Avent | SCD805/01 | Owner's Manual | Avent Avent Anti-colic cumisüveg SCF821/11 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent Anti-colic cumisüveg SCF821/11 Felhasználói kézikönyv
English
For your child’s safety and health
Warning!
-Always use this product with adult supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to prevent
choking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids will cause
tooth decay.
-Always check food temperature before feeding.
-It is not recommended to use a microwave to warm
up your baby‘s food or drinks. Microwaves might
alter the quality of food/drinks and destroy some
valuable nutrients and it may produce localized high
temperatures. Therefore, take extra care if and when
you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the microwave,
only place the container without screw ring, teat and
cap. Always stir heated food to ensure even heat
distribution and check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the reach of
children.
-Do not allow child to play with small parts or walk/run
while using bottles or cups.
-Do not place product in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as fruit juices
and flavored sugary drinks, are not recommended.
If used, they should be well diluted and only used for
limited periods, not constantly sipped.
-Expressed breast milk can be stored in sterilized
Philips Avent bottles/containers in the refrigerator for
up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up
to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh
breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left over at the
end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or anti-bacterial
cleaners. Do not place components directly on
surfaces that have been cleaned with anti-bacterial
cleaners.
-Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can affect the
fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the feeding teat in
all directions.Throw away any part at the first signs of
damage or weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any way.
This may result in unsafe functioning of the product.
Before first and every use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy water
and rinse them thoroughly. Sterilize the parts in boiling
water for 5 minutes or by using a Philips Avent sterilizer.
This is to ensure hygiene. During sterilizing in boiling water,
make sure that the pan contains enough water and prevent
the bottle or other parts from touching the side of the pan.
This can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make sure
that you wash your hands thoroughly and that the surfaces
are clean before contact with sterilized parts. Place all
bottle parts on a clean paper towel or on a clean drying
rack and allow them to air dry. Excessive concentration of
detergents may eventually cause plastic components to
crack. Should this occur, replace immediately. This product
is dishwasher safe - food colourings may discolour parts.
Clean and sterilize all parts before each use. For hygiene
reasons, we recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place the
cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright (see
image for more details). The teat is easier to assemble if you
wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line.
Maintenance teat
Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‘sterilizing solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the parts. Keep parts in
dry, covered container.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available with
different flow rates to help your baby with drinking. Over
time you can change the teat
accommodating the individual needs of your baby. Philips
Avent teats are clearly numbered on the side to indicate
flow rate. Make sure you use a teat with the correct flow
rate when you feed your baby. Use a lower flow rate if
your baby chokes, is leaking milk or has trouble adjusting
to the drinking speed. Use a higher flow rate if your baby
falls asleep during feeding, gets frustrated or when feeding
takes a very long time. These Philips Avent teats can be
used on the Philips Avent feeding bottle and Philips Avent
storage cups.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed
babies of all ages. The the number 1 is shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all ages.
The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies at 3 months
of age and up. The number 3 is shown on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at 6 months
of age and up. The number 4 is shown on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone teat.
The sturdier teat, with an adjustable flow rate to babies
convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of
age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid
and the markings I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for thicker
feeds is ideal for bottle fed babies at 6 months of age and
up. The teat has one Y cut for fluid and the symbol Y on
the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s individual
needs may vary from the description of flow rates.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement bottle,
teat or any Philips Avent baby product, visit our website
at www.philips.com/avent.
Compatibility
Make sure to choose the correct teat corresponding to
the correct screw ring of your bottle: teats from the Philips
Anti-colic range only fit in screw rings of the Philips Anticolic range, and Philips Natural teats only fit in Philips
Natural screw rings. The high quality Philips Avent bottle is
compatible with most Philips Avent breast pumps, spouts,
sealing discs and cup tops.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé
osoby.
-Krmící dudlíky nepoužívejte k uklidňování dítěte, neboť
hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-K ohřívání dětského jídla a pití se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů, zničit cenné
živiny a v určitých místech mohou pokrm zahřát na
vysoké teploty. Při ohřívání jídla v mikrovlnné troubě
proto dbejte zvýšené opatrnosti.
--
-----
--
-----
--
Když ohříváte tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné troubě,
vkládejte do ní pouze nádobku bez zajišťovacího
kroužku, dudlíku a víčka. Ohřáté jídlo vždy promíchejte,
aby celý pokrm získal rovnoměrnou teplotu. Správnou
teplotu pokrmu před podáním zkontrolujte.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte mimo
dosah dětí.
Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi nebo
aby při používání láhví a hrníčků chodilo či běhalo.
Výrobek nevkládejte do rozehřáté trouby.
Kromě mléka a vody se nedoporučují jiné nápoje,
například ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje.
Používat by se měly pouze správně naředěné a jen po
omezenou dobu, nikoli k dlouhodobému usrkávání.
Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
lahvích nebo nádobách Philips Avent uchovávat
v lednici až po dobu 24 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Nikdy
nezmrazujte mateřské mléko dvakrát. Do již zmrazeného
mléka nepřidávejte čerstvé mateřské mléko.
Mléko, které zbude po krmení, vždy vylijte.
Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky. Nepokládejte součásti výrobku přímo na
povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu sterilizace
a vysokých teplot. Může tak dojít ke změně přiléhání
víčka.
Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů. V případě
jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej
vyhoďte.
Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela být nadále
bezpečná.
Před prvním a každým novým použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké mýdlové vodě.
Poté je důkladně opláchněte. Všechny části sterilizujte ve
vroucí vodě po dobu 5 minut nebo ve sterilizátoru Philips
Avent. Tím zajistíte nezbytnou hygienu. Během sterilizace
vroucí vodou je třeba v nádobě udržovat dostatečné
množství vody. Lahev ani jiné součásti se nesmějí dotýkat
stěn nádoby. Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu
nebo k jeho poškození, či zničení, za které společnost Philips
nemůže být odpovědná. Než se dotknete sterilizovaných
dílů, důkladně si umyjte ruce a zkontrolujte, zda je povrch,
na který je položíte, čistý. Veškeré součásti lahve umístěte
na čistou papírovou utěrku nebo na čistý odkapávač
a nechejte je oschnout na vzduchu. Nadměrná koncentrace
čisticích přípravků může způsobit popraskání plastových
částí. V takovém případě je ihned vyměňte. Tento
produkt lze mýt v myčce. Barviva obsažená v potravinách
mohou některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických důvodů
doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na lahev svisle,
aby byl dudlík ve vzpřímené poloze (podrobněji viz
obrázek). Dudlík se snáze nasazuje, pokud jej kroutíte svisle,
místo abyste jej rovně natahovali.
Péče o dudlík
Nenechávejte krmící dudlík na přímém slunci, nevystavujte
jej horku ani nenechávejte v dezinfekčním prostředku
(„sterilizační roztok“) po delší než doporučenou dobu. Hrozí
nebezpečí oslabení struktury dílů. Díly uchovávejte v suché
a uzavřené nádobě.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně a
s různými možnostmi průtoku – usnadní tak pití každému
dítěti. Časem můžete vyměnit typ dudlíku za takový, který
lépe vyhovuje individuálním potřebám dítěte. Rychlost
průtoku je na dudlících Philips Avent zřetelně vyznačena
na straně. Ujistěte se, že při krmení svého dítěte používáte
dudlík se správným průtokem. Pokud se dítě zakašlává,
zalyká, nebo nestíhá vypít všechno mléko, které z lahve
vytéká, použijte dudlík s menším průtokem. Pokud dítě při
krmení usíná, zlobí se, případně pokud krmení trvá příliš
dlouho, použijte dudlík s větším průtokem. Dudlíky Philips
Avent lze používat s kojeneckými lahvemi Philips Avent a
s úložnými pohárky Philips Avent.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí pro
novorozence a pro kojené děti libovolného věku. Dudlík je
označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě hodí pro kojené
děti libovolného věku. Dudlík je označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě hodí pro
děti starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík je
označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale hodí pro
děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík je
označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým dudlíkem
odolným vůči prokousnutí. Tvrdší dudlík s průtokem
nastavitelným dle potřeby dítěte se dokonale hodí pro děti
starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík má na
konci jednu štěrbinu pro průtok tekutiny a označení I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je navržený
pro krmení stravou s hustší konzistencí a spolehlivě se hodí
pro děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Drážka
pro průtok tekutiny má u tohoto dudlíku tvar písmene „Y” a
dudlík je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby zrovna toho
vašeho se od popsaných hodnot průtoku mohou lišit.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, dudlík, případně jakýkoliv jiný produkt
Philips Avent určený pro děti, navštivte naše stránky na
adrese www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který odpovídá
konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku vaší lahve: dudlíky
z antikolikové řady Philips Anti-colic jsou kompatibilní
pouze s kroužky řad Philips Anti-colic. Dudlíky řady Philips
Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky řady Philips
Natural. Vysoce kvalitní lahev Philips Avent je kompatibilní
s většinou odsávaček, hubiček, těsnicích víček a víček na
pohárky řady Philips Avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo podporu, navštivte
adresu www.philips.com/support.
Hrvatski
Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
Upozorenje!
-Proizvod se uvijek treba upotrebljavati pod nadzorom
odrasle osobe.
-Kako biste spriječili opasnost od gušenja, sisač
za hranjenje nikada nemojte koristiti kao sisač za
smirivanje dojenčeta.
-Stalno i produženo sisanje tekućine može uzrokovati
kvar zubi.
-Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite
temperaturu hrane.
-Ne preporučuje se korištenje mikrovalne pećnice za
zagrijavanje hrane i napitaka za dojenčad. Mikrovalne
pećnice mogu promijeniti kvalitetu hrane/napitaka
i uništiti neke od vrijednih hranjivih sastojaka te
proizvesti lokalizirane visoke temperature. Stoga,
budite iznimno pažljivi ako i kada grijete hranu u
mikrovalnoj pećnici.
-Kada u mikrovalnoj pećnici grijete tekućinu ili hranu,
postavite samo spremnik bez navojnog prstena,
sisača i poklopca. Uvijek promiješajte hranu kako bi
se ravnomjerno zagrijala i provjerite temperaturu prije
posluživanja.
-Sve dijelove koje ne koristite držite izvan dohvata djece.
----
--
---
---
--
Nemojte dopustiti djeci da se igraju s malim dijelovima
ili hodaju/trče dok koriste bočice ili čašice.
Proizvod nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne napitci poput
voćnih sokova i zaslađenih aromatiziranih pića. Ako se
koriste, treba ih obilno razrijediti vodom i koristiti samo
tijekom ograničenog razdoblja.
Izdojeno mlijeko može se pohraniti u steriliziranim
Philips Avent bočicama/posudama u hladnjaku do
48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivaču do 3 mjeseca.
Izdojeno mlijeko nikada nemojte ponovo zamrzavati,
a u već zamrznuto izdojeno mlijeko nikada nemojte
dodavati svježe izdojeno mlijeko.
Uvijek bacite ostatke izdojenog mlijeka nakon hranjenja.
Nemojte koristiti abrazivna ili antibakterijska sredstva
za čišćenje. Nemojte stavljati sastavne dijelove izravno
na površine očišćene antibakterijskim sredstvima za
čišćenje.
Sterilizacija i visoke temperature mogu utjecati na
svojstva plastičnog materijala.
To može utjecati na postavljanje poklopca.
Prije svake uporabe provjerite proizvod i povucite
sisač za hranjenje u svim smjerovima. Čim primijetite
znakove oštećenja ili istrošenosti bilo kojeg od dijelova,
bacite ga.
Nemojte mijenjati proizvod ni njegove dijelove ni na
koji način. To može rezultirati radom proizvoda koji
nije siguran.
Prije prve i svake sljedeće uporabe
Rastavite sve dijelove, operite ih deterdžentom za pranje
posuđa rastopljenim u toploj vodi i temeljito isperite.
Sterilizirajte dijelove tako da ih stavite u proključalu vodu
5 minuta ili s pomoću Philips Avent sterilizatora. Time se
osigurava higijena.
Tijekom sterilizacije u kipućoj vodi, uvjerite se da je u posudi
dovoljno vode i spriječite da bočica i drugi dijelovi dodiruju
bočne stranice posude. To može izazvati trajno izobličenje,
kvar ili oštećenje proizvoda za koje tvrtka Philips ne može
preuzeti odgovornost. Svakako temeljito operite ruke i
očistite površine prije nego što dodirnete sterilizirane dijelove.
Sve dijelove bočice stavite na čisti papirnati ručnik ili čistu
rešetku za pranje i ostavite ih da se osuše na zraku. Prevelika
koncentracija deterdženata tijekom vremena može prouzročiti
pucanje plastičnih sastavnih dijelova. Ako se to dogodi, odmah
zamijenite proizvod. Ovaj se proizvod može prati u stroju za
pranje posuđa - boja hrane može obojati dijelove. Prije svake
uporabe operite i sterilizirajte sve dijelove. Iz higijenskih razloga
preporučujemo zamjenu sisač nakon 3 mjeseca.
Sastavljanje
Pri sastavljanju bočice pazite da poklopac postavite okomito
na bočicu tako da sisač bude u uspravnom položaju (za više
pojedinosti pogledajte sliku). Dudu je lakše pričvrstiti ako je
vrtite prema gore umjesto da je povlačite u ravnoj liniji.
Održavanje sisača
Sisač za hranjenje nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili blizu izvora topline i nemojte ga ostavljati u
sredstvu za dezinfekciju („otopini za sterilizaciju”) duže
nego što se preporučuje jer ga to može oslabiti. Dijelove
držite u suhoj, poklopljenoj posudi.
Odabir odgovarajuće dude za svoje dojenče
Dude Philips Avent zasebno su dostupne s različitim
brzinama protoka kako bi se vašem dojenčetu pomoglo dok
pije. Tijekom vremena možete promijeniti dudu kako biste
je prilagodili individualnim potrebama svojeg dojenčeta.
Dude Philips Avent na bočnoj su strani jasno označene
brojem koji pokazuje brzinu protoka. Prilikom hranjenja
bebe svakako koristite dudu s odgovarajućom brzinom
protoka Manju brzinu protoka koristite ako se vaše dojenče
guši, mlijeko mu curi ili ima problema s prilagodbom brzini
pijenja. Veću brzinu protoka koristite ako vaše dojenče
zaspi tijekom hranjenja, postane nervozno ili kada hranjenje
traje prilično dugo. Ove se Philips Avent dude mogu koristiti
na Philips Avent bočicama za hranjenje i Philips Avent
čašicama za spremanje hrane.
(1) Sisač za 0m+ idealna je za novorođenče i sve uzraste
dojenčadi koja sisaju. Na sisaču je prikazan broj 1.
(2) Sisač za 1m+ idealna je za sve uzraste dojenčadi koja
sisaju. Na sisaču je prikazan broj 2.
(3) Sisač za 3m+ idealna je za dojenčad u dobi od 3
mjeseca i više, koja se hrane iz bočice. Na sisaču je prikazan
broj 3.
(4) Sisač za 6m+ idealna je za dojenčad u dobi od 6 i više
mjeseci. Na sisaču je prikazan broj 4.
(I/II/III) Promjenjivi protok: ima silikonsku dudu otpornu na
griženje. Robusnija sisač s prilagodljivom brzinom protoka
koji je pogodan za dojenčad idealna je za dojenčad u dobi
od 3 mjeseca i više, koja se hrane iz bočice. Sisač ima jedan
uzdužni prorez na vrhu za tekućinu i oznake I, II i III na
obodima dude.
(Y) Krupna hrana: Sisač za krupnu hranu osmišljena je za
krupniju hranu i idealna je za dojenčad u dobi od 6 i više
mjeseci, koja se hrane iz bočice. Sisač ima jedan prorez za
tekućinu u obliku slova „Y” i na sebi nosi oznaku slova „Y”.
Napomena: Svako je dojenče jedinstveno i individualne
potrebe vašega dojenčeta mogu se razlikovati od opisanih
brzina protoka.
--
Naručivanje dodataka
Kako biste pronašli prodavatelja ili kupili zamjensku bočicu,
sisač ili bilo koji Philips Avent proizvod za dojenče, posjetite
naše web-mjesto na www.philips.com/avent.
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej wodzie z
dodatkiem mydła i dokładnie opłucz. Wysterylizuj części,
wygotowując je we wrzącej wodzie przez 5 minut lub
za pomocą sterylizatora Philips Avent. Ma to zapewnić
higienę. Podczas sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź,
czy w garnku jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby
butelka lub inne części nie dotykały ścianki garnka. Może to
spowodować nieodwracalne odkształcenie lub uszkodzenie
produktu, za które firma Philips nie będzie ponosić
odpowiedzialności. Przed użyciem wysterylizowanych
elementów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na
której chcesz te elementy ułożyć. Ułóż wszystkie części
butelki na czystym ręczniku papierowym lub na czystej
suszarce do naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Zbyt
duże stężenie środków do czyszczenia może po pewnym
czasie spowodować pękanie plastikowych części. Należy
wówczas natychmiast wymienić uszkodzone elementy.
Ten produkt można myć w zmywarce, jednak barwniki
spożywcze mogą spowodować przebarwienie części. Przed
każdym użyciem należy wyczyścić i wysterylizować części.
Z uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę smoczków
co 3 miesiące.
Kompatibilnost
Uvjerite se da ste odabrali pravilan sisač koji pristaje
navojnom prstenu vaše bočice: sisači Philips Anti-colic
asortimana pristaju samo u navojne prstene Philips Anticolic asortimana, a sisači Philips Natural pristaju samo
u Philips Natural navojne prstene. Iznimno kvalitetna
Philips Avent bočica kompatibilna je s većinom Philips
Avent pumpi za izdajanje, usnika, diskova za zatvaranje i
poklopaca čašica.
Podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/
support.
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
-Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków
do uspokajania, aby zapobiec zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować
próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed
karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i napojów
dla dzieci w kuchence mikrofalowej. Mikrofale mogą
mieć negatywny wpływ na jakość jedzenia lub
napoju i niszczyć niektóre składniki odżywcze, a także
prowadzić do miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj szczególną ostrożność
przy podgrzewaniu jedzenia w kuchence mikrofalowej.
-Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez pokrywki,
smoczka i elementów dokręcanych. Zawsze wymieszaj
podgrzany pokarm, aby równomiernie rozprowadzić
ciepło i sprawdź jego temperaturę przed podaniem
go dziecku.
-Wszystkie nieużywane elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
-Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami ani
chodzić/biegać z butelką lub kubkiem.
-Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
-Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki owocowe
lub słodkie napoje aromatyzowane, nie są zalecane.
W przypadku spożywania przez dzieci takie napoje
powinny być mocno rozcieńczone i spożywane tylko
przez krótki okres.
---
---
--
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach Philips
Avent w lodówce (nie na półkach na drzwiach lodówki)
przez maksymalnie 48 godzin albo w zamrażarce
przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy ponownie nie
zamrażaj rozmrożonego odciągniętego pokarmu ani
nie dodawaj świeżo odciągniętego pokarmu do już
zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków ściernych ani
antybakteryjnych. Nie umieszczaj komponentów
bezpośrednio na powierzchniach, które były
czyszczone środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą wpływać
na właściwości tworzywa sztucznego. Może to mieć
wpływ na dopasowanie nasadki.
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt
i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W
przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia wyrzuć
daną cześć.
Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo, aby
smoczek był skierowany do góry (szczegóły na
ilustracji). Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się
nim na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostej linii
przez otwór.
Konserwacja smoczka
Nie pozostawiaj smoczka w miejscach nasłonecznionych
lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku
dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas, niż
jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
Przechowuj części w suchym pojemniku pod przykryciem.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości wypływu,
aby pomóc dziecku w piciu. W miarę upływu czasu można
zmienić smoczek odpowiednio do potrzeb dziecka. Smoczki
Philips Avent są wyraźnie oznaczone umieszczonymi
z boku numerami określającymi szybkość wypływu.
Przed rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi dostosować się do
szybkości picia, użyj smoczka o niższej szybkości wypływu.
Jeżeli dziecko zasypia podczas karmienia, denerwuje
się lub karmienie trwa bardzo długo, użyj smoczka o
wyższej szybkości wypływu. Smoczków Philips Avent
można używać z butelkami do karmienia Philips Avent i
pojemnikami do przechowywania pokarmu Philips Avent.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego doskonale nadaje
się dla noworodków i dzieci karmionych piersią w każdym
wieku. Cyfra 1 jest widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego doskonale nadaje
się dla noworodków i dzieci karmionych piersią w każdym
wieku. Cyfra 2 jest widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
3 miesięcy. Cyfra 3 jest widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Cyfra 4 jest widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy smoczek
odporny na przegryzienie. Bardziej wytrzymały smoczek z
regulacją szybkości wypływu w zależności od możliwości
dziecka doskonale nadaje się dla dzieci karmionych butelką
w wieku od 3 miesięcy. Smoczek ma jedno podłużne
wycięcie górne na płyn i oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony do gęstszego
pokarmu doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 6 miesięcy. Smoczek ma jedno wycięcie
w kształcie litery Y na płyn i jest oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby danego
dziecka mogą się różnić od określonych w opisie prędkości
wypływu.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową butelkę,
smoczek lub dowolny produkt Philips Avent dla dzieci,
odwiedź naszą stronę internetową pod adresem
www.philips.com/avent.
Kompatybilność
Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany do pierścienia
mocującego butelki: smoczki do butelek Anti-colic Philips
pasują tylko do pierścieni mocujących butelek Anti-colic
Philips, a smoczki Philips Natural pasują tylko do pierścieni
mocujących Philips Natural. Wysokiej jakości butelka Philips
Avent pasuje do większości laktatorów Philips Avent,
ustników, pokrywek zamykających i pokrywek kubków
Philips Avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy,
odwiedź stronę www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete
mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat soha
ne használja játszócumi helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos cumizása
tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott mikrohullámmal
melegíteni. A mikrohullámok hatására az ételek
és italok minősége megváltozhat, értékes
tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos pontokon
felforrósodhatnak. Ezért mindig legyen óvatos,
amennyiben mikrohullámú sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak leszorító
gyűrű, etetőcumi, vagy fedél nélküli edényt helyezzen
a mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt az egyenletes
hőeloszlás érdekében mindig keverje meg a melegített
ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a gyermek
által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb részeivel
játsszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat járás
vagy futás közben használja.
-Ne tegye a terméket sütőbe.
--
--
---
---
--
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívül más
folyadékokkal, például gyümölcslével vagy ízesített,
cukortartalmú italokkal való használatra nem ajánlott.
Használat esetén az említett folyadékokat kellő
mértékben hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, kerülve a folyamatos fogyasztást.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips Avent
cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48 óráig,
fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Soha ne
fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne adjon friss
anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy antibakteriális
tisztítószereket. Ne helyezze a részeket közvetlenül
olyan felületre, amelyet antibakteriális tisztítószerrel
tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás során, és
magas hőmérséklet hatására megváltozhatnak. Ez a
fedél illeszkedését is befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan,
és húzza meg az etetőcumit minden irányba. Ha egy
alkatrész gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal
dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket vagy
annak tartozékait. Az ilyen módosítás a termék nem
biztonságos működését okozhatja.
Teendők az első és minden egyes használat előtt:
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg szappanos,
meleg vízzel, majd alaposan öblítse le. Sterilizálja az
alkatrészeket forrásban lévő vízben 5 percig vagy használjon
Philips Avent gőzsterilizálót. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot. Forró vizes sterilizálás során ellenőrizze, hogy az
edény kellő mennyiségű vizet tartalmazzon, elkerülve ezáltal
az üvegnek vagy egyéb alkatrészeknek az edény oldalával
való érintkezését. Ellenkező esetben a termék maradandóan
deformálódhat, sérülhet vagy meghibásodhat, ezekért pedig
a Philips nem vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és tisztítsa meg
a tárolásukra szolgáló felületeket. Helyezze az üveg összes
alkatrészét egy tiszta papírtörlőre vagy tiszta edényszárító
állványra és hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek túlzott
koncentrációja a műanyag részek megrepedését okozhatja.
Ha ilyet tapasztal, cserélje ki a sérült alkatrészt. Ez a termék
mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek hatására az
alkatrészek elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa
meg és sterilizálja az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét függőlegesen
helyezze a cumisüvegre úgy, hogy az etetőcumi felfelé
nézzen (a részleteket lásd a képen). Az etetőcumit
könnyebb összeszerelni, ha nem egyenesen kihúzza,
hanem enyhén rázva felfelé mozgatja.
Etetőcumi karbantartása
Ne hagyja az etetőcumit közvetlenül a napon vagy hőforrás
közelében, valamint ne hagyja a javasoltnál hosszabb
ideig fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban), mert
ez gyengíti az anyagát. Az alkatrészek tárolására mindig
száraz, fedeles tartót használjon.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke számára.
A Philips Avent etetőcumik különböző folyáserősséggel
rendelhetők annak érdekében, hogy gyermeke könnyebben
igyon. Az etetőcumi a későbbiek során kicserélhető, amely
így gyermeke egyéni igényeihez igazodik. A Philips Avent
etetőcumik oldalán egy szám mutatja a folyás erősségét.
Ellenőrizze, hogy a gyermek etetéséhez megfelelő
átfolyású etetőcumit használ-e. Használjon alacsonyabb
folyáserősségű cumit, ha gyermeke fulladozik, szivárog
a tej vagy ha a folyás sebessége túl gyors. Használjon
nagyobb folyáserősségű cumit, ha gyermeke etetés közben
elalszik, nyűgös vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips
Avent cumik Philips Avent etetőüvegekkel és Philips Avent
tárolóedényekkel használhatók.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális újszülöttek,
illetve bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 1-es szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális újszülöttek,
illetve bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 2-es szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. A cumin egy 3-es szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális 6 hónapos
vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek számára.
A cumin egy 4-es szám látható.
(I/II/III) Változó folyáserősség: harapásálló szilikon
etetőcumival Az állítható folyáserősségnek köszönhetően
kényelmesen használható, tartósabb etetőcumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. Az etetőcumi tetején egy lyuk található
folyadékokhoz, illetve I, II, III jelölések a cumi szélén.
(Y) Sűrű ételek: A sűrűbb ételekhez készült vastag
etetőcumi ideális 6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből
táplált gyermekek számára. Az etetőcumi tetején egy
Y-alakú lyuk található folyadékokhoz, illetve egy Y jel a
cumi szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző, ennek
megfelelően gyermeke egyéni igényei eltérhetnek a leírt
folyási erősségektől.
--
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.hu/avent. weboldalunkra és
keresse meg forgalmazóját vagy vásároljon cumisüveget,
etetőcumit vagy Philips Avent babatermékeket.
Pred prvým a každým ďalším použitím
Demontujte všetky súčasti, očistite ich teplou mydlovou
vodou a dôkladne ich opláchnite. Všetky súčasti
vysterilizujte 5 minútovým varením vo vode alebo pomocou
sterilizátora Philips Avent. Zabezpečíte tak dostatočnú
hygienu. Počas sterilizácie vo vriacej vode zaistite, aby
nádoba obsahovala dostatok vody a aby sa fľaša ani iné
súčasti nedotýkali strán nádoby. Mohlo by to spôsobiť
nevratnú deformáciu výrobku, defekty alebo poškodenie,
za ktoré spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť. Pred
kontaktom so sterilizovanými súčasťami dbajte na to,
aby ste mali dôkladne umyté ruky a aby boli povrchy
čisté. Všetky súčasti fľaše rozložte na papierovú utierku
alebo na čistý sušiak a nechajte ich vyschnúť na vzduchu.
Nadmerná koncentrácia čistiacich prostriedkov môže
spôsobiť prasknutie plastových súčastí. V takom prípade
ich okamžite vymeňte. Tento výrobok možno umývať v
umývačke na riad – potravinové farbivá môžu spôsobiť
zmenu farby súčastí výrobku. Pred každým použitím očistite
a vysterilizujte všetky súčasti. Z hygienických dôvodov
odporúčame vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
Kompatibilitás
Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg hozzáillő
csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic termékcsaládokba
tartozó etetőcumik kizárólag a Philips Anti-colic
csavargyűrűkkel, a Philips Natural etetőcumik pedig
kizárólag Philips Natural csavargyűrűkkel használhatók.
A kiváló minőségű Philips Avent cumisüveg kompatibilis
a legtöbb Philips Avent mellszívóval, itatófejjel, tejzáróval
és zárókupakkal.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra.
Slovensky
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
Varovanie!
-Tento výrobok sa musí vždy používať pod dozorom
dospelej osoby.
-Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na upokojenie
dieťaťa, aby ste predišli riziku zadusenia.
-Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín spôsobí vznik
zubného kazu.
-Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
-Neodporúča sa používať mikrovlnku na zohrievanie
detského jedla a nápojov. Mikrovlnné žiarenie
môže zmeniť kvalitu jedla/nápojov a zničiť niektoré
cenné výživné látky. Okrem toho môže spôsobovať
nerovnomerné ohriatie. Preto buďte pri zohrievaní
jedla v mikrovlnke mimoriadne opatrní.
-Pri zohrievaní tekutiny alebo jedla do mikrovlnky vložte
len nádobu bez krúžku so závitom, cumlíka a viečka.
Zohriate jedlo vždy zamiešajte, aby ste zabezpečili
rovnomernú teplotu a pred podávaním teplotu ešte
skontrolujte.
-Všetky nepoužívané časti udržiavajte mimo dosahu
detí.
-Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými časťami ani
aby pri používaní fliaš či pohárov chodili alebo behali.
-Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
--
---
---
--
Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad ovocné
džúsy a ochutené nápoje s obsahom cukru, sa
neodporúčajú. V prípade ich použitia by mali
byť dostatočne zriedené a podávané len počas
obmedzeného obdobia – nemali by sa popíjať súvisle.
Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips Avent
v chladničke až 24 hodín (nie vo dverách) alebo
v mrazničke až 3 mesiace. Materské mlieko nikdy
znova nezmrazujte ani nepridávajte čerstvé materské
mlieko do už zmrazeného mlieka.
Na konci kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné materské
mlieko.
Nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace
prostriedky. Neodkladajte časti výrobku priamo na
povrchy, ktoré boli očistené antibakteriálnymi čistiacimi
prostriedkami.
Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť vlastnosti
plastových materiálov. To môže viesť k narušeniu
tesnosti uzáveru.
Pred každým použitím skontrolujte a potiahnite cumlík
na kŕmenie všetkými smermi. Pri prvom náznaku
poškodenia ľubovoľnej súčasti či opotrebovania ho
odhoďte.
Výrobok ani žiadnu jeho časť žiadnym spôsobom
neupravujte. Dôsledkom toho by mohla byť
nebezpečná funkcia výrobku.
Montáž
Pri zostavovaní fľaše umiestnite uzáver vertikálne na fľašu
tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor (podrobnejšie
informácie získate z obrázka). Cumlík nasadíte
jednoduchšie, ak ho namiesto priameho vyťahovania
smerom nahor vytiahnete otáčavými pohybmi.
Údržba cumlíka
Cumlík na kŕmenie nenechávajte na priamom slnečnom
svetle ani v blízkosti zdroja tepla či v dezinfekčnom
(„sterilizačnom“) roztoku dlhšie, než je odporúčané, pretože
by mohlo dôjsť k narušeniu súčastí. Súčasti uchovávajte v
suchej, uzavretej nádobe.
Výber správneho cumlíka pre vaše dieťa
Cumlíky Philips Avent sú k dispozícii samostatne s rôznymi
úrovňami prietoku, aby pomohli vášmu dieťaťu pri pití.
Časom môžete cumlík vymeniť, aby spĺňal individuálne
potreby vášho dieťaťa. Cumlíky Philips Avent sú zreteľne
očíslované na boku a toto označenie vyjadruje rýchlosť
prietoku. Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie cumlíka so
správnym prietokom. Používajte nižšiu rýchlosť prietoku, ak
sa vaše dieťa dusí, tečie mu mlieko z úst alebo má problém
prispôsobiť svoju rýchlosť pitia. Použite vyššiu rýchlosť
prietoku, ak dieťa počas kŕmenia zaspí, je frustrované
alebo kŕmenie trvá veľmi dlho. Tieto cumlíky Philips Avent
možno použiť spolu s fľašami na kŕmenie Philips Avent a
skladovacími pohárikmi Philips Avent.
(1) Cumlík určený pre kategóriu 0m+je ideálny pre
novorodencov a kojené deti každého veku. Na cumlíku je
zobrazené číslo 1.
(2) Cumlík určený pre kategóriu 1m+je ideálny pre kojené
deti každého veku. Na cumlíku je zobrazené číslo 2.
(3) Cumlík určený pre kategóriu 3m+je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3 mesiace. Na cumlíku je
zobrazené číslo 3.
(4) Cumlík určený pre kategóriu 6m+je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 6 mesiacov. Na cumlíku
je zobrazené číslo 4.
(I/II/III) Variabilný prietok: obsahuje silikónový cumlík
odolný voči prehryznutiu. Pevnejší cumlík s nastaviteľným
prietokom na zaistenie pohodlia detí je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3 mesiace. Cumlík má
jeden vyrezaný zárez navrchu na tekutiny a značky I, II, III
na okrajoch cumlíka.
(Y) Hustá strava: Cumlík na hustú stravu je určený na
hustejšiu stranu a je ideálny pre deti kŕmené z fľaše vo veku
minimálne 6 mesiacov. Cumlík má jeden vyrezaný zárez v
tvare Y na tekutiny a je označený symbolom Y.
Poznámka: Každé dieťa je jedinečné a individuálne potreby
vášho dieťaťa sa môžu líšiť od opísaných rýchlostí prietoku.
Objednávanie príslušenstva
Ak hľadáte predajcu alebo si chcete kúpiť náhradnú fľašu,
cumlík alebo iný produkt Philips Avent pre deti, navštívte
našu webovú lokalitu na adrese: www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Zabezpečte, aby ste si vybrali správny cumlík prislúchajúci
k správnemu krúžku so závitom na vašu fľašu: cumlíky z
fliaš modelového radu Philips Anti-colic sú vhodné len
pri použití spolu s krúžkami so závitom z modelového
radu Philips Anti-colic, cumlíky Philips Natural sú vhodné
len pri použití s krúžkami so závitom Philips Natural.
Vysokokvalitná fľaša Philips Avent je kompatibilná
s väčšinou odsávačiek mlieka, náustkov, uzatváracích
diskov a uzáverov na hrnčeky Philips Avent.
Podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte
webovú stránku www.philips.com/support.
Slovenščina
Za varnost in zdravje vašega otroka
Opozorilo!
-Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom
odraslih.
-Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude, da
ne pride do zadušitve.
-Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroči
zobno gnilobo.
-Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
-Za pogrevanje otroške hrane ali pijače ne priporočamo
uporabe mikrovalovne pečice. Mikrovalovi lahko
spremenijo kakovost hrane/pijače in uničijo nekatere
dragocene hranilne snovi ter lahko ustvarijo visoko
temperaturo na določenih delih. Zato bodite
še posebej previdni, če in ko hrano segrevate v
mikrovalovni pečici.
-Če tekočino ali hrano segrevate v mikrovalovni pečici,
vanjo postavite samo posodo brez navojnega obroča,
cuclja in pokrova. Segreto hrano vedno premešajte, da
se toplota enakomerno porazdeli, in pred serviranjem
preverite temperaturo.
-Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite zunaj
dosega otrok.
-Otroku ne dovolite, da se igra z majhnimi deli ali med
hojo/tekanjem uporablja stekleničke ali lončke.
-Izdelka ne postavljajte v segreto pečico.
English
For your child’s safety and health
Warning!
-Always use this product with adult supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to prevent
choking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids will cause
tooth decay.
-Always check food temperature before feeding.
-It is not recommended to use a microwave to warm
up your baby‘s food or drinks. Microwaves might
alter the quality of food/drinks and destroy some
valuable nutrients and it may produce localized high
temperatures. Therefore, take extra care if and when
you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the microwave,
only place the container without screw ring, teat and
cap. Always stir heated food to ensure even heat
distribution and check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the reach of
children.
-Do not allow child to play with small parts or walk/run
while using bottles or cups.
-Do not place product in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as fruit juices
and flavored sugary drinks, are not recommended.
If used, they should be well diluted and only used for
limited periods, not constantly sipped.
-Expressed breast milk can be stored in sterilized
Philips Avent bottles/containers in the refrigerator for
up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up
to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh
breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left over at the
end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or anti-bacterial
cleaners. Do not place components directly on
surfaces that have been cleaned with anti-bacterial
cleaners.
-Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can affect the
fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the feeding teat in
all directions.Throw away any part at the first signs of
damage or weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any way.
This may result in unsafe functioning of the product.
Before first and every use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy water
and rinse them thoroughly. Sterilize the parts in boiling
water for 5 minutes or by using a Philips Avent sterilizer.
This is to ensure hygiene. During sterilizing in boiling water,
make sure that the pan contains enough water and prevent
the bottle or other parts from touching the side of the pan.
This can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make sure
that you wash your hands thoroughly and that the surfaces
are clean before contact with sterilized parts. Place all
bottle parts on a clean paper towel or on a clean drying
rack and allow them to air dry. Excessive concentration of
detergents may eventually cause plastic components to
crack. Should this occur, replace immediately. This product
is dishwasher safe - food colourings may discolour parts.
Clean and sterilize all parts before each use. For hygiene
reasons, we recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you place the
cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright (see
image for more details). The teat is easier to assemble if you
wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line.
Maintenance teat
Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or
leave in disinfectant (‘sterilizing solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the parts. Keep parts in
dry, covered container.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available with
different flow rates to help your baby with drinking. Over
time you can change the teat
accommodating the individual needs of your baby. Philips
Avent teats are clearly numbered on the side to indicate
flow rate. Make sure you use a teat with the correct flow
rate when you feed your baby. Use a lower flow rate if
your baby chokes, is leaking milk or has trouble adjusting
to the drinking speed. Use a higher flow rate if your baby
falls asleep during feeding, gets frustrated or when feeding
takes a very long time. These Philips Avent teats can be
used on the Philips Avent feeding bottle and Philips Avent
storage cups.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed
babies of all ages. The the number 1 is shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all ages.
The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies at 3 months
of age and up. The number 3 is shown on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at 6 months
of age and up. The number 4 is shown on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone teat.
The sturdier teat, with an adjustable flow rate to babies
convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of
age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid
and the markings I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for thicker
feeds is ideal for bottle fed babies at 6 months of age and
up. The teat has one Y cut for fluid and the symbol Y on
the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s individual
needs may vary from the description of flow rates.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement bottle,
teat or any Philips Avent baby product, visit our website
at www.philips.com/avent.
Compatibility
Make sure to choose the correct teat corresponding to
the correct screw ring of your bottle: teats from the Philips
Anti-colic range only fit in screw rings of the Philips Anticolic range, and Philips Natural teats only fit in Philips
Natural screw rings. The high quality Philips Avent bottle is
compatible with most Philips Avent breast pumps, spouts,
sealing discs and cup tops.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé
osoby.
-Krmící dudlíky nepoužívejte k uklidňování dítěte, neboť
hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-K ohřívání dětského jídla a pití se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou ovlivnit kvalitu potravin či nápojů, zničit cenné
živiny a v určitých místech mohou pokrm zahřát na
vysoké teploty. Při ohřívání jídla v mikrovlnné troubě
proto dbejte zvýšené opatrnosti.
--
-----
--
-----
--
Když ohříváte tekutiny nebo jídlo v mikrovlnné troubě,
vkládejte do ní pouze nádobku bez zajišťovacího
kroužku, dudlíku a víčka. Ohřáté jídlo vždy promíchejte,
aby celý pokrm získal rovnoměrnou teplotu. Správnou
teplotu pokrmu před podáním zkontrolujte.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte mimo
dosah dětí.
Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi nebo
aby při používání láhví a hrníčků chodilo či běhalo.
Výrobek nevkládejte do rozehřáté trouby.
Kromě mléka a vody se nedoporučují jiné nápoje,
například ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje.
Používat by se měly pouze správně naředěné a jen po
omezenou dobu, nikoli k dlouhodobému usrkávání.
Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
lahvích nebo nádobách Philips Avent uchovávat
v lednici až po dobu 24 hodin (nikoli ve dveřích
lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Nikdy
nezmrazujte mateřské mléko dvakrát. Do již zmrazeného
mléka nepřidávejte čerstvé mateřské mléko.
Mléko, které zbude po krmení, vždy vylijte.
Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky. Nepokládejte součásti výrobku přímo na
povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu sterilizace
a vysokých teplot. Může tak dojít ke změně přiléhání
víčka.
Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů. V případě
jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej
vyhoďte.
Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela být nadále
bezpečná.
Před prvním a každým novým použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké mýdlové vodě.
Poté je důkladně opláchněte. Všechny části sterilizujte ve
vroucí vodě po dobu 5 minut nebo ve sterilizátoru Philips
Avent. Tím zajistíte nezbytnou hygienu. Během sterilizace
vroucí vodou je třeba v nádobě udržovat dostatečné
množství vody. Lahev ani jiné součásti se nesmějí dotýkat
stěn nádoby. Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu
nebo k jeho poškození, či zničení, za které společnost Philips
nemůže být odpovědná. Než se dotknete sterilizovaných
dílů, důkladně si umyjte ruce a zkontrolujte, zda je povrch,
na který je položíte, čistý. Veškeré součásti lahve umístěte
na čistou papírovou utěrku nebo na čistý odkapávač
a nechejte je oschnout na vzduchu. Nadměrná koncentrace
čisticích přípravků může způsobit popraskání plastových
částí. V takovém případě je ihned vyměňte. Tento
produkt lze mýt v myčce. Barviva obsažená v potravinách
mohou některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických důvodů
doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na lahev svisle,
aby byl dudlík ve vzpřímené poloze (podrobněji viz
obrázek). Dudlík se snáze nasazuje, pokud jej kroutíte svisle,
místo abyste jej rovně natahovali.
Péče o dudlík
Nenechávejte krmící dudlík na přímém slunci, nevystavujte
jej horku ani nenechávejte v dezinfekčním prostředku
(„sterilizační roztok“) po delší než doporučenou dobu. Hrozí
nebezpečí oslabení struktury dílů. Díly uchovávejte v suché
a uzavřené nádobě.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně a
s různými možnostmi průtoku – usnadní tak pití každému
dítěti. Časem můžete vyměnit typ dudlíku za takový, který
lépe vyhovuje individuálním potřebám dítěte. Rychlost
průtoku je na dudlících Philips Avent zřetelně vyznačena
na straně. Ujistěte se, že při krmení svého dítěte používáte
dudlík se správným průtokem. Pokud se dítě zakašlává,
zalyká, nebo nestíhá vypít všechno mléko, které z lahve
vytéká, použijte dudlík s menším průtokem. Pokud dítě při
krmení usíná, zlobí se, případně pokud krmení trvá příliš
dlouho, použijte dudlík s větším průtokem. Dudlíky Philips
Avent lze používat s kojeneckými lahvemi Philips Avent a
s úložnými pohárky Philips Avent.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí pro
novorozence a pro kojené děti libovolného věku. Dudlík je
označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě hodí pro kojené
děti libovolného věku. Dudlík je označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě hodí pro
děti starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík je
označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale hodí pro
děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík je
označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým dudlíkem
odolným vůči prokousnutí. Tvrdší dudlík s průtokem
nastavitelným dle potřeby dítěte se dokonale hodí pro děti
starší 3 měsíců, které jsou krmené z lahve. Dudlík má na
konci jednu štěrbinu pro průtok tekutiny a označení I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je navržený
pro krmení stravou s hustší konzistencí a spolehlivě se hodí
pro děti starší 6 měsíců, které jsou krmené z lahve. Drážka
pro průtok tekutiny má u tohoto dudlíku tvar písmene „Y” a
dudlík je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby zrovna toho
vašeho se od popsaných hodnot průtoku mohou lišit.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, dudlík, případně jakýkoliv jiný produkt
Philips Avent určený pro děti, navštivte naše stránky na
adrese www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který odpovídá
konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku vaší lahve: dudlíky
z antikolikové řady Philips Anti-colic jsou kompatibilní
pouze s kroužky řad Philips Anti-colic. Dudlíky řady Philips
Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky řady Philips
Natural. Vysoce kvalitní lahev Philips Avent je kompatibilní
s většinou odsávaček, hubiček, těsnicích víček a víček na
pohárky řady Philips Avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo podporu, navštivte
adresu www.philips.com/support.
Hrvatski
Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
Upozorenje!
-Proizvod se uvijek treba upotrebljavati pod nadzorom
odrasle osobe.
-Kako biste spriječili opasnost od gušenja, sisač
za hranjenje nikada nemojte koristiti kao sisač za
smirivanje dojenčeta.
-Stalno i produženo sisanje tekućine može uzrokovati
kvar zubi.
-Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite
temperaturu hrane.
-Ne preporučuje se korištenje mikrovalne pećnice za
zagrijavanje hrane i napitaka za dojenčad. Mikrovalne
pećnice mogu promijeniti kvalitetu hrane/napitaka
i uništiti neke od vrijednih hranjivih sastojaka te
proizvesti lokalizirane visoke temperature. Stoga,
budite iznimno pažljivi ako i kada grijete hranu u
mikrovalnoj pećnici.
-Kada u mikrovalnoj pećnici grijete tekućinu ili hranu,
postavite samo spremnik bez navojnog prstena,
sisača i poklopca. Uvijek promiješajte hranu kako bi
se ravnomjerno zagrijala i provjerite temperaturu prije
posluživanja.
-Sve dijelove koje ne koristite držite izvan dohvata djece.
----
--
---
---
--
Nemojte dopustiti djeci da se igraju s malim dijelovima
ili hodaju/trče dok koriste bočice ili čašice.
Proizvod nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne napitci poput
voćnih sokova i zaslađenih aromatiziranih pića. Ako se
koriste, treba ih obilno razrijediti vodom i koristiti samo
tijekom ograničenog razdoblja.
Izdojeno mlijeko može se pohraniti u steriliziranim
Philips Avent bočicama/posudama u hladnjaku do
48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivaču do 3 mjeseca.
Izdojeno mlijeko nikada nemojte ponovo zamrzavati,
a u već zamrznuto izdojeno mlijeko nikada nemojte
dodavati svježe izdojeno mlijeko.
Uvijek bacite ostatke izdojenog mlijeka nakon hranjenja.
Nemojte koristiti abrazivna ili antibakterijska sredstva
za čišćenje. Nemojte stavljati sastavne dijelove izravno
na površine očišćene antibakterijskim sredstvima za
čišćenje.
Sterilizacija i visoke temperature mogu utjecati na
svojstva plastičnog materijala.
To može utjecati na postavljanje poklopca.
Prije svake uporabe provjerite proizvod i povucite
sisač za hranjenje u svim smjerovima. Čim primijetite
znakove oštećenja ili istrošenosti bilo kojeg od dijelova,
bacite ga.
Nemojte mijenjati proizvod ni njegove dijelove ni na
koji način. To može rezultirati radom proizvoda koji
nije siguran.
Prije prve i svake sljedeće uporabe
Rastavite sve dijelove, operite ih deterdžentom za pranje
posuđa rastopljenim u toploj vodi i temeljito isperite.
Sterilizirajte dijelove tako da ih stavite u proključalu vodu
5 minuta ili s pomoću Philips Avent sterilizatora. Time se
osigurava higijena.
Tijekom sterilizacije u kipućoj vodi, uvjerite se da je u posudi
dovoljno vode i spriječite da bočica i drugi dijelovi dodiruju
bočne stranice posude. To može izazvati trajno izobličenje,
kvar ili oštećenje proizvoda za koje tvrtka Philips ne može
preuzeti odgovornost. Svakako temeljito operite ruke i
očistite površine prije nego što dodirnete sterilizirane dijelove.
Sve dijelove bočice stavite na čisti papirnati ručnik ili čistu
rešetku za pranje i ostavite ih da se osuše na zraku. Prevelika
koncentracija deterdženata tijekom vremena može prouzročiti
pucanje plastičnih sastavnih dijelova. Ako se to dogodi, odmah
zamijenite proizvod. Ovaj se proizvod može prati u stroju za
pranje posuđa - boja hrane može obojati dijelove. Prije svake
uporabe operite i sterilizirajte sve dijelove. Iz higijenskih razloga
preporučujemo zamjenu sisač nakon 3 mjeseca.
Sastavljanje
Pri sastavljanju bočice pazite da poklopac postavite okomito
na bočicu tako da sisač bude u uspravnom položaju (za više
pojedinosti pogledajte sliku). Dudu je lakše pričvrstiti ako je
vrtite prema gore umjesto da je povlačite u ravnoj liniji.
Održavanje sisača
Sisač za hranjenje nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili blizu izvora topline i nemojte ga ostavljati u
sredstvu za dezinfekciju („otopini za sterilizaciju”) duže
nego što se preporučuje jer ga to može oslabiti. Dijelove
držite u suhoj, poklopljenoj posudi.
Odabir odgovarajuće dude za svoje dojenče
Dude Philips Avent zasebno su dostupne s različitim
brzinama protoka kako bi se vašem dojenčetu pomoglo dok
pije. Tijekom vremena možete promijeniti dudu kako biste
je prilagodili individualnim potrebama svojeg dojenčeta.
Dude Philips Avent na bočnoj su strani jasno označene
brojem koji pokazuje brzinu protoka. Prilikom hranjenja
bebe svakako koristite dudu s odgovarajućom brzinom
protoka Manju brzinu protoka koristite ako se vaše dojenče
guši, mlijeko mu curi ili ima problema s prilagodbom brzini
pijenja. Veću brzinu protoka koristite ako vaše dojenče
zaspi tijekom hranjenja, postane nervozno ili kada hranjenje
traje prilično dugo. Ove se Philips Avent dude mogu koristiti
na Philips Avent bočicama za hranjenje i Philips Avent
čašicama za spremanje hrane.
(1) Sisač za 0m+ idealna je za novorođenče i sve uzraste
dojenčadi koja sisaju. Na sisaču je prikazan broj 1.
(2) Sisač za 1m+ idealna je za sve uzraste dojenčadi koja
sisaju. Na sisaču je prikazan broj 2.
(3) Sisač za 3m+ idealna je za dojenčad u dobi od 3
mjeseca i više, koja se hrane iz bočice. Na sisaču je prikazan
broj 3.
(4) Sisač za 6m+ idealna je za dojenčad u dobi od 6 i više
mjeseci. Na sisaču je prikazan broj 4.
(I/II/III) Promjenjivi protok: ima silikonsku dudu otpornu na
griženje. Robusnija sisač s prilagodljivom brzinom protoka
koji je pogodan za dojenčad idealna je za dojenčad u dobi
od 3 mjeseca i više, koja se hrane iz bočice. Sisač ima jedan
uzdužni prorez na vrhu za tekućinu i oznake I, II i III na
obodima dude.
(Y) Krupna hrana: Sisač za krupnu hranu osmišljena je za
krupniju hranu i idealna je za dojenčad u dobi od 6 i više
mjeseci, koja se hrane iz bočice. Sisač ima jedan prorez za
tekućinu u obliku slova „Y” i na sebi nosi oznaku slova „Y”.
Napomena: Svako je dojenče jedinstveno i individualne
potrebe vašega dojenčeta mogu se razlikovati od opisanih
brzina protoka.
--
Naručivanje dodataka
Kako biste pronašli prodavatelja ili kupili zamjensku bočicu,
sisač ili bilo koji Philips Avent proizvod za dojenče, posjetite
naše web-mjesto na www.philips.com/avent.
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej wodzie z
dodatkiem mydła i dokładnie opłucz. Wysterylizuj części,
wygotowując je we wrzącej wodzie przez 5 minut lub
za pomocą sterylizatora Philips Avent. Ma to zapewnić
higienę. Podczas sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź,
czy w garnku jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby
butelka lub inne części nie dotykały ścianki garnka. Może to
spowodować nieodwracalne odkształcenie lub uszkodzenie
produktu, za które firma Philips nie będzie ponosić
odpowiedzialności. Przed użyciem wysterylizowanych
elementów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na
której chcesz te elementy ułożyć. Ułóż wszystkie części
butelki na czystym ręczniku papierowym lub na czystej
suszarce do naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Zbyt
duże stężenie środków do czyszczenia może po pewnym
czasie spowodować pękanie plastikowych części. Należy
wówczas natychmiast wymienić uszkodzone elementy.
Ten produkt można myć w zmywarce, jednak barwniki
spożywcze mogą spowodować przebarwienie części. Przed
każdym użyciem należy wyczyścić i wysterylizować części.
Z uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę smoczków
co 3 miesiące.
Kompatibilnost
Uvjerite se da ste odabrali pravilan sisač koji pristaje
navojnom prstenu vaše bočice: sisači Philips Anti-colic
asortimana pristaju samo u navojne prstene Philips Anticolic asortimana, a sisači Philips Natural pristaju samo
u Philips Natural navojne prstene. Iznimno kvalitetna
Philips Avent bočica kompatibilna je s većinom Philips
Avent pumpi za izdajanje, usnika, diskova za zatvaranje i
poklopaca čašica.
Podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/
support.
Polski
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
-Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków
do uspokajania, aby zapobiec zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować
próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed
karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i napojów
dla dzieci w kuchence mikrofalowej. Mikrofale mogą
mieć negatywny wpływ na jakość jedzenia lub
napoju i niszczyć niektóre składniki odżywcze, a także
prowadzić do miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj szczególną ostrożność
przy podgrzewaniu jedzenia w kuchence mikrofalowej.
-Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik bez pokrywki,
smoczka i elementów dokręcanych. Zawsze wymieszaj
podgrzany pokarm, aby równomiernie rozprowadzić
ciepło i sprawdź jego temperaturę przed podaniem
go dziecku.
-Wszystkie nieużywane elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
-Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami ani
chodzić/biegać z butelką lub kubkiem.
-Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
-Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki owocowe
lub słodkie napoje aromatyzowane, nie są zalecane.
W przypadku spożywania przez dzieci takie napoje
powinny być mocno rozcieńczone i spożywane tylko
przez krótki okres.
---
---
--
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach Philips
Avent w lodówce (nie na półkach na drzwiach lodówki)
przez maksymalnie 48 godzin albo w zamrażarce
przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy ponownie nie
zamrażaj rozmrożonego odciągniętego pokarmu ani
nie dodawaj świeżo odciągniętego pokarmu do już
zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków ściernych ani
antybakteryjnych. Nie umieszczaj komponentów
bezpośrednio na powierzchniach, które były
czyszczone środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą wpływać
na właściwości tworzywa sztucznego. Może to mieć
wpływ na dopasowanie nasadki.
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt
i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W
przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia wyrzuć
daną cześć.
Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo, aby
smoczek był skierowany do góry (szczegóły na
ilustracji). Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się
nim na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostej linii
przez otwór.
Konserwacja smoczka
Nie pozostawiaj smoczka w miejscach nasłonecznionych
lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku
dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas, niż
jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
Przechowuj części w suchym pojemniku pod przykryciem.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości wypływu,
aby pomóc dziecku w piciu. W miarę upływu czasu można
zmienić smoczek odpowiednio do potrzeb dziecka. Smoczki
Philips Avent są wyraźnie oznaczone umieszczonymi
z boku numerami określającymi szybkość wypływu.
Przed rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi dostosować się do
szybkości picia, użyj smoczka o niższej szybkości wypływu.
Jeżeli dziecko zasypia podczas karmienia, denerwuje
się lub karmienie trwa bardzo długo, użyj smoczka o
wyższej szybkości wypływu. Smoczków Philips Avent
można używać z butelkami do karmienia Philips Avent i
pojemnikami do przechowywania pokarmu Philips Avent.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego doskonale nadaje
się dla noworodków i dzieci karmionych piersią w każdym
wieku. Cyfra 1 jest widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego doskonale nadaje
się dla noworodków i dzieci karmionych piersią w każdym
wieku. Cyfra 2 jest widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
3 miesięcy. Cyfra 3 jest widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego doskonale
nadaje się dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Cyfra 4 jest widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy smoczek
odporny na przegryzienie. Bardziej wytrzymały smoczek z
regulacją szybkości wypływu w zależności od możliwości
dziecka doskonale nadaje się dla dzieci karmionych butelką
w wieku od 3 miesięcy. Smoczek ma jedno podłużne
wycięcie górne na płyn i oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony do gęstszego
pokarmu doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 6 miesięcy. Smoczek ma jedno wycięcie
w kształcie litery Y na płyn i jest oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby danego
dziecka mogą się różnić od określonych w opisie prędkości
wypływu.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową butelkę,
smoczek lub dowolny produkt Philips Avent dla dzieci,
odwiedź naszą stronę internetową pod adresem
www.philips.com/avent.
Kompatybilność
Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany do pierścienia
mocującego butelki: smoczki do butelek Anti-colic Philips
pasują tylko do pierścieni mocujących butelek Anti-colic
Philips, a smoczki Philips Natural pasują tylko do pierścieni
mocujących Philips Natural. Wysokiej jakości butelka Philips
Avent pasuje do większości laktatorów Philips Avent,
ustników, pokrywek zamykających i pokrywek kubków
Philips Avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy,
odwiedź stronę www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete
mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat soha
ne használja játszócumi helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos cumizása
tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott mikrohullámmal
melegíteni. A mikrohullámok hatására az ételek
és italok minősége megváltozhat, értékes
tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos pontokon
felforrósodhatnak. Ezért mindig legyen óvatos,
amennyiben mikrohullámú sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak leszorító
gyűrű, etetőcumi, vagy fedél nélküli edényt helyezzen
a mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt az egyenletes
hőeloszlás érdekében mindig keverje meg a melegített
ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a gyermek
által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb részeivel
játsszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat járás
vagy futás közben használja.
-Ne tegye a terméket sütőbe.
--
--
---
---
--
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívül más
folyadékokkal, például gyümölcslével vagy ízesített,
cukortartalmú italokkal való használatra nem ajánlott.
Használat esetén az említett folyadékokat kellő
mértékben hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, kerülve a folyamatos fogyasztást.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips Avent
cumisüvegben/tárolóedényben legfeljebb 48 óráig,
fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Soha ne
fagyassza újra az anyatejet, illetve soha ne adjon friss
anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy antibakteriális
tisztítószereket. Ne helyezze a részeket közvetlenül
olyan felületre, amelyet antibakteriális tisztítószerrel
tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás során, és
magas hőmérséklet hatására megváltozhatnak. Ez a
fedél illeszkedését is befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan,
és húzza meg az etetőcumit minden irányba. Ha egy
alkatrész gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal
dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket vagy
annak tartozékait. Az ilyen módosítás a termék nem
biztonságos működését okozhatja.
Teendők az első és minden egyes használat előtt:
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg szappanos,
meleg vízzel, majd alaposan öblítse le. Sterilizálja az
alkatrészeket forrásban lévő vízben 5 percig vagy használjon
Philips Avent gőzsterilizálót. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot. Forró vizes sterilizálás során ellenőrizze, hogy az
edény kellő mennyiségű vizet tartalmazzon, elkerülve ezáltal
az üvegnek vagy egyéb alkatrészeknek az edény oldalával
való érintkezését. Ellenkező esetben a termék maradandóan
deformálódhat, sérülhet vagy meghibásodhat, ezekért pedig
a Philips nem vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és tisztítsa meg
a tárolásukra szolgáló felületeket. Helyezze az üveg összes
alkatrészét egy tiszta papírtörlőre vagy tiszta edényszárító
állványra és hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek túlzott
koncentrációja a műanyag részek megrepedését okozhatja.
Ha ilyet tapasztal, cserélje ki a sérült alkatrészt. Ez a termék
mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek hatására az
alkatrészek elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa
meg és sterilizálja az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét függőlegesen
helyezze a cumisüvegre úgy, hogy az etetőcumi felfelé
nézzen (a részleteket lásd a képen). Az etetőcumit
könnyebb összeszerelni, ha nem egyenesen kihúzza,
hanem enyhén rázva felfelé mozgatja.
Etetőcumi karbantartása
Ne hagyja az etetőcumit közvetlenül a napon vagy hőforrás
közelében, valamint ne hagyja a javasoltnál hosszabb
ideig fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban), mert
ez gyengíti az anyagát. Az alkatrészek tárolására mindig
száraz, fedeles tartót használjon.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke számára.
A Philips Avent etetőcumik különböző folyáserősséggel
rendelhetők annak érdekében, hogy gyermeke könnyebben
igyon. Az etetőcumi a későbbiek során kicserélhető, amely
így gyermeke egyéni igényeihez igazodik. A Philips Avent
etetőcumik oldalán egy szám mutatja a folyás erősségét.
Ellenőrizze, hogy a gyermek etetéséhez megfelelő
átfolyású etetőcumit használ-e. Használjon alacsonyabb
folyáserősségű cumit, ha gyermeke fulladozik, szivárog
a tej vagy ha a folyás sebessége túl gyors. Használjon
nagyobb folyáserősségű cumit, ha gyermeke etetés közben
elalszik, nyűgös vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips
Avent cumik Philips Avent etetőüvegekkel és Philips Avent
tárolóedényekkel használhatók.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális újszülöttek,
illetve bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 1-es szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális újszülöttek,
illetve bármely korú, anyatejjel táplált gyermekek számára.
A cumin egy 2-es szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. A cumin egy 3-es szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális 6 hónapos
vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek számára.
A cumin egy 4-es szám látható.
(I/II/III) Változó folyáserősség: harapásálló szilikon
etetőcumival Az állítható folyáserősségnek köszönhetően
kényelmesen használható, tartósabb etetőcumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. Az etetőcumi tetején egy lyuk található
folyadékokhoz, illetve I, II, III jelölések a cumi szélén.
(Y) Sűrű ételek: A sűrűbb ételekhez készült vastag
etetőcumi ideális 6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből
táplált gyermekek számára. Az etetőcumi tetején egy
Y-alakú lyuk található folyadékokhoz, illetve egy Y jel a
cumi szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző, ennek
megfelelően gyermeke egyéni igényei eltérhetnek a leírt
folyási erősségektől.
--
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.hu/avent. weboldalunkra és
keresse meg forgalmazóját vagy vásároljon cumisüveget,
etetőcumit vagy Philips Avent babatermékeket.
Pred prvým a každým ďalším použitím
Demontujte všetky súčasti, očistite ich teplou mydlovou
vodou a dôkladne ich opláchnite. Všetky súčasti
vysterilizujte 5 minútovým varením vo vode alebo pomocou
sterilizátora Philips Avent. Zabezpečíte tak dostatočnú
hygienu. Počas sterilizácie vo vriacej vode zaistite, aby
nádoba obsahovala dostatok vody a aby sa fľaša ani iné
súčasti nedotýkali strán nádoby. Mohlo by to spôsobiť
nevratnú deformáciu výrobku, defekty alebo poškodenie,
za ktoré spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť. Pred
kontaktom so sterilizovanými súčasťami dbajte na to,
aby ste mali dôkladne umyté ruky a aby boli povrchy
čisté. Všetky súčasti fľaše rozložte na papierovú utierku
alebo na čistý sušiak a nechajte ich vyschnúť na vzduchu.
Nadmerná koncentrácia čistiacich prostriedkov môže
spôsobiť prasknutie plastových súčastí. V takom prípade
ich okamžite vymeňte. Tento výrobok možno umývať v
umývačke na riad – potravinové farbivá môžu spôsobiť
zmenu farby súčastí výrobku. Pred každým použitím očistite
a vysterilizujte všetky súčasti. Z hygienických dôvodov
odporúčame vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
Kompatibilitás
Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg hozzáillő
csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic termékcsaládokba
tartozó etetőcumik kizárólag a Philips Anti-colic
csavargyűrűkkel, a Philips Natural etetőcumik pedig
kizárólag Philips Natural csavargyűrűkkel használhatók.
A kiváló minőségű Philips Avent cumisüveg kompatibilis
a legtöbb Philips Avent mellszívóval, itatófejjel, tejzáróval
és zárókupakkal.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra.
Slovensky
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
Varovanie!
-Tento výrobok sa musí vždy používať pod dozorom
dospelej osoby.
-Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na upokojenie
dieťaťa, aby ste predišli riziku zadusenia.
-Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín spôsobí vznik
zubného kazu.
-Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
-Neodporúča sa používať mikrovlnku na zohrievanie
detského jedla a nápojov. Mikrovlnné žiarenie
môže zmeniť kvalitu jedla/nápojov a zničiť niektoré
cenné výživné látky. Okrem toho môže spôsobovať
nerovnomerné ohriatie. Preto buďte pri zohrievaní
jedla v mikrovlnke mimoriadne opatrní.
-Pri zohrievaní tekutiny alebo jedla do mikrovlnky vložte
len nádobu bez krúžku so závitom, cumlíka a viečka.
Zohriate jedlo vždy zamiešajte, aby ste zabezpečili
rovnomernú teplotu a pred podávaním teplotu ešte
skontrolujte.
-Všetky nepoužívané časti udržiavajte mimo dosahu
detí.
-Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými časťami ani
aby pri používaní fliaš či pohárov chodili alebo behali.
-Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
--
---
---
--
Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad ovocné
džúsy a ochutené nápoje s obsahom cukru, sa
neodporúčajú. V prípade ich použitia by mali
byť dostatočne zriedené a podávané len počas
obmedzeného obdobia – nemali by sa popíjať súvisle.
Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips Avent
v chladničke až 24 hodín (nie vo dverách) alebo
v mrazničke až 3 mesiace. Materské mlieko nikdy
znova nezmrazujte ani nepridávajte čerstvé materské
mlieko do už zmrazeného mlieka.
Na konci kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné materské
mlieko.
Nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace
prostriedky. Neodkladajte časti výrobku priamo na
povrchy, ktoré boli očistené antibakteriálnymi čistiacimi
prostriedkami.
Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť vlastnosti
plastových materiálov. To môže viesť k narušeniu
tesnosti uzáveru.
Pred každým použitím skontrolujte a potiahnite cumlík
na kŕmenie všetkými smermi. Pri prvom náznaku
poškodenia ľubovoľnej súčasti či opotrebovania ho
odhoďte.
Výrobok ani žiadnu jeho časť žiadnym spôsobom
neupravujte. Dôsledkom toho by mohla byť
nebezpečná funkcia výrobku.
Montáž
Pri zostavovaní fľaše umiestnite uzáver vertikálne na fľašu
tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor (podrobnejšie
informácie získate z obrázka). Cumlík nasadíte
jednoduchšie, ak ho namiesto priameho vyťahovania
smerom nahor vytiahnete otáčavými pohybmi.
Údržba cumlíka
Cumlík na kŕmenie nenechávajte na priamom slnečnom
svetle ani v blízkosti zdroja tepla či v dezinfekčnom
(„sterilizačnom“) roztoku dlhšie, než je odporúčané, pretože
by mohlo dôjsť k narušeniu súčastí. Súčasti uchovávajte v
suchej, uzavretej nádobe.
Výber správneho cumlíka pre vaše dieťa
Cumlíky Philips Avent sú k dispozícii samostatne s rôznymi
úrovňami prietoku, aby pomohli vášmu dieťaťu pri pití.
Časom môžete cumlík vymeniť, aby spĺňal individuálne
potreby vášho dieťaťa. Cumlíky Philips Avent sú zreteľne
očíslované na boku a toto označenie vyjadruje rýchlosť
prietoku. Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie cumlíka so
správnym prietokom. Používajte nižšiu rýchlosť prietoku, ak
sa vaše dieťa dusí, tečie mu mlieko z úst alebo má problém
prispôsobiť svoju rýchlosť pitia. Použite vyššiu rýchlosť
prietoku, ak dieťa počas kŕmenia zaspí, je frustrované
alebo kŕmenie trvá veľmi dlho. Tieto cumlíky Philips Avent
možno použiť spolu s fľašami na kŕmenie Philips Avent a
skladovacími pohárikmi Philips Avent.
(1) Cumlík určený pre kategóriu 0m+je ideálny pre
novorodencov a kojené deti každého veku. Na cumlíku je
zobrazené číslo 1.
(2) Cumlík určený pre kategóriu 1m+je ideálny pre kojené
deti každého veku. Na cumlíku je zobrazené číslo 2.
(3) Cumlík určený pre kategóriu 3m+je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3 mesiace. Na cumlíku je
zobrazené číslo 3.
(4) Cumlík určený pre kategóriu 6m+je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 6 mesiacov. Na cumlíku
je zobrazené číslo 4.
(I/II/III) Variabilný prietok: obsahuje silikónový cumlík
odolný voči prehryznutiu. Pevnejší cumlík s nastaviteľným
prietokom na zaistenie pohodlia detí je ideálny pre deti
kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3 mesiace. Cumlík má
jeden vyrezaný zárez navrchu na tekutiny a značky I, II, III
na okrajoch cumlíka.
(Y) Hustá strava: Cumlík na hustú stravu je určený na
hustejšiu stranu a je ideálny pre deti kŕmené z fľaše vo veku
minimálne 6 mesiacov. Cumlík má jeden vyrezaný zárez v
tvare Y na tekutiny a je označený symbolom Y.
Poznámka: Každé dieťa je jedinečné a individuálne potreby
vášho dieťaťa sa môžu líšiť od opísaných rýchlostí prietoku.
Objednávanie príslušenstva
Ak hľadáte predajcu alebo si chcete kúpiť náhradnú fľašu,
cumlík alebo iný produkt Philips Avent pre deti, navštívte
našu webovú lokalitu na adrese: www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Zabezpečte, aby ste si vybrali správny cumlík prislúchajúci
k správnemu krúžku so závitom na vašu fľašu: cumlíky z
fliaš modelového radu Philips Anti-colic sú vhodné len
pri použití spolu s krúžkami so závitom z modelového
radu Philips Anti-colic, cumlíky Philips Natural sú vhodné
len pri použití s krúžkami so závitom Philips Natural.
Vysokokvalitná fľaša Philips Avent je kompatibilná
s väčšinou odsávačiek mlieka, náustkov, uzatváracích
diskov a uzáverov na hrnčeky Philips Avent.
Podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte
webovú stránku www.philips.com/support.
Slovenščina
Za varnost in zdravje vašega otroka
Opozorilo!
-Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom
odraslih.
-Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude, da
ne pride do zadušitve.
-Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroči
zobno gnilobo.
-Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
-Za pogrevanje otroške hrane ali pijače ne priporočamo
uporabe mikrovalovne pečice. Mikrovalovi lahko
spremenijo kakovost hrane/pijače in uničijo nekatere
dragocene hranilne snovi ter lahko ustvarijo visoko
temperaturo na določenih delih. Zato bodite
še posebej previdni, če in ko hrano segrevate v
mikrovalovni pečici.
-Če tekočino ali hrano segrevate v mikrovalovni pečici,
vanjo postavite samo posodo brez navojnega obroča,
cuclja in pokrova. Segreto hrano vedno premešajte, da
se toplota enakomerno porazdeli, in pred serviranjem
preverite temperaturo.
-Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite zunaj
dosega otrok.
-Otroku ne dovolite, da se igra z majhnimi deli ali med
hojo/tekanjem uporablja stekleničke ali lončke.
-Izdelka ne postavljajte v segreto pečico.
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands / Pays-Bas
Trademarks owned by the Philips Group /
Marque déposée du groupe Philips
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
se posušijo. Plastični sestavni deli lahko zaradi čezmerne
koncentracije čistilnih sredstev sčasoma razpokajo. V takem
primeru dele takoj zamenjajte. Primerno za pomivanje v
pomivalnem stroju – prehranska barvila lahko povzročijo
razbarvanje sestavnih delov. Vse dele pred vsako uporabo
umijte in sterilizirajte. Priporočamo, da cuclje iz higienskih
razlogov zamenjate po 3 mesecih.
Sestavljanje
Pri sestavljanju stekleničke se prepričajte, da je pokrovček
navpično nameščen na stekleničko tako, da je cucelj
obrnjen navzgor (glejte sliko za več podrobnosti). Cucelj
boste lažje sestavili, če ga s strani na stran pomikate
navzgor, namesto da ga povlečete naravnost navzgor.
Vzdrževanje cuclja
Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, toploti ali v
razkužilu (sterilizacijski raztopini) dlje, kot je priporočeno, saj
lahko s tem pospešite obrabo delov. Dele shranjujte v suhi in
zaprti posodi.
www.philips.com
--
--
---
----
4213.354.4272.1 (06/18)
Uporabe drugih napitkov, razen mleka in vode, na
primer sadnih sokov in aromatiziranih sladkih napitkov,
v steklenički ne priporočamo. Če pa jih uporabljate,
jih dobro razredčite in uporabljajte samo krajše
obdobje ter ne prepogosto.
Načrpano materino mleko lahko v steriliziranih
stekleničkah/posodicah Philips Avent v hladilniku hranite
do 48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku pa do tri mesece.
Materinega mleka ne zamrzujte znova in zamrznjenemu
materinemu mleku ne dodajajte svežega.
Preostalo materino mleko po hranjenju vedno zavrzite.
Ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih čistilnih
sredstev. Sestavnih delov ne postavljajte neposredno
na površine, ki so očiščene s protibakterijskimi čistilnimi
sredstvi.
S steriliziranjem pri visoki temperaturi lahko spremenite
lastnosti plastičnih materialov. To lahko vpliva na
prileganje pokrovčka.
Izdelek pred vsako uporabo preglejte in cucelj
povlecite v vse smeri. Vsak del zavrzite ob prvih znakih
poškodb ali obrabljenosti.
Izdelka ali njegovih delov ne spreminjajte na noben
način. To lahko povzroči nevarno delovanje izdelka.
Pred prvo in vsako uporabo
Vse sestavne dele razstavite ter jih očistite s toplo milnico
in temeljito izperite. Dele sterilizirajte v sterilizatorju Philips
Avent ali jih prekuhavajte pet minut. S tem zagotovite
higieno. Med steriliziranjem v vreli vodi naj bo v posodi
dovolj vode, da se steklenička ali drugi deli ne bodo dotikali
strani posode. To lahko namreč povzroči nepopravljivo
deformacijo izdelka, okvare ali škodo, za katere Philips
ne odgovarja. Temeljito si umijte roke in poskrbite, da
so površine čiste, preden pridejo v stik s steriliziranimi
sestavnimi deli. Vse dele stekleničke položite na čisto
papirnato brisačo ali na čist odcejalnik in jih pustite, da
Izbira pravega cuclja za vašega otroka
Ločeno so na voljo cuclji Philips Avent z različnimi pretoki,
ki pomagajo otroku pri pitju. Sčasoma
lahko cucelj zamenjate in se tako prilagodite na individualne
potrebe otroka. Cuclji Philips Avent so na strani razločno
oštevilčeni, da kažejo raven pretoka. Pri hranjenju otroka
uporabljajte cucelj z ustreznim pretokom. Če se otrok duši,
mu uhaja mleko ali se težko navaja na hitrost pitja, uporabite
cucelj s počasnejšim pretokom. Če otrok med hranjenjem
zaspi, se vznemiri ali če hranjenje traja zelo dolgo, uporabite
cucelj s hitrejšim pretokom. Te cuclje Philips Avent lahko
uporabljate s stekleničkami za hranjenje Philips Avent in
posodicami za shranjevanje Philips Avent.
(1) Cucelj za 0 m+ je idealen za novorojenčke in dojene
otroke vseh starosti. Na cuclju je prikazana številka 1.
(2) Cucelj za 1 m+ je idealen za dojene otroke vseh starosti.
Na cuclju je prikazana številka 2.
(3) Cucelj za 3 m+ je idealen za otroke od tretjega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Na cuclju je prikazana
številka 3.
(4) Cucelj za 6 m+ je idealen za otroke od šestega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Na cuclju je prikazana
številka 4.
(I/II/III) Spremenljivi pretok: ima silikonski cucelj, ki je
odporen na ugriz. Trdnejši cucelj s pretokom, ki se prilagodi
udobju otroka, je idealen za otroke od tretjega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Cucelj ima eno režo na
vrhu za tekočino in oznake I, II, III na robovih.
(Y) Gosta hrana: Cucelj za gosto hrano, zasnovan za
hranjenje z gostejšo hrano, je idealen za otroke od šestega
meseca naprej. Cucelj ima eno režo v obliki črke Y za
tekočino in oznako Y.
Opomba: Vsak otrok je edinstven in individualne potrebe
vašega otroka se lahko razlikujejo od opisa pretokov.
Naročanje dodatne opreme
Če želite poiskati prodajalca ali kupiti nadomestno
stekleničko, cucelj ali kateri drug izdelek za otroke Philips
Avent, obiščite spletno mesto www.philips.com/avent.
Združljivost
Izberite pravilen cucelj, ki ustreza pravilnemu navojnemu
obroču stekleničke: cuclji iz serije Philipsovih izdelkov proti
koliki ustrezajo samo navojnim obročem iz Philipsove
ponudbe izdelkov proti koliki, cuclji Philips Natural pa
samo navojnim obročem Philips Natural. Visokokakovostna
steklenička Philips Avent je združljiva z večino prsnih črpalk,
ustnikov, tesnilnih pokrovčkov in pokrovov lončkov Philips
Avent.
Podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support.
Svenska
För ditt barns säkerhet och hälsa
Varning!
-Använd alltid produkten under vuxnas översyn.
-Använd aldrig matningsnappar som tröst då det kan
medföra risk för kvävning.
-Att suga in vätska kontinuerligt under lång tid är
skadligt för tänderna.
-Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
-Det är inte rekommenderat att värma upp mat eller
dryck till spädbarn i en mikrovågsugn. Mikrovågsugnar
kan påverka matens/dryckens kvalitet och förstöra
viktiga näringsämnen, samt göra att delar av maten/
drycken är mycket varma. Var därför extra aktsam när
du värmer mat i en mikrovågsugn.
-När du värmer dryck eller mat i mikrovågsugnen ska
skruvring, munstycke och lock tas bort från behållaren.
Rör alltid om i mat som har värmts upp så att värmen
fördelas jämnt och kontrollera temperaturen före
servering.
-Håll alla komponenter som inte används utom barnets
räckhåll.
-Tillåt inte barn att leka med små delar eller att gå/
springa med flaskor eller muggar.
-Placera aldrig produkten i en varm ugn.
-Andra drycker än mjölk och vatten, som fruktjuicer och
smaksatta, söta drycker rekommenderas inte. Om de
används bör de spädas ut ordentligt och endast intas
under korta perioder, inte drickas kontinuerligt.
-Bröstmjölk kan förvaras i steriliserade Philips Aventflaskor/-behållare i kylskåpet i upp till 48 timmar (inte
i dörren) eller i frysen i upp till 3 månader. Frys aldrig
om bröstmjölk och blanda inte färsk bröstmjölk med
redan frusen mjölk.
-Kasta alltid bort bröstmjölk som blir över efter en
matning.
-Använd inte slipande rengöringsmedel eller
antibakteriella rengöringsprodukter. Placera inte
delarna direkt på ytor som har rengjorts med
antibakteriella rengöringsprodukter.
-Plastprodukter kan påverkas av sterilisering och höga
temperaturer. Detta kan påverka lockets passform.
-Inspektera produkten före varje användning och dra
matningsnappen i alla riktningar. Byt ut delar vid första
tecken på skada eller svaghet.
-Modifiera inte produkten eller någon del av den. Det
kan göra att produkten inte är säker att använda.
Före första användningen och varje användning
Ta isär och rengör alla delar med varmt vatten och
diskmedel och skölj dem sedan ordentligt. Sterilisera
delarna i kokande vatten i 5 minuter eller genom att
använda en Philips Avent-sterilisator. Detta säkerställer
hygienen. Se till att det är tillräckligt mycket vatten i
kastrullen och att flaskan och övriga delar inte vidrör
kastrullen när du steriliserar dem i kokande vatten. Det
kan leda till deformering, defekter och skador som Philips
inte kan hållas ansvariga för. Var noga med att tvätta
händerna och se till att alla ytor är rena innan de kommer
i kontakt med steriliserade delar. Ställ alla flaskdelar på en
bit oanvänt hushållspapper eller i ett rent torkställ och låt
dem torka. Höga halter rengöringsmedel kan göra så att
plastdelar spricker. Om det inträffar bör du byta ut delarna
omedelbart. Den här produkten är diskmaskinssäker – färg
i mat kan missfärga delar. Rengör och sterilisera alla delar
före varje användning. Av hygienskäl rekommenderar vi att
du byter ut dinapparna efter 3 månader.
Montering
När du monterar flaskan ska du se till att lägga locket
vertikalt på flaskan så att dinappen är upprätt (se bilden för
mer information). Dinappen är lättare att montera om du
vickar den uppåt istället för att dra den rakt upp.
Underhåll av dinapp
Förvara aldrig en matningsnapp i direkt solljus, i värme
eller i desinfektionsmedel („steriliseringslösning“)
längre än rekommenderat eftersom det kan försämra
komponenterna. Förvara delarna i en torr övertäckt
behållare.
Välj rätt dinapp till ditt spädbarn
Philips Avent dinappar finns tillgängliga separat med
olika flödeshastigheter som hjälper ditt spädbarn att
dricka. Med tiden kan du byta ut dinappen för att
tillgodose ditt spädbarns individuella behov. Philips Avent
dinappar är tydligt numrerade på sidan för att indikera
flödeshastigheten. Se till att använda en napp med korrekt
flödeshastighet när du matar ditt spädbarn. Använd en
lägre flödeshastighet om ditt spädbarn sätter i halsen, om
det läcker mjölk eller om det har problem med att anpassa
sig till drickhastigheten. Använd en högre flödeshastighet
om ditt spädbarn somnar under matning, blir frustrerad eller
om matningen tar mycket lång tid. Dessa Philips Aventdinappar kan användas med Philips Avent-nappflaska och
Philips Avent-förvaringsmuggar.
(1) Dinappen för 0m+ är perfekt för nyfödda och ammande
spädbarn i alla åldrar. Siffran 1 visas på dinappen.
(2) Dinappen för 1m+ är perfekt för ammande spädbarn i
alla åldrar. Siffran 2 visas på dinappen.
(3) Dinappen för 3m+ är perfekt för flaskmatade spädbarn i
3 månaders ålder och uppåt. Siffran 3 visas på dinappen.
(4) Dinappen för 6m+ är perfekt för flaskmatade spädbarn i
6 månaders ålder och uppåt. Siffran 4 visas på dinappen.
(I/II/III) Variabelt flöde: har en bittålig dinapp i silikon.
Den kraftigare dinappen med en justerbar flödeshastighet
för spädbarnens bekvämlighet är perfekt för flaskmatade
spädbarn i 3 månaders ålder och uppåt. Dinappen har en
spår skuret längst upp för vätska och markeringarna
I, II, III på dinappens kanter.
(Y) Tjock matning: Dinappen för tjock matning är perfekt
för flaskmatade spädbarn i 6 månaders ålder och uppåt.
Dinappen har en Y skuret längst upp för vätska och
symbolen Y markerad på dinappen.
Obs! Varje spädbarn är unikt och ditt barns individuella
behov kan variera från beskrivningen av flödeshastigheter.
Beställa tillbehör
Besök vår webbplats på www.philips.com/avent om du
vill hitta en återförsäljare eller köpa en ersättningsflaska,
dinapp eller någon annan Philips Avent-spädbarnsprodukt.
Kompatibilitet
Se till att du väljer rätt dinapp som passar till korrekt skruvring
på din flaska: dinappar från sortimentet Philips Avent
Anti-colic passar bara skruvringar i sortimentet Philips Avent
Anti-colic, och Philips Natural-dinappar passar bara Philips
Natural-skruvringar. Philips Avent-flaskan av hög kvalitet kan
användas med de flesta Philips Avent-bröstpumpar, -pipar,
-förslutningslock och -mugglock.
Support
Om du behöver support eller information kan du besöka
oss på www.philips.com/support.
Български
За безопасността и здравето на вашето дете
Предупреждение!
-Този продукт трябва да се използва само под надзора на
възрастен.
-Никога не използвайте биберони за хранене като залъгалки,
за да предотвратите риска от задавяне.
-Непрекъснатото и продължително сучене на течности ще
доведе до разваляне на зъбите.
-Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
-Не е препоръчително да използвате микровълнова фурна за
подгряване на храни и напитки на вашето бебе. Микровълновите
фурни могат да променят качеството на храните/напитките,
да унищожат някои ценни хранителни съставки и да доведат
до локализирани високи температури. Затова бъдете много
внимателни, когато подгрявате храна в микровълновата фурна.
-Когато подгрявате течност или храна в микровълновата фурна,
поставяйте съда без винтов пръстен, биберон и капачка. Винаги
разбърквайте затоплената храна, за да постигнете равномерна
температура и проверявайте температурата преди сервиране.
-Пазете всички компоненти, които не се използват, далече
от деца.
-Не позволявайте на детето да си играе с малките части или
да върви/тича, докато използва бутилките или чашите.
-Не поставяйте продукти в загрята фурна.
-Не се препоръчват други напитки освен мляко и вода, като
например плодови сокове или подсладени сиропи. В случай
че се употребяват такива напитки, те трябва да са добре
разредени и да се пият само за ограничен период от време,
а не постоянно.
-Изцедената кърма може да се съхранява в стерилизирани
бутилки/контейнери Philips Avent в хладилник до 48 часа
(не на вратата на хладилника) или във фризер до 3 месеца.
Никога не замразявайте повторно кърмата и не добавяйте
новоизцедена кърма към вече замразената.
-Винаги изхвърляйте кърмата, която е останала след храненето.
-Не използвайте абразивни почистващи средства или
антибактериални препарати. Не поставяйте компонентите
директно върху повърхности, почистени с антибактериални
препарати.
-Стерилизацията и високите температури може да повлияят
върху свойствата на пластмасовия материал. Това може да се
отрази на доброто прилягане на капачката.
-Проверявайте преди всяка употреба и дръпнете биберона за
хранене във всички посоки. Изхвърлете всяка една част при
първите признаци на повреда или дефект.
-Не променяйте продукта или части от него по никакъв начин.
Това може да доведе до опасно функциониране на продукта.
Преди първата и всяка употреба
Разглобете всички части, почистете ги с топла вода и сапун и ги
изплакнете обилно. Стерилизирайте частите във вряща вода за
5 минути или с помощта на стерилизатор Philips Avent. Така ще
осигурите хигиена. По време на стерилизиране във вряща вода се
погрижете тенджерата да съдържа достатъчно вода и се грижете
бутилката или други части да не докосват страничната стена на
тенджерата. Това може да причини непоправима деформация, дефект
или повреда на продукта, за които Philips не носи отговорност.
Непременно измивайте ръцете си старателно и внимавайте
повърхностите да са чисти преди контакт със стерилизирани
компоненти. Поставете всички части на бутилката върху чиста
кухненска хартия или чиста сушилка и ги оставете да изсъхнат.
Прекомерната концентрация на почистващи препарати може след
време да доведе до напукване на пластмасовите компоненти. Ако това
се случи, подменете ги веднага. Този продукт е годен за почистване
в съдомиялна машина – цветовете на храните може да предизвикат
обезцветяване на компонентите. Почиствайте и стерилизирайте
всички части преди всяка употреба. По хигиенни съображения
препоръчваме бибероните да се сменят на всеки 3 месеца.
Сглобяване
Когато сглобявате бутилката, се уверете, че поставяте капачката
вертикално върху нея, така че биберонът да стои изправен (вижте
изображението за повече подробности). Биберонът се сглобява
по-лесно, ако го дърпате нагоре с въртеливо движение вместо по
права линия.
Поддръжка на биберон
Не оставяйте биберона за хранене на пряка слънчева светлина или
на горещо място и не го оставяйте в дезинфектант (‚стерилизиращ
разтвор‘) по-дълго от препоръчваното време, тъй като това може
да намали здравината на частите. Съхранявайте частите в суха
затворена кутия.
--
до высоких температур. Таким образом, будьте особенно
осторожны при разогревании питания в микроволновой печи.
При разогревании жидкости или пищи в микроволновой
печи ставьте в печь только контейнер — без фиксирующего
кольца, соски и крышки. Во избежание ожогов всегда
перемешивайте подогретую в микроволновой печи пищу и
проверяйте ее температуру.
Неиспользуемые части изделия беречь от детей.
Не позволяйте детям играть с мелкими частями изделия или
использовать бутылочки или кружки во время прогулок или бега.
Не помещайте изделие в нагретую духовку.
Предназначено только для молока или воды. Не
рекомендуется наливать фруктовые соки или сладкие
ароматизированные напитки. Если такие напитки или соки все
же используются, они должны быть хорошо разбавлены и не
должны употребляться в течение продолжительного времени.
Сцеженное грудное молоко можно хранить в
простерилизованных бутылочках или контейнерах Philips
Avent в холодильнике не дольше 48 часов (не в дверце
холодильника) или в морозильной камере не дольше
3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко повторно и не
добавляйте свежее грудное молоко в уже замороженное.
Всегда выливайте остатки молока, оставшиеся после
кормления.
Не используйте абразивные чистящие средства или
антибактериальные препараты. Не помещайте компоненты
изделия непосредственно на поверхности, обработанные
антибактериальными чистящими средствами.
Стерилизация и воздействие высокой температуры могут
повлиять на характеристики пластика. Это может повлиять на
плотность прилегания крышки.
Перед каждым использованием проверяйте целостность
изделия, растягивая соску во всех направлениях. При первых
признаках повреждения или износа любой части ее следует
утилизировать.
Запрещается каким-либо образом модифицировать изделие.
Это может повлиять на безопасность его использования.
Избиране на правилния биберон за вашето бебе
Бибероните Philips Avent се предлагат отделно с различен дебит,
за да помагат на бебето ви да пие. С времето можете да сменяте
биберона, за да отговаря на индивидуалните потребности на
вашето бебе. Бибероните Philips Avent имат ясна номерация
отстрани, която показва дебита. Уверете се, че използвате
биберон с правилната скорост на потока за хранене на вашето
бебе. Използвайте по-нисък дебит, ако бебето се задавя, ако тече
мляко или не може да свикне със скоростта на пиене. Използвайте
по-висок дебит, ако бебето заспива по време на хранене, ядосва се
или когато храненето отнема много дълго време. Тези биберони
Philips Avent могат да се използват с бутилката за хранене Philips
Avent и чашите за съхранение Philips Avent.
(1) Биберонът за 0m+ е идеален за новородени и кърмени бебета
на всякаква възраст. На биберона е показан номерът 1.
(2) Биберонът за 1m+ е идеален за кърмени бебета на всякаква
възраст. На биберона е показан номерът 2.
(3) Биберонът за 3m+ е идеален за бебета, хранени от биберон,
на възраст 3 месеца и повече. На биберона е показан номерът 3.
(4) Биберонът за 6m+ е идеален за бебета, хранени от биберон,
на възраст 6 месеца и повече. На биберона е показан номерът 4.
(I/II/III) Вариращ дебит: има устойчив на хапане силиконов
биберон. По-здравият биберон с регулируем поток за удобство
на бебето е идеален за бебета, хранени от биберон, на възраст 3
месеца и повече. Биберонът има един отвор за течности, изрязан
отгоре, и маркировките I, II, и III на ръбовете на биберона.
(Y) Гъста храна: Биберонът за гъста храна, предназначен за
гъсти храни, е идеален за бебета, хранени от биберон, на възраст
6 месеца и повече. Биберонът има един Y-образен отвор за
течности и символа Y на биберона.
---
Забележка: Всяко бебе е индивидуално и конкретните потребности на
вашето бебе може да варират от описанието на различните дебити.
Перед каждым использованием:
Отсоедините и очистите все части. Вымойте их в теплой мыльной
воде, затем тщательно ополосните. Стерилизуйте детали в кипящей
воде 5 минут или с помощью стерилизатора Philips Avent. Это
обеспечит гигиеническую чистоту изделия. Во время стерилизации в
кипящей воде убедитесь, что в емкости достаточно воды, а также не
допускайте прикосновения бутылочки или других деталей к стенке
емкости. Это может привести к необратимой деформации изделия,
дефектам или повреждениям, за которые компания Philips не несет
ответственности. Перед контактом со стерильными деталями
вымойте руки и очистите поверхности. Поместите все детали
бутылочки на чистое бумажное полотенце или на чистую подставку
для сушки и дайте им высохнуть. Излишняя концентрация чистящих
средств может вызвать растрескивание пластиковых деталей. В этом
случае необходимо сразу заменить деталь. Это изделие можно мыть
в посудомоечной машине, но пищевые красители могут вызвать
обесцвечивание деталей. Мойте и стерилизуйте все детали перед
каждым использованием. В гигиенических целях рекомендуется
заменять соски каждые 3 месяца.
Поръчване на аксесоари
За да намерите дистрибутор или за да купите резервна бутилка,
биберон или друг продукт за бебета Philips Avent, посетете нашия
уебсайт на www.philips.com/avent.
Съвместимост
Погрижете се да изберете правилния биберон, съответстващ на
правилния завинтващ се пръстен на вашата бутилка: бибероните
от гамата Philips Anti-colic могат да се използват само със
завинтващи се пръстени от гамата Philips Anti-colic , а бибероните
Philips Natural могат да се използват само със завинтващи се
пръстени Philips Natural. Висококачествената бутилка Philips Avent е
съвместима с повечето помпи за кърма, накрайници, уплътнителни
дискове и капачки за чаши Philips Avent.
Поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support.
Русский
Безопасность и здоровье ребенка
Предупреждение!
-Изделие следует использовать под контролем взрослых.
-Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве
пустышек — во избежание удушья.
-Не следует смачивать соску в сладкой жидкости или
в лекарственных препаратах, это может привести к
разрушению зубов у ребенка.
-Перед кормлением обязательно проверяйте температуру
питания.
-Не рекомендуется использовать микроволновую печь для
подогрева напитков или питания для малыша. Микроволновая
печь может изменить качество продуктов или напитков
и уничтожить некоторые ценные питательные вещества,
а также она может вызвать местный разогрев продуктов
---
--
---
---
--
Сборка
Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка установлена
вертикально и соска направлена точно вверх (подробнее см.
на рисунке). Соску проще надевать, согнув ее, чем натягивать в
вертикальном положении.
Уход за соской
Не подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и
тепла, не оставляйте изделие в растворе дезинфицирующего
средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение этого
условия может привести к повреждению деталей изделия. Храните
детали в сухом закрытом контейнере.
Выбор подходящей соски для малыша
В наличии имеются отдельные соски Philips Avent с разной
скоростью потока для упрощения процесса питья. Со временем вы
можете выбрать другую соску в зависимости от индивидуальных
потребностей вашего ребенка. Соски Philips Avent отчетливо
пронумерованы сбоку. Число обозначает скорость потока. Перед
кормлением убедитесь, что используется соска с соответствующей
скоростью потока. Используйте низкую скорость потока, если
ребенок давится, не может привыкнуть к скорости питья или
молоко просачивается изо рта. Используйте более высокую
скорость потока, если ребенок засыпает во время кормления,
дезориентирован или кормление занимает длительное время.
Соски Philips Avent можно использовать с бутылочкой для
кормления Philips Avent и контейнерами для хранения Philips Avent.
(1) Соска для малышей возрастом 0 месяцев и старше идеально
подходит для новорожденных и детей любого возраста, которые
находятся на грудном вскармливании. Такая соска пронумерована
цифрой 1.
(2) Соска для малышей возрастом 1 месяц и старше идеально
подходит для детей любого возраста, находящихся на грудном
вскармливании. Такая соска пронумерована цифрой 2.
(3) Соска для детей возрастом 3 месяца и старше идеально
подходит детям возрастом 3 месяца и старше для кормления из
бутылочки. Такая соска пронумерована цифрой 3.
(4) Соска для детей возрастом 6 месяцев и старше идеально
подходит детям возрастом 6 месяцев и старше для кормления из
бутылочки. Такая соска пронумерована цифрой 4.
(I/II/III) Регулируемая скорость потока: с
силиконовой соской, устойчивой к укусам. Более твердая соска с
регулировкой скорости потока идеально подойдет для кормления
из бутылочки детей возрастом 3 месяца и старше. В верхней части
соски есть один разрез для жидкости. На краях соски расположены
обозначения I, II, III.
(Y) Густая подача: соска для подачи густой жидкости идеально
подойдет для кормления из бутылочки детей возрастом 6 месяцев
и старше. На соске есть один Y-образный разрез для жидкости
и символ Y.
Примечание. Каждый ребенок уникален, поэтому скорость потока
соски следует выбирать в зависимости от отдельных потребностей
вашего ребенка.
Заказ принадлежностей
Чтобы найти магазин или приобрести новую бутылочку,
соску или любой продукт Philips Avent, посетите веб-сайт
www.philips.com/avent.
Совместимость
Обязательно выбирайте правильную соску, в зависимости от
фиксирующего кольца на бутылочке: соски из ассортимента
Philips Anti-colic совместимы только с фиксирующими кольцами
из ассортимента Philips Anti-colic, а соски Philips Natural можно
использовать только с фиксирующими кольцами Philips Natural.
Высококачественная бутылочка серии Philips Avent совместима с
большинством молокоотсосов, носиков, уплотнительных дисков и
крышек для чашек Philips Avent.
Поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support.
Українська
Для безпеки та здоров’я вашої дитини
Обережно!
-Цим виробом слід користуватися лише під наглядом дорослих.
-У жодному разі не користуйтеся сосками для годування як
пустушками, оскільки це може призвести до задухи.
-Постійне та тривале смоктання рідин призводить до псування
зубів.
-Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
-Не рекомендовано розігрівати їжу й напої для дитини
в мікрохвильовій печі. Мікрохвилі можуть погіршувати
якість їжі й напоїв, руйнувати важливі поживні речовини та
перегрівати окремі ділянки. Будьте особливо обережні, якщо
використовуєте мікрохвильову піч.
-Коли розігріваєте напої або їжу, ставте в мікрохвильову піч
лише пляшечку, без кільця, соски та кришки. Перемішуйте
підігріту їжу для рівномірного розподілу тепла й перевіряйте
температуру перед годуванням.
-Усі компоненти, що не використовуються, тримайте в місці,
недоступному для дітей.
----
--
-----
--
Не дозволяйте дитині гратися з дрібними частинами або
ходити чи бігати з пляшечками чи чашками під час годування.
Не ставте виріб у розігріту пічку.
Не рекомендовано наливати в пляшечку інші напої, крім
молока та води (наприклад, фруктові соки й ароматизовані
солодкі напої). У разі вживання таких напоїв їх слід добре
розводити й обмежувати час пиття, не дозволяючи
постійного смоктання.
Зціджене грудне молоко можна зберігати в стерилізованих
пляшечках чи ємностях Philips Avent до 48 годин у
холодильнику (не на дверцятах) або до 3 місяців у
морозильній камері. У жодному разі не заморожуйте грудне
молоко вдруге й не додавайте свіже грудне молоко до
замороженого.
Виливайте молоко, що залишилося після годування дитини.
Не використовуйте абразивні чи антибактеріальні засоби для
чищення. Не кладіть компоненти безпосередньо на поверхні,
які оброблено антибактеріальними засобами для чищення.
Стерилізація та високі температури можуть впливати на
пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка.
Соску для годування слід перевіряти перед кожним
використанням, розтягуючи її в різних напрямках. У разі
виявлення найменших ознак пошкодження будь-якої частини
її потрібно викинути.
У жодному разі не змінюйте виріб чи його частини. Це може
призвести до небезпечної роботи виробу.
Виконуйте ці дії перед кожним використанням
Від’єднайте всі частини, вимийте їх у теплій мильній воді та ретельно
промийте. Прокип’ятіть частини у воді впродовж 5 хвилин або
простерилізуйте їх у стерилізаторі Philips Avent. Це потрібно з
міркувань гігієни. У разі кип’ятіння у воді налийте в каструлю достатньо
води й слідкуйте, щоб пляшечка чи інші частини не торкалися стінок
каструлі. Інакше це може призвести до незворотної деформації,
появи дефектів чи пошкодження виробу, за які Philips не нестиме
відповідальності. Перш ніж торкатися стерилізованих частин, добре
вимийте руки й перевірте, чи поверхні, яких торкаються частини, чисті.
Покладіть усі частини пляшечки на чистий паперовий рушник або на
чисту сушильну рамку й зачекайте, доки вони висохнуть. Надмірна
концентрація миючих речовин із часом може призвести до утворення
тріщин на пластмасових компонентах. Якщо таке сталося, їх слід
негайно замінити. Цей виріб можна мити в посудомийній машині,
проте харчові барвники можуть спричинити втрату кольору. Мийте
та стерилізуйте всі частини перед кожним використанням. З міркувань
гігієни радимо міняти соски кожні 3 місяці.
Збирання
Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок вертикально, щоб
соска була у вертикальному положенні (див. малюнок). Соску легше
встановити, якщо її просувати вгору, а не тягти по прямій.
Догляд за соскою
Не залишайте соску для годування під прямими сонячними променями,
біля джерел тепла чи в дезінфікуючих засобах (стерилізуючих
розчинах) довше рекомендованого часу, оскільки це може пошкодити
її частини. Зберігайте частини в сухій закритій ємності.
Вибір відповідної соски
Соски Philips Avent із різною інтенсивністю потоку для полегшення
пиття можна придбати окремо. Час від часу соску можна змінювати
залежно від потреб дитини. На сосках Philips Avent є номер, що вказує
на інтенсивність потоку. Під час годування дитини слід обов’язково
користуватися соскою з відповідною інтенсивністю потоку рідини. Якщо
дитина давиться, не може призвичаїтися до швидкості потоку рідини або
якщо підтікає молоко, виберіть соску з нижчою інтенсивністю потоку.
Якщо дитина засинає під час годування, роздратовується чи якщо
годування займає багато часу, виберіть соску з вищою інтенсивністю
потоку. Ці соски Philips Avent можна використовувати з пляшечками для
годування й чашками для зберігання Philips Avent.
(1) Соска для дітей від 0 місяців підходить для немовлят і грудних
дітей будь-якого віку. Це соска з номером 1.
(2) Соска для дітей від 1 місяця підходить для грудних дітей будьякого віку. Це соска з номером 2.
(3) Соска для дітей від 3 місяців підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 3 місяців. Це соска з номером 3.
(4) Соска для дітей від 6 місяців підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 6 місяців. Це соска з номером 4.
(I/II/III) Соска зі змінною інтенсивністю потоку. Силіконова соска
із захистом від прокушування. Міцна соска зі змінною інтенсивністю
потоку для зручності дитини підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 3 місяців. У верхній частині соски є один
проріз для витоку рідини, а на краях – позначки I, II, III.
(Y) Соска для густої рідини. Ця соска призначена для годування
дитини густішою рідиною й підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 6 місяців. На сосці є один Y-подібний проріз
для витоку рідини й символ Y.
Примітка. Кожна дитина унікальна, і потреби вашої дитини можуть
відрізнятися від зазначених в описі інтенсивності потоку.
Замовлення аксесуарів
Щоб знайти магазин або придбати запасну пляшечку, соску чи інший
виріб Philips Avent для дітей, завітайте на веб-сайт www.philips.com/
avent.
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent breast milk container
Nádoba na mateřské mléko Philips Avent
Philips Avent spremnik za izdojeno mlijeko
Philips Avent anyatejtároló
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent trainer kit
Sada pro učení Philips Avent
Philips Avent komplet za prelazak s bočice
Philips Avent tanuló szett
Контейнер за съхранение на кърма Philips Avent
Nádobka na materské mlieko Philips Avent
Posodica za materino mleko Philips Avent
Контейнер для молока Philips Avent
Контейнер для грудного молока Philips Avent
Pojemnik na pokarm Philips Avent
Philips Avent förvaringsflaska för bröstmjölk
Сумісність
Вибирайте соску, яка підходить до кільця пляшечки: соски лінійки
Philips Anti-colic підходять лише для кілець лінійки Philips Anti-colic, а
соски Philips Natural – лише для кілець Philips Natural. Високоякісна
пляшечка Philips Avent сумісна з більшістю молоковідсмоктувачів,
носиків, ущільнюючих дисків і кришок чашок Philips Avent.
Підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent Anti-colic baby bottle
Kojenecké lahve Philips Avent Anti-colic
Philips Avent Anti-colic bočica za hranjenje
Philips Avent Anti-colic cumisüveg
Philips Avent Anti-colic бутилка за хранене
Dojčenská fľaša Philips Avent Anti-colic
Steklenička za hranjenje Philips Avent Anti-colic
Бутылочка для кормления Philips Avent Anti-colic
Пляшечка для годування Philips Avent Anti-colic
Butelka do karmienia Philips Avent Anti-colic
Philips Avent Anti-colic-nappflaska
Комплект за приучаване Philips Avent
Súprava na privykanie Philips Avent
Komplet za navajanje Philips Avent
Тренировочный набор Philips Avent
Навчальний набір Philips Avent
Zestaw przejściowy butelka-k ubek Philips
Philips Avent träningsset
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent breast pump
Odsávačka mateřského mléka Philips Avent
Philips Avent pumpa za izdajanje
Philips Avent mellszívó
Помпа за кърма Philips Avent
Odsávačka mlieka Philips Avent
Prsna črpalka Philips Avent
Молокоотсос Philips Avent
Молоковідсмоктувач Philips Avent
Laktator Philips Avent
Philips Avent bröstpump
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands / Pays-Bas
Trademarks owned by the Philips Group /
Marque déposée du groupe Philips
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
se posušijo. Plastični sestavni deli lahko zaradi čezmerne
koncentracije čistilnih sredstev sčasoma razpokajo. V takem
primeru dele takoj zamenjajte. Primerno za pomivanje v
pomivalnem stroju – prehranska barvila lahko povzročijo
razbarvanje sestavnih delov. Vse dele pred vsako uporabo
umijte in sterilizirajte. Priporočamo, da cuclje iz higienskih
razlogov zamenjate po 3 mesecih.
Sestavljanje
Pri sestavljanju stekleničke se prepričajte, da je pokrovček
navpično nameščen na stekleničko tako, da je cucelj
obrnjen navzgor (glejte sliko za več podrobnosti). Cucelj
boste lažje sestavili, če ga s strani na stran pomikate
navzgor, namesto da ga povlečete naravnost navzgor.
Vzdrževanje cuclja
Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, toploti ali v
razkužilu (sterilizacijski raztopini) dlje, kot je priporočeno, saj
lahko s tem pospešite obrabo delov. Dele shranjujte v suhi in
zaprti posodi.
www.philips.com
--
--
---
----
4213.354.4272.1 (06/18)
Uporabe drugih napitkov, razen mleka in vode, na
primer sadnih sokov in aromatiziranih sladkih napitkov,
v steklenički ne priporočamo. Če pa jih uporabljate,
jih dobro razredčite in uporabljajte samo krajše
obdobje ter ne prepogosto.
Načrpano materino mleko lahko v steriliziranih
stekleničkah/posodicah Philips Avent v hladilniku hranite
do 48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku pa do tri mesece.
Materinega mleka ne zamrzujte znova in zamrznjenemu
materinemu mleku ne dodajajte svežega.
Preostalo materino mleko po hranjenju vedno zavrzite.
Ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih čistilnih
sredstev. Sestavnih delov ne postavljajte neposredno
na površine, ki so očiščene s protibakterijskimi čistilnimi
sredstvi.
S steriliziranjem pri visoki temperaturi lahko spremenite
lastnosti plastičnih materialov. To lahko vpliva na
prileganje pokrovčka.
Izdelek pred vsako uporabo preglejte in cucelj
povlecite v vse smeri. Vsak del zavrzite ob prvih znakih
poškodb ali obrabljenosti.
Izdelka ali njegovih delov ne spreminjajte na noben
način. To lahko povzroči nevarno delovanje izdelka.
Pred prvo in vsako uporabo
Vse sestavne dele razstavite ter jih očistite s toplo milnico
in temeljito izperite. Dele sterilizirajte v sterilizatorju Philips
Avent ali jih prekuhavajte pet minut. S tem zagotovite
higieno. Med steriliziranjem v vreli vodi naj bo v posodi
dovolj vode, da se steklenička ali drugi deli ne bodo dotikali
strani posode. To lahko namreč povzroči nepopravljivo
deformacijo izdelka, okvare ali škodo, za katere Philips
ne odgovarja. Temeljito si umijte roke in poskrbite, da
so površine čiste, preden pridejo v stik s steriliziranimi
sestavnimi deli. Vse dele stekleničke položite na čisto
papirnato brisačo ali na čist odcejalnik in jih pustite, da
Izbira pravega cuclja za vašega otroka
Ločeno so na voljo cuclji Philips Avent z različnimi pretoki,
ki pomagajo otroku pri pitju. Sčasoma
lahko cucelj zamenjate in se tako prilagodite na individualne
potrebe otroka. Cuclji Philips Avent so na strani razločno
oštevilčeni, da kažejo raven pretoka. Pri hranjenju otroka
uporabljajte cucelj z ustreznim pretokom. Če se otrok duši,
mu uhaja mleko ali se težko navaja na hitrost pitja, uporabite
cucelj s počasnejšim pretokom. Če otrok med hranjenjem
zaspi, se vznemiri ali če hranjenje traja zelo dolgo, uporabite
cucelj s hitrejšim pretokom. Te cuclje Philips Avent lahko
uporabljate s stekleničkami za hranjenje Philips Avent in
posodicami za shranjevanje Philips Avent.
(1) Cucelj za 0 m+ je idealen za novorojenčke in dojene
otroke vseh starosti. Na cuclju je prikazana številka 1.
(2) Cucelj za 1 m+ je idealen za dojene otroke vseh starosti.
Na cuclju je prikazana številka 2.
(3) Cucelj za 3 m+ je idealen za otroke od tretjega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Na cuclju je prikazana
številka 3.
(4) Cucelj za 6 m+ je idealen za otroke od šestega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Na cuclju je prikazana
številka 4.
(I/II/III) Spremenljivi pretok: ima silikonski cucelj, ki je
odporen na ugriz. Trdnejši cucelj s pretokom, ki se prilagodi
udobju otroka, je idealen za otroke od tretjega meseca
naprej, ki se hranijo po steklenički. Cucelj ima eno režo na
vrhu za tekočino in oznake I, II, III na robovih.
(Y) Gosta hrana: Cucelj za gosto hrano, zasnovan za
hranjenje z gostejšo hrano, je idealen za otroke od šestega
meseca naprej. Cucelj ima eno režo v obliki črke Y za
tekočino in oznako Y.
Opomba: Vsak otrok je edinstven in individualne potrebe
vašega otroka se lahko razlikujejo od opisa pretokov.
Naročanje dodatne opreme
Če želite poiskati prodajalca ali kupiti nadomestno
stekleničko, cucelj ali kateri drug izdelek za otroke Philips
Avent, obiščite spletno mesto www.philips.com/avent.
Združljivost
Izberite pravilen cucelj, ki ustreza pravilnemu navojnemu
obroču stekleničke: cuclji iz serije Philipsovih izdelkov proti
koliki ustrezajo samo navojnim obročem iz Philipsove
ponudbe izdelkov proti koliki, cuclji Philips Natural pa
samo navojnim obročem Philips Natural. Visokokakovostna
steklenička Philips Avent je združljiva z večino prsnih črpalk,
ustnikov, tesnilnih pokrovčkov in pokrovov lončkov Philips
Avent.
Podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support.
Svenska
För ditt barns säkerhet och hälsa
Varning!
-Använd alltid produkten under vuxnas översyn.
-Använd aldrig matningsnappar som tröst då det kan
medföra risk för kvävning.
-Att suga in vätska kontinuerligt under lång tid är
skadligt för tänderna.
-Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
-Det är inte rekommenderat att värma upp mat eller
dryck till spädbarn i en mikrovågsugn. Mikrovågsugnar
kan påverka matens/dryckens kvalitet och förstöra
viktiga näringsämnen, samt göra att delar av maten/
drycken är mycket varma. Var därför extra aktsam när
du värmer mat i en mikrovågsugn.
-När du värmer dryck eller mat i mikrovågsugnen ska
skruvring, munstycke och lock tas bort från behållaren.
Rör alltid om i mat som har värmts upp så att värmen
fördelas jämnt och kontrollera temperaturen före
servering.
-Håll alla komponenter som inte används utom barnets
räckhåll.
-Tillåt inte barn att leka med små delar eller att gå/
springa med flaskor eller muggar.
-Placera aldrig produkten i en varm ugn.
-Andra drycker än mjölk och vatten, som fruktjuicer och
smaksatta, söta drycker rekommenderas inte. Om de
används bör de spädas ut ordentligt och endast intas
under korta perioder, inte drickas kontinuerligt.
-Bröstmjölk kan förvaras i steriliserade Philips Aventflaskor/-behållare i kylskåpet i upp till 48 timmar (inte
i dörren) eller i frysen i upp till 3 månader. Frys aldrig
om bröstmjölk och blanda inte färsk bröstmjölk med
redan frusen mjölk.
-Kasta alltid bort bröstmjölk som blir över efter en
matning.
-Använd inte slipande rengöringsmedel eller
antibakteriella rengöringsprodukter. Placera inte
delarna direkt på ytor som har rengjorts med
antibakteriella rengöringsprodukter.
-Plastprodukter kan påverkas av sterilisering och höga
temperaturer. Detta kan påverka lockets passform.
-Inspektera produkten före varje användning och dra
matningsnappen i alla riktningar. Byt ut delar vid första
tecken på skada eller svaghet.
-Modifiera inte produkten eller någon del av den. Det
kan göra att produkten inte är säker att använda.
Före första användningen och varje användning
Ta isär och rengör alla delar med varmt vatten och
diskmedel och skölj dem sedan ordentligt. Sterilisera
delarna i kokande vatten i 5 minuter eller genom att
använda en Philips Avent-sterilisator. Detta säkerställer
hygienen. Se till att det är tillräckligt mycket vatten i
kastrullen och att flaskan och övriga delar inte vidrör
kastrullen när du steriliserar dem i kokande vatten. Det
kan leda till deformering, defekter och skador som Philips
inte kan hållas ansvariga för. Var noga med att tvätta
händerna och se till att alla ytor är rena innan de kommer
i kontakt med steriliserade delar. Ställ alla flaskdelar på en
bit oanvänt hushållspapper eller i ett rent torkställ och låt
dem torka. Höga halter rengöringsmedel kan göra så att
plastdelar spricker. Om det inträffar bör du byta ut delarna
omedelbart. Den här produkten är diskmaskinssäker – färg
i mat kan missfärga delar. Rengör och sterilisera alla delar
före varje användning. Av hygienskäl rekommenderar vi att
du byter ut dinapparna efter 3 månader.
Montering
När du monterar flaskan ska du se till att lägga locket
vertikalt på flaskan så att dinappen är upprätt (se bilden för
mer information). Dinappen är lättare att montera om du
vickar den uppåt istället för att dra den rakt upp.
Underhåll av dinapp
Förvara aldrig en matningsnapp i direkt solljus, i värme
eller i desinfektionsmedel („steriliseringslösning“)
längre än rekommenderat eftersom det kan försämra
komponenterna. Förvara delarna i en torr övertäckt
behållare.
Välj rätt dinapp till ditt spädbarn
Philips Avent dinappar finns tillgängliga separat med
olika flödeshastigheter som hjälper ditt spädbarn att
dricka. Med tiden kan du byta ut dinappen för att
tillgodose ditt spädbarns individuella behov. Philips Avent
dinappar är tydligt numrerade på sidan för att indikera
flödeshastigheten. Se till att använda en napp med korrekt
flödeshastighet när du matar ditt spädbarn. Använd en
lägre flödeshastighet om ditt spädbarn sätter i halsen, om
det läcker mjölk eller om det har problem med att anpassa
sig till drickhastigheten. Använd en högre flödeshastighet
om ditt spädbarn somnar under matning, blir frustrerad eller
om matningen tar mycket lång tid. Dessa Philips Aventdinappar kan användas med Philips Avent-nappflaska och
Philips Avent-förvaringsmuggar.
(1) Dinappen för 0m+ är perfekt för nyfödda och ammande
spädbarn i alla åldrar. Siffran 1 visas på dinappen.
(2) Dinappen för 1m+ är perfekt för ammande spädbarn i
alla åldrar. Siffran 2 visas på dinappen.
(3) Dinappen för 3m+ är perfekt för flaskmatade spädbarn i
3 månaders ålder och uppåt. Siffran 3 visas på dinappen.
(4) Dinappen för 6m+ är perfekt för flaskmatade spädbarn i
6 månaders ålder och uppåt. Siffran 4 visas på dinappen.
(I/II/III) Variabelt flöde: har en bittålig dinapp i silikon.
Den kraftigare dinappen med en justerbar flödeshastighet
för spädbarnens bekvämlighet är perfekt för flaskmatade
spädbarn i 3 månaders ålder och uppåt. Dinappen har en
spår skuret längst upp för vätska och markeringarna
I, II, III på dinappens kanter.
(Y) Tjock matning: Dinappen för tjock matning är perfekt
för flaskmatade spädbarn i 6 månaders ålder och uppåt.
Dinappen har en Y skuret längst upp för vätska och
symbolen Y markerad på dinappen.
Obs! Varje spädbarn är unikt och ditt barns individuella
behov kan variera från beskrivningen av flödeshastigheter.
Beställa tillbehör
Besök vår webbplats på www.philips.com/avent om du
vill hitta en återförsäljare eller köpa en ersättningsflaska,
dinapp eller någon annan Philips Avent-spädbarnsprodukt.
Kompatibilitet
Se till att du väljer rätt dinapp som passar till korrekt skruvring
på din flaska: dinappar från sortimentet Philips Avent
Anti-colic passar bara skruvringar i sortimentet Philips Avent
Anti-colic, och Philips Natural-dinappar passar bara Philips
Natural-skruvringar. Philips Avent-flaskan av hög kvalitet kan
användas med de flesta Philips Avent-bröstpumpar, -pipar,
-förslutningslock och -mugglock.
Support
Om du behöver support eller information kan du besöka
oss på www.philips.com/support.
Български
За безопасността и здравето на вашето дете
Предупреждение!
-Този продукт трябва да се използва само под надзора на
възрастен.
-Никога не използвайте биберони за хранене като залъгалки,
за да предотвратите риска от задавяне.
-Непрекъснатото и продължително сучене на течности ще
доведе до разваляне на зъбите.
-Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
-Не е препоръчително да използвате микровълнова фурна за
подгряване на храни и напитки на вашето бебе. Микровълновите
фурни могат да променят качеството на храните/напитките,
да унищожат някои ценни хранителни съставки и да доведат
до локализирани високи температури. Затова бъдете много
внимателни, когато подгрявате храна в микровълновата фурна.
-Когато подгрявате течност или храна в микровълновата фурна,
поставяйте съда без винтов пръстен, биберон и капачка. Винаги
разбърквайте затоплената храна, за да постигнете равномерна
температура и проверявайте температурата преди сервиране.
-Пазете всички компоненти, които не се използват, далече
от деца.
-Не позволявайте на детето да си играе с малките части или
да върви/тича, докато използва бутилките или чашите.
-Не поставяйте продукти в загрята фурна.
-Не се препоръчват други напитки освен мляко и вода, като
например плодови сокове или подсладени сиропи. В случай
че се употребяват такива напитки, те трябва да са добре
разредени и да се пият само за ограничен период от време,
а не постоянно.
-Изцедената кърма може да се съхранява в стерилизирани
бутилки/контейнери Philips Avent в хладилник до 48 часа
(не на вратата на хладилника) или във фризер до 3 месеца.
Никога не замразявайте повторно кърмата и не добавяйте
новоизцедена кърма към вече замразената.
-Винаги изхвърляйте кърмата, която е останала след храненето.
-Не използвайте абразивни почистващи средства или
антибактериални препарати. Не поставяйте компонентите
директно върху повърхности, почистени с антибактериални
препарати.
-Стерилизацията и високите температури може да повлияят
върху свойствата на пластмасовия материал. Това може да се
отрази на доброто прилягане на капачката.
-Проверявайте преди всяка употреба и дръпнете биберона за
хранене във всички посоки. Изхвърлете всяка една част при
първите признаци на повреда или дефект.
-Не променяйте продукта или части от него по никакъв начин.
Това може да доведе до опасно функциониране на продукта.
Преди първата и всяка употреба
Разглобете всички части, почистете ги с топла вода и сапун и ги
изплакнете обилно. Стерилизирайте частите във вряща вода за
5 минути или с помощта на стерилизатор Philips Avent. Така ще
осигурите хигиена. По време на стерилизиране във вряща вода се
погрижете тенджерата да съдържа достатъчно вода и се грижете
бутилката или други части да не докосват страничната стена на
тенджерата. Това може да причини непоправима деформация, дефект
или повреда на продукта, за които Philips не носи отговорност.
Непременно измивайте ръцете си старателно и внимавайте
повърхностите да са чисти преди контакт със стерилизирани
компоненти. Поставете всички части на бутилката върху чиста
кухненска хартия или чиста сушилка и ги оставете да изсъхнат.
Прекомерната концентрация на почистващи препарати може след
време да доведе до напукване на пластмасовите компоненти. Ако това
се случи, подменете ги веднага. Този продукт е годен за почистване
в съдомиялна машина – цветовете на храните може да предизвикат
обезцветяване на компонентите. Почиствайте и стерилизирайте
всички части преди всяка употреба. По хигиенни съображения
препоръчваме бибероните да се сменят на всеки 3 месеца.
Сглобяване
Когато сглобявате бутилката, се уверете, че поставяте капачката
вертикално върху нея, така че биберонът да стои изправен (вижте
изображението за повече подробности). Биберонът се сглобява
по-лесно, ако го дърпате нагоре с въртеливо движение вместо по
права линия.
Поддръжка на биберон
Не оставяйте биберона за хранене на пряка слънчева светлина или
на горещо място и не го оставяйте в дезинфектант (‚стерилизиращ
разтвор‘) по-дълго от препоръчваното време, тъй като това може
да намали здравината на частите. Съхранявайте частите в суха
затворена кутия.
--
до высоких температур. Таким образом, будьте особенно
осторожны при разогревании питания в микроволновой печи.
При разогревании жидкости или пищи в микроволновой
печи ставьте в печь только контейнер — без фиксирующего
кольца, соски и крышки. Во избежание ожогов всегда
перемешивайте подогретую в микроволновой печи пищу и
проверяйте ее температуру.
Неиспользуемые части изделия беречь от детей.
Не позволяйте детям играть с мелкими частями изделия или
использовать бутылочки или кружки во время прогулок или бега.
Не помещайте изделие в нагретую духовку.
Предназначено только для молока или воды. Не
рекомендуется наливать фруктовые соки или сладкие
ароматизированные напитки. Если такие напитки или соки все
же используются, они должны быть хорошо разбавлены и не
должны употребляться в течение продолжительного времени.
Сцеженное грудное молоко можно хранить в
простерилизованных бутылочках или контейнерах Philips
Avent в холодильнике не дольше 48 часов (не в дверце
холодильника) или в морозильной камере не дольше
3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко повторно и не
добавляйте свежее грудное молоко в уже замороженное.
Всегда выливайте остатки молока, оставшиеся после
кормления.
Не используйте абразивные чистящие средства или
антибактериальные препараты. Не помещайте компоненты
изделия непосредственно на поверхности, обработанные
антибактериальными чистящими средствами.
Стерилизация и воздействие высокой температуры могут
повлиять на характеристики пластика. Это может повлиять на
плотность прилегания крышки.
Перед каждым использованием проверяйте целостность
изделия, растягивая соску во всех направлениях. При первых
признаках повреждения или износа любой части ее следует
утилизировать.
Запрещается каким-либо образом модифицировать изделие.
Это может повлиять на безопасность его использования.
Избиране на правилния биберон за вашето бебе
Бибероните Philips Avent се предлагат отделно с различен дебит,
за да помагат на бебето ви да пие. С времето можете да сменяте
биберона, за да отговаря на индивидуалните потребности на
вашето бебе. Бибероните Philips Avent имат ясна номерация
отстрани, която показва дебита. Уверете се, че използвате
биберон с правилната скорост на потока за хранене на вашето
бебе. Използвайте по-нисък дебит, ако бебето се задавя, ако тече
мляко или не може да свикне със скоростта на пиене. Използвайте
по-висок дебит, ако бебето заспива по време на хранене, ядосва се
или когато храненето отнема много дълго време. Тези биберони
Philips Avent могат да се използват с бутилката за хранене Philips
Avent и чашите за съхранение Philips Avent.
(1) Биберонът за 0m+ е идеален за новородени и кърмени бебета
на всякаква възраст. На биберона е показан номерът 1.
(2) Биберонът за 1m+ е идеален за кърмени бебета на всякаква
възраст. На биберона е показан номерът 2.
(3) Биберонът за 3m+ е идеален за бебета, хранени от биберон,
на възраст 3 месеца и повече. На биберона е показан номерът 3.
(4) Биберонът за 6m+ е идеален за бебета, хранени от биберон,
на възраст 6 месеца и повече. На биберона е показан номерът 4.
(I/II/III) Вариращ дебит: има устойчив на хапане силиконов
биберон. По-здравият биберон с регулируем поток за удобство
на бебето е идеален за бебета, хранени от биберон, на възраст 3
месеца и повече. Биберонът има един отвор за течности, изрязан
отгоре, и маркировките I, II, и III на ръбовете на биберона.
(Y) Гъста храна: Биберонът за гъста храна, предназначен за
гъсти храни, е идеален за бебета, хранени от биберон, на възраст
6 месеца и повече. Биберонът има един Y-образен отвор за
течности и символа Y на биберона.
---
Забележка: Всяко бебе е индивидуално и конкретните потребности на
вашето бебе може да варират от описанието на различните дебити.
Перед каждым использованием:
Отсоедините и очистите все части. Вымойте их в теплой мыльной
воде, затем тщательно ополосните. Стерилизуйте детали в кипящей
воде 5 минут или с помощью стерилизатора Philips Avent. Это
обеспечит гигиеническую чистоту изделия. Во время стерилизации в
кипящей воде убедитесь, что в емкости достаточно воды, а также не
допускайте прикосновения бутылочки или других деталей к стенке
емкости. Это может привести к необратимой деформации изделия,
дефектам или повреждениям, за которые компания Philips не несет
ответственности. Перед контактом со стерильными деталями
вымойте руки и очистите поверхности. Поместите все детали
бутылочки на чистое бумажное полотенце или на чистую подставку
для сушки и дайте им высохнуть. Излишняя концентрация чистящих
средств может вызвать растрескивание пластиковых деталей. В этом
случае необходимо сразу заменить деталь. Это изделие можно мыть
в посудомоечной машине, но пищевые красители могут вызвать
обесцвечивание деталей. Мойте и стерилизуйте все детали перед
каждым использованием. В гигиенических целях рекомендуется
заменять соски каждые 3 месяца.
Поръчване на аксесоари
За да намерите дистрибутор или за да купите резервна бутилка,
биберон или друг продукт за бебета Philips Avent, посетете нашия
уебсайт на www.philips.com/avent.
Съвместимост
Погрижете се да изберете правилния биберон, съответстващ на
правилния завинтващ се пръстен на вашата бутилка: бибероните
от гамата Philips Anti-colic могат да се използват само със
завинтващи се пръстени от гамата Philips Anti-colic , а бибероните
Philips Natural могат да се използват само със завинтващи се
пръстени Philips Natural. Висококачествената бутилка Philips Avent е
съвместима с повечето помпи за кърма, накрайници, уплътнителни
дискове и капачки за чаши Philips Avent.
Поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support.
Русский
Безопасность и здоровье ребенка
Предупреждение!
-Изделие следует использовать под контролем взрослых.
-Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве
пустышек — во избежание удушья.
-Не следует смачивать соску в сладкой жидкости или
в лекарственных препаратах, это может привести к
разрушению зубов у ребенка.
-Перед кормлением обязательно проверяйте температуру
питания.
-Не рекомендуется использовать микроволновую печь для
подогрева напитков или питания для малыша. Микроволновая
печь может изменить качество продуктов или напитков
и уничтожить некоторые ценные питательные вещества,
а также она может вызвать местный разогрев продуктов
---
--
---
---
--
Сборка
Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка установлена
вертикально и соска направлена точно вверх (подробнее см.
на рисунке). Соску проще надевать, согнув ее, чем натягивать в
вертикальном положении.
Уход за соской
Не подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и
тепла, не оставляйте изделие в растворе дезинфицирующего
средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение этого
условия может привести к повреждению деталей изделия. Храните
детали в сухом закрытом контейнере.
Выбор подходящей соски для малыша
В наличии имеются отдельные соски Philips Avent с разной
скоростью потока для упрощения процесса питья. Со временем вы
можете выбрать другую соску в зависимости от индивидуальных
потребностей вашего ребенка. Соски Philips Avent отчетливо
пронумерованы сбоку. Число обозначает скорость потока. Перед
кормлением убедитесь, что используется соска с соответствующей
скоростью потока. Используйте низкую скорость потока, если
ребенок давится, не может привыкнуть к скорости питья или
молоко просачивается изо рта. Используйте более высокую
скорость потока, если ребенок засыпает во время кормления,
дезориентирован или кормление занимает длительное время.
Соски Philips Avent можно использовать с бутылочкой для
кормления Philips Avent и контейнерами для хранения Philips Avent.
(1) Соска для малышей возрастом 0 месяцев и старше идеально
подходит для новорожденных и детей любого возраста, которые
находятся на грудном вскармливании. Такая соска пронумерована
цифрой 1.
(2) Соска для малышей возрастом 1 месяц и старше идеально
подходит для детей любого возраста, находящихся на грудном
вскармливании. Такая соска пронумерована цифрой 2.
(3) Соска для детей возрастом 3 месяца и старше идеально
подходит детям возрастом 3 месяца и старше для кормления из
бутылочки. Такая соска пронумерована цифрой 3.
(4) Соска для детей возрастом 6 месяцев и старше идеально
подходит детям возрастом 6 месяцев и старше для кормления из
бутылочки. Такая соска пронумерована цифрой 4.
(I/II/III) Регулируемая скорость потока: с
силиконовой соской, устойчивой к укусам. Более твердая соска с
регулировкой скорости потока идеально подойдет для кормления
из бутылочки детей возрастом 3 месяца и старше. В верхней части
соски есть один разрез для жидкости. На краях соски расположены
обозначения I, II, III.
(Y) Густая подача: соска для подачи густой жидкости идеально
подойдет для кормления из бутылочки детей возрастом 6 месяцев
и старше. На соске есть один Y-образный разрез для жидкости
и символ Y.
Примечание. Каждый ребенок уникален, поэтому скорость потока
соски следует выбирать в зависимости от отдельных потребностей
вашего ребенка.
Заказ принадлежностей
Чтобы найти магазин или приобрести новую бутылочку,
соску или любой продукт Philips Avent, посетите веб-сайт
www.philips.com/avent.
Совместимость
Обязательно выбирайте правильную соску, в зависимости от
фиксирующего кольца на бутылочке: соски из ассортимента
Philips Anti-colic совместимы только с фиксирующими кольцами
из ассортимента Philips Anti-colic, а соски Philips Natural можно
использовать только с фиксирующими кольцами Philips Natural.
Высококачественная бутылочка серии Philips Avent совместима с
большинством молокоотсосов, носиков, уплотнительных дисков и
крышек для чашек Philips Avent.
Поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support.
Українська
Для безпеки та здоров’я вашої дитини
Обережно!
-Цим виробом слід користуватися лише під наглядом дорослих.
-У жодному разі не користуйтеся сосками для годування як
пустушками, оскільки це може призвести до задухи.
-Постійне та тривале смоктання рідин призводить до псування
зубів.
-Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
-Не рекомендовано розігрівати їжу й напої для дитини
в мікрохвильовій печі. Мікрохвилі можуть погіршувати
якість їжі й напоїв, руйнувати важливі поживні речовини та
перегрівати окремі ділянки. Будьте особливо обережні, якщо
використовуєте мікрохвильову піч.
-Коли розігріваєте напої або їжу, ставте в мікрохвильову піч
лише пляшечку, без кільця, соски та кришки. Перемішуйте
підігріту їжу для рівномірного розподілу тепла й перевіряйте
температуру перед годуванням.
-Усі компоненти, що не використовуються, тримайте в місці,
недоступному для дітей.
----
--
-----
--
Не дозволяйте дитині гратися з дрібними частинами або
ходити чи бігати з пляшечками чи чашками під час годування.
Не ставте виріб у розігріту пічку.
Не рекомендовано наливати в пляшечку інші напої, крім
молока та води (наприклад, фруктові соки й ароматизовані
солодкі напої). У разі вживання таких напоїв їх слід добре
розводити й обмежувати час пиття, не дозволяючи
постійного смоктання.
Зціджене грудне молоко можна зберігати в стерилізованих
пляшечках чи ємностях Philips Avent до 48 годин у
холодильнику (не на дверцятах) або до 3 місяців у
морозильній камері. У жодному разі не заморожуйте грудне
молоко вдруге й не додавайте свіже грудне молоко до
замороженого.
Виливайте молоко, що залишилося після годування дитини.
Не використовуйте абразивні чи антибактеріальні засоби для
чищення. Не кладіть компоненти безпосередньо на поверхні,
які оброблено антибактеріальними засобами для чищення.
Стерилізація та високі температури можуть впливати на
пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка.
Соску для годування слід перевіряти перед кожним
використанням, розтягуючи її в різних напрямках. У разі
виявлення найменших ознак пошкодження будь-якої частини
її потрібно викинути.
У жодному разі не змінюйте виріб чи його частини. Це може
призвести до небезпечної роботи виробу.
Виконуйте ці дії перед кожним використанням
Від’єднайте всі частини, вимийте їх у теплій мильній воді та ретельно
промийте. Прокип’ятіть частини у воді впродовж 5 хвилин або
простерилізуйте їх у стерилізаторі Philips Avent. Це потрібно з
міркувань гігієни. У разі кип’ятіння у воді налийте в каструлю достатньо
води й слідкуйте, щоб пляшечка чи інші частини не торкалися стінок
каструлі. Інакше це може призвести до незворотної деформації,
появи дефектів чи пошкодження виробу, за які Philips не нестиме
відповідальності. Перш ніж торкатися стерилізованих частин, добре
вимийте руки й перевірте, чи поверхні, яких торкаються частини, чисті.
Покладіть усі частини пляшечки на чистий паперовий рушник або на
чисту сушильну рамку й зачекайте, доки вони висохнуть. Надмірна
концентрація миючих речовин із часом може призвести до утворення
тріщин на пластмасових компонентах. Якщо таке сталося, їх слід
негайно замінити. Цей виріб можна мити в посудомийній машині,
проте харчові барвники можуть спричинити втрату кольору. Мийте
та стерилізуйте всі частини перед кожним використанням. З міркувань
гігієни радимо міняти соски кожні 3 місяці.
Збирання
Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок вертикально, щоб
соска була у вертикальному положенні (див. малюнок). Соску легше
встановити, якщо її просувати вгору, а не тягти по прямій.
Догляд за соскою
Не залишайте соску для годування під прямими сонячними променями,
біля джерел тепла чи в дезінфікуючих засобах (стерилізуючих
розчинах) довше рекомендованого часу, оскільки це може пошкодити
її частини. Зберігайте частини в сухій закритій ємності.
Вибір відповідної соски
Соски Philips Avent із різною інтенсивністю потоку для полегшення
пиття можна придбати окремо. Час від часу соску можна змінювати
залежно від потреб дитини. На сосках Philips Avent є номер, що вказує
на інтенсивність потоку. Під час годування дитини слід обов’язково
користуватися соскою з відповідною інтенсивністю потоку рідини. Якщо
дитина давиться, не може призвичаїтися до швидкості потоку рідини або
якщо підтікає молоко, виберіть соску з нижчою інтенсивністю потоку.
Якщо дитина засинає під час годування, роздратовується чи якщо
годування займає багато часу, виберіть соску з вищою інтенсивністю
потоку. Ці соски Philips Avent можна використовувати з пляшечками для
годування й чашками для зберігання Philips Avent.
(1) Соска для дітей від 0 місяців підходить для немовлят і грудних
дітей будь-якого віку. Це соска з номером 1.
(2) Соска для дітей від 1 місяця підходить для грудних дітей будьякого віку. Це соска з номером 2.
(3) Соска для дітей від 3 місяців підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 3 місяців. Це соска з номером 3.
(4) Соска для дітей від 6 місяців підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 6 місяців. Це соска з номером 4.
(I/II/III) Соска зі змінною інтенсивністю потоку. Силіконова соска
із захистом від прокушування. Міцна соска зі змінною інтенсивністю
потоку для зручності дитини підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 3 місяців. У верхній частині соски є один
проріз для витоку рідини, а на краях – позначки I, II, III.
(Y) Соска для густої рідини. Ця соска призначена для годування
дитини густішою рідиною й підходить для дітей на штучному
вигодовуванні віком від 6 місяців. На сосці є один Y-подібний проріз
для витоку рідини й символ Y.
Примітка. Кожна дитина унікальна, і потреби вашої дитини можуть
відрізнятися від зазначених в описі інтенсивності потоку.
Замовлення аксесуарів
Щоб знайти магазин або придбати запасну пляшечку, соску чи інший
виріб Philips Avent для дітей, завітайте на веб-сайт www.philips.com/
avent.
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent breast milk container
Nádoba na mateřské mléko Philips Avent
Philips Avent spremnik za izdojeno mlijeko
Philips Avent anyatejtároló
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent trainer kit
Sada pro učení Philips Avent
Philips Avent komplet za prelazak s bočice
Philips Avent tanuló szett
Контейнер за съхранение на кърма Philips Avent
Nádobka na materské mlieko Philips Avent
Posodica za materino mleko Philips Avent
Контейнер для молока Philips Avent
Контейнер для грудного молока Philips Avent
Pojemnik na pokarm Philips Avent
Philips Avent förvaringsflaska för bröstmjölk
Сумісність
Вибирайте соску, яка підходить до кільця пляшечки: соски лінійки
Philips Anti-colic підходять лише для кілець лінійки Philips Anti-colic, а
соски Philips Natural – лише для кілець Philips Natural. Високоякісна
пляшечка Philips Avent сумісна з більшістю молоковідсмоктувачів,
носиків, ущільнюючих дисків і кришок чашок Philips Avent.
Підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent Anti-colic baby bottle
Kojenecké lahve Philips Avent Anti-colic
Philips Avent Anti-colic bočica za hranjenje
Philips Avent Anti-colic cumisüveg
Philips Avent Anti-colic бутилка за хранене
Dojčenská fľaša Philips Avent Anti-colic
Steklenička za hranjenje Philips Avent Anti-colic
Бутылочка для кормления Philips Avent Anti-colic
Пляшечка для годування Philips Avent Anti-colic
Butelka do karmienia Philips Avent Anti-colic
Philips Avent Anti-colic-nappflaska
Комплект за приучаване Philips Avent
Súprava na privykanie Philips Avent
Komplet za navajanje Philips Avent
Тренировочный набор Philips Avent
Навчальний набір Philips Avent
Zestaw przejściowy butelka-k ubek Philips
Philips Avent träningsset
EN
CS
HR
HU
BG
SK
SL
RU
UK
PL
SV
Philips Avent breast pump
Odsávačka mateřského mléka Philips Avent
Philips Avent pumpa za izdajanje
Philips Avent mellszívó
Помпа за кърма Philips Avent
Odsávačka mlieka Philips Avent
Prsna črpalka Philips Avent
Молокоотсос Philips Avent
Молоковідсмоктувач Philips Avent
Laktator Philips Avent
Philips Avent bröstpump
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising