Philips | BHD003/00 | Owner's Manual | Philips DryCare Essential Hajszárító BHD003/00 Felhasználói kézikönyv

Philips DryCare Essential Hajszárító BHD003/00 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
Български
www.philips.com/welcome
BHD003
•
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от
Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.
philips.com/welcome.
1
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
бъдеще.
•
•
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
• Täiendavaks kaitseks soovitame
přístroj v blízkosti van, sprch,
vannitoa elektrisüsteemi
umyvadel nebo jiných
paigaldada rikkevoolukaitsme
nádob s vodou.
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
Po použití přístroj vždy
rakendusvool ei tohi ületada 30
odpojte ze sítě.
mA. Küsige elektrikult nõu.
Pokud se přístroj přehřeje,
• Elektrilöögi ärahoidmiseks
automaticky se vypne. Odpojte
ärge sisestage õhuava vahelt
přístroj a nechte ho několik
seadmesse metallesemeid.
• Ärge kunagi katke õhuavasid
minut vychladnout. Než přístroj
kinni.
znovu zapnete, přesvědčte
• Enne seadme sisselülitamist
se, že mřížky vstupu a výstupu
kontrollige, kas seadmele
vzduchu nejsou blokovány
märgitud pinge vastab kohaliku
například prachem, vlasy apod.
Pokud by byl poškozen napájecí
elektrivõrgu pingele.
kabel, musí jeho výměnu
• Ärge kasutage seadet muuks,
provést společnost Philips,
kui selles kasutusjuhendis
autorizovaný servis společnosti
kirjeldatud otstarbeks.
• Ärge rakendage seadet
Philips nebo obdobně
kunstjuustel.
kvalifikovaní pracovníci, aby se
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
předešlo možnému nebezpečí.
ühendatud seadet järelevalveta.
Děti od 8 let věku a osoby
s omezenými fyzickými,
• Ärge kunagi kasutage teiste
smyslovými nebo duševními
tootjate poolt tehtud tarvikuid
schopnostmi nebo
või osi, mida Philips ei ole
nedostatkem zkušeností a
eriliselt soovitanud. Selliste
znalostí mohou tento přístroj
tarvikute või osade kasutamisel
používat v případě, že jsou pod
kaotab garantii kehtivuse.
dohledem nebo byly poučeny
• Ärge kerige toitejuhet ümber
o bezpečném používání
seadme.
přístroje a chápou rizika,
• Enne hoiukohta panekut
která mohou hrozit. Děti si
laske seadmel täielikult maha
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
jahtuda.
a uživatelskou údržbu nesmí
• Ärge sikutage toitejuhet pärast
provádět děti bez dozoru.
kasutamist. Alati eemaldage
Jako dodatečnou ochranu
seade vooluvõrgust pistikust
doporučujeme instalovat do
kinni hoides.
elektrického obvodu koupelny
• Ärge kasutage seadet märgade
proudový chránič. Jmenovitý
kätega.
zbytkový provozní proud tohoto • Viige seade tõrke otsimiseks
proudového chrániče nesmí být
või parandamiseks alati Philipsi
vyšší než 30 mA. Více informací
volitatud teeninduskeskusesse.
vám poskytne elektrikář.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
Nevkládejte kovové předměty
seada kasutaja väga ohtlikku
do mřížek pro vstup a výstup
olukorda.
vzduchu. Předejdete tak úrazu
elektrickým proudem.
Elektromagnetväljad (EMV)
Mřížky pro vstup vzduchu
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
udržujte trvale volné.
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Před zapojením přístroje se
ujistěte, zda napětí uvedené
Ringlussevõtt
na přístroji odpovídá místnímu
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
napětí.
(2012/19/EL).
Nepoužívejte přístroj pro jiné
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil
účely než uvedené v této
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
příručce.
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Přístroj nepoužívejte na umělé
2
Ülevaade
vlasy.
a
Õhuvoo koondaja
Je-li přístroj připojen k napájení, b
Õhuvoo lüliti
nikdy jej neponechávejte bez
c
Riputusaas
dozoru.
Juuste kuivatamine
Nikdy nepoužívejte příslušenství 3
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
nebo díly od jiných výrobců
• Täppiskuivatamiseks kinnitage õhuvoo koondaja ( a )
nebo takové, které nebyly
fööni külge.
•
Koondaja eemaldamiseks tõmmake see seadmelt ära.
doporučeny společností Philips.
kuuma ja võimsa
2 Seadistage lüliti ( b ) asendisse
Použijete-li takové příslušenství
õhuvoo kasutamiseks ning asendisse
kergeks
kuivatamiseks sooja õhuvooga.
nebo díly, pozbývá záruka
3 Lülitage asendisse , et seade välja lülitada.
platnosti.
Pärast kasutamist:
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
Nenavíjejte napájecí kabel
seinakontaktist.
okolo přístroje.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
Před uložením přístroje
3 Puhastage seade niiske lapiga.
4 Pange seade kokku ( d ).
počkejte, až zcela vychladne.
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle
Po použití netahejte za napájecí
võite ka riputusaasa ( c ) abil üles riputada.
kabel. Přístroj odpojte vždy
4
Garantii ja hooldus
vytažením zástrčky.
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
Nepoužívejte přístroj, pokud
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
máte mokré ruce.
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
Philipsi
klienditeeninduskeskusega
(telefoninumbri
Kontrolu nebo opravu přístroje
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
svěřte vždy servisu společnosti
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
Philips. Opravy provedené
nekvalifikovanými osobami
Hrvatski
mohou být pro uživatele
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
mimořádně nebezpečné.
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte vaš
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте този уред близо
до вода.
Ако уредът се използва в
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
банята, след употреба го
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
изключвайте от контакта.
SK Príručka užívateľa
HR Korisnički priručnik
Близостта до вода води до
•
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
риск дори когато уредът не
SR Korisnički priručnik
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
работи.
UK Посібник користувача
LT Vartotojo vadovas
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте уреда
близо до вани, душове,
мивки или други съдове
с вода.
•
• След употреба винаги
изключвайте уреда от
контакта.
• При прегряване уредът
се изключва автоматично.
a
Изключете уреда и го
b
оставете да изстива няколко
минути. Преди да включите
d
отново уреда, проверете дали
решетките не са задръстени с
пух, косми и др.
• С оглед предотвратяване
на опасност при повреда
c
в захранващите кабели те
•
трябва да бъде сменени от
Philips, оторизиран от Philips
сервиз или квалифициран
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
техник.
All rights reserved.
• Този уред може да се
3000 023 22591
използва от деца на възраст
над 8 години и от лица
English
с намалени физически
•
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
възприятия, умствени
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
недостатъци или без
опит и познания, ако са
1
Important
инструктирани за безопасна
•
Read this user manual carefully before you use the
употреба с уреда или са
appliance and keep it for future reference.
под наблюдение с цел
• WARNING: Do not use this
•
гарантиране на безопасна
appliance near water.
употреба и ако са им
• When the appliance is used in a
разяснени евентуалните
bathroom, unplug it after use
опасности. Не позволявайте
since the proximity of water
•
на деца да си играят с уреда.
presents a risk, even when the
Не позволявайте на деца
appliance is switched off.
да извършват почистване
• WARNING: Do not use this
•
или поддръжка на уреда без
appliance near bathtubs,
надзор.
showers, basins or other
•
• За допълнителна защита ви
vessels containing water.
съветваме да инсталирате
• Always unplug the appliance
в електрозахранващата
after use.
•
мрежа на банята
• If the appliance overheats,
диференциалнотокова
it switches off automatically.
защита (RCD). Тази RCD
Unplug the appliance and let
трябва да е с обявен работен
it cool down for a few minutes.
ток на утечка не повече от 30
Before you switch the appliance
mA. Обърнете се за съвет към
on again, check the grilles to
вашия монтажник.
make sure they are not blocked
•
• За избягване на токов удар
by fluff, hair, etc.
не пъхайте метални предмети •
• If the main cord is damaged,
през решетките за въздух.
you must have it replaced
• Никога не блокирайте
by Philips, a service centre
•
притока на въздух през
authorised by Philips or similarly
решетката.
qualified persons in order to
• Преди да включите уреда
avoid a hazard.
•
в контакта, проверете дали
• This appliance can be used
посоченото върху уреда
by children aged from 8 years
•
напрежение отговаря на това
and above and persons with
на местната електрическа
reduced physical, sensory or
мрежа.
mental capabilities or lack of
• Не използвайте уреда за цели,
experience and knowledge
различни от указаното в това
if they have been given
ръководство.
supervision or instruction
Elektromagnetická pole (EMP)
concerning use of the appliance • Не използвайте уреда на
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
изкуствена коса.
in a safe way and understand
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
• Никога не оставяйте уреда
the hazards involved. Children
Recyklace
без надзор, когато е включен
shall not play with the
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
в електрическата мрежа.
appliance. Cleaning and user
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
maintenance shall not be made • Никога не използвайте
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
аксесоари или части от
by children without supervision.
pomůžete předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
други производители или
• For additional protection, we
такива, които не са конкретно 2
advise you to install a residual
Přehled
препоръчвани от Philips.
current device (RCD) in the
a
Koncentrátor
При използване на такива
electrical circuit that supplies
b
Přepínač proudu vzduchu
c
Závěsná smyčka
аксесоари или части вашата
the bathroom. This RCD must
гаранция става невалидна.
have a rated residual operating
3
Vysoušení vlasů
• Не навивайте захранващите
current not higher than 30mA.
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
кабели около уреда.
Ask your installer for advice.
• Chcete-li dosáhnout dokonalého vysušení, připevněte
na vysoušeč koncovku ( a ).
• Изчакайте уреда да изстине,
• Do not insert metal objects into
• Koncovku odpojíte vysunutím z vysoušeče
преди да го приберете.
the air grilles to avoid electric
pro horký a silný
2 Nastavte přepínač ( b ) do polohy
proud vzduchu pro rychlé vysoušení nebo do polohy
• Не дърпайте захранващия
shock.
pro teplý proud vzduchu pro jemné vysoušení.
кабел след използване.
• Never block the air grilles.
3 Přepnutím do polohy přístroj vypnete.
Винаги изключвайте уреда
Po použití:
• Before you connect the
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
от контакта, като държите
appliance, ensure that the
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
щепсела.
voltage indicated on the
3 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
• Не използвайте уреда с мокри 4 Složení přístroje ( d ).
appliance corresponds to the
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
ръце.
local power voltage.
místě. Přístroj lze také zavěsit za smyčku ( c ).
• За проверка или ремонт
• Do not use the appliance
4
Záruka a servis
носете уреда само в
for any other purpose than
упълномощен от Philips
described in this manual.
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci,
сервиз. Ремонт, извършен от
• Do not use the appliance on
navštivte webovou stránku společnosti Philips
неквалифицирани лица, може www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
artificial hair.
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo
да създаде изключително
• When the appliance is
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
опасни ситуации
connected to the power, never
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
за потребителя.
leave it unattended.
• Never use any accessories or
Eesti
Електромагнитни полета (EMF)
parts from other manufacturers Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
or that Philips does not
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
излагането на електромагнитни полета.
specifically recommend. If
www.philips.com/welcome.
you use such accessories or
Рециклиране
1
Tähtis
parts, your guarantee becomes
•
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
PL Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
да се изхвърля заедно с обикновени битови
invalid.
отпадъци (2012/19/ЕС).
Do not wind the main cord
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
round the appliance.
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
Wait until the appliance has
за предотвратяването на потенциални негативни
cooled down before you store it. последици за околната среда и човешкото здраве.
Do not pull on the power cord
2
Общ преглед
after using. Always unplug the
a
Концентратор
appliance by holding the plug.
b
Превключвател за сила на въздушната струя
c
Ухо за закачване
Do not operate the appliance
with wet hands.
3
Изсушаване на косата
Always return the appliance to
1 Включете щепсела в контакта.
a service centre authorized by
• За прецизно изсушаване поставете концентратора
( a ) на сешоара.
Philips for examination or repair.
• За да махнете концентратора, издърпайте го от
сешоара.
Repair by unqualified people
2 Регулирайте копчето ( b ) на
за горещ и силен
could result in an extremely
за топъл
въздушен поток за бързо изсушаване и на
hazardous situation for the user.
въздушен поток за изсушаване, щадящо косата.
•
•
•
•
•
•
•
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products.
Correct disposal helps prevent negative consequences for
the environment and human health.
2
a
b
c
3
Overview
Concentrator
Airflow switch
Hanging loop
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
• For precise drying, attach the concentrator ( a ) onto
the hairdryer.
• To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
for hot and strong airflow for
2 Adjust the switch ( b ) to
for warm airflow for gentle drying.
fast drying, to
3 Switch to to switch off the appliance.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Fold the appliance ( d ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( c ).
4
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
3 Превключете на за изключване на уреда.
След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
докато се охлади.
3 Почистете уреда с влажна кърпа.
4 Сгънете уреда ( d ).
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
Можете също да го окачите на халката за окачване
( c ).
4
Гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на
Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
да намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
потребители, обърнете се към местния търговец на
уреди на Philips.
Čeština
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
1
Důležité
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
•
•
VAROVÁNÍ: Zařízení
nepoužívejte poblíž vody.
Pokud je přístroj používán
v koupelně, odpojte po použití
jeho síťovou zástrčku ze
zásuvky, neboť blízkost vody
představuje riziko i v případě, že
je přístroj vypnutý.
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
vee läheduses.
Pärast seadme kasutamist
vannitoas võtke pistik kohe
pistikupesast välja, kuna vee
lähedus kujutab endast ohtu ka
väljalülitatud seadme korral.
HOIATUS! Ärge kasutage seda
seadet vannide, duššide,
basseinide või teiste vett
sisaldavate anumate
läheduses.
Võtke seade alati pärast
kasutamist vooluvõrgust välja.
Ülekuumenemisel lülitub seade
automaatselt välja. Lülitage
seade vooluvõrgust välja ja
laske mõned minutid jahtuda.
Enne kui lülitate seadme uuesti
sisse, kontrollige, ega õhuavad
pole ebemete, juuste vms
ummistunud.
Kui toitejuhe on rikutud,
siis ohtlike olukordade
vältimiseks tuleb lasta
toitejuhe vahetada Philipsi
hoolduskeskuses, Philipsi
volitatud hoolduskeskuses või
kvalifitseeritud isikul.
Seda seadet võivad kasutada
lapsed alates 8. eluaastast
ning füüsiliste puuete ja
vaimuhäiretega isikud või isikud,
kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse
või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise
kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
•
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2
a
b
c
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pregled
Usmjerivač
Prekidač za protok zraka
Petlja za vješanje
Sušenje kose
3
4
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę net
ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios,
dušo, kriauklės ar kitų
indų, pripildytų vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Kai prietaisas perkaista, jis
išsijungia automatiškai. Išjunkite
aparatą iš elektros lizdo ir
palikite jį kelioms minutėms,
kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami
prietaisą, patikrinkite, ar grotelės
neužkimštos pūkeliais, plaukais
ir pan.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, į oro įleidimo groteles
nekiškite metalinių daiktų.
Niekada neuždenkite oro
įleidimo grotelių.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite maitinimo laido
aplink prietaisą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai
gali naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
•
•
•
•
ǙǭʜȈǴDZȈ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
•
•
•
•
•
ǒǞǗǒǝǟǠǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
dzǭǺȈǺDZǭʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
•
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
ǒǞǗǒǝǟǠʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅ
ǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDzǾȀǹDzǺ
ǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
•
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
ǹǭǹǭǺDZǭǽDZȈʚǷʜȅȒǹDzǺǭȀȈǾǿȈǽȀ
•
ǷDzǽDzǷ
ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺȁǵǴǵǷǭǸȈʘ
•
ǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒ
ȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
dzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺ •
ǺDzǹDzǾDzʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽ
ǭǸʖǭǺdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
ǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈ •
ǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
•
ʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽ
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ •
ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
•
ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈ
ǹǍǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ
ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
•
ǾǭǸǹǭʚȈǴ
ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
•
ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
•
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
•
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
•
ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺ
ǺDzǹDzǾDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈ
ʞǾȈǺǮǭʖǭǺʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺ
Elektromagnetiniai laukai (EML)
ǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴǛǺDZǭǶ „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴǷDzǼȒǸDZȒǷʥǴǷʜȅȒǺ
Perdirbimas
dzǻȌDZȈ
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
(2012/19/ES).
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǵǺǭǼʘǻȌǽDZȈʚǭǸDZȈǺDZǭ - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
ʗǻǸDZǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭǺ
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
ʞǾǿǭǼǿǭǽǿǼǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈǿǻǷ
2
Apžvalga
ǷʥǴȒǺDzǺʣǽDZǭǶȈǹȅǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷ
a
Antgalis
ǭȅǭǾȈǺǭǺʞǾǿǭǼǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
b
Oro srovės jungiklis
ǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺʘʞǽǭǸDZȈ
c
Pakabinimo kilpa
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
3
Plaukų džiovinimas
ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
• Kad kruopščiai džiovintumėte, prijunkite antgalį ( a )
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ
prie džiovintuvo.
• Norėdami atjungti antgalį, nuimkite jį nuo džiovintuvo.
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ
, kad oro srautas būtų
2 Nustatykite jungiklį ( b ) į
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
karštas ir stiprus bei greitai džiovintų, į
, kad oro srautas
būtų šiltas ir džiovintų švelniai.
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
készüléket a víztől.
Ha fürdőszobában használja a
•
készüléket, használat után
húzza ki a csatlakozódugót a
fali aljzatból, mivel a víz még
kikapcsolt készülék esetén is
veszélyforrást jelent.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a készüléket fürdőkád,
zuhanyzó, mosdókagyló,
vagy egyéb folyadékkal
teli edény közelében.
Használat után mindig húzza ki
dugót az aljzatból.
Túlhevülés esetén a készülék
automatikusan kikapcsol. Húzza •
ki a készülék csatlakozódugóját
a fali aljzatból, és néhány
percig hagyja hűlni. Mielőtt
újra bekapcsolná a készüléket,
ellenőrizze a szellőzőrácsot,
hogy haj, szösz stb. nem
•
akadályozza-e a levegő
áramlását.
Ha a hálózati kábel
•
megsérült, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips
•
szakszervizben vagy hivatalos
szakszervizben ki kell cserélni.
A készüléket 8 éven felüli
•
gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy
•
a készülék működtetésében
járatlan személyek is
•
használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve
ismerik a készülék biztonságos
•
működtetésének módját és
az azzal járó veszélyeket. Ne
engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül
nem tisztíthatják a készüléket,
és nem végezhetnek
felhasználói karbantartást rajta. •
•
A még nagyobb védelem
érdekében ajánlott egy
•
hibaáram-védőkapcsoló
(RCD) beépítése a fürdőszobát
ellátó áramkörbe. A hibaáramvédőkapcsoló a 30 mA névleges
•
hibaáramot nem lépheti túl.
További tanácsot szakembertől
•
kaphat.
Az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne
helyezzen fémtárgyat a
levegőrácsokba.
Soha ne fedje le a levegő
bemeneti rácsot.
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽ ǪǙʦ
Mielőtt csatlakoztatná a
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽȈǸʖȈǾȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
készüléket, ellenőrizze, hogy
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
az azon feltüntetett feszültség
ʦʜDZDzȀ
megegyezik-e a helyi hálózati
ǎʞǸǿǭʚǮǭǻǾȈʥǺȒǹDZȒʘǭǸȈǼǿȈǿʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭǸDZȈʘǼDzǺ
feszültséggel.
ǿǭǾǿǭȀʖǭǮǻǸǹǭǶǿȈǺȈǺǮȒǸDZȒǽDzDZȒ (8 ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘʥǺȒǹDZDzǽDZȒʚʘǭǸDZȈʘǿǭǽȈǺǮʥǸDzǷ
Csak a kézikönyvben
dzǵǺǭȀdzʥǺȒǺDZDzǰȒDzǸȒʚȒǴDZȒʚDzǽDzdzDzǸDzǽȒǺǾǭʘǿǭʚȈǴʗǻʘȈǾʘǭ
meghatározott rendeltetés
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭʖǭdzʣǺDzǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭ
ǿǵDzǿȒǺǴǵȌǺDZȈʣǾDzǽǸDzǽDZȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
szerint használja a készüléket.
Ne használja a készüléket
ǥǻǸȀ
műhajhoz vagy parókához.
a
ǥǻʖȈǽǸǭǺDZȈǽȀȅȈ
Ha a készülék csatlakoztatva
b
ǍȀǭǭʖȈǺȈʘǻǾʘȈȅȈ
c
DŽǸǹDzǷ
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
Ne használjon más gyártótól
1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
származó, vagy a Philips által
• ǓǭʘǾȈǸǭǼǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈ a ȅǭȅ
ǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDzdzǭǸʖǭʚȈǴ
nem kifejezetten javasolt
• ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺǻǺȈʘʞǽǭǸDZǭǺǿǭǽǿȈǼǭǸȈʚȈǴ
tartozékot vagy alkatrészt.
2 b ʘǻǾʘȈȅȈǺ ʘǭǸǼȈǺǭdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺȈǾǿȈʘ
dzʣǺDzǷʜȅǿȒǭȀǭǭʖȈǺȈʜȅȒǺ ʘǭǸǼȈǺǭdzʞǹǾǭʘǷDzǼǿȒǽȀǰDz
Ellenkező esetben a garancia
ǭǽǺǭǸʖǭǺdzȈǸȈǭȀǭǭʖȈǺȈʜȅȒǺǿDzʚȅDzʚȒǴ
érvényét veszti.
3 ʗʞǽǭǸDZȈǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺ ǮǭǾȈʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺʘǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
Ne tekerje a hálózati kábelt a
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
készülék köré.
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg 3 ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
4 ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǵǺǭʚȈǴ d a készülék lehűl.
5 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴ
A használatot követően ne
ǞǻǺDZǭǶǭʘǻǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺ c ȒǸȒǼʘǻȋʖǭǮǻǸǭDZȈ
húzza meg a hálózati kábelt.
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
Mindig a csatlakozódugónál
ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
fogva húzza ki a készülék
ǺDzǹDzǾDzǾȒǴDZDzȅDzȅȒǸǹDzǰDzǺǹʣǾDzǸDzǮǻǸǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ
kábelét fali aljzatból.
3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺǮǭǶǸǭǺȈǾȈʚȈǴ ǻǸǺʥǹȒǽDZȒDZʜǺǵDz
Ne működtesse a készüléket
dzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈ ǒǰDzǽ
DzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭ
nedves kézzel.
dzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
A készüléket kizárólag Philips
ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
hivatalos szakszervizbe vigye
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
vizsgálatra, illetve javításra.
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
A szakszerűtlen javítás a
ʗȈǿǭǶDZǭdzǭǾǭǸʖǭǺ
felhasználó számára különösen ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
´ǡǕǘǕǜǞµǓǥʗǝDzǾDzǶǡDzDZDzǽǭȃǵȌǾȈǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈ
veszélyes lehet.
ǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶǿDzǸ
UPOZORENJE: Ovaj aparat
nemojte upotrebljavati u blizini
vode.
Kada aparat koristite u
kupaonici, iskopčajte ga nakon
korištenja jer blizina vode
predstavlja opasnost, čak i kada
je aparat isključen.
UPOZORENJE: Aparat nemojte
upotrebljavati blizu kada,
tuševa, umivaonika ili
posuda s vodom.
Nakon korištenja aparat
iskopčajte.
Ako se aparat pregrije,
automatski će se isključiti.
•
Isključite aparat te ga nekoliko
minuta ostavite da se ohladi.
Prije no što ponovo uključite
aparat provjerite rešetke
kako biste se uvjerili da nisu
blokirane nakupinama prašine,
kose itd.
Ako se kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti
•
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
servisni centar ili neka druga
kvalificirana osoba kako bi se
izbjegle potencijalno opasne
•
situacije.
Ovaj aparat mogu upotrebljavati
•
djeca iznad 8 godina starosti i
osobe sa smanjenim fizičkim ili
mentalnim sposobnostima te
osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, pod uvjetom
•
da su pod nadzorom ili da su
primili upute u vezi rukovanja
aparatom na siguran način te
•
razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati
•
aparatom. Ako nisu pod
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
aparat niti ga održavati.
•
Kao dodatnu zaštitu
savjetujemo montiranje zaštitne
strujne sklopke (RCD) u strujni
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
Ta sklopka mora imati preostalu
radnu električnu energiju
•
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
zatražite od montažera.
•
Nemojte umetati metalne
predmete u rešetke za
•
propuštanje zraka kako biste
izbjegli opasnost od strujnog
udara.
Nikada ne blokirajte rešetke za
propuštanje zraka.
•
Prije no što priključite aparat
provjerite odgovara li mrežni
•
napon naveden na aparatu
naponu lokalne električne
mreže.
Aparat koristite isključivo za
radnje opisane u ovim uputama.
Nemojte koristiti aparat na
umjetnoj kosi.
Elektromágneses mezők (EMF)
Dok je aparat priključen na
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Újrahasznosítás
Nikada nemojte upotrebljavati
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
dodatke ili dijelove drugih
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
proizvođača ili proizvođača
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
koje tvrtka Philips nije izričito
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
preporučila. Ako upotrebljavate segítséget
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
takve dodatke ili dijelove, vaše
jamstvo prestaje vrijediti.
2
Áttekintés
Kabel za napajanje nemojte
a
Szűkítő fúvócső
omotavati oko aparata.
b
Légáramkapcsoló
Prije pohrane pričekajte da se
c
Akasztógyűrű
aparat ohladi.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
Magyar
1
1
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǯDzǮǾǭǶǿȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
•
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Jótállás és szerviz
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
ʙǭǴǭʚȅǭ
4
Jamstvo i servis
Lietuviškai
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
szaküzletéhez.
•
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj
državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Hajszárítás
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
• A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a
keskeny fúvócsövet ( a ) a hajszárítóra.
• A keskeny fúvócsövet a hajszárítóról lehúzva
távolíthatja el.
állásba a gyors szárítást
2 Állítsa a kapcsolót ( b ) a
lehetővé tevő, forró és erős légáramhoz,
állásba a
kíméletes szárítást lehetővé tevő, meleg légáramhoz.
3 Állítsa állásba a készülék kikapcsolásához.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
3 A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.
4 Hajtsa össze a készüléket ( d ).
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( c ) függesztve is tárolható.
1 Umetnite utikač u utičnicu.
• Za precizno sušenje pričvrstite usmjerivač ( a ) na
sušilo za kosu.
• Kako biste odvojili usmjerivač, povucite ga sa sušila za
kosu.
za snažnu struju vrućeg
2 Postavite prekidač ( b ) na
zraka za brzo sušenje ili na
za struju toplog zraka za
nježno sušenje.
3 Postavite prekidač na kako biste isključili aparat.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat vlažnom krpom.
4 Sklopite aparat ( d ).
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
( c ).
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
– Този символ означава, че продуктът не може
•
•
proizvod nawww.philips.com/welcome.
1
Nakon upotrebe nemojte
potezati kabel za napajanje.
Aparat obavezno iskopčajte
držeći utikač.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati
izuzetno opasnom situacijom
za korisnika.
•
3 Perjunkite į norėdami išjungti prietaisą.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą valykite drėgna šluoste.
4 Sulankstykite prietaisą ( d ).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( c ).
4
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
•
ǚǻǹǵǺǭǸDZȈǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽ9a+]:
•
ǞǭʚǿǭȀȅǭǽǿǿǭǽȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ǞǭʘǿǭȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ƒ&¸ƒ& ƒ&¸ƒ&
ǞǭǸȈǾǿȈǽǹǭǸȈ ǍǿǹǻǾȁDzǽǭǸȈʘ
ȈǸʖǭǸDZȈǸȈʘ
ʘȈǾȈǹ
¸
¸N3D
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
BHD003
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci
vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja ierīce pārkarst, tā automātiski
izslēdzas. Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla un ļaujiet tai dažas
minūtes atdzist. Pirms atkal
ieslēdzat ierīci, pārbaudiet,
vai gaisa plūsmas atveres nav
aizsprostotas ar pūkām, matiem
u.tml.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Neievietojiet metāla
priekšmetus gaisa ieplūdes
režģos, lai izvairītos no elektriskā
strāvas trieciena.
Nekādā gadījumā
neaizsprostojiet gaisa plūsmas
atveres.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
łazience bezpiecznika
pe aparat corespunde tensiunii • Не оставляйте включенный в
• Zariadenie nepoužívajte na
różnicowo-prądowego (RCD).
reţelei locale.
сеть прибор без присмотра.
úpravu umelých vlasov.
• Nu utiliza aparatul în alt scop
• Запрещается пользоваться
• Keď je zariadenia pripojené
Wartość znamionowego
decât cel descris în acest
какими-либо аксессуарами
k elektrickej sieti, nikdy ho
prądu pomiarowego tego
manual.
или деталями других
nenechávajte bez dozoru.
bezpiecznika nie może
• Nikdy nepoužívajte
производителей, а также
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać • Nu utiliza aparatul pe păr
artificial.
príslušenstvo ani súčiastky
аксессуарами и деталями,
więcej informacji, skontaktuj się
od iných výrobcov ani
• Nu lăsa niciodată aparatul
не имеющими специальной
z monterem.
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
nesupravegheat când este
Aby uniknąć porażenia prądem,
рекомендации Philips.
Philips výslovne neodporučila.
conectat la sursa de alimentare.
nie umieszczaj metalowych
При использовании таких
• Nu utiliza niciodată accesorii
Ak takéto príslušenstvo alebo
przedmiotów w kratkach
аксессуаров и деталей
sau componente de la alţi
súčiastky použijete, záruka
nadmuchu powietrza.
гарантийные обязательства
Nigdy nie blokuj kratek
producători sau nerecomandate
stráca platnosť.
теряют силу.
nadmuchu powietrza.
• Не обматывайте сетевой
• Sieťový kábel neovíjajte okolo
explicit de Philips. Dacă
шнур вокруг прибора.
zariadenia.
Przed podłączeniem urządzenia
utilizezi astfel de accesorii
upewnij się, że napięcie podane
• Прежде чем убрать прибор на • Predtým, ako zariadenie
sau componente, garanţia se
na urządzeniu jest zgodne z
хранение, дайте ему остыть.
odložíte, nechajte ho
anulează.
napięciem w domowej instalacji • Nu înfăşura cablul de alimentare • Не тяните на себя шнур
vychladnúť.
în jurul aparatului.
питания после использования. • Po použití neťahajte za
elektrycznej.
napájací kábel. Zariadenie vždy
Urządzenia używaj zgodnie z
• Înainte de a depozita aparatul,
Держитесь только за вилку
odpojte od siete uchopením
jego przeznaczeniem, opisanym
aşteaptă să se răcească.
при отключении прибора от
• Nu trage de cablul de
a potiahnutím za zástrčku.
w tej instrukcji obsługi.
сети.
alimentare după utilizare.
Nie używaj urządzenia na
• Запрещается брать прибор
• Zariadenie nepoužívajte, ak
Scoate întotdeauna aparatul din
sztucznych włosach.
мокрыми руками.
máte mokré ruky.
priză ţinând de ştecher.
Nigdy nie pozostawiaj
• Для проверки или ремонта
• Zariadenie vždy vráťte
bez nadzoru urządzenia
прибора следует обращаться
do servisného strediska
• Nu utiliza aparatul cu mâinile
podłączonego do zasilania.
только в авторизованный
autorizovaného spoločnosťou
ude.
сервисный центр Philips.
Philips, kde ho skontrolujú,
Nie korzystaj z akcesoriów ani
• Pentru control sau depanare,
Ремонт, произведенный
prípadne opravia. Oprava
części innych producentów,
du aparatul numai la un centru
неквалифицированным
nekvalifikovanou osobou môže
ani takich, których nie zaleca
service autorizat de Philips.
лицом, может привести к
pre používateľa predstavovať
w wyraźny sposób firma
Repararea făcută de persoane
опасным для пользователя
veľké nebezpečenstvo.
Philips. Wykorzystanie tego
necalificate poate genera
ситуациям.
typu akcesoriów lub części
situaţii extrem de periculoase
Elektromagnetické polia (EMF)
spowoduje unieważnienie
pentru utilizator.
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
Электромагнитные поля (ЭМП)
gwarancji.
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
Этот прибор Philips соответствует всем
Câmpuri electromagnetice (EMF)
elektromagnetickým poliam.
Nie nawijaj przewodu
применимым стандартам и нормам по воздействию
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
электромагнитных полей.
sieciowego wokół urządzenia.
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
Recyklácia
electromagnetice.
Przed schowaniem urządzenia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
Утилизация
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
odczekaj, aż ostygnie.
– Этот символ означает, что продукт нельзя
Reciclarea
(smernica 2012/19/EÚ).
утилизировать вместе с бытовыми отходами
Po zakończeniu korzystania nie - Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
– Postupujte podľa predpisov platných vo
(2012/19/ЕС).
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
vašej krajine pre separovaný zber elektrických
ciągnij za przewód zasilający.
– Выполняйте раздельную утилизацию
(2012/19/EU).
a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha
электрических и электронных изделий в
Zawsze odłączaj urządzenie
zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
a ľudské zdravie.
separată
a
produselor
electrice
şi
electronice.
od gniazdka elektrycznego,
Правильная утилизация поможет предотвратить
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
негативное воздействие на окружающую среду и
trzymając za wtyczkę.
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
2
Prehľad
здоровье человека.
Nie używaj urządzenia, gdy
a
Koncentrátor
2
Prezentare generală
2
Обзор
masz mokre dłonie.
b
Prepínač prúdu vzduchu
a
Concentrator
c
Očko na zavesenie
a
Концентратор
Konieczność przeglądu lub
b
Comutator pentru debit de aer
b
Переключатель интенсивности воздушного потока
naprawy urządzenia zawsze
c
Agăţătoare
3
Sušenie vlasov
c
Петелька для подвешивания
zgłaszaj do autoryzowanego
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
3
Usucă-ţi părul
3
Сушка волос
centrum serwisowego firmy
• Ak chcete, aby bolo sušenie ešte presnejšie, pripojte
na sušič vlasov koncentrátor ( a ).
1 Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
Philips. Naprawy przez osoby
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
• Ak chcete koncentrátor odpojiť, potiahnutím ho
• Pentru uscare precisă, ataşează concentratorul ( a )
• Для точной укладки присоедините концентратор
niewykwalifikowane mogą
oddeľte od fénu.
pe uscător.
( a ) к фену.
• Pentru a deconecta concentratorul, trageţi-l de pe
prowadzić do poważnego
• Чтобы снять концентратор, потяните его с прибора. 2 Nastavením prepínača ( b ) na stupeň spustíte silný
aparat.
prúd horúceho vzduchu na rýchle usušenie, pri nastavení
2 Установите переключатель ( b ) в положение
zagrożenia dla użytkownika
spustíte teplý prúd vzduchu na jemné
na stupeň
pentru flux de aer
2 Reglează comutatorul ( b ) la
, чтобы включить режим сильного горячего
usušenie.
fierbinte şi puternic, pentru uscare rapidă, sau
pentru
urządzenia.
воздушного потока для быстрой сушки, или в
flux de aer cald pentru uscare delicată.
3 Prepnutím prepínač na hodnotu zariadenie vypnite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
działanie pól elektromagnetycznych.
Recykling
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że
sprzęt po okresie użytkowania, nie może być
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
2
a
b
2
Pārskats
a
Koncentrators
Gaisa plūsmas slēdzis
Karināšanas cilpa
b
c
3
Izžāvējiet matus
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
• Lai nodrošinātu koncentrētu žāvēšanu, pievienojiet
fēnam koncentratoru ( a ).
• Lai noņemtu koncentratoru, pavelciet to nost no fēna.
2 Pārslēdziet slēdzi ( b ) uz , lai iegūtu karstu un spēcīgu
gaisa plūsmu ātrai žāvēšanai, un uz , lai iegūtu siltu
gaisa plūsmu maigai žāvēšanai.
3 Pārslēdziet uz , lai ierīci izslēgtu.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci ar mitru drāniņu.
4 Salokiet ierīci ( d ).
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( c ).
4
Garantija un apkalpošana
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
c
3
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia w
łazience, po zakończeniu
stosowania wyjmij wtyczkę z
gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj
z urządzenia w pobliżu
wanny, prysznica,
umywalki ani innych
naczyń napełnionych wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia
wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Jeśli dojdzie do przegrzania
urządzenia, wyłączy się
ono automatycznie. Wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka
elektrycznego i poczekaj kilka
minut, aż urządzenie ostygnie.
Przed ponownym włączeniem
urządzenia sprawdź, czy kratki
nie są zatkane kłaczkami kurzu,
włosami itp.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia
w zakresie użytkowania
tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci chcące
pomóc w czyszczeniu i
obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem
dorosłych.
Jako dodatkowe
zabezpieczenie zalecamy
zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym zasilającym
gniazdka elektryczne w
Suszenie włosów
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
elektrycznego.
• W celu precyzyjnego suszenia nałóż koncentrator ( a )
na suszarkę.
• Zdejmij koncentrator, zsuwając go z suszarki.
2 Ustaw przełącznik przepływu powietrza ( b ) w pozycji
, aby uzyskać gorący i silny strumień powietrza i
przyspieszyć suszenie, lub w pozycji
, aby uzyskać
ciepły strumień powietrza i delikatnie wysuszyć włosy.
3 Ustaw przełącznik w pozycji , aby wyłączyć urządzenie.
Po użyciu:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.
4 Złóż urządzenie ( d ).
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
uchwyt do zawieszania ( c ).
4
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić
naszą stronę internetową www.philips.com/support lub
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
Przegląd
Koncentrator
Przełącznik regulacji strumienia powietrza
Uchwyt do zawieszania
3 Comută la pentru a opri aparatul.
După utilizare:
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Curăţă aparatul cu o cârpă umedă.
4 Ţineţi aparatul ( d ).
5 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
asemenea, îl poţi suspenda cu agăţătoarea ( c ).
4
Dacă ai nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă
în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi,
contactează distribuitorul Philips local.
Русский
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебсайте www.philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
•
Română
Important
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu utiliza acest
aparat în apropierea apei.
Când aparatul este utilizat în
baie, scoate-l din priză după
utilizare deoarece apa
reprezintă un risc chiar şi când
aparatul este oprit.
AVERTISMENT: Nu utiliza acest
aparat în apropierea
căzilor, duşurilor,
bazinelor sau altor
recipiente cu apă.
Scoate întotdeauna aparatul
din priză după utilizare.
Aparatul se opreşte automat
în cazul supraîncălzirii. Scoate
aparatul din priză şi lasă-l să se
răcească timp de câteva minute.
Înainte de a porni aparatul din
nou, verifică grilajul pentru a te
asigura că nu este blocat cu puf,
păr etc.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Philips, un
centru de service autorizat de
Philips sau personal calificat în
domeniu pentru a evita orice
pericol.
Acest aparat poate fi utilizat
de către persoane care au
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau care
sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe şi copii cu vârsta
minimă de 8 ani dacă sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu
privire la utilizarea în condiţii
de siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea de către utilizator
nu trebuie realizate de către
copii nesupravegheaţi.
Pentru protecţie suplimentară,
te sfătuim să instalezi un
dispozitiv pentru curent rezidual
(RCD) în circuitul electric care
alimentează baia. Acest RCD
trebuie să acţioneze la o
intensitate reziduală maximă
specificată de 30 mA. Cere
sfatul electricianului.
Nu introdu obiecte metalice în
grilajele pentru aer, pentru a
evita electrocutarea.
Nu bloca niciodată grilajele
pentru aer.
Înainte de a conecta aparatul,
asigură-te că tensiunea indicată
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
1
Garanţie şi service
•
•
•
•
•
•
•
•
положение
, чтобы включить режим теплого
воздушного потока для бережной сушки волос.
3 Установите в положение , чтобы выключить прибор.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Очистите прибор влажной тканью.
4 Сложите прибор ( d ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( c ).
4
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости
получения сервисного обслуживания или информации
(например, если нужно заменить насадку) зайдите на
веб-сайт компании Philips www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра
поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Фен
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Сделано в Китае
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО «ФИЛИПС», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13,
тел. +7 495 961 1111
ВНИМАНИЕ. Запрещается
BHD003
использовать прибор возле
Номинальные параметры: 220-240V~ 50-60Hz
1150-1400 W
воды.
Выньте вилку шнура питания
прибора из розетки
электросети после
использования прибора в
Условия хранения, эксплуатации
ванной комнате. Близость
Температура
Относительная Атмосферное
воды представляет риск, даже
Условия
Условия
влажность
давление
эксплуатации
хранения
если прибор выключен.
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
ВНИМАНИЕ. Не используйте
прибор в ванной,
Slovensky
душе, бассейне или
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
других помещениях с
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
повышенной влажностью.
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
После завершения работы
отключите прибор от розетки 1
Dôležité informácie
электросети.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
Прибор автоматически
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
отключается при перегреве.
• VAROVANIE: Nepoužívajte
Выключите прибор
zariadenie v blízkosti vody.
и дайте ему остыть в
• Ak zariadenie používate v
течение нескольких
kúpeľni, hneď po použití ho
минут. Перед повторным
odpojte zo siete, pretože voda v
включением прибора
jeho blízkosti predstavuje
убедитесь, что решетка не
nebezpečenstvo, aj keď je
засорена пылью, волосами и
zariadenie vypnuté.
т.п.
•
VAROVANIE: Toto zariadenie
В случае повреждения
nepoužívajte v blízkosti
сетевого шнура его
vane, sprchy, umývadla
необходимо заменить
ani inej nádoby
шнуром Philips. Чтобы
obsahujúcej vodu.
обеспечить безопасную
• Po použití vždy odpojte
эксплуатацию прибора,
zariadenie zo siete.
заменяйте шнур только
•
Ak sa zariadenie prehreje,
в авторизованном
automaticky sa vypne. Odpojte
сервисном центре Philips
zariadenie zo siete a nechajte
или в сервисном центре с
ho niekoľko minút vychladnúť.
персоналом аналогичной
Pred opätovným zapnutím
квалификации.
zariadenia skontrolujte, či nie sú
Дети старше 8 лет и
mriežky upchaté chuchvalcami
лица с ограниченными
prachu, vlasmi a pod.
возможностями сенсорной
•
V záujme predchádzania
системы или ограниченными
nebezpečným situáciám smie
умственными или
poškodený sieťový kábel
физическими способностями,
vymeniť jedine personál
а также лица с недостаточным
spoločnosti Philips, servisného
опытом и знаниями могут
strediska autorizovaného
пользоваться этим прибором
spoločnosťou Philips alebo
под присмотром или после
osoba s podobnou kvalifikáciou.
получения инструкций о
• Toto zariadenie môžu používať
безопасном использовании
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
прибора и потенциальных
majú obmedzené telesné,
опасностях. Не позволяйте
zmyslové alebo mentálne
детям играть с прибором.
schopnosti alebo nemajú
Дети могут осуществлять
dostatok skúseností a znalostí,
очистку и обслуживание
pokiaľ sú pod dozorom alebo
прибора только под
im bolo vysvetlené bezpečné
присмотром взрослых.
používanie tohto zariadenia a
Для обеспечения
za predpokladu, že rozumejú
дополнительной защиты
príslušným rizikám. Deti sa
рекомендуется установить
nesmú hrať s týmto zariadením.
ограничитель остаточного
Deti bez dozoru nesmú čistiť
тока (RCD), предназначенный
ani vykonávať údržbu tohto
для электропитания ванной
zariadenia.
комнаты. Номинальный
• Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
остаточный рабочий ток
ochranu, odporúčame vám
не должен превышать
namontovať do elektrického
30 мА. Посоветуйтесь с
obvodu, ktorý privádza
электриком, выполняющим
elektrickú energiu do kúpeľne,
электромонтаж.
zariadenie zvyškového
Во избежание поражения
prúdu (RCD). Toto zariadenie
электрическим током не
RCD nesmie mať nominálny
просовывайте металлические
zostatkový prevádzkový prúd
предметы через
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
вентиляционную решетку
o radu inštalatéra.
прибора.
•
Do mriežok na vstup a výstup
Никогда не блокируйте
vzduchu nezasúvajte kovové
вентиляционные решетки.
objekty. Predídete tak zásahu
Перед подключением
elektrickým prúdom.
прибора убедитесь,
• Nikdy neblokujte mriežku na
что указанное на нем
vstup vzduchu.
напряжение соответствует
•
Pred pripojením zariadenia sa
напряжению местной
presvedčte, či napätie udávané
электросети.
na zariadení zodpovedá
Не используйте прибор для
napätiu v miestnej elektrickej
целей, отличных от описанных
sieti.
в данной инструкции по
• Zariadenie nepoužívajte na iné
эксплуатации.
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
Не используйте прибор для
tomto návode na použitie.
обработки искусственных
волос.
Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
3 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
4 Zariadenie sklopením zložte ( d ).
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
na zavesenie ( c ).
4
Slovenščina
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
registrirajte na www.philips.com/welcome.
1
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi.
2
Pregled
a
Koncentrator
Stikalo za zračni tok
Obešalna zanka
b
c
3
Sušenje las
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
• Za natančno sušenje na sušilnik pritrdite koncentrator
( a ).
• Koncentrator odstranite tako, da ga snamete s
sušilnika.
vroč in močan zračni tok za
2 Stikalo ( b ) nastavite na
hitro sušenje, na topel zračni tok za nežno sušenje.
3 Preklopite na , da izklopite aparat.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Aparat očistite z vlažno krpo.
4 Zložite aparat ( d ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( c ).
4
Garancija in servis
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v
primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com/support oziroma se obrnite na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko
številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
•
Srpski
1
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Ovaj aparat
nemojte da koristite u blizini
vode.
Ako koristite aparat u kupatilu,
isključite ga iz struje nakon
upotrebe jer blizina vode
predstavlja rizik, čak i kad je
aparat isključen.
UPOZORENJE: Nemojte da
koristite ovaj aparat u
blizini kade, tuš kabine,
umivaonika ili drugih
posuda sa vodom.
Aparat posle upotrebe uvek
isključite iz napajanja.
Ako se aparat pregreje,
automatski će se isključiti.
Isključite aparat iz struje i
ostavite ga da se hladi nekoliko
minuta. Pre nego što ponovo
uključite aparat proverite da
rešetka nije blokirana prašinom,
kosom itd.
Ako je glavni kabl oštećen,
on uvek mora biti zamenjen
od strane kompanije Philips,
ovlašćenog Philips servisa ili
na sličan način kvalifikovanih
osoba, kako bi se izbegao rizik.
Ovaj aparat mogu da koriste
deca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, pod uslovom
da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu
upotrebu aparata i da razumeju
moguće opasnosti. Deca ne bi
trebalo da se igraju aparatom.
Deca ne bi trebalo da čiste
aparat niti da ga održavaju bez
nadzora.
U cilju dodatne zaštite
preporučujemo vam ugradnju
automatskog osigurača na
strujno kolo kupatila. Ovaj
osigurač ne sme da ima radnu
struju višu od 30 mA. Za savet
se obratite stručnom licu.
Da biste izbegli strujni udar,
nemojte da stavljate metalne
predmete u rešetku za
propuštanje vazduha.
Nikada nemojte da blokirate
rešetke za propuštanje vazduha.
Pre nego što povežete aparat
uverite se da oznaka voltaže
na aparatu odgovara voltaži u
lokalnoj mreži.
Aparat koristite isključivo
u svrhu opisanu u ovim
uputstvima.
Nemojte da koristite aparat na
umetnoj kosi.
Kada je aparat povezan na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte da koristite
dodatke niti delove drugih
proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila.
U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
Pre odlaganja sačekajte da se
aparat ohladi.
Nakon korišćenja nemojte vući
kabl za napajanje. Prilikom
isključivanja aparata iz
električne mreže uvek vucite
utikač.
Nemojte da rukujete aparatom
dok su vam ruke mokre.
U slučaju provere ili popravke
aparat uvek vratite u ovlašćeni
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
miestneho predajcu výrobkov Philips.
Українська
Recikliranje
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання пристрою
у ванній кімнаті витягуйте
шнур із розетки після
використання, оскільки
перебування пристрою біля
води становить ризик, навіть
якщо пристрій вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей
пристрій біля ванн,
душів, басейнів або
інших посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо пристрій перегріється,
він вимкнеться автоматично.
Від’єднайте пристрій
від мережі і дайте йому
охолонути кілька хвилин.
Перед тим, як знову увімкнути
пристрій, перевірте, чи
решітку не заблоковано
пухом, волоссям тощо.
Якщо шнур живлення
пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного
центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із
належною кваліфікацією.
Цим пристроєм можуть
користуватися діти віком
від 8 років або більше чи
особи із послабленими
фізичними відчуттями або
розумовими здібностями,
чи без належного досвіду
та знань, за умови, що
користування відбувається під
наглядом, їм було проведено
інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не вставляйте металеві
предмети у решітку для
повітря, це може призвести
до ураження електричним
струмом.
Ніколи не закривайте отвори
для повітря.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних
у цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
Перед тим як відкласти
пристрій на зберігання, дайте
йому охолонути.
Не тягніть за кабель живлення
після використання. Завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі, тримаючи за штекер.
Не користуйтеся пристроєм,
якщо у Вас мокрі руки.
Перевірку та ремонт
пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі,
уповноваженому Philips.
Ремонт, виконаний особами
без спеціальної кваліфікації,
може спричинити дуже
небезпечну ситуацію для
користувача.
OPOZORILO: Aparata ne
uporabljajte v bližini vode.
Ko aparat uporabljate v
•
kopalnici, ga po uporabi vedno
•
izključite iz omrežja, ker
•
neposredna bližina vode
predstavlja nevarnost, četudi je
aparat izklopljen.
OPOZORILO: Aparata ne
uporabljajte v bližini kadi,
•
tušev, umivalnikov ali
•
drugih posod z vodo.
Po uporabi aparat vedno
•
izklopite iz omrežne vtičnice.
Če se aparat pregreje, se
•
•
samodejno izklopi. Izključite
aparat iz električnega omrežja
•
in pustite, da se ohladi. Pred
•
ponovnim vklopom aparata
preverite, da zračne mreže niso
zamašene s puhom, lasmi itd.
•
Poškodovani omrežni kabel sme
zaradi varnosti zamenjati samo
predstavnik družbe Philips,
•
pooblaščeni servisni center
•
družbe Philips ali ustrezno
•
usposobljeno osebje.
•
Ta aparat lahko uporabljajo
otroci od 8. leta starosti naprej
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi •
•
ali psihičnimi sposobnostmi ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, če so prejele navodila
glede varne uporabe aparata
•
ali jih pri uporabi nadzoruje
odgovorna oseba, ki jih opozori
•
na morebitne nevarnosti. Otroci •
naj se ne igrajo z aparatom.
Otroci aparata ne smejo čistiti in •
vzdrževati brez nadzora.
•
Za dodatno zaščito vam
svetujemo vgradnjo
varnostnega tokovnega stikala
(FID) v električni tokokrog
kopalnice. Izklopni tok
•
varnostnega tokokroga ne sme
Електромагнітні поля (ЕМП)
presegati 30 mA. Za nasvet se
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
•
та правовим нормам, що стосуються впливу
obrnite na električarja.
електромагнітних полів.
V zračno mrežo ne vstavljajte
Утилізація
kovinskih predmetov, da ne
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
povzročite električnega šoka.
утилізації зі звичайними побутовими відходами
Ne blokirajte zračnih mrež.
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
Preden aparat priključite,
електричних та електронних пристроїв у Вашій
preverite, ali na aparatu
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
označena napetost ustreza
Elektromagnetna polja (EMF)
здоров’я людей.
napetosti lokalnega
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
2
Загальний огляд
električnega omrežja.
poljima.
Aparat uporabljajte izključno
a
Концентратор
b
Перемикач струменя повітря
Recikliranje
v namene, ki so opisani v tem
c
Петля для підвішування
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
priročniku.
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
Aparata ne uporabljajte na
3
Сушіння волосся
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno
umetnih laseh.
1 Вставте вилку у розетку.
prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
• Для точного сушіння встановіть концентратор ( a )
Ko je aparat priključen na
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju
на фен.
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
napajanje, ga ne puščajte brez
• Для від’єднання концентратора просто стягніть
його з пристрою.
nadzora.
2
Pregled
2 Налаштуйте перемикач ( b ) на
для гарячого та
Ne uporabljajte nastavkov ali
потужного струменя повітря і швидкого сушіння або
a
Usmerivač
на
для теплого струменя повітря та делікатного
delov drugih proizvajalcev, ki
b
Prekidač za mlaz vazduha
сушіння.
jih Philips izrecno ne priporoča. c Petlja za kačenje
3 Виберіть для вимкнення пристрою.
Після
використання:
Uporaba takšnih nastavkov
3
Sušenje kose
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
razveljavi garancijo.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
Omrežnega kabla ne navijajte
йому охолонути.
• Za precizno sušenje pričvrstite usmerivač ( a ) na fen.
• Da biste skinuli usmerivač, povucite ga sa fena.
3 Почистіть пристрій вологою ганчіркою.
okoli aparata.
za vruću i snažnu struju
2 Postavite prekidač ( b ) na
4 Складіть пристрій ( d ).
Preden aparat shranite,
za toplu struju vazduha
vazduha za brzo sušenje ili na
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
za nežno sušenje.
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
počakajte, da se ohladi.
3 Postavite prekidač na da biste isključili aparat.
підвісивши його на гачок за петлю ( c ).
Po uporabi ne vlecite za
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
napajalni kabel. Aparat iz
4
Гарантія та обслуговування
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
električnega omrežja vedno
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити
se ne ohladi.
насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте
izključite tako, da primete vtič.
3 Očistite aparat vlažnom krpom.
веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support,
4 Sklopite aparat ( d ).
Aparata ne uporabljajte z
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на
mokrimi rokami.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
( c ).
Za pregled ali popravilo
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
Philips.
aparata se obrnite na Philipsov 4
Garancija i servis
Компанія Philips встановлює строк служби на даний
pooblaščeni servis. Popravilo
виріб – не менше 3 років
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
Служба підтримки споживачів
s strani neusposobljenih oseb
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
тел.: 0-800-500-697
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
je lahko za uporabnika izredno
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
України безкоштовні)
nevarno.
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
для більш детальної інформаціі завітайте на
www.philips.ua
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising