Avent | SCF031/17 | Owner's Manual | Avent Avent Natural cumisüveg SCF031/17 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent Natural cumisüveg SCF031/17 Felhasználói kézikönyv
English
For your child’s safety and health
Warning!
-Always use this product with adult supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to prevent
chocking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids will
cause tooth decay.
-Always check food temperature before feeding.
-It is not recommended to use a microwave to
warm up baby‘s food or drinks. Microwaves might
alter the quality of food/drinks and destroy some
valuable nutrients and may produce localized
high temperatures. Therefore, take extra care if
and when you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the
microwave, please only place the container
without screw ring, teat and cap. Always stir
heated food to ensure even heat distribution
and check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the
reach of children.
-Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-Do not place in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks are not
recommended. If used, they should be well
diluted and only used for limited periods.
--
Expressed breast milk can be stored in sterilized
Philips Avent bottles/containers in the refrigerator
for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer
for up to 3 months. Never refreeze breast milk or
add fresh breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left over
at the end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or antibacterial cleaners. Do not place components
directly on surfaces that have been cleaned
with anti-bacterial cleaners.
-Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can affect
the fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the feeding
teat in all directions.Throw away any part at the
first signs of damage or weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning of
the product.
Before first use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy
water and rinse them thoroughly. Sterilize the parts
in boiling water for 5 minutes or by using a Philips
Avent sterilizer. This is to ensure hygiene. During
sterilizing in boiling water, make sure that the pan
contains enough water and prevent the bottle or
other parts from touching the side of the pan. This
can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make
sure that you wash your hands thoroughly and that
the surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper towel
or on a clean drying rack and allow them to air dry.
Excessive concentration of detergents may eventually
cause plastic components to crack. Should this occur,
replace immediately. This product is dishwasher
safe - food colourings may discolour parts. Clean and
sterilize all parts before each use. For hygiene reasons,
we recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place
the cap vertically onto the bottle so that the teat sits
upright (see image for more details). To remove the
cap, place your hand over the cap and your thumb in
the dimple of the cap. The teat is easier to assemble
if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a
straight line. Make sure you pull the teat through until
its lower part is even with the screw ring.
Storage
When not in use, do not store in sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‚sterilizing solution‘) for longer
than recommended, as this may weaken the teat. Do
not place in a heated oven.
Glass natural bottle
Glass bottles may break. Do not use metal inside
the bottle to stir contents or for cleaning. This can
damage the glass on the inside of the bottle. Before
each use, inspect bottles for sharp edges or glass
fragments inside. Do not use bottles if there are any
cracks on or glass fragments in the bottle. Do not let
babies drink unsupervised with this bottle. Do not
use handles with glass bottles. Prolonged wear or
development of scratches may lead to breakage.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available with
different flow rates to help your baby with drinking.
Over time you can change the teat accommodating
the individual needs of your baby. Philips Avent teats
are clearly numbered on the side to indicate flow
rate. Make sure you use a teat with the correct flow
rate when you feed your baby. Use a lower flow rate
if your baby chokes, is leaking milk or has trouble
adjusting to the drinking speed. Use a higher flow
rate if your baby falls asleep during feeding, gets
frustrated or when feeding takes a very long time.
These Philips Avent teats can be used on the Philips
Avent feeding bottle and Philips Avent storage cups.
(0) The teat for 0m can be used from day one.
Extra soft silicone teat and it is the lowest flow rate
available. Ideal for newborn and breastfed babies of
all ages. The number 0 is shown on the teat.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed
babies of all ages. The number 1 is shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all
ages. The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies
at 3 months of age and up. The number 3 is shown
on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at
6 months of age and up. The number 4 is shown
on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone teat.
The sturdier teat, with an adjustable flow rate to babies
convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of
age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid
and the markings I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for
thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6
months of age and up. The teat has one Y cut for
fluid and the symbol Y on the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s individual
needs may vary from the description of flow rates.
Note: Availability of spare teats may differ per country.
Compatibility
-Make sure to choose the correct teat corresponding
to the correct screw ring of your bottle: teats from
the Philips Anti-colic/Classic+ range only fit in
screw rings of the Philips Anti-colic/Classic+ range,
and Philips Natural teats only fit in Philips Natural
screw rings.
-When you use a Philips Avent sterilizer,
please check on the website how to place
the Natural bottle.
-The high quality plastic Natural bottle is
compatible with most Philips Avent breast
pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
-The glass Natural bottle is compatible with Philips
Avent breast pumps and sealing discs. For safety
reasons, it is not recommended to use glass
Natural bottles with handles, spouts and cup tops
and spouts. If the bottle falls, it may break.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement bottle,
teat or any Philips Avent baby product, visit our
website at www.philips.com/avent.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod dozorem
dospělé osoby.
-Krmicí dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje
zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-K zahřátí jídla nebo pití dítěte se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů,
zničit cenné živiny a v určitých místech mohou
pokrm zahřát na vysoké teploty. Při ohřívání
jídla v mikrovlnné troubě proto dbejte zvýšené
opatrnosti.
-Když ohříváte tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné
troubě, vkládejte do ní pouze nádobku bez
zajišťovacího kroužku, dudlíku a víčka. Ohřáté
jídlo vždy promíchejte, aby celý pokrm získal
rovnoměrnou teplotu. Správnou teplotu pokrmu
před podáním zkontrolujte.
-Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
-Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi
nebo aby při používání láhví a hrníčků chodilo
či běhalo.
---
Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Nápoje jiné než voda a mléko, například
ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje, se
nedoporučují. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu.
-Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
lahvích nebo nádobách Philips Avent uchovávat
v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců.
Nikdy nezmrazujte mateřské mléko dvakrát.
Do již zmrazeného mléka nepřidávejte čerstvé
mateřské mléko.
-Mléko, které zbyde po krmení, vždy vylijte.
-Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky. Nepokládejte součásti výrobku
přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky.
-Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít ke
změně přiléhání víčka.
-Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo
opotřebení jej vyhoďte.
-Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela být
nadále bezpečná.
Před prvním použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké mýdlové
vodě. Poté je důkladně opláchněte. Všechny části
sterilizujte ve vroucí vodě po dobu 5 minut nebo ve
sterilizátoru Philips Avent. Tím zajistíte nezbytnou
hygienu. Během sterilizace vroucí vodou je třeba
v nádobě udržovat dostatečné množství vody. Lahev
ani jiné součásti se nesmějí dotýkat stěn nádoby.
Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu nebo
k jeho poškození, či zničení, za které společnost
Philips nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte, čistý.
Veškeré součásti lahve umístěte na čistou papírovou
utěrku nebo na čistý odkapávač a nechejte je oschnout
na vzduchu. Nadměrná koncentrace čisticích přípravků
může způsobit popraskání plastových částí. V takovém
případě je ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt
v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou
některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických
důvodů doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na
lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené poloze
(podrobněji viz obrázek). Pokud chcete víčko
sejmout, položte na víčko ruku a palec vložte do
prohlubně ve víčku. Dudlík se snáze nasazuje, pokud
jej kroutíte svisle, místo abyste jej rovně natahovali.
Dudlík je nutné natáhnout na láhev tak, aby byla jeho
spodní část zarovnána se zajišťovacím kroužkem.
Skladování
Pokud dudlík nepoužíváte, nenechávejte jej na
přímém slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte
v dezinfekčním přípravku („sterilizační roztok“) po delší
než doporučenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebení
dudlíku. Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Skleněná lahev Natural pro přirozené krmení
Skleněné lahve mohou prasknout. Nepoužívejte
kovové náčiní k míchání uvnitř lahve ani k jejímu mytí.
Mohlo by dojít k poškození skla na vnitřní straně lahve.
Před každým použitím zkontrolujte, zda na lahvi nejsou
ostré okraje nebo zda se uvnitř nenacházejí skleněné
střípky. Lahev nepoužívejte, pokud jsou na ní praskliny
nebo pokud jsou uvnitř skleněné střípky. Nenechte
děti pít z této lahve bez dozoru. Nepoužívejte rukojeti
se skleněnými lahvemi. Dlouhodobé opotřebení nebo
poškrábání může způsobit rozbití.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně
a s různými hodnotami průtoku – usnadní tak pití
každému dítěti. Časem můžete vyměnit typ dudlíku za
takový, který lépe vyhovuje individuálním potřebám
dítěte. Hodnota průtoku je na dudlících Philips Avent
zřetelně vyznačena na straně. Ujistěte se, že při krmení
svého dítěte používáte dudlík se správným průtokem.
Pokud se dítě zakašlává, zalyká, nebo nestíhá vypít
všechno mléko, které z lahve vytéká, použijte dudlík
s nižším průtokem. Pokud dítě při krmení usíná, zlobí
se, případně pokud krmení trvá příliš dlouho, použijte
dudlík s větším průtokem. Dudlíky Philips Avent
lze používat s kojeneckými lahvemi Philips Avent a
s úložnými pohárky Philips Avent.
(0) Dudlík pro děti staré 0 měsíců lze používat od
prvního dne. Jedná se o extra měkký silikonový
dudlík s nejmenším průtokem. Je ideální pro
novorozence a také pro kojence libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 0.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí
pro novorozence a pro kojené děti libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě hodí pro
kojené děti libovolného věku. Dudlík je označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě hodí pro
děti starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale hodí pro
děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým dudlíkem
odolným vůči prokousnutí. Odolnější dudlík
s průtokem nastavitelným dle potřeby dítěte je
ideální pro děti starší než 3 měsíce, které jsou krmené
z lahve. Dudlík má v horní části drážkový průřez pro
průtok tekutiny a na stranách symboly I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je
navržený pro krmení stravou s hustší konzistencí a
spolehlivě se hodí pro děti starší 6 měsíců, které jsou
krmené z lahve. Dudlík má pro průtok tekutiny otvor
ve tvaru písmene „Y” a je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby zrovna
toho vašeho se od popsaných hodnot průtoku
mohou lišit.
Poznámka: Dostupnost náhradních dudlíků se může
lišit podle země.
Kompatibilita
-Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku
vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady Philips Anticolic/Classic+ jsou kompatibilní pouze s kroužky
řad Philips Anti-colic/Classic+. Dudlíky řady
Philips Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky
řady Philips Natural.
-Pokud používáte starší sterilizátor Philips Avent,
vyhledejte si pokyny k usazení lahve Natural na
webových stránkách.
-Vysoce kvalitní plastová lahev Natural je
kompatibilní s většinou odsávaček, hubiček,
těsnicích víček a víček na pohárky Philips Avent.
-Skleněná lahev Natural je kompatibilní
s odsávačkami a těsnicími disky Philips Avent.
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje
používat skleněné lahve Natural s rukojeťmi,
hubičkami a víčky na hrníčky. Pokud lahev
spadne, může se rozbít.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, dudlík, případně jakýkoliv jiný
produkt Philips Avent určený pro děti, navštivte naše
stránky na adrese www.philips.com/avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo podporu,
navštivte adresu www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat
soha ne használja játszócumi helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az
étel hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok
hatására az ételek és italok minősége
megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek,
illetve bizonyos pontokon felforrósodhatnak.
Ezért mindig legyen óvatos, amennyiben
mikrohullámú sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak
leszorító gyűrű, cumi, vagy fedél nélküli edényt
helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt
az egyenletes hőeloszlás érdekében mindig
keverje meg a melegített ételt, és ellenőrizze
hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy a
poharat járás vagy futás közben használja.
---
--
---
--
--
--
Ne tegye sütőbe.
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli
más folyadékokkal, például gyümölcslével vagy
ízesített, cukortartalmú italokkal való használata
nem ajánlott. Az említett folyadékok esetében
törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig
tárolja azokat a termékben, és gondoskodjon
kellő mértékű hígításukról.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips Avent
cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48
óráig, fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható.
Soha ne fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne
adjon friss anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt
anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze a
részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet
antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg
alaposan, és húzza meg az etetőcumit minden
irányba. Ha egy alkatrész gyengülését vagy
sérülését észleli, azonnal dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a
termék nem biztonságos működését okozhatja.
Teendők az első használat előtt
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le.
Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő vízben 5
percig vagy használjon Philips Avent gőzsterilizálót.
Ezzel biztosíthatja a higiénikus használatot. Forró
vizes sterilizálás során ellenőrizze, hogy az edény
kellő mennyiségű vizet tartalmazzon, elkerülve
ezáltal az üvegnek vagy egyéb alkatrészeknek az
edény oldalával való érintkezését. Ellenkező esetben
a termék maradandóan deformálódhat, sérülhet
vagy meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem
vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra és
hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek túlzott
koncentrációja a műanyag részek megrepedését
okozhatja. Ha ilyet tapasztal, cserélje ki a sérült
tartozékot. Ez a termék mosogatógépben tisztítható
- az ételszínezékek hatására az alkatrészek
elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg
és sterilizálja az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). A tető eltávolításához tegye a kezét a tetőre,
a hüvelykujját pedig a tető bemélyedésébe. Az
etetőcumit könnyebb összeszerelni, ha nem egyenesen
kihúzza, hanem enyhén rázva felfelé mozgatja.
Győződjön meg róla, hogy addig húzza az etetőcumit,
amíg az alsó része nem illeszkedik a csavargyűrűhöz.
Tárolás
A használaton kívüli etetőcumikat ne tárolja
közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás
közelében, illetve ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig,
mert ez gyengíti az anyagát. Ne tegye sütőbe.
Üvegből készült természetes cumisüveg
Az üvegből készült cumisüveg törékeny. Keveréskor
és tisztításkor kerülje a fém eszközök használatát
az üveg belsejében. Ezek megsérthetik az üveg
belsejét. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
az üveg pereme nem pattogott-e le, és nincs-e
szilánk az üveg belsejében. Ne használja az üveget,
ha bármilyen repedést lát rajta, vagy letört darabot
a belsejében. Gyermekek csak felügyelet mellett
ihatnak a cumisüvegből. Ne használjon fogófület az
üvegből készült cumisüvegekhez.
A hosszú ideig tartó kopás vagy a keletkezett
karcolások törést okozhatnak.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke számára
A Philips Avent etetőcumik különböző folyáserősséggel
rendelhetők annak érdekében, hogy gyermeke
könnyebben igyon. Az etetőcumi a későbbiek során
kicserélhető, amely így gyermeke egyéni igényeihez
igazodik. A Philips Avent etetőcumik oldalán egy szám
mutatja a folyás erősségét. Ellenőrizze, hogy a gyermek
etetéséhez megfelelő átfolyású etetőcumit használ-e.
Használjon kisebb átfolyású cumit, ha gyermeke
fulladozik, szivárog a tej vagy ha a folyás sebessége
túl gyors. Használjon nagyobb folyáserősségű
cumit, ha gyermeke etetés közben elalszik, nyűgös
vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips Avent
cumik Philips Avent etetőüvegekkel és Philips Avent
tárolóedényekkel használhatók.
(0) A 0m etetőcumi az első naptól kezdve
használható. Rendkívül puha szilikon etetőcumi, a
lehető legkisebb átfolyású. Ideális újszülöttek, illetve
bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 0-es szám látható.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 1-es szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 2-es szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi ideális
3 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 3-es szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális
6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 4-es szám látható.
(I/II/III) Változtatható folyású: harapásálló
szilikon etetőcumival. Az átfolyás állíthatóságának
köszönhetően kényelmesen használható, tartósabb
etetőcumi ideális 3 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy nyílás található folyadékokhoz,
illetve I, II, III jelölések a cumi szélén.
(Y) Pépes ételek: A sűrűbb ételekhez készült
vastag etetőcumi ideális 6 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy Y-alakú lyuk található
folyadékokhoz, illetve egy Y jel a cumi szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző, ennek
megfelelően gyermeke egyéni igényei eltérhetnek a
fentebb leírtaktól.
Megjegyzés: A rendelkezésre álló pótcumik
országonként eltérnek.
Kompatibilitás
-Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic/
Classic+ termékcsaládokba tartozó etetőcumik
kizárólag a Philips Anti-colic/Classic+
csavargyűrűkkel, a Philips Natural etetőcumik
pedig kizárólag Philips Natural csavargyűrűkkel
használhatók.
-Amennyiben Philips Avent sterilizálót használ,
nézze meg honlapunkon, hogyan helyezheti
bele a Natural cumisüveget.
-A kiváló minőségű Natural műanyag cumisüveg
kompatibilis a legtöbb Philips Avent mellszívóval,
itatófejjel, tejzáróval és zárókupakkal.
-Az üvegből készült Natural cumisüveg
kompatibilis a Philips Avent mellszívókkal
és zárókupakokkal. Biztonsági okokból nem
ajánlott az üvegből készült Natural cumisüvegek
használata fogófüllel, csőrös itatófejjel vagy
itatópohár feltéttel. Ha az üveg leesik, eltörhet.
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.com/avent.
weboldalunkra és keresse meg forgalmazóját vagy
vásároljon cumisüveget, etetőcumit vagy Philips
Avent babatermékeket.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
-Nigdy nie używaj smoczków na butelkę jako
smoczków uspokajających, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przez
karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i
napojów dla dzieci w kuchence mikrofalowej.
Mikrofale mogą mieć negatywny wpływ na
jakość jedzenia lub napoju i niszczyć niektóre
składniki odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu temperatury.
Dlatego zachowaj szczególną ostrożność przy
podgrzewaniu jedzenia w kuchence mikrofalowej.
English
For your child’s safety and health
Warning!
-Always use this product with adult supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to prevent
chocking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids will
cause tooth decay.
-Always check food temperature before feeding.
-It is not recommended to use a microwave to
warm up baby‘s food or drinks. Microwaves might
alter the quality of food/drinks and destroy some
valuable nutrients and may produce localized
high temperatures. Therefore, take extra care if
and when you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the
microwave, please only place the container
without screw ring, teat and cap. Always stir
heated food to ensure even heat distribution
and check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the
reach of children.
-Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-Do not place in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks are not
recommended. If used, they should be well
diluted and only used for limited periods.
--
Expressed breast milk can be stored in sterilized
Philips Avent bottles/containers in the refrigerator
for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer
for up to 3 months. Never refreeze breast milk or
add fresh breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left over
at the end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or antibacterial cleaners. Do not place components
directly on surfaces that have been cleaned
with anti-bacterial cleaners.
-Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can affect
the fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the feeding
teat in all directions.Throw away any part at the
first signs of damage or weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning of
the product.
Before first use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy
water and rinse them thoroughly. Sterilize the parts
in boiling water for 5 minutes or by using a Philips
Avent sterilizer. This is to ensure hygiene. During
sterilizing in boiling water, make sure that the pan
contains enough water and prevent the bottle or
other parts from touching the side of the pan. This
can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make
sure that you wash your hands thoroughly and that
the surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper towel
or on a clean drying rack and allow them to air dry.
Excessive concentration of detergents may eventually
cause plastic components to crack. Should this occur,
replace immediately. This product is dishwasher
safe - food colourings may discolour parts. Clean and
sterilize all parts before each use. For hygiene reasons,
we recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place
the cap vertically onto the bottle so that the teat sits
upright (see image for more details). To remove the
cap, place your hand over the cap and your thumb in
the dimple of the cap. The teat is easier to assemble
if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a
straight line. Make sure you pull the teat through until
its lower part is even with the screw ring.
Storage
When not in use, do not store in sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‚sterilizing solution‘) for longer
than recommended, as this may weaken the teat. Do
not place in a heated oven.
Glass natural bottle
Glass bottles may break. Do not use metal inside
the bottle to stir contents or for cleaning. This can
damage the glass on the inside of the bottle. Before
each use, inspect bottles for sharp edges or glass
fragments inside. Do not use bottles if there are any
cracks on or glass fragments in the bottle. Do not let
babies drink unsupervised with this bottle. Do not
use handles with glass bottles. Prolonged wear or
development of scratches may lead to breakage.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available with
different flow rates to help your baby with drinking.
Over time you can change the teat accommodating
the individual needs of your baby. Philips Avent teats
are clearly numbered on the side to indicate flow
rate. Make sure you use a teat with the correct flow
rate when you feed your baby. Use a lower flow rate
if your baby chokes, is leaking milk or has trouble
adjusting to the drinking speed. Use a higher flow
rate if your baby falls asleep during feeding, gets
frustrated or when feeding takes a very long time.
These Philips Avent teats can be used on the Philips
Avent feeding bottle and Philips Avent storage cups.
(0) The teat for 0m can be used from day one.
Extra soft silicone teat and it is the lowest flow rate
available. Ideal for newborn and breastfed babies of
all ages. The number 0 is shown on the teat.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed
babies of all ages. The number 1 is shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all
ages. The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies
at 3 months of age and up. The number 3 is shown
on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at
6 months of age and up. The number 4 is shown
on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone teat.
The sturdier teat, with an adjustable flow rate to babies
convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of
age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid
and the markings I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for
thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6
months of age and up. The teat has one Y cut for
fluid and the symbol Y on the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s individual
needs may vary from the description of flow rates.
Note: Availability of spare teats may differ per country.
Compatibility
-Make sure to choose the correct teat corresponding
to the correct screw ring of your bottle: teats from
the Philips Anti-colic/Classic+ range only fit in
screw rings of the Philips Anti-colic/Classic+ range,
and Philips Natural teats only fit in Philips Natural
screw rings.
-When you use a Philips Avent sterilizer,
please check on the website how to place
the Natural bottle.
-The high quality plastic Natural bottle is
compatible with most Philips Avent breast
pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
-The glass Natural bottle is compatible with Philips
Avent breast pumps and sealing discs. For safety
reasons, it is not recommended to use glass
Natural bottles with handles, spouts and cup tops
and spouts. If the bottle falls, it may break.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement bottle,
teat or any Philips Avent baby product, visit our
website at www.philips.com/avent.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod dozorem
dospělé osoby.
-Krmicí dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje
zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-K zahřátí jídla nebo pití dítěte se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů,
zničit cenné živiny a v určitých místech mohou
pokrm zahřát na vysoké teploty. Při ohřívání
jídla v mikrovlnné troubě proto dbejte zvýšené
opatrnosti.
-Když ohříváte tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné
troubě, vkládejte do ní pouze nádobku bez
zajišťovacího kroužku, dudlíku a víčka. Ohřáté
jídlo vždy promíchejte, aby celý pokrm získal
rovnoměrnou teplotu. Správnou teplotu pokrmu
před podáním zkontrolujte.
-Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
-Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi
nebo aby při používání láhví a hrníčků chodilo
či běhalo.
---
Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Nápoje jiné než voda a mléko, například
ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje, se
nedoporučují. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu.
-Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
lahvích nebo nádobách Philips Avent uchovávat
v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců.
Nikdy nezmrazujte mateřské mléko dvakrát.
Do již zmrazeného mléka nepřidávejte čerstvé
mateřské mléko.
-Mléko, které zbyde po krmení, vždy vylijte.
-Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky. Nepokládejte součásti výrobku
přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky.
-Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít ke
změně přiléhání víčka.
-Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo
opotřebení jej vyhoďte.
-Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela být
nadále bezpečná.
Před prvním použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké mýdlové
vodě. Poté je důkladně opláchněte. Všechny části
sterilizujte ve vroucí vodě po dobu 5 minut nebo ve
sterilizátoru Philips Avent. Tím zajistíte nezbytnou
hygienu. Během sterilizace vroucí vodou je třeba
v nádobě udržovat dostatečné množství vody. Lahev
ani jiné součásti se nesmějí dotýkat stěn nádoby.
Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu nebo
k jeho poškození, či zničení, za které společnost
Philips nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte, čistý.
Veškeré součásti lahve umístěte na čistou papírovou
utěrku nebo na čistý odkapávač a nechejte je oschnout
na vzduchu. Nadměrná koncentrace čisticích přípravků
může způsobit popraskání plastových částí. V takovém
případě je ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt
v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou
některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických
důvodů doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na
lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené poloze
(podrobněji viz obrázek). Pokud chcete víčko
sejmout, položte na víčko ruku a palec vložte do
prohlubně ve víčku. Dudlík se snáze nasazuje, pokud
jej kroutíte svisle, místo abyste jej rovně natahovali.
Dudlík je nutné natáhnout na láhev tak, aby byla jeho
spodní část zarovnána se zajišťovacím kroužkem.
Skladování
Pokud dudlík nepoužíváte, nenechávejte jej na
přímém slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte
v dezinfekčním přípravku („sterilizační roztok“) po delší
než doporučenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebení
dudlíku. Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Skleněná lahev Natural pro přirozené krmení
Skleněné lahve mohou prasknout. Nepoužívejte
kovové náčiní k míchání uvnitř lahve ani k jejímu mytí.
Mohlo by dojít k poškození skla na vnitřní straně lahve.
Před každým použitím zkontrolujte, zda na lahvi nejsou
ostré okraje nebo zda se uvnitř nenacházejí skleněné
střípky. Lahev nepoužívejte, pokud jsou na ní praskliny
nebo pokud jsou uvnitř skleněné střípky. Nenechte
děti pít z této lahve bez dozoru. Nepoužívejte rukojeti
se skleněnými lahvemi. Dlouhodobé opotřebení nebo
poškrábání může způsobit rozbití.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně
a s různými hodnotami průtoku – usnadní tak pití
každému dítěti. Časem můžete vyměnit typ dudlíku za
takový, který lépe vyhovuje individuálním potřebám
dítěte. Hodnota průtoku je na dudlících Philips Avent
zřetelně vyznačena na straně. Ujistěte se, že při krmení
svého dítěte používáte dudlík se správným průtokem.
Pokud se dítě zakašlává, zalyká, nebo nestíhá vypít
všechno mléko, které z lahve vytéká, použijte dudlík
s nižším průtokem. Pokud dítě při krmení usíná, zlobí
se, případně pokud krmení trvá příliš dlouho, použijte
dudlík s větším průtokem. Dudlíky Philips Avent
lze používat s kojeneckými lahvemi Philips Avent a
s úložnými pohárky Philips Avent.
(0) Dudlík pro děti staré 0 měsíců lze používat od
prvního dne. Jedná se o extra měkký silikonový
dudlík s nejmenším průtokem. Je ideální pro
novorozence a také pro kojence libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 0.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí
pro novorozence a pro kojené děti libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě hodí pro
kojené děti libovolného věku. Dudlík je označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě hodí pro
děti starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale hodí pro
děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým dudlíkem
odolným vůči prokousnutí. Odolnější dudlík
s průtokem nastavitelným dle potřeby dítěte je
ideální pro děti starší než 3 měsíce, které jsou krmené
z lahve. Dudlík má v horní části drážkový průřez pro
průtok tekutiny a na stranách symboly I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je
navržený pro krmení stravou s hustší konzistencí a
spolehlivě se hodí pro děti starší 6 měsíců, které jsou
krmené z lahve. Dudlík má pro průtok tekutiny otvor
ve tvaru písmene „Y” a je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby zrovna
toho vašeho se od popsaných hodnot průtoku
mohou lišit.
Poznámka: Dostupnost náhradních dudlíků se může
lišit podle země.
Kompatibilita
-Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku
vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady Philips Anticolic/Classic+ jsou kompatibilní pouze s kroužky
řad Philips Anti-colic/Classic+. Dudlíky řady
Philips Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky
řady Philips Natural.
-Pokud používáte starší sterilizátor Philips Avent,
vyhledejte si pokyny k usazení lahve Natural na
webových stránkách.
-Vysoce kvalitní plastová lahev Natural je
kompatibilní s většinou odsávaček, hubiček,
těsnicích víček a víček na pohárky Philips Avent.
-Skleněná lahev Natural je kompatibilní
s odsávačkami a těsnicími disky Philips Avent.
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje
používat skleněné lahve Natural s rukojeťmi,
hubičkami a víčky na hrníčky. Pokud lahev
spadne, může se rozbít.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, dudlík, případně jakýkoliv jiný
produkt Philips Avent určený pro děti, navštivte naše
stránky na adrese www.philips.com/avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo podporu,
navštivte adresu www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat
soha ne használja játszócumi helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az
étel hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok
hatására az ételek és italok minősége
megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek,
illetve bizonyos pontokon felforrósodhatnak.
Ezért mindig legyen óvatos, amennyiben
mikrohullámú sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak
leszorító gyűrű, cumi, vagy fedél nélküli edényt
helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt
az egyenletes hőeloszlás érdekében mindig
keverje meg a melegített ételt, és ellenőrizze
hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy a
poharat járás vagy futás közben használja.
---
--
---
--
--
--
Ne tegye sütőbe.
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli
más folyadékokkal, például gyümölcslével vagy
ízesített, cukortartalmú italokkal való használata
nem ajánlott. Az említett folyadékok esetében
törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig
tárolja azokat a termékben, és gondoskodjon
kellő mértékű hígításukról.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips Avent
cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48
óráig, fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható.
Soha ne fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne
adjon friss anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt
anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze a
részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet
antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg
alaposan, és húzza meg az etetőcumit minden
irányba. Ha egy alkatrész gyengülését vagy
sérülését észleli, azonnal dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a
termék nem biztonságos működését okozhatja.
Teendők az első használat előtt
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le.
Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő vízben 5
percig vagy használjon Philips Avent gőzsterilizálót.
Ezzel biztosíthatja a higiénikus használatot. Forró
vizes sterilizálás során ellenőrizze, hogy az edény
kellő mennyiségű vizet tartalmazzon, elkerülve
ezáltal az üvegnek vagy egyéb alkatrészeknek az
edény oldalával való érintkezését. Ellenkező esetben
a termék maradandóan deformálódhat, sérülhet
vagy meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem
vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra és
hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek túlzott
koncentrációja a műanyag részek megrepedését
okozhatja. Ha ilyet tapasztal, cserélje ki a sérült
tartozékot. Ez a termék mosogatógépben tisztítható
- az ételszínezékek hatására az alkatrészek
elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg
és sterilizálja az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). A tető eltávolításához tegye a kezét a tetőre,
a hüvelykujját pedig a tető bemélyedésébe. Az
etetőcumit könnyebb összeszerelni, ha nem egyenesen
kihúzza, hanem enyhén rázva felfelé mozgatja.
Győződjön meg róla, hogy addig húzza az etetőcumit,
amíg az alsó része nem illeszkedik a csavargyűrűhöz.
Tárolás
A használaton kívüli etetőcumikat ne tárolja
közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás
közelében, illetve ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig,
mert ez gyengíti az anyagát. Ne tegye sütőbe.
Üvegből készült természetes cumisüveg
Az üvegből készült cumisüveg törékeny. Keveréskor
és tisztításkor kerülje a fém eszközök használatát
az üveg belsejében. Ezek megsérthetik az üveg
belsejét. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
az üveg pereme nem pattogott-e le, és nincs-e
szilánk az üveg belsejében. Ne használja az üveget,
ha bármilyen repedést lát rajta, vagy letört darabot
a belsejében. Gyermekek csak felügyelet mellett
ihatnak a cumisüvegből. Ne használjon fogófület az
üvegből készült cumisüvegekhez.
A hosszú ideig tartó kopás vagy a keletkezett
karcolások törést okozhatnak.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke számára
A Philips Avent etetőcumik különböző folyáserősséggel
rendelhetők annak érdekében, hogy gyermeke
könnyebben igyon. Az etetőcumi a későbbiek során
kicserélhető, amely így gyermeke egyéni igényeihez
igazodik. A Philips Avent etetőcumik oldalán egy szám
mutatja a folyás erősségét. Ellenőrizze, hogy a gyermek
etetéséhez megfelelő átfolyású etetőcumit használ-e.
Használjon kisebb átfolyású cumit, ha gyermeke
fulladozik, szivárog a tej vagy ha a folyás sebessége
túl gyors. Használjon nagyobb folyáserősségű
cumit, ha gyermeke etetés közben elalszik, nyűgös
vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips Avent
cumik Philips Avent etetőüvegekkel és Philips Avent
tárolóedényekkel használhatók.
(0) A 0m etetőcumi az első naptól kezdve
használható. Rendkívül puha szilikon etetőcumi, a
lehető legkisebb átfolyású. Ideális újszülöttek, illetve
bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 0-es szám látható.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 1-es szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 2-es szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi ideális
3 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 3-es szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális
6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 4-es szám látható.
(I/II/III) Változtatható folyású: harapásálló
szilikon etetőcumival. Az átfolyás állíthatóságának
köszönhetően kényelmesen használható, tartósabb
etetőcumi ideális 3 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy nyílás található folyadékokhoz,
illetve I, II, III jelölések a cumi szélén.
(Y) Pépes ételek: A sűrűbb ételekhez készült
vastag etetőcumi ideális 6 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy Y-alakú lyuk található
folyadékokhoz, illetve egy Y jel a cumi szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző, ennek
megfelelően gyermeke egyéni igényei eltérhetnek a
fentebb leírtaktól.
Megjegyzés: A rendelkezésre álló pótcumik
országonként eltérnek.
Kompatibilitás
-Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic/
Classic+ termékcsaládokba tartozó etetőcumik
kizárólag a Philips Anti-colic/Classic+
csavargyűrűkkel, a Philips Natural etetőcumik
pedig kizárólag Philips Natural csavargyűrűkkel
használhatók.
-Amennyiben Philips Avent sterilizálót használ,
nézze meg honlapunkon, hogyan helyezheti
bele a Natural cumisüveget.
-A kiváló minőségű Natural műanyag cumisüveg
kompatibilis a legtöbb Philips Avent mellszívóval,
itatófejjel, tejzáróval és zárókupakkal.
-Az üvegből készült Natural cumisüveg
kompatibilis a Philips Avent mellszívókkal
és zárókupakokkal. Biztonsági okokból nem
ajánlott az üvegből készült Natural cumisüvegek
használata fogófüllel, csőrös itatófejjel vagy
itatópohár feltéttel. Ha az üveg leesik, eltörhet.
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.com/avent.
weboldalunkra és keresse meg forgalmazóját vagy
vásároljon cumisüveget, etetőcumit vagy Philips
Avent babatermékeket.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
-Nigdy nie używaj smoczków na butelkę jako
smoczków uspokajających, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przez
karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i
napojów dla dzieci w kuchence mikrofalowej.
Mikrofale mogą mieć negatywny wpływ na
jakość jedzenia lub napoju i niszczyć niektóre
składniki odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu temperatury.
Dlatego zachowaj szczególną ostrożność przy
podgrzewaniu jedzenia w kuchence mikrofalowej.
English
For your child’s safety and health
Warning!
-Always use this product with adult supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to prevent
chocking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids will
cause tooth decay.
-Always check food temperature before feeding.
-It is not recommended to use a microwave to
warm up baby‘s food or drinks. Microwaves might
alter the quality of food/drinks and destroy some
valuable nutrients and may produce localized
high temperatures. Therefore, take extra care if
and when you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the
microwave, please only place the container
without screw ring, teat and cap. Always stir
heated food to ensure even heat distribution
and check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the
reach of children.
-Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-Do not place in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks are not
recommended. If used, they should be well
diluted and only used for limited periods.
--
Expressed breast milk can be stored in sterilized
Philips Avent bottles/containers in the refrigerator
for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer
for up to 3 months. Never refreeze breast milk or
add fresh breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left over
at the end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or antibacterial cleaners. Do not place components
directly on surfaces that have been cleaned
with anti-bacterial cleaners.
-Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can affect
the fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the feeding
teat in all directions.Throw away any part at the
first signs of damage or weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning of
the product.
Before first use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy
water and rinse them thoroughly. Sterilize the parts
in boiling water for 5 minutes or by using a Philips
Avent sterilizer. This is to ensure hygiene. During
sterilizing in boiling water, make sure that the pan
contains enough water and prevent the bottle or
other parts from touching the side of the pan. This
can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make
sure that you wash your hands thoroughly and that
the surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper towel
or on a clean drying rack and allow them to air dry.
Excessive concentration of detergents may eventually
cause plastic components to crack. Should this occur,
replace immediately. This product is dishwasher
safe - food colourings may discolour parts. Clean and
sterilize all parts before each use. For hygiene reasons,
we recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place
the cap vertically onto the bottle so that the teat sits
upright (see image for more details). To remove the
cap, place your hand over the cap and your thumb in
the dimple of the cap. The teat is easier to assemble
if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a
straight line. Make sure you pull the teat through until
its lower part is even with the screw ring.
Storage
When not in use, do not store in sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‚sterilizing solution‘) for longer
than recommended, as this may weaken the teat. Do
not place in a heated oven.
Glass natural bottle
Glass bottles may break. Do not use metal inside
the bottle to stir contents or for cleaning. This can
damage the glass on the inside of the bottle. Before
each use, inspect bottles for sharp edges or glass
fragments inside. Do not use bottles if there are any
cracks on or glass fragments in the bottle. Do not let
babies drink unsupervised with this bottle. Do not
use handles with glass bottles. Prolonged wear or
development of scratches may lead to breakage.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available with
different flow rates to help your baby with drinking.
Over time you can change the teat accommodating
the individual needs of your baby. Philips Avent teats
are clearly numbered on the side to indicate flow
rate. Make sure you use a teat with the correct flow
rate when you feed your baby. Use a lower flow rate
if your baby chokes, is leaking milk or has trouble
adjusting to the drinking speed. Use a higher flow
rate if your baby falls asleep during feeding, gets
frustrated or when feeding takes a very long time.
These Philips Avent teats can be used on the Philips
Avent feeding bottle and Philips Avent storage cups.
(0) The teat for 0m can be used from day one.
Extra soft silicone teat and it is the lowest flow rate
available. Ideal for newborn and breastfed babies of
all ages. The number 0 is shown on the teat.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed
babies of all ages. The number 1 is shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all
ages. The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies
at 3 months of age and up. The number 3 is shown
on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at
6 months of age and up. The number 4 is shown
on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone teat.
The sturdier teat, with an adjustable flow rate to babies
convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of
age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid
and the markings I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for
thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6
months of age and up. The teat has one Y cut for
fluid and the symbol Y on the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s individual
needs may vary from the description of flow rates.
Note: Availability of spare teats may differ per country.
Compatibility
-Make sure to choose the correct teat corresponding
to the correct screw ring of your bottle: teats from
the Philips Anti-colic/Classic+ range only fit in
screw rings of the Philips Anti-colic/Classic+ range,
and Philips Natural teats only fit in Philips Natural
screw rings.
-When you use a Philips Avent sterilizer,
please check on the website how to place
the Natural bottle.
-The high quality plastic Natural bottle is
compatible with most Philips Avent breast
pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
-The glass Natural bottle is compatible with Philips
Avent breast pumps and sealing discs. For safety
reasons, it is not recommended to use glass
Natural bottles with handles, spouts and cup tops
and spouts. If the bottle falls, it may break.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement bottle,
teat or any Philips Avent baby product, visit our
website at www.philips.com/avent.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod dozorem
dospělé osoby.
-Krmicí dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje
zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-K zahřátí jídla nebo pití dítěte se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů,
zničit cenné živiny a v určitých místech mohou
pokrm zahřát na vysoké teploty. Při ohřívání
jídla v mikrovlnné troubě proto dbejte zvýšené
opatrnosti.
-Když ohříváte tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné
troubě, vkládejte do ní pouze nádobku bez
zajišťovacího kroužku, dudlíku a víčka. Ohřáté
jídlo vždy promíchejte, aby celý pokrm získal
rovnoměrnou teplotu. Správnou teplotu pokrmu
před podáním zkontrolujte.
-Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
-Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi
nebo aby při používání láhví a hrníčků chodilo
či běhalo.
---
Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Nápoje jiné než voda a mléko, například
ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje, se
nedoporučují. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu.
-Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
lahvích nebo nádobách Philips Avent uchovávat
v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců.
Nikdy nezmrazujte mateřské mléko dvakrát.
Do již zmrazeného mléka nepřidávejte čerstvé
mateřské mléko.
-Mléko, které zbyde po krmení, vždy vylijte.
-Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky. Nepokládejte součásti výrobku
přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky.
-Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít ke
změně přiléhání víčka.
-Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo
opotřebení jej vyhoďte.
-Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela být
nadále bezpečná.
Před prvním použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké mýdlové
vodě. Poté je důkladně opláchněte. Všechny části
sterilizujte ve vroucí vodě po dobu 5 minut nebo ve
sterilizátoru Philips Avent. Tím zajistíte nezbytnou
hygienu. Během sterilizace vroucí vodou je třeba
v nádobě udržovat dostatečné množství vody. Lahev
ani jiné součásti se nesmějí dotýkat stěn nádoby.
Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu nebo
k jeho poškození, či zničení, za které společnost
Philips nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte, čistý.
Veškeré součásti lahve umístěte na čistou papírovou
utěrku nebo na čistý odkapávač a nechejte je oschnout
na vzduchu. Nadměrná koncentrace čisticích přípravků
může způsobit popraskání plastových částí. V takovém
případě je ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt
v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou
některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických
důvodů doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na
lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené poloze
(podrobněji viz obrázek). Pokud chcete víčko
sejmout, položte na víčko ruku a palec vložte do
prohlubně ve víčku. Dudlík se snáze nasazuje, pokud
jej kroutíte svisle, místo abyste jej rovně natahovali.
Dudlík je nutné natáhnout na láhev tak, aby byla jeho
spodní část zarovnána se zajišťovacím kroužkem.
Skladování
Pokud dudlík nepoužíváte, nenechávejte jej na
přímém slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte
v dezinfekčním přípravku („sterilizační roztok“) po delší
než doporučenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebení
dudlíku. Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Skleněná lahev Natural pro přirozené krmení
Skleněné lahve mohou prasknout. Nepoužívejte
kovové náčiní k míchání uvnitř lahve ani k jejímu mytí.
Mohlo by dojít k poškození skla na vnitřní straně lahve.
Před každým použitím zkontrolujte, zda na lahvi nejsou
ostré okraje nebo zda se uvnitř nenacházejí skleněné
střípky. Lahev nepoužívejte, pokud jsou na ní praskliny
nebo pokud jsou uvnitř skleněné střípky. Nenechte
děti pít z této lahve bez dozoru. Nepoužívejte rukojeti
se skleněnými lahvemi. Dlouhodobé opotřebení nebo
poškrábání může způsobit rozbití.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně
a s různými hodnotami průtoku – usnadní tak pití
každému dítěti. Časem můžete vyměnit typ dudlíku za
takový, který lépe vyhovuje individuálním potřebám
dítěte. Hodnota průtoku je na dudlících Philips Avent
zřetelně vyznačena na straně. Ujistěte se, že při krmení
svého dítěte používáte dudlík se správným průtokem.
Pokud se dítě zakašlává, zalyká, nebo nestíhá vypít
všechno mléko, které z lahve vytéká, použijte dudlík
s nižším průtokem. Pokud dítě při krmení usíná, zlobí
se, případně pokud krmení trvá příliš dlouho, použijte
dudlík s větším průtokem. Dudlíky Philips Avent
lze používat s kojeneckými lahvemi Philips Avent a
s úložnými pohárky Philips Avent.
(0) Dudlík pro děti staré 0 měsíců lze používat od
prvního dne. Jedná se o extra měkký silikonový
dudlík s nejmenším průtokem. Je ideální pro
novorozence a také pro kojence libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 0.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí
pro novorozence a pro kojené děti libovolného věku.
Dudlík je označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě hodí pro
kojené děti libovolného věku. Dudlík je označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě hodí pro
děti starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale hodí pro
děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík
je označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým dudlíkem
odolným vůči prokousnutí. Odolnější dudlík
s průtokem nastavitelným dle potřeby dítěte je
ideální pro děti starší než 3 měsíce, které jsou krmené
z lahve. Dudlík má v horní části drážkový průřez pro
průtok tekutiny a na stranách symboly I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je
navržený pro krmení stravou s hustší konzistencí a
spolehlivě se hodí pro děti starší 6 měsíců, které jsou
krmené z lahve. Dudlík má pro průtok tekutiny otvor
ve tvaru písmene „Y” a je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby zrovna
toho vašeho se od popsaných hodnot průtoku
mohou lišit.
Poznámka: Dostupnost náhradních dudlíků se může
lišit podle země.
Kompatibilita
-Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku
vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady Philips Anticolic/Classic+ jsou kompatibilní pouze s kroužky
řad Philips Anti-colic/Classic+. Dudlíky řady
Philips Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky
řady Philips Natural.
-Pokud používáte starší sterilizátor Philips Avent,
vyhledejte si pokyny k usazení lahve Natural na
webových stránkách.
-Vysoce kvalitní plastová lahev Natural je
kompatibilní s většinou odsávaček, hubiček,
těsnicích víček a víček na pohárky Philips Avent.
-Skleněná lahev Natural je kompatibilní
s odsávačkami a těsnicími disky Philips Avent.
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje
používat skleněné lahve Natural s rukojeťmi,
hubičkami a víčky na hrníčky. Pokud lahev
spadne, může se rozbít.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, dudlík, případně jakýkoliv jiný
produkt Philips Avent určený pro děti, navštivte naše
stránky na adrese www.philips.com/avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo podporu,
navštivte adresu www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat
soha ne használja játszócumi helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az
étel hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok
hatására az ételek és italok minősége
megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek,
illetve bizonyos pontokon felforrósodhatnak.
Ezért mindig legyen óvatos, amennyiben
mikrohullámú sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak
leszorító gyűrű, cumi, vagy fedél nélküli edényt
helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt
az egyenletes hőeloszlás érdekében mindig
keverje meg a melegített ételt, és ellenőrizze
hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy a
poharat járás vagy futás közben használja.
---
--
---
--
--
--
Ne tegye sütőbe.
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli
más folyadékokkal, például gyümölcslével vagy
ízesített, cukortartalmú italokkal való használata
nem ajánlott. Az említett folyadékok esetében
törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig
tárolja azokat a termékben, és gondoskodjon
kellő mértékű hígításukról.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips Avent
cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48
óráig, fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható.
Soha ne fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne
adjon friss anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt
anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze a
részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet
antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg
alaposan, és húzza meg az etetőcumit minden
irányba. Ha egy alkatrész gyengülését vagy
sérülését észleli, azonnal dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a
termék nem biztonságos működését okozhatja.
Teendők az első használat előtt
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le.
Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő vízben 5
percig vagy használjon Philips Avent gőzsterilizálót.
Ezzel biztosíthatja a higiénikus használatot. Forró
vizes sterilizálás során ellenőrizze, hogy az edény
kellő mennyiségű vizet tartalmazzon, elkerülve
ezáltal az üvegnek vagy egyéb alkatrészeknek az
edény oldalával való érintkezését. Ellenkező esetben
a termék maradandóan deformálódhat, sérülhet
vagy meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem
vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra és
hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek túlzott
koncentrációja a műanyag részek megrepedését
okozhatja. Ha ilyet tapasztal, cserélje ki a sérült
tartozékot. Ez a termék mosogatógépben tisztítható
- az ételszínezékek hatására az alkatrészek
elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg
és sterilizálja az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). A tető eltávolításához tegye a kezét a tetőre,
a hüvelykujját pedig a tető bemélyedésébe. Az
etetőcumit könnyebb összeszerelni, ha nem egyenesen
kihúzza, hanem enyhén rázva felfelé mozgatja.
Győződjön meg róla, hogy addig húzza az etetőcumit,
amíg az alsó része nem illeszkedik a csavargyűrűhöz.
Tárolás
A használaton kívüli etetőcumikat ne tárolja
közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás
közelében, illetve ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig,
mert ez gyengíti az anyagát. Ne tegye sütőbe.
Üvegből készült természetes cumisüveg
Az üvegből készült cumisüveg törékeny. Keveréskor
és tisztításkor kerülje a fém eszközök használatát
az üveg belsejében. Ezek megsérthetik az üveg
belsejét. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
az üveg pereme nem pattogott-e le, és nincs-e
szilánk az üveg belsejében. Ne használja az üveget,
ha bármilyen repedést lát rajta, vagy letört darabot
a belsejében. Gyermekek csak felügyelet mellett
ihatnak a cumisüvegből. Ne használjon fogófület az
üvegből készült cumisüvegekhez.
A hosszú ideig tartó kopás vagy a keletkezett
karcolások törést okozhatnak.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke számára
A Philips Avent etetőcumik különböző folyáserősséggel
rendelhetők annak érdekében, hogy gyermeke
könnyebben igyon. Az etetőcumi a későbbiek során
kicserélhető, amely így gyermeke egyéni igényeihez
igazodik. A Philips Avent etetőcumik oldalán egy szám
mutatja a folyás erősségét. Ellenőrizze, hogy a gyermek
etetéséhez megfelelő átfolyású etetőcumit használ-e.
Használjon kisebb átfolyású cumit, ha gyermeke
fulladozik, szivárog a tej vagy ha a folyás sebessége
túl gyors. Használjon nagyobb folyáserősségű
cumit, ha gyermeke etetés közben elalszik, nyűgös
vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips Avent
cumik Philips Avent etetőüvegekkel és Philips Avent
tárolóedényekkel használhatók.
(0) A 0m etetőcumi az első naptól kezdve
használható. Rendkívül puha szilikon etetőcumi, a
lehető legkisebb átfolyású. Ideális újszülöttek, illetve
bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 0-es szám látható.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 1-es szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel táplált
gyermekek számára. A cumin egy 2-es szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi ideális
3 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 3-es szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális
6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 4-es szám látható.
(I/II/III) Változtatható folyású: harapásálló
szilikon etetőcumival. Az átfolyás állíthatóságának
köszönhetően kényelmesen használható, tartósabb
etetőcumi ideális 3 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy nyílás található folyadékokhoz,
illetve I, II, III jelölések a cumi szélén.
(Y) Pépes ételek: A sűrűbb ételekhez készült
vastag etetőcumi ideális 6 hónapos vagy idősebb,
cumisüvegből táplált gyermekek számára. Az
etetőcumi tetején egy Y-alakú lyuk található
folyadékokhoz, illetve egy Y jel a cumi szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző, ennek
megfelelően gyermeke egyéni igényei eltérhetnek a
fentebb leírtaktól.
Megjegyzés: A rendelkezésre álló pótcumik
országonként eltérnek.
Kompatibilitás
-Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic/
Classic+ termékcsaládokba tartozó etetőcumik
kizárólag a Philips Anti-colic/Classic+
csavargyűrűkkel, a Philips Natural etetőcumik
pedig kizárólag Philips Natural csavargyűrűkkel
használhatók.
-Amennyiben Philips Avent sterilizálót használ,
nézze meg honlapunkon, hogyan helyezheti
bele a Natural cumisüveget.
-A kiváló minőségű Natural műanyag cumisüveg
kompatibilis a legtöbb Philips Avent mellszívóval,
itatófejjel, tejzáróval és zárókupakkal.
-Az üvegből készült Natural cumisüveg
kompatibilis a Philips Avent mellszívókkal
és zárókupakokkal. Biztonsági okokból nem
ajánlott az üvegből készült Natural cumisüvegek
használata fogófüllel, csőrös itatófejjel vagy
itatópohár feltéttel. Ha az üveg leesik, eltörhet.
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.com/avent.
weboldalunkra és keresse meg forgalmazóját vagy
vásároljon cumisüveget, etetőcumit vagy Philips
Avent babatermékeket.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
-Nigdy nie używaj smoczków na butelkę jako
smoczków uspokajających, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przez
karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i
napojów dla dzieci w kuchence mikrofalowej.
Mikrofale mogą mieć negatywny wpływ na
jakość jedzenia lub napoju i niszczyć niektóre
składniki odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu temperatury.
Dlatego zachowaj szczególną ostrożność przy
podgrzewaniu jedzenia w kuchence mikrofalowej.
--
-----
--
FSC
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4213.354.4297.1 (06/18)
---
--
Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez
pokrywki, ustnika i elementów dokręcanych.
Zawsze wymieszaj podgrzany pokarm, aby
równomiernie rozprowadzić ciepło i sprawdź
jego temperaturę przed podaniem go dziecku.
Wszystkie nieużywane elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami
ani chodzić/biegać z butelką lub kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane,
nie są zalecane. W przypadku spożywania
przez dzieci takie napoje powinny być mocno
rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach
Philips Avent w lodówce (nie na półkach na
drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin
albo w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące.
Nigdy ponownie nie zamrażaj rozmrożonego
odciągniętego pokarmu ani nie dodawaj świeżo
odciągniętego pokarmu do już zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa sztucznego.
Może to mieć wpływ na dopasowanie nasadki.
--
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
produkt i rozciągnij smoczek we wszystkich
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia wyrzuć daną cześć.
-Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Przed pierwszym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we wrzącej
wodzie przez 5 minut lub za pomocą sterylizatora
Philips Avent. Ma to zapewnić higienę. Podczas
sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź, czy w garnku
jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby butelka
lub inne części nie dotykały ścianki garnka. Może
to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub
uszkodzenie produktu, za które firma Philips nie
będzie ponosić odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj ręce
oraz powierzchnię, na której chcesz te elementy
ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki na czystym
ręczniku papierowym lub na czystej suszarce do
naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Zbyt duże
stężenie środków do czyszczenia może po pewnym
czasie spowodować pękanie plastikowych części.
Należy wówczas natychmiast wymienić uszkodzone
elementy. Ten produkt można myć w zmywarce,
jednak barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienie części. Przed każdym użyciem należy
wyczyścić i wysterylizować części. Z uwagi na zasady
higieny zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo,
aby smoczek był skierowany do góry (szczegóły na
ilustracji). W celu zdjęcia nasadki połóż na niej rękę w
taki sposób, aby kciuk znajdował się we wgłębieniu.
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim
na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostej
linii przez otwór. Przeciągaj smoczek przez otwór do
momentu, aż jego dolna część będzie się znajdowała
w równej linii z pierścieniem mocującym.
Przechowywanie
Nie przechowuj nieużywanego smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj
smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym)
przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to
spowodować uszkodzenie smoczka. Nie umieszczaj
produktu w nagrzanym piekarniku.
Szklana butelka Natural
Butelki szklane mogą się stłuc. Nie należy mieszać
zawartości butelki ani czyścić butelki za pomocą
metalowych akcesoriów. Może to uszkodzić szklane
wnętrze butelki. Przed każdym użyciem butelki upewnij
się, czy butelka nie ma ostrych krawędzi oraz czy
wewnątrz butelki nie znajdują się żadne odłamki szkła.
Nie używaj butelki, jeśli na butelce widać pęknięcia
lub wewnątrz niej znajdują się odłamki szkła. Dzieci
nie powinny posługiwać się butelką bez nadzoru
dorosłych. Ze szklanymi butelkami nie należy używać
uchwytów. Długie użytkowanie lub zarysowanie może
doprowadzić do pęknięcia.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu. W miarę
upływu czasu można zmienić smoczek odpowiednio
do potrzeb dziecka. Smoczki Philips Avent są
wyraźnie oznaczone umieszczonymi z boku
numerami określającymi szybkość wypływu. Przed
rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli
dziecko krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi
dostosować się do szybkości picia, użyj smoczka o
niższej szybkości wypływu. Jeżeli dziecko zasypia
podczas karmienia, denerwuje się lub karmienie trwa
bardzo długo, użyj smoczka o wyższej szybkości
wypływu. Smoczków Philips Avent można używać z
butelkami do karmienia Philips Avent i pojemnikami
do przechowywania pokarmu Philips Avent.
(0) Smoczek 0 m może być używany od pierwszego
dnia życia. Jest wykonany z wyjątkowo miękkiego
silikonu i zapewnia najmniejszą możliwą prędkość
wypływu. Doskonale nadaje się dla noworodków i
dzieci karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 0
jest widoczna na smoczku.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 1 jest widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 2 jest widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
3 miesięcy. Cyfra 3 jest widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Cyfra 4 jest widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy smoczek
odporny na przegryzienie. Bardziej wytrzymały
smoczek z regulacją szybkości wypływu w zależności
od możliwości dziecka doskonale nadaje się dla
dzieci karmionych butelką w wieku od 3 miesięcy.
Smoczek ma jedno podłużne wycięcie górne na płyn
i oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony do
gęstszego pokarmu doskonale nadaje się dla dzieci
karmionych butelką w wieku od 6 miesięcy. Smoczek
ma jedno wycięcie w kształcie litery Y na płyn i jest
oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby danego
dziecka mogą się różnić od określonych w opisie
prędkości wypływu.
Uwaga: Dostępność zapasowych smoczków się
różnić zależnie od kraju.
Kompatybilność
-Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany
do pierścienia mocującego butelki: smoczki do
butelek Anti-colic/Classic+ Philips pasują tylko
do pierścieni mocujących butelek Anti-colic/
Classic+ Philips, a smoczki Philips Natural pasują
tylko do pierścieni mocujących Philips Natural.
-Jeśli korzystasz ze sterylizatora Philips Avent,
sprawdź na stronie internetowej, jak umieścić w
nim butelkę Natural.
--
Wysokiej jakości butelka Natural pasuje do
większości laktatorów, ustników, pokrywek
zamykających i pokrywek kubków Philips Avent.
-Szklana butelka Natural pasuje do laktatorów
i pokrywek zamykających Philips Avent. Ze
względów bezpieczeństwa nie jest wskazane
używanie uchwytów, ustników i pokrywek
kubków ze szklanymi butelkami Natural. Jeśli
butelka upadnie, może się stłuc.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową
butelkę, smoczek lub dowolny produkt Philips Avent
dla dzieci, odwiedź naszą stronę internetową pod
adresem www.philips.com/avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/support.
---
--
-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
Προειδοποίηση!
-Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα.
-Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.
-Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
με χρήση θηλών μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα
στα δόντια.
----
--
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν
το τάισμα.
Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε φούρνο
μικροκυμάτων για να ζεστάνετε το φαγητό ή το γάλα
του μωρού. Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να
αλλοιώσουν την ποιότητα των των τροφών/των
υγρών και να καταστρέψουν ορισμένα πολύτιμα
θρεπτικά συστατικά, καθώς και να προκαλέσουν
θερμά σημεία. Για τον λόγο αυτό, δίνετε ιδιαίτερη
προσοχή εάν και όταν ζεσταίνετε φαγητό σε φούρνο
μικροκυμάτων.
Όταν θερμαίνετε υγρές τροφές ή φαγητό στον
φούρνο μικροκυμάτων, να τοποθετείτε μόνο το
δοχείο χωρίς τον βιδωτό δακτύλιο, τη θηλή και το
καπάκι. Να ανακατεύετε πάντα το ζεσταμένο φαγητό,
ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της
θερμότητας, και να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία
πριν από το τάισμα.
Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα δεν
χρησιμοποιείτε.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα μικρά
εξαρτήματα ή να περπατούν/να τρέχουν όσο
χρησιμοποιούν τα μπιμπερό ή/και τα κύπελλα.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Δεν συνιστώνται άλλα ροφήματα εκτός από γάλα
και νερό (όπως π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη
ροφήματα). Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι
καλά αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε
αποστειρωμένα μπιμπερό/δοχεία Philips Avent
στο ψυγείο για διάστημα έως 48 ωρών (όχι στην
---
--
---
πόρτα του ψυγείου) ή στην κατάψυξη για διάστημα
έως 3 μηνών. Ποτέ μην επαναψύχετε μητρικό γάλα
και μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη
κατεψυγμένο.
Να πετάτε πάντα το γάλα που απέμεινε στο τέλος
του ταΐσματος.
Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα
απευθείας πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί
με αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
Οι ιδιότητες των πλαστικών μερών μπορεί να
επηρεαστούν από την αποστείρωση και την υψηλή
θερμοκρασία. Έτσι, μπορεί να μην εφαρμόζει καλά
το καπάκι.
Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και τεντώνετε
τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Απορρίψτε οποιοδήποτε
εξάρτημα με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος.
Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιοδήποτε από τα
εξαρτήματα με κανέναν τρόπο. Αυτό ενδέχεται να έχει
ως συνέπεια τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.
Πριν από την πρώτη χρήση
Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα
με ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού και ξεπλύνετέ τα
καλά. Αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα σε βραστό νερό
για 5 λεπτά ή χρησιμοποιήστε έναν αποστειρωτή Philips
Avent. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Κατά
την αποστείρωση σε βραστό νερό, να βεβαιώνεστε ότι η
κατσαρόλα περιέχει αρκετό νερό και να προσέχετε ώστε
το μπιμπερό ή τα άλλα εξαρτήματα να μην ακουμπούν στα
τοιχώματα της κατσαρόλας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτη παραμόρφωση, φθορά ή βλάβη στο προϊόν
για την οποία η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη. Πλένετε πολύ
καλά τα χέρια σας και να βεβαιώνεστε ότι οι επιφάνειες
είναι καθαρές πριν από την επαφή με αποστειρωμένα
εξαρτήματα. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα του
μπιμπερό σε μια καθαρή πετσέτα ή σε μια καθαρή σχάρα
στεγνώματος και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.
Η υπερβολική συγκέντρωση απορρυπαντικών μπορεί να
προκαλέσει θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων. Αν συμβεί
αυτό, αντικαταστήστε αμέσως το εξάρτημα. Αυτό το προϊόν
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων – χρωστικές ουσίες από
τα φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
Καθαρίζετε και αποστειρώνετε όλα τα εξαρτήματα πριν
από κάθε χρήση. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η
αντικατάσταση των θηλών μετά από 3 μήνες.
Συναρμολόγηση
Κατά τη συναρμολόγηση του μπιμπερό, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τοποθετήσει το καπάκι κάθετα πάνω στο
μπιμπερό, έτσι ώστε η θηλή να βρίσκεται σε όρθια θέση
(συμβουλευτείτε την εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες).
Για να αφαιρέσετε το καπάκι, τοποθετήστε το χέρι σας πάνω
από το καπάκι και τον αντίχειρα στην κοιλότητα. Είναι πιο
εύκολο να συναρμολογήσετε τη θηλή, αν την τσακίσετε και
την τραβήξετε προς τα πάνω αντί να την τεντώσετε ευθεία.
Φροντίστε να σπρώξετε τη θηλή μέχρι το κάτω μέρος να
ευθυγραμμιστεί με τον βιδωτό δακτύλιο.
Αποθήκευση
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην το φυλάσσετε
εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή πηγή θερμότητας
και μην το αφήνετε μέσα σε υγρό απολύμανσης (“διάλυμα
αποστείρωσης”) για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή. Μην
τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Γυάλινο μπιμπερό Natural
Τα γυάλινα μπιμπερό μπορεί να σπάσουν. Μην βάζετε
μεταλλικά αντικείμενα στο μπιμπερό για να ανακατέψετε το
περιεχόμενο ή για να το καθαρίσετε. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό. Πριν από κάθε
χρήση, να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά άκρα ή
γυάλινα θραύσματα στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό.
Μην χρησιμοποιείτε το μπιμπερό, αν έχει ραγίσματα ή
γυάλινα θραύσματα. Μην αφήνετε το μωρό σας να πίνει από
το μπιμπερό χωρίς να το επιβλέπετε. Μην χρησιμοποιείτε
λαβές με τα γυάλινα μπιμπερό.
Η παρατεταμένη φθορά ή η δημιουργία αμυχών μπορεί να
οδηγήσει σε θραύση του μπιμπερό.
Επιλογή της κατάλληλης θηλής για το μωρό σας
Οι θηλές Philips Avent διατίθενται ξεχωριστά με
διαφορετικούς ρυθμούς ροής, ώστε να διευκολύνεται
το τάισμα του μωρού σας. Με την πάροδο του χρόνου,
μπορείτε να αλλάζετε τις θηλές ανάλογα με τις ανάγκες του
μωρού. Οι θηλές Philips Avent φέρουν στο πλάι διακριτή
αρίθμηση που υποδεικνύει τον ρυθμό ροής. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε θηλή με τον σωστό ρυθμό ροής, όταν
ταΐζετε το μωρό σας. Επιλέξτε χαμηλότερο ρυθμό ροής αν
το μωρό σας πνίγεται, αν παρατηρήσετε διαρροή γάλακτος
ή αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ταχύτητα ταΐσματος.
Επιλέξτε υψηλότερο ρυθμό ροής αν το μωρό αποκοιμιέται
κατά το τάισμα, αν του δημιουργείται εκνευρισμός ή αν η
διαδικασία ταΐσματος διαρκεί πολλή ώρα. Οι ακόλουθες
θηλές της Philips Avent μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα
μπιμπερό ταΐσματος Philips Avent και τα κύπελλα φύλαξης
Philips Avent.
(0) Η θηλή για ρυθμό 0m μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
την πρώτη ημέρα. Είναι μια εξαιρετικά μαλακή θηλή από
σιλικόνη και παρέχει τον χαμηλότερο ρυθμό ροής που
διατίθεται. Ιδανική για νεογέννητα και θηλάζοντα μωρά
όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 0.
(1) Η θηλή για ηλικίες 0m+ είναι ιδανική για νεογέννητα
και θηλάζοντα μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον
αριθμό 1.
(2) Η θηλή για ηλικίες 1m+ είναι ιδανική για θηλάζοντα
μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 2.
(3) Η θηλή για ηλικίες 3m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 3.
(4) Η θηλή για ηλικίες 6m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 4.
(I/II/III) Μεταβλητή ροή: έχει θηλή σιλικόνης ανθεκτική στο
δάγκωμα. Η ανθεκτικότερη θηλή, με ρυθμιζόμενο ρυθμό
ροής για να διευκολύνεται το μωρό, είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό.
Η θηλή έχει μία οπή στο επάνω μέρος για τα υγρά και
σημάνσεις I, II, III στις άκρες.
(Y) Για παχύρρευστες τροφές: Η ειδικά σχεδιασμένη θηλή
για πιο παχύρρευστες τροφές είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η
θηλή έχει μία οπή Y στο επάνω μέρος για τα υγρά και φέρει
το σύμβολο Y.
Σημείωση: Κάθε μωρό είναι μοναδικό και οι εξατομικευμένες
ανάγκες του μωρού σας μπορεί να διαφέρουν από την
περιγραφή των ρυθμών ροής.
Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών θηλών
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Συμβατότητα
-Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θηλή που
αντιστοιχεί στον σωστό βιδωτό δακτύλιο του
μπιμπερό σας: οι θηλές από τη σειρά Philips Anti-colic/
Classic+ είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Anti-colic/Classic+ και οι θηλές Philips
Natural είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Natural.
-Αν χρησιμοποιείτε αποστειρωτή Philips Avent,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε πώς θα
τοποθετήσετε το μπιμπερό Natural.
-Το υψηλής ποιότητας μπιμπερό Natural είναι συμβατό
με τα περισσότερα θήλαστρα, στόμια, δίσκους
σφράγισης και καπάκια κυπέλλων Philips Avent.
-Το γυάλινο μπιμπερό Natural είναι συμβατό με
θήλαστρα και δίσκους σφράγισης Philips Avent. Για
λόγους ασφαλείας, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε
τα γυάλινα μπιμπερό Natural με λαβές, στόμια και
καπάκια. Αν πέσει το μπιμπερό, μπορεί να σπάσει.
Παραγγελία ανταλλακτικών
Για να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής ή να αγοράσετε ένα
μπιμπερό, μια θηλή ή οποιοδήποτε βρεφικό προϊόν Philips
Avent αντικατάστασης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.philips.com/avent.
Υποστήριξη
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
1
2
3
4
5
--
-----
--
FSC
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4213.354.4297.1 (06/18)
---
--
Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez
pokrywki, ustnika i elementów dokręcanych.
Zawsze wymieszaj podgrzany pokarm, aby
równomiernie rozprowadzić ciepło i sprawdź
jego temperaturę przed podaniem go dziecku.
Wszystkie nieużywane elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami
ani chodzić/biegać z butelką lub kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane,
nie są zalecane. W przypadku spożywania
przez dzieci takie napoje powinny być mocno
rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach
Philips Avent w lodówce (nie na półkach na
drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin
albo w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące.
Nigdy ponownie nie zamrażaj rozmrożonego
odciągniętego pokarmu ani nie dodawaj świeżo
odciągniętego pokarmu do już zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa sztucznego.
Może to mieć wpływ na dopasowanie nasadki.
--
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
produkt i rozciągnij smoczek we wszystkich
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia wyrzuć daną cześć.
-Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Przed pierwszym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we wrzącej
wodzie przez 5 minut lub za pomocą sterylizatora
Philips Avent. Ma to zapewnić higienę. Podczas
sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź, czy w garnku
jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby butelka
lub inne części nie dotykały ścianki garnka. Może
to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub
uszkodzenie produktu, za które firma Philips nie
będzie ponosić odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj ręce
oraz powierzchnię, na której chcesz te elementy
ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki na czystym
ręczniku papierowym lub na czystej suszarce do
naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Zbyt duże
stężenie środków do czyszczenia może po pewnym
czasie spowodować pękanie plastikowych części.
Należy wówczas natychmiast wymienić uszkodzone
elementy. Ten produkt można myć w zmywarce,
jednak barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienie części. Przed każdym użyciem należy
wyczyścić i wysterylizować części. Z uwagi na zasady
higieny zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo,
aby smoczek był skierowany do góry (szczegóły na
ilustracji). W celu zdjęcia nasadki połóż na niej rękę w
taki sposób, aby kciuk znajdował się we wgłębieniu.
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim
na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostej
linii przez otwór. Przeciągaj smoczek przez otwór do
momentu, aż jego dolna część będzie się znajdowała
w równej linii z pierścieniem mocującym.
Przechowywanie
Nie przechowuj nieużywanego smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj
smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym)
przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to
spowodować uszkodzenie smoczka. Nie umieszczaj
produktu w nagrzanym piekarniku.
Szklana butelka Natural
Butelki szklane mogą się stłuc. Nie należy mieszać
zawartości butelki ani czyścić butelki za pomocą
metalowych akcesoriów. Może to uszkodzić szklane
wnętrze butelki. Przed każdym użyciem butelki upewnij
się, czy butelka nie ma ostrych krawędzi oraz czy
wewnątrz butelki nie znajdują się żadne odłamki szkła.
Nie używaj butelki, jeśli na butelce widać pęknięcia
lub wewnątrz niej znajdują się odłamki szkła. Dzieci
nie powinny posługiwać się butelką bez nadzoru
dorosłych. Ze szklanymi butelkami nie należy używać
uchwytów. Długie użytkowanie lub zarysowanie może
doprowadzić do pęknięcia.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu. W miarę
upływu czasu można zmienić smoczek odpowiednio
do potrzeb dziecka. Smoczki Philips Avent są
wyraźnie oznaczone umieszczonymi z boku
numerami określającymi szybkość wypływu. Przed
rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli
dziecko krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi
dostosować się do szybkości picia, użyj smoczka o
niższej szybkości wypływu. Jeżeli dziecko zasypia
podczas karmienia, denerwuje się lub karmienie trwa
bardzo długo, użyj smoczka o wyższej szybkości
wypływu. Smoczków Philips Avent można używać z
butelkami do karmienia Philips Avent i pojemnikami
do przechowywania pokarmu Philips Avent.
(0) Smoczek 0 m może być używany od pierwszego
dnia życia. Jest wykonany z wyjątkowo miękkiego
silikonu i zapewnia najmniejszą możliwą prędkość
wypływu. Doskonale nadaje się dla noworodków i
dzieci karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 0
jest widoczna na smoczku.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 1 jest widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 2 jest widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
3 miesięcy. Cyfra 3 jest widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Cyfra 4 jest widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy smoczek
odporny na przegryzienie. Bardziej wytrzymały
smoczek z regulacją szybkości wypływu w zależności
od możliwości dziecka doskonale nadaje się dla
dzieci karmionych butelką w wieku od 3 miesięcy.
Smoczek ma jedno podłużne wycięcie górne na płyn
i oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony do
gęstszego pokarmu doskonale nadaje się dla dzieci
karmionych butelką w wieku od 6 miesięcy. Smoczek
ma jedno wycięcie w kształcie litery Y na płyn i jest
oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby danego
dziecka mogą się różnić od określonych w opisie
prędkości wypływu.
Uwaga: Dostępność zapasowych smoczków się
różnić zależnie od kraju.
Kompatybilność
-Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany
do pierścienia mocującego butelki: smoczki do
butelek Anti-colic/Classic+ Philips pasują tylko
do pierścieni mocujących butelek Anti-colic/
Classic+ Philips, a smoczki Philips Natural pasują
tylko do pierścieni mocujących Philips Natural.
-Jeśli korzystasz ze sterylizatora Philips Avent,
sprawdź na stronie internetowej, jak umieścić w
nim butelkę Natural.
--
Wysokiej jakości butelka Natural pasuje do
większości laktatorów, ustników, pokrywek
zamykających i pokrywek kubków Philips Avent.
-Szklana butelka Natural pasuje do laktatorów
i pokrywek zamykających Philips Avent. Ze
względów bezpieczeństwa nie jest wskazane
używanie uchwytów, ustników i pokrywek
kubków ze szklanymi butelkami Natural. Jeśli
butelka upadnie, może się stłuc.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową
butelkę, smoczek lub dowolny produkt Philips Avent
dla dzieci, odwiedź naszą stronę internetową pod
adresem www.philips.com/avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/support.
---
--
-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
Προειδοποίηση!
-Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα.
-Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.
-Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
με χρήση θηλών μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα
στα δόντια.
----
--
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν
το τάισμα.
Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε φούρνο
μικροκυμάτων για να ζεστάνετε το φαγητό ή το γάλα
του μωρού. Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να
αλλοιώσουν την ποιότητα των των τροφών/των
υγρών και να καταστρέψουν ορισμένα πολύτιμα
θρεπτικά συστατικά, καθώς και να προκαλέσουν
θερμά σημεία. Για τον λόγο αυτό, δίνετε ιδιαίτερη
προσοχή εάν και όταν ζεσταίνετε φαγητό σε φούρνο
μικροκυμάτων.
Όταν θερμαίνετε υγρές τροφές ή φαγητό στον
φούρνο μικροκυμάτων, να τοποθετείτε μόνο το
δοχείο χωρίς τον βιδωτό δακτύλιο, τη θηλή και το
καπάκι. Να ανακατεύετε πάντα το ζεσταμένο φαγητό,
ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της
θερμότητας, και να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία
πριν από το τάισμα.
Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα δεν
χρησιμοποιείτε.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα μικρά
εξαρτήματα ή να περπατούν/να τρέχουν όσο
χρησιμοποιούν τα μπιμπερό ή/και τα κύπελλα.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Δεν συνιστώνται άλλα ροφήματα εκτός από γάλα
και νερό (όπως π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη
ροφήματα). Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι
καλά αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε
αποστειρωμένα μπιμπερό/δοχεία Philips Avent
στο ψυγείο για διάστημα έως 48 ωρών (όχι στην
---
--
---
πόρτα του ψυγείου) ή στην κατάψυξη για διάστημα
έως 3 μηνών. Ποτέ μην επαναψύχετε μητρικό γάλα
και μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη
κατεψυγμένο.
Να πετάτε πάντα το γάλα που απέμεινε στο τέλος
του ταΐσματος.
Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα
απευθείας πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί
με αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
Οι ιδιότητες των πλαστικών μερών μπορεί να
επηρεαστούν από την αποστείρωση και την υψηλή
θερμοκρασία. Έτσι, μπορεί να μην εφαρμόζει καλά
το καπάκι.
Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και τεντώνετε
τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Απορρίψτε οποιοδήποτε
εξάρτημα με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος.
Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιοδήποτε από τα
εξαρτήματα με κανέναν τρόπο. Αυτό ενδέχεται να έχει
ως συνέπεια τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.
Πριν από την πρώτη χρήση
Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα
με ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού και ξεπλύνετέ τα
καλά. Αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα σε βραστό νερό
για 5 λεπτά ή χρησιμοποιήστε έναν αποστειρωτή Philips
Avent. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Κατά
την αποστείρωση σε βραστό νερό, να βεβαιώνεστε ότι η
κατσαρόλα περιέχει αρκετό νερό και να προσέχετε ώστε
το μπιμπερό ή τα άλλα εξαρτήματα να μην ακουμπούν στα
τοιχώματα της κατσαρόλας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτη παραμόρφωση, φθορά ή βλάβη στο προϊόν
για την οποία η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη. Πλένετε πολύ
καλά τα χέρια σας και να βεβαιώνεστε ότι οι επιφάνειες
είναι καθαρές πριν από την επαφή με αποστειρωμένα
εξαρτήματα. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα του
μπιμπερό σε μια καθαρή πετσέτα ή σε μια καθαρή σχάρα
στεγνώματος και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.
Η υπερβολική συγκέντρωση απορρυπαντικών μπορεί να
προκαλέσει θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων. Αν συμβεί
αυτό, αντικαταστήστε αμέσως το εξάρτημα. Αυτό το προϊόν
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων – χρωστικές ουσίες από
τα φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
Καθαρίζετε και αποστειρώνετε όλα τα εξαρτήματα πριν
από κάθε χρήση. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η
αντικατάσταση των θηλών μετά από 3 μήνες.
Συναρμολόγηση
Κατά τη συναρμολόγηση του μπιμπερό, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τοποθετήσει το καπάκι κάθετα πάνω στο
μπιμπερό, έτσι ώστε η θηλή να βρίσκεται σε όρθια θέση
(συμβουλευτείτε την εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες).
Για να αφαιρέσετε το καπάκι, τοποθετήστε το χέρι σας πάνω
από το καπάκι και τον αντίχειρα στην κοιλότητα. Είναι πιο
εύκολο να συναρμολογήσετε τη θηλή, αν την τσακίσετε και
την τραβήξετε προς τα πάνω αντί να την τεντώσετε ευθεία.
Φροντίστε να σπρώξετε τη θηλή μέχρι το κάτω μέρος να
ευθυγραμμιστεί με τον βιδωτό δακτύλιο.
Αποθήκευση
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην το φυλάσσετε
εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή πηγή θερμότητας
και μην το αφήνετε μέσα σε υγρό απολύμανσης (“διάλυμα
αποστείρωσης”) για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή. Μην
τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Γυάλινο μπιμπερό Natural
Τα γυάλινα μπιμπερό μπορεί να σπάσουν. Μην βάζετε
μεταλλικά αντικείμενα στο μπιμπερό για να ανακατέψετε το
περιεχόμενο ή για να το καθαρίσετε. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό. Πριν από κάθε
χρήση, να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά άκρα ή
γυάλινα θραύσματα στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό.
Μην χρησιμοποιείτε το μπιμπερό, αν έχει ραγίσματα ή
γυάλινα θραύσματα. Μην αφήνετε το μωρό σας να πίνει από
το μπιμπερό χωρίς να το επιβλέπετε. Μην χρησιμοποιείτε
λαβές με τα γυάλινα μπιμπερό.
Η παρατεταμένη φθορά ή η δημιουργία αμυχών μπορεί να
οδηγήσει σε θραύση του μπιμπερό.
Επιλογή της κατάλληλης θηλής για το μωρό σας
Οι θηλές Philips Avent διατίθενται ξεχωριστά με
διαφορετικούς ρυθμούς ροής, ώστε να διευκολύνεται
το τάισμα του μωρού σας. Με την πάροδο του χρόνου,
μπορείτε να αλλάζετε τις θηλές ανάλογα με τις ανάγκες του
μωρού. Οι θηλές Philips Avent φέρουν στο πλάι διακριτή
αρίθμηση που υποδεικνύει τον ρυθμό ροής. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε θηλή με τον σωστό ρυθμό ροής, όταν
ταΐζετε το μωρό σας. Επιλέξτε χαμηλότερο ρυθμό ροής αν
το μωρό σας πνίγεται, αν παρατηρήσετε διαρροή γάλακτος
ή αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ταχύτητα ταΐσματος.
Επιλέξτε υψηλότερο ρυθμό ροής αν το μωρό αποκοιμιέται
κατά το τάισμα, αν του δημιουργείται εκνευρισμός ή αν η
διαδικασία ταΐσματος διαρκεί πολλή ώρα. Οι ακόλουθες
θηλές της Philips Avent μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα
μπιμπερό ταΐσματος Philips Avent και τα κύπελλα φύλαξης
Philips Avent.
(0) Η θηλή για ρυθμό 0m μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
την πρώτη ημέρα. Είναι μια εξαιρετικά μαλακή θηλή από
σιλικόνη και παρέχει τον χαμηλότερο ρυθμό ροής που
διατίθεται. Ιδανική για νεογέννητα και θηλάζοντα μωρά
όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 0.
(1) Η θηλή για ηλικίες 0m+ είναι ιδανική για νεογέννητα
και θηλάζοντα μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον
αριθμό 1.
(2) Η θηλή για ηλικίες 1m+ είναι ιδανική για θηλάζοντα
μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 2.
(3) Η θηλή για ηλικίες 3m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 3.
(4) Η θηλή για ηλικίες 6m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 4.
(I/II/III) Μεταβλητή ροή: έχει θηλή σιλικόνης ανθεκτική στο
δάγκωμα. Η ανθεκτικότερη θηλή, με ρυθμιζόμενο ρυθμό
ροής για να διευκολύνεται το μωρό, είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό.
Η θηλή έχει μία οπή στο επάνω μέρος για τα υγρά και
σημάνσεις I, II, III στις άκρες.
(Y) Για παχύρρευστες τροφές: Η ειδικά σχεδιασμένη θηλή
για πιο παχύρρευστες τροφές είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η
θηλή έχει μία οπή Y στο επάνω μέρος για τα υγρά και φέρει
το σύμβολο Y.
Σημείωση: Κάθε μωρό είναι μοναδικό και οι εξατομικευμένες
ανάγκες του μωρού σας μπορεί να διαφέρουν από την
περιγραφή των ρυθμών ροής.
Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών θηλών
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Συμβατότητα
-Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θηλή που
αντιστοιχεί στον σωστό βιδωτό δακτύλιο του
μπιμπερό σας: οι θηλές από τη σειρά Philips Anti-colic/
Classic+ είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Anti-colic/Classic+ και οι θηλές Philips
Natural είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Natural.
-Αν χρησιμοποιείτε αποστειρωτή Philips Avent,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε πώς θα
τοποθετήσετε το μπιμπερό Natural.
-Το υψηλής ποιότητας μπιμπερό Natural είναι συμβατό
με τα περισσότερα θήλαστρα, στόμια, δίσκους
σφράγισης και καπάκια κυπέλλων Philips Avent.
-Το γυάλινο μπιμπερό Natural είναι συμβατό με
θήλαστρα και δίσκους σφράγισης Philips Avent. Για
λόγους ασφαλείας, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε
τα γυάλινα μπιμπερό Natural με λαβές, στόμια και
καπάκια. Αν πέσει το μπιμπερό, μπορεί να σπάσει.
Παραγγελία ανταλλακτικών
Για να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής ή να αγοράσετε ένα
μπιμπερό, μια θηλή ή οποιοδήποτε βρεφικό προϊόν Philips
Avent αντικατάστασης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.philips.com/avent.
Υποστήριξη
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
1
2
3
4
5
--
-----
--
FSC
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4213.354.4297.1 (06/18)
---
--
Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez
pokrywki, ustnika i elementów dokręcanych.
Zawsze wymieszaj podgrzany pokarm, aby
równomiernie rozprowadzić ciepło i sprawdź
jego temperaturę przed podaniem go dziecku.
Wszystkie nieużywane elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami
ani chodzić/biegać z butelką lub kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane,
nie są zalecane. W przypadku spożywania
przez dzieci takie napoje powinny być mocno
rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach
Philips Avent w lodówce (nie na półkach na
drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin
albo w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące.
Nigdy ponownie nie zamrażaj rozmrożonego
odciągniętego pokarmu ani nie dodawaj świeżo
odciągniętego pokarmu do już zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa sztucznego.
Może to mieć wpływ na dopasowanie nasadki.
--
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
produkt i rozciągnij smoczek we wszystkich
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia wyrzuć daną cześć.
-Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Przed pierwszym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we wrzącej
wodzie przez 5 minut lub za pomocą sterylizatora
Philips Avent. Ma to zapewnić higienę. Podczas
sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź, czy w garnku
jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby butelka
lub inne części nie dotykały ścianki garnka. Może
to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub
uszkodzenie produktu, za które firma Philips nie
będzie ponosić odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj ręce
oraz powierzchnię, na której chcesz te elementy
ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki na czystym
ręczniku papierowym lub na czystej suszarce do
naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Zbyt duże
stężenie środków do czyszczenia może po pewnym
czasie spowodować pękanie plastikowych części.
Należy wówczas natychmiast wymienić uszkodzone
elementy. Ten produkt można myć w zmywarce,
jednak barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienie części. Przed każdym użyciem należy
wyczyścić i wysterylizować części. Z uwagi na zasady
higieny zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo,
aby smoczek był skierowany do góry (szczegóły na
ilustracji). W celu zdjęcia nasadki połóż na niej rękę w
taki sposób, aby kciuk znajdował się we wgłębieniu.
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim
na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostej
linii przez otwór. Przeciągaj smoczek przez otwór do
momentu, aż jego dolna część będzie się znajdowała
w równej linii z pierścieniem mocującym.
Przechowywanie
Nie przechowuj nieużywanego smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj
smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym)
przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to
spowodować uszkodzenie smoczka. Nie umieszczaj
produktu w nagrzanym piekarniku.
Szklana butelka Natural
Butelki szklane mogą się stłuc. Nie należy mieszać
zawartości butelki ani czyścić butelki za pomocą
metalowych akcesoriów. Może to uszkodzić szklane
wnętrze butelki. Przed każdym użyciem butelki upewnij
się, czy butelka nie ma ostrych krawędzi oraz czy
wewnątrz butelki nie znajdują się żadne odłamki szkła.
Nie używaj butelki, jeśli na butelce widać pęknięcia
lub wewnątrz niej znajdują się odłamki szkła. Dzieci
nie powinny posługiwać się butelką bez nadzoru
dorosłych. Ze szklanymi butelkami nie należy używać
uchwytów. Długie użytkowanie lub zarysowanie może
doprowadzić do pęknięcia.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu. W miarę
upływu czasu można zmienić smoczek odpowiednio
do potrzeb dziecka. Smoczki Philips Avent są
wyraźnie oznaczone umieszczonymi z boku
numerami określającymi szybkość wypływu. Przed
rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli
dziecko krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi
dostosować się do szybkości picia, użyj smoczka o
niższej szybkości wypływu. Jeżeli dziecko zasypia
podczas karmienia, denerwuje się lub karmienie trwa
bardzo długo, użyj smoczka o wyższej szybkości
wypływu. Smoczków Philips Avent można używać z
butelkami do karmienia Philips Avent i pojemnikami
do przechowywania pokarmu Philips Avent.
(0) Smoczek 0 m może być używany od pierwszego
dnia życia. Jest wykonany z wyjątkowo miękkiego
silikonu i zapewnia najmniejszą możliwą prędkość
wypływu. Doskonale nadaje się dla noworodków i
dzieci karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 0
jest widoczna na smoczku.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 1 jest widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla noworodków i dzieci karmionych piersią
w każdym wieku. Cyfra 2 jest widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
3 miesięcy. Cyfra 3 jest widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Cyfra 4 jest widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy smoczek
odporny na przegryzienie. Bardziej wytrzymały
smoczek z regulacją szybkości wypływu w zależności
od możliwości dziecka doskonale nadaje się dla
dzieci karmionych butelką w wieku od 3 miesięcy.
Smoczek ma jedno podłużne wycięcie górne na płyn
i oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony do
gęstszego pokarmu doskonale nadaje się dla dzieci
karmionych butelką w wieku od 6 miesięcy. Smoczek
ma jedno wycięcie w kształcie litery Y na płyn i jest
oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby danego
dziecka mogą się różnić od określonych w opisie
prędkości wypływu.
Uwaga: Dostępność zapasowych smoczków się
różnić zależnie od kraju.
Kompatybilność
-Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany
do pierścienia mocującego butelki: smoczki do
butelek Anti-colic/Classic+ Philips pasują tylko
do pierścieni mocujących butelek Anti-colic/
Classic+ Philips, a smoczki Philips Natural pasują
tylko do pierścieni mocujących Philips Natural.
-Jeśli korzystasz ze sterylizatora Philips Avent,
sprawdź na stronie internetowej, jak umieścić w
nim butelkę Natural.
--
Wysokiej jakości butelka Natural pasuje do
większości laktatorów, ustników, pokrywek
zamykających i pokrywek kubków Philips Avent.
-Szklana butelka Natural pasuje do laktatorów
i pokrywek zamykających Philips Avent. Ze
względów bezpieczeństwa nie jest wskazane
używanie uchwytów, ustników i pokrywek
kubków ze szklanymi butelkami Natural. Jeśli
butelka upadnie, może się stłuc.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową
butelkę, smoczek lub dowolny produkt Philips Avent
dla dzieci, odwiedź naszą stronę internetową pod
adresem www.philips.com/avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/support.
---
--
-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
Προειδοποίηση!
-Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα.
-Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.
-Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
με χρήση θηλών μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα
στα δόντια.
----
--
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν
το τάισμα.
Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε φούρνο
μικροκυμάτων για να ζεστάνετε το φαγητό ή το γάλα
του μωρού. Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να
αλλοιώσουν την ποιότητα των των τροφών/των
υγρών και να καταστρέψουν ορισμένα πολύτιμα
θρεπτικά συστατικά, καθώς και να προκαλέσουν
θερμά σημεία. Για τον λόγο αυτό, δίνετε ιδιαίτερη
προσοχή εάν και όταν ζεσταίνετε φαγητό σε φούρνο
μικροκυμάτων.
Όταν θερμαίνετε υγρές τροφές ή φαγητό στον
φούρνο μικροκυμάτων, να τοποθετείτε μόνο το
δοχείο χωρίς τον βιδωτό δακτύλιο, τη θηλή και το
καπάκι. Να ανακατεύετε πάντα το ζεσταμένο φαγητό,
ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της
θερμότητας, και να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία
πριν από το τάισμα.
Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα δεν
χρησιμοποιείτε.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα μικρά
εξαρτήματα ή να περπατούν/να τρέχουν όσο
χρησιμοποιούν τα μπιμπερό ή/και τα κύπελλα.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Δεν συνιστώνται άλλα ροφήματα εκτός από γάλα
και νερό (όπως π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη
ροφήματα). Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι
καλά αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε
αποστειρωμένα μπιμπερό/δοχεία Philips Avent
στο ψυγείο για διάστημα έως 48 ωρών (όχι στην
---
--
---
πόρτα του ψυγείου) ή στην κατάψυξη για διάστημα
έως 3 μηνών. Ποτέ μην επαναψύχετε μητρικό γάλα
και μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη
κατεψυγμένο.
Να πετάτε πάντα το γάλα που απέμεινε στο τέλος
του ταΐσματος.
Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα
απευθείας πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί
με αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
Οι ιδιότητες των πλαστικών μερών μπορεί να
επηρεαστούν από την αποστείρωση και την υψηλή
θερμοκρασία. Έτσι, μπορεί να μην εφαρμόζει καλά
το καπάκι.
Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και τεντώνετε
τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Απορρίψτε οποιοδήποτε
εξάρτημα με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος.
Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιοδήποτε από τα
εξαρτήματα με κανέναν τρόπο. Αυτό ενδέχεται να έχει
ως συνέπεια τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.
Πριν από την πρώτη χρήση
Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα
με ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού και ξεπλύνετέ τα
καλά. Αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα σε βραστό νερό
για 5 λεπτά ή χρησιμοποιήστε έναν αποστειρωτή Philips
Avent. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Κατά
την αποστείρωση σε βραστό νερό, να βεβαιώνεστε ότι η
κατσαρόλα περιέχει αρκετό νερό και να προσέχετε ώστε
το μπιμπερό ή τα άλλα εξαρτήματα να μην ακουμπούν στα
τοιχώματα της κατσαρόλας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτη παραμόρφωση, φθορά ή βλάβη στο προϊόν
για την οποία η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη. Πλένετε πολύ
καλά τα χέρια σας και να βεβαιώνεστε ότι οι επιφάνειες
είναι καθαρές πριν από την επαφή με αποστειρωμένα
εξαρτήματα. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα του
μπιμπερό σε μια καθαρή πετσέτα ή σε μια καθαρή σχάρα
στεγνώματος και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.
Η υπερβολική συγκέντρωση απορρυπαντικών μπορεί να
προκαλέσει θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων. Αν συμβεί
αυτό, αντικαταστήστε αμέσως το εξάρτημα. Αυτό το προϊόν
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων – χρωστικές ουσίες από
τα φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
Καθαρίζετε και αποστειρώνετε όλα τα εξαρτήματα πριν
από κάθε χρήση. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η
αντικατάσταση των θηλών μετά από 3 μήνες.
Συναρμολόγηση
Κατά τη συναρμολόγηση του μπιμπερό, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τοποθετήσει το καπάκι κάθετα πάνω στο
μπιμπερό, έτσι ώστε η θηλή να βρίσκεται σε όρθια θέση
(συμβουλευτείτε την εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες).
Για να αφαιρέσετε το καπάκι, τοποθετήστε το χέρι σας πάνω
από το καπάκι και τον αντίχειρα στην κοιλότητα. Είναι πιο
εύκολο να συναρμολογήσετε τη θηλή, αν την τσακίσετε και
την τραβήξετε προς τα πάνω αντί να την τεντώσετε ευθεία.
Φροντίστε να σπρώξετε τη θηλή μέχρι το κάτω μέρος να
ευθυγραμμιστεί με τον βιδωτό δακτύλιο.
Αποθήκευση
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην το φυλάσσετε
εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή πηγή θερμότητας
και μην το αφήνετε μέσα σε υγρό απολύμανσης (“διάλυμα
αποστείρωσης”) για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή. Μην
τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό φούρνο.
Γυάλινο μπιμπερό Natural
Τα γυάλινα μπιμπερό μπορεί να σπάσουν. Μην βάζετε
μεταλλικά αντικείμενα στο μπιμπερό για να ανακατέψετε το
περιεχόμενο ή για να το καθαρίσετε. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό. Πριν από κάθε
χρήση, να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά άκρα ή
γυάλινα θραύσματα στο εσωτερικό μέρος του μπιμπερό.
Μην χρησιμοποιείτε το μπιμπερό, αν έχει ραγίσματα ή
γυάλινα θραύσματα. Μην αφήνετε το μωρό σας να πίνει από
το μπιμπερό χωρίς να το επιβλέπετε. Μην χρησιμοποιείτε
λαβές με τα γυάλινα μπιμπερό.
Η παρατεταμένη φθορά ή η δημιουργία αμυχών μπορεί να
οδηγήσει σε θραύση του μπιμπερό.
Επιλογή της κατάλληλης θηλής για το μωρό σας
Οι θηλές Philips Avent διατίθενται ξεχωριστά με
διαφορετικούς ρυθμούς ροής, ώστε να διευκολύνεται
το τάισμα του μωρού σας. Με την πάροδο του χρόνου,
μπορείτε να αλλάζετε τις θηλές ανάλογα με τις ανάγκες του
μωρού. Οι θηλές Philips Avent φέρουν στο πλάι διακριτή
αρίθμηση που υποδεικνύει τον ρυθμό ροής. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε θηλή με τον σωστό ρυθμό ροής, όταν
ταΐζετε το μωρό σας. Επιλέξτε χαμηλότερο ρυθμό ροής αν
το μωρό σας πνίγεται, αν παρατηρήσετε διαρροή γάλακτος
ή αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ταχύτητα ταΐσματος.
Επιλέξτε υψηλότερο ρυθμό ροής αν το μωρό αποκοιμιέται
κατά το τάισμα, αν του δημιουργείται εκνευρισμός ή αν η
διαδικασία ταΐσματος διαρκεί πολλή ώρα. Οι ακόλουθες
θηλές της Philips Avent μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα
μπιμπερό ταΐσματος Philips Avent και τα κύπελλα φύλαξης
Philips Avent.
(0) Η θηλή για ρυθμό 0m μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
την πρώτη ημέρα. Είναι μια εξαιρετικά μαλακή θηλή από
σιλικόνη και παρέχει τον χαμηλότερο ρυθμό ροής που
διατίθεται. Ιδανική για νεογέννητα και θηλάζοντα μωρά
όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 0.
(1) Η θηλή για ηλικίες 0m+ είναι ιδανική για νεογέννητα
και θηλάζοντα μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον
αριθμό 1.
(2) Η θηλή για ηλικίες 1m+ είναι ιδανική για θηλάζοντα
μωρά όλων των ηλικιών. Η θηλή φέρει τον αριθμό 2.
(3) Η θηλή για ηλικίες 3m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 3.
(4) Η θηλή για ηλικίες 6m+ είναι ιδανική για μωρά ηλικίας
6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η θηλή φέρει
τον αριθμό 4.
(I/II/III) Μεταβλητή ροή: έχει θηλή σιλικόνης ανθεκτική στο
δάγκωμα. Η ανθεκτικότερη θηλή, με ρυθμιζόμενο ρυθμό
ροής για να διευκολύνεται το μωρό, είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 3 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό.
Η θηλή έχει μία οπή στο επάνω μέρος για τα υγρά και
σημάνσεις I, II, III στις άκρες.
(Y) Για παχύρρευστες τροφές: Η ειδικά σχεδιασμένη θηλή
για πιο παχύρρευστες τροφές είναι ιδανική για μωρά
ηλικίας 6 μηνών και άνω που τρέφονται με μπιμπερό. Η
θηλή έχει μία οπή Y στο επάνω μέρος για τα υγρά και φέρει
το σύμβολο Y.
Σημείωση: Κάθε μωρό είναι μοναδικό και οι εξατομικευμένες
ανάγκες του μωρού σας μπορεί να διαφέρουν από την
περιγραφή των ρυθμών ροής.
Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών θηλών
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Συμβατότητα
-Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θηλή που
αντιστοιχεί στον σωστό βιδωτό δακτύλιο του
μπιμπερό σας: οι θηλές από τη σειρά Philips Anti-colic/
Classic+ είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Anti-colic/Classic+ και οι θηλές Philips
Natural είναι συμβατές μόνο με βιδωτούς δακτυλίους
της σειράς Philips Natural.
-Αν χρησιμοποιείτε αποστειρωτή Philips Avent,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε πώς θα
τοποθετήσετε το μπιμπερό Natural.
-Το υψηλής ποιότητας μπιμπερό Natural είναι συμβατό
με τα περισσότερα θήλαστρα, στόμια, δίσκους
σφράγισης και καπάκια κυπέλλων Philips Avent.
-Το γυάλινο μπιμπερό Natural είναι συμβατό με
θήλαστρα και δίσκους σφράγισης Philips Avent. Για
λόγους ασφαλείας, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε
τα γυάλινα μπιμπερό Natural με λαβές, στόμια και
καπάκια. Αν πέσει το μπιμπερό, μπορεί να σπάσει.
Παραγγελία ανταλλακτικών
Για να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής ή να αγοράσετε ένα
μπιμπερό, μια θηλή ή οποιοδήποτε βρεφικό προϊόν Philips
Avent αντικατάστασης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.philips.com/avent.
Υποστήριξη
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising