Sonicare | HX1610/02 | Owner's Manual | Sonicare Sonicare Sensiflex Elektromos fogkefe HX1610/02 Felhasználói kézikönyv

Sonicare Sonicare Sensiflex Elektromos fogkefe HX1610/02 Felhasználói kézikönyv
HX1610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brushing tips
English
General description (Fig. 1)
A Brush head
B Handle
C Brush head storage pins
D Charger pin
E Charger
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
, Check if the voltage indicated on the bottom of the
charger corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
, Keep the charger away from water. Do not place or
store it over or near water contained in a bathtub,
washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in
water or any other liquid.
, Never use the charger if it is damaged or if the
cord or plug is damaged.
, The cord of the charger cannot be replaced. If the
cord is damaged, the charger must be discarded.
, Make sure the socket is live when you recharge
the toothbrush. The electricity supply to sockets in
mirror cabinets over washbasins or shaver sockets
in bathrooms may be cut off when the light is
turned off.
, If you have had oral or gum surgery in the previous
2 months, consult your dentist before you use the
toothbrush.
, Do not use other brush heads than the ones
recommended by the manufacturer.
, Replace the brush head every 3 months or sooner
if signs of wear appear, such as crushed or bent
bristles.
, This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
, Children should be supervised to ensure they do
not play with the appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.
Preparing for use
Charging the appliance
1 Charge the appliance for at least 16 hours before
,
,
you use it for the first time.
Make sure the appliance is switched off when you
start to charge it (Fig. 2).
You can leave the toothbrush in the charger and let
it charge continuously.
Optimising the lifetime of the battery
After you have charged the toothbrush for the first time,
do not recharge it between brushings. Continue to use it
until the battery is empty before you recharge it again.
- Recharge the appliance when the motor almost
stops running.
- Repeat this procedure three times in a row.
- To extend the lifetime of the battery, repeat this
procedure every 6 months.
Using the appliance
1 To mount the brush head on the toothbrush, insert
it into the bayonet catch and turn it clockwise a
quarter turn (Fig. 3).
This prevents the brush head from becoming detached
due to vibration.
2 Put toothpaste on the brush head.
3 Place the brush head in your mouth (Fig. 4).
4 Press the on/off button to switch on the
,
toothbrush and start to brush your teeth (Fig. 5).
For the best brushing method and the minimum
brushing time, see ‘Brushing tips’.
Brushing method
1 Place the brush head against the tooth in such a
way that it covers the surface of the tooth as well
as the gum line (Fig. 6).
2 Hold the brush head in this position for a
few seconds and then move on to the next
tooth (Fig. 7).
The round brush head removes plaque from the teeth
and beneath the gum line.
The individually moving Active Tip cleans between the
teeth.
3 Guide the brush head carefully along the teeth and
molars (Fig. 8).
Tip: Make sure you clean all surfaces of the teeth (inside,
outside and chewing surface) as well as the gum line
properly. A fixed brushing pattern prevents you from
skipping certain areas.
Tip: For optimal dental hygiene, use dental floss and
toothpicks in addition to the electric toothbrush.
Minimum brushing time
A brushing time of 2 minutes is generally long enough
to clean your teeth properly. If you want, you can brush
longer than 2 minutes for an even more thorough clean.
The toothbrush is no longer watertight once
the housing of the toothbrush has been open. When
you open the housing, your guarantee becomes invalid.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please
visit the Philips website at www.philips.com or contact the
Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
Troubleshooting
If you are unable to solve your problem with the
information below, please contact the nearest Philips
service centre or the Philips Customer Care Centre in
your country. You can also contact us online at www.
philips.com.
Problem
Solution
The toothbrush
does not work
at all, although it
has been in the
charger overnight.
Make sure that the plug of the
charger is properly inserted into
the wall socket.
Make sure the socket is live (see
chapter ‘Important’).
Note: If plaque is removed properly, the gums will have a
pink colour and will firmly surround the teeth. Healthy gums
do not bleed when you eat or brush your teeth.
Note: If your gums bleed slightly the first few times you use
this toothbrush, this bleeding will generally stop after a few
days. If your gums continue to bleed, consult your dentist or
dental hygienist.
Cleaning and storage
1 Switch on the toothbrush and rinse the brush head
under a hot tap (max. 60 cC). (Fig. 9)
2 Switch off the toothbrush. Detach the brush head
and rinse the inside of the brush head (Fig. 10).
3 Switch on the toothbrush and rinse the drive
Make sure the toothbrush is
switched off and recharge it for
at least 16 hours.
The motor of the
toothbrush works,
but the brush head
doesn’t.
Check if the brush head has
been properly attached to
appliance (see also chapter ‘Using
the appliance’).
The brushing
power of the
toothbrush has
greatly decreased.
The toothbrush must be
recharged. If you normally leave
the toothbrush in the charger
continuously, you may have to
extend the lifetime of the battery
as described in chapter ‘Preparing
for use’.
The toothbrush
doesn’t clean my
teeth as well as
before.
Replace the brush head.
shaft under the tap to remove toothpaste
residues (Fig. 11).
4 Store the brush head on the brush head storage pin
on the charger.
5 Clean the charger with a moist cloth (Fig. 12).
Unplug the charger before you start to clean it.
Replacement
1 Replace the brush head every 3 months for the
best brushing results.
Also replace the brush head when the bristles start
to bend outwards.
You can obtain new brush heads from the shop where
you purchased the toothbrush.
All round Philips replacement brush heads can be used.
Environment
, Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 13).
, The built-in rechargeable battery contains
substances that may pollute the environment.
Always remove the battery before you discard the
appliance and hand it in at an official collection
point. Dispose of the battery at an official collection
point for batteries. If you have trouble removing the
battery, you can also take the appliance to a Philips
service centre. The staff of this centre will remove
the battery for you and will dispose of it in an
environmentally safe way.
,
Disposal of the battery
Make sure the battery is completely empty when you
dispose of it.
1 Let the appliance run until it stops before you
remove the battery.
2 Open the handle (Fig. 14).
3 Use a screwdriver to pry the battery out of the
battery holder (Fig. 15).
4203.000.5603.2
2/10
Tipy pro čištění zubů
Čeština
Všeobecný popis (Obr. 1)
A Hlava kartáčku
B Rukojeť
C Kolíky pro uskladnění hlavy kartáčku
D Kolík nabíječky
E Nabíječka
Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
, Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí
uvedené na spodní části nabíječky odpovídá napětí
místní rozvodné sítě.
, Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou.
Nepokládejte a neuskladňujte nabíječku v blízkosti
vody, například u vany s napuštěnou vodou,
umyvadla, dřezu apod. Neponořujte nabíječku do
vody ani jiné kapaliny.
, Nikdy nabíječku nepoužívejte, pokud je poškozena
nebo pokud je poškozen kabel či zástrčka.
, Kabel nabíječky nelze vyměnit. Pokud je poškozen,
musí být nabíječka vyřazena z provozu.
, Před nabíjením kartáčku, se ujistěte, zda je zásuvka
pod proudem. Zásuvky umístěné v koupelnových
skříňkách nad umyvadlem nebo jinde v koupelně
mohou být často odpojeny, pokud osvětlení
vypnete.
, Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili
operaci zubu či dásní, poraďte se před použitím
zubního kartáčku se svým zubním lékařem.
, Nepoužívejte jiné hlavy kartáčku než ty, které jsou
doporučeny výrobcem.
, Výměnu hlavy kartáčku provádějte každé
3 měsíce nebo častěji, pokud se objeví známky
opotřebení jako například poškozené či ohnuté
štětinky.
, Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými
a duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem
manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
, Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
, Hladina hluku: Lc = 65 dB [A]
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám
týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud
je správně používán v souladu s pokyny uvedenými
v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud
dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Příprava k použití
Nabíjení akumulátoru přístroje
1 Před prvním použitím nabíjejte akumulátory
,
,
přístroje po dobu alespoň 16 hodin.
Ujistěte se, že je před začátkem nabíjení přístroj
vypnutý (Obr. 2).
Kartáček můžete nechat v nabíječce, aby se
nepřetržitě dobíjel.
Zajištění dlouhé životnosti akumulátoru
Po prvním nabití kartáčku jej mezi jednotlivými čištěními
zubů znovu nedobíjejte. Přístroj používejte, dokud se
akumulátor nevybije. Teprve pak jej znovu dobijte.
- Přístroj dobijte, až se motor téměř zastaví.
- Tento postup opakujte třikrát za sebou.
- Abyste prodloužili životnost akumulátoru, opakujte
tento postup každých 6 měsíců.
Použití přístroje
1 Hlavu kartáčku nasadíte na kartáček tak, že ji
vložíte do bajonetového závěru a otočíte jím o 90°
ve směru pohybu hodinových ručiček (Obr. 3).
To zabraňuje tomu, aby se hlava kartáčku během chvění
neuvolnila.
2 Na kartáček naneste zubní pastu.
3 Vložte kartáček do úst (Obr. 4).
4 Na kartáčku stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí
,
přístroje a můžete začít s čištěním zubů (Obr. 5).
O nejlepší metodě čištění zubů a minimální době
čištění zubů se dočtete v kapitole „Tipy pro čištění
zubů“.
4203.000.5603.2
Metoda čištění zubů
1 Nasaďte kartáček proti zubům tak, aby pokrýval
povrch zubů stejně jako linii dásní (Obr. 6).
2 Podržte kartáček v této poloze několik sekund a
pak přejděte k dalším zubům (Obr. 7).
Kruhový kartáček odstraní plak ze zubů i z linie dásní.
Individuálně se pohybující aktivní zakončení vyčistí prostor
mezi zuby.
3 Veďte kartáček opatrně podél zubů i
stoliček (Obr. 8).
Upozornění: Dbejte na to, abyste čistili celý povrch zubů
(vnitřní část, vnější část a plochy skusu) a stejně tak i linii
kolem dásní. Naučený postup zabrání, abyste některé části
zubů vynechali.
Upozornění: Pro optimální zubní hygienu je vhodné používat
zubní nit a párátko jako doplněk k elektrickému zubnímu
kartáčku.
Minimální doba čištění zubů
Doba čištění zubů 2 minuty je pro důkladné vyčištění
zubů zpravidla dostatečná. Zuby můžete čistit i déle než 2
minuty, čímž dosáhnete ještě důkladnějšího vyčištění.
Poznámka: Pokud je řádně odstraněn zubní plak, mají dásně
růžovou barvu a zuby jsou v nich pevně usazeny. Pokud
jsou dásně zdravé, nedochází během jídla a čištění zubů ke
krvácení.
Poznámka: Pokud dásně při několika prvních použitích
kartáčku slabě krvácejí, po několika dnech zpravidla toto
krvácení přestane. Pokud krvácení nepřestane, obraťte se na
svého zubního lékaře nebo zubního hygienika.
Čištění a skladování
1 Zapněte zubní kartáček a opláchněte hlavu kartáčku
pod teplou tekoucí vodou (max. 60 cC). (Obr. 9)
2 Vypněte kartáček. Sejměte hlavu kartáčku a
opláchněte její vnitřek (Obr. 10).
3 Zapněte kartáček a opláchněte hnací hřídel pod
tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky zubní
pasty (Obr. 11).
Po otevření pláště již zubní kartáček není vodotěsný.
Pokud jste otevřeli plášť zubního kartáčku, pozbývá
záruka platnosti.
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku
společnosti Philips www.philips.com, nebo kontaktujte
Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve
své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku
s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko
péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního
dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
Řešení problémů
Pokud se vám nedaří vyřešit problém pomocí níže
uvedených informací, obraťte se na nejbližší servisní
středisko společnosti Philips nebo na středisko péče o
zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Rovněž nás
můžete kontaktovat prostřednictvím internetových
stránek www.philips.com.
Problém
Řešení
Zubní kartáček
nefunguje, ačkoli
byl na nabíječce
celou noc.
Ujistěte se, že zástrčka nabíječky je
řádně zasunuta do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že je zásuvka funkční (viz
kapitola „Důležité”).
Ujistěte se, že je zubní kartáček
vypnutý a znovu jej nabíjejte alespoň
16 hodin.
Motorek
přístroje se
otáčí, ale
kartáček se
neotáčí.
Zkontrolujte, zda je hlava kartáčku
řádně připojena k přístroji (viz
kapitola „Použití přístroje”).
Výkon zubního
kartáčku se
výrazně snížil.
Zubní kartáček je třeba dobít.
Pokud necháte zubní kartáček
nepřetržitě v nabíječce, může se
prodloužit životnost akumulátoru,
jak je popsáno v kapitole „Příprava
k použití“.
Zubní kartáček
nečistí již tak
dobře.
Vyměňte hlavu kartáčku.
4 Hlavu kartáčku uchovávejte na kolíku pro
uskladnění hlavy kartáčku na nabíječce.
5 Nabíječku vyčistěte navlhčeným hadříkem (Obr. 12).
Před čištěním nabíječku odpojte od napájení.
Výměna
1 Nejlepších výsledků při čištění zubů dosáhnete,
pokud hlavu kartáčku vyměníte každé 3 měsíce.
Hlavu kartáčku rovněž vyměňte, když se štětinky
začnou ohýbat směrem ven.
Nové kartáčky můžete získat v prodejně, kde jste
zakoupili zubní kartáček.
Lze používat všechny náhradní hlavy kartáčku od
společnosti Philips.
Ochrana životního prostředí
, Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí (Obr. 13).
, Vestavěný akumulátor obsahuje látky, které mohou
škodit životnímu prostředí. Před likvidací přístroje
nebo odevzdáním na oficiálním sběrném místě z něj
vždy vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdejte
na oficiálním sběrném místě pro akumulátory.
Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete
přístroj zanést do servisního střediska společnosti
Philips. Zaměstnanci centra akumulátor vyjmou a
zajistí jeho bezpečnou likvidaci.
,
Likvidace akumulátoru
Před likvidací akumulátoru se ujistěte, že je úplně prázdný.
1 Než akumulátor vyjmete, nechte přístroj v provozu,
dokud se nezastaví.
2 Otevřete rukojeť. (Obr. 14)
3 Na vypáčení akumulátoru z držáku akumulátoru
použijte šroubovák (Obr. 15).
3/10
Fogmosási tanácsok
Magyar
Általános leírás (ábra 1)
A Fogkefefej
B Markolat
C Fogkefefej tárolótüskék
D Töltőtüske
E Töltő
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi
használatra.
, Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a töltőegység alján
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
, Óvja a töltőegységet víztől. Ne helyezze vízzel teli
fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelébe
vagy fölé. Ne merítse a töltőt vízbe vagy más
folyadékba.
, Ha a töltőegység, a kábele vagy a csatlakozódugó
sérült, ne használja a töltőt.
, A töltőegység hálózati kábelét nem lehet kicserélni.
Ha a hálózati kábel meghibásodott a töltőegységet
tilos tovább használni.
, Ellenőrizze, hogy a fogkefe töltése közben
van-e feszültség a konnektorban. A fürdőszoba
mosdókagylója feletti tükrön lévő konnektor vagy
a borotva konnektor gyakran feszültségmentessé
válik, ha a világítást kikapcsolja.
, Ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészeti műtétje
volt, előbb kérje ki fogorvosa tanácsát, mielőtt a
készüléket használná.
, Csak a gyártó által ajánlott fogkefefejjel használja a
készüléket.
, A fogkefefejet félévente cserélje, vagy hamarabb, ha
a sörték elhasználódnak vagy elgörbülnek.
, A készülék működtetésében járatlan személyek,
gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet
nélkül ne használják a készüléket.
, Vigyázzon, hogy gyerekek ne játszanak a
készülékkel.
, Zajszint: Lc= 65 dB [A]
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses
mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben
a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően
üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék
biztonságos.
Előkészítés
A készülék töltése
1 A készüléket az első használat előtt legalább 16 óra
,
,
hosszat kell tölteni.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltés kezdésekor a
készülék ki van kapcsolva (ábra 2).
Hagyja a fogkefét a töltőegységen folyamatosan
töltődni.
Az akkumulátor élettartamának
optimalizálása
A fogkefét az első feltöltése után ne töltse újra az egyes
fogmosások között, hanem használja az akkumulátor teljes
lemerüléséig.
- Csak akkor töltse fel a készüléket, ha az akkumulátor
lemerült, és a motor megáll.
- Ismételje meg az eljárást egymás után háromszor.
- Az akkumulátor élettartamának növeléséhez ezt az
eljárást hat hónaponként ismételje meg.
A készülék használata
1 A fogkefefej csatlakoztatásához tolja be a fejet
a bajonetzárba, és fordítsa el jobbra negyed
fordulattal (ábra 3).
Így a fej a vibráció ellenére is biztonságosan a fogkefén
marad.
2 Nyomjon fogkrémet a kefére.
3 Helyezze a fogkefe fejet a szájába (ábra 4).
4 Kapcsolja be a fogkefét a bekapcsológomb
,
megnyomásával, és mosson fogat (ábra 5).
A hatékony fogmosás és a helyes fogmosási idő
tekintetében lapozzon a „Fogmosási tanácsok”
részhez.
4203.000.5603.2
A fogmosás helyes technikája
1 A kefét helyezze a fogra, hogy az befedje a fog
felületét és a fogíny szélét (ábra 6).
2 Tartsa a kefét néhány másodpercig ebben a
helyzetben, majd vigye át a következő fogra (ábra 7).
A kerek kefefej eltávolítja a fogkövet a fogról és a fogíny
széle alól.
Az önállóan mozgó aktív csúcs kitisztítja a fogközöket.
3 Vezesse a fogkefe fejet óvatosan a fogakon és az
örlőfogakon (ábra 8).
Tanács:A fog teljes felületét (belül, kívül és a rágófelületet)
és a fogínyt is tisztítsa meg alaposan. Állítson fel állandó
tisztítási sorrendet, hogy egyetlen terület se maradhasson ki.
Tanács:Az optimális fogápolás érdekében az elektromos
fogkefe mellett használjon fogselymet és fogvájót.
Minimális fogmosási idő
Általában 2 perc elegendő a tökéletes fogtisztításhoz.
Amennyiben még tökéletesebb eredményt szeretne, 2
percnél valamennyivel tovább is végezhet fogmosást.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen
probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára
(www.philips.com), vagy forduljon az adott ország
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és
szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi útmutatások segítségével nem sikerül
megoldania a felmerülő problémát, forduljon a Philips
legközelebbi szakszervizéhez, az országos Philips
Ügyfélszolgálathoz, vagy lépjen velünk kapcsolatba a www.
philips.com honlapon.
Probléma
Megoldás
A fogkefe nem
működik, bár
egész éjszaka a
töltőn volt.
Ellenőrizze, megfelelően
csatlakoztatta-e a töltő
csatlakozódugóját a fali aljzatba.
Ellenőrizze, hogy működik-e az
aljzat. (lásd a „Fontos!” c. részt).
Megjegyzés:Ha alaposan eltávolította a fogkövet, a
fogíny rózsaszínű lesz, és szorosan körülveszi a fogat. Az
egészséges fogíny nem vérzik evés vagy fogmosás közben.
Megjegyzés:Ha a kefe első használata során mégis
fogínyvérzést tapasztalna, az általában néhány napon belül
megszűnik. Ha nem, forduljon fogorvosához.
Tisztítás és tárolás
1 Kapcsolja be a készüléket, és a kefét öblítse le csap
alatt, langyos vízzel (max. 60 cC). (ábra 9)
2 Kapcsolja ki a fogkefét.Vegye le a fogkefefejet, és
öblítse ki a belsejét (ábra 10).
3 Kapcsolja be a fogkefét, és öblítse le a
fogkrémlerakódásokat a meghajtótengelyről a csap
alatt (ábra 11).
4 A kefefejet a töltőegység tárolótüskéjén is
tárolhatja.
5 A töltőtegységet nedves ruhával tisztítsa (ábra 12).
Tisztítás előtt mindig húzza ki a töltőegységet hálózati
dugóját a fali aljzatból.
Ellenőrizze, ki van-e kapcsolva a
fogkefe, és töltse újra legalább 16
órán át.
A fogkefe
motorja
működik, de a
fokefe fej nem.
Ellenőrizze, hogy a fogkefefej
megfelelően lett-e csatlakoztatva
a készülékre (lásd „A készülék
használata” c. részt).
Jelentősen
csökkent
a fogkefe
teljesítménye.
A fogkefét fel kell tölteni. Ha
a fogkefét állandó jelleggel a
töltőegységen tartja, valószínűleg
formáznia kell az akkumulátort
az „Előkészítés használatra” című
részben leírtaknak megfelelően.
A fogkefe
nem olyan
hatékonysággal
tisztít, mint új
korában.
Cserélje ki a kefefejet.
Csere
1 A kefefejet 3 havonta cserélje, hogy a fogmosás
hatékonysága a legjobb legyen.
A kefefejet akkor is cserélje, ha a sörték elkezdenek
kifelé hajlani.
Új kefefejet abban az üzletben vásárolhat, ahol a fogkefét
vette.
A Philips valamennyi fogkefefeje alkalmazható.
Környezetvédelem
, A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete
védelméhez (ábra 13).
, A beépített akkumulátor környezetszennyező
anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos
gyűjtőhelyen történő leadása előtt, vagy
leselejtezéskor távolítsa el belőle az akkumulátort.
Az akkumulátort hivatalos akkumulátorgyűjtőhelyen adja le. Ha az akkumulátor eltávolítása
gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips
szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő
módon kiselejtezik az akkumulátort.
,
Az akkumulátor kiselejtezése
Kiselejtezés előtt győződjön meg róla, hogy az
akkumulátor teljesen lemerült-e.
1 Mielőtt kiveszi az akkumulátort, a készüléket addig
működtesse, amíg leáll.
2 Nyissa ki a markolatot. (ábra 14)
3 Csavarhúzóval feszítse ki az akkumulátort az
akkumulátortároló rekeszből (ábra 15).
A fogkefe megbontása után a fogkefe már nem vízálló. A
fogkefe megbontásakor a garancia érvényét veszti.
4/10
Polski
Opis ogólny (rys. 1)
A Główka szczoteczki
B Uchwyt
C Kołki na główki szczoteczek
D Kołek ładowarki
E Ładowarka
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
, Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy
napięcie podane na spodzie ładowarki jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
, Trzymaj ładowarkę z dala od wody. Nie kładź jej ani
nie przechowuj w pobliżu wanny, miski, zlewu lub
innego pojemnika z wodą. Nie zanurzaj ładowarki w
wodzie ani innym płynie.
, Nigdy nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona
lub uszkodzony jest jej przewód bądź wtyczka.
, Przewód ładowarki nie podlega wymianie.
Uszkodzenie przewodu powoduje, że ładowarka nie
nadaje się do użytku.
, Gdy ładujemy szczoteczkę należy sprawdzić, czy
gniazdko jest pod napięciem. Zasilanie elektryczne
gniazdek w łazienkach znajdujących się w oprawie
luster nad umywalkami lub przeznaczonych
specjalnie do golarek może zostać odłączone w
momencie wyłączenia światła.
, W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł
w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem
szczoteczki po raz pierwszy skonsultuj się ze
stomatologiem.
, Nie używaj innych szczoteczek niż zalecane przez
producenta.
, Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub
częściej, gdy widoczne są ślady zużycia: połamane
lub powyginane włosie.
, Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami sensorycznymi lub umysłowymi, a
także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
, Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
, Poziom hałasu: Lc = 65 dB [A]
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy
dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku
prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu,
co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
Przygotowanie do użycia
Ładowanie
1 Przed pierwszym użyciem urządzenie należy
,
,
ładować co najmniej przez 16 godzin.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić,
czy urządzenie jest wyłączone (rys. 2).
Szczoteczkę można pozostawić na ładowarce, aby
ciągle się ładowała.
Optymalizacja żywotności akumulatora
Po pierwszym naładowaniu szczoteczki nie należy jej
doładowywać pomiędzy kolejnymi użyciami. Korzystaj ze
szczoteczki aż do całkowitego rozładowania akumulatora
i wtedy ją naładuj.
- Ponownie naładuj urządzenie, gdy silniczek prawie
zupełnie się zatrzyma.
- Powtórz tę czynność trzy razy pod rząd.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, powtarzaj tę
czynność co 6 miesięcy.
Zasady używania
1 Aby zamocować główkę na uchwycie szczoteczki,
nałóż główkę na uchwyt bagnetowy i obróć ją o
ćwierć obrotu w prawo (rys. 3).
Zapobiega to odłączeniu się główki szczoteczki na skutek
wibracji.
2 Nałóż pastę na główkę szczoteczki.
3 Umieść główkę szczoteczki w ustach (rys. 4).
4203.000.5603.2
4 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć szczoteczkę i
,
rozpocząć czyszczenie zębów (rys. 5).
Informacje na temat najlepszej metody mycia
zębów i minimalnego czasu czyszczenia można
znaleźć w części „Wskazówki dotyczące
czyszczenia”.
Wskazówki dotyczące czyszczenia
Sposób czyszczenia
1 Ustaw główkę szczoteczki naprzeciwko zęba tak,
aby przykrywała ona powierzchnię zęba oraz linię
dziąseł (rys. 6).
2 Przez kilka sekund trzymaj główkę szczoteczki w
tej pozycji, a następnie przesuń ją do następnego
zęba (rys. 7).
Okrągła główka szczoteczki usuwa osad z zębów oraz z
powierzchni znajdujących się poniżej linii dziąseł.
Poruszająca się niezależnie aktywna końcówka czyści
obszary pomiędzy zębami.
3 Kieruj główkę szczoteczki ostrożnie wzdłuż zębów
przednich i zębów trzonowych (rys. 8).
Wskazówka: Sprawdź, czy powierzchnia zębów (od
wewnątrz, z zewnątrz i od góry) oraz dziąseł została
dokładnie wyczyszczona. Dzięki ustalonej kolejności
czyszczenia nie ominiesz żadnego z obszarów.
Wskazówka: Optymalna higiena jamy ustnej wymaga
stosowania, oprócz elektrycznej szczoteczki do zębów, także
nici dentystycznej i wykałaczek.
Minimalny czas czyszczenia
Aby dokładnie wyczyścić zęby, wystarczą zazwyczaj
2 minuty. Jeśli jednak chcesz wyczyścić zęby jeszcze
dokładniej, możesz je myć dłużej.
Uwaga: Jeśli kamień nazębny jest usuwany w prawidłowy
sposób, dziąsła są różowe i ściśle otaczają ząb. Zdrowe
dziąsła nie krwawią podczas jedzenia lub czyszczenia
zębów.
Uwaga: Podczas kilku pierwszych szczotkowań dziąsła mogą
lekko krwawić, jednak krwawienie powinno ustąpić po kilku
dniach.W przeciwnym razie należy skontaktować się ze
stomatologiem lub specjalistą zajmującym się higieną jamy
ustnej.
Czyszczenie i przechowywanie urządzenia
1 Włącz urządzenie i wypłucz główkę szczoteczki
pod bieżącą, ciepłą wodą (maks. 60cC). (rys. 9)
2 Wyłącz urządzenie, zdejmij główkę szczoteczki i
wypłucz jej wnętrze (rys. 10).
3 Włącz urządzenie i wypłucz wałek napędowy pod
bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości pasty do
zębów (rys. 11).
4 Przechowuj główkę szczoteczki na przeznaczonym
do tego celu kołku na ładowarce.
5 Wytrzyj ładowarkę wilgotną szmatką (rys. 12).
Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki należy wyjąć
jej wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Wymiana
1 Aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia,
wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące.
, Główkę szczoteczki należy wymienić również
wtedy, gdy jej włosie zaczyna powyginać się na
zewnątrz.
Nowe główki szczoteczek można nabyć w sklepie, w
którym została kupiona szczoteczka.
Można używać wszystkich wymiennych, okrągłych główek
szczoteczek firmy Philips.
Ochrona środowiska
, Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 13).
, Wbudowane akumulatory zawierają substancje
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed
wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu
zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać
o ich wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać
w wyznaczonych punktach zbiórki surowców
wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem
akumulatora urządzenie można dostarczyć do
centrum serwisowego firmy Philips, którego
pracownicy wyjmą i usuną akumulator w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Usuwanie akumulatorów i baterii
Wyrzucając akumulator lub baterię, należy upewnić się, że
są one całkowicie rozładowane.
1 Przed przystąpieniem do usunięcia akumulatora
pozostaw urządzenie włączone, aż do
samoczynnego zakończenia pracy.
2 Otwórz uchwyt. (rys. 14)
3 Podważ akumulator za pomocą śrubokrętu i wyjmij
go z komory (rys. 15).
Po otworzeniu obudowy szczoteczka nie będzie
już wodoszczelna. Otworzenie obudowy powoduje
unieważnienie gwarancji.
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy
odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips
(numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc
należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips
lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli problemu nie można rozwiązać samodzielnie za
pomocą poniższych wskazówek, należy skontaktować się
z najbliższym centrum serwisowym lub Centrum Obsługi
Klienta firmy Philips w swoim kraju. Pomoc można także
uzyskać na naszej stronie internetowej: www.philips.com.
Problem
Rozwiązanie
Szczoteczka nie
działa, chociaż
przez całą noc
znajdowała się
na ładowarce.
Sprawdź, czy wtyczka ładowarki jest
prawidłowo włożona do gniazdka
elektrycznego.
Sprawdź, czy w gniazdku jest
napięcie (patrz rozdział „Ważne”).
Sprawdź, czy szczoteczka jest
wyłączona i naładuj ją ponownie
przez co najmniej 16 godzin.
Silniczek
szczoteczki
pracuje,
lecz główka
szczoteczki nie
działa.
Sprawdź, czy główka szczoteczki jest
prawidłowo założona na urządzenie
(patrz rozdział „Zasady używania”).
Siła czyszczenia
szczoteczki
wyraźnie się
zmniejszyła.
Szczoteczkę należy naładować. Jeśli
zazwyczaj zostawiasz szczoteczkę
na ładowarce, może być konieczne
zregenerowanie baterii zgodnie z
opisem w rozdziale „Przygotowanie
do użycia”.
Szczoteczka
nie czyści już
zębów tak
dobrze, jak
wcześniej.
Wymień główkę szczoteczki.
5/10
Русский
Общее описание (Рис. 1)
Насадка-щётка
Ручка
Стержни для хранения насадок-щеток
Штырьковый контакт для зарядки
Зарядное устройство
Внимание
До начала эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
, Перед подключением прибора убедитесь, что
номинальное напряжение, указанное на нижней
панели зарядного устройства, соответствует
напряжению местной электросети.
, Не оставляйте зарядное устройство вблизи от
воды! Не помещайте и не оставляйте зарядное
устройство над или поблизости от воды,
налитой в ванну, раковину и т.д. Не опускайте
зарядное устройство в воду или другие
жидкости.
, Запрещается использовать зарядное устройство,
если повреждено само устройство, сетевой
шнур или вилка.
, Шнур зарядного устройства не подлежит
замене. В случае повреждения сетевого шнура
зарядное устройство необходимо выбросить.
, При подзарядке зубной щётки убедитесь
в том, что розетка электросети находится
под напряжением. При выключении света
подача электроэнергии в электророзетки,
размещённые в зеркальных шкафах над
умывальными раковинами, или в электророзетки
для электробритв в ванных комнатах может
прекращаться.
, Если за последние 2 месяца вы перенесли
операцию ротовой полости или десен,
перед использованием зубной щетки
проконсультируйтесь со стоматологом.
, Используйте только насадки-щетки,
рекомендованные производителем прибора.
, Заменяйте насадку-щетку каждые 3 месяца или
чаще, если появились признаки износа, например
смятие или загиб щетины.
, Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными интеллектуальными
возможностями, а так же лицами с
недостаточным опытом и знаниями, кроме
случаев контроля или инструктирования по
вопросам использования прибора со стороны
лиц, ответственных за их безопасность.
, Не позволяйте детям играть с прибором.
, Уровень шума Lc= 65 дБ [A]
A
B
C
D
E
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам
по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном
обращении согласно инструкциям, приведенным в
руководстве пользователя, применение устройства
безопасно в соответствии с современными научными
данными.
Подготовка прибора к работе
Зарядка аккумулятора
1 Перед первым использованием прибора
,
,
аккумулятор необходимо заряжать не менее 16
часов.
Перед тем, как начать зарядку аккумулятора,
убедитесь, что прибор выключен (Рис. 2).
Зубную щётку можно оставлять в зарядном
устройстве. При этом зарядка аккумулятора
будет происходить постоянно.
Для увеличения срока службы
аккумулятора
После первой зарядки аккумуляторов не заряжайте
щетку в перерывах между использованием.
Продолжайте использовать зубную щетку вплоть до
полной разрядки, и лишь после этого заряжайте.
- Подзарядите аккумулятор прибора только после
полной остановки электродвигателя.
- Проделайте эту процедуру три раза подряд.
4203.000.5603.2
-
Чтобы увеличить срок службы аккумулятора,
повторяйте эту процедуру каждые 6 месяцев.
Использование прибора
1 Установите насадку-щетку на корпус
электрической зубной щётки, вставив ее в
защёлкивающийся замок и повернув на четверть
оборота по часовой стрелке (Рис. 3).
Благодаря этому корпус и насадка-щетка не
разъединятся при вибрации.
2 Выдавите зубную пасту на головку щётки.
3 Приложите головку зубной щётки к
зубам (Рис. 4).
4 Нажмите кнопку включения/выключения для
,
включения зубной щетки и приступайте к
чистке зубов (Рис. 5).
Для получения информации, касающейся
наилучшего способа чистки зубов и
минимального времени чистки зубов см. раздел
“Советы по чистке зубов”.
Советы по чистке зубов
Способ чистки зубов
1 Приложите головку зубной щётки к зубу таким
образом, чтобы она накрывала и поверхность
зуба, и линию десны (Рис. 6).
2 В течение нескольких секунд удерживайте
щётку в этом положении, затем передвиньте ее
к следующему зубу (Рис. 7).
Круглая головка щётки удаляет налет с зубов и с
линии десен.
Наконечник Active Tip, совершая независимые
движения, очищает пространство между зубами.
3 Осторожно направляйте головку зубной щётки
вдоль резцов и коренных зубов (Рис. 8).
Совет: Убедитесь в том, что вы правильно чистите
все поверхности зубов (внутреннюю, внешнюю и
жевательную), а также линию десен. Если каждый раз
чистить зубы в определенной последовательности,
это поможет не пропускать определенные участки.
Совет: Для поддержания оптимальной гигиены
полости рта пользуйтесь наряду с электрической
зубной щёткой зубной нитью и зубочистками.
Минимальная продолжительность чистки
В большинстве случаев для того, чтобы как
следует почистить зубы, достаточно 2 минут. При
необходимости можно чистить зубы и дольше.
Примечание: При правильном удалении зубного налета
десны имеют розовый цвет и плотно окружают зубы.
Здоровые десны не кровоточат, когда вы едите или
чистите зубы.
Примечание: Если ваши десны слегка кровоточат
на начальной стадии пользования электрической
щёткой, то, как правило, через несколько дней это
должно прекратиться. В противном случае вам
следует проконсультироваться с зубным врачом или
стоматологом-гигиенистом.
Очистка и хранение
1 Включите зубную щётку и промойте насадкущетку теплой водопроводной водой (с
температурой не более
Насадку-щетку следует заменить, если щетина
начинает выгибаться наружу.
Новые насадки-щетки можно купить по месту покупки
зубной щетки.
Можно использовать любые закругленные съемные
насадки-щётки Philips.
Защита окружающей среды
, После окончания срока службы не
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим
вы поможете защитить окружающую
среду (Рис. 13).
, Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие
окружающую среду. После окончания срока
службы прибора и передачи его для утилизации,
аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор
следует утилизировать в специализированных
пунктах. Если при извлечении аккумулятора
возникли затруднения, можно передать прибор
в сервисный центр Philips, где аккумулятор
извлекут и утилизируют безопасным для
окружающей среды способом.
,
Утилизация аккумулятора
Перед утилизацией батарейки убедитесь, что батарея
полностью разряжена.
1 Прежде чем вынимать аккумулятор, оставьте
прибор включенным до его полной разрядки.
2 Откройте ручку. (Рис. 14)
3 Используйте отвертку как рычаг для извлечения
держателя аккумулятора (Рис. 15).
После открытия корпуса зубной щетки,
она перестает быть водонепроницаемой. При этом
гарантийные обязательства утрачивают силу.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или в
случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт
www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки
покупателей в вашей стране (номер телефона
центра указан на гарантийном талоне). Если подобный
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
местную торговую организацию Philips или в отдел
поддержки покупателей компании Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Поиск и устранение неисправностей
Если вы не можете устранить неисправности
самостоятельно с помощью представленной ниже
инструкции, обратитесь в ближайший сервисный
центр компании Philips, в центр поддержки
покупателей Philips вашей страны. Обратится к нам
можно и через веб-сайт: www.philips.com.
Неисправность
Способы решения
Зубная щётка
не работает
несмотря на то,
что находилась
в зарядном
устройстве всю ночь.
Убедитесь, что вилка
зарядного устройства
включена в сетевую розетку
надлежащим образом.
Убедитесь, что
розетка находится под
напряжением (см. главу
“Внимание”).
60 cC). (Рис. 9)
2 Выключите зубную щётку. Снимите насадку-
Убедитесь, что зубная щётка
выключена, и заряжайте ее в
течение не менее 16 часов.
щетку и промойте ее изнутри (Рис. 10).
3 Снова включите зубную щётку, чтобы смыть
остатки зубной пасты с приводной оси (Рис. 11).
4 Храните насадку-щетку на специальном стержне
зарядного устройства.
5 Для очистки зарядного устройства пользуйтесь
Электродвигатель
зубной щётки
работает, но ее
головка неподвижна.
Убедитесь, что насадкащетка правильно соединена
с устройством (см. главу
“Использование прибора”).
влажной тканью (Рис. 12).
Отключайте зарядное устройство от электросети
перед очисткой.
Замена
1 Для достижения наилучших результатов
чистки зубов замену насадки-щетки следует
производить через каждые 3 месяца.
6/10
Неисправность
Способы решения
Мощность прибора
значительно
уменьшилась.
Необходимо произвести
зарядку аккумулятора
зубной щётки. Если зубная
щётка постоянно хранится
в зарядном устройстве,
возможно, необходимо
восстанавливать
аккумулятор, как описано
в главе “Подготовка
прибора к работе”.
Зубная щетка стала
хуже чистить зубы.
Замените насадку-щётку.
4203.000.5603.2
7/10
Rady pri čistení
Slovensky
Opis zariadenia (Obr. 1)
A Hlava kefky
B Rúčka
C Odkladacie kolíky hlavy kefky
D Kolík nabíjačky
E Nabíjačka
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do
budúcnosti.
, Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či sa
napätie uvedené na spodnej časti nabíjačky zhoduje
s napätím v sieti vo Vašej domácnosti.
, Nabíjačka sa nesmie dostať do kontaktu s vodou!
Nepoložte ju ani neodkladajte na miesta v blízkosti
vody, napr. pri vani, umývadle, výlevke atď. Nabíjačku
neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
, Nabíjačku nikdy nepoužívajte, ak je poškodená,
alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
, Kábel nabíjačky nie je možné vymeniť. Ak sa kábel
poškodí, nabíjačku zlikvidujte.
, Pri dobíjaní zubnej kefky sa presvedčite, či je
zásuvka pod prúdom. Ak je v kúpeľni vypnuté svetlo,
zásuvky v zrkadlových skrinkách nad umývadlom
alebo zásuvky na holenie nemusia byť pod prúdom.
, Ak ste sa v priebehu uplynulých 2 mesiacov
podrobili operačnému zákroku v ústnej dutine
alebo operačnému zákroku ďasien, použitie tejto
kefky konzultujte so svojím zubným lekárom.
, Používajte len hlavy kefky, ktoré odporúča jej
výrobca.
, Hlavu kefky vymeňte každé 3 mesiace, prípadne
ešte skôr, ak spozorujete, že štetiny sú rozštiepené
alebo ohnuté.
, Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane
detí), ktoré majú obmedzené zmyslové a mentálne
schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností
a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im
nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
, Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
, Deklarovaná hodnota emisie hluku je
65 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon
1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám
týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete
zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto
návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa
všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Príprava na použitie
Nabíjanie strojčeka
1 Pred prvým použitím zariadenia nechajte batérie v
,
,
zariadení dobíjať aspoň 16 hodín.
Pred začatím nabíjania sa presvedčite, či je
zariadenie vypnuté (Obr. 2).
Zubnú kefku môžete vložiť do stojana a nechať ju
nepretržite nabíjať.
Optimalizácia životnosti batérie
Po prvom nabití zubnej kefky ju medzi jednotlivými
umývaniami zubov nedobíjajte. Pokračujte v jej používaní,
kým sa úplne nevybije, a až potom ju dajte znovu nabíjať.
- Zariadenie nabíjajte len vtedy, keď sa motor takmer
zastaví.
- Tento postup zopakujte trikrát za sebou.
- Aby ste predĺžili životnosť batérie, opakujte uvedený
postup raz za 6 mesiacov.
Použitie zariadenia
1 Aby ste upevnili hlavu kefky na zubnú kefku, zasuňte
ju do bajonetového spoja a pootočte v smere
hodinových ručičiek o štvrťotáčku (Obr. 3).
Tak zabránite odpojeniu hlavy kefky v dôsledku vibrácií.
2 Na hlavu kefky vytlačte zubnú pastu.
3 Hlavu kefky si vložte do úst (Obr. 4).
4 Zubnú kefku zapnite stlačením vypínača a začnite si
,
umývať zuby (Obr. 5).
Najlepší spôsob umývania zubov a minimálny čas
umývania sú uvedené v kapitole „Rady pri čistení“.
4203.000.5603.2
Spôsob umývania zubov
1 Hlavu kefky priložte k zubom tak, aby zakrývala
povrch zubov, ako aj okraj ďasien (Obr. 6).
2 Hlavu kefky podržte v tejto polohe niekoľko sekúnd
a potom prejdite k ďalšiemu zubu (Obr. 7).
Zaokrúhlená hlava kefky odstraňuje zubný povlak zo
zubov a z ďasien.
Samostatne sa pohybujúce vyčnievajúce štetiny čistia
medzizubné priestory.
3 Hlavu kefky veďte opatrne pozdĺž zubov a
stoličiek (Obr. 8).
Tip: Dbajte na to, aby ste dôkladne očistili celý povrch zubov
(vnútro, vonkajšok a žuvací povrch), ako aj ďasná. Pri čistení
zubov si vytvorte systém, aby ste nevynechali žiadnu oblasť.
Tip: Kvôli optimálnej starostlivosti o zuby Vám odporúčame
používať zubné nite a špáradlá ako doplnok k elektrickej
zubnej kefke.
Minimálny čas umývania
2 minúty umývania vo všeobecnosti postačujú na
dôkladné vyčistenie zubov. Ak si však chcete zuby očistiť
ešte dôkladnejšie, môžete ich umývať aj dlhšie ako 2
minúty.
Po otvorení puzdra zubnej kefky už kefka nie je
vodotesná. Po otvorení puzdra strácate nárok na záruku.
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte
webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.
philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb
zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne
číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum
nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips
alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips
- divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
Riešenie problémov
Ak nie ste schopní vyriešiť problém pomocou
nasledujúcich pokynov, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na
najbližšie servisné centrum spoločnosti Philips vo Vašej
krajine, alebo nás kontaktovali online na www.philips.com.
Problém
Riešenie
Zubná kefka
nepracuje,
hoci bola celú
noc vložená v
nabíjačke.
Uistite sa, či je zástrčka nabíjačky
správne zasunutá do zásuvky.
Uistite sa, že je zásuvka pod prúdom
(pozrite si kapitolu „Dôležité“).
Poznámka: Ak správne odstránite povlak, ďasná budú mať
ružovú farbu a budú pevne obopínať zuby. Zdravé ďasná pri
jedení a počas čistenia zubov nekrvácajú.
Poznámka: Ak Vám pri prvých použitiach mierne krvácajú
ďasná, toto krvácanie sa zvyčajne po niekoľkých dňoch
zastaví. Ak však Vaše ďasná krvácajú aj naďalej, obráťte sa
na svojho zubára alebo zubného hygienika.
Čistenie a odkladanie
1 Zubnú kefku zapnite a hlavu kefky opláchnite
horúcou vodou (max. 60 cC). (Obr. 9)
2 Zubnú kefku vypnite. Odpojte hlavu kefky a
opláchnite vnútornú stranu hlavy kefky (Obr. 10).
Uistite sa, že je zubná kefka vypnutá
a potom ju nechajte najmenej 16
hodín nabíjať.
Motor zubnej
kefky pracuje,
hlava kefky
sa však
nepohybuje.
Skontrolujte, či je hlava kefky riadne
nasadená na rúčke zariadenia
(pozrite si kapitolu „Použitie
zariadenia“).
Výkon zubnej
kefky sa značne
znížil.
Treba nabiť batériu zubnej kefky.
Ak bežne nechávate zubnú kefku
nepretržite vloženú v nabíjačke,
možno budete musieť predĺžiť
životnosť batérie podľa návodu v
kapitole „Príprava na použitie“.
Zubná kefka už
nečistí zuby tak
dôkladne ako
predtým.
Vymeňte hlavu kefky.
3 Zubnú kefku zapnite a pod tečúcou vodou
opláchnite hnací hriadeľ, aby ste odstránili zvyšky
pasty (Obr. 11).
4 Hlavu kefky odložte na odkladací kolík hlavy kefky
na nabíjačke.
5 Nabíjačku očistite navlhčenou tkaninou (Obr. 12).
Pred začiatkom čistenia vždy odpojte nabíjačku zo siete.
Výmena
1 Každé 3 mesiace vymeňte hlavu kefky, aby ste
dosahovali čo najlepšie výsledky čistenia.
Hlavu kefky vymeňte aj v prípade, ak sa začnú
štetiny ohýbať smerom von.
Nové hlavy kefky môžete zakúpiť v predajni, v ktorej ste
kúpili zubnú kefku.
Môžete používať všetky typy zaoblených hláv kefiek
značky Philips.
Životné prostredie
, Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte
spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli
recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu.
Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 13).
, Zabudovaná dobíjateľná batéria obsahuje látky,
ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pred
likvidáciou zariadenia alebo jeho odovzdaním na
mieste oficiálneho zberu batériu vyberte. Batériu
odovzdajte na mieste oficiálneho zberu batérií.
Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie
môžete tiež zaniesť do Servisného centra
spoločnosti Philips, kde personál batériu vyberie a
odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné
prostredie.
,
Odstraňovanie batérie
Dbajte na to, aby bola batéria pri likvidácii úplne vybitá.
1 Pred vybratím batérie nechajte zariadenie pracovať,
až kým sa nezastaví.
2 Otvorte rúčku. (Obr. 14)
3 Použite skrutkovač, aby ste vypáčili batériu z
držiaka (Obr. 15).
8/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising