LG | UU09WR.UL0 | User manual | LG UU09WR.UL0 MONTÁŽNÍ MANUÁL

LG UU09WR.UL0 MONTÁŽNÍ MANUÁL
MONTÁŽNÍ MANUÁL
KLIMATIZACE
ČEŠTINA
Před montáží výrobku si pozorně pročtěte celý tento montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými
normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní manuál ponechejte, abyste do něj mohli
nahlížet i v budoucnu.
Single inverter
Překlad originální příručky (R32)
www.lg.com
Copyright © 2016 - 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
TYPOVÉ OZNAČENÍ
2
TYPOVÉ OZNAČENÍ
Informace o výrobku
- Název výrobku : Klimatizace
- Název Modelu :
U
U
24
W
U
4
2
Výrobní číslo
Název rámu
Vnitřní / Venkovní
Podrobný typ výrobku
W : Venkovní měnič
WR : Venkovní měnič(R32)
WH : Venkovní měnič s vysokým
koeficientem COP
WC : Kompaktní venkovní invertor
WCR : Kompaktní venkovní invertor (R32)
Jmenovitý výkon
Např. třída 9 000 Btu/h ➝ ‚09'
třída 24 000 Btu/h ➝ ‚24'
Typ
U : Venkovní jednotky B : Vzduchovod
T : Kazeta
Q : Konzole
V : Podlaha – strop P : Stojící na podlaze
Typ modelu
U: Univerzální model
- Další informace: Výrobní číslo je obsaženo v
čárovém kódu na výrobku.
- Maximální povolený tlak na vysokotlaké
straně: 4.2 MPa / 4.32 MPa (Může se lišit
podle modelu)
- Maximální povolený tlak na nízkotlaké
straně: 2.4 MPa
- Chladivo: R32
Hluk přenášený vzduchem
Vážená hladina akustického tlaku vydávaného
jednotkou je nižší než 70 dB.
** Úroveň hluku se může lišit podle místa
montáže.
Uvedené údaje představují úroveň akustických
emisí a nezaručují bezpečnou pracovní
úroveň hluku.
Přestože existuje souvislost mezi úrovní
akustických emisí a dobou vystavení
nadměrnému hluku, tento údaj nemůže
spolehlivě sloužit k rozhodnutí o nutnosti
dalších opatření.
K faktorům, které ovlivňují skutečnou míru
vystavení nadměrnému hluku, patří vlastnosti
pracoviště a další zdroje hluku, tj. počet
zařízení a jiných procesů v daném místě a
doba, po kterou je obsluha vystavena hluku.
Přípustné hodnoty vystavení nadměrnému
hluku se mohou lišit podle konkrétní země.
Uvedené informace však mohou obsluze
jednotky pomoci lépe posoudit míru nebezpečí
a rizika.
ČEŠTINA
RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
3
RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace.
Při dodržování níže uvedených pokynů můžete používat svou klimatizaci efektivněji:
• Nechlaďte uvnitř prostor přespříliš. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a spotřebovává se tím
více elektřiny.
• Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
• Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
• Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
• Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí vzduchu v místnosti
během kratší doby.
• Pravidelně otevírejte okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se může zhoršit,
pokud se klimatizace používá mnoho hodin.
• Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém
filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabit funkci chlazení / vysoušení.
ČEŠTINA
Pro vaše záznamy
Pomocí sešívačky přišijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání
data nákupu nebo pro záruční účely. Zde napište číslo modelu a sériové číslo:
Číslo modelu :
Sériové číslo :
Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.
Jméno prodejce :
Datum nákupu :
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím zařízení si pečlivě
přečtěte pokyny uvedené v této
příručce.
Toto zařízení je naplněno hořlavým
chladicím médiem (R32).
Tento symbol indikuje, že je třeba
pečlivě si pročíst Provozní manuál.
Tento symbol indikuje, že servisní
pracovník musí se zařízením
zacházet v souladu s Provozním
manuálem.
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY
POKYNY.
Vždy dodržujte následující opatření k předcházení nebezpečným
situacím a zajištění špičkového výkonu vašeho produktu.
! VAROVÁNÍ
Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek
vážné zranění nebo smrt.
ČEŠTINA
! POZOR
Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek
lehké zranění nebo poškození výrobku.
!
VAROVÁNÍ
• Montáž nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami
mohou mít za následek ohrožení pro vás i pro ostatní.
• Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami
elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby.
• Informace obsažené v návodu jsou určeny pro použití
kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s
bezpečnostními postupy a který je vybaven správným nářadím
a zkušebními přístroji.
• Pokud si pečlivě nepřečtěte a nebudete dodržovat všechny
pokyny v tomto návodu, může to mít za následek špatnou
funkci zařízení, škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5
• Dodržujte národní zákony o plynu.
Montáž
• Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným
jmenovitým proudem. Používejte pojistku se správným
jmenovitým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem,
kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním
centrem. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo
by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek vždy uzemněte dle schématu zapojení. Zemnicí vodič
nepřipojujte k plynovodním nebo vodovodním trubkám, k
bleskosvodům nebo k uzemnění telefonu. Mohlo by dojít k
požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pevně namontujte panel a kryt řídicí skříňky. Prach, voda atd.
by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem. Mohlo
by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Chcete-li výrobek namontovat nebo odstranit, vždy se spojte s
prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem. Mohlo
by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo
ke zranění.
• Nemontujte výrobek na vadný povrch. Ujistěte se, že se stav
povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhoršuje.
Mohlo by dojít k pádu výrobku.
• Nikdy venkovní jednotku nemontujte na pohyblivý povrch nebo
na místo, odkud by mohla spadnout. Pád jednotky by mohl
způsobit škody na majetku, zranění nebo smrt.
ČEŠTINA
• Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch
napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak
poškozený, je třeba kabel vyměnit. Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
6
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Zvyšovací kondenzátor ve venkovní jednotce dodává elektrickým
komponentám vysoké elektrické napětí. Předtím, než začnete
provádět opravy jednotky, vždy kondenzátor zcela vybijte. Nabitý
kondenzátor může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Při montáži jednotky použijte sadu nástrojů dodanou s
výrobkem. Pokud tak neučiníte, mohla by jednotka spadnout a
způsobit vážná zranění.
• Propojovací kabely vnitřní/vnější jednotky je třeba pevně
připojit. Kabely je též nutno vést tak, aby na ně nebyla
vyvíjena síla směrem od svorkovnice. Připojíte-li kabel
nesprávně nebo příliš volně, může dojít k uvolňování tepla
nebo k požáru.
• Bezpečně zlikvidujte odpad. Jedná se např. o šroubky,
hřebíky, baterie, rozbité součástky atd., které zbyly po montáži
nebo servisu. Zlikvidujte též plastové obaly. Pokud by si s nimi
hrály děti, mohly by se zranit.
• Zkontrolujte chladivo, které budete používat. Přečtěte si
prosím etiketu na výrobku. Nesprávně zvolené chladivo může
způsobit závadu jednotky.
ČEŠTINA
• Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední
panel, skříňka, vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky, otevřeny
nebo odstraněny. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, výbuchu nebo smrti.
• Při testech těsnosti a vakuování používejte vakuové čerpadlo /
vývěvu nebo inertní plyn (dusík). Nestlačujte vzduch ani kyslík
a nepoužívejte hořlavé plyny. V opačném případě může dojít k
požáru nebo výbuchu.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
výbuchu.
• Zařízení se musí skladovat v prostorech, kde se nevyskytují
trvale činné zdroje zapálení.
(například:. otevřený oheň, provoz plynových spotřebičů nebo
provoz elektrického ohřívače)
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
7
• K urychlení procesu odmrazování nebo při čištění
nepoužívejte jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
• Systém chladicího cyklu nepropichujte ani nepřepalujte.
• Uvědomte si, že chladivo nemusí zapáchat.
• Zajistěte, aby byly prostory dobře větrané. Neblokujte větrací
otvory.
• Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde
rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz
zařízení.
• Toto zařízení musí být přepravováno dvěma nebo více
osobami, které jej drží.
• Mechanické spoje musí být pro účely údržby přístupné.
• Toto zařízení musí být při opravách a výměně součástí
odpojeno od zdroje.
• Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy
pro zapojení.
• Používejte pouze ty součástky, které jsou uvedeny v seznamu
náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte vybavení modifikovat.
Použití nesprávných součástek může způsobit úraz
elektrickým proudem, přílišné uvolňování tepla nebo požár.
• Nedotýkejte se výrobku, nepracujte s ním ani jej neopravujte
mokrýma rukama. Při vyjímání kabelu jej uchopte za tělo
zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k
požáru.
• Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani
jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
ČEŠTINA
Obsluha
• Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve
vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem. Výrobek
je třeba před použitím opravit. Mohlo by dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
8
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČEŠTINA
• Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda.
Jednotku montujte do míst, kde nepřijde do kontaktu s vodou.
Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• V blízkosti výrobku neskladujte, nepoužívejte ani neponechávejte
hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených
prostorách. Pravidelně větrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému
deficitu a k poškození vašeho zdraví.
• Během provozu neotevírejte přední mřížku. (Pokud je jednotka
vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.) Mohlo
by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše
výrobku.
• Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým.
Vypněte pojistku nebo odpojte napájecí kabel. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Pokud výrobek používáte společně se sporákem či jiným
topným zařízením, občas v místnosti vyvětrejte. Mohlo by dojít
ke kyslíkovému deficitu a k poškození vašeho zdraví.
• Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje
energie nebo vypněte pojistku. Mohlo by dojít k poškození
výrobku, k jeho selhání nebo k jeho nechtěnému zapnutí.
• Zajistěte, aby nikdo (obzvláště pak děti) nemohl na venkovní
jednotku šlápnout nebo spadnout. Mohlo by dojít ke zranění
nebo k poškození výrobku.
• Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu
vytáhnout nebo poškodit. Mohlo by dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
• Na napájecí kabel neumisťujte ŽÁDNÉ předměty. Mohlo by
dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, plyn vypněte a před
spuštěním výrobku otevřete okna a vyvětrejte. Nepoužívejte
telefon, ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k
výbuchu nebo k požáru.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
9
• Žádné požadované ventilační otvory nesmí být zakryty
překážkami.
• Vypněte veškerá zařízení, která by v případě úniku chladicího
média mohla způsobit požár, odvětrejte místnost (např.
otevřete okna nebo použijte ventilaci), a kontaktujte dealera,
od kterého jste jednotku zakoupili.
! POZOR
Montáž
• Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech.
Vyhnete se tak zranění.
• Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru
vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke
zkorodování výrobku.
• Namontováním odtokové hadice zajistíte správné odvádění
sražené vody/kondenzátu.
Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
• Výrobek nenaklánějte (ani při montáži). Mohlo by dojít k
vibracím nebo k hluku.
• Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte,
zda z něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva
může způsobit poruchu výrobku.
• Montáž proveďte na bezpečném místě, které dokáže unést
váhu produktu.
Pokud nosnost není dostatečná, může dojít k pádu produktu a
k poranění osob.
ČEŠTINA
• Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z
venkovní jednotky mohl poškozovat okolí nebo rušit sousedy.
Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům a následné
spory.
10 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Jakákoliv osoba, která se podílí na práci nebo bude zasahovat
do chladicího okruhu, by měla být držitelem platného
certifikátu od akreditovaného orgánu pro dané odvětví, který
potvrzuje její kompetenci pro bezpečnou práci s chladivem v
souladu s uznávanými specifikacemi v daném oboru.
• Při instalaci, údržbě nebo opravě zařízení používejte vhodné
osobní ochranné prostředky (OOP).
• Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou
fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s
omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod
dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost
nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče. Na děti je třeba
dohlížet, aby si se zařízením nehrály.
• Potrubí musí být chráněno před fyzickým poškozením.
ČEŠTINA
Obsluha
• Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např.
uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřební
jednotku, nikoliv o přesný chladicí systém. Mohlo by dojít k
poškození nebo ztrátě na majetku.
• Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k selhání
výrobku.
• Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte hrubé
čisticí prostředky, rozpouštědla, proud vody atd. Mohlo by dojít
k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
plastových částí výrobku.
• Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových
částí výrobku. Mohlo by dojít k úrazu.
• Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (Venkovní
jednotky) Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poruše
výrobku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 11
ČEŠTINA
• Po vyčištění filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé
dva týdny a pokud je to nutné, i častěji. Nečistoty ve filtru
snižují efektivitu zařízení.
• Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či
odvod vzduchu ruce ani jiné předměty. Nachází se zde ostré a
pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
• Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany
mohou způsobit zranění.
• Pokud dojde během opravy k úniku chladicího plynu,
nedotýkejte se jej. Chladicí plyn může způsobit omrzliny.
• Při odmontovávání a odstraňování jednotky ji nenaklánějte.
Zkondenzovaná voda uvnitř jednotky by se mohla rozlít.
• Jako chladivo systému nepoužívejte žádný jiný plyn (ani
vzduch), než jaký je k tomuto účelu určen. Pokud se do
chladicího systému dostane vzduch, dojde k přílišnému
zvýšení tlaku, který může způsobit poškození zařízení nebo
zranění osob.
• Pokud během montáže unikne chladivo, okamžitě oblast
vyvětrejte. Mohlo by poškodit vaše zdraví.
• Rozebrání jednotky, úprava chladicího oleje a ošetření
jednotlivých součástí by se vždy mělo provádět v souladu s
místními a národními normami.
• Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie
stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie
nebo různé typy baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k poruše
výrobku.
• Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do
ohně. Mohou shořet nebo vybuchnout.
• Pokud se tekutina z baterií dostane na vaši pokožku nebo
oblečení, dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie
vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání. Chemické látky
obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo
jiné zdravotní potíže.
12 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pokud tekutinu z baterií pozřete, vyčistěte si zuby a navštivte
lékaře. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání.
Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit
popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
• Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém
prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se
mohla srazit na nábytku a poškodit ho.
• Nevystavujte svou pokožku, děti nebo rostliny studenému či
horkému proudu vzduchu. Mohlo by to poškodit vaše zdraví.
• Nepijte vodu odvedenou z výrobku. Je to nehygienické a
mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
• Při čištění, údržbě či opravě vysoko upevněného výrobku
používejte stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a
vyhýbejte se zranění.
• Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo
mechanickému poškození.
ČEŠTINA
• Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními
výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci
dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod
dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
• Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi,
pokud jim byl pod dohledem nebo instruktáž, pokud jde o
používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumět
rizikům. Děti se s přístrojem nehrají. Čištění a údržbu uživatele
nesmí provádět děti bez dozoru.
• Prostředky pro odpojení musí být začleněné do
elektroinstalace v souladu s pravidly pro elektroinstalaci.
OBSAH 13
OBSAH
2
3
4
14
15
21
TYPOVÉ OZNAČENÍ
21
22
23
Příprava trubek
Připojení potrubí k venkovní jednotce
Vytvoření potrubí
RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
MONTÁŽ
MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY
PŘIPOJENÍ TRUBEK
24 PŘIPOJENÍ KABELŮ
24
24
27
Elektrické zapojení
Propojovací kabely mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Připojení kabelu k venkovní jednotce
28 ZKOUŠKA TĚSNOSTI A VAKUOVÁNÍ
28
28
29
Příprava
Zkouška těsnosti
Vakuování trubek
33
35
36
37
38
Nastavení dvoupolohového přepínače
čerpadla
Úspora energie
Tichý noční režim
Zámek režimu
40 POKYNY PRO MONTÁŽ V POBŘEŽÍCH OBLASTECH
41 SEZÓNNÍ VÍTR A UPOZORNĚNÍ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ
ČEŠTINA
30 TESTOVACÍ PROVOZ
32 MONTÁŽ PI485
33 FUNKCE
14 MONTÁŽ
MONTÁŽ
Montáž Vnitřní A Venkovní Jednotky
Obrázek
Název
Obrázek
Název
Šroubovák
Univerzální měřicí přístroj
Elektrická vrtačka
Šestihranný klíč
Měřicí pásmo, nůž
Ampérmetr
Jádrový vrták
Detektor úniku chladiva
Klíč
Teploměr, vodováha
Momentový klíč
Sada nástrojů
na úpravu potrubí
ČEŠTINA
MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY 15
MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY
Musíte zvolit umístění montáže s ohledem na
následující podmínky a zajistit souhlas
uživatele.
Místa montáže
- Pokud je nad jednotkou vybudována stříška,
která brání dopadu přímého slunečního
záření nebo dešti, ujistěte se, že není nijak
omezeno vyzařování tepla z kondenzátoru.
- Ujistěte se, že jsou okolo jednotky dodrženy
vzdálenosti vyznačené u šipek (viz obrázek).
- Nevystavujte zvířata a rostliny proudu
horkého vzduchu.
- Při vybírání vhodného místa berte v úvahu
hmotnost klimatizace a zvolte takové místo,
kde budou hluk a vibrace sníženy na
minimum.
- Vyberte takové místo, kde nebude horký
vzduch a hluk z klimatizace rušit sousedy.
- Umístění, které umožňuje montáž, dokáže
odolat vibracím venkovní jednotky a udržet
její váhu.
- Umístění, které není vystaveno přímému
působení sněhu či deště.
- Umístění, které nemá slabou podlahu nebo
základy, jako jsou například poškozené části
budovy nebo místa, kde dochází k
hromadění sněhu.
- Abyste předešli poškození silným deštěm,
umístěte na místo s plynulým odvodem vody,
vyhněte se také oblastem častých záplav.
Stř
ech
a
Více než
300 mm
Plo
t
pře nebo
ká
žky
Více než
300 mm
300mm
Více než 600 mm
Více než 700 mm
A > 200 mm
(7-7/8 inch)
POZOR
ČEŠTINA
- Umístění, kde nehrozí vznik či pád nánosů
sněhu či rampouchů.
!
Při přenášení výrobku postupujte s
nejvyšší opatrností.
• Je-li hmotnost výrobku více než 20 kg,
nesmí ho přenášet jen jedna osoba.
• Při balení některých výrobků se
používají polypropylenové pásky. Tyto
pásky nepoužívejte při přenášení, neboť
jsou nebezpečné.
• Nedotýkejte se žeber tepelného
výměníku holýma rukama. Mohli byste
se pořezat.
• Roztrhněte plastový obal a zlikvidujte ho
tak, aby se nedostal do rukou dětem. V
opačném případě může dojít k smrti
zadušením.
• Při přenášení musí být jednotka
uchycena ve čtyřech bodech. Přenášení
a zvedání jednotky uchycené jen ve 3
bodech může způsobit její nestabilitu a
pád.
• Použijte 2 řemeny dlouhé nejméně 8 m.
• Aby se předešlo poškození, umístěte
látku nebo prkna do míst, kde pouzdro
jednotky přijde do styku s nosnou
smyčkou.
• Při zvedání jednotky zajistěte, aby byla
zavěšena v těžišti.
16 MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY
Délka potrubí a převýšení
• Provoz s jednou jednotkou
1) Standardní měnič
Kapacita
(kBtu/h)
Velikost potrubí mm (palce)
Délka A (m)
Převýšení B (m)
Plyn
Tekutina
Standardní
Max.
Standardní
Max.
Další chladivo
(g/m)
9
Ø 9.52 (3/8)
Ø 6.35 (1/4)
7.5
20
5
15
20
12
Ø 9.52 (3/8)
Ø 6.35 (1/4)
7.5
20
5
15
20
18
Ø 12.7 (1/2)
Ø 6.35 (1/4)
7.5
30
5
30
20
24
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
50
5
30
35
30
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
50
5
30
40
36
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
85
5
30
40
42
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
85
5
30
40
48
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
85
5
30
40
60
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
85
5
30
40
2) Kompaktní měnič
Kapacita
(kBtu/h)
Velikost potrubí mm (palce)
Délka A (m)
Převýšení B (m)
ČEŠTINA
Plyn
Tekutina
Standardní
Max.
Standardní
Max.
Další chladivo
(g/m)
18
Ø 12.7 (1/2)
Ø 6.35 (1/4)
7.5
30
5
30
20
24
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
35
5
30
35
30
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
35
5
30
35
36
Ø 15.88 (5/8)
Ø 9.52 (3/8)
7.5
50
5
30
40
Pokud je namontovaná trubka kratší než 7.5
m, není třeba další plnění.
Vnitřní
jednotka
Další chladivo
= [A – 7.5 (m)] x další chladivo (g/m).
Instalace potrubí se musí omezit na
minimum.
Vnitřní
jednotka
A
B
Vnitřní jednotka
A
Vnitřní jednotka
B
MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY 17
Minimální podlahová plocha(pro R32)
- Zařízení se může instalovat, provozovat a skladovat v místnosti s podlahovou plochou větší než je
minimální plocha.
- Minimální plochu určete pomocí grafu z tabulky.
Amin (m2) 600
Stojící na podlaze
500
400
300
200
100
Připevněná na stěnu
Připevněná na strop
m (kg)
0
0
1.224
2
3
4
5
6
7
8
- m : Celkové množství chladicího média v systému
- Celkové množství chladicího média: továrně doplněné chladicí médium + dodatečné chladicí médium
- Amin : minimální prostor pro instalaci
Stojící na podlaze
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04
Připevněná na stěnu
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
1.43
1.4
1.87
1.6
2.44
1.8
3.09
2
3.81
2.2
4.61
2.4
5.49
2.6
6.44
2.8
7.47
3
8.58
3.2
9.76
3.4
11.02
3.6
12.36
3.8
13.77
4
15.25
4.2
16.82
4.4
18.46
Připevněná na stěnu
m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
4.8
21.97
5
23.83
5.2
25.78
5.4
27.80
5.6
29.90
5.8
32.07
6
34.32
6.2
36.65
6.4
39.05
6.6
41.53
6.8
44.08
7
46.72
7.2
49.42
7.4
52.21
7.6
55.07
7.8
58.00
Připevněná na strop
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
0.956
1.4
1.25
1.6
1.63
1.8
2.07
2
2.55
2.2
3.09
2.4
3.68
2.6
4.31
2.8
5.00
3
5.74
3.2
6.54
3.4
7.38
3.6
8.27
3.8
9.22
4
10.21
4.2
11.26
4.4
12.36
Připevněná na strop
m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
4.8
14.70
5
15.96
5.2
17.26
5.4
18.61
5.6
20.01
5.8
21.47
6
22.98
6.2
24.53
6.4
26.14
6.6
27.80
6.8
29.51
7
31.27
7.2
33.09
7.4
34.95
7.6
36.86
7.8
38.83
ČEŠTINA
Stojící na podlaze
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12
18 MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY
• Synchronizovaný provoz
Namontujte rozvětvené potrubí tak, aby délka potrubí a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším
bodem nepřekročily níže uvedené specifikace.
[Jednotka : m]
Větev
L2
Délka a převýšení potrubí
Specifikace (MAX.)
Celkem (L1+L2+L3+L4+L5)
Hlavní potrubí (L1)
Rozvětvené potrubí
(L2+L3+L4+L5)
Každé
Vnitřní–Venkovní (H1)
Vnitřní–Vnitřní (H2)
(L1+L2),(L1+L3),(L1+L4),(L1+L5)
A
80
L3
A
L4
H2
L5
H1
A
Dálkové
ovládání
L1
45
40
15
30
1
70
10
- Při montáži rozvětveného potrubí není nijak omezen směr ani úhel montáže.
- Dávejte pozor na to, aby při připojování nebylo místo připojení nerovné a aby se na něm
nenacházely nečistoty.
- Zbývající trubky ořízněte nebo přímo připojte k potrubí.
• Doplňování chladiva
Informace k doplňování chladiva naleznete v níže uvedené tabulce.
Vnitřní jednotka
Doplňování chladiva (g)
Duo
Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3) x C
Trio
Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4) x C
ČEŠTINA
Quartet
Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4 + L5) x C
Model
b(m)
B(g/m)
UU36WR / UU37WR
UU42WR / UU43WR
UU48WR / UU49WR
UU60WR / UU61WR
7.5
40
Průměr potrubí
(mm)
C (g/m)
Ø 6.35
35
Ø 9.52
40
POZNÁMKA
b : Jmenovitý výkon pro délku potrubí s chladivem.
C : Chladivo doplněné do rozvětveného potrubí s tekutinou.
B : Chladivo doplněné do hlavního potrubí s tekutinou.
!
POZOR
• Kapacita závisí na standardní délce. Maximální povolená délka závisí na spolehlivosti.
• Nevhodné doplnění chladiva může vyústit v selhání výrobku.
MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY 19
Tabulka kombinací jednotek
Možné kombinace pokojových jednotek
Synchronizace
Trio
Quartet
Duo
IDU : VNITŘNÍ JEDNOTKA
ODU : VENKOVNÍ
JEDNOTKA
BD : ROZVODNÁ JEDNOTKA
REMO : KABELOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
MODEL
UU36WR / UU37WR
UU42WR / UU43WR
UU48WR / UU49WR
UU60WR / UU61WR
Jednotka BD
Použité
příslušenství Jednoduché
centrální ovládání**
ODU
BD
BD
IDU
ODU
ODU
IDU
REMO
Kazetová
Potrubní
CT18R NQ0*2 CM18R N10*2
CT24R NP0*2 CM24R N10*2
CT24R NP0*2 CM24R N10*2
UT30R NP0*2 UM30R NP0*2
PMUB11A
IDU
IDU
BD
IDU
IDU
IDU
IDU
IDU
REMO
REMO
Kazetová
Potrubní
Kazetová
Potrubní
CT12R NR0*3 CL12R N20*3
CT18R NQ0*3 CM18R N10*3 CT12R NR0*4 CL12R N20*4
CT18R NQ0*3 CM18R N10*3 CT12R NR0*4 CL12R N20*4
CT18R NQ0*3 CM18R N10*3 CT12R NR0*4 CL12R N20*4
PMUB111A
PMUB1111A
PQCSZ250S0
POZNÁMKA
ČEŠTINA
** Během synchronizovaného provozu
• nepoužívejte bezdrátové dálkové ovládání.
• Používejte pouze jedno kabelové dálkové ovládání napojené na vnitřní jednotku.
• Používejte pouze centrální ovládání a funkční ovládání „PQCSZ250S0“.
20 MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY
Nastavení desky plošných spojů venkovní jednotky při simultánním
provozu více jednotek
1 Nastavení dvoupolohového přepínače SW
Nastavte dvoupolohový přepínač SW dle tabulky (Ⓐ) níže
2 Metoda automatické adresace
Adresace slouží k přiřazení adres každé vnitřní jednotce. Automatickou adresaci je v
simultánním provozu více jednotek třeba provést po první montáži výrobku nebo po výměně
desky plošných spojů vnitřní jednotky.
* Pracovní postup
1) Nastavte správně dvoupolohový přepínač SW.
2) Zapněte zdroj energie.
3) Během prvních tří minut po zapnutí zdroje energie stiskněte SW01M a asi po 3 vteřiny jej
podržte. (Ⓑ)
4) Po provedení kroku 3) se rozblikají LED01E (červená LED) a LED02E (zelená LED). Po
ukončení adresace se zelená LED vypne, další LED (LED01E) přestane blikat a rozsvítí se
trvale. Adresa vnitřní jednotky je uvedena na displeji kabelového dálkového ovládání. (CH01,
CH02, CH03, CH04)
5) Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko
].
6) Pokud se adresace nezdaří, opakujte kroky 2)–5).
DIP SW01D
Vnitřní jednotka č.
5
6
1(Single): Výchozí
2
3
4
5
6
2
3
4
1
1
DIP SW01D
A
2(Duo)
ČEŠTINA
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3(Trio)
LED01E
LED02E
B
SW01M
Hlavní deska plošných spojů
4(Quartet)
PŘIPOJENÍ TRUBEK 21
PŘIPOJENÍ TRUBEK
Příprava trubek
Hlavní příčinou úniku plynu bývají špatně roztažené
trubky. Dle následujícího postupu trubky správně
roztáhněte.
Měděná
trubka
Ořízněte trubky a kabel.
- Použijte sadu pro práci s trubkami nebo trubky
zakoupené v místě montáže.
- Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní
jednotkou.
- Trubky uřízněte tak, aby byly o něco delší, než je
tato vzdálenost.
- Kabel uřízněte o 1.5 m delší než je délka trubek.
Šikmá Nerovná Hrubá
90°
Potrubí
Výstružník
Spodní část
Zbavte okraje nerovností
- Z řezu trubky zcela odstraňte veškeré nerovnosti.
- Při odstraňování nerovností z řezu nakloňte konec
měděné trubky směrem dolů, aby nečistoty
nenapadaly dovnitř trubky.
Matice
Nasazení matice
- Odstraňte matice připojené k vnitřním a vnějším
jednotkám, poté je nasaďte na trubku, na které
jste dokončili odstraňování nerovností. (Po
roztažení trubky nebude již možno matice nasadit)
Roztahování trubek
- Roztahování konců trubek proveďte pomocí
dedikovaného nástroje pro R32, jak je uvedeno
níže.
<Typ s křídlovou maticí>
Držák
"A"
Měděná trubka
Ø 1/4 (Ø 6.35) 0.04~0.05 (1.1~1.3)
<Spojkový typ>
Ø 3/8 (Ø 9.52) 0.06~0.07 (1.5~1.7)
Ø 1/2 (Ø 12.7) 0.06~0.07 (1.6~1.8)
0~0.02
(0~0.5)
Ø 5/8 (Ø 15.88) 0.06~0.07 (1.6~1.8)
Ø 3/4 (Ø19.05) 0.07~0.08 (1.9~2.1)
Pevně uchopte měděnou trubku do upínací čelisti
dle rozměrů ve výše uvedené tabulce.
Kontrola
- Porovnejte roztažení konce trubek s obrázkem
níže.
- Pokud je roztažení vadné, uřízněte roztaženou
část a znovu proveďte roztažení konce trubky.
Jako instalační materiál potrubí použijte
eloxovanou měď.
Hladký povrch po celém obvodu
Povrch uvnitř je hladký bez škrábanců.
= Nesprávné provedení úpravy =
Rovnoměrná délka
po celém obvodu
Zešikmení Spoškozeným Trhliny Nerovnoměrná
povrchem
tloušťka
ČEŠTINA
A palce (mm)
Průměr trubky
palce (mm) Typ s křídlovou maticí Spojkový
typ
Měděná trubka
22 PŘIPOJENÍ TRUBEK
Připojení potrubí k venkovní jednotce
- Vyrovnejte středy potrubí a rukou dostatečně
utáhněte šestihrannou matici.
- Nakonec šestihrannou matici dotáhněte
momentovým klíčem, dokud klíč necvakne.
Při utahování šestihranné matice momentovým
klíčem se ujistěte, že směr utahování se
shoduje se směrem šipky na klíči.
Vnější průměr
mm
inch
Ø 6.35
1/4
Ø 9.52
3/8
Ø 12.7
1/2
Ø 15.88
5/8
Neumožněte vniknutí cizích částic
(obrázek 3)
- Pomocí tmelu nebo izolačního materiálu
(nutno zakoupit) zacelte všechny mezery
nebo otvory, jak je uvedeno na obrázku 3.
<Obrázek 3>
Potrubí strana
kapaliny
Krouticí moment
kg·m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.6~8.2
Potrubí strana
plynu
Komunikační
kabel
Odtoková hadice
Propojovací
potrubí
* Při utahování potrubí držte šestihranné tělo
matice.
Tmel nebo izolační materiál
(lokálně zakoupený)
Venkovní jednotka
Plynové potrubí
(větší průměr)
Kapalinové potrubí
(menší průměr)
Momentový klíč
!
Hmyz nebo malá zvířata, která se
dostanou do vnější jednotky, mohou
způsobit zkrat v elektrické skříni.
Kryt potrubí
!
ČEŠTINA
Nepřetržité
Momentový
Momentový
klíč
klíč
(250 mm)
(250 mm)
- Připojujete-li trubky směrem dolů, je třeba na
vyznačeném místě spodního panelu vyrazit
záslepky. (Viz obrázek 2)
<Obrázek 2>
Vyrazit
POZOR
Základová deska
POZOR
• Ve vnitřních prostorách není povoleno
požívat mechanické konektory pro
opakované použití a nátrubky.
• Jestliže se nátrubkové spoje mají znovu
použít ve vnitřních prostorách, musí se
nátrubková část vyrobit znovu.
• Pokud jsou venku opětovně použity
mechanické spoje, je třeba obnovit
těsnicí součásti.
Plastic
band
OU
TD
UNOOR
ITPŘIPOJENÍ TRUBEK 23
Vytvoření potrubí
Pro vytvoření potrubí obalte spojovací část
vnitřní jednotky izolačním materiálem a
zajistěte ji dvěma druhy izolační pásky.
- Přejete-li si připojit dodatečnou odtokovou
hadici, konec odtokového potrubí se musí
nacházet nad zemí. Odtokovou hadici řádně
zajistěte.
V situacích, kdy se venkovní jednotka nachází
níže než vnitřní jednotka, proveďte
následující:
1 Potrubí, odtokovou trubici a propojovací
kabel omotejte páskou zezdola směrem
vzhůru.
2 Potrubí omotané páskou upevněte podél
vnější zdi pomocí spony ve tvaru U nebo
podobným způsobem.
V situacích, kdy se venkovní jednotka nachází
výše než vnitřní jednotka, proveďte
následující:
1 Potrubí a propojovací kabel omotejte
páskou zezdola směrem vzhůru.
2 Potrubí omotané páskou upevněte podél
vnější zdi. Vytvořte kondenzační smyčku,
zabraňující průniku vody do jednotky či
místnosti.
3 Potrubí upevněte ke stěně pomocí spony
ve tvaru U nebo podobným způsobem.
Malé mezery nebo
otvory
Seal akolem
smallpotrubí
opening
utěsněte
pomocí
around the
pipings
pryžového
with gum těsnění.
type sealer.
Trap
Smyčka
OVUe
Tnk
oOv
jedUD
nNoI OnRi
Ttka
Malé mezery nebo
otvorya kolem
Seal
small
potrubí utěsněte
opening
around
pomocí
pryžového
the
pipings
with
těsnění.
gum
type sealer.
Smyčka
Páskování
Odtoková
hadice
PlastovýPlastic
pásek
band
Potrubí
OVUe
Tnk
oOv
jedUD
nNoI OnRi
Ttka
Kabel
elektrického
napájení
• Tato smyčka je nutná pro zamezení průniku
vody k elektrickým částem.
Seal a small opening
around the pipings
with gum type sealer.
Trap
OU
TD
UNOOR
IT
POZOR
• Potrubí s chladivem se musí chránit
nebo zapouzdřit, aby se zabránilo jeho
poškození.
• Ohebná připojení chladiva (jako je např.
spojovací vedení mezi vnitřní a
venkovní jednotkou), u kterých může
dojít k pohybu během normálního
provozu, se musí chránit před
mechanickým poškozením.
ČEŠTINA
Propojovací
kabel
!
24 PŘIPOJENÍ KABELŮ
PŘIPOJENÍ KABELŮ
Elektrické zapojení
ELCB
Elektrické zapojení proveďte dle schématu
zapojení.
- Veškerá kabeláž musí být v souladu s
místními požadavky.
- Vyberte takový zdroj energie, který je
schopen dodávat klimatizaci požadovaný
proud.
- Mezi zdrojem energie a jednotkou používejte
ochranný jistič ELCB (Electric Leakage
Circuit Breaker). Je nutné namontovat jisticí
zařízení, které zaručeně odpojí veškerá
napájecí vedení.
- Model jističe mohou doporučit pouze
autorizované osoby
Hlavní
zdroj energie
Rozváděcí skříň
Venkovní
Vnitřní
1) Standardní měnič
Kapacita(kBtu/h)
9 / 12
18
24 / 30
36 / 42 / 48 / 60
36 / 42 / 48 / 60
Fáze(Ø )
1
1
1
1
3
ELCB
15 A
20 A
30 A
40 A
20 A
Fáze(Ø )
1
1
1
ELCB
15 A
20 A
30 A
2) Kompaktní měnič
Kapacita(kBtu/h)
18
24 / 30
36
Propojovací kabely mezi vnitřní a venkovní jednotkou
ČEŠTINA
- Jednotlivě připojte kabely ke svorkám na rozvodné desce dle připojení venkovní jednotky.
- Zajistěte, aby se barva kabelů venkovní jednotky a příslušné svorky shodovaly s barvou
příslušné vnitřní jednotky.
1(L) 2(N)
POWER SUPPLY
1(L) 2(N)
3
TO INDOOR UNIT
1(L) 2(N)
POWER SUPPLY
3
R
TO INDOOR UNIT
2(N)
3
TO INDOOR UNIT
1Phase 24 k/36 k/42 k/48 k/60 k
Standardní měnič: 1Phase 9 k/12 k/18 k/30 k
Kompaktní měnič: 1Phase 18 k/24 k/30 k/36 k
1(L) 2(N)
1(L)
S
T
N
POWER SUPPLY
3Phase 36 k/42 k/48 k/60 k
PŘIPOJENÍ KABELŮ 25
Simultánní provoz
jednotek 2, 3, 4
Hlavní jednotka 1
Svorky venkovní
jednotky
S
Svorky vnitřní jednotky 4
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
S
Svorky vnitřní jednotky 3
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
S
Svorky vnitřní jednotky 2
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
M
Svorky vnitřní jednotky 1
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
(380V-415V3N) (220V-240V~)
R
S
T
N
L
N
DUCT, CVT
Dálkové
ovládání
CST
• Během simultánního provozu více jednotek
používejte pro vnitřní jednotky pouze jedno
kabelové dálkové ovládání
PŘÍVOD ENERGIE
!
PŘÍVOD ENERGIE
POZOR
Napájecí kabel připojený k venkovní jednotce by měl vyhovovat normám IEC 60245 nebo
HD 22.4 S4 Toto zařízení se dodává se soupravou kabelů vyhovujících národním
předpisům.)
OBVYKLÁ PRŮŘEZOVÁ PLOCHA
1) Standardní měnič
1 Fáze(Ø)
Kapacita(kBtu/h)
9 / 12 / 18 / 24 / 30
36 / 42 / 48 / 60
36 / 42 / 48 / 60
GN
/YL
20
mm
3 Fáze(Ø)
Fáze(Ø )
1
1
3
Area(mm2)
2.5
6
2.5
Fáze(Ø )
1
Area(mm2)
2.5
2) Kompaktní měnič
GN
20
mm
Napájecí kabel připojený k venkovní jednotce by měl vyhovovat normám IEC 60245 nebo
HD 22.4 S4 (Toto zařízení se dodává se soupravou kabelů vyhovujících národním
předpisům.)
OBVYKLÁ
PRŮŘEZOVÁ
PLOCHA 0.75 mm2
GN
/YL
20
mm
Pokud je propojovací kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou delší než 40 m, připojte
telekomunikační linku a zdroj energie odděleně.
Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba jej nahradit speciálním kabelem nebo sestavou
dostupnou od výrobce nebo od jeho servisní služby.
ČEŠTINA
Kapacita(kBtu/h)
18 / 24 / 30 / 36
/YL
26 PŘIPOJENÍ KABELŮ
Bezpečnostní opatření při pokládání napájecích kabelů
Pro připojení ke svorkovnici použijte okrouhlé koncovky.
Okrouhlá koncovka
Napájecí kabel
Pokud nemáte tyto koncovky k dispozici, řiďte se níže uvedenými pokyny.
- Nepřipojujte ke svorkovnici kabely o různé tloušťce. (Prověšení napájecích kabelů může
způsobit neobvyklé zahřívání.)
- Při připojování kabelů o stejné tloušťce se řiďte níže uvedenými obrázky.
!
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že šroubky svorek nejsou povoleny.
ČEŠTINA
PŘIPOJENÍ KABELŮ 27
Připojení kabelu k venkovní jednotce
Vyjměte postranní panel chránící kabelová připojení.
K upevnění kabelu použijte svorku na kabely.
Uzemnění
- Případ 1: Svorkovnice venkovní jednotky je označena
.
Připojte kabel o průměru 1.6 mm2 nebo větším k uzemňovací svorce umístěné v řídící
skříni a proveďte uzemnění.
- Případ 2: Svorkovnice venkovní jednotky není označena
.
Připojte kabel o poloměru 1.6 mm2 nebo vyšším k panelu řídící skříně označeném
a upevněte jej uzemňovacím šroubem.
Svorku napájecího
kabelu
Svorku propojovacího
kabelu
Sponu na kabel
Sponu na
kabel
!
POZOR
• Schéma zapojení nelze bez předchozího upozornění měnit.
• Vždy kabely připojujte dle schématu zapojení.
• Kabely připojte pevně, aby je nešlo snadno vytáhnout.
• Kabely připojte dle barevných kódů. Nahlédněte do schématu zapojení.
• Napájecí kabel zapojený k jednotce by měl být vybrán podle specifikací na straně 24.
ČEŠTINA
* Ujistěte se, že jsou v
uvolněných otvorech po
připojení hlavního napájecího
kabelu použity pryžové
přechodky.
28 ZKOUŠKA TĚSNOSTI A VAKUOVÁNÍ
ZKOUŠKA TĚSNOSTI A VAKUOVÁNÍ
Vzduch a vlhkost, které se udržují v chladicím systému, mají následující nežádoucí účinky.
- Stoupá tlak v systému.
- Stoupá provozní proud.
- Snižuje se efektivita chlazení (nebo vyhřívání).
- Vlhkost může v chladicím okruhu zmrznout a blokovat kapilární trubice.
- Voda může zapříčinit korozi částí uvnitř chladicího systému.
Proto je třeba kontrolovat, zda v pokojových/vnějších jednotkách a v propojovacím potrubí
nedochází k úniku vody. Nesrážlivý plyn a vlhkost je ze systému třeba odsát vývěvou.
Příprava
- Zkontrolujte, zda všechny trubky (jak na tekutiny, tak na plyn) mezi vnitřní a venkovní jednotkou
byly správně připojeny a zda byla dokončena veškerá kabeláž potřebná pro testování. Ve
venkovní jednotce odstraňte kloboučky servisních ventilů z vývodů pro plyn i pro tekutinu.
Zkontrolujte, že oba servisní ventily (jak pro tekutinu, tak pro plyn) venkovní jednotky jsou v této
fázi uzavřeny.
Zkouška těsnosti
- Plnicími hadicemi k tomuto servisnímu ventilu připojte rozváděcí ventil (s tlakoměrem) a láhev
se suchým dusíkem.
!
POZOR
Během zkoušky těsnosti vždy používejte rozváděcí ventil. Pokud jej nemáte k dispozici,
použijte k tomuto účelu uzavírací ventil. Regulátor rozváděcího ventilu označený jako „Hi“
musí být neustále uzavřený.
ČEŠTINA
- Natlakujte systém suchým dusíkem maximálně na 3.8 MPa. Jakmile se na tlakoměru objeví 3.8
MPa, uzavřete ventil láhve. Pokračujte testováním pomocí tekutého mýdla.
!
POZOR
Aby se dusík nedostal do chladicího systému v tekutém stavu, musí být během natlakování
systému horní část láhve umístěna výše než její spodní část. Láhev je při používání obvykle
postavená do svislé polohy.
ZKOUŠKA TĚSNOSTI A VAKUOVÁNÍ 29
1 Zkouška těsnosti proveďte na všech
spojích trubek (jak u vnitřní, tak u venkovní
jednotky) a na servisních ventilech pro
tekutinu i pro plyn. Bublinky značí místo
úniku. Mýdlo nezapomeňte otřít čistým
hadříkem.
2 Pokud zjistíte, že se v systému nenachází
žádná místa úniku, snižte tlak dusíku
(povolením konektoru plnicích hadic na
láhvi s dusíkem). Jakmile tlak v systému
klesne na obvyklou hodnotu, odpojte plnicí
hadici z láhve.
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Rozdělovací ventil
Lo
Tlakoměr
Hi
Napouštěcí
hadice
Tlaková láhev s
dusíkem
(ve svislé, stojící pozici)
Vakuování trubek
- Chcete-li vyvakuovat trubky a vnitřní jednotku,
připojte plnicí hadici systému popsaného v
předchozích krocích k vývěvě. Ujistěte se, že
je regulátor „Lo a Hi“ rozváděcího ventilu
otevřen. Poté spusťte vývěvu. Délka trvání
vakuování trubek závisí na délce trubek a na
výkonu vývěvy. V následující tabulce je
uveden čas potřebný k vakuování trubek.
- Jakmile dosáhnete požadovaného podtlaku,
uzavřete regulátor „Lo a Hi“ rozvodného
ventilu a vypněte vývěvu.
Pokud je potrubí kratší Pokud je potrubí delší
než 10 m (33 ft)
než 10 m (33 ft)
30 min. nebo déle
60 min. nebo déle
0.07 kPa nebo méně
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Rozdělovací ventil
Lo Hi
Otevřený
Tlakoměr
Otevřený
Vakuové čerpadlo
ČEŠTINA
Dokončení práce
- Pomocí klíče na servisní ventily otočte
vřeteno ventilu tekutiny proti směru
hodinových ručiček. Ventil se zcela otevře.
- Otočte vřeteno ventilu plynu proti směru
hodinových ručiček. Ventil se zcela otevře.
- Lehce uvolněte plnicí hadici připojenou k
servisnímu ventilu plynu, čímž snížíte tlak.
Poté hadici odstraňte.
- Znovu namontujte matici a krytku na servisní
ventil plynu a pevně matici utáhněte
francouzským klíčem. Tento proces je velmi
důležitý, protože zabrání únikům chladiva ze
systému.
- Znovu namontujte kloboučky servisních
ventilů tekutiny i plynu a pevně je utáhněte.
Tímto odsátí pomocí vývěvy končí.
Klimatizace je nyní připravená na testovací
provoz.
Čas potřebný k vakuování trubek, pokud je
použita vývěva o 30 gal/h
30 TESTOVACÍ PROVOZ
TESTOVACÍ PROVOZ
1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI TESTOVACÍM PROVOZU
- Výchozí zdroj energie musí poskytovat nejméně 90 % jmenovitého napětí.
V opačném případě by klimatizace neměla být spuštěna.
!
POZOR
• Při testovacím provozu nejdříve proveďte test chlazení, a to i v období, kdy je třeba topit.
Pokud by bylo nejdříve testováno topení, mohlo by dojít k problémům s kompresorem. Je
třeba dbát dostatečné opatrnosti.
• Spusťte testovací provoz a nechejte zařízení běžet alespoň 5 minut. (Testovací provoz se
po 18 minutách automaticky vypne)
- Testovací provoz se spustí, pokud zároveň stisknete a po tři vteřiny podržíte tlačítko vnitřní
teploty a tlačítko časovače.
- Chcete-li testovací provoz zrušit, stiskněte jakékoli tlačítko.
PO DOKONČENÍ MONTÁŽE ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY
- Během testování měřte a zaznamenávejte nejrůznější vlastnosti testovacího provozu.
Naměřená data uložte.
- Měřte například vnitřní teplotu, venkovní teplotu, teplotu nasávaného vzduchu, teplotu
vyfukovaného vzduchu, rychlost vyfukovaného vzduchu, objem vyfukovaného vzduchu, napětí,
proud, přítomnost neobvyklých vibrací a hluku, provozní tlak, teplotu trubek či kompresní tlak.
- Co se týká konstrukce a vzhledu, zkontrolujte následující:
ČEŠTINA
□Je cirkulace vzduchu dostatečná?
□Je odvodňování v pořádku?
□Je dokončena tepelná izolace
(u chladicích a vypouštěcích trubek)?
□Nedochází k úniku chladiva?
□Funguje dálkové ovládání?
□Nejsou problémy s elektroinstalací?
□Nejsou uvolněny šroubky svorek?
M4......118 N.cm{12 kgf.cm}
M5......196 N.cm{20 kgf.cm}
M6......245 N.cm{25 kgf.cm}
M8......588 N.cm{60 kgf.cm}
2 Připojení zdroje energie
- Napájecí kabel připojte k nezávislému zdroji energie.
Je třeba použít pojistku.
- Spusťte jednotku nejméně na 15 minut.
3 Vyhodnocení výkonu
- Změřte teplotu nasávaného a vyfukovaného vzduchu.
- Zkontrolujte, že je teplotní rozdíl mezi nasávaným a
vypouštěným vzduchem větší než 8 °C
(u chlazení i topení).
Teploměr
TESTOVACÍ PROVOZ 31
!
POZOR
Poté, co zkontrolujete výše uvedené podmínky, připravte si elektroinstalaci následovně:
1 Vždy pro klimatizaci mějte dedikovaný zdroj energie. Při pokládání elektroinstalace se
řiďte obvodovým schématem uvedeným na vnitřní straně krytu řídícího panelu.
2 Mezi zdroj energie a jednotku umístěte pojistku.
3 Z důvodů vibrací, ke kterým dochází během přepravy jednotky, může dojít k uvolnění
šroubků upevňujících kabely v šasi elektrického vybavení. Zkontrolujte je a ujistěte se, že
jsou všechny pevně utaženy. (Pokud jsou uvolněné, mohlo by dojít k přepálení kabelů.)
4 Specifikace zdroje energie
5 Ujistěte se, že je elektrický výkon dostatečný.
6 Ujistěte se, že se spouštěcí napětí udrží na více než 90 procentech jmenovitého napětí
vyznačeného na etiketě.
7 Ujistěte se, že tloušťka kabelu odpovídá specifikacím zdroje energie.
(Obzvláště pozor na vztah mezi délkou a tloušťkou kabelu.)
8 Do vlhkých nebo mokrých míst vždy montujte jističe úniku vody.
9 Pokles napětí by mohl způsobit následující potíže.
- Vibrace magnetového spínače, poškození kontaktního bodu spínání jističe, přerušení
obvyklého provozu ochrany proti přetížení.
10 Během simultánního provozu více jednotek používejte pro vnitřní jednotky pouze jedno
dálkové ovládání (viz obrázek).
Poté, co na vnitřní stropní kanálové jednotce nastavíte hodnotu ESP, vypne se hlavní
přívod energie a bude možno odstranit dálkové ovládání.
11 Do jedné místnosti lze namontovat a zapojit pouze stejné typy vnitřních jednotek.
12 Délka připojovacího kabelu je až 90 m.
PŘI PŘEDÁNÍ
Vysvětlete zákazníkovi postupy při provozu a údržbě jednotky popsané v provozní příručce
(čištění vzduchových filtrů, řízení teploty atd.).
ČEŠTINA
Propojovací
kabel
32 MONTÁŽ PI485
MONTÁŽ PI485
Upevněte desku s tištěnými spoji PI485 tak, jak je znázorněno na obrázku.
Podrobný způsob montáže naleznete v montážním návodu pro PI485.
Standardní měnič: 18 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k
Standardní měnič: 24 k/30 k
Kompaktní měnič: 36 k
ČEŠTINA
36 k/42 k/48 k/60 k
FUNKCE 33
FUNKCE
Nastavení dvoupolohového přepínače
Pokud nastavujete dvoupolohový přepínač při zapnutém napájení, změna nastavení se neprojeví okamžitě.
Změna se projeví až po vypnutí a zapnutí napájení.
Dvoupolohový přepínač
1
2
Funkce
Normální provoz (žádná funkce)
čerpadla
Úspora energie (krok 1)
Úspora energie (krok 2)
Zámek režimu (chlazení)
Zámek režimu (topení)
Tichý noční režim (krok 1)
Tichý noční režim (krok 2)
Zámek režimu (chlazení) + Tichý noční režim (krok 2)
Zámek režimu (chlazení) + Úspora energie (krok 1)
Zámek režimu (chlazení) + Úspora energie (krok 2)
Zámek režimu (topení) + Úspora energie (krok 1)
Zámek režimu (topení) + Úspora energie (krok 2)
1 : Standardní měnič: 18 k/24 k/30 k, Kompaktní měnič: 24 k/30 k/36 k
2 : 36 k/42 k/48 k/60 k
ČEŠTINA
Zámek režimu (chlazení) + Tichý noční režim (krok 1)
34 FUNKCE
Dvoupolohový přepínač
Funkce
123456
Synchro_Duo
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Synchro_Trio
Synchro_Quartet
!
VAROVÁNÍ
Když nastavujete dvoupolohový přepínač, musíte vypnout jistič nebo vypnout zdroj napájení
výrobku.
!
POZOR
• Není-li příslušný dvoupolohový přepínač správně nastaven, výrobek nemusí správně
fungovat.
• Chcete-li nastavit specifickou funkci, požádejte montážního technika, aby během montáže
příslušně nastavil dvoupolohový přepínač.
ČEŠTINA
FUNKCE 35
čerpadla
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.
1
5
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
2
3
4
5
6
36 k/42 k/48 k/60 k
2 Znovu zapněte napájení.
3 Červená a zelená kontrolka LED na PCB během práce svítí.
(Vnitřní jednotka je v režimu vynuceného provozu.)
4 Když provoz skončí, červená LED kontrolka bude vypnuta.
Když není provoz normální, bude blikat červená LED kontrolka.
5 Uzavřete kapalinový ventil pouze poté, co zhasne zelená kontrolka LED (7 minut od spuštění
zařízení).
Po rozsvícení zelené kontrolky LED pak zavřete plynový ventil.
!
VAROVÁNÍ
• Když je zelená kontrolka LED na PCB rozsvícená, kompresor je vypnutý kvůli nedostatku
tlaku.
• Po dokončení musíte vrátit dvoupolohový přepínač do původní pozice, aby mohlo zařízení
zase pracovat normálně.
• Nesprávné užití čerpadla povede k vypnutí zařízení společně s kontrolkami LED (zelenou
a červenou) do 20 minut po původním zapnutí.
ČEŠTINA
Nastavení přepínače vypnutí čerpadla
Napájení zapnuto (červená LED svítí,
zelená LED nesvítí)
Kompresor zapnutý (červená LED svítí,
zelená LED svítí)
Spuštění čerpadla (červená LED svítí,
zelená LED nesvítí)
Práce čerpadla dokončena (červená LED
nesvítí, zelená LED svítí)
Kapalinový ventil uzavřen
Plynový ventil uzavřen
Napájení vypnuto (červená LED nesvítí,
zelená LED svítí)
• Výrobek se může od výše popsaného lišit – záleží na příslušném modelu.
36 FUNKCE
Úspora energie
Funkce úspory energie je funkcí, která umožňuje efektivní provoz snížením hodnoty maximální
spotřeby energie.
Spotřeba
energie a
aktualni
hodnota
Normalni
Čas
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Krok 1
Krok 2
ČEŠTINA
2 Znovu zapněte napájení.
Úspora energie a zámek režimu
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Úspora energie (krok 1)
+ Zámek režimu (chlazení)
Úspora energie (krok 1)
+ Zámek režimu (topení)
FUNKCE 37
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Úspora energie (krok 2)
+ Zámek režimu (chlazení)
Úspora energie (krok 2)
+ Zámek režimu (topení)
Tichý noční režim
Tichý noční režim snižuje hluk vytvářený venkovní jednotkou tím, že sníží rychlost kompresoru a
otáčky ventilátoru. Tato funkce funguje po celou noc.
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.
h Úroveň hluku : Krok 1 > Krok 2
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Krok 1
Krok 2
2 Znovu zapněte napájení.
ČEŠTINA
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
38 FUNKCE
Tichý noční režim se zámkem režimu.
!
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok 1)
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok 2)
POZOR
• Jestliže se sníží rychlost kompresoru a otáčky ventilátoru, chladicí výkon se také odpovídajícím
způsobem sníží.
• Tato funkce je dostupná pouze v režimu chlazení.
• Jestliže si přejete tichý noční režim zastavit, přepněte dvoupolohový přepínač.
• Jestliže je u vnitřní jednotky nastavena rychlost ventilátoru na „Power“, tichý noční režim se
zastaví, dokud není rychlost „Power“ změněna.
Zámek režimu
ČEŠTINA
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Pouze chladící režim
Pouze topící režim
2 Znovu zapněte napájení.
FUNKCE 39
Zámek režimu s tichým nočním režimem
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok 1)
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok 2)
Úspora energie a zámek režimu
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Zámek režimu (chlazení)
+ Úspora energie (krok 1)
Zámek režimu (topení)
+ Úspora energie (krok 1)
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
36 k/42 k/48 k/60 k
36 k/42 k/48 k/60 k
Zámek režimu (chlazení)
+ Úspora energie (krok 2)
Zámek režimu (topení)
+ Úspora energie (krok 2)
ČEŠTINA
Standardní měnič: 18 k/24 k/ 30 k
Kompaktní měnič: 24 k/30 k/ 36 k
40 POKYNY PRO MONTÁŽ V POBŘEŽÍCH OBLASTECH
POKYNY PRO MONTÁŽ
V POBŘEŽÍCH
OBLASTECH
!
POZOR
• Klimatizační zařízení se nesmí
namontovávat v prostorách, kde se
vyskytují korozivní plyny, např. výpary z
kyselin nebo zásad.
• Výrobek se nesmí namontovávat v
místech přímo vystavených mořskému
(slanému) větru. Může dojít ke korozi
výrobku. Koroze, zvláště na
kondenzátoru a lamelách výparníku,
může způsobit špatnou funkci či nízký
výkon.
• Pokud je venkovní jednotka instalována
v blízkosti mořského pobřeží, mělo by
se zabránit přímému působení
mořského větru. V opačném případě je
třeba provést dodatečná opatření proti
korozi tepelného výměníku.
Pokud je venkovní jednotka umístěna na
mořském pobřeží, je třeba ji opatřit ochranou
proti přímému působení mořského větru.
Ochrana
proti větru
Mořský vítr
- Dostatečně silnou ochranu proti přímému
působení mořského větru lze realizovat z
betonu.
- Výška a šířka této ochrany by měla být větší
než 150 % výšky a šířky venkovní jednotky.
- Mezi venkovní jednotkou a ochranou proti
větru by se měla zachovat mezera větší než
70 cm.
Umístit na místo s plynulým odvodem vody
- Abyste předešli poškození silným deštěm,
umístěte na místo s plynulým odvodem vody,
vyhněte se také oblastem častých záplav.
Volba umístění (venkovní jednotky)
ČEŠTINA
Pokud je venkovní jednotka instalována v
blízkosti mořského pobřeží, mělo by se
zabránit přímému působení mořského větru.
Venkovní jednotku je třeba umístit v opačném
směru vůči směru větru od moře.
Mořský vítr
Mořský vítr
• Provádějte pravidelné (častěji než
jednou za rok) čistění tepelného
výměníku od prachu a částic soli pomocí
vody.
SEZÓNNÍ VÍTR A UPOZORNĚNÍ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 41
SEZÓNNÍ VÍTR A
UPOZORNĚNÍ PRO
ZIMNÍ OBDOBÍ
- Ve sněhových oblastech či v oblastech s
tuhou zimou je třeba přijmout dostatečná
opatření k zajištění dobré funkce výrobku.
- Na sezónní vítr či sníh v zimním období je
třeba se připravit i v ostatních oblastech.
- Sací a výfukový kanál nainstalujte tak, aby
do něho nevnikl sníh či déšť. - Venkovní
jednotku je třeba nainstalovat tak, aby
nepřišla do přímého styku se sněhem. Pokud
se sníh nahromadí a přimrzne na sacím
otvoru vzduchu, může dojít ke špatné
činnosti systému. Ve sněhových oblastech je
třeba na systém namontovat ochrannou
stříšku.
- Pokud je jednotka nainstalována v oblasti s
vysokým výskytem sněhových srážek,
namontujte venkovní jednotku na instalační
konzolu výš o 50 cm, než jsou průměrné
(roční) sněhové srážky.
- Pokud dojde k nahromadění sněhu na horní
části venkovní jednotky do výšky nad 10 cm,
tento sníh vždy odstraňte.
ČEŠTINA
42
ČEŠTINA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising