Philips | BHS375/00 | Owner's Manual | Philips Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS375/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS375/00 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
Recycling
www.philips.com/welcome
BHS375
•
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products.
Correct disposal helps prevent negative consequences for
the environment and human health.
2
•
•
Preparation for use
Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
Ensure that you select a temperature setting that
is suitable for your hair. Please refer to the below
table. Always select a lower setting when you use the
straightener for the first time.
•
•
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
Hair Type
Temperature Setting
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
Thick
220°
UK Посібник користувача
Normal/Fine
180°
LT
Vartotojo vadovas
•
•
3
•
•
Straighten your hair
Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( b ) to unlock the appliance.
3 Push the slider switch ( a ) to your desired temperature
setting.
»»The power-on indicator ( e ) lights up.
»»After 60 seconds, the appliance is ready for use.
4 Take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more
sections.
5 Place the hair between the straightening plates ( d ) and
press the handles firmly together.
6 Slide the straightener down the length of the hair slowly
in a single motion (max. 5 seconds) from root to end,
without stopping to prevent overheating.
1
d
e
•
a
c
b
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 026 47673
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
To create flicks, slowly rotate the straightener in halfcircle motion inwards (or outwards) when it reaches the
hair ends and let the hair glide off the plates.
7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp
cloth.
4 Lock the straightening plates ( b ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( c ).
4
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Не използвайте уреда с мокри
ръце.
Поддържайте пластините
чисти, без прах и
стилизиращи продукти като
пяна, лак или гел за коса.
Никога не използвайте уреда
в съчетание със стилизиращи
продукти.
Нагревателните плочи имат
покритие. С течение на
времето покритието може
постепенно да се износи. Това
обаче не влияе на работата
на уреда.
За проверка или ремонт
носете уреда само в
упълномощен от Philips
сервиз. Ремонт, извършен от
неквалифицирани лица, може
да създаде изключително
опасни ситуации за
потребителя.
•
•
•
•
•
•
•
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни полета.
Рециклиране
– Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновени битови
отпадъци (2012/19/ЕС).
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
2
Подготовка за употреба
•
Измийте косата си с шампоан и балсам и я изсушете
със сешоар.
Нанесете продукт за защита от висока температура и
срешете косата с едър гребен.
Използвайте пресата за изправяне само на суха коса.
Ако често изправяте косата си, е препоръчително
да използвате продукти за защита от висока
температура.
Погрижете се да изберете температурна настройка,
подходяща за вашата коса. Моля, направете справка
с таблицата по-долу. Винаги избирайте по-ниска
настройка, когато използвате пресата за първи път.
•
•
•
•
Тип коса
Температурна настройка
Гъста
220°
Нормална/Тънка
180°
3
Изправете косата си
•
dotýkat povrchu nebo jiného
hořlavého materiálu.
Zabraňte tomu, aby se horké
díly přístroje dotkly napájecího
kabelu.
Je-li přístroj zapnutý,
uchovávejte jej mimo dosah
hořlavých předmětů a materiálu.
Je-li přístroj horký, nikdy jej
ničím nezakrývejte (např.
ručníkem nebo oblečením).
Přístroj používejte pouze na
suché vlasy.
Nepoužívejte přístroj, pokud
máte mokré ruce.
Ohřívací destičky udržujte čisté,
bez prachu a kadeřnických
přípravků, jako jsou pěnové
tužidlo, sprej či gel. Přístroj
nepoužívejte v kombinaci
s kadeřnickými přípravky.
Ohřívací destičky mají upravený
povrch. Ta se může postupně
pomalu odírat. Tento jev však
nemá žádný vliv na výkon
přístroje.
Kontrolu nebo opravu přístroje
svěřte vždy servisu společnosti
Philips. Opravy provedené
nekvalifikovanými osobami
mohou být pro uživatele
mimořádně nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
pinna ega muude tuleohtlike
materjalidega kokku puutuda.
Ärge laske toitejuhtmel vastu
seadme kuumi osi minna.
Hoidke sisselülitatud seadet
kergesti süttivatest objektidest
ja materjalidest kaugemal.
Kunagi ärge katke kuuma
seadet millegagi kinni (nt
käteräti või riidetükiga).
Rakendage seadet ainult
kuivadel juustel.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
Hoidke sirgendusplaate
puhtana ning ärge
laske neile tolmu ja
juuksehooldusvahendite,
nagu juuksevahu,
piserdusvahendite ja geeli
jääke koguneda. Ärge kunagi
kasutage seda seadet koos
juuksehooldusvahenditega.
Kuumutusplaatidel on
pinnakate. See kate võib pika
aja jooksul ära kuluda. Samas
ei mõjuta kulumine seadme
jõudlust.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
Recyklace
Elektromagnetväljad (EMF)
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
pomůžete předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
2
•
•
•
•
•
Příprava k použití
Omyjte si vlasy šampónem a kondicionérem a vyfoukejte
je do sucha.
Použijte přípravek na ochranu před teplem a vlasy
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání
používat přípravky na ochranu vlasů před teplem.
Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu
typu vlasů. Teplotu zvolte podle následující tabulky.
Při prvním použití vlasové žehličky vždy vyberte nízkou
teplotu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
(2012/19/EL).
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
2
•
•
Kasutamiseks valmistumine
Peske juukseid šampooni ja palsamiga ning kuivatage
need fööniga.
Kasutage kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
suurte piidega kammiga.
Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel
kasutada kuumakaitsevahendeid.
Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva
temperatuuriseadistuse. Vaadake allolevat tabelit.
Juuksesirgendaja esmakasutamisel valige alati madalam
temperatuuriseadistus.
WARNING: Do not use this
•
appliance near water.
1
Важно
•
Typ vlasů
Nastavení teploty
• When the appliance is used in
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
Husté
220°
•
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
a bathroom, unplug it after use
Normální/Jemné
180°
бъдеще.
since the proximity of water
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
presents a risk, even when the
3
Narovnávání vlasů
използвайте този уред близо
Juuksetüüp
Temperatuuriseadistus
appliance is switched off.
1
Zapojte
zástrčku do zásuvky.
до вода.
Paksud
220°
2 Přesunutím zavíracího zámku ( b ) přístroj odemkněte.
• WARNING: Do not use
• Ако уредът се използва в
Tavalised/õhukesed
180°
3 Přesuňte posuvný spínač ( a ) do požadovaného
this appliance near
nastavení teploty.
банята, след употреба го
»»Kontrolka napájení ( e ) se rozsvítí.
bathtubs, showers,
изключвайте от контакта.
3
Juuste sirgendamine
»»Za 60 vteřin je přístroj připraven k použití.
basins or other vessels
Близостта до вода води до
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
4 K narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
• За да създадете камшичета, бавно завъртете
containing water.
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( b ).
Poznámka: U hustších vlasů doporučujeme vlasy rozdělit
риск дори когато уредът
пресата за изправяне в полукръг навътре (или
na více pramínků.
3 Liigutage liuglüliti ( a ) soovitud temperatuurile.
• Always unplug the appliance
навън),
когато
достигне
краищата
на
косата,
и
не работи.
5 Umístěte vlasy mezi narovnávací destičky ( d ) a pevně
»»Sisselülitatud toite märgutuli ( e ) süttib.
оставете косата се изплъзне от пластините.
after use.
stiskněte obě rukojeti.
»»60 sekundi pärast on seade kasutusvalmis.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
7 За да изправите останалата част от косата си,
6 Žehličku na vlasy posouvejte pomalu jedním pohybem po
• If the main cord is damaged,
4 Eraldage sirgestamiseks juuksesalk, mis ei ole laiem kui
повторете
стъпки
от
4
до
6.
Не използвайте уреда
délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke
5 cm.
употреба:
you must have it replaced
konečkům bez zastavení, abyste zabránili přehřátí vlasů.
близо до вани, душове, мивки След
Märkus.
Paksemate juuste puhul on soovitatav teha
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
by Philips, a service centre
• Chcete-li dosáhnout podtočení či vytočení vlasů,
rohkem salke.
или други съдове с вода.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
pomalu otáčejte žehličkou na vlasy o půl otáčky
5 Asetage juuksed plaatide ( d ) vahele ja vajutage
authorised by Philips or similarly • След употреба винаги
докато се охлади.
směrem dovnitř (nebo ven), jakmile s ní dosáhnete
plaadid kokku.
3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра
konečků vlasů, a pak nechte vlasy vyklouznout
qualified persons in order to
6 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat
изключвайте уреда от
кърпа.
z destiček.
aeglaselt ja peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid
avoid a hazard.
4 Заключете изправящите пластини ( b ).
7 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 4 až 6.
контакта.
juurtest juukseotsteni.
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
• This appliance can be used
Po použití:
• Lainete tegemiseks keerake sirgendajat aeglaselt
• С оглед предотвратяване
Можете също да го окачите на халката за окачване
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
poole pöörde võrra sissepoole (või väljapoole), kuni
by children aged from 8 years
(
c
).
на опасност при повреда
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
see jõuab juukseotstesse, ja laske juustel plaatidelt
and above and persons with
maha libiseda.
3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
в захранващите кабели те
4
Гаранция и обслужване
7 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 4 kuni 6.
reduced physical, sensory or
4 Zajistěte narovnávací destičky ( b ).
трябва да бъде сменени от
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
Pärast kasutamist
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
mental capabilities or lack of
на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта
Philips, оторизиран от Philips
místě. Přístroj lze také zavěsit za smyčku ( c ).
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
experience and knowledge
seinakontaktist.
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на
сервиз или квалифициран
4
Záruka a servis
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
if they have been given
техник.
3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
да намерите в международната гаранционна карта).
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
supervision or instruction
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
4 Lukustage sirgendaja plaadid ( b ).
nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci,
• Този уред може да се
потребители, обърнете се към местния търговец на
navštivte webovou stránku společnosti Philips
concerning use of the appliance
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle
използва от деца на възраст
уреди на Philips.
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
võite ka riputusaasa ( c ) abil üles riputada.
in a safe way and understand
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo
над 8 години и от лица
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
the hazards involved. Children
4
Garantii ja hooldus
Čeština
с намалени физически
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
shall not play with the
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
възприятия, умствени
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
appliance. Cleaning and user
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
недостатъци или без
Eesti
Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
maintenance shall not be made
опит и познания, ако са
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
by children without supervision.
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
1
Důležité
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
инструктирани за безопасна
müügiesindaja poole.
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
• For additional protection, we
Před
použitím
tohoto
přístroje
si
pečlivě
přečtěte
tuto
употреба с уреда или са
www.philips.com/welcome.
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
advise you to install a residual
Hrvatski
под наблюдение с цел
• VAROVÁNÍ: Zařízení
1
Tähtis
current device (RCD) in the
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
гарантиране на безопасна
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
nepoužívejte poblíž vody.
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte
electrical circuit that supplies
употреба и ако са им
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
•
Pokud
je
přístroj
používán
the bathroom. This RCD must
разяснени евентуалните
• HOIATUS! Ärge kasutage seadet
v koupelně, odpojte po použití
1
Važno
have a rated residual operating
опасности. Не позволявайте
vee läheduses.
Prije
uporabe
aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
jeho
síťovou
zástrčku
ze
current not higher than 30mA.
на деца да си играят с уреда.
• Pärast seadme kasutamist
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
zásuvky, neboť blízkost vody
Ask your installer for advice.
Не позволявайте на деца
vannitoas võtke pistik kohe
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
představuje riziko i v případě, že
• Do not pull on the power cord
да извършват почистване
pistikupesast välja, kuna vee
nemojte upotrebljavati u blizini
je přístroj vypnutý.
after using. Always unplug the
или поддръжка на уреда без
lähedus
kujutab
endast
ohtu
ka
vode.
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
appliance by holding the plug.
надзор.
väljalülitatud seadme korral.
• Kad aparat upotrebljavate
přístroj v blízkosti van,
• Burn hazard. Keep appliance
• За допълнителна защита ви
• HOIATUS! Ärge kasutage
u kupaonici, iskopčajte ga
sprch, umyvadel nebo
out of reach from young
съветваме да инсталирате
seda seadet vannide,
nakon uporabe jer blizina vode
jiných nádob s vodou.
children, particularly during use
в електрозахранващата
duššide,
basseinide
või
predstavlja opasnost, čak i kada
• Po použití přístroj vždy odpojte
and cool down.
мрежа на банята
teiste vett sisaldavate
je aparat isključen.
ze sítě.
• Before you connect the
диференциалнотокова
anumate
läheduses.
• UPOZORENJE: Aparat
• Pokud by byl poškozen napájecí
appliance, ensure that the
защита (RCD). Тази RCD
• Võtke seade alati pärast
nemojte upotrebljavati
kabel, musí jeho výměnu
voltage indicated on the
трябва да е с обявен работен
kasutamist
vooluvõrgust
välja.
blizu kada, tuševa,
provést společnost Philips,
appliance corresponds to the
ток на утечка не повече от 30
umivaonika ili posuda s vodom.
autorizovaný servis společnosti • Kui toitejuhe on rikutud,
local power voltage.
mA. Обърнете се за съвет към
siis
ohtlike
olukordade
• Nakon uporabe aparat
Philips nebo obdobně
• Do not use the appliance
вашия монтажник.
vältimiseks tuleb lasta
iskopčajte.
kvalifikovaní pracovníci, aby se
for any other purpose than
• Не дърпайте захранващия
toitejuhe
vahetada
Philipsi
• Ako se kabel za napajanje
předešlo možnému nebezpečí.
described in this manual.
кабел след използване.
hoolduskeskuses, Philipsi
ošteti, mora ga zamijeniti
•
Děti od 8 let věku a osoby
• Do not use the appliance on
Винаги изключвайте уреда
volitatud
hoolduskeskuses
või
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
s omezenými fyzickými,
artificial hair.
от контакта, като държите
kvalifitseeritud isikul.
servisni centar ili neka druga
smyslovými nebo duševními
• When the appliance is
щепсела.
• Seda seadet võivad kasutada
kvalificirana osoba kako bi se
schopnostmi nebo
connected to the power, never
• Опасност от изгаряне. Дръжте
lapsed alates 8. eluaastast
izbjegle potencijalno opasne
nedostatkem zkušeností a
leave it unattended.
уреда далече от достъпа на
ning
füüsiliste
puuete
ja
situacije.
znalostí mohou tento přístroj
• Never use any accessories or
малки деца особено по време
vaimuhäiretega isikud või isikud, • Ovaj aparat mogu upotrebljavati
používat v případě, že jsou pod
parts from other manufacturers
на употреба и охлаждане.
kellel puuduvad kogemused ja
djeca iznad 8 godina starosti i
dohledem nebo byly poučeny
or that Philips does not
• Преди да включите уреда
teadmised,
kui
neid
valvatakse
osobe sa smanjenim fizičkim ili
o bezpečném používání
specifically recommend. If
в контакта, проверете дали
või neile on antud juhendid
mentalnim sposobnostima te
přístroje a chápou rizika,
you use such accessories or
посоченото върху уреда
seadme
ohutu
kasutamise
osobe koje nemaju dovoljno
která mohou hrozit. Děti si
parts, your guarantee becomes
напрежение отговаря на това
kohta ja nad mõistavad sellega
iskustva i znanja, pod uvjetom
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
invalid.
на местната електрическа
seotud
ohte.
Lapsed
ei
tohi
da su pod nadzorom ili da su
a uživatelskou údržbu nesmí
• Do not wind the main cord
мрежа.
seadmega mängida. Lapsed ei
primili upute u vezi rukovanja
provádět děti bez dozoru.
round the appliance.
• Не използвайте уреда за цели,
tohi
seadet
ilma
järelevalveta
aparatom na siguran način te
• Jako dodatečnou ochranu
• Wait until the appliance has
различни от указаното в това
puhastada ega hooldada.
razumiju moguće opasnosti.
doporučujeme instalovat do
cooled down before you store it.
ръководство.
• Täiendavaks kaitseks soovitame
Djeca se ne smiju igrati
elektrického obvodu koupelny
• Pay full attention when using
• Не използвайте уреда на
vannitoa elektrisüsteemi
aparatom. Ako nisu pod
proudový chránič. Jmenovitý
the appliance since it could be
изкуствена коса.
paigaldada
rikkevoolukaitsme
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
zbytkový provozní proud tohoto
extremely hot. Only hold the
• Никога не оставяйте уреда
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
aparat niti ga održavati.
proudového chrániče nesmí být
handle as other parts are hot
без надзор, когато е включен
rakendusvool
ei
tohi
ületada
30
• Kao dodatnu zaštitu
vyšší než 30 mA. Více informací
and avoid contact with the skin.
в електрическата мрежа.
mA. Küsige elektrikult nõu.
savjetujemo montiranje zaštitne
vám poskytne elektrikář.
• Always place the appliance with
• Никога не използвайте
• Ärge sikutage toitejuhet pärast
strujne sklopke (RCD) u strujni
• Po použití netahejte za napájecí
the stand on a heat-resistant,
аксесоари или части от
kasutamist. Alati eemaldage
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
kabel. Přístroj odpojte vždy
stable flat surface. The hot
други производители или
seade
vooluvõrgust
pistikust
Ta sklopka mora imati preostalu
vytažením zástrčky.
heating plates should never
такива, които не са конкретно
kinni hoides.
radnu električnu energiju
• Nebezpečí popálení. Udržujte
touch the surface or other
препоръчвани от Philips.
• Põletusoht! Hoidke seade
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
přístroj mimo dosah dětí,
flammable material.
При използване на такива
lastele
kättesaamatus
kohas,
zatražite od montažera.
zejména během používání
• Avoid the main cord from
аксесоари или части вашата
seda eriti seadme kasutamise ja • Nakon upotrebe nemojte
a chladnutí.
coming into contact with the
гаранция става невалидна.
jahutamise ajal.
potezati kabel za napajanje.
• Před zapojením přístroje se
hot parts of the appliance.
• Не навивайте захранващия
• Enne seadme sisselülitamist
Aparat obavezno iskopčajte
ujistěte, zda napětí uvedené
• Keep the appliance away from
кабел около уреда.
kontrollige,
kas
seadmele
držeći utikač.
na přístroji odpovídá místnímu
flammable objects and material • Изчакайте уреда да изстине,
märgitud pinge vastab kohaliku • Opasnost od opekotina. Držite
napětí.
when it is switched on.
преди да го приберете.
elektrivõrgu pingele.
aparat izvan dohvata male
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
• Never cover the appliance
• Уредът се нагорещява много,
• Ärge kasutage seadet muuks,
djece, naročito tijekom uporabe
účely než uvedené v této
with anything (e.g. a towel or
затова бъдете изключително
kui
selles
kasutusjuhendis
i hlađenja.
příručce.
clothing) when it is hot.
внимателни при използването
kirjeldatud otstarbeks.
• Prije no što priključite aparat
• Přístroj nepoužívejte na umělé
• Only use the appliance on dry
му. Хващайте уреда само за
• Ärge rakendage seadet
provjerite odgovara li mrežni
vlasy.
hair.
дръжката, тъй като другите
kunstjuustel.
napon naveden na aparatu
• Je-li přístroj připojen k napájení,
• Do not operate the appliance
части са горещи, и избягвайте
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
naponu lokalne električne
nikdy jej neponechávejte bez
with wet hands.
контакт с кожата.
ühendatud seadet järelevalveta.
mreže.
dozoru.
• Keep the heating plates clean
• Винаги поставяйте
• Ärge kunagi kasutage teiste
• Aparat upotrebljavajte isključivo
• Nikdy nepoužívejte příslušenství
and free of dust and styling
уреда с поставката върху
tootjate poolt tehtud tarvikuid
za radnje opisane u ovim
nebo díly od jiných výrobců
products such as mousse,
топлоустойчива, стабилна
või
osi,
mida
Philips
ei
ole
uputama.
nebo takové, které nebyly
spray and gel. Never use the
и равна повърхност.
eriliselt soovitanud. Selliste
• Nemojte upotrebljavati aparat
doporučeny společností Philips.
appliance in combination with
Нагорещените пластини
tarvikute
või
osade
kasutamisel
na umjetnoj kosi.
Použijete-li takové příslušenství
styling products.
никога не бива да докосват
kaotab garantii kehtivuse.
• Dok je aparat priključen na
nebo díly, pozbývá záruka
• The heating plates have coating.
повърхността или други
• Ärge kerige toitejuhet ümber
napajanje, nikada ga nemojte
platnosti.
This coating might slowly wear
запалими материали.
seadme.
ostavljati bez nadzora.
• Nenavíjejte napájecí kabel
away over time. However, this
• Пазете захранващия кабел
• Enne hoiukohta panekut
• Nikada nemojte upotrebljavati
okolo přístroje.
does not affect the performance
от допир с горещите части на
laske
seadmel
täielikult
maha
dodatke ili dijelove drugih
• Před uložením přístroje
of the appliance.
уреда.
jahtuda.
proizvođača ili proizvođača
počkejte, až zcela vychladne.
• Always return the appliance to
• Когато уредът е включен,
• Olge seadme kasutamisel väga
koje tvrtka Philips nije izričito
• Při použití přístroje vždy
a service centre authorized by
го дръжте далече от лесно
tähelepanelik, kuna see võib
preporučila. Ako upotrebljavate
dávejte dobrý pozor, protože
Philips for examination or repair.
запалими предмети и
olla
äärmiselt
kuum.
Hoidke
takve dodatke ili dijelove, vaše
může být velmi horký. Držte jej
Repair by unqualified people
материали.
kinni üksnes käepidemest, kuna
jamstvo prestaje vrijediti.
pouze za rukojeť a zabraňte
could result in an extremely
• Не покривайте уреда с
teised
osad
on
kuumad.
Vältige
• Kabel za napajanje ne omatajte
styku s pokožkou, protože jeho
hazardous situation for the user.
каквото и да било (напр.
kokkupuudet nahaga.
oko aparata.
ostatní části jsou horké.
Electromagnetic fields (EMF)
кърпа или дреха), докато е
• Asetage seade koos alusega
• Prije pohrane pričekajte da se
• Přístroj vždy ukládejte
This Philips appliance complies with all applicable
горещ.
alati kuumakindlale stabiilsele
aparat ohladi.
stojánkem na tepelně odolný,
standards and regulations regarding exposure to
• Използвайте уреда само на
tasasele
pinnale.
Kuumad
• Budite vrlo pažljivi prilikom
electromagnetic fields.
stabilní rovný povrch. Horké
суха коса.
sirgendusplaadid ei tohi kunagi
uporabe aparata jer on može
ohřívací destičky se nesmí
•
Включете щепсела в контакта.
2 Плъзнете заключалката ( b ), за да отключите уреда.
3 Натиснете плъзгащия се превключвател ( a ) до
желаната настройка за температура.
»»Индикаторът за захранване ( e ) светва.
»»След 60 секунди уредът е готов за употреба.
4 За изправяне вземете кичур коса, който е не поширок от 5 см.
Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да
направите повече кичури.
5 Поставете косата между изправящите пластини ( d )
и притиснете дръжките плътно една към друга.
6 Плъзнете бавно пресата за изправяне на коса надолу
по дължината на косата с едно движение (макс. 5
секунди) от корените до краищата, без да спирате, за
да не прегреете косата.
1
biti izuzetno vruć. Aparat držite
samo za dršku jer su drugi
dijelovi vrući te izbjegavajte
kontakt s kožom.
Aparat uvijek postavljajte s
postoljem na stabilnu i ravnu
površinu otpornu na toplinu.
Vruće grijaće ploče ne smiju biti
u doticaju s površinom ili drugim
zapaljivim materijalom.
Izbjegavajte dodir mrežnog
kabela s vrućim dijelovima
aparata.
Kad je uključen, aparat držite
podalje od zapaljivih stvari i
materijala.
Dok je vruć, aparat nikada
nemojte prekrivati (ručnikom ili
tkaninom).
Aparat upotrebljavajte isključivo
na suhoj kosi.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Grijaće ploče trebaju biti
očišćene od prljavštine, prašine
i sredstava za oblikovanje frizure
poput pjene, laka ili gela. Aparat
nikada nemojte upotrebljavati
u kombinaciji s proizvodima za
oblikovanje.
Grijaće ploče imaju premaz. Ta
obloga s vremenom se može
polako trošiti. Međutim, to ne
utječe na rad aparata.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2
•
Priprema za uporabu
Operite kosu šamponom i regeneratorom te je osušite
sušilom.
Nanesite proizvod za zaštitu od topline i počešljajte kosu
češljem s velikim zupcima.
Aparat za ravnanje upotrebljavajte isključivo na suhoj
kosi.
Osobe koje često upotrebljavaju aparat za ravnanje
trebaju nanositi proizvode za zaštitu kose od topline
prilikom ravnanja.
Pazite da odaberete postavku temperature koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte tablicu u nastavku.
Prilikom prve uporabe aparata za ravnanje uvijek
odaberite postavku za nižu temperaturu.
•
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
220°
Normalna/tanka
180°
3
Ravnanje kose
Umetnite utikač u utičnicu.
2 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( b ) kako biste
otključali aparat.
3 Klizni prekidač ( a ) postavite na željenu postavku
temperature.
»»Zasvijetlit će indikator napajanja ( e ).
»»Nakon 60 sekundi aparat će biti spreman za uporabu.
4 Odvojite pramen za ravnanje koji nije širi od 5 cm.
Napomena: Ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje
u više pramenova.
5 Kosu stavite između ploča za ravnanje ( d ) i čvrsto
spojite drške.
6 Aparat za ravnanje polako povucite niz kosu u jednom
potezu (maks. 5 sekundi) od korijena do vrha bez
zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
1
•
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
2
•
•
•
•
•
•
Kako biste oblikovali uvojke, polako okrećite aparat za
ravnanje polukružnim pokretom prema unutra
(ili prema van) kada dosegne vrhove i pustite kosu da
sklizne s ploča.
7 Za ravnanje ostatka kose ponavljajte korake 4 do 6.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( b ).
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
( c ).
4
Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj
državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
1
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék csatlakoztatva
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia
érvényét veszti.
Ne tekerje a hálózati csatlakozó
kábelt a készülék köré.
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
a készülék lehűl.
Nagyon figyeljen a készülék
használatakor, hiszen az
rendkívül forró lehet. Csak a
fogantyújánál fogja meg a
készüléket, mivel a többi része
forró, illetve óvakodjon az
érintésétől.
A készüléket az állvánnyal
együtt mindig hőálló,
egyenletes, stabil felületen
helyezze el. A forró
hajegyenesítő lapok soha ne
érjenek a felülethez vagy más
gyúlékony anyaghoz.
Kerülje el, hogy a hálózati kábel
a készülék forró részeihez érjen.
A bekapcsolt készüléket
tartsa gyúlékony tárgyaktól és
anyagoktól távol.
Ne takarja le a forró készüléket
semmivel (pl. törölközővel vagy
ruhával).
A készüléket csak száraz haj
formázásához használja.
Ne működtesse a készüléket
nedves kézzel.
Tartsa a hajegyenesítő
lapokat tisztán, portól és
szennyeződéstől, valamint
hajformázó habtól, spray-től és
zselétől mentesen. Ne használja
a készüléket hajformázó
készítményekkel együtt.
A hajegyenesítő lapok
bevonattal rendelkeznek.
A bevonat az idő folyamán
kophat. Ez azonban nem
befolyásolja a készülék
teljesítményét.
A készüléket kizárólag Philips
hivatalos szakszervizbe vigye
vizsgálatra, illetve javításra.
A szakszerűtlen javítás a
felhasználó számára különösen
veszélyes lehet.
Előkészületek
Mossa meg a haját samponnal, majd használjon
balzsamot, és szárítsa meg.
Kezelje haját hő elleni védelmet nyújtó termékkel, majd
ritka fogú fésűvel fésülje ki.
A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj
hő elleni védelmét biztosító termékek használata.
Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet
válasszon. Tekintse meg az alábbi táblázatot. A
hajegyenesítő első használatakor válasszon alacsonyabb
hőfokot.
Hajtípus
Hőfokbeállítás
Vastag szálú
220°
Normál/vékony szálú
180°
Құрылғыны осы нұсқаулықта
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
пайдаланбаңыз.
Құралды жасанды шашқа
пайдаланбаңыз.
Розеткаға қосылып тұрғанда,
құралды еш уақытта қадағалаусыз
қалдырмаңыз.
Басқа өндірушілер шығарған
немесе Philips компаниясы нақты
ұсынбаған қосалқы құралдар мен
бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
пайдалансаңыз, кепілдік өз күшін
жояды.
Қуат сымын құралға орамаңыз.
Құрылғыны жинап қоярдың алдында,
оның сәл суығанын күтіңіз.
Құралды пайдаланғанда толық
мұқият болыңыз, себебі ол қатты
ыстық болады. Басқа бөліктері ыстық
болатындықтан тек тұтқасынан
ұстаңыз және теріге тигізбеңіз.
Әрқашан құрылғының тірегін
ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс
бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш
пластиналар бетке немесе басқа тез
тұтанғыш материалға тимеуі тиіс.
Қуат сымын құрылғының қызып
кететін жерлеріне тигізбеңіз.
Құрылғы қосылып тұрған кезде,
оны тез жанып кететін заттар мен
материалдардан алыс ұстаңыз.
Құрал қызып тұрғанда, оны ешқашан
ештеңемен жаппаңыз (мысалы
сүлгімен немесе матамен).
Құралды тек құрғақ шашқа
пайдаланыңыз.
Ылғал қолмен құралды
пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналарды таза
ұстаңыз және оларда шаң мен
мусс, спрей және гель сияқты
шаш үлгілерін жасайтын заттар
қалдырмаңыз. Құрылғыны ешқашан
шаш үлгілерін жасайтын заттармен
бірге пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналардың
жабыны бар. Бұл жабын уақыт өте
жайлап ескіреді. Дегенмен, бұл
құрылғының жұмысына әсер етпейді.
Тексеру немесе жөндету үшін
құралды тек қана Philips рұқсат
еткен қызмет орталығына апарыңыз.
Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі
пайдаланушыға өте қауіпті жағдай
тудыруы мүмкін.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A haj egyenesítése
Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
2 Csúsztassa el a zárat ( b ) a készülék kinyitásához.
3 Állítsa a csúszókapcsolót ( a ) a kívánt hőfokbeállításra.
»»A bekapcsolást jelző fény ( e ) világítani kezd.
»»60 másodperc múlva a készülék használatra kész.
4 Egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az
egyenesítést.
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több
tincsre osztani.
5 Helyezze a hajtincseket a lapok ( d ) közé, majd erősen
nyomja össze a fogókat.
6 Simítsa végig lassan a hajegyenesítőt a haj teljes
hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5
másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a
túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
1
•
Fürtök kialakításához lassan forgassa a hajegyenesítőt
félkörös mozdulattal befelé (vagy kifelé) addig, amíg el
nem éri a hajvégeket, majd engedje ki a haját a lapok
közül.
7 A haj többi részének egyenesítéséhez ismételje meg a
4-6-os lépéseket.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves
ruhával tisztítsa.
4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat ( b ).
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( c ) függesztve is tárolható.
FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
készüléket a víztől.
Ha fürdőszobában használja
a készüléket, használat után
4
Jótállás és szerviz
húzza ki a csatlakozódugót a
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
fali aljzatból, mivel a víz még
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
kikapcsolt készülék esetén is
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
veszélyforrást jelent.
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
FIGYELMEZTETÉS: Ne
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
használja a készüléket
szaküzletéhez.
fürdőkád, zuhanyzó,
Қазақша
mosdókagyló, vagy egyéb
Сатып
алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
folyadékkal teli edény
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
közelében.
www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеңіз.
Használat után mindig húzza ki 1
Маңызды
dugót az aljzatból.
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
Ha a hálózati kábel
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
үшін сақтап қойыңыз.
megsérült, a kockázatok
• ЕСКЕРТУ: Бұл құралды судың
elkerülése érdekében Philips
жанында қолданбаңыз.
szakszervizben vagy hivatalos
• Жуынатын бөлмеде пайдаланып
szakszervizben ki kell cserélni.
болғаннан кейін, құралды
A készüléket 8 éven felüli
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
gyermekek, illetve csökkent
құралдың өшірілген күйінде де суға
fizikai, érzékelési vagy szellemi
жақын орналасуы қауіпті болып
képességekkel rendelkező, vagy
есептеледі.
a készülék működtetésében
• ЕСКЕРТУ: Құралды ванна,
járatlan személyek is
душ, бассейн немесе
használhatják, amennyiben ezt
сумен толтырылған басқа
felügyelet mellett teszik, illetve
заттардың жанында қолданбаңыз.
ismerik a készülék biztonságos
• Пайдаланып болғаннан кейін,
működtetésének módját és
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
az azzal járó veszélyeket. Ne
• Қуат сымы зақымданған болса,
engedje, hogy gyermekek
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
játsszanak a készülékkel.
оны тек Philips компаниясында,
Gyermekek felügyelet nélkül
Philips мақұлдаған қызмет
nem tisztíthatják a készüléket,
орталығында немесе білікті
és nem végezhetnek
мамандардың күшімен ауыстыру
felhasználói karbantartást rajta.
керек.
A még nagyobb védelem
• Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары
érdekében ajánlott egy
жастағы балалар мен физикалық,
hibaáram-védőkapcsoló
сезу немесе ойлау қабілеттері
(RCD) beépítése a fürdőszobát
шектеулі не болмаса тәжірибесі
ellátó áramkörbe. A hibaáramжәне білімі аз адамдар қадағалаумен
védőkapcsoló a 30 mA névleges
немесе құрылғыны қауіпсіз
hibaáramot nem lépheti túl.
пайдалануға қатысты нұсқаулар
További tanácsot szakembertől
алған және байланысты қауіптерді
kaphat.
түсінген жағдайда пайдалана алады.
A használatot követően ne
Балалар құралмен ойнамауы керек.
húzza meg a hálózati kábelt.
Тазалау және пайдаланушының
Mindig a csatlakozódugónál
қызмет көрсету жұмысын балалар
fogva húzza ki a készülék
бақылаусыз орындамауы керек.
kábelét fali aljzatból.
• Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның
Égési sérülés veszélye. Tartsa a
электр желісіне қауіпсіздік
készüléket gyermekektől távol,
мақсатында өшірілу құралын
különösen használat közben,
орнату ұсынылады. Бұл құралдың
illetve lehűléskor.
мөлшерленген жұмыс тогы
Mielőtt csatlakoztatná a
30 мА мәнінен аспауы керек.
készüléket, ellenőrizze, hogy
Орнатушымен кеңесіңіз.
az azon feltüntetett feszültség
• Қолданғаннан кейін қуат сымынан
megegyezik-e a helyi hálózati
ұстап тартпаңыз. Құрылғыны ток
feszültséggel.
көзінен әрдайым штепсельдік
Csak a kézikönyvben
ашасынан ұстап ажыратыңыз.
meghatározott rendeltetés
• Күйік шалу қаупі бар. Балаларды
szerint használja a készüléket.
құрылғыға жақындатпаңыз, әсіресе,
Ne használja a készüléket
қолдану және суыту кезінде.
műhajhoz vagy parókához.
• Құралды қосар алдында, онда
көрсетілген кернеу жергілікті
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Өңдеу
- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен
тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек
жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына
тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
2
•
•
•
•
•
Шаш түрі
Температура параметрі
Қалың
220°
Қалыпты/жұқа
180°
3
Шашты түзету
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
3 Қажетті температура параметріне слайдер қосқышын ( a )
басыңыз.
»»«Қуат қосулы» көрсеткіші ( e ) жанады.
»»60 секундтан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.
4 Түзету үшін 5 см үлкен емес бөлікті алыңыз.
Ескертпе: қалыңырақ шаш үшін көбірек бөліктер жасау
ұсынылады.
5 Шашты түзету табақшалары ( d ) арасына салып, тұтқаларды
бірге басыңыз.
6 Шаш түзеткішті шаштың бойымен, түбінен бастап төмен қарай
тоқтатпастан баяу бірқалыпты жүргізіп (ең көбі 5 секунд)
шаштың күйіп қалуына жол бермеңіз.
•
Серпіндер жасау үшін шаш түзеткішті жарты шеңбер
қимылымен ішке қарай (немесе сыртқа қарай) бұрап, шаш
ұшына жеткен кезде, шашты табақшалардан сырғытып
шығарыңыз.
7 Қалған шашты түзету үшін, 4-қадамнан 6-қадамға дейін
қайталаңыз.
Пайдаланғаннан кейін:
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
3 Құралды және түзету тілімшелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4 Түзеткіш табақшаларды ( b ) кілттеңіз.
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Сондай-ақ, оны ілмегінен ( c ) іліп қоюға болады.
4
Кепілдік және қызмет көрсету
Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса
немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының
www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі
Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние
жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда
жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
Шаш түзеткіш
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Қытайда жасалған.
BHS375
Номиналды параметрлер: 110-240V~ 50-60Hz 45-50W
Температура
Сақтау
шарттары
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Салыстырмалы
ылғалдылық
Атмосфералық
қысым
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Lietuviškai
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
•
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę
net ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios,
dušo, kriauklės ar kitų
indų, pripildytų vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
nominalioji liekamoji darbinė
Pasiruošimas naudoti
Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi, o paskui
išdžiovinkite juos džiovintuvu.
Naudokite apsaugos nuo karščio priemones ir iššukuokite
plaukus šukomis ilgais dantimis.
Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant
rekomenduojame naudoti apsaugos nuo karščio
priemones.
Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Žr. toliau
pateiktą lentelę. Pirmą kartą naudodami plaukų tiesinimo
įtaisą, visada pasirinkite žemesnius nustatymus.
•
•
•
•
Plaukų tipas
Temperatūros nustatymas
Stori
220°
Normalūs / ploni
180°
3
Plaukų tiesinimas
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą ( b ).
3 Pastumkite slankųjį jungiklį ( a ) ties norimu
temperatūros nustatymu.
»»Užsidegs maitinimo indikatorius ( e ).
»»Prietaisą bus galima naudoti po 60 sekundžių.
4 Atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.
Pastaba: Jei plaukai storesni, rekomenduojama atskirti
daugiau sruogų.
5 Įdėkite plaukus tarp tiesinimo žnyplių ( d ) ir kartu tvirtai
suspauskite rankenas.
6 Plaukų tiesinimo įtaisu lėtai braukite vienu judesiu (maks.
5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad
plaukai nenudegtų.
1
•
Norėdami suformuoti sruogas lėtai sukite tiesinimo
įtaisą, kol tiesinimo žnyplės pusiau pasisuks į vidų
(ar išorę) ir pasieks plaukų galiukus, tada leiskite
plaukams nuslysti nuo plokštelių.
7 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, kartokite 4–6
veiksmus.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples ( b ).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( c ).
4
Сақтау шарттары, пайдалану
Пайдалану
шарттары
•
Perdirbimas
2 Құралдың құлпын ашу үшін, жабатын бекітпені ( b ) сырғытыңыз.
1
•
Пайдалануға дайындау
Шашыңызды сусабынмен және кондиционермен жуып, ауа
ағынымен кептіріңіз.
Қызудан қорғайтын өнімді қолданып, шашыңызды үлкен тісті
тарақпен тараңыз.
Шаш түзеткішті тек шаш құрғақ кезде пайдаланыңыз.
Жиі пайдаланушыларға түзету кезінде қорғаныс өнімдерін
пайдалану ұсынылады.
Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температураның
таңдалғанын тексеріңіз. Төмендегі кестені қараңыз. Шаш
түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым төменгі параметрді
таңдаңыз.
1
3
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Pavojus nudegti. Laikykite
prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje, ypač
naudodami ir vėsindami.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite prietaiso į
maitinimo laidą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Naudodami prietaisą būkite
atidūs, nes jis gali būti labai
įkaitęs. Laikykite rankeną, nes
kitos dalys yra įkaitusios, kad
išvengtumėte kontakto su oda.
Prietaisą su stovu visada
statykite ant karščiui atsparaus
stabilaus plokščio paviršiaus.
Įkaitusios kaitinimo plokštės
niekada neturėtų liestis
su paviršiumi ar kita degia
medžiaga.
Saugokite, kad maitinimo laidas
nesiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
Įjungtą prietaisą laikykite atokiai
nuo degių daiktų ir medžiagų.
Jokiu būdu neuždenkite
įkaitusio prietaiso (pvz.,
rankšluosčiu ar audiniu).
Prietaisą naudokite tik
plaukams išdžiūvus.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Kaitinimo plokštes saugokite
nuo dulkių ir šukuosenai
formuoti skirtų priemonių, pvz.,
putų, lako ir želės. Niekada
nenaudokite prietaiso kartu su
šukuosenai formuoti skirtomis
priemonėmis.
Kaitinimo plokštelės padengtos
danga. Ši danga gali pamažu
dėvėtis. Tačiau tai nekenkia
prietaiso veikimo efektyvumui.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet
ierīci vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Apdegumu risks. Turiet ierīci
maziem bērniem nepieejamā
vietā, it īpaši lietošanas laikā un
tai atdziestot.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas
laikā, jo tā var būt ļoti karsta.
Satveriet ierīci tikai aiz roktura,
jo citas daļas ir karstas, un
izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar
statīvu uz karstumizturīgas,
stabilas, līdzenas virsmas.
Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai
citu uzliesmojošu materiālu.
Nepieļaujiet, ka elektrības vads
saskaras ar ierīces karstajām
daļām.
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir
ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli
uzliesmojošiem priekšmetiem
un materiāliem.
Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem.,
dvieli vai drāniņu), kad tā ir
karsta.
Izmantojiet ierīci tikai, lai
ieveidotu sausus matus.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Uzglabājiet taisnošanas
plātnes tīras un brīvas
no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem,
piemēram, putām, lakas un
želejas. Nekad neizmantojiet
ierīci apvienojumā ar matu
veidošanas produktiem.
Taisnošanas plātnēm ir
pārklājums. Šis pārklājums var
samazināt nodilumu laika gaitā.
Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
Notă: pentru părul cu fir mai gros, se recomandă crearea
sensorycznymi lub umysłowymi, 5 Przechowuj
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
mai multor şuviţe.
uchwyt do zawieszania ( c ).
a także nieposiadające
5 Aşază şuviţa de păr între plăcile de îndreptare ( d ) şi
strânge ferm mânerele.
wiedzy lub doświadczenia
4
Gwarancja i serwis
6 Glisează placa de îndreptat părul uşor pe lungimea
w zakresie użytkowania
părului cu o singură mişcare (max. 5 secunde) de
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
la rădăcină la capăt, fără a te opri pentru a preveni
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić
tego typu urządzeń, pod
supraîncălzirea.
naszą stronę internetową www.philips.com/support lub
•
warunkiem, że będą one
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
• Pentru a-ţi întoarce vârfurile, roteşte lent placa de
Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
îndreptat părul într-un semicerc în interior (sau în afară)
nadzorowane lub zostaną
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć
când ajungi la vârfuri şi lasă părul să alunece dintre
poinstruowane na temat
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
plăci.
7 Pentru a îndrepta restul părului, repetă paşii 4 - 6.
korzystania z tego urządzenia
Română
După utilizare:
•
w bezpieczny sposób oraz
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
zostaną poinformowane o
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistrează-ţi
produsul
la
www.philips.com/welcome.
3 Curăţă aparatul şi plăcile de îndreptat părul cu o cârpă
potencjalnych zagrożeniach.
umedă.
Dzieci nie mogą bawić się
1
Important
4 Blochează plăcile de îndreptat părul ( b ).
5 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
•
urządzeniem. Dzieci chcące
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
asemenea, îl poţi suspenda cu agăţătoarea ( c ).
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
pomóc w czyszczeniu i obsłudze
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
4
Garanţie şi service
urządzenia zawsze powinny to
aparat
în
apropierea
apei.
Dacă ai nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
robić pod nadzorem dorosłych.
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
•
Când
aparatul
este
utilizat
• Jako dodatkowe
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
în baie, scoate-l din priză
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
•
zabezpieczenie zalecamy
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă
după utilizare deoarece apa
în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi,
zainstalowanie w obwodzie
contactează distribuitorul Philips local.
reprezintă un risc chiar şi când
elektrycznym zasilającym
aparatul este oprit.
•
gniazdka elektryczne w
Русский
•
AVERTISMENT: Nu
łazience bezpiecznika
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
utiliza acest aparat
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
•
różnicowo-prądowego (RCD).
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебîn
apropierea
căzilor,
Wartość znamionowego
сайте www.philips.com/welcome.
duşurilor,
bazinelor
sau
prądu pomiarowego tego
1
Важная информация
altor recipiente cu apă.
•
bezpiecznika nie może
Перед использованием прибора внимательно
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać • Scoate întotdeauna aparatul din ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для дальнейшего использования в
priză după utilizare.
więcej informacji, skontaktuj się
качестве справочного материала.
• În cazul în care cablul de
z monterem.
• ВНИМАНИЕ. Запрещается
alimentare este deteriorat,
• Po zakończeniu korzystania nie
использовать прибор возле
acesta trebuie înlocuit
ciągnij za przewód zasilający.
воды.
întotdeauna de Philips, un
•
Zawsze odłączaj urządzenie
• Выньте вилку шнура
centru de service autorizat de
od gniazdka elektrycznego,
питания прибора из
Philips sau personal calificat în
•
trzymając za wtyczkę.
розетки электросети после
domeniu pentru a evita orice
• Niebezpieczeństwo poparzenia.
использования прибора в
pericol.
Trzymaj urządzenie z dala od
ванной комнате. Близость
• Acest aparat poate fi utilizat
•
małych dzieci, szczególnie
воды представляет риск, даже
de către persoane care au
podczas pracy i stygnięcia.
если прибор выключен.
capacităţi fizice, senzoriale
• Przed podłączeniem urządzenia
• ВНИМАНИЕ. Не используйте
sau mentale reduse sau care
upewnij się, że napięcie podane
прибор в ванной,
sunt lipsite de experienţă şi
na urządzeniu jest zgodne z
душе, бассейне или
cunoştinţe şi copii cu vârsta
•
napięciem w domowej instalacji
других помещениях
minimă de 8 ani dacă sunt
elektrycznej.
с повышенной
supravegheaţi sau instruiţi cu
• Urządzenia używaj zgodnie z
влажностью.
privire la utilizarea în condiţii
jego przeznaczeniem, opisanym
• После завершения работы
de siguranţă a aparatului şi
w tej instrukcji obsługi.
отключите прибор от розетки
înţeleg pericolele implicate.
• Nie używaj urządzenia na
электросети.
Copiii nu trebuie să se joace
•
sztucznych włosach.
• В случае повреждения
cu aparatul. Curăţarea şi
• Nigdy nie pozostawiaj
сетевого шнура его
întreţinerea de către utilizator
bez nadzoru urządzenia
необходимо заменить
nu trebuie realizate de către
•
podłączonego do zasilania.
шнуром Philips. Чтобы
copii nesupravegheaţi.
• Nie korzystaj z akcesoriów ani
обеспечить безопасную
• Pentru protecţie suplimentară,
części innych producentów,
эксплуатацию прибора,
te sfătuim să instalezi un
ani takich, których nie zaleca
заменяйте шнур только
dispozitiv pentru curent rezidual
•
w wyraźny sposób firma
в авторизованном
(RCD) în circuitul electric care
Philips. Wykorzystanie tego
сервисном центре Philips
alimentează baia. Acest RCD
typu akcesoriów lub części
или в сервисном центре с
trebuie să acţioneze la o
spowoduje unieważnienie
персоналом аналогичной
intensitate reziduală maximă
•
gwarancji.
квалификации.
specificată de 30 mA. Cere
• Nie zawijaj przewodu
• Дети старше 8 лет и
sfatul instalatorului.
•
sieciowego wokół urządzenia.
лица с ограниченными
• Nu trage de cablul de
• Przed schowaniem urządzenia
возможностями сенсорной
alimentare după utilizare.
•
odczekaj, aż ostygnie.
системы или ограниченными
Scoate întotdeauna aparatul din
• Podczas korzystania z
умственными или
priză ţinând de ştecher.
urządzenia zachowaj
физическими способностями,
• Pericol de arsuri. Nu lăsa
szczególną ostrożność — może
а также лица с недостаточным
aparatul la îndemâna copiilor
być bardzo gorące. Chwytaj
опытом и знаниями могут
mici, în special în timpul utilizării
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
пользоваться этим прибором
şi al răcirii.
pozostałe części są gorące.
под присмотром или после
• Înainte de a conecta aparatul,
Unikaj kontaktu ze skórą.
получения инструкций о
asigură-te că tensiunea indicată
•
• Zawsze umieszczaj urządzenie
безопасном использовании
pe aparat corespunde tensiunii
na podstawce na żaroodpornej,
прибора и потенциальных
reţelei locale.
stabilnej, płaskiej powierzchni.
опасностях. Не позволяйте
• Nu utiliza aparatul în alt scop
Rozgrzane płytki grzejne nigdy
детям играть с прибором.
decât cel descris în acest
nie powinny dotykać blatu
Дети могут осуществлять
manual.
•
stolika ani innych łatwopalnych
очистку и обслуживание
• Nu utiliza aparatul pe păr
materiałów.
прибора только под
artificial.
• Nie dopuszczaj do zetknięcia
присмотром взрослых.
• Nu lăsa niciodată aparatul
się przewodu sieciowego
• Для обеспечения
nesupravegheat când este
z rozgrzanymi częściami
дополнительной защиты
conectat la sursa de alimentare.
urządzenia.
рекомендуется установить
• Nu utiliza niciodată accesorii
•
Włączone
urządzenie
trzymaj
z
устройство защитного
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
sau componente de la alţi
dala od łatwopalnych substancji
отключения (УЗО),
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
producători sau nerecomandate
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
i przedmiotów.
предназначенное для
iedarbību.
explicit de Philips. Dacă
• Gdy urządzenie jest gorące,
электропитания ванной
utilizezi astfel de accesorii
Otrreizējā pārstrāde
nigdy go nie przykrywaj (np.
комнаты. Номинальный
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
sau componente, garanţia se
ręcznikiem
lub
odzieżą).
остаточный рабочий ток
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
anulează.
(2012/19/ES).
• Używaj urządzenia na suchych
не должен превышать
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
• Nu înfăşura cablul de alimentare
włosach.
30 мА. Посоветуйтесь с
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
în jurul aparatului.
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
• Nie używaj urządzenia, gdy
электриком, выполняющим
uz vidi un cilvēku veselību.
• Înainte de a depozita aparatul,
masz mokre dłonie.
электромонтаж.
aşteaptă să se răcească.
2
Sagatavošana lietošanai
• Na bieżąco czyść płytki grzejne
• Не тяните на себя шнур
• Ai foarte mare grijă atunci
• Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri un
z kurzu oraz środków do
питания после использования.
izžāvējiet ar fēnu.
când utilizezi aparatul, întrucât
układania
włosów
(np.
pianki,
Держитесь только за вилку
• Izmantojiet produktu aizsardzībai pret karstumu un
poate fi extrem de fierbinte.
saķemmējiet matus ar lielu ķemmi.
lakieru, żelu). Nigdy nie używaj
при отключении прибора от
• Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
Apucă doar mânerul, deoarece
lokówki
w
połączeniu
z
takimi
сети.
• Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams
celelalte componente sunt
izmantot produktus aizsardzībai pret karstumu.
środkami.
• Опасность ожога. Не
fierbinţi, şi evită contactul cu
• Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas • Płytki grzejne są pokryte
допускайте до прибора
atbilst jūsu matiem. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu.
pielea.
powłoką. Powłoka ta może
Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
детей, особенно во время
izvēlieties zemāko iestatījumu.
• Aşază întotdeauna aparatul cu
zużywać się z upływem czasu.
использования и охлаждения.
suportul pe o suprafaţa plată,
Matu tips
Temperatūras režīms
Nie wpływa to na prawidłowe
• Перед подключением
stabilă, termorezistentă. Plăcile
Biezi
220°
funkcjonowanie urządzenia.
прибора убедитесь,
de încălzire fierbinţi nu trebuie
Normāli/Plāni
180°
• Konieczność przeglądu lub
что указанное на нем
să atingă niciodată suprafaţa
naprawy urządzenia zawsze
напряжение соответствует
3
Iztaisnojiet matus
sau alte materiale inflamabile.
zgłaszaj do autoryzowanego
напряжению местной
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
• Nu lăsa cablul de alimentare
centrum serwisowego firmy
электросети.
2 Atbīdiet noslēgu ( b ), lai atbloķētu ierīci.
să intre în contact cu piesele
Philips. Naprawy przez osoby
3 Pabīdiet temperatūras slīdslēdzi ( a ) jums vēlamajā
• Не используйте прибор для
temperatūras režīmā.
fierbinţi ale aparatului.
niewykwalifikowane
mogą
целей, отличных от описанных
»»Iedegas strāvas indikators ( e ).
• Păstrează aparatul la distanţă
prowadzić do poważnego
»»Pēc 60 sekundēm ierīce ir gatava lietošanai.
в данной инструкции по
de obiecte şi materiale
4 Saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
zagrożenia dla użytkownika
эксплуатации.
Piezīme. Biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
inflamabile când este pornit.
urządzenia.
• Не используйте прибор для
5 Ievietojiet matus starp taisnošanas plātnēm ( d ) un cieši
• Nu acoperi niciodată aparatul
saspiediet rokturus kopā.
обработки искусственных
Pola elektromagnetyczne (EMF)
cu ceva (de exemplu, un prosop
6 Neapstājoties lēnām virziet matu taisnotāju lejup pa
волос.
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes),
sau un articol vestimentar) când
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
lai matus nepārkarsētu.
•
Не оставляйте включенный в
działanie pól elektromagnetycznych.
este fierbinte.
• Lai ieveidotu sprogas, lēnām grieziet matu taisnotāju
сеть прибор без присмотра.
ar pusapļa kustību uz iekšpusi (vai ārpusi), līdz tas
• Utilizează aparatul numai pe
Recykling
sasniedz matu galus, un ļaujiet matiem izslīdēt no
• Запрещается пользоваться
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
păr uscat.
plātnēm.
какими-либо аксессуарами
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
7 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet 4. līdz 6. solī
• Nu utiliza aparatul cu mâinile
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że
aprakstītās darbības.
или деталями других
sprzęt po okresie użytkowania, nie może być
ude.
Pēc lietošanas:
производителей, а также
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Păstrează plăcile de încălzire
domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do
аксессуарами и деталями,
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
curate şi curăţă-le de praf şi
3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
не имеющими специальной
produse pentru coafat, precum
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego
4 Noslēdziet matu iztaisnošanas plātnes ( b ).
рекомендации Philips.
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
spumă, spray sau gel. Nu folosi
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( c ).
При использовании таких
niciodată aparatul împreună cu
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
аксессуаров и деталей
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
4
Garantija un serviss
produse de coafat.
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
гарантийные обязательства
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
• Plăcile de încălzire dispun de
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
теряют силу.
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
un înveliş. Acest înveliş se poate
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
•
Не обматывайте сетевой
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
uza lent în timp. Totuşi, acest
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
шнур вокруг прибора.
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
lucru nu afectează performanţa
2
Przygotowanie do użycia
• Прежде чем убрать прибор на
preču izplatītāja.
aparatului.
• Umyj włosy szamponem, nałóż na nie odżywkę, a
хранение, дайте ему остыть.
następnie je wysusz.
•
Pentru control sau depanare,
Polski
• Соблюдайте осторожность
• Użyj środka pielęgnacyjnego chroniącego przed
du aparatul numai la un centru
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
działaniem ciepła i rozczesz włosy grzebieniem o szeroko
при использовании прибора,
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
rozstawionych ząbkach.
service autorizat de Philips.
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
так как он может сильно
• Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy są
www.philips.com/welcome.
Repararea făcută de persoane
suche.
нагреваться. Держите прибор
• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
necalificate poate genera
1
Ważne
только за рукоятку, так как
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
situaţii periculoase pentru
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
działaniem ciepła.
остальные части очень
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
• Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla
utilizator.
przyszłość.
горячие. Избегайте контакта с
Twoich włosów. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli
Câmpuri
electromagnetice
(EMF)
używasz
prostownicy
po
raz
pierwszy,
wybierz
niskie
• OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
кожей.
ustawienie temperatury.
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
urządzenia w pobliżu wody.
• Всегда размещайте прибор с
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
Rodzaj włosów
Ustawienie temperatury
electromagnetice.
• Jeśli korzystasz z urządzenia
подставкой на термостойкой,
Grube
220°
w łazience, po zakończeniu
устойчивой, плоской
Reciclarea
Normalne/cienkie
180°
stosowania wyjmij wtyczkę
поверхности. Горячие
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
eliminat
împreună
cu
gunoiul
menajer
obişnuit
z gniazdka elektrycznego.
нагревательные пластины
3
Prostowanie włosów
(2012/19/EU).
Obecność wody stanowi
не должны соприкасаться с
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
separată
a
produselor
electrice
şi
electronice.
elektrycznego.
zagrożenie nawet wtedy,
поверхностью или другими
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
2 Przesuń zatrzask blokujący ( b ), aby odblokować
gdy urządzenie jest
воспламеняющимися
negative
asupra
mediului
şi
asupra
sănătăţii
umane.
urządzenie.
wyłączone.
материалами.
3 Ustaw suwak regulacji temperatury ( a ) w żądanej
2
Pregătirea pentru utilizare
pozycji.
• OSTRZEŻENIE: Nie
• Не допускайте контакта
• Spală-ţi părul cu şampon şi cu balsam şi usucă-l.
»»Zaświeci się wskaźnik zasilania ( e ).
korzystaj z urządzenia w pobliżu
сетевого шнура с горячими
• Foloseşte un produs cu protecţie termică şi piaptănă-ţi
»»Urządzenie będzie gotowe do użycia po upływie 60
părul cu un pieptene cu dinţi rari.
sekund.
wanny, prysznica, umywalki ani
частями прибора.
• Foloseşte placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
4 Przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5
innych naczyń napełnionych
• Держите включенный
cm.
• Utilizatorilor frecvenţi li se recomandă să utilizeze
produse de protecţie împotriva căldurii atunci când îşi
Uwaga: W przypadku grubszych włosów zalecane jest
wodą.
прибор в стороне от
îndreaptă părul.
podzielenie ich na więcej pasm.
• Zawsze po zakończeniu
легковоспламеняющихся
• Asigură-te că selectezi o setare de temperatură potrivită
5 Umieść pasmo włosów między płytkami prostującymi
pentru tipul tău de păr. Te rugăm să consulţi tabelul de
( d ) i mocno ściśnij uchwyty.
korzystania z urządzenia
объектов и материалов.
mai jos. La prima utilizare a plăcii de îndreptat părul,
6 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym
wyjmij wtyczkę z gniazdka
• Запрещается покрывать
selectează întotdeauna o setare mai mică.
powolnym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez
zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
elektrycznego.
неостывший прибор
Tip de păr
Setare de temperatură
•
Aby podwinąć lub wywinąć włosy, powoli skieruj
• Ze względów bezpieczeństwa
(например, полотенцем или
Gros
220°
prostownicę o pół obrotu do wewnątrz (lub na
wymianę uszkodzonego
одеждой).
zewnątrz) po przesunięciu jej do końcówek włosów.
Normal/Subţire
180°
Następnie wypuść włosy spomiędzy płytek.
przewodu sieciowego należy
• Пользуйтесь прибором для
7 Powtórz czynności od 4 do 6, aby wyprostować resztę
zlecić autoryzowanemu
укладки только сухих волос.
włosów.
3
Îndreptarea părului
Po użyciu:
centrum serwisowemu firmy
• Запрещается брать прибор
1 Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
2 Glisează clema de închidere ( b ) pentru a debloca
Philips lub odpowiednio
мокрыми руками.
elektrycznego.
aparatul.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
wykwalifikowanej osobie.
•
Нагревательные пластины
3 Deplasează comutatorul glisant ( a ) la setarea dorită de
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
temperatură.
• Urządzenie może być używane
следует содержать в чистоте.
3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu
»»Indicatorul de alimentare ( e ) se aprinde.
wilgotnej ściereczki.
przez dzieci w wieku powyżej 8
Очищайте их от пыли и
»»După 60 de secunde, aparatul este pregătit pentru
4 Zablokuj płytki prostujące ( b ).
utilizare.
lat oraz osoby z ograniczonymi
средств для укладки: муссов,
4 Alege o şuviţă nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.
zdolnościami fizycznymi,
спреев и гелей. Запрещается
использовать прибор вместе
со средствами для укладки.
Нагревательные пластины
имеют специальное покрытие.
Со временем это покрытие
может стираться. Это не
влияет на работу прибора.
Для проверки или ремонта
прибора следует обращаться
только в авторизованный
сервисный центр Philips.
Ремонт, произведенный
неквалифицированным
лицом, может привести
к особо опасным для
пользователя ситуациям.
•
•
•
•
•
•
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
(2012/19/ЕС).
– Выполняйте раздельную утилизацию
электрических и электронных изделий в
соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
Правильная утилизация помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
2
•
Подготовка прибора к
работе
Вымойте волосы шампунем и кондиционером и
высушите их.
Нанесите термозащитное средство для укладки и
расчешите волосы расческой с крупными зубцами.
Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
При частом использовании прибора рекомендуется
для выпрямления использовать термозащитные
средства для укладки.
Всегда устанавливайте температурный режим,
наиболее подходящий для вашего типа волос.
См. таблицу ниже. При первом использовании
выпрямителя выберите режим низкой температуры.
•
•
•
•
Тип волос
Настройка температуры
Густые
220°
Нормальные/Тонкие
180°
3
•
•
•
•
•
•
•
Выпрямление волос
Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Переместите фиксатор ( b ), чтобы разблокировать
прибор.
3 С помощью ползунка ( a ) выберите необходимый
температурный режим.
»»Загорится индикатор питания ( e ).
»»Прибор будет готов к работе через 60 секунд.
4 Отделите прядь волос шириной не более 5 см для
выпрямления.
Примечание. Если волосы густые, разделите их на
большее число прядей.
5 Поместите прядь волос между выпрямляющими
пластинами ( d ) и крепко сожмите рукоятки.
6 Плавно и медленно перемещайте прибор по всей
длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней
до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не
перегреть волосы.
1
•
•
•
Чтобы создать завитки, медленно подкручивайте
выпрямителем кончики волос внутрь или наружу,
пока прядь не соскользнет с пластин.
7 Повторите шаги с 4 по 6, чтобы выпрямить остальные
волосы.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины
влажной тканью.
4 Закройте выпрямляющие пластины ( b ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( c ).
4
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости
получения сервисного обслуживания или информации
(например, если нужно заменить насадку) зайдите на
веб-сайт компании Philips www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра
поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае.
Условия
эксплуатации
Условия
хранения
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Относительная Атмосферное
влажность
давление
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
1
Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zlasti med uporabo in
ohlajanjem.
Preden aparat priključite,
preverite, ali na aparatu
označena napetost ustreza
napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparat uporabljajte izključno
v namene, ki so opisani v tem
priročniku.
Aparata ne uporabljajte na
umetnih laseh.
Ko je aparat priključen na
napajanje, ga ne puščajte brez
nadzora.
Ne uporabljajte nastavkov ali
delov drugih proizvajalcev, ki
jih Philips izrecno ne priporoča.
Uporaba takšnih nastavkov
razveljavi garancijo.
Omrežnega kabla ne navijajte
okoli aparata.
Preden aparat shranite,
počakajte, da se ohladi.
Pri uporabi aparata bodite zelo
pozorni, ker je lahko izjemno
vroč. Primite samo ročaj, ker so
drugi deli vroči, in se izogibajte
stiku s kožo.
Aparat s stojalom vedno
položite na stabilno ravno
površino, odporno proti vročini.
Vroče grelne plošče se ne smejo
nikoli dotakniti površine ali
drugega vnetljivega materiala.
Preprečite stik omrežnega kabla
z vročimi deli aparata.
Vklopljenega aparata ne
približujte vnetljivim predmetom
in materialom.
Vročega aparata ne pokrivajte
(npr. z brisačo ali obleko).
Aparat uporabljajte samo na
suhih laseh.
Aparata ne uporabljajte z
mokrimi rokami.
Grelne plošče morajo biti čiste
in brez prahu, umazanije in
sredstev za oblikovanje, kot
so žele, pršilo in gel. Aparata
ne uporabljajte v kombinaciji s
sredstvi za oblikovanje.
Grelni plošči imata prevleko.
Prevleka se sčasoma lahko
obrabi. Vendar to ne vpliva na
delovanje aparata.
Za pregled ali popravilo
aparata se obrnite na Philipsov
pooblaščeni servis. Popravilo
s strani neusposobljenih oseb
je lahko za uporabnika izredno
nevarno.
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Elektromagnetna polja (EMF)
Recyklácia
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo
vašej krajine pre separovaný zber elektrických
a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha
zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie.
2
•
•
•
•
•
Номинальные параметры:110-240V~ 50-60Hz 45-50W
Температура
•
Elektromagnetické polia (EMF)
BHS375
Условия хранения, эксплуатации
Nikdy nepoužívajte
príslušenstvo ani súčiastky
od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
Philips výslovne neodporučila.
Ak takéto príslušenstvo alebo
súčiastky použijete, záruka
stráca platnosť.
Sieťový kábel nenavíjajte okolo
zariadenia.
Predtým, ako zariadenie
odložíte, nechajte ho
vychladnúť.
Pri používaní zariadenia
buďte mimoriadne opatrní,
pretože môže byť veľmi horúce.
Zariadenie držte len za rukoväť,
pretože ostatné časti sú horúce.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Zariadenie vždy položte
stojanom na stabilný a rovný
povrch odolný voči vysokej
teplote. Horúce ohrevné platne
sa nesmú dotýkať povrchu ani
iného horľavého materiálu.
Dávajte pozor, aby sa sieťový
kábel nedotýkal horúcich častí
zariadenia.
Zapnuté zariadenie sa nesmie
dostať do blízkosti horľavých
predmetov a materiálu.
Zapnuté zariadenie nikdy ničím
neprikrývajte (napr. uterákom
alebo oblečením).
Zariadenie používajte len na
úpravu suchých vlasov.
Zariadenie nepoužívajte, ak
máte mokré ruky.
Ohrevné platne udržiavajte
čisté, chráňte pred prachom
a znečistením prípravkami na
tvarovanie účesu, ako napríklad
penovým tužidlom, lakom
alebo gélom. Zariadenie nikdy
nepoužívajte v kombinácii s
prostriedkami na úpravu účesov.
Ohrevné platne majú povrchovú
vrstvu. Povrchovú vrstva
sa môže časom postupne
opotrebovať. Toto však nemá
vplyv na činnosť ani výkon
zariadenia.
Zariadenie vždy vráťte
do servisného strediska
autorizovaného spoločnosťou
Philips, kde ho skontrolujú,
prípadne opravia. Oprava
nekvalifikovanou osobou môže
pre používateľa predstavovať
veľké nebezpečenstvo.
Príprava na použitie
Umyte si vlasy šampónom a kondicionérom a vysušte ich
fénom.
Použite prípravok na ochranu pred vysokými teplotami a
vlasy prečešte hrebeňom s veľkými zubami.
Žehličku používajte iba na suché vlasy.
V prípade častého používania odporúčame pri
vyrovnávaní vlasov nanášať prostriedok na ochranu pred
vysokými teplotami.
Uistite sa, že ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je
vhodné pre vaše vlasy. Príslušné informácie sú uvedené
v tabuľke nižšie. Keď žehličku vlasov používate prvýkrát,
vždy zvoľte nižšie nastavenie.
Typ vlasov
Nastavenie teploty
Husté
220 °
Normálne/jemné
180 °
3
Vyrovnávanie vlasov
Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Posunutím zatváracieho zámku ( b ) odomknite
zariadenie.
3 Posuvný spínač ( a ) posuňte do polohy požadovaného
nastavenia teploty.
»»Rozsvieti sa indikátor zapnutia ( e ).
»»Po 60 sekundách je zariadenie pripravené na použitie.
4 Oddeľte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý budete
vyrovnávať.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac
prameňov.
5 Vložte vlasy medzi vyrovnávacie platne ( d ) a pritlačte
rukoväte pevne k sebe.
6 Pomaly posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po
celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od
korienkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby
sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
1
na aparatu odgovara voltaži u
lokalnoj mreži.
Aparat koristite isključivo
u svrhu opisanu u ovim
uputstvima.
Nemojte da koristite aparat na
umetnoj kosi.
Kada je aparat povezan na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte da koristite
dodatke niti delove drugih
proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila.
U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
Pre odlaganja sačekajte da se
aparat ohladi.
Budite veoma pažljivi prilikom
upotrebe aparata jer može biti
veoma vruć. Aparat držite samo
za dršku jer su drugi delovi
vrući te izbegavajte kontakt sa
kožom.
Aparat sa postoljem uvek
postavite na vatrostalnu,
stabilnu i ravnu površinu. Vruće
grejne ploče nikada ne bi
trebalo da dodiruju površine niti
druge zapaljive materijale.
Izbegavajte dodir kabla za
napajanje sa vrelim delovima
aparata.
Držite aparat dalje od zapaljivih
predmeta i materijala kada je
uključen.
Nikada nemojte pokrivati aparat
(npr. peškirom ili odećom) kada
je vruć.
Upotrebljavajte aparat samo
kada je kosa suva.
Nemojte da rukujete aparatom
dok su vam ruke mokre.
Pazite da grejne ploče uvek
budu čiste i bez tragova prašine
i proizvoda za oblikovanje
kose, poput pene, spreja
ili gela. Nikada nemojte da
koristite aparat u kombinaciji
sa proizvodima za oblikovanje
kose.
Grejne ploče imaju premaz.
Taj premaz se tokom vremena
može polako istrošiti. Međutim,
to ne utiče na performanse
aparata.
U slučaju provere ili popravke
aparat uvek vratite u ovlašćeni
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi.
2
•
•
•
•
•
Priprava za uporabo
Lase operite s šamponom in balzamom ter posušite.
Uporabite sredstvo za toplotno zaščito in lase počešite z
glavnikom z velikimi zobmi.
Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da
lase zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Glejte
spodnjo preglednico. Pri prvi uporabi ravnalnika vedno
izberite nizko nastavitev.
Vrsta las
Nastavitev temperature
Gosti
220°
Običajni/tanki
180°
3
1
Ravnanje las
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno
prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2
•
Operite kosu šamponom i balzamom, pa je osušite
fenom.
Upotrebite proizvod za zaštitu od toplote i očešljajte kosu
pomoću češlja sa velikim zupcima.
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje
se da prilikom ispravljanja koriste proizvode za zaštitu od
toplote.
Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte donju tabelu. Uvek
izaberite nižu postavku temperature pri prvoj upotrebi
prese za kosu.
•
•
•
•
Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 Premaknite drsni zaklep ( b ), da odklenete aparat.
3 Drsno stikalo nastavite ( a ) na želeno nastavitev
temperature.
»»Zasveti indikator vklopa ( e ).
»»Po 60 sekundah je aparat pripravljen za uporabo.
4 Vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
Opomba: Namig: če imate goste lase, jih razdelite na
pramene.
5 Lase položite med ravnalni plošči ( d ) in ročaja trdno
pritisnite skupaj.
6 Ravnalnik v eni potezi počasi povlecite navzdol po celotni
dolžini las (največ 5 sekund) od korenin do konic, brez
ustavljanja, da preprečite pregretje las.
•
Če želite oblikovati zavihane lase, ravnalnik počasi
polkrožno obrnite navznoter (ali navzven), ko pride do
konic las, in pustite, da zdrsnejo iz ravnalnika.
7 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 4 do 6.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
4 Zaklenite ravnalni plošči ( b ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( c ).
VAROVANIE: Nepoužívajte
• Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi,
pomaly pri končekoch vlasov otáčajte žehličku
zariadenie v blízkosti vody.
v polkruhu smerom k sebe (alebo smerom von), až kým
Ak zariadenie používate v
sa vlasy neuvoľnia z platní.
7
Zvyšok
vlasov vyrovnajte opakovaním krokov 4 až 6.
kúpeľni, hneď po použití ho
Po použití:
odpojte zo siete, pretože voda
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
v jeho blízkosti predstavuje
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
nebezpečenstvo, aj keď je
4
Garancija in servis
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou
zariadenie vypnuté.
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v
tkaninou.
primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
4 Uzamknite vyrovnávacie platne ( b ).
VAROVANIE: Toto
www.philips.com/support oziroma se obrnite na Philipsov
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko
zariadenie nepoužívajte
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
na
zavesenie
(
c
).
v blízkosti vane, sprchy,
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
umývadla ani inej nádoby
4
Záruka a servis
obsahujúcej vodu.
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
Srpski
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
Po použití vždy odpojte
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
zariadenie zo siete.
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
V záujme predchádzania
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
1
Važno
nebezpečným situáciám smie
miestneho predajcu výrobkov Philips.
Pre
upotrebe
aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
poškodený sieťový kábel
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
vymeniť jedine personál
Slovenščina
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
spoločnosti Philips, servisného
nemojte da koristite u blizini
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
strediska autorizovaného
registrirajte na www.philips.com/welcome.
vode.
spoločnosťou Philips alebo
• Ako koristite aparat u kupatilu,
Pomembno
osoba s podobnou kvalifikáciou. 1
isključite ga iz struje nakon
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
Toto zariadenie môžu používať
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
upotrebe jer blizina vode
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
• OPOZORILO: Aparata ne
predstavlja rizik, čak i kad je
majú obmedzené telesné,
uporabljajte v bližini vode.
aparat isključen.
zmyslové alebo mentálne
• Ko aparat uporabljate v
• UPOZORENJE: Nemojte
schopnosti alebo nemajú
kopalnici, ga po uporabi
da koristite ovaj aparat u
dostatok skúseností a znalostí,
vedno izključite iz omrežja,
blizini kade, tuš kabine,
pokiaľ sú pod dozorom alebo
ker neposredna bližina vode
umivaonika ili drugih posuda sa
im bolo vysvetlené bezpečné
predstavlja nevarnost, četudi je
vodom.
používanie tohto zariadenia a
aparat izklopljen.
• Aparat posle upotrebe uvek
za predpokladu, že rozumejú
• OPOZORILO: Aparata ne
isključite iz napajanja.
príslušným rizikám. Deti sa
uporabljajte v bližini kadi,
• Ako je glavni kabl oštećen,
nesmú hrať s týmto zariadením.
tušev, umivalnikov ali
on uvek mora biti zamenjen
Deti bez dozoru nesmú čistiť
drugih posod z vodo.
od strane kompanije Philips,
ani vykonávať údržbu tohto
• Po uporabi aparat vedno
ovlašćenog Philips servisa ili
zariadenia.
izklopite iz omrežne vtičnice.
na sličan način kvalifikovanih
Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
• Poškodovani omrežni kabel sme
osoba, kako bi se izbegao rizik.
ochranu, odporúčame vám
zaradi varnosti zamenjati samo
• Ovaj aparat mogu da koriste
namontovať do elektrického
predstavnik družbe Philips,
deca starija od 8 godina i
obvodu, ktorý privádza
pooblaščeni servisni center
osobe sa smanjenim fizičkim,
elektrickú energiu do kúpeľne,
družbe Philips ali ustrezno
senzornim ili mentalnim
zariadenie zvyškového
usposobljeno osebje.
sposobnostima, ili nedostatkom
prúdu (RCD). Toto zariadenie
• Ta aparat lahko uporabljajo
iskustva i znanja, pod uslovom
RCD nesmie mať nominálny
otroci od 8. leta starosti naprej
da su pod nadzorom ili da su
zostatkový prevádzkový prúd
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
dobile uputstva za bezbednu
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
ali psihičnimi sposobnostmi ali
upotrebu aparata i da razumeju
o radu inštalatéra.
s pomanjkljivimi izkušnjami in
moguće opasnosti. Deca ne bi
Po použití neťahajte za
znanjem, če so prejele navodila
trebalo da se igraju aparatom.
napájací kábel. Zariadenie vždy
glede varne uporabe aparata
Deca ne bi trebalo da čiste
odpojte od siete uchopením
ali jih pri uporabi nadzoruje
aparat niti da ga održavaju bez
a potiahnutím za zástrčku.
odgovorna oseba, ki jih opozori
nadzora.
Nebezpečenstvo popálenia.
na morebitne nevarnosti. Otroci • U cilju dodatne zaštite
Držte zariadenie mimo dosahu
naj se ne igrajo z aparatom.
preporučujemo vam ugradnju
detí, hlavne počas jeho
Otroci aparata ne smejo čistiti in
automatskog osigurača na
používania a vychladzovania.
vzdrževati brez nadzora.
strujno kolo kupatila. Ovaj
Pred pripojením zariadenia sa
• Za dodatno zaščito vam
osigurač ne sme da ima radnu
presvedčte, či napätie udávané
svetujemo vgradnjo
struju višu od 30 mA. Za savet
na zariadení zodpovedá
varnostnega tokovnega stikala
se obratite stručnom licu.
napätiu v miestnej elektrickej
(FID) v električni tokokrog
• Nakon korišćenja nemojte vući
sieti.
kopalnice. Izklopni tok
kabl za napajanje. Prilikom
Zariadenie nepoužívajte na iné
varnostnega tokokroga ne sme
isključivanja aparata iz
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
presegati 30 mA. Za nasvet se
električne mreže uvek vucite
tomto návode na použitie.
obrnite na električarja.
utikač.
Zariadenie nepoužívajte na
• Po uporabi ne vlecite za
• Opasnost od opekotina.
úpravu umelých vlasov.
napajalni kabel. Aparat iz
Držite aparat van domašaja
Keď je zariadenia pripojené
električnega omrežja vedno
male dece, a naročito tokom
k elektrickej sieti, nikdy ho
izključite tako, da primete vtič.
upotrebe i hlađenja.
nenechávajte bez dozoru.
• Nevarnost opeklin. Aparat
• Pre nego što povežete aparat
hranite izven dosega otrok,
uverite se da oznaka voltaže
Priprema za upotrebu
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
220°
Normalna/Nežna
180°
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ispravljanje kose
Utikač aparata priključite u utičnicu.
1
2 Pomerite bravu za zatvaranje ( b ) da biste otključali
aparat.
3 Pomerite klizni prekidač ( a ) na željenu postavku
temperature.
»»Indikator napajanja ( e ) počinje da svetli.
»»Aparat će biti spreman za upotrebu nakon 60 sekundi.
4 Izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za ispravljanje.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je
podelite na više pramenova.
5 Postavite kosu između ploča za ispravljanje ( d ) i čvrsto
spojite ručice aparata.
6 Polako povucite presu za kosu niz čitavu dužinu kose u
jednom pokretu (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez
zaustavljanja, tako da se kosa ne pregreje.
•
Da biste kreirali izvijene krajeve, lagano rotirajte presu
za kosu polukružno ka unutra (ili ka spolja) kada stigne
do krajeva i dopustite da kosa sklizne sa ploča.
7 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 4
do 6.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
se ne ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( b ).
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
( c ).
4
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
Утилізація
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
електричних та електронних пристроїв у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
2
•
•
•
•
•
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
1
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
•
•
•
•
•
•
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не тягніть за кабель живлення
після використання. Завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі, тримаючи за штекер.
Ризик опіку. Тримайте
пристрій подалі від
малих дітей, особливо
під час використання та
охолодження.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних у
цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
Перед тим як відкласти
пристрій на зберігання, дайте
йому охолонути.
Будьте дуже уважними під
час використання пристрою,
оскільки він може сильно
нагрітися. Тримайте пристрій
лише за ручку та уникайте
контакту зі шкірою, оскільки
інші частини є гарячі.
Завжди кладіть пристрій на
підставку на жаростійкій,
рівній та стійкій поверхні.
Не торкайтеся гарячими
нагрівальними пластинами
поверхні чи інших займистих
матеріалів.
Запобігайте контакту шнура
живлення із гарячими
частинами пристрою.
Тримайте увімкнений пристрій
подалі від вогненебезпечних
об’єктів та матеріалів.
Ніколи не накривайте
гарячий пристрій (наприклад,
рушником чи одягом).
Використовуйте пристрій
лише на сухому волоссі.
Не користуйтеся пристроєм,
якщо у Вас мокрі руки.
Слідкуйте, щоб нагрівальні
пластини були чистими від
пилу та засобів моделювання
зачіски: пінки, лаку та гелю
для волосся. Ніколи не
користуйтеся пристроєм
у поєднанні з засобами
моделювання.
Нагрівальні пластини мають
покриття. Із часом це покриття
може зноситися. Однак, це не
впливає на роботу пристрою.
Перевірку та ремонт
пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі,
уповноваженому Philips.
Ремонт, виконаний особами
без спеціальної кваліфікації,
може спричинити дуже
небезпечну ситуацію для
користувача.
Підготовка до використання
Помийте волосся шампунем і кондиціонером,
висушіть його.
Обробіть волосся засобом із захистом від нагрівання і
розчешіть його рідким гребінцем.
Використовуйте щипці лише для розпрямлення
сухого волосся.
У разі частого використання рекомендується
застосовувати засоби для захисту волосся від
нагрівання.
Виберіть налаштування температури, яке підійде для
Вашого типу волосся. Дивіться таблицю нижче. Під
час першого використання щипців для розпрямлення
волосся завжди вибирайте нижче налаштування
температури.
Тип волосся
Налаштування температури
Товсте
220°
Нормальне/тонке
180°
3
1
Випрямлення волосся
Вставте вилку у розетку.
2 Щоб розблокувати пристрій, посуньте замок
блокування ( b ).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
3 За допомогою перемикача ( a ) виберіть потрібне
використовуйте цей пристрій
налаштування температури.
»»Засвітиться індикатор увімкнення живлення ( e ).
біля води.
»»Через 60 секунд пристрій буде готовий до
У разі використання
використання.
4 Візьміть пасмо шириною не більше 5 см для
пристрою у ванній кімнаті
випрямлення.
витягуйте шнур із розетки
Примітка. Товстіше волосся рекомендовано поділити на
більше пасом.
після використання, оскільки
5 Розмістіть волосся між розпрямлюючими пластинами
перебування пристрою
( d ) і міцно стисніть ручки пристрою одна до одної.
біля води становить
6 Одним рухом повільно пересуньте щипці по всій
довжині волосся (макс. 5 секунд), не зупиняючись,
ризик, навіть якщо
щоб запобігти перегріванню.
пристрій вимкнено.
• Для створення завитків, коли щипці для
розпрямлення волосся наблизяться до кінчиків
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
волосся, повільно повертайте щипці півколом
використовуйте цей пристрій
досередини (або назовні), поки волосся не
висковзне з пластин.
біля ванн, душів, басейнів або
7 Для випрямлення решти волосся повторіть дії 4-6.
інших посудин із водою.
Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
Після використання завжди
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
від’єднуйте пристрій від
йому охолонути.
мережі.
3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою
ганчіркою.
Якщо шнур живлення
4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини ( b ).
пошкоджено, для уникнення
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
небезпеки його необхідно
підвісивши його на гачок за петлю ( c ).
замінити, звернувшись до
4
Гарантія та обслуговування
компанії Philips, сервісного
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити
центру, уповноваженого
насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте
веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support,
Philips, або фахівців із
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів
належною кваліфікацією.
компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
Цим пристроєм можуть
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
користуватися діти віком
Philips.
Компанія Philips встановлює строк служби на даний
від 8 років або більше чи
виріб – не менше 3 років
особи із послабленими
Служба підтримки споживачів
фізичними відчуттями або
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах
розумовими здібностями,
України безкоштовні)
чи без належного досвіду
для більш детальної інформаціі завітайте на
www.philips.ua
та знань, за умови, що
користування відбувається під
наглядом, їм було проведено
інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising