Philips | BHS377/00 | Owner's Manual | Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS377/00 Felhasználói kézikönyv

Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS377/00 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHS377
- Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and
human health.
2
•
•
Preparation for use
Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
Ensure that you select a temperature setting that
is suitable for your hair. Please refer to the below
table. Always select a lower setting when you use the
straightener for the first time.
•
•
•
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
Hair Type
Temperature Setting
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
Thick
210° to 230°
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
Normal
180° to less than 210°
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
Fine
Less than 180°
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
LT
Vartotojo vadovas
UK Посібник користувача
f
a
b c
e
d
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 026 53113
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
3
•
•
•
Straighten your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( d ) to unlock the appliance.
3 Press and hold the
button ( c ) until the ready to use
indicator ( b ) lights up and starts blinking.
4 Turn the rheostat wheel ( a ) to select a suitable
temperature setting for your hair.
»»When the appliance is heating up, the ready to use
indicator will continue to blink until it is ready for use.
»»After about 30 seconds, the appliance is heated up
and ready for use.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than
5cm for straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more
sections.
6 Place it between the straightening plates ( f ) and press
the handles firmly together.
7 Slide the straightener down the length of the hair slowly
in a single motion (max. 5 seconds) from root to end,
without stopping to prevent overheating.
• To create flicks, turn the straightener half-circle
inwards ( or outwards ) when it reaches the hair ends and
let the hair glide off the plates.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off
function. After 60 minutes, the appliance switches off
automatically.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp
cloth.
4 Lock the straightening plates ( d ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( e ).
4
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
•
•
•
•
•
•
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни полета.
•
Рециклиране
– Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновени битови
отпадъци (2012/19/ЕС).
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
2
Подготовка за употреба
•
Измийте косата си с шампоан и балсам и я изсушете
със сешоар.
Нанесете продукт за защита от висока температура и
срешете косата с едър гребен.
Използвайте пресата за изправяне само на суха коса.
Ако често изправяте косата си, е препоръчително
да използвате продукти за защита от висока
температура.
Погрижете се да изберете температурна настройка,
подходяща за вашата коса. Моля, направете справка
с таблицата по-долу. Винаги избирайте по-ниска
настройка, когато използвате пресата за първи път.
•
•
•
•
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Поддържайте пластините
чисти, без прах и
стилизиращи продукти като
пяна, лак или гел за коса.
Никога не използвайте уреда
в съчетание със стилизиращи
продукти.
Нагревателните плочи имат
покритие. С течение на
времето покритието може
постепенно да се износи. Това
обаче не влияе на работата
на уреда.
За проверка или ремонт
носете уреда само в
упълномощен от Philips
сервиз. Ремонт, извършен от
неквалифицирани лица, може
да създаде изключително
опасни ситуации за
потребителя.
•
Recyklace
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
pomůžete předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Гъста
210° до 230°
2
Нормална
180° до по-малко от 210°
•
Финa
По-малко от 180°
•
1 Включете щепсела в контакта.
2 Плъзнете заключалката ( d ) надолу, за да отключите
уреда.
3 Натиснете и задръжте бутона
( c ), докато
индикаторът за готовност ( b ) светне и започне на
мига.
4 Завъртете колелцето на реостата ( a ), за да изберете
подходяща настройка на температурата за вашата
коса.
»»Когато уредът се загрява, индикаторът за готовност
ще продължи да мига, докато уредът е готов за
употреба.
»»След около 30 секунди уредът ще е загрял и готов
за употреба.
5 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5
см, за изправяне.
Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да
направите повече кичури.
6 Поставете я между изправящите пластини ( f ) и
притиснете дръжките плътно една към друга.
7 Плъзнете бавно пресата за изправяне на коса надолу
по дължината на косата с едно движение (макс. 5
секунди) от корените до краищата, без да спирате, за
да не прегреете косата.
• За да създадете извивки в краищата на косата,
завъртете пресата за изправяне на коса в полукръг
навътре (или навън), когато достигне краищата
на косата, и оставете косата да се изплъзне от
пластините.
8 За да изправите останалата част от косата си,
повтаряйте стъпки от 5 до 7.
Забележка: Този уред е снабден с функция за
автоматично изключване. След 60 минути уредът се
изключва автоматично.
След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
докато се охлади.
3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра
кърпа.
4 Заключете изправящите пластини ( d ).
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
Можете също да го окачите на халката за окачване
( e ).
•
•
•
•
•
•
•
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Температурна настройка
Изправете косата си
•
Elektromagnetická pole (EMP)
Тип коса
3
ohřívací destičky se nesmí
dotýkat povrchu nebo jiného
hořlavého materiálu.
Zabraňte tomu, aby se horké
díly přístroje dotkly napájecího
kabelu.
Je-li přístroj zapnutý,
uchovávejte jej mimo dosah
hořlavých předmětů a materiálu.
Je-li přístroj horký, nikdy jej
ničím nezakrývejte (např.
ručníkem nebo oblečením).
Přístroj používejte pouze na
suché vlasy.
Nepoužívejte přístroj, pokud
máte mokré ruce.
Ohřívací destičky udržujte čisté,
bez prachu a kadeřnických
přípravků, jako jsou pěnové
tužidlo, sprej či gel. Přístroj
nepoužívejte v kombinaci
s kadeřnickými přípravky.
Ohřívací destičky mají upravený
povrch. Ta se může postupně
pomalu odírat. Tento jev však
nemá žádný vliv na výkon
přístroje.
Kontrolu nebo opravu přístroje
svěřte vždy servisu společnosti
Philips. Opravy provedené
nekvalifikovanými osobami
mohou být pro uživatele
mimořádně nebezpečné.
•
•
•
Příprava k použití
Omyjte si vlasy šampónem a kondicionérem a vyfoukejte
je do sucha.
Použijte přípravek na ochranu před teplem a vlasy
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání
používat přípravky na ochranu vlasů před teplem.
Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu
typu vlasů. Teplotu zvolte podle následující tabulky.
Při prvním použití vlasové žehličky vždy vyberte nízkou
teplotu.
sirgendusplaadid ei tohi kunagi
pinna ega muude tuleohtlike
materjalidega kokku puutuda.
Ärge laske toitejuhtmel vastu
seadme kuumi osi minna.
Hoidke sisselülitatud seadet
kergesti süttivatest objektidest
ja materjalidest kaugemal.
Kunagi ärge katke kuuma
seadet millegagi kinni (nt
käteräti või riidetükiga).
Rakendage seadet ainult
kuivadel juustel.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
Hoidke sirgendusplaate
puhtana ning ärge
laske neile tolmu ja
juuksehooldusvahendite,
nagu juuksevahu,
piserdusvahendite ja geeli
jääke koguneda. Ärge kunagi
kasutage seda seadet koos
juuksehooldusvahenditega.
Kuumutusplaatidel on
pinnakate. See kate võib pika
aja jooksul ära kuluda. Samas
ei mõjuta kulumine seadme
jõudlust.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
Elektromagnetväljad (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
(2012/19/EL).
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
2
•
•
Kasutamiseks valmistumine
Peske juukseid šampooni ja palsamiga ning kuivatage
need fööniga.
Kasutage kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
suurte piidega kammiga.
Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel
kasutada kuumakaitsevahendeid.
Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva
temperatuuriseadistuse. Vaadake allolevat tabelit.
Juuksesirgendaja esmakasutamisel valige alati madalam
temperatuuriseadistus.
WARNING: Do not use this
•
1
Важно
•
appliance near water.
Typ
vlasů
Nastavení
teploty
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
Husté
210°
až
230°
ръководство
за
потребителя
и
го
запазете
за
справка
в
• When the appliance is used in
•
бъдеще.
Normální
180 ° až 210 °
a bathroom, unplug it after use
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
Jemné
Do 180 °
since the proximity of water
използвайте този уред близо
presents a risk, even when the
Juuksetüüp
Temperatuuriseadistus
до вода.
3
Narovnávání vlasů
appliance is switched off.
Paksud
210° kuni 230°
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
• Ако уредът се използва в
• WARNING: Do not use
Keskmised
180° kuni vähem kui 210°
2 Přesunutím zavíracího zámku ( d ) směrem dolů přístroj
банята, след употреба го
odemknete.
Õhukesed
Vähem kui 180°
this appliance near
3 Stiskněte a podržte tlačítko
( c ), dokud se indikátor
изключвайте
от
контакта.
bathtubs, showers,
připravenosti k použití ( b ) nerozsvítí a nezačne blikat.
Близостта до вода води до
4 Otáčením kolečka reostatu ( a ) vyberte nastavení
3
Juuste sirgendamine
basins or other vessels
teploty vhodné pro vaše vlasy.
риск
дори
когато
уредът
1
Sisestage
pistik elektrivõrgu seinakontakti.
»»Když se přístroj nahřívá, indikátor připravenosti
containing water.
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( d ).
k použití bliká, dokud není přístroj připraven k použití.
не
работи.
• Always unplug the appliance
3 Vajutage ja hoidke all nuppu
( c ), kuni valmisoleku
»»Zhruba po 30 vteřinách je přístroj nahřátý a připravený
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
märgutuli ( b ) süttin ja vilkuma hakkab.
k
použití.
after use.
4 Oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks
5 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký
Не използвайте уреда
keerake reostaadiketast ( a ).
• If the main cord is damaged,
nejvýše 5 cm.
»»Kui seade kuumeneb, jätkab valmisoleku märgutuli
близо
до
вани,
душове,
мивки
Poznámka:
U
hustších
vlasů
doporučujeme
vlasy
rozdělit
you must have it replaced
vilkumist, kuni see on kasutamiseks valmis.
na
více
pramínků.
или други съдове с вода.
»
»
Umbes 30 sekundi pärast on seade kuumenenud ja
by Philips, a service centre
6 Vložte jej mezi narovnávací destičky ( f ) a pevně
kasutusvalmis.
• След употреба винаги
stiskněte rukojeti.
authorised by Philips or similarly
5 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk,
7
Žehličku
na
vlasy
posouvejte
pomalu
jedním
pohybem
po
изключвайте уреда от
mis pole laiem kui 5 cm.
qualified persons in order to
délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke
Märkus.
Paksemate juuste puhul on soovitatav teha
контакта.
konečkům bez zastavení, abyste zabránili přehřátí vlasů.
avoid a hazard.
rohkem salke.
•
Chcete-li vytvořit vytočení, vytočte při dosažení
• С оглед предотвратяване
6 Pange see sirgendaja plaatide ( f ) vahele ja vajutage
konečků vlasů žehličkou na vlasy půlkruh směrem
• This appliance can be used
käepidemed tugevasti kokku.
dovnitř (nebo ven) a pak nechte vlasy vyklouznout
на
опасност
при
повреда
by children aged from 8 years
7 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat
z destiček.
в захранващите кабели те
aeglaselt ja peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid
8 Chcete-li narovnat zbývající vlasy, opakujte kroky 5 až 7.
and above and persons with
juurtest juukseotsteni.
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického
трябва
да
бъде
сменени
от
• Koolutamiseks keerake sirgendajat pool pööret
reduced physical, sensory or
vypnutí. Po 60 minutách se přístroj automaticky vypne.
sissepoole (või väljapoole), kuni see jõuab
Philips, оторизиран от Philips
Po použití:
mental capabilities or lack of
juukseotstesse, ja laske juustel plaatidelt maha
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
сервиз или квалифициран
libiseda.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
experience and knowledge
8 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 5 kuni 7.
3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
техник.
4
Гаранция
и
обслужване
if they have been given
Märkus. Seade on varustatud automaatse
4 Zajistěte narovnávací destičky ( d ).
• Този уред може да се
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
väljalülitamisfunktsiooniga. Seade lülitub 60 minuti pärast
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
supervision or instruction
на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта
automaatselt välja.
místě.
Přístroj
lze
také
zavěsit
za
závěsnou
smyčku
(
e
).
използва от деца на възраст
Pärast kasutamist
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
concerning use of the appliance
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на
над 8 години и от лица
4
Záruka
a
servis
in a safe way and understand
seinakontaktist.
Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
с
намалени
физически
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
да намерите в международната гаранционна карта).
the hazards involved. Children
nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci,
3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
възприятия, умствени
navštivte webovou stránku společnosti Philips
shall not play with the
4 Lukustage sirgendusplaadid ( d ).
потребители, обърнете се към местния търговец на
недостатъци
или
без
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Võite
уреди на Philips.
appliance. Cleaning and user
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo
seadme ka riputusaasa ( e ) abil üles riputada.
опит
и
познания,
ако
са
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
maintenance shall not be made
Čeština
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
инструктирани за безопасна
4
Garantii ja hooldus
by children without supervision.
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Kui
vajate
teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
употреба
с
уреда
или
са
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
• For additional protection, we
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
под
наблюдение
с
цел
Eesti
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
advise you to install a residual
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri
гарантиране
на
безопасна
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
current device (RCD) in the
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
1
Důležité
употреба
и
ако
са
им
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
electrical circuit that supplies
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
müügiesindaja poole.
www.philips.com/welcome.
разяснени
евентуалните
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
the bathroom. This RCD must
опасности. Не позволявайте
1
Tähtis
• VAROVÁNÍ: Zařízení
have a rated residual operating
Hrvatski
на
деца
да
си
играят
с
уреда.
Enne
seadme
kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
nepoužívejte poblíž vody.
current not higher than 30mA.
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte
Не позволявайте на деца
• Pokud je přístroj používán
Ask your installer for advice.
svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
•
HOIATUS!
Ärge
kasutage
seadet
да извършват почистване
v koupelně, odpojte po použití
• Do not pull on the power cord
vee läheduses.
1
Važno
или поддръжка на уреда без
jeho síťovou zástrčku ze
after using. Always unplug the
Prije
uporabe
aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
•
Pärast
seadme
kasutamist
надзор.
zásuvky, neboť blízkost vody
appliance by holding the plug.
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
vannitoas
võtke
pistik
kohe
• За допълнителна защита ви
představuje riziko i v případě, že
• Burn hazard. Keep appliance
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
pistikupesast välja, kuna vee
съветваме
да
инсталирате
je přístroj vypnutý.
out of reach from young
nemojte upotrebljavati u blizini
lähedus kujutab endast ohtu ka
в електрозахранващата
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
children, particularly during use
vode.
väljalülitatud seadme korral.
мрежа
на
банята
přístroj v blízkosti van,
and cool down.
• Kad aparat upotrebljavate
• HOIATUS! Ärge kasutage
диференциалнотокова
sprch, umyvadel nebo
• Before you connect the
u kupaonici, iskopčajte ga
seda seadet vannide,
защита
(RCD).
Тази
RCD
трябва
jiných nádob s vodou.
appliance, ensure that the
nakon uporabe jer blizina vode
duššide, basseinide või
да е с обявен работен ток на
• Po použití přístroj vždy odpojte
voltage indicated on the
predstavlja opasnost, čak i kada
teiste vett sisaldavate
утечка
не
повече
от
30
mA.
ze sítě.
appliance corresponds to the
je aparat isključen.
anumate läheduses.
Обърнете се за съвет към
• Pokud by byl poškozen napájecí
local power voltage.
• UPOZORENJE: Aparat
• Võtke seade alati pärast
вашия монтажник.
kabel, musí jeho výměnu
• Do not use the appliance
nemojte upotrebljavati
kasutamist vooluvõrgust välja.
• Не дърпайте захранващия
provést společnost Philips,
for any other purpose than
blizu kada, tuševa,
• Kui toitejuhe on rikutud,
кабел
след
използване.
autorizovaný servis společnosti
described in this manual.
umivaonika ili posuda s vodom.
siis ohtlike olukordade
Винаги изключвайте уреда
Philips nebo obdobně
• Do not use the appliance on
• Nakon uporabe aparat
vältimiseks tuleb lasta
от контакта, като държите
kvalifikovaní pracovníci, aby se
artificial hair.
iskopčajte.
toitejuhe vahetada Philipsi
щепсела.
předešlo možnému nebezpečí.
• When the appliance is
• Ako se kabel za napajanje
hoolduskeskuses, Philipsi
• Опасност от изгаряне. Дръжте
• Děti od 8 let věku a osoby
connected to the power, never
ošteti, mora ga zamijeniti
volitatud hoolduskeskuses või
уреда далече от достъпа на
s omezenými fyzickými,
leave it unattended.
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
kvalifitseeritud isikul.
малки
деца
особено
по
време
smyslovými
nebo
duševními
• Never use any accessories or
servisni centar ili neka druga
• Seda seadet võivad kasutada
на употреба и охлаждане.
schopnostmi nebo
parts from other manufacturers
kvalificirana osoba kako bi se
lapsed alates 8. eluaastast
• Преди да включите уреда
nedostatkem
zkušeností
a
or that Philips does not
izbjegle potencijalno opasne
ning füüsiliste puuete ja
в контакта, проверете дали
znalostí mohou tento přístroj
specifically recommend. If
situacije.
vaimuhäiretega isikud või isikud,
посоченото върху уреда
používat v případě, že jsou pod
you use such accessories or
• Ovaj aparat mogu upotrebljavati
kellel puuduvad kogemused ja
напрежение отговаря на това
dohledem nebo byly poučeny
parts, your guarantee becomes
djeca iznad 8 godina starosti i
teadmised, kui neid valvatakse
на местната електрическа
o bezpečném používání
invalid.
osobe sa smanjenim fizičkim ili
või neile on antud juhendid
мрежа.
přístroje a chápou rizika,
• Do not wind the main cord
mentalnim sposobnostima te
seadme ohutu kasutamise
• Не използвайте уреда за цели,
která mohou hrozit. Děti si
round the appliance.
osobe koje nemaju dovoljno
kohta ja nad mõistavad sellega
различни
от
указаното
в
това
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
• Wait until the appliance has
iskustva i znanja, pod uvjetom
seotud ohte. Lapsed ei tohi
ръководство.
a uživatelskou údržbu nesmí
cooled down before you store it.
da su pod nadzorom ili da su
seadmega mängida. Lapsed ei
• Не използвайте уреда на
provádět děti bez dozoru.
• Pay full attention when using
primili upute u vezi rukovanja
tohi seadet ilma järelevalveta
изкуствена коса.
• Jako dodatečnou ochranu
the appliance since it could be
aparatom na siguran način te
puhastada ega hooldada.
• Никога не оставяйте уреда
doporučujeme instalovat do
extremely hot. Only hold the
razumiju moguće opasnosti.
• Täiendavaks kaitseks soovitame
без надзор, когато е включен
elektrického obvodu koupelny
handle as other parts are hot
Djeca se ne smiju igrati
vannitoa elektrisüsteemi
в
електрическата
мрежа.
proudový chránič. Jmenovitý
and avoid contact with the skin.
aparatom. Ako nisu pod
paigaldada rikkevoolukaitsme
• Никога не използвайте
zbytkový provozní proud tohoto
• Always place the appliance with
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
аксесоари
или
части
от
proudového chrániče nesmí být
the stand on a heat-resistant,
aparat niti ga održavati.
rakendusvool ei tohi ületada 30
други производители или
vyšší než 30 mA. Více informací
stable flat surface. The hot
• Kao dodatnu zaštitu
mA. Küsige elektrikult nõu.
такива, които не са конкретно
vám poskytne elektrikář.
heating plates should never
savjetujemo montiranje zaštitne
•
Ärge sikutage toitejuhet pärast
препоръчвани от Philips.
• Po použití netahejte za napájecí
touch the surface or other
strujne sklopke (RCD) u strujni
kasutamist. Alati eemaldage
При
използване
на
такива
kabel.
Přístroj
odpojte
vždy
flammable material.
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
seade vooluvõrgust pistikust
аксесоари или части вашата
vytažením zástrčky.
• Avoid the main cord from
Ta sklopka mora imati preostalu
kinni hoides.
гаранция става невалидна.
• Nebezpečí popálení. Udržujte
coming into contact with the
radnu električnu energiju
• Põletusoht! Hoidke seade
• Не навивайте захранващия
přístroj mimo dosah dětí,
hot parts of the appliance.
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
lastele kättesaamatus kohas,
кабел около уреда.
zejména během používání
• Keep the appliance away from
zatražite od montažera.
seda eriti seadme kasutamise ja
• Изчакайте уреда да изстине,
a chladnutí.
flammable objects and material
• Nakon upotrebe nemojte
jahutamise ajal.
преди да го приберете.
• Před zapojením přístroje se
when it is switched on.
potezati kabel za napajanje.
• Enne seadme sisselülitamist
• Уредът се нагорещява много,
ujistěte, zda napětí uvedené
• Never cover the appliance
Aparat obavezno iskopčajte
kontrollige, kas seadmele
затова бъдете изключително
na přístroji odpovídá místnímu
with anything (e.g. a towel or
držeći utikač.
märgitud pinge vastab kohaliku
внимателни
при
използването
napětí.
clothing) when it is hot.
• Opasnost od opekotina. Držite
elektrivõrgu pingele.
му. Хващайте уреда само за
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
• Only use the appliance on dry
aparat izvan dohvata male
• Ärge kasutage seadet muuks,
дръжката,
тъй
като
другите
účely než uvedené v této
hair.
djece, naročito tijekom uporabe
kui selles kasutusjuhendis
части са горещи, и избягвайте
příručce.
• Do not operate the appliance
i hlađenja.
kirjeldatud otstarbeks.
контакт
с
кожата.
• Přístroj nepoužívejte na umělé
with wet hands.
• Prije no što priključite aparat
• Ärge rakendage seadet
• Винаги поставяйте
vlasy.
• Keep the heating plates clean
provjerite odgovara li mrežni
kunstjuustel.
уреда
с
поставката
върху
• Je-li přístroj připojen k napájení,
and free of dust and styling
napon naveden na aparatu
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
топлоустойчива, стабилна
nikdy jej neponechávejte bez
products such as mousse,
naponu lokalne električne
ühendatud seadet järelevalveta.
и
равна
повърхност.
dozoru.
spray and gel. Never use the
mreže.
• Ärge kunagi kasutage teiste
Нагорещените пластини
• Nikdy nepoužívejte příslušenství
appliance in combination with
• Aparat upotrebljavajte isključivo
tootjate poolt tehtud tarvikuid
никога не бива да докосват
nebo díly od jiných výrobců
styling products.
za radnje opisane u ovim
või osi, mida Philips ei ole
повърхността или други
nebo takové, které nebyly
• The heating plates have coating.
uputama.
eriliselt soovitanud. Selliste
запалими
материали.
doporučeny
společností
Philips.
This coating might slowly wear
tarvikute või osade kasutamisel • Nemojte upotrebljavati aparat
• Пазете захранващия кабел
Použijete-li takové příslušenství
away over time. However, this
na umjetnoj kosi.
kaotab garantii kehtivuse.
от допир с горещите части на
nebo díly, pozbývá záruka
does not affect the performance
• Dok je aparat priključen na
• Ärge kerige toitejuhet ümber
уреда.
platnosti.
of the appliance.
napajanje, nikada ga nemojte
seadme.
• Когато уредът е включен,
• Nenavíjejte napájecí kabel
• Always return the appliance to
ostavljati bez nadzora.
• Enne hoiukohta panekut
го
дръжте
далече
от
лесно
okolo přístroje.
a service centre authorized by
• Nikada nemojte upotrebljavati
laske seadmel täielikult maha
запалими предмети и
• Před uložením přístroje
Philips for examination or repair.
dodatke ili dijelove drugih
jahtuda.
материали.
počkejte, až zcela vychladne.
Repair by unqualified people
proizvođača ili proizvođača
• Olge seadme kasutamisel väga
• Не покривайте уреда с
• Při použití přístroje vždy
could result in an extremely
koje tvrtka Philips nije izričito
tähelepanelik, kuna see võib
каквото
и
да
било
(напр.
dávejte dobrý pozor, protože
hazardous situation for the user.
preporučila. Ako upotrebljavate
olla äärmiselt kuum. Hoidke
кърпа или дреха), докато е
může být velmi horký. Držte jej
takve dodatke ili dijelove, vaše
Electromagnetic fields (EMF)
kinni üksnes käepidemest, kuna
горещ.
This Philips appliance complies with all applicable
pouze za rukojeť a zabraňte
jamstvo prestaje vrijediti.
teised osad on kuumad. Vältige
standards and regulations regarding exposure to
• Използвайте уреда само на
styku
s
pokožkou,
protože
jeho
•
Kabel za napajanje ne omatajte
electromagnetic fields.
kokkupuudet nahaga.
суха коса.
ostatní části jsou horké.
oko aparata.
Recycling
• Asetage seade koos alusega
• Не използвайте уреда с мокри
•
Přístroj
vždy
ukládejte
•
Prije pohrane pričekajte da se
- This symbol means that this product shall not
alati kuumakindlale stabiilsele
ръце.
be disposed of with normal household waste
stojánkem na tepelně odolný,
aparat ohladi.
tasasele pinnale. Kuumad
(2012/19/EU).
stabilní rovný povrch. Horké
•
Budite vrlo pažljivi prilikom
uporabe aparata jer on može
biti izuzetno vruć. Aparat držite
samo za dršku jer su drugi
dijelovi vrući te izbjegavajte
kontakt s kožom.
Aparat uvijek postavljajte s
postoljem na stabilnu i ravnu
površinu otpornu na toplinu.
Vruće grijaće ploče ne smiju biti
u doticaju s površinom ili drugim
zapaljivim materijalom.
Izbjegavajte dodir mrežnog
kabela s vrućim dijelovima
aparata.
Kad je uključen, aparat držite
podalje od zapaljivih stvari i
materijala.
Dok je vruć, aparat nikada
nemojte prekrivati (ručnikom ili
tkaninom).
Aparat upotrebljavajte isključivo
na suhoj kosi.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Grijaće ploče trebaju biti
očišćene od prljavštine, prašine
i sredstava za oblikovanje frizure
poput pjene, laka ili gela. Aparat
nikada nemojte upotrebljavati
u kombinaciji s proizvodima za
oblikovanje.
Grijaće ploče imaju premaz. Ta
obloga s vremenom se može
polako trošiti. Međutim, to ne
utječe na rad aparata.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
•
Recikliranje
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2
•
Priprema za uporabu
Operite kosu šamponom i regeneratorom te je osušite
sušilom.
Nanesite proizvod za zaštitu od topline i počešljajte kosu
češljem s velikim zupcima.
Aparat za ravnanje upotrebljavajte isključivo na suhoj
kosi.
Osobe koje često upotrebljavaju aparat za ravnanje
trebaju nanositi proizvode za zaštitu kose od topline
prilikom ravnanja.
Pazite da odaberete postavku temperature koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte tablicu u nastavku.
Prilikom prve uporabe aparata za ravnanje uvijek
odaberite postavku za nižu temperaturu.
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210° do 230°
Normalna
180° do manje od 210°
Tanka
Manje od 180°
3
Ravnanje kose
1 Umetnite utikač u utičnicu.
2 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( d ) kako biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i zadržite
gumb ( c ) dok indikator
spremnosti za uporabu ( b ) ne zasvijetli i počne
bljeskati.
4 Okrenite kotačić otpornika ( a ) kako biste odabrali
odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
»»Dok se aparat zagrijava, indikator spremnosti za
uporabu nastavit će bljeskati dok ne bude spreman za
uporabu.
»»Nakon približno 30 sekundi aparat će se zagrijati i biti
spreman za uporabu.
5 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije
širi od 5 cm.
Napomena: Ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje
u više pramenova.
6 Stavite ga između ploča za ravnanje ( f ) i čvrsto spojite
ručke.
7 Aparat za ravnanje polako povucite niz kosu u jednom
potezu (maks. 5 sekundi) od korijena do vrha bez
zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
• Kako biste oblikovali uvojke, okrećite aparat za
ravnanje polukružnim pokretom prema unutra (ili
prema van) kada dosegne vrhove i pustite kosu da
sklizne s ploča.
8 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake od 5 do 7.
Napomena: Aparat ima funkciju za automatsko
isključivanje. Nakon 60 minuta aparat se automatski
isključuje.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( d ).
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
( e ).
4
Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj
državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
1
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék csatlakoztatva
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia
érvényét veszti.
Ne tekerje a hálózati csatlakozó
kábelt a készülék köré.
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
a készülék lehűl.
Nagyon figyeljen a készülék
használatakor, hiszen az
rendkívül forró lehet. Csak a
fogantyújánál fogja meg a
készüléket, mivel a többi része
forró, illetve óvakodjon az
érintésétől.
A készüléket az állvánnyal
együtt mindig hőálló,
egyenletes, stabil felületen
helyezze el. A forró
hajegyenesítő lapok soha ne
érjenek a felülethez vagy más
gyúlékony anyaghoz.
Kerülje el, hogy a hálózati kábel
a készülék forró részeihez érjen.
A bekapcsolt készüléket
tartsa gyúlékony tárgyaktól és
anyagoktól távol.
Ne takarja le a forró készüléket
semmivel (pl. törölközővel vagy
ruhával).
A készüléket csak száraz haj
formázásához használja.
Ne működtesse a készüléket
nedves kézzel.
Tartsa a hajegyenesítő
lapokat tisztán, portól és
szennyeződéstől, valamint
hajformázó habtól, spray-től és
zselétől mentesen. Ne használja
a készüléket hajformázó
készítményekkel együtt.
A hajegyenesítő lapok
bevonattal rendelkeznek.
A bevonat az idő folyamán
kophat. Ez azonban nem
befolyásolja a készülék
teljesítményét.
A készüléket kizárólag Philips
hivatalos szakszervizbe vigye
vizsgálatra, illetve javításra.
A szakszerűtlen javítás a
felhasználó számára különösen
veszélyes lehet.
Құралды қосар алдында, онда
көрсетілген кернеу жергілікті
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
пайдаланбаңыз.
Құралды жасанды шашқа
пайдаланбаңыз.
Розеткаға қосылып тұрғанда,
құралды еш уақытта қадағалаусыз
қалдырмаңыз.
Басқа өндірушілер шығарған
немесе Philips компаниясы нақты
ұсынбаған қосалқы құралдар мен
бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
пайдалансаңыз, кепілдік өз күшін
жояды.
Қуат сымын құралға орамаңыз.
Құрылғыны жинап қоярдың алдында,
оның сәл суығанын күтіңіз.
Құралды пайдаланғанда толық
мұқият болыңыз, себебі ол қатты
ыстық болады. Басқа бөліктері ыстық
болатындықтан тек тұтқасынан
ұстаңыз және теріге тигізбеңіз.
Әрқашан құрылғының тірегін
ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс
бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш
пластиналар бетке немесе басқа тез
тұтанғыш материалға тимеуі тиіс.
Қуат сымын құрылғының қызып
кететін жерлеріне тигізбеңіз.
Құрылғы қосылып тұрған кезде,
оны тез жанып кететін заттар мен
материалдардан алыс ұстаңыз.
Құрал қызып тұрғанда, оны ешқашан
ештеңемен жаппаңыз (мысалы
сүлгімен немесе матамен).
Құралды тек құрғақ шашқа
пайдаланыңыз.
Ылғал қолмен құралды
пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналарды таза
ұстаңыз және оларда шаң мен
мусс, спрей және гель сияқты
шаш үлгілерін жасайтын заттар
қалдырмаңыз. Құрылғыны ешқашан
шаш үлгілерін жасайтын заттармен
бірге пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналардың
жабыны бар. Бұл жабын уақыт өте
жайлап ескіреді. Дегенмен, бұл
құрылғының жұмысына әсер етпейді.
Тексеру немесе жөндету үшін
құралды тек қана Philips рұқсат
еткен қызмет орталығына апарыңыз.
Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі
пайдаланушыға өте қауіпті жағдай
тудыруы мүмкін.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
2
•
•
•
•
•
Előkészületek
Mossa meg a haját samponnal, majd használjon
balzsamot, és szárítsa meg.
Kezelje haját hő elleni védelmet nyújtó termékkel, majd
ritka fogú fésűvel fésülje ki.
A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj
hő elleni védelmét biztosító termékek használata.
Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet
válasszon. Tekintse meg az alábbi táblázatot. A
hajegyenesítő első használatakor válasszon alacsonyabb
hőfokot.
Hajtípus
Hőfokbeállítás
Vastag szálú
210° és 230° között
Normál
180° és kevesebb, mint 210° között
Vékony szálú
Kevesebb mint 180°
3
A haj egyenesítése
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
2 Csúsztassa lefelé a zárat ( d ) a készülék kinyitása
érdekében.
3 Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)
gombot ( c ), amíg
az üzemkész állapotjelző ( b ) világítani, majd villogni
nem kezd.
4 A szabályozótárcsa ( a ) segítségével válassza ki a
hajának megfelelő hőfokbeállítást.
»»A készülék melegedése közben az üzemkész
állapotjelző egészen addig villog, amíg használatra
késszé nem válik.
»»Körülbelül 30 másodperc múlva a készülék
felmelegszik, és használatra kész.
5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb
részen kezdje meg az egyenesítést.
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több
tincsre osztani.
6 Helyezze a kiválasztott fürtöt az egyenesítő lapok ( f )
közé, és erősen nyomja össze a fogókat.
7 Simítsa végig lassan a hajegyenesítőt a haj teljes
hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5
másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a
túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
• Fürtök kialakításához fordítsa a hajegyenesítőt egy
félkörrel befelé (vagy kifelé) addig, amíg el nem éri a
hajvégeket, majd engedje ki a haját a lapok közül.
8 A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a
5-7-es lépéseket.
Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolófunkcióval
van ellátva. 60 perc után a készülék automatikusan
kikapcsol.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves
ruhával tisztítsa.
4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat ( d ).
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( e ) függesztve is tárolható.
FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
4
Jótállás és szerviz
készüléket a víztől.
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
Ha fürdőszobában használja
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
a készüléket, használat után
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
húzza ki a csatlakozódugót a
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
fali aljzatból, mivel a víz még
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
kikapcsolt készülék esetén is
szaküzletéhez.
veszélyforrást jelent.
Қазақша
FIGYELMEZTETÉS: Ne
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
használja a készüléket
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеңіз.
fürdőkád, zuhanyzó,
mosdókagyló, vagy
1
Маңызды
egyéb folyadékkal teli edény
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
közelében.
үшін сақтап қойыңыз.
Használat után mindig húzza ki
• ЕСКЕРТУ: Бұл құралды судың
dugót az aljzatból.
жанында қолданбаңыз.
Ha a hálózati kábel
• Жуынатын бөлмеде пайдаланып
megsérült, a kockázatok
болғаннан кейін, құралды
elkerülése érdekében Philips
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
szakszervizben vagy hivatalos
құралдың өшірілген күйінде де суға
szakszervizben ki kell cserélni.
жақын орналасуы қауіпті болып
A készüléket 8 éven felüli
есептеледі.
gyermekek, illetve csökkent
•
ЕСКЕРТУ: Құралды ванна,
fizikai, érzékelési vagy szellemi
душ, бассейн немесе
képességekkel rendelkező, vagy
сумен толтырылған басқа
a készülék működtetésében
заттардың жанында қолданбаңыз.
járatlan személyek is
•
Пайдаланып болғаннан кейін,
használhatják, amennyiben ezt
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
felügyelet mellett teszik, illetve
• Қуат сымы зақымданған болса,
ismerik a készülék biztonságos
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
működtetésének módját és
az azzal járó veszélyeket. Ne
оны тек Philips компаниясында,
engedje, hogy gyermekek
Philips мақұлдаған қызмет
játsszanak a készülékkel.
орталығында немесе білікті
Gyermekek felügyelet nélkül
мамандардың күшімен ауыстыру
nem tisztíthatják a készüléket,
керек.
és nem végezhetnek
• Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары
felhasználói karbantartást rajta.
жастағы балалар мен физикалық,
A még nagyobb védelem
сезу немесе ойлау қабілеттері
érdekében ajánlott egy
шектеулі не болмаса тәжірибесі
hibaáram-védőkapcsoló
және білімі аз адамдар қадағалаумен
(RCD) beépítése a fürdőszobát
немесе құрылғыны қауіпсіз
ellátó áramkörbe. A hibaáramпайдалануға қатысты нұсқаулар
védőkapcsoló a 30 mA névleges
алған және байланысты қауіптерді
hibaáramot nem lépheti túl.
түсінген жағдайда пайдалана алады.
További tanácsot szakembertől
Балалар құралмен ойнамауы керек.
kaphat.
Тазалау және пайдаланушының
A használatot követően ne
қызмет көрсету жұмысын балалар
húzza meg a hálózati kábelt.
бақылаусыз орындамауы керек.
Mindig a csatlakozódugónál
• Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның
fogva húzza ki a készülék
электр желісіне қауіпсіздік
kábelét fali aljzatból.
мақсатында өшірілу құралын
Égési sérülés veszélye. Tartsa a
орнату ұсынылады. Бұл құралдың
készüléket gyermekektől távol,
мөлшерленген жұмыс тогы
különösen használat közben,
30 мА мәнінен аспауы керек.
illetve lehűléskor.
Орнатушымен кеңесіңіз.
Mielőtt csatlakoztatná a
• Қолданғаннан кейін қуат сымынан
készüléket, ellenőrizze, hogy
ұстап тартпаңыз. Құрылғыны ток
az azon feltüntetett feszültség
көзінен әрдайым штепсельдік
megegyezik-e a helyi hálózati
ашасынан ұстап ажыратыңыз.
feszültséggel.
• Күйік шалу қаупі бар. Балаларды
Csak a kézikönyvben
құрылғыға жақындатпаңыз, әсіресе,
meghatározott rendeltetés
қолдану және суыту кезінде.
szerint használja a készüléket.
Ne használja a készüléket
műhajhoz vagy parókához.
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Pavojus nudegti. Laikykite
prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje, ypač
naudodami ir vėsindami.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite prietaiso į
maitinimo laidą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Naudodami prietaisą būkite
atidūs, nes jis gali būti labai
įkaitęs. Laikykite rankeną, nes
kitos dalys yra įkaitusios, kad
išvengtumėte kontakto su oda.
Prietaisą su stovu visada
statykite ant karščiui atsparaus
stabilaus plokščio paviršiaus.
Įkaitusios kaitinimo plokštės
niekada neturėtų liestis
su paviršiumi ar kita degia
medžiaga.
Saugokite, kad maitinimo laidas
nesiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
Įjungtą prietaisą laikykite atokiai
nuo degių daiktų ir medžiagų.
Jokiu būdu neuždenkite
įkaitusio prietaiso (pvz.,
rankšluosčiu ar audiniu).
Prietaisą naudokite tik
plaukams išdžiūvus.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Kaitinimo plokštes saugokite
nuo dulkių ir šukuosenai
formuoti skirtų priemonių, pvz.,
putų, lako ir želės. Niekada
nenaudokite prietaiso kartu su
šukuosenai formuoti skirtomis
priemonėmis.
Kaitinimo plokštelės padengtos
danga. Ši danga gali pamažu
dėvėtis. Tačiau tai nekenkia
prietaiso veikimo efektyvumui.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Өңдеу
- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен
тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек
жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына
тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
2
•
Пайдалануға дайындау
Шашыңызды сусабынмен және кондиционермен жуып, ауа
ағынымен кептіріңіз.
Қызудан қорғайтын өнімді қолданып, шашыңызды үлкен тісті
тарақпен тараңыз.
Шаш түзеткішті тек шаш құрғақ кезде пайдаланыңыз.
Жиі пайдаланушыларға түзету кезінде қорғаныс өнімдерін
пайдалану ұсынылады.
Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температураның
таңдалғанын тексеріңіз. Төмендегі кестені қараңыз. Шаш
түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым төменгі параметрді
таңдаңыз.
•
•
•
•
Шаш түрі
Температура параметрі
Қалың
210° және 230°аралығы
Қалыпты
180 және 210° аралығы
Жұқа
180°-тан кіші
3
Шашты түзету
1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
2 Құрылғының құлпын ашу үшін, жабатын бекітпені ( d )
сырғытыңыз.
3 Пайдалануға дайын индикаторы ( b ) жанғанша және
жыпылықтай бастағанша түймесін ( c ) басып тұрыңыз.
4 Шашқа лайықты температураны таңдау үшін реостат дөңгелегін
( a ) бұраңыз.
»»Құрылғы қызып кетсе, пайдалануға дайын индикаторы дайын
болғанша жыпылықтай береді.
»»30 секундтан кейін құрылғы қызып, пайдалануға дайын болады.
5 Шашыңызды тарап, ені 5 сантиметрден аспайтын шаш бөлігін
алыңыз.
Ескертпе: қалыңырақ шаш үшін көбірек бөліктер жасау
ұсынылады.
6 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының ( f ) арасына салып,
саптарын қосып қысыңыз.
7 Шаш түзеткішті шаштың бойымен, түбінен бастап төмен қарай
тоқтатпастан баяу бірқалыпты жүргізіп (ең көбі 5 секунд)
шаштың күйіп қалуына жол бермеңіз.
• Серпіндер жасау үшін, шаш түзеткішті жарты шеңбер
қимылымен ішке қарай (немесе сыртқа қарай) бұрап, шаш
ұшына жеткен кезде, шашты пластиналардан шығарыңыз.
8 Қалған шашты түзету үшін, 5-7 арасындағы қадамдарды
қайталаңыз.
Ескертпе: Құрал автоматты түрде өшіру функциясымен
жабдықталған. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
Пайдаланғаннан кейін:
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
3 Құралды және түзету тілімшелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4 Түзегіш пластиналарды ( d ) бекітіңіз.
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Сондай-ақ, оны ілмегімен ( e ) іліп қоюға болады.
4
Кепілдік және қызмет көрсету
Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса
немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының
www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі
Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние
жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда
жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
Шаш түзеткіш
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Қытайда жасалған.
BHS377
Номиналды параметрлер: 110-240V~ 50-60Hz 53-55W
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура
Пайдалану
шарттары
Сақтау
шарттары
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Атмосфералық
қысым
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Lietuviškai
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
•
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę
net ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios,
dušo, kriauklės ar kitų
indų, pripildytų vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
Pasiruošimas naudoti
Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi, o paskui
išdžiovinkite juos džiovintuvu.
Naudokite apsaugos nuo karščio priemones ir iššukuokite
plaukus šukomis ilgais dantimis.
Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant
rekomenduojame naudoti apsaugos nuo karščio
priemones.
Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Žr. toliau
pateiktą lentelę. Pirmą kartą naudodami plaukų tiesinimo
įtaisą, visada pasirinkite žemesnius nustatymus.
•
•
•
•
Plaukų tipas
Temperatūros nustatymas
Stori
Nuo 210°iki 230°
Normalūs
Nuo 180° iki mažiau nei 210°
Ploni
Mažiau nei 180°
3
Plaukų tiesinimas
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą ( d ).
3 Paspauskite ir palaikykite
mygtuką ( c ), kol užsidegs
ir pradės mirksėti paruošto naudoti prietaiso indikatorius
( b ).
4 Pasukite reostato ratuką ( a ) ir nustatykite jūsų
plaukams tinkamą temperatūrą.
»»Kai prietaisas kaista, paruošto naudoti prietaiso
indikatorius mirksi, kol prietaisas tampa paruoštas
naudoti.
»»Po maždaug 30 sek. prietaisas įkaista ir yra paruoštas
naudoti.
5 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm
sruogą tiesinimui.
Pastaba: Jei plaukai storesni, rekomenduojama atskirti
daugiau sruogų.
6 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių ( f ) ir tvirtai suspauskite
rankenas.
7 Plaukų tiesinimo įtaisu lėtai braukite vienu judesiu (maks.
5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad
plaukai nenudegtų.
• Norėdami suformuoti sruogas, pasukite tiesintuvą pusę
apsisukimo į vidų (arba į išorę), kai pasieksite plaukų
galiukus, leiskite plaukams nuslysti nuo plokštelių.
8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus
nuo 5 iki 7.
Pastaba: prietaise įdiegta automatinio išsijungimo
funkcija. Po 60 minučių prietaisas išsijungia automatiškai.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples ( d ).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( e ).
4
Салыстырмалы
ылғалдылық
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
1
•
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet
ierīci vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Apdegumu risks. Turiet ierīci
maziem bērniem nepieejamā
vietā, it īpaši lietošanas laikā un
tai atdziestot.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas
laikā, jo tā var būt ļoti karsta.
Satveriet ierīci tikai aiz roktura,
jo citas daļas ir karstas, un
izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar
statīvu uz karstumizturīgas,
stabilas, līdzenas virsmas.
Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai
citu uzliesmojošu materiālu.
Nepieļaujiet, ka elektrības vads
saskaras ar ierīces karstajām
daļām.
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir
ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli
uzliesmojošiem priekšmetiem
un materiāliem.
Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem.,
dvieli vai drāniņu), kad tā ir
karsta.
Izmantojiet ierīci tikai, lai
ieveidotu sausus matus.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Uzglabājiet taisnošanas
plātnes tīras un brīvas
no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem,
piemēram, putām, lakas un
želejas. Nekad neizmantojiet
ierīci apvienojumā ar matu
veidošanas produktiem.
Taisnošanas plātnēm ir
pārklājums. Šis pārklājums var
samazināt nodilumu laika gaitā.
Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
2
•
Sagatavošana lietošanai
Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri un
izžāvējiet ar fēnu.
Izmantojiet produktu aizsardzībai pret karstumu un
saķemmējiet matus ar lielu ķemmi.
Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams
izmantot produktus aizsardzībai pret karstumu.
Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas
atbilst jūsu matiem. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu.
Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
izvēlieties zemāko iestatījumu.
•
•
•
•
Matu tips
Temperatūras režīms
Biezi
no 210° līdz 230°
Normāli
no 180° līdz mazāk par 210°
Plāni
Mazāk par 180°
3
Iztaisnojiet matus
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Atbīdiet noslēgu ( d ), lai atbloķētu ierīci.
3 Nospiediet un turiet
pogu ( c ) līdz indikators, kas
norāda, ka ierīce ir gatava lietošanai ( b ), iedegas un sāk
mirgot.
4 Pagrieziet reostatu ( a ), lai izvēlētos temperatūras
režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
»»Kad ierīce tiek uzsildīta, indikators, kas norāda, ka ierīce
ir gatava lietošanai, turpinās mirgot, līdz tā būs gatava
lietošanai.
»»Ierīce tiek uzkarsēta un ir gatava lietošanai pēc
apmēram 30 sekundēm.
5 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka
par 5 cm.
Piezīme. Biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
6 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm ( f ) un
stingri saspiediet ierīces rokturus.
7 Neapstājoties lēnām virziet matu taisnotāju lejup pa
matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes),
lai matus nepārkarsētu.
• Lai ieveidotu sprogas, pagrieziet matu taisnotāju par
pusapli uz iekšpusi (vai ārpusi), līdz tas sasniedz matu
galus, un ļaujiet matiem izslīdēt no plātnēm.
8 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet 5. līdz 7. solī
aprakstītās darbības.
Piezīme: Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās
funkciju. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4 Noslēdziet taisnotāja plātnes ( d ).
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( e ).
4
Garantija un serviss
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia
w łazience, po zakończeniu
stosowania wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wanny,
prysznica, umywalki ani innych
naczyń napełnionych wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia
wyjmij wtyczkę z
gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku powyżej 8
3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu
»»După aproximativ 30 de secunde, aparatul s-a încălzit
lat oraz osoby z ograniczonymi
wilgotnej ściereczki.
şi este gata de utilizare.
4 Zablokuj płytki prostujące ( d ).
5 Piaptănă-ţi părul şi alege o şuviţă nu mai lată de 5 cm
zdolnościami fizycznymi,
urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
pentru a o îndrepta.
sensorycznymi lub umysłowymi, 5 Przechowuj
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
Notă: pentru părul cu fir mai gros, se recomandă crearea
uchwyt do zawieszania ( e ).
mai multor şuviţe.
a także nieposiadające
6 Aşază şuviţa de păr între plăcile de îndreptare ( f ) şi
wiedzy lub doświadczenia
4
Gwarancja i serwis
strânge ferm mânerele.
7 Glisează placa de îndreptat părul uşor pe lungimea
w zakresie użytkowania
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
părului cu o singură mişcare (max. 5 secunde) de
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić
tego typu urządzeń, pod
la rădăcină la capăt, fără a te opri pentru a preveni
naszą stronę internetową www.philips.com/support lub
supraîncălzirea.
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
warunkiem, że będą one
• Pentru a-ţi întoarce vârfurile, roteşte placa de îndreptat
Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
nadzorowane lub zostaną
părul într-un semicerc în interior (sau în afară) când
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć
ajungi la vârfuri şi lasă părul să alunece dintre
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
poinstruowane na temat
plăci.
8 Pentru a îndrepta restul părului, repetă paşii 5 - 7.
korzystania z tego urządzenia
Română
Notă: aparatul dispune de o funcţie de oprire automată.
w bezpieczny sposób oraz
După 60 de minute, aparatul se opreşte automat.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
După utilizare:
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
zostaną poinformowane o
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
potencjalnych zagrożeniach.
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Curăţă aparatul şi plăcile de îndreptat părul cu o cârpă
1
Important
Dzieci nie mogą bawić się
umedă.
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
4 Blochează plăcile de îndreptat părul ( d ).
urządzeniem. Dzieci chcące
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
5 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
pomóc w czyszczeniu i obsłudze • AVERTISMENT: Nu utiliza acest
asemenea, îl poţi suspenda de la agăţătoare ( e ).
urządzenia zawsze powinny to
aparat în apropierea apei.
4
Garanţie şi service
robić pod nadzorem dorosłych.
Dacă ai nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
• Când aparatul este utilizat
• Jako dodatkowe
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
în baie, scoate-l din priză
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
zabezpieczenie zalecamy
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
după utilizare deoarece apa
zainstalowanie w obwodzie
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă
reprezintă un risc chiar şi când
în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi,
elektrycznym zasilającym
contactează distribuitorul Philips local.
aparatul este oprit.
gniazdka elektryczne w
• AVERTISMENT: Nu
Русский
łazience bezpiecznika
utiliza acest aparat
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
różnicowo-prądowego (RCD).
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
în apropierea căzilor,
Wartość znamionowego
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебduşurilor, bazinelor sau
сайте www.philips.com/welcome.
prądu pomiarowego tego
altor recipiente cu apă.
bezpiecznika nie może
1
Важная информация
• Scoate întotdeauna aparatul din
Перед
использованием
прибора внимательно
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać
priză după utilizare.
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
więcej informacji, skontaktuj się • În cazul în care cablul de
сохраните ее для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
z monterem.
alimentare este deteriorat,
• ВНИМАНИЕ. Запрещается
• Po zakończeniu korzystania nie
acesta trebuie înlocuit
использовать прибор возле
ciągnij za przewód zasilający.
întotdeauna de Philips, un
воды.
Zawsze odłączaj urządzenie
centru de service autorizat de
• Выньте вилку шнура
od gniazdka elektrycznego,
Philips sau personal calificat în
питания прибора из
trzymając za wtyczkę.
domeniu pentru a evita orice
розетки электросети после
• Niebezpieczeństwo poparzenia.
pericol.
использования прибора
Trzymaj urządzenie z dala od
• Acest aparat poate fi utilizat
в ванной комнате.
małych dzieci, szczególnie
de către persoane care au
Близость воды
podczas pracy i stygnięcia.
capacităţi fizice, senzoriale
представляет риск,
• Przed podłączeniem urządzenia
sau mentale reduse sau care
даже если прибор
upewnij się, że napięcie podane
sunt lipsite de experienţă şi
выключен.
na urządzeniu jest zgodne z
cunoştinţe şi copii cu vârsta
•
ВНИМАНИЕ. Не используйте
napięciem w domowej instalacji
minimă de 8 ani dacă sunt
прибор в ванной, душе,
elektrycznej.
supravegheaţi sau instruiţi cu
бассейне или других
• Urządzenia używaj zgodnie z
privire la utilizarea în condiţii
помещениях с повышенной
jego przeznaczeniem, opisanym
de siguranţă a aparatului şi
влажностью.
w tej instrukcji obsługi.
înţeleg pericolele implicate.
•
После завершения работы
• Nie używaj urządzenia na
Copiii nu trebuie să se joace
отключите прибор от розетки
sztucznych włosach.
cu aparatul. Curăţarea şi
электросети.
• Nigdy nie pozostawiaj
întreţinerea de către utilizator
• В случае повреждения
bez nadzoru urządzenia
nu trebuie realizate de către
сетевого шнура его
podłączonego do zasilania.
copii nesupravegheaţi.
необходимо заменить
• Nie korzystaj z akcesoriów ani
• Pentru protecţie suplimentară,
шнуром Philips. Чтобы
części innych producentów,
te sfătuim să instalezi un
обеспечить безопасную
ani takich, których nie zaleca
dispozitiv pentru curent rezidual
эксплуатацию прибора,
w wyraźny sposób firma
(RCD) în circuitul electric care
заменяйте шнур только
Philips. Wykorzystanie tego
alimentează baia. Acest RCD
в авторизованном
typu akcesoriów lub części
trebuie să acţioneze la o
сервисном центре Philips
spowoduje unieważnienie
intensitate reziduală maximă
или в сервисном центре с
gwarancji.
specificată de 30 mA. Cere
персоналом аналогичной
• Nie zawijaj przewodu
sfatul instalatorului.
квалификации.
sieciowego wokół urządzenia.
• Nu trage de cablul de
• Дети старше 8 лет и
• Przed schowaniem urządzenia
alimentare după utilizare.
лица с ограниченными
odczekaj, aż ostygnie.
Scoate întotdeauna aparatul din
возможностями сенсорной
• Podczas korzystania z
priză ţinând de ştecher.
системы или ограниченными
urządzenia zachowaj
• Pericol de arsuri. Nu lăsa
умственными или
szczególną ostrożność — może
aparatul la îndemâna copiilor
физическими способностями,
być bardzo gorące. Chwytaj
mici, în special în timpul utilizării
а также лица с недостаточным
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
şi al răcirii.
опытом и знаниями могут
pozostałe części są gorące.
• Înainte de a conecta aparatul,
пользоваться этим прибором
Unikaj kontaktu ze skórą.
asigură-te că tensiunea indicată
под присмотром или после
• Zawsze umieszczaj urządzenie
pe aparat corespunde tensiunii
получения инструкций о
na podstawce na żaroodpornej,
reţelei locale.
безопасном использовании
stabilnej, płaskiej powierzchni.
• Nu utiliza aparatul în alt scop
прибора и потенциальных
Rozgrzane płytki grzejne nigdy
decât cel descris în acest
опасностях. Не позволяйте
nie powinny dotykać blatu
manual.
детям играть с прибором.
stolika ani innych łatwopalnych • Nu utiliza aparatul pe păr
Дети могут осуществлять
materiałów.
artificial.
очистку и обслуживание
• Nie dopuszczaj do zetknięcia
• Nu lăsa niciodată aparatul
прибора только под
się przewodu sieciowego
nesupravegheat când este
присмотром взрослых.
z rozgrzanymi częściami
conectat la sursa de alimentare. • Для обеспечения
urządzenia.
• Nu utiliza niciodată accesorii
дополнительной защиты
• Włączone urządzenie trzymaj z
sau componente de la alţi
рекомендуется установить
dala od łatwopalnych substancji
producători sau nerecomandate
устройство защитного
i przedmiotów.
explicit de Philips. Dacă
отключения (УЗО),
• Gdy urządzenie jest gorące,
utilizezi astfel de accesorii
предназначенное для
nigdy go nie przykrywaj (np.
sau componente, garanţia se
электропитания ванной
ręcznikiem lub odzieżą).
anulează.
комнаты. Номинальный
• Używaj urządzenia na suchych
• Nu înfăşura cablul de alimentare
остаточный рабочий ток
włosach.
în jurul aparatului.
не должен превышать
• Nie używaj urządzenia, gdy
• Înainte de a depozita aparatul,
30 мА. Посоветуйтесь с
masz mokre dłonie.
aşteaptă să se răcească.
электриком, выполняющим
• Na bieżąco czyść płytki grzejne
• Ai foarte mare grijă atunci
электромонтаж.
z kurzu oraz środków do
când utilizezi aparatul, întrucât
• Не тяните на себя шнур
układania włosów (np. pianki,
poate fi extrem de fierbinte.
питания после использования.
lakieru, żelu). Nigdy nie używaj
Apucă doar mânerul, deoarece
Держитесь только за вилку
lokówki w połączeniu z takimi
celelalte componente sunt
при отключении прибора от
środkami.
fierbinţi, şi evită contactul cu
сети.
• Płytki grzejne są pokryte
pielea.
•
Опасность ожога. Не
powłoką. Powłoka ta może
• Aşază întotdeauna aparatul cu
допускайте до прибора
zużywać się z upływem czasu.
suportul pe o suprafaţa plată,
детей, особенно во время
Nie wpływa to na prawidłowe
stabilă, termorezistentă. Plăcile
использования и охлаждения.
funkcjonowanie urządzenia.
de încălzire fierbinţi nu trebuie
•
Перед подключением
• Konieczność przeglądu lub
să atingă niciodată suprafaţa
прибора убедитесь,
naprawy urządzenia zawsze
sau alte materiale inflamabile.
что указанное на нем
zgłaszaj do autoryzowanego
• Nu lăsa cablul de alimentare
напряжение соответствует
centrum serwisowego firmy
să intre în contact cu piesele
напряжению местной
Philips. Naprawy przez osoby
fierbinţi ale aparatului.
электросети.
niewykwalifikowane mogą
• Păstrează aparatul la distanţă
• Не используйте прибор для
prowadzić do poważnego
de obiecte şi materiale
целей, отличных от описанных
zagrożenia dla użytkownika
inflamabile când este pornit.
в данной инструкции по
urządzenia.
• Nu acoperi niciodată aparatul
эксплуатации.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
cu ceva (de exemplu, un prosop • Не используйте прибор для
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
sau un articol vestimentar) când
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
обработки искусственных
działanie pól elektromagnetycznych.
este fierbinte.
волос.
Recykling
• Utilizează aparatul numai pe
• Не оставляйте включенный в
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
păr uscat.
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
сеть прибор без присмотра.
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że
• Nu utiliza aparatul cu mâinile
•
Запрещается пользоваться
sprzęt po okresie użytkowania, nie może być
ude.
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
какими-либо аксессуарами
domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do
• Păstrează plăcile de încălzire
или деталями других
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
curate şi curăţă-le de praf şi
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
производителей, а также
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego
produse pentru coafat, precum
аксессуарами и деталями,
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
spumă, spray sau gel. Nu folosi
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
не имеющими специальной
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
niciodată aparatul împreună cu
рекомендации Philips.
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
produse de coafat.
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
При использовании таких
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
• Plăcile de încălzire dispun de
аксессуаров и деталей
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
un înveliş. Acest înveliş se poate
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
гарантийные обязательства
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
uza lent în timp. Totuşi, acest
теряют силу.
lucru nu afectează performanţa • Не обматывайте сетевой
2
Przygotowanie do użycia
• Umyj włosy szamponem, nałóż na nie odżywkę, a
aparatului.
шнур вокруг прибора.
następnie je wysusz.
•
Pentru control sau depanare,
• Użyj środka pielęgnacyjnego chroniącego przed
• Прежде чем убрать прибор на
działaniem ciepła i rozczesz włosy grzebieniem o szeroko
du aparatul numai la un centru
хранение, дайте ему остыть.
rozstawionych ząbkach.
service autorizat de Philips.
• Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy są
• Соблюдайте осторожность
suche.
Repararea făcută de persoane
при использовании прибора,
• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
necalificate poate genera
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
так как он может сильно
działaniem ciepła.
situaţii
periculoase
pentru
нагреваться. Держите прибор
• Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla
utilizator.
Twoich włosów. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli
только за рукоятку, так как
używasz prostownicy po raz pierwszy, wybierz niskie
Câmpuri electromagnetice (EMF)
ustawienie temperatury.
остальные части очень
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
горячие. Избегайте контакта с
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
Rodzaj włosów
Ustawienie temperatury
electromagnetice.
кожей.
Grube
210–230°
Reciclarea
Normalne
Od 180 do poniżej 210°
• Всегда размещайте прибор с
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
Cienkie
Poniżej 180°
подставкой на термостойкой,
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
устойчивой, плоской
(2012/19/EU).
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
3
Prostowanie włosów
поверхности. Горячие
separată a produselor electrice şi electronice.
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
нагревательные пластины
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
elektrycznego.
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
2 Przesuń zatrzask blokujący ( d ), aby odblokować
не должны соприкасаться с
urządzenie.
поверхностью или другими
2
Pregătirea pentru utilizare
3 Naciśnij i przytrzymaj
przycisk ( c ), aż zaświeci się
wskaźnik gotowości do użycia ( b ) i zacznie migać.
• Spală-ţi părul cu şampon şi cu balsam şi usucă-l.
воспламеняющимися
4 Przekręć pokrętło reostatu ( a ), aby wybrać ustawienie
• Foloseşte un produs cu protecţie termică şi piaptănă-ţi
материалами.
temperatury odpowiednie dla Twoich włosów.
părul cu un pieptene cu dinţi rari.
»»Podczas nagrzewania się urządzenia wskaźnik
• Foloseşte placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
• Не допускайте контакта
gotowości do użycia będzie migać do momentu, aż
• Utilizatorilor frecvenţi li se recomandă să utilizeze
urządzenie będzie gotowe do użycia.
сетевого шнура с горячими
produse de protecţie împotriva căldurii atunci când îşi
»»Urządzenie będzie nagrzane i gotowe do użycia po
îndreaptă părul.
частями прибора.
upływie około 30 sekund.
• Asigură-te că selectezi o setare de temperatură potrivită
5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o
• Держите включенный
pentru tipul tău de păr. Te rugăm să consulţi tabelul de
szerokości nie większej niż 5 cm.
mai jos. La prima utilizare a plăcii de îndreptat părul,
прибор в стороне от
Uwaga: W przypadku grubszych włosów zalecane jest
selectează întotdeauna o setare mai mică.
podzielenie ich na więcej pasm.
легковоспламеняющихся
6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi ( f ) i mocno
Tip de păr
Setare de temperatură
объектов и материалов.
ściśnij uchwyty.
Gros
210° – 230°
7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym
• Запрещается покрывать
Normal
180° – sub 210°
powolnym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez
неостывший прибор
zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
Subţire
Sub 180°
• Aby podwinąć lub wywinąć włosy, skieruj prostownicę
(например, полотенцем или
o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz) po
przesunięciu jej do końcówek włosów. Następnie
одеждой).
3
Îndreptarea părului
wypuść włosy spomiędzy płytek.
1 Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
• Пользуйтесь прибором для
8 Powtórz czynności od 5 do 7, aby wyprostować resztę
2 Glisează clema de închidere ( d ) pentru a debloca
włosów.
укладки только сухих волос.
aparatul.
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję
3
Apasă
şi
ţine
apăsat
butonul
(
c
)
până
când
• Запрещается брать прибор
automatycznego wyłączania. Po godzinie urządzenie
indicatorul „gata de utilizare” ( b ) se aprinde şi începe să
wyłącza się automatycznie.
мокрыми руками.
clipească.
Po użyciu:
4 Roteşte reostatul ( a ) pentru a selecta o setare adecvată
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
• Нагревательные пластины
de temperatură pentru tipul tău de păr.
elektrycznego.
следует содержать в чистоте.
»»Când aparatul se încălzeşte, indicatorul „gata de
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
utilizare” va continua să clipească până când este
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
Очищайте их от пыли и
pregătit pentru utilizare.
средств для укладки: муссов,
спреев и гелей. Запрещается
использовать прибор вместе
со средствами для укладки.
Нагревательные пластины
имеют специальное покрытие.
Со временем это покрытие
может стираться. Это не
влияет на работу прибора.
Для проверки или ремонта
прибора следует обращаться
только в авторизованный
сервисный центр Philips.
Ремонт, произведенный
неквалифицированным
лицом, может привести
к особо опасным для
пользователя ситуациям.
•
•
•
•
•
•
•
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
(2012/19/ЕС).
– Выполняйте раздельную утилизацию
электрических и электронных изделий в
соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
Правильная утилизация помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
2
•
Подготовка прибора к
работе
Вымойте волосы шампунем и кондиционером и
высушите их.
Нанесите термозащитное средство для укладки и
расчешите волосы расческой с крупными зубцами.
Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
При частом использовании прибора рекомендуется
для выпрямления использовать термозащитные
средства для укладки.
Всегда устанавливайте температурный режим,
наиболее подходящий для вашего типа волос.
См. таблицу ниже. При первом использовании
выпрямителя выберите режим низкой температуры.
•
•
•
•
Тип волос
Настройка температуры
Густые
210°–230°
Нормальные
180°–210°
Тонкие
Менее 180°
3
•
•
•
•
•
•
•
Выпрямление волос
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Переместите фиксатор ( d ), чтобы разблокировать
прибор.
3 Нажмите и удерживайте кнопку
( c ), пока не
загорится и не начнет мигать индикатор готовности
( b ).
4 Покрутите колесико реостата ( a ), чтобы выбрать
температурный режим, наиболее подходящий
вашему типу волос.
»»Во время нагревания прибора индикатор
готовности прекратит мигать, когда устройство
будет готово к работе.
»»Прибор нагреется и будет готов к работе
приблизительно через 30 секунд.
5 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной
не более 5 см для выпрямления.
Примечание. Если волосы густые, разделите их на
большее число прядей.
6 Поместите прядь волос между выпрямляющими
пластинами ( f ) и крепко сожмите рукоятки вместе.
7 Плавно и медленно перемещайте прибор по всей
длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней
до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не
перегреть волосы.
• Чтобы создать локоны, подкручивайте
выпрямителем кончики волос вовнутрь (или
наружу), пока прядь не соскользнет с пластин.
8 Повторите шаги с 5 по 7, чтобы выпрямить остальные
волосы.
Примечание. Прибор оснащен функцией
автоматического отключения. По истечении около
60 минут прибор автоматически отключается.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины
влажной тканью.
4 Заблокируйте выпрямляющие пластины ( d ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( e ).
4
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости
получения сервисного обслуживания или информации
(например, если нужно заменить насадку) зайдите на
веб-сайт компании Philips www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра
поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае.
BHS377
Номинальные параметры:110-240V~ 50-60Hz 53-55W
•
•
Keď je zariadenia pripojené
k elektrickej sieti, nikdy ho
nenechávajte bez dozoru.
Nikdy nepoužívajte
príslušenstvo ani súčiastky
od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
Philips výslovne neodporučila.
Ak takéto príslušenstvo alebo
súčiastky použijete, záruka
stráca platnosť.
Sieťový kábel nenavíjajte okolo
zariadenia.
Predtým, ako zariadenie
odložíte, nechajte ho
vychladnúť.
Pri používaní zariadenia
buďte mimoriadne opatrní,
pretože môže byť veľmi horúce.
Zariadenie držte len za rukoväť,
pretože ostatné časti sú horúce.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Zariadenie vždy položte
stojanom na stabilný a rovný
povrch odolný voči vysokej
teplote. Horúce ohrevné platne
sa nesmú dotýkať povrchu ani
iného horľavého materiálu.
Dávajte pozor, aby sa sieťový
kábel nedotýkal horúcich častí
zariadenia.
Zapnuté zariadenie sa nesmie
dostať do blízkosti horľavých
predmetov a materiálu.
Zapnuté zariadenie nikdy ničím
neprikrývajte (napr. uterákom
alebo oblečením).
Zariadenie používajte len na
úpravu suchých vlasov.
Zariadenie nepoužívajte, ak
máte mokré ruky.
Ohrevné platne udržiavajte
čisté, chráňte pred prachom
a znečistením prípravkami na
tvarovanie účesu, ako napríklad
penovým tužidlom, lakom
alebo gélom. Zariadenie nikdy
nepoužívajte v kombinácii s
prostriedkami na úpravu účesov.
Ohrevné platne majú povrchovú
vrstvu. Povrchovú vrstva
sa môže časom postupne
opotrebovať. Toto však nemá
vplyv na činnosť ani výkon
zariadenia.
Zariadenie vždy vráťte
do servisného strediska
autorizovaného spoločnosťou
Philips, kde ho skontrolujú,
prípadne opravia. Oprava
nekvalifikovanou osobou môže
pre používateľa predstavovať
veľké nebezpečenstvo.
Recyklácia
2
•
•
•
•
•
Príprava na použitie
Umyte si vlasy šampónom a kondicionérom a vysušte ich
fénom.
Použite prípravok na ochranu pred vysokými teplotami a
vlasy prečešte hrebeňom s veľkými zubami.
Žehličku používajte iba na suché vlasy.
V prípade častého používania odporúčame pri
vyrovnávaní vlasov nanášať prostriedok na ochranu pred
vysokými teplotami.
Uistite sa, že ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je
vhodné pre vaše vlasy. Príslušné informácie sú uvedené
v tabuľke nižšie. Keď žehličku vlasov používate prvýkrát,
vždy zvoľte nižšie nastavenie.
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Относительная Атмосферное
влажность
давление
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
1
Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi.
2
•
•
•
•
•
Priprava za uporabo
Lase operite s šamponom in balzamom ter posušite.
Uporabite sredstvo za toplotno zaščito in lase počešite z
glavnikom z velikimi zobmi.
Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da
lase zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Glejte
spodnjo preglednico. Pri prvi uporabi ravnalnika vedno
izberite nizko nastavitev.
Nastavenie teploty
Vrsta las
Nastavitev temperature
Husté
210 ° až 230 °
Gosti
210° do 230°
Normálne
180 ° až menej než 210 °
Običajni
180° do izključno 210°
Jemné
Menej než 180 °
Tanki
Manj kot 180°
Typ vlasov
Vyrovnávanie vlasov
zariadenie.
Условия
хранения
•
Opasnost od opekotina.
Držite aparat van domašaja
male dece, a naročito tokom
upotrebe i hlađenja.
Pre nego što povežete aparat
uverite se da oznaka voltaže
na aparatu odgovara voltaži u
lokalnoj mreži.
Aparat koristite isključivo
u svrhu opisanu u ovim
uputstvima.
Nemojte da koristite aparat na
umetnoj kosi.
Kada je aparat povezan na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte da koristite
dodatke niti delove drugih
proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila.
U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
Pre odlaganja sačekajte da se
aparat ohladi.
Budite veoma pažljivi prilikom
upotrebe aparata jer može biti
veoma vruć. Aparat držite samo
za dršku jer su drugi delovi
vrući te izbegavajte kontakt sa
kožom.
Aparat sa postoljem uvek
postavite na vatrostalnu,
stabilnu i ravnu površinu. Vruće
grejne ploče nikada ne bi
trebalo da dodiruju površine niti
druge zapaljive materijale.
Izbegavajte dodir kabla za
napajanje sa vrelim delovima
aparata.
Držite aparat dalje od zapaljivih
predmeta i materijala kada je
uključen.
Nikada nemojte pokrivati aparat
(npr. peškirom ili odećom) kada
je vruć.
Upotrebljavajte aparat samo
kada je kosa suva.
Nemojte da rukujete aparatom
dok su vam ruke mokre.
Pazite da grejne ploče uvek
budu čiste i bez tragova prašine
i proizvoda za oblikovanje
kose, poput pene, spreja
ili gela. Nikada nemojte da
koristite aparat u kombinaciji
sa proizvodima za oblikovanje
kose.
Grejne ploče imaju premaz.
Taj premaz se tokom vremena
može polako istrošiti. Međutim,
to ne utiče na performanse
aparata.
U slučaju provere ili popravke
aparat uvek vratite u ovlašćeni
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
•
Elektromagnetna polja (EMF)
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo
vašej krajine pre separovaný zber elektrických
a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha
zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie.
3 Stlačte a podržte tlačidlo
Температура
•
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Posunutím zatváracieho zámku ( d ) nadol odomknite
Условия
эксплуатации
•
Elektromagnetické polia (EMF)
3
Условия хранения, эксплуатации
•
električnega omrežja vedno
izključite tako, da primete vtič.
Nevarnost opeklin. Aparat
hranite izven dosega otrok,
zlasti med uporabo in
ohlajanjem.
Preden aparat priključite,
preverite, ali na aparatu
označena napetost ustreza
napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparat uporabljajte izključno
v namene, ki so opisani v tem
priročniku.
Aparata ne uporabljajte na
umetnih laseh.
Ko je aparat priključen na
napajanje, ga ne puščajte brez
nadzora.
Ne uporabljajte nastavkov ali
delov drugih proizvajalcev, ki
jih Philips izrecno ne priporoča.
Uporaba takšnih nastavkov
razveljavi garancijo.
Omrežnega kabla ne navijajte
okoli aparata.
Preden aparat shranite,
počakajte, da se ohladi.
Pri uporabi aparata bodite zelo
pozorni, ker je lahko izjemno
vroč. Primite samo ročaj, ker so
drugi deli vroči, in se izogibajte
stiku s kožo.
Aparat s stojalom vedno
položite na stabilno ravno
površino, odporno proti vročini.
Vroče grelne plošče se ne smejo
nikoli dotakniti površine ali
drugega vnetljivega materiala.
Preprečite stik omrežnega kabla
z vročimi deli aparata.
Vklopljenega aparata ne
približujte vnetljivim predmetom
in materialom.
Vročega aparata ne pokrivajte
(npr. z brisačo ali obleko).
Aparat uporabljajte samo na
suhih laseh.
Aparata ne uporabljajte z
mokrimi rokami.
Grelne plošče morajo biti čiste
in brez prahu, umazanije in
sredstev za oblikovanje, kot
so žele, pršilo in gel. Aparata
ne uporabljajte v kombinaciji s
sredstvi za oblikovanje.
Grelni plošči imata prevleko.
Prevleka se sčasoma lahko
obrabi. Vendar to ne vpliva na
delovanje aparata.
Za pregled ali popravilo
aparata se obrnite na Philipsov
pooblaščeni servis. Popravilo
s strani neusposobljenih oseb
je lahko za uporabnika izredno
nevarno.
( c ), kým sa indikátor
pripravenosti na použitie ( b ) nerozsvieti a nezačne
blikať.
4 Otočením reostatorového ovládača ( a ) vyberte
nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
»»Keď sa zariadenie zahrieva, indikátor pripravenosti na
použitie bliká, až kým nie je pripravené na použitie.
»»Po približne 30 sekundách je zariadenie zohriate
a pripravené na použitie.
5 Rozčešte si vlasy a oddeľte prameň široký maximálne
5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac
prameňov.
6 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne ( f ) a rukoväte
stlačte pevne k sebe.
7 Pomaly posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po
celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od
korienkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby
sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
• Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi,
otáčajte žehličku pri končekoch vlasov v polkruhu
smerom k sebe (alebo smerom von), až kým
nedosiahnete končeky vlasov a vlasy sa neuvoľnia
z platní.
8 Ak chcete vyrovnať aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 5 až 7.
Poznámka: Zariadenie je vybavené funkciou
automatického vypnutia. Po 60 minútach sa zariadenie
automaticky vypne.
Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou
tkaninou.
4 Uzamknite vyrovnávacie platne ( d ).
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
na zavesenie ( e ).
3
Elektromagnetna polja (EMF)
temperature, ki je primerna za vaše lase.
»»Ko se aparat segreva, indikator pripravljenosti za
uporabo utripa, dokler ni aparat pripravljen za
uporabo.
»»Po približno 30 sekundah je aparat segret in ga lahko
uporabite.
5 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od
5 cm.
Opomba: Namig: če imate goste lase, jih razdelite na
pramene.
6 Pramen namestite med ravnalni plošči ( f ) in pritisnite
ročaja trdno skupaj.
7 Ravnalnik v eni potezi počasi povlecite navzdol po celotni
dolžini las (največ 5 sekund) od korenin do konic, brez
ustavljanja, da preprečite pregretje las.
• Če želite oblikovati zavihane lase, ravnalnik pri konicah
las polkrožno obrnite navznoter (ali navzven) in pustite,
da zdrsnejo iz ravnalnika.
8 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 5 do 7.
Opomba: aparat ima funkcijo samodejnega izklopa. Po 60
minutah se aparat samodejno izklopi.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
4 Zaklenite ravnalni plošči ( d ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( e ).
VAROVANIE: Nepoužívajte
zariadenie v blízkosti vody.
Ak zariadenie používate v
kúpeľni, hneď po použití ho
odpojte zo siete, pretože voda
v jeho blízkosti predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je
4
Garancija in servis
zariadenie vypnuté.
Za
informacije
na primer o zamenjavi nastavka ali v
VAROVANIE: Toto
primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
zariadenie nepoužívajte
www.philips.com/support oziroma se obrnite na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko
v blízkosti vane, sprchy,
številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
umývadla ani inej nádoby
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
4
Záruka a servis
Philipsovega prodajalca.
obsahujúcej vodu.
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
Po použití vždy odpojte
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
Srpski
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
zariadenie zo siete.
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
V záujme predchádzania
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
nebezpečným situáciám smie
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
1
Važno
miestneho predajcu výrobkov Philips.
poškodený sieťový kábel
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
vymeniť jedine personál
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Slovenščina
spoločnosti Philips, servisného
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
strediska autorizovaného
nemojte da koristite u blizini
registrirajte na www.philips.com/welcome.
spoločnosťou Philips alebo
vode.
Pomembno
osoba s podobnou kvalifikáciou. 1
• Ako koristite aparat u kupatilu,
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
Toto zariadenie môžu používať
isključite ga iz struje nakon
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
upotrebe jer blizina vode
• OPOZORILO: Aparata ne
majú obmedzené telesné,
predstavlja rizik, čak i kad je
uporabljajte v bližini vode.
zmyslové alebo mentálne
aparat isključen.
• Ko aparat uporabljate v
schopnosti alebo nemajú
• UPOZORENJE: Nemojte
kopalnici, ga po uporabi
dostatok skúseností a znalostí,
da koristite ovaj aparat u
vedno izključite iz omrežja,
pokiaľ sú pod dozorom alebo
blizini kade, tuš kabine,
ker neposredna bližina vode
im bolo vysvetlené bezpečné
umivaonika ili drugih posuda sa
predstavlja nevarnost, četudi je
používanie tohto zariadenia a
vodom.
aparat izklopljen.
za predpokladu, že rozumejú
•
Aparat posle upotrebe uvek
• OPOZORILO: Aparata ne
príslušným rizikám. Deti sa
isključite iz napajanja.
uporabljajte v bližini kadi,
nesmú hrať s týmto zariadením.
•
Ako je glavni kabl oštećen,
tušev, umivalnikov ali
Deti bez dozoru nesmú čistiť
on uvek mora biti zamenjen
drugih posod z vodo.
ani vykonávať údržbu tohto
od strane kompanije Philips,
• Po uporabi aparat vedno
zariadenia.
ovlašćenog Philips servisa ili
izklopite iz omrežne vtičnice.
Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
na sličan način kvalifikovanih
• Poškodovani omrežni kabel sme
ochranu, odporúčame vám
osoba, kako bi se izbegao rizik.
zaradi varnosti zamenjati samo
namontovať do elektrického
•
Ovaj aparat mogu da koriste
predstavnik družbe Philips,
obvodu, ktorý privádza
deca starija od 8 godina i
pooblaščeni servisni center
elektrickú energiu do kúpeľne,
osobe sa smanjenim fizičkim,
družbe Philips ali ustrezno
zariadenie zvyškového
senzornim ili mentalnim
usposobljeno osebje.
prúdu (RCD). Toto zariadenie
sposobnostima, ili nedostatkom
• Ta aparat lahko uporabljajo
RCD nesmie mať nominálny
iskustva i znanja, pod uslovom
otroci od 8. leta starosti naprej
zostatkový prevádzkový prúd
da su pod nadzorom ili da su
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
dobile uputstva za bezbednu
ali psihičnimi sposobnostmi ali
o radu inštalatéra.
upotrebu aparata i da razumeju
s pomanjkljivimi izkušnjami in
Po použití neťahajte za
moguće opasnosti. Deca ne bi
znanjem, če so prejele navodila
napájací kábel. Zariadenie vždy
trebalo da se igraju aparatom.
glede varne uporabe aparata
odpojte od siete uchopením
Deca ne bi trebalo da čiste
ali jih pri uporabi nadzoruje
a potiahnutím za zástrčku.
aparat niti da ga održavaju bez
odgovorna oseba, ki jih opozori
Nebezpečenstvo popálenia.
nadzora.
na morebitne nevarnosti. Otroci
Držte zariadenie mimo dosahu
• U cilju dodatne zaštite
naj se ne igrajo z aparatom.
detí, hlavne počas jeho
preporučujemo vam ugradnju
Otroci aparata ne smejo čistiti in
používania a vychladzovania.
automatskog osigurača na
vzdrževati brez nadzora.
Pred pripojením zariadenia sa
strujno kolo kupatila. Ovaj
• Za dodatno zaščito vam
presvedčte, či napätie udávané
osigurač ne sme da ima radnu
svetujemo vgradnjo
na zariadení zodpovedá
struju višu od 30 mA. Za savet
varnostnega tokovnega stikala
napätiu v miestnej elektrickej
se obratite stručnom licu.
(FID) v električni tokokrog
sieti.
•
Nakon korišćenja nemojte vući
kopalnice. Izklopni tok
Zariadenie nepoužívajte na iné
kabl za napajanje. Prilikom
varnostnega tokokroga ne sme
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
isključivanja aparata iz
presegati 30 mA. Za nasvet se
tomto návode na použitie.
električne mreže uvek vucite
obrnite na električarja.
Zariadenie nepoužívajte na
utikač.
• Po uporabi ne vlecite za
úpravu umelých vlasov.
napajalni kabel. Aparat iz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
poljima.
•
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno
prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2
•
Priprema za upotrebu
Operite kosu šamponom i balzamom, pa je osušite
fenom.
Upotrebite proizvod za zaštitu od toplote i očešljajte kosu
pomoću češlja sa velikim zupcima.
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje
se da prilikom ispravljanja koriste proizvode za zaštitu od
toplote.
Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte donju tabelu. Uvek
izaberite nižu postavku temperature pri prvoj upotrebi
prese za kosu.
•
•
•
Ravnanje las
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 Premaknite zaklep ( d ), da odklenete aparat.
3 Pritisnite in zadržite
gumb ( c ), da se prižge indikator
pripravljenosti za uporabo ( b ) in začne utripati.
4 Zavrtite kolešček reostata ( a ), da izberete nastavitev
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210° do 230°
Normalna
180° do manje od 210°
Nežna
Manje od 180°
•
•
•
•
•
3
Ispravljanje kose
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
2 Povucite bravu za zatvaranje ( d ) da biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i držite dugme
( c ) dok se ne uključi
indikator spremnosti ( b ) i počne da treperi.
4 Okrenite točkić reostata ( a ) da biste izabrali
odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
»»Kada se aparat zagreva, indikator spremnosti treperi
dok ne bude spreman za upotrebu.
»»Nakon približno 30 sekundi, aparat je zagrejan i
spreman za upotrebu.
5 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za
ispravljanje.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je
podelite na više pramenova.
6 Postavite ga između ploča za ispravljanje ( f ) i čvrsto
stegnite dršku.
7 Polako povucite presu za kosu niz čitavu dužinu kose u
jednom pokretu (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez
zaustavljanja, tako da se kosa ne pregreje.
• Da biste kreirali izvijene krajeve, rotirajte presu za kosu
polukružno ka unutra (ili ka spolja) kada stigne do
krajeva i dopustite da kosa sklizne sa ploča.
8 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 5
do 7.
Napomena: Aparat je opremljen funkcijom automatskog
isključivanja. Nakon 60 minuta aparat će se automatski
isključiti.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
se ne ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ispravljanje ( d ).
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
( e ).
4
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
1
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
•
•
•
•
•
•
інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не тягніть за кабель живлення
після використання. Завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі, тримаючи за штекер.
Ризик опіку. Тримайте
пристрій подалі від
малих дітей, особливо
під час використання та
охолодження.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних у
цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
Перед тим як відкласти
пристрій на зберігання, дайте
йому охолонути.
Будьте дуже уважними під
час використання пристрою,
оскільки він може сильно
нагрітися. Тримайте пристрій
лише за ручку та уникайте
контакту зі шкірою, оскільки
інші частини є гарячі.
Завжди кладіть пристрій на
підставку на жаростійкій,
рівній та стійкій поверхні.
Не торкайтеся гарячими
нагрівальними пластинами
поверхні чи інших займистих
матеріалів.
Запобігайте контакту шнура
живлення із гарячими
частинами пристрою.
Тримайте увімкнений пристрій
подалі від вогненебезпечних
об’єктів та матеріалів.
Ніколи не накривайте
гарячий пристрій (наприклад,
рушником чи одягом).
Використовуйте пристрій
лише на сухому волоссі.
Не користуйтеся пристроєм,
якщо у Вас мокрі руки.
Слідкуйте, щоб нагрівальні
пластини були чистими від
пилу та засобів моделювання
зачіски: пінки, лаку та гелю
для волосся. Ніколи не
користуйтеся пристроєм
у поєднанні з засобами
моделювання.
Нагрівальні пластини мають
покриття. Із часом це покриття
може зноситися. Однак, це не
впливає на роботу пристрою.
Перевірку та ремонт
пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі,
уповноваженому Philips.
Ремонт, виконаний особами
без спеціальної кваліфікації,
може спричинити дуже
небезпечну ситуацію для
користувача.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
Утилізація
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
електричних та електронних пристроїв у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
2
•
•
•
•
•
Підготовка до використання
Помийте волосся шампунем і кондиціонером,
висушіть його.
Обробіть волосся засобом із захистом від нагрівання і
розчешіть його рідким гребінцем.
Використовуйте щипці лише для розпрямлення
сухого волосся.
У разі частого використання рекомендується
застосовувати засоби для захисту волосся від
нагрівання.
Виберіть налаштування температури, яке підійде для
Вашого типу волосся. Дивіться таблицю нижче. Під
час першого використання щипців для розпрямлення
волосся завжди вибирайте нижче налаштування
температури.
Тип волосся
Налаштування температури
Товсте
від 210° до 230°
Нормальне
від 180° до не більше 210°
Тонке
не більше 180°
3
Випрямлення волосся
1 Вставте вилку у розетку.
2 Щоб розблокувати пристрій, посуньте замок
блокування ( d ).
3 Натисніть та утримуйте кнопку
( c ), поки не
засвітиться і не почне блимати індикатор готовності
до використання ( b ).
4 За допомогою кільцевого регулятора ( a ) виберіть
потрібне налаштування температури відповідно до
свого волосся.
»»Коли пристрій нагрівається, індикатор готовності
до використання продовжуватиме блимати, поки
пристрій не буде готовим до використання.
»»Через приблизно 30 секунд пристрій нагріється і
буде готовий до використання.
5 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не
більше 5 см для розпрямлення.
Примітка. Товстіше волосся рекомендовано поділити на
більше пасом.
6 Розмістіть його між розпрямлюючими пластинами
( f ) і міцно стисніть ручки пристрою одна до одної.
7 Одним рухом повільно пересуньте щипці по всій
довжині волосся (макс. 5 секунд), не зупиняючись,
щоб запобігти перегріванню.
• Для створення завитків, коли щипці для
розпрямлення волосся наблизяться до кінчиків
волосся, повертайте щипці півколом досередини
(або назовні), поки волосся не висковзне з
пластин.
8 Для випрямлення решти волосся повторіть кроки 5-7.
Примітка. Пристрій обладнано функцією
автоматичного вимкнення. Пристрій автоматично
вимикається через 60 хвилин.
Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
йому охолонути.
3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою
ганчіркою.
4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини ( d ).
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
підвісивши його на гачок за петлю ( e ).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання
пристрою у ванній кімнаті
витягуйте шнур із розетки
після використання, оскільки
перебування пристрою
біля води становить
ризик, навіть якщо
пристрій вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля ванн, душів, басейнів або
інших посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо шнур живлення
пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного
4
Гарантія та обслуговування
центру, уповноваженого
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити
Philips, або фахівців із
насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте
веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support,
належною кваліфікацією.
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів
компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на
Цим пристроєм можуть
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
користуватися діти віком
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
Philips.
від 8 років або більше чи
Компанія Philips встановлює строк служби на даний
особи із послабленими
виріб – не менше 3 років
Служба підтримки споживачів
фізичними відчуттями або
тел.: 0-800-500-697
розумовими здібностями,
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)
чи без належного досвіду
для більш детальної інформаціі завітайте на
та знань, за умови, що
www.philips.ua
користування відбувається під
наглядом, їм було проведено
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising