Philips | BHS378/00 | Owner's Manual | Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS378/00 Felhasználói kézikönyv

Philips StraightCare Essential ThermoProtect hajegyenesítő BHS378/00 Felhasználói kézikönyv
2
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHS378
•
•
•
•
•
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
LT
Vartotojo vadovas
UK Посібник користувача
g
f
b
a
c
e
d
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 026 54633
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
Preparation for use
Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
Ensure that you select a temperature setting that
is suitable for your hair. Please refer to the below
table. Always select a lower setting when you use the
straightener for the first time.
Hair Type
Temperature Setting
Thick
210° - 230°
Normal
180° - 200°
Fine
160°
3
•
•
Straighten your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( d ) to unlock the appliance.
3 Press and hold the
( c ) button until the LED light ( a )
lights up and starts blinking.
»»The ion function activates when the appliance is
switched on. The function provides additional shine
and reduces frizz. When the function is on, a special
odor may be smelt and a sizzling sound may be heard,
which is normal and caused by the ions that are
generated ( f ).
4 Press
or
( b ) to select a suitable temperature
setting for your hair.
»»When the appliance is heating up to the selected
temperature, the LED light next to the temperature
setting will continue to blink until it is ready for use.
»»After about 30 seconds, the appliance is heated up
and ready for use.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than
5cm for straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more
sections.
6 Place it between the straightening plates ( g ) and press
the handles firmly together.
7 Slide the straightener down the length of the hair slowly
in a single motion (max. 5 seconds) from root to end,
without stopping to prevent overheating.
• To create flicks, turn the straightener half-circle
inwards ( or outwards ) when it reaches the hair ends and
let the hair glide off the plates.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off
function. After 60 minutes, the appliance switches off
automatically.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp
cloth.
4 Lock the straightening plates ( d ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( e ).
4
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
•
в съчетание със стилизиращи
продукти.
Нагревателните плочи имат
покритие. С течение на
времето покритието може
постепенно да се износи. Това
обаче не влияе на работата
на уреда.
За проверка или ремонт
носете уреда само в
упълномощен от Philips
сервиз. Ремонт, извършен от
неквалифицирани лица, може
да създаде изключително
опасни ситуации за
потребителя.
За избягване на токов удар не
пъхайте метални предмети в
изхода на йонизатора.
Електромагнитни полета (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни полета.
Рециклиране
– Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновени битови
отпадъци (2012/19/ЕС).
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
2
•
•
•
•
•
Подготовка за употреба
Измийте косата си с шампоан и балсам и я изсушете
със сешоар.
Нанесете продукт за защита от висока температура и
срешете косата с едър гребен.
Използвайте пресата за изправяне само на суха коса.
Ако често изправяте косата си, е препоръчително
да използвате продукти за защита от висока
температура.
Погрижете се да изберете температурна настройка,
подходяща за вашата коса. Моля, направете справка
с таблицата по-долу. Винаги избирайте по-ниска
настройка, когато използвате пресата за първи път.
Тип коса
Температурна настройка
Гъста
210° – 230°
Нормална
180° – 200°
Финa
160°
3
Изправете косата си
1 Включете щепсела в контакта.
2 Плъзнете заключалката ( d ) надолу, за да отключите
уреда.
3 Натиснете и задръжте бутона
( c ), докато
светодиодът ( a ) светне и започне да мига.
»»Функцията за йонизиране се активира, когато
уредът е включен. Функцията дава допълнителен
блясък и намалява начупването. Когато функцията
е включена, може да се усети специфична миризма
и да се чуе цвъртящ шум, което е нормално и се
дължи на произвежданите йони ( f ).
4 Натиснете
или
( b ), за да изберете подходяща
настройка на температурата за вашата коса.
»»Когато уредът се загрява до избраната
температура, светодиодът до настройката за
температура ще продължи да мига, докато е готов
за употреба.
»»След около 30 секунди уредът ще е загрял и готов
за употреба.
5 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5
см, за изправяне.
Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да
направите повече кичури.
6 Поставете я между изправящите пластини ( g ) и
притиснете дръжките плътно една към друга.
7 Плъзнете бавно пресата за изправяне на коса надолу
по дължината на косата с едно движение (макс. 5
секунди) от корените до краищата, без да спирате, за
да не прегреете косата.
• За да създадете извивки в краищата на косата,
завъртете пресата за изправяне на коса в полукръг
навътре (или навън), когато достигне краищата
на косата, и оставете косата да се изплъзне от
пластините.
8 За да изправите останалата част от косата си,
повтаряйте стъпки от 5 до 7.
Забележка: Този уред е снабден с функция за
автоматично изключване. След 60 минути уредът се
изключва автоматично.
След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
докато се охлади.
3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра
кърпа.
4 Заключете изправящите пластини ( d ).
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.
Можете също да го окачите на халката за окачване
( e ).
•
•
Zabraňte tomu, aby se horké
díly přístroje dotkly napájecího
kabelu.
Je-li přístroj zapnutý,
uchovávejte jej mimo dosah
hořlavých předmětů a materiálu.
Je-li přístroj horký, nikdy jej
ničím nezakrývejte (např.
ručníkem nebo oblečením).
Přístroj používejte pouze na
suché vlasy.
Nepoužívejte přístroj, pokud
máte mokré ruce.
Ohřívací destičky udržujte čisté,
bez prachu a kadeřnických
přípravků, jako jsou pěnové
tužidlo, sprej či gel. Přístroj
nepoužívejte v kombinaci
s kadeřnickými přípravky.
Ohřívací destičky mají upravený
povrch. Ta se může postupně
pomalu odírat. Tento jev však
nemá žádný vliv na výkon
přístroje.
Kontrolu nebo opravu přístroje
svěřte vždy servisu společnosti
Philips. Opravy provedené
nekvalifikovanými osobami
mohou být pro uživatele
mimořádně nebezpečné.
Nevkládejte kovové předměty
do výstupu ionizéru. Předejdete
tak úrazu elektrickým proudem.
Elektromagnetická pole (EMP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Recyklace
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
pomůžete předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
2
•
•
•
•
•
Příprava k použití
Omyjte si vlasy šampónem a kondicionérem a vyfoukejte
je do sucha.
Použijte přípravek na ochranu před teplem a vlasy
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání
používat přípravky na ochranu vlasů před teplem.
Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu
typu vlasů. Teplotu zvolte podle následující tabulky.
Při prvním použití vlasové žehličky vždy vyberte nízkou
teplotu.
Typ vlasů
Nastavení teploty
Ärge laske toitejuhtmel vastu
seadme kuumi osi minna.
Hoidke sisselülitatud seadet
kergesti süttivatest objektidest
ja materjalidest kaugemal.
Kunagi ärge katke kuuma
seadet millegagi kinni (nt
käteräti või riidetükiga).
Rakendage seadet ainult
kuivadel juustel.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
Hoidke sirgendusplaate
puhtana ning ärge
laske neile tolmu ja
juuksehooldusvahendite,
nagu juuksevahu,
piserdusvahendite ja geeli
jääke koguneda. Ärge kunagi
kasutage seda seadet koos
juuksehooldusvahenditega.
Kuumutusplaatidel on
pinnakate. See kate võib pika
aja jooksul ära kuluda. Samas
ei mõjuta kulumine seadme
jõudlust.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
sisestage ionisaatori avasse
metallesemeid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
(2012/19/EL).
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
2
•
•
•
•
Kasutamiseks valmistumine
Peske juukseid šampooni ja palsamiga ning kuivatage
need fööniga.
Kasutage kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
suurte piidega kammiga.
Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel
kasutada kuumakaitsevahendeid.
Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva
temperatuuriseadistuse. Vaadake allolevat tabelit.
Juuksesirgendaja esmakasutamisel valige alati madalam
temperatuuriseadistus.
WARNING: Do not use this
1
Важно
Husté
210 ° až 230 °
•
appliance near water.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
Normální
180 ° až 200 °
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
• When the appliance is used in
Jemné
160 °
бъдеще.
a bathroom, unplug it after use
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
Juuksetüüp
Temperatuuriseadistus
3
Narovnávání vlasů
since the proximity of water
използвайте този уред близо
Paksud
210°–230°
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
presents a risk, even when the
2 Přesunutím zavíracího zámku ( d ) směrem dolů přístroj
до вода.
Keskmised
180°–200°
appliance is switched off.
odemknete.
Õhukesed
160°
• Ако уредът се използва в
3 Stiskněte a podržte tlačítko
( c ), dokud se kontrolka
• WARNING: Do not use this
LED
(
a
)
nerozsvítí
a
nezačne
blikat.
банята, след употреба го
»»Funkce ionizace je aktivována po zapnutí přístroje.
appliance near bathtubs,
3
Juuste sirgendamine
изключвайте от контакта.
Funkce poskytuje dodatečný lesk a redukuje
showers, basins or other
1
Sisestage
pistik elektrivõrgu seinakontakti.
zacuchání. Je-li funkce zapnutá, můžete cítit zvláštní
Близостта до вода води до
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( d ).
vůni a slyšet praskání. Jedná se normální jev,
vessels containing water.
3 Vajutage ja hoidke all nuppu
( c ), kuni LED-tuli ( a )
риск дори когато уредът не
způsobený generovanými ionty ( f ).
süttib ja hakkab vilkuma.
• Always unplug the
4 Stisknutím tlačítka
nebo
( b ) vyberte nastavení
работи.
»»Ioonivoo funktsioon hakkab seadme sisselülitamisel
teploty, které je vhodné pro vaše vlasy.
appliance after use.
tööle. See funktsioon annab täiendavat läiget ning
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
»»Když se přístroj nahřívá na zvolenou teplotu, kontrolka
vähendab juuste sassiminekut. Kui funktsioon
• If the main cord is damaged,
LED vedle nastavení teploty bliká, dokud není přístroj
Не използвайте уреда
on sisse lülitatud, võite tunda iseäralikku lõhna ja
připraven k použití.
you must have it replaced
kuulda sisisevat häält. See on tavaline nähtus ja seda
близо до вани, душове,
»»Zhruba po 30 vteřinách je přístroj nahřátý a připravený
põhjustavad toodetavad ioonid ( f ).
by Philips, a service centre
k
použití.
мивки или други съдове с
4 Vajutage nuppu
või
( b ) oma juustele sobiva
5 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký
authorised by Philips or similarly
temperatuuriseade valimiseks.
вода.
nejvýše 5 cm.
»»Kui seade soovitud temperatuurini kuumeneb, jätkab
qualified persons in order to
Poznámka: U hustších vlasů doporučujeme vlasy rozdělit
• След употреба винаги
temperatuuriseade kõrval olev LED-tuli vilkumist, kuni
na
více
pramínků.
avoid a hazard.
seade on kasutamiseks valmis.
6 Vložte jej mezi narovnávací destičky ( g ) a pevně
изключвайте уреда от
»»Umbes 30 sekundi pärast on seade kuumenenud ja
• This appliance can be used
stiskněte rukojeti.
контакта.
kasutusvalmis.
7 Žehličku na vlasy posouvejte pomalu jedním pohybem po
by children aged from 8 years
5 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk,
délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke
• С оглед предотвратяване
mis pole laiem kui 5 cm.
konečkům bez zastavení, abyste zabránili přehřátí vlasů.
and above and persons with
Märkus. Paksemate juuste puhul on soovitatav teha
на опасност при повреда
• Chcete-li vytvořit vytočení, vytočte při dosažení
reduced physical, sensory or
rohkem salke.
konečků vlasů žehličkou na vlasy půlkruh směrem
в захранващите кабели те
6 Pange see sirgendaja plaatide ( g ) vahele ja vajutage
dovnitř (nebo ven) a pak nechte vlasy vyklouznout
mental capabilities or lack of
käepidemed tugevasti kokku.
трябва да бъде сменени от
z destiček.
7 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat
experience and knowledge
8 Chcete-li narovnat zbývající vlasy, opakujte kroky 5 až 7.
Philips, оторизиран от Philips
aeglaselt ja peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického
if they have been given
juurtest juukseotsteni.
сервиз или квалифициран
vypnutí. Po 60 minutách se přístroj automaticky vypne.
4
Гаранция
и
обслужване
• Koolutamiseks keerake sirgendajat pool pööret
supervision or instruction
Po
použití:
техник.
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
sissepoole (või väljapoole), kuni see jõuab
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
concerning use of the appliance • Този уред може да се
на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта
juukseotstesse, ja laske juustel plaatidelt maha
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
libiseda.
in a safe way and understand
3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
използва от деца на възраст
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на
8 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 5 kuni 7.
4 Zajistěte narovnávací destičky ( d ).
the hazards involved. Children
Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
Märkus. Seade on varustatud automaatse
над 8 години и от лица
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
да намерите в международната гаранционна карта).
väljalülitamisfunktsiooniga. Seade lülitub 60 minuti pärast
shall not play with the
místě.
Přístroj
lze
také
zavěsit
za
závěsnou
smyčku
(
e
).
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
с намалени физически
automaatselt välja.
appliance. Cleaning and user
потребители, обърнете се към местния търговец на
Pärast kasutamist
4
Záruka
a
servis
възприятия, умствени
уреди на Philips.
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
maintenance shall not be made
Pokud
byste
měli
jakýkoliv
problém
(např.
s
výměnou
недостатъци или без
seinakontaktist.
nástavce)
nebo
pokud
potřebujete
nějakou
informaci,
by children without supervision.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
Čeština
опит и познания, ако са
navštivte webovou stránku společnosti Philips
3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
• For additional protection, we
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
инструктирани за безопасна
4 Lukustage sirgendusplaadid ( d ).
o
zákazníky
společnosti
Philips
ve
vaší
zemi
(telefonní
číslo
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
advise you to install a residual
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Võite
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
употреба с уреда или са
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
seadme ka riputusaasa ( e ) abil üles riputada.
current device (RCD) in the
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
výrobek
na
adrese
www.philips.com/welcome.
под наблюдение с цел
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
4
Garantii ja hooldus
electrical circuit that supplies
1
Důležité
гарантиране на безопасна
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
the bathroom. This RCD must
Eesti
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
употреба и ако са им
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
have a rated residual operating
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
разяснени евентуалните
Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri
• VAROVÁNÍ: Zařízení
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
current not higher than 30mA.
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
опасности. Не позволявайте
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
nepoužívejte poblíž vody.
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
Ask your installer for advice.
www.philips.com/welcome.
на деца да си играят с уреда.
müügiesindaja poole.
•
Pokud
je
přístroj
používán
• Do not pull on the power cord
Не позволявайте на деца
1
Tähtis
v koupelně, odpojte po použití
after using. Always unplug the
Hrvatski
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
да извършват почистване
jeho síťovou zástrčku ze
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
appliance by holding the plug.
Čestitamo
vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
или поддръжка на уреда без
zásuvky, neboť blízkost vody
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte
• HOIATUS! Ärge kasutage seadet
• Burn hazard. Keep appliance
надзор.
svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
představuje riziko i v případě, že
vee läheduses.
out of reach from young
• За допълнителна защита ви
1
Važno
je přístroj vypnutý.
• Pärast seadme kasutamist
children, particularly during use
съветваме да инсталирате
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
vannitoas võtke pistik kohe
and cool down.
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
в електрозахранващата
přístroj v blízkosti van,
pistikupesast välja, kuna vee
• Before you connect the
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
мрежа на банята
sprch, umyvadel nebo
lähedus kujutab endast ohtu ka
appliance, ensure that the
nemojte upotrebljavati u blizini
диференциалнотокова
jiných nádob s vodou.
väljalülitatud seadme korral.
voltage indicated on the
vode.
защита (RCD). Тази RCD трябва
• Po použití přístroj vždy odpojte
• HOIATUS! Ärge kasutage seda
appliance corresponds to the
• Kad aparat upotrebljavate
да е с обявен работен ток на
ze sítě.
seadet vannide, duššide,
local power voltage.
u kupaonici, iskopčajte ga
утечка не повече от 30 mA.
• Pokud by byl poškozen napájecí
basseinide või teiste vett
• Do not use the appliance
nakon uporabe jer blizina vode
Обърнете се за съвет към
kabel, musí jeho výměnu
sisaldavate anumate
for any other purpose than
predstavlja opasnost, čak i kada
вашия монтажник.
provést společnost Philips,
läheduses.
described in this manual.
je aparat isključen.
• Не дърпайте захранващия
autorizovaný servis společnosti • Võtke seade alati pärast
• Do not use the appliance on
•
UPOZORENJE: Aparat
кабел след използване.
Philips nebo obdobně
kasutamist vooluvõrgust välja.
artificial hair.
nemojte upotrebljavati
Винаги изключвайте уреда
kvalifikovaní pracovníci, aby se
• Kui toitejuhe on rikutud,
• When the appliance is
blizu kada, tuševa,
от контакта, като държите
předešlo možnému nebezpečí.
siis ohtlike olukordade
connected to the power, never
umivaonika ili posuda s
щепсела.
• Děti od 8 let věku a osoby
vältimiseks tuleb lasta
leave it unattended.
vodom.
• Опасност от изгаряне. Дръжте
s omezenými fyzickými,
toitejuhe vahetada Philipsi
• Never use any accessories or
• Nakon uporabe aparat
уреда далече от достъпа на
smyslovými nebo duševními
hoolduskeskuses, Philipsi
parts from other manufacturers
iskopčajte.
малки деца особено по време
schopnostmi
nebo
volitatud hoolduskeskuses või
or that Philips does not
• Ako se kabel za napajanje
на употреба и охлаждане.
nedostatkem zkušeností a
kvalifitseeritud isikul.
specifically recommend. If
ošteti, mora ga zamijeniti
• Преди да включите уреда
znalostí mohou tento přístroj
• Seda seadet võivad kasutada
you use such accessories or
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
в контакта, проверете дали
používat v případě, že jsou pod
lapsed alates 8. eluaastast
parts, your guarantee becomes
servisni centar ili neka druga
посоченото върху уреда
dohledem nebo byly poučeny
ning füüsiliste puuete ja
invalid.
kvalificirana osoba kako bi se
напрежение отговаря на това
o bezpečném používání
vaimuhäiretega isikud või isikud,
• Do not wind the main cord
izbjegle potencijalno opasne
на местната електрическа
přístroje a chápou rizika,
kellel puuduvad kogemused ja
round the appliance.
situacije.
мрежа.
která mohou hrozit. Děti si
teadmised, kui neid valvatakse
• Wait until the appliance has
• Ovaj aparat mogu upotrebljavati
• Не използвайте уреда за цели,
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
või neile on antud juhendid
cooled down before you store it.
djeca iznad 8 godina starosti i
различни от указаното в това
a uživatelskou údržbu nesmí
seadme ohutu kasutamise
• Pay full attention when using
osobe sa smanjenim fizičkim ili
ръководство.
provádět děti bez dozoru.
kohta ja nad mõistavad sellega
the appliance since it could be
mentalnim sposobnostima te
• Не използвайте уреда на
• Jako dodatečnou ochranu
seotud ohte. Lapsed ei tohi
extremely hot. Only hold the
osobe koje nemaju dovoljno
изкуствена коса.
doporučujeme instalovat do
seadmega mängida. Lapsed ei
handle as other parts are hot
iskustva i znanja, pod uvjetom
• Никога не оставяйте уреда
elektrického obvodu koupelny
tohi seadet ilma järelevalveta
and avoid contact with the skin.
da su pod nadzorom ili da su
без надзор, когато е включен
proudový chránič. Jmenovitý
puhastada ega hooldada.
• Always place the appliance with
primili upute u vezi rukovanja
в електрическата мрежа.
zbytkový provozní proud tohoto • Täiendavaks kaitseks soovitame
the stand on a heat-resistant,
aparatom na siguran način te
• Никога не използвайте
proudového chrániče nesmí být
vannitoa elektrisüsteemi
stable flat surface. The hot
razumiju moguće opasnosti.
аксесоари или части от
vyšší než 30 mA. Více informací
paigaldada rikkevoolukaitsme
heating plates should never
Djeca se ne smiju igrati
други производители или
vám poskytne elektrikář.
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
touch the surface or other
aparatom. Ako nisu pod
такива, които не са конкретно
• Po použití netahejte za napájecí
rakendusvool ei tohi ületada 30
flammable material.
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
препоръчвани от Philips.
kabel. Přístroj odpojte vždy
mA. Küsige elektrikult nõu.
• Avoid the main cord from
aparat niti ga održavati.
При използване на такива
vytažením zástrčky.
• Ärge sikutage toitejuhet pärast
coming into contact with the
•
Kao dodatnu zaštitu
аксесоари или части вашата
• Nebezpečí popálení. Udržujte
kasutamist. Alati eemaldage
hot parts of the appliance.
savjetujemo montiranje zaštitne
гаранция става невалидна.
přístroj mimo dosah dětí,
seade vooluvõrgust pistikust
• Keep the appliance away from
strujne sklopke (RCD) u strujni
• Не навивайте захранващия
zejména během používání
kinni hoides.
flammable objects and material
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
кабел около уреда.
a chladnutí.
• Põletusoht! Hoidke seade
when it is switched on.
Ta sklopka mora imati preostalu
• Изчакайте уреда да изстине,
• Před zapojením přístroje se
lastele kättesaamatus kohas,
• Never cover the appliance
radnu električnu energiju
преди да го приберете.
ujistěte, zda napětí uvedené
seda eriti seadme kasutamise ja
with anything (e.g. a towel or
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
• Уредът се нагорещява много,
na přístroji odpovídá místnímu
jahutamise ajal.
clothing) when it is hot.
zatražite od montažera.
затова бъдете изключително
napětí.
• Enne seadme sisselülitamist
• Only use the appliance on dry
•
Nakon upotrebe nemojte
внимателни при използването
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
kontrollige, kas seadmele
hair.
potezati kabel za napajanje.
му. Хващайте уреда само за
účely než uvedené v této
märgitud pinge vastab kohaliku
• Do not operate the appliance
Aparat obavezno iskopčajte
дръжката, тъй като другите
příručce.
elektrivõrgu pingele.
with wet hands.
držeći utikač.
части са горещи, и избягвайте
• Přístroj nepoužívejte na umělé
• Ärge kasutage seadet muuks,
• Keep the heating plates clean
•
Opasnost od opekotina. Držite
контакт с кожата.
vlasy.
kui selles kasutusjuhendis
and free of dust and styling
aparat izvan dohvata male
• Винаги поставяйте
• Je-li přístroj připojen k napájení,
kirjeldatud otstarbeks.
products such as mousse,
djece, naročito tijekom uporabe
уреда с поставката върху
nikdy jej neponechávejte bez
• Ärge rakendage seadet
spray and gel. Never use the
i hlađenja.
топлоустойчива, стабилна
dozoru.
kunstjuustel.
appliance in combination with
• Prije no što priključite aparat
и равна повърхност.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství • Ärge jätke kunagi elektrivõrku
styling products.
provjerite odgovara li mrežni
Нагорещените пластини
nebo díly od jiných výrobců
ühendatud seadet järelevalveta.
• The heating plates have coating.
napon naveden na aparatu
никога не бива да докосват
nebo takové, které nebyly
• Ärge kunagi kasutage teiste
This coating might slowly wear
naponu lokalne električne
повърхността или други
doporučeny společností Philips.
tootjate poolt tehtud tarvikuid
away over time. However, this
mreže.
запалими материали.
Použijete-li takové příslušenství
või osi, mida Philips ei ole
does not affect the performance • Пазете захранващия кабел
• Aparat upotrebljavajte isključivo
nebo díly, pozbývá záruka
eriliselt soovitanud. Selliste
of the appliance.
za radnje opisane u ovim
от допир с горещите части на
platnosti.
tarvikute või osade kasutamisel
• Always return the appliance to
uputama.
уреда.
• Nenavíjejte napájecí kabel
kaotab garantii kehtivuse.
a service centre authorized by
•
Nemojte upotrebljavati aparat
• Когато уредът е включен,
okolo přístroje.
• Ärge kerige toitejuhet ümber
Philips for examination or repair.
na umjetnoj kosi.
го дръжте далече от лесно
• Před uložením přístroje
seadme.
Repair by unqualified people
• Dok je aparat priključen na
запалими предмети и
počkejte, až zcela vychladne.
• Enne hoiukohta panekut
could result in an extremely
napajanje, nikada ga nemojte
материали.
• Při použití přístroje vždy
laske seadmel täielikult maha
hazardous situation for the user. • Не покривайте уреда с
ostavljati bez nadzora.
dávejte dobrý pozor, protože
jahtuda.
• Do not insert metal objects
• Nikada nemojte upotrebljavati
каквото и да било (напр.
může být velmi horký. Držte jej
• Olge seadme kasutamisel väga
into the ionizer outlet to avoid
dodatke ili dijelove drugih
кърпа или дреха), докато е
pouze za rukojeť a zabraňte
tähelepanelik, kuna see võib
electric shock.
proizvođača ili proizvođača
горещ.
styku
s
pokožkou,
protože
jeho
olla
äärmiselt
kuum.
Hoidke
koje tvrtka Philips nije izričito
Electromagnetic fields (EMF)
• Използвайте уреда само на
ostatní části jsou horké.
kinni üksnes käepidemest, kuna
This Philips appliance complies with all applicable
preporučila. Ako upotrebljavate
суха коса.
standards and regulations regarding exposure to
• Přístroj vždy ukládejte
teised osad on kuumad. Vältige
takve dodatke ili dijelove, vaše
• Не използвайте уреда с мокри
electromagnetic fields.
stojánkem na tepelně odolný,
kokkupuudet nahaga.
jamstvo prestaje vrijediti.
ръце.
Recycling
stabilní rovný povrch. Horké
• Asetage seade koos alusega
•
Kabel za napajanje ne omatajte
• Поддържайте пластините
- This symbol means that this product shall not
ohřívací destičky se nesmí
alati kuumakindlale stabiilsele
oko aparata.
be disposed of with normal household waste
чисти, без прах и
(2012/19/EU).
dotýkat povrchu nebo jiného
tasasele pinnale. Kuumad
• Prije pohrane pričekajte da se
стилизиращи продукти като
- Follow your country’s rules for the separate
hořlavého materiálu.
sirgendusplaadid ei tohi kunagi
collection of electrical and electronic products.
aparat ohladi.
пяна, лак или гел за коса.
Correct disposal helps prevent negative consequences for
pinna ega muude tuleohtlike
•
Budite vrlo pažljivi prilikom
Никога не използвайте уреда
the environment and human health.
materjalidega kokku puutuda.
uporabe aparata jer on može
•
biti izuzetno vruć. Aparat držite
samo za dršku jer su drugi
dijelovi vrući te izbjegavajte
kontakt s kožom.
Aparat uvijek postavljajte s
postoljem na stabilnu i ravnu
površinu otpornu na toplinu.
Vruće grijaće ploče ne smiju biti
u doticaju s površinom ili drugim
zapaljivim materijalom.
Izbjegavajte dodir mrežnog
kabela s vrućim dijelovima
aparata.
Kad je uključen, aparat držite
podalje od zapaljivih stvari i
materijala.
Dok je vruć, aparat nikada
nemojte prekrivati (ručnikom ili
tkaninom).
Aparat upotrebljavajte isključivo
na suhoj kosi.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Grijaće ploče trebaju biti
očišćene od prljavštine, prašine
i sredstava za oblikovanje frizure
poput pjene, laka ili gela. Aparat
nikada nemojte upotrebljavati
u kombinaciji s proizvodima za
oblikovanje.
Grijaće ploče imaju premaz. Ta
obloga s vremenom se može
polako trošiti. Međutim, to ne
utječe na rad aparata.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
Nemojte umetati metalne
predmete u otvore ionizatora
kako biste izbjegli opasnost od
strujnog udara.
•
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recikliranje
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2
•
Priprema za uporabu
Operite kosu šamponom i regeneratorom te je osušite
sušilom.
Nanesite proizvod za zaštitu od topline i počešljajte kosu
češljem s velikim zupcima.
Aparat za ravnanje upotrebljavajte isključivo na suhoj
kosi.
Osobe koje često upotrebljavaju aparat za ravnanje
trebaju nanositi proizvode za zaštitu kose od topline
prilikom ravnanja.
Pazite da odaberete postavku temperature koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte tablicu u nastavku.
Prilikom prve uporabe aparata za ravnanje uvijek
odaberite postavku za nižu temperaturu.
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210° – 230°
Normalna
180° – 200°
Tanka
160°
3
Ravnanje kose
1 Umetnite utikač u utičnicu.
2 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( d ) kako biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i zadržite gumb
( c ) dok LED indikator ( a )
ne zasvijetli i ne počne bljeskati.
»»Funkcija iona aktivirat će se kada se aparat uključi.
Ova funkcija omogućuje dodatni sjaj i smanjuje
statički elektricitet. Kada je funkcija uključena, možda
će se osjetiti specifičan miris i zvuk. To je normalno i
uzrokovano stvaranjem iona ( f ).
4 Pritisnite
ili
( b ) kako biste odabrali odgovarajuću
postavku temperature za svoju kosu.
»»Dok se aparat zagrijava do odabrane temperature,
LED indikator pokraj postavke temperature nastavit će
bljeskati dok ne bude spreman za uporabu.
»»Nakon približno 30 sekundi aparat će se zagrijati i biti
spreman za uporabu.
5 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije
širi od 5 cm.
Napomena: Ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje u
više pramenova.
6 Stavite ga između ploča za ravnanje ( g ) i čvrsto spojite
ručke.
7 Aparat za ravnanje polako povucite niz kosu u jednom
potezu (maks. 5 sekundi) od korijena do vrha bez
zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
• Kako biste oblikovali uvojke, okrećite aparat za
ravnanje polukružnim pokretom prema unutra (ili
prema van) kada dosegne vrhove i pustite kosu da
sklizne s ploča.
8 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake od 5 do 7.
Napomena: Aparat ima funkciju za automatsko
isključivanje. Nakon 60 minuta aparat se automatski
isključuje.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( d ).
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje
( e ).
4
Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj
državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
1
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék csatlakoztatva
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia
érvényét veszti.
Ne tekerje a hálózati csatlakozó
kábelt a készülék köré.
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
a készülék lehűl.
Nagyon figyeljen a készülék
használatakor, hiszen az
rendkívül forró lehet. Csak a
fogantyújánál fogja meg a
készüléket, mivel a többi része
forró, illetve óvakodjon az
érintésétől.
A készüléket az állvánnyal
együtt mindig hőálló,
egyenletes, stabil felületen
helyezze el. A forró
hajegyenesítő lapok soha ne
érjenek a felülethez vagy más
gyúlékony anyaghoz.
Kerülje el, hogy a hálózati kábel
a készülék forró részeihez érjen.
A bekapcsolt készüléket
tartsa gyúlékony tárgyaktól és
anyagoktól távol.
Ne takarja le a forró készüléket
semmivel (pl. törölközővel vagy
ruhával).
A készüléket csak száraz haj
formázásához használja.
Ne működtesse a készüléket
nedves kézzel.
Tartsa a hajegyenesítő
lapokat tisztán, portól és
szennyeződéstől, valamint
hajformázó habtól, spray-től és
zselétől mentesen. Ne használja
a készüléket hajformázó
készítményekkel együtt.
A hajegyenesítő lapok
bevonattal rendelkeznek.
A bevonat az idő folyamán
kophat. Ez azonban nem
befolyásolja a készülék
teljesítményét.
A készüléket kizárólag Philips
hivatalos szakszervizbe vigye
vizsgálatra, illetve javításra.
A szakszerűtlen javítás a
felhasználó számára különösen
veszélyes lehet.
Az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne
helyezzen fémtárgyat az
ionizáló kimenetébe.
Құралды қосар алдында, онда
көрсетілген кернеу жергілікті
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
пайдаланбаңыз.
Құралды жасанды шашқа
пайдаланбаңыз.
Розеткаға қосылып тұрғанда,
құралды еш уақытта қадағалаусыз
қалдырмаңыз.
Басқа өндірушілер шығарған
немесе Philips компаниясы нақты
ұсынбаған қосалқы құралдар мен
бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
пайдалансаңыз, кепілдік өз күшін
жояды.
Қуат сымын құралға орамаңыз.
Құрылғыны жинап қоярдың алдында,
оның сәл суығанын күтіңіз.
Құралды пайдаланғанда толық
мұқият болыңыз, себебі ол қатты
ыстық болады. Басқа бөліктері ыстық
болатындықтан тек тұтқасынан
ұстаңыз және теріге тигізбеңіз.
Әрқашан құрылғының тірегін
ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс
бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш
пластиналар бетке немесе басқа тез
тұтанғыш материалға тимеуі тиіс.
Қуат сымын құрылғының қызып
кететін жерлеріне тигізбеңіз.
Құрылғы қосылып тұрған кезде,
оны тез жанып кететін заттар мен
материалдардан алыс ұстаңыз.
Құрал қызып тұрғанда, оны ешқашан
ештеңемен жаппаңыз (мысалы
сүлгімен немесе матамен).
Құралды тек құрғақ шашқа
пайдаланыңыз.
Ылғал қолмен құралды
пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналарды таза
ұстаңыз және оларда шаң мен
мусс, спрей және гель сияқты
шаш үлгілерін жасайтын заттар
қалдырмаңыз. Құрылғыны ешқашан
шаш үлгілерін жасайтын заттармен
бірге пайдаланбаңыз.
Қыздырғыш пластиналардың
жабыны бар. Бұл жабын уақыт өте
жайлап ескіреді. Дегенмен, бұл
құрылғының жұмысына әсер етпейді.
Тексеру немесе жөндету үшін
құралды тек қана Philips рұқсат
еткен қызмет орталығына апарыңыз.
Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі
пайдаланушыға өте қауіпті жағдай
тудыруы мүмкін.
Ток соқпауы үшін, ионизатор
шығысына темір заттарды салмаңыз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromágneses mezők (EMF)
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Újrahasznosítás
Өңдеу
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен
тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек
жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына
тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
2
•
•
•
•
•
Előkészületek
Mossa meg a haját samponnal, majd használjon
balzsamot, és szárítsa meg.
Kezelje haját hő elleni védelmet nyújtó termékkel, majd
ritka fogú fésűvel fésülje ki.
A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj
hő elleni védelmét biztosító termékek használata.
Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet
válasszon. Tekintse meg az alábbi táblázatot. A
hajegyenesítő első használatakor válasszon alacsonyabb
hőfokot.
Hajtípus
Hőfokbeállítás
Vastag szálú
210–230°
Normál
180–200°
Vékony szálú
160°
3
A haj egyenesítése
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
2 Csúsztassa lefelé a zárat ( d ) a készülék kinyitása
érdekében.
3 Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)
( c ) gombot, amíg a
LED jelzőfény ( a ) világítani, majd villogni nem kezd.
»»Az ionizáló funkció a készülék bekapcsolásakor
aktiválódik. Az ionizáló funkció további csillogást ad, és
kisimítja a hajat. A bekapcsolt funkciót egy jellegzetes
szag és egy sistergő hang jelzi. Mindez normális, a
termelődő ionok okozzák ( f ).
4 Nyomja meg a(z)
vagy
jelet ( b ) a hajának
megfelelő hőfokbeállítás kiválasztásához.
»»Miközben a készülék a kiválasztott hőfokra melegszik,
a hőfokbeállítás melletti LED jelzőfény egészen addig
villog, amíg használatra késszé nem válik.
»»Körülbelül 30 másodperc múlva a készülék
felmelegszik, és használatra kész.
5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb
részen kezdje meg az egyenesítést.
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több
tincsre osztani.
6 Helyezze a kiválasztott fürtöt az egyenesítő lapok ( g )
közé, és erősen nyomja össze a fogókat.
7 Simítsa végig lassan a hajegyenesítőt a haj teljes
hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5
másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a
túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
• Fürtök kialakításához fordítsa a hajegyenesítőt egy
félkörrel befelé (vagy kifelé) addig, amíg el nem éri a
hajvégeket, majd engedje ki a haját a lapok közül.
8 A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a
5-7-es lépéseket.
Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolófunkcióval
van ellátva. 60 perc után a készülék automatikusan
kikapcsol.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves
ruhával tisztítsa.
4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat ( d ).
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( e ) függesztve is tárolható.
FIGYELMEZTETÉS: Óvja a
készüléket a víztől.
Ha fürdőszobában használja
a készüléket, használat után
húzza ki a csatlakozódugót a
4
Jótállás és szerviz
Ha
információra
van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
fali aljzatból, mivel a víz még
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
kikapcsolt készülék esetén is
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
veszélyforrást jelent.
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
FIGYELMEZTETÉS: Ne
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
használja a készüléket
szaküzletéhez.
fürdőkád, zuhanyzó,
Қазақша
mosdókagyló, vagy
egyéb folyadékkal teli edény
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
közelében.
www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеңіз.
Használat után mindig húzza ki
1
Маңызды
dugót az aljzatból.
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
Ha a hálózati kábel
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
үшін сақтап қойыңыз.
megsérült, a kockázatok
• ЕСКЕРТУ: Бұл құралды судың
elkerülése érdekében Philips
жанында қолданбаңыз.
szakszervizben vagy hivatalos
• Жуынатын бөлмеде пайдаланып
szakszervizben ki kell cserélni.
болғаннан кейін, құралды
A készüléket 8 éven felüli
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
gyermekek, illetve csökkent
құралдың өшірілген күйінде де суға
fizikai, érzékelési vagy szellemi
жақын орналасуы қауіпті болып
képességekkel rendelkező, vagy
есептеледі.
a készülék működtetésében
• ЕСКЕРТУ: Құралды ванна,
járatlan személyek is
душ, бассейн немесе
használhatják, amennyiben ezt
сумен толтырылған басқа
felügyelet mellett teszik, illetve
заттардың жанында
ismerik a készülék biztonságos
қолданбаңыз.
működtetésének módját és
• Пайдаланып болғаннан кейін,
az azzal járó veszélyeket. Ne
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
engedje, hogy gyermekek
• Қуат сымы зақымданған болса,
játsszanak a készülékkel.
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
Gyermekek felügyelet nélkül
оны тек Philips компаниясында,
nem tisztíthatják a készüléket,
Philips мақұлдаған қызмет
és nem végezhetnek
орталығында немесе білікті
felhasználói karbantartást rajta.
мамандардың күшімен ауыстыру
A még nagyobb védelem
керек.
érdekében ajánlott egy
• Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары
hibaáram-védőkapcsoló
жастағы балалар мен физикалық,
(RCD) beépítése a fürdőszobát
сезу немесе ойлау қабілеттері
ellátó áramkörbe. A hibaáramшектеулі не болмаса тәжірибесі
védőkapcsoló a 30 mA névleges
және білімі аз адамдар қадағалаумен
hibaáramot nem lépheti túl.
немесе құрылғыны қауіпсіз
További tanácsot szakembertől
пайдалануға қатысты нұсқаулар
kaphat.
алған және байланысты қауіптерді
A használatot követően ne
түсінген жағдайда пайдалана алады.
húzza meg a hálózati kábelt.
Балалар құралмен ойнамауы керек.
Mindig a csatlakozódugónál
Тазалау және пайдаланушының
fogva húzza ki a készülék
қызмет көрсету жұмысын балалар
kábelét fali aljzatból.
бақылаусыз орындамауы керек.
Égési sérülés veszélye. Tartsa a
• Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның
készüléket gyermekektől távol,
электр желісіне қауіпсіздік
különösen használat közben,
мақсатында өшірілу құралын
illetve lehűléskor.
орнату ұсынылады. Бұл құралдың
Mielőtt csatlakoztatná a
мөлшерленген жұмыс тогы
készüléket, ellenőrizze, hogy
30 мА мәнінен аспауы керек.
az azon feltüntetett feszültség
Орнатушымен кеңесіңіз.
megegyezik-e a helyi hálózati
• Қолданғаннан кейін қуат сымынан
feszültséggel.
ұстап тартпаңыз. Құрылғыны ток
Csak a kézikönyvben
көзінен әрдайым штепсельдік
meghatározott rendeltetés
ашасынан ұстап ажыратыңыз.
szerint használja a készüléket.
• Күйік шалу қаупі бар. Балаларды
Ne használja a készüléket
құрылғыға жақындатпаңыз, әсіресе,
műhajhoz vagy parókához.
қолдану және суыту кезінде.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пайдалануға дайындау
Шашыңызды сусабынмен және кондиционермен жуып, ауа
ағынымен кептіріңіз.
Қызудан қорғайтын өнімді қолданып, шашыңызды үлкен тісті
тарақпен тараңыз.
Шаш түзеткішті тек шаш құрғақ кезде пайдаланыңыз.
Жиі пайдаланушыларға түзету кезінде қорғаныс өнімдерін
пайдалану ұсынылады.
Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температураның
таңдалғанын тексеріңіз. Төмендегі кестені қараңыз. Шаш
түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым төменгі параметрді
таңдаңыз.
•
nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Pavojus nudegti. Laikykite
prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje, ypač
naudodami ir vėsindami.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite prietaiso į
maitinimo laidą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Naudodami prietaisą būkite
atidūs, nes jis gali būti labai
įkaitęs. Laikykite rankeną, nes
kitos dalys yra įkaitusios, kad
išvengtumėte kontakto su oda.
Prietaisą su stovu visada
statykite ant karščiui atsparaus
stabilaus plokščio paviršiaus.
Įkaitusios kaitinimo plokštės
niekada neturėtų liestis
su paviršiumi ar kita degia
medžiaga.
Saugokite, kad maitinimo laidas
nesiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
Įjungtą prietaisą laikykite atokiai
nuo degių daiktų ir medžiagų.
Jokiu būdu neuždenkite
įkaitusio prietaiso (pvz.,
rankšluosčiu ar audiniu).
Prietaisą naudokite tik
plaukams išdžiūvus.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Kaitinimo plokštes saugokite
nuo dulkių ir šukuosenai
formuoti skirtų priemonių, pvz.,
putų, lako ir želės. Niekada
nenaudokite prietaiso kartu su
šukuosenai formuoti skirtomis
priemonėmis.
Kaitinimo plokštelės padengtos
danga. Ši danga gali pamažu
dėvėtis. Tačiau tai nekenkia
prietaiso veikimo efektyvumui.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
Kad išvengtumėte
elektros smūgio, į jonizatoriaus
angą nekiškite metalinių daiktų.
Шаш түрі
Температура параметрі
Қалың
210° - 230°
Қалыпты
180° - 200°
Жұқа
160°
3
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
Шашты түзету
1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
2 Құрылғының құлпын ашу үшін, жабатын бекітпені ( d )
сырғытыңыз.
3 ЖШД шамы ( a ) жанғанша және жыпылықтай бастағанша
( c ) түймесін басып тұрыңыз.
»»Құралды қосқанда, ион функциясы да іске қосылады. Бұл
функция шашты жылтыратып, оратылудан сақтайды. Функция
қосулы тұрғанда, ерекше бір иіс және ысылдаған дыбыс шығуы
мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және түзіліп жатқан ионды
білдіреді ( f ).
4
немесе
( b ) түймесін басып, шашыңызға сәйкес келетін
температураны таңдаңыз.
»»Құрылғы таңдалған температураға дейін қызса, температура
параметрінен кейінгі ЖШД шамы пайдалануға дайын
болғанша жыпылықтай береді.
»»30 секундтан кейін құрылғы қызып, пайдалануға дайын болады.
5 Шашыңызды тарап, ені 5 сантиметрден аспайтын шаш бөлігін
алыңыз.
Ескертпе: қалыңырақ шаш үшін көбірек бөліктер жасау
ұсынылады.
6 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының ( g ) арасына салып,
саптарын қосып қысыңыз.
7 Шаш түзеткішті шаштың бойымен, түбінен бастап төмен қарай
тоқтатпастан баяу бірқалыпты жүргізіп (ең көбі 5 секунд)
шаштың күйіп қалуына жол бермеңіз.
• Серпіндер жасау үшін, шаш түзеткішті жарты шеңбер
қимылымен ішке қарай (немесе сыртқа қарай) бұрап, шаш
ұшына жеткен кезде, шашты пластиналардан шығарыңыз.
8 Қалған шашты түзету үшін, 5-7 арасындағы қадамдарды
қайталаңыз.
Ескертпе: Құрал автоматты түрде өшіру функциясымен
жабдықталған. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
Пайдаланғаннан кейін:
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
3 Құралды және түзету тілімшелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4 Түзегіш пластиналарды ( d ) бекітіңіз.
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Сондай-ақ, оны ілмегімен ( e ) іліп қоюға болады.
4
•
Кепілдік және қызмет көрсету
Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса
немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының
www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі
Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние
жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда
жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
Шаш түзеткіш
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Қытайда жасалған.
BHS378
Номиналды параметрлер: 110-240V~ 50-60Hz 53-55W
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
•
•
•
•
•
Plaukų tipas
Temperatūros nustatymas
Stori
210°–230°
Normalūs
180°–200°
Ploni
160°
3
Температура
Пайдалану
шарттары
Сақтау
шарттары
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Салыстырмалы
ылғалдылық
Атмосфералық
қысым
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Plaukų tiesinimas
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą ( d ).
3 Paspauskite ir palaikykite
( c ) mygtuką, kol LED
lemputė ( a ) užsidegs ir pradės mirksėti.
»»Jonu funkcija bus aktyvuota, kai įjungsite prietaisą.
Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina
plaukų įsielektrinimą. Kai funkcija įjungta, galite pajusti
tam tikrą kvapą arba spragsėjimą. Šis kvapas ir garsas
atsiranda dėl jonizacijos – tai normalu ( f ).
4 Paspauskite
arba
( b ) ir nustatykite jūsų plaukams
tinkamą temperatūrą.
»»Kai prietaisas kaista iki pasirinktos temperatūros, LED
lemputė šalia temperatūros nustatymo mirksi, kol
prietaisas tampa paruoštas naudoti.
»»Po maždaug 30 sek. prietaisas įkaista ir yra paruoštas
naudoti.
5 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm
sruogą tiesinimui.
Pastaba: Jei plaukai storesni, rekomenduojama atskirti
daugiau sruogų.
6 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių ( g ) ir tvirtai suspauskite
rankenas.
7 Plaukų tiesinimo įtaisu lėtai braukite vienu judesiu (maks.
5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad
plaukai nenudegtų.
• Norėdami suformuoti sruogas, pasukite tiesintuvą pusę
apsisukimo į vidų (arba į išorę), kai pasieksite plaukų
galiukus, leiskite plaukams nuslysti nuo plokštelių.
8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus
nuo 5 iki 7.
Pastaba: prietaise įdiegta automatinio išsijungimo
funkcija. Po 60 minučių prietaisas išsijungia automatiškai.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples ( d ).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( e ).
4
Сақтау шарттары, пайдалану
Pasiruošimas naudoti
Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi, o paskui
išdžiovinkite juos džiovintuvu.
Naudokite apsaugos nuo karščio priemones ir iššukuokite
plaukus šukomis ilgais dantimis.
Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant
rekomenduojame naudoti apsaugos nuo karščio
priemones.
Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Žr. toliau
pateiktą lentelę. Pirmą kartą naudodami plaukų tiesinimo
įtaisą, visada pasirinkite žemesnius nustatymus.
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
Latviešu
Lietuviškai
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
1
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę
net ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios,
dušo, kriauklės ar kitų
indų, pripildytų vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo
ierīci ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci
vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Apdegumu risks. Turiet ierīci
maziem bērniem nepieejamā
vietā, it īpaši lietošanas laikā un
tai atdziestot.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas
laikā, jo tā var būt ļoti karsta.
Satveriet ierīci tikai aiz roktura,
jo citas daļas ir karstas, un
izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar
statīvu uz karstumizturīgas,
stabilas, līdzenas virsmas.
Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai
citu uzliesmojošu materiālu.
Nepieļaujiet, ka elektrības vads
saskaras ar ierīces karstajām
daļām.
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir
ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli
uzliesmojošiem priekšmetiem
un materiāliem.
Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem.,
dvieli vai drāniņu), kad tā ir
karsta.
Izmantojiet ierīci tikai, lai
ieveidotu sausus matus.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Uzglabājiet taisnošanas
plātnes tīras un brīvas
no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem,
piemēram, putām, lakas un
želejas. Nekad neizmantojiet
ierīci apvienojumā ar matu
veidošanas produktiem.
Taisnošanas plātnēm ir
pārklājums. Šis pārklājums var
samazināt nodilumu laika gaitā.
Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
Neievietojiet metāla
priekšmetus jonizatora izejā, lai
izvairītos no elektriskā strāvas
trieciena.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
2
•
Sagatavošana lietošanai
Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri un
izžāvējiet ar fēnu.
Izmantojiet produktu aizsardzībai pret karstumu un
saķemmējiet matus ar lielu ķemmi.
Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams
izmantot produktus aizsardzībai pret karstumu.
Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas
atbilst jūsu matiem. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu.
Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
izvēlieties zemāko iestatījumu.
•
•
•
•
Matu tips
Temperatūras režīms
Biezi
210° - 230°
Normāli
180° - 200°
Plāni
160°
3
Iztaisnojiet matus
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Atbīdiet noslēgu ( d ), lai atbloķētu ierīci.
3 Nospiediet un turiet pogu
( c ), līdz LED indikators
( a ) iedegas un sāk mirgot.
»»Jonizēšanas funkcija tiek aktivizēta, kad ierīce tiek
ieslēgta. Funkcija sniedz matiem papildu mirdzumu
un samazina to sprogošanos Kad funkcija ir ieslēgta,
iespējams, sajutīsiet specifisku aromātu un dzirdēsiet
šņācošu skaņu, kas ir normāla parādība, ko izraisa
ģenerētie joni ( f ).
4 Nospiediet
vai
( b ), lai izvēlētos temperatūras
režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
»»Kad ierīce tiek uzsildīta līdz izvēlētajai temperatūrai,
LED indikators blakus temperatūras režīmam turpinās
mirgot, līdz tā būs gatava lietošanai.
»»Ierīce tiek uzkarsēta un ir gatava lietošanai pēc
apmēram 30 sekundēm.
5 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka
par 5 cm.
Piezīme. Biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
6 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm ( g ) un
stingri saspiediet ierīces rokturus.
7 Neapstājoties lēnām virziet matu taisnotāju lejup pa
matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes),
lai matus nepārkarsētu.
• Lai ieveidotu sprogas, pagrieziet matu taisnotāju par
pusapli uz iekšpusi (vai ārpusi), līdz tas sasniedz matu
galus, un ļaujiet matiem izslīdēt no plātnēm.
8 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet 5. līdz 7. solī
aprakstītās darbības.
Piezīme: Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās
funkciju. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4 Noslēdziet taisnotāja plātnes ( d ).
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( e ).
4
Garantija un serviss
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni korzystać z pomocy technicznej oferowanej
przez firmę Philips, należy zarejestrować produkt w
Internecie pod adresem www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia
w łazience, po zakończeniu
stosowania wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy,
gdy urządzenie jest
wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie
korzystaj z urządzenia
w pobliżu wanny, prysznica,
umywalki ani innych naczyń
napełnionych wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia
wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi
3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu
5 Piaptănă-ţi părul şi alege o şuviţă nu mai lată de 5 cm
zdolnościami fizycznymi,
wilgotnej ściereczki.
pentru a o îndrepta.
Notă: pentru părul cu fir mai gros, se recomandă crearea
sensorycznymi lub umysłowymi, 4 Zablokuj płytki prostujące ( d ).
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
mai multor şuviţe.
a także nieposiadające
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
6 Aşază şuviţa de păr între plăcile de îndreptare ( g ) şi
uchwyt do zawieszania ( e ).
strânge ferm mânerele.
wiedzy lub doświadczenia
7 Glisează placa de îndreptat părul uşor pe lungimea
w zakresie użytkowania
4
Gwarancja i serwis
părului cu o singură mişcare (max. 5 secunde) de
la rădăcină la capăt, fără a te opri pentru a preveni
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
tego typu urządzeń, pod
supraîncălzirea.
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić
warunkiem, że będą one
• Pentru a-ţi întoarce vârfurile, roteşte placa de îndreptat
naszą stronę internetową www.philips.com/support lub
părul într-un semicerc în interior (sau în afară) când
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
nadzorowane lub zostaną
ajungi la vârfuri şi lasă părul să alunece dintre
Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).
plăci.
poinstruowane na temat
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć
8 Pentru a îndrepta restul părului, repetă paşii 5 - 7.
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
korzystania z tego urządzenia
Notă: aparatul dispune de o funcţie de oprire automată.
w bezpieczny sposób oraz
După 60 de minute, aparatul se opreşte automat.
Română
După utilizare:
zostaną poinformowane o
1 Opreşte aparatul şi scoate ştecherul din priză.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
potencjalnych zagrożeniach.
2 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
3 Curăţă aparatul şi plăcile de îndreptat părul cu o cârpă
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
Dzieci nie mogą bawić się
umedă.
1
Important
4 Blochează plăcile de îndreptat părul ( d ).
urządzeniem. Dzieci chcące
5 Depozitează-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
pomóc w czyszczeniu i obsłudze Citeşte
asemenea, îl poţi suspenda de la agăţătoare ( e ).
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
urządzenia zawsze powinny to
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
4
Garanţie şi service
robić pod nadzorem dorosłych.
Dacă
ai
nevoie
de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
aparat în apropierea apei.
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
• Jako dodatkowe
• Când aparatul este utilizat
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
zabezpieczenie zalecamy
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
în baie, scoate-l din priză
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă
zainstalowanie w obwodzie
după utilizare deoarece apa
în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi,
elektrycznym zasilającym
contactează distribuitorul Philips local.
reprezintă un risc chiar şi când
gniazdka elektryczne w
aparatul este oprit.
Русский
łazience bezpiecznika
• AVERTISMENT: Nu utiliza acest
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
różnicowo-prądowego (RCD).
aparat în apropierea
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
Wartość znamionowego
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебcăzilor, duşurilor,
сайте www.philips.com/welcome.
prądu pomiarowego tego
bazinelor sau altor
1
Важная информация
bezpiecznika nie może
recipiente cu apă.
Перед
использованием
прибора внимательно
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać • Scoate întotdeauna aparatul din ознакомьтесь с инструкцией
по эксплуатации и
więcej informacji, skontaktuj się
сохраните ее для дальнейшего использования в
priză după utilizare.
качестве справочного материала.
z monterem.
• În cazul în care cablul de
• ВНИМАНИЕ. Запрещается
• Po zakończeniu korzystania nie
alimentare este deteriorat,
использовать прибор возле
ciągnij za przewód zasilający.
acesta trebuie înlocuit
воды.
Zawsze odłączaj urządzenie
întotdeauna de Philips, un
• Выньте вилку шнура
od gniazdka elektrycznego,
centru de service autorizat de
питания прибора из
trzymając za wtyczkę.
Philips sau personal calificat în
розетки электросети после
• Niebezpieczeństwo poparzenia.
domeniu pentru a evita orice
использования прибора в
Trzymaj urządzenie z dala od
pericol.
ванной комнате. Близость
małych dzieci, szczególnie
• Acest aparat poate fi utilizat
воды представляет риск, даже
podczas pracy i stygnięcia.
de către persoane care au
если прибор выключен.
• Przed podłączeniem urządzenia
capacităţi fizice, senzoriale
•
ВНИМАНИЕ. Не используйте
upewnij się, że napięcie podane
sau mentale reduse sau care
прибор в ванной,
na urządzeniu jest zgodne z
sunt lipsite de experienţă şi
душе, бассейне или
napięciem w domowej instalacji
cunoştinţe şi copii cu vârsta
других помещениях
elektrycznej.
minimă de 8 ani dacă sunt
с повышенной
• Urządzenia używaj zgodnie z
supravegheaţi sau instruiţi cu
влажностью.
jego przeznaczeniem, opisanym
privire la utilizarea în condiţii
•
После завершения работы
w tej instrukcji obsługi.
de siguranţă a aparatului şi
отключите прибор от розетки
• Nie używaj urządzenia na
înţeleg pericolele implicate.
электросети.
sztucznych włosach.
Copiii nu trebuie să se joace
•
В случае повреждения
• Nigdy nie pozostawiaj
cu aparatul. Curăţarea şi
сетевого шнура его
bez nadzoru urządzenia
întreţinerea de către utilizator
необходимо заменить
podłączonego do zasilania.
nu trebuie realizate de către
шнуром Philips. Чтобы
• Nie korzystaj z akcesoriów ani
copii nesupravegheaţi.
обеспечить безопасную
części innych producentów,
• Pentru protecţie suplimentară,
эксплуатацию прибора,
ani takich, których nie zaleca
te sfătuim să instalezi un
заменяйте шнур только
w wyraźny sposób firma
dispozitiv pentru curent rezidual
в авторизованном
Philips. Wykorzystanie tego
(RCD) în circuitul electric care
сервисном центре Philips
typu akcesoriów lub części
alimentează baia. Acest RCD
или в сервисном центре с
spowoduje unieważnienie
trebuie să acţioneze la o
персоналом аналогичной
gwarancji.
intensitate reziduală maximă
квалификации.
• Nie zawijaj przewodu
specificată de 30 mA. Cere
•
Дети старше 8 лет и
sieciowego wokół urządzenia.
sfatul instalatorului.
лица с ограниченными
• Przed schowaniem urządzenia
• Nu trage de cablul de
возможностями сенсорной
odczekaj, aż ostygnie.
alimentare după utilizare.
системы или ограниченными
• Podczas korzystania z
Scoate întotdeauna aparatul din
умственными или
urządzenia zachowaj
priză ţinând de ştecher.
физическими способностями,
szczególną ostrożność — może
• Pericol de arsuri. Nu lăsa
а также лица с недостаточным
być bardzo gorące. Chwytaj
aparatul la îndemâna copiilor
опытом и знаниями могут
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
mici, în special în timpul utilizării
пользоваться этим прибором
pozostałe części są gorące.
şi al răcirii.
под присмотром или после
Unikaj kontaktu ze skórą.
• Înainte de a conecta aparatul,
получения инструкций о
• Zawsze umieszczaj urządzenie
asigură-te că tensiunea indicată
безопасном использовании
na podstawce na żaroodpornej,
pe aparat corespunde tensiunii
прибора и потенциальных
stabilnej, płaskiej powierzchni.
reţelei locale.
опасностях. Не позволяйте
Rozgrzane płytki grzejne nigdy
• Nu utiliza aparatul în alt scop
детям играть с прибором.
nie powinny dotykać blatu
decât cel descris în acest
Дети могут осуществлять
stolika ani innych łatwopalnych
manual.
очистку и обслуживание
materiałów.
• Nu utiliza aparatul pe păr
прибора только под
• Nie dopuszczaj do zetknięcia
artificial.
присмотром взрослых.
się przewodu sieciowego
• Nu lăsa niciodată aparatul
•
Для обеспечения
z rozgrzanymi częściami
nesupravegheat când este
дополнительной защиты
urządzenia.
conectat la sursa de alimentare.
рекомендуется установить
• Włączone urządzenie trzymaj z
• Nu utiliza niciodată accesorii
устройство защитного
dala od łatwopalnych substancji
sau componente de la alţi
отключения (УЗО),
i przedmiotów.
producători sau nerecomandate
предназначенное для
• Gdy urządzenie jest gorące,
explicit de Philips. Dacă
электропитания ванной
nigdy go nie przykrywaj (np.
utilizezi astfel de accesorii
комнаты. Номинальный
ręcznikiem lub odzieżą).
sau componente, garanţia se
остаточный рабочий ток
• Używaj urządzenia na suchych
anulează.
не должен превышать
włosach.
• Nu înfăşura cablul de alimentare
30 мА. Посоветуйтесь с
• Nie używaj urządzenia, gdy
în jurul aparatului.
электриком, выполняющим
masz mokre dłonie.
• Înainte de a depozita aparatul,
электромонтаж.
• Na bieżąco czyść płytki grzejne
aşteaptă să se răcească.
•
Не тяните на себя шнур
z kurzu oraz środków do
• Ai foarte mare grijă atunci
питания после использования.
układania włosów (np. pianki,
când utilizezi aparatul, întrucât
Держитесь только за вилку
lakieru, żelu). Nigdy nie używaj
poate fi extrem de fierbinte.
при отключении прибора от
lokówki w połączeniu z takimi
Apucă doar mânerul, deoarece
сети.
środkami.
celelalte componente sunt
•
Опасность ожога. Не
• Płytki grzejne są pokryte
fierbinţi, şi evită contactul cu
допускайте до прибора
powłoką. Powłoka ta może
pielea.
детей, особенно во время
zużywać się z upływem czasu.
• Aşază întotdeauna aparatul cu
использования и охлаждения.
Nie wpływa to na prawidłowe
suportul pe o suprafaţa plată,
•
Перед подключением
funkcjonowanie urządzenia.
stabilă, termorezistentă. Plăcile
прибора убедитесь,
• Konieczność przeglądu lub
de încălzire fierbinţi nu trebuie
что указанное на нем
naprawy urządzenia zawsze
să atingă niciodată suprafaţa
напряжение соответствует
zgłaszaj do autoryzowanego
sau alte materiale inflamabile.
напряжению местной
centrum serwisowego firmy
• Nu lăsa cablul de alimentare
электросети.
Philips. Naprawy przez osoby
să intre în contact cu piesele
•
Не используйте прибор для
niewykwalifikowane mogą
fierbinţi ale aparatului.
целей, отличных от описанных
prowadzić do poważnego
• Păstrează aparatul la distanţă
в данной инструкции по
zagrożenia dla użytkownika
de obiecte şi materiale
эксплуатации.
urządzenia.
inflamabile când este pornit.
•
Не используйте прибор для
• Aby uniknąć porażenia prądem,
• Nu acoperi niciodată aparatul
обработки искусственных
nie umieszczaj metalowych
cu ceva (de exemplu, un prosop
волос.
przedmiotów w otworze
sau un articol vestimentar) când • Не оставляйте включенный в
wylotowym jonizatora.
este fierbinte.
сеть прибор без присмотра.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
• Utilizează aparatul numai pe
• Запрещается пользоваться
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
păr uscat.
какими-либо аксессуарами
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
• Nu utiliza aparatul cu mâinile
działanie pól elektromagnetycznych.
или деталями других
ude.
производителей, а также
Recykling
• Păstrează plăcile de încălzire
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
аксессуарами и деталями,
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
curate şi curăţă-le de praf şi
не имеющими специальной
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że
produse pentru coafat, precum
sprzęt po okresie użytkowania, nie może być
рекомендации Philips.
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
spumă, spray sau gel. Nu folosi
При использовании таких
domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do
niciodată aparatul împreună cu
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
аксессуаров и деталей
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
produse de coafat.
гарантийные обязательства
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego
• Plăcile de încălzire dispun de
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
теряют силу.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
un
înveliş.
Acest
înveliş
se
poate
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
• Не обматывайте сетевой
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
uza lent în timp. Totuşi, acest
шнур вокруг прибора.
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
lucru nu afectează performanţa • Прежде чем убрать прибор на
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
aparatului.
хранение, дайте ему остыть.
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
• Pentru control sau depanare,
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
• Соблюдайте осторожность
du aparatul numai la un centru
при использовании прибора,
2
Przygotowanie do użycia
service autorizat de Philips.
• Umyj włosy szamponem, nałóż na nie odżywkę, a
так как он может сильно
następnie je wysusz.
Repararea făcută de persoane
нагреваться. Держите прибор
• Użyj środka pielęgnacyjnego chroniącego przed
necalificate poate genera
działaniem ciepła i rozczesz włosy grzebieniem o szeroko
только за рукоятку, так как
rozstawionych ząbkach.
situaţii
periculoase
pentru
остальные части очень
• Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy są
utilizator.
suche.
горячие. Избегайте контакта с
• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
• Nu introdu obiecte metalice
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
кожей.
działaniem ciepła.
în orificiul de ionizare pentru a
• Всегда размещайте прибор с
• Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla
evita electrocutarea.
Twoich włosów. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli
подставкой на термостойкой,
używasz prostownicy po raz pierwszy, wybierz niskie
устойчивой, плоской
Câmpuri
electromagnetice
(EMF)
ustawienie temperatury.
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
поверхности. Горячие
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
Rodzaj włosów
Ustawienie temperatury
нагревательные пластины
electromagnetice.
Grube
210–230°
не должны соприкасаться с
Normalne
180–200°
Reciclarea
поверхностью или другими
Cienkie
160°
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
воспламеняющимися
(2012/19/EU).
материалами.
3
Prostowanie włosów
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
separată a produselor electrice şi electronice.
• Не допускайте контакта
elektrycznego.
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
сетевого шнура с горячими
2 Przesuń zatrzask blokujący ( d ), aby odblokować
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
urządzenie.
частями прибора.
2
Pregătirea pentru utilizare
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
( c ), aż zaświeci się
•
Держите включенный
wskaźnik LED ( a ) i zacznie migać.
• Spală-ţi părul cu şampon şi cu balsam şi usucă-l.
»»Funkcja jonizacji włącza się po włączeniu urządzenia.
• Foloseşte un produs cu protecţie termică şi piaptănă-ţi
прибор в стороне от
Funkcja jonizacji nadaje włosom blask i zmniejsza
părul cu un pieptene cu dinţi rari.
skręcanie się włosów. Po włączeniu tej funkcji można
легковоспламеняющихся
• Foloseşte placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
wyczuć specyficzny zapach i słychać syczenie. Jest
• Utilizatorilor frecvenţi li se recomandă să utilizeze
объектов и материалов.
to zjawisko normalne, spowodowane wytwarzaniem
produse de protecţie împotriva căldurii atunci când îşi
jonów ( f ).
• Запрещается покрывать
îndreaptă părul.
4 Naciśnij przycisk
lub
( b ), aby wybrać odpowiednie
• Asigură-te că selectezi o setare de temperatură potrivită
неостывший прибор
ustawienie temperatury dla swoich włosów.
pentru tipul tău de păr. Te rugăm să consulţi tabelul de
»»Podczas nagrzewania się urządzenia do ustawionej
mai jos. La prima utilizare a plăcii de îndreptat părul,
(например, полотенцем или
temperatury wskaźnik LED obok ustawienia
selectează întotdeauna o setare mai mică.
одеждой).
temperatury będzie migać do momentu, aż urządzenie
będzie gotowe do użycia.
Tip de păr
Setare de temperatură
• Пользуйтесь прибором для
»»Urządzenie będzie nagrzane i gotowe do użycia po
Gros
210° – 230°
укладки только сухих волос.
upływie około 30 sekund.
Normal
180° – 200°
5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o
• Запрещается брать прибор
szerokości nie większej niż 5 cm.
Subţire
160°
мокрыми руками.
Uwaga: W przypadku grubszych włosów zalecane jest
podzielenie ich na więcej pasm.
• Нагревательные пластины
6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi ( g ) i mocno
3
Îndreptarea părului
следует содержать в чистоте.
ściśnij uchwyty.
1 Conectează ştecherul la o priză de alimentare.
7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym
2 Glisează clema de închidere ( d ) pentru a debloca
Очищайте их от пыли и
powolnym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez
aparatul.
zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
средств для укладки: муссов,
3 Apasă şi ţine apăsat butonul
( c ) până când LED-ul
• Aby podwinąć lub wywinąć włosy, skieruj prostownicę
( a ) se aprinde şi începe să clipească.
спреев и гелей. Запрещается
o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz) po
»»Funcţia de ionizare se activează când aparatul este
przesunięciu jej do końcówek włosów. Następnie
использовать прибор вместе
pornit. Funcţia oferă un plus de strălucire şi reduce
wypuść włosy spomiędzy płytek.
aspectul creţ. Când este activată funcţia, se poate
со средствами для укладки.
8 Powtórz czynności od 5 do 7, aby wyprostować resztę
percepe un miros specific şi se poate auzi un sfârâit,
włosów.
• Нагревательные пластины
care sunt normale şi sunt cauzate de ionii generaţi
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję
( f ).
имеют специальное покрытие.
automatycznego wyłączania. Po godzinie urządzenie
4 Apasă butonul
or
( b ) pentru a selecta o setare
wyłącza się automatycznie.
adecvată de temperatură pentru tipul tău de păr.
Со временем это покрытие
Po użyciu:
»»Când aparatul se încălzeşte până la temperatura
может стираться. Это не
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
selectată, LED-ul de lângă setarea de temperatură va
elektrycznego.
continua să clipească până când este gata de utilizare.
влияет на работу прибора.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
»»După aproximativ 30 de secunde, aparatul s-a încălzit
şi este gata de utilizare.
Для проверки или ремонта
прибора следует обращаться
только в авторизованный
сервисный центр Philips.
Ремонт, произведенный
неквалифицированным
лицом, может привести
к особо опасным для
пользователя ситуациям.
Во избежание поражения
электрическим током не
помещайте металлические
предметы в отверстия
системы ионизации.
•
•
•
•
•
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
(2012/19/ЕС).
– Выполняйте раздельную утилизацию
электрических и электронных изделий в
соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
Правильная утилизация помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
2
•
Подготовка прибора к
работе
Вымойте волосы шампунем и кондиционером и
высушите их.
Нанесите термозащитное средство для укладки и
расчешите волосы расческой с крупными зубцами.
Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
При частом использовании прибора рекомендуется
для выпрямления использовать термозащитные
средства для укладки.
Всегда устанавливайте температурный режим,
наиболее подходящий для вашего типа волос.
См. таблицу ниже. При первом использовании
выпрямителя выберите режим низкой температуры.
•
•
•
•
Тип волос
Настройка температуры
Густые
210°–230°
Нормальные
180°–200°
Тонкие
160°
3
•
•
•
•
•
•
•
Выпрямление волос
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Переместите фиксатор ( d ), чтобы разблокировать
прибор.
3 Нажмите и удерживайте кнопку
( c ), пока
не загорится и не начнет мигать светодиодный
индикатор ( a ).
»»Функция ионизации активируется при
включении прибора. Данная функция усиливает
блеск и предотвращает спутывание волос. Во
время работы этой функции может появиться
специфический запах, а также прибор может
издавать звук. Это свидетельствует о выработке
ионов и является частью нормального
функционирования прибора ( f ).
4 Нажмите
или
( b ), чтобы выбрать
температурный режим, наиболее подходящий
вашему типу волос.
»»Светодиодный индикатор, расположенный рядом
с кнопкой переключения температуры, прекратит
мигать, когда прибор нагреется до выбранной
температуры и будет готов к работе.
»»Прибор нагреется и будет готов к работе
приблизительно через 30 секунд.
5 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной
не более 5 см для выпрямления.
Примечание. Если волосы густые, разделите их на
большее число прядей.
6 Поместите прядь волос между выпрямляющими
пластинами ( g ) и крепко сожмите рукоятки вместе.
7 Плавно и медленно перемещайте прибор по всей
длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней
до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не
перегреть волосы.
• Чтобы создать локоны, подкручивайте
выпрямителем кончики волос вовнутрь (или
наружу), пока прядь не соскользнет с пластин.
8 Повторите шаги с 5 по 7, чтобы выпрямить остальные
волосы.
Примечание. Прибор оснащен функцией
автоматического отключения. По истечении около
60 минут прибор автоматически отключается.
После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины
влажной тканью.
4 Заблокируйте выпрямляющие пластины ( d ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте,
защищенном от пыли. Можно также подвесить
прибор за специальную петельку ( e ).
4
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости
получения сервисного обслуживания или информации
(например, если нужно заменить насадку) зайдите на
веб-сайт компании Philips www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра
поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае.
BHS378
Номинальные параметры:110-240V~ 50-60Hz 53-55W
Условия хранения, эксплуатации
Температура
Условия
эксплуатации
Условия
хранения
+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C
Относительная Атмосферное
влажность
давление
35% ÷ 99%
85 ÷ 109 kPa
Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
1
Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
Philips výslovne neodporučila.
Ak takéto príslušenstvo alebo
súčiastky použijete, záruka
stráca platnosť.
Sieťový kábel nenavíjajte okolo
zariadenia.
Predtým, ako zariadenie
odložíte, nechajte ho
vychladnúť.
Pri používaní zariadenia
buďte mimoriadne opatrní,
pretože môže byť veľmi horúce.
Zariadenie držte len za rukoväť,
pretože ostatné časti sú horúce.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Zariadenie vždy položte
stojanom na stabilný a rovný
povrch odolný voči vysokej
teplote. Horúce ohrevné platne
sa nesmú dotýkať povrchu ani
iného horľavého materiálu.
Dávajte pozor, aby sa sieťový
kábel nedotýkal horúcich častí
zariadenia.
Zapnuté zariadenie sa nesmie
dostať do blízkosti horľavých
predmetov a materiálu.
Zapnuté zariadenie nikdy ničím
neprikrývajte (napr. uterákom
alebo oblečením).
Zariadenie používajte len na
úpravu suchých vlasov.
Zariadenie nepoužívajte, ak
máte mokré ruky.
Ohrevné platne udržiavajte
čisté, chráňte pred prachom
a znečistením prípravkami na
tvarovanie účesu, ako napríklad
penovým tužidlom, lakom
alebo gélom. Zariadenie nikdy
nepoužívajte v kombinácii s
prostriedkami na úpravu účesov.
Ohrevné platne majú povrchovú
vrstvu. Povrchovú vrstva
sa môže časom postupne
opotrebovať. Toto však nemá
vplyv na činnosť ani výkon
zariadenia.
Zariadenie vždy vráťte
do servisného strediska
autorizovaného spoločnosťou
Philips, kde ho skontrolujú,
prípadne opravia. Oprava
nekvalifikovanou osobou môže
pre používateľa predstavovať
veľké nebezpečenstvo.
Do výstupu ionizátora
nezasúvajte kovové objekty,
pretože by mohlo prísť k zásahu
elektrickým prúdom.
Elektromagnetické polia (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo
vašej krajine pre separovaný zber elektrických
a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha
zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie.
2
•
•
•
•
•
Príprava na použitie
Umyte si vlasy šampónom a kondicionérom a vysušte ich
fénom.
Použite prípravok na ochranu pred vysokými teplotami a
vlasy prečešte hrebeňom s veľkými zubami.
Žehličku používajte iba na suché vlasy.
V prípade častého používania odporúčame pri
vyrovnávaní vlasov nanášať prostriedok na ochranu pred
vysokými teplotami.
Uistite sa, že ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je
vhodné pre vaše vlasy. Príslušné informácie sú uvedené
v tabuľke nižšie. Keď žehličku vlasov používate prvýkrát,
vždy zvoľte nižšie nastavenie.
zlasti med uporabo in
ohlajanjem.
Preden aparat priključite,
preverite, ali na aparatu
označena napetost ustreza
napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparat uporabljajte izključno
v namene, ki so opisani v tem
priročniku.
Aparata ne uporabljajte na
umetnih laseh.
Ko je aparat priključen na
napajanje, ga ne puščajte brez
nadzora.
Ne uporabljajte nastavkov ali
delov drugih proizvajalcev, ki
jih Philips izrecno ne priporoča.
Uporaba takšnih nastavkov
razveljavi garancijo.
Omrežnega kabla ne navijajte
okoli aparata.
Preden aparat shranite,
počakajte, da se ohladi.
Pri uporabi aparata bodite zelo
pozorni, ker je lahko izjemno
vroč. Primite samo ročaj, ker so
drugi deli vroči, in se izogibajte
stiku s kožo.
Aparat s stojalom vedno
položite na stabilno ravno
površino, odporno proti vročini.
Vroče grelne plošče se ne smejo
nikoli dotakniti površine ali
drugega vnetljivega materiala.
Preprečite stik omrežnega kabla
z vročimi deli aparata.
Vklopljenega aparata ne
približujte vnetljivim predmetom
in materialom.
Vročega aparata ne pokrivajte
(npr. z brisačo ali obleko).
Aparat uporabljajte samo na
suhih laseh.
Aparata ne uporabljajte z
mokrimi rokami.
Grelne plošče morajo biti čiste
in brez prahu, umazanije in
sredstev za oblikovanje, kot
so žele, pršilo in gel. Aparata
ne uporabljajte v kombinaciji s
sredstvi za oblikovanje.
Grelni plošči imata prevleko.
Prevleka se sčasoma lahko
obrabi. Vendar to ne vpliva na
delovanje aparata.
Za pregled ali popravilo
aparata se obrnite na Philipsov
pooblaščeni servis. Popravilo
s strani neusposobljenih oseb
je lahko za uporabnika izredno
nevarno.
V izhod za ionizator ne
vstavljajte kovinskih predmetov,
da ne povzročite električnega
šoka.
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi.
2
•
•
•
•
•
Priprava za uporabo
Lase operite s šamponom in balzamom ter posušite.
Uporabite sredstvo za toplotno zaščito in lase počešite z
glavnikom z velikimi zobmi.
Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da
lase zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Glejte
spodnjo preglednico. Pri prvi uporabi ravnalnika vedno
izberite nizko nastavitev.
Husté
210 ° – 230 °
Vrsta las
Nastavitev temperature
Normálne
180 ° – 200 °
Gosti
210°–230°
Jemné
160 °
Običajni
180°–200°
Tanki
160°
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Posunutím zatváracieho zámku ( d ) nadol odomknite
zariadenie.
3 Stlačte a podržte tlačidlo
( c ), kým sa nerozsvieti
indikátor LED ( a ) a nezačne blikať.
»»Funkcia vytvárania iónov sa spustí, keď zapnete
zariadenie. Funkcia dodáva vlasom vyšší lesk a znižuje
ich pochlpenie. Keď je funkcia zapnutá, môžete zacítiť
špecifickú vôňu a počuť syčivý zvuk. Tieto javy sú úplne
normálne a vznikajú pri vytváraní iónov ( f ).
4 Stlačením tlačidla
alebo
( b ) zvoľte nastavenie
teploty vhodné pre vaše vlasy.
»»Keď sa zariadenie zahrieva na nastavenú teplotu,
indikátor LED vedľa nastavenia teploty bude blikať,
kým nie je pripravené na použitie.
»»Po približne 30 sekundách je zariadenie zohriate
a pripravené na použitie.
5 Rozčešte si vlasy a oddeľte prameň široký maximálne
5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac
prameňov.
6 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne ( g ) a rukoväte
stlačte pevne k sebe.
7 Pomaly posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po
celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od
korienkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby
sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
• Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi,
otáčajte žehličku pri končekoch vlasov v polkruhu
smerom k sebe (alebo smerom von), až kým
nedosiahnete končeky vlasov a vlasy sa neuvoľnia
z platní.
8 Ak chcete vyrovnať aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 5 až 7.
Poznámka: Zariadenie je vybavené funkciou
automatického vypnutia. Po 60 minútach sa zariadenie
automaticky vypne.
Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou
tkaninou.
4 Uzamknite vyrovnávacie platne ( d ).
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
na zavesenie ( e ).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recikliranje
Nastavenie teploty
Vyrovnávanie vlasov
•
Elektromagnetna polja (EMF)
Typ vlasov
3
Pre nego što povežete aparat
uverite se da oznaka voltaže
na aparatu odgovara voltaži u
lokalnoj mreži.
Aparat koristite isključivo
u svrhu opisanu u ovim
uputstvima.
Nemojte da koristite aparat na
umetnoj kosi.
Kada je aparat povezan na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte da koristite
dodatke niti delove drugih
proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila.
U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
Pre odlaganja sačekajte da se
aparat ohladi.
Budite veoma pažljivi prilikom
upotrebe aparata jer može biti
veoma vruć. Aparat držite samo
za dršku jer su drugi delovi
vrući te izbegavajte kontakt sa
kožom.
Aparat sa postoljem uvek
postavite na vatrostalnu,
stabilnu i ravnu površinu. Vruće
grejne ploče nikada ne bi
trebalo da dodiruju površine niti
druge zapaljive materijale.
Izbegavajte dodir kabla za
napajanje sa vrelim delovima
aparata.
Držite aparat dalje od zapaljivih
predmeta i materijala kada je
uključen.
Nikada nemojte pokrivati aparat
(npr. peškirom ili odećom) kada
je vruć.
Upotrebljavajte aparat samo
kada je kosa suva.
Nemojte da rukujete aparatom
dok su vam ruke mokre.
Pazite da grejne ploče uvek
budu čiste i bez tragova prašine
i proizvoda za oblikovanje
kose, poput pene, spreja
ili gela. Nikada nemojte da
koristite aparat u kombinaciji
sa proizvodima za oblikovanje
kose.
Grejne ploče imaju premaz.
Taj premaz se tokom vremena
može polako istrošiti. Međutim,
to ne utiče na performanse
aparata.
U slučaju provere ili popravke
aparat uvek vratite u ovlašćeni
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
Da biste izbegli strujni udar,
nemojte da stavljate metalne
predmete u izlaz jonizatora.
•
3
Ravnanje las
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 Premaknite zaklep ( d ), da odklenete aparat.
3 Pritisnite in pridržite gumb
( c ), da se prižge LEDindikator ( a ) in začne utripati.
»»Ionska funkcija se aktivira ob vklopu aparata. Funkcija
lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost. Ko je
funkcija vklopljena, lahko zaznate poseben vonj in
slišite cvrčanje, kar je običajen pojav, do katerega pride
zaradi nastajanja ionov ( f ).
4 Pritiskajte
ali
( b ), da izberete ustrezno
temperaturo za svoje lase.
»»Med segrevanjem LED-indikator poleg nastavitve
temperature na aparatu utripa, dokler ni dosežena
izbrana temperatura.
»»Po približno 30 sekundah je aparat segret in ga lahko
uporabite.
5 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od
5 cm.
Opomba: Namig: če imate goste lase, jih razdelite na
pramene.
6 Pramen namestite med ravnalni plošči ( g ) in pritisnite
ročaja trdno skupaj.
7 Ravnalnik v eni potezi počasi povlecite navzdol po celotni
dolžini las (največ 5 sekund) od korenin do konic, brez
ustavljanja, da preprečite pregretje las.
• Če želite oblikovati zavihane lase, ravnalnik pri konicah
las polkrožno obrnite navznoter (ali navzven) in pustite,
da zdrsnejo iz ravnalnika.
8 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 5 do 7.
Opomba: aparat ima funkcijo samodejnega izklopa. Po 60
minutah se aparat samodejno izklopi.
Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
4 Zaklenite ravnalni plošči ( d ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( e ).
VAROVANIE: Nepoužívajte
zariadenie v blízkosti vody.
Ak zariadenie používate v
kúpeľni, hneď po použití ho
odpojte zo siete, pretože voda
v jeho blízkosti predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je
zariadenie vypnuté.
4
Garancija in servis
VAROVANIE: Toto
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v
zariadenie nepoužívajte
primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na
v blízkosti vane, sprchy,
naslovu www.philips.com/support oziroma se obrnite na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
umývadla ani inej nádoby
(telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem
4
Záruka a servis
garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obsahujúcej vodu.
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
Po použití vždy odpojte
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
zariadenie zo siete.
Srpski
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
V záujme predchádzania
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
nebezpečným situáciám smie
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
miestneho
predajcu
výrobkov
Philips.
poškodený sieťový kábel
1
Važno
vymeniť jedine personál
Slovenščina
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
spoločnosti Philips, servisného
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
strediska autorizovaného
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
• UPOZORENJE: Ovaj aparat
registrirajte na www.philips.com/welcome.
spoločnosťou Philips alebo
nemojte da koristite u blizini
osoba s podobnou kvalifikáciou. 1
Pomembno
vode.
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
Toto zariadenie môžu používať
•
Ako koristite aparat u kupatilu,
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
isključite ga iz struje nakon
• OPOZORILO: Aparata ne
majú obmedzené telesné,
upotrebe jer blizina vode
uporabljajte v bližini vode.
zmyslové alebo mentálne
predstavlja rizik, čak i kad je
• Ko aparat uporabljate v
schopnosti alebo nemajú
aparat isključen.
kopalnici, ga po uporabi
dostatok skúseností a znalostí,
•
UPOZORENJE: Nemojte
vedno izključite iz omrežja,
pokiaľ sú pod dozorom alebo
da koristite ovaj aparat u
ker neposredna bližina vode
im bolo vysvetlené bezpečné
blizini kade, tuš kabine,
predstavlja nevarnost, četudi je
používanie tohto zariadenia a
umivaonika ili drugih
aparat izklopljen.
za predpokladu, že rozumejú
posuda sa vodom.
• OPOZORILO: Aparata ne
príslušným rizikám. Deti sa
• Aparat posle upotrebe uvek
uporabljajte v bližini kadi,
nesmú hrať s týmto zariadením.
isključite iz napajanja.
tušev, umivalnikov ali
Deti bez dozoru nesmú čistiť
•
Ako je glavni kabl oštećen,
drugih posod z vodo.
ani vykonávať údržbu tohto
on uvek mora biti zamenjen
• Po uporabi aparat vedno
zariadenia.
od strane kompanije Philips,
izklopite iz omrežne vtičnice.
Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
ovlašćenog Philips servisa ili
• Poškodovani omrežni kabel sme
ochranu, odporúčame vám
na sličan način kvalifikovanih
zaradi varnosti zamenjati samo
namontovať do elektrického
osoba, kako bi se izbegao rizik.
predstavnik družbe Philips,
obvodu, ktorý privádza
•
Ovaj aparat mogu da koriste
pooblaščeni servisni center
elektrickú energiu do kúpeľne,
deca starija od 8 godina i
družbe Philips ali ustrezno
zariadenie zvyškového
osobe sa smanjenim fizičkim,
usposobljeno osebje.
prúdu (RCD). Toto zariadenie
senzornim ili mentalnim
• Ta aparat lahko uporabljajo
RCD nesmie mať nominálny
sposobnostima, ili nedostatkom
otroci od 8. leta starosti naprej
zostatkový prevádzkový prúd
iskustva i znanja, pod uslovom
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
da su pod nadzorom ili da su
ali psihičnimi sposobnostmi ali
o radu inštalatéra.
dobile uputstva za bezbednu
s pomanjkljivimi izkušnjami in
Po použití neťahajte za
upotrebu aparata i da razumeju
znanjem, če so prejele navodila
napájací kábel. Zariadenie vždy
moguće opasnosti. Deca ne bi
glede varne uporabe aparata
odpojte od siete uchopením
trebalo da se igraju aparatom.
ali jih pri uporabi nadzoruje
a potiahnutím za zástrčku.
Deca ne bi trebalo da čiste
odgovorna oseba, ki jih opozori
Nebezpečenstvo popálenia.
aparat niti da ga održavaju bez
na morebitne nevarnosti. Otroci
Držte zariadenie mimo dosahu
nadzora.
naj se ne igrajo z aparatom.
detí, hlavne počas jeho
•
U cilju dodatne zaštite
Otroci aparata ne smejo čistiti in
používania a vychladzovania.
preporučujemo vam ugradnju
vzdrževati brez nadzora.
Pred pripojením zariadenia sa
automatskog osigurača na
• Za dodatno zaščito vam
presvedčte, či napätie udávané
strujno kolo kupatila. Ovaj
svetujemo vgradnjo
na zariadení zodpovedá
osigurač ne sme da ima radnu
varnostnega tokovnega stikala
napätiu v miestnej elektrickej
struju višu od 30 mA. Za savet
(FID) v električni tokokrog
sieti.
se obratite stručnom licu.
kopalnice. Izklopni tok
Zariadenie nepoužívajte na iné
•
Nakon korišćenja nemojte vući
varnostnega tokokroga ne sme
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
kabl za napajanje. Prilikom
presegati 30 mA. Za nasvet se
tomto návode na použitie.
isključivanja aparata iz
obrnite na električarja.
Zariadenie nepoužívajte na
električne mreže uvek vucite
• Po uporabi ne vlecite za
úpravu umelých vlasov.
utikač.
napajalni kabel. Aparat iz
Keď je zariadenia pripojené
• Opasnost od opekotina.
električnega omrežja vedno
k elektrickej sieti, nikdy ho
Držite aparat van domašaja
izključite tako, da primete vtič.
nenechávajte bez dozoru.
male dece, a naročito tokom
• Nevarnost opeklin. Aparat
Nikdy nepoužívajte
upotrebe i hlađenja.
hranite izven dosega otrok,
príslušenstvo ani súčiastky
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno
prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
210°–230°
Normalna
180°–200°
Fino
160°
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priprema za upotrebu
Operite kosu šamponom i balzamom, pa je osušite
fenom.
Upotrebite proizvod za zaštitu od toplote i očešljajte kosu
pomoću češlja sa velikim zupcima.
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje
se da prilikom ispravljanja koriste proizvode za zaštitu od
toplote.
Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte donju tabelu. Uvek
izaberite nižu postavku temperature pri prvoj upotrebi
prese za kosu.
•
•
•
•
Ispravljanje kose
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
2 Povucite bravu za zatvaranje ( d ) da biste otključali
aparat.
3 Pritisnite i držite dugme
( c ) dok se LED indikator ne
uključi ( a ) i počne da trepće.
»»Funkcija jona aktiviraće se kada se aparat uključi. Ova
funkcija omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički
elektricitet. Nakon uključivanja funkcije jonizacije može
da dođe do pojave neobičnog mirisa i zvuka. To je
normalno, a uzrok predstavljaju joni koji se generišu
( f ).
4 Pritisnite dugme
ili
( b ) da biste izabrali
odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
»»Kada se aparat zagreva do izabrane temperature, LED
indikator pored postavke temperature treperi dok ne
bude spreman za upotrebu.
»»Nakon približno 30 sekundi, aparat je zagrejan i
spreman za upotrebu.
5 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za
ispravljanje.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je
podelite na više pramenova.
6 Postavite ga između ploča za ispravljanje ( g ) i čvrsto
stegnite dršku.
7 Polako povucite presu za kosu niz čitavu dužinu kose u
jednom pokretu (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez
zaustavljanja, tako da se kosa ne pregreje.
• Da biste kreirali izvijene krajeve, rotirajte presu za kosu
polukružno ka unutra (ili ka spolja) kada stigne do
krajeva i dopustite da kosa sklizne sa ploča.
8 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 5
do 7.
Napomena: Aparat je opremljen funkcijom automatskog
isključivanja. Nakon 60 minuta aparat će se automatski
isključiti.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
se ne ohladi.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
4 Zaključajte ploče za ispravljanje ( d ).
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
( e ).
4
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
1
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
для майбутньої довідки.
•
•
•
•
•
•
•
дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Для додаткового
захисту рекомендується
використовувати пристрій
залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної
кімнати. Номінальний
залишковий струм пристрою
залишкового струму (RCD)
не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації
щодо використання цього
виробу можна одержати в
спеціаліста.
Не тягніть за кабель живлення
після використання. Завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі, тримаючи за штекер.
Ризик опіку. Тримайте
пристрій подалі від
малих дітей, особливо
під час використання та
охолодження.
Перед тим як під’єднувати
пристрій до електромережі,
перевірте, чи збігається
напруга, вказана на ньому, із
напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій
для інших цілей, не описаних у
цьому посібнику.
Не використовуйте пристрій
на штучному волоссі.
Ніколи не залишайте
під’єднаний пристрій без
нагляду.
Не використовуйте
аксесуари чи деталі інших
виробників, за винятком тих,
які рекомендує компанія
Philips. Використання таких
аксесуарів чи деталей
призведе до втрати гарантії.
Не накручуйте шнур
живлення на пристрій.
Перед тим як відкласти
пристрій на зберігання, дайте
йому охолонути.
Будьте дуже уважними під
час використання пристрою,
оскільки він може сильно
нагрітися. Тримайте пристрій
лише за ручку та уникайте
контакту зі шкірою, оскільки
інші частини є гарячі.
Завжди кладіть пристрій на
підставку на жаростійкій,
рівній та стійкій поверхні.
Не торкайтеся гарячими
нагрівальними пластинами
поверхні чи інших займистих
матеріалів.
Запобігайте контакту шнура
живлення із гарячими
частинами пристрою.
Тримайте увімкнений пристрій
подалі від вогненебезпечних
об’єктів та матеріалів.
Ніколи не накривайте
гарячий пристрій (наприклад,
рушником чи одягом).
Використовуйте пристрій
лише на сухому волоссі.
Не користуйтеся пристроєм,
якщо у Вас мокрі руки.
Слідкуйте, щоб нагрівальні
пластини були чистими від
пилу та засобів моделювання
зачіски: пінки, лаку та гелю
для волосся. Ніколи не
користуйтеся пристроєм
у поєднанні з засобами
моделювання.
Нагрівальні пластини мають
покриття. Із часом це покриття
може зноситися. Однак, це не
впливає на роботу пристрою.
Перевірку та ремонт
пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі,
уповноваженому Philips.
Ремонт, виконаний особами
без спеціальної кваліфікації,
може спричинити дуже
небезпечну ситуацію для
користувача.
Не вставляйте металеві
предмети в отвір функції
іонізації, адже це може
призвести до ураження
електричним струмом.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
Утилізація
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами
(2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
електричних та електронних пристроїв у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
2
•
•
•
•
•
Підготовка до використання
Помийте волосся шампунем і кондиціонером,
висушіть його.
Обробіть волосся засобом із захистом від нагрівання і
розчешіть його рідким гребінцем.
Використовуйте щипці лише для розпрямлення
сухого волосся.
У разі частого використання рекомендується
застосовувати засоби для захисту волосся від
нагрівання.
Виберіть налаштування температури, яке підійде для
Вашого типу волосся. Дивіться таблицю нижче. Під
час першого використання щипців для розпрямлення
волосся завжди вибирайте нижче налаштування
температури.
Тип волосся
Налаштування температури
Товсте
210° – 230°
Нормальне
180° – 200°
Тонке
160°
3
Випрямлення волосся
1 Вставте вилку у розетку.
2 Щоб розблокувати пристрій, посуньте замок
блокування ( d ).
3 Натисніть та утримуйте кнопку
( c ), поки
світлодіодний індикатор ( a ) не засвітиться і не
почне блимати.
»»Функція іонізації активується, коли пристрій
вмикається. Ця функція надає волоссю додаткового
блиску і зменшує скуйовдження. Якщо функцію
увімкнено, можна почути особливий запах і
шиплячий звук. Це нормальне явище, яке виникає
внаслідок генерації іонів ( f ).
4 За допомогою кнопки
або
( b ) виберіть
налаштування температури, яке підійде для Вашого
типу волосся.
»»Коли пристрій нагріється до вибраної температури,
світлодіодний індикатор біля налаштування
температури продовжуватиме блимати, поки
пристрій не буде готовим до використання.
»»Через приблизно 30 секунд пристрій нагріється і
буде готовий до використання.
5 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не
більше 5 см для розпрямлення.
Примітка. Товстіше волосся рекомендовано поділити на
більше пасом.
6 Покладіть його між розпрямлюючими пластинами
( g ) і міцно стисніть ручки пристрою одна до одної.
7 Одним рухом повільно пересуньте щипці по всій
довжині волосся (макс. 5 секунд), не зупиняючись,
щоб запобігти перегріванню.
• Для створення завитків, коли щипці для
розпрямлення волосся наблизяться до кінчиків
волосся, повертайте щипці півколом досередини
(або назовні), поки волосся не висковзне з
пластин.
8 Для випрямлення решти волосся повторіть кроки 5-7.
Примітка. Пристрій обладнано функцією
автоматичного вимкнення. Пристрій автоматично
вимикається через 60 хвилин.
Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
йому охолонути.
3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою
ганчіркою.
4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини ( d ).
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та
незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати,
підвісивши його на гачок за петлю ( e ).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання
пристрою у ванній кімнаті
витягуйте шнур із розетки
після використання, оскільки
перебування пристрою біля
води становить ризик,
навіть якщо пристрій
вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля ванн, душів, басейнів або
інших посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо шнур живлення
пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного
центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із
4
Гарантія та обслуговування
належною кваліфікацією.
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити
Цим пристроєм можуть
насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте
веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support,
користуватися діти віком
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів
компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на
від 8 років або більше чи
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
особи із послабленими
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
Philips.
фізичними відчуттями або
Компанія Philips встановлює строк служби на даний
розумовими здібностями,
виріб – не менше 3 років
Служба підтримки споживачів
чи без належного досвіду
тел.: 0-800-500-697
та знань, за умови, що
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах
безкоштовні)
користування відбувається під України
для більш детальної інформаціі завітайте на
www.philips.ua
наглядом, їм було проведено
інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм
та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising