odpojení teplotního čidla chladiče
invertoru nebo zkrat
73
Nadproud (Maximální) zjištěný na vstupu
invertoru
Chyba způsobená zjištěním nadproudu při
vstupu do invertoru
53
60
Hydro Kit – instalační manuál 75
ČEŠTINA
22
Testovací provoz
Vzdušné emise hluku
A-vážený akustický tlak vydávaný tímto výrobkem je nižší než 70 dB.
** Hladina hluku se může lišit v závislosti na prostředí.
Uvedená čísla jsou úrovně emise hluku a nepředstavují nutně hladiny bezpečné pro práci. I když
existuje souvislost mezi úrovněmi emisí a vystavení účinku hluku, nelze ji používat pro určování
toho, zda jsou nutná další opatření. Faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň vystavení pracovníků
hluku, zahrnují vlastnosti pracovního prostoru a jiné zdroje hluku, jako je například počet zařízení a
další souvise jící procesy, včetně doby, po kterou je pracovník hluku vystaven. Povolená doba
vystavení hluku se rovněž může lišit podle dané země. Nicméně tyto informace mohou po moci
uživateli zařízení lépe vyhodnotit možnost rizika a nebezpečí.
Limitní koncentrace
Limitní koncentrace je limit koncentrace freonu, kdy lze učinit okamžitá opatření, aniž by při úniku
chladiva do vzduchu došlo ke zranění osob. Limitní koncentrace musí být udávána v jednotce kg/m3
(hmotnost fre onu na jednotku objemu vzduchu) pro usnadnění výpočtu.
Limitní koncentrace: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Výpočet koncentrace chladiva
Celkový objem doplněného chladiva v chladicím zařízení (kg)
Koncentrace chladiva =
Objem nejmenší místnosti, ve které je nainstalována vnitřní jednotka (m3)
Označení modelu
ARN
H
08
G
K3
A
4
Sériové číslo
Kombinace funkcí
A: Základní funkce
Název podvozku
Elektrická třída
1:1 Ø, 115 V, 60 Hz
6:1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz
3:1 Ø, 208/230 V, 60 Hz
2:1 Ø, 220 V, 60 Hz
7:1 Ø, 100 V, 50/60 Hz
G:1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1 Ø, 220 V, 60 Hz
Celková chladicí kapacita v HP
EX) 10 HP ➝ ‘10’ 4 HP ➝ ‘04’
Kombinace typu inverteru a pouze chlazení nebo tepelné čerpadlo
N: AC Inverter a H/P (tepelné čerpadlo) V: AC Inverter a C/O (pouze chlazení)
U: DC Inverter a H/P a C/O
H: Hydro Kit
systém s vnitřní jednotkou používající R410A
❈ LGETA:U Ex) URN
76 Hydro Kit
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising