Philips | LFH0622/00 | Owner's Manual | Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0622/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0622/00 Felhasználói kézikönyv
Digital Voice Tracer
5103 109 9735.1
2
1
19
20
24
25
30
31
3
LFH0602
LFH0622
18
For product information and support, visit
www.philips.com
21
17
CZ Uživatelská příručka
16
5
SL
Uporabniški priročnik
33
6
14
RO Manual de utilizare
Používatel’ská príručka
32
8
15
Instrukcja obsługi
SK
27
7
HU Használati útmutató
PL
26
4
2.2 Utylizacja zużytych urządzeń
• Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem
wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które poddane
recyklingowi mogą być ponownie użyte.
• Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
• Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych
produktów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
• Baterie (w tym także akumulatory wbudowane w urządzenie)
zawierają substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska
naturalnego. Akumulatory i baterie należy oddawać do specjalnych
punktów zbiórki odpadów.
13
9
22
23
28
29
34
3
1
2
3
4
5
12
11
10
6
7
Česky
5
HI
LO
On
Off
On
Off
SENSE
Záznam
BEEP
5.1
Záznam s vestavěným mikrofonem
VA
1
Vítejte
Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte
naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře, uživatelské příručky, software ke stažení, informace o záruce a další. www.philips.com.
1.1 Nejdůležitější údaje o výrobku
• Nahrávka v populárním formátu MP3
• Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního
připojení USB 2.0
• Mimořádně velký přední reproduktor pro křišťálově čisté přehrávání
hlasu
• Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou
• Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální
kompatibilitu
• Uspořádejte své soubory snadno a rychle díky 4 složkám
• Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání
2
Důležité
2.1 Bezpečnost
• Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.
• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
• Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí
ze zařízení.
• Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv
ztrátu dat.
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během zastavení záznamníku a vyberte
požadovanou složku. 22
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání 18 se rozsvítí červeně. Zaměřte vestavěný mikrofon 3
směrem ke zdroji zvuku.
3 Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis PAUSE 23 . Pro
pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g.
4 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL.
Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány, ale
pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud je
třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali vašeho
prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
2.2 Likvidace vašeho starého výrobku
• Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
• Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
• Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické a
elektronické výrobky.
• Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
• Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky,
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se měly
likvidovat v oficiálním sběrném místě.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka sluchátek
Zásuvka mikrofonu
Vestavěný mikrofon
Zvýšení hlasitosti
Záznam, pauza, napájení
Rychlé přetáčení, výběr
souborů, volba nabídky
Zastavení, displej, odstranění
Snížení hlasitosti
Reproduktor
Zásuvka USB
4
Začínáme
4.1
Vložte baterie
11
12
13
14
15
16
17
18
Přihrádka na baterie
Zapnutí/vypnutí, přehrávání/
pauza, rychlost přehrávání
Nabídka
Rychlé přetáčení vpřed, výběr
souborů, volba nabídky
Seznam, složka, opakování
Displej
Přepínač Hold
Kontrolka záznamu/přehrávání
1 Vysunutím otevřete kryt baterie. 19
2 Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a
uzavřete kryt. 20
D Poznámka
• Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období,
vyjměte baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice
Tracer.
• Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu
je vložte.
• Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během
používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
• Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.
4.2
Zapnutí/vypnutí napájení
1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko f, dokud displej
nezobrazí zprávu HELLO.
2 Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko f zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu BYE.
4.3 Funkce Podržení
Pokud je spínač HOLD 17 v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zpráva On Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače HOLD
do polohy Off.
4.4 Použití přístroje Voice Tracer s počítačem
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj. 21
D Poznámky
• Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení nebo
do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání 18 bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
• Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.
Yes
No
AUTO OF 5
D Poznámky
• Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace
a režim záznamu (podrobné informace naleznete v části 8 Uživatelská
nastavení).
• Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná,
proveďte testovací záznam.
• Podržte stisknuté tlačítko f v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
• Stisknutím tlačítka b během záznamu vytvoříte nový soubor.
• Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396
souborů (99 souborů x 4 složky).
• Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „FULL“.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
• Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu
záznamníku.
• Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před
zahájením baterie.
15
VER
9
Aktualizace firmwaru
Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Je možné, že poté, co jste přístroj Voice Tracer zakoupili, byly
vydány nové verze firmwaru.
1 Pomocí dodaného kabelu USB připojte přístroj Voice Tracer k
počítači.
2 Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek
www.philips.com a uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje
Voice Tracer.
3 Odpojte přístroj Voice Tracer od počítače. Aktualizace firmwaru
proběhne automaticky a po jejím dokončení se přístroj Voice Tracer
vypne.
5.2 Záznam s vnějším mikrofonem
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu. 24
10 Řešení potíží
5.3 Přidejte značky záznamu
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu záznamu
jako referencí.
Záznamník se nezapne
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během záznamu a přidejte novou značku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné sekundy. 25
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
• Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.
Záznamník nic nezaznamenává
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
6
Z reproduktoru není nic slyšet
• Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
2.1.1 Ochrana sluchu
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
• Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová
období.
• Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na kterou
se přizpůsobí váš sluch.
• Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.
• Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
FORMAT
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu, která
se týká operací tlačítek nebo chyb.
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce
pro záznam bez použití rukou. Je-li povolen
záznam s aktivací hlasem, záznam se spustí
poté, co začnete hovořit. Když hovor ukončíte,
záznamník automaticky pozastaví záznam po
třech sekundách ticha a obnoví činnost až poté,
co začnete znovu hovořit.
Odstraní všechny soubory v záznamníku. Před
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
nebo 15 minutách nečinnosti.
Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
Přehrávání
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku.
2 Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko h nebo b.
3 Stiskněte tlačítko f. Čas přehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí
se zelená kontrolka LED 18 .
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
5 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL. Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání pro aktuální soubor.
6 Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko f, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
D Poznámka
Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru EAR 1 , budou
reproduktory záznamníku vypnuty.
6.1
Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
• Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.
Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
Ze sluchátek není nic slyšet
• Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
Funkce přehrávání
6.1.1 Pomalé, rychlé a normální přehrávání
Podržením stisknutého tlačítka f po dobu 1 sekundy nebo déle se
přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním. 26
6.1.2 Vyhledávání
Podržte stisknuté tlačítko h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
6.1.3 Přetáčení směrem zpět a dopředu
Stisknutím tlačítka h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.
11 Technické parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.2 Režimy přehrávání
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
•
6.2.1 Opakování sekvence
•
1 Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci stopy, stiskněte ve
zvoleném počátečním bodě tlačítko INDEX / a. Na displeji zabliká
•
REP. A – B 27 .
2 Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
3 Stiskněte tlačítko j / DEL pro zastavení přehrávání nebo stiskněte
tlačítko INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
6.2.2 Režim opakování souboru nebo složky
•
•
•
•
•
•
USB: Vysokorychlostní mini-USB 2.0
Mikrofon: 3,5 mm • impedance 2,2 kΩ
Sluchátka: 3,5 mm • impedance 16 Ω nebo vyšší
Displej: LCD/segmentový • velikost úhlopříčky displeje: 39 mm
Mikrofon: Vestavěný: monofonní • Vnější: monofonní
Kapacita zabudované paměti: 1 GB (LFH0602) • 2 GB (LFH0622)
Typ zabudované paměti: NAND Flash
Formáty nahrávání: MPEG1 layer 3 (MP3)
Režimy nahrávání: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Přenosová rychlost: 64 kbit/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32
kbit/s (režim LP), 16 kbit/s (režim SLP)
Doba nahrávání (LFH0602/LFH0622): 139/283 hodin (režim
SLP), 69/141 hodin (režim LP), 46/94 hodin (režim SP), 34/70 hodin
(režim HQ)
Vzorkovací frekvence: 22 kHz (režim HQ), 16 kHz (režim SP/LP/
SLP)
Vestavěný kruhový dynamický reproduktor s průměrem 30
mm • výstupní výkon: 110 mW
Provozní podmínky: Teplota: 5 – 45 ° C • Vlhkost: 10 % – 90 %
Typ baterií: dvě alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03)
Životnost baterie (režim LP): LFH0602: 35 hodin • LFH0622: 50
hodin
Rozměry výrobku (Š × H × V): 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnost: 80 g vč. baterií
Systémové požadavky: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • volný port USB
1 Podržením stisknutého tlačítka INDEX / a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku
nebo normální přehrávání). 28
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLDER Opakované přehrávání všech souborů ve složce
7
Odstranění
1 Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném
stavu záznamníku tlačítko INDEX / a.
2 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis DELETE 29 .
3 Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko h nebo b: 30
Ikona
Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLDER Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
4 Stiskněte tlačítko f.
5 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny 31 .
6 Stiskněte znovu tlačítko f. Zobrazí se zpráva N (Ne) 32 .
7 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte Y (Ano) 33 .
8 Pro potvrzení stiskněte tlačítko f.
D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.
8
Uživatelská nastavení
1 Stisknutím tlačítka MENU, zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
2 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte položku nabídky 34 .
3 Stisknutím tlačítka f vstoupíte do podnabídky.
4 Stisknutím tlačítka h nebo b změňte nastavení.
5 Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko f.
6 Stisknutím tlačítka MENU opustíte aktuální obrazovku nastavení.
Nabídka Nastavení
REC
HQ
SP
LP
SLP
Popis
Vyberte si mezi 4 režimy záznamu. Podrobné
informace o dostupných režimech záznamu a
časech záznamu naleznete v části 11 Technické
parametry.
Magyar
1
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatával
kapcsolatban pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási
feltételek és sok egyéb formában: www.philips.com.
1.1 A termék fő jellemzői
• Felvétel a népszerű MP3-formátumban
• Felvételek és adatok nagy sebességű átvitele USB 2.0 segítségével
• Extra méretű elülső hangszóró garantálja a kristálytiszta
hangvisszaadást
• Hanggal indítható felvétel kéz nélküli jegyzetkészítéshez
• Az USB-háttértár eszköz maximális kompatibilitást biztosít
• A 4 mappának köszönhetően gyorsan és egyszerűen rendezhető fájlok
• Azonnali, egygombos felvétel - kikapcsolt állapotból felvétel módba
2
Fontos!
2.1 Biztonság
• Rövidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy víz
hatásának.
• Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés vagy
közvetlen napsugárzás okozhat.
• Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott,
ahol a kábel kilép a készülékből.
• Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel az adatok elvesztéséért.
2.1.1 Hallásvédelem
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat
• Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
• Ügyeljen rá, hogy ne állítsa nagyobbra a hangerőt, mint amit a fül képes
elviselni.
• Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.
• A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg
ne használja a készüléket.
• Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat, ilyen esetben
a törvény is tiltja a használatot.
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes hatóságok előírásainak, de csak a
készülékhez adott eredeti fejhallgató használatával. Ha ezt a fejhallgatót
ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy
az eredetivel megegyező Philips modellt rendeljen meg.
2.2 A készülék eltávolítása
• Az Ön készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrahasználható
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.
• Ha a terméken ezt az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajzot
látja, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai Uniós
Irányelv vonatkozik.
• Tájékozódjon az Ön közelében elérhető hulladékeltávolító helyekről,
hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
• Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű eltávolításáról, ezzel elkerülheti egészsége és
környezet károsítását.
• Az áramellátó telepek (így a beépített újratölthető akkumulátorok is)
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Az Ön digitális Voice Tracere
Fejhallgató aljzat
Mikrofon aljzat
Beépített mikrofon
Hangerő növelése
Felvétel, szünet, bekapcsolás
Gyors előretekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Leállítás, kijelzés, törlés
Hangerő csökkentése
Hangszóró
USB aljzat
4
Az első lépések
4.1
Helyezze be az elemeket
11
12
13
14
15
16
17
18
Elemtartó
Be-/kikapcsoló gomb, felvétel/
szünet, lejátszási seb.
Menü
Gyors visszatekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Index, mappa ismétlése
Kijelző
Tartás kapcsoló
Felvétel/lejátszás kijelző
6
Lejátszás
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, miközben a felvevő készülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
2 Nyomja meg a h vagy a b dombot a lejátszani kívánt fájl
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a f gombot. A lejátszási idő leolvasható a kijelzőn, és
a zöld LED 18 világít.
4 Állítsa be a hangerőt a + és a – gombbal.
5 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot. Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje leolvasható a kijelzőről.
6 Nyomja meg ismét az f gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
10 Hibaelhárítás
Nem kapcsolható be a készülék
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
Nem vesz fel semmit a készülék
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lehet, hogy elérte a felvételek maximális számát, vagy kimerült
a felvételi kapacitás. Töröljön néhány felvételt, vagy helyezzen át
felvételeket külső készülékre.
D Megjegyzés
Amikor a fejhallgató az EAR 1 dugaljra csatlakozik, a felvevő készülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
Nem hallható semmi a hangszóróból
• Lehet, hogy be van dugva a fejhallgató. Távolítsa el a fejhallgatót.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
6.1
A készülék nem játssza le a felvételeket
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
• Nem készített még felvételeket. Ellenőrizze a felvételek számát.
Lejátszási funkciók
6.1.1 Lassú, gyors, normál lejátszás
Tartsa nyomva az f gombot 1 másodpercen keresztül vagy hosszabb
ideig a normál, a lassú vagy a gyors lejátszás kiválasztásához. 26
6.1.2 Keresés
Tartsa nyomva a h vagy a b gombot lejátszás közben, ha gyorsan
előre vagy vissza kíván keresni az aktuális fájlban. A gombot elengedve
folytathatja a lejátszást a kiválasztott sebességgel.
6.1.3 Vissza és előre léptetés
Nyomja meg a h vagy a b gombot lejátszás közben az éppen
lejátszott fájl elejére vagy a következő fájlhoz előre történő léptetéshez.
Ha a fájl indexjeleket tartalmaz, a lejátszás ennél a pontnál kezdődik el.
6.2 Lejátszási lehetőségek
A Voice Tracer alkalmas fájlok ismételt vagy véletlen sorrendben történő
lejátszására.
6.2.1 Felvételsorozat ismétlése
1 Ha egy dal egy részét egyszer vagy többször meg kívánja ismételni,
nyomja meg az INDEX / a gombot a kiválasztott kezdési pontnál.
REP. A – B villog a kijelzőn 27 .
2 Nyomja meg ismét az INDEX / a gombot a kiválasztott befejezési
pontnál. Az ismétlés megkezdődik.
3 Nyomja meg a j / DEL gombot a lejátszás leállításához, vagy nyomja
meg az INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
6.2.2 Fájl vagy mappa ismétlése
1 Tartsa nyomva az INDEX / a gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
ideig a lejátszási módok közötti kapcsoláshoz (fájl ismétlése, mappa
ismétlése vagy normál lejátszás). 28
Ikon
Jelentés
REP. FILE
Egy fájl többszöri lejátszása
REP. FOLDER Minden fájl többszöri lejátszása a mappán belül
A készülék nem állítható le, nem kapcsol szünet, lejátszás vagy
felvétel üzemmódba
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
Nem hallható semmi a fejhallgatóban
• A fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő. Ellenőrizze a fejhallgató
megfelelő csatlakoztatását.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
11 Műszaki adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Csúsztassa félre az elemtartó fedelét. 19
2 Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon az
elemeket, és zárja vissza a fedelet. 20
D Megjegyzés
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki az
elemeket. Az elemek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
• A Voice Tracer nem megfelelő működése esetén, vegye ki az elemeket,
majd‑helyezze be ismét őket.
• Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket. Ha az elemeket a készülék
használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
• Az elemcsere merülésére az elemjelző villogása hívja fel a figyelmet.
4.2
7
Törlés
1 A kívánt mappa kiválasztása érdekében nyomja meg az INDEX / a
gombot, miközben a felvevőkészülék leállított állapotban van.
2 Nyomja meg a j / DEL gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
Az DELETE felirat jelenik meg a kijelzőn 29 .
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törlés kiválasztásához: 30
Ikon
Jelentés
FILE
Egyetlen fájl törlése
FOLDER Egy mappában az összes fájl törlése
Egy fájlban az összes indexjel törlése
•
•
•
•
•
•
USB: Nagy sebességű 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • impedancia 2,2 kΩ
Fejhallgató: 3,5 mm • impedancia 16 Ω vagy nagyobb
Kijelző: LCD/szegmens • kijelző átlóméret: 39 mm
Mikrofon: Beépített: mono • Külső: mono
Beépített memória kapacitása: 1 GB (LFH0602) • 2 GB (LFH0622)
Beépített memória típusa: NAND Flash
Rögzítési formátumok: MPEG1 layer 3 (MP3)
Felvételi módok: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Átviteli sebesség: 64 kbps (HQ-mód), 48 kbps (SP-mód), 32 kbps
(LP-mód), 16 kbps (SLP-mód)
Felvételi idő (LFH0602/LFH0622): 139/283 óra (SLP-mód),
69/141 óra (LP-mód), 46/94 óra (SP-mód), 34/70 óra (HQ-mód)
Mintavételezési sebesség: 22 kHz (HQ-mód), 16 kHz (SP/LP/SLP
mód)
Beépített 30 mm dinamikus hangyszóró • kerek / Kimenő teljesítmény:
110 mW
Üzemi körülmények: Hőmérséklet: 5 ° – 45 ° C • Páratartalom:
10% – 90%
Elem típusa: két Philips AAA alkáli telep (LR03 vagy R03)
Elem élettartama (LP mód): LFH0602: 35 óra • LFH0622: 50 óra
Termék méretei (Sz × Mé × Ma): 40 × 18,4 × 108 mm
Tömeg: 80 g
Rendszerkövetelmények: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • szabad USB port
Bekapcsolás/kikapcsolás
1 Bekapcsoláshoz nyomja meg a f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a HELLO.
2 A kikapcsoláshoz nyomja meg a f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a BYE.
4.3 Tartás funkció
Amikor a TARTÁS kapcsoló 17 Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. On Hold látható rövid ideig a kijelzőn, majd a
kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a TARTÁS kapcsoló Off (Ki) állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
4.4 A Voice Tracer használata számítógéppel
A Voice Tracer USB tárolóként lehetőséget kínál fájlok mentésére,
biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer USB csatlakozón
keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem igényli különleges
szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikusan eltávolítható
meghajtóként jelenik meg, így a készülékről és a készülékre egyszerűen
egérrel húzhatók át a fájlok. 21
D Megjegyzések
• Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat
mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás
jelzőlámpa 18 narancs színű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok
mozgatása.
• Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.
5
Felvétel
5.1
Felvétel a beépített mikrofonnal
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában,
hogy kiválaszthassa a kívánt mappát. 22
2 Nyomja meg a g gombot a felvétel elindításához. A felvétel/lejátszás
kijelző 18 piros fénnyel világít. Irányítsa a beépített mikrofont 3 a
hangforrás felé.
3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a g gombot. A felvétel/
lejátszás kijelző villogni kezd, és a PAUSE szaggatottan jelez a
kijelzőn 23 . Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel folytatásához.
4 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
D Megjegyzések
• A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető
funkciót és a felvételi módot (lásd 8 A beállítások testreszabása.
oldalon), ahol további részleteket tudhat meg.
• Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes
beállításáról.
• Tartsa nyomva a f gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
• Nyomja meg a b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
• Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
• Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL’
felirat. Töröljön, vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
• Felvétel közben ne vegye ki az elemeket. Ennek a készülék nem
megfelelő működése lehet a következménye.
• Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt
cserélje ki az elemeket.
5.2 Felvétel külső mikrofonnal
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt
a mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint beépített
mikrofon esetén. 24
5.3 Indexjelek hozzáadása
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat
referenciaként.
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik. 25
D Megjegyzések
• Az
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
• Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.
4 Nyomja meg a f gombot.
5 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törölni kívánt fájl, mappa
vagy az indexjeleket tartalmazó fájl kiválasztása érdekében 31 .
6 Nyomja meg ismét a f gombot. N (No) látható a kijelzőn 32 .
7 Nyomja meg a h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében 33 .
8 Nyomja meg a f gombot a megerősítéshez.
D Megjegyzés
A sorszámok automatikusan újból kiosztásra kerülnek.
8
A beállítások testreszabása
1 A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, miközben a
készülék leállított állapotban vagy rádióvétel üzemmódban van.
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot menüpont kiválasztásához 34 .
3 Nyomja meg a f gombot egy almenü eléréséhez.
4 Nyomja meg a h vagy a b gombot egy beállítás
megváltoztatásához.
5 Nyomja meg a f gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
6 Nyomja meg a MENU gombot az aktuális beállítási menüből való
kilépéshez.
Menü
Beállítás Jelentés
Választási lehetőség 4 felvételi mód között. Lásd a
REC
HQ
11 Műszaki adatok. oldalon, ahol további részleteket
SP
tudhat meg a rendelkezésre álló felvételi módokról és
LP
felvételi időkről.
SLP
SENSE HI
A felvétel érzékenységének beállítása a háttérzajok
LO
kizárásához és a felvételi környezethez való
alkalmazkodáshoz.
BEEP
On
A készülék hangjelzéssel reagál a gombok
Off
működtetésére vagy a hibákra.
VA
On
Beszédhanggal működtetett felvétel, amely a kézOff
használat nélküli felvételindítás kényelmi funkciója.
A beszédhanggal működtetett felvétel aktív állapotában a felvétel akkor kezdődik, amikor Ön beszélni
kezd. Amikor nincs beszédhang, a készülék három
másodpercnyi csend után automatikusan szünet
állapotba kerül, és akkor folytatja a felvételt, amikor
ismét beszédhangot észlel.
FORMAT Yes
Valamennyi fájl törlése a készüléken. A készülék
No
formázása előtt másoljon számítógépre minden
fontos fájlt.
AUTO
5
A Voice Tracer 5 vagy 15 perc inaktív állapot után
15
automatikusan kikapcsol.
OF
VER
A firmware verzió és a kibocsátási dátum
megjelenítése.
9
A firmware frissítése
Az Ön Voice Tracer készülékét egy firmware elnevezésű belső program
vezérli. Előfordulhat, hogy a firmware újabb verziói jelennek meg, miután
megvásárolta a Voice Tracert.
1 Csatlakoztassa számítógéphez a Voice Tracert a mellékelt USB-kábel
segítségével.
2 Töltse le a firmware frissítést Voice Tracere számára a
www.philips.com helyről, és tárolja a fájlt a Voice Tracer
főkönyvtárában.
3 Válassza le a Voice Tracert a számítógépről. A firmware frissítése
automatikusan megtörténik, és ennek befejeztével a Voice Tracer
kikapcsol.
Polski
1
Witamy
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy
odwiedzić naszą stronę internetową, na której można uzyskać materiały
pomocy technicznej, takie jak instrukcje obsługi, programy do pobrania,
informacje dotyczące gwarancji itp.: www.philips.com.
1.1 Główne cechy produktu
• Nagrywanie dźwięku w popularnym formacie MP3
• Korzystaj z szybkiego przesyłania nagrań i plików za pomocą złącza
Hi-Speed USB 2.0
• Wyjątkowo duży głośnik przedni zapewnia krystalicznie czyste
brzmienie nagrań głosowych
• Nagrywanie uruchamiane głosem umożliwiające sporządzanie notatek
w trybie głośnomówiącym
• Maksymalna zgodność pamięci masowej USB
• Szybkie i łatwe zarządzanie plikami w 4 dostępnych folderach
• Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego przycisku – przejście
z trybu wyłączonego zasilania do trybu nagrywania
2
Ważne
2.1 Bezpieczeństwo
• Aby uniknąć zwarć, należy chronić urządzenie przed deszczem i wodą.
• Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła,
wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
• Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły
być uciskane, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
• Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych plików. Firma Philips nie
ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
8
9
10
Dyktafon cyfrowy Digital Voice Tracer
Gniazdo słuchawek
Gniazdo mikrofonu
Wbudowany mikrofon
Zwiększanie głośności
Nagrywanie, wstrzymanie,
włączanie zasilania
Szybkie przewijanie do przodu,
wybór pliku, wybór menu
Zatrzymanie, wyświetlanie,
usuwanie
Zmniejszanie głośności
Głośnik
Gniazdo USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Komora baterii
Włączanie/wyłączanie zasilania,
odtwarzanie/wstrzymanie,
prędkość odtwarzania
Menu
Szybkie przewijanie do tyłu,
wybór pliku, wybór menu
Indeks, folder, odtwarzanie
wielokrotne
Wyświetlacz
Przełącznik funkcji blokady
Wskaźnik nagrywania/
odtwarzania
4
Przygotowywanie do pracy
4.1
Wkładanie baterii
1 Otwórz pokrywę baterii, zsuwając ją. 19
2 Włóż baterie z zachowaniem wskazanej odpowiedniej biegunowości
i zamknij pokrywę. 20
D Uwaga
• Jeśli dyktafon Voice Tracer nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie. Wyciek elektrolitu z baterii może
uszkodzić dyktafon.
• Jeśli dyktafon Voice Tracer działa nieprawidłowo, należy wyjąć baterie i
włożyć je ponownie.
• Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii w
trakcie nagrywania może uszkodzić plik.
• Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga wskaźnik baterii.
4.2
Włączanie/wyłączanie zasilania
1 Aby włączyć dyktafon, naciśnij i przytrzymaj przycisk f, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis HELLO.
2 Aby wyłączyć dyktafon, przy zatrzymanym nagrywaniu naciśnij i
przytrzymaj przycisk f, aż na wyświetlaczu pojawi się napis BYE.
4.3 Funkcja blokady
Po ustawieniu przełącznika HOLD 17 w położenie Hold (Blokada)
wszystkie przyciski urządzenia stają się nieaktywne. Na wyświetlaczu
pojawia się na moment napis On Hold (Zablokowane) i wyświetlacz
wyłącza się. Aby odblokować dyktafon, należy przestawić przełącznik
HOLD w położenie Off (Wyłączone).
4.4
Korzystanie z dyktafonu Voice Tracer po podłączeniu do
komputera
Dyktafon Voice Tracer może służyć jako pamięć masowa USB, oferując
wygodny sposób zapisywania, przenoszenia i tworzenia kopii zapasowych
plików. Dyktafon łączy się z komputerem przez port USB i nie wymaga
instalowania specjalnego oprogramowania. Automatycznie pojawia się on
w systemie jako dysk wymienny, umożliwiając łatwe kopiowanie plików
do i z urządzenia metodą „przeciągnij i upuść”. 21
D Uwagi
• Nie należy odłączać dyktafonu Voice Tracer podczas przesyłania plików
z urządzenia lub do urządzenia. Gdy wskaźnik nagrywania/odtwarzania
18 miga na pomarańczowo, oznacza to, że trwa przesyłanie danych.
• Pamięci dyktafonu nie należy formatować na komputerze.
5
Nagrywanie
5.1
Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder. 22
2 Naciśnij przycisk g, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania 18 zaświeci się na czerwono. Skieruj
wbudowany mikrofon 3 w stronę źródła dźwięku.
3 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk g. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się migający napis PAUSE (WSTRZYMANIE) 23 . Naciśnij ponownie
przycisk g, aby wznowić nagrywanie.
4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk j / DEL.
D Uwagi
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać żądaną funkcję
uruchamiania głosowego i tryb nagrywania (szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale 8 Dostosowywanie ustawień).
• W celu sprawdzenia, czy ustawienia dyktafonu Voice Tracer są
prawidłowe, można wykonać próbne nagranie.
• Aby wyświetlić pozostały czas nagrywania, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk f podczas nagrywania.
• Aby utworzyć nowy plik, należy podczas nagrywania nacisnąć przycisk
b.
• W każdym folderze można zapisać maksymalnie 99 plików, a łącznie we
wszystkich folderach – 396 plików (99 plików x 4 foldery).
• Gdy czas nagrywania przekroczy dostępną pojemność pamięci lub
liczba plików osiągnie 396, nagrywanie zostanie zatrzymane i wyświetli
się napis ‘FULL’ (PEŁNY). Należy wtedy usunąć kilka nagrań lub
przenieść je do komputera.
• Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. Może to
doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.
• W przypadku planowania długotrwałego nagrywania, przed
rozpoczęciem należy wymienić baterie.
5.2 Nagrywanie za pomocą zewnętrznego mikrofonu
W celu nagrywania za pomocą zewnętrznego mikrofonu należy
podłączyć go do gniazda mikrofonu i wykonać te same czynności co w
przypadku wbudowanego mikrofonu. 24
5.3 Dodawanie znaczników indeksu
Znaczniki indeksu służą do zaznaczenia określonych miejsc w nagraniu
jako punktów odniesienia.
1 Naciśnij przycisk INDEX / a podczas nagrywania, aby dodać znacznik indeksu. Numer indeksu zostanie wyświetlony przez jedną sekundę. 25
D Uwagi
• Ikona
oznacza, że nagranie zawiera znaczniki indeksu.
• W jednym pliku można ustawić maksymalnie 32 znaczniki indeksu.
6
Odtwarzanie
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
2 Naciskając przyciski h lub b, wybierz plik do odtworzenia.
3 Naciśnij przycisk f. Na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania i
zaświeci się zielona dioda LED 18 .
4 Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków + i –.
5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk j / DEL. Na
wyświetlaczu pojawi się łączny czas odtwarzania bieżącego pliku.
6 Naciśnij ponownie przycisk f, aby kontynuować odtwarzanie od
ostatniego miejsca.
6.2.1 Wielokrotne odtwarzanie fragmentu utworu
1 Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w pętli, naciśnij
przycisk INDEX / a w wybranym momencie rozpoczęcia. Na ekranie
pojawi się migający napis REP. A – B 27 .
2 W wybranym momencie zakończenia naciśnij ponownie przycisk
INDEX / a. Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu.
3 Naciśnij przycisk j / DEL, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij
przycisk INDEX / a, aby powrócić do normalnego odtwarzania.
6.2.2 Wielokrotne odtwarzanie pliku lub folderu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk INDEX / a przez co najmniej 1
sekundę podczas odtwarzania, aby zmienić tryb odtwarzania
(wielokrotne odtwarzanie pliku, wielokrotne odtwarzanie folderu
lub normalne odtwarzanie). 28
Ikona
Znaczenie
REP. FILE
Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku
REP. FOLDER Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w
folderze
7
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk j / DEL przez co najmniej 1 sekundę.
Na ekranie pojawi się napis DELETE (USUWANIE) 29 .
3 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję usuwania: 30
Ikona
Znaczenie
FILE
Usunięcie pojedynczego pliku
FOLDER Usunięcie wszystkich plików w folderze
Usunięcie wszystkich znaczników indeksu w pliku
4 Naciśnij przycisk f.
5 Naciskając przyciski h lub b, wybierz plik, folder lub plik
zawierający znaczniki indeksu, przeznaczony do usunięcia 31 .
6 Naciśnij ponownie przycisk f. Pojawi się litera N (Nie) 32 .
7 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję Y (Tak) 33 .
8 Naciśnij przycisk f, aby potwierdzić.
D Uwaga
Numery porządkowe plików są automatycznie ponownie przypisywane.
8
Menu
Ustawienie Opis
Wybór między 4 trybami nagrywania.
HQ
Szczegółowe informacje o dostępnych trybach i
SP
czasach nagrywania znajdują się w rozdziale 11
LP
Parametry techniczne.
SLP
SENSE
HI
Ustawienie czułości nagrywania pozwala uniknąć
LO
szumów otoczenia na nagraniu i dostosować ją
do środowiska nagrywania.
BEEP
On (Wł.)
Dyktafon wydaje sygnały dźwiękowe związane z
Off (Wył.) użyciem przycisku lub wystąpieniem błędu.
VA
On (Wł.)
Głosowe uruchamianie nagrywania jest
Off (Wył.) wygodną funkcją umożliwiającą nagrywanie bez
użycia rąk. Jeśli funkcja ta jest uaktywniona,
nagrywanie włącza się, gdy użytkownik zaczyna
mówić. Gdy użytkownik przestaje mówić,
dyktafon automatycznie wstrzymuje nagrywanie
po trzech sekundach ciszy i wznawia je, gdy
użytkownik znowu zaczyna mówić.
FORMAT Yes (Tak)
Powoduje usunięcie wszystkich plików w
No (Nie)
dyktafonie. Przed rozpoczęciem formatowania
należy przesłać ważne pliki do komputera.
AUTO OF 5
Dyktafon Voice Tracer automatycznie wyłącza
15
się po 5 lub 15 minutach braku aktywności.
VER
Wyświetla wersję oprogramowania
sprzętowego i datę wydania.
REC
9
1 Połącz urządzenie Voice Tracer z komputerem, korzystając z
dostarczonego kabla USB.
2 Ze strony www.philips.com pobierz aktualizację oprogramowania
sprzętowego dla posiadanego modelu dyktafonu Voice Tracer i
zapisz plik w głównym katalogu dyktafonu.
3 Odłącz urządzenie Voice Tracer od komputera. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego przebiegnie automatycznie, a po jej
zakończeniu urządzenie wyłączy się.
10 Rozwiązywanie problemów
Nie mogę włączyć dyktafonu
• Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone
nieprawidłowo. Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są
włożone prawidłowo.
Dyktafon nie nagrywa
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
• Mogła zostać osiągnięta maksymalna liczba nagrań lub brak jest
wolnej pamięci na nagrania. Usuń niektóre nagrania lub przenieś je do
zewnętrznego urządzenia.
Nic nie słychać z głośnika
• Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Odłącz słuchawki.
• Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.
Dyktafon nie odtwarza nagrań
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
• Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone
nieprawidłowo. Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są
włożone prawidłowo.
• Nic nie zostało jeszcze nagrane. Sprawdź liczbę nagrań.
W dyktafonie nie działa zatrzymanie, wstrzymanie,
odtwarzanie lub nagrywanie
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
Nic nie słychać w słuchawkach
• Słuchawki mogą nie być prawidłowo podłączone. Podłącz prawidłowo
słuchawki.
• Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.
11 Parametry techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.1
•
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi
przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku
wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych
słuchawek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca
kontakt ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnym.
Funkcje odtwarzania
•
•
•
6.1.2 Wyszukiwanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby
przeszukać bieżący plik wstecz lub do przodu w przyspieszonym tempie.
Zwolnij przycisk, aby wznowić odtwarzanie w wybranym tempie.
6.1.3 Przewijanie do tyłu i do przodu
Naciśnij przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby przewinąć do
tyłu, do początku odtwarzanego pliku lub do przodu, do następnego
pliku. Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, odtwarzanie rozpocznie się w
danym punkcie.
6.2 Opcje odtwarzania
Dyktafon Voice Tracer umożliwia wielokrotne oraz losowe odtwarzanie
plików.
Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego
Pracą dyktafonu Voice Tracer steruje wewnętrzny program nazywany
oprogramowaniem sprzętowym. Od chwili zakupu urządzenia Voice
Tracer mogły się ukazać nowe wersje oprogramowania sprzętowego.
D Uwaga
Jeśli do gniazda EAR 1 są podłączone słuchawki, głośnik dyktafonu
zostanie wyłączony.
6.1.1 Odtwarzanie w zwolnionym, przyspieszonym i zwykłym
tempie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk f przez co najmniej 1 sekundę, aby
wybrać odtwarzanie w zwykłym, zwolnionym lub przyspieszonym
tempie. 26
Dostosowywanie ustawień
1 Naciśnij przycisk MENU przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
otworzyć menu.
2 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję menu 34 .
3 Naciśnij przycisk f, aby otworzyć podmenu.
4 Naciskając przyciski h lub b, zmień ustawienie.
5 Naciśnij przycisk f, aby potwierdzić wybór.
6 Naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć aktualny ekran ustawień.
2.1.1 Ochrona słuchu
Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do
poniższych zaleceń:
• Nie należy słuchać zbyt głośno i zbyt długo.
• Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze
względu na dostosowywanie się słuchu.
• Nie powinno się zwiększać głośności do takiego poziomu, przy którym
nie słychać otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy używać słuchawek z
rozwagą lub przestać ich używać na jakiś czas.
• Nie powinno się używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to
spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.
Usuwanie
•
•
•
•
•
•
USB: Złącze mini-USB 2.0 High Speed
Mikrofon: 3,5 mm • impedancja 2,2 kΩ
Słuchawki: 3,5 mm • impedancja 16 Ω lub więcej
Wyświetlacz: LCD/segmentowy • długość przekątnej ekranu: 39 mm
Mikrofon: Wbudowany: monofoniczny • Zewnętrzny: monofoniczny
Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB (LFH0602) • 2 GB
(LFH0622)
Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
Formaty nagrywania: MPEG1 layer 3 (MP3)
Tryby nagrywania: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Szybkość przesyłu: 64 kbit/s (tryb HQ), 48 kbit/s (tryb SP), 32 kbit/s
(tryb LP), 16 kbit/s (tryb SLP)
Czas nagrywania (LFH0602/LFH0622): 139/283 godziny (tryb
SLP), 69/141 godziny (tryb LP), 46/94 godziny (tryb SP), 34/70 godzin
(tryb HQ)
Częstotliwość próbkowania: 22 kHz (tryb HQ), 16 kHz (tryb SP/
LP/SLP)
Wbudowany, okrągły głośnik dynamiczny o średnicy 30 mm • moc
wyjściowa: 110 mW
Warunki eksploatacji: Temperatura: 5° – 45° C • Wilgotność: 10
% – 90 %
Typ baterii: dwie baterie alkaliczne firmy Philips typu AAA (LR03
lub R03)
Żywotność baterii (tryb LP): LFH0602: 35 godzin • LFH0622: 50
godzin
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x długość):
40 x 18,4 x 108 mm
Masa: 80 g z bateriami
Wymagania systemowe: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • dostępny port USB
Română
1
5.2 Înregistrare cu un microfon extern
Pentru a înregistra cu un microfon extern, conectaţi microfonul la mufa
acestuia şi urmaţi aceeaşi procedură ca şi pentru microfonul intern. 24
5.3 Adăugarea marcajelor
Semnele de marcare pot fi utilizate pentru a indica anumite secvenţe
dintr-o înregistrare ca puncte de referinţă.
Bine aţi venit!
Felicitări pentru achiziţia făcută şi bine aţi venit la Philips! Pentru a
beneficia din plin de asistenţa pe care Philips o pune la dispoziţia
dvs., vizitaţi site-ul nostru pentru informaţii referitoare la manuale
de utilizare, la descărcări de software, precum şi pentru informaţii
referitoare la garanţie şi altele: www.philips.com.
1.1 Caracteristicile produsului
• Înregistrare în formatul comun MP3
• Transferaţi rapid înregistrări de voce şi date utilizând conexiunea USB
2.0 de mare viteză
• Difuzor frontal de mari dimensiuni pentru o redare de maximă
acurateţe a vocii
• Înregistrare activată prin voce pentru luarea de notiţe fără a utiliza
mâinile
• Stocarea USB în masă asigură compatibilitate maximă
• Organizaţi-vă fişierele rapid şi uşor utilizând 4 dosare
• Înregistrare imediată „one-touch”, de la starea oprit direct la modul
înregistrare
2
Important
2.1 Siguranţă
• Pentru a evita producerea unui scurtcircuit, nu expuneţi produsul la
ploaie sau apă.
• Nu expuneţi aparatul la căldură excesivă cauzată de echipamente de
încălzire sau de lumina directă a soarelui.
• Protejaţi cablurile astfel încât acestea să nu se îndoaie, mai ales la mufe
şi la locul în care acestea ies din unitate.
• Copiaţi fişierele. Philips nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere
de date.
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timpul înregistrării, pentru a adăuga
un semn de marcare. Numărul de marcare este afişat timp de o
secundă. 25
D Notă
• Icoana
indică faptul că înregistrarea conţine semne de marcare.
• Pot fi setate maximum 32 de semne de marcare per fişier.
6
Important (pentru modele furnizate cu căşti):
Philips garantează respectarea valorii maxime a presiunii acustice a
playerelor audio, astfel cum este stabilită aceasta de către organismele
de reglementare relevante, însă numai pentru modelul original al căştilor
furnizate. În cazul în care aceste căşti necesită înlocuire, vă recomandăm
să contactaţi furnizorul dvs. pentru a comanda un model Philips identic
cu cel original.
2.2 Aruncarea produsului vechi
• Produsul dvs. este creat şi realizat din materiale şi componente de
calitate superioară care pot fi reciclate şi reutilizate.
• Atunci când acest simbol, indicând un recipient cu rotile tăiat,
este ataşat la un produs, se indică faptul că produsul este
acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.
• Informaţi-vă în legătură cu sistemul de colectare separată a deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice din zona dvs.
• Acţionaţi în conformitate cu regulile locale şi nu aruncaţi produsele
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Aruncarea corectă
a produselor vechi va contribui la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
• Bateriile (inclusiv bateriile reîncărcabile interne) conţin substanţe
care pot polua mediul. Toate bateriile trebuie aruncate la un punct de
colectare oficial.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Produsul dvs. Digital Voice Tracer
Mufă căşti
Mufă microfon
Microfon intern
Mărire volum
Înregistrare, pauză, pornire
Derulare rapidă înainte,
selectare fişier, selectare meniu
Oprire, afişare, ştergere
Micşorare volum
Difuzor
Mufă USB
4
Începeţi
4.1
Introduceţi bateriile
11
12
13
14
15
16
17
18
Compartiment pentru baterii
Pornire/oprire, ascultă/pauză,
viteză de ascultare
Meniu
Derulare rapidă înapoi,
selectare fişier, selectare meniu
Index, dosar, repetă
Afişare
Comutator Hold (aşteptare)
Indicator Înregistrare/pornire
1 Înlăturaţi capacul de la compartimentul bateriilor printr-o mişcare
de alunecare. 19
2 Aşezaţi bateriile respectând polaritatea corectă, astfel cum este
indicat şi introduceţi capacul la loc. 20
Redare
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta fişierul dorit.
2 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta fişierul care trebuie
redat.
3 Apăsaţi butonul f. Timpul de redare va fi afişat pe ecran, iar
LEDUL verde 18 se va aprinde.
4 Reglaţi volumul utilizând butoanele + şi –.
5 Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul j / DEL. Timpul total de redare
a fişierului curent va fi afişat pe ecran.
6 Apăsaţi din nou butonul f pentru a continua redarea de la poziţia
anterioară.
6.1.1 Redare lentă, rapidă, normală
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul f timp de 1 secundă sau mai mult
pentru a schimba între funcţiile de redare normală, lentă şi rapidă. 26
6.1.2 Căutare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul h sau b în timpul redării pentru
a derula înainte sau înapoi în fişierul curent la viteză mare. Eliberaţi
butonul pentru a relua redarea la viteza selectată.
Înregistrare cu microfonul intern
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta fişierul dorit. 22
2 Apăsaţi butonul g pentru a începe înregistrarea. Indicatorul
înregistrare/pornire 18 licăreşte în culoarea roşie. Îndreptaţi
microfonul intern 3 în direcţia sursei de sunet.
3 Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul g. Indicatorul
înregistrare/pornire va licări, iar PAUSE va apărea pe ecran 23 .
Apăsaţi din nou butonul g pentru a relua înregistrarea.
4 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul j / DEL.
D Notă
• Setaţi funcţia de activare vocală şi modul de înregistrare dorite înainte
de a începe să înregistraţi (a se vedea 8 Personalizarea setărilor pentru
detalii).
• Efectuaţi o înregistrare de testare pentru a vă asigura că setările Voice
Tracer sunt corecte.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat f în timpul înregistrării pentru ca aparatul
să afişeze timpul rămas pentru înregistrare.
• Apăsaţi b în timpul înregistrării pentru a crea un nou fişier.
• Numărul maxim de fişiere în fiecare dosar este de 99, având o
capacitate totală de 396 de fişiere (99 fişiere x 4 dosare).
• Dacă timpul de înregistrare depăşeşte capacitatea disponibilă sau dacă
numărul de fişiere ajunge la 396, înregistrarea se opreşte, iar mesajul
“FULL” va fi afişat. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi-le pe un
calculator.
• Nu scoateţi bateriile în timpul înregistrării. Acest lucru poate duce la
funcţionarea cu întreruperi a aparatului.
• Dacă înregistraţi pentru o perioadă îndelungată de timp, înlocuiţi
bateriile înainte de a începe.
•
•
•
•
20
21
5
Semnificaţie
Şterge un singur fişier
Şterge toate fişierele dintr-un dosar
Şterge toate semnele de marcare dintr-un fişier
4 Apăsaţi butonul f.
5 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta fişierul, dosarul sau
fişierul care conţine semnele de marcare care trebuie şterse 31 .
6 Apăsaţi din nou butonul f. N (Nu) este afişat 32 .
7 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta Y (Da) 33 .
8 Apăsaţi butonul f pentru a confirma.
D Notă
Numerele dosarelor secvenţiale sunt redistribuite în mod automat.
8
Personalizarea setărilor
1 Apăsaţi butonul MENU, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
deschide meniul.
Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta articolul de meniu 34 .
Apăsaţi butonul f pentru a intra într-un meniu secundar.
Apăsaţi butonul h sau b pentru a schimba o setare.
Apăsaţi butonul f pentru a confirma selecţia dvs.
Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi din afişajul cu setările curente.
Meniu
REC
Setare
HQ
SP
LP
SLP
HI
LO
On
Off
On
Off
BEEP
FORMAT
Yes
No
AUTO OF
5
15
9
Descriere
Alegeţi între 4 moduri de înregistrare. A se
vedea 11 Date tehnice pentru detalii referitoare
la modurile de înregistrare şi la timpul de
înregistrare disponibile.
Ajustaţi viteza de înregistrare pentru a evita
înregistrarea zgomotelor de fond şi pentru a regla
aparatul în funcţie de mediul de înregistrare.
Aparatul oferă reacţie sonoră la operaţiile cu
butoanele sau la erori.
Modul de înregistrare cu activare prin voce
reprezintă o caracteristică comodă pentru
înregistrarea „mâini libere”. În momentul în care
modul de înregistrare cu activare prin voce este
activat, înregistrarea va începe în momentul în
care începeţi să vorbiţi. În momentul în care nu
mai vorbiţi, aparatul se va întrerupe automat din
înregistrare după trei secunde de tăcere şi va
reîncepe numai când începeţi să vorbiţi din nou.
Ştergeţi toate fişierele din aparat. Transferaţi
toate fişierele importante pe un calculator înainte
de a formata aparatul.
Voice Tracer se opreşte automat după 5 sau 15
minute de inactivitate.
Afişare a versiunii firmware şi a datei versiunii.
Actualizare a versiunii firmware
Produsul dvs. Voice Tracer este controlat de un software integrat,
denumit firmware. Este posibil ca versiuni noi ale software-ului integrat
să fi fost lansate pe piaţă ulterior achiziţionării de către dumneavostră
a Voice Tracer.
1 Conectaţi Voice Tracer la un calculator utilizând cablul USB pus la
dispoziţie.
2 Descărcaţi versiunea firmware actualizată pentru modelul dvs. Voice
Tracer de pe www.philips.com şi salvaţi fişierul în directorul rădăcină
al Voice Tracer.
3 Deconectaţi Voice Tracer de la calculator. Software-ul integrat
este actualizat în mod automat; în momentul în care procesul este
finalizat Voice Tracer se va opri.
10 Detectarea şi remedierea defecţiunilor
Aparatul meu nu poate fi pornit
• Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.
Aparatul meu nu înregistrează nimic
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
• Numărul maxim de înregistrări poate fi atins sau capacitatea de
înregistrare este cea maximă. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi
înregistrările pe un aparat extern.
Nu aud nimic din difuzor
• Căştile pot fi conectate. Înlăturaţi căştile.
• Nivelul volumului este setat la minimum. Reglaţi volumul.
Nu pot asculta înregistrările de pe reportofon
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
Vitajte
Blahoželáme vám ku kúpe a vitajte u Philipsa! Aby ste mohli naplno
využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, navštívte našu
internetovú stránku s informáciami o podpore, ako sú návody na
použitie, softvér na prevzatie, záručné informácie a veľa iného:
www.philips.com.
1.1 Najdôležitejšie charakteristiky výrobku
• Nahrávajte do populárneho formátu MP3
• Rýchly prenos nahrávok a údajov cez vysokorýchlostné rozhranie
USB 2.0
• Výnimočne veľký predný reproduktor pre priezračne čistú reprodukciu
hlasu
• Nahrávanie aktivované hlasom pre zachytávanie poznámok bez použitia
rúk
• Veľkokapacitné ukladanie pomocou rozhrania USB zaručuje maximálnu
kompatibilitu
• Organizujte svoje súbory rýchlym a jednoduchým spôsobom vďaka 4
priečinkom
• Okamžité jednodotykové nahrávanie – od vypnutia k režimu nahrávania
2
Dôležité upozornenie
2.1 Bezpečnosť
• Nevystavujte výrobok pôsobeniu dažďa alebo vody na predchádzanie
vzniku krátkeho spojenia.
• Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nadmerného tepla od vykurovacích
telies alebo priameho slnečného svetla.
• Káble chráňte pred prepichnutím, predovšetkým pri zásuvkách a
miestach, kadiaľ vychádzajú z jednotky.
• Svoje súbory si zálohujte. Spoločnosť Philips nezodpovedá za prípadnú
stratu dát.
2.1.1 Bezpečnosť sluchu
Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce zásady:
• Počúvajte s primeranou hlasitosťou a po primerane dlhý čas.
• Pri zvyšovaní hlasitosti postupujte opatrne, pretože sluch sa
prispôsobuje postupne.
• Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, aby ste nepočuli čo sa okolo vás deje.
• V potenciálne nebezpečných situáciách postupujte opatrne alebo
dočasne prestaňte zariadenie používať.
• Nepoužívajte slúchadlá pri jazde na motorovom vozidle, bicyklovaní,
jazde na skateboarde a pod. Môže to spôsobiť dopravné
nebezpečenstvo a na mnohých miestach je to tiež nezákonné.
Dôležité upozornenie (modely dodávané so slúchadlami):
Spoločnosť Philips zaručuje dodržiavanie maximálneho zvukového
výkonu zvukových prehrávačov stanoveného príslušnými regulačnými
orgánmi, avšak len s originálnym modelom dodávaných slúchadiel. Ak si
tieto slúchadlá vyžadujú náhradu, odporúčame vám obrátiť sa na svojho
maloobchodného predajcu a objednať si model zhodný s originálnym.
2.2 Likvidácia starého výrobku
• Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a
komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.
• Symbol prekríženého kontajnera na kolesách uvedený na
výrobku znamená, že na tento výrobok sa vzťahuje európske
smernica EÚ 2002/96/ES.
• Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu elektrických a
elektronických výrobkov.
• Postupujte v súlade s miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky
spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dôsledkov na
životné prostredie a na zdravie človeka.
• Batérie (vrátane vstavaných akumulátorov) obsahujú látky, ktoré môžu
znečisťovať životné prostredie. Všetky batérie sa musia odovzdať na
oficiálnom mieste zberu.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka slúchadla
Zásuvka mikrofónu
Vstavaný mikrofón
Zvýšenie hlasitosti
Záznam, pauza, zapnúť
Rýchlo dopredu, výber súboru,
výber ponuky
Zastaviť, vyobraziť, vymazať
Zníženie hlasitosti
Reproduktor
USB Zásuvka
32
33
This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is
subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
8
13
9
22
23
11
12
13
14
15
16
17
18
Priestor na batérie
Zap/vyp napájanie, prehrať/
pauza, rýchlosť prehrávania
Ponuka
Rýchlo dozadu, výber súboru,
výber ponuky
Index, priečinok, zopakovať
Displej
Spínač Hold
Indikátor záznam/prehrávanie
28
29
34
12
c f b g a
11
10
4
Na úvod
7
4.1
Vloženie batérií
1 Stlačte tlačidlo INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok.
2 Stlačte a podržte tlačidlo j / DEL na 1 sekundu alebo dlhšie. Na
displeji sa objaví DELETE 29 .
3 Stlačte tlačidlo h alebo b a vyberte možnosť vymazávania: 30
Ikona
Význam
FILE
Vymazať jeden súbor
FOLDER Vymazať všetky súbory z priečinka
Vymazať všetky indexové značky zo súboru
1 Odsuňte kryt batérií. 19
2 Batérie vkladajte vo vyznačenej správnej polarite a zatvorte kryt. 20
D Poznámka
• Ak Voice Tracer nebudete dlhšie používať, vyberte batérie. Únik z
batérií môže Voice Tracer poškodiť.
• Pri nesprávnej funkcii Voice Tracer vyberte batérie a znova ich vložte.
Pred výmenou batérií záznamník zastavte. Vybraním batérií počas
používania záznamníka môžete poškodiť súbor.
• Keď sú batérie takmer úplne vybité, bliká indikátor batérie.
Zapínanie a vypínanie
5
Záznam
5.1
Záznam cez vstavaný mikrofón
1 Stlačte tlačidlo INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok. 22
2 Stlačením tlačidla g sa spustí záznam. Kontrolka záznam/prehrávanie
18 sa rozsvieti červenou farbou. Nasmerujte vstavaný mikrofón 3
na zdroj zvuku.
3 Záznam zastavíte stlačením tlačidla g. Kontrolka záznam/prehrávanie
sa rozbliká a na displeji sa rozbliká PAUSE 23 . Opätovným stlačením
tlačidla g záznam pokračuje ďalej.
4 Záznam sa zastaví stlačením tlačidla j / DEL.
Slovenčina
1
27
6
D Poznámky
• Voice Tracer neodpájajte, kým sa súbory prenášajú z tohto zariadenia
alebo na toto zariadenie. Údaje sa ešte prenášajú, kým kontrolka
záznamu/prehrávania 18 bliká oranžovou farbou.
• Neformátujte jednotku Voice Tracer na počítači.
Ştergerea
FILE
FOLDER
26
Tested to comply
with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Model Numbers:
LFH0602, LFH0622
Trade Name:
Philips Digital Voice Tracer
Responsible Party: Philips Speech Processing
Address:
64 Perimeter Center East,
Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website:
www.philips.com/dictation
7
4.4 Používanie Voice Tracer s počítačom
Ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie Voice Tracer ponúka pohodlný
spôsob ukladania, zálohovania a presúvania súborov. Voice Tracer
sa pripojí k počítaču cez rozhranie USB a nevyžaduje si inštaláciu
žiadneho osobitného softvéru. Voice Tracer sa automaticky zobrazí ako
vymeniteľná jednotka, čo vám umožní jednoducho potiahnuť a pustiť
súbory na jednotku alebo naopak. 21
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul INDEX / a timp de 1 secundă sau mai
mult, în timpul redării, pentru a schimba între modurile de ascultare
(repetă fişier, repetă dosar sau redare normală). 28
Pictogramă Semnificaţie
REP. FILE
Ascultă un fişier în mod de redare repetată
REP. FOLDER Ascultă toate fişierele din cadrul dosarului în mod de
redare repetată
Pictogramă
31
4
Vymazanie
4 Stlačte tlačidlo f.
5 Stlačte tlačidlo h alebo b a vyberte súbor, priečinok alebo súbor
obsahujúci indexové značky, ktorý sa má odstrániť 31
6 Znova stlačte tlačidlo f. Zobrazuje sa N (Nie) 32 .
7 Stlačením tlačidla h alebo b sa vyberie Y (Áno) 33 .
8 Stlačte tlačidlo f na potvrdenie.
D Poznámka
Poradové čísla súborov sa automaticky preusporiadajú.
8
Prispôsobenie nastavení
1 Stlačte tlačidlo MENU keď je záznamník zastavený alebo počas
príjmu rádia a otvorí sa ponuka.
2 Stlačením tlačidla h or b sa vyberá položka z ponuky 34 .
3 Stlačte tlačidlo f a vstúpte do podponuky.
4 Stlačením tlačidla h or b sa mení nastavenie.
5 Stlačte tlačidlo f na potvrdenie výberu.
6 Stlačte tlačidlo MENU a opustite obrazovku s aktuálnymi
nastaveniami.
6.2.2 Repetarea unui fişier sau dosar
30
30
f
4.3 Funkcia zámky ovládačov
Keď je spínač HOLD 17 v uzamknutej polohe, všetky tlačidlá zariadenia
sú vypnuté. Na displeji sa nakrátko ukáže On Hold a displej sa vypne.
Voice Tracer odomknete presunutím spínača HOLD do polohy Off.
1 Pentru a repeta sau a reda continuu, apăsaţi butonul INDEX / a la
punctul de pornire selectat. REP. A – B pe ecran 27 .
2 Apăsaţi din nou butonul INDEX / a la punctul final selectat. Începe
secvenţa setată pe repetare.
3 Apăsaţi butonul j / DEL pentru a opri redarea sau apăsaţi butonul
INDEX / a pentru a reveni la modul de redare normală.
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta dosarul dorit.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul j / DEL timp de 1 secundă sau mai
mult. DELETE apare pe ecran 29 .
3 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta o opţiune de ştergere:
25
Declaration of Conformity
1 Zapína sa stlačením tlačidla f, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
HELLO.
2 Stlačením tlačidla f sa vypína keď je záznamník zastavený, až kým
sa na displeji neobjaví BYE.
6.2.1 Repetarea unei secvenţe
7
24
14
USB: Mini USB 2.0 de mare viteză
Microfon: 3.5 mm • impedanţă 2.2 kΩ
Căşti: 3.5 mm • impedanţă 16 Ω sau mai mult
Afişare: LCD/segment • mărime a ecranului în diagonală: 39 mm
Microfon: Intern: mono • Extern: mono
Capacitate memorie încorporată: 1 GB (LFH0602) • 2 GB
(LFH0622)
Tip memorie încorporată: memorie flash NAND
Formate de înregistrare: MPEG1 layer 3 (MP3)
Moduri de înregistrare: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP
(MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Rată de transfer de date: 64 kbps (mod HQ), 48 kbps (mod SP), 32
kbps (mod LP), 16 kbps (mod SLP)
Durată de înregistrare (LFH0602/LFH0622): 139/283 ore (mod
SLP), 69/141 ore (mod LP), 46/94 ore (mod SP), 34/70 ore (mod HQ)
Frecvenţă de eșantionare: 22 kHz (mod HQ), 16 kHz (mod SP/
LP/SLP)
Difuzor dinamic circular intern de 30 mm • putere de ieşire: 110 mW
Tip de baterie: două baterii alcaline Philips AAA (LR03 sau R03)
Durata de viaţă a bateriei (mod LP): LFH0602: 35 ore •
LFH0622: 50 ore
Dimensiuni produs (W × D × H): 40 × 18.4 × 108 mm
Greutate: 80 g, inclusiv baterii
Cerinţe privind sistemul: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • port USB liber
6.2 Caracteristici de redare
Puteţi seta Voice Tracer pentru a asculta fişiere, cu redare repetată sau
aleatoare.
VER
5.1
16
4.2
4.3 Funcţia de aşteptare
În momentul în care comutatorul HOLD 17 se află în poziţia Aşteptare,
toate butoanele aparatului sunt inactive. Mesajul On Hold va fi afişat
pentru scurt timp pe ecran, iar afişajul se va opri. Deblocaţi Voice Tracer
mutând comutatorul HOLD în poziţia Oprit.
Înregistrare
17
15
6.1.3 Derulare înapoi şi derulare înainte
Apăsaţi butonul h sau b în timpul redării pentru a derula înapoi la
începutul fişierului ascultat, respectiv înainte la următorul fişier. Dacă
fişierul conţine semne de marcare, redarea începe din acel punct.
VA
5
•
•
•
•
Funcţiile de redare
SENSE
D Notă
• Nu deconectaţi Voice Tracer în timp ce fişierele sunt transferate de
pe aparat sau pe acesta. Dacă luminiţa de indicare înregistrare/pornire
18 licăreşte în culoarea portocalie, datele sunt încă în proces de
transferare.
• Nu formataţi driverul aparatului Voice Tracer pe un calculator.
•
•
•
6.1
4.2
4.4 Utilizarea Voice Tracer cu un calculator
Ca dispozitiv USB de stocare în masă, Voice Tracer oferă o metodă
comodă de a salva, de a face copii de siguranţă şi de a muta fişiere.
Voice Tracer se conectează la un calculator printr-o conexiune USB şi nu
necesită instalarea unui software special. Voice Tracer este afişat în mod
automat ca driver amovibil, permiţându-vă, într-un mod foarte simplu, să
trageţi sau să puneţi fişiere către unitate şi din interiorul acesteia. 21
•
•
•
•
•
•
19
3
18
Nu aud nimic din căşti
• Căştile nu sunt conectate corespunzător. Conectaţi căştile în mod
corespunzător.
• Nivelul volumului este setat la minimum. Reglaţi volumul.
•
2
3
4
5
6
1 Pentru a porni, apăsaţi butonul f până la afişarea mesajului HELLO.
2 Pentru a opri, apăsaţi butonul f, în timp ce aparatul este oprit,
până la afişarea mesajului BYE.
Aparatul meu nu poate fi oprit, întrerupt, pornit sau nu poate
să înregistreze
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
D Notă
În momentul în care căştile sunt conectate la mufa EAR 1 , difuzorul
aparatului va fi deconectat.
D Notă
• Scoateţi bateriile dacă nu veţi utiliza produsul Voice Tracer pentru
o perioadă îndelungată de timp. Bateriile care prezintă scurgeri pot
deteriora produsul Voice Tracer.
• În cazul în care Voice Tracer funcţionează cu întreruperi, scoateţi
bateriile şi introduceţi-le din nou.
• Opriţi aparatul înainte de a înlocui bateriile. Înlocuirea bateriilor în
timp ce aparatul este pornit poate duce la deteriorarea fişierului.
• În momentul în care bateriile sunt aproape descărcate, indicatorul
pentru baterie licăreşte.
Pornit/Oprit
2
1
11 Date tehnice
2.1.1 Protejarea auzului
Respectaţi următoarele instrucţiuni atunci când utilizaţi căştile:
• Ascultaţi la niveluri de volum potrivite, pentru durate de timp rezonabile.
• Fiţi atent(ă) să nu reglaţi volumul la un nivel mai mare decât cel la care
auzul dvs. se poate adapta.
• Nu reglaţi volumul la un nivel atât de mare încât să nu auziţi ce se
întâmplă în jurul dvs.
• Trebuie să fiţi atent(ă) sau să întrerupeţi temporar utilizarea în situaţii
potenţial periculoase.
• Nu utilizaţi căşti în timp ce folosiţi un vehicul cu motor, bicicleta sau
skateboard-ul etc. Acest lucru poate duce la crearea unui pericol în
trafic şi este ilegal în multe zone.
• Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.
• Nu s-a înregistrat nimic până în acest moment. Verificaţi numărul de
înregistrări.
DPoznámky
• Pred spustením záznamu nastavte požadovanú funkciu aktivovania
hlasom a režim záznamu (podrobnosti pozri 8 Prispôsobenie nastavení).
• Urobte skúšobný záznam a skontrolujte, či sú nastavenia Voice Tracer
správne.
• Počas záznamu stlačte a podržte f a zobrazí zvyšný čas záznamu.
• Stlačením b počas záznamu si vytvorte nový súbor.
• V každom priečinku môže byť maximálne 99 súborov, a celková
kapacita je 396 súborov (99 súborov x 4 priečinky).
• Ak dĺžka záznamu prekročí dostupnú kapacitu, alebo ak počet súborov
dosiahne 396, záznam sa zastaví a zobrazí sa ‚FULL‘. Odstráňte
niekoľko nahrávok, alebo ich presuňte do počítača.
• Počas záznamu nevyberajte batérie. Môže to spôsobiť chybnú funkciu
záznamníka.
• Ak má záznam trvať dlhší čas, skôr ako začnete vymeňte batérie.
5.2 Záznam cez externý mikrofón
Pri zázname cez externý mikrofón pripojte mikrofón k zásuvke pre
mikrofón a ďalej postupujte rovnako ako pri zázname cez vstavaný
mikrofón. 24
5.3 Pridávanie indexových značiek
Indexové značky možno použiť na označenie určitých bodov v zázname
ako referenčných.
1 Stlačením tlačidla INDEX/a počas záznamu sa pridáva indexová
značka. Číslo indexu sa zobrazí na jednu sekundu. 25
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje indexové značky.
• V jednom súbore možno nastaviť až 32 indexových značiek.
6
Prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo INDEX/ a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok.
2 Stlačením tlačidla h alebo b sa vyberie súbor, ktorý sa bude
prehrávať.
3 Stlačte tlačidlo f. Na displeji bude zobrazený čas prehrávania a
bude svietiť zelená LED 18 .
4 Hlasitosť sa nastavuje pomocou tlačidiel + a –.
5 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla j / DEL. Na displeji sa
zobrazuje celkový prehrávací čas aktuálneho súboru.
6 Po opätovnom stlačení tlačidla f prehrávanie pokračuje od
predchádzajúceho miesta.
D Poznámka
Keď sú slúchadlá pripojené ku kolíkovému konektoru EAR 1 ,
reproduktor záznamníka sa vypne.
6.1
Funkcie prehrávania
6.1.1 Pomalé, rýchle, normálne prehrávanie
Stlačením a podržaním tlačidla f na 1 sekundu alebo dlhšie sa prepína
normálne, pomalé alebo rýchle prehrávanie. 26
6.1.2 Vyhľadávanie
Po stlačení a podržaní tlačidla h alebo b počas prehrávania sa aktuálny
súbor prehľadáva vysokou rýchlosťou dozadu alebo dopredu. Po
uvoľnení tlačidla prehrávanie pokračuje s vybranou rýchlosťou.
6.1.3 Rýchle prevíjanie dozadu a dopredu
Stlačením tlačidla h alebo b počas prehrávania rýchlo prejdete na
začiatok prehrávaného súboru resp. dopredu na nasledujúci súbor. Ak
súbor obsahuje indexové značky, prehrávanie začína od tohto bodu.
Ponuka
Nastavenie Popis
Výber z 4 režimov záznamu. Pozri 11 Technické
HQ
údaje, kde sú bližšie údaje o režimoch záznamu
SP
a záznamových časoch.
LP
SLP
SENSE
HI
Nastavenie citlivosti záznamu s vylúčením
LO
záznamu šumov pozadia a s prispôsobením k
záznamovému prostrediu.
BEEP
On
Záznamník signalizuje stláčanie tlačidiel alebo
Off
chyby zvukovými signálmi.
VA
On
Záznam aktivovaný hlasom je komfortná
Off
možnosť záznamu s voľnými rukami. Ak je
zapnutý záznam aktivovaný hlasom, záznam sa
spustí keď začnete rozprávať. Keď prestanete
rozprávať, záznamník automaticky preruší
záznam po troch sekundách ticha, a znova
pokračuje, keď znova začnete rozprávať.
FORMAT Yes
Vymazať zo záznamníka všetky súbory. Pred
No
formátovaním záznamníka si všetky dôležité
súbory preneste na počítač.
AUTO OF 5
Voice Tracer sa automaticky vypne po 5 alebo
15
15 minútach nečinnosti.
VER
Zobraziť verziu firmvéru a dátum vydania.
9
1 Pripojte Voice Tracer káblom k počítaču dodávaným káblom USB.
2 Aktualizáciu firmvéru pre váš model Voice Tracer si prevezmite z
www.philips.com a súbor uložte do koreňového adresára Voice Tracer.
3 Odpojte Voice Tracer od počítača. Firmvér sa automaticky
aktualizuje a po skončení aktualizácie sa Voice Tracer vypne.
Pozdravljeni
Čestitamo vam ob nakupu in dobrodošli pri Philipsu! Popolno podporo,
ki vam jo ponuja podjetje Philips, npr. informacije o podpori, kot so
uporabniški priročniki, prenosi programske opreme, informacije o
garanciji in še veliko več, najdete na naši spletni strani: www.philips.com.
1.1 Prednosti izdelka
• Snemanje v priljubljeni obliki MP3
• Hiter prenos posnetkov in podatkov s hitrim USB-jem 2.0
• Posebno velik sprednji zvočnik za kristalno čisto predvajanje govora
• Snemanje, ki se ga zažene z govorom, za prostoročno beleženje
• Naprava za masovno shranjevanje podatkov USB za kar največjo
združljivost
• 4 mape za hitro in enostavno organiziranje datotek
• Takojšnje snemanje – z enim dotikom iz izklopljenega stanja v način
snemanja
2
Pomembno
2.1
Varnost
5.2 Snemanje z zunanjim mikrofonom
Če želite snemati z zunanjim mikrofonom, priključite mikrofon v
mikrofonsko vtičnico in sledite navodilom za vgrajeni mikrofon. 24
5.3 Dodajanje indeksnih oznak
Indeksne oznake lahko uporabite za označevanje mest v posnetku kot
mesta za referenco.
1 Indeksno oznako dodate tako, da med snemanjem pritisnete gumb
INDEX / a. Številka indeksa se prikaže za eno sekundo. 25
• Da preprečite kratki stik, izdelka ne izpostavljajte dežju in vodi.
• Ne izpostavljajte naprave visoki temperaturi, ki jo povzročajo grelna
telesa, ali neposredni sončni svetlobi.
• Zaščitite kable pred pritiskom, še posebej pri vtičih in na mestih, kjer
so priključeni v napravo.
• Izdelajte varnostno kopijo datotek. Philips ne odgovarja za izgubo
podatkov.
2.1.1 Varnost pri poslušanju
Upoštevajte naslednje napotke, ko uporabljate slušalke:
• Poslušajte pri ustrezni glasnosti in ne predolgo časa.
• Ne povečajte glasnosti, ko se uho navadi.
• Ne nastavite tako močne glasnosti, da ne bi več slišali, kaj se dogaja
okoli vas.
• Bodite previdni in začasno prekinite uporabo v morebitnih nevarnih
situacijah.
• Ne uporabljajte slušalk med vožnjo motornih vozil, kolesarjenjem ali
deskanjem itd., ker lahko povzročite prometno nesrečo. Ponekod je
uporaba slušalk v teh primerih prepovedana.
Pomembno (za modele s priloženimi slušalkami):
Philips zagotavlja skladnost z največjo jakostjo zvoka za svoje zvočne
predvajalnike, kot so jo določili ustrezni upravni organi, vendar samo
za originalne modele priloženih slušalk. Če je treba slušalke zamenjati,
priporočamo, da se obrnete na prodajalca in naročite Philipsov model,
ki je enak originalu.
2.2 Odstranjevanje stare naprave
• Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov,
ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.
• Če je izdelek označen s prečrtanim smetnjakom, je naprava
zajeta v evropski direktivi 2002/96/ES.
• Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov
za električne in elektronske naprave.
• Ravnajte v skladu s krajevnimi predpisi in ne odlagajte starih izdelkov
med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem in
recikliranjem starih naprav boste preprečili morebitne škodljive vplive
na okolje in zdravje ljudi.
• Baterije (vključno z vgrajenimi baterijami, ki jih je mogoče polniti)
vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Pazite, da odvržete vse
baterije na uradno zbirno mesto.
D Opombe
• Ikona
označuje, da posnetek vsebuje indeksne oznake.
• V posamezni datoteki lahko nastavite do 32 indeksnih oznak.
6
Predvajanje
1 Pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon zaustavljen, in izberite
želeno mapo.
2 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko za predvajanje.
3 Pritisnite gumb f. Na zaslonu se prikaže čas snemanja in zasveti
zelena lučka LED 18 .
4 Glasnost lahko prilagodite z gumboma + in –.
5 Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb j / DEL. Na zaslonu se
prikaže celotni čas predvajanja trenutne datoteke.
6 Ponovno pritisnite gumb f, da nadaljujete predvajanje iz prejšnjega
mesta.
D Opomba
Če so slušalke priključene v vhod EAR 1 , bo zvočnik diktafona
izključen.
6.1
Funkcije predvajanja
6.1.1 Počasno, hitro, navadno predvajanje
Pritisnite in držite gumb f eno sekundo ali več, da preklopite med
navadnim, počasnim in hitrim predvajanjem. 26
6.1.2 Iskanje
Med predvajanjem pritisnite in zadržite gumb h ali b za hitro iskanje
nazaj ali naprej po trenutni datoteki. Spustite gumb, da nadaljujete
predvajanje pri izbrani hitrosti.
6.1.3 Previjanje nazaj in naprej
Med predvajanjem pritisnite gumb h ali b , da previjete na začetek
datoteke, ki se predvaja, oziroma naprej na naslednjo datoteko. Če
datoteka vsebuje indeksno oznako, se predvajanje začne pri njej.
6.2 Možnosti predvajanja
Voice Tracer lahko nastavite tako, da ponavlja datoteke ali pa jih predvaja
po naključnem vrstnem redu.
6.2.1 Ponavljanje zaporedja
10 Riešenie problémov
Môj záznamník sa nezapína
• Vybité alebo nesprávne vložené batérie. Vymeňte batérie za nové a
skontrolujte, že batérie sú správne vložené.
Môj záznamník nič nerobí
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
• Možno bol dosiahnutý maximálny počet záznamov alebo sa neplnila
záznamová kapacita. Vymažte niekoľko záznamov alebo presuňte
záznamy na externé zariadenie.
Z reproduktora nič nepočuť
• Možno nie sú pripojené slúchadlá. Odpojte slúchadlá.
• Nastavená je najnižšia hlasitosť. Nastavte hlasitosť.
Môj záznamník neprehráva záznamy
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
• Vybité alebo nesprávne vložené batérie. Vymeňte batérie za nové a
skontrolujte, že batérie sú správne vložené.
• Nič ešte nebolo zaznamenané. Skontrolujte počet záznamov.
Môj záznamník sa nezastaví, nepreruší, neprehráva ani
nezaznamenáva
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
Zo slúchadiel nič nepočuť
• Možno slúchadlá nie sú správne pripojené. Slúchadlá správne pripojte.
• Nastavená je najnižšia hlasitosť. Nastavte hlasitosť.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Technické údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: Vysokorýchlostné rozhranie 2.0 mini-USB
Mikrofón: 3,5 mm • impedancia 2,2 kΩ
Slúchadlo: 3,5 mm • impedancia 16 Ω alebo viac
Displej: Segment LCD • uhlopriečka displeja: 39 mm/1.5 in.
Mikrofón: Vstavaný: mono • Externý: mono
Kapacita pamäte: 1 GB (LFH0602) • 2 GB (LFH0622)
Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
Formáty nahrávania: MPEG 1 vrstva 3 (MP3)
Režimy nahrávania: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Rýchlosť prenosu: 64 kbit/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32
kbit/s (režim LP), 16 kbit/s (režim SLP)
Doba nahrávania (LFH0602/LFH0622): 139/283 hod. (režim SLP),
69/141 hod. (režim LP), 46/94 hod. (režim SP), 34/70 hod. (režim HQ)
Vzorkovacia frekvencia: 22 kHz (režim HQ), 16 kHz (režim SP/
LP/SLP)
Vstavaný 30 mm kruhový dynamický reproduktor reproduktor /
výstupný výkon: 110 mW
Prevádzkové podmienky: Teplota: 5° – 45° C • Vlhkosť: 10 % – 90 %
Typ batérie: dve alkalické batérie Philips AAA (LR03 alebo R03)
Výdrž batérie (režim LP): LFH0602: 35 hodín • LFH0622: 50 hodín
Rozmery výrobku (š × h × v): 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnosť: 80 g vrátane batérií
Systémové požiadavky: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • voľný port USB
Digital Voice Tracer
Vtičnica za slušalke
Vtičnica za mikrofon
Vgrajeni mikrofon
Povečanje glasnosti
Snemanje, prekinitev, vklop
Hitro previjanje naprej, izbira
datoteke, izbira menija
Zaustavitev/zaslon/brisanje
Zmanjšanje glasnosti
Zvočnik
Vtičnica USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Predalček za baterijo
Gumb za vklop/izklop,
predvajanje/prekinitev, hitrost
predvajanja
Meni
Hitro previjanje nazaj, izbira
datoteke, izbira menija
Kazalo, mapa, ponavljanje
Zaslon
Stikalo za zaklep
Lučka za snemanje/predvajanje
1 Za ponavljanje dela pesmi pritisnite gumb INDEX / a pri izbrani
začetni točki. Na zaslonu utripa REP. A – B 27 .
2 Ponovno pritisnite gumb INDEX / a pri želeni končni točki. Začne se
ponavljanje dela pesmi.
3 Pritisnite gumb j / DEL , da zaustavite predvajanje ali pa pritisnite
gumb INDEX / a, da se vrnete v navadno predvajanje.
7
4.1
Vstavljanje baterij
1 Za izbor želene mape pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon
ustavljen.
2 Pritisnite in zadržite gumb j / DEL eno sekundo ali več. Na zaslonu
se pojavi DELETE 29 .
3 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost brisanja: 30
Ikona
Pomen
FILE
Brisanje posamezne datoteke
FOLDER Brisanje vseh datotek v mapi
Brisanje vseh indeksnih oznak v datoteki
D Opomba
• Odstranite baterije, če naprave Voice Tracer dalj časa ne boste
uporabljali. Če baterije puščajo, lahko poškodujejo Voice Tracer.
• Če Voice Tracer ne deluje pravilno, odstranite baterije in jih ponovno
vstavite.
• Pred zamenjavo baterij ustavite snemanje. Odstranjevanje baterij med
uporabo diktafona lahko poškoduje datoteko.
• Ko so baterije skoraj prazne, utripa pokazatelj napolnjenosti baterije.
Vklop/izklop
1 Za vklop držite pritisnjen gumb f, dokler se na zaslonu ne prikaže
HELLO.
2 Za izklop držite pritisnjen gumb f, potem ko ste ugasnili diktafon,
dokler se na zaslonu ne prikaže BYE.
4.3 Funkcija Hold (Zaklepanje)
Ko je stikalo HOLD 17 v položaju zaklepanja, noben gumb na napravi ni
dejaven. Na zaslonu se za kratek čas prikaže On Hold, nato se bo zaslon
ugasnil. Voice Tracer odklenete tako, da premaknete stikalo HOLD v
položaj Off.
4.4 Uporaba naprave Voice Tracer z računalnikom
Voice Tracer je naprava za masovno shranjevanje USB, ki ponuja udoben
način shranjevanja, varnostnega kopiranja in premikanja datotek. Voice
Tracer povežete z računalnikom prek povezave USB, zato vam ni treba
nameščati dodatne programske opreme. Voice Tracer se samodejno
prikaže kot izmenljivi pogon, zato lahko datoteke preprosto premikate v
napravo ali iz nje. 21
D Opombe
• Med prenašanjem datotek naprave Voice Tracer ne izključujte. Podatki
se prenašajo, kadar lučka za snemanje/predvajanje 18 utripa oranžno.
• Ne formatirajte pogona Voice Tracer z računalnikom.
5
Snemanje
5.1
Snemanje z vgrajenim mikrofonom
1 Pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon zaustavljen, in izberite
želeno mapo. 22
2 Za začetek snemanja pritisnite gumb g. Lučka za snemanje/
predvajanje 18 sveti rdeče barve. Usmerite vgrajeni mikrofon 3
proti viru zvoka.
3 Za prekinitev snemanja pritisnite gumb g. Lučka za snemanje/
predvajanje začne utripati, na zaslonu pa se prikaže napis PAUSE 23 .
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite gumb g.
4 Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb j / DEL.
Posodobitev vgrajene programske opreme
Voice Tracer deluje pod nadzorom notranjega programa, ki se imenuje
vgrajena programska oprema. Odkar ste kupili Voice Tracer, so morda na
voljo novejše različice vdelane programske opreme.
1 Povežite Voice Tracer s priloženim kablom USB.
2 Prenesite posodobitve za vaš model Voice Tracer s strani
www.philips.com in shranite datoteko v korenski imenik naprave
Voice Tracer.
3 Izklopite povezavo naprave Voice Tracer z računalnikom. Vdelana
programska oprema se samodejno posodablja; po koncu
posodobitve se Voice Tracer izključi.
10 Odpravljanje težav
Diktafon se ne vklopi
• Morda so se baterije izpraznile ali pa niso pravilno vstavljene.
Zamenjajte baterije in preverite, ali ste jih pravilno vstavili.
Diktafon ni ničesar posnel
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
• Morda je doseženo največje število posnetkov ali pa je prostor za
posnetke poln. Izbrišite nekaj posnetkov ali premaknite posnetke v
zunanjo napravo.
Iz zvočnikov ne slišim zvoka
• Morda so priključene slušalke. Odstranite jih.
• Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Nastavite glasnost.
Diktafon ne predvaja posnetkov
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
• Morda so se baterije izpraznile ali pa niso pravilno vstavljene.
Zamenjajte baterije in preverite, ali ste jih pravilno vstavili.
• Nič še ni posneto. Preverite število posnetkov.
Diktafon se ne ustavi, prekine, ne predvaja ali snema
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
V slušalkah ne slišim zvoka
• Slušalke morda niso priključene pravilno. Pravilno priključite slušalke.
• Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Nastavite glasnost.
11 Tehnični podatki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: High-speed 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • upor 2,2 kΩ
Slušalke: 3,5 mm • upor 16 Ω ali več
Zaslon: LCD/segmentni • diagonala zaslona: 39 mm
Mikrofon: Vgrajeni: mono • Zunanji: mono
Velikost vgrajenega pomnilnika: 1 GB (LFH0602) • 2 GB
(LFH0622)
Vrsta vgrajenega pomnilnika: NAND Flash
Oblika snemanja: MPEG1 layer 3 (MP3)
Snemalni načini: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono),
SLP (MP3/mono)
Bitna hitrost: 64 kbps (način HQ), 48 kbps (način SP), 32 kbps (način
LP), 16 kbps (način SLP)
Čas snemanja (LFH0602/LFH0622): 139/283 ur (način SLP),
69/141 ur (način LP), 46/94 ur (način SP), 34/70 ur (način HQ)
Frekvenca vzorčenja: 22 kHz (način HQ), 16 kHz (način SP/LP/SLP)
Vgrajen okrogel dinamični zvočnik premera 30 mm • izhodna moč:
110 mW
Pogoji delovanja: Temperatura: 5 – 45 °C • Vlažnost: 10 – 90 %
Vrsta baterije: dve alkalni bateriji Philips AAA (LR03 ali R03)
Življenjska doba baterije (način LP): LFH0602: 35 ur • LFH0622:
50 ur
Dimenzije izdelka (Š × G × V): 40 × 18,4 × 108 mm
Teža: 80 g, vključno z baterijami
Sistemske zahteve: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • prosta vrata USB
1 Med predvajanjem pritisnite in držite gumb INDEX / a eno sekundo
ali več, da preklopite med načini predvajanja (ponavljanje datoteke,
ponavljanje mape ali navadno predvajanje). 28
Ikona
Pomen
REP. FILE
Večkratno predvajanje ene datoteke
REP. FOLDER Večkratno predvajanje vseh datotek v mapi
Prvi koraki
1 Odprite pokrov baterije. 19
2 Vstavite baterije glede na polarnost, kot je označeno, in zaprite
pokrov. 20
9
6.2.2 Ponavljanje datoteke ali mape
4
4.2
6.2.1 Opakovanie sekvencie
1 Pri prehrávaní sa stlačením a podržaním tlačidla INDEX /a na 1
sekundu alebo dlhšie prepínajú režimy prehrávania (opakovať súbor,
opakovať priečinok alebo normálne prehrávanie) 28 .
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakovane prehrávať jeden súbor
REP. FOLDER Opakovane prehrávať všetky súbory v priečinku
Aktualizácia firmvéru
Voice Tracer je riadený interným programom nazývaným firmvér.
Odvtedy, čo ste si zakúpili Voice Tracer, už mohli byť vydané novšie
verzie firmvéru.
•
6.2.2 Opakovanie súboru alebo priečinka
1
REC
6.2 Režimy prehrávania
Voice Tracer môžete nastaviť tak, aby sa súbory prehrávali opakovane
alebo náhodne.
1 Na zopakovanie alebo cyklické prehrávanie sekvencie v skladbe
stlačte tlačidlo INDEX/a na vybranom mieste začiatku. Na displeji
bliká REP. A – B 27 .
2 Znova stlačte tlačidlo INDEX/a na vybranom mieste skončenia.
Opakovacia sekvencia sa začína.
3 Stlačte tlačidlo j / DEL na zastavenie prehrávania alebo stlačte tlačidlo
INDEX/a na návrat na normálne prehrávanie.
Slovenščina
D Opombe
• Pred začetkom snemanja nastavite želeno funkcijo aktiviranje z glasom
in način snemanja (podrobnosti najdete v razdelku 8 Spreminjanje
nastavitev strani).
• Opravite preizkusno snemanje, da se prepričate, ali so nastavitve za
Voice Tracer pravilne.
• Med snemanje pritisnite in držite f, da se prikaže preostali čas
snemanja.
• Med snemanjem pritisnite b, da ustvarite novo datoteko.
• Največje število datotek v vsaki mapi je 99, skupna kapaciteta pa 396
datotek (po 99 datotek v 4 mapah).
• Če čas snemanja preseže razpoložljivo zmogljivost oziroma število
datotek doseže 396, se snemanje ustavi in se prikaže »FULL«. Izbrišite
nekaj posnetkov ali jih premaknite v računalnik.
• Med predvajanjem ne odstranjujte baterij. S tem lahko pokvarite
diktafon.
• Če bo snemanje trajalo dalj časa, pred začetkom zamenjajte baterije.
Brisanje
4 Pritisnite gumb f.
5 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko, mapo ali datoteko z
indeksnimi oznakami, ki jih želite izbrisati 31 .
6 Ponovno pritisnite gumb f. Prikaže se N (Ne) 32 .
7 Pritisnite gumb h ali b, da izberete Y (Da) 33 .
8 S pritiskom gumba f potrdite izbiro.
D Opomba
Zaporedne številke datotek se samodejno ponovno dodelijo.
8
Spreminjanje nastavitev
1 Pritisnite gumb MENU, ko je diktafon ustavljen ali med radijskim
sprejemom, da odprete meni.
2 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost iz menija 34 .
3 Pritisnite gumb f, da vstopite v podmeni.
4 Pritisnite gumb h ali b, da spremenite nastavitev.
5 Pritisnite gumb f, da potrdite izbiro.
6 Pritisnite gumb MENU za izhod z zaslona s trenutnimi nastavitvami.
Meni
Nastavitev Opis
Izbirate lahko med 4 načini snemanja.
HQ
Podrobnosti o možnih načinih in časih snemanja
SP
najdete v 11 Tehnični podatki strani.
LP
SLP
SENSE
HI
Prilagoditev občutljivosti snemanja izloči šume iz
LO
ozadja in okolice snemanja.
BEEP
On
Diktafon lahko z zvokom opozarja na uporabo
Off
gumbov ali napake.
VA
On
Način snemanja, ki ga sprožite z glasom, je
Off
priročna funkcija za prostoročno snemanje.
Če je omogočen način snemanja, ki ga sprožite
z glasom, se bo snemanje začelo, ko začnete
govoriti. Ko nehate govoriti, bo diktafon po treh
sekundah tišine samodejno prekinil snemanje
in ga nadaljeval, ko boste ponovno začeli govoriti.
FORMAT Yes
Izbrišite vse datoteke v diktafonu. Pred
No
formatiranjem diktafona prenesite pomembne
datoteke v računalnik.
AUTO OF 5
Voice Tracer se samodejno izklopi po 5 ali 15
15
minutah nedejavnosti.
VER
Prikaže različico vgrajene programske opreme in
datum izdaje.
REC
Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the
property of Royal Philips Electronics or their respective owners.
© 2009 Royal Philips Electronics. All rights reserved.
Version 1.0, 2009/06/20. 5103 109 9735.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising