LG F4WN408S0 User manual

LG F4WN408S0 User manual
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję.
Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu
montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc
skorzystać z niej w przyszłości.
PL
POLSKI
F*WN*
MFL71445753
Rev.00_082319
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez producenta.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ���������� 3
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI.................................................................................................3
OSTRZEŻENIE..................................................................................................3
TROSKA O ŚRODOWISKO...............................................................................8
Utylizacja starego urządzenia............................................................................8
MONTAŻ..........................................................................................9
Części i specyfikacja..........................................................................................9
Wymagania dotyczące miejsca montażu.........................................................10
Rozpakowywanie urządzenia..........................................................................12
Poziomowanie urządzenia...............................................................................12
Podłączanie węża doprowadzającego wodę...................................................13
Instalacja węża odpływowego..........................................................................14
UŻYTKOWANIE.............................................................................15
Informacje ogólne dotyczące użytkowania......................................................15
Przygotowywanie prania..................................................................................15
Dodawanie detergentów i płynów do płukania.................................................16
Panel sterowania.............................................................................................18
Tabela programów...........................................................................................19
Dane o zużyciu................................................................................................22
Dodatkowe opcje i funkcje...............................................................................23
FUNKCJE SMART.........................................................................25
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ...........................................................25
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis.............................................................28
KONSERWACJA...........................................................................29
Czyszczenie urządzenia po każdym praniu.....................................................29
Okresowe czyszczenie urządzenia..................................................................30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...............................................32
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego...................................................32
DANE ROBOCZE..........................................................................39
Karta produktu.................................................................................................39
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„PRZESTROGA” opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać
sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z
instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie
obrażenia lub uszkodzenia produktu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
3
PL
Bezpieczeństwo techniczne
•• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
•• Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o
zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
•• To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego i nie
powinno być wykorzystywane w:
−−Kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych
pomieszczeniach pracowniczych;
−−Budynkach gospodarczych;
−−Hotelach, motelach i innych obiektach wypoczynkowych;
−−Obiektach typu bed and breakfast;
−−Ogólnodostępnych pomieszczeniach w blokach lub pralniach.
•• Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do
urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do
wycieku i zalania mieszkania.
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 do 1000 kPa.
•• Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to 8 kg.
4
PL
Montaż
•• Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•• Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatury poniżej zera
stopni Celsjusza.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Nie podłączać urządzenia do listw zasilających, rozgałęźników lub
przedłużaczy.
•• Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami
suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do
zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
•• Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•• Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą
oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
•• Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może
skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co
do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
•• Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego
gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
5
PL
Działanie
•• Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować
urządzenia.
•• Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w
celu obsługi urządzenia.
•• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą
być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu,
chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować
tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
•• Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody lub obrażenia ciała.
•• Należy zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna,
olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe
wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•• W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
6
PL
•• Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•• Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•• Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•• W pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla zwierząt
oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•• Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie
może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.),
nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za to
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu ostrożnie włożyć wtyczkę do
gniazda.
•• Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•• Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie
wyciągnąć ją z gniazda.
7
PL
Utylizacja
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•• Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•• Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
TROSKA O ŚRODOWISKO
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów
komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków
dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego
użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów, lub
inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby
naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione, lub skontaktować
się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o
najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu
gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.
lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-networkeurope (plik PDF: „For more information about how to recycle LG products in your
country”.)
8
MONTAŻ
PL
Części i specyfikacja
UWAGA
•• Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
Widok od przodu
a
b
c
d
e
f
g
h
Panel sterowania
Szuflada zasobnika na proszek/płyn
Bęben
Drzwi
Zaślepka
Filtr pompy odpływowej
Korek spustowy
Regulowane nóżki
Widok od tyłu
a Wtyczka zasilania
b Bolce zabezpieczające
c Wąż odpływowy
Akcesoria
* Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.
a
b
c
d
Wąż doprowadzający zimną wodę*
Klucz
Osłony otworów na śruby transportowe*
Kolanko zabezpieczające węża odpływowego*
9
PL
Dane techniczne
Model
F*WN*
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Wymiary
(szerokość x głębokość x
wysokość)
600 mm x 560 mm x 850 mm
Waga produktu
63 kg
• Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
Wymagania dotyczące
miejsca montażu
Przed instalacją urządzenia należy zwrócić uwagę
na poniższe informacje dla pewności, że zostanie
ono zainstalowane we właściwym miejscu.
Miejsce instalacji
• Urządzenie należy zainstalować na płaskim
podłożu. (Dopuszczalne pochylenie pod
urządzeniem: 1°)
• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia
urządzenia obok kuchenki gazowej lub pieca
węglowego, pomiędzy urządzeniami należy
zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą
folią aluminiową po stronie kuchenki lub pieca.
• Urządzenie należy instalować w taki sposób, by
w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
• Podczas instalacji urządzenia należy
wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą
klucza do bolców zabezpieczających, aby
zapewnić stabilność urządzenia oraz odległość
wynoszącą około 5 mm pomiędzy górną
powierzchnią urządzenia i elementami, które
mogą się nad nim znajdować.
• Dodatkowe odstępy powinny wynosić 100 mm
od ściany oraz 20 mm od tyłu, z prawej i z lewej
strony.
100 mm
5 mm
20 mm
20 mm
OSTRZEŻENIE
• Urządzenie to służy do stosowania w
gospodarstwie domowym i nie może być
traktowane jako urządzenie przenośne.
UWAGA
• Jeśli urządzenie zostało ustawione na
podniesionej platformie, należy ją solidnie
przymocować, aby wyeliminować ryzyko
przewrócenia.
10
PL
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
W przypadku instalowania urządzenia na
drewnianych podłogach należy zastosować
gumowe nakładki, aby zapobiec nadmiernym
drganiom i niestabilności urządzenia.
•• Aby zapobiec drganiom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki a o grubości
co najmniej 15 mm, przymocowanej do co
najmniej dwóch belek stropowych za pomocą
śrub.
Temperatura otoczenia
•• Nie należy montować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamarznięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem.
Działanie elektronicznej jednostki sterującej
może się pogorszyć pod wpływem ujemnej
temperatury.
•• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
zimą, w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić je
w temperaturze pokojowej na kilka godzin.
Podłączanie do zasilania
•• Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
•• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
drgania.
PRZESTROGA
•• Urządzenie to służy do stosowania w
gospodarstwie domowym i nie może być
traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym
podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie
wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe
koszty nie są objęte gwarancją.
UWAGA
•• Gumowe nakładki (nr katalogowy 4620ER4002B)
można nabyć w centrum serwisowym LG
Electronics.
Wentylacja
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzania wody.
•• Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.
•• Urządzenie należy zamontować w sposób
pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.
•• Gniazdo elektryczne musi znajdować się w
odległości co najmniej 1 metra od jednego z
boków urządzenia.
OSTRZEŻENIE
•• Napraw urządzenia może dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.
Naprawy przeprowadzane przez osoby
niedoświadczone mogą skutkować obrażeniami
ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy
skontaktować się z centrum serwisowym LG
Electronics.
•• Wtyczka zasilania musi być podłączona do
odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane
oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami
i normami.
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
11
PL
Rozpakowywanie
urządzenia
Unoszenie urządzenia z piankowej
podstawy
* Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych
modelach.
Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału
do pakowania unieść urządzenie z piankowej
podstawy.
•• Upewnić się, że podpora bębna a* została
usunięta razem z podstawą i nie przywarła do
spodu urządzenia.
•• Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na
podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej
b, należy zadbać o odpowiednią ochronę
bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć
urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na
przedniej lub tylnej stronie.
2
Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi
podczas wyjmowania.
3
Zamontować osłony.
•• Należy znaleźć osłony b znajdujące się w
paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu
urządzenia.
Poziomowanie urządzenia
Sprawdzanie wypoziomowania
*
Wypoziomowanie urządzenia zapobiega
niechcianemu hałasowi i wibracjom. Po
zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało idealnie wypoziomowane.
•• Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania
jego górnej powierzchni po przekątnej, należy
ponownie wyregulować nóżki.
Regulacja i poziomowanie nóżek
Usuwanie bolców
1
12
Rozpoczynając od dolnych bolców
zabezpieczających a, za pomocą klucza
(w zestawie) poluzować wszystkie bolce
zabezpieczające, odkręcając je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Podczas montażu urządzenie należy ustawić równo
i idealnie je wypoziomować.
•• Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo
i odpowiednio wypoziomowane, może ulec
uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.
PL
1
Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio
przekręcić regulowane nóżki.
•• Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
•• Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są
stabilne i dotykają podłogi.
UWAGA
•• Właściwe ustawienie i wypoziomowanie
urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą
i niezawodną pracę.
•• Urządzenie musi stać równo i stabilnie.
•• Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
•• Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia.
Może to wywołać drgania i hałas.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
Uwagi dotyczące podłączania
2
Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie
wypoziomowane, używając poziomnicy a.
• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 do 1000
kPa (1,0-10,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody
wynosi więcej niż 1000 kPa, należy zainstalować
urządzenie do dekompresji.
• Nie dokręcać zbyt mocno węża
doprowadzającego wodę do zaworów.
• Należy okresowo sprawdzać stan węża
i wymienić go w razie konieczności.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Wraz z wężem doprowadzającym wodę
dostarczane są dwie gumowe uszczelki a.
Zapobiegają one wyciekom. Należy upewnić się, że
podłączenie do kranu jest dostatecznie szczelne.
3
Przymocować regulowane nóżki do spodu
urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących
b, obracając je w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
4
Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące
na spodzie urządzenia są należycie
zabezpieczone.
13
PL
Podłączanie węża do kranu
Śruba — podłączanie węża z nakręcaną
końcówką do gwintowanego kranu
Przykręcić złącze węża do źródła wody ze złączem
z gwintem ¾”.
Instalacja węża
odpływowego
Modele z pompą odpływową
Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami powstałymi
wskutek wycieku wody.
UWAGA
•• Przed podłączeniem węża do kranu odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych substancji obcych (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
_DN
Podłączanie węża do urządzenia
Przykręcić wąż wody do źródła wody z tyłu
urządzenia.
• Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
•• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy
pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.
UWAGA
•• Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój
albo jest za duży, przed założeniem adaptera
należy usunąć płytkę prowadzącą.
•• Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub
przytrzaśnięty.
14
UŻYTKOWANIE
Informacje ogólne
dotyczące użytkowania
Korzystanie z urządzenia
Przed pierwszym praniem należy wybrać program
Bawełna i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić
urządzenie bez wsadu. W ten sposób z bębna
zostaną usunięte ewentualne osady i woda, które
mogły dostać się do urządzenia podczas produkcji.
1
Posortować pranie i załadować do środka.
•• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru
wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do
urządzenia.
2
Dodać detergent lub płyn do płukania tkanin.
•• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub płyn do płukania
tkanin, umieszczając je we właściwej
przegródce zasobnika.
3
Włączyć urządzenie.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
4
Wybrać żądany cykl.
•• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
•• Następnie wybrać temperaturę prania i
szybkość wirowania. Zwrócić uwagę na
wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach
ubrań.
5
Uruchomić cykl.
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy
się kilka razy bez wody w celu zważenia
ciężaru wsadu. Jeśli przycisk Start/Pauza
nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut,
urządzenie wyłączy się i wszystkie
ustawienia zostaną utracone.
6
Koniec cyklu.
•• Gdy cykl zostanie zakończony, słychać
będzie melodię. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania
z urządzenia. Wyjmując wsad, należy
sprawdzić, czy w uszczelce wokół drzwi nie
zakleszczyły się niewielkie elementy.
PL
Przygotowywanie prania
Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy
najpierw posortować rzeczy do wyprania, a
następnie dobrać metodę prania zgodnie z
symbolami na metkach.
Sortowanie ubrań
•• Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy
posortować ubrania zgodnie z informacjami
na metkach dotyczącymi rodzaju tkaniny oraz
temperatury prania. Dostosować prędkość
wirowania do rodzaju prania.
•• Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki):
posortować ubrania zgodnie ze stopniem
zabrudzenia. Jeśli to możliwe, nie prać mocno
zabrudzonych tekstyliów z lekko zabrudzonymi.
•• Kolor (białe, jasne, ciemne): prać oddzielnie
ubrania ciemne lub barwione i tekstylia białe
lub w jasnych kolorach. Wypranie barwionych
ubrań z tekstyliami w jasnych kolorach może
doprowadzić do przeniesienia barwnika lub
odbarwienia jasnych ubrań.
•• Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki): prać
oddzielnie tkaniny mechacące się i zatrzymujące
na sobie kłaczki. Strzępki tkanin mechacących
się mogą gromadzić się na tkaninach
zbierających kłaczki.
Sprawdzanie metek tkanin
Symbole na metce
Symbole służą do przekazywania informacji na temat
składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.
Symbol
Rodzaj prania/tkaniny
•• Pranie normalne
•• Bawełna, tkaniny mieszane
•• Syntetyczne
•• Tkaniny syntetyczne, mieszane
•• Specjalne pranie delikatne
•• Delikatne
•• Tylko pranie ręczne
•• Wełna, jedwab
•• Nie prać w wodzie
UWAGA
•• Kreski pod symbolami oznaczają informacje
o rodzaju tkaniny oraz maksymalnym
dopuszczalnym naprężeniu mechanicznym.
15
PL
Sprawdzanie ubrań przed
załadowaniem pralki
•• Należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym
wsadzie. Najpierw należy załadować duże
rzeczy. Duże rzeczy nie powinny stanowić więcej
niż połowy wsadu.
•• Nie należy prać pojedynczych małych rzeczy.
Należy dodać 1-2 podobne rzeczy do wsadu, aby
zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu wsadu.
•• Należy opróżnić wszystkie kieszenie. Przedmioty
takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapałki,
długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić
zarówno urządzenie, jak i ubrania.
•• Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki,
aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.
Dodawanie detergentów i
płynów do płukania
Ilość detergentu
•• Rzeczy delikatne (rajstopy, staniki z fiszbinami)
należy prać w siatce do prania.
•• Należy zasunąć wszystkie zamki błyskawiczne,
zapiąć haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie
zaczepiły się o pozostałe ubrania.
•• Zaprać zabrudzenia i plamy, zanurzając je w
wodzie z detergentem i przecierając w celu
usunięcia zanieczyszczeń.
•• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
PRZESTROGA
•• Sprawdzić, czy ubrania nie tkwią między
drzwiczkami a uszczelką, ponieważ mogłyby ulec
uszkodzeniu podczas prania.
16
•• Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami
producenta. Należy dobierać je według typu, koloru,
stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury prania.
•• Zmniejszyć ilość detergentu, jeśli tworzą się zbyt
obfite mydliny.
•• Użycie zbyt dużej ilości detergentu prowadzi do
powstania zbyt obfitych mydlin, które negatywnie
wpływają na jakość prania.
•• W przypadku użycia detergentu w płynie należy
postępować zgodnie z wytycznymi producenta
detergentu.
•• Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl
prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
•• Nie używać detergentów w płynie podczas
korzystania z funkcji Opóźnienie lub jeśli
wybrano opcję Pranie wstępne, ponieważ może
to prowadzić do zestalenia detergentu w płynie.
•• W zależności od temperatury i twardości wody
oraz wielkości i stopnia zabrudzenia pranych
rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości
detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt,
należy unikać nadmiaru mydlin.
•• Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
•• Używać tylko odpowiednich detergentów do
poszczególnych rodzajów ubrań:
−− Detergenty w płynie są często przeznaczone
do zastosowań specjalnych, np. do tkanin
kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy
ciemnych.
−− Proszki do prania nadają się do wszystkich
rodzajów tkanin.
−− Aby uzyskać lepsze efekty prania białych lub
jasnych ubrań, należy używać detergentu z
wybielaczem.
−− Detergent jest podawany z zasobnika na
początku cyklu prania.
PL
UWAGA
•• Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów,
złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego
zapachu.
•• Pełny wsad: zgodnie z zaleceniami producenta.
•• Wsad częściowy: ¾ normalnej ilości
•• Wsad minimalny: ½ pełnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
UWAGA
•• Nie wkładać tabletek do szuflady.
Dodawanie środka
zmiękczającego tkaniny
•• Dodać środek zmiękczający tkaniny do poziomu
linii maksymalnego napełnienia.
•• Detergent tylko do prania głównego a ~ J
•• Detergent do prania wstępnego b i prania
głównego a ~ d # J
UWAGA
•• Użyć odpowiedniej ilości detergent. Za duża ilość
detergentu, wybielacza lub zmiękczacza może
spowodować przepełnienie zbiornika.
•• Jeśli wybrano Pranie wstępne, zmniejszyć ilość
detergentu do ⅓ w przypadku prania wstępnego i
do ⅔ w przypadku prania głównego.
Dodawanie środka piorącego w
tabletkach
Do prania odzieży można również używać środka
piorącego w tabletkach.
1
Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do
bębna.
•• Delikatnie zamknąć szufladę zasobnika.
•• Nie należy pozostawiać środka zmiękczającego
tkaniny w szufladzie na detergent przez okres
dłuższy niż 2 dni (zmiękczacz może ulec
zestaleniu).
•• Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
•• Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
•• Nie wolno używać rozpuszczalników (np. benzen
itp.).
UWAGA
•• Wlanie nadmiernej ilości środka zmiękczającego
tkaniny ponad poziom linii maksymalnego
napełnienia może spowodować zbyt wczesne
podanie detergentu, co może prowadzić do
powstania plam na ubraniach.
•• Nie wylewać środka zmiękczającego tkaniny
bezpośrednio na pranie, ponieważ może to
prowadzić do powstania plam.
Dodawanie środka
zmiękczającego wodę
Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w
miejscach o wysokiej twardości wody, można
stosować środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.
•• Najpierw dodać środek piorący, a następnie
środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie
z instrukcją na opakowaniu.
17
PL
Panel sterowania
Funkcje panelu sterowania
a Przycisk Źródło zasilania
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby włączyć urządzenie.
b Pokrętło programatora
•• Programy są dostępne według rodzaju prania.
•• Lampka włączy się, wskazując wybrany program.
c Przycisk Start/Pauza
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć lub wstrzymać cykl prania.
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby tymczasowo zatrzymać cykl prania.
d Dodatkowe opcje i funkcje
•• Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.
•• Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3
sekundy. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu.
•• Informacje dotyczące korzystania z funkcji Zdalny start podano w rozdziale FUNKCJE SMART.
•• Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego
programu.
−− f : ta ikona zaświeci się, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.
e Wyświetlacz
•• Na wyświetlaczu pojawiają się ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
Gdy urządzenie zostanie włączone, na wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne ustawienia.
−− 18:88: po wybraniu programu wyświetlony zostanie domyślny czas wybranego programu. Domyślny
czas można zmienić zgodnie z wybraną opcją.
−− k : ta ikona zaświeci się podczas wirowania po praniu parowym.
−− l : ta ikona zaświeci się podczas płukania po zakończeniu programu prania.
−− p : ta ikona zaświeci się podczas wirowania prania w celu usunięcia z niego wody.
−− H : kiedy ta ikona jest podświetlona, nie można otworzyć drzwi.
18
PL
f AI DD
•• AI DD M zapewnia pożądany stopień prania i wirowania.
•• M zostanie aktywowana po wyborze i w trakcie trwania programów Bawełna, Mieszane i
Syntetyczne.
Tabela programów
Program prania
Program
Bawełna
Maks. wsad
Opis
Zapewnia lepsze pranie dzięki połączeniu różnych ruchów bębna.
Służy do szybkiego prania kolorowych rzeczy (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Wartość
znamionowa
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimnej do 95 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Bawełna+
Maks. wsad
Opis
Zapewnia optymalną skuteczność prania dużych ilości ubrań przy zmniejszonym
zużyciu energii.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Wartość
znamionowa
Odpowiednia temperatura
60 °C (od zimnej do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Mieszane
Maks. wsad
Opis
Umożliwia jednoczesne pranie różnych rodzajów tkanin.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów tekstyliów
(jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).
3 kg
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimnej do 60 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Syntetyczne
Maks. wsad
Opis
Cykl odpowiedni do prania koszul niewymagających prasowania po praniu.
Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.
Odpowiednia temperatura
40°C (od zimnej do 60°C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
3 kg
19
PL
Program
Ciche pranie
Opis
Ogranicza hałas i drgania oraz pozwala oszczędzić pieniądze w ramach
korzystania z nocnej taryfy elektrycznej.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i białej bawełny o lekkim stopniu zabrudzenia (bielizna).
Maks. wsad
4,5 kg
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimnej do 60 °C)
Maks prędkość wirowania
1000 obr/min
Program
Antyalergiczny
Maks. wsad
Opis
Pomaga usunąć alergeny, takie jak roztocza domowe, pyłki i sierść.
3,0 kg
Odpowiednia temperatura
60°C
Maks prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Ubranka dziecięce
Maks. wsad
Opis
Zapewnia ochronę ubrań dzięki łagodnym ruchom bębna i lepszą wydajność
prania dzięki zastosowaniu pary.
Odpowiednia temperatura
60°C
Maks prędkość wirowania
1000 obr/min
Program
Delikatne
Maks. wsad
Opis
Odpowiedni do prania delikatnej odzieży, np. bielizny, bluzek itp.
4,5 kg
2 kg
Odpowiednia temperatura
20 °C (od zimnej do 40 °C)
Maks prędkość wirowania
800 obr/min
Program
Ręczny/Wełna
Maks. wsad
Opis
Do prania delikatnej odzieży, którą należy prać ręcznie lub w pralce, np.
wełnianych ubrań, bielizny, sukienek itp. (Używać detergentu do prania odzieży
wełnianej w pralce). Przeznaczony do prania wełny, jedwabiu, odzieży pranej
ręcznie oraz delikatnych ubrań, które łatwo uszkodzić.
1,5 kg
Odpowiednia temperatura
30 °C (od zimnej do 40 °C)
Maks prędkość wirowania
800 obr/min
Program
Odzież sportowa
Maks. wsad
Opis
Odpowiedni do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy wierzchniej.
Służy do tkanin takich jak Coolmax, Gore-tex, polar i Sympatex.
Odpowiednia temperatura
40 °C (od zimnej do 40 °C)
Maks prędkość wirowania
800 obr/min
20
2 kg
PL
Program
Szybki 30
Opis
Zapewnia szybkie pranie niewielkich ilości lub lekko zabrudzonych ubrań.
Maks. wsad
2 kg
Odpowiednia temperatura
20 °C (od zimnej do 40 °C)
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
Program
Pościel
Maks. wsad
Opis
Służy do prania dużych przedmiotów, np. narzut na łóżko lub sofę, poduszek itp.
Przeznaczony do prania pościeli bawełnianej oprócz tkanin specjalnych (tkanin
delikatnych, wełny, jedwabiu itp.) z wypełnieniem: kołdry, poduszki, koce, narzuty
na sofę z lekkim wypełnieniem.
Odpowiednia temperatura
Zimna (od Zimna do 40°C)
Maks. prędkość wirowania
1000 obr/min
1 rzecz
Program
Czyszczenie bębna
Opis
Jest to specjalna funkcja do czyszczenia wnętrza urządzenia.
Program
Mój program
Opis
Mój program umożliwia pobranie za pomocą smartfonu nowych, specjalnych
programów prania do pralki. Domyślny program jest zapisany w programie
Płukanie + Wirowanie.
Maks. wsad
Odpowiednia temperatura
-
Maks. prędkość wirowania
1400 obr/min
1 rzecz
UWAGA
•• Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
•• Podczas prania zawsze zwracać uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.
•• Rzeczywista maksymalna prędkość wirowania może się różnić w zależności od modelu, programu i
wsadu.
21
PL
Opcje dodatkowe
Program
Pranie wstępne
Opóźnienie
Dodaj odzież
Płukanie+
Intensywne
Bawełna
#
#
#
#
#
Bawełna+
#
#
#
#
Mieszane
#
#
#
#
#
Syntetyczne
#
#
#
#
#
Ciche pranie
#
#
#
#
Antyalergiczny
#
#
#
#
Ubranka dziecięce
#
#
#
#
Delikatne
#
#
#
#
Ręczny/Wełna
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odzież sportowa
Szybki 30
#
Pościel
Czyszczenie bębna
Mój program
* Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.
Dane o zużyciu
Programy prania głównego
F*WN*
Program
Bawełna+
R*
Temp. (°C)
Wsad (kg)
Czas
trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
8
05:03
40
0,60
44
T
4
04:11
30
0,48
44
S
4
04:09
30
0,45
44
* Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R, T z pełnym wsadem, Bawełna+ R, T z
połową wsadu oraz Bawełna+ S z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniami (EU) No. 1061/2011 i
EN 60456.
UWAGA
•• Wyniki testu zależą od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury w
pomieszczeniu, rodzaju i wielkości wsadu, rodzaju i ilości stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu
sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
•• Zalecany jest detergent neutralny.
•• Rzeczywista temperatura prania może się różnić od temperatury programu prania podanej w tabeli.
22
PL
Dodatkowe opcje i funkcje
Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można
wprowadzić niestandardowe ustawienia
programów.
Płukanie l
Za pomocą tej opcji można wybrać liczbę płukań,
naciskając przycisk Płukanie+. Ta opcja jest
zalecana użytkownikom uczulonym na detergenty.
Płukanie+ G
Ta opcja służy do dodania jednego płukania.
Pranie wstępne
Ta opcja służy do prania mocno zabrudzonego
prania.
Opóźnienie
Ta funkcja służy do automatycznego rozpoczęcia
i zakończenia pracy urządzenia po upłynięciu
określonego czasu.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie w celu
ustawienia pożądanego czasu.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy
zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych
czynników.
•• Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć
przycisk Źródło zasilania.
•• W przypadku tej funkcji należy unikać
stosowania płynnych detergentów.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
Wi-Fi f
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN na
panelu sterowania wyświetli się ikona Wi-Fi.
Intensywne
Ta opcja służy do prania normalnie i mocno
zabrudzonego prania.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Intensywne i przytrzymać
przez 3 sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Dodaj odzież
Ta opcja umożliwia dodanie lub usunięcie rzeczy z
wsadu po rozpoczęciu programu prania.
1
Nacisnąć przycisk Dodaj odzież, gdy dioda
LED jest włączona.
2
Otworzyć drzwi, kiedy się odblokują.
3
Dodać lub wyjąć pranie.
4
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
UWAGA
•• Ze względów bezpieczeństwa drzwi pozostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatury
wewnątrz bębna jest wysoki. Dodawanie prania
w tym czasie nie jest możliwe.
23
PL
Temp.
Blokada rodzicielska i
Ta opcja służy do ustawiania temperatury prania
i płukania dla wybranego programu. Naciskać
przycisk aż do podświetlenia pożądanego
ustawienia. Do wszystkich etapów płukania
wykorzystywana jest zimna woda z kranu.
•• Dobrać temperaturę wody odpowiednią do
rodzaju prania. Dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów należy kierować się informacjami
umieszczonymi na metkach tekstyliów.
Ta funkcja służy do blokowania sterowania pralki.
Uniemożliwia ona zmianę cyklów i obsługę
urządzenia przez dzieci.
Wirowanie p
Ta opcja służy do zmiany mocy wirowania.
Naciskać przycisk Wirowanie w celu zmiany
prędkości wirowania.
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji wszystkie przyciski
zostaną zablokowane z wyjątkiem przycisku
Źródło zasilania.
•• Gdy włączona jest funkcja blokady rodzicielskiej
i zablokowane są wszystkie przyciski, podczas
prania na wyświetlaczu pojawia się na zmianę
ikona CL oraz pozostały czas.
•• Wyłączenie zasilania nie spowoduje
dezaktywacji tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do
pozostałych funkcji, należy dezaktywować tę
funkcję.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Wybrać program prania.
3
1
Nacisnąć przycisk Wirowanie w celu wyboru
prędkości wirowania.
2
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
Blokowanie panelu sterowania
Włączyć zasilanie.
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie
oraz Dodaj odzież przez 3 sekundy, aby
aktywować tę funkcję.
•• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się ikona CL.
•• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Nie, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
Odblokowanie panelu sterowania
1
Włączyć zasilanie.
Dźwięk wł./wył. q
2
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie
oraz Dodaj odzież przez 3 sekundy, aby
dezaktywować tę funkcję.
Ta funkcja działa tylko podczas pracy urządzenia.
•• Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przyciski
Płukanie+ oraz Pranie wstępne przez 3
sekundy, aby ustawić tę funkcję.
UWAGA
•• Po skonfigurowaniu tej funkcji ustawienie
zostaje zapisane i pozostaje zapamiętane nawet
po wyłączeniu zasilania.
•• Aby wyłączyć dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
24
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
Ta funkcja jest dostępna tylko dla modeli
posiadających oznaczenie a lub b .
Przed użyciem aplikacji LG
SmartThinQ
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem sieci bezprzewodowej (siecią WLAN).
•• Jeżeli odległość między urządzeniem
a routerem sieci bezprzewodowej jest
zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza.
Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja
aplikacji może się nie powieść.
2
Wyłączyć na smartfonie ustawienie Dane
mobilne lub Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem sieci
bezprzewodowej
PL
•• LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
•• Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz
sygnału Wi-Fi.
•• Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego
zakłócenia.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać
prawidłowo.
•• Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
•• Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
•• Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej jest
włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub
dodać do niej wyjątek.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
•• Interfejs smartfonu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego oraz producenta.
•• Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego
może nie powieść się. Należy zmienić protokół
na inny (zalecamy WPA2.) i ponowić rejestrację
produktu.
Instalowanie LG SmartThinQ
Należy wyszukać aplikację LG SmartThinQ
w sklepie Google Play lub Apple App Store na
smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby
pobrać i zainstalować aplikację.
UWAGA
•• Aby sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi,
należy sprawdzić, czy ikona Wi-Fi f na panelu
sterowania świeci się.
•• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4
GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi,
należy skontaktować się z dostawcą usług
internetowych lub zajrzeć do instrukcji obsługi
routera sieci bezprzewodowej.
Funkcja Wi-Fi
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Cykl pralki
(Zdalny start, Mój program)
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
25
PL
Wskaźnik Czyszczenie bębna
Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć
funkcji Czyszczenie bębna.
Wskaźnik zużycia energii
Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto
podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest
miesięczna średnia.
Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
4
Uruchomić cykl za pomocą aplikacji
LG SmartThinQ na smartfonie.
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl
za pośrednictwem aplikacji LG SmartThinQ na
smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony,
urządzenie będzie czekać na uruchomienie
cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za
pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
•• Po włączeniu funkcji drzwi pralki zostają
automatycznie zablokowane.
Dezaktywacja funkcji
Dostępne są różne funkcje.
Kiedy funkcja jest aktywowana, nacisnąć i
przytrzymać przycisk Zdalny start przez 3 sekundy
w celu dezaktywacji funkcji. Funkcję tę należy
wyłączyć, aby móc ręcznie sterować urządzeniem.
Alarm
Download Cycle (Mój program)
Ta funkcja służy do przesyłania powiadomień o
stanie urządzenia do użytkownika. Powiadomienia
są wysyłane nawet, jeśli aplikacja LG SmartThinQ
jest wyłączona.
Ta funkcja umożliwia pobranie nowego, specjalnego
cyklu, który nie został zawarty w podstawowym
zestawie cykli urządzenia.
Na poprawnie zarejestrowane urządzenia
można pobrać jeden z wielu specjalnych cykli
opracowanych dla danego urządzenia.
Na urządzeniu może być przechowywany tylko
jeden cykl jednocześnie.
Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż
do pobrania następnego.
Ustawienia
UWAGA
•• Jeśli zmieniono ustawienia routera sieci
bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych
lub hasło, należy usunąć zarejestrowane
urządzenie z aplikacji LG SmartThinQ i
zarejestrować je ponownie.
•• Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia użytkowników.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Dane techniczne modułu
bezprzewodowej sieci LAN
Zdalne sterowanie urządzeniem
Model
LCW-004
Zdalny uruchamianie
Zakres
częstotliwości
Od 2412 do 2472 MHz
Moc wyjściowa
(maks.)
IEEE 802.11b: 17,82 dBm
IEEE 802.11g: 17,72 dBm
IEEE 802.11n: 16,61 dBm
Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą
smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu,
aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego
zakończenia.
Korzystanie z funkcji
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania.
2
Włożyć pranie do bębna pralki.
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zdalny start
przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję.
26
Wersja oprogramowania modułu sieci
bezprzewodowej: V 1.0
Urządzenie należy instalować i korzystać z niego,
zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy
urządzeniem a użytkownikiem.
PL
Deklaracja zgodności
Funkcja Smart Diagnosis w
smartfonie
Niniejszym firma LG Electronics oświadcza, że
pralka będąca rodzajem urządzenia radiowego
spełnia wymogi dyrektywy 2014/54/EU. Pełny tekst
deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem
internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandia
Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
oznaczonych symbolem c lub d.
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Funkcji tej nie można aktywować, jeżeli urządzenie
nie jest podłączone do zasilania. Jeżeli urządzenia
nie można włączyć, wówczas należy wykonać
proces diagnostyki problemu bez pomocy tej
funkcji.
Pobór mocy w trybie gotowości
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
sieciowej
2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja
zarządzania energią lub podobna
funkcja automatycznie przełącza
urządzenie w tryb gotowości
lub wyłączenia albo w stan
zapewniający tryb gotowości przy
podłączeniu do sieci
20 min.
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu open source na płycie
CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty dystrybucji
(koszty nośnika, transportu i obsługi) po przesłaniu
prośby na adres [email protected] Oferta ta
obowiązuje przez okres trzech (3) lat po zakupie
produktu. Oferta ta obowiązuje dla każdego, kto
otrzymał niniejszą informację.
27
PL
Korzystanie z funkcji
Smart Diagnosis
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis za pośrednictwem
centrum obsługi klienta
Z funkcji tej należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania
się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
•• Nie naciskać innych przycisków.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu ikony Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
10
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Temp. przez
3 sekundy.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonem podczas tonowego
przesyłu danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać
poproszony o ponowne przesłanie danych.
28
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów
należy podjąć przerwaną rozmowę
z pracownikiem centrum telefonicznego,
który może już udzielić pomocy na podstawie
danych przesłanych do analizy.
UWAGA
•• Działanie funkcji zależy od jakości lokalnego
połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
będą lepsze w przypadku korzystania z telefonu
stacjonarnego.
•• Zła jakość transmisji danych z powodu niskiej
jakości połączenia telefonicznego może
uniemożliwić odpowiednią realizację usługi
diagnostycznej.
KONSERWACJA
PL
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu
prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
•• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani
rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie urządzenia po
każdym praniu
Pielęgnacja po praniu
•• Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć
wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
•• Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby
umożliwić wyschnięcie bębna.
•• Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając
z niego wilgoć.
Drzwi
•• Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy podejmować prób demontażu
jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do
obsługi panelu sterowania nie należy używać
żadnych ostrych przedmiotów.
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
•• Obszar wokół otworu drzwiowego i szyby drzwi
należy wycierać ręcznikiem lub miękką szmatką.
•• Pranie należy wyjmować z urządzenia
niezwłocznie po zakończeniu cyklu.
Pozostawienie wilgotnego wsadu w urządzeniu
może spowodować zagniecenia, zafarbowanie
i nieprzyjemny zapach.
OSTRZEŻENIE
•• Pozostawić otwarte drzwi, aby wnętrze bębna
wyschło, tylko wtedy, gdy zachowane są zasady
bezpieczeństwa a dzieci są nadzorowane.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć
jego okres eksploatacji.
Elementy zewnętrzne
•• Natychmiast wytrzeć rozlane płyny. Wycierać za
pomocą zwilżonej szmatki.
•• Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki, a
następnie wycierać za pomocą suchej szmatki
tak, aby na spojeniach i w szczelinach nie
pozostała wilgoć.
•• Nie wywierać nacisku na powierzchnię
wyświetlacza za pomocą ostrych przedmiotów.
29
PL
Okresowe czyszczenie
urządzenia
Czyszczenie bębna
Ta funkcja służy do czyszczenia wnętrza
urządzenia.
W ramach tego programu stosuje się wyższy
poziom wody i wyższą prędkość wirowania. Należy
uruchamiać tę funkcję raz w miesiącu (lub częściej,
jeśli to konieczne), aby usunąć osad pochodzący z
detergentu i inne pozostałości.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek
do usuwania kamienia do głównej przegrody.
•• Włożyć tabletki do bębna.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję
Czyszczenie bębna.
•• Na wyświetlaczu pojawi się komunikattcL.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
6
Po zakończeniu programu pozostawić drzwi
otwarte, aby otwór drzwiowy, uszczelka i szyba
drzwi mogły wyschnąć.
30
OSTRZEŻENIE
•• Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze
urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci
w domu są nadzorowane.
Czyszczenie filtra wlotu wody
Filtr wlotu wody zatrzymuje wapń oraz niewielkie
obiekty, które mogą znajdować się w wodzie
dostarczanej do urządzenia. Filtr wlotu wody należy
regularnie czyścić.
UWAGA
•• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy
zamknąć kran doprowadzający wodę, zwłaszcza
jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma
kratki ściekowej (studzienki).
•• Komunikat o błędzie 1E pojawi się na
wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku
braku dopływu wody do szuflady na detergent.
•• Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapnia, filtr na wlocie wody może
ulec zatkaniu.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczoteczki do
zębów o średniej twardości włosia.
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranej odzieży. Należy
regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić
bezproblemowe działanie urządzenia.
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy
odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie.
Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub aby
przeprowadzić opróżnienie awaryjne.
1
Odłączyć urządzenie od sieci.
2
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
3
Odkręcić korek spustowy a, a następnie
spuścić wodę. Powoli odkręcić filtr pompy
odpływowej b, aby spuścić wodę i usunąć
małe przedmioty.
4
Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej
należy go wyjąć i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
PRZESTROGA
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i płyny do płukania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę wraz z jej
elementami aby sprawdzić, czy znajduje się na nich
osad z detergentów lub płynów do płukania tkanin.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
momentu zablokowania.
•• Wyjąć szufladę, naciskając przycisk
odblokowujący znajdujący się we wnętrzu
szuflady na detergent.
2
Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu
do płukania.
•• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad pochodzący z detergentu i
płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady
zasobnika należy używać wyłącznie wody.
Osuszyć wkłady oraz szufladę za pomocą
miękkiej ścierki lub ręcznika.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
•• Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
Wytrzeć wilgoć we wnęce szuflady na
detergent za pomocą miękkiej szmatki lub
ręcznika.
5
Ponownie włożyć elementy szuflady do
właściwych komór i włożyć szufladę do pralki.
•• Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może ona być gorąca.
•• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchamiać program Czyszczenie
bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne
pozostałości.
31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego
Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić błędy i awarie. W poniższych tabelach przedstawiono
możliwe przyczyny i uwagi dotyczące usuwania błędów i awarii. Większość problemów może zostać
rozwiązana przez użytkownika, co pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować opłaty za rozmowy
telefoniczne z centrum serwisowym LG Electronics. Poniższe tabele zawierają informacje użyteczne
podczas rozwiązywania problemów.
Komunikaty o błędach
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed
kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić poniższe informacje.
Objawy
1E
BŁĄD WLOTU
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Sprawdzić inny kran w domu.
Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Całkowicie otworzyć kran.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.
•• Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający
wodę.
Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr węża doprowadzającego wodę.
Jeśli nastąpi wyciek wody z węża doprowadzającego wodę, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
•• Wymienić wąż wyposażony w zabezpieczenie „aqua stop”.
OE
BŁĄD ODPŁYWU
WODY
Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z
urządzenia lub wypływa powoli.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.
UE
BŁĄD NIEWYWAŻENIA
Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący
niewyważenie.
•• Pranie może być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić
rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć
drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może
nastąpić po kilku chwilach. Aby rozpocząć wirowanie, drzwi muszą zostać
zablokowane.
Wsad jest zbyt mały. Wirowanie może zostać zatrzymane a cykl
przerwany, jeśli załadowano pojedyncze ciężkie rzeczy (np. dywanik
łazienkowy, szlafrok itp.).
•• Dodać do prania 1 lub 2 podobne rzeczy, aby zrównoważyć obciążenie.
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim urządzenie
zacznie pracować może upłynąć kilka chwil. Aby rozpocząć wirowanie,
drzwi muszą zostać zablokowane.
32
PL
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
dE dE1 dEz dE4
BŁĄD DRZWI
Usterka czujnika drzwi.
•• Należy zadzwonić do centrum serwisowego LG Electronics. Numer
telefonu lokalnego centrum serwisowego LG Electronics można znaleźć
na karcie gwarancyjnej.
tE
Błąd sterowania.
Jest to błąd kontrolny.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
LE
BŁĄD ZABLOKOWANIA
SILNIKA
Przeciążenie silnika
•• Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie
uruchomić cykl ponownie.
FE
BŁĄD PRZEPEŁNIENIA
Woda przelewa się z powodu wadliwego zaworu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
PE
BŁĄD CZUJNIKA
CIŚNIENIA
Usterka czujnika poziomu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
vs
BŁĄD CZUJNIKA
DRGAŃ
Usterka czujnika drgań.
•• Wezwać serwisanta.
FF
AWARIA ZWIĄZANA Z
ZAMARZNIĘCIEM
Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/
odpływowym lub w pompie odpływowej?
•• Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i pompę
odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym ręcznikiem.
AE
WYCIEK WODY
Woda wycieka.
•• Wezwać serwisanta.
PF
AWARIA ZASILANIA
Wystąpiła awaria zasilania urządzenia.
•• Ponownie uruchomić cykl.
Nietypowe odgłosy
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki.
•• Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności
przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal
występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie
Ciężkie pranie może spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest
to normalne zjawisko.
•• Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej wsad jest nierównomiernie
rozłożony. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie wsadu.
Rozkład prania może być nierównomierny.
•• Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
33
PL
Objawy
Wibrujący dźwięk
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte.
•• Usunąć materiały opakowaniowe.
Pranie może być nierównomiernie rozłożone w bębnie.
•• Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie
na podłodze.
•• Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera
rozdział Poziomowanie urządzenia.
Podłoga nie jest wystarczająco sztywna.
•• Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać
odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania
dotyczące miejsca montażu.
Działanie
Objawy
Woda wycieka.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Domowe rury odpływowe są niedrożne.
•• Udrożnić rurę odpływową. W razie potrzeby skontaktować się
z hydraulikiem.
Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością
węża odpływowego.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić
filtr odpływowy.
Urządzenie nie działa.
Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności.
•• To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć urządzenie.
Urządzenie jest odłączone od zasilania.
•• Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
sprawnego gniazda.
Źródło wody jest odłączone.
•• Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
34
PL
Objawy
Urządzenie nie działa.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo.
•• Upewnić się, że cykl został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwi i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Drzwi są otwarte.
•• Zamknąć drzwi, zwracając uwagę, czy żaden przedmiot nie uniemożliwia
ich domknięcia.
Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się.
•• Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić
bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być
podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu
zasilania urządzenie wznowi cykl, w którym się zatrzymało.
Sterownik wymaga zresetowania.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Przycisk Start/Pauza nie został naciśnięty po ustawieniu cyklu.
•• Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, wybrać ponownie pożądany program
i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut.
Wyjątkowo niskie ciśnienie wody.
•• Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, czy ciśnienie wody w
domu jest wystarczające.
Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę.
•• Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas
gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Przyciski mogą nie
działać prawidłowo.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona CL. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikonaBlokada drzwi zgaśnie.
Drzwi się nie
otwierają.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona H. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikona H zgaśnie.
Urządzenie nie
napełnia się
prawidłowo.
Filtr jest niedrożny.
•• Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są
niedrożne.
Węże dopływowe mogą być zagięte.
•• Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
Niewystarczające podawanie wody.
•• Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
35
PL
Objawy
Urządzenie nie
odprowadza wody.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Zagięty wąż odpływowy.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
Odpływ znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podłogą.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1,2 m nad
podstawą urządzenia.
Detergent nie jest
podawany w całości
lub w ogóle nie jest
podawany.
Użyto zbyt dużo detergentu.
•• Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Czas trwania cyklu
jest dłuższy niż
zwykle.
Wsad jest za mały.
•• Dodać więcej rzeczy, aby wyrównać rozłożenie prania.
Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi.
•• Należy zawsze starać się prać razem rzeczy o podobnym ciężarze, aby
umożliwić równomierne rozłożenie ciężaru prania podczas wirowania.
Wsad nie jest równomiernie rozłożony.
•• Jeśli tekstylia się splątały, rozłożyć pranie ręcznie.
Czas trwania jest
opóźniony
Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin.
•• Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu
stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego
różnić.
Wydajność
Objawy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Słabe usuwanie plam
Stare plamy.
•• Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne
do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub zaprania w celu ułatwienia
usunięcia plam.
Farbowanie
Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie.
•• Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że ​​wybielacz lub płyn do
płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz
lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia.
•• Delikatnie zamknąć szufladę zasobnika.
Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do prania w
bębnie.
•• Zawsze korzystać z dozowników, aby mieć pewność, że produkty do prania
są prawidłowo dozowane we właściwym momencie cyklu.
Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane.
•• Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby
zapobiegać powstawaniu przebarwień.
•• Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
36
PL
Objawy
Skurczenie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane.
•• Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko cykl się zakończy.
Urządzenie jest przeładowane.
•• Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być
ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić
połączenia węży.
Stęchły lub mdły
zapach w urządzeniu
Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone.
•• Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamontowany, powodując zasysanie
(woda wraca do wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest
nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do
wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Jeśli szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona,
źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
37
PL
Wi-Fi
Objawy
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.
•• Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a
następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG SmartThinQ.
Dane mobilne na smartfonie są włączone.
•• Wyłączyć dane mobile na smartfonie i zarejestrować urządzenie przez sieć
Wi-Fi.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka
angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.
•• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci
bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim
urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować
się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał
może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo.
Umieścić router bliżej urządzenia.
38
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010
Nazwa lub znak towarowy dostawcy
LG
F*WN*
Model dostawcy
Pojemność znamionowa
kg
Klasa efektywności energetycznej
Przyznana nagroda „EU Ecolabel” określona w
rozporządzeniu [(WE) nr 66/2010]
Ważone roczne zużycie energii (AEC) kWh na
rok*1
8
A+++
Nie
kWh/rok
117
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z pełnym wsadem
kWh
0,60
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,48
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,45
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w
trybie czuwania
W
0,45
Ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach
na rok*2
litry/rok
8800
Zużycie energii
Klasa efektywności wirowania w skali od G
(najwyższa efektywność) do A (najniższa
efektywność).
Maksymalna prędkość wirowania*3
Wilgotność resztkowa
*3
A
obr./min
%
Standardowe programy prania bawełny*4
1360
44
Bawełna+R R 60 °C/40 °C
Czas programu
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z pełnym wsadem*5
min.
303
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
251
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
249
Czas trwania trybu czuwania (TI)
min.
10
Faza prania*6
dB(A)
52
Faza wirowania*6
dB(A)
74
Poziom emitowanego hałasu
Konfiguracja wolnostojąca
39
PL
*1: Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 ºC i 40
ºC z pełnym i częściowym wsadem, a także zużycia w trybach o niskim poborze mocy. Rzeczywiste
zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
*2: Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 i 40 z
pełnym i częściowym wsadem. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania
urządzenia.
*3: Dane pozyskane na podstawie standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem
lub standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z częściowym wsadem, zależnie od tego,
które są niższe, oraz pozostającej zawartości wilgotności pozyskanej dla standardowego programu
prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem lub standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z
częściowym wsadem, zależnie od tego, które są wyższe.
*4: Programy, do których odnoszą się informacje umieszczone na metce i na karcie produktu, i które są
odpowiednie do prania bawełny zabrudzonej w stopniu normalnym oraz są najbardziej wydajnymi
programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.
*5: Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R, T z pełnym wsadem, Bawełna+ R, T
z połową wsadu oraz Bawełna+ z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniami (EU) No. 1061/2011 i
EN 60456.
*6: Dane wyrażone w dB(A) re 1 pW i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej w fazach prania i
wirowania dla standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem.
40
Notatka
Notatka
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement