Philips | HTL1508/12 | Owner's Manual | Philips Soundbar hangsugárzó HTL1508/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Soundbar hangsugárzó HTL1508/12 Felhasználói kézikönyv
1000-es
sorozat
Felhasználói kézikönyv
SoundBar
hangsugárzó
HTL1508
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/support
Tartalomjegyzék
1 Fontos
2
2Az Ön SoundBar készüléke
4
3 Csatlakoztatás
6
Súgó and támogatás
Fontos biztonsági utasítások
Terméke ápolása
A környezet védelme
Megfelelőség
Főegység
Távirányító
Csatlakozók
Elhelyezés
A SoundBar csatlakoztatása
Hang csatlakoztatása TV-ről és egyéb
eszközökről
4SoundBar készülékének
használata
Hangerő beállítása
MP3-lejátszó
Hang lejátszása Bluetooth
segítségével
Automatikus készenlét
Gyári beállítások alkalmazása
Szoftverfrissítés
2
2
3
4
4
4
5
6
6
7
7
9
9
9
10
10
10
10
5 Falra szerelés
11
6 A termék műszaki adatai
11
7 Hibaelhárítás
12
HU
1
1 Fontos
A termék használata előtt olvassa el és értse
meg az összes utasítást. Ha az utasítások
be nem tartása okoz kárt, a jótállás nem
érvényesíthető.
•
Súgó and támogatás
A széleskörű online támogatásért keresse fel
oldalunkat: www.philips.com/support, ahol a
következőkre van lehetősége:
• a felhasználói kézikönyv és a gyors
beüzemelési útmutató letöltése
• videóbemutatók megtekintése (csak
egyes modellekhez érhető el)
• a gyakran ismételt kérdésekre (GY.I.K.)
adott válaszok keresése
• kérdésküldés e-mailben
• üzenetváltás a támogatás képviselőjével
Nyelve kiválasztásához, majd terméke
modellszámának megadásához kövesse a
weboldalon található utasításokat.
Másik megoldásként kapcsolatba léphet
országa Vevőszolgálatával. A kapcsolatfelvétel
előtt írja le termékének modellszámát és
sorozatszámát. Ezt az információt a termék
hátoldalán vagy alján találja.
•
•
•
•
•
Fontos biztonsági utasítások
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Tartsa meg ezeket az utasításokat.
Vegyen tekintetbe minden
figyelmeztetést.
Tartsa be az összes utasítást.
Ne használja a készüléket víz közelében.
Kizárólag száraz törlőruhával tisztítsa.
Egyetlen szellőzőnyílást se zárjon el.
A gyártó utasításainak megfelelően
szerelje össze.
Ne helyezze semmilyen
hőforrás, úgymint
HU
•
radiátorok, fűtőnyílások, tűzhelyek vagy
más, hőt termelő készülékek (köztük
erősítők) közelébe.
Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt
típusú dugasz biztonsági célú elemét.
A polarizált dugasznak két szára van,
az egyik szélesebb a másiknál; a földelt
típusú dugasznak két szára és egy
harmadik, földelő villája van. A szélesebb
szár, illetve a harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt
dugasz nem illik az Ön aljzatában,
forduljon villanyszerelőhöz az elavult
aljzat lecserélése ügyében.
Óvja a tápkábelt attól, hogy rajta
járjanak vagy becsípődjön, különösen a
dugasznál, a csatlakozóaljzatoknál, illetve
azon a ponton, ahol kilép a készülékből.
Kizárólag a gyártó által megadott
kiegészítőket/tartozékokat használjon.
Kizárólag a gyártó által megadott
vagy a készülékkel együtt értékesített
kocsival, állvánnyal, háromlábbal,
konzollal vagy asztallal
használja. Kocsi használata
esetén legyen óvatos, amikor
a kocsi/készülék együttest
mozgatja, hogy elejét vegye
a felborulás miatti sérülésnek.
Húzza ki a készüléket villámlás idején
vagy amikor hosszabb ideig nem
használja.
Minden szervizelést bízzon szakképzett
szervizelőkre. Szervizelésre a készülék
valamilyen sérülése esetén van szükség,
például amikor a hálózati tápkábel vagy
a csatlakozódugó megsérül, folyadék
vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az
eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor
a termék nem működik megfelelően vagy
ha a terméket leejtette.
ÓVINTÉZKEDÉS az elemhasználatot
illetően - A testi sérülést vagy
készülékkárosodást, illetve az egység
károsodását okozó elemszivárgás
megakadályozására végezze a
következőket:
• Minden elemet helyesen, az
egységen jelölt + és - jelzésnek
megfelelően helyezzen el.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne keverjen különböző elemeket (régi
és új vagy szén és alkáli stb.).
• Ha az egységet hosszabb ideig nem
használja, vegye ki az elemeket.
• Az elemeket nem szabad túl nagy
hőnek, például napsütésnek, tűznek
és hasonlóknak kitenni.
• Perklorát-tartalom - speciális kezelést
igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Előfordulhat, hogy a termék/távirányító
érme/gomb típusú elemet tartalmaz, amit
le lehet nyelni. Mindig tartsa az elemeket
gyermekektől távol! Lenyelése esetén az
elem súlyos sérülést vagy halált okozhat. A
lenyeléstől számított két órán belül súlyos
belső égési sérülések léphetnek fel.
Ha azt gyanítja, hogy elemet nyelt vagy az
elem testének bármely részében található,
azonnal forduljon orvoshoz.
Amikor elemet cserél, mindig tartsa az
összes új és használt elemet gyermekektől
távol. Miután elemet cserélt, győződjön
meg arról, hogy az elemtartó rekesz
teljesen le van-e zárva.
Ha az elemtartó rekeszt nem lehet teljesen
lezárni, ne használja tovább a terméket.
Tartsa gyermekektől távol és lépjen
kapcsolatba a gyártóval.
A készüléket nem szabad kitenni
csöpögésnek vagy fröccsenésnek.
Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást
a készülékre (például folyadékkal teli
tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
A készülék ólmot és higanyt tartalmazhat.
A helyi, állami vagy szövetségi
törvényeknek megfelelően selejtezze le.
A selejtezést vagy újrahasznosítást illető
információkért kérjük, lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal. Az újrahasznosíttási
lehetőségeket illető további segítségért
kérjük, lépjen kapcsolatba a következőkkel:
www.mygreenelectronics.com vagy www.
eiae.org vagy www.recycle.philips.com.
Ahol leválasztó eszközként a HÁLÓZATI
dugaszt vagy készülékcsatlakoztatót
használnak, a leválasztó eszköznek
működésre kész állapotban kell maradnia.
•
•
Ne helyezze a készüléket olyan bútorra,
amit egy gyermek vagy egy felnőtt
feldönthet, ha rátámaszkodik, meghúzza,
rááll vagy rámászik. A készülék leesése
súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.
A készüléket csak akkor szabad beépített
helyen, például könyvespolcon vagy
fiókban elhelyezni, ha megfelelő
szellőzést biztosítanak. Ügyeljen arra,
hogy a készülék körül legalább 20 cm
(7,8 hüvelyk) helyet hagyjon.
II. érintésvédelmi osztályú berendezés
szimbóluma
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység
dupla szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Ismerje meg ezeket a biztonsági
szimbólumokat
Ez a ’villám’ azt jelzi, hogy az egységben lévő
szigeteletlen anyag áramütést
okozhat. A háztartásában lévők
biztonsága érdekében kérjük, ne
távolítsa el a termék borítását.
A ’felkiáltójel’ olyan jellemzőkre hívja fel a
figyelmet, amelyekről gondosan el
kell olvasnia a mellékelt szöveget,
hogy megakadályozza a működési
és karbantartási problémákat.
FIGYELEM! A tűz- és áramütésveszély
csökkentése érdekében a készüléket nem
szabad kitenni esőnek vagy nedvességnek,
illetve nem szabad folyadékkal teli tárgyakat,
például vázákat helyezni a készülékre.
VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése
érdekében a dugasz széles szárát a széles
nyílásba illessze és dugja be teljesen.
Terméke ápolása
A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
törlőruhát használjon.
HU
3
A környezet védelme
Régi terméke és eleme leselejtezése
Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható
és újra felhasználható anyagokból és
alkotóelemekből terveztük és gyártottuk.
Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti,
hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU
európai irányelv.
2Az Ön
SoundBar
készüléke
Gratulálunk terméke megvásárlásához,
és üdvözli Önt a Philips! Regisztrálja
SoundBar készülékét a weboldalon, hogy
maradéktalanul élvezze a Philips által nyújtott
támogatást: www.philips.com/welcome.
Főegység
Ez a szakasz a főegységről nyújt áttekintést.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
olyan elemeket tartalmaz, amelyekre
vonatkozik a 2013/56/EU európai irányelv, és
amelyek nem dobhatók ki a normál háztartási
szemétbe. Tájékozódjon az elektromos és
elektronikai termékek, illetve elemek helyi
külön gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi
szabályokat, és a terméket, illetve az elemeket
soha nem dobja ki a normál háztartási
szemétbe. A régi termékek és elemek helyes
selejtezése segít kivédeni a környezetre és
az emberi egészségre gyakorolt negatív
hatásokat.
Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható elemek eltávolítását illetően lásd
az elem behelyezésére vonatkozó szakaszt.

A SoundBar készüléket készenléti
üzemmódra vagy bekapcsolja.

(FORRÁS)
Kiválasztja a SoundBar bemeneti
forrását.
Megfelelőség

Hangerő+/Növeli vagy csökkenti a hangerőt.
A termék megfelel az Európai Közösség rádiós
zavarásra vonatkozó követelményeinek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat
ezúton nyilatkozik, hogy a termék megfelel a
2014/53/EU irányelv lényegi követelményeinek
és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a
www.p4c.philips.com weboldalon.

A SoundBar LED jelzője
• Piros színnel világít, amikor a
SoundBar készenléti üzemmódban
van.
4
HU
•
Zöld színnel világít, amikor a
bemeneti forrást vezetékre
kapcsolja (3,5 mm sztereó
hangkábel).
•
Kék színnel világít, amikor
Bluetooth üzemmódra kapcsol és
a Bluetooth eszközök párosítva
vannak.
•
S árga színnel világít, amikor optikai
bemeneti forrásra kapcsol.
•
Piros színnel villog, amikor növeli
vagy csökkenti a hangerőt, állandó
piros színű, amikor a hangerőt a
maximumra vagy a minimumra
állította.
•
iros színnel, lassan villog, amikor
P
a SoundBar készüléket elnémítja.

(Standby-On)
A SoundBar készüléket készenléti
üzemmódra vagy bekapcsolja.

LINE
LINE IN (vezeték be) üzemmódra
kapcsol.


Bluetooth üzemmódra kapcsol.
+/- (Hangerő)
• Növeli vagy csökkenti a hangerőt.
Lejátszás gombok / Bluetooth
PÁROSÍTÁS
• : Lejátszás, szünet vagy
folytatás Bluetooth üzemmódban
(kizárólag AVRCP támogatású
Bluetooth eszközök esetében).
Távirányító
•
/ : Az előző vagy a következő
zeneszámra ugrás Bluetooth
üzemmódban (kizárólag AVRCP
támogatású Bluetooth eszközök
esetében).
•
(hosszú lenyomás): Az
aktuálisan csatlakoztatott
Bluetooth eszköz leválasztása és új
párosítás indítása
Ez a szakasz a távirányítóról nyújt áttekintést.

SOUND
Zene, Film vagy Hírek üzemmód
kiválasztása.

OPT
Hangforrását optikai csatlakozásra
kapcsolja.

Némítás vagy a hangerő visszaállítása.
HU
5
Csatlakozók
Ez a szakasz a SoundBar készülékén elérhető
csatlakozókról nyújt áttekintést.
3 Csatlakoztatás
Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja
össze SoundBar készülékét a TV-vel és
egyéb eszközökkel. A SoundBar készüléke
alapvető csatlakozásait és tartozékait illető
információkat lásd a gyors beüzemelési
útmutatóban.
Megjegyzés
• A
z azonosítást és a tápellátás névleges értékeit
illetően tekintse meg a termék hátulján vagy
alján található adattáblát.
• Mielőtt végrehajtana vagy módosítana
bármilyen csatlakozást, győződjön meg arról,
hogy minden eszköz le van-e választva a
hálózati aljzatról.
6

HDMI (ARC)
Csatlakoztatás a TV HDMI bemenetére.

SERVICE
Szoftverfrissítéshez.

AUX IN
Hangbemenet például egy MP3
lejátszóról (3,5 mm-es jack)

OPTICAL
Csatlakoztatás a TV vagy egy digitális
eszköz optikai hangkimenetére.

DC IN
A SoundBar csatlakoztatása a hálózati
tápfeszültségre.
HU
Elhelyezés
SoundBar készülékét az alább látható módon
helyezze el.
A SoundBar csatlakoztatása
Hang csatlakoztatása TV-ről
és egyéb eszközökről
1. lehetőség: Hang csatlakoztatása
digitális optikai kábellel
Legjobb hangminőség
OPTICAL
DIGITAL IN
OPTICAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
OPTICAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
1
Optikai kábel segítségével csatlakoztassa
a SoundBar OPTICAL csatlakozóját
a TV-n vagy egyéb eszközön lévő
OPTICAL OUT csatlakozóra.
• A digitális optikai csatlakozó felirata
lehet SPDIF vagy SPDIF OUT is.
HU
7
2. lehetőség: Hang csatlakoztatása
3,5 mm-es sztereó hangkábellel
3. lehetőség: Csatlakoztatás a HDMI
(ARC) aljzatra
Alapszintű hangminőség
SoundBar készüléke támogatja az Audio
Return Channel (ARC) funkcióval rendelkező
HDMI-t. Ha TV-je HDMI ARC kompatibilis,
egyetlen HDMI kábel segítségével hallgathatja
a TV hangját a SoundBar készüléken
keresztül.
HDMI (ARC)
HDMI (ARC)
AUX IN
1
8
3,5 mm-es sztereó hangkábel
segítségével csatlakoztassa a SoundBar
LINE IN csatlakozóját a TV-n vagy egyéb
eszközön lévő LINE csatlakozóra.
HU
1
2
Nagy sebességű HDMI-kábel
segítségével csatlakoztassa a SoundBar
HDMI OUT (ARC)-TO TV csatlakozóját
a TV-n vagy egyéb eszközön lévő HDMI
ARC csatlakozóra.
• Előfordulhat, hogy a TV-n lévő
HDMI ARC csatlakozón más felirat
van. A részleteket illetően lásd a TV
felhasználói kézikönyvét.
TV-jén kapcsolja be a HDMI-CEC
műveleteket. A részleteket illetően lásd a
TV felhasználói kézikönyvét.
4SoundBar
készülékének
használata
Ez a szakasz segít abban, hogyan használja
SoundBar készülékét hang lejátszására a
csatlakoztatott eszközökről.
Mielőtt belekezdene
• Végezze el a gyors beüzemelési
útmutatóban leírt szükséges
csatlakoztatásokat, illetve töltse le a
felhasználói kézikönyvet innen:
www.philips.com/support.
• Kapcsolja a SoundBar készüléket a többi
eszköznek megfelelő forrásra.
MP3-lejátszó
Csatlakoztassa MP3-lejátszóját hang- vagy
zenefájljai lejátszásához.
Amire szüksége van
• Egy MP3-lejátszó.
• Egy 3,5 mm-es sztereó hangkábel.
1
2
3
A 3,5 mm-es sztereó hangkábel
segítségével csatlakoztassa az MP3lejátszót a SoundBar készülékén lévő
AUDIO IN csatlakozóra.
Nyomja meg a távirányítón az AUDIO IN
gombot.
Nyomja meg az MP3-lejátszón lévő
gombokat a hang- vagy zenefájlok
kiválasztásához és lejátszásához.
Hangerő beállítása
1
Nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot
a hangerő szintjének növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• A hang némításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
újra a gombot vagy nyomja meg
a +/- (Hangerő) gombot.
Hangerőjelző
• Amikor a hangerő növeléséhez
megnyomja a hangerő+ gombot, a
SoundBar jelzője piros színnel fog
villogni, és a hangerő visszatér normál
állapotba, miután elérte a maximumot,
amikor is a SoundBar jelzője állandó
piros színnel fog égni 2 másodpercig.
• Amikor a hangerő csökkentéséhez
megnyomja a hangerő- gombot, a
SoundBar jelzője piros színnel fog
villogni, és a hangerő visszatér normál
állapotba, miután elérte a minimumot,
amikor is a SoundBar jelzője állandó
piros színnel fog égni 2 másodpercig.
HU
9
•
Hang lejátszása Bluetooth
segítségével
Bluetooth segítségével csatlakoztassa
SoundBar készülékét a Bluetooth eszközéhez
(például iPad, iPhone, iPod touch, Androidos
telefon vagy laptop), majd hallgassa meg
az eszközön tárol hangfájlokat a SoundBar
hangsugárzón keresztül.
Amire szüksége van
• Az A2DP és AVRCP Bluetooth-profilt
támogató Bluetooth-eszköz, legalább 4.2
Bluetooth-verzióval.
• A SoundBar és a Bluetooth-eszköz
közötti működési hatótávolság körülbelül
4 méter (13 láb).
1
2
3
4
5
10
Nyomja meg a távirányítón a gombot,
hogy a SoundBar készüléket Bluetooth
üzemmódba kapcsolja.
A SoundBar jelzője kék színnel villog.
A Bluetooth-eszközön kapcsolja
be a Bluetooth-t, a csatlakoztatás
megkezdéséhez keresse meg és válassza
ki a Philips HTL1508 készüléket (a
Bluetooth engedélyezését illetően
lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói
kézikönyvét).
A csatlakoztatás során a SoundBar
jelzője kék színnel villog.
Várja meg, amíg a SoundBar jelzője
állandó kék nem lesz.
Ha a csatlakoztatás sikertelen, a jelző
lassabban, folyamatosan villog.
Válassza ki és játssza le a hang- vagy
zenefájlokat a Bluetooth-eszközén.
• Ha lejátszás közben bejövő hívás
van, a zenelejátszás szünetel.
• Ha Bluetooth-eszköze támogatja
az AVRCP-profilt, a távirányítón
megnyomhatja a / gombot,
hogy adott zeneszámra ugorjon,
illetve megnyomhatja a
gombot
a lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához.
A Bluetooth-ból való kilépéshez
válasszon másik forrást.
HU
Amikor visszakapcsol Bluetooth
üzemmódra, a Bluetooth-kapcsolat
aktív marad.
Megjegyzés
• A
zenelejátszást megszakíthatják az eszköz és
a SoundBar közé kerülő akadályok, például fal,
az eszközt fedő fémdoboz, illetve a közelben
ugyanazon a frekvencián működő egyéb
eszközök.
• Ha SoundBar készülékét másik Bluetootheszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja le
és tartsa lenyomva a távirányítón a
gombot
az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
leválasztásához.
Automatikus készenlét
Amikor lejátszik valamit egy csatlakoztatott
eszközről, a termék automatikusan
készenlétre kapcsol, ha 15 perc eltelt anélkül,
hogy lenyomtak volna egy gombot, illetve
hangot játszanának le egy csatlakoztatott
eszközről.
Gyári beállítások
alkalmazása
SoundBar készülékén visszaállíthatja a
gyárilag beállított üzemmódot.
1
LINE üzemmódban hosszan,
5 másodpercig nyomja meg a távirányító
kapcsológombját.
Visszaállnak a gyári beállítások.
Szoftverfrissítés
A termék folyamatos fejlesztése érdekében
előfordulhat, hogy szoftverfrissítést kínálunk
fel. Keresse fel a www.philips.com/support
weboldalt, hogy ellenőrizze, elérhető-e újabb
szoftververzió.
5 Falra szerelés
Megjegyzés
• A
helytelen falra szerelés balesetet, sérülést
vagy kárt okozhat. Ha kérdése van, lépjen
kapcsolatba országa Vevőszolgálatával.
• A falra szerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a fal elbírja-e SoundBar készüléke súlyát.
Csavar hossza/átmérője
Ügyeljen arra, hogy megfelelő hosszú és
átmérőjű csavarokat használjon annak
a falnak a típusától függően, amelyre a
SoundBar készüléket felszereli.
3,0–3,5 mm/0,12"–0,14"
6A termék
műszaki adatai
Megjegyzés
• A
műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Erősítő
•
•
•
•
•
4 mm/
0,16"
Hang
•
>25 mm/0,98"
A SoundBar készülék falra szerelését illetően
lásd a gyors beüzemelési útmutató ábráját:
1) Készítsen két furatot a falban.
2) Rögzítse a dübeleket és a csavarokat a
furatokban.
3) Akassza rá a SoundBar készüléket a
rögzítőcsavarokra.
RMS összes kimenő teljesítmény:
70 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
Frekvenciamenet: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
Jel-zaj viszony:
> 65 dB (CCIR) / (A-súlyozású)
Teljes harmonikus torzítás: < 1%
Bemenet érzékenysége:
• LINE IN: 450 mV +/- 50 mV
•
•
S/PDIF digitális hangbemenet:
• Optikai: TOSLINK
Mintavételi frekvencia:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Állandó bitráta:
• MP3: 8 kbps-320 kbps
Bluetooth
•
•
•
Bluetooth-profilok: A2DP AVRCP
Bluetooth-verzió: 5.0
Frekvenciasáv/Kimenő teljesítmény:
2402-2480 MHz / ≤ 20 dBm
HU
11
Főegység
SoundBar
• Tápfeszültség: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Teljesítményfelvétel: 15 V/1,6 A
• Készenléti teljesítményfelvétel: ≤ 0,5 W
• Méretek (Sz x Ma x Mé):
960 x 67,8 x 85,5 mm
• Súly: XX kg
• Beépített hangszórók: 2 x teljes
tartomány (52 mm/2", 4 ohm)
Távirányító elemei
•
1 x AAA-R03-1,5 V
Készenléti információ
•
•
•
•
Ha a termék 15 percig inaktív marad,
automatikusan készenléti vagy hálózati
készenlét üzemmódra vált.
Amikor a termék (SoundBar)
készenléti üzemmódban marad, a
teljesítményfelvétel készenlétben
kevesebb mint 2 W.
A Bluetooth-csatlakozás kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a
távirányítón lévő Bluetooth gombot.
A Bluetooth-csatlakozás aktiválásához
engedélyezze a Bluetooth-csatlakozást a
Bluetooth-eszközén.
7 Hibaelhárítás
Figyelem!
• Á
ramütés veszély! A termék burkolatát soha ne
távolítsa el.
A jótállás érvényességének megőrzése
érdekében sohase kísérelje meg saját maga
javítani a terméket.
Ha problémái vannak a termék használata
során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt
szervizelést kérne.
Ha problémája továbbra is fennáll, forduljon
támogatásért a www.philips.com/support
weboldalhoz.
Főegység
A SoundBar készüléken lévő gombok nem
működnek.
• Néhány percre válassza le a SoundBar
készüléket a tápfeszültségről, majd
csatlakoztassa újra.
Hang
Nem jön hang a SoundBar hangszórókból.
• Csatlakoztassa SoundBar készüléke
hangkábelét TV-jére vagy egyéb
eszközére.
• Állítsa vissza SoundBar készüléke gyári
beállításait.
• A távirányítón válassza a megfelelő
hangbemenetet.
• Győződjön meg arról, hogy nincs-e
elnémítva a SoundBar.
Torz hang vagy visszhang.
• Ha a TV hangját a SoundBar készüléken
játssza le, ügyeljen arra, hogy a TV el
legyen némítva.
12
HU
Bluetooth
Egy eszköz nem csatlakoztatható a
SoundBar készülékkel.
• Az eszköz nem támogatja a SoundBar
készülékhez szükséges kompatibilis
profilokat.
• Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth
funkcióját. A funkció engedélyezését
illetően lásd az eszköz felhasználói
kézikönyvét.
• Az eszköz nincs megfelelően
csatlakoztatva. Csatlakoztassa
megfelelően az eszközt (lásd ’Hang
lejátszása Bluetooth segítségével’, 10.
oldal).
• A SoundBar már csatlakoztatva van egy
másik Bluetooth-eszközhöz. Válassza le
a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja
meg újra.
Gyenge a hanglejátszás minősége a
csatlakoztatott Bluetooth-eszközről.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye
az eszközt közelebb a SoundBar
készülékhez vagy távolítson el minden
akadályt, ami az eszköz és a SoundBar
között van.
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
állandóan csatlakozik és leválasztódik.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye
az eszközt közelebb a SoundBar
készülékhez vagy távolítson el minden
akadályt, ami az eszköz és a SoundBar
között van.
• A zavarás elkerülése érdekében kapcsolja
ki a Bluetooth-eszköz wifi funkcióját.
• Egyes Bluetooth-eszközök esetében
a Bluetooth-kapcsolat automatikusan
inaktiválható az energiatakarékosság
jegyében. Ez nem jelenti a SoundBar
rendellenes működését.
HU
13
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett
védjegyek.
A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei;
felhasználásuk licenccel történik. A termék gyártása és értékesítése az MMD Hong Kong
Holding Limited vagy valamely leányvállalata felelősségére történik, és a termékért az
MMD Hong Kong Holding Limited áll jót.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising