LG | 43UM7000PLA | User manual | LG 43UM7000PLA Instrukcja obsługi

LG 43UM7000PLA Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe
TELEWIZOR LED*
* W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do
dalszego wykorzystania.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
• ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU I JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA Z DALA
OD PRODUKTU.
• Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w
następujących typach miejsc:
-- Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-- Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
-- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-- W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-- Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-- Produktu nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogą
kapać na niego płyny lub w których może zostać zachlapany.
Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na
znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych
płynem, takich jak wazony, kubki itp.
-- Produktu nie wolno umieszczać w pobliżu substancji lub
przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki,
ani wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
-- Nie wolno instalować produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem
prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem
produktu.
2
• Wentylacja
-- Telewizor zamontować w dobrze wietrzonym miejscu. Nie
wolno instalować go w osłoniętych miejscach, takich jak regał
na książki.
-- Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-- Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go
ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
• Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. W przypadku
oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
• Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki,
gniazda ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy się z
urządzeniem.
• Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel
zasilający jest podłączony.
• Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
• Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za
wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający w celu odłączenia
go od telewizora.
• Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
• Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-- Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia
odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi
być łatwo dostępna.
• Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
• Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie od
kraju):
-- Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować
poniższe środki ostrożności.
Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać w pobliżu
napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia
elektrycznego bądź zasilania ani w miejscach, gdzie może wejść
w kontakt z liniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż
może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych
obrażeń.
Upewnić się, że zespół anteny jest uziemiony, co zapewnia
ochronę przed udarami napięciowymi i gromadzeniem się
statycznego ładunku elektrycznego.
W artykule 810 Amerykańskiego Krajowego Kodeksu
Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) zawarto informacje
na temat prawidłowego uziemienia masztu antenowego
i struktury nośnej, uziemienia przewodu wejściowego
do ogranicznika przepięć anteny, rozmiaru przewodów
uziemiających, lokalizacji ogranicznika przepięć anteny, połączenia
uziomów oraz wymagań dotyczących uziomów.
Uziemienie anteny zgodnie z Krajowym Kodeksem
Elektrycznym, ANSI/NFPA 70
• Baterie
-- Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci.
-- Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani
nie doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii
poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na
działanie wysokiej temperatury.
• Przenoszenie
-- W przypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od
zasilania i odłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2 osoby.
Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać
go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub
odniesieniem obrażeń.
• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wolno poddawać produktu wstrząsom w wyniku uderzeń,
zrzucać na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
• Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy
długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą
skutkować uszkodzeniem ekranu.
• Czyszczenie
-- W celu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający
i delikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać
wody i innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno
czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich
jak środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza,
środków owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów,
do zastosowań przemysłowych), środków ściernych,
rozcieńczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą
one uszkodzić produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub
uszkodzeniem produktu.
POLSKI
• Uziemienie (Nie dotyczy urządzeń niewymagających uziemienia)
-- Telewizory z trójbolcową wtyczką prądu zmiennego
z uziemieniem należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego
z trzema wejściami. Należy zadbać o podłączenie przewodu
uziemionego aby zapobiec potencjalnemu porażeniu prądem.
• Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas
burzy z piorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie
prądem.
• Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do
telewizora i gniazda ściennego. W przeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia wtyczki i gniazda ściennego, a w skrajnych
przypadkach do wybuchu pożaru.
• Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się
wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się
z działem obsługi klienta.
• Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
• W opisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast
odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z lokalnym
działem obsługi klienta.
-- Produkt jest uszkodzony.
-- Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu
(np. zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego
lub telewizora).
-- Wydobywanie się dymu lub zapachu z telewizora
-- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieużytkowania
przez dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku
zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone,
jeśli kable urządzenia nie zostały odłączone.
• W pobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy LG
Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się z działem obsługi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upoważnienia może unieważnić prawo
użytkownika do korzystania z produktu.
• Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
• Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
• Zachować ostrożność podczas korzystania z zasilacza, aby uniknąć
upuszczenia i uderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać
telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego
są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub wytrzeć
z kurzu.
3
Przygotowanie
Elementy do nabycia osobno
POLSKI
• Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
• Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
• Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
• Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od
używanego źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
• W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego
znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu. Niektóre
modele urządzeń nie są wyposażone w przycisk zasilania, dlatego
w celu ich wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.
• Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
• W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i
szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
• W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
-- Kabel Ultra High-Speed HDMI®/TM (do 3 m)
4
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie
lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów
należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione
urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Zależne od modelu)
AN-MR19BA
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth
w specyfikacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można
go używać z Pilotem Magic.
Uchwyt ścienny
(Zależne od modelu)
A
B
Model
VESA (A x B) (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Uchwyt ścienny
Model
VESA (A x B) (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Uchwyt ścienny
43UM70*
43UM71*
43/50UM73*
43/50UM74*
43/50UM75*
43/50UM76*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65UM70*
60/65UM71*
65UM73*
65UM74*
65UM75*
65UM76*
300 x 300
M6
4
OLW480B
49/55UM70*
49/55UM71*
49/55UM73*
49/55UM74*
55UM75*
55UM76*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
POLSKI
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Podnoszenie i przenoszenie
telewizora
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
• Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
• Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
• Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
• Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
75UM70*
70/75UM71*
70UM74*
75/82/86UM76*
600 x 400
M8
4
LSW640B
• Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
• Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
• Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami
i nadmiernymi drganiami.
• Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
• Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
• Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.
5
POLSKI
• Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
• W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora
— telewizor powinien być położony ekranem w dół na
miękkiej lub płaskiej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko
jego zarysowania.
Montaż na płaskiej
powierzchni
1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji
pionowej. • Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Zależne od modelu)
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie
należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
• W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie
należy zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się.
W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i
spowodować obrażenia.
• Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego
żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
• Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane
stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte
gwarancją.
• Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco
mocno dokręcone. (Jeśli nie zostaną dokręcone
wystarczająco mocno, telewizor może przechylać się do
przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy dokręcać
zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów
może uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
6
Montaż telewizora na ścianie
(Zależne od modelu)
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
• Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub.
Położenie uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub
oczkowych wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
• Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki
wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i
wytrzymać jego ciężar.
• Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W
sprawie zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować
się z lokalnymi punktami sprzedaży.
Montaż na ścianie
POLSKI
Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora
oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić
telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się
z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny
firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z
podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt
zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z
wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń
zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do ściany.
75/86UM76*
70UM74*, 82UM76*
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Zależne od modelu)
• Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy
zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące
jej montażu w odwrotnej kolejności.
• Więcej informacji na temat śrub i wspornika do
mocowania do ściany można znaleźć w sekcji poświęconej
akcesoriom do nabycia osobno.
• W przypadku montażu produktu na ścianie należy
przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem
VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji
urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego)
należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
• W przypadku montażu telewizora na ścianie pamiętać,
aby w czasie instalacji nie zawieszać kabli zasilających
i sygnałowych z tyłu telewizora.
• Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie
narażony na działanie tłuszczów lub mgły olejowej.
Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i
jego upadek.
• Do odłączania pokrywy kabli nie należy używać ostrych
obiektów. Mogą one uszkodzić kabel lub obudowę. Mogą
również spowodować obrażenia ciała. (Zależne od modelu)
• Podczas instalacji uchwytu ściennego zaleca się zabezpieczenie
otworu podstawy taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się do
środka kurzu i owadów. (Zależne od modelu)
Otwór podstawy
7
Podłączanie
POLSKI
Do telewizora można podłączać różne urządzenia. Funkcja przełączania
trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne urządzenie
zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie. Więcej
informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich
instrukcjach obsługi.
Antena/Kabel
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za
pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω).
• Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych,
należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
• Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
• Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny,
spróbuj dostosować kierunek ustawienia anteny.
• Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
• W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem
transmisji ULTRA HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej
transmisji ULTRA HD.
Antena satelitarna
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając
przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej
telewizora. (Zależne od modelu)
Moduł CI
Umożliwia oglądanie programów kodowanych (płatnych) w trybie
telewizji cyfrowej. (Zależne od modelu)
• Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe
karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być
przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.
• Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku w przypadku
podłączenia modułu CI+CAM, należy skontaktować się z
operatorem usługi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.
8
Podłączanie innych urządzeń
Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak
najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne
do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.
HDMI
• Podczas podłączania kabla HDMI, produkt i urządzenia zewnętrzne
powinny być wyłączone i odpięte.
• Obsługiwane formaty dźwięku HDMI :
(Zależne od modelu)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Tylko modele UHD)
•
( ) [Obraz] [Dodatkowe ustawienia]
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Wł. : Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Wył. : Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitów (4:2:0)
Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również
ULTRA HD Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli
urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo.
W takim przypadku wyłącz ustawienie [HDMI ULTRA HD Deep
Colour] telewizora.
USB
Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeżeli
urządzenie USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostanie
wykryte, podłącz je do portu USB telewizora.
Urządzenia zewnętrzne
• Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
• Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.
• W przypadku nagrywania programu telewizyjnego
z wykorzystaniem nagrywarki Blu-ray/DVD lub magnetowidu
kabel wejściowego sygnału telewizyjnego należy podłączyć do
telewizora za pośrednictwem używanego urządzenia. Więcej
informacji o nagrywaniu znajdziesz w instrukcji podłączonego
urządzenia.
• Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
• Konsolę do gier należy podłączyć do telewizora za pomocą
przewodu dołączonego do konsoli.
• W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną
rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub
wyregulować w menu [OBRAZ] jasność i kontrast, aż obraz stanie
się czysty.
• W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać
poprawnie w zależności od karty graficznej.
• W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości
ULTRA HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócane w
zależności od wydajności komputera. (Zależne od modelu)
• Do podłączenia się do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie
kabla CAT 7. (Tylko gdy dostępny jest port ).
Korzystanie z przycisku
Za pomocą tego przycisku można w łatwy sposób sterować funkcjami
telewizora.
POLSKI
Telewizor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami
zewnętrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze
DVD, magnetowidy, systemy audio, urządzenia magazynujące USB,
komputery osobiste, sprzęt do gier i inne urządzenia zewnętrzne.
Podstawowe funkcje
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie 1 (Naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Naciśnij 2)
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj 3)
1 Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji,
oraz zatrzymanie nagrywania.(W zależności od kraju)
2 Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor
jest włączony.
3 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Wyłączanie zasilania.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Regulacja głośności.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
9
Korzystanie z pilota
** A by użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1
sekundę.
(Zależne od modelu)
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.
(WYSZUKIWANIE) Wyszukiwanie materiałów takich jak
programy telewizyjne, filmy i inne pliki wideo lub wyszukiwanie w
Internecie przez wpisanie wyrażeń w polu wyszukiwania.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
(Szybkie ustawienia) Dostęp do menu szybkich ustawień.
(WEJŚCIE) Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
**
Zapewnia dostęp do menu [SZYBKA POMOC].
Dostęp do listy zapisanych programów.
(WIĘCEJ DZIAŁAŃ) Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego
sterowania.
**
Umożliwia edycję w menu SZYBKI DOSTĘP.
POLSKI
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób. W celu włożenia baterii
otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie (1,5 V AAA) zgodnie z
oznaczeniami i na etykiecie w komorze baterii, a następnie
zamknij pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia baterii należy wykonać
czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.
Upewnij się, iż pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.
1
1
1
1
1
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
10
-- SZYBKI DOSTĘP to funkcja pozwalająca na bezpośrednie
uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.
Regulacja głośności.
Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.
Wyświetlanie listy ulubionych programów.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
(WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
**
(WYCISZENIE) Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
1 Przyciski usługi przesyłania strumieniowego Umożliwiają
nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.
(MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego.
**
(MENU GŁÓWNE) Wyświetla dotychczasową historię.
Ustawienie funkcji Drzemka.
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawień.
(OK) Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
(Przyciski teletekstu) Te przyciski służą do
obsługi teletekstu.
Uruchamianie nagrywania i wyświetlanie menu nagrywania.
(Tylko model Time MachineReady przystosowany do obsługi)
(Oszczędność energii) Dostosowanie jasności ekranu w celu
zmniejszenia zużycia energii.
(Przyciski sterowania) Przyciski do sterowania
treściami multimedialnymi.
, , ,
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
Korzystanie z pilota
zdalnego sterowania Magic
** A by użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1
sekundę.
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
Kiedy pojawi się komunikat „[Bateria pilota Magic jest bliska
rozładowania. Wymień baterię.]” należy wymienić baterię.
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. Pilota należy
kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. W celu
wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu,
ale w odwrotnej kolejności.
1
1
1
1
1
POLSKI
(Zależne od modelu)
,
Umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera przez
dodanie go do pilota uniwersalnego telewizora.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
**
Zapewnia dostęp do menu [SZYBKA POMOC].
(MYŚLNIK) Wprowadzenie symbolu między numerami, na
przykład 2–1 lub 2–2.
,
Dostęp do listy zapisanych programów.
(WIĘCEJ DZIAŁAŃ) Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego
sterowania.
**
Umożliwia edycję w menu SZYBKI DOSTĘP.
-- SZYBKI DOSTĘP to funkcja pozwalająca na bezpośrednie
uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.
**
Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.
Regulacja głośności.
(WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
**
(WYCISZENIE) Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
**
(Rozpoznawanie głosu) Do korzystania z funkcji rozpoznawania
głosu wymagane jest połączenie z siecią. Po włączeniu paska
wyszukiwania głosowego na ekranie telewizora naciśnij i przytrzymaj
przycisk i wymów głośno polecenie.
(MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego.
**
(MENU GŁÓWNE) Wyświetla dotychczasową historię.
(Szybkie ustawienia) Dostęp do menu szybkich ustawień.
**
(Szybkie ustawienia) Wyświetla menu [Wszystkie
ustawienia].
Przycisk kółka (OK) Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku
. Przycisk umożliwia także zmianę programów.
(w górę / w dół / w lewo / w prawo) Aby przewijać
menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli
podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski
, kursor
zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby
ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrząśnij pilotem Magic na
boki.
,
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
**
**
,
Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do
ostatnio oglądanego programu.
,
Wyświetlanie przewodnika po programach.
1 Przyciski usługi przesyłania strumieniowego Umożliwiają
nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
11
(WEJŚCIE) Zmiana źródła sygnału wejściowego.
(WEJŚCIE) Zapewnia dostęp do menu [PANEL DOMOWY].
Wyświetlanie menu głównego dekodera.
**
POLSKI
-- Gdy nie są oglądane programy z dekodera, w menu dekodera
wyświetlany jest ekran dekodera.
,
,
,
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
**
Uruchamia funkcję zapisu.
, (Przyciski sterowania) Sterowanie treściami multimedialnymi.
Rejestracja pilota zdalnego
sterowania Magic
Jak zarejestrować pilot zdalnego
sterowania Magic
Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z
telewizorem.
1W
łóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.
2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk
Przycisk kółka (OK) na pilocie.
* Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor i ponowić próbę.
Jak wyrejestrować pilot zdalnego
sterowania Magic
Naciśnij jednocześnie przyciski
/
I
(MENU GŁÓWNE)
i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic
sparowanego z telewizorem.
* N aciśnięcie i przytrzymanie przycisku
/
umożliwi
natychmiastowe anulowanie rejestracji pilota Magic i ponowną rejestrację.
• Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
przegrzanie się baterii i wyciek elektrolitu.
• Włożenie baterii w sposób niezgodny z oznaczeniami
biegunowości może spowodować pęknięcie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pożarem, obrażeniami ciała lub
zanieczyszczeniem środowiska.
• Niniejsze urządzenie działa na baterie. W Twoim miejscu
zamieszkania mogą obowiązywać przepisy wymagające
utylizacji baterii w odpowiedni sposób przez wzgląd
na środowisko naturalne. Aby uzyskać informacje na
temat utylizacji lub recyklingu, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi.
• Baterii znajdujących się wewnątrz tego urządzenia lub
produktu nie należy wstawiać na działanie promieni
słonecznych, ognia i podobnych czynników.
12
Podręcznik obsługi
Więcej informacji na temat tego telewizora można znaleźć w
PODRĘCZNIKU OBSŁUGI dostępnym w urządzeniu.
• Aby otworzyć PODRĘCZNIK OBSŁUGI →
→ [O telewizorze] → [Instrukcja obsługi]
(
) → [Ogólne]
Rozwiązywanie problemów
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego
sterowania.
• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
• Sprawdź, czy baterie są sprawne. i czy są poprawnie włożone (
do , do ).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.
• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
• Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wyłączanie o danej godzinie.
• Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15
minut, zostaje automatycznie wyłączony.
W przypadku podłączania do komputera osobistego (HDMI), nie jest
wykrywany sygnał.
• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
• Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.
Nieprawidłowy obraz
• Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby żaden
płyn ani przedmiot nie dostał się do przerwy między
górną, lewą lub prawą stroną panelu a prowadnicą.
(Zależne od modelu)
POLSKI
• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o nieprawidłowym działaniu.
• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli.
Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają
one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność
działania produktu.
To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie
może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od
pozycji oglądającego (kąta oglądania).
Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono
związku z jakością produktu i nie jest usterką.
• Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu może
powodować pojawienie się na ekranie pozostałości nieruchomego
obrazu. Dlatego należy unikać wyświetlania przez dłuższy czas
nieruchomego obrazu na ekranie telewizora.
• Należy wyżąć nadmierną ilość wody lub środka
czyszczącego ze szmatki.
• Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczących
bezpośrednio na ekran telewizora.
• Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek
czyszczący w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.
Dźwięki
• Odgłos trzaskania: Odgłos trzaskania występujący podczas
oglądania lub wyłączania telewizora jest wynikiem termicznego
kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością.
Ten odgłos jest typowy dla produktów wymagających deformacji
termicznej.
• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dźwięk
wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza
duże ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie
i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu.
Ten dźwięk nie wpływa na jakość i niezawodność działania
produktu.
13
Dane techniczne
(W zależności od kraju)
POLSKI
Dane techniczne transmisji
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L
System telewizji
DVB-S/S2
Zasięg kanału
(Pasmo)
950 – 2150 MHz
DVB-C
46 – 890 MHz
DVB-T/T2
VHF III : 174 – 230 MHz
UHF IV : 470 – 606 MHz
UHF V : 606 – 862 MHz
S pasmo II : 230 – 300 MHz
S pasmo III : 300 – 470 MHz
Maksymalna liczba
zapisanych programów
14
6000
3000
Impedancja anteny
zewnętrznej
75 Ω
Moduł CI (dł. × wys. ×
szer.)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
46 – 862 MHz
(Tylko modele UM7000*)
2400 – 2483,5 MHz
5150 – 5725 MHz
5725 – 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)
POLSKI
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSWFAC81)
Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
18,5 dBm
20,5 dBm
12 dBm
Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości pracy. Produkt
został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
* IEEE 802.11ac nie jest dostępne we wszystkich krajach.
(Nie dotyczy UM7000*)
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBWAC92)
Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
5150 – 5725 MHz
5725 – 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości
2400 – 2483,5 MHz
Moc wyjściowa (maks.)
8 dBm
Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości pracy. Produkt
został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
* IEEE 802.11ac nie jest dostępne we wszystkich krajach.
Środowisko
Temperatura w miejscu eksploatacji
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji
Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania
Poniżej 85 %
15
POLSKI
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
Licencje
(Pilot Magic obsługuje tylko wybrane modele)
16
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są
umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków.
Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało
oddać urządzenie do naprawy.
Model
Numer seryjny
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising