Philips | HC9450/15 | Owner's Manual | Philips Hairclipper series 9000 Hajvágó HC9450/15 Felhasználói kézikönyv

Philips Hairclipper series 9000 Hajvágó HC9450/15 Felhasználói kézikönyv
HC9450
4222.002.8551.1
ENGLISH
There are 3 ways to go through the length settings:
- Quickly swipe your thumb or a finger across the touch area to
scroll through the length settings quickly.
- Slowly swipe your thumb or a finger across the touch area to
scroll through the length settings slowly.
- Tap on the bottom or top part of the touch area to go through
the length settings one by one. To scroll through the length settings
automatically in steps of 0.1mm, tap and hold the bottom or top
part of the touch area.
Memory:
The memory allows you to save 3 lengths per comb.
To select a memorised length, press the ‘M’ button.
To switch between memory settings, press the ‘M’ button.
To save a length setting in the memory, press the ‘M’ button for
2 seconds.
Length lock:
You can only change the length setting if the appliance is switched off.
EESTI
Pikkusseadete läbivaatamiseks on kolm võimalust.
-P
ikkusseadete kiireks kerimiseks tõmmake kiiresti pöidla või
sõrmega üle puuteala.
-P
ikkusseadete aeglaseks kerimiseks tõmmake aeglaselt pöidla või
sõrmega üle puuteala.
-P
ikkusseadete ükshaaval läbivaatamiseks toksake puuteala alumist
või ülemist osa. Pikkusseadete automaatselt 0,1 mm sammuga
kerimiseks toksake ja hoidke all puuteala alumist või ülemist osa.
Mälu
Mällu on võimalik salvestada kolm pikkust kammi kohta.
Mällu salvestatud pikkuse valimiseks vajutage nuppu „M”.
Mäluseadete vahetamiseks vajutage nuppu „M”. Pikkusseade mällu
salvestamiseks vajutage nuppu „M” kaks sekundit.
ukustatav pikkus
L
Pikkusseadet saate muuta ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
Има 3 начина да преминете през настройките за дължина:
- Плъзнете бързо палец или друг пръст през сензорната зона,
за да превъртите бързо през настройките за дължина.
- Плъзнете бавно палец или друг пръст през сензорната зона,
за да превъртите бавно през настройките за дължина.
- Докоснете в долната или горната част на сензорната зона,
за да преминете през настройките за дължина една по една.
За да превъртите автоматично през настройките за дължина
на стъпки от 0,1 мм, докоснете и задръжте долната или
горната част на сензорната зона.
Памет:
Паметта ви позволява да запазите 3 дължини на гребен.
За да изберете запаметена дължина, натиснете бутона “М”.
За да превключите между настройките в паметта, натиснете
бутона „М“. За да запишете настройката за дължина в паметта,
натиснете бутона „М“ в продължение на 2 секунди.
З
аключване на дължината:
Можете единствено да промените настройката за дължина,
ако уредът е изключен.
ČEŠTINA
Existují 3 způsoby, jak upravit nastavení délky:
-Rychlým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast rychle
procházejte nastaveními délky.
- Pomalým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast pomalu
procházejte nastaveními délky.
- Klepnutím na dolní nebo horní část dotykové oblasti procházejte
jednotlivými nastaveními délky. Chcete-li automaticky procházet
nastaveními délky po krocích po 0,1 mm, klepněte a podržte dolní
nebo horní část dotykové oblasti.
Paměť:
Paměť umožňuje uložit 3 délky pro jeden hřeben.
Chcete-li vybrat uloženou délku, stiskněte tlačítko „M“.
Chcete-li přepínat mezi nastaveními paměti, stiskněte tlačítko „M“.
Chcete-li uložit nastavení délky do paměti, stiskněte na 2 sekundy
tlačítko „M“.
Z
ámek délky:
Nastavení délky můžete změnit pouze v případě, že přístroj je vypnutý.
Postoje 3 načina za biranje postavki duljine:
-B
rzo prijeđite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na
dodir za brzo kretanje kroz postavke duljine.
-P
olako prijeđite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na
dodir za polagano kretanje kroz postavke duljine.
-Z
a biranje pojedinačnih postavki duljine dodirnite donji ili gornji
dio područja osjetljivog na dodir. Za automatsko kretanje kroz
postavke duljine u koracima od 0,1 mm, dodirnite i zadržite donji
ili gornji dio područja osjetljivog na dodir.
Memorija:
Možete memorirati do 3 duljine po jednom češlju.
Kako biste odabrali duljinu iz memorije, pritisnite gumb M.
Za biranje raznih memoriranih postavki pritisnite gumb M.
Za memoriranje postavke duljine pritisnite gumb M na 2 sekunde.
aključavanje postavke duljine:
Z
Postavku duljine možete promijeniti samo ako je aparat isključen.
MAGYAR
Háromféle módon mehet végig a hosszbeállításokon:
-G
yorsan húzza végig az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások
gyors végiggörgetéséhez.
- L assan húzza végig az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások
lassú végiggörgetéséhez.
- É rintse meg az érintőfelület alsó vagy felső részét a beállítások
egyesével való végignézéséhez. A hosszbeállítások 0,1 mm-es
lépésekben való automatikus végiggörgetéséhez érintse meg
hosszan az érintőfelület alsó vagy felső részét.
Memória:
A memória 3 hosszbeállítást tesz lehetővé fésűnként.
Egy rögzített hosszbeállítás kiválasztásához nyomja meg az
„M” gombot.
Memóriabeállítások közötti váltáshoz nyomja meg az „M” gombot.
A hosszbeállítás memóriába való mentéséhez nyomja le az „M”
gombot 2 másodpercig.
osszrögzítés:
H
Csak akkor változtathatja meg a hosszbeállítást, ha a készülék ki van
kapcsolva.
ҚАЗАҚША
POLSKI
Ұзындық параметрлері арасында өтудің 3 жолы бар:
- Ұзындық параметрлері арасында жылдам айналдыру үшін сенсорлы
аумақта басбармақпен немесе саусақпен жылдам жанап өтіңіз.
-Ұ
зындық параметрлері арасында баяу айналдыру үшін сенсорлы
аумақта басбармақпен немесе саусақпен баяу жанап өтіңіз.
-Ұ
зындық параметрлері арасында бір бірлеп өту үшін сенсорлы
аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түртіңіз. Ұзындық
параметрлері арасында 0,1 мм қадамымен айналдыру үшін сенсорлы
аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түртіп, ұстап тұрыңыз.
Istnieją 3 sposoby na przejrzenie ustawień długości:
- S zybko przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby szybko
przewinąć ustawienia długości.
-P
owoli przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby powoli
przewinąć ustawienia długości.
- Dotknij dolnej lub górnej części obszaru dotykowego, aby przejrzeć
ustawienia długości jedno po drugim. Aby automatycznie przewinąć
ustawienia długości w odstępach co 0,1 mm, dotknij i przytrzymaj
dolną lub górną część obszaru dotykowego.
Жад:
жад әр тарақ үшін 3 ұзындықты сақтауға мүмкіндік береді.
Жадқа сақталған ұзындықты таңдау үшін, «M» түймесін басыңыз.
Жад параметрлері арасында ауысу үшін «M» түймесін басыңыз.
Ұзындық параметрін жадта сақтау үшін «M» түймесін 2 секунд бойы
басыңыз.
Pamięć:
Pamięć umożliwia zapisanie 3 długości na nasadkę grzebieniową.
Aby wybrać zapamiętane ustawienie, naciśnij przycisk „M”.
Aby przełączać między ustawieniami pamięci, naciśnij przycisk „M”.
Aby zapisać ustawienie długości w pamięci, przytrzymaj przycisk „M”
przez 2 sekundy.
Ұзындықты құлыптау:
Құрылғы өшірілген болса ғана ұзындықты өзгерте аласыз.
lokada długości:
B
Można zmienić ustawienie długości tylko wtedy, gdy urządzenie jest
wyłączone.
LIETUVIŠKAI
Yra 3 ilgio nustatymų peržiūros būdai:
- Norėdami greitai peržiūrėti ilgio nustatymus, greitai perbraukite
nykščiu arba pirštu lytėjimo sritį.
- Norėdami lėtai peržiūrėti ilgio nustatymus, lėtai perbraukite nykščiu
arba pirštu lytėjimo sritį.
- Palieskite apatinę arba viršutinę lytėjimo srities dalį ir peržiūrėkite
visus ilgio nustatymus po vieną. Jei norite automatiškai slinkti per
ilgio nustatymus po 0,1 mm, palieskite ir palaikykite apatinę arba
viršutinę lytėjimo srities dalį.
tmintis:
A
Atmintyje galima išsaugoti 3 šukoms priskirtus ilgius.
Jei norite pasirinkti išsaugotą ilgį, paspauskite „M“ mygtuką.
Jei norite perjungti atminties nustatymus, paspauskite „M“ mygtuką.
Jei norite atmintyje išsaugoti ilgio nustatymą, paspauskite „M“
mygtuką 2 sekundes.
I lgio fiksavimas:
Ilgio nustatymus galima keisti tik išjungus prietaisą.
LATVIEŠU
Ir 3 veidi, lai pārslēgtu garuma iestatījumus:
- Ātri velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai ātri ritinātu
garuma iestatījumus.
- Lēni velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai lēni ritinātu
garuma iestatījumus.
- Pieskarieties apakšējai vai augšējai skārienapgabala daļai, lai
skatītu garuma iestatījumus pa vienam. Lai ritinātu garuma
iestatījumus automātiski pa 0,1 mm solim, pieskarieties un turiet
skārienapgabala apakšējo vai augšējo daļu.
tmiņa:
A
Atmiņa katrai ķemmei ļauj saglabāt 3 garumus.
Lai atlasītu atmiņā saglabātu garumu, nospiediet M pogu.
Lai pārslēgtos starp atmiņas iestatījumiem, nospiediet M pogu.
Lai garuma iestatījumu saglabātu atmiņā, 2 sekundes nospiediet
M pogu.
G
aruma fiksators:
Garuma iestatījumu var mainīt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.
ROMÂNĂ
Există 3 moduri de a parcurge setările de lungime:
- Treci rapid cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă
pentru a derula rapid setările de lungime.
- Treci încet cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă
pentru a derula încet setările de lungime.
- Atinge partea inferioară sau cea superioară a zonei tactile pentru
a derula pe rând setările de lungime. Pentru a derula setările
de lungime automat în paşi de 0,1 mm, apasă continuu partea
inferioară sau cea superioară a zonei tactile.
Memorie:
Memoria permite salvarea a 3 lungimi pentru un pieptene.
Pentru a selecta o lungime memorată, apasă butonul „M”.
Pentru a comuta între setările din memorie pentru, apasă butonul
‘M’. Pentru a salva o setare de lungime în memorie, apasă butonul
‘M’ timp de 2 secunde.
ecanism de blocare a lungimii:
M
Setarea de lungime poate fi schimbată numai dacă aparatul este oprit.
РУССКИЙ
Существует три способа переключения установок длины.
- Быстро проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы сразу
прокрутить весь список установок длины.
- Медленно проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы
постепенно прокрутить список установок длины.
- Коснитесь нижней или верхней части сенсорной панели
для последовательного просмотра установок длины. Для
последовательного автоматического изменения установок
длины с интервалом 0,1 мм коснитесь нижней или верхней
части сенсорной панели и удерживайте ее в течение
некоторого времени.
Память:
В памяти можно сохранить 3 настройки длины для каждого
гребня.
Для выбора сохраненной настройки длины нажмите кнопку M.
Для переключения между настройками, сохраненными в памяти,
нажмите кнопку M. Для сохранения настройки длины нажмите
кнопку M и удерживайте ее в течение двух секунд.
иксатор длины
Ф
Изменять настройки длины можно только при выключенном
приборе.
SLOVENSKY
S
ú k dispozícii 3 spôsoby prechádzania cez nastavenia
dĺžky strihu:
- Na rýchle prechádzanie cez nastavenia dĺžky rýchlo posuňte
palcom alebo prstom po dotykovej ploche.
- Na pomalé prechádzanie cez nastavenia dĺžky pomaly posúvajte
palcom alebo prstom po dotykovej ploche.
- Na prechádzanie cez nastavenia dĺžky po jednom ťuknite na
spodnú alebo hornú časť dotykovej plochy. Ak chcete prechádzať
cez nastavenia dĺžky automaticky v krokoch po 0,1 mm, ťuknite a
podržte spodnú alebo vrchnú časť dotykovej plochy.
P
amäť:
Pamäť umožňuje ukladať 3 dĺžky na hrebeň.
Stlačením tlačidla „M“ vyberte uloženú dĺžku.
Ak chcete prepínať medzi možnosťami nastavenia pamäti, stlačte
tlačidlo „M“. Ak chcete uložiť nastavenie dĺžky do pamäte, stlačte
tlačidlo „M“ a podržte ho stlačené po dobu 2 sekúnd.
U
zamknutie nastavenia dĺžky:
Nastavenie dĺžky môžete zmeniť len vtedy, ak je zariadenie vypnuté.
SLOVENŠČINA
Med nastavitvami dolžine lahko preklapljate na 3 načine:
- S palcem ali drugim prstom hitro povlecite po območju na dotik,
da se hitro pomaknete po nastavitvah dolžine.
- S palcem ali drugim prstom počasi povlecite po območju na dotik,
da se počasi pomaknete po nastavitvah dolžine.
- Dotaknite se spodnjega ali zgornjega dela območja na dotik,
da se pomaknete po posamičnih nastavitvah dolžine. Če se po
nastavitvah dolžine želite pomikati samodejno v korakih po
0,1 mm, pridržite zgornji ali spodnji del območja na dotik.
P
omnilnik:
V pomnilnik lahko shranite 3 nastavitve za vsak glavnik.
Če želite izbrati dolžino v pomnilniku, pritisnite gumb “M”.
Če želite preklopiti med nastavitvami v pomnilniku, pritisnite gumb
“M”. Če nastavitev želite shraniti v pomnilnik, za 2 sekundi pridržite
gumb “M”.
Z
aklep dolžine:
Nastavitev dolžine lahko spremenite samo, ko je aparat izklopljen.
SRPSKI
Postoje 3 načina za menjanje postavki dužine:
-B
rzo prevlačite palcem ili prstom preko dodirne oblasti da biste se
brzo kretali kroz postavke dužine.
- S poro prevlačite palcem ili prstom preko dodirne oblasti da biste
se sporo kretali kroz postavke dužine.
-D
odirnite gornji ili donji deo dodirne oblasti da biste se kretali
kroz postavke dužine jednu po jednu. Da biste automatski menjali
postavke dužine u koracima od 0,1 mm, dodirnite i zadržite donji
deo dodirne oblasti.
emorija:
M
Memorija vam omogućava da sačuvate 3 postavke dužine po češlju.
Da biste izabrali dužinu iz memorije, pritisnite dugme „M“.
Pomoću dugmeta „M“ možete da se krećete kroz memorisane
postavke. Da biste sačuvali postavku dužine u memoriji, pritisnite
dugme „M“ i zadržite ga 2 sekunde.
aključavanje postavke dužine:
Z
Postavku dužine možete da promenite samo ako je aparat isključen.
УКРАЇНСЬКА
Існує 3 способи переглянути налаштування довжини:
-Ш
видко проведіть пальцем по сенсорній області, щоб швидко
прокрутити налаштування довжини.
-П
овільно проведіть пальцем по сенсорній області,
щоб повільно прокрутити налаштування довжини.
-Т
оркайтеся нижньої або верхньої частини сенсорної області,
щоб переглянути налаштування довжини один за одним.
Щоб автоматично прокручувати налаштування довжини із
кроком 0,1 мм, торкніться та утримуйте палець у нижній або
верхній частині сенсорної області.
ам’ять:
П
У пам’яті можна зберегти до 3 налаштувань для кожного
гребінця. Щоб вибрати збережене налаштування довжини,
натисніть кнопку “M”.
Для перемикання між збереженими налаштуваннями,
натискайте кнопку “M”. Щоб зберегти налаштування довжини у
пам’яті, натисніть кнопку “M” протягом 2 секунд.
локування довжини:
Б
Налаштування довжини можна змінити лише якщо пристрій
вимкнено.
1
2
3
120
min.
1 hr.
4
1
1-7mm
7-24mm
2
3
4
5
24-42mm
1
2
1
3
4
2
3
4
1
2
2 sec.
3
4
1
2
3
4
6
7
2 sec.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising