Philips | TAVS700/10 | Quick Start Guide | Philips Original Radio, TAVS700/10 Rövid üzembe helyezési útmutató

Philips Original Radio, TAVS700/10 Rövid üzembe helyezési útmutató
Original radio
TAVS700
EN Quick Start Guide
EL Οδηγός γρήγορης έναρξης
CS Průvodce pro rychlý začátek ES Guía de inicio rápido
DA Lynguide til opstart
FI
DE Kurzanleitung
FR Guide de démarrage rapide
Pika-aloitusopas
CS
DE
ES
Bezpečnost
Sicherheit
Seguridad
Důležité bezpečnostní pokyny
Wichtige Sicherheitshinweise
Instrucciones importantes de seguridad
-Přečtěte si tento návod.
-Dodržujte tento návod.
-Dbejte na všechna varování.
- Postupujte podle všech návodů.
-Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody.
-Čistěte jen suchým hadříkem.
-Neucpávejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
-Neinstalujte poblíž žádných zdrojů tepla, jako například poblíž radiátorů,
vzduchového vytápění, kamen ani jiných přístrojů vytvářejících teplo (jako
například zesilovačů).
-Šňůru chraňte před pošlapáním a před přiskřípnutím, zejména u zástrček,
zásuvek a v bodech, kde vychází z přístroje.
-Používejte jen nástavce nebo příslušenství uvedené výrobcem.
-Za bouří s blesky a při dlouhodobém nepoužívání mějte přístroj odpojený
od zásuvky.
-Servis svěřujte jedině kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je
potřeba tehdy, když je přístroj nějak (jakkoli) poškozen, například když
má poškozenou přívodní šňůru nebo zástrčku, když byl polit kapalinou
nebo do něj něco zapadlo, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje,
jak má, nebo byl upuštěn.
-Přístroj nesmí být vystaven kapající ani šplouchající vodě.
-Nepokládejte na zařízení žádné zdroje nebezpečí (jako například
předměty naplněné kapalinami a zapálené svíčky).
-Používejte jen napájecí zařízení uvedená v uživatelské příručce.
- Tam, kde je jako odpojovací zařízení použita zástrčka
k PŘÍPOJCE ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SÍTĚ nebo spojka ke spotřebiči, musí
odpojovací zařízení zůstat ve stavu připraveném k okamžitému použití.

-Lesen Sie diese Anleitung.
-Bewahren Sie diese Anleitung auf.
-Beachten Sie alle Warnung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß
den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern,
Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern),
die Wärme erzeugen.
-Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen,
insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus
dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Aufsätze/Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts bei Gewitter oder bei längerer
Nichtbenutzung.
-Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes
Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in
irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der
Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder
Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit
gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Verwenden Sie nur Stromversorgungstypen, die in der
Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
- Wird der Hauptstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung
verwendet, muss die Trennvorrichtung immer leicht erreichbar sein.

-Lea estas instrucciones.
-Conserve estas instrucciones.
-Obedezca todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
-No utilice este aparato cerca del agua.
-Limpie el aparato solo con un paño seco.
-No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale el aparato conforme
a las instrucciones del fabricante.
-No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores,
registros de calefacción, estufas ni otros aparatos (incluidos los
amplificadores) que generen calor.
-Proteja el cable de alimentación para evitar que alguien lo pise o que
se pellizque, especialmente en los enchufes, extensiones y el punto por
donde sale del aparato.
-Utilice solo complementos o accesorios especificados por el fabricante.
-Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no se va a utilizar
durante mucho tiempo.
-Deje todas las operaciones de mantenimiento o reparación en manos de
personal de servicio cualificado. El aparato requiere reparación si se daña
de cualquier modo, como si se daña el cable de alimentación, se salpica
con algún líquido o le ha caído algún objeto dentro, si ha estado expuesto
a la lluvia o la humedad, no funciona correctamente o ha sufrido una caída.
-El aparato no debe estar expuesto a salpicaduras ni goteos.
-No coloque ninguna fuente de peligro encima del aparato (por ejemplo,
recipientes con líquidos o velas encendidas).
-Utilice solo las fuentes de alimentación enumeradas en el manual del
usuario.
-Si se utiliza el enchufe a la red eléctrica o un conector para aparatos
como dispositivo de desconexión, este dispositivo debe permanecer
siempre fácilmente accesible.

Varování
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
•
•
•
•
•
•
Warnung
ikdy nesnímejte kryt tohoto přístroje.
N
Nikdy nepromazávejte žádnou část tohoto přístroje.
Přístroj umísťuje na plochý, tvrdý a stabilní povrch.
Nikdy tento přístroj neumísťujte na jiná elektrická zařízení.
Tento přístroj používejte jen v interiéru. Udržujte tento přístroj mimo
dosah vody, vlhkosti a předmětů obsahujících vodu.
Nevystavujte tento přístroj přímému slunci, otevřeným plamenům ani
teplu.
•
•
•
•
•
Poznámka
Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento
produkt odpovídá základním požadavkům a jiným příslušným
ustanovením Směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete
najít na adrese www.philips.com/support.
Váš produkt je navržen a vyroben s užitím vysoce kvalitních
materiálů a součástí, které lze recyklovat a opakovaně využívat.
Jestliže je k produktu připojen tento symbol přeškrtnuté popelnice
na kolečkách, znamená to, že na produkt se vztahuje Evropská
směrnice 2012/19/EU.
Informujte se prosím o místním systému tříděného sběru
elektrických a elektronických produktů.
Jednejte prosím v souladu s místními pravidly a své upotřebené produkty
nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Správná likvidace
upotřebených produktů a akumulátorových baterií pomáhá zamezit
negativním důsledkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.
Vaše produkty obsahují baterie na něž se vztahuje Evropská
směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat vyhozením do
běžného domovního odpadu.
Informujte se prosím ohledně místních pravidel odděleného sběru
baterií, protože správnou likvidací pomůžete zamezit negativním důsledkům
pro životní prostředí a pro lidské zdraví.
Informace o životním prostředí
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited
or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited
is the warrantor in relation to this product.
TAVS700_10_QSG_V2.0
EN
Veškeré zbytečné obalové materiály byly vynechány. Snažili jsme se zajistit,
aby bylo lze obal snadno rozdělit na tyto tři materiály: lepenka (krabice),
pěnový polystyrén (výstelka) a polyetylén (sáčky, ochranná bublinková fólie).
Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, jestliže
je bude demontovat specializovaná firma. Dodržujte prosím místní předpisy
o likvidaci obalových materiálů, vypotřebovaných baterií a upotřebeného
vybavení.

Poznámka
•
•
•
•
•
•
•
EN General information
2’’
Aviso
Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt
den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die
Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.
Por la presente, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este
producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones
relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la
Declaración de conformidad en www.philips.com/support.
Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten
gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
El producto está diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.
Wenn dieses durchgestrichene Mülltonnensymbol an einem
Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die
europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.
Bitte informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammelsystem
für Elektro- und Elektronikgeräte.
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre alten
Produkte nicht über den normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres
Altgeräts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche
Gesundheit zu vermeiden.
Cuando se incluye este símbolo de una papelera con ruedas
tachada en un producto, significa que el producto está cubierto por
la Directiva Europea 2012/19/UE.
Infórmese sobre el sistema de recogida selectiva local relativo a los
productos eléctricos y electrónicos.
Actúe conforme a las normas locales y no deseche sus productos antiguos
como residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta
de sus productos antiguos ayuda a prevenir posibles consecuencias
negativas sobre el medio ambiente y la salud humana.
Ihr Produkt enthält Batterien im Sinne der europäischen Richtlinie
2013/56/EU, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt
werden dürfen.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur
getrennten Sammlung von Batterien, da eine ordnungsgemäße
Entsorgung dazu beiträgt, negative Folgen für die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Su producto contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea
2013/56/UE, que no se pueden eliminar con los residuos domésticos
corrientes sin clasificar.
Infórmese sobre las normas locales sobre la recogida selectiva
de baterías, ya que la eliminación correcta ayuda a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Tuning Range
Se ha prescindido de todo el material de embalaje innecesario. Hemos
tratado de hacer envases fáciles de separar en tres materiales: cartón (caja),
espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, hojas de
espuma protectoras).
Su sistema está hecho con materiales que se pueden reciclar y reutilizar si se
desensamblan en un centro especializado. Siga las normas locales relativas
a la eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos
antiguos.


•
EL
Output Power
Frequency Response
Signal to Noise Ratio
Press
ON /
OFF
Press
Press
2’’
FR
Sécurité
Press
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Tärkeitä turvaohjeita
Consignes de sécurité importantes
-Læs disse instruktioner.
-Opbevar disse instruktioner.
-Pas på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
-Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
-Må kun rengøres med tør klud.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til
producentens instruktioner.
-Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer,
varmeapparater, komfur eller andre apparater (herunder forstærkere), der
skaber varme.
-Beskyt strømledningen, så der ikke trædes på den, eller så den ikke bliver
klemt, særligt ved stikket, ved stikkontakten eller hvor ledningen går ud af
apparatet.
-Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
-I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere
perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
-Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er
påkrævet, hvis apparatet er blevet beskadiget, som f.eks. hvis
strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt
væske ind i det, hvis der faldet genstande ind i apparatet, hvis apparatet
er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt eller hvis det
er blevet tabt.
-Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
-Anbring ikke farekilder på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande,
tændte stearinlys).
-Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugermanualen.
-Hvis hovedstikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsenhed,
skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
-
- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
-Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
-Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna minkään lämmönlähteen kuten lämpöpatterien,
lämpöinstrumenttien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Suojaa virtajohtoa niiden yli kävelyltä tai puristumiselta, erityisesti
pistokkeiden, sovituskohtien ja sen kohdan osalta, jossa ne tulevat ulos
laitteesta.
- Käytä vain sellaisia lisälaitteita/lisävarusteita, jotka ovat valmistajan
määrittämiä.
- Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi, tai kun sitä ei tulla
käyttämään pitempään aikaan.
- Anna kaikki huoltotyöt pätevän huoltohenkilöstön suoritettavaksi.
Huoltoa vaaditaan kun laite on millään tavalla vioittunut, kuten esim. kun
virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on kaatunut
nestettä tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut.
-Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta laitteen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim.
nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Käytä vain käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta,
verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.

-Lisez ces instructions.
-Conservez ces instructions.
-Faites attention à tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
-N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
-Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
-Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux
instructions du fabricant.
-Ne l’installez pas à proximité d’une source de chaleur telle que des
radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d’autres appareils (y
compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au
niveau des fiches, des prises de courant et à son point de sortie de l’appareil.
-Utilisez seulement des compléments/accessoires spécifiés par le
constructeur.
-Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant
de longues périodes.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.
Une révision est nécessaire si l’appareil a été endommagé d'une façon
quelconque, si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, si
du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés
dedans, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s'il ne
fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- L’appareil ne doit pas être exposé à un égouttement ou à des
éclaboussures.
-Ne placez aucune source de danger sur l’appareil (par exemple des
objets remplis de liquides des bougies allumées).
Utilisez uniquement les alimentations électrique listées dans le mode d'emploi.
-
-Si la prise secteur ou une prise multiple sert de dispositif de déconnexion
de l’appareil, celle-ci doit rester aisément accessible.

Warning
•
•
•
•
•
•
ever remove the casing of this unit.
N
Never lubricate any part of this unit.
Place this unit on a flat, hard and stable surface.
Never place this unit on other electrical equipment.
Only use this unit indoors. Keep this unit away from water, moisture
and liquid-filled objects.
Keep this unit away from direct sunlight, naked flames or heat.
Notice
Hereby, MMD Hong Kong Holding Limited declares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of
Conformity on www.philips.com/support.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product
it means that the product is covered by the European Directive
2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system
for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. Correct disposal of your
old product helps to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive
2013/56/EU, which cannot be disposed with normal household
waste.
Please inform yourself about the local rules on separate
collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the
packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene
foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations
regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old
equipment.

•
•
•
•
•
•
Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde
overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.
Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og
komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genavendes.
Når dette symbol med den overstregede skraldespande er fastgjort
et produkt, betyder det, at produktet er dækket af det europæiske
direktiv 2012/19/EU.
Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Overhold de lokale regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter med det
normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter
hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den
menneskelige sundhed.
Dit produkt indeholder batterier, der er dækket af det europæiske
direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med normalt
husholdningsaffald.
Undersøg de lokale regler for separat indsamling af batterier, da
korrekt bortskaffelse hjælper med at forebygge negative konsekvenser for
miljøet og den menneskelige sundhed.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen
ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie)
Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis det afmonteres af et
specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Bemærk
The type plate is located on the back of the unit.
•
•
•
•
•
•
jern aldrig enhedens kabinet.
F
Smør aldrig nogen af enhedens dele.
Placer denne enhed på en plan, hård og stabil overflade.
Placer aldrig denne enhed oven på andet elektrisk udstyr.
Brug kun denne enhed indendørs. Hold denne enhed væk fra vand,
fugt og genstande fyldt med væske.
Hold denne enhed væk fra direkte solly, flammer eller varme.
Meddelelse
Varoitus
Προειδοποίηση
Advarsel
Note
•
-
•
•
•
•
•
•
ην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.
Μ
Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της μονάδας.
Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη
μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά.
Κρατήστε τη μονάδα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή
θερμότητα.
•
•
•
•
•
•
Press
•
Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν
αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση
συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.
MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä
tuote on eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU olennaisten
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa
www.philips.com/support.
Par le présent document, MMD Hong Kong Holding Limited déclare
que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE. Vous
pouvez trouver la déclaration de conformité sur www.philips.com/
support.
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Όταν εμφανίζεται ο διαγραμμένος κάδος με τροχούς σε ένα προϊόν,
αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ.
Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην πετάτε τα παλιά σας προϊόντα με
τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του παλαιού προϊόντος
σας βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Kun tämä rastitettu jäteastiasymboli esitetään tuotteen yhteydessä,
tuote kuuluu Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten säädösten mukaan, äläkä hävitä vanhoja tuotteita
kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés ou
réutilisés.
Lorsque ce symbole de poubelle à roue barrée est joint à un
produit, il signifie que le produit est couvert par la Directive
européenne 2012/19/UE.
Veuillez vous renseigner sur le système de collecte séparé local des
produits électriques et électroniques.
Veuillez agir conformément à votre réglementation locale et n'éliminez pas
vos anciens produits avec vos déchets ménagers courants. Une mise au
rebut correcte de vos anciens produits contribue à éviter des conséquences
négatives pour l'environnement et la santé humaine.
Votre produit contient des batteries couvertes par la Directive
européenne 2013/56/UE, il ne peut pas être jeté avec les déchets
ménagers courants.
Veuillez vous renseigner sur votre réglementation locale relative à
la collecte séparée des batteries car une mise au rebut correcte contribue
à éviter des conséquences négatives pour l’environnemental et la santé
humaine.
Výstupní výkon
Frekvenční odezva
Poměr signál/šum
Impedance reproduktoru
Maximální vstupní výkon
reproduktoru
Ovladač reproduktoru
Verze Bluetooth
Frekvenční rozsah
Maximální přenášený výkon
Maximální dosah komunikace
Kompatibilní profily Bluetooth
Strømkrav
Strømforbrug
Dimensioner (B x H x D)
Vægt (hovedenhed)
Tuningsområde
Frekvensområde
Udgangseffekt
Frekvensrespons
Signal til støj-forhold
Banda III (174 - 240 MHz)
Remarque
La plaque signalétique est au dos de l’appareil.
Potencia de salida
Respuesta en frecuencias
Relación señal-ruido
CS Chcete-li si stáhnout kompletní uživatelskou příručku, navštivte
adresu www.philips.com/support.
10 W x 2
100 - 20.000 Hz
> 70 dB
Altavoces
4Ω
10 W
Impedancia de los altavoces
Potencia máxima de entrada de
los altavoces
Accionamiento de los altavoces
kompletní rozsah 3 palce
4Ω
10 W
Gama completa de 3"
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
přibližně. 10 m
A2DP
Versión de Bluetooth
Intervalo de frecuencias
Potencia máxima transmitida
Alcance máximo de comunicación
Perfiles de Bluetooth compatibles
FI
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
10 m aproximadamente
A2DP
Nota: e
l diseño y las especificaciones están sujetos a cambios
sin aviso previo.
Yleistiedot
Verkkojännite
Tehonkulutus
Mitat (L x K x S)
Paino (pääyksikkö)
100–240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Viritin
FM: 87,5 - 108 MHz
FM-viritysalue
87,5–108 MHz
DAB
Band III (174 - 240 MHz)
Taajuusalue
Kaista III (174–240 MHz)
Vahvistin
10W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Lähtöteho
Taajuusvaste
Signaali-kohinasuhde
Bluetooth
Bluetooth-version
Frekvensområde
Maksimal overført effekt
Maksimal kommunikationsomåde
Kompatible Bluetooth-profiler
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
ca. 10 m
A2DP
Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Bluetooth-versio
Taajuusalue
Enimmäislähetysteho
Tietoliikenteen enimmäisetäisyys
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit
10 W x 2
100–20000 Hz
>70 dB
4Ω
10 W
3 tuuman laaja-alainen
5.0
2402–2480 MHz
5 dBm
n. 10 m
A2DP
Huomaa: M
uotoilua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.
DA Besøg www.philips.com/support for at downloade hele
brugervejledningen.
DE Besuchen Sie zum Herunterladen der vollständigen
Bedienungsanleitung www.philips.com/support.
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, μεταβείτε στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
FI
Täydellisen käyttöoppaan voit ladata osoitteesta
www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le mode d'emploi complet, visitez
DE Allgemeine Informationen
Stromversorgung
Stromverbrauch
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht (Haupteinheit)
www.philips.com/support.
FR Informations générales
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Tuner
Frequenzbereich
Frequenzbereich
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Plage d’accord
FM : 87,5 - 108 MHz
DAB
Band III (174 – 240 MHz)
Verstärker
Ausgangsleistung
Frequenzgang
Rauschabstand
Spécifications électriques
Consommation électrique
Dimensions (L x H x P)
Poids (unité principale)
Tuner
UKW: 87,5 – 108 MHz
DAB
Bluetooth-Version
Frequenzbereich
Maximale übertragene Leistung
Maximale Kommunikationsreichweite
Kompatible Bluetooth-Profile

Amplificador
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Bluetooth
Tout l'emballage inutile a été supprimé. Nous avons essayé de rendre
l'emballage facile à séparer en trois matériaux : carton (boîte), mousse de
polystyrène (tampon) et polyéthylène (sacs, feuille de mousse de protection.)
Votre système contient des matériaux qui peuvent être recyclés et
réutilisés s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez respecter
les réglementations locales relatives à la mise au rebut des matériaux
d'emballage, batteries usagées et anciens équipements.
Tyyppikilpi sijaitsee yksikön takaosassa.
Intervalo de frecuencias
Kaiuttimen impedanssi
Kaiuttimen maksimisyöttöteho
Kaiutinelementti
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet
tekemään pakkauksesta helposti kolmeen eri materiaaliin lajiteltavan: pahvi
(laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojakalvot).
Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset
määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden akkujen tai paristojen sekä
käytettyjen laitteiden hävittämisestä.
•
Pásmo III (174 - 240 MHz)
Kaiuttimet
Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε
τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός
πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού).
Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών
συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.
•
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Højttalerimpedans
4Ω
Maksimal indgangseffekt for højttaler 10 W
Højttaler
7,62 cm fuldt spektrum
Bluetooth
Η πινακίδα πληροφοριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
Intervalo de sintonización
Højttalere
Contraintes d'environnement
Huomaa
100 - 240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Sintonizador
Forstærker
Ympäristötiedot
Σημείωση
Información general
Necesidades de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)
Peso (unidad principal)
FM: 87,5 - 108 MHz
DIGITAL AUDIO BROADCASTING
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
•
ES
Tuner
Tuote sisältää akkuja tai paristoja, jotka kuuluvat Euroopan
neuvoston ja parlamentin direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan,
eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään, sillä
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten
terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
περίπου 10 μέτρα
A2DP
Σημείωση: Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.
100-240 V, stř., 50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
DA Generelle oplysninger
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να
απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανόνες για τη χωριστή συλλογή
των μπαταριών, διότι η σωστή απόρριψη βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Typeskiltet sidder på bagsiden af enheden.
Έκδοση Bluetooth
Εύρος συχνότητας
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Συμβατά προφίλ Bluetooth
Poznámka: Návrh a specifikace se mohou kdykoli bez
upozornění změnit.
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
Avis

4Ω
10 W
3 ίντσες πλήρους εύρους
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5dBm
approx. 10m
A2DP
Bluetooth
e pas retirer le boîtier de cette unité.
N
Ne jamais lubrifier aucune pièce de cette unité.
Placer cet appareil sur une surface plane, solide et stable.
Ne jamais placer cette unité sur un autre équipement électrique.
N'utiliser cette unité qu'en intérieur. Garder cette unité éloignée de
l'eau, de l'humidité et des récipients contenant des liquides.
Garder cette unité éloignée de la lumière directe du soleil, des flammes
nues et de la chaleur.
Huomautus
Σημείωση
Αντίσταση ηχείου
Μέγιστη ισχύς εισόδου ηχείου
Οδηγός ηχείου
Reproduktory
Avertissement
lä koskaan poista tämän laitteen kuorta.
Ä
Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen komponenttia.
Sijoita laite tasaiselle, kovalle ja vakaalle alustalle.
Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
Käytä tätä laitetta vain sisätiloissa. Säilytä laitetta etäällä vedestä,
kosteudesta tai nestettä sisältävistä esineistä.
Pidä tämä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja
lämmöstä.
10W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Ηχεία
4Ω
10W
3 inch full range
Zesilovač
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
-
Frekvenční rozsah
Μπάντα III (174 - 240 MHz)
Press
-Read these instructions.
-Keep these instructions.
-Heed all warnings.
- Follow all instructions.
-Do not use this apparatus near water.
-Clean only with dry cloth.
-Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
-Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
-Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
apparatus.
-Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
-Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.
-Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
-Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled
objects, lighted candles).
-Use only power supplies listed in the user manual.
-Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect
device, the disconnect device shall remain readily operable.
-
Ισχύς εξόδου
Συχνότητα απόκρισης
Αναλογία σήματος προς θόρυβο
10W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
DAB
Important Safety Instructions
-
Ladicí rozsah
FM: 87,5 - 108 MHz
Ενισχυτής
CS Obecné informace
FI
Turvallisuus
-
Εύρος συχνότητας
Note: Design and specifications are subject to change without
prior notice.
Požadavky na napájecí proud
Příkon
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnost (hlavní jednotka)
100-240V~50/60Hz
22W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
DAB
Band III (174 - 240 MHz)
Bluetooth
Bluetooth version
Frequency range
Maximum power transmitted
Maximum communication range
Compatible Bluetooth profiles
Γενικές πληροφορίες
Μπάντα συντονισμού
Speakers
Speaker Impedance
Speaker Maximum Input Power
Speaker Driver
La placa de características se encuentra en la parte posterior de la unidad.
Ασφάλεια
-
Ράδιο
FM: 87.5 - 108 MHz
Amplifier
Nota
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
ιαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Δ
Φυλάξτε τις οδηγίες.
Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ,
θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω
του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα πολύπριζα και στα σημεία
όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον
κατασκευαστή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται
επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως
κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί
υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή
έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Όταν χρησιμοποιείται φις ή συζευκτήρας για την αποσύνδεση της συσκευής,
η αποσυνδεδεμένη συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
0000
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ενέργειας
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος (Κεντρική μονάδα)
Ladič
Hinweis
•
EL
100-240V~50/60Hz
22W
335 x 185 x 148 mm
2.52 kg
DAB
Frequency Range
Información ambiental
Auf unnötige Verpackungen wurde verzichtet. Wir haben versucht,
die Verpackung einfach in drei Materialien zu trennen: Karton (Box),
Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaumfolie.)
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden
können, wenn sie von einem Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten
Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien,
verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Power requirementy
Power consumption
Dimensions (W x H x D)
Weight (Main Unit)
Tuner
Press
Umweltinformationen
PIN
Press
o quite nunca la carcasa de la unidad.
N
No lubrique nunca ninguna pieza de esta unidad.
Coloque esta unidad en una superficie plana, dura y estable.
No coloque nunca esta unidad encima de otro equipo eléctrico.
Utilice esta unidad en interiores solamente. Mantenga la unidad
alejada del agua, la humedad y cualquier recipiente con líquidos.
Mantenga la unidad alejada de la luz directa del sol, llamas
descubiertas o calor.
Hinweis
Typový štítek se nachází na zadní straně přístroje.
Sikkerhed
Philips VS700
Press
DA
Safety
Press
Advertencia
ntfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes.
E
Schmieren Sie niemals Teile dieses Gerätes mit einem Schmiermittel.
Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, harte und stabile Unterlage.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich. Halten Sie dieses Gerät
von Wasser, Feuchtigkeit und flüssigkeitsgefüllten Gegenständen fern.
Halten Sie dieses Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenem
Feuer oder Hitze.
•
Press
2’’
Press
Plage de fréquences
Bande III (174 - 240 MHz)
Amplificateur
10 W x 2
100–20.000 Hz
> 70 dB
Puissance de sortie
Réponse en fréquence
Rapport signal sur bruit
Lautsprecher
Haut-parleurs
Lautsprecherimpedanz
4Ω
Max. Lautsprechereingangsleistung 10 W
Lautsprechertreiber
3 Zoll, Vollbereich
Impédance des haut-parleurs
Puissance d’entrée maximale du
haut-parleur
Haut-parleur
5.0
2402–2480 MHz
5 dBm
ca. 10 m
A2DP
Hinweis: Design und Spezifikationen können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
2 x 10 W
100 - 20 000 Hz
> 70 dB
4Ω
10 W
76,2 mm (3") pleine gamme
Bluetooth
Version du Bluetooth
Plage de fréquences
Puissance maximale de l’émetteur
Plage de communications maximale
Profils Bluetooth compatibles
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
environ 10 m
A2DP
Remarque: L
e design et les caractéristiques techniques
peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Original radio
TAVS700
HU Gyors kezdési útmutató
NO Hurtigstartveiledning
IT Guida di avvio rapido
PL Skrócona instrukcja obsługi
KK Қысқаша бастау нұсқаулығы PT Guia de início rápido
NL Snelstartgids
RU Краткое руководство
IT
NL
PL
Sicurezza
Veiligheid
Bezpieczeństwo
Importanti istruzioni per la sicurezza
Belangrijke veiligheidsinstructies
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
-Leggere queste istruzioni.
-Conservare queste istruzioni.
-Rispettare tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
-Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua.
-Pulire solo con un panno asciutto.
-Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione. Installare secondo le
istruzioni del produttore.
-Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore,
stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
-Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in
particolare vicino alle prese e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
-Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
-Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
-Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta
quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come nel
caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di
rovesciamento di liquidi o nel caso degli oggetti siano caduti all'interno,
o l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni
normalmente o sia stato fatto cadere.
-Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
-Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
-Utilizzare solo alimentatori indicati nel manuale di istruzioni.
-La spina dell’alimentazione o dell’accoppiatore deve essere raggiungibile
facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.

-Lees deze instructies.
-Bewaar deze instructies.
-Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies op.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
-Alleen reinigen met een droge doek.
-Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van
de fabrikant.
-Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
- Voorkom dat over het netsnoer worden gelopen of dat het bekneld raakt,
met name bij stekkers, stopcontacten en waar het snoer uit het apparaat
komt.
- Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die zijn gespecificeerd door de
fabrikant.
-Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet
wordt gebruikt.
-Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is
beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of
er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, niet niet normaal werkt, of is gevallen.
-Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of
spattende vloeistoffen.
-Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. vazen met water of
brandende kaarsen).
Gebruik alleen de voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.
-
-Wanneer de hoofdstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk bedienbaar
blijven.

-Należy przeczytać tę instrukcję.
-Należy zachować tę instrukcję.
-Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
- Postępować zgodnie z instrukcjami.
-Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
-Czyścić tylko suchą ściereczką.
-Nie blokować żadnych otworów instalacyjnych. Zainstalować zgodnie z
instrukcjami producenta.
-Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki,
piecyki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
-Chronić kabel zasilający przed nadepnięciem lub przytrzaśnięciem,
zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach oraz miejscu, w którym kabel
wychodzi z urządzenia.
-Używać tylko dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
-Odłączyć urządzenie od zasilania podczas burzy albo kiedy nie jest
używane przez dłuższy czas.
-Wszystkie naprawy powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany
personel. Naprawa jest konieczna, kiedy urządzenie zostanie uszkodzone
w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzeniu uległ kabel zasilający lub
wtyczka, urządzenie zostało zalane wodą lub do jego wnętrza wpadły
jakieś przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu
lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
-Na urządzenie nie może kapać ani chlapać woda.
-Nie stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. naczyń wypełnionych płynem, zapalonych świeczek).
-Używać tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji użytkownika.
-Jeśli zasilanie odłącza się od urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki z
gniazda sieciowego albo gniazda w urządzeniu, należy zapewnić łatwy
dostęp do gniazda.

Avviso
•
•
•
•
•
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
•
on rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.
N
Non lubrificare mai alcuna parte di questo prodotto.
Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile.
Non posizionare mai questo prodotto su altre apparecchiature elettriche.
Utilizzare questo prodotto solo al coperto. Tenere il prodotto lontano
da acqua, umidità e oggetti riempiti di liquidi.
Tenere il prodotto al riparo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o
fonti di calore.
Waarschuwing
•
•
•
•
•
•
erwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
V
Smeer nooit enig onderdeel van dit apparaat.
Plaats dit apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis. Houd dit apparaat uit de
buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
Avviso
La qui presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che
questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione
di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.
Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando questo simbolo del bidone della spazzatura barrato con
una croce è apposto su un prodotto, significa che il prodotto è
coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti
insieme ai normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio
prodotto aiuta a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente
e possibili danni alla salute umana.
Il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea
2013/56/UE e non possono quindi essere gettate insieme ai
normali rifiuti domestici.
Vi preghiamo di informarvi sulle norme locali relative alla raccolta
differenziata delle batterie, in quanto uno smaltimento corretto aiuta a
prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Informazioni per il rispetto ambientale
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited
or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited
is the warrantor in relation to this product.
L'uso di qualsiasi imballo nonnecessario è stato evitato. Si è cercato di
semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali:
cartone (scatola), polistirene espanso (materiale diseparazione) e polietilene
(sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati
purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per
l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is
te vinden op www.philips.com/support.
Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige
materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en
opnieuw kunnen worden gebruikt.
Wanneer dit symbool met een doorgekruiste afvalcontainer op een
product is aangebracht, betekent dit dat het product valt onder de
Europese Richtlijn 2012/19/EU.
Informeer uzelf over het plaatselijke systeem voor gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten.
Handel volgens de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet
weg met het gewone huishoudelijk afval. Correcte verwijdering van uw
oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen.
Uw product bevat batterijen die onder de Europese Richtlijn
2013/56/EU vallen en die niet met het normale huisvuil mogen
worden weggegooid.
Informeer uzelf over de plaatselijke regels voor het gescheiden
inzamelen van batterijen, omdat een correcte verwijdering helpt schadelijke
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Milieu-informatie
Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. Wij hebben geprobeerd
de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos),
polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw
kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden
verwerkt. Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de
verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Nota
TAVS700_10_QSG_V2.0
•
La targhetta del modello è situata sul fondo dell’unità.
KK
HU
Press
Philips VS700
Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
NO
•
•
•
•
•
•
ie demontuj obudowy tego urządzenia.
N
Nie smaruj żadnych części tego urządzenia.
Umieść urządzenia na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
Korzystaj z tego urządzenia tylko wewnątrz budynków. Urządzenie
trzymaj z dala od wody, wilgoci i obiektów wypełnionych wodą.
Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego,
płomieniu lub ciepła.
HU Általános információ
Niniejszym MMD Hong Kong Holding Limited deklaruje, że ten
produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności
można znaleźć pod adresem www.philips.com/support.
Hangolási tartomány
Twój produkt zostać zaprojektowany i wyprodukowany z
materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które można
poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.
Frekvenciatartomány
Kimeneti teljesítmény
Frekvencia-válasz
Jel-hang arány
Press
Twój produkt zawiera akumulatory objęte Dyrektywą europejską
2013/56/UE, które nie mogą być utylizowane zgodnie z normalnymi
odpadami domowymi.
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami na temat segregowanej zbiórki
baterii i akumulatorów, ponieważ prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
negatywnym skutkom na środowisko i ludzkie zdrowie.
ON /
OFF
Wszelkie zbędne elementy opakowania zostały pominięte. Staraliśmy się,
aby opakowanie można było z łatwością podzielić na trzy materiały: tektura
(opakowanie), pianka poliestrowa (bufor) oraz polietylen (torby, arkusz pianki
zabezpieczającej.)
Twój system składa się materiałów, które można poddać recyklingowi i
ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane przez wyspecjalizowaną
firmę. Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji opakowań,
zużytych baterii i starego sprzętu.

IT
Press
Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części urządzenia.
RU
PT
2’’
Важные инструкции по безопасности
—Leia estas instruções.
— Guarde estas instruções.
— Tenha atenção os avisos.
— Siga todas as instruções.
— Não utilize este aparelho perto de água.
—Limpe apenas com um pano seco.
— Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as
instruções do fabricante.
— Não instale perto de quaisquer fontes de calor como radiadores, bocais
de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores)
que produzam calor.
— Proteja o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou fique preso,
particularmente nas fichas, tomadas de uso geral e no ponto onde sai do
aparelho.
—Utilize apenas fichas/acessórios especificados pelo fabricante.
— Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado
por longos períodos de tempo.
— Encaminhe todas as reparações para o pessoal de assistência qualificado.
A assistência é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, tal
como ficha ou cabo de alimentação danificado, líquido derramado ou
queda de objetos sobre o aparelho, o aparelho esteve exposto a chuva
ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
— O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
— Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o aparelho (por exemplo,
objetos com líquidos, velas acesas).
— Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
— Quando for utilizada uma tomada principal ou um acoplador do aparelho
como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve
manter-se pronto a ser utilizado.

-

Ескерту
•
•
•
•
•
•
oha ne távolítsa el az egység burkolatát.
S
Soha ne olajozza az egység részeit.
Helyezze az egységet sík, kemény és stabil felületre.
Soha ne helyezze más elektromos eszközökre.
Csak beltéren használja az egységet. Tartsa víztől, nedvességtől és
folyadékkal töltött tárgyaktől távol az egységet.
T
artsa közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőségtől távol az egységet.
Megjegyzés
Az alábbiakban MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez
a termék megfelel az alapvető követelményeknek és a 2014/53/EU
irányelv egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat
megtalálható a www.philips.com/support oldalon.
Az Ön termékét kiváló minőségű anyagokkal és elemekkel terveztük
és gyártottuk, amelyek újrahasznosítóak és újra felhasználhatóak.
Amikor ezt az áthúzott kerekes szemetes kuka szimbólum szerepel
egy terméken, az azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai
irányelv hatálya alá esik.
Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi
szelektív hulladékgyűjtő rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályozásoknak megfelelően járjon el, és ne kezelje a régi
terméket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termék megfelelő
hulladékkezelése segít megelőzni az emberi egészségre és a környezetre
nézve potenciálisan negatív következményeket.
A termék akkumulátorai a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá
esnek, így nem kezelhetőek a normál háztartási hulladékkal együtt.
Kérjük, tájékozódjon a szelektív akkumulátor-gyűjtésre
vonatkozó helyi szabályozásokról, mert a helyes hulladékkezelés
segít megelőzni az emberi egészségre és a környezetre nézve negatív
következményeket.
Környezetvédelmi információ
Minden szükségtelen csomagolástól megszabadultunk. Törekedtünk arra,
hogy a csomagolást könnyen el lehessen különíteni három anyagra: karton
(doboz), polisztirol hab (buffer) és polietilén (táskák, védő hablapok.)
A rendszer olyan anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosítók és újra
felhasználhatók, ha egy arra specializálódótt cég szereli szét. Kérjük,
vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült akkumulátorok és régi
felszerelések hulladékkezelésére vonatkozó helyi rendeleteket.

•
•
•
•
•
•
Ескерту
Осымен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы бұл өнім
2014/53/EO директивасының негізгі талаптарына және басқа
қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы
декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.
Өніміңіз жоғары сапалы, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға
болатын материалдарды және құрамдастарды пайдаланып
жобаланған және өндірілген.
Өнімге осы сызылған дөңгелекті себет таңбасы жабыстырылған
болса, бұл өнімді 2012/19/EO еуропалық директивасы қамтиды.
Жергілікті электр және электрондық өнімдерді бөлек жинау жүйесі
туралы ақпарат алыңыз.
Жергілікті ережелерге сай әрекет етіңіз және ескі өнімдерді қалыпты
тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Ескі өнімді қоқысқа дұрыс лақтыру
қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдарларды
болдырмауға көмектеседі.
Өніміңіз 2013/56/EO еуропалық директивасымен қамтылған,
қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтын
батареяларды қамтиды.
Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті ережелермен
танысыңыз, өйткені қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам
денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.
Қоршаған орта туралы ақпарат
Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Біз орауышты үш материалға
бөлуді оңай етуге әрекеттендік: картон (қорап), полистирен көбік (буфер)
және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбіктен жасалған табақ).
Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта
пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарын,
таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты
жергілікті ережелерді сақтаңыз.

A típusjelző tábla az egység hátulján található.
•
•
•
•
•
•
jern aldri huset på denne enheten.
F
Smør aldri noen del av denne enheten.
Plasser denne enheten på en flat, hard og stabil overflate.
Plasser aldri denne enheten på annet elektrisk utstyr.
Denne enheten må kun brukes innendørs. Hold denne enheten vekk
fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
Hold denne enheten vekk fra direkte sollys, åpen flamme eller varme.
Advertência
•
•
•
•
•
•
•
Түр тақтайшасы құрылғының артқы жағында орналасқан.
unca remova o revestimento desta unidade.
N
Nunca lubrifique qualquer parte desta unidade.
Coloque esta unidade numa superfície plana e estável.
Nunca coloque esta unidade sobre outro equipamento elétrico.
Utilize apenas esta unidade no interior. Mantenha esta unidade
afastada de água, humidade e objetos com líquidos.
Mantenha esta unidade afastada da luz solar direta, chamas ou calor.
Безопасность
MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette
produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene
og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du kan finne
samsvarserklæringen på www.philips.com/support.
Produktet ditt er utviklet og produsert med materialer og
komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når dette symbolet med en overkrysset søppelkasse med hjul er
festet på produktet, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv
2012/19/EU.
Gjør deg kjent med lokalt separat innsamlingssystem for elektriske
og elektroniske produkter.
Opptre i henhold til lokale bestemmelser, og ikke avhend dine gamle
produkter med ditt normale husholdningsavfall. Korrekt avhending av dine
gamle produkter hjelper til å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskelig helse.
Produktet ditt inneholder batterier dekket av EU-direktiv 2013/56/
EU, som ikke kan avhendes med normalt husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for separat innsamling av
batterier, fordi korrekt avhending hjelper med å forhindre negative
konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje har blitt utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen
enkel å separere i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og
polyetylen (poser, beskyttende skumark).
Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes
hvis demontert av et spesialistfirma. Følg lokale bestemmelser angående
avhending av emballasjematerialer, brukte batterier og gammelt utstyr.

Merk
•
Typeskiltet befinner seg på enhetens bakside.
Aviso
Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este
produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a
Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo riscado de caixote do lixo com rodas é
anexado a um produto, significa que o produto cumpre com a
Diretiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local de produtos
elétricos e eletrónicos.
Por favor, aja de acordo com as regras locais e não elimine os seus produtos
antigos com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do seu produto
antigo ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
O seu produto contém baterias cobertas pela Diretiva Europeia
2013/56/UE, não podendo por isso ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Informe-se sobre as regras locais de recolha seletiva de baterias,
pois a eliminação correta ajuda a evitar consequências negativas
para a saúde humana e ambiental.
Informação ambiental
Todas as embalagens desnecessárias foram evitadas. Tentamos criar uma
embalagem que pode ser facilmente separada em três materiais: papelão
(caixa), espuma de poliestireno (acondicionamento) e polietileno (sacos,
película de espuma protetora).
O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de
embalagem, baterias gastas e equipamentos antigos.

Nota
•
Press
3 hüvelyk teljes tartomány
4Ω
10 W
3 tommer fullt område
Bluetooth
Bluetooth-versjon
Frekvensområde
Maksimum kraft overført
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Kompatible Bluetooth-profiler
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
kb. 10 m
A2DP
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
ca. 10 m
A2DP
Merk: Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
PL
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Gamma di sintonia
-
-
-
Press
Zakres strojenia
Данным компания MMD Hong Kong Holding Limited заявляет, что
изделие соответствует основным требованиям и другим положениям
Директивы 2014/53/EU. С текстом Заявления о соответствии можно
ознакомиться на странице www.philips.com/support.
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат
переработке и вторичному использованию.
Символ перечеркнутого мусорного ведра на колесиках на изделии
означает, что на изделие распространяется действие директивы
Европейского Союза 2012/19/EU.
Ознакомьтесь с информацией о системе отдельного сбора
электрического и электронного оборудования в вашей стране.
Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые
изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация
отработанных изделий позволяет предотвращать негативное воздействие на
окружающую среду и на здоровье человека.
Изделие включает аккумуляторы, на которые распространяется
действие директивы Европейского Союза 2013/56/EU и которые
запрещается выбрасывать в обычные бытовые отходы.
Ознакомьтесь с информацией о системе раздельного сбора
аккумуляторов в вашей стране. Правильная утилизация позволяет
предотвращать негативное воздействие на окружающую среду и на здоровье
человека.
Информация о защите окружающей среды
Использовалась только необходимая упаковка. Мы стараемся сделать
так, чтобы нашу упаковку было легко разделить на три материала: картон
(коробка), пенопласт (буфер) и полиэтилен (пакеты, защитный лист).
Ваша система состоит из материалов, которые можно переработать
и повторно использовать, если это будет делать специализированная
компания. Соблюдайте местные правила утилизации упаковочного
материала, отработавших аккумуляторов и старого оборудования.

Примечание
A placa do tipo está localizada na parte posterior da unidade.
•
Zakres częstotliwości
Типовая табличка находится на задней поверхности колонки.
Moc wyjściowa
Charakterystyka częstotliwości
Stosunek sygnału do szumu
Impedancja głośnika
4Ω
Maksymalna moc wejściowa głośnika 10 W
Przetwornik
3 cale, pełny zakres
3 pollici a gamma intera
Bluetooth
Wersja Bluetooth
Zakres częstotliwości
Maksymalna przenoszona moc
Maksymalny zasięg komunikacji
Kompatybilne profile Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
circa. 10 m
A2DP
PT
100-240 В~50/60 Гц
22 Вт
335 x 185 x 148 мм
2,52 кг
Alcance de sintonização
www.philips.com/support oldalra.
IT
Per scaricare il manuale utente completo, visitare il sito
www.philips.com/support.
KK Толық пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін
www.philips.com/support бетіне кіріңіз.
NL Ga naar www.philips.com/support om de volledige
диапазоны III (174 - 240 МГц)
Gama de frequências
gebruikershandleiding te downloaden.
NO For å laste ned fullstendig bruksanvisning, gå til
www.philips.com/support.
PL Pełną instrukcję użytkownika można pobrać pod adresem
10 Вт x 2
100 - 20 000 Гц
> 70 дБ
Potência de saída
Resposta de frequência
Relação sinal/ruído
www.philips.com/support.
PT Para transferir o manual do utilizador completo, visite
www.philips.com/support.
RU Для загрузки полного руководства пользователя перейдите на
страницу www.philips.com/support.
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 МГц
5 дБм
шамамен 10 м
A2DP
Versão Bluetooth
Gama de frequência
Potência máxima transmitida
Gama máxima de comunicação
Perfis Bluetooth compatíveis
Ескертпе: д
изайны және техникалық сипаттамалары алдын
ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.
NL Algemene informatie
Band III (174 - 240 MHz)
Общая информация
Требования по электропитанию
Потребляемая мощность
Размеры (Ш x В x Г)
Вес (основной блок)
100-240 В~50/60 Гц
22 Вт
335 x 185 x 148 мм
2,52 кг
Диапазон настройки
FM: 87,5 - 108 МГц
Диапазон частот
Диапазон III (174 – 240 МГц)
Усилитель
10W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Выходная мощность
Частотная характеристика
Соотношение "сигнал-шум"
10 Вт x 2
100 Гц – 20 КГц
> 70 дБ
Динамики
Luidsprekers
4Ω
10 W
3 inch full range
Bluetooth
Bluetooth-versie
Frequentiebereik
Maximale zendvermogen
Maximale communicatiebereik
Compatibele Bluetooth-profielen
5.0
2402–2480 MHz
5 dBm
Aprox. 10 m
A2DP
DAB
Versterker
Luidsprekerimpedantie
Maximaal ingangsvermogen
luidspreker
Speaker Driver
Gama completa de 3 polegadas
Тюнер
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Uitgangsvermogen
Frequentierespons
Signaal-ruisverhouding
4Ω
10 W
Nota: O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem
aviso prévio.
RU
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Tuner
Frequentiebereik
10 W x 2
100–20 000 Hz
> 70 dB
Altifalantes
Bluetooth
Afstembereik
Banda III (174–240 MHz)
Amplificador
Impedância do altifalante
Potência máxima de entrada do
altifalante
Controlador do altifalante
Benodigd vermogen
Energieverbruik
Afmetingen (W x H x D)
Gewicht (hoofdeenheid)
FM: 87,5–108 MHz
DAB
Динамик кедергісі
4 Ом
Динамиктің максималды кіріс қуаты 10 Вт
Динамик басы
3 дюйм толық ауқым
Bluetooth 5.0 нұсқасы
Жиіліктер ауқымының
Максималды таратылатын қуат
Максималды байланыс ауқымы
Үйлесімді Bluetooth профильдері
100–240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Sintonizador
FM: 87,5 - 108 МГц
Динамиктер
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
Informações gerais
Potência necessária
Consumo energético
Dimensões (LxAxP)
Peso (unidade principal)
Зорайтқыш
Шығыс қуат
Жиілікке қатысты сипаттама
Сигнал және бұрмалану
арақатынасы
5,0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
ok. 10 m
A2DP
Uwaga: Konstrukcja i specyfikacja techniczna podlegają zmianie
bez uprzedzenia.
DAB
Жиіліктер ауқымының
10W x 2
100 - 20 000 Hz
> 70 dB
Głośniki
4Ω
10 W
Тюнер
Реттеу ауқымы
Pasmo III (174 - 240 MHz)
Wzmacniacz
10W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
KK Жалпы ақпарат
Қуатқа қойылатын талап
Қуатты тұтыну
Өлшемдері (Е x Б x Д)
Салмағы (негізгі блок)
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Banda III (174 - 240 MHz)
Nota: Il design e le specifiche sono passibili di modifica senza
preavviso.
е снимайте корпус устройства.
Н
Не смазывайте части устройства.
У
станавливайте устройство на ровную, прочную и устойчивую поверхность.
Не ставьте устройство на другое электрическое оборудование.
Эксплуатируйте устройство только в помещении. Храните устройство
на расстоянии от воды, влаги и сосудов с жидкостью.
Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, а
также источников огня и тепла.
Примечание
Impedenza degli altoparlanti
Potenza in ingresso massima degli
altoparlanti
Driver degli altoparlanti
Versione Bluetooth
Gamma di frequenza
Massima potenza trasmessa
Portata massima di comunicazione
Profili Bluetooth compatibili
Предупреждение
•
Potenza in uscita
Risposta in frequenza
Rapporto segnale-rumore
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Tuner
FM: 87,5 - 108 MHz
Bluetooth

•
•
•
•
•
Gamma di frequenza
Ogólne informacje
Wymagania dotyczące zasilania
Pobór mocy
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Waga (główny element)
Altoparlanti
рочитайте эти инструкции.
П
Сохраните эти инструкции.
Обратите внимание на все предупреждения.
Выполняйте все инструкции.
Не используйте устройство возле воды.
Чистите только сухой тканью.
Не блокируйте отверстия для вентиляции. Устанавливайте в соответствии
с инструкциями производителя.
Не устанавливайте возле источников нагревания, таких как радиаторы,
обогреватели и прочее оборудование (в том числе усилители), которое
вырабатывает тепло.
Защищайте шнур питания от случайного наступания или защемления,
особенно у вилки, розетки и места выхода из прибора.
Используйте только дополнения/аксессуары, указанные производителем.
Отключайте устройство во время грозы или при бездействии в течение
длительного периода времени.
Все обслуживание должен выполнять квалифицированный персонал. При
любом повреждении устройства необходимо обслуживание, например
при повреждении шнура питания, проливании жидкости или попадании
предметов в устройство, а также если устройство подверглось
воздействию дождя или влаги, не работает должным образом или упало.
Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг.
Не ставьте на устройство предметы, которые могут вызвать его
повреждение (например, сосуды с жидкостью или зажженные свечи).
Используйте только источники питания, указанные в этом руководстве.
ВИЛКА или соединитель используется для отключения устройства,
отключение устройства всегда должно быть доступно.
Merk
Ескертпе
Megjegyzés
•
ұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.
Б
Бұл құрылғының бір де бір бөлігін ешқашан майламаңыз.
Бұл құрылғыны тегіс, қатты және тұрақты бетке қойыңыз.
Бұл құрылғыны басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
Бұл құрылғыны тек іште пайдаланыңыз. Бұл құрылғыны судан, ылғалдан
және сұйықтық толтырылған заттардан аулақ ұстаңыз.
Бұл құрылғыны тік күн жарығынан, ашық жалындардан немесе
жылудан аулақ ұстаңыз.
Advarsel
Høyttalerimpedans
Maks. inngangsstrøm høyttaler
Høyttalerdriver
Amplificatore
Instruções de segurança importantes
Figyelmeztetés
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Høyttalere
4Ω
10 W
Press
-Les disse instruksjonene.
-Behold instruksjonene.
-Overhold alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
-Ikke bruk dette apparatet nær vann.
-Rengjør kun med tørr klut.
-Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens
instrukser.
-Ikke installer nær varmekilder, så som radiatorer, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
-Beskytt strømledningen mot å tråkkes på eller klemmes, spesielt ved
støpselet, innganger og der den kommer ut av apparatet.
-Bruk kun utstyr/tilbehør spesifisert av produsenten.
- Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal
brukes på en lengre periode.
-Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når
apparatet har vært skadet på noen måte, som at strømledning eller
støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i
apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer
normalt, eller har blitt mistet.
-Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl.
-Ikke plasser noen kilde til fare på apparatet (f.eks. væskefylte objekter,
tente stearinlys).
-Bruk kun strømforsyning som er angitt i bruksanvisningen.
-Der det brukes nettstøpsel eller apparatkobling som frakoblingsenhet
skal frakoblingseheten være klar til bruk.

-
Utgangseffekt
Frekvensrespons
Signal-til-støy-forhold
DAB
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
-
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Sintonizzatore
Uwaga
-
-
Bånd III (174 - 240 MHz)
Forsterker
Informazioni generali
Requisiti d'alimentazione
Consumo energetico
Dimensioni (L x A x P):
Peso (Unità principale)
Press
Маңызды қауіпсіздік туралы нұсқаулар
-
Frekvensområde
Megjegyzés: A kialakítás és a specifikációk előzetes értesítés
nélkül változhatnak.
-Olvassa el ezeket az utasításokat.
-Őrizze meg ezeket az utasításokat.
- Tartsa be az összes figyelmeztetést.
- Kövesse az összes utasítást.
-Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
-Kizárólag száraz törlőkendővel tisztítsa.
-Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításai szerint végezze a
telepítést.
-Ne telepítse olyan hőforrások közelében, mint a hősugárzók, hőtárolók,
kályhák vagy egyéb, hőt termelő készülékek (például erősítők).
- Védje a csatlakozózsinórt rálépés vagy becsípődés ellen, különösen a
csatlakozódugóknál, a dugaszolóaljzatoknál és annál a pontnál, ahol ezek
kilépnek a készülékből.
-Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat/kiegészítőket használja.
-Húzza ki a készülék csatlakozódugóját zivataros időben vagy akkor, ha
hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
-Szakképzett szervizalkalmazottra bízza az összes szervizmunkát. Szervizre
van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a
csatlakozózsinór vagy - kábel megsérült, folyadék fröccsent a készülékre,
vagy tárgyak estek rá, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
-A készüléket nem érhetik folyadékcseppek vagy fröccsenések.
-Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat a készülékre (pl. folyadékkal
töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
-Kizárólag a felhasználói kézikönyvben felsorolt áramellátást használja.
- Amennyiben a HÁLÓZATI csatlakozódugót vagy a készülékcsatlakozót
használja szakaszolóként, a szakaszolónak üzemképesnek kell maradnia.

-
Bluetooth verzió
Frekvencia-tartomány
Maximális átvitt teljesítmény
Maximális kommunikációs tartomány
Kompatibilis Bluetooth profilok
FM: 87.5 - 108 MHz
DAB
III. sáv (174-240 MHz)
Bluetooth
Informacje dotyczące środowiska
Segurança
Frekvensbånd
Hangszórók
Hangszóró impendancia
Hangszóró maximális bemeneti
teljesítménye
Hangszóró meghajtó
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Radiomottaker
FM: 87,5-108 MHz
Erősítő
Jeśli do produktu dołączono przekreślonego kosza na kołach, oznacza
to, że produkt ten jest objęty Dyrektywą europejską 2012/19/UE.
Zapoznaj się z informacjami o lokalnym systemie obioru
odpadów selektywnych dotyczącego produktów elektrycznych i
elektronicznych.
Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów z
normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom na środowisko i
zdrowie człowieka.
•
Energibehov
Strømforbruk
Mål (B x H x D)
Vekt (hovedenhet)
DAB
Press
Fontos biztonsági utasítások
-
NO Generell informasjon
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Tuner
Sikkerhet
сы нұсқауларды оқып шығыңыз.
О
Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
Барлық ескертулерді оқып шығыңыз.
Барлық нұсқауларды орындаңыз.
Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
Тек құрғақ матамен тазалаңыз.
Ешбір желдету саңылауын бұғаттамаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай
орнатыңыз.
Радиаторлар, жылытқыштар, плиталар немесе жылуды тудыратын басқа
құрылғы (соның ішінде зорайтқыштар) сияқты ешбір жылу көзінің
жанында орнатпаңыз.
Қуат сымын, әсіресе ашаларды, ыңғайлы ойықтарды және құрылғыдан
шығатын жерді үстінен жүруден немесе қысылудан қорғаңыз.
Өндіруші көрсеткен тіркемелерді/қосалқы құралдарды ғана пайдаланыңыз.
Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, бұл
құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандарына тапсырыңыз. Қызмет көрсету құрылғы қандай да бір түрде зақымдалғанда қажет,
мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалса, құрылғыға сұйықтық төгілсе
немесе ішіне заттар құласа, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал әсер етсе,
қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп алынса.
Құрылғыға тамшылар немесе шашырандылар тимеуі керек.
Құрылғыға ешбір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған
заттарды, жанып тұрған майшамдарды) қоймаңыз.
Тек пайдаланушы нұсқаулығында тізілген қуат көздерін пайдаланыңыз.
Желілік аша немесе құрылғы байланыстырғышы ажырату құрылғысы ретінде
пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
Teljesítményigény
Áramfogyasztás
Méretek (Sz x H x k)
Súly (fő egység)
2’’
Press
Қауіпсіздік
Biztonság
0000
Ostrzeżenie
Opmerking
•
PIN
Press
Informacja
Mededeling
Press
2’’
Press
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
ongeveer 10 meter
A2DP
Opmerking: Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Импеданс динамика
Максимальная выходная мощность
колонки
Динамик колонки
4Ω
10 Вт
6,2 мм (3 дюйма),
7
полнодиапазонный
Bluetooth
Версия Bluetooth
Частотный диапазон
Максимальная передаваемая мощность
Максимальный рабочий диапазон
Поддерживаемые профили Bluetooth
5.0
2402 – 2480 МГц
5 дБм
прибл. 10 м.
A2DP
Примечание. Конструкция и технические характеристики могут
изменяться без предварительного уведомления.
Original radio
TAVS700
SK Príručka pre rýchly štart
AR ‫دليل البدء السريع‬
SV Snabbstartsguide
LT Trumpoji naudojimo
instrukcija
LV Ātras darba sākšanas
rokasgrāmata
ET Kiirjuhend
TR Hızlı Başlangıç Kılavuzu
UK Короткий посібник
користувача
SV
UK
LT
Säkerhet
Безпека
Sauga
Viktiga säkerhetsanvisningar
Важливі інструкції з безпеки
Svarbios saugos instrukcijos
- Läs dessa instruktioner.
-Behåll dessa instruktioner.
-Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Använd inte denna apparat nära vattnet.
-Rengör endast med en torr trasa.
-Blockera inga ventilationsutblås. Installera i enlighet med tillverkarens
instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att ingen går eller klämmer på strömkabeln, särskilt nära
elkontakten, fästen och där kabeln kommer ut från apparaten.
- Använd endast hjälpmedel och tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används
under längre tidsperioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller
strömkabel, vätska har spillits eller objekt har fallit in i apparaten,
appareten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller
har tappats.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla nära apparaten (dvs. vätskefyllda föremål,
tända ljus).
- Använd endast strömförbrukingen som anges i bruksanvisningen.
- Där huvudeluttaget eller annan utrustnings kontakt används för att koppla
från enheten, bör frånkopplingsenheten fortfarande vara redo att
användas.

-
-Perskaitykite šias instrukcijas.
-Išsaugokite šias instrukcijas.
-Atsižvelkite į visus įspėjimus.
- Laikykitės visų nurodymų.
-Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
- Valykite tik sausu skudurėliu.
-Neblokuokite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo
nurodymų.
-Nestatykite netoli šilumos šaltinių,pavyzdžiui, radiatorių, oro paskirstymo
sistemos grotelių, krosnių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie
gamina šilumą.
-Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad nebūtų mindomas arba
prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš prietaiso.
-Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos nurodė gamintojas
-Audros su žaibu metu arba, kai nenaudojamas ilgą laiką, šį prietaisą
atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Visą techninę priežiūrą atlikite pas kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai prietaisas buvo apgadintas, pvz.,
pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į prietaisą
pateko daiktai, prietaisas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia
netinkamai, arba buvo nukritęs.
-Ant prietaiso neturi lašėti ar patekti vandens purslų.
-Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz.: daiktų su
skysčiais, uždegtų žvakių ir t. t.).
-Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas naudotojo vadove.
- Jei įtaiso atjungimui naudojamas MAITINIMO ŠALTINIO kištukas arba
prietaiso jungtis, atjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

рочитайте ці інструкції.
П
Зберігайте ці інструкції.
Прислухайтеся до всіх попереджень.
Дотримуйтеся всіх інструкцій.
Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
Чистьте тільки сухою тканиною.
Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно
до інструкцій виробника.
Не встановлюйте поблизу джерел тепла: як-от радіаторів, обігрівачів,
печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
Захищайте шнур живлення: не наступайте на нього і не згинайте його,
особливо штекери, розетки і місця, де вони виходять з пристрою.
Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені
виробником.
Вимикайте пристрій під час грози або якщо він довго не використовується.
Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний
персонал. Пристрій необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено
будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка,
пролито рідину або всередину пристрою потрапили предмети; пристрій
потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його
впустили.
На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки.
Не розміщуйте на пристрої будь-які джерела небезпеки (наприклад,
предмети, заповнені рідиною або запалені свічки).
Використовуйте тільки джерела живлення, вказані в посібнику користувача.
Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для
відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
-

Попередження
Varning
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
•
•
•
•
•
•
vlägsna aldrig höljet på apparaten.
A
Smörj aldrig någon del av apparaten.
Placera apparaten på en jämn, hård och stabil yta.
Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Används endast inomhus. Håll apparaten borta från vatten, fukt och
vätskefyllda föremål.
Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
Meddelande
Härmed garanterar MMD Hong Kong Holding Limited att denna
produkt överensstämmer med tillämpbara krav och andra
föreskrifter i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa
konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.
Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.
När den överkryssade soptunnan på hjul visas på en produkt
betyder det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
Informera dig själv om det lokala återvinningssystemet för elektriska
och elektroniska produkter.
Agera i enlighet med de lokala föreskrifterna och släng inte
dina uttjänta produkter bland dina vanliga hushållssopor. Ett korrekt
bortskaffande av din gamla produkt hjälper till att förhindra miljöbelastning
och potentiella negativa konsekvenser för människors hälsa.
Din produkt innehåller batterier som är reglerade enligt EUdirektivet 2013/56/EU vilket säger att produkten inte kan
bortskaffas med vanliga hushållssopor.
Informera dig själv om de lokala reglerna för batteriinsamling
eftersom ett korrekt bortskaffande bidrar till att förhindra negativa
konsekvenser för miljö och människors hälsa.
Miljöinformation
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited
or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited
is the warrantor in relation to this product.
All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra så att
förpackningen enkelt kan uppdelas i tre olika material: papp (låda),
polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast)
Ditt system består av material som kan återvinnas och återvinnas om de tas
isär av ett specialiserat företag. Tänk på de lokala reglerna för bortskaffande
av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Obs
•
Typskylten är placerad på baksidan av apparaten.
Güvenlik
Önemli Güvenlik Talimatları
-Prečítajte si tieto pokyny.
-Odložte si tieto pokyny.
-Majte na zreteli všetky varovania.
- Postupujte podľa všetkých pokynov.
-Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
-Čistite iba suchou handričkou.
-Nezakrývajte ventilačné otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla,
napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných
zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím alebo zacviknutím, najmä pri
zástrčkách, zásuvkách a na mieste, kde vystupujú zo zariadenia.
-
Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
-Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Oprava
sa vyžaduje, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené,
napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu
kvapaliny, alebo ak do zariadenia spadli predmety, zariadenie bolo
vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
-Neumiestňuje žiadne zdroje nebezpečenstva na zariadenie (napr.
Predmety naplnené tekutinou, horiace sviečky)
-Používajte iba napájacie zdroje uvedené v používateľskom manuáli.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa SIEŤOVÁ zástrčka alebo
prípojka zariadenia, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.

-Bu talimatları okuyun.
-Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları önemseyin.
- Tüm talimatlara uyun.
-Bu aygıtı su yakınında kullanmayın.
-Yalnızca kuru bezle temizleyin.
-Havalandırma açıklıklarını tıkamayın. Montajı, üreticinin talimatları
uyarınca yapın.
-Radyatörler, kalorifer petekleri, ocaklar ya da ısı üreten diğer aygıtlar
(amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Güç kablosunu, üzerine basılmasından veya özellikle fişlerde, prizlerde ve
aygıttan çıktığı noktada sıkışmaktan koruyun.
-Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Bu aygıtı, şimşek çakması esnasında ya da uzun süre kullanılmayacaksa
fişten çekin.
- Tüm bakım ihtiyaçları için nitelikli bir servis teknisyenine başvurun. Aygıt,
güç besleme kablosu ya da fişinin zarar görmesi, aygıtın üzerine sıvı
dökülmesi ya da nesnelerin düşmesi, aygıtın yağmura ya da neme maruz
kalması, normal çalışmaması ya da düşmüş olması gibi herhangi bir
nedenler zarar görürse, servise götürülmesi gereklidir.
-Aygıt su damlamasına veya sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Aygıtın üzerine tehlike arz edecek nesneler yerleştirmeyin (örneğin, sıvı
dolu nesneler, yanan mumlar).
-Yalnızca kullanıcı kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
- ŞEBEKE fişi veya cihaz kaplinleri ayırma aygıtı olarak kullanıldığında,
ayırma aygıtı çalışmaya hazır durumda beklemelidir.

Varovanie
•
ikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
N
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Zariadenie umiestnite na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
Nikdy neumiestňujte túto jednotku na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie používajte iba vo vnútorných priestoroch. Chráňte túto
jednotku pred vodou, vlhkosťou a predmetmi naplnenými vodou.
Chráňte túto jednotku pred priamym slnečným žiarením, otvoreným
ohňom alebo teplo.
•
•
•
•
•
•
Uyarı
•
•
•
•
•
•
u ünitenin kılıfını kesinlikle çıkarmayın.
B
Bu ünitenin hiçbir parçasını asla yağlamayın.
Bu üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
Bu üniteyi asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
Bu üniteyi sadece iç mekânlarda kullanın. Bu üniteyi su, nem ve sıvı
dolu nesnelerden uzak tutun.
Bu üniteyi doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan
koruyun.
Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб
відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням
Директиви 2014/53/ЄC. Ви можете знайти Заяву про відповідність
на www.philips.com/support.
„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys
atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EB reikalavimus ir kitas su
ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje
www.philips.com/support.
Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних
матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному
використанню.
Якщо маркування товару містить цей символ перекресленого
кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській
Директиві 2012/19/ЄC.
Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для
електронних і електричних виробів.
Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом
зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів
сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього
середовища й здоров'я людей.
Екологічна інформація
Типова табличка розташована на тильній стороні виробу.
‫السالمة‬
.‫اقرأ هذه التعليمات‬.‫احتفظ يهذه التعليمات‬.‫انتبه لجميع التحذيرات‬.‫اتبع جميع التعليمات‬
-
.‫تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء‬.‫نظف الجهاز بقطعة قماش جافة فقط‬.‫ احرص على التركيب وف ًقا لتعليمات الجهة المُصنعة‬.‫تجنب سد أي فتحات تهوية‬‫تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة اإلشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو األجهزة‬.‫األخرى (بما في ذلك المضخمات) التي يصدر عنها سخونة‬
‫احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوصًا عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربي‬.‫ونقطة خروج الكبل من الجهاز‬
.‫الملحقات التي تحددها الجهة المُصنعة‬/‫ال تستخدم سوى المرفقات‬
-
.‫افصل قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة‬‫ يجب إجراء صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي‬.‫ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل‬‫ مثل تلف كبل اإلمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه‬،‫طريقة‬
.‫بشكل طبيعي أو سقوطه‬
‫للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله‬
ٍ
.‫تجنب تعريض الجهاز للرذاذ أو قطرات الماء‬‫ األجسام الممتلئة بالسوائل والشموع‬،‫تجنب وضع أي مصادر تشكل خطرً ا على الجهاز (على سبيل المثال‬.)‫المضيئة‬
.‫ال تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المدرجة في دليل المستخدم‬‫ يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل‬،‫حيثما يُستخدم قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل‬.‫للتشغيل بسهولة‬
‫تحذير‬
.‫•يُحظر إزالة الغالف الخارجي لهذا الجهاز‬
.‫•يُحظر تزييت أي جزء من هذا الجهاز‬
.‫ومستو‬
‫•ضع العارضة الصوتية على سطح ثابت‬
ٍ
.‫•يُحظر وضع هذا الجهاز على أجهزة كهربائية أخرى‬
‫ الحفاظ على هذه الوحدة بعيدا عن الماء والرطوبة واألشياء المملوءة‬.‫•استخدم هذه الوحدة في الداخل فقط‬
.‫بالسائل‬
.‫•حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة‬

•
‫مالحظة‬
Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Pokúsili sme sa, aby sa
balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica),
polystyrénová pena (vytlmenie) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne
použiť, ak ho rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne
nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a
starého vybavenia.

Not
•
Tip plakası, ünitenin arkasında bulunur.
‫ والتي يمكن إعادة‬،‫تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية‬
.‫تصنيعها واستخدامها مرة أخرى‬
Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots ar augstas kvalitātes
materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti
izmantot.
‫ فذلك يعني أنه تمت تغطية المنتج من خالل التوجيه‬،‫عند إرفاق رمز سلة المهمالت المشطوب بالمنتج‬
2012/19/EU ‫األوروبي‬
.‫يُرجى التعرف على نظام المجموعة المحلية المنفصلة الخاص بالمنتجات الكهربية واإللكترونية‬
.‫يُرجى التصرف وف ًقا للقواعد المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية‬
Ja šis pārsvītrotais simbols ir pievienots produktam, uz to attiecas
Eiropas Direktīva 2012/19/ES.
Informējieties par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu
savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet
parastos sadzīves atkritumus. Pareiza vecā produkta iznīcināšana palīdz
novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
‫حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة‬
.‫اإلنسان‬
‫ والتي ال يمكن‬2013/56/EU ‫المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه األوروبي‬
.‫التخلص منها في النفايات المنزلية العادية‬
‫يرجى االطالع على القواعد المحلية الخاصة بمجموعة منفصلة من البطاريات ألن التخلص الصحيح‬
.‫يساعد في منع العواقب السلبية على صحة اإلنسان والبيئة‬
Jūsu produkts satur akumulatorus, uz kuriem attiecas Eiropas
direktīva 2013/56/ES un kurus nevar izmest kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.
Lūdzu, informējieties par vietējiem noteikumiem par atsevišķu
akumulatoru savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas
videi un cilvēku veselībai.
‫المعلومات البيئية‬
‫ الورق‬:‫ كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثالث مواد‬.‫تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية‬
.)‫المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (األكياس والقِطع اإلسفنجية الواقية‬
‫ يرجى‬.‫يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قِبل شركة متخصصة‬
.‫مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة‬
Informācija par vidi
‫مالحظة‬
.‫توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي للجهاز‬
•

Visi nevajadzīgie iepakojumi nav iekļauti. Mēs esam centušies izveidot
iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putu
polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša putu loksne).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti
izmantot, ja to izjauc specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos
noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto akumulatoru un veco iekārtu
apglabāšanu.

Poznámka
•
Typový štítok je umiestnený na zadnej strane jednotky.
Piezīme
•
Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.
‫البث الصوتي الرقمي‬
‫نطاق التردد‬
‫مضخم الصوت‬
2 x ‫ وات‬10
‫ هرتز‬20000 - 100
‫ ديسيبل‬70 >
‫خرج الطاقة‬
‫استجابة التردد‬
‫نسبة اإلشارة إلى التشويش‬
‫ أوم‬4
‫ وات‬10
‫ بوصة نطاق كامل‬3
‫معاوقة مكبر الصوت‬
‫الحد األقصى لطاقة إدخال البطارية‬
‫مشغل السماعة‬
5.0
‫ ميغاهرتز‬2480 - 2402
‫ ديسيبل مللي واط‬5
‫ م تقريبًا‬10
A2DP
‫إصدار البلوتوث‬
‫نطاق التردد‬
‫الطاقة القصوى المنقولة‬
‫أقصى مدى لالتصال‬
‫مالمح بلوتوث متوافقة‬
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
‫سماعات‬
‫البلوتوث‬
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
pribl. 10m
A2DP
SV Allmän information
Strömkrav
Strömanvändning
Dimensioner (B x H x D)
Vikt (huvudapparat)
Press
.‫يخضع التصميم والمواصفات للتغيير بدون إخطار‬:‫مالحظة‬
LT
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Justeringsintervall
2’’
Derintuvas
FM: 87,5 – 108 MHz
Derinimo diapazonas
FM: 87,5–108 MHz
DAB
Band III (174 - 240 MHz)
Dažnio diapazonas
Förstärkare
Uteffekt
Frekvensomfång
Signal/brusförhållande
III juosta (174–240 MHz)
Högtalarimpedans
Högtalare max ingångseffekt
Högtalarelement
Press
Išėjimo galia
Dažnio atsakas
Signalo ir triukšmo santykis
Kolonėlių varža
Kolonėlių maksimali įvesties galia
Kolonėlės pavara
TR Genel bilgi
Bluetooth versija
Dažnio ribos
Maksimali siunčiama galia
Maksimalus ryšio diapazonas
Suderinami „Bluetooth“ profiliai
LV
100-240 V~50/60 Hz
22W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Regulēšanas diapazons
Teade
Bluetooth
MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et
asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste
nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav
veebilehelt www.philips.com/support.
Bluetooth sürümü
Frekans aralığı
İletilen maksimum güç
Maksimum iletişim aralığı
Uyumlu Bluetooth profilleri
SK Ak si chcete stiahnuť celý používateľský manuál, navštívte stránku
www.philips.com/support.
SV För att ladda ned den fullständiga bruksanvisningen, besök
www.philips.com/support.
FM: 87.5 - 108 MHz
DAB
Bant III (174 - 240 MHz)
Frekvences diapazons
Josla III (174 - 240 MHz)
Pastiprinātājs
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Izejas jauda
Frekvences atbilde
Signāla - trokšņa attiecība
Hoparlörler
Hoparlör Empedansı
Hoparlör Maksimum Giriş Gücü
Hoparlör Sürücüsü
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Uztvērējs
FM: 87,5 - 108 MHz
Amplifikatör
Çıkış Gücü
Frekans Yanıtı
Sinyal Gürültü Oranı
Vispārīga informācija
Nepieciešamā jauda
Enerģijas patēriņš
Izmēri (P x A x Dz)
Svars (galvenā bloks)
DAB
Frekans Aralığı
5.0
2402–2480 MHz
5 dBm
apie 10 m
A2DP
Pastaba: D
izainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Ayar cihazı
Ayar Aralığı
4Ω
10 W
3 colių viso diapazono
Bluetooth
5.0
2 402 - 2 480 MHz
5 dBm
ca 10 m
A2DP
Obs! Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Güç gereksinimi
Güç tüketimi
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlık (Ana Ünite)
10 W x 2
100–20000 Hz
> 70 dB
Kolonėlės
4Ω
10 W
3 tum bredband
Bluetooth
Bluetooth-version
Frekvensomfång
Maximal överförd effekt
Maximalt överföringsavstånd
Kompatibel Bluetooth-profil
rge kunagi eemaldage selle üksuse korpust.
Ä
Ärge kunagi määrige ühtki selle üksuse osa.
Asetage see üksus tasapinnalisele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
Ärge asetage üksust kunagi muule elektrilisele seadmele.
Kasutage üksust vaid siseruumides. Hoidke seadet vee, niiskuse ja
vedelikuga täidetud esemete eest.
Hoidke seda üksust otsese päikesekiirguse, tule ja kuumuse eest.
Teie toode on kujundatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja
koostisosadega, mida saab ringlusse saata ja taaskasutada.
Stiprintuvas
10 W x 2
100 - 20 000 Hz
> 70 dB
Högtalare
Hoiatus
•
100–240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Press
Ohutus
•
•
•
•
•
Frekvensintervall
Bendra informacija
Maitinimo šaltinis
Suvartojamoji galia:
Matmenys (P x A x G):
Svoris (pagrindinis prietaisas):
Justering
Press
-Lugege neid juhiseid.
-Hoidke juhised alles.
-Pidage kõiki hoiatusi silmas.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
-Puhastage vaid kuiva lapiga.
-Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Installeerige vastavalt tootja juhistele.
- Ärge installeerige soojusallika lähedusse, nt radiaatorid, soojusmõõdikud,
ahjud või muud seadmed (sh võimandid), mis eraldavad soojust.
- Kaitske toitekaablit pealeastumise või vahelejäämise eest, eelkõige
pistikuid, pikendusjuhtmeid ja kohta, kus toitejuhe väljub seadmest.
-Kasutage üksnes tootja poolt lubatud lisaseadmeid.
- Eemaldage seade äikese ajaks või ajal, mil seadet pikemat aega ei
kasutata, elektrivõrgust.
-Laske teenindustöid teha vaid kvalifitseeritud teenindustöötajatel.
Teenindus on kohustuslik, kui seade on saanud mis tahes viisil kahjustada,
nt on kahjustatud toitejuhe või pistik, seadmele on sattunud vedelikke või
sellele on kukkunud mis tahes objekt, seade on jäänud vihma või muu
niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
-Seadet ei tohi mõjutada veepritsmed või -tilgad.
- Ärge pange seadme peale mis tahes ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud
esemed, süüdatud küünlad).
-Kasutage üksnes toiteallikaid, mis on nimetatud kasutusjuhendis.
-Kui kasutatakse MAINSi pistikut või adapterit seadme lahtiühendamiseks,
jääb lahtiühendatud seade töövalmis olekusse.

ekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
N
Nekad neeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
Novietojiet šo ierīci uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
Nekad nelietojiet šo ierīci citās elektroiekārtās.
Izmantojiet šo ierīci tikai telpās. Aizsargājiet šo ierīci no ūdens, mitruma
un ar šķidrumu uzpildītiem priekšmetiem.
Aizsargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai
karstuma ietekmes.
‫الموالف‬
)‫ ميغاهيرتز‬240 - 174( III ‫النطاق‬
Skupina III (174 - 240 MHz)
Poznámka: Dizajn a technické údaje sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Olulised ohutusjuhised
•
•
•
•
•
‫نطاق التوليف‬
Reproduktory
Bluetooth verzia
Frekvenčný rozsah
Maximálny prenášaný výkon
Maximálny komunikačný dosah
Kompatibilné profily Bluetooth
OFF
-Izlasiet šīs instrukcijas.
-Saglabājiet šīs instrukcijas.
-Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
-Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drānu.
-Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja
instrukcijām.
-Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns
vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
-Aizsargājiet strāvas vadu no vilkšanas vai saspiešanas, jo īpaši pie
kontaktdakšām, attiecīgām spraudligzdām un vietām, kur tas iziet no
aparāta.
-Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
-Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota
ilgāku laiku.
- Visi servisa darbi jāveic kvalificētam servisa personālam. Serviss ir
nepieciešams, ja aparāts jebkādā veidā ir bojāts, piemēram, strāvas
padeves vads vai spraudnis ir bojāts, šķidrums ir izšļakstījies vai priekšmeti
ir iekrituši aparātā, aparāts ir pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai,
nedarbojas normāli vai ir nokritis.
-Ierīce nedrīkst būt pakļauta pilienu vai šļakatu iedarbībai.
-Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piemēram, ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, degošas sveces).
-Izmantojiet tikai lietotāja rokasgrāmatā norādītos barošanas avotus.
- Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots TĪKLA spraudnis vai ierīces
savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts
atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem
attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama
vietnē: www.philips.com/support.
Informácie o ochrane životného prostredia
ON /
Svarīgas drošības instrukcijas
Brīdinājums
‫ ميغاهرتز‬108 - 87.5 :FM
Bluetooth
Press
‫تعليمات السالمة الهامة‬
‫متطلبات الطاقة‬
‫استهالك الطاقة‬
)‫ العمق‬x ‫ االرتفاع‬x ‫األبعاد (العرض‬
)‫الوزن (الوحدة الرئيسية‬
Impedancia reproduktora
4Ω
Maximálny vstupný výkon reproduktora 10 W
Reproduktorový ovládač
3 palcový plný rozsah
ET
Drošība
‫ هرتز‬60/50~‫ فولت‬240-100
‫ وات‬22
‫ مم‬148 x 185 x 335
‫ كجم‬2.52
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Paziņojums
Gereksiz tüm ambalajlar ihmal edilmiştir. Ambalajı üç malzemeye ayırmayı
kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen
(çantalar, koruyucu köpük tabakası).
Sisteminiz uzman bir şirket tarafından sökülüp geri dönüştürülebilen ve
yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin,
bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Press
Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso dalies.
LV
‫معلومات عامة‬
AR
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
DAB
Výstupný výkon
Frekvenčná odozva
Pomer signál-šum
Pastaba
•
.www.philips.com/support ‫االطالع على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني التالي‬
Çevresel bilgi
Zosilňovač
Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes pabandėme pakuotes
suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartoninės dėžės, polistireno puta (buferis)
ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis).
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai
naudoti, jei bus demontuotos specializuotos bendrovės. Laikykitės pakavimo
medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos
taisyklių.

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку,
яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист
від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист).
Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені
спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка,
дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих
акумуляторів і обладнання.

‫ ويمكنك‬.2014/53/EU ‫مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه‬
Ürününüz, 2013/56/AB sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan ve
normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içermektedir.
Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında
bilgi edinin; çünkü doğru elden çıkarma çevre ve insan sağlığı için
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.
Požiadavka na energiu
Spotreba energie
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť (hlavná jednotka)
Frekvenčný rozsah
Aplinkosaugos informacija
Böylelikle, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün
2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı’nı www.philips.com/
support adresinde bulabilirsiniz.
Váš výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska
smernica 2013/56/EÚ a ktoré sa nemôžu likvidovať s bežným
komunálnym odpadom.
Prosím, informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa
separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha predchádzať
negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Press
Jūsų gaminyje yra baterijoms, kurioms taikoma Europos direktyva
2013/56/EB, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis.
Susipažinkite su vietos taisyklėmis, susijusiomis su atskiru baterijų
surinkimu, nes teisingas jų utilizavimas padeda saugoti aplinką ir žmonių
sveikatą nuo neigiamų pasekmių.
Виріб містить акумулятори, на яких поширюється Європейська
Директива 2013/56/ЄС, відповідно до якої акумулятори не можуть
бути утилізовані разом із побутовими відходами.
Ознайомтеся з місцевими правилами щодо роздільного збирання
акумуляторів, оскільки правильна утилізація допоможе запобігти негативним
наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини.
Týmto spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited prehlasuje,
že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými
relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o
zhode môžete nájsť na lokalite www.philips.com/support.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama
sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.
Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev
atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkarılması,
çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.
0000
Ladič
Kai gaminys pažymėtas perbraukta šiukšlių dėže su ratukais, tai
reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/EB.
Prašome susipažinti su vietine elektros ir elektronikos gaminių
surinkimo sistema.
Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis ir nešalinkite savo senųjų
gaminių su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai išmetę seną gaminį,
saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.
Bildirim
Keď je k výrobku pripojený tento symbol preškrtnutého
odpadkového koša, znamená to, že na tento výrobok sa
vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.
Prosím, informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických výrobkov.
Prosím, postupujte podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré
výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia starého
výrobku pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre
životné prostredie a ľudské zdravie.
SK Všeobecné informácie
2’’
Press
Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš
naujo.
Poznámka
Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek
kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.
PIN
Press
Rozsah ladenia
‫ بموجب هذه الوثيقة َتوافُق هذا المنتج‬MMD Hong Kong Holding Limited ‫تعلن شركة‬
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov
a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.
Philips VS700
io prietaiso niekada neištraukite iš gaubto.
Š
Niekada netepkite alyva kokių nors šio prietaiso dalių.
Ši prietaisą statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
Šio prietaiso niekada nestatykite ant kito elektrinio įrenginio.
Šį prietaisą naudokite tik patalpoje. Saugokite šį prietaisą nuo vandens,
drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos
arba karščio.
Pastaba
AR
Dôležité bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
іколи не знімайте корпус цього виробу.
Н
Ніколи не змащуйте жодну з деталей пристрою.
Ставте пристрій на рівну, тверду і стійку поверхню.
Ніколи не ставте виріб на інше електрообладнання.
Використовуйте виріб тільки в приміщенні. Тримайте пристрій
якнайдалі від води, вологи та предметів, заповнених рідиною.
Тримайте цей виріб подалі від потрапляння прямих сонячних променів,
відкритого вогню або тепла.
Примітка
•
TR
Bezpečnosť
•
Press
Įspėjimas
Примітка
TAVS700_10_QSG_V2.0
SK
•
•
•
•
•
Press
2’’
Press
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Skaļruņi
4Ω
10 W
3 inç tam aralık
Skaļruņu pretestība
Skaļruņa maksimālā ieejas jauda
Skaļruņa draiveris
4Ω
10 W
3 collu pilns diapazons
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5dBm
yakl. 10m
A2DP
Bluetooth versija
Frekvences diapazons
Maksimālā pārraidītā jauda
Maksimālais sakaru diapazons
Savietojami Bluetooth profili
Not: T
asarım ve spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
apt. 10m
A2DP
Piezīme. Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
TR Tüm kullanım kılavuzunu indirmek için www.philips.com/support
Kui tootele on kinnitatud asjaomane läbikriipsutatud prügikasti
sümbol, tähendab see, et toode on hõlmatud Euroopa direktiiviga
2012/19/EL.
Tutvuge elektri- ja elektroonikatoodete kohaliku eraldi kogumise
süsteemiga.
Käituge vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge utiliseerige oma romusid
koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Teie romude õige utiliseerimine aitab
vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
adresini ziyaret edin.
UK Щоб завантажити повний посібник користувача, відвідайте
www.philips.com/support.
AR .www.philips.com/support ‫ يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي‬،‫لتنزيل دليل المستخدم الكامل‬
www.philips.com/support.
LV Lai lejupielādētu pilnu lietotāja rokasgrāmatu, apmeklējiet vietni:
www.philips.com/support.
ET Täieliku kasutusjuhendi allalaadimiseks külastage veebilehte
Keskkonnaalane teave
Välditud on igasugust üleliigset pakendamist. Oleme püüdnud teha lihtsaks
pakendi eraldamise kolmeks materjalide alusel: papp (karp), polüstüreenvaht
(puhver) ja polüetüleen (kotid, katisevahuplaat).
Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab uuesti ringlusse võtta
ja taaskasutada, kui lahtivõtmisega tegeleb spetsiaalne ettevõte. Järgige
pakendimaterjali, tühjenenud patareide ja vanade seadmete utiliseerimisel
kohalikke eeskirju.

Märkus
•
Tüübiplaat asub üksuse tagaküljel.
Споживана потужність
Споживана потужність
Габарити (Ш x В x Г)
Вага (основний блок)
ET
100–240 В~50/60 Гц
22 Вт
335 x 185 x 148 мм
2,52 кг
Тюнер
LT Jei norite atsisiųsti visą naudotojo vadovą, apsilankykite
Teie toode sisaldab akut, mis on hõlmatud Euroopa direktiiviga
2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos tavaliste
majapidamisjäätmetega.
Tutvuge patareide eraldi kogumise kohalike eeskirjadega, kuna õige
utiliseerimine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
UK Загальна інформація
www.philips.com/support.
Діапазон налаштування
Діапазон III (174–240 МГц)
FM: 87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik
Riba III (174 - 240 MHz)
Väljundvõimsus
Sagedusreaktsioon
Signaali-müra suhe
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Kõlarid
4Ω
10 Вт
дюйми (7,62 см) повний
3
діапазон
Bluetooth
Версія Bluetooth
Частотний діапазон
Максимальна передавана потужність
Максимальна дальність зв'язку
Сумісні профілі Bluetooth
Häälestusvahemik
Võimendi
10 Вт x 2
100–20 000 Гц
> 70 дБ
Динаміки
Опір динаміків
Максимальна вхідна потужність
динаміка
Динамічна головка
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
DAB
Підсилювач
Вихідна потужність
Частотна характеристика
Співвідношення сигнал-шум
Nõuded toitele
Elektritarbimine
Mõõtmed (L x K x S)
Kaal (põhiüksus)
Häälestusseade
FM: 87,5–108 МГц
DAB
Частотний діапазон
Üldteave
5,0
2402–2480 МГц
5 дБм
прибл. 10 м
A2DP
Примітка. Дизайн і технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
Kõlarite takistus
4Ω
Kõlarite maksimaalne sisendvõimsus 10 W
Kõlarite draiver
3-tolline täisvahemik
Bluetooth
Bluetoothi versioon
Sagedusvahemik
Maksimaalne edastatud võimsus
Maksimaalne teabevahetusvahemik
Ühilduvad Bluetoothi profiilid
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
umbes 10m
A2DP
Märkus: D
isaini ja tehnilisi kirjeldusi võib muuta ilma ette teatamata.
-Čistite samo suhom krpom.
-Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite u skladu s uputama
proizvođača.
-Nemojte postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, peći, peći
ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
-Zaštitite kabel za napajanje od hodanja ili prignječenja, osobito kod
utikača, utičnica i mjesta na kojem izlazi iz uređaja.
-Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
-Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ne
koristi dulje vrijeme.
-Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je
potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, kao što je kabel za
napajanje ili je oštećen utikač, ako je prolivena tekućina ili su u uređaj upali
predmeti, ako je uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je
pao.
-Uređaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
-Na uređaj nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti (npr. predmete
ispunjene tekućinom, zapaljene svijeće).
-Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.
-Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od
strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.

Original radio
TAVS700
Upozorenje
•
•
•
•
•
SL Vodnik za hiter začetek
SQ Manuali i përdorimit
HR Vodič za brzi početak
MK Водич за брз почеток
SR Kratko uputstvo
BG Ръководство за бърз старт
Montenegrin Kratko uputstvo
RO Ghid de pornire rapidă
BS Kratki vodič
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
•
ikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
N
Nikada nemojte podmazivati bilo koji dio ovog uređaja.
Postavite uređaj na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
Ovaj uređaj ne stavljajte na drugu električnu opremu.
Koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj uređaj podalje od
vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
Držite uređaj podalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena
ili topline.
Obavijest
Ovime, tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj
proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
uvjetima Smjernice 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete
pronaći na www.philips.com/support.
Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih
materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti.
Simbol prekrižene kante za otpatke na proizvodu znači da je
proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.
Raspitajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih
i elektroničkih proizvoda.
Postupajte u skladu s vašim lokalnim propisima i nemojte odlagati
stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno zbrinjavanje starog
proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje.
Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom
2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim
otpadom.
Raspitajte se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju
baterija jer pravilno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.
Informacije o okolišu
Izostavljena su sva nepotrebna pakiranja. Trudili smo se da materijale
pakiranja bude lako razdvoji na tri materijala: karton (kutija), polistirenska
pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).
Vaš sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti
ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju
materijala za pakiranje, istrošenih baterija i stare opreme.
Napomena
•
Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
SR
Bezbednost
Važna uputstva o bezbednosti
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited
or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited
is the warrantor in relation to this product.
TAVS700_10_QSG_V2.0
SL
Varnost
Pomembna varnostna navodila
-Preberite ta navodila.
-Shranite ta navodila.
-Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
-Čistite jo samo s suho krpo.
-
Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
-Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri,
peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
-Napajalni kabel položite tako, da nanj ne boste stopili ali ga preščipnili.
Posebej pazite na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz naprave.
-Ne uporabljajte nastavkov/pribora, ki jih ni odobril proizvajalec.
-Če naprave dalj časa ne uporabljajte in med nevihtami izvlecite kabel iz
vtičnice.
-Servisna dela naj opravlja samo kvalificirano osebje. Servisiranje je
potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na
primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije
tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju
ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
-Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju tekočin
-Na napravo ne polagajte nobenih predmetov, ki bi lahko bili vir nevarnosti
(npr. s tekočino napolnjenih posod, prižganih sveč).
-Uporabite samo električno napajanje, ki je navedeno v tem uporabniškem
priročniku.
-Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj
bosta vedno dosegljiva.

Opozorilo
•
•
•
•
•
•
ikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
N
Nikoli ne mažite delov te naprave.
Napravo položite na ravno, trdno in stabilno površino.
Naprave nikoli ne polagajte na druge električne naprave.
Napravo uporabljajte le v zaprtih prostorih. Napravo hranite in
uporabljajte stran od vode, vlage in predmetov, napolnjenih s tekočino.
Napravo hranite in uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe,
ognja in virov toplote.
Izjava
Podjetje MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek
v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na naslovu
www.philips.com/support.
Vaš izdelek je bil zasnovan in izdelan iz kakovostnih materialov in
komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.
Ta simbol prekrižanega koša za odpadke na izdelku pomeni, da za
izdelek velja evropska direktiva 2012/19/ES.
Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov ter
izrabljenih električnih in elektronskih izdelkov.
Spoštujte lokalne predpise in na odstranjujte starih naprav skupaj
z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje
izrabljenih izdelkov pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in
človeško zdravje.
Vaša naprava vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva
2013/56/ES, ki predpisuje prepoved odlaganja skupaj z
gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi o ločenem zbiranju odpadkov,
saj s pravilnim odstranjevanjem pomagate preprečevati negativne
posledice za okolje in človeško zdravje.
Okoljske informacije
Izdelek je brez nepotrebne embalaže. Embalažo smo zasnovali tako, da jo je
enostavno ločevati: lepenka (škatla), stiropor (blažilniki) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija).
Vaša naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno
uporabiti, če jih razstavi specializiran izvajalec. Upoštevajte lokalne predpise
glede odstranjevanja embalaže, izrabljenih baterij in starih naprav.

Opomba
•
Tipska ploščica se nahaja na hrbtni strani naprave.
HR
Sigurnost
Važne sigurnosne napomene
-Pročitajte ove upute.
-Sačuvajte ove upute.
-Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
-Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
-Pročitajte ova uputstva.
-Zadržite ova uputstva.
-Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Poštujte sva uputstva.
-Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini vode.
-Očistite samo suvom krpom.
-Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu sa
uputstvima proizvođača.
-Nemojte da ugrađujete u blizini izvora toplote kao što su radijatori,
grejalice, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
-Zaštitite kabl za napajanje da ne može da se hoda po njemu ili da se zakači,
naročito na utikačima, priključcima za napajanje i na mestu izlaska iz uređaja.
-Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
-Isključite ovaj uređaj tokom vremenskih nepogoda sa grmljavinom ili kada
se ne koristi duže vreme.
-Servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je
potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. ako su kabl za
napajanje ili utikač oštećeni, prolivena je tečnost po njemu ili su u uređaj
upali predmeti, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, ili je
pao na zemlju.
-Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju.
-Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (npr. predmete ispunjene
tečnošću, upaljene sveće).
-Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.
-Kada se kao uređaj za isključivanje koristi mrežni utikač ili spojnica
uređaja, uređaj za isključivanje mora uvek biti spreman za rad.

Upozorenje
•
•
•
•
•
•
ikada ne uklanjajte kućište uređaja.
N
Nikada ne podmazujte ni jedan deo ovog uređaja.
Postavite uređaj na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
Nikada ne stavljajte uređaj na druge električne uređaje.
Koristite uređaj samo u zatvorenom. Držite uređaj daleko od vode,
vlage i predmeta sa vodom.
Sklonite uređaj od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili
izvora toplote.
Obaveštenje
Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da
je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim
propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete
naći na adresi www.philips.com/support.
Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih
materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.
Kada na proizvodu postoji simbol prekrižene kante to znači da je
pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.
Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje
električnih i elektronskih proizvoda.
Molimo Vas da postupate u skladu sa lokalnim propisima i da
ne odlažete stare proizvode sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno
odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju
negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje.
Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom
2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.
Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju
baterija, jer pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih
posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Podaci o životnoj sredini
Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako
razdvoji u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen
(vrećice, zaštitna folija).
Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti
ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih propisa o
odlaganju materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

Napomena
•
Tipska pločica se nalazi na poleđini uređaja.
Montenegrin
Bezbjednost
Važna uputstva o bezbjednosti
-Pročitajte ova uputstva.
-Zadržite ova uputstva.
-Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
-Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini vode.
-Očistite samo suvom krpom.
-Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu sa uputstvima
proizvođača.
-Nemojte da ugrađujete u blizini izvora toplote kao što su radijatori,
grijalice, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
Zaštitite kabl za napajanje da ne može da se hoda po njemu ili da se zakači,
-
naročito na utikačima, priključcima za napajanje i na mjestu izlaska iz uređaja.
-Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
-Isključite ovaj uređaj tokom nepogoda sa grmljavinom ili kada se ne koristi
duže vrijeme.
-Svako servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.
Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. ako
su kabl za napajanje ili utikač oštećen, prolivena je tečnost po njemu ili su
u uređaj upali predmeti, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi
normalno, ili je pao na zemlju.
-Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
-Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (npr. predmete
ispunjene tečnošću, upaljene svijeće).
-Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.
-Kada se kao uređaj za isključivanje koristi mrežni utikač ili spojnica
uređaja, uređaj za isključivanje mora uvijek biti spreman za rad.
Upozorenje
•
•
•
•
•
•
ikada ne uklanjajte kućište uređaja.
N
Nikada ne podmazujte ni jedan dio ovog uređaja.
Postavite uređaj na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
Nikada ne stavljajte uređaj na druge električne uređaje.
Koristite uređaj samo u zatvorenom. Držite uređaj daleko od vode,
vlage i predmeta sa vodom.
Sklonite uređaj od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili
izvora toplote.
Obavještenje
Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da
je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim
propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete
naći na adresi www.philips.com/support.
Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih
materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.
Kada na proizvodu postoji simbol precrtane kante to znači da je
izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.
Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje
električnih i elektronskih proizvoda.
Postupajte u skladu sa lokalnim zakonima i ne odlažite stare
proizvode sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih
proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po
životnu sredinu i ljudsko zdravlje.
Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom
2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.
Informišite se o lokalnim zakonima o odvojenom prikupljanju
baterija, jer pravilno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih
posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Informacije o životnoj sredini
Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako
razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i
polietilen (vrećice, zaštitna folija).
Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti
ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih zakona o
odlaganju materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.
Napomena
•
Tipska pločica se nalazi na poleđini uređaja.
BS
Kur bashkëngjitet në produkt ky simbol i koshit me rrota dhe me kryq në
një produkt, kjo do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane
2012/19/EU.
Ju lutem informohuni lidhur me sistemin e grumbullimit të veçantë në zonën
tuaj për produktet elektrike dhe elektronike.
Ju lutem veproni në përputhje me rregullat lokale dhe mos i hidhni produktet
e vjetra së bashku me mbetjet normale shtëpiake. Hedhja e produktit
të vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave të
mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Produkti përmban bateri që mbulohen nga direktiva evropiane 2013/56/EU,
të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.
Ju lutem informohuni për rregullat vendëse lidhur me grumbullimin veçmas
të baterive pasi hedhja në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e
pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Informacione mjedisore
Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë
paketimin të lehtë për ta ndarë në tre materiale: karton (kutia), polistirol
(bukëpeshku) dhe polietilien (qese, fletë mbrojtëse).
Sistemi përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe të ripërdoren nëse
çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutem ndiqni rregullat vendëse
lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, të baterive të shkarkuara dhe
të pajisjeve të vjetra.

Shënim
•
МК
Upozorenje
•
•
•
•
•
•
ikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
N
Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
Postavite uređaj na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
Ovaj uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite uređaj dalje
od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
Držite uređaj dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili
topline.
Obavještenje
Ovim putem MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj
proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim
propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete
pronaći na www.philips.com/support.
Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visoko kvalitetnih
materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.
Simbol prekrižene kante za otpatke na proizvodu znači da je
proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU.
Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja
električnih i elektroničkih proizvoda.
Molimo postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati
stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog
proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu
i ljudsko zdravlje.
Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom
2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim
kućnim otpadom.
Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju
baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posljedica po
okolinu i ljudsko zdravlje.
Informacije o okolini
Izostavljena su sva nepotrebna pakiranja. Trudili smo se da se pakiranje lako
razdvoji na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (pufer) i polietilen
(vrećice, zaštitna pjena).
Sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti
ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa o
odlaganju materijala za pakiranje, istrošenih baterija i stare opreme.

Napomena
•
Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
SQ
Siguria
Udhëzime të rëndësishme sigurie
-Lexojini këto udhëzime.
-Ruajini këto udhëzime.
-Përmbajuni të gjitha paralajmërimeve.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
-Mos e përdorni këtë pajisje pranë ujit.
-Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
-Mos bllokoni asnjë vrimë ajrimi. Instalojeni sipas udhëzimeve të prodhuesit.
-Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie si për shembull radiatorë,
pajisje ngrohjeje, soba, ose pajisje të tjera që prodhojnë nxehtësi
(përfshirë edhe amplifikatorët).
-Mbrojeni kordonin e energjisë në mënyrë që të mos shkelet ose të mos
kafshohet padashur te spina, priza, dhe në pikën ku del nga pajisja.
-Përdorni vetëm pjesë/aksesorë të specifikuar nga prodhuesi.
-Shkëputeni këtë pajisja nga priza gjatë stuhive me vetëtima ose kur nuk
përdoret për kohë të gjatë.
-Referojuni personelit të kualifikuar të shërbimit për të gjitha riparimet.
Riparimet kërkohen kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për
shembull kordoni ose spina e energjisë është dëmtuar, është derdhur
lëng ose kanë rënë objekte brenda në pajisje, pajisja është ekspozuar
ndaj shiut ose lagështisë, nuk punon normalisht, ose është rrëzuar.
-Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
-Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi pajisje (p.sh. objekte të mbushura
me lëng, qirinj të ndezur).
-Përdorni vetëm burimet e energjisë që janë përmendur në këtë manual.
- Aty ku spina e energjisë ose një bashkues i pajisjes përdoret për si mjet
shkëputjeje, pajisja e shkëputjes duhet të jetë në një vend që arrihet me lehtësi.

Paralajmërim
•
•
•
•
•
•
snjëherë mos e hiqni kasën e kësaj pajisjeje.
A
Asnjëherë mos lubrifikoni ndonjë pjesë të kësaj pajisjeje.
Vendoseni këtë pajisje mbi sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
Asnjëherë mos e vendosni këtë pajisje mbi pajisje të tjera elektrike.
Përdoreni këtë pajisje vetëm brenda. Mbajeni këtë pajisje larg nga uji,
lagështia dhe objektet e mbushura me lëngje.
Mbajeni këtë pajisje larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose
nxehtësia.
Njoftim
Këtu, MMD Hong Kong Limited deklaron se ky produkt është në përputhje
me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU.
Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.
Produkti juaj është ndërtuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë
me cilësi të lartë të cilët mund të riciklohen dhe të ripërdoren.
Press
Безбедност
Philips VS700
Важни безбедносни упатства
-
-
-

HR Opće informacije
2’’
Press
•
•
Raspon podešavanja
Press
Izlazna snaga
Frekvencijski odziv
Omjer signala i buke
Press
ON /
OFF
Забелешка
Овој вид плоча се наоѓа на задната страна од единицата.
BG
Безопасност
Важни инструкции за безопасност
-
рочетете тези инструкции.
П
Запазете тези инструкции.
Съобразявайте се с всички предупреждения.
Спазвайте всички инструкции.
Не използвайте този уред близо до вода.
Почиствайте само със суха кърпа.
Не запушвайте никакви вентилационни отвори. Монтирайте в
съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори,
климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели),
които генерират топлина.
- Поставете захранващия кабел така, че върху него да не стъпват хора и
да не бъде защипван, особено при щепсели, разклонители и в точката,
където кабелът излиза от уреда.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевични бури или
когато не се използва за дълги периоди от време.
-
Оставете всякакво сервизно обслужване на квалифициран сервизен
персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден
по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са
повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът
е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
- Уредът не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакви източници на риск върху уреда (като съдове,
пълни с течности, запалени свещи...).
- Използвайте само захранващите блокове, посочени в потребителското
ръководство.
- Когато като устройство за изключване се използва щепсел към главната
електрическа инсталация или куплунг, устройството за изключване трябва
да се поддържа в готовност за работа.
Предупреждение
•
•
•
•
•
•
икога не премахвайте корпуса на този уред.
Н
Никога не използвайте смазка върху никоя част на този уред.
Поставете уреда върху равна, твърда и стабилна.
Никога не поставяйте този уред върху други електроуреди.
Използвайте този уред само на закрито. Дръжте уреда далеч от вода,
влага и предмети, пълни с течности.
ръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина.
Д
Уведомление
С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че
този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да
намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.
Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени
материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват
повторно.
Когато този символ със зачеркната кофа на колела е прикрепен към
даден продукт, това означава, че продуктът попада в обхвата на
Европейска директива 2012/19/ЕС.
Моля, осведомете се за местната система за разделно събиране на
електрически и електронни продукти.
Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте
старите продукти заедно с обикновените битови отпадъци. Изхвърлянето
на този продукт по правилния начин допринася за предотвратяване на
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
Вашият продукт съдържа батерии, за които се отнася Европейска
директива 2013/56/ЕС и които не могат да бъдат изхвърлени с
обикновените битови отпадъци.
Моля, осведомете се за местните правила за разделно събиране на
батерии, защото изхвърлянето по правилния начин допринася за
предотвратяването на негативни последици за околната среда и човешкото
здраве.
Информация за околната среда
Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитахме се да направим опаковката
лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна
Potrebno napajanje
Potrošnja struje
Dimenzije (Š x V x D)
Težina (Glavne jedinice)
Press
Press
Raspon štimanja
Izlazna snaga
Frenkvencijski odziv
Odnos signala i buke
Бележка
•
Otpornost zvučnika
Maksimalna ulazna snaga zvučnika
Veličina zvučnika
Press
RO
Siguranță
Instrucțiuni importante privind siguranța
-
itiți aceste instrucțiuni.
C
Păstrați aceste instrucțiuni.
Respectați toate avertismentele.
Urmați toate instrucțiunile.
Nu folosiți acest aparat în apropierea apei.
Curățați doar cu o lavetă uscată.
Nu blocați fantele de ventilație. Instalați conform cu instrucțiunile producătorului.
Nu instalați în apropiere de surse de căldură, precum radiatoare, aeroterme,
sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupirii, în special la ștecăr,
la prizele aferente și la punctul în care iese din aparat.
Folosiți doar atașamente/accesorii specificate de producător.
Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când
nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
Încredințați toate lucrările de întreținere personalului de service calificat.
Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel,
dacă cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau
au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu
funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropire.
Nu așezați nici un fel de surse de pericol pe aparat (de exemplu obiecte
umplute cu lichid, lumânări aprinse).
Folosiți numai sursele de alimentare listate în manualul de utilizare.
Dacă este utilizat un ștecăr de REȚEA sau un întrerupător ca dispozitiv de
deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână imediat accesibil.
-

Avertisment
•
•
•
•
•
•
u desfaceți niciodată carcasa acestei unități.
N
Nu ungeți niciodată vreo parte a acestei unități.
Așezați această unitate pe o suprafață plată, dură și stabilă.
Nu puneți niciodată această unitate pe alt echipament electric.
Folosiți această unitate doar în interior. Păstrați această unitate departe de
apă, umezeală și obiecte umplute cu lichid.
Păstrați această unitate la distanță de lumina directă a soarelui, flacără
deschisă sau căldură.
Notificare
Opšte informacije
www.philips.com/support.
HR Za preuzimanje čitavog korisničkog priručnika posjetite
www.philips.com/support.
SR Da biste preuzeli kompletan korisnički priručnik, posetite
www.philips.com/support.
Montenegrin Za kompletan korisnički priručnik, posjetite
www.philips.com/support.
BS Za preuzimanje potpunog korisničkog priručnika posjetite
www.philips.com/support.
Izlazna snaga
Frenkvencijski odziv
Odnos signala i buke
Bluetooth
BG За да изтеглите цялото ръководство за потребителя, посетете
www.philips.com/support.
RO Pentru a descărca manualul complet de utilizare, vizitați
Produsul dvs. este conceput și fabricat cu materiale și componente de
calitate superioară, care pot fi reciclate și refolosite.
SL
www.philips.com/support.
Tuner
Frekvenčno območje
Raspon podešavanja
Frekvencijski raspon
Produsul dvs. conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/
UE, care nu pot fi aruncate cu deșeurile menajere normale.
Informați-vă despre regulile de la nivel local privind colectarea separată
a bateriilor deoarece reciclarea corectă ajută la prevenirea consecințelor
negative pentru mediu și sănătatea omului.
Ojačevalnik
Zvočniki
Zvučnici
Informații privind mediu
Impedanca zvočnikov
4Ω
Maksimalna vhodna moč zvočnikov 10 W
Premer zvočnika
76,2 mm (3 in.) poln obseg
Impedanca zvučnika
Maksimalna ulazna snaga zvučnika
Drajver zvučnika
Bluetooth
Bluetooth
Orice ambalaj inutil a fost omis. Am încercat să facem ambalajul ușor de separat
în trei materiale: carton (cutie), spumă din polistiren (tampon) și polietilenă (saci,
foaie din spumă de protecție.)
Sistemul dvs. este format din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă
sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările de la
nivel local în materie de aruncare a materialelor de ambalare, bateriilor uzate și
echipamentelor vechi.

Notă
•
Placa tip este localizată pe spatele unității.
Izhodna moč
Frekvenčni odziv
Razmerje signal-hrup
Bluetooth različica
Frekvenčno območje
Maksimalna oddana moč
Maksimalni doseg komunikacije
Združljivi profili Bluetooth
4Ω
10 W
7,62 cm cijeli raspon
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
otprilike 10 m
A2DP
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
pribl. 10m
A2DP
Opomba: Dizajn in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Izlazna snaga
Frekvencijski odziv
Omjer signala i buke
Verzija Bluetooth-a
Frekventni opseg
Maksimalna prenesena snaga
Maksimalni domet komunikacije
Kompatibilni Bluetooth profili
FM: 87,5 - 108 MHz
Бенд III (174 - 240 MHz)
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
прибл. 10 m
А2DP
Напомена: Дизајнот и спецификациите подлежат на промени
без претходно известување.
Изискване за захранване
Консумация на мощност
Размери (Ш x В x Д)
Тегло (основен модул)
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 мм
2,52 кг
Тунер
FM: 87,5 - 108 MHz
Честотен обхват
Изходяща мощност
Честотна реакция
Съотношение сигнал към шум
Импеданс на високоговорители
Максимална входяща мощност на
високоговорители
Драйвер на високоговорител
лента III (174 - 240 MHz)
10 W х 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
4Ω
10 W
3 инча пълен диапазон
Bluetooth
Bluetooth версия
Честотен диапазон
Максимална предавана мощност
Максимален обхват за комуникация
Съвместими Bluetooth профили
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
прибл. 10 м
A2DP
Бележка: Д
изайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие.
RO Informații generale
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Cerințe de alimentare
Consum de energie
Dimensiuni (l x î x d)
Greutate (Unitate principală)
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Tuner
FM: 87,5 - 108 MHz
Gamă de căutare
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Opseg III (174 - 240 MHz)
Interval de frecvență
Banda III (174 - 240 MHz)
Amplificator
Pojačalo
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Верзија на Bluetooth
Опсег на фреквенција
Максимална пренесена моќ
Максимален комуникациски опсег
Компатибилни Bluetooth профили
Високоговорители
DAB
Band III (174 - 240 MHz)
100-240V~50/60Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Импеданца на звучник
4Ω
Максимална влезна моќ на звучник 10 W
Драјвер на звучник
3 инчи целосен опсег
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Radio
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Frekvenčno območje
Potrebno napajanje
Potrošnja energije
Dimenzije (Š x V x D)
Težina (glavni uređaj)
Излезна моќ
Фреквенција
Сооднос на Сигнал и Бучава
Усилвател
BS Opšte informacije
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Фреквенциски опсег
Opseg III (174 - 240 MHz)
Napomena: Specifikacije su podložne promjenama bez
obavještenja.
Splošne informacije
Električno napajanje
Moč
Mere (Š x V x G)
Masa (glavnega dela naprave)
Bluetooth verzija
Frenkvencijski odziv
Maksimalna prenesena snaga
Maksimalni opseg komunikacije
Kompatibilni Bluetooth profili
Опсег на бирање
FM: 87,5 - 108 MHz
Zvučnici
MK За да го преземете целосниот прирачник за корисници, посетете
Потребно електрично напојување
Потрошувачка на електрична енергија
Димензии (Ш x В x Д)
Тежина (Главна единица)
DAB
Pojačavač
Otpornost zvučnika
Maksimalna ulazna snaga zvučnika
Veličina zvučnika
Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că prezentul
produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi
relevante ale Directivei 2014/53/UE. Puteți găsi Declarația de
conformitate pe site-ul www.philips.com/support.
Când acest simbol de coș pe roți tăiat este atașat unui produs, înseamnă
că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată de la
nivel local pentru produsele electrice și electronice.
Acționați conform regulilor din zona dvs. și nu aruncați produsele dvs.
vechi cu deșeurile dvs. menajere normale. Reciclarea corectă a produsului dvs.
vechi ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea
omului.
Raspon frekvencija
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
rreth 10 m
A2DP
Shënim: D
izajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa u
njoftuar më përpara.
Обхват
DAB
SQ Për të shkarkuar manualin e plotë të përdorimit, vizitoni
www.philips.com/support.
ја www.philips.com/support.
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Štimer
Raspon štimanja
Versioni i Bluetooth
Rrezja e frekuencës
Fuqia maksimale e transmetuar
Rrezja maksimale e komunikimit
Profilet e pajtueshme Bluetooth
BG Обща информация
Montenegrin
SL Za prenos celotnega uporabniškega priročnika obiščite
4Ω
10 W
3 inç rreze e plotë
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
cca. 10m
A2DP
Napomena: Specifikacije su podložne promenama bez
obaveštenja.
Potrebno napajanje
Potrošnja el. energije
Dimenzije (Š x V x D)
Težina (Glavne jedinice)
Impedanca e bokseve
Fuqia minimale në hyrje e boksit
Drajveri i boksit
Звучници
4Ω
10 W
7,62 cm celi raspon
„Bluetooth“
„Bluetooth“ verzija
Frenkvencijski odziv
Maksimalna prenesena snaga
Maksimalni opseg komunikacije
Kompatibilni „Bluetooth“ profili
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Засилувач
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Zvučnici
Етикетът с типови данни се намира на гърба на уреда.
Fuqia në dalje
Përgjigjja e frekuencës
Raporti sinjal-zhurmë
DAB
Opseg III (174 - 240 MHz)
Pojačavač
Press
Band III (174 - 240 MHz)
Бирач
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB
Raspon frekvencija
Rrezka e frekuencave
MK Општи информации
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Press
(уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна).
Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и
използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания.
Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни
материали, изтощени батерии и старо оборудване.
FM: 87,5 - 108 MHz
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
10 m
A2DP
Štimer
2’’
Rrezja e kërkimit
Bokset
4Ω
10 W
3 inča cijelog raspona
SR Opšte informacije
Информации за животната средина
•
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Napomena: Izvedba i tehnički podaci uređaja predmet su
izmjene bez prethodne najave.
Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и
компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и
повторно да се користат.
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
Amplifikuesi
Bluetooth
Inačica Bluetooth-a
Raspon frekvencija
Maksimalna prenesena snaga
Maksimalni domet komunikacije oko
Kompatibilni Bluetooth profili
Kërkesat për energjinë
Konsumi i energjisë
Përmasat (Gje x La x The)
Pesha (njësia kryesore)
DAB
III (174 - 240 MHz)
Zvučnici
Impedancija zvučnika
Maksimalna ulazna snaga zvučnika
Upravljač zvučnika
Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој
производ е усогласен со основните барања и други релевантни
мерки од Директивата 2014/53/ЕУ. Изјавата за сообразност може
да ја најдете на www.philips.com/support.
Избегнато е секакво непотребно пакување. Се обидовме пакувањето да
може лесно да се раздвои на три материјали: картон (кутија), полиетиленска
пена (заштита) или полиетилен (ќеси, заштитна обвивка од пена).
Вашиот систем се состои од материјали коишто може да се рециклираат
и повторно да се употребуваат, ако се расклопат од специјализирана
компанија. Почитувајте ги локалните прописи за фрлање материјали од
пакување, истрошени батерии и стара опрема.

Kërkuesi
FM: 87,5 - 108 MHz
Pojačalo
Напомена
Вашиот производ содржи батерии опфатени со европската
Директива 2013/56/ЕУ, кои не смеат да се фрлаат во вообичаениот
отпад од домаќинства.
Информирајте се за локалните правила за посебно собирање
батерии, бидејќи правилното фрлање помага во спречување на
негативните последици врз животната средина и човековото здравје.
0000
SQ Informacione të përgjithshme
100-240 V~50/60 Hz
22 W
335 x 185 x 148 mm
2,52 kg
DAB
Frekvencijski raspon pojasa
икогаш немојте да го вадите куќиштето на оваа единица.
Н
Никогаш немојте да подмачкувате ниту еден дел од оваа единица.
Поставете ја единицата на рамна, тврда и стабилна површина.
Никогаш немојте да ја поставувате оваа единица над друга електрична
опрема.
Оваа единица смее да се користи само во затворен простор. Чувајте ја
единицата подалеку од вода, влага и предмети наполнети со течност.
Чувајте ја единицата подалеку од директна сончева светлина, отворен
пламен или топлина.
Кога на производот е прикачен овој симбол со прецртана канта
за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската
Директива 2012/19/ЕУ.
Информирајте се за посебниот локален систем за собирање
електрични и електронски производи.
Постапувајте во согласност со вашите локални правила и не фрлајте
ги старите производи во обичниот отпад од домаќинството. Правилното
фрлање на стари производи помага во спречување на потенцијалните
негативни последици врз животната средина и човековото здравје.
Potrebna snaga napajanja
Potrošnja struje
Dimenzije (Š x V x D)
Težina (glavni uređaj)
Radio
Предупредување
•
•
•
•
PIN
Press
рочитајте ги овие упатства.
П
Зачувајте ги овие упатства.
Придржувајте се на сите предупредувања.
Следете ги сите упатства.
Не употребувајте го апаратот во близина на вода.
Чистете го само со сува крпа.
Не блокирајте ниеден од отворите за вентилација. Инсталирајте во
согласност со упатствата на производителот.
Не инсталирајте во близина на никакви извори на топлина како
радијатори, греалки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи)
што создаваат топлина.
Заштитете го електричниот кабел од нагазување или продупчување,
особено кај приклучоците, дополнителни приклучни места на
приклучница и местото каде што истиот излегува од апаратот.
Користете само додатоци/дополнителен прибор кои се наведени од
производителот.
Исклучете го апаратот при грмотевици или кога не се користи долг
временски период.
За секакво сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал.
Сервисирање е потребно кога апаратот е оштетен на било кој начин, кога
електричниот кабел или приклучокот се оштетени, истурена е течност или
предмети паднале во апаратот, апаратот бил изложен на дожд или влага,
не работи нормално или паднал.
Апаратот не треба да биде изложен на капење или прскање.
Не ставајте никакви извори на опасност на апаратот (на пр., предмети
наполнети со течност, запалени свеќи).
Користете само уреди за електрично напојување што се наведени во
корисничкото упатство.
Таму каде што електричниот кабел или ПРИКЛУЧОК на уредот се користи
како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно
подготвен за употреба.
Važna sigurnosna uputstva
-Pročitajte ova uputstva.
-Držite se ovih uputstava.
-Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sve upute.
-Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini vode.
-Čistite samo suhom krpom.
-Nemojte blokirati ni jedan ventilacioni otvor. Instalirajte u skladu sa
uputstvima proizvođača.
-Nemojte postavljati u blizini bilo kojih izvora toplote kao što su radijatori,
registri toplote, šporeti i drugi aparati (uključujući pojačivače) koji stvaraju
toplotu.
-Zaštitite kabel za napajanje od toga da se hoda po njemu ili ga se stišće,
naročito kod utikača, pretinaca i tačke gdje izlaze iz aparata.
-Koristite samo dodatke / pribor koje je naveo proizvođač.
-Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže
vrijeme bez prekida.
-
Za svo servisiranje obratite se kvalificiranom osoblju za servisiranje. Servisiranje
je neophodno kada je aparat oštećen na bilo koji način, na primjer kada je
kabel za napajanje ili utikač oštećen, tekućina prosuta ili predmeti upali u
aparat, aparat izložen kiši ili vlazi, ne funkcionira normalno ili je ispušten.
-Aparat se ne smije izlagati curenju ili prskanju.
-Ne stavljajte bilo koje izvore opasnosti na aparat (na primjer, predmete
ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
-Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.
- Gdje se utikač MAINS ili sprežnik uređaja koristi kao uređaj za
isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spreman za rad.

Press
2’’
Press
-
Sigurnost
Etiketa e të dhënave ndodhet mbrapa pajisjes.
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Putere de ieșire
Răspuns în frecvență
Raport semnal-zgomot
10 W x 2
100 - 20000 Hz
> 70 dB
Difuzoare
4Ω
10 W
3 inča puni opseg
Impedanță difuzor
Putere maximă de intrare difuzor
Driver difuzor
4Ω
10 W
Gamă completă 3 inchi
Bluetooth
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
oko 10 m
A2DP
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez
obavještenja.
Versiune Bluetooth
Gamă de frecvențe
Putere maximă transmisă
Rază maximă de comunicare
Profiluri compatibile Bluetooth
Notă:
5.0
2402 - 2480 MHz
5 dBm
aprox. 10m
A2DP
esignul și specificațiile fac obiectul modificării fără o
D
notificare în prealabil.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising