Philips | HC3530/15 | Important information | Philips Hairclipper series 3000 Hajvágó HC3530/15 Important Information Manual

Philips Hairclipper series 3000 Hajvágó HC3530/15 Important Information Manual
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.8843.1 (13/4/2017)
1
2
3
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
English
Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.
Danger
- Keep the supply unit dry (Fig.
1).
Warning
- To charge the battery, only
use the detachable supply
unit (HQ8505) provided with
the appliance.
- The supply unit contains a
transformer. Do not cut off
the supply unit to replace it
with another plug, as this
causes a hazardous situation.
- This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved. Children shall not
play with the appliance.
Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.
- Always check the appliance
before you use it. Do not use
the appliance if it is damaged,
as this may cause injury.
Always replace a damaged
part with one of the original
type.
- Do not open the appliance to
replace the rechargeable
battery.
Caution
- This appliance is not
washable. Never immerse the
appliance in water and do not
rinse it under the tap (Fig. 1).
- Only use this appliance for its
intended purpose as shown
in the user manual.
- For hygienic reasons, the
appliance should only be
used by one person.
- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or
acetone to clean the
appliance.
- Do not use the supply unit in
or near wall sockets that
contain an electric air
freshener to prevent
irreparable damage to the
supply unit.
Electromagnetic fields (EMF)
-
This Philips appliance complies with all
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
General
-
The appliance is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.
The supply unit transforms 100-240 volts to a
safe low voltage of less than 24 volts.
Maximum noise level: Lc = 75 dB(A).
Recycling
-
-
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 2).
This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig.
3) (2006/66/EC). We strongly advise you to
take your product to an official collection point
or a Philips service center to have a
professional remove the rechargeable battery.
Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when
you discard the product. Before you remove
the battery, make sure that the product is
disconnected from the wall socket and that
the battery is completely empty.
Take any necessary safety precautions when
you handle tools to open the product and
when you dispose of the rechargeable battery.
1
Check if there are screws in the back or front of
the appliance. If so, remove them.
2 Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary, also
remove additional screws and/or parts until you
see the printed circuit board with the
rechargeable battery.
3 Remove the rechargeable battery.
Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the
international warranty leaflet.
Warranty restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international warranty because they are subject to
wear.
Čeština
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje a jeho příslušenství si
pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Dodané příslušenství se může pro různé výrobky
lišit.
Nebezpečí
- Zdroj udržujte v suchu (obr. 1).
Varování
- K nabíjení baterie používejte
pouze odnímatelnou napájecí
jednotku (HQ8505)
dodávanou s tímto přístrojem.
- Zdroj obsahuje transformátor.
U zdroje nikdy neodřezávejte
a nenahrazujte zástrčku.
Mohlo by tak dojít
k nebezpečné situaci.
- Tento holicí strojek mohou
používat děti od 8 let věku.
Osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností
a znalostí jej mohou používat,
pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny
o bezpečném používání
holicího strojku a pokud
chápou související rizika. Děti
si s holicím strojkem nesmí
hrát. Děti nesmí provádět bez
dozoru čištění a uživatelskou
údržbu.
- Před použitím přístroj vždy
zkontrolujte. Přístroj
nepoužívejte, je-li poškozený,
aby nedošlo ke zranění.
Poškozenou součástku
vyměňujte vždy za původní
typ.
- Neotvírejte přístroj, ani se
nepokoušejte vyměnit
akumulátor.
Upozornění
- Tento přístroj není
omyvatelný. Přístroj nikdy
neponořujte do vody ani jej
neproplachujte pod tekoucí
vodou (obr. 1).
- Přístroj používejte pouze
k účelu, ke kterému je určen,
jak je vyobrazeno
v uživatelské příručce.
- Z hygienických důvodů by
měla přístroj používat pouze
jedna osoba.
- K čištění přístroje nikdy
nepoužívejte stlačený
vzduch, kovové žínky,
abrazivní ani agresivní čisticí
prostředky, jako je například
benzín nebo aceton.
- Nepoužívejte zdroj v zásuvce,
ve které je zapojen elektrický
osvěžovač vzduchu, ani v její
blízkosti. Předejdete tak
nenapravitelnému poškození
zdroje.
Elektromagnetická pole (EMP)
-
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným
normám a předpisům týkajícím se vystavení
účinkům elektromagnetických polí.
Obecné informace
-
Přístroj lze připojit do sítě o napětí v rozmezí
100 až 240 V.
Zdroj transformuje 100 V až 240 V na bezpečné
nízké napětí nižší než 24 V.
Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB(A).
Recyklace
-
-
Tento symbol znamená, že výrobek nelze
likvidovat s běžným komunálním odpadem
(2012/19/EU) (obr. 2).
Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek
obsahuje vestavěné dobíjecí baterie, které
nemohou být likvidovány společně s běžným
domácím odpadem (obr. 3) (2006/66/ES).
Důrazně doporučujeme, abyste výrobek zanesli
do oficiálního sběrného místa nebo servisního
střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí
baterie na odbornících.
Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací
pomůžete zabránit negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí akumulátoru
Při likvidaci přístroje z něj dobíjecí baterii
vyjměte. Před vyjmutím baterie ověřte, zda je
přístroj odpojen od elektrické zásuvky a zda je
baterie zcela vybitá.
Při manipulaci s nástroji potřebnými
k otevření přístroje a při likvidaci nabíjecí
baterie dbejte všech nezbytných
bezpečnostních opatření.
1
Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední
straně přístroje nenacházejí šrouby. Pokud ano,
demontujte je.
2 Pomocí šroubováku demontujte zadní / přední
panel přístroje. V případě potřeby také
demontujte další šrouby nebo díly, dokud
neuvidíte desku s plošnými spoji a
akumulátorem.
3 Vyjměte nabíjecí baterii.
Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte
web www.philips.com/support nebo si
prostudujte záruční list s mezinárodní platností.
Omezení záruky
Na střihací jednotky se nevztahují podmínky
mezinárodní záruky, protože podléhají opotřebení.
Eesti
Tähtis ohutusteave
Enne seadme ja selle tarvikute kasutamist lugege
antud oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see
edaspidiseks alles. Kaasaskäivad tarvikud võivad
vastavalt tootele erineda.
Oht
- Hoidke toiteplokk kuivana
(joon. 1).
Hoiatus
- Kasutage aku laadimiseks
ainult äravõetavat toiteplokki
(HQ8505), mis on seadmega
kaasas.
- Toiteplokis on trafo. Ärge
lõigake toiteplokki ära, et
asendada seda mõne teise
pistikuga, kuna see
põhjustab ohtliku olukorra.
- Seda seadet võivad kasutada
lapsed alates 8. eluaastast
ning füüsiliste puuete ja
vaimuhäiretega isikud või
isikud, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, kui
neid valvatakse või neile on
antud juhendid seadme
ohutu kasutamise kohta ja
nad mõistavad sellega seotud
ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Ärge
laske lastel seadet
järelevalveta puhastada ja
hooldada.
- Kontrollige alati enne seadme
kasutamist selle korrasolekut.
Vigastuste vältimiseks ärge
kasutage seadet, kui see on
kahjustatud. Vahetage alati
kahjustatud osa
originaalvaruosa vastu välja.
- Ärge avage seadet, et
laetavaid akusid ise välja
vahetada.
Ettevaatust
- See seade pole pestav. Ärge
kunagi kastke seadet vette
ega loputage kraani all (joon.
1).
- Kasutage seda seadet üksnes
selleks ettenähtud otstarbel
kasutusjuhendi kohaselt.
- Hügieenilistel põhjustel peaks
seadet ainult üks isik
kasutama.
- Ärge kunagi kasutage seadme
puhastamiseks suruõhku,
küürimiskäsna, abrasiivseid
puhastusvahendeid ega ka
sööbivaid vedelikke nagu
bensiin või atsetoon.
- Toiteploki pöördumatu
kahjustamise vältimiseks ärge
kasutage seda sellises
pistikupesas või sellise
pistikupesa lähedal, mis
sisaldab elektrilist
õhuvärskendit.
Elektromagnetväljad (EMF)
-
See Philips seade vastab kõikidele
elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet
käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja
õigusnormidele.
Üldteave
-
Seadet sobib kasutada toitepingel 100-240
volti.
Toiteplokk muundab 100–240 voldise pinge
trafo abil ohutuks 24-voldiseks pingeks.
Maksimaalne müratase: Lc = 75 dB(A).
Ringlussevõtt
-
-
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi
visata tavaliste olmejäätmete hulka
(2012/19/EL) (joon. 2).
See sümbol tähendab, et käesolev toode
sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi
visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon. 3)
(2006/66/EÜ). Me soovitame teil oma toode
viia Philipsi ametlikku kogumispunkti või
hoolduskeskusesse, et akupatarei
professionaalil eemaldada lasta.
Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste
toodete ning akupatareide lahuskogumist
reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest
kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
Laetava aku eemaldamine
Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui
seadme kasutusest kõrvaldate. Enne aku
eemaldamist kontrollige, et seadme pistik
oleks seinakontaktist välja võetud ja et aku
oleks täiesti tühi.
Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid,
kui käsitsete seadme avamisel tööriistu ja kui
kõrvaldate laetava aku kasutusest.
1
Veenduge, et seadme esi- ega tagaküljel ei ole
kruvisid. Kui on, siis eemaldage need.
2 Eemaldage kruvikeeraja abil seadme esi- ja/või
tagapaneel. Vajadusel eemaldage ka ülejäänud
kruvid ja/või seadme osad, kuni näete
trükkplaati ja akupatareid.
3 Eemaldage akupatarei.
Garantii ja tootetugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi
veebilehte www.philips.com/support või lugege
läbi üleilmne garantiileht.
Garantiipiirangud
Lõikepead pole rahvusvaheliste
garantiitingimustega reguleeritud, sest need on
kuluvad osad.
Latviešu
Svarīga informācija par drošību
Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas rūpīgi
izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to
turpmākām uzziņām. Komplektā iekļautie
piederumi dažādiem produktiem var atšķirties.
Bīstami
- Glabājiet adaptera bloku
sausumā (att. 1).
Brīdinājums
- Lai uzlādētu akumulatoru,
izmantojiet tikai noņemamo
barošanas bloku (HQ8505),
kas piegādāts kopā ar ierīci.
- Barošanas blokā ir iebūvēts
strāvas pārveidotājs.
Nenogrieziet barošanas
bloku, lai pievienotu tam citu
spraudni, jo tādējādi tiek
radīta bīstama situācija.
- Šo ierīci var izmantot bērni no
8 gadu vecuma un personas
ar ierobežotām fiziskajām,
uztveres vai garīgajām spējām
vai bez pieredzes un
zināšanām, ja šīm personām
tiek nodrošināta uzraudzība
vai sniegti norādījumi par
ierīces drošu lietošanu un tās
saprot iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar
ierīci. Bērni bez uzraudzības
nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās
tehnisko apkopi.
- Pirms ierīces lietošanas
vienmēr pārbaudiet to.
Nelietojiet bojātu ierīci, jo tā
var gūt savainojumus.
Vienmēr nomainiet bojātu
detaļu ar oriģinālu detaļu.
- Neatveriet ierīci un
nemēģiniet nomainīt atkārtoti
uzlādējamo akumulatoru.
Ievērībai
- Šo ierīci nevar mazgāt. Nekad
neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā
arī neskalojiet to tekošā ūdenī
(att. 1).
- Izmantojiet šo ierīci tikai
paredzētajiem mērķiem, kā
norādīts lietotāja
rokasgrāmatā.
- Ievērojot higiēnas prasības,
ierīci ir ieteicams lietot tikai
vienam cilvēkam.
- Ierīces tīrīšanai nekad
nelietojiet saspiestu gaisu,
tīrīšanas drāniņas, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus
šķidrumus, piemēram,
benzīnu vai acetonu.
- Neizmantojiet barošanas
bloku kontaktligzdās vai
blakus kontaktligzdām, kurās
pašlaik ir ievietots vai ir bijis
ievietots elektriskais gaisa
atsvaidzinātājs. Pretējā
gadījumā var neatgriezeniski
bojāt barošanas bloku.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
-
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem
standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Vispārīgi
-
Ierīce ir paredzēta elektrotīklam, kura spriegums
ir no 100 līdz 240 voltiem.
Barošanas bloks transformē 100–240 voltu
spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks
par 24 voltiem.
Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 75 dB(A).
Otrreizējā pārstrāde
-
-
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem (2012/19/ES) (att. 2).
Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietots
iebūvēts uzlādējamais akumulators, kuru
nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem (att. 3) (2006/66/EK). Mēs iesakām
produktu nodot oficiālā savākšanas punktā vai
„Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionāli
izņemtu uzlādējamo akumulatoru.
Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un
elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo
bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu
likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz
vidi un cilvēku veselību.
Atkārtoti uzlādējamā akumulatora
izņemšana
Atkārtoti uzlādējamo akumulatoru izņemiet
tikai tad, kad izmetat ierīci. Pirms akumulatora
izņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir
atvienota no sienas kontaktligzdas un
akumulators ir pilnībā tukšs.
Ievērojiet nepieciešamos piesardzības
pasākumus, kad lietojat ierīces atvēršanas
rīkus un likvidējat uzlādējamo akumulatoru.
1
Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē vai priekšpusē
nav skrūvju. Ja ir, izņemiet tās.
2 Noņemiet ierīces aizmugurējo un/vai priekšējo
paneli, izmantojot skrūvgriezi. Ja nepieciešams,
noņemiet arī citas skrūves un/vai daļas, līdz
redzat shēmas plati ar uzlādējamo akumulatoru.
3 Izņemiet uzlādējamo akumulatoru.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai
lasiet starptautiskās garantijas bukletu.
Garantijas ierobežojumi
Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz
asmeņu bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.
Lietuviškai
Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudoti prietaisą ir jo priedus
atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir
saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.
Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti
skirtingi.
Pavojus
- Maitinimo bloką laikykite
sausai (pav. 1).
Įspėjimas
- Norėdami įkrauti bateriją
naudokite tik atjungiamą
maitinimo bloką (HQ8505),
tiekiamą su prietaisu.
- Maitinimo bloke yra
transformatorius. Norėdami
išvengti pavojingos situacijos,
nenupjaukite maitinimo
bloko, norėdami jį pakeisti
kitu kištuku.
- Šį prietaisą gali naudoti 8
metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo
ir protiniai gebėjimai yra
mažesni, arba neturintieji
patirties ir žinių, jei jie
prižiūrimi arba jiems pateiktos
instrukcijos, kaip saugiai
naudotis prietaisu, ir jei jie
supranta, kokie yra susiję
pavojai. Neleiskite vaikams
žaisti su šiuo prietaisu.
Neleiskite vaikams be
priežiūros valyti ar atlikti
priežiūrą.
- Prieš naudodami prietaisą,
visada jį patikrinkite.
Nenaudokite prietaiso, jei jis
apgadintas, nes galite
susižeisti. Visada pakeiskite
apgadintą dalį originalia
dalimi.
- Nebandykite atidaryti
prietaiso, kad pakeistumėte
pakartotinai įkraunamą
bateriją.
Dėmesio!
- Šis prietaisas
neplaunamas. Niekada
nemerkite prietaiso į vandenį
ir neskalaukite jo po
vandentiekio čiaupu (pav. 1).
- Prietaisą naudokite tik pagal
paskirtį, kaip parodyta
naudotojo vadove.
- Higienos sumetimais prietaisu
naudotis turėtų tik vienas
asmuo.
- Prietaiso valymui niekada
nenaudokite suslėgto oro,
šiurkščių kempinių,
šlifuojančių valymo priemonių
arba ėsdinančių skysčių, pvz.,
benzino ar acetono.
- Nejunkite maitinimo bloko į
sieninius lizdus, kuriuose yra
arba buvo elektrinis oro
gaiviklis, ir netoli jų, kad
išvengtumėte nepataisomo
maitinimo bloko sugadinimo.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
-
Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus
standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių
laukų poveikio.
Bendrasis aprašymas
-
Šis prietaisas pritaikytas 100–240 voltų įtampos
maitinimo tinklui.
Maitinimo blokas transformuoja 100–240 V
įtampą į saugią, žemesnę nei 24 V, įtampą.
Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 75 dB(A).
Perdirbimas
-
-
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES) (pav. 2).
Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra
įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo
elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis
buitinėmis atliekomis (pav. 3) (2006/66/EB).
Mes primygtinai siūlome perduoti jūsų gaminį į
oficialų surinkimo punktą arba „Philips“
priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą
maitinimo elementą pašalintų specialistai.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių,
kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir
elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo
elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių
utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Pakartotinai įkraunamos baterijos
išėmimas
Pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik
tada, kai išmetate prietaisą. Prieš išimdami
bateriją įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas
nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra
visiškai išsikrovusi.
Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių,
kai naudojatės įrankiais, norėdami atidaryti
prietaisą, ir kai šalinate pakartotinai
įkraunamą bateriją.
1
Patikrinkite, ar prietaiso gale ar priekyje yra
sraigtų. Jei yra, pašalinkite juos.
2 Naudodami atsuktuvą nuimkite nuo prietaiso
galinį ir (arba) priekinį skydelį. Jei reikia, taip pat
šalinkite kitus sraigtus ir (arba) dalis, kol
pamatysite spausdintinę plokštę su pakartotinai
įkraunama baterija.
3 Išimkite pakartotinai įkraunamą bateriją.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite
www.philips.com/support arba perskaitykite
tarptautinės garantijos lankstinuką.
Garantijos apribojimai
Kirpimo įtaisams netaikomos tarptautinės
garantijos sąlygos, nes šios dalys dėvisi.
Magyar
Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék és a tartozékai első használata előtt
figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és őrizze
meg későbbi használatra. A különböző termékek
esetében különbözhetnek a velük együtt szállított
tartozékok.
Veszély
- Tartsa szárazon a
tápegységet (ábra 1).
Vigyázat!
- Az akkumulátort kizárólag a
készülékhez mellékelt,
(HQ8505) levehető
tápegységgel töltse.
- A tápegység transzformátort
tartalmaz. Ne vágja le a
tápegységet a vezetékről, és
ne szereljen rá másik
csatlakozódugót, mert ez
veszélyes.
- A készüléket 8 éven felüli
gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy
szellemi képességekkel
rendelkező vagy a készülék
működtetésében járatlan
személyek is használhatják
felügyelet mellett, illetve ha
felvilágosítást kaptak a
készülék biztonságos
működtetésének módjáról és
az azzal járó veszélyekről. Ne
engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel. A
tisztítást és a felhasználó által
is végezhető karbantartást
nem végezhetik gyermekek
felügyelet nélkül.
- Használat előtt mindig
ellenőrizze a készüléket. Ne
használja a készüléket, ha
meghibásodott, mert ez
sérülést okozhat. Minden
esetben eredeti típusúra
cserélje ki a sérült alkatrészt.
- Ne próbálja kicserélni a
készülék akkumulátorát.
Figyelem!
- A készülék nem mosható. Ne
merítse a készüléket vízbe, és
ne öblítse le vízcsap alatt
(ábra 1).
- A készüléket csak a használati
útmutatóban jelzett
rendeltetésszerű célra
használja.
- A készüléket higiéniai
okokból csak egy személy
használhatja.
- A készülék tisztításához ne
használjon sűrített levegőt,
dörzsszivacsot, maró hatású
tisztítószert vagy súrolószert
(pl. benzin vagy aceton).
- Ne használja a tápegységet
olyan fali aljzatban vagy fali
aljzat közelében, amelyhez
elektromos légfrissítő van
csatlakoztatva, mert az a
tápegység javíthatatlan
károsodását okozhatja.
Elektromágneses mezők (EMF)
-
Ez az Philips készülék az elektromágneses
terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Általános információk
-
A készülék 100 és 240 V közötti feszültséggel
használható.
A tápegység a 100–240 voltos hálózati
feszültséget biztonságos 24 voltos feszültségre
alakítja át.
Maximális zajszint: Lc = 75 dB(A).
Újrahasznosítás
-
-
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU) (ábra 2).
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz,
amelyet nem szabad háztartási hulladékként
(ábra 3) kezelni (2006/66/EK). Javasoljuk, hogy
vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy
a Philips szervizközpontba, hogy szakember
távolítsa el az akkumulátort.
Tartsa be az elektromos és elektronikus
termékek, akkumulátorok és egyszer
használatos elemek külön történő
hulladékgyűjtésére vonatkozó országos
előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
Az akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátort csak akkor távolítsa el, ha
leselejtezi a készüléket. Az akkumulátor
eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék
hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból,
és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket,
amikor szerszámot használ a készülék
szétnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az
akkumulátort.
1
Ellenőrizze, hogy a készülék hátulsó vagy elülső
részén vannak-e csavarok. Ha igen, távolítsa el
őket.
2 Távolítsa el a készülék hátlapját és/vagy
előlapját egy csavarhúzóval. Ha szükséges,
távolítson el további csavarokat és/vagy
alkatrészeket is, amíg meg nem találja a
nyomtatott áramköri lapot és rajta az
akkumulátort.
3 Távolítsa el az akkumulátort.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes
garancialevelet.
A garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak
a vágóegységekre, mivel azok fogyóeszközök.
Polski
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem urządzenia i jego
akcesoriów zapoznaj się dokładnie z broszurą
informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Akcesoria
w zestawie mogą się różnić w zależności od
produktu.
Niebezpieczeństwo
- Zasilacz przechowuj w
suchym miejscu (rys. 1).
Ostrzeżenie
- W celu ładowania
akumulatora używaj
wyłącznie zdejmowanego
zasilacza (HQ8505)
dołączonego do urządzenia.
- Zasilacz zawiera
transformator. Ze względów
bezpieczeństwa nie odcinaj
zasilacza w celu wymiany
wtyczki na inną.
- Urządzenie może być
używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz
osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub
umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w
użytkowaniu tego typu
urządzeń, pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na
temat korzystania z tego
urządzenia w bezpieczny
sposób oraz zostaną
poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci nie mogą
czyścić urządzenia ani
konserwować go bez
nadzoru.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie
przed jego użyciem. Nie
używaj urządzenia, jeśli jest
uszkodzone, ponieważ może
to spowodować obrażenia
ciała. Uszkodzoną część
należy wymienić na
oryginalny element tego
samego typu.
- Nie otwieraj urządzenia, aby
wymienić akumulator.
Uwaga
- Tego urządzenia nie można
myć w wodzie. Nigdy nie
zanurzaj urządzenia w wodzie
ani nie płucz go pod kranem
(rys. 1).
- Tego urządzenia należy
używać zgodnie z
przeznaczeniem, w sposób
przedstawiony w instrukcji
obsługi.
- Ze względów higienicznych z
urządzenia powinna
korzystać tylko jedna osoba.
- Do czyszczenia urządzenia
nigdy nie używaj sprężonego
powietrza, szorstkich
czyścików, płynnych środków
ściernych ani żrących płynów,
takich jak benzyna lub
aceton.
- W celu uniknięcia
uszkodzenia zasilacza, nie
zbliżaj ani nie podłączaj go
do gniazdka sieciowego, do
którego jest podłaczony
odświeżacz powietrza lub
elektrofumigator.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
-
To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i
jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Opis ogólny
-
Urządzenie może być zasilane napięciem w
zakresie od 100 do 240 V.
Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na
bezpieczne napięcie poniżej 24 V.
Maksymalny poziom hałasu: Lc = 75 dB(A).
Ochrona środowiska
-
-
-
-
-
-
Symbol przekreślonego kontenera na odpady
(rys. 2), oznacza, że produkt podlega
selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kontenera na odpady
(rys. 3), oznacza, że produkt zawiera baterie lub
akumulatory, które podlegają selektywnej
zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz
baterie i akumulatory po okresie użytkowania,
nie mogą być wyrzucone wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty
produkt oraz baterie i/lub akumulatory do
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego
punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty
sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć
szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
z uwagi na potencjalną zawartość
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz
części składowych.
W celu profesionalnego usunięcia (wymiany)
akumulatora należy udać się do podmiotu
prowadzącego zbieranie akumulatorów lub
centrum serwisowego firmy Philips.
Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i
odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu,
zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się
postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko
naturalne.
Wyjmowanie akumulatora
Przed oddaniem zużytego urządzenia do
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego
sprzętu, należy wyjąć z niego akumulator.
Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić
się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka
elektrycznego, a akumulator jest całkowicie
rozładowany.
Należy przestrzegać wszystkich niezbędnych
środków bezpieczeństwa podczas otwierania
urządzenia za pomocą narzędzi i podczas
utylizacji akumulatora.
1
Sprawdź, czy w tylnej lub w przedniej części
urządzenia znajdują się śrubki. Jeśli tak, odkręć
je.
2 Zdejmij tylny lub przedni panel urządzenia za
pomocą śrubokrętu. Jeśli to konieczne, zdejmij
również dodatkowe śrubki i części, aż
zobaczysz płytkę drukowaną wraz z
akumulatorem.
3 Wyjmij akumulator.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych
informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z
międzynarodową ulotką gwarancyjną.
Guarantee restrictions
Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji
międzynarodowej, ponieważ podlegają zużyciu.
Slovensky
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia a jeho príslušenstva si
pozorne prečítajte tieto dôležité informácie
a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Dodané
príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.
Nebezpečenstvo
- Napájaciu jednotku
udržiavajte v suchu (Obr. 1).
Varovanie
- Na nabíjanie batérie
používajte iba odpojiteľnú
napájaciu jednotku
(HQ8505), ktorá sa dodáva so
zariadením.
- Súčasťou napájacej jednotky
je transformátor. Napájaciu
jednotku nesmiete oddeliť
a vymeniť za iný typ zástrčky,
lebo by ste tým mohli
spôsobiť nebezpečnú
situáciu.
- Toto zariadenie môžu
používať deti staršie ako 8
rokov a osoby, ktoré majú
obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne
schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené
bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu,
že rozumejú príslušným
rizikám. Deti sa nesmú hrať
s týmto zariadením. Deti
nesmú bez dozoru čistiť ani
vykonávať údržbu tohto
zariadenia.
- Pred každým použitím
zariadenie skontrolujte. Ak je
zariadenie poškodené,
nepoužívajte ho, pretože by
mohlo dôjsť k poraneniu.
Vždy vymeňte poškodenú
súčiastku za originálny
náhradný diel.
- Neotvárajte zariadenie a
nevyberajte nabíjateľnú
batériu.
Výstraha
- Toto zariadenie nie je
umývateľné. Nikdy ho
neponárajte do vody ani
neumývajte pod tečúcou
vodou (Obr. 1).
- Toto zariadenie používajte
len na predpísaný účel podľa
pokynov uvedených v
návode na používanie.
- Z hygienických dôvodov by
zariadenie mala používať len
jedna osoba.
- Na čistenie zariadenia nikdy
nepoužívajte stlačený
vzduch, drôtenky, drsné
čistiace prostriedky ani
agresívne kvapaliny ako
benzín alebo acetón.
- Napájaciu jednotku
nepoužívajte v sieťových
zásuvkách, ku ktorým je
pripojený elektrický
osviežovač vzduchu, ani v ich
blízkosti, aby ste predišli
neopraviteľnému poškodeniu
napájacej jednotky.
Elektromagnetické polia (EMF)
-
Tento spotrebič Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
Všeobecné informácie
-
Toto zariadenie môžete pripojiť do siete
s napätím 100 až 240 voltov.
Napájacia jednotka transformuje napätie 100 –
240 V na bezpečné napätie nižšie ako 24 V.
Maximálna úroveň hluku: Lc = 75 dB(A).
Recyklácia
-
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym
odpadom (smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 2).
Tento symbol znamená, že tento výrobok
obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú
nemožno zlikvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom (Obr. 3) (2006/66/ES).
Výslovne odporúčame, aby ste svoj výrobok
odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo
v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde
nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
-
Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu
elektrických a elektronických výrobkov, ako aj
nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna
likvidácia pomáha zabrániť negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vybratie nabíjateľnej batérie
Nabíjateľnú batériu vyberte len vtedy, keď
zariadenie vyhadzujete. Skôr než batériu
vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie
odpojené od elektrickej siete a batéria je
úplne vybitá.
Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej
batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými
opatreniami.
1
Skontrolujte, či sa na zadnej, alebo prednej
strane zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno,
odstráňte ich.
2 Skrutkovačom odstráňte zadný alebo predný
panel zariadenia. V prípade potreby odstráňte
aj ďalšie skrutky alebo súčiastky, až kým
neuvidíte plošný spoj s nabíjateľnou batériou.
3 Vyberte nabíjateľnú batériu.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu,
navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si prečítajte
informácie v medzinárodne platnom záručnom
liste.
Obmedzenia záruky
Na holiacu jednotku/strihaciu jednotku sa
nevzťahujú podmienky medzinárodnej záruky,
pretože sa používaním opotrebováva.
Українська
Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж використовувати пристрій і його
приладдя, уважно прочитайте цей буклет із
важливою інформацією та зберігайте його для
довідки в подальшому. Комплекти приладдя
можуть відрізнятися для різних пристроїв.
Небезпечно
-
Запобігайте потраплянню вологи на блок
живлення (Мал. 1).
Обережно
Для заряджання батареї використовуйте лише
знімний блок живлення (HQ8505), що входить
до комплекту пристрою.
- Блок живлення містить трансформатор. Не
заміняйте блок живлення на інший, оскільки це
може спричинити небезпеку.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років і особи з послабленими відчуттями,
фізичними або розумовими здібностями чи без
належного досвіду та знань за умови, що
використання відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм і пояснено можливі
ризики. Не дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Завжди перевіряйте пристрій перед
використанням. Не використовуйте пристрій,
якщо його пошкоджено, оскільки це може
призвести до травмування. Завжди заміняйте
пошкоджену частину пристрою оригінальним
відповідником.
- Не відкривайте пристрій, щоб замінити
акумулятор.
-
Увага
-
-
Цей пристрій не можна мити водою. Ніколи не
занурюйте пристрій у воду та не мийте його під
краном (Мал. 1).
Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як описано в посібнику
користувача.
З міркувань гігієни пристрій має
використовувати лише одна особа.
Не використовуйте для чищення пристрою
стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні
засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи
ацетон.
Щоб уникнути непоправного пошкодження
блока живлення, не використовуйте його поряд
із розетками, до яких підключено електричний
освіжувач повітря.
Електромагнітні поля (ЕМП)
-
Цей пристрій Philips відповідає всім чинним
стандартам і нормативним актам, що
стосуються впливу електромагнітних полів.
Загальна інформація
Цей пристрій може працювати з напругою від
100 до 240 В.
- Блок живлення перетворює напругу 100–240 В
у безпечну низьку напругу менше 24 В.
- Макс. рівень шуму: Lc = 75 dB(A).
-
Утилізація
Цей символ означає, що поточний виріб не
підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU)
(Мал. 2).
- Цей символ означає, що виріб містить
вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна
утилізувати зі звичайними побутовими
відходами (Мал. 3) (Директива 2006/66/EC).
Ми наполегливо радимо Вам віднести виріб в
офіційний пункт прийому чи до сервісного
центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з нього
акумуляторну батарею.
- Дотримуйтеся правил роздільного збору
електричних і електронних пристроїв, а також
звичайних і акумуляторних батарей у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище
та здоров’я людей.
-
Виймання акумуляторної батареї
Виймайте акумуляторну батарею, лише якщо
хочете утилізувати пристрій. Перш ніж виймати
батарею, переконайтеся, що пристрій
від’єднано від розетки, а акумуляторна батарея
повністю розряджена.
Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли
відкриваєте пристрій за допомогою інструментів
і виймаєте акумуляторну батарею.
Перевірте, чи ззаду або спереду на пристрої є
гвинти. Якщо є, викрутіть їх.
2 За допомогою викрутки зніміть задню та/або
передню панель пристрою. Якщо потрібно,
зніміть додаткові гвинти та/або деталі, доки не
побачите плату з акумуляторною батареєю.
3 Вийміть акумуляторну батарею.
1
Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
прочитайте гарантійний талон.
Обмеження гарантії
Умови міжнародної гарантії не поширюються на
ріжучі блоки, оскільки вони зношуються.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising