Avent | SCF819/01 | Owner's Manual | Avent Avent AirFree™ szelep SCF819/01 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent AirFree™ szelep SCF819/01 Felhasználói kézikönyv
ENGLISH
For your child‘s safety and health
>75% recycled paper
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands / Pays-Bas
Trademarks owned by the Philips Group /
Les marques de commerce sont la
propriété de
© 2018 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3000.033.1149.1 (12/2018)
WARNING!
-- Keep the cap away from children to avoid
suffocation.
-- Always use this product with adult
supervision.
-- Never use feeding teats as a soother, to
prevent choking hazard.
-- Continuous and prolonged sucking of fluids
will cause tooth decay.
-- Always check food temperature before feeding.
-- It is not recommended to use a microwave to
warm up baby‘s food or drinks. Microwaves
might alter the quality of food/drinks and
destroy some valuable nutrients and may
produce localized high temperatures.
Therefore, take extra care if and when you
heat up food in a microwave.When heating up
liquid or food in the microwave, only place the
container without screw ring, AirFree™ vent
insert, teat and cap. Always stir heated food to
ensure even heat distribution and check the
temperature before serving.
-- Keep all components not in use out of the
reach of children.
-- Do not allow child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
-- Do not place in a heated oven.
-- Drinks other than milk and water, such as fruit
juices and flavored sugary drinks are not
recommended. If used, they should be well
diluted and only used for limited periods, not
constantly sipped.
-- Expressed breast milk can be stored in
sterilized Philips Avent bottles/containers in
the refrigerator for up to 48 hours (not in the
door) or in the freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add fresh breast
milk to already frozen milk.
-- Always discard any breast milk that is left over
at the end of a feed.
-- Do not use abrasive cleaning agents or
anti-bacterial cleaners. Do not place
components directly on surfaces that have
been cleaned with anti-bacterial cleaners.
-- Plastic material properties may be affected by
sterilizing and high temperatures. This can
affect the fit of the cap.
-- Inspect the feeding teat before use and pull
the feeding teat in all directions.
-- Throw away any part at the first signs of
damage or weakness.
-- Do not alter the product or parts of it in any
way. This may result in unsafe functioning of
the product.
AirFree™ vent insert
Benefit: The AirFree™ vent insert keeps the teat
full of milk during feeding, even while the bottle is
held horizontally. This supports an upright feeding
position for your baby in order to reduce air
ingestion. This helps reduce common feeding
issues including wind and reflux (GER).
Assembly: Place the AirFree™ vent insert in the
bottle before you assemble the screw ring with teat.
Warning: When you prepare formula, make sure
that all the formula is fully dissolved to avoid
blocking the AirFree™ vent insert.
Note: Always make sure the teat is full of milk by
turning the bottle upside down before feeding
your baby. While feeding, make sure that the
AirFree™ vent insert points upwards, in line with
your baby‘s nose (see image).
Compatibility: The AirFree™ vent insert only works
with 4 oz/125 ml, 9 oz/260 ml and 11 oz/330 ml
Philips Avent Anti-colic bottle and Classic+ bottles,
teat and screw ring. The AirFree™ vent insert is not
compatible with the (I/II/III) variable flow teat and
the Natural bottle range.
Note: When using an 11 oz/330 ml bottle, the
AirFree™ vent insert insert will keep the teat full of
milk but it could be that you see fewer air bubbles.
Philips Avent Anti-colic bottles and Classic+ bottles
can also be used without the AirFree™ vent insert.
Before first and every use
Disassemble all parts and clean them in warm soapy
water and rinse them thoroughly. Sterilize the parts
in boiling water for 5 minutes or by using
a Philips Avent sterilizer. This is to ensure hygiene.
During sterilizing in boiling water, make sure that the
pan contains enough water and prevent the bottle or
other parts from touching the side of the pan. This
can cause irreversible product deformation, defect or
damage that Philips cannot be held liable for. Make
sure that you wash your hands thoroughly and that
the surfaces are clean before contact with sterilized
parts. Place all bottle parts on a clean paper towel or
on a clean drying rack and allow them to air dry.
Excessive concentration of detergents may
eventually cause plastic components to crack.
Should this occur, replace immediately. This product
is dishwasher safe - food colourings may discolour
parts. Clean and sterilize all parts before each use.
For hygiene reasons, we recommend replacing teats
after 3 months.
Assembly
When you assemble the bottle, make sure you
place the cap vertically onto the bottle so that the
teat sits upright (see image for more details). The
teat is easier to assemble if you wriggle it upwards
instead of pulling it up in a straight line.
Maintenance teat and AirFree™
vent insert
Do not leave a feeding teat and/or AirFree™ vent
insert in direct sunlight or heat, or leave in
disinfectant (‘sterilizing solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the parts.
Keep parts in dry, covered container.
Ordering accessories
The Philips Avent teats are available with different
flow rates to help your baby with drinking. Make
sure you use a teat with the correct flow rate when
you feed your baby. To locate a retailer or
purchase replacement bottle, AirFree™ vent insert,
teat or any Philips Avent baby product, visit our
website at www.philips.com/avent. The AirFree™
vent insert can be purchased separately as a
replacement or for use with any compatible Philips
Avent Anti-colic and Classic+ bottle.
Compatibility
Make sure to choose the correct teat
corresponding to the correct screw ring of your
bottle: teats from the Philips Anti-colic range only
fit in screw rings of the Philips Anti-colic range,
and Philips Natural teats only fit in Philips Natural
screw rings. The high quality Philips Avent bottle is
compatible with most Philips Avent breast pumps,
spouts, sealing discs and cup tops.
Support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support.
ČEŠTINA
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
VÝSTRAHA!
-- XUchovávejte uzávěr mimo dosah dětí, aby se
jím děti nemohly zadusit.
-- Tento výrobek vždy používejte pod dozorem
dospělé osoby.
-- Krmicí dudlíky nepoužívejte k uklidňování
dítěte, neboť hrozí nebezpečí zadušení.
-- Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje
zubní kaz.
-- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
-- K zahřátí jídla nebo pití dítěte se nedoporučuje
používat mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné
trouby mohou pozměnit kvalitu potravin/
nápojů a zničit některé cenné živiny a mohou
v určitých místech vytvářet vysoké teploty. Při
ohřívání jídla v mikrovlnné troubě proto dbejte
zvýšené opatrnosti.Když ohříváte tekutiny
nebo jídlo v mikrovlnné troubě, vkládejte do ní
pouze nádobku bez zajišťovacího kroužku,
větrací vložky AirFree™, dudlíku a víčka. Ohřáté
jídlo vždy promíchejte, aby celý pokrm získal
rovnoměrnou teplotu. Správnou teplotu
pokrmu před podáním zkontrolujte.
-----
--
---
-----
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi
nebo aby při používání láhví a hrníčků chodilo
či běhalo.
Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
Nápoje jiné než voda a mléko, například
ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje, se
nedoporučují. Používat by se měly pouze
správně naředěné a jen po omezenou dobu,
nikoli k dlouhodobému usrkávání.
Odsáté mateřské mléko můžete ve
sterilizovaných lahvích nebo nádobách Philips
Avent uchovávat v lednici až po dobu 48 hodin
(nikoli ve dveřích lednice) nebo v mrazáku až
po dobu 3 měsíců. Nikdy nezmrazujte mateřské
mléko dvakrát. Do již zmrazeného mléka
nepřidávejte čerstvé mateřské mléko.
Mléko, které zbude po krmení, vždy vylijte.
Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální
čisticí prostředky. Nepokládejte součásti
výrobku přímo na povrchy ošetřené
antibakteriálními čisticími prostředky.
Přípravky z plastu mohou podléhat vlivu
sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít ke
změně přiléhání víčka.
Před každým použitím krmicí dudlík
zkontrolujte a natáhněte ho do všech směrů.
Jakoukoli součást v případě jakýchkoli
známek poškození nebo opotřebení vyhoďte.
Žádným způsobem produkt ani jeho součásti
neupravujte. Funkce produktu by nemusela
být nadále bezpečná.
Větrací vložka AirFree™
Výhoda: Větrací vložka AirFree™ udržuje dudlík
během krmení naplněný mlékem, a to i ve
vodorovné poloze lahve. Tím se podporuje
vzpřímená poloha dítěte během krmení a omezuje
se polykání vzduchu. Pomáhá to zmírňovat běžné
potíže spojené s říháním, větry a ublinkáváním
(GER).
Montáž: Do lahve nejprve vložte větrací vložku
AirFree™ a teprve poté zajišťovací kroužek s dudlíkem.
Upozornění: Při přípravě výživy dbejte na to, aby
se veškerá výživa zcela rozpustila a neucpávala se
větrací vložka AirFree™.
Poznámka: Vždy si nejprve ověřte, že dudlík je
naplněn mlékem, a teprve poté začněte krmit
s lahví obrácenou dnem vzhůru. Při krmení
udržujte větrací vložku AirFree™ v poloze směrem
vzhůru v zákrytu s nosem dítěte (viz nákres).
Kompatibilita: Větrací vložku AirFree™ lze používat
pouze spolu s antikolikovou lahví Philips Avent
a lahví Classic+ o objemu 125 ml, 260 ml a 330 ml,
dudlíkem a zajišťovacím kroužkem. Větrací vložka
AirFree™ není kompatibilní s dudlíky s nastavitelným
průtokem (I/II/III) ani s řadou lahví Natural.
Poznámka: Při užití 330ml lahve bude větrací
vložka AirFree™ udržovat dudlík naplněný
mlékem, nicméně je možné, že se vyskytnou
vzduchové bubliny.
Antikolikové lahve Philips Avent a lahve Classic+
lze použít i bez větrací vložky AirFree™.
Před prvním a každým novým použitím
Rozeberte všechny části a omyjte je v horké
mýdlové vodě. Poté je důkladně opláchněte.
Všechny části sterilizujte ve vroucí vodě po dobu
5 minut nebo ve sterilizátoru Philips Avent. Tím
zajistíte nezbytnou hygienu. Během sterilizace
vroucí vodou je třeba v nádobě udržovat
dostatečné množství vody. Lahev ani jiné součásti
se nesmějí dotýkat stěn nádoby. Mohlo by dojít k
nevratné deformaci produktu nebo k jeho
poškození, či zničení, za které společnost Philips
nemůže být odpovědná. Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte,
čistý. Veškeré součásti lahve umístěte na čistou
papírovou utěrku nebo na čistý odkapávač
a nechejte je oschnout na vzduchu. Nadměrná
koncentrace čisticích přípravků může způsobit
popraskání plastových částí. V takovém případě je
ihned vyměňte. Tento produkt lze mýt v myčce.
Barviva obsažená v potravinách mohou některé
součásti zabarvit. Před každým použitím všechny
díly omyjte a sterilizujte. Z hygienických důvodů
doporučujeme měnit dudlíky každé 3 měsíce.
Montáž
Při sestavování lahve musíte víčko nasadit na
lahev svisle, aby byl dudlík ve vzpřímené poloze
(podrobněji viz obrázek). Dudlík se snáze nasazuje,
pokud jej kroutíte svisle, místo abyste jej rovně
natahovali.
Péče o dudlík a o větrací vložku
AirFree™
Nenechávejte krmicí dudlík ani větrací vložku
AirFree™ na přímém slunci, nevystavujte je horku
ani nenechávejte v dezinfekčním prostředku
(„sterilizační roztok“) po delší než doporučenou
dobu. Hrozí nebezpečí oslabení struktury dílů. Díly
uchovávejte v suché a uzavřené nádobě.
Objednávání příslušenství
Dudlíky Philips Avent jsou k dispozici s různými
hodnotami průtoku – usnadní tak pití každému
dítěti.Ujistěte se, že při krmení svého dítěte
používáte dudlík se správným průtokem.Pokud
hledáte prodejní místo nebo chcete zakoupit
náhradní lahev, větrací vložku AirFree™, dudlík,
případně jakýkoliv jiný produkt Philips Avent
určený pro děti, navštivte naše stránky na adrese
www.philips.com/avent. Větrací vložku AirFree™
lze zakoupit samostatně jako náhradní
příslušenství jakékoliv kompatibilní antikolikové
lahve Philips Avent a Classic+.
Kompatibilita
Přesvědčte se, že jste vybrali dudlík, který
odpovídá konkrétnímu typu zajišťovacího kroužku
vaší lahve: dudlíky z antikolikové řady Philips
Anti-colic jsou kompatibilní pouze s kroužky řad
Philips Anti-colic. Dudlíky řady Philips Natural jsou
kompatibilní pouze s kroužky řady Philips Natural.
Vysoce kvalitní lahev Philips Avent je kompatibilní
s většinou odsávaček, hubiček, těsnicích víček
a víček na pohárky řady Philips Avent.
Podpora
--
---
Pokud potřebujete další informace nebo podporu,
navštivte adresu www.philips.com/support.
HRVATSKI
Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
-- Držite poklopac podalje od djece kako ne bi
došlo do gušenja.
-- Proizvod se uvijek treba upotrebljavati pod
nadzorom odrasle osobe.
-- Kako biste spriječili opasnost od gušenja,
dude za hranjenje nikada nemojte koristiti kao
dude za smirivanje dojenčeta.
-- Stalno i produženo sisanje tekućine može
uzrokovati kvar zubi.
-- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite
temperaturu hrane.
-- Ne preporučuje se korištenje mikrovalne
pećnice za zagrijavanje hrane i napitaka za
bebe. Mikrovalne pećnice mogu promijeniti
kvalitetu hrane/napitaka i uništiti neke od
vrijednih hranjivih sastojaka te proizvesti
lokalizirane visoke temperature. Stoga, budite
iznimno pažljivi ako i kada grijete hranu u
mikrovalnoj pećnici.Kada u mikrovalnoj
pećnici grijete tekućinu ili hranu, postavite
samo spremnik bez navojnog prstena,
AirFree™ ventilskog umetka, dude i poklopca.
Uvijek promiješajte hranu kako bi se
ravnomjerno zagrijala i provjerite temperaturu
prije posluživanja.
-- Sve dijelove koje ne koristite držite izvan
dohvata djece.
-- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s malim
dijelovima ili hodaju/trče dok koriste bočice ili
čašice.
-- Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu.
-- Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne
napitci kao što su voćni sokovi i zaslađena
aromatizirana pića. Ako se koriste, treba ih
obilno razrijediti vodom i koristiti samo tijekom
ograničenog razdoblja.
-----
Izdojeno mlijeko može se pohraniti u
steriliziranim Philips Avent bočicama/
posudama u hladnjaku do 48 sati (ne u
vratima) ili u zamrzivaču do 3 mjeseca.
Izdojeno mlijeko nikada nemojte ponovo
zamrzavati, a u već zamrznuto izdojeno
mlijeko nikada nemojte dodavati svježe
izdojeno mlijeko.
Uvijek bacite ostatke izdojenog mlijeka nakon
hranjenja.
Nemojte koristiti abrazivna ili antibakterijska
sredstva za čišćenje. Nemojte stavljati
sastavne dijelove izravno na površine
očišćene antibakterijskim sredstvima za
čišćenje.
Sterilizacija i visoke temperature mogu utjecati
na svojstva plastičnog materijala. To može
utjecati na postavljanje poklopca.
Prije korištenja provjerite proizvod, a sisač za
hranjenje povucite u svim smjerovima.
Bacite sve dijelove na kojima uočite prve
znakove oštećenja ili dotrajalosti.
Nemojte mijenjati proizvod ni njegove dijelove
ni na koji način. To može rezultirati radom
proizvoda koji nije siguran.
AirFree™ ventilski umetak
Prednost: AirFree™ ventilski umetak drži dudu
napunjenu mlijekom tijekom hranjenja, čak i kada
je boca u vodoravnom položaju. Ovo omogućuje
da svoje dojenče hranite dok je u uspravnom
položaju kako biste ograničili gutanje zraka. Ovo
pomaže smanjenju uobičajenih problema pri
hranjenju uključujući vjetrove i refluks (vraćanje
hrane iz želuca u jednjak) (GER).
Sastavljanje: Prije sastavljanja navojnog prstena s
dudom u bočicu postavite AirFree™ ventilski umetak.
Upozorenje: Kada pripremate zamjensko mlijeko,
pripazite da se svo ono rastopi kako biste izbjegli
začepljenje AirFree™ ventilskog umetka.
Napomena: Uvijek provjerite je li duda puna
mlijeka tako da prije hranjenja svojeg dojenčeta
okrenete bocu prema gore i prema dolje. Tijekom
hranjenja, pripazite da je AirFree™ ventilski umetak
usmjeren prema gore, u pravcu nosa vašeg
dojenčeta (pogledajte sliku).
Kompatibilnost: AirFree™ ventilski umetak
funkcionira isključivo s Philips Avent Anti-colic i
Classic+ bočicama od 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml i
11 oz / 330 ml, dudom i navojnim prstenom. AirFree™
ventilski umetak nije kompatibilan s (I/II/III) dudama
varijabilnog protoka i asortimanom bočica Natural.
Napomena: Kada koristite bočicu od 11 oz / 330 ml,
AirFree™ ventilski umetak držat će dudu punu
mlijekom, ali možda ćete primijetiti poneki
mjehurić zraka.
Philips Avent Anti-colic i Classic+ bočice mogu se
također koristiti i bez AirFree™ ventilskog umetka.
Prije prve i svake sljedeće uporabe
Rastavite sve dijelove, operite ih deterdžentom za
pranje posuđa rastopljenim u toploj vodi i temeljito
isperite. Sterilizirajte dijelove tako da ih stavite u
proključalu vodu 5 minuta ili s pomoću Philips Avent
sterilizatora. Time se osigurava higijena. Tijekom
sterilizacije u kipućoj vodi, uvjerite se da je u posudi
dovoljno vode i spriječite da bočica i drugi dijelovi
dodiruju bočne stranice posude. To može izazvati
trajno izobličenje, kvar ili oštećenje proizvoda za koje
tvrtka Philips ne može preuzeti odgovornost. Svakako
temeljito operite ruke i očistite površine prije nego što
dodirnete sterilizirane dijelove. Sve dijelove bočice
stavite na čisti papirnati ručnik ili čistu rešetku za
pranje i ostavite ih da se osuše na zraku. Prevelika
koncentracija deterdženata tijekom vremena može
prouzročiti pucanje plastičnih sastavnih dijelova. Ako
se to dogodi, odmah zamijenite proizvod. Ovaj se
proizvod može prati u stroju za pranje posuđa - boja
hrane može obojati dijelove. Prije svake uporabe
operite i sterilizirajte sve dijelove. Iz higijenskih
razloga preporučujemo zamjenu dude nakon 3
mjeseca.
Sastavljanje
Pri sastavljanju bočice pazite da poklopac postavite
okomito na bočicu tako da duda bude u uspravnom
položaju (za više pojedinosti pogledajte sliku).
Dudu je lakše pričvrstiti ako je vrtite prema gore
umjesto da je povlačite u ravnoj liniji.
Održavanje dude i AirFree™ ventilskog
umetka
Dudu za hranjenje i AirFree™ ventilski umetak
nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
blizu izvora topline i nemojte ih ostavljati u sredstvu
za dezinfekciju („otopini za sterilizaciju”) duže nego
što se preporučuje jer ih to može oslabiti. Dijelove
držite u suhoj, poklopljenoj posudi.
Naručivanje dodataka
Philips Avent sisači dostupni su s različitim
protocima kako bi vašem djetetu olakšali pijenje.
Prilikom hranjenja bebe svakako koristite dudu s
odgovarajućom brzinom protoka Kako biste
pronašli prodavatelja ili kupili zamjensku bočicu,
AirFree™ ventilski umetak, dudu ili bilo koji Philips
Avent proizvod za dojenče, posjetite naše
web-mjesto www.philips.com/avent. AirFree™
ventilski umetak može se kupiti zasebno kao
zamjenski dio ili za korištenje s bili kojom
kompatibilnom Philips Avent Anti-colic i Classic+
bočicom.
Kompatibilnost
Uvjerite se da ste odabrali pravilan sisač koji
pristaje navojnom prstenu vaše bočice: sisači
Philips Anti-colic asortimana pristaju samo u
navojne prstene Philips Anti-colic asortimana, a
sisači Philips Natural pristaju samo u Philips
Natural navojne prstene. Iznimno kvalitetna Philips
Avent bočica kompatibilna je s većinom Philips
Avent pumpi za izdajanje, usnika, diskova za
zatvaranje i poklopaca čašica.
--
---
Podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite
www.philips.com/support.
MAGYAR
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
FIGYELEM!
-- A fulladás elkerülése érdekében tartsa a
kupakot gyermekektől elzárva.
-- A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-- A fulladás elkerülése érdekében az
etetőcumikat soha ne használja játszócumi
helyett.
-- Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-- A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az
étel hőmérsékletét.
-- Bébiételt és babaitalt nem ajánlott
mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok
hatására megváltozhat az ételek és italok
minősége, értékes tápanyagokat veszthetnek el,
illetve bizonyos pontjaikon magas
hőmérsékletűvé válhatnak. Ezért mindig legyen
óvatos, amennyiben mikrohullámú sütőben
melegít ételeket.Folyadék vagy étel melegítése
során kizárólag csavargyűrű, AirFree™ vent betét,
etetőcumi vagy fedél nélküli edényt helyezzen a
mikrohullámú sütőbe. Tálalás előtt az egyenletes
hőeloszlás érdekében mindig keverje meg a
melegített ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét.
-- A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-- Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy
a poharat járás vagy futás közben használja.
-- Ne tegye sütőbe.
-- A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli
más folyadékokkal, például gyümölcslével
vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való
használata nem ajánlott. Használat esetén az
említett folyadékokat kellő mértékben hígítani
kell, és csak korlátozott ideig adhatók, kerülve
a folyamatos fogyasztást.
--
----
Lefejt anyatej hűtőszekrényben (de nem a
hűtőszekrény ajtajában), sterilizált, Philips
Avent cumisüvegben/tárolóedényben
legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban legfeljebb 3
hónapig tárolható. Soha ne fagyassza újra az
anyatejet, illetve soha ne adjon friss anyatejet
a már lefagyasztott tejhez.
Mindig öntse ki az etetések végén megmaradt
anyatejet.
Ne használjon súroló hatású vagy
antibakteriális tisztítószereket. Ne helyezze a
részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet
antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
A műanyag részek tulajdonságai sterilizálás
során, és magas hőmérséklet hatására
megváltozhatnak. Ez a fedél illeszkedését is
befolyásolhatja.
Használat előtt vizsgálja meg az etetőcumit,
és húzogassa meg minden irányba.
Amennyiben az anyag gyengülését vagy
sérülését észleli bármelyik tartozékon,
azonnal dobja el.
Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket
vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a
termék nem biztonságos működését okozhatja.
AirFree™ vent betét
Előny: Az AirFree™ vent betétnek köszönhetően a
cumi etetés közben akkor is tele marad, ha az üveg
vízszintes helyzetben van. A tartozék segíti a
függőleges helyzetben történő etetést, így
kevesebb a lenyelt levegő mennyisége. Ezáltal
csökkenthetők a leggyakrabban előforduló etetési
problémák, mint pl. a puffadás és a reflux (GER).
Összeállítás: Helyezze az AirFree™ vent betétet az
üvegbe, mielőtt ráerősíti a cumi csavargyűrűjét.
Figyelmeztetés: A tápszer elkészítése során az
összes tápszernek teljesen fel kell oldódnia, hogy
elkerülhető legyen az AirFree™ vent betét
elzáródása.
Megjegyzés: Etetés előtt fordítsa mindig az üveget
fejjel lefelé, hogy a cumi tele legyen tejjel. Etetés
közben az AirFree™ vent betét mindig felfelé nézzen,
a gyermek orrával egy vonalban (lásd a képen).
Kompatibilitás: Az AirFree™ vent betét kizárólag a
4 uncia/125 ml-es, 9 uncia/260 ml-es és 11
uncia/330 ml-es Philips Avent Anti-colic és
Classic+ cumisüvegekkel, etetőcumival és
csavargyűrűvel működik. Az AirFree™ vent betét
nem kompatibilis az (I/II/III) változó folyáserősségű
etetőcumival és a Natural cumisüveg
termékcsaláddal.
Megjegyzés: 11 uncia/330 ml-es cumisüveg
használata esetén az AirFree™ vent betétnek
köszönhetően az etetőcumi mindig tele van tejjel,
de előfordul, hogy szabad szemmel kevesebb
légbuborék látható.
A Philips Avent Anti-colic cumisüvegek és a
Classic+ cumisüvegek az AirFree™ vent betét
nélkül is használhatók.
Teendők az első és minden egyes
használat előtt:
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg
szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le.
Sterilizálja az alkatrészeket forrásban lévő vízben 5
percig vagy használjon Philips Avent
gőzsterilizálót. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot. Forró vizes sterilizálás során
ellenőrizze, hogy az edény kellő mennyiségű vizet
tartalmazzon, elkerülve ezáltal az üvegnek vagy
egyéb alkatrészeknek az edény oldalával való
érintkezését. Ellenkező esetben a termék
maradandóan deformálódhat, sérülhet vagy
meghibásodhat, ezekért pedig a Philips nem vállal
felelősséget. Mielőtt hozzáér a sterilizált
alkatrészekhez, alaposan mossa meg a kezét, és
tisztítsa meg a tárolásukra szolgáló felületeket.
Helyezze az üveg összes alkatrészét egy tiszta
papírtörlőre vagy tiszta edényszárító állványra és
hagyja teljesen megszáradni. A tisztítószerek
túlzott koncentrációja a műanyag részek
megrepedését okozhatja. Ha ilyet tapasztal,
cserélje ki a sérült alkatrészt. Ez a termék
mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek
hatására az alkatrészek elszíneződhetnek.
Használat előtt mindig tisztítsa meg és sterilizálja
az összes alkatrészt. Higiéniai okokból az
etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni.
Összeállítás
Amikor összeállítja a cumisüveget, a tetejét
függőlegesen helyezze a cumisüvegre úgy, hogy
az etetőcumi felfelé nézzen (a részleteket lásd a
képen). Az etetőcumit könnyebb összeszerelni, ha
nem egyenesen kihúzza, hanem enyhén rázva
felfelé mozgatja.
Az etetőcumi és az AirFree™ vent
betét karbantartása
Ne tegye ki az etetőcumit és/vagy az AirFree™
vent betétet közvetlen napfénynek vagy hőnek,
valamint ne hagyja a javasoltnál hosszabb ideig
fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban), mert
ez gyengíti az alkatrészek anyagát. Az alkatrészek
tárolására mindig száraz, fedeles tartót használjon.
Tartozékok rendelése
A Philips Avent etetőcumik különböző átfolyásúak
annak érdekében, hogy ki lehessen választani a
gyermek igényének legmegfelelőbbet.Ellenőrizze,
hogy a gyermek etetéséhez megfelelő átfolyású
etetőcumit használ-e. Látogasson el a
www.philips.com/avent weboldalunkra, és
keresse meg forgalmazóját vagy vásároljon
cumisüveget, AirFree™ vent betétet, etetőcumit
vagy Philips Avent babatermékeket. Az AirFree™
vent betét külön megvásárolható tartozékként
vagy bármely kompatibilis Philips Avent Anti-colic
és Classic+ cumisüveggel való használatra.
Kompatibilitás
Válassza ki a megfelelő etetőcumit a cumisüveg
hozzáillő csavargyűrűjéhez: A Philips Anti-colic
termékcsaládokba tartozó etetőcumik kizárólag a
Philips Anti-colic és Classic+ csavargyűrűkkel, a
Philips Natural etetőcumik pedig kizárólag Philips
Natural csavargyűrűkkel használhatók. A kiváló
minőségű Philips Avent cumisüveg kompatibilis a
legtöbb Philips Avent mellszívóval, itatófejjel,
tejzáróval és zárókupakkal.
----
--
Támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra.
POLSKI
Dla bezpieczeństwa i zdrowia
Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
-- Przechowuj pokrywkę w miejscu
niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka
zadławienia.
-- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych.
-- Nigdy nie używaj smoczków na butelkę jako
smoczków uspokajających, aby zapobiec
zadławieniu się dziecka.
-- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu
przez karmieniem.
-- Nie zaleca się podgrzewania pokarmów i
napojów dla dzieci w kuchence mikrofalowej.
Mikrofale mogą mieć wpływ na jakość
jedzenia lub napoju i niszczyć niektóre
składniki odżywcze, a także prowadzić do
miejscowego, nadmiernego wzrostu
temperatury. Dlatego zachowaj szczególną
ostrożność przy podgrzewaniu jedzenia w
kuchence mikrofalowej.Aby podgrzać
jedzenie lub płyn w kuchence mikrofalowej,
umieść w niej pojemnik bez pierścienia
mocującego, wkładki odpowietrzającej
AirFree™, smoczka i pokrywki. Zawsze
wymieszaj podgrzany pokarm, aby
równomiernie rozprowadzić ciepło i sprawdź
temperaturę jedzenia przed podaniem go
dziecku.
-- Wszystkie nieużywane elementy przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
---
-----
Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi
częściami ani chodzić/biegać z butelką lub
kubkiem.
Nie umieszczaj produktu w nagrzanym
piekarniku.
Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane,
nie są zalecane. W przypadku spożywania
przez dzieci takie napoje powinny być mocno
rozcieńczone i spożywane tylko przez
krótki okres.
Odciągnięty pokarm można przechowywać w
wysterylizowanych butelkach / pojemnikach
Philips Avent w lodówce (nie na półkach na
drzwiach lodówki) przez maksymalnie
48 godzin albo w zamrażarce przez
maksymalnie 3 miesiące. Nigdy ponownie nie
zamrażaj rozmrożonego odciągniętego
pokarmu ani nie dodawaj świeżo
odciągniętego pokarmu do już zamrożonego.
Zawsze wyrzucaj pokarm pozostały po
karmieniu.
Do czyszczenia nie używaj środków ściernych
ani antybakteryjnych. Nie umieszczaj
komponentów bezpośrednio na
powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
Sterylizacja i wysoka temperatura mogą
wpływać na właściwości tworzywa sztucznego.
Może to mieć wpływ na dopasowanie nasadki.
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź
stan smoczka i rozciągnij go we wszystkich
kierunkach.
W przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia lub zużycia dowolnej części
natychmiast ją wyrzuć.
Nie przerabiaj w żaden sposób produktu ani
jego części. Może to negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo produktu.
Wkładka odpowietrzająca AirFree™
Korzyść: Dzięki wkładce odpowietrzającej AirFree™
smoczek jest całkowicie napełniony mlekiem
podczas karmienia, nawet w przypadku ustawienia
butelki poziomo. Ułatwia to karmienie dziecka w
pozycji pionowej i ogranicza łykanie powietrza.
Ponadto ułatwia wyeliminowanie powszechnie
występujących problemów związanych z
karmieniem, takich jak gazy i refluks (GERD).
Montaż: Przed założeniem pierścienia mocującego
ze smoczkiem włóż wkładkę odpowietrzającą
AirFree™ do butelki.
Ostrzeżenie: Podczas przygotowywania pokarmu
upewnij się, że całkowicie się rozpuścił, aby uniknąć
zablokowania wkładki odpowietrzającej AirFree™.
Uwaga: Przed rozpoczęciem karmienia należy
zawsze upewnić się, że smoczek jest wypełniony
mlekiem, obracając butelkę do góry nogami.
Podczas karmienia należy upewnić się, że
odpowietrzenie AirFree™ jest skierowane do góry i
ustawione w jednej linii z nosem dziecka (jak
pokazano na ilustracji).
Zgodność: Wkładka odpowietrzająca AirFree™ jest
zgodna wyłącznie z butelkami antykolkowymi
125 ml, 260 ml i 330 ml Philips Avent oraz
butelkami, smoczkiem i pierścieniem mocującym
Classic+. Wkładka odpowietrzająca AirFree™ nie
jest godna ze smoczkami o zmiennym przepływie
(I/II/III) ani butelkami Natural.
Uwaga: W przypadku korzystania z butelki 330 ml
wkładka odpowietrzająca AirFree™ będzie
utrzymywać całkowite napełnienie smoczka
mlekiem, ale może być widoczna mniejsza ilość
pęcherzyków powietrza.
Butelek antykolkowych Philips Avent i butelek
Classic+ można używać bez wkładki
odpowietrzającej AirFree™.
Przed pierwszym i każdym kolejnym
użyciem
Rozmontuj wszystkie części, umyj je w ciepłej
wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie opłucz.
Wysterylizuj części, wygotowując je we wrzącej
wodzie przez 5 minut lub za pomocą sterylizatora
Philips Avent. Ma to zapewnić higienę. Podczas
sterylizacji we wrzącej wodzie sprawdź, czy w
garnku jest wystarczająca ilość wody i uważaj, aby
butelka lub inne części nie dotykały ścianki garnka.
Może to spowodować nieodwracalne
odkształcenie lub uszkodzenie produktu, za które
firma Philips nie będzie ponosić
odpowiedzialności. Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj
ręce oraz powierzchnię, na której chcesz te
elementy ułożyć. Ułóż wszystkie części butelki na
czystym ręczniku papierowym lub na czystej
suszarce do naczyń i pozostaw do wyschnięcia.
Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może
po pewnym czasie spowodować pękanie
plastikowych części. Należy wówczas natychmiast
wymienić uszkodzone elementy. Ten produkt
można myć w zmywarce, jednak barwniki
spożywcze mogą spowodować przebarwienie
części. Przed każdym użyciem należy wyczyścić i
wysterylizować części. Z uwagi na zasady higieny
zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące.
Montaż
Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo,
aby smoczek był skierowany do góry (szczegóły
na ilustracji). Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli
porusza się nim na boki podczas wkładania, a nie
wciąga w prostej linii przez otwór.
Konserwacja smoczka i wkładki
odpowietrzającej AirFree™
Nie pozostawiaj smoczka ani wkładki
odpowietrzającej AirFree™ w miejscach
nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj
w środku dezynfekującym (sterylizującym) przez
dłuższy czas, niż jest to zalecane, gdyż może to
spowodować osłabienie części. Przechowuj części
w suchym pojemniku pod przykryciem.
Zamawianie akcesoriów
Smoczki Philips Avent oferują różne prędkości
wypływu, aby pomóc dziecku w piciu.Przed
rozpoczęciem karmienia upewnij się, że smoczek
dopasowano pod kątem szybkości wypływu. Aby
znaleźć sprzedawcę lub kupić dodatkową butelkę,
wkładkę odpowietrzającą AirFree™, smoczek lub
dowolny produkt Philips Avent dla dzieci, odwiedź
naszą stronę internetową www.philips.com/avent.
Wkładkę odpowietrzającą AirFree™ można kupić
osobno na wymianę lub w celu użycia z każdą
zgodną butelką antykolkową Philips Avent i Classic+.
-----
--
Zgodność
Wybierz odpowiedni smoczek dopasowany do
pierścienia mocującego butelki: smoczki do
butelek antykolkowych Philips pasują tylko do
pierścieni mocujących butelek antykolkowych
Philips, a smoczki Philips Natural pasują tylko do
pierścieni mocujących Philips Natural. Wysokiej
jakości butelka Philips Avent pasuje do większości
laktatorów Philips Avent, ustników, pokrywek
zamykających i pokrywek kubków Philips Avent.
Pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub
pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/
support.
ROMÂNĂ
Pentru siguranţa şi sănătatea
bebeluşului tău
AVERTISMENT!
-- Nu lăsaţi capacul la îndemâna copiilor,
pentru a evita sufocarea.
-- Acest produs se utilizează întotdeauna sub
supravegherea adulţilor.
-- Nu utilizaţi niciodată tetinele pentru hrănire
drept suzetă, pentru a evita pericolul de
sufocare.
-- Suptul continuu şi prelungit de lichide va
cauza carierea dinţilor.
-- Verifică întotdeauna temperatura alimentelor
înainte de hrănire.
-- Nu este recomandată utilizarea cuptorului cu
microunde pentru încălzirea mâncării sau
băuturilor bebelușului. Microundele pot altera
calitatea mâncării/băuturii şi pot distruge
anumiţi nutrienţi de valoare şi pot produce
---
-----
temperaturi ridicate localizate. Așadar, aveţi
mare grijă dacă și atunci când încălziţi
mâncarea în cuptorul cu microunde.Atunci
când încălziţi lichide sau mâncare în cuptorul
cu microunde, introduceţi numai recipientul
fără inelul filetat, inserţia de aerisire AirFree™,
tetină și capac. Amestecaţi întotdeauna
alimentele încălzite pentru a asigura distribuţia
uniformă a căldurii și verificaţi temperatura
înainte de servire.
Nu lăsa componentele neutilizate la
îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copilul să se joase cu piesele de mici
dimensiuni sau să meargă/alerge în timp ce
foloseşte biberoane sau ceşti.
Nu introduceţi într-un cuptor încălzit.
Alte băuturi, în afară de lapte și apă, precum
sucuri de fructe și băuturi îndulcite aromate,
nu sunt recomandate. Dacă sunt utilizate,
trebuie să fie diluate și folosite doar pe
perioade limitate, nu sorbite în mod constant.
Laptele matern poate fi păstrat în biberoane/
recipiente Philips Avent sterilizate la frigider
timp de până la 48 de ore (nu în ușă) sau în
congelator timp de până la 3 luni. Nu
recongelaţi niciodată laptele matern sau nu
adăugaţi lapte proaspăt peste laptele matern
deja congelat.
Aruncaţi întotdeauna laptele matern rămas la
sfârșitul unei reprize de alăptare.
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau
antibacterieni. Nu aşezaţi componentele
direct pe suprafeţe care au fost curăţate cu
agenţi de curăţare antibacterieni.
Proprietăţile materialelor plastice pot fi
afectate de sterilizare şi temperaturile ridicate.
Aceste acţiuni pot afecta potrivirea capacului.
Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi și trageţi
tetina în toate direcţiile.
Aruncaţi orice componentă la primele semne
de deteriorare sau slăbire.
Nu modificaţi în niciun fel produsul sau
componentele sale. Acest lucru poate duce la
funcţionarea nesigură a produsului,
Inserţie de aerisire AirFree™
Avantaj: Inserţia de aerisire AirFree™ menţine
tetina plină cu lapte în timpul hrănirii, chiar și
atunci când biberonul este ţinut în poziţie
orizontală. Aceasta asigură o poziţie verticală de
hrănire pentru bebelușul dvs. pentru a reduce
înghiţirea aerului. Acest lucru ajută la reducerea
problemelor obișnuite de alimentare, inclusiv
flatulenţa și refluxul (Boală de reflux gastroesofagian - BRGE).
Montarea: Așezaţi inserţia de aerisire AirFree™ în
biberon înainte de a monta inelul filetat cu tetina.
Avertisment: Atunci când pregătiţi formula,
asiguraţi-vă că aceasta este dizolvată în totalitate
pentru a evita blocarea inserţiei de aerisire AirFree™.
Notă: Asiguraţi-vă întotdeauna că tetina este plină
cu lapte prin răsturnarea biberonului înainte de a
vă hrăni bebelușul. În timpul hrănirii, asiguraţi-vă
că inserţia de aerisire AirFree™ este orientată în
sus, pe aceeași axă cu nasul bebelușului
(consultaţi imaginea).
Compatibilitate: Inserţia de aerisire AirFree™ este
compatibilă numai cu biberonul Philips Avent
Anti-colic de 4 oz/125 ml, 9 oz/260 ml și 11 oz/330
ml și cu biberoanele, tetina și inelul filetat Classic+.
Inserţia de aerisire AirFree™ nu este compatibilă
cu tetina cu debit variabil (I/II/III) și cu gama de
biberoane Natural.
Notă: Atunci când utilizaţi un biberon de 11 oz/330 ml,
inserţia de aerisire AirFree™ va menţine tetina
plină cu lapte, dar este posibil să vedeţi mai puţine
bule de aer.
Biberoanele Philips Avent Anti-colic și biberoanele
Classic+ pot fi folosite și fără inserţia de aerisire
AirFree™.
Înainte de prima și de fiecare utilizare
Dezasamblaţi toate componentele și curăţaţi-le în
apă caldă cu săpun și clătiţi-le bine. Sterilizaţi
componentele în apă clocotită timp de 5 minute
sau folosind un sterilizator Philips Avent. Acest
lucru ajută la asigurarea igienei. În timpul sterilizării
în apă clocotită, asiguraţi-vă că vasul conţine apă
suficientă și împiedicaţi biberonul și celelalte
componente să atingă pereţii acestuia. Acest lucru
poate duce la deformare, defectare sau
deteriorare iremediabilă a produsului pentru care
Philips nu va fi răspunzătoare. Spălaţi-vă bine pe
mâini și asiguraţi-vă că suprafeţele sunt curate
înainte de contactul cu componentele sterilizate.
Așezaţi toate componentele biberonului pe un
prosop de hârtie curat sau pe un suport pentru
uscat și lăsaţi-le să se usuce la aer. Concentraţiile
excesive de detergenţi pot cauza fisurarea
componentelor din plastic. În acest caz, înlocuiţi
imediat componenta. Acest produs poate fi spălat
în mașina de spălat vase – coloranţii alimentari
pot decolora componentele. Curăţaţi și sterilizaţi
toate componentele după fiecare utilizare. Din
motive de igienă, vă recomandăm să înlocuiţi
tetinele după 3 luni.
Montarea
Când montaţi biberonul, asiguraţi-vă că plasaţi
capacul vertical pe biberon, astfel încât tetina să
fie în poziţie verticală (consultaţi imaginea pentru
detalii suplimentare). Tetina este mai ușor de
montat dacă o răsuciţi în sus în loc să o trageţi în
sus în linie dreaptă.
Întreţinerea tetinei și a inserţiei de
aerisire AirFree™
Nu lăsaţi tetina și/sau inserţia de aerisire AirFree™
în lumina directă a soarelui sau la căldură sau nu
le lăsaţi în dezinfectant („soluţie de sterilizare”)
pentru mai mult timp decât cel recomandat,
deoarece acest lucru ar putea duce la slăbirea
componentelor. Păstraţi componentele într-un
recipient uscat și acoperit.
Comandarea accesoriilor
Tetinele Philips Avent sunt disponibile cu diferite
debite pentru a vă ajuta bebelușul să bea.
Asiguraţi-vă că utilizaţi tetina cu debitul corect
atunci când hrăniţi bebelușul. Pentru a găsi un
furnizor sau pentru a achiziţiona biberoane, inserţii
de aerisire AirFree™ și tetine de schimb sau orice
produs Philips Avent pentru bebeluși, vizitaţi
site-ul nostru web la adresa www.philips.com/
avent. Inserţia de aerisire AirFree™ poate fi
achiziţionată separat ca înlocuitor sau pentru a fi
folosită cu oricare dintre biberoanele compatibile
Classic+ și Philips Avent Anti-colic.
Compatibilitate
Asiguraţi-vă că alegeţi tetina corectă compatibilă
cu inelul filetat corespunzător biberonului dvs.
Tetinele din gama Philips Anti-colic sunt
compatibile numai cu inelele filetate din gama
Philips Anti-colic, iar tetinele Philips Natural sunt
compatibile numai cu inelele filetate din gama
Philips Natural. Biberonul Philips Avent de înaltă
calitate este compatibil cu majoritatea pompelor
pentru sân, gurilor de scurgere, discurilor de
etanșare și ceștilor Philips Avent.
Asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă,
vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support.
SLOVENSKY
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
UPOZORNENIE!
-- Pohár uchovávajte mimo dosahu detí, aby
nedošlo k uduseniu.
-- Tento výrobok sa musí vždy používať pod
dozorom dospelej osoby.
-- Cumlíky na kŕmenie nikdy nepoužívajte na
upokojenie dieťaťa, aby ste predišli riziku
zadusenia.
-- Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín
spôsobí vznik zubného kazu.
-- Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
-- Neodporúča sa používať mikrovlnku na
zohrievanie detského jedla a nápojov.
Mikrovlnné žiarenie môže zmeniť kvalitu jedla/
nápojov a zničiť niektoré cenné výživné látky.
Okrem toho môže spôsobovať nerovnomerné
-----
--
---
-----
ohriatie. Preto buďte pri zohrievaní jedla v
mikrovlnke mimoriadne opatrní.Pri zohrievaní
tekutiny alebo jedla do mikrovlnky vložte len
nádobu bez krúžku so závitom, vložky ventilu
AirFree™, cumlíka a viečka. Zohriate jedlo vždy
zamiešajte, aby ste zabezpečili rovnomernú
teplotu a pred podávaním teplotu ešte
skontrolujte.
Všetky nepoužívané časti udržiavajte mimo
dosahu detí.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými
časťami ani aby pri používaní fliaš či pohárov
chodili alebo behali.
Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry.
Iné tekutiny ako mlieko a voda, napríklad
ovocné džúsy a ochutené nápoje s obsahom
cukru, sa neodporúčajú. V prípade ich použitia
by mali byť dostatočne zriedené a podávané
len počas obmedzeného obdobia – nemali
by sa popíjať súvisle.
Odsaté materské mlieko možno skladovať
v sterilizovaných fľašiach/nádobách Philips
Avent v chladničke až 48 hodín (nie vo
dverách) alebo v mrazničke až 3 mesiace.
Materské mlieko nikdy znova nezmrazujte ani
nepridávajte čerstvé materské mlieko do už
zmrazeného mlieka.
Na konci kŕmenia vždy vylejte všetko zvyšné
materské mlieko.
Nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace
prostriedky. Neodkladajte časti výrobku
priamo na povrchy, ktoré boli očistené
antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami.
Sterilizácia a vysoké teploty môžu ovplyvniť
vlastnosti plastových materiálov. To môže
viesť k narušeniu tesnosti uzáveru.
Pred použitím cumlík na kŕmenie skontrolujte
a potiahnite ho všetkými smermi.
Pri prvom náznaku poškodenia či
opotrebovania vyhoďte akúkoľvek súčasť.
Výrobok ani žiadnu jeho časť žiadnym
spôsobom neupravujte. Dôsledkom toho by
mohla byť nebezpečná funkcia výrobku.
Vložka s ventilom AirFree™
Výhoda: Vložka ventilu AirFree™ udržiava cumlík
počas kŕmenia plný mlieka dokonca aj v prípade,
že sa fľaša drží vodorovne. To podporuje
vzpriamenú polohu vášho dieťaťa pri kŕmení, aby
sa znížilo riziko prehltnutia vzduchu. To pomáha
obmedziť bežné problémy pri kŕmení vrátane
nadúvania a refluxu (GER).
Montáž: Pred založením krúžka so závitom a
cumlíka vložte do fľaše vložku s ventilom AirFree™.
Varovanie: Pri príprave zmesi zaistite, aby sa
všetka zmes úplne rozpustila a neupchala vložku s
ventilom AirFree™.
Poznámka: Vždy zaistite, aby bol cumlík plný
mlieka otočením fľaše hore dnom pred kŕmením
svojho dieťaťa. Pri kŕmení zaistite, aby vložka s
ventilom AirFree™ smerovala nahor v línii s nosom
dieťaťa (pozrite si obrázok).
Kompatibilita: Vložku s ventilom AirFree™ možno
použiť len s fľašami s objemom 125 ml (4 oz),
260 ml (9 oz) a fľašami s objemom 330 ml (11 oz)
Philips Avent Anti-colic a Classic+ spolu s cumlíkom
a krúžkom so závitom. Vložka s ventilom AirFree™
nie je kompatibilná s cumlíkmi s variabilným
prietokom (I/II/III) a modelovým radom fliaš Natural.
Poznámka: Pri používaní spolu s fľašou s objemom
330 ml (11 oz) vložka s ventilom AirFree™ zaistí,
aby bol cumlík plný mlieka, pričom sa môže stať,
že budete vidieť menej bubliniek.
Fľaše Philips Avent Anti-colic a Classic+ možno
použiť aj bez vložky s ventilom AirFree™.
Pred prvým a každým ďalším použitím
Demontujte všetky súčasti, očistite ich teplou
mydlovou vodou a dôkladne ich opláchnite. Všetky
súčasti vysterilizujte 5 minútovým varením vo vode
alebo pomocou sterilizátora Philips Avent.
Zabezpečíte tak dostatočnú hygienu. Počas
sterilizácie vo vriacej vode zaistite, aby nádoba
obsahovala dostatok vody a aby sa fľaša ani iné
súčasti nedotýkali strán nádoby. Mohlo by to
spôsobiť nevratnú deformáciu výrobku, defekty
alebo poškodenie, za ktoré spoločnosť Philips
nenesie zodpovednosť. Pred kontaktom so
sterilizovanými súčasťami dbajte na to, aby ste mali
dôkladne umyté ruky a aby boli povrchy čisté.
Všetky súčasti fľaše rozložte na papierovú utierku
alebo na čistý sušiak a nechajte ich vyschnúť na
vzduchu. Nadmerná koncentrácia čistiacich
prostriedkov môže spôsobiť prasknutie plastových
súčastí. V takom prípade ich okamžite vymeňte.
Tento výrobok možno umývať v umývačke na riad
– potravinové farbivá môžu spôsobiť zmenu farby
súčastí výrobku. Pred každým použitím očistite a
vysterilizujte všetky súčasti. Z hygienických dôvodov
odporúčame vymieňať cumlíky po 3 mesiacoch.
Montáž
Pri zostavovaní fľaše umiestnite uzáver vertikálne
na fľašu tak, aby cumlík smeroval kolmo nahor
(podrobnejšie informácie získate z obrázka).
Cumlík nasadíte jednoduchšie, ak ho namiesto
priameho vyťahovania smerom nahor vytiahnete
otáčavými pohybmi.
Údržba cumlíka a vložky s ventilom
AirFree™
Cumlík na kŕmenie a ani vložku s ventilom
AirFree™ nenechávajte na priamom slnečnom
svetle ani v blízkosti zdroja tepla, ani ich
nenechávajte v dezinfekčnom („sterilizačnom“)
roztoku dlhšie, než je odporúčané, pretože by
mohlo dôjsť k narušeniu súčastí. Súčasti
uchovávajte v suchej, uzavretej nádobe.
Objednávanie príslušenstva
Cumlíky Philips Avent sú k dispozícii s rôznymi
úrovňami prietoku, aby pomohli vášmu dieťaťu pri
pití.Pri kŕmení dieťaťa dbajte na používanie cumlíka
so správnym prietokom. Ak hľadáte predajcu
alebo si chcete kúpiť náhradnú fľašu, vložku s
ventilom AirFree™, cumlík alebo iný produkt
Philips Avent pre deti, navštívte našu webovú
lokalitu na adrese www.philips.com/avent. Vložku
s ventilom AirFree™ si môžete kúpiť osobitne ako
náhradný diel alebo ju môžete použiť s akoukoľvek
kompatibilnou fľašou Philips Avent Anti-colic a
Classic+.
----
--
Kompatibilita
Zabezpečte, aby ste si vybrali správny cumlík
prislúchajúci k správnemu krúžku so závitom na
vašu fľašu: cumlíky z fliaš modelového radu Philips
Anti-colic sú vhodné len pri použití spolu s krúžkami
so závitom z modelového radu Philips Anti-colic,
cumlíky Philips Natural sú vhodné len pri použití s
krúžkami so závitom Philips Natural. Vysokokvalitná
fľaša Philips Avent je kompatibilná s väčšinou
odsávačiek mlieka, náustkov, uzatváracích diskov
a uzáverov na hrnčeky Philips Avent.
Podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte
webovú stránku www.philips.com/support.
БЪЛГАРСКИ
За безопасността и здравето на
вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
-- Пазете капачето далече от детето, за да избегнете
възможността от задушаване.
-- Този продукт трябва да се използва само под
надзора на възрастен.
-- Никога не използвайте биберони за хранене като
залъгалки, за да предотвратите риска от задавяне.
-- Непрекъснатото и продължително сучене на
течности ще доведе до разваляне на зъбите.
-- Винаги проверявайте температурата на храната
преди хранене.
-- Не е препоръчително да използвате микровълнова
фурна за подгряване на бебешки храни и напитки.
Микровълновите фурни могат да променят
качеството на храните/напитките, да унищожат
някои ценни хранителни съставки или да доведат
до локализирани високи температури. Затова
бъдете много внимателни, когато подгрявате храна
в микровълновата фурна.Когато подгрявате течност
или храна в микровълновата фурна, поставяйте съда
без винтов пръстен, вложка с вентил, биберон и
капачка AirFree™. Винаги разбърквайте затоплената
храна, за да постигнете равномерна температура и
проверявайте температурата преди сервиране.
-- Пазете всички компоненти, които не се използват,
далече от деца.
---
--
----
Не позволявайте на детето да си играе с малките
части или да върви/тича, докато използва бутилките
или чашите.
Не поставяйте в загрята фурна.
Не се препоръчват други напитки освен мляко и
вода, като например плодови сокове или
подсладени сиропи. В случай че се употребяват
такива напитки, те трябва да са добре разредени и
да се пият само за ограничен период от време, а не
постоянно.
Изцедената кърма може да се съхранява в
стерилизирани бутилки/контейнери Philips Avent в
хладилник до 48 часа (не на вратата на хладилника)
или във фризер до 3 месеца. Никога не
замразявайте повторно кърмата и не добавяйте
новоизцедена кърма към вече замразената.
Винаги изхвърляйте кърмата, която е останала след
храненето.
Не използвайте абразивни почистващи средства или
антибактериални препарати. Не поставяйте
компонентите директно върху повърхности,
почистени с антибактериални препарати.
Стерилизацията и високите температури може да
повлияят върху свойствата на пластмасовия
материал. Това може да се отрази на доброто
прилягане на капачката.
Преди употреба проверявайте и дръпнете
биберона за хранене във всички посоки.
Изхвърлете частите при първите признаци на
повреда или дефект.
Не променяйте продукта или части от него по
никакъв начин. Това може да доведе до опасно
функциониране на продукта.
Вложка с вентил AirFree™
Предимство: Вложката с вентил AirFree™ поддържа
биберона пълен с мляко, дори когато бутилката се държи
хоризонтално. Това позволява изправена позиция за
хранене на бебето, за да се намали поглъщането на въздух.
Така се намалява рискът от често срещани проблеми при
хранене, включително задавяне и рефлукс (ГЕР).
Сглобяване: Поставете вложката с вентила AirFree™ в
бутилката, преди да сглобите завинтващия се пръстен с
биберона.
Предупреждение: Когато приготвяте млечна формула се
погрижете цялото сухо мляко да се разтвори напълно,
за да не запуши вложката с вентила AirFree™.
Забележка: Винаги се грижете биберона да е пълен с
мляко, като обърнете бутилката с главата надолу, преди
да храните бебето. Когато храните се грижете вложката
с вентила AirFree™ да сочи нагоре, в линия с носа на
бебето (вижте изображението).
Съвместимост: Вложката с вентил AirFree™ работи
само с бутилки, биберони и завинтващи се пръстени
Philips Avent Anti-colic и Classic+ с размер 125 ml/4 oz,
260 ml/9 oz и 330 ml/11 oz. Вложката с вентил AirFree™
не е съвместима с биберона с вариращ дебит (I/II/III) и с
гамата от бутилки Natural.
Забележка: Когато използвате бутилка от 330 ml/11 oz,
вложката с вентила AirFree™ ще държи биберона пълен
с мляко, но можете да видите по-малко въздушни
мехурчета.
Бутилките Philips Avent Anti-colic и Classic+ могат да се
използват и без вложката с вентил AirFree™.
Преди първата и всяка употреба
Разглобете всички части, почистете ги с топла вода и
сапун и ги изплакнете обилно. Стерилизирайте частите
във вряща вода за 5 минути или с помощта на
стерилизатор Philips Avent. Така ще осигурите хигиена.
По време на стерилизиране във вряща вода се
погрижете тенджерата да съдържа достатъчно вода и се
грижете бутилката или други части да не докосват
страничната стена на тенджерата. Това може да причини
непоправима деформация, дефект или повреда на
продукта, за които Philips не носи отговорност.
Непременно измивайте ръцете си старателно и
внимавайте повърхностите да са чисти преди контакт
със стерилизирани компоненти. Поставете всички части
на бутилката върху чиста кухненска хартия или чиста
сушилка и ги оставете да изсъхнат. Прекомерната
концентрация на почистващи препарати може след
време да доведе до напукване на пластмасовите
компоненти. Ако това се случи, подменете ги веднага.
Този продукт е годен за почистване в съдомиялна
машина – цветовете на храните може да предизвикат
обезцветяване на компонентите. Почиствайте и
стерилизирайте всички части преди всяка употреба. По
хигиенни съображения препоръчваме бибероните да се
сменят на всеки 3 месеца.
Сглобяване
Когато сглобявате бутилката, се уверете, че поставяте
капачката вертикално върху нея, така че биберонът да
стои изправен (вижте изображението за повече
подробности). Биберонът се сглобява по-лесно, ако го
дърпате нагоре с въртеливо движение вместо по права
линия.
Поддръжка на биберона и вложката с
вентил AirFree™
Не оставяйте биберон за хранене и/или вложката с
вентил AirFree™ на пряка слънчева светлина или на
горещо място и не ги оставяйте в дезинфектант
(„стерилизиращ разтвор“) по-дълго от препоръчваното
време, тъй като това може да намали здравината на
частите. Съхранявайте частите в суха затворена кутия.
Поръчване на аксесоари
Бибероните Philips Avent се предлагат с различен дебит,
за да помагат на бебето ви да пие.Уверете се, че
използвате биберон с правилната скорост на потока за
хранене на вашето бебе. За да намерите дистрибутор
или да купите нова бутилка, вложка с вентил AirFree™,
биберон или друг продукт за бебета Philips Avent,
посетете нашия уебсайт на www.philips.com/avent.
Вложката с вентил AirFree™ може да се закупи отделно
като резервна част или за ползване с всяка съвместима
бутилка Philips Avent Anti-colic и Classic+.
Съвместимост
Погрижете се да изберете правилния биберон,
съответстващ на правилния завинтващ се пръстен на
вашата бутилка: бибероните от гамата Philips Anti-colic
могат да се използват само със завинтващи се пръстени
от гамата Philips Anti-colic , а бибероните Philips Natural
могат да се използват само със завинтващи се пръстени
Philips Natural. Висококачествената бутилка Philips Avent
е съвместима с повечето помпи за кърма, накрайници,
уплътнителни дискове и капачки за чаши Philips Avent.
--
---
Поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка,
посетете www.philips.com/support.
РУССКИЙ
Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
-- Храните крышку в недоступном для детей месте,
чтобы исключить опасность удушья.
-- Изделие следует использовать под контролем
взрослых.
-- Никогда не используйте соски для бутылочек в
качестве пустышек — во избежание удушья.
-- Постоянное и продолжительное высасывание
жидкости приводит к кариесу.
-- Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания.
-- Не рекомендуется использовать микроволновую
печь для подогрева напитков или питания для
малыша. Микроволновая печь может изменить
качество продуктов или напитков и уничтожить
некоторые ценные питательные вещества, а также
может вызвать местный разогрев продуктов до
высоких температур. Таким образом, будьте
особенно осторожны при разогревании питания в
микроволновой печи.При разогревании жидкости
или пищи в микроволновой печи ставьте в печь
только контейнер — без фиксирующего кольца,
вставки AirFree™, соски и крышки. Во избежание
ожогов всегда перемешивайте подогретую в
микроволновой печи пищу и проверяйте ее
температуру.
-- Неиспользуемые части изделия беречь от детей.
-- Не позволяйте детям играть с мелкими частями
изделия или использовать бутылочки или кружки во
время прогулок или бега.
-- Не помещайте изделие в нагретую духовку.
-- Предназначено только для молока или воды. Не
рекомендуется наливать фруктовые соки или сладкие
ароматизированные напитки. Если такие напитки или
соки все же используются, они должны быть хорошо
разбавлены и не должны употребляться в течение
продолжительного времени.
-----
Сцеженное грудное молоко можно хранить в
простерилизованных бутылочках или контейнерах
Philips Avent в холодильнике не дольше 48 часов (не
в дверце холодильника) или в морозильной камере
не дольше 3 месяцев. Не замораживайте грудное
молоко повторно и не добавляйте свежее грудное
молоко в уже замороженное.
Всегда выливайте остатки молока, оставшиеся после
кормления.
Не используйте абразивные чистящие средства или
антибактериальные препараты. Не помещайте
компоненты изделия непосредственно на
поверхности, обработанные антибактериальными
чистящими средствами.
Стерилизация и воздействие высокой температуры
могут повлиять на характеристики пластика. Это
может повлиять на плотность прилегания крышки.
Внимательно проверяйте соску перед использованием,
растягивайте ее во всех направлениях.
При первых признаках повреждения или износа
какой-либо детали, ее необходимо заменить.
Запрещается каким-либо образом модифицировать
изделие. Это может повлиять на безопасность его
использования.
Вставка AirFree™ с отверстием
Преимущество: Вставка AirFree™ с отверстием
обеспечивает наполнение соски молоком во время
кормления, даже если держать бутылочку горизонтально.
Это дает возможность кормить ребенка в вертикальном
положении для уменьшения проглатывания воздуха. Это
позволяет уменьшить распространенные проблемы при
кормлении, включая газообразование и отрыжку (ГЭР).
Сборка: Перед тем как подсоединить фиксирующее
кольцо с соской, установите вставку AirFree™ с
отверстием в бутылочку.
Предупреждение! Во время приготовления смеси
убедитесь, что вся смесь полностью растворилась — во
избежание блокировки отверстия вставки AirFree™.
Примечание. Перед кормлением ребенка всегда
переворачивайте бутылочку и проверяйте, что соска
заполнена молоком. Во время кормления убедитесь, что
отверстие во вставке AirFree™ обращено вверх и
находится на уровне носа вашего ребенка (см. рисунок).
Совместимость: Вставку AirFree™ с отверстием можно
использовать только с бутылочками Philips Avent Anti-colic
и бутылочками серии Classic+ объемом 125 мл, 260 мл или
330 мл, с соской и фиксирующим кольцом. Вставка
AirFree™ с отверстием не совместима с регулируемыми
сосками (I/II/III) и бутылочками серии Natural.
Примечание. При использовании бутылочки 330 мл
вставка AirFree™ с отверстием обеспечивает заполнение
соски молоком, но тем не менее вы можете увидеть
несколько пузырьков воздуха.
Бутылочки Philips Avent Anti-colic и бутылочки Classic+
также можно использовать и без вставки AirFree™ с
отверстием.
Перед каждым использованием:
Поддержка
--
Отсоедините и очистите все части. Вымойте их в теплой
мыльной воде, затем тщательно ополосните.
Стерилизуйте детали в кипящей воде 5 минут или с
помощью стерилизатора Philips Avent. Это обеспечит
гигиеническую чистоту изделия. Во время стерилизации
в кипящей воде убедитесь, что в емкости достаточно
воды, а также не допускайте прикосновения бутылочки
или других деталей к стенке емкости. Это может
привести к необратимой деформации изделия, дефектам
или повреждениям, за которые компания Philips не несет
ответственности. Перед контактом со стерильными
деталями вымойте руки и очистите поверхности.
Поместите все детали бутылочки на чистое бумажное
полотенце или на чистую подставку для сушки и дайте
им высохнуть. Излишняя концентрация чистящих
средств может вызвать растрескивание пластиковых
деталей. В этом случае необходимо сразу заменить
деталь. Это изделие можно мыть в посудомоечной
машине, но пищевые красители могут вызвать
обесцвечивание деталей. Мойте и стерилизуйте все
детали перед каждым использованием. В гигиенических
целях рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца.
Для получения поддержки или информации посетите
веб-сайт www.philips.com/support.
--
Сборка
Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка
установлена вертикально и соска направлена точно вверх
(подробнее см. на рисунке). Соску проще надевать,
согнув ее, чем натягивать в вертикальном положении.
Уход за соской и вставкой AirFree™
с отверстием
Не подвергайте соску и (или) вставку AirFree™ с
отверстием воздействию прямых солнечных лучей и
тепла, не оставляйте изделие в растворе
дезинфицирующего средства дольше рекомендованного
времени; несоблюдение этого условия может привести к
повреждению деталей. Храните детали в сухом
закрытом контейнере.
Заказ принадлежностей
В наличии имеются соски Philips Avent с разной скоростью
потока для упрощения процесса питья.Перед кормлением
убедитесь, что используется соска с соответствующей
скоростью потока. Чтобы найти магазин или приобрести
новую бутылочку, вставку AirFree™ с отверстием, соску
или любой продукт Philips Avent, посетите веб-сайт
www.philips.com/avent. Вставку AirFree™ с отверстием
можно приобрести отдельно для замены старой или для
использования с любой совместимой бутылочкой Philips
Avent Anti-colic и Classic+.
Совместимость
Обязательно выбирайте правильную соску, в зависимости
от фиксирующего кольца на бутылочке: соски из
ассортимента Philips Anti-colic совместимы только с
фиксирующими кольцами из ассортимента Philips Anti-colic,
а соски Philips Natural можно использовать только с
фиксирующими кольцами Philips Natural.
Высококачественная бутылочка серии Philips Avent
совместима с большинством молокоотсосов, носиков,
уплотнительных дисков и крышек для чашек Philips Avent.
УКРАЇНСЬКА
Для безпеки та здоров’я Вашої
дитини
ОБЕРЕЖНО!
-- Зберігайте кришку в місцях, недоступних для дітей,
щоб уникнути задушення.
-- Цим виробом слід користуватися лише під наглядом
дорослих.
-- У жодному разі не користуйтеся сосками для
годування як пустушками, оскільки це може
призвести до задухи.
-- Постійне та тривале смоктання рідин призводить
до псування зубів.
-- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
температуру їжі.
-- Не рекомендовано розігрівати дитячу їжу та напої в
мікрохвильовій печі. Мікрохвилі можуть погіршувати
якість їжі та напоїв, руйнувати важливі поживні
речовини та перегрівати окремі ділянки. Будьте
особливо обережні, якщо використовуєте
мікрохвильову піч.Коли розігріваєте напої або їжу,
ставте в мікрохвильову піч лише ємність, без кільця,
вентиляційної вставки AirFree™, соски й кришки.
Перемішуйте підігріту їжу для рівномірного
розподілу тепла й перевіряйте температуру перед
годуванням.
-- Усі компоненти, що не використовуються, тримайте
в місці, недоступному для дітей.
-- Не дозволяйте дитині гратися з дрібними
частинами або ходити чи бігати з пляшечками чи
чашками під час годування.
-- Не ставте в розігріту пічку.
-- Не рекомендовано наливати в пляшечку інші напої,
крім молока та води (наприклад, фруктові соки й
ароматизовані солодкі напої). У разі вживання таких
напоїв їх слід добре розводити й обмежувати час
пиття, не дозволяючи постійного смоктання.
-- Зціджене грудне молоко можна зберігати в
стерилізованих пляшечках чи ємностях Philips Avent
до 48 годин у холодильнику (не на дверцятах) або
до 3 місяців у морозильній камері. У жодному разі
не заморожуйте грудне молоко вдруге й не
додавайте свіже грудне молоко до замороженого.
-- Виливайте молоко, що залишилося після годування
дитини.
-- Не використовуйте абразивні чи антибактеріальні
засоби для чищення. Не кладіть компоненти
безпосередньо на поверхні, які оброблено
антибактеріальними засобами для чищення.
-- Стерилізація та високі температури можуть впливати
на пластик, що може вплинути на фіксацію ковпачка.
-- Перед кожним використанням соску для годування
слід оглядати й перевіряти, розтягуючи в різних
напрямках.
У разі виявлення найменших ознак пошкодження
будь-якої частини її потрібно викинути.
У жодному разі не змінюйте виріб чи його частини.
Це може призвести до небезпечної роботи виробу.
Вентиляційна вставка AirFree™
Переваги. Завдяки вентиляційній вставці AirFree™
соска буде завжди заповнена молоком під час годування,
навіть якщо ви тримаєте пляшечку горизонтально. Отже,
дитину буде легше годувати у вертикальному положенні,
вона всмоктуватиме менше повітря й проблеми, пов’язані
з годуванням, наприклад метеоризм і відригування (ГЕР),
виникатимуть рідше.
Збирання. Перш ніж встановити кільце із соскою,
вставте в пляшечку вентиляційну вставку AirFree™.
Обережно! Якщо ви готуєте суміш, переконайтеся, що
всі її компоненти повністю розчинилися, щоб уникнути
блокування вентиляційної вставки AirFree™.
Примітка. Перед годуванням дитини переверніть
пляшечку догори дном, щоб соска заповнилася молоком.
Слідкуйте, щоб вентиляційна вставка AirFree™ під час
годування була спрямована вгору й знаходилася на одній
лінії з носом дитини (див. малюнок).
Сумісність. Вентиляційна вставка AirFree™ сумісна
лише з пляшечками Philips Avent Anti-colic на 125, 260 і
330 мл, а також із пляшечками, сосками й кільцями
Classic+. Вона не сумісна із сосками зі змінною
інтенсивністю потоку (I/II/III) і пляшечками Natural.
Примітка. У разі використання пляшечки на 330 мл
вентиляційна вставка AirFree™
триматиме соску заповненою молоком, проте може
з’явитися менше повітряних бульбашок.
Пляшечки Philips Avent Anti-colic і Classic+ також можна
використовувати без вентиляційної вставки AirFree™.
Виконуйте ці дії перед кожним
використанням
Від’єднайте всі частини, вимийте їх у теплій мильній воді
та ретельно промийте. Прокип’ятіть частини у воді
впродовж 5 хвилин або простерилізуйте їх у
стерилізаторі Philips Avent. Це потрібно з міркувань
гігієни. У разі кип’ятіння у воді налийте в каструлю
достатньо води й слідкуйте, щоб пляшечка чи інші
частини не торкалися стінок каструлі. Інакше це може
призвести до незворотної деформації, появи дефектів чи
пошкодження виробу, за які Philips не нестиме
відповідальності. Перш ніж торкатися стерилізованих
частин, добре вимийте руки й перевірте, чи поверхні,
яких торкаються частини, чисті. Покладіть усі частини
пляшечки на чистий паперовий рушник або на чисту
сушильну рамку й зачекайте, доки вони висохнуть.
Надмірна концентрація миючих речовин із часом може
призвести до утворення тріщин на пластмасових
компонентах. Якщо таке сталося, їх слід негайно
замінити. Цей виріб можна мити в посудомийній машині,
проте харчові барвники можуть спричинити втрату
кольору. Мийте та стерилізуйте всі частини перед
кожним використанням. З міркувань гігієни радимо
міняти соски кожні 3 місяці.
Збирання
Збираючи пляшечку, встановлюйте ковпачок вертикально,
щоб соска була у вертикальному положенні (див.
малюнок). Соску легше встановити, якщо її просувати
вгору, а не тягти по прямій.
Догляд за соскою й вентиляційною
вставкою AirFree™
Не залишайте соску для годування та/або вентиляційну
вставку AirFree™ під прямими сонячними променями,
біля джерел тепла чи в дезінфікувальних засобах
(„стерилізуючих розчинах“) довше рекомендованого
часу, оскільки це може їх пошкодити. Зберігайте частини
в сухій закритій ємності.
EN
CS
HR
HU
PL
RO
SK
BG
RU
UK
Philips Avent anti-colic baby bottle
Antikoliková kojenecká láhev Philips Avent
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika
Philips Avent hasfájás elleni cumisüveg
Butelka antykolkowa Philips Avent
Biberon anti-colici Philips Avent
Detská fľaša potláčajúca koliku Philips Avent
Бебешка бутилка Philips Avent Anti-colic
Детская антиколиковая бутылочка Philips Avent
Пляшечка Philips Avent Anti-colic
EN
CS
HR
HU
PL
RO
SK
BG
RU
UK
Philips Avent Milk Storage container
Zásobník na mléko Philips Avent
Philips Avent spremnik za pohranu mlijeka
Philips Avent tejtároló
Pojemnik na pokarm Philips Avent
Recipient pentru păstrarea laptelui Philips Avent
Nádobka na uskladnenie mlieka Philips Avent
Контейнер за съхранение на мляко Philips Avent
Контейнер для молока Philips Avent
Контейнер для зберігання молока Philips Avent
Замовлення аксесуарів
Соски Philips Avent доступні з різною інтенсивністю
потоку для полегшення пиття.Під час годування дитини
слід обов’язково користуватися соскою з відповідною
інтенсивністю потоку рідини.Щоб знайти магазин або
придбати запасну пляшечку, вентиляційну вставку
AirFree™, соску чи інший виріб Philips Avent для дітей,
завітайте на веб-сайт www.philips.com/avent.
Вентиляційну вставку AirFree™ можна придбати окремо
про запас або для використання із сумісною пляшечкою
Philips Avent Anti-colic чи Classic+.
Сумісність
Вибирайте соску, яка підходить до кільця пляшечки:
соски лінійки Philips Anti-colic підходять лише для кілець
лінійки Philips Anti-colic, а соски Philips Natural – лише для
кілець Philips Natural. Високоякісна пляшечка Philips Avent
сумісна з більшістю молоковідсмоктувачів, носиків,
ущільнюючих дисків і кришок чашок Philips Avent.
Підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support.
1
1
2
3
2
4
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
EN
CS
HR
HU
PL
RO
SK
BG
RU
UK
Philips Avent trainer cup
Hrníček na učení Philips Avent
Philips Avent šalica za prelazak s bočice
Philips Avent tejtároló
Kubek niekapek Philips Avent
Ceaţcă pregătitoare Philips Avent
Pohár na privykanie Philips Avent
Чашка за приучаване Philips Avent
Учебный поильник Philips Avent
Пляшечка Philips Avent Anti-colic
EN
CS
HR
HU
PL
RO
SK
BG
RU
UK
Philips Avent breast pump
Odsávačka mateřského mléka Philips Avent
Philips Avent pumpa za izdajanje
Philips Avent mellszívó
Laktator Philips Avent
Pompă de sân Philips Avent
Odsávačka mlieka Philips Avent
Помпа за кърма Philips Avent
Молокоотсос Philips Avent
Молоковідсмоктувач Philips Avent
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising