BALAY Gas hob with integrated controls, 3ETX464MB/73, 3ETX465TB/01, T26BR46S0, T26BR56N0, 3ETX463MB/01, 3ETX463MB/73, 3ETX464MB/01, PBH6B5B80, PBH6B5B80I/01 Installation Instructions

BALAY Gas hob with integrated controls, 3ETX464MB/73, 3ETX465TB/01, T26BR46S0, T26BR56N0, 3ETX463MB/01, 3ETX463MB/73, 3ETX464MB/01, PBH6B5B80, PBH6B5B80I/01 Installation Instructions
*9001044038*
Ø
Ù
Ú
Û
Þ
â
é
ë
ì
î
0RQWDJHDQOHLWXQJ
̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
1RWLFHGHPRQWDJH
,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
,QVWUXNFMDPRQWDŰX
,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
Ημπροςιυηώξνλνμρίες
PLQ
“ PLQ
¸“ PLQ
PLQ
a
a¸
PLQ
a
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PD[
D
‘PD[
99 a
/
1
9
9
4Q N:
PK
JK
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
JDV
PEDU
*
*
*
4Q N:
PK
JK
*
*
*
*
*
*
*
JDV
PEDU
*
*
*
*
*
*
*
* * *
*
*
*
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
* '
'
'
'
'
$
$
&
$
* '
'
'
'
'
$
$
&
$
*
%
%
%
%
%
%
'
&
'
*
%
%
%
%
%
%
'
&
'
*
&
&
&
&
&
&
&
&
&
*
%
%
%
%
%
%
'
'
&
***
(UGJDV $DUGJDV *D] QDWXUHO (UGJDV + (UJDV ( 1DWXUJDV *DV QDWXUDO 0DDNDDVX *D] QDWXUHO /DFT 1DWXUDO
JDV̵͓͈͉͚̼͑̀͏͈͎*DVQDWXUDOH*DVPHWDQR*iV1DWXUDO=HPQìSO\Q=HPHOMVNLSOLQ
*
$DUGJDV*D]QDWXUHO(UGJDV//*D]QDWXUHO*URQLQJXH
****
)OVVLJJDV%XWDDQ3URSDDQ%XWDQR3URSDQR%XWDQ3URSDQ)OVVLJJDV%3)*DV%XWDDQL3URSDDQL
%XWDQH3URSDQH̴͂͏̼̀͏͈͎̰͋̈́̾͂͋̀͏͎›̻͈͎͌*3/%XWiQ3URSiQ
*
%\JDV*DVPDQXIDFWXUDGR
de
)JHQ6LHGDV.RFKIHOGPLWWLJHLQ
'UFNHQ6LHGLH5lQGHUVRODQJHQDFKXQWHQELVGHUJHVDPWH
5DQGDXIOLHJW
'UHKHQ6LHGLH.ODPPHUQXQG]LHKHQ6LHGLHVHIHVWDQ
'LH 3RVLWLRQ GHU .ODPPHUQ KlQJW YRQ GHU 'LFNH GHU $UEHLWVREHU
IOlFKHDE
'DV*HUlWGDUIQLFKWPLW6LOLNRQDXIGLH$UEHLWVSODWWHJHNOHEWZHU
GHQ
Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
/HVHQ6LHGLH*HEUDXFKVDQZHLVXQJIUGDV*HUlWEHYRU6LHHV
LQVWDOOLHUHQXQGEHQXW]HQ
'LHLQGLHVHU$QOHLWXQJHQWKDOWHQHQ$EELOGXQJHQVLQGRULHQWDWLY
'HU +HUVWHOOHU LVW MHJOLFKHU 9HUDQWZRUWXQJ HQWKREHQ ZHQQ GLH
%HVWLPPXQJHQGLHVHV+DQGEXFKVQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LHVHV *HUlW GDUI QXU DQ HLQHP DXVUHLFKHQG EHOIWHWHQ 2UW JHQXW]W
ZHUGHQ'DV*HUlWGDUIQLFKWDQHLQHQ6FKRUQVWHLQRGHUHLQH
$EJDVDQODJHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ
$OOH,QVWDOODWLRQV$QVFKOXVV5HJHOXQJVXQG8PVWHOOXQJV
DUEHLWHQ DXI HLQH DQGHUH *DVDUW PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHU
WHQ )DFKPDQQ XQG XQWHU %HDFKWXQJ GHU MHZHLOV DQZHQGEDUHQ
5HJHOXQJHQXQGJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQVRZLHGHU9RUVFKULI
WHQGHU|UWOLFKHQ6WURPXQG*DVYHUVRUJHUYRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ %HVRQGHUH $XIPHUNVDPNHLW LVW GHQ IU GLH %HOIWXQJ
JHOWHQGHQ%HVWLPPXQJHQXQG5LFKWOLQLHQ]X]XZHQGHQ
)U8PVWHOOXQJVDUEHLWHQDXIHLQHDQGHUH*DVDUWHPSIHKOHQ
ZLUGHQ.XQGHQGLHQVW]XUXIHQ
'LHVHV*HUlWZXUGHDXVVFKOLH‰OLFKIUGLH9HUZHQGXQJLQ3ULYDW
KDXVKDOWHQHQWZRUIHQHLQHNRPPHU]LHOOHRGHUJHZHUEOLFKH1XW
]XQJ LVW QLFKW JHVWDWWHW 'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW DXI -DFKWHQ RGHU LQ
:RKQZDJHQHLQJHEDXWZHUGHQ'LH*DUDQWLHJLOWQXUGDQQZHQQ
GDV*HUlWDXVVFKOLH‰OLFKIUVHLQHQYRUJHVHKHQHQ=ZHFNJHQXW]W
ZLUG
hEHUSUIHQ6LHYRUGHU,QVWDOODWLRQGHV*HUlWVGDVVGLH|UWOLFKHQ
9RUDXVVHW]XQJHQXQGGLHDXIGHP7\SHQVFKLOGDQJHJHEHQHQ
*HUlWHHLQVWHOOXQJHQ *DVDUW XQG GUXFN 1HQQOHLVWXQJ 6SDQQXQJ
PLWHLQDQGHUNRPSDWLEHOVLQG
6WHOOHQ6LHYRUGHU'XUFKIKUXQJMHJOLFKHU$UEHLWHQGLH
6WURPXQG*DV]XIXKUDE
'DV 1HW]NDEHO PXVV DP (LQEDXP|EHO JXW EHIHVWLJW ZHUGHQ GDPLW
HVQLFKWPLWKHL‰HQ7HLOHQGHV%DFNRIHQVRGHUGHV.RFKIHOGHVLQ
%HUKUXQJNRPPHQNDQQ
(OHNWULVFKH*HUlWHPVVHQLPPHUJHHUGHWZHUGHQ
1HKPHQ6LHNHLQH$UEHLWHQLP*HUlWHLQQHUHQYRU5XIHQ6LH
JHJHEHQHQIDOOVXQVHUHQ.XQGHQGLHQVWDQ
$XVEDXGHV.RFKIHOGHV
7UHQQHQ6LHGDV*HUlWYRQGHU6WURPXQG*DVYHUVRUJXQJ
6FKUDXEHQ 6LH GLH .ODPPHUQ DXI XQG IROJHQ 6LH GHQ (LQEDXVFKULW
WHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
*DVDQVFKOXVV $EE 'HU*DVDQVFKOXVVPXVVVRDQJHRUGQHWVHLQGDVVGHU$EVSHUU
KDKQ]XJlQJOLFKLVW
$P(QGHGHV(LQJDQJVURKUV]XP*DVNRFKIHOGEHILQGHWVLFKHLQ
µ*HZLQGH PP 'LHVHV*HZLQGHHUP|JOLFKW
■ (LQHQ)HVWDQVFKOXVV
■ (LQHQ$QVFKOXVVPLWHLQHP0HWDOOVFKODXFK / PLQ P
PD[ P %ULQJHQ6LHGLHPLWJHOLHIHUWH'LFKWXQJ ]ZLVFKHQGHP
$XVODVVGHU6DPPHOOHLWXQJXQGGHP*DVDQVFKOXVVDQ
'HU 6FKODXFK VROOWH QLFKW LQ .RQWDNW ]X GHQ EHZHJOLFKHQ 7HLOHQ GHU
(LQEDXHLQKHLWJHODQJHQ ]%HLQHU6FKXEODGH RGHUGXUFKgII
QXQJHQYHUOHJWZHUGHQGLHYHUVFKORVVHQZHUGHQN|QQWHQ
%HLP$QVFKOXVVHJDOZHOFKHU$UWGDUIGHU.UPPHUQLFKW
EHZHJWRGHUYHUGUHKW XQGVRDXVVHLQHUZHUNVHLWLJHQ3RVLWLRQ
JHEUDFKWZHUGHQ
:HQQ HLQ ]\OLQGULVFKHU $QVFKOXVV KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO HUVHW]HQ
6LHGHQZHUNVHLWLJLQVWDOOLHUWHQ.UPPHUPLWGHP.UPPHUDXV
GHP=XEHK|UEHXWHO $EE D 9HUJHVVHQ6LHQLFKWGD]ZLVFKHQGLH'LFKWXQJDQ]XEULQJHQ
: *DVDXVWULWWVJHIDKU
1DFK$UEHLWHQDQHLQHU$QVFKOXVVVWHOOHGLHVHLPPHUDXI'LFKWKHLW
SUIHQ
'HU+HUVWHOOHUEHUQLPPWIUGHQ*DVDXVWULWWDQHLQHU$QVFKOXVV
VWHOOHDQGHU]XYRUKDQWLHUWZXUGHNHLQH9HUDQWZRUWXQJ
9RUGHP(LQEDX
'LHVHV*HUlWHQWVSULFKW.ODVVHJHPl‰',1(1IU*DV
JHUlWH(LQEDXJHUlWH
'DV0|EHOLQZHOFKHVGDV*HUlWHLQJHEDXWZLUGPXVVDXVUHL
FKHQGIL[LHUWXQGVWDELOVHLQ
'LH QHEHQ GHP *HUlW EHILQGOLFKHQ 0|EHO GHUHQ 6FKLFKWZHUNVWRIIH
VRZLHGHUVLH]XVDPPHQKDOWHQGH/HLPGUIHQQLFKWDXVEUHQQED
UHQ0DWHULDOLHQEHVWHKHQXQGPVVHQKLW]HEHVWlQGLJVHLQ
'LHVHV*HUlWGDUIQLFKWEHU.KOVFKUlQNHQ:DVFKPDVFKLQHQ
6SOPDVFKLQHQRGHUlKQOLFKHQ*HUlWHQHLQJHEDXWZHUGHQ
:HQQ6LHGDV.RFKIHOGEHUHLQHP%DFNRIHQLQVWDOOLHUHQPXVV
GLHVHUEHUHLQH=ZDQJVEHOIWXQJYHUIJHQhEHUSUIHQ6LHGLH
$EPHVVXQJHQGHV%DFNRIHQVLQ,KUHP,QVWDOODWLRQVKDQGEXFK
:HQQ HLQH 'XQVWDE]XJVKDXEH DQJHEUDFKW ZLUG PXVV GLHV JHPl‰
GHU 0RQWDJHDQOHLWXQJ XQG LPPHU XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV YHUWL
NDOHQ0LQGHVWDEVWDQGV]XP.RFKIHOG $EE JHVFKHKHQ
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV $EE 'DV *HUlW JHK|UW ]XP 7\S < 'DV =XOHLWXQJVNDEHO GDUI QLFKW YRP
%HQXW]HUVRQGHUQQXUYRP.XQGHQGLHQVWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
6RZRKO.DEHOW\SDOVDXFKPLQLPDOHU4XHUVFKQLWWPVVHQEHUFN
VLFKWLJWZHUGHQ
'LH.RFKIHOGHUZHUGHQPLW1HW]NDEHOPLWRGHURKQH6WHFNHUJHOLH
IHUW
0LW6WHFNHUDXVJHVWDWWHWH*HUlWHGUIHQQXULQYRUVFKULIWVPl‰LJ
DQJHEUDFKWHJHHUGHWH6WHFNGRVHQJHVWHFNWZHUGHQ
(VPXVVHLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHUPLWPLQGHVWHQV PP.RQ
WDNWDEVWDQGDQJHEUDFKWZHUGHQ DX‰HUEHL$QVFKOXVVDQHLQHIUHL
]XJlQJOLFKH6WHFNGRVH 8PVWHOOXQJDXIHLQHDQGHUH*DVDUW
:HQQGLHHLQVFKOlJLJHQ%HVWLPPXQJHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHV
GLHVHUODXEHQNDQQGLHVHV*HUlWDXIDQGHUH*DVDUWHQXPJHVWHOOW
ZHUGHQ VLHKH7\SHQVFKLOG 'LHKLHUIUQRWZHQGLJHQ7HLOHEHILQ
GHQ VLFK LP PLWJHOLHIHUWHQ 8PEDXNLW MH QDFK 0RGHOO RGHU N|QQHQ
EHUGHQ.XQGHQGLHQVWEH]RJHQZHUGHQ
:,&+7,*%ULQJHQ6LHGHQ$XINOHEHUPLWGHUXPJHVWHOOWHQ*DVDUW
LQGHU1lKHGHV7\SHQVFKLOGHVDQ
(VPVVHQIROJHQGH6FKULWWHEHIROJWZHUGHQ
$ $XVWDXVFKGHU'VHQ $EE 1HKPHQ6LHGLH5RVWH%UHQQHUGHFNHOXQG9HUWHLOHUDE
7DXVFKHQ6LHGLH'VHQPLWGHPEHUXQVHUHQ.XQGHQGLHQVW
HUKlOWOLFKHQ6FKOVVHOPLWGHU$UWLNHOQXPPHUDXV IU
'RSSHOEUHQQHUXQG'UHLIODPPHQEUHQQHU$UWLNHOQXPPHU
VLHKH$EE $FKWHQ6LHGDEHLEHVRQGHUVGDUDXI
GDVV GLH 'VH EHLP +HUDXVGUHKHQ RGHU %HIHVWLJHQ DP %UHQQHU
QLFKWDEEULFKW
6WHOOHQ 6LH VLFKHU VLH ELV ]XP $QVFKODJ HLQJHGUHKW ]X KDEHQ XP
HLQHJXWH$EGLFKWXQJ]XHUUHLFKHQ
%HLGLHVHQ%UHQQHUQPXVVNHLQH(LQVWHOOXQJGHU3ULPlUOXIWYRU
JHQRPPHQZHUGHQ
%ULQJHQ6LHGLH9HUWHLOHUXQG%UHQQHUGHFNHODXIGHQHQWVSUH
FKHQGHQ .RFKVWHOOHQ DQ 6HW]HQ 6LH DX‰HUGHP GLH 5RVWH NRUUHNW
HLQ
9RUEHUHLWXQJGHV.FKHQP|EHOV $EE 1HKPHQ 6LH LQ GHU $UEHLWVIOlFKH HLQHQ $XVVFKQLWW PLW GHQ EHQ|WLJ
WHQ$EPHVVXQJHQYRU
%HL$UEHLWVIOlFKHQDXV+RO]ILUQLVVHQ6LHGLH6FKQLWWIOlFKHQPLW
6SH]LDOOHLPXPVLHYRU)HXFKWLJNHLW]XVFKW]HQ
%HILQGHW VLFK NHLQ %DFNRIHQ XQWHU GHP .RFKIHOG EULQJHQ 6LH HLQHQ
=ZLVFKHQERGHQDXVQLFKWEUHQQEDUHP0DWHULDO ]%0HWDOORGHU
6SHUUKRO] PPXQWHUGHP%RGHQGHV.RFKIHOGHVDQ6RZLUG
HLQ=XJDQJ]XPXQWHUHQ7HLOGHV.RFKIHOGHVYHUKLQGHUW
'HU$EVWDQGGHV=ZLVFKHQERGHQV]XP1HW]DQVFKOXVVGHV*HUl
WHVPXVVPLQGHVWHQVPPEHWUDJHQ
(LQEDXGHV*HUlWV $EE +LQZHLV =XP(LQEDXHQGHV.RFKIHOGHV6FKXW]KDQGVFKXKHYHU
ZHQGHQ
'LH.OHEHGLFKWXQJYHUKLQGHUWHLQ'XUFKVLFNHUQ%ULQJHQ6LHGLHVH
XP GLH DXI GHU $UEHLWVIOlFKH YRUKDQGHQH (LQEDX|IIQXQJ KHUXP DQ
6LHPXVVDP5DQGGHVDXVJHVFKQLWWHQHQ%HUHLFKVDQJHEUDFKW
ZHUGHQ
=XU%HIHVWLJXQJGHV*HUlWVDP(LQEDXP|EHO
(QWQHKPHQ6LHGLH.ODPPHUQGHP=XEHK|UEHXWHOXQGVFKUDX
EHQ 6LH VLH LQ GHU DQJHJHEHQHQ 3RVWLWLRQ DQ VR GDVV VLH VLFK IUHL
GUHKHQ
̤͈͉̻̻͈̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜›̻͔͎͌͗͑̈́͛͏͎͓͚͌̀͒͐
›͏̼›͈͈͇̼͈͍͉̼͎͍̈́͌̀̓̀͒̈́̈́̀͌̀͂̀͑͋͌̈́̀̈́͏͈͚̥̼͍͈͑͋͊͂͒̈́͒͐
͈̻͈͎͓͔͎̓̀͑͒͑̈́͐͒͛͏͎͓͎͕͈͌͑͒̈́͂̈́͏͈͎͉̻͎͓̾̓̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐͒
̤͈͉̻͚͍̼̻͓̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͌͐̈́̀͂͗͂̀͊́̈́͒̈́›͚͖͎͕͈͆͒̈́͂̈́͏͈͎̾̓
͉̻͈̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐̓̀͒͆͏͌͒̀͐͜›̻̻͕͈͉̻͇͌͒̀͒͆͌̈́͊͑͒͆̈́͒͆̀›͚͑͒̀͑͆
̀›͚̻͈͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜ ̥͈͉ % (LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQH $EE %HGLHQNQHEHODXINOHLQVWH6WXIHVWHOOHQ
%HGLHQNQHEHOYRQGHQ*DVKlKQHQDEQHKPHQ(VHUVFKHLQWHLQ
IOH[LEOHU*XPPLGLFKWULQJ0LWGHU6SLW]HGHV6FKUDXEHQGUHKHUV
DXIGLH(LQVWHOOVFKUDXEHGHV*DVKDKQVGUFNHQ
1LHPDOVGHQ'LFKWULQJDEQHKPHQ'LH'LFKWULQJHYHUKLQGHUQ
GHQ(LQWULWWYRQ)OVVLJNHLWHQXQG6FKPXW]LQV,QQHUHGHV*H
UlWVZDVGHVVHQ)XQNWLRQVWFKWLJNHLWEHHLQWUlFKWLJHQN|QQWH
6WHOOHQ6LHGLHPLQLPDOH*DV]XIXKUHLQLQGHP6LHGLH
%\SDVV6FKUDXEHPLWHLQHP6FKOLW]VFKUDXEHQ]LHKHUGUHKHQ
-H QDFK *DVDUW DXI GLH 6LH XPVWHOOHQ VLHKH 7DEHOOH PVVHQ
HQWVSUHFKHQGH6FKULWWHGXUFKJHIKUWZHUGHQ
$GLH%\SDVV6FKUDXEHQJDQ]DQ]LHKHQ
%GLH%\SDVV6FKUDXEHQELV]XPNRUUHNWHQ*DVDXVWULWWDQGHQ
%UHQQHUQORFNHUQ
& GLH %\SDVV6FKUDXEHQ PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHUWHQ )DFK
PDQQDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
' QHKPHQ 6LH NHLQH 9HUlQGHUXQJHQ DQ GHQ %\SDVV6FKUDXEHQ
YRU
6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVEHLP'UHKHQGHV%HGLHQNQHEHOV]ZL
VFKHQ GHU K|FKVWHQ XQG GHU QLHGULJVWHQ 6WXIH GHU %UHQQHU QLFKW
DXVJHKWXQGHVQLFKW]XHLQHP)ODPPHQUFNVFKODJNRPPW
:HQQ6LHQLFKWDQGLH%\SDVV6FKUDXEHJHODQJHQVROOWHQEDXHQ
6LHGLH)HWWDXIIDQJVFKDOHGLHPLWGHPUHVWOLFKHQ.RFKIHOGYHU
VFKUDXEWLVWDXV=XP$EQHKPHQJHKHQ6LHZLHIROJWYRU
1HKPHQ 6LH DOOH 5RVWH %UHQQHUGHFNHO 9HUWHLOHU XQG %HGLHQNQH
EHODE
/RFNHUQ6LHGLH%UHQQHU6FKUDXEHQ
)U GHQ :LHGHUHLQEDX GHV *HUlWV IROJHQ 6LH GHQ $XVEDXDQZHL
VXQJHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ $EE ,P)DOOHHLQHU
%HVFKlGLJXQJPXVVGHU*DVKDKQNRPSOHWWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
̳͇͕͎͔͕͖͇͒͑͑͋̓́̓͑›́›͍͖͑ ̨͋͌ ̪̻͈͉͎͌̈́͒̈́͋̀›̽͑͒͆͌̈́›͈͔̻͈͌̈́̀̈́͏͔͈͂̀͑̾̀͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐
͈͉͓͚͈̻͈̈́͌̓̈́͌͋̈́͌̈́͐̓̀͑͒͑̈́͐
̲̈́ ͍͈͛͊͌̈́͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ̈́͏͂̀͑̾̀͐ ́̈́͏͈͉͌͑͒̈́͜ ͈͒͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ͉͎›̽͐ ͋̈́
͈͈͈͉͉͚͈͈͔͚͎͓͋̀̈́̓̽͊͊̀͂̀͌̀̓̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀͒͐
̥̻͓͌̓̈́͌›̻͏͕͈͔͎̈́͛͏͎͉̻͌͐͒͗̀›͚̻͈͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇̈́͒̽͑͒̈́
̼͌̀ ͈͕̓̀͗͏͈͑͒̽ ̀›͚ ͋͆ ͔͉͎̈́͛͊̈́͒ ͓͈͉͚͊ ›͕͉̻›͎͈͎ ̼͎͋͒̀͊͊ ̽ ͉͚͌͒͏̀
›͉̼͊̀ ͑͒̀ ͕͈͊̀›͚̻͈̬͓͚͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌̈́̀͒͒͒͜͏͚›͎
̈́͋›͎͈̓̾̈́͒̀͆ͅ›͏͚͎͉̻͑́̀͑͆͑͒͒͗͒͋̽͋̀͒͆͐
̧̀›͚͎͓͈̻͎͓͑͒̀͑͆͒̈́͌̓͋̈́͑›̻͎͓͒̀›͚͎͉͓͎͒͆͑͛͌̓̈́͑͆͑͒̓̾͒͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐›͏̼›͈͈͎͈͚̈́͌̀̈́̾͌̀͒͊͂͒̈́͏͎PP
̨͕͔͕͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͌̓̾̓͌̀ͅ ̨͋͌ ̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͎̀͒͆͌͒›͎͇̼̻͈͕͒͆͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́
›͏͎͓͈͉̻̻͈͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀
̳͎›̀͏͕͚͎͈͉͚̈́͋̈́͌͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓̻͈͈͈͋́͑͋̀͑͒̀͋̀͒̈́͒͐̈́͑͏͎̼͐
̪͎͎͊͊̽͑͒̈́͒͑͒͆͌̈́›͈͔̻͈͌̈́̀̈́͏͂̀͑̾̀͐͂͛͏͗̀›͚͕͜͏͎͎͈͕͈͎̈́͌͒͑͋͛
̰͏̼›͈͉͎͈͎͕͎͖͈͈̼̈́͌̀͊͊̽͑̈́͑͒̈́̾͊͐͒͆͐̀͊̓͑͋͌͆͐›̈́͏͈͎͕̽͐
̤͈̀͒͆͑͒̈́͏̼͓͉͓͎̼͗͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐͑͒›͈›͎͎͕͈͊̈́͌͒̾͑͆͐
̣̻͂͊͒̈́ ͎͓͒͐ ́͏͕͎̀̾͌̈́͐ ̀›͚ ͒͆ ͉͎͑̀͛͊̀ ͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͉͈̀ ͈́̓͑͒̈́͜
͎͓͇̼͒͐͑͒͆͑͆›͎͓͓›͎͈͉͈̓̈́͌͛̈́͒̀̈́›͈͒͏̼›͎͎͓͌͒̀͐͒͐͌̀
›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͈͇͌͒̀̈́͊̈́͛̈́͏̀
̥͎͈͕͉͈͉͌͒̾͑͒̈́̀̈́͌͒͏̀͏̻͈̾͑͒̈́͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜
̰͈̼͑͒̈́›̻̻͉͌͗͑͒̀͏̼͈̀͒͆͐͒͑͑͒̈́͌̀͑͒͆͜͏͈͕͒̈́̾›̈́͏͈͋̈́͒͏͈͉̻
̤͓͏͎͓̾͑͒̈́͒͐́͏͕͎͉͈͔͍̼͕̀̾͌̈́͐̀͑̾͒̈́͋͏͈͎̼͒͒͏͋̀
̧͇̼͑͆͒͗͌́͏͕͈͚͍̀͌͗͌̈́̀͏̻͈͒͒̀̀›͚͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂
̈́͏͂̀͑̾̀͐
̧͓͉͓͑͑̈́̽̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͎͇͈͈͉͚̈́͒̀͌̀͊͊͆̈́̾͋̈́͑͊͌͆›̻͎͌͗͑͒͌
›̻͉͎͂̈́͏͂̀͑̾̀͐
el
Ù ̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
̱͇͎͑͏͕͔͎͕͉͓͔͉͓͇͔͕̾͒͋̓̈́̾͋͟͏
̨͏͇͇͓͔͍͇͓͆́͐͋̓͗̾͋̓
̢›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͒͆›̀͏͎͕͉̽͆͊̈́͒͏͈͉͎͛͏͎͉͈̈́͛͋̀͒͐̀
̀̈́͏͎͓̾
̮͈͎͓̈́́̓͑͒̈́͒͐́͜͏͕͎͉͈͓͕̀̾͌̈́͐̀͑͌̈́̾͑͒̈́̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐
͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
῭͈̻͈͎͕́͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͏̽͑͆͐›͏͈͌›͏͎͕͗͏͉̻̽͑̈́͒̈́͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆
͉͈͕̀͏͓͉͓̽͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐
̯͈͈͉͚̈́͌̈́͐›͎͓͓›̻͏͕͎͓͌͑ ͓̼͈͎͈͚͎͈͉͈͉̼̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐̈́̾͌̀͋͌̈́͌̓̈́͒͐
̲͕͔͇͖͔͕͓͇͌̓̓͌̓̀͆͏͇͎͇͖͗̿͒͋͌̓́̓͊͞͏͉̓͏͇͆͏
͍͖͉̓͌͑͑͊͊͑͞͏͉͇͓͕͖͑͋͑͆́͑ͅ›̓͒͝͏͕͓͇͇͖͑͋͒͋͆́͑͘ͅ
̧͓͉͓͓͑͑̈́̽̀͒̽›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌͑̈́̀̈́͏͈͚͎͓͋̈́͌͐ͅ
͕͜͏͎͓͐¨̈́͌›͏̼›͈͓͇̼̈́͌̀͑͌̓̈́̈́̾͑̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀̀›͎͕̼͓͒̈́͑͆͐
͉͓̀͑̾͋͗͌
̡͍͇͓͇͔͇͓͇͕͔͕͔͉͓͔͑͋͒̓́͌̓̾̓͞ͅͅ͏͇͔͉͓͎͔͉͓͆͒͊͋͌̓͋͞
›͔͎͓͒͑̓͒͑̀ͅ ͔͇ ͍͍͖̾͑ ͕͞›͖͑ ͇͖̓͒́͑ ͊̓ ›͒̿›͇͋ ͏̓ ́ͅ͏͖͑͏ ̓›͝
͇͖͔͕͉͎͐͑͋͑͆͑̿͏͕͇͑͘͏͔͎͚͋͌͗͝͞͏͎͇͕͉̓͏͔͖͔͎͔͉͋͑̓͒͊͋͘͞͞
͌̓͋͏͎͇͔͕͖͓͑͑͊́̓͌̓͋͑͌̓͏͑͏͔͎͓͕͚͋͑͞͏͕͑›͋͌͟͏͇͕̓͋͒͋͟͏
͆͋̓͏͎͓͉͍͇͕͇͖̬͕͇͉͎͔͉͑̀͌͒͋͌͑͌̓͋̓͒́͑͆͋̓́͒̿͗̓͞›͒̿›͇͋͏̓
͇͆͑͊́ ͔͕͓͋ ͕͇͓͆͋̓̾͐͋ ›͖͑ ͇͎͈͗̓͒͑͝͏͕̓͋ ͔͇͕͋͌̾͘ ͎͇ ͕͑͏ ͇͔͎̓͒͋͝
̵͖͏͔͕͕́̓̓͋͏͇̓›͋͌͑͋͏͚͏̶͔͇͕͇͎͇͕͇̀͑͘͏̵͓͕͉͋͌̿͒̈́͋͋̓͝ͅ͏
›͔͎͔͇͍͍͖͕͒͑̓͒͑̀̾͑͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̢͓͓͉͓̼͕͈͕͈͚͎͈͎͈͉͈͉͕͒̽͆͑͑̈́̽̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾͋͌͂̀̀̽͏̽͑͆
̀›͎̀͂͏͈̈́͛̈́͒̀͆̈́͋›͎͏͈͉̽̽̈́›͈͉͕̀͂͂̈́͊͋̀͒̽͏̽͑͆͒͆͐¨̈́͌͋›͎͏̈́̾
͈͉̻͓͓͉͓͈͌̀͂̾͌̈́̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͑̈́͂͗͒̽͒͏͎͕͚͑›̧͈͒̀
̈́͂͂͛͆͑͆ ͈͕͈͑͛̈́ ͚͎͋͌ ͔͚͎̈́͑͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͈͂̀ ͎͒͌ ͚͎͊͂
›͎͓̼͕͈͕͈̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾
̰͏͈͉̻̼͍͈͓̼͎͈͌͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͊͂͒̈́̀͌̈́̾͌̀͑͋́̀͒͐͏͓͇͈͋̾͑̈́͐
͎͒›͈͉͈͎̽͐̓̀͌͋̽͐͋̈́͒͆͏͇͈͓͉͓͛͋͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓̀͌̀͂͏̻͔͈̈́͒̀
͈͉̼͕͑͒͆͌̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ͎͈͉͎̼͈͂͌̈́̀̀̈́͏͎͓͉͈̾̀›͈͕̾̈́͑͆͐͑͛͐
̻͒͑͆ ̳͒͋͏̓›͑͝›͑͋̓͆̀›͕͇͇͑͏͇͙͕͇͕͉̿͒͋̓͆͋̓͌͝ͅ͏͉͍͇͕͌͒͋͌̀
͕͔͕͕͉͓͔͖͔͇͖͓͒͑͗͑͆͑́̓͌̓͋͑̓̿͒͋͑͌̀
̳͎͉͈͎̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼͎͎̼̈́͗͋͌͑͒›͈›͎͊
͑͒̈́͌̀̀͜›͎͔͈̈́͛͂̈́͒̀͆̈́›͔͇̀̽͋̈́͒̀̈́͏̻͎͓͔͎͋͑͆͋̈́̾̀͒͛͏͎͓͌̽
̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̯͈͓͉͓̼͉͑͑̈́͐͋̈́͆͊̈́͒͏͈͉̽͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀›͏̼›͈͈͎͈̈́͌̀͂̈́͌͌͒̀͜
͓›͎͕͏͈͉̻̈́͗͒
̬͆͌͒͏͎›͎›͎͈͎̈́̾͒̈́͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓̲͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆
̻͉͉̼͎͕͈͉͚̼̀͌͂͆͐̀͊͑͒̈́͒͒̈́͌͋̀͐͑͏͈́͐
̵͞͏͇͔͉͎͇͆̓̿͒͋͑ ̨͋͌ ̧͎͓͑͛͌̓̈́͑͆͒̀̈́͏͎͓̾›͏̼›͈͎̈́͌̀͒›͎͇͇̼͈̻̈́͒͆̈́̾͒͑͑͒̈́͆́͌̀͜
͔͏͈̀͂̽͐͌̀̈́̾͌̀›͏͎͈͑͒̽
̳͎ ̻͉͏͎ ͎͓͒ ͓̼͉͑͊͊͒͆ ͈͚͎͓̈́͑̓ ͒͆͐ ̻́͑͆͐ ͈̈́͑͒͌͜ ̀̈́͏͎͓̾ ͈͇̼͈̓̀͒̈́ ̼͌̀
͑›̈́̾͏͗͋̀·· ͕͈͊ ›͎͓̈́›͈͒͏̼›͈̈́
■ ̳̻͉͆͌̀͋›͒͆͑͛͌̓̈́͑͆
■ ̳̼͉͆͑͛͌̓̈́͑͆͋̈́͌̀͌̈́͛̀͋›͎͈͉͚͒͋̈́͒̀͊͊͑͗͊̽͌̀ / ͕̈́͊̀ P
͋̈́͂ P ̥͈̻͎͈͉͎͑͂̈́͒̈́͒͑͒̈́͂̀͌͒͜›̀͏̼͓͋́͑͋̀ ›͎͓͑̀͐›̀͏̼͕͈̈́͒̀
͍͍͚͎͓͎͓͎͉͈͋̈́͒̀͛͒͆͐̈́̓͒̀͂͗͂͛̀͒͆͐͑͛͌̓̈́͑͆͐̀̈́͏͎͓̾
̢›͎͔͛͂̈́͒̈́͒͆͌̈́›͔͎͓͉͈̻̀̽͒͑͗͊̽͌̀͋̈́͒̀͌͆͒͒͋̽͋̀͒̀͒͆͐
͎̻͎͕͈͋͌̓̀͐̈́͌͒̾͑͆͐ ›͕͉̻›͎͈͎͓͑͏̻͒͏͈ ͉͈͎̀͒›̼͏̀͑͋̀̀›͚
͕͜͏͎͓͐›͎͓͋›͎͏̈́̾͌̀›̀͏̈́͋›͎͈̓̾̈́ͅ
̤͈͎̀›͎͈̀̓̽›͎͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆ ͎͉͏͎͇͕̓͌͋͏͇͕͇͎͉́͌̓͋͏›͇͔͕͇͕͇͒͋͒̿͗
͕͑͏͍͖͔͎͋̿ͅ͏͔͚͍͑̀͏̓ ̀›͚͇̼͒͆͑͆̈́͏͎͎͓͂͑͒̀͑̾
̢͌›͏̼›͈̈́͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͈͉͓͈̽͑̈́͒̈́͋̀͊͌̓͏͈͉̽͑͛͌̓̈́͑͆
͈͉͎̀͌͒̀͒̀͑͒̽͑͒̈́͒͑›̈́̾͏͗͋̀›͎͓̼͕͈͎̈́͒›͎͇͇̈́͒͆̈́̾̀›͚͎͒͌
͉͉͓͓͚̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͋̈́̀͒̀›͚͉͎͍͒͆͑̀͛͊̀̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ̥͈͉ D ̬͍͕̻̻͎͆͌̈́͑̈́͒̈́͌̀́͊̈́͒̈́͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀
: ̭́͏͖͆͏͓͓͑͆͋̓͒͒͑̀
̪̻͎͕͈̀͒͒̈́͏͈͚͎͑͋›͎͈̀͑̓̽›͎̼͍͚͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́͊͂͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀
̯ ͉͉͓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͐ ̓̈́͌ ͔̼͏͈̈́ ͓͇̈́͛͌͆ ̻̈́͌ ͓›̻͏͕͈̈́ ͈̓̀͏͏͎̽ ͑̈́ ͉̻›͎͈̀
͔͎̼͕͕͈͑͛͌̓̈́͑͆̀͛͒͆͌̈́͒̈́̈́͏͈͑͒̈́̾
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆ ̨͋͌ ̢͓͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͈̈́̾͌̀ ͒͛›͎͓ ´<µ ͎ ͕͏̽͑͒͆͐ ̓̈́͌ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ̻͍͈̀͊͊̈́ ͎͒
͉͈͎͈͚͎͓̀͊̓̈́͑̓͜›̀͏̻͚͎͎̳͕͈͉͚̲̼͋͌͒̈́͌͏̨͈́͐̀›͏̼›͈̈́͌̀
͒͆͏͈͎̈́̾͒̀͒͛›͎͉͎͓͉͈̻͕͈͈͎͐̀͊͗̓̾̀͆̈́͊͑͒͆̓̀͒͋̽
̬͈̻͈͈̀̾͋̈́͒͐́͑̈́͐̈́͑͒͌͑̀͐͜ͅ›̀͏̼͕͈̼͉͈͎̈́͒̀͌̀̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐
͕͋̈́̽͗͏̾͐́͛͑͋̀›͏̾̀͐ͅ
̯͈͓͉͓̼͑͑̈́͐›͎͓͈͇̼͎͓͉̓̀͒͌̀͏͎̼͉̓͒͆›͏̼›͈͓̼͎͈̈́͌̀͑͌̓͌͒̀
̀›͎͉͈͈͉̻͊̈́͑͒͋̈́›͏͉̻͉̼̾̈́͐͋̈́͂̈́̾͗͑͆̀͒͊͊͆͊̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌̈́͐ͅ
̰͏̼›͈͈̈́͌̀͂̾͌̈́›͏͚͖͚͈͉͚́͊̈́͆̈́͌͐̓̀›͈͔̻̻͎͈͒͆̾̓̀͐͑͆͐͋̈́͌͂͋̀
̈́›͔͎͓̻͕͈͎̀̽͐͒͊͑͒͌ ͕͈͊ ͉͚̈́͒͐̀›͚͓̼͈͔͈̻͓͚͑͌̓͑̈́͐͋̈́͐̈́͌̀͒
͈̈́̾͌̀›͏͎̻͈͎͎͕͑́͑͋͑͒͏̽͑͒͆ ̳͒͋͏̓›͕͉͝͏͇͕͔͕͔͉͌̓̾̓ͅ
̢͓͓͉͓͈͎͈͕͉͎͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆͌̀͒͆͂͏͔͎̾̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͌
͉͎͈͚̀͌͌͑͋ (1 ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͎͈͕͈̼̈́͌͒͑͋͌͆ ͑̈́
̼›͈›͎͊
̳͎ ̼›͈›͎͊ ͎͑͒ ͎›͎͎̾ ͈͂̾͌̈́͒̀ ͆ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀
͈͉̻̈́̾͌̀̀͒͊͊͆͊̀͑͒̈́͏̼͎͉͈͇̈́͗͋͌̀͑͒̀̈́͏͚
̳̀ ̼›͈›͊̀ ͉͎̻͌͒ ͑͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͒̀ ›͎͓͊͑͒͏͈͉̻͗͋̀͒ ͓͈͉̻͊ ̈́›̼͓͌̓͑͆͐
͉͈̀ ͆ ͉͚͊͊̀ ›͎͓ ͒̀ ͓͉͑͂͏̀͒̈́̾ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈̈́̾͌̀ ̀›͚ ͋͆ ͔͉̈́͛͊̈́͒̀ ͓͈͉̻͊
͉͈̀›͓͏͇͉͈͉̻̀͌̈́͒
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏̼›͈͉͇͈̈́͌̀̈́͂̀̾͑͒̀͒̀›̻͖͓͌͗͑̈́͂̈́̾̀
›͓͊͌͒̽͏͈̀›͓͊͌͒̽͏͈̀›͈̻͒͗͌̽›̀͏͚͎͈͓͉͓̼͋̈́͐͑͑̈́͐
̥͍͍͕̓̀͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̥̻͌ ͎͒ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́ ͆ ͎͎͇͌͋̈́͑̾̀ ͒͆͐ ͕͜͏̀͐ ͓̀͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀
›͏͎͑̀͏͎̻̼͋͑͒̈́̾͑̈́͊͊̀̀͏͈̀ ̼́͊›͈͉̼͕̈́̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ̳̀
̀›̀͏͉͎̻͈͈͓͚͎͉͎̀̾͒͆͒̀͋͋͒̀͂̀̀͒͒͑›͚͈͉͎̈́̾͌̀͑͒͆͑̀͛͊̀
͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͈͂̀ ̀͊͊̀͂̽ ͒͛›͎͓ ̀̈́͏͎͓̾ ›͎͓ ͑̀͐ ›̀͏̼͕͈̈́͒̀ ̻͎̀͌͊͂̀
͎͎̼͎͋̈́͒͋͌͒͊ ͈͈͇̼͈̽̈́̾͌̀̓̀͑͋͆̀›͚͎̳͕͈͉͚̲̼͒̈́͌͋̀͐͏͈́͐
̳͔͒͑͑̀͘ ̲͎̼͎͎͒͒͊͐͒›͎͇͓͎͉͚͈͉̼̈́͒̽͑͒̈́͒͆͌̀͒͊͊͆͒͆̈́͒͒̀›͎͓
͓›͎͈͉͈͎̼͎̓̈́͌͛̈́͒͌͒͛›͎̀̈́͏͎͓͉͎̻͈͉̼̾͌͒͑͒͆͌̈́͒͒̀
͕̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜
̰͏̼›͈͉͎͎͓͇̈́͌̀̀͊̽͑̈́͒̈́͒̀›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀
$ ̥͍͍͇͖͕͚̓̀̀͒͘ͅͅ͏ ͔͘ ̢͔͈̀͏̼͕̻͑͒̈́͑͏͉͉͓̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀͑͒̽͏͉͈͈͕͓͗͌̀̓̀͒̽͏̈́͐
̢̻͍͊͊͒̈́ ͎͓͒͐ ͕͓̈́͂͒̽͏̈́͐ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͌͒̀͐͜ ͎͒ ͉͈͊̈́̓̾ ̀›͚ ͎͒ ͕͈͉͚͒̈́͌
̼͋̀͐͑͏͈͉͈͉͚́͐͋̈́͗̓ ͈͉͓͂̀̀͑͒̽͏͈̈́͐̓›͊̽͐̽͒͏͈›͊̽͐
͔͚͉͈͉͚͊͂̀͐͋̈́͗̓ ̼́͊›̥͈͉̈́ ͕͎͈͈̓̈́̾͌͌͒̀͐̓̀̾͒̈́͏͆
›͏͎͎͕͓͑̽͑͒̈́͌̀͋͆͌͜›̻͏͍͈͈̈́̓̀͏͏͎͎͓͕͓̽͒̈́͂͒̽͏͉̻̀̀͒͒͆͌
͔̀̀̾͏̈́͑͆̽͒͆͑͒̈́͏̼͎͓͎͉͓͗͑̽͒͑͒͌̀͑͒̽͏̀
̣͈͇̈́́̀͗̈́̾͒̈́ ͚͈͒ ͎͓͒͐ ̼͕̈́͒̈́ ͔͍͈͑̾̈́ ̈́›̀͏͉͐͜ ͑͒̈́͜ ͌̀ ͍͔̈́̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́
͚̻͎͓͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒͒͐
̲͓͎͎͓͉͓̈́̀͒͛͐͒͐̀͑͒̽͏͕̈́͐̓̈́͌͏͈̻͈͈̈́̈́͒̀͌̀͂̾͌̈́ͅ͏͇͈͛͋͑͆
›͏͎͎̼͗͒̈́͛͌͒͐̀͏̀
̳͎›͎͇͎͓͈͕͓̈́͒̽͑͒̈́͒͐̓̀͒̽͏͉͈͉͉͓̈́͐̀͒̀̀͊͛͋͋̀͒̀͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌
͈͑͒͐ ͎͈͕̀͌͒̾͑͒̈́͐ ̈́͑͒̾̈́͐ ̥›̾͑͆͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑̈́͒̈́ ̻͑͗͑͒ ͈͒͐
͕̻͑͏̈́͐
% ̴͎͔͉͕͚͊͋͞͏̈́̓͏͟͏͇͖̓͒́͑ ̨͋͌ ̨̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͈͉͑͋͛͑͒͆͋͏͚͒̈́͏͇͆́̀͋̾̓̀
̢͔͈̀͏̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͑͋͛̀›͚͈̻͒͐́͌̈́͐̀̈́͏͎͓̾
̥͔͈̼͉͋̀͌̾̈́͒̀͌̀͐̈́͛̀͋ͅ›͎͈͕̼͈͎͉͈͎͒͐͊̀͑͒͌͐̓̀͒͛͊͐
͎͑͒̈́͂̀͌›͎̰͈̼͎͓͉͈͈͎͈̼͕̾͆͑͆͑͒̈́͋̈́͒͆͋͛͒͆͒̀͒͑̀́̓͛͂̀͌̀̈́͒̈́
›͏͚͑́̀͑͆͑͒͆́̾̓̀͏͇͈̻͛͋͑͆͐͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̾
̯͉͏͔͇͕͇̓͗̓͋͒̿›͕͕͕͍͔͕͇͑̿͑͆̓͌͋͑̓͞ͅ͏͑›͉͔͉͓̯͈͑́
͉͈͎͈͎̓̀͒͛͊͑͒̈́͂̀͌›͎̾͆͑͆͐̈́͋›͎͎͓͈̓̾͌͒͆͌̈́͑ͅ͏͎͓̽͂͏͉͈͌̀͜
͏͛›̀͌͑͆͐ ͎͑͒ ̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ͉̻͈͒ ›͎͓ ͇̀ ͋›͎͏͎͛͑̈́ ͌̀
̈́›͆͏̻͈̈́͑̈́̀͏͈͉̻͈͉͚͈͎͓͌͆͒͒͆͌̀͌͒͆͒̀͊̈́͒͏͂̾̀͐͒͆͐
̱͓͇͔͚͎̻͕͈͎͋̾͑͒̈́͒͆͊͂̀͑͒̈́͊͑͒›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͌͒̀͐͒͆́̾̓̀E\SDVV
̼͉͈͋̈́͌̀̀͒͑̀́̾̓͋̈́̈́›̾›̈́̓͆͋͛͒͆
̢̻͎͎̼͌͊͂̀͋̈́͒̀͏͈͎›͎͓͇̀›͏͎͑̀͏͚͓͉͓͋͑̈́͒̈́͑͒͆͑͑̈́̽͑̀͐
͎̓̈́̾͒̈́͒͌›͉̾͌̀̀ ›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͎͈͕̼̽͑͒̈́͒͆͌̀͌͒̾͑͒͆̈́͌͏͈͂̈́̀
$͔͍͉̻͈͑̾͒̈́̀͊͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV
%͉̻͊̀͑͏͈̈́͒̈́͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV̼͕͋͏͈̼͍͎͎͈͎̼͒͆͑͗͑͒̽̓͂̀͒̀͏͈͎
͉͓͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌
& ͆ ̀͊͊̀͂̽ ͒͗͌ ͈́̓͌͜ E\SDVV ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͂̾͌̈́ ̀›͚ ͍͎͓͈͎͎̼͎̈́͑̓͒͆͋͌
͕͈͉͚͒̈́͌
'͕͈͋͆͌̈́͏͈̾̈́͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐ͅE\SDVV
̬͆͌̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́›͎̼͎̻͍͎̻͒͒͌͌̀͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̲̾̈́
›̈́͏̾›͈͈̻͒͗͑͆͋̀͐͆͋͐ͅ›͏̼›͈͈͉͇̈́͌̀̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾›͊̽͏̻͗͐͆́͌̀
̀̈́͏͎͓̾
̥̻͌̓̈́͌́͏͉̾͑̈́͒̈́͒͆›͏͚͈͑́̀͑͆͂̀͒͆́̾̓̀E\SDVV̻́͂͊͒̈́͒͆
͉̻͖͎͊̈́͌͆͆͑̾͋̀͒͐›͎͓͈̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼̻͈̼̈́͗͋͌͆͑͒͆́͑͆̈́͑͒͌͋̈́͌̀͜
͑͛͑͒͆͋̀̀›͚̤͈́̾̓̈́͐̀͌̀͒͆͌̀›͎͉͋̀͏͉͎͎͓͇͛͌̈́͒̈́̀͊̽͑͒̈́͒̀
›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀
̣̻͚͈͕̻͂͊͒̈́͊̈́͐͒͐͑͏͉̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏͈̈́͐͒͐
͕̻͑͏͉͈͎͓͈͉͚̈́͐̀͒͐̓̀›͒̈́͐
̶̀͊̀͏͈͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐̀͜›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏̈́͐
̤͈͍͎̀͌̀̀͌̀͒›͎͇͓͉͓͓͕͉͎͎͓͇̈́͒̽͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑͌̈́̾͑͒̈́̀͊͌͒̀͐͜
̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐̀›͎͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
̬͆͌ ̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́ ›͎̼͒ ͎͒͌ ̻͍͎͌̀ ͒͆͐ ̻́͌̀͐ ̀̈́͏͎͓̾ ̲͕ ̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ͈͋̀͐ ͈̻͆͋͐ͅ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͉͇̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾ ›͊̽͏͗͐ ͆ ̻́͌̀
̀̈́͏͎͓̾
%HIRUH\RXEHJLQWXUQRIIWKHDSSOLDQFH VHOHFWULFLW\DQGJDV
VXSSO\
7KHVXSSO\FDEOHPXVWEHDWWDFKHGWRWKHXQLWWRSUHYHQWLWIURP
WRXFKLQJKRWSDUWVRIWKHRYHQRUKRE
$SSOLDQFHVZLWKHOHFWULFDOVXSSO\PXVWEHHDUWKHG
'RQRWWDPSHUZLWKWKHDSSOLDQFH VLQWHULRU,IQHFHVVDU\FDOORXU
7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH
%HIRUHLQVWDOOLQJ
7KLVDSSOLDQFHLVFODVVW\SHDFFRUGLQJWRWKH(1
UHJXODWLRQIRUJDVDSSOLDQFHVEXLOWLQDSSOLDQFH
7KHNLWFKHQXQLWLQZKLFKWKHDSSOLDQFHLVLQVWDOOHGPXVWEH
SURSHUO\VHFXUHGDQGVWDEOH
7KHNLWFKHQXQLWVQH[WWRWKHDSSOLDQFHWKHODPLQDWHGFRYHULQJ
DQGJOXHIRUDGKHULQJLWPXVWEHPDGHRIQRQIODPPDEOHDQG
KHDWUHVLVWDQWPDWHULDOV
7KLVDSSOLDQFHFDQQRWEHLQVWDOOHGDERYHIULGJHVZDVKLQJ
PDFKLQHVGLVKZDVKHUVRUVLPLODU
$QRYHQPXVWKDYHIRUFHGYHQWLODWLRQWRLQVWDOODKREDERYHLW
&KHFNWKHGLPHQVLRQVRIWKHRYHQLQWKHLQVWDOODWLRQPDQXDO
,IDQH[WUDFWRUIDQLVLQVWDOOHG\RXPXVWIROORZWKHLQVWUXFWLRQVLQ
WKHLQVWDOODWLRQPDQXDODOZD\VUHVSHFWLQJWKHPLQLPXPYHUWLFDO
GLVWDQFHIURPWKHKRE ILJ 3UHSDUDWLRQRIWKHNLWFKHQXQLW ILJ 0DNHDQDSSURSULDWHVL]HFXWLQWKHZRUNVXUIDFH
6HDODOOZRUNVXUIDFHVPDGHRIZRRGZLWKVSHFLDOVHDOHUJOXHWR
SURWHFWLWDJDLQVWPRLVWXUHGDPDJH
,I WKHUH LV QR RYHQ EHQHDWK WKH KRE SXW D QRQIODPPDEOH VHSDUDWRU
HJPHWDORUSO\ZRRG PPIURPWKHEDVHRIWKHKRE7KLVZLOO
SUHYHQWDFFHVVWRWKHEDVHRIWKHKRE
7KHGLVWDQFHIURPWKHLQWHUPHGLDWHIORRUWRWKHPDLQVFRQQHFWLRQ
IRUWKHDSSOLDQFHPXVWEHDWOHDVWPP
,QVWDOODWLRQRIDSSOLDQFH ILJ 1RWH :HDUSURWHFWLYHJORYHVWRILWWKHKRE
7KHDGKHVLYHVHDOSURYLGHGSUHYHQWVOHDNV$GKHUHLWWRWKHZRUN
VXUIDFH DURXQG WKH FXWRXW ,W PXVW EH DGKHUHG DURXQG WKH HGJH RI
WKHDUHDFXWRXW
)LWWLQJWKHDSSOLDQFHRQWRWKHNLWFKHQXQLW
5HPRYHWKHFOLSVIURPWKHDFFHVVRU\EDJDQGVFUHZWKHPLQWR
WKHSRVLWLRQLQGLFDWHGVRWKDWWKH\FDQWXUQIUHHO\
,QVHUWDQGFHQWUHWKHKRE
3UHVVWKHVLGHVRIWKHKREXQWLOLWLVVXSSRUWHGDURXQGLWVHQWLUH
SHULPHWHU
7XUQWKHFOLSVDQGWLJKWHQWKHPIXOO\
7KH SRVLWLRQ RI WKH FOLSV GHSHQGV RQ KRZ WKLFN WKH ZRUN VXUIDFH
LV
'RQRWVWLFNWKHKRERQWRWKHZRUNWRSZLWKVLOLFRQH
5HPRYDORIKRE
7XUQRIIWKHDSSOLDQFH VHOHFWULFLW\DQGJDVVXSSO\
8QVFUHZWKHFOLSVDQGSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWRLQVWDOODWLRQ
en
*DVFRQQHFWLRQ ILJ Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
6DIHW\SUHFDXWLRQV
7KHJDVFRQQHFWLRQPXVWEHORFDWHGLQDSRVLWLRQZKHUHWKHVWRS
WDSLVDFFHVVLEOH
7KHHQGRIWKHLQOHWFRQQHFWLRQSRLQWRIWKHJDVKREKDVDµ
WKUHDG PP WKDWDOORZVIRU
■ $IL[HGFRQQHFWLRQ
■ &RQQHFWLRQXVLQJDIOH[LEOHSLSH / PLQ PPD[ P 7KHZDWHUWLJKWVHDO VXSSOLHGPXVWEHLQVHUWHGEHWZHHQ
WKHPDQLIROGRXWOHWDQGWKHJDVVXSSO\
<RXPXVWSUHYHQWWKHSLSHIURPFRPLQJLQWRFRQWDFWZLWKPRYLQJ
SDUWVRIWKHNLWFKHQXQLW IRUH[DPSOHDGUDZHU DQGSUHYHQW
DFFHVVWRDQ\VSDFHVZKLFKPLJKWEHFRPHREVWUXFWHG
'RQRWPRYHWKH/WXEHIURPWKHIDFWRU\ILWWHGSRVLWLRQ
UHJDUGOHVVRIWKHFRQQHFWLRQW\SH
,I\RXQHHGWRPDNHDF\OLQGULFDOFRQQHFWLRQUHSODFHWKH
IDFWRU\ILWWHG/WXEHZLWKWKHRQHLQWKHDFFHVVRU\EDJ ILJ D 3OHDVHUHPHPEHUWRLQVHUWWKHVHDO
: 'DQJHURIOHDNV
,IDQ\FRQQHFWLRQLVKDQGOHGFKHFNWKHVHDO
7KHPDQXIDFWXUHULVQRWOLDEOHIRUDQ\FRQQHFWLRQOHDNLQJDIWHU
EHLQJKDQGOHG
5HDGWKHDSSOLDQFH VLQVWUXFWLRQVEHIRUHLQVWDOOLQJDQGXVLQJ
7KHLPDJHVVKRZQLQWKHVHLQVWUXFWLRQVDUHIRUJXLGDQFHRQO\
7KHPDQXIDFWXUHULVH[HPSWIURPDOOUHVSRQVLELOLW\LIWKH
UHTXLUHPHQWVRIWKLVPDQXDODUHQRWFRPSOLHGZLWK
7KLV DSSOLDQFH PXVW RQO\ EH XVHG LQ ZHOO YHQWLODWHG SODFHV ,W PXVW
QRWEHFRQQHFWHGWRDFRPEXVWLRQSURGXFWUHPRYDOGHYLFH
$OORSHUDWLRQVUHODWLQJWRLQVWDOODWLRQFRQQHFWLRQUHJXODWLRQ
DQGFRQYHUVLRQWRRWKHUJDVW\SHVPXVWEHFDUULHGRXWE\DQ
DXWKRULVHGLQVWDOODWLRQHQJLQHHUUHVSHFWLQJDOODSSOLFDEOH
UHJXODWLRQV VWDQGDUGV DQG WKH VSHFLILFDWLRQV RI WKH ORFDO JDV
DQGHOHFWULFLW\VXSSOLHUV6SHFLDODWWHQWLRQVKDOOEHSDLGWR
YHQWLODWLRQUHJXODWLRQV
,WLVUHFRPPHQGHG\RXFRQWDFWWKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH
6HUYLFHWRFKDQJHWRDQRWKHUJDVW\SH
7KLVDSSOLDQFHKDVEHHQGHVLJQHGIRUKRPHXVHRQO\QRWIRU
FRPPHUFLDO RU SURIHVVLRQDO XVH 7KLV DSSOLDQFH FDQQRW EH LQVWDOOHG
RQ\DFKWVRULQFDUDYDQV7KHZDUUDQW\ZLOORQO\EHYDOLGLIWKH
DSSOLDQFHLVXVHGIRUWKHSXUSRVHIRUZKLFKLWZDVGHVLJQHG
%HIRUHLQVWDOOLQJ\RXQHHGWRFKHFNWKDWORFDOGLVWULEXWLRQ
FRQGLWLRQVDUHFRPSDWLEOHZLWKWKHDSSOLDQFH VDGMXVWPHQW
LQGLFDWHGRQWKHVSHFLILFDWLRQVSODWH JDVW\SHDQGSUHVVXUH
SRZHUYROWDJH 7RGRVORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLyQFRQH[LyQUHJXODFLyQ\
DGDSWDFLyQ D RWURV WLSRV GH JDV GHEHQ VHU HIHFWXDGRV SRU XQ
WpFQLFRGHLQVWDODFLyQDXWRUL]DGRUHVSHWDQGRWRGDOD
QRUPDWLYD \ OHJLVODFLyQ DSOLFDEOHV \ ODV SUHVFULSFLRQHV GH ODV
FRPSDxtDVORFDOHVSURYHHGRUDVGHJDV\HOHFWULFLGDG6H
SRQGUiHVSHFLDODWHQFLyQDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQ
FXDQWRDODYHQWLODFLyQ
6HUHFRPLHQGDOODPDUDQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFRSDUDOD
DGDSWDFLyQDRWURVWLSRVGHJDV
(VWHDSDUDWRKDVLGRGLVHxDGRVRORSDUDXVRGRPpVWLFRQR
HVWDQGR SHUPLWLGR VX XVR FRPHUFLDO R SURIHVLRQDO (VWH DSDUDWR QR
SXHGH VHU LQVWDODGR HQ \DWHV R FDUDYDQDV /D JDUDQWtD ~QLFDPHQWH
WHQGUiYDOLGH]HQFDVRGHTXHVHUHVSHWHHOXVRSDUDHOTXHIXH
GLVHxDGR
$QWHVGHODLQVWDODFLyQFRPSUXHEHTXHODVFRQGLFLRQHVGH
GLVWULEXFLyQORFDOVRQFRPSDWLEOHVFRQHOUHJODMHGHODSDUDWRTXH
ILJXUD HQ OD SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV QDWXUDOH]D \ SUHVLyQ GHO JDV
SRWHQFLDYROWDMH $QWHV GH FXDOTXLHU DFWXDFLyQ FRUWH OD DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD \
GHJDVGHODSDUDWR
(OFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHEHILMDUVHDOPXHEOHSDUDHYLWDUTXH
WRTXHSDUWHVFDOLHQWHVGHOKRUQRRSODFDGHFRFFLyQ
/RV DSDUDWRV FRQ DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GHEHQ FRQHFWDUVH D WLHUUD
REOLJDWRULDPHQWH
1RPDQLSXOHHOLQWHULRUGHODSDUDWR6LHVSUHFLVROODPHDQXHVWUR
6HUYLFLR7pFQLFR
(OHFWULFFRQQHFWLRQ ILJ 7KLVDSSOLDQFHLVW\SH´<µWKHVXSSO\FDEOHFDQRQO\EHFKDQJHG
E\WKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHDQGQRWWKHXVHU7KHFDEOH
W\SHDQGPLQLPXPFURVVVHFWLRQPXVWEHUHVSHFWHG
7KHKREVDUHVXSSOLHGZLWKDSRZHUFDEOHZLWKRUZLWKRXWDZDOO
VRFNHWSOXJ
$SSOLDQFHVZLWKSOXJVPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRVRFNHWVWKDW
KDYHHDUWKZLUHVFRUUHFWO\LQVWDOOHG
3URYLGHDQRPQLSRODUFXWRIIVZLWFKZLWKDPLQLPXPFRQWDFW
RSHQLQJRI PP H[FHSWIRUSOXJFRQQHFWLRQVLIWKHXVHUKDV
DFFHVVWRLW &KDQJLQJWKHJDVW\SH
,I WKH FRXQWU\ V UHJXODWLRQV DOORZ WKLV DSSOLDQFH FDQ EH DGDSWHG WR
RWKHUW\SHVRIJDV VHHVSHFLILFDWLRQVSODWH 7KHFRPSRQHQWV
UHTXLUHGIRUWKLVDUHLQWKHWUDQVIRUPDWLRQNLWVXSSOLHG GHSHQGLQJ
RQWKHPRGHO RUDUHDYDLODEOHIURPRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH
6HUYLFH
,PSRUWDQW $IWHU ILQLVKLQJ VWLFN WKH VWLFNHU LQGLFDWLQJ WKH QHZ JDV
W\SHFORVHWRWKHVSHFLILFDWLRQVSODWH
7KHIROORZLQJVWHSVVKRXOGEHWDNHQ
$ &KDQJLQJWKHQR]]OHV ILJ 5HPRYHWKHSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVDQGGLIIXVHUV
&KDQJHWKHQR]]OHVXVLQJWKHVSDQQHUFRGH FRGH
IRUGRXEOHIODPHEXUQHUVRUWULSOHIODPHEXUQHUV
SURYLGHGE\RXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHVHHILJ WDNLQJ
VSHFLDOFDUHWRHQVXUHWKDWWKHQR]]OHGRHVQRWIDOOZKHQLWLV
UHPRYHGIURPRUILWWHGWRWKHEXUQHU
(QVXUHWKDWLWLVFRPSOHWHO\WLJKWHQHGLQRUGHUWRJXDUDQWHHWKH
VHDO
3ULPDU\DLUDGMXVWPHQWLVQRWQHFHVVDU\ZLWKWKHVHEXUQHUV
3RVLWLRQWKHGLIIXVHUVDQGEXUQHUFDSVRQWKHFRUUHVSRQGLQJ
ULQJV7KHSDQVXSSRUWVPXVWDOVREHSRVLWLRQHGFRUUHFWO\
% $GMXVWLQJWKHJDVYDOYHV ILJ 7XUQWKHFRQWURONQREVWRWKHORZHVWVHWWLQJ
5HPRYH WKH FRQWURO NQREV IURP WKH JDV YDOYHV $ IOH[LEOH UXEEHU
VHDOLQJULQJZLOOEHYLVLEOH3XVKGRZQZLWKWKHWLSRID
VFUHZGULYHURQWKHJDVYDOYH VVHWWLQJVFUHZ
1HYHUUHPRYHWKHVHDOLQJULQJ6HDOLQJULQJVSUHYHQWOLTXLGV
DQG GLUW IURP ILQGLQJ WKHLU ZD\ LQWR WKH DSSOLDQFH DQG LPSDLULQJ LWV
DELOLW\WRIXQFWLRQSURSHUO\
$GMXVWWKHPLQLPXPULQJVHWWLQJE\WXUQLQJWKHE\SDVVVFUHZ
XVLQJDIODWKHDGVFUHZGULYHU
'HSHQGLQJRQWKHJDVWRZKLFK\RXUDSSOLDQFHLVJRLQJWREH
DGDSWHGVHHWDEOH LQILJ FDUU\RXWWKHFRUUHVSRQGLQJDFWLRQ
$ILUPO\WLJKWHQWKHE\SDVVVFUHZV
% ORRVHQ WKH E\SDVV VFUHZV XQWLO WKH JDV IORZ IURP WKH EXUQHUV
LVFRUUHFW
&WKHE\SDVVVFUHZVQHHGWREHFKDQJHGE\DQDXWKRULVHG
HQJLQHHU
'GRQRWWRXFKWKHE\SDVVVFUHZV
0DNHVXUHWKDWWKHIODPHGRHVQRWJRRXWDQGWKDWWKHUHDUHQR
IODVKEDFNVZKHQ\RXWXUQWKHFRQWURONQREEHWZHHQWKHKLJKHVW
DQGORZHVWVHWWLQJ
,I WKH E\SDVV VFUHZ FDQQRW EH DFFHVVHG GLVDVVHPEOH WKH JUHDVH
GULSWUD\ZKLFKLVILWWHGWRWKHKREZLWKDVHULHVRIVFUHZV7KH
IROORZLQJVWHSVPXVWEHWDNHQWRUHPRYHLW
5HPRYHDOOSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVGLIIXVHUVDQGFRQWURO
NQREV
5HPRYHWKHVFUHZVIURPWKHEXUQHUV
7RUHLQVWDOOWKHDSSOLDQFHSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWR
GLVDVVHPEO\
1HYHU UHPRYH WKH JDV YDOYH VKDIW ILJ ,Q WKH HYHQW RI GDPDJH
WKHJDVYDOYHPXVWEHFRPSOHWHO\UHSODFHG
$QWHVGHODLQVWDODFLyQ
(VWH DSDUDWR FRUUHVSRQGH D OD FODVH VHJ~Q OD QRUPD (1 SDUDDSDUDWRVDJDVDSDUDWRHQFDVWUDGRHQXQPXHEOH
(OPXHEOHHQHOTXHVHLQVWDOHHODSDUDWRGHEHHVWDU
FRQYHQLHQWHPHQWHILMDGR\VHUHVWDEOH
/RV PXHEOHV SUy[LPRV DO DSDUDWR ORV UHYHVWLPLHQWRV HVWUDWLILFDGRV
\ODFRODTXHORVILMDGHEHQVHUGHPDWHULDOHVQRLQIODPDEOHV\
UHVLVWHQWHVDOFDORU
(VWHDSDUDWRQRVHSXHGHLQVWDODUVREUHQHYHUDVODYDGRUDV
ODYDYDMLOODVRVLPLODUHV
3DUDLQVWDODUODSODFDGHFRFFLyQVREUHXQKRUQRHVWHGHEHWHQHU
YHQWLODFLyQIRU]DGD&RPSUXHEHODVGLPHQVLRQHVGHOKRUQRHQVX
PDQXDOGHLQVWDODFLyQ
6LLQVWDODXQH[WUDFWRUWHQJDHQFXHQWDVXPDQXDOGHLQVWDODFLyQ
UHVSHWDQGRVLHPSUHODGLVWDQFLDYHUWLFDOPtQLPDDODSODFDGH
FRFFLyQ ILJ 3UHSDUDFLyQGHOPXHEOH ILJ
+DJDXQFRUWHGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVHQODVXSHUILFLHGH
WUDEDMR
(QVXSHUILFLHVGHWUDEDMRGHPDGHUDEDUQLFHODVVXSHUILFLHVGH
FRUWHFRQXQDFRODHVSHFLDOSDUDSURWHJHUODVGHODKXPHGDG
6LQRKD\XQKRUQRGHEDMRGHODSODFDGHFRFFLyQFRORTXHXQ
VHSDUDGRUGHPDWHULDOQRLQIODPDEOH SHMPHWDORPDGHUD
FRQWUDFKDSDGD D PPGHODEDVHGHODSODFDGHFRFFLyQ$Vt
LPSLGHHODFFHVRDODSDUWHLQIHULRUGHHVWD
/D GLVWDQFLD PtQLPD HQWUH HO VHSDUDGRU \ HO FDEOH GH DOLPHQWDFLyQ
GHEHVHUGH PP
,QVWDODFLyQGHODSDUDWR ILJ 1RWD 8VDUJXDQWHVGHSURWHFFLyQDOLQVWDODUODSODFD
/DMXQWDDGKHVLYDVXPLQLVWUDGDHYLWDILOWUDFLRQHV3pJXHODHQOD
VXSHUILFLHGHWUDEDMRDOUHGHGRUGHOKXHFRGHHQFDVWUH'HEH
TXHGDUSHJDGDHQHOERUGHGHOD]RQDUHFRUWDGD
3DUDODILMDFLyQGHODSDUDWRDOPXHEOHGHHQFDVWUDPLHQWR
6DTXHODVJUDSDVGHODEROVDGHDFFHVRULRV\DWRUQtOOHODVHQOD
SRVLFLyQLQGLFDGDGHMDQGRTXHJLUHQOLEUHPHQWH
(QFDVWUH\FHQWUHODSODFDGHFRFFLyQ
3UHVLRQHVREUHVXVH[WUHPRVKDVWDTXHVHDSR\HHQWRGRVX
SHUtPHWUR
*LUHODVJUDSDV\DSULpWHODVDIRQGR
/DSRVLFLyQGHODVJUDSDVGHSHQGHGHOHVSHVRUGHODVXSHUILFLH
GHWUDEDMR
(ODSDUDWRQRGHEHSHJDUVHFRQVLOLFRQDVREUHODVXSHUILFLHGH
WUDEDMR
es
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
,QGLFDFLRQHVGHVHJXULGDG
/HDODVLQVWUXFFLRQHVGHODSDUDWRDQWHVGHSURFHGHUDVX
LQVWDODFLyQ\XVR
/DVLPiJHQHVUHSUHVHQWDGDVHQHVWDVLQVWUXFFLRQHVWLHQHQ
FDUiFWHURULHQWDWLYR
(OIDEULFDQWHTXHGDH[HQWRGHWRGDUHVSRQVDELOLGDGVLQRVH
FXPSOHQODVGLVSRVLFLRQHVGHHVWHPDQXDO
(VWHDSDUDWRVHGHEHXWLOL]DU~QLFDPHQWHHQOXJDUHV
VXILFLHQWHPHQWHYHQWLODGRV1RVHGHEHFRQHFWDUDXQGLVSRVLWLYR
GHHYDFXDFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRPEXVWLyQ
'HVPRQWDMHGHODSODFDGHFRFFLyQ
'HVFRQHFWHHODSDUDWRGHODVWRPDVHOpFWULFD\GHJDV
'HVDWRUQLOOHODVJUDSDV\SURFHGDGHPRGRLQYHUVRDOPRQWDMH
6LQRHQFXHQWUDDFFHVRDOWRUQLOORE\SDVVGHVPRQWHODJUDVHUD
TXHHVWiILMDGDDOUHVWRGHODSODFDGHFRFFLyQSRUXQVLVWHPDGH
WRUQLOORV3DUDUHWLUDUODSURFHGDGHOVLJXLHQWHPRGR
4XLWHWRGDVODVSDUULOODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVGLIXVRUHV\
PDQGRV
6XHOWHORVWRUQLOORVGHORVTXHPDGRUHV
3DUDYROYHUDPRQWDUHODSDUDWRSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDO
GHVPRQWDMH
1XQFD GHVPRQWH HO HMH GHO JULIR ILJ (Q FDVR GH DYHUtD FDPELH
HOJULIRFRPSOHWR
&RQH[LyQGHJDV ILJ /DWRPDGHJDVGHEHHVWDUFRORFDGDGHPRGRTXHHOJULIRGH
FLHUUHTXHGHDFFHVLEOH
(OH[WUHPRGHODFRQH[LyQGHHQWUDGDGHODSODFDGHFRFFLyQGH
JDVHVWiSURYLVWRGHXQDURVFDGH·· PP TXHSHUPLWH
■ /DFRQH[LyQUtJLGD
■ /DFRQH[LyQFRQXQWXERIOH[LEOHPHWiOLFR / PtQ P
Pi[ P ,QWHUFDOHODMXQWDGHHVWDQTXLGDGVXPLQLVWUDGD HQWUHOD
VDOLGDGHOFROHFWRU\ODDFRPHWLGDGHJDV
(YLWHHOFRQWDFWRGHOWXERFRQSDUWHVPyYLOHVGHODXQLGDGGH
HQFDVWUDPLHQWR SRUHMHPSORXQFDMyQ \HOSDVRDWUDYpVGH
HVSDFLRVTXHVHDQVXVFHSWLEOHVGHREVWUXLUVH
(QFXDOTXLHUDGHODVFRQH[LRQHVQRPXHYDQLJLUHHOFRGRGHOD
SRVLFLyQTXHVDOHGHIiEULFD
6LQHFHVLWDUHDOL]DUXQDFRQH[LyQFLOtQGULFDVXVWLWX\DHOFRGR
LQVWDODGRGHIiEULFDSRUHOGHODEROVDGHDFFHVRULRV ILJ D 1RROYLGHLQWHUFDODUODMXQWD
: £3HOLJURGHIXJD
6LPDQLSXODFXDOTXLHUFRQH[LyQFRPSUXHEHODHVWDQTXLGDG
(OIDEULFDQWHQRVHUHVSRQVDELOL]DVLDOJXQDFRQH[LyQSUHVHQWD
IXJDVWUDVKDEHUVLGRPDQLSXODGD
fr
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
,QGLFDWLRQVGHVpFXULWp
/LVH]OHVLQVWUXFWLRQVGHO DSSDUHLODYDQWGHSURFpGHUjVRQ
LQVWDOODWLRQHWjVRQXWLOLVDWLRQ
/HVLPDJHVGHFHWWHQRWLFHVRQWSURSRVpHVjWLWUHLQGLFDWLI
/HIDEULFDQWHVWH[HPSWGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOHV
LQVWUXFWLRQVGHFHWWHQRWLFHQHVRQWSDVUHVSHFWpHV
&HWDSSDUHLOGRLWrWUHXWLOLVpXQLTXHPHQWGDQVGHVHQGURLWV
VXIILVDPPHQWYHQWLOpV/ DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHFRQQHFWpjXQ
GLVSRVLWLIG pYDFXDWLRQGHVSURGXLWVGHFRPEXVWLRQ
7RXVOHVWUDYDX[G LQVWDOODWLRQGHFRQQH[LRQGHUpJODJHHW
G DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]GRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDU
XQWHFKQLFLHQDJUppTXLGRLWUHVSHFWHUOHVQRUPHVHWOD
OpJLVODWLRQDSSOLFDEOHVDLQVLTXHOHVSUHVFULSWLRQVGHV
VRFLpWpVORFDOHVIRXUQLVVHXVHVG pOHFWULFLWpHWGHJD]/HV
GLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVTXDQWjODYHQWLODWLRQVHURQW
DWWHQWLYHPHQWUHVSHFWpHV
,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHDSSHODX6HUYLFH7HFKQLTXHSRXU
O DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]
&HWDSSDUHLOQ DpWpFRQoXTXHSRXUXQXVDJHGRPHVWLTXHVRQ
XVDJHFRPPHUFLDORXSURIHVVLRQQHOQ HVWHQDXFXQFDVSHUPLV
&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpGDQVGHV\DFKWVRXGHV
FDUDYDQHV /D JDUDQWLH QH VHUD YDODEOH TXH VL O XVDJH SRXU OHTXHO LO
DpWpFRQoXDpWpUHVSHFWp
$YDQW O LQVWDOODWLRQ YpULILH] TXH OHV FRQGLWLRQV GH GLVWULEXWLRQ ORFDOH
VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHUpJODJHGHO DSSDUHLOTXLILJXUHVXUOD
SODTXHVLJQDOpWLTXH QDWXUHHWSUHVVLRQGXJD]SXLVVDQFH
WHQVLRQ $YDQWWRXWHLQWHUYHQWLRQFRXSH]O DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHW
GHJD]GHO DSSDUHLO
/HFkEOHG DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHIL[pDXPHXEOHSRXUTX LOQH
WRXFKHSDVGHVSDUWLHVFKDXGHVGXIRXURXGHODSODTXHGH
FXLVVRQ
/HVDSSDUHLOVDOLPHQWpVpOHFWULTXHPHQWGRLYHQWrWUH
REOLJDWRLUHPHQWFRQQHFWpVjODWHUUH
1H PDQLSXOH] SDV O LQWpULHXU GH O DSSDUHLO /H FDV pFKpDQW DSSHOH]
QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH
&RQH[LyQHOpFWULFD ILJ (VWHDSDUDWRHVGHOWLSR´<৽HOFDEOHGHHQWUDGDQRSXHGHVHU
FDPELDGRSRUHOXVXDULRVLQRSRUHO6HUYLFLR7pFQLFR6HGHEHQ
UHVSHWDUHOWLSRGHFDEOH\ODVHFFLyQPtQLPD
/DVSODFDVGHFRFFLyQVHVXPLQLVWUDQFRQXQFDEOHGH
DOLPHQWDFLyQFRQRVLQFODYLMD
/RVDSDUDWRVSURYLVWRVGHFODYLMDVRORVHGHEHQFRQHFWDUDFDMDV
GHHQFKXIHFRQWRPDGHWLHUUDGHELGDPHQWHLQVWDODGD
'HEHSUHYHUVHXQLQWHUUXSWRUGHFRUWHRPQLSRODUFRQDEHUWXUDGH
FRQWDFWR PtQ GH PP H[FHSWR HQ FRQH[LRQHV FRQ FODYLMD VL HVWD
HVDFFHVLEOHSDUDHOXVXDULR &DPELRGHOWLSRGHJDV
6L OD QRUPDWLYD GHO SDtV OR SHUPLWH HVWH DSDUDWR VH SXHGH DGDSWDU
D RWURV JDVHV YHU SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV /DV SLH]DV QHFHVDULDV
SDUD HOOR HVWiQ HQ OD EROVD GH WUDQVIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD VHJ~Q
PRGHOR RGLVSRQLEOHHQQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFR
,PSRUWDQWH $O ILQDOL]DU FRORTXH OD HWLTXHWD DGKHVLYD LQGLFDQGR HO
QXHYRWLSRGHJDVFHUFDGHODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
/RVSDVRVDVHJXLUVRQORVVLJXLHQWHV
$ &DPELRGHLQ\HFWRUHV ILJ 5HWLUHODVSDUULOODVWDSDVGHTXHPDGRU\GLIXVRUHV
&DPELHORVLQ\HFWRUHVXVDQGRODOODYHGLVSRQLEOHDWUDYpVGH
QXHVWURVHUYLFLRWpFQLFRFRQFyGLJR SDUDTXHPDGRUHV
GHGREOHRWULSOHOODPDFyGLJR YHUILJ WHQLHQGR
HVSHFLDO FXLGDGR HQ TXH QR VH GHVSUHQGD HO LQ\HFWRU DO UHWLUDUOR
RILMDUORHQHOTXHPDGRU
$VHJ~UHVH GH DSUHWDUORV D IRQGR SDUD JDUDQWL]DU OD HVWDQTXLGDG
(QHVWRVTXHPDGRUHVQRKD\TXHUHDOL]DUUHJODMHGHODLUH
SULPDULR
&RORTXHORVGLIXVRUHV\ODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVHQVXV
FRUUHVSRQGLHQWHVIXHJRV$GHPiVGHEHUiFRORFDU
DGHFXDGDPHQWHODVSDUULOODV
% 5HJODMHGHORVJULIRV ILJ &RORTXHORVPDQGRVHQODSRVLFLyQGHPtQLPR
5HWLUHORVPDQGRVGHORVJULIRV6HHQFRQWUDUiFRQXQUHWpQGH
JRPDIOH[LEOH3UHVLRQHFRQODSXQWDGHOGHVWRUQLOODGRUSDUD
DFFHGHUDOWRUQLOORGHUHJXODFLyQGHOJULIR
-DPiVGHVPRQWHHOUHWpQ/RVUHWHQHVJDUDQWL]DQOD
HVWDQTXLGDG GHO LQWHULRU GHO DSDUDWR IUHQWH D OtTXLGRV \ VXFLHGDG
TXHSXHGHQLPSHGLUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
5HJXOHHOIXHJRPtQLPRJLUDQGRHOWRUQLOORE\SDVVPHGLDQWHXQ
GHVWRUQLOODGRUGHSXQWDSODQD
'HSHQGLHQGRGHOJDVDOTXHYD\DDDGDSWDUVXDSDUDWR YHU
WDEOD UHDOLFHODDFFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
$DSUHWDUORVWRUQLOORVE\SDVVDIRQGR
%DIORMDUORVWRUQLOORVE\SDVVKDVWDODFRUUHFWDVDOLGDGHJDVGH
ORVTXHPDGRUHV
&ORVWRUQLOORVE\SDVVGHEHQVHUFDPELDGRVSRUXQWpFQLFR
DXWRUL]DGR
'QRPDQLSXODUORVWRUQLOORVE\SDVV
&RPSUXHEHTXHDOJLUDUHOPDQGRHQWUHHOPi[LPR\HOPtQLPR
HOTXHPDGRUQRVHDSDJDQLVHFUHDUHWURFHVRGHOODPD
$YDQWO LQVWDOODWLRQ
&HWDSSDUHLOFRUUHVSRQGjODFODVVHVHORQODQRUPH(1
SRXUOHVDSSDUHLOVjJD]DSSDUHLOHQFDVWUpGDQVXQPHXEOH
/HPHXEOHRO DSSDUHLOVHUDLQVWDOOpGRLWrWUHIL[pFRUUHFWHPHQWHW
rWUHVWDEOH
/HVPHXEOHVSURFKHVGHO DSSDUHLOOHVUHYrWHPHQWVVWUDWLILpVHWOD
FROOHTXLOHVIL[HGRLYHQWrWUHQRQLQIODPPDEOHVHWUpVLVWDQWVjOD
FKDOHXU
&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpVXUGHVUpIULJpUDWHXUVGHV
PDFKLQHVjODYHUOHOLQJHGHVODYHYDLVVHOOHRXG DXWUHVDSSDUHLOV
VHPEODEOHV
3RXULQVWDOOHUODSODTXHGHFXLVVRQVXUXQIRXUFHOXLFLGRLW
GLVSRVHUG XQHYHQWLODWLRQIRUFpH9pULILH]OHVGLPHQVLRQVGXIRXU
GDQVOHPDQXHOG LQVWDOODWLRQ
6LXQHKRWWHDVSLUDQWHHVWLQVWDOOpHLOIDXWSUHQGUHHQFRPSWHOHV
REVHUYDWLRQVGHVRQPDQXHOG LQVWDOODWLRQHWUHVSHFWHUWRXMRXUV
XQH GLVWDQFH YHUWLFDOH PLQLPXP SDU UDSSRUW j OD SODTXH GH FXLVVRQ
ILJ 3UpSDUDWLRQGXPHXEOH ILJ
(IIHFWXH]XQHGpFRXSHVXUODVXUIDFHGHWUDYDLOVHORQOHV
GLPHQVLRQVQpFHVVDLUHV
3RXUGHVVXUIDFHVGHWUDYDLOHQERLVYHUQLVVH]OHVVXUIDFHVGH
GpFRXSHDYHFXQHFROOHVSpFLDOHSRXUOHVSURWpJHUGHO KXPLGLWp
6 LOQ \DSDVGHIRXUVRXVODSODTXHGHFXLVVRQLQVWDOOH]XQ
VpSDUDWHXU GH PDWpULDX QRQ LQIODPPDEOH PpWDO RX FRQWUHSODTXp j PPGHODEDVHGHODSODTXHGHFXLVVRQ&HODpYLWHDLQVLTXH
ODFKDOHXUQHVHUpSDQGHYHUVODSDUWLHLQIpULHXUH
/D GLVWDQFH HQWUH OH IDX[SODQFKHU HW OH UDFFRUGHPHQW GH O DSSDUHLO
DXVHFWHXUGRLWrWUHG DXPRLQVPP
3ODFH] OHV GLIIXVHXUV HW OHV FRXYHUFOHV GHV EU€OHXUV VXU OHXUV IHX[
,QVWDOODWLRQGHO DSSDUHLO ILJ 5HPDUTXH 3RXUO HQFDVWUHPHQWGHO DSSDUHLOXWLOLVHUGHVJDQWV
GHSURWHFWLRQ
/HMRLQWDGKpVLIIRXUQLSHUPHWG pYLWHUOHVLQILOWUDWLRQV/HFROOHUVXU
ODVXUIDFHGHWUDYDLODXWRXUGXFUHX[G HQFDVWUHPHQW,OGRLW
DGKpUHUDXERUGGHOD]RQHGpFRXSpH
3RXUODIL[DWLRQGHO DSSDUHLODXPHXEOHG HQFDVWUHPHQW
6RUWH]OHVDJUDIHVGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHVHWYLVVH]OHV
GDQVODSRVLWLRQLQGLTXpHHQOHVODLVVDQWWRXUQHUOLEUHPHQW
(QFDVWUH]HWFHQWUH]ODSODTXHGHFXLVVRQ
$SSX\H]VXUVHVH[WUpPLWpVMXVTX jFHTX HOOHV DSSXLHVXUWRXW
VRQSpULPqWUH
7RXUQH]OHVDJUDIHVHWVHUUH]OHVjIRQG
/DSRVLWLRQGHVDJUDIHVGpSHQGGHO pSDLVVHXUGHODVXUIDFHGH
WUDYDLO
,O QH IDXW SDV FROOHU O DSSDUHLO VXU OH SODQ GH WUDYDLO DYHF GX VLOLFRQH
'pPRQWDJHGHODSODTXHGHFXLVVRQ
'pEUDQFKH]O DSSDUHLOGHVSULVHVGHFRXUDQWpOHFWULTXHHWGXJD]
'pYLVVH]OHVDJUDIHVHWVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDXPRQWDJH
%UDQFKHPHQWGHJD] ILJ /HUDFFRUGGHJD]GRLWrWUHGLVSRVpGHWHOOHVRUWHTXHOHURELQHW
G DUUrWVRLWDFFHVVLEOH
/ H[WUpPLWpGXEUDQFKHPHQWG HQWUpHGHODSODTXHGHFXLVVRQj
JD] HVW PXQLH G XQ ILOHW G XQ GHPLSRXFH PP TXL SHUPHW ■ 8QHFRQQH[LRQULJLGH
■ 8QH FRQQH[LRQ j O DLGH G XQ WX\DX IOH[LEOH PpWDOOLTXH / PLQ P
PD[ P ,O IDXW LQWHUFDOHU OH MRLQW G pWDQFKpLWp IRXUQL HQWUH OD VRUWLH
GXFROOHFWHXUHWOHUDFFRUGHPHQWGHJD]
,OIDXWpYLWHUTXHFHWX\DXWRXFKHGHVSDUWLHVPRELOHVGHO XQLWp
G HQFDVWUHPHQW SDUH[HPSOHXQWLURLU HWTX LOSDVVHjWUDYHUVGHV
HVSDFHVSRXYDQWrWUHREVWUXpV
3RXUQ LPSRUWHTXHOEUDQFKHPHQWQHERXJH]QLWRXUQH]OH
FRXGHGHODSRVLWLRQUpDOLVpHG XVLQH
6LYRXVGHYH]FUpHUXQUDFFRUGF\OLQGULTXHUHPSODFH]OHFRXGH
LQVWDOOpHQXVLQHSDUFHOXLGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHV ILJ D 1 RXEOLH]SDVG LQWHUFDOHUOHMRLQW
: 5LVTXHGHIXLWHV 6LYRXVPDQLSXOH]XQEUDQFKHPHQWYpULILH]VRQpWDQFKpLWp
/HIDEULFDQWQHSRXUUDrWUHWHQXUHVSRQVDEOHVLXQEUDQFKHPHQW
TXHOFRQTXHSUpVHQWHGHVIXLWHVDSUqVDYRLUpWpPDQLSXOp
%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH ILJ &HWDSSDUHLOHVWGXW\SH´<µOHFkEOHG HQWUpHQHSHXWSDVrWUH
UHPSODFpSDUO XWLOLVDWHXUPDLVSDUOH6HUYLFH7HFKQLTXH/HW\SH
GHFkEOHHWODVHFWLRQPLQLPXPGRLYHQWrWUHUHVSHFWpV
/HV SODTXHV GH FXLVVRQ VRQW IRXUQLHV DYHF XQ FkEOH G DOLPHQWDWLRQ
DYHFRXVDQVEURFKHGHILFKHPkOH
/HVDSSDUHLOVPXQLVG XQHEURFKHQHSHXYHQWrWUHUDFFRUGpVTX j
GHVERvWLHUVGHILFKHPkOHDYHFXQHSULVHGHWHUUHG€PHQW
LQVWDOOpH
,OIDXWLQVWDOOHUXQLQWHUUXSWHXUGHFRXSXUHRPQLSRODLUHDYHF
RXYHUWXUHGHFRQWDFWG DXPRLQV PP VDXISRXUGHV
EUDQFKHPHQWVjILFKHPkOHVLFHWWHGHUQLqUHHVWDFFHVVLEOHSDU
O XWLOLVDWHXU &KDQJHPHQWGXW\SHGHJD]
6LODUpJOHPHQWDWLRQGXSD\VOHSHUPHWFHWDSSDUHLOSHXWrWUH
DGDSWpjG DXWUHVJD] YRLUSODTXHVLJQDOpWLTXH /HVSLqFHV
QpFHVVDLUHVSRXUFHODVHWURXYHQWGDQVODSRFKHWWHGH
WUDQVIRUPDWLRQIRXUQLH VHORQOHPRGqOH RXGLVSRQLEOHDXSUqVGH
QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH
,PSRUWDQW ­ODILQSODFH]O pWLTXHWWHDXWRFROODQWHHQLQGLTXDQWOH
QRXYHDXW\SHGHJD]SUqVGHODSODTXHVLJQDOpWLTXH
/HVSDVjVXLYUHVRQWOHVVXLYDQWV
$ &KDQJHPHQWGHVLQMHFWHXUV ILJ 5HWLUH]OHVJULOOHVOHVFRXYHUFOHVGHEU€OHXUHWOHVGLIIXVHXUV
&KDQJH] OHV LQMHFWHXUV HQ XWLOLVDQW OD FOp GLVSRQLEOH UpI DXSUqVGHQRWUH6HUYLFHWHFKQLTXH SRXUEU€OHXUVGRXEOHRX
WULSOH IODPPH UpI YRLU ILJ HQ IDLVDQW SDUWLFXOLqUHPHQW
DWWHQWLRQ j QH SDV GpORJHU O LQMHFWHXU HQ OH UHWLUDQW RX HQ OH IL[DQW
DXEU€OHXU
3UHQH]VRLQGHOHVIL[HUjIRQGSRXUJDUDQWLUO·pWDQFKpLWp
&HVEU€OHXUVQHUHTXLqUHQWDXFXQUpJODJHGHO DLUSULPDLUH
FRUUHVSRQGDQWV,OIDXGUDpJDOHPHQWSODFHUDGpTXDWHPHQWOHV
JULOOHV
% 5pJODJHGXURELQHWGHJD] ILJ 5pJOH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHVXUODSRVLWLRQODSOXVSHWLWH
5HWLUH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHGHVURELQHWVGHJD]8QH
EDJXHG pWDQFKpLWpHQFDRXWFKRXFDSSDUDvW$SSX\H]DYHFOD
SRLQWHGXWRXUQHYLVSRXUDFFpGHUjODYLVGHUpJODJHGXURELQHW
GHJD]
1H UHWLUH] MDPDLV O DQQHDX G pWDQFKpLWp / DQQHDX G pWDQFKpLWp
HPSrFKH OHV OLTXLGHV HW OHV SRXVVLqUHV GH SpQpWUHU j O LQWpULHXU GH
O DSSDUHLOFHTXLHQWUDYHUDLWVRQERQIRQFWLRQQHPHQW
5pJOH]OHIHXPLQLPXPHQWRXUQDQWODYLVE\SDVVjO DLGHG XQ
WRXUQHYLVjSRLQWHSODWH
(Q IRQFWLRQ GX W\SH GH JD] DXTXHO YRXV DGDSWHUH] YRWUH DSSDUHLO
FIWDEOHDX UpDOLVH]O DFWLRQFRUUHVSRQGDQWH
$VHUUH]OHVYLVE\SDVVjIRQG
% GHVVHUUH] OHV YLV E\SDVV MXVTX j REWHQLU OD VRUWLH FRUUHFWH GH
JD]GHVEU€OHXUV
&OHVYLVE\SDVVGRLYHQWrWUHFKDQJpHVSDUXQWHFKQLFLHQ
DJUpp
'QHPDQLSXOH]SDVOHVYLVE\SDVV
$VVXUH]YRXV TXH OH EU€OHXU QH V pWHLQW SDV ORUVTXH YRXV WRXUQH]
ODPDQHWWHGHFRPPDQGHHQWUHODSRVLWLRQODSOXVpOHYpHHWOD
SOXVEDVVHHWTX DXFXQUHWRXUGHIODPPHQHVHSURGXLW
6LYRXVQHWURXYH]SDVO DFFqVjODYLVE\SDVVGpPRQWH]OD
OqFKHIULWHTXLHVWIL[pHDXUHVWHGHODSODTXHGHFXLVVRQSDUXQ
V\VWqPHGHYLV3RXUODUHWLUHUSURFpGH]GHODPDQLqUHVXLYDQWH
ÑWH]WRXVOHVJULOOHVFRXYHUFOHVGHVEU€OHXUVGLIIXVHXUVHW
ERXWRQVGHFRPPDQGH
'HVVHUUH]OHVYLVGHVEU€OHXUV
3RXUUHPRQWHUO DSSDUHLOVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDX
GpPRQWDJH
1HGpPRQWH]MDPDLVO D[HGXURELQHWGHJD] ILJ (QFDV
G HQGRPPDJHPHQWLOIDXWUHPSODFHUOHURELQHWGHJD]FRPSOHW
it
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QGLFD]LRQLGLVLFXUH]]D
/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHLVWUX]LRQLGHOO DSSDUHFFKLRSULPDGL
SURFHGHUHDOO LQVWDOOD]LRQHHDOO XVR
/HLPPDJLQLUDSSUHVHQWDWHLQTXHVWHLVWUX]LRQLKDQQRFDUDWWHUH
RULHQWDWLYR
,OFRVWUXWWRUHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLPDQFDWD
RVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHPDQXDOH
/ DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRVRORLQOXRJKL
VXIILFLHQWHPHQWHYHQWLODWL1RQGHYHHVVHUHFROOHJDWRDXQ
GLVSRVLWLYRGLHVSXOVLRQHGHLSURGRWWLGLFRPEXVWLRQH
7XWWH OH RSHUD]LRQL GL LQVWDOOD]LRQH FRQQHVVLRQH UHJROD]LRQH
HDGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVGHYRQRHVVHUHHIIHWWXDWHGD
XQWHFQLFRGLLQVWDOOD]LRQHDXWRUL]]DWRQHOULVSHWWRGHOOD
QRUPDWLYDHGHOODOHJLVOD]LRQHDSSOLFDELOLQRQFKpGHOOH
SUHVFUL]LRQLGHOOHVRFLHWjORFDOLGLIRUQLWXUDGLJDVHG
HOHWWULFLWj)DUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHGLVSRVL]LRQL
DSSOLFDELOLLQPDWHULDGLYHQWLOD]LRQH
3HUO DGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVVLFRQVLJOLDGLULYROJHUVL
DOQRVWURVHUYL]LRWHFQLFR
4XHVWRDSSDUHFFKLRqVWDWRFRQFHSLWRHVFOXVLYDPHQWHSHUXVR
GRPHVWLFRQRQqFRQVHQWLWRO XVRDVFRSLFRPPHUFLDOLR
SURIHVVLRQDOL4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRLQ
\DFKWRFDPSHU/DJDUDQ]LDKDYDOLGLWjVRORLQFDVRYHQJD
ULVSHWWDWRO XWLOL]]RSHUFXLqVWDWRFRQFHSLWR
3ULPD GHOO LQVWDOOD]LRQH YHULILFDUH FKH OH FRQGL]LRQL GL GLVWULEX]LRQH
ORFDOHVLDQRFRPSDWLELOLFRQODUHJROD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR
LQGLFDWDWDUJDLGHQWLILFDWLYD WLSRHSUHVVLRQHGHOJDVSRWHQ]D
WHQVLRQH 3ULPDGLHIIHWWXDUHTXDOVLDVLRSHUD]LRQHVFROOHJDUH
O DOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDHO DOLPHQWD]LRQHGHOJDV
GHOO DSSDUHFFKLR
,OFDYRGLDOLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHILVVDWRDOPRELOHSHUHYLWDUH
FKHWRFFKLSDUWLFDOGHGHOIRUQRRGHOSLDQRGLFRWWXUD
*OL DSSDUHFFKL FRQ DOLPHQWD]LRQH HOHWWULFD GHYRQR HVVHUH FROOHJDWL
REEOLJDWRULDPHQWHDWHUUD
1RQPDQLSRODUHO LQWHUQRGHOO DSSDUHFFKLR2YHQHFHVVDULR
FRQWDWWDUHLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR
3ULPDGHOO LQVWDOOD]LRQH
&RQQHVVLRQHHOHWWULFD ILJ 4XHVWRDSSDUHFFKLRULHQWUDQHOODFODVVHGHOODQRUPD(1
SHUJOLDSSDUHFFKLDJDVDSSDUHFFKLRLQFDVVDWRLQXQPRELOH
,OPRELOHLQFXLVLLQVWDOODO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUH
RSSRUWXQDPHQWHILVVDWRHGHYHHVVHUHVWDELOH
, PRELOL YLFLQL DOO DSSDUHFFKLR L ULYHVWLPHQWL VWUDWLILFDWL H OD FROOD FRQ
FXLVRQRILVVDWLGHYRQRHVVHUHFRVWLWXLWLGDPDWHULDOHQRQ
LQILDPPDELOHHUHVLVWHQWHDOFDORUH
4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRVXIULJRULIHUL
ODYDWULFLODYDVWRYLJOLHRHOHWWURGRPHVWLFLVLPLOL
3HULQVWDOODUHLOSLDQRGLFRWWXUDVXXQIRUQRYHULILFDUHFKH
TXHVW XOWLPRVLDGRWDWRGLYHQWLOD]LRQHIRU]DWD9HULILFDUHOH
GLPHQVLRQLGHOIRUQRQHOUHODWLYRPDQXDOHGLLQVWDOOD]LRQH
6HVLLQVWDOODXQHVWUDWWRUHIDUHULIHULPHQWRDOUHODWLYRPDQXDOHGL
LQVWDOOD]LRQHPDQWHQHQGRVHPSUHXQDGLVWDQ]DYHUWLFDOHPLQLPD
GDOSLDQRGLFRWWXUD ILJ 4XHVWRDSSDUHFFKLRqGHOWLSR´<µ,OFDYRGLLQJUHVVRQRQSXz
HVVHUH FDPELDWR GDOO XWHQWH PD VROR GDO 6HUYL]LR 7HFQLFR 2FFRUUH
LQIDWWLULVSHWWDUHLOWLSRGLFDYRHODVH]LRQHPLQLPD
, SLDQL GL FRWWXUD YHQJRQR IRUQLWL GRWDWL GL FDYR GL DOLPHQWD]LRQH FRQ
RVHQ]DVSLQDHOHWWULFD
*OLDSSDUHFFKLPXQLWLGLVSLQDGHYRQRHVVHUHFROOHJDWLVROWDQWRD
SUHVHHOHWWULFKHFRQSUHVDGLWHUUDGHELWDPHQWHLQVWDOODWH
3UHYHGHUHXQVH]LRQDWRUHRQQLSRODUHFRQDSHUWXUDGLFRQWDWWRGL
DOPHQR PP WUDQQHFKHSHULFROOHJDPHQWLDVSLQDVHO XWHQWH
SXzDFFHGHUYL 3UHSDUD]LRQHGHOPRELOH ILJ (IIHWWXDUHXQWDJOLRGHOOHGLPHQVLRQLQHFHVVDULHVXOSLDQRGL
ODYRUR
6XLSLDQLGLODYRURLQOHJQRULILQLUHOHVXSHUILFLGLWDJOLRFRQXQD
FROODVSHFLDOHSHUSURWHJJHUOHGDOO XPLGLWj
6H VRWWR LO SLDQR GL FRWWXUD QRQ F q IRUQR FROORFDUH XQ VHSDUDWRUH GL
PDWHULDOHQRQLQILDPPDELOH DGHVPHWDOORRFRPSHQVDWR D
PPGDOODEDVHGHOSLDQRGLFRWWXUD,QWDOPRGRVHQH
LPSHGLVFHO DFFHVVRDOODSDUWHLQIHULRUH
/DGLVWDQ]DGHOGRSSLRIRQGRGDOFROOHJDPHQWRHOHWWULFR
GHOO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHGLDOPHQRPP
,QVWDOOD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR ILJ $YYHUWHQ]D 3HULOPRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUDXVDUHJXDQWL
SURWHWWLYL
/DJXDUQL]LRQHDGHVLYDIRUQLWDLQGRWD]LRQHHYLWDOHLQILOWUD]LRQL
,QFROODUODVXOSLDQRGLODYRURLQWRUQRDOYDQRGLLQFDVVR'HYH
ULPDQHUHLQFROODWDDOERUGRGHOOD]RQDFDYD
3HULOILVVDJJLRGHOO DSSDUHFFKLRDOPRELOHGLLQFDVVR
(VWUDUUHOHJUDIIHGDOVDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRULHDYYLWDUOHQHOOD
SRVL]LRQHLQGLFDWDODVFLDQGRFKHJLULQROLEHUDPHQWH
,QFDVVDUHHFHQWUDUHLOSLDQRGLFRWWXUD
3UHPHUHVXLERUGLILQRDGDSSRJJLDUHSHUIHWWDPHQWHWXWWRLO
SHULPHWUR
*LUDUHOHJUDIIHHVWULQJHUOHDIRQGR
/DSRVL]LRQHGHOOHJUDIIHGLSHQGHGDOORVSHVVRUHGHOSLDQRGL
ODYRUR
/ DSSDUHFFKLRQRQGHYHHVVHUHLQFROODWRFRQLOVLOLFRQHDOSLDQRGL
ODYRUR
6PRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUD
6FROOHJDUHO DSSDUHFFKLRGDOOHSUHVHHOHWWULFKHHGDOO DWWDFFRGHO
JDV
6YLWDUHOHJUDIIHHVHJXLUHLQPRGRLQYHUVRODSURFHGXUDGL
PRQWDJJLR
$WWDFFRGHOJDV ILJ ,OUDFFRUGRGHOJDVGHYHHVVHUHGLVSRVWRLQPRGRFKHLOUXELQHWWR
VLDDFFHVVLELOH
/ HVWUHPLWjGHOODFRQQHVVLRQHGLLQJUHVVRGHOSLDQRGLFRWWXUDD
JDVqGRWDWDGLILOHWWDWXUDGD·· PP FKHFRQVHQWH
■ ,OFROOHJDPHQWRULJLGR
■ ,OFROOHJDPHQWRFRQWXERIOHVVLELOHPHWDOOLFR / PLQ P
PD[ P ,QVHULUHODJXDUQL]LRQHGLWHQXWD LQGRWD]LRQHIUDO XVFLWD
GHOFROOHWWRUHHLOUDFFRUGRGHOJDV
(YLWDUHLOFRQWDWWRGHOWXERFRQSDUWLPRELOLGHOO XQLWjG LQFDVVR DG
HVHPSLR XQ FDVVHWWR H QRQ HIIHWWXDUH LO SDVVDJJLR GHOOR VWHVVR LQ
VSD]LVRJJHWWLDSRVVLELOLRVWUX]LRQL
,QTXDOVLDVLFRQQHVVLRQH QRQPXRYHUHQpJLUDUHLOJRPLWRGDOOD
SRVL]LRQHVWDELOLWDLQIDEEULFD
1HOFDVRLQFXLRFFRUUDUHDOL]]DUHXQDFRQQHVVLRQHFLOLQGULFD
VRVWLWXLUHLOJRPLWRPRQWDWRLQIDEEULFDFRQTXHOORIRUQLWRQHO
VDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRUL ILJ D 1RQVFRUGDUVLGLLQWHUFDODUHODJXDUQL]LRQH
: 3HULFRORGLIXJKH
6HVLPDQLSRODTXDOXQTXHWLSRGLUDFFRUGRYHULILFDUQHODWHQXWD
,OIDEEULFDQWHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLFRQQHVVLRQL
FKHSUHVHQWLQRIXJKHGRSRODPDQLSROD]LRQHGHOOHVWHVVH
&DPELRGHOWLSRGLJDV
6HODQRUPDWLYDGHOSDHVHORFRQVHQWHTXHVWRDSSDUHFFKLRSXz
HVVHUHDGDWWDWRDGDOWULWLSLGLJDV YWDUJDLGHQWLILFDWLYD ,
FRPSRQHQWLQHFHVVDULDTXHVWDRSHUD]LRQHVLWURYDQRQHOODERUVD
NLWGLFRQYHUVLRQHLQGRWD]LRQH DVHFRQGDGHOPRGHOOR R
GLVSRQLELOHSUHVVRLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR
,PSRUWDQWH$OWHUPLQHDSSOLFDUHO HWLFKHWWDDGHVLYDLQGLFDQGRLO
QXRYRWLSRGLJDVDFFDQWRDOODWDUJDLGHQWLILFDWLYD
3URFHGHUHFRPHLQGLFDWRGLVHJXLWR
$ 6RVWLWX]LRQHGHJOLLQLHWWRUL ILJ 5LPXRYHUHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHOEUXFLDWRUHHLGLIIXVRUL
6RVWLWXLUHJOLLQLHWWRULXVDQGRODFKLDYHGLVSRQLELOHSUHVVRLO
QRVWUR6HUYL]LR7HFQLFRFRGLFH SHULEUXFLDWRUL
DGRSSLDRWULSODILDPPD YHGHUHILJXUD IDFHQGRSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHFKHO LQLHWWRUHQRQVLGLVWDFFKLTXDQGRWROWRRILVVDWR
DOEUXFLDWRUH
$VVLFXUDUVLGLVHUUDUOLDIRQGRSHUJDUDQWLUQHODWHQXWD
,QTXHVWLEUXFLDWRULQRQqQHFHVVDULRHIIHWWXDUHODUHJROD]LRQH
GHOO DULDSULPDULD
&ROORFDUHLGLIIXVRULHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULVXLFRUULVSRQGHQWL
IXRFKL6LVWHPDUHFRUUHWWDPHQWHOHJULJOLH
% ,PSRVWD]LRQHGHOOHYDOYROHGHOJDV ILJ 3RUWDUHODPDQRSRODGLFRPDQGRVXOOLYHOORSLEDVVR
5LPXRYHUHOHPDQRSROHGLFRPDQGRGDOOHYDOYROHGHOJDV
&RPSDUHXQDWHQXWDGLJRPPDIOHVVLELOH3UHPHUHFRQODSXQWD
GHOFDFFLDYLWHSHUDFFHGHUHDOODYLWHGLUHJROD]LRQHGHOODYDOYROD
GHOJDV
1RQULPXRYHUHPDLO DQHOORGLWHQXWD*OLDQHOOLGLWHQXWD
HYLWDQRFKHSHQHWULQRLOLTXLGLHORVSRUFRDOO LQWHUQR
GHOO DSSDUHFFKLRHYHQWXDOLWjFKHSRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHLO
IXQ]LRQDPHQWR
5HJRODUHLOIXRFRPLQLPRJLUDQGRODYLWHGLE\SDVVFRQXQ
FDFFLDYLWHDSXQWDSLDWWD
$ VHFRQGD GHO JDV XWLOL]]DWR GDOO DSSDUHFFKLR Y WDEHOOD DJLUH
GLFRQVHJXHQ]D
$VWULQJHUHDIRQGROHYLWLGLE\SDVV
% DOOHQWDUH OH YLWL GL E\SDVV ILQR DOOD FRUUHWWD UHJROD]LRQH GHO JDV
LQXVFLWDGDLEUXFLDWRUL
&OHYLWLGLE\SDVVGHYRQRHVVHUHVRVWLWXLWHGDXQWHFQLFR
DXWRUL]]DWR
'QRQPDQLSRODUHOHYLWLGLE\SDVV
$FFHUWDUVLFKHUXRWDQGRODPDQRSRODGLFRPDQGRWUDLOOLYHOOR
PDVVLPR H TXHOOR PLQLPR LO EUXFLDWRUH QRQ VL VSHQJD H QRQ YL VLD
ULWRUQRGLILDPPD
6H QRQ VL ULHVFH DG DFFHGHUH DOOD YLWH GL E\SDVV VPRQWDUH OD SDUWH
VXSHULRUHGHOSLDQRGLFRWWXUDILVVDWDDOUHVWRGHOSLDQRGLFRWWXUD
GDXQVLVWHPDGLYLWL3HUULPXRYHUODSURFHGHUHFRPHVHJXH
7RJOLHUHWXWWHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULLGLIIXVRULHOH
PDQRSROH
5LPXRYHUHOHYLWLGHLEUXFLDWRUL
3HUULPRQWDUHO DSSDUHFFKLRLQYHUWLUHODSURFHGXUDGL
VPRQWDJJLR
1RQVPRQWDUHPDLO DVVHGHOOHYDOYROHGHOJDV )LJ ,QFDVRGL
GDQQHJJLDPHQWR q QHFHVVDULR VRVWLWXLUH FRPSOHWDPHQWH OD YDOYROD
GHOJDV
nl
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
9HLOLJKHLGVDDQZLM]LQJHQ
/HHVGHLQVWUXFWLHVYDQKHWDSSDUDDWDOYRUHQVRYHUWHJDDQWRWGH
LQVWDOODWLHHQKHWJHEUXLNHUYDQ
'HDIEHHOGLQJHQGLHELMGH]HDDQZLM]LQJHQVWDDQDIJHGUXNW]LMQ
VOHFKWVWHURULsQWDWLH
'HIDEULNDQWLVYULMYDQHONHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGLQGLHQGH
EHVFKLNNLQJHQYDQGH]HKDQGOHLGLQJQLHWQDJHOHHIGZRUGHQ
'LWDSSDUDDWPDJDOOHHQJHEUXLNWZRUGHQLQYROGRHQGH
JHYHQWLOHHUGHUXLPWHV+HWPDJQLHWZRUGHQDDQJHVORWHQRSHHQ
LQULFKWLQJYRRUGHDIYRHUYDQYHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ
$OOHZHUN]DDPKHGHQEHWUHIIHQGHLQVWDOODWLHDIVWHOOLQJHQ
DDQSDVVLQJDDQHHQDQGHUJDVW\SHPRHWHQZRUGHQ
XLWJHYRHUGGRRUHHQEHNZDDPLQVWDOODWHXUZDDUELMDOOH
WRHSDVEDUH QRUPHQ HQ ZHWJHYLQJ HQ GH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH
ORNDOHJDVHQHOHNWULFLWHLWVPDDWVFKDSSLMHQPRHWHQZRUGHQ
QDJHOHHIG(UZRUGWPHWQDPHJHOHWRSGHYRRUVFKULIWHQPHW
EHWUHNNLQJWRWYHQWLODWLH
9RRU GH DDQSDVVLQJ DDQ HHQ DQGHU JDVW\SH UDGHQ ZLM DDQ RP
RQ]H7HFKQLVFKH'LHQVWWHEHOOHQ
'LW DSSDUDDW LV XLWVOXLWHQG EHVWHPG YRRU KXLVKRXGHOLMN JHEUXLN +HW
LVQLHWWRHJHVWDDQKHWWHJHEUXLNHQYRRUSURIHVVLRQHOHRI
FRPPHUFwHOHGRHOHLQGHQ+HWDSSDUDDWPDJQLHWLQMDFKWHQRI
FDUDYDQVZRUGHQJHwQVWDOOHHUG'HJDUDQWLHJHOGWDOOHHQZDQQHHU
KHWDSSDUDDWRSGHMXLVWHZLM]HZRUGWJHEUXLNW
&RQWUROHHUYyyUGHLQVWDOODWLHRIGHYRRUZDDUGHQYDQORNDOH
GLVWULEXWLH FRPSDWLEHO ]LMQ PHW GH DIVWHOOLQJ YDQ KHW DSSDUDDW GLH LV
DDQJHJHYHQRSKHWJHJHYHQVSODDWMH DDUGHQGUXNYDQKHWJDV
YHUPRJHQYROWDJH 6OXLWYyyUHONHKDQGHOLQJGHVWURRPHQJDVWRHYRHUYDQKHW
DSSDUDDWDI
'HYRHGLQJVNDEHOPRHWZRUGHQYDVWJHPDDNWLQKHWPHXEHOVWXN
RP WH YRRUNRPHQ GDW GH]H FRQWDFW PDDNW PHW GH JHGHHOWHV YDQ GH
RYHQRIYDQGHNRRNSODDWGLHZDUPZRUGHQ
$SSDUDWHQPHWVWURRPWRHYRHUPRHWHQYHUSOLFKWJHDDUGZRUGHQ
0DQLSXOHHUGHELQQHQ]LMGHYDQKHWDSSDUDDWQLHW7HOHIRQHHU
LQGLHQQRGLJRQ]H7HFKQLVFKH'LHQVW
9yyUGHLQVWDOODWLH
'LW DSSDUDDW EHKRRUW WRW NODVVH YROJHQV GH QRUP (1 YRRU
JDVDSSDUDWHQDSSDUDDWLQJHERXZGLQHHQPHXEHO
+HWPHXEHOVWXNZDDULQKHWDSSDUDDWJHwQVWDOOHHUGZRUGWPRHWRS
GHMXLVWHZLM]HEHYHVWLJG]LMQHQVWDELHOVWDDQ
0HXEHOVGLHLQGHEXXUWYDQKHWDSSDUDDWVWDDQGHJHODDJGH
EHNOHGLQJHQHQGHOLMPZDDUPHHGH]HJHSODNW]LMQPRHWHQ
QLHWRQWYODPEDDUHQKLWWHEHVWHQGLJ]LMQ
'LWDSSDUDDWNDQQLHWJHwQVWDOOHHUGZRUGHQRSNRHONDVWHQ
ZDVPDFKLQHVYDDWZDVVHUVRIGHUJHOLMNH
2PHHQNRRNSODDWRSHHQRYHQWHLQVWDOOHUHQPRHWGH]HRYHU
JHIRUFHHUGHYHQWLODWLHEHVFKLNNHQ&RQWUROHHUGHDIPHWLQJHQYDQ
GHRYHQLQXZLQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJ
$OVXHHQDI]XLJNDSLQVWDOOHHUWGRHGDWGDQYROJHQVGH
LQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJHQKRXGDOWLMGGHPLQLPDOHYHUWLFDOHDIVWDQG
WRWGHNRRNSODDWDDQ ILJ 9RRUEHUHLGLQJYDQKHWPHXEHO DIE %UHQJHHQLQVQLMGLQJDDQYDQGHQRGLJHDIPHWLQJHQRSKHW
ZHUNYODN
9HUQLVYRRUKRXWHQZHUNYODNNHQGHVQLMYODNNHQPHWHHQVSHFLDOH
OLMPRPGH]HWHEHVFKHUPHQWHJHQYRFKW
3ODDWVLQGLHQHU]LFKJHHQRYHQEHYLQGWRQGHUGHNRRNSODDWHHQ
VFKHLGLQJVVWXNYDQQLHWRQWYODPEDDUPDWHULDDO EYPHWDDORI
JHODDJG KRXW RS PP YDQ GH EDVLV YDQ GH NRRNSODDW =R ZRUGW
WRHJDQJYHUPHGHQWRWGHRQGHU]LMGHKLHUYDQ
'HDIVWDQGYDQKHWWXVVHQVFKRWWRWGHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJYDQ
KHWDSSDUDDWGLHQWPLQVWHQVPPWHEHGUDJHQ
,QVWDOODWLHYDQKHWDSSDUDDW DIE $DQZLM]LQJ %LMKHWLQERXZHQYDQGHNRRNSODDWGLHQWX
YHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQWHGUDJHQ
'H JHOHYHUGH ]HOINOHYHQGH SDNNLQJ YHUPLMGW OHNNHQ .OHHI GH]H RS
KHWZHUNYODNURQGGHLQERXZUXLPWH'H]HPRHWEOLMYHQNOHYHQRS
GHUDQGYDQGHDIJHVQHGHQ]RQH
9RRUGHEHYHVWLJLQJYDQKHWDSSDUDDWDDQKHWLQERXZPHXEHO
+DDOGHNOHPPHQXLWGH]DNPHWDFFHVVRLUHVHQVFKURHIGH]H
YDVWLQGHDDQJHGXLGHVWDQG]RUJGDWGH]HYULMGUDDLHQ
%RXZGHNRRNSODDWLQHQFHQWUHHUGH]H
'UXNRSGHXLWHLQGHQWRWGDWGHSODDWRSGHKHOHRPWUHNVWHXQW
'UDDLGHNOHPPHQKHOHPDDODDQ
'HVWDQGYDQGHNOHPPHQLVDIKDQNHOLMNYDQGHGLNWHYDQKHW
ZHUNYODN
+HWDSSDUDDWPDJQLHWPHWVLOLFRQHQNLWRSKHWZHUNEODGZRUGHQ
YDVWJHOLMPG
8LWERXZYDQGHNRRNSODDW
6OXLWKHWDSSDUDDWDIYDQGHHOHNWULFLWHLWVHQJDVDDQVOXLWLQJ
'UDDL GH NOHPPHQ ORV HQ JD RS RPJHNHHUGH ZHUNZLM]H WH ZHUN DOV
ELMGHPRQWDJH
*DVDDQVOXLWLQJ ILJ 'HJDVDDQVOXLWLQJPRHW]RDDQJHOHJG]LMQGDWGHDIVOXLWNUDDQ
WRHJDQNHOLMNLV
+HW XLWHLQGH YDQ GH LQODDWFROOHFWRU YDQ GH JDVNRRNSODDW LV YRRU]LHQ
YDQHHQVFKURHIGUDDGYDQ·· PP 0HWGH]H
VFKURHIGUDDGLVPRJHOLMN
■ (HQVWDUUHYHUELQGLQJ
■ $DQVOXLWLQJPHWHHQPHWDOHQIOH[LEHOHVODQJ / PLQ P
PD[ P 9RHJGHELMJHOHYHUGHDIGLFKWSDNNLQJ LQWXVVHQGHXLWODDW
YDQKHWVSUXLWVWXNHQGHJDVDDQVOXLWLQJ
9HUPLMGGDWGH]HVODQJFRQWDFWPDDNWPHWGHEHZHHJEDUH
RQGHUGHOHQYDQGHHHQKHLGZDDULQGHNRRNSODDWLVLQJHERXZG
HHQODGHELMYRRUEHHOG RIGDWKLMGRRUUXLPWHVORRSWGLHYHUVWRSW
NXQQHQUDNHQ
%LMEHLGHYHUELQGLQJHQGLHQWXHUYRRUWH]RUJHQ KHWNQLHVWXNQLHW
WHEHZHJHQRIWHGUDDLHQ WHQRS]LFKWHYDQGHVWDQGZDDULQKLM
YDQXLWGHIDEULHNNRPW
,QGLHQ X HHQ FLOLQGULVFKH DDQVOXLWLQJ PRHW PDNHQ YHUYDQJ GDQ KHW
GRRUGHIDEULHNJHwQVWDOOHHUGHNQLHVWXNGRRUGDWXLWGH]DNPHW
DFFHVVRLUHV DIE D 9HUJHHWQLHWRPGHSDNNLQJLQWHYRHJHQ
: /HNJHYDDU
,QGLHQHHQDDQVOXLWLQJJHPDQLSXOHHUGZRUGWFRQWUROHHUGH
OHNGLFKWKHLG
'HIDEULNDQWLVQLHWDDQVSUDNHOLMNDOVHHQDDQVOXLWLQJOHNNHQ
YHUWRRQWQDGDWGH]HJHPDQLSXOHHUGLV
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ ILJ 'LWDSSDUDDWLVYDQKHWW\SH´<µGHLQYRHUNDEHOPDJQLHW
YHUYDQJHQZRUGHQGRRUGHJHEUXLNHUPDDUGRRUGH7HFKQLVFKH
'LHQVW +HW W\SH NDEHO HQ GH PLQLPXPGRRUVQHGH GLHQHQ WH ZRUGHQ
JHUHVSHFWHHUG
'HNRRNSODWHQZRUGHQJHOHYHUGPHWHHQYRHGLQJVNDEHOPHWRI
]RQGHUVWHNNHU
$SSDUDWHQ GLH YRRU]LHQ ]LMQ YDQ HHQ VWHNNHU PRJHQ DOOHHQ RS HHQ
JRHGJHDDUGVWRSFRQWDFWZRUGHQDDQJHVORWHQ
(UPRHWHHQRPQLSRODLUHRQGHUEUHNLQJVVFKDNHODDUYRRU]LHQ
ZRUGHQPHWHHQPLQLPDOHFRQWDFWRSHQLQJYDQ PP EHKDOYHELM
HHQ VWHNNHUDDQVOXLWLQJ LQGLHQ GH]H JHPDNNHOLMN EHUHLNEDDU LV YRRU
GHJHEUXLNHU 9HUDQGHULQJYDQJDVW\SH
,QGLHQGHQRUPYDQKHWODQGKHWWRHODDWPDJGLWDSSDUDDW
DDQJHSDVWZRUGHQDDQDQGHUHJDVVHQ ]LHJHJHYHQVSODDWMH 'H
KLHUYRRUEHQRGLJGHRQGHUGHOHQEHYLQGHQ]LFKLQKHWJHOHYHUGH
RPYRUPLQJVSDNNHW DIKDQNHOLMNYDQKHWPRGHO +HWSDNNHWLV
EHVFKLNEDDUELMRQ]HWHFKQLVFKHGLHQVW
%HODQJULMN3ODDWVWHQVORWWHGHVWLFNHUGLHKHWQLHXZHJDVW\SH
DDQGXLGWGLFKWELMKHWJHJHYHQVSODDWMH
9ROJRQGHUVWDDQGHVWDSSHQRS
$ 9HUYDQJHQYDQGHLQVSXLWHUV DIE 9HUZLMGHUGHURRVWHUVKRHGMHVHQYHUVSUHLGHUV
9HUYDQJ GH LQVSXLWHUV PHW GH VOHXWHO GLH EHVFKLNEDDU LV YLD RQ]H
WHFKQLVFKH GLHQVW PHW FRGH YRRU EUDQGHUV PHW GXEEHOH
RIGULHGXEEHOHYODPFRGH ]LH$IE =RUJGDWGH
LQVSXLWHUQLHWORVUDDNWELMKHWYHUZLMGHUHQRIEHYHVWLJHQKLHUYDQ
RSGHEUDQGHU
'UDDLGH]HJRHGDDQRPGHOHNGLFKWKHLGWHJDUDQGHUHQ
9RRU GH]H EUDQGHUV GLHQW GH DIVWHOOLQJ YDQ GH SULPDLUH OXFKW QLHW
WHZRUGHQXLWJHYRHUG
3ODDWV GH YHUVSUHLGHUV HQ GH KRHGMHV RS GH RYHUHHQVWHPPHQGH
SLWWHQ'HURRVWHUVPRHWHQERYHQGLHQQDDUEHKRUHQJHSODDWVW
ZRUGHQ
% ,QVWHOOLQJYDQGHJDVNUDQHQ $IE 3U]HG]DLQVWDORZDQLHP
%HGLHQLQJVNQRSLQGHNOHLQVWHVWDQG]HWWHQ
%HGLHQLQJVNQRSYDQGHJDVNUDQHQDIQHPHQ(UYHUVFKLMQWHHQ
IOH[LEHOHUXEEHUHQDIGLFKWLQJVULQJ0HWGHSXQWYDQGH
VFKURHYHQGUDDLHURSGHLQVWHOVFKURHIYDQGHJDVNUDDQGUXNNHQ
'HDIGLFKWLQJVULQJQRRLWDIQHPHQ'HDIGLFKWLQJVULQJHQ
YRRUNRPHQGDWHUYORHLVWRIRIYXLOLQKHWELQQHQVWHYDQKHW
DSSDUDDWNRPWZDWHHQQDGHOLJHLQYORHGRSGHZHUNLQJNDQ
KHEEHQ
6WHOGHPLQLPXPVWDQGDIGRRUGHE\SDVVERXWWHGUDDLHQPHW
HHQVFKURHYHQGUDDLHUPHWHHQYODNNHSXQW
9RHUDIKDQNHOLMNYDQKHWJDVZDDUDDQXZDSSDUDDWDDQJHSDVW
]DOZRUGHQ]LHWDEHO RQGHUVWDDQGHKDQGHOLQJXLW
$GUDDLGHE\SDVVERXWHQKHOHPDDODDQ
%PDDNGHE\SDVVERXWHQORVWRWGHFRUUHFWHJDVXLWODDWYDQGH
EUDQGHUV
&GHE\SDVVERXWHQPRHWHQZRUGHQYHUYDQJHQGRRUHHQ
EHYRHJGH7HFKQLVFKH'LHQVW
'PDQLSXOHHUGHE\SDVVERXWHQQLHW
'UDDLW X DDQ GH EHGLHQLQJVNQRS WXVVHQ GH KRRJVWH HQ GH ODDJVWH
VWDQG]RUJHUGDQYRRUGDWGHEUDQGHUQLHWXLWJDDWHQHUJHHQ
WHUXJVODJYDQYODPPHQSODDWVYLQGW
9LQGW X GH WRHJDQJ WRW GH E\SDVV ERXW QLHW ERXZ GH YHWSRW XLW GLH
EHYHVWLJGLVDDQGHUHVWYDQGHNRRNSODDWPHWHHQV\VWHHPYDQ
VFKURHYHQ *D RP GH]H WH YHUZLMGHUHQ RS RQGHUVWDDQGH ZLM]H WH
ZHUN
9HUZLMGHUDOOHURRVWHUVKRHGMHVYHUVSUHLGHUVHQNQRSSHQ
0DDNGHERXWHQYDQGHEUDQGHUVORV
*D RP KHW DSSDUDDW WHUXJ LQ WH ERXZHQ RS RPJHNHHUGH ZLM]H WH
ZHUNGDQELMGHGHPRQWDJH
1RRLW GH DV YDQ GH JDVNUDDQ GHPRQWHUHQ $IE ,V GH JDVNUDDQ
EHVFKDGLJGGDQPRHWKLMYROOHGLJZRUGHQYHUYDQJHQ
pl
ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
:VND]yZNLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĿVWZD
3U]HGSU]\VWĉSLHQLHPGRLQVWDODFMLLXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD
QDOHŰ\]DSR]QDþVLę]LQVWUXNFMĉ
,OXVWUDFMHSU]HGVWDZLRQHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLPDMĉFKDUDNWHU
RULHQWDF\MQ\
3URGXFHQWQLHSRQRVLMDNLHMNROZLHNRGSRZLHG]LDOQRŔFLZ
SU]\SDGNXJG\]DOHFHQLD]DZDUWHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLQLH
EęGĉSU]HVWU]HJDQH
7RXU]ĉG]HQLHSRZLQQRE\þXŰ\WNRZDQHZ\ãĉF]QLHZPLHMVFDFK
SRVLDGDMĉF\FKRGSRZLHGQLĉZHQW\ODFMę1LHQDOHŰ\SRGãĉF]Dþ
XU]ĉG]HQLDGRVSU]ęWXVãXŰĉFHJRGRXVXZDQLDSURGXNWyZ
VSDODQLD
:V]\VWNLHF]\QQRŔFL]ZLĉ]DQH]LQVWDODFMĉSRGãĉF]HQLHP
UHJXODFMĉLGRVWRVRZDQLHPXU]ĉG]HQLDGRLQQ\FKURG]DMyZ
JD]XSRZLQQ\E\þZ\NRQ\ZDQHSU]H]XSUDZQLRQHJR
LQVWDODWRUDVHUZLVXWHFKQLF]QHJR]JRGQLH]RERZLĉ]XMĉF\PL
QRUPDPLLSU]HSLVDPLRUD]]DU]ĉG]HQLDPLORNDOQ\FK
GRVWDZFyZHQHUJLLHOHNWU\F]QHMLJD]X1DOHŰ\]ZUyFLþ
V]F]HJyOQĉXZDJęQDRERZLĉ]XMĉFHSU]HSLV\Z]DNUHVLH
ZHQW\ODFML
:FHOXGRVWRVRZDQLDXU]ĉG]HQLDGR]DVLODQLDLQQ\PL
URG]DMDPLJD]X]DOHFDVLęNRQWDNW]QDV]\P6HUZLVHP
7HFKQLF]Q\P
8U]ĉG]HQLH]RVWDãR]DSURMHNWRZDQHZ\ãĉF]QLHGRXŰ\WNX
GRPRZHJRQLHGR]ZRORQHMHVWMHJRXŰ\WNRZDQLHZ
]DVWRVRZDQLDFKKDQGORZ\FKOXESURIHVMRQDOQ\FK1LHQDOHŰ\
LQVWDORZDþXU]ĉG]HQLDQDMDFKWDFKDQLZSU]\F]HSDFK
NHPSLQJRZ\FK*ZDUDQFMDEęG]LHZDŰQDZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNX
SU]HVWU]HJDQLDSU]HZLG]LDQHJRVSRVREXXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD
3U]HGLQVWDODFMĉXU]ĉG]HQLDQDOHŰ\XSHZQLþVLęŰHSDUDPHWU\
JD]X L SUĉGX NWyUH Vĉ GRVWDUF]DQH SU]H] ORNDOQ\FK GRVWDZFyZ Vĉ
]JRGQH]SDUDPHWUDPLUHJXODFMLXU]ĉG]HQLD]QDMGXMĉF\PLVLęQD
WDEOLF]FH]QDPLRQRZHM URG]DMLFLŔQLHQLHJD]XPRFQDSLęFLH 3U]HGZ\NRQDQLHPMDNLHMNROZLHNF]\QQRŔFLQDOHŰ\RGFLĉþ
]DVLODQLHHOHNWU\F]QHLGRSã\ZJD]XGRXU]ĉG]HQLD
3U]HZyG ]DVLODMĉF\ SRZLQLHQ ]RVWDþ SU]\PRFRZDQ\ GR XU]ĉG]HQLD
ZWHQVSRVyEDE\]DSRELHFMHJR]HWNQLęFLX]JRUĉF\PLF]ęŔFLDPL
SLHNDUQLNDOXESã\W\NXFKHQNL
8U]ĉG]HQLDNRU]\VWDMĉFH]]DVLODQLDHOHNWU\F]QHJRSRZLQQ\
RERZLĉ]NRZRSRVLDGDþX]LHPLHQLH
1LH QDOHŰ\ Z\NRQ\ZDþ ŰDGQ\FK F]\QQRŔFL ZH ZQęWU]X XU]ĉG]HQLD
:UD]LHSRWU]HE\QDOHŰ\VNRQWDNWRZDþVLę]QDV]\P6HUZLVHP
7HFKQLF]Q\P
8U]ĉG]HQLHVSHãQLDZ\PRJLNODV\]JRGQLH]QRUPĉ(1
GRW\F]ĉFĉXU]ĉG]HĿJD]RZ\FKXU]ĉG]HQLHGR]DEXGRZ\
0HEHO Z NWyU\P ]RVWDQLH ]DLQVWDORZDQH XU]ĉG]HQLH SRZLQLHQ E\þ
RGSRZLHGQLR]DPRFRZDQ\LVWDELOQ\
0HEOH]QDMGXMĉFHVLęZSREOLŰXXU]ĉG]HQLDSRNU\FLD]ODPLQDWX
RUD]NOHMXŰ\ZDQ\GRLFK]DPRFRZDQLDSRZLQQ\E\þZ\NRQDQH]
PDWHULDãyZQLHSDOQ\FKLRGSRUQ\FKQDZ\VRNĉWHPSHUDWXUę
8U]ĉG]HQLHQLHPRŰHE\þLQVWDORZDQHQDORGyZNDFKSUDONDFK
]P\ZDUNDFKOXESRGREQ\PVSU]ęFLH
$E\PyF]DLQVWDORZDþSã\WęNXFKHQNLQDSLHNDUQLNXSLHNDUQLN
SRZLQLHQE\þZ\SRVDŰRQ\ZV\VWHPZ\PXV]RQHMZHQW\ODFML
6SUDZG]LþZ\PLDU\SLHNDUQLNDZLQVWUXNFMLPRQWDŰX
:SU]\SDGNXLQVWDODFMLZ\FLĉJXNXFKHQQHJRQDOHŰ\SU]HVWU]HJDþ
]DOHFHĿ]DZDUW\FKZMHJRLQVWUXNFMLPRQWDŰXL]DFKRZDþ]DZV]H
PLQLPDOQĉRGOHJãRŔþZSLRQLHRGSã\W\NXFKHQNL U\V 3U]\JRWRZDQLHPHEOD U\V :\NRQDþZEODFLHZ\FLęFLHRSRGDQ\FKZ\PLDUDFK
:EODWDFKZ\NRQDQ\FK]GUHZQDQDOHŰ\SRZOHFSRZLHU]FKQLH
FLęFLDVSHFMDOQ\PNOHMHPZFHOXRFKURQ\SU]HGZLOJRFLĉ
-HŔOLSRGSã\WĉNXFKHQNLQLH]QDMGXMHVLęSLHNDUQLNQDOHŰ\
XPLHŔFLþHOHPHQWRGG]LHODMĉF\]QLHSDOQHJRPDWHULDãX QS]
PHWDOXOXE]HVNOHMNL ZRGOHJãRŔFL PPRGSRGVWDZ\Sã\W\
NXFKHQNL:WHQVSRVyEXQLHPRŰOLZLDVLęGRVWęSGRGROQHMF]ęŔFL
Sã\W\
2GVWęSSã\W\SU]HJUDG]DMĉFHMGRSU]\ãĉF]DHOHNWU\F]QHJR
XU]ĉG]HQLDPXVLZ\QRVLþPLQLPXPPP
,QVWDODFMDXU]ĉG]HQLD U\V :VND]yZND 3RGF]DVPRQWDŰXSã\W\JU]HZF]HMXŰ\ZDþUęNDZLF
RFKURQQ\FK
'RãĉF]RQD XV]F]HOND VDPRSU]\OHSQD ]DSRELHJD VĉF]HQLX 1DOHŰ\
MĉSU]\NOHLþQDEODFLHQDREZRG]LHRWZRUXZPHEOX3RZLQQD
]RVWDþQDNOHMRQDQDNUDZęG]LZ\FLęFLD
:FHOX]DPRFRZDQLDXU]ĉG]HQLDZPHEOX
:\MĉþXFKZ\W\]WRUHENL]DNFHVRULDPLLSU]\NUęFLþZH
ZVND]DQ\PSRãRŰHQLXWDNE\PRJã\VZRERGQLHVLęREUDFDþ
:VXQĉþSã\WęNXFKHQNLLXVWDZLþFHQWUDOQLHZZ\FLęFLXPHEOD
3U]\FLVQĉþ EU]HJL Sã\W\ NXFKHQNL Z WHQ VSRVyE DE\ FDã\P VZRLP
REZRGHPVSRF]\ZDãDQDSRGVWDZLH
2EUyFLþXFKZ\W\LGRFLVQĉþMHGRNRĿFD
3RãRŰHQLHXFKZ\WyZ]DOHŰ\RGJUXERŔFLEODWX
8U]ĉG]HQLDQLHZROQRPRFRZDþQDEODFLHURERF]\P]DSRPRFĉ
VLOLNRQX
'HPRQWDŰSã\W\NXFKHQNL
2GãĉF]\þXU]ĉG]HQLHRGSUĉGXLRGFLĉþGRSã\ZJD]X
2GNUęFLþXFKZ\W\LZ\NRQDþF]\QQRŔFLPRQWDŰXZRGZURWQHM
NROHMQRŔFL
3RGãĉF]DQLHJD]X U\V 8U]ĉG]HQLHQDOHŰ\ZWDNLVSRVyESRGãĉF]\þGRJD]XDE\
]DSHZQLRQ\E\ãGRVWęSGRNXUNDRGFLQDMĉFHJRGRSã\ZJD]X
=DNRĿF]HQLHNROHNWRUDZHMŔFLRZHJRSã\W\NXFKHQNLJD]RZHMMHVW
Z\SRVDŰRQHZ]ãĉF]HNRODQNRZH]JZLQWHPRZ\PLDU]H··
PP NWyUHXPRŰOLZLD
■ 6]W\ZQHSRãĉF]HQLH
■ 3RãĉF]HQLH]DSRPRFĉHODVW\F]QHJRSU]HZRGX]PHWDOX
/ PLQ PPDNV P =DãRŰ\þ GRVWDUF]RQĉ XV]F]HONę PLęG]\ Z\MŔFLH NROHNWRUD
DSU]HZyGGRSURZDG]DMĉF\JD]
1DOHŰ\]DSRELHFVW\NDQLXVLęSU]HZRGX]UXFKRP\PLF]ęŔFLDPL
]DEXGRZ\ QDSU]\NãDGV]XIODGĉ LSU]HFKRG]HQLXSU]H]PLHMVFD
NWyUHPRJĉ]RVWDþ]DMęWHSU]H]EORNXMĉFHSU]HVWU]HĿSU]HGPLRW\
%H]Z]JOęGXQDURG]DMSRãĉF]HQLD QLHQDOHŰ\QLJG\SRUXV]Dþ
DQLREUDFDþ]ãĉF]HPNRODQNRZ\P ]PLHQLDMĉFMHJRSRãRŰHQLH
IDEU\F]QH
-HŔOLZ\PDJDQHMHVWZ\NRQDQLH]ãĉF]DF\OLQGU\F]QHJRQDOHŰ\
Z\PLHQLþ]ãĉF]HNRODQNRZH]DPRQWRZDQHIDEU\F]QLHQD]ãĉF]H
]QDMGXMĉFHVLęZWRUHEFH]DNFHVRULDPL U\V D 3URV]ęSDPLęWDþR]DãRŰHQLXXV]F]HONL
: 1LHEH]SLHF]HĿVWZRXODWQLDQLDVLęJD]X
3RSU]HSURZDG]HQLXMDNLFKNROZLHNF]\QQRŔFLSU]\HOHPHQWDFK
SRGãĉF]HQLDJD]XQDOHŰ\VSUDZG]LþV]F]HOQRŔþSRãĉF]HĿ
3URGXFHQWQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŔFLZSU]\SDGNXJG\
SRãĉF]HQLHXWUDFLV]F]HOQRŔþQDVNXWHNZ\NRQDQ\FKRSHUDFML
pt
3RGãĉF]DQLHSUĉGX U\V -HVWWRXU]ĉG]HQLHW\SX´<µSU]HZyGZHMŔFLRZ\QLHPRŰHE\þ
Z\PLHQLDQ\SU]H]XŰ\WNRZQLNDOHF]Z\ãĉF]QLHSU]H]6HUZLV
7HFKQLF]Q\1DOHŰ\]DFKRZDþRGSRZLHGQLURG]DMSU]HZRGXRUD]
PLQLPDOQ\SU]HNUyM
3ã\W\NXFKHQNLVĉGRVWDUF]DQHZUD]]SU]HZRGHP]DVLODQLD
]DRSDWU]RQ\PZHZW\F]NęOXEEH]QLHM
8U]ĉG]HQLDZ\SRVDŰRQHZHZW\F]NęPRŰQDSRGãĉF]DþZ\ãĉF]QLH
GR SXV]HN ] JQLD]GNLHP SRVLDGDMĉF\FK SUDZLGãRZR ]DLQVWDORZDQH
X]LHPLHQLH
1DOHŰ\SDPLęWDþRZLHORELHJXQRZ\PZ\ãĉF]QLNXRGFLQDMĉF\P
]DVLODQLH ] SU]\QDMPQLHM PLOLPHWURZ\P RGVWęSHP VW\NRZ\P QLH
GRW\F]\SRGãĉF]HQLD]DSRPRFĉZW\F]NLJG\MHVWRQDGRVWęSQD
GODXŰ\WNRZQLND ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
,QGLFDo}HVGHVHJXUDQoD
=PLDQDURG]DMXJD]X
-HŔOL]H]ZDODMĉQDWRSU]HSLV\RERZLĉ]XMĉFHZGDQ\PNUDMX
XU]ĉG]HQLH PRŰQD GRVWRVRZDþ GR ]DVLODQLD LQQ\PL URG]DMDPL JD]X
SDWU]WDEOLF]ND]QDPLRQRZDXU]ĉG]HQLD 1LH]EęGQHF]ęŔFL
]QDMGXMĉVLęZWRUHEFH]]HVWDZHPXPRŰOLZLDMĉF\P]PLDQę
]DVLODQLDJD]RZHJRNWyUD]RVWDãD]DãĉF]RQD Z]DOHŰQRŔFLRG
PRGHOX OXENWyUĉPRŰQDQDE\þZQDV]\P6HUZLVLH7HFKQLF]Q\P
:DŰQH 3R]DNRĿF]HQLXSUDF\ZSREOLŰXWDEOLF]NL]QDPLRQRZHM
QDOHŰ\SU]\NOHLþQDNOHMNęLQIRUPXMĉFĉMDNLPURG]DMHPJD]X
XU]ĉG]HQLHMHVW]DVLODQH
1DOHŰ\Z\NRQDþQDVWęSXMĉFHF]\QQRŔFL
$ :\PLDQDG\V]\ 5\V =GMĉþUXV]W\QDNãDGNLSDOQLNDLG\IX]RU\
:\PLHQLþG\V]H]DSRPRFĉNOXF]DGRVWęSQHJRZQDV]\P
6HUZLVLH7HFKQLF]Q\P NRGSURGXNWXQDWRPLDVWZ
SU]\SDGNXSDOQLNyZRSRGZyMQ\POXESRWUyMQ\PZLHĿFX
SãRPLHQLNRGSURGXNWX SDWU]U\V ]ZUDFDMĉF
V]F]HJyOQĉXZDJęQDWRDE\QLHRGHUZDþG\V]\SU]\
Z\FLĉJDQLXOXEPRFRZDQLXMHMZSDOQLNX
1DOHŰ\PRFQRGRNUęFLþG\V]HZFHOX]DSHZQLHQLDV]F]HOQRŔFL
XNãDGX
:W\FKSDOQLNDFKQLHMHVWNRQLHF]QHZ\UHJXORZDQLHGRSã\ZX
SRZLHWU]DSRGVWDZRZHJR
=DãRŰ\þ G\IX]RU\ L QDNãDGNL SDOQLNyZ QD RGSRZLHGQLFK SDOQLNDFK
3RQDGWRQDOHŰ\SUDZLGãRZR]DãRŰ\þUXV]W\
% 8VWDZLDQLHNXUNyZJD]RZ\FK U\V 8VWDZLþSRNUęWãDREVãXJLQDQDMPQLHMV]\VWRSLHĿ
=GMĉþSRNUęWãDREVãXJL]NXUNyZJD]RZ\FK3RMDZLVLę
HODVW\F]Q\JXPRZ\SLHUŔFLHĿXV]F]HOQLDMĉF\&]XENLHP
ŔUXERNUęWDQDFLVQĉþŔUXEęUHJXODF\MQĉNXUNDJD]RZHJR
:ŰDGQ\PZ\SDGNXQLH]GHMPRZDþSLHUŔFLHQLD
XV]F]HOQLDMĉFHJR3LHUŔFLHQLHXV]F]HOQLDMĉFH]DSRELHJDMĉ
SU]HGRVWDZDQLXVLęSã\QyZL]DQLHF]\V]F]HĿGRZQęWU]D
XU]ĉG]HQLDFRPRJãRE\PLHþQHJDW\ZQ\ZSã\ZQDMHJR
G]LDãDQLH
:\UHJXORZDþSãRPLHĿPLQLPDOQ\REUDFDMĉFŔUXEę]ãĉF]NL
SU]HMŔFLRZHM]DSRPRFĉŔUXERNUęWX]SãDVNĉNRĿFyZNĉ
:]DOHŰQRŔFLRGURG]DMXJD]XGRNWyUHJRGRVWRVRZ\ZDQH
EęG]LH XU]ĉG]HQLH SDWU] WDEHOD QDOHŰ\ Z\NRQDþ QDVWęSXMĉFH
F]\QQRŔFL
$QDFLVQĉþGRNRĿFDŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK
% SROX]RZDþ ŔUXE\ ]ãĉF]HN SU]HMŔFLRZ\FK GR PRPHQWX JG\ JD]
]DF]QLHSUDZLGãRZRZ\GRE\ZDþVLę]SDOQLNyZ
&ŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FKSRZLQQ\E\þZ\PLHQLDQHSU]H]
XSUDZQLRQHJRSUDFRZQLND6HUZLVX7HFKQLF]QHJR
'QLHPDQLSXORZDþŔUXEDPL]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK
8SHZQLþ VLę ŰH SDOQLN QLH JDŔQLH SU]\ REUDFDQLX SRNUęWãD REVãXJL
PLęG]\ QDMZ\ŰV]\P D QDMQLŰV]\P VWRSQLHP PRF\ L QLH GRFKRG]L
GRFRIDQLDVLęSãRPLHQLD
-HŰHOLQLHPRŰQDGRVWDþVLęGRŔUXE\]ãĉF]NLSU]HMŔFLRZHM
Z\PRQWRZDþIRUPęQDWãXV]F]SU]\PRFRZDQĉGRSã\W\NXFKHQNL
]DSRPRFĉV\VWHPXŔUXE:FHOXMHMZ\MęFLDQDOHŰ\SRVWęSRZDþ
ZVSRVyEQDVWęSXMĉF\
=GMĉþ ZV]\VWNLH UXV]W\ QDNãDGNL ] SDOQLNyZ G\IX]RU\ RUD] Z\Mĉþ
SRNUęWãD
:\NUęFLþŔUXE\]SDOQLNyZ
:FHOXSRQRZQHJR]DPRQWRZDQLDIRUP\QDWãXV]F]QDOHŰ\
Z\NRQDþF]\QQRŔFLGHPRQWDŰXZRGZURWQHMNROHMQRŔFL
1LJG\QLHGHPRQWRZDþRVLNXUNDJD]RZHJR U\V :SU]\SDGNX
XV]NRG]HQLDQDOHŰ\Z\PLHQLþFDã\NXUHNJD]RZ\
/HLDDVLQVWUXo}HVGRDSDUHOKRDQWHVGHSURFHGHUjLQVWDODomRH
XWLOL]DomR
$V LPDJHQV DSUHVHQWDGDV DR ORQJR GDV LQVWUXo}HV VHUYHP DSHQDV
SDUDRULHQWDomR
2 IDEULFDQWH ILFD LVHQWR GH TXDOTXHU WLSR GH UHVSRQVDELOLGDGH
FDVRQmRVHFXPSUDPDVGLVSRVLo}HVGHVWHPDQXDO
(VWHDSDUHOKRGHYHVHUDSHQDVXWLOL]DGRHPORFDLVFRPXPD
YHQWLODomRDGHTXDGD1mRGHYHVHUOLJDGRDXPGLVSRVLWLYRGH
HYDFXDomRGRVSURGXWRVGHFRPEXVWmR
7RGRVRVWUDEDOKRVGHLQVWDODomROLJDomRUHJXODomRH
DGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiVGHYHPVHUHIHFWXDGRVSRU
XPWpFQLFRGHLQVWDODomRDXWRUL]DGRUHVSHLWDQGRWRGDVDV
UHJXODPHQWDo}HVHOHJLVODomRDSOLFiYHLVEHPFRPRR
HVWLSXODGRSHODVHPSUHVDVORFDLVIRUQHFHGRUDVGHJiVH
HOHFWULFLGDGH 'HYH SUHVWDU SDUWLFXODU DWHQomR jV GLVSRVLo}HV
DSOLFiYHLVUHODWLYDPHQWHjYHQWLODomR
5HFRPHQGDVHFKDPDURQRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD
7pFQLFDSDUDDDGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiV
(VWHDSDUHOKRIRLXQLFDPHQWHFRQFHELGRSDUDXWLOL]DomR
GRPpVWLFDQmRSRGHQGRSRULVVRVHUXWLOL]DGRSDUDILQV
FRPHUFLDLV RX SURILVVLRQDLV (VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR
HPLDWHVRXFDUDYDQDV$JDUDQWLDDSHQDVVHUiYiOLGDFDVRR
DSDUHOKRVHMDXWLOL]DGRFRUUHFWDPHQWHHSDUDRVILQVDTXHVH
GHVWLQD
$QWHV GD LQVWDODomR YHULILTXH VH DV FRQGLo}HV GH GLVWULEXLomR ORFDO
VmR FRPSDWtYHLV FRP D UHJXODomR GR DSDUHOKR TXH p DSUHVHQWDGD
QDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV QDWXUH]DHSUHVVmRGRJiVSRWrQFLD
YROWDJHP $QWHVGHTXDOTXHUSURFHGLPHQWRFRUWHDDOLPHQWDomR
HOpFWULFDHGHJiVGRDSDUHOKR
2FDERGHDOLPHQWDomRGHYHVHUIL[RDRPyYHOSDUDHYLWDUTXH
HQWUH HP FRQWDFWR FRP DV SDUWHV TXHQWHV GR IRUQR RX GD SODFD GH
FR]HGXUD
2VDSDUHOKRVFRPDOLPHQWDomRHOpFWULFDGHYHPVHU
REULJDWRULDPHQWHOLJDGRVjWHUUD
1mRPDQLSXOHRLQWHULRUGRDSDUHOKR6HQHFHVViULRFRQWDFWHR
QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD
$QWHVGDLQVWDODomR
(VWHDSDUHOKRFRUUHVSRQGHjFODVVHVHJXQGRDQRUPD(1
SDUDDSDUHOKRVDJiVDSDUHOKRHQFDVWUDGRQXPPyYHO
2 PyYHO RQGH VH LQVWDOD R DSDUHOKR GHYH HVWDU FRQYHQLHQWHPHQWH
IL[DGRHGHYHVHUHVWiYHO
2VPyYHLVSUy[LPRVGRDSDUHOKRRVUHYHVWLPHQWRVHVWUDWLILFDGRV
H D FROD TXH RV IL[D GHYHP WUDWDUVH GH PDWHULDLV QmR LQIODPiYHLV
HUHVLVWHQWHVDRFDORU
(VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR VREUH IULJRUtILFRV PiTXLQDV
GHODYDUURXSDPiTXLQDVGHODYDUORLoDRXDSDUHOKRVVLPLODUHV
3DUDLQVWDODUDSODFDGHFR]HGXUDVREUHXPIRUQRHVWHGHYH
LQFOXLUXPPHFDQLVPRGHYHQWLODomRIRUoDGD9HULILTXHDV
GLPHQV}HVGRIRUQRQRVHXPDQXDOGHLQVWDODomR
6HLQVWDODUXPH[WUDFWRUGHYHWHUHPFRQWDRUHVSHFWLYRPDQXDO
GHLQVWDODomRUHVSHLWDQGRVHPSUHDGLVWkQFLDYHUWLFDOPtQLPDHP
UHODomRjSODFDGHFR]HGXUD ILJ 3UHSDUDomRGRPyYHO ILJ 5HDOL]HXPFRUWHGDVGLPHQV}HVQHFHVViULDVQDVXSHUItFLHGH
WUDEDOKR
(PVXSHUItFLHVGHWUDEDOKRGHPDGHLUDHQYHUQL]HDVVXSHUItFLHV
GHFRUWHFRPXPDFRODHVSHFLDOSDUDDVSURWHJHUGDKXPLGDGH
6H QmR KRXYHU XP IRUQR SRU EDL[R GD SODFD GH FR]HGXUD FRORTXH
XPVHSDUDGRUGHPDWHULDOQmRLQIODPiYHO SRUH[GHPHWDORX
PDGHLUDFRQWUDSODFDGD D PPGDEDVHGDSODFDGHFR]HGXUD
$VVLPLPSHGHRDFHVVRjSDUWHLQIHULRUGHVWD
$GLVWkQFLDGRIXQGRIDOVRjOLJDomRHOpWULFDGRDSDUHOKRWHPGH
VHUGHSHORPHQRVPP
,QVWDODomRGRDSDUHOKR ILJ
1RWD 8WLOL]HOXYDVGHSURWHomRSDUDPRQWDUDSODFDGHFR]LQKDU
$MXQWDDGHVLYDIRUQHFLGDLPSHGHDVLQILOWUDo}HV&ROHDQD
VXSHUItFLH GH WUDEDOKR HP UHGRU GD FDYLGDGH SDUD HQFDVWUDPHQWR
'HYHILFDUFRODGDQDPDUJHPGD]RQDUHFRUWDGD
3DUDDIL[DomRGRDSDUHOKRQRPyYHOGHHQFDVWUDPHQWR
5HWLUH RV JUDPSRV GR FRQMXQWR GH DFHVVyULRV H DSDUDIXVHRV QD
SRVLomRLQGLFDGDGHL[DQGRTXHHVWHVURGHPOLYUHPHQWH
(QFDVWUHHFHQWUHDSODFDGHFR]HGXUD
1XQFDUHWLUHRDQHOGHYHGDomR2VDQpLVGHYHGDomR
LPSHGHPDHQWUDGDGHOtTXLGRVHGHVXMLGDGHQRLQWHULRUGR
DSDUHOKRRTXHSUHMXGLFDDVXDIXQFLRQDOLGDGH
5HJXOH D FKDPD PtQLPD URGDQGR R SDUDIXVR E\SDVV DWUDYpV GH
XPDFKDYHGHIHQGDVGHSRQWDSODQD
&RQVRDQWH R JiV DR TXDO YDL DGDSWDU R DSDUHOKR YHU WDEHOD HIHFWXHDDFomRFRUUHVSRQGHQWH
$DSHUWDUEHPRVSDUDIXVRVE\SDVV
%DIURX[DURVSDUDIXVRVE\SDVVDWpFRQVHJXLUDVDtGDGHJiV
FRUUHFWDGRVTXHLPDGRUHV
&RVSDUDIXVRVE\SDVVGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRUXPWpFQLFR
DXWRUL]DGR
'QmRPDQLSXODURVSDUDIXVRVE\SDVV
&HUWLILTXHVH GH TXH DR URGDU RV FRPDQGRV R TXHLPDGRU QmR VH
GHVOLJDHQWUHRQtYHOPDLVDOWRHRPDLVEDL[RHQmRKiXP
UHWRUQRGDFKDPD
6HQmRHQFRQWUDURDFHVVRDRSDUDIXVRE\SDVVGHVPRQWHD
SLQJDGHLUDTXHHVWiIL[DQDSDUWHUHVWDQWHGDSODFDGHFR]HGXUD
SRUXPVLVWHPDGHSDUDIXVRV3DUDUHPRYrODSURFHGDGR
VHJXLQWHPRGR
5HPRYD WRGDV DV JUHOKDV WDPSDV GRV TXHLPDGRUHV GLIXVRUHV H
FRPDQGRV
'HVDSHUWHRVSDUDIXVRVGRVTXHLPDGRUHV
3DUD YROWDU D PRQWDU R DSDUHOKR SURFHGD GH PRGR LQYHUVR DR GD
GHVPRQWDJHP
1XQFDGHVPRQWHRUHELWHGDWRUQHLUDGHJiV ILJ (PFDVRGH
GDQRVDWRUQHLUDGHJiVWHPGHVHUWURFDGDSRUFRPSOHWR
3UHVVLRQHVREUHRVVHXVH[WUHPRVDWpTXHVHDSRLHHPWRGRR
VHXSHUtPHWUR
*LUHRVJUDPSRVHDSHUWHRVEHP
$ SRVLomR GRV JUDPSRV GHSHQGH GD HVSHVVXUD GD VXSHUItFLH GH
WUDEDOKR
2DSDUHOKRQmRGHYHVHUIL[DGRFRPVLOLFRQHjEDQFDGDGH
WUDEDOKR
'HVPRQWDJHPGDSODFDGHFR]HGXUD
'HVOLJXHRDSDUHOKRGDVWRPDGDVHOpFWULFDHGHJiV
'HVDSDUDIXVHRVJUDPSRVHSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDRGD
PRQWDJHP
/LJDomRDJiV ILJ $ OLJDomR GR DSDUHOKR j UHGH GH JiV WHP GH VHU UHDOL]DGD GH IRUPD
DTXHDWRUQHLUDGHIHFKRILTXHDFHVVtYHO
$ H[WUHPLGDGH GR FRQHFWRU GH HQWUDGD GD SODFD GH FR]HGXUD D JiV
HVWiHTXLSDGDFRPXPDURVFDGH·· PP TXHSHUPLWH
■ 5HDOL]DUXPDOLJDomRUtJLGD
■ (IHFWXDUDOLJDomRFRPXPWXERIOH[tYHOPHWiOLFR / PtQ P
Pi[ P ,QWHUFDOHDMXQWDGHHVWDQTXHLGDGH IRUQHFLGDHQWUHD
VDtGDGRFROHFWRUHDHQWUDGDGHJiV
(YLWH R FRQWDFWR GR WXER FRP TXDOTXHU SDUWH PyYHO GD XQLGDGH GH
HQFDVWUDPHQWR SRUH[HPSORXPDJDYHWD EHPFRPRDVXD
SDVVDJHPSRUHVSDoRVTXHSRVVDPILFDUREVWUXtGRV
(PTXDOTXHUXPDGDVOLJDo}HVQmRPRYDQHPURGHRFRWRYHOR
GDSRVLomRTXHYHPGHIiEULFD
3DUDUHDOL]DUXPDOLJDomRFRPWXEDJHPFLOtQGULFDVXEVWLWXDR
FRWRYHOR LQVWDODGR GH IiEULFD SHOR FRWRYHOR LQFOXtGR QR FRQMXQWR GH
DFHVVyULRV ILJ D 1mRVHHVTXHoDGHLQWHUFDODUDMXQWD
: 3HULJRGHIXJD
6HPDQLSXODUTXDOTXHUOLJDomRYHULILTXHDHVWDQTXHLGDGH
2IDEULFDQWHQmRVHUHVSRQVDELOL]DVHDOJXPDOLJDomRDSUHVHQWDU
IXJDVGHSRLVGHWHUVLGRPDQLSXODGD
ru
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
Ξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
/LJDomRHOpFWULFD ILJ (VWHDSDUHOKRpGRWLSR´<µRFDERGHHQWUDGDQmRSRGHVHU
PXGDGR SHOR XWLOL]DGRU Vy R 6HUYLoR GH $VVLVWrQFLD 7pFQLFD GHYH
ID]rOR'HYHVHPSUHUHVSHLWDUVHDVHFomRPtQLPDHRWLSRGH
FDER
$VSODFDVGHFR]HGXUDVmRIRUQHFLGDVFRPXPFDERGH
DOLPHQWDomRFRPRXVHPILFKD
2VDSDUHOKRVIRUQHFLGRVFRPILFKDVyGHYHPVHUOLJDGRVD
WRPDGDVGHWHUUDGHYLGDPHQWHLQVWDODGDV
'HYHSUHYHUVHXPLQWHUUXSWRURPQLSRODUFRPXPDDEHUWXUDGH
FRQWDFWR PtQLPD GH PP H[FHSWR HP OLJDo}HV FRP ILFKD VH HVWD
HVWLYHUDFHVVtYHODRXWLOL]DGRU 0XGDQoDGRWLSRGHJiV
6H DV UHJXODPHQWDo}HV GR SDtV R SHUPLWLUHP HVWH DSDUHOKR SRGH
VHUDGDSWDGRDRXWURVWLSRVGHJiV YHUSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV $VSHoDVQHFHVViULDVSDUDWDOHVWmRLQFOXtGDVQRVDFRGH
WUDQVIRUPDomRIRUQHFLGR FRQVRDQWHRPRGHOR RXGLVSRQtYHLVQR
QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD
,PSRUWDQWH$RWHUPLQDUFRORTXHDHWLTXHWDDGHVLYDLQGLFDQGRR
QRYRWLSRGHJiVSUy[LPRGDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
2VSDVVRVDVHJXLUVmRRVVHJXLQWHV
$ 6XEVWLWXLomRGRVLQMHFWRUHV ILJ 5HWLUHDVJUHOKDVDVWDPSDVGHTXHLPDGRUHRVGLIXVRUHV
6XEVWLWXDRVLQMHFWRUHVXVDQGRDFKDYHGLVSRQLELOL]DGDSHOR
QRVVRVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDFRPRFyGLJR
SDUDTXHLPDGRUHVGHFKDPDGXSODRXWULSODFyGLJR
YHUILJ WHQGRHVSHFLDODWHQomRSDUDTXHRLQMHFWRUQmRVH
VROWHDRUHWLUiORRXIL[iORDRTXHLPDGRU
$SHUWHEHPRVLQMHFWRUHVSDUDJDUDQWLUDHVWDQTXHLGDGH
1HVWHV TXHLPDGRUHV QmR p QHFHVViULR UHDOL]DU D UHJXODomR GR DU
SULPiULR
&RORTXHRVGLIXVRUHVHDVWDPSDVGRVTXHLPDGRUHVQRV
UHVSHFWLYRVOXJDUHV$OpPGLVVRGHYHFRORFDUDGHTXDGDPHQWH
DVJUHOKDV
% 5HJXODomRGDVWRUQHLUDVGHJiV ILJ &RORTXHRVFRPDQGRVQRQtYHOPDLVEDL[R
5HWLUHRVFRPDQGRVGDVWRUQHLUDVGHJiV6XUJHXPDQHOGH
YHGDomRHPERUUDFKDIOH[tYHO&RPDSRQWDGDFKDYHGH
SDUDIXVRVSUHVVLRQHRSDUDIXVRGHDMXVWHGDWRUQHLUDGHJiV
ΙίκίήηΪρΪεθζζθημΪΰΪβχδλιενΪμΪπββάηβζΪμίεφηθβανρβμί
κνδθάθήλμάθδχείδμκθικβΫθκν
ΙκβάίήίηηυίάήΪηηθζκνδθάθήλμάίκβλνηδβωάεωψμλω
θκβίημβκθάθρηυζβ
Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθπνγδοείψητπώαγίμμνλ
οςινανγπραδξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ
νραδρπραδμμνπρη
ΎΪηηυγικβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφμθεφδθάοθκθςθ
ικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωοΌΪκθρηνψιΪηίεφηίεφαω
ιθήλθίήβηωμφδήυζθοθήνήεωθμάθήΪήυζθάυοέΪαθά
Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρη
μίκίγιδηίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ
ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλπξδυηίκηπρνλα
πννραδρπραηηπναπδληγδθπραςύψηλημνολίληη
ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζν
ηόκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδαμηλίμηδπκδγςδρ
ςγδκηρϋροδΰναίμηώλιαδμρηκώυηη
Γκώίγίξρίυηηξοηΰνοίιγοςβνλςαηγςβίζίοδινλδμγςδλ
παώζίρϋπώπμίχηλπδοαηπμϊλυδμρονλ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηβλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθ
βλιθεφαθάΪηβωβηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυοβεβ
δθζζίκρίλδβοπίεωοΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ
ωομΪο βεβ ά ΪάμθδίζιίκΪο ΍ΪκΪημβω ικθβαάθήβμίεω ήίγλμάβμίεφηΪ
μθεφδθάλενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθηΪαηΪρίηβψ
ΙίκίήνλμΪηθάδθγηίθΫοθήβζθικθάίκβμφλθθμάίμλμάνψμεβ
οΪκΪδμίκβλμβδβζίλμηυοκΪλικίήίεβμίεφηυολίμίγ άβήβ
ήΪάείηβί έΪαΪ ζθσηθλμφ β ηΪικωΰίηβί χείδμκθλίμβ ηΪλμκθγδΪζ
ικβΫθκΪ
Ξδοδγ ξοναδγδμηδλ κύΰϊτ γδθπραηθ μδνΰτνγηλν ξδοδιοϊρϋ
ξνγίφςβίζίηόκδιρονόμδοβηηιγίμμνλςόκδιρονξοηΰνος
ΔΪΫίεφιβμΪηβωηίθΫοθήβζθαΪδκίιβμφηΪμνζΫίρμθΫυηί
ήθινλδΪμφίέθλθικβδθληθάίηβωληΪέκίάΪψσβζβλωήίμΪεωζβ
ήνοθάθέθςδΪξΪβεβάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΙκβΫθκυκΪΫθμΪψσβίθμχείδμκθλίμβθΫωαΪμίεφηθήθεΰηυΫυμφ
αΪαίζείηυ
ΗίεφαωάηθλβμφβαζίηίηβωάθάηνμκίηηβίχείζίημυικβΫθκΪ
ΏλεβηίθΫοθήβζθικθβαάίλμβκίζθημθΫκΪμβμίλφάηΪς
λίκάβληυγπίημκ
Ξδοδγμίφίκνλςπρίμναιη
ΎΪηηυγ ικβΫθκ θμηθλβμλω δ μκίμφίζν δεΪλλν αΪσβμυ ιθ λμΪηήΪκμν
(1ήεωέΪαθάυοικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί
ΔνοθηηΪωμνζΫΪάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
ήθεΰηΪΫυμφαΪδκίιείηΪβνλμθγρβάΪ
ΛθικβδΪλΪψσΪωλωλάΪκθρηθγιΪηίεφψζίΫίεφλεθβλμυί
θΫεβπθάθρηυίιθδκυμβωβαΪδκίιεωψσβγβοδείγήθεΰηυΫυμφ
ηίάθλιεΪζίηωψσβζβλωβμίκζθλμθγδβζβ
ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪήοθεθήβεφηβδΪζβ
λμβκΪεφηυζβζΪςβηΪζβιθλνήθζθίρηυζβζΪςβηΪζββήκνέθγ
ιθήθΫηθγμίοηβδθγ
ΏλεβμκίΫνίμλωνλμΪηθάβμφάΪκθρηνψιΪηίεφηΪήήνοθάυζ
ςδΪξθζλείήνίμάυΫκΪμφζθήίεφήνοθάθέθςδΪξΪλλβλμίζθγ
ΗίθΫοθήβζθικίήνλζθμκίμφκΪαζυδΪψσίίνλμκθγλμάθήεωάλίο
ιθεψλθάικβΫθκΪλάθαήνςηυζαΪαθκθζζίΰήνδθημΪδμΪζβηί
ζίηίί ζζ αΪβλδεψρίηβίζλενρΪίάιθήλθίήβηίηβωλ
βλιθεφαθάΪηβίζκθαίμδβίλεβιθεφαθάΪμίεφβζίίμδηίγήθλμνι ικβηνήβμίεφηθγ άίημβεωπββ Ικθάίκφμί κΪαζίκυ ήνοθάθέθ ςδΪξΪ
άλθθμάίμλμάνψσίζκνδθάθήλμάίιθζθημΪΰν
ΙκβνλμΪηθάδίάυμωΰηθέθνλμκθγλμάΪηίθΫοθήβζθλείήθάΪμφ
βηλμκνδπβωζλθθμάίμλμάνψσίέθκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰν
λθΫεψήΪωζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίιθάίκμβδΪεβζίΰήν
άΪκθρηθγιΪηίεφψβάυμωΰδθγ κβλ Ώγίξρίυηώιγοςβνλςαηγςβίζί
Ξνγβνρναιίρςλΰϊ οηπ ΙκθήίεΪγμίάλμθείςηβπίθμάίκλμβίηνΰηυοκΪαζίκθά
ΏλεβλμθείςηβπΪάυιθεηίηΪβαήίκίάΪιθδκθγμίιθάίκοηθλμφ
λκίαΪλιίπβΪεφηυζέίκζίμβδθζρμθΫυαΪσβμβμφίίθμήίγλμάβω
άεΪέβ
ΏλεβιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψηίζθημβκνίμλωήνοθάθγςδΪξ
λείήνίμνλμΪηθάβμφιίκίέθκθήδνβαηίάθλιεΪζίηωψσίέθλω
ζΪμίκβΪεΪ ηΪικβζίκβαζίμΪεεΪβεβξΪηίκυ ηΪκΪλλμθωηββ
ζζθμηβΰηίγιθάίκοηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΜΪδβζθΫκΪαθζ
ήθλμνιδηβΰηίγρΪλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΫνήίμιίκίδκυμ
ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν ικθζίΰνμθρηθγ ιθεδθγ β ζίλμθζ ιθήδεψρίηβω
ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθΫυμφηίζίηίίζζ
Λνμρίεξοηΰνοί οηπ
΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ
ΌοθήωσΪωάδθζιείδμάΪκθρηθγιΪηίεβδείωσΪωλωικθδεΪήδΪ
ικίήθμάκΪσΪίμιθήμίδΪηβίΗΪδείγμίίίηΪλμθείςηβπνιθ
δθημνκνθμάίκλμβωήεωάΪκθρηθγιΪηίεβΘηΪήθεΰηΪικθοθήβμφ
ιθδκΪψάυκίαΪ
ΡμθΫυαΪδκίιβμφάΪκθρηνψιΪηίεφάμνζΫί
ΌθαφζβμίβαιΪδίμΪλικβηΪήείΰηθλμωζβαΪΰβζυβικβάβημβμί
βοάιθδΪαΪηηθζηΪκβλνηδίιθεθΰίηββμΪδρμθΫυθηβζθέεβ
λάθΫθήηθάκΪσΪμφλω
ΌλμΪάφμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιθήέθμθάείηηθίθμάίκλμβίβ
άυκθάηωγμίίί
ΗΪΰζβμίηΪδκΪωιΪηίεβμΪδρμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφθιίκεΪλφ
ηΪδκΪγλμθείςηβπυιθάλίζνιίκβζίμκν
ΚΪαάίκηβμίαΪΰβζυβμνέθαΪμωηβμίβο
ΙθεθΰίηβίαΪΰβζθάαΪάβλβμθμμθεσβηυλμθείςηβπυ
ΑΪικίσΪίμλωικβδείβάΪμφικβΫθκδλμθείςηβπίλιθζθσφψ
λβεβδθηΪ
Γδλνμρίεαίονφμνθξίμδκη
ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμββθμέΪαθικθάθήΪ
ΘμδκνμβμίάβημυαΪΰβζθάβιθάμθκβμίήίγλμάβωάυιθεηίηηυίάθ
άκίζωζθημΪΰΪάθΫκΪμηθζιθκωήδί
Ξνγικύφδμηδβίζί οηπ ΙθήδεψρίηβίδέΪανήθεΰηθΫυμφθλνσίλμάείηθμΪδβζθΫκΪαθζ
ρμθΫυΫυελάθΫθήηυγήθλμνιδαΪιθκηθζνδκΪην
ΗΪδθηπίάινλδηθέθιΪμκνΫδΪάΪκθρηθγιΪηίεββζίίμλωκίαφΫΪ
ήβΪζίμκθζµ ζζ ιθαάθεωψσΪωθΫίλιίρβμφ
■ ΰίλμδθίλθίήβηίηβί
■ λθίήβηίηβίλέβΫδβζζίμΪεεβρίλδβζςεΪηέθζ
ζβη ήεβηΪ ζζΪδλ ήεβηΪ ζ ΖίΰήνθμάίκλμβίζάοθήηθέθιΪμκνΫδΪβέΪαθάθγμκνΫθγ
ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν ιθλμΪάεωίζνψάζίλμίλάΪκθρηθγιΪηίεφψ
ΗίθΫοθήβζθβλδεψρβμφλθικβδθληθάίηβίςεΪηέΪλιθήάβΰηυζβ
ρΪλμωζβζίΫίεβάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
ηΪικβζίκλάυήάβΰηυζβωσβδΪζβ ΪμΪδΰίικθοθΰήίηβί
ςεΪηέΪάζίλμΪοδθμθκυίζθένμθδΪαΪμφλωαΪέκθζθΰήίηηυζβ
ΔΪδβζΫυηβΫυεθλθίήβηίηβίμδκϋζώπγαηβίρϋηκη
ξνανοίφηαίρϋινκδμνβαιθεθΰίηβωάδθμθκθίθηθΫυεθ
νλμΪηθάείηθηΪαΪάθήί
ΏλεβηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφπβεβηήκβρίλδθίλθίήβηίηβί
αΪζίηβμί δθείηθ νλμΪηθάείηηθί ηΪ αΪάθήί ηΪ δθείηθ βα ιΪδίμΪ λ
ικβηΪήείΰηθλμωζβ κβλ D ΗίαΪΫνήφμίνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν
: Πςψδπραςδρνξίπμνπρϋςρδφιηβίζί
Ιθλείάηίλίηβωβαζίηίηβγάλθίήβηβμίεφηνψδθηλμκνδπβψ
ικθάίκφμίίίέίκζίμβρηθλμφ
ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλίμθμάίμλμάίηηθλμβαΪνμίρδνέΪαΪά
λθίήβηίηβωοάυιθεηίηηυοιθεφαθάΪμίείζβεββλιθεηβμίείζ
ζθημΪΰηυοκΪΫθμ
ΏλεβχμθκΪακίςίηθηθκζΪζβλμκΪηυήΪηηυγικβΫθκζθΰηθ
ηΪλμκθβμφήεωβλιθεφαθάΪηβωλήκνέβζβάβήΪζβέΪαΪ λζ
μΪΫεβρδνλοΪκΪδμίκβλμβδΪζβ ΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθήίμΪεβ
ηΪοθήωμλωάιθλμΪάεωίζθζληίδθμθκυζβζθήίεωζβηΪΫθκίήεω
ΪήΪιμΪπββ δθμθκυγ μΪδΰί ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά ηΪςίζ λίκάβληθζ
πίημκί
Αμηλίμηδ ΙθλείθδθηρΪηβωκΪΫθμυηΪδείγμίκωήθζλμΪΫεβρδθγ
λοΪκΪδμίκβλμβδΪζβάΪκθρηθγιΪηίεβχμβδίμδνλνδΪαΪηβίζ
ηθάθέθάβήΪέΪαΪ
ΗίθΫοθήβζθάυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω
$ Ζίλδμίεηικδονα οηπ ΛηβζβμίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδβκΪλλίδΪμίεβ
ΑΪζίηβμίΰβδείκυλιθζθσφψδεψρΪβζίψσίέθλωάικθήΪΰί
άηΪςίζλίκάβληθζπίημκίΪκμβδνε ΔθηξθκδΪ
ήάθγηθέθβεβμκθγηθέθιεΪζίηβΪκμβδνε λζκβλ μσΪμίεφηθλείήωαΪμίζρμθΫυάικθπίλλίληωμβωΰβδείκΪβεβ
ίέθαΪδκίιείηβωηΪέθκίεδίθηηίλθλδθρβε
ΝΫίήβμίλφάμθζρμθΰβδείκυμσΪμίεφηθικβΰΪμυρμθΫυ
θΫίλιίρβμφέίκζίμβρηθλμφέθκίεθδ
ΌήΪηηυοέθκίεδΪοηίηνΰηθικθβαάθήβμφκίένεβκθάδνιθήΪρβ
ιίκάβρηθέθάθαήνοΪ
ΝλμΪηθάβμί κΪλλίδΪμίεβ β δκυςδβ έθκίεθδ ηΪ λθθμάίμλμάνψσβί
δθηξθκδβΜΪδΰίλείήνίμήθεΰηυζθΫκΪαθζνλμΪηθάβμφ
κίςίμδβ
% Μίπρονθιίβίζναϊτιοίμνα οηπ ΝλμΪηθάβμίκίένεωμθκυηΪλΪζνψηβαδνψλμνιίηφ
ΛηβζβμίκίένεωμθκυλέΪαθάυοδκΪηθάΜίιίκφζθΰηθνάβήίμφ
έβΫδθίκίαβηθάθίνιεθμηβμίεφηθίδθεφπθΗΪΰζβμίδθηπθζ
θμάϋκμδβηΪκίένεβκθάθρηυγάβημέΪαθάθέθδκΪηΪ
Μηινβγίμδπμηλίθρδςξκνρμηρδκϋμνδινκϋυν
ΝιεθμηβμίεφηυίδθεφπΪικίήθμάκΪσΪψμικθηβδηθάίηβί
ΰβήδθλμίγβαΪέκωαηίηβγάηνμκφικβΫθκΪδθμθκυίζθένμ
ιθάεβωμφηΪίέθξνηδπβθηβκθάΪηβί
ΘμκίένεβκνγμίζβηβζΪεφηνψάίεβρβηνιεΪζίηβιθάίκηνά
ΫΪγιΪληυγάβημλιθζθσφψιεθλδθγθμάίκμδβ
ΌαΪάβλβζθλμβθμάβήΪέΪαΪδδθμθκθζνάυΪήΪιμβκνίμίλάθγ
ικβΫθκ λζμΪΫεβπν άυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
$αΪδκνμβμίΫΪγιΪληυίάβημυήθθμδΪαΪ
%θλεΪΫφμίΫΪγιΪληυίάβημυιθδΪέΪαηίΫνήίμικΪάβεφηθ
άυοθήβμφβαέθκίεθδ
&αΪζίηνΫΪγιΪληυοάβημθάζθΰίμικθβαάθήβμφμθεφδθ
λιίπβΪεβλμβζίψσβγλθθμάίμλμάνψσνψδάΪεβξβδΪπβψ
'ηβδΪδβοήίγλμάβγλΫΪγιΪληυζβάβημΪζβικθβαάθήβμφηί
ηνΰηθ
ΝΫίήβμίλφρμθικβιθάθκθμίκίένεωμθκΪθμλΪζθγάυλθδθγήθ
λΪζθγ ηβαδθγ λμνιίηβ έθκίεδΪ ηί άυδεψρΪίμλω β ηί ικθβλοθήβμ
θμήΪρβιεΪζίηβ
ΏλεβάυηίζθΰίμίηΪγμβήθλμνιδΫΪγιΪληθζνάβημν
ήίζθημβκνγμί κΪΫθρνψ ιΪηίεφ χείδμκθικβΫθκΪ δθμθκΪω δκίιβμλω
δ θλμΪεφηυζ χείζίημΪζ λ ιθζθσφψ λβλμίζυ άβημθά ΡμθΫυ ληωμφ
χμνιΪηίεφάυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
ΛηβζβμίάλίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδκΪλλίδΪμίεββκνρδβ
νικΪάείηβω
ΘλεΪΫφμίάβημυδκίιείηβωέθκίεθδ
ΡμθΫυνλμΪηθάβμφκΪΫθρνψιΪηίεφηΪζίλμθιθάμθκβμίχμβ
ήίγλμάβωάθΫκΪμηθζιθκωήδί
ΗβδθέήΪηίληβζΪγμίθλφέΪαθάθέθδκΪηΪ κβλ ΌλενρΪί
ιθάκίΰήίηβωλείήνίμιθεηθλμφψαΪζίηβμφέΪαθάυγδκΪη
Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη οηπ ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδδεΪλλν´<µηίήθινλδΪίμλωαΪζίηΪ
δΪΫίεωιβμΪηβωιθεφαθάΪμίείζχμθζθΰίμήίεΪμφμθεφδθ
λίκάβληυγπίημκΗίθΫοθήβζθνρβμυάΪμφμβιδΪΫίεωβίέθ
ζβηβζΪεφηθίλίρίηβί
ΌΪκθρηυίιΪηίεβιθλμΪάεωψμλωλδΪΫίείζιβμΪηβωδθμθκυγ
ζθΰίμηίβζίμφςμίιλίεφηθγάβεδβ
ΙκβΫθκυληΪΫΰίηηυίςμίιλίεφηθγάβεδθγζθΰηθιθήδεψρΪμφ
μθεφδθδκθαίμδΪζλικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηυζαΪαίζείηβίζ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement