Philips | BHD290/00 | Owner's Manual | Philips DryCare Advanced Hajszárító BHD290/00 Felhasználói kézikönyv

Philips DryCare Advanced Hajszárító BHD290/00 Felhasználói kézikönyv
за умерена въздушна струя и оформяне или
силна въздушна струя и бързо сушене.
www.philips.com/welcome
a
f
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
SR Korisnički priručnik
LT
UK Посібник користувача
e
d
c
g
b
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( a ) off the appliance to remove
hair and dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the
appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the
appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( b ).
3
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
за горещ поток въздух,
за топъл поток въздух
или за ефективно изсушаване на косата при
постоянна щадяща температура. Натиснете бутона
за хладна струя ( e ) за хладен поток въздух за
фиксиране на прическата ви.
» Когато уредът е включен, йоните се отделят
автоматично и постоянно, като намаляват
накъдрянето на косата и придават блясък.
4 За да изключите уреда, превключете на
.
Накрайник ( f )
С накрайника за оформяне въздухът става поконцентриран, когато изсушавате косата си. По-лесно е
да се оформя права коса.
Дифузер за обем ( g )
Дифузерът за обем е разработен специално за нежно
сушене на косата ви.
1 Дръжте сешоара вертикално, поставете косата с
кръгови движения между зъбите и се насочете бавно
към скалпа.
2 Поставете дифузера за обем на скалпа и започнете
да правите въртеливи движения. Това помага да
изсушите скалпа си и увеличава обема на косата още
от корените.
След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
докато се охлади.
3 Махнете решетката за приток на въздух ( a ) от уреда,
за да отстраните космите и праха.
» Завъртете решетката за приток на въздух обратно
на часовниковата стрелка, за да я извадите от
уреда.
» Завъртете решетката за приток на въздух по на
часовниковата стрелка, за да я поставите отново
на уреда.
4 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
Можете също да го окачите на халката за окачване
( b ).
3
1
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
бъдеще.
4 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
místě. Přístroj lze zavěsit za závěsnou smyčku ( b ).
3
Eesti
1
Tähtis
•
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
•
•
•
•
•
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
•
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
Čeština
1
•
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete
nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti
Philips www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko
péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní
číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Гаранция и обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате проблем,
моля, посетете уебсайта на Philips на адрес
www.philips.com/support или се обърнете към центъра
за обслужване на клиенти на Philips във вашата
държава (телефонния му номер можете да намерите в
международната гаранционна карта). Ако във вашата
страна няма център за обслужване на потребители,
обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
за
3 Поставете превключвателя на температурата ( d ) на
BHD290
Vartotojo vadovas
» Chcete-li mřížku pro vstup vzduchu znovu nasadit na
přístroj, otočte s ní po směru hodinových ručiček.
2 Поставете превключвателя за въздушна струя ( c ) на
Register your product and get support at
•
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
vee läheduses.
Pärast seadme kasutamist
vannitoas võtke pistik kohe
pistikupesast välja, kuna vee
lähedus kujutab endast ohtu ka
väljalülitatud seadme korral.
HOIATUS! Ärge kasutage seda
seadet vannide, duššide,
basseinide või teiste vett
sisaldavate anumate
läheduses.
Võtke seade alati pärast
kasutamist vooluvõrgust välja.
Ülekuumenemisel lülitub seade
automaatselt välja. Lülitage
seade vooluvõrgust välja ja
laske mõned minutid jahtuda.
Enne kui lülitate seadme uuesti
sisse, kontrollige, ega õhuavad
pole ebemete, juuste vms
ummistunud.
Kui toitejuhe on rikutud,
siis ohtlike olukordade
vältimiseks tuleb lasta
toitejuhe vahetada Philipsi
hoolduskeskuses, Philipsi
volitatud hoolduskeskuses või
kvalifitseeritud isikul.
Seda seadet võivad kasutada
lapsed alates 8. eluaastast
ning füüsiliste puuete ja
vaimuhäiretega isikud või isikud,
kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse
või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise
kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
Täiendavaks kaitseks soovitame
vannitoa elektrisüsteemi
paigaldada rikkevoolukaitsme
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
rakendusvool ei tohi ületada 30
mA. Küsige elektrikult nõu.
Elektrilöögi ärahoidmiseks
ärge sisestage õhuava vahelt
seadmesse metallesemeid.
Ärge kunagi katke õhuavasid
kinni.
Enne seadme sisselülitamist
kontrollige, kas seadmele
märgitud pinge vastab kohaliku
elektrivõrgu pingele.
Ärge kasutage seadet muuks,
kui selles kasutusjuhendis
kirjeldatud otstarbeks.
Ärge rakendage seadet
kunstjuustel.
Ärge jätke kunagi elektrivõrku
ühendatud seadet järelevalveta.
Ärge kunagi kasutage teiste
tootjate poolt tehtud tarvikuid
või osi, mida Philips ei ole
eriliselt soovitanud. Selliste
tarvikute või osade kasutamisel
kaotab garantii kehtivuse.
Ärge kerige toitejuhet ümber
seadme.
Enne hoiukohta panekut
laske seadmel täielikult maha
jahtuda.
Ärge sikutage toitejuhet pärast
kasutamist. Alati eemaldage
seade vooluvõrgust pistikust
kinni hoides.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
•
•
ǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
tuševa, umivaonika ili posuda s
• Ha a hálózati kábel
30 mA. Patarimo kreipkitės į
ǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
montuotoją.
vodom.
megsérült, a kockázatok
ʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽ
elkerülése érdekében Philips
Nakon uporabe aparat
• Kad išvengtumėte elektros
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
szakszervizben vagy hivatalos
iskopčajte.
smūgio, į oro įleidimo groteles
szakszervizben
ki
kell
cserélni.
•
ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ
nekiškite metalinių daiktų.
Ako se aparat pregrije,
ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
• A készüléket 8 éven felüli
• Niekada neuždenkite oro
automatski će se isključiti.
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
gyermekek, illetve csökkent
įleidimo grotelių.
Isključite aparat te ga nekoliko
ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
fizikai, érzékelési vagy szellemi
minuta ostavite da se ohladi.
• Prieš įjungdami prietaisą
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍ
képességekkel rendelkező, vagy
Prije no što ponovo uključite
įsitikinkite, kad ant prietaiso
ǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺ nurodyta įtampa atitinka vietinę
a készülék működtetésében
aparat provjerite rešetke
ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
járatlan személyek is
kako biste se uvjerili da nisu
tinklo įtampą.
használhatják, amennyiben ezt
• ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ
blokirane nakupinama prašine,
• Nenaudokite prietaiso kitais
felügyelet mellett teszik, illetve
ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
kose itd.
tikslais, išskyrus nurodytus
ismerik a készülék biztonságos
ǾǭǸǹǭʚȈǴ
Ako se kabel za napajanje
šiame vadove.
működtetésének módját és
• ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
ošteti, mora ga zamijeniti
• Nenaudokite prietaiso
az
azzal
járó
veszélyeket.
Ne
ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
dirbtiniams plaukams.
engedje, hogy gyermekek
servisni centar ili neka druga
• ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
• Prijungę prietaisą prie
játsszanak a készülékkel.
kvalificirana osoba kako bi se
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
maitinimo tinklo, nepalikite jo
Gyermekek felügyelet nélkül
izbjegle potencijalno opasne
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
be priežiūros.
nem tisztíthatják a készüléket,
situacije.
• ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
• Nenaudokite jokių priedų ar
és
nem
végezhetnek
Ovaj aparat mogu upotrebljavati
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
dalių, pagamintų kitų bendrovių
felhasználói karbantartást rajta.
djeca iznad 8 godina starosti i
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
arba nerekomenduojamų
• A még nagyobb védelem
osobe sa smanjenim fizičkim ili
• ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
„Philips“. Jei naudosite tokius
érdekében ajánlott egy
mentalnim sposobnostima te
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
priedus arba dalis, nebegalios
hibaáram-védőkapcsoló
osobe koje nemaju dovoljno
• ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
jūsų garantija.
(RCD)
beépítése
a
fürdőszobát
iskustva i znanja, pod uvjetom
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
• Nevyniokite maitinimo laido
ellátó áramkörbe. A hibaáramda su pod nadzorom ili da su
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
aplink prietaisą.
védőkapcsoló a 30 mA névleges
primili upute u vezi rukovanja
• ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺ
• Prieš padėdami į laikymo vietą,
hibaáramot nem lépheti túl.
aparatom na siguran način te
ǺDzǹDzǾDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈ
leiskite prietaisui atvėsti.
További tanácsot szakembertől
razumiju moguće opasnosti.
ʞǾȈǺǮǭʖǭǺʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺ
• Baigus naudoti, neištraukite
kaphat.
Djeca se ne smiju igrati
ǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
maitinimo laido. Prietaisą visada
• Az áramütés veszélyének
aparatom. Ako nisu pod
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
atjunkite prilaikydami kištuką.
elkerülése érdekében ne
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴǷDzǼȒǸDZȒǷʥǴǷʜȅȒǺ
• Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
helyezzen fémtárgyat a
aparat niti ga održavati.
dzǻȌDZȈ
rankos šlapios.
levegőrácsokba.
Kao dodatnu zaštitu
• ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
• Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
savjetujemo montiranje zaštitne • Soha ne fedje le a levegő
• ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǵǺǭǼʘǻȌǽDZȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
pristatykite tik į „Philips“
bemeneti rácsot.
strujne sklopke (RCD) u strujni
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
įgaliotąjį techninės priežiūros
krug koji opskrbljuje kupaonicu. • Mielőtt csatlakoztatná a
• ʗǻǸDZǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭǺ
centrą. Prietaisą taisantys
Ta sklopka mora imati preostalu
készüléket, ellenőrizze, hogy
ʞǾǿǭǼǿǭǽǿǼǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈǿǻǷ
nekvalifikuoti darbuotojai gali
radnu električnu energiju
az azon feltüntetett feszültség
ǷʥǴȒǺDzǺʣǽDZǭǶȈǹȅǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷ
naudotojui sukelti itin didelį
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
megegyezik-e a helyi hálózati
ǭȅǭǾȈǺǭǺʞǾǿǭǼǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
pavojų.
zatražite od montažera.
feszültséggel.
• ǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺʘʞǽǭǸDZȈ
Nemojte umetati metalne
• Csak a kézikönyvben
Elektromagnetiniai laukai (EML)
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
predmete u rešetke za
meghatározott rendeltetés
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
• ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
propuštanje zraka kako biste
szerint használja a készüléket.
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
Perdirbimas
izbjegli opasnost od strujnog
• Ne használja a készüléket
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ - Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
udara.
műhajhoz vagy parókához.
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
Nikada ne blokirajte rešetke za
• Ha a készülék csatlakoztatva
(2012/19/ES).
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
propuštanje zraka.
van a feszültséghez, soha ne
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių
hagyja azt felügyelet nélkül.
Prije no što priključite aparat
surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio
apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽ ǪǙʦ
provjerite odgovara li mrežni
• Ne használjon más gyártótól
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽȈǸʖȈǾȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
napon naveden na aparatu
származó, vagy a Philips által
2
Džiovinkite plaukus
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
naponu lokalne električne
nem kifejezetten javasolt
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
ʦʜDZDzȀ
2 Nustatykite oro srauto jungiklį ( c ) ties
, jei
mreže.
tartozékot vagy alkatrészt.
modeliuojant šukuoseną reikia silpno oro srauto, arba ties
,
jei
džiovinant reikia stipraus oro srauto.
ǎʞǸǿǭʚǮǭǻǾȈʥǺȒǹDZȒʘǭǸȈǼǿȈǿʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭǸDZȈʘǼDzǺ
Aparat upotrebljavajte isključivo
Ellenkező esetben a garancia
ǿǭǾǿǭȀʖǭǮǻǸǹǭǶǿȈǺȈǺǮȒǸDZȒǽDzDZȒ (8 3 Nustatykite temperatūros jungiklį ( d ) ties
, jei reikia
za radnje opisane u ovim
érvényét veszti.
karšto oro srovės, ties , jei reikia šilto oro srovės, arba
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘʥǺȒǹDZDzǽDZȒʚʘǭǸDZȈʘǿǭǽȈǺǮʥǸDzǷ
ties , jei reikia veiksmingai džiovinti plaukus išlaikant
dzǵǺǭȀdzʥǺȒǺDZDzǰȒDzǸȒʚȒǴDZȒʚDzǽDzdzDzǸDzǽȒǺǾǭʘǿǭʚȈǴʗǻʘȈǾʘǭ
uputama.
• Ne tekerje a hálózati kábelt a
plaukus tausojančią temperatūrą. Paspauskite vėsaus
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭʖǭdzʣǺDzǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǿǵDzǿȒǺ
srauto mygtuką ( e ), jei norite vėsiu oro srautu
készülék köré.
Nemojte upotrebljavati aparat
ǴǵȌǺDZȈʣǾDzǽDZȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
užfiksuoti šukuoseną.
» Kai prietaisas įjungtas, automatiškai ir nuolat išsiskiria
na umjetnoj kosi.
• Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
jonai, mažinantys plaukų garbanojimąsi ir suteikiantys
Dok je aparat priključen na
a készülék lehűl.
blizgesio.
1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
4 Norėdami išjungti prietaisą perjunkite į
.
napajanje, nikada ga nemojte
2 ǍȀǭǭʖȈǺȈʘǻǾʘȈȅȈǺ c dzʞǹǾǭʘǭȀǭǭʖȈǺȈdzʣǺDzǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺ
• A használatot követően ne
Antgalis
(f)
ǷʜǶȒǺDzǺDzǹDzǾDzʘǭǿǿȈǭȀǭǭʖȈǺȈdzʣǺDzǿDzǴǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺ ostavljati bez nadzora.
Naudojant modeliavimo antgalį oras labiau
húzza meg a hálózati kábelt.
ǷʜǶȒǺDzǽDzǿǿDzʚȒǴ
sukoncentruojamas džiovinant plaukus. Lengviau
3 ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʘǻǾʘȈȅȈǺ d ȈǾǿȈʘǭȀǭǭʖȈǺȈʜȅȒǺ ǷʜǶȒǺDz
Mindig a csatlakozódugónál
Nikada nemojte upotrebljavati
sumodeliuoti
tiesius plaukus.
dzȈǸȈǭȀǭǭʖȈǺȈʜȅȒǺ ǷʜǶȒǺDzǺDzǹDzǾDzȅǭȅǿȈǿʞǽǭʘǿȈdzǭǶǸȈ
Purenimo šepetys ( g )
ǷʜǶȒǺDzǽDzǿǿDzʚȒǴ
ǞǭǸʘȈǺǭȀǭ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭDZǭǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺ
fogva húzza ki a készülék
dodatke ili dijelove drugih
Purenimo šepetys specialiai sukurtas taip, kad švelniai
ǭʖȈǹȈǹDzǺȅǭȅȈʚȈǴDZȈǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺǾǭǸʘȈǺdzȒǮDzǽȀǿʜǶǹDzǾȒǺ džiovintų plaukus.
e ǮǭǾȈʚȈǴ
kábelét fali aljzatból.
proizvođača ili proizvođača
1 Laikykite plaukų džiovintuvą vertikaliai, sukamaisiais
» ʗʞǽǭǸʘȀǭǿǷʥǴȒǺDzʘǻǾȈǸʖǭǺǷDzǴDZDzǮʞǶǽǭǸǭǽDZȈǭǴǭǶǿȈǼdzȈǸǿȈǽ
koje tvrtka Philips nije izričito
• Ne működtesse a készüléket
judesiais kiškite kojeles tarp plaukų ir iš lėto artinkite link
ǮDzǽDzǻǿȈǽȈǼǵǻǺDZǭǽǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzdzʣǺDzʜǴDZȒǷǾȒǴȅȈʖǭDZȈ
galvos odos.
4 ǍǾǼǭǼǿȈǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺǭȀȈǾǿȈǽȈǼʘǻǾʘȈȅǿȈ ǷʜǶȒǺDz
preporučila. Ako upotrebljavate
nedves kézzel.
2 Priglauskite purenimo antgalį prie galvos odos ir judinkite
ǭȀȈǾǿȈǽȈʚȈǴ
sukamaisiais judesiais. Su juo lengviau išdžiovinsite
takve dodatke ili dijelove, vaše
ǞǭǼǿǭǹǭ
f
• A készüléket kizárólag Philips
galvos odą ir padidinsite plaukų apimtį ties šaknimis.
ǞʣǺDZDzǰȒȅǾǭǼǿǭǹǭǹDzǺȅǭȅǷDzǼǿȒǽȀǷDzǴȒǺDZDzǭȀǭǭʖȈǺȈǷʥǮȒǽDzǷ
jamstvo prestaje vrijediti.
Po naudojimo:
hivatalos szakszervizbe vigye
ȅǻʖȈǽǸǭǺǭDZȈǙʞǺȈǹDzǺǿȒǷȅǭȅǿȈǾʣǺDZDzȀǻʚǭǶ
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
ǗʧǸDzǹDZǵȁȁȀǴǻǽȈ g
Kabel za napajanje nemojte
vizsgálatra, illetve javításra.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
ǑǵȁȁȀǴǻǽǾȒǴDZȒʚȅǭȅȈʚȈǴDZȈʘʞǺǿǿǭǼǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǭǽǺǭǶȈ
omotavati oko aparata.
ʣǴȒǽǸDzǺǰDzǺ
3 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes, nuimkite groteles
A szakszerűtlen javítás a
nuo prietaiso oro įleidimo angos ( a ).
ȅǭȅǿȈȅȈʖȈʚʘȈdzDzǽǸDzǽDZȒʚ
felhasználó számára különösen 1 ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿȒǿȒǰȒǺDzǺʘǻǶȈǼ
Prije pohrane pričekajte da se
» Norėdami nuimti oro įleidimo groteles nuo prietaiso,
ǭǽǭǾȈǺǭȅDzʚǮDzǽǮǻǶȈǺȅǭʘǻǶȈǼǮǭǾǿDzǽȒǾȒǺDzǭʘȈǽȈǺDZǭǼ
pasukite jas prieš laikrodžio rodyklę.
dzǭʘȈǺDZǭǿȈʚȈǴ
veszélyes lehet.
aparat ohladi.
» Norėdami pritvirtinti oro įleidimo groteles prie prietaiso,
2 ǑǵȁȁȀǴǻǽDZȈǮǭǾǿȈʚǿDzǽȒǾȒǺDzǿǭʘǭǼǭǶǺǭǸǹǭǸȈʘǻǴʖǭǸȈǾǿǭǽ
pasukite jas pagal laikrodžio rodyklę.
dzǭǾǭʚȈǴǛǾȈǸǭǶȅǭȅǭȅǿȈʚǿʜǮȒǽȒǺǷDzǼǿȒǽȒǼǿʜǮȒǽǹǭʚȈǷʥǸDzǹȒǺ
Nakon upotrebe nemojte
Elektromágneses mezők (EMF)
ʞǸʖǭǶǿȀʖǭǮǻǸǭDZȈ
4 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
potezati kabel za napajanje.
ǜǭǶDZǭǸǭǺʘǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( b ).
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
Aparat obavezno iskopčajte
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3
Garantija ir techninė priežiūra
držeći utikač.
3 ǍȀǭǷȒǽDzǿȒǺǿǻǽDZȈ a ʘʞǽǭǸDZǭǺǭǸȈǼȅǭȅdzʣǺDzȅǭʚDZȈǭǸȈǼ
Újrahasznosítás
ǿǭǾǿǭʚȈǴ
Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ svetainėje
S aparatom nemojte raditi ako
adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“
» ǍȀǭǷȒǽDzǿȒǺǿǻǽDZȈʘʞǽȈǸʖȈDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈǼǭǸȀʜȅȒǺǻǺȈǾǻǸʖǭ
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį
ʘǭǽǭǶǮʞǽǭʚȈǴ
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
su vam ruke mokre.
rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).
» ǍȀǭǷȒǽDzǿȒǺǿǻǽDZȈʘʞǽȈǸʖȈʖǭʘǭǶǿǭDZǭǺǿǭʖȀʜȅȒǺǻǺȈǻʚʖǭ
(2012/19/EU).
Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
Aparat uvijek dostavite u
ʘǭǽǭǶǮʞǽǭʚȈǴ
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
vietinį „Philips“ platintoją.
4 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴ
elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
ovlašteni Philips servisni centar és
ǞǻǺDZǭǶǭʘǻǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺ b ȒǸȒǼʘǻȋʖǭǮǻǸǭDZȈ
jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget
Latviešu
na ispitivanje ili popravak.
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzésében.
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
Popravak od strane nestručnih
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
ǒǰDzǽǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDzǼǽǻǮǸDzǹǭǮǻǸǾǭ3KLOLSV
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
osoba može rezultirati izuzetno 2
Hajszárítás
ǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚZZZSKLOLSVFRP/VXSSRUWǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴ
ǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭ
opasnom situacijom za
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
1
Svarīga informācija
ǻǺȈʚǿDzǸDzȁǻǺǺʥǹȒǽȒǺDZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷ
2 Állítsa a légáramkapcsolót ( c )
helyzetbe gyenge
korisnika.
ǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈ ȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDz
helyzetbe erős
légáramhoz és formázáshoz, vagy
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
• VAROVÁNÍ: Zařízení
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
nepoužívejte poblíž vody.
English
използвайте този уред близо
• Pokud je přístroj používán
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
до вода.
v koupelně, odpojte po použití
To fully benefit from the support that Philips offers, register
•
your product at www.philips.com/welcome.
• Ако уредът се използва в
jeho síťovou zástrčku ze
банята, след употреба го
zásuvky, neboť blízkost vody
1
Important
изключвайте от контакта.
představuje riziko i v případě, že •
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
Близостта до вода води до
je přístroj vypnutý.
• WARNING: Do not use this
риск дори когато уредът не
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
•
appliance near water.
работи.
přístroj v blízkosti van,
• When the appliance is used in
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
sprch, umyvadel nebo
•
a bathroom, unplug it after use
Не използвайте уреда
jiných nádob s vodou.
since the proximity of water
близо до вани, душове,
• Po použití přístroj vždy odpojte
presents a risk, even when the
мивки или други съдове с
ze sítě.
appliance is switched off.
вода.
• Pokud se přístroj přehřeje,
• WARNING: Do not use this
• След употреба винаги
automaticky se vypne. Odpojte
•
appliance near bathtubs,
изключвайте уреда от
přístroj a nechte ho několik
showers, basins or other
контакта.
minut vychladnout. Než přístroj
vessels containing water.
• При прегряване уредът
znovu zapnete, přesvědčte
•
• Always unplug the
•
се изключва автоматично.
se, že mřížky vstupu a výstupu
appliance after use.
Изключете уреда и го оставете
vzduchu nejsou blokovány
•
• If the appliance overheats,
да изстива няколко минути.
například prachem, vlasy apod.
it switches off automatically.
Преди да включите отново
• Pokud by byl poškozen napájecí
Unplug the appliance and let
уреда, проверете дали
kabel, musí jeho výměnu
•
it cool down for a few minutes.
решетките не са задръстени с
provést společnost Philips,
Before you switch the appliance
пух, косми и др.
autorizovaný servis společnosti •
on again, check the grilles to
• С оглед предотвратяване
Philips nebo obdobně
make sure they are not blocked
на опасност при повреда
kvalifikovaní pracovníci, aby se
by fluff, hair, etc.
•
в захранващите кабели те
předešlo možnému nebezpečí.
• If the main cord is damaged,
трябва да бъде сменени от
• Děti od 8 let věku a osoby
you must have it replaced
•
Philips, оторизиран от Philips
s omezenými fyzickými,
•
by Philips, a service centre
сервиз или квалифициран
smyslovými nebo duševními
authorised by Philips or similarly
техник.
schopnostmi nebo
•
qualified persons in order to
• Този уред може да се
nedostatkem zkušeností a
avoid a hazard.
•
използва от деца на възраст
znalostí mohou tento přístroj
•
• This appliance can be used
над 8 години и от лица
používat v případě, že jsou pod
by children aged from 8 years
с намалени физически
dohledem nebo byly poučeny
and above and persons with
възприятия, умствени
o bezpečném používání
•
reduced physical, sensory or
недостатъци или без
přístroje a chápou rizika,
•
mental capabilities or lack of
опит и познания, ако са
která mohou hrozit. Děti si
•
experience and knowledge
инструктирани за безопасна
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
if they have been given
•
употреба с уреда или са
a uživatelskou údržbu nesmí
•
supervision or instruction
под наблюдение с цел
provádět děti bez dozoru.
concerning use of the appliance
гарантиране на безопасна
• Jako dodatečnou ochranu
in a safe way and understand
употреба и ако са им
doporučujeme instalovat do
the hazards involved. Children
разяснени евентуалните
elektrického obvodu koupelny
shall not play with the
опасности. Не позволявайте
proudový chránič. Jmenovitý
appliance. Cleaning and user
на деца да си играят с уреда.
zbytkový provozní proud tohoto •
ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
légáramhoz és gyors szárításhoz.
maintenance shall not be made
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
Не позволявайте на деца
proudového chrániče nesmí být
Elektromagnetska polja (EMF)
3 Állítsa a hőmérséklet-kapcsolót ( d )
helyzetbe a forró
ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
by children without supervision.
helyzetbe a meleg légáramhoz vagy
légáramhoz,
да извършват почистване
vyšší než 30 mA. Více informací
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
•
helyzetbe a kíméletes hőmérsékleten történő hatékony
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
• For additional protection, we
или поддръжка на уреда без
hajszárításhoz. A frizura rögzítéséhez szükséges hideg
vám poskytne elektrikář.
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
elektromagnetskim poljima.
légáramhoz nyomja meg a hideglevegő-fokozat gombot
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
advise you to install a residual
надзор.
( e ).
• Nevkládejte kovové předměty
ʗȈǿǭǶDZǭdzǭǾǭǸʖǭǺ
Recikliranje
» Ha a készülék be van kapcsolva, automatikusan ionokat
current device (RCD) in the
• За допълнителна защита ви
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
do mřížek pro vstup a výstup
bocsájt ki, amelyek simaságot és ragyogást kölcsönöznek
•
´ǡǕǘǕǜǞµǓǥʗǝDzǾDzǶǡDzDZDzǽǭȃǵȌǾȈǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈ
Ovaj
simbol
naznačuje
da
se
proizvod
ne
smije
electrical circuit that supplies
съветваме да инсталирате
hajának.
vzduchu. Předejdete tak úrazu
ǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶǿDzǸ
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
4
A
készülék
kikapcsolásához
váltson
a
következőre:
.
the bathroom. This RCD must
в електрозахранващата
(2012/19/EU).
elektrickým proudem.
Fúvócső ( f )
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
have a rated residual operating
%+'
мрежа на банята
A hajformázó fúvócsővel még koncentráltabb légáramot
• Mřížky pro vstup vzduchu
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno
érhet el hajszárításkor, így könnyebben formázható az
ǚǻǹǵǺǭǸDZȈǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽ9a+]:
current not higher than 30mA.
диференциалнотокова
odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po
egyenes szálú haj.
udržujte trvale volné.
•
okoliš i ljudsko zdravlje.
Dúsító diffúzor ( g )
Ask your installer for advice.
защита (RCD). Тази RCD трябва • Před zapojením přístroje se
A dúsító diffúzor kifejezetten a kíméletes hajszárításra lett
• Do not insert metal objects into
kifejlesztve.
да е с обявен работен ток на
2
Sušenje kose
ujistěte, zda napětí uvedené
•
1 Tartsa függőlegesen a hajszárítót, és körkörös
the air grilles to avoid electric
утечка не повече от 30 mA.
1 Umetnite utikač u utičnicu.
mozdulatokkal helyezze a sörték közé a hajat, majd
na přístroji odpovídá místnímu
2 Postavite prekidač za protok zraka ( c ) na
za blago
lassan mozgassa a fejbőr felé.
shock.
Обърнете се за съвет към
napětí.
za jako strujanje zraka i
strujanje zraka i oblikovanje ili
ǞǭʚǿǭȀȅǭǽǿǿǭǽȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
2 Helyezze a dúsító diffúzort a fejbőrre, majd végezzen
brzo sušenje.
вашия монтажник.
• Never block the air grilles.
körkörös mozdulatokat. Elősegíti a fejbőr száradását, és a
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
3 Postavite prekidač za temperaturu ( d ) na
za vrući
gyökereknél dúsítja a hajat.
ǞǭǸȈǾǿȈǽǹǭǸȈ ǍǿǹǻǾȁDzǽǭǸȈʘ
za topli zrak ili za učinkovito sušenje kose pri
zrak,
• За избягване на токов удар
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǞǭʘǿǭȀ
• Before you connect the
A használatot követően:
ȈǸʖǭǸDZȈǸȈʘ
ʘȈǾȈǹ
účely než uvedené v této
stalnoj niskoj temperaturi. Pritisnite gumb ( e ) za
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
1
Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
не пъхайте метални предмети
appliance, ensure that the
hladan zrak koji će učvrstiti frizuru.
příručce.
ƒ&¸ƒ& ƒ&¸ƒ& ¸
¸N3D
a fali aljzatból.
» Dok je aparat uključen, ioni se automatski i kontinuirano
през решетките за въздух.
voltage indicated on the
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
• Přístroj nepoužívejte na umělé
raspršuju, smanjujući statički elektricitet i pružajući sjaj.
hűl.
appliance corresponds to the
• Никога не блокирайте
4 Kako biste isključili aparat, postavite
.
Lietuviškai
3 A hajszálak és a por eltávolításához nyissa ki a
vlasy.
Nastavak za usmjeravanje zraka ( f )
szellőzőrácsot ( a ).
Elektromagnetväljad (EMV)
local power voltage.
притока на въздух през
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
Zahvaljujući mlaznici za oblikovanje, zrak je bolje usmjeren
• Je-li přístroj připojen k napájení,
» A szellőzőrácsot az óramutató járásával ellentétes
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
prilikom sušenja kose. Lakše je oblikovati ravnu kosu.
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
irányba forgatva távolíthatja el a készülékről.
решетката.
• Do not use the appliance
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
nikdy jej neponechávejte bez
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
Nastavak za volumen ( g )
» A visszaszereléshez forgassa az óramutató járásával
standarditele ja õigusnormidele.
for any other purpose than
• Преди да включите уреда
Nastavak za volumen posebno je dizajniran za nježno
ellentétes irányba.
dozoru.
sušenje kose.
1
Svarbu
described in this manual.
4 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
в контакта, проверете дали
1 Sušilo držite okomito, a kosu kružnim pokretima stavite
• Nikdy nepoužívejte příslušenství Ringlussevõtt
készülék az akasztóhurokra ( b ) függesztve is tárolható.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
između vrhova nastavka te ga polako približavajte
посоченото върху уреда
• Do not use the appliance on
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
nebo díly od jiných výrobců
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
vlasištu.
3
Jótállás és szerviz
напрежение отговаря на това
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
artificial hair.
2 Stavite nastavak za volumen na tjeme i pravite kružne
• ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
nebo takové, které nebyly
(2012/19/EL).
pokrete. Tako će se kosa na tjemenu osušiti, a kosa će
на
местната
електрическа
Ha
információra
van
szüksége
vagy
valamilyen
• When the appliance is
imati veći volumen pri korijenu.
prietaiso netoli vandens.
doporučeny společností Philips. - Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára
Nakon uporabe:
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest
мрежа.
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
connected to the power, never
Použijete-li takové příslušenství kõrvaldamine
• Naudodami prietaisą vonioje, iš
aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
• Не използвайте уреда за цели,
leave it unattended.
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
keskkonnale ja inimese tervisele.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
nebo díly, pozbývá záruka
karto po naudojimo ištraukite
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
ohladi.
различни от указаното в това
• Never use any accessories or
szaküzletéhez.
platnosti.
kištuką iš elektros lizdo. Arti
3 Rešetku za propuštanje zraka ( a ) odvojite od aparata
2
Kuivatage oma juuksed
kako biste uklonili dlake i prašinu.
ръководство.
parts from other manufacturers
esantis vanduo kelią grėsmę
• Nenavíjejte napájecí kabel
» Okrenite rešetku za propuštanje zraka u smjeru
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
ʙǭǴǭʚȅǭ
• Не използвайте уреда на
suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste je
or that Philips does not
2 Õrnaks õhuvooks ja soengu kujundamiseks seadistage
net ir tada, kai prietaisas yra
okolo přístroje.
skinuli s aparata.
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
, tugevaks õhuvooks ja
õhuvoo lüliti ( c ) asendisse
изкуствена коса.
specifically recommend. If
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
išjungtas.
.
kiireks kuivatamiseks aga asendisse
» Okrenite rešetku za propuštanje zraka u smjeru
• Před uložením přístroje
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǯDzǮǾǭǶǿȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
kazaljke na satu kako biste je vratili na aparat.
3 Valige temperatuurilülitiga ( d )
kuumaks õhuvooks,
you use such accessories or
• Никога не оставяйте уреда
•
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
počkejte, až zcela vychladne.
soojaks õhuvooks või juuste tõhusaks kuivatamiseks
4 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
ühtlasel temperatuuril. Vajutage jaheda õhuvoo nupule
parts, your guarantee becomes
без надзор, когато е включен
ǙǭʜȈǴDZȈ
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
prietaiso šalia vonios,
• Po použití netahejte za napájecí
( e ), et külma õhuvooga soengut fikseerida.
( b ).
invalid.
в електрическата мрежа.
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
» Kui seade on sisse lülitatud, väljuvad automaatselt ja
dušo, kriauklės ar kitų
kabel. Přístroj odpojte vždy
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
pidevalt
ioonid
läike
andmiseks
ning
juuste
käharuse
• Do not wind the main cord
• Никога не използвайте
3
Jamstvo i servis
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
indų, pripildytų vandens.
vytažením zástrčky.
vähendamiseks.
round the appliance.
аксесоари или части от
4 Seadme väljalülitamiseks lülitage asendisse
.
Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite
• ǒǞǗǒǝǟǠǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
• Baigę naudoti, būtinai išjunkite
• Nepoužívejte přístroj, pokud
web-mjesto tvrtke Philips na www.philips.com/support ili se
Otsak ( f )
други производители или
• Wait until the appliance has
dzǭǺȈǺDZǭʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
obratite
Philips
centru
za
korisničku
podršku
u
svojoj
državi
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Soenguotsakuga on õhuvoog juuste kuivatamisel veelgi
máte mokré ruce.
(telefonski broj nalazi se u međunarodnom jamstvenom
täpsemalt suunatud. Lihtsustab eriti sirgete juuste sättimist.
такива, които не са конкретно
cooled down before you store it.
• ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku
• Kai prietaisas perkaista, jis
• Kontrolu nebo opravu přístroje
Hajutiga kohevusotsak ( g )
podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke
препоръчвани от Philips.
• Do not pull on the power cord
Hajutiga kohevusotsak on mõeldud juuste õrnaks
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
išsijungia automatiškai. Išjunkite
Philips.
svěřte vždy servisu společnosti
kuivatamiseks.
При използване на такива
after using. Always unplug the
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
aparatą iš elektros lizdo ir
1 Hoidke fööni vertikaalselt, paigutage juukseid
Philips. Opravy provedené
Magyar
аксесоари или части вашата
ringikujuliste liigutustega piide vahele ja liigutage fööni
appliance by holding the plug.
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
palikite jį kelioms minutėms,
nekvalifikovanými osobami
aeglaselt peanaha suunas.
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
гаранция става невалидна.
• Do not operate the appliance
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
2
Asetage
hajutiga
kohevusotsak
peanahale
ja
tehke
kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami
mohou být pro uživatele
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
sellega ringikujulisi liigutusi. See aitab peanahka
teljes
körű
támogatáshoz
regisztrálja
termékét
a
•
Не
навивайте
захранващите
with wet hands.
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
prietaisą, patikrinkite, ar grotelės
kuivatada ja lisab juuksejuurtele kohevust.
mimořádně nebezpečné.
www.philips.com/welcome oldalon.
Pärast
kasutamist:
кабели около уреда.
• Always return the appliance to
neužkimštos pūkeliais, plaukais
• ǒǞǗǒǝǟǠʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭ
1
Lülitage
seade
välja
ja
eemaldage
toitejuhe
Elektromagnetická pole (EMP)
1
Fontos tudnivalók
• Изчакайте уреда да изстине,
a service centre authorized by
ir pan.
seinakontaktist.
DZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
преди да го приберете.
Philips for examination or repair.
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
•
Jei pažeistas maitinimo
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
3 Juuksekarvade ja tolmu eemaldamiseks võtke õhu
sissevoolu ava rest ( a ) ära.
• Не дърпайте захранващия
Repair by unqualified people
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
• FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
» Õhu sisselaskevõre seadme küljest eemaldamiseks
Recyklace
кабел след използване.
could result in an extremely
pöörake seda vastupäeva.
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
készüléket a víztől.
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
»
Õhu
sisselaskevõre
seadmele
kinnitamiseks
pöörake
Винаги изключвайте уреда
hazardous situation for the user.
techninės priežiūros centras
• ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
seda päripäeva.
• Ha fürdőszobában használja
от контакта, като държите
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
arba kiti panašios kvalifikacijos
4 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
Electromagnetic fields (EMF)
a készüléket, használat után
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
võite ka riputusaasa ( b ) abil üles riputada.
щепсела.
specialistai, kitaip kyla pavojus.
•
ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDz
ʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
pomůžete
předejít
negativním
dopadům
na
životní
prostředí
This Philips appliance complies with all applicable
húzza ki a csatlakozódugót a
standards and regulations regarding exposure to
• Не използвайте уреда с мокри a lidské zdraví.
3
Garantii
ja
hooldus
• Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
fali aljzatból, mivel a víz még
electromagnetic fields.
ръце.
Kui vajate teavet või teil on probleeme, külastage
ir vyresni vaikai bei asmenys,
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
2
Vysoušení vlasů
kikapcsolt készülék esetén is
palun
Philipsi
saiti
www.philips.com/support
või
Recycling
• За проверка или ремонт
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
veszélyforrást jelent.
(telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole
2 Nastavte přepínač proudu vzduchu ( c ) do polohy
- This symbol means that this product shall not
носете уреда само в
gebėjimai yra silpnesni, arba
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
• FIGYELMEZTETÉS: Ne
pro jemný proud vzduchu a styling nebo do polohy
be disposed of with normal household waste
müügiesindaja poole.
pro silný proud vzduchu a rychlé vysoušení.
упълномощен от Philips
neturintieji patirties ir žinių su
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺ
ȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
(2012/19/EU).
használja a készüléket
3 Nastavte přepínač teploty ( d ) do polohy
pro horký
- Follow your country’s rules for the separate
сервиз. Ремонт, извършен от
sąlyga, kad jie bus išmokyti
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
pro teplý proud vzduchu
proud vzduchu, do polohy
Hrvatski
fürdőkád, zuhanyzó,
collection of electrical and electronic products. Correct
nebo do polohy pro efektivní vysoušení vlasů pomocí
неквалифицирани лица, може
saugiai naudotis prietaisu ir
disposal helps prevent negative consequences for the
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
konstantní šetrné teploty. Stiskněte tlačítko Cool shot
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
mosdókagyló,
vagy
environment and human health.
( e ) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj
да създаде изключително
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
• ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
účesu.
egyéb folyadékkal teli edény
proizvod na www.philips.com/welcome.
опасни ситуации за
jie saugiai naudotų prietaisą,
» Když je přístroj zapnutý, neustále generuje ionty, které
2
Dry your hair
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
közelében.
usnadňují rozčesávání a dodávají vlasům lesk.
1
Važno
потребителя.
ir supažindinti su susijusiais
1 Connect the plug to a power supply socket.
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
4 Přístroj vypnete přepnutím do polohy
.
• Használat után mindig húzza ki
2 Adjust the airflow switch ( c ) to
for gentle airflow and
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
pavojais. Vaikai negali žaisti su
Hubice ( f )
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
for strong airflow and fast drying.
styling, or
Електромагнитни полета (EMF)
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
dugót az aljzatból.
Díky koncovému nástavci je proud vzduchu během
3 Adjust the temperature switch ( d ) to
for hot airflow,
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
vysoušení koncentrovanější. U rovných vlasů je styling
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
for warm airflow, or for efficiently drying your hair
• Túlhevülés esetén a készülék
jednodušší.
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
at a constant caring temperature. Press the Cool shot
ǹǭǹǭǺDZǭǽDZȈʚǷʜȅȒǹDzǺǭȀȈǾǿȈǽȀ
Objemový difuzér ( g )
nemojte upotrebljavati u blizini
излагането на електромагнитни полета.
automatikusan kikapcsol. Húzza
button ( e ) for cool airflow to fix your style.
priežiūros negali.
Objemový difuzér byl vyvinut speciálně pro jemné vysoušení
ǷDzǽDzǷ
» When the appliance is powered on, ions are automatically
vode.
ki a készülék csatlakozódugóját
vlasů.
Рециклиране
and continuously dispensed, reducing frizz and providing
• Dėl papildomo saugumo
•
ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
1 Difuzér držte svisle, vlasy omotejte mezi hroty a pomalu
shine.
a fali aljzatból, és néhány
• Kad aparat upotrebljavate
posouvejte směrem k pokožce hlavy.
– Този символ означава, че продуктът не може
patariame elektros grandinėje,
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺȁǵǴǵǷǭǸȈʘ
4 To turn off the appliance, switch to
.
2 Položte difuzér na pokožku hlavy a provádějte rotační
percig hagyja hűlni. Mielőtt
u kupaonici, iskopčajte ga
да се изхвърля заедно с обикновени битови
Nozzle ( f )
pohyby. To napomáhá vysoušení pokožky a vylepšuje
kuria tiekiamas maitinimas
ǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒ
отпадъци (2012/19/ЕС).
With the styling nozzle, air is more concentrated while you
újra bekapcsolná a készüléket,
nakon uporabe jer blizina vode
objem od kořínků vlasů.
– Следвайте правилата на държавата си
are drying your hair. It is easier to style straight hair.
voniai, įrengti liekamosios
ȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
Po použití:
ellenőrizze
a
szellőzőrácsot,
predstavlja
opasnost,
čak
i
kada
относно
разделното
събиране
на
електрическите
и
Volume diffuser ( g )
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
dzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺ srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
The volume diffuser is specially developed to gently dry your
hogy haj, szösz stb. nem
je aparat isključen.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
за предотвратяването на потенциални негативни
hair.
nominalioji liekamoji darbinė
ǺDzǹDzǾDzʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴ
3
Sejměte
z
přístroje
mřížku
vstupu
vzduchu
(
a
)
a
последици за околната среда и човешкото здраве.
akadályozza-e a levegő
1 Hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular
• UPOZORENJE: Aparat nemojte
odstraňte vlasy a prach.
srovė turi būti ne didesnė kaip
motion in between pins and move toward to scalp slowly.
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽ
» Chcete-li vyjmout mřížku pro vstup vzduchu z přístroje,
áramlását.
upotrebljavati blizu kada,
2 Put the volume diffuser on your scalp and make rotating
2
Подсушаване на косата
otočte s ní proti směru hodinových ručiček.
ǭǸʖǭǺdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
movements. It helps to dry your scalp and enhance
volume at the roots of your hair.
1 Включете щепсела в контакта.
ǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈ
3000 027 09222
•
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci
vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja ierīce pārkarst, tā automātiski
izslēdzas. Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla un ļaujiet tai dažas
minūtes atdzist. Pirms atkal
ieslēdzat ierīci, pārbaudiet,
vai gaisa plūsmas atveres nav
aizsprostotas ar pūkām, matiem
u.tml.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Neievietojiet metāla
priekšmetus gaisa ieplūdes
režģos, lai izvairītos no elektriskā
strāvas trieciena.
Nekādā gadījumā
neaizsprostojiet gaisa plūsmas
atveres.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
•
a
•
f
e
•
d
c
•
g
b
•
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napięciem w domowej instalacji
elektrycznej.
Urządzenia używaj zgodnie z
jego przeznaczeniem, opisanym
w tej instrukcji obsługi.
Nie używaj urządzenia na
sztucznych włosach.
Nigdy nie pozostawiaj
bez nadzoru urządzenia
podłączonego do zasilania.
Nie korzystaj z akcesoriów ani
części innych producentów,
ani takich, których nie zaleca
w wyraźny sposób firma
Philips. Wykorzystanie tego
typu akcesoriów lub części
spowoduje unieważnienie
gwarancji.
Nie owijaj przewodu sieciowego
wokół urządzenia.
Przed schowaniem urządzenia
odczekaj, aż ostygnie.
Po zakończeniu korzystania nie
ciągnij za przewód zasilający.
Zawsze odłączaj urządzenie
od gniazdka elektrycznego,
trzymając za wtyczkę.
Nie używaj urządzenia, gdy
masz mokre dłonie.
Konieczność przeglądu lub
naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego
centrum serwisowego firmy
Philips. Naprawy przez osoby
niewykwalifikowane mogą
prowadzić do poważnego
zagrożenia dla użytkownika
urządzenia.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
działanie pól elektromagnetycznych.
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
2
Matu žāvēšana
Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
, lai iegūtu
,
vieglu gaisa plūsmu un nedaudz ieveidotu matus, vai
lai iegūtu spēcīgu gaisa plūsmu un ātri izžāvētu matus.
3 Noregulējiet temperatūras slēdzi ( d ) uz
, lai iegūtu
karstu gaisa plūsmu, uz , lai iegūtu siltu gaisa plūsmu,
vai uz , lai efektīvi izžāvētu matus pastāvīgā saudzīgā
temperatūrā. Nospiediet Vēsā gaisa strūklas pogu ( e ),
lai vēsa gaisa plūsma nostiprinātu matu sakārtojumu.
» Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti
izdalīti, samazinot sprogošanos un nodrošinot mirdzumu.
4 Lai izslēgtu ierīci, pārslēdziet uz
.
Uzgalis ( f )
Lietojot ieveidošanas uzgali, gaisa plūsma tiek vairāk
koncentrēta matu žāvēšanas laikā. Vieglāk ieveidot taisnus
matus.
Kuplinošais izkliedētājs ( g )
Kuplinošais izkliedētājs ir īpaši izgatavots, lai viegli izžāvētu
jūsu matus.
1 Turiet fēnu vertikāli, ar apļveida kustībām ievietojiet matus
starp zariem un lēnām tuviniet izkliedētāju galvas ādai.
2 Pielieciet kuplinošo izkliedētāju pie galvas ādas un veiciet
rotējošas kustības. Tas palīdz izžāvēt galvas ādu un
palielināt apjomu pie matu saknēm.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Noņemiet ierīces gaisa ieplūdes restītes ( a ), lai iztīrītu
matus un putekļus.
» Pagrieziet gaisa ieplūdes restīti pretēji pulksteņr.
virzienam, lai noņemtu no ierīces.
» Pagrieziet gaisa ieplūdes restīti pulksteņr. virzienā, lai
noņemtu no ierīces.
4 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas ( b ).
1
2 Noregulējiet gaisa plūsmas slēdzi ( c ) uz
3
Garantija un serviss
Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu,
apmeklējiet Philips tīmekļa vietni vwww.philips.com/support
vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā
valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas
brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra,
vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recykling
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt
po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z
innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik
ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym
do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub
jednostki gminnej.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
2
Suszenie włosów
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
elektrycznego.
2 Ustaw przełącznik regulacji strumienia ( c ) w pozycji
, aby uzyskać delikatny strumień powietrza, lub
w pozycji
, aby uzyskać silny strumień powietrza i
przyspieszyć suszenie.
3 Ustaw przełącznik temperatury ( d ) w pozycji
, aby
uzyskać strumień gorącego powietrza, w pozycji ,
aby uzyskać strumień ciepłego powietrza, lub w pozycji
, aby wysuszyć włosy powietrzem o stałej i łagodnej
temperaturze. Naciśnij przycisk zimnego nadmuchu
( e ), aby uzyskać chłodny strumień powietrza
utrwalający fryzurę.
» Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane
automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala
zapanować nad puszącymi się włosami i nadać im blask.
4 Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji
.
Koncentrator ( f )
Podczas suszenia włosów z wykorzystaniem koncentratora
strumień powietrza jest bardziej skoncentrowany. Ułatwia to
uzyskanie efektu prostych włosów.
Dyfuzor zwiększający objętość włosów ( g )
Dyfuzor został specjalnie zaprojektowany do delikatnego
suszenia włosów.
1 Trzymaj suszarkę pionowo i umieść włosy między
wypustkami, wykonując okrężne ruchy, następnie
przesuwaj ją powoli w kierunku skóry głowy.
2 Przyłóż dyfuzor do skóry głowy i wykonuj obrotowe ruchy.
Pomaga to wysuszyć skórę głowy i dodać objętości u
nasady włosów.
Po użyciu:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Aby usunąć włosy i kurz, zdejmij z urządzenia kratkę wlotu
powietrza ( a ).
» Aby zdjąć kratkę wlotu powietrza z urządzenia,
przekręć ją w lewo.
» Aby ponownie założyć kratkę wlotu powietrza z
urządzenia, przekręć ją w prawo.
4 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
uchwyt do zawieszania ( b ).
1
3
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym
Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu
OSTRZEŻENIE: Nie używać tego Centrum
znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju
nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do
sprzętu w pobliżu wody.
sprzedawcy produktów firmy Philips.
Gdy suszarka do włosów jest
Română
używana w łazience, po użyciu
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
wyjąć wtyczkę z gniazdka,
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
gdyż bliskość wody stanowi
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
zagrożenie nawet wtedy,
1
Important
kiedy suszarka do włosów jest
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
wyłączona.
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
OSTRZEŻENIE: Nie
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
stosować tego sprzętu
aparat în apropierea apei.
w pobliżu wanien,
• Când aparatul este utilizat
pryszniców, basenów i
în baie, scoate-l din priză
podobnych zbiorników z wodą.
după utilizare deoarece apa
Zawsze po zakończeniu
reprezintă un risc chiar şi când
korzystania z urządzenia
aparatul este oprit.
wyjmij wtyczkę z gniazdka
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
elektrycznego.
aparat în apropierea
Jeśli dojdzie do przegrzania
căzilor, duşurilor,
urządzenia, wyłączy się
bazinelor sau altor
ono automatycznie. Wyjmij
recipiente cu apă.
wtyczkę urządzenia z gniazdka
• Scoate întotdeauna aparatul din
elektrycznego i poczekaj kilka
priză după utilizare.
minut, aż urządzenie ostygnie.
• Aparatul se opreşte automat
Przed ponownym włączeniem
în cazul supraîncălzirii. Scoate
urządzenia sprawdź, czy kratki
aparatul din priză şi lasă-l să se
nie są zatkane kłaczkami kurzu,
răcească timp de câteva minute.
włosami itp.
Înainte de a porni aparatul din
Jeżeli przewód zasilający
nou, verifică grilajul pentru a te
nieodłączalny ulegnie
asigura că nu este blocat cu puf,
uszkodzeniu, to powinien
păr etc.
on być wymieniony przez
• În cazul în care cablul de
autoryzowane centrum
alimentare este deteriorat,
serwisowe firmy Philips albo
acesta trebuie înlocuit
przez wykwalifikowaną osobę w
întotdeauna de Philips, un
celu uniknięcia zagrożenia.
centru de service autorizat de
Niniejszy sprzęt może być
Philips sau personal calificat în
użytkowany przez dzieci
domeniu pentru a evita orice
w wieku co najmniej 8 lat i
pericol.
przez osoby o obniżonych
• Acest aparat poate fi utilizat
możliwościach fizycznych,
de către persoane care au
umysłowych i osoby o braku
capacităţi fizice, senzoriale
doświadczenia i znajomości
sau mentale reduse sau care
sprzętu, jeżeli zapewniony
sunt lipsite de experienţă şi
zostanie nadzór lub instruktaż
cunoştinţe şi copii cu vârsta
odnośnie do użytkowania
minimă de 8 ani dacă sunt
sprzętu w bezpieczny sposób,
supravegheaţi sau instruiţi cu
tak aby związane z tym
privire la utilizarea în condiţii
zagrożenia były zrozumiałe.
de siguranţă a aparatului şi
Dzieci nie powinny bawić się
înţeleg pericolele implicate.
sprzętem. Dzieci bez nadzoru
Copiii nu trebuie să se joace
nie powinny wykonywać
cu aparatul. Curăţarea şi
czyszczenia i konserwacji
întreţinerea de către utilizator
sprzętu.
nu trebuie realizate de către
Do zapewnienia dodatkowej
copii nesupravegheaţi.
ochrony, wskazane jest
• Pentru protecţie suplimentară,
zainstalowanie w obwodzie
te sfătuim să instalezi un
elektrycznym, zasilającym
dispozitiv pentru curent rezidual
łazienkę, urzadzenia
(RCD) în circuitul electric care
różnicowoprądowego
alimentează baia. Acest RCD
(RCD) o znamionowym
trebuie să acţioneze la o
prądzie różnicowym nie
intensitate reziduală maximă
przekraczającym 30mA. W tym
specificată de 30 mA. Cere
zakresie należy zwrócić się do
sfatul electricianului.
specjalisty elektryjka.
• Nu introdu obiecte metalice în
Aby uniknąć porażenia prądem,
grilajele pentru aer, pentru a
nie umieszczaj metalowych
evita electrocutarea.
przedmiotów w kratkach
• Nu bloca niciodată grilajele
nadmuchu powietrza.
pentru aer.
Nigdy nie blokuj kratek
• Înainte de a conecta aparatul,
nadmuchu powietrza.
asigură-te că tensiunea indicată
Przed podłączeniem urządzenia
upewnij się, że napięcie podane
na urządzeniu jest zgodne z
pe aparat corespunde tensiunii
reţelei locale.
Nu utiliza aparatul în alt scop
decât cel descris în acest
manual.
Nu utiliza aparatul pe păr
artificial.
Nu lăsa niciodată aparatul
nesupravegheat când este
conectat la sursa de alimentare.
Nu utiliza niciodată accesorii
sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate
explicit de Philips. Dacă
utilizezi astfel de accesorii
sau componente, garanţia se
anulează.
Nu înfăşura cablul de alimentare
în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul,
aşteaptă să se răcească.
Nu trage de cablul de
alimentare după utilizare.
Scoate întotdeauna aparatul din
priză ţinând de ştecher.
Nu utiliza aparatul cu mâinile
ude.
Pentru control sau depanare,
du aparatul numai la un centru
service autorizat de Philips.
Repararea făcută de persoane
necalificate poate genera
situaţii periculoase pentru
utilizator.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Câmpuri electromagnetice (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.
Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
(2012/19/EU).
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea
corectă contribuie la prevenirea consecinţelor negative
asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
2
•
•
Uscarea părului
Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
1
2 Reglează comutatorul pentru flux de aer ( c ) la
pentru flux
pentru flux de aer şi coafare delicate sau la
de aer puternic şi uscare rapidă.
3 Reglează comutatorul pentru temperatură ( d ) la
pentru flux de aer fierbinte, la
pentru flux de aer
cald sau la pentru uscarea eficientă a părului la o
temperatură delicată, constantă. Apasă butonul pentru
jet de aer rece ( e ) pentru un flux de aer rece care
să-ţi fixeze coafura.
» Atunci când aparatul este pornit, se vor elibera automat
şi continuu ioni, reducând aspectul creţ şi oferind un plus
de strălucire.
4 Pentru a opri aparatul, comută la
.
Capul de coafare ( f )
Utilizând capul de coafare, aerul este mai concentrat în
timp ce îţi usuci părul. Este mai uşor pentru coafarea părului
drept.
Difuzorul de volum ( g )
Difuzorul de volum este special conceput pentru uscarea
delicată a părului.
1 Ţine uscătorul de păr vertical, aşază părul cu o mişcare
circulară între vârfurile difuzorului şi mişcă-l uşor spre
scalp.
2 Pune difuzorul de volum pe scalp şi efectuează mişcări
rotative. Aceasta ajută la uscarea scalpului şi la creşterea
volumului la rădăcina firului de păr.
După utilizare:
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Scoate grilajul de admisie a aerului ( a ) de pe aparat
pentru a elimina firele de păr şi praful.
» Roteşte grilajul de admisie a aerului în sens antiorar
pentru a-l scoate de pe aparat.
» Roteşte grilajul de admisie a aerului în sens orar pentru
a-l reataşa la aparat.
4 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
asemenea, îl puteţi suspenda de la agăţătoare ( b ).
3
Garanţie şi service
Dacă ai nevoie de informaţii sau întâmpini
probleme, accesează site-ul web Philips la adresa
www.philips.com/support sau contactează centrul local de
asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de telefon îl poţi
găsi în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara ta
nu există un centru de asistenţă pentru clienţi, contactează
distribuitorul Philips local.
Русский
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебсайте www.philips.com/welcome.
1
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
вентиляционную решетку
прибора.
Никогда не блокируйте
вентиляционные решетки.
Перед подключением
прибора убедитесь,
что указанное на нем
напряжение соответствует
напряжению местной
электросети.
Не используйте прибор для
целей, отличных от описанных
в данной инструкции по
эксплуатации.
Не используйте прибор для
обработки искусственных
волос.
Не оставляйте включенный в
сеть прибор без присмотра.
Запрещается пользоваться
какими-либо аксессуарами
или деталями других
производителей, а также
аксессуарами и деталями,
не имеющими специальной
рекомендации Philips.
При использовании таких
аксессуаров и деталей
гарантийные обязательства
теряют силу.
Не обматывайте сетевой
шнур вокруг прибора.
Прежде чем убрать прибор на
хранение, дайте ему остыть.
Не тяните на себя шнур
питания после использования.
Держитесь только за вилку
при отключении прибора от
сети.
Запрещается брать прибор
мокрыми руками.
Для проверки или ремонта
прибора следует обращаться
только в авторизованный
сервисный центр Philips.
Ремонт, произведенный
неквалифицированным
лицом, может привести
к особо опасным для
пользователя ситуациям.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
(2012/19/ЕС).
– Выполняйте раздельную утилизацию
электрических и электронных изделий в соответствии
с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная
утилизация помогает предотвратить негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
2
1
Сушка волос
Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Установите переключатель интенсивности
, чтобы
воздушного потока ( c ) в положение
включить мягкий воздушный поток, или в положение
, чтобы включить сильный поток воздуха для
быстрой сушки волос.
3 Установите переключатель температурного
режима ( d ) в положение
для включения
для
горячего воздушного потока, в положение
теплого воздушного потока или в положение
для эффективной сушки при постоянной щадящей
температуре. Нажмите кнопку включения холодного
обдува ( e ), чтобы закрепить форму прически с
помощью потока холодного воздуха.
» Пока прибор включен, автоматически и непрерывно
генерируются ионы, что придает волосам блеск и
уменьшает спутывание.
4 Чтобы выключить прибор, передвиньте
переключатель в положение .
Насадка-концентратор ( f )
Насадка-концентратор для укладки обеспечивает
точную направленность потока воздуха во время сушки
волос. Выпрямлять волосы стало проще.
Насадка-диффузор для придания объема ( g )
Насадка-диффузор для придания объема
предназначена специально для бережной сушки волос.
1 Удерживайте фен в вертикальном положении и
перемещайте его к коже головы, совершая круговые
движения и накручивая волосы на пальчики.
2 Приставьте насадку-диффузор к коже головы и
перемещайте ее круговыми движениями. Так во
время сушки волосам будет придаваться объем у
корней.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Снимите с прибора вентиляционную решетку ( a )
для очистки от волос и пыли.
» Чтобы снять с прибора вентиляционную решетку,
поверните ее против часовой стрелки.
» Чтобы установить вентиляционную решетку на
прибор, поверните ее по часовой стрелке.
4 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( b ).
za predpokladu, že rozumejú
varnostnega tokokroga ne sme
• Nemojte da namotavate kabl za
• Перед тим як відкласти
napajanje oko aparata.
пристрій на зберігання, дайте
príslušným rizikám. Deti sa
presegati 30 mA. Za nasvet se
йому охолонути.
nesmú hrať s týmto zariadením.
obrnite na električarja.
• Pre odlaganja sačekajte da se
Deti bez dozoru nesmú čistiť
aparat ohladi.
• V zračno mrežo ne vstavljajte
• Не тягніть за кабель живлення
ani vykonávať údržbu tohto
після використання. Завжди
kovinskih predmetov, da ne
• Nakon korišćenja nemojte vući
zariadenia.
від’єднуйте пристрій від
povzročite električnega šoka.
kabl za napajanje. Prilikom
мережі, тримаючи за штекер.
• Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
isključivanja aparata iz
• Ne blokirajte zračnih mrež.
ochranu, odporúčame vám
električne mreže uvek vucite
• Не користуйтеся пристроєм,
• Preden aparat priključite,
namontovať do elektrického
utikač.
якщо у Вас мокрі руки.
preverite, ali na aparatu
obvodu, ktorý privádza
• Nemojte da rukujete aparatom
• Перевірку та ремонт
označena napetost ustreza
elektrickú energiu do kúpeľne,
dok su vam ruke mokre.
пристрою слід проводити
napetosti lokalnega
zariadenie zvyškového
виключно у сервісному центрі,
električnega omrežja.
• U slučaju provere ili popravke
prúdu (RCD). Toto zariadenie
уповноваженому Philips.
aparat uvek vratite u ovlašćeni
• Aparat uporabljajte izključno
RCD nesmie mať nominálny
Ремонт, виконаний особами
Philips servisni centar. Popravka
v namene, ki so opisani v tem
zostatkový prevádzkový prúd
без спеціальної кваліфікації,
od strane nekvalifikovanih
priročniku.
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
може спричинити дуже
osoba može da izazove
• Aparata ne uporabljajte na
o radu inštalatéra.
небезпечну ситуацію для
izuzetno opasne situacije po
umetnih laseh.
• Do mriežok na vstup a výstup
користувача.
korisnika.
• Ko je aparat priključen na
vzduchu nezasúvajte kovové
napajanje, ga ne puščajte brez
Електромагнітні поля (ЕМП)
Elektromagnetna polja (EMF)
objekty. Predídete tak zásahu
nadzora.
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
elektrickým prúdom.
та правовим нормам, що стосуються впливу
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
• Ne uporabljajte nastavkov ali
електромагнітних полів.
poljima.
• Nikdy neblokujte mriežku na
delov drugih proizvajalcev, ki
Переробка
vstup vzduchu.
jih Philips izrecno ne priporoča. Recikliranje
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
• Pred pripojením zariadenia sa
Ovaj
simbol
ukazuje
na
to
da
ovaj
proizvod
ne
Uporaba takšnih nastavkov
утилізації зі звичайними побутовими відходами
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
presvedčte, či napätie udávané
(2012/19/EU).
razveljavi garancijo.
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
na zariadení zodpovedá napätiu • Omrežnega kabla ne navijajte
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje
електричних та електронних пристроїв у Вашій країні.
otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno
v miestnej elektrickej sieti.
Належна утилізація допоможе запобігти негативному
odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po
okoli aparata.
впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
• Zariadenie nepoužívajte na iné
• Preden aparat shranite,
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
2
Сушіння волосся
2
Sušenje kose
počakajte, da se ohladi.
tomto návode na použitie.
1 Вставте вилку у розетку.
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
• Po uporabi ne vlecite za
2 Встановіть перемикач струменя повітря ( c ) у
2 Podesite prekidač za protok vazduha ( c ) na
za
• Zariadenie nepoužívajte na
положення
для слабкого струменя і моделювання
napajalni kabel. Aparat iz
za snažan
nežan protok vazduha i oblikovanje ili na
для потужного струменя та
або у положення
protok vazduha i brzo sušenje.
úpravu umelých vlasov.
швидкого
висушування.
električnega omrežja vedno
3 Prekidač za temperaturu ( d ) postavite u položaj
za
3 Встановіть перемикач температури ( d ) у положення
• Keď je zariadenie pripojené
za protok toplog vazduha ili
protok vrućeg vazduha,
izključite tako, da primete vtič.
для гарячого струменя,
для теплого струменя,
za efikasno sušenje kose pri konstantnoj temperaturi koja
do elektrickej siete, nikdy ho
чи
у
положення
для ефективного сушіння волосся
neguje. Pritisnite dugme za hladan mlaz vazduha ( e )
• Aparata ne uporabljajte z
за сталої помірної температури. Щоб зафіксувати
da biste dobili struju hladnog vazduha za učvršćivanje
nenechávajte bez dozoru.
зачіску холодним струменем повітря, натисніть кнопку
frizure.
mokrimi rokami.
холодного обдуву ( e ).
» Kada je aparat uključen, joni se automatski i neprestano
• Nikdy nepoužívajte
» Якщо пристрій увімкнено, іони автоматично
• Za pregled ali popravilo
generišu radi sprečavanja kovrdžanja i stvaranja sjaja.
та постійно розподіляються для зменшення
príslušenstvo ani súčiastky
4 Da biste isključili aparat, podesite na
.
aparata se obrnite na Philipsov Mlaznica
скуйовдження і надання блиску.
(f )
od iných výrobcov ani
4 Щоб вимкнути пристрій, встановіть перемикач у
pooblaščeni servis. Popravilo
Mlaznica za oblikovanje daje usredsređeniji mlaz vazduha
положення .
tokom sušenja kose. Ravna kosa se lakše oblikuje.
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
s strani neusposobljenih oseb
Насадка ( f )
Dodatak za volumen ( g )
Philips výslovne neodporučila.
Насадка для моделювання створює ще більш
Dodatak za volumen je posebno dizajniran tako da
je lahko za uporabnika izredno
концентрований
потік повітря під час висушування
omogućava nežno sušenje kose.
Ak takéto príslušenstvo alebo
волосся. Простіше вкладати пряме волосся.
nevarno.
1 Držite fen vertikalno i kružnim pokretima postavite kosu
Дифузор для створення об’єму ( g )
súčiastky použijete, záruka
između zubaca i polako pomerajte prema temenu.
Дифузор розроблено спеціально для того, щоб
Elektromagnetna polja (EMF)
2 Postavite dodatak za volumen na teme i pravite kružne
дбайливо висушувати Ваше волосся.
stráca platnosť.
pokrete. To pomaže u sušenju kose na temenu i povećava
1 Тримайте фен вертикально і круговими рухами
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
volumen korena kose.
• Sieťový kábel nenavíjajte okolo
просувайте волосся між зубцями, повільно рухаючись
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Nakon upotrebe:
до голови.
zariadenia.
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Прикладіть дифузор для створення об’єму до шкіри
Recikliranje
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
голови та робіть обертові рухи. Це допоможе
• Predtým, ako zariadenie
se ne ohladi.
висушити шкіру голови та додасть об’єму біля коренів
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
3 Skinite usisnu rešetku za vazduh ( a ) sa aparata da biste
odložíte, nechajte ho
волосся.
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
uklonili dlake i prašinu.
Після використання:
(2012/19/EU).
vychladnúť.
» Okrenite usisnu rešetku za vazduh u suprotnom smeru
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
od kazaljke na satu da biste je skinuli sa aparata.
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
• Po použití neťahajte za
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem
» Okrenite usisnu rešetku za vazduh u smeru kazaljke na
йому охолонути.
satu da biste je ponovo postavili na aparat.
napájací kábel. Zariadenie vždy pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in
3 Зніміть решітку забору повітря ( a ) з пристрою і
zdravje ljudi.
4 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
почистіть пристрій від волосся та пилу.
odpojte od siete uchopením
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
» Поверніть решітку забору повітря проти
( b ).
годинникової стрілки, щоб від’єднати її від
2
Sušenje las
a potiahnutím za zástrčku.
пристрою.
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
• Zariadenie nepoužívajte, ak
» Поверніть решітку забору повітря за годинниковою
3
Garancija i servis
2 Stikalo za zračni tok ( c ) premaknite v položaj
za
стрілкою, щоб під’єднати її до пристрою.
máte mokré ruky.
nežno sušenje in oblikovanje ali v položaj
za močnejši
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem,
4 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
zračni tok in hitro sušenje.
posetite Web stranicu kompanije Philips na adresi
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
• Zariadenie vždy vráťte
3 Stikalo za temperaturo ( d ) premaknite v položaj
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
підвісивши його на гачок за петлю ( b ).
za vroč zračni tok, v
za topel zračni tok ali v za
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete
do servisného strediska
učinkovito sušenje las pri stalni negovalni temperaturi. Za
pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj
utrditev pričeske s hladnim zračnim tokom pritisnite gumb
zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
3
Гарантія та обслуговування
autorizovaného spoločnosťou
za hladen zračni tok ( e ).
lokalnom distributeru Philips proizvoda.
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла
Philips, kde ho skontrolujú,
» Ko je aparat vklopljen, se samodejno neprekinjeno
проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips
sproščajo ioni za lesk in gladke lase.
Українська
prípadne opravia. Oprava
www.philips.com/support, або зверніться до Центру
4 Za izklop naprave preklopite na
.
обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
nekvalifikovanou osobou môže Šoba ( f )
(телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
Z nastavkom za urejanje je zrak pri sušenju las bolj
у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
pre používateľa predstavovať
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
koncentriran. Urejanje ravne pričeske je enostavnejše.
зверніться до місцевого дилера Philips.
www.philips.com/welcome.
Razpršilnik za več volumna ( g )
veľké nebezpečenstvo.
ǗǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǾǿǽǻǷǾǸȀdzǮǵǺǭDZǭǺǵǶǯǵǽȒǮ²ǺDz
Razpršilnik za več volumna je zasnovan posebej za nežno
ǹDzǺȅDzǽǻǷȒǯ
1
Важлива
інформація
sušenje las.
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
Elektromagnetické polia (EMF)
Sušilnik držite navpično in lase s krožnimi gibi položite
med zobce ter se počasi pomikajte proti lasišču.
1
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo vašej
krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických
výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
2
1
Sušenie vlasov
2 Razpršilnik za več volumna prislonite na lasišče in ga
premikajte s krožnimi gibi. Razpršilnik pomaga osušiti
lasišče in poveča volumen pri koreninah las.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Z aparata odstranite zračno mrežo ( a ), da odstranite
lase in prah.
» Zračno mrežo obrnite v levo, da jo snamete z aparata.
» Zračno mrežo obrnite v desno, da jo ponovno
namestite na aparat.
4 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno
zanko ( b ).
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
•
•
Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Nastavením prepínača prúdu vzduchu ( c ) na stupeň
spustíte jemný prúd vzduchu na tvarovanie účesu.
sa zapne silný prúd vzduchu
Nastavením na stupeň
a umožní rýchle sušenie.
3 Ak chcete použiť horúci prúd vzduchu, nastavte prepínač
teploty ( d ) na stupeň , ak chcete použiť teplý
alebo na stupeň
prúd vzduchu, nastavte ho na stupeň
, ak chcete účinne sušiť vlasy pri stálej teplote šetrnej
k vlasom. Stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu
( e ) zapnete prúd studeného vzduchu, ktorý zafixuje
váš účes.
» Keď je zariadenie zapnuté, nepretržite automaticky
uvoľňuje ióny, čím redukuje poškodenie a dodáva vlasom
lesk.
4 Zariadenie vypnete prepnutím na
.
Hubica ( f )
Tvarovacia hubica poskytne intenzívnejší a koncentrovanejší
prúd vzduchu pri sušení vlasov. Rovné vlasy sa tvarujú
jednoduchšie.
Objemový difuzér ( g )
Objemový difuzér bol špeciálne vyvinutý na jemné sušenie
vašich vlasov.
1 Sušič držte v zvislej polohe a krúživým pohybom dostaňte
vlasy medzi výstupky a pomaly nimi prechádzajte
smerom k pokožke hlavy.
2 Priložte objemový difuzér na pokožku hlavy a robte
krúživé pohyby. Pomáha vysušiť pokožku hlavy a zväčšuje
objem pri korienkoch vlasov.
Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ho na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
3 Zložte mriežku na vstup vzduchu ( a ) zo zariadenia a
odstráňte vlasy a prach.
» Ak chcete mriežku na vstup vzduchu zložiť zo
zariadenia, otočte ju proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
» Ak chcete mriežku na vstup vzduchu znovu pripojiť
k zariadeniu, otočte ju v smere pohybu hodinových
ručičiek.
4 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na
zavesenie ( b ).
3
Garancija in servis
Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno
stran na naslovu www.philips.com/support ali se obrnite
na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
(telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem
listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na
lokalnega Philipsovega prodajalca.
•
Srpski
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
ВНИМАНИЕ. Запрещается
1
Važno
использовать прибор возле
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
воды.
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
Выньте вилку шнура
nemojte da koristite u blizini
питания прибора из
vode.
розетки электросети после
• Ako koristite aparat u kupatilu,
использования прибора в
isključite ga iz struje nakon
ванной комнате. Близость
upotrebe jer blizina vode
воды представляет
3
Гарантия и обслуживание
predstavlja rizik, čak i kad je
риск, даже если прибор
При возникновении проблемы или при необходимости
получения информации зайдите на веб-сайт компании
aparat isključen.
выключен.
Philips (www.philips.com/support) или обратитесь в
центр поддержки потребителей в вашей стране (номер
• UPOZORENJE: Nemojte
ВНИМАНИЕ. Не
телефона указан на гарантийном талоне). Если в вашей
стране нет центра поддержки потребителей Philips,
da koristite ovaj aparat u
используйте прибор в ванной, обратитесь по месту приобретения изделия.
blizini kade, tuš kabine,
Фен
душе, бассейне или других
Для бытовых нужд
umivaonika ili drugih
помещениях с повышенной
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
posuda sa vodom.
влажностью.
Сделано в Китае
Импортер
на
территорию
России
и
Таможенного
Союза:
•
Aparat posle upotrebe uvek
После завершения работы
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
isključite iz napajanja.
отключите прибор от розетки Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
3
Záruka a servis
• Ako se aparat pregreje,
BHD290
электросети.
Номинальные параметры: 220-240V~ 50-60Hz
Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém,
automatski će se isključiti.
Прибор автоматически
navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese
1930-2300 W
www.philips.com/support alebo kontaktujte stredisko
Isključite aparat iz struje i
отключается при перегреве.
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej
ostavite ga da se hladi nekoliko
krajine (telefónne číslo strediska nájdete v medzinárodnom
Выключите прибор
záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko
minuta. Pre nego što ponovo
и дайте ему остыть в
nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov
Philips.
uključite aparat proverite da
течение нескольких
Условия хранения, эксплуатации
rešetka nije blokirana prašinom,
минут. Перед повторным
Slovenščina
Температура
kosom itd.
включением прибора
Относительная Атмосферное
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
Условия
Условия
влажность
давление
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
•
Ako je glavni kabl oštećen,
убедитесь, что решетка не
эксплуатации хранения
registrirajte na www.philips.com/welcome.
-25°C
÷
+60°C
+10°C ÷ +30°C
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
on uvek mora biti zamenjen
засорена пылью, волосами и
1
Pomembno
od strane kompanije Philips,
т.п.
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
Slovensky
ovlašćenog Philips servisa ili
В случае повреждения
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
na sličan način kvalifikovanih
сетевого шнура его
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
• OPOZORILO: Aparata ne
ponúkanú
spoločnosťou
Philips,
zaregistrujte
svoj
produkt
osoba, kako bi se izbegao rizik.
необходимо заменить
uporabljajte v bližini vode.
na webovej lokalite www.philips.com/welcome.
• Ovaj aparat mogu da koriste
шнуром Philips. Чтобы
• Ko aparat uporabljate v
1
Dôležité informácie
deca starija od 8 godina i
обеспечить безопасную
kopalnici,
ga
po
uporabi
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
osobe sa smanjenim fizičkim,
эксплуатацию прибора,
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby
vedno izključite iz omrežja,
v budúcnosti.
senzornim ili mentalnim
заменяйте шнур только
ker neposredna bližina vode
• VAROVANIE: Nepoužívajte
sposobnostima, ili nedostatkom
в авторизованном
predstavlja nevarnost, četudi je
zariadenie v blízkosti vody.
iskustva i znanja, pod uslovom
сервисном центре Philips
aparat izklopljen.
da su pod nadzorom ili da su
или в сервисном центре с
• Ak zariadenie používate v
• OPOZORILO: Aparata ne
dobile uputstva za bezbednu
персоналом аналогичной
kúpeľni, hneď po použití ho
uporabljajte v bližini kadi,
upotrebu aparata i da razumeju
квалификации.
odpojte zo siete, pretože voda
tušev, umivalnikov ali
moguće opasnosti. Deca ne bi
v
jeho
blízkosti
predstavuje
Дети старше 8 лет и
drugih posod z vodo.
trebalo da se igraju aparatom.
nebezpečenstvo, aj keď je
лица с ограниченными
• Po uporabi aparat vedno
Deca ne bi trebalo da čiste
zariadenie vypnuté.
возможностями сенсорной
izklopite iz omrežne vtičnice.
aparat niti da ga održavaju bez
системы или ограниченными
• VAROVANIE: Toto
• Če se aparat pregreje, se
nadzora.
умственными или
zariadenie nepoužívajte
samodejno izklopi. Izključite
• U cilju dodatne zaštite
физическими способностями,
v blízkosti vane, sprchy,
aparat iz električnega omrežja
preporučujemo vam ugradnju
а также лица с недостаточным
umývadla ani inej nádoby
in pustite, da se ohladi. Pred
automatskog osigurača na
опытом и знаниями могут
obsahujúcej vodu.
ponovnim vklopom aparata
strujno kolo kupatila. Ovaj
пользоваться этим прибором • Po použití vždy odpojte
preverite, da zračne mreže niso
osigurač ne sme da ima radnu
под присмотром или после
zariadenie zo siete.
zamašene s puhom, lasmi itd.
struju višu od 30 mA. Za savet
получения инструкций о
• Ak sa zariadenie prehreje,
• Poškodovani omrežni kabel sme
se obratite stručnom licu.
безопасном использовании
automaticky sa vypne. Odpojte
zaradi
varnosti
zamenjati
samo
прибора и потенциальных
• Da biste izbegli strujni udar,
zariadenie zo siete a nechajte
predstavnik
družbe
Philips,
опасностях. Не позволяйте
nemojte da stavljate metalne
ho niekoľko minút vychladnúť.
pooblaščeni servisni center
детям играть с прибором.
predmete u rešetku za
Pred opätovným zapnutím
družbe Philips ali ustrezno
Дети могут осуществлять
propuštanje vazduha.
zariadenia skontrolujte, či nie sú
usposobljeno osebje.
очистку и обслуживание
• Nikada nemojte da blokirate
mriežky upchaté chuchvalcami
•
Ta
aparat
lahko
uporabljajo
прибора только под
rešetke za propuštanje vazduha.
prachu, vlasmi a pod.
otroci od 8. leta starosti naprej
присмотром взрослых.
• Pre nego što povežete aparat
• V záujme predchádzania
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
Для обеспечения
uverite se da oznaka voltaže
nebezpečným situáciám smie
ali psihičnimi sposobnostmi ali
дополнительной защиты
na aparatu odgovara voltaži u
poškodený sieťový kábel
s pomanjkljivimi izkušnjami in
рекомендуется установить
lokalnoj mreži.
vymeniť jedine personál
znanjem,
če
so
prejele
navodila
устройство защитного
spoločnosti Philips, servisného
• Aparat koristite isključivo
glede
varne
uporabe
aparata
отключения(УЗО),
strediska autorizovaného
u svrhu opisanu u ovim
ali jih pri uporabi nadzoruje
предназначенное
spoločnosťou Philips alebo
uputstvima.
odgovorna oseba, ki jih opozori
дляэлектропитания ванной
osoba s podobnou kvalifikáciou.
na morebitne nevarnosti. Otroci • Nemojte da koristite aparat na
комнаты. Номинальный
• Toto zariadenie môžu používať
umetnoj kosi.
naj
se
ne
igrajo
z
aparatom.
остаточный рабочийток
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
Otroci aparata ne smejo čistiti in • Kada je aparat povezan na
не должен превышать
majú obmedzené telesné,
napajanje, nikada ga nemojte
vzdrževati brez nadzora.
30 мА. Посоветуйтесь с
zmyslové alebo mentálne
ostavljati bez nadzora.
• Za dodatno zaščito vam
электриком, выполняющим
schopnosti alebo nemajú
• Nikada nemojte da koristite
svetujemo vgradnjo
электромонтаж.
dostatok skúseností a znalostí,
dodatke niti delove drugih
varnostnega tokovnega stikala
Во избежание поражения
pokiaľ sú pod dozorom alebo
proizvođača koje kompanija
(FID)
v
električni
tokokrog
электрическим током не
im bolo vysvetlené bezpečné
Philips nije izričito preporučila.
kopalnice. Izklopni tok
просовывайте металлические
používanie tohto zariadenia a
U slučaju upotrebe takvih
предметы через
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання
пристрою у ванній кімнаті
витягуйте шнур із розетки
після використання, оскільки
перебування пристрою біля
води становить ризик,
навіть якщо пристрій
вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля ванн, душів, басейнів або
інших посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо пристрій перегріється,
він вимкнеться автоматично.
Від’єднайте пристрій
від мережі і дайте йому
охолонути кілька хвилин.
Перед тим, як знову увімкнути
пристрій, перевірте, чи
решітку не заблоковано
пухом, волоссям тощо.
Якщо шнур живлення
пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного
центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із
належною кваліфікацією.
Цим пристроєм можуть
користуватися діти віком
від 8 років або більше чи
особи із послабленими
фізичними відчуттями або
розумовими здібностями,
чи без належного досвіду
та знань, за умови, що
користування відбувається під
наглядом, їм було проведено
інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не вставляйте металеві
предмети у решітку для
повітря, це може призвести
до ураження електричним
струмом.
Ніколи не закривайте отвори
для повітря.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних у
цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂȒǹǻǮȒǸȉǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯȀǹDzdzǭȂǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising