Yamaha | GT-5000 | Owner's Manual | Yamaha GT-5000 Owner's Manual

Yamaha GT-5000 Owner's Manual
Turntable
Platine Vinyle
Βиниловый проигрыватель
O wner ’s Manual
M ode d’emploi
B edienungsanleitung
Bruksanvisning
M anuale di istruzioni
M anual de instrucciones
G ebruikershandle iding
Инс трукция По Эксплуатации
English . . . . . . . . . . . . . . . 5
Français . . . . . . . . . . . . . .29
Deutsch . . . . . . . . . . . . . .53
Svenska . . . . . . . . . . . . . .77
Italiano . . . . . . . . . . . . . . 101
Español . . . . . . . . . . . . . 125
Nederlands . . . . . . . . . . . 149
Русский . . . . . . . . . . . . . 173
3
4
Congratulations on your purchase of this Yamaha product!
Features
This is a turntable for playing analog records.
‹‹ Massive yet elegant heavy wooden chassis
effectively serve to dampen vibration
‹‹ Large, heavy double-structured platter for
enhanced stability and performance
‹‹ Custom belt-drive mechanism driven by 24-pole,
2-phase AC synchronous motor
‹‹ Short, straight tonearm designed to deliver
superior rigidity as well as a balanced weight
‹‹ Specially-designed custom feet
‹‹ XLR balanced output jacks that enable end-to-end
balanced signal transfer from cartridge to speaker
5
Before you start
About this manual
This manual explains how to set up and operate this unit. When reading this manual, please note the following:
• To use the product properly and safely, we suggest that you read this manual and the included Safety Brochure
thoroughly. Keep the manual in a safe, accessible place for future reference.
• Specifications and appearance are subject to change without notice in order to improve the product.
• The illustrations in this manual are for instructional purposes only.
• Explanation of graphic symbols used in this manual:
Symbol
WARNING
Indicates points that you must observe to avoid risk of death or serious
injury.
CAUTION
Indicates points that you must observe to avoid risk of injury.
NOTICE
Note
6
Description
Indicates points that you must observe to avoid damaging the product or
causing it to malfunction.
Indicates supplementary information that you may find useful.
Table of contents
Features . . . . . . . . . . . . 5
Playing a record . . . . . . . . 22
Starting the record . . . . . . . . . . 22
Before you start . . . . . . . . 6
Pausing the record . . . . . . . . . . . . 23
Stopping the record . . . . . . . . . . . 23
About this manual . . . . . . . . . . . 6
Checking the supplied accessories . . . 8
Part names . . . . . . . . . . . . . . 10
When necessary . . . . . . . . 24
Checking the speed . . . . . . . . . . 24
Care . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Getting ready . . . . . . . . . 13
Location . . . . . . . . . . . . . . . 13
Replacing the belt . . . . . . . . . .
25
Troubleshooting . . . . . . . . . . . 26
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . 14
Assembling the unit . . . . . . . . . . . 14
Installing a cartridge . . . . . . . . . . . 16
Making connections . . . . . . . . . 17
Appendix . . . . . . . . . . . 28
Specifications . . . . . . . . . . . .
28
Making adjustments . . . . . . . . . 19
Adjusting the stylus pressure . . . . . . 19
Adjusting the tonearm height . . . . . 20
Turning the power on . . . . . . . . . 21
7
Checking the supplied accessories
Make sure that all items are present.
Note
• Store the packaging materials, such as the packing box. If you relocate, you will need these materials to safely
transport this product. Refer to the “Supplement” in the package for information on how to re-pack the product.
• Platter ×1
• Sub platter ×1
• Turntable mat ×2
• Belt ×1
• Counter weight ×2
• Head shell ×1
Large
8
Small
• 45 rpm adaptor ×1
• Dial cover ×1
• Handle ×2
• Stroboscopic disc ×1
• Strobe light ×1
• Power cord ×1
• Hexagonal wrench (2.5 mm) ×1
* To adjust the tonearm height
• Cable clamp ×1
* Use this clamp if you connect
a phono cable directly to the
tonearm.
• Washer ×1
* For the head shell
• Owner’s Manual (this book)
• Safety Brochure
• Supplement
CAUTION
Pay attention to these small accessory items to prevent children from swallowing them by accident.
Have the following items ready:
• Cartridge
• XLR balanced cable * For a balanced connection
• RCA stereo cable * For an unbalanced connection
9
Part names
Top panel
A. POWER button (ð page 21)
G. Foot
B. Platter (ð page 15)
H. START/STOP button (ð page 22)
C. Turntable mat (ð page 15)
I. Speed button (ð page 22)
Speed indicator (ð page 22)
D. Center spindle (ð page 15)
E. Dial cover (ð page 15)
F. PITCH ADJUST (speed control)
(ð pages 15, 24)
10
Tonearm section
J. Counter weight (ð page 15)
O. Tonearm (ð page 15)
K. VTF* dial (ð page 19)
P. Lock nut (ð page 16)
* Vertical Tracking Force
L. VTA* adjustment screw (ð page 20)
Q. Head shell (ð page 16)
* Vertical Tracking Angle
M. Lift lever (ð page 22)
N. Arm rest (ð page 19)
11
Rear panel
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. BALANCED OUT jacks (ð page 17)
B. PHONO OUT jacks (ð page 18)
C. GND (Ground) terminal (ð page 18)
D. STROBE jack (ð page 24)
E. AC IN inlet (ð pages 17, 18)
12
STROBE
AC IN
GND
Getting ready
Location
Since a turntable and the sound of a record are easily affected by vibration, you should place the unit on a level surface
that is extremely stable.
Place the turntable sufficiently far from your speaker system so that it will not be affected by sound pressure or vibration.
CAUTION
If you need to lift or relocate the unit, make sure that two or more people will do so.
NOTICE
Do not attempt to rotate the feet. Otherwise, they might be damaged.
13
Assembly
„„ Assembling the unit
3
5
4
1
7
2
6
Pulley
14
1
Install the sub platter onto the center
spindle.
NOTICE
Do not apply force to the center spindle when
you install the sub platter onto the center
spindle. Otherwise, the center spindle might
be damaged.
2
7
Attach the counter weight to the
tonearm.
With the markings on the counter weight facing
you, slide it onto the back end of the tonearm.
Note
Depending on the weight of the cartridge, install
the large or small counter weight. For information
about acceptable cartridge weights for each
counter weight, refer to the “Specifications”
section on page 28.
Install the belt around the sub platter
and pulley.
Make sure that the belt is not twisted.
Rotate the sub platter clockwise to ensure that the
belt will be well seated.
3
Screw the handles into the platter,
and then lift the platter by holding the
handles.
CAUTION
Take care not to drop the platter. Dropping it
might cause injury, or damage the unit.
4
Install the platter onto the center
spindle.
Remove the handles from the platter.
5
Place the turntable mat on the platter.
Note
• You can use the rubber or felt turntable mat.
• The side of the rubber turntable mat with a dent
in the center should face upward.
6
Attach the dial cover to the PITCH
ADJUST.
15
„„ Installing a cartridge
A cartridge is not included with this product. Follow the
steps below to install a commercially-available cartridge
into the head shell.
5
Attach the head shell to the tonearm.
Insert the head shell into the front end of the
tonearm, and turn the lock nut to secure it.
Note
Refer to the instruction manual for the cartridge.
1
Connect the lead wires to the cartridge.
Lead wire
Connector
Red
Æ
R+ (red)
Green
Æ
R– (green)
White
Æ
L+ (white)
Æ
L– (blue)
Blue
2
Provisionally secure the cartridge to
the head shell.
3
Adjust the position of the cartridge.
Adjust the position of the cartridge and stylus as
shown in the following illustration.
52 mm
Note
The overhang of the tonearm on this unit is
−17 mm.
4
16
Firmly secure the cartridge.
Verify that the side of the head shell is parallel
with the cartridge, and then firmly tighten the
screws.
Note
If you prefer, attach the washer to the head shell.
Washer
Making connections
CAUTION
Finish making all other connections before you connect the power cord to an AC outlet.
Note
• Do not use both balanced and unbalanced connections at the same time.
• For additional information, please refer to the owner’s manuals for the device that you are connecting.
Balanced connection
Use an XLR balanced cable to connect your amplifier to the BALANCED OUT jacks.
This unit
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
XLR balanced cable
(commercially available)
Pre-main amp or
phono equalizer, etc.
STROBE
AC IN
GND
Power cord
Connect to
AC outlet
PHONO inputs
(balanced)
Continue to the next page
Æ
17
Note
• When connecting, be sure to match the pins and insert
the connector of the “female” XLR balanced cable.
When disconnecting, pull out the “female” XLR
balanced cable while pressing down the latch lock on
the plug.
• Connect the turntable to the XLR balanced input jacks
on your amplifier. The pin assignments for these jacks
are shown below.
1: ground
(earth)
2: hot
Latch lock
3: cold
“Female” XLR connector
“Male” XLR connector
Unbalanced connection
Use an RCA stereo cable to connect the amplifier to the PHONO OUT jacks.
This unit
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
RCA stereo cable
(commercially available)
PHONO
Pre-main amp or
phono equalizer, etc.
AC IN
Power cord
Connect to
AC outlet
GND
PHONO inputs
(Unbalanced)
Note
The GND terminal is not a safety grounding (earthing) system.
18
STROBE
GND
Making adjustments
„„ Adjusting the stylus pressure
Adjust the tonearm so that the appropriate stylus pressure
will be applied to the record.
1
3
4
Remove the tonearm from the arm
rest and move it slightly towards the
record.
Return the tonearm to the arm rest.
Turn the VTF dial so that the “0”
marking will be aligned with the center
line on the back end of the tonearm.
Center line
Note
When turning the VTF dial, use your fingers to
hold the counter weight in place so that it will not
rotate.
NOTICE
Take care that the stylus does not contact any
part of the unit.
2
Turn the counter weight so that the
tonearm will be horizontal.
5
Turn the counter weight to set the VTF
dial markings to the stylus pressure
specified for the cartridge.
1
2
Toward 1 : Counter weight moves forward
on the tonearm.
Toward 2 : Counter weight moves backward
on the tonearm.
Note
• Turning the counter weight also turns the VTF
dial.
• Use a stylus pressure gauge to set an accurate
stylus pressure.
19
„„ Adjusting the tonearm height
If the tonearm and the record are not in parallel when you
lower the stylus onto the record, you will need to adjust
the tonearm height. Follow the steps below:
1
Return the tonearm to the arm rest and
set it securely in position.
2
Use the hexagonal wrench to loosen
the VTA adjustment screw.
VTA adjustment screw
NOTICE
The tonearm is secured by the VTA
adjustment screw. Before loosening the screw,
gently support the entire tonearm with your
hand so that it will not fall.
3
4
20
Move the tonearm up and down to
adjust its height so that the tonearm
and record will be in parallel.
Use the hexagonal wrench to tighten
the VTA adjustment screw and secure
the tonearm.
Turning the power on
Press the POWER button on the top panel of the unit to turn on the power to the unit.
21
Playing a record
Starting the record
CAUTION
4
Raise the lift lever.
5
Move the tonearm to the playback
position of the record.
6
Lower the lift lever.
If you start to play a record without first sufficiently
lowering the volume of your amplifier, a loud sound
might occur when the tip of the stylus contacts the
record. This could in some cases cause hearing loss
and might damage your amplifier and speakers, so be
sure to lower the volume of your amplifier first.
1
2
Place the record on the platter.
If you are playing a 45 rpm record, use the 45 rpm
adaptor.
Press the speed button repeatedly
to select the rotation speed that is
appropriate for the record.
The speed indicator for the selected speed will
light up.
3
22
Press the START/STOP button.
The platter starts to rotate.
The speed indicator will be flashing until the
selected speed is reached.
The tonearm is lowered, and the record begins to
play.
„„ Pausing the record
If you raise the lift lever, the tonearm rise and playback
pauses. When you lower the lift lever, playback resumes.
„„ Stopping the record
1
2
3
4
Raise the lift lever.
Return the tonearm to the arm rest.
Lower the lift lever.
Press the START/STOP button.
The platter stops rotating.
Note
The tonearm does not automatically rise when the record
finishes playing.
23
When necessary
Checking the speed
Care
To check and adjust the speed, follow the steps below.
Caring for this unit
1
Connect the strobe light to the STROBE
jack on the rear panel of the unit.
Wipe the unit with a soft dry cloth. If the finish of your
unit is piano black, we recommend using a cleaning cloth
made for pianos. Do not use chemicals such as benzine or
thinner, since they might damage the surface.
2
Place the stroboscopic disc on the
platter.
3
Press the speed button repeatedly to
select the rotation speed.
4
Press the START/STOP button.
5
6
The platter starts to rotate and the strobe light
turns on.
The tip of the record stylus is extremely delicate. Handle
it with care so that it is not damaged. If dust should
adhere to the tip of the stylus, use a soft pointed brush to
wipe it off starting at the base of the stylus and moving
toward the tip, or use a commercially-available cleaner
made for that purpose.
Note
Before you clean or perform maintenance on the unit or
stylus, be sure to turn off the power to the unit.
Shine the strobe light onto the
stroboscopic disc.
Caring for records
Use the PITCH ADJUST to adjust the
speed.
Rotate the PITCH ADJUST in the + or − direction
until the relevant herringbone ring on the
stroboscopic disc appears to be stationary.
Note
• You can use the PITCH ADJUST to adjust the speed
while the record is being played.
For adjustment steps and range, refer to the
“Specifications” section on page 28.
• The adjusted speed will be retained after the power to
the unit is turned off.
• The stroboscopic disc and strobe light included in the
package should be used only for this unit. When you
check the speed, use both of them together.
24
Caring for the record stylus
Dirt adhering to a record can cause skips or noise. Use a
commercially-available record cleaner to remove dirt.
Replacing the belt
In certain circumstances, the belt can wear out or break.
If this occurs, replace the belt. For a replacement belt,
contact your nearest authorized Yamaha dealer or service
center.
Note
Before you replace the belt, turn off the power to the unit
and connected devices, and disconnect the power cord of
the unit from the AC outlet.
25
Troubleshooting
If the unit stops operating correctly, check the following points.
If taking the appropriate action does not solve the problem, or if you encounter a problem that is not listed below, press
the POWER button located on the unit’s top panel to turn off the power. Then disconnect the power cord and contact your
nearest authorized Yamaha dealer or service center.
Problem
Cause
Action
See
page
The power plug has been
unplugged from this unit’s AC
IN jack or from the AC outlet,
or it is not firmly plugged in.
Firmly plug the power plug into this
unit’s AC IN jack and into an AC
outlet.
17
The belt is not correctly
positioned on the sub platter and
pulley, or the belt has come off.
Attach the belt correctly to the sub
platter and the pulley.
15
The POWER button is not on.
Turn the POWER button on.
21
The head shell is not correctly
attached to the tonearm.
Attach the head shell to the tonearm
correctly.
16
The shell lead wires are not
correctly connected to the
cartridge.
Connect the shell lead wires to the
cartridge correctly.
16
The unit is not connected to the
amplifier properly.
Connect the unit to the amplifier
properly.
17, 18
The mute setting of the amplifier
is on.
Turn off the mute setting of the
amplifier.
—
Volume is too weak or
too loud.
The cartridge setting of the
amplifier or phono equalizer is
incorrect.
Set the cartridge setting of the
amplifier or phono equalizer correctly
for the type of cartridge that you are
using (MM or MC).
—
Something is wrong
with the left/right sound
balance.
The turntable is tilted.
Place the turntable on a level surface.
—
The pitch of the music
being played sounds
too high or too low.
The speed setting is incorrect.
Set the speed setting correctly. This
unit does not support SP records
(78 rpm).
22
Pressing the POWER
button does not turn on
the power.
The platter does not
rotate.
No sound.
26
Problem
Hum is audible.
Skips occur.
Noise occurs.
The sound is distorted.
Feedback occurs.
Cause
Action
See
page
The unit is not connected to the
amplifier properly.
Connect the unit to the amplifier
properly.
The head shell is not firmly
secured to the tonearm.
Use the lock nut to firmly secure the
head shell to the tonearm.
16
The cartridge is not correctly
secured to the head shell.
Secure the cartridge to the head shell
correctly.
16
The stylus pressure is not
adjusted correctly.
Adjust the stylus pressure properly.
19
The record is scratched or
warped.
Do not use scratched or warped
records.
—
The record is dirty.
Use a commercially-available record
cleaner to clean the record.
24
The record is statically charged.
Use an anti-static brush to remove the
static charge.
—
The stylus is dirty.
Remove the dirt from the stylus.
24
The stylus is worn down.
Replace the stylus.
—
The unit is placed in a location
that is subject to vibration.
Place the unit on a level surface that
is not subject to vibration.
—
The unit is too close to the
speakers.
Locate the unit farther away from the
speakers.
—
The sound volume is too high.
Adjust the volume of the amplifier.
—
17, 18
27
Appendix
Specifications
Platter section
Phono motor section
Drive method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belt drive
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . AC synchronous motor
Audio section
Output jack
Analog audio . . . . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Motor drive . . . . . . . . . . . . . . . . Crystal sine wave
Rotation speed . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3 rpm, 45 rpm
Rotation speed variation . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.1%
General
Power supply
Rotation speed adjustment
. . . . . . . . . . . Built-in crystal osc./strobe light
[Models for U.S.A. and Canada]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 120 V, 60 Hz
Adjustment step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1%
[Model for China] . . . . . . . . . . . . AC 220 V, 50 Hz
Adjustment range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1.5%
[Model for Korea] . . . . . . . . . . . . AC 220 V, 60 Hz
Wow and flutter . . . . . . . . 0.04% or less (W.R.M.S.)
Platter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium
Diameter 350 mm
Sub platter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brass
Diameter 143 mm
[Model for Australia] . . . . . . . . . AC 240 V, 50 Hz
[Models for U.K. and Europe]. . . AC 230 V, 50 Hz
[Model for Asia] . . . . . . AC 220–240 V, 50/60 Hz
[Models for Central and South America,
and Taiwan] . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 110 V, 60 Hz
Power consumption
While playing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
Tonearm section
Type . . . . . . . . . . . . . Static balance straight tonearm
Effective arm length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Overhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Acceptable cartridge weight (including head shell)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23.5 g
(Counter weight: small)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(Counter weight: large)
Head shell weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(including wires)
28
While stopped . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 W
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.8 kg
Dimensions (W × H × D) . . . . . 546 × 223 × 411 mm
.
(including feet and protrusions)
Allowable operating temperature . . . . . . . . . 5–35 °C
• The values listed above were measured at an ambient
temperature of 20 °C.
• The contents of this manual apply to the latest
specifications as of the publishing date. To obtain
the latest manual, access the Yamaha website then
download the manual file.
Félicitations pour votre achat de ce produit Yamaha !
Caractéristiques
Cette unité est une platine pour la lecture de disques vinyle.
‹‹ Élégant châssis en bois massif et pesant amortissant
efficacement les vibrations
‹‹ Large plateau massif à double structure améliorant
la stabilité et les performances
‹‹ Mécanisme d’entraînement à courroie custom avec
moteur CA synchrone biphasé à 24 pôles
‹‹ Bras de lecture court et droit conçu pour offrir une
rigidité et un équilibre supérieurs
‹‹ Pieds custom de conception spéciale
‹‹ Prises de sortie XLR symétriques assurant un
transfert symétrique intégral du signal de la cellule
au haut-parleur
29
Prise en main
À propos de ce manuel
Ce manuel décrit comment configurer et utiliser cette unité. Veuillez garder les points suivants à l’esprit quand vous lisez
ce manuel.
• Pour assurer une utilisation correcte et en toute sécurité du produit, nous vous conseillons de lire entièrement ce
manuel et la Brochure sur la Sécurité incluse. Conservez ce manuel en lieu sûr et accessible pour toute référence
ultérieure.
• Les spécifications techniques et l’aspect du produit peuvent être modifiés sans préavis en vue d’améliorations du
produit.
• Les illustrations contenues dans ce manuel sont uniquement fournies à titre d’information.
• Description des symboles graphiques utilisés dans ce mode d’emploi :
Symbole
30
Description
AVERTISSEMENT
Indique des consignes que vous devez observer pour éviter les
risques de décès ou de blessures graves.
ATTENTION
Indique des consignes que vous devez observer pour éviter les
risques de blessures.
AVIS
Indique des consignes que vous devez observer pour éviter
d’endommager le produit ou de causer un fonctionnement incorrect.
Note
Indique des informations complémentaires utiles.
Table des matières
Caractéristiques . . . . . . .
29
Lecture d’un disque . . . . . . 46
Démarrage de la lecture . . . . . . .
Prise en main . . . . . . . . . 30
46
Arrêt momentané de la lecture . . . . 47
Arrêt de la lecture . . . . . . . . . . . . . 47
À propos de ce manuel . . . . . . . . 30
Vérification du contenu . . . . . . . . 32
Noms des éléments . . . . . . . . . . 34
En cas de nécessité . . . . . .
Vérification de la vitesse . . . . . . .
48
48
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . 48
Préparatifs . . . . . . . . . .
Emplacement . . . . . . . . . . . .
37
37
Remplacement de la courroie . . . . . 49
Résolution des problèmes . . . . . .
50
Montage . . . . . . . . . . . . . . . 38
Montage de l’unité . . . . . . . . . . . . 38
Montage d’une cellule . . . . . . . . . . 40
Connexions . . . . . . . . . . . . . . 41
Annexe . . . . . . . . . . . . 52
Caractéristiques techniques . . . . .
52
Réglages de la platine vinyle . . . . . 43
Réglage de la pression du diamant . . . 43
Réglage de hauteur du bras de
lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Mise sous tension . . . . . . . . . . . 45
31
Vérification du contenu
Assurez-vous que l’emballage contient tous les éléments suivants.
Note
• Conservez tous les emballages, notamment la boîte contenant le produit. En cas de déménagement, ces emballages
vous permettront de transporter le produit en toute sécurité. Pour savoir comment remettre le produit dans son
emballage, reportez-vous au dépliant “Supplément” fourni dans l’emballage.
• Plateau ×1
• Plateau secondaire ×1
• Couvre-plateau ×2
• Courroie ×1
• Contrepoids ×2
• Porte-cellule ×1
Grand
Petit
• Adaptateur centreur 45 tours
×1
• Cache de commande ×1
• Poignée ×2
• Disque stroboscopique ×1
• Stroboscope ×1
• Cordon d’alimentation ×1
32
• Clé Allen (2,5 mm) ×1
• Bride de câble ×1
* Pour le réglage de hauteur du
bras de lecture
* Utilisez cette bride si vous
connectez un câble phono
directement au bras de
lecture.
• Rondelle ×1
* Destinée au porte-cellule
• Mode d’emploi (ce manuel)
• Brochure sur la sécurité
• Supplément
ATTENTION
Veillez à ce que des enfants en bas âge ne risquent pas d’avaler ces petits accessoires.
Veillez à vous procurer les éléments suivants:
• Cellule
• Câble XLR symétrique * Pour une connexion symétrique
• Câble RCA/Cinch stéréo * Pour une connexion asymétrique
33
Noms des éléments
Panneau supérieur
A. Bouton POWER (alimentation)
G. Pied
(ð page 45)
B. Plateau (ð page 39)
C. Couvre-plateau (ð page 39)
H. Bouton START/STOP (lecture/arrêt)
(ð page 46)
I. Bouton de vitesse (ð page 46)
Témoin de vitesse (ð page 46)
D. Axe de plateau (ð page 39)
E. Cache de commande (ð page 39)
F. PITCH ADJUST (réglage de vitesse)
(ð pages 39, 48)
34
Section du bras de lecture
J. Contrepoids (ð page 39)
O. Bras de lecture (ð page 39)
K. Bague de VTF* (ð page 43)
P. Bague de verrouillage (ð page 40)
* Vertical Tracking Force (force d’appui vertical)
L. Vis de réglage de VTA* (ð page 44)
Q. Porte-cellule (ð page 40)
* Vertical Tracking Angle (angle de piste vertical)
M. Lève-bras (ð page 46)
N. Repose-bras (ð page 43)
35
Panneau arrière
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. Prises BALANCED OUT (ð page 41)
B. Prises PHONO OUT (ð page 42)
C. Borne GND (masse) (ð page 42)
D. Prise STROBE (ð page 48)
E. Prise AC IN (ð pages 41, 42)
36
STROBE
AC IN
GND
Préparatifs
Emplacement
Vu la sensibilité de la platine vinyle et de la lecture des disques aux vibrations, nous vous conseillons de placer l’unité sur
une surface de niveau parfaitement stable.
Positionnez la platine vinyle suffisamment à l’écart des enceintes afin d’éviter que la pression sonore ou des vibrations
n’affectent la lecture.
ATTENTION
Si vous devez soulever ou déplacer l’unité, veillez à vous faire aider d’au moins une personne.
AVIS
N’essayez jamais de tourner les pieds de l’unité. Cela risquerait de les endommager.
37
Montage
„„ Montage de l’unité
3
5
4
1
7
2
6
Poulie
38
1
Montez le plateau secondaire sur l’axe
de plateau.
AVIS
Quand vous montez le plateau secondaire sur
l’axe de plateau, veillez à ne pas appliquer de
force sur l’axe. Cela risquerait d’endommager
l’axe de plateau.
2
Montage de la courroie sur le plateau
secondaire et la poulie.
7
Montez le contrepoids sur le bras de
lecture.
Positionnez les repères du contrepoids vers vous
et glissez le contrepoids sur l’arrière du bras de
lecture.
Note
Montez le petit ou le grand contrepoids en fonction
du poids de la cellule. Pour des informations sur
les poids de cellule adaptés à chaque contrepoids,
voyez la section “Caractéristiques techniques” à la
page 52.
Assurez-vous que la courroie n’est pas tordue.
Tournez le plateau secondaire dans le sens des
aiguilles d’une montre pour vous assurer que la
courroie est correctement montée.
3
Vissez les poignées en place sur le
plateau puis levez le plateau en le
maintenant par les poignées.
ATTENTION
Veillez à ne pas lâcher le plateau. Cela
pourrait causer des blessures ou endommager
l’unité.
4
Montez le plateau sur l’axe de plateau.
5
Posez le couvre-plateau sur le plateau.
Retirez les poignées du plateau.
Note
• Vous pouvez utiliser le couvre-plateau en
caoutchouc ou en mousse.
• La face du couvre-plateau en caoutchouc dont
le centre comporte une dépression doit être
orientée vers le haut.
6
Montez le cache sur la commande
PITCH ADJUST.
39
„„ Montage d’une cellule
Ce produit n’est pas fourni avec une cellule. Suivez les
étapes ci-dessous pour installer une cellule disponible
dans le commerce sur le porte-cellule.
5
Montez le porte-cellule sur le bras de
lecture.
Insérez le porte-cellule sur l’extrémité avant du
bras de lecture et tournez la bague de verrouillage
pour bloquer le porte-cellule.
Note
Reportez-vous aux instructions de montage fournies avec
la cellule.
1
Reliez les fils à la cellule.
Fil
Connecteur
Rouge
Æ
R+ (rouge)
Vert
Æ
R– (vert)
Blanc
Æ
L+ (blanc)
Bleu
Æ
L– (bleu)
2
Montez la cellule sur le porte-cellule
sans la serrer.
3
Réglez la position de la cellule.
Réglez la position de la cellule et du diamant
comme indiqué sur l’illustration suivante.
52 mm
Note
L’avancée du bras de lecture de cette platine
vinyle est de −17 mm.
4
40
Fixez correctement la cellule.
Vérifiez que le côté de la cellule est parallèle au
porte-cellule, puis serrez fermement les vis.
Note
Si vous préférez, montez la rondelle sur le portecellule.
Rondelle
Connexions
ATTENTION
Effectuez toutes les autres connexions avant de brancher le cordon d’alimentation à une prise de courant.
Note
• N’utilisez pas simultanément une connexion symétrique et une connexion asymétrique.
• Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi de l’appareil que vous connectez.
Connexion symétrique
Connectez votre amplificateur aux prises BALANCED OUT avec un câble XLR symétrique.
Cette unité
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Câble XLR symétrique
(disponible dans le commerce)
Préampli-ampli de
puissance ou préampli
phono, etc.
STROBE
AC IN
GND
Cordon
d’alimentation
Vers une prise
de courant
Entrées PHONO
(symétriques)
Suite à la page suivante
Æ
41
Note
• Branchez la platine vinyle aux prises d’entrée XLR
symétriques de votre amplificateur. L’assignation des
broches de ces prises est détaillée ci-dessous.
• Quand vous effectuez la connexion, veillez à aligner
les broches avec les orifices sur le connecteur femelle
du câble XLR symétrique. Pour déconnecter la platine
vinyle, tirez sur le connecteur femelle du câble XLR
symétrique tout en appuyant sur le loquet de la fiche.
2: point chaud
1: masse
(terre)
Loquet de
verrouillage
3: point froid
Connecteur XLR femelle
Connecteur XLR mâle
Connexion asymétrique
Connectez votre amplificateur aux prises PHONO OUT avec un câble RCA/Cinch stéréo.
Cette unité
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Câble RCA/Cinch stéréo
(disponible dans le commerce)
PHONO
Préampli-ampli de
puissance ou préampli
phono, etc.
Cordon
d’alimentation
GND
Entrées PHONO
(asymétriques)
Note
La borne GND n’est pas un procédé de mise à la terre de sécurité.
42
STROBE
AC IN
GND
Vers une prise
de courant
Réglages de la platine vinyle
„„ Réglage de la pression du
diamant
Réglez le bras de lecture de sorte que la pression du
diamant sur le disque vinyle soit appropriée.
1
3
4
Libérez le bras de lecture du reposebras et déplacez-le légèrement vers le
disque.
Replacez le bras de lecture sur le
repose-bras.
Tournez la bague de VTF de sorte que
le repère « 0 » soit aligné avec la ligne
centrale sur l’extrémité arrière du bras
de lecture.
Ligne centrale
Note
Quand vous tournez la bague de VTF, maintenez
le contrepoids en place des doigts de sorte qu’il
ne tourne pas.
AVIS
Veillez à ce que le diamant n’entre en contact
avec aucune partie de l’unité.
2
Tournez le contrepoids de sorte que
le bras de lecture soit en position
horizontale.
5
Tournez le contrepoids de sorte à
positionner la bague de VTF sur le
repère correspondant à la pression
appropriée pour la cellule en place.
1
2
Note
Vers 1 : Le contrepoids se déplace vers l’avant
du bras de lecture.
Vers 2 : Le contrepoids se déplace vers l’arrière
du bras de lecture.
• Le fait de tourner le contrepoids entraine aussi
la rotation de la bague de VTF du contrepoids.
• Utilisez une jauge de pression du diamant pour
obtenir une pression optimale et précise du
diamant.
43
„„ Réglage de hauteur du bras de
lecture
Si le bras de lecture et le disque ne sont pas parallèles
quand vous posez le diamant sur le disque, vous devez
régler la hauteur du bras de lecture. Suivez les étapes cidessous:
1
2
Replacez le bras de lecture sur le
repose-bras en veillant à ce qu’il soit
bien maintenu en place.
Utilisez la clé Allen fournie pour
desserrer la vis de réglage de VTA.
Vis de réglage de VTA
AVIS
Le bras de lecture est maintenu en place par
la vis de réglage de VTA. Avant de dévisser
cette vis, maintenez d’une main le bras de
lecture entier de sorte qu’il ne tombe pas.
3
4
44
Ajustez la hauteur du bras de lecture
de sorte qu’il soit parallèle au disque.
Utilisez la clé Allen fournie pour
resserrer la vis de réglage de VTA et
immobiliser le bras de lecture.
Mise sous tension
Appuyez sur le bouton POWER du panneau supérieur de l’unité pour la mettre sous tension.
45
Lecture d’un disque
Démarrage de la lecture
ATTENTION
4
Relevez le lève-bras.
Démarrer la lecture d’un disque vinyle sans
diminuer suffisamment le volume au préalable sur
l’amplificateur peut causer un bruit important quand
le diamant touche la surface du disque. Cela pourrait
provoquer dans certains cas des dommages de l’ouïe
et un endommagement de l’amplificateur et des
haut-parleurs. Veillez donc à baisser le volume sur
l’amplificateur au préalable.
1
2
Posez le disque sur le plateau.
Pour lire un disque 45 tours, utilisez l’adaptateur
centreur 45 tours.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton
de vitesse pour choisir la vitesse de
lecture appropriée pour le disque.
Le témoin correspondant à la vitesse sélectionnée
s’allume.
3
46
Appuyez sur le bouton START/STOP.
Le plateau commence à tourner.
Le témoin de vitesse clignote jusqu’à ce que la
vitesse sélectionnée soit atteinte.
5
6
Déplacez le bras de lecture jusqu’à
l’emplacement du disque vinyle où
vous voulez démarrer la lecture.
Abaissez le lève-bras.
Le bras de lecture s’abaisse et la lecture du disque
commence.
„„ Arrêt momentané de la lecture
Pour arrêter momentanément la lecture du disque vinyle,
relevez le lève-bras. Pour reprendre la lecture, abaissez le
lève-bras.
„„ Arrêt de la lecture
1
2
3
4
Relevez le lève-bras.
Replacez le bras de lecture sur le
repose-bras.
Abaissez le lève-bras.
Appuyez sur le bouton START/STOP.
La rotation du plateau s’arrête.
Note
Le bras de lecture ne se relève pas automatiquement en
fin de lecture d’un disque vinyle.
47
En cas de nécessité
Vérification de la vitesse
Entretien
Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier et régler la
vitesse.
Comment prendre soin de cette unité
1
Branchez le stroboscope à la prise
STROBE sur le panneau arrière de l’unité.
2
Posez le disque stroboscopique sur le
plateau.
3
4
5
6
Entretien de la pointe du diamant
Appuyez plusieurs fois sur le bouton
de vitesse pour choisir la vitesse de
lecture appropriée.
Appuyez sur le bouton START/STOP.
Le plateau commence à tourner et le stroboscope
s’allume.
Dirigez la lumière produite par
le stroboscope sur le disque
stroboscopique.
La pointe du diamant est extrêmement délicate.
Manipulez-la avec soin pour éviter de l’endommager.
Si de la poussière est accrochée à la pointe, éliminez-la
avec une brosse à poils doux, en commençant par la base
du diamant et en brossant vers la pointe de lecture, ou
utilisez un nettoyant spécial pour diamant.
Note
Avant de nettoyer ou d’entretenir la platine ou le diamant,
veillez à mettre l’unité hors tension.
Entretien des disques vinyle
Réglez la vitesse avec la commande
PITCH ADJUST.
Tournez la commande PITCH ADJUST dans le
sens + ou − jusqu’à ce que l’anneau de chevrons
approprié sur le disque stroboscopique semble
s’immobiliser.
Note
• Vous pouvez régler la vitesse pendant la lecture du
disque avec la commande PITCH ADJUST.
Pour les pas et la plage de réglage, voyez la section
“Caractéristiques techniques” à la page 52.
• Le réglage de vitesse effectué est conservé après la
mise hors tension de l’unité.
• Le disque stroboscopique et le stroboscope fournis
dans l’emballage sont uniquement destinés au réglage
de cette unité. Utilisez ces deux accessoires ensemble
pour vérifier la vitesse.
48
Frottez l’unité avec un chiffon doux et sec. Si vous
possédez une platine de finition piano noir, nous vous
recommandons d’utiliser un chiffon de nettoyage spécial
pour pianos. N’utilisez pas de produits chimiques tels que
du benzène ou du diluant, car ils pourraient endommager
la finition.
La présence de saleté sur un disque vinyle peut provoquer
du bruit ou des sauts durant la lecture. Éliminez la saleté
sur les disques vinyle avec une brosse disponible dans le
commerce.
Remplacement de la
courroie
Dans certains cas, la courroie peut s’user ou se rompre.
Dans ce cas, remplacez la courroie. Pour obtenir une
courroie de remplacement, adressez-vous au revendeur
ou SAV agréé Yamaha de votre région.
Note
Avant de remplacer la courroie, mettez l’unité et les
appareils connectés hors tension et débranchez le cordon
d’alimentation de l’unité de la prise de courant.
49
Résolution des problèmes
Si l’unité présente des signes de fonctionnement anormal, vérifiez les points suivants.
Si la solution préconisée ne permet pas de résoudre le problème ou si vous rencontrez un problème ne figurant pas cidessous, appuyez sur le bouton POWER situé sur le panneau avant de l’unité pour la mettre hors tension. Débranchez
ensuite le cordon d’alimentation et prenez contact avec un revendeur ou SAV agréé Yamaha dans votre région.
Anomalies
Causes possibles
Solution
Voir
page
La fiche du cordon
d’alimentation est débranchée
de la prise AC IN de cette unité
ou de la prise de courant, ou
n’est pas fermement connectée.
Raccordez fermement le cordon
d’alimentation à la prise AC IN de
cette unité et à la prise de courant.
41
La courroie n’est pas ajustée
correctement sur le plateau
secondaire et la poulie, ou est
détachée.
Ajustez correctement la courroie sur
le plateau secondaire et la poulie.
39
La platine vinyle n’a pas été
mise sous tension avec son
bouton POWER.
Mettez la platine vinyle sous tension
en appuyant sur le bouton POWER.
45
Le porte-cellule n’est pas monté
correctement sur le bras de
lecture.
Montez correctement le porte-cellule
sur le bras de lecture.
40
Les fils du porte-cellule ne sont
pas correctement connectés à la
cellule.
Reliez correctement les fils du portecellule à la cellule.
40
L’unité n’est pas correctement
connectée à l’amplificateur.
Branchez correctement l’unité à
l’amplificateur.
La fonction de sourdine de
l’amplificateur est active.
Désactivez la fonction de sourdine de
l’amplificateur.
—
Le volume est trop
faible ou trop élevé.
Le réglage de cellule de
l’amplificateur ou du préampli
phono est incorrect.
Effectuez correctement le réglage
de cellule de l’amplificateur ou du
préampli phono en fonction du type
de cellule utilisée (MM ou MC).
—
Le rendu de l’image
stéréo est anormal.
La platine vinyle n’est pas de
niveau.
Placez la platine vinyle sur une
surface de niveau.
—
La hauteur du disque lu
semble trop haute ou
trop basse.
Le réglage de vitesse est
incorrect.
Réglez correctement la vitesse. Cette
unité ne prend pas en charge les
disques 78 tours.
46
Une pression sur le
bouton POWER ne
permet pas de mettre
l’unité sous tension.
Le plateau ne tourne
pas.
Aucun son.
50
41, 42
Anomalies
Le son comporte un
bourdonnement.
Le disque vinyle saute.
Le son comporte du
bruit.
Le son comporte de la
distorsion.
Le son comporte de la
réinjection (Larsen).
Causes possibles
Solution
Voir
page
L’unité n’est pas correctement
connectée à l’amplificateur.
Branchez correctement l’unité à
l’amplificateur.
Le porte-cellule n’est pas
enfoncé à fond sur le bras de
lecture.
Serrez la bague de verrouillage pour
bloquer le porte-cellule sur le bras de
lecture.
40
La cellule n’est pas correctement
fixée sur le porte-cellule.
Fixez correctement la cellule sur le
porte-cellule.
40
Le réglage de pression du
diamant est incorrect.
Réglez la pression du diamant.
43
Le disque vinyle est rayé ou
déformé.
N’utilisez pas de disques rayés ni
déformés.
—
Le disque vinyle est sale.
Nettoyez le disque vinyle avec une
brosse disponible dans le commerce.
48
Le disque vinyle est chargé
d’électricité statique.
Utilisez une brosse antistatique pour
éliminer la charge statique du disque
vinyle.
—
Le diamant est sale.
Nettoyez le diamant.
48
Le diamant est usé.
Remplacez le diamant.
—
L’unité se trouve dans un endroit
soumis à des vibrations.
Placez l’unité sur une surface de
niveau et à l’écart de sources de
vibrations.
—
L’unité est placée trop près des
haut-parleurs.
Éloignez l’unité des hauts-parleurs.
—
Le volume est trop élevé.
Réglez le volume sur l’amplificateur.
—
41, 42
51
Annexe
Caractéristiques techniques
Section du plateau
Section du moteur d’entraînement
Méthode d’entraînement . . . . . . . . . . . . À courroie
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchrone CA
Section audio
Prise de sortie
Audio analogique . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Entraînement du moteur . . . Sinusoïdale de cristal
Vitesse de rotation. . . . . . . . . 33 1/3 tr/min, 45 tr/min
Variation de vitesse de lecture . . . . . . . . . . . . ±0,1%
Généralités
Alimentation
Réglage de vitesse de rotation
. . . . . Oscillateur à cristal intégré/stroboscope
[Modèles pour les États-Unis et le Canada]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA 120 V, 60 Hz
Pas de réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[Modèle pour la Chine] . . . . . . . . CA 220 V, 50 Hz
Plage de réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Modèle pour la Corée] . . . . . . . . CA 220 V, 60 Hz
Pleurage et scintillement. . . 0,04% max. (W.R.M.S.)
[Modèle pour l’Australie] . . . . . . CA 240 V, 50 Hz
[Modèles pour le Royaume-Uni et l’Europe]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA 230 V, 50 Hz
Plateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En aluminium
Diamètre 350 mm
[Modèle pour l’Asie]. . . CA 220–240 V, 50/60 Hz
Plateau secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En laiton
Diamètre 143 mm
[Modèles pour l’Amérique Centrale,
l’Amérique du Sud et Taïwan]. . . . CA 110 V, 60 Hz
Consommation
Section du bras de lecture
Type . . . . . Bras de lecture droit à équilibre statique
Longueur effective du bras . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Avancée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
À l’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Dimensions (L × H × P) . . . . . . 546 × 223 × 411 mm
(y compris les pieds et les saillies)
Poids de la cellule (y compris le porte-cellule)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16−23,5 g
(Contrepoids: petit)
Plage de température d’utilisation . . . . . . . . 5−35 °C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23−34 g
(Contrepoids: grand)
• Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été mesurées à
une température ambiante de 20 °C.
Poids du porte-cellule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(y compris les fils)
52
Pendant la lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
• Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux
dernières caractéristiques techniques connues à
la date de publication du manuel. Pour obtenir la
version la plus récente du manuel, accédez au site
Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel
concerné.
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Yamaha-Geräts!
Merkmale
Vorliegender Plattenspieler ist ein Wiedergabegerät für (analoge) Schallplatten.
‹‹ Massives, dennoch elegantes Gehäuse aus schwerem
Holz trägt zur Schwingungsdämpfung bei
‹‹ Großer, schwerer, zweiteiliger Plattenteller sorgt
für erhöhte Stabilität und Leistung
‹‹ Maßgeschneiderter Riemenantrieb mit 24-poligem,
2-phasigem AC-Synchronmotor
‹‹ Kurzer, gerader Tonarm liefert überlegene
Festigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
‹‹ Maßgeschneiderte Füße
‹‹ XLR-Ausgangsbuchsen ermöglichen eine
durchgehend symmetrische Signalübertragung
vom Tonabnehmer zum Lautsprecher
53
Zuallererst
Über diese Anleitung
In vorliegender Anleitung werden Aufstellung und Bedienung dieses Geräts erklärt. Beim Lesen dieser Anleitung
Folgendes beachten:
• Um eine sachgemäße und sichere Benutzung des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Anleitung und die
beiliegenden Sicherheltsbroschüre sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachschlagzwecke an
einem sicheren und zugänglichen Platz auf.
• Änderungen der technischen Daten und der äußeren Erscheinung im Sinne der Produktverbesserung sind ohne
Vorankündigung möglich.
• Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Veranschaulichung.
• Erläuterung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole
Symbol
WARNUNG
Kennzeichnet Informationen, die zu beachten sind, um die Gefahr tödlicher
oder schwerer Verletzungen zu vermeiden.
VORSICHT
Kennzeichnet Informationen, die zu beachten sind, um Verletzungsgefahren
zu vermeiden.
ACHTUNG
Hinweis
54
Beschreibung
Kennzeichnet Informationen, die zu beachten sind, um eine Beschädigung
oder Störung des Geräts zu vermeiden.
Kennzeichnet zusätzliche nützliche Informationen.
Inhalt
Merkmale . . . . . . . . . . . 53
Schallplatte abspielen . . . .
70
Schallplattenwiedergabe starten . . . 70
Zuallererst . . . . . . . . . .
54
Schallplattenwiedergabe
unterbrechen . . . . . . . . . . . . . . . 71
Schallplattenwiedergabe stoppen . . 71
Über diese Anleitung . . . . . . . . . 54
Lieferumfang überprüfen . . . . . . . 56
Teilebezeichnungen . . . . . . . . .
Bei Bedarf . . . . . . . . . .
72
58
Drehzahl prüfen . . . . . . . . . . . 72
Vorbereitungen . . . . . . . . 61
Pflege . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Riemen austauschen . . . . . . . . . 73
Aufstellort . . . . . . . . . . . . . . 61
Störungsbeseitigung . . . . . . . . . 74
Zusammenbau . . . . . . . . . . . . 62
Gerät zusammenbauen . . . . . . . . . 62
Tonabnehmer anbringen . . . . . . . . 64
Anhang . . . . . . . . . . . . 76
Verbindungen herstellen . . . . . . . 65
Einstellungen vornehmen . . . . . .
67
Technische Daten . . . . . . . . . . . 76
Abtastnadeldruck einstellen . . . . . . 67
Tonarmhöhe einstellen . . . . . . . . . 68
Einschalten . . . . . . . . . . . . . . 69
55
Lieferumfang überprüfen
Stellen Sie sicher, dass alles vorhanden ist.
Hinweis
• Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Dieses Material ist etwa beim Umzug für einen sicheren Transport des
Geräts notwendig. Informationen zum Wiederverpacken des Geräts finden sich im „Ergänzung“ in der Packung.
• Plattenteller × 1
• Unterteller × 1
• Plattentellerauflage × 2
• Riemen × 1
• Gegengewicht × 2
• Tonabnehmer-Träger × 1
Groß
Klein
• Adapter für 45 U/min × 1
• Reglerabdeckung × 1
• Griff × 2
• Stroboskopscheibe × 1
• Stroboskop × 1
• Netzkabel × 1
56
• Sechskantschlüssel (2,5 mm) × 1
* Zum Einstellen der
Tonarmhöhe
• Kabelhalter × 1
* Zu verwenden, wenn ein
Tonarmkabel angebracht wird.
• Unterlegscheibe ×1
* Für Tonabnehmer
• Bedienungsanleitung
(vorliegend
• Sicherheltsbroschüre
• Ergänzung
VORSICHT
Darauf achten, dass Kinder diese kleinen Zubehörteile nicht versehentlich verschlucken.
Halten Sie folgende Gegenstände bereit:
• Tonabnehmer
• XLR-Kabel * Für eine symmetrische Verbindung
• Stereo-Cinchkabel * Für eine unsymmetrische Verbindung
57
Teilebezeichnungen
Oberseite
A. Ein/Aus-Knopf POWER (ð Seite 69)
G. Fuß
B. Plattenteller (ð Seite 63)
H. Knopf START/STOP (Wiedergabe/Stopp)
(ð Seite 70)
C. Plattentellerauflage (ð Seite 63)
D. Achse (ð Seite 63)
E. Reglerabdeckung (ð Seite 63)
F. PITCH ADJUST (Drehzahlregler)
(ð Seiten 63, 72)
58
I. Drehzahleinstellknopf (ð Seite 70)
Drehzahlanzeige (ð Seite 70)
Tonarm
J. Gegengewicht (ð Seite 63)
O. Tonarm (ð Seite 63)
K. VTF*-Regler (ð Seite 67)
P. Sicherungsmutter (ð Seite 64)
* Vertical Tracking Force (Auflagekraft)
L. VTA*-Einstellschraube (ð Seite 68)
Q. Tonabnehmer-Träger (ð Seite 64)
* Vertical Tracking Angle (Abtastwinkel)
M. Tonarm-Lifthebel (ð Seite 70)
N. Tonarm-Ablage (ð Seite 67)
59
Rückseite
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. Buchsen BALANCED OUT (ð Seite 65)
B. Buchsen PHONO OUT (ð Seite 66)
C. Masseklemme GND (ð Seite 66)
D. Buchse STROBE (ð Seite 72)
E. Netzeingang AC IN (ð Seiten 65, 66)
60
STROBE
AC IN
GND
Vorbereitungen
Aufstellort
Da ein Plattenspieler und der Klang einer Schallplatte leicht durch Vibration beeinträchtigt werden, sollten Sie das Gerät
auf einer ebenen und besonders stabilen Oberfläche aufstellen.
Stellen Sie den Plattenspieler ausreichend weit von Ihrem Lautsprechersystem entfernt auf, sodass er nicht dem
Schalldruck oder Vibrationen ausgesetzt ist.
VORSICHT
Zum Anheben oder Versetzen des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich.
ACHTUNG
Die Füße auf keinen Fall verdrehen. Andernfalls können sie beschädigt werden.
61
Zusammenbau
„„ Gerät zusammenbauen
3
5
4
1
7
2
6
Riemenscheibe
62
1
Bringen Sie den Unterteller an der
Achse an.
ACHTUNG
Üben Sie beim Anbringen des Untertellers
keine Kraft auf die Achse aus. Andernfalls
können die Achse beschädigt werden.
2
Bringen Sie den Riemen am Unterteller
und an der Riemenscheibe an.
Der Riemen darf nicht verdreht werden.
Drehen Sie den Unterteller im Uhrzeigersinn, um
sicherzustellen, dass der Riemen richtig sitzt.
3
7
Bringen Sie das Gegengewicht am
Tonarm an.
Schieben Sie das Gegengewicht mit nach vorn
weisenden Markierungen am hinteren Ende des
Tonarms auf.
Hinweis
Bringen Sie entsprechend dem Gewicht
des Tonabnehmers das große oder kleine
Gegengewicht an. Informationen zum zulässigen
Tonabnehmergewicht je nach Gegengewicht
finden Sie im Abschnitt “Technische Daten” auf
Seite 76.
Schrauben Sie die Griffe in den
Plattenteller und heben Sie diesen
dann damit an.
VORSICHT
Den Plattenteller nicht fallen lassen. Ein Sturz
könnte zu Verletzungen führen oder das Gerät
beschädigen.
4
Bringen Sie den Plattenteller an der
Achse an.
Nehmen Sie die Griffe vom Plattenteller ab.
5
Legen Sie die Auflage auf den
Plattenteller ab.
Hinweis
• Sie können die Gummi- oder Filzauflage
verwenden.
• Die Seite der Gummiauflage mit einer Nut in
der Mitte muss nach oben weisen.
6
Bringen Sie die Abdeckung am PITCH
ADJUST an.
63
„„ Tonabnehmer anbringen
Es ist kein Tonabnehmer im Lieferumfang dieses
Geräts enthalten. Bringen Sie einen handelsüblichen
Tonabnehmer wie folgt am Träger an.
5
Bringen Sie den Tonabnehmer-Träger
am Tonarm an.
Stecken Sie den Tonabnehmer-Träger am vorderen
Ende des Tonarms auf und befestigen Sie ihn dann
mit der Sicherungsmutter.
Hinweis
Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung des
Tonabnehmers.
1
Verbinden Sie die Kabel mit dem
Tonabnehmer.
Kabel
Anschluss
Rot
Æ
R+ (rot)
Grün
Æ
R– (grün)
Weiß
Æ
L+ (weiß)
Æ
L– (blau)
Blau
2
Bringen Sie den Tonabnehmer
provisorisch am Träger an.
3
Passen Sie die Tonabnehmerposition
an.
Passen Sie die Position des Tonabnehmers und der
Abtastnadel wie folgt abgebildet an.
52 mm
Hinweis
Der Überhang bei diesem Tonarm beträgt −17 mm.
4
64
Sichern Sie den Tonabnehmer an.
Stellen Sie sicher, dass die Seite des Trägers
parallel zum Tonabnehmer ist, und ziehen Sie die
Schrauben dann fest an.
Hinweis
Die Unterlegscheibe, wenn erwünscht, am
Tonabnehmer anbringen.
Unterlegscheibe
Verbindungen herstellen
VORSICHT
Nehmen Sie alle anderen Verbindungen vor, bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschließen.
Hinweis
• Setzen Sie nicht gleichzeitig symmetrische und unsymmetrische Verbindungen ein.
• Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen.
Symmetrische Verbindung
Verwenden Sie zum Verbinden eines Verstärkers mit den Buchsen BALANCED OUT ein symmetrisches XLR-Kabel.
Vorliegendes Gerät
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Symmetrisches XLR-Kabel
(handelsüblich)
Vorverstärker,
Phono-Equalizer usw.
STROBE
AC IN
GND
Netzkabel
Verbindung zur
Netzsteckdose
Eingangsbuchsen
PHONO
(symmetrisch)
Fortsetzung auf folgender Seite
Æ
65
Hinweis
• Verbinden Sie den Plattenspieler mit den
symmetrischen XLR-Eingangsbuchsen am Verstärker.
Die Pinbelegung dieser Buchsen sind wie folgt
beschrieben.
1: Masse
(Erdung)
2: Heiß
• Zum Anschließen des „weiblichen“ XLR-Kabelsteckers
diesen korrekt auf die Buchse ausrichten und dann
einstecken. Zum Lösen des „weiblichen“ XLRKabelsteckers diesen bei niedergedrückter Verriegelung
abziehen.
Verriegelung
3: Kalt
„Weiblicher“ XLR-Stecker
„Männlicher“ XLR-Stecker
Unsymmetrische Verbindung
Verwenden Sie zum Verbinden eines Verstärkers mit den Buchsen PHONO OUT ein Stereo-Cinchkabel.
Vorliegendes Gerät
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Stereo-Cinchkabel
(handelsüblich)
PHONO
Vorverstärker,
Phono-Equalizer usw.
AC IN
Netzkabel
Verbindung zur
Netzsteckdose
GND
Eingangsbuchsen
PHONO
(unsymmetrisch)
Hinweis
Die Masseklemme GND ist kein Schutzleitersystem.
66
STROBE
GND
Einstellungen vornehmen
„„ Abtastnadeldruck einstellen
Stellen Sie den Tonarm so ein, dass ein geeigneter
Abtastnadeldruck auf der Schallplatte ausgeübt wird.
1
Nehmen Sie den Tonarm von dessen
Ablage ab und bewegen Sie ihn
geringfügig auf die Schallplatte zu.
3
4
Bringen Sie den Tonarm zurück auf
seine Ablage.
Drehen Sie den VTF-Regler so, dass die
„0“-Markierung mit der Mittellinie am
hinteren Ende des Tonarms fluchtet.
Mittellinie
Hinweis
Drücken Sie beim Drehen des VTF-Reglers das
Gegengewicht so mit den Fingern, dass es nicht
mit dreht.
ACHTUNG
Die Abtastnadel darf das Gerät nirgends
berühren.
2
Drehen Sie das Gegengewicht so, dass
der Tonarm horizontal bleibt.
5
Drehen Sie das Gegengewicht so,
dass die VTF-Regler-Markierung der
Vorgabe für den Abtastnadeldruck des
Tonabnehmers entspricht.
1
2
Nach 1 : Gegengewicht bewegt sich vorwärts
am Tonarm
Nach 2 : Gegengewicht bewegt sich
rückwärts am Tonarm
Hinweis
• Beim Drehen des Gegengewichts dreht der
VTF-Regler mit.
• Verwenden Sie einen Abtastnadeldruckprüfer,
um eine genaue Einstellung zu erzielen.
67
„„ Tonarmhöhe einstellen
Wenn der abgesenkte Tonarm nicht parallel zur
Schallplatte ist, muss die Tonarmhöhe eingestellt werden.
Wie folgt verfahren:
1
Bringen Sie den Tonarm zurück auf
seine Ablage und sichern Sie ihn.
2
Lösen Sie die VTA-Einstellschraube mit
dem Sechskantschlüssel.
VTA-Einstellschraube
ACHTUNG
Der Tonarm wird durch die VTAEinstellschraube gesichert. Stützen Sie beim
Lösen der Schraube den Tonarm behutsam
mit der Hand, sodass er nicht abstürzt.
3
4
68
Bewegen Sie den Tonarm auf- oder
abwärts, um die Höhe so anzupassen,
dass er parallel zur Schallplatte ist.
Ziehen Sie die VTA-Einstellschraube
mit dem Sechskantschlüssel an.
Einschalten
Drücken Sie den Knopf POWER an der Oberseite des Geräts, um es einzuschalten.
69
Schallplatte abspielen
Schallplattenwiedergabe starten
VORSICHT
4
Heben Sie den Tonarm-Lifthebel an.
5
Bringen Sie den Tonarm zur
Wiedergabestelle auf der Schallplatte.
6
Senken Sie den Tonarm-Lifthebel ab.
Wenn Sie vor der Wiedergabe einer Schallplatte
die Lautstärke Ihres Verstärkers nicht ausreichend
verringern, kann ein lauter Ton auftreten, wenn die
Abtastnadelspitze die Platte berührt. Da dies zu
Gehörverlust führen sowie Ihren Verstärker und
Lautsprecher beschädigen kann, sorgen Sie dafür, die
Lautstärke des Verstärkers zu verringern.
1
Legen Sie die Schallplatte auf den
Plattenteller ab.
Verwenden Sie zum Abspielen einer 45-U/minPlatte den Adapter für 45 U/min.
2
Drücken Sie wiederholt den
Drehzahleinstellknopf, um die
für die Platte geeignete Drehzahl
auszuwählen.
Die Anzeige für die gewählte Drehzahl leuchtet
auf.
3
70
Drücken Sie den Knopf START/STOP.
Der Plattenteller beginnt zu drehen.
Die Drehzahlanzeige blinkt, bis die gewählte
Drehzahl erreicht ist.
Der Tonarm wird abgesenkt, und die Wiedergabe
der Schallplatte beginnt.
„„ Schallplattenwiedergabe
unterbrechen
Durch Anheben des Tonarm-Lifthebels wird der Tonarm
angehoben und die Wiedergabe unterbrochen. Durch
Absenken des Tonarm-Lifthebels wird der Tonarm
gesenkt und die Wiedergabe fortgesetzt.
„„ Schallplattenwiedergabe
stoppen
1
2
3
4
Heben Sie den Tonarm-Lifthebel an.
Bringen Sie den Tonarm zurück auf
seine Ablage.
Senken Sie den Tonarm-Lifthebel ab.
Drücken Sie den Knopf START/STOP.
Der Plattenteller hört auf zu drehen.
Hinweis
Der Tonarm wird am Ende der Schallplatte nicht
automatisch angehoben.
71
Bei Bedarf
Drehzahl prüfen
Pflege
Die Drehzahl kann wie folgt geprüft und eingestellt
werden.
Gerätepflege
1
2
3
4
Verbinden Sie das Stroboskop mit der
Buchse STROBE an der Rückseite des
Geräts.
Legen Sie die Stroboskopscheibe auf
den Plattenteller ab.
Drücken Sie wiederholt den
Drehzahleinstellknopf, um die
Drehzahl auszuwählen.
Drücken Sie den Knopf START/STOP.
Der Plattenteller beginnt zu drehen und das
Stroboskop zu leuchten.
5
Richten Sie das Stroboskop auf die
Stroboskopscheibe.
6
Stellen Sie die Drehzahl mit dem PITCH
ADJUST ein.
Drehen Sie den PITCH ADJUST nach + oder −,
bis der entsprechende Fischgrätenring auf der
Stroboskopscheibe stationär erscheint.
Hinweis
• Sie können den PITCH ADJUST während der
Wiedergabe einer Schallplatte einsetzen.
Weiteres zum Einstellverfahren und -bereich finden Sie
im Abschnitt “Technische Daten” auf Seite 76.
• Die Drehzahleinstellung bleibt nach dem Ausschalten
des Geräts erhalten.
• Die im Lieferumfang enthaltene Stroboskopscheibe
und Stroboskop sind ausschließlich für dieses
Gerät verwendbar. Beim Prüfen der Drehzahl beide
gemeinsam einsetzen.
72
Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
Wenn die Oberfläche Ihres Geräts Pianoschwarz ist,
empfehlen wir die Verwendung eines Reinigungstuches
für Klaviere. Verwenden Sie keine Chemikalien
wie Benzin oder Verdünner, da diese die Oberfläche
beschädigen könnten.
Abtastnadelpflege
Die Spitze der Abtastnadel ist äußerst empfindlich. Gehen
Sie vorsichtig damit um, damit sie nicht beschädigt wird.
Wenn Staub an der Spitze der Abtastnadel haften sollte,
bürsten Sie diesen mit einer weichen, spitzen Bürste vom
Sockel zur Spitze der Nadel hin ab oder verwenden Sie
einen für diesen Zweck bestimmten, handelsüblichen
Reiniger.
Hinweis
Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts oder der
Abtastnadel muss das Gerät ausgeschaltet werden.
Schallplattenpflege
An einer Schallplatte haftender Schmutz kann Sprünge
oder Geräusche verursachen. Verwenden Sie einen
handelsüblichen Plattenreiniger, um Schmutz zu
entfernen.
Riemen austauschen
Der Riemen kann unter Umständen verschleißen oder
reißen. Ersetzen Sie in solchem Fall den Riemen.
Wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha
Fachhändler oder Kundendienst, um einen Ersatzriemen
zu erhalten.
Hinweis
Schalten Sie vor dem Riemenaustausch das Gerät und
die angeschlossenen Geräte aus, und ziehen Sie das
Netzkabel des Geräts von der Netzsteckdose ab.
73
Störungsbeseitigung
Wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie die folgenden Punkte.
Wenn das Problem durch die entsprechenden Maßnahmen nicht behoben wird oder ein Problem auftritt, das im Folgenden
nicht aufgeführt ist, drücken Sie den Knopf POWER auf der Oberseite des Geräts, um das Gerät auszuschalten. Ziehen
Sie dann das Netzkabel ab und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha Fachhändler oder Kundendienst.
Abhilfe
Siehe
Seite
Der Netzstecker ist von der
Buchse AC IN dieses Geräts
oder von der Netzsteckdose
getrennt oder gelöst.
Verbinden Sie den Netzstecker fest
mit der Buchse AC IN des Geräts und
mit der Netzsteckdose.
65
Der Riemen sitzt nicht richtig
am Unterteller bzw. an der
Riemenscheibe an oder hat sich
gelöst.
Bringen Sie den Riemen richtig am
Unterteller und an der Riemenscheibe
an.
63
Der Knopf POWER wurde nicht
gedrückt.
Drücken Sie den Knopf POWER.
69
Der Tonabnehmer-Träger
ist nicht richtig am Tonarm
befestigt.
Bringen Sie den Tonabnehmer-Träge
richtig am Tonarm an.
64
Die Kabel des Trägers sind nicht
richtig mit dem Tonabnehmer
verbunden.
Verbinden Sie die Kabel des Trägers
richtig mit dem Tonabnehmer.
64
Dieses Geräts ist nicht richtig
mit dem Verstärker verbunden.
Verbinden Sie dieses Geräts richtig
mit dem Verstärker.
65, 66
Der Verstärker ist
stummgeschaltet.
Deaktivieren Sie Stummschaltung des
Verstärkers.
—
Lautstärke zu schwach
oder zu laut.
Die Tonabnehmer-Einstellung
des Verstärkers oder PhonoEqualizers ist falsch.
Korrigieren Sie die TonabnehmerEinstellung des Verstärkers oder
Phono-Equalizers entsprechend
der Ausführung des verwendeten
Tonabnehmers (MM oder MC).
—
Die links/rechts-Balance
des Klangs stimmt nicht.
Der Plattenspieler ist geneigt.
Stellen Sie den Plattenspieler auf eine
ebene Fläche.
—
Der Wiedergabeton ist
zu hoch oder zu niedrig.
Die Drehzahleinstellung ist
falsch.
Stellen Sie Drehzahl richtig ein.
Dieses Gerät unterstützt SPSchallplatten (78 U/min) nicht.
70
Problem
Drücken der Knopfes
POWER schaltet das
Gerät nicht ein.
Der Plattenteller dreht
nicht.
Kein Ton.
74
Ursache
Problem
Ein Brummen ist hörbar.
Sprünge treten auf.
Geräusch tritt auf.
Der Ton ist verzerrt.
Ursache
Abhilfe
Siehe
Seite
Dieses Geräts ist nicht richtig
mit dem Verstärker verbunden.
Verbinden Sie dieses Geräts richtig
mit dem Verstärker.
Der Tonabnehmer-Träger
ist nicht fest am Tonarm
angebracht.
Sichern Sie den Tonabnehmer-Träger
mit der Sicherungsmutter am Tonarm.
64
Der Tonabnehmer ist nicht
richtig am Träger angebracht.
Bringen Sie den Tonabnehmer richtig
am Träger an.
64
Der Abtastnadeldruck ist falsch
eingestellt.
Den Abtastnadeldruck richtig
einstellen.
67
Die Schallplatte ist verkratzt
oder gewellt.
Spielen Sie verkratzte oder gewellte
Schallplatten nicht ab.
—
Die Schallplatte ist verschmutzt.
Reinigen Sie die Schallplatte
mit einem handelsüblichen
Plattenreiniger.
72
Die Schallplatte ist statisch
aufgeladen.
Verwenden Sie eine antistatische
Bürste, um die statische Ladung zu
entfernen.
—
Die Abtastnadel ist verschmutzt.
Reinigen Sie die Abtastnadel.
72
Die Abtastnadel ist abgenutzt.
Tauschen Sie die Abtastnadel aus.
—
Das Gerät befindet sich an
einem Ort, der Vibrationen
ausgesetzt ist.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebenen
Fläche ab, die keinen Vibrationen
ausgesetzt ist.
—
Das Gerät befindet sich zu nah
an den Lautsprechern.
Entfernen Sie das Gerät weiter von
den Lautsprechern.
—
Der Lautsprecherpegel ist zu
hoch.
Passen Sie die Lautstärke am
Verstärker an.
—
65, 66
Rückkopplung tritt auf.
75
Anhang
Technische Daten
Plattenteller-Abschnitt
Antriebsmotor-Abschnitt
Antriebsart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riemenantrieb
Motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC-Synchronmotor
Audio-Abschnitt
Ausgangsbuchse
Analog-Audio . . . . . . . . PHONO OUT (RCA) ×1
PHONO OUT (XLR) ×1
Motorantrieb . . . . . . . . Quarzoszillator-Sinuswelle
Drehzahl . . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3 U/min, 45 U/min
Drehzahlabweichung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,1%
Allgemeines
Stromversorgung
Drehzahleinstellung
. . . . Eingebauter Quarzoszillator/Stroboskop
[USA- und Kanada-Modelle]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VAC, 60 Hz
Einstellschritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[China-Modell] . . . . . . . . . . . . . . 220 VAC, 50 Hz
Einstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Korea-Modell] . . . . . . . . . . . . . . 220 VAC, 60 Hz
Gleichlaufschwankungen
. . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 % (W.R.M.S.)
Plattenteller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium
Durchmesser 350 mm
Unterteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Messing
Durchmesser 143 mm
[Australien-Modell] . . . . . . . . . . 240 VAC, 50 Hz
[Großbritannien- und Europa-Modelle]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 VAC, 50 Hz
[Asien-Model] . . . . . . . . . 220–240 VAC, 50/60 Hz
[Mittel- und Südamerika sowie
Taiwan-Modelle] . . . . . . . . . . . . . 110 VAC, 60 Hz
Leistungsaufnahme
Bei der Wiedergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
Tonarm-Abschnitt
Ausführung
. . . . Statisch ausbalancierter, gerader Tonarm
Effektive Armlänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Überstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Zulässiges Tonabnehmer-Gewicht (einschließlich Träger)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23,5 g
(kleines Gegengewicht)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(großes Gegengewicht)
Tonabnehmer-Trägergewicht . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(einschließlich Kabel)
76
Im Stillstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Abmessungen (B × H × T) . . . . 546 × 223 × 411 mm
(einschließlich Füßen und Vorsprüngen)
Betriebstemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . 5–35 °C
• Die obigen Angaben gelten bei einer
Umgebungstemperatur von 20 °C.
• Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für
die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung. Um die neueste Version der
Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von
Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der
Bedienungsanleitung herunter.
Grattis till ditt köp av denna Yamaha-produkt!
Funktioner
Detta är en skivspelare för att spela skivor med analog teknik.
‹‹ Massivt, men dock elegant tungt trächassi som
effektivt hjälper till att dämpa vibrationer
‹‹ Stor, tung dubbelstrukturerad tallrik för ökad
stabilitet och prestanda
‹‹ Anpassad remdriven mekanism som drivs av
24-polig, 2-fas AC-synkronmotor
‹‹ Kort, rak tonarm konstruerad för att ge överlägsen
styvhet samt en balanserad vikt
‹‹ Speciellt utformade anpassade fötter
‹‹ Balanserade XLR utgångar som möjliggör obruten
balanserad signalöverföring från patron till
högtalare
77
Innan du kommer igång
Om denna manual
Denna manual förklarar hur du installerar och använder enheten. Notera följande när du läser denna manual:
• För att du ska kunna använda denna produkt på ett korrekt och säkert sätt, föreslår vi att du läser denna manual och
dess säkerhetsanvisningar grundligt. Förvara manualen på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.
• Specifikationer och utseendet kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produkten.
• Bilderna i manualen är endast avsedda för instruktionsändamål.
• Förklaringar till grafiska symboler som används i denna manual:
Symbol
78
Beskrivning
VARNING
Anger punkter som du måste vara observant på för att undvika risk
för dödsfall eller allvarlig personskada.
FÖRSIKTIGHET
Anger punkter som du måste vara observant på för att undvika risk
för personskada.
MEDDELANDE
Anger punkter som du måste vara observant på för att inte skada
produkten eller orsaka funktionsstörning.
Obs!
Anger kompletterande information som du kan finna användbar.
Innehållsförteckning
Funktioner . . . . . . . . . .
77
Spela en post . . . . . . . . . 94
Starta skivan . . . . . . . . . . . . . 94
Innan du kommer igång . . . . 78
Pausa skivan . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Stoppa skivan . . . . . . . . . . . . . . . 95
Om denna manual . . . . . . . . . . 78
Kontrollera medföljande tillbehör . . . 80
Namn på delar . . . . . . . . . . . . 82
När så krävs . . . . . . . . . . 96
Kontrollera hastigheten . . . . . . .
96
Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Komma igång . . . . . . . . . 85
Plats . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Byte av rem . . . . . . . . . . . . . . 97
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . 98
Montering . . . . . . . . . . . . . . 86
Montera enheten . . . . . . . . . . . . . 86
Installera en patron . . . . . . . . . . . . 88
Göra anslutningar . . . . . . . . . .
89
Bilaga . . . . . . . . . . . . 100
Specifikationer . . . . . . . . . . . 100
Göra justeringar . . . . . . . . . . . 91
Justera trycket på pickup-nålen . . . . 91
Justera tonarmens höjd . . . . . . . . . 92
Slå på strömmen . . . . . . . . . . . 93
79
Kontrollera medföljande tillbehör
Se till att alla artiklar är med.
Obs!
• Förvara förpackningsmaterial, som förpackningsboxen. Om du flyttar, kommer du att behöva dessa material för att
transportera denna produkt på ett säkert sätt. Se “Tillbehör” i förpackningen för information om hur man packar
produkten.
• Tallrik ×1
• Undertallrik ×1
• Skivspelarens matta ×2
• Rem ×1
• Motvikt ×2
• Huvudskal ×1
Stor
Liten
• 45 rpm adapter ×1
• Rattskydd ×1
• Handtag ×2
• Stroboskopisk skiva ×1
• Strobbelysning ×1
• Strömsladd ×1
80
• Sexkantig skiftnyckel (2,5 mm)
×1
* För att justera höjden på
tonarmen
• Kabelklämma ×1
* Använd denna klämma om du
ska ansluta en phono-kabel
direkt till tonarmmen.
• Bricka ×1
* För huvudets hölje
• Bruksanvisning (denna
handbok)
• Säkerhetsanvisningar
• Tillbehör
FÖRSIKTIGHET
Var uppmärksam på dessa små tillbehör för att förhindra att barn sväljer dem av misstag.
Se till att ha följande delarna redo:
• Patron
• XLR-balanserad kabel * För en balanserad anslutning
• RCA stereokabel * För en obalanserad anslutning
81
Namn på delar
Överpanel
A. POWER (ström) knappen (ð sidan 93)
G. Fot
B. Tallrik (ð sidan 87)
H. START/STOP (start/stopp)-knappen
(ð sidan 94)
C. Skivspelarens matta (ð sidan 87)
D. Mittaxel (ð sidan 87)
E. Rattskydd (ð sidan 87)
F. PITCH ADJUST (hastighetskontroll)
(ð sidor 87, 96)
82
I. Knapp för hastighet (ð sidan 94)
Hastighetsindikator (ð sidan 94)
Tonarmens avsnitt
J. Motvikt (ð sidan 87)
O. Tonarm (ð sidan 87)
K. VTF* ratt (ð sidan 91)
P. Låsmutter (ð sidan 88)
* Vertical Tracking Force (Vertikal spårningskraft)
L. VTA* justerskruv (ð sidan 92)
Q. Huvudskal (ð sidan 88)
* Vertical Tracking Angle (Vertikal spårningsvinkel)
M. Spak (ð sidan 94)
N. Stöd (ð sidan 91)
83
Bakpanelen
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. BALANCED OUT-uttag (ð sidan 89)
B. PHONO OUT-uttag (ð sidan 90)
C. GND (Jordad) kontakt (ð sidan 90)
D. STROBE-uttag (ð sidan 96)
E. AC IN-ingång (ð sidor 89, 90)
84
STROBE
AC IN
GND
Komma igång
Plats
Eftersom en skivspelare och ljudet från en skiva lätt påverkas av vibration, ska du placera enheten på en slät yta som är
extremt stabil.
Placera skivspelaren tillräckligt långt från ditt högtalarsystem så att den inte påverkas av ljudtryck eller vibrationer.
FÖRSIKTIGHET
Om du behöver lyfta eller flytta enheten, se till att två eller flera personer hjälper till.
MEDDELANDE
Försök inte att rotera fötterna. De kan annars skadas.
85
Montering
„„ Montera enheten
3
5
4
1
7
2
6
Remskiva
86
1
Montera undertallriken på mittaxeln.
MEDDELANDE
Använd inte kraft på mittaxeln när du
monterar undertallriken på mittaxeln. I annat
fall kan mittaxeln skadas.
2
7
Fäst motvikten på tonarmen.
Med markeringarna på motvikten pekande mot
dig, skjut den till den bakre änden av tonarmen.
Obs!
Beroende på patronens vikt, ska stora eller mindre
motvikt monteras. För information om godkända
vikter på patronen för varje motvikt hänvisas du
till “Specifikationer” avsnittet på sidan 100.
Montera remmen runt undertallriken
och remskivan.
Var uppmärksam på att remmen inte är tvinnad.
Vrid undertallriken medurs för att säkerställa att
remmen sitter ordentligt.
3
Skruva handtagen i tallriken och
lyft den sedan genom att greppa
handtagen.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig så att du inte tappar tallriken.
Tappas den kan den skadas eller skada
enheten.
4
Monter tallriken på mittaxeln.
5
Placera skivspelarens matta på
tallriken.
Ta bort handtagen från tallriken.
Obs!
• Du kan använda gummi- eller filtmatta.
• Sidan på skivspelarens gummimatta med en
fördjupning i mitten ska peka uppåt.
6
Fäst rattskyddet för ratten på PITCH
ADJUST.
87
„„ Installera en patron
En patron medföljer inte denna produkt. Följ stegen
nedan för att installera en kommersiell patron i
huvudskalet.
5
Fäst huvudskalet på tonarmen.
Infoga huvudskalet i främre änden av tonarmen
och vrid låsmuttern för att säkra den.
Obs!
Se bruksanvisningen för patronen.
1
Koppla anslutningstrådarna till
patronen.
Anslutningstråd
2
3
Kontaktdon
Röd
Æ
R+ (röd)
Grön
Æ
R– (grön)
Vit
Æ
L+ (vit)
Blå
Æ
L– (blå)
Bricka
Justera patronens läge.
Justera patronens och pickup-nålens position
enligt bilden nedan.
Obs!
Tonarmens överhäng på denna enhet är −17 mm.
88
Om du föredrar, fäst brickan på höljet till huvudet.
Skydda tillfälligt patronen på
huvudskalet.
52 mm
4
Obs!
Säkra patronen ordentligt.
Se till att sidan av huvudskalet är parallellt med
patronen. Dra sedan åt skruvarna ordentligt.
Göra anslutningar
FÖRSIKTIGHET
Avsluta övriga anslutningar innan du ansluter strömsladden till ett vägguttag.
Obs!
• Använd inte både balanserade och obalanserade anslutningar samtidigt.
• För mer detaljerad information, se användarmanualerna för den enhet som du ansluter.
Balanserad anslutning
Använd en XLR-balanserad kabel för att ansluta förstärkaren till BALANCED OUT-uttag.
Den här enheten
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
XLR-balanserad kabel
(kommersiellt tillgänglig)
Integrerad förstärkare eller
ljudfrekvenskorrigerare, etc.
STROBE
AC IN
GND
Strömsladd
Anslut till
vägguttaget
PHONO-ingångar
(balanserade)
Fortsätt till nästa sida
Æ
89
Obs!
• Anslut skivspelaren till XLR balanserade ingångar på
din förstärkare. Pinn-tilldelning uttagen visas nedan.
1: marken
(jordad)
• När du ansluter, ska du vara noga med att matcha
stiften och koppla in kontakten för “hona” XLRbalanserad kabel. Vid frånkoppling, dra ut “hona”
XLR-balanserad kabel samtidigt som du trycker ner
spärrlåset på kontakten.
2: het
Spärrlås
3: kall
XLR-kontakt “hona”
XLR-kontakt “hane”
Obalanserad anslutning
Använd en RCA-stereokabel för att ansluta förstärkaren till PHONO OUT-uttagen.
Den här enheten
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
RCA stereokabel
(kommersiellt tillgänglig)
PHONO
Integrerad förstärkare eller
ljudfrekvenskorrigerare, etc.
AC IN
Strömsladd
Anslut till
vägguttaget
GND
PHONO-ingångar
(Obalanserade)
Obs!
GND-kontakten är inte ett säkert jordledarsystem (jordning).
90
STROBE
GND
Göra justeringar
„„ Justera trycket på pickup-nålen
Justera tonarmen så att tillräckligt tryck på pickup-nålen
tillämpas på skivan.
1
3
4
Ta bort tonarmmen från stödet och
flytta den något mot skivan.
För tillbaka tonarmen till stödet.
Vrid VTF ratten så att markeringen “0”
blir i linje med mittlinjen på den bakre
änden av tonarmen.
Mittlinje
Obs!
När du vrider VTF-ratten, använd fingrarna för att
hålla motvikten så att den inte roterar.
MEDDELANDE
Se till att pickup-nålen inte kommer i kontakt
med någon del av enheten.
2
Vrid motvikten så att tonarmen är i
horisontalt läge.
5
Genom att vrida motvikten, ställer du
in markeringarna på VTF-ratten för
trycket på pickup-nålen som anges för
patronen.
1
2
Mot 1 :
Motvikten rör sig framåt på
tonarmen.
Mot 2 :
Motvikten rör sig bakåt på
tonarmen.
Obs!
• Genom att vrida motvikten, vrids VTF-ratten
också.
• Använd en tryckmätare för pickup-nålen för att
ställa in ett noggrant tryck på pickup-nålen.
91
„„ Justera tonarmens höjd
Om tonarmen och skivan inte är parallella när du sänker
pickup-nålen på skivan måste du justera tonarmens höjd.
Följ stegen nedan:
1
För tillbaka tonarmen till stödet och
sätt det ordentligt på plats.
2
Använd den sexkantiga skiftnyckeln
för att lossa VTA-justerskruv.
VTA-justerskruv
MEDDELANDE
Tonarmen säkras med VTA justerskruv.
Innan du lossar skruven, stöd försiktigt hela
tonarmen med handen så att den inte tappas.
3
4
92
Flytta tonarmmen upp och ner för att
justera dess höjd, så att tonarmen och
skivan är parallella.
Använd den sexkantiga nyckeln för
att dra åt VTA-justerskruv och fäst
tonarmen.
Slå på strömmen
Tryck på POWER-knappen längst upp på panelen för att slå på strömmen till enheten.
93
Spela en post
Starta skivan
4
Lyft spaken.
Om du spelar en skiva med 45 rpm (varv/minut),
använd 45 rpm-adaptern.
5
Flytta tonarmen till positionen
uppspelning för skivan.
Tryck på knappen för hastighet
upprepade gånger för att välja den
rotationshastighet som är lämplig för
skivan.
6
Sänk spaken.
FÖRSIKTIGHET
Om du spelar en skiva utan att först ha sänkt
ljudvolymen på din förstärkare, kan ett högt
ljud inträffa när pickup-nålens spets kommer i
kontakt med skivan. Detta kan i vissa fall orsaka
hörselnedsättning och kan skada din förstärkare och
högtalare. Så se till att först sänka ljudvolymen på
din förstärkare.
1
2
Placera skivan på tallriken.
Hastighetsindikatorn för vald hastighet tänds.
3
94
Tryck på START/STOP-knappen.
Tallriken börjar rotera.
Hastighetsindikatorn blinkar fram tills den valda
hastigheten är uppnådd.
Tonarmmen sänks, och skivan börjar spela.
„„ Pausa skivan
Om du lyfter spaken, höjs tonarmen och uppspelningen
pausar. När du sänker spaken återupptas uppspelningen.
„„ Stoppa skivan
1
2
3
4
Lyft spaken.
För tillbaka tonarmen till stödet.
Sänk spaken.
Tryck på START/STOP-knappen.
Tallriken slutar rotera.
Obs!
När skivan spelats färdigt lyfts inte tonarmen automatiskt.
95
När så krävs
Kontrollera hastigheten
Skötsel
För att kontrollera och justera hastigheten, ska du följa
stegen nedan.
Skötsel av denna enhet
1
Anslut strobbelysningen till STROBEuttaget på baksidan av enheten.
2
Placera den stroboskopiska skivan på
tallriken.
3
4
Tryck på knappen för hastighet
upprepade gånger för att välja
rotationshastighet.
Tryck på START/STOP-knappen.
Tallriken börjar rotera och strobbelysningen tänds.
5
Rikta strobbelysningen mot den
stroboskopiska skivan.
6
Använd PITCH ADJUST för att justera
hastigheten.
Rotera PITCH ADJUST i + eller − riktning tills
den relevanta ringen i fiskbensmönster på den
stroboskopiska skivan verkar ah blivit stationär.
Obs!
• Du kan använda PITCH ADJUST för att justera
hastigheten medan skivan spelas.
För justeringssteg och intervall, se “Specifikationer”
avsnittet på sidan 100.
• Den justerade hastigheten behålls när strömmen till
enheten är avstängd.
• Den stroboskopiska skivan och strobbelysningen som
medföljer förpackningen ska endast användas för
denna enhet. När du kontrollerar hastigheten, använd
båda tillsammans.
96
Torka enheten med en mjuk torr trasa. Om finishen på
enheten är pianosvart rekommenderar vi att du använder
en rengöringsduk ämnad för pianon. Använd inte
kemikalier som bensin eller förtunningsmedel eftersom
de kan skada ytan.
Skötsel av skivans pickup-nål
Spetsen på pickup-nålen för skivan är extremt känslig.
Hantera den med försiktighet så att den inte skadas.
Om damm fästs vid spetsen på pickup-nålen, använd en
mjuk spetsig borste för att torka av den från basen på
pickup-nålen och rör dig mot spetsen eller använd ett
kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel som är ämnad
för detta ändamål.
Obs!
Innan du rengör eller utför underhåll på enheten eller
pickup-nålen, ska du vara noga med att stänga av
strömmen till enheten.
Skötsel av skivor
Ansamling av smuts på en skiva kan orsaka hopp eller
brus. Använd en kommersiell tillgänglig skivrengörare
för att avlägsna smuts.
Byte av rem
Under vissa omständigheter kan remmen slitas ut eller
brytas. Om detta inträffar, byt ut remmen. För ett byte av
remmen, kontakta din närmaste auktoriserade Yamahaåterförsäljare eller servicecenter.
Obs!
Innan du byter ut remmen, ska strömmen till enheten
och anslutna apparater stängas av. Koppla också bort
strömsladden från vägguttaget.
97
Felsökning
Om enheten slutar fungera korrekt, kontrollera följande punkter.
Om lämpliga åtgärder som vidtagits inte löser problemet, eller om du stöter på ett problem som inte finns angivet nedan,
ska du trycka på POWER-knappen på längst upp på enhetens panel för att stänga av strömmen. Koppla sedan bort
strömsladden, och kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.
Problem
Orsak
Åtgärd
Se sidan
Stickkontakten har kopplats bort
från enhetens AC IN-uttag, eller
från vägguttaget, eller så är den
inte ordentligt ansluten.
Anslut stickkontakten ordentligt till
enhetens AC IN-uttag och till ett
vägguttag.
89
Remmen är inte korrekt
positionerad på undertallriken
och remskivan. Remmen kan
också ha lossnat.
Fäst remmen korrekt på undertallriken
och remskivan.
87
POWER-knappen är inte
påslagen.
Slå på POWER-knappen.
93
Huvudskalet är inte ordentligt
fastsatt på tonarmen.
Fäst huvudskalet korrekt på tonarmen.
88
De mantlade
anslutningskablarna är inte
korrekt anslutna till patronen.
Anslut de mantlade
anslutningskablarna till patronen
korrekt.
88
Enheten är inte ansluten
ordentligt till förstärkaren.
Anslut enheten till förstärkaren
ordentligt.
Förstärkarens ljudavstängning
är på.
Stäng av förstärkarens
ljudavstängning.
—
Ljudvolymen är för svag
eller för hög.
Patronens inställning för
förstärkaren eller phonoutjämnaren är felaktig.
Upprätta inställning av patronen för
förstärkaren eller phono-equalizern
korrekt för den typ av patron som du
använder (MM eller MC).
—
Något är fel med
vänster/höger
ljudbalans.
Skivspelaren lutar.
Placera skivspelaren på en plan yta.
—
Tonhöjden för musiken
som spelas är för hög
eller låg.
Hastighetsinställningen är
felaktig.
Konfigurera inställningen av
hastigheten korrekt. Denna enhet
stöder inte SP-skivor (78 rpm).
94
Trycka på POWERknappen slår inte på
strömmen.
Tallriken roterar inte.
Inget ljud.
98
89, 90
Problem
Surr är hörbar.
Hopp inträffar.
Brus uppstår.
Ljudet är förvrängt.
Återföring inträffar.
Orsak
Åtgärd
Se sidan
Enheten är inte ansluten
ordentligt till förstärkaren.
Anslut enheten till förstärkaren
ordentligt.
Huvudskalet är inte ordentligt
fastsatt i tonarmen.
Använd låsmuttern för att säkra
huvudskalet ordentligt på tonarmen.
88
Patronen är inte ordentligt
fastsatt på huvudskalet.
Säkra patronen på huvudskalet
korrekt.
88
Trycket på pickup-nålen är inte
justerat korrekt.
Justera trycket korrekt på pickupnålen.
91
Skivan är repad eller krökt.
Använd inte repade eller krökta
skivor.
—
Skivan är smutsig.
Använd en kommersiell skivrengörare
för att rengöra skivan.
96
Skivan är statiskt laddad.
Använd en antistatisk borste för att ta
bort statisk laddning.
—
Pickup-nålen är smutsig.
Ta bort smutsen från pickup-nålen.
96
Pickup-nålen är nedsliten.
Byt ut pickup-nålen.
—
Enheten är placerad på en plats
som är utsatt för vibrationer.
Placera enheten på en plan yta som
inte utsätts för vibrationer.
—
Enheten är allt för nära
högtalarna.
Placera enheten längre bort från
högtalarna.
—
Ljudvolymen är för hög.
Justera volymen på förstärkaren.
—
89, 90
99
Bilaga
Specifikationer
Tallrikens uppdelning
Avsnittet Phono-motor
Metod för drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remdrift
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC synkronmotor
Ljudets uppdelning
Utgångsuttag
Analogt ljud . . . . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Motordrivning . . . . . . . . . . . . . . . Crystal sinusvåg
Rotationshastighet. . . . . . . . . . . . 33 1/3 rpm, 45 rpm
Variation på rotationshastighet . . . . . . . . . . . . ±0,1%
Allmänt
Strömförsörjning
Justering av rotationshastighet
. . . Med inbyggd kristalloscillator/strobbelysning
[Modeller för USA och Kanada]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 120 V, 60 Hz
Justeringssteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[Modell för Kina] . . . . . . . . . . . . AC 220 V, 50 Hz
Justeringsintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Modell för Korea] . . . . . . . . . . . AC 220 V, 60 Hz
Wow och flutter (svaj)
. . . . . . . . . . . 0,04% eller mindre (W.R.M.S.)
Tallrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium
Diameter 350 mm
Undertallrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mässing
Diameter 143 mm
[Modell för Australien] . . . . . . . . AC 240 V, 50 Hz
[Modeller för Storbritannien och Europa]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 230 V, 50 Hz
[Modell för Asien] . . . . AC 220–240 V, 50/60 Hz
[Modeller för Central- och Sydamerika,
och Taiwan] . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 110 V, 60 Hz
Strömförbrukning
När den spelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
Tonarmens avsnitt
Typ . . . . . . . . . . . . . . Statisk balans med rak tonarm
Effektiv armlängd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Överhäng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Godkänd vikt för patronen (inklusive huvudskalet)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23.5 g
(Motvikt: liten)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(Motvikt: stor)
Huvudskalets vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(inklusive trådar)
100
När den stoppas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Mått (B × H × D) . . . . . . . . . . . 546 × 223 × 411 mm
(inklusive fötter och utskjutningar)
Tillgänglig drifttemperatur . . . . . . . . . . . . . . 5–35 °C
• Värden soom anges ovan uppmättes vid en omgivande
temperatur av 20°C.
• Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste
specifikationerna vid publiceringsdatumet. Om du vill
ha den senaste bruksanvisningen går du till Yamahas
webbplats och laddar ned bruksanvisningsfilen.
Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Yamaha!
Caratteristiche
Questo prodotto è un giradischi per la riproduzione di dischi analogici.
‹‹ Corpo massiccio ma elegante in legno pesante per
ammortizzare con efficacia le vibrazioni
‹‹ Piatto pesante, a doppia struttura e di grandi
dimensioni per maggior stabilità e migliori prestazioni
‹‹ Meccanismo originale a cinghia guidato da un motore
CA asincrono a 2 fasi e 24 poli
‹‹ Braccio corpo diritto progettato per un’eccellente
rigidità e un peso bilanciato
‹‹ Piedini personalizzati appositamente progettati
‹‹ Jack di uscita bilanciati XLR per un segnale bilanciato
dalla testina al diffusore
101
Prima di cominciare
Informazioni sul presente manuale
Il presente manuale spiega come configurare e utilizzare l’unità. Tenere conto di quanto segue durante la lettura del
manuale:
• Per utilizzare il prodotto in maniera corretta e sicura, consigliamo di leggere per intero il presente manuale e la
volantino sulla sicurezza inclusa. Conservare il manuale in un luogo sicuro e accessibile per usi futuri.
• A causa dei miglioramenti al prodotto, le specifiche e l’aspetto sono soggetti a modifica senza preavviso.
• Le illustrazioni nel manuale sono a puro scopo informativo.
• Spiegazione dei simboli grafici utilizzati nel manuale:
Simbolo
AVVERTENZA
Indica punti da osservare per evitare rischi letali o infortuni gravi.
ATTENZIONE
Indica punti da osservare per evitare il rischio di infortuni.
AVVISO
Indica punti da osservare per evitare danni o malfunzionamenti al prodotto.
Nota
102
Descrizione
Indica ulteriori informazioni che possono risultare utili.
Indice
Caratteristiche . . . . . . . . 101
Riproduzione di un disco . . . 118
Avvio del disco . . . . . . . . . . . 118
Prima di cominciare . . . . . 102
Messa in pausa della
riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . 119
Arresto della riproduzione . . . . . . 119
Informazioni sul presente
manuale . . . . . . . . . . . . . .
102
Verifica degli accessori forniti . . . . 104
Nomi delle parti . . . . . . . . . . . 106
In caso di necessità . . . . . . 120
Verifica della velocità . . . . . . . . 120
Cura . . . . . . . . . . . . . . . .
Preparazione . . . . . . . . . 109
Posizione . . . . . . . . . . . . . .
109
120
Sostituzione della cinghia . . . . . . 121
Risoluzione dei problemi . . . . . . 122
Assemblaggio . . . . . . . . . . . . 110
Assemblaggio dell’unità . . . . . . . . 110
Installazione di una testina . . . . . . 112
Effettuare i collegamenti . . . . . .
113
Effettuare regolazioni . . . . . . . .
115
Appendice . . . . . . . . . . 124
Specifiche . . . . . . . . . . . . . . 124
Regolazione della pressione
della puntina . . . . . . . . . . . . . . . 115
Regolazione dell’altezza del
braccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Accensione dell’alimentazione . . .
117
103
Verifica degli accessori forniti
Assicurarsi che siano presenti tutte le voci.
Nota
• Conservare gli imballaggi come ad esempio la scatola. Saranno utili in caso di trasloco per un trasporto sicuro del
prodotto. Consultare il “Supplemento” nella confezione, per informazioni su come reimballare il prodotto.
• Piatto ×1
• Sottopiatto ×1
• Tappetino ×2
• Cinghia ×1
• Contrappeso ×2
• Portatestina ×1
Grande
Piccolo
• Adattatore per 45 giri ×1
• Copriselettore ×1
• Occhiello ×2
• Disco stroboscopico ×1
• Luce strobo ×1
• Cavo di alimentazione ×1
104
• Chiave esagonale (2,5 mm) ×1
* Per regolare l’altezza del braccio
• Fissacavo ×1
* Utilizzare il fissacavo se si
collega un cavo per giradischi
direttamente al braccio.
• Rondella ×1
* Per il portatestina
• Manuale di istruzioni
(il presente manuale)
• Volantino sulla sicurezza
• Supplemento
ATTENZIONE
Tenere questi piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini per evitare che li ingoino.
Tenere a disposizione i seguenti oggetti:
• Testina
• Cavo bilanciato XLR * Per un collegamento bilanciato
• Cavo stereo RCA * Per un collegamento non bilanciato
105
Nomi delle parti
Pannello superiore
A. Pulsante POWER (alimentazione)
G. Piedino
(ð pagina 117)
B. Piatto (ð pagina 111)
C. Tappetino (ð pagina 111)
H. Pulsante START/STOP (AVVIA/FERMA)
(ð pagina 118)
I. Pulsante della velocità (ð pagina 118)
Indicatore della velocità (ð pagina 118)
D. Perno di centraggio (ð pagina 111)
E. Copriselettore (ð pagina 111)
F. PITCH ADJUST (controllo della velocità)
(ð pagine 111, 120)
106
Sezione braccio
J. Contrappeso (ð pagina 111)
O. Braccio (ð pagina 111)
K. Selettore VTF* (ð pagina 115)
P. Dado di fissaggio (ð pagina 112)
* Vertical Tracking Force (Forza di tracciamento
verticale)
Q. Portatestina (ð pagina 112)
L. Vite di regolazione VTA* (ð pagina 116)
* Vertical Tracking Angle (Angolo di tracciamento
verticale)
M. Leva di sollevamento (ð pagina 118)
N. Poggiabraccio (ð pagina 115)
107
Pannello posteriore
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. Prese BALANCED OUT (ð pagina 113)
B. Prese PHONO OUT (ð pagina 114)
C. Terminale GND (terra) (ð pagina 114)
D. Presa STROBE (ð pagina 120)
E. Presa AC IN (ð pagine 113, 114)
108
STROBE
AC IN
GND
Preparazione
Posizione
Poiché sia il giradischi sia il suono del disco sono facilmente influenzabili dalle vibrazioni, posizionare l’unità su una
superficie piana estremamente stabile.
Posizionare il giradischi a sufficiente distanza dall’impianto di diffusione in modo da non venire influenzata da pressione
acustica o vibrazioni.
ATTENZIONE
Se è necessario sollevare o riposizionare l’unità, assicurarsi di essere in almeno due persone.
AVVISO
Non tentare di ruotare i piedini per evitare di danneggiarli.
109
Assemblaggio
„„ Assemblaggio dell’unità
3
5
4
1
7
2
6
Puleggia
110
1
Montare il sottopiatto sul perno di
centraggio.
AVVISO
Non applicare forza al perno di centraggio
quando vi si monta il sottopiatto per non
danneggiarlo.
2
Montare la cinghia attorno al
sottopiatto e alla puleggia.
7
Fissare il contrappeso al braccio.
Con le indicazioni sul contrappeso rivolte verso
di sé, farlo scivolare nell’estremità posteriore del
braccio.
Nota
A seconda del peso della testina, montare il
contrappeso grande o piccolo. Per informazioni
sui pesi consentiti per la testina per ciascun
contrappeso, consultare la sezione “Specifiche” a
pagina 124.
Fare attenzione a non intrecciare la cinghia.
Ruotare il sottopiatto in senso orario per
assicurarsi che la cinghia sia posizionata
correttamente.
3
Avvitare gli occhielli sul piatto, quindi
sollevare il piatto afferrandolo per gli
occhielli.
ATTENZIONE
Fare attenzione a non far cadere il piatto. La
caduta del piatto può provocare infortuni o
danneggiare l’unità.
4
Montare il piatto sul perno di
centraggio.
Rimuovere gli occhielli dal piatto.
5
Posizionare il tappetino sul piatto.
Nota
• È possibile utilizzare il tappetino in gomma
oppure in feltro.
• Il lato del tappetino in gomma con un incavo va
rivolto verso l’alto.
6
Fissare il copriselettore su PITCH
ADJUST.
111
„„ Installazione di una testina
Il prodotto non viene fornito con una testina. Procedere
come segue per installare una testina disponibile in
commercio sul portatestina.
5
Fissare il portatestina al braccio.
Inserire il portatestina nell’estremità anteriore del
braccio e girare il dado di fissaggio per assicurarlo
in posizione.
Nota
Leggere il manuale di istruzioni della testina.
1
Collegare i fili alla testina.
Filo
Connettore
Rosso
Æ
R+ (rosso)
Verde
Æ
R− (verde)
Bianco
Æ
L+ (bianco)
Blu
Æ
L− (blu)
2
Fissare provvisoriamente la testina al
portatestina.
3
Regolare la posizione della testina.
Regolare la posizione della testina e della puntina
come indicato nella figura seguente.
52 mm
Nota
Lo sbalzo del braccio dell’unità è di −17 mm.
4
112
Fissare saldamente la testina.
Verificare che il lato del portatestina sia parallelo
alla testina, quindi stringere saldamente le viti.
Nota
Fissare eventualmente la rondella al portatestina.
Rondella
Effettuare i collegamenti
ATTENZIONE
Prima di collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, terminare di effettuare tutti gli altri collegamenti.
Nota
• Non utilizzare contemporaneamente collegamenti bilanciati e non bilanciati.
• Per ulteriori informazioni, consultare i manuali di istruzioni del dispositivo da collegare.
Collegamento bilanciato
Utilizzare un cavo bilanciato XLR per collegare l’amplificatore alle prese BALANCED OUT.
Questa unità
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Cavo bilanciato XLR
(disponibile in commercio)
Preamplificatore o
equalizzatore fonografico ecc.
STROBE
AC IN
GND
Cavo di
alimentazione
Collegare a una
presa di corrente
Ingressi PHONO
(bilanciati)
Continuare alla pagina successiva
Æ
113
Nota
• Collegare il giradischi alle prese d’ingresso bilanciate
XLR sull’amplificatore. L’assegnazione dei contatti per
queste prese è illustrata qui sotto.
1: terra
• Durante il collegamento, assicurarsi di far corrispondere
i contatti e inserire il connettore “femmina” del cavo
bilanciato XLR. Per scollegare, estrarre il connettore
“femmina” del cavo bilanciato XLR tenendo premuto
il pulsante di blocco sullo spinotto.
2: caldo
Pulsante di
blocco
3: freddo
Connettore XLR “femmina”
Connettore XLR “maschio”
Collegamento non bilanciato
Utilizzare un cavo stereo RCA per collegare l’amplificatore alle prese PHONO OUT.
Questa unità
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
STROBE
R
R
Cavo stereo RCA
(disponibile in commercio)
PHONO
Preamplificatore o
equalizzatore fonografico ecc.
Cavo di
alimentazione
GND
Ingressi PHONO
(non bilanciati)
Nota
• Il terminale GND non costituisce un sistema di messa a terra di sicurezza.
114
AC IN
GND
Collegare a una
presa di corrente
Effettuare regolazioni
„„ Regolazione della pressione
della puntina
Regolare il braccio in modo da applicare la corretta
pressione della puntina al disco.
1
3
4
Sollevare il braccio dal poggiabraccio e
spostarlo leggermente verso il disco.
Riposizionare il braccio sul
poggiabraccio.
Girare il selettore VTF in modo che
l’indicazione “0” sia allineata con la
linea centrale dell’estremità posteriore
del braccio.
Linea centrale
Nota
Girando il selettore VTF, utilizzare le dita per
tenere in posizione il contrappeso in modo che
non ruoti.
AVVISO
Fare attenzione che l’ago non tocchi alcuna
parte dell’unità.
2
Girare il contrappeso in modo che il
braccio sia orizzontale.
5
Girare il contrappeso per impostare
le indicazioni del selettore VTF sulla
pressione della puntina specificate per
la testina.
1
2
Verso 1 : il contrappeso si muove in avanti sul
braccio.
Verso 2 : il contrappeso si muove indietro sul
braccio.
Nota
• Girando il contrappeso, si gira anche il selettore
VTF.
• Utilizzare un misuratore per la pressione della
puntina per impostare la pressione corretta.
115
„„ Regolazione dell’altezza del
braccio
Se il braccio e il disco non sono paralleli quando si
abbassa la puntina sul disco, sarà necessario regolare
l’altezza del braccio. Procedere come segue:
1
Riposizionare il braccio sul
poggiabraccio e fissarlo in posizione.
2
Allentare la vite di regolazione VTA con
la chiave esagonale.
Vite di regolazione VTA
AVVISO
Il braccio è fissato tramite la vite di
regolazione VTA. Prima di allentare la vite,
sostenere leggermente l’intero braccio con la
mano in modo che non cada.
3
4
116
Sollevare e abbassare il braccio per
regolarne l’altezza in modo che braccio
e disco siano paralleli.
Allentare la vite di regolazione VTA con
la chiave esagonale e fissare il braccio.
Accensione dell’alimentazione
Premere il pulsante POWER sul pannello superiore dell’unità per accendere l’unità.
117
Riproduzione di un disco
Avvio del disco
4
Sollevare la leva.
Se si vuole riprodurre un disco a 45 giri, utilizzare
l’adattatore per 45 giri.
5
Spostare il braccio in posizione di
riproduzione del disco.
Premere ripetutamente il pulsante
della velocità per selezionare la
velocità di rotazione appropriata per il
disco.
6
Abbassare la leva.
ATTENZIONE
Se si inizia a riprodurre un disco senza abbassare
sufficientemente il volume dell’amplificatore, il
suono potrebbe essere troppo forte quando la puntina
entra in contatto con il disco. In alcuni casi, ciò può
causare la perdita dell’udito e danni all’amplificatore
e agli altoparlanti. Assicurarsi quindi di abbassare
prima il volume dell’amplificatore.
1
2
Posizionare il disco sul piatto.
Si accenderà l’indicatore della velocità per la
velocità selezionata.
3
118
Premere il pulsante START/STOP.
Il piatto inizia a ruotare.
L’indicatore della velocità lampeggerà fino al
raggiungimento della velocità selezionata.
Il braccio viene abbassato e inizia la riproduzione
del disco.
„„ Messa in pausa della
riproduzione
Se si solleva la leva, il braccio si alza e la riproduzione
viene sospesa. Quando si abbassa la leva, la riproduzione
riprende.
„„ Arresto della riproduzione
1
2
3
4
Sollevare la leva.
Riposizionare il braccio sul
poggiabraccio.
Abbassare la leva.
Premere il pulsante START/STOP.
Il piatto smette di ruotare.
Nota
Il braccio non si solleva automaticamente quando termina
la riproduzione del disco.
119
In caso di necessità
Verifica della velocità
Cura
Per verificare e regolare la velocità, procedere come segue.
Prendersi cura dell’unità
1
Collegare la luce strobo alla presa
STROBE sul pannello posteriore
dell’unità.
Pulirla con un panno morbido e asciutto. Se il
rivestimento dell’unità è nero pianoforte, consigliamo
di utilizzare un panno apposito per pianoforti. Non
utilizzare sostanze chimiche come benzina o diluenti
poiché possono danneggiare la superficie dell’unità.
Posizionare il disco stroboscopico sul
piatto.
Prendersi cura della puntina
Premere ripetutamente il pulsante
della velocità per selezionare la
velocità di rotazione.
La puntina è estremamente delicata. Maneggiarla
con cura per non danneggiarla. Se la puntina dovesse
accumulare polvere, utilizzare un pennello morbido e
sottile per rimuoverla iniziando dalla base della puntina
e proseguendo in direzione del vertice, oppure utilizzare
degli appositi prodotti per la pulizia.
2
3
4
Premere il pulsante START/STOP.
5
Puntare la luce strobo sul disco
stroboscopico.
Il piatto inizia a ruotare e la luce strobo si accende.
Nota
Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione dell’unità
o della puntina, assicurarsi di spegnere l’unità.
Prendersi cura dei dischi
6
Utilizzare PITCH ADJUST per regolare
la velocità.
Ruotare PITCH ADJUST in direzione + o − finché
il relativo anello con la spina di pesce sul disco
stroboscopico sembra fermo.
Nota
• È possibile utilizzare PITCH ADJUST per regolare la
velocità durante la riproduzione del disco.
Per i passaggi di regolazione e relativo intervallo,
consultare la sezione “Specifiche” a pagina 124.
• La velocità regolata verrà mantenuta una volta spenta
l’unità.
• Il disco stroboscopico e la luce strobo inclusi nella
confezione vanno utilizzati solo con la presente unità.
Per controllare la velocità, utilizzarli assieme.
120
La sporcizia che si accumula sul disco può causare
rumore o interruzioni nella riproduzione. Utilizzare un
apposito prodotto per la pulizia disponibile in commercio
per rimuovere la sporcizia.
Sostituzione della
cinghia
In alcuni casi, la cinghia può usurarsi o rompersi. In
questo caso, sostituirla. Per una cinghia sostitutiva,
rivolgersi al più vicino rivenditore o centro assistenza
autorizzato Yamaha.
Nota
Prima di sostituire la cinghia, spegnere l’unità e i
dispositivi collegati e scollegare il cavo di alimentazione
dell’unità dalla presa di corrente.
121
Risoluzione dei problemi
Se l’unità smette di funzionare correttamente, verificare i seguenti punti.
Se l’azione suggerita non risolve il problema o se quest’ultimo non appare nell’elenco seguente, premere il pulsante
POWER sul pannello superiore dell’unità, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi al rivenditore o centro assistenza
autorizzato Yamaha più vicino.
Problema
Causa
Azione
Vedere
pagina
La spina di alimentazione si
è scollegata dalla presa AC
IN dell’unità o dalla presa
di corrente oppure non è
saldamente collegata.
Collegare saldamente la spina alla
presa AC IN dell’unità e a una presa
di corrente.
113
La cinghia non è correttamente
posizionata sul sottopiatto e la
puleggia oppure si è staccata.
Fissare correttamente la cinghia al
sottopiatto e alla puleggia.
111
Il pulsante POWER non è
acceso.
Accenderlo.
117
Il portatestina non è
correttamente collegato al
braccio.
Fissare il portatestina al braccio in
modo corretto.
112
I fili del portatestina non sono
correttamente collegati alla
testina.
Collegare i fili alla testina in modo
corretto.
112
L’unità non è collegata
correttamente all’amplificatore.
Collegare l’unità all’amplificatore in
modo corretto.
L’impostazione di silenziamento
dell’amplificatore è attiva.
Disattivare l’impostazione di
silenziamento dell’amplificatore.
—
Il volume è troppo
debole o troppo forte.
L’impostazione della
testina dell’amplificatore o
dell’equalizzatore fonografico
non è corretta.
Configurare l’impostazione
della testina dell’amplificatore
o dell’equalizzatore fonografico
correttamente in base al tipo di testina
utilizzata (MM o MC).
—
Qualcosa non va con il
bilanciamento sinistra/
destra dell’audio.
Il giradischi è inclinato.
Posizionarlo su una superficie piatta.
—
L’altezza della musica
riprodotta è troppo alta
o troppo bassa.
L’impostazione della velocità
non è corretta.
Impostare correttamente la velocità.
L’unità non supporta la riproduzione
di dischi SP (78 giri).
118
Premendo il pulsante
POWER non si accende.
Il piatto non gira.
Audio assente.
122
113, 114
Problema
Si sente un ronzio.
Si verificano dei salti.
Si sente del rumore.
Il suono è distorto.
Causa
Azione
Vedere
pagina
L’unità non è collegata
correttamente all’amplificatore.
Collegare l’unità all’amplificatore in
modo corretto.
113, 114
Il portatestina non è
correttamente fissato sul braccio.
Utilizzare il dado di fissaggio per
assicurare il portatestina sul braccio.
112
La testina non è correttamente
fissata sul portatestina.
Fissare la testina al portatestina in
modo corretto.
112
La pressione della puntina non è
regolata correttamente.
Regolare correttamente la pressione
della puntina.
115
Il disco è graffiato o distorto.
Non utilizzare dischi graffiati o
distorti.
—
Il disco è sporco.
Utilizzare un apposito prodotto per la
pulizia disponibile in commercio per
pulire il disco.
120
Il disco è carico di elettricità
statica.
Utilizzare un pennello antistatico per
rimuovere la carica.
—
La testina è sporca.
Rimuovere la sporcizia dalla testina.
120
La testina è usurata.
Sostituire la testina.
—
L’unità è collocata in una
posizione soggetta a vibrazioni.
Collocare l’unità su una superficie
piana e non soggetta a vibrazioni.
—
L’unità è troppo vicina agli
altoparlanti.
Allontanare l’unità dagli altoparlanti.
—
Il volume di riproduzione è
troppo elevato.
Regolare il volume degli
amplificatori.
—
Si sente del ritorno.
123
Appendice
Specifiche
Sezione piatto
Sezione motore
Metodo di trasporto. . . . . . . . . . Trazione a cinghia
Motore. . . . . . . . . . . . . . . . . . Motore sincrono CA
Sezione audio
Presa di uscita
Audio analogico. . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Trazione motore. . . . . . Onda sinusoidale cristallina
Velocità di rotazione
. . . . . . . . . . 33 1/3 giri/minuto, 45 giri/minuto
Variazione della velocità di rotazione. . . . . . . . ±0,1%
Regolazione della velocità di rotazione
. . . . . . Luce strobo/osc. cristallina incorporata
Problemi di carattere generale
Alimentazione
[Modelli per U.S.A. e Canada]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA 120 V, 60 Hz
[Modello per la Cina] . . . . . . . . . CA 220 V, 50 Hz
Passo di regolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[Modello per la Corea] . . . . . . . . CA 220 V, 60 Hz
Intervallo di regolazione . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Modello per l’Australia] . . . . . . CA 240 V, 50 Hz
Oscillazioni e vibrazioni
. . . . . . . . . . . . . . . 0,04% o meno (W.R.M.S.)
[Modelli per Regno Unito ed Europa]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA 230 V, 50 Hz
Piatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alluminio
Diametro 350 mm
Sottopiatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottone
Diametro 143 mm
Sezione braccio
Tipo. . . . . . . . Braccio diritto a bilanciamento statico
Lunghezza effettiva braccio . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Sbalzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Peso accettabile della testina (portatestina incluso)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23,5 g
(Contrappeso: piccolo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(Contrappeso: grande)
Peso del portatestina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(fili inclusi)
124
[Modello per l’Asia] . . . CA 220–240 V, 50/60 Hz
[Modelli per America Centrale, Sud America,
e Taiwan] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA 110 V, 60 Hz
Consumo energetico
In riproduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
Fermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Dimensioni (L × A × P) . . . . . . 546 × 223 × 411 mm
(inclusi piedini e sporgenze)
Temperatura operativa consentita. . . . . . . . . 5–35 ºC
• I valori elencati sopra sono stati misurati a una
temperatura ambientale di 20°C.
• Il contenuto del presente manuale si applica alle
ultime specifiche tecniche a partire dalla data di
pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del
manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il
file corrispondente.
Enhorabuena por la compra de este producto Yamaha.
Funciones
Esta unidad es un giradiscos que permite reproducir discos analógicos.
‹‹ Carcasa de madera maciza grande pero elegante que
permite amortiguar eficazmente la vibración
‹‹ Plato con estructura doble grande y pesado para
mejorar la estabilidad y el rendimiento
‹‹ Mecanismo de banda elástica personalizado impulsado
por un motor síncrono de CA de 2 fases y 24 polos
‹‹ Brazo fonocaptor recto y corto diseñado para ofrecer
una rigidez superior así como un peso equilibrado
‹‹ Patas personalizadas de diseño especial
‹‹ Tomas de salida balanceada XLR que permiten la
transferencia integral de señales balanceadas del
cartucho al altavoz
125
Antes de empezar
Acerca de este manual
En este manual se describe cómo configurar y utilizar esta unidad. Cuando lea este manual, tenga en cuenta lo siguiente:
• Para utilizar el producto de forma adecuada y segura, le sugerimos que lea detenidamente este manual y el folleto de
seguridad incluido. Conserve el manual en un lugar seguro y de fácil acceso como referencia futura.
• Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso para mejorar el producto.
• Las ilustraciones de este manual son únicamente orientativas.
• Explicación de los símbolos gráficos utilizados en este manual:
Símbolo
ADVERTENCIA
Indica puntos que deben observarse para evitar el riesgo de muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN
Indica puntos que deben observarse para evitar el riesgo de lesiones.
AVISO
Nota
126
Descripción
Indica puntos que deben observarse para evitar dañar el producto o provocar
una avería.
Indica información complementaria que puede resultarle útil.
Contenido
Funciones . . . . . . . . . . 125
Reproducción de un disco . . 142
Puesta en marcha del disco . . . . . 142
Antes de empezar . . . . . . 126
Acerca de este manual . . . . . . .
Detención del disco . . . . . . . . . . 143
126
Comprobación de los accesorios
suministrados . . . . . . . . . . . . 128
Nombres de las partes . . . . . . .
Pausa del disco . . . . . . . . . . . . . 143
130
Preparación . . . . . . . . . 133
En caso necesario . . . . . . 144
Comprobación de la velocidad . . .
144
Cuidados . . . . . . . . . . . . . .
144
Sustitución de la correa . . . . . . .
145
Resolución de problemas . . . . . . 146
Ubicación . . . . . . . . . . . . . . 133
Montaje . . . . . . . . . . . . . .
134
Montaje de la unidad . . . . . . . . . . 134
Instalación de un cartucho . . . . . . 136
Conexiones . . . . . . . . . . . . .
Apéndice . . . . . . . . . . 148
Especificaciones . . . . . . . . . .
148
137
Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ajuste de la presión de aguja . . . . . 139
Ajuste de la altura del brazo
fonocaptor . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Encendido de la unidad . . . . . . .
141
127
Comprobación de los accesorios suministrados
Asegúrese de que todos los elementos están presentes.
Nota
• Guarde los materiales de embalaje, como la caja. Si cambia de ubicación el producto, necesitará estos materiales
para trasportarlo de forma segura. Consulte el “suplemento” en el paquete para obtener información sobre cómo
volver a embalar el producto.
• Plato ×1
• Subplato ×1
• Tapete de giradiscos ×2
• Correa ×1
• Contrapeso ×2
• Cabezal de la aguja ×1
Grande
Pequeño
• Adaptador de 45 rpm ×1
• Cubierta de selector ×1
• Gancho ×2
• Disco estroboscópico ×1
• Luz estroboscópica ×1
• Cable de alimentación ×1
128
• Llave hexagonal (2,5 mm) ×1
* Para ajustar la altura del brazo
fonocaptor
• Abrazadera de cable ×1
* Utilice esta abrazadera si
conecta un cable de audio
directamente al brazo
fonocaptor.
• Arandela ×1
* Para el cabezal de la aguja
• Manual de instrucciones
(este libro)
• Folleto de seguridad
• Suplemento
ATENCIÓN
Preste atención a estos accesorios pequeños para evitar que los niños los ingieran de manera accidental.
Prepare los elementos siguientes:
• Cartucho
• Cable balanceado XLR * Para una conexión balanceada
• Cable estéreo RCA * Para una conexión no balanceada
129
Nombres de las partes
Panel superior
A. Botón POWER (alimentación)
G. Pata
(ð página 141)
B. Plato (ð página 135)
C. Tapete de giradiscos (ð página 135)
H. Botón START/STOP (iniciar/detener)
(ð página 142)
I. Botón de velocidad (ð página 142)
Indicador de velocidad (ð página 142)
D. Eje central (ð página 135)
E. Cubierta de selector (ð página 135)
F. PITCH ADJUST (control de velocidad)
(ð páginas 135, 144)
130
Sección de brazo fonocaptor
J. Contrapeso (ð página 135)
N. Soporte del brazo (ð página 139)
K. Selector VTF* (ð página 139)
O. Brazo fonocaptor (ð página 135)
* Vertical Tracking Force (Fuerza de seguimiento
vertical)
L. Tornillo de ajuste de VTA*
(ð página 140)
P. Contratuerca (ð página 136)
Q. Cabezal de la aguja (ð página 136)
* Vertical Tracking Angle (Ángulo de seguimiento
vertical)
M. Palanca elevadora (ð página 142)
131
Panel trasero
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. Tomas BALANCED OUT (ð página 137)
B. Tomas PHONO OUT (ð página 138)
C. Terminal GND (tierra) (ð página 138)
D. Toma STROBE (ð página 144)
E. Entrada AC IN (ð páginas 137, 138)
132
STROBE
AC IN
GND
Preparación
Ubicación
Debido a que el giradiscos y el sonido de un disco se ven afectados con facilidad por la vibración, debería colocar la
unidad en una superficie plana que sea extremadamente estable.
Coloque el giradiscos lo suficientemente lejos del sistema de altavoces para que no se vea afectado por la presión o
vibración acústica.
ATENCIÓN
Si necesita levantar o cambiar de ubicación la unidad, asegúrese de hacerlo entre dos o más personas.
AVISO
No intente girar las patas. De lo contrario, podrían resultar dañadas.
133
Montaje
„„ Montaje de la unidad
3
5
4
1
7
2
6
Polea
134
1
Instale el subplato sobre el eje central.
AVISO
No ejerza fuerza en el eje central al instalar el
subplato sobre el mismo. De lo contrario, el
eje podría resultar dañado.
2
Instale la correa alrededor del subplato
y la polea.
Asegúrese de que la correa no se retuerza.
Gire el subplato hacia la derecha para garantizar
que la correa se asiente correctamente.
3
7
Acople el contrapeso al brazo
fonocaptor.
Con las marcas del contrapeso orientadas hacia
usted, deslícelo sobre el extremo trasero del brazo
fonocaptor.
Nota
En función del peso del cartucho, instale el
contrapeso grande o pequeño. Para obtener
información sobre los pesos de cartucho
aceptables para cada contrapeso, consulte la
sección “Especificaciones” en la página 148.
Enrosque los ganchos en el plato
y, a continuación, levante el plato
sujetando los ganchos.
ATENCIÓN
Evite dejar caer el plato. De lo contrario,
se pueden producir lesiones o daños en la
unidad.
4
Instale el plato sobre el eje central.
5
Coloque el tapete de giradiscos sobre
el plato.
Retire los ganchos del plato.
Nota
• Puede utilizar el tapete de giradiscos de goma o
fieltro.
• La cara del tapete de giradiscos de goma con
una muesca en el centro se debe colocar boca
arriba.
6
Acople la cubierta de selector sobre el
elemento PITCH ADJUST.
135
„„ Instalación de un cartucho
Este producto no incluye un cartucho. Siga los pasos
siguientes para instalar un cartucho disponible en tiendas
en el cabezal de la aguja.
5
Acople el cabezal de la aguja al brazo
fonocaptor.
Inserte el cabezal de la aguja en el extremo
delantero del brazo fonocaptor y gire la
contratuerca para fijarlo.
Nota
Consulte el manual de instrucciones del cartucho.
1
Conecte los cables conductores al
cartucho.
Cable
conductor
Conector
Rojo
Æ
R+ (rojo)
Verde
Æ
R− (verde)
Blanco
Æ
L+ (blanco)
Azul
Æ
L− (azul)
2
Fije provisionalmente el cartucho al
cabezal de la aguja.
3
Ajuste la posición del cartucho.
Ajuste la posición del cartucho y la aguja como se
muestra en la ilustración siguiente.
52 mm
Nota
La proyección del brazo fonocaptor en esta unidad
es de −17 mm.
4
136
Fije con firmeza el cartucho.
Verifique que el lateral del cabezal de la aguja esté
paralelo al cartucho, luego apriete con firmeza los
tornillos.
Nota
Si lo prefiere, acople la arandela al cabezal de la
aguja.
Arandela
Conexiones
ATENCIÓN
Termine de realizar todas las demás conexiones antes de conectar el cable de alimentación a una toma de CA.
Nota
• No utilice conexiones balanceadas y no balanceadas al mismo tiempo.
• Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones del dispositivo que está conectando.
Conexión balanceada
Utilice un cable balanceado XLR para conectar el amplificador a las tomas BALANCED OUT.
Esta unidad
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Cable balanceado XLR
(de venta en tiendas)
Preamplificador o
ecualizador del giradiscos, etc.
STROBE
AC IN
GND
Cable de
alimentación
Conectar a
toma de CA
Entradas PHONO
(balanceadas)
Continúa en la página siguiente.
Æ
137
Nota
• Al conectar, asegúrese de acoplar las patillas e insertar
el conector del cable balanceado XLR “hembra”.
Al desconectar, extraiga el cable balanceado XLR
“hembra” mientras mantiene presionado el pestillo de
bloqueo en el enchufe.
• Conecte el giradiscos a las tomas de entrada balanceada
XLR del amplificador. A continuación se muestran las
asignaciones de patillas para estas tomas.
1: conexión
a tierra
2: con corriente
Pestillo de
bloqueo
3: sin corriente
Conector XLR “hembra”
Conector XLR “macho”
Conexión no balanceada
Utilice un cable estéreo RCA para conectar el amplificador a las tomas PHONO OUT.
Esta unidad
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Cable estéreo RCA
(de venta en tiendas)
Cable de
alimentación
PHONO
Preamplificador o
ecualizador del giradiscos, etc.
GND
Entradas PHONO
(no balanceadas)
Nota
• El terminal GND no es un sistema de conexión a tierra de seguridad.
138
STROBE
AC IN
GND
Conectar a
toma de CA
Ajustes
„„ Ajuste de la presión de aguja
Ajuste el brazo fonocaptor de modo que se aplique al
disco la presión de aguja adecuada.
1
Retire el brazo fonocaptor del soporte
del brazo y muévalo ligeramente hacia
el disco.
3
4
Vuelva a colocar el brazo fonocaptor en
el soporte del brazo.
Gire el selector VTF de modo que la
marca “0” quede alineada con la línea
central del extremo trasero del brazo
fonocaptor.
Línea central
Nota
AVISO
Al girar el selector VTF, sujete con los dedos el
contrapeso en su lugar para que no gire.
Evite que la aguja entre en contacto con
cualquier parte de la unidad.
2
Gire el contrapeso de modo que el
brazo fonocaptor quede horizontal.
5
Gire el contrapeso para ajustar las
marcas del selector VTF a la presión de
aguja especificada para el cartucho.
1
2
Hacia 1: El contrapeso avanza por el brazo
fonocaptor.
Hacia 2: El contrapeso retrocede por el brazo
fonocaptor.
Nota
• Al girar el contrapeso también gira el selector
VTF.
• Utilice un indicador de presión de aguja para
establecer la presión de aguja precisa.
139
„„ Ajuste de la altura del brazo
fonocaptor
Si el brazo fonocaptor y el disco no están paralelos al
bajar la aguja sobre el disco, deberá ajustar la altura del
brazo fonocaptor. Siga los pasos siguientes:
1
2
Vuelva a colocar el brazo fonocaptor
en el soporte del brazo y fíjelo en
posición.
Utilice la llave hexagonal para aflojar el
tornillo de ajuste de VTA.
Tornillo de ajuste de VTA
AVISO
El brazo fonocaptor está fijado mediante el
tornillo de ajuste de VTA. Antes de aflojar
el tornillo, sostenga con cuidado el brazo
fonocaptor completo con la mano para evitar
que se caiga.
3
4
140
Mueva el brazo fonocaptor hacia arriba
y hacia abajo para ajustar su altura
de modo que el brazo y el disco estén
paralelos.
Utilice la llave hexagonal para apretar
el tornillo de ajuste de VTA y fijar el
brazo fonocaptor.
Encendido de la unidad
Pulse el botón POWER en el panel superior de la unidad para encender la alimentación.
141
Reproducción de un disco
Puesta en marcha del disco
ATENCIÓN
4
Levante la palanca elevadora.
5
Mueva el brazo fonocaptor a la
posición de reproducción del disco.
6
Baje la palanca elevadora.
Si empieza a reproducir un disco sin bajar primero
lo suficiente el volumen de su amplificador, se
puede producir un sonido fuerte cuando la punta de
la aguja entre en contacto con el disco. Esto podría
en algunos casos provocar pérdida de audición y
dañar el amplificador y los altavoces, por lo que
debe asegurarse de bajar el volumen del amplificador
primero.
1
2
Coloque el disco sobre el plato.
Si reproduce un disco de 45 rpm, utilice el
adaptador de 45 rpm.
Pulse el botón de velocidad varias
veces para seleccionar la velocidad
de rotación que sea adecuada para el
disco.
El indicador de velocidad seleccionada se
iluminará.
3
142
Pulse el botón START/STOP.
El plato empieza a girar.
El indicador de velocidad parpadeará hasta que se
alcance la velocidad seleccionada.
El brazo fonocaptor baja y comienza la
reproducción del disco.
„„ Pausa del disco
Si levanta la palanca elevadora, el brazo fonocaptor se
eleva y la reproducción se pone en pausa. Al bajar la
palanca elevadora, la reproducción se reanuda.
„„ Detención del disco
1
2
3
4
Levante la palanca elevadora.
Vuelva a colocar el brazo fonocaptor en
el soporte del brazo.
Baje la palanca elevadora.
Pulse el botón START/STOP.
El plato deja de girar.
Nota
El brazo fonocaptor no se eleva automáticamente cuando
el disco termina de reproducirse.
143
En caso necesario
Comprobación de la
velocidad
Cuidados
Para comprobar y ajustar la velocidad, siga los pasos
siguientes.
Conecte la luz estroboscópica a la toma
STROBE del panel trasero de la unidad.
Limpie la unidad con un paño suave y seco. Si el acabado
de la unidad es Piano Black, se recomienda utilizar
un paño de limpieza específico para pianos. No utilice
productos químicos como bencina o disolventes, ya que
podrían dañar la superficie.
Coloque el disco estroboscópico sobre
el plato.
Mantenimiento de la aguja para disco
1
2
3
4
5
6
Pulse el botón de velocidad varias
veces para seleccionar la velocidad de
rotación.
Pulse el botón START/STOP.
El plato empieza a girar y la luz estroboscópica se
enciende.
Enfoque la luz estroboscópica sobre el
disco estroboscópico.
Utilice el elemento PITCH ADJUST para
ajustar la velocidad.
Gire el elemento PITCH ADJUST en la dirección
+ o − hasta que el anillo en espiga relevante del
disco estroboscópico parezca estar estático.
Nota
• Puede utilizar el elemento PITCH ADJUST para ajustar
la velocidad mientras se reproduce el disco.
Para ver los pasos y el rango de ajuste, consulte la
sección “Especificaciones” en la página 148.
• La velocidad ajustada se mantendrá cuando se apague
la unidad.
• El disco estroboscópico y la luz estroboscópica
incluidos en el paquete solo se deben utilizar con esta
unidad. Al comprobar la velocidad, utilice ambos
juntos.
144
Mantenimiento de esta unidad
La punta de la aguja para disco es extremadamente
delicada. Debe manipularla con cuidado para evitar
dañarla. Si se adhiere polvo a la punta de la aguja, utilice
un cepillo de punta suave para limpiarla empezando por
la base de la aguja y avanzando hacia la punta, o bien
utilice un limpiador disponible en tiendas destinado a este
fin.
Nota
Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la unidad
o la aguja, asegúrese de apagar la unidad.
Mantenimiento de los discos
Si se adhiere suciedad a un disco puede provocar saltos
o ruido. Utilice un limpiador de discos disponible en
tiendas para eliminar la suciedad.
Sustitución de la correa
En determinadas circunstancias, la correa puede
desgastarse o romperse. En tal caso, sustituya la correa.
Para obtener una correa de repuesto, póngase en
contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o
concesionario autorizado más cercano.
Nota
Antes de sustituir la correa, apague la alimentación de
la unidad y los dispositivos conectados, y desconecte el
cable de alimentación de la unidad de la toma de CA.
145
Resolución de problemas
Si la unidad deja de funcionar correctamente, compruebe los siguientes puntos.
Si al realizar la acción correspondiente no se soluciona el problema, o si encuentra un problema que no aparece en esta
lista, pulse el botón POWER situado en el panel superior de la unidad para apagar la alimentación. Luego desconecte el
cable de alimentación y póngase en contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o concesionario autorizado más
cercano.
Problema
Causa
Acción
Consulte
la
página
El enchufe de alimentación se ha
desconectado de la toma AC IN
de esta unidad o de la toma de
CA, o no está bien enchufado.
Conecte bien el enchufe de
alimentación en la toma AC IN de
esta unidad y en la toma de CA.
137
La correa no está colocada
correctamente en el subplato y
la polea, o bien la correa se ha
soltado.
Acople correctamente la correa en el
subplato y la polea.
135
El botón POWER no está
encendido.
Pulse el botón POWER.
141
El cabezal de la aguja no está
acoplado correctamente al brazo
fonocaptor.
Acople correctamente el cabezal de la
aguja al brazo fonocaptor.
136
Los cables conductores del
cabezal no están conectados
correctamente al cartucho.
Conecte correctamente los cables
conductores del cabezal al cartucho.
136
La unidad no está conectada
adecuadamente al amplificador.
Conecte adecuadamente la unidad al
amplificador.
137, 138
El ajuste de silencio del
amplificador está activado.
Desactive el ajuste de silencio del
amplificador.
—
El volumen es
demasiado débil o
demasiado fuerte.
El ajuste de cartucho del
amplificador o del ecualizador
del giradiscos es incorrecto.
Establezca correctamente el ajuste
de cartucho del amplificador o del
ecualizador del giradiscos para el tipo
de cartucho que utilice (MM o MC).
—
Hay un problema con
el equilibrio izquierdo/
derecho del sonido.
El giradiscos está inclinado.
Coloque el giradiscos en una
superficie plana.
—
El tono de la música
que se reproduce
suena demasiado alto o
demasiado bajo.
El ajuste de velocidad es
incorrecto.
Establezca correctamente el ajuste
de velocidad. Esta unidad no admite
discos SP (78 rpm).
142
Al pulsar el botón
POWER no se enciende
la alimentación.
El plato no gira.
No se escucha sonido.
146
Problema
Se oye un zumbido.
Se producen saltos.
Se oye ruido.
El sonido se distorsiona.
Se produce
retroalimentación.
Causa
Acción
Consulte
la
página
La unidad no está conectada
adecuadamente al amplificador.
Conecte adecuadamente la unidad al
amplificador.
El cabezal de la aguja no está
bien fijado al brazo fonocaptor.
Utilice la contratuerca para fijar
bien el cabezal de la aguja al brazo
fonocaptor.
136
El cartucho no está fijado
correctamente al cabezal de la
aguja.
Fije correctamente el cartucho al
cabezal de la aguja.
136
La presión de aguja no se ha
ajustado correctamente.
Ajuste adecuadamente la presión de
aguja.
139
El disco está rayado o combado.
No utilice discos rayados o combados.
—
El disco está sucio.
Utilice un limpiador de discos
disponible en tiendas para limpiar el
disco.
144
El disco tiene carga estática.
Utilice un cepillo antiestático para
eliminar la carga estática.
—
La aguja está sucia.
Limpie la suciedad de la aguja.
144
La aguja está desgastada.
Sustituya la aguja.
—
La unidad está colocada en
una ubicación sometida a
vibraciones.
Coloque la unidad en una superficie
plana no sometida a vibraciones.
—
La unidad está demasiado cerca
de los altavoces.
Aleje la unidad de los altavoces.
—
El volumen del sonido es
demasiado alto.
Ajuste el volumen del amplificador.
—
137, 138
147
Apéndice
Especificaciones
Sección de plato
Sección de motor del giradiscos
Método de impulsión
. . . . . . . . . . . . Impulsado por banda elástica
Sección de audio
Toma de salida
Audio analógico . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . Motor síncrono de CA
Accionamiento del motor
. . . . . . . . . . . . . . . . Onda sinusoidal de cristal
Velocidad de rotación . . . . . . . . . 33 1/3 rpm, 45 rpm
Variación de velocidad de rotación . . . . . . . . ±0,1%
Ajuste de velocidad de rotación
. . . . . . . . . . . . Luz estroboscópica/de oscilador
de cristal integrada
Paso de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
General
Alimentación
[Modelos para EE. UU. y Canadá]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V CA, 60 Hz
[Modelo para China] . . . . . . . . . 220 V CA, 50 Hz
[Modelo para Corea] . . . . . . . . . 220 V CA, 60 Hz
[Modelo para Australia] . . . . . . 240 V CA, 50 Hz
Rango de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Modelos para Reino Unido y Europa]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V CA, 50 Hz
Fluctuación y trémolo. . 0,04% o menos (W.R.M.S.)
[Modelo para Asia] . . . . 220–240 V CA, 50/60 Hz
Plato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminio
Diámetro: 350 mm
Subplato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latón
Diámetro: 143 mm
Sección de brazo fonocaptor
[Modelos para América Central y del Sur
y para Taiwán] . . . . . . . . . . . . . . 110 V CA, 60 Hz
Consumo eléctrico
En reproducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
En reposo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Tipo. . . Brazo fonocaptor recto de equilibrio estático
Dimensiones (An × Al × Pr) . . . 546 × 223 × 411 mm
(incluidos patas y salientes)
Longitud de brazo efectiva . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Temperatura de funcionamiento permitida. . . 5–35 ºC
Proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Peso de cartucho aceptable (incluido el cabezal de la aguja)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23,5 g
(Contrapeso: pequeño)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(Contrapeso: grande)
Peso del cabezal de la aguja . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(incluidos cables)
148
• Los valores incluidos arriba se midieron a una
temperatura ambiente de 20 °C.
• El contenido de este manual se aplica a las últimas
especificaciones según la fecha de publicación. Para
obtener el último manual, acceda al sitio web de
Yamaha y descargue el archivo del manual.
Proficiat met uw aankoop van dit Yamaha product.
Eigenschappen
Dit is een draaitafel voor het afspelen van analoge grammofoonplaten.
‹‹ Het massieve maar toch elegante zware houten chassis
helpt om vibraties effectief te dempen
‹‹ Groot zwaar dubbellaags draaitafelplateau voor meer
stabiliteit en prestaties
‹‹ Speciaal ontworpen snaarmechanisme, aangedreven
door een 24-polige 2-fase synchroonwisselstroommotor
‹‹ Korte rechte draaitafelarm ontworpen voor superieure
stijfheid en gebalanceerd gewicht
‹‹ Speciaal ontworpen voeten
‹‹ Gebalanceerde XLR-uitgangen die gebalanceerd
signaal door het hele signaalpad garanderen, van
element tot luidspreker
149
Voordat u begint
Over deze handleiding
Deze handleiding behandelt de installatie en bediening van dit toestel. Houd bij het lezen van de handleiding rekening met
het volgende:
• Om dit product op de juiste wijze en veilig te gebruiken adviseren we deze handleiding en de veiligheidsbrochure
aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige en toegankelijke plaats om in de toekomst te kunnen
raadplegen.
• Vanwege productverbeteringen kunnen technische gegevens en uiterlijk zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• De illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.
• Verklaring van grafische symbolen die in deze handleiding worden gebruikt:
Symbool
WAARSCHUWING
Geeft punten aan waarop u moet letten om gevaar op zwaar of fataal letsel
te voorkomen.
VOORZICHTIG
Geeft punten aan waarop u moet letten om gevaar op letsel te voorkomen.
LET OP
Opmerking
150
Beschrijving
Geeft punten aan waarop u moet letten om gevaar voor beschadiging van of
defecten aan het product te voorkomen.
Bevat aanvullende informatie die nuttig voor u kan zijn.
Inhoudsopgave
Eigenschappen . . . . . . . 149
Voordat u begint . . . . . . . 150
Over deze handleiding . . . . . . .
150
De meegeleverde accessoires
controleren . . . . . . . . . . . . .
152
Onderdeelnamen . . . . . . . . . .
154
Een grammofoonplaat
afspelen . . . . . . . . . . . 166
De grammofoonplaat starten . . . . 166
De grammofoonplaat pauzeren . . . 167
De grammofoonplaat stoppen . . . 167
Indien nodig . . . . . . . . . 168
De snelheid controleren . . . . . . . 168
Onderhoud . . . . . . . . . . . . .
Gereedmaken . . . . . . . . 157
Locatie . . . . . . . . . . . . . . . 157
168
De snaar vervangen . . . . . . . . . 169
Problemen oplossen . . . . . . . .
170
Montage . . . . . . . . . . . . . . 158
Het toestel monteren . . . . . . . . . 158
Een element installeren . . . . . . . . 160
Appendix . . . . . . . . . . 172
Verbindingen maken . . . . . . . . 161
Technische gegevens . . . . . . . . 172
Aansluitingen tot stand brengen . .
163
De naalddruk aanpassen . . . . . . . 163
De hoogte van de draaitafelarm
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Het toestel inschakelen . . . . . . .
165
151
De meegeleverde accessoires controleren
Overtuig u ervan dat alle onderdelen aanwezig zijn.
Opmerking
• Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de doos. Bij verhuizing heeft u deze materialen nodig om dit product veilig
te transporteren. Raadpleeg het “Supplement” in de verpakking voor informatie over opnieuw inpakken van het
product.
• Draaitafelplateau ×1
• Subdraaitafelplateau ×1
• Draaitafelmat ×2
• Snaar ×1
• Contragewicht ×2
• Elementkop ×1
Groot
Klein
• 45-toerenadapter ×1
• Schijfdop ×1
• Oog ×2
• Stroboscoopschijf ×1
• Stroboscooplamp ×1
• Netsnoer ×1
152
• Inbussleutel (2,5 mm) ×1
• Kabelklem ×1
* Om de hoogte van de draaitafelarm aan te passen
* Gebruik deze klem als u een
phonokabel direct aan de
draaitafelarm bevestigt.
• Ring ×1
* Voor de elementkop
• Gebruikershandleiding
(dit boek)
• Veiligheidsbrochure
• Supplement
VOORZICHTIG
Pas op dat kinderen deze kleine accessoireonderdelen niet per ongeluk inslikken.
Zorg dat de volgende onderdelen klaarliggen:
• Element
• Gebalanceerde XLR-kabel * Voor een gebalanceerde aansluiting
• Stereo RCA-kabel * Voor een ongebalanceerde aansluiting
153
Onderdeelnamen
Bovenpaneel
A. POWER (Aan/uit)-knop (ð pagina 165)
G. Voet
B. Draaitafelplateau (ð pagina 159)
H. START/STOP (start/stop)-knop
(ð pagina 166)
C. Draaitafelmat (ð pagina 159)
D. Middenspil (ð pagina 159)
E. Schijfdop (ð pagina 159)
F. PITCH ADJUST (snelheidsregeling)
(ð pagina’s 159, 168)
154
I. Toerentalknop (ð pagina 166)
Toerentalindicator (ð pagina 166)
Draaitafelarmsectie
J. Contragewicht (ð pagina 159)
O. Draaitafelarm (ð pagina 159)
K. VTF* schijf (ð pagina 163)
P. Borgmoer (ð pagina 160)
* Vertical Tracking Force (Verticale volgkracht)
L. VTA* stelschroef (ð pagina 164)
Q. Elementkop (ð pagina 160)
* Vertical Tracking Angle (Verticale volghoek)
M. Armlifthendel (ð pagina 166)
N. Armsteun (ð pagina 163)
155
Achterpaneel
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. BALANCED OUT-aansluitingen (ð pagina 161)
B. PHONO OUT-aansluitingen (ð pagina 162)
C. GND (Aarde)-aansluiting (ð pagina 162)
D. STROBE-aansluiting (ð pagina 168)
E. AC IN-ingang (ð pagina’s 161, 162)
156
STROBE
AC IN
GND
Gereedmaken
Locatie
Omdat een draaitafel en het geluid van een grammofoonplaat makkelijk worden beïnvloed door trillingen, moet u het
toestel op een rechte ondergrond plaatsen die extreem stabiel is.
Plaats de draaitafel ver genoeg van het luidsprekersysteem, zodat deze niet wordt beïnvloed door geluidsdruk of trillingen.
VOORZICHTIG
Als u het toestel moet optillen of verplaatsen, doe dit dan met twee of meer personen.
LET OP
Probeer de voeten niet te draaien. Anders kunnen ze beschadigen.
157
Montage
„„ Het toestel monteren
3
5
4
1
7
2
6
Poelie
158
1
Installeer het subdraaitafelplateau op
de middenspil.
LET OP
Oefen geen druk uit op de middenspil als u
het subdraaitafelplateau op de middenspil
installeert. Anders kan de middenspil
beschadigen.
2
Installeer de snaar om het
subdraaitafelplateau en poelie.
7
Bevestig het contragewicht aan de
draaitafelarm.
Schuif het met de markeringen op het
contragewicht naar u toe op het achtereind van de
draaitafelarm.
Opmerking
Installeer afhankelijk van het gewicht van het
element het grote of het kleine contragewicht.
Raadpleeg voor meer informatie over de
toegestane elementgewichten voor elk
contragewicht het gedeelte “Technische gegevens”
op pagina 172.
Controleer of de snaar niet is gedraaid.
Draai het subdraaitafelplateau met de klok mee
om te zorgen dat de snaar goed zit.
3
Schroef de ogen in het
draaitafelplateau en til vervolgens het
draaitafelplateau op aan de ogen.
VOORZICHTIG
Laat het draaitafelplateau niet vallen. Laten
vallen kan letsel veroorzaken of het toestel
beschadigen.
4
Plaats het draaitafelplateau op de
middenspil.
Verwijder de ogen van het draaitafelplateau.
5
Plaats de draaitafelmat op het
draaitafelplateau.
Opmerking
• U kunt de rubberen of vilten draaitafelmat
gebruiken.
• De kant van de draaitafelmat met een verdieping
in het midden moet aan de bovenkant komen.
6
Bevestig de schijfdop aan de PITCH
ADJUST.
159
„„ Een element installeren
Er wordt bij dit product geen element geleverd. Volg de
onderstaande stappen om een in de handel verkrijgbaar
element in de elementkop te installeren.
5
Bevestig de elementkop aan de
draaitafelarm.
Plaats de elementkop in de voorkant van de
draaitafelarm en draai aan de borgmoer om deze te
borgen.
Opmerking
Raadpleeg de bedieningshandleiding van het element.
1
Bevestig de signaaldraden aan het
element.
Signaaldraad
Aansluiting
Rood
Æ
R+ (rood)
Groen
Æ
R− (groen)
Wit
Æ
L+ (wit)
Blauw
Æ
L− (blauw)
2
Maak het element provisorisch aan de
elementkop vast.
3
Pas de positie van het element aan.
Pas de positie van het element en de naald aan
zoals weergegeven in de volgende illustratie.
52 mm
Opmerking
Het overhangende gedeelte van de draaitafelarm
van dit toestel is −17 mm.
4
160
Maak het element stevig vast.
Controleer of de zijkant van de elementkop
parallel loopt met het element en draai de
schroeven vervolgens stevig vast.
Opmerking
Bevestig de ring naar eigen inzicht aan de
elementkop.
Ring
Verbindingen maken
VOORZICHTIG
Breng eerst alle andere verbindingen tot stand, alvorens het netsnoer in het stopcontact te steken.
Opmerking
• Gebruik geen gebalanceerde en ongebalanceerde aansluitingen tegelijkertijd.
• Raadpleeg voor extra informatie de gebruikershandleiding van het apparaat dat u aansluit.
Gebalanceerde aansluiting
Gebruik een gebalanceerde XLR-kabel om uw versterker op de BALANCED OUT-aansluitingen aan te sluiten.
Dit toestel
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Gebalanceerde XLR-kabel
(in de handel verkrijgbaar)
Voor- of eindversterker of
phono-equalizer, etc.
STROBE
AC IN
GND
Netsnoer
Aansluiten op
het stopcontact
PHONO-ingangen
(gebalanceerd)
Ga verder naar de volgende pagina
Æ
161
Opmerking
• Sluit de draaitafel op de gebalanceerde XLR-ingangen
van uw versterker aan. De pinindelingen voor deze
aansluitingen vindt u hieronder.
1: aarde
• Zorg bij het aansluiten van een XLR-kabel dat de
pinnen juist geplaatst worden en steek de “vrouwelijke”
plug van de kabel in. Trek bij het verbreken van de
verbinding de “vrouwelijke” gebalanceerde XLR-kabel
uit, terwijl u het vergrendelingslipje op de plug indrukt.
2: hot
Vergrendelingslipje
3: cold
“Vrouwelijke” XLR-aansluiting
“Mannelijke” XLR-aansluiting
Ongebalanceerde verbinding
Gebruik een stereo RCA-kabel om de versterker aan te sluiten op de PHONO OUT-aansluitingen.
Dit toestel
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
RCA-stereokabel
(in de handel verkrijgbaar)
PHONO
Voor- of eindversterker of
phono-equalizer, etc.
AC IN
Netsnoer
Aansluiten op
het stopcontact
GND
PHONO-ingangen
(ongebalanceerd)
Opmerking
• De GND-aansluiting is geen aardingsaansluiting voor beveiliging.
162
STROBE
GND
Aansluitingen tot stand brengen
„„ De naalddruk aanpassen
Pas de draaitafelarm zodanig aan dat de juiste naalddruk
op de grammofoonplaat wordt toegepast.
1
Haal de draaitafelarm uit de armsteun
en beweeg deze in de richting van de
grammofoonplaat.
3
4
Breng de draaitafelarm weer terug in
de armsteun.
Draai de VTF-schijf zodanig dat de
“0”-markering is uitgelijnd op de
middellijn aan de achterkant van de
draaitafelarm.
Middellijn
Opmerking
LET OP
Houd bij het draaien van de VTF-schijf met uw
vingers het contragewicht op zijn plaats, zodat dit
niet meedraait.
Zorg dat de naald geen contact maakt met
onderdelen van het toestel.
2
Draai het contragewicht zodanig dat
de draaitafelarm horizontaal komt te
hangen.
5
Draai aan het contragewicht om de
VTF-schijfmarkeringen in te stellen
op de naalddruk die voor het element
wordt aanbevolen.
1
2
In de richting van 1 :
Contragewicht beweegt vooruit op de
draaitafelarm.
In de richting van 2 :
Contragewicht beweegt achteruit op de
draaitafelarm.
Opmerking
• Met het draaien van het contragewicht draait
ook de VTF-schijf.
• Gebruik een naalddrukmeter om de juiste
naalddruk in te stellen.
163
„„ De hoogte van de draaitafelarm
aanpassen
Als de draaitafelarm en de grammofoonplaat niet parallel
aan elkaar zijn als u de naald op de grammofoonplaat
laat zakken, moet de hoogte van de draaitafelarm worden
aangepast. Volg de onderstaande stappen:
1
Breng de draaitafelarm stevig terug in
de armsteun.
2
Maak met de inbussleutel de VTAstelschroef los.
VTA-stelschroef
LET OP
De draaitafelarm wordt geborgd door
de VTA-stelschroef. Ondersteun de hele
draaitafelarm met uw hand, alvorens de
schroef los te maken, zodat deze niet kan
vallen.
3
4
164
Beweeg de draaitafelarm op en neer
om de hoogte aan te passen, zodat de
draaitafelarm en de grammofoonplaat
parallel zijn.
Gebruik de inbussleutel om de VTAstelschroef vast te maken en borg de
draaitafelarm.
Het toestel inschakelen
Druk op de POWER-knop van het toestel om het toestel in te schakelen.
165
Een grammofoonplaat afspelen
De grammofoonplaat starten
VOORZICHTIG
4
Breng de armlifthendel omhoog.
Als u begint met het afspelen van een
grammofoonplaat zonder eerst het geluidsvolume van
uw versterker voldoende te verlagen, kan er een luid
geluid te horen zijn als de punt van de naald contact
maakt met de grammofoonplaat. Dit kan in sommige
gevallen gehoorverlies veroorzaken en eventueel
uw versterker en luidsprekers beschadigen, dus zorg
ervoor om het geluidsvolume van uw versterker eerst
te verlagen.
1
Plaats de grammofoonplaat op het
draaitafelplateau.
5
Als u een 45-toerengrammofoonplaat afspeelt,
gebruik dan de 45-toerenadapter.
2
Druk enkele keren op de toerentalknop
om het toerental te selecteren dat
geschikt is voor de grammofoonplaat.
De toerentalindicator voor de geselecteerde
snelheid gaat branden.
3
166
Druk op de START/STOP-knop.
Het draaitafelplateau begint te draaien.
De toerentalindicator blijft knipperen totdat het
geselecteerde toerental is bereikt.
6
Beweeg de draaitafelarm
naar de afspeelpositie van de
grammofoonplaat.
Breng de armlifthendel omlaag.
De draaitafelarm is gedaald en de
grammofoonplaat begint met afspelen.
„„ De grammofoonplaat pauzeren
Als u de armlifthendel omhoog brengt, gaat de
draaitafelarm omhoog en pauzeert het afspelen. Als u de
armlifthendel omlaag brengt gaat het afspelen verder.
„„ De grammofoonplaat stoppen
1
2
3
4
Breng de armlifthendel omhoog.
Breng de draaitafelarm weer terug in
de armsteun.
Breng de armlifthendel omlaag.
Druk op de START/STOP-knop.
Het draaitafelplateau stopt met draaien.
Opmerking
De draaitafelarm gaat niet automatisch omhoog als de
grammofoonplaat stopt met afspelen.
167
Indien nodig
De snelheid controleren
Onderhoud
Volg de onderstaande stappen om de snelheid te
controleren en aan te passen.
Dit toestel onderhouden
1
2
Sluit de stroboscooplamp aan op
de STROBE-aansluiting op het
achterpaneel van het toestel.
Veeg het toestel schoon met een zachte droge doek. Als
de afwerking van uw toestel ‘pianozwart’ is adviseren we
het gebruik van een reinigingsdoek voor piano’s. Gebruik
geen chemicaliën, zoals benzine of verdunner, omdat
deze het oppervlak kunnen beschadigen.
Plaats de stroboscoopschijf op het
draaitafelplateau
Behandeling van de grammofoonnaald
3
Druk enkele keren op de toerentalknop
om het toerental te selecteren.
4
Druk op de START/STOP-knop.
Het draaitafelplateau begint te draaien en de
stroboscooplamp gaat aan.
De punt van de grammofoonnaald is zeer kwetsbaar.
Behandel deze met beleid, zodat hij niet wordt
beschadigd. Als er zich stof aan de punt van de naald
hecht, gebruik dan een zachte puntige kwast om dit te
verwijderen. Begin aan de basis van de naald en beweeg
daarna naar de punt, of gebruik een voor dit doeleinde in
de handel verkrijgbare reiniger.
Opmerking
5
Schijn met de stroboscooplamp op de
stroboscoopschijf.
6
Gebruik de PITCH ADJUST om het
toerental aan te passen.
Behandeling van grammofoonplaten
Draai de PITCH ADJUST in de richting + of − tot
het betreffende patroon op de stroboscoopschijf
schijnbaar stilstaat.
Vuil dat aan grammofoonplaten hecht kan haperingen of
ruis veroorzaken. Gebruik een in de handel verkrijgbare
grammofoonplaatreiniger om vuil te verwijderen.
Opmerking
• U kunt de PITCH ADJUST gebruiken om het toerental
aan te passen terwijl de grammofoonplaat afspeelt.
Raadpleeg voor de aanpassingsstappen en het bereik de
sectie “Technische gegevens” op pagina 172.
• De aangepaste snelheid wordt bewaard nadat het
toestel is uitgeschakeld.
• De in de verpakking meegeleverde stroboscoopschijf
en de stroboscooplamp mogen alleen worden gebruikt
voor dit toestel. Gebruik beide bij het controleren van
de toerentalsnelheid.
168
Zorg dat u het toestel uitschakelt voordat u het reinigt of
onderhoud uitvoert.
De snaar vervangen
In bepaalde omstandigheden kan de snaar verslijten of
breken. Vervang de snaar als dit gebeurt. Neem voor een
vervangende snaar contact op met de dichtstbijzijnde
Yamaha-dealer of service center.
Opmerking
Zet het toestel en de aangesloten apparatuur uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u de snaar vervangt.
169
Problemen oplossen
Als het toestel niet juist meer werkt, controleer dan de volgende punten.
Als de betreffende actie het probleem niet oplost of als u een probleem tegenkomt dat hieronder niet wordt vermeld,
druk dan op de POWER-knop op het bovenpaneel van het toestel om het uit te schakelen. Trek dan de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde Yamaha-dealer of service center.
Probleem
Oorzaak
Handeling
Zie
pagina
De stekker zit niet in de AC INaansluiting van het instrument
of in het stopcontact, of is niet
stevig aangedrukt.
Steek de stekker stevig in de AC INaansluiting van het instrument en in
het stopcontact.
161
De snaar is niet correct geplaatst
op het subdraaitafelplateau
en poelie, of de snaar is
losgekomen.
Bevestig de snaar op de juiste manier
aan het subdraaitafelplateau en de
poelie.
159
De POWER-knop is niet
ingeschakeld.
Zet de POWER-knop op aan.
165
De elementkop is niet juist
bevestigd aan de draaitafelarm.
Bevestig de elementkop op de juiste
manier aan de draaitafelarm.
160
De signaaldraden van de kop
zijn niet juist aangesloten op het
element.
Sluit de signaaldraden van de kop
juist aan op het element.
160
Het toestel is niet juist op de
versterker aangesloten.
Sluit het toestel op de juiste manier
aan op de versterker.
161, 162
De Mute-instelling van de
versterker is ingeschakeld.
Schakel de Mute-instelling van de
versterker uit.
—
Het geluidsvolume is te
laag of te hoog.
De elementinstelling van de
versterker of phono-equalizer is
onjuist.
Stel de elementinstelling van de
versterker of phono-equalizer juist in
voor het type-element dat u gebruikt
(MM of MC).
—
Er is iets mis met
de links/rechtsgeluidsbalans.
De draaitafel staat schuin.
Plaats de draaitafel op een rechte
ondergrond.
—
De toonhoogte van
de muziek die wordt
afgespeeld is te hoog of
te laag.
De toerentalinstelling is onjuist.
Stel het toerental correct in. Dit toestel
ondersteunt geen 78-toerenplaten.
166
Het indrukken van de
POWER-knop schakelt
het toestel niet in.
De draaitafelplateau
draait niet.
Geen geluid.
170
Probleem
Er is brom hoorbaar.
Er zijn haperingen.
Er is ruis te horen.
Het geluid klinkt
vervormd.
Oorzaak
Handeling
Zie
pagina
Het toestel is niet juist op de
versterker aangesloten.
Sluit het toestel op de juiste manier
aan op de versterker.
De elementkop is niet stevig
bevestigd aan de draaitafelarm.
Gebruik de borgmoer om de
elementkop stevig aan de
draaitafelarm te bevestigen.
160
Het element is niet juist geborgd
aan de elementkop.
Borg het element op de juiste manier
aan de elementkop.
160
De naalddruk is niet juist
aangepast.
Pas de naalddruk op de juiste manier
aan.
163
De grammofoonplaat heeft
krassen of is vervormd.
Gebruik geen bekraste of vervormde
grammofoonplaten.
—
De grammofoonplaat is vuil.
Gebruik een in de handel verkrijgbare
grammofoonplaatreiniger om de
grammofoonplaat te reinigen.
168
De grammofoonplaat is statisch
geladen.
Gebruik een antistatische borstel om
de statische lading te verwijderen.
—
De naald is vuil.
Verwijder het vuil van de naald.
168
De naald is versleten.
Vervang de naald.
—
Het toestel is op een locatie
geplaatst die gevoelig is voor
trillingen.
Plaats het toestel op een rechte
ondergrond die niet gevoelig is voor
trillingen.
—
Het toestel bevindt zich te dicht
bij de luidsprekers.
Plaats het toestel verder van de
luidsprekers af.
—
Het geluidsvolume is te hoog.
Pas het geluidsvolume van de
versterker aan.
—
161, 162
Er vindt feedback plaats.
171
Appendix
Technische gegevens
Draaitafeldeel
Phonomotordeel
Aandrijvingsmethode . . . . . . . . . Snaaraandrijving
Motor. . . . . . . . . . . Synchrone wisselstroommotor
Audiogedeelte
Uitgang
Analoge audio . . . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Motoraandrijving . . . . . . . . . . . . . Kristalsinusgolf
Toerental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3 rpm, 45 rpm
Toerentalvariatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,1%
Algemeen
Stroomvoorziening
Toerentalaanpassing
. . . . . . . . . . . . . . Ingebouwde kristaloscillator/
stroboscooplamp
[Modellen voor de VS en Canada]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 120 V, 60 Hz
Aanpassingstap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[Model voor Korea]. . . . . . . . . . . AC 220V, 60 Hz
Aanpassingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
[Model voor Australië] . . . . . . . . AC 240V, 50 Hz
Wow en flutter . . . . . . . . 0,04% of lager (W.R.M.S.)
Draaitafelplateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium
Diameter 350 mm
Subdraaitafelplateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koper
Diameter 143 mm
Draaitafelarmsectie
Type. . . . Statisch gebalanceerde rechte draaitafelarm
Effectieve armlengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 mm
Overhangend gedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 mm
Toegestane elementgewicht (inclusief elementkop)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23,5 g
(Contragewicht: klein)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 g
(Contragewicht: groot)
Elementkop gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
(inclusief draden)
172
[Model voor China]. . . . . . . . . . . AC 220 V, 50 Hz
[Modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Europa]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 230V, 50 Hz
[Model voor Azië] . . . . . AC 220–240 V, 50/60 Hz
[Modellen voor Midden- en Zuid-Amerika,
en Taiwan] . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 110 V, 60 Hz
Stroomverbruik
Tijdens afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 W
Tijdens stilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 W
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 kg
Afmetingen (B × H × D)
. . . . . . . . . . . . 546 mm × 223 mm × 411 mm
(inclusief voeten en uitstekende delen)
Toegestane bedrijfstemperatuur . . . . . . . . . . 5–35 ºC
• De bovenstaande waarden zijn gemeten bij een
omgevingstemperatuur van 20 °C.
• De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest
recente specificaties op de datum dat de handleiding
werd gepubliceerd. Voor de meest recente handleiding
gaat u naar de website van Yamaha, waar u het
bestand met de handleiding kunt downloaden.
Поздравляем с приобретением данного продукта Yamaha!
Функции
Данный проигрыватель предназначен для воспроизведения аналоговых пластинок.
‹‹ Массивный, но при этом элегантный тяжелый
деревянный корпус служит для эффективного
поглощения вибрации
‹‹ Большой тяжелый опорный диск с двойной
структурой обеспечивает повышенную
стабильность и производительность
‹‹ Настраиваемый механизм с ременным приводом,
управляемый синхронным двухфазным
электродвигателем переменного тока (24 полюса)
‹‹ Короткий прямой тонарм предназначен
для обеспечения повышенной жесткости и
сбалансированного веса
‹‹ Специально разработанные регулируемые ножки
‹‹ Симметричные выходные гнезда XLR для
передачи сбалансированного сигнала на всем
протяжении от картриджа до динамика
173
Перед началом работы
Сведения о данном руководстве
В руководстве представлены указания по настройке и эксплуатации данного аппарата. При чтении данного
руководства обратите внимание на следующее.
• Для правильного и безопасного использования данного продукта предлагаем внимательно прочитать данное
руководство и прилагаемую брошюру по безопасности. Храните данное руководство в безопасном доступном
месте для дальнейшего использования.
• Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления в целях улучшения
продукта.
• Иллюстрации в данном руководстве приведены только в качестве примеров.
• Графические обозначения, используемые в данном руководстве.
Обозначение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает пункты, которые следует соблюдать, чтобы избежать риска
смерти или серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ
Обозначает пункты, которые следует соблюдать, чтобы избежать риска
травмы.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Примечание
174
Описание
Обозначает пункты, которые следует соблюдать, чтобы избежать
повреждения продукта или его неправильной работы.
Обозначает дополнительную информацию, которая может быть полезна.
Содержание
Функции . . . . . . . . . . 173
Перед началом работы . . . 174
Сведения о данном руководстве . . . 174
Проверка комплектации . . . . . . 176
Названия компонентов . . . . . .
178
Подготовка . . . . . . . . . 181
Воспроизведение
пластинки . . . . . . . . . . 190
Запуск воспроизведения . . . . .
190
Приостановка воспроизведения . . . 191
Остановка воспроизведения . . . . 191
Операции, выполняемые по
мере необходимости . . . . 192
Проверка скорости . . . . . . . .
192
Уход . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Расположение . . . . . . . . . . . 181
Сборка . . . . . . . . . . . . . . . 182
Сборка аппарата . . . . . . . . . . . . 182
Замена ремня . . . . . . . . . . .
193
Поиск и устранение
неисправностей . . . . . . . . . . 194
Установка картриджа . . . . . . . . . 184
Установка подключений . . . . . . 185
Выполнение настроек . . . . . . . 187
Настройка давления иглы . . . . . . 187
Регулировка высоты тонарма . . . 188
Приложение . . . . . . . . 196
Технические характеристики . . .
196
Включение питания . . . . . . . . 189
175
Проверка комплектации
Проверьте наличие всех элементов.
Примечание
• Сохраняйте упаковочные материалы, такие как коробка. В случае переезда они потребуются вам для
безопасной транспортировки продукта. Обратитесь к входящему в комплект поставки документу
“Приложение”, чтобы узнать, как повторно упаковать продукт.
• Опорный диск ×1
• Внутренний опорный диск
×1
• Коврик проигрывателя ×2
• Ремень ×1
• Противовес ×2
• Каркас головки ×1
Большой
Малый
• Адаптер для скорости 45
об/мин ×1
• Крышка поворотного
регулятора ×1
• Ручка ×2
• Стробоскопический диск
×1
• Стробоскоп ×1
• Силовой кабель ×1
176
• Шестигранный ключ (2,5 мм)
×1
* Для регулировки высоты
тонарма
• Фиксатор кабеля ×1
* Используйте данный
фиксатор при подключении
кабеля фонографа напрямую
к тонарму.
• Подкладное кольцо ×1
* Для каркаса головки
• Инструкция по
эксплуатации
(данное руководство)
• Брошюра по безопасности
• Приложение
ВНИМАНИЕ
Внимательно следите за мелкими деталями, дети могут случайно их проглотить.
Подготовьте следующие элементы.
• Картридж
• Симметричный кабель XLR * Для симметричного подключения
• Стереокабель RCA * Для несимметричного подключения
177
Названия компонентов
Верхняя панель
A. Кнопка POWER (питание) (ð стр. 189)
G. Ножка
B. Опорный диск (ð стр. 183)
H. Кнопка START/STOP (Старт/Стоп)
(ð стр. 190)
C. Коврик проигрывателя (ð стр. 183)
D. Центральный шпиндель (ð стр. 183)
E. Крышка поворотного регулятора
(ð стр. 183)
F. PITCH ADJUST (регулятор скорости)
(ð стр. 183, 192)
178
I. Кнопка регулировки скорости
(ð стр. 190)
Индикатор скорости (ð стр. 190)
Тонарм
J. Противовес (ð стр. 183)
O. Тонарм (ð стр. 183)
K. Регулятор VTF* (ð стр. 187)
P. Фиксирующая гайка (ð стр. 184)
* Vertical Tracking Force (Вертикальное
давление)
Q. Каркас головки (ð стр. 184)
L. Винт регулировки VTA* (ð стр. 188)
* Vertical Tracking Angle (Угол вертикального
давления)
M. Рычаг подъема (ð стр. 190)
N. Опора тонарма (ð стр. 187)
179
Задняя панель
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
A. Гнезда BALANCED OUT (ð стр. 185)
B. Гнезда PHONO OUT (ð стр. 186)
C. Разъем GND (заземление) (ð стр. 186)
D. Гнездо STROBE (ð стр. 192)
E. Вход AC IN (ð стр. 185, 186)
180
STROBE
AC IN
GND
Подготовка
Расположение
Проигрыватель и звучание пластинки легко уязвимы для вибрации, поэтому следует расположить аппарат на
ровной и очень устойчивой поверхности.
Расположите проигрыватель достаточно далеко от акустической системы, чтобы на него не влияло давление звука
или вибрация.
ВНИМАНИЕ
Если необходимо поднять или переместить аппарат, это обязательно должны делать минимум два человека.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Не пытайтесь вращать ножки. В противном случае они могут быть повреждены.
181
Сборка
„„ Сборка аппарата
3
5
4
1
7
2
6
Ролик
182
1
Установите внутренний опорный
диск на центральный шпиндель.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Не прилагайте усилие к центральному
шпинделю при установке на него
внутреннего опорного диска. В противном
случае центральный шпиндель может быть
поврежден.
2
Установите ремень вокруг
внутреннего опорного диска и
ролика.
6
Прикрепите крышку поворотного
регулятора к PITCH ADJUST.
7
Присоедините противовес к тонарму.
Вставьте противовес (маркировкой к себе) в
задний конец тонарма.
Примечание
В зависимости от веса картриджа установите
большой или малый противовес. Информацию
о допустимом весе картриджа для каждого
противовеса см. в разделе “Технические
характеристики” на стр. page 196.
Следите за тем, чтобы ремень не
перекручивался.
Поверните внутренний опорный диск по
часовой стрелке, чтобы убедиться, что ремень
установился на место.
3
Прикрутите ручки к опорному диску,
а затем поднимите его, удерживая за
ручки.
ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны, не роняйте опорный
диск. Это может привести к травме или
повредить аппарат.
4
Установите опорный диск на
центральный шпиндель.
Отсоедините ручки от опорного диска.
5
Поместите коврик проигрывателя на
опорный диск.
Примечание
• Можно использовать резиновый или
войлочный коврик проигрывателя.
• Сторона резинового коврика проигрывателя
с выемкой в центре должна быть направлена
вверх.
183
„„ Установка картриджа
Картридж не входит в комплект поставки данного
продукта. Выполните указанные ниже действия,
чтобы установить имеющийся в продаже картридж в
каркас головки.
Примечание
См. руководство по картриджу.
1
4
Плотно зафиксируйте картридж.
5
Присоедините каркас головки к
тонарму.
Проверьте, что боковая сторона каркаса
головки параллельна картриджу, а затем
плотно затяните винты.
Вставьте каркас головки в передний конец
тонарма и поверните фиксирующую гайку,
чтобы его закрепить.
Присоедините провода питания к
картриджу.
Провод
питания
Разъем
Красный
Æ
R+ (красный)
Зеленый
Æ
R– (зеленый)
Белый
Æ
L+ (белый)
Cиний
Æ
L– (синий)
2
Временно прикрепите картридж к
каркасу головки.
3
Отрегулируйте положение
картриджа.
Примечание
Если хотите, прикрепите подкладное кольцо к
каркасу головки.
Отрегулируйте положение картриджа и иглы,
как показано на рисунке.
Подкладное кольцо
52mm
мм
52
Примечание
Вылет тонарма на данном аппарате составляет
−17 мм.
184
Установка подключений
ВНИМАНИЕ
Выполните все подключения перед подключением силового кабеля к розетке переменного тока.
Примечание
• Не используйте симметричные и несимметричные подключения одновременно.
• Дополнительную информацию см. в инструкциях по эксплуатации подключаемого устройства.
Симметричное подключение
Используйте симметричный кабель XLR для подключения усилителя к гнездам BALANCED OUT.
Данный аппарат
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Симметричный кабель
XLR (продается отдельно)
Предосновной усилитель
или фоноэквалайзер, пр.
STROBE
AC IN
GND
Силовой кабель
Подключите
к розетке
переменного тока
Входы PHONO
(симметричные)
Перейдите на следующую страницу
Æ
185
Примечание
• Подключите проигрыватель к симметричным
входным гнездам XLR на усилителе. Назначение
контактов для данных гнезд показано ниже.
1: заземление
(земля)
• При подключении обязательно совместите контакты
и вставьте гнездовой разъем симметричного кабеля
XLR. При отключении потяните за гнездовой
разъем симметричного кабеля XLR, удерживая
фиксатор на вилке.
2: фаза
Фиксатор
3: ноль
Гнездовой разъем XLR
Штыревой разъем XLR
Несимметричное подключение
Используйте стереокабель RCA для подключения усилителя к гнездам PHONO OUT.
Данный аппарат
BALANCED OUT
PHONO OUT
BALANCED OUT
R
R
Стереокабель RCA
(продается отдельно)
PHONO
Предосновной усилитель
или фоноэквалайзер, пр.
AC IN
Силовой кабель
Подключите
к розетке
переменного тока
GND
Входы PHONO
(несимметричные)
Примечание
Разъем GND не является защитной системой заземления.
186
STROBE
GND
Выполнение настроек
„„ Настройка давления иглы
Настройте тонарм таким образом, чтобы давление
иглы на пластинку было соответствующим.
1
3
4
Снимите тонарм с опоры и сместите
его немного в сторону пластинки.
Верните тонарм на опору.
Поверните регулятор VTF таким
образом, чтобы отметка “0”
совпадала с центральной линией на
заднем конце тонарма.
Центральная
линия
Примечание
УВЕДОМЛЕНИЕ
Поворачивая регулятор VTF пальцами,
удерживайте противовес на месте, чтобы он не
поворачивался.
Следите за тем, чтобы игла не
контактировала ни с какой частью аппарата.
2
Поверните противовес таким
образом, чтобы тонарм располагался
горизонтально.
5
Поворачивая противовес,
установите отметку на регуляторе
VTF, соответствующую давлению
иглы, указанному для картриджа.
1
2
Направление 1 : противовес перемещается
вперед на тонарме.
Направление 2 : противовес перемещается
назад на тонарме.
Примечание
• При повороте противовеса также
поворачивается регулятор VTF.
• Используйте индикатор давления иглы,
чтобы установить точное значение.
187
„„ Регулировка высоты тонарма
Если тонарм и пластинка расположены не
параллельно при опускании иглы на пластинку,
необходимо отрегулировать высоту тонарма.
Выполните описанные ниже шаги.
1
Верните тонарм на опору и
зафиксируйте его.
2
С помощью шестигранного ключа
ослабьте винт регулировки VTA.
Винт регулировки VTA
УВЕДОМЛЕНИЕ
Тонарм фиксируется винтом регулировки
VTA. Прежде чем ослабить винт аккуратно
придержите весь тонарм рукой, чтобы он
не упал.
3
4
188
Переместите тонарм вверх или
вниз, чтобы отрегулировать его
высоту таким образом, чтобы
тонарм и пластинка располагались
параллельно.
С помощью шестигранного ключа
затяните винт регулировки VTA и
зафиксируйте тонарм.
Включение питания
Нажмите кнопку POWER на верхней панели аппарата, чтобы включить питание аппарата.
189
Воспроизведение пластинки
Запуск воспроизведения
ВНИМАНИЕ
4
Поднимите рычаг подъема.
5
Переместите тонарм в положение
воспроизведения пластинки.
6
Опустите рычаг подъема.
Если пластинка воспроизводится без
предварительного достаточного уменьшения
громкости усилителя, возможно возникновение
громкого звука при соприкосновении кончика
иглы с пластинкой. Это может в некоторых
случаях привести к потере слуха и повредить
усилитель и колонки, поэтому сначала
обязательно уменьшайте громкость усилителя.
1
Поместите пластинку на опорный
диск.
При воспроизведении пластинки 45 об/мин
используйте адаптер для скорости 45 об/мин.
2
Нажмите кнопку регулировки
скорости несколько раз, чтобы
выбрать скорость вращения,
соответствующую пластинке.
Загорится индикатор скорости для выбранного
значения.
3
190
Нажмите кнопку START/STOP.
Опорный диск начнет вращаться.
Индикатор скорости будет мигать, пока не
будет достигнута выбранная скорость.
Тонарм опустится и начнется воспроизведение
пластинки.
„„ Приостановка
воспроизведения
Если поднять рычаг подъема, тонарм поднимется
и воспроизведение будет приостановлено. При
опускании рычага подъема воспроизведение
возобновится.
„„ Остановка воспроизведения
1
2
3
4
Поднимите рычаг подъема.
Верните тонарм на опору.
Опустите рычаг подъема.
Нажмите кнопку START/STOP.
Опорный диск перестанет вращаться.
Примечание
Тонарм автоматически не поднимается, когда
заканчивается воспроизведение пластинки.
191
Операции, выполняемые по мере необходимости
Проверка скорости
Уход
Для проверки и настройки скорости выполните
следующие действия.
Уход за аппаратом
1
Подключите стробоскоп к гнезду
STROBE на задней панели аппарата.
2
Поместите стробоскопический диск
на опорный диск.
3
4
Уход за иглой пластинки
Нажмите кнопку регулировки
скорости несколько раз, чтобы
выбрать скорость вращения.
Нажмите кнопку START/STOP.
Опорный диск начнет вращаться и включится
стробоскоп.
Кончик иглы пластинки очень чувствительный.
Обращайтесь с ним очень аккуратно, чтобы не
повредить. При налипании пыли на кончике иглы
используйте мягкую заостренную кисть, чтобы
стереть ее, начиная от основания иглы в направлении
кончика, либо используйте имеющийся в продаже
специальный инструмент для чистки.
Примечание
5
Направьте стробоскоп на
стробоскопический диск.
6
С помощью PITCH ADJUST настройте
скорость.
Поворачивайте PITCH ADJUST в направлении
+ или −, пока соответствующее шевронное
кольцо на стробоскопическом диске не станет
казаться неподвижным.
Примечание
• Можно использовать PITCH ADJUST, чтобы
настроить скорость в процессе воспроизведения
пластинки.
Этапы и диапазон регулировки см. в разделе
“Технические характеристики” на стр. page 196.
• Настроенная скорость будет сохраняться после
выключения питания аппарата.
• Стробоскоп и стробоскопический диск, входящие
в комплект поставки, следует использовать только
для данного аппарата. При проверке скорости
используйте их оба вместе.
192
Протирайте аппарат мягкой сухой тканью. Если
аппарат имеет черное фортепианное покрытие,
рекомендуется использовать чистящую салфетку для
фортепиано. Не используйте химические средства
такие как бензин или растворитель, т.к. они могут
повредить поверхность.
Перед проведением чистки или обслуживания
аппарата или иглы обязательно выключайте питание
аппарата.
Уход за пластинками
Грязь, налипающая на пластинку, может вызвать
перескакивание или шум при воспроизведении.
Используйте имеющийся в продаже инструмент для
чистки пластинок, чтобы стереть грязь.
Замена ремня
При определенных условиях ремень может
износиться или разорваться. Если это произошло,
замените ремень. Для замены ремня обратитесь к
ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в
сервисный центр.
Примечание
Перед заменой ремня выключите питание аппарата
и подключенных устройств, а также отсоедините
силовой кабель аппарата от розетки переменного
тока.
193
Поиск и устранение неисправностей
Если аппарат перестает работать правильно, проверьте следующее.
Если выполнение соответствующего действия не решает проблему, либо вы столкнулись с проблемой, которая
не указана в списке, нажмите кнопку POWER на верхней панели аппарата, чтобы выключить питание. Затем
отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервисный центр.
Неисправность
Причина
Действие
См. стр.
Вилка отсоединена от гнезда
AC IN на аппарате или от
розетки переменного тока,
либо вставлена неплотно.
Плотно вставьте вилку в гнездо
AC IN на аппарате и в розетку
переменного тока.
185
Ремень неправильно
расположен на внутреннем
опорном диске или ролике
либо ремень слетел.
Прикрепите ремень правильно на
внутреннем опорном диске или
ролике.
183
Кнопка POWER не включена.
Включите кнопку POWER.
189
Каркас головки неправильно
присоединен к тонарму.
Присоедините каркас головки к
тонарму правильно.
184
Провода питания каркаса
присоединены к картриджу
неправильно.
Присоедините провода питания
каркаса к картриджу правильно.
184
Аппарат подключен к
усилителю неправильно.
Правильно подключите аппарат к
усилителю.
185, 186
Включена функция
приглушения звука на
усилителе.
Выключите функцию приглушения
звука на усилителе.
—
Уровень громкости
слишком низкий или
слишком высокий.
Неправильно настроен
картридж усилителя или
фоноэквалайзера.
Правильно настройте картридж
усилителя или фоноэквалайзера
в соответствии с используемым
типом картриджа (MM или MC).
—
Наблюдаются
нарушения баланса
левого и правого
канала вывода звука.
Проигрыватель наклонен.
Расположите проигрыватель на
ровной поверхности.
—
Диапазон
воспроизводимой
музыки звучит
слишком высоко или
слишком низко.
Скорость настроена
неправильно.
Правильно настройте скорость.
Данный аппарат не поддерживает
воспроизведение пластинок SP (78
об/мин).
190
При нажатии кнопки
POWER питание не
включается.
Опорный диск не
вращается.
Нет звука.
194
Неисправность
Слышно гудение.
Возникают пропуски
при воспроизведении.
Возникает шум.
Звук искажен.
Причина
Действие
См. стр.
Аппарат подключен к
усилителю неправильно.
Правильно подключите аппарат к
усилителю.
Каркас головки неплотно
присоединен к тонарму.
Используйте фиксирующую гайку,
чтобы плотно присоединить каркас
головки к тонарму.
184
Картридж неправильно
прикреплен к каркасу головки.
Правильно прикрепите картридж к
каркасу головки.
184
Давление иглы настроено
неправильно.
Настройте давление иглы
правильно.
187
Пластинка поцарапана или
деформирована.
Не используйте поцарапанные или
деформированные пластинки.
—
Пластинка грязная.
Используйте имеющийся в продаже
инструмент для чистки пластинок,
чтобы ее очистить.
192
На пластинке имеется
статический заряд.
Используйте антистатическую
кисть, чтобы убрать статический
заряд.
—
Игла грязная.
Сотрите грязь с иглы.
192
Игла изношена.
Замените иглу.
—
Аппарат расположен на
поверхности, подверженной
вибрации.
Расположите аппарат на ровной
поверхности, которая не
подвержена вибрации.
—
Аппарат расположен очень
близко к колонкам.
Переместите аппарат дальше от
колонок.
—
Слишком высокий уровень
громкости звука.
Настройте громкость усилителя.
—
185, 186
Возникает резонанс.
195
Приложение
Технические характеристики
Опорный диск
Двигатель фонографа
Метод привода. . . . . . . . . . . . . Ременной привод
Двигатель
. . . Синхронный двигатель переменного тока
Привод двигателя
. . . . . . Чистые синусоидальные колебания
Скорость вращения . . . 33 1/3 об/мин, 45 об/мин
Аудио
Выходное гнездо
Аналоговый аудиовыход
. . . . . . . . . . . . . . . PHONO OUT (RCA) × 1
PHONO OUT (XLR) × 1
Общие характеристики
Питание
Изменение скорости вращения . . . . . . . . . . ±0,1%
[Модели для США и Канады]
. . . . . . . . . . 120 В переменного тока, 60 Гц
Регулировка скорости вращения
. . . Встроенные чистые колебания/стробоскоп
[Модель для Китая]
. . . . . . . . . . 220 В переменного тока, 50 Гц
Шаг регулировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
[Модель для Кореи]
. . . . . . . . . . 220 В переменного тока, 60 Гц
Диапазон регулировки . . . . . . . . . . . . . . . ±1,5%
Коэффициент детонации
. . . . . . . . . . . . . 0,04% или менее (W.R.M.S)
Опорный диск . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминиевый
Диаметр 350 мм
Внутренний опорный диск . . . . . . . . . . . Медный
Диаметр 143 мм
Тонарм
[Модель для Австралии]
. . . . . . . . . . 240 В переменного тока, 50 Гц
[Модели для Соединенного Королевства и
Европы] . . . . . . 230 В переменного тока, 50 Гц
[Модель для Азии]
. . . 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
[Модели для Центральной и Южной Америка,
и Тайваня] . . . . 110 В переменного тока, 60 Гц
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Вт
Тип . . . . . . . . . . . . . Статически сбалансированный
прямой тонарм
При воспроизведении . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Вт
Эффективная длина плеча . . . . . . . . . . . . . 223 мм
Вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,8 кг
Вылет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −17 мм
Размеры (Ш × В × Г) . . . . . . . 546 × 223 × 411 мм
(включая ножки и выступы)
Соответствующий вес картриджа (включая каркас
головки)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–23,5 г
(Противовес: малый)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–34 г
(Противовес: большой)
Вес каркаса головки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 г
(включая провода)
196
В остановленном положении . . . . . . . . . . 0,4 Вт
Допустимая рабочая температура . . . . . . . 5–35 °C
• Указанные выше значения измерены при
температуре окружающей среды 20 °C.
• В содержании данного руководства приведены
последние на момент публикации технические
характеристики. Для получения последней версии
руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha
и загрузите файл с руководством.
197
198
199
Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/
Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
Published 07/2019
IPOD-A0
10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
AV18-0012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising