Philips | LFH0868/00 | Owner's Manual | Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0868/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0868/00 Felhasználói kézikönyv
Digital Voice Tracer
5103 109 9730.1
For product information and support, visit
2
1
LFH0862
LFH0867
LFH0868
LFH0882
LFH0885
LFH0888
LFH0895
17
16
26
29
35
30
36
21
22
27
15
Käyttöopas
31
37
32
38
4
5
25
13
Manuale di istruzioni
9
23
28
33
39
34
12
TR Kullanım kılavuzu
11
10
Česky
1
D Poznámky
Datum a čas lze kdykoliv změnit pomocí nabídky. Další informace viz
kapitola 9.
Vítejte
Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte
naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře, uživatelské příručky, software ke stažení, informace o záruce a další. www.philips.com.
1.1 Nejdůležitější údaje o výrobku
• Nahrávka v populárním formátu MP3
• Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního
připojení USB 2.0
• Systém zaměření mikrofonu se zaměřuje na zvuk před přístrojem Voice
Tracer a omezuje zachytávání zvuku ze strany a zezadu
• Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou
• Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální kompatibilitu
• Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání
• Vychutnejte si přehrávání hudby ve formátech MP3 a WMA
2
Důležité
2.1 Bezpečnost
• Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.
• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
• Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí
ze zařízení.
• Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv
ztrátu dat.
2.1.1 Ochrana sluchu
Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány, ale
pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud je
třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali vašeho
prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
2.2 Likvidace vašeho starého výrobku
• Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
• Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
• Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické a
elektronické výrobky.
• Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
• Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky,
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se měly
likvidovat v oficiálním sběrném místě.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka sluchátek, zásuvka
dálkového ovládání
Zásuvka mikrofonu, zásuvka
linkového vstupu
Vestavěný mikrofon
Zvýšení hlasitosti
Záznam, pauza, napájení
Rychlé přetáčení, výběr
souborů, volba nabídky
Zastavení, displej, odstranění
Snížení hlasitosti
Reproduktor
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zásuvka USB
Přihrádka na baterie
Zapnutí/vypnutí, přehrávání/
pauza, rychlost přehrávání
Nabídka, FM rádio, funkce
zaměření
Rychlé přetáčení vpřed, výběr
souborů, volba nabídky
Seznam, složka, opakování
Displej
Přepínač Hold
Kontrolka záznamu/přehrávání
Začínáme
4.1 Vložte baterie
Přístroj Voice Tracer může být provozován s dobíjitelnými bateriemi
Philips LFH9154 nebo alkalickými bateriemi AAA.
1 Vysunutím otevřete kryt baterie. 19
2 Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a
uzavřete kryt. 20
D Poznámky
• Nepoužívejte současně baterie různých typů nebo značek.
• Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období, vyjměte baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice Tracer.
• Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu
je vložte.
• Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během
používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
• Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.
• Pokud výměna baterie trvá déle než 2 minuty, budete možná muset
znovu nastavit čas.
4.2
Nabití baterií
Dobíjitelné baterie Philips LFH1954 mohou být nabíjeny v přístroji Voice
Tracer. Pokud je Voice Tracer připojen k počítači, dobíjitelné baterie se
automaticky nabíjí. Úplný cyklus nabití trvá asi 2,5 hodiny.
D Poznámky
• Jiné baterie než dodané Philips LFH1954 nemohou být dobíjeny.
• Před prvním použitím baterie plně nabijte.
• Při nabíjení baterií musí být počítač zapnutý.
• Pokud USB port počítače nedodává dostatečný příkon, vypněte funkci
nabíjení (další informace viz kapitola 9) a použijte externí nabíječku baterií.
4.3
4.7 Použití přístroje Voice Tracer s počítačem
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj. 23
Zapnutí/vypnutí napájení
1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko k, dokud displej
nezobrazí zprávu HELLO.
2 Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko k zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu BYE.
4.4 Funkce Podržení
Pokud je spínač HOLD 17 v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zpráva On Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače HOLD
do polohy Off.
4.5 Nastavení data a času
Pokud baterie instalujete poprvé, budete vyzváni k nastavení data a času.
1 Na displeji se objeví „CLOCK“ 21 . Stiskněte tlačítko k. Začne
blikat indikátor roku 22 .
2 Pro nastavení roku stiskněte tlačítko h nebo b.
3 Pro přesun na nastavení měsíce stiskněte tlačítko k.
4 Opakujte kroky 2 a 3 a pokračujte stejným způsobem v nastavení
měsíce, dne, systému 12/24 hodin a času.
D Poznámky k použití přístroje Voice Tracer jako hudebního
přehrávače
• Záznamník podporuje hudební soubory ve formátu .wma a .mp3, které
lze převést z počítače do hudební složky záznamníku. Soubory s ochranou proti kopírování (správa digitálních práv) nejsou podporovány.
• Přístroj Voice Tracer podporuje až dvě úrovně složek v rámci složky
hudby. Každá složka může obsahovat až 199 položek (souborů a
složek).
• Stisknutím tlačítka k otevřete vybranou složku/soubor. Stisknutím
tlačítkaINDEX / a se vrátíte o jednu úroveň ve složce výše.
• Stisknutím tlačítka g během přehrávání změníte režim ekvalizéru
(Normální > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normální).
6.1
D Poznámky
• Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení nebo
do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání 18 bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
• Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.
4.8 Připojení dálkového ovládání (pouze LFH0885)
Dálkové ovládání může být použito pro spuštění a zastavení nahrávání,
pro přidání nového souboru a pro přidání indexové značky.
1 Připojte dálkové ovládání ke konektoru EAR na přístroji Voice
Tracer 24 .
4.9 Použití stolní stanice (jen LFH0868/LFH0888)
Stolní stanici lze použít pro nahrání souborů z Voice Tracer do počítače
a pro nabití baterií. 25
1 Připojte stolní stanici k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
2 Vložte Voice Tracer do slotu stolní stanice.
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
• Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová
období.
• Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na kterou
se přizpůsobí váš sluch.
• Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.
• Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
3
4.6 Informace na displeji
• Pokud chcete změnit typ informací zobrazený na displeji, stiskněte
tlačítko j / DEL v průběhu zastavení záznamníku: celkový čas přehrávání
aktuálního souboru > čas > datum > zbývající čas záznamu > čas
záznamu aktuálního souboru > datum záznamu aktuálního souboru.
• Pro zobrazení zbývajícího času záznamu podržte v průběhu záznamu
stisknuté tlačítko k.
D Poznámky
• Funkce automatického zpětného přehrávání automaticky přehraje
poslední 3 sekundy záznamu kdykoliv chcete v záznamu pokračovat.
• Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru EAR 1 , budou
reproduktory záznamníku vypnuty.
5
Záznam
5.1
Záznam s vestavěným mikrofonem
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během zastavení záznamníku a vyberte
požadovanou složku. 26
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání 18 se rozsvítí červeně. Zaměřte vestavěný mikrofon 3
směrem ke zdroji zvuku.
3 Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis PAUSE 27 . Pro
pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g.
4 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL.
D Poznámky
• Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace
a režim záznamu (další informace viz kapitola 9).
• Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná,
proveďte testovací záznam.
• Podržte stisknuté tlačítko k v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
• Stisknutím tlačítka b během záznamu vytvoříte nový soubor.
• Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396
souborů (99 souborů x 4 složky).
• Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „FULL“.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
• Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu
záznamníku.
• Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před
zahájením baterie.
• Přístroj Voice Tracer může provádět záznam, pokud je připojený
pomocí kabelu USB, aniž by se vybíjely baterie. Chcete-li spustit
záznam, připojte záznamník k počítači pomocí kabelu USB a stiskněte
tlačítko g po dobu delší než 1 sekundu.
5.2 Záznam s vnějším mikrofonem
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu. 28
5.3 Úprava dříve nahraného souboru
Můžete upravovat dříve nahraný soubor přepsáním části nahrávky nebo
připojením záznamu na konec souboru.
1 Nastavte požadovaný režim úprav (přepsání nebo přidání) před
začátkem nahrávání (více informací viz kapitola 9).
2 Stiskněte tlačítko INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku, a
vyberte požadovanou složku.
3 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte soubor, ke kterému
chcete přidat dodatečnou část (podrobnosti o výběru souboru jsou
uvedeny v kapitole 6.1.1).
4 Přehrávejte nebo se přesuňte na pozici, kde chcete přidat záznam a
stiskněte tlačítko k pozastavení přehrávání.
5 Stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznamu/přehrávání bliká a na displeji
se zobrazí nápis OVER (přepsání) nebo APPEND (přidání).
6 Pro pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g. Existující záznamy
budou upraveny.
7 Stisknutím tlačítka j / DEL zastavíte záznam.
D Poznámky
• Při úpravě záznamu se použije režim záznamu původního souboru.
• Úprava záznamu není k dispozici ve složce M (hudba).
6.1.1 Výběr souboru / vyhledání značky indexu
• Pro přeskok na konec souboru když je nahrávání zastaveno stiskněte
tlačítko b jednou. Dalším stisknutím tlačítka b přejdete na začátek
dalšího souboru.
• Pro přeskočení na začátek souboru když je nahrávání zastaveno
stiskněte tlačítko h jednou. Dalším stiskem tlačítka h přejdete na
konec předchozího souboru.
• Pokud soubor obsahuje indexové značky, stiskem tlačítek h nebo
b přejdete na předchozí nebo následující indexovou značku.
6.1.2 Pomalé, rychlé a normální přehrávání
Podržením stisknutého tlačítka k po dobu 1 sekundy nebo déle se
přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním. 31
6.1.3 Vyhledávání
Podržte stisknuté tlačítko h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
6.1.4 Přetáčení směrem zpět a dopředu
Stisknutím tlačítka h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.
6.2 Režimy přehrávání
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
6.2.1 Opakování sekvence
1 Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci stopy, stiskněte ve
zvoleném počátečním bodě tlačítko INDEX / a. Na displeji
zabliká REP. A – B 32 .
2 Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
3 Stiskněte tlačítko j / DEL pro zastavení přehrávání nebo stiskněte
tlačítko INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
6.2.2 Režim opakování souboru nebo složky / náhodný výběr
1 Podržením stisknutého tlačítka INDEX / a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku,
náhodný výběr složky nebo normální přehrávání). 33
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLDER
Opakované přehrávání všech souborů ve složce
FOLDER SHUF Náhodné přehrávání všech souborů ve složce
D Poznámka
Režim náhodného výběru je k dispozici pouze ve složce M (hudba).
7
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během záznamu a přidejte novou
značku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné sekundy.
29
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
• Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.
5.5 Použití funkce zaměření
Když je systém zaměření mikrofonu aktivní, mikrofon se zaměřuje na
zvuk před přístrojem Voice Tracer a omezuje zachytávání zvuku ze
strany a zezadu. Je doporučeno pro zaznamenávání přednášek, proslovů
a ostatních situací, kdy řečník je vzdálen od místa, kde nahráváte. Abyste
dosáhli maximální požadované účinnosti, funkce zaměření má dvě
nastavení zvuku/vzdálenosti.
1 Pro změnu režimu zaměření stiskněte tlačítko l/ MENU v průběhu
nahrávání (Vyp. > Zoom 1 > Zoom 2 > Vyp.) 30 .
D Poznámka
Funkce zaměření je optimalizována pro interní mikrofon a pro externí
zaměřovací mikrofon (dodaný s LFH0885).
6
Přehrávání
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku.
2 Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko h nebo b
(podrobnosti o výběru souboru jsou uvedeny v kapitole 6.1.1).
3 Stiskněte tlačítko k. Čas přehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí
se zelená kontrolka LED 18 .
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
5 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL. Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání pro aktuální soubor.
6 Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko k, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
Odstranění
1 Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném
stavu záznamníku tlačítko INDEX / a.
2 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis DELETE 34 .
3 Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko h nebo b: 35
Ikona
Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLDER Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
4 Stiskněte tlačítko k.
5 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny 36 .
6 Stiskněte znovu tlačítko k. Zobrazí se zpráva N (Ne) 37 .
7 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte Y (Ano) 38 .
8 Pro potvrzení stiskněte tlačítko k.
D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.
8
Režim rádia (pouze model LFH0882)
1 Připojte sluchátka. Dodávaná sluchátka slouží jako anténa pro příjem
rozhlasu.
2 Podržením stisknutého tlačítka l/ MENU po dobu nejméně 1
sekundy vstoupíte do režimu poslechu rádia.
8.1
5.4 Přidejte značky záznamu
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu záznamu
jako referencí.
Funkce přehrávání
Automatické naladění rozhlasových stanic
1 Stisknutím tlačítka l/ MENU, zatímco je záznamník v režimu rádia
otevřete nabídku.
2 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte volbu AUTO.
3 Stiskněte znovu tlačítko k. Zobrazí se zpráva N (Ne).
4 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte volbu Y (Ano).
5 Pro potvrzení stiskněte tlačítko k. Rádio automaticky naladí
rozhlasové stanice a uloží je do předvoleb. Rádio může do předvoleb
uložit až 20 stanic.
8.2
Manuální naladění rozhlasové stanice
1 Chcete-li jemně doladit frekvenci, krátce stiskněte tlačítko h nebo
b.
2 Pro vyhledání následujícího silného signálu podržte stisknuté tlačítko
h nebo b.
3 Stisknutím tlačítka k uložíte frekvenci pod předvolbu.
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
5 K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko l/ MENU po
dobu 1 sekundy nebo delší.
D Poznámka
Stisknutím tlačítka j / DEL v průběhu doby, kdy je záznamník
v rozhlasovém režimu, přepnete mezi příjmem v režimu mono a stereo.
8.3
Přehrávání přednastavené rozhlasové stanice
1 Stisknutím tlačítka INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu příjmu
rozhlasu přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
2 V režimu předvolby se stisknutím tlačítka h nebo b přepněte na
další přednastavenou rozhlasovou stanici.
3 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
4 K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko l/ MENU po
dobu 1 sekundy nebo delší.
8.4
Odstranění přednastavené rozhlasové stanice
1 Stisknutím tlačítka INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu příjmu
rozhlasu, přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
2 V režimu předvolby stisknutím tlačítka h nebo b vyberte
přednastavenou rozhlasovou stanici, která se má odstranit.
3 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší a
odstraňte přednastavenou rozhlasovou stanici.
Radioaseman manuaalinen virittäminen
1 Hienosäädä aseman viritys painamalla nopeasti h- tai
b-painiketta.
2 Hae seuraavaksi voimakkaampi signaali painamalla h- tai
b-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla.
3 Paina k-painiketta tallentaaksesi aajuuden esivalintoihin.
4 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla.
5 Poistu radiotilasta painamalla l/ MENU-painiketta vähintään sekunti
ja pidä sitä alhaalla.
8.3
8
14
HU Használati útmutató
8.2
D Huomautus
Paina j / DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa stereo- ja
monovastaanoton vaihtamiseksi.
6
7
CZ Uživatelská příručka
IT
24
20
18
www.philips.com
FI
19
3
8.5
Záznam z FM rádia
1 Ručně nalaďte rozhlasovou stanici nebo přehrávejte přednastavenou
rozhlasovou stanici.
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g.
3 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL.
9
Uživatelská nastavení
Nabídka je k dispozici, zatímco je záznamník zastavený a během příjmu
rádia. Dostupné položky nabídky se liší v závislosti na tom, jestli jste
v hlasové složce, hudební složce nebo rozhlasové složce.
1 Stisknutím tlačítka l/ MENU, zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
2 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte položku nabídky 39 .
3 Stisknutím tlačítka k vstoupíte do podnabídky.
4 Stisknutím tlačítka h nebo b změňte nastavení.
5 Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko k.
6 Stisknutím tlačítka l/ MENU opustíte aktuální obrazovku nastavení.
Nabídka Nastavení Popis
Vyberte si mezi několika režimy záznamu, od
REC*
PCM
nekomprimovaného záznamu ve formátu PCM
SHQ
stereo pro kvalitu srovnatelnou s CD (LFH0882),
HQ
dvěma stereofonními režimy ve formátech
SP
SHQ a HQ nebo třemi monofonními režimy ve
LP
formátech SP, LP a SLP pro rozšířené časy záznamu.
SLP
Podrobnosti o režimech nahrávání, které jsou k
dispozici, jsou uvedeny v kapitole 12.
SENSE* HI
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
LO
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
VA*
On
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce pro
Off
záznam bez použití rukou. Je-li povolen záznam s
aktivací hlasem, záznam se spustí poté, co začnete
hovořit. Když hovor ukončíte, záznamník automaticky pozastaví záznam po třech sekundách ticha a
obnoví činnost až poté, co začnete znovu hovořit.
Úprava dříve nahraného souboru přepsáním části
EDIT*
APPND
nahrávky nebo připojením záznamu na konec
OVER
souboru. Nastavte požadovaný režim úpravy
OFF
(přepsání [=OVER] nebo přidání [=APPND])
před zahájením úprav záznamu. Další informace
viz kapitola 5.3.
INPUT
V (voice/ Nastavení L (line-in) použijte při záznamu
z vnějších zvukových zdrojů pomocí konektoru
hlas)
L (line-in/ pro vnější vstup záznamníku.
linkový
vstup)
Funkce automatického rozdělení automaticky
DIVIDE* Off
provádí záznam do nového souboru každých
30 min.
30 nebo 60 minut. To značně zjednodušuje
60 min.
vyhledávání, úpravu a archivaci dlouhých záznamů,
jako jsou například schůzky nebo přednášky.
LIGHT
On
Po stisknutí tlačítka se displej na několik sekund
Off
rozsvítí.
BEEP
On
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu, která
Off
se týká operací tlačítek nebo chyb.
CLOCK DD:MM:YY Pokud je nastaveno datum a čas, budou s každým
souborem automaticky ukládány informace o čase
12/24 H
HH:MM:SS záznamu souboru.
Nastavte automatické spuštění záznamu pomocí
TIMER
Off
mikrofonu (vyberte V) nebo rozhlasový kanál
V
(vyberte CH / pouze model LFH0882). Zadejte
CH
čas spuštění, dobu trvání záznamu (30/60/120
minut / neomezeně), složku a rozhlasový kanál,
který se má zaznamenat.
Používejte přístroj Voice Tracer jako mobilní
ALARM Off
budík. Vyberte režim budíku (b = beep/pípnutí, F
b
= file playback/přehrávání souboru) a zadejte čas
F
spuštění a soubor, který se má přehrávat.
AUTO OF 5
Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
15
nebo 15 minutách nečinnosti.
CHARGE On
Pokud je aktivováno nabíjení, dobíjecí baterie jsou
Off
automaticky nabíjeny, když je Voice Tracer připojen
k počítači. Další informace viz kapitola 4.2.
FORMAT Yes
Odstraní všechny soubory v záznamníku včetně
No
naprogramovaných rádiových stanic. Před
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
VER
Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
SPLIT*
Yes
Rozdělení velkého souboru na dva samostatné
No
soubory tak, aby je bylo možné snadno archivovat
nebo přenášet e-mailem, nebo aby bylo možné
část souboru odstranit. Pro rozdělení souboru jej
začněte přehrávat a zastavte v poloze, kde chcete
rozdělení provést a otevřete nabídku SPLIT.
AUTO** Yes
Automatické naladění rozhlasových stanic a
No
uložení až 20 stanic do předvoleb.
OUTPUT EP
Přepnutí mezi výstupem do sluchátek (EP) a
SP
reproduktoru (SP) v režimu rádia.
**
* Tato funkce není k dispozici ve složce M (hudba).
** Tato funkce je k dispozici pouze v režimu rádia.
10 Aktualizace firmwaru
Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Je možné, že poté, co jste přístroj Voice Tracer zakoupili, byly
vydány nové verze firmwaru.
1 Pomocí dodaného kabelu USB připojte přístroj Voice Tracer k
počítači.
2 Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek
www.philips.com a uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje
Voice Tracer.
3 Odpojte přístroj Voice Tracer od počítače. Aktualizace firmwaru
proběhne automaticky a po jejím dokončení se přístroj Voice Tracer
vypne.
11 Řešení potíží
Záznamník se nezapne
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
Záznamník nic nezaznamenává
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
Z reproduktoru není nic slyšet
• Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
• Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.
Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
Ze sluchátek není nic slyšet
• Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
12 Technické parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: Vysokorychlostní mini-USB 2.0
Mikrofon: 3,5 mm • impedance 2,2 kΩ
Sluchátka: 3,5 mm • impedance 16 Ω nebo vyšší
Displej: LCD/segmentový • velikost úhlopříčky displeje: 39 mm
Mikrofon: Vestavěný: stereofonní • Vnější: stereofonní
Kapacita zabudované paměti: 4 GB
Typ zabudované paměti: NAND Flash
Formáty nahrávání: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Režimy nahrávání: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ
(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Datový tok: 1411 kbit/s (režim PCM), 192 kbit/s (režim SHQ), 64
kb/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32 kbit/s (režim LP), 16 kbit/s
(režim SLP)
Doba nahrávání: 572 hodin (režim SLP), 286 hodin (režim LP), 190
hodin (režim SP), 143 hodin (režim HQ), 47 hodin (režim SHQ), 6,4
hodin (režim PCM)
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (režim PCM/SHQ), 22 kHz (režim
HQ), 16 kHz (režim SP/LP/SLP)
Přehrávání hudby: Kompresní formát: .mp3, .wma • Datový tok
MP3: 8 – 320 kbit/s • Datový tok WMA: 48 – 320 kbit/s (44 kHz), 64 –
192 kbit/s (48 kHz), stereo • Nepodporuje DRM
Tuner/příjem (LFH0882): Pásma tuneru: FM stereo • Frekvenční
rozsah: 87,5 – 108 MHz • Počet přednastavených kanálů: 20 •
Automatické digitální ladění
Vestavěný kruhový dynamický reproduktor s průměrem 30
mm • výstupní výkon: 110 mW
Provozní podmínky: Teplota: 5 – 45 ° C • Vlhkost: 10 % – 90 %
Typ baterií: dvě alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03) nebo
dobíjecí baterie Philips LFH9154
Životnost baterie (režim LP): 50 hodin
Rozměry výrobku (Š × H × V): 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnost: 80 g vč. baterií
Systémové požadavky: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • volný port USB
Tervetuloa
Kiitos, että ostit Philips-tuotteen! Jotta saisit mahdollisimman suuren
hyödyn Philipsin tuotetuesta, vieraile Internet-sivuillamme, joilta löydät
käyttöohjeita, ladattavia ohjelmistoja, takuutietoja ja paljon muuta:
www.philips.com.
1.1 Tuotteen ominaisuudet
• Tallenna suosittuun MP3-muotoon.
• Siirrä tallenteita ja tietoja nopealla USB 2.0 -yhteydellä.
• Zoom-mikrofonijärjestelmä keskittyy Voice Tracerin edestä tulevaan
ääneen ja tallentaa vähemmän sivusta ja takaa tulevia ääniä.
• Ääniaktivoitava tallennus mahdollistaa tallennuksen käyttämättä käsiä.
• USB-massamuisti takaa erinomaisen yhteensopivuuden.
• Yhden painikkeen pikatallennus - virrankatkaisutilasta tallennustilaan.
• Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta.
2
4.2 Akkujen lataaminen
Philipsin ladattavat LFH9154-akut voidaan ladata Voice Trackerissa.
Ladattavat akut latautuvat automaattisesti, kun Voice Tracker on
kytkettynä tietokoneeseen. Täydessä latauskierrossa kestää 2,5 tuntia.
D Huomautukset
• Muita kuin mukana toimitettuja Philipsin LFH9154-akkuja ei voi ladata.
• Lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
• Tietokoneen virran on oltava kytkettynä, kun lataat akkuja.
• Jos tietokoneen USB-liitännän teho ei riitä, ota lataustoiminto pois
käytöstä (katso lisätietoja kappaleesta 9) ja käytä ulkoista akkulaturia.
4.3 Virtakytkin
1 Kytke laitteeseen virta painamalla k-painiketta, kunnes näyttöön
tulee HELLO.
2 Sammuta laite painamalla k-painiketta äänityslaitteen ollessa
pysähtyneenä, kunnes näyttöön tulee BYE.
4.4 Pitotoiminto
Kun HOLD-painike 17 on pitoasennossa, kaikki laitteen painikkeet on
kytketty pois päältä. On Hold näkyy lyhyesti näytössä, ja näyttö kytkeytyy
pois päältä. Vapauta Voice Tracer lukituksesta siirtämällä HOLD-kytkin
Off -asentoon.
4.5 Päivän ja ajan asettaminen
Kun asetat paristoja paikalleen ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan
asettamaan päivä ja aika.
1 ’CLOCK’ näkyy näytössä 21 . Paina k-painiketta. Vuosiosoitin
vilkkuu 22 .
2 Paina h- tai b-painiketta vuoden asettamiseksi.
3 Paina k-painiketta siirtääksesi asetuksia eteenpäin kuukautta varten.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 ja aseta kuukausi, päivä, 12/24-tunnin
järjestelmä ja aika samalla tavoin.
D Huomautus
Päivä ja aika voidaan muuttaa milloin tahansa käyttämällä valikkoa. Katso
lisätietoja kappaleesta 9.
Suomi
1
äänityslaitteen käydessä, tiedosto voi korruptoitua.
• Kun paristot ovat lähes tyhjät, paristojen merkkivalo vilkkuu.
• Jos paristojen vaihto kestää yli 2 minuuttia, aika on ehkä asetettava
uudelleen.
4.6 Näytön tiedot
• Paina j / DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä, jotta voit
asettaa näytön tiedot: nykyisen tiedoston kokonaistoistoaika > aika
> päivä > jäljellä oleva äänitysaika > nykyisen tiedoston äänitysaika >
nykyisen tiedoston äänityspäivä.
• Paina k-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
4.7 Voice Tracerin käyttö tietokoneen kanssa
Voice Tracer on USB-massamuistilaite, ja tiedostojen tallennus, varmuuskopiointi ja siirto tapahtuvat siten vaivattomasti. Voice Tracer kytketään
tietokoneeseen USB-kaapelilla ilman erityisten ohjelmistojen asentamista. Voice Tracer näkyy automaattisesti irrotettavana asemana, joten voit
siirtää tiedostoja laitteesta ja laitteeseen vedä- ja pudota-toiminnolla. 23
D Huomautukset
• Älä kytke Voice Traceria irti, kun tiedostoja siirretään laitteesta
tai laitteeseen. Tietojensiirto on käynnissä, kun äänityksen/toiston
merkkivalo 18 vilkkuu oranssina.
• Älä käytä tietokonetta Voice Tracerin levyaseman alustamiseen.
4.8
Kauko-ohjaimen kytkeminen (vain LFH0885)
Kauko-ohjaimella voidaan käynnistää ja keskeyttää äänitys, lisätä uusi
tiedosto ja lisätä indeksimerkki.
Tärkeää
2.1 Turvallisuus
• Oikosulun välttämiseksi älä jätä laitetta sateeseen tai anna sen muuten
kastua.
• Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle (lämmityslaite tai suora
auringonvalo).
• Suojaa kaapelit litistymiseltä (etenkin pistokkeet ja kaapelien
kiinnityskohdat).
• Ota tiedostoista varmuuskopio. Philips ei vastaa mistään tietojen
menetyksestä.
Tärkeää (mallit, jotka toimitetaan kuulokkeilla):
Philips takaa, että sen audiosoittimien maksimiäänenvoimakkuus vastaa
asianomaisten sääntelyelinten vaatimuksia. Tämä koskee kuitenkin
vain pakkauksen mukana toimitettuja, alkuperäisiä kuulokemalleja. Jos
kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että tilaat jälleenmyyjältäsi
alkuperäistä vastaavan Philips-mallin.
2.2 Vanhan tuotteen hävittäminen
• Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
• Kun tuotteessa on ylirastittu, pyörillä varustettu
roskakorisymboli, tuote vastaa eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY vaatimuksia.
• Ota selvää paikkakuntasi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden erillisestä
keruujärjestelmästä.
• Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti, äläkä hävitä vanhoja
tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kun vanhat tuotteet
hävitetään oikein, se vähentää niiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia
ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
• Paristot (myös sisäänrakennetut uudelleenladattavat paristot)
sisältävät aineita, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Kaikki paristot on
hävitettävä virallisessa keruupisteessä.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Digital Voice Tracer
Kuulokepistoke, kaukoohjainpistoke
Mikrofonipistoke, line-in-pistoke
Sisäänrakennettu mikrofoni
Lisää äänenvoimakkuutta
Äänitä, Tauko, Virta päälle
Nopea eteenpäinkelaus,
Tiedoston valinta, Valikon valinta
Pysäytä, Näyttö, Poista
Vähennä äänenvoimakkuutta
Kaiutin
USB-pistoke
11
12
13
14
15
16
17
18
Paristolokero
Virtakytkin, Toisto/Tauko,
Toistonopeus
Valikko, FM-radio, zoomtoiminto
Nopea taaksepäinkelaus,
Tiedoston valinta, Valikon valinta
Indeksi, Kansio,
Uudelleenkuuntelu
Näyttö
Pitokytkin
Äänityksen/Toiston merkkivalo
Valmistelut
4.1 Paristojen asettaminen
Voice Trackeria voidaan käyttää Philipsin ladattavilla LFH9154-akuilla tai
AAA-alkaliparistoilla.
1 Liu’uta paristokansi auki. 19
2 Aseta paristot napaisuusmerkintöjen suuntaisesti ja sulje kansi. 20
D Huomautukset
• Älä yhdistä erityyppisiä ja/tai erimerkkisiä paristoja ja akkuja.
• Poista paristot, kun et käytä Voice Traceria pitkään aikaan. Vuotavat
paristot voivat vahingoittaa Voice Traceria.
• Jos Voice Tracerissa on toimintahäiriö, poista paristot ja aseta ne
uudelleen paikalleen.
• Pysäytä äänityslaite ennen paristojen vaihtamista. Jos poistat paristot
5.5 Zoom-toiminnon käyttäminen
Kun zoom-toiminto on käytössä, mikrofonit keskittyvät Voice Tracerin
edestä tulevaan ääneen ja tallentavat vähemmän sivusta ja takaa tulevia
ääniä. Toimintoa suositellaan luentojen ja puheiden äänittämiseen ja
muihin tilanteisiin, joissa puhuja on kaukana äänityspaikasta. Zoomtoiminnossa on kaksi ääni/etäisyysasetusta, joiden avulla saat parhaan
mahdollisen äänitystehon.
4.9 Telakointiaseman käyttö (vain LFH0868/LFH0888)
Telakointiaseman avulla voit ladata tiedostoja Voice Trackerista
tietokoneeseen ja ladata akkuja. 25
1 Kytke telakointiasema tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
2 Kytke Voice Tracker telakointiaseman telakointiliitäntään.
5
Äänitys
5.1
Äänitys sisäänrakennetulla mikrofonilla
D Huomautukset
• Automaattiperuutustoiminto toistaa automaattisesti äänityksen 3
viimeistä sekuntia, kun toistoa jatketaan tauon jälkeen.
• Kun kuulokkeet on kytketty EAR-pistokkeeseen 1 , äänityslaitteen
kaiutin kytkeytyy pois päältä.
D Huomautukset Voice Tracerin käytöstä musiikkisoittimena
• Äänityslaite tukee musiikkitiedostoja, joiden muoto on .wma ja .mp3.
Ne voidaan siirtää tietokoneelta äänityslaitteen musiikkikansioon. Laite
ei tue tiedostoja, joissa on kopiointisuoja (digitaalisten oikeuksien
hallinta).
• Voice Tracerissa voi olla kaksi kansiotasoa yhdessä musiikkikansiossa.
Jokaisessa kansiossa voi olla enintään 199 tiedostoa tai kansiota.
• Paina k-painiketta valitun kansion/tiedoston avaamiseksi. Paina
INDEX / a-painiketta palataksesi tasoa korkeampaan kansioon.
• Paina g-painiketta musiikin toiston aikana vaihtaaksesi
taajuuskorjaimen asetusta (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop >
Normal).
6.1
Toistotoiminnot
6.1.1 Tiedoston valitseminen / indeksimerkinnän etsiminen
• Paina b-painiketta kerran, kun äänityslaite on pysäytettynä, niin
siirryt tiedoston loppuun. Jos painat b-painiketta uudelleen, siirryt
seuraavan tiedoston alkuun.
• Paina h-painiketta kerran, kun äänityslaite on pysäytettynä, niin
siirryt tiedoston loppuun. Jos painat h-painiketta uudelleen, siirryt
edellisen tiedoston alkuun.
• Jos tiedostossa on indeksimerkintöjä, äänityslaite siirtyy edelliseen tai
seuraavaan indeksimerkintään, kun h- or b-painiketta painetaan.
6.1.2 Hidas, nopea ja normaali toisto
Paina ja pidä painettuna k-painiketta vähintään 1 sekunti normaalin,
hitaan ja nopean toiston vaihtamiseksi. 31
6.1.3 Haku
Paina h- tai b-painiketta ja pidä sitä alhaalla toiston aikana nykyisen
tiedoston nopeaksi kelaamiseksi taakse- tai eteenpäin. Vapauta painike
toiston jatkamiseksi valitulla nopeudella.
6.1.4 Taakse- ja eteenpäinkelaus
Paina h- tai b-painiketta toiston aikana soitettavan tiedoston
kelaamiseksi alkuun tai kelaa vastaavasti eteenpäin seuraavaan
tiedostoon. Jos tiedostossa on indeksimerkkejä, toisto alkaa tästä
kohdasta.
6.2 Soitto-ominaisuudet
Voit asettaa Voice Tracerin soittamaan tiedostoja peräkkäin tai satunnaisesti.
6.2.1 Jakson toistaminen
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion 26 .
2 Paina g-painiketta äänityksen aloittamiseksi. Äänityksen/toiston
merkkivalo 18 palaa punaisena. Suuntaa sisäänrakennettu mikrofoni
3 kohti äänilähdettä.
3 Keskeytä äänitys painamalla g-painiketta. Äänityksen/toiston
merkkivalo vilkkuu ja PAUSE vilkkuu näytössä 27 . Paina g-painiketta
uudelleen äänityksen jatkamiseksi.
4 Lopeta äänitys painamalla j / DEL-painiketta.
D Huomautukset
• Aseta haluttu ääniaktivointitoiminto ja äänitystila ennen äänityksen
aloittamista (katso lisätietoja kappaleesta 9).
• Suorita testiäänitys varmistaaksesi, että Voice Tracerin asetukset ovat
oikein.
• Paina k-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
• Paina b-painiketta äänityksen aikana uuden tiedoston luomiseksi.
• Kuhunkin kansioon mahtuu enintään 99 tiedostoa, joten
kokonaiskapasiteetti on 396 tiedostoa (99 tiedostoa x 4 kansiota).
• Jos äänitysaika ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin tai tiedostoja on
396, äänitys pysähtyy ja näyttöön tulee ’FULL’. Poista muutama äänitys
tai siirrä ne tietokoneeseen.
• Älä poista paristoja äänityksen aikana, sillä se voi aiheuttaa
äänityslaitteen toimintahäiriön.
• Voice Tracerilla voi äänittää, kun se saa virransyötön tietokoneesta
USB-kaapelin kautta, jolloin paristot eivät kulu.
• Voice Tracer voi äänittää USB-kaapelin kautta paristoja kuluttamatta.
Kytke äänityslaite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja paina g-painiketta
vähintään sekunti äänityksen aloittamiseksi.
5.2 Äänitys ulkoisella mikrofonilla
Kun äänität ulkoisella mikrofonilla, kytke mikrofoni mikrofonipistokkeeseen ja toimi samoin kuin sisäänrakennetun mikrofonin tapauksessa. 28
5.3 Aiemmin äänitetyn tiedoston muokkaaminen
Voit muokata aiemmin äänitettyä tiedostoa kirjoittamalla päälle osaan
äänitteestä tai lisäämällä äänityksen tiedoston loppuun.
1 Aseta haluamasi muokkaustila (päällekirjoitus [overwrite] tai
loppuun lisäys [append]) ennen kuin aloitat äänityksen (katso
lisätietoja kappaleesta 9).
2 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
3 Paina h- tai b-painiketta valitaksesi tiedoston, johon haluat lisätä
osia (katso lisätietoja tiedoston valitsemisesta kappaleesta 6.1.1).
4 Soita tai kelaa eteenpäin kohtaan, johon haluat lisätä osan, ja paina
k-painiketta toiston keskeyttämiseksi.
5 Paina g-painiketta. Äänityksen/toiston merkkivalo vilkkuu, ja
näyttöön ilmestyy teksti OVER tai APPEND.
6 Aloita äänittäminen painamalla uudelleen g-painiketta. Vanhaa
äänitystä muokataan.
7 Paina j / DEL-painiketta äänityksen lopettamiseksi.
D Huomautukset
• Alkuperäisen tiedoston äänitystila on voimassa äänityksen
muokkauksen aikana.
• Äänityksen muokkaus ei ole käytettävissä M (musiikki) -kansiossa.
5.4 Indeksimerkkien lisääminen
Indeksimerkeillä voidaan merkitä joitain äänityksen kohtia viitekohdiksi.
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityksen aikana indeksimerkin
lisäämiseksi. Indeksinumero näkyy näytössä sekunnin 29 .
•
•
•
Esiasetetun radioaseman poistaminen
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
2 Esiasetetussa tilassa paina h- tai b-painiketta valitaksesi
poistettavan esiasetetun radioaseman.
3 Paina j / DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
esiasetetun radioaseman poistamiseksi.
8.5
1 Voit kuunnella uudelleen tai toistaa jatkuvasti laulusta halutun jakson
painamalla INDEX / a-painiketta valitussa aloituskohdassa. REP. A – B
vilkkuu näytössä 32 .
2 Paina INDEX / a-painiketta uudestaan valitussa loppukohdassa.
Toistojakso alkaa.
3 Paina j / DEL-painiketta toiston pysäyttämiseksi tai paina
INDEX / a-painiketta palataksesi normaaliin toistoon.
6.2.2 Tiedoston tai kansion toisto / sekoitustila
1 Paina INDEX / a-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
toiston aikana vaihtaaksesi soittotilan (tiedoston tai kansion jatkuva
toisto, sekoituskansio tai normaali toisto). 33
Ikon
Merkitys
REP. FILE
Soittaa yhden tiedoston toistuvasti uudelleen
REP. FOLDER Soittaa kaikki kansion tiedostot toistuvasti uudelleen
FOLDER SHUF Soittaa kaikki kansion musiikkitiedostot
satunnaisjärjestyksessä
D Huomautus
Sekoitustila on käytettävissä vain M (musiikki)-kansiossa.
7
Poista
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
2 Paina j / DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti.
DELETE tulee näyttöön 34 .
3 Paina h- tai b-painiketta poistotoiminnon valitsemiseksi: 35
Ikon
Merkitys
FILE
Poista yksi tiedosto
FOLDER Poista kaikki kansion tiedostot
Poista tiedoston kaikki indeksimerkit
4 Paina k-painiketta.
5 Paina h- tai b-painiketta tiedoston valitsemiseksi, ja
indeksimerkit sisältävä kansio tai tiedosto poistetaan 36 .
6 Paina uudelleen k-painiketta. N (Ei) tulee näyttöön 37 .
7 Paina h- tai b-painiketta valitaksesi Y (Kyllä) 38 .
8 Paina k-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
D Huomautus
Peräkkäiset tiedostot numeroidaan uudelleen automaattisesti.
8
Radiotila (vain LFH0882)
1 Kytke kuulokkeet. Toimitettuja kuulokkeita käytetään
radioantennina.
2 Paina l/ MENU-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
radiotilan asettamiseksi.
8.1 Radioasemien automaattinen virittäminen
1 Paina l/ MENU -painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa valikon
avaamiseksi.
2 Paina h- tai b-painiketta valitaksesi tilan AUTO.
3 Paina uudelleen k-painiketta. N (Ei) tulee näyttöön.
4 Paina h- tai b-painiketta valitaksesi Y (Kyllä).
5 Paina k-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Radio virittää
automaattisesti radioasemia ja tallentaa taajuudet esiasetuksiksi.
Radio voi tallentaa korkeintaan 20 radioasemaa esivalintohin.
•
•
•
•
•
•
USB: Erittäin nopea 2.0 mini-USB
Mikrofoni: 3,5 mm • impedanssi 2,2 kΩ
Kuulokkeet: 3,5 mm • impedanssi vähintään 16 Ω
Kuva/näyttö: LCD/segmentoitu • näytön diagonaalinen koko: 39 mm
Mikrofoni: Sisäänrakennettu: stereo • Ulkoinen: stereo
Sisäinen muistikapasiteetti: 4 Gt
Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
Tallennusformaatit: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Tallennustilat: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bittinopeus: 1411 kbps (PCM-tila), 192 kbps (SHQ-tila), 64 kbps
(HQ-tila), 48 kbps (SP-tila), 32 kbps (LP-tila), 16 kbps (SLP-tila)
Tallennusaika: 572 tuntia (SLP-tila), 286 tuntia (LP-tila), 190 tuntia (SPtila), 143 tuntia (HQ-tila), 47 tuntia (SHQ-tila), 6,4 tuntia (PCM-tila)
Näytenopeus: 44.1 kHz (PCM/SHQ-tila), 22 kHz (HQ-tila), 16 kHz
(SP/LP/SLP-tila)
Musiikin toisto: Pakkausmuoto: .mp3, .wma • MP3-bittisuhteet: 8 –
320 kbps • WMA-bittisuhteet: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 kbps
(48 kHz), stereo • Ei DRM-tukea
Viritin/vastaanotto (LFH0882): Virittimen taajuusalueet: FM
stereo • Taajuusalue: 87,5 – 108 MHz • Esiasetettujen kanavien määrä:
20 • Automaattinen digitaaliviritys
Sisäänrakennettu 30 mm:n pyöreä dynaaminen kaiutin • Teho: 110 mW
Käyttöolosuhteet: Lämpötila: 5 ° – 45 ° C • Kosteus: 10% – 90%
Paristotyyppi: kaksi Philipsin AAA-alkaliparistoa (LR03 tai R03) tai
Philipsin ladattavat LFH9154-akut
Pariston käyttöikä (LP-tila): 50 tuntia
Tuotteen mitat (L × P × K): 40 × 18,4 × 108 mm
Paino: 80 g, mukaan lukien paristot
Järjestelmävaatimukset: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • Vapaa USB-portti
FM-radiosta äänittäminen
1 Radioaseman manuaalinen virittäminen tai esiasetetun radioaseman
soittaminen.
2 Paina g-painiketta äänityksen aloittamiseksi.
3 Lopeta äänitys painamalla j / DEL-painiketta.
Tätä valikkoa voi käyttää, kun äänityslaite on pysähtynyt ja radion
vastaanoton aikana. Käytettävissä olevat valikkokohdat riippuvat siitä,
oletko valinnut äänikansion, musiikkikansion vai radiotilan.
1 Paina INDEX / a -painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
2 Paina h- tai b-painiketta tiedoston valitsemiseksi toistoa varten
(katso lisätietoja tiedoston valitsemisesta kappaleesta 6.1.1).
3 Paina k-painiketta. Toistoaika tulee näyttöön, ja vihreä LED-valo
18 syttyy palamaan.
4 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla.
5 Pysäytä toisto painamalla j / DEL-painiketta. Nykyisen tiedoston
kokonaistoistoaika tulee näyttöön.
6 Paina k-painiketta uudelleen toiston jatkamiseksi edellisestä
kohdasta.
•
8.4
D Huomautus
Zoom-toiminto on optimoitu käytettäväksi sisäisen mikrofonin ja
ulkoisen mikrofonin (sisältyy LFH0885:n toimitukseen) kanssa.
Toisto
•
•
9
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
2 Esiasetetussa tilassa paina h- tai b-painiketta vaihtaaksesi
toiseen esiasetettuun radioasemaan.
3 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla.
4 Poistu radiotilasta painamalla l/ MENU-painiketta vähintään sekunti
ja pidä sitä alhaalla.
1 Voit vaihtaa zoom-tilaa painamalla l/ MENU-painiketta äänityksen
aikana (pois > Zoom 1 > Zoom 2 > pois) 30 .
1 Kytke kauko-ohjain Voice Trackerin EAR-liitäntään 24 .
2.1.1 Kuuloturvallisuus
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita:
• Kuuntele riittävän hiljaisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta heti kovalle vaan anna kuulosi sopeutua
ääneenvoimakkuuteen.
• Älä käännä äänenvoimakkuutta niin kovalle, ettet kuule ympäristösi ääniä.
• Älä käytä laitetta tai lopeta sen käyttö tilapäisesti mahdollisesti
vaarallisissa tilanteissa.
• Älä käytä kuulokkeita, kun ajat moottoriajoneuvolla, pyöräilet,
rullalautailet jne., koska se voi aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta
monilla alueilla.
D Huomautukset
•
-kuvake ilmoittaa, että äänityksessä on indeksimerkkejä.
• Yhteen tiedostoon voi lisätä korkeintaan 32 indeksimerkkiä.
Esiasetetun radioaseman soittaminen
4.5 Dátum és idő beállítása
Amikor első ízben helyezi be az akkukat, a készülék felszólít a dátum és
az idő beállítására.
12 Tekniset tiedot
Henkilökohtaiset asetukset
1 Paina l/ MENU-painiketta, kun äänityslaite on pysähtynyt aikana
valikon avaamiseksi.
2 Paina h- tai b-painiketta valikkokohdan valitsemiseksi 39 .
3 Paina k-painiketta alavalikon valitsemiseksi.
4 Paina h- tai b-painiketta asetuksen muuttamiseksi.
5 Paina k-painiketta valintasi vahvistamiseksi.
6 Paina l/ MENU-painiketta poistuaksesi nykyisestä asetusnäytöstä.
Valikko Setting
REC*
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Merkitys
Valitse useista äänitystiloista: pakkaamaton
PCM-stereoäänitys (äänentoisto CD-audiolevyn
veroista) (LFH0882), kaksi stereotilaa (SHQ ja
HQ) tai kolme yksikanavaista tilaa (SP, LP ja SLP)
äänitysajan pidentämiseksi. Lisätietoja käytettävissä
olevista äänitystiloista ja äänitysajoista on
kappaleessa 12.
SENSE* HI
Säätää äänitysherkkyyttä äänityksen taustamelun
LO
poistamiseksi ja sen mukauttamiseksi
äänitysympäristöön.
VA*
On
Äänellä aktivoitava äänitys soveltuu hyvin
Off
handsfree-äänitykseen. Kun äänellä aktivoitava
äänitys on päällä, äänitys alkaa, kun alat puhua.
Kun lopetat puhumisen, laite lopettaa äänityksen
automaattisesti kolmen sekunnin hiljaisuuden
jälkeen ja äänitys jatkuu vasta, kun alat puhua
uudelleen.
EDIT*
APPND Voit muokata aiemmin äänitettyä tiedostoa
kirjoittamalla jonkin äänitteen osan päälle tai
OVER
lisäämällä äänitteen tiedoston loppuun. Aseta
OFF
haluamasi muokkaustila valitsemalla OVER
(päällekirjoitus) tai APPND (lisäys loppuun)
ennen äänitteen muokkausta. Katso lisätietoja
kappaleesta 5.3.
INPUT
V (voice) Käytä L (line-in) -asetusta, kun äänität ulkoisesta
L (line-in) audiolähteestä äänityslaitteen line-in-pistokkeen
kautta.
Automaattinen jako-ominaisuus jakaa tiedoston
DIVIDE* Off
automaattisesti uuteen tiedostoon 30 tai 60
30 min.
minuutin välein. Siten kokousten tai luentojen
60 min.
tapaisia pitkiä äänityksiä on paljon helpompi hakea,
muokata ja arkistoida.
LIGHT
On
Näyttö valaistaan muutamaksi sekunniksi, kun
Off
painiketta painetaan.
BEEP
On
Äänityslaite antaa äänimerkin painiketoiminnoista
Off
tai virheistä.
CLOCK DD:MM:YY Jos päivä ja aika on asetettu, tiedoston äänitysajan
tiedot tallentuvat automaattisesti kuhunkin
12/24 H
HH:MM:SS tiedostoon.
Ohjelmoi äänityksen alkamaan automaattisesti
TIMER
Off
mikrofonilla (valitse V) tai radiokanavalla (valitse
V
CH / vain LFH0882). Määrittää äänityksen aloitusCH
ajan, keston (30/60/120 minuuttia / rajoittamaton),
kansion ja äänitettävän radiokanavan.
Voice Tracerin käyttö kannettavana herätyskellona.
ALARM Off
Valitse hälytystila (b = piippaus, F = tiedoston
b
toisto), ja määritä aloitusaika ja soitettava tiedosto.
F
AUTO OF 5
Voice Tracer sammuu automaattisesti, kun sitä ei
15
käytetä 5 tai 15 minuutin jälkeen.
CHARGE On
Kun lataustoiminto on poissa käytöstä, ladattavat
Off
akut latautuvat automaattisesti, kun Voice Tracer
on kytkettynä tietokoneeseen. Katso lisätietoja
kappaleesta 4.2.
FORMAT Yes
Poistaa kaikki tiedostot äänityslaitteesta,
No
mukaan lukien ohjelmoidut radioasemat. Siirrä
kaikki tärkeät tiedostot tietokoneelle ennen
äänityslaitteen formatointia.
VER
Näyttää valmisohjelmistoversion ja julkaisupäivän.
SPLIT*
Yes
Jakaa ison tiedoston kahteen erilliseen tiedostoon,
No
jotta ne voidaan helposti arkistoida tai lähettää
sähköpostitse tai jotta tiedoston osa voidaan
poistaa. Jaa tiedosto soittamalla ja pysäyttämällä
kohtaan, jossa haluat tiedoston jakaa. Avaa sitten
SPLIT -valikko.
AUTO** Yes
Hakee automaattisesti radioasemat ja tallentaa
No
korkeintaan 20 asemaa esivalintoihin.
OUTPUT EP
Vaihtaa kuuloke- (EP) ja kaiutinulostulon (SP) välillä
SP
radiotilassa.
**
* Tämä toiminto ei ole käytettävissä M (musiikki)-kansiossa.
** Tämä toiminto on käytettävissä vain radiotilassa.
10 Laiteohjelmiston päivittäminen
Voice Traceria ohjataan sisäisellä ohjelmalla eli laiteohjelmistolla.
Uudempia versioita laiteohjelmistosta on saatettu julkaista sen jälkeen,
kun ostit Voice Tracerin.
1 Kytke Voice Tracer tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
2 Lataa laiteohjelmistolla päivitys Voice Tracer -malliisi Internet-sivuilta
www.philips.com ja tallenna tiedosto Voice Tracerin juurihakemistoon.
3 Kytke Voice Tracer irti tietokoneesta. Laiteohjelmisto päivittyy
automaattisesti. Voice Tracerin virta sammuu itsestään, kun päivitys
on valmis.
11 Vianmääritys
Äänityslaite ei kytkeydy päälle
• Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.
Äänityslaite ei äänitä mitään
• Äänityslaite voi olla HOLD -tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin Off-asentoon.
• Äänitysten maksimimäärä on saavutettu tai äänityskapasiteetti on täynnä. Poista joitain äänityksiä tai siirrä äänityksiä ulkoiseen laitteeseen.
Kaiuttimesta ei kuulu mitään
• Kuulokkeet voivat olla kytkettyinä laitteeseen. Poista kuulokkeet.
• Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä
äänenvoimakkuutta.
Äänityslaite ei toista äänityksiä
• Äänityslaite voi olla HOLD -tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin Off-asentoon.
• Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.
• Mitään ei ole vielä äänitetty. Tarkista äänitysten määrä.
Magyar
1 A ’CLOCK’ látható a kijelzőn 21 . Nyomja meg a k gombot.
Villogni kezd az év-indikátor 22 .
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot az év beállításához.
3 Nyomja meg a k gombot a hónapok előre léptetéséhez.
4 Ismételje meg a 2 és 3 lépéseket a hónap, a nap, 12/24-órarendszer
és az idő hasonló módon történő beállításához.
D Megjegyzések
A menü segítségével a dátum és az idő bármikor megváltoztatható. Lásd
a 9. fejezetet további információkért.
4.6 Információk megjelenítése
• Nyomja meg a j / DEL gombot a készülék leállított állapotában a
következő információk megjelenítéséhez: az aktuális fájl teljes lejátszási
ideje > idő > dátum > hátralévő rögzítési idő > az aktuális fájl
rögzítésének ideje > az aktuális fájl rögzítésének dátuma.
• Tartsa nyomva az k gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
4.7 A Voice Tracer használata számítógéppel
A Voice Tracer USB tárolóként lehetőséget kínál fájlok mentésére,
biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer USB csatlakozón
keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem igényli különleges
szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikusan eltávolítható
meghajtóként jelenik meg, így a készülékről és a készülékre egyszerűen
egérrel húzhatók át a fájlok. 23
D Megjegyzések
• Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat
mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás
jelzőlámpa 18 narancs színű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok
mozgatása.
• Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.
4.8 A távvezérlő csatlakoztatása (csak LFH0885)
A távvezérlő a felvétel elindítására és leállítására, új fájl és indexjel
hozzáadására használható.
1 Csatlakoztassa a távvezérlőt a Voice Tracer fejhallgató aljzatához 24 .
1
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatával
kapcsolatban pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási
feltételek és sok egyéb formában: www.philips.com.
1.1 A termék fő jellemzői
• Felvétel a népszerű MP3-formátumban
• Felvételek és adatok nagy sebességű átvitele USB 2.0 segítségével
• A zoom mikrofon rendszer a Voice Tracerrel szemben lévő hangokra
fókuszál, miközben csökkenti az oldalról és hátulról érkező hangok
érzékelését
• Hanggal indítható felvétel kéz nélküli jegyzetkészítéshez
• Az USB-háttértár eszköz maximális kompatibilitást biztosít
• Azonnali, egygombos felvétel - kikapcsolt állapotból felvétel módba
• Élvezze MP3- és WMA-felvételeit
2
Fontos!
2.1 Biztonság
• Rövidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy víz
hatásának.
• Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés vagy
közvetlen napsugárzás okozhat.
• Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott,
ahol a kábel kilép a készülékből.
• Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel az adatok elvesztéséért.
2.1.1 Hallásvédelem
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat
• Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
• Ügyeljen rá, hogy ne állítsa nagyobbra a hangerőt, mint amit a fül képes
elviselni.
• Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.
• A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg
ne használja a készüléket.
• Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat, ilyen esetben
a törvény is tiltja a használatot.
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes hatóságok előírásainak, de csak a
készülékhez adott eredeti fejhallgató használatával. Ha ezt a fejhallgatót
ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy
az eredetivel megegyező Philips modellt rendeljen meg.
2.2 A készülék eltávolítása
• Az Ön készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrahasználható
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.
• Ha a terméken ezt az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajzot
látja, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai Uniós
Irányelv vonatkozik.
• Tájékozódjon az Ön közelében elérhető hulladékeltávolító helyekről,
hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
• Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű eltávolításáról, ezzel elkerülheti egészsége és
környezet károsítását.
• Az áramellátó telepek (így a beépített újratölthető akkumulátorok is)
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Az Ön digitális Voice Tracere
Fejhallgató aljzat, távvezérlés
aljzat
Mikrofon aljzat, vonali bemenet
aljzat
Beépített mikrofon
Hangerő növelése
Felvétel, szünet, bekapcsolás
Gyors előretekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Leállítás, kijelzés, törlés
Hangerő csökkentése
Hangszóró
10
11
12
13
14
15
16
17
18
USB aljzat
Elemtartó
Be-/kikapcsoló gomb, felvétel/
szünet, lejátszási seb.
Menü, FM rádió, zoom funkció
Gyors visszatekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Index, mappa ismétlése
Kijelző
Tartás kapcsoló
Felvétel/lejátszás kijelző
Az első lépések
4.1 Helyezze be az elemeket
A Voice Tracer újratölthető LFH9154 Philips akkumulátorral vagy AAA
lúgos elemmel működtethető.
1 Csúsztassa félre az elemtartó fedelét. 19
2 Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon az
elemeket, és zárja vissza a fedelet. 20
D Megjegyzések
• Ne használjon vegyesen különböző típusú és/vagy márkájú elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki az
elemeket. Az elemek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
• A Voice Tracer nem megfelelő működése esetén, vegye ki az elemeket,
majd‑helyezze be ismét őket.
• Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket. Ha az elemeket a készülék
használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
• Az elemcsere merülésére az elemjelző villogása hívja fel a figyelmet.
• Ha a telepcsere 2 percnél tovább tart, lehet, hogy vissza kell állítania
az időt.
4.2 Az akkumulátorok töltése
Az LFH9154 Philips akkumulátorok a Voice Tracerben tölthetők. Ha a
Voice Tracer számítógéphez csatlakozik, az akkumulátorok feltöltése automatikusan megtörténik. Egy teljes töltési ciklus kb. 2,5 órát vesz igénybe.
D Megjegyzések
• A szállított Philips LFH9154 típusú akkumulátortól eltérő
akkumulátorok nem tölthetők.
• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat az első használat előtt.
• Az akkumulátorok töltésekor a számítógépnek bekapcsolt állapotban
kell lennie.
• Ha a számítógép USB portja nem szolgáltat elegendő töltési
teljesítményt, tiltsa a töltési funkciót (további információk a 9.
fejezetben találhatók), és alkalmazzon külső töltőt.
4.3
Bekapcsolás/kikapcsolás
Äänityslaite ei pysähdy, keskeydy, soita tai äänitä
• Äänityslaite voi olla HOLD-tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin Off-asentoon.
1 Bekapcsoláshoz nyomja meg a k gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a HELLO.
2 A kikapcsoláshoz nyomja meg a k gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a BYE.
Kuulokkeista ei kuulu mitään
• Kuulokkeita ei ole ehkä kytketty laitteeseen oikein. Kytke kuulokkeiden
pistoke laitteeseen oikein.
• Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä
äänenvoimakkuutta.
4.4 Tartás funkció
Amikor a TARTÁS kapcsoló 17 Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. On Hold látható rövid ideig a kijelzőn, majd a
kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a TARTÁS kapcsoló Off (Ki) állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
4.9 Használja a dokkoló állomást (csak LFH0868/LFH0888)
A dokkoló állomás használható fájlok Voice Tracerről számítógépre való
feltöltéséhez, és az akkumulátorok feltöltéséhez. 25
1 Csatlakoztassa számítógépre a dokkoló állomást a szállított USBkábellel.
2 Helyezze a Voice Tracert a dokkoló állomás nyílásába.
5
Felvétel
5.1
Felvétel a beépített mikrofonnal
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában,
hogy kiválaszthassa a kívánt mappát. 26
2 Nyomja meg a g gombot a felvétel elindításához. A felvétel/lejátszás
kijelző 18 piros fénnyel világít. Irányítsa a beépített mikrofont 3 a
hangforrás felé.
3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a g gombot. A felvétel/
lejátszás kijelző villogni kezd, és a PAUSE szaggatottan jelez a
kijelzőn 27 . Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel folytatásához.
4 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
D Megjegyzések
• A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető
funkciót és a felvételi módot (lásd a 9. fejezetet további
információkért), ahol további részleteket tudhat meg.
• Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes
beállításáról.
• Tartsa nyomva a k gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
• Nyomja meg a b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
• Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
• Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL’
felirat. Töröljön, vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
• Felvétel közben ne vegye ki az elemeket. Ennek a készülék nem
megfelelő működése lehet a következménye.
• Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt
cserélje ki az elemeket.
• A Voice Tracer USB táplálás mellett nem fogyaszt áramot az
elemekből. Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre USB kábel
segítségével és nyomja meg a g gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
időre a felvétel elindításához.
5.2 Felvétel külső mikrofonnal
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt
a mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint beépített
mikrofon esetén. 28
5.3 Korábban felvett fájl szerkesztése
Lehetőség van korábban felvett fájl szerkesztésére a meglévő rész
felülírásával vagy a fájl végén a felvételhez történő hozzáfűzéssel.
1 Állítsa be a kívánt szerkesztési módot (felülírás vagy hozzáfűzés) a
felvétel elindítása előtt (további információkért lásd a 9. fejezetet).
2 Nyomja meg az INDEX / a gombot, a felvevőkészülék leállított
állapotában, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot annak a fájlnak a kiválasztása
érdekében, melyet ki szeretne egészíteni (lásd a 6.1.1 fejezetet a fájl
4 kiválasztásával kapcsolatban).
5 Lejátszással vagy előre léptetéssel keresse meg azt a helyet, ahova
a kiegészítést el kívánja készíteni, majd nyomja meg a k gombot a
lejátszás szüneteltetéséhez.
6 Nyomja meg a g gombot. A felvétel/lejátszás jelző fog villogni, ekkor
az OVER (FELÜLÍRÁS) vagy APPEND (HOZZÁFŰZÉS) jelenik meg
a kijelzőn.
7 Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel elindításához. Az elkészült
felvétel szerkesztése lehetséges.
8 Nyomja meg a j / DEL gombot a felvétel leállításához.
D Megjegyzések
• Felvétel szerkesztésekor először az eredeti fájl felvételi módja van
érvényben.
• A felvételek szerkesztése nem érhető el az M (zene) mappában.
5.4 Indexjelek hozzáadása
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat referenciaként.
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik. 29
D Megjegyzések
• Az
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
• Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.
5.5 A zoom funkció használata
Ha aktív a zoom funkció, a Voice Tracer mikrofonja közvetlenül a készülékkel szemben lévő hangokra fókuszál, miközben csökkenti az oldalsó és
a hátsó hangok érzékelését. A zoom funkció ajánlott előadások, beszédek és olyan helyzetekben történő rögzítéshez, ahol a beszélő messzebb
van a felvétel helyétől. A zoom funkció két hang-/távolság-beállítással
rendelkezik az elérni kívánt hanghatás maximalizálása érdekében.
1 Nyomja meg az l/ MENU gombot felvétel közben a zoom mód
módosítása (Ki > Zoom 1 > Zoom 2 > Ki) érdekében 30 .
D Megjegyzés
A zoom funkció a belső mikrofonra és a külső zoom mikrofonra van
optimalizálva, amely a LFH0885 készülékhez van mellékelve.
6
Lejátszás
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, miközben a felvevő készülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
2 Nyomja meg a h vagy a b dombot a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához (lásd a 6.1.1 fejezetet a fájl kiválasztásával kapcsolatban).
3 Nyomja meg a k gombot. A lejátszási idő leolvasható a kijelzőn, és
a zöld LED 18 világít.
4 Állítsa be a hangerőt a + és a – gombbal.
5 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot. Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje leolvasható a kijelzőről.
6 Nyomja meg ismét az k gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
D Megjegyzések
• Az automatikus visszalépés funkció automatikusan lejátssza a felvétel
utolsó 3 másodpercét a lejátszás folytatásakor.
• Amikor a fejhallgató az EAR 1 dugaljra csatlakozik, a felvevő készülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
D Megjegyzések a Voice Tracer zenelejátszóként való
használatához
• A készülék .wma és .mp3 formátumú zenefájlokat támogat, melyeket
a számítógépről átvihet a készülék zene mappájába. Másolásvédett
fájlokkal ez nem lehetséges (digitális jogok védelme).
• A Voice Tracer a zenemappán belül két mappaszintet támogat.
Mindegyik mappában 199 bejegyzés (fájlok és mappák) tárolható.
• Nyomja meg a k gombot egy kiválasztott mappa, ill. fájl
megnyitásához. Nyomja meg az INDEX / a gombot, ha vissza kíván
térni az eggyel magasabb szintű mappához.
• Nyomja meg a g gombot zene lejátszása közben a hangszínszabályozó
változtatásához (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1
Lejátszási funkciók
6.1.1 Fájl kiválasztása/indexjel helyének meghatározása
• A fájl végére való léptetéshez állítsa le a készüléket, és nyomja meg a
b gombot. A következő fájl elejére való léptetéshez nyomja meg újra
a b gombot.
• A fájl elejére való léptetéshez állítsa le a készüléket, és nyomja meg
egyszer a h gombot. Az előző fájl végére való léptetéshez nyomja
meg újra a h gombot.
• Ha a fájl indexjeleket tartalmaz, a felvevő továbblép az előző vagy a
következő indexjelre a h vagy a b gomb megnyomásakor.
6.1.2 Lassú, gyors, normál lejátszás
Tartsa nyomva az k gombot 1 másodpercen keresztül vagy hosszabb
ideig a normál, a lassú vagy a gyors lejátszás kiválasztásához. 31
6.1.3 Keresés
Tartsa nyomva a h vagy a b gombot lejátszás közben, ha gyorsan
előre vagy vissza kíván keresni az aktuális fájlban. A gombot elengedve
folytathatja a lejátszást a kiválasztott sebességgel.
6.1.4 Vissza és előre léptetés
Nyomja meg a h vagy a b gombot lejátszás közben az éppen
lejátszott fájl elejére vagy a következő fájlhoz előre történő léptetéshez.
Ha a fájl indexjeleket tartalmaz, a lejátszás ennél a pontnál kezdődik el.
6.2 Lejátszási lehetőségek
A Voice Tracer alkalmas fájlok ismételt vagy véletlen sorrendben történő
lejátszására.
6.2.1 Felvételsorozat ismétlése
1 Ha egy dal egy részét egyszer vagy többször meg kívánja ismételni,
nyomja meg az INDEX / a gombot a kiválasztott kezdési pontnál.
REP. A – B villog a kijelzőn 32 .
2 Nyomja meg ismét az INDEX / a gombot a kiválasztott befejezési
pontnál. Az ismétlés megkezdődik.
3 Nyomja meg a j / DEL gombot a lejátszás leállításához, vagy nyomja
meg az INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
6.2.2 Fájl vagy mappa ismétlése / kevert mód
1 Tartsa nyomva az INDEX / a gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
ideig a lejátszási módok közötti kapcsoláshoz (fájl ismétlése, mappa
ismétlése, mappa keverése vagy normál lejátszás). 33
Ikon
Jelentés
REP. FILE
Egy fájl többszöri lejátszása
REP. FOLDER
Minden fájl többszöri lejátszása a mappán belül
FOLDER SHUF Minden zenei fájl véletlenszerű (kevert) lejátszása
a mappán belül
D Megjegyzés
A keverő mód csak az M (zene) mappában áll rendelkezésre.
7
Törlés
1 A kívánt mappa kiválasztása érdekében nyomja meg az INDEX / a
gombot, miközben a felvevőkészülék leállított állapotban van.
2 Nyomja meg a j / DEL gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
Az DELETE felirat jelenik meg a kijelzőn 34 .
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törlés kiválasztásához: 35
Ikon
Jelentés
FILE
Egyetlen fájl törlése
FOLDER Egy mappában az összes fájl törlése
Egy fájlban az összes indexjel törlése
4 Nyomja meg a k gombot.
5 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törölni kívánt fájl, mappa
vagy az indexjeleket tartalmazó fájl kiválasztása érdekében 36 .
6 Nyomja meg ismét a k gombot. N (No) látható a kijelzőn 37 .
7 Nyomja meg a h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében 38 .
8 Nyomja meg a k gombot a megerősítéshez.
D Megjegyzés
A sorszámok automatikusan újból kiosztásra kerülnek.
8
Rádió mód (csak LFH0882)
1 Csatlakoztassa a fejhallgatót. A készülékkel szállított fejhallgató
rádióantennaként működik.
2 A rádió üzemmód kiválasztásához nyomja meg a l/ MENU gombot 1
másodpercig vagy hosszabb ideig.
8.1
Rádióállomások automatikus behangolása
1 A menü megnyitásához nyomja meg a l/ MENU gombot, miközben a
készülék rádió üzemmódban van.
2 Az AUTO kiválasztásához nyomja meg a h vagy a b gombot.
3 Nyomja meg ismét a k gombot. N (No) látható a kijelzőn.
4 Nyomja meg a h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében.
5 Nyomja meg a k gombot a megerősítéshez. A készülék
automatikusan ráhangolódik a rádióállomásokra, és a frekvenciákat
programozott állomásokként tárolja. A rádió 20 előre
beprogramozott rádióállomást képes tárolni.
8.2
D Megjegyzés
A sztereo vagy a mono vétel kiválasztásához a készülék rádió
üzemmódjában nyomja meg a j / DEL gombot.
Programozott rádióállomás hallgatása
1 A hangolás és a programozott állomás közötti átkapcsoláshoz a
készülék rádió üzemmódjában nyomja meg az INDEX / a gombot.
2 Programozott állomás üzemmódban a h vagy a b gomb
megnyomásával kapcsolhat át másik programozott állomásra.
3 A + és – gombbal állítsa be a hangerőt.
4 A rádió üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva
a l/ MENU gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
8.4
Programozott rádióállomás törlése
1 A hangolás és a programozott állomás közötti átkapcsoláshoz a
készülék rádió üzemmódjában nyomja meg az INDEX / a gombot.
2 Programozott állomás üzemmódban a törölni kívánt programozott
állomás törléséhez nyomja meg a h vagy a b gombot.
3 A programozott rádióállomás törléséhez nyomja meg a j / DEL
gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig
8.5
* A funkció nem érhető el az M (zene) mappában.
** Ez a funkció csak rádió üzemmódban érhető el.
10 A firmware frissítése
Az Ön Voice Tracer készülékét egy firmware elnevezésű belső program
vezérli. Előfordulhat, hogy a firmware újabb verziói jelennek meg, miután
megvásárolta a Voice Tracert.
11 Hibaelhárítás
Nem kapcsolható be a készülék
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
Nem vesz fel semmit a készülék
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lehet, hogy elérte a felvételek maximális számát, vagy kimerült
a felvételi kapacitás. Töröljön néhány felvételt, vagy helyezzen át
felvételeket külső készülékre.
Nem hallható semmi a hangszóróból
• Lehet, hogy be van dugva a fejhallgató. Távolítsa el a fejhallgatót.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
A készülék nem játssza le a felvételeket
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
• Nem készített még felvételeket. Ellenőrizze a felvételek számát.
A készülék nem állítható le, nem kapcsol szünet, lejátszás vagy
felvétel üzemmódba
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
Nem hallható semmi a fejhallgatóban
• A fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő. Ellenőrizze a fejhallgató
megfelelő csatlakoztatását.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
12 Műszaki adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A beállítások testreszabása
•
•
•
A menü a készülék leállított állapotában és rádióvétel közben elérhető.
Az, hogy milyen menüpontok érhetők el, azon múlik, hogy éppen egy
beszédhang mappa, egy zenei mappa vagy a rádió üzemmód az aktuális.
•
1 A menü megnyitásához nyomja meg a l/ MENU gombot, miközben a
készülék leállított állapotban vagy rádióvétel üzemmódban van.
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot menüpont kiválasztásához 39 .
3 Nyomja meg a k gombot egy almenü eléréséhez.
4 Nyomja meg a h vagy a b gombot egy beállítás
megváltoztatásához.
5 Nyomja meg a k gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
6 Nyomja meg a l/ MENU gombot az aktuális beállítási menüből való
kilépéshez.
•
Menü
REC*
SENSE*
Beállítás
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
HI
LO
Jelentés
Több felvételi mód közül választhat: nem tömörített
PCM sztereo felvétel hang CD-nek megfelelő
minőséggel (LFH0882), két sztereo mód SHW-val és
HQ-val vagy három mono mód SP-vel, LP-vel és SLPvel hosszabb felvételi időkhöz. Lásd a 12. fejezetet
az elérhető felvételi módokkal és felvételi időkkel
kapcsolatos információkhoz.
A felvétel érzékenységének beállítása a háttérzajok
kizárásához és a felvételi környezethez való
alkalmazkodáshoz.
•
•
•
•
•
USB: Nagy sebességű 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • impedancia 2,2 kΩ
Fejhallgató: 3,5 mm • impedancia 16 Ω vagy nagyobb
Kijelző: LCD/szegmens • kijelző átlóméret: 39 mm
Mikrofon: Beépített: sztereo • Külső: sztereo
Beépített memória kapacitása: 4 GB
Beépített memória típusa: NAND Flash
Rögzítési formátumok: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Felvételi módok: PCM (WAV/sztereo), SHQ (MP3/sztereo), HQ
(MP3/sztereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Átviteli sebesség: 1411 kbps (PCM-mód), 192 kbps (SHQ-mód),
64 kbps (HQ-mód), 48 kbps (SP-mód), 32 kbps (LP-mód), 16 kbps
(SLP-mód)
Felvételi idő: 572 óra (SLP-mód), 286 óra (LP-mód), 190 óra (SPmód), 143 óra (HQ-mód), 47 óra (SHQ-mód), 6,4 óra (PCM-mód)
Mintavételezési sebesség: 44.1 kHz (PCM/SHQ-mód), 22 kHz
(HQ-mód), 16 kHz (SP/LP/SLP-mód)
Zenelejátszás: Tömörítés formátuma: .mp3, .wma • MP3 bitsebesség:
8 – 320 kbps • WMA bitsebesség: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192
kbps (48 kHz), sztereo • Nincs DRM támogatás
Tuner/vétel (LFH0882): Tuner sávok: FM sztereo •
Frekvenciatartomány: 87,5 – 108 MHz • Programozott csatornák
száma: 20 • Automatikus digitális hangolás
Beépített 30 mm dinamikus hangszóró • Kerek / Kimenő teljesítmény:
110 mW
Üzemi körülmények: Hőmérséklet: 5 ° – 45 ° C • Páratartalom:
10% – 90%
Elem típusa: két Philips AAA alkáli telep (LR03 vagy R03) vagy Philips
LFH9154 típusú akkumulátor
Elem élettartama (LP mód): 50 óra
Termék méretei (Sz × Mé × Ma): 40 × 18,4 × 108 mm
Tömeg: 80 g
Rendszerkövetelmények: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • szabad USB port
Italiano
1
Benvenuti
Congratulazioni per aver acquistato il Digital Voice Tracer e benvenuti in
Philips! Per beneficiare appieno dell’assistenza Philips, vi consigliamo di
visitare il nostro sito web per informazioni di supporto quali: manuali di
istruzioni, download del software, garanzia, ecc. all’indirizzo
www.philips.com.
2
1
2
19
24
20
26
29
35
30
36
3
18
17
16
21
22
27
Importante
15
31
37
32
38
4
5
6
7
2.1 Sicurezza
• Per evitare cortocircuiti, non esporre il prodotto a pioggia o acqua.
• Evitare che il prodotto si surriscaldi: non esporre il prodotto a fonti di
calore o alla luce diretta del sole.
• Evitare che i cavi vengano schiacciati, in particolare in corrispondenza
delle spine e delle uscite dall’unità.
• Back up dei file. Philips declina ogni responsabilità in caso di perdita
di dati.
9
23
28
33
39
34
11
10
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni
riportate di seguito:
• Evitare l’utilizzo delle cuffie per tempi prolungati e tenere il volume a
un livello moderato.
• Evitare di regolare il volume a un livello troppo elevato per il vostro udito.
• Evitare di impostare il volume a un livello talmente elevato da non
poter udire i suoni esterni.
• Prestare la massima attenzione e interrompere l’uso dell’apparecchio
in situazioni potenzialmente pericolose.
• Non utilizzare le cuffie alla guida di un qualsiasi veicolo motorizzato, in
bici o in skateboard ecc., si potrebbe dar luogo a incidenti e inoltre in
molti paesi è illegale.
Importante (per modelli dotati di cuffie):
Philips garantisce la massima potenza acustica dei propri lettori audio,
come stabilito dalle relative normative, esclusivamente in caso di
utilizzo delle cuffie originali in dotazione. Se è necessario sostituire le
cuffie, Philips raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore locale per
ordinare cuffie identiche alle originali.
2.2 Smaltimento del prodotto
• Il prodotto da voi acquistato è costituito da materiali di alta qualità e
da componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.
• Se il prodotto è contrassegnato dal simbolo riportato qui a
fianco, significa che è conforme alla direttiva europea 2002/96/
EC.
• Consultare le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettrici
ed elettronici.
• Agire in base a tali normative e non smaltire i vecchi prodotti come
rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti evita
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute dell’uomo.
• Le batterie (incluse quelle ricaricabili integrate) contengono sostanze
inquinanti. Tutte le batterie devono essere smaltite nei relativi punti
di raccolta.
3
2
3
4
5
7
8
9
4
Il vostro Digital Voice Tracer
Ingresso per cuffie, presa
telecomando
Ingresso microfono, ingresso
linea in
Microfono incorporato
Aumento volume
Registrazione, sospensione
registrazione, accensione
Avanzamento veloce, selezione
file, selezione menu
Arresto, visualizzazione,
eliminazione
Riduzione volume
Altoparlante
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Presa USB
Vano batteria
Accensione/spegnimento, riproduzione/sospensione riproduzione, velocità di riproduzione
Menu, radio FM, funzione zoom
Riavvolgimento rapido,
selezione file, selezione menu
Creazione indice, selezione
cartella, ripetizione
Display
Interruttore HOLD
Indicatore di registrazione/
riproduzione
Introduzione
4.1 Inserimento delle batterie
Il Voice Tracer può essere utilizzato con batterie ricaricabili Philips
LFH9154 oppure con batterie alcaline di tipo AAA.
1 Aprire il coperchio del vano batterie facendolo scorrere 19 .
2 Posizionare le batterie rispettando la polarità, come indicato in
figura, quindi chiudere il coperchio del vano batterie 20 .
D Nota
• Non usare contemporaneamente batterie di tipo e/o marca differente.
• Rimuovere le batterie se non si utilizza il Voice Tracer per un periodo
di tempo prolungato. Eventuali perdite dalle batterie potrebbero
danneggiare il dispositivo.
• Se il dispositivo non funziona correttamente, rimuovere le batterie,
quindi reinserirle.
• Prima di sostituire le batterie, disattivare il registratore. Se le batterie
vengono rimosse mentre il registratore è in uso, il file potrebbe
danneggiarsi.
• Quando le batterie sono ormai scariche, il relativo indicatore
lampeggia.
• La sostituzione delle batterie richiede più di 2 minuti, potrebbe essere
necessario reimpostare l’ora.
4.2 Ricarica delle batterie
Le batterie ricaricabili Philips LFH9154 possono essere ricaricate
direttamente dal Voice Tracer. Quando il Voice Tracer è collegato a un
computer, le batterie vengono ricaricate automaticamente. Un ciclo di
carica completo richiede circa 2,5 ore.
D Nota
• Batterie diverse dalle batterie LFH9154 Philips in dotazione non
possono essere ricaricate.
• Caricare completamente le batterie al primo utilizzo del Voice Tracer.
• Il computer deve essere acceso per poter ricaricare le batterie.
• Se la porta USB del computer non fornisce sufficiente potenza,
disabilitare la funzione di ricarica (fare riferimento al capitolo 9 per
ulteriori informazioni) e utilizzare un caricabatterie esterno.
4.3
Accensione/spegnimento
1 Per accendere il dispositivo, premere il pulsante k fino a quando
viene visualizzato il messaggio HELLO.
2 Per spegnere il dispositivo, premere e mantenere premuto il
pulsante k, a registratore disattivato, fino a quando viene
visualizzato il messaggio BYE.
4.4 Funzione di blocco
Quando l’interruttore HOLD 17 è in posizione di blocco, tutti i pulsanti
del dispositivo sono disabilitati. Viene momentaneamente visualizzato
il messaggio On Hold, quindi il display si spegne. Sbloccare il dispositivo
portando l’interruttore HOLD nella posizione di sblocco.
4.5 Impostazione di data e ora
Quando si installano le batterie per la prima volta, vi verrà chiesto di
impostare data e ora.
1 Sul display viene visualizzato “CLOCK” 21 . Premere il pulsante k.
L’indicatore dell’anno lampeggia 22 .
2 Per impostare l’anno, premere il pulsante h o il pulsante b.
3 Per passare all’impostazione del mese, premere il pulsante k.
4 Ripetere i punti 2 e 3 per passare a impostare il mese, il giorno, il
formato 12/24 ore e l’ora.
D Nota
La data e l’ora possono essere modificate in qualsiasi momento tramite
il menu. Fare riferimento al capitolo 9 per ulteriori informazioni.
4.6 Visualizzazione delle informazioni
• Per ruotare le informazioni sul display, premere il pulsante j / DEL, a
registratore disattivato: tempo di riproduzione totale del file corrente
> tempo > data > tempo di registrazione rimanente > tempo di
registrazione del file corrente > data di registrazione del file corrente.
• Per visualizzare il tempo di registrazione rimanente, premere e
mantenere premuto il pulsante k durante la registrazione.
4.7 Utilizzo combinato di Voice Tracer e PC
Come dispositivo di archiviazione di massa USB, il Voice Tracer consente
di salvare, memorizzare e spostare facilmente i file. Il Voice Tracer si
collega al PC via USB e non richiede l’installazione di software specifici.
Il dispositivo viene automaticamente visualizzato come unità removibile,
consentendo lo spostamento dei file da un’unità all’altra 23 .
D Nota
• Non scollegare il dispositivo durante il trasferimento dei file. Se
l’indicatore di registrazione/riproduzione 18 lampeggia illuminandosi di
arancione, significa che il trasferimento dei dati è ancora in corso.
• Non formattare l’unità Voice Tracer tramite PC.
4.9
Utilizzo della docking station (solo modelli LFH0868/
LFH0888)
La docking station può essere utilizzata per caricare file dal Voice Tracer
al computer e per ricaricare le batterie. 25
1 Collegare la docking station al computer con il cavo USB in dotazione.
2 Inserire il Voice Tracer nell’apposito alloggiamento della docking
station.
5
Registrazione
5.1
Registrazione tramite microfono incorporato
1 Per selezionare la cartella desiderata, premere il pulsante INDEX / a,
a registratore disattivato 26 .
2 Per avviare la registrazione, premere il pulsante g. L’indicatore di
registrazione/riproduzione 18 si illumina di rosso. Posizionare il
microfono incorporato 3 nella direzione della fonte sonora.
3 Per sospendere la registrazione, premere il pulsante g. L’indicatore
di registrazione/riproduzione lampeggia e sul display viene
visualizzato PAUSE 27 . Per riprendere la registrazione, premere di
nuovo il pulsante g.
4 Per arrestare la registrazione, premere il pulsante j / DEL.
D Nota
• Impostare la funzione di attivazione vocale e la modalità di
registrazione desiderate prima di avviare la registrazione (fare
riferimento al capitolo 9 per ulteriori informazioni).
• Eseguire una registrazione di prova per verificare che le impostazioni
siano corrette.
• Per visualizzare il tempo di registrazione rimanente, premere e
mantenere premuto il pulsante k durante la registrazione.
• Per creare un nuovo file, premere b durante la registrazione.
• Il numero massimo di file per ciascuna cartella è 99, per un totale di
396 file (99 file x 4 cartelle).
• Se la durata della registrazione è eccessiva o se i file raggiungono il
numero massimo (396), la registrazione si arresta e viene visualizzato il
messaggio “FULL”. Cancellare alcune registrazioni o trasferirle su PC.
• Non rimuovere le batterie durante la registrazione. Il registratore
potrebbe danneggiarsi.
• In caso di registrazioni di lunga durata, sostituire le batteria prima di
iniziare.
• Il Voice Tracer può registrare con alimentazione via USB, per evitare
che la batteria si scarichi. Per avviare la registrazione, collegare il
registratore al PC tramite il cavo USB, quindi premere il pulsante g
per almeno 1 secondo.
5.2 Registrazione tramite microfono esterno
Per registrare tramite microfono esterno, collegare il microfono alla
relativa presa ed attenersi alla medesima procedura seguita per il
microfono incorporato 28 .
5.3 Modifica di un file precedentemente registrato
È possibile modificare un file precedentemente registrato sovrascrivendo
parte della registrazione oppure aggiungendo una registrazione alla fine
del file.
1 Impostare la modalità di modifica desiderata (sovrascrittura o
aggiunta) prima di avviare la registrazione (fare riferimento al
capitolo 9 per ulteriori informazioni).
2 Per selezionare la cartella desiderata, premere il pulsante INDEX / a,
a registratore disattivato.
3 Per selezionare il file al quale si desidera eseguire l’aggiunta, premere
il pulsante h o b (fare riferimento al capitolo 6.1.1 per ulteriori
informazioni sulla selezione di un file).
4 Andare al punto in cui si desidera eseguire l’aggiunta, quindi premere
il pulsante k per sospendere la riproduzione.
5 Premere il pulsante g. L’indicatore di registrazione/riproduzione
lampeggia e sul display vengono visualizzate le voci OVER o
APPEND.
6 Premere di nuovo il pulsante g per avviare la registrazione. La
registrazione esistente verrà modificata.
7 Per arrestare la registrazione, premere il pulsante j / DEL.
D Nota
• Quando si modifica una registrazione, è attiva la modalità di
registrazione del file originale.
• Non è possibile modificare le registrazioni nella cartella M (musica).
5.4 Aggiunta di indici
Gli indici possono essere utilizzati per contrassegnare determinati punti
di riferimento in una registrazione.
1 Per aggiungere un indice, premere il pulsante INDEX / a durante la registrazione. Il numero di indice viene visualizzato per un secondo 29 .
D Nota
• L’icona
indica che la registrazione contiene indici.
• È possibile impostare fino a un massimo di 32 indici per file.
5.5 Utilizzo della funzione zoom
Quando è attiva la funzione zoom, i microfoni registrano
prevalentemente suoni anteriori rispetto al Voice Tracer, riducendo il
rilevamento di suoni laterali e posteriori. La funzione è consigliata per la
registrazione di conferenze, discorsi o in altri contesti in cui il relatore è
distante rispetto alla posizione di registrazione.
1 Collegare il telecomando alla presa EAR del Voice Tracer 24 .
3
4
5
6
6.1.2 Riproduzione lenta, veloce, normale
Per commutare tra le riproduzioni normale, lenta e veloce, premere il
pulsante k e mantenerlo premuto per almeno 1 secondo 31 .
Menu
6.1.3 Funzione di ricerca
Per eseguire una ricerca rapida prima e dopo il file corrente, premere
e mantenere premuto il pulsante h o b durante la riproduzione.
Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione alla velocità
desiderata.
6.1.4 Riavvolgimento e avanzamento
Per far riprodurre il file corrente dall’inizio o per passare al file
successivo, premere il pulsante h o b durante la riproduzione. Se il
file contiene indici, la riproduzione ripartirà dal punto contrassegnato.
6.2 Opzioni di riproduzione
È possibile impostare il Voice Tracer in modo che i file vengano
riprodotti ripetutamente o in modo casuale.
6.2.1 Ripetizione di una sequenza
1 Per ripetere o riprodurre di continuo la sequenza di una canzone,
premere il pulsante INDEX / a in corrispondenza del punto iniziale
scelto. REP. A – B lampeggia sullo schermo 32 .
2 Premere di nuovo il pulsante INDEX / a in corrispondenza del punto
finale scelto. Ha inizio la sequenza ripetuta.
3 Premere il pulsante j / DEL per arrestare la riproduzione oppure
premere il pulsante INDEX / a per ritornare alla riproduzione
normale.
6.2.2 Ripetizione di un file o di una cartella / modalità di
riproduzione casuale (shuffle)
1 Premere e mantenere premuto per almeno 1 secondo il pulsante
INDEX / a durante la riproduzione per commutare tra le modalità
di riproduzione (ripeti file, ripeti cartella, cartella casuale o
riproduzione normale) 33 .
Icona
Significato
REP. FILE
Riproduzione ripetuta di un singolo file
REP. FOLDER
Riproduzione ripetuta di tutti i file contenuti in
una cartella
FOLDER SHUF Riproduzione casuale di tutti i file musicali
contenuti in una cartella
D Nota
La modalità casuale è disponibile solamente nella cartella M (musica).
7
1 Premere il pulsante l/ MENU durante la registrazione per modificare
la modalità zoom (Off > Zoom 1 > Zoom 2 > Off) 30 .
D Note
La funzione zoom è ottimizzata per il microfono interno e per il
microfono zoom esterno (in dotazione con il modello LFH0885).
6
Riproduzione
1 Per selezionare la cartella desiderata, premere il pulsante INDEX / a,
a registratore disattivato.
2 Per selezionare il file da riprodurre, premere il pulsante h o
il pulsante b (fare riferimento al capitolo 6.1.1 per ulteriori
informazioni sulla selezione di un file).
3 Premere il pulsante k. Il tempo di riproduzione viene visualizzato
sul display e il LED verde 18 si accende.
4 Regolare il volume tramite i pulsanti + e –.
5 Per arrestare la riproduzione, premere il pulsante j / DEL. Il tempo
di riproduzione totale del file corrente viene indicato sul display.
6 Per continuare la riproduzione dalla posizione precedente, premere
di nuovo il pulsante k.
D Nota
• La funzione di backspace automatico consente di riprodurre
automaticamente gli ultimi 3 secondi della registrazione ogni volta che
si riprende la riproduzione.
• Quando le cuffie sono collegate alla presa EAR 1 , l’altoparlante del
registratore è disattivato.
D Note relative all’utilizzo di Voice Tracer come lettore
musicale
• Il Voice Tracer supporta file in formato .wma e .mp3 che posso essere
trasferiti nella relativa cartella da un PC. I file protetti da copyright
(gestione dei diritti digitali) non sono supportati.
• Il Voice Tracer supporta fino a due livelli di cartelle all’interno della
cartella musica. Ciascuna cartella può contenere fino a un massimo di
199 entità (file e cartelle).
• Per aprire una cartella/file selezionati, premere il pulsante k. Per
ritornare alla cartella di livello superiore, premere il pulsante INDEX / a.
• Per commutare la modalità equalizzatore, premere il pulsante g
durante la riproduzione della musica (Normale > Classic > Jazz > Rock
> Pop > Normale).
Funzioni di riproduzione
6.1.1 Selezione di un file/ricerca di un indice
• Premere una volta il pulsante b a registratore disattivato per passare
alla fine di un file. Premere di nuovo il pulsante b per passare
all’inizio del file successivo.
Eliminazione
1 Per selezionare la cartella desiderata, premere il pulsante INDEX / a
a registratore disattivato.
2 Premere e mantenere premuto per almeno 1 secondo il pulsante
j / DEL. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio DELETE 34 .
3 Per selezionare un’opzione di eliminazione, premere il pulsante
h o b 35 :
Icona
Significato
FILE
Eliminazione di un singolo file
FOLDER Eliminazione di tutti i file contenuti in una cartella
Eliminazione di tutti gli indici di un file
4 Premere il pulsante k.
5 Per selezionare il file, la cartella o il file contenente gli indici da
cancellare, premere il pulsante h o b 36 .
6 Premere di nuovo il pulsante k. Viene visualizzato N (No) 37 .
7 Premere il pulsante h o b per selezionare Y (Sì) 38 .
8 Premere il pulsante k per confermare.
D Nota
Ai file vengono automaticamente assegnati numeri sequenziali.
8
Modalità radio (solo modello LFH0882)
1 Collegare le cuffie. Le cuffie in dotazione fungono da antenna radio.
2 Per avviare la modalità radio, premere e mantenere premuto per
almeno 1 secondo il pulsante l/ MENU.
8.1
Sintonizzazione automatica delle stazioni radio
1 Per accedere al menu, premere il pulsante l/ MENU con il
registratore in modalità radio.
2 Premere il pulsante h o b per selezionare AUTO.
3 Premere di nuovo il pulsante k. Viene visualizzato N (No).
4 Premere il pulsante h o b per selezionare Y (Sì).
5 Premere il pulsante k per confermare. La radio si sintonizza
automaticamente sulle stazioni radio e salva le frequenze come
preimpostate. La radio può memorizzare fino a un massimo di 20
stazioni preimpostate.
8.2
6.1
4.8 Collegamento del telecomando (solo modello LFH0885)
Il telecomando può essere utilizzato per avviare e sospendere la
registrazione, per aggiungere un nuovo file oppure un indice.
• Premere una volta il pulsante h a registratore disattivato per passare
all’inizio di un file. Premere di nuovo il pulsante h per passare alla
fine del file precedente.
• Se il file contiene indici, premendo il pulsante h o b il registratore
passerà all’indice precedente o a quello successivo.
Sintonizzazione manuale di una stazione radio
1 Per scorrere velocemente le stazioni radio, premere il pulsante
h o b.
2 Per cercare il segnale più forte successivo, premere e mantenere
premuto il pulsante h o b.
3 Per salvare la frequenza come preimpostata, premere il pulsante k.
4 Regolare il volume tramite i pulsanti + e –.
5 Per uscire dalla modalità radio, premere e mantenere premuto per
almeno 1 minuto il pulsante l/ MENU .
D Nota
Per commutare dalla modalità stereo alla modalità mono, premere il
pulsante j / DEL con il registratore in modalità radio.
8.3
Riproduzione di una stazione radio preimpostata
1 Per commutare dalla frequenza alla modalità di preimpostazione,
premere il pulsante INDEX / a con il registratore in modalità radio.
2 Per passare a un’altra stazione radio preimpostata, in modalità di
preimpostazione, premere il pulsante h o b.
3 Regolare il volume tramite i pulsanti + e –.
4 Per uscire dalla modalità radio, premere e mantenere premuto per
almeno 1 minuto il pulsante l/ MENU .
8.4
Eliminazione di una stazione radio preimpostata
1 Per commutare dalla frequenza alla modalità di preimpostazione,
premere il pulsante INDEX / a con il registratore in modalità radio.
2 Per selezionare la stazione radio preimpostata da eliminare, in
modalità preimpostazione, premere il pulsante h o b.
3 Per eliminare la stazione radio preimpostata, premere e mantenere
premuto per almeno 1 secondo il pulsante j / DEL.
8.5
Registrazione da radio FM
1 Sintonizzarsi manualmente su una stazione radio o selezionarne una
preimpostata.
2 Per avviare la registrazione, premere il pulsante g.
3 Per arrestare la registrazione, premere il pulsante j / DEL.
9
Impostazioni personalizzate
Il menu è disponibile sia quando il registratore è disattivato sia durante
la ricezione radio. Le voci di menu variano a seconda che sia selezionata
la cartella voce, la cartella musica o la modalità radio.
1 Per accedere al menu, premere il pulsante l/ MENU mentre il
registratore è disattivato.
2 Per selezionare una voce del menu, premere il pulsante h o b 39 .
Per accedere a uno dei sottomenu, premere il pulsante k.
Per modificare una delle impostazioni, premere il pulsante h o b.
Per confermare la selezione, premere il pulsante k.
Per uscire dalla schermata delle impostazioni correnti, premere il
pulsante l/ MENU.
Impostazione
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Descrizione
Consente di scegliere una modalità di
registrazione tra: registrazione in formato
PCM stereo non compresso, per una qualità
audio simile a quella dei CD (LFH0882), due
modalità stereo SHQ e HQ oppure tre modalità
monofoniche SP, LP e SLP per una maggiore
autonomia di registrazione. Fare riferimento
al capitolo 12 per ulteriori informazioni sulle
modalità di registrazione disponibili e sui tempi di
registrazione.
SENSE* HI
Consente di regolare la sensibilità di registrazione
LO
per escludere i rumori di sottofondo adattando la
registrazione all'ambiente circostante.
VA*
On
La registrazione ad attivazione vocale consente
Off
di avviare la registrazione senza dover premere
il relativo pulsante. Quando la registrazione ad
attivazione vocale è abilitata, la registrazione viene
avviata nel momento in cui si inizia a parlare.
Quando si smette di parlare, dopo tre secondi di
silenzio, il registratore arresta automaticamente
la registrazione che verrà ripresa quando si
ricomincerà di nuovo a parlare.
Consente di modificare un file precedentemente
EDIT*
APPND
registrato sovrascrivendo parte della registrazione
OVER
oppure aggiungendo una registrazione alla
OFF
fine del file. Impostare la modalità di modifica
desiderata (sovrascrittura [=OVER] o aggiunta
[=APPND] prima di modificare una registrazione.
Fare riferimento al capitolo 5.3 per ulteriori
informazioni.
INPUT
V (voce) Quando si registra da una fonte sonora esterna
L (linea in tramite la linea in ingresso del registratore, usare
ingresso) l'impostazione L (linea in ingresso).
La funzione di suddivisione automatica consente di
DIVIDE* Off
suddividere automaticamente le registrazioni in un
30 min.
nuovo file ogni 30 o 60 minuti. Questa funzione
60 min.
semplifica notevolmente la ricerca, la modifica e
l’archiviazione delle registrazioni di conferenze o
lezioni di lunga durata.
LIGHT
On
Quando viene premuto un pulsante, il display
Off
rimane acceso per alcuni secondi.
BEEP
On
Il registratore produce una segnalazione acustica
Off
relativamente al funzionamento dei pulsanti e
agli errori.
CLOCK DD:MM:YY Se la data e l'ora sono impostate, durante
la registrazione le informazioni vengono
12/24 H
HH:MM:SS automaticamente memorizzate in ciascun file.
Consente di programmare la registrazione
TIMER
Off
automatica da microfono (selezionare V) o da
V
una stazione radio preimpostata (selezionare
CH
CH / solo modello LFH0882). Specificare l'ora
di avvio della registrazione, la durata (30/60/120
minuti/illimitata), la cartella e la stazione radio da
registrare.
Consente di utilizzare il Voice Tracer come sveglia
ALARM Off
portatile. Scegliere la modalità sveglia (b = beep,
b
F = riproduzione file), quindi specificare l'orario di
F
avvio e il file da riprodurre.
AUTO OF 5
Il Voice Tracer si spegne automaticamente dopo 5
15
o 15 minuti di inutilizzo.
CHARGE On
Se è abilitata la funzione di ricarica, quando il
Off
Voice Tracer è collegato a un computer le batterie
ricaricabili vengono sottoposte automaticamente
a ricarica. Fare riferimento al capitolo 4.2 per
ulteriori informazioni.
FORMAT Yes
Elimina tutti i file sul registratore, incluse le
No
stazioni radio programmate. Prima di formattare
il registratore, trasferire i file che si desidera
conservare su PC.
VER
Visualizza la versione e la data di rilascio del
firmware.
SPLIT*
Yes
Divide i file di grandi dimensioni in due file
No
separati in modo che possano essere facilmente
archiviati, inviati via mail oppure in modo che sia
possibile eliminarne una parte. Per dividere un
file, avviare la riproduzione ed arrestarla nel punto
in cui si desidera eseguire l'operazione, quindi
accedere al menu SPLIT.
AUTO** Yes
Si sintonizza automaticamente su una stazione
No
radio e memorizza fino a un massimo di 20
stazioni preimpostate.
OUTPUT EP
Consente di commutare tra l'uscita cuffie (EP) e
SP
l'uscita altoparlante (SP) in modalità radio.
**
REC*
* Questa funzione non è disponibile per la cartella M (musica).
** Questa funzione è disponibile solamente in modalità radio.
10 Aggiornamento del firmware
Il Voice Tracer è controllato da un programma interno chiamato
firmware. Versioni più aggiornate del firmware possono essere rese
disponibili dopo aver acquistato il Voice Tracer.
1 Collegare il Voice Tracer a un computer utilizzando il cavo USB
fornito in dotazione.
2 Scaricare gli aggiornamenti per il modello Voice Tracer acquistato
da www.philips.com e salvare i file nella directory principale del
dispositivo.
3 Scollegare il Voice Tracer dal computer. Il firmware verrà aggiornato
automaticamente. Al termine dell’operazione, il Voice Tracer si
spegnerà automaticamente.
11 Risoluzione dei problemi
Il registratore non si accende
• Le batterie potrebbero essere scariche oppure essere state inserite
in modo errato. Sostituire le batterie e verificare che siano inserite in
modo corretto.
Il registratore non registra
• Il registratore è in modalità HOLD. Portare l’interruttore HOLD in
posizione di abilitazione.
• È stato raggiunto il numero massimo di registrazioni oppure la
memoria del registratore è esaurita. Eliminare alcune registrazioni
oppure trasferirle su un dispositivo esterno.
L’altoparlante sembra non riprodurre alcun suono
• Le cuffie sono inserite. Rimuovere le cuffie.
• Il volume è al minimo. Regolare il volume.
Il registratore non riproduce le registrazioni
• Il registratore è in modalità HOLD. Portare l’interruttore HOLD in
posizione di abilitazione.
• Le batterie potrebbero essere scariche oppure essere state inserite
in modo errato. Sostituire le batterie e verificare che siano inserite in
modo corretto.
• Non ci sono registrazioni da riprodurre. Verificare il numero delle
registrazioni.
Il registratore non si arresta, non sospende la registrazione,
non esegue la riproduzione o la registrazione
• Il registratore è in modalità HOLD. Portare l’interruttore HOLD in
posizione di abilitazione.
Le cuffie sembrano non riprodurre alcun suono
• Le cuffie non sono inserite in modo corretto. Inserire correttamente
le cuffie.
• Il volume è al minimo. Regolare il volume.
12 Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: Mini USB 2.0 ad alta velocità
Microfono: 3,5 mm • impedenza 2,2 kΩ
Cuffie: 3,5 mm • impedenza 16 Ω o superiore
Display: LCD a segmenti • dimensione schermo (diagonale): 39 mm Microfono: Incorporato: stereo • Esterno: stereo
Capacità memoria incorporata: 4 GB
Tipo memoria incorporata: NAND Flash
Formati registrazione: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Modalità registrazione: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo),
HQ (MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Velocità di trasmissione: 1411 kbps (modalità PCM), 192 kbps
(modalità SHQ), 64 kbps (modalità HQ), 48 kbps (modalità SP), 32
kbps (modalità LP), 16 kbps (modalità SLP)
Autonomia di registrazione: 572 ore (modalità SLP), 286 ore
(modalità LP), 190 ore (modalità SP), 143 ore (modalità HQ), 47 ore
(modalità SHQ), 6,4 ore (modalità PCM)
Frequenza di campionamento: 44,1 kHz (modalità PCM/SHQ), 22
kHz (modalità HQ), 16 kHz (modalità SP/LP/SLP)
Riproduzione di musica: Formato di compressione: .mp3, .wma
Velocità di trasmissione .mp3: 8 – 320 kbps • Velocità di trasmissione
.wma: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 kbps (48 kHz), stereo •
Nessun supporto DRM
Sintonizzatore/ricezione (LFH0882): Bande sintonizzatore: FM
stereo • Gamma di frequenza: 87,5 – 108 MHz • Numero di canali
preimpostati: 20 • Sintonizzazione digitale automatica
Altoparlante: dinamico rotondo incorporato da 30 mm • potenza in
uscita: 110 mW
Condizioni di funzionamento: Temperatura: 5° – 45° C • Umidità:
10% – 90%
Tipo di batteria: 2 batterie alcaline AAA Philips (LR03 o R03) o
batterie ricaricabili Philips LFH9154
Durata batteria (modalità LP): 50 ore
Dimensioni prodotto (L×P×A): 40 × 18,4 × 108 mm
Peso: 80 g incluse le batterie
Requisiti di sistema: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux •
Porta USB libera
D Notlar
• Kullanıma sunulan Philips LFH9154 pillerden başka pillerin şarj edilmesi
mümkün değildir.
• İlk kullanımdan önce pilleri tam olarak şarj edin.
• Pillerin şarj edilmesi sırasında bilgisayarın AÇIK olması gereklidir.
• Bilgisayardaki USB çıkışı yeterli miktarda elektrik kapasitesi
sağlamıyorsa, şarj fonksiyonunu devre dışı bırakın (detaylı bilgi için bkz.
bölüm 9) ve harici bir pil şarj cihazı kullanın.
4.3
Açma/kapatma
1 Açmak için, ekranda HELLO k düğmesine basın.
2 Kapatmak için, kayıt cihazını durdurduktan sonra ekranda BYE k
düğmesine basın.
4.4
Bekletme fonksiyonu
HOLD düğmesi 17 Hold pozisyonuna getirildiğinde, cihazın üstündeki
tüm düğmeler devre dışıdır. On Hold gösterilir ve ekran kapanır. Voice
Tracer kilidini açmak için HOLD düğmesini Off pozisyonuna getirin.
4.5 Tarih ve saat ayarlama
Pilleri ilk taktığınızda sizden tarih ve saati girmeniz istenecektir.
1 ‘CLOCK’ gösterilecektir 21 . k düğmesine basın. Yıl göstergesi
yanıp söner 22 .
2 Yılı ayarlamak için h veya b düğmesine basın.
3 Ay ayarına geçmek için k düğmesine basın.
4 Ay, gün, 12/24 saat sistemi ve saati aynı şekilde ayarlamak için 2 ve
3 numaralı adımları tekrarlayın.
D Notlar
Tarih ve saati istediğiniz zaman menüyü kullanarak değiştirebilirsiniz.
Detaylı bilgi için bkz. bölüm 9.
4.6 Ekran bilgisi
• Kayıt cihazını durdurduğunuzda, ekrandaki bilgiyi değiştirmek için
j / DEL düğmesine basın: geçerli dosyanın toplam dinleme süresi > saat
> tarih > kalan kayıt süresi > geçerli dosyanın kayıt süresi > geçerli
dosyanın kayıt tarihi.
• Kayıt sırasında kalan kayıt süresini göstermek için k düğmesini basılı
tutun.
Türkçe
1
4.2 Pilleri şarj etme
Şarj edilebilir Philips LFH9154 pillerin Voice Tracer cihazının içindeyken
şarj edilmesi mümkündür. Voice Tracer bilgisayara bağlıyken, şarj
edilebilir piller otomatik olarak şarj edilir. Yeniden şarj etmek için
gereken toplam süre yaklaşık 2,5 saattir.
Hoşgeldiniz
Philips’e hoşgeldiniz, bu ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, Web sitemizi
ziyaret ederek kullanıcı kılavuzları, indirebileceğiniz yazılımlar, garanti
bilgileri ve çok daha fazlasından faydalanabilirsiniz: www.philips.com.
1.1 Ürünle ilgili bilgiler
• Popüler MP3 formatlarında kayıt yapar
• Yüksek hızlı USB 2.0 ile kayıtları ve verileri hızlı bir şekilde aktarır
• Zoom mikrofon sistemi, Voice Tracer’ın ön kısmından gelen sese
odaklanır, yan ve arka seslerin yükselişini azaltır
• Eller serbest modunda not almak için ses ile etkinleşen kayıt
• USB yığın depolama, maksimum uyumluluk sağlar
• Tek dokunuşla anında kayıt, kapalı moddan kayıt moduna geçiş
• MP3 ve WMA müziğini yeniden yürütmenin keyfini çıkarın
4.7 Voice Tracer’ı bilgisayarla birlikte kullanma
Voice Tracer USB yığın depolama aygıtı olarak dosyalarınızı kaydetmenizi,
yedeklemenizi ve taşımanızı sağlar. Voice Tracer bilgisayara USB bağlantı
ile bağlanır ve özel bir yazılımın kurulmasını gerektirmez. Voice Tracer
otomatik olarak çıkartılabilir sürücü olarak gösterilir, bilgisayardan cihaza
ya da cihazdan bilgisayara dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz. 23
D Notlar
• Cihaza veya cihazdan dosya transfer edilirken Voice Tracer bağlantısını
kesmeyin. Kayıt/yürütme göstergesi 18 turuncu olarak yanıp sönerken
veri transferi devam etmektedir.
• Voice Tracer sürücüsünü bilgisayarda formatlamayın.
4.8 Uzaktan kumanda bağlantısı (yalnızca LFH0885 için)
Uzaktan kumandanın kaydı başlatmak ve bitirmek, yeni dosya eklemek ve
indeks işareti eklemek için kullanılması mümkündür.
1
Uzaktan kumandayı, Voice Tracer’ın EAR girişine bağlayın 24 .
4.9
2
Yerleştirme istasyonunu kullanma
(yalnızca LFH0868/LFH0888 için)
Yerleştirme istasyonunun, Voice Tracer cihazınızdan bilgisayara dosya
yüklemek ve pilleri yeniden şarj etmek için kullanılması mümkündür. 25
Önemli
2.1 Güvenlik
• Kısa devreye sebep olmamak için ürünü yağmur veya suya maruz
bırakmayın.
• Cihazı ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı
sıcağa maruz bırakmayın.
• Kabloların, özellikle üniteden çıktıkları noktadaki fişlerde bükülmesini
önleyin.
• Dosyalarınız yedekleyin. Philips veri kayıplarından sorumlu değildir.
1 Size sunulan USB kablosuyla yerleştirme istasyonunu bilgisayara bağlayın.
2 Voice Tracer cihazını yerleştirme istasyonunda bulunan yerleştirme
yuvasına takın.
5
Kayıt
2.1.1 İşitme güvenliği
5.1
Dahili mikrofon ile kayıt
Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdakilere uyun.
• Makul ses yüksekliklerinde makul sürelerle dinleyin.
• İşitmeniz adapte olacağı için sesi fazla yükseltmemeye dikkat edin.
• Sesi çevrenizde olup biteni fark etmeyeceğiniz kadar yükseltmeyin.
• Muhtemel tehlike anlarında dikkatli olun veya kullanmaya geçici olarak
ara verin.
• Motorlu araç, bisiklet kullanırken veya paten yaparken vs. kulaklıklarınızı
kullanmayın. Trafikte tehlike yaratabilir ve birçok yerde yasalara aykırıdır.
1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek
için INDEX / a düğmesine basın 26 .
2 Kaydı durdurmak için g düğmesine basın. Kayıt/yürütme göstergesi
18 kırmızı yanar. Dahili mikrofonu 3 ses kaynağına yöneltin.
3 Kaydı duraklatmak için, g düğmesine basın. Kayıt/yürütme göstergesi
yanıp söner ve ekranda PAUSE yanıp söner 27 . Kayda devam etmek
için g düğmesine tekrar basın.
4 Kaydı durdurmak için, j / DEL düğmesine basın.
Önemli (kulaklı modeller için):
Philips ürettiği audio player’lar için ilgili düzenleyici kurumlar tarafından
belirlenen maksimum ses seviyesi ile uyumluluğu sadece sağlanan
kulaklığın orijinal modeli ile garanti eder. Bu kulaklıkların değiştirilmesi
gerekirse, Philips tarafından sağlanmış olan ile aynı modeli sipariş etmek
için satıcınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.
D Notlar
• Kayda başlamadan önce istediğiniz sesli aktivasyon fonksiyonunu ve
kayıt modunu ayarlayın (detaylı bilgi için bkz. bölüm 9).
• Voice Tracer ayarlarının doğruluğundan emin olmak için test kaydı yapın.
• Kayıt sırasında kalan kayıt süresini göstermek için k düğmesini basılı
tutun.
• Yeni dosya oluşturmak için kayıt sırasında b düğmesine basın.
• Her klasör için maksimum kapasite 99 dosyadır, toplam kapasite 396
dosyadır (99 dosya x 4 klasör).
• Eğer kayıt süresi kalan kapasiteyi aşarsa veya dosya sayısı 396’ya
ulaşırsa, ekranda ‘FULL’ görüntülenir. Kayıtlardan bazılarını silin veya
bilgisayara taşıyın.
• Kayıt sırasında pilleri çıkartmayın. Bunu yapmak kayıt cihazının
arızalanmasına yol açabilir.
• Eğer uzun süreli kayıt yapılacaksa, kayda başlamadan önce pilleri değiştirin.
• Voice Tracer USB kablo üzerinden güç alırken pilleri kullanmadan
kayıt yapabilir. Kayıt cihazını USB kablo ile bir bilgisayara bağlayın ve g
düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basarak kaydı başlatın.
2.2 Eski ürününüzün atılması
• Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli
malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.
• Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.
• Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler
hakkında bilgilenin.
• Yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev
atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması
çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.
• Piller (dahili şarj edilebilir piller de dahil) çevreyi kirletebilecek
maddeler içerir. Tüm piller resmi toplama noktalarına atılmalıdır.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Digital Voice Tracer
Kulaklık soketi, uzaktan
kumanda soketi
Mikrofon soketi, line-in soketi
Dahili mikrofon
Sesi açma
Kayıt, Duraklatma, Açma
Hızlı ileri, Dosya seçimi, Menü
seçimi
Durdur, Göster, Sil
Sesi kısma
Hoparlör
USB soketi
11
12
13
14
15
16
17
18
Pil yuvası
Açma/kapatma, Yürütme/
Duraklatma, Yürütme hızı
Menü, FM radyo, zoom
fonksiyonu
Hızlı geri, Dosya seçimi, Menü
seçimi
İndeks, Klasör, Tekrar
Ekran
Bekletme anahtarı
Kayıt/yürütme göstergesi
Başlarken
4.1 Pilleri takın
Voice Tracer, şarj edilebilir Philips LFH9154 piller veya AAA alkalin
pillerle çalıştırılabilir.
Menü kayıt cihazı durdurulduğunda ve radyo alımı sırasında kullanılabilir.
Mevcut menü seçenekleri ses klasörü, müzik klasörü ve radyo moduna
göre farklılıklar gösterir.
1 Pil kapağını kaydırarak açın. 19
2 Pilleri gösterilen şekilde doğru biçimde yerleştirin ve kapağı kapatın. 20
D Notlar
• Farklı tipte ve/veya markalara ait pilleri karıştırmayın.
• Voice Tracer uzun süre kullanılmayacaksa, pillerini çıkartın. Voice
Tracer akan piller yüzünden zarar görebilir.
• Voice Tracer arızalanırsa, pilleri çıkartın ve‑ tekrar takın.
• Pilleri değiştirmeden önce kayıt cihazını durdurun. Kayıt cihazı
çalışırken pillerin çıkartılması dosyaların bozulmasına yol açabilir.
• Piller hemen hemen boş olduğunda, pil göstergesi yanıp söner.
• Eğer pili değiştirmek 2 dakikadan uzun sürerse, saati sıfırlamanız
gerekebilir.
D Notlar
• Otomatik geri alma özelliği ile, yeniden yürütme işlemi tekrar
başlatıldığında kaydın son 3 saniyesi otomatik olarak yeniden yürütülür.
• EAR 1 girişine kulaklık takılı olduğunda, kayıt cihazının hoparlörü
kapanır.
D Voice Tracer’ı müzik çalar olarak kullanmakla ilgili notlar
• Kayıt cihazı bilgisayardan kayıt cihazının müzik klasörüne transfer
edebileceğiniz .wma ve .mp3 formatlarını destekler. Kopya korumalı
(dijital hak yönetimi) dosyalar desteklenmez.
• Voice Tracer müzik klasörü içinde iki klasör seviyesi destekler. Her
klasör 199 girişe kadar alabilir (dosyalar ve klasörler).
• Seçilen klasör/dosyayı açmak için k düğmesine basın. Klasörden bir
seviye yukarı dönmek için INDEX / a düğmesine basın.
• Müzik dinleme sırasında ekolayzır modunu değiştirmek için g
düğmesine basın (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1
6.1.2 Yavaş, hızlı, normal dinleme
Normal, yavaş ve hızlı dinleme arasında geçiş yapmak için k düğmesine
1 saniye veya daha uzun basın. 31
6.1.3 Arama
Dinleme sırasında geçerli dosya içinde hızlı geri veya ileri taramak için
h veya b düğmesine basın. Dinlemeye seçilen hızda devam etmek
için düğmeyi bırakın.
6.1.4 Geri ve ileri sarma
Dinleme sırasında h veya b düğmesine basarak dinlemekte olduğunuz dosyanın başına doğru geri veya sonraki dosyanın başına doğru ileri
sarabilirsiniz. Eğer dosyada indeks işareti varsa dinleme o noktadan başlar.
6.2 Yürütme özellikleri
Voice Tracer dosyaları arka arkaya veya rasgele yürütecek şekilde
ayarlanabilir.
6.2.1 Bir diziyi tekrarlama
1 Bir şarkıdaki diziyi tekrarlamak veya döndürmek için, seçtiğiniz
başlama noktasında INDEX / a düğmesine basın. REP. A – B ekranda
yanıp söner 32 .
2 Seçtiğiniz bitiş noktasında INDEX / a düğmesine tekrar basın. Tekrar
dizisi başlar.
3 Dinlemeyi durdurmak için j / DEL düğmesine veya normal dinlemeye
geri dönmek için INDEX / a düğmesine basın.
D Notlar
•
simgesi kaydın indeks işaretleri içerdiğini gösterir.
• Her dosya için en fazla 32 indeks işareti kullanılabilir.
Ayarları özelleştirme
1 Menüyü açmak için kayıt cihazı durdurulduğunda sırasında l/ MENU
düğmesine basın.
Bir menü öğesi seçmek için h veya b düğmesine basın 39 .
Alt menüye girmek için k düğmesine basın.
Ayar değiştirmek için h veya b düğmesine basın.
Seçiminizi onaylamak için k düğmesine basın.
Geçerli ayar ekranından çıkmak için l/ MENU düğmesine basın.
2
3
4
5
6
Menü
Ayar
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
SENSE* HI
LO
VA*
On
Off
Tanımı
Çeşitli kayıt modları arasından seçim yapabilirsiniz,
CD kalitesinde ses için sıkıştırılmamış PCM stereo
(LFH0882), SHQ ve HQ dahil 2 stereo mod, ya da
SP, LP ve daha uzun kayır süreleri için SLP dahil üç
mono mod. Mevcut kayıt modları ve kayıt süreleri
için bkz. bölüm 12.
Arka plan gürültüleri kaydetmemek ve kayıt
ortamını ayarlamak için kayıt hassasiyetini ayarlayın.
Sesle aktifleştirilen kayıt ellerinizi kullanmadan
kayıt yapmak için bir konfor özelliğidir. Sesle
aktifleştirilen kayıt etkin olduğunda kayıt
konuşmaya başladığınızda başlar. Konuşma
durduğunda kayıt cihazı üç saniyelik sessizlikten
sonra otomatik olarak duraklar ve konuşma tekrar
başladığında kayıt devam eder.
Daha önce kaydedilen bir dosyayı düzenlemek için
EDIT*
APPND
mevcut kaydın üzerine yeniden kayıt yapabilir veya
OVER
dosyanın sonuna kayıt ilave edebilirsiniz. Bir kaydı
OFF
değiştirmeden önce istenilen değiştirme modunu
ayarlayın (Üzerine kaydetme [=OVER] veya sonuna
ilave etme [=APPND]). Detaylı bilgi için bkz.
bölüm 5.3.
INPUT
V (ses)
Kayıt cihazının line-in girişi üzerinden
L (line-in) bağlayacağınız harici ses kaynağından kayıt yaparken
L (line-in) ayarını kullanın.
Otomatik bölme özelliği her yeni dosyayı 30 veya
DIVIDE* Off
60 dakikalık şekilde kaydeder. Bu sayede toplantılar
30 min.
veya dersler gibi uzun kayıtların bulunması,
60 min.
düzenlenmesi ve arşivlenmesi daha kolay olur.
LIGHT
On
Bir düğmeye basıldığında ekran bir kaç saniye
Off
yanar.
BEEP
On
Kayıt cihazı düğmelere basıldığında veya hatalarda
Off
sesli uyarı verir.
CLOCK DD:MM:YY Eğer tarih ve saat ayarlandıysa, dosyanın kayıt
bilgisi her dosyayla birlikte otomatik olarak
12/24 H
HH:MM:SS kaydedilir.
Mikrofon ile (V seçin) veya bir radyo kanalından
TIMER
Off
(sadece CH / LFH0882) otomatik kayıt başlamasını
V
programlayın. Başlangıç saatini, kayıt süresini
CH
(30/60/120 dakika/sınırsız), klasörü ve kaydedilecek
radyo kanalını belirleyin.
Voice Tracer'ı mobil alarm olarak kullanın. Alarm
ALARM Off
modunu seçin (b = bip, F = dosya dinletme),
b
başlangıç saatini ve dinletilecek dosyayı seçin.
F
AUTO OF 5
Voice Tracer 5 veya 15 dakika kullanılmadığında
15
otomatik olarak kapanır.
CHARGE On
Şarj etme etkin olduğunda, Voice Tracer bilgisayara
Off
bağlandığı zaman şarj edilebilir piller otomatik
olarak şarj edilir. Ayrıtılı bilgi için bkz. bölüm 4.2.
FORMAT Yes
Hafızadaki radyo istasyonları dahil kayıt cihazındaki
No
tüm dosyaları siler. Kayıt cihazını formatlamadan
önce önemli dosyaları bilgisayara aktarın.
VER
Firmware sürümünü ve çıkış tarihini gösterir.
SPLIT*
Yes
Büyük bir dosyayı iki ayrı dosyaya bölmek için
No
kullanılır, böylelikle bu dosyalar daha kolay
arşivlenir veya e-posta ile transfer edilebilir ya da
dosyanın bir bölümü silinebilir. Bir dosyayı bölmek
için, dosyayı yürütün ve bölmenin yapılacağı
noktada durdurun, sonra SPLIT menüsünü açın.
AUTO** Yes
Radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlar ve 20
No
istasyona kadar hafızaya kaydeder.
OUTPUT EP
Radyo modundayken kulaklık (EP) ve hoparlör (SP)
SP
çıkış modu arasında geçiş yapar.
**
* Bu fonksiyon M (müzik) klasöründe kullanılmaz.
** Bu fonksiyon sadece radyo modunda kullanılır.
REC*
6.2.2 Dosya veya klasörü tekrarlama / karıştırma modu
1 Yürütme modları arasında geçiş yapmak için INDEX / a düğmesine 1
saniye veya daha uzun basın (dosyayı tekrarla, klasörü tekrarla veya,
klasörü karıştır normal dinleme). 33
Simge
Anlamı
REP. FILE
Bir dosyayı tekrarlayarak çalar
REP. FOLDER Klasörün içindeki tüm dosyaları tekrarlayarak çalar
FOLDER SHUF Klasörün içindeki tüm müzik dosyalarını rasgele çalar
D Not
Karıştırma modu sadece M (müzik) klasörüne kullanılabilir.
7
Silme
1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek
için INDEX / a düğmesine basın.
2 1 saniye veya daha uzun süre j / DEL düğmesine basın. DELETE
ekranda belirir 34 .
3 Silme seçeneğini seçmek için h veya b düğmesine basın: 35
Simge
Anlamı
FILE
Tek bir dosyayı siler
FOLDER Bir klasördeki tüm dosyaları siler
Bir dosyadaki tüm indeks işaretlerini siler
4 k düğmesine basın.
5 Dosyayı, klasörü veya silinecek indeks işaretini içeren dosyayı
seçmek için h veya b düğmesine basın 36 .
6 k düğmesine tekrar basın. N (Hayır) görüntülenir 37 .
7 h veya b düğmesine basarak Y (Evet) seçin 38 .
8 Onaylamak için k düğmesine basın.
D Not
Sıralı dosya numaraları otomatik olarak tekrar atanır.
8
Radyo modu (sadece LFH0882)
1 Kulaklıkları takın. Ürünle birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni
görevi görür.
2 Radyo moduna girmek için l/ MENU düğmesini 1 saniye veya daha
fazla basılı tutun.
8.1
Radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlama
1 Kayıt cihazı radyo modundayken l/ MENU düğmesine basarak
menüyü açın.
h veya b düğmesine basarak AUTO seçin.
k düğmesine tekrar basın. N (Hayır) görüntülenir.
h veya b düğmesine basarak Y (Evet) seçin.
Onaylamak için k düğmesine basın. Radyo otomatik olarak radyo
istasyonlarını ayarlar ve frekansları hafızaya kaydeder. Radyo hafızaya
20 radyo istasyonu kaydedebilir.
8.2
1 İndeks işareti eklemek için kayıt sırasında INDEX / a düğmesine
basın. İndeks numarası bir saniye süreyle ekranda gösterilir 29 .
Dinleme fonksiyonları
6.1.1 Dosya seçme / indeks işareti koyma
• Kayıt cihazı dosyanın sonuna geçmek için durdurulduğunda, b
düğmesine bir kez basın. Bir sonraki dosyanın başına geçmek için b
düğmesine tekrar basın.
• Kayıt cihazı dosyanın başına geçmek için durdurulduğunda, h
düğmesine bir kez basın. Bir önceki dosyanın sonuna geçmek için h
düğmesine tekrar basın.
• Dosyanın indeks işaretleri içermesi halinde, h veya b düğmesine
basıldığında kayıt cihazı bir önceki veya bir sonraki indeks işaretine
geçecektir.
5.3 Daha önce kaydedilen bir dosyayı düzenleme
Daha önce kaydedilen bir dosyayı düzenlemek için mevcut kaydın üzerine
yeniden kayıt yapabilir veya dosyanın sonuna kayıt ilave edebilirsiniz.
5.4 İndeks işaretleri ekleme
İndeks işaretleri kayıt içinde bazı noktaları referans noktası olarak
işaretlemek için kullanılabilir.
Dinleme
1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek
için INDEX / a düğmesine basın.
2 Dinlemek istediğiniz dosyayı seçmek için h veya b düğmesine
basın (dosya seçimi hakkında detaylı bilgi için bkz. bölüm 6.1.1).
3 k düğmesine basın. Ekranda dinleme süresi gösterilecek ve yeşil
LED 18 yanacaktır.
4 + ve – düğmeleri ile sesi ayarlayın.
5 Dinlemeyi durdurmak için, j / DEL düğmesine basın. Geçerli dosyanın
toplam dinleme süresi ekranda gösterilecektir.
6 Önceki konumdan dinlemeye devam etmek için k düğmesine
tekrar basın.
5.2 Harici mikrofon ile kayıt
Harici bir mikrofon ile kayıt yapmak için, mikrofonu mikrofon soketine
takın ve dahili mikrofon ile aynı prosedürü uygulayın. 28
D Notlar
• Bir kaydın düzenlenmesi sırasında, önceki orijinal dosyanın kayıt modu
etkindir.
• M (müzik) klasöründe kaydın düzenlenmesi mümkün değildir.
1 Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın veya hafızadan bir
istasyon seçin.
2 Kaydı başlatmak için g düğmesine basın.
3 Kaydı durdurmak için j / DEL düğmesine basın.
9
2
3
4
5
1 Kaydı başlatmadan önce istenilen düzenleme modunu (üzerine
kaydetme veya sonuna ilave etme) ayarlayın (detaylı bilgi için bkz.
bölüm 9).
2 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek
için INDEX / a düğmesine basın (dosya seçimi hakkında detaylı bilgi
için bkz. bölüm 6.1.1).
3 h veya b düğmesine basarak ilave yapmak istediğiniz dosyayı seçin.
4 İlavenin yapılacağı noktaya kadar ileri sarın veya yürütün ve
duraklatmak için k düğmesine basın.
5 g düğmesine basın. Kayıt/yürütme göstergesi yanıp sönecek ve
ekranda OVER veya APPEND seçenekleri görülecektir.
6 Kaydı Başlatmak için tekrar g düğmesine basın. Mevcut kayıt
düzenlenecektir.
7 Kaydı durdurmak için j / DEL düğmesine basın.
FM radyodan kayıt yapma
D Not
Zoom fonksiyonu, dahili mikrofon ve harici zoom mikrofonu (LFH0885
ile sunulur) için en uygun şekle getirilmiştir.
6
12
8.5
1 Zoom modunu (Kapalı > Zoom 1 > Zoom 2 > Kapalı) değiştirmek
için kayıt sırasında l/ MENU düğmesine basın 30 .
25
14
13
5.5 Zoom fonksiyonunu kullanma
Zoom fonksiyonu etkin durumdayken, mikrofonlar doğrudan Voice
Tracer cihazının ön kısmından gelen sese odaklanır, yan ve arka seslerin
yükselişini azaltır. Derslerin, konuşmaların kaydında ve konuşmacının
kayıt yaptığınız konumdan uzakta olduğu diğer durumlarda kullanılması
tavsiye edilir. Zoom fonksiyonu, elde etmek istediğiniz ses efektini en üst
seviyeye taşımak için iki ses/uzaklık ayarına sahiptir.
8
2.1.1 Sicurezza durante l’ascolto
6
1 Csatlakoztassa számítógéphez a Voice Tracert a mellékelt USB-kábel
segítségével.
2 Töltse le a firmware frissítést Voice Tracere számára a
www.philips.com helyről, és tárolja a fájlt a Voice Tracer
főkönyvtárában.
3 Válassza le a Voice Tracert a számítógépről. A firmware frissítése
automatikusan megtörténik, és ennek befejeztével a Voice Tracer
kikapcsol.
Felvétel FM rádióról
1 Kézzel hangoljon be egy rádióállomást, vagy válasszon ki egy
programozott rádióállomást
2 A felvétel elindításához nyomja meg a g gombot.
3 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
1.1 Panoramica del prodotto
• Registrazione nel formato comune MP3
• Trasferimento veloce di registrazioni e dati tramite modalità USB 2.0
ad alta velocità
• Il microfono zoom registra prevalentemente suoni anteriori rispetto al
Voice Tracer, riducendo il rilevamento di suoni laterali e posteriori
• Modalità di registrazione ad attivazione vocale per prendere appunti
a mani libere
• Dispositivo di memorizzazione USB per la massima compatibilità
• Registrazione One Touch immediata: dalla modalità “off” a quella di
registrazione
• Riproduzione di file musicali MP3 e WMA
1
•
9
On
Off
Rádióállomások kézi behangolása
1 A frekvencia finomhangolásához nyomja meg röviden a h vagy a
b gombot.
2 A következő erősebb jel kereséséhez tartsa nyomva a h vagy a
b gombot.
3 Az k gomb megnyomásával tárolhatja egy programozott állomás
frekvenciáját.
4 A + és – gombbal állítsa be a hangerőt.
5 A rádió üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva
a l/ MENU gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
8.3
Beszédhanggal működtetett felvétel, amely a
kézhasználat nélküli felvételindítás kényelmi
funkciója. A beszédhanggal működtetett felvétel
aktív állapotában a felvétel akkor kezdődik, amikor
Ön beszélni kezd. Amikor nincs beszédhang,
a készülék három másodpercnyi csend után
automatikusan szünet állapotba kerül, és akkor
folytatja a felvételt, amikor ismét beszédhangot
észlel.
Lehetőség van korábban felvett fájl szerkesztésére
EDIT*
APPND
egy a meglévő rész felülírásával vagy a fájl végén
OVER
a felvételhez történő hozzáfűzéssel. Állítsa be
OFF
a kívánt szerkesztési módot (felülírás [=OVER]
vagy hozzáfűzés [=APPND]), mielőtt szerkeszteni
kezdene egy felvételt. Lásd az 5.3 fejezetet további
információkért.
INPUT V (voice) Az L (vonali bemeneti) beállítással rögzíthet
L (line-in) hanganyagot külső audio forrásról a készülék vonali
bemeneti aljzatán keresztül.
Az automatikus felosztás funkciója 30 vagy 60
DIVIDE* Off
percenként automatikusan új fájlban készíti
30 min.
a felvételeket. Ennek segítségével könnyebb
60 min.
megtalálni, szerkeszteni és archiválni a hosszú
felvételeket, mint pl. konferenciákat vagy
előadásokat.
LIGHT On
Egy gomb megnyomása után a kijelző néhány
Off
másodpercig világít.
BEEP
On
A készülék hangjelzéssel reagál a gombok
Off
működtetésére vagy a hibákra.
CLOCK DD:MM:YY Ha a dátum és az idő be van állítva, a fájl
rögzítésének időpontja a fájllal együtt tárolásra
12/24 H
HH:MM:SS kerül.
Időzített automatikus felvétel mikrofonnal (V
TIMER Off
választása) vagy rádióról (CH választása / csak
V
LPH0882 esetén). Adja meg a kezdési időpontot,
CH
a felvétel időtartamát (30/60/120 perc/korlátlan), a
mappát és a felvenni kívánt rádiócsatornát.
A Voice Tracer mobil ébresztőóraként használható.
ALARM Off
Válassza az alarm (ébresztés) módot (b = csipogás,
b
F = fájl lejátszása), és adja meg a kezdési időpontot
F
és a lejátszani kívánt fájlt.
AUTO
5
A Voice Tracer 5 vagy 15 perc inaktív állapot után
15
automatikusan kikapcsol.
OF
CHARGE On
Ha engedélyezve van a töltés, az akkumulátorok
Off
töltése automatikusan megtörténik a Voice Tracer
számítógéphez csatlakoztatásakor. Lásd a 4.2
fejezetet további információkért.
FORMAT Yes
Valamennyi fájl törlése a készüléken a
No
programozott rádióállomásokkal együtt. A
készülék formázása előtt másoljon számítógépre
minden fontos fájlt.
VER
A firmware verzió és a kibocsátási dátum
megjelenítése.
SPLIT* Yes
Egy nagy fájl felosztása két külön fájlra, hogy
No
így azok könnyen archiválhatók vagy e-mailben
továbbíthatók legyenek, vagy hogy egy fájl egy
részét törölni lehessen. Fájl felosztásához kezdje
el lejátszani a fájlt, álljon meg azon a helyen, ahol
a felosztást el kívánja végezni, majd nyissa meg a
SPLIT menüt.
AUTO** Yes
Egy rádióállomás automatikus behangolása, és max.
No
20 állomás tárolása a programozott helyeken.
OUTPUT EP
A rádió módban a fülhallgató (EP) és hangszóró
SP
(SP) használata közötti váltás.
**
VA*
Radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için
1 Frekans ince ayarı yapmak için, h veya b düğmesine hızlıca basın.
2 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için, h veya b düğmesini basılı
tutun.
3 Frekansı hafızaya kaydetmek için k düğmesine basın.
4 + ve – düğmeleri ile sesi ayarlayın.
5 Radyo modundan çıkmak için, l/ MENU düğmesini 1 saniye veya
daha uzun basılı tutun.
D Not
Kayıt cihazı radyo modundayken stereo ve mono alım arasında geçiş
yapmak için j / DEL düğmesine basın.
8.3
Voice Tracer firmware denilen dahili bir yazılım ile kontrol edilir. Siz Voice Tracer’ı satın aldıktan sonra firmware’in yeni sürümleri çıkmış olabilir.
1 Verilen USB kablosunu kullanarak Voice Tracer’ı bilgisayara bağlayın.
2 Voice Tracer modeliniz için firmware güncellemesini www.philips.com
adresinden yükleyin ve Voice Tracer kök dizinine kaydedin.
3 Voice Tracer’ı bilgisayardan çıkarın. Firmware otomatik olarak
güncellenir ve güncelleme bitirildiğinde Voice Tracer kapanır.
11 Sorun Giderme
Kayıt cihazım açılmıyor
• Piller boş olabilir veya düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Pilleri yenileri ile
değiştirin ve pillerin doğru takıldığından emin olun.
Kayıt cihazım hiçbir şey kaydetmiyor
• Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD anahtarını Off pozisyonuna
getirin.
• Maksimum kayıt sayısına ulaşılmış olabilir veya kayıt kapasitesi dolmuş
olabilir. Kayıtlardan bazılarını silin veya harici bir cihaza aktarın.
Hoparlörden bir şey duyamıyorum
• Kulaklıklar takılı olabilir. Kulaklıkları çıkartın.
• Ses en kısık ayarda olabilir. Sesi ayarlayın.
Kayıt cihazım kayıtları yürütemiyor
• Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD anahtarını Off pozisyonuna
getirin.
• Piller boş olabilir veya düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Pilleri yenileri ile
değiştirin ve pillerin doğru takıldığından emin olun.
• Henüz hiçbir şey kaydedilmemiştir. Kayıtların sayısını kontrol edin.
Kayıt cihazım duramıyor, duraklayamıyor yürütemiyor veya
kaydedemiyor
• Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD anahtarını Off pozisyonuna
getirin.
Kulaklıklardan hiçbir şey duyamıyorum
• Kulaklıklar düzgün takılmamış olabilir. Kulaklıkları düzgün takın.
• Ses en kısık ayarda olabilir. Sesi ayarlayın.
12 Teknik veriler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hafızadaki radyo istasyonunu dinleme
1 Kayıt cihazı radyo modundayken frekans ve hafıza modu arasında
geçiş yapmak için INDEX / a düğmesine basın.
2 Hafıza modunda, hafızadaki baka bir istasyona geçmek için h veya
b düğmesine basın.
3 + ve – düğmeleri ile sesi ayarlayın.
4 Radyo modundan çıkmak için, l/ MENU düğmesini 1 saniye veya
daha uzun basılı tutun.
8.4
10 Firmware güncelleme
Hafızadaki radyo istasyonunu silme
1 Kayıt cihazı radyo modundayken frekans ve hafıza modu arasında
geçiş yapmak için INDEX / a düğmesine basın.
2 Hafıza modundayken silmek istediğiniz radyo istasyonu hafızasını
seçmek için h veya b düğmesine basın.
3 Hafızadaki radyo istasyonunu silmek için j / DEL düğmesini 1 saniye
veya daha uzun basılı tutun.
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: Yüksek hızlı 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3.5 mm • empedans 2.2 kΩ
Kulaklık: 3.5 mm • empedans 16 Ω veya üstü
Ekran: LCD/bölüm • diyagonal ekran boyutu: 39 mm / 1.5 in.
Mikrofon: Dahili: stereo • Harici: stereo
Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
Dahili bellek tipi: NAND Flash
Kayıt formatları: MPEG1 katman 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Kayıt modları: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bit hızı: 1411 kbps (PCM modu), 192 kbps (SHQ modu), 64 kbps
(HQ modu), 48 kbps (SP modu), 32 kbps (LP modu), 16 kbps (SLP
modu)
Kayıt Süresi: 572 saat (SLP modu), 286 saat (LP modu), 190 saat
(SP modu), 143 saat (HQ modu), 47 saat (SHQ modu), 6,4 saat (PCM
modu)
Örnekleme Hızı: 44.1 kHz (PCM/SHQ modu), 22 kHz (HQ modu),
16 kHz (SP/LP/SLP modu)
Müzik dinletme: Sıkıştırma formatı: .mp3, .wma • MP3 bit oranları: 8
– 320 kbps • WMA bit oranları: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 kbps
(48 kHz), stereo • DRM desteği yoktur
Radyo alıcısı/alış (LFH0882): Radyo alıcısı bantları: FM stereo •
Frekans aralığı: 87.5 – 108 MHz • Hafızadaki kanal sayısı: 20 • Otomatik
dijital ayarlama
Dahili 30 mm yuvarlak dinamik hoparlör • Çıkış gücü: 110 mW
Çalışma koşulları: Sıcaklık: 5 ° – 45 ° C • Nem: 10% – 90%
Pil tipi: iki adet Philips AAA alkalin pil (LR03 veya R03) veta Philips
LFH9154 şarj edilebilir piller
Pil ömrü (LP modu): 50 saat
Ürün boyutları (G × D × Y): 40 × 18.4 × 108 mm
Ağırlık: 80 g piller dahil
Sistem gereksinimleri: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • boş USB portu
Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the
property of Royal Philips Electronics or their respective owners.
© 2009 Royal Philips Electronics. All rights reserved.
Version 1.0, 2009/07/13. 5103 109 9730.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising