Philips | EP1200/00 | Owner's Manual | Philips Series 1200 Automata eszpresszógépek EP1200/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Series 1200 Automata eszpresszógépek EP1200/00 Felhasználói kézikönyv
Fully automatic
espresso machine
1200 series
CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ET KASUTUSJUHEND
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
LVLIETOT JA
ROKASGR MATA
LT NAUDOTOJO VADOVAS
HUFELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO MANUAL DE UTILIZARE
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SK NÁVOD NA POUŽITIE
SRУПУТСТВО ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
BGРЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
UKПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
www.philips.com/coffee-care
OMNIA #0 COVER_FRONT_A5_WE/EE/RCA.indd 2
12-04-19 16:40
A
A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A5
A9
A13
A10
A14
A11
A15
A16
A12
A18
A19
A17
B
B1
B2
B3
B4
My Coffee Choice
B8
B9
B5
B6
B7
A20
C
A18
A19
A20
1200 series
EP1000
EP1200
D
A17 A16
A15
A13
A19
A14
A9
A4
A12
Čeština
7
Přehled přístroje (obr. A) _____________________________________________________________________________
7
Ovládací panel (obrázek B) __________________________________________________________________________
7
Úvod __________________________________________________________________________________________________
8
Před prvním použitím ________________________________________________________________________________
8
Vaření nápojů_________________________________________________________________________________________
9
Úprava nastavení přístroje ___________________________________________________________________________
11
Vyjmutí a vložení varné sestavy______________________________________________________________________
12
Čištění a údržba ______________________________________________________________________________________
13
Vodní filtr AquaClean ________________________________________________________________________________
14
Nastavení tvrdosti vody _____________________________________________________________________________
16
Odstranění vodního kamene (30 min) _______________________________________________________________
17
Objednávání příslušenství____________________________________________________________________________
18
Řešení problémů _____________________________________________________________________________________
18
Technické specifikace ________________________________________________________________________________
23
Přehled přístroje (obr. A)
A1
Ovládací panel
A10
Obslužná dvířka
A2
Odkládací plocha na šálek
A11
Štítek s typovým označením
A3
Přihrádka na mletou kávu
A12
Nádržka na vodu
A4
Víko násypky na kávová zrna
A13
Nádoba na mletou kávu
A5
Nastavitelná dávkovací hubice kávy
A14
Přední panel nádoby na kávovou
sedlinu
A6
Síťová zástrčka
A15
Kryt tácku na odkapávání
A7
Knoflík nastavení mletí
A16
Tácek na odkapávání
A8
Násypka na kávová zrna
A17
Indikátor „Plný tácek na odkapávání“
A9
Varná sestava
A20
Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti
vody
Příslušenství
A18
Tuba s plastickým mazivem
A19
Odměrka
Ovládací panel (obrázek B)
Přehled všech tlačítek a symbolů naleznete na obrázku B. Níže je uveden popis.
B1
Vypínač
B6
Kontrolka spuštění
B2
Symboly nápojů*
B7
Tlačítko spuštění/zastavení
Čeština
Čeština
Obsah
Čeština
8
B3
Symbol intenzity aromatu / mleté kávy
B8
Symbol AquaClean
B4
Symbol množství nápoje
B9
Symbol funkce Calc/Clean
B5
Varovné symboly
* Symboly nápojů: espresso (1 šálek), káva (1 šálek), espresso (2 šálky), káva (2 šálky)
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Philips! Chcete-li plně využívat výhod,
které nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Před prvním použitím kávovaru si pečlivě přečtěte samostatnou brožuru s bezpečnostními
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Společnost Philips nabízí několik způsobů, které Vám pomohou s uvedením přístroje do provozu
a s používáním všech jeho funkcí. V balení se nachází:
1 Tato uživatelská příručka s obrázkovými pokyny k používání a podrobnými informacemi o čištění
a údržbě.
Tento espresovač existuje ve dvou verzích. Jednotlivé verze mají vlastní typové označení.
Typové označení se nachází na štítku na vnitřní straně obslužných dvířek (viz obr. A11).
2 Samostatná bezpečnostní brožura s pokyny k bezpečnému používání přístroje.
3 V případě zájmu o online podporu (časté dotazy, videa atd.) nasnímejte kód QR na obálce této
brožury nebo navštivte stránky www.philips.com/coffee-care.
Tento přístroj podstoupil zkoušku s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat
zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.
Přístroj automaticky upravuje množství mleté kávy, které je potřeba k přípravě té nejchutnější kávy.
Nejprve je třeba připravit 5 káv, na nichž přístroj provede svou kalibraci.
Před prvním použitím
1. Čištění přístroje
ON
Čeština
9
2. Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)
Čeština
Váš přístroj může používat filtr AquaClean. Protože přístroj musí být před zahájením používání
vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene, doporučujeme začít používat filtr
AquaClean hned od prvního dne. Můžete jej zakoupit u místních prodejců, v autorizovaných
servisních střediscích nebo online na stránkách www.philips.com/parts-and-accessories.
Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr AquaClean“.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Nastavení tvrdosti vody
Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Nastavení tvrdosti vody“. Předvolené nastavení tvrdosti vody
je 4: tvrdá voda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Vaření nápojů
Obecný postup
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
- Stroj se začne zahřívat a provede automatický cyklus vyplachování. V průběhu zahřívání se
rozsvítí kontrolky v symbolech nápojů a pomalu jedna po druhé zhasnou.
- Jakmile všechny symboly nápojů svítí, přístroj je připraven k použití.
3 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy. Výšku dávkovací hubice kávy lze podle velikosti
použitého šálku nebo sklenice nastavit posunutím nahoru nebo dolů (obr. 1).
10
Čeština
Přizpůsobování nápojů
U tohoto přístroje lze měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí. Po výběru nápoje můžete:
1 Upravit intenzitu aromatu klepnutím na symbol intenzity aromatu (obr. 2). K dispozici jsou
3 nastavení; nejnižší odpovídá nejjemnějšímu aromatu, nejvyšší nejintenzivnějšímu aromatu.
2 Klepnutím na symbol (obr. 3) množství nápoje nastavte množství nápoje. Vybrat si můžete ze
3 množství: nízké, střední a vysoké.
Podle vlastního přání si můžete upravit také teplotu kávy.
Vaření kávy z kávových zrn
1
Kávu připravíte klepnutím na symbol vybraného nápoje.
- Kontrolky intenzity aromatu a množství se rozsvítí a znázorní naposledy zvolené nastavení.
- Nyní si můžete upravit nápoje podle vlastní chutě.
2 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
- Po dobu přípravy nápoje bude blikat symbol nápoje.
3 Dávkování kávy můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení .
Chcete-li připravit 2 kávy současně, klepněte na symbol 2 šálků a poté stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
Vaření kávy z mleté kávy
Pokud upřednostňujete jinou variantu kávy, případně bezkofeinovou kávu, můžete namísto kávových
zrnek použít mletou kávu.
1 Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a vyčkejte, než bude připraven k použití.
2 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a nasypte do ní (obr. 4) jednu zarovnanou odměrku mleté
kávy. Poté víko zavřete.
3 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
4 Zvolte jednotlivý nápoj.
5 Na dobu 3 sekund (obr. 5) podržte symbol intenzity aromatu.
- Rozsvítí se symbol mleté kávy a začne blikat kontrolka spuštění.
6 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
7 Dávkování kávy můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení .
Při použití mleté kávy lze připravit pouze jednu kávu současně.
Mletá káva není nastavení, které by se ukládalo jako naposledy zvolené nastavení intenzity.
Pokaždé, když budete chtít použít mletou kávu, je nutné po dobu 3 sekund podržet symbol intenzity
aromatu.
Při volbě mleté kávy nelze vybrat jinou intenzitu aromatu.
Čeština
11
Programování nejvyššího výchozího množství nápojů
Přístroj má 3 výchozí nastavení pro každý nápoj: nízké, střední a vysoké. Množství lze upravit pouze
u nejvyššího nastavení. Nové nastavení lze uložit, jakmile začne blikat kontrolka spuštění.
1
Úpravu nejvyššího nastavení množství zahájíte podržením symbolu 1 šálku nápoje, který chcete
upravit, po dobu 3 sekund.
- Rozsvítí se kontrolka nápoje a kontrolka v symbolu 2 šálků. Horní kontrolka u symbolu množství
nápoje a kontrolka spuštění začnou blikat, což značí, že jste vstoupili do režimu programování.
2 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení . Přístroj začne připravovat vybraný nápoj.
- Kontrolka spuštění se nejprve rozsvítí souvisle. Jakmile bude přístroj připraven k uložení
upraveného množství, začne kontrolka spuštění blikat.
3 Jakmile bude šálek obsahovat požadované množství kávy, znovu stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
- Horní kontrolka u symbolu množství nápoje a kontrolka spuštění zhasnou, což značí, že jste
nové množství nápoje uložili.
Když naprogramujete nové nejvyšší nastavení výchozího množství pro nápoj, přístroj dané množství
nadávkuje vždy, když u tohoto nápoje ve variantě 1 šálku a 2 šálků zvolíte nejvyšší množství.
Výchozí množství lze upravit pouze u nejvyššího nastavení množství.
Když upravíte objem nápoje, upraví se objem varianty 1 šálku i 2 šálků.
V případě zájmu o obnovení výchozího nastavení množství z výroby si přečtěte kapitolu „Obnovení
výrobního nastavení“.
Nastavení teploty kávy
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje: Podržte symbol množství kávy, dokud se nerozsvítí kontrolka v tomto
symbolu (obr. 6).
3 Klepnutím na symbol množství zvolte požadovanou teplotu: běžná, vysoká nebo maximální.
- Rozsvítí se 1, 2 nebo 3 kontrolky.
4 Po dokončení nastavení teploty kávy stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte.
Pokud přístroj nevypnete, vypne se po nějaké době automaticky.
Obnovení výrobního nastavení
Přístroj nabízí možnost obnovení výchozího nastavení nápojů.
Výchozí nastavení lze obnovit pouze u vypnutého přístroje.
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 Po dobu 3 sekund podržte symbol espressa.
- Rozsvítí se střední kontrolky v symbolech nastavení nápoje. Kontrolka spuštění/zastavení začne
blikáním signalizovat, že přístroj je připraven k obnovení výchozího nastavení.
3 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení potvrďte obnovení výchozího nastavení.
Čeština
Úprava nastavení přístroje
12
Čeština
4 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte.
Úprava nastavení mlýnku
Sílu kávy můžete upravit pomocí knoflíku nastavení mletí nacházejícího se uvnitř nádoby na kávová
zrna. Čím nižší nastavení mletí zvolíte, tím jemněji budou kávová zrna namleta a tím silnější bude káva.
Na výběr máte z 12 různých nastavení mletí.
Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto
nedoporučujeme upravovat nastavení mlýnku, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálků (asi 1 měsíc
používání).
Nastavení mletí lze upravit pouze ve chvíli, kdy přístroj mele kávová zrna. Než bude možné zcela
poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než
jeden stupeň.
1
2
3
4
Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
Otevřete víko násypky na kávová zrna.
Klepněte na symbol espressa a poté stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
Když začne mlýnek mlít, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím doleva nebo doprava. (obr.
7)
Deaktivace pípání ovládacího panelu
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte symbol kávy, dokud se kontrolka v symbolu nerozsvítí. Kontrolka
spuštění začne blikat.
3 Dalším klepnutím na symbol kávy se deaktivuje pípání ovládacího panelu. Kontrolka v symbolu
kávy zhasne.
4 Potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte. Pípání ovládacího panelu je nyní deaktivováno.
Poznámka: Pokud se po přidržení symbolu kávy kontrolka v symbolu nerozsvítí, znamená to, že pípání
ovládacího panelu je již deaktivováno. Chcete-li je znovu aktivovat, klepněte znovu na symbol
a aktivaci potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
Pípání tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka spuštění/zastavení není možné deaktivovat.
Vyjmutí a vložení varné sestavy
Podrobnější instruktážní videa popisující vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy naleznete na
webových stránkách www.philips.com/coffee-care.
Vyjmutí varné sestavy z přístroje
1 Vypněte přístroj.
2 Vyjměte nádržku na vodu a otevřete servisní dvířka (obr. 8).
3 Stiskněte páčku PUSH (obr. 9) a zatažením za držák varné sestavy odpojte sestavu od přístroje
(obr. 10).
Čeština
13
Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.
1
Zkontrolujte, zda se varná sestava nachází ve správné poloze. Šipka na žlutém válci na straně varné
sestavy musí být zarovnána s černou šipkou a značkou N (obr. 11).
- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varné
sestavy (obr. 12).
2 Nasuňte varnou sestavu po kolejničkách na stranách (obr. 13) zpět do přístroje, až dosedne na
místo se zřetelným zaklapnutím (obr. 14). Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).
3 Zavřete servisní dvířka a umístěte zpět nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť a konstantní
proud kávy po dlouhou dobu.
V níže uvedené tabulce se nachází podrobné informace o tom, kdy a jak čistit všechny odnímatelné
součásti přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách
www.philips.com/coffee-care. Na obrázku D je přehled všech součástí, které lze mýt v myčce na
nádobí.
Odnímatelné
součásti
Kdy čistit
Jak čistit
Varná sestava
Jednou týdně
Vyjměte varnou sestavu z přístroje. Umyjte ji pod
tekoucí vodou.
Každý měsíc
Vyčistěte varnou sestavu pomocí odmašťovací
tablety společnosti Philips.
Přihrádka na
mletou kávu
Jednou týdně zkontrolujte,
zda není přihrádka na
mletou kávu ucpaná.
Odpojte přístroj a vyjměte varnou sestavu.
Otevřete víko přihrádky na mletou kávu
a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti
nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku (obr.
15). Podrobná instruktážní videa naleznete na
webových stránkách www.philips.com/coffeecare naleznete podrobná instruktážní videa.
Nádoba na
kávovou sedlinu
Nádobu na kávovou sedlinu
vyprazdňujte, když vás
k tomu přístroj vyzve. Čistěte
ji každý týden.
Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když je
přístroj zapnutý. Opláchněte ji tekoucí vodou
a čisticím prostředkem nebo ji umyjte v myčce na
nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu
nelze mýt v myčce.
Odkapávací tácek
Každý den nebo když se
v odkapávacím tácku objeví
červený indikátor naplnění,
tácek vyprázdněte (obr. 16).
Odkapávací tácek čistěte
každý týden.
Vyjměte odkapávací tácek (obr. 17) a opláchněte
jej tekoucí vodou a čisticím prostředkem.
Odkapávací tácek lze umývat i v myčce na
nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu
(obr. A14) nelze mýt v myčce.
Mazání varné
sestavy
každé 2 měsíce
Podle informací v tabulce mazání promažte
varnou sestavu mazivem schváleným společností
Philips.
Nádržka na vodu
Jednou týdně
Vypláchněte nádržku na vodu tekoucí vodou.
Čeština
Vložení varné sestavy zpět
14
Čeština
Čištění varné sestavy
Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních okruhů zbytky kávy. Videa
podpory o vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy naleznete na webové stránce
www.philips.com/coffee-care.
Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou
1 Vyjměte varnou sestavu.
2 Varnou sestavu důkladně očistěte vodou. Pečlivě vyčistěte horní filtr (obr. 18) varné sestavy.
3 Před vrácením varné sestavy ji nechte oschnout. Varnou sestavu nesušte hadříkem, aby se uvnitř
varné sestavy nezachytávala vlákna.
Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet
Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips.
1 Postavte šálek pod výstup kávy. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou.
2 Do přihrádky na mletou kávu vložte odmašťovací tabletu.
3 Klepněte na symbol kávy a poté podržením symbolu intenzity aromatu po dobu 3 sekund zvolte
funkci mleté kávy (obr. 5).
4 Nevkládejte mletou kávu. Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení spusťte proces přípravy. Jakmile
bude naplněna polovina šálku, přístroj odpojte od elektrické sítě.
5 Nechte odmašťovací roztok působit alespoň 15 minut.
6 Zapojte zástrčku opět do zásuvky a přístroj zapněte. Přístroj se znovu zahřeje a provede
automatický cyklus vyplachování. Šálek vyprázdněte.
7 Vyjměte nádržku na vodu a otevřete servisní dvířka. Vyjměte varnou sestavu a důkladně ji
opláchněte tekoucí vodou.
8 Varnou sestavu a nádržku na vodu vložte zpět a pod dávkovací hubici kávy postavte šálek.
9 Klepněte na symbol kávy a poté podržením symbolu intenzity aromatu po dobu 3 sekund zvolte
funkci mleté kávy (obr. 5). Nevkládejte mletou kávu. Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení
spusťte proces přípravy. Tento postup dvakrát opakujte. Šálek vyprázdněte.
Mazání varné sestavy
K zajištění hladkého pohybu součástí promazávejte varnou sestavu každé 2 měsíce.
1 Naneste tenkou vrstvu maziva na píst (šedá součást) varné sestavy (obr. 19).
2 Naneste tenkou vrstvu maziva kolem hřídele (šedá část) ve spodní části varné sestavy (obr. 20).
3 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku na kolejnice po obou stranách (obr. 21).
Vodní filtr AquaClean
Váš přístroj může používat filtr AquaClean. K zachování dobré chuti kávy lze do nádrže na vodu vložit
vodní filtr AquaClean. Filtr rovněž omezuje tvorbu vápenatých usazenin v přístroji a tím i nutnost
odstraňování vodního kamene z přístroje. Vodní filtr AquaClean lze zakoupit u místních prodejců,
v autorizovaných servisních střediscích nebo online na stránce www.philips.com/parts-andaccessories.
Symbol a kontrolka filtru AquaClean
Přístroj je vybaven kontrolkou vodního filtru AquaClean (obr. 22), která udává stav filtru. V níže
uvedené tabulce jsou uvedeny pokyny pro situace, kdy kontrolka svítí nebo bliká.
15
Při prvním použití přístroje začne kontrolka filtru AquaClean blikat oranžovou
barvou. Tím je signalizováno, že můžete vodní filtr AquaClean začít používat.
Pokud vodní filtr AquaClean neaktivujete, kontrolka po nějaké době automaticky
zhasne.
Jakmile filtr nainstalujete a aktivujete jej klepnutím na symbol AquaClean,
kontrolka filtru AquaClean změní svou barvou na modrou, čímž signalizuje, že
vodní filtr AquaClean je aktivní.
Jakmile dojde k zanesení filtru, kontrolka filtru AquaClean začne znovu blikat
oranžovou barvou, čímž signalizuje nutnost výměny filtru za nový.
I když oranžová kontrolka filtru AquaClean nesvítí, můžete stále aktivovat filtr
AquaClean, avšak nejprve bude nutné zbavit přístroj vodního kamene.
Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)
Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově
instalovaný vodní filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat klepnutím na symbol filtru AquaClean.
I když oranžová kontrolka filtru AquaClean nesvítí, můžete stále aktivovat vodní filtr AquaClean, avšak
nejprve bude nutné zbavit přístroj vodního kamene.
Přístroj musí být před zahájením používání vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.
Vodní filtr AquaClean je nutné před aktivací připravit namočením do vody podle pokynů uvedených
níže. Pokud tak neučiníte, může se do přístroje namísto vody nasát vzduch, což bude mít za následek
zvýšenou hlučnost přístroje a nemožnost přípravy kávy.
1 Třepejte filtrem zhruba 5 sekund (obr. 23).
2 Ponořte filtr dnem vzhůru do konvice se studenou vodou, mírně jím zatřepte, trochu jej stiskněte
a vyčkejte, dokud se nepřestanou uvolňovat vzduchové bublinky (obr. 24).
3 Filtr je nyní připraven k použití a lze jej umístit do nádržky na vodu.
4 Filtr nasaďte ve svislé poloze na přípojku filtru v nádržce na vodu. Zatlačte jej do nejnižší možné
polohy (obr. 25).
5 Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a vložte ji zpět do přístroje.
6 Stiskněte a na 3 sekundy (obr. 26) podržte ikonu AquaClean. Začne blikat kontrolka spuštění.
7 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení spusťte aktivační proces.
8 Z dávkovací hubice kávy začne vytékat horká voda a část vody poteče z vnitřního systému přímo
do odkapávacího tácku (1 min.).
9 Po dokončení aktivačního procesu bude úspěšná aktivace vodního filtru AquaClean potvrzena
rozsvícením modré kontrolky filtru AquaClean.
Výměna vodního filtru AquaClean (5 min)
Poté, co filtrem proteče 95 litrů vody, přestane filtr fungovat. Kontrolka filtru AquaClean změní svou
barvu na oranžovou a blikáním začne signalizovat nutnost výměny filtru. Dokud bude kontrolka blikat,
můžete filtr vyměnit, aniž by bylo nutné nejprve z přístroje odstranit vodní kámen. Pokud vodní filtr
AquaClean nevyměníte, oranžová kontrolka časem zhasne. V takovém případě lze i nadále filtr
vyměnit, nicméně nejprve bude nutné z přístroje odstranit vodní kámen.
Pokud začne blikat oranžová kontrolka filtru AquaClean:
1 Vyjměte původní vodní filtr AquaClean.
Čeština
Čeština
16
Čeština
2 Vložte nový filtr a aktivujte jej podle pokynů v části „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
Vodní filtr AquaClean měňte alespoň každé 3 měsíce, i kdyby zařízení nutnost jeho výměny ještě
nesignalizovalo.
Deaktivace připomínek výměny filtru AquaClean
Pokud již nechcete vodní filtry Philips AquaClean používat, můžete připomínky výměny filtru
AquaClean kdykoli deaktivovat:
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte symbol AquaClean, dokud se kontrolka v symbolu nerozsvítí.
Kontrolka spuštění začne blikat.
3 Deaktivaci připomínek provedete dalším klepnutím na symbol AquaClean. Kontrolka v symbolu
AquaClean zhasne.
4 Potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte. Připomínky výměny filtru AquaClean jsou nyní
deaktivované.
Poznámka: Aktivací nového filtru AquaClean se automaticky aktivují i připomínky výměny filtru.
Nastavení tvrdosti vody
K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti přístroje doporučujeme upravit nastavení
tvrdosti vody na základě tvrdosti vody ve vaší oblasti. Zároveň tím předejdete nutnosti příliš častého
odstraňování vodního kamene z přístroje. Předvolené nastavení tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Ke stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací proužek:
1
Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku nebo jej na 1 sekundu podržte pod
tekoucí vodou (obr. 27).
2 Počkejte 1 minutu. Počet čtverečků, které se na testovacím proužku zbarví červeně, udává tvrdost
vody (obr. 28).
V přístroji nastavte odpovídající tvrdost vody:
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte symbol intenzity aromatu, dokud se všechny kontrolky v symbolu
nerozsvítí (obr. 5).
3 1-, 2-, 3- nebo 4krát klepněte na symbol intenzity aromatu. Počet rozsvícených kontrolek by měl
odpovídat počtu červených čtverečků na testovacím proužku (obr. 29). Pokud se na testovacím
proužku červeně nezbarví ani jeden čtvereček (všechny tedy zůstanou zelené), zvolte 1 kontrolku.
4 Po dokončení nastavení tvrdosti vody stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
5 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
Vzhledem k tomu, že tvrdost vody nastavujete pouze jednou, používá se k výběru tvrdosti vody
funkce intenzity aromatu. Na intenzitu aromatu později připravených nápojů nemá tato úprava žádný
vliv.
Čeština
17
Používejte pouze prostředek pro odstraňování vodního kamene společnosti Philips. Za žádných
okolností nepoužívejte odstraňovač vodního kamene na bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové,
amidosulfonové nebo octové (ocet), protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje
a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nedodržení tohoto pokynu vede ke zneplatnění
záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž povede k zneplatnění záruky. Roztok Philips
k odstranění vodního kamene můžete zakoupit online na stránce www.philips.com/coffee-care.
Když začne pomalu blikat kontrolka Calc/Clean, je třeba přístroj zbavit usazeného vodního kamene.
1 Vyjměte odkapávací tácek a nádobu na kávovou sedlinu, vyprázdněte je, vyčistěte a poté vraťte
zpět na místo.
2 Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Poté vyjměte vodní filtr AquaClean.
3 Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips do nádržky na vodu a nádržku
doplňte vodou až po ukazatel hladiny Calc/Clean (obr. 30). Poté ji vložte zpět do přístroje.
4 Pod hubici dávkovače kávy umístěte velkou nádobu (1,5 l).
5 Stiskněte a podržte tlačítko Calc/Clean po dobu 3 sekund a poté stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
6 Spustí se první fáze postupu odstranění vodního kamene. Proces odstranění vodního kamene trvá
přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a cyklu vyplachování. V průběhu
odstraňování vodního kamene bude blikat kontrolka Calc/Clean.
7 Nechte přístroj vypouštět roztok k odstranění vodního kamene, dokud displej nepřipomene, že
nádržka na vodu je prázdná.
8 Vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a znovu ji naplňte čistou vodou až po ukazatel
hladiny Calc/Clean.
9 Vylijte nádobu a postavte ji zpět pod hubici dávkovače kávy. Znovu stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
10 Spustí se druhá fáze cyklu odstranění vodního kamene – vyplachovací fáze, která trvá 3 minuty.
V průběhu této fáze budou kontrolky na ovládacím panelu blikáním signalizovat probíhající
vyplachování.
11 Vyčkejte, dokud přístroj nepřestane vypouštět vodu. Jakmile přístroj přestane vypouštět vodu, je
odstraňování vodního kamene dokončeno.
12 Nyní se přístroj znovu zahřeje. Jakmile se souvisle rozsvítí symboly nápojů, je přístroj opět připraven
k použití.
13 Do nádržky na vodu umístěte nový vodní filtr AquaClean a aktivujte jej.
- Po dokončení procesu odstraňování vodního kamene začne kontrolka filtru AquaClean blikáním
signalizovat nutnost vložení nového vodního filtru AquaClean.
Tip: Používáním filtru AquaClean snížíte potřebu odstraňování vodního kamene.
Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší
Proces odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím vypínače na ovládacím panelu. Pokud se
proces odstranění vodního kamene přeruší, postupujte následovně:
1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
2 Naplňte nádržku na vodu čistou vodou až po ukazatel hladiny Calc/Clean a přístroj znovu zapněte.
Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
3 Před přípravou jakéhokoliv nápoje proveďte cyklus manuálního vyplachování. Chcete-li provést
cyklus manuálního vyplachování, připravte dva šálky mleté kávy, aniž byste přidali mletou kávu.
Čeština
Odstranění vodního kamene (30 min)
18
Čeština
Pokud nebyl proces odstranění vodního kamene dokončen, bude přístroj nutné co nejdříve znovu
zbavit vodního kamene.
Objednávání příslušenství
K čištění přístroje a odstranění vodního kamene používejte pouze výrobky pro údržbu od společnosti
Philips. Tyto výrobky lze zakoupit u místních prodejců, v autorizovaných servisních střediscích nebo
online na stránce www.philips.com/parts-and-accessories. Chcete-li vyhledat úplný seznam
náhradních dílů online, zadejte číslo modelu svého přístroje. Číslo modelu se nachází na vnitřní straně
obslužných dvířek.
Výrobky údržby a typová označení:
- Roztok pro odstranění vodního kamene (CA6700)
- Vodní filtr AquaClean CA6903 (obr. 31)
- Plastické mazivo varné sestavy (HD5061)
- Odmašťovací tablety (CA6704)
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa
podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.philips.com/coffeecare. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
Varovné symboly
Varovný
symbol
Řešení
Svítí kontrolka „Prázdná nádržka na vodu“:
- Nádržka na vodu je téměř prázdná. Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po
ukazatel maximální úrovně hladiny.
- Nádržka na vodu není na svém místě. Umístěte nádržku na vodu na své místo.
Svítí kontrolka „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“:
- Nádoba na kávovou sedlinu je plná. Nádobu na kávovou sedlinu vyjímejte
a vyprazdňujte v době, když je přístroj zapnutý.
Svítí kontrolka alarmu:
- Nádoba na kávovou sedlinu nebo odkapávací tácek nejsou na svém místě nebo
jsou usazeny chybně. Nádobu na kávovou sedlinu a odkapávací tácek vraťte zpět
místo a zkontrolujte, zda jsou ve správné poloze.
- Obslužná dvířka jsou otevřená. Vyjměte nádržku na vodu a zkontrolujte, zda jsou
servisní dvířka zavřená.
Bliká kontrolka alarmu:
- Varná sestava se nenachází na svém místě nebo není vložena správně. Vyjměte
varnou sestavu a řádně ji zasuňte na její místo. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné sestavy“.
- Varná sestava je zablokována. Vyjměte varnou sestavu a omyjte ji pod tekoucí
vodou. Poté varnou sestavu promažte a vložte zpět do přístroje. Podrobné
pokyny naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.
Čeština
Řešení
Bliká kontrolka filtru AquaClean: Vložte nebo vyměňte vodní filtr AquaClean
a aktivujte jej. Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr AquaClean“.
Pomalu bliká kontrolka odstranění vodního kamene: Z přístroje odstraňte vodní
kámen.
Kontrolky v symbolech nápoje se rozsvítí a jedna po druhé zhasnou.
Přístroj se zahřívá nebo snaží zbavit vzduchu, který se do přístroje dostal. Vyčkejte,
dokud všechny kontrolky nápojů nezačnou nepřetržitě svítit.
Blikají kontrolky všech varovných symbolů:
Přístroj resetujte odpojením od elektrické sítě a opětovným připojením. Před
opětovným zapnutím přístroje proveďte tyto kroky:
- Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky na vodu.
- Umístěte nádržku na vodu na své místo. Zatlačte ji co nejvíce do přístroje tak, aby
byla zasunuta ve správné poloze.
- Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zkontrolujte, zda není přihrádka
ucpána kávovým práškem. Přihrádku na mletou kávu můžete pročistit tak, že do
ní zasunete rukojeť lžičky a budete lžičkou pohybovat nahoru a dolů, dokud
mletá káva, která způsobila ucpání, nevypadne (obr. 15). Vyjměte varnou sestavu
a odstraňte všechnu mletou kávu, která vypadla. Varnou sestavu vložte zpět
a očistěte.
- Přístroj znovu zapněte.
Pokud je tím problém vyřešen, filtr AquaClean nebyl správně připraven. Než vrátíte
filtr AquaClean zpět na místo, připravte jej podle pokynů v krocích 1 a 2 v části
„Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
Pokud budou kontrolky i nadále blikat, může to být způsobeno přehřátím přístroje.
Přístroj vypněte, počkejte 30 minut a poté jej znovu zapněte. Jestliže budou
kontrolky i nadále blikat, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v mezinárodní záruční brožuře.
Tabulka řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa
podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.philips.com/coffeecare. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
Problém
Příčina
Řešení
Odkapávací tácek se
rychle zaplní.
To je normální jev. Kávovar
používá vodu k čištění vnitřního
okruhu a varné sestavy. Část
vody proudí vnitřní soustavou
přímo do odkapávacího tácku.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví červený
indikátor naplnění, tácek vyprázdněte.
Tip: pod hubici postavte šálek na sběr
vytékající čisticí vody.
Čeština
Varovný
symbol
19
20
Čeština
Problém
Příčina
Řešení
Svítí kontrolka
„Vyprázdněte nádobu
na kávovou sedlinu“.
Nádobu na kávovou sedlinu jste Nádobu na kávovou sedlinu
vyprázdnili, když byl přístroj
vyprazdňujte zásadně v době, když je
vypnutý.
přístroj zapnutý. Vyjměte nádobu na
kávovou sedlinu, počkejte alespoň
5 sekund a znovu ji vložte.
Přístroj vyzývá
k vyprázdnění nádoby
na kávovou sedlinu,
i když tato nádoba není
plná.
Přístroj nevynuloval počítadlo,
když jste naposledy vyprázdnili
nádobu na kávovou sedlinu.
Než vložíte zpět nádobu na kávovou
sedlinu, vždy vyčkejte přibližně 5
sekund. Počítadlo kávové sedliny se pak
vynuluje.
Nádobu na kávovou sedlinu
vyprazdňujte zásadně v době, když je
přístroj zapnutý. Pokud nádobu na
kávovou sedlinu vyprázdníte v době,
kdy je přístroj vypnutý, počítadlo se
nevynuluje.
Nádoba na kávovou
sedlinu je přeplněná
a nerozsvítila se
kontrolka „Vyprázdněte
nádobu na kávovou
sedlinu“.
Vyjmuli jste odkapávací tácek,
ale nevyprázdnili jste nádobu
na kávovou sedlinu.
Když vyjmete odkapávací tácek,
vyprázdněte také nádobu na kávovou
sedlinu, i když obsahuje jen pár dávek
kávové sedliny. Počítadlo kávové
sedliny se tím vynuluje a dál bude dávky
kávové sedliny počítat správně.
Nemohu vyjmout varnou Varná sestava není správně
sestavu.
usazena.
Přístroj resetujete následujícím
způsobem: Zavřete servisní dvířka
a umístěte zpět nádržku na vodu.
Kávovar vypněte a znovu jej zapněte.
Poté zkuste znovu vyjmout varnou
sestavu. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné
sestavy“.
Nemohu vložit varnou
sestavu.
Varná sestava není správně
usazena.
Přístroj resetujete následujícím
způsobem: Zavřete servisní dvířka
a umístěte zpět nádržku na vodu.
Varnou sestavu nechte vyndanou.
Vypněte přístroj a odpojte jej od
elektrické sítě. Počkejte 30 sekund
a poté přístroj znovu připojte a zapněte.
Poté varnou sestavu nastavte do
správné polohy a znovu ji vložte do
přístroje. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné
sestavy“.
Káva je vodnatá.
Varná sestava je špinavá nebo
potřebuje promazat.
Vyjměte varnou sestavu, umyjte ji pod
tekoucí vodou a nechte vyschnout. Poté
promažte pohyblivé součásti.
Čeština
Příčina
Řešení
Kávovar provádí vlastní
Nejprve připravte 5 šálků kávy, na nichž
automatické nastavení. Tento
přístroj dokončí vlastní kalibraci.
postup se spustí automaticky
po prvním spuštění přístroje, po
změně typu kávových zrn nebo
po delší době, kdy nebyl přístroj
používán.
Mlýnek je nastaven na příliš
hrubé mletí.
Káva není dostatečně
teplá.
Káva nevytéká nebo
vytéká pomalu.
Nastavte mlýnek na jemnější mletí (nižší
hodnotu nastavení). Než bude možné
zcela poznat chuťový rozdíl, bude nutné
připravit 2 až 3 nápoje.
Nastavená teplota je příliš nízká. Teplotu nastavte na maximum.
Chladný šálek sníží teplotu
nápoje.
Šálky předehřejte vypláchnutím horkou
vodou.
Přidání mléka sníží teplotu
nápoje.
Přidáním mléka vždy dojde k určitému
snížení teploty kávy bez ohledu na to,
jakou teplotu přidané mléko mělo. Šálky
předehřejte vypláchnutím horkou
vodou.
Vodní filtr AquaClean nebyl
správně připraven k instalaci.
Vyjměte vodní filtr AquaClean a poté
zkuste znovu připravit kávu. Pokud
tento postup funguje, je nutné vodní filtr
AquaClean před vložením zpět do
přístroje správně připravit. Podrobné
pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr
AquaClean“.
Po delší době, kdy přístroj nebyl
používán, je nutné vodní filtr AquaClean
znovu připravit k použití a poté jej vrátit
do přístroje. Viz kroky 1–3 v kapitole
„Aktivace vodního filtru AquaClean“.
Vodní filtr AquaClean je
zanesen.
Vodní filtr AquaClean měňte každé
3 měsíce. Filtr starší než 3 měsíce se
může ucpat.
Mlýnek je nastaven na příliš
jemné mletí.
Nastavte mlýnek na hrubší mletí (vyšší
hodnotu nastavení). Upozorňujeme, že
tím bude ovlivněna chuť kávy.
Varná sestava je znečištěná.
Odpojte varnou sestavu a omyjte ji pod
tekoucí vodou.
Vypouštěcí hubice kávy je
znečištěná.
Kulatým kartáčkem nebo jehlou
vyčistěte dávkovací hubici kávy i její
otvory.
Čeština
Problém
21
22
Čeština
Problém
Příčina
Řešení
Přihrádka na mletou kávu je
ucpaná.
Vypněte přístroj a vyjměte varnou
sestavu. Otevřete víko přihrádky na
mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť
lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů
uvolněte ucpanou nálevku (obr. 15).
Okruh kávovaru je ucpán
vodním kamenem.
Pomocí přípravku pro odstraňování
vodního kamene Philips odstraňte
vodní kámen. Když začne blikat
kontrolka odstranění vodního kamene,
vždy z přístroje odstraňte vodní kámen.
Kávovar mele kávová
zrna, ale nevytéká z něj
žádná káva.
Přihrádka na mletou kávu je
ucpaná.
Vypněte přístroj a vyjměte varnou
sestavu. Otevřete víko přihrádky na
mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť
lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů
uvolněte ucpanou nálevku (obr. 15).
Zdá se, že přístroj teče.
Kávovar používá vodu k čištění
vnitřního okruhu a varné
sestavy. Tato voda proudí
vnitřní soustavou přímo do
odkapávacího tácku. To je
normální jev.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví indikátor
naplnění, tácek vyprázdněte. Tip:
Postavením šálku pod dávkovací hubici
zachytíte vodu používanou k pročištění
a snížíte množství vody v odkapávacím
tácku.
Odkapávací tácek je plný a
přetekl. Proto se zdá, že přístroj
teče.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví indikátor
naplnění, tácek vyprázdněte.
Nádržka na vodu není správně
vložena a do přístroje se
dostává vzduch.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve
správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji
vložte a zatlačte co nejdále.
Varná sestava je
znečištěná/ucpaná.
Opláchněte varnou sestavu.
Kávovar nestojí vodorovně.
Aby odkapávací tácek nepřetékal a aby
ukazatel naplnění odkapávacího tácku
fungoval správně, umístěte kávovar na
vodorovný povrch.
Nedaří se mi aktivovat
vodní filtr AquaClean
a přístroj žádá
o odstranění vodního
kamene.
Filtr nebyl instalován nebo
vyměněn včas poté, kdy začala
blikat kontrolka vodního filtru
AquaClean. To znamená, že se
ve stroji usadil vodní kámen.
Nejprve přístroj zbavte vodního kamene
a poté vložte vodní filtr AquaClean.
Nový vodní filtr nemá
správnou velikost.
Pokoušíte se vložit jiný vodní
filtr než AquaClean.
Do přístroje lze správně vložit pouze
vodní filtr AquaClean.
Na vodním filtru AquaClean se
nenachází gumový kroužek.
Gumový kroužek vraťte na vodní filtr
AquaClean.
Během používání je normální,
že přístroj vydává zvuk.
Pokud se zvuk přístroje změní, vyčistěte
a promažte varnou sestavu.
Přístroj vydává hlasitý
zvuk.
Problém
23
Příčina
Řešení
Vodní filtr AquaClean nebyl
před instalací správně připraven
a do přístroje se dostává
vzduch.
Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky
na vodu a před jeho navrácením zpět jej
řádně připravte. Podrobné pokyny
naleznete v kapitole „Vodní filtr
AquaClean“.
Nádržka na vodu není správně
vložena a do přístroje se
dostává vzduch.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve
správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji
vložte a zatlačte co nejdále.
Technické specifikace
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšení technických specifikací výrobku. Všechna předem nastavená
množství jsou přibližná.
Popis
Hodnota
Rozměry (š x v x h)
246 x 372 x 433 mm
Hmotnost
7–7.5 kg
Délka síťového kabelu
1000 mm
Nádržka na vodu
1,8 l, vyjímatelná
Kapacita násypky na kávová zrna
275 g
Kapacita nádoby na kávovou sedlinu
12 dávek
Nastavitelná výška hubice
85–145 mm
Jmenovité napětí – jmenovitý výkon – napájení
Viz štítek s údaji na vnitřní straně servisních
dvířek (obr. A11)
Čeština
Čeština
24
Eesti
Sisukord
Masina ülevaade (joonis A) __________________________________________________________________________
24
Juhtpaneel (joonis B)_________________________________________________________________________________
24
Sissejuhatus __________________________________________________________________________________________
25
Enne esmakordset kasutamist _______________________________________________________________________
25
Jookide valmistamine ________________________________________________________________________________
26
Masina seadistuste reguleerimine ___________________________________________________________________
28
Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine ____________________________________________________
29
Puhastamine ja hooldus _____________________________________________________________________________
30
AquaClean-veefilter _________________________________________________________________________________
31
Vee kareduse seadistamine _________________________________________________________________________
33
Katlakivi eemaldamine (30 minutit)__________________________________________________________________
33
Tarvikute tellimine ____________________________________________________________________________________
34
Veaotsing _____________________________________________________________________________________________
35
Tehnilised andmed ___________________________________________________________________________________
40
Masina ülevaade (joonis A)
A1
Juhtpaneel
A10
Hooldusluuk
A2
Tassihoidik
A11
Andmesilt tüübinumbriga
A3
Eeljahvatatud kohvi lahter
A12
Veepaak
A4
Oamahuti kaas
A13
Kohvipaksu sahtel
A5
Reguleeritav kohvitila
A14
Kohvipaksu sahtli esipaneel
A6
Toitepistik
A15
Tilgakandiku kate
A7
Jahvatuse reguleerimise nupp
A16
Tilgakandik
A8
Kohviubade mahuti
A17
Tilgakandiku täituvuse näidik
A9
Kohvi tõmbamise seadmed
A20
Vee kareduse testriba
Tarvikud
A18
Määrdetuub
A19
Mõõtekulp
Juhtpaneel (joonis B)
Vt joonisest B kõikide nuppude ja ikoonide ülevaadet. Allpool on toodud nende kirjeldused.
B1
Toitenupp
B6
Alustamise tuli
B2
Joogiikoonid*
B7
Alustamise/seiskamise
B3
Aroomi kanguse/ eeljahvatatud kohvi ikoon
B8
AquaCleani ikoon
Eesti
nupp
Eesti
B4
Joogi koguse ikoon
B5
Hoiatusikoonid
B9
25
Katlakivieemalduse ikoon
Sissejuhatus
Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul! Philipsi tugiteenuse võimalikult
tõhusaks kasutamiseks registreerige toode aadressil www.philips.com/welcome.
Enne masina esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi kaasasolev eraldi ohutusbrošüür ja hoidke
see edaspidiseks alles.
Et aidata teil alustada ning et saaksite oma masinat parimal võimalikul viisil kasutada, pakub Philips
teile tuge mitmel moel. Pakendist leiate järgmise dokumentatsiooni:
1 See kasutusjuhend koos piltidega kasutusjuhistega ja üksikasjaliku puhastus- ja hooldusteabega.
Saadaval on kaks espressomasina versiooni. Igal versioonil on oma tüübinumber. Tüübinumbri
leiate hooldusluugi siseküljel olevalt andmesildilt (vt joonis A11).
2 Eraldi ohutusteabe brošüür, mis sisaldab juhiseid masina ohutuks kasutamiseks.
3 Veebitoe saamiseks (korduma kipuvad küsimused, videod jne.) skannige sisse selle brošüür kaanel
olev QR-kood või minge aadressile www.philips.com/coffee-care.
Seda masinat on eelnevalt kohviga katsetatud. Kuigi masinat on hoolikalt puhastatud, võib sinna
olla jäänud üksikuid kohvijääke. Vaatamata sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.
Masin reguleerib automaatselt jahvatatud kohvi kogust, mida kasutatakse parimate
maitseomadustega kohvi saamiseks. Et masin saaks iseseadistamise lõpuni viia, tuleb teil kõigepealt
valmistada viis tassi kohvi.
Enne esmakordset kasutamist
1. Masina loputamine
ON
Eesti
* Joogiikoonid: espresso (1 tass), kohv (1 tass), espresso (2 tassi), kohv (2 tassi)
26
Eesti
2. AquaClean-veefiltri aktiveerimine (5 min)
Teie masinal on AquaClean lubatud. Enne AquaCleani veefiltri kasutama hakkamist peab kohvimasin
olema täielikult katlakivivaba, mistõttu soovitame AquaCleani veefiltrit kasutada alates esimesest
päevast. Seda on võimalik osta kohalikult jaemüüjalt, volitatud hoolduskeskusest või veebilehelt
www.philips.com/parts-and-accessories..
Vt jaotisest „AquaClean-veefilter” sammsammulisi juhiseid.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Vee kareduse seadistamine
Sammsammuline juhis on esitatud peatükis „Vee kareduse määramine”. Vee kareduse vaikeseade
on 4: kare vesi.
OFF
=
1 min.
1 sec.
3 sec.
3x
ON
Jookide valmistamine
Üldised sammud
1 Täitke veepaak kraaniveega ja oamahuti ubadega.
2 Masina sisselülimiseks vajutage toitenuppu.
- Masin hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli. Masina soojenemisel
joogiikoonide tuled süttivad ja kustuvad aeglaselt üksteise järel.
- Masin on kasutamiseks valmis, kui joogiikoonide kõik tuled süttivad püsivalt põlema.
3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla. Kohvi väljutamise tila kõrguse reguleerimiseks vastavalt
kasutatava tassi või klaasi suurusele nihutage tila üles või alla (joon. 1).
Eesti
27
Jookide oma maitsele kohandamine
Samuti saate reguleerida kohvi temperatuuri vastavalt oma eelistustele.
Kohvi valmistamine kohviubadest
1
Kohvi valmistamiseks vajutage vastavat joogiikooni.
- Aroomi kanguse ja koguse tuled süttivad ja näitavad eelmisel korral valitud seadistust.
- Nüüd saate jooki reguleerida vastavalt oma maitsele.
2 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
- Joogi väljutamise ajal joogiikooni tuli vilgub.
3 Kohvi väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
Kahe kohvi samaaegseks valmistamiseks vajutage 2 tassi ikoonile ja seejärel vajutage käivitamis/seiskamisnuppu .
Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine
Võite kohviubade asemel kasutada eeljahvatatud kohvi, näiteks kui eelistate muud sorti või
kofeiinivaba kohvi.
1 Lülitage kohvimasin toitenupu abil sisse ja oodake, kuni see on kasutusvalmis.
2 Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja pange sellesse üks mõõtekulbitäis eeljahvatatud kohvi
(joon. 4). Seejärel sulgege kaas.
3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
4 Valige üks jook.
5 Vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel (joon. 5).
- Eeljahvatatud kohvi tuli süttib ja alustamise tuli hakkab vilkuma.
6 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
7 Kohvi väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
Eeljahvatatud kohviga saate valmistada ainult ühe kohvijoogi korraga.
Eeljahvatatud kohvi pole salvestatud seadistus nagu eelmisel korral valitud kanguse seadistus. Iga
kord, kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, peate vajutama aroomi kanguse ikooni kolme sekundi
vältel.
Kui valite eeljahvatatud kohvi, ei saa te valida teist aroomi kangust.
Eesti
Masin võimaldab teil reguleerida joogi seadistusi vastavalt oma eelistustele. Pärast joogi valmist saate:
1 Reguleerida aroomi kangust vajutades aroomi kanguse ikoonile (joon. 2). Kangusi on kokku kolm,
kõige madalam on kõige mahedam ja kõige kõrgem kõige kangem.
2 Joogikoguse seadmiseks vajutage joogikoguse ikoonile (joon. 3). Koguseid on kokku kolm: väike,
keskmine ja suur.
28
Eesti
Masina seadistuste reguleerimine
Jookide kõrgeima vaikeseadeväärtuse programmeerimine
Masinal on iga joogi jaoks kolm vaikeseadistust: väike, keskmine ja suur. Muuta saab ainult kõrgeima
seadeväärtuse kogust. Uut kogust saab salvestada niipea kui käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
1
Suurima koguse seadeväärtuse määramiseks tuleb vajutada ja hoida 3 sekundi jooksul all soovitud
joogi 1 tassi ikooni.
- Süttivad joogi ikooni ja 2 tassi ikooni märgutuled. Joogikoguse ikooni ülemine märgutuli ja
käivitusmärgutuli hakkavad vilkuma, mis näitab, et olete seadmisrežiimis.
2 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu . Masin hakkab valitud jooki valmistama.
- Alustamise tuli põleb alguses püsivalt. Kui kohvimasin on seatava koguse salvestamiseks valmis,
hakkab käivitusmärgutuli vilkuma.
3 Vajutage uuesti käivitamis-/seiskamisnuppu seni, kuni tassis on soovitud kogus kohvi.
- Joogikoguse ikooni ülemine märgutuli ja käivitusmärgutuli kustuvad, mis näitab, et uus
joogikogus on salvestatud.
Kui olete joogi jaoks määranud uue suurima vaikekoguse, hakkab kohvimasin seda uut kogust
valmistama iga kord, kui valite vastava joogi 1 või 2 tassi jaoks suurima koguse.
Saate reguleerida ainult kõige suurema vaikekoguse.
Joogikoguse seadmise korral muudetakse selle joogi nii 1 tassi kui ka 2 tassi kogust.
Kui soovite minna tagasi vaikekoguse seadistuse juurde, vt jaotist „Tehaseseadetele lähtestamine".
Kohvi temperatuuri reguleerimine
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui masin on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all kohvi koguse ikooni, kuni selle ikooni tuli süttib
(joon. 6).
3 Vajutage koguse ikooni, et valida soovitud temperatuur: tavaline, kõrge või maksimaalne
- Põleb vastavalt üks, kaks või kolm tuld.
4 Kui olete kohvi temperatuuri seadistamise lõpetanud, vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse.
Kui te masinat ise välja ei lülita, lülitub see mõne aja pärast automaatselt välja.
Tehaseseadete taastamine
Masinal on igal ajal võimalik taastada jookide vaikeseaded.
Vaikeseadeid saate taastada ainult siis, kui masin on välja lülitatud.
1 Lülitage kohvimasin toitenupu kaudu välja.
2 Vajutage ja hoidke espresso ikooni kolm sekundit all.
- Joogi seadete ikoonide keskmised tuled süttivad. Alustamise/seiskamise tuli hakkab vilkuma,
andes märku et seaded on taastamiseks valmis.
3 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et kinnitada oma soovi seaded taastada.
4 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse.
Eesti
29
Veski seadistuse reguleerimine
Kohvi kangust saate muuta oasalves oleva jahvatuse reguleerimisnupuga. Mida madalam on
jahvatusaste, seda peenemaks kohvioad jahvatatakse ja seda kangem on kohv. Saate valida 12
erineva jahvatusastme vahel.
Jahvatusastet saate reguleerida ainult siis, kui masin kohviube jahvatab. Enne maitseerinevuste
täielikku esiletulemist tuleb teil valmistada kaks kuni kolm jooki.
Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake jahvatuse reguleerimisnuppu rohkem kui ühe astme
võrra korraga.
1
2
3
4
Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
Avage kohvioamahuti kaas.
Vajutage espresso ikoonile ja seejärel alustamise/seiskamise nuppu .
Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla jahvatuse reguleerimise nupp ja pöörake see vasakule
või paremale (joon. 7).
Lülitage juhtpaneelilt helisignaalid välja
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui kohvimasin on välja lülitatud, vajutage kohvi ikoonile ja hoidke seda all kuni ikooni märgutule
süttimiseni. Käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
3 Juhtpaneelilt helisignaalide väljalülitamiseks tuleb uuesti vajutada kohvi ikoonile. Kohvi ikooni
märgutuli kustub.
4 Valiku kinnitamiseks vajutage käivitamis-/seiskamisnuppu.
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse. Nüüd on juhtpaneeli helisignaalid välja lülitatud.
Märkus. Kui pärast kohvi ikoonile vajutamist ja all hoidmist ikooni märgutuli ei sütti, tähendab see, et
juhtpaneeli helisignaalid on juba välja lülitatud. Nende uuesti sisselülitamiseks tuleb ikoonile uuesti
vajutada ja kinnitamiseks vajutada käivitamis-/seiskamisnuppu.
Toitenupu ja käivitamis-/seiskamisnupu helisignaale ei saa välja lülitada.
Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine
Vaadake saidilt www.philips.com/coffee-care põhjalikke videojuhised kohvimooduli eemaldamise,
sisestamise ja puhastamise kohta.
Kohvimooduli masinast eemaldamine
1 Lülitage masin välja.
2 Eemaldage veepaak ja avage hooldusluuk (joon. 8).
3 Vajutage PUSH hooba (joon. 9) ja hoides kohvimooduli kinnivõtmiskohast, tõmmake kohvimoodul
masinast välja (joon. 10).
Kohvimooduli tagasipanemine
Enne kohvimooduli masinasse tagasi panemist veenduge, et kohvimoodul oleks õiges asendis.
Eesti
Masin on seadistatud nii, et kohvioad annaksid kohvile parima maitse. Seetõttu soovitame teil mitte
reguleerida veski seadistust enne, kui olete valmistanud 100–150 tassi kohvi (ligikaudu ühe kuu hulk).
30
Eesti
1
Kontrollige, et kohvimoodul oleks õiges asendis. Nool kohvimooduli küljel oleval kollasel silindril
peab olema kohakuti musta noole ja N-iga (joon. 11).
- Kui need ei ole kohakuti, lükake hoob alla, kuni see puudutab kohvimooduli põhja (joon. 12).
2 Lükake kohvimoodul külgedel asuvaid juhikuid mööda tagasi masinasse (joon. 13), kuni see
klõpsatusega kohale lukustub (joon. 14). Ärge vajutage PUSH hooba.
3 Sulgege hooldusluuk ja pange veepaak oma kohale tagasi.
Puhastamine ja hooldus
Regulaarne puhastus ja hooldus hoiab teie masina heas töökorras ja tagab pikaks ajaks maitsva kohvi
ja püsiva kohvivoolu.
Allolevas tabelis on täpsemalt kirjeldatud, millal ja kuidas puhastada masina kõiki eemaldatavaid
osasid. Põhjalikuma teabe ja videojuhised leiate aadressilt www.philips.com/coffee-care. Vt jooniselt
D ülevaadet osadest, mida võib pesta nõudepesumasinas.
Eemaldatavad
osad
Millal puhastada
Kuidas puhastada
Kohvimoodul
Kord nädalas
Eemaldage kohvimoodul masinast. Loputage
seda kraani all.
Kord kuus
Puhastage kohvimoodulit Philipsi kohviõli
eemaldamise tabletiga.
Kontrollige eeljahvatatud
kohvi lahtrit kord nädalas,
veendumaks, et see ei oleks
ummistunud.
Eemaldage masin vooluvõrgust ja võtke
kohvimoodul masinast välja. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart üles-alla, kuni
ummistust tekitav kohvipaks alla kukub (joon. 15).
Vaadake aadressilt www.philips.com/coffeecare põhjalikke videojuhiseid.
Eeljahvatatud
kohvi lahter
Kohvipaksu sahtel Tühjendage kohvipaksu
sahtel, kui masin seda
nõuab. Peske seda kord
nädalas.
Eemaldada kohvipaksu sahtel, kui masin on sisse
lülitatud. Loputage seda kraani all vähese
nõudepesuvahendiga või peske
nõudepesumasinas. Kohvipaksu sahtli esipaneel
ei ole nõudepesumasinas pestav.
Tilgakandik
Tühjendage tilgakandikut iga
päev või siis, kui punane
tilgakandiku täisoleku näidik
tõuseb läbi tilgakandiku
katte üles (joon. 16). Peske
tilgakandikut kord nädalas.
Eemaldage tilgakandik (joon. 17) ja peske seda
kraani all vähese nõudepesuvahendiga.
Tilgakandikut võite pesta ka nõudepesumasinas.
Kohvipaksu sahtli esipaneel (joonis A14) ei ole
nõudepesumasinas pestav.
Kohvimooduli
määrimine
Iga kahe kuu tagant
Vaadake määrimistabelit ja määrige
kohvimoodulit Philipsi määrdega.
Veepaak
Kord nädalas
Loputage veepaaki kraani all.
Kohvimooduli puhastamine
Kohvimooduli regulaarne puhastamine hoiab ära siseringete kohvijääkidega ummistumise. Vaadake
saidilt www.philips.com/coffee-care õppevideoid kohvimooduli eemaldamise, sisestamise ja
puhastamise kohta.
Eesti
31
Kohvimooduli puhastamine kraani all
Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega
Kasutage ainult Philipsi kohviõli eemaldamise tablette.
1 Asetage tass kohvitila alla. Täitke veenõu külma värske veega.
2 Pange kohviõli eemaldamise tablett eeljahvatatud kohvi lahtrisse.
3 Vajutage kohviikoonile ja vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel, et valida
eeljahvatatud kohvi funktsioon (joon. 5).
4 Ärge lisage eeljahvatatud kohvi. Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et alustada
pruulimistsüklit. Kui pool tassi vett on läbi jooksnud, tõmmake masin vooluvõrgust välja.
5 Laske kohviõli eemaldamise lahusel mõjuda vähemalt 15 minutit.
6 Pange pistik uuesti pistikupesasse ja lülitage kohvimasin sisse. Kohvimasin hakkab uuesti
kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli. Tühjendage tass.
7 Eemaldage veepaak ja avage hooldusluuk. Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda põhjalikult
kraani all.
8 Pange kohvimoodul ja veepaak masinasse tagasi ja asetage tass kohvitila alla.
9 Vajutage kohviikoonile ja vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel, et valida
eeljahvatatud kohvi funktsioon (joon. 5). Ärge lisage eeljahvatatud kohvi. Vajutage
alustamise/seiskamise nuppu , et alustada pruulimistsüklit. Korrake seda tegevust kaks korda.
Tühjendage tass.
Kohvimooduli määrimine
Määrige kohvimoodulit iga kahe kuu tagant, et tagada selle liikuvate osade sujuv liikumine.
1 Kandke õhuke kiht määret kohvimooduli kolvile (hall osa) (joon. 19).
2 Kandke õhuke kiht määret kohvimooduli põhjas asuva võlli (hall osa) ümber (joon. 20).
3 Kandke õhuke kiht määret mõlemal pool asuvatele rööbastele (joon. 21).
AquaClean-veefilter
Teie masinal on AquaClean lubatud. Kohvi maitse säilitamiseks võite veepaaki paigaldada AquaCleani
veefiltri. See muudab harvemaks ka katlakivi eemaldamise vajaduse, vähendades katlakivi kogunemist
masinasse. AquaCleani veefiltrit on võimalik osta kohalikult jaemüüjalt, volitatud hoolduskeskusest või
veebilehelt www.philips.com/parts-and-accessories.
AquaCleani ikoon ja tuli
Teie masinal on AquaClean-veefiltri tuli (joon. 22), mis näitab filtri olekut. Kasutage allpool toodud
tabelit, et vaadata, mis toimingud on vajalikud, kui tuli põleb või vilgub.
Masina esmakordsel kasutamisel vilgub AquaCleani tuli oranžilt. See näitab, et
võite hakata AquaClean-veefiltrit kasutama. Kui te ei aktiveeri AquaClean-veefiltrit,
kustub tuli automaatselt mõne aja pärast.
Kui olete filtri paigaldanud ja AquaCleani ikooni abil aktiveerinud, hakkab
AquaCleani tuli põlema siniselt, mis näitab, et AquaClean-veefilter on aktiivne.
Eesti
1 Eemaldage kohvimoodul.
2 Loputage kohvimoodulit põhjalikult veega. Puhastage ettevaatlikult kohvimooduli ülemine filter
(joon. 18).
3 Enne kui kohvimooduli tagasi panete, laske sel õhu käes ära kuivada. Kohvi valmistamise
moodulisse kiudude kogunemise vältimiseks ärge kuivatage seda lapiga.
32
Eesti
Kui filtri töövõime on ammendunud, hakkab AquaCleani tuli uuesti oranžilt
vilkuma, andes märku, et filter tuleb välja vahetada.
Kui AquaCleani oranž tuli ei põle, saate siiski AquaClean-filtri aktiveerida, aga
kõigepealt peate masinast eemaldama katlakivi.
AquaClean-veefiltri aktiveerimine (5 min)
Masin ei tuvasta automaatselt filtri veepaaki paigaldamist. Seetõttu tuleb teil iga uus paigaldatud
AquaClean-veefilter aktiveerida AquaCleani ikooni abil.
Kui AquaCleani oranž tuli ei põle, saate siiski AquaClean-veefiltri aktiveerida, aga kõigepealt peate
masinast eemaldama katlakivi.
Teie masin peab enne AquaClean-veefiltri kasutama hakkamist olema täielikult katlakivivaba.
Enne AquaClean-veefiltri aktiveerimist tuleb filtrit ettevalmistamiseks vees hoida, nagu allpool
kirjeldatud. Kui te seda ei tee, võib juhtuda, et masinasse tõmmatakse vee asemel õhku, mis teeb
palju müra ja masin ei ole võimeline kohvi valmistama.
1 Raputage filtrit umbes viis sekundit (joon. 23).
2 Kastke filter tagurpidi külma veega täidetud kannu, raputage/vajutage seda natuke ja oodake, kuni
õhumulle enam ei välju (joon. 24).
3 Filter on nüüd kasutamiseks ettevalmistatud ja selle võib paigaldada veepaaki.
4 Sisestage filter vertikaalselt veepaagis olevasse filtri ühenduskohta. Vajutage seda allapoole
madalaimasse võimalikku punkti (joon. 25).
5 Täitke veepaak värske veega ja pange tagasi masinasse.
6 Vajutage ikooni AquaClean 3 sekundit (joon. 26). Alustamise tuli hakkab vilkuma.
7 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et alustada aktiveerimisprotsessi.
8 Kohvikraanist tuleb kuuma vett ja osa veest voolab läbi sisesüsteemi otse tilkumisalusele (1 min).
9 Kui aktiveerimisprotsess on lõppenud, süttib AquaCleani sinine tuli, mis näitab, et AquaCleanveefilter on korralikult aktiveeritud.
AquaClean-veefiltri vahetamine (5 min)
Filter lõpetab töötamise pärast seda, kui sellest on läbi voolanud 95 liitrit vett. AquaCleani tuli süttib
oranžilt ja hakkab vilkuma, andes märku, et filter tuleb välja vahetada. Kuni tuli vilgub, saate filtri uue
vastu vahetada, ilma et peaksite masinat kõigepealt katlakivist puhastama. Kui te ei vaheta
AquaClean-veefiltrit välja, kustub oranž tuli lõpuks. Sellisel juhul saate te ikkagi filtrit vahetada, aga
kõigepealt tuleb teil masinast katlakivi eemaldada.
Kui AquaCleani tuli vilgub oranžilt:
1 Võtke välja vana AquaClean-veefilter.
2 Paigaldage uus filter ja aktiveerige see, nagu on kirjeldatud jaotises „AquaClean-veefiltri
aktiveerimine (5 min)”.
Vahetage AquaClean-veefiltrit vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui masin veel filtri vahetust ei
nõua.
AquaCleani meeldetuletuse väljalülitamine
Kui te ei soovi enam Philipsi AquaCleani veefiltreid kasutada, saate alati AquaCleani meeldetuletused
välja lülitada.
33
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui kohvimasin on välja lülitatud, vajutage AquaCleani ikoonile ja hoidke seda all kuni ikooni
märgutule süttimiseni. Käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
3 Meeldetuletuste väljalülitamiseks vajutage uuesti AquaCleani ikoonile. AquaCleani ikooni märgutuli
kustub.
4 Valiku kinnitamiseks vajutage käivitamis-/seiskamisnuppu.
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse. Nüüd on AquaCleani meeldetuletused välja
lülitatud.
Märkus. Uue AquaCleani veefiltri rakendumine lülitab uuesti automaatselt sisse AquaCleani
meeldetuletused.
Vee kareduse seadistamine
Masina parimaks töötamiseks ja eluea pikendamiseks soovitame teil vee kareduse reguleerida teie
piirkonna vee kareduse tasemele. Samuti vähendab see kohvimasinast sagedast katlakivi
eemaldamise vajadust. Vee kareduse vaikeseade on 4: kare vesi.
Oma piirkonna vee kareduse kindlaksmääramiseks kasutage masinaga kaasasolevat
vee kareduse testriba.
1 Pistke vee kareduse testriba üheks sekundiks kraanivette (joon. 27).
2 Oodake üks minut. Testribal punaseks värvuvate ruutude arv näitab vee karedust (joon. 28).
Seadistage masin õigele vee karedusastmele.
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui masin on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all aroomi kanguse ikooni, kuni kõik ikoonil olevad
tuled süttivad (joon. 5).
3 Vajutage aroomi kanguse ikooni üks, kaks, kolm või neli korda. Põlevate tulede arv peab olema
sama mis testribal olevate punaste ruutude arv (joon. 29). Kui testribal punaseid ruute pole (st kõik
ruudud on rohelised), valige üks tuli.
4 Kui olete seadistanud õige veekareduse, vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
5 Lülitage kohvimasin toitenupu kaudu sisse.
Kuna vee kareduse seadistamine on ühekordne tegevus, siis kasutatakse vee kareduse valimiseks
aroomi kanguse funktsiooni. See ei mõjuta hiljem valmistatavate jookide aroomi kangust.
Katlakivi eemaldamine (30 minutit)
Kasutage ainult Philipsi katlakivieemaldajat. Mitte ühelgi tingimusel ärge kasutage väävelhappel,
vesinikkloriidhappel, sulfaamhappel või äädikhappel (äädikas) põhinevat katlakivieemaldajat, sest see
võib kahjustada masina veeringet ning ei pruugi katlakivi korralikult lahustada. Philipsi
katlakivieemaldaja mittekasutamine muudab garantii kehtetuks. Katlakivi seadmest eemaldamata
jätmine muudab samuti garantii kehtetuks. Philipsi katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes
aadressil www.philips.com/coffee-care.
Kui katlakivieemalduse tuli hakkab aeglaselt vilkuma, peate masina katlakivist puhastama.
1 Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage need ning pange tagasi oma kohtadele.
2 Eemaldage veepaak ja tühjendage see. Seejärel eemaldage AquaClean-veefilter.
3 Valage terve pudel Philipsi katlakivieemaldajat veepaaki ja seejärel täitke paak veega kuni
katlakivieemalduse tähiseni (joon. 30). Seejärel pange veepaak tagasi masinasse.
Eesti
Eesti
34
Eesti
4 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila alla.
5 Vajutage ja hoidke all Calc / Clean nuppu 3 sekundi jooksul ja seejärel vajutage toitenuppu.
6 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene etapp. Katlakivieemaldamise protseduur kestab
umbes 30 minutit ja koosneb katlakivieemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Katlakivi
eemaldamise ajal vilgub katlakivieemalduse tuli, andes märku, et katlakivi eemaldamise etapp on
käimas.
7 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust, kuni ekraan annab teada, et veepaak on
tühi.
8 Tühjendage veepaak, loputage see ja täitke uuesti puhta veega kuni katlakivieemalduse tähiseni.
9 Tühjendage anum ja asetage see tagasi kohvi väljavoolu tila alla. Vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
10 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri teine etapp, loputustsükkel, mis kestab kolm minutit. Selle
etapi ajal süttivad ja kustuvad juhtpaneeli tuled, andes märku, et loputamise etapp on käimas.
11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Kui masin vee väljutamise lõpetab, on katlakivi
eemaldamise protseduur lõppenud.
12 Masin soojeneb nüüd uuesti üles. Masin on kasutamiseks uuesti valmis, kui joogiikoonide tuled
süttivad püsivalt põlema.
13 Paigaldage uus AquaClean-filter veepaaki ja aktiveerige see.
- Kui katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, vilgub AquaCleani tuli mõnda aega, andes
märku, et tuleb paigaldada uus AquaClean-veefilter.
Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise vajadust!
Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur
katkestatakse?
Saate katlakivi eemaldamise protseduurist väljuda, vajutades juhtpaneelil olevat toitenuppu. Kui
katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse enne, kui see on täielikult lõpule viidud, tehke
järgmist.
1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult.
2 Täitke veepaak kuni katlakivieemalduse tähiseni puhta veega ja lülitage masin uuesti sisse. Masin
kuumeneb ja läbib automaatse loputustsükli.
3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne loputustsükkel. Manuaalse loputustsükli
tegemiseks tuleb ilma jahvatatud kohvi lisamata valmistada 2 tassi eeljahvatatud kohvi.
Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viidud lõpuni, nõuab masin teist katlakivi eemaldamise
protseduuri nii kiiresti kui võimalik.
Tarvikute tellimine
Masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutage ainult Philipsi hooldustooteid. Neid
tooteid saate osta kohalikult edasimüüjalt, volitatud teeninduskeskustest või veebist aadressil
www.philips.com/parts-and-accessories. Täieliku varuosade loendi leidmiseks veebis sisestage oma
masina mudeli number. Mudeli numbri leiate hooldusluugi siseküljelt.
Hooldustooted ja tüübinumbrid:
- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700
- AquaClean-veefilter CA6903 (joon. 31)
- Kohvimooduli määre HD5061
- Kohviõli eemaldamise tabletid CA6704
Eesti
35
Veaotsing
Hoiatusikoonid
Hoiatusikoo Lahendus
n
Tühja veepaagi märgutuli põleb
- Veepaak on peaaegu tühi. Täitke veepaak kuni maksimumtaseme tähiseni värske
veega.
- Veepaaki ei ole masinas. Pange veepaak kohale tagasi.
Kohvipaksu sahtli tühjendamise märgutuli põleb
- Kohvipaksu sahtel on täis. Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis,
kui masin on sisse lülitatud.
Hoiatustuli põleb
- Kohvipaksu sahtlit ja/või tilgakandikut pole masinas või see pole korralikult
paigas. Pange kohvipaksu sahtel või tilgakandik oma kohale tagasi ja veenduge,
et need oleksid õiges asendis.
- Hooldusluuk on avatud. Eemaldage veepaak ja veenduge, et hooldusluuk oleks
suletud.
Hoiatustuli vilgub
- Kohvimoodulit pole masinas või see ei ole korralikult paigas. Eemaldage
kohvimoodul ja veenduge, et see oleks paika lukustunud. Vt jaotisest
„Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine” sammsammulisi juhiseid.
- Kohvimoodul on kinni kiilunud. Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda kraani
all. Seejärel määrige kohvimoodulit ja pange masinasse tagasi. Vt jaotisest
„Puhastamine ja hooldus” sammsammulisi juhiseid.
AquaCleani tuli vilgub: paigaldage või paigaldage uuesti AquaClean-veefilter ja
aktiveerige see. Vt jaotisest „AquaClean-veefilter” sammsammulisi juhiseid.
Katlakivieemaldamise tuli vilgub aeglaselt: puhastage masin katlakivist.
Jookide ikoonid süttivad ja kustuvad ükshaaval.
Kohvimasin soojeneb ja/või püüab masinasse tõmmatud õhku vabastada. Oodake,
kuni kõigi jookide märgutuled jäävad püsivalt põlema.
Eesti
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad.
Videojuhised on ja täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval saidil
www.philips.com/coffee-care. Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantiilehelt.
36
Eesti
Hoiatusikoo Lahendus
n
Kõikide hoiatusikoonide tuled vilguvad.
Lähtestage masin, tõmmates toitekaabli vooluvõrgust välja ja pistes siis tagasi. Enne
masina uuesti sisse lülitamist järgige neid samme:
- Eemaldage AquaCleani veefilter veepaagist.
- Pange veepaak kohale tagasi. Lükake see masinasse nii kaugele kui võimalik, et
tagada, et see on õiges asendis.
- Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja kontrollige, et see ei oleks kohvipulbriga
ummistunud. Selle puhastamiseks pistke lusikavars eeljahvatatud kohvi lahtrisse
ja liigutage lusikavart üles-alla, kuni kinnijäänud kohvipaks kukub alla (joon. 15).
Eemaldage kohvimoodul ja eemaldage kõik allakukkunud kohvipaks. Pange
kohvimoodul tagasi ja puhastage ära.
- Lülitage masin uuesti sisse.
Tõrke põhjusele on leitud lahendus, kui selgub, et AquaClean-filtrit ei valmistatud
enne paigaldamist korralikult ette. Valmistage AquaClean-filter enne tagasi
paigaldamist ette peatüki "AquaCleani veefiltri aktiveerimine" juhiste punktide 1 ja 2
kohaselt (5 min).
Kui tuled jätkuvalt vilguvad, võib masin olla ülekuumenenud. Lülitage masin välja,
oodake 30 minutit ja lülitage uuesti sisse. Kui tuled ikka vilguvad, võtke ühendust
oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt rahvusvaheliselt
garantiilehelt.
Tõrgete ja nende kõrvaldamise tabel
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad.
Videojuhised on ja täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval saidil
www.philips.com/coffee-care. Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantiilehelt.
Tõrge
Põhjus
Lahendus
Tilgakandik täitub liiga
kiiresti.
See on normaalne. Masin
kasutab vett siseringe ja
kohvimooduli loputamiseks.
Osa veest voolab läbi siseringe
otse tilgakandikule.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles. Nõuanne. väljavoolava loputusvee
kogumiseks asetage kohvikraani alla
tass.
Kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
jääb põlema.
Kohvipaksu sahtli tühjendamise
ajal oli masin välja lülitatud.
Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult
siis, kui masin on sisse lülitatud.
Eemaldage kohvipaksu sahtel, oodake
vähemalt viis sekundit ja pange sahtel
tagasi.
Masin käsib kohvipaksu
sahtlit tühjendada
vaatamata sellele, et
sahtel ei ole täis.
Viimase kohvipaksu sahtli
tühjendamise ajal ei nullinud
masin loendurit.
Kohvipaksu sahtli tagasi asetamisel
oodake alati umbes viis sekundit. Sel
viisil nullitakse kohvipaksu sahtli
loendur.
Eesti
Tõrge
Põhjus
37
Lahendus
Kohvipaksu sahtel on
ületäitunud, aga
kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
ei süttinud.
Eemaldasite tilgakandiku ilma
kohvipaksu sahtlit
tühjendamata.
Tilgakandiku eemaldamisel tühjendage
ka kohvipaksu sahtel, isegi siis, kui selles
on vähe kohvipaksu. Sel viisil nullitakse
kohvipaksu loendur ja see alustab
kohvipaksu õigesti arvestamist.
Kohvimoodulit ei saa
eemaldada.
Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.
Lähtestage masin järgmisel moel:
sulgege hooldusluuk ja pange veepaak
oma kohale tagasi. Lülitage masin välja
ja seejärel uuesti sisse. Proovige uuesti
kohvimoodulit eemaldada. Vt jaotisest
„Kohvimooduli eemaldamine ja
tagasipanemine” sammsammulisi
juhiseid.
Kohvimoodulit ei saa
sisestada.
Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.
Lähtestage masin järgmisel moel:
sulgege hooldusluuk ja pange veepaak
oma kohale tagasi. Jätke kohvimoodul
paigaldamata. Lülitage masin välja ja
eemaldage vooluvõrgust. Oodake
30 sekundit ja seejärel pistke toitejuhe
vooluvõrku tagasi ning lülitage masin
sisse. Seejärel pange kohvimoodul
õigesse asendisse ja sisestage uuesti
masinasse. Vt jaotisest „Kohvimooduli
eemaldamine ja tagasipanemine”
sammsammulisi juhiseid.
Kohv on liiga vesine.
Kohvimoodul on must või vajab
määrimist.
Eemaldage kohvimoodul, loputage seda
kraani all ja laske ära kuivada. Seejärel
määrige üle liikuvad osad.
Masin teostab iseseadistust.
Seda protseduuri alustatakse
automaatselt masina
esmakordsel kasutamisel, kui
muudate kohviubade tüüpi või
pärast masina mittekasutamist
pikema aja vältel.
Et masin saaks iseseadistamise
protseduuri lõpuni viia, valmistage
kõigepealt viis tassi kohvi.
Veski on seadistatud liiga
jämedale astmele.
Reguleerige veski peenemale
(madalamale) astmele. Enne
maitseerinevuste täielikku esiletulemist
valmistage kaks kuni kolm jooki.
Temperatuur on seadistatud
liiga madalaks.
Seadistage temperatuur maksimaalse
peale.
Kohv ei ole piisavalt
kuum.
Eesti
Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult
siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui
kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on
masin välja lülitatud, siis kohvipaksu
sahtli loendurit ei nullita.
38
Eesti
Tõrge
Kohvi ei välju või väljub
aeglaselt.
Põhjus
Lahendus
Külm tass vähendab joogi
temperatuuri.
Eelsoojendage tasse neid kuuma veega
loputades.
Piima lisamine vähendab joogi
temperatuuri.
Pole oluline, kas piim on soe või külm,
selle lisamine vähendab alati kohvi
temperatuuri. Eelsoojendage tasse neid
kuuma veega loputades.
AquaClean-veefilter ei olnud
paigaldamiseks korralikult
ettevalmistatud.
Eemaldage AquaClean-veefilter ja
proovige uuesti kohvi valmistada. Kui
sellest on abi, veenduge, et AquaCleanveefilter oleks enne veepaaki tagasi
panemist õigesti ettevalmistatud. Vt
jaotisest „AquaClean-veefilter”
sammsammulisi juhiseid.
Pärast mittekasutamist pikema perioodi
vältel tuleb teil AquaClean-veefilter
uuesti kasutamiseks ette valmistada ja
seejärel veepaaki tagasi panna. Vt
samme 1–3 jaotisest „AquaCleanveefiltri aktiveerimine”.
Masin jahvatab
kohvioad, kuid kohvi ei
väljutamist ei toimu.
AquaClean-veefilter on
ummistunud.
Vahetage AquaClean-veefiltrit iga
kolme kuu tagant. Filter, mis on vanem
kui kolm kuud, võib ära ummistuda.
Veski on seadistatud liiga
peenele astmele.
Reguleerige veski jämedamale
(kõrgemale) astmele. Pange tähele, et
see mõjutab kohvi maitset.
Kohvimoodul on määrdunud.
Eemaldage kohvimoodul ja loputage
seda kraani all.
Kohvi väljutamise tila on
määrdunud.
Puhastage kohvitila ja selle auke
torupuhastusharja või nõelaga.
Eeljahvatatud kohvi lahter on
ummistunud.
Lülitage masin välja ja eemaldage
kohvimoodul. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart ülesalla, kuni ummistust tekitav kohvipaks
alla kukub (joon. 15).
Masina siseringe on katlakivist
ummistunud.
Puhastage masin katlakivist Philipsi
katlakivieemaldajaga. Puhastage masin
alati katlakivist, kui katlakivieemalduse
tuli hakkab vilkuma.
Eeljahvatatud kohvi lahter on
ummistunud.
Lülitage masin välja ja eemaldage
kohvimoodul. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart ülesalla, kuni ummistust tekitav kohvipaks
alla kukub (joon. 15).
39
Tõrge
Põhjus
Lahendus
Masin näib lekkivat.
Masin kasutab vett siseringe ja
kohvimooduli loputamiseks. See
vesi voolab läbi siseringe otse
tilgakandikule. See on
normaalne.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles. Nõuanne. Loputusvee kogumiseks
asetage väljutustila alla tass ja
vähendage tilgakandikul oleva vee
kogust.
Tilgakandik on liiga täis ja ajab
üle, seetõttu tundub, nagu
masin lekiks.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles.
Veepaak pole täielikult masinas
sees ja masinasse tõmmatakse
nüüd õhku.
Kontrollige, et veepaak oleks õiges
asendis: eemaldage veepaak ja pange
uuesti masinasse, lükates nii sügavale
kui võimalik.
Kohvimoodul on
must/ummistunud.
Loputage kohvimoodulit.
Masin ei ole asetatud
horisontaalsele pinnale.
Asetage masin horisontaalsele pinnale,
nii et tilgakandik ei ajaks üle ning et
tilgakandiku täisoleku näidik töötaks
õigesti.
AquaClean-veefiltrit ei
saa aktiveerida ja masin
nõuab katlakivi
eemaldamist.
Filtrit ei ole pärast AquaCleanveefiltri tule vilkuma hakkamist
õigeaegselt paigaldatud või
välja vahetatud. See tähendab,
et teie masin pole täielikult
katlakivivaba.
Eemaldage masinast kõigepealt
katlakivi, seejärel paigaldage
AquaClean-veefilter.
Uus veefilter ei sobi.
Üritate paigaldada AquaCleanveefiltri asemel muud filtrit.
Masinasse sobib ainult AquaCleanveefilter.
Kummist rõngastihend ei ole
AquaClean-veefiltri küljes.
Pange kummist rõngastihend
AquaClean-veefiltri külge tagasi.
On normaalne, et masin teeb
töötamise käigus müra.
Kui masin hakkab tegema teistsugust
müra, puhastage kohvimoodul ja
määrige seda.
AquaClean-veefiltrit ei
valmistatud enne paigaldamist
õigesti ette ja masinasse
tõmmatakse nüüd õhku.
Võtke AquaClean-veefilter veepaagist
välja ja enne tagasipanekut valmistage
filter korralikult ette. Vt jaotisest
„AquaClean-veefilter” sammsammulisi
juhiseid.
Veepaak pole täielikult masinas
sees ja masinasse tõmmatakse
nüüd õhku.
Kontrollige, et veepaak oleks õiges
asendis: eemaldage veepaak ja pange
uuesti masinasse, lükates nii sügavale
kui võimalik.
Masin teeb tugevat
müra.
Eesti
Eesti
40
Eesti
Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid. Kõik eelseadistatud kogused on
ligikaudsed.
Kirjeldus
Väärtus
Mõõtmed (l x k x s)
246 x 372 x 433 mm
Kaal
7–7,5 kg
Toitejuhtme pikkus
1000 mm
Veepaak
1,8 liitrit, eemaldatav
Kohviubade mahuti mahutavus
275 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus
12 tsüklit
Reguleeritav tila kõrgus
85–145 mm
Nimipinge - Nimivõimsus - Elektritoide
Vaadake hooldusluugi siseküljel olevat
andmesilti (joonis A11).
Hrvatski
41
Pregled uređaja (slika A) _____________________________________________________________________________
41
Upravljačka ploča (slika B) ___________________________________________________________________________
41
Uvod __________________________________________________________________________________________________
42
Prije prve uporabe____________________________________________________________________________________
42
Kuhanje napitaka_____________________________________________________________________________________
43
Prilagodba postavki uređaja _________________________________________________________________________
45
Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje ______________________________________________________________
46
Čišćenje i održavanje _________________________________________________________________________________
47
Filtar vode AquaClean _______________________________________________________________________________
48
Postavljanje tvrdoće vode ___________________________________________________________________________
50
Postupak uklanjanja kamenca (30 min) _____________________________________________________________
51
Naručivanje dodataka ________________________________________________________________________________
52
Rješavanje problema_________________________________________________________________________________
52
Tehničke specifikacije ________________________________________________________________________________
57
Pregled uređaja (slika A)
A1
Upravljačka ploča
A10
Servisna vratašca
A2
Držač šalice
A11
Naljepnica s podacima i brojem vrste
A3
Odjeljak za unaprijed mljevenu kavu
A12
Spremnik za vodu
A4
Poklopac spremnika za zrna kave
A13
Spremnik za ostatke mljevene kave
A5
Prilagodljiv žlijeb za kavu
A14
Prednja ploča posude za ostatke
mljevene kave
A6
Mrežni utikač
A15
Poklopac pladnja
A7
Gumb za odabir postavke mljevenja
A16
Pladanj
A8
Lijevak za kavu u zrnu
A17
Indikator napunjenosti pladnja
A9
Element za kuhanje
A20
Tester tvrdoće vode
Dodaci
A18
Tuba s mazivom
A19
Mjerna žlica
Upravljačka ploča (slika B)
Na slici B pogledajte pregled svih gumba i ikona. U nastavku možete pronaći opis.
B1
Gumb za uključivanje/isključivanje
B6
Indikator pokretanja
B2
Ikone napitaka*
B7
Gumb za pokretanje/
zaustavljanje
Hrvatski
Hrvatski
Sadržaj
Hrvatski
42
B3
Ikona jačine arome / unaprijed mljevene kave
B8
Ikona AquaClean
B4
Ikona količine napitka
B9
Ikona Calc/Clean (čišćenje kamenca)
B5
Ikone upozorenja
* Ikone napitaka: espresso (1 šalica), kava (1 šalica), espresso (2 šalice), kava (2 šalice)
Uvod
Čestitamo na kupnji potpuno automatskog uređaja za kavu tvrtke Philips! Da biste u cijelosti iskoristili
podršku koju pruža tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu
www.philips.com/welcome.
Prije prvog korištenja aparata pažljivo pročitajte zasebnu knjižicu o sigurnosti i spremite je za buduće
potrebe.
Kako bismo vam pomogli da započnete i najbolje iskoristite uređaj, tvrtka Philips pruža potpunu
podršku na različite načine. U kutiji ćete pronaći:
1 Ovaj korisnički priručnik sa slikovnim uputama za uporabu i detaljnije informacije o čišćenju i
održavanju.
Postoji dvije verzije modela ovog uređaja za espresso. Svaki model ima svoj vlastiti broj vrste.
Broj modela možete pronaći na naljepnici s podacima na unutarnjoj strani servisnih vratašca
(pogledajte sl. A11).
2 Posebnu sigurnosnu knjižicu s uputama o sigurnom načinu uporabe uređaja.
3 Za internetsku podršku (često postavljana pitanja, filmove itd.), skenirajte QR šifru na koricama ove
knjižice ili posjetite web-mjesto www.philips.com/coffee-care
Ovaj je uređaj ispitan s kavom. Iako je pažljivo očišćen, možda su preostali ostaci kave. U svakom
slučaju, jamčimo da je aparat potpuno nov.
Uređaj automatski prilagođava količinu mljevene kave koja se koristi za pripremu kave najboljeg
okusa. Najprije trebate skuhati 5 kava kako biste uređaju omogućili da izvrši samopodešavanje.
Prije prve uporabe
1. Ispiranje uređaja
ON
Hrvatski
43
2. Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min)
Vaš uređaj podržava sustav AquaClean. Budući da prije početka uporabe filtra vode AquaClean
trebate potpuno ukloniti kamenac iz uređaja, savjetujemo vam uporabu filtra AquaClean od prvog
dana. Možete ga kupiti kod vašeg lokalnog maloprodajnog trgovca, u ovlaštenim servisnim centrima
ili na mrežnoj adresi www.philips.com/parts-and-accessories.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Postavljanje tvrdoće vode
Upute korak-po-korak potražite u poglavlju „Postavljanje tvrdoće vode”. Zadana tvrdoće vode
postavljena je na postavku 4: tvrda voda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Kuhanje napitaka
Opći koraci
1 Napunite spremnik za vodu vodom iz slavine i napunite lijevak za zrna kave zrnima kave.
2 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
- Aparat počinje postupak zagrijavanja i izvršava automatski ciklus ispiranja. Tijekom zagrijavanja,
indikatori ikona napitaka zasvijetle i postupno se jedan za drugim gase.
- Uređaj je spreman za uporabu kada svi indikatori u ikonama napitaka neprekidno svijetle.
3 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave. Pomaknite žlijeb za istjecanje kave prema gore ili
dolje kako biste njegovu visinu prilagodili veličini šalice ili čaše koju koristite (sl. 1).
Hrvatski
Upute korak-po-korak potražite u poglavlju „Filtar vode AquaClean”.
44
Hrvatski
Prilagođeni napitci
Ovaj vam uređaj omogućuje prilagodbu postavki napitka svojim željama. Nakon odabira napitka
možete:
1 Prilagoditi jačinu arome dodirujući ikonu (sl. 2) jačine arome. Postoje 3 jačine od kojih je najmanja
najblaža, a najveća najjača.
2 Prilagodite količinu napitka dodirujući ikonu (sl. 3) količine napitka. Postoje 3 količine: nisku, srednju
i visoku.
Također možete prilagoditi temperaturu kave svojim željama.
Kuhanje kave od zrna kave
1
Za kuhanje kave dodirnite ikonu željenog napitka.
- Indikatori jačine arome i količine se aktiviraju i prikazuju prethodno odabranu postavku.
- Sada napitak možete prilagoditi željenom okusu.
2 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
- Tijekom izlijevanja napitka treperi indikator u ikoni napitka.
3 Kako biste zaustavili istjecanje kave prije nego što uređaj dovrši postupak, ponovno pritisnite gumb
za pokretanje/zaustavljanje .
Za istovremeno kuhanje dvije kave, dodirnite ikonu za 2 šalice i zatim pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje .
Kuhanje kave od mljevene kave
Možete odabrati uporabu unaprijed mljevene kave umjesto kave u zrnu, na primjer ako želite različite
vrste kave ili kavu bez kofeina.
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uređaj uključili i pričekajte dok ne bude
spreman za uporabu.
2 Otvorite poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu i u odjeljak (sl. 4) uspite jednu poravnanu
mjernu posudu mljevene kave. Zatim zatvorite poklopac.
3 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
4 Odaberite jedan napitak.
5 Pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde (sl. 5).
- Aktivira se indikator ikone unaprijed mljevene kave i indikator pokretanja počinje pulsirati.
6 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
7 Kako biste zaustavili istjecanje kave prije nego što uređaj dovrši postupak, ponovno pritisnite gumb
za pokretanje/zaustavljanje .
S mljevenom kavom možete istodobno kuhati samo jedan napitak od kave.
Unaprijed mljevena kava nije postavka koja se sprema kao prethodno odabrana jačina. Svaki put
kada želite koristiti unaprijed mljevenu kavu trebate pritisnuti ikonu jačine arome i držati je 3 sekunde.
Ako ste odabrali unaprijed mljevenu kavu, nećete moći odabrati različitu jačinu arome.
Hrvatski
45
Prilagodba postavki uređaja
Programiranje najviše zadane postavke vaših napitaka
Uređaj ima 3 zadane postavke za svaki napitak: mala, srednja, velika. Možete prilagoditi samo
postavku najveće zadane količine. Nova količina može se pohraniti čim indikator pokretanja počne
pulsirati.
Kako biste prilagodili postavku najveće količine, pritisnite i držite 3 sekunde ikonu za 1 šalicu
napitka koji želite prilagoditi.
- Zasvijetlit će indikatori napitka i ikone za 2 šalice. Gornji indikatori ikone količine napitka i
pokretanja počinju treperiti, što ukazuje da ste u načinu rada za programiranje.
2 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje . Uređaj započinje kuhanje odabranog napitka.
- Najprije neprekidno svijetli indikator pokretanja. Kada je uređaj spreman za pohranu
prilagođene količine, svjetlo za pokretanje počne treperiti.
3 Ako se u šalici nalazi željena količina kave, ponovno pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
- Gornji se indikatori ikone količine napitka i pokretanja isključuju, što ukazuje da je nova količina
pohranjena.
Nakon što ste programirali novu zadanu najveću količinu napitka, uređaj tu novu količinu ulijeva svaki
puta kad odaberete najveću količinu tog napitka u obje varijante, i 1 šalice i 2 šalice.
Trajno možete prilagoditi samo razinu najveće zadane količine.
Kada prilagodite količinu napitka, prilagođavaju se količine obje varijante, i 1 šalice i 2 šalice.
Ako se želite vratiti na zadane postavke količine, pogledajte poglavlje „Vraćanje tvornički zadanih
postavki”.
Prilagodba temperature kave
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen: pritisnite i zadržite ikonu količine kave sve dok se indikatori ikone ne
uključe (sl. 6).
3 Dodirnite ikonu količine kako biste odabrali odgovarajuću temperaturu: uobičajenu, visoku ili maks.
- U odnosu na to uključuje se 1, 2 ili 3 indikatora.
4 Kada dovršite postavljanje temperature kave, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj.
Ako sami ne isključite uređaj, on će se automatski isključiti nakon nekog vremena.
Vraćanje na tvornički zadane postavke
Uređaj pruža mogućnost vraćanja na tvornički zadane postavke u svakom trenutku.
Tvornički zadane postavke možete vratiti samo kada je uređaj isključen.
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Pritisnite i držite ikonu espressa 3 sekunde.
- Zasvijetlit će srednji indikatori ikona postavke napitka. Indikator za pokretanje/zaustavljanje
počinje pulsirati označujući da su postavke spremne za vraćanje.
3 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste potvrdili da želite vratiti postavke.
Hrvatski
1
46
Hrvatski
4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj.
Podešavanje postavki mlinca
Jačinu kave možete promijeniti s pomoću gumba za prilagodbu mljevenja unutar posude za kavu u
zrnu. Što je postavka mljevenja niža, to su zrna kave finije mljevena i kava je jača. Možete odabrati 12
različitih postavki mlinca.
Aparat je podešen tako da se iz zrna kave dobije najbolji okus. Stoga vam savjetujemo da ne
podešavate postavke mlinca dok ne skuhate 100 – 150 šalica (približno 1 mjesec korištenja).
Postavke mljevenja možete prilagoditi samo kada uređaj melje kavu u zrnu. Morate skuhati 2 do 3
napitka prije nego osjetite jasnu razliku.
Nemojte okretati gumb za prilagodbu mljevenja za više od jednog stupnja odjednom kako ne biste
oštetili mlinac.
1
2
3
4
Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
Podignite poklopac spremnika kave u zrnu.
Dodirnite ikonu espresso i zatim pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
Kada mlinac počne mljeti pritisnite gumb za prilagodbu mljevenja i okrenite ga ulijevo ili udesno.
Deaktiviranje zvučnog signala upravljačke ploče.
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, dodirnite i zadržite ikonu kave sve dok se indikator ikone ne isključi.
Indikator pokretanja počinje svijetliti.
3 Ponovno dodirnite ikonu kave kako biste deaktivirali zvučni signal upravljačke ploče. Isključit će se
indikator ikone kave.
4 Za potvrdu odabira pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje.
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj. Zvučni signali
upravljačke ploče sada su deaktivirani.
Napomena: Ako se nakon dodirivanja i držanja, indikator ikone kave ne uključi, to znači da su zvučni
signali upravljačke ploče već bili deaktivirani. Kako biste ih ponovno aktivirali, ponovno dodirnite ikonu
i potvrdite pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje.
Zvučni signali na gumbima za uključivanje/isključivanje i pokretanje/zaustavljanje ne mogu se
deaktivirati.
Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje
Otvorite www.philips.com/coffee-care za detaljne videoupute o uklanjanju, umetanju i čišćenju
sklopa za kuhanje.
Vađenje sklopa za kuhanje iz aparata
1 Isključite aparat.
2 Odvojite spremnik za vodu i otvorite servisna vratašca (sl. 8).
3 Pritisnite dršku (sl. 9) PUSH (Gurni) i povucite dršku sklopa za kuhanje kako biste ga izvadili iz
uređaja (sl. 10).
Hrvatski
47
Ponovno umetanje sklopa za kuhanje
Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u uređaj, provjerite je li pravilno postavljen.
1
Čišćenje i održavanje
Redovitim čišćenjem i održavanjem uređaj ostaje u vrhunskom stanju te se dugo osigurava kava
dobrog okusa s ravnomjernim protokom kave.
U tablici u nastavku pronaći ćete detaljan opis kada i na koji način treba očistiti odvojive dijelove
uređaja. Detaljnije informacije i videoupute možete pronaći na www.philips.com/coffee-care.
Pogledajte sliku D kako biste vidjeli koji se dijelovi mogu prati u perilici posuđa.
Odvojivi dijelovi Kada čistiti
Kako čistiti
Sklop za kuhanje
Tjedno
Izvadite sklop za kuhanje iz uređaja. Isperite ga
pod mlazom vode.
Mjesečno
Sklop za kuhanje očistite tabletom Philips za
odmašćivanje kave.
Odjeljak za
unaprijed
mljevenu kavu
Tjedno provjeravajte je li
začepljen odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu.
Iskopčajte aparat i izvadite sklop za kuhanje.
Otvorite poklopac odjeljka za mljevenu kavu i u
odjeljak umetnite dršku žlice. Pomaknite dršku
prema gore i dolje dok začepljena mljevena kava
ne padne dolje (sl. 15). Idite na
www.philips.com/coffee-care za detaljne
videoupute.
Posuda za talog
kave
Ispraznite posudu za talog
kave kada to zatraži aparat.
Čistite je jednom tjedno.
Uklonite spremnik za mljevenu kavu dok je
aparat uključen. Isperite ga pod mlazom vode s
malo sredstva za pranje posuđa ili ga operite u
perilici posuđa. Prednja ploča posude za talog
kave ne smije se prati u perilici posuđa.
Pladanj za
prikupljanje
tekućine
Svakodnevno praznite
pladanj za prikupljanje
tekućine kada iz njega (sl.
16)iskoči crveni indikator
„drip tray full” (pladanj za
prikupljanje tekućine
napunjen). Pladnja za
prikupljanje tekućine čistite
jednom tjedno.
Izvadite pladanj (sl. 17) za prikupljanje tekućine i
isperite ga pod mlazom vode s malo sredstva za
pranje posuđa. Pladanj za prikupljanje tekućine
možete prati i u perilici posuđa. Prednja ploča
posude za talog kave (sl. A14) ne smije se prati u
perilici posuđa.
Podmazivanje
sklopa za kuhanje
Svaka 2 mjeseca
Provjerite u tablici za podmazivanje i podmažite
sklop za kuhanje sredstvom za podmazivanje
tvrtke Philips.
Spremnik za vodu
Tjedno
Isperite spremnik za vodu pod mlazom vode
Hrvatski
Provjerite je li sklop za kuhanje u pravilnom položaju. Strelica na žutom cilindru na bočnoj strani
sklopa za kuhanje treba biti poravnana s crnom strelicom i slovom N (sl. 11).
- Ako nisu poravnati, gurnite polugu prema dolje dok ne dotakne bazu sklopa (sl. 12) za kuhanje.
2 Duž bočnih (sl. 13) vodilica gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat dok uz zvuk klika (sl. 14) ne
sjedne na mjesto. nemojte pritiskati gumb PUSH (Gurni).
3 Zatvorite servisna vratašca i vratite spremnik za vodu na mjesto.
48
Hrvatski
Čišćenje sklopa za kuhanje
Redovito čišćenje sklopa za kuhanje sprečava da ostaci kave začepe unutarnje krugove. Posjetite
www.philips.com/coffee-care za videopodršku o uklanjanju, umetanju i čišćenju sklopa za kuhanje.
Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode
1 Uklonite sklop za kuhanje.
2 Temeljito vodom isperite sklop za kuhanje. Pažljivo očistite gornji filtar (sl. 18) sklopa za kuhanje.
3 Pustite sklop za kuhanje da se osuši na zraku prije vraćanja u aparat. sklop za kuhanje nemojte
brisati krpom kako biste spriječili nakupljanje vlakana u sklopu.
Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave
Za uklanjanje ulja od kave koristite se samo tabletama tvrtke Philips.
1 Stavite šalicu pod žlijeb za kavu. Napunite spremnik za vodu svježom vodom
2 Tabletu za uklanjanje masnoće od kave stavite u odjeljak za unaprijed mljevenu kavu.
3 Dodirnite ikonu kave i zatim pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde kako biste odabrali
značajku (sl. 5) unaprijed mljevene kave.
4 Nemojte dodavati unaprijed mljevenu kavu. Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako
biste pokrenuli ciklus kuhanja. Kad zakuha pola šalice vode, iskopčajte uređaj iz napajanja.
5 Ostavite otopinu za uklanjanje ulja iz kave da djeluje najmanje 15 minuta.
6 Uključite utikač nazad u zidnu utičnicu i ponovno uključite stroj. Uređaj će se ponovno zagrijati i
izvršiti automatski ciklus ispiranja. Ispraznite šalicu.
7 Odvojite spremnik za vodu i otvorite servisna vratašca. Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga
isperite pod mlazom vode.
8 Ponovno umetnite sklop za kuhanje i spremnik za vodu te stavite šalicu ispod žlijeba za kavu.
9 Dodirnite ikonu kave i zatim pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde kako biste odabrali
značajku (sl. 5) unaprijed mljevene kave. Nemojte dodavati unaprijed mljevenu kavu. Pritisnite
gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli ciklus kuhanja. Ponovite to dvaput.
Ispraznite šalicu.
Podmazivanje sklopa za kuhanje
Sklop za kuhanje podmazujte svaka 2 mjeseca kako bi se pomični dijelovi nesmetano kretali.
1 Nanesite tanak sloj masti na klip (sivi dio) sklopa (sl. 19) za kuhanje.
2 Nanesite tanak sloj masti oko vratila (sivi dio) na dnu sklopa (sl. 20) za kuhanje.
3 Nanesite tanak sloj masti na vodilice na obje strane (sl. 21).
Filtar vode AquaClean
Vaš uređaj podržava sustav AquaClean. Kako bi se sačuvao okus kave, u spremnik za vodu može se
postaviti filtar vode AquaClean. Ovo također smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca jer smanjuje
nakupljanje kamenca u uređaju. Filtar za vodu AquaClean možete kupiti kod svojeg lokalnog trgovca,
u ovlaštenim servisnim centrima ili na web-adresi www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona i indikator filtra vode AquaClean
Uređaj je opremljen indikatorom (sl. 22) filtra vode AquaClean kako bi pokazao stanje filtra. Koristite
tablicu u nastavku kako biste vidjeli što treba učiniti kada indikator svijetli ili treperi.
Hrvatski
49
Kada prvi put koristite uređaj, indikator AquaClean počinje treperiti u narančastoj
boji. To označava da možete početi upotrebljavati filtar vode AquaClean. Ako ne
aktivirate filtar vode AquaClean, indikator se automatski isključuje nakon nekog
vremena.
Nakon što instalirate filtar i aktivirate ga s pomoću ikone AquaClean, indikator
AquaClean počinje svijetliti u plavoj boji, što je potvrda da je filtra za vodu
AquaClean aktivan.
Kada indikator AquaClean prestane svijetliti u narančastoj boji, još uvijek možete
aktivirati filtar AquaClean, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min)
Uređaj ne otkriva automatski da je filtar postavljen u spremnik za vodu. Zbog toga, svaki filtar vode
AquaClean koji ste postavili trebate i aktivirati s pomoću ikone AquaClean.
Kada indikator AquaClean prestane svijetliti u narančastoj boji, još uvijek možete aktivirati filtar vode
AquaClean, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Prije početka uporabe filtra vode AquaClean trebate potpuno ukloniti kamenac iz uređaja.
Prije aktiviranja, filtar za vodu AquaClean treba se pripremiti potapanjem u vodu, onako kako je
opisano u nastavku. Ako to ne učinite, u uređaj se umjesto vode može uvući zrak, što uzrokuje puno
buke i onemogućuje kuhanje kave.
1 Tresite filtar oko 5 sekundi (sl. 23).
2 Uronite filtar naopačke u posudu s hladnom vodom, malo ga protresite/pritisnite i pričekajte da
prestanu izlaziti (sl. 24) mjehurići.
3 Sada je filtar pripremljen za uporabu i može se umetnuti u spremnik za vodu.
4 Umetnite filtar okomito na odgovarajući priključak u spremniku za vodu. Pritisnite ga prema dolje
do najniže moguće točke (sl. 25).
5 Spremnik za vodu napunite svježom vodom i vratite ga u uređaj.
6 Pritisnite ikonu AquaClean i držite je 3 sekunde (sl. 26). Indikator pokretanja počinje treperiti.
7 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli postupak aktivacije.
8 Kroz žlijeb za kavu ispustit će se vruća voda i manja količina vode iz unutarnjeg sustava isteći će
izravno u pladanj za prikupljanje tekućine (1 min)
9 Nakon dovršetka postupka aktivacije indikator AquaClean svijetli u plavoj boji, što potvrđuje da je
AquaClean filtar vode pravilno aktiviran.
Zamjena filtra vode AquaClean (5 min)
Nakon što 95 litara vode prođe kroz filtar, filtar će prestati raditi. Indikator AquaClean počinje treperiti
u narančastoj boji kako bi vas podsjetio da filtar treba zamijeniti novim. Dok god treperi, možete
zamijeniti filtar bez prethodnog uklanjanja kamenca iz uređaja. Ako ne promijenite filtar vode
AquaClean, indikator narančaste boje s vremenom će prestati svijetliti. U tom slučaju još uvijek možete
zamijeniti filtar, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Kada indikator AquaClean treperi u narančastoj boji:
1 Izvadite stari filtar vode AquaClean.
Hrvatski
Kada se filtar potroši, indikator AquaClean ponovno počinje treperiti u narančastoj
boji kako bi vas podsjetio da filtar treba zamijeniti novim.
50
Hrvatski
2 Umetnite novi filtar i aktivirajte ga onako kako je opisano u poglavlju „Aktiviranje filtra vode
AquaClean (5 min)”.
Mijenjajte filtar vode AquaClean najmanje svaka 3 mjeseca, čak i ako uređaj još ne pokazuje da je
potrebna zamjena.
Deaktiviranje podsjetnika za zamjenu filtra AquaClean
Ako više ne želite koristiti filtre za vodu Philips AquaClean, uvijek možete deaktivirati podsjetnike za
zamjenu filtra AquaClean:
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, pritisnite i zadržite ikonu AquaClean sve dok se indikator te ikone ne
isključi. Indikator pokretanja počinje svijetliti.
3 Ponovno dodirnite ikonu AquaClean kako biste deaktivirali podsjetnike. Isključit će se indikator
ikone AquaClean.
4 Za potvrdu odabira pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje.
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj. Sada su podsjetnici
za zamjenu filtra AquaClean deaktivirani.
Napomena: Aktivacija novog filtra AquaClean automatski će ponovno aktivirati podsjetnike za
zamjenu filtra AquaClean.
Postavljanje tvrdoće vode
Savjetujemo vam da tvrdoću vode prilagodite tvrdoći u vašoj regiji radi optimalne učinkovitosti i
dužeg vijeka trajanja uređaja. To također sprječava prekomjerno uklanjanje kamenca iz uređaja.
Zadana tvrdoće vode postavljena je na postavku 4: tvrda voda.
Kako biste utvrdili tvrdoću vode područja na kojem se nalazite, upotrijebite
isporučenu traku za ispitivanje tvrdoće vode:
1 Uronite traku za ispitivanje tvrdoće vode na 1 sekundu (sl. 27) u vodu koju ste ispustili iz slavine.
2 Pričekajte 1 minutu. Broj crvenih kvadrata na traci za testiranje pokazuje tvrdoću (sl. 28) vode.
Uređaj postavite na pravilnu tvrdoću vode:
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, dodirnite i zadržite ikonu jačine arome sve dok se na ikoni ne uključe (sl. 5)
sva svjetla.
3 Dodirnite ikonu jačine arome 1, 2, 3 ili 4 puta. Broj indikatora koji se tamo nalaze treba biti jednak
broju crvenih kvadrata na traci (sl. 29) za testiranje. Ako na traci za testiranje nema crvenih kvadrata
(svi su kvadrati zeleni) odaberite indikator 1.
4 Kada ste postavili pravilnu tvrdoću vode, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
5 Pritisnite ikonu za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
Budući da samo jednom prilagođavate tvrdoću vode, za odabir tvrdoće vode koristi se funkcija
jačine arome. Ovo ne utječe na jačinu arome napitaka koje ćete nakon toga praviti.
Hrvatski
51
Postupak uklanjanja kamenca (30 min)
Kada indikator Calc/Clean (čišćenje kamenca) počne lagano treperiti, uređaja trebate očistiti od
kamenca.
1 Uklonite pladanj za prikupljanje tekućine i posudu za talog kave, ispraznite ih i vratite natrag na
mjesto.
2 Izvadite spremnik za vodu i ispraznite ga. Zatim uklonite filtar vode AquaClean.
3 Ulijte cijelu bocu sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips u spremnik za vodu te ga zatim
napunite vodom do razine oznake (sl. 30) Calc/Clean. Zatim ga vratite natrag u aparat.
4 Stavite veliku posudu (1,5 l) ispod mlaznice za istjecanje kave.
5 Pritisnite ikonu Calc/Clean i držite je 3 sekunde, a zatim pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje
.
6 Počet će prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje približno 30
minuta i sastoji se od ciklusa uklanjanja kamenca i ciklusa ispiranja. Tijekom ciklusa čišćenja
kamenca, indikator Calc/Clean (čišćenje kamenca) treperi kako bi pokazao da se odvija faza
čišćenja kamenca.
7 Ostavite neka otopina za uklanjanje kamenca istječe iz aparata dok vas aparat ne podsjeti da je
spremnik za vodu prazan.
8 Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga i ponovo napunite svježom vodom do razine oznake
Calc/Clean.
9 Ispraznite posudu i postavite je natrag ispod žlijeba za istjecanje kave. Ponovno pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje .
10 Započinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, a to je ciklus ispiranja, započinje i traje 3 minute.
Tijekom ove faze pale se i gase indikatori na upravljačkoj ploči kako bi označili da se odvija faza
ispiranja.
11 Pričekajte dok iz aparata ne prestane istjecati voda. Postupak čišćenja kamenca dovršen je kada iz
uređaja prestane istjecati voda.
12 Sada se uređaj može ponovno grijati. Uređaj je ponovno spreman za uporabu kada indikatori u
ikonama napitaka neprekidno svijetle.
13 U spremnik za vodu umetnite i aktivirajte novi filtar za vodu AquaClean.
- Kada se dovrši postupak čišćenja kamenca, indikator AquaClean jedno vrijeme treperi kako bi
vas podsjetio da treba umetnuti novi filtar vode AquaClean.
Savjet: Korištenjem filtra AquaClean smanjujete potrebu za uklanjanjem kamenca.
Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja
kamenca
Možete izaći iz postupka uklanjanja kamenca pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje na
upravljačkoj ploči. U slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca prije nego što se završi, učinite
sljedeće:
1 Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.
2 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do razine oznake Calc/Clean i ponovno uključite
uređaj. Aparat će se zagrijati i izvršiti automatski ciklus ispiranja.
Hrvatski
Koristite samo sredstvo za uklanjanje kamenca tvrtke Philips. Ni u kojem slučaju nemojte
upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca na bazi sumporne , klorovodične, sulfatne ili octene
kiseline (ocat) jer biste time mogli oštetiti sklop za vodu u aparatu i ne otopiti kamenac na primjeren
način. Neupotrebljavanje sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips poništit će vaše jamstvo. Do
poništenja jamstva doći će i ako iz aparata ne uklonite kamenac. Otopinu za uklanjanje kamenca
tvrtke Philips možete kupiti u mrežnoj trgovini na web-mjestu www.philips.com/coffee-care.
52
Hrvatski
3 Prije zakuhavanja bilo kojeg napitka provedite ručni ciklus ispiranja. Kako biste proveli ručni ciklus
ispiranja, dodajte 2 šalice već mljevene kave bez dodavanja mljevene kave.
Ako postupak uklanjanja kamenca nije bio dovršen, postupak treba čim prije ponoviti.
Naručivanje dodataka
Za čišćenje i uklanjanje kamenca iz aparata koristite samo Philips proizvode za održavanje. Te
proizvode možete kupiti kod svojeg lokalnog trgovca, u ovlaštenom servisnom centru ili na internetu
na www.philips.com/parts-and-accessories. Kako biste na internetu pronašli kompletan popis
pričuvnih dijelova, unesite broj modela svojeg aparata. Broj modela možete pronaći na unutarnjoj
strani servisnih vratašca.
Proizvodi za održavanje i kataloški brojevi:
- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700
- Filtar vode AquaClean CA6903 (sl. 31)
- Mast za sklop za kuhanje HD5061
- Tablete za uklanjanje ulja kave CA6704
Rješavanje problema
U ovom je poglavlju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom
aparata. Videopodrška i potpun popis često postavljanih pitanja dostupni su na
www.philips.com/coffee-care. Ako problem ne možete riješiti, kontaktirajte centar za korisničku
podršku tvrtke u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.
Ikone upozorenja
Ikona
upozorenja
Rješenje
Svijetli indikator „water tank empty” (prazan je spremnik za vodu)
- Spremnik za vodu skoro je prazan. Spremnik za vodu napunite svježom vodom
do oznake za maksimalnu razinu.
- Spremnik za vodu nije na odgovarajućem mjestu. Spremnik za vodu vratite
natrag na mjesto.
Svijetli indikator „empty coffee grounds container” (ispraznite posudu za talog kave)
- Posuda za talog je puna. Izvadite i ispraznite posudu za talog kave dok je uređaj
uključen.
Svijetli indikator alarma
- Posuda za talog kave i/ili pladanj za prikupljanje tekućine nije na svojem mjestu
ili nije pravilno postavljen. Vratite posudu za talog kave i/ili pladanj za
prikupljanje tekućine natrag na svoje mjesto i provjerite jesu li u pravilnom
položaju.
- Servisna vratašca su otvorena. Odvojite spremnik za vodu i provjerite jesu li
zatvorena servisna vratašca.
Hrvatski
Ikona
upozorenja
53
Rješenje
Treperi indikator AquaClean: postavite ili zamijenite filtar vode AquaClean te ga
aktivirajte. Upute korak-po-korak potražite u poglavlju „Filtar vode AquaClean”.
Sporo treperi indikator za uklanjanje kamenca: Očistite uređaj od kamenca.
Indikatori ikona napitaka zasvijetle i postupno se jedan za drugim gase.
Stroj se zagrijava i/ili pokušava izbaciti zrak koji je uvučen u stroj. Pričekajte dok
indikatori svih napitaka ne budu neprekidno svijetlili.
Trepere sve ikone upozorenja.
Ponovno postavite uređaj tako da ga iskopčate iz napajanja i ponovno ukopčate.
Prije ponovnog uključivanja uređaja slijedite ove korake:
- Izvadite filtar vode AquaClean iz spremnika za vodu.
- Spremnik za vodu vratite natrag na mjesto. Gurnite ga u uređaj što je više
moguće kako biste bili sigurni da je u pravilnom položaju.
- Otvorite poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu i provjerite je li začepljen
mljevenom kavom. Kako biste ga očistili, umetnite dršku žlice u odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu i pomičite ručku gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 15). Izvadite sklop za kuhanje i uklonite svu mljevenu
kavu koja je pala dolje. Očišćeni sklop za kuhanje vratite natrag na mjesto.
- Ponovno uključite uređaj.
Ako je problem riješen, filtar AquaClean nije bio dobro pripremljen. Prije stavljanja
filtra AquaClean natrag na njegovo mjesto, pripremite ga u skladu s koracima 1 i 2 iz
poglavlja „Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min).
Ako svjetla nastave treperiti, možda je uređaj pregrijan. Isključite uređaj, pričekajte 30
minuta pa ga ponovno uključite. Ako indikatori i dalje trepere, kontaktirajte centar za
korisničku podršku u svojoj zemlji. Pojedinosti o kontaktima provjerite na
međunarodnom jamstvenom letku.
Tablica načina rješavanje problema
U ovom je poglavlju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom
aparata. Videopodrška i potpun popis često postavljanih pitanja dostupni su na
www.philips.com/coffee-care. Ako problem ne možete riješiti, kontaktirajte centar za korisničku
podršku tvrtke u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.
Hrvatski
Treperi indikator alarma
- Sklop za kuhanje nije postavljen ili nije pravilno postavljen. Odvojite sklop za
kuhanje i provjerite je li zaključan na mjestu. Upute korak-po-korak potražite u
poglavlju „Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje”.
- Sklop za kuhanje je blokiran. Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga isperite pod
mlazom vode. Zatim podmažite sklop za kuhanje i vratite ga u uređaj. Upute
korak-po-korak potražite u poglavlju „Čišćenje i održavanje”.
54
Hrvatski
Problem
Uzrok
Rješenje
Pladanj za prikupljanje
tekućine brzo se puni.
To je uobičajeno. Aparat koristi
vodu za ispiranje unutarnjeg
sklopa i sklopa za kuhanje.
Nešto vode kola unutarnjim
sustavom izravno u pladanj za
prikupljanje tekućine.
Svakodnevno praznite pladanj za
prikupljanje tekućine kada iz njegova
poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen). Savjet: stavite šalicu
ispod žlijeba za istjecanje kako biste
prikupili vodu za ispiranje koja iz njega
izlazi.
Ostao je svijetliti
indikator „empty coffee
grounds container”
(ispraznite posudu za
talog kave).
Ispraznili ste posudu za talog
kave dok je aparat bio isključen.
Posudu za talog kave uvijek praznite
dok je aparat uključen. Izvadite posudu
za talog kave, pričekajte najmanje 5
sekundi i zatim je ponovno umetnite.
Aparat traži da se
Aparat nije ponovno postavio
isprazni posuda za talog brojač posljednji put kad ste
kave iako posuda nije
ispraznili posudu za talog kave.
puna.
Uvijek pričekajte otprilike 5 sekundi prije
nego što posudu za talog kave vratite
natrag na mjesto. Na taj će način brojač
iskorištene kave biti ponovno postavljen
na nulu.
Posudu za talog kave uvijek praznite
dok je aparat uključen. Ako ste posudu
za talog kave ispraznili dok je uređaj bio
isključen, brojač iskorištene kave neće
se moći ponovno vratiti na početnu
vrijednost.
Posuda za talog kave je
prepunjena, a nije
zasvijetlio indikator
„Empty coffee grounds
container” (Ispraznite
posudu za talog kave).
Uklonili ste podlogu za kapanje,
a niste ispraznili posudu za
talog kave.
Kad uklonite pladanj za prikupljanje
tekućine, ispraznite i posudu za talog
kave čak i ako sadržava samo malu
količinu taloga. Na taj će se način brojač
iskorištene kave ponovno postaviti na
nulu te će ponovno početi pravilno
brojati pločice.
Ne mogu ukloniti sklop
za kuhanje.
Sklop za kuhanje nije u
pravilnom položaju.
Ponovno postavite aparat na sljedeći
način: zatvorite servisna vratašca i
vratite spremnik za vodu na mjesto.
Isključite aparat i ponovno ga uključite.
Pokušajte ponovo ukloniti sklop za
kuhanje. Upute korak-po-korak
potražite u poglavlju „Vađenje i
umetanje sklopa za kuhanje”.
Hrvatski
Uzrok
Rješenje
Ne mogu umetnuti sklop Sklop za kuhanje nije u
za kuhanje.
pravilnom položaju.
Ponovno postavite aparat na sljedeći
način: zatvorite servisna vratašca i
vratite spremnik za vodu na mjesto.
Sklop za kuhanje ostavite izvan aparata.
Isključite uređaj i iskopčajte ga iz
napajanja. Pričekajte 30 s i zatim
ponovno prikopčajte uređaj na
napajanje i uključite ga. Zatim sklop za
kuhanje postavite u pravilan položaj i
gurnite ga natrag u aparat. Upute korakpo-korak potražite u poglavlju „Vađenje
i umetanje sklopa za kuhanje”.
Kava je previše vodena.
Sklop za kuhanje prljav je ili ga
treba podmazati.
Odvojite sklop za kuhanje, temeljito ga
isperite pod mlazom vode i ostavite ga
da se osuši. Zatim podmažite pokretne
dijelove.
Aparat izvodi postupak
samopodešavanja. Ovaj
postupak započinje automatski
kada prvi put upotrijebite
uređaj, kada se prebacite na
drugu vrstu zrna kave ili nakon
dugog razdoblja nekorištenja.
Najprije skuhajte 5 kava kako biste
uređaju omogućili da izvrši postupak
samopodešavanja.
Mlinac je postavljen za
pregrubo mljevenje.
Podesite mlinac na (nižu postavku) finije
mljevenje. Skuhajte 2 do 3 napitka prije
nego što osjetite jasnu razliku.
Kava nije dovoljno vruća. Postavili ste prenisku
temperaturu.
Kava ne izlazi ili izlazi
sporo.
Temperaturu postavite na maksimalnu
vrijednost.
Hladna šalica smanjuje
temperaturu napitka.
Prethodno zagrijte šalice tako da ih
isperete toplom vodom.
Dodano mlijeko smanjuje
temperaturu napitka.
Neovisno jeste li dodali toplo ili hladno
mlijeko, dodano će mlijeko uvijek
smanjiti temperaturu kave. Prethodno
zagrijte šalice tako da ih isperete
toplom vodom.
Filtar vode AquaClean nije
pravilno pripremljen za
postavljanje.
Uklonite filtar vode AquaClean i ponovo
pokušajte skuhati kavu. Ako to
funkcionira, provjerite jeste li, prije
ponovnog postavljanja, pravilno
pripremili filtar vode AquaClean. Upute
korak-po-korak potražite u poglavlju
„Filtar vode AquaClean”.
Hrvatski
Problem
55
56
Hrvatski
Problem
Uzrok
Rješenje
Kada se filtar vode AquaClean ne koristi
dulje vrijeme, trebate ga pravilno
pripremiti za ponovnu uporabu prije
nego što ga vratite natrag na mjesto.
Pogledajte korake od 1 do 3 u poglavlju
„Aktiviranje filtra vode AquaClean”.
Filtar vode AquaClean je
začepljen.
Mijenjajte filtar vode AquaClean svaka 3
mjeseca. Filtar stariji od 3 mjeseca može
se začepiti.
Mlinac je postavljen na jako
sitno mljevenje.
Podesite mlinac na (višu postavku)
grublje mljevenje. Imajte na umu da to
može utjecati na okus kave.
Zaprljan je sklop za kuhanje.
Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga
isperite pod slavinom.
Zaprljan je žlijeb za istjecanje
kave.
Sredstvom za čišćenje cijevi ili iglom
očistite žlijeb za istjecanje kave i
njegove otvore.
Začepljen je odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu
Isključite uređaj i izvadite sklop za
kuhanje. Otvorite poklopac odjeljka za
mljevenu kavu i u odjeljak umetnite
dršku žlice. Pomaknite dršku prema
gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 15).
Kružni rad aparata blokiran je
kamencem.
Kamenac iz uređaja uklanjajte
sredstvom za uklanjanje kamenca tvrtke
Philips. Uređaj uvijek očistite od
kamenca kada počne treperiti indikator
upozorenja za uklanjanje kamenca.
Aparat melje kavu u
Začepljen je odjeljak za
zrnu, ali iz njega ne izlazi unaprijed mljevenu kavu.
kava.
Isključite uređaj i izvadite sklop za
kuhanje. Otvorite poklopac odjeljka za
mljevenu kavu i u odjeljak umetnite
dršku žlice. Pomaknite dršku prema
gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 15).
Čini se da je aparat
procurio.
Svakoga dana praznite pladanj za
prikupljanje tekućine kada iz njegova
poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen). Savjet: Stavite
šalicu ispod žlijeba za istjecanje kako
biste prikupili vodu za ispiranje i smanjili
količinu vode u pladnju za prikupljanje
tekućine.
Aparat koristi vodu za ispiranje
unutarnjeg sklopa i sklopa za
kuhanje. Ova voda kola
unutarnjim sustavom izravno u
pladanj za prikupljanje tekućine.
To je uobičajeno.
Hrvatski
Problem
Uzrok
57
Rješenje
Spremnik za vodu nije potpuno
umetnut i ušao je zrak u uređaj.
Provjerite je li spremnik za vodu u
pravilnom položaju: izvadite ga i zatim
ponovno umetnite tako da ga gurnete
što je moguće dalje.
Sklop za kuhanje je zaprljan ili
začepljen.
Isperite sklop za kuhanje.
Aparat nije postavljen na
vodoravnu površinu.
Postavite uređaj na vodoravnu površinu
tako da pladanj za prikupljanje tekućine
na prelijeva te kako bi indikator „Pladanj
za prikupljanje tekućine je pun” radio
ispravno.
Ne mogu aktivirati filtar
vode AquaClean i uređaj
traži uklanjanje
kamenca.
Filtar nije bio umetnut ili
zamijenjen u vrijeme kada je na
zaslonu počeo treperiti
indikator filtra vode AquaClean.
Ovo znači kako uređaj nije
potpuno očišćen od kamenca.
Najprije iz uređaja očistite kamenac, a
zatim postavite filtar vode AquaClean.
Novi filtar za vodu ne
odgovara.
Pokušali ste umetnuti drugi filtar Uređaju pristaje samo filtar vode
vode koji nije model AquaClean. AquaClean.
Uređaj glasno buči.
Nije postavljen gumeni prsten
na filtru vode AquaClean.
Vratite gumeni prsten na filtar vode
AquaClean.
Normalno je da aparat buči
tijekom rada.
Ako aparat počne drugačije zvučati,
očistite sklop za kuhanje i podmažite ga.
Filtar vode AquaClean nije
pravilno pripremljen i sada je u
uređaj ušao zrak.
Izvadite filtar vode AquaClean iz
spremnika za vodu i, prije nego što ga
vratite natrag na mjesto, pravilno ga
pripremiti za uporabu: Upute korak-pokorak potražite u poglavlju „Filtar vode
AquaClean”.
Spremnik za vodu nije potpuno
umetnut i ušao je zrak u uređaj.
Provjerite je li spremnik za vodu u
pravilnom položaju: izvadite ga i zatim
ponovno umetnite tako da ga gurnete
što je moguće dalje.
Tehničke specifikacije
Proizvođač pridržava pravo na poboljšanje tehničkih specifikacija proizvoda. Sve unaprijed
postavljene količine su približne.
Opis
Vrijednost
Hrvatski
Pladanj za prikupljanje tekućine Svakoga dana praznite pladanj za
previše je napunjen i prelijeva
prikupljanje tekućine kada iz njegova
se pa izgleda kao da aparat curi. poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen).
58
Hrvatski
Veličina (Š x V x D)
246 x 372 x 433 mm
Masa
7 – 7.5 kg
Duljina kabela za napajanje
1000 mm
Spremnik za vodu
1,8 l, uklonjiv
Kapacitet lijevka za kavu u zrnu
275 g
Kapacitet posude za talog kave
12 posluživanja
Podesiva visina mlaznice
85 –145 mm
Nazivni napon – Snaga – Napajanje
Pogledajte naljepnicu s podacima na unutrašnjoj
strani servisnih vratašca (sl. A11)
Latviešu
59
Saturs
59
59
Ievads ________________________________________________________________________________________________
60
Pirms pirmās lietošanas reizes _______________________________________________________________________
60
Dzērienu gatavošana_________________________________________________________________________________
61
Ierīces iestatījumu pielāgošana ______________________________________________________________________
63
Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana___________________________________________________
64
Tīrīšana un kopšana __________________________________________________________________________________
65
Ūdens filtrs „AquaClean” _____________________________________________________________________________
67
Ūdens cietības iestatīšana ___________________________________________________________________________
68
Atkaļķošanas procedūra (30 min)____________________________________________________________________
69
Piederumu pasūtīšana _______________________________________________________________________________
70
Traucējummeklēšana ________________________________________________________________________________
70
Tehniskie rādītāji _____________________________________________________________________________________
75
Ierīces pārskats (A att.)
A1
Vadības panelis
A10
Apkopes vāks
A2
Tašu paliktnis
A11
Datu etiķete ar modeļa numuru
A3
Maltās kafijas nodalījums
A12
Ūdens tvertne
A4
Kafijas pupiņu tvertnes vāks
A13
Kafijas biezumu konteiners
A5
Regulējama kafijas tekne
A14
Kafijas biezumu tvertnes priekšpuse
A6
Elektrības kontaktdakša
A15
Pilēšanas paplātes pārsegs
A7
Smalcinātāja iestatījumu slēdzis
A16
Pilēšanas paplāte
A8
Kafijas pupiņu piltuve
A17
Pilēšanas paplātes pilnuma indikators
A9
Gatavošanas vienība
A20
Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
Piederumi
A18
Smērvielas tūbiņa
A19
Mērkarote
Vadības panelis (B att.)
Pārskatu par visām pogām un ikonām skatiet B attēlā. Apakšā ir atrodams apraksts.
B1
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
B6
Sākšanas indikators
B2
Dzēriena ikonas*
B7
Palaišana/apturēšana
B3
Aromāta stipruma / maltās kafijas ikona
B8
AquaClean funkcijas ikona
Latviešu
poga
Latviešu
Ierīces pārskats (A att.) _______________________________________________________________________________
Vadības panelis (B att.) _______________________________________________________________________________
Latviešu
60
B4
Dzēriena daudzuma ikona
B5
Brīdinājuma ikonas
B9
„Calc / Clean” funkcijas ikona
* Dzēriena ikonas: espreso (1 tasīte), kafija (1 tasīte), espreso (2 tasītes), kafija (2 tasītes)
Ievads
Apsveicam ar jūsu Philips pilnīgi automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips
piedāvātās atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai
vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Lai palīdzētu jums uzsākt un izmantot kafijas automātu pēc iespējas efektīvāk, Philips piedāvā dažādu
veidu atbalstu. Iepakojuma saturs:
1 Šī lietošanas rokasgrāmata, kurā iekļauti lietošanas norādījumi ar attēliem un detalizētāka
informācija par ierīces tīrīšanu un kopšanu.
Ir pieejamas divas šī espreso automāta versijas. Katrai versijai ir savs modeļa numurs. Modeļa
numurs ir redzams uz datu etiķetes apkopes durtiņu iekšpusē (skatīt A11 att.).
2 Atsevišķā drošības brošūra, kas satur norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
3 Lai saņemtu tiešsaistes atbalstu (bieži uzdotie jautājumi, filmas u. c.), noskenējiet QR kodu uz
brošūras vāka vai apmeklējiet vietni www.philips.com/coffee-care
Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs
garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.
Šī ierīce automātiski pielāgo maltās kafijas daudzumu, kas tiek izmantots visgaršīgākās kafijas
pagatavošanai. Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas
kafijas porcijas.
Pirms pirmās lietošanas reizes
1. Ierīces skalošana
ON
Latviešu
61
2. „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)
Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Pirms sākat izmantot „AquaClean” ūdens filtru, ierīcei
jābūt pilnībā atkaļķotai; tāpēc iesakām sākt izmantot „AquaClean” filtru, sākot ar pirmo dienu. To var
iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai tiešsaistē vietnē
www.philips.com/parts-and-accessories.
Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
3 sec.
30 sec.
Latviešu
5 sec.
3. Ūdens cietības iestatīšana
Norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Ūdens cietības iestatīšana”. Pēc noklusējuma ūdens
cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Dzērienu gatavošana
Vispārīgās darbības
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu. Uzsilšanas laikā dzērienu ikonu
indikatori iedegas un pa vienam nodziest.
- Ierīce ir gatava lietošanai, kad visi dzērienu ikonu indikatori deg nepārtraukti.
3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. Lai kafijas padeves teknes augstumu pielāgotu
izmantotās (att. 1) tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.
62
Latviešu
Dzērienu personalizēšana
Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās. Pēc dzēriena izvēlēšanās ir iespējams:
1 Pielāgot aromāta stiprumu, pieskaroties aromāta stipruma ikonai (att. 2). No trim pieejamajām
stipruma pakāpēm zemākā ir vājākā, bet augstākā ir stiprākā.
2 Pieskaroties dzēriena daudzuma ikonai (att. 3), pielāgojiet dzēriena daudzumu. Iespējamas ir trīs
augstuma izvēles: zema, vidēja un augsta.
Atbilstoši savai izvēlei varat pielāgot arī kafijas temperatūru.
Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām
1
Lai pagatavotu kafiju, pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
- Aromāta stipruma un daudzuma indikatori iedegas, attēlojot iepriekš izraudzīto iestatījumu.
- Tagad varat pielāgot vēlamajai garšai atbilstošo dzērienu.
2 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
- Dzēriena izvadīšanas laikā dzēriena ikonas indikators mirgo.
3 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
Lai vienlaicīgi pagatavotu 2 kafijas, pieskarieties 2 tasīšu ikonai un nospiediet
palaišanas/apturēšanas pogu.
Kafijas pagatavošana no maltas kafijas
Ja, piemēram, jūs dodat priekšroku citas šķirnes kafijai vai kafijai ar samazinātu kofeīna daudzumu,
pupiņu vietā varat izvēlēties maltu kafiju.
1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, un nogaidiet, līdz tā ir gatava darbam.
2 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā (att. 4) vienu mērkaroti maltās kafijas.
Uzlieciet vāku.
3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
4 Izvēlieties vienu dzērienu.
5 Trīs sekundes (att. 5) turiet nospiestu aromāta stipruma ikonu.
- Iedegas maltās kafijas indikators un sāk pulsēt sākšanas indikators.
6 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
7 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
Izmantojot malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.
Maltās kafijas indikators neietilpst saglabājamo iestatījumu klāstā. Katru reizi, kad vēlaties izmantot
maltās kafijas iestatījumu, turiet 3 sekundes nospiestu aromāta stipruma ikonu.
Izvēloties malto kafiju, jūs nevarat izvēlēties citu aromāta stiprumu.
Latviešu
63
Ierīces iestatījumu pielāgošana
Augstākā noklusējuma iestatījuma ieprogrammēšana jūsu
dzērieniem
Ierīcei ir trīs noklusējuma iestatījumi katram dzērienam: zems, vidējs un augsts. Jūs varat pielāgot tikai
augstākā iestatījuma daudzuma vērtību. Jauno daudzuma vērtību var saglabāt, tiklīdz sāk mirgot
sākšanas indikators.
Lai noregulētu lielāko daudzuma iestatījumu, 3 sekundes turiet nospiestu 1 tasītes ikonu
dzērienam, kuru vēlaties pielāgot.
- Iedegas dzēriena indikators un indikators 2 tasīšu ikonā. Ierīces dzēriena daudzuma ikonas
augšējais indikators un sākšanas indikators sāk mirgot, norādot, ka ir aktivizēts programmēšanas
režīms.
2 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Ierīce sāk izraudzītā dzēriena pagatavošanu.
- Sākumā sākšanas indikators deg nepārtraukti. Kad ierīce ir gatava saglabāt pielāgoto
daudzumu, sāk mirgot sākšanas indikators.
3 Kad tasē ir vēlamais kafijas daudzums, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
- Ierīces dzēriena daudzuma ikonas augšējais indikators un sākšanas indikators izslēdzas,
norādot, ka jaunā daudzuma vērtība ir saglabāta.
Kad ir ieprogrammēta jaunā lielākā dzēriena daudzuma noklusējuma vērtība, ierīce izvadīs šādu
daudzumu ikreiz, kad izvēlēsieties lielāko dzēriena daudzumu gan 1 tasītes, gan 2 tasīšu dzēriena
variantam.
Jūs varat noregulēt tikai augstāko noklusējuma daudzuma līmeni.
Noregulējot dzēriena daudzumu, tiek pielāgots šī dzēriena daudzums gan 1 tasītes, gan 2 tasīšu
variantam.
Ja vēlaties atgriezties pie noklusējuma daudzuma iestatījumiem, skatiet sadaļu „Rūpnīcas
iestatījumu atjaunošana”.
Kafijas temperatūras regulēšana
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta: nospiediet un turiet nospiestu kafijas daudzuma ikonu, līdz šīs ikonas
indikators iedegas (att. 6).
3 Pieskarieties daudzuma ikonai, lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru: normāla, augsta vai maksimālā.
- Iedegas attiecīgi indikators 1, 2 vai 3.
4 Kad ir pabeigta kafijas temperatūras iestatīšana, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci.
Ja ierīci neizslēgsiet, tā pēc kāda laika automātiski izslēgsies.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Ierīce piedāvā iespēju jebkurā brīdī atjaunot dzērienu noklusējuma iestatījumus.
Noklusējuma iestatījumus var atjaunot tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.
1
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
Latviešu
1
64
Latviešu
2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu espreso ikonu.
- Iedegas indikatori dzērienu iestatīšanas ikonu centrā. Sāk mirgot sākšanas/apturēšanas indikators,
kas norāda uz gatavību iestatījumu atjaunošanai.
3 Lai apstiprinātu, ka vēlaties atjaunot iestatījumus, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci.
Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana
Kafijas stiprumu var mainīt ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi, kas atrodas pupiņu tvertnē. Jo
zemāks ir sasmalcināšanas iestatījums, jo smalkāk kafijas pupiņas tiek samaltas un jo spēcīgāka ir
kafija. Ir pieejami 12 dažādi smalcināšanas iestatījumi.
Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot
smalcinātāja iestatījumus, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).
Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā
sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.
Lai nebojātu smalcinātāju, negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē.
1
2
3
4
Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
Pieskarieties espreso ikonai un nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu.
Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet smalcināšanas iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to
pa kreisi vai pa labi. (att. 7)
Vadības paneļa pīkstienu deaktivizēšana
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta, turiet nospiestu kafijas ikonu, līdz ikonas indikators nodziest. Sāk mirgot
sākšanas indikators.
3 Vēlreiz pieskarieties kafijas ikonai, lai deaktivizētu vadības paneļa pīkstienus. Kafijas ikonas
indikators nodziest.
4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad vadības paneļa pīkstieni ir
deaktivizēti.
Piezīme. Ja pēc tam, kad turat nospiestu kafijas ikonu, tās indikators nenodziest, tas nozīmē, ka
vadības paneļa pīkstieni jau ir deaktivizēti. Lai tos atkal aktivizētu, vēlreiz pieskarieties ikonai un
apstipriniet, nospiežot palaišanas/apturēšanas pogu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas un palaišanas/apturēšanas pogas pīkstienus nevar deaktivizēt.
Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana
Videopamācības par gatavošanas vienības noņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu skatiet vietnē
www.philips.com/coffee-care.
Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces
1 Izslēdziet ierīci.
2 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku (att. 8).
Latviešu
65
3 Nospiediet rokturi (att. 9) PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no
ierīces (att. 10).
Gatavošanas vienības ievietošana
Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā.
1
Tīrīšana un kopšana
Ja ierīci regulāri tīra un apkopj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju un
vienmērīgu kafijas plūsmu.
Lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas, skatiet turpmāk sniegto tabulu. Vairāk
informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care. Pārskatu par daļām,
kuras var iztīrīt trauku mazgāšanas mašīnā, skatiet D attēlā.
Noņemamās
daļas
Tīrīšanas intervāls
Tīrīšanas veids
Gatavošanas
vienība
Katru nedēļu
Izņemiet gatavošanas vienību no ierīces.
Noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
Katru mēnesi
Tīriet gatavošanas vienību ar Philips kafijas eļļas
notīrīšanas tableti.
Maltās kafijas
nodalījums
Reizi nedēļā pārbaudiet, vai
maltās kafijas nodalījums
nav aizsērējis.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet
gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu.
Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie
kafijas biezumi izbirst (att. 15). Dodieties uz
www.philips.com/coffee-care. lai skatītu
izsmeļošas videopamācības.
Kafijas biezumu
tvertne
Iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni pēc ierīces
aicinājuma. Tīriet to reizi
nedēļā.
Izņemiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir
ieslēgta. Noskalojiet to tekošā krāna ūdenī ar
nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa vai
mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Kafijas
biezumu tvertnes priekšējais panelis nav droši
mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā.
Pilēšanas paplāte
Katru dienu iztukšojiet
pilēšanas paplāti (att. 16),
kad pa to ir izbīdījies
sarkanais pilnas pilēšanas
paplātes indikators. Tīriet
pilēšanas paplāti reizi
nedēļā.
Izņemiet pilēšanas paplāti (att. 17) un nomazgājiet
to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu
trauku mazgāšanas līdzekļa. Pilēšanas paplāti
varat mazgāt arī trauku mazgāšanas mašīnā.
Kafijas biezumu tvertnes priekšējais panelis
(att. A14) nav droši mazgājams trauku
mazgāšanas mašīnā.
Latviešu
Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra
esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N (att. 11).
- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības
(att. 12) pamatni.
2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos (att. 13) esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas
pozīcijā ar klikšķi (att. 14). Nespiediet pogu PUSH.
3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.
66
Latviešu
Noņemamās
daļas
Tīrīšanas intervāls
Tīrīšanas veids
Gatavošanas
vienības eļļošana
Ik pēc 2 mēnešiem
Skatiet eļļošanas tabulu un ieeļļojiet gatavošanas
vienību ar Philips smērvielu.
Ūdens tvertne
Katru nedēļu
Izskalojiet ūdens tvertni tekošā krāna ūdenī.
Gatavošanas vienības tīrīšana
Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ.
Vairāk informācijas un atbalsta videoklipus par gatavošanas grupas noņemšanu, ievietošanu un
tīrīšanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care.
Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī
1 Izņemiet gatavošanas vienību.
2 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru
(att. 18).
3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nožūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai
novērstu šķiedru nokļūšanu gatavošanas vienībā.
Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm
Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes.
1 Novietojiet zem kafijas teknes tasi. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni.
2 Ievietojiet kafijas eļļas notīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
3 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3
sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (att. 5).
4 Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu
. Kad sagatavota pustase ūdens, atvienojiet automātu no strāvas padeves.
5 Ļaujiet kafijas eļļas notīrīšanas šķīdumam iedarboties vismaz 15 minūtes.
6 Atkal iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ sienas kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci. Ierīce vēlreiz
uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu. Izlejiet tases saturu.
7 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku. Noņemiet gatavošanas vienību un rūpīgi
noskalojiet to tekošā ūdenī.
8 Ielieciet gatavošanas vienību un ūdens tvertni atpakaļ un novietojiet zem kafijas teknes tasi.
9 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3
sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (att. 5). Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu
gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu . Atkārtojiet to divas reizes. Izlejiet
tases saturu.
Gatavošanas vienības eļļošana
Ik pēc 2 mēnešiem eļļojiet gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir
vienmērīga.
1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības (att. 19) virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu.
2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības (att. 20) vārpstas (pelēkās daļas).
3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs (att. 21) esošās sliedes (sk. attēlu).
Latviešu
67
Ūdens filtrs „AquaClean”
Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai
saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens
veidošanos ierīcē. „AquaClean” ūdens filtru var iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā vai tiešsaistē vietnē www.philips.com/parts-and-accessories.
AquaClean funkcijas ikona un indikators
Lai norādītu filtra statusu, jūsu iekārta ir aprīkota ar AquaClean ūdens filtra indikatoru (att. 22).
Izmantojiet tālāk sniegto tabulu, lai redzētu, kādas darbības ir nepieciešams veikt, kad indikators ir
ieslēgts vai mirgo.
Kad filtru ir uzstādīts un aktivizēts, izmantojot AquaClean ikonu, AquaClean
indikators kļūst zils, lai apstiprinātu, ka AquaClean ūdens filtrs ir aktīvs.
Kad filtrs ir nolietots, AquaClean indikators atkal mirgo oranžā krāsā, lai atgādinātu,
ka filtrs jāaizstāj ar jaunu.
Kad oranžais AquaClean indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt
AquaClean filtru, vispirms atkaļķojot ierīci.
„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)
Ierīce automātiski nenosaka, ka ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ jāaktivizē katrs jauns
„AquaClean” ūdens filtrs, kuru instalējat, izmantojot „AquaClean” ikonu.
Kad oranžais „AquaClean” indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens „AquaClean filtru”,
bet vispirms jāatkaļķo ierīce.
Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” ūdens filtra lietošanas sākšanas.
Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāsagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja
to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei
pagatavot kafiju.
1 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes (att. 23).
2 Iegremdējiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni, mazliet sakratiet/saspiediet un uzgaidiet, līdz
vairs nav redzami gaisa burbuļi (att. 24).
3 Filtrs tagad ir gatavs lietošanai, un to var ievietot ūdens tvertnē.
4 Ievietojiet filtru vertikāli ūdens tvertnē esošajā filtra savienojumā. Iespiediet to uz leju līdz
zemākajam iespējamajam punktam (att. 25).
5 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
6 Nospiediet „AquaClean” ikonu uz 3 sekundēm (att. 26). Sāk mirgot sākšanas indikators.
7 Lai sāktu aktivizēšanu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
8 No kafijas teknes tiek padots karsts ūdens, un no iekšējās sistēmas tieši pilēšanas paplātē ieplūst
nedaudz ūdens (1 min)
9 Kad aktivizēšanas process ir pabeigts, zilais „AquaClean” indikators ieslēdzas, apstiprinot, ka
„AquaClean” ūdens filtrs ir aktivizēts pareizi.
Latviešu
Kad lietojat ierīci pirmo reizi, pārliecinieties, vai AquaClean indikators sāk mirgot
oranžā krāsā. Tas norāda, ka varat sākt izmantot AquaClean ūdens filtru. Ja
neaktivizēsiet AquaClean ūdens filtru, indikators pēc brīža automātiski izslēgsies.
68
Latviešu
AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.)
Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean indikators kļūst oranžs un
sāk mirgot, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Kamēr tas mirgo, jūs varat nomainīt filtru, vispirms
neatkaļķojot ierīci. Ja jūs nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru, oranžais indikators pēc kāda laika
pārstās mirgot. Tādā gadījumā jūs joprojām varat nomainīt filtru, taču vispirms ierīce ir jāatkaļķo.
Kad mirgo oranžais AquaClean indikators:
1 Izņemiet veco AquaClean ūdens filtru.
2 Uzstādiet jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”.
Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par
nomaiņas nepieciešamību.
„AquaClean” atgādinājuma deaktivizēšana
Ja vairs nevēlaties izmantot Philips „AquaClean” ūdens filtrus, jebkurā laikā varat deaktivizēt
„AquaClean” atgādinājumus:
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 kad ierīce ir izslēgta, turiet nospiestu „AquaClean” ikonu, līdz šīs ikonas indikators iedegas. Sāk
mirgot sākšanas indikators.
3 Vēlreiz nospiediet „AquaClean” ikonu, lai deaktivizētu atgādinājumus. „AquaClean” ikonas
indikators nodziest.
4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad „AquaClean” atgādinājumi
ir deaktivizēti.
Piezīme. Aktivizējot jaunu „AquaClean” filtru, automātiski atkal tiks aktivizēti „AquaClean” atgādinājumi.
Ūdens cietības iestatīšana
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un ilgāku ierīces darbības laiku, ieteicams pielāgot ūdens
cietības iestatījumu jūsu reģionam atbilstošajai ūdens cietībai. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība
pārāk bieži atkaļķot ierīci. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.
Lai noteiktu ūdens cietību jūsu reģionā, izmantojiet kārbā esošo ūdens cietības testa
strēmeli:
1 Iegremdējiet ūdens cietības testa strēmeli vai turiet to krāna ūdenī 1 sekundi (att. 27).
2 Uzgaidiet 1 minūti. Testa strēmeles kvadrātu skaits, kas pārvēršas sarkanā krāsā, norāda uz ūdens
cietību (att. 28).
Iestatiet ierīci atbilstoši ūdens cietībai:
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta, pieskarieties aromāta stipruma ikonai un turiet to nospiestu, līdz iedegas (att.
5) visi ikonu indikatori.
3 Pieskarieties aromāta stipruma ikonai 1, 2, 3 vai 4 reizes. Ieslēgto indikatoru skaitam jāatbilst
sarkano kvadrātu skaitam uz testa strēmeles (att. 29). Ja uz testa strēmeles nav sarkano kvadrātu
(visi kvadrāti ir zaļi), atlasiet 1. indikatoru.
4 Kad ir iestatīta pareiza ūdens cietība, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu, lai ieslēgtu ierīci.
Latviešu
69
Ja ūdens cietība vienreiz jau ir iestatīta, ūdens cietības noteikšanai izmanto aromāta stipruma
funkciju. Tas neietekmē pēc tam pagatavoto dzērienu aromāta stiprumu.
Atkaļķošanas procedūra (30 min)
Ja indikators „Calc / Clean” sāk mirgot lēnām, ierīci ir nepieciešams atkaļķot.
1 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un iztukšojiet tās, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
2 Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Izņemiet „AquaClean” ūdens filtru.
3 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē, pēc tam ielejiet tvertnē
ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean (att. 30)” (Atkaļķošana/tīrīšana). Ievietojiet tvertni ierīcē.
4 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
5 Nospiediet uz 3 sek. ikonu „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) un pēc tam nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu .
6 Sākas atkaļķošanas procedūras pirmā fāze. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes. Tā
ietver atkaļķošanas ciklu un skalošanas ciklu. Atkaļķošanas cikla laikā indikators „Calc / Clean”
(Atkaļķošana/tīrīšana) mirgo, norādot, ka notiek atkaļķošanas process.
7 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz displejā redzams atgādinājums, ka ūdens tvertne ir
tukša.
8 Iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean”
(Atkaļķošana/tīrīšana).
9 Iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz.
10 Sākas atkaļķošanas procedūras otrais cikls – skalošanas cikls –, kas ilgst 3 minūtes. Šajā fāzē
indikatori vadības panelī ieslēdzas un izslēdzas, lai parādītu, ka ir aktivizēta skalošanas fāze.
11 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Kad ierīce pārstāj izvadīt ūdeni, atkaļķošanas procedūra
ir pabeigta.
12 Ierīce atkal sāks uzsilt. Ierīce atkal ir gatava lietošanai, kad dzērienu ikonu indikatori deg
nepārtraukti.
13 Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu „AquaClean” ūdens filtru.
- Kad attīrīšanas procedūra ir pabeigta, uz brīdi iemirgojas „AquaClean” indikators, lai atgādinātu
par nepieciešamību uzstādīt jaunu „AquaClean” ūdens filtru.
Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!
Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta
Varat pārtraukt atkaļķošanas procedūru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī. Ja
atkaļķošanas procedūra ir apturēta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.
2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei Calc / Clean piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce
uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās
skalošanas ciklu, gatavojiet 2 tases iepriekš maltas kafijas, nepievienojot malto kafiju.
Latviešu
Izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļķošanas līdzekli
uz sērskābes, hlorūdeņražskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un
nepienācīgi izšķīdināt katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļķošanas līdzeklis, garantija nav
spēkā. Ja ierīce netiek atkaļķota, garantija nav spēkā. Philips atkaļķošanas šķīdumu iespējams
iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.philips.com/coffee-care.
70
Latviešu
Ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota
atkaļķošanas procedūra.
Piederumu pasūtīšana
Ierīces tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos līdzekļus var
iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai vietnē
www.philips.com/parts-and-accessories. Lai tiešsaistē varētu atrast pilno rezerves daļu sarakstu,
ievadiet savas ierīces modeļa numuru. Modeļa numuru varat atrast apkopes vāka iekšpusē.
Kopšanas līdzekļi un veida numuri:
- atkaļķošanas šķīdums CA6700;
- AquaClean ūdens filtrs CA6903 (att. 31)
- gatavošanas vienības smērviela HD5061;
- kafijas eļļas notīrīšanas tabletes CA6704;
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un
pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat
atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
garantijas bukletā.
Brīdinājuma ikonas
Brīdinājuma Risinājums
ikona
Indikators „Ūdens tvertne ir tukša” ir ieslēgts.
- Ūdens tvertne ir gandrīz tukša. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz
maksimālā līmeņa atzīmei.
- Ūdens tvertne neatrodas vietā. Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ.
Deg indikators, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biezumu tvertni.
- Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni,
kamēr ierīce ir ieslēgta.
Trauksmes indikators deg
- Kafijas biezumu tvertne un/vai pilienu paplāte nav ievietota vai ir ievietota
nepareizi. Novietojiet kafijas biezumu tvertni un/vai pilienu paplāti atpakaļ savā
vietā un pārliecinieties, vai tās atrodas pareizajā stāvoklī.
- Apkopes vāks ir atvērts. Izņemiet ūdens tvertni un pārliecinieties, vai servisa
durtiņas ir aizvērtas.
Trauksmes indikators mirgo
- Gatavošanas vienība nav ievietota ierīcē vai ir ievietota nepareizi. Izņemiet
gatavošanas vienību un pārliecinieties, vai tā nostiprināta. Pakāpeniskus
norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas vienība izņemšana
un ievietošana”.
- Gatavošanas vienība ir nosprostota. Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet
to tekošā krāna ūdenī. Pēc tam ieeļļojiet gatavošanas vienību un ievietojiet to
atpakaļ ierīcē. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā
„Tīrīšana un apkope”.
Latviešu
71
Brīdinājuma Risinājums
ikona
„AquaClean” indikators mirgo: Ievietojiet vai nomainiet „AquaClean” ūdens filtru un
aktivizējiet to. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā
„AquaClean ūdens filtrs”.
Atkaļķošanas indikators lēni mirgo: Atkaļķojiet ierīci.
Visu brīdinājuma ikonu indikatori mirgo.
Atiestatiet ierīci, atvienojot to no strāvas avota un pievienojot to atpakaļ. Pirms
ierīces atkārtotas ieslēgšanas, rīkojieties šādi:
- Izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes.
- Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ. Ievietojiet to ierīcē pēc iespējas dziļāk un
pārliecinieties, ka ievietojāt pareizajā pozīcijā.
- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un pārbaudiet, vai tas nav aizsērējis ar
kafijas pulveri. Lai to notīrītu, ievietojiet karotes kātu maltās kafijas nodalījumā un
pārvietojiet kātu uz augšu un uz leju, līdz aizsērējumu veidojošā maltā kafija
nokrīt nost (att. 15). Izņemiet gatavošanas vienību un noņemiet nokritušo malto
kafiju. Ievietojot atpakaļ tīro gatavošanas vienību.
- Ieslēdziet ierīci atpakaļ.
Ja problēma ir novērsta, tas nozīmē, ka AquaClean filtrs nebija pareizi sagatavots.
Pirms AquaClean filtra ievietošanas atpakaļ tam paredzētajā vietā sagatavojiet filtru,
kā norādīts 1. un 2. darbībā nodaļā “AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min)”.
Ja indikatori turpina mirgot, iespējams, ka ierīce ir pārkarsusi. Izslēdziet ierīci un,
nogaidiet 30 minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja indikatori joprojām mirgo, sazinieties
ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
starptautiskajā garantijas brošūrā.
Problēmu novēršanas tabula
Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un
pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat
atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
garantijas bukletā.
Problēma
Iemesls
Risinājums
Pilēšanas paplāte ātri
piepildās.
Tas ir normāli. Ierīce izmanto
ūdeni, lai izskalotu iekšējo
sistēmu un gatavošanas
vienību. Daļa ūdens plūst caur
iekšējo sistēmu tieši pilēšanas
paplātē.
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
vai tad, kad pa to ir izbīdījies sarkanais
pilnas pilēšanas paplātes vāka
indikators. Padoms. novietojiet tasi zem
padeves teknes, lai savāktu izplūstošo
skalošanas ūdeni.
Latviešu
Dzēriena ikonu indikatori iedegas un pa vienam nodziest.
Ierīce uzsilst un/vai mēģina izpūst gaisu, kas ir iesūknēts ierīcē. Uzgaidiet, līdz
nepārtraukti deg visu dzērienu indikatori.
72
Latviešu
Problēma
Iemesls
Risinājums
Indikators, kas norāda uz Kafijas biezumu tvertne ir
nepieciešamību iztukšot iztukšota, kamēr ierīce ir
kafijas biezumu tvertni,
izslēgta.
joprojām deg.
Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Izņemiet
un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni,
nogaidiet 5 sekundes un tad ievietojiet
to atpakaļ.
Ierīce piedāvā iztukšot
Pēc pēdējās kafijas biezumu
kafijas biezumu tvertni,
tvertnes iztukšošanas ierīcē
lai gan tvertne nav pilna. kafijas ciklu skaitītājs netika
atiestatīts.
Vienmēr pēc kafijas biezumu tvertnes
novietošanas atpakaļ pagaidiet
apmēram 5 sekundes. Tādā veidā
kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts
uz nulli.
Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas
biezumu tvertne tiek iztukšota, kamēr
ierīce ir izslēgta, kafijas biezumu
tvertnes skaitītājs netiks atiestatīts.
Kafijas biezumu tvertne
ir pārpildīta, bet
ziņojums „Empty coffee
grounds container”
(Iztukšojiet kafijas
biezumu tvertni)
neieslēdzas.
Ir noņemta pilēšanas paplāte,
neiztukšojot kafijas biezumu
tvertni.
Noņemot pilēšanas paplāti, iztukšojiet
arī kafijas biezumu tvertni, pat ja tajā ir
tikai dažas kafijas biezumu ripas. Tādā
veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks
atiestatīts uz nulli un no jauna sāks veikt
pareizu kafijas biezumu ripu uzskaiti.
Gatavošanas vienību
nevar izņemt.
Gatavošanas vienība ir
nepareizā pozīcijā.
Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk.
aizveriet apkopes vāku un ievietojiet
atpakaļ ūdens tvertni. Izslēdziet un atkal
ieslēdziet ierīci. Mēģiniet vēlreiz izņemt
gatavošanas vienību. Sīkākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana
un ievietošana”.
Gatavošanas vienību
nevar ievietot.
Gatavošanas vienība ir
nepareizā pozīcijā.
Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk.
aizveriet apkopes vāku un ievietojiet
atpakaļ ūdens tvertni. Atstājiet
gatavošanas vienību izņemtu. Izslēdziet
ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
Pagaidiet 30 sekundes. Pēc tam
pievienojiet ierīci un ieslēdziet to.
Novietojiet gatavošanas vienību pareizā
pozīcijā un ievietojiet ierīcē. Sīkākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana
un ievietošana”.
Kafija ir ūdeņaina.
Gatavošanas vienība ir netīra vai Izņemiet gatavošanas vienību,
ir jāieeļļo.
noskalojiet to tekošā krāna ūdenī un
ļaujiet tai nožūt. Pēc tam ieeļļojiet
kustīgās detaļas.
Latviešu
Problēma
Iemesls
Risinājums
Ierīce veic pašregulācijas
procedūru. Šī procedūra tiek
sākta automātiski, lietojot ierīci
pirmo reizi, mainot kafijas
pupiņu veidu vai pēc ilgstoša
neizmantošanas perioda.
Lai ļautu ierīcei pabeigt tās
pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē
jāpagatavo piecas kafijas porcijas.
73
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk Iestatiet smalcinātājam smalkāku
rupjš.
(zemāku) iestatījumu. Lai pilnībā sajustu
atšķirību, pagatavojiet divus vai trīs
dzērienus.
Kafija ir nepietiekami
karsta.
Iestatītā temperatūra ir pārāk
zema.
Izvēlnē atlasiet maksimālo temperatūras
iestatījumu.
Kafija netek vai tek lēni.
Piena pievienošana samazina
dzēriena temperatūru.
Neatkarīgi no tā, vai jūs pievienojat
karstu vai aukstu pienu, piena
pievienošana vienmēr samazina kafijas
temperatūru. Iepriekš sasildiet tases,
skalojot tās ar karstu ūdeni.
Uz AquaClean ūdens filtrs nav
kārtīgi sagatavots uzstādīšanai.
Izņemiet AquaClean ūdens filtru un
vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas
izdodas, pārliecinieties, vai AquaClean
ūdens filtrs ir pareizi sagatavots, pirms
ievietojat to atpakaļ. Detalizētākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
Pēc ilgstoša ierīces neizmantošanas
perioda AquaClean ūdens filtrs ir
jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, un
pēc tam jāievieto atpakaļ. Skatiet 1.-3.
darbību sadaļā „AquaClean ūdens filtra
aktivizēšana”.
AquaClean ūdens filtrs ir
aizsērējis.
AquaClean ūdens filtrs jānomaina ik pēc
trim mēnešiem. Filtrs, kas ir vecāks par
trim mēnešiem, var aizsērēt.
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk Iestatiet smalcinātājam rupjāku
smalks.
(augstāku) iestatījumu. Ņemiet vērā, ka
tas ietekmēs kafijas garšu.
Gatavošanas vienība ir netīra.
Izņemiet gatavošanas vienību un
noskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Kafijas padeves tekne ir netīra.
Iztīriet kafijas padeves tekni un tās
atvērumus ar cauruļu tīrītāju vai adatu.
Latviešu
Auksta glāze samazina dzēriena Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar
temperatūru.
karstu ūdeni.
74
Latviešu
Problēma
Iemesls
Risinājums
Maltās kafijas nodalījums ir
aizsērējis.
Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas
vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā
karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un
uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi
izbirst (att. 15).
Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar
katlakmeni.
Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai
Philips atkaļķošanas līdzekli. Ja
atkaļķošanas lampiņa sāk mirgot, veiciet
ierīces atkaļķošanu.
Ierīce smalcina kafijas
pupiņas, bet neiztek
kafija.
Maltās kafijas nodalījums ir
aizsērējis.
Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas
vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā
karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un
uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi
izbirst (att. 15).
Ierīcei, iespējams, ir
noplūde.
Ierīce izmanto ūdeni, lai
izskalotu iekšējo sistēmu un
gatavošanas vienību. Ūdens
plūst caur iekšējo sistēmu tieši
pilēšanas paplātē. Tas ir
normāli.
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas
pilēšanas paplātes vāka indikators.
Padoms. Novietojiet tasi zem padeves
teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni, un
samaziniet ūdens daudzumu pilēšanas
paplātē.
Pilēšanas paplāte ir pārpildīta
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas
ierīcei ir noplūde.
pilēšanas paplātes vāka indikators.
Ūdens tvertne nebija pilnībā
ievietota, un ierīcē tika iesūkts
gaiss.
Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir
pareizā pozīcijā: noņemiet to un
ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi
iespējams.
Gatavošanas vienība ir
netīra/aizsērējusi.
Izskalojiet gatavošanas vienību.
Ierīce nav novietota uz
horizontālas virsmas.
Novietojiet ierīci uz horizontālas
virsmas, nepārplūst un pilnas pilēšanas
paplātes indikators darbojas pareizi.
AquaClean ūdens filtru
nevar aktivizēt, un ierīce
aicina veikt atkaļķošanu.
Filtrs nav laicīgi uzstādīts pēc
tam, kad displejā sāka mirgot
AquaClean ūdens filtra
indikators. Tas nozīmē, ka ierīcē
ir kaļķakmens nogulsnes.
Vispirms atkaļķojiet ierīci, tad uzstādiet
AquaClean ūdens filtru.
Jauno ūdens filtru nevar
ievietot.
Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru,
nevis AquaClean ūdens filtru.
Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean
ūdens filtri.
AquaClean ūdens filtra apaļais
gumijas blīvgredzens nav savā
vietā.
Uzlieciet savā vietā AquaClean ūdens
filtra apaļo gumijas blīvgredzenu.
75
Problēma
Iemesls
Risinājums
Ierīce rada skaļu troksni.
Tas ir normāli, ka ierīce
lietošanas laikā rada troksni.
Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet
gatavošanas vienību un ieeļļojiet to.
AquaClean ūdens filtrs nebija
pareizi sagatavots, un ierīcē tika
iesūkts gaiss.
No ūdens tvertnes izņemiet AquaClean
ūdens filtru, atbilstoši sagatavojiet to un
ievietojiet atpakaļ. Detalizētākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
Ūdens tvertne nebija pilnībā
ievietota, un ierīcē tika iesūkts
gaiss.
Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir
pareizā pozīcijā: noņemiet to un
ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi
iespējams.
Tehniskie rādītāji
Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.
Apraksts
Vērtība
Izmērs (platums x augstums x dziļums)
246 x 372 x 433 mm
Svars
7–7,5 kg
Barošanas vada garums
1000 mm
Ūdens tvertne
1,8 l, noņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība
275 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība
12 ripas
Pielāgojams teknes augstums
85–145 mm
Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes
avots
Skatiet datu etiķeti apkopes durtiņu iekšpusē
(skatīt A11 att.).
Latviešu
Latviešu
76
Lietuviškai
Turinys
Mašinos apžvalga (A pav.)____________________________________________________________________________
76
Valdymo skydelis (B pav.) ____________________________________________________________________________
76
Įvadas ________________________________________________________________________________________________
77
Prieš naudojant pirmą kartą _________________________________________________________________________
77
Gėrimų virimas________________________________________________________________________________________
78
Mašinos nustatymų reguliavimas ____________________________________________________________________
80
Virimo grupės išėmimas ir įstatymas_________________________________________________________________
81
Valymas ir priežiūra___________________________________________________________________________________
82
„AquaClean“ vandens filtras _________________________________________________________________________
83
Vandens kietumo nustatymas _______________________________________________________________________
85
Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.) _______________________________________________________________
86
Priedų užsakymas ____________________________________________________________________________________
87
Trikčių diagnostika ir šalinimas_______________________________________________________________________
87
Techninės specifikacijos _____________________________________________________________________________
92
Mašinos apžvalga (A pav.)
A1
Valdymo pultas
A10
Priežiūros durelės
A2
Puodelio laikiklis
A11
Duomenų etiketė su tipo numeriu
A3
Iš anksto sumaltos kavos skyrius
A12
Vandens bakas
A4
Kavos pupelių bunkerio dangtelis
A13
Kavos tirščių talpykla
A5
Reguliuojamas kavos snapelis
A14
Kavos tirščių talpyklos priekinis
dangtelis
A6
Maitinimo kištukas
A15
Nuvarvėjimo padėklo dangtis
A7
Malimo nustatymo ratukas
A16
Nuvarvėjimo padėklas
A8
Kavos pupelių bunkeris
A17
Nuvarvėjimo padėklo prisipildymo
indikatorius
A9
Virimo grupė
A20
Vandens kietumo testo juostelė
Priedai
A18
Tepalo tūbelė
A19
Dozavimo kaušelis
Valdymo skydelis (B pav.)
B paveiksle pateikta visų mygtukų ir piktogramų apžvalga. Žemiau pateikiamas aprašymas.
B1
Įjungimo ir išjungimo mygtukas
B6
Paleidimo lemputė
B2
Gėrimų piktogramos*
B7
Paleidimas ir stabdymas
mygtukas
Lietuviškai
Lietuviškai
B3
Aromato stiprumo / iš anksto sumaltos kavos
piktograma.
B8
„AquaClean“ piktograma
B4
Gėrimo kiekio piktograma
B9
Kalk. valymo piktograma
B5
Įspėjimo piktogramos
77
*Gėrimų piktogramos: espresas (1 puodelis), kava (1 puodelis), espresas (2 puodeliai), kava (2 puodeliai)
Įvadas
Sveikiname nusipirkus visiškai automatinę „Philips“ kavos mašiną! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“
siūloma parama, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome.
Prieš naudodami mašiną pirmą kartą atidžiai perskaitykite atskirą saugos bukletą ir išsaugokite jį
ateičiai.
Kad jums padėtų pradėti naudoti ir kad gautumėte iš savo mašinos visa, kas geriausia, „Philips“ siūlo
palaikymą įvairiais būdais. Dėžutėje rasite:
1 Šį naudotojo vadovą, kuriame pateikiamos naudojimo instrukcijos paveikslų pagrindu ir išsamesnė
informacija apie valymą ir techninę priežiūrą.
2 Atskirą saugos bukletą su mašinos naudojimo saugiu būdu instrukcijomis.
3 Norėdami gauti palaikymą prisijungus (dažnai užduodami klausimai, filmai ir pan.), nuskenuokite
QR kodą ant šio bukleto viršelio arba apsilankykite www.philips.com/coffee-care
Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek tiek
kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja.
Mašina automatiškai sureguliuoja sumaltos kavos kiekį, kuris naudojamas geriausio skonio kavai
paruošti. Iš pradžių turite išvirti kavos 5 kartus, kad mašina užbaigtų susireguliavimą.
Prieš naudojant pirmą kartą
1. Mašinos skalavimas
ON
Lietuviškai
Yra dvi šios espreso mašinos versijos. Kiekviena versija turi savo tipo numerį. Tipo numerį galite
rasti duomenų etiketėje priežiūros durelių viduje (žr. A11 pav.).
78
Lietuviškai
2. „AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.)
Jūsų mašinai įgalintas „AquaClean“. Kadangi jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo kalkių nuosėdų
prieš pradedant naudoti „AquaClean“ vandens filtrą, mes patariame naudoti „AquaClean“ filtrą nuo
pirmosios dienos. Jį galite nusipirkti iš vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba
internetu www.philips.com/parts-and-accessories.
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Vandens kietumo nustatymas
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Vandens kietumo nustatymas“. Numatytasis vandens kietumo
parametras yra 4: kietas vanduo.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Gėrimų virimas
Bendrieji veiksmai
1 Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupelių.
2 Norėdami įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
- Mašina ima šilti ir atlieka automatinį skalavimo ciklą. Kaistant lemputės gėrimų piktogramose
viena po kitos lėtai nušvis ir ges.
- Kai visos lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina paruošta naudoti.
3 Puodelį padėkite po kavos pylimo snapeliu. Paslinkite kavos išpylimo snapelį aukštyn arba žemyn,
kad sureguliuotumėte jo aukštį pagal naudojamo (pav. 1) puodelio arba stiklinės dydį.
Lietuviškai
79
Gėrimų suasmeninimas
Mašina suteikia jums galimybę sureguliuoti gėrimo nustatymus pagal savo pasirinkimą. Pasirinkę
gėrimą galite:
1 Sureguliuoti aromato stiprumą, bakstelėdami aromato stiprumo piktogramą (pav. 2). Stiprumas yra
3 lygių, žemiausias yra švelniausias, o aukščiausias yra stipriausias.
2 Sureguliuokite gėrimo kiekį, bakstelėdami gėrimo kiekio piktogramą (pav. 3). Galimi 3 kiekiai: žemą,
vidutinį ir aukštą.
Taip pat galite sureguliuoti kavos temperatūrą pagal savo pageidavimą.
Kavos virimas iš kavos pupelių
1
Norėdami išvirti 2 puodelius kavos tuo pačiu metu, bakstelėkite 2 puodelių piktogramą ir paskui
paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Kavos virimas iš maltos kavos
Galite pasirinkti naudoti iš anksto sumaltą kavą vietoj pupelių, pavyzdžiui, jei jums labiau patinka kita
kavos rūšis arba kava be kofeino.
1 Paspauskite mašinos įjungimo ir išjungimo mygtuką ir palaukite, kol ji bus paruošta naudoti.
2 Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įpilkite vieną lygmalą matavimo kaušelį iš
anksto sumaltos kavos į jį (pav. 4). Tada uždarykite dangtelį.
3 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
4 Pasirinkite vieną gėrimą.
5 3 sekundes (pav. 5) spauskite aromato stiprumo piktogramą.
- Iš anksto sumaltos kavos lemputė užgęsta, o paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
6 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
7 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
Naudodami iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti tik vieną puodelį kavos.
Iš anksto sumaltos kavos nustatymas neįrašomas kaip anksčiau pasirinktas stiprumo nustatymas.
Kaskart norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, turite 3 sekundes spausti aromato stiprumo
mygtuką.
Kai pasirenkate iš anksto sumaltą kavą, negalite pasirinkti kitokio aromato stiprumo.
Lietuviškai
Norėdami išvirti kavos, bakstelėkite pasirinkto gėrimo piktogramą.
- Aromato stiprumo ir kiekio lemputės nušvinta ir rodo anksčiau buvusį pasirinkimą.
- Dabar galite reguliuoti gėrimą pagal savo skonį.
2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
- Lemputė gėrimo piktogramoje mirksi, kai gėrimas išpilamas.
3 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
80
Lietuviškai
Mašinos nustatymų reguliavimas
Aukščiausio numatytojo jūsų gėrimų parametro
programavimas
Yra 3 numatytieji mašinos nustatymai kiekvienam gėrimui: mažas, vidutinis, didelis. Galite reguliuoti tik
didžiausio parametro kiekį. Naują kiekį galima įrašyti, kai paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
1
Norėdami reguliuoti didžiausio kiekio nustatymą, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite gėrimo, kurį
norite reguliuoti, 1 puodelio piktogramą.
- Nušvinta gėrimo lemputė ir 2 puodelių piktograma. Viršutinė gėrimų kiekio piktogramos lemputė
ir paleidimo lemputė pradeda pulsuoti, tai indikacija, kad įjungėte programavimo režimą.
2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Mašina pradeda virti pasirinktą gėrimą.
- Paleidimo lemputė pirmiausia šviečia nuolat. Kai mašina pasiruošusi įrašyti sureguliuotą tūrį,
paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
3 Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas kavos kiekis.
- Viršutinė gėrimų kiekio piktogramos lemputė ir paleidimo lemputė užgęsta, tai indikacija, kad
naujas kiekis įrašytas.
Po to, kai užprogramavote naują didžiausią numatytąjį gėrimo kiekį, mašina išpils šį naują kiekį, kaskart
jums pasirinkus didžiausią šio gėrimo kiekį 1 ar 2 puodelių šio gėrimo variantams.
Galite reguliuoti tik didžiausio numatytojo kiekio lygį.
Kai sureguliuojate gėrimo kiekį, 1 puodelio ir 2 puodelių šio gėrimo variantai sureguliuojami.
Jei norite sugrąžinti numatytuosius kiekio nustatymus, žr. „Gamyklos nustatymų atkūrimas“.
Kavos temperatūros reguliavimas
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta: nuspauskite ir laikykite kavos kiekio piktogramą, kol lemputės šioje
piktogramoje nušvis (pav. 6).
3 Bakstelėkite kiekio piktogramą, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą: normalią, aukštą arba
maks.
- Atitinkamai nušvinta 1, 2 arba 3 lemputės.
4 Kai baigiate kavos temperatūros nustatymą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Jei mašinos neišjungsite patys, praėjus tam tikram laikui ji išsijungs automatiškai.
Gamyklos nustatymų atkūrimas
Mašina pasiūlo jums galimybę bet kuriuo momentu atkurti numatytuosius gėrimų nustatymus.
Galite atkurti numatytuosius nustatymus tik kai mašina išjungta.
1 Norėdami išjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
2 Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite espreso piktogramą.
- Nušvinta vidurinės lemputės gėrimų nustatymo piktogramose. Paleidimo ir stabdymo lemputė
pradeda pulsuoti, tai indikacija, kad pasiruošta nustatymų atkūrimui.
Lietuviškai
81
3 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte, kad norite atkurti nustatymus.
4 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Malūnėlio nustatymų reguliavimas
Galite pakeisti kavos stiprumą, naudodami malimo nustatymo ratuką pupelių talpykloje. Kuo mažesnis
malimo nustatymas, tuo smulkiau sumalamos kavos pupelės ir tuo stipresnė kava. Yra 12 skirtingi
malimo nustatymai, iš kurių galite pasirinkti.
Mašina nustatyta, kad gautų geriausią skonį iš jūsų kavos pupelių. Todėl patariame nereguliuoti
malūnėlio nustatymų, kol neišvirėte 100–150 puodelių (tai apie 1 mėnuo naudojimo).
Galite reguliuoti malimo nustatymus tik mašinai malant kavos pupeles. Jums reikės išvirti nuo 2 iki 3
gėrimų, kad pajustumėte visą skirtumą.
Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų apgadintas
malūnėlis.
Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį.
Bakstelėkite espreso piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
Kai malūnėlis pradės malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuką ir pasukite jį į kairę arba į dešinę.
(pav. 7)
Valdymo skydelio pypsėjimo išjungimas
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite kavos piktogramą, kol piktogramos lemputė užges.
Paleidimo lemputė pradeda mirksėti.
3 Vėl bakstelėkite kavos piktogramą, kad išjungtumėte valdymo skydelio pypsėjimą. Šviesa kavos
piktogramoje užgęsta.
4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Valdymo skydelio
pypsėjimas dabar išjungtas.
Pastaba. Jei šviesa kavos piktogramoje neužgęsta bakstelėjus ir laikant piktogramą, tai reiškia, kad
valdymo skydelio pypsėjimas jau išjungtas. Norėdami jį vėl įjungti, vėl bakstelėkite piktogramą ir
patvirtinkite, paspausdami paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Įjungimo ir išjungimo bei paleidimo ir sustabdymo mygtuko pypsėjimo išjungti negalima.
Virimo grupės išėmimas ir įstatymas
Išsamių instrukcijų apie tai, kaip išimti, įstatyti ir valyti virimo grupę vaizdo įrašas pateikiamas
www.philips.com/coffee-care.
Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos
1 Išjunkite mašiną.
2 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles (pav. 8).
3 Paspauskite rankeną (pav. 9) PUSH (Stumti) ir patraukite už virimo grupės rankenėlės, kad
nuimtumėte ją nuo mašinos (pav. 10).
Lietuviškai
1
2
3
4
82
Lietuviškai
Virimo grupės įstatymas
Prieš įstumdami virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad jos padėtis tinkama.
1
Patikrinkite, ar virimo grupės padėtis tinkama. Rodyklė ant geltono cilindro virimo grupės šone turi
būti sutapdinta su juoda rodykle ir N (pav. 11).
- Jei jos nesutapdintos, spauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo grupės (pav. 12) pagrindu.
2 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose (pav. 13), kol ji užsifiksuos
savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas (pav. 14). Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti).
3 Uždarykite priežiūros dureles ir atgal įdėkite vandens baką.
Valymas ir priežiūra
Reguliariai valant ir prižiūrint palaikoma geriausia jūsų mašinos būklė ir užtikrinama, kad kava ilgai
išliks skani, o kavos srautas bus pastovus.
Išsamią informaciją apie taip, kada ir kaip valyti visas nuimamas mašinos dalis žr. tolesnėje lentelėje.
Išsamesnę informaciją ir vaizdo įrašų su instrukcijomis rasite www.philips.com/coffee-care. Apžvalga,
kurias dalis galima plauti indaplovėje, pateikiama D paveiksle.
Nuimamos
dalys
Kada valyti
Kaip valyti
Virimo grupė
Kas savaitę
Nuimkite virimo grupę nuo mašinos. Išskalaukite
po vandentiekio čiaupu.
Kas mėnesį
Valykite virimo grupę, naudodami „Philips“ kavos
aliejaus šalinimo tabletę.
Iš anksto sumaltos Tikrinkite iš anksto sumaltos Atjunkite mašiną ir nuimkite virimo grupę.
kavos skyrius
kavos skyrių kas savaitę, ar jis Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus
neužkimštas.
dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto kotą. Judinkite kotą
aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi malta kava iškris
(pav. 15). Eikite į www.philips.com/coffee-care,
ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis
instrukcijomis.
Kavos tirščių
talpykla
Ištuštinkite kavos tirščių
talpyklą mašinai paraginus.
Valykite kas savaitę.
Išimkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant
įjungtai. Skalaukite jį po vandentiekio čiaupu,
naudodami šiek tiek plovimo skysčio, arba
išplaukite indaplovėje. Kavos tirščių talpyklos
priekinį skydelį plauti indaplovėje nesaugu.
Nuvarvėjimo
padėklas
Ištuštinkite nuvarvėjimo
padėklą kasdien arba kai tik
raudonas pilno nuvarvėjimo
padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklą
(pav. 16). Valykite
nuvarvėjimo padėklą kas
savaitę.
Išimkite nuvarvėjimo padėklą (pav. 17) ir
skalaukite po vandentiekio čiaupu, naudodami
šiek tiek plovimo skysčio. Nuvarvėjimo padėklą
galite plauti ir indaplovėje. Kavos tirščių
talpyklos priekinį skydelį (A14 pav.) plauti
indaplovėje nesaugu.
Virimo grupės
tepimas
Kas 2 mėnesius
Pasitikrinkite tepimo lentelėje ir sutepkite virimo
grupę „Philips“ tepalu.
Vandens bakas
Kas savaitę
Išskalaukite vandens baką po vandentiekio
čiaupu.
Lietuviškai
83
Virimo grupės valymas
Reguliariai valant virimo grupę užkertamas kelias kavos liekanoms užkimšti vidinius kontūrus.
Aplankykite www.philips.com/coffee-care, čia pateikiama palaikymo vaizdo įrašų apie tai, kaip išimti,
įdėti ir valyti virimo grupę.
Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu
1 Nuimkite virimo grupę.
2 Kruopščiai išskalaukite virimo grupę vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį virimo grupės filtrą
(pav. 18).
3 Leiskite virimo grupei išdžiūti ore prieš įdėdami ją atgal. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad
pluošto nesusikauptų virimo grupės viduje.
Naudokite tik „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes.
1 Padėkite puoduką po kavos snapeliu. Vandens baką pripildykite šviežio vandens.
2 Įdėkite kavos riebalų šalinimo tabletę į iš anksto sumaltos kavos talpyklą.
3 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad
pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 5).
4 Nedėkite maltos kavos. Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo
ciklą. Kai pusė puodelio vandens išvirta, atjunkite mašiną.
5 Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 15 minučių.
6 Įkiškite tinklo kištuką atgal į sieninį lizdą ir įjunkite mašiną. Mašina vėl įšils ir atliks automatinį
skalavimo ciklą. Ištuštinkite puoduką.
7 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles. Nuimkite virimo grupę ir kruopščiai
išskalaukite po vandentiekio čiaupu.
8 Vėl įdėkite virimo grupę ir vandens baką bei padėkite puodelį po kavos snapeliu.
9 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad
pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 5). Nedėkite maltos kavos. Paspauskite
paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Pakartokite tai du kartus.
Ištuštinkite puoduką.
Virimo grupės tepimas
Sutepkite virimo grupę kas 2 mėnesius, kad judančios dalys ir toliau sklandžiai judėtų.
1 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant virimo grupės (pav. 19) stūmoklio (pilka dalis).
2 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo apie veleną (pilka dalis) virimo grupės (pav. 20) apačioje.
3 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant bėgių abiejose pusėse (pav. 21).
„AquaClean“ vandens filtras
Jūsų mašinai įgalintas „AquaClean“. Galite įdėti „AquaClean“ vandens filtrą į vandens baką, kad
išsaugotumėte kavos skonį. Jis taip pat sumažina nuovirų šalinimo poreikį, sumažindamas kalkių
nuosėdų susikaupimą jūsų mašinoje. Galite nusipirkti „AquaClean“ filtrą iš jūsų vietos mažmenininko,
įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu www.philips.com/parts-and-accessories.
„AquaClean“ piktograma ir lemputė
Jūsų mašina aprūpinta „AquaClean“ vandens filtro lempute (pav. 22) filtro būsenos indikacijai.
Pasinaudokite tolesne lentele, norėdami sužinoti, kokie veiksmai reikalingi, kai lemputė nuolat šviečia
arba mirksi.
Lietuviškai
Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti
84
Lietuviškai
Kai naudojate mašiną pirmą kartą, „AquaClean“ lemputė pradeda šviesti oranžine
spalva. Tai indikacija, kad galite pradėti naudoti „AquaClean“ vandens filtrą. Jei
nesuaktyvinsite „AquaClean“ vandens filtro, praėjus šiek tiek laiko lemputė bus
išjungta automatiškai.
Kai sumontuojate filtrą ir suaktyvinate jį, pasinaudodami „AquaClean“ piktograma,
„AquaClean“ lemputė šviečia mėlynai, tai patvirtinimas, kad „AquaClean“ vandens
filtras aktyvus.
Kai filtras išeikvojamas, „AquaClean“ lemputė vėl pradeda mirksėti oranžine spalva,
tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą nauju.
Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“
filtrą, jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras.
„AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.)
Mašina neaptinka automatiškai, ar filtras įdėtas į vandens baką. Dėl to jums reikia suaktyvinti
kiekvieną naują sumontuotą „AquaClean“ vandens filtrą, pasinaudojant „AquaClean“ piktograma.
Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“ vandens filtrą, bet
jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras.
Jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo kalkių nuosėdų prieš pradedant naudoti „AquaClean“
vandens filtrą.
Prieš suaktyvinant „AquaClean“ vandens filtrą, jį reikia paruošti mirkant vandenyje, kaip aprašyta
žemiau. Jei to nepadarysite, į mašiną vietoj vandens gali būti įtraukta oro, dėl to sukeliama daug
triukšmo ir mašina negali virti kavos.
1 Pakratykite filtrą apie 5 sekundes (pav. 23).
2 Įmerkite apverstą filtrą į ąsotį su šaltu vandeniu, šiek tiek pakratykite / paspauskite jį ir palaukite, kol
nustos kilti (pav. 24) oro burbuliukai.
3 Filtras dabar paruoštas naudoti ir galima jį įstatyti į vandens baką.
4 Įstatykite filtrą vertikaliai ant filtro jungties vandens bake. Spauskite jį iki žemiausios galimos
padėties (pav. 25).
5 Į vandens baką pripilkite šviežio vandens ir įdėkite jį atgal į mašiną.
6 3 sekundes (pav. 26) spauskite „AquaClean“ piktogramą. Paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
7 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte aktyvinimo procesą.
8 Karštas vanduo bus išpilamas iš kavos snapelio ir šiek tiek vandens išbėgs iš vidinės sistemos tiesiai
į nuvarvėjimo padėklą (1 min.).
9 Kai aktyvinimo procesas baigtas, įsijungia mėlyna „AquaClean“ lemputė, kad būtų patvirtinta, kad
„AquaClean“ vandens filtras suaktyvintas tinkamai.
„AquaClean“ vandens filtro pakeitimas (5 min.)
95 litrams vandens perėjus per filtrą, filtras nustos veikti. „AquaClean“ lemputė pasidaro oranžinė ir
pradeda mirksėti, tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą. Kol ji mirksi, galite pakeisti filtrą, pirmiausia
nepašalinę nuovirų iš mašinos. Jei nepakeisite „AquaClean“ vandens filtro, galų gale oranžinė lemputė
išsijungs. Tokiu atveju vis tiek galite pakeisti filtrą, bet pirmiausia turite pašalinti nuoviras iš mašinos.
Kai mirksi oranžinė „AquaClean“ lemputė:
1 Išimkite seną „AquaClean“ vandens filtrą.
Lietuviškai
85
2 Sumontuokite naują filtrą ir jį suaktyvinkite, kaip aprašyta skyriuje „AquaClean“ vandens filtro
suaktyvinimas (5 min.)“.
Keiskite „AquaClean“ vandens filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad
pakeitimas reikalingas.
„AquaClean“ priminimo išjungimas
Jei nebenorite naudoti „Philips AquaClean“ vandens filtrų, visada galite išjungti „AquaClean“
priminimus:
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, nuspauskite ir laikykite „AquaClean“ piktogramą, kol šviesa šioje piktogramoje
įsijungs. Paleidimo lemputė pradeda mirksėti.
3 Norėdami išjungti priminimus, vėl bakstelėkite „AquaClean“ piktogramą. Šviesa „AquaClean“
piktogramoje užgęsta.
4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. „AquaClean“ priminimai
dabar išjungti.
Vandens kietumo nustatymas
Mes jums patariame sureguliuoti vandens kietumą pagal vandens kietumą jūsų regione, kad
mašinos veikimas būtų optimalus ir jos naudojimo laikas būtų ilgesnis. Dėl to jums taip pat neprireiks
šalinti nuovirų iš mašinos pernelyg dažnai. Numatytasis vandens kietumo parametras yra 4: kietas
vanduo.
Pasinaudokite vandens kietumo testo juostele, tiekiama dėžutėje, kad
nustatytumėte vandens kietumą jūsų regione:
1
Įmerkite vandens kietumo testo juostelę į vandenį iš vandentiekio čiaupo arba palaikykite ją po
vandentiekio čiaupu 1 sekundę (pav. 27).
2 Palaukite 1 minutę. Paraudusių kvadratų testo juostelėje skaičius nurodo vandens kietumą (pav.
28).
Nustatykite tinkamą vandens kietumą mašinoje:
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite aromato stiprumo piktogramą, kol visos lemputės
piktogramoje nušvis (pav. 5).
3 Bakstelėkite aromato stiprumo piktogramą 1, 2, 3 arba 4 kartus. Įsijungusių lempučių skaičius turi
būti lygus raudonų kvadratų testo juostelėje (pav. 29) skaičiui. Jei testo juostelėje nėra raudonų
kvadratų (visi kvadratai žali), pasirinkite 1 lemputę.
4 Kai nustatote tinkamą vandens kietumą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
5 Paspauskite įjungimo ir išjungimo piktogramą, kad įjungtumėte mašiną.
Kadangi tik kartą nustatote vandens kietumą, aromato stiprumo funkcija naudojama vandens
kietumui pasirinkti. Tai nepaveikia jūsų vėliau ruošiamų gėrimų aromato stiprumo.
Lietuviškai
Pastaba. Suaktyvinus naują „AquaClean“ filtrą, automatiškai bus vėl suaktyvinti „AquaClean“
priminimai.
86
Lietuviškai
Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.)
Naudokite tik „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite nuovirų
šalinimo priemonės sieros rūgšties, druskos rūgšties, sulfamo ar acto rūgšties (acto) pagrindu, nes ji
gali apgadinti vandens grandinę jūsų mašinoje ir tinkamai neištirpdyti kalkių nuovirų. Jei nenaudosite
„Philips“ nuovirų šalinimo priemonės, bus panaikinta jūsų garantija. Jei nešalinsite nuovirų iš prietaiso,
taip pat bus panaikinta jūsų garantija. „Philips“ tirpalo nuoviroms šalinti galite nusipirkti internetinėje
parduotuvėje www.philips.com/coffee-care.
Kai lemputė „Calc / Clean“ pradeda retai mirksėti, turite pašalinti nuoviras iš mašinos.
1 Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir įdėkite atgal į vietą.
2 Išimkite vandens baką ir jį ištuštinkite. Tada išimkite „AquaClean“ vandens filtrą.
3 Supilkite į vandens baką visą butelį „Philips“ nuovirų šalinimo priemonės ir paskui pripilkite į jį
vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos (pav. 30). Tada įdėkite jį atgal į mašiną.
4 Padėkite didelė talpyklą (1,5 l) po kavos išpylimo snapeliu.
5 3 sekundes spauskite „Calc / Clean“ piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo
mygtuką.
6 Prasideda pirmas nuovirų šalinimo procedūros etapas. Nuovirų šalinimo procedūra užtrunka apie
30 minučių, ją sudaro nuovirų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas. Per nuovirų šalinimo ciklą „Calc /
Clean“ lemputė mirksi, kad parodytų, kad vyksta nuovirų šalinimo etapas.
7 Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuoviroms šalinti, kol ekrane jums bus priminta, kad vandens bakas
tuščias.
8 Ištuštinkite vandens baką, išskalaukite jį ir įpilkite šviežio vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos.
9 Ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu. Vėl paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
10 Prasideda antras nuovirų šalinimo ciklo etapas, skalavimo ciklas, jis trunka 3 minutes. Per šį etapą
lemputės valdymo pulte įsijungia ir išsijungia, kad parodytų, kad vyksta skalavimo etapas.
11 Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra baigta, kai mašina nustoja
pilti vandenį.
12 Mašina vėl ims kaisti. Kai lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina vėl paruošta
naudoti.
13 Sumontuokite ir suaktyvinkite naują „AquaClean“ vandens filtrą vandens bake.
- Kai nuovirų šalinimo procedūra baigta, „AquaClean“ lemputė šiek tiek laiko mirksi, kad jums
primintų sumontuoti naują „AquaClean“ vandens filtrą.
Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras.
Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama
Galite baigti nuovirų šalinimo procedūrą, valdymo pulte paspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei
nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama prieš ją visiškai užbaigiant, atlikite šiuos veiksmus:
1 Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai jį išskalaukite.
2 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „Calc / Clean“ lygio indikacijos ir vėl įjunkite mašiną.
Mašina įšils ir atliks automatinį skalavimo ciklą.
3 Prieš virdami bet kokius gėrimus atlikite rankinį skalavimo ciklą. Norėdami atlikti rankinio skalavimo
ciklą, išpilkite 2 puodelius iš anksto sumaltos kavos, nepridėdami sumaltos kavos.
Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiama, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo iš
mašinos procedūrą.
Lietuviškai
87
Priedų užsakymas
Mašinai valyti ir nuoviroms šalinti naudokite tik „Philips“ priežiūros produktus. Šių produktų galima
nusipirkti iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu
www.philips.com/parts-and-accessories. Norėdami rasti visą atsarginių dalių sąrašą internete,
įveskite savo mašinos modelio numerį. Modelio numerį galite rasti priežiūros durelių viduje.
Priežiūros produktai ir tipo numeriai:
- Tirpalas nuoviroms šalinti CA6700
- „AquaClean“ vandens filtras CA6903 (pav. 31)
- Virimo grupės tepalas HD5061
- Kavos alyvos šalinimo tabletės CA6704
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną.
Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care.
Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius
duomenis žr. garantijos lankstinuke.
Sprendimas
Įspėjimo
piktograma
Lemputė „Vandens bakas tuščias“ šviečia
- Vandens bakas beveik tuščias. Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki
maksimalaus lygio indikacijos.
- Vandens bakelis netinkamai įdėtas. Įdėkite atgal vandens baką.
Lemputė „Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ šviečia.
- Kavos tirščių talpykla pilna. Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai
esant įjungtai.
Pavojaus signalo lemputė šviečia
- Kavos tirščių talpykla ir (arba) nuvarvėjimo padėklo nėra arba įdėta netinkamai.
Įdėkite atgal kavos tirščių talpyklą ir (arba) nuvarvėjimo padėklą, įsitikinkite, kad jų
padėtis tinkama.
- Atidarytas eksploatavimo dangtelis. Išimkite vandens baką ir įsitikinkite, kad
priežiūros durelės uždarytos.
Pavojaus signalo lemputė mirksi
- Virimo grupės nėra arba ji neįstatyta tinkamai. Išimkite virimo grupę ir įsitikinkite,
kad ji užfiksuota vietoje. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės išėmimas
ir įdėjimas“.
- Virimo grupė užblokuota. Išimkite virimo grupę ir išskalaukite ją vandeniu po
vandentiekio čiaupu. Tada sutepkite virimo grupę ir įdėkite ją atgal į mašiną.
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
„AquaClean“ lemputė mirksi: įdėkite arba pakeiskite „AquaClean“ vandens filtrą ir jį
suaktyvinkite. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
Nuovirų šalinimo lemputė retai mirksi: pašalinkite nuoviras iš mašinos.
Lietuviškai
Įspėjimo piktogramos
88
Lietuviškai
Įspėjimo
Sprendimas
piktograma
Lemputės gėrimo piktogramose viena po kitos nušvis ir užges.
Mašina kaista ir (arba) bando išleisti į mašiną įtrauktą orą. Palaukite, kol visos gėrimų
lemputės švies nuolat.
Visų įspėjimo piktogramų lemputės mirksi.
Nustatykite mašiną iš naujo, ją atjungdami ir vėl prijungdami. Prieš vėl įjungdami
mašiną, atlikite šiuos veiksmus:
- Nuimkite „AquaClean“ vandens filtrą nuo vandens bako.
- Įdėkite atgal vandens baką. Stumkite jį į mašiną tiek, kiek eina, kad
užtikrintumėte, kad jo padėtis tinkama.
- Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir patikrinkite, ar jis
neužkimštas kavos milteliais. Norėdami jį išvalyti, įkiškite šaukšto kotą į iš anksto
sumaltos kavos skyrių ir judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užstrigusi sumalta
kava nukris žemyn (pav. 15). Išimkite virimo grupę ir pašalinkite visą žemyn
nukritusią sumaltą kavą. Įdėkite atgal ir išvalykite virimo grupę.
- Vėl įjunkite mašiną.
Jei problema išnyksta, „AquaClean“ filtras nebuvo tinkamai paruoštas. Paruoškite
„AquaClean“ filtrą prieš įdėdami atgal, atlikdami 1 ir 2 veiksmus, aprašytus skyriuje
„AquaClean“ vandens filtro suaktyvinimas (5 min.)“.
Jei lemputės vis tiek mirksi, mašina gali būti perkaitusi. Išjunkite mašiną, palaukite 30
minučių ir vėl ją įjunkite. Jei lemputės vis tiek mirksi, kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke.
Trikčių šalinimo lentelė
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną.
Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care.
Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius
duomenis žr. garantijos lankstinuke.
Problema
Priežastis
Sprendimas
Nuvarvėjimo padėklas
greitai prisipildo.
Tai normalu. Mašina naudoja
vandenį vidiniam kontūrui ir
virimo grupei skalauti. Šiek tiek
vandens teka per vidinę sistemą
tiesiai į nuvarvėjimo padėklą.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Patarimas. padėkite puodelį po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte iš jo
ištekantį skalavimo vandenį.
Lemputė „Ištuštinkite
kavos tirščių talpyklą“
lieka šviesti.
Jūs ištuštinote kavos tirščių
talpyklą, kai mašina buvo
išjungta.
Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą
mašinai esant įjungtai. Išimkite kavos
tirščių talpyklą, palaukite mažiausiai 5
sek. ir vėl ją įstatykite.
Mašina ragina ištuštinti
kavos tirščių talpyklą,
net talpyklai esant
neužpildytai.
Mašina neatkūrė skaitiklio
paskutinį kartą jums ištuštinus
kavos tirščių talpyklą.
Visada palaukite apie 5 sekundes prieš
atgal įdėdami kavos tirščių talpyklą.
Tokiu būdu kavos tirščių skaitiklis bus
nustatytas į nulį.
Lietuviškai
Problema
Priežastis
89
Sprendimas
Kavos tirščių talpykla
Jūs išėmėte nuvarvėjimo
perpildyta, o lemputė
padėklą, bet neištuštinote kavos
„Ištuštinkite kavos tirščių tirščių talpyklos.
talpyklą“ nešviečia.
Kai išimate nuvarvėjimo padėklą, taip
pat ištuštinkite kavos tirščių talpyklą, net
jei joje yra nedaug kavos tirščių. Tokiu
būdu kavos tirščių skaitiklis bus
nustatytas į nulį, bus paleistas iš naujo,
kad teisingai skaičiuotų kavos tirščius.
Negaliu nuimti virimo
grupės.
Virimo grupės padėtis
netinkama.
Atkurkite mašiną taip: uždarykite
priežiūros dureles ir atgal įdėkite
vandens baką. Išjunkite mašiną ir vėl
įjunkite. Dar kartą bandykite išimti
virimo grupę. Išsamias instrukcijas žr.
skyriuje „Virimo grupės išėmimas ir
įdėjimas“.
Negaliu įdėti virimo
grupės.
Virimo grupės padėtis
netinkama.
Atkurkite mašiną taip: uždarykite
priežiūros dureles ir atgal įdėkite
vandens baką. Palikite virimo grupę
išimtą. Mašiną išjunkite ir atjunkite.
Palaukite 30 sek., tada vėl prijunkite
mašiną ir ją įjunkite. Tada nustatykite
tinkamą virimo grupės padėtį ir vėl
įstatykite ją į mašiną. Išsamias
instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės
išėmimas ir įdėjimas“.
Kava kaip vanduo.
Virimo grupė nešvari arba ją
reikia sutepti.
Išimkite virimo grupę, išskalaukite ją po
vandentiekio čiaupu ir palikite išdžiūti.
Tada sutepkite judančias dalis.
Mašina atlieka susireguliavimo
Iš pradžių išvirkite 5 puodelius kavos,
procedūrą. Ši procedūra
kad mašina užbaigtų susireguliavimo
pradedama automatiškai, kai
procedūrą.
naudojate mašiną pirmą kartą,
kai pakeičiate kavos pupelių rūšį
arba ilgai nenaudojus.
Kava nepakankamai
karšta.
Parinktas per stambaus
malūnėlio nustatymas.
Nustatykite smulkesnio malimo
(mažesnį) malūnėlio nustatymą. Išvirkite
nuo 2 iki 3 gėrimų, kad pajustumėte visą
skirtumą.
Nustatyta per žema
temperatūra.
Nustatykite maksimalią temperatūrą.
Šaltas puodelis sumažina
gėrimo temperatūrą.
Pašildykite puodelius, skalaudami juos
karštu vandeniu.
Lietuviškai
Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą
mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių
talpyklą ištuštinate išjungę mašiną,
kavos tirščių skaitiklis neatkuriamas.
90
Lietuviškai
Problema
Kava neišteka arba
išteka lėtai.
Priežastis
Sprendimas
Įpylus pieno sumažėja gėrimo
temperatūra.
Nepriklausomai nuo to, ar įpilate karšto
ar šalto pieno, visada sumažėja kavos
temperatūra. Pašildykite puodelius,
skalaudami juos karštu vandeniu.
„AquaClean“ vandens filtras
nebuvo tinkamai paruoštas
sumontavimui.
Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą ir vėl
bandykite virti kavą. Jei tai padeda,
prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad
„AquaClean“ filtrą tinkamai paruošėte.
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje
„AquaClean“ vandens filtras“.
Ilgai nenaudojus turite vėl paruošti
„AquaClean“ vandens filtrą naudojimui ir
įdėti jį atgal. Žr. 1–3 veiksmus skyriuje
„AquaClean“ vandens filtro
suaktyvinimas“.
„AquaClean“ vandens filtras
užkimštas.
Keiskite „AquaClean“ filtrą kas 3
mėnesius. Senesnis kaip 3 mėnesių
filtras gali užsikimšti.
Parinktas per smulkus
malūnėlio nustatymas.
Nustatykite stambesnį (aukštesnį)
malūnėlio nustatymą. Žinokite, kad tai
paveiks kavos skonį.
Virimo grupė nešvari.
Išimkite virimo grupę ir išskalaukite po
vandentiekio čiaupu.
Kavos išpylimo snapelis
nešvarus.
Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo
kiaurymes vamzdžių valikliu arba adata.
Iš anksto sumaltos kavos skyrius Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę.
užkimštas
Atidarykite iš anksto sumaltos kavos
skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto
kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn,
kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 15).
Mašinos kontūrą užkimšo kalkių
nuosėdos.
Mašina mala kavos
pupeles, bet kava
neišteka.
Pašalinkite nuoviras iš mašinos,
naudodami „Philips“ nuovirų šalinimo
priemonę. Visada šalinkite nuoviras iš
mašinos, kai nuovirų šalinimo lemputė
pradeda mirksėti.
Iš anksto sumaltos kavos skyrius Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę.
užkimštas.
Atidarykite iš anksto sumaltos kavos
skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto
kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn,
kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 15).
Lietuviškai
91
Problema
Priežastis
Sprendimas
Atrodo, kad mašina
prateka.
Mašina naudoja vandenį
vidiniam kontūrui ir virimo
grupei skalauti. Šis vanduo teka
per vidinę sistemą tiesiai į
nuvarvėjimo padėklą. Tai
normalu.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Patarimas. Padėkite puodelį po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte skalavimo
vandenį ir sumažintumėte vandens kiekį
nuvarvėjimo padėkle.
Nuvarvėjimo padėklas per
pilnas ir perpildytas, dėl to
atrodo, kad mašina prateka.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Vandens bakas ne visai įstatytas Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis
ir oras traukiamas į mašiną.
tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite,
stumdami jį tiek, kiek galima.
Mašina padėta ne ant
horizontalaus paviršiaus.
Padėkite mašiną ant horizontalaus
paviršiaus, kad nuvarvėjimo padėklas
nebūtų perpildytas ir pilno nuvarvėjimo
padėklo indikatorius veiktų tinkamai.
Negaliu suaktyvinti
„AquaClean“ vandens
filtro ir mašina prašo
pašalinti nuoviras.
Filtras nebuvo sumontuotas
arba pakeistas laiku po to, kai
„AquaClean“ vandens filtro
lemputė pradėjo mirksėti. Tai
reiškia, kad iš jūsų mašinos
pašalintos ne visos kalkių
nuosėdos.
Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš
mašinos ir tada sumontuokite
„AquaClean“ vandens filtrą.
Naujo vandens filtro
įstatyti nepavyksta.
Bandote sumontuoti kitą filtrą,
ne „AquaClean“ vandens filtrą.
Mašinai tinka tik „AquaClean“ vandens
filtras.
Guminis žiedas ant „AquaClean“ Uždėkite guminį žiedą atgal ant
vandens filtro ne vietoje.
„AquaClean“ vandens filtro.
Mašina kelia didelį
triukšmą.
Normalu, kad naudojant jūsų
mašina kelia triukšmą.
Jei mašina pradeda skleisti kitokios
rūšies triukšmą, išvalykite virimo grupę ir
sutepkite ją.
„AquaClean“ vandens filtras
tinkamai neparuoštas ir dabar
oras traukiamas į mašiną.
Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą iš
vandens bako ir tinkamai jį paruoškite
prieš įdėdami atgal. Išsamias instrukcijas
žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
Vandens bakas ne visai įstatytas Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis
ir oras traukiamas į mašiną.
tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite,
stumdami jį tiek, kiek galima.
Lietuviškai
Virimo grupė nešvari / užkimšta. Išskalaukite virimo grupę.
92
Lietuviškai
Techninės specifikacijos
Gamintojas pasilieka teisę gerinti produkto technines specifikacijas. Visi iš anksto nustatyti kiekiai yra
apytiksliai.
Aprašymas
Vertė
Dydis (p x a x g)
246 x 372 x 433 mm
Svoris
7–7,5 kg
Maitinimo laido ilgis
1000 mm
Vandens bakas
1,8 litro, nuimamas
Kavos pupelių bunkerio talpa
275 g
Kavos tirščių talpyklos talpa
12 briketų
Reguliuojamas snapelio aukštis
85–145 mm
Nurodytoji įtampa – nurodytoji galia – maitinimo
šaltinis
Žr. duomenų etiketę priežiūros durelių vidinėje
dalyje (A11 pav.)
Magyar
93
Tartalom
A készülék bemutatása („A” ábra)____________________________________________________________________
93
Kezelőpanel („B” ábra) _______________________________________________________________________________
93
Bevezetés ____________________________________________________________________________________________
94
Teendők az első használat előtt _____________________________________________________________________
94
Italok főzése __________________________________________________________________________________________
95
A készülék beállítása _________________________________________________________________________________
97
A főzőegység eltávolítása és behelyezése __________________________________________________________
98
Tisztítás és karbantartás _____________________________________________________________________________
99
AquaClean vízszűrő __________________________________________________________________________________
101
A vízkeménység beállítása __________________________________________________________________________
102
Vízkőmentesítés (30 perc)____________________________________________________________________________
103
Tartozékok rendelése ________________________________________________________________________________
104
Hibaelhárítás _________________________________________________________________________________________
104
Műszaki jellemzők ____________________________________________________________________________________
109
A1
Kezelőpanel
A10
Szervizajtó
A2
Csészetartó
A11
Adatcímke típusszámmal
A3
Őrölt kávé tárolója
A12
Víztartály
A4
Szemeskávé-tartály fedele
A13
Kávéőrlemény-tartó
A5
Állítható kávékifolyó
A14
Kávézacctartó előlapja
A6
Hálózati csatlakozódugó
A15
Cseppfelfogó tálca fedele
A7
Őrlésbeállító gomb
A16
Cseppfelfogó tálca
A8
Szemeskávé-tartály
A17
„Cseppfelfogó tálca megtelt” kijelző
A9
Főzőegység
A20
Vízkeménységi tesztcsík
Tartozékok
A18
Zsírzótubus
A19
Mérőkanál
Kezelőpanel („B” ábra)
A „B” ábra segítségével tekintse át az összes gombot és ikont. Az alábbiakban találja a leírást.
B1
Be- és kikapcsológomb
B6
Indítás lámpa
B2
Italok ikonjai*
B7
Start/stop
B3
Aroma erőssége/őrölt kávé ikon
B8
AquaClean ikon
Magyar
gomb
Magyar
A készülék bemutatása („A” ábra)
Magyar
94
B4
Ital mennyisége ikon
B5
Figyelmeztető ikonok
B9
Vízkőmentesítés ikon
* Italok ikonjai: eszpresszó (1 csésze), kávé (1 csésze), eszpresszó (2 csésze), kávé (2 csésze)
Bevezetés
Köszönjük, hogy teljesen automatikus Philips kávéfőzőt vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatásért regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a különálló biztonsági füzetet, és őrizze meg
későbbi használatra.
A használat könnyű megkezdéséhez és annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a kávéfőzőből, a
Philips többféle módon nyújt támogatást. A következőket találja a dobozban:
1 Ez a használati útmutató kép alapú használati utasításokat tartalmaz és részletes tájékoztatás ad a
készülék tisztításáról és karbantartásáról.
Ennek az eszpresszógépnek kétféle változata van. Mindegyik változatnak saját típusszáma van.
A típusszám a szervizajtó belső oldalán levő adatcímkén található (lásd az A11 ábrát).
2 Egy külön biztonsági füzet tartalmazza a készülék biztonságos használatához szükséges
utasításokat.
3 Online támogatáshoz (gyakran felmerülő kérdések, videók stb.) olvassa be a QR-kódot a füzet
borítójáról vagy látogasson el a www.philips.com/coffee-careweboldalra.
Ezt a készüléket kávéval próbálták ki. Gondosan ki van tisztítva, de lehetséges, hogy maradtak
benne kávémaradékok. Garantáljuk azonban, hogy a készülék teljesen új.
A készülék automatikusan beállítja a legízletesebb kávé készítéséhez szükséges őrölt kávé
mennyiségét. Először le kell főznie 5 kávét, hogy a készülék be tudja fejezni önbeállítási funkcióját.
Teendők az első használat előtt
1. A készülék öblítése
ON
Magyar
95
2. Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)
A készülék AquaClean-kompatibilis. Mivel a készüléknek teljesen vízkőmentesnek kell lennie az
AquaClean vízszűrő használata előtt, javasoljuk, hogy az első naptól kezdve kezdje el használni az
AquaClean szűrőt. Megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott szakszerviztől, illetve online:
www.philips.com/parts-and-accessories.
A lépésenkénti utasításokat lásd az „AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. A vízkeménység beállítása
A lépésenkénti utasításokat lásd „A vízkeménység beállítása” című fejezetben. Vízkeménység
alapértelmezett beállítása 4: kemény víz.
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Italok főzése
Általános lépések
1 Töltse meg a víztartályt csapvízzel, és töltse meg a szemeskávé-tartályt szemes kávéval.
2 A bekapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.
- A készülék elkezd felmelegedni, és automatikus öblítési ciklust hajt végre. Felmelegítés közben
az ital ikonokban levő lámpák egyenként világítani kezdenek, majd lassan kialszanak.
- Amikor az összes lámpa az ital ikonokon folyamatosan világít, a készülék használatra kész.
3 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá. A használt csésze vagy bögre méretéhez való
beállításához csúsztassa a kávéadagoló kifolyóját felfelé vagy lefelé .
Magyar
OFF
96
Magyar
Az italok testreszabása
Ezzel a készülékkel a saját ízlése szerint szabhatja személyre az italok beállításait. Az ital kiválasztása
után a következőket teheti:
1 Beállíthatja az aroma erősségét az aroma erőssége ikon (ábra 2) megérintésével. 3 erősség közül
választhat: a legkisebb a leggyengébb, míg a legnagyobb a legerősebb.
2 Állítsa be az ital mennyiségét az ital mennyisége ikon (ábra 3) megérintésével. 3 mennyiség közül
választhat: alacsony, közepes és magas.
A kávé hőmérsékletét is beállíthatja saját ízlése szerint.
Kávéfőzés szemes kávéból
1
Kávéfőzéshez érintse meg a kiválasztott ital ikont.
- Az aroma erőssége és a mennyiség lámpái világítani kezdenek, mutatva az előzőleg kiválasztott
beállítást.
- Ekkor lehetősége van az ital ízlése szerinti beállítására.
2 Nyomja meg a start/stop gombot.
- Az ital ikon lámpája villog az ital adagolása közben.
3 A kávé adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg újra a start/stop gombot.
Ha egyszerre 2 csésze kávét szeretne főzni, érintse meg a 2 csésze ikont, majd nyomja meg a
start/stop gombot.
Kávé készítése őrölt kávéból
Szemes kávé helyett őrölt kávét használatát is választhatja, például ha más kávétípust kíván vagy
koffeinmentes kávét szeretne.
1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és várja meg, amíg használatra
kész állapotba kerül.
2 Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának a fedelét, és öntsön egy színültig töltött mérőkanál őrölt kávét a
tárolóba (ábra 4). Ezután zárja vissza a fedelet.
3 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
4 Válasszon egy szimpla italt.
5 Tartsa lenyomva 3 másodpercig (ábra 5) az aroma erőssége ikont.
- Az őrölt kávé lámpája világítani kezd és az indítás lámpa villog.
6 Nyomja meg a start/stop gombot.
7 A kávé adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg újra a start/stop gombot.
Őrölt kávéból egyszerre csak egy kávét lehet főzni.
Az őrölt kávé nem tartozik az elmentett előző erősség-beállítások közé. Minden alkalommal, amikor
őrölt kávét szeretne használni, meg kell nyomnia 3 másodpercre az aroma erőssége ikont.
Ha őrölt kávét választ, nem választhat másik aromaerősséget.
Magyar
97
A készülék beállítása
Az italok legnagyobb alapértelmezett beállításának
beprogramozása
A készülék minden italhoz 3 alapértelmezett beállítással rendelkezik: alacsony, közepes, magas. Csak
a legnagyobb beállítás mennyiségét módosíthatja. Az új mennyiséget az indítás lámpa villogásának
megkezdése után tárolhatja el.
1
A legnagyobb mennyiség beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a választott ital 1 csésze
ikonját 3 másodpercig.
- Az ital lámpája és a 2 csésze ikon lámpája világítani kezd. Az ital mennyisége ikon felső lámpája
és az indítás lámpa villogni kezd, ami azt jelzi, hogy programozási üzemmódban van.
2 Nyomja meg a start/stop gombot. A készülék elkezdi főzni a kiválasztott italt.
- Az indítás lámpa kezd folyamatosan világítani először. Amikor a készülék készen áll a beállított
mennyiség eltárolására, az indítás lámpa elkezd villogni.
3 Ha a csésze a kívánt mennyiségű kávét tartalmazza, nyomja meg újra a start/stop gombot.
- Az ital mennyisége ikon felső lámpája és az indítás lámpa kialszik, ami azt jelzi, hogy eltárolta az
új mennyiséget.
Miután beprogramozta egy ital új legnagyobb alapértelmezett mennyiségét, a készülék ezt a
mennyiséget adagolja minden alkalommal, amikor ennek az italnak a legnagyobb mennyiségét
választja akár 1 csészés, akár 2 csészés változatban.
Amikor beállítja egy ital mennyiségét, akkor mind az 1 csészés, mind a 2 csészés változatát beállítja
az adott italnak.
Ha vissza szeretne térni az alapértelmezett mennyiség beállításához, lásd: „Gyári beállítások
visszaállítása”.
A kávé hőmérsékletének beállítása
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva: nyomja meg és tartsa nyomva a kávé mennyisége ikont, amíg
az ikon lámpái világítani (ábra 6) kezdenek.
3 Érintse meg a mennyiség ikont a kívánt hőmérséklet kiválasztásához: normál, magas vagy
maximális.
- Sorrendben 1, 2 vagy 3 lámpa világít.
4 Amikor befejezte a kávé hőmérsékletének beállítását, nyomja meg a start/stop gombot.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket.
Ha Ön nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, az bizonyos idő után automatikusan kikapcsol.
Gyári beállítások visszaállítása
A készülék lehetővé teszi, hogy bármikor visszaállítsa az italok alapértelmezett beállításait.
Csak akkor állíthatja vissza az alapértelmezett beállításokat, ha a készülék ki van kapcsolva.
1
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
Magyar
Csak a legnagyobb mennyiségi szint alapértelmezett értékét állíthatja be.
98
Magyar
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az espresso ikont 3 másodpercen keresztül.
- Az ital beállítása ikonok középső lámpái világítani kezdenek. A start/stop lámpa elkezd villogni,
jelezve, hogy a készülék készen áll a beállítások visszaállítására.
3 A visszaállítási szándék megerősítéséhez nyomja meg a start/stop gombot.
4 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket.
A kávédaráló beállítása
A kávé erősségének módosítását a szemeskávé-tartályban található darálóbeállító gombbal
végezheti el. Minél alacsonyabb az őrlés beállítása, annál finomabbra őrli a készülék a kávészemeket,
és annál erősebb lesz a kávé. Összesen 12-féle kávédaráló-beállítás közül választhat.
A készülék beállítása befejeződött, így az a legjobb ízt hozza majd ki a kávébabokból. Ezért azt
javasoljuk, hogy ne változtasson a kávédaráló beállításain, amíg nem főzött 100-150 csésze kávét (kb. 1
havi használat).
Csak akkor lehet beállítani a kávédaráló beállításait, ha a készülék szemes kávé őrlését végzi. 2-3
italt el kell készítenie, mielőtt teljes mértékben érezhetővé válik a különbség.
A daráló károsodásának megelőzése érdekében ne forgassa el egyszerre egynél több fokkal a
darálóbeállító gombot.
1
2
3
4
Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
Nyissa fel a szemes kávé tartályának fedelét.
Érintse meg az espresso ikont, majd nyomja meg a start/stop gombot.
Amikor a daráló elkezdi a darálást, nyomja le a darálóbeállító gombot, és forgassa balra vagy
jobbra. (ábra 7)
A kezelőpanel hangjának kikapcsolása
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg a kávé ikont, és tartsa megérintve, amíg az ikon
lámpája világítani nem kezd. Az indítás lámpa villogni kezd.
3 A kezelőpanel hangjának kikapcsolásához érintse meg újra a kávé ikont. A kávé ikon lámpája
kialszik.
4 Választását a start/stop gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket. A kezelőpanel hanga ki lett kapcsolva.
Megjegyzés: Ha a kávé ikon lámpája nem kezd el világítani az ikon megérintése és nyomva tartása
után, az azt jelenti, hogy a kezelőpanel hangja már ki volt kapcsolva. Ha újra szeretné aktiválni, érintse
meg ismét az ikont, és hagyja jóvá a start/stop gomb megnyomásával.
A be-/kikapcsoló gomb és a start/stop gomb hangját nem lehet kikapcsolni.
A főzőegység eltávolítása és behelyezése
A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos további tudnivalókért
tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.
A főzőegység kivétele a készülékből
1
Kapcsolja ki a készüléket.
Magyar
99
2 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót.
3 Nyomja meg a PUSH (NYOMNI) kart (ábra 9), majd a fogantyúnál meghúzva vegye ki a
főzőegységet a készülékből (ábra 10).
A főzőegység visszahelyezése
Mielőtt visszacsúsztatja a főzőegységet a készülékbe, ellenőrizze, hogy az megfelelő pozícióban álle.
1
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a főzőegység. A főzőegység oldalán található sárga
hengernek illeszkednie kell a fekete nyílhoz és az N (ábra 11) jelhez.
- Ha a henger nem illeszkedik ezekhez, nyomja le a kart, amíg az hozzá nem ér a főzőegység (ábra
12) aljához.
2 Az oldalsó (ábra 13) vezetősínek mentén csúsztassa vissza a főzőegységet a készülékbe, amíg a
helyére nem rögzül egy kattanással (ábra 14). Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.
3 Csukja vissza a szervizajtót, és helyezze vissza a víztartályt.
Tisztítás és karbantartás
A rendszeres tisztítással és karbantartással kiváló állapotban tarthatja a készüléket, és hosszú időn át
biztosíthatja az ízletes kávét és az egyenletes kávéadagolást.
Levehető
alkatrészek
Tisztítás ideje
Tisztítás módja
Főzőegység
Hetente
Vegye ki a főzőegységet a készülékből. Öblítse le
csap alatt.
Havonta
Tisztítsa a főzőegységet Philips kávéolajeltávolító tablettával.
Őrölt kávé tárolója Hetente ellenőrizze, hogy
nem tömődött-e el az őrölt
kávé tárolója.
Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali
aljzatból, és vegye ki a főzőegységet. Nyissa fel az
őrölt kávé tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába. Mozgassa a
nyelet fel és le, amíg az eltömődött kávé le (ábra
15) nem esik. Lásd: www.philips.com/coffee-care
webhelyet a részletes tájékoztató videókért.
Kávéőrleménytartó
A kávézacctartó ürítése a készülék bekapcsolt
állapotában történjen. Öblítse le vízcsap alatt
némi mosogatószerrel vagy tisztítsa meg
mosogatógépben. A kávézacctartó előlapja
mosogatógépben nem mosható.
Akkor ürítse ki a
kávézacctartót, amikor a
készülék erre kéri. Tisztítsa
hetente.
Magyar
Az alábbi táblázatban láthatja annak részletes ismertetését, hogy mikor és hogyan kell tisztítani a
készülék összes levehető alkatrészét. További részletes információk és tájékoztató videók:
www.philips.com/coffee-care. A „D” ábrán láthat egy áttekintést arról, hogy mely elemek tisztíthatók
mosogatógépben is.
100 Magyar
Levehető
alkatrészek
Tisztítás ideje
Tisztítás módja
Cseppfelfogó tálca Naponta, vagy ha a
cseppfelfogó tálca fedelén
keresztül felemelkedik a
piros „Cseppfelfogó tálca
megtelt” jelző, ürítse ki a
cseppfelfogó tálcát (ábra 16).
A cseppfelfogó tálcát
hetente tisztítsa.
Vegye ki a cseppfelfogó tálcát (ábra 17), és
tisztítsa meg azt a csap alatt folyékony
mosószerrel. A cseppfelfogó tálcát
mosogatógépben is tisztíthatja. A kávézacctartó
előlapja (A14 ábra) mosogatógépben nem
mosható.
A főzőegység
kenése
2 havonta
Nézze meg a kenési táblázatot, és a főzőegység
kenéséhez használjon Philips kenőzsírt.
Víztartály
Hetente
Öblítse ki a víztartályt a csap alatt
A főzőegység tisztítása
A főzőegység rendszeres tisztításával megelőzhető az, hogy a kávémaradványok eltömítsék a belső
köröket. A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos támogatási
videókért tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.
A főzőegység tisztítása csap alatt
1 Vegye ki a főzőegységet.
2 Alaposan öblítse ki a főzőegységet langyos vízzel. Óvatosan tisztítsa meg a főzőegység felső
szűrőjét (ábra 18).
3 Hagyja a főzőegységet megszáradni, mielőtt visszahelyezné. Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával,
mert a belsejében összegyűlhetnek a ruhából származó szálak.
A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával
Csak Philips kávéolaj-eltávolító tablettát használjon.
1 Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá. Töltse fel a víztartályt friss vízzel.
2 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába.
3 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé
funkció (ábra 5) használatához.
4 Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ha
egy fél csészényi víz le van főzve, húzza ki a készüléket a hálózatból.
5 A kávéolaj-eltávolító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percig.
6 Csatlakoztassa vissza a tápkábelt az aljzatba, és kapcsolja be a készüléket. A készülék ismét
felmelegszik, és automatikus öblítési ciklust hajt végre. Ürítse ki a csészét.
7 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le
folyó víz alatt.
8 Helyezze vissza a főzőegységet és a víztartályt, és helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
9 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé
funkció (ábra 5) használatához. Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot
a főzési ciklus elindításához. Ezt ismételje meg kétszer. Ürítse ki a csészét.
A főzőegység kenése
2 havonta végezze el a főzőegység kenését, hogy a mozgó alkatrészek működése zökkenőmentes
maradjon.
1 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység (ábra 19) dugattyúját (szürke alkatrész).
Magyar 101
2 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység (ábra 20) alján a tengely (szürke alkatrész) környékét.
3 Kenjen zsírt vékonyan mindkét oldalon (ábra 21) a sínekre.
AquaClean vízszűrő
A készülék AquaClean-kompatibilis. Az AquaClean vízszűrőt behelyezheti a víztartályba, hogy
megőrizze a kávé ízét. Ezzel el lehet kerülni a vízkőmentesítést is, mivel csökkenti a vízkő lerakódását a
készülékben. Az AquaClean vízszűrőt megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott
szakszerviztől, illetve online a www.philips.com/parts-and-accessories webhelyről.
AquaClean ikon és lámpa
A készülék egy AquaClean vízszűrő lámpával (ábra 22) is rendelkezik, amely jelzi a szűrő állapotát. Az
alábbi táblázatban nézze meg, hogy mit kell tenni, ha a lámpa világít, vagy ha villog.
A készülék első használatakor az AquaClean lámpa narancssárgán villogni kezd. Ez
azt jelenti, hogy elkezdheti az AquaClean szűrő használatát. Ha Ön nem aktiválja
az AquaClean vízszűrőt, a lámpa egy idő után automatikusan kikapcsol.
Ha behelyezte a szűrőt, és aktiválta azt az AquaClean ikonnal, akkor az AquaClean
lámpa kék színűre vált, hogy megerősítse az AquaClean szűrő aktív állapotát.
Ha a szűrő elhasználódott, az AquaClean lámpa ismét narancssárgán kezd villogni,
hogy figyelmeztesse Önt a szűrő kivételére és egy új szűrővel való kicserélésére.
Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)
A készülék nem érzékeli automatikusan, hogy behelyeztek egy szűrőt a víztartályba. Ezért az
AquaClean ikonnal aktiválni kell minden új behelyezett AquaClean szűrőt.
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa kialszik, még aktiválhatja az AquaClean vízszűrőt, de előbb
vízkőmentesítenie kell a készüléket.
A készüléknek teljesen vízkőmentesnek kell lennie az AquaClean vízszűrő használata előtt.
Az AquaClean vízszűrő aktiválása előtt vízbe áztatással elő kell azt készíteni az alábbiak szerint. Ha ezt
nem teszi meg, akkor a készülék levegőt szívhat be, ami nagy zajjal jár, és megakadályozza a
készüléket a kávéfőzésben.
1 Rázza a szűrőt körülbelül 5 másodpercig (ábra 23).
2 Merítse a szűrőt a tetejével lefelé egy hideg vizet tartalmazó edénybe, rázza/nyomja le kissé, és
várjon addig, amíg meg nem szűnik (ábra 24) a levegő buborékolása.
3 A szűrő már elő van készítve a használatra, és behelyezhető a víztartályba.
4 Helyezze a szűrőt függőlegesen a víztartályban levő szűrőcsatlakozóra. Nyomja le ütközésig (ábra
25).
5 Töltse fel a víztartályt friss vízzel, és helyezze vissza a készülékbe.
6 Tartsa lenyomva 3 másodpercig (ábra 26) az AquaClean ikont. Az indítás lámpa villogni kezd.
7 Nyomja meg a start/stop gombot az aktiválási folyamat elindításához.
8 Forró vizet adagol a készülék a kávé kifolyócsövéből, és valamennyi víz a belső rendszerből
közvetlenül a csepptálcára is folyik (1 perc).
Magyar
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa kialszik, még aktiválhat egy AquaClean
szűrőt, de előbb vízkőmentesítenie kell a készüléket.
102 Magyar
9 Az aktiválási folyamat befejezése után a kék AquaClean lámpa világítani kezd, ami az AquaClean
vízszűrő megfelelő aktiválását jelzi.
Az AquaClean vízszűrő cseréje (5 perc)
Miután 95 liter víz átfolyt a szűrőn, a szűrő működése megszűnik. Az AquaClean lámpa narancssárgán
kezd villogni, hogy figyelmeztesse Önt a szűrő kicserélésére. Amíg villog, kicserélheti a szűrőt a
készülék előzetes vízkőmentesítése nélkül. Ha nem cseréli ki az AquaClean vízszűrőt, akkor a
narancssárga lámpa kialudhat. Ilyenkor is kicserélheti a szűrőt, de előtte vízkőmentesíteni kell a
készüléket.
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa villog:
1 Vegye ki a régi AquaClean vízszűrőt.
2 Tegyen be egy új szűrőt, és aktiválja „Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)” fejezetben
ismertetett módon.
Cserélje ki az AquaClean vízszűrőt legalább 3 havonta, még akkor is, ha a készülék még nem jelezte,
hogy csere szükséges.
Az AquaClean emlékeztető kikapcsolása
Ha nem szeretné többet használni a Philips AquaClean vízszűrőt, akkor bármikor kikapcsolhatja az
AquaClean emlékeztetőket:
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg az AquaClean ikont, és tartsa megérintve, amíg az
ikon lámpája világítani nem kezd. Az indítás lámpa villogni kezd.
3 Érintse meg ismét az AquaClean ikont az emlékeztetők kikapcsolásához. Az AquaClean ikon
lámpája kialszik.
4 Választását a start/stop gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket. Ezzel kikapcsolta az AquaClean
emlékeztetőket.
Megjegyzés: Egy új AquaClean szűrő aktiválása automatikusan újra aktiválja az AquaClean
emlékeztetőket.
A vízkeménység beállítása
Javasoljuk, hogy a készülék optimális teljesítménye és hosszabb élettartama érdekében a helyi víz
keménységéhez állítsa be a vízkeménységet. Ezzel megelőzheti a készülék túl gyakori
vízkőmentesítését is. Vízkeménység alapértelmezett beállítása 4: kemény víz.
A helyi víz keménységének meghatározásához használja a dobozban található
tesztcsíkot.
1 Mártsa csapvízbe vagy tartsa folyóvíz alatt a vízkeménységi tesztcsíkot 1 másodpercig (ábra 27).
2 Várjon 1 percig. A tesztcsíkon levő pirossá váló négyzetek száma jelzi a víz keménységét (ábra 28).
Állítsa be a készüléket a megfelelő vízkeménységhez:
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg az aroma erőssége ikont, és tartsa megérintve,
amíg az ikon összes lámpája világítani kezd (ábra 5).
Magyar 103
3 Érintse meg az aroma erőssége ikont 1, 2, 3 vagy 4 alkalommal. Annyi lámpának kell világítania,
amennyi piros négyzet van a tesztcsíkon (ábra 29). Ha nincs piros négyzet a tesztcsíkon (minden
négyzet zöld), akkor válassza az 1 lámpás beállítást.
4 Ha beállította a megfelelő vízkeménységet, nyomja meg a start/stop gombot.
5 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló ikont.
Mivel a vízkeménységet csak egyszer kell beállítani, az aroma erőssége funkciót lehet használni a
vízkeménység kiválasztásához. Ez nem befolyásolja a később készített italok aromaerősségét.
Vízkőmentesítés (30 perc)
Ha a vízkőmentesítés lámpa elkezd lassan villogni, a készüléket vízkőmentesíteni kell.
1 Vegye ki a cseppfelfogó tálcát és a kávézacctartót, majd a kiürítés után illessze vissza ezeket a
helyükre.
2 Távolítsa el a víztartályt, és ürítse ki. Ezután távolítsa el az AquaClean vízszűrőt.
3 Öntse bele az egész üveg Philips vízkőmentesítőt a víztartályba, majd töltse meg a víztartályt vízzel
a Calc / Clean (vízkőmentesítés) jelzésig (ábra 30). Ezután helyezze vissza azt a készülékbe.
4 Tegyen egy nagy edényt (1,5 l) a kávéadagoló kifolyója alá.
5 Tartsa nyomva a vízkőmentesítés ikont 3 másodpercig, majd nyomja meg a start/stop gombot.
6 Elkezdődik a vízkőmentesítési eljárás első fázisa. A vízkőmentesítési eljárás nagyjából 30 percet
vesz igénybe, és egy vízkőmentesítési ciklusból és egy öblítési ciklusból áll. A vízkőmentesítési
ciklus közben a vízkőmentesítés lámpa villog, hogy jelezze, folyamatban van a vízkőmentesítési
fázis.
7 Várja meg, amíg a készülék kiadagolja a vízkőmentesítési oldatot, és egy üzenetben tájékoztatja,
hogy a víztartály kiürült.
8 Ürítse ki a víztartályt, öblítse át, majd töltse fel újra friss vízzel a Calc / Clean (vízkőmentesítés)
jelzésig.
9 Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza a kávéadagoló kifolyója alá. Nyomja meg újra a start/stop
gombot.
10 Elkezdődik a vízkőmentesítési ciklus második fázisa, az öblítési fázis, amely 3 percig tart. Ebben a
fázisban a kezelőpanel lámpái be-, illetve kikapcsolnak, hogy jelezzék, az öblítési fázis folyamatban
van.
11 Várja meg, amíg a készülék abbahagyja a víz adagolását. A vízkőmentesítési folyamat akkor ér
véget, amikor a készülék befejezi a víz adagolását.
12 A készülék újra felfűt. Amikor az ital ikonok lámpái folyamatosan világítani kezdenek, a készülék
ismét használatra kész.
13 Helyezzen be a víztartályba és aktiváljon egy új AquaClean szűrőt a víztartályba.
- A vízkőmentesítési folyamat befejezése után az AquaClean lámpa ismét villog egy darabig, hogy
figyelmeztesse Önt egy új AquaClean vízszűrő behelyezésére.
Tipp: Az AquaClean szűrő használata csökkenti a vízkőmentesítés szükségességét.
Magyar
Csak Philips vízkőmentesítőt használjon. Semmilyen körülmények között ne használjon olyan
vízkőmentesítő szert, kénsavat, sósavat, szulfát savat vagy ecetsavat (pl. ecet) tartalmaz, mivel ezek
károsíthatják készülék vízkörét, és előfordulhat, hogy nem oldják fel a vízkövet megfelelően. Ha nem a
Philips vízkőmentesítőt használja, a jótállás érvénytelenné válik. A vízkőmentesítés elhagyásakor a
jótállás szintén érvénytelenné válik. Philips vízkőmentesítő oldat az online boltban, a
www.philips.com/coffee-care címen vásárolható.
104 Magyar
Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési
eljárást?
A vízkőmentesítési eljárásból a vezérlőpult be- és kikapcsoló gombjának lenyomásával léphet ki. Ha a
vízkőmentesítési eljárás a befejezés előtt szakad meg, tegye a következőt:
1 Ürítse ki és öblítse ki alaposan a víztartályt.
2 Töltse fel friss vízzel a víztartályt egészen a Calc / Clean szintjelzéséig, majd kapcsolja be újra a
készüléket. A készülék felmelegszik, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.
3 Mielőtt italokat főzne, végezzen el egy kézi öblítési ciklust. Kézi öblítési ciklus végzéséhez főzzön 2
csésze kávét őrölt kávéból őrölt kávé hozzáadása nélkül.
Ha a vízkőmentesítési folyamat nem fejeződött be, a lehető leghamarabb újra el kell végezni a
vízkőmentesítést.
Tartozékok rendelése
A készülék tisztításához és vízkőmentesítéséhez csak Philips karbantartási termékeket használjon.
Ezeket a termékeket megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott szakszerviztől, illetve online
a www.philips.com/parts-and-accessories webhelyről. Készüléke modellszámának megadásával a
pótalkatrészek teljes listáját megkeresheti weboldalunkon. A modellszám a szervizajtó belső oldalán
található.
Karbantartási termékek és típusszámok:
- Vízkőmentesítő oldat CA6700
- AquaClean vízszűrő CA6903 (ábra 31)
- Főzőegység-zsír HD5061
- Kávéolaj-eltávolító tabletták CA6704
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. A
támogatási videók és a gyakran feltett kérdések teljes listája a www.philips.com/coffee-care
weboldalon található. Ha Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az országában működő
ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.
Figyelmeztető ikonok
Figyelmezte Megoldás
tő ikon
Az üres víztartályt jelző lámpa világít
- A víztartály majdnem kiürült. Töltse meg friss vízzel a víztartályt a maximális
szintjelzésig.
- A víztartály nincs a helyén. Helyezze vissza a víztartályt.
Az „ürítse ki a kávézacctartót” lámpa világít.
- A kávézacctartó megtelt. Vegye ki és ürítse ki a kávézacctartót, miközben a
készülék be van kapcsolva.
Magyar 105
Figyelmezte Megoldás
tő ikon
A figyelmeztető lámpa világít
- A kávézacctartó és/vagy a cseppfelfogó tálca nincs a helyén vagy nem
megfelelően van behelyezve. Helyezze vissza a kávézacctartót és/vagy a
cseppfelfogó tálcát, és ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben vannak-e.
- A szervizajtó nyitva van. Vegye le a víztartályt, és ellenőrizze, hogy be van-e
csukva a szervizajtó.
A figyelmeztető lámpa villog
- A főzőegység nincs a helyén vagy nem megfelelően van behelyezve a
készülékbe. Vegye ki a főzőegységet, és győződjön meg arról, hogy rögzült-e a
helyére. A lépésenkénti utasításokat lásd „A főzőegység eltávolítása és
behelyezése” című fejezetben.
- A főzőegység eltömődött. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le
vízzel a csap alatt. Ezután kenje meg a főzőegységet, majd helyezze vissza a
készülékbe. A lépésenkénti utasításokat lásd a „Tisztítás és karbantartás” című
fejezetben.
Az AquaClean lámpa villog: helyezze be vagy vissza az AquaClean vízszűrőt, és
aktiválja. A lépésenkénti utasításokat lásd az „AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
A vízkőmentesítés lámpa lassan villog: Vízkőmentesítse a készüléket.
Minden figyelmeztető ikon lámpája villog.
Állítsa alaphelyzetbe a készüléket csatlakozódugójának fali aljzatból való
kihúzásával, majd visszadugásával. A készülék bekapcsolása előtt kövesse az alábbi
lépéseket:
- Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt a víztartályból.
- Helyezze vissza a víztartályt. Nyomja be a készülékbe, amennyire csak
lehetséges, hogy az a megfelelő pozícióban legyen.
- Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának fedelét, és ellenőrizze, nincs-e kávéportól
eldugulva. Megtisztításához helyezze be egy kanál nyelét az őrölt kávé
tárolójába, és mozgassa azt felfelé és lefelé, míg az elakadt darált kávé le nem
esik (ábra 15). Vegye ki a főzőegységet, és távolítsa el a leesett őrölt kávét.
Helyezze vissza a tiszta főzőegységet.
- Kapcsolja vissza a készüléket.
Ha a probléma megoldódott, akkor az AquaClean szűrőt nem készítették elő
megfelelően. Visszahelyezés előtt készítse elő az AquaFilter szűrőt az „Az AquaClean
vízszűrő aktiválása (5 perc)” fejezet első és második lépése szerint.
Ha a lámpák továbbra is villognak, a készülék túlmelegedhetett. Kapcsolja ki a
készüléket, várjon 30 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a lámpák még mindig
villognak, forduljon országa vevőszolgálatához. Az elérhetőségek a nemzetközi
jótállási füzetben találhatók.
Magyar
Az ital ikonokban levő lámpák egyenként világítani kezdenek, majd kialszanak.
A készülék felmelegszik és/vagy próbálja kiengedni a készülékbe jutott levegőt.
Várjon, amíg az italok lámpái folyamatosan nem kezdenek világítani.
106 Magyar
Hibaelhárítási táblázat
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. A
támogatási videók és a gyakran feltett kérdések teljes listája a www.philips.com/coffee-care
weboldalon található. Ha Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az országában működő
ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.
Probléma
Ok
Megoldás
A cseppfelfogó tálca
gyorsan megtelik.
Ez normális jelenség. A készülék
vízzel tisztítja a belső kört és a
főzőegységet is. Valamennyi víz
a belső körből egyenesen a
cseppfelfogó tálcába folyik.
Naponta, vagy ha a cseppfelfogó tálca
fedelén keresztül felemelkedik a piros
„cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse
ki a cseppfelfogó tálcát. Tipp: helyezzen
egy csészét az adagolócső alá a kifolyó
öblítővíz összegyűjtésére.
Az „ürítse ki a
kávézacctartót” lámpa
továbbra is világít.
A kávézacctartót olyankor
ürítette ki, amikor a készülék ki
volt kapcsolva.
A kávézacctartót mindig olyankor kell
kiüríteni, amikor a készülék be van
kapcsolva. Vegye ki a kávézacctartót,
várjon legalább 5 másodpercet, majd
tegye vissza.
A készülék a
kávézacctartó kiürítését
kéri, pedig az nincs is
tele.
A készülék nem állította
alapállapotba a számlálót,
amikor legutóbb kiürítette a
kávézacctartót.
Várjon mindig legalább 5 másodpercet,
mielőtt visszahelyezi a kávézacctartót.
Így a készülék lenullázza a
kávézacctartó számlálóját.
A kávézacctartót mindig olyankor kell
kiüríteni, amikor a készülék be van
kapcsolva. Ha a kávézacctartót akkor
ürítette ki, amikor a készülék ki volt
kapcsolva, a kávézacctartó számlálója
nem áll vissza alaphelyzetbe.
A kávézacctartó a
kelleténél jobban tele
van, de nem kezdett el
világítani az „ürítse ki a
kávézacctartót" lámpa.
Eltávolította a cseppfelfogó
tálcát, de nem ürítette ki a
kávézacctartót.
A cseppfelfogó tálca eltávolításakor
ürítse ki a kávézacctartót is, akkor is, ha
csak néhány adag kávét tartalmaz. Így a
készülék nullázni fogja a kávézacctartó
számlálóját, újraindul és megfelelően
folytatja a kávéadagok számlálását.
A főzőegységet nem
tudom eltávolítani.
A főzőegység nincs megfelelően A készülék alaphelyzetbe állítását a
elhelyezve.
következőképpen végezze: csukja vissza
a szervizajtót, és helyezze vissza a
víztartályt. Kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket. Próbálja meg újra kivenni a
főzőegységet. A lépésenkénti
utasításokat lásd „A főzőegység
eltávolítása és behelyezése” című
fejezetben.
Magyar 107
Ok
A főzőegységet nem
tudom behelyezni.
A főzőegység nincs megfelelően A készülék alaphelyzetbe állítását a
elhelyezve.
következőképpen végezze: csukja vissza
a szervizajtót, és helyezze vissza a
víztartályt. Hagyja kint a főzőegységet.
Kapcsolja ki a készüléket, és a
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
Várjon 30 másodpercig, majd
csatlakoztassa vissza és kapcsolja be a
készüléket. Ezután állítsa a megfelelő
helyzetbe a főzőegységet, és helyezze
vissza a készülékbe. A lépésenkénti
utasításokat lásd „A főzőegység
eltávolítása és behelyezése” című
fejezetben.
A kávé vízízű.
A főzőegység szennyezett vagy
meg kell olajozni.
Távolítsa el a főzőegységet, öblítse le a
csap alatt, majd hagyja megszáradni.
Utána kenje meg a mozgó
alkatrészeket.
A készülék önbeállítási eljárást
hajt végre. Ez a folyamat
automatikusan indul el, amikor
először használja a készüléket,
amikor másfajta szemes kávéra
vált vagy miután hosszú ideig
nem használta a készüléket.
Főzzön le 5 csésze kávét, hogy a
készülék be tudja fejezni önbeállítási
folyamatot.
A daráló túl durva darálási
fokozatra van állítva.
Állítsa a kávédarálót finomabb
szemcseméretre (alacsonyabb
beállításra). Készítsen el 2–3 italt, hogy
teljes mértékben érezhesse a
különbséget.
Túl alacsony hőmérséklet van
beállítva.
Állítsa a hőmérsékletet maximumra.
A hideg csésze csökkenti az ital
hőmérsékletét.
A csészék előmelegítéséhez ezeket
öblítse át forró vízzel.
A tej hozzáadása csökkenti az
ital hőmérsékletét.
Akár meleg, akár hideg a tej,
hozzáadása mindenképpen csökkenti a
kávé hőmérsékletét. A csészék
előmelegítéséhez ezeket öblítse át forró
vízzel.
Az AquaClean vízszűrőt nem
készítették elő megfelelően az
üzembe helyezéshez.
Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt, és
próbáljon meg újra kávét főzni. Ha ez
beválik, akkor a visszahelyezés előtt
ellenőrizze, hogy megfelelően
készítette-e elő az AquaClean vízszűrőt.
A lépésenkénti utasításokat lásd az
„AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
A kávé nem elég forró.
Nem folyik ki, illetve túl
lassan folyik ki a kávé.
Megoldás
Magyar
Probléma
108 Magyar
Probléma
Ok
Megoldás
Ha hosszabb ideig nem használta a
készüléket, újra elő kell készítenie az
AquaClean vízszűrőt a használatra,
majd vissza kell tennie a készülékbe.
Lásd az „Az AquaClean vízszűrő
aktiválása” című fejezet 1–3. lépését.
Az AquaClean vízszűrő
eltömődött.
A AquaClean vízszűrőt 3 havonta
cserélje ki. A 3 hónapnál öregebb szűrő
eltömődhet.
A daráló túl finom darálási
fokozatra van állítva.
Állítsa a kávédarálót nagyobb
szemcseméretre (magasabb beállításra).
Vegye figyelembe, hogy ez hatással lesz
a kávé ízére.
A főzőegység szennyezett.
Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan
öblítse le csap alatt.
A kávéadagoló kifolyója
szennyezett.
Tisztítsa meg a kávéadagoló kifolyóját
és a nyílásait pipatisztítóval vagy tűvel.
Az őrölt kávé tárolója
eltömődött
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a
főzőegységet. Nyissa fel az őrölt kávé
tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába.
Mozgassa a nyelet fel és le, amíg az
eltömődött kávé le (ábra 15) nem esik.
A készülék vezetékét vízkő
tömíti el.
Vízkőmentesítse a készüléket Philips
vízkőmentesítővel. Mindig
vízkőmentesítse a készüléket, ha a
vízkőmentesítés lámpa villogni kezd.
A készülék megőrli a
kávészemeket, de nem
folyik ki kávé.
Az őrölt kávé tárolója
eltömődött.
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a
főzőegységet. Nyissa fel az őrölt kávé
tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába.
Mozgassa a nyelet fel és le, amíg az
eltömődött kávé le (ábra 15) nem esik.
Úgy tűnik, hogy a
készülék szivárog.
A készülék vízzel tisztítja a belső
kört és a főzőegységet is. Ez a
víz a belső körből egyenesen a
cseppfelfogó tálcába folyik. Ez
normális jelenség.
Minden nap, vagy ha a cseppfelfogó
tálca fedelén keresztül felemelkedik a
piros „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző,
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát. Tipp: Az
öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére
helyezzen egy csészét az adagolócső
alá, hogy kevesebb víz jusson a
cseppfelfogó tálcába.
A cseppfelfogó tálca teljesen
megtelt, és túlcsordult, emiatt
úgy tűnhet, hogy a készülék
szivárog.
Minden nap, vagy ha a cseppfelfogó
tálca fedelén keresztül felemelkedik a
piros „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző,
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát.
Probléma
Ok
Megoldás
A víztartály nincs teljesen
betolva a készülékbe, ezért
levegő jutott a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a
megfelelő helyzetben van-e: vegye ki,
majd helyezze vissza, és teljesen
ütközésig tolja be.
A főzőegység
szennyezett/eltömődött.
Öblítse ki a főzőegységet.
A készülék nem vízszintes
felületre van helyezve.
Helyezze a készüléket vízszintes
felületre, hogy ne csorduljon túl a
cseppfelfogó tálca, és a „cseppfelfogó
tálca megtelt” jelző megfelelően
működjön.
Az AquaClean vízszűrőt
nem tudom aktiválni, és
a készülék
vízkőmentesítést kér.
Nem történt meg a szűrő
behelyezése vagy cseréje
időben azután, hogy az
AquaClean vízszűrő lámpa
villogni kezdett. Ez azt jelenti,
hogy a készülék nem teljesen
mentes a vízkőtől.
Először végezzen vízkőmentesítést,
majd szerelje be az AquaClean
vízszűrőt.
Az új szűrő nem illik a
készülékbe.
Nem AquaClean típusú
vízszűrőt próbál beszerelni.
Csak az AquaClean vízszűrő illik a
készülékbe.
Az AquaClean vízszűrőn levő
gumigyűrű nincs a helyén.
Helyezze vissza a gumigyűrűt az
AquaClean vízszűrőre.
Normális jelenség, hogy a
készülék működés közben
zajos.
Ha a készülék másféle zajjal kezd
működni, tisztítsa meg és olajozza meg
a főzőegységet.
A készülék hangos zajt
bocsájt ki.
Az AquaClean vízszűrő nem volt Vegye ki az AquaClean vízszűrőt a
megfelelően előkészítve, ezért
víztartályból, és a visszahelyezés előtt
levegő jutott a készülékbe.
megfelelően készítse elő a használatra.
A lépésenkénti utasításokat lásd az
„AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
A víztartály nincs teljesen
betolva a készülékbe, ezért
levegő jutott a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a
megfelelő helyzetben van-e: vegye ki,
majd helyezze vissza, és teljesen
ütközésig tolja be.
Műszaki jellemzők
A gyártó fenntartja a jogot a termék műszaki jellemzőinek javítására. Az alapbeállítás szerinti
mennyiségek hozzávetőleges értékek.
Leírás
Value
Méret (sz x ma x mé)
246 x 372 x 433 mm
Tömeg
7 – 7.5 kg
Tápkábel hossza
1000 mm
Magyar
Magyar 109
110 Magyar
Víztartály
1,8 liter, kivehető
Szemes kávé tartályának kapacitása
275 g
Kávéőrlemény-tartó kapacitása
12 adag
Állítható csőmagasság
85–145 mm
Névleges feszültség – névleges teljesítmény –
tápellátás
Lásd a szervizajtó belsejében (A11 ábra) található
adatcímkét
Polski 111
Spis treści
Opis urządzenia (Rys. A)______________________________________________________________________________
111
Panel sterowania (Rys. B) ____________________________________________________________________________
111
Wprowadzenie _______________________________________________________________________________________
112
Przed pierwszym użyciem____________________________________________________________________________
112
Parzenie napojów ____________________________________________________________________________________
113
Dostosowywanie ustawień urządzenia ______________________________________________________________
115
Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej____________________________________________________
116
Czyszczenie i konserwacja ___________________________________________________________________________
117
Filtr wody AquaClean ________________________________________________________________________________
119
Ustawianie twardości wody _________________________________________________________________________
120
Procedura odwapniania (30 min) ____________________________________________________________________
121
Zamawianie akcesoriów______________________________________________________________________________
122
Rozwiązywanie problemów __________________________________________________________________________
122
Dane techniczne______________________________________________________________________________________
127
A1
Panel sterowania
A10
Klapka serwisowa
A2
Uchwyt na filiżankę
A11
Etykieta znamionowa z numerem typu
A3
Pojemnik na zmieloną kawę
A12
Zbiornik na wodę
A4
Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
A13
Pojemnik na fusy kawowe
A5
Regulowany dozownik kawy
A14
Panel przedni kasetki na fusy
A6
Wtyczka przewodu sieciowego
A15
Pokrywa tacki ociekowej
A7
Pokrętło ustawiania sposobu mielenia
A16
Tacka ociekowa
A8
Pojemnik na ziarna kawy
A17
Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej
A9
Jednostka zaparzająca
A20
Pasek do pomiaru twardości wody
Akcesoria
A18
Tubka smaru
A19
Miarka
Panel sterowania (Rys. B)
Przegląd wszystkich przycisków i ikon zamieszczono na rysunku B. Poniżej można znaleźć ich opis.
B1
Wyłącznik
B6
Wskaźnik uruchomienia
B2
Ikony napojów*
B7
Przycisk uruchomienia/zatrzymania
B3
Ikona mocy aromatu/kawy mielonej
B8
Ikona AquaClean
Polski
Polski
Opis urządzenia (Rys. A)
112 Polski
B4
Ikona ilości napoju
B5
Ikony ostrzeżenia
B9
Ikona funkcji antywapiennej Calc /
Clean
* Ikony napojów: espresso (1 filiżanka), kawa (1 filiżanka), espresso (2 filiżanki), kawa (2 filiżanki)
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.
Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat
bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
Aby pomóc w opanowaniu podstawowych zasad obsługi ekspresu oraz zapewnić maksymalny
komfort jego użytkowania, firma Philips oferuje wsparcie na wiele sposobów. W opakowaniu
urządzenia znajduje się:
1 Niniejsza instrukcja obsługi zawierająca ilustrowane wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia
oraz bardziej szczegółowe informacje na temat jego czyszczenia i konserwacji.
Istnieją dwie wersji tego ekspresu do kawy. Każda wersja ma swój numer typu. Numer typu
znajduje się na etykiecie znamionowej wewnątrz klapki serwisowej (patrz rys. A11).
2 Osobna broszura z opisem zasad bezpiecznego użytkowania ekspresu.
3 Aby uzyskać pomoc techniczną online (często zadawane pytania, filmy itd.), należy zeskanować
kod QR zamieszczony na okładce tej broszury lub odwiedzić stronę www.philips.com/coffee-care.
To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie
oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest
całkowicie nowe.
Ekspres automatycznie dostosowuje ilość zmielonej kawy niezbędną do uzyskania jak najlepszego w
smaku napoju. Aby umożliwić urządzeniu przeprowadzenie samoregulacji, należy zaparzyć na
początku 5 kaw.
Przed pierwszym użyciem
1. Mycie urządzenia
ON
Polski 113
2. Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)
Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. Ponieważ Twoje urządzenie musi być całkowicie
odkamienione, zanim zaczniesz używać filtra AquaClean, radzimy zacząć używać filtra AquaClean już
od pierwszego dnia. Można go kupić w lokalnym punkcie sprzedaży, w autoryzowanych centrach
serwisowych lub online pod adresem www.philips.com/parts-and-accessories.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Ustawianie twardości wody
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Ustawianie twardości wody”. Domyślnie ustawienie
twardości wody to 4: woda twarda.
OFF
=
1 min.
1 sec.
3 sec.
3x
Polski
ON
Parzenie napojów
Instrukcje ogólne
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
2 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć ekspres.
- Urządzenie zacznie się nagrzewać i wykona automatyczne płukanie. W trakcie nagrzewania
wskaźniki w ikonach napojów powoli, jeden po drugim zapalają się i gasną.
- Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w ikonach napojów świecą się w
sposób ciągły.
3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Aby dostosować wysokość wylewki dozownika kawy do
wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę albo w dół (rys. 1).
114 Polski
Personalizowanie napojów
Ekspres ten umożliwia dostosowanie ustawień napoju do swoich preferencji. Po wybraniu napoju
można:
1 Dostosować moc kawy poprzez naciśnięcie ikony mocy kawy (rys. 2). Dostępne są 3 moce —
najniższa moc oznacza kawę najsłabszą, a najwyższa najmocniejszą.
2 Dostosuj ilość napoju poprzez naciśnięcie ikony ilości napoju (rys. 3). Dostępne są 3 ilości: mała,
średnia i duża.
Do swoich preferencji można również dostosować temperaturę kawy.
Zaparzanie kawy z ziaren kawy
1
Aby zaparzyć kawę, naciśnij ikonę wybranego napoju.
- Wskaźniki mocy aromatu i ilości zaświecą się, pokazując poprzednio wybrane ustawienie.
- Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji smakowych.
2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
- W trakcie nalewania napoju wskaźnik na jego ikonie miga.
3 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Aby zaparzyć jednocześnie 2 kawy, naciśnij ikonę 2 filiżanek, a następnie
przycisk start/stop.
Zaparzanie kawy z kawy mielonej
Zamiast ziaren można użyć kawy mielonej, jeśli na przykład wolisz inny rodzaj kawy lub kawę
bezkofeinową.
1 Nacisnąć przycisk on/off, aby włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do pracy.
2 Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i wsyp do niego jedną płaską miarkę kawy mielonej
(rys. 4). Następnie zamknij pokrywkę.
3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
4 Wybierz pojedynczy napój.
5 Naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 5).
- Wskaźnik kawy mielonej zaświeci się, a wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować.
6 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
7 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Jeśli używa się kawy mielonej, można jednorazowo zaparzyć tylko jedną filiżankę napoju.
Ustawienie dotyczące użycia takiej kawy nie zostanie zapamiętane w celu zaprezentowania go jako
poprzednio wybranego ustawienie mocy. Za każdym razem, gdy chcesz użyć kawy mielonej, musisz
nacisnąć i przytrzymać ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy.
Wybranie kawy mielonej uniemożliwia wybranie innej mocy aromatu.
Polski 115
Dostosowywanie ustawień urządzenia
Programowanie najwyższego domyślnego ustawienia
napojów
Urządzenie oferuje 3 domyślne ustawienia ilości każdego z napojów: mała, średnia i duża. Można
dostosować jedynie ilość ustawienia najwyższego. Nową ilość można zapisać, gdy wskaźnik
uruchomienia zacznie pulsować.
1
Aby dostosować ustawienie największej ilości, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę 1
filiżanki napoju, który chcesz spersonalizować.
- Zaświecą się wskaźniki na ikonach napoju i 2 filiżanek. Zacznie wtedy pulsować górny wskaźnik
ikony ilości napojów i wskaźnik przycisku start, sygnalizując, że jesteś w trybie programowania.
2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . Urządzenie zacznie zaparzać wybrany napój.
- Początkowo wskaźnik uruchomienia będzie świecić w sposób ciągły. Gdy urządzenie będzie
gotowe do zapisania dostosowanej ilości, wskaźnik start zacznie pulsować.
3 Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość kawy, naciśnij przycisk start/stop ponownie.
- Górny wskaźnik ikony ilości napoju oraz wskaźnik start zgaśnie, oznacza to, że nowa ilość
została zapisana.
Po zaprogramowaniu najwyższego domyślnego ustawienia napoju urządzenie będzie nalewać nową
ilość napoju za każdym razem, gdy wybierzesz jego największą ilość dotyczy to zarówno wyboru 1, jak i
2 filiżanek.
Można dostosować jedynie największą ilość domyślną.
Podczas regulacji ilości napoju, regulowana jest zarówno ilość w przypadku 1, jak i 2 filiżanek tego
napoju.
Dostosowywanie temperatury kawy
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj ikonę ilości kawy do czasu, aż zaświecą się
wskaźniki na tej ikonie (rys. 6).
3 Naciśnij ikonę ilości, aby wybrać żądaną temperaturę: normalną, wysoką lub maksymalną.
- Odpowiednio zaświecą się wskaźniki 1, 2 lub 3.
4 Gdy zakończysz ustawianie temperatury kawy, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli nie wyłączysz urządzenia własnoręcznie, po pewnym czasie wyłączy się ono automatycznie.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Urządzenie oferuje możliwość przywrócenia w dowolnym momencie domyślnych ustawień napojów.
Ustawienia domyślne można przywrócić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
1
Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
Polski
Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia ilości, zapoznaj się z treścią rozdziału „Przywracanie
ustawień fabrycznych”.
116 Polski
2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę espresso przez 3 sekundy.
- Zaświecą się wtedy środkowe wskaźniki na ikonach ustawień napojów. Wskaźnik
uruchomienia/zatrzymania zacznie pulsować, sygnalizując gotowość ustawień do przywracania.
3 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia.
4 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.
Dostosowywanie ustawień młynka
Moc kawy można zmienić za pomocą specjalnego pokrętła do ustawiania sposobu mielenia
znajdującego się w pojemniku na ziarna. Im niższe jest ustawienie młynka, tym drobniej będą mielone
ziarna kawy i tym silniejszy będzie napój. Do wyboru jest 12 ustawień młynka.
Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie
zmieniać ustawień młynka do kawy aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu
użytkowania).
Ustawienia młynka można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku można
poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie należy obracać pokrętła do ustawiania sposobu mielenia
więcej niż o jeden stopień za jednym razem.
1
2
3
4
Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
Naciśnij ikonę espresso, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
Gdy młynek rozpocznie mielenie, naciśnij pokrętło ustawiania sposobu mielenia i obróć je w lewo
lub w prawo. (rys. 7)
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę kawy do czasu, aż zapali się wskaźnik na
ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia.
3 Ponownie naciśnij ikonę kawy, aby wyłączyć sygnały dźwiękowe panelu sterowania. Wskaźnik na
ikonie kawy zgaśnie.
4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór.
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Sygnały dźwiękowe panelu sterowania
zostały wyłączone.
Uwaga: Jeśli po naciśnięciu i przytrzymaniu ikony kawy wskaźnik na ikonie kawy nie zaświeci się,
oznacza to, że sygnały dźwiękowe panelu sterowania zostały już wyłączone. Aby ponownie je włączyć,
naciśnij ponownie ikonę i potwierdź, naciskając przycisk start/stop.
Sygnały dźwiękowe przycisku on/off oraz w przycisku start/stop nie mogą zostać wyłączone.
Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej
Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki
zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care.
Polski 117
Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu
1 Wyłącz urządzenie.
2 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową (rys. 8).
3 Naciśnij uchwyt PUSH (rys. 9) i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z
urządzenia (rys. 10).
Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia
Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest
prawidłowo ustawiona.
1
Sprawdź, czy jednostka zaparzająca znajduje się w prawidłowej pozycji. Strzałka na żółtym
cylindrze z boku jednostki zaparzającej musi się znaleźć w jednej linii z czarną strzałką i literą N (rys.
11).
- Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki (rys. 12) zaparzającej.
2 Korzystając z prowadnic po bokach (rys. 13), wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do
urządzenia, aż zatrzaśnie się (rys. 14) we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
3 Zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę.
Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymują ekspres w doskonałym stanie, zapewniając
wyśmienity smak kawy przez długi czas oraz stabilny wypływ napoju.
Zdejmowane
części
Kiedy czyścić
Jak czyścić
Jednostka
zaparzająca
Raz na tydzień
Wyjmij jednostkę zaparzającą z ekspresu. Wymyj
ją pod bieżącą wodą.
Co miesiąc
Czyść jednostkę zaparzającą przy użyciu tabletek
Philips do czyszczenia.
Pojemnik na
zmieloną kawę
Sprawdzaj co tydzień, czy
pojemnik na kawę mieloną
nie jest zapchany.
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę pojemnika na
kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki.
Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór
kawa mielona spadnie (rys. 15). Przejdź do witryny
www.philips.com/coffee-care aby zapoznać się
z filmem instruktażowym.
Pojemnik na fusy
kawowe
Opróżniaj kasetkę na fusy,
kiedy na urządzeniu pojawi
się odpowiedni monit. Myj ją
raz na tydzień.
Opróżnij kasetkę na fusy, gdy urządzenie jest
włączone. Opłucz ją pod bieżącą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń lub umyj ją w
zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy nie jest
przystosowany do mycia w zmywarce.
Polski
W tabeli poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części
urządzenia. Szczegółowe informacje oraz film z instrukcjami można znaleźć na stronie
www.philips.com/coffee-care. Rysunek D zawiera przegląd części, które można myć w zmywarce.
118 Polski
Zdejmowane
części
Kiedy czyścić
Jak czyścić
Tacka ociekowa
Opróżniaj tackę ociekową
codziennie lub gdy czerwony
wskaźnik zapełnienia tacki
ociekowej wystaje z pokrywy
tacki (rys. 16). Raz w tygodniu
umyj tackę ociekową.
Wyjmij tackę ociekową (rys. 17) i umyj ją pod
bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Tackę ociekową można również myć w
zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy (rys.
A14) nie jest przystosowany do mycia w
zmywarce.
Smarowanie
jednostki
zaparzającej
Co 2 miesiące
Sprawdź w tabeli smarowania i nasmaruj
jednostkę zaparzającą smarem firmy Philips.
Zbiornik na wodę
Raz na tydzień
Wypłucz zbiornik pod bieżącą wodą.
Czyszczenie jednostki zaparzającej
Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez
pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia
jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care.
Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą
1 Wyjmij jednostkę zaparzającą.
2 Opłucz dokładnie jednostkę zaparzającą w wodzie. Starannie wyczyść górny filtr (rys. 18) jednostki
zaparzającej.
3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszaj
jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnątrz niej nie zbierały się włókienka.
Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia
Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips.
1 Podstaw filiżankę pod kranik. Nalej świeżej wody do zbiornika.
2 Włóż tabletkę do czyszczenia do pojemnika na kawę mieloną.
3 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę
mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 5).
4 Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl
parzenia. Po zaparzeniu połowy filiżanki wody wyłącz ekspres i wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
5 Pozostaw roztwór tabletki na co najmniej 15 minut.
6 Włóż wtyczkę do gniazdka i ponownie włącz urządzenie. Urządzenie ponownie się nagrzeje i
wykona automatyczne płukanie. Opróżnij filiżankę.
7 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową. Wyjmij jednostkę zaparzającą, a następnie
opłucz ją dokładnie pod bieżącą wodą.
8 Włóż ponownie do urządzenia jednostkę zaparzającą i zbiornik na wodę oraz podstaw filiżankę
pod dozownik kawy.
9 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę
mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 5). Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl parzenia. Powtórz czynność dwukrotnie. Opróżnij
filiżankę.
Polski 119
Smarowanie jednostki zaparzającej
Aby ruchome części jednostki zaparzającej mogły się płynnie poruszać, należy ją co 2 miesiące
smarować.
1 Nałóż cienką warstwę smaru na tłok (szary element) jednostki zaparzającej (rys. 19).
2 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek (szary element) w dolnej części jednostki zaparzającej (rys.
20).
3 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach (rys. 21).
Filtr wody AquaClean
Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. W zbiorniku na wodę można umieścić filtr wody
AquaClean, aby zapewnić doskonały smak parzonej kawy. Filtr ten redukuje także odkładanie się
osadów wapnia w urządzeniu, zmniejszając potrzebę jego odkamieniania. Filtr do wody AquaClean
można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona i wskaźnik AquaClean
Twoje urządzenie jest wyposażone we wskaźnik filtra wody AquaClean (rys. 22), który wskazuje stan
filtra. W tabeli poniżej opisano działania, które należy podjąć, gdy wskaźnik świeci światłem stałym lub
miga.
Podczas pierwszego użycia urządzenia wskaźnik AquaClean zacznie migać na
pomarańczowo. Oznacza to, że możesz zacząć używać filtra. Jeśli nie aktywujesz
filtra wody AquaClean, po chwili wskaźnik wyłączy się automatycznie.
Po zainstalowaniu filtra i jego aktywacji za pomocą ikony AquaClean wskaźnik
AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby potwierdzić, że filtr jest aktywny.
Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr AquaClean
aktywować, najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić.
Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)
Urządzenie nie wykrywa automatycznie, że w zbiorniku na wodę umieszczono filtr. Dlatego trzeba
aktywować każdy nowo zainstalowany filtr wody AquaClean za pomocą ikony AquaClean.
Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr wody AquaClean aktywować,
najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić.
Zanim zaczniesz używać filtra wody AquaClean, urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione.
Przed aktywacją filtra należy go przygotować poprzez zanurzenie w wodzie, jak opisano poniżej. Jeśli
tego nie zrobisz, do urządzenia zamiast wody może się dostać powietrze, w wyniku czego ekspres
będzie bardzo hałasować i nie można będzie w nim zaparzać kawy.
1 Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund (rys. 23).
2 Zanurz filtr do góry nogami w naczyniu z zimną wodą, potrząśnij filtrem/naciśnij go nieco i
poczekaj, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza (rys. 24).
3 Filtr jest teraz przygotowany do użycia i można go umieścić w zbiorniku na wodę.
Polski
Po zużyciu się filtra wskaźnik AquaClean zacznie ponownie migać na
pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr na nowy.
120 Polski
4 Włóż filtr pionowo do złącza filtra w zbiorniku na wodę. Wciśnij filtr do najniższego możliwego
położenia (rys. 25).
5 Napełnij zbiornik świeżą wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.
6 Naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean przez 3 sekundy (rys. 26). Zacznie pulsować wskaźnik
uruchomienia.
7 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć proces aktywacji.
8 Gorąca woda będzie wydostawać się z wylewki do kawy, a część będzie przepływać z systemu
wewnętrznego bezpośrednio do tacki ociekowej (1 min).
9 Po zakończeniu procesu aktywacji wskaźnik AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby
potwierdzić, że filtr wody AquaClean został prawidłowo aktywowany.
Wymiana filtra wody AquaClean (5 min)
Gdy przez filtr przepłynie 95 litrów wody, przestanie on działać. Wskaźnik AquaClean zacznie wtedy
migać na pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr. Tak długo, jak wskaźnik miga,
można wymienić filtr bez konieczności uprzedniego odkamienienia urządzenia. Jeśli nie wymienisz
filtra wody AquaClean, pomarańczowy wskaźnik w końcu zgaśnie. W takim przypadku można wciąż
wymienić filtr, jednak trzeba będzie najpierw odkamienić urządzenie.
Gdy wskaźnik AquaClean miga na pomarańczowo:
1 Wyjmij stary filtr wody AquaClean.
2 Zainstaluj nowy filtr i aktywuj go w sposób opisany w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean (5
min)”.
Wymieniaj filtr wody AquaClean co najmniej raz na 3 miesiące, nawet jeśli urządzenie nie
sygnalizuje jeszcze konieczności wymiany.
Wyłączanie przypomnienia dotyczącego filtra AquaClean
Jeśli nie chcesz już używać filtrów AquaClean firmy Philips, możesz zawsze wyłączyć przypomnienia
dotyczące filtra AquaClean:
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean do czasu, aż zapali się wskaźnik
na ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia.
3 Naciśnij ikonę AquaClean ponownie, aby wyłączyć powiadomienia. Wskaźnik na ikonie AquaClean
zgaśnie.
4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór.
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Przypomnienia dotyczące filtra AquaClean
są teraz wyłączone.
Uwaga: Aktywacja nowego filtra AquaClean spowoduje automatyczne włączenie powiadomień
dotyczących filtra AquaClean.
Ustawianie twardości wody
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i dłuższy czas eksploatacji ekspresu, zalecamy
dostosowanie jego ustawień do twardości wody w Twoim regionie. Zapobiegnie to również
konieczności zbyt częstego odkamieniania urządzenia. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4:
woda twarda.
Polski 121
Do określenia twardości wody w swoim regionie użyj dostarczonego w opakowaniu
paska do pomiaru twardości wody:
1
Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu lub potrzymaj go pod bieżącą wodą
przez 1 sekundę (rys. 27).
2 Odczekaj 1 minutę. Liczba czerwonych kwadratów na pasku testowym wskazuje twardość wody
(rys. 28).
Ustaw na urządzeniu prawidłową twardość wody:
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu do czasu, aż zapalą się
wszystkie wskaźniki na ikonie (rys. 5).
3 Naciśnij ikonę mocy aromatu 1, 2, 3 lub 4 razy. Liczba świecących wskaźników powinna być równa
liczbie czerwonych kwadratów na pasku testowym (rys. 29). Jeśli na pasku nie ma żadnych
czerwonych kwadratów (czyli wszystkie kwadraty są zielone), wybierz wskaźnik 1.
4 Po ustawieniu prawidłowej twardości wody naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
5 Naciśnij ikonę wyłącznika, aby włączyć urządzenie.
Z uwagi na fakt, że twardość wody ustawia się tylko raz, do wyboru właściwej twardości używa się
funkcji mocy aromatu. Nie ma to wpływu na moc aromatu przygotowywanych później napojów.
Procedura odwapniania (30 min)
Gdy zacznie powoli migać wskaźnik funkcji antywapiennej Calc / Clean, musisz odkamienić
urządzenie.
1 Wyjmij tackę ociekową oraz kasetkę na fusy, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia.
2 Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Następnie wyjmij filtr wody AquaClean.
3 Wlej do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza firmy Philips i dopełnij go wodą do
poziomu wskaźnika Calc / Clean (rys. 30). Następnie umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
4 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod wylewką dozownika kawy.
5 Naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc / Clean przez 3 s, a następnie naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania .
6 Rozpocznie się pierwsza faza procedury odwapniania. Procedura odkamieniania trwa około
30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania. Podczas cyklu odkamieniania
wskaźnik Calc / Clean wolno miga, sygnalizując, że faza odkamieniania jest w toku.
7 Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający. Poczekaj, aż wyświetli się powiadomienie o
opróżnieniu zbiornika na wodę.
8 Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem
Calc / Clean.
9 Opróżnij pojemnik i umieść go z powrotem pod dozownikiem kawy. Naciśnij ponownie przycisk
uruchomienia/zatrzymania .
10 Rozpocznie się druga faza cyklu odwapniania — faza płukania — która trwa 3 minuty. Podczas tej
fazy wskaźniki na panelu sterowania zapalają się i gasną, sygnalizując, że faza płukania jest w toku.
11 Poczekaj, aż z urządzenia przestanie wylewać się woda. Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę,
procedura odkamieniania dobiegła końca.
Polski
Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu
siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić
obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczają prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza
innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także
może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Środek odwapniający Philips można kupić w sklepie
internetowym pod adresem www.philips.com/coffee-care.
122 Polski
12 Urządzenie rozgrzeje się teraz ponownie. Ekspres jest gotowy do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w
ikonach napojów świecą się w sposób ciągły.
13 Zainstaluj i aktywuj nowy filtr wody AquaClean w zbiorniku na wodę.
- Po zakończeniu procedury odkamieniania wskaźnik AquaClean będzie migać przez chwilę, aby
przypomnieć Ci, że trzeba zainstalować nowy filtr wody AquaClean.
Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania!
Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana
Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura
odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności:
1 Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz.
2 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem Calc / Clean i ponownie włącz
urządzenie. Urządzenie nagrzeje się i wykona automatyczne płukanie.
3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać cykl
ręcznego płukania, należy użyć 2 filiżanek wstępnie zmielonej kawy, nie dodając zmielonej kawy.
Jeśli procedura odkamieniania nie została zakończona, konieczne będzie jak najszybsze
przeprowadzenie kolejnej takiej procedury.
Zamawianie akcesoriów
Do czyszczenia i odkamieniania używaj wyłącznie produktów Philips do konserwacji. Produkty te
można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories. Aby wyświetlić pełną listę części w trybie online, wprowadź
numer modelu urządzenia. Numer modelu znajduje się wewnątrz klapki serwisowej.
Produkty do konserwacji i numery rodzajów:
- Środek do usuwania kamienia CA6700
- Filtr wody AquaClean CA6903 (rys. 31)
- Smar do jednostki zaparzającej HD5061
- Tabletki do czyszczenia z tłuszczu CA6704
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.
Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie
www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi
Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Ikony ostrzeżenia
Ikona
Rozwiązanie
ostrzeżenia
Wskaźnik pustego zbiornika na wodę świeci się
- Zbiornik na wodę jest niemal pusty. Napełnij zbiornik świeżą wodą do
maksymalnego poziomu.
- Zbiornik na wodę nie jest umieszczony na swoim miejscu. Umieść zbiornik na
wodę we właściwym miejscu.
Polski 123
Ikona
Rozwiązanie
ostrzeżenia
Wskaźnik opróżniania kasetki na fusy świeci się
- Kasetka na fusy jest pełna. Wyjmuj i opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy
urządzenie jest włączone.
Świeci się wskaźnik alarmu
- W urządzeniu nie ma kasetki na fusy i/lub tacki ociekowej lub są one
umieszczone nieprawidłowo. Włóż kasetkę na fusy i/lub tackę ociekową z
powrotem do urządzenia i upewnij się, że znajdują się w prawidłowej pozycji.
- Klapka serwisowa jest otwarta. Wyjmij zbiornik na wodę i upewnij się, że klapka
serwisowa jest zamknięta.
Wskaźnik alarmu miga
- W urządzeniu nie ma jednostki zaparzającej lub nie została ona włożona
prawidłowo. Wyjmij jednostkę zaparzającą i włóż ją jeszcze raz, upewniając się,
że zatrzasnęła się i znajduje się we właściwym miejscu. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej”.
- Jednostka zaparzająca jest zablokowana. Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz
ją pod bieżącą wodą. Następnie nasmaruj jednostkę zaparzającą i włóż ją z
powrotem do urządzenia. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”.
Wskaźnik AquaClean miga: włóż lub wymień filtr wody AquaClean oraz aktywuj go.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
Wskaźnik odkamieniania miga wolno: wykonaj odkamienianie urządzenia.
Wskaźniki wszystkich ikon ostrzeżenia migają.
Zresetuj urządzenie poprzez odłączenie go od zasilania i ponowne podłączenie do
sieci. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy wykonać następujące kroki:
- Wyjmij filtr AquaClean ze zbiornika na wodę.
- Umieść zbiornik na wodę we właściwym miejscu. Wsuń jednostkę zaparzającą tak
głęboko, jak to możliwe, aby upewnić się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i sprawdź, czy nie jest zatkany
przez zmieloną kawę. Aby wyczyścić pojemnik, włóż do niego trzonek łyżki i
poruszaj trzonkiem w górę i w dół, do chwili aż zatykająca otwór zmielona kawa
spadnie (rys. 15). Wyjmij jednostkę zaparzającą i usuń całą zmieloną kawę, która
spadła. Włóż wyczyszczoną jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia.
- Włącz ponownie urządzenie.
Jeśli problem został usunięty, Filtr AquaClean nie został odpowiednio przygotowany.
Przed ponownym włożeniem go, przygotuj filtr AquaClean w sposób opisany w 1 i 2
kroku w rozdziale „Aktywacja filtra AquaClean (5 min)”.
Jeśli wskaźniki nadal migają, urządzenie może być przegrzane. Wyłącz urządzenie,
poczekaj 30 minut i włącz je ponownie. Jeśli wskaźniki nadal migają, skontaktuj się z
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na
międzynarodowej karcie gwarancyjnej.
Polski
Wskaźnik na ikonie napoju, jeden po drugim zapalają się i gasną.
Urządzenie nagrzewa się i/lub próbuje uwolnić powietrze, które zostało zassane do
urządzenia. Poczekaj, aż wszystkie wskaźniki napojów zaczną się świecić w sposób
ciągły.
124 Polski
Tabela rozwiązywania problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.
Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie
www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi
Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Tacka ociekowa szybko
się zapełnia.
Jest to zjawisko normalne.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Część
wody spływa bezpośrednio z
systemu wewnętrznego do tacki
ociekowej.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Wskazówka: ustaw filiżankę pod
wylewką dozownika, aby zbierać wodę
płuczącą, która będzie się z niej
wydostawać.
Wskaźnik opróżniania
kasetki na fusy cały czas
się świeci.
Kasetka na fusy została
opróżniona, gdy urządzenie
było wyłączone.
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Wyjmij
kasetkę na fusy, poczekaj co najmniej 5
sekund i następnie włóż ją ponownie.
Urządzenie wyświetla
monit z poleceniem
opróżnienia kasetki na
fusy, mimo że kasetka
nie jest pełna.
Urządzenie nie zresetowało
licznika po ostatnim
opróżnieniu kasetki na fusy.
Zawsze należy odczekać około 5
sekund przed włożeniem kasetki na fusy
na miejsce. Dzięki temu licznik fusów
wyzeruje się.
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Jeśli
kasetka na fusy zostanie opróżniona w
czasie, gdy urządzenie jest wyłączone,
licznik fusów nie zostanie zresetowany.
Kasetka na fusy jest
przepełniona, a
wskaźnik jej opróżniania
nie świeci się.
Wyjęto tackę ociekową bez
opróżniania kasetki na fusy.
Jeśli tacka ociekowa została wyjęta,
należy także opróżnić kasetkę na fusy,
nawet gdy zawiera bardzo małą ilość
fusów. Dzięki temu licznik fusów
wyzeruje się i będzie prawidłowo
naliczać ilość fusów.
Nie można wyjąć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: zamknij klapkę serwisową i
włóż ponownie zbiornik na wodę.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Spróbuj ponownie wyjąć jednostkę
zaparzającą. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Wyjmowanie i
wkładanie jednostki zaparzającej”.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można włożyć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: zamknij klapkę serwisową i
włóż ponownie zbiornik na wodę.
Pozostaw jednostkę zaparzającą na
zewnątrz. Wyłącz urządzenie i wyjmij
jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Odczekaj 30 sekund i następnie
podłącz urządzenie ponownie do sieci i
włącz je. Następnie umieść jednostkę
zaparzającą w prawidłowej pozycji i
włóż ją ponownie do urządzenia.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział
„Wyjmowanie i wkładanie jednostki
zaparzającej”.
Kawa jest zbyt wodnista. Jednostka zaparzająca jest
brudna lub musi zostać
nasmarowana.
Wyjmij jednostkę zaparzającą, opłucz ją
pod bieżącą wodą i pozostaw do
wyschnięcia. Następnie nasmaruj
ruchome części.
Kawa nie jest
wystarczająco gorąca.
Kawa wypływa z
urządzenia wolno lub
nie wypływa w ogóle.
Urządzenie wykonuje procedurę
samoregulacji. Procedura ta jest
uruchamiana automatycznie,
gdy urządzenie jest używane po
raz pierwszy, gdy przechodzisz
na inny typ ziaren kawy lub po
długim czasie nieużywania.
Zaparz na początku 5 filiżanek kawy,
aby umożliwić urządzeniu
przeprowadzenie procedury
samoregulacji.
Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
grubo.
Zmień ustawienie na drobniejsze
mielenie (niższa wartość). Różnicę
smaku można poczuć w pełni po
zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Ustawiona temperatura jest
zbyt niska.
Ustaw temperaturę na maksimum.
Zimna filiżanka obniża
temperaturę napoju.
Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą
wodą.
Dodanie mleka obniża
temperaturę napoju.
Dodanie mleka zawsze obniża
temperaturę kawy, niezależnie od tego,
czy mleko jest ciepłe czy zimne.
Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą
wodą.
Filtr wody AquaClean nie został
odpowiednio przygotowany do
instalacji.
Wyjmij filtr wody AquaClean i spróbuj
ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to
zadziała, przed ponownym włożeniem
filtra sprawdź, czy został on prawidłowo
przygotowany. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
Polski
Polski 125
126 Polski
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Po długim okresie nieużywania filtr
wody AquaClean trzeba ponownie
przygotować do użycia i następnie
umieścić go w zbiorniku na wodę. Patrz
punkty 1–3 w rozdziale „Aktywacja filtra
wody AquaClean”.
Filtr wody AquaClean jest
zatkany.
Filtr wody AquaClean należy wymieniać
co 3 miesiące. Filtr używany dłużej niż
przez 3 miesiące może się zatkać.
Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
drobno.
Zmień ustawienie na grubsze mielenie
(wyższa wartość). Pamiętaj, że to
wpłynie na smak kawy.
Jednostka zaparzająca jest
brudna.
Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz ją
pod bieżącą wodą.
Dozownik kawy jest
zabrudzony.
Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej
otwory za pomocą wycioru lub igły.
Pojemnik na kawę mieloną jest
zatkany
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę
pojemnika na kawę mieloną i włóż do
niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę
i w dół, aż zatykająca otwór kawa
mielona spadnie (rys. 15).
Obieg urządzenia jest
zablokowany przez osady
wapnia.
Usuń kamień z urządzenia za pomocą
odkamieniacza firmy Philips. Gdy
wskaźnik usuwania kamienia zaczyna
migać, musisz zawsze odwapnić
urządzenie.
Urządzenie mieli ziarna
kawy, ale nie wypływa z
niego kawa.
Pojemnik na kawę mieloną jest
zatkany.
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę
pojemnika na kawę mieloną i włóż do
niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę
i w dół, aż zatykająca otwór kawa
mielona spadnie (rys. 15).
Wydaje się, że
urządzenie przecieka.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Woda
ta przepływa z systemu
wewnętrznego bezpośrednio do
tacki ociekowej. Jest to zjawisko
normalne.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Wskazówka: Ustaw pod wylewką
dozownika filiżankę, aby zbierać wodę
płuczącą i ograniczyć ilość wody w
tacce ociekowej.
Tacka ociekowa jest
przepełniona, co sprawia, że
wygląda, jakby urządzenie
przeciekało.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Polski 127
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Zbiornik na wodę nie został
wsunięty do końca i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest
ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij
go i włóż z powrotem, wciskając jak
najgłębiej.
Jednostka zaparzająca jest
brudna/zatkana.
Przepłucz jednostkę zaparzającą.
Urządzenie nie stoi na poziomej Ustaw urządzenie na poziomej
powierzchni.
powierzchni, aby tacka ociekowa się nie
przelewała i aby wskaźnik przepełnienia
tacki ociekowej działał prawidłowo.
Filtr nie został zainstalowany
lub wymieniony na czas, gdy
zaczął migać wskaźnik filtra
wody AquaClean. Oznacza to,
że urządzenie nie zostało
całkowicie odkamienione.
Nowy filtr wody nie
pasuje.
Próbujesz zainstalować filtr inny Do urządzenia pasują wyłącznie filtry
niż filtr wody AquaClean.
wody AquaClean.
Urządzenie bardzo
głośno pracuje.
Najpierw wykonaj odkamienianie
urządzenia, a następnie zainstaluj filtr
wody AquaClean.
Na filtrze wody AquaClean nie
ma gumowej uszczelki.
Załóż ponownie gumową uszczelkę na
filtr wody AquaClean.
Głośna praca używanego
urządzenia jest normalnym
zjawiskiem.
Jeśli zmieni się charakter hałasu
powodowanego przez urządzenie,
oczyść jednostkę zaparzającą i
nasmaruj ją.
Filtr wody AquaClean nie został
prawidłowo przygotowany i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Wyjmij filtr wody AquaClean ze
zbiornika na wodę i przygotuj go
właściwie do użycia przed ponownym
umieszczeniem w zbiorniku.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział
„Filtr wody AquaClean”.
Zbiornik na wodę nie został
wsunięty do końca i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest
ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij
go i włóż z powrotem, wciskając jak
najgłębiej.
Dane techniczne
Producent zastrzega sobie prawo poprawiania parametrów technicznych urządzenia. Wszystkie
ustawione wartości są przybliżone.
Opis
Wartość
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
246 x 372 x 433 mm
Waga
7–7.5 kg
Długość przewodu zasilającego
1000 mm
Polski
Nie można aktywować
filtra wody AquaClean, a
urządzenie domaga się
odkamienienia.
128 Polski
Zbiornik na wodę
1,8 litra, wyjmowany
Pojemność pojemnika na ziarna kawy
275 g
Pojemność pojemnika na fusy kawowe
12 brykietów
Regulacja wysokości dozownika
85–145 mm
Napięcie znamionowe — Moc znamionowa —
Zasilanie
Sprawdź etykietę znamionową na wewnętrznej
stronie klapki serwisowej (rys. A11)
Română 129
Cuprins
Prezentarea generală a aparatului (Fig. A) __________________________________________________________
129
Panou de control (Fig. B) _____________________________________________________________________________
129
Introducere ___________________________________________________________________________________________
130
Înainte de prima utilizare_____________________________________________________________________________
130
Prepararea băuturilor ________________________________________________________________________________
131
Reglarea setărilor aparatului _________________________________________________________________________
133
Scoaterea și introducerea unității de infuzare_______________________________________________________
134
Curăţare şi întreţinere ________________________________________________________________________________
135
Filtru de apă AquaClean _____________________________________________________________________________
137
Setarea durității apei ________________________________________________________________________________
138
Procedura de detartrare (30 de minute)_____________________________________________________________
139
Comandarea accesoriilor_____________________________________________________________________________
140
Depanare _____________________________________________________________________________________________
140
Specificații tehnice ___________________________________________________________________________________
146
A1
Panou de comandă
A10
Uşă de serviciu
A2
Suport pentru ceaşcă
A11
Etichetă de date cu numărul tipului
A3
Compartiment pentru cafea premăcinată
A12
Rezervor de apă
A4
Capacul compartimentului pentru cafea boabe A13
Compartiment de zaţ
A5
Distribuitor de cafea reglabil
A14
Panou frontal al compartimentului
pentru zaț
A6
Ştecher de alimentare
A15
Capac tavă de scurgere
A7
Buton de setare a râşnirii
A16
Tavă de scurgere
A8
Compartiment pentru cafea boabe
A17
Indicator „tavă de scurgere plină”
A9
Unitate de infuzare
A20
Bandă de testare a durităţii apei
Accesorii
A18
Tub de lubrifiant
A19
Măsură
Panou de control (Fig. B)
Consultați figura B pentru o prezentare generală a tuturor butoanelor și pictogramelor. Mai jos găsiți
descrierea.
B1
Buton de pornire/oprire
B6
Led de pornire
B2
Pictograme băutură*
B7
Buton
Română
Start/stop
Română
Prezentarea generală a aparatului (Fig. A)
130 Română
B3
Pictogramă intensitate aromă/cafea premăcinată
B8
Pictogramă AquaClean
B4
Pictogramă cantitate băutură
B9
Pictogramă detartrare/curățare
B5
Pictograme avertismente
* Pictograme băutură: espresso (1 ceașcă), cafea (1 ceașcă), espresso (2 cești), cafea (2 cești)
Introducere
Felicitări pentru achiziționarea unei cafetiere complet automate Philips! Pentru a beneficia pe deplin
de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Citiţi cu atenţie broşură separată cu informaţii referitoare la siguranţă înainte de a utiliza pentru prima
oară aparatul şi păstraţi-o pentru consultare ulterioară.
Pentru a vă ajuta să începeți și să vă bucurați pe deplin de cafetiera dumneavoastră, Philips vă oferă
asistență în diferite moduri. În cutie veți găsi:
1 Acest manual de utilizare cu instrucțiuni de utilizare bazate pe imagini și informații mai detaliate cu
privire la curățare și întreținere.
Există două versiuni ale acestui espressor. Fiecare versiune are propriul număr de tip. Puteți găsi
numărul de tip pe eticheta de date de pe interiorul ușiței de service (consultați figura A11).
2 Broșura de siguranță separată cu instrucțiuni pentru utilizarea sigură a aparatului.
3 Pentru asistență online (întrebări frecvente, filme etc.), scanați codul QR de pe coperta acestei
broșuri sau vizitați www.philips.com/coffee-care
Acest aparat a fost testat cu cafea. Deși a fost curățat cu atenție, este posibil să fi rămas câteva
reziduuri de cafea. Cu toate acestea, vă garantăm că aparatul este complet nou.
Aparatul reglează automat cantitatea de cafea măcinată utilizată pentru a prepara cea mai gustoasă
cafea. Mai întâi, ar trebui să preparați 5 cafele pentru a permite aparatului să finalizeze reglarea
automată.
Înainte de prima utilizare
1. Clătirea aparatului
ON
Română 131
2. Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
Aparatul dvs. este compatibil cu AquaClean. Având în vedere că aparatul trebuie să fie complet lipsit
de calcar înainte de a începe să utilizați filtrul de apă AquaClean, vă recomandăm să începeți să
utilizați filtrul AquaClean încă din prima zi. Îl puteți achiziționa de la magazinul dvs. local, de la
centrele de asistență autorizate sau online la www.philips.com/parts-and-accessories.
Consultați capitolul „Filtru de apă AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu pas.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Setarea durității apei
Consultați capitolul „Setarea durității apei” pentru instrucțiuni pas cu pas. Duritatea implicită a apei
este setată la 4: apă dură.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
Prepararea băuturilor
Pași generali
1
Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de
cafea.
2 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul.
- Aparatul începe să se încălzească și efectuează ciclul de clătire automată. În timpul încălzirii,
luminile din pictogramele băuturilor se aprind și se sting lent, una câte una.
- Atunci când toate luminile din pictogramele băuturilor sunt aprinse continuu, aparatul este
pregătit de utilizare.
3 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea. Glisați distribuitorul de cafea în sus sau în jos pentru a
regla înălțimea acestuia la dimensiunea ceștii sau a paharului de cafea pe care îl folosiți (Fig. 1).
Română
ON
132 Română
Personalizarea băuturilor
Acest aparat vă permite să reglați setările unei băuturi după preferințele dvs. După selectarea unei
băuturi puteți:
1 Să reglați intensitatea aromei atingând pictograma (Fig. 2) aferentă. Sunt disponibile 3 intensități,
cea mai joasă este cea mai delicată, iar cea mai înaltă este cea mai puternică.
2 Reglați cantitatea de băutură atingând pictograma (Fig. 3) pentru cantitatea de băutură. Sunt
disponibile 3 cantități: redus, mediu și ridicat.
De asemenea, puteți regla temperatura cafelei conform propriilor preferințe.
Prepararea cafelei cu boabe de cafea
1
Pentru a prepara o cafea, atingeți pictograma băuturii dorite.
- Luminile pentru intensitatea aromei și cantitate se aprind și indică setarea selectată anterior.
- Acum, puteți regla băutura conform gustului preferat.
2 Apăsați butonul de pornire/oprire .
- Lumina din pictograma băuturii clipește în timp ce este distribuită băutura.
3 Pentru a opri distribuirea cafelei înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul
start/stop .
Pentru a prepara 2 cafele simultan, atingeți pictograma cu 2 cești și apăsați butonul de
pornire/oprire .
Prepararea cafelei cu cafea premăcinată
Puteți alege să utilizați cafea pre-măcinată în loc de boabe, de exemplu dacă preferați o varietate
diferită de cafea sau cafea decofeinizată.
1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul și așteptați până când este pregătit de
utilizare.
2 Deschideți capacul compartimentului de cafea pre-măcinată și turnați o măsură rasă de cafea premăcinată în acesta (Fig. 4). Închideți apoi capacul.
3 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
4 Selectați o singură băutură.
5 Țineți apăsată pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3 secunde (Fig. 5).
- Lumina pentru cafea pre-măcinată se aprinde și lumina de pornire începe să pulseze.
6 Apăsați butonul de pornire/oprire .
7 Pentru a opri distribuirea cafelei înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul
start/stop .
Atunci când folosiți cafea premăcinată, puteți prepara numai o singură băutură pe bază de cafea
pe rând.
Cafeaua pre-măcinată nu are o setare care este salvată ca setare de intensitate selectată anterior.
De fiecare dată când doriți să folosiți cafea pre-măcinată, trebuie să apăsați pictograma pentru
intensitatea aromei timp de 3 secunde.
Atunci când selectați cafeaua pre-măcinată, nu puteți selecta o intensitate diferită a aromei.
Română 133
Reglarea setărilor aparatului
Programarea celei mai ridicate setări implicite pentru băuturi
Aparatul are 3 setări implicite pentru fiecare băutură: redusă, medie și ridicată. Puteți regla doar
cantitatea pentru cea mai ridicată setare. Noua cantitate poate să fie memorată de îndată ce lumina
de pornire începe să clipească.
1
Pentru a regla cea mai ridicată setare a cantității, mențineți apăsată timp de 3 secunde pictograma
cu 1 ceașcă pentru băutura pe care doriți să o reglați.
- Lumina pentru băutură și lumina din pictograma cu 2 cești se aprind. Lumina superioară a
pictogramei pentru cantitatea de băutură și lumina de pornire încep să clipească, indicând
faptul că vă aflați în modul de programare.
2 Apăsați butonul de pornire/oprire . Aparatul începe să prepare băutura selectată.
- Lumina de pornire se aprinde continuu inițial. Atunci când aparatul este pregătit să stocheze
volumul ajustat, lumina de pornire începe să clipească.
3 Apăsați butonul start/stop din nou când ceașca conține cantitatea dorită de cafea.
- Lumina superioară a pictogramei pentru cantitatea de băutură și lumina de pornire se sting,
indicând faptul că noua cantitate a fost memorată.
După ce ați programat nivelul cel mai ridicat pentru cantitatea implicită pentru o băutură, aparatul
distribuie noua cantitate de fiecare dată când selectați cea mai mare cantitate din această băutură
atât în varianta de 1 ceașcă, cât și în cea de 2 cești.
Puteți regla doar nivelul cel mai ridicat pentru cantitatea implicită.
Atunci când ajustați volumul unei băuturi, se reglează atât volumul pentru 1 ceașcă, cât și cel pentru
2 cești din această băutură.
Dacă doriți să reveniți la setările pentru cantitatea implicită, consultați „Restaurarea setărilor din
fabrică”.
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Cu aparatul oprit: mențineți apăsată pictograma pentru cantitatea de cafea până când luminile din
această pictogramă se aprind (Fig. 6).
3 Atingeți pictograma pentru cantitate pentru a selecta temperatura necesară: normală, ridicată sau
maximă.
- Lumina 1, 2 sau 3 este aprinsă.
4 După ce terminați de setat temperatura cafelei, apăsați butonul start/stop .
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul.
Dacă nu opriți aparatul, aceasta se oprește automat după un timp.
Restaurarea setărilor din fabrică
Aparatul vă oferă posibilitatea de a restaura în orice moment setările implicite pentru băutură.
Puteți restaura setările implicite doar atunci când aparatul este oprit.
1
Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
Română
Reglarea temperaturii cafelei
134 Română
2 Apăsați și mențineți apăsată pictograma pentru espresso timp de 3 secunde.
- Luminile din mijloc din pictogramele setării pentru băuturi se aprind. Lumina start/stop începe să
clipească, indicând faptul că setările sunt pregătite pentru a fi restaurate.
3 Apăsați butonul start/stop pentru a confirma că doriți să restaurați setările.
4 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul.
Reglarea setărilor râşniţei
Puteți modifica intensitatea cafelei cu butonul de setare a râșnirii, aflat în interiorul recipientului
pentru boabe. Cu cât setarea pentru râșnire este mai redusă, cu atât boabele de cafea sunt râșnite
mai fin și cafeaua este mai tare. Există 12 setări diferite pentru râșnire, dintre care puteți alege.
Aparatul este configurat pentru a obţine cel mai bun gust din boabele de cafea. De aceea, vă
recomandăm să nu ajustaţi setările râşniţei decât după ce aţi preparat 100-150 cafele (aprox. 1 lună de
utilizare).
Puteți regla setările de râșnire numai atunci când aparatul râșnește boabe de cafea. Trebuie să
preparați 2 până la 3 băuturi înainte de a simți întreaga diferență.
Nu rotiți butonul de setare a râșnirii mai mult de o treaptă o dată, pentru a preveni deteriorarea
râșniței.
1
2
3
4
Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
Deschideți capacul compartimentului pentru boabele de cafea.
Atingeți pictograma pentru espresso, apoi apăsați butonul start/stop .
Când râșnița începe să râșnească, împingeți în jos butonul de setare a râșnirii și rotiți-l către stânga
sau către dreapta. (Fig. 7)
Dezactivați semnalele sonore ale panoului de comandă
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma de cafea până când lumina din
pictogramă se aprinde. Lumina de pornire începe să clipească.
3 Atingeți din nou pictograma cafelei pentru a dezactiva semnalele sonore ale panoului de comandă.
Lumina din pictograma cafelei se stinge.
4 Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a confirma selecția.
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul. Semnalele sonore ale panoului de
comandă au fost acum activate.
Notă: Dacă lumina din pictograma cafelei nu se aprinde după ce mențineți apăsată pictograma,
aceasta înseamnă că semnalele sonore ale panoului de comandă au fost deja dezactivate. Pentru a le
reactiva, atingeți din nou pictograma și confirmați apăsând butonul de pornire/oprire.
Semnalele sonore din butonul de pornire/oprire nu poate fi dezactivat.
Scoaterea și introducerea unității de infuzare
Accesaţi www.philips.com/coffee-care pentru instrucţiuni video detaliate despre cum să demontaţi,
să introduceţi şi să curăţaţi unitatea de infuzare.
Română 135
Scoaterea grupului de infuzare din aparat
1 Opriți aparatul.
2 Scoateți rezervorul de apă și deschideți ușița (Fig. 8) de service.
3 Apăsați mânerul (Fig. 9) PUSH și trageți de mânerul unității de infuzare pentru a o scoate din aparat
(Fig. 10).
Introducerea unității de infuzare la loc
Înainte de glisa unitatea de infuzare înapoi în aparat, asigurați-vă că se află în poziția corectă.
1
Verificați dacă unitatea de infuzare se află în poziția corectă. Săgeata de pe cilindrul galben de pe
latura cu unitatea de infuzare trebuie să fie aliniată cu săgeata neagră și cu N (Fig. 11).
- Dacă acestea nu sunt aliniate, apăsați în jos maneta până intră în contact cu baza unității de
infuzare (Fig. 12).
2 Glisaţi unitatea de infuzare înapoi în aparat pe fantele de ghidare de pe părţile laterale (Fig. 13),
până când se fixează pe poziţie cu un clic (Fig. 14). Nu apăsați butonul PUSH (Apăsare).
3 Închideți ușița de service și montați la loc rezervorul de apă.
Curăţare şi întreţinere
Curățarea și întreținerea regulată mențin aparatul dvs. în condiție perfectă de funcționare și asigură
aroma cafelei pentru un timp îndelungat, cu un flux constant de cafea.
Piese
detașabile
Când se curăță
Cum se curăță
Unitate de
infuzare
Săptămânal
Scoateți grupul de infuzare din aparat. Clătiți-l
sub jet de apă.
În fiecare lună
Curățați unitatea de infuzare cu tableta de
îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
Compartiment
pentru cafea
premăcinată
Verificați săptămânal
compartimentul de cafea
pre-măcinată pentru a
vedea dacă s-a colmatat.
Scoateți aparatul din priză și demontați unitatea
de infuzare. Deschideți capacul compartimentului
pentru cafea pre-măcinată și introduceți coada
lingurii în acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 15) toată cafeaua lipită. Accesați
www.philips.com/coffee-care pentru instrucțiuni
video detaliate.
Compartiment de
zaț
Goliți compartimentul de zaț
când vă solicită aparatul.
Curățați-l săptămânal.
Scoateți compartimentul de zaț în timp ce
aparatul este pornit. Clătiți-l sub jet de apă cu
puțin lichid de spălat vasele sau curățați-o în
mașina de spălat vase. Panoul frontal al
compartimentului de cafea boabe nu poate fi
introdus în mașina de spălat vase.
Română
Consultați tabelul de mai jos pentru a afla în detaliu când și cum să curățați toate piesele detașabile
ale aparatului. Puteţi afla informaţii mai detaliate şi instrucţiuni video pe www.philips.com/coffeecare. Consultați figura D pentru o prezentare generală a pieselor care pot fi curățate în mașina de
spălat vase.
136 Română
Piese
detașabile
Când se curăță
Cum se curăță
Tavă de scurgere
Goliți zilnic tava de scurgere
când indicatorul roșu „tavă
de scurgere plină” iese la
iveală prin tava de scurgere
(Fig. 16). Curățați săptămânal
tava de scurgere.
Scoateți tava de scurgere și clătiți-o sub jet de
apă (Fig. 17) cu puțin lichid de spălat vasele.
Puteți de asemenea să curățați tava de scurgere
în mașina de spălat vase. Panoul frontal al
compartimentului de cafea boabe (fig. A14) nu
poate fi introdus în mașina de spălat vase.
Lubrifierea unității O dată la 2 luni
de infuzare
Consultați tabelul de lubrifiere și lubrifiați
unitatea de infuzare cu lubrifiantul Philips.
Rezervor de apă
Clătiți rezervorul de apă sub jet de apă
Săptămânal
Curăţarea unităţii de infuzare
Curăţarea regulată a unităţii de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea.
Vizitaţi www.philips.com/coffee-care pentru instrucţiuni video despre cum să demontaţi, să
introduceţi şi să curăţaţi unitatea de infuzare.
Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă
1 Scoateți unitatea de infuzare.
2 Clătiți bine unitatea de infuzare cu apă. Curăţaţi cu atenţie filtrul superior (Fig. 18) al unităţii de
infuzare.
3 Lăsați unitatea de infuzare să se usuce la aer înainte de a o remonta. Nu uscați unitatea de infuzare
cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.
Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea
Utilizați exclusiv tablete de îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
1 Amplasaţi o ceaşcă sub gura de scurgere a cafelei. Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă.
2 Introduceţi o tabletă de îndepărtare a uleiului de cafea în compartimentul pentru cafea
premăcinată.
3 Atingeți pictograma pentru cafea și apoi apăsați pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3
secunde pentru a selecta funcția (Fig. 5) pentru cafea pre-măcinată.
4 Nu adăugaţi cafea premăcinată. Apăsați butonul start/stop pentru a începe ciclul de preparare.
După ce se distribuie jumătate de ceașcă de apă, scoateți aparatul din priză.
5 Lăsaţi soluţia de îndepărtare a uleiului de cafea să acţioneze cel puţin 15 minute.
6 Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză de perete și porniți aparatul. Aparatul se va încălzi
din nou și va efectua un ciclu de clătire automată. Goliţi ceaşca.
7 Scoateți rezervorul de apă și deschideți ușița de service. Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o
bine sub jet de apă.
8 Reintroduceți unitatea de infuzare și rezervorul de apă și așezați o ceașcă sub distribuitorul de
cafea.
9 Atingeți pictograma pentru cafea și apoi apăsați pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3
secunde pentru a selecta funcția (Fig. 5) pentru cafea pre-măcinată. Nu adăugaţi cafea
premăcinată. Apăsați butonul start/stop pentru a începe ciclul de preparare. Repetaţi procedura
de două ori. Goliţi ceaşca.
Lubrifierea unităţii de infuzare
Lubrifiați unitatea de infuzare la fiecare 2 luni, pentru a vă asigura că piesele mobile continuă să se
miște lin.
Română 137
1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe pistonul (piesa gri) a unității (Fig. 19) de infuzare.
2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului (piesa gri) din partea inferioară a unității (Fig. 20)
de infuzare.
3 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de pe ambele părți (Fig. 21).
Filtru de apă AquaClean
Aparatul dvs. este compatibil cu AquaClean. Puteți plasa filtrul de apă AquaClean în rezervorul de apă
pentru a păstra gustul cafelei. De asemenea, diminuează necesitatea detartrării prin reducerea
acumulărilor de calcar din aparat. Puteți achiziționa un filtru de apă AquaClean de la magazinul dvs.
local, de la centrele de asistență autorizate sau online la www.philips.com/parts-and-accessories.
Pictogramă și lumină AquaClean
Aparatul dvs. este echipat cu o lumină (Fig. 22) pentru filtrul de apă AquaClean, care indică starea
acestuia. Folosiți tabelul de mai jos pentru a vedea ce acțiuni sunt necesare atunci când lumina este
aprinsă sau clipește.
Atunci când utilizați aparatul pentru prima dată, lumina pentru AquaClean începe
să clipească cu portocaliu. Acest lucru indică faptul că puteți începe să utilizați
filtrul de apă AquaClean. Dacă nu activați un filtru de apă AquaClean, lumina se va
stinge automat după un timp.
După ce montați filtrul și îl activați cu ajutorul pictogramei AquaClean, lumina
pentru AquaClean se colorează în albastru pentru a confirma că filtrul de apă
AquaClean este activ.
Atunci când filtrul este epuizat, lumina pentru AquaClean începe din nou să
clipească cu portocaliu pentru a vă reaminti să înlocuiți filtrul cu unul nou.
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean este stinsă, puteți în continuare
să activați un filtru AquaClean, dar va trebui să detartrați mai întâi aparatul.
Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean este stinsă, puteți în continuare să activați un filtru
de apă AquaClean, dar va trebui să detartrați mai întâi aparatul.
Aparatul trebuie să fie complet lipsit de calcar înainte de a începe să utilizați filtrul de apă
AquaClean.
Înainte de a activa filtrul de apă AquaClean, trebuie să fie pregătit prin scufundarea acestuia în apă
după cum se descrie mai jos. Dacă nu faceți acest lucru, în aparat este posibil să fie tras aer în loc de
apă, ceea ce scoate un zgomot puternic și împiedică aparatul să prepare cafea.
1 Scuturați filtrul aproximativ 5 secunde (Fig. 23).
2 Introduceți filtrul cu capul în jos într-o cană cu apă rece, scuturați-l/apăsați-l puțin și așteptați
până când nu mai ies (Fig. 24) bule de aer.
3 Filtrul este acum pregătit pentru utilizare și poate fi introdus în rezervorul de apă.
Română
Aparatul nu detectează automat că un filtru a fost amplasat în rezervorul de apă. Prin urmare,
trebuie să activați fiecare filtru de apă AquaClean nou pe care îl montați cu pictograma AquaClean.
138 Română
4 Introduceți filtrul vertical pe racordul filtrului din rezervorul de apă. Apăsați-l până în cel mai jos
punct (Fig. 25) posibil.
5 Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și amplasați-l înapoi în aparatul de cafea.
6 Apăsați pictograma AquaClean timp de 3 secunde (Fig. 26). Lumina începe să lumineze intermitent.
7 Apăsați butonul start/stop pentru a porni procesul de activare.
8 Apa caldă va fi distribuită prin gura de scurgere a cafelei și din sistemul intern va curge apă direct în
tava de scurgere (1 min.)
9 Atunci când procesul de activare este terminat, lumina AquaClean albastră se aprinde pentru a
confirma că filtrul de apă AquaClean a fost activat corect.
Înlocuirea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
După ce prin filtru curg 95 de litri de apă, filtrul încetează să mai funcționeze. Lumina pentru
AquaClean se colorează în portocaliu și începe să clipească pentru a vă reaminti să înlocuiți filtrul. Cât
timp clipește, puteți înlocui filtrul fără să trebuiască să detartrați mai întâi aparatul. Dacă nu înlocuiți
filtrul de apă AquaClean, lumina portocalie se stinge după un timp. În acest caz, puteți în continuare
să înlocuiți filtrul, dar, mai întâi, trebuie să detartrați aparatul.
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean clipește:
1 Scoateți filtrul de apă AquaClean vechi.
2 Montați un filtru nou și activați-l după cum se descrie în capitolul „Activarea filtrului de apă
AquaClean (5 min.)”.
Înlocuiți filtrul de apă AquaClean la interval de cel puțin 3 luni, chiar dacă aparatul nu a indicat încă
necesitatea înlocuirii.
Dezactivarea mementoului AquaClean
Dacă nu doriți să mai utilizați filtrele de apă Philips AquaClean, puteți să dezactivați mementourile
AquaClean:
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma AquaClean până când lumina din
această pictogramă se aprinde. Lumina de pornire începe să clipească.
3 Atingeți pictograma AquaClean din nou, pentru a dezactiva mementourile. Lumina din pictograma
AquaClean se stinge.
4 Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a confirma selecția.
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul. Mementourile AquaClean sunt
acum dezactivate.
Notă: Activarea unui nou filtru AquaClean va reactiva automat mementourile AquaClean.
Setarea durității apei
Vă recomandăm să reglați duritatea apei la valoarea din regiunea dvs. pentru performanțe optime
și o durată mai lungă de viață a aparatului. Acest lucru previne, de asemenea, necesitatea detartrării
aparatului prea des. Duritatea implicită a apei este setată la 4: apă dură.
Română 139
Utilizați banda de testare a durității apei furnizată în cutie pentru a determina
duritatea apei din regiunea dvs.:
1
Scufundați banda testului pentru duritatea apei sau mențineți-o sub jet de apă timp de 1 secundă
(Fig. 27).
2 Așteptați 1 minut. Numărul de pătrate de pe banda de testare care se colorează cu roșu indică
duritatea (Fig. 28) apei.
Setați aparatul la duritatea corectă a apei:
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma pentru intensitatea aromei până
când toate luminile de pe pictogramă se aprind (Fig. 5).
3 Atingeți pictograma pentru intensitatea aromei 1 dată, de 2 ori, de 3 ori sau de 4 ori. Numărul de
lumini care sunt aprinse ar trebui să fie același cu numărul de pătrate roșii de pe banda (Fig. 29) de
testare. Atunci când pe banda de testare nu există pătrate roșii (toate pătratele sunt verzi),
selectați 1 lumină.
4 După ce setați duritatea corectă a apei, apăsați butonul start/stop .
5 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.
Pentru că setați duritatea apei o singură dată, funcția de intensitate a aromei este utilizată pentru a
selecta duritatea apei. Acest lucru nu afectează intensitatea aromei băuturilor preparate după aceea.
Procedura de detartrare (30 de minute)
Când lumina de detartrare/curățare începe să clipească lent, trebuie să detartrați aparatul.
1 Scoateți tava de scurgere și compartimentul de zaț, goliți-le și așezați-le înapoi în poziție.
2 Scoateți rezervorul de apă și goliți-l. Scoateți apoi filtrul de apă AquaClean.
3 Turnați întreaga sticlă de soluție de detartrare Philips în rezervorul de apă și umpleți apoi
rezervorul de apă până la indicația (Fig. 30) pentru detartrare/curățare. Apoi instalați-l înapoi în
aparat.
4 Aşezaţi un recipient mare (1,5 l) sub distribuitorul de cafea.
5 Apăsați pictograma de detartrare/curățare timp de 3 secunde, apoi apăsați butonul de
pornire/oprire.
6 Începe prima fază a procedurii de detartrare. Procedura de detartrare durează aproximativ 30 de
minute și constă dintr-un ciclu de detartrare și un ciclu de clătire. Pe parcursul ciclului de
detartrare, lumina pentru detartrare/curățare clipește pentru a indica faptul că faza de detartrare
este în curs de desfășurare.
7 Lăsați aparatul să distribuie soluția de detartrare până când ecranul vă informează că rezervorul de
apă este gol.
8 Goliți rezervorul de apă, clătiți-l și apoi reumpleți-l cu apă curată până la indicația de
detartrare/curățare.
9 Goliți recipientul și așezați-l înapoi sub distribuitorul de cafea. Apăsați din nou butonul start/stop
.
Română
Utilizaţi numai detartrantul Philips. Nu utilizaţi în nicio situaţie detartrant pe bază de acid sulfuric, acid
clorhidric, acid sulfamic sau acid acetic (oţet) deoarece acesta poate deteriora circuitul de apă din
aparatul dvs. şi nu dizolvă calcarul în mod corespunzător. Neutilizarea detartrantului Philips va duce la
pierderea garanţiei. De asemenea, neîndepărtarea calcarului din aparat va duce la pierderea garanţiei.
Puteţi cumpăra soluţia de detartrare Philips din magazinul online, de la adresa
www.philips.com/coffee-care.
140 Română
10 Începe a doua fază a ciclului de detartrare, anume faza de clătire, care durează 3 minute. În timpul
acestei faze, luminile de pe panoul de control se aprind și se sting pentru a indica faptul că faza de
clătire este în curs de desfășurare.
11 Așteptați până când aparatul nu mai distribuie apă. Procedura de detartrare este finalizată atunci
când aparatul nu mai distribuie apă.
12 Aparatul se va încălzi acum din nou. Atunci când toate luminile din pictogramele băuturilor sunt
aprinse continuu, aparatul este pregătit din nou de utilizare.
13 Montați și activați un nou filtru de apă AquaClean în rezervorul de apă.
- Atunci când procedura de detartrare este finalizată, lumina AquaClean clipește un timp pentru a
vă reaminti să montați noul filtru de apă AquaClean.
Sugestie: Utilizarea filtrului AquaClean reduce frecvenţa detartrării!
Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este
întreruptă
Puteţi părăsi procedura de detartrare apăsând pe butonul pornit/oprit din panoul de control. Dacă
procedura de detartrare este întreruptă înainte de a se fi încheiat în întregime, efectuaţi următorii paşi:
1 Goliţi rezervorul de apă şi clătiţi-l temeinic.
2 Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul detartrare/curățare și porniți din nou
aparatul. Aparatul se va încălzi şi va efectua un ciclu de clătire automată.
3 Înainte de a infuza băuturi, efectuați un ciclu de clătire manual. Pentru a realiza un ciclu manual de
clătire, mai întâi distribuiți 2 cești de cafea pre-măcinată fără a adăuga cafea măcinată.
Dacă procedura de detartrare nu s-a finalizat, aparatul va necesita efectuarea unei alte proceduri
de detartrare cât mai curând posibil.
Comandarea accesoriilor
Pentru a curăţa şi detartra aparatul, utilizaţi numai produse de întreţinere Philips. Aceste produse pot
fi achiziționate de la magazinul dvs. local, de la centrele de asistență autorizate sau online la
www.philips.com/parts-and-accessories. Pentru a găsi o listă completă de piese de schimb online,
introduceţi numărul de model al aparatului dvs. Găsiţi numărul de model în partea interioară a uşiţei
de service.
Produse de întreţinere şi numerele tipurilor:
- Soluţie de detartrare (CA6700)
- Filtru de apă AquaClean CA6903 (Fig. 31)
- Lubrifiant pentru unitatea de infuzare HD5061
- Tablete de îndepărtare a uleiului de cafea CA6704
Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri
video de asistenţă şi o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la
www.philips.com/coffee-care. Dacă nu puteţi rezolva problema, contactaţi Centrul naţional de
asistenţă clienţi. Pentru detalii referitoare la contact, consultaţi broşura de garanţie.
Română 141
Pictograme avertismente
Pictogramă Soluție
avertisment
Lumina care indică faptul că rezervorul de apă este gol se aprinde
- Rezervorul de apă este aproape gol. Umpleți rezervorul de apă cu apă curată
până la nivelul maxim.
- Rezervorul de apă nu este în poziție. Puneți rezervorul de apă la loc.
Lumina de golire a compartimentului de zaț este aprinsă
- Recipientul pentru cafea măcinată este plin. Scoateți și goliți întotdeauna
compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit.
Lumina de alarmă este aprinsă
- Compartimentul pentru zaț și/sau tava de scurgere nu este pe poziție sau nu
este amplasată corect. Puneți la loc compartimentul pentru zaț și/sau tava de
scurgere și asigurați-vă că sunt în poziția corectă.
- Ușița de service este deschisă. Scoateți rezervorul de apă și asigurați-vă că ușița
de service este închisă.
Lumina de alarmă clipește
- Unitatea de infuzare nu este pe poziție sau nu este amplasată corect. Scoateți
unitatea de infuzare pentru a vă asigura că este fixată pe poziție. Consultați
capitolul „Scoaterea și introducerea unității de infuzare” pentru instrucțiuni pas
cu pas.
- Unitatea de infuzare este blocată. Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o sub jet
de apă. Apoi, lubrifiați unitatea de infuzare și puneți-o înapoi în aparat. Consultați
capitolul „Curățare și întreținere” pentru instrucțiuni pas cu pas.
Lumina AquaClean clipește: amplasați sau reamplasați filtrul de apă AquaClean și
activați-l. Consultați capitolul „Filtru de apă AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu
pas.
Lumina de detartrare clipește lent: Detartrați aparatul.
Română
Luminile din pictogramele băuturilor se aprind și se sting una câte una.
Aparatul se încălzește și/sau încearcă să elibereze aerul care a fost tras în mașină.
Așteptați până când toate luminile băuturilor luminează continuu.
142 Română
Pictogramă Soluție
avertisment
Luminile tuturor pictogramelor de avertizare clipesc.
Resetați aparatul deconectându-l de la priză și conectându-l la loc. Înainte de a
reporni aparatul, urmați pașii de mai jos:
- Scoateți filtrul de apă AquaClean din rezervorul de apă.
- Puneți rezervorul de apă la loc. Împingeți-l în aparat cât mai mult posibil, pentru
a vă asigura că acesta se află în poziția corectă.
- Desfaceți capacul compartimentului pentru cafea pre-măcinată și verificați dacă
este colmatat cu pudră de cafea. Pentru a-al curăța, introduceți o coadă de
lingură n compartimentul de cafea pre-măcinată și deplasați-l în sus până când
cafeaua măcinată cade (Fig. 15). Scoateți unitatea de infuzare și îndepărtați toată
cafeaua măcinată care a căzut. Puneți la loc unitatea de infuzare curată.
- Reporniți aparatul.
Dacă problema este remediată, filtrul AquaClean nu a fost pregătit corespunzător.
Pregătiți filtrul AquaClean înainte de a-l așeza la loc, urmând pașii 1 și 2 din capitolul
„Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)”.
Dacă luminile continuă să clipească, unitatea s-ar putea supraîncălzi. Opriți aparatul,
așteptați 30 de minute și reporniți-l. Dacă luminile clipesc în continuare, contactați
centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Pentru detalii referitoare la contact,
consultați broșura de garanție internațională.
Tabel depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri
video de asistenţă şi o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la
www.philips.com/coffee-care. Dacă nu puteţi rezolva problema, contactaţi Centrul naţional de
asistenţă clienţi. Pentru detalii referitoare la contact, consultaţi broşura de garanţie.
Problemă
Cauză
Soluție
Tava de scurgere se
umple repede.
Acest lucru este normal.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. O anumită cantitate
de apă curge prin sistemul
intern direct în tava de scurgere.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere. Sugestie: așezați o ceașcă sub
gura de distribuire pentru a colecta apa
de clătire care iese din aceasta.
Lumina de golire a
Ați golit compartimentul de zaț
compartimentului de zaț în timp ce aparatul era oprit.
rămâne aprinsă.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit.
Scoateți compartimentul de zaț,
așteptați cel puțin 5 secunde și
reintroduceți-l.
Aparatul îmi solicită să
golesc compartimentul
de zaț chiar dacă acesta
nu este plin.
Așteptați întotdeauna aproximativ 5
secunde atunci când așezați la loc
compartimentul de zaț. În acest mod,
contorul de zaț se va reseta la zero.
Aparatul nu a resetat contorul
după ultima golire a
compartimentului de zaț.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit. În
cazul în care goliți compartimentul de
zaț cu aparatul oprit, contorul de zaț nu
se va reseta.
Română 143
Problemă
Cauză
Soluție
Compartimentul de zaț
Ați scos tava de scurgere fără să
este prea plin și lumina
goliți compartimentul de zaț.
care indică necesitatea
golirii compartimentului
pentru zaț nu s-a aprins.
Atunci când scoateți tava de scurgere,
goliți și compartimentul de zaț, chiar
dacă acesta conține numai puțin zaț. În
acest mod, contorul de zaț va fi resetat
la zero și va reîncepe să contorizeze
corect zațul.
Nu pot să scot unitatea
de infuzare.
Unitatea de infuzare nu se află
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: închideți ușița
de service și montați la loc rezervorul de
apă. Opriţi şi porniţi aparatul din nou.
Încercați din nou să scoateți unitatea de
infuzare. Consultați capitolul „Scoaterea
și introducerea unității de infuzare”
pentru instrucțiuni pas cu pas.
Nu pot să introduc la loc Unitatea de infuzare nu se află
unitatea de infuzare.
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: închideți ușița
de service și montați la loc rezervorul de
apă. Lăsați unitatea de infuzare afară.
Opriți aparatul și scoateți ștecherul din
priză. Așteptați 30 de secunde apoi
reconectați aparatul la priză și porniți-l.
Apoi instalați unitatea de infuzare în
poziția corectă și reintroduceți-o în
aparat. Consultați capitolul „Scoaterea
și introducerea unității de infuzare”
pentru instrucțiuni pas cu pas.
Cafeaua este apoasă.
Scoateți unitatea de infuzare, clătiți-o
sub jet de apă și lăsați-o să se usuce.
Apoi lubrifiați piesele mobile.
Unitatea de infuzare este
murdară sau necesită ungere.
Cafeaua nu este
suficient de fierbinte.
Râșnița este reglată la o setare
prea grosieră.
Setați râșnița la o setare mai fină.
Preparați 2-3 băuturi pentru a putea să
simțiți întreaga diferență.
Temperatura setată este prea
mică.
Setați temperatura la nivelul maxim.
O ceașcă rece reduce
temperatura băuturii.
Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă
fierbinte.
Adăugarea de lapte reduce
temperatura băuturii.
Indiferent dacă adăugați lapte cald sau
rece, acest lucru reduce întotdeauna
temperatura cafelei. Preîncălziți ceștile
clătindu-le cu apă fierbinte.
Română
Aparatul efectuează procedura Inițial, preparați 5 cești de cafea pentru
de autoreglare. Această
a permite aparatului să finalizeze
procedură este pornită automat procedura de reglare automată.
atunci când utilizați aparatul
pentru prima dată, atunci când
schimbați tipul de boabe de
cafea sau după o lungă
perioadă în care nu este utilizat.
144 Română
Problemă
Cauză
Cafeaua nu iese sau iese Filtrul de apă AquaClean nu a
foarte încet.
fost pregătit corespunzător
pentru instalare.
Soluție
Scoateți filtrul de apă AquaClean și
încercați să preparați din nou o cafea.
Dacă funcționează, asigurați-vă că filtrul
de apă AquaClean a fost pregătit
corespunzător înainte de a-l monta la
loc. Consultați capitolul „Filtru de apă
AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu
pas.
După o perioadă lungă de inactivitate,
trebuie să pregătiți filtrul de apă
AquaClean pentru reînceperea utilizării
și apoi să îl plasați la loc. Consultați pașii
1-3 ai capitolului „Activarea filtrului de
apă AquaClean”.
Aparatul macină
boabele de cafea, dar
cafeaua nu este
distribuită.
Filtrul de apă AquaClean este
colmatat.
Înlocuiți filtrul de apă AquaClean la
fiecare 3 luni. Un filtru mai vechi de 3
luni se poate colmata.
Râșnița este reglată la o setare
prea fină.
Setați râșnița la o setare mai grosieră.
Rețineți că acest lucru va afecta gustul
cafelei.
Unitatea de infuzare este
murdară.
Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o
sub robinet.
Distribuitorul de cafea este
murdar.
Curățați gura de distribuire a cafelei și
orificiile acesteia cu o soluție de
curățare pentru conducte sau un ac.
Compartimentului pentru cafea
pre-măcinată este colmatat
Opriți aparatul și demontați unitatea de
infuzare. Deschideți capacul
compartimentului pentru cafea premăcinată și introduceți coada lingurii în
acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 15) toată cafeaua lipită.
Circuitul aparatului este blocat
cu calcar.
Detartrați aparatul cu detartrant Philips.
Detartrați întotdeauna aparatul atunci
când lumina de detartrare începe să
clipească.
Compartimentului pentru cafea
pre-măcinată este colmatat.
Opriți aparatul și demontați unitatea de
infuzare. Deschideți capacul
compartimentului pentru cafea premăcinată și introduceți coada lingurii în
acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 15) toată cafeaua lipită.
Română 145
Problemă
Cauză
Soluție
Aparatul pare să
prezinte scurgeri.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. Apa curge prin
sistemul intern direct în tava de
scurgere. Acest lucru este
normal.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere. Sugestie: Așezați o ceașcă sub
gura de distribuire pentru a colecta apa
de clătire și pentru a reduce cantitatea
de apă din tava de scurgere.
Tava de scurgere este prea
plină și a curs pe afară, de
aceea aparatul pare să prezinte
scurgeri.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere.
Rezervorul de apă nu este
introdus complet și în aparat se
trage acum aer.
Asigurați-vă că rezervorul de apă se află
în poziția corectă: scoateți-l și
reintroduceți-l, împingând cât mai mult.
Unitatea de infuzare este
murdară/colmatată.
Clătiți unitatea de infuzare.
Aparatul nu este așezat pe o
suprafață orizontală.
Așezați aparatul pe o suprafață
orizontală, astfel încât tava de scurgere
nu se varsă și indicatorul „tavă de
scurgere plină” funcționează corect.
Nu pot activa filtrul de
apă AquaClean și
aparatul solicită
efectuarea procedurii de
detartrare.
Filtrul nu a fost montat sau
înlocuit la timp după ce lumina
pentru filtrul de apă AquaClean
a început să clipească. Aceasta
înseamnă că aparatul nu este
complet curățat de calcar.
Detartrați mai întâi aparatul și apoi
instalați filtrul de apă AquaClean.
Noul filtru de apă nu se
potrivește.
Ați încercat să instalați un filtru
de apă diferit de AquaClean.
Doar filtrul de apă AquaClean se
potrivește în aparat.
Aparatul emite un
zgomot puternic.
Este normal ca aparatul dvs. să
emită zgomote în timpul
utilizării.
Dacă aparatul începe să emită alt tip de
zgomote, curățați unitatea de preparare
și lubrifiați-o.
Filtrul de apă AquaClean nu a
fost pregătit corespunzător și în
aparat se trage acum aer.
Scoateți filtrul de apă AquaClean din
rezervorul de apă și pregătiți-l în mod
adecvat pentru utilizare înainte de a-l
pune înapoi. Consultați capitolul „Filtru
de apă AquaClean” pentru instrucțiuni
pas cu pas.
Rezervorul de apă nu este
introdus complet și în aparat se
trage acum aer.
Asigurați-vă că rezervorul de apă se află
în poziția corectă: scoateți-l și
reintroduceți-l, împingând cât mai mult.
Română
Garnitura de cauciuc de pe
Amplasați la loc garnitura de cauciuc pe
filtrul de apă AquaClean nu este filtrul de apă AquaClean.
fixată pe poziție.
146 Română
Specificații tehnice
Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți specificațiile tehnice ale produsului. Toate cantitățile
presetate sunt aproximative.
Descriere
Valoare
Dimensiuni (l x î x a)
246 x 372 x 433 mm
Greutate
7 – 7.5 kg
Lungime cablu de alimentare
1000 mm
Rezervor de apă
1,8 litri, detașabil
Capacitatea compartimentului pentru cafea
boabe
275 g
Capacitatea recipientului pentru cafea măcinată
12 porții de zaț
Înălțime gură de scurgere ajustabilă
85–145 mm
Tensiune nominală - Putere nominală Alimentare
Consultați eticheta de date de pe interiorul ușiței
de service (fig. A11)
Slovenščina 147
Kazalo
Predstavitev aparata (sl. A)___________________________________________________________________________
147
Nadzorna plošča (sl. B) _______________________________________________________________________________
147
Uvod __________________________________________________________________________________________________
148
Pred prvo uporabo ___________________________________________________________________________________
148
Priprava napitkov_____________________________________________________________________________________
149
Prilagajanje nastavitev aparata ______________________________________________________________________
151
Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa ____________________________________________________
152
Čiščenje in vzdrževanje ______________________________________________________________________________
153
Vodni filter AquaClean _______________________________________________________________________________
154
Nastavitev trdote vode ______________________________________________________________________________
156
Postopek odstranjevanja vodnega kamna (30 minut) ______________________________________________
156
Naročanje dodatne opreme _________________________________________________________________________
158
Odpravljanje težav ___________________________________________________________________________________
158
Tehnični podatki______________________________________________________________________________________
163
Predstavitev aparata (sl. A)
A1
Nadzorna plošča
A10
Servisna vratca
A2
Držalo za skodelice
A11
Oznaka s podatki in številko vrste
A3
Predel za mleto kavo
A12
Zbiralnik za vodo
A4
Pokrov posode za zrna
A13
Posoda za odpadno mleto kavo
A5
Prilagodljiv dulec za kavo
A14
Sprednja plošča posode za odpadno
mleto kavo
A6
Omrežni vtikač
A15
Pokrov pladnja za kapljanje
A7
Gumb za nastavitev mletja
A16
Pladenj za kapljanje
A8
Posoda za kavna zrna
A17
Indikator polnega pladnja za kapljanje
A9
Kuhalni sklop
A20
Trak za trdoto preskušanje trdote vode
A18
Tuba z mazivom
A19
Merilna lopatka
Nadzorna plošča (sl. B)
Oglejte si sliko B, da vidite vse gumbe in ikone. V nadaljevanju boste našli opis.
B1
Gumb za vklop/izklop
B6
Lučka za začetek
B2
Ikone za napitke*
B7
Začni/ustavi
B3
Ikona za moč arome/mleto kavo
B8
Ikona za filter AquaClean
Slovenščina
gumb
Slovenščina
Dodatna oprema
148 Slovenščina
B4
Ikona za količino napitka
B5
Opozorilne ikone
B9
Ikona za odstranjevanje vodnega
kamna
* Ikone za napitke: ekspresna kava (1 skodelica), kava (1 skodelica), ekspresna kava (2 skodelici), kava (2
skodelici)
Uvod
Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Philips. Če želite v celoti izkoristiti
podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.
Pred prvo uporabo aparata natančno preberite ločeno knjižico z varnostnimi informacijami in jo
shranite za poznejšo uporabo.
Philips ponuja raznoliko podporo, ki vam bo v pomoč v začetku in da boste lahko na najboljši način
izkoristili svoj aparat. Vsebina škatle:
1 Uporabniški priročnik z navodili za uporabo s slikami in podrobnimi informacijami o čiščenju in
vzdrževanju.
Na voljo sta dve različici tega aparata za pripravo ekspresne kave. Vsaka različica ima svojo
številko vrste. Številka vrste je navedena na oznaki s podatki na notranji strani servisnih vratc (glejte
sliko A11).
2 Dodatna knjižica, v kateri so informacije glede varnosti z navodili o varni uporabi aparata.
3 Za spletno podporo (pogosta vprašanja, videoposnetki ipd.) optično preberite kodo QR na platnici
te knjižice ali obiščite www.philips.com/coffee-care
Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki
kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.
Aparat samodejno prilagodi količino mlete kave, ki je potrebna za kavo najboljšega okusa. Najprej
morate pripraviti pet kav, da bo aparat lahko izvedel samodejno nastavitev.
Pred prvo uporabo
1. Izpiranje aparata
ON
Slovenščina 149
2. Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)
Vaš aparat ima omogočen filter AquaClean. Ker mora biti iz aparata pred začetkom uporabe
vodnega filtra AquaClean odstranjen ves vodni kamen, priporočamo, da začnete filter uporabljati
AquaClean že prvi dan. Kupite ga lahko pri lokalnem prodajalcu, v pooblaščenih servisnih centrih ali
po spletu na naslovu www.philips.com/parts-and-accessories.
Za podrobna navodila glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Nastavitev trdote vode
Za podrobna navodila glejte poglavje »Nastavitev trdote vode«. Privzeta nastavitev trdote vode je 4:
trda voda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Priprava napitkov
1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrni.
2 Aparat vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
- Aparat se začne segrevati in izvede samodejni cikel izpiranja. Med segrevanjem se lučke v
ikonah za napitke prižgejo in druga za drugo počasi ugasnejo.
- Ko vse lučke v ikonah za napitke neprekinjeno svetijo, je aparat pripravljen za uporabo.
3 Pod dulec za kavo postavite skodelico. Če želite višino dulca za kavo prilagoditi velikosti skodelice
ali kozarca, ki ga uporabljate (Sl. 1), potisnite dulec navzgor ali navzdol.
Slovenščina
Splošni koraki
150 Slovenščina
Prilagajanje napitkov
Ta aparat vam omogoča, da nastavitve za napitek prilagodite svojemu okusu. Po izbiri napitka lahko:
1 Moč arome prilagodite tako, da se dotaknete ikone (Sl. 2) za moč arome. Na voljo so tri stopnje
moči, najnižja je najbolj blaga in najvišja najmočnejša.
2 Količino napitka prilagodite tako, da se dotaknete ikone (Sl. 3) za količino napitka. Na voljo so 3
količine: nizka, srednja in visoka.
Tudi temperaturo kave lahko prilagodite svojemu okusu.
Priprava kave z zrni
1
Če želite pripraviti kavo, se dotaknite ikone za napitek po svoji izbiri.
- Lučki za moč arome in količino se prižgeta in prikažeta predhodno izbrano nastavitev.
- Zdaj lahko napitek prilagodite svojemu okusu.
2 Pritisnite gumb začni/ustavi.
- Lučka v ikoni napitka utripa, medtem ko se napitek toči.
3 Če želite ustaviti točenje kave, preden aparat konča postopek, še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
Če želite pripraviti 2 kavi hkrati, se dotaknite ikone za 2 skodelici in nato pritisnite gumb začni/ustavi
.
Priprava kave z mleto kavo
Namesto kavnih zrn lahko izberete mleto kavo, če na primer želite drugačno kavo ali morda kavo brez
kofeina.
1 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat, in počakajte, dokler ni pripravljen za uporabo.
2 Odprite pokrov predela za mleto kavo in vanj (Sl. 4) stresite eno do roba polno merilno lopatko
mlete kave. Nato zaprite pokrov.
3 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
4 Izberite samo en napitek.
5 Pritisnite in 3 sekunde (Sl. 5) držite ikono za moč arome.
- Lučka za mleto kavo zasveti, lučka gumba za začetek pa začne utripati.
6 Pritisnite gumb začni/ustavi.
7 Če želite ustaviti točenje kave, preden aparat konča postopek, še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite samo eno kavo.
Mleta kava ni nastavitev, ki se shrani kot predhodno izbrana nastavitev moči. Vsakič, ko želite
uporabiti mleto kavo, morate pritisniti in 3 sekunde držati ikono za moč arome.
Ko izberete mleto kavo, ne morete izbrati drugačne moči kave.
Slovenščina 151
Prilagajanje nastavitev aparata
Programiranje najvišje privzete nastavitve napitkov
Aparat ima 3 privzete nastavitve za vsak napitek: nizka, srednja in visoka. Prilagodite lahko le količino
najvišje nastavitve. Novo količino lahko shranite, takoj ko začne utripati lučka za začetek.
1
Če želite prilagoditi nastavitev za največjo količino, pritisnite in 3 sekunde držite ikono za 1
skodelico napitka, ki ga želite prilagoditi.
- Zasvetita lučka za napitek in lučka v ikoni za 2 skodelici. Zgornja lučka v ikoni za količino napitka
in lučka za začetek začneta utripati, kar pomeni, da ste v načinu programiranja.
2 Pritisnite gumb začni/ustavi. Aparat začne pripravljati izbrani napitek.
- Lučka za začetek najprej sveti neprekinjeno. Ko je aparat pripravljen, da shrani prilagojeno
količino, začne lučka za začetek utripati.
3 Ko je v skodelici želena količina kave, še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi .
- Zgornja lučka v ikoni za količino napitka in lučka za začetek ugasneta, kar pomeni, da je nova
količina shranjena.
Ko ste programirali novo največjo privzeto količino za napitek, bo aparat iztočil to novo količino vsakič,
ko izberete največjo količino tako za različico tega napitka z 1 skodelico kot z 2 skodelicama.
Prilagodite lahko le najvišjo privzeto raven količine.
Ko prilagodite količino napitka, se prilagodita tako količina različice z 1 skodelico kot tudi z 2
skodelicama.
Če se želite vrniti na privzete nastavitve količine, glejte »Obnovitev tovarniških nastavitev«.
Prilagoditev temperature kave
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Kadar je aparat izklopljen: pritisnite in držite ikono za količino kave, dokler se ne prižgejo (Sl. 6)
lučke v tej ikoni.
3 Dotaknite se ikone za količino, da izberete ustrezno temperaturo: običajno, visoko ali najvišjo.
- V tem zaporedju gorijo 1, 2 ali 3 lučke.
4 Ko ste dokončali nastavitev temperature kave, pritisnite gumb začni/ustavi .
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Če aparata ne izklopite vi, se bo čez čas izklopil samodejno.
Aparat ponuja možnost, da kadar koli obnovite privzete nastavitve za napitke.
Privzete nastavitve lahko obnovite samo, kadar je aparat izklopljen.
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Pritisnite in za 3 sekunde pridržite ikono za espresso (ekspresno kavo).
- Zasvetijo srednje lučke v ikonah za nastavitev napitka. Lučka začni/ustavi začne utripati in s tem
nakazuje, da so nastavitve pripravljene za obnovitev.
3 Pritisnite gumb začni/ustavi , da potrdite obnovitev nastavitev.
4 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Slovenščina
Obnovitev tovarniških nastavitev
152 Slovenščina
Prilagajanje nastavitev mlinčka
Nastavitev moči kave lahko spremenite z gumbom za nastavitev mletja v posodi za zrna. Nižja ko je
nastavitev mletja, bolj drobno bodo kavna zrna zmleta in močnejša bo kava. Izbirate lahko med 12
različnimi nastavitvami mletja.
Aparat je nastavljen tako, da bo iz vaših kavnih zrn pripravil najokusnejšo kavo. Zato svetujemo, da
nastavitev mlinčka ne prilagajate, dokler ne pripravite 100–150 skodelic kave (približno mesec dni
uporabe).
Nastavitve mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna. Razliko boste čutili šele
po pripravi dveh ali treh napitkov.
Gumb za nastavitev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.
1
2
3
4
Pod dulec za kavo postavite skodelico.
Odprite pokrov posode za kavna zrna.
Dotaknite se ikone za espresso (ekspresno kavo) in nato pritisnite gumb začni/ustavi .
Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavitev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v
desno. (Sl. 7)
Izklop piskov nadzorne plošče
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, se dotaknite ikone za kavo in jo držite, dokler ne zasveti lučka v ikoni.
Utripati začne lučka za začetek.
3 Če želite izklopiti piske nadzorne plošče, se znova dotaknite ikone za kavo. Lučka v ikoni za kavo
ugasne.
4 Za potrditev izbire pritisnite gumb začni/ustavi.
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Piski nadzorne plošče so zdaj
izklopljeni.
Opomba: Če lučka v ikoni za kavo ne zasveti po tem, ko ste se ikone dotaknili in jo pridržali, pomeni,
da so bili piski nadzorne plošče že izklopljeni. Če jih želite spet vklopiti, se znova dotaknite ikone in
potrdite s pritiskom gumba začni/ustavi.
Piskov v gumbu za vklop/izklop in gumbu začni/ustavi ni mogoče izklopiti.
Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa
Na spletnem mestu www.philips.com/coffee-care so na voljo podrobna videonavodila za
odstranjevanje, vstavljanje in čiščenje kuhalnega sklopa.
Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata
1 Izklopite aparat.
2 Zbiralnik za vodo odstranite in odprite servisna vratca (Sl. 8).
3 Pritisnite ročaj (Sl. 9) PUSH (Pritisni) in povlecite zanj, da kuhalni sklop odstranite iz aparata (Sl. 10).
Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa
Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat se prepričajte, da je v pravilnem položaju.
Slovenščina 153
1
Prepričajte se, da je kuhalni sklop v pravilnem položaju. Puščica na rumenem valju na strani
kuhalnega sklopa mora biti poravnana s črno puščico in črko N (Sl. 11).
- Če ni, potisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne podstavka kuhalnega sklopa (Sl. 12).
2 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na stranicah (Sl. 13), da se zaskoči (Sl. 14) v pravilen
položaj. Ne pritisnite gumba PUSH (Pritisni).
3 Zaprite servisna vratca in namestite nazaj zbiralnik za vodo.
Čiščenje in vzdrževanje
Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem boste zagotovili dolgoročno optimalno delovanje aparata in
pripravo dobre kave z enakomernim točenjem.
Odstranljivi deli Kdaj čistiti
Kako čistiti
Kuhalni sklop
Tedensko
Iz aparata odstranite kuhalni sklop. Izperite ga
pod tekočo vodo.
Mesečno
Kuhalni sklop očistite s tableto za odstranjevanje
kavnega olja Philips.
Predel za mleto
kavo
Vsak teden preverite, ali je
predel za mleto kavo
zamašen.
Aparat odklopite in odstranite kuhalni sklop.
Odprite pokrov predela za mleto kavo in vanj
vstavite ročaj žlice. Ročaj premikajte navzgor in
navzdol, dokler ne izpade (Sl. 15) mleta kava, s
katero je lijak zamašen. Na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care za podrobna
videonavodila.
Posoda za
odpadno mleto
kavo
Posodo za odpadno mleto
kavo izpraznite, ko to
zahteva aparat. Čistite jo
tedensko.
Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, ko je
aparat vklopljen. Izperite jo pod tekočo vodo z
nekaj detergenta za pomivanje posode ali
pomijte v pomivalnem stroju. Sprednja plošča
posode za odpadno mleto kavo ni primerna za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Pladenj za
kapljanje
Pladenj za kapljanje
izpraznite vsak dan oziroma
takoj ko se skozenj (Sl. 16)
prikaže rdeči kazalnik, ki
kaže, da je pladenj poln.
Pladenj za kapljanje čistite
tedensko.
Odstranite pladenj (Sl. 17) za kapljanje in ga
izperite pod tekočo vodo z nekaj detergenta za
pomivanje posode. Pladenj za kapljanje lahko
tudi pomijete v pomivalnem stroju. Sprednja
plošča posode za odpadno mleto kavo (sl. A14)
ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
Mazanje
kuhalnega sklopa
Vsaka dva meseca
Glejte tabelo za mazanje in kuhalni sklop
namažite s Philipsovim mazivom.
Zbiralnik za vodo
Tedensko
Zbiralnik za vodo izperite pod tekočo vodo.
Slovenščina
Podrobna navodila o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v spodnji tabeli.
Podrobnejše informacije in videonavodila so na voljo na spletnem mestu www.philips.com/coffeecare. Glejte sliko D za prikaz delov, ki jih lahko pomivate v pomivalnem stroju.
154 Slovenščina
Čiščenje kuhalnega sklopa
Z rednim čiščenjem kuhalnega sklopa preprečite, da bi ostanki kave zamašili notranje krogotoke. Na
spletnem mestu www.philips.com/coffee-care so na voljo podporni videoposnetki z navodili, kako
odstranite, vstavite in očistite kuhani sklop.
Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo
1 Odstranite kuhalni sklop.
2 Kuhalni sklop temeljito izperite z vodo. Previdno očistite zgornji filter (Sl. 18) kuhalnega sklopa.
3 Pred vnovičnim vstavljanjem kuhalnega sklopa počakajte, da se posuši na zraku. Kuhalnega sklopa
ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.
Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja
Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja Philips.
1 Pod dulec za kavo postavite skodelico. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo.
2 V predel za mleto kavo vstavite tableto za odstranjevanje kavnega olja.
3 Dotaknite se ikone za kavo in nato 3 sekunde držite ikono za moč arome, da izberete način (Sl. 5)
za mleto kavo.
4 Ne dodajajte mlete kave. Pritisnite gumb začni/ustavi , da začnete cikel priprave. Ko je
pripravljene pol skodelice vode, aparat izključite.
5 Raztopina za odstranjevanje kavnega olja naj učinkuje vsaj 15 minut.
6 Vtič napajalnega kabla vstavite nazaj v zidno vtičnico in vklopite aparat. Aparat se bo spet segrel in
izvedel samodejni cikel izpiranja. Izpraznite skodelico.
7 Zbiralnik za vodo odstranite in odprite servisna vratca. Odstranite kuhalni sklop in ga temeljito
izperite pod tekočo vodo.
8 Kuhalni sklop in zbiralnik za vodo vstavite nazaj in pod dulec za kavo postavite skodelico.
9 Dotaknite se ikone za kavo in nato 3 sekunde držite ikono za moč arome, da izberete način (Sl. 5)
za mleto kavo. Ne dodajajte mlete kave. Pritisnite gumb začni/ustavi , da začnete cikel priprave.
To dvakrat ponovite. Izpraznite skodelico.
Mazanje kuhalnega sklopa
Kuhalni sklop je treba namazati vsaka 2 meseca, da zagotovite neovirano gibanje premikajočih se
delov.
1 Na bat (sivi del) kuhalnega sklopa (Sl. 19) nanesite tanko plast maziva.
2 Okoli gredi (sivi del) na spodnjem delu kuhalnega sklopa (Sl. 20) nanesite tanko plast maziva.
3 Tanko plast maziva nanesite na vodila na obeh stranicah (Sl. 21).
Vodni filter AquaClean
Vaš aparat ima omogočen filter AquaClean. Vodni filter AquaClean lahko postavite v zbiralnik za vodo,
da ohranite okus kave. Zmanjša tudi potrebo po odstranjevanju vodnega kamna, ker preprečuje
nabiranje apnenca v vašem aparatu. Vodni filter AquaClean lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletnem mestu www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona in lučka za filter AquaClean
Vaš aparat ima lučko (Sl. 22) za vodni filter AquaClean, ki kaže stanje filtra. V spodnji tabeli si oglejte,
kateri ukrepi so potrebni, kadar lučka gori oziroma utripa.
Slovenščina 155
Ko aparat prvič uporabite, začne lučka za filter AquaClean utripati oranžno. To
pomeni, da lahko začnete uporabljati vodni filter AquaClean. Če vodnega filtra
AquaClean ne aktivirate, bo lučka čez čas samodejno ugasnila.
Ko namestite filter in ga aktivirate z ikono AquaClean, bo lučka AquaClean
zasvetila modro, kar je potrditev, da je vodni filter AquaClean aktiven.
Ko je filter izrabljen, začne lučka AquaClean spet utripati oranžno in vas tako
opomni, da je treba filter zamenjati z novim.
Ko oranžna lučka AquaClean ne sveti, lahko vseeno aktivirate filter AquaClean,
vendar morate najprej iz aparata odstraniti vodni kamen.
Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)
Aparat ne zazna samodejno, da ste filter dali v zbiralnik za vodo. Zato morate z ikono AquaClean
aktivirati vsak nov vodni filter AquaClean, ki ga namestite.
Ko oranžna lučka AquaClean ne sveti, lahko vseeno aktivirate vodni filter AquaClean, vendar morate
najprej iz aparata odstraniti vodni kamen.
Pred začetkom uporabe vodnega filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen.
Preden vodni filter AquaClean aktivirate, ga morate pripraviti, in sicer tako, da ga potopite v vodo, kot
je opisano spodaj. Če tega ne naredite, se lahko zgodi, da v aparat pride zrak namesto vode, kar
povzroči precej hrupa, aparat pa ne bo mogel pripraviti kave.
1 Približno pet sekund (Sl. 23) ga tresite.
2 Filter z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode, ga malo stresite oziroma pritisnite in
počakajte, da se izločijo (Sl. 24) vsi zračni mehurčki.
3 Filter je zdaj pripravljen za uporabo in ga lahko vstavite v zbiralnik za vodo.
4 Filter vstavite navpično na nastavek zanj v zbiralniku za vodo. Potisnite ga navzdol do najnižje
možne točke (Sl. 25).
5 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo in ga namestite nazaj v aparat.
6 Pritisnite in 3 sekunde (Sl. 26) držite ikono AquaClean. Utripati začne lučka za začetek.
7 Pritisnite gumb začni/ustavi , da se začne postopek aktivacije.
8 Iz dulca za kavo bo tekla vroča voda in nekaj vode bo steklo iz notranjega sistema naravnost v
pladenj za kapljanje (1 min.).
9 Ko je postopek aktivacije končan, zasveti modra lučka AquaClean, kar je potrditev, da je bil vodni
filter AquaClean pravilno aktiviran.
Filter bo nehal delovati, ko bo skozenj steklo 95 litrov vode. Lučka AquaClean zasveti oranžno in začne
utripati ter vas tako opomni, da je treba filter zamenjati. Dokler utripa, lahko filter zamenjate brez
predhodnega odstranjevanja vodnega kamna iz aparata. Če ne zamenjate vodnega filtra AquaClean,
bo oranžna lučka sčasoma ugasnila. V tem primeru lahko filter še vedno zamenjate, vendar morate iz
aparata najprej odstraniti vodni kamen.
Kadar oranžna lučka AquaClean utripa:
1 Odstranite stari vodni filter AquaClean.
2 Vstavite nov filter in ga aktivirajte, kot je opisano v poglavju »Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5
min.)«.
Slovenščina
Zamenjava vodnega filtra AquaClean (5 min.)
156 Slovenščina
Vodni filter AquaClean zamenjajte vsaj vsake tri mesece, tudi če aparat še ne kaže, da je potrebna
zamenjava.
Izklop opomnika za filter AquaClean
Če ne želite več uporabljati vodnih filtrov Philips AquaClean, lahko izklopite opomnike za filtre
AquaClean:
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, pritisnite in držite ikono AquaClean, dokler ne zasveti lučka v tej ikoni.
Utripati začne lučka za začetek.
3 Znova se dotaknite ikone AquaClean, da izklopite opomnike. Lučka v ikoni AquaClean ugasne.
4 Za potrditev izbire pritisnite gumb začni/ustavi.
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Opomniki za filter AquaClean so zdaj
izklopljeni.
Opomba: Aktivacija novega filtra AquaClean bo samodejno znova vklopila opomnike za AquaClean.
Nastavitev trdote vode
Priporočamo, da trdoto vode prilagodite trdoti vode na vašem območju, da bo aparat optimalno
deloval in da bo njegova življenjska doba daljša. Tako vam tudi ne bo treba prepogosto odstranjevati
vodnega kamna iz aparata. Privzeta nastavitev trdote vode je 4: trda voda.
S preizkusnim trakom za trdoto vode, priloženim v škatli, izmerite trdoto vode na
vašem območju:
1
Preizkusni trak za trdoto vode za 1 sekundo (Sl. 27) potopite v vodo iz pipe ali podržite pod tekočo
vodo.
2 Počakajte eno minuto. Število kvadratkov na preizkusnem traku, ki so pordečili, prikazuje trdoto (Sl.
28) vode.
Aparat nastavite na pravilno trdoto vode:
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, se dotaknite ikone za moč arome in jo držite, dokler se ne prižgejo (Sl. 5) vse
lučke v ikoni.
3 Ikone za moč arome se dotaknite 1-, 2-, 3- ali 4-krat. Število lučk, ki svetijo, mora biti enako številu
rdečih kvadratkov na preizkusnem traku (Sl. 29). Če na preizkusnem traku ni nobenega rdečega
kvadratka (torej so vsi kvadratki zeleni), izberite 1 lučko.
4 Ko ste določili pravo trdoto vode, pritisnite gumb začni/ustavi .
5 Za vklop aparata pritisnite ikono za vklop/izklop.
Ker trdoto vode nastavite samo enkrat, se trdota vode izbere z načinom moči arome. To ne vpliva
na moč arome napitkov, ki jih pripravite po tem.
Postopek odstranjevanja vodnega kamna (30
minut)
Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips. V nobenem primeru ne
uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki temelji na žvepleni, solni, sulfamidni in
Slovenščina 157
ocetni (kis) kislini, saj lahko s tem poškodujete vodni krogotok aparata, vodni kamen pa se ne bo
pravilno raztopil. Če ne uporabljajte Philipsovega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, bo
garancija neveljavna. Garancija bo neveljavna tudi, če iz aparata ne odstranite vodnega kamna.
Philipsovo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna lahko kupite v spletni trgovini na
www.philips.com/coffee-care.
Ko začne počasi utripati lučka Calc / Clean (odstranjevanje vodnega kamna), morate iz aparata
odstraniti vodni kamen.
1 Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju izpraznite, nato pa ju
vstavite nazaj na njuno mesto.
2 Zbiralnik za vodo odstranite in izpraznite. Nato odstranite vodni filter AquaClean.
3 V zbiralnik za vodo vlijte celotno stekleničko sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Philips in
ga napolnite z vodo do oznake (Sl. 30) Calc / Clean. Nato ga namestite nazaj v aparat.
4 Pod dulec za kavo postavite veliko posodo (1,5 l).
5 Pritisnite ikono Calc / Clean in držite 3 sekunde, nato pritisnite gumb začni/ustavi .
6 Začne se prvi del postopka odstranjevanja vodnega kamna. Odstranjevanje vodnega kamna traja
približno 30 minut ter vključuje cikel odstranjevanja in cikel izpiranja. Med ciklom odstranjevanja
vodnega kamna lučka Calc / Clean utripa in tako kaže, da poteka faza odstranjevanja vodnega
kamna.
7 Aparat naj toči raztopino za odstranjevanje kamna, dokler vas ne opomni, da je zbiralnik za vodo
prazen.
8 Izpraznite zbiralnik za vodo, ga izperite in nato napolnite s svežo vodo do oznake Calc / Clean.
9 Posodo izpraznite in jo postavite nazaj pod dulec za kavo. Še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi .
10 Začne se drugi del postopka odstranjevanja vodnega kamna – izpiranje –, ki traja 3 minute. Med to
fazo se lučke na nadzorni plošči prižgejo in ugasnejo, kar pomeni, da poteka faza izpiranja.
11 Počakajte, da aparat preneha točiti vodo. Ko aparat preneha točiti vodo, je postopek
odstranjevanja vodnega kamna končan.
12 Aparat se bo zdaj znova segrel. Ko lučke v ikonah za napitke neprekinjeno svetijo, je aparat spet
pripravljen za uporabo.
13 V zbiralnik za vodo vstavite nov vodni filter AquaClean in ga aktivirajte.
- Ko je postopek odstranjevanja vodnega kamna končan, lučka AquaClean nekaj časa utripa in
vas tako opomni, da je treba vstaviti nov vodni filter AquaClean.
Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.
Postopek odstranjevanja vodnega kamna lahko prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop na
nadzorni plošči. Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen, preden je povsem
dokončan, naredite naslednje:
1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
2 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake Calc / Clean in aparat spet vklopite. Aparat se
bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja. Če želite izvesti ročni cikel izpiranja, iztočite 2
skodelici kave z mleto kavo, ne da bi dodali mleto kavo.
Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.
Slovenščina
Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja
vodnega kamna
158 Slovenščina
Naročanje dodatne opreme
Za čiščenje aparata in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo vzdrževalne izdelke Philips.
Te izdelke lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v pooblaščenih servisnih centrih ali na spletnem
mestu www.philips.com/parts-and-accessories. Za popoln seznam nadomestnih delov v spletu
vnesite številko modela svojega aparata. Številka modela je navedena na notranji strani servisnih
vratc.
Izdelki za vzdrževanje in številke vrst:
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna CA6700
- Vodni filter AquaClean CA6903 (Sl. 31)
- Mazivo za kuhalni sklop HD5061
- Tablete za odstranjevanje kavnega olja CA6704
Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata.
Videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj si lahko ogledate na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.
Opozorilne ikone
Opozorilna
ikona
Rešitev
Sveti lučka za prazen zbiralnik za vodo
- Zbiralnik za vodo je skoraj prazen. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do
najvišje oznake.
- Zbiralnik za vodo ni nameščen. Zbiralnik za vodo ponovno namestite.
Sveti lučka za izpraznitev posode za odpadno mleto kavo
- Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Posodo za odpadno mleto kavo
odstranite in izpraznite, ko je aparat vklopljen.
Sveti lučka za opozorilo
- Posoda za odpadno mleto kavo in/ali pladenj za kapljanje ni na svojem mestu ali
pa ni vstavljen pravilno. Posodo za odpadno mleto kavo in/ali pladenj za
kapljanje vstavite nazaj in se prepričajte, da je v pravilnem položaju.
- Servisna vratca so odprta. Zbiralnik za vodo odstranite in poskrbite, da bodo
servisna vratca zaprta.
Utripa lučka za opozorilo
- Kuhalni sklop ni vstavljen ali ni pravilno vstavljen. Odstranite kuhalni sklop in
poskrbite, da se zaklene v ustrezen položaj. Za podrobna navodila glejte poglavje
»Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa«.
- Kuhalni sklop je zamašen. Kuhalni sklop odstranite in ga izperite pod tekočo
vodo. Nato kuhalni sklop namažite in ga vstavite nazaj v aparat. Za podrobna
navodila glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«.
Utripa lučka AquaClean: vstavite ali zamenjajte vodni filter AquaClean in ga
aktivirajte. Za podrobna navodila glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Slovenščina 159
Opozorilna
ikona
Rešitev
Lučka za odstranjevanje vodnega kamna počasi utripa: Iz aparata odstranite vodni
kamen.
Lučke v ikonah za napitke zasvetijo in druga za drugo ugasnejo.
Aparat se segreva in/ali poskuša izpustiti zrak, ki se je nabral v njem. Počakajte, da
začnejo vse lučke za napitke svetiti neprekinjeno.
Lučke vseh opozorilnih ikon utripajo.
Aparat ponastavite tako, da ga izključite in ponovno vključite. Preden aparat spet
vklopite, upoštevajte naslednje:
- Vodni filter AquaClean odstranite iz zbiralnika za vodo.
- Zbiralnik za vodo ponovno namestite. Potisnite ga čim dlje v aparat, da bo
zagotovo v pravilnem položaju.
- Odprite pokrov predela za mleto kavo in preverite, da ni zamašen s kavnim
prahom. Če ga želite očistiti, vstavite ročaj žlice v predel za mleto kavo in
premikajte ročaj gor in dol, dokler zamašena mleta kava ne pade dol (Sl. 15).
Odstranite kuhalni sklop in vso odpadno mleto kavo, ki je padla dol. Očiščen
kuhalni sklop vstavite nazaj.
- Aparat spet vklopite.
Če težavo s tem rešite, filter AquaClean ni bil pravilno pripravljen. Preden filter
AquaClean postavite nazaj, ga pripravite, kot je opisano 1. in 2. koraku v poglavju
»Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)«.
Če lučke še vedno utripajo, se je aparat mogoče pregrel. Aparat izklopite, počakajte
30 minut in ga spet vklopite. Če lučke še vedno utripajo, se obrnite na center za
pomoč uporabnikom v svoji državi. Podatki za stik so na mednarodnem garancijskem
listu.
Tabela odpravljanja težav
Težava
Vzrok
Rešitev
Pladenj za kapljanje se
hitro napolni.
To je običajno. Aparat uporablja
vodo za izpiranje notranjega
krogotoka in kuhalnega sklopa.
Nekaj vode gre skozi notranji
sistem neposredno v pladenj za
kapljanje.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln. Nasvet: pod dulec za
točenje postavite skodelico za zbiranje
vode od izpiranja, ki priteče ven.
Lučka za izpraznitev
posode za odpadno
mleto kavo sveti naprej.
Posodo za odpadno mleto kavo Posodo za odpadno mleto kavo vedno
ste izpraznili, ko je bil aparat
praznite, ko je aparat vklopljen. Posodo
izklopljen.
za odpadno mleto kavo odstranite,
počakajte vsaj 5 sekund in jo nato spet
vstavite.
Slovenščina
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata.
Videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj si lahko ogledate na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.
160 Slovenščina
Težava
Vzrok
Rešitev
Aparat me poziva, naj
izpraznim posodo za
odpadno mleto kavo,
čeprav ni polna.
Aparat ni ponastavil števca, ko
ste zadnjič izpraznili posodo za
odpadno mleto kavo.
Vedno počakajte približno pet sekund,
preden znova vstavite posodo za
odpadno mleto kavo. Tako bo števec za
odpadno mleto kavo vedno
ponastavljen na nič.
Posodo za odpadno mleto kavo vedno
praznite, ko je aparat vklopljen. Če
posodo za odpadno mleto kavo
izpraznite, ko je aparat izklopljen, se
števec za odpadno mleto kavo ne bo
ponastavil.
Posoda za odpadno
mleto kavo je preveč
napolnjena in lučka za
izpraznitev posode za
odpadno mleto kavo se
ni prižgala.
Pladenj za kapljanje ste
odstranili, ne dabi izpraznili
posodo za odpadno mleto
kavo.
Ko odstranite pladenj za kapljanje,
izpraznite še posodo za odpadno mleto
kavo, tudi če je v njej le nekaj odpadne
mlete kave. Tako bo števec za odpadno
mleto kavo ponastavljen na nič in bo
ponovno pravilno štel.
Kuhalnega sklopa ni
mogoče odstraniti.
Kuhalni sklop ni v pravilnem
položaju.
Aparat ponastavite s tem postopkom:
zaprite servisna vratca in namestite
nazaj zbiralnik za vodo. Aparat izklopite
in znova vklopite. Znova poskusite
odstraniti kuhalni sklop. Za podrobna
navodila glejte poglavje
»Odstranjevanje in vstavljanje
kuhalnega sklopa«.
Kuhalnega sklopa ni
mogoče vstaviti.
Kuhalni sklop ni v pravilnem
položaju.
Aparat ponastavite s tem postopkom:
zaprite servisna vratca in namestite
nazaj zbiralnik za vodo. Ne vstavljajte
kuhalnega sklopa. Aparat izklopite in
izključite. Počakajte 30 sekund in nato
ponovno priključite aparat in ga
vklopite. Kuhalni sklop nato postavite v
pravilen položaj in ga znova vstavite v
aparat. Za podrobna navodila glejte
poglavje »Odstranjevanje in vstavljanje
kuhalnega sklopa«.
Kava je vodena.
Kuhalni sklop je umazan ali pa
ga je treba podmazati.
Kuhalni sklop odstranite, izperite pod
tekočo vodo in ga pustite, da se posuši.
Nato namažite gibljive dele.
Aparat izvaja postopek
samodejnega prilagajanja. Ta
postopek se začne samodejno
ob prvi uporabi aparata, ko
začnete uporabljati druge vrste
kavna zrna ali po daljšem
obdobju neuporabe.
Najprej pripravite 5 skodelic kav, da bo
aparat lahko izvedel postopek
samodejnega prilagajanja.
Slovenščina 161
Kava ni dovolj vroča.
Iz aparata ne priteče
kava ali pa priteče
počasi.
Vzrok
Rešitev
Mlinček je nastavljen na preveč
grobo mletje.
Mlinček nastavite za bolj fino mletje
(nižja nastavitev). Razliko boste čutili
šele po pripravi dveh ali treh napitkov.
Nastavljena temperatura je
prenizka.
Temperaturo nastavite na najvišjo.
Mrzla skodelica zniža
temperaturo napitka.
Skodelice pogrejte tako, da jih izperete
z vročo vodo.
Dodajanje mleka zniža
temperaturo napitka.
Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali
hladno, bo do neke mere vedno znižalo
temperaturo. Skodelice pogrejte tako,
da jih izperete z vročo vodo.
Vodni filter AquaClean ni bil
ustrezno pripravljen za
namestitev.
Odstranite vodni filter AquaClean in
poskusite znova pripraviti kavo. Če to
deluje, se prepričajte, da ste filter
AquaClean pravilno pripravili, preden ga
znova namestite. Za podrobna navodila
glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Po dolgem obdobju neuporabe morate
spet pripraviti vodni filter AquaClean za
uporabo in šele potem ga vstavite nazaj.
Glejte korake 1–3 v poglavju »Aktiviranje
vodnega filtra AquaClean«.
Vodni filter AquaClean je
zamašen.
Vodni filter AquaClean zamenjajte vsake
3 mesece. Filter, ki je starejši od 3
mesecev, se lahko zamaši.
Mlinček je nastavljen na preveč
fino mletje.
Mlinček nastavite za bolj grobo mletje
(višja nastavitev). Upoštevajte, da bo to
vplivalo na okus kave.
Kuhalni sklop je umazan.
Kuhalni sklop odstranite in ga temeljito
izperite pod tekočo vodo.
Dulec za kavo je umazan.
Dulec za kavo in odprtine v njem
očistite s čistilnikom za cevi ali z iglo.
Predel za mleto kavo je
zamašen
Aparat izklopite in odstranite kuhalni
sklop. Odprite pokrov predela za mleto
kavo in vanj vstavite ročaj žlice. Ročaj
premikajte navzgor in navzdol, dokler
ne izpade (Sl. 15) mleta kava, s katero je
lijak zamašen.
Krogotok aparata je zamašen
zaradi vodnega kamna.
Za odstranjevanje vodnega kamna iz
aparata uporabite sredstvo za
odstranjevanje vodnega kamna znamke
Philips. Vedno odstranite vodni kamen
iz aparata, ko začne utripati lučka za
odstranjevanje vodnega kamna.
Slovenščina
Težava
162 Slovenščina
Težava
Vzrok
Rešitev
Aparat zmelje kavna
zrna, vendar ne pripravi
kave.
Predel za mleto kavo je
zamašen.
Aparat izklopite in odstranite kuhalni
sklop. Odprite pokrov predela za mleto
kavo in vanj vstavite ročaj žlice. Ročaj
premikajte navzgor in navzdol, dokler
ne izpade (Sl. 15) mleta kava, s katero je
lijak zamašen.
Aparat pušča.
Aparat uporablja vodo za
izpiranje notranjega krogotoka
in kuhalnega sklopa. Ta voda
gre skozi notranji sistem
neposredno v pladenj za
kapljanje. To je običajno.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln. Nasvet: Pod dulec za
točenje postavite skodelico, da
prestrežete vodo od izpiranja in
zmanjšate količino vode v pladnju za
kapljanje.
Pladenj za kapljanje je preveč
poln in se iz njega poliva
vsebina, zaradi česar je videti,
da aparat pušča.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln.
Zbiralnik za vodo ni bil do konca Prepričajte se, da je zbiralnik za vodo v
vstavljen, zdaj pa je v aparatu
pravilnem položaju. odstranite ga in ga
zrak.
znova vstavite ter potisnite čim dlje.
Kuhalni sklop je
umazan/zamašen.
Izperite kuhalni sklop.
Aparat ni na vodoravni površini.
Aparat postavite na vodoravno
površino, tako da s pladnja za kapljanje
ne bo tekla voda in da bo kazalnik
polnega pladnja za kapljanje deloval
pravilno.
Vodnega filtra
AquaClean ne morem
aktivirati in aparat
zahteva odstranjevanje
vodnega kamna.
Filter ni bil pravočasno vstavljen Iz aparata najprej odstranite vodni
ali zamenjan, potem ko je
kamen in nato namestite vodni filter
začela utripati lučka za vodni
AquaClean.
filter AquaClean. To pomeni, da
vaš aparat ni povsem brez
apnenca.
Novi vodni filter se ne
prilega.
Namestiti poskušate drug filter,
ne vodnega filtra AquaClean.
V aparat lahko namestite samo vodni
filter AquaClean.
Gumijasto tesnilo na vodnem
filtru AquaClean ni na svojem
mestu.
Gumijasto tesnilo namestite nazaj na
vodni filter AquaClean.
To je običajno pri uporabi
aparata.
Če iz aparata slišite drugačen zvok,
očistite kuhalni sklop in ga podmažite.
Vodni filter AquaClean pred
namestitvijo ni bil pravilno
pripravljen, zdaj pa je v aparatu
zrak.
Vodni filter AquaClean odstranite iz
zbiralnika za vodo in ga ustrezno
pripravite za uporabo, preden ga
namestite nazaj. Za podrobna navodila
glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Iz aparata je slišati
glasen zvok.
Slovenščina 163
Težava
Vzrok
Rešitev
Zbiralnik za vodo ni bil do konca Prepričajte se, da je zbiralnik za vodo v
vstavljen, zdaj pa je v aparatu
pravilnem položaju. odstranite ga in ga
zrak.
znova vstavite ter potisnite čim dlje.
Tehnični podatki
Opis
Vrednost
Velikost (Š x V x G)
246 x 372 x 433 mm
Teža
7–7,5 kg
Dolžina napajalnega kabla
1000 mm
Zbiralnik za vodo
1,8 litra, odstranljiv
Prostornina posode za zrna
275 g
Velikost posode za odpadno mleto kavo
12 stisnjenih ploščic
Prilagodljiva višina dulca
85–145 mm
Nominalna napetost – Nazivna moč – Vir
napajanja
Glejte oznako s podatki na notranji strani
servisnih vratc (slika A11)
Slovenščina
Proizvajalec si pridržuje pravico do izboljšanja tehničnih podatkov izdelka. Vse vnaprej nastavljene
količine so približne.
164 Slovensky
Obsah
Prehľad zariadenia (obr. A) ___________________________________________________________________________
164
Ovládací panel (obr. B) _______________________________________________________________________________
164
Úvod __________________________________________________________________________________________________
165
Pred prvým použitím _________________________________________________________________________________
165
Príprava nápojov _____________________________________________________________________________________
166
Úprava nastavení zariadenia_________________________________________________________________________
167
Vyberanie a vkladanie varnej zostavy _______________________________________________________________
169
Čistenie a údržba _____________________________________________________________________________________
170
Vodný filter AquaClean ______________________________________________________________________________
171
Výber tvrdosti vody __________________________________________________________________________________
173
Proces odstraňovania vodného kameňa (30 minút) ________________________________________________
174
Objednávanie príslušenstva _________________________________________________________________________
175
Riešenie problémov __________________________________________________________________________________
175
Technické parametre _________________________________________________________________________________
180
Prehľad zariadenia (obr. A)
A1
Ovládací panel
A10
Servisné dvierka
A2
Odkladacia plocha na šálky
A11
Údajový štítok s typovým číslom
A3
Priestor na predmletú kávu
A12
Zásobník na vodu
A4
Veko násypky na kávové zrná
A13
Zásobník na pomletú kávu
A5
Nastaviteľný výpust na kávu
A14
Predný panel zásobníka na pomletú
kávu
A6
Sieťová zástrčka
A15
Kryt podnosu na odkvapkávanie
A7
Regulátor nastavenia mletia
A16
Podnos na odkvapkávanie
A8
Násypka na kávové zrná
A17
Indikátor „Plný podnos na
odkvapkávanie“
A9
Varná zostava
A20
Prúžok na testovanie tvrdosti vody
Príslušenstvo
A18
Tuba s mazivom
A19
Odmerka
Ovládací panel (obr. B)
Prehľad všetkých tlačidiel a symbolov nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádza popis.
B1
Vypínač
B6
Indikátor spustenia
B2
Symboly na výber nápoja*
B7
Tlačidlo
Slovensky
spustenia/zastavenia
B3
Symbol intenzity vône/predmletej kávy
B8
Symbol filtra AquaClean
B4
Symbol množstva nápoja
B9
Symbol funkcie Calc-Clean na
odstraňovanie vodného kameňa
B5
Varovné symboly
*Symboly na výber nápoja: espresso (1 šálka), káva (1 šálka), espresso (2 šálky), káva (2 šálky)
Úvod
Blahoželáme Vám k nákupu plne automatického kávovaru Philips! Ak chcete využiť všetky výhody
zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke
www.philips.com/welcome.
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými
informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.
Spoločnosť Philips ponúka niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu pri uvedení zariadenia do
prevádzky a pri používaní všetkých jeho funkcií. V balení sa nachádza:
1 Tento návod na používanie s obrázkovými inštrukciami sprievodcu používaním a podrobnými
informáciami o čistení a údržbe.
Tento kávovar na espresso je k dispozícii v dvoch verziách. Každá verzia má vlastné typové číslo.
Typové číslo nájdete na údajovom štítku vnútornej strane servisných dvierok (pozrite si obr. A11).
2 Samostatný návod s bezpečnostnými pokynmi na bezpečné používanie zariadenia.
3 V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto
návodu alebo navštívte stránku www.philips.com/coffee-care
Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené,
môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.
Zariadenie automaticky upravuje množstvo mletej kávy potrebné na prípravu tej najchutnejšie kávy.
Najprv treba pripraviť 5 šálok kávy, aby sa zariadenie samo nastavilo.
Pred prvým použitím
1. Prepláchnutie zariadenia
ON
Slovensky
Slovensky 165
166 Slovensky
2. Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)
Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Pretože zariadenie treba pred začatím používania
vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa, odporúčame začať používať filter
AquaClean hneď od prvého dňa. Môžete si ho zakúpiť u miestneho predajcu, od autorizovaných
servisných centier alebo online na adrese www.philips.com/parts-and-accessories.
Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Výber tvrdosti vody
Podrobné pokyny nájdete v kapitole „Nastavenie tvrdosti vody“. Predvolené nastavenie tvrdosti
vody je 4: tvrdá voda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Príprava nápojov
Všeobecný postup
1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
2 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
- Zariadenie sa začne zahrievať a vykoná automatický cyklus preplachovania. V priebehu
zahrievania sa rozsvietia indikátory v symboloch nápojov a pomaly jedna po druhej zhasnú.
- Len čo sa všetky symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je pripravené na použitie.
3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. Posunutím dávkovacieho výpustu kávy nahor
alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate (Obr. 1).
Slovensky 167
Toto zariadenie umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa Vašich želaní. Po výbere nápoja môžete:
1 upraviť intenzitu vône ťuknutím na symbol (Obr. 2) intenzity vône. K dispozícii sú 3 úrovne intenzity,
pričom najnižšia je najjemnejšia a najvyššia je najsilnejšia.
2 Ťuknutím na symbol (Obr. 3) množstva nápoja upravte množstvo nápoja. K dispozícii sú 3
množstvá: nízkej, strednej a vysokej.
Navyše môžete podľa svojich požiadaviek upraviť teplotu kávy.
Príprava kávy z kávových zŕn
1
Ak chcete pripraviť kávu, ťuknite na symbol požadovaného nápoja.
- Rozsvietia sa indikátory intenzity vône a množstva a zobrazí sa predtým vybraté nastavenie.
- V tejto chvíli môžete nastaviť požadovanú chuť nápoja.
2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
- Počas dávkovania nápoja bliká symbol nápoja.
3 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
.
Ak chcete pripraviť 2 kávy súčasne, ťuknite na symbol 2 šálok a potom stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
Príprava kávy z predmletej kávy
Ak uprednostňujete iný variant kávy, prípadne bezkofeínovú kávu, môžete namiesto kávových zrniek
použiť predmletú kávu.
1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie a počkajte, kým nebude pripravené na použitie.
2 Otvorte veko a nádoby na predmletú kávu nasypte do nej (Obr. 4) jednu zarovnanú odmerku
predmletej kávy. Potom veko zavrite.
3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
4 Vyberte jeden nápoj.
5 Na 3 sekundy (Obr. 5) podržte prst na symbole intenzity vône.
- Rozsvieti sa indikátor predmletej kávy a svetlo tlačidla spustenia začne pulzovať.
6 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
7 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia .
Pri použití predmletej kávy môžete naraz pripraviť len jednu kávu.
Nastavenie predmletej kávy sa neuloží v rámci nastavenia predtým vybratej intenzity. Vždy, keď
budete chcieť použiť predmletú kávu, treba na 3 sekundy podržať symbol intenzity vône.
Pri výbere predmletej kávy nemôžete vybrať inú intenzitu vône.
Úprava nastavení zariadenia
Programovanie základného najväčšieho množstva nápojov
Zariadenie ponúka 3 základné nastavenia každého z nápojov: nízke, stredné a vysoké. Môžete
nastaviť len najväčšie množstvo. Nové množstvo možno uložiť, keď indikátor spustenia začne blikať.
Slovensky
Prispôsobenie nápojov
168 Slovensky
1
Úpravu najvyššieho nastavenia množstva začnete tak, že 3 sekundy podržíte symbol 1 šálky nápoja,
ktorý chcete upraviť.
- Rozsvieti sa indikátor nápoja a indikátor v symbole 2 šálok. Horný indikátor pri symbole
množstva nápoja a indikátor spustenia začnú blikať, čo signalizuje, že ste vstúpili do režimu
programovania.
2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . Zariadenie začne pripravovať vybratý nápoj.
- Najprv začne nepretržite svietiť indikátor spustenia. Len čo je zariadenie pripravené na uloženie
upraveného množstva, začne indikátor spustenia blikať.
3 Hneď ako bude šálka obsahovať požadované množstvo kávy, znova stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
- Horný indikátor pri symbole množstva nápoja a indikátor spustenia prestanú svietiť, čo
signalizuje, že sa do pamäte uložilo nové množstvo nápoja.
Po naprogramovaní nového základného najväčšieho množstva nápoja bude zariadenie toto nové
množstvo dávkovať vždy, keď pri tomto nápoji vo verzii do 1 aj do 2 šálok vyberiete najväčšie
množstvo.
Môžete nastaviť len základnú úroveň najväčšieho množstva.
Keď upravíte objem nápoja, upravia sa objemy vo verziách do 1 šálky aj do 2 šálok.
Ak sa chcete vrátiť k predvolenému nastaveniu množstva, pozrite si časť „Obnovenie výrobných
nastavení“.
Nastavenie teploty kávy
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Keď je zariadenie vypnuté: podržte symbol množstva kávy, kým sa tento symbol nerozsvieti (Obr.
6).
3 Ťuknutím na symbol množstva vyberte požadovanú teplotu: normálna, vysoká alebo maximálna.
- Respektíve sa rozsvieti 1, 2 alebo 3 svetlá.
4 Po dokončení nastavenia teploty kávy stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie.
Ak zariadenie nevypnete, po určitom čase sa vypne automaticky.
Obnovenie výrobných nastavení
Zariadenie ponúka možnosť obnovenia predvolených nastavení nápojov.
Predvolené nastavenia môžete obnoviť len v prípade, že je zariadenie vypnuté.
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo so symbolom espressa.
- Rozsvietia sa stredné svetelné indikátory v symboloch nastavenia nápojov. Indikátor
spustenia/zastavenia začne blikať, čím signalizuje, že je zariadenie pripravené na obnovenie
nastavení.
3 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia potvrďte, že chcete nastavenia obnoviť.
4 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie.
Slovensky 169
Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na
kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým
silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.
Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám
odporúčame, aby ste nemenili nastavenia mlynčeka, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne
mesiac používania).
Nastavenia mletia môžete upravovať len v prípade, že zariadenie melie kávové zrná. Musíte
pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.
Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu
mlynčeka.
1
2
3
4
Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
Otvorte veko násypky na kávové zrná.
Ťuknite na symbol espressa a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
Keď mlynček začne mlieť, zatlačte regulátor nastavenia mletia a otočte ho doľava alebo doprava.
(Obr. 7)
Vypnutie pípania ovládacieho panela
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol kávy a držte na ňom prst, kým sa nerozsvieti svetelný
indikátor symbolu. Indikátor spustenia začne blikať.
3 Ďalším ťuknutím na symbol kávy sa vypne pípanie ovládacieho panela. Indikátor v symbole kávy
zhasne.
4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Pípanie ovládacieho panela je teraz vypnuté.
Poznámka: Ak sa po ťuknutí na symbol a podržaní prstu na symbole kávy indikátor v symbole
nerozsvieti, znamená to, že pípanie ovládacieho panelu je už vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, znova
ťuknite na symbol a zapnutie potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
Pípanie vypínača a tlačidla spustenia/zastavenia sa nedá vypnúť.
Vyberanie a vkladanie varnej zostavy
Na stránke www.philips.com/coffee-care sú podrobné videopokyny na vybratie, vloženie a vyčistenie
varnej zostavy.
Vybratie varnej zostavy zo zariadenia
1 Zariadenie vypnite.
2 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka (Obr. 8).
3 Stlačte rukoväť (Obr. 9) PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia
(Obr. 10).
Slovensky
Úprava nastavení mlynčeka
170 Slovensky
Vloženie varnej zostavy
Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.
1
Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy
musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N (Obr. 11).
- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej
zostavy (Obr. 12).
2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch (Obr. 13), až kým s
cvaknutím (Obr. 14) nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
3 Zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto.
Čistenie a údržba
Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo
chutnú kávu a stabilný tok kávy.
V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti
zariadenia. Podrobnejšie informácie a videopokyny nájdete na stránke www.philips.com/coffee-care.
Pozrite si obrázok D predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.
Odnímateľná
súčasti
Kedy vykonávať čistenie
Ako vykonávať čistenie
Varná zostava
Raz týždenne
Varnú zostavu vyberte zo zariadenia. Opláchnite
ho pod tečúcou vodou.
Mesačne
Varnú zostavu vyčistite tabletou značky Philips
na odstránenie kávovej mastnoty.
Priestor na
predmletú kávu
Priestor na predmletú kávu
kontrolujte každý týždeň, či
nie je upchatý.
Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na predmletú
kávu a zasuňte doň rúčku lyžičky. Rúčkou
pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá
lievik upchala, nevypadne (Obr. 15). Navštívte
adresu www.philips.com/coffee-care , kde
nájdete podrobné videopokyny.
Zásobník na
pomletú kávu
Zásobník na pomletú kávu
vyprázdňujte, keď vás na to
zariadenie vyzve. Prečistite
ho každý týždeň.
Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je
zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou
vodou s trochou čistiaceho prostriedku alebo ho
vyčistite v umývačke na riad. Predný panel
zásobníka na pomletú kávu nie je určený na
umývanie v umývačke na riad.
Podnos na
odkvapkávanie
Raz denne alebo ak sa
z podnosu na
odkvapkávanie vysunie
červený indikátor
signalizujúci, že je podnos
plný, vyprázdnite podnos na
odkvapkávanie (Obr. 16).
Čistenie podnosu na
odkvapkávanie vykonávajte
každý týždeň.
Podnos (Obr. 17) na odkvapkávanie vyberte a
opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou
čistiaceho prostriedku. Podnos na
odkvapkávanie môžete tiež umyť v umývačke na
riad. Predný panel zásobníka na pomletú kávu
(obr. A14) nie je určený na umývanie v umývačke
na riad.
Odnímateľná
súčasti
Kedy vykonávať čistenie
Ako vykonávať čistenie
Mazanie varnej
zostavy
Každé 2 mesiace
Vyhľadajte informácie v tabuľke mazania a
namažte varnú zostavu mazivom od spoločnosti
Philips.
Zásobník na vodu
Raz týždenne
Zásobník na vodu opláchnite pod tečúcou vodou
Čistenie varnej zostavy
Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Na
stránke www.philips.com/coffee-care nájdete inštruktážne videá s postupmi na vybratie, vloženie a
vyčistenie varnej zostavy.
Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou
1 Odpojte varnú zostavu.
2 Varnú zostavu dôkladne opláchnite vodou. Dôkladne vyčistite horný filter (Obr. 18) varnej zostavy.
3 Pred vložením na miesto nechajte varnú zostavu voľne vyschnúť. Varnú zostavu nevysúšajte
handričkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej zostavy.
Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty
Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips.
1 Pod výpust položte šálku. Do nádoby nalejte čerstvú vodu.
2 Do zásobníka na predmletú kávu vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty.
3 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu
(Obr. 5) predmletej kávy.
4 Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte cyklus prípravy
nápoja. Po pripravení polovičnej šálky vody odpojte zariadenie zo siete.
5 Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
6 Pripojte zástrčku späť do zásuvky a zariadenie zapnite. Zariadenie sa znova zohreje a vykoná sa
automatický cyklus preplachovania. Vyprázdnite šálku.
7 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka. Odpojte varnú zostavu a dôkladne ju
opláchnite pod tečúcou vodou.
8 Znova vložte varnú zostavu a zásobník na vodu a pod výpust kávy podložte šálku.
9 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu
(Obr. 5) predmletej kávy. Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
spustíte cyklus prípravy nápoja. Zopakujte to dvakrát. Vyprázdnite šálku.
Mazanie varnej zostavy
Mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých
súčastí.
1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy (Obr. 19) naneste tenkú vrstvičku maziva.
2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy (Obr. 20) naneste tenkú vrstvičku maziva.
3 Na vodiace lišty na obidvoch stranách (Obr. 21) naneste tenkú vrstvičku maziva.
Vodný filter AquaClean
Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na
vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v
Slovensky
Slovensky 171
172 Slovensky
zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete zakúpiť
u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier alebo online na stránke
www.philips.com/parts-and-accessories.
Symbol a svetelný indikátor filtra AquaClean
Zariadenie obsahuje svetelný indikátor (Obr. 22) vodného filtra AquaClean, ktorý signalizuje stav filtra.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kroky, ktoré treba vykonať, keď kontrolka svieti alebo bliká.
Pri prvom použití zariadenia začne svetlený indikátor filtra AquaClean blikať
oranžovou farbou. Tým signalizuje, že začínate používať vodný filter AquaClean. Ak
vodný filter AquaClean neaktivujete, svetelný indikátor sa po chvíli automaticky
vypne.
Len čo filter nainštalujete a aktivujete ho pomocou symbolu filtra AquaClean, farba
svetelného indikátora filtra AquaClean sa zmení na modrú, čím sa potvrdí, že je
vodný filter AquaClean aktívny.
Keď dôjde k zaneseniu filtra, kontrolka filtra AquaClean začne znovu blikať
oranžovou farbou, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny filtra za nový.
Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, filter AquaClean môžete
stále aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň.
Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)
Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte
každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou symbolu filtra AquaClean.
Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, vodný filter AquaClean môžete stále
aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň.
Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.
Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením.
Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk,
zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.
1 Filtrom traste približne po dobu 5 sekúnd (Obr. 23).
2 Filter ponorte dolnou časťou smerom nahor do nádoby so studenou vodou, trochu ním
zatraste/stlačte ho a počkajte, kým z neho prestanú vychádzať vzduchové bublinky (Obr. 24).
3 Filter je teraz pripravený na použitie a možno ho vložiť do nádržky na vodu.
4 Filter založte na prípojku filtra v nádržke na vodu vo zvislej polohe. Zatlačte ho do najnižšej možnej
polohy (Obr. 25).
5 Nalejte do nádoby vodu z vodovodu a umiestnite ju späť do zariadenia.
6 Na 3 sekundy (Obr. 26) stlačte symbol filtra AquaClean. Indikátor spustenia začne blikať.
7 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustite proces aktivácie.
8 Z výpustu kávy začne vytekať horúca voda a časť vody potečie z vnútorného systému priamo do
podnosu na odkvapkávanie (1 min.).
9 Po dokončení procesu aktivácie sa rozsvieti modrý svetelný indikátor filtra AquaClean, čím sa
potvrdí, že sa vodný filter AquaClean správne aktivoval.
Slovensky 173
Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Farba svetelného indikátora filtra
AquaClean sa zmení na oranžovú a indikátor začne blikať, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny
filtra. Kým indikátor bliká, môžete filter vymeniť bez nutnosti odstrániť zo zariadenia predtým vodný
kameň. Ak vodný filter AquaClean nevymeníte, oranžový svetelný indikátor napokon zhasne. Aj v
takom prípade môžete filter vymeniť, no najprv musíte odstrániť zo zariadenia vodný kameň.
Keď bliká oranžový indikátor filtra AquaClean:
1 Vyberte starý vodný filter AquaClean.
2 Založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5
min)“.
Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že
sa vyžaduje výmena.
Vypnutie upozornenia na výmenu filtra AquaClean
Ak už nechcete používať vodné filtre Philips AquaClean, môžete upozornenie na výmenu filtra
AquaClean kedykoľvek vypnúť:
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia stlačte a podržte stlačený symbol AquaClean, kým sa nerozsvieti svetelný
indikátor tohto symbolu. Indikátor spustenia začne blikať.
3 Opätovným ťuknutím na symbol AquaClean upozornenia vypnete. Indikátor v symbole AquaClean
zhasne.
4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Upozornenia na výmenu filtra AquaClean sú teraz
vypnuté.
Poznámka: Pri aktivácii nového filtra AquaClean sa automaticky aktivujú aj upozornenia na výmenu
filtra.
Výber tvrdosti vody
Odporúčame vám upraviť tvrdosť vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli
optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého
odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite
tvrdosť vody vo vašej oblasti:
1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu (Obr. 27).
2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť (Obr.
28) vody.
Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol intenzity vône a držte na ňom prst, kým sa nerozsvietia
(Obr. 5) všetky svetelné indikátory symbolu.
3 Na symbol intenzity vône ťuknite 1, 2, 3 alebo 4-krát. Počet svietiacich indikátorov má zodpovedať
počtu červených štvorčekov na testovacom pásiku (Obr. 29). Keď na testovacom pásiku nie sú
žiadne červené štvorčeky (všetky štvorčeky sú zelené), vyberte 1 svetelný indikátor.
Slovensky
Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)
174 Slovensky
4 Po nastavení správnej tvrdosti vody stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
5 Stlačením symbolu vypínača zapnite zariadenie.
.
Tvrdosť vody sa nastavuje len raz a na výber jej hodnoty sa používa funkcia intenzity vône. Toto
nastavenie neovplyvní intenzitu vône nápojov, ktoré neskôr pripravíte.
Proces odstraňovania vodného kameňa (30
minút)
Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom
prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej,
chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia
a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa
nebudete používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácate
nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebudete odstraňovať vodný
kameň. Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa Philips si môžete zakúpiť v online obchode na
adrese www.philips.com/coffee-care.
Keď svetelný indikátor Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) začne pomaly blikať, treba zo
zariadenia odstrániť vodný kameň.
1 Vyberte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu, vyprázdnite ich a vložte späť na
miesto.
2 Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte vodný filter AquaClean.
3 Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do
zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku (Obr. 30) Calc/Clean (Odstraňovanie
vodného kameňa). Potom ho vložte späť do zariadenia.
4 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite veľkú nádobu (1,5 l).
5 Na 3 sekundy stlačte symbol Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) a potom stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
6 Spustí sa prvá fáza procesu odstraňovania vodného kameňa. Proces odstraňovania vodného
kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu
preplachovania. Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa svetelný indikátor Calc/Clean
(Odstraňovanie vodného kameňa) bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza odstraňovania vodného
kameňa.
7 Nechajte zariadenie vypúšťať roztok na odstraňovanie vodného kameňa, až kým vás displej
neupozorní, že zásobník na vodu je prázdny.
8 Vyprázdnite zásobník na vodu, vypláchnite ho a znova naplňte čistou vodou až po značku
Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa).
9 Vyprázdnite nádobu a položte ju späť pod výpust na dávkovanie kávy. Znova stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
10 Spustí sa druhá fáza cyklu odstraňovania vodného kameňa, 3-minútová fáza preplachovania.
Počas tejto fázy sa indikátory na ovládacom paneli zapínajú a vypínajú, čím signalizujú, že prebieha
fáza preplachovania.
11 Počkajte, kým zariadenie prestane vypúšťať vodu. Postup odstraňovania vodného kameňa sa
skončí, keď zariadenie prestane vypúšťať vodu.
12 Zariadenie sa teraz znova nahreje. Len čo sa symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je znova
pripravené na použitie.
13 Inštalácia a aktivácia nového vodného filtra AquaClean do nádržky na vodu.
- Po skončení procesu odstraňovania vodného kameňa indikátor filtra AquaClean bude chvíľu
blikať, čím vás upozorňuje na potrebu inštalácie nového vodného filtra AquaClean.
Slovensky 175
Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania
vodného kameňa
Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením vypínača na ovládacom paneli. V
prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa pred jeho úplným dokončením
postupujte takto:
1 Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite.
2 Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku Calc/Clean a zariadenie znovu zapnite.
Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
3 Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny
cyklus preplachovania, pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy.
Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončil, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať
vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.
Objednávanie príslušenstva
Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky
Philips. Tieto prípravky si môžete zakúpiť u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier
alebo online na stránke www.philips.com/parts-and-accessories. Zadajte číslo modelu svojho
zariadenia, aby ste vyhľadali kompletný zoznam všetkých náhradných dielov online. Číslo modelu
nájdete na vnútornej strane servisných dvierok.
Prípravky na údržbu a typové označenia:
- Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700
- Vodný filter AquaClean CA6903 (Obr. 31)
- Mazivo na varnú zostavu HD5061
- Tablety na odstraňovanie kávovej mastnoty CA6704
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na
stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
Varovné symboly
Varovný
symbol
Riešenie
Svieti svetelný indikátor „zásobník na vodu prázdny“
- Zásobník na vodu je takmer prázdny. Zásobník na vodu naplňte po úroveň
značky maximálnej úrovne vodou z vodovodu.
- Zásobník na vodu nie je na svojom mieste. Zásobník na vodu vráťte na miesto.
Indikátor upozorňujúci na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu svieti.
- Zásobník na pomletú kávu je plný. Vyberte a vyprázdnite zásobník na pomletú
kávu vždy, keď je zariadenie zapnuté.
Slovensky
Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.
176 Slovensky
Varovný
symbol
Riešenie
Rozsvieti sa výstražný indikátor
- Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na odkvapkávanie nie je na svojom
mieste alebo nie je správne vložený. Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na
odkvapkávanie vložte na miesto a presvedčte sa, či je na správnom mieste.
- Sú otvorené servisné dvierka. Vyberte zásobník na vodu a skontrolujte, či sú
servisné dvierka zatvorené.
Výstražný indikátor bliká
- Varná zostava nie je na svojom mieste alebo nie je vložená správne. Vyberte
varnú zostavu a skontrolujte, či je správne zaistená na mieste. Pozrite si
podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”.
- Varná zostava je upchatá. Vyberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou
vodou. Potom varnú zostavu namažte a vložte ju späť do zariadenia. Pozrite si
podrobné pokyny v kapitole „Čistenie a údržba“.
Bliká indikátor filtra AquaClean: vložte alebo vymeňte vodný filter AquaClean a
aktivujte ho. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
Indikátor odstraňovania vodného kameňa pomaly bliká: Odstráňte vodný kameň zo
zariadenia.
Indikátory v symboloch nápoja sa rozsvietia a jeden po druhom zhasnú.
Zariadenie sa zahrieva alebo sa snaží zbaviť vzduchu, ktorý sa doň dostal. Počkajte,
kým nezačnú všetky indikátory nápojov nepretržite svietiť.
Všetky indikátory výstražných symbolov blikajú.
Vynulujte nastavenia zariadenia jeho odpojením a znovupripojením do siete. Pred
opätovným zapnutím zariadenia vykonajte tieto kroky:
- Zo zásobníka na vodu vyberte vodný filter AquaClean.
- Zásobník na vodu vráťte na miesto. Zatlačte ho čo najhlbšie do zariadenia, aby
bol v správnej polohe.
- Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a skontrolujte, či nie je upchatý
kávovým prachom. Pri jeho čistení vložte rúčku lyžičky do priestoru na predmletú
kávu pohybujte páčkou nahor a nadol, kým vypadáva (Obr. 15) pomletá káva
spôsobujúca upchatie. Vyberte varnú zostavu a odstráňte všetku pomletú kávu,
ktorá vypadla. Čistú varnú zostavu vráťte na miesto.
- Znova zapnite zariadenie.
Ak sa problém vyriešil, filter AquaClean nebol správne pripravený. Pred založením
filtra AquaClean naspäť na miesto ho pripravte podľa krokov č. 1 a 2 uvedených v
kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.
Ak budú indikátory naďalej blikať, zariadenie sa môže prehrievať. Zariadenie vypnite,
počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak indikátory stále blikajú, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v
medzinárodnom záručnom liste.
Tabuľka riešenia problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na
stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
Problém
Príčina
Riešenie
Podnos na
Je to bežný jav. Zariadenie
odkvapkávanie sa rýchlo využíva vodu na preplachovanie
naplní.
vnútorného okruhu a varnej
zostavy. Určité množstvo vody
preteká vnútorným systémom
priamo do podnosu na
odkvapkávanie.
Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie červený
indikátor signalizujúci, že je podnos
plný, vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie. Tip: pod výpust na
dávkovanie podložte šálku na
zachytávanie vody využívanej na
preplachovanie, ktorá z neho vytečie.
Indikátor upozorňujúci
na vyprázdnenie
zásobníka na pomletú
kávu zostáva svietiť.
Zásobník na mletú kávu bol
vyprázdnený pri vypnutom
zariadení.
Zásobník na pomletú kávu vždy
vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie
zapnuté. Vyberte zásobník na pomletú
kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte
ho späť na miesto.
Zariadenie vyzýva na
vyprázdnenie zásobníka
na pomletú kávu, hoci
zásobník nie je plný.
Zariadenie nevynulovalo
počítadlo pri poslednom
vyprázdnení zásobníka na
pomletú kávu.
Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až
potom vložte zásobník na pomletú kávu
späť na miesto. Takto sa počítadlo mletí
kávy vynuluje.
Zásobník na pomletú kávu vždy
vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie
zapnuté. Ak bol zásobník na pomletú
kávu vyprázdnený pri vypnutom
zariadení, počítadlo pomletej kávy sa
nevynuluje.
Zásobník na pomletú
kávu je preplnený, no
indikátor upozorňujúci
na vyprázdnenie
zásobníka na pomletú
kávu sa nerozsvieti.
Vybrali ste podnos na
odkvapkávanie bez
vyprázdneniazásobníka na
pomletú kávu.
Keď vyberáte podnos na
odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník
na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný.
Týmto spôsobom sa počítadlo mletí
kávy reštartuje a bude správne počítať
množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú
zostavu.
Varná zostava nie je v správnej
polohe.
Zariadenie vynulujte nasledujúcim
spôsobom: zatvorte servisné dvierka a
vložte zásobník na vodu na miesto.
Zariadenie vypnite a znova zapnite.
Znova skúste vybrať varnú zostavu.
Pozrite si podrobný postup v kapitole
„Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”.
Slovensky
Slovensky 177
178 Slovensky
Problém
Príčina
Riešenie
Nemôžem vložiť varnú
zostavu.
Varná zostava nie je v správnej
polohe.
Zariadenie vynulujte nasledujúcim
spôsobom: zatvorte servisné dvierka a
vložte zásobník na vodu na miesto.
Varnú zostavu nechajte mimo
zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte
ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a
potom zapojte zariadenie znova do
siete a zapnite ho. Potom umiestnite
varnú zostavu do správnej polohy a
znovu ju vložte do zariadenia. Pozrite si
podrobný postup v kapitole „Vyberanie
a vkladanie varnej zostavy”.
Káva je príliš vodnatá.
Varná zostava je znečistená
alebo je potrebné ju namazať.
Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju
pod tečúcou vodou a nechajte ju
vyschnúť. Potom namažte pohybujúce
sa súčasti.
Zariadenie vykonáva
Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby
samonastavenie. Tento postup zariadenie vykonalo postup
sa začal automaticky pri prvom samonastavenia.
použití zariadenia, pri prechode
na iný druh kávových zŕn alebo
po dlhom období nepoužívania.
Mlynček je nastavený na veľmi
hrubé mletie.
Káva nie je dostatočne
teplá.
Káva nevyteká alebo
vyteká pomaly.
Nastavte mlynček na jemnejšie mletie
(nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3
nápojov si budete môcť naplno
vychutnať rozdiel.
Nastavená teplota je príliš nízka. Nastavte teplotu na maximum.
Studená šálka znižuje teplotu
nápoja.
Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou
vodou.
Pridanie mlieka znižuje teplotu
nápoja.
Nezáleží na tom, či pridávate horúce
alebo studené mlieko, pridanie mlieka
vždy zníži teplotu kávy. Predhrejte šálky
vypláchnutím horúcou vodou.
Vodný filter AquaClean nebol
správne pripravený na
inštaláciu.
Vyberte vodný filter AquaClean a skúste
znova pripraviť kávu. V prípade úspechu
sa uistite, že ste vodný filter AquaClean
správne pripravili a až potom ho založte
späť. Pozrite si podrobné pokyny v
kapitole „Vodný filter AquaClean“.
Po dlhom období nepoužívania musíte
pripraviť vodný filter AquaClean na
opätovné použitie a až potom ho založiť
späť. Pozrite si kroky č. 1 – 3 v kapitole
„Aktivácia vodného filtra AquaClean“.
Problém
Príčina
Riešenie
Vodný filter AquaClean je
upchatý.
Vodný filter AquaClean vymieňajte
každé 3 mesiace. Filter starší než 3
mesiace sa môže upchať.
Mlynček je nastavený na veľmi
jemné mletie.
Nastavte mlynček na hrubšie mletie
(vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to
môže ovplyvniť chuť kávy.
Varná zostava je špinavá.
Odoberte varnú zostavu a prepláchnite
ju pod tečúcou vodou.
Výpust na dávkovanie kávy je
špinavý.
Výpust na dávkovanie kávy a jeho
otvory vyčistite prípravkom na čistenie
rúrok alebo ihlou.
Veko priestoru na predmletú
kávu je upchaté
Vypnite zariadenie a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na
predmletú kávu a zasuňte doň rúčku
lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu,
kým pomletá káva, ktorá lievik upchala,
nevypadne (Obr. 15).
Okruh zariadenia blokuje vodný
kameň.
Zo zariadenia odstráňte vodný kameň
pomocou prípravku na odstraňovanie
vodného kameňa Philips. Zo zariadenia
odstráňte vodný kameň vždy, keď začne
blikať indikátor odstraňovania vodného
kameňa.
Zariadenie pomelie
kávové zrná, káva však
nevyteká.
Veko priestoru na predmletú
kávu je upchaté.
Vypnite zariadenie a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na
predmletú kávu a zasuňte doň rúčku
lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu,
kým pomletá káva, ktorá lievik upchala,
nevypadne (Obr. 15).
Zdá sa, že zo zariadenia
vyteká voda.
Zariadenie využíva vodu na
preplachovanie vnútorného
okruhu a varnej zostavy. Táto
voda preteká vnútorným
systémom priamo do podnosu
na odkvapkávanie. Je to bežný
jav.
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie indikátor
signalizujúci, že je podnos plný,
vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie. Tip: Pod výpust na
dávkovanie podložte šálku na
zachytávanie vody využívanej na
preplachovanie a tak znížte množstvo
vody v podnose na odkvapkávanie.
Podnos na odkvapkávanie je
príliš plný a pretiekol, preto sa
môže zdať, že zariadenie
netesní.
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie indikátor
signalizujúci, že je podnos plný,
vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie.
Zásobník na vodu nie je úplne
zasunutý a došlo k nasatiu
vzduchu do zariadenia.
Uistite sa, že je zásobník na vodu v
správnej polohe: vyberte ho a znova ho
vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Slovensky
Slovensky 179
180 Slovensky
Problém
Príčina
Riešenie
Varná zostava je
špinavá/upchatá.
Prepláchnite varnú zostavu.
Zariadenie nie je umiestnené na Zariadenie umiestnite na vodorovný
vodorovnom povrchu.
povrch, aby podnos na odkvapkávanie
nepretiekol a indikátor „plného
podnosu na odkvapkávanie“ fungoval
správne.
Nemôžem aktivovať
vodný filter AquaClean a
zariadenie požaduje
odstránenie vodného
kameňa.
Inštalácia alebo výmena filtra
neprebehla v stanovenom čase
potom, čo sa svetelný indikátor
vodného filtra AquaClean
rozblikal. To znamená, že sa v
zariadení môže nachádzať
vodný kameň.
Nový vodný filter
nezapadol na miesto.
Pokúšate sa založiť iný filter než Do zariadenia zapadne len vodný filter
vodný filter AquaClean.
AquaClean.
Zariadenie je veľmi
hlučné.
Najprv zo zariadenia odstráňte vodný
kameň a potom založte vodný filter
AquaClean.
Tesniaci gumený krúžok
vodného filtra AquaClean nie je
na svojom mieste.
Založte gumený krúžok vodného filtra
AquaClean znova na miesto.
Je normálne, že je zariadenie
počas používania hlučné.
Ak zariadenie začne vydávať iný druh
hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte
ju.
Vodný filter AquaClean nebol
na inštaláciu riadne pripravený
a došlo k nasatiu vzduchu do
zariadenia.
Vodný filter AquaClean vyberte do
zásobníka na vodu a pred vrátením na
miesto ho riadne pripravte. Pozrite si
podrobné pokyny v kapitole „Vodný
filter AquaClean“.
Zásobník na vodu nie je úplne
zasunutý a došlo k nasatiu
vzduchu do zariadenia.
Uistite sa, že je zásobník na vodu v
správnej polohe: vyberte ho a znova ho
vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Technické parametre
Výrobca si vyhradzuje právo na zlepšovanie technických údajov produktu. Všetky uvedené množstvá
sú len približné.
Opis
Hodnota
Rozmery (š x v x h)
246 x 372 x 433 mm
Hmotnosť
7 – 7.5 kg
Dĺžka sieťového kábla
1000 mm
Zásobník na vodu
1,8 l, odoberateľný
Kapacita násypky na kávové zrná
275 g
Kapacita zásobníka na pomletú kávu
12 dávok
Nastaviteľná výška výpustu
85 – 145 mm
Menovité napätie – výkon – zdroj
Pozrite si údajový štítok na vnútornej strane
servisných dvierok (obr. A11)
Slovensky
Slovensky 181
182 Srpski
Sadržaj
Prikaz aparata (slika A) _______________________________________________________________________________
182
Upravljačka ploča (slika B) ___________________________________________________________________________
182
Uvod __________________________________________________________________________________________________
183
Pre prvog korišćenja__________________________________________________________________________________
183
Kuvanje napitaka _____________________________________________________________________________________
184
Prilagođavanje podešavanja aparata________________________________________________________________
186
Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje _____________________________________________________________
187
Čišćenje i održavanje _________________________________________________________________________________
188
Filter za vodu AquaClean ____________________________________________________________________________
190
Podešavanje tvrdoće vode __________________________________________________________________________
191
Postupak uklanjanja kamenca (30 min.) _____________________________________________________________
192
Naručivanje dodataka ________________________________________________________________________________
193
Rešavanje problema _________________________________________________________________________________
193
Tehničke specifikacije ________________________________________________________________________________
199
Prikaz aparata (slika A)
A1
Upravljačka tabla
A10
Vratanca za servis
A2
Držač za šolju
A11
Oznaka podataka sa brojem tipa
A3
Odeljak za prethodno samlevenu kafu
A12
Rezervoar za vodu
A4
Poklopac posude za kafu u zrnu
A13
Posuda za ostatke kafe
A5
Podesivi grlić za kafu
A14
Prednji panel posude za sakupljanje
ostataka kafe.
A6
Utikač
A15
Poklopac posude za sakupljanje
tečnosti
A7
Dugme postavke tipa mlevenja
A16
Posuda za sakupljanje tečnosti
A8
Posuda za kafu u zrnu
A17
Indikator „Posuda za sakupljanje
tečnosti je puna“
A9
Blok za kuvanje
A20
Test-traka za tvrdoću vode
Dodaci
A18
Tuba sa mazivom
A19
Lopatica za merenje
Upravljačka ploča (slika B)
Prikaz svih dugmadi i ikona nalazi se na slici B. U nastavku se nalazi opis.
B1
Dugme za uključivanje/isključivanje
B6
Lampica za početak
B2
Ikone za napitke*
B7
Lampica za
Srpski
početak/zaustavljanje
B3
Ikona za jačinu arome/prethodno samlevenu
kafu
B8
Ikona AquaClean
B4
Ikona za količinu napitka
B9
Ikona za čišćenje kamenca
B5
Ikone upozorenja
* Ikone za napitke: espreso (1 šolja), kafa (1 šolja), espreso (2 šolje), kafa (2 šolje)
Uvod
Čestitamo na kupovini potpuno automatskog aparata za kafu kompanije Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili podršku koju pruža kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi
www.philips.com/welcome.
Pažljivo pročitajte zasebnu brošuru za bezbednost pre nego što upotrebite aparat prvi put i sačuvajte
je za buduću upotrebu.
Da bismo vam pomogli da počnete koristiti i da na najbolji način iskoristite vaš aparat, kompanija
Philips nudi punu podršku na različite načine. U kutiji se nalazi:
1 ovaj korisnički priručnik sa slikovnim uputstvima i detaljnim informacijama o čišćenju i održavanju.
Postoje dve verzije ovog aparata za espreso. Svaka verzija ima svoj broj tipa. Broj tipa možete
naći na nalepnici sa podacima na unutrašnjosti servisnih vrata (pogledajte sliku A11).
2 posebna brošura o bezbednosti sa uputstvima o korišćenju aparata na bezbedan način.
3 Za podršku na mreži (česta pitanja, videoklipovi itd.) skenirajte QR kod na naslovnoj strani ove
brošure ili posetite www.philips.com/coffee-care
Ovaj aparat je testiran sa kafom. Iako je pažljivo očišćen, možda se u njemu nalaze ostaci kafe.
Garantujemo, međutim, da je aparat potpuno nov.
Aparat automatski prilagođava količinu mlevene kafe koju koristi za pravljenje najukusnije kafe. Najpre
treba da skuvate pet kafa da biste omogućili aparatu da dovrši sopstveno podešavanje.
Pre prvog korišćenja
1. Ispiranje aparata
ON
Srpski
Srpski 183
184 Srpski
2. Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 minuta)
Vaš aparat ima omogućen filter za vodu AquaClean. Pošto morate u potpunosti da očistite aparat od
kamenca pre nego što počnete da koristite filter za vodu AquaClean, savetujemo vam da počnete da
koristite filter AquaClean od prvog dana. Možete ga kupiti kod lokalnog prodavca, u ovlašćenim
servisnim centrima ili na mreži na adresi www.philips.com/parts-and-accessories.
Pogledajte poglavlje „Filter za vodu AquaClean” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Podešavanje tvrdoće vode
Pogledajte poglavlje „Podešavanje tvrdoće vode” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
Podrazumevana podešavanja tvrdoće vode je 4: tvrda voda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Kuvanje napitaka
Opšti saveti
1 Napunite rezervoar vodom iz česme i napunite posudu za kafu zrnima kafe.
2 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
- Aparat počinje da se zagreva i automatski obavlja ciklus ispiranja. Tokom zagrevanja, lampice na
ikonama za napitke se jedna po jedna polako pale i gase.
- Kada sve lampice na ikonama za napitke budu neprekidno svetlele, aparat je spreman za
upotrebu.
3 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe. Prevucite nagore ili nadole grlić za ispuštanje kafe da
biste prilagodili njegovu visinu veličini šolje ili čaše koju koristite (Sl. 1).
Srpski 185
Ovaj aparat omogućava da prilagodite podešavanja napitka prema svojim potrebama. Nakon što
izaberete napitak, možete da:
1 Podesite jačinu arome pritiskom na ikonu (Sl. 2) za jačinu arome. Dostupne su 3 jačine, najniža je
najblaža, a najviša je najjača.
2 Podesite količinu napitka pritiskom na ikonu (Sl. 3) za količinu napitka. Dostupne su 3 količine: mala,
srednja i velika.
Možete da prilagodite podešavanja temperature kafe prema svojim potrebama.
Kuvanje kafe u zrnu
1
Da biste skuvali kafu, dodirnite ikonu za napitak koji želite.
- Lampica za jačinu arome i lampica za količinu će se upaliti i pokazati prethodno odabrano
podešavanje.
- Sada možete da prilagodite ukus napitka po želji.
2 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
- Lampica na ikoni za napitak treperi dok se napitak toči.
3 Da biste prekinuli ispuštanje kafe pre nego što aparat završi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Da biste skuvali 2 kafe odjednom, pritisnite ikonu za 2 šolje, a zatim pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe
Možete da izaberete korišćenje prethodno samlevene kafe umesto zrna kafe, na primer, ako više
volite drugu vrstu kafe ili kafu bez kofeina.
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat i sačekajte dok ne bude
spreman za upotrebu.
2 Otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu i sipajte jednu ravno napunjenu kašiku za
merenje prethodno samlevene kafe u njega (Sl. 4). Zatim zatvorite poklopac.
3 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
4 Izaberite jedan napitak.
5 Pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde (Sl. 5).
- Lampica za prethodno samlevenu kafu će zasvetliti, a lampica za početak počeće da pulsira.
6 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
7 Da biste prekinuli ispuštanje kafe pre nego što aparat završi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Od prethodno samlevene kafe možete istovremeno da skuvate samo jedan napitak.
Prethodno samlevena kafa nije podešavanje koje se sprema kao prethodno odabrano podešavanje
jačine. Svaki put kada želite da koristite prethodno samlevenu kafu, morate da pritisnete ikonu za
jačinu arome 3 sekunde.
Kada izaberete prethodno samlevenu kafu, ne možete da izaberete drugu jačinu arome.
Srpski
Personalizovanje napitaka
186 Srpski
Prilagođavanje podešavanja aparata
Programiranje najviših predefinisanih podešavanja vaših pića
Aparat ima 3 zadana podešavanja za svaki napitak: nisko, srednje, visoko. Možete podesiti samo
količinu najvišeg podešenja. Nova količina se može uliti čim svetlo za početak počne da pulsira.
1
Da biste postavili podešavanje najviše količine, pritisnite i držite ikonu za jednu šolju napitka koji
želite da postavite 3 sekunde.
- Lampica za napitak i lampica na ikoni za dve šolje se pale. Gornja lampica ikone za količinu
napitka i lampica za početak počinje da pulsira, što znači da ste u režimu za programiranje.
2 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje . Aparat započinje da kuva izabrani napitak.
- Lampica za početak prvo svetli neprekidno. Kada je aparat spreman za spremanje podešene
količine, lampica za pokretanje počinje da pulsira.
3 Ponovo pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje kada se šolja napuni željenom količinom
kafe.
- Gornja lampica ikone za količinu napitka i lampica za početak se isključuju, što znači da se uliva
nova količina.
Nakon što ste programirali novu najvišu unapred definisanu količinu za napitak, aparat će napraviti
ovu novu količinu svaki put kada izaberete najveću količinu ovog napitka u varijanti za jednu šolju ili za
dve šolje.
Možete da prilagodite samo nivo najviše zadane količine.
Kada podesite količinu napitka, podešava se količina za varijantu jedne šolje napitka i za varijantu
dve šolje.
Ako želite da se vratite na početna podešavanja količine, pogledajte poglavlje „Vraćanje fabričkih
podešavanja”.
Podešavanje temperature kafe
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen: pritisnite i držite ikonu za količinu kafe dok se lampice na ikoni ne upale (Sl.
6).
3 Dodirnite ikonu za količinu da izaberete potrebnu temperaturu: normalnu, visoku ili maksimalnu.
- U zavisnosti od toga svetli 1, 2 ili 3 lampice.
4 Kada završite sa podešavanjem temperature kafe, pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Ako ne isključite aparat sami, automatski će se isključiti nakon nekog vremena.
Vraćanje fabričkih podešavanja
Aparat poseduje mogućnost vraćanja početnih podešavanja napitaka u bilo kojem trenutku.
Vraćanje početnih podešavanja možete uraditi samo kada je aparat isključen.
1 Za isključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
2 Pritisnite i držite ikonu za espreso 3 sekunde.
Srpski 187
Podešavanje mlina
Jačinu kafe možete da promenite pomoću dugmeta za podešavanje tipa mlevenja unutar posude za
kafu u zrnu. Što je odabrano niže podešavanje tipa mlevenja, to će zrna kafe biti sitnije mlevena i kafa
će biti jača. Postoji 12 različitih podešavanja mlevenja koje možete da odaberete.
Aparat je podešen tako da dobijete najbolji ukus iz zrna kafe. Stoga vam savetujemo da ne menjate
podešavanja mlina dok ne skuvate 100–150 šolja (približno jedan mesec upotrebe).
Podešavanja mlevenja možete da prilagodite samo kada aparat melje zrna kafe. Morate da skuvate
2 do 3 napitka da biste mogli da osetite jasnu razliku.
Nemojte da okrećete dugme postavke tipa mlevenja više od jednog žleba u datom trenutku da ne
biste oštetili mlin.
1
2
3
4
Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
Otvorite poklopac posude za kafu u zrnu.
Dodirnite ikonu za espreso, a zatim pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
Kada mlin za kafu počne da melje, pritisnite dugme postavke tipa mlevenja i okrenite ga nalevo ili
nadesno. (Sl. 7)
Deaktivirajte zvučne signale na kontrolnoj tabli.
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, dodirnite i držite ikonu za kafu dok se lampica na ikoni ne upali. Lampica za
početak će početi da treperi.
3 Ponovo dodirnite ikonu za kafu da biste deaktivirali zvučne signale na kontrolnoj tabli. Lampica na
ikoni za kafu se isključuje.
4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili izbor.
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Zvučni signali na
kontrolnoj tabli su deaktivirani.
Napomena: Ako se lampica na ikoni za kafu ne pali nakon što dodirnete i zadržite ikonu, to znači da su
zvučni signali na kontrolnoj tabli već deaktivirani. Da biste ih ponovo aktivirali, ponovo dodirnite ikonu
i potvrdite pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.
Zvučni signali na dugmetu za uključivanje/isključivanje i dugmetu za pokretanje/zaustavljanje se ne
mogu deaktivirati.
Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje
Detaljna video uputstva o tome kako da uklonite, ubacite i očistite blok za kuvanje potražite na sajtu
www.philips.com/coffee-care.
Uklanjanje bloka za kuvanje iz aparata
1
Isključite aparat.
Srpski
- Srednje lampice na ikonama za podešavanje napitaka će se uključiti. Lampica za
pokretanje/zaustavljanje počeće da pulsira, što znači da su podešavanja spremna za vraćanje.
3 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili da želite vratiti podešavanja.
4 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
188 Srpski
2 Uklonite rezervoar za vodu i otvorite vratanca za servis (Sl. 8).
3 Pritisnite dršku (Sl. 9) PUSH i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga izvadili iz aparata (Sl. 10).
Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje
Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li je ispravno postavljen.
1
Proverite da li se blok za kuvanje nalazi u pravilnom položaju. Strelica na žutom cilindru na bočnoj
strani bloka za kuvanje mora da bude poravnata sa crnom strelicom i oznakom N (Sl. 11).
- Ukoliko nisu poravnate, gurnite nadole ručku dok ne dotakne osnovu bloka (Sl. 12) za kuvanje.
2 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vođica koje se nalaze sa strane (Sl. 13) dok se ne
postavi u pravi položaj uz klik (Sl. 14). Ne pritiskajte dugme PUSH.
3 Zatvorite vratanca za servis i vratite rezervoar za vodu.
Čišćenje i održavanje
Ukoliko redovno čistite i održavate aparat, on ostaje u najboljem stanju i na duži period se
obezbeđuje dobar ukus kafe sa ravnomernim protokom.
U tabeli u nastavku nalazi se detaljan opis kada i kako da čistite sve delove koji se skidaju sa aparata.
Detaljnije informacije i video uputstva možete da pronađete na adresi www.philips.com/coffee-care.
Na slici D nalazi se prikaz delova koji mogu da se peru u mašini za pranje sudova.
Odvojivi delovi
Kada se čisti
Kako se čisti
Blok za kuvanje
Nedeljno
Uklonite blok za kuvanje iz aparata. Isperite ga
pod mlazom vode sa česme.
Mesečno
Očistite blok za kuvanje pomoću tableta za
uklanjanje masnoća od kafe kompanije Philips.
Odeljak za
prethodno
samlevenu kafu
Proveravajte jednom
nedeljno odeljak za
prethodno samlevenu kafu
da biste videli da li je
zapušen.
Isključite aparat i izvadite blok za kuvanje.
Otvorite poklopac odeljka za prethodno
samlevenu kafu i ubacite dršku kašike u njega.
Pomerajte ručicu gore dole dok mlevena kafa ne
ispadne (Sl. 15). Idite na
www.philips.com/coffee-care gde ćete pronaći
detaljna video uputstva.
Posuda za
sakupljanje
ostataka kafe
Ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe
kada aparat to zatraži. Čistite
je nedeljno.
Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe
dok je aparat uključen. Iperite je pod mlazom
vode sa česme u uz upotrebu malo tečnog
deterdženta ili je operite u mašini za pranje
sudova. Prednji panel posude za sakupljanje
ostataka kafe ne može da se pere u mašini za
pranje sudova.
Odvojivi delovi
Kada se čisti
Kako se čisti
Posuda za
sakupljanje
tečnosti
Ispraznite posudu za
sakupljanje tečnosti
svakodnevno ili čim crveni
indikator „drip tray full”
(posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz
posude za sakupljanje
tečnosti (Sl. 16). Čistite
posudu za sakupljanje
tečnosti nedeljno.
Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti (Sl. 17) i
isperite je pod mlazom vode sa česme uz
upotrebu malo tečnog deterdženta. Posudu za
sakupljanje tečnosti možete da operete i u
mašini za pranje sudova. Prednji panel posude
za sakupljanje ostataka kafe (slika A14) ne može
da se pere u mašini za pranje sudova.
Podmazivanje
bloka za kuvanje
Svaka 2 meseca
Pogledajte tabelu za podmazivanje i podmažite
blok za kuvanje mazivom kompanije Philips.
Rezervoar za vodu Nedeljno
Isperite rezervoar za vodu pod mlazom vode
Čišćenje bloka za kuvanje
Redovno čišćenje bloka za kuvanje sprečava da ostaci kafe zapuše unutrašnje tokove. Na sajtu
www.philips.com/coffee-care možete videti video zapise o tome kako da izvadite, ubacite i očistite
blok za kuvanje.
Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode
1 Skinite blok za kuvanje.
2 Temeljno isperite blok za kuvanje vodom. Pažljivo očistite gornji filter (Sl. 18) bloka za kuvanje.
3 Ostavite blok za kuvanje da se osuši na vazduhu pre nego što ga vratite na mesto. Ukoliko ga sušite
krpom, vlakna krpe će se sakupiti unutar njega, zato ga sušite na vazduhu.
Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe
Za uklanjanje masnoća od kafe koristite samo Philips tablete.
1 Stavite šolju ispod grlića za kafu. Napunite posudu za vodu svežom čistom vodom
2 Stavite tabletu za uklanjanje masnoće od kafe u odeljak za prethodno samlevenu kafu.
3 Dodirnite ikonu za kafu, a zatim pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde da izaberete funkciju za
prethodno samlevenu kafu (Sl. 5).
4 Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje
da biste započeli ciklus kuvanja. Nakon što se skuva pola šolje vode, izvucite utikač iz zidne
utičnice.
5 Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 15 minuta.
6 Ponovo priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu i uključite aparat. Aparat će se ponovo
zagrejati i automatski obaviti ciklus ispiranja. Ispraznite šolju.
7 Uklonite rezervoar za vodu i otvorite vratanca za servis. Skinite blok za kuvanje i temeljno ga
operite pod mlazom vode sa česme.
8 Vratite blok za kuvanje i rezervoar za vodu, te stavite šolju ispod grlića za kafu.
9 Dodirnite ikonu za kafu, a zatim pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde da izaberete funkciju za
prethodno samlevenu kafu (Sl. 5). Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite
dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste započeli ciklus kuvanja. Dvaput ponovite ovo.
Ispraznite šolju.
Srpski
Srpski 189
190 Srpski
Podmazivanje bloka za kuvanje
Podmazujte blok za kuvanje svaka 2 meseca da biste osigurali nesmetano pomeranje delova koji se
pomeraju.
1 Nanesite tanak sloj maziva na klip (sivi deo) bloka (Sl. 19) za kuvanje.
2 Nanesite tanki sloj maziva oko osovine (sivi deo) u dnu bloka (Sl. 20) za kuvanje).
3 Nanesite tanak sloj maziva na šine sa obe strane (Sl. 21).
Filter za vodu AquaClean
Vaš aparat ima omogućen filter za vodu AquaClean. Filter za vodu AquaClean možete staviti u
rezervoar za vodu da biste sačuvali ukus kafe. On takođe smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca
tako što smanjuje nakupljanje kamenca u aparatu. Filter za vodu AquaClean možete da kupite kod
lokalnog prodavca, u ovlašćenim servisnim centrima ili na mreži na adresi www.philips.com/partsand-accessories.
Ikona i lampica AquaClean
Vaš aparat poseduje lampicu filtera za vodu AquaClean koja označava status filtera. U tabeli u
nastavku pogledajte šta je potrebno poduzeti kada lampica svetli ili treperi.
Kada aparat upotrebljavate prvi put, lampica AquaClean treperi narandžasto. To
znači da možete početi da koristite filter za vodu AquaClean. Ako ne aktivirate filter
za vodu AquaClean, lampica će se isključiti automatski nakon nekog vremena.
Nakon što postavite filter i aktivirate ga putem ikone AquaClean, lampica
AquaClean će promeniti boju u plavo da potvrdi da je filter za vodu AquaClean
aktiviran.
Kada se filter potroši, lampica AquaClean će početi da treperi narandžasto ponovo
da bi vas podsetila da filter zamenite novim.
Kada je narandžasta lampica AquaClean isključena, i dalje možete da aktivirate
filter AquaClean, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 minuta)
Aparat neće automatski detektovati kada stavite filter u rezervoar za vodu. Zato prvo treba da
pomoću ikone AquaClean aktivirate svaki novi filter za vodu AquaClean koji postavite.
Kada je narandžasta lampica AquaClean isključena, i dalje možete da aktivirate filter za vodu
AquaClean, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što počnete da koristite filter za vodu
AquaClean.
Pre aktiviranja filtera za vodu AquaClean, potrebno je da ga pripremite namakanjem u vodi kako je
opisano u nastavku. Ako to ne uradite, aparat može da uvuče vazduh umesto vode, što je jako bučno i
onemogućava aparatu da kuva kafu.
1 Protresite filter približno 5 sekundi (Sl. 23).
2 Potopite filter u bokal sa hladnom vodom naopako, malo ga protresite/pritisnite i sačekajte da
mehurići vazduha prestanu da izlaze (Sl. 24).
3 Filter je sada pripremljen za upotrebu i može se staviti u rezervoar za vodu.
4 Ubacite filter vertikalno na priključak za filter u rezervoaru za vodu. Gurnite ga na najnižu mogući
tačku (Sl. 25).
5 Napunite rezervoar za vodu svežom vode i vratite ga u aparat.
6 Pritisnite ikonu AquaClean i zadržite 3 sekunde (Sl. 26). Lampica za početak će početi da pulsira.
7 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste započeli proces aktivacije.
8 Vrela voda će izaći iz grlića za ispuštanje kafe i unutrašnji sistem će ispustiti malo vode direktno u
posudu za sakupljanje tečnosti (1 min.)
9 Kada se proces aktivacije završi, plava lampica AquaClean će se upaliti da potvrdi da je filter za
vodu AquaClean pravilno aktiviran.
Zamena filtera za vodu AquaClean (5 min.)
Nakon što 95 litara vode prođe kroz filter, on će prestati da radi. Lampica AquaClean će da promeni
boju u narandžasto i počeće da treperi da bi vas podsetila da zamenite filter. Sve dok lampica treperi,
možete da zamenite filter bez prethodnog uklanjanja kamenca iz aparata. Ako ne zamenite filter za
vodu AquaClean, narandžasta lampica će se isključiti nakon nekog vremena. U tom slučaju i dalje
možete da zamenite filter, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
Kada treperi narandžast lampica AquaClean:
1 Izvadite stari filter za vodu AquaClean.
2 Ubacite novi filter i aktivirajte ga na način opisan u poglavlju „Aktivaciaj filtera za vodu AquaClean
(5 min.)”.
Zamenite filter za vodu AquaClean barem na svaka 3 meseca, čak i ako uređaj ne pokazuje da je
zamena obavezna.
Deaktiviranje podsetnika za AquaClean filter
Ako više ne želite da koristite Philips AquaClean filtere za vodu, uvek možete da deaktivirate
podsetnike za AquaClean:
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, pritisnite i držite ikonu AquaClean dok se lampica na ikoni ne upali.
Lampica za početak će početi da treperi.
3 Dodirnite ponovo ikonu AquaClean da biste deaktivirali podsetnike. Lampica na ikoni AquaClean
se isključuje.
4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili izbor.
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Podsetnici za
AquaClean su sada deaktivirani.
Napomena: Aktiviranjem novog AquaClean filtera automatski se ponovo aktiviraju podsetnici za
AquaClean.
Podešavanje tvrdoće vode
Preporučujemo vam da prilagodite tvrdoću vode na tvrdoću vode u vašoj regiji radi optimalnih
performansi i dužeg trajanja aparata. Time se takođe eliminiše potreba za previše čestim uklanjanjem
kamenca iz aparata. Podrazumevana podešavanja tvrdoće vode je 4: tvrda voda.
Srpski
Srpski 191
192 Srpski
Upotrebite traku za testiranje tvrdoće vode koju ste dobili u kutiji da utvrdite
tvrdoću vode u vašoj regiji:
1 Potopite traku za testiranje tvrdoće vode ili je držite pod mlazom vode sa česme 1 sekundu (Sl. 27).
2 Sačekajte 1 minut. Broj kvadrata na traci za testiranje koji pocrvene označava tvrdoću vode (Sl. 28).
Podešavanje aparata na odgovarajuću tvrdoću vode:
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, dodirnite i držite ikonu za jačinu arome dok se lampica na ikoni ne upali (Sl.
5).
3 Dodirnite ikonu za jačinu arome 1, 2, 3 ili 4 puta. Broj lampica koje su upaljene treba da odgovara
broju crvenih kvadrata na traci za testiranje (Sl. 29). Ako na traci za testiranje nema crvenih kvadrata
(tj. svi kvadrati su zeleni), izaberite 1 lampicu.
4 Kada podesite odgovarajuću jačinu vode, pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
5 Za uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Budući da tvrdoću vode podešavate samo jednom, funkcija za jačinu arome se koristi za biranje
tvrdoće vode. To ne utiče na jačinu arome napitaka koje napravite kasnije.
Postupak uklanjanja kamenca (30 min.)
Koristite samo sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips. Nipošto nemojte koristiti sredstva za
čišćenje kamenca na bazi sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline, sulfaminske ili sirćetne kiseline
(sirće) jer to može da ošteti vodeno kolo u aparatu i dovede do nepotpunog rastvaranja kamenca. Ako
ne koristite sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips, vaša garancija će prestati da važi. Ako ne
uklanjate kamenac iz aparata, vaša garancija će takođe prestati da važi. Rastvor za uklanjanje
kamenca kompanije Philips možete da kupite u prodavnici na mreži na adresi
www.philips.com/coffee-care.
Kada lampica Calc / Clean počne da treperi polako, morate da očistite aparat od kamenca.
1 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe, ispraznite ih te ih
vratite u aparat.
2 Uklonite rezervoar za vodu i ispraznite ga. Zatim izvadite filter za vodu AquaClean.
3 Sipajte celu flašu sredstva za čišćenje kamenca kompanije Philips u rezervoar za vodu do oznake
Calc / Clean (Sl. 30). Zatim vratite rezervoar za vodu u aparat.
4 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod grlića za ispuštanje kafe.
5 Pritisnite ikonu Calc/Clean i zadržite 3 sekunde a zatim pritisnite dugme za
uključivanje/isključivanje .
6 Počinje prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje oko 30 minuta
i čine ga ciklus uklanjanja kamenca i ciklus ispiranja. Tokom ciklusa uklanjanja kamenca, lampica
Calc / Clean treperi da bi označila da je faza uklanjanja kamenca u toku.
7 Dopustite da aparat ispusti rastvor za uklanjanje kamenca dok se na ekranu ne pojavi poruka da je
rezervoar za vodu prazan.
8 Ispraznite rezervoar za vodu, isperite, a zatim ga ponovo napunite svežom vodom do oznake Calc /
Clean.
9 Ispraznite posudu i postavite je nazad ispod grlića za ispuštanje kafe. Ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
10 Počinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, faza ispiranja, koja traje 3 minuta. Tokom ove faze
lampice na upravljačkoj ploči se pale i gase da bi označile da je faza ispiranja u toku.
11 Sačekajte da aparat prekine ispuštanje vode. Procedura uklanjanja kamenca je završena kada
aparat prekine ispuštanje vode.
Srpski 193
Savet: Upotreba AquaClean filtera smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca!
Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja
kamenca
Možete da prekinete postupak uklanjanja kamenca tako što ćete pritisnuti dugme za
uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči. Ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca
pre nego što se on potpuno završi, uradite sledeće:
1 Ispraznite i temeljno isperite rezervoar za vodu.
2 Napunite posudu za vodu svežom vodom do oznake Calc / Clean i ponovo uključite aparat. Aparat
će se zagrejati i automatski obaviti ciklus ispiranja.
3 Pre kuvanja bilo kakvih napitaka, obavite ciklus ručnog ispiranja. Da biste obavili ciklus ručnog
ispiranja, ispustite 2 šolje prethodno samlevene kafe bez dodavanja mlevene kafe.
Ukoliko postupak uklanjanja kamenca nije dovršen, aparat će zahtevati da se obavi još jedan takav
postupak što je pre moguće.
Naručivanje dodataka
Da biste očistili i uklonili kamenac iz aparata, koristite isključivo Philips proizvode za održavanje. Ove
proizvode možete da kupite kod lokalnog prodavca, u ovlašćenim servisnim centrima ili na mreži na
adresi www.philips.com/parts-and-accessories. Da biste pronašli na mreži celu listu rezervnih
delova, unesite broj modela vašeg aparata. Broj modela se nalazi na unutrašnjoj strani vratanca za
servis.
Održavanje proizvoda i tipski brojevi:
- Rastvor za uklanjanje kamenca CA6700
- Filter za vodu AquaClean CA6903 (Sl. 31)
- Mazivo za blok za kuvanje HD5061
- Tablete za uklanjanje masnoće od kafe CA6704
Rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete
dok koristite aparat. Video uputstva i kompletna lista često postavljanih pitanja su dostupni na sajtu
www.philips.com/coffee-care. Ukoliko ne možete da rešite problem, obratite se Centru za korisničku
podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt ćete pronaći u garantnom listu.
Srpski
12 Aparat će se sada ponovo zagrejati. Kada lampice na ikonama za napitke budu neprekidno
svetlele, aparat je ponovo spreman za upotrebu.
13 Postavite i aktivirajte novi filter za vodu AquaClean u rezervoar za vodu.
- Kada se procedura uklanjanja kamenca završi, lampica AquaClean treperi neko vreme da bi vas
podsetila da postavite novi filter za vodu AquaClean.
194 Srpski
Ikone upozorenja
Ikona
upozorenja
Rešenje
Svetli lampica da je rezervoar za vodu prazan
- Rezervoar za vodu je skoro prazan. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom
do oznake za maksimalnu količinu.
- Rezervoar za vodu nije postavljen na svom mestu. Vratite rezervoar za vodu.
Svetli lampica za pražnjenje posude za sakupljanje ostataka kafe
- Posuda za sakupljanje ostataka kafe je puna. Uklonite i ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen.
Svetli lampica alarma
- Posuda za sakupljanje ostataka kafe i/ili posuda za sakupljanje tečnosti nije na
svom mestu ili nije pravilno postavljena. Vratite posudu za sakupljanje ostataka
kafe i/ili posudu za sakupljanje tečnosti i proverite jesu li pravilno postavljene.
- Vratanca za servis su otvorena. Uklonite rezervoar za vodu i proverite da li su
vratanca za servis zatvorena.
Treperi lampica alarma
- Blok za kuvanje nije na svom mestu ili nije pravilno postavljen. Skinite blok za
kuvanje i pobrinite se da bude uklopljen na mestu. Pogledajte poglavlje
„Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
- Blok za kuvanje je blokiran. Skinite blok za kuvanje i isperite ga pod mlazom vode
sa česme. Zatim podmažite blok za kuvanje i vratite ga u aparat. Pogledajte
poglavlje „Čišćenje i održavanje” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
Lampica AquaClean treperi: stavite i li zamenite filter za vodu AquaClean i aktivirajte
ga. Pogledajte poglavlje „Filter za vodu AquaClean” u kojem se nalaze detaljna
uputstva.
Lampica za uklanjanje kamenca sporo treperi: Uklonite kamenac iz aparata.
Lampice na ikonama za napitke se jedna po jedna pale i gase.
Aparat se zagreva i/ili pokušava da ispusti vazduh koji se u njemu nakupio. Sačekajte
da svi indikatori napitaka počnu da svetle neprekidno.
Srpski 195
Rešenje
Trepere lampice na svim ikonama upozorenja.
Resetujte aparat tako što ćete izvući utikač iz utičnice i ponovo ga staviti. Pre
ponovnog uključivanja aparata, obavite sledeće korake:
- Uklonite AquaClean filter zavodu iz posude za vodu.
- Vratite rezervoar za vodu. Gurnite ga u aparat što je dalje moguće i proverite da li
je ispravno postavljen.
- Otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu i proverite da nije
zapušen prahom od kafe. Da biste ga očistili, stavite dršku kašike u odeljak za
prethodno samlevenu kafu i pomerajte je gore-dole dok kafa koja je zapušila
odeljak ne ispadne (Sl. 15). Izvadite blok za kuvanje i uklonite svu mlevenu kafu
koja je ispala. Vratite nazad očišćeni blok za kuvanje.
- Ponovo uključite aparat.
Ukoliko je problem rešen, filter AquaClean nije pravilno pripremljen. Pripremite filter
AquaClean pre nego što ga vratite na mesto prateći sledeće korake 1 i 2 u poglavlju
„Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 min)“.
Ako lampice nastave da trepere, moguće je da je aparat pregrejan. Isključite aparat,
sačekajte 30 minuta i ponovo ga uključite. Ako lampice i dalje trepere, obratite se
Centru za korisničku podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt možete da pronađete
u međunarodnom garantnom listu.
Tabela za rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete
dok koristite aparat. Video uputstva i kompletna lista često postavljanih pitanja su dostupni na sajtu
www.philips.com/coffee-care. Ukoliko ne možete da rešite problem, obratite se Centru za korisničku
podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt možete da pronađete u garantnom listu.
Problem
Uzrok
Rešenje
Posuda za sakupljanje
tečnosti se brzo napuni.
To je normalno. Aparat koristi
vodu za ispiranje unutrašnjeg
kola i bloka za kuvanje. Izvesna
količina vode protiče kroz
unutrašnji sistem i sliva se
direktno u posudu za
sakupljanje tečnosti.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim crveni
indikator „drip tray full” (posuda za
sakupljanje tečnosti je puna) iskoči iz
poklopca posude za sakupljanje
tečnosti. Savet: postavite šolju ispod
grlića za ispuštanje da biste sakupili
vodu za ispiranje koja iz njega izlazi.
Lampica za pražnjenje
Ispraznili ste posudu za
Uvek praznite posudu za sakupljanje
posude za sakupljanje
sakupljanje ostataka kafe dok je ostataka kafe dok je aparat uključen.
ostataka kafe se ne gasi. aparat bio isključen.
Uklonite posudu za sakupljanje
ostataka kafe, sačekajte 5 sekundi i
vratite je.
Aparat traži da ispraznim
posudu za sakupljanje
ostataka kafe čak i ako
posuda nije puna.
Aparat nije resetovao brojač
kada ste poslednji put ispraznili
posudu za sakupljanje ostataka
kafe.
Uvek sačekajte oko 5 sekundi pre nego
što vratite posudu za sakupljanje
ostataka kafe. Na taj način ćete brojač
ciklusa pražnjenja ostataka kafe
resetovati na nulu.
Srpski
Ikona
upozorenja
196 Srpski
Problem
Uzrok
Rešenje
Uvek praznite posudu za sakupljanje
ostataka kafe dok je aparat uključen.
Ukoliko ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe kada je aparat
isključen, brojač ciklusa se neće
resetovati.
Posuda za sakupljanje
ostataka kafe je
prepunjena, a lampica
za pražnjenje posude za
sakupljanje ostataka
kafe se nije upalila.
Uklonili ste posudu za
sakupljanje tečnosti, a da niste
ispraznili posudu za sakupljanje
ostataka kafe.
Kada izvadite posudu za sakupljanje
tečnosti, ispraznite i posudu za
sakupljanje ostataka kafe čak i ukoliko
sadrži samo nekoliko doza. Na taj način
ćete brojač ciklusa pražnjenja ostataka
kafe resetovati na nulu i on će nastaviti
ispravno da broji.
Ne mogu da izvadim
blok za kuvanje.
Blok za kuvanje se ne nalazi u
pravilnom položaju.
Resetujte aparat na sledeći način:
zatvorite vratanca za servis i vratite
rezervoar za vodu. Isključite aparat, a
zatim ga ponovo uključite. Pokušajte
ponovo da izvadite blok za kuvanje.
Pogledajte poglavlje „Uklanjanje i
umetanje bloka za kuvanje” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Ne mogu da ubacim
blok za kuvanje.
Blok za kuvanje se ne nalazi u
pravilnom položaju.
Resetujte aparat na sledeći način:
zatvorite vratanca za servis i vratite
rezervoar za vodu. Izostavite blok za
kuvanje. Isključite aparat i izvucite utikač
iz utičnice. Sačekajte 30 sekundi, a
zatim vratite utikač u utičnicu i uključite
aparat. Zatim stavite blok za kuvanje u
ispravan položaj i ponovo ga ubacite u
aparat. Pogledajte poglavlje „Uklanjanje
i umetanje bloka za kuvanje” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Kafa je vodnjikava.
Blok za kuvanje je prljav ili mora Skinite blok za kuvanje, isperite ga pod
da se podmaže.
mlazom vode sa česme i ostavite ga da
se osuši. Zatim podmažite pokretne
delove.
Aparat vrši postupak
samopodešavanja. Procedura
započinje automatski kada
aparat upotrebljavate prvi put,
kada promenite vrstu zrna kafe
ili nakon što aparat niste duže
vreme upotrebljavali.
Prvo skuvajte 5 šolja kafe kako biste
omogućili aparatu da dovrši proceduru
sopstvenog podešavanja.
Mlin je podešen na suviše grubo Podesite mlin na finije (niže)
podešavanje.
podešavanje. Skuvajte 2 do 3 napitka da
biste mogli da osetite jasnu razliku.
Kafa nije dovoljno vruća. Podešena je suviše niska
temperatura.
Podesite temperaturu na maksimum.
Problem
Kafa ne izlazi ili izlazi
sporo.
Uzrok
Rešenje
Hladna šolja smanjuje
temperaturu napitka.
Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih
vrelom vodom.
Dodavanje mleka smanjuje
temperaturu napitka.
Bez obzira da li dodajete vrelo ili hladno
mleko, dodavanje mleka uvek smanjuje
temperaturu kafe. Prethodno zagrejte
šolje ispirajući ih vrelom vodom.
Filter za vodu AquaClean nije
pravilno pripremljen za
instalaciju.
Uklonite filter za vodu AquaClean i
pokušajte ponovo da skuvate kafu.
Ukoliko to uspe, proverite da li ste
pravilno pripremili filter za vodu
AquaClean pre nego što ga ponovo
postavite. Pogledajte poglavlje „Filter za
vodu AquaClean” u kojem se nalaze
detaljna uputstva.
Nakon što ga duže vreme niste
upotrebljavali, potrebno je ponovo
pripremiti filter za vodu AquaClean, a
zatim ga ponovo postaviti. Pogledajte
korake od 1 do 3 u poglavlju „Filter za
vodu AquaClean”.
Filter za vodu AquaClean je
zapušen.
Filter za vodu AquaClean menjajte
svaka 3 meseca. Filter stariji od 3
meseca može da se zapuši.
Mlin je podešen na suviše fino
podešavanje.
Podesite mlin na grublje (više)
podešenje. To će imati uticaj na ukus
kafe.
Blok za kuvanje je prljav.
Skinite blok za kuvanje i isperite ga pod
mlazom vode sa česme.
Grlić za ispuštanje kafe je prljav.
Očistite grlić za ispuštanje kafe i njegove
otvore sredstvom za čišćenje cevi ili
iglom.
Odeljak za prethodno
samlevenu kafu je zapušen
Isključite aparat i izvadite blok za
kuvanje. Otvorite poklopac odeljka za
prethodno samlevenu kafu i ubacite
dršku kašike u njega. Pomerajte ručicu
gore dole dok mlevena kafa ne ispadne
(Sl. 15).
Kamenac je blokirao kolo
aparata.
Uklonite kamenac iz aparata pomoću
Philips sredstva za čišćenje kamenca.
Uvek uklonite kamenac iz aparata kada
lampica za uklanjanje kamenca počne
da treperi.
Srpski
Srpski 197
198 Srpski
Problem
Uzrok
Rešenje
Aparat melje zrna kafe,
ali kafa ne izlazi.
Odeljak za prethodno
samlevenu kafu je zapušen.
Isključite aparat i izvadite blok za
kuvanje. Otvorite poklopac odeljka za
prethodno samlevenu kafu i ubacite
dršku kašike u njega. Pomerajte ručicu
gore dole dok mlevena kafa ne ispadne
(Sl. 15).
Izgleda da iz aparata
curi tečnost.
Aparat koristi vodu za ispiranje
unutrašnjeg kola i bloka za
kuvanje. Ova voda protiče kroz
unutrašnji sistem i sliva se
direktno u posudu za
sakupljanje tečnosti. To je
normalno.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim indikator
„drip tray full” (posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz poklopca
posude za sakupljanje tečnosti. Savet:
Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje
da biste sakupili vodu za ispiranje i
smanjili količinu vode u posudi za
sakupljanje tečnosti.
Posuda za sakupljanje tečnosti
je potpuno puna i tečnost se
preliva sa nje, pa izgleda kao da
curi iz aparata.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim indikator
„drip tray full” (posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz poklopca
posude za sakupljanje tečnosti.
Rezervoar za vodu nije potpuno Proverite da li je rezervoar za vodu u
uguran i sada aparat uvlači
ispravnom položaju: uklonite ga i
vazduh.
ponovo vratite tako što ćete ga ugurati
što je moguće dalje.
Blok za kuvanje je
zaprljan/zapušen.
Isperite blok za kuvanje.
Aparat nije postavljen na
horizontalnu površinu.
Postavite aparat na horizontalnu
površinu tako da se posuda za
sakupljanje tečnosti ne prepuni i
indikator „drip tray full“ (posuda za
sakupljanje tečnosti je puna) radi
pravilno.
Ne mogu da aktiviram
filter za vodu AquaClean
i aparat traži da
pokrenem proces
uklanjanja kamenca.
Niste postavili ili zamenili filter
Najpre očistite aparat od kamenca, a
na vreme nakon što je lampica
zatim postavite filter za vodu
filtera za vodu AquaClean
AquaClean.
počela da treperi. To znači da
filter nije potpuno bez kamenca.
Novi filter za vodu se ne
uklapa.
Pokušavate da postavite drugi
filter, a ne filter za vodu
AquaClean.
Samo se filter za vodu AquaClean
uklapa u aparat.
Nije postavljen gumeni prsten
na filteru za vodu AquaClean.
Vratite gumeni prsten na filter za vodu
AquaClean.
Normalno je da aparat pravi
buku tokom upotrebe.
Ukoliko aparat počne da pravi drugačiju
vrstu buke, očistite blok za kuvanje i
podmažite ga.
Aparat je bučan.
Problem
Uzrok
Rešenje
Filter za vodu AquaClean nije
pravilno pripremljen i sada
aparat uvlači vazduh.
Izvadite filter za vodu AquaClean i
pravilno ga pripremite za upotrebu pre
nego što ga vratite. Pogledajte poglavlje
„Filter za vodu AquaClean” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Rezervoar za vodu nije potpuno Proverite da li je rezervoar za vodu u
uguran i sada aparat uvlači
ispravnom položaju: uklonite ga i
vazduh.
ponovo vratite tako što ćete ga ugurati
što je moguće dalje.
Tehničke specifikacije
Proizvođač zadržava pravo da poboljša tehničke specifikacije proizvoda. Sve unapred podešene
količine su približne.
Opis
Vrednost
Veličina (š x v x d)
246 x 372 x 433 mm
Težina
7–7.5 kg
Dužina kabla za napajanje
1000 mm
Rezervoar za vodu
1,8 litara, može da se skine
Kapacitet posude za kafu u zrnu
275 g
Kapacitet posude za ostatke kafe
12 doza
Podesiva visina grlića
85–145 mm
Nominalni napon – snaga – napajanje
Pogledajte etiketu sa podacima na unutrašnjosti
servisnih vrata (sl. A11)
Srpski
Srpski 199
200 Български
Съдържание
Общ преглед на машината (Фиг. А) _______________________________________________________________
200
Контролен панел (фиг. B) ___________________________________________________________________________
200
Въведение ___________________________________________________________________________________________
201
Преди първата употреба ___________________________________________________________________________
201
Приготвяне на напитки _____________________________________________________________________________
202
Регулиране на настройките на машината ________________________________________________________
204
Изваждане и поставяне на блока за приготвяне ________________________________________________
206
Почистване и поддръжка __________________________________________________________________________
206
Воден филтър AquaClean __________________________________________________________________________
208
Настройване на твърдостта на водата ___________________________________________________________
210
Процедура по премахване на накип (30 мин)____________________________________________________
211
Поръчване на аксесоари ___________________________________________________________________________
212
Отстраняване на неизправности __________________________________________________________________
212
Технически спецификации _________________________________________________________________________
218
Общ преглед на машината (Фиг. А)
A1
Контролен панел
A10
Сервизна вратичка
A2
Държач на чаши
A11
Етикет с данни с номер на тип
A3
Отделение за предварително смляно кафе
A12
Резервоар за вода
A4
Капак на съда за кафе на зърна
A13
Съд за утайка от кафе
A5
Регулируем накрайник за кафе
A14
Преден панел на съда за утайка от
кафе
A6
Щепсел на захранващия кабел
A15
Капак на тавичката за отцеждане
A7
Регулатор за настройка на степента на
смилане
A16
Тавичка за отцеждане
A8
Съд за кафе на зърна
A17
Индикатор за „пълна тавичка за
отцеждане“
A9
Блок за приготвяне
A20
Тестова лента за твърдост на водата
Аксесоари
A18
Тубичка със смазка
A19
Мерителна лъжица
Контролен панел (фиг. B)
Вижте фигура В за изглед на всички бутони и икони. По-долу ще намерите описанието.
B1
Бутон за вкл./изкл.
B6
Светлинен индикатор за начало
B2
Икони за напитки*
B7
Старт/стоп
Български
бутон
Български 201
B3
Икона за сила на аромата/предварително
смляно кафе
B8
Икона AquaClean
B4
Икона за количество на напитката
B9
Икона за накип/почистване
B5
Предупредителни икони
* Икони за напитки: еспресо (1 чаша), кафе (1 чаша), еспресо (2 чаши), кафе (2 чаши),
Поздравяваме ви за покупката на напълно автоматичната кафемашина на Philips! За да се
възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Преди да използвате машината за първи път, прочетете внимателно отделната брошура с
информация за безопасност и я запазете за справка в бъдеще.
За да започнете да използвате кафемашината и да получите най-доброто от нея, Philips
предлага поддръжка по различни начини. Съдържание на кутията:
1 Това ръководство за употреба с графични инструкции и по-подробна информация за
почистване и поддръжка.
Има два варианта на тази машина за еспресо, като всеки от тях има различни
характеристики. Всяка версия има свой собствен номер на тип. Можете да откриете номера
на типа на етикета с данни от вътрешната страна на сервизната вратичка (вижте фиг. А11).
2 Отделната книжка за безопасност с инструкции за това как да използваме машината по
безопасен начин.
3 За онлайн поддръжка (често задавани въпроси, филми и др.) сканирайте QR кода на
корицата на тази книжка или посетете www.philips.com/coffee-care
Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има
остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова.
Машината автоматично настройва количеството смляно кафе, което се използва за приготвяне
на кафе с най-добър вкус. Първоначално трябва да приготвите 5 кафета, за да позволите на
машината да извърши саморегулиране.
Преди първата употреба
1. Изплакване на машината
ON
Български
Въведение
202 Български
2. Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)
Вашата машина е активирана за AquaClean. Тъй като машината трябва да е напълно
почистена от накип, преди да започнете да използвате водния филтър AquaClean, ви
препоръчваме да започнете да използвате филтъра AquaClean още от първия ден. Можете да
го закупите от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни центрове или онлайн на
www.philips.com/parts-and-accessories.
Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за инструкции стъпка по стъпка.
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Настройване на твърдостта на водата
Вижте глава „Настройване на твърдостта на водата" за инструкции стъпка по стъпка.
Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода.
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Приготвяне на напитки
Общи стъпки
1
Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете съда за кафе на зърна със
зърна.
2 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината.
- Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване. По време
на загряването светлинните индикатори в иконата за напитки се включват и изключват
бавно, една по една.
- Кафе машината е готова за използване, когато всички индикаторни светлини в иконата за
напитки светят непрестанно.
Български 203
3 Поставете чаша под чучура за кафе. Плъзнете чучура нагоре или надолу, за да регулирате
височината му спрямо размера на чашата, която използвате (Фиг. 1).
Персонализиране на напитки
Можете също така да зададете температурата на кафето според своите предпочитания.
Приготвяне на кафе на зърна
1
За да приготвите кафе, докоснете иконата за напитка по ваш избор.
- Светлинните индикатори за силата на аромата и количеството се включват и показват
последно избраната настройка.
- Сега можете да регулирате напитката според предпочитания от вас вкус.
2 Натиснете бутона за старт/стоп.
- Светлинният индикатор в иконата за напитки примигва, докато напитката се приготвя.
3 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за
старт/стоп отново.
За да приготвите 2 кафета наведнъж, докоснете иконата с 2 чаши и натиснете бутона
„старт/стоп" .
Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе
По желание можете да използвате предварително смляно кафе вместо кафе на зърна,
например, ако предпочитате друг вид кафе или безкофеиново кафе.
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината, и изчакайте да бъде готова за
използване.
2 Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и изсипете една равна
мерителна лъжичка предварително смляно кафе в отделението (Фиг. 4). След това затворете
капака.
3 Поставете чаша под чучура за кафе.
4 Изберете единична напитка.
5 Натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди (Фиг. 5).
- Индикаторната светлина за предварително смляно кафе светва, а индикаторната
светлина за стартиране започва да пулсира.
6 Натиснете бутона за старт/стоп.
7 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за
старт/стоп отново.
С предварително смляно кафе можете да приготвяте само по едно кафе наведнъж.
Предварително смляното кафе не е настройка, която се записва като предходно избрана
настройка за силата. Всеки път, когато искате да използвате предварително смляно кафе,
трябва да натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди.
Български
Тази машина ви позволява да настройвате параметрите на дадена напитка според
предпочитанията си. След като изберете напитка, можете да:
1 Зададете силата на аромата, като докоснете иконата (Фиг. 2) за сила на аромата. Има 3
настройки, като най-ниската е най-слабата, а най-високата е най-силната.
2 Задайте количеството на напитката, като докоснете иконата (Фиг. 3) за количество на
напитката. Има 3 препоръчителни количества: ниска, средна и висока.
204 Български
Когато изберете предварително смляно кафе, не можете да изберете друга сила на аромата.
Регулиране на настройките на машината
Програмиране на най-голямата настройка по
подразбиране за вашите напитки
Машината разполага с 3 настройки по подразбиране за всяка напитка: ниска, средна, висока.
Можете да регулирате само количеството на най-голямата настройка. Новото количество
може да се съхрани веднага щом светлинният индикатор за старт започне да пулсира.
1
За да регулирате най-високата настройка за количество, натиснете и задръжте иконата с 1
чаша за напитката, която искате да регулирате, за 3 секунди.
- Индикаторната лампичка и лампичката на иконата с 2 чашки светват. Горната лампичка
на иконата за количество на напитката и лампичката за старт започват да пулсират, което
посочва, че сте в режим на програмиране.
2 Натиснете бутона за старт/стоп. Машината започва да приготвя избраната напитка.
- Индикаторната светлина за стартиране отначало свети непрекъснато. Когато машината е
готова да съхрани зададения обем, светлинният индикатор за старт започва да пулсира.
3 Натиснете бутона за старт/стоп отново, когато чашата съдържа желаното количество
кафе.
- Горната лампичка на иконата за количество на напитката и лампичката за старт изгасват,
което посочва, че новото количество е запазено.
След като сте програмирали новото най-голямо количество по подразбиране за дадена
напитка, машината ще налива зададеното ново количество всеки път, когато изберете найголямото количество от вариантите на тази напитка с 1 чаша и 2 чаши.
Можете да регулирате само най-високото ниво за количество по подразбиране.
Когато регулирате количеството на дадена напитка, се регулира количеството и на двата
варианта - с 1 чаша и с 2 чаши.
Ако искате да се върнете обратно към настройките с количества по подразбиране, вижте
"Възстановяване на стандартните фабрични настройки".
Регулиране на температурата на кафето
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена: натиснете и задръжте иконата за количеството на кафето,
докато светлината в тази икона се включи (Фиг. 6).
3 Докоснете иконата за количеството, за да изберете необходимата температура: нормална,
висока или максимална.
- Съответно 1, 2 или 3 индикаторни светлини са включени.
4 Когато сте готови с настройването на температурата на кафето, натиснете бутона старт/стоп
.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Ако не изключите машината сами, тя се изключва автоматично след известно време.
Български 205
Възстановяване на фабричните настройки
Машината ви предоставя възможността да възстановите настройките за напитки по
подразбиране по всяко време.
1 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите машината.
2 Натиснете и задръжте иконата за еспресо за 3 секунди.
- Светват индикаторните светлини в средната част на иконата за настройка за напитки.
Индикаторната светлина за старт/стоп започва да пулсира, за да сигнализира, че
настройките вече могат да се възстановят.
3 Натиснете бутона за старт/стоп , за да потвърдите, че искате да възстановите настройките.
4 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Регулиране на настройките на кафемелачката
Можете да промените силата на кафето с помощта на регулатора за настройка на степента на
смилане, намиращ се в контейнера за кафе на зърна. Колкото по-ниска е настройката на
смилане, толкова по-фино ще са смлени кафените зърна и толкова по-силно ще бъде кафето.
Можете да избирате между 12 различни настройки на степента на смилане.
Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви
препоръчваме да не регулирате настройките на кафемелачката, докато не приготвите 100 – 150
чаши (около един месец употреба).
Можете да регулирате настройките на степента на смилане само когато машината мели
кафе на зърна. Трябва да приготвите 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната
разлика.
Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен
наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.
1
2
3
4
Поставете чаша под чучура за кафе.
Отворете капака на съда за кафе на зърна.
Докоснете иконата за еспресо, след което натиснете бутона за старт/стоп .
Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на
степента на смилане и го завъртете наляво или надясно. (Фиг. 7)
Деактивирайте звуковите сигнали на контролния панел.
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за кафе, докато лампичката на
иконата светне. Стартовата лампичка започва да мига.
3 Докоснете иконата за кафе отново, за да деактивирате звуковите сигнали на контролния
панел. Лампичката на иконата за кафе изгасва.
4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Звуковите
сигнали на контролния панел вече са деактивирани.
Забележка: Ако лампичката на иконата за кафе не изгасне, след като докоснете и задържите
иконата, това означава, че звуковите сигнали на контролния панел вече са деактивирани. За да
ги активирате отново, докоснете иконата отново и потвърдете, като натиснете бутона
„старт/стоп".
Български
Можете да възстановите настройките по подразбиране само когато машината е изключена.
206 Български
Звуковите сигнали на бутона за „вкл/изкл" и бутона „старт/стоп" не могат да се деактивират.
Изваждане и поставяне на блока за приготвяне
Посетете www.philips.com/coffee-care за подробни видеоинструкции как да изваждате,
поставяте и почиствате блока за приготвяне.
Изваждане на блока за приготвяне от машината
1 Изключете машината.
2 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка (Фиг. 8).
3 Натиснете дръжката (Фиг. 9) с надпис PUSH (Натисни), и издърпайте от мястото за хващане
на блока за приготвяне, за да го отстраните от машината (Фиг. 10).
Поставяне на блока за приготвяне обратно
Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното
положение.
1
Проверете дали блокът за приготвяне е в правилно положение. Стрелката върху жълтия
цилиндър отстрани на блока за приготвяне трябва да е подравнена с черната стрелка и N
(Фиг. 11).
- Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на
блока за приготвяне (Фиг. 12).
2 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани (Фиг. 13),
докато се фиксира на мястото си с щракване (Фиг. 14). Не натискайте бутона PUSH
(НАТИСНИ).
3 Затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно.
Почистване и поддръжка
Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за
дълго време кафе с добър вкус, с постоянен поток от кафе.
Направете справка с таблицата по-долу за детайлно описание на това кога и как да почиствате
всички подвижни части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и
видеоинструкции на адрес www.philips.com/coffee-care. Вижте фигура D за преглед на това кои
части могат да се почистват в миялна машина.
Отделящи се
части
Кога да почиствате
Как да почиствате
Блок за
приготвяне
Ежеседмично
Извадете блока за приготвяне от машината.
Изплакнете го под течаща вода.
Ежемесечно
Почистете блока за приготвяне с таблетката
на Philips за премахване на масло от кафе.
Отделящи се
части
Кога да почиствате
Как да почиствате
Отделение за
предварително
смляно кафе
Проверявайте
ежеседмично дали
отделението за
предварително смляно
кафе не е задръстено.
Изключете машината от контакта и извадете
блока за приготвяне. Отворете капака на
отделението за предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в него.
Движете дръжката нагоре и надолу, докато
задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг.
15). Посетете www.philips.com/coffee-care за
подробни видеоинструкции.
Съд за утайка от
кафе
Изпразнете съда за утайка
от кафе, когато машината
ви подкани. Почиствайте я
ежеседмично.
Извадете съда за утайка от кафе, докато
машината е включена. Изплакнете под течаща
вода с малко течен миещ препарат или
почистете в съдомиялна машина. Предният
панел на съда за утайка от кафе не е
подходящ за миене в съдомиялна машина.
Тавичка за
отцеждане
Изпразвайте тавичката за
отцеждане всеки ден или
веднага, щом червеният
индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се
покаже през тавичката за
отцеждане (Фиг. 16).
Почиствайте тавичката за
отцеждане ежеседмично.
Отстранете тавичката за отцеждане (Фиг. 17) и
я изплакнете под течаща вода с малко течен
миещ препарат. Можете също да измиете
тавичката за отцеждане в съдомиялна
машина. Предният панел на съда за утайка от
кафе (фиг. А14) не е подходящ за миене в
съдомиялна машина.
Смазване на
модула за
приготвяне
На всеки 2 месеца
Направете справка с таблицата за смазване и
смазвайте блока за приготвяне със смазка на
Philips.
Резервоар за
вода
Ежеседмично
Изплакнете резервоара за вода под течаща
вода
Почистване на блока за приготвяне
Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните
кръгове с остатъци от кафе. Посетете www.philips.com/coffee-care за помощни видеоклипове
относно това как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.
Почистване на блока за приготвяне под течаща вода
1 Извадете блока за приготвяне.
2 Изплакнете обилно блока за приготвяне с вода. Внимателно почистете горния филтър (Фиг.
18) на блока за приготвяне.
3 Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не
подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в
него.
Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от
кафе
Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе.
1 Поставете чаша под чучура за кафе. Напълнете водния резервоар с прясна вода.
Български
Български 207
208 Български
2 Поставете таблетка за премахване на омазняване от кафе в отделението за предварително
смляно кафе.
3 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди,
за да изберете функцията (Фиг. 5) за предварително смляно кафе.
4 Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да
започнете цикъла по приготвяне. Когато се напълни половин чаша вода, извадете щепсела
на машината от контакта.
5 Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа поне 15 минути.
6 Включете отново щепсела в електрически контакт и включете машината. Машината ще
загрее отново и ще изпълни автоматичния цикъл на изплакване. Изпразнете чашата.
7 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка. Извадете блока за приготвяне
и го изплакнете обилно на чешмата.
8 Върнете на място блока за приготвяне и водния резервоар и поставете чаша под чучура за
кафе.
9 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди,
за да изберете функцията (Фиг. 5) за предварително смляно кафе. Не добавяйте
предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете цикъла по
приготвяне. Повторете тази процедура два пъти. Изпразнете чашата.
Смазване на блока за приготвяне
Смазвайте блока за приготвяне на всеки 2 месеца, за да сте сигурни, че подвижните части ще
продължат да се движат плавно.
1 Нанесете тънък слой смазка по буталото (сивата част) на блока (Фиг. 19) за приготвяне.
2 Нанесете тънък слой смазка около оста (сивата част) в долната част на блока (Фиг. 20) за
приготвяне.
3 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (Фиг. 21).
Воден филтър AquaClean
Вашата машина е активирана за AquaClean. Можете да поставите водния филтър AquaClean в
резервоара за вода, за да запазите вкуса на кафето си. Той също така намалява нуждата от
почистване на накипа, като намалява натрупването на варовик в машината ви. Можете да
закупите воден филтър AquaClean от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни
центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories.
Икона и светлинен индикатор AquaClean
Вашата машина е снабдена с индикаторна светлина (Фиг. 22) на водния филтър AquaClean, за
да посочва състоянието на филтъра. Използвайте таблицата по-долу, за да видите какви
действия са нужни, когато светлината се включи или когато мига.
Когато използвате машината на първи път, индикаторната светлина на
AquaClean започва да свети в оранжево. Това показва, че можете да
започнете да използвате водния филтър AquaClean. Ако не активирате
водния филтър AquaClean, светлинният индикатор ще се изключи
автоматично след известно време.
След като поставите филтъра и го активирате от иконата AquaClean, неговата
индикаторна светлина става синя, за да потвърди, че водният филтър
AquaClean е активен.
Български 209
Когато филтърът е изхабен, индикаторната светлина на AquaClean отново
започва да мига в оранжево, за да ви напомни да смените филтъра с нов.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все
още можете да активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да
почистите накипа от машината.
Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър.
Следователно трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който поставяте, чрез
иконата AquaClean.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все още можете да
активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да почистите накипа от машината.
Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате
водния филтър AquaClean.
Преди да активирате водния филтър AquaClean, трябва да го подготвите, като го накиснете във
вода, както е описано по-долу. Ако не го направите, в машината може да влезе въздух вместо
вода, което създава много шум и пречи на машината да приготвя кафе.
1 Разклатете филтъра около 5 секунди (Фиг. 23).
2 Потопете филтъра обърнат наопаки в кана със студена вода, разклатете/натиснете го за
малко и изчакайте, докато престанат да излизат въздушни мехурчета (Фиг. 24).
3 Филтърът вече е готов за употреба и може да се постави във водния резервоар.
4 Пъхнете филтъра вертикално върху връзката за филтъра във водния резервоар. Натиснете
го надолу до най-ниската възможна точка (Фиг. 25).
5 Напълнете водния резервоар с прясна вода и го поставете обратно в машината.
6 Натиснете иконата AquaClean за 3 секунди (Фиг. 26). Индикаторната светлина започва да
пулсира.
7 Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете процеса по активиране.
8 От чучура за кафе ще излезе гореща вода и малко вода ще потече от вътрешната система
директно в тавичката за оттичане (1 мин.)
9 Когато процесът по активация е завършен, синята индикаторна светлина на AquaClean се
включва, за да потвърди, че водният филтър AquaClean е активиран правилно.
Смяна на водния филтър AquaClean (5 мин)
След като през филтъра изтекат 95 литра вода, той ще спре да работи. Индикаторната светлина
на AquaClean става оранжева и започва да мига, за да ви напомни да смените филтъра. Докато
тази светлина мига, можете да смените филтъра, без преди това да трябва да отстранявате
накип от машината. Ако не смените водния филтър AquaClean, оранжевата индикаторна
светлина накрая ще изгасне. В този случай пак можете да замените филтъра, но първо ще
трябва да почистите накипа от машината.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean мига:
1 Извадете стария воден филтър AquaClean.
2 Поставете новия филтър и го активирайте, както е описано в глава "Активиране на водния
филтър AquaClean (5 мин)".
Български
Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)
210 Български
Сменяйте водния филтър AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не
показва, че е необходима смяна.
Деактивиране на напомнянето за AquaClean
Ако повече не искате да използвате водните филтри Philips AquaClean, можете да деактивирате
напомнянията за AquaClean:
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, натиснете и задръжте иконата AquaClean, докато лампичката
на иконата светне. Стартовата лампичка започва да мига.
3 Докоснете иконата AquaClean отново, за да деактивирате напомнянията. Лампичката на
иконата AquaClean изгасва.
4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Напомнянията за AquaClean вече са деактивирани.
Забележка: Активирането на нов филтър AquaClean автоматично активира напомнянията за
AquaClean отново.
Настройване на твърдостта на водата
Съветваме ви да регулирате твърдостта на водата спрямо твърдостта на водата във вашия
регион за оптимална работа и по-дълъг живот на машината. Това също така намалява
необходимостта от често премахване на накип от машината. Настройката за твърдост на
водата по подразбиране е 4: твърда вода.
Използвайте включената в комплекта тест лента, за да определите твърдостта
на водата във вашия регион:
1
Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата или я задръжте под чешмата за
1 секунда (Фиг. 27).
2 Изчакайте 1 минута. Броят квадрати върху тест лентата, които станат червени, показва
твърдостта (Фиг. 28) на водата.
Настройте машината на правилната твърдост на водата:
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за силата на аромата, докато
всички индикаторни светлини на иконата се включат (Фиг. 5).
3 Натиснете иконата за сила на аромата 1, 2, 3 или 4 пъти. Броят индикаторни светлини, които
са включени, трябва да е същият като броя червени квадратчета по тест лентата (Фиг. 29).
Когато върху тест лентата няма червени квадратчета (всички са зелени), изберете 1
индикаторна светлина.
4 Когато сте задали правилната твърдост на водата, натиснете бутона за старт/стоп .
5 Натиснете иконата за включване/изключване, за да включите машината.
Тъй като твърдостта на водата се задава само веднъж, функцията за силата на аромата се
използва, за да се избере твърдостта на водата. Това не влияе върху силата на аромата на
напитките, които приготвяте след това.
Български 211
Процедура по премахване на накип (30 мин)
Когато на дисплея бавно започне да мига индикаторната светлина "Calc/Clean"
(Накип/Почистване), трябва да премахнете накипа от машината.
1 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе, изпразнете ги и ги върнете на
местата им.
2 Извадете резервоара за вода и го изпразнете. След това премахнете водния филтър
AquaClean.
3 Излейте цялата бутилка препарат за премахване на накип на Philips в резервоара за вода и
го напълнете до нивото (Фиг. 30) Calc/Clean (Накип/Почистване). След това го поставете
обратно в машината.
4 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе.
5 Натиснете иконата за Calc/Clean (Накип/Почистване) за 3 сек, след което натиснете бутона
за старт/стоп .
6 Стартира първата фаза на процедурата по премахване на накип. Процедурата по
премахване на накип продължава около 30 минути и се състои от цикъл на премахване на
накип и цикъл на изплакване. По време на цикъла за почистване на накип индикаторната
светлина Calc/Clean (Накип/Почистване) мига, за да покаже, че фазата по почистване на
накип е в ход.
7 Оставете машината да пуска разтвора за премахване на накип, докато дисплеят ви
предупреди, че резервоарът за вода е празен.
8 Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете отново с питейна вода до
обозначението Calc/Clean (Накип/Почистване).
9 Изпразнете съда и го поставете обратно под чучура за кафе. Натиснете бутона старт/стоп
отново.
10 Стартира втората фаза на цикъла на премахване на накип, фазата на изплакване, която
продължава 3 минути. По време на тази фаза индикаторните светлини на контролния панел
се включват и изключват, за да покажат, че фазата на изплакване е в ход.
11 Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Процедурата по почистване на накип е
завършена, когато машината спре да пуска вода.
12 Сега машината ще се загрее отново. Машината е готова за използване отново, когато
индикаторните светлини в иконите за напитки светят непрестанно.
13 Поставете и активирайте нов воден филтър AquaClean в резервоараза вода.
- Когато процедурата по почистване на накип е завършена, индикаторната светлина на
AquaClean мига за известно време, за да ви напомни да поставите нов воден филтър
AquaClean.
Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип!
Български
Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В никакъв случай не трябва да
използвате препарат за премахване на накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина
сулфаминова или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в машината
и да не разтвори накипа изцяло. Неизползването на препарат за премахване на накип Philips
ще направи гаранцията невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи
гаранцията невалидна. Можете да купите разтвор за премахване на накип на Philips от онлайн
магазина на адрес www.philips.com/coffee-care.
212 Български
Какво да правите, ако процедурата по премахване на
накип бъде прекъсната
Можете да излезете от процедурата по премахване на накип, като натиснете бутона за
вкл./изкл. на контролния панел. Ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната,
преди да завърши докрай, направете следното:
1 Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода.
2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода до обозначението за ниво Calc/Clean
(Накип/Почистване) и включете отново машината. Машината ще загрее и ще изпълни
автоматичен цикъл на изплакване.
3 Преди да приготвяте каквито и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване. За
да изпълните цикъл на ръчно изплакване, пригответе 2 чаши предварително смляно кафе,
без да добавяте смляно кафе.
Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поиска извършване
на нова такава процедура възможно по-скоро.
Поръчване на аксесоари
Използвайте само продуктите на Philips за почистване и премахване на накипа от машината.
Тези продукти могат да се закупят от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни
центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories. За да намерите пълен
списък с резервни части онлайн, въведете номера на модела на вашата машина. Можете да
откриете номера от вътрешната страна на сервизната вратичка.
Продукти за поддръжка и типови номера:
- Разтвор за премахване на накип CA6700
- Воден филтър AquaClean CA6903 (Фиг. 31)
- Смазка за блока за приготвяне HD5061
- Таблетки за премахване на масло от кафе CA6704
Отстраняване на неизправности
Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и
пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако
не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във
вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Предупредителни икони
Предупред Решение
ителна
икона
Светлинният индикатор за празен воден резервоар е включен
- Водният резервоар е почти празен. Напълнете водния резервоар с прясна
вода до обозначението за максимално ниво.
- Водният резервоар не е на мястото си. Поставете водния резервоар на
мястото му.
Български 213
Предупред Решение
ителна
икона
Индикаторната светлина за алармата е включена
- Съдът за утайка от кафе и/или тавичката за отцеждане не са на мястото си
или не са поставени правилно. Поставете обратно съда за утайка от кафе
и/или тавичката за отцеждане и се уверете, че са на правилното място.
- Сервизната вратичка е отворена. Извадете водния резервоар и се уверете,
че сервизната вратичка е затворена.
Индикаторната светлина за алармата мига
- Блокът за приготвяне не е поставен или не е поставен правилно.
Отстранете блока за приготвяне и се уверете, че е фиксиран правилно на
място. Вижте глава "Изваждане и поставяне на блока за приготвяне" за
инструкции стъпка по стъпка.
- Блокът за приготвяне е блокиран. Извадете блока за приготвяне и го
изплакнете с течаща вода. След това смажете блока за приготвяне и го
поставете обратно в машината. Вижте глава "Почистване и поддръжка" за
инструкции стъпка по стъпка.
Индикаторната светлина за AquaClean мига: поставете или сменете водния
филтър AquaClean и го активирайте. Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за
инструкции стъпка по стъпка.
Индикаторната светлина за премахване на накип мига бавно: Премахнете
накипа от машината.
Лампичките на иконите за напитки светват и изгасват една по една.
Машината загрява и/или се опитва да освободи въздуха, който е засмукан в
нея. Изчакайте, докато всички лампички за напитки започнат да светят
постоянно.
Български
Индикаторната светлина за изпразване на съда за утайка от кафе е включена
- Съдът за утайка от кафе е пълен. Отстранете и изпразнете съда за утайка от
кафе, докато машината е включена.
214 Български
Предупред Решение
ителна
икона
Светлинните индикатори на всички предупредителни икони мигат.
Нулирайте машината, като я изключите от контакта и след това отново я
включите. Преди отново да включите машината, следвайте тези стъпки:
- Отстранете филтъра AquaClean от резервоара за вода.
- Поставете водния резервоар на мястото му. Поставете го колкото се може
по-навътре в машината, за да се уверите, че е в правилната позиция.
- Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и
проверете дали не е задръстено с прах от кафе. За да го почистите, пъхнете
дръжка на лъжица в отделението за предварително смляно и движете
дръжката нагоре и надолу, докато заседналата смляно кафе не изпадне
(Фиг. 15). Отстранете блока за приготвяне и всичкото смляно кафе, което е
паднало. Поставете обратно чистия блок за приготвяне.
- Включете машината отново.
Ако проблемът не се разреши, филтърът AquaClean не е бил подготвен добре.
Подгответе филтъра AquaClean, преди да го поставите обратно, като следвате
стъпки 1 и 2 от глава "Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин).
Ако светлината продължи да мига, машината може да прегрее. Изключете
машината, изчакайте 30 минути и я включете отново. Ако индикаторните
светлини продължават да мигат, свържете се с Центъра за обслужване на
потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте международната
листовка с гаранция.
Таблица за отстраняване на неизправности
Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и
пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако
не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във
вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Проблем
Причина
Решение
Тавичката за
отцеждане се пълни
бързо.
Това е нормално. Машината
използва вода за изплакване
на вътрешния кръг и блока за
приготвяне. Част от водата
изтича от вътрешната система
директно в тавичката за
отцеждане.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
червеният индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се покаже през
капака на тавичката за отцеждане.
Съвет: поставете чаша под чучура, за
да съберете водата от изплакването,
която излиза от него.
Индикаторната
светлина за
изпразване на съда за
утайка от кафе остава
включена.
Изпразнили сте съда за утайка Винаги изпразвайте съда за утайка от
от кафе, докато машината е
кафе, докато машината е включена.
била изключена.
Отстранете съда за утайка от кафе,
изчакайте поне 5 секунди, след което
го поставете отново.
Машината ви подканва
да изпразните съда за
утайка от кафе, макар
че съдът не е пълен.
Машината не е нулирала
брояча последния път, когато
сте изпразнили съда за утайка
от кафе.
Винаги изчаквайте около 5 секунди,
преди да поставите обратно съда за
утайка от кафе. По този начин
броячът за утайка от кафе ще се
нулира.
Български 215
Проблем
Причина
Решение
Съдът за утайка от
кафе е препълнен и
индикаторната
светлина за
изпразване на съда за
утайка от кафе не е
светнала.
Извадили сте тавичката за
Когато изваждате тавичката за
отцеждане, без да изпразните отцеждане, изпразвайте и съда за
съда за утайка.
утайка от кафе, дори да съдържа
само няколко шайби кафе. По този
начин броячът за утайка от кафе ще
се нулира, рестартирайки
правилното броене на шайбите кафе.
Не мога да извадя
блока за приготвяне.
Блокът за приготвяне не е в
правилно положение.
Нулирайте машината по следния
начин: затворете сервизната
вратичка и върнете водния
резервоар обратно. Изключете
машината и я включете отново.
Опитайте отново да извадите блока
за приготвяне. Вижте глава
"Изваждане и поставяне на блока за
приготвяне" за инструкции стъпка по
стъпка.
Не мога да поставя
блока за приготвяне.
Блокът за приготвяне не е в
правилно положение.
Нулирайте машината по следния
начин: затворете сервизната
вратичка и върнете водния
резервоар обратно. Оставете блока
за приготвяне навън. Изключете
машината и извадете щепсела от
контакта. Изчакайте 30 секунди, след
което отново включете машината в
контакта и след това от бутона. След
това поставете блока за приготвяне в
правилно положение и го вкарайте
обратно в машината. Вижте глава
"Изваждане и поставяне на блока за
приготвяне" за инструкции стъпка по
стъпка.
Кафето е воднисто.
Блокът за приготвяне е
мръсен или трябва да се
смаже.
Отстранете блока за приготвяне,
изплакнете го под течаща вода и го
оставете да изсъхне. След това
смажете движещите се части.
Български
Винаги изпразвайте съда за утайка от
кафе, докато машината е включена.
Ако изпразните съда за утайка от
кафе, когато машината е изключена,
броячът на съда за утайка от кафе
няма да се нулира.
216 Български
Проблем
Кафето не е
достатъчно горещо.
Кафето не излиза или
излиза бавно.
Причина
Решение
Машината извършва
процедура за
саморегулиране. Тази
процедура стартира
автоматично при първата
употреба на машината, когато
преминете към друг тип кафе
на зърна или след дълги
период на неизползване.
Пригответе първоначално 5 кафета,
за да позволите на машината да
извърши процедурата по
саморегулиране.
Кафемелачката е настроена
да мели твърде едро.
Задайте по-ситна (по-ниска)
настройка на кафемелачката.
Пригответе 2 – 3 напитки, за да
можете да усетите пълната разлика
във вкуса.
Зададената температура е
твърде ниска.
Задайте температурата на
максимално ниво.
Студената чаша намалява
температурата на напитката.
Затоплете предварително чашите,
като ги изплакнете с гореща вода.
Добавянето на мляко
намалява температурата на
напитката.
Без значение дали добавяте топло
или студено мляко, то винаги
намалява температурата на кафето.
Затоплете предварително чашите,
като ги изплакнете с гореща вода.
Водният филтър AquaClean не Извадете водния филтър AquaClean и
е правилно подготвен за
опитайте отново да приготвите кафе.
поставяне.
Ако това помогне, се уверете, че сте
приготвили водния филтър
AquaClean правилно, преди да го
поставите обратно. Вижте глава
"Воден филтър AquaClean" за
инструкции стъпка по стъпка.
След дълги периоди на неизползване
трябва да приготвите водния филтър
AquaClean за употреба отново, след
което да го поставите обратно. Вижте
стъпки 1 – 3 от глава "Активиране на
водния филтър AquaClean".
Водният филтър AquaClean е
запушен.
Сменяйте водния филтър AquaClean
на всеки 3 месеца. Филтър, който е на
повече от 3 месеца може да се
запуши.
Кафемелачката е настроена
да мели твърде ситно.
Задайте по-едра (по-висока)
настройка на кафемелачката.
Обърнете внимание, че това ще
повлияе на вкуса на кафето.
Блокът за приготвяне е
мръсен.
Извадете блока за приготвяне и го
изплакнете под течаща вода.
Проблем
Причина
Решение
Чучурът за кафе е мръсен.
Почистете чучура за кафе и отворите
му с инструмент за почистване на
тръби или с игла.
Отделението за
Изключете машината и извадете
предварително смляно кафе е блока за приготвяне. Отворете
запушено
капака на отделението за
предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в
него. Движете дръжката нагоре и
надолу, докато задръстеното мляно
кафе падне надолу (Фиг. 15).
Кръгът на машината е
задръстен с накип.
Почистете накипа от машината с
препарат за премахване на накип на
Philips. Винаги премахвайте накипа
от машината, когато индикаторната
светлина започне да мига.
Машината мели
зърната кафе, но не
пуска кафе.
Отделението за
Изключете машината и извадете
предварително смляно кафе е блока за приготвяне. Отворете
запушено.
капака на отделението за
предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в
него. Движете дръжката нагоре и
надолу, докато задръстеното мляно
кафе падне надолу (Фиг. 15).
Машината изглежда
тече.
Машината използва вода за
изплакване на вътрешния
кръг и блока за приготвяне.
Тази вода изтича през
вътрешната система директно
в тавичката за отцеждане.
Това е нормално.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
червеният индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се покаже през
капака на тавичката за отцеждане.
Съвет: Поставете чаша под чучура, за
да съберете водата от изплакването
и за да намалите водата в тавичката
за отцеждане.
Тавичката за отцеждане е
препълнена и преляла, което
кара машината да изглежда,
че тече.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
червеният индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се покаже през
капака на тавичката за отцеждане.
Филтърът AquaClean не е
подготвен правилно и сега в
машината е засмукан въздух.
Проверете дали водният резервоар е
в правилното положение: отстранете
го и след това отново го поставете,
като го изтласкате колкото се може
по-навътре.
Блокът за приготвяне е
мръсен/запушен.
Изплакнете блока за приготвяне.
Български
Български 217
218 Български
Проблем
Причина
Решение
Машината не е поставена
върху хоризонтална
повърхност.
Поставете машината върху
хоризонтална повърхност, за да
може тавичката за отцеждане да не
прелива и индикаторът за пълна
тавичка за отцеждане да работи
правилно.
Не мога да активирам
водния филтър
AquaClean и машината
иска накипът да се
почисти.
Филтърът не е бил поставен
Първо почистете машината от
или сменен навреме, след
накипа, след което поставете водния
като индикаторната светлина филтър AquaClean.
за водния филтър AquaClean е
започнала да мига. Това
означава, че вашата машина
не е съвсем почистена от
котлен камък.
Новият воден филтър
не пасва.
Опитвате се да поставите
Само водният филтър AquaClean
друг филтър, който не е воден пасва в машината.
филтър AquaClean.
Машината издава
силен шум.
Гуменият уплътнителен
пръстен на водния филтър
AquaClean не е на мястото си.
Поставете обратно гумения
уплътнителен пръстен на водния
филтър AquaClean.
По време на работа е
нормално машината да
издава шум.
Ако машината започне да издава
друг вид шум, почистете блока за
приготвяне и го смажете.
Водният филтър AquaClean не Отстранете водния филтър AquaClean
е подготвен правилно и сега в от водния резервоар и го пригответе
машината е засмукан въздух. правилно за употреба, преди да го
върнете обратно. Вижте глава "Воден
филтър AquaClean" за инструкции
стъпка по стъпка.
Филтърът AquaClean не е
подготвен правилно и сега в
машината е засмукан въздух.
Проверете дали водният резервоар е
в правилното положение: отстранете
го и след това отново го поставете,
като го изтласкате колкото се може
по-навътре.
Технически спецификации
Производителят си запазва правото да подобрява техническите спецификации на продукта.
Всички предварително зададени количества са приблизителни.
Описание
Стойност
Размери (Ш x В x Д)
246 x 372 x 433 мм
Тегло
7 – 7,5 кг
Дължина на захранващия кабел
1000 мм
Резервоар за вода
1,8 литра, подвижен
Вместимост на съда за кафе на зърна
275 г
Вместимост на съда за утайка от кафе
12 шайби
Регулируема височина на улея
85 – 145 мм
Номинално напрежение – номинална
мощност – електрозахранване
Вижте етикета с данни от вътрешната страна
на сервизната вратичка (фиг. A11)
Български
Български 219
220 Українська
Зміст
Огляд машини (рис. A) ______________________________________________________________________________
220
Панель керування (рис. В) __________________________________________________________________________
220
Вступ _________________________________________________________________________________________________
221
Перед першим використанням____________________________________________________________________
221
Приготування напоїв _______________________________________________________________________________
222
Налаштування кавомашини _______________________________________________________________________
224
Виймання та встановлення блоку заварювання _________________________________________________
225
Чищення та догляд _________________________________________________________________________________
226
Фільтр для води AquaClean ________________________________________________________________________
228
Налаштування жорсткості води ___________________________________________________________________
229
Процедура видалення накипу (30 хв.) ____________________________________________________________
230
Замовлення приладдя ______________________________________________________________________________
231
Усунення несправностей ___________________________________________________________________________
231
Технічні характеристики____________________________________________________________________________
237
Огляд машини (рис. A)
A1
Панель керування
A10
Дверцята для обслуговування
A2
Тримач для чашок
A11
Інформаційна етикетка з номером
артикула
A3
Відсік для попередньо змеленої кави
A12
Резервуар для води
A4
Кришка бункера для зерен
A13
Контейнер для меленої кави
A5
Регульований вузол подачі кави
A14
Передня панель контейнера для
кавової гущі
A6
Штепсель
A15
Кришка лотка для крапель
A7
Регулятор помелу
A16
Лоток для крапель
A8
Бункер для кавових зерен
A17
Індикатор повного лотка для
крапель
A9
Блок заварювання
A20
Тестова стрічка для вимірювання
жорсткості води
Аксесуари
A18
Тюбик мастила
A19
Мірна ложка
Панель керування (рис. В)
Огляд усіх кнопок і значків див. на рис. В. Їх опис наведено нижче.
B1
Кнопка "Увімк./Вимк."
B6
Українська
Індикатор початку
Українська 221
B2
Значки напоїв*
B7
Початок/зупинення
кнопка
B3
Значок міцності/попередньо змеленої кави
B8
Значок AquaClean
B4
Значок об’єму напою
B9
Значок Calc/Clean (Видалення
накипу)
B5
Попереджувальні значки
* Значки напоїв: еспресо (1 чашка), кава (1 чашка), еспресо (2 чашки), кава (2 чашки)
Вступ
Перед першим використанням машини уважно прочитайте окрему брошуру з техніки безпеки
та зберігайте її для майбутньої довідки.
Щоб допомогти вам розпочати роботу й отримати максимум від кавомашини, компанія Philips
пропонує підтримку в кількох форматах. Комплектація
1 Цей посібник користувача містить графічні інструкції з використання й детальну інформацію
про очищення кавомашини та догляд за нею.
Доступні дві версії цієї еспресо-машини. Кожна версія має свій номер артикула. Номер
артикула можна знайти на інформаційній етикетці, що розташована на внутрішній стороні
дверцят для обслуговування (див. рис. A11).
2 Окрема брошура з інструкціями щодо безпечного використання машини.
3 Щоб отримати підтримку онлайн (поширені запитання, відео тощо), відскануйте QR-код на
обкладинці цієї брошури або завітайте на сайт www.philips.com/coffee-care.
Цю машину було перевірено шляхом приготування кави. Потім її було ретельно очищено,
проте в ній могли залишитися сліди кави. Однак ми гарантуємо, що ви придбали абсолютно
нову машину.
Машина автоматично налаштовує об’єм мелених зерен для приготування найсмачнішої кави.
Спочатку потрібно завершити автоматичне налаштування машини, зваривши 5 порцій кави.
Перед першим використанням
1. Промивання машини
ON
Українська
Вітаємо вас із купівлею повністю автоматичної кавомашини Philips! Щоб уповні скористатися
підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
222 Українська
2. Активація фільтра для води AquaClean (5 хв.)
Ваша машина може використовувати фільтр AquaClean. Використовувати фільтр води
AquaClean можна тільки якщо машина не має накипу, тому ми радимо використовувати фільтр
AquaClean із першого дня. Його можна придбати в місцевих магазинах, в авторизованих
сервісних центрах або на сторінці www.philips.com/parts-and-accessories.
Покрокові інструкції див. у розділі "Фільтр для води AquaClean".
3 sec.
30 sec.
5 sec.
3. Налаштування жорсткості води
Покрокові вказівки наведено в розділі "Налаштування жорсткості води". Стандартне значення
жорсткості води – 4 (жорстка вода).
OFF
=
1 sec.
1 min.
3 sec.
3x
ON
Приготування напоїв
Загальні дії
1 Наповніть резервуар для води водою з-під крана, а бункер для кавових зерен – зернами.
2 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину.
- Машина почне нагріватися та виконувати цикл автоматичного промивання. Під час
нагрівання індикатори на значках приготування напоїв загорятимуться та повільно
згасатимуть один за одним.
- Машина готова до застосування, коли всі індикатори на значках напоїв горять
безперервно.
Українська 223
3 Поставте чашку під вузол подачі кави. Посуньте вузол подачі кави вгору чи вниз, щоб
відрегулювати його висоту відповідно до розміру використовуваної (Мал. 1) чашки або
склянки.
Створення власних напоїв
На цій машині можна налаштувати рецепт напою за власними вподобаннями. Вибравши напій,
ви можете виконати наведені нижче дії.
1 Налаштувати міцність, натиснувши значок (Мал. 2) міцності. Є три типи міцності:
найменший — найм’якший, а найвищий — найміцніший.
2 Визначте об’єм напою, натиснувши відповідний значок (Мал. 3). Є три типи об’єму: малий,
середній та великий.
Приготування кави з кавових зерен
1
Щоб приготувати каву, натисніть значок потрібного напою.
- Індикатори міцності й об’єму загоряються та показують попередньо вибране
налаштування.
- Рецепт напою тепер можна налаштувати за власним смаком.
2 Натисніть кнопку початку/зупинення .
- Індикатор на значку напоїв блимає під час зливання напою.
3 Щоб припинити подачу кави, перш ніж машина завершить приготування, знову натисніть
кнопку початку/зупинення .
Щоб одночасно заварити 2 чашки кави, натисніть значок "2 чашки кави", а потім – кнопку
початку/зупинення.
Приготування кави з попередньо змелених зерен
Замість кавових зерен можна вибрати попередньо змелену каву, наприклад, якщо ви віддаєте
перевагу іншому сорту кави або каві без кофеїну.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину, і зачекайте, доки вона підготується
до роботи.
2 Відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави та засипте туди (Мал. 4) одну мірну
ложку без верху попередньо змеленої кави. Після цього закрийте кришку.
3 Поставте чашку під вузол подачі кави.
4 Виберіть один напій.
5 Натисніть значок міцності на 3 секунди (Мал. 5).
- Індикатор значка попередньо змеленої кави загоряється, а індикатор початку блимає.
6 Натисніть кнопку початку/зупинення .
7 Щоб припинити подачу кави, перш ніж машина завершить приготування, знову натисніть
кнопку початку/зупинення .
З попередньо змеленої кави можна приготувати лише одну порцію кави за раз.
Налаштування попередньо змеленої кави не зберігається як попередньо вибране
налаштування міцності. Щоразу, коли ви бажаєте приготувати попередньо змелену каву, треба
натиснути значок міцності протягом 3 секунд.
Українська
Ви також можете налаштувати температуру кави за власними вподобаннями.
224 Українська
Якщо вибрано попередньо змелену каву, ви не зможете вибрати іншу міцність.
Налаштування кавомашини
Програмування максимального стандартного об’єму
напоїв
Машина має 3 стандартні налаштування об’єму для кожного напою: малий, середній і великий.
Можна налаштувати лише максимальний об’єм. Нове значення об’єму можна зберегти, коли
заблимає індикатор початку.
1
Щоб налаштувати максимальне значення об’єму, натисніть і утримуйте значок "1 чашка"
необхідного напою протягом 3 секунд.
- Загоряться індикатор напою та значок "2 чашки". Верхній індикатор кількості напоїв та
індикатор початку блимають, вказуючи на те, що ви перебуваєте в режимі програмування.
2 Натисніть кнопку початку/зупинення . Машина починає готувати вибраний напій.
- Спершу індикатор початку горить безперервно. Коли машина готова зберегти
налаштований об’єм, індикатор початку блиматиме.
3 Натисніть кнопку початку/зупинення ще раз, коли чашка міститиме бажаний об’єм кави.
- Верхній індикатор кількості напоїв та індикатор початку згаснуть, вказуючи на те, що нову
кількість збережено.
Після програмування нового максимального стандартного об’єму напою машина наливатиме
новий об’єм щоразу, коли ви вибиратимете максимальний об’єм цього напою на 1 та 2 чашки.
Можна налаштувати лише максимальний рівень стандартного об’єму.
Коли ви змінюєте об’єм певного напою, він змінюється одночасно для 1 та 2 чашок.
Щоб відновити стандартні налаштування об’єму, див. "Відновлення заводських налаштувань".
Налаштування температури кави
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок об’єму кави, допоки не згасне (Мал. 6)
цей значок.
3 Натисніть значок об’єму, щоб вибрати необхідну температуру: нормальну, високу або
максимальну.
- Індикатори 1, 2 або 3 загоряються відповідно.
4 Налаштувавши температуру кави, натисніть кнопку початку/зупинення .
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину.
Якщо не вимкнути машину самостійно, вона вимикається автоматично через певний час.
Відновлення заводських налаштувань
Машина може відновити стандартні налаштування напоїв у будь-який час.
Відновити стандартні налаштування можна лише тоді, коли машину вимкнуто.
Українська 225
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Натисніть і утримуйте значок еспресо протягом 3 секунд.
- Загоряються середні індикатори на значках налаштування напоїв. Індикатор
початку/зупинення починає блимати, повідомляючи про готовність налаштувань до
відновлення.
3 Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб підтвердити запуск відновлення налаштувань.
4 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину.
Налаштування кавомолки
Міцність кави можна змінити за допомогою регулятора ступеня помелу, розташованого
всередині контейнера для кавових зерен. Чим нижчий ступінь помелу, тим дрібніший помел
кавових зерен, і міцніша кава. Доступні 12 різних ступенів помелу.
Регулювати ступінь помелу можна лише тоді, коли машина розмелює кавові зерна. Різниця в
смаку відчуватиметься лише після приготування 2–3 напоїв.
Не повертайте регулятор помелу більше, ніж на одну поділку за раз, щоб уникнути
пошкодження кавомолки.
1
2
3
4
Поставте чашку під вузол подачі кави.
Відкрийте кришку бункера для кавових зерен.
Торкніться значка еспресо, а потім натисніть кнопку початку/зупинення .
Коли кавомолка почне молоти, притисніть ручку регулятора ступеня помелу та поверніть її
ліворуч або праворуч. (Мал. 7)
Деактивація звукових сигналів панелі керування
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок кави, доки його індикатор не згасне.
Індикатор початку блиматиме.
3 Натисніть значок кави ще раз, щоб деактивувати звукові сигнали панелі керування.
Індикатор значка кави згасне.
4 Для підтвердження вибору натисніть кнопку початку/зупинення.
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину. Звукові сигнали панелі
керування деактивовано.
Примітка: Якщо після натискання й утримування значка кави його індикатор не вмикається, це
означає, що звукові сигнали панелі керування вже вимкнуто. Щоб увімкнути їх, натисніть значок
ще раз і підтвердьте дію, натиснувши кнопку початку/зупинення.
Звукові сигнали кнопок "Увімк./Вимк." і початку/зупинення не можна деактивувати.
Виймання та встановлення блоку заварювання
Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути докладні відеоінструкції
про порядок виймання, вставлення та очищення блока заварювання.
Українська
Кавомашину налаштовано, щоб забезпечити відмінний смак напоїв із вашого улюбленого сорту
кави. Тому ми рекомендуємо не регулювати ступінь помелу, доки ви не зварите 100–150 чашок
кави (приблизно 1 місяць використання).
226 Українська
Виймання блока заварювання з машини
1 Вимкніть машину.
2 Вийміть резервуар для води та відкрийте дверцята (Мал. 8) для обслуговування.
3 Натисніть ручку (Мал. 9) PUSH (НАДАВИТИ) і потягніть за ручку блока заварювання, щоб
вийняти його з машини (Мал. 10).
Встановлення блока заварювання на місце
Перш ніж установлювати блок заварювання назад у машину, перевірте, чи перебуває він у
правильному положенні.
1
Перевірте, чи перебуває блок заварювання в правильному положенні. Стрілка на жовтому
циліндрі збоку блоку заварювання має збігатися з чорною стрілкою та позначкою N (Мал. 11).
- Якщо це не так, опускайте важіль, доки він не торкнеться основи блока (Мал. 12)
заварювання.
2 Вставте блок заварювання назад у машину вздовж (Мал. 13) бокових напрямних рейок до
фіксації (Мал. 14). Не натискайте кнопку PUSH (НАДАВИТИ).
3 Закрийте дверцята для обслуговування та вставте резервуар для води.
Чищення та догляд
Завдяки регулярному чищенню й обслуговуванню стан машини буде незмінно найкращим,
кава смакуватиме відмінно впродовж довгого часу, а потік кави буде стабільним.
У таблиці нижче наведено детальний опис того, як і коли очищати знімні частини машини.
Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути докладні відомості та
відеоінструкції. Огляд частин, які можна мити в посудомийній машині, див. на рис. D.
Знімні частини
Періодичність
очищення
Спосіб очищення
Блок
заварювання
Щотижня
Вийміть блок заварювання з машини.
Промийте його під краном.
Щомісяця
Очищуйте блок заварювання за допомогою
таблетки Philips для видалення кавового
масла.
Відсік для
попередньо
змеленої кави
Щотижня перевіряйте, чи
Від’єднайте машину й вийміть блок
не забився відсік для
заварювання. Відкрийте кришку відсіку для
попередньо змеленої кави. попередньо змеленої кави та вставте ручку
ложки туди. Рухайте ручку вгору та вниз, доки
набита змелена кава не випаде (Мал. 15).
Перейдіть на сторінку
www.philips.com/coffee-care , щоб
переглянути докладні відеоінструкції.
Контейнер для
кавової гущі
Спорожнюйте контейнер
для кавової гущі за появи
повідомлення на екрані
машини. Чистьте його
щотижня.
Виймайте ємність для кавової гущі, лише коли
машина ввімкнена. Промийте її під краном
водою з мийним засобом або помийте в
посудомийній машині. Передню панель
контейнера для кавової гущі в посудомийній
машині мити не можна.
Знімні частини
Періодичність
очищення
Спосіб очищення
Лоток для
крапель
Спорожнюйте лоток для
крапель щодня або коли
червоний індикатор його
заповнення піднявся над
лотком (Мал. 16). Чистьте
лоток для крапель
щотижня.
Вийміть лоток (Мал. 17) для крапель і промийте
його під краном водою з мийним засобом.
Лоток для крапель також можна помити в
посудомийній машині. Передню панель
контейнера для кавової гущі (рис. А14) у
посудомийній машині мити не можна.
Змащування
блока
заварювання
Кожні 2 місяці
Див. таблицю з відомостями щодо змащення.
Змащуйте блок заварювання за допомогою
мастила Philips.
Резервуар для
води
Щотижня
Промийте резервуар водою з-під крана.
Очищення блока заварювання
Регулярне очищення блока заварювання запобігає забиванню внутрішніх контурів залишками
кави. Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути відео про порядок
виймання, вставлення та очищення блока заварювання.
Очищення блока заварювання водою з-під крана
1 Вийміть блок заварювання.
2 Ретельно промийте блок заварювання водою. Обережно очистьте верхній фільтр (Мал. 18)
блока заварювання.
3 Перш ніж встановлювати блок заварювання, дайте йому висохнути. Не протирайте блок
заварювання ганчіркою, щоб усередину не потрапили волокна.
Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення
кавового масла.
Використовуйте лише таблетки Philips для видалення кавового масла.
1 Поставте чашку під вузол подачі кави. Наповніть резервуар свіжою водою.
2 Покладіть таблетку для видалення кавового масла у відсік для попередньо змеленої кави.
3 Торкніться значка звичайної кави, а потім натисніть значок міцності протягом 3 секунд, щоб
вибрати функцію (Мал. 5) попередньо змеленої кави.
4 Не додавайте попередньо змелену каву. Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати
цикл приготування кави. Коли приготовано півчашки води, від’єднайте машину від розетки.
5 Залиште розчин для видалення кавового масла в машині принаймні на 15 хвилин.
6 Вставте штепсельну вилку в розетку й увімкніть машину. Машина знову нагріється та виконає
цикл автоматичного промивання. Спорожніть чашку.
7 Вийміть резервуар для води та відкрийте дверцята для обслуговування. Вийміть блок
заварювання та ретельно промийте його під краном.
8 Вставте блок заварювання й резервуар для води та поставте чашку під вузол подачі кави.
9 Торкніться значка звичайної кави, а потім натисніть значок міцності протягом 3 секунд, щоб
вибрати функцію (Мал. 5) попередньо змеленої кави. Не додавайте попередньо змелену
каву. Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати цикл приготування кави. Повторіть
цю процедуру двічі. Спорожніть чашку.
Українська
Українська 227
228 Українська
Змащування блока заварювання
Кожні 2 місяці змащуйте блок заварювання, щоб забезпечити плавний хід рухомих частин.
1 Нанесіть мастило тонким шаром на поршень (позначено сірим кольором) блока (Мал. 19)
заварювання.
2 Нанесіть мастило тонким шаром навколо вала (позначено сірим кольором) на дні блока
(Мал. 20) заварювання.
3 Нанесіть мастило тонким шаром на рейки з обох боків (Мал. 21).
Фільтр для води AquaClean
Ваша машина може використовувати фільтр AquaClean. Фільтр для води AquaClean можна
встановити в резервуар для води, щоб зберегти смак кави. Він також зменшує необхідність
видаляти накип, вповільнюючи процес його утворення. Фільтр для води AquaClean можна
придбати в місцевих магазинах, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці
www.philips.com/parts-and-accessories.
Значок та індикатор AquaClean
Машину обладнано індикатором (Мал. 22) фільтра для води AquaClean для індикації стану
фільтра. Перелік потрібних дій у ситуаціях, коли індикатор загоряється або блимає, див. у
таблиці нижче.
Якщо ви використовуєте машину вперше, індикатор AquaClean починає
блимати оранжевим світлом. Це означає, що можна почати використовувати
фільтр для води AquaClean. Якщо фільтр для води AquaClean не активовано,
індикатор вимикається автоматично через певний час.
Після того, як фільтр установлено і активовано за допомогою значка
AquaClean, індикатор AquaClean загоряється синім світлом на підтвердження
того, що фільтр для води AquaClean активний.
Якщо фільтр використано, індикатор AquaClean знову починає блимати
оранжевим світлом і нагадувати, що потрібно замінити фільтр на новий.
Коли оранжевий індикатор AquaClean гасне, ви все одно можете активувати
фільтр AquaClean, але спочатку потрібно видалити накип із машини.
Активація фільтра для води AquaClean (5 хв.)
Машина автоматично не визначає, що фільтр установлено в резервуар для води. Тому вам
необхідно активувати кожен новий фільтр для води AquaClean, який встановлено за допомогою
значка AquaClean.
Коли оранжевий індикатор AquaClean гасне, ви все одно можете активувати фільтр для води
AquaClean, але спочатку необхідно видалити накип із машини.
Перш ніж використовувати фільтр для води AquaClean, переконайтеся, що в машині немає
накипу.
Перш ніж активувати фільтр для води AquaClean, його необхідно підготувати шляхом
замочування у воді, як описано нижче. Якщо цього не зробити, до машини може втягуватися
повітря замість води, що викличе гучний шум і не дасть машині приготувати каву.
Українська 229
1 Потрусіть фільтр протягом 5 секунд (Мал. 23).
2 Переверніть фільтр, занурте його в глек із холодною водою, злегка потрясіть його (натисніть
на нього) і зачекайте, доки перестануть виходити (Мал. 24) бульбашки повітря.
3 Тепер фільтр готовий до використання, і його можна вставити в резервуар для води.
4 Вставте фільтр вертикально в роз’єм для фільтра в резервуарі для води. Проштовхніть його
вниз до упору (Мал. 25).
5 Наповніть резервуар для води чистою водою та встановіть його в машину.
6 Натисніть значок AquaClean на 3 секунди (Мал. 26). Індикатор початку блиматиме.
7 Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати процес активації.
8 Гаряча вода буде зливатися з вузла подачі кави; певна кількість води витікатиме з
внутрішньої системи прямо в лоток для крапель (1 хв.)
9 Після завершення процесу активації загоряється синій індикатор AquaClean на
підтвердження того, що фільтр для води AquaClean було активовано правильно.
Після пропускання 95 л води через фільтр він перестає працювати. Індикатор AquaClean стає
оранжевим і починає блимати, нагадуючи, що необхідно замінити фільтр. Поки він блимає, ви
можете замінити фільтр, не видаляючи перед тим накип із машини. Якщо не замінити фільтр для
води AquaClean, оранжевий індикатор із часом гасне. Ви досі можете замінити фільтр, але
спочатку необхідно видалити накип із машини.
Коли блимає оранжевий індикатор AquaClean:
1 Вийміть старий фільтр для води AquaClean.
2 Установіть новий фільтр і активуйте його, як описано в розділі "Активація фільтра для води
AquaClean (5 хв.)".
Замінюйте фільтр для води AquaClean принаймні кожні 3 місяці, навіть якщо машина не
повідомляє про необхідність такої заміни.
Деактивація нагадувань про заміну фільтра AquaClean
Якщо ви більше не використовуватимете фільтри для води AquaClean, відключіть нагадування
AquaClean.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок AquaClean, доки його індикатор не
згасне. Індикатор початку блиматиме.
3 Натисніть значок AquaClean ще раз, щоб деактивувати нагадування. Індикатор значка
AquaClean згасне.
4 Для підтвердження вибору натисніть кнопку початку/зупинення.
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину. Нагадування про заміну
фільтра AquaClean деактивовано.
Примітка: Активація нового фільтра AquaClean автоматично ввімкне нагадування про заміну
фільтра AquaClean.
Налаштування жорсткості води
Ми рекомендуємо вам налаштувати жорсткість води відповідно до жорсткості води в регіоні,
щоб досягти оптимальної продуктивності та подовжити термін служби машини. Це також
Українська
Заміна фільтра для води AquaClean (5 хв.)
230 Українська
запобігає занадто частому видаленню накипу з машини. Стандартне значення жорсткості
води – 4 (жорстка вода).
Перевірте жорсткість води в регіоні за допомогою тестової стрічки, що входить
до упаковки.
1
Занурте тестову стрічку для вимірювання жорсткості води у воду з-під крана на 1 секунду
(Мал. 27).
2 Зачекайте 1 хвилину. Кількість квадратів на тестовій смужці, що стали червоними, вказують на
жорсткість (Мал. 28) води.
Установіть правильну жорсткість води в машині.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок міцності, допоки не згаснуть (Мал. 5) усі
індикатори значка.
3 Натисніть значок міцності 1, 2, 3 або 4 рази. Кількість індикаторів, що загорілися, мають
збігатися з кількістю червоних квадратів на тестовій смужці (Мал. 29). Якщо на тестовій
смужці немає червоних квадратів (тому що всі квадрати зелені), виберіть 1 індикатор.
4 Після того, як встановлено правильну жорсткість води, натисніть кнопку початку/зупинення
.
5 Натисніть значок "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину.
Оскільки жорсткість води встановлюється лише раз, функція міцності використовується для
вибору жорсткості води. Це не впливає на міцність напоїв, які готуються згодом.
Процедура видалення накипу (30 хв.)
Використовуйте лише засіб для видалення накипу Philips. Ніколи не використовуйте засобів для
видалення накипу на основі сірчаної кислоти, хлороводневої кислоти, сульфамінової кислоти та
оцтової кислоти (наприклад, оцет). Вони можуть пошкодити водяний контур машини й не
видаляють накип належним чином. Використання стороннього засобу для видалення накипу
(не Philips) призводить до скасування гарантії. Несвоєчасне видалення накипу також
призводить до скасування гарантії на пристрій. Розчин для видалення накипу Philips можна
придбати в інтернет-магазині www.philips.com/coffee-care.
Якщо починає повільно блимати індикатор Calc/Clean (Видалення накипу), необхідно видалити
накип із машини.
1 Вийміть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі, спорожніть їх, а потім вставте назад
у машину.
2 Вийміть резервуар для води й спорожніть його. Потім вийміть фільтр для води AquaClean.
3 Вилийте всю пляшку розчину Philips для видалення накипу в резервуар для води та заповніть
його водою до позначки (Мал. 30) Calc/Clean (Видалення накипу). Потім установіть його
назад у машину.
4 Поставте велику ємність (1,5 л) під вузол подачі кави.
5 Натисніть значок Calc/Clean (Видалення накипу) на 3 секунди, а потім натисніть кнопку
початку/зупинення .
6 Розпочнеться перший етап процедури видалення накипу. Процедура видалення накипу
триває приблизно 30 хвилин і складається з циклу видалення накипу та циклу промивання.
Під час циклу видалення накипу повільно блимає відповідний індикатор, показуючи, що
виконується етап видалення накипу.
7 Машина має зливати розчин для видалення накипу, доки дисплей не нагадає, що резервуар
для води порожній.
Українська 231
8 Спорожніть резервуар для води, сполосніть його та залийте чисту воду до позначки
Calc/Clean (Видалення накипу).
9 Спорожніть контейнер і поставте його на місце під вузол подачі кави. Знову натисніть кнопку
початку/зупинення .
10 Розпочнеться другий етап циклу видалення накипу — цикл промивання. Він триватиме
3 хвилини. Під час цього етапу на панелі керування загоряються та гаснуть індикатори,
указуючи на промивання.
11 Зачекайте, доки машина не припинить подачу води. Щойно машина припинить злив води,
процедура очищення від накипу вважається завершеною.
12 Машина тепер нагрівається знову. Машина знову готова до використання, коли всі
індикатори на значках напоїв горять безперервно.
13 Установіть новий фільтр для води AquaClean у резервуар для води та активуйте його.
- Коли процедуру видалення накипу завершено, індикатор AquaClean блимає певний час і
нагадує, що потрібно установити новий фільтр для води AquaClean.
Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано
Процедуру видалення накипу можна перервати, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення на
панелі керування. Якщо процедуру видалення накипу перервано до повного завершення,
зробіть наступне.
1 Спорожніть резервуар для води та ретельно сполосніть його.
2 Наповніть резервуар для води чистою водою до позначки Calc/Clean (Видалення накипу) і
знов увімкніть машину. Машина нагріється й виконає цикл автоматичного промивання.
3 Перш ніж готувати будь-які напої, виконайте цикл промивання вручну. Щоб виконати цикл
промивання вручну, злийте 2 чашки попередньо змеленої кави без додавання меленої кави.
Якщо процедуру буде перервано, машина потребуватиме ще одного циклу видалення
накипу якомога скоріше.
Замовлення приладдя
Для очищення машини й видалення накипу використовуйте лише спеціальні засоби Philips, які
можна придбати в місцевих магазинах, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці
www.philips.com/parts-and-accessories. Щоб знайти повний список запчастин онлайн, введіть
номер моделі вашої машини. Номер моделі можна знайти на внутрішній стороні дверцят для
обслуговування.
Засоби для догляду та номери артикулів:
- розчин для видалення накипу (CA6700);
- Фільтр для води AquaClean CA6903 (Мал. 31)
- мастило для блока заварювання (HD5061);
- таблетки для видалення кавового масла (CA6704);
Усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
машини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням
Українська
Порада. Використання фільтра AquaClean зменшує періодичність видалення накипу.
232 Українська
www.philips.com/coffee-care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.
Попереджувальні значки
Попереджу Рішення
вальний
значок
Загоряється індикатор спорожнення резервуара для води
- Резервуар для води майже пустий. Наповніть резервуар свіжою водою до
максимальної позначки.
- Неправильно встановлено резервуар для води. Установіть резервуар для
води на місце.
Загоряється індикатор спорожнення контейнера для кавової гущі
- Ємність для кавової гущі повна. Виймайте й очищуйте контейнер для
кавової гущі, лише коли машину ввімкнуто.
Загоряється індикатор тривоги
- Контейнер для кавової гущі та/або лоток для крапель знаходяться не на
місці або неправильно встановлені. Установіть контейнер для кавової гущі
та/або лоток для крапель на місце та переконайтеся, що вони знаходяться в
правильному положенні.
- Дверцята для обслуговування відкриті. Вийміть резервуар для води та
перевірте, чи закриті дверцята для обслуговування.
Блимає індикатор тривоги
- Блок заварювання перебуває не на місці або неправильно встановлено.
Вийміть блок заварювання та переконайтеся, що його зафіксовано.
Покрокові інструкції див. у розділі "Виймання та встановлення блоку
заварювання".
- Блок заварювання заблоковано. Вийміть блок заварювання та промийте
його водою під краном. Після цього змастіть блок заварювання й установіть
його назад у машину. Покрокові інструкції див. у розділі "Очищення та
догляд".
Блимає індикатор AquaClean. Вставте або замініть фільтр для води AquaClean і
активуйте його. Покрокові інструкції див. у розділі "Фільтр для води AquaClean".
Індикатор видалення накипу повільно блимає. Видаліть накип із машини.
Індикатори значків напоїв по черзі загораються та згасають.
Машина нагрівається та намагається випустити повітря, яке втягнула.
Зачекайте, доки всі індикатори напоїв не почнуть безперервно світитися.
Українська 233
Блимають індикатори всіх попереджувальних значків.
Перезапустіть машину, від’єднавши її від мережі та знову під’єднавши її. Перш
ніж знову увімкнути машину, виконайте такі дії.
- Вийміть фільтр для води AquaClean із резервуара для води.
- Установіть резервуар для води на місце. Проштовхніть його якомога далі в
машину, щоб впевнитись, що він перебуває в правильному положенні.
- Відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави та перевірте, чи
його не забито кавовим порошком. Щоб його очистити, вставте ручку ложки
у відсік для попередньо змеленої кави й рухайте її вгору та вниз, доки
набита мелена кава не випаде (Мал. 15). Вийміть блок заварювання та
видаліть усю кавову гущу, що випала. Установіть чистий блок заварювання
на місце.
- Знов увімкніть машину.
Якщо проблему вирішено, це означає, що фільтр AquaClean не було
приготовлено належним чином. Підготуйте фільтр AquaClean перед
установленням на місце, як описано в кроках 1 та 2 у розділі "Активація фільтра
для води AquaClean (5 хв.)”.
Якщо індикатори продовжують блимати, машина могла перегрітися. Вимкніть
машину, зачекайте 30 хвилин і ввімкніть її знову. Якщо індикатори все ще
блимають, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Контактну інформацію див. у міжнародному гарантійному талоні.
Таблиця усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
кавомашини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням
www.philips.com/coffee-care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.
Проблема
Причина
Рішення
Лоток для крапель
швидко заповнюється.
Це нормально. Машина
промиває водою внутрішні
контури та блок заварювання.
Певний об’єм води витікає
через внутрішні контури
безпосередньо в лоток для
крапель.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли червоний індикатор
його заповнення піднявся над
кришкою лотка. Порада. Підставте
чашку під вузол подачі, щоб зібрати
воду, яка виллється з нього під час
промивання.
Горить індикатор
спорожнення
контейнера для
кавової гущі.
Контейнер для кавової гущі
спорожнили, коли машину
було вимкнено.
Спорожнюйте контейнер для кавової
гущі, лише коли машину ввімкнено.
Вийміть контейнер для кавової гущі,
зачекайте принаймні 5 хвилин і
вставте його знову.
Українська
Попереджу Рішення
вальний
значок
234 Українська
Проблема
Причина
Рішення
На екрані машини
з’являється
повідомлення про
необхідність
спорожнення
контейнера для
кавової гущі, навіть
якщо він не повний.
Машина не скинула лічильник, Завжди чекайте близько 5 секунд,
коли ви востаннє спорожнили перш ніж установити контейнер для
контейнер для кавової гущі.
кавової гущі. Тоді лічильник кількості
кавової гущі буде скинуто на нуль.
Спорожнюйте контейнер для кавової
гущі, лише коли машину ввімкнено.
Якщо спорожнити контейнер для
кавової гущі, коли машину вимкнуто,
лічильник кількості кавової гущі не
буде скинуто.
Контейнер для кавової
гущі переповнений, а
індикатор
спорожнення
контейнера для
кавової гущі не
загоряється.
Ви вийняли лоток для
крапель, не
спорожнившиконтейнер для
кавової гущі.
Коли виймаєте лоток для крапель,
також спорожнюйте контейнер для
кавової гущі (навіть якщо у ньому є
кілька кавових брикетів). Тоді
лічильник кількості кавової гущі буде
скинуто на нуль, і відлік кавових
брикетів продовжиться правильно.
Не вдається вийняти
блок заварювання.
Неправильне положення
блока заварювання.
Приведіть машину в початковий стан.
Закрийте дверцята для
обслуговування та вставте резервуар
для води. Вимкніть і знову ввімкніть
машину. Спробуйте вийняти блок
заварювання. Покрокові інструкції
див. у розділі "Виймання та
встановлення блоку заварювання".
Не вдається вставити
блок заварювання.
Неправильне положення
блока заварювання.
Приведіть машину в початковий стан.
Закрийте дверцята для
обслуговування та вставте резервуар
для води. Поки не встановлюйте блок
заварювання. Вимкніть машину та
витягніть шнур із розетки. Зачекайте
30 с, а потім знову вставте шнур у
розетку й увімкніть машину. Потім
розташуйте блок заварювання в
правильне положення й вставте його
назад у машину. Покрокові інструкції
див. у розділі "Виймання та
встановлення блоку заварювання".
Кава надто водяниста.
Блок заварювання брудний
або потребує змащення.
Вийміть блок заварювання, промийте
його під краном і дайте йому
висохнути. Після цього змастіть
рухомі частини.
Проблема
Кава недостатньо
гаряча.
Кава не виходить або
виходить повільно.
Причина
Рішення
Машина виконує процедуру
автоматичного налаштування.
Ця процедура запускається
автоматично під час першого
використання машини, при
переході на інший тип
кавових зерен або після
тривалої перерви.
Спочатку потрібно завершити
процедуру автоматичного
налаштування машини, зваривши
5 чашок кави.
Кавомолку налаштовано для
надто грубого помелу.
Виберіть дрібніший ступінь помелу.
Різницю в смаку можна відчувати
лише після приготування 2–3 напоїв.
Вибрано надто низьку
температуру.
Установіть температуру на максимум.
Холодна чашка знижує
температуру напою.
Перш ніж готувати каву, ополосніть
чашки гарячою водою, щоб нагріти їх.
При додаванні молока
знижується температура
напою.
Яке б молоко не додавали, гаряче чи
холодне, воно завжди знижує
температуру кави. Перш ніж готувати
каву, ополосніть чашки гарячою
водою, щоб нагріти їх.
Фільтр для води AquaClean не
було підготовлено належним
чином до встановлення.
Вийміть фільтр для води AquaClean і
спробуйте заварити каву ще раз.
Якщо це спрацює, переконайтеся, що
фільтр для води AquaClean
підготовлено належним чином, перш
ніж встановлювати його назад.
Покрокові інструкції див. у розділі
"Фільтр для води AquaClean".
Після тривалої перерви необхідно
знову підготувати фільтр для води
AquaClean до використання та
вставити його назад. Див. кроки 1–3 у
розділі "Активація фільтра для води
AquaClean".
Фільтр для води AquaClean
забитий.
Фільтр для води AquaClean слід
заміняти кожні 3 місяці. Фільтр, що
використовується понад 3 місяці,
може забиватися.
Кавомолку налаштовано для
надто дрібного помелу.
Виберіть грубіший ступінь помелу.
Зверніть увагу, що це буде впливати
на смак кави.
Блок заварювання брудний.
Вийміть блок заварювання та
промийте його під краном.
Вузол подачі кави брудний.
Очистьте вузол подачі кави та його
отвори очищувачем труб або голкою.
Українська
Українська 235
236 Українська
Проблема
Причина
Рішення
Відсік для попередньо
змеленої кави забитий
Вимкніть машину й вийміть блок
заварювання. Відкрийте кришку
відсіку для попередньо змеленої кави
та вставте ручку ложки туди. Рухайте
ручку вгору та вниз, доки набита
змелена кава не випаде (Мал. 15).
Накип заблокував контур
машини.
Видаліть накип із машини за
допомогою розчину Philips для
видалення накипу. Завжди видаляйте
накип із машини, коли починає
блимати індикатор видалення накипу.
Машина меле кавові
зерна, але кава не
виходить.
Відсік для попередньо
змеленої кави забитий.
Вимкніть машину й вийміть блок
заварювання. Відкрийте кришку
відсіку для попередньо змеленої кави
та вставте ручку ложки туди. Рухайте
ручку вгору та вниз, доки набита
змелена кава не випаде (Мал. 15).
Машина начебто
протікає.
Машина промиває водою
внутрішні контури та блок
заварювання. Ця вода витікає
через внутрішні контури
безпосередньо в лоток для
крапель. Це нормально.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли індикатор його
заповнення піднявся над кришкою
лотка. Порада. Поставте чашку під
вузол подачі кави, щоб зібрати воду
після промивання та зменшити об’єм
води в лотку для крапель.
Лоток для крапель
переповнений, тому здається,
ніби машина протікає.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли індикатор його
заповнення піднявся над кришкою
лотка.
Резервуар для води не
вставлено повністю, і машина
втягує повітря.
Переконайтеся, що резервуар для
води перебуває в правильному
положенні: вийміть його, а потім
вставте знову, проштовхнувши до
упора.
Блок заварювання
забруднився/забився.
Промийте блок заварювання.
Машина стоїть не на
горизонтальній поверхні.
Поставте машину на горизонтальну
поверхню, щоб лоток для крапель не
переповнювався, а індикатор
заповнення лотка для крапель
працював належним чином.
Не вдається активувати
фільтр для води
AquaClean, а машина
повідомляє про
потребу видалити
накип.
Фільтр для води AquaClean не Спочатку видаліть накип із машини, а
було вчасно установлено або потім установіть фільтр для води
замінено після того, як почав
AquaClean.
блимати його індикатор. Це
означає, що в машині є накип.
Українська 237
Проблема
Причина
Рішення
Новий фільтр не
вміщується в
призначене для нього
місце.
Ви намагаєтесь установити
інший фільтр для води, а не
AquaClean.
У машину можна встановити лише
фільтр для води AquaClean.
Гумове кільце фільтра для
води AquaClean не на місці.
Установіть гумове кільце фільтра для
води AquaClean на місце.
Фільтр для води AquaClean не
було підготовлено належним
чином, і тепер машина втягує
повітря.
Вийміть фільтр AquaClean із
резервуара для води та підготуйте
його до використання належним
чином, перш ніж установити на місце.
Покрокові інструкції див. у розділі
"Фільтр для води AquaClean".
Резервуар для води не
вставлено повністю, і машина
втягує повітря.
Переконайтеся, що резервуар для
води перебуває в правильному
положенні: вийміть його, а потім
вставте знову, проштовхнувши до
упора.
Технічні характеристики
Виробник залишає за собою право вдосконалювати технічні характеристики виробу. Усі
наведені цифри є приблизними.
Характеристика
Значення
Розміри (Ш x В x Г)
246 x 372 x 433 мм
Вага
7–7,5 кг
Довжина шнура живлення
1000 мм
Резервуар для води
1,8 л, знімний
Місткість бункера для кавових зерен
275 г
Місткість контейнера для кавової гущі
12 брикетів
Регульована висота вузла подачі
85–145 мм
Номінальна напруга, клас енергоспоживання,
джерело живлення
Див. інформаційну етикетку на внутрішній
стороні дверцят для обслуговування (рис. А11)
Українська
Машина гучно шумить. Під час використання машина Якщо ви чуєте сторонні шуми,
шумить. Це нормально.
очистьте блок заварювання та
змастіть його.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5 sec.
30 sec.
26
25
28
27
3 sec.
1 sec.
29
31
30
2
=
1
Aqua
Clean
1 min.
www.philips.com/coffee-care
4219.450.0119.1_OMNIA #0 COVER_BACK_A5_CEE.indd 1
>75% recycled paper
27-03-19 10:16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising