LG | RC80U2AV3Q | User manual | LG RC80U2AV3Q Instrukcja obsługi

LG RC80U2AV3Q Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
SUSZARKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości
to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu
instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL
POLSKI
RC80U2AV*Q
RC90U2AV*Q
www.lg.com
MFL71424307
Rev.03_060319
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA......................................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................... 3
Utylizacja starego urządzenia................................................................................... 8
INSTALACJA.........................................................................................9
Dane techniczne....................................................................................................... 9
Akcesoria (opcjonalne)............................................................................................. 9
Wymagania dotyczące miejsca montażu............................................................... 10
Instrukcje dotyczące montażu na pralce (opcjonalnie)............................................11
Zmiana kierunku otwierania drzwi.......................................................................... 13
UŻYTKOWANIE...................................................................................15
Obsługa urządzenia................................................................................................ 15
Sortowanie prania................................................................................................... 16
Panel sterowania.................................................................................................... 17
Tabela programu..................................................................................................... 18
Opcje programu...................................................................................................... 20
Suszenie na stojaku (opcjonalnie).......................................................................... 21
FUNKCJE SMART...............................................................................22
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ.................................................................. 22
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™................................................................ 25
KONSERWACJA.................................................................................26
Czyszczenie filtra kłaczków.................................................................................... 26
Opróżnianie zbiornika wody................................................................................... 27
Czyszczenie kratki wlotowej chłodnego powietrza................................................. 27
Czyszczenie czujnika wilgoci.................................................................................. 27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................28
Diagnozowanie problemów.................................................................................... 28
Kody błędów........................................................................................................... 32
GWARANCJA......................................................................................33
DANE ROBOCZE................................................................................34
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym
z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi
urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje
oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby
uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne
obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie
obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania
produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących
poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z
dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej,
lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane
bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem
w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
3
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod
warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w
zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka.
Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy.
Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia,
chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•• Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane,
uziemione i wyregulowane przez wykwalifikowanych pracowników
serwisu, zgodnie z podręcznikiem instalacji.
•• Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli
stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie
przewodu lub wtyczki.
•• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje
lub większą liczbę osób.
•• Nie instaluj urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instaluj
ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zewnętrznych ani w
miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak bezpośrednie światło słoneczne, wiatr lub deszcz lub temperatury
poniżej zera.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować
rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
•• W urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka
lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz
odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
4
PL
•• Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami
suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do zawiasów
urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
•• Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia prądu
o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia elektrycznego.
•• Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą
oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione
zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
•• Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może
skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co
do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
•• Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia. Jeśli
nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego gniazda
wykwalifikowanemu elektrykowi.
•• Urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie
przełączające (np. timer) lub podłączone do obwodu, który jest regularnie
włączany i wyłączany przez urządzenie.
Działanie
•• Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i samego
urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy stosować żadnych
ostrych przedmiotów.
•• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że
w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części
zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych
materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
•• Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody
oraz obrażenia ciała.
5
PL
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać,
aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży,
która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych lub
wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego,
nafta, olej roślinny, olej spożywczy itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie
urządzenia może spowodować pożar oraz porażenie elektryczne.
•• W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•• Należy zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia. Zamontowanie
zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
•• Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•• Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych, (takich jak
benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu produktu.
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
•• Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na nim
ciężkich przedmiotów.
Konserwacja
•• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do gniazda.
•• Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od zasilania.
Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie powoduje
odłączenia pralki od zasilania.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•• Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy
zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
6
PL
Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki
OSTRZEŻENIE – Zapobieganie pożarom
Zagrożenie pożarem i materiały łatwopalne
•• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie
lub korpusie urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu może
spowodować pożar.
•• W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik chłodniczy, który nie jest groźny
dla środowiska, ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów chłodniczych oraz
umieścić urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
•• W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
•• Środki do zmiękczania tkanin i podobne produkty powinny być stosowane
zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
•• Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki
lub zapałki.
•• Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać
tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko
wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
•• Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane
były chemikalia przemysłowe.
•• Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami
takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta,
środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki usuwające wosk
należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
•• Nie należy pić skroplonej wody. Niezastosowanie się do tej instrukcji
może prowadzić do zatrucia pokarmowego.
•• Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi
kwalifikacjami.
•• Należy często czyścić filtr kłaczków.
•• Nie należy dopuszczać do gromadzenia się kłaczków w urządzeniu.
•• Nie nanosić środka do prania chemicznego bezpośrednio na urządzenie
ani nie stosować urządzenia do czyszczenia ubrań, na których znajduje
się taki środek.
7
PL
•• Nie suszyć ubrań zanieczyszczonych substancjami oleistymi. Substancji
oleistych (w tym olei jadalnych) nie można całkowicie wywabić z ubrań,
nawet po praniu w wodzie.
•• Urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie
przełączające (np. timer) lub podłączone do obwodu, który jest regularnie
włączany i wyłączany przez urządzenie.
•• Po zakończeniu suszenia lub w przypadku wyłączenia zasilania podczas
procesu suszenia natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia. Pozostawienie
wysuszonych ubrań w urządzeniu bez nadzoru może doprowadzić do
pożaru. Temperatura ubrań wyjętych z urządzenia po suszeniu może
doprowadzić do pożaru. Wyjąć ubrania natychmiast po wysuszeniu, a
następnie rozwiesić lub ułożyć na płasko w celu schłodzenia.
Utylizacja
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od zasilania.
Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić
niepożądane użycie.
•• Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•• Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji należy
zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku uwięzione
zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla
środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które
mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały,
które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się
z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym
punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information
about how to recycle LG products in your country”.
Ta suszarka zawiera hermetycznie zabezpieczony czynnik chłodniczy R290
o wadze: 0,145 kg.
8
INSTALACJA
PL
Dane techniczne
a
b
c
Model
RC80U2AV*Q
Zbiornik wody
Panel sterowania
Drzwi
RC90U2AV*Q
Źródło zasilania
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (W) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Waga produktu
56 kg
Dopuszczalna temperatura
5 - 35 °C
Maks. pojemność
8 kg
9 kg
•• Wygląd i dane techniczne mogą zmieniać się bez powiadomienia. Celem jest poprawa jakości urządzenia.
Akcesoria (opcjonalne)
W celu zakupienia należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics lub odwiedzić stronę
internetową LG pod adresem: http://www.lg.com.
Przewód odpływowy kondensatu i
uchwyt przewodu
Model: DH1N
(sprzedawane oddzielnie)
Półka do suszenia
Zestaw do montażu na pralce
Model: DR1N
(sprzedawane oddzielnie)
Model: DT1W
(sprzedawane oddzielnie)
9
PL
Wymagania dotyczące
miejsca montażu
Umiejscowienie
Miejsce
5 cm
1 cm
1 cm
Poziom podłogi: Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią urządzenia wynosi 1°.
Gniazdo elektryczne: Musi znajdować się w
odległości do 1,5 m od jednego z boków urządzenia.
•• Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowy odstęp: Odległość od ścian 5 cm: tył /1
cm: prawa i lewa strona
•• Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce. Produkty te mogą zniszczyć
wykończenie oraz przyciski sterownicze.
OSTRZEŻENIE
•• W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik
chłodniczy, który nie jest groźny dla środowiska,
ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów
chłodniczych oraz umieścić urządzenie z dala od
otwartego ognia i źródeł zapłonu.
UWAGA
•• W celu uzyskania lepszych właściwości suszących tył
urządzenia powinien znajdować się z dala od ściany.
•• Nie instalować urządzenia w miejscach, w których
występuje ryzyko przymrozków lub zakurzenia.
•• Urządzenie może nie działać prawidłowo lub ulec
uszkodzeniu na skutek zamarznięcia skroplonej
wody w pompie i przewodzie odpływowym.
•• Nie instalować urządzenia obok urządzeń o
wysokiej temperaturze, takich jak lodówka,
kuchenka lub piecyk itd., mogących pogorszyć
właściwości suszące oraz wpłynąć na czas trwania
programów, tym samym wpływając niekorzystnie
na działanie sprężarki. Aby osiągnąć najlepszą
wydajność, urządzenie powinno działać w
temperaturze pokojowej wynoszącej 23 °C.
10
•• Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
•• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
•• Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura powietrza
może spaść poniżej 0 stopni C. Zamrożone węże
mogą wybuchnąć pod ciśnieniem. Precyzja pracy
elektronicznej jednostki sterującej może się
pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
•• Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
•• Suszarkę należy instalować w taki sposób, by
w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
•• Po instalacji urządzenia wyregulować wszystkie
cztery stopki, używając klucza, aby zapewnić
stabilność urządzenia. Nad urządzeniem
zachować odstęp około 20 mm.
Wymogi związane z wentylacją
OSTRZEŻENIE
•• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
znajdujących się w obudowie lub korpusie
urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu
może spowodować pożar.
•• Wydzielone pomieszczenie lub pod blatem
−− Zapewnić przepływ powietrza przez urządzenie,
wynoszący 3,17 m3/min
•• Szafa
−− Drzwi szafy muszą mieć 2 otwory (z żaluzjami)
umieszczone 8 cm od dolnej i górnej części
drzwi, z których każdy powinien mieć minimalną
powierzchnię 387 cm2.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła. Tylna część urządzenia musi mieć dobrą
wentylację. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może
prowadzić do usterki.
PL
•• Nie należy instalować urządzenia obok urządzenia
chłodniczego.
•• Urządzenie nie nadaje się do zastosowań
morskich ani do mobilnych instalacji, takich jak
przyczepy kempingowe, samoloty itd.
Przyłączenie elektryczne
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po zakończeniu użytkowania należy zawsze
odłączyć urządzenie od zasilania.
•• Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda zgodnie
z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
•• Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
Instrukcje dotyczące
montażu na pralce
(opcjonalnie)
Suszarkę można ustawić na pralce LG i zamontować
ją za pomocą zestawu do montażu na pralce.
Instalacji muszą dokonywać wykwalifikowani
pracownicy serwisu, aby zagwarantować, że została
wykonana prawidłowo.
Zestaw do montażu na pralce
Rozmiar górnej powierzchni pralki
550 mm
600 mm
Kształt oraz
kierunek
montażu
Procedura instalacji
1
Ustawić suszarkę LG na pralce LG.
2
Wykręcić dwie śruby z dolnej części pokrywy
tylnej po obu stronach, jak pokazano na rysunku
poniżej.
3
Wyrównać otwory zestawu do montażu na pralce
z otworami w pokrywie tylnej.
•• 3-1) 600 mm
Aby ustawić tę suszarkę na pralce, wymagany jest
zestaw do montażu na pralce LG.
Suszarka
•• 3-2) 550 mm
Pralka
Tę suszarkę można ustawić wyłącznie na pralce
firmy LG. Nie należy próbować ustawiać jej na pralce
innego producenta, ponieważ może to prowadzić
do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała lub
uszkodzenia mienia.
4
Wkręcić obie śruby wykręcone wcześniej z
suszarki do zestawu montażowego.
11
PL
5
Za pomocą czterech śrub (16 mm) z opakowania
z akcesoriami zamontować zestaw montażowy
do pokrywy tylnej pralki
6
Procedura dla strony przeciwnej jest taka sama.
OSTRZEŻENIE
•• Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do
poważnych wypadków.
•• Masa urządzenia oraz wysokość instalacji
sprawiają, że procedura ustawiania jednego
urządzenia na drugim jest zbyt niebezpieczna dla
jednej osoby. Procedurę powinno wykonywać co
najmniej dwóch wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
•• Urządzenie jest nieodpowiednie do zabudowy.
Nie należy go instalować jako urządzenia
zabudowanego.
•• Nie włączać urządzenia, jeśli jest ono
nieprawidłowo ustawione na pralce.
Odpływ skroplonej wody
(opcjonalnie)
Zazwyczaj skroplona woda jest pompowana do
zbiornika wody opróżnianego ręcznie. Woda może
być również odprowadzana bezpośrednio do odpływu
głównego, szczególnie gdy suszarka jest ustawiona
na pralce. Dzięki zestawowi przyłączeniowemu
przewodu odpływu głównego, wystarczy zmienić
drogę przepływu wody i skierować ją do odpływu w
następujący sposób:
1
UWAGA
•• Jeśli po zainstalowaniu przewód jest zgięty
lub ściśnięty, woda może nie być prawidłowo
odprowadzana.
Poziomowanie urządzenia
Wypoziomowanie urządzenia zapobiega
powstawaniu zbędnego hałasu i drgań. Ustawić
urządzenie na twardej i równej powierzchni.
Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo wypoziomowane,
wyregulować je za pomocą przednich nóżek
poziomujących.
Obracać je w prawo, aby podnieść urządzenie oraz
w lewo, aby je opuścić. Ustawić nóżki w taki sposób,
aby urządzenie nie chwiało się w żadnym kierunku.
Regulowane
nóżki
Odłączyć pokrywkę zapobiegającą przepływowi
zwrotnemu (a) oraz przewód zbiornika wody (b)
od zestawu przyłączeniowego.
Regulowane
nóżki
2
12
Zamontować pokrywkę zapobiegającą
przepływowi zwrotnemu (a) do głowicy zestawu
przyłączeniowego, a następnie podłączyć
przewód odpływowy (c) po przeciwnej stronie
zestawu przyłączeniowego.
Regulowane
nóżki
Sprawdzenie po przekątnej
•• Pod wpływem nacisku przyłożonego z góry
na krawędzie położone po przekątnej górnej
powierzchni suszarki urządzenie nie powinno
wykonać żadnego ruchu w górę ani w dół (sprawdzić
oba kierunki). Jeśli urządzenie chwieje się po
wpływem nacisku na przekątne krawędzie górnej
powierzchni, należy ponownie wyregulować nóżki.
PL
2
Zmiana kierunku
otwierania drzwi
Aby zwiększyć poziom wygody użytkownika, istnieje
możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
Wykręcić 8 śrub zawiasu z drzwi.
•• Z przodu jest 6 śrub oraz 2 śruby po bokach.
Zawias
OSTRZEŻENIE
•• Nie odwracać drzwi, kiedy urządzenie jest
ustawione na pralce.
•• Przed wykręceniem śrub zawiasów druga osoba
powinna przytrzymać drzwi. Drzwi mogą spaść na
podłogę ze względu na ich dużą masę.
•• Ze względów bezpieczeństwa, przy zmianie
kierunku otwierania drzwi powinny pracować co
najmniej dwie osoby.
3
Wykręcić 3 śruby mocujące z zaczepu drzwi,
który znajduje się między drzwiami a zawiasem,
a następnie wykręcić śrubę haka drzwi.
UWAGA
•• Śruby różnią się wyglądem i wkręca się je w różny
sposób, w zależności od położenia. Sprawdzić, czy
wybrano prawidłową śrubę przed jej dokręceniem.
1
Zaczep drzwi
Otworzyć drzwi i wykręcić dwie śruby zawiasu.
Po wykręceniu śrub ostrożnie położyć drzwi na
podłodze, przednią stroną skierowaną do dołu.
Szafka
4
Zawias drzwi
Zamienić położenie zawiasu i zaczepu, a
następnie dokręcić śruby w odwrotnej kolejności.
•• Dokręcić śrubę w prawidłowym położeniu,
zgodnie z czynnościami od 2 do 4.
Zaczep
drzwi
Zawias
OSTRZEŻENIE
•• W pierwszej kolejności wykręcić dolną śrubę.
Drzwi mogą spaść na podłogę ze względu na ich
dużą masę i ulec uszkodzeniu.
13
PL
5
Wymontować zaczep drzwi z ramy urządzenia,
wykręcając 2 śruby, a następnie wkręcając je po
przeciwnej stronie.
Blokada drzwi
6
Wykręcić 2 śruby ozdobne z ramy urządzenia, a
następnie wkręcić je po przeciwnej stronie.
7
Zamontować drzwi za pomocą śrub wykręconych
podczas czynności 1, a następnie sprawdzić, czy
drzwi zamykają się prawidłowo.
14
UŻYTKOWANIE
PL
Obsługa urządzenia
Przed pierwszym cyklem ustawić urządzenie w tryb
suszenia przez pięć minut, aby nagrzać bęben.
Otwierać drzwi pomiędzy kilkoma pierwszymi
wsadami, aby pozbyć się wszelkich nieprzyjemnych
zapachów z wnętrza urządzenia.
1
UWAGA
•• Uważać, aby nie przyciąć pralnia pomiędzy
drzwiami a gumową uszczelką.
3
Włączyć zasilanie.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie. Ikona wskaźnika
powyżej przycisku zaświeci się, sygnalizując
gotowość urządzenia do pracy.
4
Wybrać żądany program suszenia.
•• Aby wybrać program, należy obrócić pokrętło
wyboru programów, aż wskaże żądany
program.
•• Wciśnięcie przycisku Start/Pauza bez
wybranego programu spowoduje uruchomienie
urządzenia z ustawionym programem
Bawełna. Szczegółowe informacje są
dostępne w tabeli programów.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
•• Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza
urządzenie będzie przez 10 sekund wietrzyć
wnętrze bębna w celu przygotowania do cyklu
suszenia.
6
Po zakończeniu cyklu suszenia otworzyć drzwi i
wyjąć pranie.
7
Wyłączyć urządzenie.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie.
Sprawdzić, czy filtr kłaczków oraz zbiornik wody
są czyste.
•• Filtr kłaczków jest umieszczony wewnątrz
obręczy drzwi. Należy go wyczyścić przed
każdym cyklem suszenia.
•• Otworzyć drzwi i sprawdzić, czy filtr kłaczków
jest czysty. Jeśli nie jest, należy go wyczyścić.
•• Aby uzyskać optymalną wydajność suszenia,
należy również sprawdzić, czy nie trzeba
opróżnić zbiornika wody.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy pić skroplonej wody.
UWAGA
•• W niektórych przypadkach na wyświetlaczu LED
może pojawić się ikona D (symbol opróżnienia
zbiornika), a urządzenie może przestać działać z
powodu pełnego zbiornika wody.
2
Po posortowaniu prania umieścić je w bębnie
suszarki.
•• Ubrania należy sortować według typu materiału
oraz poziomu suchości, a wszystkie sznurki
oraz paski ubrań należy dobrze związać przed
umieszczeniem w bębnie. Włożyć pranie jak
najdalej do bębna, z dala od uszczelki drzwi. W
przeciwnym razie uszczelka drzwi oraz ubrania
mogą zostać uszkodzone. Zamknąć drzwi.
15
PL
UWAGA
•• Uwaga! Wnętrze bębna może być nadal gorące.
•• Nie należy używać urządzenia do celów innych niż
te, do których zostało zaprojektowane.
UWAGA
•• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana
bez wysokiej temperatury (cykl schładzania), aby
pranie ostygło i nie zostało uszkodzone przez zbyt
wysoką temperaturę.
•• Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego
oraz niewielkie wymiary pomieszczenia mogą
wydłużyć czas suszenia oraz zwiększyć zużycie
energii.
Sortowanie prania
Guma i plastik
•• Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów
zawierających elementy gumowe lub plastikowe,
jak:
−− fartuszki, śliniaczki i pokrowce na foteliki
−− Zasłony i obrusy
−− Maty kąpielowe
Włókno szklane
•• W urządzeniu nie należy suszyć przedmiotów z
włókna szklanego. Cząstki szkła pozostawione w
urządzeniu mogą w późniejszych cyklach zostać
przeniesione na ubrania.
Symbol
Opis
Dry (Suszenie)
Zaleca się suszenie ubrań zgodnie z informacjami
podanymi na ich metkach.
Ponadto pranie należy sortować według rozmiaru i
typu materiału.
Aby uzyskać optymalne właściwości suszenia oraz
zużycie energii, nie należy przeciążać urządzenia.
Suszenie w suszarkach
bębnowych
Ubrania wełniane
Nie suszyć w suszarkach
bębnowych
•• Ubrania wełniane należy suszyć za pomocą
programu Wełna. W pierwszej kolejności należy
kierować się informacjami podanymi na metce.
Wełna może nie wyschnąć podczas jednego cyklu.
W takich przypadkach nie powtarzać suszenia.
Ubrania wełniane należy rozłożyć do wyschnięcia,
nadając im ich oryginalny kształt.
Materiały tkane i dziewiarskie
•• Zależnie od jakości, niektóre materiały tkane i z
dzianiny pętelkowej mogą kurczyć się.
Materiały nienadające się do prasowania i
syntetyczne
•• Urządzenia nie należy przeciążać. Ubrania z
materiałów nienadających się do prasowania
należy wyjąć z urządzenia natychmiast po jego
zatrzymaniu, aby zmniejszyć ilość zagnieceń.
Ubranka dziecięce i koszule nocne
•• Należy zawsze sprawdzać metki materiałów.
16
Tkaniny niemnące /odporne na
zagniecenia
Łagodne / delikatne
Nie suszyć
Suszenie w wysokiej
temperaturze
Suszenie w średniej
temperaturze
Suszenie w niskiej temperaturze
Suszenie bez ogrzewania /
powietrzem
Suszenie na sznurku / powiesić
do wyschnięcia
Rozwiesić do obcieknięcia
Suszenie na płasko
W cieniu
PL
Panel sterowania
a
Przycisk Zasilanie
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć lub
wyłączyć zasilanie.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby anulować
funkcję Opóźnienie zakończenia cyklu.
b
Pokrętło wyboru programów
•• Programy są dostępne według rodzaju prania.
•• Lampka włączy się, wskazując wybrany
program.
c
Przycisk Start/Pauza
•• Przycisk Start/Pauza służy do włączania lub
wstrzymywania cyklu suszenia.
•• W trybie Pauza zasilanie zostaje
automatycznie wyłączone po 14 minutach.
d
Przyciski programów dodatkowych
•• Używać tych przycisków, aby wybrać
odpowiednie opcje wybranego programu.
•• Aby skorzystać z funkcji zdalnego
włączania, należy zapoznać się z rozdziałem
FUNKCJE SMART.
e
Wskaźnik postępu suszenia
•• W zależności od etapu cyklu suszenia
podświetlane są różne ikony wskaźnika.
−− @ : Ta ikona zostanie podświetlona
podczas trwania suszenia.
−− - : Ta ikona zostanie podświetlona
podczas trwania suszenia odzieży
przeznaczonej do prasowania.
−− + : Ta ikona zostanie podświetlona podczas
trwania suszenia odzieży przeznaczonej do
przechowywania w szafie.
−− = : Ta ikona zostanie podświetlona
podczas trwania chłodzenia.
Wyświetlacz
•• K : ta ikona sygnalizuje, że filtr kłaczków jest
zatkany lub należy go wyczyścić.
−− Powiadomienie o czyszczeniu: ta ikona
zostaje wyświetlona po naciśnięciu
przycisku Zasilanie.
•• D : ta ikona sygnalizuje, że zbiornik wody jest
pełny lub wymaga opróżnienia.
−− Powiadomienie o opróżnieniu: ta ikona
zostaje wyświetlona po naciśnięciu
przycisku Zasilanie.
−− Powiadomienie o pełnym zbiorniku: ta ikona
zostaje wyświetlona wraz z włączeniem
sygnału dźwiękowego podczas pracy
urządzenia.
•• L : ta ikona wskazuje stan wkładu filtra
kłaczków. Jeśli nie włożono filtra kłaczków,
urządzenie nie uruchomi się i wyświetlona
zostaje ta ikona.
•• I : ta ikona wskazuje stan funkcji
automatycznego czyszczenia skraplacza.
Ikona jest wyświetlana podczas wtryskiwania
wody do skraplacza.
17
PL
Tabela programu
Program suszenia
Programy suszenia sterowane czujnikiem
Program
Bawełna
Typ prania
Informacje szczegółowe
Poziom
suszenia
Pojemność
Ręczniki, szlafroki i pościel
Do grubych i pikowanych
tkanin
Ekstra
8 kg / 9 kg
Ręczniki kąpielowe, ściereczki,
bielizna oraz skarpety
bawełniane
Do tkanin niewymagających
prasowania
Do szafy
8 kg / 9 kg
Pościel, obrusy, ręczniki,
koszulki z krótkim rękawem,
podkoszulki i odzież robocza
Do tkanin wymagających
prasowania
Prasowanie
8 kg / 9 kg
8 kg / 9 kg
Spodnie, sukienki, spódnice
i bluzki
Do grubych i pikowanych
tkanin niewymagających
Ekstra
prasowania
Do tkanin niewymagających
Do szafy
prasowania
Do tkanin wymagających
Prasowanie
prasowania
Koszule, koszulki z krótkim
rękawem, spodnie, bielizna i
skarpety
Materiały poliamidowe,
akrylowe i poliestrowe
niewymagające prasowania
Do szafy
Koszule, koszulki z krótkim
rękawem, bielizna, kurtki
sportowe i skarpety
Materiały poliamidowe,
akrylowe i poliestrowe
wymagające prasowania
Prasowanie
Pościel
Pościel, prześcieradła
Tkaniny o dużej objętości
-
2,5 kg
Ręczniki
Ręczniki, poszewki na
poduszki
Do tkanin bawełnianych
niewymagających
prasowania
-
4,5 kg
Antyalergiczny
Bawełna, bielizna, pościel i
ubrania dla dzieci
Pomaga usuwać alergeny,
takie jak roztocza kurzu
domowego
-
4,5 kg
Szybki 30
Lekkie i małe tekstylia, mniej
niż 3 szt.
Do niewielkiej ilości
tekstyliów z materiałów
poliamidowych, akrylowych i
poliestrowych
-
1 kg
Odzież sportowa
Stroje piłkarskie i treningowe
Do materiałów poliestrowych
-
2 kg
Wełna
Ciemne kolory
Do tkanin wełnianych
-
1 kg
Delikatne
Jedwab, tkaniny delikatne i
bielizna
Do tkanin wrażliwych na
wysoką temperaturę, np.
tkanin syntetycznych
-
1,5 kg
Pościel, obrusy, dresy, kurtki
sportowe i koce
Mieszane
Syntetyczne
18
Koszule i bluzki
4 kg
3,5 kg
PL
Programy suszenia czasowego
Program
Typ prania
Informacje szczegółowe
Poziom
suszenia
Pojemność
Suszenie na stojaku
Jedwab, wełna, delikatna
bielizna
Odświeżanie ubrań bez
suszenia
-
-
Zimne powietrze
Wszystkie tkaniny
wymagające odświeżenia
Obracanie w bębnie bez
użycia ciepła
-
-
-
-
Ciepłe powietrze
Niewielkie tekstylia i mokre
Ręczniki kąpielowe, szlafroki,
ubrania, tekstylia na co
ściereczki do naczyń oraz
dzień do suszenia z użyciem
akrylowe tkaniny pikowane
wysokiej temperatury
8 kg / 9 kg
UWAGA
•• Jeśli wsad waży mniej niż 1 kg, należy użyć programu Ciepłe powietrze dostępnego w programach
suszenia czasowego. Produkty wełniane należy suszyć za pomocą programu Wełna, a tkaniny wrażliwe
na wysoką temperaturę, w tym jedwab i bieliznę, należy suszyć za pomocą programu Delikatne. Podczas
wyboru żądanego programu należy przestrzegać zalecanej masy wsadu. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia ubrań.
UWAGA
•• Przetestowano zgodnie z normą EN61121 oraz dyrektywą 932/2012
•• Badanie przeprowadzono przy ustawionym programie Bawełna do szafy/Dynamiczny (pełny wsad i połowa
wsadu), zgodnie z normą EN61121 oraz dyrektywą 932/2012
•• Standardowy program Bawełna :
Opcja (domyślna) (To najwydajniejszy program pod
względem warunków testowych proponowanych w ramach normy EN61121 oraz dyrektywy 932/2012)
•• Jest to odpowiedni program do suszenia zwykłych mokrych tkanin bawełnianych i jest to najwydajniejszy
program pod względem zużycia energii podczas suszenia mokrych tkanin bawełnianych.
•• Wyniki testów zależą od temperatury pokojowej, typu oraz wielkości wsadu, twardości wody oraz temperatury
wody na wlocie.
•• Zabudowanie urządzenia, np. pod blatem, może powodować spadek wydajności.
•• Jeśli tkaniny nie zostaną odwirowane z dużą prędkością podczas prania, zużycie energii wzrośnie oraz
wydłuży się czas suszenia.
19
PL
Opcje programu
Opóźnienie
Opcja „Opóźnienie zakończenia cyklu” służy do
przesunięcia czasu zakończenia cyklu suszenia.
Umożliwia ona ustawienie czasu opóźnienia w
zakresie od 3 do 19 godzin.
1
Włączyć urządzenie.
2
Wybrać program.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie.
4
Ustawić czas opóźnienia, naciskając przycisk
Dłuższy czas lub Krótszy czas.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Bez zagnieceń _
Opcja „Zapobieganie zagnieceniom” zapobiega
zagnieceniom, które powstają, gdy pranie nie
zostanie wyjęte natychmiast po zakończeniu
cyklu suszenia. Po wybraniu opcji Bez zagnieceń
urządzenie cyklicznie włącza się i wyłącza, dając
użytkownikowi dwie godziny na wyjęcie prania.
Otworzenie drzwi przy włączonej funkcji zapobiegania
zagnieceniom powoduje jej wyłączenie.
Poziom wysuszenia
Gdy urządzenie pracuje, można zajrzeć do wnętrza
bębna, wybierając funkcję Oświetlenie bębna.
•• Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
Oświetlenie bębna, aby włączyć funkcję
Oświetlenie bębna.
•• Oświetlenie włączone : drzwi otwarte.
•• Oświetlenie wyłączone : drzwi zamknięte.
Oświetlenie wyłącza się automatycznie.
Oświetlenie bębna
Przycisk ten służy do wybierania poziomu suszenia
dla programu suszenia.
1
Włączyć urządzenie.
2
Wybrać program.
3
Wybrać poziom suszenia, naciskając przycisk
Oświetlenie bębna.
EcoHybrid
Ten program dodatkowy udostępnia opcję
oszczędzania energii lub czasu.
•• Oszczędzaj energię: opcja oszczędzania energii.
•• Oszczędzaj czas: opcja oszczędzania czasu.
Ulubione r
Blokada rodzicielska i
Opcja „Ulubione” pozwala zapisać niestandardowy
program suszenia do wykorzystania w przyszłości.
Funkcja służy do wyłączenia elementów sterowania.
Funkcja uniemożliwia dzieciom zmianę cyklu oraz
obsługę urządzenia.
1
Włączyć urządzenie.
2
Wybrać program.
3
Wybrać opcję lub program dodatkowy
(Bez zagnieceń, EcoHybrid itp.).
4
Nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji Ulubione
przez trzy sekundy.
Opcja Ulubione została zapisana do wykorzystania
w przyszłości. Aby uruchomić zapisany program,
wybrać opcję Ulubione i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
20
Blokowanie panela sterowniczego
1
Nacisnąć jednocześnie przyciski Ulubione oraz
Opóźnienie i przytrzymać przez trzy sekundy.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się symbol CL.
•• Po ustawieniu funkcji Blokada rodzicielska
wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku
Zasilanie zostaną zablokowane.
PL
UWAGA
•• Blokada przed dziećmi nie zostanie zwolniona po
wyłączeniu urządzenia ani skończeniu wszystkich
cykli. Aby móc używać innych funkcji, należy
najpierw wyłączyć funkcję blokady.
Odblokowanie panela sterowniczego
Nacisnąć jednocześnie przyciski Ulubione oraz
Opóźnienie i przytrzymać przez trzy sekundy.
•• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie czas
pozostały do końca bieżącego programu.
3
Umieścić półkę do suszenia na konstrukcji nad
filtrem kłaczków i docisnąć ją w celu zakończenia
montażu.
4
Umieścić mokre tekstylia na półce. Pozostawić
miejsce wokół tekstyliów, aby umożliwić
cyrkulację powietrza.
•• Półka nie porusza się, porusza się natomiast
bęben.
5
Zamknąć drzwi.
6
Włączyć zasilanie i wybrać opcję
Suszenie na stojaku.
7
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Brzęczyk q
Opcja ta służy do włączenia lub wyłączenia
sygnalizatora dźwiękowego.
Dłuższy czas / Krótszy czas
W połączeniu z ręcznymi programami suszenia, te
przyciski służą do ręcznego wydłużania lub skracania
czasu suszenia.
Nacisnąć przycisk Dłuższy czas, aby wydłużyć czas
wybranego programu o pięć minut.
Nacisnąć przycisk Krótszy czas, aby skrócić czas
wybranego programu o pięć minut.
Suszenie na stojaku
(opcjonalnie)
Funkcja „Suszenie na półce” jest przeznaczona
do tekstyliów, które należy suszyć na płasko i bez
obracania, np. do swetrów oraz tkanin delikatnych.
Aby skorzystać z opcji Suszenie na półce, należy
zakupić półkę do suszenia sprzedawaną oddzielnie.
Półkę do suszenia (nazwa modelu: DR1N) można
zakupić za pośrednictwem centrum obsługi klienta
LG Electronics lub strony internetowej http://www.
LG.com.
1
Otworzyć drzwi.
2
Założyć zaczep na środek bębna.
UWAGA
•• Sprawdzić filtr kłaczków i usunąć wszelkie
zanieczyszczenia zebrane z tekstyliów suszonych
na półce.
•• W celu precyzyjnej regulacji czasu suszenia
można użyć przycisków Dłuższy czas /
Krótszy czas.
21
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
Do sprawdzenia przed
korzystaniem z aplikacji LG
SmartThinQ
•• Dla urządzeń z logo a lub b
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym jest zbyt duża,
siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja
może trwać dłużej lub instalacja może się nie
powieść.
2
Wyłączyć ustawienie Dane mobilne lub Dane
sieci kom. na smartfonie.
•• W smartfonie iPhone wyłączyć transfer
danych, wybierając Ustawienia → Sieć
komórkowa → Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.
22
PL
UWAGA
•• Aby zweryfikować połączenie z siecią WiFi, sprawdzić, czy ikona Wi-Fi f na panelu
sterowania jest podświetlona.
•• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4
GHz.Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi,
należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
•• LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
•• Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału
Wi-Fi.
•• Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego
zakłócenia.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
•• Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
•• Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
•• Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona
zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do
niej wyjątek.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
•• Interfejs smartfonu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego oraz producenta.
•• Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego
może nie powieść się. Należy zmienić protokół
na inny (zalecamy WPA2) i ponowić rejestrację
produktu.
PL
Instalowanie LG SmartThinQ
Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie
Google Play & Apple App Store na smartfonie.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i
zainstalować aplikację.
Funkcja Wi-Fi
•• Dla urządzeń z logo a lub b
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Cykl suszarki (Zdalne uruchomienie,
Mój program)
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Smart Diagnosis™
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Alarm
Gdy cykl został zakończony lub wystąpiła usterka
urządzenia, istnieje opcja otrzymywania powiadomień
wypychanych na smartfona.
Wskaźnik zużycia energii
Na energię pobieraną przez suszarkę wpływ
mają wybrane opcje oraz cykl i z tego powodu
dostrzegalne są pewne różnice zużycia energii
pomiędzy cyklami.
Ustawienia
Używanie opcji Cykl suszarki
Zdalne uruchamianie w
Użyj smartfonu, aby zdalnie sterować swoim
urządzeniem. Możesz też obserwować przebieg
cyklu, aby wiedzieć, ile zostało czasu do jego
zakończenia.
Aby skorzystać z funkcji zdalnego
włączania:
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Włóż pranie do bębna pralki.
3
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Brzęczyk, aby włączyć funkcję Zdalne
uruchomienie.
4
Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji LG
SmartThinQ w swoim smartfonie.
UWAGA
•• Po włączeniu trybu zdalnego włączania
można rozpocząć cykl za pomocą aplikacji LG
SmartThinQ na smartfonie. Jeśli cykl nie zostanie
włączony, urządzenie będzie czekać z jego
rozpoczęciem aż do wyłączenia przez aplikację lub
do wyłączenia trybu zdalnego włączania.
•• Jeżeli drzwi są otwarte, zdalne uruchamianie jest
wyłączone.
Aby wyłączyć Remote Start:
Po włączeniu funkcji „Zdalne uruchomienie” nacisnąć
i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Brzęczyk.
Ustawienie nazwy produktu i usuwanie produktu.
UWAGA
•• W przypadku zmiany routera Wi-Fi, dostawcy
Internetu lub hasła należy usunąć zarejestrowane
urządzenie z aplikacji LG SmartThinQ i
zarejestrować je ponownie.
•• Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
23
PL
Mój program
Deklaracja zgodności
Pobieraj nowe oraz specjalne cykle, które nie zostały
zawarte w podstawowym zestawie cykli urządzenia.
Na poprawnie zarejestrowane urządzenia można
pobierać wiele specjalnych cykli opracowanych
specjalnie dla danego urządzenia.
Na urządzeniu może być przechowywany tylko jeden
cykl jednocześnie.
Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż
do pobrania następnego.
Dane techniczne modułu sieci
bezprzewodowej LAN
Model
LCW-004
Zakres
częstotliwości
Od 2412 do 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Moc wyjściowa
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(maks.)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej wer.: V 1.0
Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z
odległości co najmniej 20 cm.
Pobór mocy (stan czuwania) /
0,18 W
Pobór mocy w trybie gotowości
2,0 W
sieciowej /
Czas, po upływie którego
funkcja zarządzania energią,
lub podobna funkcja,
automatycznie przełącza
urządzenie w tryb czuwania
lub wyłączenia, lub w stan
zapewniający tryb czuwania
przy podłączeniu do sieci
24
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że typ modemu
radiowego suszarki jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/
WE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest
dostępna pod następującym adresem internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Informacja dotycząca oprogramowania
open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu
źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę
pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty
nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu
prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest
ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie
tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto
otrzymał tę informację.
20 min.
Smart Diagnosis™ Korzystanie ze
smartfonu
•• Dla urządzeń z logo c lub d
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić,
jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas
należy wykonać proces diagnostyki problemu bez
pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .
PL
Korzystanie z funkcji
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obsługi klienta
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania się
z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej
obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
urządzenie. Nie naciskać innych przycisków ani
nie obracać pokrętła wyboru programu.
2
W przypadku prośby ze strony centrum
serwisowego zbliżyć mikrofon telefonu do ikony
Smart Diagnosis™.
UWAGA
•• Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
•• Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
x.
Ma
mm
10
3
Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy
przycisk Dłuższy czas, trzymając mikrofon
telefonu w pobliżu ikony oraz przycisku
Zasilanie.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
25
KONSERWACJA
PL
•• Otworzyć drugi filtr kłaczków.
OSTRZEŻENIE
•• Przed wyczyszczeniem urządzenia należy
wyjąć wtyczkę zasilania. Zaniechanie wyjęcia
wtyczki może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym.
Czyszczenie filtra kłaczków
Wyczyścić filtr kłaczków przed każdym cyklem
suszenia.
Wyczyszczenie filtra kłaczków pozwoli skrócić czas
suszenia oraz zmniejszyć zużycie energii.
1
Otworzyć drzwi.
2
Wymontować pierwszy filtr kłaczków.
3
5
Wypłukać filtr z kłaczków pod ciepłą, bieżącą
wodą.
6
Dokładnie wysuszyć filtry kłaczków, zamknąć je i
ponownie zamontować.
Wymontować drugi filtr kłaczków.
UWAGA
4
26
Otworzyć oba filtry kłaczków i usunąć wszystkie
zanieczyszczenia.
•• Otworzyć pierwszy filtr kłaczków.
•• Wysuszyć siatkę. W przeciwnym razie filtr
kłaczków może zatkać się z powodu obecności
warstwy wody i nie będzie można uruchomić
urządzenia.
•• Jeśli filtr kłaczków jest wymontowany z suszarki,
nie można uruchomić urządzenia.
PL
Opróżnianie zbiornika wody
Skroplona woda zbiera się w zbiorniku wody.
Po każdym użyciu suszarki należy opróżnić zbiornik
wody. Niewykonanie tej czynności wpływa na
wydajność suszenia.
Jeśli zbiornik wody jest pełny, podczas pracy
urządzenia zostanie podświetlona ikona D oraz
zostanie włączony sygnał dźwiękowy. Gdy tak się
stanie, należy opróżnić zbiornik wody w ciągu godziny.
1
Wyjąć zbiornik wody.
2
Wylać wodę ze zbiornika do zlewu.
Czyszczenie kratki wlotowej
chłodnego powietrza
Odkurzać kratkę wlotową chłodnego powietrza 3-4
razy w roku, aby zapobiegać zbieraniu się na niej
kłaczków lub zanieczyszczeń mogących powodować
nieprawidłowy przepływ powietrza.
UWAGA
•• Przez kratkę wentylacyjną usuwane jest ciepłe
powietrze.
•• Należy zapewnić odpowiednią wentylację,
aby uniknąć przepływu wstecznego spalin do
pomieszczenia z innych urządzeń opalanych innymi
paliwami, np. otwartych kominków.
Czyszczenie czujnika
wilgoci
3
Włożyć zbiornik z powrotem do urządzenia.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie podczas pracy wykrywa poziom wilgoci
prania. Oznacza to, że musi być ono regularnie
czyszczone w celu usunięcia z powierzchni czujnika
nagromadzonego kamienia.
Wyczyścić czujniki wewnątrz bębna.
UWAGA
•• Nie czyścić czujnika wilgoci materiałami ściernymi.
Czujnik należy zawsze czyścić szorstką gąbką.
27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
Urządzenie ma wbudowany system nadzoru błędów, dzięki któremu błędy są wykrywane na wczesnym etapie.
Jeśli pralka nie działa poprawnie lub w ogóle nie działa, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe
elementy.
Diagnozowanie problemów
Objawy
Urządzenie nie włącza
się.
Urządzenie nie
nagrzewa się.
Ubrania suszą się
bardzo długo.
28
Przyczyny
Rozwiązanie
Nieprawidłowo
podłączony przewód
zasilania.
•• Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo
podłączona do uziemionego gniazdka zgodnego ze
specyfikacją znamionową urządzenia.
Bezpieczniki instalacji
domowej są przepalone,
wyłącznik instalacyjny
przerwał obwód lub
wystąpiła awaria
zasilania.
•• Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie
obwodu, należy zlecić jego naprawę
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Bezpieczniki instalacji
domowej są przepalone,
wyłącznik instalacyjny
przerwał obwód lub
wystąpiła awaria
zasilania.
•• Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie
obwodu, należy zlecić jego naprawę
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Wsad został
nieprawidłowo
posortowany.
•• Oddzielić tekstylia ciężkie od tekstyliów lekkich.
Większe i cięższe tekstylia suszą się dłużej. Lekkie
tekstylia we wsadzie z ciężkimi tekstyliami mogą
„oszukać” czujnik, ponieważ schną szybciej.
Duży wsad ciężkich
tkanin.
•• Suszenie ciężkich tkanin trwa dłużej, ponieważ
mają one tendencję do pochłaniania większej
ilości wilgoci. Aby uzyskać bardziej zbliżone
czasy suszenia w przypadku dużych i ciężkich
tkanin, należy podzielić je na mniejsze wsady o
równomiernym rozmiarze.
Niewłaściwe ustawienie
elementów sterowania
urządzenia.
•• Użyć odpowiednich ustawień sterowania dla danego
typu suszonego wsadu. Niektóre typy wsadów
mogą wymagać regulacji prawidłowego ustawienia
poziomu suszenia.
Należy wyczyścić filtr
kłaczków.
•• Przed każdym cyklem usunąć zanieczyszczenia z
filtra kłaczków. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść
filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić,
czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. W
przypadku niektórych tekstyliów wytwarzających
duże ilości kłaczków, np. nowych ręczników
kąpielowych, konieczne może być wstrzymanie
cyklu i wyczyszczenie filtra.
PL
Objawy
Ubrania suszą się
bardzo długo.
Czas suszenia nie jest
równomierny.
Na ubraniach pozostają
tłuste lub brudne plamy.
Ubrania są
pomarszczone.
Przyczyny
Rozwiązanie
Bezpieczniki instalacji
domowej są przepalone,
wyłącznik instalacyjny
przerwał obwód lub
wystąpiła awaria
zasilania.
•• Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie
obwodu, należy zlecić jego naprawę
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Urządzenie jest
przeciążone.
•• Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze w celu
uzyskania lepszej wydajności suszenia.
Urządzenie jest
niedociążone.
•• Podczas suszenia bardzo małych wsadów należy
dodać kilka dodatkowych tekstyliów, aby umożliwić
prawidłową pracę bębna. Gdy wsad jest bardzo
mały i używane są programy suszenia sterowane
czujnikiem, elektroniczne elementy sterujące mogą
nieprawidłowo wykrywać poziom suchości wsadu i
mogą wyłączyć się zbyt szybko. Użyć programów
suszenia czasowego lub dołożyć kilka dodatkowych
mokrych ubrań do wsadu.
Ustawienia ogrzewania,
rozmiar wsadu lub
wilgotność ubrań nie są
równomierne.
•• Czas suszenia wsadu różni się w zależności od
typu zastosowanego ogrzewania (elektryczne),
rozmiaru wsadu, typu tkanin, wilgotności ubrań oraz
filtra kłaczków. Nierównomierny wsad w urządzeniu
może powodować nieprawidłowe obracanie się
bębna, przez co ubrania są bardziej wilgotne, a
czas suszenia wydłuża się.
Płyn zmiękczający do
tkanin jest używany
nieprawidłowo.
•• Podczas robienia prania, które będzie suszone w
urządzeniu, należy stosować prawidłową ilość płynu
zmiękczającego do tkanin, zgodnie z zaleceniami
producenta płynu.
Czyste i brudne ubrania
są suszone razem.
•• Urządzenia należy używać tylko do suszenia
czystych tekstyliów. Zanieczyszczenia z brudnych
ubrań mogą być przenoszone na czyste ubrania w
tym samym wsadzie i w późniejszych wsadach.
Ubrania są
nieprawidłowo
czyszczone lub
odwirowywane przed
umieszczeniem ich w
urządzeniu.
•• Plamy na wysuszonych ubraniach mogą być
zanieczyszczeniami, które nie zostały usunięte
podczas procesu prania. Upewnić się, że ubrania
są całkowicie czyste oraz dokładnie odwirowane,
zgodnie z instrukcjami producentów pralki i środków
czyszczących. Niektóre trudne zanieczyszczenia
mogą wymagać wstępnego czyszczenia przed
praniem.
Ubrania suszyły się zbyt
długo (są przesuszone).
•• Zbyt długie suszenie wsadu prania może prowadzić
do pomarszczenia ubrań. Wybrać krótszy czas
suszenia.
Ubrania pozostały w
urządzeniu zbyt długo
po zakończeniu cyklu.
•• Użyć opcji Zapobieganie zagnieceniom.
29
PL
Objawy
Ubrania skurczyły się.
Na ubraniach pozostają
kłaczki.
Przyczyny
Rozwiązanie
Nie przestrzegano
instrukcji na metce
ubrania.
•• Aby uniknąć kurczenia się ubrań, należy zawsze
sprawdzać instrukcje na metce i postępować
zgodnie z nimi. Niektóre tkaniny kurczą się
naturalnie po wypraniu. Inne tkaniny można prać,
jednak kurczą się po wysuszeniu w urządzeniu.
Użyć ustawienia z niską temperaturą lub bez
ogrzewania.
Filtr kłaczków został
wyczyszczony
nieprawidłowo.
•• Przed każdym cyklem usunąć zanieczyszczenia z
filtra kłaczków. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść
filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić,
czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. Jeśli
wygląda na zanieczyszczony, postępować
zgodnie z instrukcjami czyszczenia. W przypadku
niektórych tekstyliów wytwarzających duże ilości
kłaczków konieczne może być wstrzymanie cyklu i
wyczyszczenie filtra.
Pranie nie zostało
prawidłowo
posortowane.
•• Niektóre materiały wytwarzają kłaczki (np. puszyste
białe ręczniki bawełniane) i podczas suszenia
należy oddzielić je od ubrań przyciągających kłaczki
(np. czarnych lnianych spodni).
Urządzenie jest
przeciążone.
•• Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze podczas
suszenia.
W kieszeniach pozostały
•• Dokładnie sprawdzić kieszenie przed suszeniem
papierowe chusteczki,
ubrań.
karteczki itd.
Silne wyładowania
elektrostatyczne na
ubraniach po suszeniu.
Ubrania suszyły się zbyt
długo (są przesuszone).
•• Zbyt długie suszenie wsadu prania może prowadzić
do nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych.
Dostosować ustawienia i użyć krótszych czasów
suszenia lub programów suszenia sterowanych
czujnikiem.
Suszenie materiałów
syntetycznych,
niewymagających
prasowania
lub mieszanek
syntetycznych.
•• Te tkaniny są z natury bardziej podatne na
gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.
Spróbować użyć płynu zmiękczającego do tkanin
lub użyć krótszych ustawień czasu suszenia.
Przewód zbiornika wody
lub przewód odpływowy
są podłączone
nieprawidłowo.
•• Podłączyć prawidłowo przewód zbiornika wody lub
przewód odpływowy.
Drzwi są zamknięte i
przytrzasnęły pranie lub
inny przedmiot.
•• Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić,
czy pranie lub inny przedmiot nie zostały
przytrzaśnięte przez drzwi. W razie powtarzającej
się nieszczelności skontaktować się z centrum
informacji dla klientów firmy LG Electronics.
Woda wycieka.
30
PL
Objawy
Po zakończeniu
programu suszenia
sterowanego czujnikiem
ubrania mają na sobie
mokre miejsca.
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią Wi-Fi.
Przyczyny
Rozwiązanie
Zbyt duży lub zbyt mały
wsad. Pojedynczy duży
przedmiot, taki jak koc
lub kołdra.
•• Jeśli tekstylia są zbyt mocno zbite lub zbyt luźne,
czujnik może mieć problem z odczytaniem poziomu
wilgotności wsadu. Dla bardzo małych wsadów użyć
programu suszenia czasowego.
•• Duże i ciężkie tekstylia, takie jak koce lub
kołdry, mogą czasami zwinąć się w ciasną kulę
materiału. Warstwy zewnętrzne wysychają i zostają
zarejestrowane przez czujnik, podczas gdy wnętrze
pozostaje wilgotne. Podczas suszenia pojedynczych
tekstyliów o dużej objętości pomocne może być
jednokrotne lub dwukrotne wstrzymanie cyklu oraz
odwinięcie materiału i odkrycie wilgotnych miejsc.
•• Aby wysuszyć kilka wilgotnych tekstyliów z bardzo
dużego wsadu lub kilka wilgotnych miejsc na
dużym przedmiocie, po zakończeniu programu
suszenia sterowanego czujnikiem należy opróżnić
filtr kłaczków, a następnie wybrać program suszenia
czasowego, aby zakończyć suszenie.
Hasło do sieci Wi-Fi,
z którą próbowano
się połączyć, jest
niepoprawne.
•• Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon i
usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w
aplikacji LG SmartThinQ
Dane mobilne w
smartfonie są włączone.
•• Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i
zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
Nazwa sieci
bezprzewodowej
(SSID) jest ustawiona
nieprawidłowo.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału
routera jest inna niż 2,4
GHz.
•• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz.
Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość
sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby
sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować
się z dostawcą usług internetowych lub
producentem routera.
Odległość między
urządzeniem a routerem
jest zbyt duża.
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem
jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie
może nie zostać skonfigurowane prawidłowo.
Umieścić router bliżej urządzenia.
31
PL
Kody błędów
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
dE
Podczas pracy
urządzenia
otworzono drzwi lub
urządzenie pracuje
przy nieprawidłowo
zamkniętych drzwiach.
•• Zamknąć prawidłowo drzwi.
•• Jeśli kod błędu dE nie zniknie, skontaktować się z
serwisem.
dE4
Czujnik przełącznika
drzwi działa
nieprawidłowo.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Usterka czujnika
temperatury.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
F1
Nagły wzrost
temperatury wewnątrz
bębna.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
LE1
Nagłe zatrzymanie
silnika.
•• Sprawdzić, czy ilość prania nie przekracza
maksymalnej wielkości wsadu.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Nagłe zatrzymanie
sprężarki.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Usterka silnika pompy
odpływowej.
•• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Temperatura otoczenia
w miejscu instalacji ma
wartość poniżej zera.
•• Zalecana temperatura otoczenia w miejscu instalacji
wynosi 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GWARANCJA
PL
W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:
•• Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi
produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej,
lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.
•• Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej mocy
zasilania.
•• Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę rur
odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego powietrza.
•• Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi
w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
•• Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.
•• Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem
z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego montażu
urządzenia.
•• Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem instalacji
wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub czyszczących
produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
•• Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne
uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub
wykonania.
•• Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
•• Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie
paragonu sklepowego.
•• Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
•• Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie
domowe lub w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
•• Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
•• Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest zamontowany
niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku użytkownika LG
i podręcznikach montażu.
•• Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.
Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte
w specyfikacji przez firmę LG.
•• Dźwięków lub drgań uznawanych za normalne, np. dźwięku spływającej wody, dźwięku obracania się bębna
lub ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych.
Filtr jest niedrożny.
- Brak ogrzewania, długi czas
suszenia
Wyczyścić filtr kłaczków.
Nieprawidłowo podłączona
wtyczka lub problem z gniazdkiem
elektrycznym.
- Brak zasilania
- Brak ogrzewania
Ponownie podłączyć wtyczkę,
wymienić bezpiecznik lub
zrestartować wyłącznik instalacyjny.
W razie problemów z gniazdkiem
elektrycznym skontaktować się z
elektrykiem.
33
DANE ROBOCZE
PL
Produkt zgodny z wytycznymi Rozporządzenia EU 392/2012
Nazwa lub znak towarowy producenta
LG Electronics
Identyfikator modelu dostawcy
RC80U2*V*Q
RC90U2AV*Q
Pojemność znamionowa w kg dla materiałów bawełnianych przy
standardowym programie Bawełna z pełnym wsadem
8 kg
9 kg
Typ suszarki
Domowa suszarka bębnowa
ze skraplaczem
Klasa energetyczna
A+++
Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia
w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy
pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego
zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu
użytkowania urządzenia.
176 kWh/rok
Automatyczna suszarka bębnowa
tak
Produkt otrzymał tytuł nagrodę „EU Ecolabel” zgodnie z Rozporządzeniem
WE 66/2010
Nie
Zużycie energii przy standardowym programie Bawełna z pełnym wsadem
(Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Zużycie energii przy standardowym programie Bawełna z częściowym
wsadem (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Zużycie mocy w trybie wyłączenia przy standardowym programie Bawełna z
pełnym wsadem (Po)
0,18 W
Zużycie mocy w trybie gotowości przy standardowym programie Bawełna z
pełnym wsadem (Pl)
0,18 W
Czas trwania trybu gotowości (Tl)
10 min
194 kWh/rok
Program „
„ stosowany przy wsadach pełnym i częściowym to standardowy program
suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, mówiące o tym, że program jest odpowiedni
do suszenia normalnych mokrych materiałów bawełnianych oraz że jest to najwydajniejszy program pod
względem zużycia energii dla bawełny.
Ważony czas „standardowego programu Bawełna przy wsadach pełnym i
częściowym” (Tt)
150 min
169 min
Czas „standardowego programu Bawełna przy wsadzie pełnym” (Tdry)
196 min
230 min
Czas „standardowego programu Bawełna przy wsadzie częściowym” (Tdry1/2)
115 min
124 min
klasa X wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A
(największa wydajność)
A
Średni współczynnik skraplania Cdry dla standardowego programu Bawełna
przy wsadzie pełnym
91 %
Średni współczynnik skraplania Cdry1/2 dla standardowego programu Bawełna
przy wsadzie częściowym
91 %
Ważony współczynnik skraplania (Ct) dla „standardowego programu Bawełna
przy wsadach pełnym i częściowym”
91 %
Poziom mocy akustycznej
64 dB(A)
Urządzenie wolnostojące
34
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising