Avent | SCF816/17 | Owner's Manual | Avent Avent Anti-colic cumisüveg SCF816/17 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent Anti-colic cumisüveg SCF816/17 Felhasználói kézikönyv
English
For your child’s safety and health
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands / Pays-Bas
Trademarks owned by the Philips Group /
Marque déposée du groupe Philips
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
www.philips.com
4213.354.4267.1 (06/18)
Warning!
-Always use this product with adult
supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to
prevent choking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids
will cause tooth decay.
-Always check food temperature before
feeding.
-It is not recommended to use a microwave
to warm up your baby‘s food or drinks.
Microwaves might alter the quality of
food/drinks and destroy some valuable
nutrients and it may produce localized high
temperatures. Therefore, take extra care if
and when you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the
microwave, only place the container without
screw ring, teat and cap. Always stir heated
food to ensure even heat distribution and
check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the
reach of children.
-Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-Do not place product in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks, are
not recommended. If used, they should
be well diluted and only used for limited
periods, not constantly sipped.
-Expressed breast milk can be stored in
sterilized Philips Avent bottles/containers in
the refrigerator for up to 48 hours (not in the
door) or in the freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add fresh
breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left
over at the end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or
anti-bacterial cleaners. Do not place
components directly on surfaces that have
been cleaned with anti-bacterial cleaners.
-Plastic material properties may be affected
by sterilizing and high temperatures. This
can affect the fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the
feeding teat in all directions.Throw away
any part at the first signs of damage or
weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning
of the product.
Before first and every use
Disassemble all parts and clean them in warm
soapy water and rinse them thoroughly. Sterilize
the parts in boiling water for 5 minutes or by
using a Philips Avent sterilizer. This is to ensure
hygiene. During sterilizing in boiling water, make
sure that the pan contains enough water and
prevent the bottle or other parts from touching
the side of the pan. This can cause irreversible
product deformation, defect or damage that
Philips cannot be held liable for. Make sure that
you wash your hands thoroughly and that the
surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper
towel or on a clean drying rack and allow them
to air dry. Excessive concentration of detergents
may eventually cause plastic components to
crack. Should this occur, replace immediately.
This product is dishwasher safe - food colourings
may discolour parts. Clean and sterilize all
parts before each use. For hygiene reasons, we
recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you
place the cap vertically onto the bottle so that
the teat sits upright (see image for more details).
The teat is easier to assemble if you wriggle it
upwards instead of pulling it up in a straight line.
Maintenance teat
Do not leave a feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant (‘sterilizing solution’)
for longer than recommended, as this may
weaken the parts. Keep parts in dry, covered
container.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available
with different flow rates to help your baby with
drinking. Over time you can change the teat
accommodating the individual needs of your
baby. Philips Avent teats are clearly numbered
on the side to indicate flow rate. Make sure
you use a teat with the correct flow rate when
you feed your baby. Use a lower flow rate if
your baby chokes, is leaking milk or has trouble
adjusting to the drinking speed. Use a higher
flow rate if your baby falls asleep during feeding,
gets frustrated or when feeding takes a very
long time. These Philips Avent teats can be used
on the Philips Avent feeding bottle and Philips
Avent storage cups.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and
breastfed babies of all ages. The the number 1 is
shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies
of all ages. The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies
at 3 months of age and up. The number 3 is
shown on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at
6 months of age and up. The number 4 is shown
on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone
teat. The sturdier teat, with an adjustable flow
rate to babies convenience is ideal for bottle fed
babies at 3 months of age and up. The teat has
one slot cut on the top for fluid and the markings
I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for
thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6
months of age and up. The teat has one Y cut for
fluid and the symbol Y on the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s
individual needs may vary from the description
of flow rates.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement
bottle, teat or any Philips Avent baby product,
visit our website at www.philips.com/avent.
--
-----
--
Compatibility
Make sure to choose the correct teat
corresponding to the correct screw ring of your
bottle: teats from the Philips Anti-colic range
only fit in screw rings of the Philips Anti-colic
range, and Philips Natural teats only fit in Philips
Natural screw rings. The high quality Philips
Avent bottle is compatible with most Philips
Avent breast pumps, spouts, sealing discs and
cup tops.
---
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
--
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod
dozorem dospělé osoby.
-Krmící dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje
zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu
pokrmu.
-K ohřívání dětského jídla a pití se
nedoporučuje používat mikrovlnnou
troubu. Mikrovlnné trouby mohou ovlivnit
kvalitu potravin či nápojů, zničit cenné
živiny a v určitých místech mohou pokrm
zahřát na vysoké teploty. Při ohřívání jídla
v mikrovlnné troubě proto dbejte zvýšené
opatrnosti.
--
--
Když ohříváte tekutiny nebo jídlo
v mikrovlnné troubě, vkládejte do ní pouze
nádobku bez zajišťovacího kroužku, dudlíku
a víčka. Ohřáté jídlo vždy promíchejte, aby
celý pokrm získal rovnoměrnou teplotu.
Správnou teplotu pokrmu před podáním
zkontrolujte.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými
částmi nebo aby při používání láhví a
hrníčků chodilo či běhalo.
Výrobek nevkládejte do rozehřáté trouby.
Kromě mléka a vody se nedoporučují jiné
nápoje, například ovocné šťávy a ochucené
sladké nápoje. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu,
nikoli k dlouhodobému usrkávání.
Odsáté mateřské mléko můžete ve
sterilizovaných lahvích nebo nádobách
Philips Avent uchovávat v lednici až po
dobu 24 hodin (nikoli ve dveřích lednice)
nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Nikdy
nezmrazujte mateřské mléko dvakrát. Do
již zmrazeného mléka nepřidávejte čerstvé
mateřské mléko.
Mléko, které zbude po krmení, vždy vylijte.
Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální
čisticí prostředky. Nepokládejte součásti
výrobku přímo na povrchy ošetřené
antibakteriálními čisticími prostředky.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít
ke změně přiléhání víčka.
Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození
nebo opotřebení jej vyhoďte.
Žádným způsobem produkt ani jeho
součásti neupravujte. Funkce produktu by
nemusela být nadále bezpečná.
Před prvním a každým novým použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké
mýdlové vodě. Poté je důkladně opláchněte.
Všechny části sterilizujte ve vroucí vodě po dobu
5 minut nebo ve sterilizátoru Philips Avent. Tím
zajistíte nezbytnou hygienu. Během sterilizace
vroucí vodou je třeba v nádobě udržovat
dostatečné množství vody. Lahev ani jiné
součásti se nesmějí dotýkat stěn nádoby. Mohlo
by dojít k nevratné deformaci produktu nebo k
jeho poškození, či zničení, za které společnost
Philips nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte,
čistý. Veškeré součásti lahve umístěte na čistou
papírovou utěrku nebo na čistý odkapávač
a nechejte je oschnout na vzduchu. Nadměrná
koncentrace čisticích přípravků může způsobit
popraskání plastových částí. V takovém případě
je ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt
v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou
některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických
důvodů doporučujeme měnit dudlíky každé
3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit
na lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené
poloze (podrobněji viz obrázek). Dudlík se snáze
nasazuje, pokud jej kroutíte svisle, místo abyste
jej rovně natahovali.
Péče o dudlík
Nenechávejte krmící dudlík na přímém slunci,
nevystavujte jej horku ani nenechávejte
v dezinfekčním prostředku („sterilizační
roztok“) po delší než doporučenou dobu.
Hrozí nebezpečí oslabení struktury dílů. Díly
uchovávejte v suché a uzavřené nádobě.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně
a s různými možnostmi průtoku – usnadní tak
pití každému dítěti. Časem můžete vyměnit
typ dudlíku za takový, který lépe vyhovuje
individuálním potřebám dítěte. Rychlost průtoku
je na dudlících Philips Avent zřetelně vyznačena
na straně. Ujistěte se, že při krmení svého dítěte
používáte dudlík se správným průtokem. Pokud
se dítě zakašlává, zalyká, nebo nestíhá vypít
všechno mléko, které z lahve vytéká, použijte
dudlík s menším průtokem. Pokud dítě při krmení
usíná, zlobí se, případně pokud krmení trvá
příliš dlouho, použijte dudlík s větším průtokem.
Dudlíky Philips Avent lze používat s kojeneckými
lahvemi Philips Avent a s úložnými pohárky
Philips Avent.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí
pro novorozence a pro kojené děti libovolného
věku. Dudlík je označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě
hodí pro kojené děti libovolného věku. Dudlík je
označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě
hodí pro děti starší 3 měsíců, které jsou krmené
z lahve. Dudlík je označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale
hodí pro děti starší 6 měsíců, které jsou krmené
z lahve. Dudlík je označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým
dudlíkem odolným vůči prokousnutí. Tvrdší
dudlík s průtokem nastavitelným dle potřeby
dítěte se dokonale hodí pro děti starší 3 měsíců,
které jsou krmené z lahve. Dudlík má na konci
jednu štěrbinu pro průtok tekutiny a označení
I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je
navržený pro krmení stravou s hustší konzistencí
a spolehlivě se hodí pro děti starší 6 měsíců,
které jsou krmené z lahve. Drážka pro průtok
tekutiny má u tohoto dudlíku tvar písmene „Y” a
dudlík je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby
zrovna toho vašeho se od popsaných hodnot
průtoku mohou lišit.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete
zakoupit náhradní lahev, dudlík, případně
jakýkoliv jiný produkt Philips Avent určený pro
děti, navštivte naše stránky na adrese
www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího
kroužku vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady
Philips Anti-colic jsou kompatibilní pouze
s kroužky řad Philips Anti-colic. Dudlíky řady
Philips Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky
řady Philips Natural. Vysoce kvalitní lahev Philips
Avent je kompatibilní s většinou odsávaček,
hubiček, těsnicích víček a víček na pohárky řady
Philips Avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo
podporu, navštivte adresu www.philips.com/
support.
Eesti
Teie lapse ohutuse ja tervise huvides
Hoiatus!
-Kasutage seda toodet alati täiskasvanu
järelvalve all.
-Lämbumisohu vältimiseks ärge kunagi
kasutage toitmislutti tavalise lutina.
-Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine
põhjustab hammaste lagunemist.
-Enne toitmist kontrollige alati toidu
temperatuuri.
-Beebi toidu ja jookide soojendamiseks ei
ole soovitatav kasutada mikrolaineahju.
Mikrolained võivad muuta toidu ja jookide
kvaliteeti ning hävitada väärtuslikke
toitaineid ning põhjustada paiguti kõrget
toidu temperatuuri. Seetõttu tuleb olla
toidu mikrolaineahjus soojendamisel eriti
ettevaatlik.
-Joogi või toidu soojendamiseks
mikrolaineahjus asetada ahju ainult anum
(ilma kinnitusrõnga, luti ja korgita). Segada
soojendatud toit soojuse ühtlase jaotumise
tagamiseks läbi ja kontrollida toidu
temperatuuri enne toitmist.
-----
--
---
---
--
Hoidke kõik mittekasutatavad osad
väljaspool laste käeulatust.
Ärge lubage lapsel väikeste osadega
mängida ega pudeli või tassiga ringi
kõndida/joosta.
Ärge pange toodet kuuma ahju.
Muud joogid peale piima ja vee, nt
puuviljamahlad ja magusad karastusjoogid,
ei ole soovitatavad. Kui neid jooke siiski
tarbitakse, tuleb need lahjendada ja
kasutada ainult lühikese ajavahemiku
jooksul, mitte pidevalt rüübates.
Väljapumbatud rinnapiima saab säilitada
külmikus Philips Aventi steriilsetes pudelites
ja säilitusnõudes kuni 48 tundi (mitte uksel)
või sügavkülmas kuni 3 kuud. Rinnapiima ei
tohi uuesti külmutada ega lisada külmutatud
piimale värsket rinnapiima.
Visake alati toitmiskorra lõpus järelejäänud
piim minema.
Ärge kasutage abrasiivseid ega
antibakteriaalseid puhastusvahendeid. Ärge
asetage toote osasid otse antibakteriaalse
puhastusvahendiga puhastatud pindadele.
Steriliseerimine ja kõrged temperatuurid
võivad mõjutada plasti omadusi. See võib
mõjutada korgi sobivust.
Toitmislutti tuleb kontrollida enne igat
kasutamist, tõmmates seda erinevates
suundades. Niipea kui sellel ilmneb
kahjustus või defekt, tuleb see kasutuselt
kõrvaldada.
Toodet või komponente ei tohi mitte mingil
viisil muuta. Selle tagajärjel võib toode
muutuda kasutamisel ohtlikuks.
Enne esimest ja igakordset kasutamist
Võtke kõik osad lahti, peske neid soojas seebises
vees ja loputage põhjalikult. Steriliseerige osad,
keetes neid vees 5 minutit või kasutades Philips
Aventi sterilisaatorit. See tagab hügieenilisuse.
Keevas vees steriliseerimisel veenduge, et
keedunõus oleks piisavalt vett, ning jälgige, et
pudel või teised osad ei puutuks keedunõu ääre
vastu. See võib põhjustada toote pöördumatut
deformeerumist, defekte või kahjusid, mille
eest Philips ei vastuta. Veenduge, et peseksite
oma käsi hoolikalt ning et pinnad, mis puutuvad
kokku steriliseeritud osadega, oleksid puhtad.
Asetage pudeli kõik osad puhtale paberrätikule
või puhtale kuivatusrestile ning laske neil
õhu käes ära kuivada. Liiga kontsentreeritud
puhastusvahendid võivad põhjustada
plastosade mõranemise. Kui see peaks juhtuma,
vahetage need kohe välja. Toodet võib pesta
nõudepesumasinas – toiduvärvid võivad osade
pinda tuhmistada. Peske ja steriliseerige kõiki osi
enne igat kasutuskorda. Hügieeni kaalutlustel
soovitame luti iga 3 kuu tagant välja vahetada.
Kokku panemine
Pudeli kokkupanekul veenduge, et paigaldaksite
korgi pudelile vertikaalselt, nii et lutt jääks
püstiasendisse (vt joonist). Lutti on kergem
paigaldada seda ülespoole keerutades, mitte
otse üles tõmmates.
Luti hooldus
Toitmislutti ei tohi jätta otsese päikesekiirguse või
kuumuse kätte ega desinfitseerimisvahendisse
(steriliseeriv lahus) soovitatust kauemaks,
sest see võib toodet kahjustada. Hoida toote
komponente kuivas suletud anumas.
Õige luti valimine beebi jaoks
Erinevate voolukiirustega Philips Aventi lutid on
eraldi saadaval, et aidata beebil paremini juua.
Beebi kasvades saate lutti vahetada, et see
vastavaks tema individuaalsetele vajadustele.
Philips Aventi luttide küljel on selgelt märgitud
voolukiirust tähistav number. Veenduge, et
kasutate imiku toitmisel õige läbilaskevõimega
lutti. Kasutage väiksema kiirusega lutti, kui beebi
tõmbab piima kurku, ajab piima suust välja
või kui tal on raske joomiskiirusega kohaneda.
Kasutage suurema kiirusega lutti, kui beebi jääb
toitmise ajal magama, ärritub või kui toitmine
võtab liiga kaua aega. Neid Philips Aventi lutte
saab kasutada Philips Aventi lutipudelitel ja
Philips Aventi säilitustopsidel.
(1) Lutt 0m+ sobib ideaalselt vastsündinutele ja
rinnaga toidetavatele igas vanuses beebidele.
Lutile on märgitud number 1.
(2) Lutt 1m+ sobib ideaalselt rinnaga
toidetavatele igas vanuses beebidele. Lutile on
märgitud number 2.
(3) Lutt 3m+ sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 3. elukuust. Lutile on
märgitud number 3.
(4) Lutt 6m+ sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 6. elukuust. Lutile on
märgitud number 4.
(I/II/III) Muudetav voolukiirus: hammustuskindel
silikoonist lutt. Vastupidav lutt, mille voolukiirust
saab reguleerida vastavalt beebi vajadustele,
sobib ideaalselt pudelitoidul olevatele beebidele
alates 3. elukuust. Luti otsas on üks vedelikuava
ja luti külgedel on märgistused I, II, III.
(Y) Paksema toidu lutt: paksema toidu andmiseks
mõeldud lutt sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 6. elukuust. Luti
otsas on Y-kujulise lõikega vedelikuava ja lutil
on tähis Y.
Märkus. Iga beebi on erinev ja teie beebi
individuaalsed vajadused võivad erineda
kirjeldatud voolukiirustest.
Tarvikute tellimine
Jaemüüja leidmiseks või asenduspudeli, luti või
mistahes Philips Aventi beebitoote ostmiseks
külastage meie veebilehte www.philips.com/avent.
Kokkusobivus
Kontrollige üle, et olete valinud õige luti, mis
sobib konkreetse pudeli kinnitusrõngaga: Philips
Anti-colic toodete lutid sobivad kasutamiseks
ainult koos Philips Anti-colic sama tooteseeria
kinnitusrõngastega ja Philips Naturali lutid
sobivad kasutamiseks ainult koos Philips Naturali
kinnitusrõngastega. Kvaliteetne Philips Aventi
lutipudel sobib kokku enamiku Philips Aventi
rinnapumpade, tilade, sulgemisketaste ja nõude
ülaosadega.
Tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte
www.philips.com/support.
Latviešu
Jūsu bērna drošībai un veselībai
Brīdinājums!
-Vienmēr izmantojiet šo produktu pieaugušo
uzraudzībā.
-Lai izvairītos no aizrīšanās riska,
neizmantojiet barošanas knupīti māneklīša
vietā.
-Nepārtraukta un ilgstoša šķidrumu sūkšana
var radīt zobu bojājumus.
-Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
-Zīdaiņu pārtikas vai dzērienu uzsildīšanai
nav ieteicams izmantot mikroviļņu krāsni.
Mikroviļņi var mainīt pārtikas vai dzērienu
kvalitāti un iznīcināt vērtīgas uzturvielas,
kā arī noteiktās vietās tie rada ļoti augstu
temperatūru. Tāpēc esiet īpaši piesardzīgs,
ja karsējat ēdienu mikroviļņu krāsnī.
-Ja mikroviļņu krāsnī sildāt šķidrumus vai
ēdienus, krāsnī ievietojiet tikai trauku
bez uzskrūvējamā gredzena, knupīša un
vāciņa. Vienmēr samaisiet sildīto ēdienu, lai
nodrošinātu vienmērīgu siltuma izplatīšanos,
un pirms pasniegšanas pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
-Visas neizmantotās sastāvdaļas glabājiet
bērniem nepieejamā vietā.
-Neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazajām
daļām, kā arī staigāt/skriet ar pudelīti vai
krūzīti rokās.
-Neievietojiet izstrādājumu sakarsētā
cepeškrāsnī.
-Ieteicams lietot tikai pienu un ūdeni;
nav ieteicams lietot augļu sulas un citus
aromatizētus un saldinātus dzērienus.
Ja tomēr lietojat šādus dzērienus, kārtīgi
atšķaidiet un ļaujiet tos lietot tikai ierobežotu
laiku, nepieļaujiet ilgstošu dzeršanu.
-Sterilizētās Philips Avent pudelēs/traukos
---
---
--
iepildītu mātes pienu ledusskapī var glabāt
ne ilgāk par 48 stundām (bet ne ledusskapja
durvju plauktos) vai saldētavā – ne ilgāk
par 3 mēnešiem. Nekad nesasaldējiet krūts
pienu atkārtoti vai nepievienojiet svaigu
krūts pienu jau sasaldētam krūts pienam.
Vienmēr izmetiet krūts pienu, kas paliek pāri
pēc barošanas.
Nekad nelietojiet abrazīvus vai
antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus. Nelieciet
daļas uz virsmām, kuras ir tīrītas, izmantojot
antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus.
Sterilizēšana un augstas temperatūras
var ietekmēt plastmasas īpašības. Tas var
ietekmēt vāciņa uzlikšanu.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet un
pavelciet barošanas knupīti visos virzienos.
Tiklīdz pamanāt kādas bojājumu pazīmes,
atbrīvojieties no attiecīgās detaļas.
Nekādā veidā nemodificējiet izstrādājumu
vai tā daļas. Tas var apdraudēt izstrādājuma
lietošanas drošumu.
Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas
reizes
Izjauciet un notīriet visas daļas, nomazgājot tās
siltā ziepjūdenī un pēc tam rūpīgi noskalojot.
Sterilizējiet detaļas vārošā ūdenī 5 minūtes vai
izmantojiet Philips Avent sterilizēšanas ierīci.
Tādējādi tiks nodrošināta higiēna. Sterilizējot
detaļas vārošā ūdenī, raugieties, lai traukā
būtu pietiekami daudz ūdens un lai pudele
vai citas detaļas nepieskartos trauka malām.
Citādi var rasties neatgriezeniska izstrādājuma
deformācija, defekti vai bojājumi, par kuriem
Philips neuzņemas atbildību. Pirms saskares
ar sterilizētajām detaļām ir rūpīgi jānomazgā
rokas un virsmas, uz kurām detaļas novietosiet.
Novietojiet visas pudeles daļas uz tīra papīra
dvieļa vai tīrā žāvēšanas statīvā un ļaujiet
tām nožūt. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļu
koncentrācija var laika gaitā sekmēt plastmasas
daļu ieplaisāšanu. Ja tā noticis, nekavējoties
nomainiet tās. Šo izstrādājumu var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā, taču pārtikas krāsvielas
var mainīt detaļu krāsu. Pirms katras lietošanas
mazgājiet un sterilizējiet visas detaļas. Higiēnas
apsvērumu dēļ iesakām nomainīt knupjus ik pēc
trim mēnešiem
Salikšana
Saliekot pudelīti, novietojiet vāciņu vertikāli
uz pudelītes tā, lai knupītis būtu vērsts augšup
(labākam priekšstatam skatiet attēlu). Knupīti ir
vieglāk ievietot, grozot to virzienā uz augšu, nevis
velkot taisni uz augšu.
Knupīša glabāšana
Neatstājiet barošanas knupīti tiešai saules staru
vai karstuma iedarbībai pakļautās vietās un
neatstājiet to dezinfekcijas šķīdumā (sterilizējošā
šķīdumā) ilgāk par ieteicamo laiku, jo tas var
sabojāt knupīša daļas. Glabājiet visas daļas
sausā, noslēgtā traukā.
Jūsu mazulim piemērota uzgaļa izvēle
Philips Avent knupīšus var iegādāties atsevišķi,
kā arī varat izvēlēties dažādus plūsmas ātrumus,
lai mazulim dzeršanu padarītu ērtāku. Mazulim
pieaugot, varat bērna vajadzībām pielāgot arī
knupīti. Plūsmas ātruma cipars ir skaidri norādīts
uz Philips Avent knupīšu sāniem. Barojot mazuli,
pārbaudiet, vai lietojat knupi ar pareizu plūsmas
ātrumu. Ja mazulis aizrijas, piens sūcas garām vai
mazulim ir grūti pielāgoties dzeršanas ātrumam,
izmantojiet lēnāku plūsmu. Ja mazulis barošanas
laikā iemieg, ir neapmierināts vai ja barošana
ieilgst, izmantojiet lielāku plūsmas ātrumu. Šos
Philips Avent knupīšus var izmantot Philips
Avent barošanas pudelītēm un Philips Avent
glabāšanas trauciņiem.
(1) Knupītis 0m+ ir piemērots jaundzimušajiem un
jebkura vecuma mazuļiem, kuri tiek baroti ar krūti.
Uz knupīša ir redzams cipars “1”.
(2) Knupītis 1m+ ir piemērots jebkura vecuma
mazuļiem, kuri tiek baroti ar krūti. Uz knupīša ir
redzams cipars “2”.
(3) Knupītis 3m+ ir piemērots mazuļiem (no trīs
mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti. Uz
knupīša ir redzams cipars “3”.
(4) Knupītis 6m+ ir piemērots mazuļiem (no sešu
mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti. Uz
knupīša ir redzams cipars “4”.
(I/II/III) Maināma plūsma: knupīša silikona
materiāls ir izturīgs pret košļāšanu. Stingrais
knupītis, kura plūsmu var pielāgot mazuļa
vajadzībām, ir nevainojami piemērots mazuļiem
(no trīs mēnešu vecuma), kuri tiek baroti
ar pudelīti. Knupītim ir viena garena atvere
šķidrumam, knupīša malās ir redzamas atzīmes
I, II, III.
(Y) Bieza šķidruma plūsma: knupītis bieza
šķidruma plūsmai ir piemērots mazuļiem (no
sešu mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti.
Knupītim ir viena “Y” veida atvere šķidrumam, un
uz knupīša ir redzams simbols “Y”.
Piezīme. Ikviens mazulis ir unikāls, un jūsu
mazuļa individuālās vajadzības var atšķirties no
plūsmu ātruma apraksta.
Piederumu pasūtīšana
Lai atrastu mazumtirgotāju vai lai iegādātos
rezerves pudelīti, knupīti vai jebkuru citu
Philips Avent mazuļiem paredzētu izstrādājumu,
apmeklējiet mūsu vietni: www.philips.com/avent.
Saderība
Rūpīgi izraugieties atbilstošajam pudeles
skrūvējamajam gredzenam piemērotu knupīti:
Philips Anti-colic klāsta knupīši der tikai Philips
Anti-colic klāsta skrūvējamajiem gredzeniem,
Philips Natural klāsta knupīši der tikai Philips
Natural skrūvējamajiem gredzeniem. Augstās
kvalitātes Philips Avent pudelītes ir saderīgas
ar vairākumu Philips Avent krūts piena sūkņu,
krūzīšu snīpju, vāku un vāciņu.
Atbalsts
Ja jums nepieciešama informācija vai atbalsts,
lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support.
Lietuviškai
--
---
---
Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai
Įspėjimas!
-Visuomet naudokite šį produktą su
suaugusiųjų priežiūra.
-Niekada nenaudokite maitinimo čiulptukų
kaip žindukų, kad išvengtumėte užspringimo
pavojaus.
-Nuolatinis ir per ilgas skysčio čiulpimas gali
sukelti dantų ėduonį.
-Prieš maitinimą patikrinkite maisto
temperatūrą.
-Nerekomenduojama šildyti jūsų vaiko
maistą ar gėrimus mikrobangų krosnelėje.
Mikrobangos gali pakeisti maisto / gėrimų
kokybę ir sunaikinti kai kurias svarbias
maisto medžiagas bei gali sudaryti
lokalizuotą aukštą temperatūrą. Todėl būkite
ypač atsargūs, šildydami maistą mikrobangų
krosnelėje.
-Šildydami skystį ar maistą mikrobangų
krosnelėje, į ją įdėkite tik talpyklą be
užsukamo žiedo, čiulptuko ir dangtelio.
Visada išmaišykite pašildytą maistą,
kad karštis pasiskirstytų tolygiai, ir prieš
maitindami patikrinkite temperatūrą.
-Laikykite visus nenaudojamus komponentus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
-Neleiskite vaikui žaisti smulkiomis detalėmis
ar vaikščioti / bėgioti geriant iš buteliuko
ar puodelio.
-Nedėkite produkto į įkaitintą orkaitę.
-Kiti gėrimai, nei pienas ir vanduo, pvz., vaisių
sultys ir įvairių skonių pasaldinti gėrimai,
nerekomenduojami. Jei tokius gėrimus
naudojate, juos gausiai atskieskite ir duokite
vaikui gerti tik ribotą laikotarpį, ne nuolat
gurkšnoti.
--
Nutrauktas motinos pienas gali būti
laikomas sterilizuotuose „Philips Avent“
buteliukuose / talpyklose šaldytuve iki 48
valandų (ne durelėse) arba šaldiklyje iki 3
mėn. Niekada pakartotinai neužšaldykite
motinos pieno ir nepridėkite šviežio motinos
pieno į užšaldytą.
Po maitinimo likusį motinos pieną visuomet
išpilkite.
Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų
ar antibakterinių valiklių. Nedėkite
komponentų tiesiai ant paviršių, nuvalytų
antibakteriniais valikliais.
Plastiko medžiagos savybes gali paveikti
sterilizavimas ir aukšta temperatūra. Dėl to
gali nebetikti dangtelis.
Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite
ir patampykite maitinimo čiulptuką į visas
puses. Išmeskite bet kokią dalį, pastebėję
pirmuosius apgadinimo ar silpnumo ženklus.
Jokiu būdu nekeiskite produkto ar jo dalių.
Tai gali lemti nesaugų produkto veikimą.
Prieš naudojant pirmą ir kiekvieną kitą kartą
Išrinkite visas dalis, išvalykite jas šiltame
muiliname vandenyje ir kruopščiai išskalaukite.
Sterilizuokite dalis verdančiame vandenyje
5 minutes arba naudodami „Philips Avent“
sterilizatorių. Tai skirta higienai užtikrinti.
Sterilizuodami verdančiame vandenyje
užtikrinkite, kad prikaistuvyje būtų pakankamai
vandens, neleiskite, kad buteliukas ar kitos dalys
liestųsi su prikaistuvio kraštais. Tai gali lemti
nepataisomą produkto deformaciją, defektą
ar apgadinimą; už tai „Philips“ atsakomybės
neprisiima. Būtinai kruopščiai nusiplaukite
rankas ir įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs prieš
kontaktą
su sterilizuotomis dalimis. Sudėkite visas
buteliuko dalis ant švaraus popierinio
rankšluosčio arba ant švaraus džiovinimo laikiklio
ir leiskite joms išdžiūti ore. Nuo per didelės
valymo priemonių koncentracijos plastiko
komponentai ilgainiui gali suskilti. Taip atsitikus,
iš karto juos pakeiskite. Šį produktą galima
plauti indaplovėje – maistiniai dažai gali pakeisti
dalių spalvą. Kiekvieną kartą prieš naudodami
išvalykite ir sterilizuokite visas dalis. Higienos
sumetimais rekomenduojame keisti čiulptukus po
3 mėnesių naudojimo.
Surinkimas
Surinkdami buteliuką įsitikinkite, kad dangtelį
dedate ant buteliuko vertikaliai, kad čiulptukas
būtų stačias (išsamesnę informaciją žr. paveiksle).
Čiulptuką bus lengviau uždėti, jei jį mausite
aukštyn judindami, o ne trauksite aukštyn tiesia
linija.
Čiulptukas
Nepalikite maitinimo žinduko tiesioginiuose
saulės spinduliuose ar karštyje ir nepalikite
dezinfekante priemonėje („sterilizavimo
tirpale“) ilgiau, nei rekomenduojama, nes tai
gali susilpninti dalis. Laikykite dalis sausame
uždengtame inde.
Tinkamo čiulptuko parinkimas jūsų vaikui
Skirtingo srauto „Philips Avent“ čiulptukai
prieinami atskirai, kad būtų galima pritaikyti prie
vaiko gėrimo būdo. Laikui bėgant galite keisti
čiulptuką, pritaikydami prie individualių jūsų
vaiko poreikių. Philips Avent“ čiulptukai šone
aiškiai paženklinti numeriais, nurodant srauto
spartą. Prieš maitindami kūdikį įsitikinkite, kad
naudojate tinkamo srauto čiulptuką. Naudokite
mažesnę srauto spartą, jei jūsų vaikas springsta,
jei prateka pienas ar sunku prisitaikyti prie gėrimo
spartos. Naudokite didesnę srauto spartą, jei
maitinant jūsų vaikas užmiega, susierzina ar
maitinimas užtrunka labai ilgai. Šiuos „Philips
Avent“ čiulptukus galima naudoti su „Philips
Avent“ maitinimo buteliuku ir „Philips Avent“
laikymo puodeliais.
(1) Čiulptukas nuo 0 mėnesių (0m+) idealiai
tinka naujagimiams ir bet kokio amžiaus krūtimi
žindomiems vaikams. Ant čiulptuko nurodytas
numeris 1.
(2) Čiulptukas nuo 1 mėnesio (1m+) idealiai
tinka naujagimiams ir bet kokio amžiaus krūtimi
žindomiems vaikams. Ant čiulptuko nurodytas
numeris 2.
(3) Čiulptukas nuo 3 mėnesių (3m+) idealiai
tinka maitinti iš buteliuko vaikus nuo 3 mėnesių
amžiaus. Ant čiulptuko nurodytas numeris 3.
(4) Čiulptukas nuo 6 mėnesių (6m+) idealiai
tinka maitinti iš buteliuko vaikus nuo 6 mėnesių
amžiaus. Ant čiulptuko nurodytas numeris 4.
(I / II / III) kintamo srauto: aprūpintas įkandimui
atspariu silikoniniu čiulptuku. Tvirtesnis
čiulptukas, su reguliuojamu srautu vaiko
patogumui idealiai tinka maitinti iš buteliuko
vaikus nuo 3 mėnesių amžiaus. Ant čiulptuko yra
viena įpjova viršuje skysčiui ir ženklinimas I, II, III
čiulptuko kraštuose.
(Y) tirštas maistas. Čiulptukas tirštam maistui
skirtas tirštesniam maistui ir idealiai tinka maitinti
iš buteliuko vaikus nuo 6 mėnesių amžiaus. Ant
čiulptuko yra viena Y formos įpjova skysčiui ir
simbolis Y ant čiulptuko.
Pastaba. Kiekvienas vaikas yra unikalus, ir jūsų
vaiko individualūs poreikiai gali skirtis nuo srauto
spartos aprašymų.
English
For your child’s safety and health
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands / Pays-Bas
Trademarks owned by the Philips Group /
Marque déposée du groupe Philips
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
www.philips.com
4213.354.4267.1 (06/18)
Warning!
-Always use this product with adult
supervision.
-Never use feeding teats as a soother, to
prevent choking hazard.
-Continuous and prolonged sucking of fluids
will cause tooth decay.
-Always check food temperature before
feeding.
-It is not recommended to use a microwave
to warm up your baby‘s food or drinks.
Microwaves might alter the quality of
food/drinks and destroy some valuable
nutrients and it may produce localized high
temperatures. Therefore, take extra care if
and when you heat up food in a microwave.
-When heating up liquid or food in the
microwave, only place the container without
screw ring, teat and cap. Always stir heated
food to ensure even heat distribution and
check the temperature before serving.
-Keep all components not in use out of the
reach of children.
-Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-Do not place product in a heated oven.
-Drinks other than milk and water, such as
fruit juices and flavored sugary drinks, are
not recommended. If used, they should
be well diluted and only used for limited
periods, not constantly sipped.
-Expressed breast milk can be stored in
sterilized Philips Avent bottles/containers in
the refrigerator for up to 48 hours (not in the
door) or in the freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add fresh
breast milk to already frozen milk.
-Always discard any breast milk that is left
over at the end of a feed.
-Do not use abrasive cleaning agents or
anti-bacterial cleaners. Do not place
components directly on surfaces that have
been cleaned with anti-bacterial cleaners.
-Plastic material properties may be affected
by sterilizing and high temperatures. This
can affect the fit of the cap.
-Inspect before each use and pull the
feeding teat in all directions.Throw away
any part at the first signs of damage or
weakness.
-Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning
of the product.
Before first and every use
Disassemble all parts and clean them in warm
soapy water and rinse them thoroughly. Sterilize
the parts in boiling water for 5 minutes or by
using a Philips Avent sterilizer. This is to ensure
hygiene. During sterilizing in boiling water, make
sure that the pan contains enough water and
prevent the bottle or other parts from touching
the side of the pan. This can cause irreversible
product deformation, defect or damage that
Philips cannot be held liable for. Make sure that
you wash your hands thoroughly and that the
surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper
towel or on a clean drying rack and allow them
to air dry. Excessive concentration of detergents
may eventually cause plastic components to
crack. Should this occur, replace immediately.
This product is dishwasher safe - food colourings
may discolour parts. Clean and sterilize all
parts before each use. For hygiene reasons, we
recommend replacing teats after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you
place the cap vertically onto the bottle so that
the teat sits upright (see image for more details).
The teat is easier to assemble if you wriggle it
upwards instead of pulling it up in a straight line.
Maintenance teat
Do not leave a feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant (‘sterilizing solution’)
for longer than recommended, as this may
weaken the parts. Keep parts in dry, covered
container.
Choosing the right teat for your baby
The Philips Avent teats are separately available
with different flow rates to help your baby with
drinking. Over time you can change the teat
accommodating the individual needs of your
baby. Philips Avent teats are clearly numbered
on the side to indicate flow rate. Make sure
you use a teat with the correct flow rate when
you feed your baby. Use a lower flow rate if
your baby chokes, is leaking milk or has trouble
adjusting to the drinking speed. Use a higher
flow rate if your baby falls asleep during feeding,
gets frustrated or when feeding takes a very
long time. These Philips Avent teats can be used
on the Philips Avent feeding bottle and Philips
Avent storage cups.
(1) The teat for 0m+ is ideal for newborn and
breastfed babies of all ages. The the number 1 is
shown on the teat.
(2) The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies
of all ages. The number 2 is shown on the teat.
(3) The teat for 3m+ is ideal for bottle fed babies
at 3 months of age and up. The number 3 is
shown on the teat.
(4) The teat for 6m+ ideal for bottle fed babies at
6 months of age and up. The number 4 is shown
on the teat.
(I/II/III) Variable flow: has a bite resistant silicone
teat. The sturdier teat, with an adjustable flow
rate to babies convenience is ideal for bottle fed
babies at 3 months of age and up. The teat has
one slot cut on the top for fluid and the markings
I, II, III on the edges of the teat.
(Y) Thick feed: The thick feed teat designed for
thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6
months of age and up. The teat has one Y cut for
fluid and the symbol Y on the teat.
Note: Every baby is unique and your baby‘s
individual needs may vary from the description
of flow rates.
Ordering accessories
To locate a retailer or purchase replacement
bottle, teat or any Philips Avent baby product,
visit our website at www.philips.com/avent.
--
-----
--
Compatibility
Make sure to choose the correct teat
corresponding to the correct screw ring of your
bottle: teats from the Philips Anti-colic range
only fit in screw rings of the Philips Anti-colic
range, and Philips Natural teats only fit in Philips
Natural screw rings. The high quality Philips
Avent bottle is compatible with most Philips
Avent breast pumps, spouts, sealing discs and
cup tops.
---
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
--
Čeština
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Upozornění!
-Tento výrobek vždy používejte pod
dozorem dospělé osoby.
-Krmící dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-Trvalé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje
zubní kaz.
-Před krmením vždy zkontrolujte teplotu
pokrmu.
-K ohřívání dětského jídla a pití se
nedoporučuje používat mikrovlnnou
troubu. Mikrovlnné trouby mohou ovlivnit
kvalitu potravin či nápojů, zničit cenné
živiny a v určitých místech mohou pokrm
zahřát na vysoké teploty. Při ohřívání jídla
v mikrovlnné troubě proto dbejte zvýšené
opatrnosti.
--
--
Když ohříváte tekutiny nebo jídlo
v mikrovlnné troubě, vkládejte do ní pouze
nádobku bez zajišťovacího kroužku, dudlíku
a víčka. Ohřáté jídlo vždy promíchejte, aby
celý pokrm získal rovnoměrnou teplotu.
Správnou teplotu pokrmu před podáním
zkontrolujte.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými
částmi nebo aby při používání láhví a
hrníčků chodilo či běhalo.
Výrobek nevkládejte do rozehřáté trouby.
Kromě mléka a vody se nedoporučují jiné
nápoje, například ovocné šťávy a ochucené
sladké nápoje. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu,
nikoli k dlouhodobému usrkávání.
Odsáté mateřské mléko můžete ve
sterilizovaných lahvích nebo nádobách
Philips Avent uchovávat v lednici až po
dobu 24 hodin (nikoli ve dveřích lednice)
nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Nikdy
nezmrazujte mateřské mléko dvakrát. Do
již zmrazeného mléka nepřidávejte čerstvé
mateřské mléko.
Mléko, které zbude po krmení, vždy vylijte.
Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální
čisticí prostředky. Nepokládejte součásti
výrobku přímo na povrchy ošetřené
antibakteriálními čisticími prostředky.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít
ke změně přiléhání víčka.
Před každým použitím výrobek zkontrolujte
a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození
nebo opotřebení jej vyhoďte.
Žádným způsobem produkt ani jeho
součásti neupravujte. Funkce produktu by
nemusela být nadále bezpečná.
Před prvním a každým novým použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké
mýdlové vodě. Poté je důkladně opláchněte.
Všechny části sterilizujte ve vroucí vodě po dobu
5 minut nebo ve sterilizátoru Philips Avent. Tím
zajistíte nezbytnou hygienu. Během sterilizace
vroucí vodou je třeba v nádobě udržovat
dostatečné množství vody. Lahev ani jiné
součásti se nesmějí dotýkat stěn nádoby. Mohlo
by dojít k nevratné deformaci produktu nebo k
jeho poškození, či zničení, za které společnost
Philips nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte,
čistý. Veškeré součásti lahve umístěte na čistou
papírovou utěrku nebo na čistý odkapávač
a nechejte je oschnout na vzduchu. Nadměrná
koncentrace čisticích přípravků může způsobit
popraskání plastových částí. V takovém případě
je ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt
v myčce. Barviva obsažená v potravinách mohou
některé součásti zabarvit. Před každým použitím
všechny díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických
důvodů doporučujeme měnit dudlíky každé
3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit
na lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené
poloze (podrobněji viz obrázek). Dudlík se snáze
nasazuje, pokud jej kroutíte svisle, místo abyste
jej rovně natahovali.
Péče o dudlík
Nenechávejte krmící dudlík na přímém slunci,
nevystavujte jej horku ani nenechávejte
v dezinfekčním prostředku („sterilizační
roztok“) po delší než doporučenou dobu.
Hrozí nebezpečí oslabení struktury dílů. Díly
uchovávejte v suché a uzavřené nádobě.
Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici samostatně
a s různými možnostmi průtoku – usnadní tak
pití každému dítěti. Časem můžete vyměnit
typ dudlíku za takový, který lépe vyhovuje
individuálním potřebám dítěte. Rychlost průtoku
je na dudlících Philips Avent zřetelně vyznačena
na straně. Ujistěte se, že při krmení svého dítěte
používáte dudlík se správným průtokem. Pokud
se dítě zakašlává, zalyká, nebo nestíhá vypít
všechno mléko, které z lahve vytéká, použijte
dudlík s menším průtokem. Pokud dítě při krmení
usíná, zlobí se, případně pokud krmení trvá
příliš dlouho, použijte dudlík s větším průtokem.
Dudlíky Philips Avent lze používat s kojeneckými
lahvemi Philips Avent a s úložnými pohárky
Philips Avent.
(1) Dudlík pro věk od 0 měsíců se spolehlivě hodí
pro novorozence a pro kojené děti libovolného
věku. Dudlík je označen číslicí 1.
(2) Dudlík pro věk od 1 měsíce se spolehlivě
hodí pro kojené děti libovolného věku. Dudlík je
označen číslicí 2.
(3) Dudlík pro věk od 3 měsíců se spolehlivě
hodí pro děti starší 3 měsíců, které jsou krmené
z lahve. Dudlík je označen číslicí 3.
(4) Dudlík pro věk od 6 měsíců se dokonale
hodí pro děti starší 6 měsíců, které jsou krmené
z lahve. Dudlík je označen číslicí 4.
(I/II/III) Nastavitelný průtok: se silikonovým
dudlíkem odolným vůči prokousnutí. Tvrdší
dudlík s průtokem nastavitelným dle potřeby
dítěte se dokonale hodí pro děti starší 3 měsíců,
které jsou krmené z lahve. Dudlík má na konci
jednu štěrbinu pro průtok tekutiny a označení
I, II a III.
(Y) Kašovitá strava: Dudlík pro kašovitou stravu je
navržený pro krmení stravou s hustší konzistencí
a spolehlivě se hodí pro děti starší 6 měsíců,
které jsou krmené z lahve. Drážka pro průtok
tekutiny má u tohoto dudlíku tvar písmene „Y” a
dudlík je označen symbolem „Y”.
Poznámka: Každé dítě je jedinečné a potřeby
zrovna toho vašeho se od popsaných hodnot
průtoku mohou lišit.
Objednávání příslušenství
Pokud hledáte prodejní místo nebo chcete
zakoupit náhradní lahev, dudlík, případně
jakýkoliv jiný produkt Philips Avent určený pro
děti, navštivte naše stránky na adrese
www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího
kroužku vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady
Philips Anti-colic jsou kompatibilní pouze
s kroužky řad Philips Anti-colic. Dudlíky řady
Philips Natural jsou kompatibilní pouze s kroužky
řady Philips Natural. Vysoce kvalitní lahev Philips
Avent je kompatibilní s většinou odsávaček,
hubiček, těsnicích víček a víček na pohárky řady
Philips Avent.
Podpora
Pokud potřebujete další informace nebo
podporu, navštivte adresu www.philips.com/
support.
Eesti
Teie lapse ohutuse ja tervise huvides
Hoiatus!
-Kasutage seda toodet alati täiskasvanu
järelvalve all.
-Lämbumisohu vältimiseks ärge kunagi
kasutage toitmislutti tavalise lutina.
-Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine
põhjustab hammaste lagunemist.
-Enne toitmist kontrollige alati toidu
temperatuuri.
-Beebi toidu ja jookide soojendamiseks ei
ole soovitatav kasutada mikrolaineahju.
Mikrolained võivad muuta toidu ja jookide
kvaliteeti ning hävitada väärtuslikke
toitaineid ning põhjustada paiguti kõrget
toidu temperatuuri. Seetõttu tuleb olla
toidu mikrolaineahjus soojendamisel eriti
ettevaatlik.
-Joogi või toidu soojendamiseks
mikrolaineahjus asetada ahju ainult anum
(ilma kinnitusrõnga, luti ja korgita). Segada
soojendatud toit soojuse ühtlase jaotumise
tagamiseks läbi ja kontrollida toidu
temperatuuri enne toitmist.
-----
--
---
---
--
Hoidke kõik mittekasutatavad osad
väljaspool laste käeulatust.
Ärge lubage lapsel väikeste osadega
mängida ega pudeli või tassiga ringi
kõndida/joosta.
Ärge pange toodet kuuma ahju.
Muud joogid peale piima ja vee, nt
puuviljamahlad ja magusad karastusjoogid,
ei ole soovitatavad. Kui neid jooke siiski
tarbitakse, tuleb need lahjendada ja
kasutada ainult lühikese ajavahemiku
jooksul, mitte pidevalt rüübates.
Väljapumbatud rinnapiima saab säilitada
külmikus Philips Aventi steriilsetes pudelites
ja säilitusnõudes kuni 48 tundi (mitte uksel)
või sügavkülmas kuni 3 kuud. Rinnapiima ei
tohi uuesti külmutada ega lisada külmutatud
piimale värsket rinnapiima.
Visake alati toitmiskorra lõpus järelejäänud
piim minema.
Ärge kasutage abrasiivseid ega
antibakteriaalseid puhastusvahendeid. Ärge
asetage toote osasid otse antibakteriaalse
puhastusvahendiga puhastatud pindadele.
Steriliseerimine ja kõrged temperatuurid
võivad mõjutada plasti omadusi. See võib
mõjutada korgi sobivust.
Toitmislutti tuleb kontrollida enne igat
kasutamist, tõmmates seda erinevates
suundades. Niipea kui sellel ilmneb
kahjustus või defekt, tuleb see kasutuselt
kõrvaldada.
Toodet või komponente ei tohi mitte mingil
viisil muuta. Selle tagajärjel võib toode
muutuda kasutamisel ohtlikuks.
Enne esimest ja igakordset kasutamist
Võtke kõik osad lahti, peske neid soojas seebises
vees ja loputage põhjalikult. Steriliseerige osad,
keetes neid vees 5 minutit või kasutades Philips
Aventi sterilisaatorit. See tagab hügieenilisuse.
Keevas vees steriliseerimisel veenduge, et
keedunõus oleks piisavalt vett, ning jälgige, et
pudel või teised osad ei puutuks keedunõu ääre
vastu. See võib põhjustada toote pöördumatut
deformeerumist, defekte või kahjusid, mille
eest Philips ei vastuta. Veenduge, et peseksite
oma käsi hoolikalt ning et pinnad, mis puutuvad
kokku steriliseeritud osadega, oleksid puhtad.
Asetage pudeli kõik osad puhtale paberrätikule
või puhtale kuivatusrestile ning laske neil
õhu käes ära kuivada. Liiga kontsentreeritud
puhastusvahendid võivad põhjustada
plastosade mõranemise. Kui see peaks juhtuma,
vahetage need kohe välja. Toodet võib pesta
nõudepesumasinas – toiduvärvid võivad osade
pinda tuhmistada. Peske ja steriliseerige kõiki osi
enne igat kasutuskorda. Hügieeni kaalutlustel
soovitame luti iga 3 kuu tagant välja vahetada.
Kokku panemine
Pudeli kokkupanekul veenduge, et paigaldaksite
korgi pudelile vertikaalselt, nii et lutt jääks
püstiasendisse (vt joonist). Lutti on kergem
paigaldada seda ülespoole keerutades, mitte
otse üles tõmmates.
Luti hooldus
Toitmislutti ei tohi jätta otsese päikesekiirguse või
kuumuse kätte ega desinfitseerimisvahendisse
(steriliseeriv lahus) soovitatust kauemaks,
sest see võib toodet kahjustada. Hoida toote
komponente kuivas suletud anumas.
Õige luti valimine beebi jaoks
Erinevate voolukiirustega Philips Aventi lutid on
eraldi saadaval, et aidata beebil paremini juua.
Beebi kasvades saate lutti vahetada, et see
vastavaks tema individuaalsetele vajadustele.
Philips Aventi luttide küljel on selgelt märgitud
voolukiirust tähistav number. Veenduge, et
kasutate imiku toitmisel õige läbilaskevõimega
lutti. Kasutage väiksema kiirusega lutti, kui beebi
tõmbab piima kurku, ajab piima suust välja
või kui tal on raske joomiskiirusega kohaneda.
Kasutage suurema kiirusega lutti, kui beebi jääb
toitmise ajal magama, ärritub või kui toitmine
võtab liiga kaua aega. Neid Philips Aventi lutte
saab kasutada Philips Aventi lutipudelitel ja
Philips Aventi säilitustopsidel.
(1) Lutt 0m+ sobib ideaalselt vastsündinutele ja
rinnaga toidetavatele igas vanuses beebidele.
Lutile on märgitud number 1.
(2) Lutt 1m+ sobib ideaalselt rinnaga
toidetavatele igas vanuses beebidele. Lutile on
märgitud number 2.
(3) Lutt 3m+ sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 3. elukuust. Lutile on
märgitud number 3.
(4) Lutt 6m+ sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 6. elukuust. Lutile on
märgitud number 4.
(I/II/III) Muudetav voolukiirus: hammustuskindel
silikoonist lutt. Vastupidav lutt, mille voolukiirust
saab reguleerida vastavalt beebi vajadustele,
sobib ideaalselt pudelitoidul olevatele beebidele
alates 3. elukuust. Luti otsas on üks vedelikuava
ja luti külgedel on märgistused I, II, III.
(Y) Paksema toidu lutt: paksema toidu andmiseks
mõeldud lutt sobib ideaalselt pudelitoidul
olevatele beebidele alates 6. elukuust. Luti
otsas on Y-kujulise lõikega vedelikuava ja lutil
on tähis Y.
Märkus. Iga beebi on erinev ja teie beebi
individuaalsed vajadused võivad erineda
kirjeldatud voolukiirustest.
Tarvikute tellimine
Jaemüüja leidmiseks või asenduspudeli, luti või
mistahes Philips Aventi beebitoote ostmiseks
külastage meie veebilehte www.philips.com/avent.
Kokkusobivus
Kontrollige üle, et olete valinud õige luti, mis
sobib konkreetse pudeli kinnitusrõngaga: Philips
Anti-colic toodete lutid sobivad kasutamiseks
ainult koos Philips Anti-colic sama tooteseeria
kinnitusrõngastega ja Philips Naturali lutid
sobivad kasutamiseks ainult koos Philips Naturali
kinnitusrõngastega. Kvaliteetne Philips Aventi
lutipudel sobib kokku enamiku Philips Aventi
rinnapumpade, tilade, sulgemisketaste ja nõude
ülaosadega.
Tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte
www.philips.com/support.
Latviešu
Jūsu bērna drošībai un veselībai
Brīdinājums!
-Vienmēr izmantojiet šo produktu pieaugušo
uzraudzībā.
-Lai izvairītos no aizrīšanās riska,
neizmantojiet barošanas knupīti māneklīša
vietā.
-Nepārtraukta un ilgstoša šķidrumu sūkšana
var radīt zobu bojājumus.
-Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
-Zīdaiņu pārtikas vai dzērienu uzsildīšanai
nav ieteicams izmantot mikroviļņu krāsni.
Mikroviļņi var mainīt pārtikas vai dzērienu
kvalitāti un iznīcināt vērtīgas uzturvielas,
kā arī noteiktās vietās tie rada ļoti augstu
temperatūru. Tāpēc esiet īpaši piesardzīgs,
ja karsējat ēdienu mikroviļņu krāsnī.
-Ja mikroviļņu krāsnī sildāt šķidrumus vai
ēdienus, krāsnī ievietojiet tikai trauku
bez uzskrūvējamā gredzena, knupīša un
vāciņa. Vienmēr samaisiet sildīto ēdienu, lai
nodrošinātu vienmērīgu siltuma izplatīšanos,
un pirms pasniegšanas pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
-Visas neizmantotās sastāvdaļas glabājiet
bērniem nepieejamā vietā.
-Neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazajām
daļām, kā arī staigāt/skriet ar pudelīti vai
krūzīti rokās.
-Neievietojiet izstrādājumu sakarsētā
cepeškrāsnī.
-Ieteicams lietot tikai pienu un ūdeni;
nav ieteicams lietot augļu sulas un citus
aromatizētus un saldinātus dzērienus.
Ja tomēr lietojat šādus dzērienus, kārtīgi
atšķaidiet un ļaujiet tos lietot tikai ierobežotu
laiku, nepieļaujiet ilgstošu dzeršanu.
-Sterilizētās Philips Avent pudelēs/traukos
---
---
--
iepildītu mātes pienu ledusskapī var glabāt
ne ilgāk par 48 stundām (bet ne ledusskapja
durvju plauktos) vai saldētavā – ne ilgāk
par 3 mēnešiem. Nekad nesasaldējiet krūts
pienu atkārtoti vai nepievienojiet svaigu
krūts pienu jau sasaldētam krūts pienam.
Vienmēr izmetiet krūts pienu, kas paliek pāri
pēc barošanas.
Nekad nelietojiet abrazīvus vai
antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus. Nelieciet
daļas uz virsmām, kuras ir tīrītas, izmantojot
antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus.
Sterilizēšana un augstas temperatūras
var ietekmēt plastmasas īpašības. Tas var
ietekmēt vāciņa uzlikšanu.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet un
pavelciet barošanas knupīti visos virzienos.
Tiklīdz pamanāt kādas bojājumu pazīmes,
atbrīvojieties no attiecīgās detaļas.
Nekādā veidā nemodificējiet izstrādājumu
vai tā daļas. Tas var apdraudēt izstrādājuma
lietošanas drošumu.
Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas
reizes
Izjauciet un notīriet visas daļas, nomazgājot tās
siltā ziepjūdenī un pēc tam rūpīgi noskalojot.
Sterilizējiet detaļas vārošā ūdenī 5 minūtes vai
izmantojiet Philips Avent sterilizēšanas ierīci.
Tādējādi tiks nodrošināta higiēna. Sterilizējot
detaļas vārošā ūdenī, raugieties, lai traukā
būtu pietiekami daudz ūdens un lai pudele
vai citas detaļas nepieskartos trauka malām.
Citādi var rasties neatgriezeniska izstrādājuma
deformācija, defekti vai bojājumi, par kuriem
Philips neuzņemas atbildību. Pirms saskares
ar sterilizētajām detaļām ir rūpīgi jānomazgā
rokas un virsmas, uz kurām detaļas novietosiet.
Novietojiet visas pudeles daļas uz tīra papīra
dvieļa vai tīrā žāvēšanas statīvā un ļaujiet
tām nožūt. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļu
koncentrācija var laika gaitā sekmēt plastmasas
daļu ieplaisāšanu. Ja tā noticis, nekavējoties
nomainiet tās. Šo izstrādājumu var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā, taču pārtikas krāsvielas
var mainīt detaļu krāsu. Pirms katras lietošanas
mazgājiet un sterilizējiet visas detaļas. Higiēnas
apsvērumu dēļ iesakām nomainīt knupjus ik pēc
trim mēnešiem
Salikšana
Saliekot pudelīti, novietojiet vāciņu vertikāli
uz pudelītes tā, lai knupītis būtu vērsts augšup
(labākam priekšstatam skatiet attēlu). Knupīti ir
vieglāk ievietot, grozot to virzienā uz augšu, nevis
velkot taisni uz augšu.
Knupīša glabāšana
Neatstājiet barošanas knupīti tiešai saules staru
vai karstuma iedarbībai pakļautās vietās un
neatstājiet to dezinfekcijas šķīdumā (sterilizējošā
šķīdumā) ilgāk par ieteicamo laiku, jo tas var
sabojāt knupīša daļas. Glabājiet visas daļas
sausā, noslēgtā traukā.
Jūsu mazulim piemērota uzgaļa izvēle
Philips Avent knupīšus var iegādāties atsevišķi,
kā arī varat izvēlēties dažādus plūsmas ātrumus,
lai mazulim dzeršanu padarītu ērtāku. Mazulim
pieaugot, varat bērna vajadzībām pielāgot arī
knupīti. Plūsmas ātruma cipars ir skaidri norādīts
uz Philips Avent knupīšu sāniem. Barojot mazuli,
pārbaudiet, vai lietojat knupi ar pareizu plūsmas
ātrumu. Ja mazulis aizrijas, piens sūcas garām vai
mazulim ir grūti pielāgoties dzeršanas ātrumam,
izmantojiet lēnāku plūsmu. Ja mazulis barošanas
laikā iemieg, ir neapmierināts vai ja barošana
ieilgst, izmantojiet lielāku plūsmas ātrumu. Šos
Philips Avent knupīšus var izmantot Philips
Avent barošanas pudelītēm un Philips Avent
glabāšanas trauciņiem.
(1) Knupītis 0m+ ir piemērots jaundzimušajiem un
jebkura vecuma mazuļiem, kuri tiek baroti ar krūti.
Uz knupīša ir redzams cipars “1”.
(2) Knupītis 1m+ ir piemērots jebkura vecuma
mazuļiem, kuri tiek baroti ar krūti. Uz knupīša ir
redzams cipars “2”.
(3) Knupītis 3m+ ir piemērots mazuļiem (no trīs
mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti. Uz
knupīša ir redzams cipars “3”.
(4) Knupītis 6m+ ir piemērots mazuļiem (no sešu
mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti. Uz
knupīša ir redzams cipars “4”.
(I/II/III) Maināma plūsma: knupīša silikona
materiāls ir izturīgs pret košļāšanu. Stingrais
knupītis, kura plūsmu var pielāgot mazuļa
vajadzībām, ir nevainojami piemērots mazuļiem
(no trīs mēnešu vecuma), kuri tiek baroti
ar pudelīti. Knupītim ir viena garena atvere
šķidrumam, knupīša malās ir redzamas atzīmes
I, II, III.
(Y) Bieza šķidruma plūsma: knupītis bieza
šķidruma plūsmai ir piemērots mazuļiem (no
sešu mēnešu vecuma), kuri tiek baroti ar pudelīti.
Knupītim ir viena “Y” veida atvere šķidrumam, un
uz knupīša ir redzams simbols “Y”.
Piezīme. Ikviens mazulis ir unikāls, un jūsu
mazuļa individuālās vajadzības var atšķirties no
plūsmu ātruma apraksta.
Piederumu pasūtīšana
Lai atrastu mazumtirgotāju vai lai iegādātos
rezerves pudelīti, knupīti vai jebkuru citu
Philips Avent mazuļiem paredzētu izstrādājumu,
apmeklējiet mūsu vietni: www.philips.com/avent.
Saderība
Rūpīgi izraugieties atbilstošajam pudeles
skrūvējamajam gredzenam piemērotu knupīti:
Philips Anti-colic klāsta knupīši der tikai Philips
Anti-colic klāsta skrūvējamajiem gredzeniem,
Philips Natural klāsta knupīši der tikai Philips
Natural skrūvējamajiem gredzeniem. Augstās
kvalitātes Philips Avent pudelītes ir saderīgas
ar vairākumu Philips Avent krūts piena sūkņu,
krūzīšu snīpju, vāku un vāciņu.
Atbalsts
Ja jums nepieciešama informācija vai atbalsts,
lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support.
Lietuviškai
--
---
---
Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai
Įspėjimas!
-Visuomet naudokite šį produktą su
suaugusiųjų priežiūra.
-Niekada nenaudokite maitinimo čiulptukų
kaip žindukų, kad išvengtumėte užspringimo
pavojaus.
-Nuolatinis ir per ilgas skysčio čiulpimas gali
sukelti dantų ėduonį.
-Prieš maitinimą patikrinkite maisto
temperatūrą.
-Nerekomenduojama šildyti jūsų vaiko
maistą ar gėrimus mikrobangų krosnelėje.
Mikrobangos gali pakeisti maisto / gėrimų
kokybę ir sunaikinti kai kurias svarbias
maisto medžiagas bei gali sudaryti
lokalizuotą aukštą temperatūrą. Todėl būkite
ypač atsargūs, šildydami maistą mikrobangų
krosnelėje.
-Šildydami skystį ar maistą mikrobangų
krosnelėje, į ją įdėkite tik talpyklą be
užsukamo žiedo, čiulptuko ir dangtelio.
Visada išmaišykite pašildytą maistą,
kad karštis pasiskirstytų tolygiai, ir prieš
maitindami patikrinkite temperatūrą.
-Laikykite visus nenaudojamus komponentus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
-Neleiskite vaikui žaisti smulkiomis detalėmis
ar vaikščioti / bėgioti geriant iš buteliuko
ar puodelio.
-Nedėkite produkto į įkaitintą orkaitę.
-Kiti gėrimai, nei pienas ir vanduo, pvz., vaisių
sultys ir įvairių skonių pasaldinti gėrimai,
nerekomenduojami. Jei tokius gėrimus
naudojate, juos gausiai atskieskite ir duokite
vaikui gerti tik ribotą laikotarpį, ne nuolat
gurkšnoti.
--
Nutrauktas motinos pienas gali būti
laikomas sterilizuotuose „Philips Avent“
buteliukuose / talpyklose šaldytuve iki 48
valandų (ne durelėse) arba šaldiklyje iki 3
mėn. Niekada pakartotinai neužšaldykite
motinos pieno ir nepridėkite šviežio motinos
pieno į užšaldytą.
Po maitinimo likusį motinos pieną visuomet
išpilkite.
Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų
ar antibakterinių valiklių. Nedėkite
komponentų tiesiai ant paviršių, nuvalytų
antibakteriniais valikliais.
Plastiko medžiagos savybes gali paveikti
sterilizavimas ir aukšta temperatūra. Dėl to
gali nebetikti dangtelis.
Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite
ir patampykite maitinimo čiulptuką į visas
puses. Išmeskite bet kokią dalį, pastebėję
pirmuosius apgadinimo ar silpnumo ženklus.
Jokiu būdu nekeiskite produkto ar jo dalių.
Tai gali lemti nesaugų produkto veikimą.
Prieš naudojant pirmą ir kiekvieną kitą kartą
Išrinkite visas dalis, išvalykite jas šiltame
muiliname vandenyje ir kruopščiai išskalaukite.
Sterilizuokite dalis verdančiame vandenyje
5 minutes arba naudodami „Philips Avent“
sterilizatorių. Tai skirta higienai užtikrinti.
Sterilizuodami verdančiame vandenyje
užtikrinkite, kad prikaistuvyje būtų pakankamai
vandens, neleiskite, kad buteliukas ar kitos dalys
liestųsi su prikaistuvio kraštais. Tai gali lemti
nepataisomą produkto deformaciją, defektą
ar apgadinimą; už tai „Philips“ atsakomybės
neprisiima. Būtinai kruopščiai nusiplaukite
rankas ir įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs prieš
kontaktą
su sterilizuotomis dalimis. Sudėkite visas
buteliuko dalis ant švaraus popierinio
rankšluosčio arba ant švaraus džiovinimo laikiklio
ir leiskite joms išdžiūti ore. Nuo per didelės
valymo priemonių koncentracijos plastiko
komponentai ilgainiui gali suskilti. Taip atsitikus,
iš karto juos pakeiskite. Šį produktą galima
plauti indaplovėje – maistiniai dažai gali pakeisti
dalių spalvą. Kiekvieną kartą prieš naudodami
išvalykite ir sterilizuokite visas dalis. Higienos
sumetimais rekomenduojame keisti čiulptukus po
3 mėnesių naudojimo.
Surinkimas
Surinkdami buteliuką įsitikinkite, kad dangtelį
dedate ant buteliuko vertikaliai, kad čiulptukas
būtų stačias (išsamesnę informaciją žr. paveiksle).
Čiulptuką bus lengviau uždėti, jei jį mausite
aukštyn judindami, o ne trauksite aukštyn tiesia
linija.
Čiulptukas
Nepalikite maitinimo žinduko tiesioginiuose
saulės spinduliuose ar karštyje ir nepalikite
dezinfekante priemonėje („sterilizavimo
tirpale“) ilgiau, nei rekomenduojama, nes tai
gali susilpninti dalis. Laikykite dalis sausame
uždengtame inde.
Tinkamo čiulptuko parinkimas jūsų vaikui
Skirtingo srauto „Philips Avent“ čiulptukai
prieinami atskirai, kad būtų galima pritaikyti prie
vaiko gėrimo būdo. Laikui bėgant galite keisti
čiulptuką, pritaikydami prie individualių jūsų
vaiko poreikių. Philips Avent“ čiulptukai šone
aiškiai paženklinti numeriais, nurodant srauto
spartą. Prieš maitindami kūdikį įsitikinkite, kad
naudojate tinkamo srauto čiulptuką. Naudokite
mažesnę srauto spartą, jei jūsų vaikas springsta,
jei prateka pienas ar sunku prisitaikyti prie gėrimo
spartos. Naudokite didesnę srauto spartą, jei
maitinant jūsų vaikas užmiega, susierzina ar
maitinimas užtrunka labai ilgai. Šiuos „Philips
Avent“ čiulptukus galima naudoti su „Philips
Avent“ maitinimo buteliuku ir „Philips Avent“
laikymo puodeliais.
(1) Čiulptukas nuo 0 mėnesių (0m+) idealiai
tinka naujagimiams ir bet kokio amžiaus krūtimi
žindomiems vaikams. Ant čiulptuko nurodytas
numeris 1.
(2) Čiulptukas nuo 1 mėnesio (1m+) idealiai
tinka naujagimiams ir bet kokio amžiaus krūtimi
žindomiems vaikams. Ant čiulptuko nurodytas
numeris 2.
(3) Čiulptukas nuo 3 mėnesių (3m+) idealiai
tinka maitinti iš buteliuko vaikus nuo 3 mėnesių
amžiaus. Ant čiulptuko nurodytas numeris 3.
(4) Čiulptukas nuo 6 mėnesių (6m+) idealiai
tinka maitinti iš buteliuko vaikus nuo 6 mėnesių
amžiaus. Ant čiulptuko nurodytas numeris 4.
(I / II / III) kintamo srauto: aprūpintas įkandimui
atspariu silikoniniu čiulptuku. Tvirtesnis
čiulptukas, su reguliuojamu srautu vaiko
patogumui idealiai tinka maitinti iš buteliuko
vaikus nuo 3 mėnesių amžiaus. Ant čiulptuko yra
viena įpjova viršuje skysčiui ir ženklinimas I, II, III
čiulptuko kraštuose.
(Y) tirštas maistas. Čiulptukas tirštam maistui
skirtas tirštesniam maistui ir idealiai tinka maitinti
iš buteliuko vaikus nuo 6 mėnesių amžiaus. Ant
čiulptuko yra viena Y formos įpjova skysčiui ir
simbolis Y ant čiulptuko.
Pastaba. Kiekvienas vaikas yra unikalus, ir jūsų
vaiko individualūs poreikiai gali skirtis nuo srauto
spartos aprašymų.
Priedų užsakymas
Norėdami rasti mažmenininką arba nusipirkti
pakaitinį buteliuką, čiulptuką ar bet kokį „Philips
Avent“ produktą vaikams, apsilankykite mūsų
žiniatinklio svetainėje www.philips.com/avent. .
Suderinamumas
Įsitikinkite, kad renkatės tinkamą čiulptuką,
tinkantį jūsų buteliuko užsukamam žiedui:
„Philips Anti-colic“ diapazono čiulptukai tinka
tik „Philips Anti-colic“ diapazono užsukamiems
žiedams, o „Philips Natural“ čiulptukai tinka tik
„Philips Natural“ užsukamiems žiedams. Aukštos
kokybės „Philips Avent“ buteliukas suderinamas
su dauguma „Philips Avent“ pientraukių,
snapelių, sandarinimo diskų ir puodelių
dangtelių.
--
--
---
Palaikymas
Jei reikia informacijos ar palaikymo, apsilankykite
www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az
etetőcumikat soha ne használja játszócumi
helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze
az étel hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal melegíteni. A
mikrohullámok hatására az ételek és
italok minősége megváltozhat, értékes
tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos
pontokon felforrósodhatnak. Ezért mindig
legyen óvatos, amennyiben mikrohullámú
sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak
leszorító gyűrű, etetőcumi, vagy fedél nélküli
edényt helyezzen a mikrohullámú sütőbe.
Tálalás előtt az egyenletes hőeloszlás
érdekében mindig keverje meg a melegített
ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget
vagy a poharat járás vagy futás közben
használja.
-Ne tegye a terméket sütőbe.
--
--
--
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívül
más folyadékokkal, például gyümölcslével
vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való
használatra nem ajánlott. Használat esetén
az említett folyadékokat kellő mértékben
hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, kerülve a folyamatos fogyasztást.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips
Avent cumisüvegben/tárolóedényben
legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban legfeljebb
3 hónapig tárolható. Soha ne fagyassza
újra az anyatejet, illetve soha ne adjon friss
anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén
megmaradt anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze
a részeket közvetlenül olyan felületre,
amelyet antibakteriális tisztítószerrel
tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja
meg alaposan, és húzza meg az etetőcumit
minden irányba. Ha egy alkatrész
gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal
dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás
a termék nem biztonságos működését
okozhatja.
Teendők az első és minden egyes használat
előtt:
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse
le. Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő
vízben 5 percig vagy használjon Philips Avent
gőzsterilizálót. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot. Forró vizes sterilizálás során
ellenőrizze, hogy az edény kellő mennyiségű
vizet tartalmazzon, elkerülve ezáltal az üvegnek
vagy egyéb alkatrészeknek az edény oldalával
való érintkezését. Ellenkező esetben a termék
maradandóan deformálódhat, sérülhet vagy
meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem
vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra
és hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek
túlzott koncentrációja a műanyag részek
megrepedését okozhatja. Ha ilyet tapasztal,
cserélje ki a sérült alkatrészt. Ez a termék
mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek
hatására az alkatrészek elszíneződhetnek.
Használat előtt mindig tisztítsa meg és sterilizálja
az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). Az etetőcumit könnyebb összeszerelni,
ha nem egyenesen kihúzza, hanem enyhén
rázva felfelé mozgatja.
Etetőcumi karbantartása
Ne hagyja az etetőcumit közvetlenül a napon
vagy hőforrás közelében, valamint ne hagyja a
javasoltnál hosszabb ideig fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban), mert ez gyengíti az
anyagát. Az alkatrészek tárolására mindig száraz,
fedeles tartót használjon.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke
számára.
A Philips Avent etetőcumik különböző
folyáserősséggel rendelhetők annak érdekében,
hogy gyermeke könnyebben igyon. Az etetőcumi
a későbbiek során kicserélhető, amely így
gyermeke egyéni igényeihez igazodik. A
Philips Avent etetőcumik oldalán egy szám
mutatja a folyás erősségét. Ellenőrizze, hogy
a gyermek etetéséhez megfelelő átfolyású
etetőcumit használ-e. Használjon alacsonyabb
folyáserősségű cumit, ha gyermeke fulladozik,
szivárog a tej vagy ha a folyás sebessége túl
gyors. Használjon nagyobb folyáserősségű
cumit, ha gyermeke etetés közben elalszik,
nyűgös vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips
Avent cumik Philips Avent etetőüvegekkel és
Philips Avent tárolóedényekkel használhatók.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel
táplált gyermekek számára. A cumin egy 1-es
szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel
táplált gyermekek számára. A cumin egy 2-es
szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi
ideális 3 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből
táplált gyermekek számára. A cumin egy 3-es
szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális
6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 4-es szám
látható.
(I/II/III) Változó folyáserősség: harapásálló
szilikon etetőcumival Az állítható
folyáserősségnek köszönhetően kényelmesen
használható, tartósabb etetőcumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. Az etetőcumi tetején egy
lyuk található folyadékokhoz, illetve I, II, III
jelölések a cumi szélén.
(Y) Sűrű ételek: A sűrűbb ételekhez készült
vastag etetőcumi ideális 6 hónapos vagy
idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. Az etetőcumi tetején egy Y-alakú lyuk
található folyadékokhoz, illetve egy Y jel a cumi
szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző,
ennek megfelelően gyermeke egyéni igényei
eltérhetnek a leírt folyási erősségektől.
--
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.hu/avent.
weboldalunkra és keresse meg forgalmazóját
vagy vásároljon cumisüveget, etetőcumit vagy
Philips Avent babatermékeket.
--
Kompatibilitás
Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic
termékcsaládokba tartozó etetőcumik kizárólag
a Philips Anti-colic csavargyűrűkkel, a Philips
Natural etetőcumik pedig kizárólag Philips
Natural csavargyűrűkkel használhatók. A kiváló
minőségű Philips Avent cumisüveg kompatibilis
a legtöbb Philips Avent mellszívóval, itatófejjel,
tejzáróval és zárókupakkal.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.hu/support
weboldalra.
Polski
--
---
--
---
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych.
-Nigdy nie używać smoczków na butelki jako
smoczków do uspokajania, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu
przed karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów
i napojów dla dzieci w kuchence
mikrofalowej. Mikrofale mogą mieć
negatywny wpływ na jakość jedzenia
lub napoju i niszczyć niektóre składniki
odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj szczególną
ostrożność przy podgrzewaniu jedzenia w
kuchence mikrofalowej.
--
--
--
Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik
bez pokrywki, smoczka i elementów
dokręcanych. Zawsze wymieszaj podgrzany
pokarm, aby równomiernie rozprowadzić
ciepło i sprawdź jego temperaturę przed
podaniem go dziecku.
Wszystkie nieużywane elementy
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi
częściami ani chodzić/biegać z butelką lub
kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym
piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np.
soki owocowe lub słodkie napoje
aromatyzowane, nie są zalecane. W
przypadku spożywania przez dzieci takie
napoje powinny być mocno rozcieńczone i
spożywane tylko przez krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać
w wysterylizowanych butelkach /
pojemnikach Philips Avent w lodówce (nie
na półkach na drzwiach lodówki) przez
maksymalnie 48 godzin albo w zamrażarce
przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy
ponownie nie zamrażaj rozmrożonego
odciągniętego pokarmu ani nie dodawaj
świeżo odciągniętego pokarmu do już
zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po
karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa
sztucznego. Może to mieć wpływ na
dopasowanie nasadki.
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
produkt i rozciągnij smoczek we wszystkich
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek
oznak uszkodzenia wyrzuć daną cześć.
Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć
na bezpieczeństwo produktu.
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we
wrzącej wodzie przez 5 minut lub za pomocą
sterylizatora Philips Avent. Ma to zapewnić
higienę. Podczas sterylizacji we wrzącej wodzie
sprawdź, czy w garnku jest wystarczająca ilość
wody i uważaj, aby butelka lub inne części nie
dotykały ścianki garnka. Może to spowodować
nieodwracalne odkształcenie lub uszkodzenie
produktu, za które firma Philips nie będzie
ponosić odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj
ręce oraz powierzchnię, na której chcesz te
elementy ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki
na czystym ręczniku papierowym lub na czystej
suszarce do naczyń i pozostaw do wyschnięcia.
Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia
może po pewnym czasie spowodować
pękanie plastikowych części. Należy wówczas
natychmiast wymienić uszkodzone elementy.
Ten produkt można myć w zmywarce, jednak
barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienie części. Przed każdym użyciem
należy wyczyścić i wysterylizować części. Z
uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę
smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę
pionowo, aby smoczek był skierowany do góry
(szczegóły na
ilustracji). Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli
porusza się nim na boki podczas wkładania, a nie
wciąga w prostej linii przez otwór.
Konserwacja smoczka
Nie pozostawiaj smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie
namaczaj smoczka w środku dezynfekującym
(sterylizującym) przez dłuższy czas, niż jest
to zalecane, gdyż może to spowodować
uszkodzenia. Przechowuj części w suchym
pojemniku pod przykryciem.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu. W
miarę upływu czasu można zmienić smoczek
odpowiednio do potrzeb dziecka. Smoczki
Philips Avent są wyraźnie oznaczone
umieszczonymi z boku numerami określającymi
szybkość wypływu. Przed rozpoczęciem
karmienia upewnij się, że smoczek dopasowano
pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi
dostosować się do szybkości picia, użyj smoczka
o niższej szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
zasypia podczas karmienia, denerwuje się lub
karmienie trwa bardzo długo, użyj smoczka o
wyższej szybkości wypływu. Smoczków Philips
Avent można używać z butelkami do karmienia
Philips Avent i pojemnikami do przechowywania
pokarmu Philips Avent.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla noworodków i dzieci
karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 1 jest
widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla noworodków i dzieci
karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 2 jest
widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 3 miesięcy. Cyfra 3 jest
widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 6 miesięcy. Cyfra 4 jest
widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy
smoczek odporny na przegryzienie. Bardziej
wytrzymały smoczek z regulacją szybkości
wypływu w zależności od możliwości dziecka
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 3 miesięcy. Smoczek
ma jedno podłużne wycięcie górne na płyn i
oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony
do gęstszego pokarmu doskonale nadaje się
dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Smoczek ma jedno wycięcie w
kształcie litery Y na płyn i jest oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby
danego dziecka mogą się różnić od określonych
w opisie prędkości wypływu.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową
butelkę, smoczek lub dowolny produkt Philips
Avent dla dzieci, odwiedź naszą stronę internetową
pod adresem www.philips.com/avent.
Kompatybilność
Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany
do pierścienia mocującego butelki: smoczki
do butelek Anti-colic Philips pasują tylko
do pierścieni mocujących butelek Anti-colic
Philips, a smoczki Philips Natural pasują tylko
do pierścieni mocujących Philips Natural.
Wysokiej jakości butelka Philips Avent pasuje do
większości laktatorów Philips Avent, ustników,
pokrywek zamykających i pokrywek kubków
Philips Avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/
support.
Slovensky
--
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
Varovanie!
-Tento výrobok sa musí vždy používať pod
dozorom dospelej osoby.
-Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na
upokojenie dieťaťa, aby ste predišli riziku
zadusenia.
-Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín
spôsobí vznik zubného kazu.
-Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu
pokrmu.
-Neodporúča sa používať mikrovlnku na
zohrievanie detského jedla a nápojov.
Mikrovlnné žiarenie môže zmeniť kvalitu
jedla/nápojov a zničiť niektoré cenné
výživné látky. Okrem toho môže spôsobovať
nerovnomerné ohriatie. Preto buďte pri
zohrievaní jedla v mikrovlnke mimoriadne
opatrní.
-Pri zohrievaní tekutiny alebo jedla do
mikrovlnky vložte len nádobu bez krúžku
so závitom, cumlíka a viečka. Zohriate
jedlo vždy zamiešajte, aby ste zabezpečili
rovnomernú teplotu a pred podávaním
teplotu ešte skontrolujte.
-Všetky nepoužívané časti udržiavajte mimo
dosahu detí.
-Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými
časťami ani aby pri používaní fliaš či
pohárov chodili alebo behali.
-Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
-Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad
ovocné džúsy a ochutené nápoje
s obsahom cukru, sa neodporúčajú.
V prípade ich použitia by mali byť
dostatočne zriedené a podávané len počas
obmedzeného obdobia – nemali by sa
popíjať súvisle.
-Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips
Avent v chladničke až 24 hodín (nie vo
dverách) alebo v mrazničke až 3 mesiace.
Materské mlieko nikdy znova nezmrazujte
ani nepridávajte čerstvé materské mlieko do
už zmrazeného mlieka.
-Na konci kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné
materské mlieko.
-Nepoužívajte drsné ani antibakteriálne
čistiace prostriedky. Neodkladajte časti
výrobku priamo na povrchy, ktoré boli
očistené antibakteriálnymi čistiacimi
prostriedkami.
-Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť
vlastnosti plastových materiálov. To môže
viesť k narušeniu tesnosti uzáveru.
--
Pred každým použitím skontrolujte
a potiahnite cumlík na kŕmenie všetkými
smermi. Pri prvom náznaku poškodenia
ľubovoľnej súčasti či opotrebovania ho
odhoďte.
Výrobok ani žiadnu jeho časť žiadnym
spôsobom neupravujte. Dôsledkom toho by
mohla byť nebezpečná funkcia výrobku.
Pred prvým a každým ďalším použitím
Demontujte všetky súčasti, očistite ich teplou
mydlovou vodou a dôkladne ich opláchnite.
Všetky súčasti vysterilizujte 5 minútovým varením
vo vode alebo pomocou sterilizátora Philips
Avent. Zabezpečíte tak dostatočnú hygienu.
Počas sterilizácie vo vriacej vode zaistite, aby
nádoba obsahovala dostatok vody a aby sa fľaša
ani iné súčasti nedotýkali strán nádoby. Mohlo
by to spôsobiť nevratnú deformáciu výrobku,
defekty alebo poškodenie, za ktoré spoločnosť
Philips nenesie zodpovednosť. Pred kontaktom
so sterilizovanými súčasťami dbajte na to, aby
ste mali dôkladne umyté ruky a aby boli povrchy
čisté. Všetky súčasti fľaše rozložte na papierovú
utierku alebo na čistý sušiak a nechajte ich
vyschnúť na vzduchu. Nadmerná koncentrácia
čistiacich prostriedkov môže spôsobiť prasknutie
plastových súčastí. V takom prípade ich okamžite
vymeňte. Tento výrobok možno umývať v
umývačke na riad – potravinové farbivá môžu
spôsobiť zmenu farby súčastí výrobku. Pred
každým použitím očistite a vysterilizujte všetky
súčasti. Z hygienických dôvodov odporúčame
vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
Montáž
Pri zostavovaní fľaše umiestnite uzáver vertikálne
na fľašu tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor
(podrobnejšie informácie získate z obrázka).
Cumlík nasadíte jednoduchšie, ak ho namiesto
priameho vyťahovania smerom nahor vytiahnete
otáčavými pohybmi.
Údržba cumlíka
Cumlík na kŕmenie nenechávajte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti zdroja tepla či
v dezinfekčnom („sterilizačnom“) roztoku dlhšie,
než je odporúčané, pretože by mohlo dôjsť
k narušeniu súčastí. Súčasti uchovávajte v suchej,
uzavretej nádobe.
Výber správneho cumlíka pre vaše dieťa
Cumlíky Philips Avent sú k dispozícii samostatne
s rôznymi úrovňami prietoku, aby pomohli vášmu
dieťaťu pri pití. Časom môžete cumlík vymeniť,
aby spĺňal individuálne potreby vášho dieťaťa.
Cumlíky Philips Avent sú zreteľne očíslované
na boku a toto označenie vyjadruje rýchlosť
prietoku. Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie
cumlíka so správnym prietokom. Používajte
nižšiu rýchlosť prietoku, ak sa vaše dieťa dusí,
tečie mu mlieko z úst alebo má problém
prispôsobiť svoju rýchlosť pitia. Použite vyššiu
rýchlosť prietoku, ak dieťa počas kŕmenia zaspí,
je frustrované alebo kŕmenie trvá veľmi dlho.
Tieto cumlíky Philips Avent možno použiť spolu s
fľašami na kŕmenie Philips Avent a skladovacími
pohárikmi Philips Avent.
(1) Cumlík určený pre kategóriu 0m+je ideálny
pre novorodencov a kojené deti každého veku.
Na cumlíku je zobrazené číslo 1.
(2) Cumlík určený pre kategóriu 1m+je ideálny
pre kojené deti každého veku. Na cumlíku je
zobrazené číslo 2.
(3) Cumlík určený pre kategóriu 3m+je ideálny
pre deti kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3
mesiace. Na cumlíku je zobrazené číslo 3.
(4) Cumlík určený pre kategóriu 6m+je ideálny
pre deti kŕmené z fľaše vo veku minimálne 6
mesiacov. Na cumlíku je zobrazené číslo 4.
(I/II/III) Variabilný prietok: obsahuje silikónový
cumlík odolný voči prehryznutiu. Pevnejší cumlík
s nastaviteľným prietokom na zaistenie pohodlia
detí je ideálny pre deti kŕmené z fľaše vo veku
minimálne 3 mesiace. Cumlík má jeden vyrezaný
zárez navrchu na tekutiny a značky I, II, III na
okrajoch cumlíka.
(Y) Hustá strava: Cumlík na hustú stravu je určený
na hustejšiu stranu a je ideálny pre deti kŕmené z
fľaše vo veku minimálne 6 mesiacov. Cumlík má
jeden vyrezaný zárez v tvare Y na tekutiny a je
označený symbolom Y.
Poznámka: Každé dieťa je jedinečné a
individuálne potreby vášho dieťaťa sa môžu líšiť
od opísaných rýchlostí prietoku.
Objednávanie príslušenstva
Ak hľadáte predajcu alebo si chcete kúpiť
náhradnú fľašu, cumlík alebo iný produkt Philips
Avent pre deti, navštívte našu webovú lokalitu na
adrese: www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Zabezpečte, aby ste si vybrali správny cumlík
prislúchajúci k správnemu krúžku so závitom
na vašu fľašu: cumlíky z fliaš modelového radu
Philips Anti-colic sú vhodné len pri použití spolu
s krúžkami so závitom z modelového radu Philips
Anti-colic, cumlíky Philips Natural sú vhodné
len pri použití s krúžkami so závitom Philips
Natural. Vysokokvalitná fľaša Philips Avent je
kompatibilná s väčšinou odsávačiek mlieka,
náustkov, uzatváracích diskov a uzáverov na
hrnčeky Philips Avent.
Podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu,
navštívte webovú stránku www.philips.com/
support.
Philips Avent Anti-colic baby bottle
Kojenecka lahev Philips Avent Anti-Colic
Philips Avent Anti-colic lutipudel
Philips Avent Anti-colic barošanas pudelīte
“Philips Avent Anti-colic” buteliukas kūdikiui
Philips Avent Anti-colic elleni cumisuveg
Butelka Philips Avent Anti-colic
Detská fľaša Philips Avent Anti-colic
Philips Avent milk Storage container
Zásobník na mléko Philips Avent
Philips Aventi piima säilitusnõu
Philips Avent piena uzglabāšanas trauks
“Philips Avent” pieno laikymo talpykla
Philips Avent tejtároló
Pojemnik na pokarm Philips Avent
Nádobka na uskladnenie mlieka Philips Avent
Philips Avent trainer cup
Hrníček na učení Philips Avent
Philips Aventi harjutustass
Philips Avent mācību krūzīte
“Philips Avent” mokomasis puodelis
Philips Avent tanulóitató
Kubek niekapek Philips Avent
Pohár na privykanie Philips Avent
Philips Avent breast pump
Odsávačka mateřského mléka Philips Avent
Philips Aventi rinnapump
Philips Avent piena sūknis
“Philips Avent” pientraukis
Philips Avent mellszívó
Laktator Philips Avent
Odsávačka mlieka Philips Avent
Priedų užsakymas
Norėdami rasti mažmenininką arba nusipirkti
pakaitinį buteliuką, čiulptuką ar bet kokį „Philips
Avent“ produktą vaikams, apsilankykite mūsų
žiniatinklio svetainėje www.philips.com/avent. .
Suderinamumas
Įsitikinkite, kad renkatės tinkamą čiulptuką,
tinkantį jūsų buteliuko užsukamam žiedui:
„Philips Anti-colic“ diapazono čiulptukai tinka
tik „Philips Anti-colic“ diapazono užsukamiems
žiedams, o „Philips Natural“ čiulptukai tinka tik
„Philips Natural“ užsukamiems žiedams. Aukštos
kokybės „Philips Avent“ buteliukas suderinamas
su dauguma „Philips Avent“ pientraukių,
snapelių, sandarinimo diskų ir puodelių
dangtelių.
--
--
---
Palaikymas
Jei reikia informacijos ar palaikymo, apsilankykite
www.philips.com/support.
Magyar
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés!
-A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-A fulladás elkerülése érdekében az
etetőcumikat soha ne használja játszócumi
helyett.
-Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze
az étel hőmérsékletét.
-Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal melegíteni. A
mikrohullámok hatására az ételek és
italok minősége megváltozhat, értékes
tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos
pontokon felforrósodhatnak. Ezért mindig
legyen óvatos, amennyiben mikrohullámú
sütőben melegít ételeket.
-Folyadék vagy étel felmelegítése során csak
leszorító gyűrű, etetőcumi, vagy fedél nélküli
edényt helyezzen a mikrohullámú sütőbe.
Tálalás előtt az egyenletes hőeloszlás
érdekében mindig keverje meg a melegített
ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét.
-A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget
vagy a poharat járás vagy futás közben
használja.
-Ne tegye a terméket sütőbe.
--
--
--
A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívül
más folyadékokkal, például gyümölcslével
vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való
használatra nem ajánlott. Használat esetén
az említett folyadékokat kellő mértékben
hígítani kell, és csak korlátozott ideig
adhatók, kerülve a folyamatos fogyasztást.
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips
Avent cumisüvegben/tárolóedényben
legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban legfeljebb
3 hónapig tárolható. Soha ne fagyassza
újra az anyatejet, illetve soha ne adjon friss
anyatejet a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén
megmaradt anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze
a részeket közvetlenül olyan felületre,
amelyet antibakteriális tisztítószerrel
tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Minden egyes használat előtt vizsgálja
meg alaposan, és húzza meg az etetőcumit
minden irányba. Ha egy alkatrész
gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal
dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás
a termék nem biztonságos működését
okozhatja.
Teendők az első és minden egyes használat
előtt:
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse
le. Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő
vízben 5 percig vagy használjon Philips Avent
gőzsterilizálót. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot. Forró vizes sterilizálás során
ellenőrizze, hogy az edény kellő mennyiségű
vizet tartalmazzon, elkerülve ezáltal az üvegnek
vagy egyéb alkatrészeknek az edény oldalával
való érintkezését. Ellenkező esetben a termék
maradandóan deformálódhat, sérülhet vagy
meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem
vállal felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra
és hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek
túlzott koncentrációja a műanyag részek
megrepedését okozhatja. Ha ilyet tapasztal,
cserélje ki a sérült alkatrészt. Ez a termék
mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek
hatására az alkatrészek elszíneződhetnek.
Használat előtt mindig tisztítsa meg és sterilizálja
az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). Az etetőcumit könnyebb összeszerelni,
ha nem egyenesen kihúzza, hanem enyhén
rázva felfelé mozgatja.
Etetőcumi karbantartása
Ne hagyja az etetőcumit közvetlenül a napon
vagy hőforrás közelében, valamint ne hagyja a
javasoltnál hosszabb ideig fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban), mert ez gyengíti az
anyagát. Az alkatrészek tárolására mindig száraz,
fedeles tartót használjon.
A megfelelő etetőcumi kiválasztása gyermeke
számára.
A Philips Avent etetőcumik különböző
folyáserősséggel rendelhetők annak érdekében,
hogy gyermeke könnyebben igyon. Az etetőcumi
a későbbiek során kicserélhető, amely így
gyermeke egyéni igényeihez igazodik. A
Philips Avent etetőcumik oldalán egy szám
mutatja a folyás erősségét. Ellenőrizze, hogy
a gyermek etetéséhez megfelelő átfolyású
etetőcumit használ-e. Használjon alacsonyabb
folyáserősségű cumit, ha gyermeke fulladozik,
szivárog a tej vagy ha a folyás sebessége túl
gyors. Használjon nagyobb folyáserősségű
cumit, ha gyermeke etetés közben elalszik,
nyűgös vagy ha az etetés túl sokáig tart. A Philips
Avent cumik Philips Avent etetőüvegekkel és
Philips Avent tárolóedényekkel használhatók.
(1) A nulladik hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel
táplált gyermekek számára. A cumin egy 1-es
szám látható.
(2) Az első hónaptól használható cumi ideális
újszülöttek, illetve bármely korú, anyatejjel
táplált gyermekek számára. A cumin egy 2-es
szám látható.
(3) A harmadik hónaptól használható cumi
ideális 3 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből
táplált gyermekek számára. A cumin egy 3-es
szám látható.
(4) A hatodik hónaptól használható cumi ideális
6 hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. A cumin egy 4-es szám
látható.
(I/II/III) Változó folyáserősség: harapásálló
szilikon etetőcumival Az állítható
folyáserősségnek köszönhetően kényelmesen
használható, tartósabb etetőcumi ideális 3
hónapos vagy idősebb, cumisüvegből táplált
gyermekek számára. Az etetőcumi tetején egy
lyuk található folyadékokhoz, illetve I, II, III
jelölések a cumi szélén.
(Y) Sűrű ételek: A sűrűbb ételekhez készült
vastag etetőcumi ideális 6 hónapos vagy
idősebb, cumisüvegből táplált gyermekek
számára. Az etetőcumi tetején egy Y-alakú lyuk
található folyadékokhoz, illetve egy Y jel a cumi
szélén.
Megjegyzés: Minden gyermek különböző,
ennek megfelelően gyermeke egyéni igényei
eltérhetnek a leírt folyási erősségektől.
--
Tartozékok rendelése
Látogasson el a www.philips.hu/avent.
weboldalunkra és keresse meg forgalmazóját
vagy vásároljon cumisüveget, etetőcumit vagy
Philips Avent babatermékeket.
--
Kompatibilitás
Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic
termékcsaládokba tartozó etetőcumik kizárólag
a Philips Anti-colic csavargyűrűkkel, a Philips
Natural etetőcumik pedig kizárólag Philips
Natural csavargyűrűkkel használhatók. A kiváló
minőségű Philips Avent cumisüveg kompatibilis
a legtöbb Philips Avent mellszívóval, itatófejjel,
tejzáróval és zárókupakkal.
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.hu/support
weboldalra.
Polski
--
---
--
---
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
Ostrzeżenie!
-Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych.
-Nigdy nie używać smoczków na butelki jako
smoczków do uspokajania, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu
przed karmieniem.
-Nie zaleca się podgrzewania pokarmów
i napojów dla dzieci w kuchence
mikrofalowej. Mikrofale mogą mieć
negatywny wpływ na jakość jedzenia
lub napoju i niszczyć niektóre składniki
odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj szczególną
ostrożność przy podgrzewaniu jedzenia w
kuchence mikrofalowej.
--
--
--
Aby podgrzać jedzenie lub płyn w kuchence
mikrofalowej, umieść w niej pojemnik
bez pokrywki, smoczka i elementów
dokręcanych. Zawsze wymieszaj podgrzany
pokarm, aby równomiernie rozprowadzić
ciepło i sprawdź jego temperaturę przed
podaniem go dziecku.
Wszystkie nieużywane elementy
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi
częściami ani chodzić/biegać z butelką lub
kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym
piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np.
soki owocowe lub słodkie napoje
aromatyzowane, nie są zalecane. W
przypadku spożywania przez dzieci takie
napoje powinny być mocno rozcieńczone i
spożywane tylko przez krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać
w wysterylizowanych butelkach /
pojemnikach Philips Avent w lodówce (nie
na półkach na drzwiach lodówki) przez
maksymalnie 48 godzin albo w zamrażarce
przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy
ponownie nie zamrażaj rozmrożonego
odciągniętego pokarmu ani nie dodawaj
świeżo odciągniętego pokarmu do już
zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po
karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków
ściernych ani antybakteryjnych. Nie
umieszczaj komponentów bezpośrednio
na powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa
sztucznego. Może to mieć wpływ na
dopasowanie nasadki.
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
produkt i rozciągnij smoczek we wszystkich
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek
oznak uszkodzenia wyrzuć daną cześć.
Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć
na bezpieczeństwo produktu.
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we
wrzącej wodzie przez 5 minut lub za pomocą
sterylizatora Philips Avent. Ma to zapewnić
higienę. Podczas sterylizacji we wrzącej wodzie
sprawdź, czy w garnku jest wystarczająca ilość
wody i uważaj, aby butelka lub inne części nie
dotykały ścianki garnka. Może to spowodować
nieodwracalne odkształcenie lub uszkodzenie
produktu, za które firma Philips nie będzie
ponosić odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj
ręce oraz powierzchnię, na której chcesz te
elementy ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki
na czystym ręczniku papierowym lub na czystej
suszarce do naczyń i pozostaw do wyschnięcia.
Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia
może po pewnym czasie spowodować
pękanie plastikowych części. Należy wówczas
natychmiast wymienić uszkodzone elementy.
Ten produkt można myć w zmywarce, jednak
barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienie części. Przed każdym użyciem
należy wyczyścić i wysterylizować części. Z
uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę
smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę
pionowo, aby smoczek był skierowany do góry
(szczegóły na
ilustracji). Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli
porusza się nim na boki podczas wkładania, a nie
wciąga w prostej linii przez otwór.
Konserwacja smoczka
Nie pozostawiaj smoczka w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie
namaczaj smoczka w środku dezynfekującym
(sterylizującym) przez dłuższy czas, niż jest
to zalecane, gdyż może to spowodować
uszkodzenia. Przechowuj części w suchym
pojemniku pod przykryciem.
Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu. W
miarę upływu czasu można zmienić smoczek
odpowiednio do potrzeb dziecka. Smoczki
Philips Avent są wyraźnie oznaczone
umieszczonymi z boku numerami określającymi
szybkość wypływu. Przed rozpoczęciem
karmienia upewnij się, że smoczek dopasowano
pod kątem szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
krztusi się, ulewa mleko lub nie potrafi
dostosować się do szybkości picia, użyj smoczka
o niższej szybkości wypływu. Jeżeli dziecko
zasypia podczas karmienia, denerwuje się lub
karmienie trwa bardzo długo, użyj smoczka o
wyższej szybkości wypływu. Smoczków Philips
Avent można używać z butelkami do karmienia
Philips Avent i pojemnikami do przechowywania
pokarmu Philips Avent.
(1) Smoczek dla wieku 0 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla noworodków i dzieci
karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 1 jest
widoczna na smoczku.
(2) Smoczek dla wieku 1 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla noworodków i dzieci
karmionych piersią w każdym wieku. Cyfra 2 jest
widoczna na smoczku.
(3) Smoczek dla wieku 3 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 3 miesięcy. Cyfra 3 jest
widoczna na smoczku.
(4) Smoczek dla wieku 6 m i późniejszego
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 6 miesięcy. Cyfra 4 jest
widoczna na smoczku.
(I/II/III) Zmienny przepływ: ma silikonowy
smoczek odporny na przegryzienie. Bardziej
wytrzymały smoczek z regulacją szybkości
wypływu w zależności od możliwości dziecka
doskonale nadaje się dla dzieci karmionych
butelką w wieku od 3 miesięcy. Smoczek
ma jedno podłużne wycięcie górne na płyn i
oznaczenia I, II, III na krawędziach.
(Y) Gęsty pokarm: Smoczek przeznaczony
do gęstszego pokarmu doskonale nadaje się
dla dzieci karmionych butelką w wieku od
6 miesięcy. Smoczek ma jedno wycięcie w
kształcie litery Y na płyn i jest oznaczony literą Y.
Uwaga: Każde dziecko jest inne, a potrzeby
danego dziecka mogą się różnić od określonych
w opisie prędkości wypływu.
Zamawianie akcesoriów
Aby znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową
butelkę, smoczek lub dowolny produkt Philips
Avent dla dzieci, odwiedź naszą stronę internetową
pod adresem www.philips.com/avent.
Kompatybilność
Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany
do pierścienia mocującego butelki: smoczki
do butelek Anti-colic Philips pasują tylko
do pierścieni mocujących butelek Anti-colic
Philips, a smoczki Philips Natural pasują tylko
do pierścieni mocujących Philips Natural.
Wysokiej jakości butelka Philips Avent pasuje do
większości laktatorów Philips Avent, ustników,
pokrywek zamykających i pokrywek kubków
Philips Avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/
support.
Slovensky
--
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
Varovanie!
-Tento výrobok sa musí vždy používať pod
dozorom dospelej osoby.
-Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na
upokojenie dieťaťa, aby ste predišli riziku
zadusenia.
-Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín
spôsobí vznik zubného kazu.
-Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu
pokrmu.
-Neodporúča sa používať mikrovlnku na
zohrievanie detského jedla a nápojov.
Mikrovlnné žiarenie môže zmeniť kvalitu
jedla/nápojov a zničiť niektoré cenné
výživné látky. Okrem toho môže spôsobovať
nerovnomerné ohriatie. Preto buďte pri
zohrievaní jedla v mikrovlnke mimoriadne
opatrní.
-Pri zohrievaní tekutiny alebo jedla do
mikrovlnky vložte len nádobu bez krúžku
so závitom, cumlíka a viečka. Zohriate
jedlo vždy zamiešajte, aby ste zabezpečili
rovnomernú teplotu a pred podávaním
teplotu ešte skontrolujte.
-Všetky nepoužívané časti udržiavajte mimo
dosahu detí.
-Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými
časťami ani aby pri používaní fliaš či
pohárov chodili alebo behali.
-Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
-Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad
ovocné džúsy a ochutené nápoje
s obsahom cukru, sa neodporúčajú.
V prípade ich použitia by mali byť
dostatočne zriedené a podávané len počas
obmedzeného obdobia – nemali by sa
popíjať súvisle.
-Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips
Avent v chladničke až 24 hodín (nie vo
dverách) alebo v mrazničke až 3 mesiace.
Materské mlieko nikdy znova nezmrazujte
ani nepridávajte čerstvé materské mlieko do
už zmrazeného mlieka.
-Na konci kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné
materské mlieko.
-Nepoužívajte drsné ani antibakteriálne
čistiace prostriedky. Neodkladajte časti
výrobku priamo na povrchy, ktoré boli
očistené antibakteriálnymi čistiacimi
prostriedkami.
-Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť
vlastnosti plastových materiálov. To môže
viesť k narušeniu tesnosti uzáveru.
--
Pred každým použitím skontrolujte
a potiahnite cumlík na kŕmenie všetkými
smermi. Pri prvom náznaku poškodenia
ľubovoľnej súčasti či opotrebovania ho
odhoďte.
Výrobok ani žiadnu jeho časť žiadnym
spôsobom neupravujte. Dôsledkom toho by
mohla byť nebezpečná funkcia výrobku.
Pred prvým a každým ďalším použitím
Demontujte všetky súčasti, očistite ich teplou
mydlovou vodou a dôkladne ich opláchnite.
Všetky súčasti vysterilizujte 5 minútovým varením
vo vode alebo pomocou sterilizátora Philips
Avent. Zabezpečíte tak dostatočnú hygienu.
Počas sterilizácie vo vriacej vode zaistite, aby
nádoba obsahovala dostatok vody a aby sa fľaša
ani iné súčasti nedotýkali strán nádoby. Mohlo
by to spôsobiť nevratnú deformáciu výrobku,
defekty alebo poškodenie, za ktoré spoločnosť
Philips nenesie zodpovednosť. Pred kontaktom
so sterilizovanými súčasťami dbajte na to, aby
ste mali dôkladne umyté ruky a aby boli povrchy
čisté. Všetky súčasti fľaše rozložte na papierovú
utierku alebo na čistý sušiak a nechajte ich
vyschnúť na vzduchu. Nadmerná koncentrácia
čistiacich prostriedkov môže spôsobiť prasknutie
plastových súčastí. V takom prípade ich okamžite
vymeňte. Tento výrobok možno umývať v
umývačke na riad – potravinové farbivá môžu
spôsobiť zmenu farby súčastí výrobku. Pred
každým použitím očistite a vysterilizujte všetky
súčasti. Z hygienických dôvodov odporúčame
vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
Montáž
Pri zostavovaní fľaše umiestnite uzáver vertikálne
na fľašu tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor
(podrobnejšie informácie získate z obrázka).
Cumlík nasadíte jednoduchšie, ak ho namiesto
priameho vyťahovania smerom nahor vytiahnete
otáčavými pohybmi.
Údržba cumlíka
Cumlík na kŕmenie nenechávajte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti zdroja tepla či
v dezinfekčnom („sterilizačnom“) roztoku dlhšie,
než je odporúčané, pretože by mohlo dôjsť
k narušeniu súčastí. Súčasti uchovávajte v suchej,
uzavretej nádobe.
Výber správneho cumlíka pre vaše dieťa
Cumlíky Philips Avent sú k dispozícii samostatne
s rôznymi úrovňami prietoku, aby pomohli vášmu
dieťaťu pri pití. Časom môžete cumlík vymeniť,
aby spĺňal individuálne potreby vášho dieťaťa.
Cumlíky Philips Avent sú zreteľne očíslované
na boku a toto označenie vyjadruje rýchlosť
prietoku. Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie
cumlíka so správnym prietokom. Používajte
nižšiu rýchlosť prietoku, ak sa vaše dieťa dusí,
tečie mu mlieko z úst alebo má problém
prispôsobiť svoju rýchlosť pitia. Použite vyššiu
rýchlosť prietoku, ak dieťa počas kŕmenia zaspí,
je frustrované alebo kŕmenie trvá veľmi dlho.
Tieto cumlíky Philips Avent možno použiť spolu s
fľašami na kŕmenie Philips Avent a skladovacími
pohárikmi Philips Avent.
(1) Cumlík určený pre kategóriu 0m+je ideálny
pre novorodencov a kojené deti každého veku.
Na cumlíku je zobrazené číslo 1.
(2) Cumlík určený pre kategóriu 1m+je ideálny
pre kojené deti každého veku. Na cumlíku je
zobrazené číslo 2.
(3) Cumlík určený pre kategóriu 3m+je ideálny
pre deti kŕmené z fľaše vo veku minimálne 3
mesiace. Na cumlíku je zobrazené číslo 3.
(4) Cumlík určený pre kategóriu 6m+je ideálny
pre deti kŕmené z fľaše vo veku minimálne 6
mesiacov. Na cumlíku je zobrazené číslo 4.
(I/II/III) Variabilný prietok: obsahuje silikónový
cumlík odolný voči prehryznutiu. Pevnejší cumlík
s nastaviteľným prietokom na zaistenie pohodlia
detí je ideálny pre deti kŕmené z fľaše vo veku
minimálne 3 mesiace. Cumlík má jeden vyrezaný
zárez navrchu na tekutiny a značky I, II, III na
okrajoch cumlíka.
(Y) Hustá strava: Cumlík na hustú stravu je určený
na hustejšiu stranu a je ideálny pre deti kŕmené z
fľaše vo veku minimálne 6 mesiacov. Cumlík má
jeden vyrezaný zárez v tvare Y na tekutiny a je
označený symbolom Y.
Poznámka: Každé dieťa je jedinečné a
individuálne potreby vášho dieťaťa sa môžu líšiť
od opísaných rýchlostí prietoku.
Objednávanie príslušenstva
Ak hľadáte predajcu alebo si chcete kúpiť
náhradnú fľašu, cumlík alebo iný produkt Philips
Avent pre deti, navštívte našu webovú lokalitu na
adrese: www.philips.com/avent.
Kompatibilita
Zabezpečte, aby ste si vybrali správny cumlík
prislúchajúci k správnemu krúžku so závitom
na vašu fľašu: cumlíky z fliaš modelového radu
Philips Anti-colic sú vhodné len pri použití spolu
s krúžkami so závitom z modelového radu Philips
Anti-colic, cumlíky Philips Natural sú vhodné
len pri použití s krúžkami so závitom Philips
Natural. Vysokokvalitná fľaša Philips Avent je
kompatibilná s väčšinou odsávačiek mlieka,
náustkov, uzatváracích diskov a uzáverov na
hrnčeky Philips Avent.
Podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu,
navštívte webovú stránku www.philips.com/
support.
Philips Avent Anti-colic baby bottle
Kojenecka lahev Philips Avent Anti-Colic
Philips Avent Anti-colic lutipudel
Philips Avent Anti-colic barošanas pudelīte
“Philips Avent Anti-colic” buteliukas kūdikiui
Philips Avent Anti-colic elleni cumisuveg
Butelka Philips Avent Anti-colic
Detská fľaša Philips Avent Anti-colic
Philips Avent milk Storage container
Zásobník na mléko Philips Avent
Philips Aventi piima säilitusnõu
Philips Avent piena uzglabāšanas trauks
“Philips Avent” pieno laikymo talpykla
Philips Avent tejtároló
Pojemnik na pokarm Philips Avent
Nádobka na uskladnenie mlieka Philips Avent
Philips Avent trainer cup
Hrníček na učení Philips Avent
Philips Aventi harjutustass
Philips Avent mācību krūzīte
“Philips Avent” mokomasis puodelis
Philips Avent tanulóitató
Kubek niekapek Philips Avent
Pohár na privykanie Philips Avent
Philips Avent breast pump
Odsávačka mateřského mléka Philips Avent
Philips Aventi rinnapump
Philips Avent piena sūknis
“Philips Avent” pientraukis
Philips Avent mellszívó
Laktator Philips Avent
Odsávačka mlieka Philips Avent
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising