Avent | SCF044/27 | Owner's Manual | Avent Avent Natural etetőcumi SCF042/27 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent Natural etetőcumi SCF042/27 Felhasználói kézikönyv
Page 1
34 x 27mm
leaflet unfolded size 197.5 x 30mm
Page 6
32.5 x 27mm
Page 7
32.5 x 27mm
Page 17
32.5 x 27mm
Page 8
32.5 x 27mm
Page 18
32.5 x 27mm
Page 9
33 x 27mm
Page 19
33 x 27mm
Page 10
32.5 x 27mm
Page 20
34 x 27mm
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego
dziecka
OSTRZEŻENIE!
• Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych. • Nigdy nie używaj smoczków
na butelkę jako smoczków
uspokajających, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka. • Ciągłe i
przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę. • Zawsze
sprawdzać temperaturę pokarmu przez
karmieniem. • Nie zaleca się podgrzewania
pokarmów i napojów dla dzieci w
kuchence mikrofalowej. Mikrofale mogą
mieć negatywny wpływ na jakość jedzenia
lub napoju i niszczyć niektóre składniki
odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj
szczególną ostrożność przy podgrzewaniu
jedzenia w kuchence mikrofalowej. • Aby
podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez
pokrywki, ustnika i elementów
dokręcanych. Zawsze wymieszaj
podgrzany pokarm, aby równomiernie
rozprowadzić ciepło i sprawdź
temperaturę jedzenia przed podaniem go
dziecku. • Wszystkie nieużywane elementy
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. • Nie pozwalaj dziecku bawić się
małymi częściami ani chodzić/biegać z
butelką lub kubkiem. • Nie umieszczaj
produktu w nagrzanym piekarniku.
• Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje
aromatyzowane, nie są zalecane. W
przypadku spożywania przez dzieci takie
napoje powinny być mocno rozcieńczone
i spożywane tylko przez krótki okres.
Page 5
32.5 x 27mm
Page 16
32.5 x 27mm
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
FIGYELMEZTETÉS:
• A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
• A fulladás elkerülése érdekében az
etetőcumikat soha ne használja
játszócumi helyett. • Folyadékok
hosszantartó és folyamatos cumizása
tönkreteheti a fogakat. • A gyermek
etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét. • Bébiételt és babaitalt
nem ajánlott mikrohullámmal
felmelegíteni. A mikrohullámok hatására
az ételek és italok minősége
megváltozhat, értékes tápanyagokat
veszthetnek, illetve bizonyos pontokon
felforrósodhatnak. Ezért mindig legyen
óvatos, amennyiben mikrohullámú
sütőben melegít ételeket. • Folyadék vagy
étel felmelegítése során csak leszorító
gyűrű, cumi, vagy fedél nélküli edényt
helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Tálalás
előtt az egyenletes hőeloszlás érdekében
mindig keverje meg a melegített ételt, és
ellenőrizze hőmérsékletét. • A termék
használaton kívüli részeit tartsa a gyermek
által nem elérhető helyen. • Ne engedje,
hogy gyermeke a termék kisebb részeivel
játsszon, illetve hogy az üveget vagy a
poharat járás vagy futás közben használja.
• Ne tegye sütőbe. • A termék anyatejen,
vízen és tápszeren kívüli más
folyadékokkal, például gyümölcslével
vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való
használata nem ajánlott. Használat esetén
az említett folyadékokat kellő mértékben
hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, kerülve a folyamatos fogyasztást.
• Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem
a hűtőszekrény ajtajában), sterilizált,
Philips Avent cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban
legfeljebb 3 hónapig tárolható. Soha ne
fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne
adjon friss anyatejet a már lefagyasztott
tejhez. • Mindig öntse ki az etetések végén
megmaradt anyatejet. • Ne használjon
súroló hatású vagy antibakteriális
tisztítószereket. Ne helyezze a részeket
közvetlenül olyan felületre, amelyet
antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
• A műanyag részek tulajdonságai
sterilizálás során, és magas hőmérséklet
hatására megváltozhatnak. Ez a fedél
illeszkedését is befolyásolhatja. • Minden
egyes használat előtt vizsgálja meg
alaposan az etetőcumit, és húzogassa
meg minden irányba. Amennyiben az
anyag gyengülését vagy sérülését észleli
bármelyik tartozékon, azonnal dobja el.
Cumik
• Higiéniai okokból az etetőcumikat
3 havonta ajánlott kicserélni.
• Az etetőcumikat vízmentes, zárható
tartóban tárolja. • Ne tárolja az etetőcumit
közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás
közelében, illetve ne hagyja
fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez
gyengíti az anyagát.
Page 4
32.5 x 27mm
Page 15
32.5 x 27mm
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
VAROVÁNÍ!
• Tento výrobek vždy používejte pod
dozorem dospělé osoby. • Krmicí dudlíky
nepoužívejte k uklidňování dítěte, neboť
hrozí nebezpečí zadušení. • Trvalé a
dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní
kaz. • Před krmením vždy zkontrolujte
teplotu pokrmu. • K zahřátí jídla nebo pití
dítěte se nedoporučuje používat
mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů,
zničit cenné živiny a v určitých místech
mohou pokrm zahřát na vysoké teploty.
Při ohřívání jídla v mikrovlnné troubě proto
dbejte zvýšené opatrnosti. • Když ohříváte
tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné troubě,
vkládejte do ní pouze nádobku bez
zajišťovacího kroužku, dudlíku a víčka.
Ohřáté jídlo vždy promíchejte, aby celý
pokrm získal rovnoměrnou teplotu.
Správnou teplotu pokrmu před podáním
zkontrolujte. • Všechny části, které
nepoužíváte, udržujte mimo dosah dětí.
• Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými
částmi nebo aby při používání láhví a
hrníčků chodilo či běhalo. • Nepokládejte
výrobek do rozehřáté trouby. • Nápoje jiné
než voda a mléko, například ovocné šťávy
a ochucené sladké nápoje, se
nedoporučují. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou
dobu, nikoli k dlouhodobému usrkávání.
• Odsáté mateřské mléko můžete ve
sterilizovaných lahvích nebo nádobách
Philips Avent uchovávat v lednici až po
dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích lednice)
nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců.
Nikdy nezmrazujte mateřské mléko
dvakrát. Do již zmrazeného mléka
nepřidávejte čerstvé mateřské mléko.
• Mléko, které zbyde po krmení, vždy
vylijte. • Nepoužívejte abrazivní ani
antibakteriální čisticí prostředky.
Nepokládejte součásti výrobku přímo na
povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky. • Přípravky z plastu
mohou podléhat vlivu sterilizace a
vysokých teplot. Může tak dojít ke změně
přiléhání víčka. • Před každým použitím
výrobek zkontrolujte a natáhněte krmicí
dudlík do všech směrů. Jakoukoli součást
v případě jakýchkoli známek poškození
nebo opotřebení vyhoďte.
Dudlíky
• Z hygienických důvodů doporučujeme
měnit dudlíky každé 3 měsíce. • Dudlíky
uchovávejte v suché, uzavřené nádobě.
• Neponechávejte krmicí dudlík na přímém
slunci, nevystavujte jej horku ani
nenechávejte v dezinfekčním přípravku
(„sterilizační roztok“) po delší než
doporučenou dobu. Mohlo by to vést k
opotřebení dudlíku.
Page 3
32.5 x 27mm
English
For your child's safety and health
WARNING!
• Always use this product with adult
supervision. • Never use feeding teats as a
soother, to prevent choking hazard.
• Continuous and prolonged sucking of
fluids will cause tooth decay. • Always
check food temperature before feeding.
• It is not recommended to use a
microwave to warm up baby's food or
drinks. Microwaves might alter the quality
of food/drinks and destroy some valuable
nutrients and it may produce localized
high temperatures. Therefore, take extra
care if and when you heat up food in a
microwave. • When heating up liquid or
food in the microwave, please only place
the container without screw ring, teat and
cap. Always stir heated food to ensure
even heat distribution and check the
temperature before serving. • Keep all
components not in use out of the reach of
children. • Do not allow child to play with
small parts or walk/run while using bottles
or cups. • Do not place in a heated oven.
• Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks are
not recommended. If used, they should be
well diluted and only used for limited
periods, not constantly sipped.
• Expressed breast milk can be stored in
sterilized Philips Avent bottles/containers
in the refrigerator for up to 48 hours (not in
the door) or in the freezer for up to
3 months. Never refreeze breast milk or
add fresh breast milk to already frozen
milk. • Always discard any breast milk that
is left over at the end of a feed. • Do not
use abrasive cleaning agents or
anti-bacterial cleaners. Do not place
components directly on surfaces that have
been cleaned with anti-bacterial cleaners.
• Plastic material properties may be
affected by sterilizing and high
temperatures. This can affect the fit of the
cap. • Inspect before each use and pull the
feeding teat in all directions. Throw away
any part at the first signs of damage or
weakness.
Teats
• For hygiene reasons, we recommend
replacing teats after 3 months. • Keep
teats in a dry, covered container. • Do not
store a feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant ('sterilizing
solution') for longer than recommended,
as this may weaken the teat.
Page 2
33 x 27mm
Page 14
32.5 x 27mm
Ελληνικα
Για την ασφάλεια και την υγεία του
παιδιού σας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
• Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
θηλές ως πιπίλες, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πνιγμού. • Η συνεχής και παρατεταμένη
κατανάλωση υγρών μπορεί να χαλάσει τα
δόντια. • Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του
φαγητού πριν το τάισμα. • Δεν συνιστάται η
χρήση φούρνου μικροκυμάτων για το ζέσταμα
των τροφών ή των ροφημάτων του μωρού.
Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να
αλλοιώσουν την ποιότητα των τροφών/των
ροφημάτων και να καταστρέψουν ορισμένα
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, καθώς και να
προκαλέσουν υψηλές θερμοκρασίες τοπικά. Για
τον λόγο αυτό, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή εάν
και όταν ζεσταίνετε φαγητό σε φούρνο
μικροκυμάτων. • Όταν θερμαίνετε υγρό ή
φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων, να
τοποθετείτε μόνο το δοχείο χωρίς βιδωτό
δακτύλιο, θηλή και καπάκι. Να ανακατεύετε
πάντα το ζεσταμένο φαγητό, ώστε να
διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της
θερμότητας, και να ελέγχετε πάντα τη
θερμοκρασία πριν από το τάισμα. • Φυλάξτε
μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα δεν
χρησιμοποιείτε. • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
παίζουν με τα μικρά εξαρτήματα ή να
περπατούν/να τρέχουν όσο χρησιμοποιούν τα
μπιμπερό ή/και τα κύπελλα. • Μην τοποθετείτε
το προϊόν σε ζεστό φούρνο. • Δεν συνιστώνται
άλλα ροφήματα εκτός από γάλα και νερό (όπως
π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη ροφήματα).
Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι καλά
αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για
περιορισμένο χρόνο. • Μπορείτε να
αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε αποστειρωμένα
μπιμπερό/δοχεία Philips Avent στο ψυγείο για
διάστημα έως 48 ωρών (όχι στην πόρτα του
ψυγείου) ή στην κατάψυξη για διάστημα έως 3
μηνών. Ποτέ μην επαναψύχετε μητρικό γάλα και
μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη
κατεψυγμένο. • Να πετάτε πάντα το γάλα που
απέμεινε στο τέλος του ταΐσματος.
• Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά. Μην τοποθετείτε
τα εξαρτήματα απευθείας πάνω σε επιφάνειες
που έχουν καθαριστεί με αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. • Οι ιδιότητες των πλαστικών
κομματιών μπορεί να επηρεαστούν από την
αποστείρωση και την υψηλή θερμοκρασία. Έτσι,
μπορεί να μην εφαρμόζει καλά το καπάκι.
• Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και
τεντώνετε τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση.
Πετάξτε οποιοδήποτε εξάρτημα με την πρώτη
ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος.
Θηλές
• Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η
αντικατάσταση των θηλών μετά από 3 μήνες.
• Να φυλάσσετε τις θηλές σε στεγνό, καλυμμένο
δοχείο. • Μην φυλάσσετε τις θηλές σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία ή πηγή θερμότητας και μην
τις αφήνετε μέσα σε υγρό απολύμανσης
("διάλυμα αποστείρωσης") για περισσότερη
ώρα από τη συνιστώμενη, καθώς ενδέχεται να
προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή.
Page 13
32.5 x 27mm
Slovensky
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
VAROVANIE!
• Tento výrobok sa musí vždy používať
pod dozorom dospelej osoby. • Cumlíky
na kŕmenie nikdy nepoužívajte na
upokojenie dieťaťa, aby ste predišli riziku
zadusenia. • Nepretržité a dlhotrvajúce
sanie tekutín spôsobí vznik zubného kazu.
• Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu
pokrmu. • Neodporúča sa používať
mikrovlnku na zohrievanie detského jedla
a nápojov. Mikrovlnné žiarenie môže
zmeniť kvalitu jedla/nápojov a zničiť
niektoré cenné výživné látky. Okrem toho
môže spôsobovať nerovnomerné ohriatie.
Preto buďte pri zohrievaní jedla v
mikrovlnke mimoriadne opatrní.
• Pri zohrievaní tekutiny alebo jedla do
mikrovlnky vložte len nádobu bez krúžku
so závitom, cumlíka a viečka. Zohriate
jedlo vždy zamiešajte, aby ste zabezpečili
rovnomernú teplotu a pred podávaním
teplotu ešte skontrolujte. • Všetky
nepoužívané časti udržiavajte mimo
dosahu detí. • Nedovoľte deťom, aby sa
hrali s malými časťami ani aby pri
používaní fliaš či pohárov chodili alebo
behali. • Nevkladajte výrobok do vyhriatej
rúry. • Iné tekutiny ako mlieko a voda,
napríklad ovocné džúsy a ochutené
nápoje s obsahom cukru, sa
neodporúčajú. V prípade ich použitia by
mali byť dostatočne zriedené a podávané
len počas obmedzeného obdobia –
nemali by sa popíjať súvisle. • Odsaté
materské mlieko možno skladovať v
sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips
Avent v chladničke až 48 hodín (nie vo
dverách) alebo v mrazničke až 3 mesiace.
Materské mlieko nikdy znova nezmrazujte
ani nepridávajte čerstvé materské mlieko
do už zmrazeného mlieka. • Na konci
kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné
materské mlieko. • Nepoužívajte drsné ani
antibakteriálne čistiace prostriedky.
Neodkladajte časti výrobku priamo na
povrchy, ktoré boli očistené
antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami.
• Sterilizácia a vysoké teploty môžu
ovplyvniť vlastnosti plastových materiálov.
To môže viesť k narušeniu tesnosti
uzáveru. • Pred každým použitím
skontrolujte a potiahnite cumlík na
kŕmenie všetkými smermi. Pri prvom
náznaku poškodenia či opotrebovania
vyhoďte akúkoľvek súčasť.
Cumlíky
Z hygienických dôvodov odporúčame
vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
• Cumlíky uchovávajte v suchej uzavretej
nádobe. • Cumlík na kŕmenie
neodkladajte na priame slnečné svetlo ani
do blízkosti zdroja tepla ani ho
nenechávajte v dezinfekčnom
(„sterilizačnom“) roztoku dlhšie, než je
odporúčané, pretože by mohlo dôjsť k
narušeniu jeho povrchu.
4213.354.4290.1
Page 12
33 x 27mm
REPRESENTS MAXIMUM PRINT AREA
Slovenščina
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
• Izdelek je treba vedno uporabljati pod
nadzorom odraslih. • Cucljev za hranjenje
ne uporabljajte namesto dude, da ne
pride do zadušitve. • Neprekinjeno in
dolgotrajno sesanje tekočin povzroči
zobno gnilobo. • Pred hranjenjem vedno
preverite temperaturo hrane.
• Za pogrevanje otroške hrane ali pijače ne
priporočamo uporabe mikrovalovne
pečice. Mikrovalovi lahko spremenijo
kakovost hrane/pijače in uničijo nekatere
dragocene hranilne snovi ter lahko
ustvarijo visoko temperaturo na določenih
delih. Zato bodite še posebej previdni, če
in ko hrano segrevate v mikrovalovni
pečici. • Če tekočino ali hrano segrevate v
mikrovalovni pečici, vanjo postavite samo
posodo brez navojnega obroča, cuclja in
pokrova. Segreto hrano vedno
premešajte, da se toplota enakomerno
porazdeli, in pred serviranjem preverite
temperaturo. • Vse sestavne dele, ki niso v
uporabi, hranite zunaj dosega otrok.
• Otroku ne dovolite, da se igra z majhnimi
deli ali med hojo/tekanjem uporablja
stekleničke ali lončke. • Izdelka ne
postavljajte v segreto pečico.
• Priporočamo uporabo samo mleka in
vode. Drugi napitki, kot so sadni sokovi in
aromatizirani sladki napitki, niso
priporočljivi. Če pa jih uporabljate, jih
dobro razredčite in uporabljajte samo
krajše obdobje ter ne prepogosto.
• Načrpano materino mleko lahko v
steriliziranih stekleničkah/posodicah
Philips Avent v hladilniku hranite do 48 ur
(ne v vratih), v zamrzovalniku pa do tri
mesece. Materinega mleka ne zamrzujte
znova in zamrznjenemu materinemu
mleku ne dodajajte svežega. • Preostalo
materino mleko po hranjenju vedno
zavrzite. • Ne uporabljajte jedkih ali
protibakterijskih čistilnih sredstev.
Sestavnih delov ne postavljajte
neposredno na površine, ki so bile
očiščene s protibakterijskimi čistilnimi
sredstvi. • S steriliziranjem pri visoki
temperaturi lahko spremenite lastnosti
plastičnih materialov. To lahko vpliva na
prileganje pokrovčka. • Izdelek pred vsako
uporabo preglejte in cucelj za hranjenje
povlecite v vse smeri. Vse dele zavrzite ob
prvih znakih poškodb ali obrabljenosti.
Cuclji
• Priporočamo, da cuclje iz higienskih
razlogov zamenjate po 3 mesecih. • Cuclje
hranite v suhi in zaprti posodi. • Cuclja za
hranjenje ne hranite na neposredni sončni
svetlobi ali toploti in ga v razkužilu
(sterilizacijski raztopini) ne puščajte dlje,
kot je priporočeno, saj lahko s tem
pospešite obrabo.
Page 11
32.5 x 27mm
fold lines
• Odciągnięty pokarm można
przechowywać w wysterylizowanych
butelkach / pojemnikach Philips Avent w
lodówce (nie na półkach na drzwiach
lodówki) przez maksymalnie 48 godzin
albo w zamrażarce przez maksymalnie
3 miesiące. Nigdy ponownie nie zamrażaj
rozmrożonego odciągniętego pokarmu
ani nie dodawaj świeżo odciągniętego
pokarmu do już zamrożonego. • Zawsze
wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
• Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi. • Sterylizacja i
wysoka temperatura mogą wpływać na
właściwości tworzywa sztucznego. Może
to mieć wpływ na dopasowanie nasadki.
• Przed każdym użyciem dokładnie
sprawdź stan produktu i rozciągnij
smoczek we wszystkich kierunkach. W
przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia lub zużycia dowolnej części
natychmiast ją wyrzuć.
Smoczki
• Ze względów higienicznych zaleca się
wymianę smoczków po 3 miesiącach
• Smoczki należy przechowywać w
suchym pojemniku pod przykryciem.
• Nie przechowuj smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie
namaczaj smoczka w środku
dezynfekującym (sterylizującym) przez
dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż
może to spowodować uszkodzenie
smoczka.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising