Bosch MSM6A70EU/04 Blender rod Instruction manual

Add to my manuals
74 Pages

advertisement

Bosch MSM6A70EU/04 Blender rod Instruction manual | Manualzz
jpjS^KK
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä
íê
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
éä
Üì
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
ìâ
êì
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
~ê
ÇÉ
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
a~ë=dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=
sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK
aáÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=
_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=ÄáííÉ=ÇáÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK
_áäÇ=N
N dêìåÇÖÉê®í
O báåëÅÜ~äíí~ëíÉ
P páÅÜÉêìåÖëí~ëíÉ
Q ^åòÉáÖÉJiba
R jáñÑì≈
S i~ÇÉëí~íáçå
T kÉíòíÉáä
U jáñÄÉÅÜÉê=ãáí=aÉÅâÉä
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
kÉíòíÉáä=ãìëë=áå=ÇáÉ=píÉÅâÇçëÉ=é~ëëÉåK=
a~ë kÉíòíÉáä=Ç~êÑ=áå=âÉáåÉê=tÉáëÉ=îÉê®åÇÉêí=
ïÉêÇÉåK=sÉêïÉåÇÉå=páÉ=âÉáåÉ=^Ç~éíÉêëíÉÅâÉêK
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåJ
ëÅÜáäÇ=ÇÉë=kÉíòíÉáäë=~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK=
kìê=òìê=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=
o®ìãÉåK=
i~ÇÉëí~íáçåLkÉíòíÉáä=îçê=k®ëëÉ=ìåÇ=sÉêëÅÜãìíJ
òìåÖ=ëÅÜΩíòÉåK=i~ÇÉëí~íáçåLkÉíòíÉáä=ìåÇ=h~ÄÉä=
îçê=àÉÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=~ìÑ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=
éêΩÑÉåK
O
tÉåå=åçíïÉåÇáÖI=oÉé~ê~íìêÉå=çÇÉê=^ìëí~ìëÅÜ=
åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=~ìëÑΩÜêÉå=
ä~ëëÉåK
^ââìë=åìê=îçå=ìåëÉêÉã=hìåÇÉåÇáÉåëí=
~ìëí~ìëÅÜÉå=ä~ëëÉåK
kÉíòíÉáä=îçã=kÉíò=íêÉååÉå=îçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=ìåÇ=
wìë~ããÉåÄ~ìÉåI=ÄÉáã=^ìÑíêÉíÉå=ÉáåÉê=pí∏êìåÖ=
ìåÇ=ÄÉá=ä®åÖÉêÉê=káÅÜíÄÉåìíòìåÖK=aáÉ wìäÉáíìåÖ=
Ç~êÑ=åáÅÜí=áå=ìåãáííÉäÄ~êÉê=k®ÜÉ=îçå=ëÅÜ~êÑÉå=
h~åíÉå=ìåÇ=ÜÉá≈Éå=cä®ÅÜÉå=äáÉÖÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK==
háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=
Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=
çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=
páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
bñéäçëáçåëÖÉÑ~Üê>
^ââìë=îçê=eáíòÉ=ìåÇ=cÉìÉê=ëÅÜΩíòÉåK
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>
dêìåÇÖÉê®í=åìê=áå=ÇÉê=ãáíÖÉäáÉÑÉêíÉå=i~ÇÉëí~íáçå=
ìåÇ=ãáí=ÇÉã=Ç~òìÖÉÜ∏êáÖÉã=kÉíòíÉáä=ä~ÇÉåK
kÉíòíÉáä=åáÅÜí=~ÄÇÉÅâÉåK=iÉáÅÜí=ÄêÉååÄ~êÉ=
dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÑÉêåÜ~äíÉåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
pí~ÄãáñÉê=åáÅÜí=ãáí=ÑÉìÅÜíÉå=e®åÇÉå=ÄÉåìíòÉå=
ìåÇ=åáÅÜí=áã=iÉÉêä~ìÑ=ÄÉíêÉáÄÉåK
pí~ÄãáñÉê=åìê=ãáí=lêáÖáå~äòìÄÉÜ∏ê=ÄÉíêÉáÄÉåK=
sçêëáÅÜí=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=ÜÉá≈Éê=cäΩëëáÖJ
âÉáíÉåK=cäΩëëáÖâÉáíÉå=â∏ååÉå=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êJ
ÄÉáíìåÖ=ëéêáíòÉåK
_Éá=Ñ~äëÅÜÉê=^åïÉåÇìåÖ=â~åå=cäΩëëáÖâÉáí=~ìë=
ÇÉã=^ââì=áã=dêìåÇÖÉê®í=~ìëíêÉíÉåK=sÉêãÉáÇÉå=
páÉ=ÇÉå=hçåí~âí=Ç~ãáíK
a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖëëíÉääÉ=
jáñÑì≈JdêìåÇÖÉê®í=áå=cäΩëëáÖâÉáí=Éáåí~ìÅÜÉåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ
káÉ=áå=Ç~ë=jÉëëÉê=~ã=jáñÑì≈=ÖêÉáÑÉåK=
jáñÉêãÉëëÉê=åáÉ=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=
_ΩêëíÉ=ÄÉåìíòÉåK
táÅÜíáÖ>
jáñÑì≈=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~ìÑëÉíòÉå=
ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ
páÅÜÉêÜÉáíëÉáåêáÅÜíìåÖÉå
báåëÅÜ~äíëéÉêêÉ
sÉêÜáåÇÉêí=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=báåëÅÜ~äíÉå=ÇÉë=
dÉê®íÉëK
_áäÇ=O
wìã=báåëÅÜ~äíÉå
 Éêëí=ÇáÉ=páÅÜÉêìåÖëí~ëíÉ=P=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=
Ü~äíÉåI
 Ç~å~ÅÜ=ÇáÉ=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=O=ÇêΩÅâÉåK=
t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^êÄÉáí=â~åå=ã~å=ÇáÉ=
páÅÜÉêìåÖëí~ëíÉ=P=fçëä~ëëÉåK
_áäÇ=R
 kÉíòíÉáä=T=ÉáåëíÉÅâÉåK
 dêìåÇÖÉê®í=N=áå=ÇáÉ=i~ÇÉëí~íáçå=S=ÉáåëÉíòÉåK=
k~ÅÜ=ÇÉã=báåëÉíòÉå=ÇÉë=dÉê®íÉë=äÉìÅÜíÉí=ÇáÉ=
iba=QK=bë=ïáêÇ=Éáå=~ìíçã~íáëÅÜÉê=^ââìJqÉëí=
ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK=aÉê=^ââìJi~ÇÉòìëí~åÇ=ïáêÇ=ãáí=
ÇÉê=iba=~åÖÉòÉáÖíK
^ââì=îçääW
iba=ÉêäáëÅÜí=å~ÅÜ=Å~K=
NM pÉâìåÇÉåK
^ââì=äÉÉêW
iba=äÉìÅÜíÉí=ìåÇ=ÖÉÜí=å~ÅÜ=
båÇÉ=ÇÉë=i~ÇÉîçêÖ~åÖë=~ìëK
§ÄÉêä~ëíìåÖëëÅÜìíò
pÅÜ~äíÉí=ÇÉê=jçíçê=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=
ëÉäÄëí®åÇáÖ=~ÄI=áëí=ÇÉê=§ÄÉêä~ëíìåÖëëÅÜìíò=
~âíáîáÉêíK=j∏ÖäáÅÜÉ=rêë~ÅÜÉåW
Ó jáñÖìí=Ü~í=ëáÅÜ=~ã=jáñÉêãÉëëÉê=îÉêâäÉããíX
Ó òì=ëí~êâÉê=aêìÅâ=~ìÑ=Ç~ë=jáñÖìí=ÄÉáã=
wÉêâäÉáåÉêåK
rêë~ÅÜÉ=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=dÉê®í=ïáÉÇÉê=
ÉáåëÅÜ~äíÉåK
_ÉÇáÉåÉå=
i~ÇÉëí~íáçå
_áäÇ=P
aáÉ=i~ÇÉëí~íáçå=S=â~åå=~ìÑ=ÉáåÉê=ÉÄÉåÉå=cä®ÅÜÉ=
~ìÑÖÉëíÉääí=E_áäÇ=P~F=çÇÉê=~å=ÉáåÉê=t~åÇ=ÄÉÑÉëíáÖí=
E_áäÇ=PÄF=ïÉêÇÉåK
wìã=_ÉÑÉëíáÖÉå=~å=ÉáåÉê=t~åÇ=Ejçåí~ÖÉJ
ã~íÉêá~ä=áã=iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåFW
_áäÇ=Q
 jçåí~ÖÉéä~ííÉ=å~ÅÜ=ìåíÉå=~ìë=ÇÉê=i~ÇÉJ
ëí~íáçå=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=ìåÇ=ãáí=O=pÅÜê~ìÄÉå=
~å=ÇÉê=t~åÇ=ÄÉÑÉëíáÖÉåK
 i~ÇÉëí~íáçå=îçå=çÄÉå=~ìÑ=ÇáÉ=jçåí~ÖÉéä~ííÉ=
~ìÑëÅÜáÉÄÉåK
dêìåÇÖÉê®í=ä~ÇÉå
^ÅÜíìåÖ>
hÉáå=~åÇÉêÉë=i~ÇÉÖÉê®í=ÄÉåìíòÉåK
aÉê=iáJfçåÉåJ^ââì=áëí=ÖÉÖÉå=qáÉÑÉåíä~ÇìåÖ=
ÖÉëÅÜΩíòíK=_Éá=báåëÅÜ~äíÉå=ÇÉë=dÉê®íÉë=ãáí=
Éåíä~ÇÉåÉã=^ââì=ïáêÇ=Éë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=
pÅÜìíòëÅÜ~äíìåÖ=~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíK
aáÉ=iba=Q=ÄäáåâíK
k~ÅÜ=ÇÉê=~ìíçã~íáëÅÜÉå=^ÄëÅÜ~äíìåÖ=åáÅÜí=
ïÉáíÉê=~ìÑ=ÇáÉ=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=O=ÇêΩÅâÉåK=
aÉê ^ââì=â~åå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK
^ââìJi~ÇÉòìëí~åÇ
t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ïáêÇ=ÇÉê=
^ââìJi~ÇÉòìëí~åÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=iba=Q=~åÖÉòÉáÖíK=
_Éá=åáÅÜí=ÖÉåìíòíÉã=dÉê®í=â~åå=ã~å=ÇÉå=^ââìJ
i~ÇÉòìëí~åÇ=ÇìêÅÜ=aêΩÅâÉå=ÇÉê=páÅÜÉêìåÖëJ
í~ëíÉ=P=~åòÉáÖÉå=ä~ëëÉå=E_áäÇ=SFK
^ââì=îçääW
iba=äÉìÅÜíÉí
^ââì=Ü~äÄ=îçääW
iba=Ääáåâí=ä~åÖë~ã
^ââì=Ñ~ëí=äÉÉêW
iba=Ääáåâí=ëÅÜåÉää
^ÅÜíìåÖ>
báå=dÉê®í=ãáí=Ñ~ëí=äÉÉêÉã=^ââì=åáÅÜí=ïÉáíÉê=
ÄÉåìíòÉåK=dêìåÇÖÉê®í=áå=i~ÇÉëí~íáçå=ÉáåëÉíòÉå=
ìåÇ=^ââì=îçääëí®åÇáÖ=~ìÑä~ÇÉåK
táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë
dÉê®í=å~ÅÜ=àÉÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=áå=ÇÉê=
i~ÇÉëí~íáçå=å~ÅÜä~ÇÉåK
jáñÑì≈
wìã=jáñÉå=îçå=j~óçåå~áëÉåI=p~ìÅÉåI=jáñJ
ÖÉíê®åâÉåI=_~Äóå~ÜêìåÖ=ìåÇ=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=
wïáÉÄÉäåI=báëI=ÖÉâçÅÜíÉã=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK
eáåïÉáëW=aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê=
ÇáÉ=wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=h~êíçÑÑÉäéΩêÉÉK
 jáñÑì≈=R=~ìÑ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=N=ëÉíòÉå=ìåÇ=
ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉå=E_áäÇ=TFK
 iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=U=ÉáåÑΩääÉåK
 pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK=rã=Ç~ë=
péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI=dÉê®í=
Éêëí=ÉáåJ=ìåÇ=~ìëëÅÜ~äíÉåI=ïÉåå=ÇÉê=jáñÑì≈=
áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK
táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë
sçê=ÇÉê=ÉêëíÉå=_ÉåìíòìåÖ=Ç~ë=
dêìåÇÖÉê®í=Éêëí=îçääëí®åÇáÖ=~ìÑä~ÇÉå=
EÅ~K=O=píìåÇÉåFK=_Éáã=^ìÑä~ÇÉå=â~åå=
ëáÅÜ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=Éêï®êãÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
P
ÇÉ
^ÅÜíìåÖ>
a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=
åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK
hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå>





dêìåÇÖÉê®í=êÉáåáÖÉå
`êÆéÉëJqÉáÖ
k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáíLoÉáåáÖÉå


jáñÑì≈=îçã=dêìåÇÖÉê®í=~ÄåÉÜãÉåK
dêìåÇÖÉê®í=ìåÇ=i~ÇÉëí~íáçå=ÑÉìÅÜí=~ÄJ
ïáëÅÜÉå=ìåÇ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK
 aÉê=jáñÄÉÅÜÉê=â~åå=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=
ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK
eáåïÉáëW=_Éá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK=_K=oçíâçÜä=
ÉåíëíÉÜÉå=sÉêÑ®êÄìåÖÉå=~å=ÇÉå=
hìåëíëíçÑÑíÉáäÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=qêçéÑÉå=
péÉáëÉ∏ä=ÉåíÑÉêåí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
jáñÑì≈=êÉáåáÖÉå

jáñÑì≈=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=
_ΩêëíÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK
 jáñÑì≈=áå=~ìÑêÉÅÜíÉê=mçëáíáçå=EjáñÉêãÉëëÉê=
å~ÅÜ=çÄÉåF=íêçÅâåÉå=ä~ëëÉåI=ëç=Ç~ëë=
ÉáåÖÉÇêìåÖÉåÉë=t~ëëÉê=ÜÉê~ìëä~ìÑÉå=â~ååK
oÉòÉéíÉ=ìåÇ=qáééë
j~óçåå~áëÉ
N=bá=EbáÖÉäÄ=ìåÇ=báïÉá≈F
N=bi=wáíêçåÉåë~Ñí=çÇÉê=bëëáÖ
OMMÓORM=ãä=£ä
p~äòI=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ
wìí~íÉå=ãΩëëÉå=ÖäÉáÅÜÉ=qÉãéÉê~íìê=Ü~ÄÉå>
 wìí~íÉå=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉåK
 pí~ÄãáñÉê=~ìÑ=ÇÉã=_çÇÉå=ÇÉë=_ÉÅÜÉêë=
~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=ÇáÉ=wìí~íÉå=îÉêêΩÜêÉåI=Äáë=ÇáÉ=
jáëÅÜìåÖ=ÉãìäÖáÉêíK
 aÉå=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíÉå=jáñÉê=ä~åÖë~ã=Äáë=òìã=
çÄÉêÉå=o~åÇ=ÇÉê=jáëÅÜìåÖ=~åÜÉÄÉå=ìåÇ=
ïáÉÇÉê=ëÉåâÉåI=Äáë=ÇáÉ=j~óçåå~áëÉ=ÑÉêíáÖ=áëíK=
dÉãΩëÉëìééÉ=
PMM=Ö=h~êíçÑÑÉäå=
OMM=Ö=j∏ÜêÉå
N=âäÉáåÉë=píΩÅâ=pÉääÉêáÉ
O=qçã~íÉå
N=wïáÉÄÉä
RM=Ö=_ìííÉê
O=ä=t~ëëÉê
p~äòI=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ
 qçã~íÉå=Ü®ìíÉå=ìåÇ=ÉåíâÉêåÉåK
 dÉéìíòíÉë=ìåÇ=ÖÉï~ëÅÜÉåÉë=dÉãΩëÉ=áå=
píΩÅâÉ=ëÅÜåÉáÇÉå=ìåÇ=áå=ÇÉê=ÜÉá≈Éå=_ìííÉê=
ÇΩåëíÉåK
Q
t~ëëÉê=òìÖÉÄÉå=ìåÇ=ë~äòÉåK
^ääÉë=OMÓOR=jáåK=âçÅÜÉå=ä~ëëÉåK
qçéÑ=îçã=eÉêÇ=åÉÜãÉåK
jáí=ÇÉã=jáñÉê=ÇáÉ=pìééÉ=áã=qçéÑ=éΩêáÉêÉåK
jáí=p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê=~ÄëÅÜãÉÅâÉåK=
ORM=ãä=jáäÅÜ=
N=bá
NMM=Ö=jÉÜä
OR=Ö=òÉêä~ëëÉåÉ=~ÄÖÉâΩÜäíÉ=_ìííÉê
 ^ääÉ=wìí~íÉå=áå=ÇÉê=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=
oÉáÜÉåÑçäÖÉ=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉå=ìåÇ=òì=
ÉáåÉã=Öä~ííÉå=qÉáÖ=ãáñÉåK=
jáäÅÜãáñÖÉíê®åâÉ
N=dä~ë=jáäÅÜ
S=Öêç≈É=bêÇÄÉÉêÉå
çÇÉê
NM=eáãÄÉÉêÉå=çÇÉê
N=_~å~åÉ=Eáå=pÅÜÉáÄÉå=ëÅÜåÉáÇÉåF
 wìí~íÉå=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉå=ìåÇ=ãáñÉåK
 k~ÅÜ=_ÉäáÉÄÉå=òìÅâÉêåK
qáééW
cΩê=ÉáåÉå=jáäÅÜJpÜ~âÉ=ÖÉÄÉå=páÉ=ÉáåÉ=hìÖÉä=báë=
Ç~òì=çÇÉê=åÉÜãÉå=páÉ=ëÉÜê=â~äíÉ=jáäÅÜK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=áåÑçêãáÉêÉå=
páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=
fÜêÉê=dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
^ââìë=ÖÉÜ∏êÉå=åáÅÜí=áå=ÇÉå=e~ìëãΩää=ìåÇ=
ãΩëëÉå=ëÉé~ê~í=ÉåíëçêÖí=ïÉêÇÉåK
^ââìë=ãΩëëÉå=ÖÉã®≈=oáÅÜíäáåáÉ=VNLNRTLbtd=
êÉÅóÅÉäí=ïÉêÇÉåK
^ââì=Ç~òì=~ìë=ÇÉã=dÉê®í=~ìëÄ~ìÉåK
wìã=^ìëÄ~ìÉå=ÇÉê=^ââìë=ëáÉÜÉ=_áäÇ=UK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ
Éå
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=
ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=
ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=
aáÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=
ÇáÉ=^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=tÉÄJ
~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ=îçå=
d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=
ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=
áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ
Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=
~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=
ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=
èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK
mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=rëÉ=áå=~=ë~ÑÉ=
éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=
é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK
cáÖK=N
N _~ëÉ=ìåáí
O lk=Äìííçå
P p~ÑÉíó=Äìííçå
Q iba=Çáëéä~ó
R _äÉåÇÉê=Ñççí
S `Ü~êÖáåÖ=ëí~íáçå
T mçïÉê=ëìééäó=ìåáí
U _äÉåÇÉê=àìÖ=ïáíÜ=äáÇ
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
mçïÉê=ëìééäó=ìåáí=ãìëí=Ñáí=áåíç=íÜÉ=ëçÅâÉíK=
qÜÉ éçïÉê=ëìééäó=ìåáí=ãìëí=åçí=ÄÉ=~äíÉêÉÇ=
áå ~åó=ï~óK=aç=åçí=ìëÉ=~Ç~éíÉê=éäìÖëK
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=
éä~íÉ=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=ìåáíK=
låäó=ìëÉ=áåÇççêëK=
mêçíÉÅí=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçåLéçïÉê=ëìééäó=ìåáí=Ñêçã=
ãçáëíìêÉ=~åÇ=ÇáêíK=_ÉÑçêÉ=ìëÉI=~äï~óë=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=
ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçåLéçïÉê=ëìééäó=ìåáí=~åÇ=Å~ÄäÉ=Ñçê=
Ç~ã~ÖÉK
^åó=êÉé~áêë=çê=êÉéä~ÅÉãÉåíë=ã~ó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=
çìí Äó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çåäóK
_~ííÉêáÉë=ã~ó=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=çìê=ÅìëíçãÉê=
ëÉêîáÅÉ=çåäóK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R
Éå
aáëÅçååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=ìåáí=Ñêçã=íÜÉ=
ã~áåë=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~åÇ=~ëëÉãÄäáåÖ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉI=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêë=çê=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
áë åçí=ìëÉÇ=Ñçê=~=éêçäçåÖÉÇ=éÉêáçÇK=aç=åçí=éìää=
íÜÉ=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK==
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=êÉëíêáÅJ
íÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=
~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=âåçïJ
äÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=~êÉ=
ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=
Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
oáëâ=çÑ=Éñéäçëáçå>
mêçíÉÅí=Ä~ííÉêáÉë=Ñêçã=ÜÉ~í=~åÇ=ÑáêÉK
oáëâ=çÑ=ÑáêÉ>
`Ü~êÖÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=íÜÉ=ëìééäáÉÇ=ÅÜ~êÖáåÖ=
ëí~íáçå=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~ëëçÅá~íÉÇ=éçïÉê=ëìééäó=
ìåáí=çåäóK
aç=åçí=ÅçîÉê=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=ìåáíK=
oÉãçîÉ ÜáÖÜäó=ÅçãÄìëíáÄäÉ=çÄàÉÅíëK
oáëâ=çÑ=áåàìêó>
aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë=
~åÇ=Çç=åçí=çéÉê~íÉ=áí=~í=åç=äç~ÇK
léÉê~íÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=
~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK=`~ìíáçå=ïÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=
äáèìáÇëK=iáèìáÇë=ã~ó=ëéä~ëÜ=ÇìêáåÖ=éêçÅÉëëáåÖK
fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ìëÉÇ=áåÅçêêÉÅíäóI=äáèìáÇ=ã~ó=
äÉ~â=çìí=çÑ=íÜÉ=Ä~ííÉêó=áå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK=^îçáÇ=
íçìÅÜáåÖ=íÜÉ=äáèìáÇK
aç=åçí=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=äáèìáÇ=~ÄçîÉ=
íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíJÄ~ëÉ=ìåáí=ÅçååÉÅíáçå=éçáåíK
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL
êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ
kÉîÉê=Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíK=
kÉîÉê ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=ïáíÜ=àìëí=óçìê=
Ü~åÇëK=rëÉ=~=ÄêìëÜK
fãéçêí~åí>
aç=åçí=~íí~ÅÜ=çê=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=ìåíáä=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK
p~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉë
pí~êí=äçÅâJçìí
mêÉîÉåíë=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=ÄÉáåÖ=ëïáíÅÜÉÇ=
çå ìåáåíÉåíáçå~ääóK
cáÖK=O
qç=ëïáíÅÜ=çå
 Ñáêëí=éêÉëë=~åÇ=ÜçäÇ=Ççïå=íÜÉ=ë~ÑÉíó=Äìííçå=PI
S

íÜÉå=éêÉëë=íÜÉ=lå=Äìííçå=OK=tÜáäÉ=çéÉê~íáåÖ=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=óçì=Å~å=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ë~ÑÉíó=
Äìííçå=PK
lîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå
fÑ=íÜÉ=ãçíçê=ëïáíÅÜÉë=áíëÉäÑ=çÑÑ=ïÜáäÉ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=áë=ÄÉáåÖ=ìëÉÇI=íÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=
ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~Åíáî~íÉÇK=mçëëáÄäÉ=Å~ìëÉëW
Ó íÜÉ=ÑççÇ=Ü~ë=à~ããÉÇ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉI
Ó íçç=ãìÅÜ=éêÉëëìêÉ=ÉñÉêíÉÇ=çå=íÜÉ=ÑççÇ=
ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=éêçÅÉëëK
bäáãáå~íÉ=íÜÉ=Å~ìëÉ=~åÇ=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
~Ö~áåK
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
`Ü~êÖáåÖ=ëí~íáçå
cáÖK=P
qÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=S=Å~å=ÄÉ=éä~ÅÉÇ=çå=~=Ñä~í=
ëìêÑ~ÅÉ=EcáÖK=P~F=çê=ãçìåíÉÇ=çå=~=ï~ää=EcáÖK=PÄFK
qç=ãçìåí=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=çå=~=ï~ää=
Eáåëí~ää~íáçå=ã~íÉêá~äë=ëìééäáÉÇ=~ë=ëí~åÇ~êÇFW
cáÖK=Q
 mìää=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=éä~íÉ=Ççïå=~åÇ=çìí=çÑ=íÜÉ=
ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=~åÇ=~íí~ÅÜ=íç=íÜÉ=ï~ää=ïáíÜ=
O=ëÅêÉïëK
 fåëÉêí=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=Ñêçã=~ÄçîÉ=çåíç=
íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=éä~íÉK
`Ü~êÖáåÖ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí
^ííÉåíáçå>
aç=åçí=ìëÉ=~åó=çíÜÉê=ÅÜ~êÖÉêK
qÜÉ=iá=áçå=Ä~ííÉêó=éêçíÉÅíÉÇ=~Ö~áåëí=íçí~ä=
ÇáëÅÜ~êÖÉK=fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ïáíÜ=
~ ÇáëÅÜ~êÖÉÇ=Ä~ííÉêóI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=
çÑÑ=Äó=~=éêçíÉÅíáîÉ=ÅáêÅìáíK
qÜÉ=iba=Q=Ñä~ëÜÉëK
cçääçïáåÖ=~ìíçã~íáÅ=ÇáëÅçååÉÅíáçåI=ëíçé=
éêÉëëáåÖ=íÜÉ=lå=Äìííçå=OK=qÜÉ=Ä~ííÉêó=ã~ó=
ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇK
fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå
_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=
Ñáêëí íáãÉI=Ñìääó=ÅÜ~êÖÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=
E~ééêçñK=O=ÜçìêëFK=qÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ã~ó=
ÄÉÅçãÉ=ï~êã=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=
éêçÅÉëëK
cáÖK=R
 fåëÉêí=éçïÉê=ëìééäó=ìåáí=TK
 fåëÉêí=Ä~ëÉ=ìåáí=N=áåíç=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=SK=
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇI=íÜÉ=iba=
Q=ÅçãÉë=çåK=qÜÉ=Ä~ííÉêó=áë=~ìíçã~íáÅ~ääó=íÉëíÉÇK=
qÜÉ=Ä~ííÉêó=ÅÜ~êÖÉ=ëí~íìë=áë=Çáëéä~óÉÇ=Äó=íÜÉ=
ibaK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
_~ííÉêó=ÑìääW
iba=ÖçÉë=çìí=~ÑíÉê=~ééêçñK=
NM ëÉÅçåÇëK
_~ííÉêó=ÉãéíóW iba=ÅçãÉë=çå=~åÇ=ÖçÉë=çìí=
~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=
éêçÅÉëëK
_~ííÉêó=ÅÜ~êÖÉ=ëí~íìë
tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ÄÉáåÖ=ìëÉÇI=íÜÉ=Ä~ííÉêó=
ÅÜ~êÖÉ=ëí~íìë=áë=Çáëéä~óÉÇ=Äó=íÜÉ=iba=QK=tÜÉå=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=ÄÉáåÖ=ìëÉÇI=íÜÉ=Ä~ííÉêó=
ÅÜ~êÖÉ=ëí~íìë=Å~å=ÄÉ=Çáëéä~óÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=
ë~ÑÉíó=Äìííçå=P=EcáÖK=SFK
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí


oÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK
táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=~åÇ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçå=ïáíÜ=
~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=íÜÉå=êìÄ=ÇêóK
 qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=
ÇáëÜï~ëÜÉêK
kçíÉW=fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=ÉKÖK=êÉÇ=Å~ÄÄ~ÖÉI=íÜÉ=
éä~ëíáÅ=é~êíë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇ=Äó=~=êÉÇ=
Ñáäã=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=~=ÑÉï=Çêçéë=çÑ=
ÅççâáåÖ=çáäK
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí

_~ííÉêó=ÑìääW
iba=áë=äáí
_~ííÉêó=Ü~äÑ=ÑìääW
iba=Ñä~ëÜÉë=ëäçïäó
`äÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=
çê ïáíÜ=~=ÄêìëÜ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
 aêó=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=~å=ìéêáÖÜí=éçëáíáçå=
EÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéF=ëç=íÜ~í=~åó=íê~ééÉÇ=
ï~íÉê=Å~å=êìå=çìíK
_~ííÉêó=~äãçëí=
ÉãéíóW
iba=Ñä~ëÜÉë=èìáÅâäó
oÉÅáéÉë=~åÇ=íáéë
t~êåáåÖ>
píçé=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=íÜÉ=Ä~ííÉêó=áë=~äãçëí=
ÉãéíóK=fåëÉêí=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áåíç=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=
ëí~íáçå=~åÇ=Ñìääó=ÅÜ~êÖÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêóK
fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~äï~óë=
êÉÅÜ~êÖÉ=áå=íÜÉ=ÅÜ~êÖáåÖ=ëí~íáçåK
_äÉåÇÉê=Ñççí
cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=ë~ìÅÉëI=ÇêáåâëI=Ä~Äó=
ÑççÇ=~åÇ=Ñçê=ÅìííáåÖ=çåáçåëI=áÅÉI=ÅççâÉÇ=Ñêìáí=~åÇ=
îÉÖÉí~ÄäÉëK
kçíÉW=qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=
éêÉé~êáåÖ=ã~ëÜÉÇ=éçí~íçÉëK
 mä~ÅÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=R=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=N=
~åÇ=êçí~íÉ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=
EcáÖK=TFK
 mìí=íÜÉ=ÑççÇ=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=UK
 cáêãäó=ÜçäÇ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=àìÖK=
qç éêÉîÉåí=íÜÉ=ÑççÇ=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖI=Çç=åçí=
ëïáíÅÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=çê=çÑÑ=ìåíáä=íÜÉ=
ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇ=áåíç=íÜÉ=ÑççÇK
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉLÅäÉ~åáåÖ
t~êåáåÖ>
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ=Çç=åçí=
ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê>
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
j~óçåå~áëÉ
N=ÉÖÖ=EÉÖÖ=óçäâ=~åÇ=ÉÖÖ=ïÜáíÉF
N=íÄëK=äÉãçå=àìáÅÉ=çê=îáåÉÖ~ê
OMMÓORM=ãä=çáä
p~äíI=éÉééÉê=íç=í~ëíÉ
fåÖêÉÇáÉåíë=ãìëí=ÄÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íÉãéÉê~íìêÉ>
 mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖK
 mä~ÅÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ=
àìÖ=~åÇ=ÄäÉåÇ=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=ìåíáä=íÜÉ=
ãáñíìêÉ=ÉãìäëáÑáÉëK
 päçïäó=ê~áëÉ=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ÄäÉåÇÉê=~ë=Ñ~ê=
~ë=íÜÉ=ìééÉê=ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ãáñíìêÉ=~åÇ=äçïÉê=
~Ö~áå=ìåíáä=íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=áë=êÉ~ÇóK=
sÉÖÉí~ÄäÉ=ëçìé
PMM=Ö=éçí~íçÉë
OMM=Ö=Å~êêçíë
N=ëã~ää=ëíáÅâ=çÑ=ÅÉäÉêó
O=íçã~íçÉë
N=çåáçå
RM=Ö=ÄìííÉê
O=ä=ï~íÉê
p~äíI=éÉééÉê=íç=í~ëíÉ
 pâáå=~åÇ=ëÉÉÇ=íÜÉ=íçã~íçÉëK
 `Üçé=ìé=ÅäÉ~åÉÇ=~åÇ=ï~ëÜÉÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=
~åÇ=ë~ìí¨=áå=íÜÉ=Üçí=ÄìííÉêK
 ^ÇÇ=ï~íÉê=~åÇ=ë~äíK
 iÉ~îÉ=íç=Åççâ=Ñçê=~=ÖççÇ=OMÓOR=ãáåK
 q~âÉ=íÜÉ=é~å=çÑÑ=íÜÉ=ÅççâÉêK
 mìê¨É=íÜÉ=ëçìé=áå=íÜÉ=é~å=ïáíÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉêK
 pÉ~ëçå=ïáíÜ=ë~äí=~åÇ=éÉééÉêK=
T
Éå
Ñê
`êÆéÉë=ÇçìÖÜ
ORM=ãä=ãáäâ
N=ÉÖÖ
NMM=Ö=Ñäçìê
OR=Ö=ãÉäíÉÇ=ÅççäÉÇ=ÄìííÉê
 mìí=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖ=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=
ëÉèìÉåÅÉ=~åÇ=ÄäÉåÇ=íç=~=ëãççíÜ=ÇçìÖÜK=
_äÉåÇÉÇ=ãáäâ=Çêáåâë
N=Öä~ëë=çÑ=ãáäâ
S=ä~êÖÉ=ëíê~ïÄÉêêáÉë
çê
NM=ê~ëéÄÉêêáÉë=çê
N=Ä~å~å~=EëäáÅÉÇF
 mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖ=~åÇ=ÄäÉåÇK
 ^ÇÇ=ëìÖ~ê=íç=í~ëíÉK
qáéW
cçê=~=ãáäâ=ëÜ~âÉ=~ÇÇ=~=ëÅççé=çÑ=áÅÉ=ÅêÉ~ã=
çê ìëÉ=îÉêó=ÅçäÇ=ãáäâK
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=
áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=
tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=Ñçê=
ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=
ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
_~ííÉêáÉë=Çç=åçí=ÄÉäçåÖ=áå=íÜÉ=ÜçìëÉÜçäÇ=ï~ëíÉ=
~åÇ=ãìëí=ÄÉ=ÇáëéçëÉÇ=çÑ=ëÉé~ê~íÉäóK
oÉÅóÅäÉ=Ä~ííÉêáÉë=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=ÇáêÉÅíáîÉ=
VNLNRTLbtdK
q~âÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêó=çìí=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ä~ííÉêóI=ëÉÉ=cáÖK=UK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=~ë=
ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=Åçìåíêó=áå=
ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=
Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=ïÜÉå=
ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
U
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=
èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=
ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ
ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=
iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=
ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ
ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=
ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=
ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=
äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=
Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=
èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=
Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=
pá=äÛ~éé~êÉáä=Ççáí=ÅÜ~åÖÉê=ÇÉ=éêçéêá¨í~áêÉI=
êÉãÉííÉòJäìá=~ìëëá=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK
sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
cáÖìêÉ=N
N ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ
O qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
P `ê~å=ÇÛ~êêÆí
Q sçó~åí=¶=iba
R máÉÇ=ãáñÉìê
S pí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ
T _äçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå
U _çä=ãáñÉìê=~îÉÅ=ÅçìîÉêÅäÉ
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå
iÉ=ÄäçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Ççáí=éçìîçáê=êÉåíêÉê=Ç~åë=
ä~=éêáëÉK=kÉ=ãçÇáÑáÉò=ëíêáÅíÉãÉåí=êáÉå=~ì=ÄäçÅ=
ÇÛ~äáãÉåí~íáçåK=kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÛ~Ç~éí~íÉìê=
¶ ÑáÅÜÉK
o~ÅÅçêÇÉò=Éí=åÉ=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=
ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉ=Çì=ÄäçÅ=ÇD~äáãÉåí~íáçåK=
kÛìíáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=èìÉ=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=
ÑÉêã¨ëK=
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉLäÉ=ÄäçÅ=
ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=åÉ=ëÉ=ãçìáääÉåí=Éí=åÉ=ëÉ=ë~äáëëÉåí=
é~ëK=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
^î~åí=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=î¨êáÑáÉò=ëá=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=
êÉÅÜ~êÖÉI=äÉ=ÄäçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éí äÉ ÅçêÇçå=
¨äÉÅíêáèìÉ=ëçåí=ÉåÇçãã~Ö¨ëK
iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=Éí=äÉ=êÉãéä~ÅÉãÉåí=ëçåí=ÇÉë=
çé¨ê~íáçåë=ÉñÅäìëáîÉãÉåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=
ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK
iÉ=êÉãéä~ÅÉãÉåí=ÇÉë=Ä~ííÉêáÉë=Éëí=ÉñÅäìëáîÉJ
ãÉåí=ê¨ëÉêî¨=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK=
^î~åí ÇÉ=åÉííçóÉê=Éí=ÇÛ~ëëÉãÄäÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ǨÄê~åÅÜÉò=äÉ=ÄäçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Çì=ëÉÅíÉìêK=
jÆãÉ=ÅÜçëÉ=Éå=Å~ë=ÇÉ=Ǩê~åÖÉãÉåí=Éí=ëá=
äÛ~éé~êÉáä=Ççáí=êÉëíÉê=~ëëÉò=äçåÖíÉãéë=ë~åë=
ëÉêîáêK=
iÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=åÉ=Ççáí=é~ë=ëÉ íêçìîÉê=
¶=éêçñáãáí¨=áãã¨Çá~íÉ=ÇÛ~êÆíÉë=îáîÉë Éí=ÇÉ=
ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK==
pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=
åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=
Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=
ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=
ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=
¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK
oáëèìÉ=ÇÛÉñéäçëáçå=>
mêçí¨ÖÉò=äÉë=Ä~ííÉêáÉë=ÅçåíêÉ=ä~=ÅÜ~äÉìê=Éí=äÉ=ÑÉìK
oáëèìÉ=ÇÛáåÅÉåÇáÉ=>
kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=èìÛ~îÉÅ=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=
êÉÅÜ~êÖÉ=äáîê¨É=ÇÛçêáÖáåÉK
kÉ=êÉÅçìîêÉò=é~ë=äÉ=ÄäçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçåK=
°äçáÖåÉò=äÉë=çÄàÉíë=Ñ~ÅáäÉãÉåí=áåÑä~ãã~ÄäÉëK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~îÉÅ=äÉë=
ã~áåë=ãçìáää¨Éë=Éí=åÉ=äÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê=
¶ îáÇÉK
kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=èìÛ¨èìáé¨=ÇÉ=
ëÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=mêìÇÉåÅÉ=äçêë=Çì=
íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëK=iÛ~éé~êÉáä=
êáëèìÉ=ÇÉ=éêçîçèìÉê=ÇÉë=éêçàÉÅíáçå=ÇÉ=äáèìáÇÉK
bå=Å~ë=ÇÛìíáäáë~íáçå=áå~Ǩèì~íÉI=Çì=äáèìáÇÉ=éÉìí=
ÅçìäÉê=ÇÉë=Ä~ííÉêáÉë=Éí=é¨å¨íêÉê=Ç~åë=äÛ~éé~êÉáä=
ÇÉ=Ä~ëÉK=°îáíÉò=íçìí=Åçåí~Åí=~îÉÅ=ÅÉ=äáèìáÇÉK
içêëèìÉ=îçìë=éäçåÖÉò=äÉ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=äáèìáÇÉI=
îÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=äáèìáÇÉ=åÉ=ãçåíÉ=
é~ë=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=àçåÅíáçå=ÉåíêÉ=äÉ=éáÉÇ=
ãáñÉìê=Éí=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=
íê~åÅÜ~åíÉë=Çì=ãáñÉìêLäÛÉåíê~≤åÉãÉåí=
Éå=êçí~íáçå
kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Çì=ÅçìíÉ~ì=
éê¨ëÉåí=Ç~åë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìêK=kÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=
ä~=ä~ãÉ=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=åìÉëK=
ríáäáëÉò ìåÉ=ÄêçëëÉK
fãéçêí~åí=>
kÉ=éçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=ê¨ÅáéáÉåí=Éí=åÉ=
äÛÉå=êÉíáêÉò=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=Çì=ãáñÉìê=
éäçåÖÉ~åí=~=ÅÉëë¨=ÇÉ=íçìêåÉêK
aáëéçëáíáÑë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
sÉêêçìáää~ÖÉ=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
`É=ÇáëéçëáíáÑ=ÉãéÆÅÜÉ=ìå=ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=
áåîçäçåí~áêÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK
cáÖìêÉ=O
mçìê=ÉåÅäÉåÅÜÉê=W
 `çããÉåÅÉò=é~ê=~ééìóÉê=ëìê=äÉ=Åê~å=ÇÛ~êêÆí=
P=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=~ééìó¨K
 båëìáíÉI=~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=OK=
mÉåÇ~åí äÉ íê~î~áäI=îçìë=éçìîÉò=êÉäßÅÜÉê=
äÉ Åê~å=PK
mêçíÉÅíáçå=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ
pá=äÉ=ãçíÉìê=ëÛ¨íÉáåí=íçìí=ëÉìä=éÉåÇ~åí=
äÛìíáäáë~íáçåI=ÅÉÅá=ëáÖåáÑáÉ=èìÉ=ä~=éêçíÉÅíáçå=~åíáJ
ëìêÅÜ~êÖÉ=ëÛÉëí=~Åíáî¨ÉK=`~ìëÉë=éçëëáÄäÉë=W
Ó aÉë=~äáãÉåíë=ëÉ=ëçåí=ÅçáåŨë=ÉåíêÉ=äÉ=éáÉÇ=
ãáñÉìê=Éí=äÉ=ÅçìíÉ~ìK
Ó mÉåÇ~åí=äÉ=Äêçó~ÖÉI=îçìë=~îÉò=~ééìó¨=íêçé=
Ñçêí=ëìê=äÉë=~äáãÉåíë=¶=ÄêçóÉêK
pìééêáãÉò=ä~=Å~ìëÉ=ÇÉ=ÅÉë=áåÅáÇÉåíë=éìáë=
ê~ääìãÉò=äÛ~éé~êÉáäK
ríáäáë~íáçå
pí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ
cáÖìêÉ=P
i~=ëí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=S=éÉìí=ëÛáåëí~ääÉê=ëìê=
ìåÉ ëìêÑ~ÅÉ=éä~åÉ=EÑáÖìêÉ=P~F=çì=ÅçåíêÉ=ìå=ãìê=
EÑáÖìêÉ=PÄFK
mçìê=ÑáñÉê=äÛ~éé~êÉáä=ÅçåíêÉ=ìå=ãìê=Eä~=èìáåJ
Å~áääÉêáÉ=ÇÉ=ãçåí~ÖÉ=Éëí=ÅçãéêáëÉ=Ç~åë=äÉë=
ÑçìêåáíìêÉëF=W
cáÖìêÉ=Q
 m~ê=äÉ=Ä~ëI=ëçêíÉò=ä~=éä~èìÉ=ÇÉ=ãçåí~ÖÉ=ÇÉ=
ä~=ëí~íáçå=éìáë=ÑáñÉòJä~=¶=äD~áÇÉ=ÇÉ=O=îáë=ÅçåíêÉ=
äÉ=ãìêK
 båÑáäÉò=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=é~ê=äÉ=Ü~ìí=ëìê=
ä~=éä~èìÉ=ÇÉ=ãçåí~ÖÉK
V
Ñê
oÉÅÜ~êÖÉê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ
^ííÉåíáçå>
kÛìíáäáëÉò=~ìÅìå=~ìíêÉ=ÅÜ~êÖÉìê=èìÉ=ÅÉäìáJÅá=äáîê¨=
ÇÛçêáÖáåÉK
i~=Ä~ííÉêáÉ=~ìñ=áçåë=äáíÜáìã=Éëí=éêçí¨Ö¨É=ÅçåíêÉ=
äÉë=ǨÅÜ~êÖÉë=Åçãéä≠íÉëK=pá=îçìë=íÉåíÉò=
ÇÛ~ääìãÉê=äÉ=ãáñÉìê=~äçêë=èìÉ=ë~=Ä~ííÉêáÉ=Éëí=
ǨÅÜ~êÖ¨ÉI=ìå=ÅáêÅìáí=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=äÛ¨íÉáåí=
~ìíçã~íáèìÉãÉåíK
i~=iba=Q=ÅäáÖåçíÉK
^éê≠ë=ìåÉ=íÉääÉ=ÅçìéìêÉ=~ìíçã~íáèìÉI=
åÛ~ééìóÉò=é~ë=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=
OK=sçìë=êáëèìÉêáÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=ä~=Ä~ííÉêáÉK
oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ
^î~åí=ÇÛìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=éçìê=
ä~=éêÉãá≠êÉ=ÑçáëI=êÉÅÜ~êÖÉòJäÉ=¶=ÑçåÇ=
EéÉåÇ~åí=ÉåîK=O=ÜÉìêÉëFK=
mÉåÇ~åí ä~ êÉÅÜ~êÖÉI=äÛ~éé~êÉáä=
ÇÉ Ä~ëÉ=éÉìí=ÅÜ~ìÑÑÉê=ìå=éÉìK
cáÖìêÉ=R
 _ê~åÅÜÉò=äÉ=ÄäçÅ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=TK
 mä~åíÉò=äD~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=N=Ç~åë=ä~=ëí~íáçå=
ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=SK=
^éê≠ë=ä~=ãáëÉ=Éå=éä~ÅÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=ä~=iba=Q=
ëÛ~ääìãÉK=iÛ~éé~êÉáä=íÉëíÉ=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=
ë~ Ä~ííÉêáÉK=i~=iba=ëÉêí=¶=áåÇáèìÉê=äÛ¨í~í=ÇÉ=
êÉÅÜ~êÖÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ííÉêáÉK
_~ííÉêáÉ=
éäÉáåÉ W
i~=iba=ëÛ¨íÉáåí=~ì=Äçìí=
ÇÉ NM ëÉÅçåÇÉë=ÉåîK
_~ííÉêáÉ=îáÇÉ=W
i~=iba=ëÛ~ääìãÉ=éìáë=ëÛ¨íÉáåí=
Éå=Ñáå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉK
°í~í=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ííÉêáÉ
mÉåÇ~åí=ä~=ã~êÅÜÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=ä~=iba=Q=
êÉåëÉáÖåÉ=ëìê=äÛ¨í~í=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ííÉêáÉK=
içêëèìÉ=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëÉêí=é~ëI=îçìë=éçìîÉò=
îçìë=áåÑçêãÉê=ëìê=ëçå=¨í~í=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=Éå=
~ééìó~åí=ëìê=äÉ=Åê~å=P=EcáÖK=SFK
_~ííÉêáÉ=éäÉáåÉ=W
i~=iba=Éëí=~ääìã¨É
_~ííÉêáÉ=¶=ãçáíá¨= i~=iba=ÅäáÖåçíÉ=äÉåíÉãÉåí
îáÇÉ=W
_~ííÉêáÉ=éêÉëèìÉ= i~=iba=ÅäáÖåçíÉ=
îáÇÉ=W
ê~éáÇÉãÉåí
NM
^ííÉåíáçå=>
kÉ=ÅçåíáåìÉò=é~ë=ÇÛìíáäáëÉê=ìå=~éé~êÉáä=Ççåí=ä~=
Ä~ííÉêáÉ=Éëí=éêÉëèìÉ=îáÇÉK=oÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=
Ä~ëÉ=Ç~åë=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉ=éìáë=êÉÅÜ~êÖÉò=
áåí¨Öê~äÉãÉåí=ä~=Ä~ííÉêáÉK
oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ
^éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=êÉãÉííÉò=
äD~éé~êÉáä=Ç~åë=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=êÉÅÜ~êÖÉK
máÉÇ=ãáñÉìê
`É=éáÉÇ=ëÉêí=¶=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉI=
ÇÉë ë~ìÅÉëI=ÄçáëëçåëI=ÇÉë=~äáãÉåíë=éçìê=
åçìêêáëëçåI=¶=ÄêçóÉê=ÇÉë=çáÖåçåëI=ÇÉë=ÌìÑëI=ÇÉë=
Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=ÅìáíëK
oÉã~êèìÉ=W=ÅÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=åÉ=ÅçåîáÉåí=
é~ë=éçìê=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=éìê¨É=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=
íÉêêÉK
 mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=R=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=
N=éìáë=íçìêåÉò=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=
ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=EÑáÖìêÉ=TFK
 sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=UK
 qÉåÉò=ÑÉêãÉãÉåí=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=Éí=äÉ=
Äçä=ãáñÉìêK=mçìê=¨îáíÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=
ÇÛ~äáãÉåíëI=åÛ~ääìãÉò=Éí=åÛ¨íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=
èìÛìåÉ=Ñçáë=èìÉ=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=~=éäçåÖ¨=
ÇÉÇ~åëK
^éê≠ë=äÉ=íê~î~áäLkÉííçó~ÖÉ
^ííÉåíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äDÉ~ì=
Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=é~ë=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìê=>
kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ

a¨í~ÅÜÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=
ÇÉ Ä~ëÉK
 bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Éí=ä~=ëí~íáçå=ÇÉ=
êÉÅÜ~êÖÉ=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJíçìí=ÜìãáÇÉ=éìáë=
ë¨ÅÜÉò=ÉåëìáíÉ=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJíçìí=ëÉÅK
 iÉ=Äçä=ãáñÉìê=î~=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
oÉã~êèìÉ=W=ëá=îçìë=íê~áíÉò=é~ê=ÉñÉãéäÉ=Çì=
ÅÜçì=êçìÖÉI=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=éä~ëíáèìÉ=îçåí=
éêÉåÇêÉ=ÇÛ~ìíêÉë=íÉáåíÉëK=nìÉäèìÉë=ÖçìííÉë=
ÇÛÜìáäÉ=ÇÉ=ÅìáëáåÉ=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ=äÉë=ÉåäÉîÉêK
kÉííçó~ÖÉ=Çì=éáÉÇ=ãáñÉìê

kÉííçóÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉ=
çì ¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ=ÄêçëëÉ=ëçìë=äDÉ~ì=Çì=
êçÄáåÉíK
 i~áëëÉò=ë¨ÅÜÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ÇÉÄçìí=
Eëçå ÅçìíÉ~ì=êÉÖ~êÇ~åí=îÉêë=äÉ=Ü~ìíF=X=
ÅÉÅá éÉêãÉí=¶=äÛÉ~ì=èìá=~=é¨å¨íê¨=ÇÉÇ~åë=
ÇÉ ëÛ¨ÅçìäÉêK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
oÉÅÉííÉë=Éí=~ëíìÅÉë
_çáëëçåë=ä~Åí¨Éë
j~óçåå~áëÉ
N=îÉêêÉ=ÇÉ=ä~áí
S=ÖêçëëÉë=Ñê~áëÉë
çì
NM=Ñê~ãÄçáëÉë=çì
N=Ä~å~åÉ=EǨÅçìé¨É=Éå=êçåÇÉääÉëF
 sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=éìáë=
é~ëëÉòJäÉë=~ì=ãáñÉìêK
 pìÅêÉò=ëÉäçå=îçë=ÖçºíëK
^ëíìÅÉW
mçìê=ìå=ãáäâJëÜ~âÉI=~àçìíÉò=ìåÉ=ÄçìäÉ=ÇÉ=Öä~ÅÉ=
çì=éêÉåÉò=Çì=ä~áí=íê≠ë=ÑêçáÇK
N=ÌìÑ=EäÉ=à~ìåÉ=Éí=äÉ=Ää~åÅF
N=ÅK=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=àìë=ÇÉ=Åáíêçå=çì=ÇÉ=îáå~áÖêÉ
OMMÓORM=ãä=ÇÛÜìáäÉ
p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=ëÉäçå=îçë=Öçºíë
iÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÇçáîÉåí=íçìë=ëÉ=íêçìîÉê=¶=ä~=
ãÆãÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=>
 sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=ÄçäK
 mçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ëìê=äÉ=ÑçåÇ=Çì=Äçä=
Éí=ã¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=
ã¨ä~åÖÉ=éêÉååÉK
 båëìáíÉI=ëçìäÉîÉò=Éí=~Ä~áëëÉò=äÉåíÉãÉåí=äÉ=
ãáñÉìê=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉ=ëçáí=
íÉêãáå¨ÉK=
pçìéÉ=ÇÉ=ä¨ÖìãÉë
PMM=Ö=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ
OMM=Ö=ÇÉ=Å~êçííÉë
N=éÉíáí=ãçêÅÉ~ì=ÇÉ=ŨäÉêá
O=íçã~íÉë
N=çáÖåçå
RM=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ
O=ä=ÇDÉ~ì
p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=ëÉäçå=îçë=Öçºíë
 mÉäÉò=äÉë=íçã~íÉë=Éí=êÉíáêÉò=äÉë=é¨éáåë
 a¨ÅçìéÉò=Éå=ãçêÅÉ~ìñ=äÉë=ä¨ÖìãÉë=
éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=Äêçëë¨ë=Éí=ä~î¨ëI=éìáë=Ñ~áíÉëJ
äÉë=êÉîÉåáê=Ç~åë=äÉ=ÄÉìêêÉ=íê≠ë=ÅÜ~ìÇK
 ^àçìíÉò=äÛÉ~ì=Éí=ë~äÉòK
 c~áíÉë=ÅìáêÉ=äÉ=íçìí=OM=¶=OR ãáåìíÉëK
 oÉíáêÉò=ä~=Å~ëëÉêçäÉ=ÇÉ=ä~=Åìáëáåá≠êÉK
 ^=äÛ~áÇÉ=Çì=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~åë=ä~=Å~ëëÉêçäÉI=
ê¨ÇìáëÉò=äÉë=ä¨ÖìãÉë=Éå=éìê¨ÉK
 p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=éçìê=é~êÑ~áêÉ=äÉ=ÖçºíK=
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=
ÇÉ äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=
ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
kÉ=àÉíÉò=é~ë=äÉë=Ä~ííÉêáÉë=ìë~Ö¨Éë=¶=ä~=éçìÄÉääÉK=
°äáãáåÉòJäÉë=ë¨é~ê¨ãÉåíK
iÉë=Ä~ííÉêáÉë=ÇÉîêçåí=ÆíêÉ=êÉÅóÅä¨Éë=ÅçåÑçêã¨J
ãÉåí=¶=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=VNLNRTL`bbK
mçìê=ÅÉ=Ñ~áêÉI=ǨéçëÉò=ä~=Ä~ííÉêáÉ=Üçêë=ÇÉ=
äÛ~éé~êÉáäK
mêçŨÇìêÉ=W=îçáê=ä~=ÑáÖìêÉ=UK
mßíÉ=¶=ÅêÆéÉë
d~ê~åíáÉ
ORM=ãä=ÇÉ=ä~áí
N=퓄
NMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ
OR=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ=ÑçåÇì=èìÉ=îçìë=~ìêÉò=ä~áëë¨=
êÉÑêçáÇáê
 sÉêëÉò=íçìë=ÅÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=Ç~åë=
äÛçêÇêÉ=áåÇáèì¨I=éìáë=ã¨ä~åÖÉò=àìëèìÛ¶=
çÄíÉåíáçå=ÇÛìåÉ=éßíÉ=äáëëÉK=
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=ÅÉääÉë=
éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=äÉ=é~óë=çª=
~ ¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK=iÉ=êÉîÉåÇÉìê=ÅÜÉò=èìá=îçìë=
îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=
ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ëìê=ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=
bå Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=íçìàçìêë=
îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇD~ÅÜ~íK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NN
áí
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
ëáíç=fåíÉêåÉíK
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=
áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=
ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ
íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=
áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=
É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~=
é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=
ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK
rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=ä~îçê~êÉ=èì~åíáí¶=
~ÇÉÖì~íÉ=ÉÇ=áå=íÉãéá=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~K
pá=éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK=få=
Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=
ÅçåëÉÖå~êÉ=~åÅÜÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK
dìáÇ~=ê~éáÇ~
^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK
cáÖìê~=N
N ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ
O mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ
P mìäë~åíÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~
Q iba=ëéá~
R máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ
S pí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~
T ^äáãÉåí~íçêÉ
U _áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=Åçå=ÅçéÉêÅÜáç
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
iÛ~äáãÉåí~íçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~Ç~ííç=~ää~=éêÉë~K=
Ð îáÉí~íç=~ëëçäìí~ãÉåíÉ=Å~ãÄá~êÉ=
äÛ~äáãÉåí~íçêÉK=kçå=ìíáäáòò~êÉ=~Ç~íí~íçêá=~=ëéáå~K
`çääÉÖ~êÉ=ÉÇ=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉÅçåÇç=
á=Ç~íá=ëìää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=
ÇÉääÛ~äáãÉåí~íçêÉK=
rë~êÉ=ëçäç=áå=~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáK=
mêçíÉÖÖÉêÉ=ä~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~LäÛ~äáãÉåí~íçêÉ=
Ç~ääÛìãáÇáí¶=É=Ç~ääç=ëéçêÅçK=lÖåá=îçäí~I=éêáã~=
ÇÉääÛìëçI=Åçåíêçää~êÉ=ëÉ=ä~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~L
äÛ~äáãÉåí~íçêÉ=ÉÇ=áä=Å~îç=ëçåç=Ç~ååÉÖÖá~íáK
pÉ=åÉÅÉëë~êáçI=Ñ~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=ç=ä~=
ëçëíáíìòáçåÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=
ÅäáÉåíáK
NO
c~êÉ=ëçëíáíìáêÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=
~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
pÉé~ê~êÉ=äÛ~äáãÉåí~íçêÉ=Ç~ää~=êÉíÉ=éêáã~=Çá=éìäáêäç=
É=ãçåí~êäçI=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíç=É=Çá=áå~ííáîáí¶=
éêçäìåÖ~í~K=fä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=åçå=ÇÉîÉ=
íêçî~êëá=åÉääÉ=áããÉÇá~íÉ=~Çá~ÅÉåòÉ=Çá=ëéáÖçäá=îáîá=
É=Çá=ëìéÉêÑáÅá=ãçäíç=Å~äÇÉK
qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=
Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=
éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=éÉêÅÉòáçåÉ=
ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=çééìêÉ=Åçå=
Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=~=ãÉåç=ÅÜÉ=
åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=
~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=éÉêëçå~=
êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ>
mêçíÉÖÖÉêÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉ=Ç~=Ñçåíá=Çá=Å~äçêÉ=É=ÑìçÅçK
mÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáç>
`~êáÅ~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=ëçäç=åÉää~=ëí~òáçåÉ=
Çá=Å~êáÅ~=áå=Ççí~òáçåÉ=É=Åçå=áä=êáëéÉííáîç=
~äáãÉåí~íçêÉK
kçå=ÅçéêáêÉ=äÛ~äáãÉåí~íçêÉK=qÉåÉêÉ=~=Çáëí~åò~=
çÖÖÉííá=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=áåÑá~ãã~ÄáäáK
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
kçå=ìë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=Åçå=äÉ ã~åá=
ìãáÇÉI=å¨=Ñ~êäç=Ñìåòáçå~êÉ=~=îìçíçK
rë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=Åçå=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=çêáÖáå~äáK=
^ííÉåòáçåÉ=Çìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá=
ÄçääÉåíáK=aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=á=äáèìáÇá=éçëëçåç=
ÉãÉííÉêÉ=ëéêìòòáK
få=Å~ëç=Çá=ìëç=Éêê~íçI=Ç~ää~=Ä~ííÉêá~=éì∂=Åçä~êÉ=
äáèìáÇç=åÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉK=bîáí~êÉ=áä=Åçåí~ííç=
Åçå=ÉëëçK
kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉä=äáèìáÇç=
ä~îçê~íç=çäíêÉ=áä=éìåíç=Çá=ìåáçåÉ=Ñê~=éáÉÇÉ=
Ñêìää~íçêÉ=ÉÇ=~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉK
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíáL
áåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ
kçå=íçÅÅ~êÉ=ã~á=ä~=ä~ã~=~ä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK=
kçå=éìäáêÉ=ã~á=~=ã~åá=åìÇÉ=ä~=ä~ã~=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK=
rë~êÉ=ìå~=ëé~òòçä~K
fãéçêí~åíÉ>
^ééäáÅ~êÉ=É=êáãìçîÉêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=
èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãçK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
aáëéçëáíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~
^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ
^ä=éêáãç=ìëç=Å~êáÅ~êÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=EÅ~K=O=çêÉFK=
aìê~åíÉ=ä~=Å~êáÅ~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Ä~ëÉ éì∂=êáëÅ~äÇ~êëáK
_äçÅÅç=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ
fãéÉÇáëÅÉ=äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=áåîçäçåí~êá~=ÇÉääÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçK
cáÖìê~=O
mÉê=~ÅÅÉåÇÉêÉ
 éêáã~=éêÉãÉêÉ=É=ã~åíÉåÉêÉ=éêÉãìíç=
áä éìäë~åíÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=PI
 éçá=éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=OK=
aìê~åíÉ=áä=ä~îçêç=ëá=éì∂=êáä~ëÅá~êÉ=áä=éìäë~åíÉ=
Çá=ëáÅìêÉòò~=PK
mêçíÉòáçåÉ=Åçåíêç=á=ëçîê~ÅÅ~êáÅÜá
pÉ=Çìê~åíÉ=äÛìëç=áä=ãçíçêÉ=ëá=ëéÉÖåÉ=~ìíçã~íáÅ~J
ãÉåíÉI=ëá=≠=~ííáî~í~=ä~=éêçíÉòáçåÉ=Åçåíêç=á=ëçîê~ÅJ
Å~êáÅÜáK=`~ìëÉ=éçëëáÄáäáW
Ó äÛ~äáãÉåíç=Ç~=Ñêìää~êÉ=Ü~=ÄäçÅÅ~íç=ä~=ä~ã~=
ÇÉä Ñêìää~íçêÉX
Ó éêÉëëáçåÉ=ÉÅÅÉëëáî~=ëìääÛ~äáãÉåíç=Çìê~åíÉ=
ä~ Ñêìää~íìê~K
bäáãáå~êÉ=ä~=Å~ìë~=É=êá~ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI
rëç
pí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~
cáÖìê~=P
i~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~=S=éì∂=ÉëëÉêÉ=Çáëéçëí~=
ëì ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éá~å~=EÑáÖìê~=P~F=çééìêÉ=Ñáëë~í~=
~Ç=ìå=ãìêç=EÑáÖìê~=PÄFK
mÉê=áä=Ñáëë~ÖÖáç=~Ç=ìå=ãìêç=Eã~íÉêá~äÉ=Çá=
ãçåí~ÖÖáç=ÅçãéêÉëç=åÉää~=Ñçêåáíìê~FW
cáÖìê~=Q
 bëíê~êêÉ=ä~=éá~ëíê~=Çá=ãçåí~ÖÖáç=Ç~ää~=
ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~=îÉêëç=áä=Ä~ëëç=É=Ñáëë~êä~=
~ä ãìêç=Åçå=O îáíáK
 fåëÉêáêÉ=ä~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~=Ç~ääÛ~äíç=ëìää~=
éá~ëíê~=Çá=ãçåí~ÖÖáçK
`~êáÅ~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ìë~êÉ=~äíêá=Å~êáÅ~Ä~ííÉêá~K
i~=Ä~ííÉêá~=~ä=äáíáç=≠=éêçíÉíí~=Åçåíêç=ä~=ëÅ~êáÅ~=
éêçÑçåÇ~K=pÉ=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=
ä~ Ä~ííÉêá~=ëÅ~êáÅ~I=Éëëç=îáÉåÉ=ëéÉåíç=Ç~=ìå=
ÅáêÅìáíç=Çá=éêçíÉòáçåÉK
fä=iba=Q=ä~ãéÉÖÖá~K
açéç=äÛáåíÉêêìòáçåÉ=~ìíçã~íáÅ~I=åçå=éêÉãÉêÉ=
é᪠áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=OK=
nìÉëíç éçíêÉÄÄÉ Ç~ååÉÖÖá~êÉ=ä~=Ä~ííÉêá~K
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
cáÖìê~=R
 fåëÉêáêÉ=äÛ~äáãÉåí~íçêÉ=TK
 aáëéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=N=åÉää~=ëí~òáçåÉ=
Çá=Å~êáÅ~=SK=
açéç=~îÉêÉ=áåëÉêáíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=áä=iba=Q=ëá=
~ÅÅÉåÇÉK=sáÉåÉ=ÉëÉÖìáíç=ìå=íÉëí=~ìíçã~íáÅç=
ÇÉää~=Ä~ííÉêá~K=fä=iba=áåÇáÅ~=äç=ëí~íç=Çá=Å~êáÅ~=
ÇÉää~ Ä~ííÉêá~K
_~ííÉêá~=Å~êáÅ~W áä=iba=ëá=ëéÉÖåÉ=Ççéç=Å~K=
NM ëÉÅçåÇáK
_~ííÉêá~=
ëÅ~êáÅ~W
áä=iba=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=É=ëá=ëéÉÖåÉ=
ëçäç=~=ÑáåÉ=Å~êáÅ~K
pí~íç=Çá=Å~êáÅ~=ÇÉää~=Ä~ííÉêá~
aìê~åíÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=áä=iba=Q=áåÇáÅ~=
äç ëí~íç=Çá=Å~êáÅ~=ÇÉää~=Ä~ííÉêá~K=
nì~åÇç äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=≠=ìíáäáòò~íçI=
éêÉãÉåÇç=áä éìäë~åíÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=PI=ëá=éì∂=
îÉÇÉêÉ=äç=ëí~íç Çá=Å~êáÅ~=ÇÉää~=Ä~ííÉêá~=EÑáÖìê~=SFK
_~ííÉêá~=Å~êáÅ~W
iba=~ÅÅÉëç
_~ííÉêá~=~=ãÉí¶=
Å~êáÅ~W
áä=iba=ä~ãéÉÖÖá~=
äÉåí~ãÉåíÉ
_~ííÉêá~=èì~ëá=
ëÅ~êáÅ~W
áä=iba=ä~ãéÉÖÖá~=
ê~éáÇ~ãÉåíÉ
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ìë~êÉ=ìäíÉêáçêãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=
ä~ Ä~ííÉêá~=èì~ëá=ëÅ~êáÅ~K=fåëÉêáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Ä~ëÉ=åÉää~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~=É=êáÅ~êáÅ~êÉ=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ä~=Ä~ííÉêá~K
^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ
açéç=çÖåá=ìëç=êáÅ~êáÅ~êÉ=äÛ~éé~J
êÉÅÅÜáç=åÉää~=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~K
máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ
mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=Ñêìää~íá=Ç~=ÄÉêÉI=
~äáãÉåíá=éÉê=åÉçå~íá=É=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=ÅáéçääÉI=
ÖÜá~ÅÅáçI=Ñêìíí~=Åçíí~=É=îÉêÇìê~K
^îîÉêíÉåò~W=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=
≠ áÇçåÉç=~ää~=éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê≠=Çá=é~í~íÉK
NP

áí
aáëéçêêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=R=ëìääÛ~éé~J
êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=N=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=
EÑáÖìê~=TFK
 fåíêçÇìêêÉ=äD~äáãÉåíç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=
UK
 j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêJ
ëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK=mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá=
Çá ~äáãÉåíç=~ÅÅÉåÇÉêÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=èì~åÇç=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=
≠=áããÉêëç=åÉääD~äáãÉåíçK
açéç=áä=ä~îçêçLmìäáòá~
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=
áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
kçå=éìäáêÉ=Åçå=~éé~êÉÅÅÜá=~=î~éçêÉK
mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ

pí~ÅÅ~êÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Ä~ëÉK
 mìäáêÉ=ëíêçÑáå~åÇç=Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇç=
~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=É=ëí~òáçåÉ=Çá=Å~êáÅ~=
É éçá ~ëÅáìÖ~êäáK
 fä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=éì∂=ÉëëÉêÉ=ä~î~íç=
áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK
^îîÉêíÉåò~W=åÉää~=ä~îçê~òáçåÉ=éÉê=ÉëK=Çá=Å~îçäç=
êçëëçI=ëìääÉ=é~êíá=áå=éä~ëíáÅ~=ëá=Ñçêã~åç=ã~ÅÅÜáÉI=
ÅÜÉ=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=êáãçëëÉ=Åçå=èì~äÅÜÉ=
ÖçÅÅá~=Çá=çäáç=~äáãÉåí~êÉK
mìäáòá~=ÇÉä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ

mìäáêÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉ=
ç Åçå ìå~=ëéìÖå~=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
 c~êÉ=~ëÅáìÖ~êÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=éçëáòáçåÉ=
îÉêíáÅ~äÉ=Eä~ã~=Ñêìää~íçêÉ=áå=~äíçFI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=
äÛ~Åèì~=éÉåÉíê~í~=éçëë~=ìëÅáêÉK
oáÅÉííÉ=É=ÅçåëáÖäá
j~áçåÉëÉ
N=ìçîç=Eíìçêäç=É=~äÄìãÉF
N=ÅìÅÅÜá~áç=ëìÅÅç=Çá=äáãçåÉ=ç=~ÅÉíç
OMMÓORM=ãä=çäáç
ë~äÉI=éÉéÉ=ëÉÅçåÇç=á=Öìëíá
däá=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=~ää~=ëíÉëë~=
íÉãéÉê~íìê~K
 fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉK
 ^ééçÖÖá~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=ëìä=
ÑçåÇç=ÇÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=É=Ñêìää~êÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=
Ñáåç=~Ç=Éãìäëáçå~êÉ=ä~=ãáëÅÉä~K
 pçääÉî~êÉ=äÉåí~ãÉåíÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=Ñáåç=~ää~=
ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉää~=ãáëÅÉä~=ÉÇ=~ÄÄ~ëë~êäç=Çá=
åìçîç=éáª=îçäíÉI=ÑáåÅܨ=ä~=ã~áçåÉëÉ=åçå=
≠ éêçåí~K=
NQ
jáåÉëíêçåÉ
PMM=Ö=é~í~íÉ
OMM=Ö=Å~êçíÉ=Öá~ääÉ
N=Ö~ãÄç=Çá=ëÉÇ~åç
O=éçãçÇçêá
N=Åáéçää~
RM=Ö=Äìêêç
O=ä=~Åèì~=
ë~äÉI=éÉéÉ=ëÉÅçåÇç=á=Öìëíá
 qçÖäáÉêÉ=ä~=éÉääÉ=ÇÉá=éçãçÇçêá
 péÉòòÉíí~êÉ=ä~=îÉêÇìê~=éìäáí~=É=ä~î~í~=
É ÅìçÅÉêä~=Åçå=Äìêêç=ÄÉå=Å~äÇçK
 ^ÖÖáìåÖÉêÉ=äÛ~Åèì~=É=ë~ä~êÉK
 c~êÉ=ÅìÅáå~êÉ=áä=íìííç=OMÓOR=ãáåK
 qçÖäáÉêÉ=ä~=éÉåíçä~=Ç~ä=ÑçêåÉääçK
 `çå=áä=Ñêìää~íçêÉI=Ñêìää~êÉ=áä=ãáåÉëíêçåÉ=~=éìê¨=
åÉää~=éÉåíçä~
 fåë~éçêáêÉ=Åçå=ë~äÉ=É=éÉéÉK
m~ëíÉää~=éÉê=ÅêÉëéÉääÉ
ORM=ãä=ä~ííÉ
N=ìçîç
NMM=Ö=Ñ~êáå~
OR=Ö=Äìêêç=ëÅáçäíç=ê~ÑÑêÉÇÇ~íç
 fåíêçÇìêêÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉääDçêÇáåÉ=
áåÇáÅ~íç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=É=Ñêìää~êäá=Ñáåç=~Ç=
çííÉåÉêÉ=ìå~=é~ëíÉää~=çãçÖÉåÉ~K=
cêìää~íá=ãáëíá=~ä=ä~ííÉ
N=ÄáÅÅÜáÉêÉ=ä~ííÉ
S=Ñê~ÖçäÉ=Öê~åÇá
çééìêÉ
NM=ä~ãéçåá=çééìêÉ
N=Ä~å~å~=E~ÑÑÉíí~í~F
 fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=
É Ñêìää~êäáK
 wìÅÅÜÉê~êÉ=ëÉÅçåÇç=á=ÖìëíáK
`çåëáÖäáçW
mÉê=ìå=Ñê~éé¨=~ä=ä~ííÉ=~ÖÖáìåÖÉêÉ=ìå=ÅìÄÉííç=Çá=
ÖÜá~ÅÅáç=çééìêÉ=éêÉåÇÉêÉ=ä~ííÉ=ãçäíç=ÑêÉÇÇçK
pã~äíáãÉåíç
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéÉãÉåí=Ó=
tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=
åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=
ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
åä
kçå=ÖÉíí~êÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉ=åÉá=êáÑáìíá=ÇçãÉëíáÅáI=
ÉëëÉ ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ëã~äíáíÉ=ëÉé~ê~í~ãÉåíÉK
iÉ=Ä~ííÉêáÉ=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=êáÅáÅä~íÉ=ÅçåÑçêãÉJ
ãÉåíÉ=~ää~=ÇáêÉííáî~=VNLNRTL`bbK
^=í~ä=ÑáåÉ=Éëíê~êêÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉ=Ç~ääD~éé~êÉÅÅÜáçK
mÉê=äç=ëãçåí~ÖÖáç=îÉÇá=ä~=ÑáÖìê~=UK
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáòáçåá=
Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=
åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=
≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=äD~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=
Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=
éêçéçëáíçK=mÉê äDÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=ÇçÅìãÉåíç=
Çá=~Åèìáëíç
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=
ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=
ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK=
eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=
ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=
â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=
ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ
ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=
îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=
ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK=
lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ï~ååÉÉê=
ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK
få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö
aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=
~KìKÄK
^ÑÄK=N
N _~ëáë~éé~ê~~í
O fåëÅÜ~âÉäíçÉíë
P sÉáäáÖÜÉáÇëâåçé
Q ibaJáåÇáÅ~íáÉ
R jáñÉêîçÉí
S i~~Ç~éé~ê~~í
T sçÉÇáåÖë~éé~ê~~í
U jáñâçã=ãÉí=ÇÉâëÉä
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
eÉí=îçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=ãçÉí=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=
é~ëëÉåK=bê=ãçÖÉå=ÖÉÉå=ïáàòáÖáåÖÉå=ïçêÇÉå=
~~åÖÉÄê~ÅÜí=~~å=ÜÉí=îçÉÇáåÖë~éé~ê~~íK=
dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=~Ç~éíÉêëíÉââÉêK
eÉí=~éé~ê~~í=ã~Ö=ìáíëäìáíÉåÇ=îçäÖÉåë=
ÇÉ ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉ=î~å=ÜÉí=
îçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=ïçêÇÉå=~~åÖÉëäçíÉå=
Éå ÖÉÄêìáâíK=
^ääÉÉå=îççê=ÖÉÄêìáâ=ÄáååÉåëÜìáëK=
eÉí=ä~~Ç~éé~ê~~íLîçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=ÄÉëÅÜÉêJ
ãÉå=íÉÖÉå=îçÅÜí=Éå=îìáäK=eÉí=ä~~Ç~éé~ê~~íL
îçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=ëåçÉê=îççê=Éäâ=ÖÉÄêìáâ=
ÅçåíêçäÉêÉå=çé=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉåK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NR
åä
fåÇáÉå=åççÇò~âÉäáàâI=êÉé~ê~íáÉë=çÑ=îÉêî~åÖáåÖ=
ìáíëäìáíÉåÇ=ä~íÉå=ìáíîçÉêÉå=Çççê=çåòÉ=
âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
^ÅÅìDë=ìáíëäìáíÉåÇ=ä~íÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=çåòÉ=
âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
eÉí=îçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=
íêÉââÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=êÉáåáÖí=çÑ=áå=
Éäâ~~ê=òÉíI=Äáà=ëíçêáåÖÉå=Éå=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=ä~åÖÉ=
íáàÇ=åáÉí=ÖÉÄêìáâíK=eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=ã~Ö=åáÉí=îä~â=
ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉå=
äçéÉåK=eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=
~éé~ê~~íKqçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=
îççêâçãÉå=Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=
Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=
ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=
íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=
ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=
Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
bñéäçëáÉÖÉî~~ê>
^ÅÅìDë=ÄÉëÅÜÉêãÉå=íÉÖÉå=ÜáííÉ=Éå=îììêK
_ê~åÇÖÉî~~ê>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ä~ÇÉå=áå=ÜÉí=ÄáàÖÉJ
îçÉÖÇÉ=ä~~Ç~éé~ê~~í=Éå=ãÉí=ÜÉí=ÄáàÄÉÜçêÉåÇÉ=
îçÉÇáåÖë~éé~ê~~íK
eÉí=îçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=åáÉí=~ÑÇÉââÉåK=ráí=ÇÉ=
Äììêí=ÜçìÇÉå=î~å=äáÅÜí=çåíîä~ãÄ~êÉ=
îççêïÉêéÉåK
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=îçÅÜíáÖÉ=
Ü~åÇÉå=Éå=åáÉí=çåÄÉä~ëí=ÖÉÄêìáâÉåK
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=ÜÉí=çêáÖáåÉäÉ=
íçÉÄÉÜçêÉåK=tÉÉë=îççêòáÅÜíáÖ=Äáà=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=
î~å=ÜÉíÉ=îäçÉáëíçÑÑÉåK=aÉ=îäçÉáëíçÑÑÉå=âìååÉå=
ëé~ííÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖK
_áà=çåàìáëí=ÖÉÄêìáâ=â~å=Éê=îäçÉáëíçÑ=ìáí=ÇÉ=~ÅÅì=
áå ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=íÉêÉÅÜíâçãÉåK=o~~â=ÇÉòÉ=
îäçÉáëíçÑ=åáÉí=~~åK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ãÉí=ÜÉí=Åçåí~Åíîä~â=
ãáñÉêîçÉíJÄ~ëáë~éé~ê~~í=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉåK
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ
káÉí=áå=ÜÉí=ãÉë=î~å=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=ÖêáàéÉåK=
jáñÉêãÉë=åáÉí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=
bÉå ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
_Éä~åÖêáàâ>
aÉ=ãáñÉêîçÉí=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=îÉêïáàÇÉêÉå=
ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~íK
NS
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêòáÉåáåÖÉå
fåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ
sççêâçãí=çåÄÉÇçÉäÇÉ=áåëÅÜ~âÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=
~éé~ê~~íK
^ÑÄK=O
lã=ÜÉí=~éé~ê~~í=áå=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉå
 ÉÉêëí=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëâåçé=P=áåÇêìââÉå=
Éå áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI
 Ç~~êå~=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=O=áåÇêìââÉåK=
qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=âìåí=ì=ÇÉ=
îÉáäáÖÜÉáÇëâåçé=P=äçëä~íÉåK
lîÉêÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ
^äë=ÇÉ=ãçíçê=òáÅÜòÉäÑ=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=
ìáíëÅÜ~âÉäíI=áë=ÇÉ=çîÉêÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ=
ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇK=jçÖÉäáàâÉ=ççêò~âÉåW
Ó ÜÉí=ãáñÉêãÉë=òáí=âäÉã=áå=ÜÉí=íÉ=ãáñÉå=
ã~íÉêá~~äX
Ó Éê=áë=íÉ=Ü~êÇ=çé=ÜÉí=íÉ=ãáñÉå=ã~íÉêá~~ä=
ÖÉÇêìâí=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉåK
aÉ=ççêò~~â=îÉêÜÉäéÉå=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ïÉÉê=
áåëÅÜ~âÉäÉåK
_ÉÇáÉåÉå
i~~Ç~éé~ê~~í
^ÑÄK=P
eÉí=ä~~Ç~éé~ê~~í=S=â~å=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=çåÇÉêJ
ÖêçåÇ=ïçêÇÉå=ÖÉòÉí=E~ÑÄK=P~F=çÑ=ïçêÇÉå=
çéÖÉÜ~åÖÉå=~~å=ÇÉ=ãììê=E~ÑÄK=PÄFK
sççê=ÄÉîÉëíáÖáåÖ=~~å=ÇÉ=ãììê=
Eãçåí~ÖÉã~íÉêá~~ä=áë=ÄáàÖÉîçÉÖÇFW
^ÑÄK=Q
 jçåí~ÖÉéä~~í=å~~ê=çåÇÉêÉå=ìáí=ÜÉí=
ä~~Ç~éé~ê~~í=íêÉââÉå=Éå=ãÉí=O=ëÅÜêçÉîÉå=
çé=ÇÉ=ãììê=ÄÉîÉëíáÖÉåK
 eÉí=ä~~Ç~éé~ê~~í=î~å=ÄçîÉå~Ñ=çé=
ÇÉ ãçåí~ÖÉéä~~í=ëÅÜìáîÉåK
_~ëáë~éé~ê~~í=ä~ÇÉå
^ííÉåíáÉ>
dÉÉå=~åÇÉêÉ=ä~~Ç~éé~ê~íÉå=ÖÉÄêìáâÉåK
aÉ=iáJáçåÉåJ~ÅÅì=áë=ÄÉîÉáäáÖÇ=íÉÖÉå=îçääÉÇáÖÉ=
çåíä~ÇáåÖK=t~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ïçêÇí=
áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=íÉêïáàä=ÇÉ=~ÅÅì=äÉÉÖ=áëI=ïçêÇí=
ÜÉí ïÉÉê=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ=Çççê=ÉÉå=
îÉáäáÖÜÉáÇëëÅÜ~âÉä~~êK
iba=Q=âåáééÉêíK
k~=ÉÉå=~ìíçã~íáëÅÜÉ=ìáíëÅÜ~âÉäáåÖ=åáÉí=çéåáÉìï=
çé=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=O=ÇêìââÉåK=aÉ ~ÅÅì=â~å=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
^ííÉåíáÉ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=îçääÉÇáÖ=çéä~ÇÉå=
EÅáêÅ~=O=ììêF=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=îççê=ÜÉí=
ÉÉêëí=ÖÉÄêìáâíK=_áà=ÜÉí=çéä~ÇÉå=â~å=ÜÉí=
Ä~ëáë~éé~ê~~í=ï~êã=ïçêÇÉåK
^ÑÄK=R
 sçÉÇáåÖë~éé~ê~~í=T=~~åëäìáíÉåK
 _~ëáë~éé~ê~~í=N=áå=ÜÉí=ä~~Ç~éé~ê~~í=S=
ëíÉâÉåK=
t~ååÉÉê=Çáí=áë=ÖÉÄÉìêÇI=Ö~~í=ÇÉ=iba=Q=Äê~åÇÉåK=
bê=ïçêÇí=ÉÉå=~ìíçã~íáëÅÜÉ=~ÅÅìíÉëí=ìáíÖÉîçÉêÇK=
aÉ=ä~~ÇíçÉëí~åÇ=î~å=ÇÉ=~ÅÅì=ïçêÇí=
~~åÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=ibaK
^ÅÅì=îçäW
iba=Ö~~í=å~=Å~K=NM ëÉÅçåÇÉå=
ìáíK
^ÅÅì=äÉÉÖW
iba=Äê~åÇí=Éå=Ö~~í=å~=ÜÉí=
çéä~ÇÉå=ìáíK
i~~ÇíçÉëí~åÇ=î~å=ÇÉ=~ÅÅì
qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ïçêÇí=ÇÉ=
ä~~ÇíçÉëí~åÇ=î~å=ÇÉ=~ÅÅì=~~åÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
iba=QK=t~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ÖÉÄêìáâ=áëI=
âìåí=ì=ÇÉ=ä~~ÇíçÉëí~åÇ=î~å=ÇÉ=~ÅÅì=ïÉÉêÖÉîÉå=
Çççê=çé=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëâåçé=P=íÉ=ÇêìââÉå=E~ÑÄK SFK
^ÅÅì=îçäW
iba=Äê~åÇí
^ÅÅì=Ü~äÑîçäW
iba=âåáééÉêí=ä~åÖò~~ã
^ÅÅì=Äáàå~=äÉÉÖW
iba=âåáééÉêí=ëåÉä
^ííÉåíáÉ>
bÉå=~éé~ê~~í=ãÉí=ÉÉå=Äáàå~=äÉÖÉ=~ÅÅì=åáÉí=
ÖÉÄêìáâÉåK=eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=áå=ÜÉí=
ä~~Ç~éé~ê~~í=ëíÉâÉå=Éå=ÇÉ=~ÅÅì=ÖÉÜÉÉä=
çéä~ÇÉåK
^ííÉåíáÉ>
eÉí=~éé~ê~~í=å~=ÖÉÄêìáâ=~äíáàÇ=áå=ÜÉí=
ä~~Ç~éé~ê~~í=çéä~ÇÉåK
jáñÉêîçÉí
sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=ë~ìëI=
ãáñÇê~åâÉåI=Ä~ÄóîçÉÇáåÖ=Éå=îççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=
î~å=ìáÉåI=áàëI=ÖÉâççâí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK
kK_KW=aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=
ÄÉêÉáÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäéìêÉÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åä
jáñÉêîçÉí=R=~~åÄêÉåÖÉå=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~J
ê~~í=N=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=Çê~~áÉå=E~ÑÄK=TFK
 iÉîÉåëãáÇÇÉä=áå=ÇÉ=ãáñâçã=U=ÇçÉåK
 pí~~ÑãáñÉê=Éå=âçã=î~ëíÜçìÇÉåK=lã ëé~ííÉå=
íÉ=îççêâçãÉå=ÜÉí=~éé~ê~~í=é~ë áåëÅÜ~âÉäÉå=
ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=áå ÜÉí=äÉîÉåëãáÇÇÉä=áë=
ÖÉëíçâÉåK
k~=ÜÉí=ïÉêâLêÉáåáÖÉå
^ííÉåíáÉ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=
Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå>
_~ëáë~éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå


aÉ=ãáñÉêîçÉí=ìáí=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=Ü~äÉåK
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=ä~~Ç~éé~ê~~í=
ëÅÜççåã~âÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=
Éå Ç~~êå~=~ÑÇêçÖÉåK
 aÉ=ãáñâçã=â~å=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=
ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK
kK_KW=_áà=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÄáàîK=êçÇÉâççä=
âçãí Éê=ÉÉå=ÖÉâäÉìêÇ=ä~~ÖàÉ=çé=ÇÉ=âìåëíëíçÑ=
çåÇÉêÇÉäÉåK=aáí=âìåí=ì=îÉêïáàÇÉêÉå=ãÉí=ÉÉå=
ÄÉÉíàÉ=ëä~çäáÉK
jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå

jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=
çÑ ãÉí=ÉÉå=ÄçêëíÉä=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉêK
 jáñÉêîçÉí=êÉÅÜíçé=ëí~~åÇ=ä~íÉå=ÇêçÖÉå=
EãáñÉêãÉë=å~~ê=ÄçîÉåFI=òçÇ~í=
ÄáååÉåÖÉÇêçåÖÉå=ï~íÉê=â~å=ïÉÖäçéÉåK
oÉÅÉéíÉå=Éå=íáéë
j~óçå~áëÉ
N=Éá=EÉáÖÉÉä=Éå=ÉáïáíF
N=bi=ÅáíêçÉåë~é=çÑ=~òáàå
OMMÓORM=ãä=çäáÉ
wçìí=Éå=éÉéÉê=å~~ê=ëã~~â
aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãçÉíÉå=ÇÉòÉäÑÇÉ=íÉãéÉê~íììê=
ÜÉÄÄÉå>
 fåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉåK
 pí~~ÑãáñÉê=íçí=çé=ÇÉ=ÄçÇÉã=áå=ÇÉ=âçã=
ëíÉâÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãáñÉå=íçí=ÜÉí=
ãÉåÖëÉä=ÉãìäÖÉÉêíK
 aÉ=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇÉ=ãáñÉê=ä~åÖò~~ã=çãÜççÖ=
ÄÉïÉÖÉå=íçí=ÄçîÉå~~å=ÜÉí=ãÉåÖëÉä=Éå=Ç~å=
ïÉÉê=çãä~~Ö=ÄÉïÉÖÉå=íçí=ÇÉ=ã~óçå~áëÉ=
âä~~ê=áëK=
NT
åä
dêçÉåíÉëçÉé
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
PMM=Ö=~~êÇ~ééÉäë
OMM=Ö=ïçêíÉäë
N=âäÉáå=ëíìâ=ëÉäÇÉêáÉ
O=íçã~íÉå
N=ìá
RM=Ö=ÄçíÉê
O=ä=ï~íÉê
wçìí=Éå=éÉéÉê=å~~ê=ëã~~â
 qçã~íÉå=éÉääÉå=Éå=çåíéáííÉåK
 aÉ=ÖÉï~ëëÉå=ÖêçÉåíÉ=áå=ëíìââÉå=ëåáàÇÉå=
Éå ëãçêÉå=áå=ÇÉ=ÜÉíÉ=ÄçíÉêK
 t~íÉê=Éå=òçìí=íçÉîçÉÖÉåK
 ^ääÉë=OMÓOR=ãáåK=ä~íÉå=âçâÉåK
 m~å=î~å=ÜÉí=Ñçêåìáë=åÉãÉåK
 jÉí=ÇÉ=ãáñÉê=ÇÉ=ëçÉé=áå=ÇÉ=é~å=éìêÉêÉåK
 lé=ëã~~â=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=éÉéÉê=Éå=òçìíK=
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=
ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=
Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=
î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=
Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
^ÅÅìDë=ÜçêÉå=åáÉí=áå=ÜÉí=Üìáëîìáä=Éå=ãçÉíÉå=
~ÑòçåÇÉêäáàâ=ïçêÇÉå=~ÑÖÉîçÉêÇK
^ÅÅìDë=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ÖÉêÉÅóÅäÉÉêÇ=îçäÖÉåë=
êáÅÜíäáàå=VNLNRTLbbdK
a~~êíçÉ=ÇÉ=~ÅÅì=ÇÉãçåíÉêÉå=ìáí=ÜÉí=~éé~ê~~íK
wáÉ=~ÑÄK=U=îççê=ÜÉí=ÇÉãçåíÉêÉå=î~å=ÇÉ=~ÅÅìDëK
`ê≠éÉÇÉÉÖ
d~ê~åíáÉ
ORM=ãä=ãÉäâ
N=Éá
NMM=Ö=ãÉÉä
OR=Ö=ÖÉëãçäíÉå=Éå=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=ÄçíÉê
 ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=~~åÖÉÖÉîÉå=îçäÖçêÇÉ=
áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉå=Éå=íçí=ÉÉå=Öä~Ç=ÇÉÉÖ=ãáñÉåK=
jÉäâãáñÇê~åâÉå
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=î~å=
~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=ãÉÉê=
áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK
N=Öä~ë=ãÉäâ
S=ÖêçíÉ=~~êÇÄÉáÉå
çÑ
NM=Ñê~ãÄçòÉå=çÑ
N=Ä~å~~å=Eáå=éä~âàÉë=ÖÉëåÉÇÉåF
 fåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉå=Éå=ãáñÉåK
 pìáâÉê=å~~ê=ëã~~â=íçÉîçÉÖÉåK
qáéW
sççê=ÉÉå=ãáäâëÜ~âÉ=îçÉÖí=ì=ÉÉå=ÄçääÉíàÉ=áàë=íçÉ=
çÑ ÖÉÄêìáâí=ì=òÉÉê=âçìÇÉ=ãÉäâK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
NU
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=
aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=
sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=
ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ
åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=
~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=
éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=
ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=
ëÉäîK
_êìÖ=âìå=~éé~ê~íÉí=íáä=ÇÉ=ã‹åÖÇÉê=çÖ=á=ÇÉ=
íáÇÉêíáÇëáåíÉêî~ääÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=á=ÜìëJ
ÜçäÇåáåÖÉåK
léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉåK=
dáî ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK
lîÉêÄäáâ
cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK
_áääÉÇÉ=N
N jçíçêÉåÜÉÇ
O q‹åÇJí~ëí
P páâêáåÖëí~ëíÉ
Q ibaJä~ãéÉLÇáçÇÉ
R _äÉåÇÉêÑçÇ
S i~ÇÉëí~íáçå
T kÉíÇÉä
U _ÉÜçäÇÉê
páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
kÉíÇÉäÉå=ëâ~ä=é~ëëÉ=á=ëíáâÇ™ëÉåK=
kÉíÇÉäÉåí ã™ ìåÇÉê=áåÖÉå=çãëí‹åÇáÖÜÉÇÉê=
‹åÇêÉëK=_êìÖ=áââÉ=~Ç~éíÉêëíáâK
^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄêìÖÉë=áÜíK=
~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=åÉíÇÉäÉåë=íóéÉëâáäíK=
aÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=äìââÉÇÉ=êìãK=
i~ÇÉëí~íáçåLåÉíÇÉä=ëâ~ä=ÄÉëâóííÉë=ãçÇ=
ÑìÖíáÖÜÉÇK=i~ÇÉëí~íáçåLåÉíÇÉä=çÖ=äÉÇåáåÖ=ëâ~ä=
âçåíêçääÉêÉë=Ñçê=ÄÉëâ~ÇáÖÉäëÉêI=Ñ›ê=ÇÉ=í~ÖÉë=
á ÄêìÖK
oÉé~ê~íáçåÉê=ÉääÉê=ìÇëâáÑíåáåÖ=ã™=âìå=ìÇÑ›êÉë=
~Ñ îçêÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
^ââìJÄ~ííÉêáÉíÉê=ã™=âìå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=îçêÉë=
âìåÇÉëÉêîáÅÉK
kÉíÇÉäÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=~ÑÄêìÇí=Ñê~=åÉííÉíI=Ñ›ê=~éé~J
ê~íÉí=êÉåÖ›êÉë=çÖ=ë~ãäÉëI=Üîáë=ÇÉê=çéëí™ê=Éå=ÑÉàä=
çÖ=Üîáë=ÇÉí=áââÉ=ÄêìÖÉë=á=ä‹åÖÉêÉ=íáÇK=iÉÇåáåÖÉå=
ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=
î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê=
çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=ÇÉ=äÉÖÉê=ãÉÇ=
ã~ëâáåÉåK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=Éê=
ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
bâëéäçëáçåëÑ~êÉ>
_Éëâóí=~ââìJÄ~ííÉêáÉíÉê=ãçÇ=î~êãÉ=çÖ=Äê~åÇK
c~êÉ=Ñçê=Äê~åÇ>
léä~ÇåáåÖ=~Ñ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=ã™=âìå=ëâÉ=á=ÇÉå=
ãÉÇäÉîÉêÉÇÉ=ä~ÇÉëí~íáçå=çÖ=ãÉÇ=ÇÉå=íáäÜ›êÉåÇÉ=
åÉíÇÉäK
qáäÇ‹â=áââÉ=~äÇêáÖ=åÉíÇÉäÉåK=eçäÇ=äÉí=Äê‹åÇÄ~êÉ=
ÖÉåëí~åÇÉ=î‹â=Ñê~=~éé~ê~íÉíK
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê=
~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK=_Éåóí=
áââÉ ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK
pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=
íáäÄÉÜ›êK=o›ê=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=ãÉÇ=ÑçêëáÖíáÖÜÉÇK=
s‹ëâÉå=â~å=ëéê›àíÉ=ìåÇÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=
~éé~ê~íÉíK
sÉÇ=ÑçêâÉêí=ÄêìÖ=â~å=î‹ëâÉ=ëäáééÉ=ìÇ=~Ñ=~ââìJ
Ä~ííÉêáÉíÉå=á=ãçíçêÉåÜÉÇÉåK=råÇÖ™=~í=âçããÉ=
á âçåí~âí=ãÉÇ=ÇÉååÉ=î‹ëâÉK
aóé=áââÉ=~éé~ê~íÉí=ë™=ä~åÖí=åÉÇ=á=î‹ëâÉåI=
~í ÑçêÄáåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=ãÉääÉã=ÄäÉåÇÉêÑçÇ=çÖ=
ãçíçêÉåÜÉÇ=Éê=Ç‹ââÉí=~Ñ=î‹ëâÉK
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
ÄäÉåÇÉêâåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=áåÇ=á=âåáîÉå=á=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉåK=
oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=
Ü‹åÇÉêK=_Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉå=ëâ~ä=
êÉåÖ›êÉëK
sáÖíáÖí>
_äÉåÇÉêÑçÇÉå=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=ë‹ííÉë=é™I=å™ê=
~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
NV
Ç~
páââÉêÜÉÇëìÇëíóê
hçåí~âíëé‹êêÉ
cçêÜáåÇêÉê=ìíáäëáÖíÉí=í‹åÇáåÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíK
_áääÉÇÉ=O
q‹åÇ
 qêóâ=Ñ›êëí=é™=ëáâêáåÖëí~ëíÉå=P=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
åÉÇÉI
 íêóâ=ÜÉêÉÑíÉê=é™=í‹åÇJí~ëíÉå=OK=
páâêáåÖëí~ëíÉå=P=â~å=ëäáééÉë=ìåÇÉê=~êÄÉàÇÉíK
lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëÄÉëâóííÉäëÉ
päìââÉê=ãçíçêÉå=~ìíçã~íáëâI=ãÉåë=ÇÉå=Éê=
á ÄêìÖI=Éê=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=ëä™Éí=Ñê~K=
jìäáÖÉ=™êë~ÖÉêW
Ó c›ÇÉî~êÉêåÉ=Ü~ê=ë~í=ëáÖ=Ñ~í=á=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåX
Ó Ñçê=ëíçêí=íêóâ=é™=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉ=ìåÇÉê=
ÑáåÜ~âåáåÖÉåK
^ÑÜà‹äé=™êë~ÖÉå=çÖ=í‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=áÖÉåK
_ÉíàÉåáåÖ
i~ÇÉëí~íáçå
_áääÉÇÉ=P
i~ÇÉëí~íáçåÉå=S=â~å=ëíáääÉë=é™=Éå=äáÖÉ=Ñä~ÇÉ=
E_áääÉÇÉ=P~F=ÉääÉê=Ñ~ëíÖ›êÉë=é™=î‹ÖÖÉå=
E_áääÉÇÉ PÄFK
c~ëíÖ›êÉäëÉ=é™=î‹ÖÖÉå=EãçåíÉêáåÖëã~íÉêá~äÉ=
Ñ›äÖÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíFW
_áääÉÇÉ=Q
 qê‹â=ãçåíÉêáåÖëéä~ÇÉå=ìÇ=~Ñ=ä~ÇÉëí~íáçåÉå=
EåÉÇ~ÇF=çÖ=Ñ~ëíÖ›ê=ÇÉå=é™=î‹ÖÖÉå=ãÉÇ=
O ëâêìÉêK
 pâìÄ=ä~ÇÉëí~íáçåÉå=é™=ãçåíÉêáåÖëéä~ÇÉå=
çééÉÑê~K
i~ÇåáåÖ=~Ñ=ãçíçêÉåÜÉÇ
l_p>
_êìÖ=áââÉ=åçÖÉí=~åÇÉí=ä~ÇÉ~ÖÖêÉÖ~íK
iáJáçåJ~ââìJÄ~ííÉêáÉíÉå=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=
Éå ÄÉëâóííÉäëÉI=ëçã=ÑçêÜáåÇêÉê=~Ñä~ÇåáåÖK=
q‹åÇÉë=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=~Ñä~Çí=~ââìJÄ~ííÉêáI=
ëäìââÉë=ÇÉí=~Ñ=Éå=ÄÉëâóííÉäëÉëâçÄäáåÖK
ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉå=Q=ÄäáåâÉêK
qêóâ=áââÉ=óÇÉêäáÖÉêÉ=é™=í‹åÇJí~ëíÉå=O=ÉÑíÉê=ÇÉå=
~ìíçã~íáëâÉ=ëäìâåáåÖK=^ââìJÄ~ííÉêáÉí=â~å=ÄäáîÉ=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíK
sáÖíáÖÉ=ê™Ç
léä~Ç=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=NMMBI=Ñ›ê ÇÉå=
í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=EÅ~K O íáãÉêFK=
jçíçêÉåÜÉÇÉå=â~å=ÄäáîÉ î~êã=ìåÇÉê=
çéä~ÇåáåÖÉåK
OM
_áääÉÇÉ=R
 p‹í=åÉíÇÉäÉå=T=áK
 ^åÄêáåÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=N=á=ä~ÇÉëí~íáçåÉå=SK=
k™ê=~éé~ê~íÉí=ëáÇÇÉê=á=ä~ÇÉëí~íáçåÉåI=äóëÉê=
ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉå=QK=aÉê=ÖÉååÉãÑ›êÉë=
Éå ~ìíçã~íáëâ=~ââìJÄ~ííÉêáíÉëíK=^ââìJä~ÇÉJ
íáäëí~åÇÉå=îáëÉë=ãÉÇ=ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉåK
^ââìJÄ~ííÉêá=
ÑìäÇíW
ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉå=ëäìââÉê=
ÉÑíÉê=Å~K=NM ëÉâìåÇÉêK
^ââìJÄ~ííÉêá=
íçãíW
ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉå=äóëÉê=çÖ=
ëäìââÉê=~ìíçã~íáëâI=å™ê=
çéä~ÇåáåÖÉå=Éê=Ñ‹êÇáÖ=çÖ=
~ââìJÄ~ííÉêáÉí=Éê=âä~êí=íáä=ÄêìÖK
^ââìJä~ÇÉíáäëí~åÇ
k™ê=~éé~ê~íÉí=Éê=á=ÄêìÖI=îáëÉë=~ââìJä~ÇÉíáäJ
ëí~åÇÉå=ãÉÇ=ibaJä~ãéÉåLÇáçÇÉå=QK=
bê ~éé~ê~íÉí=áââÉ=á ÄêìÖI=â~å=ã~å=Ñ™=îáëí=~ââìJ
ä~ÇÉíáäëí~åÇÉå=îÉÇ=~í=íêóââÉ=é™=ëáâêáåÖëí~ëíÉå=P=
E_áääÉÇÉ=SFK
^ââìJÄ~ííÉêá=ÑìäÇíW ibaJä~ãéÉLÇáçÇÉå=äóëÉê
^ââìJÄ~ííÉêá=Ü~äî= ibaJä~ãéÉLÇáçÇÉå=ÄäáåâÉê=
ÑìäÇíW
ä~åÖëçãí
^ââìJÄ~ííÉêá=
å‹ëíÉå=íçãíW
ibaJä~ãéÉLÇáçÇÉå=ÄäáåâÉê=
ÜìêíáÖí
_Éã‹êâ>
_êìÖ=áââÉ=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=~ââìJÄ~ííÉêáÉí=
Éê å‹ëíÉå=íçãíK=p‹í=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=ä~ÇÉJ
ëí~íáçåÉå=çÖ=çéä~Ç=~ââìJÄ~ííÉêáÉí=NMMBK
sáÖíáÖÉ=ê™Ç
léä~Ç=~éé~ê~íÉí=á=ä~ÇÉëí~íáçåÉåI=
ÜîÉê Ö~åÖ=ÇÉí=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖíK
_äÉåÇÉêÑçÇ
^éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÑêÉãëíáääÉ=
ã~óçåå~áëÉI=ëçîëI=Ää~åÇÉÇÉ=ÇêáåâëI=Ä~Äóã~Ç=
çÖ=ëã™Ü~âåáåÖ=~Ñ=ä›ÖI=‹ÖI=âçÖí=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK
_Éã‹êâW=pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=áââÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=
~í ä~îÉ=â~êíçÑÑÉäãçëK
 ^åÄêáåÖ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=R=é™=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=N=
çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉ=E_áääÉÇÉ=TFK
 hçã=ÇÉ=›åëâÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=á=Ä‹ÖÉêÉí=UK
 eçäÇ=Ñ~ëí=á=ëí~îÄäÉåÇÉê=çÖ=Ä‹ÖÉêK=cçê=~í=
ìåÇÖ™=ëí‹åâ=çÖ=ëéê›àíW=q‹åÇ=çÖ=ëäìâ=Ñ›êëí=
Ñçê=~éé~ê~íÉíI=å™ê=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=Éê=ÇóââÉí=
åÉÇ=á=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ
_Éã‹êâ>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÖêìåÇãçÇÉä


q~Ö=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=~Ñ=ãçíçêÉåÜÉÇÉåK
q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=çÖ=ä~ÇÉëí~íáçåÉå=~Ñ=ãÉÇ=
Éå=ÑìÖíáÖ=âäìÇ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK
 _‹ÖÉêÉí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK
_Éã‹êâW=sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑKÉâëK=ê›Çâ™ä=çéëí™ê=ÇÉê=
Éå=ê›Ç=ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê=
Çê™ÄÉê=ëéáëÉçäáÉ=ÉääÉê=Åáíêçåë~ÑíK
oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÄäÉåÇÉêÑçÇ

p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=
ÉääÉê êÉåÖ›ê=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
 _äÉåÇÉêÑçÇÉå=ëâ~ä=ëí™=êÉí=çé=EãÉÇ=ÄäÉåÇÉêJ
âåáîÉå=çé~ÇF=ìåÇÉê=í›êêáåÖÉåI=ë™=ÉîíK=î~åÇ=
á ÑçÇÉå=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK
m~åÇÉâ~ÖÉÇÉà
ORM=ãä=ã‹äâ
N=‹Ö
NMM=Ö=ãÉä
OR=Ö=ëãÉäíÉíI=~Ñâ›äÉí=ëã›ê
 hçã=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉí=á=ÇÉå=
~åÖáîåÉ=ê‹ââÉÑ›äÖÉ=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=ÜÉäÉ=íáä=Éå=
Öä~í=ÇÉàK=
j‹äâÉÇêáâ=ãÉÇ=ëã~Ö
N=Öä~ë=ã‹äâ
S=ëíçêÉ=àçêÇÄ‹ê
ÉääÉê
NM=ÜáåÇÄ‹ê=ÉääÉê
N=Ä~å~å=Eëâ™êÉí=á=ëâáîÉêF
 hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉí=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=
ÜÉäÉ=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK
 qáäë‹í=ëìââÉê=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK
qáéW
cçê=~í=ä~îÉ=Éå=ãáäâëÜ~âÉ=íáäë‹ííÉë=Éå=âìÖäÉ=áë=ÉääÉê=
ÄêìÖÉ=ãÉÖÉí=âçäÇí=ã‹äâK
léëâêáÑíÉê=çÖ=íáéë
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
j~óçåå~áëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=
ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=
ÇáêÉâíáî=OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=
ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=
tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=
ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=
Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=
ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=
âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK
^ââìJÄ~ííÉêáÉê=ã™=áââÉ=ëãáÇÉë=ìÇ=ë~ããÉå=ãÉÇ=
ÇÉí=~äãáåÇÉäáÖÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ~ÑÑ~äÇ=çÖ=ëâ~ä=
Äçêíëâ~ÑÑÉë=ëÉé~ê~íK
^ââìJÄ~ííÉêáÉê=ëâ~ä=ÖÉåÄêìÖÉë=áÜíK=
bcJÇáêÉâíáîÉí=VNLNRTLbÕcK
q~Ö=~ââìÉå=~ââìJÄ~ííÉêáÉí=ìÇ=~Ñ=~éé~ê~íÉíK
^ââìJÄ~ííÉêáÉí=í~ÖÉë=ìÇ=~Ñ=~éé~ê~íÉí=ëçã=îáëí=é™=
_áääÉÇÉ=UK
N=‹Ö=E‹ÖÖÉÄäçããÉ=çÖ=‹ÖÖÉÜîáÇÉF
N=ëéëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâÉ
OMMÓORM=ãä=çäáÉ
p~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö
aÉí=Éê=îáÖíáÖíI=~í=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=Ü~ê=ë~ããÉ=
íÉãéÉê~íìê>
 hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉíK
 píáä=ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=é™=ÄìåÇÉå=~Ñ=Ä‹ÖÉêÉí=çÖ=
ê›ê=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ë~ããÉåI=íáä=Ää~åÇáåÖÉå=
ÄÉÖóåÇÉê=~í=ë~ãäÉ=ëáÖK
 i›Ñí=ÇÉå=í‹åÇíÉ=ëí~îÄäÉåÇÉê=ä~åÖëçãí=çé=
íáä ÇÉå=›îÉêëíÉ=â~åí=~Ñ=Ää~åÇáåÖÉå=çÖ=ë‹åâ=
ÇÉå=áÖÉåI=íáä=ã~óçåå~áëÉå=Éê=Ñ‹êÇáÖK=
dê›åíë~ÖëëìééÉ
PMM=Ö=â~êíçÑäÉê
OMM=Ö=ÖìäÉê›ÇÇÉê
N=äáääÉ=ëíóââÉ=ëÉääÉêá
O=íçã~íÉê
N=ä›Ö
RM=Ö=ëã›ê
O=ä=î~åÇ=
p~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö
 càÉêå=ëâê‹ä=çÖ=âÉêåÉ=Ñê~=íçã~íÉêåÉK
 pâ‹ê=ÇÉ=êÉåÖàçêíÉ=çÖ=î~ëâÉÇÉ=Öê›åíë~ÖÉê=
á ëíóââÉê=çÖ=Äêìå=ÇÉã=á=î~êãí=ëã›êK
 qáäë‹í=î~åÇ=çÖ=ë~äíK
 i~Ç=ÇÉí=Ü~äÉ=âçÖÉ=á=OMÓOR=ãáåK
 q~Ö=ÖêóÇÉå=~Ñ=âçãÑìêÉíLâçÖÉéä~ÇÉåK
 mìê¨ê=ëìééÉå=á=ÖêóÇÉå=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK
 qáäë‹í=ë~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ON
Ç~
åç
d~ê~åíá
=
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ=
íáä êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™=Ö~ê~åíáK=
jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=
ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK=fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=
êÉé~ê~íáçåK=pâìääÉ aÉêÉë=_lp`e=~éé~ê~í=Ö™=
á ëíóââÉêI=â~å==áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=
Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ
ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=
ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=
ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=
ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=Ñçê=ãÉåÖÇÉê=
çÖ íáÇÉê ëçã=î~åäáÖÉ=á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉåK
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=
aÉêëçã ~éé~ê~íÉí=Ääáê=Öáíí=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=
ã™ Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ›äÖÉ=ãÉÇK
bå=çîÉêëáâí
hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK
_áäÇÉ=N
N _~ëáëã~ëâáå
O fååâçéäáåÖëí~ëí
P páâêáåÖëí~ëí
Q fåÇáâ~ëàçåëJiba
R jáâëÉÑçíÉå
S i~ÇÉëí~ëàçå
T kÉííÇÉä
U jáâëÉÄÉÖÉê=ãÉÇ=äçââ
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
kÉííÇÉäÉå=ã™=é~ëëÉ=áåå=á=ëí›éëÉäÉíK=
kÉííÇÉäÉå ã™=áââÉ=Ñçê~åÇêÉë=é™K=fââÉ=Äêìâ=
~Ç~éíÉêâçåí~âíÉêK
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK=
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=äìââÉÇÉ=êçãK=
i~ÇÉëí~ëàçåÉåLåÉííÇÉäÉå=ã™=ÄÉëâóííÉë=ãçí=
î‹íÉ=çÖ=ëãìëëK=i~ÇÉëí~ëàçåÉåLåÉííÇÉäÉå=ã™=
âçåíêçääÉêÉë=Ñ›ê=ÜîÉê=Äêìâ=~í=ÇÉå=áââÉ=Éê=ëâ~ÇÉíK
lã=å›ÇîÉåÇáÖ=ã™=êÉé~ê~ëàçåÉê=âìå=ÑçêÉí~ë=
~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
ríëâáÑíáåÖ=~î=~ââì=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=~î=î™ê=
âìåÇÉëÉêîáÅÉK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
OO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
pí›éëÉäÉí=é™=åÉííÇÉäÉå=ã™=íêÉââÉë=ìí=Ñ›ê=
êÉåÖà›êáåÖ=çÖ=ë~ããÉåÄóÖÖáåÖI=ÇÉêëçã=ÇÉí=
çééëí™ê=ÑÉáä=çÖ=ÇÉêëçã=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=
ÄêìâÉë=á=äÉåÖêÉ=íáÇK=eçäÇ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=ÄçêíÉ=
Ñê~ ëâ~êéÉ=â~åíÉê=çÖ=î~êãÉ=íáåÖK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=
Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ=
Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=
á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=
éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
c~êÉ=Ñçê=Éâëéäçëàçå>
_ÉëâóííÉ=~ââìÉåÉ=ãçí=ÜÉíÉ=çÖ=áäÇK
c~êÉ=Ñçê=Äê~åå>
_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ä~ÇÉë=çéé=á=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ=
ä~ÇÉëí~ëàçåÉå=çÖ=ãÉÇ=ÇÉå=â~ÄÉäÉå=ëçã=Ñ›äÖÉê=
ãÉÇK
kÉííÇÉäÉå=ã™=áââÉ=ÇÉââÉë=íáäK=
eçäÇ äÉíí ÄêÉååÄ~êÉ=íáåÖ=ìåå~K
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
pí~îãáâëÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=ãÉÇ=ÑìâíáÖÉ=
ÜÉåÇÉê=çÖ=áââÉ=á=íçãÖ~åÖK
pí~îãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=
íáäÄÉÜ›êK=cçêëáâíáÖ=ãÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=î~êãÉ=
î‹ëâÉêK=s‹ëâÉå=â~å=ëéêìíÉ=ìí=ìåÇÉê=~êÄÉáÇÉíK
sÉÇ=ÑÉáä=Äêìâ=â~å=î‹ëâÉå=Ñê~=Ä~ííÉêáÉåÉ=êÉååÉ=ìí=
á=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK=aì=Ä›ê=ìååÖ™=âçåí~âí=ãÉÇ=
ÇÉååÉK
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉ=íáä=ìí=çîÉê=
ÑçêÄáåÇÉäëÉå=ãÉääçã=ãáâëÉÑçíÉå=çÖ=ãçíçêâ~ëëÉåK
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî
dêáé=~äÇêá=áåå=á=âåáîÉå=é™=ãáâëÉÑçíÉåK=
jáâëÉêâåáîÉå=ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=
ÜÉåÇÉåÉK=_êìâ=Ä›êëíÉK
sáâíáÖ>
jáâëÉÑçíÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™=çÖ=í~ë=~î=
å™ê ~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
páââÉêÜÉíëáååêÉíåáåÖÉê
fååâçéäáåÖëëéÉêêÉ
aÉååÉ=ÑçêÜáåÇêÉê=~í=~éé~ê~íÉí=ëä™ë=é™=îÉÇ=
Éå ÑÉáäí~âÉäëÉK
_áäÇÉ=O
cçê=áååâçéäáåÖ
 Ñ›êëí=ã™=ëáâêáåÖëí~ëíÉå=P=íêóââÉë=çÖ=ÜçäÇÉëI
 ÇÉêÉííÉê=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=OK=
råÇÉê ~êÄÉáÇÉí=â~å=Çì=ëäáééÉ=ëáâêáåÖëí~ëíÉå=PK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêå
pä™ë=ãçíçêÉå=~î=ìåÇÉê=ÄêìâÉå=~î=ëÉÖ=ëÉäîI=
Éê çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêåÉí=~âíáîÉêíK=jìäáÖ=™êë~âW
Ó áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=âäÉããÉê=Ñ~ëí=ìåÇÉê=
ãáâëÉâåáîÉåX
Ó Ñçê=ëíÉêâí=íêóââ=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ìåÇÉê=
âìííáåÖÉåK
càÉêå=™êë~âÉå=çÖ=ëä™=é™=~éé~ê~íÉí=áÖàÉåK
_ÉíàÉåáåÖ
i~ÇÉëí~ëàçå
_áäÇÉ=P
i~ÇÉëí~ëàçåÉå=S=â~å=éä~ëëÉêÉë=é™=Éå=àÉîå=Ñä~íÉ=
EÄáäÇÉ=P~F=ÉääÉê=é™=îÉÖÖÉå=EÄáäÇÉ=PÄFK
cçê=ÑÉëíáåÖ=é™=îÉÖÖÉå=EãçåíÉêáåÖëã~íÉêá~ä=
Éê îÉÇä~Öí=îÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåFW
_áäÇÉ=Q
 qêÉââ=ãçåíÉêáåÖëéä~íÉå=åÉÇ=ìí=Ñê~=ä~ÇÉëí~ëJ
àçåÉå=çÖ=ÑÉëí=ÇÉå=Ñ~ëí=ãÉÇ=O=ëâêìÉê=íáä=îÉÖÖÉåK
 pâóî=ë™=ä~ÇÉëí~ëàçåÉå=çîÉåÑê~=çÖ=åÉÇ=
é™ ãçåíÉêáåÖëéä~íÉåK
lééä~ÇáåÖ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå
lÄë>
fââÉ=Äêìâ=Éí=~ååÉí=ä~ÇÉ~éé~ê~íK
iáJáçåÉJÄ~ííÉêáÉåÉ=Éê=ÄÉëâóííÉí=ãçí=ìíä~ÇåáåÖK=
aÉêëçã=~éé~ê~íÉí=Ääáê=ëä™íí=é™=ãÉÇ=Éí=íçãí=
Ä~ííÉêáI=Ääáê=ÇÉí=~ìíçã~íáëâ=ëä™íí=~î=ãÉÇ=
ÄÉëâóííÉäëÉëâçéäáåÖÉåK
iba=Q=ÄäáåâÉêK
bííÉê=ÇÉååÉ=~ìíçã~íáëâÉ=ìíâçéäáåÖÉå=ã™=áââÉ=
áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=O=íêóââÉë=áÖàÉåK=
_~ííÉêáÉåÉ â~å Ç~=í~=ëâ~ÇÉK
sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ
c›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=ÄêìâI=ã™=Ä~ëáëJ
ã~ëâáåÉå=ä~ÇÉë=ÜÉäí=çéé=EÅ~K=O=íáãÉêFK=
råÇÉê=çééä~ÇáåÖÉå=â~å=ã~ëâáåÉå=Ääá=
î~êãK
_áäÇÉ=R
 píáââ=åÉííÇÉäÉå=T=áåå=á=ëíáââçåí~âíÉåK
 pÉíí=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=N=áåå=á=ä~ÇÉëí~ëàçåÉå=SK=
bííÉê=~í=ÇÉå=Éê=ë~íí=áååI=äóëÉê=iba=QK=aÉí=Ääáê=
ÖàÉååçãÑ›êí=Éå=~ìíçã~íáëâ=Ä~ííÉêáJíÉëíK=
_~ííÉêá ä~ÇÉíáäëí~åÇÉå=Ääáê=~åÖáíí=ãÉÇ=ibaK
cìäí=Ä~ííÉêáW
iba=ëäìââÉë=ÉííÉê=
NM ëÉâìåÇÉêK
qçãí=Ä~ííÉêáW
iba=äóëÉê=çÖ=ëäìââÉë=ÉííÉê=
~í çééä~ÇáåÖÉå=Éê=ÑÉêÇáÖK
OP
åç
_~ííÉêáÉíë=ä~ÇÉíáäëí~åÇ
oÉåÖà›êáåÖ=~î=ãáâëÉÑçíÉå
råÇÉê=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=Ääáê=Ä~ííÉêáÉíë=ä~ÇÉíáäJ
ëí~åÇ=~åÖáíí=îÉÇ=iba=QK=k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=Éê=
á ÄêìâI=â~å=Çì=âçåíêçääÉêÉ=Ä~ííÉêáÉíë=ä~ÇÉíáäëí~åÇ=
îÉÇ=™=íêóââÉ=é™=ëáâêáåÖëí~ëíÉå=P=EÄáäÇÉ=SFK
jáâëÉÑçíÉå=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ
ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉ=ìåÇÉê=
êÉååÉåÇÉ=î~ååK
 i~=ãáâëÉÑçíÉå=í›êâÉ=á=ëí™ÉåÇÉ=éçëáëàçå=
EãáâëÉâåáîÉå=çééçîÉêFI=ëäáâ=~í=î~åå=ëçã=
Éê íêÉåÖí=áåå=â~å=êÉååÉ=ìíK

cìäí=Ä~ííÉêáW
iba=äóëÉê
e~äî=Ñìääí=Ä~ííÉêáW
iba=ÄäáåâÉê=ä~åÖëçãí
lééëâêáÑíÉê=çÖ=íáéë
kÉëíÉå=íçãí=
Ä~ííÉêáW
iba=ÄäáåâÉê=ÜìêíáÖ
j~àçåÉë
lÄë>
bí=~éé~ê~í=ãÉÇ=åÉëíÉå=íçãí=Ä~ííÉêá=ã™=áââÉ=
ÄêìâÉëK=pÉíí=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=áåå=á=ä~ÇÉëí~ëàçåÉå=
çÖ=ä~=Ä~ííÉêáÉí=ä~ÇÉë=ÜÉäí=çééK
sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ
^éé~ê~íÉí=Ä›ê=ä~ÇÉë=çéé=ÉííÉê=ÜîÉê=
ÄêìâK
jáâëÉÑçíÉå
cçê=ãáâëáåÖ=~î=ã~àçåÉëI=ë~ìëÉêI=ÇêáåâÉêI=
Ä~Äóâçëí=çÖ=âìííáåÖ=~î=ä›âI=áëI=âçâí=Ñêìâí=
çÖ Öê›ååë~âÉêK
k_W=pí~îãáâëÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=
~î=éçíÉíãçëK
 pÉíí=ãáâëÉÑçíÉå=R=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=N=çÖ=
ÇêÉá=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=EÄáäÇÉ=TFK
 cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê=á=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=UK
 eçäÇ=Ñ~ëí=ëí~îãáâëÉêÉå=çÖ=ÄÉÖÉêÉíK=cçê=
™ ÑçêÜáåÇêÉ=~í=ÇÉí=ëéêìíÉêI=íêóââÉë=
áååâçéäáåÖëJ=ÉääÉê=ìíâçéäáåÖëí~ëíÉå=å™ê=
ãáâëÉÑçíÉå=Éê=ÇóééÉí=åÉÇ=á=íáåÖÉåÉ=ëçã=
ëâ~ä ãáâëÉëK
bííÉê=~êÄÉáÇÉíLêÉåÖà›êáåÖ
lÄë>
_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=
çÖ ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê>
oÉåÖà›êáåÖ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK


q~=ãáâëÉÑçíÉå=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK
_~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=ä~ÇÉëí~ëàçåÉå=í›êâÉë=
~î ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=çÖ=í›êâÉë=ÇÉêÉííÉêK
 jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=
çééî~ëâã~ëâáåÉåK
eÉåîáëåáåÖW=sÉÇ=~êÄÉáÇ=ãÉÇ=ÑK=ÉâëK=ê›Çâ™ä=â~å=
ÇÉí=çééëí™=ãáëÑ~êÖáåÖ=~î=âìåëíëíçÑÑÇÉäÉåÉK=
aÉííÉ=â~å=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=åçÉå=Çê™éÉê=ã~íçäàÉK
OQ
N=ÉÖÖ=EÉÖÖÉéäçããÉ=çÖ=ÉÖÖÉÜîáíÉF
N=ëéáëÉëâàÉ=ëáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâ
OMMÓORM=ãä=çäàÉ
p~äíI=éÉééÉê=ÉííÉê=ëã~â
fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ä›ê=Ü~=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK
 eÉää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=ÄÉÖÉêÉíK
 pÉíí=ãáâëÉêÉå=é™=ÄìååÉå=~î=ÄÉÖÉêÉí=çÖ=ê›ê=
ë~ããÉå=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=áååíáä=Ää~åÇáåÖÉå=
ÉãìäÖÉêÉêK
 i›Ñí=ãáâëÉêÉå=çéé=íáä=ê~åÇÉå=ãÉåë=ÇÉå=Ö™ê=
çÖ=ëÉåâ=ÇÉå=áååíáä=ã~àçåÉëÉå=Éê=ÑÉêÇáÖK=
dê›ååë~âëìééÉ
PMM=Ö=éçíÉíÉê
OMM=Ö=Öìäêçí
N=äáíÉ=ëíóââÉ=ëÉääÉêá
O=íçã~íÉê
N=ä›â
RM=Ö=ëã›ê
O=ä=î~åå=
p~äíI=éÉééÉê=ÉííÉê=ëã~â
 cä™=íçã~íÉåÉ=çÖ=í~=ìí=âàÉêåÉåÉK
 s~ëâ=çÖ=ëíÉää=Öê›ååë~âÉåÉ=çÖ=ëâà‹ê=ÇÉã=
á ëíóââÉêK=_êìå=ÇÉã=äáíí=á=ëã›ê
 eÉää=é™=î~åå=çÖ=ë~äíK
 i~=~äí=âçâÉ=á=OMÓOR=ãáåK
 q~=ÖêóíÉå=~î=âçãÑóêÉåK
 jçë=ë™=ëìééÉå=ãÉÇ=ãáâëÉêÉå=ÄäáêK
 pã~â=íáä=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉééÉê=
aÉáÖ=Ñçê=`êÆéÉë=EíóååÉ=é~ååÉâ~âÉêF
ORM=ãä=ãÉäâ
N=ÉÖÖ
NMM=Ö=ãÉä
OR=Ö=ëãÉäíÉíI=~îâà›äí=ëã›ê
 eÉää=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=åÉîåí=êÉââÉÑ›äÖÉ=
á ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=çÖ=ãáâë=ÇÉã=ë~ããÉå=íáä=Éå=
Öä~íí=ÇÉáÖK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
ëî
jÉäâÉÇêáåâ
N=Öä~ëë=ãÉäâ
S=ëíçêÉ=àçêÇÄ‹ê
ÉääÉê
NM=ÄêáåÖÉÄ‹ê=ÉääÉê
N=Ä~å~å=Eëâà‹ê=ÇÉå=á=ëâáîÉêF
 eÉää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=ÄÉÖÉêÉí=çÖ=ãáâë=ÇÉã=
ë~ããÉåK
 pã~â=íáä=ãÉÇ=äáíí=ëìââÉêK
qáéëW
cçê=™=ä~ÖÉ=jáäâJpÜ~âÉ=ìí=~î=ÇÉíI=Ää~åÇÉê=Çì=Éå=
âìäÉ=ãÉÇ=áë=áK=_êìâ=çÖë™=ÜÉäí=â~äÇ=ãÉäâK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=
Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
_~ííÉêáÉê=ã™=áââÉ=â~ëíÉë=á=ë~ããÉå=ãÉÇ=
î~åäáÖ ~îÑ~ääI=ãÉå=ã™=ÄÉÜ~åÇäÉë=ëÉé~ê~í=ëçã=
ëéÉëá~ä~îÑ~ääK
_~ííÉêáÉê=ã™=êÉëáêâìäÉêÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=ÇáêÉâíáî=
VNLNRTLbtdK
q~=Ä~ííÉêáÉí=ìí=~î=ã~ëâáåÉåK
cçê=ÑàÉêåáåÖ=~î=Ä~ííÉêá=ëÉ=ÄáäÇÉ=UK
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê=
ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=
ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=
îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=
âà›éí=~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=
Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=™ äÉÖÖÉ=
Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K
pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í=ÇÉå=Ñ∏äà~=ãÉÇ=
éêçÇìâíÉå=îáÇ=Éíí=ÉîK=®Ö~êÄóíÉK
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK
_áäÇ=N
N jçíçêÇÉä
O píê∏ãÄêóí~êÉ
P p®âÉêÜÉíëëé®êê
Q ióëÇáçÇ
R jáñÉêÑçíÉå
S rééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçå
T rééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~í=Ñ∏ê=Éä~åëäìíåáåÖ
U jáñÉêÄ®Ö~êÉ=ãÉÇ=äçÅâ
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
rééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉí=ã™ëíÉ=é~ëë~=íáää=î®ÖÖìíJ
í~ÖÉíK=rééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉí=Ñ™ê=~Äëçäìí=áåíÉ=
®åÇê~ë=é™=å™Öçí=ë®ííK=^åî®åÇ=áåÖÉå=~Ç~éíÉêK
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=ëí~îãáñÉêåë=íóéëâóäíK=
c™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=á=ëäìíå~=êìãK=
pâóÇÇ~=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=çÅÜ=~ÖÖêÉÖ~íÉí=
ãçí=î®í~=çÅÜ=ëãìíëK=hçåíêçääÉê~=Ñ∏êÉ=î~êàÉ=
~åî®åÇåáåÖ=~íí=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=çÅÜ=
~ÖÖêÉÖ~íÉí=áåíÉ=ëâ~Ç~íëK
lã=ÇÉí=Ääáê=å∏Çî®åÇáÖí=Ñ™ê=êÉé~ê~íáçåÉê=ÉääÉê=
ÄóíÉå=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK
_óíÉ=~î=Ä~ííÉêáÉê=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK
aê~=~ääíáÇ=ìí=ìééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉí=ìê=î®ÖÖìíJ
í~ÖÉí=Ñ∏êÉ=êÉåÖ∏êáåÖI=Ñ∏êÉ=ãçåíÉêáåÖI=çã=ÇÉí=Ääáê=
å™Öçí=ÑÉä=çÅÜ=çã=ëí~îãáñÉêå=áåíÉ=ëâ~=~åî®åÇ~ë=
ìåÇÉê=Éå=ä®åÖêÉ=íáÇK=
OR
ëî
i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=
âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK==
e™ää=Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=
ÇÉ äÉâÉê=ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
bñéäçëáçåëêáëâ>
pâóÇÇ~=Ä~ííÉêáÉêå~=ãçí=î®êãÉ=çÅÜ=ÉäÇK
_ê~åÇêáëâ>
i~ÇÇ~=ãçíçêÇÉäÉå=ÉåÇ~ëí=á=ÇÉå=ìééä~ÇÇåáåÖëJ
ëí~íáçå=ëçã=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=ëí~îãáñÉêå=çÅÜ=ãÉÇ=
ìééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉí=ëçã=Ü∏ê=íáää=ëí~íáçåÉåK
q®Åâ=áåíÉ=Ñ∏ê=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉåK=e~=áåíÉ=ä®íí=
Äê®ååÄ~ê~=Ñ∏êÉã™ä=å®ê~=ìééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉíK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ>
q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ=ä™í=áåíÉ=
ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK
^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK=s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê=
ÜÉí~=î®íëâçê=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëí®åâÉêK=====
sáÇ=ÑÉä~âíáÖ=~åî®åÇåáåÖ=â~å=î®íëâ~=íê®åÖ~=ìí=ìê=
Ä~ííÉêáÉêå~=áååÉ=á=ãçíçêÇÉäÉåK=råÇîáâ=âçåí~âí=
ãÉÇ=î®íëâ~åK
açéé~=~äÇêáÖ=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=ãáñÉêÑçíÉå=ë®ííë=áå=
á ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~K
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=Çêáîìíí~Ö=
ëçã=êçíÉê~ê
píçéé~=~äÇêáÖ=áå=Ü~åÇÉåLÑáåÖê~êå~=á=âåáîÉå=é™=
ãáñÉêÑçíÉåK=^åî®åÇ=~äÇêáÖ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~=å®ê=
ãáñÉêâåáîÉå=âåáî=ëâ~=êÉåÖ∏ê~ëK=^åî®åÇ=Éå=ÄçêëíÉK
sáâíáÖí>
pí~îãáñÉêå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=
ë®ííë=Ñ~ëí=êÉëéK=äçëë~ëK
p®âÉêÜÉíëëóëíÉã
p®âÉêÜÉíëëé®êê
eáåÇê~ê=ëí~îãáñÉêå=Ñê™å=~íí=ëí~êí~ë=~î=ãáëëí~ÖK
_áäÇ=O
pí~êí~=ëí~îãáñÉêå=ÖÉåçã=~íí
 Ñ∏êëí=íêóÅâ~=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=P=çÅÜ=Ü™ää~=
ÇÉå=áåíêóÅâíI
 çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íêóÅâ~=é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=OK=
råÇÉê=~êÄÉíÉí=â~å=Ç®êÉÑíÉê=
ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=P=ëä®éé~ëK
OS
pâóÇÇ=ãçí=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖ
lã=ãçíçêå=ëí®åÖë=~î=å®ê=Çì=~åî®åÇÉê=
ëí~îãáñÉêå=áååÉÄ®ê=ÇÉí=~íí=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖëJ
ëâóÇÇÉí=~âíáîÉê~íëK=j∏àäáÖ~=çêë~âÉêW
Ó äáîëãÉÇäÉí=Ü~ê=Ñ~ëíå~í=á=âåáîÉåK
Ó Çì=íêóÅâÉê=ëí~îãáñÉêå=Ñ∏ê=Ü™êí=ãçí=
äáîëãÉÇäÉíK
q~=Äçêí=ÇÉí=ëçã=Ñ~ëíå~í=êÉëéK=íêóÅâ=áåíÉ=ë™=Ü™êíK=
pí~êí~=ëÉÇ~å=™íÉê=ëí~îãáñÉêåK=
jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
rééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçå
_áäÇ=P
rééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=S=â~å=éä~ÅÉê~ë=é™=éä~å=
óí~=EÄáäÇ=P~F=ÉääÉê=ãçåíÉê~ë=é™=Éå=î®ÖÖ=EÄáäÇ=PÄFK
d∏ê=ë™=Ü®ê=Ñ∏ê=~íí=ãçåíÉê~=ìééä~ÇÇåáåÖëJ
ëí~íáçåÉå=é™=Éå=î®ÖÖ=EãçåíÉêáåÖëã~íÉêá~ä=
ãÉÇÑ∏äàÉêFW
_áäÇ=Q
 aê~=ìí=ãçåíÉêáåÖëéä~íí~å=åÉÇ™í=ìê=ìééä~ÇÇJ
åáåÖëëí~íáçåÉå=çÅÜ=Ñ®ëí=ÇÉå=é™=î®ÖÖÉå=ãÉÇ=
O=ëâêìî~êK
 pâàìí=åÉÇ=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=ìééáÑê™å=
é™=ãçåíÉêáåÖëéä~íí~åK
p™=ä~ÇÇ~ë=ãçíçêÇÉäÉå
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=áåÖÉí=~åå~í=ìééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íK
iáíáìãàçåJ~Åâìãìä~íçêÉêåLÄ~ííÉêáÉêå~=®ê=ëâóÇJ
Ç~ÇÉ=ãçí=Çàìéìêä~ÇÇåáåÖK=lã=ëí~îãáñÉêå=
ëí~êí~ë=ãÉÇ=ìêä~ÇÇ~ÇÉ=~Åâìãìä~íçêÉêLÄ~ííÉêáÉê=
ëí®åÖÉê=Éå=ëâóÇÇëâçééäáåÖ=~î=ÇÉåK
ióëÇáçÇÉå=Q=Ääáåâ~ê=Ç™K
qêóÅâ=áåíÉ=é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=O=çã=ëí~îãáñÉêå=
ëí®åÖíë=~î=~ìíçã~íáëâíK=^Åâìãìä~íçêÉêåL
Ä~ííÉêáÉêå~=â~å=ëâ~Ç~ëK
sáâíáÖí
c∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖÉå=ëâ~=
ãçíçêÇÉäÉå=Ñ∏êëí=ä~ÇÇ~ë=Ñìääëí®åÇáÖí=
Eí~ê=Å~K=O=íáãã~êFK=råÇÉê=ä~ÇÇåáåÖÉå=
â~å=ãçíçêÇÉäÉå=Ääá=î~êãK
_áäÇ=R
 p®íí=ìééä~ÇÇåáåÖë~ÖÖêÉÖ~íÉí=T=á=Éíí=
î®ÖÖìíí~ÖK
 p®íí=ãçíçêÇÉäÉå=N=á=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=SK=
k®ê=ãçíçêÇÉäÉå=ë~ííë=á=ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=
äóëÉê=äóëÇáçÇÉå=QK=kì=ÖÉåçãÑ∏êë=Éå=~ìíçã~íáëâ=
íÉëí=~î=~Åâìãìä~íçêÉêå~LÄ~ííÉêáÉêå~K=
^Åâìãìä~íçêÉêå~ëLÄ~ííÉêáÉêå~ë=ä~ÇÇåáåÖëíáääJ
ëí™åÇ=ã~êâÉê~ë=ãÉÇ=äóëÇáçÇÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ëî
cìää~=~ÅâìJ
ãìä~íçêÉêL
Ä~ííÉêáÉêW
äóëÇáçÇÉå=ëäçÅâå~ê=ÉÑíÉê=
Å~K NM ëÉâìåÇÉêK
qçãã~=~ÅâìJ äóëÇáçÇÉå=äóëÉê=çÅÜ=ëäçÅâå~ê=
ãìä~íçêÉêL
å®ê=ä~ÇÇåáåÖÉå=®ê=âä~êK
Ä~ííÉêáÉêW
^Åâìãìä~íçêÉêå~ëLÄ~ííÉêáÉêå~ë=
ä~ÇÇåáåÖëíáääëí™åÇ
k®ê=ëí~îãáñÉêå=~åî®åÇë=ã~êâÉê~ë=~ÅâìJ
ãìä~íçêÉêå~ëLÄ~ííÉêáÉêå~ë=ä~ÇÇåáåÖëíáääëí™åÇ=
ãÉÇ=äóëÇáçÇÉå=QK=k®ê=ëí~îãáñÉêå=áåíÉ=~åî®åÇë=
â~å=ã~å=âçåíêçääÉê~=ä~ÇÇåáåÖëíáääëí™åÇÉí=ÖÉåçã=
~íí=íêóÅâ~=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=P=EÄáäÇ=SFK
cìää~=~ÅâìJ
ãìä~íçêÉêL
Ä~ííÉêáÉêW
äóëÇáçÇÉå=äóëÉê
e~äîÑìää~=~ÅâìJ
ãìä~íçêÉêL
Ä~ííÉêáÉêW
äóëÇáçÇÉå=Ääáåâ~ê=ä™åÖë~ãí
k®ëí~å=íçãã~=
~Åâìãìä~íçêÉêL
Ä~ííÉêáÉêW
äóëÇáçÇÉå=Ääáåâ~ê=ëå~ÄÄí
lÄë>
^åî®åÇ=áåíÉ=ëí~îãáñÉêå=çã=~Åâìãìä~íçêÉêå~L
Ä~ííÉêáÉêå~=®ê=å®ëí~å=íçãã~K=p®íí=ãçíçêÇÉäÉå=
á ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=çÅÜ=ä~ÇÇ~=~ÅâìJ
ãìä~íçêÉêå~LÄ~ííÉêáÉêå~=Ñìääëí®åÇáÖíK
sáâíáÖí
i~ÇÇ~=ãçíçêÇÉäÉå=á=ìééä~ÇÇåáåÖëJ
ëí~íáçåÉå=ÉÑíÉê=î~êàÉ=~åî®åÇåáåÖK
jáñÉêÑçíÉå
i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ëI=ë™ëÉêI=
ÇêóÅâÉêI=Ä~Äóã~í=ë~ãí=ëã™Ä~êåëJ=çÅÜ=ÇáÉíã~í=
çÅÜ=ÑáåÑ∏êÇÉä~=ä∏âI=áëI=âçâí=Ñêìâí=çÅÜ=âçâí~=
Öê∏åë~âÉêK
lÄë>=pí~îãáñÉêå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=Ö∏ê~=
éçí~íáëãçë=ãÉÇK
 p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=R=é™=ãçíçêÇÉäÉå=N=çÅÜ=
îêáÇ ãÉÇìêë=íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~ê=EÄáäÇ=TFK
 i®ÖÖ=äáîëãÉÇäÉí=á=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=UK
 e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ëí~îãáñÉê=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉK=
p®íí=åÉÇ=ãáñÉêÑçíÉå=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~=
ÄÉ~êÄÉí~ëK=pí~êí~=Ñ∏êëí=Ç®êÉÑíÉê=ëí~îãáñÉêåK=
aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëí®åâK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=
ëçã êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
jçíçêÇÉä


içëë~=ãáñÉêÑçíÉå=Ñê™å=ãçíçêÇÉäÉåK
qçêâ~=~î=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=
ìééä~ÇÇåáåÖëëí~íáçåÉå=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=Çìâ=
çÅÜ íçêâ~=ÇÉã=Ç®êÉÑíÉê=íçêê~K
 jáñÉêÄ®Ö~êÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK
lÄë>=mä~ëíÇÉí~äàÉê=â~å=ãáëëÑ®êÖ~ë=å®ê=íKÉñK=
ê∏Çâ™ä=ÄÉ~êÄÉí~ë=ãÉå=ÇÉåå~=ãáëëÑ®êÖåáåÖ=
Ñ∏êëîáååÉê=çã=Çì=ÖåìÖÖ~ê=ÇÉå=ãÉÇ=äáíÉ=ã~íçäà~K
oÉåÖ∏ê~=ãáñÉêÑçíÉå

jáñÉêÑçíÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáå=ÉääÉê=
ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâÄçêëíÉK
 i™í=ãáñÉêÑçíÉå=íçêâ~=á=äçÇê®íí=ä®ÖÉ=EâåáîÉå=
ìéé™íF=ë™=~íí=î~ííÉå=ëçã=íê®åÖí=áå=â~å=êáåå~
oÉÅÉéí=çÅÜ=íáéë
j~àçåå®ë
N=®ÖÖ=E®ÖÖìä~=çÅÜ=®ÖÖîáí~F
N=ãëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=îáå®ÖÉê
OMMÓORM=ãä=ã~íçäà~
ë~äíI=éÉéé~ê=ÉÑíÉê=ëã~â
^ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™ëíÉ=Ü~=ë~ãã~=íÉãéÉê~íìê>
 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK
 pí®ää=ëí~îãáñÉêå=é™=Ä®Ö~êÉåë=ÄçííÉå=çÅÜ=
Ää~åÇ~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=íáääë=Ää~åÇåáåÖÉå=
ÉãìäÖÉê~êK
 ióÑí=ë~âí~=ãáñÉêå=ãÉÇ~å=ÇÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
®ê é™ëä~ÖÉå=ìéé=çÅÜ=åÉÇ=á=Ää~åÇåáåÖÉå=íáääë=
ã~àçåå®ëÉå=®ê=Ñ®êÇáÖK=
dê∏åë~âëëçéé~
PMM=Ö=éçí~íáë
OMM=Ö=ãçê∏ííÉê
N=äáíÉå=Äáí=ëÉääÉêá
O=íçã~íÉê
N=Öìä=ä∏â
RM=Ö=ëã∏ê
O=ä=î~ííÉå=
ë~äíI=éÉéé~ê=ÉÑíÉê=ëã~â
 pâ~ä~=íçã~íÉêå~=çÅÜ=â®êå~=ìê=ÇÉãK
 mìíë~=çÅÜ=ëâ∏äà=Öê∏åë~âÉêå~I=ëâ®ê=ÇÉã=á=
Äáí~ê=çÅÜ=ä™í=ÇÉã=âçâ~=äáíÉ=á=ÇÉí=ÜÉí~=ëã∏êÉíK
 qáääë®íí=î~ííÉå=çÅÜ=ë~äíK
 i™í=~ääí=âçâ~=OMÓOR=ãáåK
 q~=Äçêí=Öêóí~å=Ñê™å=Ü®ääÉåK
 jáñ~=ëçéé~å=á=Öêóí~å=íáää=éìê¨K
 pã~â~=~î=ãÉÇ=ë~äí=çÅÜ=éÉéé~êK=
OT
ëî
Ñá
`êÆéÉëëãÉí
ORM=ãä=ãà∏äâ
N=®ÖÖ
NMM=Ö=îÉíÉãà∏ä
OR=Ö=ëã®äí=~îëî~äå~í=ëã∏ê
 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉå=á=ÇÉå=~åÖáîå~=
çêÇåáåÖëÑ∏äàÇÉå=çÅÜ=ãáñ~=íáää=ëä®í=ëãÉíK=
jà∏äâÇêóÅâ
N=Öä~ë=ãà∏äâ
S=ëíçê~=àçêÇÖìÄÄ~ê
ÉääÉê
NM=Ü~ääçå=ÉääÉê
N=Ä~å~å=Eá=ëâáîçêF
 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉå=çÅÜ=Ää~åÇ~K
 pçÅâê~=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK
qáéëW
aêóÅâÉå=â~ää~ë=ãáäâëÜ~âÉ=çã=Çì=íáääë®ííÉê=
Éå Öä~ëëâìä~=ÉääÉê=~åî®åÇÉê=â~ää=ãà∏äâK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=
çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=
áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
^Åâìãìä~íçêÉêLÄ~ííÉêáÉê=Ñ™ê=áåíÉ=ëä®åÖ~ë=ãÉÇ=
ÜìëÜ™ääë~îÑ~ääÉí=ìí~å=ä®ãå~ë=ëçã=Ñ~êäáÖí=~îÑ~ääK
båäáÖí=ÇáêÉâíáî=VNLNRTLbbd=ã™ëíÉ=
~Åâìãìä~íçêÉêLÄ~ííÉêáÉê=™íÉêîáåå~ëK
q~=ìí=~Åâìãìä~íçêÉêå~LÄ~ííÉêáÉêå~=ìê=
ãçíçêÇÉäÉå=ÉåäáÖí=ÄáäÇ=UK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ
ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=Üçë=
Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
OU
=
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=
åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=
êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=
pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=
hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=
â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=
íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ
äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I=
ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=
é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K
kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~=
J~áâçà~K
p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=
ëÉ ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK
i~áííÉÉå=çë~í
h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK
hìî~=N
N mÉêìëä~áíÉ
O h®óååáëíóëâóíâáå
P qìêî~âóíâáå
Q ibaJãÉêââáî~äç
R pÉâçáíìëî~êëá
S i~í~ìëíÉäáåÉ
T sÉêââçä~áíÉ
U h~ååÉääáåÉå=âìäÜç
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
sÉêââçä~áííÉÉå=íìäÉÉ=ëçéá~=éáëíçê~ëá~~åK=
sÉêââçä~áííÉÉëÉÉå=Éá=ë~~=íÉÜÇ®=ãáí®®å=
ãììíçâëá~K=ûä®=â®óí®=~Ç~éíÉêáäááííáãá®K
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=îÉêââçä~áííÉÉå=íóóééáâáäîÉëë®=
çäÉîáÉå=çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK=
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=ëáë®íáäçáëë~K=
s~êçI=ÉííÉá=ä~í~ìëíÉäáåÉLîÉêââçä~áíÉ=~äíáëíì=âçëíÉìJ
ÇÉääÉ=à~=äá~ääÉK=q~êâáëí~=~áå~=ÉååÉå=â®óíí∏®I=Éíí®=
ä~í~ìëíÉäáåÉLîÉêââçä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=çî~í=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
jáâ®äá=í~êéÉÉåI=âçêà~ìâëÉí=à~=î~áÜÇçå=ë~~=
ëìçêáíí~~=î~áå=î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉK
g®í®=~âìí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=
î~áÜÇÉíí~î~âëáK
fêêçí~=îÉêââçä~áíÉ=ë®Üâ∏îÉêâçëí~=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=
éìÜÇáëí~ãáëí~=à~=âçâç~ãáëí~I=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=
íìäÉÉ=â®óíí∏Ü®áêá∏=í~á=âìå=ëÉ=çå=éáíÉãé®®å=
â®óíí®ã®íí®K=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñá
iááí®åí®àçÜíç=Éá=ë~~=çää~=äáá~å=ä®ÜÉää®=íÉê®îá®=
êÉìåçà~=í~á=âììãá~=éáåíçà~K
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI=
àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á=
ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=
í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
o®à®ÜÇóëî~~ê~>
pìçà~~=~âìí=âììãììÇÉäí~=à~=íìäÉäí~K
qìäáé~äçå=î~~ê~>
i~í~~=éÉêìëä~áíÉ=î~áå=ä~áííÉÉå=ãìâ~å~=íçáãáíÉJ
íìëë~=ä~í~ìëíÉäáåÉÉëë®=à~=ëááÜÉå=âììäìî~ää~=
îÉêââçä~áííÉÉää~K
s~êçI=ÉííÉá=îÉêââçä~áíÉ=éÉáíóK=pÉå=ä®ÜÉää®=Éá=ë~~=
çää~=ÜÉäéçëíá=íìäÉÉå=ëóííóîá®=ÉëáåÉáí®K
içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
ûä®=â®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=ã®êáää®=â®ëáää®=í~á=
íóÜà®â®óååáää®K
h®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=î~áå=óÜÇÉëë®=~äâìéÉê®áëJ
î~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K=s~êç=âìå=â®ëáííÉäÉí=âììãá~=
åÉëíÉáí®I=åÉ=îçáî~í=êçáëâì~=íó∏ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~K=
s~êç=âìå=â®ëáííÉäÉí=âììãá~=åÉëíÉáí®I=åÉ=îçáî~í=
êçáëâì~=íó∏ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~K
sáêÜÉÉääáëÉëë®=â®óí∏ëë®=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=
~ëÉíÉíìëí~=~âìëí~=îçá=î~äì~=ìäçë=åÉëíÉíí®K=
s®äí® âçëâÉíìëí~=åÉëíÉÉå=â~åëë~K
s~êç=â®óí∏å=~áâ~å~I=ÉííÉá=ëÉâçáíìëî~êêÉå=à~=
éÉêìëä~áííÉÉå=äááíçëâçÜí~=ìééç~=åÉëíÉÉëÉÉåK
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=ëÉâçáíìëî~êêÉå=íÉê®®åK=ûä®=éìÜÇáëí~=
ëÉâçáíìëíÉê®®=é~äà~áå=â®ëáåK=h®óí®=éÉëÉãáëÉÉå=
Ü~êà~~K
q®êâÉ®®>
fêêçí~=à~=âááååáí®=ëÉâçáíìëî~êëá=î~áå=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=
éóë®ÜÇóâëáëë®K
qìêî~ä~áííÉÉí
h®óååáëíóëëìçà~
bëí®®=ä~áííÉÉå=â®óååáëíóãáëÉå=î~ÜáåÖçëë~K
hìî~=O
h®óååáëíóë
 é~áå~=Éåëáå=íìêî~âóíâáåí®=P=à~=éáÇ®=ëÉ=
é~áåÉííìå~I
 é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëâóíâáåí®=OK=
qó∏ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~=îçáí=é®®ëí®®=
íìêî~âóíâáãÉå=P=î~é~~âëáK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
väáâìçêãáíìëëìçà~
gçë=ãççííçêá=âóíâÉóíóó=â®óí∏å=~áâ~å~=áíëÉëí®®å=
éçáë=é®®äí®I=çå=óäáâìçêãáíìëëìçà~=~âíáîçáíìåìíK=
j~ÜÇçääáëá~=ëóáí®W
Ó ëÉâçáíÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=çî~í=àììííìåÉÉí=âááååá=
ëÉâçáíìëíÉê®®åX
Ó ëÉâçáíÉíí~îá~=~áåÉâëá~=çå=é~áåÉííì=äááâ~~=
ÜáÉåçååÉíí~Éëë~K
mçáëí~=Ü®áêá∏å=~áÜÉìíí~à~=à~=â®óååáëí®=ä~áíÉK
h®óíí∏
i~í~ìëíÉäáåÉ
hìî~=P
sçáí=ëáàçáíí~~=ä~í~ìëíÉäáåÉÉå=S=í~ë~áëÉääÉ=~äìëí~ääÉ=
Eâìî~=P~F=í~á=âááååáíí®®=ëÉå=ëÉáå®®å=Eâìî~=PÄFK
hááååáíóë=ëÉáå®®å=E^ëÉååìëí~êîáââÉÉí=çî~í=
ä~áííÉÉå=ãìâ~å~FW
hìî~=Q
 fêêçí~=~ëÉååìëäÉîó=ä~í~ìëíÉäáåÉÉå=éçÜà~ëí~=
à~ âááååáí®=ëÉ=ëÉáå®®å=O êììîáää~K
 qó∏åå®=ä~í~ìëíÉäáåÉ=óä®â~ìíí~=~ëÉååìëäÉîóå=
é®®ääÉK
mÉêìëä~áííÉÉå=ä~í~~ãáåÉå
eìçãK>
ûä®=â®óí®=ãìáí~=ä~í~ìëä~áííÉáí~K
iáJáçåáJ~âìëë~=çå=ëóî®éìêâ~ìíìãáëëìçà~K=
gçë â®óååáëí®í=ä~áííÉÉå=~âìå=çääÉëë~=íóÜà®I=
ëìçà~âóíâÉåí®=â~íâ~áëÉÉ=~ìíçã~~ííáëÉëíá=îáêê~å=
ä~áííÉÉëí~K
ibaJî~äç=Q=~äâ~~=îáäââì~K
ûä®=é~áå~=~ìíçã~~ííáëÉå=îáêê~åâ~íâ~áëìå=à®äâÉÉå=
Éå®®=â®óååáëíóëâóíâáåí®=OK=^ââì=ë~~íí~~=îáçáííì~K
q®êâÉ®=çÜàÉ
i~í~~=ä~áíÉ=í®óíÉÉå=Eåçáå=O=íìåíá~F=
ÉååÉå=ëÉå=Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~K=
i~áíÉ=ë~~íí~~=ä®ããÉí®=ä~í~ìâëÉå=
~áâ~å~K
hìî~=R
 hóíâÉ=îÉêââçä~áíÉ=T=éáëíçê~ëá~~åK
 ^ëÉí~=éÉêìëä~áíÉ=N=ä~í~ìëíÉäáåÉÉëÉÉå=SK=
hìå=ä~áíÉ=çå=íÉäáåÉÉëë®I=ibaJî~äç=Q=ëóííóóK=
^ìíçã~~ííáåÉå=~ââìíÉëíá=â®óååáëíóóK=ibaJî~äç=
áäãçáíí~~=~âìå=î~ê~ìëíáä~åK
^ââì=í®óåå®W
ibaJî~äç=ë~ããìì=åçáå=
NM ëÉâìååáå=âìäìííì~K
^ââì=íóÜà®W
ibaJî~äç=é~ä~~=à~=ë~ããìì=
ä~í~ìâëÉå=é®®íóííó®K
OV
Ñá
^âìå=î~ê~ìëíáä~
pÉâçáíìëî~êêÉå=éìÜÇáëíìë
i~áííÉÉå=â®óí∏å=~áâ~å~=ibaJî~äç=Q=áäãçáíí~~=
~âìå=î~ê~ìëíáä~åK=hìå=ä~áíÉ=Éá=çäÉ=â®óí∏ëë®I=îçáí=
í~êâáëí~~=~âìå=î~ê~ìëíáä~å=é~áå~ã~ää~=
íìêî~âóíâáåí®=P=Eâìî~=SFK
mÉëÉ=ëÉâçáíìëî~êëá=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~=
í~á Ü~êà~ää~=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
 ^åå~=ëÉâçáíìëî~êêÉå=âìáîì~=éóëíó~ëÉååçëë~=
EëÉâçáíìëíÉê®=óä∏ëé®áåFI=åááå Éíí®=
ëáë®®åé®®ëëóí=îÉëá=î~äìì=ìäçëK
^ââì=í®óåå®W
ibaJî~äç=ëóííóó
^ââì=éìçäáâëá=
íóÜà®W
ibaJî~äç=îáäââìì=Üáí~~ëíá
^ââì=ä®ÜÉë=íóÜà®W ibaJî~äç=îáäââìì=åçéÉ~ëíá
eìçãK>
içéÉí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏I=âìå=~ââì=çå=ä®ÜÉë=íóÜà®K=
^ëÉí~=éÉêìëä~áíÉ=ä~í~ìëíÉäáåÉÉëÉÉå=à~=~åå~=~âìå=
ä~í~ìíì~=í®óíÉÉåK
q®êâÉ®=çÜàÉ
i~í~~=ä~áíÉ=~áå~=â®óí∏å=à®äâÉÉå=
ä~í~ìëíÉäáåÉÉëë®K

oìçâ~çÜàÉáí~=à~=îáåââÉà®
j~àçåÉÉëá
N=â~å~åãìå~=EâÉäíì~áåÉå=à~=î~äâì~áåÉåF
N=êâä=Éíáââ~~=í~á=ëáíêììå~åãÉÜì~
OMMÓORM=ãä=∏äàó®
pìçä~~=à~=éáééìêá~=ã~ìå=ãìâ~~å
^áåÉëíÉå=éáí®®=çää~=ÜìçåÉÉåä®ãé∏áëá®>
 i~áí~=~áåÉâëÉí=âìäÜççåK
 ^ëÉí~=ë~ìî~ëÉâçáíáå=âìäÜçå=éçÜà~ääÉ=à~=
ëÉâçáí~=~áåÉâëá~I=âìååÉë=ëÉçë=ÉãìäÖçáíììK
 kçëí~=é®®ääÉâóíâÉííó=ëÉâçáíáå=Üáí~~ëíá=
ëÉçâëÉå=óä®êÉìå~~å=à~=ä~ëâÉ=í~~ë=~ä~ëI=
âìååÉë=ã~àçåÉÉëá=çå=î~äãáëí~K=
pÉâçáíìëî~êëá
h~ëîáëâÉáííç
pÉâçáíí~~=ã~àçåÉÉëáåI=â~ëíáââÉÉíI=àìçã~í=à~=
î~ìî~åêìç~å=ëÉâ®=ÜáÉåçåí~~=ëáéìäáíI=à®®íÉä∏åI=
âÉáíÉíóí=ÜÉÇÉäã®íI=ã~êà~í=à~=â~ëîáâëÉíK
lÜàÉW=p~ìî~ëÉâçáíáå=Éá=ëçîÉääì=éÉêìå~ãììëáå=
î~äãáëí~ãáëÉÉåK
 ^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=R=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=N=à~=
â®®åå®=î~ëí~é®áî®®å=Eâìî~=TFK
 q®óí®=Éäáåí~êîáââÉÉí=âìäÜççå=UK
 máÇ®=âááååá=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K=
gçíí~=î®äíóí=êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~=Éåëáå=
ëÉâçáíÉíí~îááåLëÉâçáíÉííìáÜáå=~áåÉâëááå=à~=
â®óååáëí®Léóë®óí®=ä~áíÉ=î~ëí~=ëáííÉåK
PMM=Ö=éÉêìå~í
OMM=Ö=éçêââ~åçáí~
éáÉåá=é~ä~=ëÉääÉêá®
O=íçã~~ííá~
N=ëáéìäá
RM=Ö=îçáí~
O=ä=îÉíí®=
pìçä~~=à~=éáééìêá~=ã~ìå=ãìâ~~å
 h~äíí~~=íçã~~íáí=à~=éçáëí~=ëáÉãÉåÉíK
 m~äçáííÉäÉ=éìÜÇáëíÉíìí=à~=éÉëíóí=â~ëîáâëÉí=à~=
Ü~ìÇìí~=éÉÜãÉ®âëá=îçáëë~K
 iáë®®=îÉëá=à~=ëìçä~K
 hÉáí®=~áåÉâëá~=OMÓOR=ãáåììííá~K
 kçëí~=â~ííáä~=äáÉÇÉäí®K
 pçëÉìí~=âÉáííç=â~ííáä~ëë~=ëÉâçáííáãÉää~K
 j~ìëí~=ëìçä~ää~=à~=éáééìêáää~K=
h®óí∏å=à®äâÉÉåLéìÜÇáëíìë
eìçãK>
ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~>
mÉêìëâçåÉÉå=éìÜÇáëíìë


fêêçí~=ëÉâçáíìëî~êëá=éÉêìëä~áííÉÉëí~K
móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=à~=ä~í~ìëíÉäáåÉ=éìÜí~~âëá=
âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=à~=âìáî~~=äçéìâëáK
 hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
lÜàÉW=gçë=ÉëáãÉêâáâëá=éìå~â~~äáëí~=ä®ÜíÉÉ=î®êá®=
ãìçîáçëááåI=éóóÜá=åÉ=éìÜí~~âëá=ãììí~ã~ää~=
íáé~ää~=êìçâ~∏äàó®K
PM
`êÆéÉëJí~áâáå~
ORM=ãä=ã~áíç~
N=ãìå~
NMM=Ö=à~ìÜçà~
OR=Ö=ëìä~íÉííì~=à®®Üíóåóíí®=îçáí~
 i~áí~=â~áââá=~áåÉâëÉí=âìäÜççå=~ååÉíìëë~=
à®êàÉëíóâëÉëë®=à~=ëÉâçáí~=ëáäÉ®âëá=í~áâáå~âëáK=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñá
Éë
j~áíçàìçã~í
i~ëá=ã~áíç~
S=áëç~=ã~åëáââ~~
í~á
NM=î~ÇÉäã~~=í~á
N=Ä~å~~åá=Eîááé~äçáíìå~F
 i~áí~=~áåÉâëÉí=âìäÜççå=à~=ëÉâçáí~K
 iáë®®=ëçâÉêá~=ã~ìå=ãìâ~~åK
sáåââáW
gçë=Ü~äì~í=î~äãáëí~~=ã~áíçéáêíÉä∏åI=äáë®®=
àçìââççå=à®®íÉä∏®=í~á=â®óí®=Üóîáå=âóäã®®=ã~áíç~K
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=
ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=
brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=
ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=
éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëJ
çáâÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=
à~ ëÉ âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
^âìí=Éáî®í=âììäì=âçíáí~äçìëà®ííÉáëááå=à~=åÉ=çå=
íçáãáíÉíí~î~=ÉêáâëÉÉå=âÉê®óëéáëíÉÉëÉÉåK
^âìí=íìäÉÉ=âáÉêê®íí®®=ÇáêÉâíááîáå=VNLNRTLbqv=
ãìâ~áëÉëíáK
fêêçí~=~ââì=ä~áííÉÉëí~K
lÜàÉÉí=~âìå=áêêçíí~ãáëí~=î~êíÉåI=â~íëç=âìî~=UK
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=
q®óÇÉääáëÉí=í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=
àçëí~ çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK=
q~âììí~é~ìâëÉëë~=çå=å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê =Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é Öáå~=ïÉÄK
bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=
Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=
áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=
ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=
Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ
ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=
ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=
éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK
^ëáãáëãç=åç=ëÉ=ÇÉÄÉê å=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=
Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=åá=äçë=íáÉãéçë=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç=Ççã¨ëíáÅçK
iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=
~é~ê~íç=ó=Öì êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç=
éçëíÉêáçêK=iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ=ìëç=ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì êÇÉä~ë=é~ê~=ìå~=éçëáÄäÉ=
Åçåëìäí~=éçëíÉêáçêK
sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç
aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é Öáå~ë=Åçå=ä~ë=
áäìëíê~ÅáçåÉëK
cáÖìê~=N
N _~ëÉ=ãçíêáò
O qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
P qÉÅä~=ÇÉ=ÄäçèìÉç
Q máäçíç=ÇÉ=~îáëç=EÇáçÇç=äìãáåçëçF=
R máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~
S bëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~
T råáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå
U s~ëçI=Åçå=í~é~
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=
ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
i~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå=íáÉåÉ=èìÉ=ëÉê=
Åçãé~íáÄäÉ=Åçå=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK=flkç=
ãçÇáÑáÅ~ê=åá=~äíÉê~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå>=
flkç=ìë~ê=~Ç~éí~ÇçêÉë>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=
Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~ÅáμåK=
ríáäáò~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Éå=Éä=áåíÉêáçê=ÇÉ=êÉÅáåíçë=
ÅÉêê~ÇçëK=
PN
Éë
mêçíÉÖÉê=ä~=Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=ó=ä~=ìåáÇ~Ç=
ÇÉ ~äáãÉåí~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç=Éä=Å~ÄäÉI=Åçåíê~=
ä~ ÜìãÉÇ~Ç=ó=ä~=~Åìãìä~Åáμå=ÇÉ=ëìÅáÉÇ~ÇK
i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=èìÉ=ÑìÉê~=åÉÅÉë~êáç=ÉÑÉÅíì~ê=
ëμäç=ÇÉÄÉê å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä=
í¨ÅåáÅç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~ä=
ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
i~ë=Ä~íÉê∞~ë=é~ê~=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=~é~ê~íç=
ëμäç=ÇÉÄÉê å=ëÉê=ëìëíáíìáÇ~ë=éçê=éÉêëçå~ä=ÇÉä=
pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=
ã~êÅ~K
aÉëÅçåÉÅí~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå=ÇÉ=ä~=êÉÇ=
Éä¨ÅíêáÅ~=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~=ä~=äáãéáÉò~=
ÇÉä ~é~ê~íç=ç=~ä=~êã~êäçI=~ä=ÅçãéêçÄ~ê=ÇÉÑÉÅíçë=
Éå=Éä=ãáëãç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ìíáäáò~êëÉ=Çìê~åíÉ=
ìå=íáÉãéç=éêçäçåÖ~ÇçK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=
Éä Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=
åáåÖ∫å=ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=
ç ëìéÉêÑáÅáÉë=Åçêí~åíÉë=åá=éáÉò~ë=Å~äáÉåíÉëK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=j~åíÉåÉê=îáÖáä~Ççë=ëáÉãéêÉ=~=äçë=åá¥çë=
~ Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=ìëÉå=ä~=Ä ëÅìä~=Åçãç=ìå=
àìÖìÉíÉK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=
èìÉ àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK=kç=éÉêãáíáê=èìÉ=
ä~ë éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë=
ç ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=Å~êÉòÅ~å=
ÇÉ ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=ó=ÉñéÉêáÉåÅá~I=
ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=ÉñÅÉéíç=
Éå Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=ìå~=
éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáμå=éê ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=
ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=Éñéäçëáμå>
mêçíÉÖÉê=ä~ë=Ä~íÉê∞~ë=Åçåíê~=Éä=Å~äçê=ó=Éä=ÑìÉÖçK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç>
`~êÖ~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ëμäç=Éå=ä~=Éëí~Åáμå=
ÇÉ Å~êÖ~=ó=Åçå=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå=
ëìãáåáëíê~Ç~=Åçå=Éä=~é~ê~íçK
kç=ÅìÄêáê=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~ÅáμåK=j~åíÉåÉê=
~äÉà~Ççë=ÇÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå=äçë=
çÄàÉíçë=Ñ ÅáäãÉåíÉ=áåÑä~ã~ÄäÉëK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
kç=ìë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=Åçå=ä~ë=ã~åçë=
Ü∫ãÉÇ~ë=åá=Éå=î~Å∞çK
rë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=ëμäç=Åçå=äçë=
~ÅÅÉëçêáçë=çêáÖáå~äÉëK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~ä=
Éä~Äçê~ê=~äáãÉåíçë=ç=ä∞èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=Åçå=
ä~ Ä~íáÇçê~K=fliçë=ä∞èìáÇçë=éìÉÇÉå=ë~äéáÅ~ê>
PO
bå=Å~ëç=ÇÉ=ìëç=áåÅçêêÉÅíç=ÇÉä=~é~ê~íçI=éìÉÇÉ=
ë~äáê=ä∞èìáÇç=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=Éå=ä~=ìåáÇ~Ç=ãçíêáòK=
flbîáíÉ=Éä=Åçåí~Åíç=Åçå=¨ëíÉ>
kç=ëìãÉêÖáê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä∞èìáÇçë=ã ë=~ää =
ÇÉä éìåíç=ÇÉ=ìåáμå=ÉåíêÉ=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=
ó ä~ ìåáÇ~Ç=ãçíêáòK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=
Ä~íáÇçê~>=flká=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~=
Ä~íáÇçê~=Åçå=ä~ë=ã~åçë>=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=
ÅÉéáääçK
flfãéçêí~åíÉ>
jçåí~ê=ó=ÇÉëãçåí~ê=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ëμäç=
Åçå Éä=~é~ê~íç=é~ê~ÇçK
aáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç
_äçèìÉç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
fãéáÇÉ=ä~=ÅçåÉñáμå=Ñçêíìáí~=ÇÉä=~é~ê~íçK
cáÖìê~=O
m~ê~=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç
 éìäë~ê=éêáãÉêç=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÄäçèìÉç=PI=
ã~åíÉåá¨åÇçä~=çéêáãáÇ~
 éìäë~ê=~=Åçåíáåì~Åáμå=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=OK=
aìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íç=ëÉ éìÉÇÉ=
ëçäí~ê=ä~=íÉÅä~=PK
mêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~
bå=Å~ëç=ÇÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~êëÉ=Éä=ãçíçê=~ìíçJ
ã íáÅ~ãÉåíÉ=Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íçI=
Éääç=Éë=ÇÉÄáÇç=~=ä~=~Åíáî~Åáμå=ÇÉ=ä~=éêçíÉÅÅáμå=
Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~K=bëíç=éìÉÇÉ=íÉåÉê=ÇáîÉêë~ë=
Å~ìë~ëW
Ó bå=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Ü~å=èìÉÇ~Çç=
~íê~é~Ççë=~äáãÉåíçëK
Ó pÉ=Ü~=ÉàÉêÅáÇç=ìå~=éêÉëáμå=ÉñÅÉëáî~=Çìê~åíÉ=
Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íçK
pìÄë~å~ê=ä~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~=~îÉê∞~=ó=îçäîÉê=
~ ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK
j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç
bëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~
cáÖìê~=P
i~=Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=S=ëÉ=éìÉÇÉ=ÅçäçÅ~ê=ëçÄêÉ=
ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=äáë~=EcáÖK=P~F=ç=Ñáà~êëÉ=Éå=ä~=é~êÉÇ=
EcáÖK=PÄFK
m~ê~=Ñáà~ê=ä~=Éëí~Åáμå=Éå=ä~=é~êÉÇ=Eâáí=ÇÉ=ãçåí~àÉ=
ëìãáåáëíê~Çç=àìåíç=~ä=~é~ê~íçFK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
cáÖìê~=Q
 bñíê~Éê=Ü~Åá~=~Ä~àç=ä~=éä~Å~=ÇÉ=ãçåí~àÉ=ÇÉ ä~=
Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=ó=Ñáà~êä~=~=ä~=é~êÉÇ=Åçå=Ççë=
íçêåáääçëK
 aÉëäáò~ê=ä~=Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉëÇÉ=~êêáÄ~=
ëçÄêÉ=ä~=éä~Å~=ÇÉ=ãçåí~àÉK
`~êÖ~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=ãçíêáò
fl^íÉåÅáμå>
kç=ìíáäáò~ê=Éëí~ÅáçåÉë=ÇÉ=Å~êÖ~=Çáëíáåí~ë=ÇÉ=
ä~ ëìãáåáëíê~Ç~=Åçå=Éä=~é~ê~íçK
i~=Ä~íÉê∞~=ÇÉ=áçåÉë=ÇÉ=äáíáç=Éëí =éêçíÉÖáÇ~=Åçåíê~=
ÇÉëÅ~êÖ~=Éå=éêçÑìåÇáÇ~ÇK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçåÉÅí~ê=
Éä=~é~ê~íç=Åçå=ä~=Ä~íÉê∞~=ÇÉëÅ~êÖ~Ç~I=¨ëíÉ=Éë=
ÇÉëÅçåÉÅí~Çç=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ìå=ÅáêÅìáíç=ÇÉ=
éêçíÉÅÅáμåK
bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=Q=é~êé~ÇÉ~K
qê~ë=ä~=ÇÉëÅçåÉñáμå=~ìíçã íáÅ~=ÇÉä=~é~ê~íçI=
åç îçäîÉê=~=éìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=OK=
i~ Ä~íÉê∞~=éçÇê∞~=êÉëìäí~ê=Ç~¥~Ç~K
^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ
^åíÉë=ÇÉ=ìë~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=éçê=îÉò=
éêáãÉê~I=ÇÉÄÉê =Å~êÖ~êëÉ=¨ëí~=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=E~éêçñK=O=Üçê~ëFK=
i~ Ä~ëÉ=ãçíêáò=ëÉ=éìÉÇÉ=Å~äÉåí~ê=
Çìê~åíÉ=Éä=ÅáÅäç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~K
cáÖìê~=R
`çåÉÅí~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåí~Åáμå=T=Éå=
ä~ êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~K
 båÅ~à~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=N=Éå=ä~=Éëí~Åáμå=
ÇÉ Å~êÖ~=SK=
qê~ë=ÉåÅ~à~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=ä~=Éëí~Åáμå=
ÇÉ Å~êÖ~I=Éä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=Q=ëÉ=áäìãáå~=ó=ëÉ=
êÉ~äáò~=ìå=ÅáÅäç=ÇÉ=Åçåíêçä=~ìíçã íáÅç=ÇÉ=ä~=
Ä~íÉê∞~K=bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=ëÉ¥~ä~=Éä=Éëí~Çç=ÇÉ=
Å~êÖ~=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~K

_~íÉê∞~=ÅçãJ
éäÉí~ãÉåíÉ=
Å~êÖ~Ç~W
bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=ëÉ=~é~Ö~=~ä=
Å~Äç=ÇÉ=~éêçñK=NM ëÉÖìåÇçëK
_~íÉê∞~=
ÇÉëÅ~êÖ~Ç~W
bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=ëÉ=áäìãáå~=
ó ëÉ=~é~Ö~=íê~ë=ÅçåÅäìáê=
Éä ÅáÅäç=ÇÉ=Å~êÖ~K=
bëí~Çç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~
aìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=~é~ê~íçI=
Éä Éëí~Çç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=Éë=áåÇáÅ~Çç=
éçê Éä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=QK=`çå=Éä=~é~ê~íç=
ÇÉëÅçåÉÅí~ÇçI=Éä=Éëí~Çç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=
ëÉ=éìÉÇÉ=ÇÉã~åÇ~ê=~ÅÅáçå~Çç=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=
ÄäçèìÉç=P=EcáÖK=SFK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
_~íÉê∞~=ÅçãéäÉí~J bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=Éëí =
ãÉåíÉ=Å~êÖ~Ç~W
áäìãáå~Çç
_~íÉê∞~=ëÉãáÅ~êJ
Ö~Ç~W
bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=
é~êé~ÇÉ~=Åçå=ìå~=Ä~à~=
ÑêÉÅìÉåÅá~
_~íÉê∞~=Å~ëá=
ÇÉëÅ~êÖ~Ç~W
bä=ÇáçÇç=äìãáåçëç=
é~êé~ÇÉ~=Åçå=ÉäÉî~Ç~=
ÑêÉÅìÉåÅá~
fl^íÉåÅáμå>
kç=Åçåíáåì~ê=ìë~åÇç=Éä=~é~ê~íç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=
Éëí~ê=ä~=Ä~íÉê∞~=Å~ëá=ÇÉëÅ~êÖ~Ç~K=båÅ~à~ê=ä~=Ä~ëÉ=
ãçíêáò=Éå=ä~=Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=ó=Å~êÖ~ê=ä~=Ä~íÉê∞~=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK
^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ
oÉÅ~êÖ~ê=ëáÉãéêÉ=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä~=
Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=íê~ë=ÅçåÅäìáê=
ëì ìëçK
máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~
m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=ë~äë~ëI=Ä~íáÇçë=
ó ~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨëI=~ë∞=Åçãç=éáÅ~ê=
ÅÉÄçää~ëI=ÜáÉäçI=Ñêìí~=ÅçÅáÇ~=ó=îÉêÇìê~K
^ÇîÉêíÉåÅá~W=i~=Ä~íáÇçê~=åç=Éë=~éêçéá~Ç~=
é~ê~ éêÉé~ê~ê=éìê¨=ÇÉ=é~í~í~ëK
 båÅ~à~ê=Éä=éáÉ=R=Éå=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ÇÉ=ä~=
Ä~íáÇçê~=N=ó=Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä=êÉäçàF=EcáÖK=TFK
 `çäçÅ~ê=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=
Éä~Äçê~ê=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=î~ëç=
U ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK
 pìàÉí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Éä=î~ëçK=m~ê~=áãéÉÇáê=
èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=ë~äéáÅ~Çìê~ë=Çìê~åíÉ=
ä~ Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=äçë=~äáãÉåíçëI=ÅçåÉÅí~ê=
ó ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ìå~=îÉò=èìÉ=
ëÉ=Ü~=ëìãÉêÖáÇç=Éä=éáÉ=Éå=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=
ëÉ=î~å=~=Éä~Äçê~êK
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àçLiáãéáÉò~=
ÇÉä=~é~ê~íç
fl^íÉåÅáμå>
kç=ëìãÉêÖáê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=~Öì~>=
flkç ä~î~ê åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë>=
flkç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~=äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê>
iáãéá~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò


bñíê~Éê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK
iáãéá~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ó=ä~=Éëí~Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=
Åçå=ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçK=pÉÅ~êä~ë=Åçå=ìå=é~¥çK
 bä=î~ëç=ëÉ=éìÉÇÉ=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
PP
Éë
`çåëÉàç=éê ÅíáÅçW=^ä=éáÅ~ê=ò~å~Üçêá~ëI=
äçãÄ~êÇ~ë=ç=éêçÇìÅíçë=ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=
ëçÄêÉ=ä~ë=éáÉò~ë=ÇÉ=éä ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=
êçàáòçK=bëí~=Å~é~=ëÉ=éìÉÇÉ=Éäáãáå~ê=~éäáÅ~åÇç=
î~êá~ë=Öçí~ë=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ÅçãÉëíáÄäÉ=ó=Ñêçí~åÇç=Åçå=
ìå=é~¥çK
iáãéá~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~

i~î~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë=
ç Åçå=ìå=ÅÉéáääç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉ=~Öì~K
 aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~ä=
EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éä=~Öì~=
èìÉ=ÜìÄáÉê~=éÉåÉíê~Çç=éìÉÇ~=ÉëÅìêêáê=Åçå=
Ñ~ÅáäáÇ~ÇK
oÉÅÉí~ë=ó=ëìÖÉêÉåÅá~ë
j~óçåÉë~
N=ÜìÉîç=EóÉã~=ó=Åä~ê~F
N=ÅìÅÜ~ê~Ç~=ëçéÉê~=ÇÉ=òìãç=ÇÉ=äáãμå=ç îáå~ÖêÉ
OMMÓORM=ãä=ÇÉ=~ÅÉáíÉ
p~ä=ó=éáãáÉåí~=~=ÇáëÅêÉÅáμå=
içë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ÇÉÄÉê å=íÉåÉê=íçÇçë=ä~=ãáëã~=
íÉãéÉê~íìê~K
 `çäçÅ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=î~ëçK
 ^éçó~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ëçÄêÉ=Éä=ÑçåÇç=ÇÉä=î~ëç=
ó ãÉòÅä~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Ü~ëí~=èìÉ=
ÉãìäëáçåÉåK
 bäÉî~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉëÇÉ=Éä=ÑçåÇç=ÇÉä=î~ëç=Ü~ëí~=
Éä ÄçêÇÉ=ëìéÉêáçê=ÇÉ=ä~=ãÉòÅä~=ó=ÇÉëéä~ò~êä~=
åìÉî~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=~Ä~àçI=Ü~ëí~=èìÉ=ä~=
ã~óçåÉë~=Éëí¨=äáëí~K=
pçé~=ÇÉ=îÉêÇìê~
PMM=Öê~ãçë=ÇÉ=é~í~í~ë
OMM=Öê~ãçë=ÇÉ=ò~å~Üçêá~ë
N=íêçòç=éÉèìÉ¥ç=ÇÉ=~éáç
O=íçã~íÉë
N=ÅÉÄçää~
RM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~
O=äáíêçë=ÇÉ=~Öì~
p~ä=ó=éáãáÉåí~=~=ÇáëÅêÉÅáμå=
 mÉä~ê=äçë=íçã~íÉë=ó=èìáí~êäÉë=ä~ë=éÉéáí~ëK
 iáãéá~ê=ó=ä~î~ê=ä~=îÉêÇìê~I=Åçêí åÇçä~=
~ Åçåíáåì~Åáμå=Éå=íêçòçëK=oÉÜçÖ~êä~=
Éå ä~ ã~åíÉèìáää~=Å~äáÉåíÉK
 ^ÖêÉÖ~ê=Éä=~Öì~=ó=éçåÉê=ë~ä=~=ÖìëíçK
 `çÅÉê=~=ÑìÉÖç=äÉåíç=Çìê~åíÉ=OMÓOR=ãáåìíçëK
 oÉíáê~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉä=ÑìÉÖçK
 fåíêçÇìÅáê=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ó=Ü~ÅÉê=
éìê¨=ä~=ëçé~K
 p~òçå~ê=~=ÇáëÅêÉÅáμåK=
PQ
j~ë~=é~ê~=ÅêÆéÉë
ORM=ãä=ÇÉ=äÉÅÜÉ
N=ÜìÉîç
NMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~
OR=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~=ÇÉêêÉíáÇ~
 mçåÉê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=çêÇÉå=
ëÉ¥~ä~Çç=Éå=Éä=î~ëç=ó=ãÉòÅä~êäçë=Åçå=
ä~ Ä~íáÇçê~=Ü~ëí~=Ñçêã~ê=ìå~=é~ëí~=
ÜçãçÖ¨åÉ~=ó=ëáå=ÖêìãçëK=
_~íáÇçë=ÇÉ=äÉÅÜÉ=
N=î~ëç=ÇÉ=äÉÅÜÉ
S=ÑêÉë~ë=ÇÉ=ÄìÉå=í~ã~¥ç
ç
NM=Ñê~ãÄìÉë~ë=ç
N=éä í~åç=EÅçêí~Çç=~=êçÇ~à~ëF
 mçåÉê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=î~ëç=
ó ãÉòÅä~êäçë=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~K
 mçåÉê=~ò∫Å~ê=~=ÇáëÅêÉÅáμåK
`çåëÉàç=éê ÅíáÅçW
m~ê~=éêÉé~ê~ê=ìå=Ä~íáÇç=ÇÉ=ÜÉä~ÇçI=~ÖêÉÖ~ê=
ìå~ Äçä~=ÇÉ=ÜÉä~Çç=ç=ÉãéäÉ~ê=äÉÅÜÉ=ãìó=Ñê∞~K
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå=
ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=
ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó=ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå=
bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáμå=äçÅ~äK
i~ë=éáä~ë=ó=Ä~íÉê∞~ë=åç=ÇÉÄÉê å=íáê~êëÉ=
~ ä~ Ä~ëìê~=Ççã¨ëíáÅ~I=ëáåç=Éäáãáå~êëÉ=
éçê ëÉé~ê~ÇçK
i~ë=éáä~ë=ó=Ä~íÉê∞~ë=ÇÉÄÉê å=êÉÅáÅä~êëÉ=
ÇÉ ÅçåÑçêãáÇ~Ç=~=ä~=ÇáêÉÅíáî~=ÉìêçéÉ~=
VNLNRTL`bbK
^=í~ä=ÉÑÉÅíç=Ü~ó=èìÉ=Éñíê~Éê=ä~=Ä~íÉê∞~=
ÇÉä ~é~ê~íç=Eî¨~ëÉ=ä~=ÑáÖìê~=UFK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
éí
d~ê~åí∞~
=
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI=
ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=
Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ=ãÉëÉëI=~=é~êíáê=
ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=
éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç=
ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI=
ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=
ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=
éçê=_lp`eK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=
ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê =çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=
Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=
~ä ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=
ç Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=
Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=
áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=ÅçêêÉëéçåJ
ÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=
~Åçãé~¥~ê =Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=
ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê=
~ä q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=
ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=
pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eK=
bñáà~ ëì áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK
jlabilW
caW
bJkêKW cK=`ljmo^W
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~ é Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê =
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=
åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=
é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=
~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=
Éã ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=
ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=
ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=
éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=
É ÇÉ çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=Çç=Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=é~ê~=~ë=èì~åíáÇ~J
ÇÉë=É=íÉãéç=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç=~ÇÉèì~Ççë=~ç=ìëç=
Ççã¨ëíáÅçK
c~îçêI=Öì~êÇ~ê=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çK=
^ ÉåíêÉÖ~=Çç=~é~êÉäÜç=~=íÉêÅÉáêçë=ÇÉîÉ=ëÉê=
~Åçãé~åÜ~Ç~=Ç~ë=êÉëéÉÅíáî~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ ëÉêîá´çK
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é Öáå~ë=Åçã=
~ë áäìëíê~´πÉëK
cáÖK=N
N ^é~êÉäÜç
O qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
P fåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
Q fåÇáÅ~Ççê=ÇÉ=iba
R m¨=íêáíìê~Ççê
S `~êêÉÖ~Ççê
T cáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
U `çéç=ãáëíìê~Ççê=Åçã=í~ãé~
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
^=ÑáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=~Ç~éí~Ç~=
¶ íçã~Ç~K=^=ÑáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=å©ç=éçÇÉI=Éã=Å~ëç=
~äÖìãI=ëÉê=ãçÇáÑáÅ~Ç~K=k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=íáéç=
ÇÉ=ÑáÅÜ~=ÇÉ=~Ç~éí~´©çK
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=êÉÑÉêáÇ~ë=å~=ÅÜ~é~=
ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=Ç~=ÑáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©çK=
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=Éã=áåíÉêáçêÉëK=
mêçíÉÖÉê=ç=Å~êêÉÖ~ÇçêL~=ÑáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=
Ç~ ÜìãáÇ~ÇÉ=É=Ç~=ëìàáÇ~ÇÉK=^åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=
ìíáäáò~´©çI=îÉêáÑáÅ~ê=ç=Å~êêÉÖ~ÇçêL~=ÑáÅÜ~=ÇÉ=
äáÖ~´©ç=èì~åíç=~=Ç~åçëK
PR
éí
pÉ=Ñçê=åÉÅÉëë êá~=~äÖìã~=êÉé~ê~´©ç=çì=
ëìÄëíáíìá´©çI=ÇÉîÉê =ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~=éÉäçë=
åçëëçë pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK
lë=~Åìãìä~ÇçêÉë=ëμ=ÇÉîÉã=ëÉê=ëìÄëíáíì∞Ç~ë=
éÉäçë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK
^=ÑáÅÜ~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=ÇÉîÉê =ëÉê=ÇÉëäáÖ~Ç~=Ç~=
íçã~Ç~=åçë=ëÉÖìáåíÉë=Å~ëçëW=^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~=
É=Ç~=ãçåí~ÖÉãI=~ç=ëìêÖáê=ìã~=~åçã~äá~=É=Éã=
Å~ëç=ÇÉ=å©ç=ëÉê=ìíáäáò~Çç=Çìê~åíÉ=~äÖìã=íÉãéçK=
l=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=å©ç=ÇÉîÉ=Éëí~ê=éêμñáãç=
ÇÉ=~êÉëí~ë=~Ñá~Ç~ë=åÉã=ÇÉ=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK==
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=
çì èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç>
mêçíÉÖÉê=çë=~Åìãìä~ÇçêÉë=Çç=Å~äçê=É=Çç=ÑçÖçK
cáÖK=P
l=Å~êêÉÖ~Ççê=S=éçÇÉ=ëÉê=ÅçäçÅ~Çç=ëçÄêÉ=ìã~=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=éä~å~=EcáÖK=P~F=çì=Ñáñ~Çç=~=ìã~=é~êÉÇÉ=
EcáÖK=PÄFK
m~ê~=Ñáñ~´©ç=¶=é~êÉÇÉ=Eç=ã~íÉêá~ä=é~ê~=
~ ãçåí~ÖÉã=îÉã=áåÅäì∞Çç=åç=ÑçêåÉÅáãÉåíçFW
cáÖK=Q
 mìñ~åÇç=é~ê~=Ä~áñçI=êÉíáê~ê=~=éä~Å~=
ÇÉ ãçåí~ÖÉã=Çç=Å~êêÉÖ~Ççê=ÉI=Åçã=
O é~ê~ÑìëçëI=Ñáñ Jä~=¶=é~êÉÇÉK
 fåëÉêáê=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=å~=éä~Å~=ÇÉ=ãçåí~ÖÉãI=
~=é~êíáê=ÇÉ=Åáã~K
mÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
l=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ=ìíáäáò~Çç=Åçã=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=
áåÅäì∞Çç=åç=ÑçêåÉÅáãÉåíç=É=Åçã=ç=êÉëéÉÅíáîç=
Å~êêÉÖ~ÇçêK
k©ç=~Äêáê=ç=Å~êêÉÖ~ÇçêK=j~åíÉê=~Ñ~ëí~Ççë=
çÄàÉÅíçë=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=áåÑä~ã îÉáëK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë>
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=~=î~êáåÜ~=Åçã=~ë=ã©çë=Ü∫ãáÇ~ë=
É=å©ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=~=î~êáåÜ~=Éã=î~òáçK
^=î~êáåÜ~=ëμ=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~ê=Åçã=~ÅÉëëμêáçë=
çêáÖáå~áëK=aÉîÉê =íÉê=ÅìáÇ~Çç=~ç=éêÉé~ê~ê=
ä∞èìáÇçë=èìÉåíÉëK=mçÇÉ=Ü~îÉê=ë~äéáÅ~ê=Çìê~åíÉ=
~ éêÉé~ê~´©çK
bã=Å~ëç=ÇÉ=ã =ìíáäáò~´©çI=éçÇÉ=ë~áê=ä∞èìáÇç=Ç~ë=
éáäÜ~ë=é~ê~=ç=~é~êÉäÜçK=bîáí~ê=ç=Åçåí~Åíç=Åçã=
ÉëíÉ=ä∞èìáÇçK
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=èì~äèìÉê=ä∞èìáÇçI=
~Åáã~=Ç~=òçå~=ÇÉ=ìåá©ç=Çç=é¨=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ëL~ÅÅáçå~ãÉåíç=
Éã êçí~´©ç
kìåÅ~=íçÅ~ê=å~=äßãáå~=Çç=é¨=Ç~=î~êáåÜ~K=
kìåÅ~ äáãé~ê=~=äßãáå~=Åçã=~ë=ã©çë=åì~ëK=
ríáäáò~ê=ìã~=ÉëÅçî~K
fãéçêí~åíÉ
jçåí~ê=É=ÇÉëãçåí~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêI=~éÉå~ë=
Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~ÇçK
PS
_äçèìÉáç=ÇÉ=äáÖ~´©ç
fãéÉÇÉ=~=äáÖ~´©ç=áåîçäìåí êá~=Çç=~é~êÉäÜçK
cáÖK=O
m~ê~=äáÖ~ê
 éêÉãáêI=éêáãÉáêçI=É=ã~åíÉê=éêÉãáÇ~=
ç áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=PI
 ÇÉéçáëI=éêÉãáê=ç=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=äáÖ~êL
ÇÉëäáÖ~ê OK=aìê~åíÉ=~=ìíáäáò~´©çI=éçÇÉJëÉ=
ëçäí~ê=ç=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=PK
mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~
pÉI=Çìê~åíÉ=~=ìíáäáò~´©çI=ç=ãçíçê=ëÉ=ÇÉëäáÖ~ê=
ëçòáåÜçI=áëëç=ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Ñçá=~Åíáî~Ç~=~ éêçíÉÅJ
´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~K=`~ìë~ë éçëë∞îÉáëW
Ó çë=~äáãÉåíçë=íêáíìê~Ççë=Åçä~ê~ãJëÉ=¶ äßãáå~X
Ó ÇÉã~ëá~Ç~=éêÉëë©ç=ëçÄêÉ=çë=~äáãÉåíçë=
Çìê~åíÉ=~=íêáíìê~´©çK
bäáãáå~ê=~ë=Å~ìë~ë=É=îçäí~ê=~=äáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK
ríáäáò~´©ç
`~êêÉÖ~Ççê
`~êêÉÖ~ãÉåíç=Çç=~é~êÉäÜç
^íÉå´©ç>
k©ç=ìíáäáò~ê=çìíêç=Å~êêÉÖ~ÇçêK
l=~Åìãìä~Ççê=ÇÉ=áπÉë=ÇÉ=ä∞íáç=Éëí =éêçíÉÖáÇç=
Åçåíê~=~=ÇÉëÅ~êÖ~=íçí~äK=^ç=äáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=
ç=~Åìãìä~Ççê=ÇÉëÅ~êêÉÖ~ÇçI=ÉäÉ=ÇÉëäáÖ~êJëÉJ I=
Öê~´~ë=~=ìã=ÅáêÅìáíç=ÇÉ=éêçíÉÅ´©çK
l=iba=Q=Éëí =~=éáëÅ~êK
aÉéçáë=Çç=ÇÉëäáÖ~ê=~ìíçã íáÅçI=å©ç=Åçåíáåì~ê=
~ éêÉãáê=ç=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=äáÖ~êLÇÉëäáÖ~ê=OK=
l ~Åìãìä~Ççê=éçÇÉ=ÑáÅ~ê=Ç~åáÑáÅ~ÇçK
fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ
^åíÉë=Ç~=éêáãÉáê~=ìíáäáò~´©çI=ç ~é~J
êÉäÜç=íÉã=èìÉ=ëÉê=íçí~äãÉåíÉ=Å~êêÉJ
Ö~Çç=EÅÉêÅ~=ÇÉ=O=Üçê~ëFK=
aìê~åíÉ ç Å~êêÉÖ~ãÉåíçI=ç=~é~êÉäÜç=
éçÇÉ=ÑáÅ~ê=èìÉåíÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éí
cáÖK=R
 iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=ÇÉ=~Ç~éí~´©ç=TK
 `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=N=åç=Å~êêÉÖ~Ççê=SK=
aÉéçáë=ÇÉ=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=åç=Å~êêÉÖ~ÇçêI=
ç iba=Q=ÑáÅ~=áäìãáå~ÇçK=pÉê =ÉÑÉÅíì~Çç=ìã=íÉëíÉ=
~ìíçã íáÅç=~ç=~Åìãìä~ÇçêK
l=Éëí~Çç=Ç~ Å~êÖ~=Çç=~Åìãìä~Ççê=¨=áåÇáÅ~Çç=
éÉäç=ibaK
^Åìãìä~Ççê= l=iba=~é~Ö~JëÉI=~éμë=ÅÉêÅ~=
Å~êêÉÖ~ÇçW ÇÉ=NM ëÉÖìåÇçëK
^Åìãìä~Ççê= l=iba=ÑáÅ~=áäìãáå~Çç=É ~é~Ö~J
ÇÉëÅ~êêÉJ
ëÉI=ÇÉéçáë=ÇÉ=íÉêãáå~Çç=
Ö~ÇçW=
ç éêçÅÉëëç=ÇÉ Å~êÖ~
páíì~´©ç=ÇÉ=Å~êÖ~=Çç=~Åìãìä~Ççê
aìê~åíÉ=~=ìíáäáò~´©ç=Çç=~é~êÉäÜçI=~=ëáíì~´©ç=
ÇÉ Å~êÖ~=Çç=~Åìãìä~Ççê=¨=áåÇáÅ~Çç=éÉäç=iba=QK=
nì~åÇç=å©ç=Éã=ìíáäáò~´©çI=ç=Éëí~Çç=Ç~=Å~êÖ~=
Çç=~Åìãìä~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=îáëíç=ãÉÇá~åíÉ=
éêÉëë©ç=Çç=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=P=EcáÖK=SFK
^Åìãìä~Ççê=
Å~êêÉÖ~ÇçW
iba=~ÅÉëç
^Åìãìä~Ççê=ëÉãáJ iba=~=éáëÅ~ê=äÉåí~ãÉåíÉ
Å~êêÉÖ~ÇçW
^Åìãìä~Ççê=èì~ëÉ= iba=~=éáëÅ~ê=
ÇÉëÅ~êêÉÖ~ÇçW
ê~éáÇ~ãÉåíÉ
^íÉå´©ç>
k©ç=Åçåíáåì~ê=~=ìíáäáò~ê=ìã=~é~êÉäÜç=Åçã=
ç Å~êêÉÖ~Ççê=èì~ëÉ=ÇÉëÅ~êêÉÖ~ÇçK=
`çäçÅ~ê ç ~é~êÉäÜç=åç=Å~êêÉÖ~Ççê=É=ÇÉáñ~ê=
èìÉ ç ~Åìãìä~Ççê=Å~êêÉÖìÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK
fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ
^éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=êÉÅ~êêÉÖ~ê=
ç ~é~êÉäÜç=åç=Å~êêÉÖ~ÇçêK
m¨=íêáíìê~Ççê
m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~áçåÉëÉëI=ãçäÜçëI=Ä~íáÇçëI=
~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨë=É=é~ê~=éáÅ~ê=ÅÉÄçä~I=ÖÉäçI=
Ñêìíçë=É=äÉÖìãÉë=ÅçòáÇçëK
kçí~W=^=î~êáåÜ~=å©ç=¨=~ÇÉèì~Ç~=é~ê~=
~ éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=éìê¨=ÇÉ=Ä~í~í~K=
 båÅ~áñ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=R=åç=~é~êÉäÜç=N=
É êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Åçåíê êáç=~ç=Ççë=
éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=EcáÖK=TFK
 `çäçÅ~ê=çë=~äáãÉåíçë=åç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=UK
pÉÖìê~ê=ÄÉã=å~=î~êáåÜ~=É=åç=ÅçéçK=
m~ê~ ëÉ Éîáí~êÉã=ë~äéáÅçë=Ççë=~äáãÉåíçë=
~ éêÉé~ê~êI=äáÖ~ê=É=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=~éÉå~ëI=
èì~åÇç=ç=é¨=Ç~=î~êáåÜ~=ÉëíáîÉê=ãÉêÖìäÜ~Çç=åçë=
~äáãÉåíçëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
aÉéçáë=Ç~=ìíáäáò~´©çLiáãéÉò~
^íÉå´©ç>
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã= Öì~I=åÉã=
ä~î~ê=å~=ã èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçê>
iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ


oÉíáê~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=Çç=~é~êÉäÜçK
iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=Åçã=
ìã é~åç=Ü∫ãáÇç=ÉI=ÇÉéçáëI=ëÉÅ~ê=ÄÉãK
 l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=ä~î~Çç=å~=
ã èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
kçí~W=k~=éêÉé~ê~´©çI=éK=ÉñKI=ÇÉ=ÅçìîÉ=êçñ~I=
éçÇÉã=ëìêÖáê=ã~åÅÜ~ë=åçë=~ÅÉëëμêáçë=ÇÉ=
éä ëíáÅçI=èìÉ=éçÇÉã=ëÉê=Éäáãáå~Ç~ë=Åçã=
~äÖìã~ë=Öçí~ë=ÇÉ=μäÉç=~äáãÉåí~êK
iáãéÉò~=Çç=é¨=íêáíìê~Ççê=

i~î~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=å~=ã èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=
äçá´~=çì=Åçã=ìã~=ÉëÅçî~I=Éã= Öì~=ÅçêêÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=~=ëÉÅ~êI=å~=éçëá´©ç=
îÉêíáÅ~ä=EÅçã=~=äßãáå~=é~ê~=Åáã~FI=é~ê~=èìÉ=
Öì~=áåÑáäíê~Ç~=éçëë~=ÉëÅçêêÉêK
oÉÅÉáí~ë=É=ëìÖÉëíπÉë
j~áçåÉëÉ=
N=çîç=EÖÉã~=É=Åä~ê~F
N=ÅçäÜÉê=ÇÉ=ëçé~=ÇÉ=ëìãç=ÇÉ=äáã©ç=çì=îáå~ÖêÉ
OMMÓORM=ãä=ÇÉ=μäÉç
p~ä=É=éáãÉåí~=~=Öçëíç=
lë=ÅçåÇáãÉåíçë=íÆã=èìÉ=Éëí~ê=íçÇçë=¶=ãÉëã~=
íÉãéÉê~íìê~>
 `çäçÅ~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=ÅçéçK
 ^ëëÉåí~ê=~=î~êáåÜ~=ã ÖáÅ~=å~=Ä~ëÉ=Çç=Åçéç=
É=Ä~íÉê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~í¨=~=ãáëíìê~=
Éãìäëáçå~êK
 bäÉî~êI=äÉåí~ãÉåíÉI=~=î~êáåÜ~=ã ÖáÅ~=
~ ÑìåÅáçå~êI=~í¨=~ç=ÄçêÇç=ëìéÉêáçê=
Ç~ ãáëíìê~=É=Ä~áñ Jä~=ÇÉ=åçîçI=~í¨=
~ ã~áçåÉëÉ=Éëí~ê=éêçåí~K=
pçé~=ÇÉ=äÉÖìãÉë
PMM=Ö=ÇÉ=Ä~í~í~ë
OMM=Ö=ÇÉ=ÅÉåçìê~ë
N=éÉÇ~´ç=éÉèìÉåç=ÇÉ=~áéç
O=íçã~íÉë
N=ÅÉÄçä~
RM=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~
O=ä=ÇÉ= Öì~
p~ä=É=éáãÉåí~=~=Öçëíç=
 qáê~ê=~=éÉäÉ=É=~ë=Öê~áåÜ~ë=~çë=íçã~íÉëK
 `çêí~ê=Éã=éÉÇ~´çë=çë=äÉÖìãÉë=ÇÉéçáë=ÇÉ=
äáãéçë=É=ä~î~Ççë=É=ÉëíìÑ Jäçë=å~=ã~åíÉáÖ~=
èìÉåíÉK
 gìåí~ê~= Öì~=É=ç=ë~äK
 aÉáñ~ê=ÅçòÉê=Çìê~åíÉ=OMÓOR=ãáåK
PT


éí
oÉíáê~ê=~=é~åÉä~=Çç=äìãÉK
m~ëë~ê=íìÇç=Åçã=~=î~êáåÜ~=ã ÖáÅ~I=~í¨=
ÑáÅ~ê Éã=éìê¨K
 qÉãéÉê~ê=Åçã=ë~ä=É=éáãÉåí~K=
j~ëë~=é~ê~=ÅêÉéÉë
ORM=ãä=ÇÉ=äÉáíÉ
N=çîç
NMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~
OR=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~=ÇÉêêÉíáÇ~
 `çäçÅ~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=ÅçéçI=éÉä~=
çêÇÉã=áåÇáÅ~Ç~=É=Ä~íÉê=~í¨=Ñçêã~ê=
ìã~ ã~ëë~=ìåáÑçêãÉK=
_~íáÇç=ÇÉ=äÉáíÉ
N=Åçéç=ÇÉ=äÉáíÉ
S=ãçê~åÖçë=Öê~åÇÉë
çì
NM=Ñê~ãÄçÉë~ë=çì
N=Ä~å~å~=E¶ë=êçÇÉä~ëF
 `çäçÅ~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=Åçéç=É=Ä~íÉêK
 ^Çç´~ê=~=ÖçëíçK
pìÖÉëí©çW
m~ê~=ìã=Ä~íáÇç=ÇÉ=äÉáíÉI=àìåí~ê=ìã=ÅìÄç=ÇÉ=ÖÉäç=
çì=ìíáäáòÉ=äÉáíÉ=ãìáíç=ÑêáçK
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí =áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb=
ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíêμåáÅçë=
ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=
ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=
ÇÉ ~é~êÉäÜçë=ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=
~ rbK
mçÇÉê =áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
^ë=éáäÜ~ë=å©ç=éÉêíÉåÅÉã=~ç=äáñç=Ççã¨ëíáÅçI=
ÇÉîÉåÇçI=éçê=áëëçI=ëÉê=êÉÅáÅä~Ç~ë=ëÉé~ê~Ç~J
ãÉåíÉK
^ë=éáäÜ~ë=ÇÉîÉã=ëÉê=êÉÅáÅä~Ç~ë=Éã=
ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=Åçã=~=åçêã~=VNLNRTLrbK
m~ê~=áëëçI=êÉíáê~ê=~ë=éáäÜ~ë=Çç=~é~êÉäÜçK
m~ê~=êÉíáê~ê=~ë=éáäÜ~ëI=îÉê=cáÖK=UK
d~ê~åíá~
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê =Ç~êJ
äÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~ ~ éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=Ö~ê~åíá~=
¨I=åç Éåí~åíçI=åÉÅÉëë êá~=~ ~éêÉëÉåí~´©ç=
Çç ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç ~é~êÉäÜçK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
PU
Éä
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
ìáò.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá
ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôçí ïéêéáêÞ ÷ñÞóç.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò
óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá 1
N ÂáóéêÞ óõóêåõÞ
O ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
P ÐëÞêôñï áóöÜëéóçò
Q ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá LED
R Ðüäé áíÜìéîçò
S ÖïñôéóôÞò
T Ôñïöïäïôéêü
U ÐïôÞñé áíÜìéîçò ìå êáðÜêé
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ôï ôñïöïäïôéêü ðñÝðåé íá åöáñìüæåé óôçí
ðñßæá. Ôï ôñïöïäïôéêü äåí åðéôñÝðåôáé
óå êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ìåôáôñáðåß.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå öéò ðñïóáñìïãÝá.
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ôïõ ôñïöïäïôéêïý.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óå
êëåéóôïýò ÷þñïõò.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Ðñïóôáôåýåôå ôïí öïñôéóôÞ/ôï ôñïöïäïôéêü
áðü ôçí õãñáóßá êáé ôïõò ñýðïõò. Ðñéí áðü
êÜèå ÷ñÞóç åëÝã÷åôå ôïí öïñôéóôÞ/ôï
ôñïöïäïôéêü êáé ôï êáëþäéï ãéá æçìéÝò.
Áí ÷ñåéÜæåôáé, ïé åðéóêåõÝò Þ ç áëëáãÞ
ðñÝðåé íá åêôåëïýíôáé áðü ôçí õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.
Ç áëëáãÞ ôùí ìðáôáñéþí/óõóóùñåõôþí
åðéôñÝðåôáé íá åêôåëåßôáé ìüíïí áðü ôçí
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí
ðåëáôþí ìáò. Áðïìïíþíåôå ôï ôñïöïäïôéêü
áðü ôï äßêôõï ôïõ ñåýìáôïò ðñéí ôïí
êáèáñéóìü êáé ôç óõíáñìïëüãçóç, êáôÜ ôçí
åìöÜíéóç âëÜâçò êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ ç
óõóêåõÞ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá áñêåôü
êáéñü. Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí
åðéôñÝðåôáé íá âñßóêåôáé êïíôÜ óå áé÷ìçñÝò
Üêñåò Þ êáõôÝò åðéöÜíåéåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò
êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
Êßíäõíïò Ýêñçîçò!
Ðñïóôáôåýåôå ôéò ìðáôáñßåò/ôïõò
óõóóùñåõôÝò áðü ôç èåñìüôçôá êáé ôç öùôéÜ.
Êßíäõíïò ðõñêáúÜò!
Öïñôßæåôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìüíï óôïí
óõìðáñáäéäüìåíï öïñôéóôÞ êáé ìå ôï
áíôßóôïé÷ï ôñïöïäïôéêü.
Ìç óêåðÜæåôå ôï ôñïöïäïôéêü. ÊñáôÜôå
ìáêñéÜ ôá åýêáõóôá áíôéêåßìåíá.
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò
ìå âñåãìÝíá ÷Ýñéá êáé ìçí ôï ëåéôïõñãåßôå
÷ùñéò öïñôßï.
Ëåéôïõñãåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò ìüíï
ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá. Ðñïóï÷Þ êáôÜ
ôçí åðåîåñãáóßá êáõôþí õãñþí. ÊáôÜ ôçí
åðåîåñãáóßá õãñþí ìðïñïýí íá
äçìéïõñãçèïýí ðéôóéëßóìáôá.
Óå ðåñßðôùóç ëáíèáóìÝíçò ÷ñÞóçò ìðïñåß íá
åîÝëèåé õãñü áðü ôçí ìðáôáñßá óôç âáóéêÞ
óõóêåõÞ. Áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ìå áõôÞ.
Ìç âõèßæåôå ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå õãñü ðÜíù
áðü ôï óçìåßï óýíäåóçò ôïõ ðïäéïý áíÜìéîçò
ìå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü
ôéò êïöôåñÝò ëÜìåò/ôçí
ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç
Ìçí ðéÜíåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé óôï ðüäé
áíÜìéîçò. Ìçí êáèáñßæåôå ôï ìá÷áßñé ìßîåñ
ðïôÝ ìå ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ. ×ñçóéìïðïéåßôå
âïýñôóá.
Óçìáíôéêü!
Ôïðïèåôåßôå êáé áöáéñåßôå ôï ðüäé áíÜìéîçò
ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôç óõóêåõÞ.
ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò
ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
Åìðïäßæåé ôçí áèÝëçôç èÝóç ôçò óõóêåõÞò
óå ëåéôïõñãßá.
Åéêüíá 2
Ãéá ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá
 ðéÝæåôå ðñþôá ôï ðëÞêôñï áóöÜëéóçò P
êáé ôï êñáôÜôå,
 êáôüðéí ðéÝæåôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá O. ÊáôÜ ôçí åñãáóßá ìðïñåßôå
íá áöÞóåôå åëåýèåñï ôï ðëÞêôñï
áóöÜëéóçò P.
ÁóöÜëåéá õðåñöüñôùóçò
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï êéíçôÞñáò óôáìáôÞóåé
áõôüìáôá êáôÜ ôç ÷ñÞóç, ôüôå Ý÷åé
åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò.
ÐéèáíÝò áéôßåò:
– ôá åðåîåñãáæüìåíá ôñüöéìá ìÜãêùóáí
óôï ìá÷áßñé ôïõ ìðëÝíôåñ/ìßîåñ,
– ðïëý éó÷õñÞ ðßåóç óôá åðåîåñãáæüìåíá
ôñüöéìá êáôÜ ôï êüøéìï.
Áíôéìåôùðßæåôå ôçí áéôßá êáé èÝôåôå ôç
óõóêåõÞ îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
×åéñéóìüò
ÖïñôéóôÞò
Åéêüíá 3
Ï öïñôéóôÞò S ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß
ðÜíù óå åðßðåäç åðéöÜíåéá (åéêüíá 3a)
Þ íá óôåñåùèåß óôïí ôïß÷ï (åéêüíá 3b).
Ãéá ôç óôåñÝùóç óôïí ôïß÷ï (ôá õëéêÜ
óôåñÝùóçò ðáñáäßäïíôáé ìáæß ìå ôç
óõóêåõÞ):
Åéêüíá 4
 ÔñáâÞîôå ôçí ðëÜêá ôïðïèÝôçóçò Ýîù
áðü ôïí öïñôéóôÞ ðñïò ôá êÜôù êáé
óôåñåþóôå ôçí ìå 2 âßäåò óôïí ôïß÷ï.
 ÙèÞóôå ôïí öïñôéóôÞ áðü ðÜíù óôçí
ðëÜêá ôïðïèÝôçóçò.
PV
Éä
Öüñôéóç ôçò âáóéêÞò óõóêåõÞò
Ðñïóï÷Þ!
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå êáíÝíáí Üëëï öïñôéóôÞ.
Ç ìðáôáñßá éüíôùí ëéèßïõ åßíáé åöïäéáóìÝíç
ìå ðñïóôáóßá åîÜíôëçóçò öïñôßïõ. ÊáôÜ ôç
èÝóç ìå áðïöïñôéóìÝíç ôçí ìðáôáñßá óå
ëåéôïõñãßá, ç óõóêåõÞ ôßèåôáé áðü ìßá æåýîç
ðñïóôáóßáò åêôüò ëåéôïõñãßáò.
Ç ëõ÷íßá LED Q áíáâïóâÞíåé.
ÌåôÜ ôçí áõôüìáôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò
ìçí åîáêïëïõèåßôå íá ðéÝæåôå ôï ðëÞêôñï
èÝóçò óå ëåéôïõñãßá O. Ç ìðáôáñßá ìðïñåß
íá õðïóôåß æçìéÜ.
ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç öïñôßæåôå
ðñþôá ðëÞñùò ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ
(ðåñ. 2 þñåò). ÊáôÜ ôç öüñôéóç
ç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìðïñåß íá
æåóôáèåß.
Åéêüíá 5
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ôñïöïäïôéêü T óôçí
ðñßæá.
 ÔïðïèåôÞóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ N óôïí
öïñôéóôÞ S.
ÌåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò óõóêåõÞò áíÜâåé
ç ëõ÷íßá LED Q. Óôç óõíÝ÷åéá åêôåëåßôáé
ìßá áõôüìáôç äïêéìÞ ôçò ìðáôáñßáò.
Ç êáôÜóôáóç öüñôéóçò ôçò ìðáôáñßáò
äåß÷íåôáé ìå ôç ëõ÷íßá LED.
Ìðáôáñßá
ðëÞñùò
öïñôéóìÝíç:
Ç ëõ÷íßá LED óâÞíåé ìåôÜ
áðü ðåñ. 10 äåõôåñüëåðôá.
Ìðáôáñßá
Üäåéá:
Ç ëõ÷íßá LED áíÜâåé êáé
ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò äéáäéêáóßáò öüñôéóçò óâÞíåé.
ÊáôÜóôáóç öüñôéóçò ôçò ìðáôáñßáò
ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò äåß÷íåôáé áðü
ôçí ëõ÷íßá LED Q ç êáôÜóôáóç öüñôéóçò ôçò
ìðáôáñßáò. ¼ôáí ç óõóêåõÞ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìðïñåßôå íá äåßôå ôçí êáôÜóôáóç
öüñôéóçò ôçò ìðáôáñßáò, ðáôþíôáò ôï
ðëÞêôñï áóöÜëéóçò P (åéêüíá 6).
Ìðáôáñßá ðëÞñùò Ç ëõ÷íßá LED åßíáé
öïñôéóìÝíç:
áíáììÝíç.
Ìðáôáñßá
ìéóïöïñôéóìÝíç:
Ç ëõ÷íßá LED
áíáâïóâÞíåé áñãÜ.
Ìðáôáñßá ó÷åäüí
Üäåéá:
Ç ëõ÷íßá LED áíáâïóâÞíåé ãñÞãïñá.
QM
Ðñïóï÷Þ!
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ, üôáí ç
ìðáôáñßá åßíáé ó÷åäüí Üäåéá.
ÔïðïèåôÞóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ óôïí
öïñôéóôÞ êáé öïñôßóôå ðëÞñùò ôçí ìðáôáñßá.
ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç
ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç öïñôßæåôå
óõìðëçñùìáôéêÜ ôç óõóêåõÞ óôïí
öïñôéóôÞ.
Ðüäé áíÜìéîçò
Ãéá ôçí áíÜìéîç ìáãéïíÝæáò, óáëôóþí,
êïêôÝéë, ðáéäéêþí ôñïöþí, ãéá ôï êüøéìï/
ôñßøéìï êñåììõäéþí, âñáóìÝíùí öñïýôùí
êáé ëá÷áíéêþí êáé ãéá ôïí èñõììáôéóìü ðÜãïõ.
Õðüäåéîç:=Ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò äåí
åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ ðïõñÝ
ðáôÜôáò.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðüäé áíÜìéîçò R óôç
âáóéêÞ óõóêåõÞ N êáé óôñÝøôå ôï
áíôßèåôá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý (åéêüíá 7).
 ÂÜëôå ôá ôñüöéìá ìÝóá óôï ðïôÞñé
ìßîåñ U.
 ÊñáôÞóôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò êáé ôï
ðïôÞñé ãåñÜ. Ãéá íá åìðïäßóåôå ôá ðéôóéëßóìáôá áðü ôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá,
èÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò ìüíïí, üôáí ôï ðüäé áíÜìéîçò åßíáé
ðëÞñùò âõèéóìÝíï ìÝóá óôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá/Êáèáñéóìüò
Ðñïóï÷Þ!
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìÝóá
óå íåñü ïýôå íá ôçí ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ!
Êáèáñéóìüò ôçò âáóéêÞò óõóêåõÞò

ÁöáéñÝóôå ôï ðüäé áíÜìéîçò áðü ôç
âáóéêÞ óõóêåõÞ.
 Óêïõðßæåôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ êáé ôïí
öïñôéóôÞ ìå âñåãìÝíï ðáíß êáé óôç
óõíÝ÷åéá ôá ôñßâåôå ìå óôåãíü ðáíß íá
óôåãíþóïõí.
 Ôï ðïôÞñé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï
ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
ÓõìâïõëÞ:=ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷.
êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ
ìÝñç, ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áðï÷ñùìáôéóôïýí îáíÜ ìå ìåñéêÝò óôáãüíåò âñþóéìïõ
ëáäéïý.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Êáèáñéóìüò ôïõ ðïäéïý áíÜìéîçò
Æýìç ãéá êñÝðåò
Ôï ðüäé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí Þ ìðïñåß íá êáèáñéóôåß ìå
âïýñôóá êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
 ÁöÞíåôå ôï ðüäé áíÜìéîçò íá óôåãíþóåé
óå üñèéá èÝóç (ìå ôï ìá÷áßñé ðñïò ôá
ðÜíù), ïýôùò þóôå íá ìðïñåß íá åîÝëèåé
ôï íåñü ðïõ Ý÷åé äéåéóäýóåé.
250 ml ãÜëá
1 áâãü
100 g áëåýñé
25 g ëåéùìÝíï êñýï âïýôõñï
 ÂÜëôå üëá ôá õëéêÜ ìå ôç óåéñÜ ðïõ óáò
äßíïõìå ìÝóá óôï äï÷åßï êáé áíáêáôÝøôå
ôá ìå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò óå æýìç.
ÓõíôáãÝò êáé óõìâïõëÝò
ÑïöÞìáôá ìå ãÜëá (ÌéëêóÝéê)

ÌáãéïíÝæá
1 áâãü (êñüêïò êáé áóðñÜäé)
1 êïõô. óïýðáò ÷õìüò ëåìïíéïý Þ îýäé
200–250 ml ëÜäé
ÁëÜôé, ðéðÝñé êáôÜ ðñïôßìçóç
Ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá
èåñìïêñáóßá!
 ÂÜëôå ôá õëéêÜ ìÝóá óôï äï÷åßï.
 ÂÜëôå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò ìÝóá óôï
äï÷åßï, þóôå íá áêïõìðÜåé óôïí ðÜôï
ôïõ êáé áíáêáôÝøôå ôá õëéêÜ, ìÝ÷ñé íá
ãáëáêôùìáôïðïéçèåß ôï ìßãìá.
 Áíáóçêþóôå ôï áíáììÝíï ìðëÝíôåñ
áñãÜ ùò ôçí ðÜíù Üêñç ôïõ ìßãìáôïò êáé
îáíáêáôåâÜóôå ôï, ìÝ÷ñé íá åßíáé Ýôïéìç
ç ìáãéïíÝæá.
Óïýðá ëá÷áíéêþí
300 g ðáôÜôåò
200 g êáñüôá
1 ìéêñü êïììÜôé óÝëåñé
2 íôïìÜôåò
1 êñåììýäé
50 g âïýôõñï
2 l íåñü
ÁëÜôé, ðéðÝñé êáôÜ ðñïôßìçóç
 Îåöëïõäßóôå ôéò íôïìÜôåò êáé áöáéñÝóôå
ôïõò óðüñïõò.
 Êüøôå ôá êáèáñéóìÝíá êáé ðëõìÝíá
ëá÷áíéêÜ óå êïììÜôéá êáé óïôÜñåôÝ
ôá óôï êáõôü âïýôõñï.
 ÐñïóèÝóôå íåñü êáé áëáôßóôå.
 ÁöÞóôå ôá íá âñÜóïõí üëá ìáæß ãéá
20–25 ëåðôÜ.
 ÐÜñôå ôçí êáôóáñüëá áðü ôç öùôéÜ.
 ÐïëôïðïéÞóôå ôç óïýðá ìå ôï ìðëÝíôåñ
÷åéñüò ìÝóá óôçí êáôóáñüëá.
 Êáñõêåýóôå ìå áëÜôé êáé ðéðÝñé.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
1 ðïôÞñé ãÜëá
6 ìåãÜëåò öñÜïõëåò
Þ
10 öñáìðïõÜæ Þ
1 ìðáíÜíá (êïììÝíç óå öÝôåò)
 ÂÜëôå ôá õëéêÜ ìÝóá óôï äï÷åßï êáé
áíáìßîôå ôá.
 ÐñïóèÝóôå êáôÜ ðñïôßìçóç ëßãç
æÜ÷áñç.
ÓõìâïõëÞ:
Ãéá êÜèå ìéëêóÝéê ðñïóèÝóôå Ýíá ðáãÜêé
Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ðïëý êñýï ãÜëá.
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
Ïé ìðáôáñßåò/óõóóùñåõôÝò äåí áðïôåëïýí
ïéêéáêÜ áðïññßììáôá êáé ðñÝðåé íá
áðïóýñïíôáé îå÷ùñéóôÜ.
Ïé ìðáôáñßåò/óõóóùñåõôÝò ðñÝðåé íá
áíáêõêëþíïíôáé âÜóåé ôçò ïäçãßáò 91/157/
ÅÏÊ.
Ãéá ôïí óêïðü áõôü áöáéñåßôå ôçí ìðáôáñßá/
ôïí óõóóùñåõôÞ áðü ôç óõóêåõÞ.
Ãéá ôçí áöáßñåóç ôùí ìðáôáñéþí/
óõóóùñåõôþí, âë. åéêüíá 8.
QN
Éä
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç
åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé
ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ
êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç,
ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí Þ
åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò
åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé
äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá
åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç
áðïêëåßåôáé.
PK Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
QK Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
RK ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
SK Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
TK ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
QO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
EEE yönetmeliðine uygundur
=
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý üçüncü
bir kiþiye vereceðiniz zaman, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 1
N Ana cihaz
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
P Güvenlik tuþu
Q Gösterge LED
R Karýþtýrma ayaðý
S Þarj istasyonu
T Güç kaynaðý
U Kapaklý karýþtýrma kabý
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi
Güç kaynaðýnýn fiþi elektrik prizine uymalýdýr.
Güç kaynaðýnda kesinlikle herhangi bir
deðiþiklik yapýlmamalýdýr.
Herhangi bir adaptör fiþi kullanmayýnýz.
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Cihaz sadece kapalý yerlerde kullanýlmak için
tasarlanmýþtýr.
Þarj istasyonu/Güç kaynaðý ýslanmaya
ve pislenmeye karþý korunmalýdýr.
Þarj istasyonu/Güç kaynaðý ve baðlantý
kablosu her kullanýmdan önce hasarlý olup
olmadýðý hususunda kontrol edilmelidir.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê
Gerekirse, onarým veya deðiþtirilme iþlemini
sadece yetkili servisimize yaptýrýnýz.
Aküleri sadece yetkili servisimize
deðiþtirtiniz.
Cihaz temizleneceði zaman, cihazý kurarken,
bir arýza durumunda ve cihaz uzun süre
kullanýlmadýðý zaman, cihazýn güç kaynaðý
fiþini elektrik prizinden çekip çýkarýnýz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli dengesi
bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi
olmayan kiþilerin (çocuklar dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu kiþilere ancak
sorumluluðu üstlenecek bir kiþinin denetimi
altýnda veya cihazýn kullanýmý hususunda yeterli
eðitim gördülerse, kullanma izni veriniz.
Patlama tehlikesi!
Aküleri sýcaða ve ateþe karþý koruyunuz.
Yangýn tehlikesi!
Ana cihazý sadece birlikte teslim edilen þarj
istasyonunda ve ilgili güç kaynaðýný
kullanarak þarj ediniz.
Güç kaynaðýnýn üzerini örtmeyiniz.
Kolay alevlenen cisimleri cihazdan uzak
tutunuz.
Yaralanma tehlikesi!
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile
çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Yanlýþ kullaným durumunda ana cihazýn
aküsünden sývý çýkabilir. Bu sývýya temas
edilmesi önlenmelidir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin
içine sokmayýnýz.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur
Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle
tutmayýnýz. Mikser býçaðýný kesinlikle çýplak
elleriniz ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken
cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.
QP
íê
Güvenlik tertibatlarý
Devreye sokma kilidi
Cihazýn istenmeden açýlmasýný, yani
çalýþtýrýlmasýný önler.
Resim 2
Devreye sokmak için
 önce güvenlik tuþuna P basýnýz ve basýlý
tutunuz,
 sonra devreye sokma tuþuna O basýnýz.
Çalýþma esnasýnda güvenlik tuþu P
serbest býrakýlabilir.
Resim 5
 Güç kaynaðýnýn fiþini T prize takýnýz.
 Ana cihazý N þarj istasyonuna S
yerleþtiriniz.
Cihaz istasyona takýldýktan sonra LED Q
yanar. Otomatik bir akü testi uygulanýr.
Akü þarj durumu LED ile gösterilir.
Akü dolu:
LED yaklaþýk 10 saniye
sonra söner.
Akü boþ:
LED yanar ve þarj
iþleminden sonra söner.
Aþýrý yüklenmeye karþý koruma
Cihazýn motoru kullaným esnasýnda
kendiliðinden kapanýrsa, aþýrý yüklenmeye
karþý koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir.
Muhtemel sebepleri:
— Karýþtýrýlan besin karýþtýrma býçaðýna
sýkýþtý.
— Doðrama esnasýnda karýþtýrýlan besine
uygulanan basýnç çok fazla.
Ýlgili sebep giderilmeli ve cihaz yeniden
çalýþtýrýlmalýdýr.
Kullanýlmasý
Þarj istasyonu
Resim 3
Þarj istasyonu S düz bir yüzey üzerine
kurulabilir (Resim 3a) veya bir duvara
sabitlenebilir (Resim 3b).
Duvara sabitlenmesi (montaj malzemesi
teslimat kapsamýna dahildir):
Resim 4
 Montaj plakasýný aþaðýya doðru þarj
istasyonundan dýþarý çekiniz ve O cývata
ile duvara sabitleyiniz.
 Þarj istasyonunu yukarýdan montaj
plakasýnýn üzerine itiniz.
Ana cihazýn þarj edilmesi
Dikkat!
Baþka bir þarj cihazý kullanmayýnýz.
Li-Ýyon aküsü aþýrý deþarj olmaya karþý korunmuþtur. Aküsü deþarj olmuþ cihaz açýldýðý
zaman, koruyucu bir devre cihazý kapatýr.
LED Q yanýp söner.
Otomatik kapatma iþleminden sonra devreye
sokma (açma) tuþuna O tekrar basmayýnýz.
Aksi halde akü zarar görebilir.
Önemli not
Ýlk kullanýmdan önce, ana cihazý
tamamen þarj ediniz (yakl. 2 saat).
Þarj etme iþlemi esnasýnda ana
cihaz ýsýnabilir.
QQ
Akü þarj durumu
Kullaným esnasýnda akü þarj durumu LED Q
üzerinden gösterilir. Cihaz kullanýlmazken,
akü þarj durumuna güvenlik tuþuna P
basýlarak bakýlabilir (Resim 6).
Akü dolu:
LED yanar
Akü boþ:
LED yavaþ yanýp söner
Akü hemen
hemen boþ:
LED hýzlý yanýp söner
Dikkat!
Aküsü hemen hemen boþalmýþ olan bir
cihazý kullanmaya devam etmeyiniz.
Ana cihazý þarj istasyonuna akýnýz ve aküyü
tamamen þarj ediniz.
Önemli not
Cihazý her kullanýmdan sonra þarj
istasyonunda yeniden þarj ediniz.
Karýþtýrma ayaðý
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, soðan, buz, piþmiþ
meyve ve sebze doðramak için kullanýlýr.
Bilgi:=El blenderi patates püresi yapmaya
uygun deðildir.
 Karýþtýrma ayaðýný R ana cihaza N
yerleþtiriniz ve saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz (Resim 7).
 Besinleri karýþtýrma kabýna U doldurunuz.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlacak besinlerin sýçramasýný
önlemek için, cihazý ancak karýþtýrma
ayaðý karýþtýrýlacak besinlerin içine
sokulduktan sonra açýnýz ve kapatýnýz.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kullanma sona erdikten sonra/
Temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Ana cihazýn temizlenmesi


Karýþtýrma ayaðýný ana cihazdan ayýrýnýz.
Ana cihazý ve þarj istasyonunu nemli bir
bez ile siliniz ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
Bilgi:=Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði zaman
cihazda renkli lekeler kalabilir ve bu lekeler
birkaç damla sývý yemeklik yað ile
temizlenebilir.
Karýþtýrma ayaðýnýn temizlenmesi

Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan su
altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ayaðýný dik konumda
(karýþtýrma býçaðý yukarýda) býrakýnýz
kurusun; böylelikle içine girmiþ olan
su akýp boþalabilir.
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 çorba kaþýðý yumurta sarýsý ve yumurta aký
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
 El blenderinin ucunu kabýn dibine
oturtunuz ve karýþým homojen bir kývama
varýncaya kadar, malzemeleri karýþtýrýnýz.
 Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 lt. su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
 Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
 Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde, hafif
ateþte buðuda piþiriniz.
 Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
 Hepsini 20—25 dakika kaynamaya býrakýnýz.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê


Tencereyi ocaktan indiriniz.
El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
 Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam bir
hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya çok
soðuk süt kullanýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Aküler normal ev çöpüne atýlmamalýdýr
ve ayrýca giderilmelidir.
Aküler 91/157/EWG direktifine göre geri
kazanýlmalýdýr.
Bunun için aküler cihazdan sökülmelidir.
Akülerin sökülmesi iþlemi için bakýnýz
Resim 8.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin
vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir.
Bu hususda daha detaylý bilgi almak için,
cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabil-mek için, cihazý satýn aldýðýnýzý
gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.
Deðiþiklikler olabilir.
QR
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać. Prosimy przekazać ewentualnemu
kolejnemu właœcicielowi urz¹dzenie wraz
z instrukcj¹ obsługi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek 1
N Korpus urz¹dzenia
O Przycisk wł¹cznika
P Przyciski zwalniania blokady
Q WskaŸnik LED
R Koñcówka miksuj¹ca
S Stacja ładowania
T Zasilacz
U Pojemnik z pokrywk¹
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Wtyczka zasilacza musi pasować do gniazdka
sieciowego. Nie wolno dokonywać ¿adnych
zmian zasilacza. Nie wolno stosować ¿adnych
adapterów.
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej zasilacza.
Stosować tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.
Stacjê ładowania/zasilacz i przewód elektryczny
chronić przed wilgoci¹ i zabrudzeniem.
QU
Stacjê ładowania/zasilacz i przewód elektryczny
sprawdzić przed ka¿dym u¿yciem, czy nie s¹
uszkodzone.
W razie potrzeby naprawê lub wymianê zlecić
do przeprowadzenia tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.
Wymianê akumulatora zlecić do przeprowadzenia
tylko w naszym autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia,
przed monta¿em urz¹dzenia lub w przypadku
awarii i na czas dłu¿szego nieu¿ywania, nale¿y
wyj¹ć zasilacz z gniazdka sieciowego.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
ocierać o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia
przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Niebezpieczeñstwo wybuchu!
Akumulatory chronić przed wysok¹ temperatur¹
i ogniem.
Niebezpieczeñstwo wybuchu po¿aru!
Urz¹dzenie ładować tylko w stacji ładowania
nale¿¹cej do zakresu dostawy i za pomoc¹
przynale¿nego do stacji zasilacza.
Zasilacza nie wolno przykrywać.
Przedmioty z materiałów łatwopalnych przechowywać z dala od zasilacza i stacji ładowania.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Zachować ostro¿noœć podczas miksowania
gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać
podczas miksowania.
W przypadku niewłaœciwego zastosowania ciecz
znajduj¹ca siê w akumulatorach mo¿e siê
przedostać do korpusu urz¹dzenia.
Proszê unikać kontaktu z t¹ ciecz¹.
Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać
w płynach powy¿ej miejsca poł¹czenia
z korpusem urz¹dzenia.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem
Nie dotykać no¿a koñcówki miksuj¹cej.
No¿y miksuj¹cych nie czyœcić nigdy gołymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Wa¿ne!
Koñcówkê miksuj¹c¹ nakładać i zdejmować
tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
Wyposa¿enie bezpieczeñstwa!
Blokada wł¹czania
Zapobiega przypadkowemu wł¹czeniu urz¹dzenia.
Rysunek 2
W celu wł¹czenia
 najpierw nacisn¹ć przycisk zwalniania blokady
3 i przytrzymać wciœniêty,
 nastêpnie nacisn¹ć przycisk wł¹cznika 2.
Podczas pracy urz¹dzenia mo¿na puœcić
przycisk zwalniania blokady 3.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wył¹czy siê
samoczynnie, oznacza to, ¿e system
zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem jest aktywny.
Mo¿liwe przyczyny:
– miksowane produkty zablokowały nó¿
miksera;
– zbyt du¿y nacisk na miksowane produkty
podczas rozdrabniania.
Proszê usun¹ć przyczynê i ponownie wł¹czyć
urz¹dzenie.
Ładowanie urz¹dzenia
Uwaga!
Nie u¿ywać innego zasilacza.
Akumulator litowo-jonowy zabezpieczony jest
przed głêbokim rozładowaniem. Przy wł¹czeniu
urz¹dzenia z rozładowanym akumulatorem
wył¹cznik ochronny spowoduje automatyczne
wył¹czenie.
WskaŸnik LED Q miga.
Po automatycznym wył¹czeniu nie naciskać
na przycisk wł¹cznika 2 w celu ponownego
wł¹czenia. Akumulator mo¿e ulec uszkodzeniu.
Wa¿na wskazówka
Przed pierwszym u¿yciem proszê
całkowicie naładować urz¹dzenie
(ok. 2 godziny). Podczas ładowania
korpus urz¹dzenia mo¿e siê nagrzewać.
Rysunek 5
Zasilacz 7 wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Korpus urz¹dzenia 1 wło¿yć do stacji
ładowania 6.
Po wło¿eniu urz¹dzenia zapala siê wskaŸnik
LED 4. Nastêpuje automatyczny test akumulatora.
Stopieñ naładowania akumulatora pokazuje
wskaŸnik LED.


Akumulator
pełny:
LED gaœnie po upływie
ok. 10 sekund.
Akumulator
pusty:
LED zapala siê i gaœnie dopiero
po naładowaniu.
Obsługa
Stopieñ naładowania akumulatora
Stacja ładowania
Podczas u¿ywania urz¹dzenia wskaŸnik LED 4
pokazuje stopieñ naładowania akumulatora.
Je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane mo¿na
sprawdzić stopieñ naładowania akumulatora
poprzez naciœniêcie przycisku zwalniania blokady
3 (rysunek 6).
Rysunek 3
Stacjê ładowania 6 mo¿na ustawić na płaskiej
powierzchni (rysunek 3a) albo zamocować
na œcianie (rysunek 3b).
W celu zamontowania na œcianie (materiał
monta¿owy nale¿y do zakresu dostawy):
Rysunek 4
 Płytê monta¿ow¹ wysun¹ć na dół ze stacji
ładowania i zamocować na œcianie za pomoc¹
dwóch wkrêtów.
 Stacjê ładowania nasun¹ć od góry na płytê
monta¿ow¹.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Akumulator pełny: LED zapala siê
Akumulator pełny
do połowy:
LED miga powoli
Akumulator pusty: LED miga szybko
QV
éä
Uwaga!
Je¿eli akumulator jest prawie pusty, nie wolno
wł¹czać urz¹dzenia. Korpus urz¹dzenia wło¿yć
do stacji ładowania i całkowicie naładować
akumulator.
Wa¿na wskazówka
Po ka¿dym u¿yciu doładować
urz¹dzenie w stacji ładowania.
Koñcówka miksuj¹ca
Do miksowania majonezu, sosów, napojów,
potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania cebuli,
lodu, gotowanych owoców i warzyw.
Wskazówka! Blender nie nadaje siê
do przygotowywania ziemniaków purée.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ 5 nało¿yć na korpus
urz¹dzenia 1 i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 7).
 Produkty wło¿yć do pojemnika 8.
 Mocno trzymać blender i pojemnik.
Aby zapobiec rozpryskiwaniu siê produktów,
wł¹czać i wył¹czać urz¹dzenie tylko wtedy,
gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona
jest w produktach przeznaczonych
do miksowania.
Po pracy/czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia

Koñcówkê miksuj¹c¹ zdj¹ć z korpusu
urz¹dzenia.
 Korpus urz¹dzenia i stacjê ładowania
przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹ a nastêpnie
wytrzeć do sucha.
 Pojemnik miksera mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
Wskazówka: Przebarwienia powstałe
na elementach z tworzywa sztucznego po
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty mo¿na
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Czyszczenie koñcówki miksuj¹cej

Koñcówkê miksuj¹c¹ wymyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ pozostawić do
wysuszenia w pozycji pionowej (no¿em do
góry), aby woda, która dostała siê do œrodka,
mogła wypłyn¹ć.
RM
Przepisy i wskazówki
Majonez
1 jajko (¿ółtko i białko)
1 ły¿ka soku cytrynowego lub octu
200–250 ml oliwy
sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê!
 Składniki wło¿yć do pojemnika.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ wło¿yć do dna pojemnika i wymieszać składniki, a¿ do utworzenia
gładkiej konsystencji.
 Wł¹czony blender przesuwać powoli do górnej
warstwy mieszaniny i ponownie powoli
zanurzać, a¿ majonez bêdzie gotowy.
Zupa z warzyw
300 g ziemniaków
200 g marchewki
1 mały kawałek selera
2 pomidory
1 cebula
50 g masła
2 l wody
sól, pieprz do smaku
 Pomidory obrać ze skórki i usun¹ć pestki.
 Oczyszczone i umyte warzywa pokroić
na kawałki i dusić na rozgrzanym maœle.
 Dodać wodê i posolić.
 Wszystko gotować 20–25 minut.
 Zdj¹ć garnek z pieca.
 Zupê zmiksować blenderen w garnku
na purée.
 Przyprawić sol¹ i pieprzem.
Ciasto na naleœniki
250 ml mleka
1 jajko
100 g m¹ki
25 g stopionego, schłodzonego masła
 Wszystkie składniki wło¿yć w podanej
kolejnoœci do pojemnika i miksować
a¿ do powstania gładkiego ciasta.
Miksowane napoje mleczne
1 szklanka mleka
6 du¿ych truskawek
albo
10 malin albo
1 banan (pokroić na plasterki)
 Składniki wło¿yć do pojemnika i miksować.
 Posłodzić do smaku.
Wskazówka:
Aby otrzymać mleczny shake nale¿y dodać gałkê
lodów lub bardzo zimne mleko.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Üì
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Akumulatorów nie wolno wyrzucać do domowych
œmieci, nale¿y je oddać w odpowiednim punkcie
zbioru.
Akumulatory musz¹ być poddane procesowi
recyklingu zgodnie z przepisami 91/157/EWG.
W tym celu nale¿y wymontować akumulator
z urz¹dzenia.
Wymontowanie akumulatorów – patrz rysunek 8.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására, és a háztartásban
szokásos ideig használja.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
A készülék továbbadásakor adja oda vele
a használati utasítást is.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
1. ábra
N Alapgép
O Bekapcsoló gomb
P Biztosítógomb
Q LED-kijelzõ
R Keverõ
S Akkumulátortöltõ
T Hálózati egység
U Fedeles turmixpohár
Biztonsági útmutató
Áramütés veszélye
Csak a hálózati egységnek megfelelõ hálózati
csatlakozóaljzatot válasszon. A hálózati egységen
ne végezzen átalakítást. Ne használjon csatlakozó
adaptert.
A készüléket csakis a hálózati egység típustábláján
szereplõ adatok szerint csatlakoztassa és
üzemeltesse.
A készülék csak zárt térben használható.
Az akkumulátortöltõt/hálózati egységet óvja
a nedvességtõl és a szennyezõdéstõl.
Minden használat elõtt ellenõrizze az
akkumulátortöltõ/hálózati egység és a vezeték
épségét.
RN
Üì
Ha javításra vagy cserére van szükég, azt csakis
vevõszolgálatunkkal végeztesse el.
Az akkumulátorokat csakis vevõszolgálatunkkal
cseréltesse ki.
Tisztítás és összeszerelés elõtt, bármely
üzemzavar esetén, ill. ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket, húzza ki a hálózati
egységet a hálózati csatlakozóból. A csatlakozóvezeték ne legyen éles szélek és forró felületek
közvetlen közelében.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel
rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
Robbanásveszély!
Hõtõl és tûztõl óvja az akkumulátorokat.
Tûzveszély!
Az alapgépet csak a vele szállított akkumulátortöltõben, és az ahhoz tartozó hálózati egységgel
szabad tölteni.
A hálózati egységet ne takarja le. A gyúlékony
tárgyakat tartsa tõle távol.
Sérülésveszély!
A rúdmixert ne fogja meg nedves kézzel, és ne
járassa üresben.
A rúdmixert csakis az eredeti tartozékokkal
használja. Vigyázzon a forró folyadékok
feldolgozásakor. A folyadék kifröccsenhet.
Nem megfelelõ használat esetén az akkumulátorból folyadék kerülhet az alapgépbe. Kerülje
az érintkezést ezzel a folyadékkal.
A keverõ és az alapgép csatlakozása felett
ne merítse a készüléket folyadékba.
Sérülésveszély az éles kés/forgó
hajtómû miatt
Soha ne nyúljon a keverõn lévõ késhez.
Soha ne tisztítsa a keverõkést puszta kézzel!
Használjon kefét.
Fontos!
A keverõt csak akkor tegye fel vagy vegye le,
ha a gép áll.
RO
Biztonsági berendezések
Bekapcsolás-biztosítógomb
Megakadályozza a készülék véletlen
bekapcsolását.
2. ábra
A bekapcsoláshoz
 elõször a biztosítógombot P nyomja le és tartsa
lenyomva,
 azután nyomja meg a bekapcsoló gombot O.
Munka közben a biztosítógombot P
elengedheti.
Túlterhelés elleni védelem
Ha a motor használat közben magától leáll,
a túlterhelés elleni védelem aktiválódik.
Lehetséges okok:
– a kevert anyag beszorult a keverõkés alá;
– aprítás közben túl erõs nyomást gyakoroltunk
az aprítandó anyagra.
Szüntesse meg a hiba okát, és újból kapcsolja
be a készüléket.
A készülék kezelése
Akkumulátortöltõ
3. ábra
Az akkumulátortöltõ S elhelyezhetõ sík felületen
(3a. ábra), vagy falra is szerelhetõ (3b. ábra).
Falra szerelésnél (a szerelési segédanyagokat
tartalmazza a csomagolás):
4. ábra
 Húzza ki lefelé a szerelõlapot az akkumulátortöltõbõl, és két csavarral rögzítse a falra.
 Felülrõl csúsztassa rá a szerelõlapra
az akkumulátortöltõt.
Az alapgép feltöltése
Figyelem!
Ne használjon más akkumulátortöltõt.
A Li-Ion-akkumulátor teljes lemerülés elleni
védelemmel van ellátva. Ha a készüléket
lemerült akkumulátorral kapcsolja be, úgy
a védõkapcsolás ismét leállítja a készüléket.
A LED Q villog.
Az automatikus kikapcsolás után ne nyomja
tovább a bekapcsoló gombot 2. Az akkumulátor
károsodhat.
Fontos tudnivaló
Az elsõ használatba vétel elõtt töltse
fel teljesen az alapgép akkumulátorait
(kb. 2 óra). Töltés közben az alapgép
felmelegedhet.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Üì
5. ábra
 Csatlakoztassa a hálózati egységet T.
 Helyezze az alapgépet N az akkumulátortöltõbe S.
A készülék behelyezése után a LED Q világít.
Ekkor automatikus akkumulátorteszt indul be.
Az akkumulátor töltési állapotát a LED jelzi.
Feltöltött
akkumulátor:
a LED kb. 10 másodperc után
kialszik.
Az akkumulátor a LED világít, és a töltési folyaüres:
mat befejeztével alszik majd ki.
Az akkumulátor töltési állapota
A készülék használata közben az akkumulátor
töltési állapotát a LED Q jelzi.
Használaton kívüli készüléken az akkumulátor
töltési állapotának kijelzését a biztosítógomb P
megnyomásával lehet bekapcsolni (6. ábra).
Feltöltött
akkumulátor:
világít a LED
Félig töltött
akkumulátor:
lassan villog a LED
Az akkumulátor
majdnem üres:
gyorsan villog a LED
Figyelem!
Ne használja tovább készülékét, ha az akkumulátor már majdnem üres.
Helyezze az alapgépet az akkumulátortöltõbe
és töltse fel teljesen.
Fontos tudnivaló
Használat után mindig töltse fel
a készüléket az akkumulátortöltõben.
Keverõ
Majonéz, szószok, mixelt italok, bébiétel
turmixolására és hagyma, jég, fõtt gyümölcs
és zöldség aprítására szolgál.
Megjegyzés: A rúdmixer nem alkalmas
burgonyapüré készítésére.
 Helyezze a keverõt R az alapgépre N,
és fordítsa el óramutató járásával ellentétes
irányban (7. ábra).
 Töltse be az élelmiszert a turmixpohárba U.
 Tartsa szilárdan a rúdmixert és a poharat.
A kevert anyag kifröccsenésének elkerülése
érdekében a készüléket csak akkor kapcsolja
ki és be, ha a keverõ fejrésze a közegben
elmerül.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Munka után/Tisztítás
Figyelem!
Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és ne
tisztítsa mosogatógépben.
Ne használjon gõzüzemû tisztítót!
Az alapgép tisztítása


Vegye le a keverõt az alapgéprõl.
Az alapgépet és az akkumulátortöltõt nedves
ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
 A turmixpohár mosogatógépben tisztítható.
Megjegyzés: A mûanyag alkatrészeken elszínezõdések jöhetnek létre pl. vöröskáposzta feldolgozása során, amelyek néhány csepp étolajjal
eltávolíthatók.
A keverõ tisztítása

A keverõt mosogatógépben vagy folyó víz alatt
kefével tisztítsa.
 A keverõt függõleges helyzetben
(keverõkéssel felfelé) szárítsa, hogy
a belekerült víz ki tudjon folyni.
Receptek és ötletek
Majonéz
1 egész tojás
1 ek citromlé vagy ecet
200–250 ml olaj
só, bors ízlés szerint
A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek!
 A hozzávalókat egy edénybe tesszük.
 A rúdmixert az edény aljára helyezzük és
a hozzávalókat addig keverjük, amíg a keverék
emulgálódik.
 A bekapcsolt keverõt addig kell a keverék felsõ
széléig emelni, majd újra belesüllyeszteni,
amíg a majonéz el nem készül.
Zöldségleves
300 g burgonya
200 g sárgarépa
1 kis darab zeller
2 db paradicsom
1 db hagyma
50 g vaj
2 l víz
só, bors ízlés szerint
 A paradicsomot meghámozzuk és kimagozzuk.
 A meghámozott és megtisztított zöldséget
darabokra vágjuk és a forró vajon megpároljuk.
 Hozzáadjuk a vizet és megsózzuk.
 20–25 percig fõzzük.
 Az edényt levesszük a tûzhelyrõl.
 A levest az edényben pépesítjük
a turmixfeltéttel.
 Sóval, borssal ízesítjük.
RP
Üì
ìâ
Crepes-tészta
250 ml tej
1 db tojás
100 g liszt
25 g felolvasztott, majd lehûtött vaj
 Az összetevõket a megadott sorrendben egy
edénybe tesszük és sima tésztává keverjük.
Tejes turmixitalok
1 pohár tej
6 nagy szem eper
vagy
10 szem málna vagy
1 banán (darabokra vágva)
 A hozzávalókat egy edénybe tesszük
és elkeverjük.
 Ízlés szerint édesítjük.
Hasznos tanácsok:
A tejes turmixitalhoz adjon egy gombóc fagylaltot
vagy elkészítéséhez nagyon hideg tejet használjon.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész EUban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Az akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékokhoz, és eltávolításukról külön kell gondoskodni.
Az akkumulátorokat a 91/157/EWG irányelvnek
megfelelõen kell újrahasznosítani.
Vegye ki a készülékbõl az akkumulátort.
Az akkumulátor kiszerelését a 8. ábra szemlélteti.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú
kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli
meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem
kicseréli. Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az
elõírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan
kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely
minden egyéb garanciális feltételt is részletesen
ismertet. Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó
tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási
tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ­²å¹®º
­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i, a ¸e ªæø
ÿpo¯åcæo­o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø.
Bå®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸åx ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i i ­iªpiμ®ax
ñacº.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷
μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø
¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯
iμ ÿpåæaªo¯.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® 1
N Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
O K¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø
P ³aÿo¢i²¸a ®¸oÿ®a
Q C­i¹æoªioª¸a i¸ªå®aýiø
R Hi²®a ¢æe¸ªepa
S ³apøª¸a c¹a¸ýiø
T ¡æo® ²å­æe¸¸ø ­iª ¯epe²i
U Ñaòa ¢æe¸ªepa μ ®påò®o÷
³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¡æo® ²å­æe¸¸ø ­iª ¯epe²i ÿo­å¸e¸ ÿiªxoªå¹å ªo poμe¹®å.  ¢æo® ²å­æe¸¸ø ­iª
¯epe²i μa¢opo¸e¸o ­¸ocå¹å ¢ºª¿-ø®i
μ¯i¸å. He μac¹oco­º¼¹e ¸i ­ ø®o¯º paμi
¸iø®åx ÿepexiª¸åx ò¹eÿceæi­.
¥iª®æ÷ñe¸¸ø i e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº
ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iμ ªa¸å¯å ¸a μa­oªc¿®i¼ ¹a¢æåñýi
μ ¹ex¸iñ¸å¯å xapa®¹epåc¹å®a¯å ¢æo®º
²å­æe¸¸ø ­iª ¯epe²i.
Æåòe ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ μa®på¹åx
ÿpå¯ióe¸¸øx.
³axåóa¼¹e μapøª¸º c¹a¸ýi÷/¢æo®
²å­æe¸¸ø ­iª ­oæo¨å i ¢pºªº.
A módosítás jogát fenntartjukK
RQ
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
¥epe­ipø¼¹e μapøª¸º c¹a¸ýi÷/¢æo® ²å­æe¸¸ø i eæe®¹po®a¢eæ¿ ¸a ­iªcº¹¸ic¹¿ ÿoò®oª²e¸¿ ÿepeª ®o²¸å¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯.
 paμi ÿo¹pe¢å pe¯o¸¹ ñå μa¯i¸a ÿpo­oªø¹¿cø æåòe ¸aòo÷ cep­ic¸o÷ c溲¢o÷.
³a¯i¸a a®º¯ºæø¹op¸åx ¢a¹ape¼
ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ cep­ic¸o÷
c溲¢o÷.
iª’ƒª¸a¼¹e ­iª ¯epe²i ¢æo® ²å­æe¸¸ø
ÿepeª ñåc¹®o÷ i c®æaªa¸¸ø¯, º paμi ­å¸å®¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å i ¸a ÿepioª ¹på­aæo¨o
¸e­å®opåc¹a¸¸ø. ¥po­iª ¸e cæiª poμ¹aòo­º­a¹å ¢eμÿocepeª¸¿o ¢iæø ¨oc¹påx ®paï­
¹a ¨apøñåx ÿo­epxo¸¿.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ¸a¨æøªº, óo¢
μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯, iμ
¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
μa ïx ¢eμÿe®º.
He¢eμÿe®a ­å¢ºxº!
³axåóa¼¹e a®º¯ºæø¹op¸i ¢a¹apeï ­iª ²apå
i ­o¨¸÷.
He¢eμÿe®a ÿo²e²i!
Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº μapøª²a¹å æåòe
­ μapøª¸i¼ c¹a¸ýiï, ø®a ­xoªå¹¿ ªo
®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å, i μa ªoÿo¯o¨o÷
¸aæe²¸o¨o ªo ¸eï ¢æo®º ²å­æe¸¸ø.
He ÿpå®på­a¼¹e ¸iñå¯ ¢æo® ²å­æe¸¸ø ­iª
¯epe²i. ™på¯a¼¹e oc¹opo¸¿ æe¨®o¨op÷ñi
ÿpeª¯e¹å.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!
He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º ac
­oæo¨i pº®å, a ¹a®o² ­ xoæoc¹o¯º pe²å¯i.
E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe μ opå¨i¸a濸å¯å a®cecºapa¯å. ¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå
ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø.
 paμi ¸eÿpa­å濸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø
iμ a®º¯ºæø¹op¸oï ¢a¹apeï ­ oc¸o­¸o¯º
¢æoýi ÿpåæaªº ¯o²e ­åc¹ºÿå¹å piªå¸a.
š¸å®a¼¹e ®o¸¹a®¹º μ ¸e÷.
He μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª ­ piªå¸º ÿo­epx
¯icýø μ’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å ¢æe¸ªepa
μ oc¸o­¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ ÿpå­oªo¯
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a
¸a ¸i²ýi ¢æe¸ªepa. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e
ñåc¹å¹å ¸i² ¢æe¸ªepa ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
a²æå­o!
Hi²®º ¢æe¸ªepa ­c¹a­æø¹å ¹a μ¸i¯a¹å æåòe
ÿpå ÿo­¸i¼ μºÿå¸ýi ÿpåæaªº.
³axåc¸i ÿpåc¹poï
¡æo®º­a¸¸ø ­­i¯®¸e¸¸ø
³aÿo¢i¨aƒ ¸e¸a­¯åc¸o¯º ­­i¯®¸e¸¸÷
ÿpåæaªº.
Maæ÷¸o® 2
©æø ­­i¯®¸e¸¸ø
 cÿoña¹®º ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a μaÿo¢i²¸º
®¸oÿ®º 3 i, ¹på¯a÷ñå ïï ¸a¹åc¸º¹o÷,
 ¸a¹åc¸i¹¿ ÿo¹i¯ ¸a ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø
2. ¥iª ñac po¢o¹å μaÿo¢i²¸º ®¸oÿ®º
3 ¯o²¸a ­iªÿºc¹å¹å.
³axåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø
 paμi a®¹å­o­a¸o¨o μaxåc¹º ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø, ª­å¨º¸ ­å¯å®aƒ¹¿cø
ca¯oc¹i¼¸o ÿiª ñac e®cÿæºa¹aýiï.
Mo²æå­i ÿpåñå¸å:
— ÿepepo¢æ÷­a¸i ÿpoªº®¹å μac¹pø¨æå
­ ¸o²i ¢æe¸ªepa;
— μa¸aª¹o cå濸e ¸a¹åc®º­a¸¸ø ¸a
ÿepepo¢æ÷­a¸i ÿpoªº®¹å ÿiª ñac
ÿoªpi¢¸e¸¸ø.
šcº¸¿¹e ÿpåñ帺 i ­­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª μ¸o­º.
å®opåc¹a¸¸ø
³apøª¸a c¹a¸ýiø
Maæ÷¸o® 3
³apøª¸º c¹a¸ýi÷ 6 ¯o²¸a ­c¹a¸o­å¹å
¸a pi­¸i¼ ÿo­epx¸i (¯aæ÷¸o® 3a) a¢o
ÿpå®piÿå¹å ¸a c¹i¸i (¯aæ÷¸o® 3b).
Kpiÿæe¸¸ø ¸a c¹i¸i (¯a¹epiaæ ªæø ¯o¸¹a²º
­xoªå¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å):
Maæ÷¸o® 4
 å¹ø¨¸i¹¿ ¯o¸¹a²¸º ÿæ幺 ­¸åμ
iμ μapøª¸oï c¹a¸ýiï i ÿp娭帹i¹¿
μa ªoÿo¯o¨o÷ 2 ¨­å¸¹i­ ªo c¹i¸å.
 ³apøª¸º c¹a¸ýi÷ ¸acº¸¿¹e μ­epxº
¸a ¯o¸¹a²¸º ÿæ幺.
RR
ìâ
³apøª®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº
š­a¨a!
He ®opåc¹º¼¹ecø ¸iø®å¯å i¸òå¯å
μapøª¸å¯å ÿpåc¹poø¯å.
Æi¹iƒ­o-io¸a a®º¯ºæø¹op¸a ¢a¹apeø
μaxåóe¸a ­iª ¨æå¢o®o¨o poμpøªº.
 paμi ­­i¯®¸e¸¸ø ÿpåæaªº μ poμpøª²e¸o÷
a®º¯ºæø¹op¸o÷ ¢a¹apeƒ÷ ÿpåæaª
­å¯å®aƒ¹¿cø μa­ªø®å cxe¯i μaxåc¹º.
C­i¹æoªioª Q ¢æå¯aƒ.
¥icæø a­¹o¯a¹åñ¸o¨o ­å¯®¸e¸¸ø ¸e
¸a¹åc®a¼¹e ªaæi ¸a ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø 2.
A®º¯ºæø¹op¸a ¢a¹apeø ¯o²e o¹på¯a¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø.
a²æå­a ­®aμi­®a
¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯
oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº cæiª
cÿoña¹®º ÿo­¸ic¹÷ μapøªå¹å
(ÿpå¢æ. 2 ¨oªå¸å).
¥iª ñac μapøª²e¸¸ø oc¸o­¸å¼
¢æo® ÿpåæaªº ¯o²e ¸a¨pi­a¹åcø.
Maæ÷¸o® 5
 ­i¯®¸i¹¿ ¢æo® ²å­æe¸¸ø 7 ªo poμe¹®å.
 c¹a­¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº 1
ªo μapøª¸oï c¹a¸ýiï 6.
¥icæø ­c¹a­æe¸¸ø ÿpåæaªº ªo c¹a¸ýiï
c­i¹å¹¿cø c­i¹æoªioª 4.
¥po­oªå¹¿cø a­¹o¯a¹åñ¸a ÿepe­ip®a
a®º¯ºæø¹op¸oï ¢a¹apeï.
C­i¹æoªioª¸a i¸ªå®aýiø ÿo®aμºƒ c¹a¸
μapøª®å a®º¯ºæø¹op¸oï ¢a¹apeï.
A®º¯ºæø¹op¸a C­i¹æoªioª ¨ac¸e
¢a¹apeø
ÿpå¢æåμ¸o ñepeμ
ÿo­¸ic¹÷
10 ce®º¸ª.
μapøª²e¸a:
A®º¯ºæø¹op¸a C­i¹æoªioª c­i¹å¹¿cø
¢a¹apeø
i ÿicæø μa®i¸ñe¸¸ø
ÿo­¸ic¹÷
ÿpoýecº μapøª®å ¨ac¸e.
poμpøª²e¸a:
C¹a¸ μapøª®å a®º¯ºæø¹op¸oï ¢a¹apeï
¥iª ñac ­å®opåc¹a¸¸ø ÿpåæaªº c­i¹æoªioª 4
ÿo®aμºƒ c¹a¸ μapøª®å a®º¯ºæø¹op¸oï
¢a¹apeï. C¹a¸ μapøª®å a®º¯ºæø¹op¸oï
¢a¹apeï ÿpåæaªº, ø®å¼ ¸e ÿepe¢º­aƒ
­ e®cÿæºa¹aýiï, ¯o²¸a ÿo¢añå¹å,
¸a¹åc¸º­òå ¸a μaÿo¢i²¸º ®¸oÿ®º 3
(¯aæ÷¸o® 6).
RS
A®º¯ºæø¹op¸a
¢a¹apeø
ÿo­¸ic¹÷
μapøª²e¸a:
C­i¹æoªioª c­i¹å¹¿cø
A®º¯ºæø¹op¸a
¢a¹apeø
¸aÿoæo­å¸º
poμpøª²e¸a:
C­i¹æoªioª ¢æå¯aƒ
ÿo­i濸o
A®º¯ºæø¹op¸a C­i¹æoªioª ¢æå¯aƒ
¢a¹apeø ¯a¼²e ò­åª®o
ÿo­¸ic¹÷
poμpøª²e¸a:
š­a¨a!
Po¢o¹º cæiª ÿpåÿå¸å¹å, ø®óo a®º¯ºæø¹op¸a ¢a¹apeø ÿpåæaªº ¯a¼²e ÿo­¸ic¹÷
poμpøª²e¸a. c¹a­¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ªo μapøª¸oï c¹a¸ýiï i μapøªi¹¿
ÿo­¸ic¹÷ a®º¯ºæø¹op¸º ¢a¹ape÷.
a²æå­a ­®aμi­®a
c¹a­æø¼¹e ÿpåæaª ªo μapøª¸oï
c¹a¸ýiï ªæø ÿiªμapøª®å ÿicæø
®o²¸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø.
Hi²®a ¢æe¸ªepa
©æø μ¯iòº­a¸¸ø ¯a¼o¸eμº, coºci­, ®o®¹e¼æi­,
ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹, a ¹a®o² ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ý墺æi, æ¿oªº, ­ape¸åx ípº®¹i­
i o­oñi­.
®aμi­®a: ¡æe¸ªep ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø
ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ®ap¹oÿæø¸o¨o ÿ÷pe.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa 5 ºc¹a¸o­i¹¿ ¸a oc¸o­¸o¯º ¢æoýi ÿpåæaªº 1 i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å
¨oªå¸¸oï c¹piæ®å (¯aæ÷¸o® 7).
 ³aÿo­¸i¹¿ ÿpoªº®¹å ªo ñaòi
¢æe¸ªepa 8.
 ™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.
Óo¢ º¸å®¸º¹å ¢påμo® ÿiª ñac ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­, ÿpåæaª cæiª ­¯å®a¹å
i ­å¯å®a¹å æåòe ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a
¢æe¸ªepa μa¸ºp广cø ­ ÿepepo¢æ÷­a¸i
ÿpoªº®¹å.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a
O­oñe­å¼ cºÿ
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸
ªæø ñåc¹®å!
300 ¨ ®ap¹oÿæi
200 ¨ ¯op®­å
1 ¸e­eæåñ®å¼ ò¯a¹o® ceæepå
2 ÿo¯iªopa
1 ý墺æø
50 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa
2 æ ­oªå
Coæi, ÿepý÷ μa c¯a®o¯
 ³¸i¯i¹¿ ò®ipoñ®º μ ÿo¯iªopi­ ¹a ­å¼¯i¹¿
μ ¸åx ¸aci¸¸ø.
 ¥opi²¹e ò¯a¹oñ®a¯å ÿoñåóe¸i i ÿo¯å¹i
o­oñi ¹a ÿpo¹ºò®º¼¹e ­ ¨apøño¯º
­epò®o­o¯º ¯acæi.
 ©oªa¼¹e ­oªº i ciæ¿.
 ¥po®åÿ’ø¹i¹¿ ­ce paμo¯ 20—25 x­.
 ³¸i¯i¹¿ ®ac¹pºæ÷ μ ÿæå¹å.
 ¥poÿºc¹i¹¿ cºÿ ¸a ÿ÷pe ¢æe¸ªepo¯
­ ®ac¹pºæi.
 ©oªa¼¹e μa ÿo¹pe¢å coæi ¹a ÿepý÷.
Ñåc¹®a ¨oæo­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº

³¸i¯i¹¿ ¸i²®º ¢æe¸ªepa μ oc¸o­¸o¨o
¢æo® ÿpåæaªº.
 ¥po¹pi¹¿ ­oæo¨o÷ ¹®a¸å¸o÷ oc¸o­¸å¼
¢æo® ÿpåæaªº i μapøª¸º c¹a¸ýi÷,
a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿ ïx ¸acºxo.
 Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
®aμi­®a: ¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx
ÿpoªº®¹i­, ¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a,
¸a ÿæac¹¯aco­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿
º¹­opå¹åcø μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a
ºcº¸º¹å μa ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿
c¹oæo­oï oæiï.
™ic¹o ªæø ¯æå¸ýi­
Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷ μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa μaæåòi¹¿ cºòå¹åcø
­ ­ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo­epxº
¸o²e¯ ¢æe¸ªepa), óo¢ ­oªa iμ
cepeªå¸å ¯o¨æa.
250 ¯æ ¯oæo®a
1 ø¼ýe
100 ¨ ¢opoò¸a
25 ¨ poμ¹oÿæe¸o¨o oxoæoª²e¸o¨o
­epò®o­o¨o ¯acæa
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ªoªa¼¹e ªo ñaòi
­ μaμ¸añe¸i¼ ÿocæiªo­¸oc¹i ¹a ÿepe¯iòa¼¹e ªo º¹­ope¸¸ø oª¸opiª¸o¨o
¹ic¹a.
Peýeÿ¹å ¹a ÿopaªå
Moæoñ¸i ®o®¹e¼æi
Ma¼o¸eμ
1 c¹a®a¸ ¯oæo®a
6 ­eæå®åx cº¸åý¿
a¢o
10 ø¨iª ¯aæå¸ a¢o
1 ¢a¸a¸ (ÿopiμa¸å¼ ®pº²aæ¿ýø¯å)
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi
¹a ÿepe¯iòa¼¹e.
 ©oªa¼¹e μa c¯a®o¯ ýº®pº.
¥opaªa:
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¯oæoñ¸o¨o òe¼®º
ªoªa¼¹e óe oªå¸ òapå® ¯opoμå­a a¢o
­iμ¿¯i¹¿ ªº²e xoæoª¸e ¯oæo®o.
Ñåc¹®a ¸i²®å ¢æe¸ªepa

1 ø¼ýe (²o­¹o® i ¢iæo®)
1 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º
200—250 ¯æ oæiï
Coæi, ÿepý÷ μa c¯a®o¯
I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¢º¹å oª¸iƒï
¹e¯ÿepa¹ºpå!
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi.
 Oÿºc¹i¹¿ ¢æe¸ªep ¸a ª¸o ñaòi ¹a ÿepe¯iòa¼¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo º¹­ope¸¸ø
oª¸opiª¸oï ¯acå.
 ­i¯®¸º¹å¼ ¢æe¸ªep ÿo­i濸o pºxa¼¹e,
ÿiª¸i¯a÷ñå ªo ­epx¸¿o¨o ®pa÷ cº¯iòi
¹a oÿºc®a÷ñå ­¸åμ, ÿo®å ¯a¼o¸eμ
¸e ¢ºªe ¨o¹o­å¼.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
RT
ìâ
êì
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
A®º¯ºæø¹op¸i ¢a¹ape¼®å ÿiªæø¨a÷¹¿
cÿeýia濸i¼ º¹åæiμaýiï — ï¯ ¸e ¯icýe
­ ªo¯aò¸ix ­iªxoªax.
A®º¯ºæø¹op¸i ¢a¹ape¼®å ÿiªæø¨a÷¹¿
ÿo­ep¸e¸¸÷ º ­åpo¢¸åñå¼ ýå®æ μ¨iª¸o
©åpe®¹å­å 91/157/‚EC.
©æø ý¿o¨o ­å¼¯i¹¿ a®º¯ºæø¹op¸º
¢a¹ape¼®º iμ ÿpåæaªº.
å¼¯a¸¸ø a®º¯ºæø¹op¸åx ¢a¹ape¼o®
μo¢pa²e¸o ¸a ¯aæ÷¸®º 8.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Õ¹o¹ ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ÿpeª¸aμ¸añe¸
ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a, ¸a ÿpo¯¾òæe¸¸oe åcÿoæ¿μo­a¸åe o¸ ¸e paccñå¹a¸.
C ÿo¯oó¿÷ õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å,
®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o
xoμø¼c¹­a.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õæe®¹poÿpå¢opa ¹pe¹¿e¯º
æåýº ¸e μa¢ºª¿¹e, ÿo²a溼c¹a, o¹ªa¹¿ e¯º
å å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 1
N Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
O K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
P ¥peªoxpa¸å¹e濸aø ®¸oÿ®a
Q C­e¹oªåoª¸¾¼ 帪å®a¹op
R Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø
S ³apøª¸oe ºc¹po¼c¹­o
T ¡æo® ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å
U C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø, c ®p¾ò®o¼
š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
¡æo® ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å ªoæ²e¸ ÿoªxoªå¹¿
® ò¹eÿce濸o¼ poμe¹®e. E¨o ¸å®oå¯
o¢paμo¯ ¸eæ¿μø åμ¯e¸ø¹¿. Heæ¿μø
ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿepexoª¸¾¯å ò¹eÿceæø¯å.
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
® ce¹å å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o co¨æac¸o
ªa¸¸¾¯, ÿpå­eªe¸¸¾¯ ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e ¢æo®a ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å.
Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op paccñå¹a¸ ¸a åcÿoæ¿μo­a¸åe ¹oæ¿®o ­ μa®p¾¹¾x ÿo¯eóe¸åøx.
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
RU
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
³apøª¸oe ºc¹po¼c¹­o/¢æo® ÿå¹a¸åø
o¹ ce¹å cæeªºe¹ μaóåóa¹¿ o¹ ÿoÿaªa¸åø
­æa¨å å μa¨pøμ¸e¸å¼. ¥epeª ®a²ª¾¯
åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa
ÿpo­epø¼¹e μapøª¸oe ºc¹po¼c¹­o/¢æo®
ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å å ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸a
o¹cº¹c¹­åe ÿo­pe²ªe¸å¼.
Ecæå ­oμ¸å®¸e¹ ¸eo¢xoªå¯oc¹¿ ­ pe¯o¸¹e
õæe®¹poÿpå¢opa åæå μa¯e¸e ªeíe®¹¸¾x
ªe¹aæe¼, ¹o õ¹o cæeªºe¹ ÿopºña¹¿ ¹oæ¿®o
cÿeýåaæåc¹a¯ ¸aòe¼ cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
³a¯e¸a a®®º¯ºæø¹opo­ ¹a®²e ªo沸a
­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å
¸aòe¼ cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
¥epeª ñåc¹®o¼ õæe®¹poÿpå¢opa å e¨o
ÿocæeªº÷óe¼ c¢op®o¼, ÿpå ­oμ¸å®¸o­e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹å åæå ­ cæºñae, ecæå
õæe®¹poÿpå¢op ªoæ¨oe ­pe¯ø ¸e ¢ºªe¹
åcÿoæ¿μo­a¹¿cø, ¢æo® ÿå¹a¸åø
¸eo¢xoªå¯o o¹coeªå¸ø¹¿ o¹ ce¹å.
Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸ pacÿoæa¨a¹¿cø
­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼ ¢æåμoc¹å o¹ oc¹p¾x
®po¯o® å ¨opøñåx ÿo­epx¸oc¹e¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å
μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
μp¾­ooÿac¸oc¹¿!
A®®º¯ºæø¹op¾ cæeªºe¹ μaóåóa¹¿
o¹ ÿepe¨pe­a å o¹®p¾¹o¨o o¨¸ø.
¥o²apooÿac¸oc¹¿!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¯o²¸o μapø²a¹¿ ¹oæ¿®o
c ÿo¯oó¿÷ ­xoªøóe¨o ­ ®o¯ÿæe®¹
ÿoc¹a­®å μapøª¸o¨o ºc¹po¼c¹­a å
o¹¸ocøóe¨ocø ® ¸e¯º ¢æo®a ÿå¹a¸åø
o¹ ce¹å.
¡æo® ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å ¸eæ¿μø ¸åñe¯
¸a®p¾­a¹¿. Æe¨®o ­ocÿæa¯e¸ø÷óåecø
ÿpeª¯e¹¾ ¹a®²e cæeªºe¹ ªep²a¹¿
ÿoªaæ¿òe o¹ ¸e¨o.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø ­®æ÷ña¹¿
¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa­a¹¿ e¯º pa¢o¹a¹¿
­xoæoc¹º÷.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå
ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼.
™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯
paμ¢p¾μ¨a¹¿cø.
¥på ¸eÿpa­å濸o¯ åcÿoæ¿μo­a¸åå
õæe®¹poÿpå¢opa åμ a®®º¯ºæø¹opa
oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ¯o²e¹ ­¾¹eñ¿ ²åª®oc¹¿.
¥oc¹apa¼¹ec¿ åμ¢e²a¹¿ ®o¸¹a®¹a c õ¹o¼
²åª®oc¹¿÷.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿
­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø
¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯
¢æo®o¯.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å/
­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ μa ¸o², pacÿoæo²e¸¸¾¼ ¸a ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø.
Hå®o¨ªa ¸e ÿpo­oªå¹e ñåc¹®º ¸o²a
¢æe¸ªepa pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o
óe¹®º.
Õ¹o ­a²¸o!
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ºc¹a¸a­æå­a¹¿ å c¸å¯a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å õæe®¹poÿpå¢opa.
Cåc¹e¯¾ ¢eμoÿac¸oc¹å
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø ÿpeÿø¹c¹­ºe¹
cæºña¼¸o¯º ­®æ÷ñe¸å÷ õæe®¹poÿpå¢opa.
Påcº¸o® 2
©æø ­®æ÷ñe¸åø:
 c¸añaæa ¸a²¯å¹e ¸a ÿpeªoxpa¸å¹e濸º÷ ®¸oÿ®º P å ºªep²å­a¼¹e ee ­ õ¹o¯
ÿoæo²e¸åå,
 μa¹e¯ ¸a²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø
O. o ­pe¯ø pa¢o¹¾ ÿpeªoxpa¸å¹e濸º÷ ®¸oÿ®º P ¯o²¸o o¹ÿºc¹å¹¿.
³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å
Ecæå ª­å¨a¹eæ¿ ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾
a­¹o¯a¹åñec®å ­¾®æ÷ñae¹cø, ¹o õ¹o
μ¸añå¹, ñ¹o cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾
o¹ ÿepe¨pºμ®å. oμ¯o²¸¾e ÿpåñ帾:
— ¸o² ¯å®cepa μa®æå¸åæo
ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å,
RV
êì
—
ÿpå åμ¯eæ¿ñe¸åå ÿpoªº®¹o­ ÿpå®æaª¾­aæoc¿ cæåò®o¯ ¢oæ¿òoe ºcåæåe.
šc¹pa¸å¹e ÿpåñ帺 ÿepe¨pºμ®å å c¸o­a
­®æ÷ñå¹e õæe®¹poÿpå¢op.
Õ®cÿæºa¹aýåø
³apøª¸oe ºc¹po¼c¹­o
Påcº¸o® 3
³apøª¸oe ºc¹po¼c¹­o S ¯o²¸o ÿoc¹a­å¹¿
¸a po­¸º÷ ÿo­epx¸oc¹¿ (påcº¸o® 3a) åæå
ÿpå®peÿ广 ® c¹e¸e (påcº¸o® 3b).
Kpeÿæe¸åe ºc¹po¼c¹­a ® c¹e¸e
(¯o¸¹a²¸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å å¯e÷¹cø
­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å):
Påcº¸o® 4
 Åμ­æe®å¹e åμ μapøª¸o¨o ºc¹po¼c¹­a
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ ¯o¸¹a²¸º÷
ÿæac¹å¸º å ÿpå®peÿå¹e ee ® c¹e¸e
c ÿo¯oó¿÷ ª­ºx ­å¸¹o­.
 Haªe¸¿¹e c­epxº ¸a ¯o¸¹a²¸º÷
ÿæac¹å¸º μapøª¸oe ºc¹po¼c¹­o.
³apøª®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a
¸å¯a¸åe!
Heæ¿μø åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¸å®a®oe ªpº¨oe
μapøª¸oe ºc¹po¼c¹­o.
Æå¹åe­¾¼ a®®º¯ºæø¹op μaóåóe¸ o¹
¨æº¢o®o¼ paμpøª®å. ¥på ­®æ÷ñe¸åå
õæe®¹poÿpå¢opa c paμpø²e¸¸¾¯
a®®º¯ºæø¹opo¯ μaó幸¾¼ a­¹o¯a¹
e¨o ­¾®æ÷ñae¹.
C­e¹oªåoª¸¾¼ 帪å®a¹op Q ¸añå¸ae¹
¯å¨a¹¿.
¥ocæe a­¹o¯a¹åñec®o¨o ­¾®æ÷ñe¸åø
¢oæ¿òe ¸eæ¿μø ¸a²å¯a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø 2. Ÿañe a®®º¯ºæø¹op ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa ­ ÿep­¾¼ paμ c¸añaæa
cæeªºe¹ ÿoæ¸oc¹¿÷ μapøªå¹¿
e¨o oc¸o­¸o¼ ¢æo® (o®. 2 ñaco­).
¥på μapøª®e oc¸o­¸o¼ ¢æo®
¯o²e¹ ¸a¨pe¹¿cø.
Påcº¸o® 5
c¹a­¿¹e ¢æo® ÿå¹a¸åø o¹ ce¹å T
­ poμe¹®º.
 c¹a­¿¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® N ­ μapøª¸oe
ºc¹po¼c¹­o S.

SM
¥ocæe õ¹o¨o μa¨opå¹cø c­e¹oªåoª¸¾¼
帪å®a¹op Q. A­¹o¯a¹åñec®å ÿpo­oªå¹cø
ÿpo­ep®a a®®º¯ºæø¹opa. Coc¹oø¸åe
a®®º¯ºæø¹opa ÿo®aμ¾­ae¹cø c ÿo¯oó¿÷
c­e¹oªåoª¸o¨o 帪å®a¹opa.
A®®º¯ºæø¹op c­e¹oªåoª¸¾¼ 帪å®a¹op
ÿoæ¸oc¹¿÷
¨ac¸e¹ ÿpå¯ep¸o ñepeμ
μapø²e¸:
10 ce®º¸ª.
A®®º¯ºæø¹op c­e¹oªåoª¸¾¼ 帪å®a¹op
ÿpoªoæ²ae¹ c­e¹å¹¿cø
ÿoæ¸oc¹¿÷
å ¨ac¸e¹ ÿo o®o¸ña¸åå
paμpø²e¸:
ÿpoýecca μapøª®å.
Coc¹oø¸åe a®®º¯ºæø¹opa
o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo­a¸åø õæe®¹poÿpå¢opa
coc¹oø¸åe a®®º¯ºæø¹opa ÿo®aμ¾­ae¹cø
c ÿo¯oó¿÷ c­e¹oªåoª¸o¨o 帪å®a¹opa Q.
Coc¹oø¸åe a®®º¯ºæø¹opa ­¾®æ÷ñe¸¸o¨o
õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ºμ¸a¹¿ ÿº¹e¯
¸a²a¹åø ÿpeªoxpa¸å¹e濸o¼ ®¸oÿ®å
P (påcº¸o® 6).
A®®º¯ºæø¹op
ÿoæ¸oc¹¿÷
μapø²e¸:
c­e¹oªåoª¸¾¼
帪å®a¹op c­e¹å¹cø.
A®®º¯ºæø¹op
μapø²e¸
¸aÿoæo­å¸º:
c­e¹oªåoª¸¾¼
帪å®a¹op ¯eªæe¸¸o
¯å¨ae¹.
A®®º¯ºæø¹op
ÿoñ¹å
ÿoæ¸oc¹¿÷
paμpø²e¸:
c­e¹oªåoª¸¾¼
帪å®a¹op ¯å¨ae¹
¢¾c¹po.
¸å¯a¸åe!
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ c ÿoñ¹å ÿoæ¸oc¹¿÷
paμpø²e¸¸¾¯ a®®º¯ºæø¹opo¯ ¢oæ¿òe
¸eæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø. c¹a­¿¹e oc¸o­¸o¼
¢æo® ­ μapøª¸oe ºc¹po¼c¹­o å ÿoæ¸oc¹¿÷
μapøªå¹e a®®º¯ºæø¹op.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø
õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoªμapø²a¹¿ ­ μapøª¸o¯ ºc¹po¼c¹­e.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø
Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå
Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø åcÿoæ¿μºe¹cø
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμo­, paμæåñ¸¾x
coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ªe¹c®o¨o ÿå¹a¸åø å ªæø
åμ¯eæ¿ñe¸åø peÿña¹o¨o 溮a, ÿåóe­o¨o
濪a, ­ape¸¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­.
š®aμa¸åe:=ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep
¸e ÿpå¨oªe¸ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø
®ap¹oíe濸o¨o ÿ÷pe.
 ¥påcoeªå¸å¹e ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø R ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º N=å ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å
(påcº¸o® 7).
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø ­ c¹a®a¸
ªæø c¯eòå­a¸åø U.
 ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax. o åμ¢e²a¸åe
o¢paμo­a¸åø ¢p¾μ¨ ¢æe¸ªep æºñòe
­ce¨o ­®æ÷ña¹¿ å ­¾®æ÷ña¹¿ ¹oæ¿®o
ÿocæe ¹o¨o, ®a® ¸acaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a ­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
Ma¼o¸eμ
¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
Ñåc¹®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a

O¹coeªå¸å¹e ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø
o¹ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a.
 ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® å μapøª¸oe
ºc¹po¼c¹­o ­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯
ÿpo¹på¹e åx ¸acºxo.
 C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
K aòe¯º c­eªe¸å÷:=ÿpå ÿepepa¢o¹®e
¹a®åx ÿpoªº®¹o­, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o®aña¸¸aø ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹¯acco­¾x
ªe¹aæøx ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø
ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广
c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿
pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.
Ñåc¹®a ¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø

Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
 ©æø cºò®å ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø
cæeªºe¹ ÿoc¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o
(¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿
­oªa ¯o¨æa ­¾¹eñ¿.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
1 ø¼ýo (²eæ¹o® å ¢eæo®),
1 c¹. æo²®a æå¯o¸¸o¨o co®a åæå
c¹oæo­o¨o º®cºca
200—250 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº!
 ³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸.
 ¥oc¹a­¿¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸a ª¸o
c¹a®a¸a å ÿepe¯eòå­a¼¹e 帨peªåe¸¹¾ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a c¯ec¿ ¸e
ÿpe­pa¹å¹cø ­ õ¯ºæ¿cå÷.
 Meªæe¸¸o ÿoª¸å¯a¼¹e ­®æ÷ñe¸¸¾¼
¢æe¸ªep ªo ÿo­epx¸oc¹å c¯ecå å c¸o­a
oÿºc®a¼¹e e¨o ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ
¸e ¢ºªe¹ ¨o¹o­.
O­oó¸o¼ cºÿ
300 ¨ ®ap¹oíeæø,
200 ¨ ¯op®o­å,
1 ¸e¢oæ¿òo¼ ®ºco® ce濪epeø,
2 ÿo¯åªopa,
1 ¨oæo­®a peÿña¹o¨o 溮a,
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa,
2 æ ­oª¾,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
 Oñåc¹å¹e ÿo¯åªop¾ o¹ ®o²ºp¾
å åμ¯eæ¿ñå¹e åx.
 Paμpe²¿¹e oñåóe¸¸¾e å ­¾¯¾¹¾e
o­oóå ¸a ®ºcoñ®å å ÿo¹ºòå¹e
­ pac¹oÿæe¸¸o¯ cæå­oñ¸o¯ ¯acæe.
 ©o¢a­¿¹e ­oªº å coæ¿.
 ©a¼¹e cºÿº ÿo­ap广cø ­ ¹eñe¸åe
20—25 ¯å¸º¹.
 C¸å¯å¹e ®ac¹p÷æ÷ c ÿæå¹¾.
 C ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo­eªå¹e cºÿ
ªo ÿ÷peo¢paμ¸o¨o coc¹oø¸åø.
 ©o¢a­¿¹e ÿo ­®ºcº coæ¿ å ÿepeý.
™ec¹o ¸a ípa¸ýºμc®åe ¢æå¸ñå®å
250 ¯æ ¯oæo®a.
1 ø¼ýo,
100 ¨ ¯º®å,
25 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o
cæå­oñ¸o¨o ¯acæa.
 ³a¨pºμå¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾
­ º®aμa¸¸o¼ ÿocæeªo­a¹e濸oc¹å
­ c¹a®a¸ å ­μ¢å­a¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷
¢æe¸ªepa ªo o¢paμo­a¸åø oª¸opoª¸o¨o
¹ec¹a.
SN
êì
Moæoñ¸¾e ®o®¹e¼æå
1 c¹a®a¸ ¯oæo®a,
6 ¢oæ¿òåx ø¨oª ®æº¢¸å®å
åæå
10 ø¨oª ¯aæ帾 åæå
1 ¢a¸a¸ (¸apeμa¸¸¾¼ æo¯¹å®a¯å).
 ³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸ å
­μ¢e¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa.
 ¥o ²eæa¸å÷ ¯o²¸o ªo¢a­å¹¿ caxap.
Pe®o¯e¸ªaýåø:
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯oæoñ¸o¨o ®o®¹e¼æø
ªo¢a­¿¹e ­ ¯oæo®o òapå® ¯opo²e¸o¨o åæå
­oμ¿¯å¹e oñe¸¿ xoæoª¸oe ¯oæo®o.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment Ó
WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
A®®º¯ºæø¹op¾ ¸eæ¿μø ­¾¢pac¾­a¹¿
­ ¯ºcop ­¯ec¹e c ¢¾¹o­¾¯å o¹xoªa¯å,
åx cæeªºe¹ º¹åæåμo­a¹¿ o¹ªe濸o.
š¹åæåμaýåø a®®º¯ºæø¹opo­ ªo沸a
ÿpo­oªå¹¿cø co¨æac¸o º®aμa¸åø¯,
ÿpå­eªe¸¸¾¯ ­ ©åpe®¹å­e 91/157/EWG.
©æø õ¹o¨o a®®º¯ºæø¹op cæeªºe¹ åμ­æeñ¿
åμ õæe®¹poÿpå¢opa.
Ka® õ¹o ­¾ÿoæ¸øe¹cø, åμo¢pa²e¸o
¸a påcº¸®e 8.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå ­ cep­åc¸o¯
ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e ¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯
¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e, ­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå
ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
SO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Штамп_магазина
Уважаемые_ дамы_ и_ господа,_ сообщаем_ Вам,_ что_ наша_ продукция_ сертифицирована_ на_ соответствие_ российским_ требованиям_
безопасности_согласно_Закону_РФ_«О_защите_прав_потребителей»._Информацию_по_сертификации_наших_приборов,_а_также_данные_
о_номере_сертификата_и_сроке_его_действия_Вы_можете_получить_в_ООО_«БСХ_Бытовая_техника».
Организацией,_ уполномоченной_ изготовителем_ на_ основании_ договора_ с_ ним,_ является_ ООО_ «БСХ_ Бытовая_ техника»,__
адрес:_Москва,_119071,_ул._Малая_Калужская,_д.19,_стр.1;_тел.:_(495)_737-2793,_факс:_(495)_737-2798.
Счет/акт_выполненных_работ_ _____________________________________________
Счет/акт_выполненных_работ_ _____________________________________________
Счет/акт_выполненных_работ_ _____________________________________________
(заполняется_Службой_Сервиса)
Сведения О ремОнте
Претензий_по_внешнему_виду__
и_комплектности_не_имею._
Подпись_покупателя:_______________________________
Подпись_продавца_________________________________
Дата_покупки______________________________________
Заводской_номер_FD_ _____________________________
Модель___________________________________________
Данный_гарантийный_талон_распространяется_на_следующие_
виды_продукции:_кухонные_комбайны,_резки,_блендеры,_миксеры,_измельчители,_мясорубки,_соковыжималки,_кофемолки_
и_аналогичные_им.
малый бытовой прибор
с электродвигателем
Изделие__________________________________________
Отметка О прОдаже
Гарантийный талон
% (495) 737-2961
% (812) 449-3161
В_период_и_после_истечения_гарантийного_срока_наша_Служба_Сервиса,_а_также_мастерские_наших_партнеров_всегда_готовы_предложить_Вам_свои_услуги*._Список_адресов_уполномоченных_изготовителем_
пунктов_авторизованного_сервисного_обслуживания_находится_на_обороте_талона.
Срок_ службы_ приборов_ (кроме_ кухонных_ комбайнов)_ составляет_ 2_ года._ Срок_ службы_ кухонных_
комбайнов_составляет_10_лет._Срок_службы_изделия_исчисляется_с_даты_его_покупки,_либо_при_невозможности_ее_определения,_с_даты_изготовления_изделия,_нанесенной_на_типовую_табличку_изделия._
В_соответствии_со_стандартом_изготовителя_дата_изготовления_маркируется_FD_ГГММ,_где_ГГ_–_год_
изготовления_минус_1920,_а_ММ_–_месяц_изготовления.
*__Аксессуары_и_средства_по_уходу_за_бытовыми_приборами_Вы_можете_заказать_и_приобрести_в_перечисленных_на_обороте_данного_гарантийного_талона_сервисных_центрах.
информация о сервисе
Данный_прибор_предназначен_для_использования_исключительно_для_личных,_семейных,_домашних_
и_иных_нужд,_не_связанных_с_осуществлением_предпринимательской_деятельности._Использование_
прибора_в_целях,_отличных_от_вышеуказанных,_является_нарушением_правил_надлежащей_эксплуатации_прибора.
Изготовитель_не_несет_ответственность_за_недостатки_в_приборе,_если_сервисной_службой_будет_доказано,_что_они_возникли_после_передачи_прибора_потребителю_вследствие_нарушения_им_правил_пользования,_транспортировки,_хранения,_действий_третьих_лиц,_непреодолимой_силы_(пожара,_природной_
катастрофы_и_т.п.),_попадания_бытовых_насекомых_и_грызунов,_воздействия_иных_посторонних_факторов,_
а_также_вследствие_существенных_нарушений_технических_требований,_оговоренных_в_инструкции_по_
эксплуатации,_в_том_числе_нестабильности_параметров_электросети,_установленных_ГОСТ_13109-97.
Для_подтверждения_даты_покупки_прибора_при_гарантийном_ремонте_или_предъявлении_иных_предусмотренных_законом_требований_убедительно_просим_Вас_сохранять_сопроводительные_документы_(чек,_
квитанцию,_правильно_и_четко_заполненный_гарантийный_талон_с_указанием_серийного_номера_прибора,_
даты_продажи,_четко_различимой_печати_продавца,_иные_документы,_подтверждающие_дату_и_место_
покупки)._С_целью_облегчения_дальнейшего_сервисного_обслуживания_Вашего_прибора_обращайтесь_
к_мастерам_сервиса_с_просьбой_о_занесении_сведений_обо_всех_произведенных_ремонтных_работах_в_
соответствующий_раздел_настоящего_Гарантийного_талона._
Соблюдение_ рекомендаций_ и_ указаний,_ содержащихся_ в_ инструкции_ по_ эксплуатации_ (правилах_
пользования),_поможет_избежать_проблем_в_эксплуатации_прибора_и_его_обслуживании.
Неисправные_узлы_приборов_в_гарантийный_период_бесплатно_ремонтируются_или_заменяются_новыми._
Решение_вопроса_о_целесообразности_их_замены_или_ремонта_остается_за_службами_сервиса.
внимание! важная информация для потребителей
Фирма-изготовитель_ предоставляет_ на_ приобретенный_ Вами_ прибор,_ к_ которому_ при_ покупке_ был_
выдан_настоящий_Гарантийный_талон,_гарантию_в_соответствии_с_действующим_законодательством_
РФ_о_защите_прав_потребителей_сроком_1 год._
Гарантия изготовителя
адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обратной стороне
талона, а также в интернет: http: // www.bsh-service.ru
рекомендуем вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
прием заявок на ремонт в г. москве:
прием заявок на ремонт в г. Санкт-петербурге:
иркутСк,_ПК_«Телетон»,_664056,_ул._Академическая,_д.74,__
тел:_(3952)_42-66-27,_53-41-66,_факс:_(3952)_42-70-15
иркутСк,_ООО_«Комту-Сервис_Центр»,_664007,_ул._Партизанская,_д.22,__
тел:_(3952)_20-89-02,_факс:_(3952)_22-27-32
йОшкар-Ола,_ПБОЮЛ_Бешкарева_С.В.,_424000,_ул._Советская,_173,__
тел:_(8362)_66-00-65,_тел/факс:_(8362)_45-73-68
казань,_ООО_«Парус»,_420030,_ул._Кожевенная,_д.46,__
тел/факс:_(843)_520-61-28
казань,_ООО_«Техно-Сервис»,_420032,_ул._Алафузова,_д.10/12,__
тел:_(843)_5549015,_5541146,_факс:_(843)_5549015
калининГрад,_ООО_«Монтаж-Сервис»,_236029,_ул._Азовская,_д.3,__
тел:_(4012)_95-15-00,_96-62-33,_факс:_(4012)_95-15-00
калининГрад,_ООО_«РемТехСервис»,_236011,_ул._Судостроительная,__
д.75,_тел:_(4012)_30-38-00,_факс:_(4012)_30-38-30
калуГа,_ООО_«Мастер-Сервис»,_248001,_ул._Суворова,_117,_стр._3,__
тел:_(4842)_56-18-21,_56-18-22,_факс:_(4842)_54-75-61
каменСк-уральСкий,_ИП_Шайдуров_С.А.,_623400,_ул._Ленина,_д.95,__
тел:_(3439)_37-02-03,_8-950-547-1015,_факс:_(3439)_37-02-03
канаш,_ИП_Димитриев_Ю.С.,_429330,_ул._Полевая,_д.20,__
тел:_(8353)_34-14-63,_факс:_(8353)_34-16-19
канСк,_ООО_«Электроника_плюс_интернешнл»,_663614,_ул._Яковенко,__
д.74,_тел:_(39161)_2-33-52,_3-87-90,_факс:_(39161)_2-33-52
каСпийСк,_ПБОЮЛ_Аблав_ЗА,_367000,_ул._Нурадилова,_52,__
тел:_(8722)_67-64-88,_78-04-14_
кемерОвО,_ООО_«Кузбасс-Импорт-Сервис»,__
650060,_пр-т_Ленина,_137/3,_тел/факс:_(3842)_51-05-33
кинГиСепп,_ООО_«Интерсервис»,_188480,_ул._Театральная,_9,__
тел/факс:_(81375)_2-62-77
кинешма,_ООО_«Луч-Сервис»,__
155800,_ул._Релеевская,_д.1_«Красные_ряды»,_тел:_(49331)_5-35-28
кирОв,_ООО_«Квадрат_Сервис»,_610014,_ул._Производственная,_д.24а,__
тел:_(8332)_513-555,_факс:_(8332)_513-556
кирОв,_ООО_«ТВКОМ»,_610001,_Октябрьский_пр-т,_д.116а,__
тел:_(8332)_54-20-64,_54-69-56,_факс:_(8332)_37-01-01
кОлОмна,_ООО_«Росинка-2»,_140411,_пр._Кирова,_д.15,__
тел/факс:_(4966)_14-14-86
кОмСОмОльСк-на-амуре,_ИП_Касаткин_П.Р.,_681035,__
ул._Юбилейная,_д.10/3,_тел:_(4217)_27-50-91,_факс:_(4217)_27-55-88
кОСтрОма,_ООО_«Гепард-Сервис»,_156000,_ул._Молочная_гора,_3,__
Рыбные_ряды,_к.1,_тел/факс:_(4942)_31-25-01
краСнОдар,_ИП_Кузнецов_С.В.,_350000,_ул._Горького,_д.104,__
тел:_(861)_272-43-75,_(961)_580-82-49,_факс:_(861)_253-50-20
краСнОдар,_ИП_Толченко_А.Н.,_350002,_ул._Базовская,_д.186,__
тел:_(861)_232-85-26,_275-18-63,_факс:_(861)_275-18-63
краСнОдар,_ООО_«Кубаньрембытуслуги»,_350049,_ул._Северная,__
д.237,_тел:_(861)_255-46-72,_279-60-15,_факс:_(861)_279-60-15
краСнОярСк,_ИП_Близницов_И.Л.,_660020,_ул._Дудинская,_д.12А,__
тел:_(3912)_65-34-41,_29-65-95,_факс:_(3912)_27-67-20
курГан,_ООО_«Товарищество_предпринимателей»,_640020,_ул._Красина,__
41,_тел:_(3522)_45-87-54,_45-83-46,_41-65-78,_тел/факс:_(3522)_45-76-83
курСк,_ПБОЮЛ_Сунцов,_305044,_ул._Станционная,_д.4А,__
тел:_(4712)_39-38-00,_факс:_(4712)_39-37-47
леСОСибирСк,_ИП_Головинов_Е.Г.,_662544,_ул._60_лет_ВЛКСМ,_11-33,__
тел/факс:_(39145)_2-37-61
липецк,_ЗАО_СЦ_«Фолиум»,_398016,_ул._Космонавтов,_д.8,__
тел:_(4742)_34-07-13,_34-55-34,_факс:_(4742)_34-07-13
лыСьва,_ООО_«Импорт-Сервис»,_618960,_ул._Ленина,_48,__
тел:_(34249)_2-25-53
маГнитОГОрСк,_ООО_«Норма»,_455000,_ул._Строителей,_д.48,__
тел:_(3519)_22-09-33,_факс:_(3519)_32-62-90
маГнитОГОрСк,_ООО_«Рембыттехника»,_455023,_ул._Ленинградская,__
д.17,_тел:_(3519)_20-72-72,_23-24-84,_факс:_(3519)_20-72-72
майкОп,_ООО_«Электрон-Сервис»,_358018,_ул._Димитрова,_25,__
тел/факс:_(8772)_55-62-38_
махачкала,_ПБОЮЛ_Шамилов_И.Д.,_367026,_пр._Имама_Шамиля,_д.20,__
тел:_(8722)_64-71-33,_64-28-95,_факс:_(8722)_64-71-33
махачкала,_ПБОЮЛ_Аблав_З.А.,_367000,_ул._Нурадилова,_д.52,__
тел:_(8722)_67-64-88,_78-04-14
махачкала,_ИП_Эмирбеков_А.А.,_367000,_ул._Ленина,_д.113а,__
тел/факс:_(8722)_67-95-87
междуреченСк,_ИП_Бахчаев_А.А.,_652870,_ул._Пушкина,_д.2,__
тел:_(38475)_5-35-00
миаСС,_ООО_«Рембыттехника-Сервис»,_456228,_пр._Автозаводцев,_8,__
тел:_(3513)_55-59-40
минеральные вОды,_ИП_Чернявский_Е.В.,_357203,_ул._Горького,_37,__
тел:_(87922)_6-90-41,_факс:_(8793)_33-93-69
мОжГа,_ООО_«Рит-Сервис»,_ул._Можгинская,_д.51,__
тел/факс:_(34139)_32049
мОСква,_ООО_РТЦ_«Совинсервис»,_103064,_ул._Русаковская,_д.7,_стр.1,__
тел:_(499)_264-41-61,_264-96-02,_факс:_(499)_264-93-68
мОСква,_ООО_СТИ_«РемБытСервис»,_123100,_ул._Анатолия_Живова,_д.8,__
тел:_(499)_609-44-73,_(495)_259-06-26,_факс:_(499)_609-44-73
мурманСк,_ООО_«Лидер-Сервис»,_183038,_ул.Книповича,_д.46,__
тел:_(8152)_40-00-83,_44-47-49,_факс:_(8152)_40-00-83
мурманСк,_ООО_«Си_Пи_Эс_Мурманск_Тех._Центр»,__
183038,_ул._С._Перовской,_д.37,_тел:_(8152)_45-09-49
мурОм,_ИП_Серкова_Д.Д.,_602265,_ул._Московская,_1,__
тел/факс:_(49234)_3-35-54_
набережные челны,_ООО_«Служба_сервиса_«Ваш_Дом»,__
423810,_пр-т_Московский,_2/01А,_тел/факс:_(8552)_53-14-71
набережные челны,_ПБОЮЛ_Мамедова_Т.А.,__
423831,_пр-т_Мира,_46,_кв.112,_тел/факс:_(8552)_38-24-96
нальчик,_ООО_«Альфа-Сервис»,_360000,_пр._Ленина,_24,_
тел:_(8662)_42-04-30,_тел/факс:_(8662)_42-04-54
нахОдка,_ИП_Кураков_С.Ф.,_692922,_ул._Пограничная,_40,__
тел:_(4236)_63-03-62,_63-65-56,_факс:_(4236)_63-65-56_
нефтеюГанСк,_ИП_Кожухин_А.Ю.,_628311,_ул._16А_микрорайон,_д.85,__
тел/факс:_(3463)_25-19-90
нижневартОвСк,_ИП_Шахматов_Н.Г.,_628600,_ул._Пионерская,_д._30,__
кор._А,_тел:_(3466)_64-22-63,_56-68-13,_53-03-60,_факс:_(3466)_64-22-63
нижнекамСк,_ООО_«Элекам_Сервис_Плюс»,_423550,__
ул._Студенческая,_6,_тел:_(8555)_41-70-85,_факс:_(8555)_41-70-86_
нижний нОвГОрОд,_ООО_«Симона»,_603074,_Сормовское_шоссе,__
д.15А,_тел:_(831)_241-47-20,_241-38-85,_факс:_(831)_275-44-57
нижний таГил,_ООО_«Евротехника-сервис»,__
622034,_пр._Строителей,_16,_тел:_(3435)_41-00-09,_41-00-08
нОвОкузнецк,_ООО_«Кузбасс-Импорт-Сервис»,__
654006,_пр._Кузнецкстроевский,_д._44,_тел:_(83843)_46-94-00
нОвОкузнецк,_ООО_«Сибсервис»,_654034,_ул._Бугарева,_19,__
тел:_(3843)_33-07-35,_8-904-967-9292
нОвОмОСкОвСк,_ООО_«ЕСКО»,_301650,_ул._Московская,_10а,__
тел:_(48762)_6-46-46,_3-46-46,_факс:_(48762)_6-46-46
нОвОрОССийСк,_ООО_«Аргон-Сервис»,_353905,_ул._Серова,_д.14,__
тел:_(8617)_63-11-15,_63-03-95,_факс:_(8617)_63-03-95
нОвОСибирСк,_ООО_«Бирюса»,_630030,_ул._Первомайская,_д.220,__
тел:_(383)_337-36-96,_337-16-16,_факс:_(383)_337-36-26
нОвОСибирСк,_ООО_«ЭН-студио»,_630132,_ул._Железнодорожная,_14,__
тел:_(383)_221-42-16,_263-76-37,_факс:_(383)_220-51-73_
нОГинСк,_ИП_Запышный_А.И.,_142407,_ул._3-го_Интернационала,_д.175,__
тел:_(496)_519-32-02,_519-32-77,_факс:_(496)_519-32-02
нОрильСк,_ИП_Сергеенко_О.В.,_663300,_ул._Комсомольская,_48-22,__
тел/факс:_(3919)_48-10-43_
ОбнинСк,_ООО_«Радиотехника»,_249030,_ул._Курчатова,_46,__
тел:_(48439)_5-31-31,_5-63-50,_факс:_(48439)_6-44-14
ОмСк,_ЗАО_«Евротех-Сервис»,_644024,_ул._Маршала_Жукова,_д.91,__
тел:_(3812)_53-08-81,_тел/факс:__(3812)_58-06-87
Орел,_И.П._Кожухов,_302030,_пл._Мира,_д.3,_тел/факс:_(4862)_43-67-65
ОренбурГ,_ООО_«Ликос-Сервис_плюс»,_460006,_ул._Невельская,_8А,__
тел:_(3532)_57-24-91,_57-24-94,_57-26-68,_тел/факс:_(3532)_79-23-68_
ОрСк,_ООО_«Аста-Сервис»,_462420,_ул._Краматорская,_50,__
тел:_(3537)_21-36-66,_25-98-03,_факс:_(3537)_28-28-78_
пенза,_ООО_«Арсенал-Сервис»,_440600,_ул._Кураева,_1а,__
тел:_(8412)_52-19-21,_95-99-99,_факс:_(8412)_52-19-21
пенза,_ООО_«ТехноСервис»,_440600,_ул._Пушкина,_д.10,__
тел/факс:_(8412)_54-43-01
пермь,_ООО_«ЕВРОСЕРВИС»,_614068,_ул._Большевистская,_134,__
тел/факс:_(342)_238-33-80
пермь,_ООО_«Импорт-Сервис»,_614107,_ул._Инженерная,10,__
тел:_(3422)_65-69-83,_факс:_(3422)_66-12-60_
пермь,_ООО_«Интер-Сервис»,_614022,_ул._Карпинского,_27,__
тел:_(342)_229-81-21,_тел/факс:_(342)_219-05-00
петрОзавОдСк,_ООО_«Фирма_«Акант_-_Сервис»,_185002,_ул._Суоярвская,_д.8,_тел:_(8142)_72-20-56,_72-20-34,_факс:_(8142)_72-20-56
петрОпавлОвСк-камчатСкий,_ЗАО_«Элита-Сервис»,__
683024,_Проспект_50_лет_Октября,_23/1,_тел/факс:_(4152)_26-32-00
прОкОпьевСк,_ООО_«Альфа»,_653004,_ул._Шишкина,_д.39А,__
тел/факс:_(3846)_62-62-64
пСкОв,_ООО_«МиниМакс»,_180019,_Рижский_пр.,_д.49,__
тел/факс:_(8112)_72-13-90
пятиГОрСк,_ИП_Соколова_С.Т.,_357500,_пр-т_Калинина,_д.19,__
тел/факс:_(8793)_97-38-02
рОССОшь,_ИП_Федяинов_С.С.,_396650,_ул._Северная,_д.1,__
тел:_(4732)_39-27-50,_тел/факс:_(4732)_39-29-45
рОСтОв-на-дОну,_ООО_«Адис-Сервис»,_344006,_ул._Социалистическая,_141,_тел:_(863)_263-17-70,_тел/факс:_(863)_263-43-98_
рОСтОв-на-дОну,_ООО_«Абрис-Плюс»,_344018,_пр._Буденновский,__
д.72а,_тел:_(863)_244-35-90,_факс:_(863)_299-36-00
рыбинСк,_ООО_«Транс-экспедиция»,_152920,_пр-т_Серова,_д.8,__
тел/факс:_(4855)_28-65-10
рязань,_ООО_«Арктика-Сервис»,_390046,_ул._Яхонтова,_19,__
м-н_«Арктика»,_тел:_(4912)_21-13-97,_21-57-20,_25-40-96,__
факс:_(4912)_21-05-70_
Самара,_ООО_«Энон-Сервис»,_443090,_ул._Советской_Армии,_148,__
тел:_(846)_224-07-40,_тел/факс:_(846)_224-53-39_
Самара,_ООО_«Фирма_«Сервис-Центр»,_443090,_ул._АнтоноваОвсеенко,_59А,_тел:_(846)_224-46-46,_263-75-75,_факс:_(846)_263-74-74_
Санкт-петербурГ,_ООО_«БСХ_Бытовая_Техника»,__
195009,_Свердловская_наб.,_4Б,_тел:_(812)_449-31-61,__
факс:_(812)_449-31-62,_e-mail:[email protected]_
Санкт-петербурГ,_ООО_«Интерсервис»,_194223,_пр._М._Тореза,_д.64,__
тел:_(812)_293-95-05,_293-97-35,_293-63-62,_факс:_(812)_293-95-05
Санкт-петербурГ,_ООО_«Точно_в_срок»,_196128,_ул._Благодатная,_д.6,__
тел:_(812)_369-00-72,_368-22-05,_369-20-13,_факс:_(812)_369-00-72_
адреса сервисных центров на территории россии по обслуживанию бытовой техники
Внимание!_Список_сервисных_центров_постоянно_обновляется.
абакан,_Предприниматель_Кобылянский_Р.С,__
655017,_ул._Вяткина,_12,_тел/факс:_(39022)_2-65-64_
альметьевСк,_ООО_«Элекам_Сервис_Плюс»,__
423450,_ул._К._Цеткин,_18а,_тел/факс:_(8553)_32-22-11
анГарСк,_ПК_«Телетон»,_665831,_ул._8_микрорайон,_д.8-8А,__
тел:_(3951)_51-61-06,_56-03-90
армавир,_ООО_«Форет»,_352900,_ул._Халтурина,_д.107,__
тел:_(8613)_74-50-00,_факс:_(8613)_73-36-96
арханГельСк,_ПБОЮЛ_Сергушов_А.И.,_163045,_ул._Гагарина,_1,__
тел/факс:_(8182)_27-60-66
аСтрахань,_ИП_Кузнецов_А.Ф.,_414041,_ул._Яблочкова,_д.1Б,__
тел:_(8512)_36-84-10,_36-83-37,_37-06-91,_факс:_(8512)_36-84-10
ачинСк,_ИП_Кудрин_С.Ю.,_662150,_мкр.7,_д.9,__
тел:_(39151)_7-24-22,_факс:_(39151)_4-42-22
барнаул,_ЗАО_«Региональный_Сервисный_Центр»,__
656044,_ул._Попова,_55-106,_тел/факс:_(3852)_48-50-67
барнаул,_ООО_«Хелми-Сервис»,_656049,_ул._Пролетарская,_113,__
тел:_(3852)_63-59-88,_факс:_(3852)_63-94-02
белГОрОд,_ООО_«Выбор-Сервис»,_308600,_пр._Ленина,_д.32,__
тел:_(4722)_32-65-92,_32-69-29,_36-92-90,_36-55-16,_факс:_(4722)_32-69-29
березники,_ООО_«Рембытторгтехника»,_618419,_ул._Льва_Толстого,__
д.76-а,_тел:_(834242)_37223,_37303,_факс:_(834242)_37161
бийСк,_ИП_Будникова_С.Н.,_659300,_ул._Революции,_90,__
тел:_(3854)_32-91-75,_8-983-172-7390,_факс:_(3854)_32-91-75
блаГОвещенСк,_ООО_«Сервисный_центр_«Контур»,_675000,__
ул._Пионерская,_32,_тел:_(4162)_52-86-38,_тел/факс:_(4162)_52-73-98
бОриСОГлебСк,ООО_«Кондор-72»,_397160,_ул._40-лет_Октября,_29,__
тел/факс:_(47354)_9-12-81
братСк,_ИП_Шмаков_Ю.В.,_665710,_ул._Снежная,_д.37а,__
тел/факс:_(3953)_44-91-01
брянСк,_ООО_«Селена-Сервис»,_241037,_пр-т_Станке_Димитрова,_д.28А,__
тел:_(4832)_41-82-54,_факс:_(4832)_72-17-42
великий нОвГОрОд,_ООО_«ТКТ»,_173025,_ул._Кочетова,_д._23А,__
тел:_(8162)_61-12-00,_33-59-18,_факс:_(8162)_61-12-00
великий нОвГОрОд,_ООО_«Пионер-РБТ»,_173003,_ул._Великая,_д.22,_
тел:_(8162)_60-75-30,_94-83-91,_факс:_(8162)_94-83-90
владивОСтОк,_ПБОЮЛ_Юзефович_В.Г.,__
690014,_Народный_проспект,_д.11,_тел:_(4232)_96-62-27
владикавказ,_ООО_«Арктика-Сервис»,_362015,_пр._Коста,_д.15,__
тел:_(8672)_75-50-07,_тел/факс:_(8672)_75-77-77
владимир,_ООО_«Владимир-Сервис»,_600014,_пр-т_Строителей,_36,_
тел:_(4922)_36-45-18,_тел/факс:_(4922)_36-45-19
вОлГОГрад,_ООО_«Планета-сервис»,_400107,_ул._Рионская,_д.3,__
тел:_(8442)_36-64-20,_36-64-25,_факс:_(8442)_36-64-26
вОлГОГрад,_ООО_«Толиман»,_400007,_ул._Кузнецова,_д.49,__
тел:_(8442)_27-05-06,_27-05-07,_факс:_(8442)_27-05-07
вОлГОГрад,_ООО_«Толиман»,_400131,_ул._50_лет_Октября,_17,__
тел/факс:_(8442)_62-93-74_
вОлГОдОнСк,_ИП_Ибрагимов_М.А.,_347387,_ул._К._Маркса,_д.30,__
тел/факс:_(86392)_5-29-29
вОлжСкий,_ООО_«Толиман»,_404121,_пл._Труда,_д.10,__
тел:_(8443)_21-53-57,_факс:_(8443)_587572
вОлОГда,_ИП_Коновалов_С.А.,_160013,_ул._Пошехонское_шоссе,_д.6а,__
тел:_(8172)_71-59-69,_71-81-29,_факс:_(8172)_71-59-69
вОлОГда,_ООО_«Пионер_Сервис»,_160024,_ул._Северная,_д.34,__
тел:_(8172)_21-38-94,_21-38-93,_факс:_(8172)_21-38-94
вОрОнеж,_ПБОЮЛ_Михайлов_А.И.,_394055,_ул._Ворошилова,_д.38А,__
тел:_(4732)_72-36-66,_25-71-72,_25-92-44,_факс:_(4732)_25-71-72
вОткинСк,_ООО_«Рит-Сервис»,_ул._Кирова,_д.19,__
тел/факс:_(34145)_42002
ГлазОв,_ООО_«Служба__сервиса_«Ваш_Дом»,_427628,_ул._Калинина,_6,__
тел/факс:_(34141)_4-07-37
дивнОГОрСк,_ИП_Митяев_Д.Н.,_663090,_ул._Школьная,_д.31А,__
тел:_(39144)_3-52-65
димитрОвГрад,_ИП_Федотов_С.А.,_433505,_ул._Октябрьская,_д.63,__
тел:_(84235)_9-14-64,_тел/факс:_(84235)_2-86-59
екатеринбурГ,_ООО_«Евротехника-Сервис»,_620146,_ул._Бардина,_28,__
тел:_(343)_240-98-26,_359-50-50,_факс:_(343)_243-26-11
железнОГОрСк,_ИП_Гречанников_А.В.,_662978,_пр._Ленинградский,__
21-24,_тел:_(908)_223-40-28,_факс:_(39197)_340-28
заинСк,_ООО_«Элекам_Сервис_Плюс»,_423520,_ул._Рафикова,_8б,__
тел/факс:_(85558)_2-04-89
зеленОГрад,_ООО_«Пульсар»,_124365,_г._Зеленоград,_корп._1604,__
тел:_(499)_738-43-33,_717-80-74,_факс:_(499)_738-43-33
златОуСт,_ООО_«Рембыттехника-Сервис»,__
455044,_ул._Таганайская,_д.204,_тел:_(3513)_55-59-40,_65-37-47
иванОвО,_ООО_«Луч-Сервис»,_153024,_ул._Заводская,_д.13,__
тел:_(4932)_47-29-84,_факс:_(4932)_47-29-85
иванОвО,_ООО_«Центр_ремонтных_услуг»,_153048,__
ул._Генерала_Хлебникова,_36,_тел:_(4932)_29-17-38,_29-15-10
ижевСк,_ООО_Служба_сервиса_«Ваш_Дом»,_426008,_ул._Кирова,_д.172,__
тел:_(3412)_94-86-80,_94-86-86,_факс:_(3412)_94-86-86
ижевСк,_ООО_«ДС»,_426000,_ул._Карла_Маркса,_393,__
тел/факс:_(3412)_43-16-62_
инта,_ИП_Нестерович,_169830,_ул._Кирова,_29,__
тел/факс:_(82145)_6-38-19_
http://www.bsh-service.ru
B19С045B0-1M75
Санкт-петербурГ,_ООО_«Альбатрос-Сервис»,__
192148,_ул.Седова,_д.37,_лит._А,_тел:_(812)_336-40-13,_336-40-12,__
560-24-66,_568-09-58,_факс:_(812)_336-40-13
СаранСк,_ООО_«Верона»,_430000,_ул._Пролетарская,_36,__
тел/факс:_(8342)_48-31-11_
Сарапул,_ООО_«Рит-Сервис»,_ул._Азина,_д.92,_тел/факс:_(34147)_33079
СаСОвО,_ИП_Гусев_В.А.,_391430,_ул._Малышева,_49,__
тел:_(49133)_2-03-11,_тел/факс:_(49133)_5-14-31_
СмОленСк,_ООО_«Техносат-Сервис»,_214018,_ул._Раевского,_2А,__
тел:_(4812)_55-27-56,_факс:_(4812)_65-94-53
СОчи,_ООО_«Союз-Сервис»,_354000,_ул._Московская,_5,__
тел:_(8622)_64-33-22,_факс:_(8622)_64-10-00_
СОчи,_ООО_«Техинсервис»,_354002,_Курортный_пр.,_д.76,__
тел/факс:_(8622)_62-02-95
СтаврОпОль,_ООО_«Техно-Сервис»,_355044,_ул.7-я_Промышленная,__
д.6,_тел:_(8652)_39-55-30,_39-30-30,_факс:_(8652)_39-55-30
Старый ОСкОл,_ЗАО_«Авантаж-Информ»,_309509,_м-н_Лебединец,_1А,__
тел:_(4725)_24-62-27,_факс:_(4725)_24-73-49
СурГут,_ПБОЮЛ_Олейник,_628405,_пр._Комсомольский,_44/2,__
тел:_(3462)_25-25-63,_25-95-40,_тел/факс:_(3462)_25-69-70
Сызрань,_ООО_«Сервис-электро»,_446000,_пер._Пролетарский,_7,__
тел/факс:_(8464)_91-06-92
Сыктывкар,_ООО_«Домосервис»,_167009,_ул._Савина,_д.81,__
тел:_(8212)_22-84-90,_56-25-00,_факс:_(8212)_22-84-90
Сыктывкар,_ООО_«Служба_сервиса_«Ваш_Дом»,__
167023,_ул._Морозова,_д.115,_тел:_(8212)_31-68-48
таГанрОГ,_ИП_Казарян_В.А.,_347900,_пер._Спартаковский,_д.2,__
маг._«Сименс»,_тел/факс:_(8634)_38-38-65
таГанрОГ,_ООО_«БЕСТ_Сервис»,_347900,_пер._Смирновский,_д.45,__
тел:_(8634)_37-90-66,_37-99-66,_факс:_(8634)_37-99-85
тамбОв,_ООО_ТТЦ_«Атлант-Сервис»,_392000,_ул._Московская,_д.23А,__
тел:_(4752)_72-63-46,_72-66-56,_факс:_(4752)_71-91-19
тверь,_ООО_«СТЭКО-СЕРВИС»,_170002,_пр-т_Чайковского,_д.100,__
тел:_(4822)_32-00-23,_35-40-81,_факс_(4822)_35-40-81
тейкОвО,_ООО_«Центр_ремонтных_услуг»,_155040,_ул._Першинская,_2а,__
тел:_(49343)_4-12-98,_4-12-32
тОльятти,_ООО_«Хелена-Сервис»,_445039,_ул._Дзержинского,_25а,__
тел/факс:_(8482)_51-17-77_
тОмСк,_ПБОЮЛ_Бабин_А.П.,_634021,_ул._Герцена,_72,__
тел:_(3822)_52-32-25,_тел/факс:_(3822)_52-33-42_
тула,_ООО_«Бытовая-Техника»,_300004,_ул._Кутузова,_д.24_/__
Р.Зорге,_д.25,_тел:_(4872)_41-55-52,_41-90-30,_факс:_(4872)_41-90-30
тула,_ИП_Кузьмичев_С.Н.,_300600,_ул._Декабристов,_д.6,__
тел:_(4872)_32-56-07,_42-73-71,_факс:_(4872)_32-56-07
тюмень,_ООО_«Евросервис»,_625035,_пр-д_Геологоразведчиков,_д.33,__
тел:_(3452)_97-82-52,_43-92-70,_факс:_(3452)_26-06-06
ульянОвСк,_ООО_«Мастер-Сервис»,_432017,_ул._Минаева,_д.42,__
тел:_(8422)_32-49-56,_тел/факс:_(8422)_32-07-33
ульянОвСк,_ООО_ТТЦ_«ЛИДИНГ»,_432072,_пр._Ульяновский,_д.10,__
тел:_(8422)_20-97-81,_факс:_(8422)_29-47-10
урай,_ООО_«ПиП»,_628284,_ул._Аэропорт,_штаб,_д.29,__
тел/факс:_(346-76)_3-15-15
уССурийСк,_ООО_«Техносервис»,_692525,_ул._Советская,_д.96,__
тел:_(4234)_33-53-05,_33-51-80,_факс:_(4234)_33-51-80
уфа,_ООО_«Мегабытсервис»,_450081,_ул._Российская,_45/1,__
тел:_(347)_233-72-46,_235-27-55,_233-16-77,_тел/факс:_(347)_273-44-85_
хабарОвСк,_ООО_«Контур-Сервис»,_680021,_ул._Ким-ю-Чена,_43,__
тел:_(4212)_73-33-33,_75-21-37,_факс:_(4212)_75-21-36_
хабарОвСк,_ООО_«Сервисный_центр_«ЭНКА_техника»,__
680007,_ул._Волочаевская,_д.8,_тел:_(4212)_23-33-33,_21-60-39,__
факс:_(4212)_21-60-39
чайкОвСкий,_ООО_«Рит-Сервис»_,617760,_ул._Вокзальная,_д.41,__
тел:_(3424)_13-59-63,_факс:_(3412)_43-61-88
чебОкСары,_ООО_«ВТИ-Сервис»,_428000,_пр._И._Яковлева,_д.4/2,__
тел:_(8352)_20-65-94,_63-88-78,_факс:_(8352)_63-73-24
челябинСк,_ООО_ТТЦ_«Рембыттехника»,_454081,_ул._Артиллерийская,__
д.102,_тел:_(351)_771-17-12
челябинСк,_ООО_«Логос-Сервис»,_454026,_пр-т_Победы,_292,__
тел:_(351)_741-34-03
черепОвец,_ИП_Астапович_С.Н.,_162604,_ул._Моченкова,_18,__
тел/факс:_(8202)_29-55-64
черепОвец,_ООО_«Пионер_Сервис»,_162603,_ул._Архангельская,_46,__
тел:_(8202)_28-69-94,_54-19-22,_факс:_(8202)_28-69-94
чита,_ООО_«Славел-Сервис»,_672039,_ул._Шилова,_д.100,__
тел:_(3022)_41-51-01,_41-51-05,_41-51-07,_факс:_(3022)_35-26-26
чита,_ООО_«Архимед»,_672010,_ул._Анохина,_д.10,_тел:_(3022)_36-47-01
шуя,_ООО_«Центр_ремонтных_услуг»,_115900,_Ул._Малахия_Белова,_д.7,__
тел:_(49351)_2-70-73,_3-30-48
южнО-СахалинСк,_ИП_Савенко_О.Н.,_693008,_ул._Пограничная,_60,__
тел/факс:_(4242)_74-34-39
якутСк,_ООО_СЦ_«Физтех-Сервис»,_677007,_ул._Октябрьская,_д.1/1,__
тел/факс:_(4112)_33-69-44
ярОСлавль,_ЗАО_«ТАУ»,_150001,_ул._Московский_пр-т,_д.1а,_стр.5,__
тел:_(4852)_26-65-37,_факс:_(4852)_79-66-77
ярОСлавль,_ООО_«Сервис_центр_ВИРТ»,_150003,_ул._Республиканская,__
д.3,_тел:_(4852)_58-22-11,_58-12-87,_факс:_(4852)_58-12-86
~ê
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
SR
~ê
SS
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
~ê
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ST
~ê
SU
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter: www.bosch-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:[email protected]
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
AE United Arab Emirates,
‫اﻹ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟ ﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:[email protected]
03/10
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax:
033 213 513
mailto:[email protected]
CY Cyprus, Κύπ ο
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:[email protected]
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:[email protected]
BH Bahrain, ‫ﺤ ﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:[email protected]
BR Brasil, Brazil
Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos LTDA.
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:bshconsumidor@
ATENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:[email protected]
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:[email protected]
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Bosch Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:[email protected]
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 351 352
Fax: 976 578 425
mailto:[email protected]
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:Bosch-Service-FI@
bshg.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto :soa.consommateurs@
bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Customer Service
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit or to
order replacement spare parts or
accessories
Tel.: 0844 892 8979
GR Greece, Ελλά
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Central Branch Services
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:[email protected]
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:[email protected]
03/10
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:[email protected]
KZ Kazakhstan, а а
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:[email protected]
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
LB Lebanon, ‫ﻟ ﻨ ﺎن‬
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:[email protected]
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel, ‫י אל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:[email protected]
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:[email protected]
а
LT Lietuva, Lithuania
Senuku Prekybos Centras UAB.
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S. A.
13-15,Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenagers@
bshg.com
www.bosch-home.com
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:[email protected]
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
mailto:[email protected]
MK Macedonia, Makeдo я
Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:[email protected]
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:bosch-onderdelen@
bshg.com
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:[email protected]
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
03/10
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia, Р
OOO " Х ы
я
я
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei ROC 100
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw
я
"
М
яК
я 19
119071 М
.: 495 737 2961
: 495 737 2982
mailto:[email protected]
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:[email protected]
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
UA Ukraine, Ук аї а
К
"Д ч
"
.: 044 248 71 54, 55
"
"
.: 044 568 51 50
«
»
.: 044 274 96 72, 74, 76
"
"
.: 044 462 50 05
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:[email protected]
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805 267242*
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
oder unter
[email protected]
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
03/10
RMVMQUOMTPLMRKOMNM
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
=ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement