Philips | HQ110/02 | Owner's Manual | Philips Borotvafej-tisztító spray HQ110/02 Biztonsági adatlap

Philips Borotvafej-tisztító spray HQ110/02 Biztonsági adatlap
BIZTONSÁGI ADATLAP
Az EC 1907/2006 (REACH) szerint
Az utolsó ellenőrzés dátuma
:
Verzió dátuma
A kiadás dátuma
: 2017-09-01
: 2017-09-01
: 2006-06-13
Verziószám: 10.0
Az utolsó módosítások szakaszai : 4.2–11.1
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítója
1.1.
Termékazonosító
SDS
Termékkód
Szállító
: 22686
: 8850 110 02020
: PHILIPS PERSONAL HEALTH
Kereskedelmi név
: HQ110 PHILIPS BOROTVAFEJ-TISZTÍTÓ SPRAY
1.2.
Az anyag vagy keverék azonosított megfelelő felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználási területe
Általános leírás
Használat
Ellenjavallt felhasználási terület
1.3.
A biztonsági adatlap szállítójának adatai
A biztonsági adatlap szállítója
Felelős szervezeti egység
1.4.
: TISZTÍTÓ
: Különböző
: Adat nem áll rendelkezésre.
: Philips Electronics Nederland B.V., Philips Environment & Safety, High Tech Campus 37, 5656 AE
Eindhoven, tel.: +31 (0)40 2747588
: dangerous.goods@philips.com
Segélyhívó telefonszám
Segélyhívó telefonszám
: +31 (0)497-598315
2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása
2.1.
Anyag vagy keverék besorolása
1272/2008/EK
Aeroszol
2.2.
1. kategória
H222–H229
A címke elemei
1272/2008/EK
Veszélyt jelző piktogram(ok)
Figyelmeztető szó: Vigyázat!
Figyelmeztető mondatok
H222–H229
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nagynyomású tartály: Hő hatására megrepedhet.
EUH208
(Szenzibilizáló anyag neve)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102
Tartsa gyermekektől elzárva.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 1. / 9
oldal
Veszélyes összetevő(k)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
Megjegyzések a címkézéshez
nincs
2.3.
Egyéb veszélyek
Ha alkalmazható: 6.1. szakasz és 7.1. szakasz.
3. SZAKASZ: Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ
Összetevő
CAS-szám
EK-szám
Index sz.
Regisztrációs sz.
DIMETIL ÉTER
115-10-6
204-065-8
603-019-00-8
01-2119472128-37
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS
(H226)
246538-76-1
918-167-1
01-2119472146-39
Százalék(%) címke
10,0
– <20,0
1,0
– <5,0
ALIFÁS SZÉNHIDROGÉNEK
5,0
– <15,0
NEM IONOS FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
<5,0
GHS02
H220
Tűzv. gáz 1
H280
Nagyny. gáz –
cseppfolyósított
GHS02
GHS08
H226
Tűzv. foly. 3
H304
Asp. tox. 1
EUH066
ILLATANYAG
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
55965-84-9
613-167-00-5
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM)
(VISZK. <7 MPAS 40CEL.)
8042-47-5
232-455-8
01-2119487078-27
TRIETANOL-AMIN
102-71-6
203-049-8
01-2119486482-31
25265-71-8
246-770-3
01-2119456811-38
DIPROPILÉN-GLIKOL
<0,0015
GHS05
GHS06
GHS09
H301
H311
H314
H317
H331
H400
H410
Akut tox. 3
Akut tox. 3
Bőrmaró 1B
Bőrszenz. 1
Akut tox. 3
Vízi akut 1
Vízi krónikus 1
1,0
– <5,0
GHS08
H304
Asp. tox. 1
0,1
– <1,0
GHS07
H315
Bőrirritáció. 2
H319
Szemirritáció. 2
H335
STOT SE 3
0,1
– <1,0
Az ebben a szakaszban található H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.
Elsősegélynyújtási intézkedések leírása
Bőr
Lenyelés
Belélegzés
Szem
4.2.
: A lehető leghamarabb távolítsa el a maradék anyagot a bőrfelületről (pl. bő vízzel öblítse ki).
: Ha a sérült eszméleténél van, öblítse ki a száját vízzel. NE hagyja inni! Általános tünetek jelentkezése esetén orvoshoz
kell fordulni.
: A lehető leghamarabb vigye a sérültet friss levegőre, hagyja pihenni, és ha szükséges, hívjon orvost.
: Hosszú ideig öblítse ki bő vízzel. Látászavar esetén forduljon orvoshoz.
Legfontosabb tünetek és hatások, mind az azonnaliak, mind a késleltetve jelentkezők
Bőr
* helyi
Lenyelés
* általános
helyi
általános
Kérelem dátuma: 2018-04-26
:
:
:
:
:
:
Az anyag szétszóródik: pirosodás.
Allergiás reakciót okozhat: allergiás bőrgyulladás léphet fel.
Zsírtalanítás: tartós érintkezés esetén durva, száraz bőrt, ekcémát
okozhat.
Az
anyag felszívódhat a bőrön keresztül.
Az anyag szétszóródik: torokfájás.
Az anyag felszívódhat a lenyelés után.
SDS 22686 – 2. / 9
oldal
Belélegzés
Szem
helyi
általános
helyi
Megfigyelhető tünetek
4.3.
:
:
:
Az anyag porlasztva szóródik szét: torokfájás.
Az anyag felszívódhat a belégzés után.
Az anyag szétszóródik: pirosodás.
:
Az anyag hatással van: az idegrendszerre.
Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése szükséges
További kezelésre vonatkozó tanácsért keressen fel egy (nemzeti) toxikológiai központot.
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
5.1.
Oltóanyagok
Megfelelő tűzoltó készülék
szén-dioxid, tűzoltópor
Nem megfelelő tűzoltó készülék
nem nyomon követhető
5.2.
Anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
Tűzben keletkező veszélyes bomlástermékek : szénmonoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, hidrogén-klorid
5.3.
Javaslat tűzoltók számára
Tűz esetén viseljen védőruházatot és használjon a környezeti levegőtől független légzőkészüléket.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1.
Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Óvintézkedések
Használjon védőeszközöket. Lásd a 8.
szakaszt. Használat előtt olvassa el a címkét.
Vészhelyzeti eljárás
Nem várható.
6.2.
Környezetvédelmi óvintézkedések
A fennmaradó anyagokat vagy a tisztítatlan üres csomagolást megfelelő berendezéssel kell elégetni, vagy egy jóváhagyott hulladéklerakóba kell
elhelyezni a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. A tisztítatlan üres csomagolások gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes keverékeket
tartalmazhatnak.
6.3.
A tárolás és a feltakarítás módszerei és anyagai
Eljárás kiszóródás esetén
A hajtóanyagtól és a kijutott mennyiségtől függően a következő lehetőségek közül választhat: az aeroszol eltávolítása után ellenőrzött
körülmények között hagyja szivárogni vagy kiszellőzteti a munkaterületet vagy legvégső esetben elhagyja a munkahelyet és kihívja a
tűzoltóságot.
6.4.
Hivatkozás más szakaszokra
A megfelelő személyi védelmet lásd a 8. szakaszban.
A hulladékkezelésről szóló további információkat lásd a 13. szakaszban.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.
Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez
Tartsa be a címkén levő óvintézkedéseket.
Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen. Vegye le a szennyeződött ruhát és védőeszközöket. Mosson kezet a munkahely elhagyása után.
Helyi szellőztetés
: A feldolgozási körülményektől függ, de legalább a helyiség jó szellőztetése.
Tárolási kód (a PGS nevében 15) : 5F
7.2.
A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
:
Lásd még a 2.2. fejezetben található óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is.
Tárolja a terméket a naptól védett, hűvös, száraz, fagymentes, jól szellőző helyen, távol a gyújtóforrásoktól
és hőforrásoktól.
Tárolási hőmérséklet
:
<35 ºC
7.3.
Meghatározott végfelhasználás(ok)
Adat nem áll rendelkezésre.
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 3. / 9
oldal
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.
Ellenőrzési paraméterek
Expozíciós határértékek:
alkalmazási hely: Hollandia (20 ºC; 1013 mbar)
TWA (8 óra):
950 mg/m3
TWA (15 perc):
1500 mg/m3
Nincs TWA meghatározva.
(Törvényes küszöbérték)
(Törvényes küszöbérték)
DIMETIL ÉTER
DIMETIL ÉTER
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2%
AROMÁS (H226)
Nincs TWA meghatározva.
Nincs TWA meghatározva.
Nincs TWA meghatározva.
TWA (8 óra):
0,2 mg/m3
ALIFÁS SZÉNHIDROGÉNEK
TWA (8 óra):
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(olajos aeroszolként, az Egészségügyi Tanács
javaslatára)
TRIETANOL-AMIN
NEM IONOS FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
ILLATANYAG
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
1,6 mg/m3
TWA (8 óra):
5 mg/m3
Nincs TWA meghatározva.
DIPROPILÉN-GLIKOL
alkalmazási hely: Belgium (20 ºC; 1013 mbar)
TWA (8 óra):
1920 mg/m3
TWA (8 óra):
5 mg/m3
TWA (15 perc):
DIMETIL ÉTER
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(olajos aeroszolként)
10 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(olajos aeroszolként)
TWA (8 óra):
5 mg/m3
TRIETANOL-AMIN
alkalmazási hely:
TWA (8 óra):
TWA (15 perc):
TWA (8 óra):
Németország (20 ºC; 1013 mbar)
1900 mg/m3
15 200 mg/m3
200 mg/m3
DIMETIL ÉTER
TWA (8 óra):
0,05 mg/m3
TWA (8 óra):
5 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(belélegezhető porként)
TWA (15 perc):
20 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(belélegezhető porként)
TWA (8 óra):
TWA (8 óra):
TWA (15 perc):
5 mg/m3
100 mg/m3
200 mg/m3
TRIETANOL-AMIN (belélegezhető porként)
S
DIMETIL ÉTER
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2%
AROMÁS (H226)(szénhidrogén keverék, 4. csoport)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
DIPROPILÉN-GLIKOL (belélegezhető porként vagy gőzként)
DIPROPILÉN-GLIKOL (belélegezhető porként vagy gőzként)
alkalmazási hely: Amerikai Egyesült Államok (25 ºC; 1013 mbar)
TWA (8 óra):
5 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(ásványolajként, belélegezhető porként) – [az
ACGIH szerint]
TWA (8 óra):
5 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(ásványolajként, belélegezhető porként) – [az
OSHA szerint]
TWA (8 óra):
5 mg/m3
TRIETANOL-AMIN (az ACGIH szerint)
alkalmazási hely:
TWA (15 perc):
TWA (8 óra):
TWA (8 óra):
Svédország (20 ºC; 1013 mbar)
1500 mg/m3
C
950 mg/m3
350 mg/m3
DIMETIL ÉTER
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2%
AROMÁS (H226)(gőz)
TWA (15 perc):
500 mg/m3
TWA (8 óra):
1 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(olajos aeroszolként)
TWA (15 perc):
3 mg/m3
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS
40 CEL.)(olajos aeroszolként)
TWA (15 perc):
TWA (8 óra):
10 mg/m3
5 mg/m3
alkalmazási hely:
TWA (8 óra):
TWA (8 óra):
TWA (15 perc):
TWA (8 óra):
TWA (15 perc):
C
DIMETIL ÉTER
C
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2%
AROMÁS (H226)(gőz)
S
S
Svájc (20 ºC; 1013 mbar)
1910 mg/m3
5 mg/m3
10 mg/m3
140 mg/m3
280 mg/m3
alkalmazási hely: Európai Unió (20 ºC; 1013 mbar)
TWA (8 óra):
1920 mg/m3
TRIETANOL-AMIN
TRIETANOL-AMIN
DIMETIL ÉTER
TRIETANOL-AMIN (belélegezhető porként)
TRIETANOL-AMIN (belélegezhető porként)
DIPROPILÉN-GLIKOL (belélegezhető porként)
DIPROPILÉN-GLIKOL (belélegezhető porként)
DIMETIL ÉTER
C=mennyezet; S=bőr
Megjegyzések az expozíciós határértékekhez:
nincs
DNEL (származtatott hatásmentes szint)
Dolgozó – Belélegzés – Hosszú távú kitettség – Szisztémás hatások: 1894 mg/m3
Kérelem dátuma: 2018-04-26
DIMETIL ÉTER
Forrás
: Vegyianyagkártyák
SDS 22686 – 4. / 9
oldal
Dolgozó – Belélegzés – Hosszú távú kitettség – Szisztémás hatások: 5 mg/m3
Dolgozó – Bőrrel érintkezés – Hosszú távú kitettség – Szisztémás hatások:
6,3 mg/testtömegkilogramm/nap
Dolgozó – Belélegzés – Hosszú távú kitettség – Szisztémás hatások: 238 mg/m3
Dolgozó – Bőrrel érintkezés – Hosszú távú kitettség – Szisztémás hatások:
84 mg/testtömegkilogramm/nap
PNEC (becsült hatásmentes koncentráció)
Friss víz: 0,16 mg/l
Tengervíz: 0,016 mg/l
Szakaszos kiengedések: 1,5 mg/l
Friss víz: 0,32 mg/l
Tengervíz: 0,032 mg/l
Szakaszos kiengedések: 5,1 mg/l
Friss víz: 0,1 mg/l
Tengervíz: 0,01 mg/l
Szakaszos kiengedések: 1 mg/l
8.2.
TRIETANOL-AMIN
Forrás
: Vegyianyagkártyák
TRIETANOL-AMIN
Forrás
: Vegyianyagkártyák
DIPROPILÉN-GLIKOL
Forrás
: Vegyianyagkártyák
DIPROPILÉN-GLIKOL
Forrás
: Vegyianyagkártyák
DIMETIL ÉTER
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
DIMETIL ÉTER
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
DIMETIL ÉTER
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
TRIETANOL-AMIN
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
TRIETANOL-AMIN
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
TRIETANOL-AMIN
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
DIPROPILÉN-GLIKOL
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
DIPROPILÉN-GLIKOL
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
DIPROPILÉN-GLIKOL
Forrás
:
Vegyianyagkártyák
Forrás
Forrás
: IUCLID
: Easi View
Forrás
: CONCAWE
Forrás
Forrás
: IUCLID
: Easi View
Az expozíció ellenőrzése
Javasolt egyéni védelem:
Kéz
Áteresztési idő
Szem
Belélegzés
Bőr
butil gumikesztyű
Tájékoztatásért: forduljon a kesztyű gyártójához.
védőszemüveg
nincs (ha megfelelő a szellőzés)
védőruházat (például: kötény, kezeslábas, csizma)
:
:
:
:
:
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.
Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról
Fizikai állapot
Szín
Szag
Szagküszöbérték (20 ºC; 1013 mbar)
pH
Olvadáspont/olvadási tartomány
Forráspont/forrási tartomány
Lobbanáspont/lobbanási tartomány
Gőzölési sebesség/tartomány
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)
Robbanási határok
Gőznyomás
Sűrűség
Vízben oldhatóság
Log Po/w
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
aeroszol
színtelen
illatosított
nem nyomon követhető
9
<0 ºC
nem nyomon követhető
<0 ºC
nem alkalmazható
adat nem áll rendelkezésre
LEL:0,6 térfogat% - UEL:≤32,0 térfogat%
530 kPa (20 ºC)
nem alkalmazható
részleges
-0,18
DIMETIL ÉTER
-0,83
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM)
(VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
TRIETANOL-AMIN
>6
Öngyulladási hőmérséklet
Bomlási hőmérséklet
Viszkozitás
Por felrobbanásának lehetősége
a levegőben
Oxidáló tulajdonságok
9.2.
-1,75
-0,64
DIPROPILÉN-GLIKOL
: nem alkalmazható
: nem nyomon követhető
: nem alkalmazható
: nem alkalmazható
: nincs
Egyéb információk
Zsírban oldhatóság
Elektrosztatikus feltöltődés
: nem nyomon követhető
: nem alkalmazható
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.
Reakciókészség
Lásd a 10.2–10.6 szakaszokat.
10.2.
Kémiai stabilitás
Az anyag vagy vegyület normál körülmények között stabil. Lásd még a 10.4. szakaszt.
10.3.
Veszélyes reakciók lehetősége
Reakció vízzel
: nincs
Egyéb veszélyes körülmények
: Adat nem áll rendelkezésre.
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 5. / 9
oldal
10.4.
Kerülendő körülmények
Ne permetezze láng vagy izzó tárgy irányába.
10.5.
Nem összeférhető anyagok
Veszélyes reakció a következőkkel
10.6.
: oxidáló anyagok, erős savak, halogénvegyületek, halogének, hidridek
Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek melegítésnél
: nincs
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.
A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk
Akut orális toxicitás
LD-50: >5 g/kg (ORL-RAT)
Módszer
Forrás
Forrás
: OECD 401
: Szállító
: Easi View
Forrás
Forrás
Forrás
: CONCAWE
: Easi View
: IUCLID
DIPROPILÉN-GLIKOL
Módszer
Forrás
Forrás
Forrás
:
:
:
:
DIMETIL ÉTER
Forrás
: IUCLID
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
Forrás
Forrás
: IUCLID
: Merck
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS (H226)
LD-50: 53 mg/kg (ORL-RAT)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2H-IZOTIAZOL3-ONE KEVERÉKE (3:1)
LD-50: >2 g/kg (ORL-RAT)
LD-50: 8,0 g/kg (ORL-RAT)
LD-50: 13,3 g/kg (ORL-RAT)
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
Akut dermális toxicitás
LD-50: >5 g/kg (SKN-RBT)
TRIETANOL-AMIN
DIPROPILÉN-GLIKOL
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS (H226)
LD-50: >2,0 g/kg (SKN-RBT)
LD-50: >5,0 g/kg (SKN-RBT)
Akut belégzéses toxicitás
LC-50: 308 mg/l/4H (IHL-RAT)
Ames-teszt
negatív
negatív
TRIETANOL-AMIN
TRIETANOL-AMIN
OECD 402
Szállító
IUCLID
IUCLID
Bőrmarás/-irritálás
Az anyag vagy keverék nincs bőrmaróként/-irritálóként besorolva.
Súlyos szemkárosítás/szemirritálás
Az anyag vagy keverék nincs súlyos szemkárosítóként/-irritálóként besorolva.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizálás
Az anyag vagy keverék nincs légzőszervi vagy bőrszenzibilizálóként besorolva.
Csírasejt-mutagenitás
Az anyag vagy keverék nincs csírasejt-mutagenitálóként besorolva.
Rákkeltő hatás
Az anyag vagy keverék nincs karcinogénként besorolva.
További információk a rákkeltő hatásról (NTP, IARC, OSHA)
NTP: nem
IARC: nem
OSHA: nem
NTP: nem
IARC: nem
OSHA: nem
NTP: nem
IARC: nem
OSHA: nem
NTP: nem
NTP: nem
NTP: nem
IARC: nem
IARC: 3
IARC: nem
OSHA: nem
OSHA: nem
OSHA: nem
DIMETIL ÉTER
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS
(H226)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
TRIETANOL-AMIN
DIPROPILÉN-GLIKOL
Reprodukciós toxicitás
Az anyag vagy keverék nincs reprodukciós károsítóként besorolva.
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
Az anyag vagy keverék nincs egyszeri expozíciós célszervi toxikálóként besorolva.
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció
Az anyag vagy keverék nincs ismétlődő expozíciós célszervi toxikálóként besorolva.
Aspirációs veszély
Az anyag vagy keverék nincs belégzéssel veszélyeztetőként besorolva.
Tünetek
Bőr
Lenyelés
* helyi
* általános
helyi
általános
Kérelem dátuma: 2018-04-26
:
:
:
:
:
:
Az anyag szétszóródik: pirosodás.
Allergiás reakciót okozhat: allergiás bőrgyulladás léphet fel.
Zsírtalanítás: tartós érintkezés esetén durva, száraz bőrt, ekcémát
okozhat.
Az anyag felszívódhat a bőrön keresztül.
Az anyag szétszóródik: torokfájás.
Az anyag felszívódhat a lenyelés után.
SDS 22686 – 6. / 9
oldal
Belélegzés
helyi
általános
helyi
Szem
Megfigyelhető tünetek
:
:
:
Az anyag porlasztva szóródik szét: torokfájás.
Az anyag felszívódhat a belégzés után.
Az anyag szétszóródik: pirosodás.
:
Az anyag hatással van: az idegrendszerre.
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1.
Toxicitás
Ökotoxicitás
LC-50: 1000 mg/l/96H (hal)
EC-50: 1000 mg/l/48H (daphnia)
IC-50: 1000 mg/l/72H (alga)
LC-50: 0,19 mg/l/96H (hal)
EC-50: 0,16 mg/l/48H (daphnia)
LC-50: >1000 mg/l/96H (hal)
LC-50: 450 – ≤1000 mg/l/96H (hal)
IC-50: 216 mg/l/72H (alga)
LC-50: >1000 mg/l/96H (hal)
12.2.
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS
(H226)
Forrás
: Szállító
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS
(H226)
SZÉNHIDROGÉNEK, C11-C12, IZOALKÁNOK, <2% AROMÁS
(H226)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
Forrás
: Szállító
Forrás
: Szállító
Forrás
: Szállító
Forrás
: Szállító
Forrás
Forrás
Forrás
Forrás
:
:
:
:
CONCAWE
IUCLID
IUCLID
Merck
Forrás
Forrás
Forrás
Forrás
:
:
:
:
Merck
IUCLID
Merck
IUCLID
Módszer
Forrás
Forrás
Forrás
:
:
:
:
OECD 301B
IUCLID
Merck
IUCLID
TRIETANOL-AMIN
TRIETANOL-AMIN
DIPROPILÉN-GLIKOL
Megmaradás és bomlási képesség
Biológiai oxigénigény (5)
Kémiai oxigénigény (5)
Biológiai (5)/kémiai
oxigénigény aránya
Lebomlóképesség
: 0,90 g/g
0,09 g/g
: 1,50 g/g
1,84 g/g
: 0,60
TRIETANOL-AMIN
0,049.
: nincs
DIPROPILÉN-GLIKOL
DIPROPILÉN-GLIKOL
TRIETANOL-AMIN
DIPROPILÉN-GLIKOL
TRIETANOL-AMIN
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM)
(VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
azonnali
nem azonnali
12.3.
: <3,9
TRIETANOL-AMIN
: -0,18
-0,83
DIMETIL ÉTER
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
FEHÉR ÁSVÁNYOLAJ (PETRÓLEUM) (VISZK. <7 MPAS 40 CEL.)
>6
-1,75
-0,64
TRIETANOL-AMIN
DIPROPILÉN-GLIKOL
Módszer
Forrás
Forrás
Forrás
:
:
:
:
OECD 305
IUCLID
IUCLID
Easi View
Forrás
Forrás
Forrás
: CONCAWE
: IUCLID
: Easi View
Forrás
: Easi View
Forrás
: Easi View
Mobilitás a talajban
Henry-állandó
: 4,96E-8 atm m3/mol
8,86E-9 atm m3/mol
12.5.
DIPROPILÉN-GLIKOL
Bioakkumulációs képesség
Biokoncentrációs
tényező (BCF)
Log Po/w
12.4.
TRIETANOL-AMIN
5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE ÉS
2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE KEVERÉKE (3:1)
DIPROPILÉN-GLIKOL
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Adat nem áll rendelkezésre.
12.6.
Egyéb káros hatások
Megjegyzések az ökotoxicitáshoz
: nincs
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.
Hulladékkezelési módszerek
A fennmaradó anyagokat vagy a tisztítatlan üres csomagolást megfelelő berendezéssel kell elégetni, vagy egy jóváhagyott hulladéklerakóba kell
elhelyezni a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. A tisztítatlan üres csomagolások gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes keverékeket
tartalmazhatnak.
14. SZAKASZ: Szállítási információk
14.1.
ENSZ azonosítási szám
ADR/RID
IMDG/IMO
: 1950
: 1950
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 7. / 9
oldal
IATA/ICAO
14.2.
ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
ADR/RID
IMDG/IMO
IATA/ICAO
14.3.
: 1950
: AEROSZOLOK, TŰZVESZÉLYES
: AEROSZOLOK, TŰZVESZÉLYES
: AEROSZOLOK, TŰZVESZÉLYES
Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR/RID: 2.1
14.4.
IMDG/IMO: 2.1
Csomagolási csoport
ADR/RID: nincs
14.5.
IMDG/IMO: nincs
: nem
Speciális óvintézkedések a felhasználó számára
Veszélyazonosító számok (ADR/RID)
EmS (IMDG/IMO)
14.7.
IATA/ICAO: nincs
Környezeti veszélyek
Tengerszennyező
14.6.
IATA/ICAO: 2.1
: nincs
: F-D, S-U
A Marpol-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Adat nem áll rendelkezésre.
15. SZAKASZ: Szabályozási információk
15.1.
-
Vízveszélyességi osztály (WGK) = 1
15.2.
-
Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Kémiai biztonsági értékelés
Adat nem áll rendelkezésre.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
Megjegyzések az SDS-ről : Egyedi követelmények – Svájc:
– 1. szakasz:
Importőr: Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
telefon: +41 (0)44/488 2211
Ügyfélszolgálat: +41 (0)800/002050 (hétfőtől péntekig 8:00–18:00)
mobilhálózat: +41 (0)848/000292 (hétfőtől péntekig 8:00–18:00)
Svájci Toxikológiai Információs Központ CH-8028 Zürich: +41 (0)44/2515151 vagy 145
– 13. szakasz:
Hulladékkód: 20 01 29 (Európai Hulladékkatalógus (EWC))
A 3. szakaszban levő összes összetevőre vonatkozó H mondatok áttekintése
H220
H226
H280
H301
H304
H311
H314
H315
H317
H319
H331
H335
H410
EUH066
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.
Lenyelve mérgező.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Bőrrel érintkezve mérgező.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve mérgező.
Légúti irritációt okozhat.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Az ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Képzési tanács
Biztosítson megfelelő tájékoztatást, útmutatást és képzést az üzemeltetőknek.
A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása
REACH
GHS
CAS
Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése
A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
Kémiai Nyilvántartó Szolgálat
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 8. / 9
oldal
TGG = TWA
LEL
UEL
NTP
KHC
RAHC
IARC
OSHA
ADR
RID
ENSZ
IMDG
IMO
IATA
ICAO
EmS
Időben súlyozott átlag
Alsó robbanási határérték
Felső robbanási határérték
Nemzeti Toxikológiai Program
Emberben ismert rákkeltő anyag
Indokoltan előre jelzett emberi rákeltő anyag
Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség
Munkahelybiztonsági és Egészségvédelmi Hivatal
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzata
Egyesült Nemzetek Szervezete
Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
Nemzetközi Légiszállítási Szövetség
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
Vészhelyzeti ütemterv
* Az előző verzióhoz képest megváltozott pontok.
Ezen a biztonsági adatlapon levő információk a kiadás napján helytállóak. A Philips Electronics Nederland B.V. semmilyen garanciát nem vállal a tartalmára vonatkozóan, illetve egy adott célra vagy
felhasználásra való alkalmasságára vonatkozóan.
Kérelem dátuma: 2018-04-26
SDS 22686 – 9. / 9
oldal
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising