Philips | LFH0662/00 | Owner's Manual | Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0662/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0662/00 Felhasználói kézikönyv
Digital Voice Tracer
5103 109 9738.1
2
1
19
20
24
25
30
31
3
LFH0662
LFH0667
18
For product information and support, visit
www.philips.com
17
CZ Uživatelská příručka
16
HU Használati útmutató
PL
15
Instrukcja obsługi
Používatel’ská príručka
SL
Uporabniški priročnik
27
32
33
5
6
Menü
8
REC*
13
9
22
23
28
29
34
12
11
10
Česky
1
4.5 Nastavení data a času
Pokud baterie instalujete poprvé, budete vyzváni k nastavení data a času.
Vítejte
Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte
naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře, uživatelské
příručky, software ke stažení, informace o záruce a další. www.philips.
com.
1.1 Nejdůležitější údaje o výrobku
• Nahrávka v populárním formátu MP3
• Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního
připojení USB 2.0
• Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou
• Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální
kompatibilitu
• Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání
• Vychutnejte si přehrávání hudby ve formátech MP3 a WMA
2
Důležité
2.1 Bezpečnost
• Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.
• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
• Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí
ze zařízení.
• Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv
ztrátu dat.
2.1.1 Ochrana sluchu
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
• Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová
období.
• Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na kterou
se přizpůsobí váš sluch.
• Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.
• Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány, ale
pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud je
třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali vašeho
prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
2.2 Likvidace vašeho starého výrobku
• Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
• Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
• Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické a
elektronické výrobky.
• Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
• Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky,
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se měly
likvidovat v oficiálním sběrném místě.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka sluchátek
Zásuvka mikrofonu
Vestavěný mikrofon
Zvýšení hlasitosti
Záznam, pauza, napájení
Rychlé přetáčení, výběr
souborů, volba nabídky
Zastavení, displej, odstranění
Snížení hlasitosti
Reproduktor
Zásuvka USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Přihrádka na baterie
Zapnutí/vypnutí, přehrávání/
pauza, rychlost přehrávání
Nabídka
Rychlé přetáčení vpřed, výběr
souborů, volba nabídky
Seznam, složka, opakování
Displej
Přepínač Hold
Kontrolka záznamu/přehrávání
1 Na displeji se objeví „CLOCK“. Stiskněte tlačítko f. Začne blikat
indikátor roku.
2 Pro nastavení roku stiskněte tlačítko h nebo b.
3 Pro přesun na nastavení měsíce stiskněte tlačítko f.
4 Opakujte kroky 2 a 3 a pokračujte stejným způsobem v nastavení
měsíce, dne, systému 12/24 hodin a času.
D Poznámky
Datum a čas lze kdykoliv změnit pomocí nabídky. Další informace viz
kapitola 8.
4.6 Informace na displeji
• Pokud chcete změnit typ informací zobrazený na displeji, stiskněte
tlačítko j / DEL v průběhu zastavení záznamníku: celkový čas přehrávání
aktuálního souboru > čas > datum > zbývající čas záznamu > čas
záznamu aktuálního souboru > datum záznamu aktuálního souboru.
• Pro zobrazení zbývajícího času záznamu podržte v průběhu záznamu
stisknuté tlačítko f.
4.7 Použití přístroje Voice Tracer s počítačem
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj. 21
D Poznámky
• Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení nebo
do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání 18 bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
• Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.
4.8 Používání softwaru pro rozpoznávání řeči
Záznam lze přenášet na počítač a pomocí softwaru na rozpoznávání řeči,
jako je například Dragon NaturallySpeaking, převést na text. Podrobnější
informace naleznete v uživatelské příručce pro software rozpoznávání
řeči.
Pro dosažení optimální přesnosti rozpoznávání se doporučuje u přístroje
Voice Trace použít režim záznamu SHQ a nastavit citlivost záznamu na
LO (nízká). Další informace viz kapitola 8.
5
Záznam
5.1
Záznam s vestavěným mikrofonem
Začínáme
4.1 Vložte baterie
Přístroj Voice Tracer může být provozován s dobíjitelnými bateriemi
Philips LFH9154 nebo alkalickými bateriemi AAA.
1 Vysunutím otevřete kryt baterie. 19
2 Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a
uzavřete kryt. 20
D Poznámky
• Nepoužívejte současně baterie různých typů nebo značek.
• Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období,
vyjměte baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice
Tracer.
• Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu
je vložte.
• Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během
používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
• Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.
• Pokud výměna baterie trvá déle než 2 minuty, budete možná muset
znovu nastavit čas.
4.2
Nabití baterií
Dobíjitelné baterie Philips LFH1954 mohou být nabíjeny v přístroji Voice
Tracer. Pokud je Voice Tracer připojen k počítači, dobíjitelné baterie se
automaticky nabíjí. Úplný cyklus nabití trvá asi 2,5 hodiny.
D Poznámky
• Jiné baterie než dodané Philips LFH1954 nemohou být dobíjeny.
• Před prvním použitím baterie plně nabijte.
• Při nabíjení baterií musí být počítač zapnutý.
• Pokud USB port počítače nedodává dostatečný příkon, vypněte funkci
nabíjení (další informace viz kapitola 8) a použijte externí nabíječku
baterií.
4.3
Zapnutí/vypnutí napájení
1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko f, dokud displej
nezobrazí zprávu HELLO.
2 Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko f zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu BYE.
4.4 Funkce Podržení
Pokud je spínač HOLD 17 v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zpráva On Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače HOLD
do polohy Off.
10 Řešení potíží
6.2.1 Opakování sekvence
Záznamník se nezapne
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
1 Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci stopy, stiskněte ve
zvoleném počátečním bodě tlačítko INDEX / a. Na displeji
zabliká REP. A – B 27 .
2 Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
3 Stiskněte tlačítko j / DEL pro zastavení přehrávání nebo stiskněte
tlačítko INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
6.2.2 Režim opakování souboru nebo složky / náhodný výběr
1 Podržením stisknutého tlačítka INDEX / a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku,
náhodný výběr složky nebo normální přehrávání). 28
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLDER
Opakované přehrávání všech souborů ve složce
FOLDER SHUF Náhodné přehrávání všech souborů ve složce
D Poznámka
Režim náhodného výběru je k dispozici pouze ve složce M (hudba).
7
Odstranění
1 Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném
stavu záznamníku tlačítko INDEX / a.
2 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis DELETE 29 .
3 Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko h nebo b: 30
Ikona
Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLDER Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
4 Stiskněte tlačítko f.
5 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny
31 .
6 Stiskněte znovu tlačítko f. Zobrazí se zpráva N (Ne) 32 .
7 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte Y (Ano) 33 .
8 Pro potvrzení stiskněte tlačítko f.
Záznamník nic nezaznamenává
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
Z reproduktoru není nic slyšet
• Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
• Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
• Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.
Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
• Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
Ze sluchátek není nic slyšet
• Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.
• Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
11 Technické parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.
•
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během zastavení záznamníku a vyberte
požadovanou složku. 22
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání 18 se rozsvítí červeně. Zaměřte vestavěný mikrofon 3
směrem ke zdroji zvuku.
3 Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko g. Kontrolka záznam/
přehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis PAUSE 23 . Pro
pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g.
4 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL.
D Poznámky
• Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace
a režim záznamu (další informace viz kapitola 8).
• Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná,
proveďte testovací záznam.
• Podržte stisknuté tlačítko f v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
• Stisknutím tlačítka b během záznamu vytvoříte nový soubor.
• Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396
souborů (99 souborů x 4 složky).
• Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „FULL“.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
• Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu
záznamníku.
• Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před
zahájením baterie.
5.2 Záznam s vnějším mikrofonem
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu. 24
5.3 Přidejte značky záznamu
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu záznamu
jako referencí.
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během záznamu a přidejte novou
značku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné sekundy.
4
6.2 Režimy přehrávání
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
25
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
• Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.
6
Přehrávání
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku.
2 Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko h nebo b.
3 Stiskněte tlačítko f. Čas přehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí
se zelená kontrolka LED 18 .
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
5 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL. Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání pro aktuální soubor.
6 Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko f, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
D Poznámky
• Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru EAR 1 , budou
reproduktory záznamníku vypnuty.
D Poznámky k použití přístroje Voice Tracer jako hudebního
přehrávače
• Záznamník podporuje hudební soubory ve formátu .wma a .mp3,
které lze převést z počítače do hudební složky záznamníku. Soubory
s ochranou proti kopírování (správa digitálních práv) nejsou
podporovány.
• Přístroj Voice Tracer podporuje až dvě úrovně složek v rámci složky
hudby. Každá složka může obsahovat až 199 položek (souborů a
složek).
• Stisknutím tlačítka f otevřete vybranou složku/soubor. Stisknutím
tlačítkaINDEX / a se vrátíte o jednu úroveň ve složce výše.
• Stisknutím tlačítka g během přehrávání změníte režim ekvalizéru
(Normální > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normální).
6.1
Funkce přehrávání
6.1.1 Pomalé, rychlé a normální přehrávání
Podržením stisknutého tlačítka f po dobu 1 sekundy nebo déle se
přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním. 26
6.1.2 Vyhledávání
Podržte stisknuté tlačítko h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
6.1.3 Přetáčení směrem zpět a dopředu
Stisknutím tlačítka h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.
8
Uživatelská nastavení
1 Stisknutím tlačítka l/ MENU, zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
2 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte položku nabídky 34 .
3 Stisknutím tlačítka f vstoupíte do podnabídky.
4 Stisknutím tlačítka h nebo b změňte nastavení.
5 Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko f.
6 Stisknutím tlačítka l/ MENU opustíte aktuální obrazovku nastavení.
Nabídka Nastavení Popis
Vyberte mezi různými režimy záznamu:
REC*
PCM
dekomprimovaný formát PCM, SHQ, HQ, SP, LP
SHQ
nebo SLP pro delší dobu záznamu. Podrobnosti
HQ
o režimech nahrávání, které jsou k dispozici, jsou
SP
uvedeny v kapitole 11.
LP
SLP
SENSE* HI
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
LO
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
VA*
On
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce
Off
pro záznam bez použití rukou. Je-li povolen
záznam s aktivací hlasem, záznam se spustí
poté, co začnete hovořit. Když hovor ukončíte,
záznamník automaticky pozastaví záznam po třech
sekundách ticha a obnoví činnost až poté, co
začnete znovu hovořit.
Funkce automatického rozdělení automaticky
DIVIDE* Off
provádí záznam do nového souboru každých
30 min.
30 nebo 60 minut. To značně zjednodušuje
60 min.
vyhledávání, úpravu a archivaci dlouhých záznamů,
jako jsou například schůzky nebo přednášky.
LIGHT
On
Po stisknutí tlačítka se displej na několik sekund
Off
rozsvítí.
BEEP
On
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu, která
Off
se týká operací tlačítek nebo chyb.
CLOCK DD:MM:YY Pokud je nastaveno datum a čas, budou s každým
souborem automaticky ukládány informace o čase
12/24 H
HH:MM:SS záznamu souboru.
TIMER
Off
Nastavte položku Timer na automatické
V
pořizování záznamu. Zadejte dobu spuštění,
délku záznamu (30/60/120 minut / neomezeně) a
libovolný adresář.
Používejte přístroj Voice Tracer jako mobilní
ALARM Off
budík. Vyberte režim budíku (b = beep/pípnutí, F
b
= file playback/přehrávání souboru) a zadejte čas
F
spuštění a soubor, který se má přehrávat.
AUTO OF 5
Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
15
nebo 15 minutách nečinnosti.
CHARGE On
Pokud je aktivováno nabíjení, dobíjecí baterie
Off
jsou automaticky nabíjeny, když je Voice Tracer
připojen k počítači. Další informace viz kapitola
4.2.
FORMAT Yes
Odstraní všechny soubory v záznamníku. Před
No
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
VER
Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
SPLIT*
Yes
Rozdělení velkého souboru na dva samostatné
No
soubory tak, aby je bylo možné snadno archivovat
nebo přenášet e-mailem, nebo aby bylo možné
část souboru odstranit. Pro rozdělení souboru jej
začněte přehrávat a zastavte v poloze, kde chcete
rozdělení provést a otevřete nabídku SPLIT.
* Tato funkce není k dispozici ve složce M (hudba).
9
Aktualizace firmwaru
Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Je možné, že poté, co jste přístroj Voice Tracer zakoupili, byly
vydány nové verze firmwaru.
1 Pomocí dodaného kabelu USB připojte přístroj Voice Tracer k
počítači.
2 Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek
www.philips.com a uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje
Voice Tracer.
3 Odpojte přístroj Voice Tracer od počítače. Aktualizace firmwaru
proběhne automaticky a po jejím dokončení se přístroj Voice Tracer
vypne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: Vysokorychlostní mini-USB 2.0
Mikrofon: 3,5 mm • impedance 2,2 kΩ
Sluchátka: 3,5 mm • impedance 16 Ω nebo vyšší
Displej: LCD/segmentový • velikost úhlopříčky displeje: 39 mm
Mikrofon: Vestavěný: mono • Vnější: mono
Kapacita zabudované paměti: 2 GB
Typ zabudované paměti: NAND Flash
Formáty nahrávání: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
Režimy nahrávání: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ
(MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Datový tok: 705,6 kbit/s (režim PCM), 192 kbit/s (režim SHQ), 64
kb/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32 kbit/s (režim LP), 16 kbit/s
(režim SLP)
Doba nahrávání: 283 hodin (režim SLP), 141 hodin (režim LP), 94
hodin (režim SP), 70 hodin (režim HQ), 23 hodin (režim SHQ), 6,4
hodin (režim PCM)
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (režim PCM/SHQ), 22 kHz (režim
HQ), 16 kHz (režim SP/LP/SLP)
Přehrávání hudby: Kompresní formát: .mp3, .wma • Datový tok
MP3: 8 – 320 kbit/s • Datový tok WMA: 48 – 320 kbit/s (44 kHz), 64 –
192 kbit/s (48 kHz), stereo • Nepodporuje DRM
Vestavěný kruhový dynamický reproduktor s průměrem 30
mm • výstupní výkon: 110 mW
Provozní podmínky: Teplota: 5 – 45 ° C • Vlhkost: 10 % – 90 %
Typ baterií: dvě alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03) nebo
dobíjecí baterie Philips LFH9154
Životnost baterie (režim LP): 50 hodin
Rozměry výrobku (Š × H × V): 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnost: 80 g vč. baterií
Systémové požadavky: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • volný port USB
2.2 A készülék eltávolítása
• Az Ön készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és
újrahasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és
gyártották.
• Ha a terméken ezt az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajzot
látja, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai Uniós
Irányelv vonatkozik.
• Tájékozódjon az Ön közelében elérhető hulladékeltávolító helyekről,
hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
• Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű eltávolításáról, ezzel elkerülheti egészsége és
környezet károsítását.
• Az áramellátó telepek (így a beépített újratölthető akkumulátorok is)
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Az Ön digitális Voice Tracere
Fejhallgató aljzat
Mikrofon aljzat
Beépített mikrofon
Hangerő növelése
Felvétel, szünet, bekapcsolás
Gyors előretekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Leállítás, kijelzés, törlés
Hangerő csökkentése
Hangszóró
USB aljzat
11
12
13
14
15
16
17
18
Elemtartó
Be-/kikapcsoló gomb, felvétel/
szünet, lejátszási seb.
Menü
Gyors visszatekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
Index, mappa ismétlése
Kijelző
Tartás kapcsoló
Felvétel/lejátszás kijelző
1 Csúsztassa félre az elemtartó fedelét. 19
2 Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon az
elemeket, és zárja vissza a fedelet. 20
D Megjegyzések
• Ne használjon vegyesen különböző típusú és/vagy márkájú elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki az
elemeket. Az elemek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
• A Voice Tracer nem megfelelő működése esetén, vegye ki az elemeket,
majd‑helyezze be ismét őket.
• Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket. Ha az elemeket a készülék
használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
• Az elemcsere merülésére az elemjelző villogása hívja fel a figyelmet.
• Ha a telepcsere 2 percnél tovább tart, lehet, hogy vissza kell állítania
az időt.
4.2 Az akkumulátorok töltése
Az LFH9154 Philips akkumulátorok a Voice Tracerben tölthetők. Ha a
Voice Tracer számítógéphez csatlakozik, az akkumulátorok feltöltése
automatikusan megtörténik. Egy teljes töltési ciklus kb. 2,5 órát vesz
igénybe.
D Megjegyzések
• A szállított Philips LFH9154 típusú akkumulátortól eltérő
akkumulátorok nem tölthetők.
• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat az első használat előtt.
• Az akkumulátorok töltésekor a számítógépnek bekapcsolt állapotban
kell lennie.
• Ha a számítógép USB portja nem szolgáltat elegendő töltési
teljesítményt, tiltsa a töltési funkciót (további információk a 9.
fejezetben találhatók), és alkalmazzon külső töltőt.
4.4 Tartás funkció
Amikor a TARTÁS kapcsoló 17 Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. On Hold látható rövid ideig a kijelzőn, majd a
kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a TARTÁS kapcsoló Off (Ki) állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
4.5 Dátum és idő beállítása
Amikor első ízben helyezi be az akkukat, a készülék felszólít a dátum és
az idő beállítására.
1
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatával
kapcsolatban pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási
feltételek és sok egyéb formában: www.philips.com.
1.1 A termék fő jellemzői
• Felvétel a népszerű MP3-formátumban
• Felvételek és adatok nagy sebességű átvitele USB 2.0 segítségével
• Hanggal indítható felvétel kéz nélküli jegyzetkészítéshez
• Az USB-háttértár eszköz maximális kompatibilitást biztosít
• Azonnali, egygombos felvétel - kikapcsolt állapotból felvétel módba
• Élvezze MP3- és WMA-felvételeit
2
Fontos!
2.1 Biztonság
• Rövidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy víz
hatásának.
• Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés vagy
közvetlen napsugárzás okozhat.
• Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott,
ahol a kábel kilép a készülékből.
• Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel az adatok elvesztéséért.
2.1.1 Hallásvédelem
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat
• Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
• Ügyeljen rá, hogy ne állítsa nagyobbra a hangerőt, mint amit a fül képes
elviselni.
• Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.
• A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg
ne használja a készüléket.
• Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat, ilyen esetben
a törvény is tiltja a használatot.
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes hatóságok előírásainak, de csak a
készülékhez adott eredeti fejhallgató használatával. Ha ezt a fejhallgatót
ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy
az eredetivel megegyező Philips modellt rendeljen meg.
5.3 Indexjelek hozzáadása
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat
referenciaként.
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik. 25
D Megjegyzések
• Az
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
• Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.
6
Lejátszás
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, miközben a felvevő készülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
2 Nyomja meg a h vagy a b dombot a lejátszani kívánt fájl
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a f gombot. A lejátszási idő leolvasható a kijelzőn, és
a zöld LED 18 világít.
4 Állítsa be a hangerőt a + és a – gombbal.
5 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot. Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje leolvasható a kijelzőről.
6 Nyomja meg ismét az f gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
D Megjegyzések
• Amikor a fejhallgató az EAR 1 dugaljra csatlakozik, a felvevő készülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
D Megjegyzések a Voice Tracer zenelejátszóként való
használatához
• A készülék .wma és .mp3 formátumú zenefájlokat támogat, melyeket
a számítógépről átvihet a készülék zene mappájába. Másolásvédett
fájlokkal ez nem lehetséges (digitális jogok védelme).
• A Voice Tracer a zenemappán belül két mappaszintet támogat.
Mindegyik mappában 199 bejegyzés (fájlok és mappák) tárolható.
• Nyomja meg a f gombot egy kiválasztott mappa, ill. fájl
megnyitásához. Nyomja meg az INDEX / a gombot, ha vissza kíván
térni az eggyel magasabb szintű mappához.
• Nyomja meg a g gombot zene lejátszása közben a hangszínszabályozó
változtatásához (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1
Lejátszási funkciók
6.1.1 Lassú, gyors, normál lejátszás
Tartsa nyomva az f gombot 1 másodpercen keresztül vagy hosszabb
ideig a normál, a lassú vagy a gyors lejátszás kiválasztásához. 26
Bekapcsolás/kikapcsolás
1 Bekapcsoláshoz nyomja meg a f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a HELLO.
2 A kikapcsoláshoz nyomja meg a f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a BYE.
Magyar
5.2 Felvétel külső mikrofonnal
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt
a mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint beépített
mikrofon esetén. 24
Az első lépések
4.1 Helyezze be az elemeket
A Voice Tracer újratölthető LFH9154 Philips akkumulátorral vagy AAA
lúgos elemmel működtethető.
4.3
D Megjegyzések
• A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető
funkciót és a felvételi módot (lásd a 8. fejezetet további
információkért), ahol további részleteket tudhat meg.
• Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes
beállításáról.
• Tartsa nyomva a f gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
• Nyomja meg a b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
• Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
• Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL’
felirat. Töröljön, vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
• Felvétel közben ne vegye ki az elemeket. Ennek a készülék nem
megfelelő működése lehet a következménye.
• Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt
cserélje ki az elemeket.
1 A ’CLOCK’ látható a kijelzőn. Nyomja meg a f gombot. Villogni
kezd az év-indikátor.
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot az év beállításához.
3 Nyomja meg a f gombot a hónapok előre léptetéséhez.
4 Ismételje meg a 2 és 3 lépéseket a hónap, a nap, 12/24-órarendszer
és az idő hasonló módon történő beállításához.
D Megjegyzések
A menü segítségével a dátum és az idő bármikor megváltoztatható. Lásd
a 8. fejezetet további információkért.
4.6 Információk megjelenítése
• Nyomja meg a j / DEL gombot a készülék leállított állapotában a
következő információk megjelenítéséhez: az aktuális fájl teljes lejátszási
ideje > idő > dátum > hátralévő rögzítési idő > az aktuális fájl
rögzítésének ideje > az aktuális fájl rögzítésének dátuma.
• Tartsa nyomva az f gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
4.7 A Voice Tracer használata számítógéppel
A Voice Tracer USB tárolóként lehetőséget kínál fájlok mentésére,
biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer USB csatlakozón
keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem igényli különleges
szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikusan eltávolítható
meghajtóként jelenik meg, így a készülékről és a készülékre egyszerűen
egérrel húzhatók át a fájlok. 21
D Megjegyzések
• Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat
mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás
jelzőlámpa 18 narancs színű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok
mozgatása.
• Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.
4.8 Beszédfelismerő szoftver használata
A felvételeket át lehet vinni egy számítógépre, és szöveggé lehet alakítani
olyan beszédfelismerő szoftver segítségével, mint például a Dragon
NaturallySpeaking. További információ a beszédfelismerő szoftver
felhasználói útmutatójában található.
Az optimális felismerési pontosság érdekében tanácsos a digitális
Voice Tracert SHQ felvételi módba, a felvétel érzékenységét pedig LO
(alacsony) állásba állítani. Lásd a 8. fejezetet további információkért.
5
Felvétel
5.1
Felvétel a beépített mikrofonnal
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában,
hogy kiválaszthassa a kívánt mappát. 22
2 Nyomja meg a g gombot a felvétel elindításához. A felvétel/lejátszás
kijelző 18 piros fénnyel világít. Irányítsa a beépített mikrofont 3 a
hangforrás felé.
3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a g gombot. A felvétel/
lejátszás kijelző villogni kezd, és a PAUSE szaggatottan jelez a
kijelzőn 23 . Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel folytatásához.
4 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
6.1.2 Keresés
Tartsa nyomva a h vagy a b gombot lejátszás közben, ha gyorsan
előre vagy vissza kíván keresni az aktuális fájlban. A gombot elengedve
folytathatja a lejátszást a kiválasztott sebességgel.
6.1.3 Vissza és előre léptetés
Nyomja meg a h vagy a b gombot lejátszás közben az éppen
lejátszott fájl elejére vagy a következő fájlhoz előre történő léptetéshez.
Ha a fájl indexjeleket tartalmaz, a lejátszás ennél a pontnál kezdődik el.
6.2 Lejátszási lehetőségek
A Voice Tracer alkalmas fájlok ismételt vagy véletlen sorrendben történő
lejátszására.
A beállítások testreszabása
1 A menü megnyitásához nyomja meg a l/ MENU gombot, miközben a
készülék leállított állapotban vagy rádióvétel üzemmódban van.
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot menüpont kiválasztásához
34 .
3 Nyomja meg a f gombot egy almenü eléréséhez.
4 Nyomja meg a h vagy a b gombot egy beállítás
megváltoztatásához.
5 Nyomja meg a f gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
6 Nyomja meg a l/ MENU gombot az aktuális beállítási menüből való
kilépéshez.
7
14
RO Manual de utilizare
SK
26
21
4
8
Beállítás
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
SENSE* HI
LO
Jelentés
Válasszon a számos felvételi mód közül, amelyek
között tömörítetlen PCM, SHQ, HQ, SP, LP
illetve SLP formátum található a felvételi idő
meghosszabbítása érdekében. Lásd a 11. fejezetet
az elérhető felvételi módokkal és felvételi időkkel
kapcsolatos információkhoz.
A felvétel érzékenységének beállítása a háttérzajok
kizárásához és a felvételi környezethez való
alkalmazkodáshoz.
VA*
On
Beszédhanggal működtetett felvétel, amely a
Off
kézhasználat nélküli felvételindítás kényelmi
funkciója. A beszédhanggal működtetett felvétel
aktív állapotában a felvétel akkor kezdődik, amikor
Ön beszélni kezd. Amikor nincs beszédhang,
a készülék három másodpercnyi csend után
automatikusan szünet állapotba kerül, és akkor
folytatja a felvételt, amikor ismét beszédhangot
észlel.
Az automatikus felosztás funkciója 30 vagy 60
DIVIDE* Off
percenként automatikusan új fájlban készíti
30 min.
a felvételeket. Ennek segítségével könnyebb
60 min.
megtalálni, szerkeszteni és archiválni a hosszú
felvételeket, mint pl. konferenciákat vagy
előadásokat.
LIGHT On
Egy gomb megnyomása után a kijelző néhány
Off
másodpercig világít.
BEEP
On
A készülék hangjelzéssel reagál a gombok
Off
működtetésére vagy a hibákra.
CLOCK DD:MM:YY Ha a dátum és az idő be van állítva, a fájl
rögzítésének időpontja a fájllal együtt tárolásra
12/24 H
HH:MM:SS kerül.
TIMER Off
Automatikus felvételhez állítson be időzítőt. Adja
V
meg a felvétel kezdeti idejét és a felvétel hosszát
(30/60/120 perc/korlátlan) valamint egy mappát.
A Voice Tracer mobil ébresztőóraként használható.
ALARM Off
Válassza az alarm (ébresztés) módot (b = csipogás,
b
F = fájl lejátszása), és adja meg a kezdési időpontot
F
és a lejátszani kívánt fájlt.
AUTO
5
A Voice Tracer 5 vagy 15 perc inaktív állapot után
15
automatikusan kikapcsol.
OF
CHARGE On
Ha engedélyezve van a töltés, az akkumulátorok
Off
töltése automatikusan megtörténik a Voice Tracer
számítógéphez csatlakoztatásakor. Lásd a 4.2
fejezetet további információkért.
FORMAT Yes
Valamennyi fájl törlése a készüléken. A készülék
No
formázása előtt másoljon számítógépre minden
fontos fájlt.
VER
A firmware verzió és a kibocsátási dátum
megjelenítése.
SPLIT* Yes
Egy nagy fájl felosztása két külön fájlra, hogy
No
így azok könnyen archiválhatók vagy e-mailben
továbbíthatók legyenek, vagy hogy egy fájl egy
részét törölni lehessen. Fájl felosztásához kezdje
el lejátszani a fájlt, álljon meg azon a helyen, ahol
a felosztást el kívánja végezni, majd nyissa meg a
SPLIT menüt.
* A funkció nem érhető el az M (zene) mappában.
9
A firmware frissítése
Az Ön Voice Tracer készülékét egy firmware elnevezésű belső program
vezérli. Előfordulhat, hogy a firmware újabb verziói jelennek meg, miután
megvásárolta a Voice Tracert.
1 Csatlakoztassa számítógéphez a Voice Tracert a mellékelt USB-kábel
segítségével.
2 Töltse le a firmware frissítést Voice Tracere számára a
www.philips.com helyről, és tárolja a fájlt a Voice Tracer
főkönyvtárában.
3 Válassza le a Voice Tracert a számítógépről. A firmware frissítése
automatikusan megtörténik, és ennek befejeztével a Voice Tracer
kikapcsol.
10 Hibaelhárítás
Nem kapcsolható be a készülék
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
Nem vesz fel semmit a készülék
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lehet, hogy elérte a felvételek maximális számát, vagy kimerült
a felvételi kapacitás. Töröljön néhány felvételt, vagy helyezzen át
felvételeket külső készülékre.
Nem hallható semmi a hangszóróból
• Lehet, hogy be van dugva a fejhallgató. Távolítsa el a fejhallgatót.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
A készülék nem játssza le a felvételeket
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
• Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek.
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
• Nem készített még felvételeket. Ellenőrizze a felvételek számát.
A készülék nem állítható le, nem kapcsol szünet, lejátszás vagy
felvétel üzemmódba
• A készülék TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
Off (Ki) helyzetbe.
Nem hallható semmi a fejhallgatóban
• A fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő. Ellenőrizze a fejhallgató
megfelelő csatlakoztatását.
• A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
6.2.2 Fájl vagy mappa ismétlése / kevert mód
1 Tartsa nyomva az INDEX / a gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
ideig a lejátszási módok közötti kapcsoláshoz (fájl ismétlése, mappa
ismétlése, mappa keverése vagy normál lejátszás). 28
Ikon
Jelentés
REP. FILE
Egy fájl többszöri lejátszása
REP. FOLDER
Minden fájl többszöri lejátszása a mappán belül
FOLDER SHUF Minden zenei fájl véletlenszerű (kevert) lejátszása
a mappán belül
D Megjegyzés
A keverő mód csak az M (zene) mappában áll rendelkezésre.
7
Törlés
1 A kívánt mappa kiválasztása érdekében nyomja meg az INDEX / a
gombot, miközben a felvevőkészülék leállított állapotban van.
2 Nyomja meg a j / DEL gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
Az DELETE felirat jelenik meg a kijelzőn 29 .
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törlés kiválasztásához: 30
Ikon
Jelentés
FILE
Egyetlen fájl törlése
FOLDER Egy mappában az összes fájl törlése
Egy fájlban az összes indexjel törlése
11 Műszaki adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 Nyomja meg a f gombot.
5 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törölni kívánt fájl, mappa
vagy az indexjeleket tartalmazó fájl kiválasztása érdekében 31 .
6 Nyomja meg ismét a f gombot. N (No) látható a kijelzőn 32 .
7 Nyomja meg a h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében 33 .
8 Nyomja meg a f gombot a megerősítéshez.
D Megjegyzés
A sorszámok automatikusan újból kiosztásra kerülnek.
1
•
•
•
•
•
USB: Nagy sebességű 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • impedancia 2,2 kΩ
Fejhallgató: 3,5 mm • impedancia 16 Ω vagy nagyobb
Kijelző: LCD/szegmens • kijelző átlóméret: 39 mm
Mikrofon: Beépített: mono • Külső: mono
Beépített memória kapacitása: 2 GB
Beépített memória típusa: NAND Flash
Rögzítési formátumok: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
Felvételi módok: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ (MP3/
mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Átviteli sebesség: 705,6 kbps (PCM-mód), 192 kbps (SHQ-mód),
64 kbps (HQ-mód), 48 kbps (SP-mód), 32 kbps (LP-mód), 16 kbps
(SLP-mód)
Felvételi idő: 283 óra (SLP-mód), 141 óra (LP-mód), 94 óra (SPmód), 70 óra (HQ-mód), 23 óra (SHQ-mód), 6,4 óra (PCM-mód)
Mintavételezési sebesség: 44.1 kHz (PCM/SHQ-mód), 22 kHz
(HQ-mód), 16 kHz (SP/LP/SLP-mód)
Zenelejátszás: Tömörítés formátuma: .mp3, .wma • MP3 bitsebesség:
8 – 320 kbps • WMA bitsebesség: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192
kbps (48 kHz), sztereo • Nincs DRM támogatás
Beépített 30 mm dinamikus hangszóró • Kerek / Kimenő teljesítmény:
110 mW
Üzemi körülmények: Hőmérséklet: 5 ° – 45 ° C • Páratartalom:
10% – 90%
Elem típusa: két Philips AAA alkáli telep (LR03 vagy R03) vagy Philips
LFH9154 típusú akkumulátor
Elem élettartama (LP mód): 50 óra
Termék méretei (Sz × Mé × Ma): 40 × 18,4 × 108 mm
Tömeg: 80 g
Rendszerkövetelmények: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • szabad USB port
Korzystanie z dyktafonu Voice Tracer po podłączeniu do
komputera
Dyktafon Voice Tracer może służyć jako pamięć masowa USB, oferując
wygodny sposób zapisywania, przenoszenia i tworzenia kopii zapasowych
plików. Dyktafon łączy się z komputerem przez port USB i nie wymaga
instalowania specjalnego oprogramowania. Automatycznie pojawia się on
w systemie jako dysk wymienny, umożliwiając łatwe kopiowanie plików
do i z urządzenia metodą „przeciągnij i upuść”. 21
Witamy
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy
odwiedzić naszą stronę internetową, na której można uzyskać materiały
pomocy technicznej, takie jak instrukcje obsługi, programy do pobrania,
informacje dotyczące gwarancji itp.: www.philips.com.
1.1 Główne cechy produktu
• Nagrywanie dźwięku w popularnym formacie MP3
• Korzystaj z szybkiego przesyłania nagrań i plików za pomocą złącza
Hi-Speed USB 2.0
• Nagrywanie uruchamiane głosem umożliwiające sporządzanie notatek
w trybie głośnomówiącym
• Maksymalna zgodność pamięci masowej USB
• Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego przycisku – przejście
z trybu wyłączonego zasilania do trybu nagrywania
• Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
2
Ważne
2.1 Bezpieczeństwo
• Aby uniknąć zwarć, należy chronić urządzenie przed deszczem i wodą.
• Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła,
wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
• Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły
być uciskane, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
• Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych plików. Firma Philips nie
ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
2.1.1 Ochrona słuchu
Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do
poniższych zaleceń:
• Nie należy słuchać zbyt głośno i zbyt długo.
• Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze
względu na dostosowywanie się słuchu.
• Nie powinno się zwiększać głośności do takiego poziomu, przy którym
nie słychać otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy używać słuchawek z
rozwagą lub przestać ich używać na jakiś czas.
• Nie powinno się używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to
spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi
przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku
wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych
słuchawek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca
kontakt ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnym.
2.2 Utylizacja zużytych urządzeń
• Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem
wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które poddane
recyklingowi mogą być ponownie użyte.
• Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
• Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych
produktów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
• Baterie (w tym także akumulatory wbudowane w urządzenie)
zawierają substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska
naturalnego. Akumulatory i baterie należy oddawać do specjalnych
punktów zbiórki odpadów.
3
1
2
3
4
5
6
7
6.2.1 Felvételsorozat ismétlése
1 Ha egy dal egy részét egyszer vagy többször meg kívánja ismételni,
nyomja meg az INDEX / a gombot a kiválasztott kezdési pontnál.
REP. A – B villog a kijelzőn 27 .
2 Nyomja meg ismét az INDEX / a gombot a kiválasztott befejezési
pontnál. Az ismétlés megkezdődik.
3 Nyomja meg a j / DEL gombot a lejátszás leállításához, vagy nyomja
meg az INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
Polski
4.7
8
9
10
4
4.8 Korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania mowy
Nagrania można przenieść do komputera i przekonwertować na format
tekstowy za pomocą oprogramowania do rozpoznawania mowy (np.
Dragon NaturallySpeaking). Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania do rozpoznawania mowy.
W celu osiągnięcia optymalnej dokładności rozpoznawania mowy
zalecane jest ustawienie trybu nagrywania dyktafonu Digital Voice Tracer
na SHQ, a czułości nagrywania na wartość LO (niska). Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale 8.
5
Nagrywanie
5.1
Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder. 22
2 Naciśnij przycisk g, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania 18 zaświeci się na czerwono. Skieruj
wbudowany mikrofon 3 w stronę źródła dźwięku.
3 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk g. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się migający napis PAUSE (WSTRZYMANIE) 23 . Naciśnij ponownie
przycisk g, aby wznowić nagrywanie.
4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk j / DEL.
D Uwagi
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać żądaną funkcję
uruchamiania głosowego i tryb nagrywania (więcej informacji można
znaleźć w rozdziale 8).
• W celu sprawdzenia, czy ustawienia dyktafonu Voice Tracer są
prawidłowe, można wykonać próbne nagranie.
• Aby wyświetlić pozostały czas nagrywania, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk f podczas nagrywania.
• Aby utworzyć nowy plik, należy podczas nagrywania nacisnąć przycisk
b.
• W każdym folderze można zapisać maksymalnie 99 plików, a łącznie we
wszystkich folderach – 396 plików (99 plików x 4 foldery).
• Gdy czas nagrywania przekroczy dostępną pojemność pamięci lub
liczba plików osiągnie 396, nagrywanie zostanie zatrzymane i wyświetli
się napis ‘FULL’ (PEŁNY). Należy wtedy usunąć kilka nagrań lub
przenieść je do komputera.
• Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. Może to
doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.
• W przypadku planowania długotrwałego nagrywania, przed
rozpoczęciem należy wymienić baterie.
5.2 Nagrywanie za pomocą zewnętrznego mikrofonu
W celu nagrywania za pomocą zewnętrznego mikrofonu należy
podłączyć go do gniazda mikrofonu i wykonać te same czynności co w
przypadku wbudowanego mikrofonu. 24
5.3 Dodawanie znaczników indeksu
Znaczniki indeksu służą do zaznaczenia określonych miejsc w nagraniu
jako punktów odniesienia.
1 Naciśnij przycisk INDEX / a podczas nagrywania, aby dodać znacznik
indeksu. Numer indeksu zostanie wyświetlony przez jedną sekundę.
25
D Uwagi
• Ikona
oznacza, że nagranie zawiera znaczniki indeksu.
• W jednym pliku można ustawić maksymalnie 32 znaczniki indeksu.
D Uwaga
Numery porządkowe plików są automatycznie ponownie przypisywane.
8
Dostosowywanie ustawień
1 Naciśnij przycisk l/ MENU przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
otworzyć menu.
2 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję menu 34 .
3 Naciśnij przycisk f, aby otworzyć podmenu.
4 Naciskając przyciski h lub b, zmień ustawienie.
5 Naciśnij przycisk f, aby potwierdzić wybór.
6 Naciśnij przycisk l/ MENU, aby zamknąć aktualny ekran ustawień.
Menu
Ustawienie Opis
Można użyć jednego z kilku dostępnych trybów
PCM
nagrywania - PCM, SHQ, HQ, SP, LP lub SLP w
SHQ
przypadku długich nagrań. Szczegółowe informacje
HQ
na temat dostępnych trybów oraz czasów
SP
nagrywania można znaleźć w rozdziale 11.
LP
SLP
SENSE* HI
Ustawienie czułości nagrywania pozwala uniknąć
LO
szumów otoczenia na nagraniu i dostosować ją do
środowiska nagrywania.
VA*
On (Wł.) Głosowe uruchamianie nagrywania jest wygodną
Off (Wył.) funkcją umożliwiającą nagrywanie bez użycia rąk.
Jeśli funkcja ta jest uaktywniona, nagrywanie
włącza się, gdy użytkownik zaczyna mówić.
Gdy użytkownik przestaje mówić, dyktafon
automatycznie wstrzymuje nagrywanie po trzech
sekundach ciszy i wznawia je, gdy użytkownik
znowu zaczyna mówić.
DIVIDE* Off (Wył.) Funkcja automatycznego podziału rejestruje
nagranie w osobnych plikach, tworząc je co 30
30 min
lub 60 minut. Znacznie ułatwia to wyszukiwanie,
60 min
edytowanie i archiwizowanie długich nagrań,
takich jak spotkania lub wykłady.
LIGHT
On (Wł.) Wyświetlacz pozostaje podświetlony przez kilka
Off (Wył.) sekund od naciśnięcia przycisku.
BEEP
On (Wł.) Dyktafon wydaje sygnały dźwiękowe związane z
Off (Wył.) użyciem przycisku lub wystąpieniem błędu.
CLOCK DD:MM:YY Jeśli data i godzina są ustawione, informacja o
dacie i godzinie nagrywania jest automatycznie
12/24 H
HH:MM:SS zapisywana w każdym pliku.
TIMER
Off (Wył.) Ustaw zegar nagrywania automatycznego. Określ
V
godzinę rozpoczęcia nagrania, czas trwania zapisu
(30/60/120 minut/nieograniczony) oraz folder.
ALARM Off (Wył.) Dyktafon Voice Tracer może służyć jako
przenośny budzik. Należy wybrać tryb budzika
b
(b = sygnał dźwiękowy, F = odtwarzanie pliku),
F
określić czas rozpoczęcia i plik, który ma być
odtwarzany.
AUTO OF 5
Dyktafon Voice Tracer automatycznie wyłącza się
15
po 5 lub 15 minutach braku aktywności.
CHARGE On
Gdy funkcja ładowania jest włączona, po
Off
podłączeniu dyktafonu Voice Tracer do
komputera baterie ładowane są automatycznie.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.2.
FORMAT Yes (Tak)
Powoduje usunięcie wszystkich plików w
No (Nie) dyktafonie. Przed rozpoczęciem formatowania
należy przesłać ważne pliki do komputera.
VER
Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego
i datę wydania.
SPLIT* Yes (Tak)
Umożliwia podzielenie dużego pliku na dwa
No (Nie) oddzielne pliki, dzięki czemu można je łatwo
zarchiwizować lub przesłać pocztą e-mail, lub
też usunąć część pliku. Aby podzielić plik, należy
włączyć odtwarzanie i zatrzymać je w miejscu,
w którym ma nastąpić rozdzielenie, a następnie
otworzyć menu SPLIT.
REC*
* Ta funkcja jest niedostępna w folderze M (Muzyka).
Dyktafon cyfrowy Digital Voice Tracer
Gniazdo słuchawek
Gniazdo mikrofonu
Wbudowany mikrofon
Zwiększanie głośności
Nagrywanie, wstrzymanie,
włączanie zasilania
Szybkie przewijanie do przodu,
wybór pliku, wybór menu
Zatrzymanie, wyświetlanie,
usuwanie
Zmniejszanie głośności
Głośnik
Gniazdo USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Komora baterii
Włączanie/wyłączanie zasilania,
odtwarzanie/wstrzymanie,
prędkość odtwarzania
Menu
Szybkie przewijanie do tyłu,
wybór pliku, wybór menu
Indeks, folder, odtwarzanie
wielokrotne
Wyświetlacz
Przełącznik funkcji blokady
Wskaźnik nagrywania/
odtwarzania
Przygotowywanie do pracy
4.1 Wkładanie baterii
Dyktafon Voice Tracer może być zasilany bateriami ładowalnymi
LFH9154 firmy Philips lub bateriami alkalicznymi typu AAA.
1 Otwórz pokrywę baterii, zsuwając ją. 19
2 Włóż baterie z zachowaniem wskazanej odpowiedniej biegunowości
i zamknij pokrywę. 20
D Uwagi
• Nie należy stosować równocześnie baterii różnych typów/marek.
• Jeśli dyktafon Voice Tracer nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie. Wyciek elektrolitu z baterii może
uszkodzić dyktafon.
• Jeśli dyktafon Voice Tracer działa nieprawidłowo, należy wyjąć baterie i
włożyć je ponownie.
• Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii w
trakcie nagrywania może uszkodzić plik.
• Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga wskaźnik baterii.
• Jeśli wymiana baterii trwa dłużej niż 2 minuty, może być konieczne
ponowne ustawienie czasu.
4.2 Ładowanie baterii
Baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips można ładować, gdy są
zainstalowane w dyktafonie. Po podłączeniu dyktafonu do komputera
baterie ładowane są automatycznie. Pełny cykl ładowania zajmuje około
2,5 godziny.
D Uwagi
• Nie można ładować baterii innych niż baterie LFH9154 firmy Philips,
dostarczone w zestawie.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterie.
• Podczas ładowania baterii komputer musi być włączony.
• Jeśli port USB komputera nie zapewnia zasilania o odpowiednich
parametrach, należy wyłączyć funkcję ładowania (więcej informacji
można znaleźć w rozdziale 8) i użyć ładowarki zewnętrznej.
4.3
D Uwagi
• Nie należy odłączać dyktafonu Voice Tracer podczas przesyłania plików
z urządzenia lub do urządzenia. Gdy wskaźnik nagrywania/odtwarzania
18 miga na pomarańczowo, oznacza to, że trwa przesyłanie danych.
• Pamięci dyktafonu nie należy formatować na komputerze.
4 Naciśnij przycisk f.
5 Naciskając przyciski h lub b, wybierz plik, folder lub plik
zawierający znaczniki indeksu, przeznaczony do usunięcia 31 .
6 Naciśnij ponownie przycisk f. Pojawi się litera N (Nie) 32 .
7 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję Y (Tak) 33 .
8 Naciśnij przycisk f, aby potwierdzić.
6
Odtwarzanie
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
2 Naciskając przyciski h lub b, wybierz plik do odtworzenia.
3 Naciśnij przycisk f. Na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania i
zaświeci się zielona dioda LED 18 .
4 Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków + i –.
5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk j / DEL. Na
wyświetlaczu pojawi się łączny czas odtwarzania bieżącego pliku.
6 Naciśnij ponownie przycisk f, aby kontynuować odtwarzanie od
ostatniego miejsca.
D Uwagi
• Jeśli do gniazda EAR 1 są podłączone słuchawki, głośnik dyktafonu
zostanie wyłączony.
D Uwagi dotyczące korzystania z dyktafonu Voice Tracer jako
odtwarzacza muzycznego
• Dyktafon obsługuje pliki muzyczne w formatach .wma i .mp3, które
można przesłać z komputera do folderu z muzyką w dyktafonie. Pliki
zabezpieczone przed kopiowaniem (za pomocą mechanizmu Digital
Rights Management) nie są obsługiwane.
• Dyktafon Voice Tracer obsługuje maksymalnie dwa poziomy folderów
w folderze z muzyką. Każdy folder może zawierać maksymalnie 199
pozycji (plików i folderów).
• Aby otworzyć wybrany folder/plik, należy nacisnąć przycisk f. Aby
powrócić do nadrzędnego folderu, należy nacisnąć przycisk INDEX / a.
• W celu zmiany trybu korektora dźwięku (Normalny > Classic >
Jazz > Rock > Pop > Normalny) należy nacisnąć przycisk g podczas
odtwarzania muzyki.
6.1
9
Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego
Pracą dyktafonu Voice Tracer steruje wewnętrzny program nazywany
oprogramowaniem sprzętowym. Od chwili zakupu urządzenia Voice
Tracer mogły się ukazać nowe wersje oprogramowania sprzętowego.
1 Połącz urządzenie Voice Tracer z komputerem, korzystając z
dostarczonego kabla USB.
2 Ze strony www.philips.com pobierz aktualizację oprogramowania
sprzętowego dla posiadanego modelu dyktafonu Voice Tracer i
zapisz plik w głównym katalogu dyktafonu.
3 Odłącz urządzenie Voice Tracer od komputera. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego przebiegnie automatycznie, a po jej
zakończeniu urządzenie wyłączy się.
10 Rozwiązywanie problemów
Nie mogę włączyć dyktafonu
• Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone
nieprawidłowo. Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są
włożone prawidłowo.
Dyktafon nie nagrywa
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
• Mogła zostać osiągnięta maksymalna liczba nagrań lub brak jest
wolnej pamięci na nagrania. Usuń niektóre nagrania lub przenieś je do
zewnętrznego urządzenia.
Funkcje odtwarzania
6.1.1 Odtwarzanie w zwolnionym, przyspieszonym i zwykłym
tempie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk f przez co najmniej 1 sekundę, aby
wybrać odtwarzanie w zwykłym, zwolnionym lub przyspieszonym
tempie. 26
6.1.2 Wyszukiwanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby
przeszukać bieżący plik wstecz lub do przodu w przyspieszonym tempie.
Zwolnij przycisk, aby wznowić odtwarzanie w wybranym tempie.
6.1.3 Przewijanie do tyłu i do przodu
Naciśnij przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby przewinąć do
tyłu, do początku odtwarzanego pliku lub do przodu, do następnego
pliku. Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, odtwarzanie rozpocznie się w
danym punkcie.
6.2 Opcje odtwarzania
Dyktafon Voice Tracer umożliwia wielokrotne oraz losowe odtwarzanie
plików.
Nic nie słychać z głośnika
• Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Odłącz słuchawki.
• Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.
Dyktafon nie odtwarza nagrań
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
• Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone
nieprawidłowo. Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są
włożone prawidłowo.
• Nic nie zostało jeszcze nagrane. Sprawdź liczbę nagrań.
W dyktafonie nie działa zatrzymanie, wstrzymanie,
odtwarzanie lub nagrywanie
• Dyktafon może być przełączony w tryb HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik HOLD w położenie Off (Wyłączony).
Nic nie słychać w słuchawkach
• Słuchawki mogą nie być prawidłowo podłączone. Podłącz prawidłowo
słuchawki.
• Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.
Włączanie/wyłączanie zasilania
6.2.1 Wielokrotne odtwarzanie fragmentu utworu
1 Aby włączyć dyktafon, naciśnij i przytrzymaj przycisk f, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis HELLO.
2 Aby wyłączyć dyktafon, przy zatrzymanym nagrywaniu naciśnij i
przytrzymaj przycisk f, aż na wyświetlaczu pojawi się napis BYE.
4.4 Funkcja blokady
Po ustawieniu przełącznika HOLD 17 w położenie Hold (Blokada)
wszystkie przyciski urządzenia stają się nieaktywne. Na wyświetlaczu
pojawia się na moment napis On Hold (Zablokowane) i wyświetlacz
wyłącza się. Aby odblokować dyktafon, należy przestawić przełącznik
HOLD w położenie Off (Wyłączone).
4.5 Ustawianie daty i godziny
Po pierwszym włożeniu baterii zostanie wyświetlony monit o ustawienie
daty i godziny.
1 Na wyświetlaczu pojawi się napis ‘CLOCK’ (ZEGAR). Naciśnij
przycisk f. Zacznie migać pozycja roku.
2 Ustaw rok, naciskając przyciski h lub b.
3 Naciśnij przycisk f, aby przejść do ustawienia miesiąca.
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby w taki sam sposób ustawić miesiąc, dzień,
tryb wyświetlania czasu (12- lub 24-godzinny) i godzinę.
D Uwagi
Datę i godzinę można zmienić w dowolnym momencie za pomocą menu.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 8.
4.6 Wyświetlanie informacji
• Naciśnij przycisk j / DEL przy zatrzymanym nagrywaniu, aby przewinąć
na wyświetlaczu następujące informacje: całkowity czas odtwarzania
bieżącego pliku > godzina > data > pozostały czas nagrywania > czas
nagrywania bieżącego pliku > data nagrywania bieżącego pliku.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk f podczas nagrywania, aby wyświetlić
pozostały czas nagrywania.
1 Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w pętli, naciśnij
przycisk INDEX / a w wybranym momencie rozpoczęcia. Na ekranie
pojawi się migający napis REP. A – B 27 .
2 W wybranym momencie zakończenia naciśnij ponownie przycisk
INDEX / a. Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu.
3 Naciśnij przycisk j / DEL, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij
przycisk INDEX / a, aby powrócić do normalnego odtwarzania.
6.2.2 Wielokrotne odtwarzanie pliku lub folderu/odtwarzanie
losowe
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk INDEX / a przez co najmniej 1
sekundę podczas odtwarzania, aby zmienić tryb odtwarzania
(wielokrotne odtwarzanie pliku, wielokrotne odtwarzanie folderu,
losowe odtwarzanie folderu lub normalne odtwarzanie). 28
Ikona
Znaczenie
REP. FILE
Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku
REP. FOLDER Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze
Losowe odtwarzanie wszystkich plików muzycznych
FOLDER
w folderze
SHUF
11 Parametry techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D Uwaga
Losowe odtwarzanie jest dostępne tylko w folderze M (Muzyka).
•
7
Usuwanie
1 Naciśnij przycisk INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk j / DEL przez co najmniej 1 sekundę.
Na ekranie pojawi się napis DELETE (USUWANIE) 29 .
3 Naciskając przyciski h lub b, wybierz opcję usuwania: 30
Ikona
Znaczenie
FILE
Usunięcie pojedynczego pliku
FOLDER Usunięcie wszystkich plików w folderze
Usunięcie wszystkich znaczników indeksu w pliku
•
•
•
•
•
•
USB: Złącze mini-USB 2.0 High Speed
Mikrofon: 3,5 mm • impedancja 2,2 kΩ
Słuchawki: 3,5 mm • impedancja 16 Ω lub więcej
Wyświetlacz: LCD/segmentowy • długość przekątnej ekranu: 39 mm
Mikrofon: Wbudowany: mono • Zewnętrzny: mono
Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
Formaty nagrywania: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
Tryby nagrywania: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ
(MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Szybkość przesyłu: 705,6 kbit/s (tryb PCM), 192 kbit/s (tryb SHQ),
64 kbit/s (tryb HQ), 48 kbit/s (tryb SP), 32 kbit/s (tryb LP), 16 kbit/s
(tryb SLP)
Czas nagrywania: 283 godziny (tryb SLP), 141 godziny (tryb LP),
94 godziny (tryb SP), 70 godzin (tryb HQ), 23 godzin (tryb SHQ), 6,4
godzin (tryb PCM)
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz (tryb PCM/SHQ), 22 kHz
(tryb HQ), 16 kHz (tryb SP/LP/SLP)
Odtwarzanie muzyki: Format kompresji: .mp3, .wma • Szybkość
kompresji MP3: 8 – 320 kbit/s • Szybkość kompresji WMA: 48 – 320
kbit/s (44 kHz), 64 – 192 kbit/s (48 kHz), stereo • Brak obsługi
mechanizmu DRM
Wbudowany, okrągły głośnik dynamiczny o średnicy 30 mm • moc
wyjściowa: 110 mW
Warunki eksploatacji: Temperatura: 5° – 45° C • Wilgotność:
10 % – 90 %
Typ baterii: dwie baterie alkaliczne firmy Philips typu AAA (LR03 lub
R03) lub baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips
Żywotność baterii (tryb LP): 50 godzin
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x długość):
40 x 18,4 x 108 mm
Masa: 80 g z bateriami
Wymagania systemowe: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • dostępny port USB
Română
1
4.7 Utilizarea Voice Tracer cu un calculator
Ca dispozitiv USB de stocare în masă, Voice Tracer oferă o metodă
comodă de a salva, de a face copii de siguranţă şi de a muta fişiere.
Voice Tracer se conectează la un calculator printr-o conexiune USB şi nu
necesită instalarea unui software special. Voice Tracer este afişat în mod
automat ca driver amovibil, permiţându-vă, într-un mod foarte simplu, să
trageţi sau să puneţi fişiere către unitate şi din interiorul acesteia. 21
Bine aţi venit!
Felicitări pentru achiziţia făcută şi bine aţi venit la Philips! Pentru a
beneficia din plin de asistenţa pe care Philips o pune la dispoziţia
dvs., vizitaţi site-ul nostru pentru informaţii referitoare la manuale
de utilizare, la descărcări de software, precum şi pentru informaţii
referitoare la garanţie şi altele: www.philips.com.
D Notă
• Nu deconectaţi Voice Tracer în timp ce fişierele sunt transferate de pe
aparat sau pe acesta. Dacă luminiţa de indicare înregistrare/pornire 18
licăreşte în culoarea portocalie, datele sunt încă în proces de transferare.
• Nu formataţi driverul aparatului Voice Tracer pe un calculator.
1.1 Caracteristicile produsului
• Înregistrare în formatul comun MP3
• Transferaţi rapid înregistrări de voce şi date utilizând conexiunea USB
2.0 de mare viteză
• Înregistrare activată prin voce pentru luarea de notiţe fără a utiliza mâinile
• Stocarea USB în masă asigură compatibilitate maximă
• Înregistrare imediată „one-touch”, de la starea oprit direct la modul
înregistrare
• Delectaţi-vă cu funcţia de redare a muzicii, care suportă formate MP3
și WMA
4.8 Utilizarea unui program de recunoaştere a vocii
Înregistrările pot fi transferate pe un calculator şi convertite în text prin
intermediul unui program de recunoaştere a vocii, de exemplu Dragon
NaturallySpeaking. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea manualul
de utilizare a programului de recunoaştere a vocii.
2
Important
2.1 Siguranţă
• Pentru a evita producerea unui scurtcircuit, nu expuneţi produsul la
ploaie sau apă.
• Nu expuneţi aparatul la căldură excesivă cauzată de echipamente de
încălzire sau de lumina directă a soarelui.
• Protejaţi cablurile astfel încât acestea să nu se îndoaie, mai ales la mufe
şi la locul în care acestea ies din unitate.
• Copiaţi fişierele. Philips nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere
de date.
2.1.1 Protejarea auzului
Respectaţi următoarele instrucţiuni atunci când utilizaţi căştile:
• Ascultaţi la niveluri de volum potrivite, pentru durate de timp
rezonabile.
• Fiţi atent(ă) să nu reglaţi volumul la un nivel mai mare decât cel la care
auzul dvs. se poate adapta.
• Nu reglaţi volumul la un nivel atât de mare încât să nu auziţi ce se
întâmplă în jurul dvs.
• Trebuie să fiţi atent(ă) sau să întrerupeţi temporar utilizarea în situaţii
potenţial periculoase.
• Nu utilizaţi căşti în timp ce folosiţi un vehicul cu motor, bicicleta sau
skateboard-ul etc. Acest lucru poate duce la crearea unui pericol în
trafic şi este ilegal în multe zone.
Important (pentru modele furnizate cu căşti):
Philips garantează respectarea valorii maxime a presiunii acustice a
playerelor audio, astfel cum este stabilită aceasta de către organismele
de reglementare relevante, însă numai pentru modelul original al căştilor
furnizate. În cazul în care aceste căşti necesită înlocuire, vă recomandăm
să contactaţi furnizorul dvs. pentru a comanda un model Philips identic
cu cel original.
2.2 Aruncarea produsului vechi
• Produsul dvs. este creat şi realizat din materiale şi componente de
calitate superioară care pot fi reciclate şi reutilizate.
• Atunci când acest simbol, indicând un recipient cu rotile tăiat,
este ataşat la un produs, se indică faptul că produsul este
acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.
• Informaţi-vă în legătură cu sistemul de colectare separată a deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice din zona dvs.
• Acţionaţi în conformitate cu regulile locale şi nu aruncaţi produsele
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Aruncarea corectă
a produselor vechi va contribui la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
• Bateriile (inclusiv bateriile reîncărcabile interne) conţin substanţe
care pot polua mediul. Toate bateriile trebuie aruncate la un punct de
colectare oficial.
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
4
Produsul dvs. Digital Voice Tracer
Mufă căşti
Mufă microfon
Mărire volum
Înregistrare, pauză, pornire
Derulare rapidă înainte,
selectare fişier, selectare meniu
Oprire, afişare, ştergere
Micşorare volum
Difuzor
Mufă USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Compartiment pentru baterii
Pornire/oprire, ascultă/pauză,
viteză de ascultare
Meniu
Derulare rapidă înapoi,
selectare fişier, selectare meniu
Index, dosar, repetă
Afişare
Comutator Hold (aşteptare)
Indicator Înregistrare/pornire
Începeţi
4.1 Introduceţi bateriile
Aparatul Voice Tracer funcţionează cu baterii reîncărcabile Philips
LFH9154 sau cu baterii alcaline AAA.
1 Înlăturaţi capacul de la compartimentul bateriilor printr-o mişcare
de alunecare. 19
2 Aşezaţi bateriile respectând polaritatea corectă, astfel cum este
indicat şi introduceţi capacul la loc. 20
D Notă
• Nu introduceţi baterii de tipuri şi/sau de mărci diferite.
• Scoateţi bateriile dacă nu veţi utiliza produsul Voice Tracer pentru
o perioadă îndelungată de timp. Bateriile care prezintă scurgeri pot
deteriora produsul Voice Tracer.
• În cazul în care Voice Tracer funcţionează cu întreruperi, scoateţi
bateriile şi introduceţi-le din nou.
• Opriţi aparatul înainte de a înlocui bateriile. Înlocuirea bateriilor în
timp ce aparatul este pornit poate duce la deteriorarea fişierului.
• În momentul în care bateriile sunt aproape descărcate, indicatorul
pentru baterie licăreşte.
• Dacă înlocuirea bateriei durează mai mult de 2 minute, ar putea fi
necesară resetarea timpului.
4.2 Încărcarea bateriilor
Bateriile reîncărcabile Philips LFH9154 pot fi încărcate în aparatul Voice
Tracer. Atunci când aparatul Voice Tracer este conectat la un calculator,
bateriile reîncărcabile se încarcă în mod automat. Un ciclu complet de
reîncărcare durează aproximativ 2,5 ore.
D Note
• Alte baterii decât bateriile LFH9154 furnizate de Philips nu pot fi
încărcate.
• Încărcaţi complet bateriile înainte de prima utilizare.
• Calculatorul trebuie să fie pornit atunci când bateriile se află în proces
de încărcare.
• În cazul în care portul USB al calculatorului nu furnizează suficientă
capacitate electrică, opriţi funcţia de încărcare (pentru informaţii
suplimentare, a se vedea capitolul 8) şi utilizaţi un încărcător de baterie
extern.
4.3
Pornit/Oprit
1 Pentru a porni, apăsaţi butonul f până la afişarea mesajului HELLO.
2 Pentru a opri, apăsaţi butonul f, în timp ce aparatul este oprit,
până la afişarea mesajului BYE.
4.4 Funcţia de aşteptare
În momentul în care comutatorul HOLD 17 se află în poziţia Aşteptare,
toate butoanele aparatului sunt inactive. Mesajul On Hold va fi afişat
pentru scurt timp pe ecran, iar afişajul se va opri. Deblocaţi Voice Tracer
mutând comutatorul HOLD în poziţia Oprit.
4.5 Reglarea datei şi a orei
În momentul în care bateriile sunt instalate pentru prima oară, aparatul
vă va cere să setaţi data şi ora.
1 “CLOCK” va fi afişat pe ecran. Apăsaţi butonul f. Indicatorul
pentru an licăreşte.
2 Apăsaţi butonul h sau b pentru a seta anul.
3 Apăsaţi butonul f pentru a trece la setările pentru lună.
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 în acelaşi mod, pentru a continua cu setarea
lunii, a zilei, a sistemului 12/24 şi a orei.
D Notă
Data şi ora pot fi modificate în orice moment prin intermediul meniului.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea capitolul 8.
Pentru un nivel optim de acurateţe a recunoaşterii, se recomandă
setarea aparatului Digital Voice Tracer la modul de înregistrare SHQ
şi reglarea sensibilităţii de înregistrare la LO (joasă). Pentru informaţii
suplimentare, a se vedea capitolul 8.
5
Înregistrare
5.1
Înregistrare cu microfonul intern
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta fişierul dorit. 22
2 Apăsaţi butonul g pentru a începe înregistrarea. Indicatorul
înregistrare/pornire 18 licăreşte în culoarea roşie. Îndreptaţi
microfonul intern 3 în direcţia sursei de sunet.
3 Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul g. Indicatorul
înregistrare/pornire va licări, iar PAUSE va apărea pe ecran 23 .
Apăsaţi din nou butonul g pentru a relua înregistrarea.
4 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul j / DEL.
D Notă
• Setaţi funcţia de activare vocală şi modul de înregistrare dorite înainte
de a începe să înregistraţi (Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
capitolul 8).
• Efectuaţi o înregistrare de testare pentru a vă asigura că setările Voice
Tracer sunt corecte.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat f în timpul înregistrării pentru ca aparatul
să afişeze timpul rămas pentru înregistrare.
• Apăsaţi b în timpul înregistrării pentru a crea un nou fişier.
• Numărul maxim de fişiere în fiecare dosar este de 99, având o
capacitate totală de 396 de fişiere (99 fişiere x 4 dosare).
• Dacă timpul de înregistrare depăşeşte capacitatea disponibilă sau dacă
numărul de fişiere ajunge la 396, înregistrarea se opreşte, iar mesajul
“FULL” va fi afişat. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi-le pe un
calculator.
• Nu scoateţi bateriile în timpul înregistrării. Acest lucru poate duce la
funcţionarea cu întreruperi a aparatului.
• Dacă înregistraţi pentru o perioadă îndelungată de timp, înlocuiţi
bateriile înainte de a începe.
5.2 Înregistrare cu un microfon extern
Pentru a înregistra cu un microfon extern, conectaţi microfonul la mufa
acestuia şi urmaţi aceeaşi procedură ca şi pentru microfonul intern. 24
5.3 Adăugarea marcajelor
Semnele de marcare pot fi utilizate pentru a indica anumite secvenţe
dintr-o înregistrare ca puncte de referinţă.
Descriere
Aveţi posibilitatea de a alege între mai
REC*
multe moduri de înregistrare, inclusiv PCM
necomprimat, SHQ, HQ, SP, LP sau SLP pentru
timpi de înregistrare mai mari. A se vedea capitolul
11 pentru detalii privind modurile de înregistrare
disponibile şi timpii de înregistrare.
SENSE*
Ajustaţi viteza de înregistrare pentru a evita
înregistrarea zgomotelor de fond şi pentru a regla
aparatul în funcţie de mediul de înregistrare.
VA*
On
Modul de înregistrare cu activare prin voce
Off
reprezintă o caracteristică comodă pentru
înregistrarea „mâini libere”. În momentul în care
modul de înregistrare cu activare prin voce este
activat, înregistrarea va începe în momentul în
care începeţi să vorbiţi. În momentul în care nu
mai vorbiţi, aparatul se va întrerupe automat din
înregistrare după trei secunde de tăcere şi va
reîncepe numai când începeţi să vorbiţi din nou.
Caracteristica de separare automată înregistrează
DIVIDE* Off
automat într-un fişier nou la fiecare 30 sau 60
30 min.
de minute. Aceasta permite găsirea, editarea şi
60 min.
arhivarea mult mai rapidă a înregistrărilor de lungă
durată, cum ar fi şedinţele şi conferinţele.
LIGHT
On
Afişajul va rămâne luminat pentru câteva secunde
Off
după apăsarea unui buton.
BEEP
On
Aparatul oferă reacţie sonoră la operaţiile cu
Off
butoanele sau la erori.
CLOCK DD:MM:YY Dacă data şi ora sunt setate, informaţiile din
momentul în care fişierul este înregistrat sunt
12/24 H
HH:MM:SS stocate automat pentru fiecare fişier.
TIMER
Off
Setaţi un sincronizator pentru înregistrare
V
automată. Specificaţi momentul de începere,
durata înregistrării (30/60/120 minute/nelimitat)
şi un dosar.
Utilizaţi Voice Tracer ca ceas cu alarmă mobil.
ALARM Off
Alegeţi modul de alarmă (b = beep, F = redare
b
fişier) şi indicaţi ora de începere şi fişierul care
F
trebuie activat.
AUTO OF 5
Voice Tracer se opreşte automat după 5 sau 15
15
minute de inactivitate.
CHARGE On
În momentul în care funcţia de încărcare este
Off
pornită, bateriile reîncărcabile se încarcă în mod
automat atunci când aparatul Voice Tracer este
conectat la un calculator. Pentru mai multe
informaţii, a se vedea capitolul 4.2.
FORMAT Yes
Ştergeţi toate fişierele din aparat. Transferaţi toate
No
fişierele importante pe un calculator înainte de a
formata aparatul.
VER
Afişare a versiunii firmware şi a datei versiunii.
SPLIT*
Yes
Împărţiţi un fişier mare în două fişiere separate,
No
astfel încât acestea să poată fi arhivate sau
transferate cu uşurinţă prin e-mail sau astfel încât
acea parte a fişierului să poată fi ştearsă. Pentru a
împărţi un fişier, porniţi şi opriţi în poziţia la care
trebuie realizată divizarea, după care deschideţi
meniul SPLIT.
D Notă
• Icoana
indică faptul că înregistrarea conţine semne de marcare.
• Pot fi setate maximum 32 de semne de marcare per fişier.
9
6
Produsul dvs. Voice Tracer este controlat de un software integrat,
denumit firmware. Este posibil ca versiuni noi ale software-ului integrat
să fi fost lansate pe piaţă ulterior achiziţionării de către dumneavostră
a Voice Tracer.
Redare
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta fişierul dorit.
2 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta fişierul care trebuie
redat.
3 Apăsaţi butonul f. Timpul de redare va fi afişat pe ecran, iar
LEDUL verde 18 se va aprinde.
4 Reglaţi volumul utilizând butoanele + şi –.
5 Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul j / DEL. Timpul total de
redare a fişierului curent va fi afişat pe ecran.
6 Apăsaţi din nou butonul f pentru a continua redarea de la poziţia
anterioară.
D Notă
• În momentul în care căştile sunt conectate la mufa EAR 1 , difuzorul
aparatului va fi deconectat.
D Note privind utilizarea Voice Tracer ca music player
• Aparatul suportă fişiere cu muzică în formate .wma şi .mp3, care pot fi
transferate de pe calculator în dosarul de muzică al aparatului. Fişierele
protejate împotriva copierii (managementul drepturilor digitale) nu
sunt suportate.
• Voice Tracer suportă până la două niveluri de dosare din cadrul
dosarului de muzică. Fiecare dosar poate suporta până la 199 de intrări
(fişiere şi dosare).
• Apăsaţi butonul f pentru a deschide un dosar/fişier selectat. Apăsaţi
butonul INDEX / a pentru a vă întoarce la dosarul cu un nivel mai sus.
• Apăsaţi butonul g în timpul redării muzicii pentru a schimba modul
egalizatorului (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1
Funcţiile de redare
6.1.1 Redare lentă, rapidă, normală
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul f timp de 1 secundă sau mai mult
pentru a schimba între funcţiile de redare normală, lentă şi rapidă. 26
6.1.2 Căutare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul h sau b în timpul redării pentru
a derula înainte sau înapoi în fişierul curent la viteză mare. Eliberaţi
butonul pentru a relua redarea la viteza selectată.
6.1.3 Derulare înapoi şi derulare înainte
Apăsaţi butonul h sau b în timpul redării pentru a derula înapoi la
începutul fişierului ascultat, respectiv înainte la următorul fişier. Dacă
fişierul conţine semne de marcare, redarea începe din acel punct.
6.2 Caracteristici de redare
Puteţi seta Voice Tracer pentru a asculta fişiere, cu redare repetată sau
aleatoare.
6.2.1 Repetarea unei secvenţe
1 Pentru a repeta sau a reda continuu, apăsaţi butonul INDEX / a la
punctul de pornire selectat. REP. A – B pe ecran 27 .
2 Apăsaţi din nou butonul INDEX / a la punctul final selectat. Începe
secvenţa setată pe repetare.
3 Apăsaţi butonul j / DEL pentru a opri redarea sau apăsaţi butonul
INDEX / a pentru a reveni la modul de redare normală.
6.2.2 Repetarea unui fişier sau dosar / mod de redare aleatorie
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul INDEX / a timp de 1 secundă sau mai
mult, în timpul redării, pentru a schimba între modurile de ascultare
(repetă fişier, repetă dosar, dosar aleatoriu sau redare normală). 28
Pictogramă Semnificaţie
REP. FILE
Ascultă un fişier în mod de redare repetată
REP. FOLDER
Ascultă toate fişierele din cadrul dosarului în modul
de redare repetată
FOLDER SHUF Ascultă toate fişierele din cadrul dosarului în modul
de redare aleatorie
1 Conectaţi Voice Tracer la un calculator utilizând cablul USB pus la
dispoziţie.
2 Descărcaţi versiunea firmware actualizată pentru modelul dvs. Voice
Tracer de pe www.philips.com şi salvaţi fişierul în directorul rădăcină
al Voice Tracer.
3 Deconectaţi Voice Tracer de la calculator. Software-ul integrat
este actualizat în mod automat; în momentul în care procesul este
finalizat Voice Tracer se va opri.
10 Detectarea şi remedierea defecţiunilor
Aparatul meu nu poate fi pornit
• Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.
Aparatul meu nu înregistrează nimic
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
• Numărul maxim de înregistrări poate fi atins sau capacitatea de
înregistrare este cea maximă. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi
înregistrările pe un aparat extern.
Nu aud nimic din difuzor
• Căştile pot fi conectate. Înlăturaţi căştile.
• Nivelul volumului este setat la minimum. Reglaţi volumul.
Nu pot asculta înregistrările de pe reportofon
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
• Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.
• Nu s-a înregistrat nimic până în acest moment. Verificaţi numărul de
înregistrări.
Aparatul meu nu poate fi oprit, întrerupt, pornit sau nu poate
să înregistreze
• Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
Nu aud nimic din căşti
• Căştile nu sunt conectate corespunzător. Conectaţi căştile în mod
corespunzător.
• Nivelul volumului este setat la minimum. Reglaţi volumul.
11 Date tehnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D Notă
Modul de redare aleatorie poate fi utilizat doar în dosarul M (muzică).
•
•
7
Ştergerea
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
selecta dosarul dorit.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul j / DEL timp de 1 secundă sau mai
mult. DELETE apare pe ecran 29 .
3 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta o opţiune de ştergere:
Pictogramă
FILE
FOLDER
Actualizare a versiunii firmware
Semnificaţie
Şterge un singur fişier
Şterge toate fişierele dintr-un dosar
Şterge toate semnele de marcare dintr-un fişier
•
•
•
•
USB: Mini USB 2.0 de mare viteză
Microfon: 3.5 mm • impedanţă 2.2 kΩ
Căşti: 3.5 mm • impedanţă 16 Ω sau mai mult
Afişare: LCD/segment • mărime a ecranului în diagonală: 39 mm
Microfon: Intern: mono • Extern: mono
Capacitate memorie încorporată: 2 GB
Tip memorie încorporată: memorie flash NAND
Formate de înregistrare: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
Moduri de înregistrare: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ
(MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Rată de transfer de date: 705,6 kbps (mod PCM), 192 kbps (mod
SHQ), 64 kbps (mod HQ), 48 kbps (mod SP), 32 kbps (mod LP), 16
kbps (mod SLP)
Durată de înregistrare: 283 de ore (mod SLP), 141 de ore (mod
LP), 94 de ore (mod SP), 70 de ore (mod HQ), 23 de ore (mod SHQ),
6,4 de ore (mod PCM)
Frecvenţă de eșantionare: 44.1 kHz (mod PCM/SHQ), 22 kHz
(mod HQ), 16 kHz (mod SP/LP/SLP)
Redare muzică: Format de comprimare: .mp3, .wma • Rată de
transfer de date MP3: 8 – 320 kbps • Rată de transfer de date WMA:
48 – 320 kpbs (44 kHz), 64 – 192 kpbs (48 kHz), stereo • Fără suport
DRM
Difuzor dinamic circular intern de 30 mm • putere de ieşire: 110 mW
Tip de baterie: două baterii alcaline Philips AAA (LR03 sau R03) sau
bateriile reîncărcabile Philips LFH9154
Durata de viaţă a bateriei (mod LP): 50 ore
Dimensiuni produs (W × D × H): 40 × 18.4 × 108 mm
Greutate: 80 g, inclusiv baterii
Cerinţe privind sistemul: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • port USB liber
24
30
25
Declaration of Conformity
f
26
21
17
27
32
5
33
6
7
This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is
subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
8
15
14
13
9
22
28
23
29
Tested to comply
with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Model Numbers:
LFH0662, LFH0667
Trade Name:
Philips Digital Voice Tracer
Responsible Party: Philips Speech Processing
Address:
64 Perimeter Center East,
Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website:
www.philips.com/dictation
4
16
4.5 Nastavitev datuma in časa
Ko prvič vstavite baterije, boste pozvani, da nastavite datum in čas.
31
18
Setare
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
HI
LO
* Această funcţie nu este disponibilă în dosarul M (muzică).
20
3
1
1 Apăsaţi butonul l/ MENU, în timp ce aparatul este oprit, pentru a
deschide meniul.
2 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta articolul de meniu 34 .
3 Apăsaţi butonul f pentru a intra într-un meniu secundar.
4 Apăsaţi butonul h sau b pentru a schimba o setare.
5 Apăsaţi butonul f pentru a confirma selecţia dvs.
6 Apăsaţi butonul l/ MENU pentru a ieşi din afişajul cu setările
curente.
Meniu
19
2
Personalizarea setărilor
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timpul înregistrării, pentru a adăuga
un semn de marcare. Numărul de marcare este afişat timp de o
secundă. 25
30
4.6 Afişarea informaţiilor
• Apăsaţi butonul j / DEL, în timp ce aparatul este oprit, pentru a alterna
informaţiile de pe ecran: timp de redare total a fişierului curent > timp
> dată > timp de înregistrare rămas > timp de înregistrare a fişierului
curent > data înregistrării fişierului curent.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat f în timpul înregistrării pentru ca aparatul
să afişeze timpul rămas pentru înregistrare.
8
34
12
c f b g a
11
10
Slovenčina
1
4.6 Informácie na displeji
• Stlačte tlačidlo j / DEL keď je záznamník zastavený a informácie budú
rolovať po displeji: Celkový čas prehrávania aktuálneho súboru > čas >
dátum > zvyšný časť záznamu > čas záznamu aktuálneho súboru > čas
záznamu aktuálneho súboru.
• Počas záznamu stlačte a podržte f a zobrazí zvyšný čas záznamu.
Vitajte
Blahoželáme vám ku kúpe a vitajte u Philipsa! Aby ste mohli naplno
využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, navštívte našu
internetovú stránku s informáciami o podpore, ako sú návody na
použitie, softvér na prevzatie, záručné informácie a veľa iného:
www.philips.com.
1.1 Najdôležitejšie charakteristiky výrobku
• Nahrávajte do populárneho formátu MP3
• Rýchly prenos nahrávok a údajov cez vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
• Nahrávanie aktivované hlasom pre zachytávanie poznámok bez použitia
rúk
• Veľkokapacitné ukladanie pomocou rozhrania USB zaručuje maximálnu
kompatibilitu
• Okamžité jednodotykové nahrávanie – od vypnutia k režimu nahrávania
• Vychutnajte si prehrávanie hudby vo formáte MP3 a WMA
2
Dôležité upozornenie
2.1 Bezpečnosť
• Nevystavujte výrobok pôsobeniu dažďa alebo vody na predchádzanie
vzniku krátkeho spojenia.
• Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nadmerného tepla od vykurovacích
telies alebo priameho slnečného svetla.
• Káble chráňte pred prepichnutím, predovšetkým pri zásuvkách a
miestach, kadiaľ vychádzajú z jednotky.
• Svoje súbory si zálohujte. Spoločnosť Philips nezodpovedá za prípadnú
stratu dát.
2.1.1 Bezpečnosť sluchu
Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce zásady:
• Počúvajte s primeranou hlasitosťou a po primerane dlhý čas.
• Pri zvyšovaní hlasitosti postupujte opatrne, pretože sluch sa
prispôsobuje postupne.
• Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, aby ste nepočuli čo sa okolo vás deje.
• V potenciálne nebezpečných situáciách postupujte opatrne alebo
dočasne prestaňte zariadenie používať.
• Nepoužívajte slúchadlá pri jazde na motorovom vozidle, bicyklovaní,
jazde na skateboarde a pod. Môže to spôsobiť dopravné
nebezpečenstvo a na mnohých miestach je to tiež nezákonné.
Dôležité upozornenie (modely dodávané so slúchadlami):
Spoločnosť Philips zaručuje dodržiavanie maximálneho zvukového
výkonu zvukových prehrávačov stanoveného príslušnými regulačnými
orgánmi, avšak len s originálnym modelom dodávaných slúchadiel. Ak si
tieto slúchadlá vyžadujú náhradu, odporúčame vám obrátiť sa na svojho
maloobchodného predajcu a objednať si model zhodný s originálnym.
2.2 Likvidácia starého výrobku
• Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a
komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.
• Symbol prekríženého kontajnera na kolesách uvedený na
výrobku znamená, že na tento výrobok sa vzťahuje európske
smernica EÚ 2002/96/ES.
• Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu elektrických a
elektronických výrobkov.
• Postupujte v súlade s miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky
spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dôsledkov na
životné prostredie a na zdravie človeka.
• Batérie (vrátane vstavaných akumulátorov) obsahujú látky, ktoré môžu
znečisťovať životné prostredie. Všetky batérie sa musia odovzdať na
oficiálnom mieste zberu.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka slúchadla
Zásuvka mikrofónu
Vstavaný mikrofón
Zvýšenie hlasitosti
Záznam, pauza, zapnúť
Rýchlo dopredu, výber súboru,
výber ponuky
Zastaviť, vyobraziť, vymazať
Zníženie hlasitosti
Reproduktor
USB Zásuvka
11
12
13
14
15
16
17
18
Priestor na batérie
Zap/vyp napájanie, prehrať/
pauza, rýchlosť prehrávania
Ponuka
Rýchlo dozadu, výber súboru,
výber ponuky
Index, priečinok, zopakovať
Displej
Spínač Hold
Indikátor záznam/prehrávanie
Na úvod
4.1 Vloženie batérií
Voice Tracer možno používať s akumulátormi LFH9154 Philips alebo
alkalickými batériami AAA.
1 Odsuňte kryt batérií. 19
2 Batérie vkladajte vo vyznačenej správnej polarite a zatvorte kryt. 20
D Poznámky
• Nemiešajte akumulátory a batérie rôznych typov a značiek.
• Ak Voice Tracer nebudete dlhšie používať, vyberte batérie. Únik z
batérií môže Voice Tracer poškodiť.
• Pri nesprávnej funkcii Voice Tracer vyberte batérie a znova ich vložte.
• Pred výmenou batérií záznamník zastavte. Vybraním batérií počas
používania záznamníka môžete poškodiť súbor.
• Keď sú batérie takmer úplne vybité, bliká indikátor batérie.
• Ak výmena batérie potrvá dlhšie ako 2 minúty, budete možno nútený
znova nastaviť čas.
4.2 Nabíjanie akumulátorov
Akumulátory LFH9154 Philips možno nabíjať priamo vo Voice Tracer.
Keď je Voice Tracer pripojený k počítaču, akumulátory sa automaticky
dobíjajú. Úplný nabíjací cyklus trvá asi 2,5 hodiny.
D Poznámky
• Iné ako dodávané akumulátory Philips LFH9154 sa nesmú nabíjať.
• Akumulátory úplne nabite pred prvým použitím.
• Počítač musí byť pri nabíjaní akumulátorov zapnutý.
• Ak port USB počítača neposkytuje dostatočnú výkonovú kapacitu,
vypnite funkciu dobíjania (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 8) a
použite externú nabíjačku akumulátorov.
4.3
Zapínanie a vypínanie
1 Zapína sa stlačením tlačidla f, pokiaľ sa na displeji nezobrazí HELLO.
2 Stlačením tlačidla f sa vypína keď je záznamník zastavený, až kým
sa na displeji neobjaví BYE.
4.4 Funkcia zámky ovládačov
Keď je spínač HOLD 17 v uzamknutej polohe, všetky tlačidlá zariadenia
sú vypnuté. Na displeji sa nakrátko ukáže On Hold a displej sa vypne.
Voice Tracer odomknete presunutím spínača HOLD do polohy Off.
4.5 Nastavenie dátumu a času
Pri prvej inštalácii batérií budete vyzvaný, aby ste zadali dátum a čas.
4 Apăsaţi butonul f.
5 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta fişierul, dosarul sau
fişierul care conţine semnele de marcare care trebuie şterse 31 .
6 Apăsaţi din nou butonul f. N (Nu) este afişat 32 .
7 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta Y (Da) 33 .
8 Apăsaţi butonul f pentru a confirma.
1 Na displeji sa zobrazí ‘CLOCK’. Stlačte tlačidlo f. Bliká indikátor
roka.
2 Stlačte tlačidlo h alebo b a nastavte rok.
3 Stlačte tlačidlo f a prejdete na nastavenia mesiaca.
4 Zopakujte kroky 2 a 3 a rovnako pokračujte nastavením mesiaca,
dňa, 12/24-hodinového systému a času.
D Notă
Numerele dosarelor secvenţiale sunt redistribuite în mod automat.
D Poznámky
Dátum a čas možno zmeniť kedykoľvek pomocou ponuky. Ďalšie
informácie sa uvádzajú v kapitole 8.
4.7 Používanie Voice Tracer s počítačom
Ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie Voice Tracer ponúka pohodlný
spôsob ukladania, zálohovania a presúvania súborov. Voice Tracer
sa pripojí k počítaču cez rozhranie USB a nevyžaduje si inštaláciu
žiadneho osobitného softvéru. Voice Tracer sa automaticky zobrazí ako
vymeniteľná jednotka, čo vám umožní jednoducho potiahnuť a pustiť
súbory na jednotku alebo naopak. 21
D Poznámky
• Voice Tracer neodpájajte, kým sa súbory prenášajú z tohto zariadenia
alebo na toto zariadenie. Údaje sa ešte prenášajú, kým kontrolka
záznamu/prehrávania 18 bliká oranžovou farbou.
• Neformátujte jednotku Voice Tracer na počítači.
4.8 Používanie softvéru na rozpoznávanie reči
Nahrávky možno preniesť do počítača a skonvertovať na text
pomocou softvéru na rozpoznávanie reči, ako je napríklad Dragon Drak
NaturallySpeaking. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
softvéru na rozpoznávanie reči.
Na zabezpečenie optimálnej presnosti rozpoznávanie reči sa odporúča
nastaviť Digital Voice Tracer do záznamového režimu SHQ a citlivosť
záznamu na LO (nízka). Ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 8.
5
Záznam
5.1
Záznam cez vstavaný mikrofón
1 Stlačte tlačidlo INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok. 22
2 Stlačením tlačidla g sa spustí záznam. Kontrolka záznam/prehrávanie
18 sa rozsvieti červenou farbou. Nasmerujte vstavaný mikrofón 3
na zdroj zvuku.
3 Záznam zastavíte stlačením tlačidla g. Kontrolka záznam/prehrávanie
sa rozbliká a na displeji sa rozbliká PAUSE 23 . Opätovným stlačením
tlačidla g záznam pokračuje ďalej.
4 Záznam sa zastaví stlačením tlačidla j / DEL.
DPoznámky
• Pred spustením záznamu nastavte požadovanú funkciu aktivovania
hlasom a režim záznamu (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 8).
• Urobte skúšobný záznam a skontrolujte, či sú nastavenia Voice Tracer
správne.
• Počas záznamu stlačte a podržte f a zobrazí zvyšný čas záznamu.
• Stlačením b počas záznamu si vytvorte nový súbor.
• V každom priečinku môže byť maximálne 99 súborov, a celková
kapacita je 396 súborov (99 súborov x 4 priečinky).
• Ak dĺžka záznamu prekročí dostupnú kapacitu, alebo ak počet súborov
dosiahne 396, záznam sa zastaví a zobrazí sa ‚FULL‘. Odstráňte
niekoľko nahrávok, alebo ich presuňte do počítača.
• Počas záznamu nevyberajte batérie. Môže to spôsobiť chybnú funkciu
záznamníka.
• Ak má záznam trvať dlhší čas, skôr ako začnete vymeňte batérie.
5.2 Záznam cez externý mikrofón
Pri zázname cez externý mikrofón pripojte mikrofón k zásuvke pre
mikrofón a ďalej postupujte rovnako ako pri zázname cez vstavaný
mikrofón. 24
5.3 Pridávanie indexových značiek
Indexové značky možno použiť na označenie určitých bodov v zázname
ako referenčných.
1 Stlačením tlačidla INDEX/a počas záznamu sa pridáva indexová
značka. Číslo indexu sa zobrazí na jednu sekundu. 25
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje indexové značky.
• V jednom súbore možno nastaviť až 32 indexových značiek.
6
Prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo INDEX/ a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok.
2 Stlačením tlačidla h alebo b sa vyberie súbor, ktorý sa bude
prehrávať.
3 Stlačte tlačidlo f. Na displeji bude zobrazený čas prehrávania a
bude svietiť zelená LED 18 .
4 Hlasitosť sa nastavuje pomocou tlačidiel + a –.
5 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla j / DEL. Na displeji sa
zobrazuje celkový prehrávací čas aktuálneho súboru.
6 Po opätovnom stlačení tlačidla f prehrávanie pokračuje od
predchádzajúceho miesta.
D Poznámky
• Keď sú slúchadlá pripojené ku kolíkovému konektoru EAR 1 ,
reproduktor záznamníka sa vypne.
D Poznámky k používaniu Voice Tracer ako hudobného
prehrávača
• Záznamník podporuje hudobné súbory vo formátoch .wma a .mp3,
ktoré možno prenášať z počítača do hudobného priečinka na
záznamníku. Súbory s ochranou proti kopírovaniu (digitálna správa
práv) nie sú podporované.
• Voice Tracer podporuje až dve úrovne priečinka v hudobnom
priečinku. Každý priečinok môže obsahovať najviac 199 položiek
(súborov a priečinkov).
• Stlačte tlačidlo f a otvorí sa vybraný priečinok alebo súbor. Po
stlačení tlačidla INDEX /a sa vrátite do priečinka o úroveň vyššie.
• Stlačením tlačidla g počas prehrávania hudby sa prepína režim
pásmového korektora (Normálny > Classic > Jazz > Rock > Pop >
Normálny).
6.1
Funkcie prehrávania
6.1.1 Pomalé, rýchle, normálne prehrávanie
Stlačením a podržaním tlačidla f na 1 sekundu alebo dlhšie sa prepína
normálne, pomalé alebo rýchle prehrávanie. 26
6.1.2 Vyhľadávanie
Po stlačení a podržaní tlačidla h alebo b počas prehrávania sa
aktuálny súbor prehľadáva vysokou rýchlosťou dozadu alebo dopredu.
Po uvoľnení tlačidla prehrávanie pokračuje s vybranou rýchlosťou.
6.1.3 Rýchle prevíjanie dozadu a dopredu
Stlačením tlačidla h alebo b počas prehrávania rýchlo prejdete na
začiatok prehrávaného súboru resp. dopredu na nasledujúci súbor. Ak
súbor obsahuje indexové značky, prehrávanie začína od tohto bodu.
6.2 Režimy prehrávania
Voice Tracer môžete nastaviť tak, aby sa súbory prehrávali opakovane
alebo náhodne.
6.2.1 Opakovanie sekvencie
1 Na zopakovanie alebo cyklické prehrávanie sekvencie v skladbe
stlačte tlačidlo INDEX/a na vybranom mieste začiatku. Na displeji
bliká REP. A – B 27 .
2 Znova stlačte tlačidlo INDEX/a na vybranom mieste skončenia.
Opakovacia sekvencia sa začína.
3 Stlačte tlačidlo j / DEL na zastavenie prehrávania alebo stlačte
tlačidlo INDEX/a na návrat na normálne prehrávanie.
6.2.2 Opakovanie súboru alebo priečinka / režim náhodného
poradia
1 Pri prehrávaní sa stlačením a podržaním tlačidla INDEX /a na 1
sekundu alebo dlhšie prepínajú režimy prehrávania (opakovať súbor,
opakovať priečinok, náhodné poradie priečinka alebo normálne
prehrávanie) 28 .
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakovane prehrávať jeden súbor
REP. FOLDER
Opakovane prehrávať všetky súbory v priečinku
FOLDER SHUF Prehrávať všetky hudobné súbory v priečinku v
náhodnom poradí
D Poznámka
Režim náhodného poradia je k dispozícii iba v priečinku M (hudobnom).
7
Vymazanie
1 Stlačte tlačidlo INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok.
2 Stlačte a podržte tlačidlo j / DEL na 1 sekundu alebo dlhšie. Na
displeji sa objaví DELETE 29 .
3 Stlačte tlačidlo h alebo b a vyberte možnosť vymazávania: 30
Ikona
Význam
FILE
Vymazať jeden súbor
FOLDER Vymazať všetky súbory z priečinka
Vymazať všetky indexové značky zo súboru
Môj záznamník sa nezastaví, nepreruší, neprehráva ani
nezaznamenáva
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
Slovenščina
Zo slúchadiel nič nepočuť
• Možno slúchadlá nie sú správne pripojené. Slúchadlá správne pripojte.
• Nastavená je najnižšia hlasitosť. Nastavte hlasitosť.
1
11 Technické údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 Stlačte tlačidlo f.
5 Stlačte tlačidlo h alebo b a vyberte súbor, priečinok alebo súbor
obsahujúci indexové značky, ktorý sa má odstrániť 31
6 Znova stlačte tlačidlo f. Zobrazuje sa N (Nie) 32 .
7 Stlačením tlačidla h alebo b sa vyberie Y (Áno) 33 .
8 Stlačte tlačidlo f na potvrdenie.
•
•
D Poznámka
Poradové čísla súborov sa automaticky preusporiadajú.
•
•
8
•
•
•
•
Prispôsobenie nastavení
1 Stlačte tlačidlo l/ MENU keď je záznamník zastavený alebo počas
príjmu rádia a otvorí sa ponuka.
2 Stlačením tlačidla h or b sa vyberá položka z ponuky 34 .
3 Stlačte tlačidlo f a vstúpte do podponuky.
4 Stlačením tlačidla h or b sa mení nastavenie.
5 Stlačte tlačidlo f na potvrdenie výberu.
6 Stlačte tlačidlo l/ MENU a opustite obrazovku s aktuálnymi
nastaveniami.
Ponuka Nastavenie Popis
Zvoľte si niektorý z viacerých režimov záznamu
REC*
PCM
vrátane nekomprimovaných režimov PCM, SHQ,
SHQ
HQ, SP, LP alebo SLP na dosiahnutie dlhších
HQ
časov záznamu. Podrobnosti o dostupných
SP
režimoch záznamu a záznamových časoch sa
LP
uvádzajú v kapitole 11.
SLP
SENSE* HI
Nastavenie citlivosti záznamu s vylúčením
LO
záznamu šumov pozadia a s prispôsobením k
záznamovému prostrediu.
VA*
On
Záznam aktivovaný hlasom je komfortná
Off
možnosť záznamu s voľnými rukami. Ak je
zapnutý záznam aktivovaný hlasom, záznam sa
spustí keď začnete rozprávať. Keď prestanete
rozprávať, záznamník automaticky preruší záznam
po troch sekundách ticha, a znova pokračuje, keď
znova začnete rozprávať.
Pri automatickom rozdeľovaní sa po každých
DIVIDE* Off
30 alebo 60 minútach záznam začína do nového
30 min.
súboru. Významne to uľahčuje vyhľadávanie,
60 min.
úpravy a archivovanie dlhých záznamov, napríklad
zasadnutí alebo prednášok.
LIGHT
On
Po stlačení tlačidla displej svieti niekoľko sekúnd.
Off
BEEP
On
Záznamník signalizuje stláčanie tlačidiel alebo
Off
chyby zvukovými signálmi.
CLOCK DD:MM:RR Ak je nastavený dátum a čas, s každým súborom
sa automaticky zaznamená informácia o tom,
12/24
HHH:MM:SS kedy bol zaznamenaný.
TIMER
Off
Časovač nastavte na automatický záznam. Zadajte
V
čas spustenia, dobu trvania záznamu (30/60/120
minút/neobmedzene) a priečinok.
Používanie Voice Tracer ako mobilného budíka.
ALARM Off
Vyberte režim budenia (b = pípanie, F =
b
prehrávanie súboru) a zadajte čas spustenia a
F
súbor, ktorý sa má prehrávať.
AUTO
5
Voice Tracer sa automaticky vypne po 5 alebo 15
15
minútach nečinnosti.
OF
CHARGE On
Ak je zapnuté dobíjanie, akumulátory sa
Off
automaticky dobíjajú keď je Voice Tracer
pripojený k počítaču. Ďalšie informácie sa
uvádzajú v kapitole 4.2.
FORMAT Yes
Vymazať zo záznamníka všetky súbory. Pred
No
formátovaním záznamníka si všetky dôležité
súbory preneste na počítač.
VER
Zobraziť verziu firmvéru a dátum vydania.
SPLIT* Yes
Rozdelí veľký súbor na dva samostatné súbory,
No
aby sa dali jednoducho archivovať alebo prenášať
cez e-mail, alebo tak, aby sa časť súboru
dala vymazať. Pri rozdeľovaní súboru zapnite
prehrávanie a zastavte sa na mieste, kde sa súbor
má rozdeliť, a otvorte ponuku SPLIT.
* Táto funkcia nie je k dispozícii v priečinku M (hudba).
9
Aktualizácia firmvéru
Voice Tracer je riadený interným programom nazývaným firmvér.
Odvtedy, čo ste si zakúpili Voice Tracer, už mohli byť vydané novšie
verzie firmvéru.
1 Pripojte Voice Tracer káblom k počítaču dodávaným káblom USB.
2 Aktualizáciu firmvéru pre váš model Voice Tracer si prevezmite z
www.philips.com a súbor uložte do koreňového adresára Voice Tracer.
3 Odpojte Voice Tracer od počítača. Firmvér sa automaticky
aktualizuje a po skončení aktualizácie sa Voice Tracer vypne.
10 Riešenie problémov
Môj záznamník sa nezapína
• Vybité alebo nesprávne vložené batérie. Vymeňte batérie za nové a
skontrolujte, že batérie sú správne vložené.
Môj záznamník nič nerobí
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
• Možno bol dosiahnutý maximálny počet záznamov alebo sa neplnila
záznamová kapacita. Vymažte niekoľko záznamov alebo presuňte
záznamy na externé zariadenie.
Z reproduktora nič nepočuť
• Možno nie sú pripojené slúchadlá. Odpojte slúchadlá.
• Nastavená je najnižšia hlasitosť. Nastavte hlasitosť.
Môj záznamník neprehráva záznamy
• Záznamník môže byť v uzamknutom režime HOLD. Spínač HOLD
prestavte do vypnutej polohy (Off).
• Vybité alebo nesprávne vložené batérie. Vymeňte batérie za nové a
skontrolujte, že batérie sú správne vložené.
• Nič ešte nebolo zaznamenané. Skontrolujte počet záznamov.
USB: Vysokorýchlostné rozhranie 2.0 mini-USB
Mikrofón: 3,5 mm • impedancia 2,2 kΩ
Slúchadlo: 3,5 mm • impedancia 16 Ω alebo viac
Displej: Segment LCD • uhlopriečka displeja: 39 mm/1.5 in.
Mikrofón: Vstavaný: mono • Externý: mono
Kapacita pamäte: 2 GB
Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
Formáty nahrávania: MPEG 1 vrstva 3 (MP3), PCM
Režimy nahrávania: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ
(MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Rýchlosť prenosu: 705,6 kbit/s (režim PCM), 192 kbit/s (režim
SHQ), 64 kbit/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32 kbit/s (režim LP),
16 kbit/s (režim SLP)
Doba nahrávania: 283 hod. (režim SLP), 141 hod. (režim LP), 94
hod. (režim SP), 70 hod. (režim HQ), 23 hod. (režim SHQ), 6,4 hod.
(režim PCM)
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz (režim PCM/SHQ), 22 kHz
(režim HQ), 16 kHz (režim SP/LP/SLP)
Prehrávanie hudby: Kompresný formát: .mp3, .wma • Vzorkovacie
frekvencie .mp3: 8 – 320 kbit/s • Vzorkovacie frekvencie .wma: 48 –
320 kbit/s (44 kHz), 64 – 192 kbit/s (48 kHz), stereo • Bez podpory
DRM.
Vstavaný 30 mm kruhový dynamický reproduktor reproduktor /
výstupný výkon: 110 mW
Prevádzkové podmienky: Teplota: 5° – 45° C • Vlhkosť: 10 % – 90 %
Typ batérie: dve alkalické batérie Philips AAA (LR03 alebo R03)
alebo nabíjateľné batérie Philips LFH9154
Výdrž batérie (režim LP): 50 hodín
Rozmery výrobku (š × h × v): 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnosť: 80 g vrátane batérií
Systémové požiadavky: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux • voľný port USB
Pozdravljeni
Čestitamo vam ob nakupu in dobrodošli pri Philipsu! Popolno podporo,
ki vam jo ponuja podjetje Philips, npr. informacije o podpori, kot so
uporabniški priročniki, prenosi programske opreme, informacije o
garanciji in še veliko več, najdete na naši spletni strani: www.philips.com.
1.1 Prednosti izdelka
• Snemanje v priljubljeni obliki MP3
• Hiter prenos posnetkov in podatkov s hitrim USB-jem 2.0
• Snemanje, ki se ga zažene z govorom, za prostoročno beleženje
• Naprava za masovno shranjevanje podatkov USB za kar največjo
združljivost
• Takojšnje snemanje – z enim dotikom iz izklopljenega stanja v način
snemanja
• Uživajte v predvajanju glasbe v zapisih MP3 in WMA
2
Pomembno
2.1
Varnost
• Da preprečite kratki stik, izdelka ne izpostavljajte dežju in vodi.
• Ne izpostavljajte naprave visoki temperaturi, ki jo povzročajo grelna
telesa, ali neposredni sončni svetlobi.
• Zaščitite kable pred pritiskom, še posebej pri vtičih in na mestih, kjer
so priključeni v napravo.
• Izdelajte varnostno kopijo datotek. Philips ne odgovarja za izgubo
podatkov.
2.1.1 Varnost pri poslušanju
Upoštevajte naslednje napotke, ko uporabljate slušalke:
• Poslušajte pri ustrezni glasnosti in ne predolgo časa.
• Ne povečajte glasnosti, ko se uho navadi.
• Ne nastavite tako močne glasnosti, da ne bi več slišali, kaj se dogaja
okoli vas.
• Bodite previdni in začasno prekinite uporabo v morebitnih nevarnih
situacijah.
• Ne uporabljajte slušalk med vožnjo motornih vozil, kolesarjenjem ali
deskanjem itd., ker lahko povzročite prometno nesrečo. Ponekod je
uporaba slušalk v teh primerih prepovedana.
Pomembno (za modele s priloženimi slušalkami):
Philips zagotavlja skladnost z največjo jakostjo zvoka za svoje zvočne
predvajalnike, kot so jo določili ustrezni upravni organi, vendar samo
za originalne modele priloženih slušalk. Če je treba slušalke zamenjati,
priporočamo, da se obrnete na prodajalca in naročite Philipsov model,
ki je enak originalu.
2.2
Odstranjevanje stare naprave
• Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov,
ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.
• Če je izdelek označen s prečrtanim smetnjakom, je naprava
zajeta v evropski direktivi 2002/96/ES.
• Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov
za električne in elektronske naprave.
• Ravnajte v skladu s krajevnimi predpisi in ne odlagajte starih izdelkov
med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem in
recikliranjem starih naprav boste preprečili morebitne škodljive vplive
na okolje in zdravje ljudi.
• Baterije (vključno z vgrajenimi baterijami, ki jih je mogoče polniti)
vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Pazite, da odvržete vse
baterije na uradno zbirno mesto.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Digital Voice Tracer
Vtičnica za slušalke
Vtičnica za mikrofon
Vgrajeni mikrofon
Povečanje glasnosti
Snemanje, prekinitev, vklop
Hitro previjanje naprej, izbira
datoteke, izbira menija
Zaustavitev/zaslon/brisanje
Zmanjšanje glasnosti
Zvočnik
Vtičnica USB
11
12
13
14
15
16
17
18
Predalček za baterijo
Gumb za vklop/izklop,
predvajanje/prekinitev, hitrost
predvajanja
Meni
Hitro previjanje nazaj, izbira
datoteke, izbira menija
Kazalo, mapa, ponavljanje
Zaslon
Stikalo za zaklep
Lučka za snemanje/predvajanje
Prvi koraki
4.1 Vstavljanje baterij
Voice Tracer lahko deluje s Philipsovimi baterijami za ponovno polnjenje
LFH9154 ali z alkalnimi baterijami AAA.
1 Odprite pokrov baterije. 19
2 Vstavite baterije glede na polarnost, kot je označeno, in zaprite
pokrov. 20
D Opombe
• Hkrati ne uporabljajte baterij različnih vrst in/ali znamk.
• Odstranite baterije, če naprave Voice Tracer dalj časa ne boste
uporabljali. Če baterije puščajo, lahko poškodujejo Voice Tracer.
• Če Voice Tracer ne deluje pravilno, odstranite baterije in jih ponovno
vstavite.
• Pred zamenjavo baterij ustavite snemanje. Odstranjevanje baterij med
uporabo diktafona lahko poškoduje datoteko.
• Ko so baterije skoraj prazne, utripa pokazatelj napolnjenosti baterije.
• Če porabite več kot 2 minuti za zamenjavo izpraznjene baterije, boste
morda morali ponovno nastaviti uro.
4.2 Polnjenje baterij
Philipsove baterije LFH9154 se lahko polnijo v napravi Voice Tracer. Ko
je Voice Tracer priključen na računalnik, se baterije za ponovno polnjenje
polnijo samodejno. Celoten cikel ponovnega polnjenja traja približno
dve uri in pol.
D Opombe
• Na tak način se lahko polnijo samo Philipsove baterije LFH9154
(priložene), baterije drugih vrst pa ne.
• Pred prvo uporabo do konca napolnite baterije.
• Med polnjenjem baterij mora biti računalnik vklopljen.
• Če računalnikova vrata USB niso dovolj zmogljiva za napajanje,
onemogočite funkcijo polnjenja (več informacij o tem poiščite v 9.
poglavju) in uporabite zunanji polnilec baterij.
4.3
Vklop/izklop
1 Za vklop držite pritisnjen gumb f, dokler se na zaslonu ne prikaže
HELLO.
2 Za izklop držite pritisnjen gumb f, potem ko ste ugasnili diktafon,
dokler se na zaslonu ne prikaže BYE.
4.4 Funkcija Hold (Zaklepanje)
Ko je stikalo HOLD 17 v položaju zaklepanja, noben gumb na napravi ni
dejaven. Na zaslonu se za kratek čas prikaže On Hold, nato se bo zaslon
ugasnil. Voice Tracer odklenete tako, da premaknete stikalo HOLD v
položaj Off.
1 Na zaslonu se bo prikazal napis »CLOCK«. Pritisnite gumb f.
Utripa pokazatelj za letnico.
2 Pritisnite gumb h ali b, da nastavite letnico.
3 Z gumbom f se pomaknete k nastavitvi meseca.
4 Ponovite koraka 2 in 3, da na enak način nastavite še mesec, dan,
12- ali 24-urni sistem in uro.
D Opomba
Datum in čas v meniju lahko spremenite kadarkoli. Več informacij o tem
najdete v 8. poglavju.
4.6 Prikaz informacij
• Pritisnite gumb j / DEL, ko je diktafon zaustavljen, in krožite med
informacijami na zaslonu: celotni čas predvajanja trenutne datoteke
> čas > datum > preostali čas snemanja > čas snemanja trenutne
datoteke > datum snemanja trenutne datoteke.
• Med snemanje pritisnite in držite f, da se prikaže preostali čas
snemanja.
4.7 Uporaba naprave Voice Tracer z računalnikom
Voice Tracer je naprava za masovno shranjevanje USB, ki ponuja udoben
način shranjevanja, varnostnega kopiranja in premikanja datotek. Voice
Tracer povežete z računalnikom prek povezave USB, zato vam ni treba
nameščati dodatne programske opreme. Voice Tracer se samodejno
prikaže kot izmenljivi pogon, zato lahko datoteke preprosto premikate v
napravo ali iz nje. 21
D Opombe
• Med prenašanjem datotek naprave Voice Tracer ne izključujte. Podatki
se prenašajo, kadar lučka za snemanje/predvajanje 18 utripa oranžno.
• Ne formatirajte pogona Voice Tracer z računalnikom.
4.8 Uporaba programske opreme za prepoznavanje govora
Posnetke lahko prenesete na računalnik in pretvorite v besedilo
s pomočjo programske opreme za prepoznavanje govora, kot je
Dragon NaturallySpeaking. Za več informacij o programski opremi za
prepoznavanje govora glejte program.
Za optimalno natančnost prepoznavanja je priporočljivo, da nastavite
Digital Voice Tracer v način snemanja SHQ in občutljivost snemanja na
LO (low). Več informacij o tem najdete v 8. poglavju.
5
Snemanje
5.1
Snemanje z vgrajenim mikrofonom
1 Pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon zaustavljen, in izberite
želeno mapo. 22
2 Za začetek snemanja pritisnite gumb g. Lučka za snemanje/
predvajanje 18 sveti rdeče barve. Usmerite vgrajeni mikrofon 3
proti viru zvoka.
3 Za prekinitev snemanja pritisnite gumb g. Lučka za snemanje/
predvajanje začne utripati, na zaslonu pa se prikaže napis PAUSE 23 .
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite gumb g.
4 Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb j / DEL.
D Opombe
• Pred začetkom snemanja nastavite želeno funkcijo aktiviranje z glasom
in način snemanja (več informacij o tem najdete v 8. poglavju).
• Opravite preizkusno snemanje, da se prepričate, ali so nastavitve za
Voice Tracer pravilne.
• Med snemanje pritisnite in držite f, da se prikaže preostali čas
snemanja.
• Med snemanjem pritisnite b, da ustvarite novo datoteko.
• Največje število datotek v vsaki mapi je 99, skupna kapaciteta pa 396
datotek (po 99 datotek v 4 mapah).
• Če čas snemanja preseže razpoložljivo zmogljivost oziroma število
datotek doseže 396, se snemanje ustavi in se prikaže »FULL«. Izbrišite
nekaj posnetkov ali jih premaknite v računalnik.
• Med predvajanjem ne odstranjujte baterij. S tem lahko pokvarite
diktafon.
• Če bo snemanje trajalo dalj časa, pred začetkom zamenjajte baterije.
5.2 Snemanje z zunanjim mikrofonom
Če želite snemati z zunanjim mikrofonom, priključite mikrofon v
mikrofonsko vtičnico in sledite navodilom za vgrajeni mikrofon. 24
5.3 Dodajanje indeksnih oznak
Indeksne oznake lahko uporabite za označevanje mest v posnetku kot
mesta za referenco.
7
Brisanje
1 Za izbor želene mape pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon
ustavljen.
2 Pritisnite in zadržite gumb j / DEL eno sekundo ali več. Na zaslonu
se pojavi DELETE 29 .
3 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost brisanja: 30
Ikona
Pomen
FILE
Brisanje posamezne datoteke
FOLDER Brisanje vseh datotek v mapi
Brisanje vseh indeksnih oznak v datoteki
4 Pritisnite gumb f.
5 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko, mapo ali datoteko
z indeksnimi oznakami, ki jih želite izbrisati 31 .
6 Ponovno pritisnite gumb f. Prikaže se N (Ne) 32 .
7 Pritisnite gumb h ali b, da izberete Y (Da) 33 .
8 S pritiskom gumba f potrdite izbiro.
D Opomba
Zaporedne številke datotek se samodejno ponovno dodelijo.
8
Spreminjanje nastavitev
1 Pritisnite gumb l/ MENU, ko je diktafon ustavljen ali med radijskim
sprejemom, da odprete meni.
2 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost iz menija 34 .
3 Pritisnite gumb f, da vstopite v podmeni.
4 Pritisnite gumb h ali b, da spremenite nastavitev.
5 Pritisnite gumb f, da potrdite izbiro.
6 Pritisnite gumb l/ MENU za izhod z zaslona s trenutnimi
nastavitvami.
Meni
Nastavitev
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
SENSE* HI
LO
VA*
On
Off
REC*
Opis
Izberite med različnimi načini snemanja;
nestisnjeni PCM, SHQ, HQ, SP, LP ali SLP za
snemanje daljših posnetkov. Več informacij o
načinih snemanja, ki so na voljo, in o snemalnih
časih, najdete v 11. poglavju.
Prilagoditev občutljivosti snemanja izloči šume iz
ozadja in okolice snemanja.
Način snemanja, ki ga sprožite z glasom, je
priročna funkcija za prostoročno snemanje.
Če je omogočen način snemanja, ki ga sprožite
z glasom, se bo snemanje začelo, ko začnete
govoriti. Ko nehate govoriti, bo diktafon po treh
sekundah tišine samodejno prekinil snemanje in
ga nadaljeval, ko boste ponovno začeli govoriti.
Funkcija samodejne razdelitve samodejno snema
DIVIDE* Off
v novo datoteko vsakih 30 ali 60 minut. Tako
30 min.
boste veliko lažje našli, urejali in arhivirali dolge
60 min.
posnetke, na primer sestanke ali predavanja.
LIGHT
On
Zaslon bo vklopljen še nekaj sekund po pritisku
Off
gumba.
BEEP
On
Diktafon lahko z zvokom opozarja na uporabo
Off
gumbov ali napake.
CLOCK DD:MM:YY Če sta nastavljena datum in ura, bo informacija o
času snemanja samodejno shranjena v datoteko.
12/24 H
HH:MM:SS
TIMER
Off
Nastavite časovnik za samodejno snemanje.
V
Nastavite čas začetka, čas trajanja snemanja
(30/60/120 minutes/unlimited) in mapo.
Uporabite Voice Tracer kot prenosno budilko.
ALARM Off
Izberite način alarma (b = pisk, F = predvajanje
b
datoteke) in nastavite čas začetka in datoteko
F
za predvajanje.
AUTO OF 5
Voice Tracer se samodejno izklopi po 5 ali 15
15
minutah nedejavnosti.
CHARGE On
Kadar je polnjenje omogočeno, se baterije za
Off
ponovno polnjenje začnejo samodejno polniti
takoj, ko je Voice Tracer priključen na računalnik.
Več informacij o tem najdete v poglavju 4.2.
FORMAT Yes
Izbrišite vse datoteke v diktafonu. Pred
No
formatiranjem diktafona prenesite pomembne
datoteke v računalnik.
VER
Prikaže različico vgrajene programske opreme in
datum izdaje.
SPLIT*
Yes
Razdeli veliko datoteko v dve manjši datoteki,
No
ki ju lažje arhivirate ali prenesete prek e-pošte
ali pa izbrišete del datoteke. Datoteko razdelite
tako, da jo predvajate in se ustavite na mestu,
kjer jo želite razdeliti, nato odprite meni SPLIT.
1 Indeksno oznako dodate tako, da med snemanjem pritisnete gumb
INDEX / a. Številka indeksa se prikaže za eno sekundo. 25
* Ta funkcija ni na voljo v mapi M (glasba).
D Opombe
• Ikona
označuje, da posnetek vsebuje indeksne oznake.
• V posamezni datoteki lahko nastavite do 32 indeksnih oznak.
9
6
Voice Tracer deluje pod nadzorom notranjega programa, ki se imenuje
vgrajena programska oprema. Odkar ste kupili Voice Tracer, so morda na
voljo novejše različice vdelane programske opreme.
Predvajanje
1 Pritisnite gumb INDEX / a, ko je diktafon zaustavljen, in izberite
želeno mapo.
2 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko za predvajanje.
3 Pritisnite gumb f. Na zaslonu se prikaže čas snemanja in zasveti
zelena lučka LED 18 .
4 Glasnost lahko prilagodite z gumboma + in –.
5 Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb j / DEL. Na zaslonu se
prikaže celotni čas predvajanja trenutne datoteke.
6 Ponovno pritisnite gumb f, da nadaljujete predvajanje iz prejšnjega
mesta.
D Opombe
• Če so slušalke priključene v vhod EAR 1 , bo zvočnik diktafona
izključen.
D Opombe glede uporabe naprave Voice Tracer kot
predvajalnika glasbe
• Diktafon podpira glasbene datoteke v oblikah .wma in .mp3, ki jih
lahko iz računalnika prenesete v glasbeno mapo v diktafonu. Datoteke
z zaščito proti kopiranju (upravljanje digitalnih pravic) niso podprte.
• Voice Tracer podpira največ dva nivoja map v glasbeni mapi. V vsaki
mapi je lahko največ 199 vnosov (datotek in map).
• Pritisnite gumb f, da odprete izbrano mapo/datoteko. Pritisnite
gumb INDEX / a, da se vrnete v nadrejeno mapo.
• Med predvajanjem glasbe pritisnite gumb g, da spremenite
izenačevalnik (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1
Funkcije predvajanja
6.1.1 Počasno, hitro, navadno predvajanje
Pritisnite in držite gumb f eno sekundo ali več, da preklopite med
navadnim, počasnim in hitrim predvajanjem. 26
6.1.2 Iskanje
Med predvajanjem pritisnite in zadržite gumb h ali b za hitro iskanje
nazaj ali naprej po trenutni datoteki. Spustite gumb, da nadaljujete
predvajanje pri izbrani hitrosti.
6.1.3 Previjanje nazaj in naprej
Med predvajanjem pritisnite gumb h ali b , da previjete na začetek
datoteke, ki se predvaja, oziroma naprej na naslednjo datoteko. Če
datoteka vsebuje indeksno oznako, se predvajanje začne pri njej.
6.2 Možnosti predvajanja
Voice Tracer lahko nastavite tako, da ponavlja datoteke ali pa jih predvaja
po naključnem vrstnem redu.
6.2.1 Ponavljanje zaporedja
1 Za ponavljanje dela pesmi pritisnite gumb INDEX / a pri izbrani
začetni točki. Na zaslonu utripa REP. A – B 27 .
2 Ponovno pritisnite gumb INDEX / a pri želeni končni točki. Začne se
ponavljanje dela pesmi.
3 Pritisnite gumb j / DEL , da zaustavite predvajanje ali pa pritisnite
gumb INDEX / a, da se vrnete v navadno predvajanje.
Posodobitev vgrajene programske opreme
1 Povežite Voice Tracer s priloženim kablom USB.
2 Prenesite posodobitve za vaš model Voice Tracer s strani
www.philips.com in shranite datoteko v korenski imenik naprave
Voice Tracer.
3 Izklopite povezavo naprave Voice Tracer z računalnikom. Vdelana
programska oprema se samodejno posodablja; po koncu
posodobitve se Voice Tracer izključi.
10 Odpravljanje težav
Diktafon se ne vklopi
• Morda so se baterije izpraznile ali pa niso pravilno vstavljene.
Zamenjajte baterije in preverite, ali ste jih pravilno vstavili.
Diktafon ni ničesar posnel
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
• Morda je doseženo največje število posnetkov ali pa je prostor za
posnetke poln. Izbrišite nekaj posnetkov ali premaknite posnetke v
zunanjo napravo.
Iz zvočnikov ne slišim zvoka
• Morda so priključene slušalke. Odstranite jih.
• Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Nastavite glasnost.
Diktafon ne predvaja posnetkov
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
• Morda so se baterije izpraznile ali pa niso pravilno vstavljene.
Zamenjajte baterije in preverite, ali ste jih pravilno vstavili.
• Nič še ni posneto. Preverite število posnetkov.
Diktafon se ne ustavi, prekine, ne predvaja ali snema
• Diktafon je morda v načinu HOLD. Premaknite stikalo HOLD v položaj
Off.
V slušalkah ne slišim zvoka
• Slušalke morda niso priključene pravilno. Pravilno priključite slušalke.
• Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Nastavite glasnost.
11 Tehnični podatki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.2.2 Ponavljanje datoteke ali mape/način naključnega
predvajanja
•
1 Med predvajanjem pritisnite in držite gumb INDEX / a eno
sekundo ali več, da preklopite med načini predvajanja (ponavljanje
datoteke, ponavljanje mape, naključno predvajanje mape ali navadno
predvajanje). 28
Ikona
Pomen
REP. FILE
Večkratno predvajanje ene datoteke
REP. FOLDER Večkratno predvajanje vseh datotek v mapi
FOLDER SHUF Naključno predvajanje vseh glasbenih datotek v mapi
•
D Opomba
Način naključnega predvajanja je na voljo samo v (glasbeni) mapi M.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB: High-speed 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • upor 2,2 kΩ
Slušalke: 3,5 mm • upor 16 Ω ali več
Zaslon: LCD/segmentni • diagonala zaslona: 39 mm
Mikrofon: Vgrajeni: mono • Zunanji: mono
Velikost vgrajenega pomnilnika: 2 GB
Vrsta vgrajenega pomnilnika: NAND Flash
Oblika snemanja: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
Snemalni načini: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ (MP3/
mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bitna hitrost: 705,6 kbit/s (način PCM), 192 kbit/s (način SHQ), 64
kbit/s (način HQ), 48 kbit/s (način SP), 32 kbit/s (način LP), 16 kbit/s
(način SLP)
Čas snemanja: 283 ur (način SLP), 141 ur (način LP), 94 ur (način
SP), 70 ur (način HQ), 23 ur (način SHQ), 6,4 ur (način PCM)
Frekvenca vzorčenja: 44.1 kHz (način PCM/SHQ), 22 kHz (način
HQ), 16 kHz (način SP/LP/SLP)
Predvajanje glasbe: Oblika stiskanja: .mp3, .wma • Bitne hitrosti
MP3: 8 – 320 kbit/s • Bitne hitrosti WMA: 48 – 320 kbit/s (44 kHz),
64 – 192 kbit/s (48 kHz), stereo • Ne podpira DRM
Vgrajen okrogel dinamični zvočnik premera 30 mm • izhodna moč:
110 mW
Pogoji delovanja: Temperatura: 5 – 45 °C • Vlažnost: 10 – 90 %
Vrsta baterije: dve alkalni bateriji Philips AAA (LR03 ali R03) ali
Philipsovi bateriji za ponovno polnjenje LFH9154
Življenjska doba baterije (način LP): 50 ur
Dimenzije izdelka (Š × G × V): 40 × 18,4 × 108 mm
Teža: 80 g, vključno z baterijami
Sistemske zahteve: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux •
prosta vrata USB
Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the
property of Royal Philips Electronics or their respective owners.
© 2009 Royal Philips Electronics. All rights reserved.
Version 1.0, 2009/06/20. 5103 109 9738.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising