LG | LSR100 | User manual | LG LSR100 Instrukcja obsługi

LG LSR100 Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
LODÓWKO - ZAMRAŻARKA
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do
niej sięgnąć.
www.LGSIGNATURE.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub
treści mogą różnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA........................................4
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....................... 4
Utylizacja starego urządzenia.................................................................... 13
INSTALACJA...........................................................................14
Przegrody.................................................................................................. 14
Uwagi dotyczące przemieszczania i transportu......................................... 15
Uwagi dotyczące instalacji......................................................................... 15
Wymiary i ilość wolnego miejsca............................................................... 16
Temperatura otoczenia.............................................................................. 16
Demontaż drzwi......................................................................................... 17
Ponowny montaż drzwi.............................................................................. 19
Regulacja wysokości drzwi........................................................................ 19
Podłączanie linii doprowadzającej wodę
(tylko dla modeli z instalacją doprowadzania wody).................................. 21
UŻYTKOWANIE.......................................................................22
Elementy i funkcje..................................................................................... 22
Uwagi dotyczące pracy urządzenia........................................................... 26
Korzystanie z panelu sterowania............................................................... 28
Korzystanie z dystrybutora wody............................................................... 29
Funkcja InstaView..................................................................................... 31
Funkcja Auto Open Door (automatycznego otwierania drzwi)................... 32
Funkcja Auto Open Drawer (automatycznego otwierania szuflady)��������� 33
Sugestie dotyczące powiększenia przestrzeni użytkowej......................... 33
Pojemnik CustomChill............................................................................... 34
Korzystanie z Wody i Dystrybutora Lodu................................................... 35
Automatyczne urządzenie do wytwarzania lodu (kostkarka)..................... 36
Wyjmowanie pojemnika na lód.................................................................. 36
Pozostałe funkcje...................................................................................... 38
FUNKCJE SMART..................................................................39
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ..................................................... 39
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™................................................... 41
KONSERWACJA.....................................................................43
Uwagi dotyczące czyszczenia................................................................... 43
Wymiana filtra świeżego powietrza........................................................... 44
Czyszczenie koszyka drzwiowego............................................................ 45
Czyszczenie półki...................................................................................... 46
Czyszczenie szuflady na warzywa............................................................ 46
Czyszczenie szuflady zamrażalnika.......................................................... 48
Czyszczenie wspornika szuflady............................................................... 49
Czyszczenie zasobnika wody.................................................................... 49
Wymiana Filtra Wody (tylko dla modeli z doprowadzeniem wody)����������� 50
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW........................................52
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„UWAGA” opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków
ostrożności obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
•To
• urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i
wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
4
PL
•Jeśli
•
urządzenie jest wyposażone w blokadę (tylko niektóre kraje),
należy trzymać klucz poza zasięgiem dzieci.
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i
doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z
urządzeń chłodniczych.
Montaż
•Urządzenie
•
musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwie lub większą liczbę osób.
•Upewnić
•
się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz, że wtyk
uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z
wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać
w centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być
podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
•Jeśli
•
przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Nie
•
podłączać urządzenia do rozgałęźnika, który nie ma
(zamontowanego) przewodu zasilającego. W przeciwnym razie
może dojść do pożaru.
•Nie
•
wolno modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego.
5
PL
•Unikać
•
stosowania przedłużaczy lub przystawek. Urządzenie
należy podłączyć do dedykowanej linii zasilania zabezpieczonej
osobnym bezpiecznikiem.
•Nie
•
należy stosować rozgałęźnika, który jest nieprawidłowo
uziemiony. W przypadku użycia rozgałęźnika należy dopilnować,
aby był dostosowany do obciążenia odpowiedniego dla urządzenia
lub wyższego. Nie należy również podłączać innych urządzeń do
rozgałęźnika. Niespełnienie tego wymagania może spowodować
porażenie prądem lub pożar z powodu przegrzania rozgałęźnika.
W przypadku zadziałania bezpiecznika zasilanie może zostać
odcięte.
•Zainstalować
•
urządzenie w miejscu, w którym łatwo wyjąć wtyczkę
z gniazda.
•Należy
•
dołożyć wszelkich starań, aby wtyczka nie była zwrócona
przewodem do góry oraz, aby urządzenie nie opierało się
o wtyczkę.
•Zainstalować
•
urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
•Nie
•
instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych,
takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr lub deszcz oraz
temperatury poniżej zera stopni Celsjusza.
•Nie
•
umieszczać urządzenia w miejscu bezpośredniego
oddziaływania promieni słonecznych ani ciepła generowanego
przez inne urządzenia, takie jak piekarniki czy grzejniki.
•Należy
•
dołożyć wszelkich starań, aby nie odsłonić tylnej części
urządzenia podczas instalacji.
•Należy
•
dołożyć wszelkich starań, aby podczas montażu lub
demontażu nie doszło do upuszczenia drzwi urządzenia.
•Należy
•
dołożyć wszelkich starań, aby nie przedziurawić, rozbić,
ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas montażu lub
demontażu drzwi urządzenia.
•Nie
•
podłączać przejściówek ani innych akcesoriów do gniazda
zasilania.
6
PL
Działanie
•Nie
•
należy stosować urządzenia do celu innego niż domowe
przechowywanie żywności (nie należy stosować np. do
przechowywania materiałów medycznych, eksperymentalnych ani
do transportu).
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Podczas
•
gwałtownej burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub gdy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
•Nie
•
wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących
urządzeniem mokrymi rękami.
•Nie
•
należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•W
• przypadku, gdy woda dostanie się do elektrycznych elementów
urządzenia, odłączyć wtyczkę i skontaktować się z centrum
obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
•
należy umieszczać dłoni ani przedmiotów metalowych
wewnątrz obszaru emitującego zimne powietrze, na osłonie, ani
na grzałce uwalniającej ciepło z tyłu urządzenia.
•Nie
•
należy stosować dużej siły ani nacisku na tylną osłonę
urządzenia.
•Nie
•
należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Należy
•
zachować ostrożność przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
urządzenia, gdy w pobliżu są dzieci. Dziecko może zostać
uderzone przez drzwi, co spowoduje u niego obrażenia. Nie
należy dopuszczać, aby ktokolwiek huśtał się na drzwiach, gdyż
może spowodować to przewrócenie się urządzenia oraz poważne
obrażenia.
•Nie
•
wolno zamykać dzieci w urządzeniu. Uwięzione w urządzeniu
dziecko może się udusić.
•Nie
•
umieszczać na urządzeniu ciężkich ani delikatnych
przedmiotów, pojemników z płynem, substancji łatwopalnych,
produktów palnych (świece, lampy itp.) ani urządzeń emitujących
ciepło (palniki, grzejniki itp.).
7
PL
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego
itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilacza. Należy
za to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. W urządzeniu
zastosowano środek chłodniczy (izobutan, R600a). Choć
zastosowano niewielką ilość gazu, wciąż, ma on właściwości
palne. Wyciek gazu podczas transportu, montażu lub eksploatacji
urządzenia przy kontakcie z iskrą może spowodować pożar,
wybuch i obrażenia ciała.
•W
• pobliżu urządzenia nie należy stosować ani przechowywać
substancji palnych (eter, benzen, alkohol, chemikalia, LPG, palny
aerozole, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki
itp.).
•W
• przypadku wykrycia nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu
emitowanego z urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę
od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG
Electronics.
•Kostkarkę
•
i dystrybutor wody napełniać jedynie wodą pitną.
Konserwacja
•Przed
•
rozpoczęciem mycia urządzenia lub wymiany lampy
wewnątrz urządzenia odłączyć przewód zasilania.
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę
do gniazda.
•Nie
•
wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazda.
•Czyszcząc
•
wnętrze i powierzchnie zewnętrzne urządzenia, nie
rozpylać wody ani nie używać innych substancji (pasta do zębów,
alkohol, rozpuszczalnik, benzen, płyny łatwopalne, substancje
żrące itp.).
•Do
• czyszczenia urządzenia nie należy używać szczotek, szmatek
ani gąbek o ostrej powierzchni lub wykonanych z domieszką
włókien metalowych.
8
PL
•Urządzenie
•
może być demontowane, naprawiane i poddawane
przeróbkom wyłącznie przez uprawniony personel centrum
serwisowego LG Electronics. W przypadku przenoszenia i
instalacji urządzenia w nowej lokalizacji należy skontaktować się z
centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
•
należy stosować suszarki do włosów do wysuszenia wnętrza
urządzenia ani umieszczać wewnątrz świeczki w celu pozbycia się
zapachu.
•Nie
•
należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych
środków w celu przyspieszania rozmrażania.
Utylizacja
•Utylizując
•
urządzenie, należy zdjąć osłonę drzwi, pozostawiając
półki i kosze. Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
•Opakowania
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
Bezpieczeństwo techniczne
•Należy
•
dbać, by otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i w
jego wnętrzu nie zostały niczym zablokowane.
•Nie
•
należy stosować urządzeń elektryczych wewnątrz schowków
na produkty spożywcze, chyba że są dopuszczone do takiego
stosowania przez producenta urządzenia.
•Środek
•
chłodniczy oraz gaz izolacyjny użyte w urządzeniu można
utylizować wyłącznie w sposób zgodny z właściwymi dla takich
produktów procedurami. Przed utylizacją należy skonsultować się
z serwisantem lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
9
PL
•Środek
•
chłodniczy wyciekający z rur może ulec zapłonowi lub
wywołać wybuch.
•Ilość
•
środka chłodniczego zastosowana w urządzeniu podana jest
na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz urządzenia.
•Nie
•
wolno włączać urządzenia noszącego jakiekolwiek ślady
uszkodzenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
•Urządzenie
•
przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie
domowym i podobnych warunkach. Nie należy użytkować
urządzenia w celach komercyjnych lub cateringowych ani w
zastosowaniach mobilnych przykładowo w samochodzie lub łodzi.
•W
• urządzeniu nie należy przechowywać materiałów wybuchowych,
takich jak puszki aerozolowe zawierające palny materiał pędny.
Ryzyko pożaru i materiały łatwopalne
Symbol ten wskazuje materiały łatwopalne, które
mogą ulec zapłonowi i spowodować pożar, jeśli nie
zostanie zachowana odpowiednia ostrożność.
•To
• urządzenie zawiera niewielką ilość czynnika chłodniczego
R600a (izobutan), który jest palny. Podczas transportu i montażu
urządzenia należy uważać, aby żadna część obwodu zamrażania
nie została uszkodzona.
•W
• przypadku wykrycia wycieku należy zlikwidować źródła
otwartego ognia i inne potencjalne źródła zapłonu oraz wietrzyć
przez kilka minut pomieszczenie, w którym jest urządzenie. Aby
uniknąć wytworzenia palnej mieszaniny gazów z powietrzem
w przypadku wystąpienia wycieku środka chłodniczego, wielkość
pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie powinna
odpowiadać ilości zastosowanego środka chłodniczego. Na każde
8 g środka R600a zastosowanego w urządzeniu powinien
przypadać 1 m² pomieszczenia.
•Podczas
•
ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód
zasilania nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
•Nie
•
należy umieszczać z tyłu urządzenia rozgałęźnika lub źródeł
zasilania, które nie są prawidłowo uziemione.
10
PL
UWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego
funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu
podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych
środków ostrożności obejmujących poniższe:
Montaż
•Nie
•
należy przechylać urządzenia, aby je pociągnąć lub popchnąć
podczas transportu.
•Przemieszczając
•
urządzenie, należy uważać, aby nie przyciąć
dłoni lub stopy.
Działanie
•Nie
•
wolno dotykać zmrożonej żywności ani metalowych części w
zamrażalniku mokrymi lub wilgotnymi dłońmi. Może dojść do
pojawienia się odmrożeń.
•Nie
•
umieszczać szklanych pojemników, butelek lub puszek
(szczególnie tych z napojami gazowanymi) w zamrażalniku, na
półkach lub w pojemniku na lód, jeśli będą narażone na
temperaturę zamarzania.
•Hartowane
•
szkło w przedniej części drzwi urządzenia lub półki
mogą ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia. W przypadku
uszkodzenia, nie wolno dotykać ich mokrymi rękoma, ponieważ
może dojść do obrażeń.
•Nie
•
umieszczać ciężkich przedmiotów na górze door in door.
•Nie
•
używać Door in Door (System Door in Door) jako deski do
krojenia i upewnić się, że nie jest zadrapana przez ostre
narzędzie, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
•Nie
•
wieszać na drzwiach urządzenia i komory do przechowywania,
na półkach drzwi ani na drzwiach w drzwiach ani nie opierać się.
•Nie
•
wolno przechowywać zbyt dużej liczby butelek z wodą lub
pojemników na naczynia w koszykach na drzwiach. Koszyk może
pęknąć i może dojść do obrażenia dłoni.
11
PL
•Żywność
•
należy przechowywać odpowiednio uporządkowaną.
•Należy
•
uniemożliwić zwierzętom dostęp do przewodu zasilania
oraz węża doprowadzającego wodę.
•Nie
•
należy stosować dużej siły do otwierania i zamykania drzwi
urządzenia.
•Jeśli
•
zawiasy drzwi produktu są uszkodzone lub działają
nieprawidłowo, należy zaprzestać użytkowania urządzenia i
skontaktować się z centrum serwisowym LG Electronics.
•Nie
•
wolno uszkodzić obwodu rozmrażania.
•Nie
•
należy umieszczać innych urządzeń elektrycznych (takich jak
grzejnik lub telefon komórkowy) wewnątrz urządzenia.
•Nie
•
wolno czyścić szklanych półek za pomocą ciepłej wody, gdy
półki są zimne. W przypadku bardzo nagłej zmiany temperatury
może dojść do ich pęknięcia.
•Nie
•
wolno spożywać zmrożonej żywności bezpośrednio po jej
wyciągnięciu z zamrażarki.
•Nie
•
wolno umieszczać dłoni w mechanicznych częściach
automatycznego urządzenia do wytwarzania lodu (kostkarki),
takich jak pojemnik na lód lub dozownik lodu.
•Dozując
•
lód, nie należy zbierać go do naczyń kryształowych lub
wyrobów porcelanowych.
•Nie
•
wolno usuwać osłony automatycznej kostkarki. Dotykanie
dowolnej mechanicznej części automatycznej kostkarki może
spowodować obrażenia.
•Otwierając
•
drzwi urządzenia, należy uważać, aby nie przyciąć
dłoni lub stopy.
•Nie
•
otwierać drzwi urządzenia, gdy są otwarte drzwi w drzwiach,
ani nie otwierać drzwi w drzwiach, gdy są otwarte drzwi
urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
drzwi w drzwiach.
12
PL
Konserwacja
•Nie
•
wkładać odwrotnie półek. Półki mogą spaść i przyczynić się
do powstania obrażeń.
•Aby
•
rozmrozić urządzenie, należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta LG Electronics.
•Podczas
•
dłuższego braku zasilania należy usunąć lód z pojemnika
w zamrażarce.
•Linię
•
doprowadzania wody (tylko modele z instalacją
doprowadzania wody) należy podłączyć wyłącznie do źródeł wody
pitnej. W przeciwnym razie zanieczyszczenia znajdujące się w
wodzie mogą powodować choroby.
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty
elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów
komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków
dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego
użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne
wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować
się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o
najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu
gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.
lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe
(plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”.
13
INSTALACJA
PL
Przegrody
Klucz płaski typ 1
Klucz płaski typ 2
Instrukcja obsługi
Filtr wody
••Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.
14
PL
Uwagi dotyczące
przemieszczania i transportu
••Wyjąć żywność z urządzenia. Następnie
transportować urządzenie wyłącznie po
zabezpieczeniu kruchych części, takich jak
półki oraz uchwyty za pomocą taśmy. W
innym przypadku może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
••Wyjąć wtyczkę z gniazda i zawiesić na haku
znajdującym się w tylnej górnej części
urządzenia. W innym przypadku może dojść
do uszkodzenia wtyczki lub porysowania
podłogi.
••Urządzenie powinno być transportowane
przez dwie lub większą liczbę ludzi.
Upuszczenie urządzenia, które jest bardzo
ciężkie, może spowodować obrażenia lub
awarię urządzenia.
••Podczas transportu urządzenia na dużą
odległość urządzenie musi pozostawać w
pionie. Upadek urządzenia może doprowadzić
do jego wadliwego działania. Nie wolno
transportować leżącego urządzenia, ponieważ
taka pozycja może powodować nieprawidłową
cyrkulację czynnika chłodniczego po
przywróceniu do prawidłowej pozycji.
Uwagi dotyczące instalacji
••Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i
równej posadzce.
−−W wyniku ustawienia urządzenia na
nierównej powierzchni mogą wystąpić
wibracje, hałas oraz ryzyko przewrócenia się
urządzenia i spowodowania obrażeń. Może
także dojść do nieprawidłowego zamykania
się drzwi oraz przenikania wilgoci do
urządzenia w trakcie jego pracy.
−−Gdy front urządzenia nie jest
wypoziomowany, należy wyregulować
przednie nóżki do wypoziomowania. W
wyjątkowo trudnych przypadkach może być
konieczne podłożenie cienkiej listwy.
••Należy unikać ustawiania urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim
nasłonecznieniu lub wilgotnym miejscu.
••Podłączyć przewód zasilania (lub wtyczkę) do
gniazda. Do gniazda nie należy podłączać już
innych urządzeń.
••Po podłączeniu przewodu zasilania (lub
wtyczki) do gniazda odczekać 2-3 godziny
przed umieszczeniem żywności w urządzeniu.
W przypadku umieszczenia żywności przed
schłodzeniem się urządzenia, żywność może
się zepsuć.
••Po zamontowaniu urządzenia podłączyć
wtyczkę do gniazda zasilania. Przed
przeniesieniem lub utylizacją urządzenia
odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
15
PL
Wymiary i ilość wolnego
miejsca
Zbyt mała odległość od sąsiadujących
elementów może obniżyć skuteczność
chłodzenia i zwiększyć pobór energii
elektrycznej. Podczas montażu urządzenia
pozostawić ponad 50 mm wolnego miejsca od
każdej ze ścian.
A
D
F
B
••Urządzenie jest przeznaczone do działania w
ograniczonym zakresie temperatur otoczenia,
w zależności od strefy klimatycznej. Nie
stosować urządzenia w temperaturach
wykraczających poza ustalone wartości
graniczne.
••Na temperaturę wewnętrzną wpływ mają:
lokalizacja urządzenia, temperatura otoczenia,
częstotliwość otwierania drzwi itd.
••Klasę klimatyczną podano na etykiecie
znamionowej.
E
Klasa klimatyczna
G
C
A
B
C
D
E
F
G
16
Temperatura otoczenia
Rozmiar
912 mm
1784 mm
754 mm
23 mm
731 mm
1110 mm
1700 mm
SN (rozszerzona
umiarkowana)
N (umiarkowana)
ST (subtropikalna)
T (tropikalna)
Zakres temperatur
otoczenia (ºC)
+10 - +32
+16 - +32
+16 - +38
+16 - +43 / +10 - +43*
*Australia, Indie, Kenia
UWAGA
••Urządzenia z oznaczeniami od SN do T są
przystosowane do użytkowania w
temperaturze otoczenia od 10 ºC do 43 ºC.
PL
Demontaż drzwi
3
Zdjąć pokrywę i wyciągnąć wąż dopływowy
(1). Odłączyć wszystkie wiązki przewodów
elektrycznych (2).
4
Obrócić dźwignię zawiasu w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (1). Wyjąć górny zawias (2) z
zaczepu dźwigni.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność
przeniesienia urządzenia przez wąskie
przejście, zaleca się demontaż drzwi.
OSTRZEŻENIE
••Przed instalacją lub serwisem urządzenia
odłączyć przewód zasilający, bezpiecznik
domowy lub wyłącznik nadprądowy.
Niewykonanie tego zalecenia może skutkować
śmiercią, pożarem lub porażeniem
elektrycznym.
Jeżeli drzwi wejściowe są zbyt wąskie dla
urządzenia, należy zdemontować drzwi i
przenieść urządzenie na boku.
[Lewe drzwi lodówki]
1
Dopływ wody jest podłączony do złącza w
prawym górnym rogu na tylnej ścianie
lodówki. Wyjąć pierścień w miejscu
połączenia. Przytrzymać złącze dopływu
wody i delikatnie nacisnąć kołnierz, aby
odłączyć wąż dopływowy, jak pokazano na
rysunku (1).
(1)
kołnierz
Zaczep dźwigni zawiasu
(1)
(2)
UWAGA
••Wyjmując zawias z zaczepu, należy uważać,
aby nie upuścić drzwi.
5
Wyjąć dźwignię zawiasu uderzając w jej
koniec w kierunku zewnętrznej krawędzi
szafki.
UWAGA
••Odłączenie dopływu wody jest konieczne tylko
w przypadku demontażu lewych drzwi lodówki.
2
Wykręcić śruby z pokrywy zawiasu w górnej
części lodówki. Za pomocą wkrętaka
płaskiego podważyć zaczep (niewidoczny) z
boku pokrywy na jej dolnej krawędzi.
UWAGA
••Wyjmując zawias z zaczepu, należy uważać,
aby nie upuścić drzwi.
17
PL
3
UWAGA
Uchwyt
zaciskowy
Wąż
dopływowy
Obrócić dźwignię zawiasu w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara (1). Wyjąć górny zawias (2) z
zaczepu dźwigni.
Oznaczenie
Zaczep dźwigni zawiasu
Zacisk
••Wsunąć ostrożnie wąż dopływowy, aby
widoczne było tylko jedno oznaczenie.
UWAGA
(Prawidłowo)
••Wyjmując zawias z zaczepu należy uważać,
aby nie upuścić drzwi.
(Nieprawidłowo)
4
Unieść drzwi ze sworznia środkowego
zawiasu i zdjąć je.
••Pociągnąć za wąż dopływowy, aby sprawdzić,
czy jest prawidłowo podłączony.
[Prawe drzwi lodówki]
1
Wykręcić śruby z pokrywy zawiasu w górnej
części lodówki. Za pomocą wkrętaka
płaskiego podważyć zaczep (niewidoczny) z
boku pokrywy na jej dolnej krawędzi.
UWAGA
••Położyć drzwi wewnętrzną stroną do góry na
powierzchni niepowodującej zarysowań.
[Drzwi zamrażarki]
2
18
Odłączyć wiązkę przewodów elektrycznych
(1).
1
Wymontować dwie śruby zawiasu.
PL
2
Obrócić zawias obracającym się końcem do
góry, aby umożliwić wymontowanie drzwi.
Unieść drzwi ze sworznia dolnego zawiasu i
zdjąć je.
Ponowny montaż drzwi
Montować w odwrotnej kolejności do procedury
demontażu po przeniesieniu urządzenia przez
drzwi wejściowe.
Regulacja wysokości drzwi
[Wysokość drzwi lodówki]
3
Wykręcić śrubę mocującą pokrywę dolnego
zawiasu i zdjąć pokrywę.
Otworzyć drzwi lodówki i za pomocą klucza
płaskiego typu 1 obrócić śrubę zawiasu drzwi,
jak pokazano na rysunku.
Różnica wysokości
Drzwi lodówki
(2)
4
Drzwi zamrażalnika
(1)
Odłączyć wszystkie wiązki przewodów
elektrycznych.
[Wysokość drzwi zamrażarki]
[Metoda1]
Otworzyć drzwi zamrażarki i za pomocą klucza
płaskiego typu 1 obrócić śrubę zawiasu drzwi,
jak pokazano na rysunku.
5
Wymontować drzwi, unosząc je ze sworznia
dolnego zawiasu.
Drzwi zamrażalnika
Różnica wysokości
Dolny zawias
19
PL
UWAGA
••Odchylając urządzenie do tyłu, aby poluzować
śrubę w dolnej części, co najmniej dwie osoby
powinny trzymać za uchwyty w dolnej i górnej
tylnej części urządzenia.
[Metoda2]
Po otworzeniu drzwi lodówki założyć klucz
płaski typu 2 na nakrętkę śruby regulacji
wysokości i obracać do wypoziomowania.
Podnoszenie drzwi
Opuszczanie drzwi
Listwa drzwiowa i funkcja Auto
Open Door
Włożenie żywności do pojemników drzwiowych
może spowodować nieznaczne opadanie drzwi,
tym samym uniemożliwiając prawidłowe
działanie funkcji automatycznego otwierania
drzwi lub zamknięcie listwy drzwiowej.
Jeśli listwa w lewych drzwiach lodówki nie
zamyka się ani nie otwiera prawidłowo lub
prawe drzwi pozostają otwarte po użyciu funkcji
automatycznego otwierania drzwi, należy
postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami.
1
Należy upewnić się, że obie nóżki
poziomujące są w pełni wysunięte i stykają
się z podłogą.
2
Należy postępować zgodnie z instrukcjami
w części Regulacja drzwi w celu
podniesienia lewych drzwi lodówki, aż do
prawidłowego zadziałania listwy drzwiowej.
3
Wyregulować prawe drzwi lodówki, aby
ustawić je na tej samej wysokości co drzwi
lewe.
UWAGA
••W przypadku całkowitego poluzowania obu
śrub regulacji wysokości należy podeprzeć
urządzenie od spodu. Dzięki temu drzwi nie
będą opadać na skutek obciążenia
wywołanego przez przechowywane produkty
spożywcze.
20
PL
Podłączanie linii
doprowadzającej wodę (tylko
dla modeli z instalacją
doprowadzania wody)
UWAGA
Akcesoria
1
Zdjąć zaślepkę złącza węża dopływowego
w tylnej części lodówki.
2
Podłączyć przewód montażowy do złącza.
Filtr wody
Rura doprowadzająca
wodę
Wymogi w zakresie
doprowadzenia wody
W celu pracy dystrybutora wody wymaga się
doprowadzenia zimnej wody pod ciśnieniem
pomiędzy 138 kPa a 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²).
W przypadku, gdy lodówka jest instalowana w
miejscu, gdzie dostępne jest niskie ciśnienie
wody (poniżej 138 kPa) można zainstalować
pompę wspomagającą, rekompensującą niskie
ciśnienie.
W przypadku podłączenia systemu filtracyjnego
odwróconej osmozy do instalacji zimnej wody,
ciśnienie wody niezbędne dla instalacji
odwróconej osmozy wynosi 138 kPa do 827
kPa (1.4~8.4 kgf/cm²)
OSTRZEŻENIE
••Przed podłączeniem linii wody należy
odłączyć urządzenie od prądu. W innym
przypadku może dojść do porażenia prądem.
••Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do linii
wody zimnej. W innym przypadku może dojść
do wadliwej pracy filtra wody. Młot wodny
(uderzanie wody w rurach) w instalacji
wewnętrznej może spowodować uszkodzenie
części urządzenia i, w konsekwencji, do
wycieku wody i zalania.
••Podłączenia do linii wody może wykonać
wyłącznie wykwalifikowany hydraulik zgodnie
z lokalnym prawem i przepisami w zakresie
jakości wody.
••Instalacja wodna nie jest przedmiotem
gwarancji udzielanej na urządzenie.
Podłączanie do urządzenia
Sprawdzanie złącza wody
1
Włączyć doprowadzanie wody i włączyć
urządzenie. Uważnie sprawdzić wszystkie
łączniki pod kątem wycieków ze słabo
zamontowanych węży.
2
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Water
Filter przez 3 sekundy. Powyższa czynność
resetuje ikonkę Wymiana Filtra.
Aktywowano nowy filtr wody.
3
Umieścić filiżankę pod dystrybutorem wody
w celu sprawdzenia, czy woda przepływa
przez urządzenie.
4
Sprawdzić ponownie rurę połączeniową i
złącza pod kątem wycieków.
21
UŻYTKOWANIE
PL
Elementy i funkcje
2
1
3
4
4
1 Panel sterowania dystrybutora wody
Wyświetla tryby kostkarki i dystrybutora wody wraz ze stanem filtra wody.
2 System drzwi w drzwiach z funkcją InstaViewTM
Drzwi w drzwiach z funkcją InstaViewTM zapewniają łatwy dostęp do najczęściej używanych
produktów spożywczych.
3 Panel sterowania
Ustawianie temperatury w zamrażarce i lodówce.
4 Czujnik funkcji Auto Open Door
Prawe drzwi lodówki otwierają się automatycznie po umieszczeniu stopy w pobliżu czujnika
ruchu, znajdującego się w dolnej części lodówki.
••Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.
22
PL
1
2
4
3
4
5
6
1 Jednostka Diagnostyczna SMART
Skorzystać z omawianej funkcji w trakcie kontaktu z biurem obsługi klienta LG Electronics w celu
zapewnienia pomocy w zakresie dokładnego badania nietypowej pracy urządzenia lub jego
awarii.
2 Fresh Filter (filtr świeżego powietrza)
••Służy ona do eliminacji zapachów w lodówce.
3 Regulowana półka lodówki
Półki mają możliwość regulacji w celu dopasowania do potrzeb użytkownika.
4 Szuflada na warzywa
Miejsce, w którym przechowywane są owoce i warzywa, dzięki czemu pozostają bardzo długo
świeże.
5 Pojemnik CustomChill
Ten pojemnik służy do przechowywania mięsa, ryb, nabiału, napojów i innych produktów, które
powinny być schłodzone.
6 Chowana tacka
Służy do przechowywania niewielkich produktów, które pozostają świeże dłużej niż podczas
przechowywania na półce, oraz do rozmrażania zamrożonych produktów.
23
PL
7
8
9
8
10
8
9
11
7 Automatyczne urządzenie do wytwarzania lodu (kostkarka)
Służy do automatycznego wytwarzania i przechowywania lodu.
8 Kosz drzwiowy lodówki
Tu przechowywane są niewielkie produkty żywnościowe, napoje i sosy.
9 Kosz systemu InstaView Door in DoorTM
Miejsce, w którym przechowywane są często wyjmowane produkty żywnościowe, takie jak
napoje czy przekąski.
10 Ruchomy pojemnik
Ruchomy pojemnik z możliwością regulacji położenia w pionie.
11 Listwa drzwiowa
Uniemożliwia wydostawanie się zimnego powietrza z lodówki.
UWAGA
••Aby zmniejszyć ryzyko zadrapania drzwi lub uszkodzenia środkowej listwy drzwiowej, należy
zawsze sprawdzać, czy listwa jest złożona.
24
PL
1
2
1)
1
2
(1)
2)
3
3
1 Auto Open Drawer (automatycznego otwierania szuflady)
Służy do długoterminowego przechowywania mrożonych produktów.
Szuflada 1)
••Tu należy przechowywać małe zapakowane mrożonki lub produkty często wykorzystywane.
Aby uzyskać więcej przestrzeni, należy wyjąć szuflady.
Szuflada 2)
••Pozwala zachować świeżość mrożonych produktów na dłużej.
2 Kosz drzwiowy zamrażarki
Miejsce przeznaczone na małe opakowania z zamrożoną żywnością.
••W takich koszykach nie należy przechowywać lodów lub żywności, która ma być
przechowywana przez dłuższy okres.
3 Czujnik Auto Open Drawer (automatycznego otwierania szuflady)
Szuflady zamrażarki otwierają się automatycznie, gdy kąt otwarcia drzwi wynosi co najmniej 85
stopni.
UWAGA
••Sekcja dwugwiazdkowa (
) koszyka lub szuflady może być używana do przechowywania
lodu i żywności w temp od -12 °C do -18 °C przez krótki okres.
••Komory na mrożone produkty oznaczone dwiema gwiazdkami są przeznaczone do
przechowywania mrożonek i lodów oraz do produkcji lodów i kostek lodu.
••Komory oznaczone dwiema gwiazdkami nie są przeznaczone do zamrażania świeżych produktów.
••Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta najpierw na najwyższej półce zamrażarki(1)
25
PL
Uwagi dotyczące pracy
urządzenia
••Zbiornika na schłodzoną wodę nie wolno
wykorzystywać do przechowywania innych
płynów niż woda pitna.
••Należy pamiętać, że w przypadku
niedomknięcia drzwi, w warunkach wysokiej
wilgotności w porze letniej lub jeżeli drzwi
zamrażalnika są często otwierane, może
tworzyć się szron.
••Upewnić się, że między żywnością
przechowywaną na półce lub w koszyku w
drzwiach jest wystarczająco dużo miejsca, aby
całkowicie zamknąć drzwi lodówki.
••Pozostawianie otwartych drzwi przez dłuższy
czas może prowadzić do znacznego wzrostu
temperatury w komorach urządzenia.
••Nie należy zbyt często otwierać drzwi
urządzenia.
••Lampa LED jest przeznaczona do oświetlania
urządzeń i nie jest dostosowana do
oświetlania pomieszczeń domowych.
••Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste
przez długi czas, należy je wyłączyć,
rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić
otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się
pleśni w urządzeniu.
26
Sugestie dotyczące oszczędzania
energii
••Upewnić się, że między przechowywanymi
produktami jest wystarczająco dużo miejsca.
Dzięki temu zimne powietrze cyrkuluje
prawidłowo, co obniża koszty energii
elektrycznej.
••Gorącą żywność można przechowywać
dopiero po jej wystygnięciu w celu
zapobiegania procesom skraplania lub
szronienia.
••Przechowując żywność w zamrażarce należy
ustawić temperaturę zamrażarki na
temperaturę niższą niż temperatura
wyświetlana na urządzeniu.
••Nie należy ustawiać temperatury urządzenia
niższej niż wymagana. W normalnym klimacie,
do tworzenia lodu należy ustawić temperaturę
zamrażarki na -18 °C lub niższą.
••Nie umieszczać żywności w pobliżu czujników
temperatury. Zachować od niech dystans co
najmniej 3 cm.
••Należy zauważyć, że wzrost temperatury po
rozmrażaniu musi odbywać się w
dopuszczalnym zakresie wskazanym w
specyfikacjach urządzenia. Jeżeli użytkownik
chce zminimalizować wpływ procesu na
żywność ze względu na wzrost temperatury,
należy kilkukrotnie owinąć przechowywaną
żywność.
••Automatyczny system rozmrażania zapobiega
gromadzeniu się lodu w urządzeniu w
standardowych warunkach działania.
PL
Efektywne przechowywanie
żywności
••Należy przechowywać mrożoną i schłodzoną
żywność wewnątrz szczelnie zamkniętych
pojemników.
••Przed rozpoczęciem przechowywania
żywności w urządzeniu należy sprawdzić datę
ważności oraz informacje na etykiecie
(instrukcje przechowywania).
••Nie należy przechowywać żywności przez
długi czas (dłużej niż 4 tygodnie), jeżeli łatwo
ulega ona zepsuciu w niskiej temperaturze.
••Umieścić żywność zamrożoną i schłodzoną w
lodówce lub zamrażarce od razu po jej
zakupieniu.
••Surowe mięso i ryby należy przechowywać w
lodówce w odpowiednich pojemnikach tak,
aby nie stykały się i nie skapywały na inne
produkty.
••Unikać ponownego mrożenia żywności, która
uległa całkowitemu rozmrożeniu. Ponowne
zamrożenie żywności, która uległa
całkowitemu rozmrożeniu obniża jej walory
smakowe i odżywcze.
••Nie owijać ani nie przechowywać warzyw w
gazecie. Nadruki w gazecie i inne obce
substancje mogą przenikać do żywności i ją
skazić.
••Urządzenia nie należy przepełniać. Należy
wypełniać nie więcej niż 70 % dostępnej
przestrzeni. W przepełnionym urządzeniu
zimne powietrze nie może prawidłowo
cyrkulować.
••Przed przechowywaniem należy schłodzić
gorące produkty. Jeśli w urządzeniu będzie
zbyt dużo ciepłej żywności, temperatura w
jego wnętrzu wzrośnie, co może negatywnie
wpłynąć na inne przechowywane produkty.
••W przypadku ustawienia zbyt niskiej
temperatury dla produktów żywnościowych
mogą one zamarznąć. Nie ustawiać
temperatury niższej niż temperatura
wymagana do prawidłowego przechowywania
żywności.
••Urządzenie należy utrzymywać w czystości.
••Jeśli urządzenie jest wyposażone w komory
schładzania, nie przechowywać w nich
warzyw ani owoców o wysokiej zawartości
wody, ponieważ może ona zamarznąć w
wyniku niskiej temperatury.
••W razie awarii sieci zasilania należy
skontaktować się z dostawcą energii i
zapytać, jak długo potrwa przerwa.
−−Podczas awarii zasilania należy unikać
otwierania drzwi urządzenia.
−−Po przywróceniu zasilania sprawdzić stan
żywności.
Maksymalna zdolność zamrażania
••Funkcja Ekspresowego Mrożenia umożliwia
zamrażarce osiągnięcie jej pełnej wydajności.
Zasadniczo urządzenie potrzebuje 7 godzin,
niemniej jednak automatycznie wyłączy się po
zadanym czasie i może w dowolnym czasie
zostać wyłączone ręcznie.
••W celu uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza
należy umieścić wszystkie części wewnętrzne
takie jak kosze, szuflady i półki.
27
PL
Korzystanie z panelu sterowania
Jednostki i funkcje
5.532 mm
1 * Wi-Fi
••Ta funkcja służy do połączenia urządzenia
z domową siecią Wi-Fi.
2 * Lock (blokada)
••Umożliwia zablokowanie przycisków
panelu sterowania.
3 Auto Door (drzwi automatyczne)
••Ten przycisk służy do włączania funkcji
automatycznych drzwi.
4 Auto Drawer (szuflada automatyczna)
••Ten przycisk służy do włączania funkcji
Auto Drawer (automatycznej szuflady).
5 Fridge Temperature (temperatura
lodówki)
••Ta funkcja służy do regulowania
temperatury docelowej w zamrażarce.
••Przytrzymać przycisk Fridge
Temperature (temperatura w lodówce)
przez co najmniej 3 sekundy, aby
skonfigurować ustawienia funkcji Fresh
Keeper (utrzymywania świeżości).
6 Freezer Temperature (temperatura
mrożenia)
••Ustawia docelową temperaturę
zamrażarki.
7 Fresh Filter (filtr świeżego powietrza)
••Ten przycisk służy do włączania funkcji
Fresh Filter (filtr świeżego powietrza).
••Służy ona do eliminacji zapachów w
lodówce.
8 Express Freeze (mrożenie ekspresowe)
••Umożliwia regulację funkcji ekspresowego
mrożenia.
9 Wyświetlana jednostka
Można sprawdzić ustawienia urządzenia.
••Na rysunku przedstawiono ekran
startowy.
••Nacisnąć przyciski 1 ~ 8 , aby wyświetlić
ustawienia każdej funkcji.
••Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.
28
PL
Korzystanie z kostkarki i dystrybutora wody
Jednostki i funkcje
5.532 mm
1 Ice On/Off (kostkarka wł./wył.)
••Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wytwarzania lodu.
4 Crushed (pokruszony)
••Nacisnąć ten przycisk, aby wytwarzać lód
pokruszony.
2 Cubed (kostki)
••Nacisnąć ten przycisk, aby wytwarzać lód
w kostkach.
5 Filtr wody
••Po wymianie filtra nacisnąć i przytrzymać
przycisk Water Filter przez trzy sekundy,
aby zresetować filtr.
3 Water (woda)
••Nacisnąć ten przycisk, aby nalać wody.
6 Measured Fill (dozowanie)
••Funkcja umożliwia dozowanie ustalonej
ilości wody.
29
PL
Uwagi odnośnie obsługi panelu
sterowania
••Panel sterowania włączy się w dowolnym z
następujących przypadków.
−−Gdy zasilanie jest włączone
−−Gdy przycisk został dotknięty
−−Gdy drzwi urządzenia (lodówka, zamrażarka,
drzwi w drzwiach) są otwarte
••Panel sterowania wyłączy się automatycznie
w celu oszczędności energii w dowolnym z
następujących przypadków.
−−Po upływie 1 minuty od włączenia zasilania
−−Jeżeli nie jest wykonywana żadna czynność
przez 20 sekund od naciśnięcia danego
przycisku
−−Po upływie 20 sekund od otwarcia i
zamknięcia drzwi urządzenia (lodówka,
zamrażarka, door in door)
••W przypadku dotknięcia palcem lub muśnięcia
skórą panelu sterowania podczas jego mycia,
może dojść do uruchomienia danej funkcji.
Ustawianie temperatury
Służy do ustawiania temperatury lodówki lub
zamrażarki.
••Nacisnąć przycisk Fridge lub Freezer w celu
wyregulowania temperatury.
••Temperatura początkowa jest ustawiona.
−−Lodówka: 3°C
−−Zamrażarka: -18 °C
••Temperaturę można dostosować.
−−Lodówka: od 0 °C do 7 °C
−−Zamrażarka: od -24 °C do -16 °C
••Faktyczna temperatura wewnętrzna podlega
wahaniom zależnie od stanu żywności, zaś
wskazywana temperatura nastawy jest
temperaturą docelową, a nie faktyczną
temperaturą panującą wewnątrz urządzenia.
30
UWAGA
••Domyślne ustawienie temperatury może się
różnić w zależności od urządzenia.
••Przed rozpoczęciem przechowywania
żywności w urządzeniu odczekać 2-3 godziny
od podłączenia urządzenia do gniazda.
••Urządzenie automatycznie wykrywa usterki
podczas pracy.
••Jeśli usterka zostanie wykryta, urządzenie
przestaje działać, a na wyświetlaczu
wyświetlany jest kod błędu, nawet jeśli
naciskane są przyciski.
••Gdy wystąpi taka sytuacja, nie należy
wyłączać zasilania. Należy za to bezzwłocznie
skontaktować się z centrum obsługi klienta LG
Electronics. Jeśli zasilanie zostanie
wyłączone, technik z centrum obsługi klienta
LG Electronics może mieć trudności ze
zidentyfikowaniem problemu.
Konfiguracja funkcji Fresh Keeper
(utrzymywania świeżości)
Utrzymując temperaturę w lodówce na poziomie
2°C, można ograniczyć psucie się żywności z
powodu zmian temperatury.
Nacisnąć przycisk Fridge Temperature
(temperatura w lodówce) i przytrzymać go przez
3 sekundy. Na panelu sterowania pojawi się
ikona funkcji Fresh Keeper (utrzymywania
świeżości). Można następnie skonfigurować
funkcję Fresh Keeper (utrzymywania świeżości).
••Aby wyłączyć funkcję Fresh Keeper
(utrzymywania świeżości), nacisnąć jeden raz
przycisk Fridge Temperature (temperatura w
lodówce), gdy temperatura w lodówce jest
wyświetlana na panelu sterowania. Jeśli
temperatura nie jest wyświetlana, przytrzymać
przycisk Fridge Temperature (temperatura w
lodówce) przez 3 sekundy.
PL
Ustawianie ekspresowego
mrożenia
Funkcja umożliwia szybkie mrożenie dużej ilości
lodu i żywności.
••Po naciśnięciu przycisku Express Freeze na
panelu sterowania zaświeci się ikona Express
Freeze.
••Kolejne naciśnięcia przycisku pozwalają
włączyć i wyłączyć funkcję.
••Funkcja ekspresowego mrożenia zostaje
automatycznie wyłączona po upływie
określonego czasu.
Funkcja InstaView
Funkcja InstaView drzwi w drzwiach pozwala
sprawdzić ilość najczęściej używanych
produktów (np. napojów i przekąsek) bez
otwierania drzwi lodówki.
Ustawianie i resetowanie blokady
Umożliwia zablokowanie przycisków panelu
sterowania.
••Po naciśnięciu przycisku Lock przez 3
sekundy, na panelu sterowania zaświeci się
ikonka Lock/Unlock. Kolejne naciśnięcia
przycisku pozwalają włączyć i wyłączyć
funkcję.
••Jeśli przy włączonej blokadzie naciśnięty
zostanie inny przycisk, przycisk ten nie
zadziała.
••Jeśli przy włączonej blokadzie naciśnięty
zostanie przycisk inny niż Lock/Unlock, ikona
na panelu sterowania mignie trzy razy.
••W celu zmiany ustawienia, w pierwszej
kolejności należy nacisnąć przycisk Lock
i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy,
aby funkcja ta została wyłączona.
Konfiguracja funkcji Wi-Fi (sieci
bezprzewodowej)
Przycisk Wi-Fi służy do połączenia lodówki z
domową siecią Wi-Fi (w połączeniu z aplikacją
LG SmartThinQ).
••Ikona Wi-Fi pokazuje stan połączenia
sieciowego lodówki. Ikona świeci się, gdy
lodówka jest podłączona do sieci Wi-Fi.
1
Puknąć dwukrotnie w szybkę, aby włączyć
lub wyłączyć oświetlenie LED wewnątrz
drzwi w drzwiach.
2
Oświetlenie LED wyłącza się automatycznie
po 10 sekundach.
••Funkcja InstaView drzwi w drzwiach nie
działa, gdy prawe lub lewe drzwi zamrażarki
są otwarte, dwie sekundy po zamknięciu drzwi
oraz podczas używania kostkarki do lodu.
••Należy pukać w środkową część szybki.
Pukanie w pobliżu krawędzi może nie
spowodować włączenia funkcji InstaView
drzwi w drzwiach.
••Należy zapukać z taką siłą, by usłyszeć
dźwięk pukania.
••Funkcja InstaView drzwi w drzwiach może się
włączyć, gdy w pobliżu lodówki rozlegnie się
głośny dźwięk.
31
PL
Funkcja Auto Open Door
(automatycznego otwierania
drzwi)
Prawe drzwi lodówki otwierają się
automatycznie po umieszczeniu stopy w pobliżu
czujnika ruchu, znajdującego się w dolnej
części lodówki. Funkcja jest niezwykle
przydatna, gdy użytkownik trzyma w obu
dłoniach zakupy i chce otworzyć drzwi lodówki.
Aby włączyć funkcję Auto Open Door
(automatycznego otwierania drzwi), nacisnąć
kilkukrotnie przycisk, wybierając ustawienie ON
(wł.) spośród ustawień Sound Off (dźwięk wył.)
oraz OFF (wył.).
Używanie funkcji Auto Open Door
(automatycznego otwierania
drzwi)
1
2
32
Po włączeniu funkcji Auto Open Door
(automatycznego otwierania drzwi) na
podłodze przy czujniku ruchu wyświetlany
jest komunikat.
Umieścić stopę przed czujnikiem ruchu i
nadepnąć na wyświetlany komunikat.
Otworzą się prawe drzwi lodówki. Jeśli
drzwi otworzą się w zakresie mniejszym niż
20 stopni i nie otwierają się dalej, zamkną
się automatycznie po 3 sekundach.
UWAGA
••Należy umieścić stopę blisko czujnika tak, aby
komunikat był wyświetlany na stopie, a nie na
palcach.
UWAGA
••Jeśli w gospodarstwie domowym znajdują się
dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach
poznawczych, należy wyłączyć funkcję Auto
Open Door (automatycznego otwierania
drzwi). W przeciwnym razie może dojść do
obrażeń ciała w wyniku nieoczekiwanego
otworzenia się drzwi, gdy dzieci/osoby znajdą
się w pobliżu urządzenia.
UWAGA
••Wyświetlany komunikat może być nieczytelny
na niektórych powierzchniach podłogowych,
jednak nie wpływa to na działanie funkcji Auto
Open Door (automatycznego otwierania
drzwi).
••Jeśli powierzchnia podłogowa jest wysoce
odblaskowa (kafelki metalowe, szklane), może
wystąpić usterka czujnika ruchu i funkcja Auto
Open Door (automatycznego otwierania drzwi)
nie będzie działać prawidłowo.
••Odblaskowe przedmioty umieszczone przed
czujnikiem ruchu mogą spowodować
wyświetlenie komunikatu, jednak zniknie on,
gdy nie zostanie wykryty żaden ruch.
••Jeśli zwierzę domowe przejdzie obok osoby
stojącej przed urządzeniem, funkcja
automatycznego otwierania drzwi może zostać
włączona.
PL
Funkcja Auto Open Drawer
(automatycznego otwierania
szuflady)
Sugestie dotyczące
powiększenia przestrzeni
użytkowej
Po włączeniu funkcji Auto Open Drawer
(automatycznego otwierania szuflady) szuflady
w zamrażarce otwierają się automatycznie po
otworzeniu drzwi zamrażarki. Szuflady
zamykają się automatycznie podczas
zamykania drzwi zamrażarki.
Usunięcie wspornika szuflady
Aby zwiększyć przestrzeń w komorze lodówki,
należy usunąć wsporniki szuflad i półki.
Konfiguracja funkcji Auto Open
Drawer (automatycznego
otwierania szuflady)
Nacisnąć przycisk Auto Drawer (szuflada
automatyczna). Gdy funkcja jest włączona, na
wyświetlaczu pojawia się ikona.
Używanie funkcji Auto Open
Drawer (automatycznego
otwierania szuflady)
1
Nacisnąć dźwignie po obu stronach
wspornika szuflady.
2
Trzymając obie dźwignie wciśnięte, unieść
nieco wspornik szuflady i wyjąć go z
prowadnic.
Otworzyć drzwi zamrażarki na co najmniej 85
stopni, aby szuflady otworzyły się
automatycznie. Powoli zamknąć drzwi, aby
szuflady zamknęły się automatycznie.
Ponad 85°
UWAGA
••Nie zamykać ani nie otwierać szuflad ze zbyt
dużą siłą.
••Nie zamykać drzwi zamrażarki ze zbyt dużą
siłą, gdy szuflady są otwarte. W przeciwnym
razie może dojść do obrażeń ciała lub
uszkodzenia produktu.
33
PL
Usunięcie szuflady z zamrażarki
Pojemnik CustomChill
Aby zwiększyć przestrzeń w komorze
zamrażarki, należy usunąć szuflady.
Ten pojemnik służy do przechowywania mięsa,
ryb, nabiału, napojów i innych produktów, które
powinny być schłodzone.
1
Nacisnąć przycisk Auto Drawer (szuflada
automatyczna) na panelu sterowania w celu
dezaktywowania funkcji Auto Open Drawer
(automatycznego otwierania szuflady).
Konfiguracja pojemnika
CustomChill
Wybrać ustawienie temperatury dla pojemnika
CustomChill, naciskając przycisk Select
(wybierz) i przełączając między pozycjami Meat
(mięso), Deli (spożywcze) lub Produce (owoce i
warzywa).
2
Unieść nieco pustą szufladę zamrażarki,
aby usunąć ją z półki.
Szuflada
zamrażalnika
Półka
UWAGA
••Przed wykonaniem powyższych czynności
należy dezaktywować funkcję Auto Open
Drawer (automatycznego otwierania szuflady).
Uważać, aby żywność nie spadła z półki.
••Lekko pociągnąć i popchnąć półkę. Uważać,
aby żywność nie spadła z półki.
••Szuflada zamrażarki może się nie domykać,
jeśli żywność utknęła za szufladą.
••W rozdziale Usunięcie szuflady z zamrażarki
przedstawiono sposób usunięcia pierwszej
szuflady.
1)
34
Temperatura staje się coraz niższa w
następującej kolejności: Produce (owoce i
warzywa) → Deli (spożywcze) → Meat (mięso).
UWAGA
••Warzywa i owoce mogą zamarznąć, jeśli
temperatura w pojemniku CustomChill™ jest
ustawiona do wartości Meat (mięso) lub Deli
(spożywcze).
PL
Korzystanie z Wody i
Dystrybutora Lodu
Za pomocą odpowiedniego przycisku można
wydawać lód w kostkach, wodę i lód kruszony.
••Po naciśnięciu przycisku wyboru kostek lodu,
wody lub kruszonego lodu na panelu
sterowania zapali się odpowiednia lampka,
sygnalizując wybranie żądanego trybu. Po
naciśnięciu dźwigni dozownika rozpocznie się
dozowanie kostek lodu, wody lub kruszonego
lodu, odpowiednio do wybranej funkcji.
••Kolejne naciśnięcia przycisku na pulpicie
sterowania pozwalają włączyć i wyłączyć
funkcję.
UWAGA
UWAGA
••Jeżeli w trakcie wydawania wody otwarte
zostaną drzwi zamrażarki, wydawanie wody
ulegnie wstrzymaniu, a pulpit sterowniczy
powraca do ekranu głównego.
••W przypadku otwarcia drzwi lodówki w
momencie podawania lodu w kostkach, lodu
kruszonego lub wody, wydawanie ulegnie
wstrzymaniu. Po zamknięciu drzwi wybrane
pozycje w uprzednio ustawionym trybie będą
dalej wydawane.
••Jeżeli obręcz filiżanki jest mała, woda może
wypryskiwać lub w ogóle nie trafić do niej.
••Dozując wodę, lód w kostkach lub lód
kruszony korzystać z filiżanki o średnicy
krawędzi powyżej 68 mm.
••Jeżeli kostkarka wytwarza mniejsze kostki
lodu lub gdy kostki lepią się do siebie, ilość
wody dostarczanej do kostkarki może być za
niska ze względu na niewystarczającą ilość
wody w zbiorniku wody. Jeżeli lód nie jest
często wykorzystywany, także może się
zlepiać.
••Należy uniemożliwić dzieciom zabawę
regulatorami urządzenia.
••Jeśli system dozowania wody nie był używany
przez co najmniej 48 godzin, należy go
wyczyścić. Jeśli woda nie była pobierana
przez co najmniej 5 dni, należy przepłukać
instalację wodną podłączoną do dopływu
wody.
••Aby wyczyścić system dozowania wody,
należy uruchomić dozownik i pozwolić wodzie
płynąć przez około 5 minut oraz wyrzucić kilka
pierwszych porcji wyprodukowanego lodu.
35
PL
Automatyczne urządzenie do
wytwarzania lodu (kostkarka)
Wyjmowanie pojemnika na
lód
Automatyczna kostkarka lodu może
automatycznie wytworzyć 7 kostek lodu na raz,
50-60 sztuk w ciągu 24 godzin, jeśli wszystkie
warunki zostały spełnione. Wartość ta zmienia
się w zależności od warunków (temperatura
otoczenia przy urządzeniu, częstotliwość
otwierania drzwi, ilość żywności
przechowywanej w urządzeniu itp.).
••Jeżeli pojemnik na lód jest pełny lodu,
wytwarzanie lodu ulegnie wstrzymaniu.
••Dźwięk spadającego lodu do pojemnika jest
normalnym zjawiskiem.
••Kostkarka wytwarza zwykle lód po około 48
godzinach od pierwszej instalacji urządzenia.
••Pierwszy wytworzony lód należy wyrzucić bez
używania go.
••Jeżeli automatyczna kostkarka pracuje, nie
wolno jej dotykać bezpośrednio rękoma.
••W przypadku, gdy kostki lodu długo zalegają
w pojemniku na lód, mogą się zlepiać i nie
można ich łatwo rozdzielić. W takim
przypadku przed rozpoczęciem użytkowania
należy umyć pojemnik na lód.
1
Delikatnie pociągnąć za uchwyt, aby
otworzyć kostkarkę.
2
Aby wyjąć drzwiowy pojemnik na lód,
należy chwycić za przedni uchwyt,
delikatnie unieść dolną część i powoli
wyciągnąć pojemnik, jak pokazano na
rysunku.
Włączanie i wyłączanie funkcji
automatycznego wytwarzania
lodu
Aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego
wytwarzania lodu, nacisnąć przycisk Ice On/Off
(kostkarka wł./wył.) na panelu sterowania i
przytrzymać go przez 3 sekundy.
OSTRZEŻENIE
••Nie dotykać ręką ani narzędziami
mechanicznych części automatycznej
kostkarki do lodu. Może to prowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
••Należy zachować ostrożność, gdyż
automatyczna kostkarka działa ciągle po
otwarciu drzwi zamrażarki, gdy włącznik
automatycznej kostkarki jest w pozycji
włączonej.
••Nie demontować, naprawiać lub modyfikować
automatycznej kostkarki do lodu. Czynności te
powinny być wykonywane wyłącznie przez
technika serwisowego.
36
PL
UWAGA
••Pierwszy wydany lód i woda mogą zawierać
zanieczyszczenia lub zapachy pochodzące z
linii doprowadzającej wodę lub ze zbiornika
wody.
••Dzieci nie mogą przebywać obok dystrybutora.
Dzieci nie mogą bawić się regulatorami, mogą
w ten sposób uszkodzić urządzenie.
••Wydawanie lodu może ulec zblokowaniu
(szron), jeżeli stosuje się wyłącznie lód
kruszony. Usunąć zalegający szron poprzez
demontaż pojemnika na lód i przeczyszczenie
wyjścia lodu za pomocą gumowej łopatki.
Gromadzeniu się szronu zapobiega także
wydawanie lodu kostkowanego.
••W przypadku, gdy wydawany jest kolorowy lód
należy sprawdzić zbiornik wody i linię
doprowadzenia wody pod kątem źródła
zanieczyszczenia. Jeżeli problem będzie się
utrzymywał, skontaktować się z centrum
obsługi klienta LG Electronics. Nie korzystać z
lodu lub wody do momentu likwidacji
problemu.
••Lód wydać do szklanki przed jej wypełnieniem
wodą lub innymi napojami. W przeciwnym
razie może dojść do rozprysku w momencie
wydawania lodu do szklanki, w której znajduje
się ciecz.
••Nie wolno dotykać wylotu lodu ani
automatycznej kostkarki dłonią lub
narzędziami. Urządzenie może ulec
uszkodzeniu lub może dojść do odniesienia
obrażeń.
••Podczas montowania pojemnika na lód należy
sprawdzić, czy jest on umieszczony
prawidłowy. Jeśli jest ustawiony nierówno lub
nachylony wytwarzanie lodu może zostać
przerwane z powodu nieprawidłowego
działania czujnika.
••Nie wolno używać szklanek, które są bardzo
wąskie lub głębokie. Lód może zablokować
się w kanale, wpływając na działanie
urządzenia.
••Szklankę należy trzymać w odpowiedniej
odległości od wylotu lodu. Szklanka
znajdująca się zbyt blisko wylotu może
powodować brak wydawania lodu.
••Wyjeżdżając na urlop lub w przypadku
długotrwałego braku zasilania, należy opróżnić
z lodu pojemnik wewnątrz komory zamrażarki.
Woda z topniejącego lodu może kapać z
kostkarki na podłogę.
Ruchomy pojemnik
Ruchomy pojemnik z możliwością regulacji
położenia w pionie.
••Wyjąć wszystkie produkty z ruchomego
pojemnika przed zmianą jego położenia.
••Dzięki regulowanemu ruchomemu
pojemnikowi można wygodnie przechowywać
wysokie produkty.
1
Aby podnieść ruchomy pojemnik, należy
przytrzymać go od spodu za środkową
część i popchnąć do góry do usłyszenia
kliknięcia.
2
Aby opuścić ruchomy pojemnik, należy
podnieść go do zwolnienia dźwigni na
spodzie pojemnika i opuścić do usłyszenia
kliknięcia.
UWAGA
••Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia
pojemnika oraz jego zawartości, opróżnić
ruchomy pojemnik przed zmianą jego
położenia.
37
PL
Chowana tacka
Pozostałe funkcje
Temperatura w komorze chowanej tacki jest
nieznacznie niższa niż temperatura w obszarze
półek i pojemników drzwiowych. Dzięki temu
doskonale nadaje się do przechowywania
przekąsek mlecznych lub innych małych
produktów, które powinny być dobrze
schłodzone. To również bardzo poręczne
miejsca do rozmrażania mięsa.
Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi (komora lodówki, komora
zamrażarki, system door in door) pozostaną
otwarte lub nie zostaną całkowicie zamknięte
przez minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy
– trzykrotnie w 30-sekundowych odstępach.
••Jeśli alarm nie wyłącza się nawet po
zamknięciu drzwi, należy skontaktować się
z centrum obsługi klienta LG Electronics.
Wykrywanie usterek
UWAGA
••Aby zmniejszyć ryzyko zadrapania drzwi oraz
uszkodzenia środkowej listwy drzwiowej,
należy zawsze sprawdzać, czy listwa jest
złożona.
••Alarm otwarcia drzwi jest emitowany co 30
sekund, jeśli drzwi lodówki pozostają otwarte
przez dłużej niż minutę. Przed zamknięciem
lewych drzwi lodówki należy sprawdzić, czy
listwa drzwiowa jest złożona.
UWAGA
••Aby otworzyć pokrywę, popchnąć uchwyt w
stronę tyłu pojemnika w celu zwolnienia
zaczepu.
••Aby zamknąć pokrywę, nasunąć pokrywę na
pojemnik do usłyszenia kliknięcia zaczepu.
38
Urządzenie automatycznie wykrywa usterki
podczas pracy.
••Jeśli usterka zostanie wykryta, urządzenie
przestaje działać, a na wyświetlaczu
wyświetlany jest kod błędu, nawet jeśli
naciskane są przyciski.
••Gdy wystąpi taka sytuacja, nie należy
wyłączać zasilania. Należy za to bezzwłocznie
skontaktować się z centrum obsługi klienta LG
Electronics. Jeśli zasilanie zostanie
wyłączone, technik z centrum obsługi klienta
LG Electronics może mieć trudności ze
zidentyfikowaniem problemu.
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
••Dla urządzeń z logo
lub
Do sprawdzenia przed
korzystaniem z aplikacji LG
SmartThinQ
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
••Jeżeli odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym jest zbyt duża,
siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja
może trwać dłużej lub instalacja może się
nie powieść.
2
Wyłączyć ustawienie Dane mobilne lub
Dane sieci kom. na smartfonie.
••W smartfonie iPhone wyłączyć transfer
danych, wybierając Ustawienia -> Sieć
komórkowa -> Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem
bezprzewodowym.
PL
••Jeśli urządzenie nie może nawiązać
połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować
się w zbyt dużej odległości od routera. Aby
poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić
wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
••Inne urządzenia w sieci domowej mogą
przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub
powodować jego zakłócenia.
••W zależności od dostawcy usług
internetowych połączenie sieciowe może nie
działać prawidłowo.
••Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
••Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
••Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest
włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę
lub dodać do niej wyjątek.
••Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego
oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków
specjalnych).
••Interfejs smartfonu może się różnić w
zależności od systemu operacyjnego oraz
producenta.
••Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w
routerze to WEP, skonfigurowanie połączenia
sieciowego może się nie powieść. Należy
zmienić protokół na inny (zalecamy WPA2) i
ponowić rejestrację produktu.
Instalowanie LG SmartThinQ
UWAGA
Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie
Google Play & Apple App Store na smartfonie.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać
i zainstalować aplikację.
••Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi,
sprawdzić, czy ikona Wi-Fi
na panelu
sterowania jest podświetlona.
••Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi
2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci
Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą
Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi
routera.
••LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek problemy z połączeniem
sieciowym, usterki, awarie lub błędy
spowodowane przez nieprawidłowe połączenie
sieciowe.
39
PL
Funkcja Wi-Fi
Komunikacja z urządzeniem za pomocą
smartfonu oraz wygodnych i zaawansowanych
funkcji.
Aktualizacja oprogramowania
systemowego
Niech urządzenie pracuje z najlepszą
wydajnością.
Smart Diagnosis™
W przypadku korzystania z funkcji Smart
Diagnosis (Inteligentna Diagnostyka)
dostarczone zostaną użyteczne informacje,
takie jak poprawny sposób korzystania z
urządzenia oparte o wzory użytkowania.
Ustawienia
Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w
lodówce i aplikacji.
UWAGA
••W przypadku zmiany routera Wi-Fi, dostawcy
Internetu lub hasła należy usunąć
zarejestrowane urządzenie z aplikacji LG
SmartThinQ i zarejestrować je ponownie.
••Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez
uprzedniego powiadomienia.
••Funkcje mogą się różnić w zależności od
modelu.
Łączenie z siecią Wi-Fi
Przycisk Wi-Fi służy do połączenia lodówki z
domową siecią Wi-Fi (w połączeniu z aplikacją
LG SmartThinQ). Ikona Wi-Fi (sieć Wi-Fi)
sygnalizuje stan połączenia sieciowego lodówki.
Połączenie lodówki z siecią jest sygnalizowane
podświetleniem ikony.
Pierwsza rejestracja urządzenia
Uruchomić aplikację LG SmartThinQ i
wykonywać wyświetlane instrukcje, aby
zarejestrować urządzenie.
40
Ponowne rejestrowanie urządzenia lub
rejestrowanie innego użytkownika
Nacisnąć przycisk Wi-Fi i przytrzymać przez 3
sekundy, aby tymczasowo wyłączyć. Uruchomić
aplikację LG SmartThinQ i wykonywać
wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować
urządzenie.
UWAGA
••Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, nacisnąć przycisk
Wi-Fi i przytrzymać przez 3 sekundy. Ikona
Wi-Fi zniknie.
Dane techniczne modułu sieci
bezprzewodowej LAN
Model
LCW-003
Zakres
częstotliwości
Od 2412 do 2472 MHz
Moc wyjściowa
(maks.)
IEEE 802.11b:18.37 dBm
IEEE 802.11g:17.67 dBm
IEEE 802.11n:17.67 dBm
Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej wer.:
V 1.0
Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z
odległości co najmniej 20 cm.
Deklaracja zgodności
Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że
lodówka z modułem radiowym spełnia
wymagania Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść
deklaracji zgodności EU jest dostępna pod
następującym adresem internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
PL
Informacja dotycząca oprogramowania
open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy
podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym
licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM
za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania)
po przesłaniu prośby na adres opensource@
lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres
trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał
tę informację.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
••Dla urządzeń z logo
lub
Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obsługi klienta
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna
jest precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi
klienta LG Electronics w przypadku wystąpienia
awarii lub nieprawidłowego działania produktu.
Z funkcji należy korzystać wyłącznie w celu
kontaktowania się z przedstawicielem serwisu,
a nie podczas normalnej obsługi urządzenia.
1
W celu aktywacji funkcji blokady nacisnąć
przycisk Lock.
••Jeżeli funkcja blokady jest już
aktywowana, nacisnąć przycisk Lock, aby
wyłączyć funkcję, a następnie ponownie
wybrać przycisk Lock w celu ponownej
aktywacji funkcji.
••Należy pamiętać, że funkcja inteligentnej
diagnostyki zadziała dopiero po pięciu
minutach od włączenia blokady.
2
Otworzyć drzwi lodówki i przytrzymać
telefon przy górnym prawym głośniku.
••Ułożyć telefon tak, aby mikrofon znajdował
się tuż przy głośniku.
3
Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy
lub dłużej przycisk Freezer trzymając ciągle
telefon przy głośniku.
41
PL
4
Po zakończeniu transmisji danych wyniki
Smart Diagnosis™ zostaną objaśnione
przez przedstawiciela serwisu.
UWAGA
••Ułożyć telefon tak, aby mikrofon znajdował się
tuż przy głośniku.
••Po około 3 sekundach wygenerowany
zostanie dźwięk funkcji Smart Diagnosis™.
••Telefon musi się znajdować w prawym górnym
rogu, gdy dane są transmitowane.
••Nie należy oddalać telefonu od głośnika
w trakcie trwania transmisji danych.
••Dźwięk towarzyszący transmisji danych do
Smart Diagnosis™ może być nieprzyjemny dla
ucha, jednak aby przeprowadzić rzetelną
diagnostykę, telefon można odsunąć od
głośnika dopiero po zakończeniu emitowania
dźwięku transmisji danych.
••Po zakończeniu przesyłania danych
wyświetlony zostanie komunikat o
zakończeniu transmisji, a panel sterowania
automatycznie się wyłączy i włączy ponownie
po kilku sekundach. Następnie centrum
obsługi klienta wyjaśni wyniki diagnostyki.
••Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne
jest od jakości lokalnego połączenia
telefonicznego.
••Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie i będzie można przekazywać
lepszy sygnał, jeśli zostanie użyty telefon
stacjonarny.
••Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
42
KONSERWACJA
Uwagi dotyczące czyszczenia
••Wyjmując półkę lub szufladę z urządzenia,
usunąć żywność z półki lub szuflady w celu
zapobiegania ewentualnym obrażeniom lub
uszkodzeniu urządzenia.
−−W przeciwnym razie można odnieść
obrażenia spowodowane wagą
przechowywanej żywności.
••W przypadku czyszczenia zewnętrznych
otworów wentylacyjnych za pomocą
odkurzacza, wtyczka urządzenia powinna być
odłączona od gniazda w celu uniknięcia
wyładowań statycznych, które mogą uszkodzić
elektronikę lub spowodować porażenie
prądem.
••Wyjąć półki i szuflady i umyć je wodą.
Następnie osuszyć przed ich wymianą.
••Uszczelki drzwi należy regularnie przecierać
mokrym, miękkim ręcznikiem.
••Wszystkie rozlane substancje i plamy należy
usuwać, ponieważ mogą utrudnić korzystanie
z koszyka, a nawet spowodować jego
uszkodzenie.
••Po czyszczeniu należy sprawdzić, czy kabel
zasilania nie jest uszkodzony, rozgrzany lub
niewłaściwie podłączony.
••Otwory wentylacyjne na zewnątrz urządzenia
muszą być utrzymywane w czystości.
−−Zablokowanie otworu wentylacyjnego może
spowodować pożar oraz uszkodzenie
produktu.
PL
••Woskowanie zewnętrznych pomalowanych
powierzchni chroni przed ich rdzewieniem. Nie
woskować powierzchni plastikowych.
Powierzchnie metalowe należy woskować co
najmniej dwa razy w roku za pomocą
specjalnego wosku (lub wosku do karoserii
samochodowych). Wosk nakładać czystą i
miękką szmatką.
••Podczas czyszczenia urządzenia wewnątrz
lub na zewnątrz nie używać twardych
szczotek, pasty do zębów ani materiałów
łatwopalnych. Nie używać środków czystości
zawierających substancje łatwopalne.
−−Może to spowodować odbarwienie lub
uszkodzenie urządzenia.
−−Substancje łatwopalne: alkohol (etanol,
metanol, alkohol izopropylowy, alkohol
izobutylowy itp.), rozcieńczalniki, wybielacze,
benzyna, płyny łatwopalne, materiały ścierne
itp.
••Zewnętrzną część urządzenia myć czystą
gąbką lub miękką szmatką, stosując ciepłą
wodę z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie
stosować substancji trących i agresywnych
środków myjących. Wysuszyć za pomocą
miękkiej szmatki.
••Nie wolno czyścić półek ani pojemników w
zmywarce.
−−Części mogą ulegać deformacji na skutek
ciepła.
••Należy regularnie czyścić powierzchnie, które
stykają się z żywnością, oraz instalacje
odprowadzające, do których użytkownik ma
dostęp.
••Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę
LED, nie zdejmować osłony lampy i nie
podejmować prób naprawy lampy lub jej
serwisowania. Należy skontaktować się z
centrum obsługi klienta LG Electronics.
43
PL
Wymiana filtra świeżego
powietrza
Kiedy wymieniać filtr świeżego powietrza.
••Mniej więcej raz na sześć miesięcy.
••Gdy miga dioda LED Fresh Filter (filtra
świeżego powietrza) lub wyświetlana jest
ikona Replace Filter (wymień filtr).
Wyjmowanie filtra świeżego
powietrza
1
Zdjąć pokrywę komory filtra świeżego
powietrza. Pokrywę można łatwo odłączyć,
wsuwając plastikowy pręt w rowek z boku
dolnej części komory.
2
Filtr świeżego powietrza znajduje się
wewnątrz pokrywy.
3
Wyjąć filtr z pokrywy i wymienić go na
nowy.
44
4
W celu wykasowania okresu wymiany filtra,
nacisnąć przycisk Fresh Filter na pulpicie
sterowniczym i przytrzymać przez ponad 3
sekundy. Ikonka Replace na pulpicie
sterowniczym zgaśnie.
UWAGA
••Do oprawy nie wolno wkładać palców lub
obcych przedmiotów. W ten sposób można
doprowadzić do odniesienia obrażeń lub
wadliwego działania.
••W przypadku upływu okresu wymiany,
likwidacja bakterii i nieprzyjemnych zapachów
ulegnie pogorszeniu.
••Należy również pamiętać, że w przypadku
mycia filtra wodą jego praca również może
ulec pogorszeniu.
••Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek
filtra, który ma zostać umieszczony w osłonie
filtra.
••Po ustawieniu urządzenia do trybu Wł. lub
Trybu Zasilanie po wymianie filtra należy
sprawdzić, czy lampa LED obok filtra jest wł.
••Filtr można nabyć w centrum obsługi klienta
LG Electronics.
PL
Czyszczenie koszyka
drzwiowego
Wyjmowanie górnego pojemnika
InstaView
Wyjmowanie pojemnika w lewych
drzwiach lodówki
1
Rozłączyć zaczepy pod pojemnikiem,
obracając je do wewnątrz. Przechylić
przednią część pojemnika do góry, aż
występy w górnej części po bokach znajdą
się poza prowadnicami, a następnie
popchnąć pojemnik do tyłu.
2
Przytrzymać obie krawędzie koszyka i wyjąć
go, unosząc do góry.
Przytrzymać obie krawędzie koszyka i wyjąć go,
unosząc do góry.
Wyjmowanie pojemnika w
drzwiach zamrażarki i dolnego
pojemnika InstaView
Aby wyjąć pojemniki w drzwiach, podnieść
nieco pojemnik z obu stron i pociągnąć do
siebie, aby odłączyć pojemnik od drzwi.
Zamontowanie pojemnika w
drzwiach zamrażarki i dolnego
pojemnika InstaView
Aby zamontować pojemnik, należy dopasować
obie strony pojemnika do otworu i docisnąć do
usłyszenia kliknięcia.
45
PL
Czyszczenie półki
Wyjmowanie półki lodówki
Przechylić przednią część półki do góry i unieść
półkę. Następnie wyciągnąć półkę na zewnątrz.
Zamontowanie półki lodówki
Przechylić przednią część półki do góry i
wsunąć zaczepy z tyłu półki w otwory na
żądanej wysokości. Następnie opuścić przednią
część półki, aby zaczepy osiadły w otworach.
UWAGA
••Jeśli półka została zamieniona stronami i
nieprawidłowo zainstalowana, dioda półki nie
zaświeci się.
••Dioda półki zaświeci się tylko, gdy półka jest
zainstalowana na najwyższej lub najniższej
pozycji.
••Obce obiekty i zabrudzenia znajdujące się
pomiędzy półką a wewnętrzną ścianą
urządzenia mogą sprawiać, że dioda półki nie
zaświeci się.
••Dioda półki zaświeci się, gdy drzwi zostaną
otwarte.
••Dioda półki przestanie się świecić po siedmiu
minutach lub gdy drzwi zostaną zamknięte.
Czyszczenie szuflady na
warzywa
Wyjmowanie szuflady na warzywa
1
Wyciągnąć do końca szufladę na warzywa.
2
Lekko podnieść szufladę, aby wyjąć ją ze
wspornika.
UWAGA
••Należy upewnić się, że obie strony półki
znajdują się na tej samej wysokości. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko spadnięcia
półki lub rozlania się produktów spożywczych.
UWAGA
••Lewa strona półki jest oznaczona słowem
„LEFT”.
UWAGA
••Jeśli lewa i prawa strona zostaną założone na
odwrót, półka nie jest prawidłowo
zamontowana.
46
••Uwaga! Podczas wyjmowania szuflady masa
przechowywanych w niej produktów może
spowodować obrażenia ciała.
PL
Wyjmowanie pojemnika szuflady
na warzywa
1
3
Przechylić nieco pokrywę i podtrzymywać ją
ręką podczas wyciągania.
4
Otworzyć regulowany pojemnik i unieść
przednią część pojemnika szuflady na
warzywa obiema rękami.
5
Wsunąć jedną dłoń pod pojemnik szuflady
na warzywa i nieco przechylić pojemnik,
aby go wyjąć.
Całkowicie otworzyć drzwi lodówki i
wyciągnąć wszystkie półki.
UWAGA
••Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze
opróżniać półki i szuflady na warzywa przed
ich wyjęciem.
2
Podnieść przednią część pokrywy szuflady
na warzywa do usłyszenia głośnego
kliknięcia.
47
PL
Zamontowanie pojemnika
szuflady na warzywa
Czyszczenie szuflady
zamrażalnika
1
Wyjmowanie szuflady zamrażarki
Podtrzymując dłonią dolną część pojemnika
szuflady na warzywa, wyrównać
wewnętrzną krawędź pojemnika z rowkiem
na ścianie lodówki. Opuścić pojemnik.
2
Ustawić pokrywę szuflady na warzywa do
lodówki pod kątem i opuścić ją na miejsce.
3
Wsunąć do końca pokrywę szuflady na
warzywa.
48
1
Wyciągnąć do końca szufladę zamrażarki.
Opróżnić całkowicie szufladę przed jej
wyjęciem.
2
Unieść nieco pustą szufladę zamrażarki,
aby wyjąć ją ze wspornika.
UWAGA
••Szuflady są ciężkie. Wyjmując lub wkładając
szuflady, należy trzymać je dwiema rękami,
aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia
produktu. Przed wyjęciem szuflad należy je
zawsze opróżnić.
••Przed wyjęciem lub włożeniem szuflad należy
zawsze całkowicie otworzyć drzwi lodówki.
PL
Czyszczenie wspornika
szuflady
Wyjmowanie wspornika szuflady
1
Nacisnąć dźwignie po obu stronach
wspornika szuflady.
2
Trzymając obie dźwignie wciśnięte, unieść
nieco wspornik szuflady i wyjąć go z
prowadnic.
Czyszczenie zasobnika wody
Czyszczenie tacki zasobnika
Tacka zasobnika zbiera rozlaną wodę i wodę
pochodzącą z (rozpuszczonego) lodu. Wytrzeć
całą powierzchnię za pomocą szmatki.
Czyszczenie wylotu Wody i Lodu
Wycierać często wylot wody i lodu za pomocą
czystej szmatki, ponieważ łatwo ulega
zabrudzeniu. Należy pamiętać, że włókna
szmatki mogą przywierać do wylotu.
Wylot wody
Wylot lodu
Ponowne wkładanie wspornika
szuflady
1
Wyciągnąć i usunąć prowadnicę wspornika
szuflady.
2
Wyrównać położenie wspornika szuflady na
prowadnicy i nacisnąć aż do usłyszenia
kliknięcia.
49
PL
Wymiana Filtra Wody (tylko
dla modeli z doprowadzeniem
wody)
Wymienić filtr wody, jeżeli świeci się ikonka
Replacement Filter lub najpóźniej co pół roku.
Aby było możliwe przygotowanie się do
wymiany, światełko wzywające do wymiany filtra
zaświeci się przed kompletnym wyczerpaniem
się filtra. Terminowa wymiana filtra zapewnia
czystą i świeżą wodę z urządzenia.
1
Odłączyć urządzenie od zasilania.
2
Wyłączyć dopływ wody do urządzenia.
3
Usunąć zużyty filtr wody.
UWAGA
••Kilka pierwszych partii lodu należy wyrzucić
(około 20 kostek i 7 filiżanek wody). Ta sama
czynność jest konieczna, jeżeli urządzenie nie
było wykorzystywane przez dłuższy czas.
Wytyczne dla zastosowania/parametry
dopływu wody
Przepływ
Dopływ wody
Ciśnienie wody
Temperatura wody
Pojemność
1,9 l/min
Sieć komunalna lub
prywatna studnia –
woda pitna
138-827 kPa
0,6-37,8°C
757 litrów
Należy przestrzegać zaleceń związanych z
instalacją, konserwacją i wymianą filtra, aby
produkt działał w sposób reklamowany przez
producenta.
UWAGA
4
Wymienić filtr wody na nowy. Włożyć nowy
filtr do głowicy i obracać w prawo aż
strzałka na nowym filtrze ustawi się w linii
ze strzałką na głowicy filtra. Włożyć filtr z
powrotem do komory.
5
Włączyć doprowadzanie wody i włączyć
urządzenie.
6
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Water
Filter przez 3 sekundy. Powyższa czynność
resetuje ikonkę Wymiana Filtra.
Aktywowano nowy filtr wody.
50
••Urządzenie było testowane w warunkach
laboratoryjnych i jego rzeczywiste działanie
może różnić się od uzyskanego w testach.
Wkład zamienny: MDJ64844601(LT1000P)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko związane z
zadławieniem:
••Podczas instalacji produktu małe elementy
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
w wieku poniżej 3 lat.
Aby zmniejszyć ryzyko związane z
połknięciem substancji szkodliwych:
••Nie podłączać urządzenia do instalacji
wodnych niespełniających norm
mikrobiologicznych lub o nieznanej jakości bez
odpowiedniego systemu oczyszczania przed
lub za układem. W przypadku oczyszczonej
wody, mogącej zawierać możliwe do
odfiltrowania cysty, można stosować
akredytowane systemy do redukcji liczby cyst.
Nr postanowienia Agencji Ochrony
Środowiska: 070595-MEX-001
PL
UWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia z
powodu wycieku wody:
••Przed instalacją i użytkowaniem tego układu
należy przeczytać i przestrzegać instrukcji
obsługi.
••Instalacja i użytkowanie MUSZĄ być zgodne
ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi
przepisami hydraulicznymi.
••Nie instalować, jeśli ciśnienie wody przekracza
827 kPa. Jeśli ciśnienie wody przekracza 80
PSI, należy zainstalować zawór ograniczający
ciśnienie. W przypadku braku wiedzy na temat
montażu zaworu ograniczającego, należy
skontaktować się z serwisem hydraulicznym.
••Nie należy instalować w układach, w których
może występować uderzenie hydrauliczne. W
przypadku występowania tego zjawiska,
należy zainstalować urządzenie
zabezpieczające przed uderzeniem
hydraulicznym. W przypadku braku wiedzy na
temat sprawdzania tego zjawiska, należy
skontaktować się z serwisem hydraulicznym.
••Nie instalować do dopływów ciepłej wody.
Maksymalna temperatura robocza wody w
układzie filtra wynosi 37,8°C.
••Należy chronić filtr przed zamarzaniem.
Opróżnić filtr, jeśli temperatura spada poniżej
4,4°C.
••Jednorazowy wkład filtra MUSI być
wymieniany raz na 6 miesięcy lub w razie
znacznego spadku pojemności znamionowej
lub prędkości przepływu.
••Jeśli w instalacji wodnej zamontowano
blokadę przepływu zwrotnego, to należy
również zamontować kontroler ciśnienia
wywołanego rozszerzalnością cieplną.
••Należy upewnić się, że wszystkie przewody i
złącza są szczelne oraz prawidłowo
zamontowane.
51
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Objawy
Brak chłodzenia lub
mrożenia.
Słabe chłodzenie lub
mrożenie.
Przyczyny
Czy wystąpiła przerwa w
dostawie prądu?
Czy wtyczka przewodu
zasilania jest wyjęta z gniazda?
Czy temperatura chłodzenia
lub mrożenia ustawiona
została na najwyższy poziom?
Czy urządzenie jest w miejscu
bezpośredniego
nasłonecznienia lub w pobliżu
źródeł ciepła, takich jak
piekarnik czy grzejnik?
Czy przechowywana była
gorąca żywność bez
uprzedniego schłodzenia?
Czy do urządzenia włożono
zbyt dużą ilość żywności?
Czy drzwi urządzenia zostały
szczelnie zamknięte?
Urządzenie wydziela
nieprzyjemny zapach.
Czy wokół urządzenia
zachowana jest odpowiednia
ilość wolnej przestrzeni?
Czy temperatura chłodzenia
lub mrożenia ustawiona
została na poziom „ciepło”?
Czy do środka włożono
żywność wydzielającą silny
zapach?
Czy warzywa lub owoce mogły
się zepsuć w szufladzie?
Wewnętrzna lampka w Czy wewnętrzna lampka w
urządzeniu nie włącza urządzeniu wyłącza się?
się.
52
PL
Rozwiązanie
••Sprawdzić stan zasilania innych
urządzeń.
••Prawidłowo podłączyć wtyczkę do
gniazda.
••Ustawić temperaturę chłodzenia lub
mrożenia na poziom „średni”.
••Sprawdzić miejsce instalacji
urządzenia i przenieść go w miejsce
oddalone od źródeł ciepła.
••Przed włożeniem gorącej żywności
do zamrażarki lub lodówki należy ją
schłodzić.
••Pomiędzy produktami spożywczymi
powinna być zachowana
odpowiednia odległość.
••Należy szczelnie zamknąć drzwi
i upewnić się, że przechowywana
żywność nie utknęła w drzwiach.
••Dostosować miejsce instalacji, aby
zapewnić właściwą ilość wolnej
przestrzeni wokół urządzenia.
••Ustawić temperaturę chłodzenia lub
mrożenia na poziom „średni”.
••Żywność wydzielającą silny zapach
należy przechowywać w szczelnych
pojemnikach.
••Wyrzucić zepsute warzywa i
oczyścić szufladę na warzywa. Nie
należy przechowywać warzyw zbyt
długo w szufladzie na warzywa.
••Klientom trudno wymienić
wewnętrzną lampę w urządzeniu,
ponieważ nie jest ona
przystosowana do serwisowania.
Jeżeli wewnętrzna lampa nie włącza
się prosimy o kontakt z centrum
obsługi klienta LG Electronics.
PL
Objawy
Drzwi urządzenia nie
zostały szczelnie
zamknięte.
Przyczyny
Czy urządzenie przechyla się
do przodu?
Czy półki zostały właściwie
zamocowane?
Czy drzwi zostały zamknięte z
nadmierną siłą?
Drzwi urządzenia
otwierają się
z trudnością.
Czy drzwi zostały otwarte
zaraz po tym, jak zostały
zamknięte?
Listwa drzwiowa nie
składa się ani nie
rozkłada prawidłowo.
Czy nóżki poziomujące są
wysunięte, lodówka
wypoziomowana, a drzwi
wyregulowane?
Rozwiązanie
••Wyregulować przednie nóżki aby
unieść nieco przód.
••Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy
ponownie zamocować półki.
••Jeśli drzwi zostaną zamknięte zbyt
mocno lub zbyt szybko, przed
zamknięciem przez krótki czas
pozostaną otwarte. Drzwiami nie
należy trzaskać. Zamykać bez
użycia siły.
••Otwarcie drzwi w ciągu 1 minuty od
zamknięcia może sprawić trudności
ze względu na ciśnienie panujące
wewnątrz urządzenia. Podjąć
ponownie próbę otwarcia drzwi
urządzenia za kilka minut, aby
wewnętrzne ciśnienie ustabilizowało
się.
••Włożenie żywności do pojemników
drzwiowych może spowodować
nieznaczne opadanie drzwi, tym
samym uniemożliwiając prawidłowe
działanie funkcji automatycznego
otwierania drzwi lub zamknięcie
listwy drzwiowej. Wysunąć w pełni
obie nóżki poziomujące, aby stykały
się z podłogą. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami w części
Regulacja drzwi w celu podniesienia
lewych drzwi lodówki, aż do
prawidłowego zadziałania listwy
drzwiowej. Wyregulować prawe
drzwi lodówki, aby ustawić je na tej
samej wysokości co drzwi lewe.
53
PL
Objawy
Przyczyny
Czy przechowywana była
gorąca żywność bez
uprzedniego schłodzenia?
Czy drzwi urządzenia
pozostawiono otwarte?
Wewnątrz urządzenia
lub na spodzie osłony
Czy drzwi urządzenia były
szuflady na warzywa
zbiera się kondensat. otwierane i zamykane zbyt
często?
Czy do urządzenia wsadzono
ciepłą lub wilgotną żywność
bez jej zabezpieczenia w
pojemniku?
Czy drzwi nie zostały
poprawnie zamknięte?
W zamrażarce pojawił
się szron.
Czy przechowywana była
gorąca żywność bez
uprzedniego schłodzenia?
Czy wlot lub wylot powietrza
zamrażarki nie jest
zablokowany?
Czy zamrażarka nie jest
przepełniona?
54
Rozwiązanie
••Przed włożeniem gorącej żywności
do zamrażarki lub lodówki należy ją
schłodzić.
••Mimo że wilgoć zniknie szybko po
zamknięciu drzwi urządzenia, można
ją zetrzeć suchą szmatką.
••Skraplanie może wystąpić jako
skutek różnicy temperatur pomiędzy
wnętrzem produktu i otoczeniem.
Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.
••Żywność należy przechowywać w
zamkniętych i szczelnych
pojemnikach.
••Sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia
żywność nie blokuje drzwi i upewnić
się, że są one szczelnie zamknięte.
••Przed włożeniem gorącej żywności
do zamrażarki lub lodówki należy ją
schłodzić.
••Należy sprawdzić, czy wlot i wylot
powietrza zamrażarki nie są
zablokowane, co mogłoby
uniemożliwić swobodny obieg
powietrza wewnątrz urządzenia
••Pomiędzy produktami powinna być
zachowana odpowiednia odległość.
PL
Objawy
Wewnątrz lub na
zewnątrz urządzenia
doszło do skraplania
lub oszronienia.
Urządzenie pracuje
głośno i emituje
nietypowe dźwięki.
Boczna lub przednia
część urządzenia jest
ciepła.
Wewnątrz lub poza
urządzeniem znajduje
się woda.
Przyczyny
Rozwiązanie
Czy drzwi urządzenia były
otwierane i zamykane zbyt
często oraz czy drzwi
urządzenia zostały
niewłaściwie zamknięte?
••Szron i skroplona wilgoć mogą
gromadzić się, jeśli powietrze
z otoczenia przedostaje się do
wnętrza urządzenia.
Czy miejsce instalacji nie jest
zawilgocone?
••Do skraplania może dochodzić na
zewnętrznej części urządzenia, jeśli
zamontowano je w zbyt wilgotnym
otoczeniu lub w dniach, gdy
występuje wysoki poziom wilgoci
w powietrzu, np. podczas
deszczowej pogody. Wytrzeć wilgoć
suchą szmatką.
Czy urządzenia zamontowano
na niestabilnej podłodze lub
nieprawidłowo ustawiono?
••Zainstalować urządzenie na
wytrzymałej i równej posadzce.
••Dostosować miejsce instalacji, aby
zapewnić właściwą ilość wolnej
przestrzeni wokół urządzenia.
Czy za urządzeniem są luzem
••Należy usunąć wszelkie rozrzucone
rozrzucone przedmioty?
przedmioty zza urządzenia.
Czy na urządzeniu znajduje się ••Należy usunąć przedmiot
jakiś przedmiot?
z urządzenia.
••Rurka odprowadzająca ciepło w celu
zapobieżenia skraplaniu jest
W tych miejscach
zamontowana w przedniej i bocznej
zamontowano elementy
części urządzenia. Może być
obwodu zapobiegającego
szczególnie ciepła zaraz po instalacji
tworzeniu się kondensatu
urządzenia oraz w czasie gorących
wokół powierzchni drzwi.
dni. Taka sytuacja jest typowa nie
stanowi powodu do niepokoju.
•
•
Sprawdzić, czy nie doszło do
Czy w pobliżu urządzenia jest
wycieku wody ze zlewu lub innego
wyciek wody?
miejsca.
••Sprawdzić, czy woda nie pochodzi
Czy na dnie urządzenia jest
z rozmrożonych produktów
woda?
żywnościowych lub uszkodzonego
albo przewróconego pojemnika.
Czy tylna część urządzenia
dotyka ściany?
55
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Czy urządzenie zainstalowano
niedawno?
••Kostkarka wytwarza zwykle lód po
około 48 godzinach od pierwszej
instalacji urządzenia.
Czy podłączono rurę
doprowadzającą wodę do
urządzenia i otwarto zawór
doprowadzający?
••Podłączyć rurę doprowadzającą
wodę do urządzenia i otworzyć
zawór doprowadzający.
wąż doprowadzający wodę
Czy wąż doprowadzający wodę ••Jeżeli
jest zagięty, przepływ wody jest
jest zagięty?
zakłócony.
•
•
Wytworzenie większej ilości lodu
Czy niedawno wydano dużą
przez kostkarkę zajmuje około 24
ilość lodu?
godziny. Proszę czekać.
Automatyczna
kostkarka nie
wytwarza lodu lub
wytwarza go w
niewielkiej ilości.
Lód nie jest
dozowany.
56
••Nacisnąć włącznik automatycznej
kostkarki I lub ustawić ON dla
automatycznej kostkarki na pulpicie
sterowniczym. (Więcej informacji na
stronie internetowej LG electronics
lub w urządzeniu przenośnym.)
••Jeżeli ustawiona temperatura jest za
wysoka, lód wytwarzany jest powoli
Czy temperatura zamrażarki
lub nie jest wytwarzany wcale. W
jest ustawiona zbyt wysoko?
celu zapewniania sprawnej pracy
kostkarki należy ustawić temperaturę
na wartość -18 °C.
••Jeżeli drzwi urządzenia są często
zimne powietrze ucieka
Czy drzwi urządzenia są często użytkowane,
obniżając tempo produkcji lodu. Nie
użytkowane?
należy często otwierać ani zamykać
drzwi urządzenia.
••Jeżeli drzwi urządzenia nie są
szczelnie zamknięte, temperatura
Czy drzwi urządzenia zostały
zamrażalnika rośnie spowalniając
szczelnie zamknięte?
tempo produkcji lodu. Zamknąć
drzwi szczelnie.
Czy w pojemniku na lód
••Sprawdzić, czy w pojemniku na lód
znajduje się lód?
znajduje się lód.
••Wyjąć pojemnik na lód i potrząsnąć
Czy w pojemniku na lód
nim. Po wstrząśnięciu pojemnikiem
znajdują się grudki lodu?
na lód, wyrzucić pozostałe grudki
lodu.
Czy ustawiono przełącznik
kostkarki lub przycisk
automatycznej kostkarki do
pozycji Wł.?
PL
Objawy
Przyczyny
Nie słychać odgłosów
wypadającego lodu?
Lód nie jest
dozowany.
Brak wody.
Lód został zablokowany w
urządzeniu? (sprawdzić,
wyjmując pojemnik na lód)
Czy zawór doprowadzający
wodę może być zamknięty?
(Tylko modele z instalacją
doprowadzającą wodę)
Czy zasobnik na wodę jest
pusty? (Tylko modele bez
instalacji doprowadzającej
wodę)
Czy zawór doprowadzający
wodę jest zamknięty? (Tylko
modele z instalacją
doprowadzającą wodę)
••Otworzyć zawór doprowadzający
wodę.
••Napełnić zbiornik na wodę.
••Otworzyć zawór doprowadzający
wodę.
Czy wykorzystywana jest
nieodfiltrowana woda?
••Nieprzefiltrowana woda może
zawierać duże ilości metali ciężkich
lub substancji obcych, w związku z
tym filtr może się zapchać dość
szybko niezależnie od terminu
przydatności filtra.
Czy smak wody jest inny w
porównaniu ze smakiem wody
z poprzedniego oczyszczacza
wody?
••Czy oczyszczona woda lub woda
zimna nie były użytkowane przez
dłuższy okres?
Czy minęło dużo czasu od
zainstalowania i wymiany
filtra?
Woda smakuje
dziwnie.
Rozwiązanie
••Aby dozować lód, na panelu
sterowania wybierać na przemian
tryb lodu w kostkach bądź lodu
kruszonego.
••W przypadku zablokowania lodu w
urządzeniu, jego dozowanie może
przebiegać nieprawidłowo.
Regularnie sprawdzać lód i czyścić
elementy dozujące.
Czy na pierwszym etapie po
zainstalowaniu prawidłowo
przepłukano filtr?
Czy oczyszczona woda lub
woda zimna nie były
użytkowane przez dłuższy
okres?
••Jeżeli wykorzystywany jest filtr,
którego termin przydatności upłynął,
wydajność w zakresie filtracji spada.
Zaleca się wymianę filtra zgodnie z
harmonogramem jego wymiany.
••Instalując lub wymieniając filtr po raz
pierwszy należy usunąć powietrze i
pozostałości węgla aktywnego z
wnętrza filtra. Użyć urządzenia po
zrzuceniu około 5 litrów
oczyszczonej wody z dystrybutora
poprzez naciskanie dźwigni
dystrybutora. Węgiel aktywny jest
szkodliwy dla ludzi.
••Smak starej wody może ulegać
zmianie ze względu na wzrost liczby
bakterii. Używać produktu po zużyciu
około pięciu litrów (około 3 minut
wydawania) wody z dystrybutora.
57
PL
Objawy
Klikanie
Terkotanie
Świst
Bulgotanie
Trzeszczenie
Wibracje
58
Przyczyny
Rozwiązanie
Regulator rozmrażania zacznie
wydawać dźwięki
przypominające klikanie na
początku i końcu cyklu
automatycznego rozmrażania. ••Normalne działanie
Termostat (lub w niektórych
modelach regulator
urządzenia) także będzie
wydawał takie dźwięki podczas
włączania i wyłączania.
Terkotanie może wydobywać
się na skutek przepływu
środka chłodniczego
z instalacji wodnej z tyłu
urządzenia (modele z instalacją ••Normalne działanie
doprowadzania wody) oraz
z elementów na zamrażarce
oraz w jej pobliżu.
••Podłoże jest niestabilne lub nierówne
Urządzenie nie jest ustawione
lub nóżki poziomujące wymagają
stabilnie na podłożu.
regulacji. Patrz sekcja dotycząca
wyrównywania drzwi.
•
•
Normalne działanie. Jeżeli sprężarka
Urządzenie ze sprężarką
nie przestaje terkotać po 3 minutach,
zostało poruszone podczas
wyłączyć urządzenie i włączyć je
pracy.
ponownie.
Silnik wentylatora parownika
powoduje krążenie powietrza
pomiędzy elementami lodówki ••Normalne działanie
i zamrażarki.
Powietrze jest przepychane
nad skraplacz przez wentylator ••Normalne działanie
skraplacza.
Czynnik chłodniczy przepływa ••Normalne działanie
przez system chłodniczy
Zmniejszanie i zwiększanie
objętości ścianek
wewnętrznych z powodu zmian ••Normalne działanie
w temperaturze.
Jeśli bok lub tył urządzenia
••Aby wyeliminować hałas, boki i tył
dotyka szafki lub ściany,
urządzenia nie powinny stykać się z
normalne wibracje mogą
powierzchnią ściany ani szafki.
generować dźwięki.
PL
Objawy
Urządzenie AGD i
smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
Przyczyny
Rozwiązanie
••Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą
się smartfon i usunąć ją, a następnie
próbowano się połączyć, jest
zarejestrować urządzenie w aplikacji
niepoprawne.
LG SmartThinQ
•
•
Wyłączyć Mobile data w smartfonie
Dane mobilne w smartfonie są
i zarejestrować urządzenie poprzez
włączone.
sieć Wi-Fi.
•
•
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
Nazwa sieci bezprzewodowej
może zawierać litery alfabetu języka
(SSID) jest ustawiona
angielskiego oraz cyfry. (Nie należy
nieprawidłowo.
stosować znaków specjalnych).
••Obsługiwana jest wyłącznie
częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić
router bezprzewodowy na
częstotliwość sygnału 2,4 GHz i
Częstotliwość sygnału routera
połączyć z nim urządzenie. Aby
jest inna niż 2,4 GHz.
sprawdzić ustawioną częstotliwość,
skontaktować się z dostawcą usług
internetowych lub producentem
routera.
••Jeżeli odległość między urządzeniem
a routerem jest zbyt duża, sygnał
Odległość między urządzeniem
może być słaby i połączenie może
a routerem jest zbyt duża.
nie zostać skonfigurowane
prawidłowo. Umieścić router bliżej
urządzenia.
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising