Philips | BHS376/00 | Owner's Manual | Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS376/00 Felhasználói kézikönyv

Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS376/00 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHS376
- Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and
human health.
2
•
•
•
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
Preparation for use
Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
Ensure that you select a temperature setting that
is suitable for your hair. Please refer to the below
table. Always select a lower setting when you use the
straightener for the first time.
•
•
Hair Type
Temperature Setting
RO Manual de utilizare
Thick
210° - 230°
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
Normal
180° - 200°
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
Fine
160°
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
3
LT
Vartotojo vadovas
UK Посібник користувача
f
a
b c
e
d
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 026 53563
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
•
•
•
Straighten your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( d ) to unlock the appliance.
3 Press and hold the
button ( c ) until the ready to use
indicator ( b ) lights up and starts blinking.
4 Turn the rheostat wheel ( a ) to select a suitable
temperature setting for your hair.
»»When the appliance is heating up, the ready to use
indicator will continue to blink until it is ready for use.
»»After about 30 seconds, the appliance is heated up
and ready for use.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than
5cm for straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more
sections.
6 Place it between the straightening plates ( f ) and press
the handles firmly together.
7 Slide the straightener down the length of the hair slowly
in a single motion (max. 5 seconds) from root to end,
without stopping to prevent overheating.
• To create flicks, turn the straightener half-circle
inwards ( or outwards ) when it reaches the hair ends
and let the hair glide off the plates.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off
function. After 60 minutes, the appliance switches off
automatically.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp
cloth.
4 Lock the straightening plates ( d ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( e ).
4
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
•
•
•
•
•
•
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни полета.
•
Рециклиране
– Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновени битови
отпадъци (2012/19/ЕС).
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
2
Подготовка за употреба
•
Измийте косата си с шампоан и балсам и я изсушете
със сешоар.
Нанесете продукт за защита от висока температура и
срешете косата с едър гребен.
Използвайте пресата за изправяне само на суха коса.
Ако често изправяте косата си, е препоръчително
да използвате продукти за защита от висока
температура.
Погрижете се да изберете температурна настройка,
подходяща за вашата коса. Моля, направете справка
с таблицата по-долу. Винаги избирайте по-ниска
настройка, когато използвате пресата за първи път.
•
•
•
•
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Поддържайте пластините
чисти, без прах и
стилизиращи продукти като
пяна, лак или гел за коса.
Никога не използвайте уреда
в съчетание със стилизиращи
продукти.
Нагревателните плочи имат
покритие. С течение на
времето покритието може
постепенно да се износи. Това
обаче не влияе на работата
на уреда.
За проверка или ремонт
носете уреда само в
упълномощен от Philips
сервиз. Ремонт, извършен от
неквалифицирани лица, може
да създаде изключително
опасни ситуации за
потребителя.
•
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Recyklace
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
pomůžete předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Температурна настройка
Гъста
210° – 230°
2
Нормална
180° – 200°
•
Финa
160°
•
Изправете косата си
1 Включете щепсела в контакта.
2 Плъзнете заключалката ( d ) надолу, за да отключите
уреда.
3 Натиснете и задръжте бутона
( c ), докато
индикаторът за готовност ( b ) светне и започне на
мига.
4 Завъртете колелцето на реостата ( a ), за да изберете
подходяща настройка на температурата за вашата
коса.
»»Когато уредът се загрява, индикаторът за готовност
ще продължи да мига, докато уредът е готов за
употреба.
»»След около 30 секунди уредът ще е загрял и готов
за употреба.
5 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5
см, за изправяне.
Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да
направите повече кичури.
6 Поставете я между изправящите пластини ( f ) и
притиснете дръжките плътно една към друга.
7 Плъзнете бавно пресата за изправяне на коса надолу
по дължината на косата с едно движение (макс. 5
секунди) от корените до краищата, без да спирате, за
да не прегреете косата.
• За да създадете извивки в краищата на косата,
завъртете пресата за изправяне на коса в полукръг
навътре (или навън), когато достигне краищата
на косата, и оставете косата да се изплъзне от
пластините.
8 За да изправите останалата част от косата си,
повтаряйте стъпки от 5 до 7.
Забележка: Този уред е снабден с функция за
автоматично изключване. След 60 минути уредът се
изключва автоматично.
След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
докато се охлади.
3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра
кърпа.
4 Заключете изправящите пластини ( d ).
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
Можете също да го окачите на халката за окачване
( e ).
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetická pole (EMP)
Тип коса
3
ohřívací destičky se nesmí
dotýkat povrchu nebo jiného
hořlavého materiálu.
Zabraňte tomu, aby se horké
díly přístroje dotkly napájecího
kabelu.
Je-li přístroj zapnutý,
uchovávejte jej mimo dosah
hořlavých předmětů a materiálu.
Je-li přístroj horký, nikdy jej
ničím nezakrývejte (např.
ručníkem nebo oblečením).
Přístroj používejte pouze na
suché vlasy.
Nepoužívejte přístroj, pokud
máte mokré ruce.
Ohřívací destičky udržujte čisté,
bez prachu a kadeřnických
přípravků, jako jsou pěnové
tužidlo, sprej či gel. Přístroj
nepoužívejte v kombinaci
s kadeřnickými přípravky.
Ohřívací destičky mají upravený
povrch. Ta se může postupně
pomalu odírat. Tento jev však
nemá žádný vliv na výkon
přístroje.
Kontrolu nebo opravu přístroje
svěřte vždy servisu společnosti
Philips. Opravy provedené
nekvalifikovanými osobami
mohou být pro uživatele
mimořádně nebezpečné.
•
•
•
Příprava k použití
Omyjte si vlasy šampónem a kondicionérem a vyfoukejte
je do sucha.
Použijte přípravek na ochranu před teplem a vlasy
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání
používat přípravky na ochranu vlasů před teplem.
Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu
typu vlasů. Teplotu zvolte podle následující tabulky.
Při prvním použití vlasové žehličky vždy vyberte nízkou
teplotu.
pinna ega muude tuleohtlike
materjalidega kokku puutuda.
Ärge laske toitejuhtmel vastu
seadme kuumi osi minna.
Hoidke sisselülitatud seadet
kergesti süttivatest objektidest
ja materjalidest kaugemal.
Kunagi ärge katke kuuma
seadet millegagi kinni (nt
käteräti või riidetükiga).
Rakendage seadet ainult
kuivadel juustel.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
Hoidke sirgendusplaate
puhtana ning ärge
laske neile tolmu ja
juuksehooldusvahendite,
nagu juuksevahu,
piserdusvahendite ja geeli
jääke koguneda. Ärge kunagi
kasutage seda seadet koos
juuksehooldusvahenditega.
Kuumutusplaatidel on
pinnakate. See kate võib pika
aja jooksul ära kuluda. Samas
ei mõjuta kulumine seadme
jõudlust.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
(2012/19/EL).
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
2
•
•
•
Kasutamiseks valmistumine
Peske juukseid šampooni ja palsamiga ning kuivatage
need fööniga.
Kasutage kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
suurte piidega kammiga.
Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel
kasutada kuumakaitsevahendeid.
Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva
temperatuuriseadistuse. Vaadake allolevat tabelit.
Juuksesirgendaja esmakasutamisel valige alati madalam
temperatuuriseadistus.
1
Важно
•
WARNING: Do not use this
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
appliance near water.
Typ vlasů
Nastavení teploty
•
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
бъдеще.
Husté
210 ° až 230 °
• When the appliance is used in
Normální
180 ° až 200 °
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
a bathroom, unplug it after use
Jemné
160 °
използвайте този уред близо
since the proximity of water
Juuksetüüp
Temperatuuriseadistus
до вода.
presents a risk, even when the
Paksud
210°–230°
3
Narovnávání vlasů
• Ако уредът се използва в
appliance is switched off.
Keskmised
180°–200°
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
банята, след употреба го
2 Přesunutím zavíracího zámku ( d ) směrem dolů přístroj
Õhukesed
160°
• WARNING: Do not use
odemknete.
изключвайте от контакта.
this appliance near
3 Stiskněte a podržte tlačítko
( c ), dokud se indikátor
3
Juuste sirgendamine
připravenosti k použití ( b ) nerozsvítí a nezačne blikat.
Близостта до вода води до
bathtubs, showers,
4 Otáčením kolečka reostatu ( a ) vyberte nastavení
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
риск дори когато уредът
basins or other vessels
teploty vhodné pro vaše vlasy.
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( d ).
»»Když se přístroj nahřívá, indikátor připravenosti
3 Vajutage ja hoidke all nuppu
( c ), kuni valmisoleku
не работи.
containing water.
k použití bliká, dokud není přístroj připraven k použití.
märgutuli ( b ) süttib ja vilkuma hakkab.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Always unplug the appliance
»»Zhruba po 30 vteřinách je přístroj nahřátý a připravený
4 Oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks
k použití.
keerake reostaadiketast ( a ).
Не
използвайте
уреда
after use.
5 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký
»»Kui seade kuumeneb, jätkab valmisoleku märgutuli
близо до вани, душове, мивки
nejvýše 5 cm.
• If the main cord is damaged,
vilkumist, kuni see on kasutamiseks valmis.
Poznámka: U hustších vlasů doporučujeme vlasy rozdělit
»»Umbes 30 sekundi pärast on seade kuumenenud ja
или
други
съдове
с
вода.
you must have it replaced
na více pramínků.
kasutusvalmis.
• След употреба винаги
6 Vložte jej mezi narovnávací destičky ( f ) a pevně
5 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk,
by Philips, a service centre
stiskněte rukojeti.
mis pole laiem kui 5 cm.
изключвайте уреда от
authorised by Philips or similarly
7 Žehličku na vlasy posouvejte pomalu jedním pohybem po
Märkus. Paksemate juuste puhul on soovitatav teha
délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke
контакта.
rohkem salke.
qualified persons in order to
konečkům bez zastavení, abyste zabránili přehřátí vlasů.
6 Pange see sirgendaja plaatide ( f ) vahele ja vajutage
•
С
оглед
предотвратяване
avoid a hazard.
• Chcete-li vytvořit vytočení, vytočte při dosažení
käepidemed tugevasti kokku.
konečků vlasů žehličkou na vlasy půlkruh směrem
7 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat
на опасност при повреда
• This appliance can be used
dovnitř (nebo ven) a pak nechte vlasy vyklouznout
aeglaselt ja peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid
в захранващите кабели те
z destiček.
by children aged from 8 years
juurtest juukseotsteni.
8 Chcete-li narovnat zbývající vlasy, opakujte kroky 5 až 7.
• Koolutamiseks pöörake juuksesirgendaja poole pöörde
трябва да бъде сменени от
and above and persons with
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického
võrra sissepoole (või väljapoole) kuni see puudutab
vypnutí. Po 60 minutách se přístroj automaticky vypne.
Philips, оторизиран от Philips
juukseotsi ja laske juustel plaatide vahelt välja langeda.
reduced physical, sensory or
Po použití:
8 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 5 kuni 7.
сервиз или квалифициран
mental capabilities or lack of
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
Märkus. Seade on varustatud automaatse
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
väljalülitamisfunktsiooniga. Seade lülitub 60 minuti pärast
техник.
experience and knowledge
4
Гаранция и обслужване
3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
automaatselt välja.
• Този уред може да се
4 Zajistěte narovnávací destičky ( d ).
if they have been given
Pärast kasutamist
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта
използва от деца на възраст
supervision or instruction
místě. Přístroj lze také zavěsit za závěsnou smyčku ( e ).
seinakontaktist.
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
над 8 години и от лица
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
concerning use of the appliance
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на
4
Záruka
a
servis
3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
с намалени физически
in a safe way and understand
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
4 Lukustage sirgendusplaadid ( d ).
да намерите в международната гаранционна карта).
възприятия, умствени
nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci,
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Võite
the hazards involved. Children
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
navštivte webovou stránku společnosti Philips
seadme ka riputusaasa ( e ) abil üles riputada.
потребители, обърнете се към местния търговец на
недостатъци или без
shall not play with the
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
уреди на Philips.
4
Garantii ja hooldus
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo
опит и познания, ако са
appliance. Cleaning and user
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
Čeština
инструктирани за безопасна
maintenance shall not be made
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
употреба с уреда или са
by children without supervision.
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
под наблюдение с цел
• For additional protection, we
Eesti
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
гарантиране на безопасна
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
advise you to install a residual
müügiesindaja poole.
Philipsi
pakutava
tootetoe
eeliste
täielikuks
1
Důležité
употреба и ако са им
current device (RCD) in the
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
Hrvatski
разяснени евентуалните
www.philips.com/welcome.
electrical circuit that supplies
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
опасности. Не позволявайте
the bathroom. This RCD must
1
Tähtis
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte
• VAROVÁNÍ: Zařízení
на деца да си играят с уреда.
svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
have a rated residual operating
Enne
seadme
kasutamist
lugege
seda
kasutusjuhendit
nepoužívejte poblíž vody.
hoolikalt
ja
hoidke
see
edaspidiseks
alles.
Не позволявайте на деца
current not higher than 30mA.
1
Važno
• Pokud je přístroj používán
• HOIATUS! Ärge kasutage seadet
да извършват почистване
Ask your installer for advice.
Prije
uporabe
aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
v koupelně, odpojte po použití
vee läheduses.
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
или поддръжка на уреда без
• Do not pull on the power cord
jeho síťovou zástrčku ze
• Pärast seadme kasutamist
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
надзор.
after using. Always unplug the
zásuvky, neboť blízkost vody
vannitoas
võtke
pistik
kohe
nemojte upotrebljavati u blizini
• За допълнителна защита ви
appliance by holding the plug.
představuje riziko i v případě, že
pistikupesast välja, kuna vee
vode.
съветваме да инсталирате
• Burn hazard. Keep appliance
je přístroj vypnutý.
lähedus
kujutab
endast
ohtu
ka
•
Kad aparat upotrebljavate
в електрозахранващата
out of reach from young
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
väljalülitatud seadme korral.
u kupaonici, iskopčajte ga
мрежа на банята
children, particularly during use
přístroj v blízkosti van,
•
HOIATUS!
Ärge
kasutage
nakon uporabe jer blizina vode
диференциалнотокова
and cool down.
sprch, umyvadel nebo
seda seadet vannide,
predstavlja opasnost, čak i kada
защита (RCD). Тази RCD трябва
• Before you connect the
jiných nádob s vodou.
duššide,
basseinide
või
je aparat isključen.
да
е
с
обявен
работен
ток
на
appliance, ensure that the
• Po použití přístroj vždy odpojte
teiste
vett
sisaldavate
•
UPOZORENJE: Aparat
утечка не повече от 30 mA.
voltage indicated on the
ze sítě.
anumate läheduses.
nemojte upotrebljavati
Обърнете се за съвет към
appliance corresponds to the
• Pokud by byl poškozen napájecí
•
Võtke
seade
alati
pärast
blizu kada, tuševa,
вашия монтажник.
local power voltage.
kabel, musí jeho výměnu
kasutamist vooluvõrgust välja.
umivaonika ili posuda s vodom.
• Не дърпайте захранващия
• Do not use the appliance
provést společnost Philips,
•
Kui
toitejuhe
on
rikutud,
•
Nakon uporabe aparat
кабел след използване.
for any other purpose than
autorizovaný servis společnosti
siis ohtlike olukordade
iskopčajte.
Винаги изключвайте уреда
described in this manual.
Philips nebo obdobně
vältimiseks
tuleb
lasta
•
Ako se kabel za napajanje
от контакта, като държите
• Do not use the appliance on
kvalifikovaní pracovníci, aby se
toitejuhe vahetada Philipsi
ošteti, mora ga zamijeniti
щепсела.
artificial hair.
předešlo možnému nebezpečí.
hoolduskeskuses,
Philipsi
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
• Опасност от изгаряне. Дръжте
• When the appliance is
• Děti od 8 let věku a osoby
volitatud hoolduskeskuses või
servisni centar ili neka druga
уреда далече от достъпа на
connected to the power, never
s omezenými fyzickými,
kvalifitseeritud
isikul.
kvalificirana osoba kako bi se
малки деца особено по време
leave it unattended.
smyslovými nebo duševními
• Seda seadet võivad kasutada
izbjegle potencijalno opasne
на употреба и охлаждане.
• Never use any accessories or
schopnostmi nebo
lapsed
alates
8.
eluaastast
situacije.
parts from other manufacturers • Преди да включите уреда
nedostatkem zkušeností a
ning füüsiliste puuete ja
• Ovaj aparat mogu upotrebljavati
в контакта, проверете дали
or that Philips does not
znalostí mohou tento přístroj
vaimuhäiretega
isikud
või
isikud,
djeca iznad 8 godina starosti i
посоченото върху уреда
specifically recommend. If
používat v případě, že jsou pod
kellel puuduvad kogemused ja
osobe sa smanjenim fizičkim ili
напрежение отговаря на това
you use such accessories or
dohledem nebo byly poučeny
teadmised,
kui
neid
valvatakse
mentalnim sposobnostima te
на местната електрическа
parts, your guarantee becomes
o bezpečném používání
või neile on antud juhendid
osobe koje nemaju dovoljno
мрежа.
invalid.
přístroje a chápou rizika,
seadme
ohutu
kasutamise
iskustva i znanja, pod uvjetom
•
Не
използвайте
уреда
за
цели,
• Do not wind the main cord
která mohou hrozit. Děti si
kohta ja nad mõistavad sellega
da su pod nadzorom ili da su
различни от указаното в това
round the appliance.
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
seotud
ohte.
Lapsed
ei
tohi
primili upute u vezi rukovanja
ръководство.
• Wait until the appliance has
a uživatelskou údržbu nesmí
seadmega
mängida.
Lapsed
ei
aparatom na siguran način te
cooled down before you store it. • Не използвайте уреда на
provádět děti bez dozoru.
tohi seadet ilma järelevalveta
razumiju moguće opasnosti.
изкуствена коса.
• Pay full attention when using
• Jako dodatečnou ochranu
puhastada
ega
hooldada.
Djeca se ne smiju igrati
• Никога не оставяйте уреда
the appliance since it could be
doporučujeme instalovat do
• Täiendavaks kaitseks soovitame
aparatom. Ako nisu pod
без надзор, когато е включен
extremely hot. Only hold the
elektrického obvodu koupelny
vannitoa
elektrisüsteemi
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
в електрическата мрежа.
handle as other parts are hot
proudový chránič. Jmenovitý
paigaldada rikkevoolukaitsme
aparat niti ga održavati.
and avoid contact with the skin. • Никога не използвайте
zbytkový provozní proud tohoto
(RCD).
Rikkevoolukaitsme
(RCD)
•
Kao dodatnu zaštitu
аксесоари или части от
• Always place the appliance with
proudového chrániče nesmí být
rakendusvool ei tohi ületada 30
savjetujemo montiranje zaštitne
други производители или
the stand on a heat-resistant,
vyšší než 30 mA. Více informací
mA.
Küsige
elektrikult
nõu.
strujne sklopke (RCD) u strujni
такива, които не са конкретно
stable flat surface. The hot
vám poskytne elektrikář.
• Ärge sikutage toitejuhet pärast
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
препоръчвани от Philips.
heating plates should never
• Po použití netahejte za napájecí
kasutamist.
Alati
eemaldage
Ta sklopka mora imati preostalu
При използване на такива
touch the surface or other
kabel. Přístroj odpojte vždy
seade vooluvõrgust pistikust
radnu električnu energiju
аксесоари или части вашата
flammable material.
vytažením zástrčky.
kinni
hoides.
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
гаранция става невалидна.
• Avoid the main cord from
• Nebezpečí popálení. Udržujte
• Põletusoht! Hoidke seade
zatražite od montažera.
• Не навивайте захранващия
coming into contact with the
přístroj mimo dosah dětí,
lastele
kättesaamatus
kohas,
•
Nakon upotrebe nemojte
кабел около уреда.
hot parts of the appliance.
zejména během používání
seda eriti seadme kasutamise ja
potezati kabel za napajanje.
• Изчакайте уреда да изстине,
• Keep the appliance away from
a chladnutí.
jahutamise
ajal.
Aparat obavezno iskopčajte
преди да го приберете.
flammable objects and material
• Před zapojením přístroje se
• Enne seadme sisselülitamist
držeći utikač.
• Уредът се нагорещява много,
when it is switched on.
ujistěte, zda napětí uvedené
kontrollige,
kas
seadmele
•
Opasnost od opekotina. Držite
затова
бъдете
изключително
• Never cover the appliance
na přístroji odpovídá místnímu
märgitud
pinge
vastab
kohaliku
aparat izvan dohvata male
внимателни при използването
with anything (e.g. a towel or
napětí.
elektrivõrgu pingele.
djece, naročito tijekom uporabe
му. Хващайте уреда само за
clothing) when it is hot.
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
•
Ärge
kasutage
seadet
muuks,
i hlađenja.
дръжката, тъй като другите
• Only use the appliance on
účely než uvedené v této
kui selles kasutusjuhendis
• Prije no što priključite aparat
части са горещи, и избягвайте
dry hair.
příručce.
kirjeldatud
otstarbeks.
provjerite odgovara li mrežni
контакт с кожата.
• Do not operate the appliance
• Přístroj nepoužívejte na umělé
• Ärge rakendage seadet
napon naveden na aparatu
• Винаги поставяйте
with wet hands.
vlasy.
kunstjuustel.
naponu lokalne električne
уреда с поставката върху
• Keep the heating plates clean
• Je-li přístroj připojen k napájení,
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
mreže.
топлоустойчива, стабилна
and free of dust and styling
nikdy jej neponechávejte bez
ühendatud
seadet
järelevalveta.
•
Aparat upotrebljavajte isključivo
и равна повърхност.
products such as mousse,
dozoru.
• Ärge kunagi kasutage teiste
za radnje opisane u ovim
Нагорещените пластини
spray and gel. Never use the
• Nikdy nepoužívejte příslušenství
tootjate
poolt
tehtud
tarvikuid
uputama.
никога не бива да докосват
appliance in combination with
nebo díly od jiných výrobců
või osi, mida Philips ei ole
• Nemojte upotrebljavati aparat
повърхността или други
styling products.
nebo takové, které nebyly
eriliselt
soovitanud.
Selliste
na umjetnoj kosi.
запалими материали.
• The heating plates have coating.
doporučeny společností Philips.
tarvikute või osade kasutamisel • Dok je aparat priključen na
• Пазете захранващия кабел
This coating might slowly wear
Použijete-li takové příslušenství
kaotab garantii kehtivuse.
napajanje, nikada ga nemojte
от допир с горещите части на
away over time. However, this
nebo díly, pozbývá záruka
• Ärge kerige toitejuhet ümber
ostavljati bez nadzora.
уреда.
does not affect the performance
platnosti.
seadme.
•
Nikada nemojte upotrebljavati
• Когато уредът е включен,
of the appliance.
• Nenavíjejte napájecí kabel
• Enne hoiukohta panekut
dodatke ili dijelove drugih
го дръжте далече от лесно
• Always return the appliance to
okolo přístroje.
laske
seadmel
täielikult
maha
proizvođača ili proizvođača
запалими
предмети
и
a service centre authorized by
• Před uložením přístroje
jahtuda.
koje tvrtka Philips nije izričito
материали.
Philips for examination or repair.
počkejte, až zcela vychladne.
•
Olge
seadme
kasutamisel
väga
preporučila. Ako upotrebljavate
•
Не
покривайте
уреда
с
Repair by unqualified people
• Při použití přístroje vždy
tähelepanelik,
kuna
see
võib
takve dodatke ili dijelove, vaše
каквото и да било (напр.
could result in an extremely
dávejte dobrý pozor, protože
olla äärmiselt kuum. Hoidke
jamstvo prestaje vrijediti.
кърпа или дреха), докато е
hazardous situation for the user.
může být velmi horký. Držte jej
kinni
üksnes
käepidemest,
kuna
•
Kabel za napajanje ne omatajte
горещ.
Electromagnetic fields (EMF)
pouze za rukojeť a zabraňte
teised osad on kuumad. Vältige
oko aparata.
• Използвайте уреда само на
This Philips appliance complies with all applicable
styku s pokožkou, protože jeho
standards and regulations regarding exposure to
kokkupuudet
nahaga.
•
Prije pohrane pričekajte da se
суха коса.
electromagnetic fields.
ostatní části jsou horké.
• Asetage seade koos alusega
aparat ohladi.
• Не използвайте уреда с мокри
Recycling
• Přístroj vždy ukládejte
alati
kuumakindlale
stabiilsele
•
Budite vrlo pažljivi prilikom
ръце.
- This symbol means that this product shall not
stojánkem na tepelně odolný,
tasasele pinnale. Kuumad
uporabe aparata jer on može
be disposed of with normal household waste
stabilní rovný povrch. Horké
(2012/19/EU).
sirgendusplaadid ei tohi kunagi
biti izuzetno vruć. Aparat držite
•
samo za dršku jer su drugi
dijelovi vrući te izbjegavajte
kontakt s kožom.
Aparat uvijek postavljajte s
postoljem na stabilnu i ravnu
površinu otpornu na toplinu.
Vruće grijaće ploče ne smiju biti
u doticaju s površinom ili drugim
zapaljivim materijalom.
Izbjegavajte dodir mrežnog
kabela s vrućim dijelovima
aparata.
Kad je uključen, aparat držite
podalje od zapaljivih stvari i
materijala.
Dok je vruć, aparat nikada
nemojte prekrivati (ručnikom ili
tkaninom).
Aparat upotrebljavajte isključivo
na suhoj kosi.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Grijaće ploče trebaju biti
očišćene od prljavštine, prašine
i sredstava za oblikovanje frizure
poput pjene, laka ili gela. Aparat
nikada nemojte upotrebljavati
u kombinaciji s proizvodima za
oblikovanje.
Grijaće ploče imaju premaz. Ta
obloga s vremenom se može
polako trošiti. Međutim, to ne
utječe na rad aparata.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2
•
Priprema za uporabu
Operite kosu šamponom i regeneratorom te je osušite
sušilom.
Nanesite proizvod za zaštitu od topline i počešljajte kosu
češljem s velikim zupcima.
Aparat za ravnanje upotrebljavajte isključivo na suhoj
kosi.
Osobe koje često upotrebljavaju aparat za ravnanje
trebaju nanositi proizvode za zaštitu kose od topline
prilikom ravnanja.
Pazite da odaberete postavku temperature koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte tablicu u nastavku.
Prilikom prve uporabe aparata za ravnanje uvijek
odaberite postavku za nižu temperaturu.
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210° – 230°
Normalna
180° – 200°
Tanka
160°
3
Ravnanje kose
1 Umetnite utikač u utičnicu.
2 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( d ) kako biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i zadržite
gumb ( c ) dok indikator
spremnosti za uporabu ( b ) ne zasvijetli i počne
bljeskati.
4 Okrenite kotačić otpornika ( a ) kako biste odabrali
odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
»»Dok se aparat zagrijava, indikator spremnosti za
uporabu nastavit će bljeskati dok ne bude spreman za
uporabu.
»»Nakon približno 30 sekundi aparat će se zagrijati i biti
spreman za uporabu.
5 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije
širi od 5 cm.
Napomena: Ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje
u više pramenova.
6 Stavite ga između ploča za ravnanje ( f ) i čvrsto spojite
ručke.
7 Aparat za ravnanje polako povucite niz kosu u jednom
potezu (maks. 5 sekundi) od korijena do vrha bez
zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
• Za oblikovanje uvojaka okrenite aparat za ravnanje za
pola kruga prema unutra (ili prema van) kada dosegne
vrhove pustite kosu da sklizne s ploča.
8 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake od 5 do 7.
Napomena: Aparat ima funkciju za automatsko
isključivanje. Nakon 60 minuta aparat se automatski
isključuje.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( d ).
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
( e ).
4
Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj
državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
1
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék csatlakoztatva
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia
érvényét veszti.
Ne tekerje a hálózati csatlakozó
kábelt a készülék köré.
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
a készülék lehűl.
Nagyon figyeljen a készülék
használatakor, hiszen az
rendkívül forró lehet. Csak a
fogantyújánál fogja meg a
készüléket, mivel a többi része
forró, illetve óvakodjon az
érintésétől.
A készüléket az állvánnyal
együtt mindig hőálló,
egyenletes, stabil felületen
helyezze el. A forró
hajegyenesítő lapok soha ne
érjenek a felülethez vagy más
gyúlékony anyaghoz.
Kerülje el, hogy a hálózati kábel
a készülék forró részeihez érjen.
A bekapcsolt készüléket
tartsa gyúlékony tárgyaktól és
anyagoktól távol.
Ne takarja le a forró készüléket
semmivel (pl. törölközővel vagy
ruhával).
A készüléket csak száraz haj
formázásához használja.
Ne működtesse a készüléket
nedves kézzel.
Tartsa a hajegyenesítő
lapokat tisztán, portól és
szennyeződéstől, valamint
hajformázó habtól, spray-től és
zselétől mentesen. Ne használja
a készüléket hajformázó
készítményekkel együtt.
A hajegyenesítő lapok
bevonattal rendelkeznek.
A bevonat az idő folyamán
kophat. Ez azonban nem
befolyásolja a készülék
teljesítményét.
A készüléket kizárólag Philips
hivatalos szakszervizbe vigye
vizsgálatra, illetve javításra.
A szakszerűtlen javítás a
felhasználó számára különösen
veszélyes lehet.
Құралды қосар алдында, онда
көрсетілген кернеу жергілікті
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
пайдаланбаңыз.
Құралды жасанды шашқа
пайдаланбаңыз.
Розеткаға қосылып тұрғанда,
құралды еш уақытта қадағалаусыз
қалдырмаңыз.
Басқа өндірушілер шығарған
немесе Philips компаниясы нақты
ұсынбаған қосалқы құралдар мен
бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
пайдалансаңыз, кепілдік өз күшін
жояды.
Қуат сымын құралға орамаңыз.
Құрылғыны жинап қоярдың алдында,
оның сәл суығанын күтіңіз.
Құралды пайдаланғанда толық
мұқият болыңыз, себебі ол қатты
ыстық болады. Басқа бөліктері ыстық
болатындықтан тек тұтқасынан
ұстаңыз және теріге тигізбеңіз.
Әрқашан құрылғының тірегін
ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс
бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш
пластиналар бетке немесе басқа тез
тұтанғыш материалға тимеуі тиіс.
Қуат сымын құрылғының қызып
кететін жерлеріне тигізбеңіз.
Құрылғы қосылып тұрған кезде,
оны тез жанып кететін заттар мен
материалдардан алыс ұстаңыз.
Құрал қызып тұрғанда, оны ешқашан
ештеңемен жаппаңыз (мысалы
сүлгімен немесе матамен).
Құралды тек құрғақ шашқа
пайдаланыңыз.
Ылғал қолмен құралды
пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналарды таза
ұстаңыз және оларда шаң мен
мусс, спрей және гель сияқты
шаш үлгілерін жасайтын заттар
қалдырмаңыз. Құрылғыны ешқашан
шаш үлгілерін жасайтын заттармен
бірге пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналардың
жабыны бар. Бұл жабын уақыт өте
жайлап ескіреді. Дегенмен, бұл
құрылғының жұмысына әсер етпейді.
Тексеру немесе жөндету үшін
құралды тек қана Philips рұқсат
еткен қызмет орталығына апарыңыз.
Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі
пайдаланушыға өте қауіпті жағдай
тудыруы мүмкін.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
2
•
•
•
•
•
Előkészületek
Mossa meg a haját samponnal, majd használjon
balzsamot, és szárítsa meg.
Kezelje haját hő elleni védelmet nyújtó termékkel, majd
ritka fogú fésűvel fésülje ki.
A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj
hő elleni védelmét biztosító termékek használata.
Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet
válasszon. Tekintse meg az alábbi táblázatot. A
hajegyenesítő első használatakor válasszon alacsonyabb
hőfokot.
- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен
тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек
жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына
тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
2
•
•
•
•
•
Шаш түрі
Температура параметрі
Normál
180–200°
Қалың
210° - 230°
Vékony szálú
160°
Қалыпты
180° - 200°
Жұқа
160°
érdekében.
nem kezd.
4 A szabályozótárcsa( a ) segítségével válassza ki a
hajának megfelelő hőfokbeállítást.
»»A készülék melegedése közben az üzemkész
állapotjelző egészen addig villog, amíg használatra
késszé nem válik.
»»Körülbelül 30 másodperc múlva a készülék
felmelegszik, és használatra kész.
5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb
részen kezdje meg az egyenesítést.
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több
tincsre osztani.
6 Helyezze a kiválasztott fürtöt az egyenesítő lapok ( f )
közé, és erősen nyomja össze a fogókat.
7 Simítsa végig lassan a hajegyenesítőt a haj teljes
hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5
másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a
túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
• Fürtök kialakításához, forgassa el a hajegyenesítőt egy
félkörrel befelé (vagy kifelé) amikor azzal a hajszálak
végéhez ér, majd engedje ki a haját a lapok közül.
8 A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a
5-7-es lépéseket.
Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolófunkcióval
van ellátva. 60 perc után a készülék automatikusan
kikapcsol.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves
ruhával tisztítsa.
4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat ( d ).
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( e ) függesztve is tárolható.
FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
készüléket a víztől.
Ha fürdőszobában használja
a készüléket, használat után
húzza ki a csatlakozódugót a
fali aljzatból, mivel a víz még
4
Jótállás és szerviz
kikapcsolt készülék esetén is
Ha
információra
van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
veszélyforrást jelent.
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
FIGYELMEZTETÉS: Ne
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
használja a készüléket
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
fürdőkád, zuhanyzó,
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
mosdókagyló, vagy egyéb
szaküzletéhez.
folyadékkal teli edény
Қазақша
közelében.
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
Használat után mindig húzza ki келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеңіз.
dugót az aljzatból.
Ha a hálózati kábel
1
Маңызды
megsérült, a kockázatok
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
elkerülése érdekében Philips
үшін сақтап қойыңыз.
szakszervizben vagy hivatalos
• ЕСКЕРТУ: Бұл құралды судың
szakszervizben ki kell cserélni.
жанында қолданбаңыз.
A készüléket 8 éven felüli
• Жуынатын бөлмеде пайдаланып
gyermekek, illetve csökkent
болғаннан кейін, құралды
fizikai, érzékelési vagy szellemi
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
képességekkel rendelkező, vagy
құралдың өшірілген күйінде де суға
a készülék működtetésében
жақын орналасуы қауіпті болып
járatlan személyek is
есептеледі.
használhatják, amennyiben ezt
• ЕСКЕРТУ: Құралды ванна,
felügyelet mellett teszik, illetve
душ, бассейн немесе
ismerik a készülék biztonságos
сумен толтырылған басқа
működtetésének módját és
заттардың жанында қолданбаңыз.
az azzal járó veszélyeket. Ne
• Пайдаланып болғаннан кейін,
engedje, hogy gyermekek
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
játsszanak a készülékkel.
• Қуат сымы зақымданған болса,
Gyermekek felügyelet nélkül
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
nem tisztíthatják a készüléket,
оны тек Philips компаниясында,
és nem végezhetnek
Philips мақұлдаған қызмет
felhasználói karbantartást rajta.
орталығында немесе білікті
A még nagyobb védelem
мамандардың күшімен ауыстыру
érdekében ajánlott egy
керек.
hibaáram-védőkapcsoló
• Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары
(RCD) beépítése a fürdőszobát
жастағы балалар мен физикалық,
ellátó áramkörbe. A hibaáramсезу немесе ойлау қабілеттері
védőkapcsoló a 30 mA névleges
шектеулі не болмаса тәжірибесі
hibaáramot nem lépheti túl.
және білімі аз адамдар қадағалаумен
További tanácsot szakembertől
немесе құрылғыны қауіпсіз
kaphat.
пайдалануға қатысты нұсқаулар
A használatot követően ne
алған және байланысты қауіптерді
húzza meg a hálózati kábelt.
түсінген жағдайда пайдалана алады.
Mindig a csatlakozódugónál
Балалар құралмен ойнамауы керек.
fogva húzza ki a készülék
Тазалау және пайдаланушының
kábelét fali aljzatból.
қызмет көрсету жұмысын балалар
Égési sérülés veszélye. Tartsa a
бақылаусыз орындамауы керек.
készüléket gyermekektől távol,
• Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның
különösen használat közben,
электр желісіне қауіпсіздік
illetve lehűléskor.
мақсатында өшірілу құралын
Mielőtt csatlakoztatná a
орнату ұсынылады. Бұл құралдың
készüléket, ellenőrizze, hogy
мөлшерленген жұмыс тогы
az azon feltüntetett feszültség
30 мА мәнінен аспауы керек.
megegyezik-e a helyi hálózati
Орнатушымен кеңесіңіз.
feszültséggel.
• Қолданғаннан кейін қуат сымынан
Csak a kézikönyvben
ұстап тартпаңыз. Құрылғыны ток
meghatározott rendeltetés
көзінен әрдайым штепсельдік
szerint használja a készüléket.
ашасынан ұстап ажыратыңыз.
Ne használja a készüléket
• Күйік шалу қаупі бар. Балаларды
műhajhoz vagy parókához.
құрылғыға жақындатпаңыз, әсіресе,
қолдану және суыту кезінде.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Шашты түзету
сырғытыңыз.
3 Пайдалануға дайын индикаторы ( b ) жанғанша және
жыпылықтай бастағанша түймесін ( c ) басып тұрыңыз.
4 Шашқа лайықты температураны таңдау үшін реостат дөңгелегін
( a ) бұраңыз.
»»Құрылғы қызып кетсе, пайдалануға дайын индикаторы дайын
болғанша жыпылықтай береді.
»»30 секундтан кейін құрылғы қызып, пайдалануға дайын болады.
5 Шашыңызды тарап, ені 5 сантиметрден аспайтын шаш бөлігін
алыңыз.
Ескертпе: қалыңырақ шаш үшін көбірек бөліктер жасау
ұсынылады.
6 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының ( f ) арасына салып,
саптарын қосып қысыңыз.
7 Шаш түзеткішті шаштың бойымен, түбінен бастап төмен қарай
тоқтатпастан баяу бірқалыпты жүргізіп (ең көбі 5 секунд)
шаштың күйіп қалуына жол бермеңіз.
• Серпіндер жасау үшін, шаш түзеткішті жарты шеңбер
қимылымен ішке қарай (немесе сыртқа қарай) бұрап, шаш
ұшына жеткен кезде шашты пластиналардан шығарыңыз.
8 Қалған шашты түзету үшін, 5-7 арасындағы қадамдарды
қайталаңыз.
Ескертпе: Құрал автоматты түрде өшіру функциясымен
жабдықталған. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
Пайдаланғаннан кейін:
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
3 Құралды және түзету тілімшелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4 Түзегіш пластиналарды ( d ) бекітіңіз.
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Сондай-ақ, оны ілмегімен ( e ) іліп қоюға болады.
4
Кепілдік және қызмет көрсету
Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса
немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының
www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі
Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние
жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда
жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
Шаш түзеткіш
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Қытайда жасалған
BHS376
Номиналды параметрлер: 110-240V~ 50-60Hz 53-55W
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура
Пайдалану
шарттары
Сақтау
шарттары
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Салыстырмалы
ылғалдылық
Атмосфералық
қысым
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Lietuviškai
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
2 Құрылғының құлпын ашу үшін, жабатын бекітпені ( d )
1
•
Пайдалануға дайындау
Шашыңызды сусабынмен және кондиционермен жуып, ауа
ағынымен кептіріңіз.
Қызудан қорғайтын өнімді қолданып, шашыңызды үлкен тісті
тарақпен тараңыз.
Шаш түзеткішті тек шаш құрғақ кезде пайдаланыңыз.
Жиі пайдаланушыларға түзету кезінде қорғаныс өнімдерін
пайдалану ұсынылады.
Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температураның
таңдалғанын тексеріңіз. Төмендегі кестені қараңыз. Шаш
түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым төменгі параметрді
таңдаңыз.
210–230°
3 Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)
gombot ( c ), amíg
az üzemkész állapotjelző ( b ) világítani, majd villogni
•
Өңдеу
Hőfokbeállítás
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
2 Csúsztassa lefelé a zárat ( d ) a készülék kinyitása
•
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Vastag szálú
A haj egyenesítése
•
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Hajtípus
3
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Pavojus nudegti. Laikykite
prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje, ypač
naudodami ir vėsindami.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite prietaiso į
maitinimo laidą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Naudodami prietaisą būkite
atidūs, nes jis gali būti labai
įkaitęs. Laikykite rankeną, nes
kitos dalys yra įkaitusios, kad
išvengtumėte kontakto su oda.
Prietaisą su stovu visada
statykite ant karščiui atsparaus
stabilaus plokščio paviršiaus.
Įkaitusios kaitinimo plokštės
niekada neturėtų liestis
su paviršiumi ar kita degia
medžiaga.
Saugokite, kad maitinimo laidas
nesiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
Įjungtą prietaisą laikykite atokiai
nuo degių daiktų ir medžiagų.
Jokiu būdu neuždenkite
įkaitusio prietaiso (pvz.,
rankšluosčiu ar audiniu).
Prietaisą naudokite tik
plaukams išdžiūvus.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Kaitinimo plokštes saugokite
nuo dulkių ir šukuosenai
formuoti skirtų priemonių, pvz.,
putų, lako ir želės. Niekada
nenaudokite prietaiso kartu su
šukuosenai formuoti skirtomis
priemonėmis.
Kaitinimo plokštelės padengtos
danga. Ši danga gali pamažu
dėvėtis. Tačiau tai nekenkia
prietaiso veikimo efektyvumui.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę
net ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios,
dušo, kriauklės ar kitų
indų, pripildytų vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
•
Pasiruošimas naudoti
Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi, o paskui
išdžiovinkite juos džiovintuvu.
Naudokite apsaugos nuo karščio priemones ir iššukuokite
plaukus šukomis ilgais dantimis.
Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant
rekomenduojame naudoti apsaugos nuo karščio
priemones.
Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Žr. toliau
pateiktą lentelę. Pirmą kartą naudodami plaukų tiesinimo
įtaisą, visada pasirinkite žemesnius nustatymus.
•
•
•
•
Plaukų tipas
Temperatūros nustatymas
Stori
210°–230°
Normalūs
180°–200°
Ploni
160°
3
Plaukų tiesinimas
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą ( d ).
3 Paspauskite ir palaikykite
mygtuką ( c ), kol užsidegs
ir pradės mirksėti paruošto naudoti prietaiso indikatorius
( b ).
4 Pasukite reostato ratuką ( a ) ir nustatykite jūsų
plaukams tinkamą temperatūrą.
»»Kai prietaisas kaista, paruošto naudoti prietaiso
indikatorius mirksi, kol prietaisas tampa paruoštas
naudoti.
»»Po maždaug 30 sek. prietaisas įkaista ir yra paruoštas
naudoti.
5 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm
sruogą tiesinimui.
Pastaba: Jei plaukai storesni, rekomenduojama atskirti
daugiau sruogų.
6 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių ( f ) ir tvirtai suspauskite
rankenas.
7 Plaukų tiesinimo įtaisu lėtai braukite vienu judesiu (maks.
5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad
plaukai nenudegtų.
• Norėdami sumodeliuoti sruogas, pasukite tiesintuvą
pusę apsisukimo į vidų (arba į išorę), kai pasieksite
plaukų galiukus, leiskite plaukams nuslysti nuo
plokštelių.
8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus
nuo 5 iki 7.
Pastaba: prietaise įdiegta automatinio išsijungimo
funkcija. Po 60 minučių prietaisas išsijungia automatiškai.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples ( d ).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( e ).
4
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet
ierīci vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Apdegumu risks. Turiet ierīci
maziem bērniem nepieejamā
vietā, it īpaši lietošanas laikā un
tai atdziestot.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas
laikā, jo tā var būt ļoti karsta.
Satveriet ierīci tikai aiz roktura,
jo citas daļas ir karstas, un
izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar
statīvu uz karstumizturīgas,
stabilas, līdzenas virsmas.
Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai
citu uzliesmojošu materiālu.
Nepieļaujiet, ka elektrības vads
saskaras ar ierīces karstajām
daļām.
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir
ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli
uzliesmojošiem priekšmetiem
un materiāliem.
Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem.,
dvieli vai drāniņu), kad tā ir
karsta.
Izmantojiet ierīci tikai, lai
ieveidotu sausus matus.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Uzglabājiet taisnošanas
plātnes tīras un brīvas
no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem,
piemēram, putām, lakas un
želejas. Nekad neizmantojiet
ierīci apvienojumā ar matu
veidošanas produktiem.
Taisnošanas plātnēm ir
pārklājums. Šis pārklājums var
samazināt nodilumu laika gaitā.
Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
2
•
Sagatavošana lietošanai
Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri un
izžāvējiet ar fēnu.
Izmantojiet produktu aizsardzībai pret karstumu un
saķemmējiet matus ar lielu ķemmi.
Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams
izmantot produktus aizsardzībai pret karstumu.
Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas
atbilst jūsu matiem. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu.
Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
izvēlieties zemāko iestatījumu.
•
•
•
•
Matu tips
Temperatūras režīms
Biezi
210° - 230°
Normāli
180° - 200°
Plāni
160°
3
Iztaisnojiet matus
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Atbīdiet noslēgu ( d ), lai atbloķētu ierīci.
3 Nospiediet un turiet
pogu ( c ) līdz indikators, kas
norāda, ka ierīce ir gatava lietošanai ( b ), iedegas un sāk
mirgot.
4 Pagrieziet reostatu ( a ), lai izvēlētos temperatūras
režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
»»Kad ierīce tiek uzsildīta, indikators, kas norāda, ka ierīce
ir gatava lietošanai, turpinās mirgot, līdz tā būs gatava
lietošanai.
»»Ierīce tiek uzkarsēta un ir gatava lietošanai pēc
apmēram 30 sekundēm.
5 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka
par 5 cm.
Piezīme. Biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
6 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm ( f ) un
stingri saspiediet ierīces rokturus.
7 Neapstājoties lēnām virziet matu taisnotāju lejup pa
matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes),
lai matus nepārkarsētu.
• Lai ieveidotu lokas, pagrieziet matu taisnotāju par
pusapli uz iekšu (vai uz āru), kad esat sasniedzis matu
šķipsnas galu, un ļaujiet matiem izslīdēt no plātnēm.
8 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet 5. līdz 7. solī
aprakstītās darbības.
Piezīme: Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās
funkciju. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4 Noslēdziet taisnotāja plātnes ( d ).
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( e ).
4
Garantija un serviss
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia
w łazience, po zakończeniu
stosowania wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wanny,
prysznica, umywalki
ani innych naczyń
napełnionych wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia
wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
pregătit pentru utilizare.
Urządzenie może być używane
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
»»După aproximativ 30 de secunde, aparatul s-a încălzit
3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu
şi este gata de utilizare.
przez dzieci w wieku powyżej 8
wilgotnej ściereczki.
5 Piaptănă-ţi părul şi alege o şuviţă nu mai lată de 5 cm
lat oraz osoby z ograniczonymi
4 Zablokuj płytki prostujące ( d ).
pentru a o îndrepta.
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
Notă: pentru părul cu fir mai gros, se recomandă crearea
zdolnościami fizycznymi,
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
mai multor şuviţe.
sensorycznymi lub umysłowymi,
uchwyt do zawieszania ( e ).
6 Aşază şuviţa de păr între plăcile de îndreptare ( f ) şi
strânge ferm mânerele.
a także nieposiadające
4
Gwarancja i serwis
7 Glisează placa de îndreptat părul uşor pe lungimea
wiedzy lub doświadczenia
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
părului cu o singură mişcare (max. 5 secunde) de
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić
la rădăcină la capăt, fără a te opri pentru a preveni
w zakresie użytkowania
naszą stronę internetową www.philips.com/support lub
supraîncălzirea.
tego typu urządzeń, pod
• Pentru a-ţi întoarce vârfurile, roteşte placa de îndreptat
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
părul într-un semicerc în interior (sau în afară) când
Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
warunkiem, że będą one
ajungi la vârfuri şi lasă părul să alunece dintre plăci.
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć
8 Pentru a îndrepta restul părului, repetă paşii 5 - 7.
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
nadzorowane lub zostaną
Notă: aparatul dispune de o funcţie de oprire automată.
poinstruowane na temat
După 60 de minute, aparatul se opreşte automat.
Română
După utilizare:
korzystania z tego urządzenia
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
a
beneficia
pe
deplin
de
asistenţa
oferită
de
Philips,
w bezpieczny sposób oraz
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
3 Curăţă aparatul şi plăcile de îndreptat părul cu o cârpă
zostaną poinformowane o
umedă.
1
Important
4 Blochează plăcile de îndreptat părul ( d ).
potencjalnych zagrożeniach.
5 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
Dzieci nie mogą bawić się
asemenea, îl poţi suspenda de la agăţătoare ( e ).
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
urządzeniem. Dzieci chcące
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
4
Garanţie şi service
pomóc w czyszczeniu i obsłudze
Dacă
ai
nevoie
de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
aparat în apropierea apei.
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
urządzenia zawsze powinny to
• Când aparatul este utilizat
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
robić pod nadzorem dorosłych.
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
în baie, scoate-l din priză
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă
• Jako dodatkowe
după utilizare deoarece apa
în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi,
zabezpieczenie zalecamy
contactează distribuitorul Philips local.
reprezintă un risc chiar şi când
zainstalowanie w obwodzie
aparatul este oprit.
Русский
elektrycznym zasilającym
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
• AVERTISMENT: Nu
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
gniazdka elektryczne w
utiliza acest aparat
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебłazience bezpiecznika
сайте www.philips.com/welcome.
în apropierea căzilor,
różnicowo-prądowego (RCD).
duşurilor, bazinelor sau
1
Важная информация
Wartość znamionowego
altor recipiente cu apă.
Перед использованием прибора внимательно
prądu pomiarowego tego
• Scoate întotdeauna aparatul din ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для дальнейшего использования в
bezpiecznika nie może
priză după utilizare.
качестве справочного материала.
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać • În cazul în care cablul de
• ВНИМАНИЕ. Запрещается
więcej informacji, skontaktuj się
alimentare este deteriorat,
использовать прибор возле
z monterem.
acesta trebuie înlocuit
воды.
• Po zakończeniu korzystania nie
întotdeauna de Philips, un
• Выньте вилку шнура
ciągnij za przewód zasilający.
centru de service autorizat de
питания прибора из
Zawsze odłączaj urządzenie
Philips sau personal calificat în
розетки электросети после
od gniazdka elektrycznego,
domeniu pentru a evita orice
использования прибора в
trzymając za wtyczkę.
pericol.
ванной комнате. Близость
• Niebezpieczeństwo poparzenia.
• Acest aparat poate fi utilizat
воды представляет риск, даже
Trzymaj urządzenie z dala od
de către persoane care au
если прибор выключен.
małych dzieci, szczególnie
capacităţi fizice, senzoriale
• ВНИМАНИЕ. Не используйте
podczas pracy i stygnięcia.
sau mentale reduse sau care
прибор в ванной,
• Przed podłączeniem urządzenia
sunt lipsite de experienţă şi
душе, бассейне или
upewnij się, że napięcie podane
cunoştinţe şi copii cu vârsta
других помещениях
na urządzeniu jest zgodne z
minimă de 8 ani dacă sunt
с повышенной
napięciem w domowej instalacji
supravegheaţi sau instruiţi cu
влажностью.
elektrycznej.
privire la utilizarea în condiţii
• После завершения работы
• Urządzenia używaj zgodnie z
de siguranţă a aparatului şi
отключите прибор от розетки
jego przeznaczeniem, opisanym
înţeleg pericolele implicate.
электросети.
w tej instrukcji obsługi.
Copiii nu trebuie să se joace
• В случае повреждения
• Nie używaj urządzenia na
cu aparatul. Curăţarea şi
сетевого шнура его
sztucznych włosach.
întreţinerea de către utilizator
необходимо заменить
• Nigdy nie pozostawiaj
nu trebuie realizate de către
шнуром Philips. Чтобы
bez nadzoru urządzenia
copii nesupravegheaţi.
обеспечить безопасную
podłączonego do zasilania.
• Pentru protecţie suplimentară,
эксплуатацию прибора,
• Nie korzystaj z akcesoriów ani
te sfătuim să instalezi un
заменяйте шнур только
części innych producentów,
dispozitiv pentru curent rezidual
в авторизованном
ani takich, których nie zaleca
(RCD) în circuitul electric care
сервисном центре Philips
w wyraźny sposób firma
alimentează baia. Acest RCD
или в сервисном центре с
Philips. Wykorzystanie tego
trebuie să acţioneze la o
персоналом аналогичной
typu akcesoriów lub części
intensitate reziduală maximă
квалификации.
spowoduje unieważnienie
specificată de 30 mA. Cere
• Дети старше 8 лет и
gwarancji.
sfatul instalatorului.
лица с ограниченными
• Nie zawijaj przewodu
• Nu trage de cablul de
возможностями сенсорной
sieciowego wokół urządzenia.
alimentare după utilizare.
системы или ограниченными
• Przed schowaniem urządzenia
Scoate întotdeauna aparatul din
умственными или
odczekaj, aż ostygnie.
priză ţinând de ştecher.
физическими способностями,
• Podczas korzystania z
• Pericol de arsuri. Nu lăsa
а также лица с недостаточным
urządzenia zachowaj
aparatul la îndemâna copiilor
опытом и знаниями могут
szczególną ostrożność — może
mici, în special în timpul utilizării
пользоваться этим прибором
być bardzo gorące. Chwytaj
şi al răcirii.
под присмотром или после
wyłącznie za uchwyt, ponieważ • Înainte de a conecta aparatul,
получения инструкций о
pozostałe części są gorące.
asigură-te că tensiunea indicată
безопасном использовании
Unikaj kontaktu ze skórą.
pe aparat corespunde tensiunii
прибора и потенциальных
• Zawsze umieszczaj urządzenie
reţelei locale.
опасностях. Не позволяйте
na podstawce na żaroodpornej, • Nu utiliza aparatul în alt scop
детям играть с прибором.
stabilnej, płaskiej powierzchni.
decât cel descris în acest
Дети могут осуществлять
Rozgrzane płytki grzejne nigdy
manual.
очистку и обслуживание
nie powinny dotykać blatu
• Nu utiliza aparatul pe păr
прибора только под
stolika ani innych łatwopalnych
artificial.
присмотром взрослых.
materiałów.
• Nu lăsa niciodată aparatul
• Для обеспечения
• Nie dopuszczaj do zetknięcia
nesupravegheat când este
дополнительной защиты
się przewodu sieciowego
conectat la sursa de alimentare.
рекомендуется установить
z rozgrzanymi częściami
• Nu utiliza niciodată accesorii
устройство защитного
urządzenia.
sau componente de la alţi
отключения (УЗО),
• Włączone urządzenie trzymaj z
producători sau nerecomandate
предназначенное для
dala od łatwopalnych substancji
explicit de Philips. Dacă
электропитания ванной
i przedmiotów.
utilizezi astfel de accesorii
комнаты. Номинальный
• Gdy urządzenie jest gorące,
sau componente, garanţia se
остаточный рабочий ток
nigdy go nie przykrywaj (np.
anulează.
не должен превышать
ręcznikiem lub odzieżą).
• Nu înfăşura cablul de alimentare
30 мА. Посоветуйтесь с
• Używaj urządzenia na suchych
în jurul aparatului.
электриком, выполняющим
włosach.
• Înainte de a depozita aparatul,
электромонтаж.
• Nie używaj urządzenia, gdy
aşteaptă să se răcească.
• Не тяните на себя шнур
masz mokre dłonie.
• Ai foarte mare grijă atunci
питания после использования.
• Na bieżąco czyść płytki grzejne
când utilizezi aparatul, întrucât
Держитесь только за вилку
z kurzu oraz środków do
poate fi extrem de fierbinte.
при отключении прибора от
układania włosów (np. pianki,
Apucă doar mânerul, deoarece
сети.
lakieru, żelu). Nigdy nie używaj
celelalte componente sunt
• Опасность ожога. Не
lokówki w połączeniu z takimi
fierbinţi, şi evită contactul cu
допускайте до прибора
środkami.
pielea.
детей, особенно во время
• Płytki grzejne są pokryte
• Aşază întotdeauna aparatul cu
использования и охлаждения.
powłoką. Powłoka ta może
suportul pe o suprafaţa plată,
• Перед подключением
zużywać się z upływem czasu.
stabilă, termorezistentă. Plăcile
прибора убедитесь,
Nie wpływa to na prawidłowe
de încălzire fierbinţi nu trebuie
что указанное на нем
funkcjonowanie urządzenia.
să atingă niciodată suprafaţa
напряжение соответствует
• Konieczność przeglądu lub
sau alte materiale inflamabile.
напряжению местной
naprawy urządzenia zawsze
• Nu lăsa cablul de alimentare
электросети.
zgłaszaj do autoryzowanego
să intre în contact cu piesele
• Не используйте прибор для
centrum serwisowego firmy
fierbinţi ale aparatului.
целей, отличных от описанных
Philips. Naprawy przez osoby
• Păstrează aparatul la distanţă
в данной инструкции по
niewykwalifikowane mogą
de obiecte şi materiale
эксплуатации.
prowadzić do poważnego
inflamabile când este pornit.
• Не используйте прибор для
zagrożenia dla użytkownika
• Nu acoperi niciodată aparatul
обработки искусственных
urządzenia.
cu ceva (de exemplu, un prosop
волос.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
sau un articol vestimentar) când • Не оставляйте включенный в
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
este fierbinte.
сеть прибор без присмотра.
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
działanie pól elektromagnetycznych.
• Utilizează aparatul numai pe
• Запрещается пользоваться
Recykling
păr uscat.
какими-либо аксессуарами
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
• Nu utiliza aparatul cu mâinile
или деталями других
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
ude.
производителей, а также
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że
sprzęt po okresie użytkowania, nie może być
• Păstrează plăcile de încălzire
аксессуарами и деталями,
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
curate
şi
curăţă-le
de
praf
şi
domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do
не имеющими специальной
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
produse
pentru
coafat,
precum
рекомендации Philips.
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego
spumă, spray sau gel. Nu folosi
При использовании таких
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
niciodată
aparatul
împreună
cu
аксессуаров и деталей
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
produse de coafat.
гарантийные обязательства
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
•
Plăcile
de
încălzire
dispun
de
теряют силу.
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
un înveliş. Acest înveliş se poate • Не обматывайте сетевой
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
uza lent în timp. Totuşi, acest
шнур вокруг прибора.
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
lucru nu afectează performanţa • Прежде чем убрать прибор на
aparatului.
хранение, дайте ему остыть.
2
Przygotowanie do użycia
• Pentru control sau depanare,
• Umyj włosy szamponem, nałóż na nie odżywkę, a
• Соблюдайте осторожность
następnie je wysusz.
du aparatul numai la un centru
при использовании прибора,
• Użyj środka pielęgnacyjnego chroniącego przed
działaniem ciepła i rozczesz włosy grzebieniem o szeroko
service autorizat de Philips.
так как он может сильно
rozstawionych ząbkach.
Repararea făcută de persoane
нагреваться. Держите прибор
• Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy są
suche.
necalificate poate genera
только за рукоятку, так как
• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
situaţii periculoase pentru
остальные части очень
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
działaniem ciepła.
utilizator.
горячие. Избегайте контакта с
• Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla
кожей.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Twoich włosów. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli
używasz prostownicy po raz pierwszy, wybierz niskie
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
• Всегда размещайте прибор с
ustawienie temperatury.
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
подставкой на термостойкой,
electromagnetice.
Rodzaj włosów
Ustawienie temperatury
устойчивой, плоской
Reciclarea
Grube
210–230°
поверхности. Горячие
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
Normalne
180–200°
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
нагревательные пластины
Cienkie
160°
(2012/19/EU).
не должны соприкасаться с
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
separată a produselor electrice şi electronice.
3
Prostowanie włosów
поверхностью или другими
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
воспламеняющимися
elektrycznego.
материалами.
2 Przesuń zatrzask blokujący ( d ), aby odblokować
2
Pregătirea pentru utilizare
urządzenie.
•
Не допускайте контакта
• Spală-ţi părul cu şampon şi cu balsam şi usucă-l.
3 Naciśnij i przytrzymaj
przycisk ( c ), aż zaświeci się
•
Foloseşte
un
produs
cu
protecţie
termică
şi
piaptănă-ţi
сетевого шнура с горячими
wskaźnik gotowości do użycia ( b ) i zacznie migać.
părul cu un pieptene cu dinţi rari.
4 Przekręć pokrętło reostatu ( a ), aby wybrać ustawienie
частями прибора.
• Foloseşte placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
temperatury odpowiednie dla Twoich włosów.
•
Utilizatorilor
frecvenţi
li
se
recomandă
să
utilizeze
»»Podczas nagrzewania się urządzenia wskaźnik
• Держите включенный
produse de protecţie împotriva căldurii atunci când îşi
gotowości do użycia będzie migać do momentu, aż
прибор в стороне от
îndreaptă
părul.
urządzenie będzie gotowe do użycia.
• Asigură-te că selectezi o setare de temperatură potrivită
»»Urządzenie będzie nagrzane i gotowe do użycia po
легковоспламеняющихся
pentru tipul tău de păr. Te rugăm să consulţi tabelul de
upływie około 30 sekund.
mai
jos.
La
prima
utilizare
a
plăcii
de
îndreptat
părul,
объектов и материалов.
5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o
selectează întotdeauna o setare mai mică.
szerokości nie większej niż 5 cm.
• Запрещается покрывать
Uwaga: W przypadku grubszych włosów zalecane jest
Tip
de
păr
Setare
de
temperatură
неостывший прибор
podzielenie ich na więcej pasm.
6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi ( f ) i mocno
Gros
210° – 230°
(например, полотенцем или
ściśnij uchwyty.
Normal
180° – 200°
одеждой).
7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym
Subţire
160°
powolnym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez
• Пользуйтесь прибором для
zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
• Aby podwinąć lub wywinąć pasmo włosów, obróć
укладки только сухих волос.
3
Îndreptarea părului
prostownicę o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) i
• Запрещается брать прибор
1 Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
przesuwaj urządzenie aż do końcówek włosów.
2 Glisează clema de închidere ( d ) pentru a debloca
Następnie wypuść włosy spomiędzy płytek.
мокрыми руками.
aparatul.
8 Powtórz czynności od 5 do 7, aby wyprostować resztę
• Нагревательные пластины
3 Apasă şi ţine apăsat butonul
( c ) până când
włosów.
indicatorul „gata de utilizare” ( b ) se aprinde şi începe să
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję
следует содержать в чистоте.
automatycznego wyłączania. Po godzinie urządzenie
clipească.
wyłącza się automatycznie.
4 Roteşte reostatul ( a ) pentru a selecta o setare adecvată
Очищайте их от пыли и
Po użyciu:
de temperatură pentru tipul tău de păr.
средств для укладки: муссов,
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
»»Când aparatul se încălzeşte, indicatorul „gata de
elektrycznego.
utilizare” va continua să clipească până când este
спреев и гелей. Запрещается
использовать прибор вместе
со средствами для укладки.
Нагревательные пластины
имеют специальное покрытие.
Со временем это покрытие
может стираться. Это не
влияет на работу прибора.
Для проверки или ремонта
прибора следует обращаться
только в авторизованный
сервисный центр Philips.
Ремонт, произведенный
неквалифицированным
лицом, может привести
к особо опасным для
пользователя ситуациям.
•
•
•
Электромагнитные поля (ЭМП)
•
•
•
•
•
Этот прибор Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
(2012/19/ЕС).
– Выполняйте раздельную утилизацию
электрических и электронных изделий в
соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
Правильная утилизация помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
2
•
Подготовка прибора к
работе
Вымойте волосы шампунем и кондиционером и
высушите их.
Нанесите термозащитное средство для укладки и
расчешите волосы расческой с крупными зубцами.
Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
При частом использовании прибора рекомендуется
для выпрямления использовать термозащитные
средства для укладки.
Всегда устанавливайте температурный режим,
наиболее подходящий для вашего типа волос.
См. таблицу ниже. При первом использовании
выпрямителя выберите режим низкой температуры.
•
•
•
•
Тип волос
Настройка температуры
Густые
210°–230°
Нормальные
180°–200°
Тонкие
160°
3
•
•
•
•
•
•
Выпрямление волос
•
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Переместите фиксатор ( d ), чтобы разблокировать
прибор.
3 Нажмите и удерживайте кнопку
( c ), пока не
загорится и не начнет мигать индикатор готовности
( b ).
4 Покрутите колесико реостата ( a ), чтобы выбрать
температурный режим, наиболее подходящий
вашему типу волос.
»»Во время нагревания прибора индикатор
готовности прекратит мигать, когда устройство
будет готово к работе.
»»Прибор нагреется и будет готов к работе
приблизительно через 30 секунд.
5 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной
не более 5 см для выпрямления.
Примечание. Если волосы густые, разделите их на
большее число прядей.
6 Поместите прядь волос между выпрямляющими
пластинами ( f ) и крепко сожмите рукоятки вместе.
7 Плавно и медленно перемещайте прибор по всей
длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней
до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не
перегреть волосы.
• Чтобы завить кончики волос, переместите
выпрямитель к концу пряди и поверните его
вовнутрь (или наружу), пока прядь не соскользнет
с пластин.
8 Повторите шаги с 5 по 7, чтобы выпрямить остальные
волосы.
Примечание. Прибор оснащен функцией
автоматического отключения. По истечении около
60 минут прибор автоматически отключается.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины
влажной тканью.
4 Заблокируйте выпрямляющие пластины ( d ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( e ).
4
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости
получения сервисного обслуживания или информации
(например, если нужно заменить насадку) зайдите на
веб-сайт компании Philips www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра
поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае.
•
•
Keď je zariadenia pripojené
k elektrickej sieti, nikdy ho
nenechávajte bez dozoru.
Nikdy nepoužívajte
príslušenstvo ani súčiastky
od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
Philips výslovne neodporučila.
Ak takéto príslušenstvo alebo
súčiastky použijete, záruka
stráca platnosť.
Sieťový kábel nenavíjajte okolo
zariadenia.
Predtým, ako zariadenie
odložíte, nechajte ho
vychladnúť.
Pri používaní zariadenia
buďte mimoriadne opatrní,
pretože môže byť veľmi horúce.
Zariadenie držte len za rukoväť,
pretože ostatné časti sú horúce.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Zariadenie vždy položte
stojanom na stabilný a rovný
povrch odolný voči vysokej
teplote. Horúce ohrevné platne
sa nesmú dotýkať povrchu ani
iného horľavého materiálu.
Dávajte pozor, aby sa sieťový
kábel nedotýkal horúcich častí
zariadenia.
Zapnuté zariadenie sa nesmie
dostať do blízkosti horľavých
predmetov a materiálu.
Zapnuté zariadenie nikdy ničím
neprikrývajte (napr. uterákom
alebo oblečením).
Zariadenie používajte len na
úpravu suchých vlasov.
Zariadenie nepoužívajte, ak
máte mokré ruky.
Ohrevné platne udržiavajte
čisté, chráňte pred prachom
a znečistením prípravkami na
tvarovanie účesu, ako napríklad
penovým tužidlom, lakom
alebo gélom. Zariadenie nikdy
nepoužívajte v kombinácii s
prostriedkami na úpravu účesov.
Ohrevné platne majú povrchovú
vrstvu. Povrchovú vrstva
sa môže časom postupne
opotrebovať. Toto však nemá
vplyv na činnosť ani výkon
zariadenia.
Zariadenie vždy vráťte
do servisného strediska
autorizovaného spoločnosťou
Philips, kde ho skontrolujú,
prípadne opravia. Oprava
nekvalifikovanou osobou môže
pre používateľa predstavovať
veľké nebezpečenstvo.
Номинальные параметры:110-240V~ 50-60Hz 53-55W
Условия
эксплуатации
Условия
хранения
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Относительная Атмосферное
влажность
давление
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
1
Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo
vašej krajine pre separovaný zber elektrických
a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha
zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie.
2
•
•
•
•
•
Príprava na použitie
Umyte si vlasy šampónom a kondicionérom a vysušte ich
fénom.
Použite prípravok na ochranu pred vysokými teplotami a
vlasy prečešte hrebeňom s veľkými zubami.
Žehličku používajte iba na suché vlasy.
V prípade častého používania odporúčame pri
vyrovnávaní vlasov nanášať prostriedok na ochranu pred
vysokými teplotami.
Uistite sa, že ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je
vhodné pre vaše vlasy. Príslušné informácie sú uvedené
v tabuľke nižšie. Keď žehličku vlasov používate prvýkrát,
vždy zvoľte nižšie nastavenie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi.
2
•
•
•
•
•
Priprava za uporabo
Lase operite s šamponom in balzamom ter posušite.
Uporabite sredstvo za toplotno zaščito in lase počešite z
glavnikom z velikimi zobmi.
Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da
lase zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Glejte
spodnjo preglednico. Pri prvi uporabi ravnalnika vedno
izberite nizko nastavitev.
Nastavenie teploty
Vrsta las
Nastavitev temperature
Husté
210 ° – 230 °
Gosti
210°–230°
Normálne
180 ° – 200 °
Običajni
180°–200°
Jemné
160 °
Tanki
160°
Vyrovnávanie vlasov
zariadenie.
3 Stlačte a podržte tlačidlo
Opasnost od opekotina.
Držite aparat van domašaja
male dece, a naročito tokom
upotrebe i hlađenja.
Pre nego što povežete aparat
uverite se da oznaka voltaže
na aparatu odgovara voltaži u
lokalnoj mreži.
Aparat koristite isključivo
u svrhu opisanu u ovim
uputstvima.
Nemojte da koristite aparat na
umetnoj kosi.
Kada je aparat povezan na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte da koristite
dodatke niti delove drugih
proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila.
U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
Pre odlaganja sačekajte da se
aparat ohladi.
Budite veoma pažljivi prilikom
upotrebe aparata jer može biti
veoma vruć. Aparat držite samo
za dršku jer su drugi delovi
vrući te izbegavajte kontakt sa
kožom.
Aparat sa postoljem uvek
postavite na vatrostalnu,
stabilnu i ravnu površinu. Vruće
grejne ploče nikada ne bi
trebalo da dodiruju površine niti
druge zapaljive materijale.
Izbegavajte dodir kabla za
napajanje sa vrelim delovima
aparata.
Držite aparat dalje od zapaljivih
predmeta i materijala kada je
uključen.
Nikada nemojte pokrivati aparat
(npr. peškirom ili odećom) kada
je vruć.
Upotrebljavajte aparat samo
kada je kosa suva.
Nemojte da rukujete aparatom
dok su vam ruke mokre.
Pazite da grejne ploče uvek
budu čiste i bez tragova prašine
i proizvoda za oblikovanje
kose, poput pene, spreja
ili gela. Nikada nemojte da
koristite aparat u kombinaciji
sa proizvodima za oblikovanje
kose.
Grejne ploče imaju premaz.
Taj premaz se tokom vremena
može polako istrošiti. Međutim,
to ne utiče na performanse
aparata.
U slučaju provere ili popravke
aparat uvek vratite u ovlašćeni
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
•
Elektromagnetna polja (EMF)
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Posunutím zatváracieho zámku ( d ) nadol odomknite
Условия хранения, эксплуатации
•
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
3
Температура
•
Elektromagnetické polia (EMF)
Typ vlasov
BHS376
•
električnega omrežja vedno
izključite tako, da primete vtič.
Nevarnost opeklin. Aparat
hranite izven dosega otrok,
zlasti med uporabo in
ohlajanjem.
Preden aparat priključite,
preverite, ali na aparatu
označena napetost ustreza
napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparat uporabljajte izključno
v namene, ki so opisani v tem
priročniku.
Aparata ne uporabljajte na
umetnih laseh.
Ko je aparat priključen na
napajanje, ga ne puščajte brez
nadzora.
Ne uporabljajte nastavkov ali
delov drugih proizvajalcev, ki
jih Philips izrecno ne priporoča.
Uporaba takšnih nastavkov
razveljavi garancijo.
Omrežnega kabla ne navijajte
okoli aparata.
Preden aparat shranite,
počakajte, da se ohladi.
Pri uporabi aparata bodite zelo
pozorni, ker je lahko izjemno
vroč. Primite samo ročaj, ker so
drugi deli vroči, in se izogibajte
stiku s kožo.
Aparat s stojalom vedno
položite na stabilno ravno
površino, odporno proti vročini.
Vroče grelne plošče se ne smejo
nikoli dotakniti površine ali
drugega vnetljivega materiala.
Preprečite stik omrežnega kabla
z vročimi deli aparata.
Vklopljenega aparata ne
približujte vnetljivim predmetom
in materialom.
Vročega aparata ne pokrivajte
(npr. z brisačo ali obleko).
Aparat uporabljajte samo na
suhih laseh.
Aparata ne uporabljajte z
mokrimi rokami.
Grelne plošče morajo biti čiste
in brez prahu, umazanije in
sredstev za oblikovanje, kot
so žele, pršilo in gel. Aparata
ne uporabljajte v kombinaciji s
sredstvi za oblikovanje.
Grelni plošči imata prevleko.
Prevleka se sčasoma lahko
obrabi. Vendar to ne vpliva na
delovanje aparata.
Za pregled ali popravilo
aparata se obrnite na Philipsov
pooblaščeni servis. Popravilo
s strani neusposobljenih oseb
je lahko za uporabnika izredno
nevarno.
( c ), kým sa indikátor
pripravenosti na použitie ( b ) nerozsvieti a nezačne
blikať.
4 Otočením reostatorového ovládača ( a ) vyberte
nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
»»Keď sa zariadenie zahrieva, indikátor pripravenosti na
použitie bliká, až kým nie je pripravené na použitie.
»»Po približne 30 sekundách je zariadenie zohriate
a pripravené na použitie.
5 Rozčešte si vlasy a oddeľte prameň široký maximálne
5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac
prameňov.
6 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne ( f ) a rukoväte
stlačte pevne k sebe.
7 Pomaly posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po
celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od
korienkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby
sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
• Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi,
otáčajte žehličku pri končekoch vlasov v polkruhu
smerom k sebe (alebo smerom von), až kým
nedosiahnete končeky vlasov
a vlasy sa
neuvoľnia z platní.
8 Ak chcete vyrovnať aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 5 až 7.
Poznámka: Zariadenie je vybavené funkciou
automatického vypnutia. Po 60 minútach sa zariadenie
automaticky vypne.
Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou
tkaninou.
4 Uzamknite vyrovnávacie platne ( d ).
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
na zavesenie ( e ).
3
Ravnanje las
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 Premaknite zaklep ( d ), da odklenete aparat.
3 Pritisnite in zadržite
gumb ( c ), da se prižge indikator
pripravljenosti za uporabo ( b ) in začne utripati.
4 Zavrtite kolešček reostata ( a ), da izberete nastavitev
temperature, ki je primerna za vaše lase.
»»Ko se aparat segreva, indikator pripravljenosti za
uporabo utripa, dokler ni aparat pripravljen za
uporabo.
»»Po približno 30 sekundah je aparat segret in ga lahko
uporabite.
5 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od
5 cm.
Opomba: Namig: če imate goste lase, jih razdelite na
pramene.
6 Pramen namestite med ravnalni plošči ( f ) in pritisnite
ročaja trdno skupaj.
7 Ravnalnik v eni potezi počasi povlecite navzdol po celotni
dolžini las (največ 5 sekund) od korenin do konic, brez
ustavljanja, da preprečite pregretje las.
• Če želite oblikovati zavihane lase, ravnalnik pri konicah
las polkrožno obrnite navznoter (ali navzven) in pustite,
da lasje zdrsnejo iz ravnalnika.
8 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 5 do 7.
Opomba: aparat ima funkcijo samodejnega izklopa. Po 60
minutah se aparat samodejno izklopi.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
4 Zaklenite ravnalni plošči ( d ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( e ).
VAROVANIE: Nepoužívajte
zariadenie v blízkosti vody.
Ak zariadenie používate v
kúpeľni, hneď po použití ho
odpojte zo siete, pretože voda
v jeho blízkosti predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je
zariadenie vypnuté.
VAROVANIE: Toto
4
Garancija in servis
zariadenie nepoužívajte
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v
v blízkosti vane, sprchy,
primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com/support oziroma se obrnite na Philipsov
umývadla ani inej nádoby
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko
številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
obsahujúcej vodu.
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Po použití vždy odpojte
4
Záruka a servis
Philipsovega prodajalca.
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
zariadenie zo siete.
Srpski
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
V záujme predchádzania
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
nebezpečným situáciám smie
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
poškodený sieťový kábel
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
vymeniť jedine personál
1
Važno
miestneho predajcu výrobkov Philips.
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
spoločnosti Philips, servisného
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Slovenščina
strediska autorizovaného
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
spoločnosťou Philips alebo
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
nemojte da koristite u blizini
osoba s podobnou kvalifikáciou. registrirajte na www.philips.com/welcome.
vode.
Toto zariadenie môžu používať
1
Pomembno
• Ako koristite aparat u kupatilu,
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
isključite ga iz struje nakon
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
majú obmedzené telesné,
upotrebe jer blizina vode
• OPOZORILO: Aparata ne
zmyslové alebo mentálne
predstavlja rizik, čak i kad je
uporabljajte v bližini vode.
schopnosti alebo nemajú
aparat isključen.
• Ko aparat uporabljate v
dostatok skúseností a znalostí,
• UPOZORENJE: Nemojte
kopalnici, ga po uporabi
pokiaľ sú pod dozorom alebo
da koristite ovaj aparat u
vedno izključite iz omrežja,
im bolo vysvetlené bezpečné
blizini kade, tuš kabine,
ker neposredna bližina vode
používanie tohto zariadenia a
umivaonika ili drugih posuda sa
predstavlja nevarnost, četudi je
za predpokladu, že rozumejú
vodom.
aparat izklopljen.
príslušným rizikám. Deti sa
• Aparat posle upotrebe uvek
nesmú hrať s týmto zariadením. • OPOZORILO: Aparata ne
isključite iz napajanja.
uporabljajte v bližini kadi,
Deti bez dozoru nesmú čistiť
• Ako je glavni kabl oštećen,
tušev, umivalnikov ali
ani vykonávať údržbu tohto
on uvek mora biti zamenjen
drugih posod z vodo.
zariadenia.
od strane kompanije Philips,
• Po uporabi aparat vedno
Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
ovlašćenog Philips servisa ili
izklopite iz omrežne vtičnice.
ochranu, odporúčame vám
na sličan način kvalifikovanih
• Poškodovani omrežni kabel sme
namontovať do elektrického
osoba, kako bi se izbegao rizik.
zaradi varnosti zamenjati samo
obvodu, ktorý privádza
• Ovaj aparat mogu da koriste
predstavnik družbe Philips,
elektrickú energiu do kúpeľne,
deca starija od 8 godina i
pooblaščeni servisni center
zariadenie zvyškového
osobe sa smanjenim fizičkim,
družbe Philips ali ustrezno
prúdu (RCD). Toto zariadenie
senzornim ili mentalnim
usposobljeno osebje.
RCD nesmie mať nominálny
sposobnostima, ili nedostatkom
• Ta aparat lahko uporabljajo
zostatkový prevádzkový prúd
iskustva i znanja, pod uslovom
otroci od 8. leta starosti naprej
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
da su pod nadzorom ili da su
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
o radu inštalatéra.
dobile uputstva za bezbednu
ali psihičnimi sposobnostmi ali
Po použití neťahajte za
upotrebu aparata i da razumeju
s pomanjkljivimi izkušnjami in
napájací kábel. Zariadenie vždy
moguće opasnosti. Deca ne bi
znanjem, če so prejele navodila
odpojte od siete uchopením
trebalo da se igraju aparatom.
glede varne uporabe aparata
a potiahnutím za zástrčku.
Deca ne bi trebalo da čiste
ali jih pri uporabi nadzoruje
Nebezpečenstvo popálenia.
aparat niti da ga održavaju bez
odgovorna oseba, ki jih opozori
Držte zariadenie mimo dosahu
nadzora.
na morebitne nevarnosti. Otroci
detí, hlavne počas jeho
•
U cilju dodatne zaštite
naj se ne igrajo z aparatom.
používania a vychladzovania.
preporučujemo vam ugradnju
Otroci aparata ne smejo čistiti in
Pred pripojením zariadenia sa
automatskog osigurača na
vzdrževati brez nadzora.
presvedčte, či napätie udávané
strujno kolo kupatila. Ovaj
• Za dodatno zaščito vam
na zariadení zodpovedá
osigurač ne sme da ima radnu
svetujemo vgradnjo
napätiu v miestnej elektrickej
struju višu od 30 mA. Za savet
varnostnega tokovnega stikala
sieti.
se obratite stručnom licu.
(FID) v električni tokokrog
Zariadenie nepoužívajte na iné
• Nakon korišćenja nemojte vući
kopalnice. Izklopni tok
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
kabl za napajanje. Prilikom
varnostnega tokokroga ne sme
tomto návode na použitie.
isključivanja aparata iz
presegati 30 mA. Za nasvet se
Zariadenie nepoužívajte na
električne mreže uvek vucite
obrnite na električarja.
úpravu umelých vlasov.
utikač.
• Po uporabi ne vlecite za
napajalni kabel. Aparat iz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
poljima.
•
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno
prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2
•
Priprema za upotrebu
Operite kosu šamponom i balzamom, pa je osušite
fenom.
Upotrebite proizvod za zaštitu od toplote i očešljajte kosu
pomoću češlja sa velikim zupcima.
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje
se da prilikom ispravljanja koriste proizvode za zaštitu od
toplote.
Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte donju tabelu. Uvek
izaberite nižu postavku temperature pri prvoj upotrebi
prese za kosu.
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210°–230°
Normalna
180°–200°
Nežna
160°
3
•
•
•
•
•
Ispravljanje kose
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
2 Povucite bravu za zatvaranje ( d ) da biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i držite dugme
( c ) dok se ne uključi
indikator spremnosti ( b ) i počne da treperi.
4 Okrenite točkić reostata ( a ) da biste izabrali
odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
»»Kada se aparat zagreva, indikator spremnosti treperi
dok ne bude spreman za upotrebu.
»»Nakon približno 30 sekundi, aparat je zagrejan i
spreman za upotrebu.
5 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za
ispravljanje.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je
podelite na više pramenova.
6 Postavite ga između ploča za ispravljanje ( f ) i čvrsto
stegnite dršku.
7 Polako povucite presu za kosu niz čitavu dužinu kose u
jednom pokretu (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez
zaustavljanja, tako da se kosa ne pregreje.
• Za izvijanje krajeva, okrenite presu za kosu za pola
kruga prema unutra (ili ka spolja) kada dođe do kraja
kose i dopustite da kosa sklizne sa ploča.
8 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od
5 do 7.
Napomena: Aparat je opremljen funkcijom automatskog
isključivanja. Nakon 60 minuta aparat će se automatski
isključiti.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
se ne ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ispravljanje ( d ).
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
( e ).
4
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
1
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
•
•
•
•
•
•
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
Утилізація
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
електричних та електронних пристроїв у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
2
•
•
•
•
•
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не тягніть за кабель живлення
після використання. Завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі, тримаючи за штекер.
Ризик опіку. Тримайте
пристрій подалі від
малих дітей, особливо
під час використання та
охолодження.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних у
цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
Перед тим як відкласти
пристрій на зберігання, дайте
йому охолонути.
Будьте дуже уважними під
час використання пристрою,
оскільки він може сильно
нагрітися. Тримайте пристрій
лише за ручку та уникайте
контакту зі шкірою, оскільки
інші частини є гарячі.
Завжди кладіть пристрій на
підставку на жаростійкій,
рівній та стійкій поверхні.
Не торкайтеся гарячими
нагрівальними пластинами
поверхні чи інших займистих
матеріалів.
Запобігайте контакту шнура
живлення із гарячими
частинами пристрою.
Тримайте увімкнений пристрій
подалі від вогненебезпечних
об’єктів та матеріалів.
Ніколи не накривайте
гарячий пристрій (наприклад,
рушником чи одягом).
Використовуйте пристрій
лише на сухому волоссі.
Не користуйтеся пристроєм,
якщо у Вас мокрі руки.
Слідкуйте, щоб нагрівальні
пластини були чистими від
пилу та засобів моделювання
зачіски: пінки, лаку та гелю
для волосся. Ніколи не
користуйтеся пристроєм
у поєднанні з засобами
моделювання.
Нагрівальні пластини мають
покриття. Із часом це покриття
може зноситися. Однак, це не
впливає на роботу пристрою.
Перевірку та ремонт
пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі,
уповноваженому Philips.
Ремонт, виконаний особами
без спеціальної кваліфікації,
може спричинити дуже
небезпечну ситуацію для
користувача.
Підготовка до використання
Помийте волосся шампунем і кондиціонером,
висушіть його.
Обробіть волосся засобом із захистом від нагрівання і
розчешіть його рідким гребінцем.
Використовуйте щипці лише для розпрямлення
сухого волосся.
У разі частого використання рекомендується
застосовувати засоби для захисту волосся від
нагрівання.
Виберіть налаштування температури, яке підійде для
Вашого типу волосся. Дивіться таблицю нижче. Під
час першого використання щипців для розпрямлення
волосся завжди вибирайте нижче налаштування
температури.
Тип волосся
Налаштування температури
Товсте
210° – 230°
Нормальне
180° – 200°
Тонке
160°
3
Випрямлення волосся
1 Вставте вилку у розетку.
2 Щоб розблокувати пристрій, посуньте замок
блокування ( d ).
3 Натисніть та утримуйте кнопку
( c ), поки не
засвітиться і не почне блимати індикатор готовності
до використання ( b ).
4 За допомогою кільцевого регулятора ( a ) виберіть
потрібне налаштування температури відповідно до
свого волосся.
»»Коли пристрій нагрівається, індикатор готовності
до використання продовжуватиме блимати, поки
пристрій не буде готовим до використання.
»»Через приблизно 30 секунд пристрій нагріється і
буде готовий до використання.
5 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не
більше 5 см для розпрямлення.
Примітка. Товстіше волосся рекомендовано поділити на
більше пасом.
6 Розмістіть його між розпрямлюючими пластинами
( f ) і міцно стисніть ручки пристрою одна до одної.
7 Одним рухом повільно пересуньте щипці по всій
довжині волосся (макс. 5 секунд), не зупиняючись,
щоб запобігти перегріванню.
• Для створення завитків, коли щипці для
розпрямлення волосся наблизяться до кінчиків
волосся, поверніть щипці півколом досередини (або
назовні), поки волосся не висковзне з пластин.
8 Для випрямлення решти волосся повторіть кроки 5-7.
Примітка. Пристрій обладнано функцією
автоматичного вимкнення. Пристрій автоматично
вимикається через 60 хвилин.
Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
йому охолонути.
3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою
ганчіркою.
4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини ( d ).
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
підвісивши його на гачок за петлю ( e ).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання
пристрою у ванній кімнаті
витягуйте шнур із розетки
після використання, оскільки
перебування пристрою біля
води становить ризик, навіть
якщо пристрій вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей
пристрій біля ванн,
душів, басейнів або
інших посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо шнур живлення
пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до
4
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити
компанії Philips, сервісного
насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте
центру, уповноваженого
веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support,
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів
Philips, або фахівців із
компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на
належною кваліфікацією.
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
Цим пристроєм можуть
Philips.
користуватися діти віком
Компанія Philips встановлює строк служби на даний
виріб – не менше 3 років
від 8 років або більше чи
Служба підтримки споживачів
особи із послабленими
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах
фізичними відчуттями або
України безкоштовні)
розумовими здібностями,
для більш детальної інформаціі завітайте на
www.philips.ua
чи без належного досвіду
та знань, за умови, що
користування відбувається під
наглядом, їм було проведено
інструктаж щодо безпечного
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising