LG | ARUN050LMC0 | User manual | LG ARUN050LMC0 Příručka rychlého nastavení

LG ARUN050LMC0 Příručka rychlého nastavení
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 1
RYCHLÁ PŘÍRUČKA
KLIMATIZACE
VRF PRO INSTALACI V
INTERIÉRU
ČEŠTINA
Před provedením montáže tohoto přístroje si prosím pozorně pročtěte celý tento
montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými
normami a předpisy platnými v dané zemi.
Uchovejte prosím tuto příručku pro budoucí použití, až si ji pečlivě přečtete.
Překlad originální příručky
Tato příručka je zjednodušenou verzí původní příručky.
Původní příručku získáte pro více informací na www.lg.com.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 2
2
Hluk přenášený vzduchem
Způsob instalace potrubí
- Potrubí není součástí produktu, musí být zajištěno samostatně
- Aby se předešlo zatékání vody do modulu tepelného výměníku, přesvědčte se, že
potrubí se svažuje dolů.
- Chraňte potrubí tak, aby nedocházelo ke zpětnému proudění vzduchu vlivem
větru.
Akustický tlak produktu je nižší než 70 dB.
Úroveň hluku se může lišit podle místa montáže.
Uvedené údaje představují úroveň akustických emisí, nezaručují bezpečnou
pracovní úroveň hluku.
Přestože existuje korelace mezi úrovní akustických emisí a dobou expozice
nadměrnému hluku, tento údaj nemůže být spolehlivým základem pro určení
nutnosti dalších opatření.
K faktorům, které ovlivňují skutečnou míru expozice nadměrnému hluku, patří
vlastnosti pracoviště a další zdroje hluku, tj. počet zařízení a jiných procesů v
daném místě a doba, po kterou je obsluha vystavena hluku. Přípustné hodnoty
expozice nadměrnému hluku se mohou lišit podle konkrétní země.
3RWUXE¯
Uvedené informace však mohou obsluze jednotky pomoci lépe posoudit míru
nebezpečí a rizika.
0RGXOWHSHOQ«KRY¿PÝQ¯NX
Mezní koncentrace
Pod pojmem mezní koncentrace se rozumí taková koncentrace freonových plynů,
při které se musí přijmout příslušná opatření, aby nedošlo k ohrožení lidského
zdraví v případě úniku chladiva do ovzduší.
Mezní koncentrace se udává v jednotkách kg/m3 (tj. hmotnost freonových plynů v
jednotkovém objemu vzduchu) pro pomocný výpočet.
Celkové množství chladiva, které je třeba doplnit
do chladicího zařízení (kg)
Objem nejmenší místnosti, ve které je umístěna
vnitřní jednotka (m3)
Typové označení
Informace o výrobku
• Název produktu: Klimatizace
• Název Modelu:
ČEŠTINA
Název
Modelu
ARU
N
050
L
M
S
0
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
Č.
- Pokud je sací potrubí nebo vypouštěcí potrubí propojeno s vnitřním vzduchem,
může docházet k problémům s dosažením požadované teploty v místnosti.
- Napojte sací potrubí a vypouštěcí potrubí na venkovní vzduch.
RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při
používání klimatizace. Při dodržování níže uvedených pokynů
můžete používat vaši klimatizaci efektivněji:
Mezní koncentrace: 0,44 kg/m3 (R410A)
Koncentrace chladiva (kg/ m3) =
3RWUXE¯
důležitost
• Nechlaďte vnitřní prostory příliš. Může to být škodlivé pro vaše zdraví
a spotřebovává se tím více elektřiny.
• Odcloňte přímé sluneční záření žaluziemi nebo závěsy.
• Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
• Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu
vertikálně nebo horizontálně.
• Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí
vzduchu v místnosti.
• Pravidelně větrejte okny,, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se
může zhoršit, používá-li se klimatizace mnoho hodin.
• Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty
nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění
vzduchu nebo snížit schopnost chladit/odvlhčovat.
Pro vaše záznamy
Pomocí sešívačky přišijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete
potřebovat k prokázání data nákupu nebo pro záruční účely. Zde napište
číslo modelu a výrobní číslo:
1
MULTI V systém vnější jednotky používající R410A
2
Kombinace invertorového typu a pouze chlazení nebo tepelného čerpadla
N: Invertor a tepelné čerpadlo, V: Invertor a pouze chlazení
Číslo modelu :
3
Celková chladicí kapacita v koňských silách
EX) 5HP → '050', 8HP → '080'
Výrobní číslo :
Elektrické hodnocení
L : 380-415 V 3N~ 50 Hz / 380 V 3N~ 60 Hz
G : 220-240 V~ 50 Hz / 220 V ~ 60Hz
Naleznete je na štítku na boční straně jednotky.
4
Datum pořízení :
5
Typ vypouštění vzduchu
S: Boční vypouštění
T: Horní vypouštění
N: Standardní horní vypouštění H/P (380V)
L: Speciální horní vypouštění H/P
M: Typ modulu
6
Typ modelu:
S: Sada
C: Modul kompresoru
E: Modul tepelného výměníku
7
Sériové číslo
• Další informace : Sériové číslo odpovídá čárovému kódu na
výrobku.
Jméno prodejce :
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 3
3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Za účelem předcházení nebezpečným situacím a za účelem zajištění nejlepšího výkonu přístroje
vždy dodržujte následující opatření.
! VAROVÁNÍ
Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt.
! POZOR
Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění nebo poškození výrobku.
! VAROVÁNÍ
• Pokud budou montáž nebo opravy provádět nekvalifikované osoby, může dojít k ohrožení vás a dalších osob.
• Informace uvedené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikované servisní techniky obeznámené s
bezpečnostními postupy vybavené správnými nástroji a testovacími zařízeními.
• Pokud si pečlivě nepřečtete a nebudete dodržovat všechny pokyny v tomto manuálu, může to mít za následek
špatnou funkci zařízení, škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.
ČEŠTINA
Montáž
• Veškeré elektrické práce musí provádět licencovaný elektrikář v souladu s „Normami pro elektrická technická
zařízení” a „Směrnicemi pro elektroinstalace v budovách” a podle pokynů obsažených v tomto manuálu a vždy
musí používat zvláštní obvod.
- Nemá-li napájecí přívod dostatečný příkon nebo jsou-li elektrické práce provedeny nesprávným způsobem,
může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• O provedení montáže klimatizace požádejte prodejce nebo pověřeného technika.
- Při nesprávném provedení montáže může dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Výrobek vždy uzemněte.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Vždy montujte na dedikovaný okruh s pojistkou.
- Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Při změně montáže již přimontovaného produktu vždy kontaktujte obchodního zástupce nebo autorizované
servisní středisko.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
• Zákazník nesmí bez pomoci montovat, demontovat a ani přeinstalovávat jednotku.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
• V blízkosti klimatizační jednotky neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé nebo výbušné plyny.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k poškození výrobku.
• Používejte jistič nebo pojistku se správným jmenovitým proudem.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Proveďte vhodné zajištění jednotky pro případ zemětřesení nebo silného větru a proveďte montáž jednotky na
určené místo.
- Nesprávně provedená montáž může způsobit pád jednotky a poranění osob.
• Nemontujte výrobek na vadný podstavec.
- Mohlo by dojít ke zranění osob, k nehodě nebo k poškození výrobku.
• Pro provádění zkoušky těsnosti používejte vakuové čerpadlo nebo inertní plyn (dusík). Nepoužívejte stlačený
vzduch, kyslík ani hořlavé plyny. Může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Hrozí nebezpečí smrti, zranění, požáru nebo výbuchu.
• Při instalaci a přemístění klimatizace na jiné místo ji neplňte jiných chladivem, než jaké je uvedeno na jednotce.
- Pokud dojde k přimísení jiného chladiva a vzduchu do původního chladiva, může to způsobit špatnou funkci a
poškození jednotky.
• Neobnovujte a neměňte nastavení ochranných zařízení.
- Je-li tlakový spínač, tepelný spínač nebo jiný druh ochranného zařízení zkratován a je ve stavu nuceného
provozu, nebo jsou-li použity jiné díly než specifikované společností LGE, může dojít k požáru nebo výbuchu.
• V případě úniku plynu je nutné před zapnutím klimatizace danou místnost odvětrat.
- V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo popálení osob.
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 4
4
• Pevně přimontujte panel a kryt řídicí skříně.
- Není-li kryt a panel řádně upevněn, může do venkovní jednotky proniknout prach nebo voda a následně může
dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Je-li montáž klimatizace prováděna v malé místnosti, je nutné přijmout opatření proti nadměrné koncentraci
chladiva, která by v případě úniku chladiva překročila bezpečnostní limity.
- S vaším prodejcem se poraďte o vhodných opatřeních zabraňujících překročení bezpečnostních limitů. Dojde-li
k úniku chladiva a překročení bezpečnostních limitů, může dojít k rizikům v důsledku nízké koncentrace kyslíku
v místnosti.
• Způsoby odpojení musí být zahrnuty do elektroinstalace v souladu s pravidly pro ně platnými.
• Vybavení bude dodáno s napájecím vodičem splňujícím národní nařízení.
Obsluha
• Nepoškozujte a nepoužívejte nespecifikovaný napájecí kabel.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
• Zařízení zapojte pouze do elektrické okruhu vyhrazeného pro toto zařízení.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
• Nedotýkejte se vypínače mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
• Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním
centrem.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Při montáži postupujte opatrně a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami.
- Může dojít ke zranění.
• Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
• Během provozu neotevírejte přívodní mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte
se ho.)
- Mohlo by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k selhání výrobku.
ČEŠTINA
! POZOR
Montáž
• Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo).
- Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.
• Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí.
- Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům.
• Výrobek nenaklánějte ani při instalaci.
- Zabráníte tak vibracím a únikům vody.
• Montáž jednotky neprovádějte v místech, kde může dojít k úniku hořlavých plynů.
- Dojde-li k úniku plynu a jeho nahromadění v okolí jednotky, může dojít k výbuchu.
• Používejte napájecí kabely s dostatečnou kapacitou a hodnotou jmenovitého proudu.
- Kabely s nedostatečnými charakteristikami se mohou poškodit, zahřívat a způsobit požár.
• Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl, atd. Jedná se o
spotřebitelskou klimatizaci, ne o profesionální chladicí systém.
- Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.
• Uchovávejte mimo dosah dětí. Tepelný výměník má velice ostré hrany.
- Může dojít například k pořezání prstu na ruce. Poškození listu také může způsobit snížení výkonu.
• Při montáži v nemocnici, komunikační stanici apod. zajistěte dostatečnou ochranu proti elektromagnetickým
interferencím.
- Zařízení měniče, zdroj elektrické energie, vysokofrekvenční lékařské přístroje nebo bezdrátová komunikace
mohou způsobit chybný provoz klimatizace nebo její selhání. Na druhou stranu mohou interference vytvářené
klimatizačním zařízením způsobit rušení lékařských přístrojů nebo rušení vysílání obrazového signálu. Na
druhou stranu mohou interference vytvářené klimatizačním zařízením způsobit rušení lékařských přístrojů nebo
rušení vysílání obrazového signálu.
• Výrobek se nesmí instalovat v místech přímo vystavených mořskému větru (s obsahem slané vody).
- Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku. Koroze, obzvláště pak na žebrech kondenzátoru a výparníku, může
způsobit selhání výrobku nebo jeho neefektivní provoz.
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 5
5
ČEŠTINA
Obsluha
• Nepoužívejte klimatizaci ve speciálním prostředí.
- Olej, pára, sirnatý dým, atd. mohou výrazně snížit výkonnost klimatizace nebo poškodit její části.
• Nezakrývejte otvory pro nasávání a výfuk vzduchu.
- V opačném případě může dojít k nehodě nebo selhání zařízení.
• Připojení řádně upevněte, aby na svorky nemohla působit žádná vnější síla nebo pnutí kabelu.
- Nedostatečně provedené připojení a jeho upevnění může způsobit vytváření tepla a následně požár.
• Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší.
- Dojde-li k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak
škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění.
• Řádně proveďte montáž a izolaci odtokové hadice, aby voda mohla odtékat způsobem popsaným v montážní
příručce.
- Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
• Při přepravě produktu postupujte s nejvyšší opatrností.
- Je-li hmotnost výrobku vyšší než 20 kg, nesmí jej přenášet pouze jedna osoba.
- Při balení některých výrobků se používají polypropylenové pásky. Nepoužívejte polypropylenové pásky k
přepravě produktu. Je to nebezpečné.
- Nedotýkejte se listů tepelného výměníku. Můžete si způsobit poranění prstů.
- Při přepravě venkovní jednotky ji zavěste za příslušná místa v základové části jednotky. Venkovní jednotku také
zajistěte ve čtyřech bodech, aby nemohlo dojít k jejímu vyklouznutí stranou.
• Obalový materiál bezpečně zlikvidujte.
- Některé balicí materiály, jako např. hřebíky nebo dřevěné části, mohou způsobit bodnutí nebo jiná poranění.
- Plastové balicí pytle po rozbalení produktu roztrhejte, aby si s nimi nemohly hrát děti. Děti hrající se špatně
roztrhanými pytli se mohou zadusit.
• Jednotku zapněte nejméně 6 hodin před zahájením provozu.
- Uvedete-li jednotku do provozu ihned po zapnutí, může dojít k vážnému poškození vnitřních částí přístroje.
Během provozní sezóny udržujte jednotku zapnutou.
• Během provozu a po skončení provozu se nedotýkejte žádné části chladicího potrubí.
- To může způsobit popáleniny nebo omrzliny.
• Neuvádějte klimatizaci do provozu, jsou-li panely nebo kryty odstraněny.
- Točící se díly, horké díly nebo díly pod vysokým napětím mohou způsobit zranění.
• Nevypínejte hlavní napájení ihned po ukončení provozu.
- Počkejte 5 minut, než vypnete hlavní napájení. V opačném případě může dojít k úniku vody nebo jiným potížím.
• Automatické adresování by mělo být provedeno tehdy, když jsou všechny vnitřní a venkovní jednotky zapojeny a
zapnuty. Automatické adresování by mělo být provedeno také v případě výměny ovládací desky (PCB) vnitřní
jednotky.
• Při provádění čistění nebo údržby klimatizace používejte pevnou a stabilní stoličku nebo žebřík.
- Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.
• Je-li klimatizace zapojena, nevkládejte ruce ani jiné předměty do otvorů pro nasávání a výfuk vzduchu.
- Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
• Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickým, senzorickými nebo mentálními
dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností, pouze s dohledem a za předpokladu, že byly důkladně
instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění ani údržba by
neměly být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
• V zájmu zabránění vzniku nebezpečí musí výměnu zdrojového kabelu v případě jeho poškození provést
výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
• Zařízení musí být při provádění údržby a výměně dílů odpojeno od zdroje napájení.
• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností
ani pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo jim
nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 6
6
PROSTOR PRO MONTÁŽ
Het moet binnen worden geïnstalleerd
Teplota okolního prostředí modulu kompresoru a
modulu výměny tepla je 5 ~ 35 ° C (26 ° C WB)
- V okolí jednotky nesmí být žádný zdroj tepla nebo páry.
- Cirkulaci vzduchu nesmí bránit žádné překážky.
- Místo v místnosti, kde bude kvalitní cirkulace vzduchu.
- Místo, kde lze jednoduše dosáhnout ke kanalizaci.
- Místo, kde je bráno v úvahu zabránění zbytečnému hluku.
- Nemontujte jednotku v blízkosti vchodových dveří.
- Ujistěte se, že máte volná místa podle šipek na zdi, stropě a ostatních
překážkách.
- Vnitřní jednotka potřebuje prostor pro údržbu.
- Další informace naleznete v Instalační příručce.
PROCES INSTALACE
Rozdělení práce
Jasně určete, kdo bude zodpovědný za nastavení přepínačů
Schéma zapojení
Jasně označte přípoje mezi venkovní a, vnitřní jednotkou,
dálkovým ovladačem a volitelným zařízením.
Chránička a protahování
Vezměte v úvahu sklon
odtokového potrubí
Montáž vnitřní jednotky
Zkontrolujte název modelu
a zkontrolujte přípojky.
Montážní plocha musí být rovná
Práce na potrubí chladiva
Práce na odtokovém potrubí
ZPŮSOB ZVEDÁNÍ
- Při přenášení zavěšené jednotky se nosná lana protáhnou pod
jednotkou a využije se dvojice závěsných bodů - vpředu a vzadu.
- Při zvedání jednotky musí být závěsná lana bezpodmínečně
připevněna ve čtyřech bodech tak, aby nedošlo k nárazu.
- Lana se uchytí k jednotce tak, aby s ní svírala úhel 40° nebo menší.
! POZOR
• Je-li hmotnost výrobku vyšší než 20kg, nesmí ho přenášet jen
jedna osoba.
• Při balení některých výrobků se používají polypropylenové
pásky.
Tyto pásky nepoužívejte při přenášení, neboť jsou nebezpečné.
• Nedotýkejte se lamel tepelného výměníku holýma rukama. Mohli
byste se pořezat.
• Roztrhněte plastový obal a zlikvidujte ho tak, aby se nedostal do
rukou dětem. V opačném případě může dojít k smrti zadušením.
• Při přenášení musí být jednotka uchycena ve čtyřech bodech.
Přenášení a zvedání jednotky uchycené jen ve 3 bodech může
způsobit její nestabilitu a pád.
• Použijte 2 řemeny dlouhé nejméně 8 m.
ČEŠTINA
• Aby se předešlo poškození, umístěte látku nebo prkna do míst,
kde pouzdro jednotky přijde do styku s nosnou smyčkou.
• Při zvedání jednotky zajistěte, aby byla zavěšena v těžišti.
Přípravné práce pro instalaci modulu
kompresoru a kondenzátorového modulu
Pozornost věnujte především
tomu, aby potrubí bylo suché,
čisté a řádně utěsněné
Instalace cyklického modulu a
kondenzátorového modulu
Vyvarujte se vytvoření zkratů a
zajistěte dostatek prostoru pro
provádění údržby
Nastavte sklon potrubí.
Práce na vzduchových kanálech
Zkontrolujte, je-li průtok vzduchu dostatečný
Provedení tepelné izolace
Ujistěte se, že v místech spojení izolačního
materiálu nezůstaly žádné mezery
Elektroinstalace
(propojovací obvody a obvody pohonu)
Nesmí být použity vícežilové kabely.
(zvolte vhodné kabely)
(Včetně spojovacích komunikačních drátů mezi
cyklickým modulem a kondenzátorovým
Zkouška těsnosti
Vakuování
Během závěrečné 24-hodinové zkoušky při tlaku 3,8 MPa
nesmí dojít k jeho poklesu.
Vývěva musí mít výkon alespoň 5 torr po dobu
minimálně 1 hodiny
Dodatečné plnění chladiva
Proveďte doplnění chladiva ve správném množství, vypočteném
podle pokynů v této příručce a zaznamenejte přidané množství
Montáž obkladových panelů
Ujistěte se, že mezi obkladovým materiálem použitým na stropě
nezůstaly žádné mezery
Automatické adresování vnitřních jednotek
Viz. blokové schéma automatického adresování
Zahřívejte klikovou skříň kompresoru topným tělesem po dobu
delší než 6 hodin.
Úpravy pro zkušební provoz
Jednotlivě zapněte každou vnitřní jednotku a ujistěte se, že práce
na potrubí byly správně provedeny
Předání zákazníkovi včetně pokynů
Zákazníkovi vysvětlete použití systému co nejjasněji a ujistěte se,
že je veškerá dokumentace v pořádku
! POZOR
• Výše uvedený seznam naznačuje pořadí, ve kterém se zmíněné
činnosti obvykle provádějí - toto pořadí se může lišit v závislosti
na místních podmínkách.
• Tloušťky stěn potrubí musí vyhovovat místním a národním
předpisům pro pracovní tlak 3,8 MPa.
• Protože R410A je směsné chladivo, požadované množství
doplnění chladiva musí být doplňováno v jeho kapalné formě.
(Je-li chladivo doplňováno ve formě plynu, jeho složení se mění
a systém nebude správně fungovat.)
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 7
7
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
! UPOZORNĚNÍ
- Dodržujte platné předpisy státních organizací pro technické normy pro elektrická
zařízení, zapojení a směrnice dodavatele elektrické energie.
• Vodivá stínicí vrstva kabelu se musí uzemnit na kovové části
obou jednotek.
! VAROVÁNÍ
Práce na elektrické výzbroji musí provádět kvalifikovaný
elektrotechnik v souladu s pokyny v této příručce.
Pokud nemá napájecí přívod dostatečný výkon nebo vykazuje
závady, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Komunikační vedení k venkovní jednotce musí být uloženo odděleně od silového
vedení, aby nebylo ovlivněno rušením. (Neukládejte silové a komunikační vedení
do společné instalační trubky.)
- Zajistěte předepsané uzemnění venkovní jednotky.
! POZOR
Uzemňovací linku nepřipojujte k žádnému potrubí,
nízkotlakovému plynovému potrubí, vysokotlakému plynovému
potrubí, bleskosvodu ani pozemní telefonní lince.
Pokud není uzemnění dokonale provedeno, může způsobit úraz
elektrickým proudem.
- Ponechte dostatečnou rezervu v délce kabelů k elektrické svorkovnici vnitřních a
venkovních jednotek, neboť je třeba svorkovnici během servisních prací občas
demontovat.
- V žádném případě nepřipojujte hlavní silové vedení na svorkovnici komunikačního
vedení. V opačném případě mohou shořet elektrické součásti.
- Pro komunikační kabel použijte 2-žílový stíněný kabel. ( ) označeno na obrázku
níže) Pokud jsou komunikační vedení odlišných systémů provedena jedním
kabelem s velkým počtem žil, může dojít k zhoršení kvality vysílání a příjmu, což
vede k chybné funkci. ( ) označeno na obrázku níže)
- Ke komunikační svorkovnici venkovní jednotky lze připojit pouze specifikované
komunikační vedení.
- Zásobovací vedení musí být chráněno alespoň polychloroprenem.
(kódové označení 60245 IEC 57)
- Je doporučen jistič ELCB
- Pro výběr jističe a proudového jističe slouží MFA
- Podrobné elektrické charakteristiky naleznete v PDB
ELCB: Jistič zahrnující ochranu proti zemnímu svodovému proudu
MFA: Pojistka s maximálním odporem) (A)
PDB: Kniha produktových dat
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
Dálkové
ovládání
2-žilový stíněný kabel
Modul
tepelného výměníku
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
Modul
tepelného výměníku
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
Vícežilový kabel
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
ČEŠTINA
Dálkové
ovládání
Modul
tepelného výměníku
Vnitřní
jednotka
Modul
kompresoru
• Zkontrolujte, zda nerovnoměrnost zatížení fází nepřesahuje 2 %.
Pokud je vyšší, zkracuje se životnost jednotky.
Vnitřní
jednotka
Dálkové
ovládání
Modul
kompresoru
• Protože je tato jednotka vybavena měničem, může kondenzátor
zapojený ve fázových přívodech nejenom zhoršit výkon, ale
může dojít i k jeho nadměrnému ohřevu. Z tohoto důvodu tento
kondenzátor nezapojujte.
Modul
tepelného výměníku
Vnitřní
jednotka
Modul
kompresoru
• Nikdy nepoužívejte vícežilový kabel.
Elektrické charakteristiky
Venkovní jednotka musí být správně uzemněna.
Modul
kompresoru
• Pro komunikační vedení použijte stíněný dvoužilový kabel. Nikdy
nepoužívejte komunikační vedení společně s napájecími kabely.
7,MFL69171214,체코 2018. 2. 23. 오후 4:49 페이지 8
8
ČEŠTINA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising