Philips | EP2231/40 | Owner's Manual | Philips Series 2200 Automata eszpresszógépek EP2230/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Series 2200 Automata eszpresszógépek EP2230/10 Felhasználói kézikönyv
Fully automatic
espresso machine
1200 series
2200 series
3200 series
CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ET KASUTUSJUHEND
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
LVLIETOT JA
ROKASGR MATA
LT NAUDOTOJO VADOVAS
HUFELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO MANUAL DE UTILIZARE
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
OMNIA COVER_FRONT_A5_CEE.indd 1
SK NÁVOD NA POUŽITIE
SRУПУТСТВО ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
BGРЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
UKПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
www.philips.com/coffee-care
14-05-19 13:03
A
A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A5
A13
A9
A14
A10
A15
A11
A16
A17
A18
A12
A19
A20
A21
A22
A23
B5
B6
A24
B
B1
B2
B3
B4
My Coffee Choice
B11
B10
B7 B8 B9
C
1200 series
2200 series
3200 series
A19
A20
A21
A22
A21
A15
A23
A24
Classic Milk Frother
EP1220
EP1222
EP1224
Classic Milk Frother
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP3221
EP3226
LatteGo
EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
D
A18 A17
A16
A14
A24
A23
A9
A4
A12
Čeština
5
Přehled přístroje (obr. A) _____________________________________________________________________________
5
Ovládací panel (obrázek B) __________________________________________________________________________
5
Úvod __________________________________________________________________________________________________
6
Před prvním použitím ________________________________________________________________________________
6
Vaření nápojů_________________________________________________________________________________________
8
Úprava nastavení přístroje ___________________________________________________________________________
10
Vyjmutí a vložení varné sestavy______________________________________________________________________
12
Čištění a údržba ______________________________________________________________________________________
13
Vodní filtr AquaClean ________________________________________________________________________________
15
Nastavení tvrdosti vody _____________________________________________________________________________
17
Odstranění vodního kamene (30 min) _______________________________________________________________
18
Objednávání příslušenství____________________________________________________________________________
19
Řešení problémů _____________________________________________________________________________________
19
Technické specifikace ________________________________________________________________________________
25
Přehled přístroje (obr. A)
A1
Ovládací panel
A10
Obslužná dvířka
A2
Odkládací plocha na šálek
A11
Štítek s typovým označením
A3
Přihrádka na mletou kávu
A12
Nádržka na vodu
A4
Víko násypky na kávová zrna
A13
Výstup horké vody
A5
Nastavitelná dávkovací hubice kávy
A14
Nádoba na mletou kávu
A6
Síťová zástrčka
A15
Přední panel nádoby na kávovou
sedlinu
A7
Knoflík nastavení mletí
A16
Kryt tácku na odkapávání
A8
Násypka na kávová zrna
A17
Tácek na odkapávání
A9
Varná sestava
A18
Indikátor „Plný tácek na odkapávání“
Příslušenství
A19
Tuba s plastickým mazivem
A22
Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti
vody
A20
Vodní filtr AquaClean
A23
Klasický napěňovač mléka (pouze
u některých typů)
A21
Odměrka
A24
LatteGo (nádržka na mléko) (pouze
u některých typů)
Ovládací panel (obrázek B)
Přehled všech tlačítek a symbolů naleznete na obrázku B. Níže je uveden popis.
Čeština
Čeština
Obsah
Čeština
6
Některá tlačítka/symboly se nacházejí pouze na určitých typech zařízení.
B1
Vypínač
B7
Varovné symboly
B2
Symboly nápojů*
B8
Kontrolka spuštění
B3
Symbol intenzity aromatu / mleté kávy
B9
Tlačítko spuštění/zastavení
B4
Symbol množství nápoje
B10
Symbol funkce Calc/Clean
B5
Symbol množství mléka (pouze u některých typů) B11
Symbol AquaClean
B6 Symbol teploty kávy (pouze u některých typů)
* Symboly nápojů: espresso, espresso lungo, káva, americano, cappuccino, latte macchiato, horká
voda, pára (pouze u některých typů)
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Philips! Chcete-li plně využívat výhod,
které nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Před prvním použitím kávovaru si pečlivě přečtěte samostatnou brožuru s bezpečnostními
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Společnost Philips nabízí několik způsobů, které Vám pomohou s uvedením přístroje do provozu
a s používáním všech jeho funkcí. V balení se nachází:
1 Tato uživatelská příručka s obrázkovými pokyny k používání a podrobnými informacemi o čištění
a údržbě.
Tento espresovač existuje ve více verzích a každá má jiné funkce. Jednotlivé verze mají vlastní
typové označení. Typové označení se nachází na štítku na vnitřní straně obslužných dvířek (viz obr.
A11).
2 Samostatná bezpečnostní brožura s pokyny k bezpečnému používání přístroje.
3 V případě zájmu o online podporu (časté dotazy, videa atd.) nasnímejte kód QR na obálce této
brožury nebo navštivte stránky www.philips.com/coffee-care.
Tento přístroj podstoupil zkoušku s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat
zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.
Přístroj automaticky upravuje množství mleté kávy, které je potřeba k přípravě té nejchutnější kávy.
Nejprve je třeba připravit 5 káv, na nichž přístroj provede svou kalibraci.
Před prvním použitím nezapomeňte propláchnout jednotku LatteGo (nádržka na mléko) nebo klasický
napěňovač mléka.
Před prvním použitím
1. Nastavení přístroje
Po zapnutí přístroje může z hubice na horkou vodu nebo kávu vytéct trochu vody. To je normální jev.
7
Čeština
Čeština
ON
2. Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)
Více informací naleznete v kapitole „Vodní filtr AquaClean“.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Nastavení tvrdosti vody
Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Nastavení tvrdosti vody“. Předvolené nastavení tvrdosti vody
je 4: tvrdá voda.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
3x
ON
4. Sestavení jednotky LatteGo (pouze u některých typů)
CLICK
Čeština
8
5. Sestavení klasického napěňovače mléka (pouze
u některých typů)
1
2
Vaření nápojů
Obecný postup
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
- Stroj se začne zahřívat a provede automatický cyklus vyplachování. V průběhu zahřívání se
rozsvítí kontrolky v symbolech nápojů a pomalu jedna po druhé zhasnou.
- Jakmile všechny symboly nápojů svítí, přístroj je připraven k použití.
3 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy. Výšku dávkovací hubice kávy lze podle velikosti
použitého šálku nebo sklenice nastavit posunutím nahoru nebo dolů (obr. 1).
Přizpůsobování nápojů
U tohoto přístroje lze měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí. Po výběru nápoje můžete:
1 Upravit intenzitu aromatu klepnutím na symbol intenzity aromatu (obr. 2). K dispozici jsou
3 nastavení; nejnižší odpovídá nejjemnějšímu aromatu, nejvyšší nejintenzivnějšímu aromatu.
2 Upravit množství nápoje klepnutím na symbol množství nápoje (obr. 3) a/nebo symbol množství
mléka (pouze u některých typů). Vybrat si můžete ze 3 množství: nízké, střední a vysoké.
Podle vlastního přání si můžete upravit také teplotu kávy.
Vaření kávy z kávových zrn
1
Kávu připravíte klepnutím na symbol vybraného nápoje.
- Kontrolky intenzity aromatu a množství se rozsvítí a znázorní naposledy zvolené nastavení.
- Nyní si můžete upravit nápoje podle vlastní chutě.
2 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
- Po dobu přípravy nápoje bude blikat symbol nápoje.
Pouze u některých typů: Káva americano se připravuje z espressa a vody. Když zvolíte kávu
americano, přístroj nejprve nadávkuje espresso a poté vodu.
3 Dávkování kávy můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení
.
Pokud chcete připravit 2 kávy současně, na symbol nápoje klepněte dvakrát. Rozsvítí se kontrolka
2×.
9
Příprava nápojů obsahujících mléko pomocí jednotky LatteGo
(nádržka na mléko)
Jednotka LatteGo se skládá z nádržky na mléko, rámu a víčka. Ještě než nádržku naplníte mlékem,
zkontrolujte, zda rám i nádržka drží správně při sobě, aby mléko nevyteklo.
1
Postup montáže systému LatteGo: nejprve vložte horní část nádržky na mléko pod háček ve vrchní
části rámu (obr. 4). Poté domáčkněte do úchytu i spodní část nádržky na mléko. Až se díly správně
spojí, uslyšíte zaklapnutí (obr. 5).
Poznámka: Před sestavením nádržky na mléko a rámu zkontrolujte, že jsou obě součásti čisté.
2 Jednotku LatteGo mírně nakloňte a nasaďte ji na dávkovací hubici (obr. 6) horké vody. Poté
zatlačte na spodní část, až díl správně zaklapne (obr. 7).
3 Naplňte LatteGo mlékem až po úroveň označenou na nádržce na mléko pro nápoj, který
připravujete (obr. 8). Nádržku na mléko nenaplňujte nad úroveň značky maxima.
Pokud jste nastavili vlastní množství mléka, možná budete muset do nádržky nalít více či méně
mléka, než pro daný nápoj udává jednotka LatteGo.
K dosažení co nejlepšího výsledku vždy používejte mléko čerstvě vytažené z lednice.
4 Na odkapávací tácek umístěte šálek.
5 Klepněte na nápoj obsahující mléko dle vašeho výběru.
- Nyní si můžete nápoj upravit podle vlastních preferencí.
6 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
- Po dobu přípravy nápoje bude blikat symbol nápoje. Při přípravě nápoje cappuccino nebo latte
macchiato přístroj nejprve nadávkuje mléko a poté kávu. Pokud připravujete café latte, přístroj
začne nejdříve dávkovat kávu a potom mléko.
- Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení můžete dávkování mléka ukončit ještě předtím, než
přístroj nadávkuje nastavené množství mléka.
7 Přípravu celého nápoje (mléka a kávy) můžete předčasně ukončit podržením tlačítka
spuštění/zastavení .
Napěnění mléka pomocí klasického napěňovače na mléko
K dosažení co nejkvalitnější pěny vždy používejte mléko čerstvě vytažené z lednice.
1
2
3
4
5
6
Černou silikonovou páčku na přístroji otočte směrem doleva a nasuňte na ni (obr. 9) napěňovač
mléka.
Do džbánku nalijte přibližně 100 ml mléka při přípravě nápoje cappuccino a přibližně 150 ml mléka
při přípravě nápoje latte macchiato.
Napěňovač ponořte přibližně 1 cm do mléka.
Stiskněte symbol (obr. 10) páry.
- Symbol páry se rozsvítí a začne blikat kontrolka spuštění.
Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení zahajte pěnění mléka (obr. 11).
- Přístroj se začne zahřívat a pára proudí pod tlakem do mléka, které se napění.
Jakmile mléčná pěna dosáhne ve džbánku požadovaného objemu, opětovným stisknutím tlačítka
spuštění/zastavení zastavte pěnění mléka.
Mléko nikdy nepěňte déle než 90 sekund. Pěnění se po 90 sekundách automaticky vypne.
Abyste získali nejlepší mléčnou pěnu, není třeba se džbánkem nijak pohybovat.
Čeština
Čeština
10
Čeština
Vaření kávy z mleté kávy
Pokud upřednostňujete jinou variantu kávy, případně bezkofeinovou kávu, můžete namísto kávových
zrnek použít mletou kávu.
1 Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a vyčkejte, než bude připraven k použití.
2 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a nasypte do ní (obr. 12) jednu zarovnanou odměrku mleté
kávy. Poté víko zavřete.
3 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
4 Zvolte jednotlivý nápoj.
5 Na dobu 3 sekund (obr. 13) podržte symbol intenzity aromatu.
- Rozsvítí se symbol mleté kávy a začne blikat kontrolka spuštění.
6 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
7 Dávkování kávy můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení .
Při použití mleté kávy lze připravit pouze jednu kávu současně.
Mletá káva není nastavení, které by se ukládalo jako naposledy zvolené nastavení intenzity.
Pokaždé, když budete chtít použít mletou kávu, je nutné po dobu 3 sekund podržet symbol intenzity
aromatu.
Při volbě mleté kávy nelze vybrat jinou intenzitu aromatu.
Dávkování horké vody
1 Je-li nasazena jednotka LatteGo nebo napěňovač mléka, odpojte je od přístroje.
2 Klepněte na symbol horké vody (obr. 14).
- Rozsvítí se kontrolky množství nápoje a zobrazí se naposledy zvolené nastavení pro horkou
vodu.
3 Klepnutím na symbol množství nápoje (obr. 3) nastavte požadované množství horké vody.
4 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
- Začne blikat symbol horké vody a z dávkovací hubice horké vody začne vytékat horká voda (obr.
15).
5 Dávkování horké vody můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka
spuštění/zastavení .
Úprava nastavení přístroje
Nastavení úsporného režimu
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje: podržte tlačítko (obr. 16) Calc/Clean, dokud se nerozsvítí (obr. 17) kontrolka
Calc/Clean a kontrolky intenzity aromatu.
3 Klepnutím na symbol intenzity aromatu zvolte požadovanou dobu spuštění úsporného režimu: 15,
30, 60 nebo 180 minut. Rozsvítí se 1, 2, 3 nebo 4 kontrolky intenzity aromatu.
4 Po dokončení nastavení úsporného režimu stiskněte tlačítko spuštění/zastavení. Přístroj se vypne.
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte.
Čeština
11
Přístroj má 3 výchozí nastavení pro každý nápoj: nízké, střední a vysoké. Množství lze upravit pouze
u nejvyššího nastavení. Nové nastavení lze uložit, jakmile začne blikat kontrolka spuštění.
Před zahájením programování množství nápoje obsahujícího mléko sestavte jednotku LatteGo
a nalijte do ní mléko.
1
Úpravu nejvyššího nastavení množství zahájíte podržením symbolu nápoje, který chcete upravit, po
dobu 3 sekund.
- Horní kontrolka u symbolu množství nápoje a horní kontrolka u symbolu množství mléka (pouze
u některých typů) začnou blikat a blikat začne také tlačítko spuštění/zastavení , což značí, že
jste vstoupili do režimu programování.
2 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení . Přístroj začne připravovat vybraný nápoj.
- Kontrolka spuštění se nejprve rozsvítí souvisle. Jakmile bude přístroj připraven k uložení
upraveného množství, začne kontrolka spuštění/zastavení blikat.
3 Jakmile bude šálek obsahovat požadované množství kávy nebo mléka, znovu stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
- Při přípravě nápoje cappuccino nebo latte macchiato přístroj nejprve nadávkuje mléko. Jakmile
bude šálek obsahovat požadované množství mléka, stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
Přístroj začne automaticky dávkovat kávu. Jakmile bude šálek obsahovat požadované množství
nápoje, znovu stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
Když naprogramujete nové nejvyšší nastavení výchozího množství pro nápoj, přístroj dané množství
nadávkuje vždy, když u tohoto nápoje zvolíte nejvyšší množství.
Výchozí množství lze upravit pouze u nejvyššího nastavení množství.
V případě zájmu o obnovení výchozího nastavení množství z výroby si přečtěte kapitolu „Obnovení
výrobního nastavení“.
Nastavení teploty kávy
Přístroje bez symbolu teploty
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje: Podržte symbol množství kávy, dokud se nerozsvítí kontrolka v tomto
symbolu (obr. 18).
3 Klepnutím na symbol množství zvolte požadovanou teplotu: běžná, vysoká nebo maximální.
- Rozsvítí se 1, 2 nebo 3 kontrolky.
4 Po dokončení nastavení teploty kávy stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte.
Pokud přístroj nevypnete, vypne se po nějaké době automaticky.
Přístroje se symbolem teploty (pouze EP3221)
1
Opakovaným klepnutím na symbol teploty kávy zvolte požadovanou teplotu.
Obnovení výrobního nastavení
Přístroj nabízí možnost obnovení výchozího nastavení nápojů.
Čeština
Programování nejvyššího výchozího množství nápojů
12
Čeština
Výchozí nastavení lze obnovit pouze u vypnutého přístroje.
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 Po dobu 3 sekund podržte symbol espressa.
- Rozsvítí se střední kontrolky v symbolech nastavení nápoje. Kontrolka spuštění/zastavení začne
blikáním signalizovat, že přístroj je připraven k obnovení výchozího nastavení.
3 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení potvrďte obnovení výchozího nastavení.
4 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte.
Úprava nastavení mlýnku
Sílu kávy můžete upravit pomocí knoflíku nastavení mletí nacházejícího se uvnitř nádoby na kávová
zrna. Čím nižší nastavení mletí zvolíte, tím jemněji budou kávová zrna namleta a tím silnější bude káva.
Na výběr máte z 12 různých nastavení mletí.
Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto
nedoporučujeme upravovat nastavení mlýnku, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálků (asi 1 měsíc
používání).
Nastavení mletí lze upravit pouze ve chvíli, kdy přístroj mele kávová zrna. Než bude možné zcela
poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než
jeden stupeň.
1
2
3
4
Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
Otevřete víko násypky na kávová zrna.
Klepněte na symbol espressa a poté stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
Když začne mlýnek mlít, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím doleva nebo doprava. (obr.
19)
Deaktivace pípání ovládacího panelu
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte ikonku kávy (ikonka espresso lungo u modelu EP3221), dokud se
nerozsvítí kontrolka. Kontrolka spuštění začne blikat.
3 Dalším klepnutím na symbol kávy se deaktivuje pípání ovládacího panelu. Kontrolka v symbolu
kávy zhasne.
4 Potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte. Pípání ovládacího panelu je nyní deaktivováno.
Poznámka: Pokud se po přidržení symbolu kávy kontrolka v symbolu nerozsvítí, znamená to, že pípání
ovládacího panelu je již deaktivováno. Chcete-li je znovu aktivovat, klepněte znovu na symbol
a aktivaci potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
Pípání tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka spuštění/zastavení není možné deaktivovat.
Vyjmutí a vložení varné sestavy
Podrobnější instruktážní videa popisující vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy naleznete na
webových stránkách www.philips.com/coffee-care.
Čeština
13
1 Vypněte přístroj.
2 Vyjměte nádržku na vodu a otevřete servisní dvířka (obr. 20).
3 Stiskněte páčku PUSH (obr. 21) a zatažením za držák varné sestavy odpojte sestavu od přístroje
(obr. 22).
Vložení varné sestavy zpět
Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.
1
Zkontrolujte, zda se varná sestava nachází ve správné poloze. Šipka na žlutém válci na straně varné
sestavy musí být zarovnána s černou šipkou a značkou N (obr. 23).
- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varné
sestavy (obr. 24).
2 Nasuňte varnou sestavu po kolejničkách na stranách (obr. 25) zpět do přístroje, až dosedne na
místo se zřetelným zaklapnutím (obr. 26). Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).
3 Zavřete servisní dvířka a umístěte zpět nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť a konstantní
proud kávy po dlouhou dobu.
V níže uvedené tabulce se nachází podrobné informace o tom, kdy a jak čistit všechny odnímatelné
součásti přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách
www.philips.com/coffee-care. Na obrázku D je přehled všech součástí, které lze mýt v myčce na
nádobí.
Odnímatelné
součásti
Kdy čistit
Jak čistit
Varná sestava
Jednou týdně
Vyjměte varnou sestavu z přístroje. Umyjte ji pod
tekoucí vodou.
Každý měsíc
Vyčistěte varnou sestavu pomocí odmašťovací
tablety společnosti Philips.
Klasický
napěňovač mléka
Po každém použití
Nejprve vypusťte horkou vodu s napěňovačem
mléka připojeným k přístroji, aby se důkladně
pročistil. Poté napěňovač mléka odpojte od
stroje a rozeberte jej. Všechny součásti
opláchněte pod tekoucí vodou nebo je umyjte
v myčce na nádobí.
Přihrádka na
mletou kávu
Jednou týdně zkontrolujte,
zda není přihrádka na
mletou kávu ucpaná.
Odpojte přístroj a vyjměte varnou sestavu.
Otevřete víko přihrádky na mletou kávu
a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti
nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku (obr.
27). Podrobná instruktážní videa naleznete na
webových stránkách www.philips.com/coffeecare naleznete podrobná instruktážní videa.
Čeština
Vyjmutí varné sestavy z přístroje
14
Čeština
Odnímatelné
součásti
Kdy čistit
Jak čistit
Nádoba na
kávovou sedlinu
Nádobu na kávovou sedlinu
vyprazdňujte, když vás
k tomu přístroj vyzve. Čistěte
ji každý týden.
Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když je
přístroj zapnutý. Opláchněte ji tekoucí vodou
a čisticím prostředkem nebo ji umyjte v myčce na
nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu
nelze mýt v myčce.
Odkapávací tácek
Každý den nebo když se
v odkapávacím tácku objeví
červený indikátor naplnění,
tácek vyprázdněte (obr. 28).
Odkapávací tácek čistěte
každý týden.
Vyjměte odkapávací tácek (obr. 29) a opláchněte
jej tekoucí vodou a čisticím prostředkem.
Odkapávací tácek lze umývat i v myčce na
nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu
(obr. A15) nelze mýt v myčce.
LatteGo
Po každém použití
Opláchněte LatteGo pod tekoucí vodou nebo je
umyjte v myčce nádobí.
Mazání varné
sestavy
každé 2 měsíce
Podle informací v tabulce mazání promažte
varnou sestavu mazivem schváleným společností
Philips.
Nádržka na vodu
Jednou týdně
Vypláchněte nádržku na vodu tekoucí vodou.
Čištění varné sestavy
Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních okruhů zbytky kávy. Videa
podpory o vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy naleznete na webové stránce
www.philips.com/coffee-care.
Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou
1 Vyjměte varnou sestavu.
2 Varnou sestavu důkladně očistěte vodou. Pečlivě vyčistěte horní filtr (obr. 30) varné sestavy.
3 Před vrácením varné sestavy ji nechte oschnout. Varnou sestavu nesušte hadříkem, aby se uvnitř
varné sestavy nezachytávala vlákna.
Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet
Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips.
1 Postavte šálek pod výstup kávy. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou.
2 Do přihrádky na mletou kávu vložte odmašťovací tabletu.
3 Klepněte na symbol kávy a poté podržením symbolu intenzity aromatu po dobu 3 sekund zvolte
funkci mleté kávy (obr. 2).
4 Nevkládejte mletou kávu. Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení spusťte proces přípravy. Jakmile
bude naplněna polovina šálku, přístroj odpojte od elektrické sítě.
5 Nechte odmašťovací roztok působit alespoň 15 minut.
6 Připojte síťovou zástrčku do zásuvky, zapněte přístroj a nechte ho dokončit cyklus přípravy kávy.
Šálek vyprázdněte.
7 Vyjměte nádržku na vodu a otevřete servisní dvířka. Vyjměte varnou sestavu a důkladně ji
opláchněte tekoucí vodou.
8 Varnou sestavu a nádržku na vodu vložte zpět a pod dávkovací hubici kávy postavte šálek.
15
9 Klepněte na symbol kávy a poté podržením symbolu intenzity aromatu po dobu 3 sekund zvolte
funkci mleté kávy (obr. 2). Nevkládejte mletou kávu. Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení
spusťte proces přípravy. Tento postup dvakrát opakujte. Šálek vyprázdněte.
Mazání varné sestavy
K zajištění hladkého pohybu součástí promazávejte varnou sestavu každé 2 měsíce.
1 Naneste tenkou vrstvu maziva na píst (šedá součást) varné sestavy (obr. 31).
2 Naneste tenkou vrstvu maziva kolem hřídele (šedá část) ve spodní části varné sestavy (obr. 32).
3 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku na kolejnice po obou stranách (obr. 33).
Čištění jednotky LatteGo (nádržka na mléko)
Čištění jednotky LatteGo po každém použití
1
2
3
4
Vyjměte LatteGo z přístroje (obr. 34).
Vylijte případné zbývající mléko.
Zmáčkněte uvolňovací tlačítko a vyjměte nádržku na mléko z rámu LatteGo (obr. 35).
Všechny součásti umyjte v myčce na nádobí nebo je opláchněte vlažnou tekoucí vodou a čisticím
prostředkem.
Čištění klasického napěňovače mléka
Čištění klasického napěňovače mléka po každém použití
Z hygienických důvodů a kvůli zabránění usazování zbytků mléka čistěte napěňovač mléka po každém
použití.
1 Pod napěňovač mléka umístěte šálek.
2 Klepněte na symbol páry a poté stisknutím tlačítka spuštění/zastavení zahajte vypouštění páry
a odstraňte veškeré zbytky mléka z napěňovače mléka.
3 Po několika sekundách opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení zastavte vypouštění
páry.
4 Napěňovač mléka očistěte navlhčeným hadříkem.
Každodenní čištění klasického napěňovače mléka
1 Nechte napěňovač mléka zcela vychladnout.
2 Nakloňte napěňovač mléka doleva (obr. 36) a vyjměte kovovou i silikonovou část (obr. 37).
3 Rozeberte obě součásti (obr. 38) a opláchněte je čistou vodou nebo je umyjte v myčce na nádobí.
Zkontrolujte, zda je malý otvor v kovové trubičce úplně čistý a zda není zanesen zbytky mléka.
4 Poté obě části napěňovače mléka sestavte a připojte napěňovač mléka zpět k přístroji.
Vodní filtr AquaClean
Váš přístroj může používat filtr AquaClean. K zachování dobré chuti kávy lze do nádrže na vodu vložit
vodní filtr AquaClean. Filtr rovněž omezuje tvorbu vápenatých usazenin v přístroji a tím i nutnost
odstraňování vodního kamene z přístroje. Vodní filtr AquaClean lze zakoupit u místních prodejců,
v autorizovaných servisních střediscích nebo online na stránce www.philips.com/parts-andaccessories.
Čeština
Čeština
16
Čeština
Symbol a kontrolka filtru AquaClean
Přístroj je vybaven kontrolkou vodního filtru AquaClean (obr. 39), která udává stav filtru. V níže
uvedené tabulce jsou uvedeny pokyny pro situace, kdy kontrolka svítí nebo bliká.
Při prvním použití přístroje začne kontrolka filtru AquaClean blikat oranžovou
barvou. Tím je signalizováno, že můžete vodní filtr AquaClean začít používat.
Pokud vodní filtr AquaClean neaktivujete, kontrolka po nějaké době automaticky
zhasne.
Jakmile filtr nainstalujete a aktivujete jej klepnutím na symbol AquaClean,
kontrolka filtru AquaClean změní svou barvou na modrou, čímž signalizuje, že
vodní filtr AquaClean je aktivní.
Jakmile dojde k zanesení filtru, kontrolka filtru AquaClean začne znovu blikat
oranžovou barvou, čímž signalizuje nutnost výměny filtru za nový.
I když oranžová kontrolka filtru AquaClean nesvítí, můžete stále aktivovat filtr
AquaClean, avšak nejprve bude nutné zbavit přístroj vodního kamene.
Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)
Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově
instalovaný vodní filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat klepnutím na symbol filtru AquaClean.
I když oranžová kontrolka filtru AquaClean nesvítí, můžete stále aktivovat vodní filtr AquaClean, avšak
nejprve bude nutné zbavit přístroj vodního kamene.
Přístroj musí být před zahájením používání vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.
Vodní filtr AquaClean je nutné před aktivací připravit namočením do vody podle pokynů uvedených
níže. Pokud tak neučiníte, může se do přístroje namísto vody nasát vzduch, což bude mít za následek
zvýšenou hlučnost přístroje a nemožnost přípravy kávy.
1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2 Třepejte filtrem zhruba 5 sekund (obr. 40).
3 Ponořte filtr vzhůru nohama do konvice se studenou vodou a mírně jím zatřepte, trochu jej (obr. 41)
stiskněte.
4 Filtr je nyní připraven k použití a lze jej umístit do nádržky na vodu.
5 Filtr nasaďte ve svislé poloze na přípojku filtru v nádržce na vodu. Zatlačte jej do nejnižší možné
polohy (obr. 42).
6 Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a vložte ji zpět do přístroje.
7 Je-li připojena jednotka LatteGo, odpojte ji od přístroje.
8 Pod dávkovací hubici horké vody / napěňovač mléka postavte misku.
9 Stiskněte a na 3 sekundy (obr. 43) podržte ikonu AquaClean. Začne blikat kontrolka spuštění.
10 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení spusťte aktivační proces.
11 Z dávkovací hubice horké vody / napěňovače mléka začne vytékat horká voda (3 min).
12 Po dokončení aktivačního procesu bude úspěšná aktivace vodního filtru AquaClean potvrzena
rozsvícením modré kontrolky filtru AquaClean.
Výměna vodního filtru AquaClean (5 min)
Poté, co filtrem proteče 95 litrů vody, přestane filtr fungovat. Kontrolka filtru AquaClean změní svou
barvu na oranžovou a blikáním začne signalizovat nutnost výměny filtru. Dokud bude kontrolka blikat,
17
můžete filtr vyměnit, aniž by bylo nutné nejprve z přístroje odstranit vodní kámen. Pokud vodní filtr
AquaClean nevyměníte, oranžová kontrolka časem zhasne. V takovém případě lze i nadále filtr
vyměnit, nicméně nejprve bude nutné z přístroje odstranit vodní kámen.
Pokud začne blikat oranžová kontrolka filtru AquaClean:
1 Vyjměte původní vodní filtr AquaClean.
2 Vložte nový filtr a aktivujte jej podle pokynů v části „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
Vodní filtr AquaClean měňte alespoň každé 3 měsíce, i kdyby zařízení nutnost jeho výměny ještě
nesignalizovalo.
Deaktivace připomínek výměny filtru AquaClean
Pokud již nechcete vodní filtry Philips AquaClean používat, můžete připomínky výměny filtru
AquaClean kdykoli deaktivovat (kontrolka filtru AquaClean bliká oranžově):
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte symbol AquaClean, dokud se kontrolka v symbolu nerozsvítí.
Kontrolka spuštění začne blikat.
3 Deaktivaci připomínek provedete dalším klepnutím na symbol AquaClean. Kontrolka v symbolu
AquaClean zhasne.
4 Potvrďte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
5 Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte. Připomínky výměny filtru AquaClean jsou nyní
deaktivované.
Poznámka: Aktivací nového filtru AquaClean se automaticky aktivují i připomínky výměny filtru.
Nastavení tvrdosti vody
K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti přístroje doporučujeme upravit nastavení
tvrdosti vody na základě tvrdosti vody ve vaší oblasti. Zároveň tím předejdete nutnosti příliš častého
odstraňování vodního kamene z přístroje. Předvolené nastavení tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Ke stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací proužek:
1
Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku nebo jej na 1 sekundu podržte pod
tekoucí vodou (obr. 44).
2 Počkejte 1 minutu. Počet čtverečků, které se na testovacím proužku zbarví červeně, udává tvrdost
vody (obr. 45).
V přístroji nastavte odpovídající tvrdost vody:
1 Stisknutím vypínače přístroj vypněte.
2 U vypnutého přístroje podržte symbol intenzity aromatu, dokud se všechny kontrolky v symbolu
nerozsvítí (obr. 2).
3 1-, 2-, 3- nebo 4krát klepněte na symbol intenzity aromatu. Počet rozsvícených kontrolek by měl
odpovídat počtu červených čtverečků na testovacím proužku (obr. 46). Pokud se na testovacím
proužku červeně nezbarví ani jeden čtvereček (všechny tedy zůstanou zelené), zvolte 1 kontrolku.
4 Po dokončení nastavení tvrdosti vody stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
5 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
Čeština
Čeština
18
Čeština
Vzhledem k tomu, že tvrdost vody nastavujete pouze jednou, používá se k výběru tvrdosti vody
funkce intenzity aromatu. Na intenzitu aromatu později připravených nápojů nemá tato úprava žádný
vliv.
Odstranění vodního kamene (30 min)
Používejte pouze prostředek pro odstraňování vodního kamene společnosti Philips. Za žádných
okolností nepoužívejte odstraňovač vodního kamene na bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové,
amidosulfonové nebo octové (ocet), protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje
a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nedodržení tohoto pokynu vede ke zneplatnění
záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž povede k zneplatnění záruky. Roztok Philips
k odstranění vodního kamene můžete zakoupit online na stránce www.philips.com/coffee-care.
Když začne pomalu blikat kontrolka Calc/Clean, je třeba přístroj zbavit usazeného vodního kamene.
1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2 Je-li připojena jednotka LatteGo nebo napěňovač mléka, odpojte je od přístroje.
3 Vyjměte odkapávací tácek a nádobu na kávovou sedlinu, vyprázdněte je, vyčistěte a poté vraťte
zpět na místo.
4 Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Poté vyjměte vodní filtr AquaClean.
5 Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips do nádržky na vodu a nádržku
doplňte vodou až po ukazatel hladiny Calc/Clean (obr. 47). Poté ji vložte zpět do přístroje.
6 Pod dávkovací hubici kávy a dávkovací hubici vody umístěte velkou nádobu (1,5 l).
7 Stiskněte a podržte tlačítko Calc/Clean po dobu 3 sekund a poté stiskněte tlačítko
spuštění/zastavení .
8 Spustí se první fáze postupu odstranění vodního kamene. Proces odstranění vodního kamene trvá
přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a cyklu vyplachování. V průběhu
odstraňování vodního kamene bude blikat kontrolka Calc/Clean.
9 Nechte přístroj vypouštět roztok k odstranění vodního kamene, dokud displej nepřipomene, že
nádržka na vodu je prázdná.
10 Vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a znovu ji naplňte čistou vodou až po ukazatel
hladiny Calc/Clean.
11 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod dávkovací hubici kávy a dávkovací hubici vody. Znovu
stiskněte tlačítko spuštění/zastavení .
12 Spustí se druhá fáze cyklu odstranění vodního kamene – vyplachovací fáze, která trvá 3 minuty.
V průběhu této fáze budou kontrolky na ovládacím panelu blikáním signalizovat probíhající
vyplachování.
13 Vyčkejte, dokud přístroj nepřestane vypouštět vodu. Jakmile přístroj přestane vypouštět vodu, je
odstraňování vodního kamene dokončeno.
14 Nyní se přístroj znovu zahřeje. Jakmile se souvisle rozsvítí symboly nápojů, je přístroj opět připraven
k použití.
15 Do nádržky na vodu umístěte nový vodní filtr AquaClean a aktivujte jej.
- Po dokončení procesu odstraňování vodního kamene začne kontrolka filtru AquaClean blikáním
signalizovat nutnost vložení nového vodního filtru AquaClean.
Tip: Používáním filtru AquaClean snížíte potřebu odstraňování vodního kamene.
Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší
Proces odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím vypínače na ovládacím panelu. Pokud se
proces odstranění vodního kamene přeruší, postupujte následovně:
19
1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
2 Naplňte nádržku na vodu čistou vodou až po ukazatel hladiny Calc/Clean a přístroj znovu zapněte.
Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
3 Před přípravou jakéhokoliv nápoje proveďte cyklus manuálního vyplachování. Ten se provádí tak,
že nejprve opakovaným klepnutím na symbol horké vody (obr. 14) vypustíte polovinu horké vody
z nádržky na vodu a poté připravíte dva šálky mleté kávy, aniž byste do přístroje mletou kávu
nasypávali.
Pokud nebyl proces odstranění vodního kamene dokončen, bude přístroj nutné co nejdříve znovu
zbavit vodního kamene.
Objednávání příslušenství
K čištění přístroje a odstranění vodního kamene používejte pouze výrobky pro údržbu od společnosti
Philips. Tyto výrobky lze zakoupit u místních prodejců, v autorizovaných servisních střediscích nebo
online na stránce www.philips.com/parts-and-accessories. Chcete-li vyhledat úplný seznam
náhradních dílů online, zadejte číslo modelu svého přístroje. Číslo modelu se nachází na vnitřní straně
obslužných dvířek.
Výrobky údržby a typová označení:
- Roztok pro odstranění vodního kamene (CA6700)
- Vodní filtr AquaClean CA6903 (obr. 48)
- Plastické mazivo varné sestavy (HD5061)
- Odmašťovací tablety (CA6704)
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa
podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.philips.com/coffeecare. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
Varovné symboly
Varovný
symbol
Řešení
Svítí kontrolka „Prázdná nádržka na vodu“:
- Nádržka na vodu je téměř prázdná. Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po
ukazatel maximální úrovně hladiny.
- Nádržka na vodu není na svém místě. Umístěte nádržku na vodu na své místo.
Svítí kontrolka „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“:
- Nádoba na kávovou sedlinu je plná. Nádobu na kávovou sedlinu vyjímejte
a vyprazdňujte v době, když je přístroj zapnutý. Počkejte alespoň 5 sekund, než
opět vložíte nádobu.
Čeština
Čeština
20
Čeština
Varovný
symbol
Řešení
Svítí kontrolka alarmu:
- Nádoba na kávovou sedlinu nebo odkapávací tácek nejsou na svém místě nebo
jsou usazeny chybně. Nádobu na kávovou sedlinu a odkapávací tácek vraťte zpět
místo a zkontrolujte, zda jsou ve správné poloze.
- Obslužná dvířka jsou otevřená. Vyjměte nádržku na vodu a zkontrolujte, zda jsou
servisní dvířka zavřená.
Bliká kontrolka alarmu:
- Varná sestava se nenachází na svém místě nebo není vložena správně. Vyjměte
varnou sestavu a řádně ji zasuňte na její místo. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné sestavy“.
- Varná sestava je zablokována. Vyjměte varnou sestavu a omyjte ji pod tekoucí
vodou. Poté varnou sestavu promažte a vložte zpět do přístroje. Podrobné
pokyny naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.
Rozsvítí se kontrolka alarmu a začne blikat kontrolka spuštění.
V přístroji se zachytil vzduch. Pro vypuštění vzduchu z přístroje naplňte nádržku na
vodu, položte pod klasický napěňovač mléka šálek a stiskněte blikající tlačítko
spuštění/zastavení.
Buďte opatrní: Z dávkovací hubice klasického napěňovače mléka může krátce
vytrysknout horká voda, která vytlačuje případný vzduch.
Bliká kontrolka filtru AquaClean: Vložte nebo vyměňte vodní filtr AquaClean
a aktivujte jej. Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr AquaClean“.
Pomalu bliká kontrolka odstranění vodního kamene: Z přístroje odstraňte vodní
kámen.
Kontrolky v symbolech nápoje se rozsvítí a jedna po druhé zhasnou.
Přístroj se zahřívá nebo snaží zbavit vzduchu, který se do přístroje dostal. Vyčkejte,
dokud všechny kontrolky nápojů nezačnou nepřetržitě svítit.
Čeština
Řešení
Blikají kontrolky všech varovných symbolů:
Přístroj resetujte odpojením od elektrické sítě a opětovným připojením. Před
opětovným zapnutím přístroje proveďte tyto kroky:
- Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky na vodu.
- Umístěte nádržku na vodu na své místo. Zatlačte ji co nejvíce do přístroje tak, aby
byla zasunuta ve správné poloze.
- Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zkontrolujte, zda není přihrádka
ucpána kávovým práškem. Přihrádku na mletou kávu můžete pročistit tak, že do
ní zasunete rukojeť lžičky a budete lžičkou pohybovat nahoru a dolů, dokud
mletá káva, která způsobila ucpání, nevypadne (obr. 27). Vyjměte varnou sestavu
a odstraňte všechnu mletou kávu, která vypadla. Varnou sestavu vložte zpět
a očistěte.
- Přístroj znovu zapněte.
Pokud je tím problém vyřešen, filtr AquaClean nebyl správně připraven. Než vrátíte
filtr AquaClean zpět na místo, připravte jej podle pokynů v krocích 1 a 2 v části
„Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
Pokud budou kontrolky i nadále blikat, může to být způsobeno přehřátím přístroje.
Přístroj vypněte, počkejte 30 minut a poté jej znovu zapněte. Jestliže budou
kontrolky i nadále blikat, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v mezinárodní záruční brožuře.
Tabulka řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa
podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.philips.com/coffeecare. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
Problém
Příčina
Řešení
Odkapávací tácek se
rychle zaplní.
To je normální jev. Kávovar
používá vodu k čištění vnitřního
okruhu a varné sestavy. Část
vody proudí vnitřní soustavou
přímo do odkapávacího tácku.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví červený
indikátor naplnění, tácek vyprázdněte.
Tip: pod hubici postavte šálek na sběr
protékající vody.
Svítí kontrolka
„Vyprázdněte nádobu
na kávovou sedlinu“.
Nádobu na kávovou sedlinu jste Nádobu na kávovou sedlinu
vyprázdnili, když byl přístroj
vyprazdňujte zásadně v době, když je
vypnutý.
přístroj zapnutý. Vyjměte nádobu na
kávovou sedlinu, počkejte alespoň
5 sekund a znovu ji vložte.
Přístroj vyzývá
k vyprázdnění nádoby
na kávovou sedlinu,
i když tato nádoba není
plná.
Přístroj nevynuloval počítadlo,
když jste naposledy vyprázdnili
nádobu na kávovou sedlinu.
Než vložíte zpět nádobu na kávovou
sedlinu, vždy vyčkejte přibližně 5
sekund. Počítadlo kávové sedliny se pak
vynuluje.
Čeština
Varovný
symbol
21
22
Čeština
Problém
Příčina
Řešení
Nádobu na kávovou sedlinu
vyprazdňujte zásadně v době, když je
přístroj zapnutý. Pokud nádobu na
kávovou sedlinu vyprázdníte v době,
kdy je přístroj vypnutý, počítadlo se
nevynuluje.
Nádoba na kávovou
sedlinu je přeplněná
a nerozsvítila se
kontrolka „Vyprázdněte
nádobu na kávovou
sedlinu“.
Vyjmuli jste odkapávací tácek,
ale nevyprázdnili jste nádobu
na kávovou sedlinu.
Když vyjmete odkapávací tácek,
vyprázdněte také nádobu na kávovou
sedlinu, i když obsahuje jen pár dávek
kávové sedliny. Počítadlo kávové
sedliny se tím vynuluje a dál bude dávky
kávové sedliny počítat správně.
Nemohu vyjmout varnou Varná sestava není správně
sestavu.
usazena.
Přístroj resetujete následujícím
způsobem: Zavřete servisní dvířka
a umístěte zpět nádržku na vodu.
Kávovar vypněte a znovu jej zapněte.
Poté zkuste znovu vyjmout varnou
sestavu. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné
sestavy“.
Nemohu vložit varnou
sestavu.
Varná sestava není správně
usazena.
Přístroj resetujete následujícím
způsobem: Zavřete servisní dvířka
a umístěte zpět nádržku na vodu.
Varnou sestavu nechte vyndanou.
Vypněte přístroj a odpojte jej od
elektrické sítě. Počkejte 30 sekund
a poté přístroj znovu připojte a zapněte.
Poté varnou sestavu nastavte do
správné polohy a znovu ji vložte do
přístroje. Podrobné pokyny naleznete
v kapitole „Vyjmutí a vložení varné
sestavy“.
Káva je vodnatá.
Varná sestava je špinavá nebo
potřebuje promazat.
Vyjměte varnou sestavu, umyjte ji pod
tekoucí vodou a nechte vyschnout. Poté
promažte pohyblivé součásti.
Kávovar provádí vlastní
Nejprve připravte 5 šálků kávy, na nichž
automatické nastavení. Tento
přístroj dokončí vlastní kalibraci.
postup se spustí automaticky
po prvním spuštění přístroje, po
změně typu kávových zrn nebo
po delší době, kdy nebyl přístroj
používán.
Mlýnek je nastaven na příliš
hrubé mletí.
Káva není dostatečně
teplá.
Nastavte mlýnek na jemnější mletí (nižší
hodnotu nastavení). Než bude možné
zcela poznat chuťový rozdíl, bude nutné
připravit 2 až 3 nápoje.
Nastavená teplota je příliš nízká. Teplotu nastavte na maximum.
Problém
Káva nevytéká nebo
vytéká pomalu.
23
Příčina
Řešení
Chladný šálek sníží teplotu
nápoje.
Šálky předehřejte vypláchnutím horkou
vodou.
Přidání mléka sníží teplotu
nápoje.
Přidáním mléka vždy dojde k určitému
snížení teploty kávy bez ohledu na to,
jakou teplotu přidané mléko mělo. Šálky
předehřejte vypláchnutím horkou
vodou.
Vodní filtr AquaClean nebyl
správně připraven k instalaci.
Vyjměte vodní filtr AquaClean a poté
zkuste znovu připravit kávu. Pokud
tento postup funguje, je nutné vodní filtr
AquaClean před vložením zpět do
přístroje správně připravit. Podrobné
pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr
AquaClean“.
Po delší době, kdy přístroj nebyl
používán, je nutné vodní filtr AquaClean
znovu připravit k použití a poté jej vrátit
do přístroje. Viz kroky 1–3 v kapitole
„Aktivace vodního filtru AquaClean“.
Kávovar mele kávová
zrna, ale nevytéká z něj
žádná káva.
Vodní filtr AquaClean je
zanesen.
Vodní filtr AquaClean měňte každé
3 měsíce. Filtr starší než 3 měsíce se
může ucpat.
Mlýnek je nastaven na příliš
jemné mletí.
Nastavte mlýnek na hrubší mletí (vyšší
hodnotu nastavení). Upozorňujeme, že
tím bude ovlivněna chuť kávy.
Varná sestava je znečištěná.
Odpojte varnou sestavu a omyjte ji pod
tekoucí vodou.
Vypouštěcí hubice kávy je
znečištěná.
Kulatým kartáčkem nebo jehlou
vyčistěte dávkovací hubici kávy i její
otvory.
Přihrádka na mletou kávu je
ucpaná.
Vypněte přístroj a vyjměte varnou
sestavu. Otevřete víko přihrádky na
mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť
lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů
uvolněte ucpanou nálevku (obr. 27).
Okruh kávovaru je ucpán
vodním kamenem.
Pomocí přípravku pro odstraňování
vodního kamene Philips odstraňte
vodní kámen. Když začne blikat
kontrolka odstranění vodního kamene,
vždy z přístroje odstraňte vodní kámen.
Přihrádka na mletou kávu je
ucpaná.
Vypněte přístroj a vyjměte varnou
sestavu. Otevřete víko přihrádky na
mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť
lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů
uvolněte ucpanou nálevku (obr. 27).
Čeština
Čeština
24
Čeština
Problém
Příčina
Řešení
Mléko se nenapění.
Přístroje s jednotkou LatteGo:
Příslušenství LatteGo je
nesprávně sestaveno.
Ujistěte se, že je na nádržka na mléko
správně nasazena do rámu jednotky
LatteGo (je slyšet cvaknutí).
Přístroje s jednotkou LatteGo:
Nádržka na mléko a/nebo rám
jednotky LatteGo je špinavý.
Rozeberte jednotku LatteGo
a opláchněte obě součásti pod tekoucí
vodou nebo je umyjte v myčce na
nádobí.
Přístroje s klasickým
napěňovačem mléka:
Napěňovač mléka je špinavý.
Napěňovač mléka důkladně vyčistěte.
Použitý druh mléka není vhodný Různé druhy mléka vyprodukují různé
k napěňování.
množství a různou kvalitu pěny.
Vyzkoušeli jsme následující druhy
mléka, které produkují vhodnou
mléčnou pěnu: částečně odstředěné
nebo plnotučné kravské mléko nebo
mléko bez laktózy.
Ze spodní části nádržky Rám a nádržka na mléko nejsou Nejprve vložte nádržku na mléko pod
na mléko LatteGo vytéká správně sestaveny.
háček v horní části rámu. Poté
mléko.
domáčkněte do úchytu i spodní část
nádržky na mléko. Až se díly správně
spojí, uslyšíte zaklapnutí.
Zdá se, že přístroj teče.
Kávovar používá vodu k čištění
vnitřního okruhu a varné
sestavy. Tato voda proudí
vnitřní soustavou přímo do
odkapávacího tácku. To je
normální jev.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví indikátor
naplnění, tácek vyprázdněte. Tip:
Postavením šálku pod dávkovací hubici
zachytíte vodu používanou k pročištění
a snížíte množství vody v odkapávacím
tácku.
Odkapávací tácek je plný a
přetekl. Proto se zdá, že přístroj
teče.
Každý den nebo když se v krytu
odkapávacího tácku objeví indikátor
naplnění, tácek vyprázdněte.
Nádržka na vodu není správně
vložena a do přístroje se
dostává vzduch.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve
správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji
vložte a zatlačte co nejdále.
Varná sestava je
znečištěná/ucpaná.
Opláchněte varnou sestavu.
Kávovar nestojí vodorovně.
Aby odkapávací tácek nepřetékal a aby
ukazatel naplnění odkapávacího tácku
fungoval správně, umístěte kávovar na
vodorovný povrch.
Nádržka na vodu není správně
vložena a do přístroje se
dostává vzduch.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve
správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji
vložte a zatlačte co nejdále.
25
Problém
Příčina
Řešení
Nedaří se mi aktivovat
vodní filtr AquaClean
a přístroj žádá
o odstranění vodního
kamene.
Filtr nebyl instalován nebo
vyměněn včas poté, kdy začala
blikat kontrolka vodního filtru
AquaClean. To znamená, že se
ve stroji usadil vodní kámen.
Nejprve přístroj zbavte vodního kamene
a poté vložte vodní filtr AquaClean.
Nový vodní filtr nemá
správnou velikost.
Pokoušíte se vložit jiný vodní
filtr než AquaClean.
Do přístroje lze správně vložit pouze
vodní filtr AquaClean.
Na vodním filtru AquaClean se
nenachází gumový kroužek.
Gumový kroužek vraťte na vodní filtr
AquaClean.
Během používání je normální,
že přístroj vydává zvuk.
Pokud se zvuk přístroje změní, vyčistěte
a promažte varnou sestavu.
Vodní filtr AquaClean nebyl
před instalací správně připraven
a do přístroje se dostává
vzduch.
Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky
na vodu a před jeho navrácením zpět jej
řádně připravte. Podrobné pokyny
naleznete v kapitole „Vodní filtr
AquaClean“.
Nádržka na vodu není správně
vložena a do přístroje se
dostává vzduch.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve
správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji
vložte a zatlačte co nejdále.
Přístroj vydává hlasitý
zvuk.
Technické specifikace
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšení technických specifikací výrobku. Všechna předem nastavená
množství jsou přibližná.
Popis
Hodnota
Rozměry (š x v x h)
246 x 372 x 433 mm
Hmotnost
7–7.5 kg
Délka síťového kabelu
1000 mm
Nádržka na vodu
1,8 l, vyjímatelná
Kapacita násypky na kávová zrna
275 g
Kapacita nádoby na kávovou sedlinu
12 dávek
Kapacita jednotky LatteGo (nádržka na mléko)
250 ml
Nastavitelná výška hubice
85–145 mm
Jmenovité napětí – jmenovitý výkon – napájení
Viz štítek s údaji na vnitřní straně servisních
dvířek (obr. A11)
Čeština
Čeština
26
Eesti
Sisukord
Masina ülevaade (joonis A) __________________________________________________________________________
26
Juhtpaneel (joonis B)_________________________________________________________________________________
26
Sissejuhatus __________________________________________________________________________________________
27
Enne esmakordset kasutamist _______________________________________________________________________
27
Jookide valmistamine ________________________________________________________________________________
29
Masina seadistuste reguleerimine ___________________________________________________________________
31
Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine ____________________________________________________
33
Puhastamine ja hooldus _____________________________________________________________________________
34
AquaClean-veefilter _________________________________________________________________________________
36
Vee kareduse seadistamine _________________________________________________________________________
38
Katlakivi eemaldamine (30 minutit)__________________________________________________________________
38
Tarvikute tellimine ____________________________________________________________________________________
39
Veaotsing _____________________________________________________________________________________________
40
Tehnilised andmed ___________________________________________________________________________________
45
Masina ülevaade (joonis A)
A1
Juhtpaneel
A10
Hooldusluuk
A2
Tassihoidik
A11
Andmesilt tüübinumbriga
A3
Eeljahvatatud kohvi lahter
A12
Veepaak
A4
Oamahuti kaas
A13
Kuuma vee tila
A5
Reguleeritav kohvitila
A14
Kohvipaksu sahtel
A6
Toitepistik
A15
Kohvipaksu sahtli esipaneel
A7
Jahvatuse reguleerimise nupp
A16
Tilgakandiku kate
A8
Kohviubade mahuti
A17
Tilgakandik
A9
Kohvi tõmbamise seadmed
A18
Tilgakandiku täituvuse näidik
Tarvikud
A19
Määrdetuub
A22
Vee kareduse testriba
A20
AquaClean-veefilter
A23
Klassikaline piimavahustaja (ainult
teatud mudelid)
A21
Mõõtekulp
A24
LatteGo (piimaanum) (ainult teatud
mudelid)
Juhtpaneel (joonis B)
Vt joonisest B kõikide nuppude ja ikoonide ülevaadet. Allpool on toodud nende kirjeldused.
Eesti
Eesti
27
B1
Toitenupp
B7
Hoiatusikoonid
B2
Joogiikoonid*
B8
Alustamise tuli
B3
Aroomi kanguse/ eeljahvatatud kohvi ikoon
B9
Alustamise/seiskamise
B4
Joogi koguse ikoon
B10
Katlakivieemalduse ikoon
B5
Piima koguse ikoon (ainult teatud mudelid)
B11
AquaCleani ikoon
nupp
B6 Kohvi temperatuuri ikoon (ainult teatud mudelid)
* Joogiikoonid: espresso, espresso lungo, kohv, Ameerika kohv, cappuccino, latte macchiato, kuum
vesi, aur (ainult teatud mudelid)
Sissejuhatus
Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul! Philipsi tugiteenuse võimalikult
tõhusaks kasutamiseks registreerige toode aadressil www.philips.com/welcome.
Enne masina esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi kaasasolev eraldi ohutusbrošüür ja hoidke
see edaspidiseks alles.
Et aidata teil alustada ning et saaksite oma masinat parimal võimalikul viisil kasutada, pakub Philips
teile tuge mitmel moel. Pakendist leiate järgmise dokumentatsiooni:
1 See kasutusjuhend koos piltidega kasutusjuhistega ja üksikasjaliku puhastus- ja hooldusteabega.
Sellel espressomasinal on mitu versiooni, millel on erinevad funktsioonid. Igal versioonil on oma
tüübinumber. Tüübinumbri leiate hooldusluugi siseküljel olevalt andmesildilt (vt joonis A11).
2 Eraldi ohutusteabe brošüür, mis sisaldab juhiseid masina ohutuks kasutamiseks.
3 Veebitoe saamiseks (korduma kipuvad küsimused, videod jne.) skannige sisse selle brošüür kaanel
olev QR-kood või minge aadressile www.philips.com/coffee-care.
Seda masinat on eelnevalt kohviga katsetatud. Kuigi masinat on hoolikalt puhastatud, võib sinna
olla jäänud üksikuid kohvijääke. Vaatamata sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.
Masin reguleerib automaatselt jahvatatud kohvi kogust, mida kasutatakse parimate
maitseomadustega kohvi saamiseks. Et masin saaks iseseadistamise lõpuni viia, tuleb teil kõigepealt
valmistada viis tassi kohvi.
Loputage LatteGo (piimamahuti) või klassikaline piimavahustaja enne esmakordset kasutamist.
Enne esmakordset kasutamist
1. Seadme kasutuselevõtmine
Pärast seadme sisselülitamist võib kuuma vee tilast või kohvitilast pisut vett tulla. See on normaalne.
ON
Eesti
Mõned nupud/ikoonid on ainult teatud mudelitel.
28
Eesti
2. AquaClean-veefiltri aktiveerimine (5 min)
Lisateavet vt jaotisest „AquaClean-veefilter”.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Vee kareduse seadistamine
Sammsammuline juhis on esitatud peatükis „Vee kareduse määramine”. Vee kareduse vaikeseade
on 4: kare vesi.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
3x
ON
4. LatteGo kokkupanemine (ainult teatud mudelid)
CLICK
5. Klassikalise piimavahustaja kokkupanemine (ainult teatud
mudelid)
1
2
Eesti
29
Jookide valmistamine
1 Täitke veepaak kraaniveega ja oamahuti ubadega.
2 Masina sisselülimiseks vajutage toitenuppu.
- Masin hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli. Masina soojenemisel
joogiikoonide tuled süttivad ja kustuvad aeglaselt üksteise järel.
- Masin on kasutamiseks valmis, kui joogiikoonide kõik tuled süttivad püsivalt põlema.
3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla. Kohvi väljutamise tila kõrguse reguleerimiseks vastavalt
kasutatava tassi või klaasi suurusele nihutage tila üles või alla (joon. 1).
Jookide oma maitsele kohandamine
Masin võimaldab teil reguleerida joogi seadistusi vastavalt oma eelistustele. Pärast joogi valmist saate:
1 Reguleerida aroomi kangust vajutades aroomi kanguse ikoonile (joon. 2). Kangusi on kokku kolm,
kõige madalam on kõige mahedam ja kõige kõrgem kõige kangem.
2 Reguleerige joogi kogust, vajutades joogi koguse (joon. 3) ja/või piima koguse ikoonile (ainult
teatud mudelid). Koguseid on kokku kolm: väike, keskmine ja suur.
Samuti saate reguleerida kohvi temperatuuri vastavalt oma eelistustele.
Kohvi valmistamine kohviubadest
1
Kohvi valmistamiseks vajutage vastavat joogiikooni.
- Aroomi kanguse ja koguse tuled süttivad ja näitavad eelmisel korral valitud seadistust.
- Nüüd saate jooki reguleerida vastavalt oma maitsele.
2 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
- Joogi väljutamise ajal joogiikooni tuli vilgub.
Ainult teatud mudelid: Ameerika kohv on valmistatud espressost ja veest. Ameerika kohvi
valmistamisel väljutab masin kõigepealt espresso ja seejärel vee.
3 Kohvi väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
Kahe kohvi korraga valmistamiseks vajutage joogiikooni kaks korda. Tuli 2x süttib põlema.
Piimapõhiste jookide valmistamine LatteGo abil (piimaanum)
LatteGo koosneb piimaanumast, raamist ja säilituskaanest. Lekete vältimiseks veenduge, et raam ja
piimaanum oleksid enne piimaanuma täitmist õigesti kokku pandud.
1
LatteGo kokkupanemiseks pistke piimaanuma ülemine serv raami ülaosas asuva konksu alla (joon.
4). Seejärel lükake paika piimaanuma alumine ots. Piimaanuma paika lukustumisel kuulete
klõpsatust (joon. 5).
Märkus. Enne piimaanuma raami külge panekut veenduge, et anum ja raam oleksid puhtad.
2 Kallutage LatteGod kergelt ja kinnitage see kuuma vee tila külge (joon. 6). Seejärel lükake seda ja
lukustage paigale (joon. 7).
3 Joogi valmistamiseks täitke LatteGo piimaga, kuni piimaanumal näidatud tähiseni (joon. 8). Ärge
täitke piimaanumat üle MAX-tähise.
Eesti
Üldised sammud
30
Eesti
Kui olete reguleerinud piimakoguse oma eelistuste kohaselt, võib juhtuda, et peate
piimaanumasse valama piima rohkem või vähem, kui LatteGol on selle joogi jaoks näidatud.
Parima tulemuse saamiseks kasutage piima, mis on võetud otse külmikust.
4 Asetage tass tilgakandikule.
5 Vajutage soovitud piimapõhise joogi ikooni.
- Nüüd saate reguleerida jooki vastavalt oma eelistustele.
6 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
- Joogi väljutamise ajal joogiikooni tuli vilgub. Cappuccino või latte macchiato valmistamisel
väljutab masin kõigepealt piima ja seejärel kohvi. Caffè latte valmistamisel väljutab masin
kõigepeal kohvi ja seejärel piima.
- Piima väljutamise peatamiseks enne, kui masin on väljutanud eelseadistatud koguse, vajutage
alustamise/seiskamise nuppu .
7 Kogu joogi (piim ja kohv) väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage ja hoidke
all alustamise/seiskamise nuppu .
Piima vahustamine klassikalise piimavahustajaga
Parima kvaliteediga vahu saamiseks kasutage piima, mis on võetud otse külmikust.
1
2
3
4
5
6
Kallutage masina küljes olevat musta silikoonist vart vasakule ja lükake piimavahustaja selle otsa
(joon. 9).
Täitke piimakann umbes 100 ml piimaga cappuccino jaoks ja umbes 150 ml piimaga latte
macchiato jaoks.
Sisestage klassikaline piimavahustaja umbes 1 cm sügavusele piima sisse.
Vajutage auru ikooni (joon. 10).
- Auru ikooni tuli süttib ja alustamise tuli hakkab vilkuma.
Piima vahustamiseks vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
- Masin hakkab kuumenema, aur suunatakse piima sisse ja piim vahustatakse.
Kui piimavaht on piimakannus saavutanud soovitud koguse, vajutage piima vahustamise
lõpetamiseks uuesti alustamise/seiskamise nuppu .
Mitte kunagi ei tohi piima vahustada üle 90 sekundi. Vahustamine seiskub automaatselt 90 sekundi
järel.
Piimavahu parima kvaliteedi tagamiseks ei tohi piimakannu piima vahustamise ajal liigutada.
Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine
Võite kohviubade asemel kasutada eeljahvatatud kohvi, näiteks kui eelistate muud sorti või
kofeiinivaba kohvi.
1 Lülitage kohvimasin toitenupu abil sisse ja oodake, kuni see on kasutusvalmis.
2 Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja pange sellesse üks mõõtekulbitäis eeljahvatatud kohvi
(joon. 12). Seejärel sulgege kaas.
3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
4 Valige üks jook.
5 Vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel (joon. 13).
- Eeljahvatatud kohvi tuli süttib ja alustamise tuli hakkab vilkuma.
6 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
Eesti
31
7 Kohvi väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
Eeljahvatatud kohvi pole salvestatud seadistus nagu eelmisel korral valitud kanguse seadistus. Iga
kord, kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, peate vajutama aroomi kanguse ikooni kolme sekundi
vältel.
Kui valite eeljahvatatud kohvi, ei saa te valida teist aroomi kangust.
Kuuma vee väljutamine
1 Kui LatteGo või piimavahustaja on masina küljes, eemaldage see.
2 Vajutage kuuma vee ikooni (joon. 14).
- Joogi koguse tuled süttivad ja näitavad eelmise valitud joogi kuuma vee seadistust.
3 Reguleerige kuuma vee kogust vastavalt oma eelistustele, vajutades joogi koguse ikooni (joon. 3).
4 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
- Kuuma vee ikooni tuli vilgub ja kuuma vee tilast väljutatakse kuuma vett (joon. 15).
5 Kuuma vee väljutamise peatamiseks enne, kui masin on lõpetanud, vajutage uuesti
alustamise/seiskamise nuppu .
Masina seadistuste reguleerimine
Ooteaja reguleerimine
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui masin on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all katlakivieemalduse ikooni (joon. 16), kuni
katlakivieemalduse tuli ja aroomi kanguse tuled süttivad (joon. 17).
3 Vajutage aroomi kanguse ikooni, et valida soovitud ooteaeg: 15, 30, 60 või 180 minutit. Vastavalt 1,
2, 3 või 4 aroomi kanguse ikooni tuld süttivad.
4 Kui olete ooteaja seadistamise lõpetanud, vajutage alustamise/seiskamise nuppu. Masin lülitub
välja.
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse.
Jookide kõrgeima vaikeseadeväärtuse programmeerimine
Masinal on iga joogi jaoks kolm vaikeseadistust: väike, keskmine ja suur. Muuta saab ainult kõrgeima
seadeväärtuse kogust. Uut kogust saab salvestada niipea kui käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
Enne piimajoogi koguse seadistamise alustamist pange kokku LatteGo ja valage sellesse piim.
1
Kõige suuema koguse seadistuse reguleerimiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi vältel all selle
joogi ikooni, mida soovita reguleerida.
- Joogi koguse ikooni ülemine tuli, piima koguse ikooni (ainult teatud mudelid) ülemine tuli ja
alustamise/seiskamise nupp hakkavad vilkuma, andes märku, et olete seadistamisrežiimis.
2 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu . Masin hakkab valitud jooki valmistama.
- Alustamise tuli põleb alguses püsivalt. Kui masin on valmis reguleeritud koguse salvestamiseks,
hakkab alustamise/seiskamise tuli vilkuma.
Eesti
Eeljahvatatud kohviga saate valmistada ainult ühe kohvijoogi korraga.
32
Eesti
3 Vajutage uuesti alustamise/seiskamise nuppu , kui tassis on soovitud kogus kohvi või piima.
- Cappuccino või latte macchiato korral väljutatakse kõigepealt piim. Vajutage
alustamise/seiskamise nuppu , kui tassis on soovitud kogus piima. Masin hakkab automaatselt
kohvi väljutama. Vajutage uuesti alustamise/seiskamise nuppu , kui tassis on soovitud kogus
kohvi.
Kui olete joogi jaoks programmeerinud uue suurima vaikekoguse, hakkab masin seda uut kogust
valmistama iga kord, kui valite selle joogi suurima koguse.
Saate reguleerida ainult kõige suurema vaikekoguse.
Kui soovite minna tagasi vaikekoguse seadistuse juurde, vt jaotist „Tehaseseadetele lähtestamine".
Kohvi temperatuuri reguleerimine
Ilma temperatuuriikoonita masinad
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui masin on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all kohvi koguse ikooni, kuni selle ikooni tuli süttib
(joon. 18).
3 Vajutage koguse ikooni, et valida soovitud temperatuur: tavaline, kõrge või maksimaalne
- Põleb vastavalt üks, kaks või kolm tuld.
4 Kui olete kohvi temperatuuri seadistamise lõpetanud, vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse.
Kui te masinat ise välja ei lülita, lülitub see mõne aja pärast automaatselt välja.
Temperatuuriikooniga masinad (ainult EP3221)
1
Vajutage kohvi temperatuuri nuppu korduvalt, et valida soovitud temperatuur.
Tehaseseadete taastamine
Masinal on igal ajal võimalik taastada jookide vaikeseaded.
Vaikeseadeid saate taastada ainult siis, kui masin on välja lülitatud.
1 Lülitage kohvimasin toitenupu kaudu välja.
2 Vajutage ja hoidke espresso ikooni kolm sekundit all.
- Joogi seadete ikoonide keskmised tuled süttivad. Alustamise/seiskamise tuli hakkab vilkuma,
andes märku et seaded on taastamiseks valmis.
3 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et kinnitada oma soovi seaded taastada.
4 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse.
Veski seadistuse reguleerimine
Kohvi kangust saate muuta oasalves oleva jahvatuse reguleerimisnupuga. Mida madalam on
jahvatusaste, seda peenemaks kohvioad jahvatatakse ja seda kangem on kohv. Saate valida 12
erineva jahvatusastme vahel.
Masin on seadistatud nii, et kohvioad annaksid kohvile parima maitse. Seetõttu soovitame teil mitte
reguleerida veski seadistust enne, kui olete valmistanud 100–150 tassi kohvi (ligikaudu ühe kuu hulk).
Jahvatusastet saate reguleerida ainult siis, kui masin kohviube jahvatab. Enne maitseerinevuste
täielikku esiletulemist tuleb teil valmistada kaks kuni kolm jooki.
Eesti
33
1
2
3
4
Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
Avage kohvioamahuti kaas.
Vajutage espresso ikoonile ja seejärel alustamise/seiskamise nuppu .
Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla jahvatuse reguleerimise nupp ja pöörake see vasakule
või paremale (joon. 19).
Lülitage juhtpaneelilt helisignaalid välja
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui kohvimasin on välja lülitatud, vajutage kohvi ikoonile (mudeli EP3221 korral espresso lungo
ikoonile) ja hoidke seda all kuni ikooni märgutule süttimiseni. Käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
3 Juhtpaneelilt helisignaalide väljalülitamiseks tuleb uuesti vajutada kohvi ikoonile. Kohvi ikooni
märgutuli kustub.
4 Valiku kinnitamiseks vajutage käivitamis-/seiskamisnuppu.
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse. Nüüd on juhtpaneeli helisignaalid välja lülitatud.
Märkus. Kui pärast kohvi ikoonile vajutamist ja all hoidmist ikooni märgutuli ei sütti, tähendab see, et
juhtpaneeli helisignaalid on juba välja lülitatud. Nende uuesti sisselülitamiseks tuleb ikoonile uuesti
vajutada ja kinnitamiseks vajutada käivitamis-/seiskamisnuppu.
Toitenupu ja käivitamis-/seiskamisnupu helisignaale ei saa välja lülitada.
Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine
Vaadake saidilt www.philips.com/coffee-care põhjalikke videojuhised kohvimooduli eemaldamise,
sisestamise ja puhastamise kohta.
Kohvimooduli masinast eemaldamine
1 Lülitage masin välja.
2 Eemaldage veepaak ja avage hooldusluuk (joon. 20).
3 Vajutage PUSH hooba (joon. 21) ja hoides kohvimooduli kinnivõtmiskohast, tõmmake kohvimoodul
masinast välja (joon. 22).
Kohvimooduli tagasipanemine
Enne kohvimooduli masinasse tagasi panemist veenduge, et kohvimoodul oleks õiges asendis.
1
Kontrollige, et kohvimoodul oleks õiges asendis. Nool kohvimooduli küljel oleval kollasel silindril
peab olema kohakuti musta noole ja N-iga (joon. 23).
- Kui need ei ole kohakuti, lükake hoob alla, kuni see puudutab kohvimooduli põhja (joon. 24).
2 Lükake kohvimoodul külgedel asuvaid juhikuid mööda tagasi masinasse (joon. 25), kuni see
klõpsatusega kohale lukustub (joon. 26). Ärge vajutage PUSH hooba.
3 Sulgege hooldusluuk ja pange veepaak oma kohale tagasi.
Eesti
Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake jahvatuse reguleerimisnuppu rohkem kui ühe astme
võrra korraga.
34
Eesti
Puhastamine ja hooldus
Regulaarne puhastus ja hooldus hoiab teie masina heas töökorras ja tagab pikaks ajaks maitsva kohvi
ja püsiva kohvivoolu.
Allolevas tabelis on täpsemalt kirjeldatud, millal ja kuidas puhastada masina kõiki eemaldatavaid
osasid. Põhjalikuma teabe ja videojuhised leiate aadressilt www.philips.com/coffee-care. Vt jooniselt
D ülevaadet osadest, mida võib pesta nõudepesumasinas.
Eemaldatavad
osad
Millal puhastada
Kuidas puhastada
Kohvimoodul
Kord nädalas
Eemaldage kohvimoodul masinast. Loputage
seda kraani all.
Kord kuus
Puhastage kohvimoodulit Philipsi kohviõli
eemaldamise tabletiga.
Klassikaline
piimavahustaja
Pärast igat kasutuskorda
Põhjalikuks puhastamiseks väljutage kõigepealt
kuuma vett masina külge kinnitatud
piimavahustajaga. Seejärel eemaldage
piimavahustaja masina küljest ja võtke osadeks
lahti. Peske kõik osad kraani all või
nõudepesumasinas.
Eeljahvatatud
kohvi lahter
Kontrollige eeljahvatatud
kohvi lahtrit kord nädalas,
veendumaks, et see ei oleks
ummistunud.
Eemaldage masin vooluvõrgust ja võtke
kohvimoodul masinast välja. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart üles-alla, kuni
ummistust tekitav kohvipaks alla kukub (joon. 27).
Vaadake aadressilt www.philips.com/coffeecare põhjalikke videojuhiseid.
Kohvipaksu sahtel Tühjendage kohvipaksu
sahtel, kui masin seda
nõuab. Peske seda kord
nädalas.
Eemaldada kohvipaksu sahtel, kui masin on sisse
lülitatud. Loputage seda kraani all vähese
nõudepesuvahendiga või peske
nõudepesumasinas. Kohvipaksu sahtli esipaneel
ei ole nõudepesumasinas pestav.
Tilgakandik
Tühjendage tilgakandikut iga
päev või siis, kui punane
tilgakandiku täisoleku näidik
tõuseb läbi tilgakandiku
katte üles (joon. 28). Peske
tilgakandikut kord nädalas.
Eemaldage tilgakandik (joon. 29) ja peske seda
kraani all vähese nõudepesuvahendiga.
Tilgakandikut võite pesta ka nõudepesumasinas.
Kohvipaksu sahtli esipaneel (joonis A15) ei ole
nõudepesumasinas pestav.
LatteGo
Pärast igat kasutuskorda
Loputage LatteGo kraani all või peske
nõudepesumasinas.
Kohvimooduli
määrimine
Iga kahe kuu tagant
Vaadake määrimistabelit ja määrige
kohvimoodulit Philipsi määrdega.
Veepaak
Kord nädalas
Loputage veepaaki kraani all.
Eesti
35
Kohvimooduli puhastamine
Kohvimooduli regulaarne puhastamine hoiab ära siseringete kohvijääkidega ummistumise. Vaadake
saidilt www.philips.com/coffee-care õppevideoid kohvimooduli eemaldamise, sisestamise ja
puhastamise kohta.
1 Eemaldage kohvimoodul.
2 Loputage kohvimoodulit põhjalikult veega. Puhastage ettevaatlikult kohvimooduli ülemine filter
(joon. 30).
3 Enne kui kohvimooduli tagasi panete, laske sel õhu käes ära kuivada. Kohvi valmistamise
moodulisse kiudude kogunemise vältimiseks ärge kuivatage seda lapiga.
Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega
Kasutage ainult Philipsi kohviõli eemaldamise tablette.
1 Asetage tass kohvitila alla. Täitke veenõu külma värske veega.
2 Pange kohviõli eemaldamise tablett eeljahvatatud kohvi lahtrisse.
3 Vajutage kohviikoonile ja vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel, et valida
eeljahvatatud kohvi funktsioon (joon. 2).
4 Ärge lisage eeljahvatatud kohvi. Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et alustada
pruulimistsüklit. Kui pool tassi vett on läbi jooksnud, tõmmake masin vooluvõrgust välja.
5 Laske kohviõli eemaldamise lahusel mõjuda vähemalt 15 minutit.
6 Pange toitepistik tagasi seinakontakti ja lülitage masin pruulimistsükli lõpetamiseks sisse.
Tühjendage tass.
7 Eemaldage veepaak ja avage hooldusluuk. Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda põhjalikult
kraani all.
8 Pange kohvimoodul ja veepaak masinasse tagasi ja asetage tass kohvitila alla.
9 Vajutage kohviikoonile ja vajutage aroomi kanguse ikooni kolme sekundi vältel, et valida
eeljahvatatud kohvi funktsioon (joon. 2). Ärge lisage eeljahvatatud kohvi. Vajutage
alustamise/seiskamise nuppu , et alustada pruulimistsüklit. Korrake seda tegevust kaks korda.
Tühjendage tass.
Kohvimooduli määrimine
Määrige kohvimoodulit iga kahe kuu tagant, et tagada selle liikuvate osade sujuv liikumine.
1 Kandke õhuke kiht määret kohvimooduli kolvile (hall osa) (joon. 31).
2 Kandke õhuke kiht määret kohvimooduli põhjas asuva võlli (hall osa) ümber (joon. 32).
3 Kandke õhuke kiht määret mõlemal pool asuvatele rööbastele (joon. 33).
LatteGo (piimaanum) puhastamine
LatteGo puhastamine pärast igat kasutuskorda
1
2
3
4
Eemaldage LatteGo masinast (joon. 34).
Valage ülejäänud piim välja.
Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage piimaanum LatteGo raami küljest (joon. 35).
Peske kõiki osasid nõudepesumasinas või kraani all leige vee ja vähese nõudepesuvedelikuga.
Eesti
Kohvimooduli puhastamine kraani all
36
Eesti
Klassikalise piimavahustaja puhastamine
Klassikalise piimavahustaja puhastamine pärast igat kasutuskorda
Hügieeni kaalutlustel ja piimajääkide kogunemise ärahoidmiseks puhastage piimavahustajat pärast
igat kasutust.
1 Asetage tass piimavahustaja alla.
2 Vajutage auru ikooni ja seejärel vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et alustada auru
väljutamist ja eemaldada piim, mis võib olla jäänud piimavahustajasse.
3 Auru väljutamise lõpetamiseks mõne sekundi pärast vajutage alustamise/seiskamise nuppu
uuesti.
4 Puhastage piimavahustajat niiske lapiga.
Klassikalise piimavahusti igapäevane puhastamine
1 Laske piimavahustajal täielikult jahtuda.
2 Kallutage piimavahustit vasakule (joon. 36) ning liigutage metallosa ja silikoonosa (joon. 37).
3 Võtke piimavahustaja kaks osa lahti (joon. 38) and loputage neid värske veega või peske
nõudepesumasinas. Veenduge, et kõik väiksed augud metalltorul oleksid täielikult puhtad ega
poleks ummistunud piimajääkidega.
4 Pange kaks piimavahustaja osa uuesti kokku ja kinnitage piimavahustaja masina külge tagasi.
AquaClean-veefilter
Teie masinal on AquaClean lubatud. Kohvi maitse säilitamiseks võite veepaaki paigaldada AquaCleani
veefiltri. See muudab harvemaks ka katlakivi eemaldamise vajaduse, vähendades katlakivi kogunemist
masinasse. AquaCleani veefiltrit on võimalik osta kohalikult jaemüüjalt, volitatud hoolduskeskusest või
veebilehelt www.philips.com/parts-and-accessories.
AquaCleani ikoon ja tuli
Teie masinal on AquaClean-veefiltri tuli (joon. 39), mis näitab filtri olekut. Kasutage allpool toodud
tabelit, et vaadata, mis toimingud on vajalikud, kui tuli põleb või vilgub.
Masina esmakordsel kasutamisel vilgub AquaCleani tuli oranžilt. See näitab, et
võite hakata AquaClean-veefiltrit kasutama. Kui te ei aktiveeri AquaClean-veefiltrit,
kustub tuli automaatselt mõne aja pärast.
Kui olete filtri paigaldanud ja AquaCleani ikooni abil aktiveerinud, hakkab
AquaCleani tuli põlema siniselt, mis näitab, et AquaClean-veefilter on aktiivne.
Kui filtri töövõime on ammendunud, hakkab AquaCleani tuli uuesti oranžilt
vilkuma, andes märku, et filter tuleb välja vahetada.
Kui AquaCleani oranž tuli ei põle, saate siiski AquaClean-filtri aktiveerida, aga
kõigepealt peate masinast eemaldama katlakivi.
AquaClean-veefiltri aktiveerimine (5 min)
Masin ei tuvasta automaatselt filtri veepaaki paigaldamist. Seetõttu tuleb teil iga uus paigaldatud
AquaClean-veefilter aktiveerida AquaCleani ikooni abil.
Eesti
37
Kui AquaCleani oranž tuli ei põle, saate siiski AquaClean-veefiltri aktiveerida, aga kõigepealt peate
masinast eemaldama katlakivi.
Enne AquaClean-veefiltri aktiveerimist tuleb filtrit ettevalmistamiseks vees hoida, nagu allpool
kirjeldatud. Kui te seda ei tee, võib juhtuda, et masinasse tõmmatakse vee asemel õhku, mis teeb
palju müra ja masin ei ole võimeline kohvi valmistama.
1 Veenduge, et masin oleks sisse lülitatud.
2 Raputage filtrit umbes viis sekundit (joon. 40).
3 Pöörake filter tagurpidi ja uputage see külma veega täidetud kannu ning raputage/vajutage seda
(joon. 41).
4 Filter on nüüd kasutamiseks ettevalmistatud ja selle võib paigaldada veepaaki.
5 Sisestage filter vertikaalselt veepaagis olevasse filtri ühenduskohta. Vajutage seda allapoole
madalaimasse võimalikku punkti (joon. 42).
6 Täitke veepaak värske veega ja pange tagasi masinasse.
7 Kui LatteGo on masina küljes, eemaldage see.
8 Pange kauss kuuma vee tila / piimavahustaja alla.
9 Vajutage ikooni AquaClean 3 sekundit (joon. 43). Alustamise tuli hakkab vilkuma.
10 Vajutage alustamise/seiskamise nuppu , et alustada aktiveerimisprotsessi.
11 Kuuma vee tilast / piimavahustist hakkab vett tulema (3 minutit).
12 Kui aktiveerimisprotsess on lõppenud, süttib AquaCleani sinine tuli, mis näitab, et AquaCleanveefilter on korralikult aktiveeritud.
AquaClean-veefiltri vahetamine (5 min)
Filter lõpetab töötamise pärast seda, kui sellest on läbi voolanud 95 liitrit vett. AquaCleani tuli süttib
oranžilt ja hakkab vilkuma, andes märku, et filter tuleb välja vahetada. Kuni tuli vilgub, saate filtri uue
vastu vahetada, ilma et peaksite masinat kõigepealt katlakivist puhastama. Kui te ei vaheta
AquaClean-veefiltrit välja, kustub oranž tuli lõpuks. Sellisel juhul saate te ikkagi filtrit vahetada, aga
kõigepealt tuleb teil masinast katlakivi eemaldada.
Kui AquaCleani tuli vilgub oranžilt:
1 Võtke välja vana AquaClean-veefilter.
2 Paigaldage uus filter ja aktiveerige see, nagu on kirjeldatud jaotises „AquaClean-veefiltri
aktiveerimine (5 min)”.
Vahetage AquaClean-veefiltrit vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui masin veel filtri vahetust ei
nõua.
AquaCleani meeldetuletuse väljalülitamine
Kui te ei soovi enam Philipsi AquaClean-veefiltreid kasutada, saate alati AquaCleani meeldetuletused
välja lülitada (AquaCleani tuli vilgub oranžilt):
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui kohvimasin on välja lülitatud, vajutage AquaCleani ikoonile ja hoidke seda all kuni ikooni
märgutule süttimiseni. Käivitusmärgutuli hakkab vilkuma.
3 Meeldetuletuste väljalülitamiseks vajutage uuesti AquaCleani ikoonile. AquaCleani ikooni märgutuli
kustub.
4 Valiku kinnitamiseks vajutage alustamise/seiskamise nuppu.
5 Lülitage kohvimasin uuesti toitenupu kaudu sisse. Nüüd on AquaCleani meeldetuletused välja
lülitatud.
Eesti
Teie masin peab enne AquaClean-veefiltri kasutama hakkamist olema täielikult katlakivivaba.
38
Eesti
Märkus. Uue AquaClean-veefiltri rakendumine lülitab uuesti automaatselt sisse AquaCleani
meeldetuletused.
Vee kareduse seadistamine
Masina parimaks töötamiseks ja eluea pikendamiseks soovitame teil vee kareduse reguleerida teie
piirkonna vee kareduse tasemele. Samuti vähendab see kohvimasinast sagedast katlakivi
eemaldamise vajadust. Vee kareduse vaikeseade on 4: kare vesi.
Oma piirkonna vee kareduse kindlaksmääramiseks kasutage masinaga kaasasolevat
vee kareduse testriba.
1 Pistke vee kareduse testriba üheks sekundiks kraanivette (joon. 44).
2 Oodake üks minut. Testribal punaseks värvuvate ruutude arv näitab vee karedust (joon. 45).
Seadistage masin õigele vee karedusastmele.
1 Masina väljalülimiseks vajutage toitenuppu.
2 Kui masin on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all aroomi kanguse ikooni, kuni kõik ikoonil olevad
tuled süttivad (joon. 2).
3 Vajutage aroomi kanguse ikooni üks, kaks, kolm või neli korda. Põlevate tulede arv peab olema
sama mis testribal olevate punaste ruutude arv (joon. 46). Kui testribal punaseid ruute pole (st kõik
ruudud on rohelised), valige üks tuli.
4 Kui olete seadistanud õige veekareduse, vajutage alustamise/seiskamise nuppu .
5 Lülitage kohvimasin toitenupu kaudu sisse.
Kuna vee kareduse seadistamine on ühekordne tegevus, siis kasutatakse vee kareduse valimiseks
aroomi kanguse funktsiooni. See ei mõjuta hiljem valmistatavate jookide aroomi kangust.
Katlakivi eemaldamine (30 minutit)
Kasutage ainult Philipsi katlakivieemaldajat. Mitte ühelgi tingimusel ärge kasutage väävelhappel,
vesinikkloriidhappel, sulfaamhappel või äädikhappel (äädikas) põhinevat katlakivieemaldajat, sest see
võib kahjustada masina veeringet ning ei pruugi katlakivi korralikult lahustada. Philipsi
katlakivieemaldaja mittekasutamine muudab garantii kehtetuks. Katlakivi seadmest eemaldamata
jätmine muudab samuti garantii kehtetuks. Philipsi katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes
aadressil www.philips.com/coffee-care.
Kui katlakivieemalduse tuli hakkab aeglaselt vilkuma, peate masina katlakivist puhastama.
1 Veenduge, et masin oleks sisse lülitatud.
2 Kui LatteGo või piimavahustaja on masina küljes, eemaldage see.
3 Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage need ning pange tagasi oma kohtadele.
4 Eemaldage veepaak ja tühjendage see. Seejärel eemaldage AquaClean-veefilter.
5 Valage terve pudel Philipsi katlakivieemaldajat veepaaki ja seejärel täitke paak veega kuni
katlakivieemalduse tähiseni (joon. 47). Seejärel pange veepaak tagasi masinasse.
6 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila ja vee väljutamise tila alla.
7 Vajutage ja hoidke all katlakivieemalduse ikooni 3 sekundi jooksul ja seejärel vajutage
alustamise/seiskamise nuppu.
39
8 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene etapp. Katlakivieemaldamise protseduur kestab
umbes 30 minutit ja koosneb katlakivieemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Katlakivi
eemaldamise ajal vilgub katlakivieemalduse tuli, andes märku, et katlakivi eemaldamise etapp on
käimas.
9 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust, kuni ekraan annab teada, et veepaak on
tühi.
10 Tühjendage veepaak, loputage see ja täitke uuesti puhta veega kuni katlakivieemalduse tähiseni.
11 Tühjendage anum ning pange see tagasi kohvi väljutamise tila ja vee väljutamise tila alla. Vajutage
uuesti alustamise/seiskamise nuppu .
12 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri teine etapp, loputustsükkel, mis kestab kolm minutit. Selle
etapi ajal süttivad ja kustuvad juhtpaneeli tuled, andes märku, et loputamise etapp on käimas.
13 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Kui masin vee väljutamise lõpetab, on katlakivi
eemaldamise protseduur lõppenud.
14 Masin soojeneb nüüd uuesti üles. Masin on kasutamiseks uuesti valmis, kui joogiikoonide tuled
süttivad püsivalt põlema.
15 Paigaldage uus AquaClean-filter veepaaki ja aktiveerige see.
- Kui katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, vilgub AquaCleani tuli mõnda aega, andes
märku, et tuleb paigaldada uus AquaClean-veefilter.
Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise vajadust!
Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur
katkestatakse?
Saate katlakivi eemaldamise protseduurist väljuda, vajutades juhtpaneelil olevat toitenuppu. Kui
katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse enne, kui see on täielikult lõpule viidud, tehke
järgmist.
1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult.
2 Täitke veepaak kuni katlakivieemalduse tähiseni puhta veega ja lülitage masin uuesti sisse. Masin
kuumeneb ja läbib automaatse loputustsükli.
3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne loputustsükkel. Manuaalse loputustsükli
teostamiseks väljutage kõigepealt pool veepaaki kuuma vett, vajutades korduvalt kuuma vee
ikooni (joon. 14) ja seejärel valmistage kaks tassi eeljahvatatud kohvi ilma jahvatatud kohvi lisamata.
Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viidud lõpuni, nõuab masin teist katlakivi eemaldamise
protseduuri nii kiiresti kui võimalik.
Tarvikute tellimine
Masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutage ainult Philipsi hooldustooteid. Neid
tooteid saate osta kohalikult edasimüüjalt, volitatud teeninduskeskustest või veebist aadressil
www.philips.com/parts-and-accessories. Täieliku varuosade loendi leidmiseks veebis sisestage oma
masina mudeli number. Mudeli numbri leiate hooldusluugi siseküljelt.
Hooldustooted ja tüübinumbrid:
- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700
- AquaClean-veefilter CA6903 (joon. 48)
- Kohvimooduli määre HD5061
- Kohviõli eemaldamise tabletid CA6704
Eesti
Eesti
40
Eesti
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad.
Videojuhised on ja täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval saidil
www.philips.com/coffee-care. Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantiilehelt.
Hoiatusikoonid
Hoiatusikoo Lahendus
n
Tühja veepaagi märgutuli põleb
- Veepaak on peaaegu tühi. Täitke veepaak kuni maksimumtaseme tähiseni värske
veega.
- Veepaaki ei ole masinas. Pange veepaak kohale tagasi.
Kohvipaksu sahtli tühjendamise märgutuli põleb
- Kohvipaksu sahtel on täis. Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis,
kui masin on sisse lülitatud. Oodake vähemalt 5 sekundit, enne kui sahtli
masinasse tagasi panete.
Hoiatustuli põleb
- Kohvipaksu sahtlit ja/või tilgakandikut pole masinas või see pole korralikult
paigas. Pange kohvipaksu sahtel või tilgakandik oma kohale tagasi ja veenduge,
et need oleksid õiges asendis.
- Hooldusluuk on avatud. Eemaldage veepaak ja veenduge, et hooldusluuk oleks
suletud.
Hoiatustuli vilgub
- Kohvimoodulit pole masinas või see ei ole korralikult paigas. Eemaldage
kohvimoodul ja veenduge, et see oleks paika lukustunud. Vt jaotisest
„Kohvimooduli eemaldamine ja tagasipanemine” sammsammulisi juhiseid.
- Kohvimoodul on kinni kiilunud. Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda kraani
all. Seejärel määrige kohvimoodulit ja pange masinasse tagasi. Vt jaotisest
„Puhastamine ja hooldus” sammsammulisi juhiseid.
Hoiatusmärgutuli põleb ja käivitusmärgutuli vilgub.
Masina sisemusse on jäänud õhku. Masinast õhu eemaldamiseks täitke veepaak
veega, asetage tass klassikalise piimavahusti alla ja vajutage vilkuvat
alustamise/seiskamise nuppu.
Ettevaatust! klassikalisest piimavahustist eraldub õhu vabastamiseks auru ja
pritsib kuuma vett.
AquaCleani tuli vilgub: paigaldage või paigaldage uuesti AquaClean-veefilter ja
aktiveerige see. Vt jaotisest „AquaClean-veefilter” sammsammulisi juhiseid.
Katlakivieemaldamise tuli vilgub aeglaselt: puhastage masin katlakivist.
Jookide ikoonid süttivad ja kustuvad ükshaaval.
Kohvimasin soojeneb ja/või püüab masinasse tõmmatud õhku vabastada. Oodake,
kuni kõigi jookide märgutuled jäävad püsivalt põlema.
Eesti
41
Kõikide hoiatusikoonide tuled vilguvad.
Lähtestage masin, tõmmates toitekaabli vooluvõrgust välja ja pistes siis tagasi. Enne
masina uuesti sisse lülitamist järgige neid samme:
- Eemaldage AquaClean-veefilter veepaagist.
- Pange veepaak kohale tagasi. Lükake see masinasse nii kaugele kui võimalik, et
tagada, et see on õiges asendis.
- Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja kontrollige, et see ei oleks kohvipulbriga
ummistunud. Selle puhastamiseks pistke lusikavars eeljahvatatud kohvi lahtrisse
ja liigutage lusikavart üles-alla, kuni kinnijäänud kohvipaks kukub alla (joon. 27).
Eemaldage kohvimoodul ja eemaldage kõik allakukkunud kohvipaks. Pange
kohvimoodul tagasi ja puhastage ära.
- Lülitage masin uuesti sisse.
Tõrke põhjusele on leitud lahendus, kui selgub, et AquaClean-filtrit ei valmistatud
enne paigaldamist korralikult ette. Valmistage AquaClean-filter enne tagasi
paigaldamist ette peatüki „AquaClean-veefiltri aktiveerimine” juhiste punktide 1 ja 2
kohaselt (5 min).
Kui tuled jätkuvalt vilguvad, võib masin olla ülekuumenenud. Lülitage masin välja,
oodake 30 minutit ja lülitage uuesti sisse. Kui tuled ikka vilguvad, võtke ühendust
oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt rahvusvaheliselt
garantiilehelt.
Tõrgete ja nende kõrvaldamise tabel
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad.
Videojuhised on ja täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval saidil
www.philips.com/coffee-care. Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantiilehelt.
Tõrge
Põhjus
Lahendus
Tilgakandik täitub liiga
kiiresti.
See on normaalne. Masin
kasutab vett siseringe ja
kohvimooduli loputamiseks.
Osa veest voolab läbi siseringe
otse tilgakandikule.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles. Nõuanne. väljavoolava loputusvee
kogumiseks asetage kohvi väljutamise
tila alla tass.
Kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
jääb põlema.
Kohvipaksu sahtli tühjendamise
ajal oli masin välja lülitatud.
Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult
siis, kui masin on sisse lülitatud.
Eemaldage kohvipaksu sahtel, oodake
vähemalt viis sekundit ja pange sahtel
tagasi.
Masin käsib kohvipaksu
sahtlit tühjendada
vaatamata sellele, et
sahtel ei ole täis.
Viimase kohvipaksu sahtli
tühjendamise ajal ei nullinud
masin loendurit.
Kohvipaksu sahtli tagasi asetamisel
oodake alati umbes viis sekundit. Sel
viisil nullitakse kohvipaksu sahtli
loendur.
Eesti
Hoiatusikoo Lahendus
n
42
Eesti
Tõrge
Põhjus
Lahendus
Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult
siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui
kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on
masin välja lülitatud, siis kohvipaksu
sahtli loendurit ei nullita.
Kohvipaksu sahtel on
ületäitunud, aga
kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
ei süttinud.
Eemaldasite tilgakandiku ilma
kohvipaksu sahtlit
tühjendamata.
Tilgakandiku eemaldamisel tühjendage
ka kohvipaksu sahtel, isegi siis, kui selles
on vähe kohvipaksu. Sel viisil nullitakse
kohvipaksu loendur ja see alustab
kohvipaksu õigesti arvestamist.
Kohvimoodulit ei saa
eemaldada.
Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.
Lähtestage masin järgmisel moel:
sulgege hooldusluuk ja pange veepaak
oma kohale tagasi. Lülitage masin välja
ja seejärel uuesti sisse. Proovige uuesti
kohvimoodulit eemaldada. Vt jaotisest
„Kohvimooduli eemaldamine ja
tagasipanemine” sammsammulisi
juhiseid.
Kohvimoodulit ei saa
sisestada.
Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.
Lähtestage masin järgmisel moel:
sulgege hooldusluuk ja pange veepaak
oma kohale tagasi. Jätke kohvimoodul
paigaldamata. Lülitage masin välja ja
eemaldage vooluvõrgust. Oodake
30 sekundit ja seejärel pistke toitejuhe
vooluvõrku tagasi ning lülitage masin
sisse. Seejärel pange kohvimoodul
õigesse asendisse ja sisestage uuesti
masinasse. Vt jaotisest „Kohvimooduli
eemaldamine ja tagasipanemine”
sammsammulisi juhiseid.
Kohv on liiga vesine.
Kohvimoodul on must või vajab
määrimist.
Eemaldage kohvimoodul, loputage seda
kraani all ja laske ära kuivada. Seejärel
määrige üle liikuvad osad.
Masin teostab iseseadistust.
Seda protseduuri alustatakse
automaatselt masina
esmakordsel kasutamisel, kui
muudate kohviubade tüüpi või
pärast masina mittekasutamist
pikema aja vältel.
Et masin saaks iseseadistamise
protseduuri lõpuni viia, valmistage
kõigepealt viis tassi kohvi.
Veski on seadistatud liiga
jämedale astmele.
Reguleerige veski peenemale
(madalamale) astmele. Enne
maitseerinevuste täielikku esiletulemist
valmistage kaks kuni kolm jooki.
Temperatuur on seadistatud
liiga madalaks.
Seadistage temperatuur maksimaalse
peale.
Kohv ei ole piisavalt
kuum.
Tõrge
Kohvi ei välju või väljub
aeglaselt.
43
Põhjus
Lahendus
Külm tass vähendab joogi
temperatuuri.
Eelsoojendage tasse neid kuuma veega
loputades.
Piima lisamine vähendab joogi
temperatuuri.
Pole oluline, kas piim on soe või külm,
selle lisamine vähendab alati kohvi
temperatuuri. Eelsoojendage tasse neid
kuuma veega loputades.
AquaClean-veefilter ei olnud
paigaldamiseks korralikult
ettevalmistatud.
Eemaldage AquaClean-veefilter ja
proovige uuesti kohvi valmistada. Kui
sellest on abi, veenduge, et AquaCleanveefilter oleks enne veepaaki tagasi
panemist õigesti ettevalmistatud. Vt
jaotisest „AquaClean-veefilter”
sammsammulisi juhiseid.
Pärast mittekasutamist pikema perioodi
vältel tuleb teil AquaClean-veefilter
uuesti kasutamiseks ette valmistada ja
seejärel veepaaki tagasi panna. Vt
samme 1–3 jaotisest „AquaCleanveefiltri aktiveerimine”.
Masin jahvatab
kohvioad, kuid kohvi ei
väljutamist ei toimu.
AquaClean-veefilter on
ummistunud.
Vahetage AquaClean-veefiltrit iga
kolme kuu tagant. Filter, mis on vanem
kui kolm kuud, võib ära ummistuda.
Veski on seadistatud liiga
peenele astmele.
Reguleerige veski jämedamale
(kõrgemale) astmele. Pange tähele, et
see mõjutab kohvi maitset.
Kohvimoodul on määrdunud.
Eemaldage kohvimoodul ja loputage
seda kraani all.
Kohvi väljutamise tila on
määrdunud.
Puhastage kohvitila ja selle auke
torupuhastusharja või nõelaga.
Eeljahvatatud kohvi lahter on
ummistunud.
Lülitage masin välja ja eemaldage
kohvimoodul. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart ülesalla, kuni ummistust tekitav kohvipaks
alla kukub (joon. 27).
Masina siseringe on katlakivist
ummistunud.
Puhastage masin katlakivist Philipsi
katlakivieemaldajaga. Puhastage masin
alati katlakivist, kui katlakivieemalduse
tuli hakkab vilkuma.
Eeljahvatatud kohvi lahter on
ummistunud.
Lülitage masin välja ja eemaldage
kohvimoodul. Avage eeljahvatatud
kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars
kohvilahtrisse. Liigutage lusikavart ülesalla, kuni ummistust tekitav kohvipaks
alla kukub (joon. 27).
Eesti
Eesti
44
Eesti
Tõrge
Põhjus
Lahendus
Piim ei vahustu.
LatteGoga masinad: LatteGo on Veenduge, et piimaanum oleks LatteGo
valesti kokku pandud.
raami külge õigesti kinnitatud (kuulete
klõpsatust).
LatteGoga masinad: LatteGo
piimaanum ja/või raam on
mustad.
Võtke LatteGo osadeks lahti ja loputage
mõlemat osa kraani all või peske
nõudepesumasinas.
Klassikalise piimavahustajaga
masinad: piimavahustaja on
määrdunud.
Peske piimavahustajat põhjalikult.
Kasutatav piim ei sobi
vahustamiseks.
Erineva koostisega piimatooted
tekitavad erineva kvaliteedi ja kogusega
vahtu. Oleme katsetanud järgmisi
piimasid, mis on vahustamisel andnud
häid tulemusi: väherasvane või
täislehmapiim ja laktoosivaba piim.
LatteGo piimaanuma
põhjast lekib piima.
Raam ja piimaanum pole õigesti Kõigepealt pistke piimaanuma ülemine
kokku pandud.
serv raami ülaosas asuva konksu alla.
Seejärel lükake paika piimaanuma
alumine ots. Piimaanuma paika
lukustumisel kuulete klõpsatust.
Masin näib lekkivat.
Masin kasutab vett siseringe ja
kohvimooduli loputamiseks. See
vesi voolab läbi siseringe otse
tilgakandikule. See on
normaalne.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles. Nõuanne. Loputusvee kogumiseks
asetage väljutustila alla tass ja
vähendage tilgakandikul oleva vee
kogust.
Tilgakandik on liiga täis ja ajab
üle, seetõttu tundub, nagu
masin lekiks.
Tühjendage tilgakandikut iga päev või
siis, kui punane tilgakandiku täisoleku
näidik tõuseb läbi tilgakandiku katte
üles.
Veepaak pole täielikult masinas
sees ja masinasse tõmmatakse
nüüd õhku.
Kontrollige, et veepaak oleks õiges
asendis: eemaldage veepaak ja pange
uuesti masinasse, lükates nii sügavale
kui võimalik.
Kohvimoodul on
must/ummistunud.
Loputage kohvimoodulit.
Masin ei ole asetatud
horisontaalsele pinnale.
Asetage masin horisontaalsele pinnale,
nii et tilgakandik ei ajaks üle ning et
tilgakandiku täisoleku näidik töötaks
õigesti.
Veepaak pole täielikult masinas
sees ja masinasse tõmmatakse
nüüd õhku.
Kontrollige, et veepaak oleks õiges
asendis: eemaldage veepaak ja pange
uuesti masinasse, lükates nii sügavale
kui võimalik.
Tõrge
Põhjus
Lahendus
AquaClean-veefiltrit ei
saa aktiveerida ja masin
nõuab katlakivi
eemaldamist.
Filtrit ei ole pärast AquaCleanveefiltri tule vilkuma hakkamist
õigeaegselt paigaldatud või
välja vahetatud. See tähendab,
et teie masin pole täielikult
katlakivivaba.
Eemaldage masinast kõigepealt
katlakivi, seejärel paigaldage
AquaClean-veefilter.
Uus veefilter ei sobi.
Üritate paigaldada AquaCleanveefiltri asemel muud filtrit.
Masinasse sobib ainult AquaCleanveefilter.
Kummist rõngastihend ei ole
AquaClean-veefiltri küljes.
Pange kummist rõngastihend
AquaClean-veefiltri külge tagasi.
On normaalne, et masin teeb
töötamise käigus müra.
Kui masin hakkab tegema teistsugust
müra, puhastage kohvimoodul ja
määrige seda.
AquaClean-veefiltrit ei
valmistatud enne paigaldamist
õigesti ette ja masinasse
tõmmatakse nüüd õhku.
Võtke AquaClean-veefilter veepaagist
välja ja enne tagasipanekut valmistage
filter korralikult ette. Vt jaotisest
„AquaClean-veefilter” sammsammulisi
juhiseid.
Veepaak pole täielikult masinas
sees ja masinasse tõmmatakse
nüüd õhku.
Kontrollige, et veepaak oleks õiges
asendis: eemaldage veepaak ja pange
uuesti masinasse, lükates nii sügavale
kui võimalik.
Masin teeb tugevat
müra.
Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid. Kõik eelseadistatud kogused on
ligikaudsed.
Kirjeldus
Väärtus
Mõõtmed (l x k x s)
246 x 372 x 433 mm
Kaal
7–7,5 kg
Toitejuhtme pikkus
1000 mm
Veepaak
1,8 liitrit, eemaldatav
Kohviubade mahuti mahutavus
275 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus
12 tsüklit
LatteGo (piimaanum) mahutavus
250 ml
Reguleeritav tila kõrgus
85–145 mm
Nimipinge - Nimivõimsus - Elektritoide
Vaadake hooldusluugi siseküljel olevat
andmesilti (joonis A11).
45
Eesti
Eesti
46
Hrvatski
Sadržaj
Pregled uređaja (slika A) _____________________________________________________________________________
46
Upravljačka ploča (slika B) ___________________________________________________________________________
46
Uvod __________________________________________________________________________________________________
47
Prije prve uporabe____________________________________________________________________________________
47
Kuhanje napitaka_____________________________________________________________________________________
49
Prilagodba postavki uređaja _________________________________________________________________________
51
Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje ______________________________________________________________
54
Čišćenje i održavanje _________________________________________________________________________________
54
Filtar vode AquaClean _______________________________________________________________________________
56
Postavljanje tvrdoće vode ___________________________________________________________________________
58
Postupak uklanjanja kamenca (30 min) _____________________________________________________________
59
Naručivanje dodataka ________________________________________________________________________________
60
Rješavanje problema_________________________________________________________________________________
60
Tehničke specifikacije ________________________________________________________________________________
66
Pregled uređaja (slika A)
A1
Upravljačka ploča
A10
Servisna vratašca
A2
Držač šalice
A11
Naljepnica s podacima i brojem vrste
A3
Odjeljak za unaprijed mljevenu kavu
A12
Spremnik za vodu
A4
Poklopac spremnika za zrna kave
A13
Žlijeb za vruću vodu
A5
Prilagodljiv žlijeb za kavu
A14
Spremnik za ostatke mljevene kave
A6
Mrežni utikač
A15
Prednja ploča posude za ostatke
mljevene kave
A7
Gumb za odabir postavke mljevenja
A16
Poklopac pladnja
A8
Lijevak za kavu u zrnu
A17
Pladanj
A9
Element za kuhanje
A18
Indikator napunjenosti pladnja
Dodaci
A19
Tuba s mazivom
A22
Tester tvrdoće vode
A20
Filtar vode AquaClean
A23
Klasična pjenilica mlijeka (samo
određeni modeli)
A21
Mjerna žlica
A24
LatteGo (posuda za mlijeko) (samo
određeni modeli)
Upravljačka ploča (slika B)
Na slici B pogledajte pregled svih gumba i ikona. U nastavku možete pronaći opis.
Hrvatski
Hrvatski
47
B1
Gumb za uključivanje/isključivanje
B7
Ikone upozorenja
B2
Ikone napitaka*
B8
Indikator pokretanja
B3
Ikona jačine arome / unaprijed mljevene kave
B9
Gumb za pokretanje/
zaustavljanje
B4
Ikona količine napitka
B10
Ikona Calc/Clean (čišćenje kamenca)
B5
Ikona količine mlijeka (samo određeni modeli)
B11
Ikona AquaClean
B6 Ikona temperature kave (samo određeni modeli)
* Ikone napitaka: espresso, espresso lungo, kava, americano, cappuccino, latte macchiato, vruća voda,
para (samo određeni modeli)
Uvod
Čestitamo na kupnji potpuno automatskog uređaja za kavu tvrtke Philips! Da biste u cijelosti iskoristili
podršku koju pruža tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu
www.philips.com/welcome.
Prije prvog korištenja aparata pažljivo pročitajte zasebnu knjižicu o sigurnosti i spremite je za buduće
potrebe.
Kako bismo vam pomogli da započnete i najbolje iskoristite uređaj, tvrtka Philips pruža potpunu
podršku na različite načine. U kutiji ćete pronaći:
1 Ovaj korisnički priručnik sa slikovnim uputama za uporabu i detaljnije informacije o čišćenju i
održavanju.
Postoji više modela ovog uređaja za espresso, koji imaju različite značajke. Svaki model ima svoj
vlastiti broj vrste. Broj modela možete pronaći na naljepnici s podacima na unutarnjoj strani
servisnih vratašca (pogledajte sl. A11).
2 Posebnu sigurnosnu knjižicu s uputama o sigurnom načinu uporabe uređaja.
3 Za internetsku podršku (često postavljana pitanja, filmove itd.), skenirajte QR šifru na koricama ove
knjižice ili posjetite web-mjesto www.philips.com/coffee-care
Ovaj je uređaj ispitan s kavom. Iako je pažljivo očišćen, možda su preostali ostaci kave. U svakom
slučaju, jamčimo da je aparat potpuno nov.
Uređaj automatski prilagođava količinu mljevene kave koja se koristi za pripremu kave najboljeg
okusa. Najprije trebate skuhati 5 kava kako biste uređaju omogućili da izvrši samopodešavanje.
Prije prve uporabe, provjerite jeste li isprali LatteGo (posuda za mlijeko) ili klasičnu pjenilicu mlijeka.
Prije prve uporabe
1. Postavljanje aparata
Nakon uključivanja aparata, možda će se nešto vode ispustiti iz žlijeba za vruću vodu ili žlijeba za kavu.
To je uobičajeno.
Hrvatski
Neki od gumba/ikona odnose se samo na određene modele.
48
Hrvatski
ON
2. Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min)
Više informacija potražite u poglavlju „Filtar vode AquaClean”.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Postavljanje tvrdoće vode
Upute korak-po-korak potražite u poglavlju „Postavljanje tvrdoće vode”. Zadana tvrdoće vode
postavljena je na postavku 4: tvrda voda.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
3x
ON
4. Sastavljanje proizvoda LatteGo (samo određeni modeli)
CLICK
Hrvatski
49
5. Sastavljanje klasične pjenilice mlijeka (samo određeni
modeli)
1
2
Opći koraci
1 Napunite spremnik za vodu vodom iz slavine i napunite lijevak za zrna kave zrnima kave.
2 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
- Aparat počinje postupak zagrijavanja i izvršava automatski ciklus ispiranja. Tijekom zagrijavanja,
indikatori ikona napitaka zasvijetle i postupno se jedan za drugim gase.
- Uređaj je spreman za uporabu kada svi indikatori u ikonama napitaka neprekidno svijetle.
3 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave. Pomaknite žlijeb za istjecanje kave prema gore ili
dolje kako biste njegovu visinu prilagodili veličini šalice ili čaše koju koristite (sl. 1).
Prilagođeni napitci
Ovaj vam uređaj omogućuje prilagodbu postavki napitka svojim željama. Nakon odabira napitka
možete:
1 Prilagoditi jačinu arome dodirujući ikonu (sl. 2) jačine arome. Postoje 3 jačine od kojih je najmanja
najblaža, a najveća najjača.
2 Prilagoditi količinu napitka dodirujući ikonu količine (sl. 3) napitka i/ili ikonu količine mlijeka (samo
određeni modeli). Postoje 3 količine: nisku, srednju i visoku.
Također možete prilagoditi temperaturu kave svojim željama.
Kuhanje kave od zrna kave
1
Za kuhanje kave dodirnite ikonu željenog napitka.
- Indikatori jačine arome i količine se aktiviraju i prikazuju prethodno odabranu postavku.
- Sada napitak možete prilagoditi željenom okusu.
2 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
- Tijekom izlijevanja napitka treperi indikator u ikoni napitka.
Samo određeni modeli: Americano se pravi od espressa i vode. Kada kuhate americano, uređaj
najprije ulijeva kavu, a zatim vodu.
3 Kako biste zaustavili istjecanje kave prije nego što uređaj dovrši postupak, ponovno pritisnite gumb
za pokretanje/zaustavljanje .
Kako biste istovremeno skuhali dvije kave, dvaput dodirnite ikonu napitka. Zasvijetli indikator opcije
2x.
Hrvatski
Kuhanje napitaka
50
Hrvatski
Kuhanje napitaka na bazi mlijeka s pomoću proizvoda
LatteGo (posuda za mlijeko)
LatteGo se sastoji od posude za mlijeko, okvira i poklopca spremnika. Kako biste izbjegli curenje,
prije nego što posudu napunite mlijekom provjerite jesu li okvir i posuda za mlijeko pravilno
sastavljeni.
1
Kako biste sastavili LatteGo, najprije gornji dio posude za mlijeko umetnite ispod kuke na gornjem
dijelu okvira (sl. 4). Zatim donji dio posude za mlijeko pritisnite u kućište. Kada se uglavi na mjesto
(sl. 5), čuti ćete zvuk klika.
Napomena: Prije nego što ih sastavite, provjerite jesu li posuda za mlijeko i okvir čisti.
2 LatteGo neznatno nagnite i stavite ga na žlijeb (sl. 6) za vruću vodu. Zatim ga pritišćite u kućište dok
ne sjedne na mjesto (sl. 7).
3 LatteGo napunite mlijekom do razine koja je na posudi za mlijeko označena baš za napitak koji
kuhate (sl. 8). Posudu za mlijeko nemojte puniti iznad oznake maksimuma.
Ako ste prilagodili količinu mlijeka, tada možda trebate napuniti posudu s više ili manje mlijeka
od razine koja je označena za takav napitak na proizvodu LatteGo.
Uvijek upotrebljavajte mlijeko izravno iz hladnjaka radi najboljih rezultata.
4 Postavite šalicu na pladanj za prikupljanje tekućine.
5 Dodirnite ikonu željenog napitka na bazi mlijeka.
- Sada napitak možete prilagoditi svojim željama.
6 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
- Tijekom izlijevanja napitka treperi indikator u ikoni napitka. Kada kuhate cappuccino ili latte
macchiato, uređaj najprije ulijeva mlijeko, a zatim kavu. Kad pripremate caffè latte, aparat
najprije toči kavu, a zatim mlijeko.
- Kako biste zaustavili istjecanje mlijeka prije nego što uređaj ulije unaprijed postavljenu količinu,
pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
7 Kako biste zaustavili istjecanje kompletnog napitka (mlijeka i kave) prije nego što uređaj dovrši
postupak, pritisnite i držite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
Pjenjenje mlijeka klasičnom pjenilicom za mlijeko
Uvijek upotrebljavajte mlijeko izravno iz hladnjaka kako biste dobili najbolju kvalitetu pjene.
1 Nagnite crnu silikonsku dršku na uređaju ulijevo i na nju (sl. 9) postavite pjenilicu mlijeka.
2 Napunite posudu za mlijeko s približno 100 ml mlijeka za cappuccino i 150 ml mlijeka za latte
macchiato.
3 Umetnite klasičnu pjenilicu mlijeka približno 1 cm u mlijeko.
4 Dodirnite ikonu (sl. 10) pare.
- Aktiviraju se indikatori na ikoni pare i indikator pokretanja počinje pulsirati.
5 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste zapjenili mlijeko (sl. 11).
- Uređaj započinje postupak zagrijavanja, para se ispušta u mlijeko i mlijeko se pjeni.
6 Kada mliječna pjena u posudi za mlijeko dosegne potrebnu količinu, ponovo pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje kako biste zaustavili pjenjenje mlijeka.
Nikada nemojte pjeniti mlijeko dulje od 90 sekundi. Pjenjenje automatski prestaje nakon 90
sekundi.
Hrvatski
51
Posudu za mlijeko ne morate pomicati tijekom pjenjenja mlijeka kako biste dobili najbolju kvalitetu
mlijeka.
Možete odabrati uporabu unaprijed mljevene kave umjesto kave u zrnu, na primjer ako želite različite
vrste kave ili kavu bez kofeina.
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uređaj uključili i pričekajte dok ne bude
spreman za uporabu.
2 Otvorite poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu i u odjeljak (sl. 12) uspite jednu poravnanu
mjernu posudu mljevene kave. Zatim zatvorite poklopac.
3 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
4 Odaberite jedan napitak.
5 Pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde (sl. 13).
- Aktivira se indikator ikone unaprijed mljevene kave i indikator pokretanja počinje pulsirati.
6 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
7 Kako biste zaustavili istjecanje kave prije nego što uređaj dovrši postupak, ponovno pritisnite gumb
za pokretanje/zaustavljanje .
S mljevenom kavom možete istodobno kuhati samo jedan napitak od kave.
Unaprijed mljevena kava nije postavka koja se sprema kao prethodno odabrana jačina. Svaki put
kada želite koristiti unaprijed mljevenu kavu trebate pritisnuti ikonu jačine arome i držati je 3 sekunde.
Ako ste odabrali unaprijed mljevenu kavu, nećete moći odabrati različitu jačinu arome.
Istjecanje vruće vode
1 Ako je postavljen, uklonite proizvod LatteGo ili pjenilicu mlijeka.
2 Dodirnite ikonu (sl. 14) vruće vode.
- Aktiviraju se indikatori količine napitka i prikazuju prethodno odabranu postavku vruće vode za
napitak.
3 Prilagodite željenu količinu vruće vode dodirujući ikonu (sl. 3) vruće vode.
4 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
- Svijetlo u ikoni vruće vode treperi i vruća voda istječe iz žlijeba (sl. 15) za vruću vodu.
5 Kako biste zaustavili istjecanje vruće vode prije nego što uređaj dovrši postupak, ponovno pritisnite
gumb za pokretanje/zaustavljanje .
Prilagodba postavki uređaja
Podešavanje vremena mirovanja
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen: pritisnite i zadržite ikonu (sl. 16) Calc / Clean (Čišćenje kamenca) dok se ne
uključe (sl. 17) svjetla Calc / Clean (Čišćenje kamenca) i Aroma strength (Jačina arome).
3 Dodirnite ikonu Aroma strength (Jačina arome) kako biste odabrali potrebno vrijeme mirovanja: 15,
30, 60 ili 180 minuta. Uključit će se odgovarajuća svjetla 1, 2, 3 ili 4 ikone Aroma strength (Jačina
arome).
Hrvatski
Kuhanje kave od mljevene kave
52
Hrvatski
4 Kada dovršite postavljanje vremena mirovanja, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje. Aparat
se isključuje.
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj.
Programiranje najviše zadane postavke vaših napitaka
Uređaj ima 3 zadane postavke za svaki napitak: mala, srednja, velika. Možete prilagoditi samo
postavku najveće zadane količine. Nova količina može se pohraniti čim indikator pokretanja počne
pulsirati.
Prije nego počnete programirati količinu mliječnog napitka, sastavite proizvod LatteGo i ulijte
mlijeko u njega.
1
Kako biste prilagodili postavku najveće količine, pritisnite i držite 3 sekunde ikonu napitka koji želite
prilagoditi.
- Gornji indikatori ikone količine napitka i ikone količine mlijeka (samo određeni modeli) te gumb
za pokretanje/zaustavljanje počinju pulsirati, što ukazuje da ste u načinu rada za
programiranje.
2 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje . Uređaj započinje kuhanje odabranog napitka.
- Najprije neprekidno svijetli indikator pokretanja. Kada je uređaj spreman za pohranu
prilagođene količine, svjetlo za pokretanje/zaustavljanje počne pulsirati.
3 Ako se u šalici nalazi željena količina kave ili mlijeka, ponovo pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje .
- Ako se radi o napitcima cappuccino ili latte macchiato, najprije se ulijeva mlijeko. Kada se u
šalicu ulije željena količina mlijeka, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje . Uređaj
automatski počinje ulijevati kavu. Kada se u šalicu ulije željena količina, ponovno pritisnite gumb
za pokretanje/zaustavljanje .
Nakon što ste programirali novu zadanu najveću količinu napitka, uređaj tu novu količinu ulijeva svaki
puta kad odaberete najveću količinu tog napitka.
Trajno možete prilagoditi samo razinu najveće zadane količine.
Ako se želite vratiti na zadane postavke količine, pogledajte poglavlje „Vraćanje tvornički zadanih
postavki”.
Prilagodba temperature kave
Uređaji bez ikone temperature
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen: pritisnite i zadržite ikonu količine kave sve dok se indikatori ikone ne
uključe (sl. 18).
3 Dodirnite ikonu količine kako biste odabrali odgovarajuću temperaturu: uobičajenu, visoku ili maks.
- U odnosu na to uključuje se 1, 2 ili 3 indikatora.
4 Kada dovršite postavljanje temperature kave, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj.
Ako sami ne isključite uređaj, on će se automatski isključiti nakon nekog vremena.
Uređaji s ikonom temperature (samo model EP3221)
1
Uzastopno dodirujte ikonu temperature kave kako biste odabrali željenu temperaturu.
Hrvatski
53
Vraćanje na tvornički zadane postavke
Uređaj pruža mogućnost vraćanja na tvornički zadane postavke u svakom trenutku.
Tvornički zadane postavke možete vratiti samo kada je uređaj isključen.
Podešavanje postavki mlinca
Jačinu kave možete promijeniti s pomoću gumba za prilagodbu mljevenja unutar posude za kavu u
zrnu. Što je postavka mljevenja niža, to su zrna kave finije mljevena i kava je jača. Možete odabrati 12
različitih postavki mlinca.
Aparat je podešen tako da se iz zrna kave dobije najbolji okus. Stoga vam savjetujemo da ne
podešavate postavke mlinca dok ne skuhate 100 – 150 šalica (približno 1 mjesec korištenja).
Postavke mljevenja možete prilagoditi samo kada uređaj melje kavu u zrnu. Morate skuhati 2 do 3
napitka prije nego osjetite jasnu razliku.
Nemojte okretati gumb za prilagodbu mljevenja za više od jednog stupnja odjednom kako ne biste
oštetili mlinac.
1
2
3
4
Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
Podignite poklopac spremnika kave u zrnu.
Dodirnite ikonu espresso i zatim pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
Kada mlinac počne mljeti pritisnite gumb za prilagodbu mljevenja i okrenite ga ulijevo ili udesno.
Deaktiviranje zvučnog signala upravljačke ploče.
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, dodirnite i zadržite ikonu (ikona espresso lungo za EP3221) sve dok se
indikator ikone ne isključi. Indikator pokretanja počinje svijetliti.
3 Ponovno dodirnite ikonu kave kako biste deaktivirali zvučni signal upravljačke ploče. Isključit će se
indikator ikone kave.
4 Za potvrdu odabira pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje.
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj. Zvučni signali
upravljačke ploče sada su deaktivirani.
Napomena: Ako se nakon dodirivanja i držanja, indikator ikone kave ne uključi, to znači da su zvučni
signali upravljačke ploče već bili deaktivirani. Kako biste ih ponovno aktivirali, ponovno dodirnite ikonu
i potvrdite pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje.
Zvučni signali na gumbima za uključivanje/isključivanje i pokretanje/zaustavljanje ne mogu se
deaktivirati.
Hrvatski
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Pritisnite i držite ikonu espressa 3 sekunde.
- Zasvijetlit će srednji indikatori ikona postavke napitka. Indikator za pokretanje/zaustavljanje
počinje pulsirati označujući da su postavke spremne za vraćanje.
3 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste potvrdili da želite vratiti postavke.
4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj.
54
Hrvatski
Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje
Otvorite www.philips.com/coffee-care za detaljne videoupute o uklanjanju, umetanju i čišćenju
sklopa za kuhanje.
Vađenje sklopa za kuhanje iz aparata
1 Isključite aparat.
2 Odvojite spremnik za vodu i otvorite servisna vratašca (sl. 20).
3 Pritisnite dršku (sl. 21) PUSH (Gurni) i povucite dršku sklopa za kuhanje kako biste ga izvadili iz
uređaja (sl. 22).
Ponovno umetanje sklopa za kuhanje
Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u uređaj, provjerite je li pravilno postavljen.
1
Provjerite je li sklop za kuhanje u pravilnom položaju. Strelica na žutom cilindru na bočnoj strani
sklopa za kuhanje treba biti poravnana s crnom strelicom i slovom N (sl. 23).
- Ako nisu poravnati, gurnite polugu prema dolje dok ne dotakne bazu sklopa (sl. 24) za kuhanje.
2 Duž bočnih (sl. 25) vodilica gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat dok uz zvuk klika (sl. 26) ne
sjedne na mjesto. nemojte pritiskati gumb PUSH (Gurni).
3 Zatvorite servisna vratašca i vratite spremnik za vodu na mjesto.
Čišćenje i održavanje
Redovitim čišćenjem i održavanjem uređaj ostaje u vrhunskom stanju te se dugo osigurava kava
dobrog okusa s ravnomjernim protokom kave.
U tablici u nastavku pronaći ćete detaljan opis kada i na koji način treba očistiti odvojive dijelove
uređaja. Detaljnije informacije i videoupute možete pronaći na www.philips.com/coffee-care.
Pogledajte sliku D kako biste vidjeli koji se dijelovi mogu prati u perilici posuđa.
Odvojivi dijelovi Kada čistiti
Kako čistiti
Sklop za kuhanje
Tjedno
Izvadite sklop za kuhanje iz uređaja. Isperite ga
pod mlazom vode.
Mjesečno
Sklop za kuhanje očistite tabletom Philips za
odmašćivanje kave.
Klasična pjenilica
mlijeka
Nakon svake uporabe
Za temeljito čišćenje, najprije izlijte vruću vodu s
pomoću pjenilice mlijeka pričvršćene na uređaju.
Zatim skinite pjenilicu mlijeka s uređaja i rastavite
je. Operite sve dijelove pod mlazom vode ili u
perilici posuđa.
Odjeljak za
unaprijed
mljevenu kavu
Tjedno provjeravajte je li
začepljen odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu.
Iskopčajte aparat i izvadite sklop za kuhanje.
Otvorite poklopac odjeljka za mljevenu kavu i u
odjeljak umetnite dršku žlice. Pomaknite dršku
prema gore i dolje dok začepljena mljevena kava
ne padne dolje (sl. 27). Idite na
www.philips.com/coffee-care za detaljne
videoupute.
55
Odvojivi dijelovi Kada čistiti
Kako čistiti
Posuda za talog
kave
Ispraznite posudu za talog
kave kada to zatraži aparat.
Čistite je jednom tjedno.
Uklonite spremnik za mljevenu kavu dok je
aparat uključen. Isperite ga pod mlazom vode s
malo sredstva za pranje posuđa ili ga operite u
perilici posuđa. Prednja ploča posude za talog
kave ne smije se prati u perilici posuđa.
Pladanj za
prikupljanje
tekućine
Svakodnevno praznite
pladanj za prikupljanje
tekućine kada iz njega (sl.
28)iskoči crveni indikator
„drip tray full” (pladanj za
prikupljanje tekućine
napunjen). Pladnja za
prikupljanje tekućine čistite
jednom tjedno.
Izvadite pladanj (sl. 29) za prikupljanje tekućine i
isperite ga pod mlazom vode s malo sredstva za
pranje posuđa. Pladanj za prikupljanje tekućine
možete prati i u perilici posuđa. Prednja ploča
posude za talog kave (sl. A15) ne smije se prati u
perilici posuđa.
LatteGo
Nakon svake uporabe
LatteGo perite pod mlazom vode ili u perilici
posuđa.
Podmazivanje
sklopa za kuhanje
Svaka 2 mjeseca
Provjerite u tablici za podmazivanje i podmažite
sklop za kuhanje sredstvom za podmazivanje
tvrtke Philips.
Spremnik za vodu
Tjedno
Isperite spremnik za vodu pod mlazom vode
Čišćenje sklopa za kuhanje
Redovito čišćenje sklopa za kuhanje sprečava da ostaci kave začepe unutarnje krugove. Posjetite
www.philips.com/coffee-care za videopodršku o uklanjanju, umetanju i čišćenju sklopa za kuhanje.
Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode
1 Uklonite sklop za kuhanje.
2 Temeljito vodom isperite sklop za kuhanje. Pažljivo očistite gornji filtar (sl. 30) sklopa za kuhanje.
3 Pustite sklop za kuhanje da se osuši na zraku prije vraćanja u aparat. sklop za kuhanje nemojte
brisati krpom kako biste spriječili nakupljanje vlakana u sklopu.
Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave
Za uklanjanje ulja od kave koristite se samo tabletama tvrtke Philips.
1 Stavite šalicu pod žlijeb za kavu. Napunite spremnik za vodu svježom vodom
2 Tabletu za uklanjanje masnoće od kave stavite u odjeljak za unaprijed mljevenu kavu.
3 Dodirnite ikonu kave i zatim pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde kako biste odabrali
značajku (sl. 2) unaprijed mljevene kave.
4 Nemojte dodavati unaprijed mljevenu kavu. Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako
biste pokrenuli ciklus kuhanja. Kad zakuha pola šalice vode, iskopčajte uređaj iz napajanja.
5 Ostavite otopinu za uklanjanje ulja iz kave da djeluje najmanje 15 minuta.
6 Uključite utikal nazad u zidnu utičnicu i ponovno uključite stroj da završite ciklus kuhanja. Ispraznite
šalicu.
7 Odvojite spremnik za vodu i otvorite servisna vratašca. Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga
isperite pod mlazom vode.
8 Ponovno umetnite sklop za kuhanje i spremnik za vodu te stavite šalicu ispod žlijeba za kavu.
Hrvatski
Hrvatski
56
Hrvatski
9 Dodirnite ikonu kave i zatim pritisnite ikonu jačine arome i držite je 3 sekunde kako biste odabrali
značajku (sl. 2) unaprijed mljevene kave. Nemojte dodavati unaprijed mljevenu kavu. Pritisnite
gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli ciklus kuhanja. Ponovite to dvaput.
Ispraznite šalicu.
Podmazivanje sklopa za kuhanje
Sklop za kuhanje podmazujte svaka 2 mjeseca kako bi se pomični dijelovi nesmetano kretali.
1 Nanesite tanak sloj masti na klip (sivi dio) sklopa (sl. 31) za kuhanje.
2 Nanesite tanak sloj masti oko vratila (sivi dio) na dnu sklopa (sl. 32) za kuhanje.
3 Nanesite tanak sloj masti na vodilice na obje strane (sl. 33).
Čišćenje proizvoda LatteGo (posude za mlijeko)
Čišćenje proizvoda LatteGo nakon svake uporabe
1
2
3
4
Proizvod LatteGo uklonite iz aparata (sl. 34).
Izlijte preostalo mlijeko.
Pritisnite gumb za otpuštanje i uklonite posudu za mlijeko s okvira proizvoda LatteGo (sl. 35).
Sve dijelove uređaja operite s malo tekućine za pranje u perilici posuđa ili pod mlazom mlake vode.
Čišćenje klasične pjenilice mlijeka
Čišćenje klasične pjenilice mlijeka nakon svake uporabe
Očistite pjenilicu mlijeka svaki put kad je koristite iz higijenskih razloga te kako biste izbjegli
nakupljanje ostataka mlijeka.
1 Stavite šalicu ispod pjenilice za mlijeko.
2 Dodirnite ikonu pare i zatim pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako bi započelo
ispuštanje pare i uklanjanje mlijeka koje je preostalo u unutrašnjosti pjenilice.
3 Kako biste nakon nekoliko sekundi zaustavili ispuštanje pare, ponovno pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje .
4 Očistite pjenilicu mlijeka vlažnom krpom.
Svakodnevno čišćenje klasične pjenilice mlijeka
1 Ostavite neka se pjenilica mlijeka potpuno ohladi.
2 Nagnite pjenilicu mlijeka ulijevo (sl. 36) te skinite metalni i silikonski dio (sl. 37).
3 Rastavite oba dijela (sl. 38) i isperite ih svježom vodom ili ih operite u perilici posuđa. Mala rupa na
metalnoj cijevi mora biti potpuno čista i ne smije biti začepljena ostacima mlijeka.
4 Ponovno sastavite oba dijela pjenilice mlijeka i pjenilicu ponovno pričvrstite na uređaj.
Filtar vode AquaClean
Vaš uređaj podržava sustav AquaClean. Kako bi se sačuvao okus kave, u spremnik za vodu može se
postaviti filtar vode AquaClean. Ovo također smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca jer smanjuje
nakupljanje kamenca u uređaju. Filtar za vodu AquaClean možete kupiti kod svojeg lokalnog trgovca,
u ovlaštenim servisnim centrima ili na web-adresi www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona i indikator filtra vode AquaClean
Uređaj je opremljen indikatorom (sl. 39) filtra vode AquaClean kako bi pokazao stanje filtra. Koristite
tablicu u nastavku kako biste vidjeli što treba učiniti kada indikator svijetli ili treperi.
Hrvatski
57
Kada prvi put koristite uređaj, indikator AquaClean počinje treperiti u narančastoj
boji. To označava da možete početi upotrebljavati filtar vode AquaClean. Ako ne
aktivirate filtar vode AquaClean, indikator se automatski isključuje nakon nekog
vremena.
Nakon što instalirate filtar i aktivirate ga s pomoću ikone AquaClean, indikator
AquaClean počinje svijetliti u plavoj boji, što je potvrda da je filtra za vodu
AquaClean aktivan.
Kada indikator AquaClean prestane svijetliti u narančastoj boji, još uvijek možete
aktivirati filtar AquaClean, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min)
Uređaj ne otkriva automatski da je filtar postavljen u spremnik za vodu. Zbog toga, svaki filtar vode
AquaClean koji ste postavili trebate i aktivirati s pomoću ikone AquaClean.
Kada indikator AquaClean prestane svijetliti u narančastoj boji, još uvijek možete aktivirati filtar vode
AquaClean, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Prije početka uporabe filtra vode AquaClean trebate potpuno ukloniti kamenac iz uređaja.
Prije aktiviranja, filtar za vodu AquaClean treba se pripremiti potapanjem u vodu, onako kako je
opisano u nastavku. Ako to ne učinite, u uređaj se umjesto vode može uvući zrak, što uzrokuje puno
buke i onemogućuje kuhanje kave.
1 Provjerite je li aparat uključen.
2 Tresite filtar oko 5 sekundi (sl. 40).
3 Filtar uronite naopačke u vrč s hladnom vodom i protresite/pritisnite ga (sl. 41).
4 Sada je filtar pripremljen za uporabu i može se umetnuti u spremnik za vodu.
5 Umetnite filtar okomito na odgovarajući priključak u spremniku za vodu. Pritisnite ga prema dolje
do najniže moguće točke (sl. 42).
6 Spremnik za vodu napunite svježom vodom i vratite ga u uređaj.
7 Ako je postavljen, uklonite proizvod LatteGo.
8 Postavite zdjelu pod žlijeb za vruću vodu / pjenilicu mlijeka.
9 Pritisnite ikonu AquaClean i držite je 3 sekunde (sl. 43). Indikator pokretanja počinje treperiti.
10 Pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli postupak aktivacije.
11 Vruća voda istječe iz žlijeba za vruću vodu / pjenilice mlijeka (3 min).
12 Nakon dovršetka postupka aktivacije indikator AquaClean svijetli u plavoj boji, što potvrđuje da je
AquaClean filtar vode pravilno aktiviran.
Zamjena filtra vode AquaClean (5 min)
Nakon što 95 litara vode prođe kroz filtar, filtar će prestati raditi. Indikator AquaClean počinje treperiti
u narančastoj boji kako bi vas podsjetio da filtar treba zamijeniti novim. Dok god treperi, možete
zamijeniti filtar bez prethodnog uklanjanja kamenca iz uređaja. Ako ne promijenite filtar vode
AquaClean, indikator narančaste boje s vremenom će prestati svijetliti. U tom slučaju još uvijek možete
zamijeniti filtar, ali najprije trebate očistiti kamenac iz uređaja.
Kada indikator AquaClean treperi u narančastoj boji:
Hrvatski
Kada se filtar potroši, indikator AquaClean ponovno počinje treperiti u narančastoj
boji kako bi vas podsjetio da filtar treba zamijeniti novim.
58
Hrvatski
1 Izvadite stari filtar vode AquaClean.
2 Umetnite novi filtar i aktivirajte ga onako kako je opisano u poglavlju „Aktiviranje filtra vode
AquaClean (5 min)”.
Mijenjajte filtar vode AquaClean najmanje svaka 3 mjeseca, čak i ako uređaj još ne pokazuje da je
potrebna zamjena.
Deaktiviranje podsjetnika za zamjenu filtra AquaClean
Ako više ne želite koristiti filtre za vodu Philips AquaClean, uvijek možete deaktivirati podsjetnike za
zamjenu filtra AquaClean (svjetlo AquaClean bljeska narančasto):
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, pritisnite i zadržite ikonu AquaClean sve dok se indikator te ikone ne
isključi. Indikator pokretanja počinje svijetliti.
3 Ponovno dodirnite ikonu AquaClean kako biste deaktivirali podsjetnike. Isključit će se indikator
ikone AquaClean.
4 Za potvrdu odabira pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje.
5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili uređaj. Sada su podsjetnici
za zamjenu filtra AquaClean deaktivirani.
Napomena: Aktivacija novog filtra AquaClean automatski će ponovno aktivirati podsjetnike za
zamjenu filtra AquaClean.
Postavljanje tvrdoće vode
Savjetujemo vam da tvrdoću vode prilagodite tvrdoći u vašoj regiji radi optimalne učinkovitosti i
dužeg vijeka trajanja uređaja. To također sprječava prekomjerno uklanjanje kamenca iz uređaja.
Zadana tvrdoće vode postavljena je na postavku 4: tvrda voda.
Kako biste utvrdili tvrdoću vode područja na kojem se nalazite, upotrijebite
isporučenu traku za ispitivanje tvrdoće vode:
1 Uronite traku za ispitivanje tvrdoće vode na 1 sekundu (sl. 44) u vodu koju ste ispustili iz slavine.
2 Pričekajte 1 minutu. Broj crvenih kvadrata na traci za testiranje pokazuje tvrdoću (sl. 45) vode.
Uređaj postavite na pravilnu tvrdoću vode:
1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
2 Kada je uređaj isključen, dodirnite i zadržite ikonu jačine arome sve dok se na ikoni ne uključe (sl. 2)
sva svjetla.
3 Dodirnite ikonu jačine arome 1, 2, 3 ili 4 puta. Broj indikatora koji se tamo nalaze treba biti jednak
broju crvenih kvadrata na traci (sl. 46) za testiranje. Ako na traci za testiranje nema crvenih kvadrata
(svi su kvadrati zeleni) odaberite indikator 1.
4 Kada ste postavili pravilnu tvrdoću vode, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
5 Pritisnite ikonu za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
Budući da samo jednom prilagođavate tvrdoću vode, za odabir tvrdoće vode koristi se funkcija
jačine arome. Ovo ne utječe na jačinu arome napitaka koje ćete nakon toga praviti.
Hrvatski
59
Postupak uklanjanja kamenca (30 min)
Kada indikator Calc/Clean (čišćenje kamenca) počne lagano treperiti, uređaja trebate očistiti od
kamenca.
1 Provjerite je li aparat uključen.
2 Ako je postavljen, uklonite proizvod LatteGo ili pjenilicu mlijeka.
3 Uklonite pladanj za prikupljanje tekućine i posudu za talog kave, ispraznite ih i vratite natrag na
mjesto.
4 Izvadite spremnik za vodu i ispraznite ga. Zatim uklonite filtar vode AquaClean.
5 Ulijte cijelu bocu sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips u spremnik za vodu te ga zatim
napunite vodom do razine oznake (sl. 47) Calc/Clean. Zatim ga vratite natrag u aparat.
6 Stavite veliku posudu (1,5 l) ispod žlijeba za istjecanje kave i žlijeba za vodu.
7 Pritisnite ikonu Calc/Clean i držite je 3 sekunde, a zatim pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje
.
8 Počet će prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje približno 30
minuta i sastoji se od ciklusa uklanjanja kamenca i ciklusa ispiranja. Tijekom ciklusa čišćenja
kamenca, indikator Calc/Clean (čišćenje kamenca) treperi kako bi pokazao da se odvija faza
čišćenja kamenca.
9 Ostavite neka otopina za uklanjanje kamenca istječe iz aparata dok vas aparat ne podsjeti da je
spremnik za vodu prazan.
10 Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga i ponovo napunite svježom vodom do razine oznake
Calc/Clean.
11 Ispraznite posudu te je vratite natrag pod žlijeb za istjecanje kave i žlijeb za vodu. Ponovno
pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje .
12 Započinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, a to je ciklus ispiranja, započinje i traje 3 minute.
Tijekom ove faze pale se i gase indikatori na upravljačkoj ploči kako bi označili da se odvija faza
ispiranja.
13 Pričekajte dok iz aparata ne prestane istjecati voda. Postupak čišćenja kamenca dovršen je kada iz
uređaja prestane istjecati voda.
14 Sada se uređaj može ponovno grijati. Uređaj je ponovno spreman za uporabu kada indikatori u
ikonama napitaka neprekidno svijetle.
15 U spremnik za vodu umetnite i aktivirajte novi filtar za vodu AquaClean.
- Kada se dovrši postupak čišćenja kamenca, indikator AquaClean jedno vrijeme treperi kako bi
vas podsjetio da treba umetnuti novi filtar vode AquaClean.
Savjet: Korištenjem filtra AquaClean smanjujete potrebu za uklanjanjem kamenca.
Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja
kamenca
Možete izaći iz postupka uklanjanja kamenca pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje na
upravljačkoj ploči. U slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca prije nego što se završi, učinite
sljedeće:
1 Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.
Hrvatski
Koristite samo sredstvo za uklanjanje kamenca tvrtke Philips. Ni u kojem slučaju nemojte
upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca na bazi sumporne , klorovodične, sulfatne ili octene
kiseline (ocat) jer biste time mogli oštetiti sklop za vodu u aparatu i ne otopiti kamenac na primjeren
način. Neupotrebljavanje sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips poništit će vaše jamstvo. Do
poništenja jamstva doći će i ako iz aparata ne uklonite kamenac. Otopinu za uklanjanje kamenca
tvrtke Philips možete kupiti u mrežnoj trgovini na web-mjestu www.philips.com/coffee-care.
60
Hrvatski
2 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do razine oznake Calc/Clean i ponovno uključite
uređaj. Aparat će se zagrijati i izvršiti automatski ciklus ispiranja.
3 Prije zakuhavanja bilo kojeg napitka provedite ručni ciklus ispiranja. Kako biste proveli ručni ciklus
ispiranja, prvo uzastopnim dodirivanjem ikone (sl. 14) vruće vode do pola ispraznite spremnik vruće
vode, a zatim skuhajte 2 šalice unaprijed mljevene kave bez dodavanja mljevene kave.
Ako postupak uklanjanja kamenca nije bio dovršen, postupak treba čim prije ponoviti.
Naručivanje dodataka
Za čišćenje i uklanjanje kamenca iz aparata koristite samo Philips proizvode za održavanje. Te
proizvode možete kupiti kod svojeg lokalnog trgovca, u ovlaštenom servisnom centru ili na internetu
na www.philips.com/parts-and-accessories. Kako biste na internetu pronašli kompletan popis
pričuvnih dijelova, unesite broj modela svojeg aparata. Broj modela možete pronaći na unutarnjoj
strani servisnih vratašca.
Proizvodi za održavanje i kataloški brojevi:
- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700
- Filtar vode AquaClean CA6903 (sl. 48)
- Mast za sklop za kuhanje HD5061
- Tablete za uklanjanje ulja kave CA6704
Rješavanje problema
U ovom je poglavlju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom
aparata. Videopodrška i potpun popis često postavljanih pitanja dostupni su na
www.philips.com/coffee-care. Ako problem ne možete riješiti, kontaktirajte centar za korisničku
podršku tvrtke u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.
Ikone upozorenja
Ikona
upozorenja
Rješenje
Svijetli indikator „water tank empty” (prazan je spremnik za vodu)
- Spremnik za vodu skoro je prazan. Spremnik za vodu napunite svježom vodom
do oznake za maksimalnu razinu.
- Spremnik za vodu nije na odgovarajućem mjestu. Spremnik za vodu vratite
natrag na mjesto.
Svijetli indikator „empty coffee grounds container” (ispraznite posudu za talog kave)
- Posuda za talog je puna. Izvadite i ispraznite posudu za talog kave dok je uređaj
uključen. Pričekajte najmanje 5 sekundi prije umetanja spremnika.
Svijetli indikator alarma
- Posuda za talog kave i/ili pladanj za prikupljanje tekućine nije na svojem mjestu
ili nije pravilno postavljen. Vratite posudu za talog kave i/ili pladanj za
prikupljanje tekućine natrag na svoje mjesto i provjerite jesu li u pravilnom
položaju.
- Servisna vratašca su otvorena. Odvojite spremnik za vodu i provjerite jesu li
zatvorena servisna vratašca.
Hrvatski
Ikona
upozorenja
61
Rješenje
Uključuje se indikator alarma i treperi indikator pokretanja.
U aparatu je ostala izvjesna količina zraka. Kako biste iz uređaja ispustili zrak,
spremnik vode napunite vodom, stavite šalicu pod klasičnu pjenilicu mlijeka i
pritisnite gumb pokretanja/zaustavljanja koji treperi.
Budite oprezni: mali mlazovi vruće vode istječu iz klasične pjenilice mlijeka kako bi
se oslobodio zrak.
Treperi indikator AquaClean: postavite ili zamijenite filtar vode AquaClean te ga
aktivirajte. Upute korak-po-korak potražite u poglavlju „Filtar vode AquaClean”.
Sporo treperi indikator za uklanjanje kamenca: Očistite uređaj od kamenca.
Indikatori ikona napitaka zasvijetle i postupno se jedan za drugim gase.
Stroj se zagrijava i/ili pokušava izbaciti zrak koji je uvučen u stroj. Pričekajte dok
indikatori svih napitaka ne budu neprekidno svijetlili.
Trepere sve ikone upozorenja.
Ponovno postavite uređaj tako da ga iskopčate iz napajanja i ponovno ukopčate.
Prije ponovnog uključivanja uređaja slijedite ove korake:
- Izvadite filtar vode AquaClean iz spremnika za vodu.
- Spremnik za vodu vratite natrag na mjesto. Gurnite ga u uređaj što je više
moguće kako biste bili sigurni da je u pravilnom položaju.
- Otvorite poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu i provjerite je li začepljen
mljevenom kavom. Kako biste ga očistili, umetnite dršku žlice u odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu i pomičite ručku gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 27). Izvadite sklop za kuhanje i uklonite svu mljevenu
kavu koja je pala dolje. Očišćeni sklop za kuhanje vratite natrag na mjesto.
- Ponovno uključite uređaj.
Ako je problem riješen, filtar AquaClean nije bio dobro pripremljen. Prije stavljanja
filtra AquaClean natrag na njegovo mjesto, pripremite ga u skladu s koracima 1 i 2 iz
poglavlja „Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min).
Ako svjetla nastave treperiti, možda je uređaj pregrijan. Isključite uređaj, pričekajte 30
minuta pa ga ponovno uključite. Ako indikatori i dalje trepere, kontaktirajte centar za
korisničku podršku u svojoj zemlji. Pojedinosti o kontaktima provjerite na
međunarodnom jamstvenom letku.
Tablica načina rješavanje problema
U ovom je poglavlju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom
aparata. Videopodrška i potpun popis često postavljanih pitanja dostupni su na
Hrvatski
Treperi indikator alarma
- Sklop za kuhanje nije postavljen ili nije pravilno postavljen. Odvojite sklop za
kuhanje i provjerite je li zaključan na mjestu. Upute korak-po-korak potražite u
poglavlju „Vađenje i umetanje sklopa za kuhanje”.
- Sklop za kuhanje je blokiran. Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga isperite pod
mlazom vode. Zatim podmažite sklop za kuhanje i vratite ga u uređaj. Upute
korak-po-korak potražite u poglavlju „Čišćenje i održavanje”.
62
Hrvatski
www.philips.com/coffee-care. Ako problem ne možete riješiti, kontaktirajte centar za korisničku
podršku tvrtke u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.
Problem
Uzrok
Rješenje
Pladanj za prikupljanje
tekućine brzo se puni.
To je uobičajeno. Aparat koristi
vodu za ispiranje unutarnjeg
sklopa i sklopa za kuhanje.
Nešto vode kola unutarnjim
sustavom izravno u pladanj za
prikupljanje tekućine.
Svakodnevno praznite pladanj za
prikupljanje tekućine kada iz njegova
poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen). Savjet: stavite šalicu
ispod žlijeba za istjecanje kako biste
prikupili vodu za ispiranje koja iz njega
izlazi.
Ostao je svijetliti
indikator „empty coffee
grounds container”
(ispraznite posudu za
talog kave).
Ispraznili ste posudu za talog
kave dok je aparat bio isključen.
Posudu za talog kave uvijek praznite
dok je aparat uključen. Izvadite posudu
za talog kave, pričekajte najmanje 5
sekundi i zatim je ponovno umetnite.
Aparat traži da se
Aparat nije ponovno postavio
isprazni posuda za talog brojač posljednji put kad ste
kave iako posuda nije
ispraznili posudu za talog kave.
puna.
Uvijek pričekajte otprilike 5 sekundi prije
nego što posudu za talog kave vratite
natrag na mjesto. Na taj će način brojač
iskorištene kave biti ponovno postavljen
na nulu.
Posudu za talog kave uvijek praznite
dok je aparat uključen. Ako ste posudu
za talog kave ispraznili dok je uređaj bio
isključen, brojač iskorištene kave neće
se moći ponovno vratiti na početnu
vrijednost.
Posuda za talog kave je
prepunjena, a nije
zasvijetlio indikator
„Empty coffee grounds
container” (Ispraznite
posudu za talog kave).
Uklonili ste podlogu za kapanje,
a niste ispraznili posudu za
talog kave.
Kad uklonite pladanj za prikupljanje
tekućine, ispraznite i posudu za talog
kave čak i ako sadržava samo malu
količinu taloga. Na taj će se način brojač
iskorištene kave ponovno postaviti na
nulu te će ponovno početi pravilno
brojati pločice.
Ne mogu ukloniti sklop
za kuhanje.
Sklop za kuhanje nije u
pravilnom položaju.
Ponovno postavite aparat na sljedeći
način: zatvorite servisna vratašca i
vratite spremnik za vodu na mjesto.
Isključite aparat i ponovno ga uključite.
Pokušajte ponovo ukloniti sklop za
kuhanje. Upute korak-po-korak
potražite u poglavlju „Vađenje i
umetanje sklopa za kuhanje”.
Hrvatski
Uzrok
Rješenje
Ne mogu umetnuti sklop Sklop za kuhanje nije u
za kuhanje.
pravilnom položaju.
Ponovno postavite aparat na sljedeći
način: zatvorite servisna vratašca i
vratite spremnik za vodu na mjesto.
Sklop za kuhanje ostavite izvan aparata.
Isključite uređaj i iskopčajte ga iz
napajanja. Pričekajte 30 s i zatim
ponovno prikopčajte uređaj na
napajanje i uključite ga. Zatim sklop za
kuhanje postavite u pravilan položaj i
gurnite ga natrag u aparat. Upute korakpo-korak potražite u poglavlju „Vađenje
i umetanje sklopa za kuhanje”.
Kava je previše vodena.
Sklop za kuhanje prljav je ili ga
treba podmazati.
Odvojite sklop za kuhanje, temeljito ga
isperite pod mlazom vode i ostavite ga
da se osuši. Zatim podmažite pokretne
dijelove.
Aparat izvodi postupak
samopodešavanja. Ovaj
postupak započinje automatski
kada prvi put upotrijebite
uređaj, kada se prebacite na
drugu vrstu zrna kave ili nakon
dugog razdoblja nekorištenja.
Najprije skuhajte 5 kava kako biste
uređaju omogućili da izvrši postupak
samopodešavanja.
Mlinac je postavljen za
pregrubo mljevenje.
Podesite mlinac na (nižu postavku) finije
mljevenje. Skuhajte 2 do 3 napitka prije
nego što osjetite jasnu razliku.
Kava nije dovoljno vruća. Postavili ste prenisku
temperaturu.
Kava ne izlazi ili izlazi
sporo.
Temperaturu postavite na maksimalnu
vrijednost.
Hladna šalica smanjuje
temperaturu napitka.
Prethodno zagrijte šalice tako da ih
isperete toplom vodom.
Dodano mlijeko smanjuje
temperaturu napitka.
Neovisno jeste li dodali toplo ili hladno
mlijeko, dodano će mlijeko uvijek
smanjiti temperaturu kave. Prethodno
zagrijte šalice tako da ih isperete
toplom vodom.
Filtar vode AquaClean nije
pravilno pripremljen za
postavljanje.
Uklonite filtar vode AquaClean i ponovo
pokušajte skuhati kavu. Ako to
funkcionira, provjerite jeste li, prije
ponovnog postavljanja, pravilno
pripremili filtar vode AquaClean. Upute
korak-po-korak potražite u poglavlju
„Filtar vode AquaClean”.
Hrvatski
Problem
63
64
Hrvatski
Problem
Uzrok
Rješenje
Kada se filtar vode AquaClean ne koristi
dulje vrijeme, trebate ga pravilno
pripremiti za ponovnu uporabu prije
nego što ga vratite natrag na mjesto.
Pogledajte korake od 1 do 3 u poglavlju
„Aktiviranje filtra vode AquaClean”.
Filtar vode AquaClean je
začepljen.
Mijenjajte filtar vode AquaClean svaka 3
mjeseca. Filtar stariji od 3 mjeseca može
se začepiti.
Mlinac je postavljen na jako
sitno mljevenje.
Podesite mlinac na (višu postavku)
grublje mljevenje. Imajte na umu da to
može utjecati na okus kave.
Zaprljan je sklop za kuhanje.
Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga
isperite pod slavinom.
Zaprljan je žlijeb za istjecanje
kave.
Sredstvom za čišćenje cijevi ili iglom
očistite žlijeb za istjecanje kave i
njegove otvore.
Začepljen je odjeljak za
unaprijed mljevenu kavu
Isključite uređaj i izvadite sklop za
kuhanje. Otvorite poklopac odjeljka za
mljevenu kavu i u odjeljak umetnite
dršku žlice. Pomaknite dršku prema
gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 27).
Kružni rad aparata blokiran je
kamencem.
Kamenac iz uređaja uklanjajte
sredstvom za uklanjanje kamenca tvrtke
Philips. Uređaj uvijek očistite od
kamenca kada počne treperiti indikator
upozorenja za uklanjanje kamenca.
Aparat melje kavu u
Začepljen je odjeljak za
zrnu, ali iz njega ne izlazi unaprijed mljevenu kavu.
kava.
Mlijeko ne pjeni.
Isključite uređaj i izvadite sklop za
kuhanje. Otvorite poklopac odjeljka za
mljevenu kavu i u odjeljak umetnite
dršku žlice. Pomaknite dršku prema
gore i dolje dok začepljena mljevena
kava ne padne dolje (sl. 27).
Uređaji s opcijom LatteGo:
Provjerite je li posuda za mlijeko
LatteGo nije pravilno sastavljen. pravilno sastavljena s okvirom za
LatteGo (klik).
Uređaji s opcijom LatteGo:
Zaprljani su posuda za mlijeko
i/ili okvir proizvoda LatteGo.
Rastavite LatteGo i oba dijela isperite
pod mlazom vode ili ih operite u perilici
posuđa.
Uređaji s klasičnom pjenilicom
mlijeka: pjenilica mlijeka je
prljava.
Temeljito očistite pjenilicu mlijeka.
Problem
65
Uzrok
Rješenje
Vrsta mlijeka kojom se koristite
nije pogodna za pjenjenje.
Različite vrste mlijeka daju pjenu
različite količine i kvalitete. Ispitali smo
sljedeće vrste mlijeka koje dokazano
daju dobru mliječnu pjenu: poluobrano
ili punomasno kravlje mlijeko i mlijeko
bez laktoze.
Iz donjeg dijela posude
za mlijeko LatteGo curi
mlijeko.
Okvir i posuda za mlijeko nisu
pravilno sastavljeni.
Najprije gornji dio posude za mlijeko
umetnite ispod kuke na gornjem dijelu
okvira. Zatim donji dio posude za
mlijeko pritisnite u kućište. Kada se
uglavi na mjesto, čuti ćete zvuk klika.
Čini se da je aparat
procurio.
Aparat koristi vodu za ispiranje
unutarnjeg sklopa i sklopa za
kuhanje. Ova voda kola
unutarnjim sustavom izravno u
pladanj za prikupljanje tekućine.
To je uobičajeno.
Svakoga dana praznite pladanj za
prikupljanje tekućine kada iz njegova
poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen). Savjet: Stavite
šalicu ispod žlijeba za istjecanje kako
biste prikupili vodu za ispiranje i smanjili
količinu vode u pladnju za prikupljanje
tekućine.
Pladanj za prikupljanje tekućine Svakoga dana praznite pladanj za
previše je napunjen i prelijeva
prikupljanje tekućine kada iz njegova
se pa izgleda kao da aparat curi. poklopca iskoči crveni indikator „drip
tray full” (pladanj za prikupljanje
tekućine napunjen).
Ne mogu aktivirati filtar
vode AquaClean i uređaj
traži uklanjanje
kamenca.
Spremnik za vodu nije potpuno
umetnut i ušao je zrak u uređaj.
Provjerite je li spremnik za vodu u
pravilnom položaju: izvadite ga i zatim
ponovno umetnite tako da ga gurnete
što je moguće dalje.
Sklop za kuhanje je zaprljan ili
začepljen.
Isperite sklop za kuhanje.
Aparat nije postavljen na
vodoravnu površinu.
Postavite uređaj na vodoravnu površinu
tako da pladanj za prikupljanje tekućine
na prelijeva te kako bi indikator „Pladanj
za prikupljanje tekućine je pun” radio
ispravno.
Spremnik za vodu nije potpuno
umetnut i ušao je zrak u uređaj.
Provjerite je li spremnik za vodu u
pravilnom položaju: izvadite ga i zatim
ponovno umetnite tako da ga gurnete
što je moguće dalje.
Filtar nije bio umetnut ili
zamijenjen u vrijeme kada je na
zaslonu počeo treperiti
indikator filtra vode AquaClean.
Ovo znači kako uređaj nije
potpuno očišćen od kamenca.
Najprije iz uređaja očistite kamenac, a
zatim postavite filtar vode AquaClean.
Hrvatski
Hrvatski
66
Hrvatski
Problem
Uzrok
Novi filtar za vodu ne
odgovara.
Pokušali ste umetnuti drugi filtar Uređaju pristaje samo filtar vode
vode koji nije model AquaClean. AquaClean.
Uređaj glasno buči.
Rješenje
Nije postavljen gumeni prsten
na filtru vode AquaClean.
Vratite gumeni prsten na filtar vode
AquaClean.
Normalno je da aparat buči
tijekom rada.
Ako aparat počne drugačije zvučati,
očistite sklop za kuhanje i podmažite ga.
Filtar vode AquaClean nije
pravilno pripremljen i sada je u
uređaj ušao zrak.
Izvadite filtar vode AquaClean iz
spremnika za vodu i, prije nego što ga
vratite natrag na mjesto, pravilno ga
pripremiti za uporabu: Upute korak-pokorak potražite u poglavlju „Filtar vode
AquaClean”.
Spremnik za vodu nije potpuno
umetnut i ušao je zrak u uređaj.
Provjerite je li spremnik za vodu u
pravilnom položaju: izvadite ga i zatim
ponovno umetnite tako da ga gurnete
što je moguće dalje.
Tehničke specifikacije
Proizvođač pridržava pravo na poboljšanje tehničkih specifikacija proizvoda. Sve unaprijed
postavljene količine su približne.
Opis
Vrijednost
Veličina (Š x V x D)
246 x 372 x 433 mm
Masa
7 – 7.5 kg
Duljina kabela za napajanje
1000 mm
Spremnik za vodu
1,8 l, uklonjiv
Kapacitet lijevka za kavu u zrnu
275 g
Kapacitet posude za talog kave
12 posluživanja
Kapacitet proizvoda LatteGo (posuda za mlijeko)
250 ml
Podesiva visina mlaznice
85 –145 mm
Nazivni napon – Snaga – Napajanje
Pogledajte naljepnicu s podacima na unutrašnjoj
strani servisnih vratašca (sl. A11)
Latviešu
67
Saturs
67
67
Ievads ________________________________________________________________________________________________
68
Pirms pirmās lietošanas reizes _______________________________________________________________________
68
Dzērienu gatavošana_________________________________________________________________________________
70
Ierīces iestatījumu pielāgošana ______________________________________________________________________
72
Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana___________________________________________________
74
Tīrīšana un kopšana __________________________________________________________________________________
75
Ūdens filtrs „AquaClean” _____________________________________________________________________________
77
Ūdens cietības iestatīšana ___________________________________________________________________________
79
Atkaļķošanas procedūra (30 min)____________________________________________________________________
79
Piederumu pasūtīšana _______________________________________________________________________________
81
Traucējummeklēšana ________________________________________________________________________________
81
Tehniskie rādītāji _____________________________________________________________________________________
86
Ierīces pārskats (A att.)
A1
Vadības panelis
A10
Apkopes vāks
A2
Tašu paliktnis
A11
Datu etiķete ar modeļa numuru
A3
Maltās kafijas nodalījums
A12
Ūdens tvertne
A4
Kafijas pupiņu tvertnes vāks
A13
Karstā ūdens tekne
A5
Regulējama kafijas tekne
A14
Kafijas biezumu konteiners
A6
Elektrības kontaktdakša
A15
Kafijas biezumu tvertnes priekšpuse
A7
Smalcinātāja iestatījumu slēdzis
A16
Pilēšanas paplātes pārsegs
A8
Kafijas pupiņu piltuve
A17
Pilēšanas paplāte
A9
Gatavošanas vienība
A18
Pilēšanas paplātes pilnuma indikators
Piederumi
A19
Smērvielas tūbiņa
A22
Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
A20
Ūdens filtrs „AquaClean”
A23
Klasiskais piena putotājs (tikai
atsevišķiem modeļiem)
A21
Mērkarote
A24
LatteGo (piena tvertne) (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Vadības panelis (B att.)
Pārskatu par visām pogām un ikonām skatiet B attēlā. Apakšā ir atrodams apraksts.
Latviešu
Latviešu
Ierīces pārskats (A att.) _______________________________________________________________________________
Vadības panelis (B att.) _______________________________________________________________________________
Latviešu
68
Dažas pogas/ikonas ir paredzētas tikai konkrētiem tipiem.
B1
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
B7
Brīdinājuma ikonas
B2
Dzēriena ikonas*
B8
Sākšanas indikators
B3
Aromāta stipruma / maltās kafijas ikona
B9
Palaišana/apturēšana
B4
Dzēriena daudzuma ikona
B10
„Calc / Clean” funkcijas ikona
B5
Piena daudzuma ikona (tikai konkrētiem tipiem)
B11
AquaClean funkcijas ikona
poga
B6 Kafijas temperatūras ikona (tikai konkrētiem
tipiem)
* Dzēriena ikonas: espreso, espreso lungo, kafija, americano, kapučīno, late makjato, karstais ūdens,
tvaiks (tikai konkrētiem tipiem)
Ievads
Apsveicam ar jūsu Philips pilnīgi automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips
piedāvātās atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai
vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Lai palīdzētu jums uzsākt un izmantot kafijas automātu pēc iespējas efektīvāk, Philips piedāvā dažādu
veidu atbalstu. Iepakojuma saturs:
1 Šī lietošanas rokasgrāmata, kurā iekļauti lietošanas norādījumi ar attēliem un detalizētāka
informācija par ierīces tīrīšanu un kopšanu.
Ir pieejamas vairākas šī espreso automāta versijas, un tām visām ir atšķirīgas funkcijas. Katrai
versijai ir savs modeļa numurs. Modeļa numurs ir redzams uz datu etiķetes apkopes durtiņu
iekšpusē (skatīt A11 att.).
2 Atsevišķā drošības brošūra, kas satur norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
3 Lai saņemtu tiešsaistes atbalstu (bieži uzdotie jautājumi, filmas u. c.), noskenējiet QR kodu uz
brošūras vāka vai apmeklējiet vietni www.philips.com/coffee-care
Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs
garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.
Šī ierīce automātiski pielāgo maltās kafijas daudzumu, kas tiek izmantots visgaršīgākās kafijas
pagatavošanai. Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas
kafijas porcijas.
Pirms pirmās lietošanas reizes noteikti jāizskalo „LatteGo” (piena tvertne) vai klasiskais piena putotājs.
Pirms pirmās lietošanas reizes
1. Iekārtas iestatīšana
Kad iekārta tiek ieslēgta, no karstā ūdens teknes vai no kafijas teknes var tikt izvadīts neliels daudzums
ūdens. Tas ir normāli.
Latviešu
69
ON
2. AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)
Plašāku informāciju skatiet nodaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
ON
30 sec.
Latviešu
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Ūdens cietības iestatīšana
Norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Ūdens cietības iestatīšana”. Pēc noklusējuma ūdens
cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
ON
4. LatteGo salikšana (tikai noteiktiem modeļiem)
CLICK
3x
70
Latviešu
5. Klasiskā piena putotāja (tikai noteiktiem modeļiem)
salikšana
1
2
Dzērienu gatavošana
Vispārīgās darbības
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu. Uzsilšanas laikā dzērienu ikonu
indikatori iedegas un pa vienam nodziest.
- Ierīce ir gatava lietošanai, kad visi dzērienu ikonu indikatori deg nepārtraukti.
3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. Lai kafijas padeves teknes augstumu pielāgotu
izmantotās (att. 1) tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.
Dzērienu personalizēšana
Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās. Pēc dzēriena izvēlēšanās ir iespējams:
1 Pielāgot aromāta stiprumu, pieskaroties aromāta stipruma ikonai (att. 2). No trim pieejamajām
stipruma pakāpēm zemākā ir vājākā, bet augstākā ir stiprākā.
2 Pielāgot dzēriena daudzumu, pieskaroties dzēriena daudzuma (att. 3) un/vai piena daudzuma
ikonai (tikai atsevišķiem modeļiem). Iespējamas ir trīs augstuma izvēles: zema, vidēja un augsta.
Atbilstoši savai izvēlei varat pielāgot arī kafijas temperatūru.
Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām
1
Lai pagatavotu kafiju, pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
- Aromāta stipruma un daudzuma indikatori iedegas, attēlojot iepriekš izraudzīto iestatījumu.
- Tagad varat pielāgot vēlamajai garšai atbilstošo dzērienu.
2 Nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu.
- Dzēriena izvadīšanas laikā dzēriena ikonas indikators mirgo.
Tikai atsevišķiem modeļiem: Kafija amerikāņu gaumē (americano) tiek pagatavota no espreso un
ūdens. Pagatavojot americano, ierīce vispirms izvada espreso un pēc tam ūdeni.
3 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
Lai pagatavotu divas kafijas vienlaikus, pieskarieties dzēriena ikonai divreiz. Indikators 2x iedegas.
Latviešu
71
Dzērienu ar pienu pagatavošana, izmantojot LatteGo (piena
tvertni)
LatteGo komplektā ir piena tvertne, rāmis un glabāšanas krūzītes vāks. Lai novērstu noplūdes risku,
pirms piena tvertnes uzpildīšanas pārliecinieties, vai rāmis ir pareizi samontēts ar piena tvertni.
1
Lai saliktu „LatteGo”, vispirms ievietojiet piena tvertnes augšpusi zem āķa rāmja augšpusē (att. 4).
Tad iespiediet vietā piena tvertnes apakšējo daļu. Kad tā nofiksējas vietā, dzirdēsit klikšķi (att. 5).
Piezīme. Pirms piena tvertnes un rāmja savienošanas pārliecinieties, vai tie ir tīri, it īpaši šo daļu
saskares virsmas.
2 Nedaudz sagāziet LatteGo un uzlieciet to uz karstā ūdens teknes (att. 6). Tad iespiediet to vietā,
līdz tā nofiksējas (att. 7).
3 Uzpildiet „LatteGo” ar pienu līdz līmenim, kas norādīts uz piena tvertnes atbilstoši dzērienam, kuru
vēlaties pagatavot (att. 8). Piena tvertni nedrīkst uzpildīt virs maksimālā līmeņa atzīmes.
Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts.
4 Novietojiet tasi uz pilēšanas paplātes.
5 Pieskarieties izraudzītā dzēriena ar pienu ikonai.
- Tagad varat pielāgot dzērienu iestatījumus pēc vēlēšanās.
6 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
- Dzēriena izvadīšanas laikā dzēriena ikonas indikators mirgo. Gatavojot kapučīno vai late
makjato, ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Gatavojot caffè latte, iekārta vispirms
izvada kafiju un pēc tam pienu.
- Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir izvadījusi iepriekš iestatīto daudzumu, nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
7 Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, nospiediet un
pieturiet sākšanas/apturēšanas pogu.
Piena putošana ar klasisko piena putotāju
Lai iegūtu vislabāko putu kvalitāti, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja ņemtu pienu.
1 Sasveriet uz ierīces esošo melno silikona rokturi pa kreisi un uzbīdiet piena putotāju uz tā (att. 9).
2 Gatavojot kapučīno, piena krūzē iepildiet aptuveni 100ml piena, bet late makjato gadījumā iepildiet
aptuveni 150ml piena.
3 Iegremdējiet piena putotāju pienā 1 cm dziļumā.
4 Pieskarieties tvaika ikonai (att. 10).
- Iedegas tvaika ikonas indikators, un sāk mirgot sākšanas indikators.
5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu , lai saputotu pienu (att. 11).
- Ierīce sāk uzsilt, tvaiks tiek iespiests pienā, un piens tiek saputots.
6 Kad tasē ir iepildīts vēlamais daudzums piena putu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu
vēlreiz, lai pārtrauktu piena putošanu.
Nekad neputojiet pienu ilgāk par 90 sekundēm. Putošana tiek automātiski apturēta pēc
90 sekundēm.
Nav nepieciešams putošanas laikā kustināt piena trauku, lai iegūtu vislabākās piena putas.
Latviešu
Ja piena daudzums ir personalizēts, iespējams, ka piena tvertnē ir jāiepilda vairāk vai mazāk
piena, nekā šim dzērienam ir norādīts uz LatteGo.
72
Latviešu
Kafijas pagatavošana no maltas kafijas
Ja, piemēram, jūs dodat priekšroku citas šķirnes kafijai vai kafijai ar samazinātu kofeīna daudzumu,
pupiņu vietā varat izvēlēties maltu kafiju.
1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, un nogaidiet, līdz tā ir gatava darbam.
2 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā (att. 12) vienu mērkaroti maltās kafijas.
Uzlieciet vāku.
3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
4 Izvēlieties vienu dzērienu.
5 Trīs sekundes (att. 13) turiet nospiestu aromāta stipruma ikonu.
- Iedegas maltās kafijas indikators un sāk pulsēt sākšanas indikators.
6 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
7 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
Izmantojot malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.
Maltās kafijas indikators neietilpst saglabājamo iestatījumu klāstā. Katru reizi, kad vēlaties izmantot
maltās kafijas iestatījumu, turiet 3 sekundes nospiestu aromāta stipruma ikonu.
Izvēloties malto kafiju, jūs nevarat izvēlēties citu aromāta stiprumu.
Karsta ūdens padeve
1 Ja LatteGo vai piena putotājs ir pievienots noņemiet to.
2 Pieskarieties karstā ūdens ikonai (att. 14).
- Dzēriena daudzuma indikatori iedegas, attēlojot iepriekš izraudzīto dzēriena iestatījumu
attiecībā uz karsto ūdeni.
3 Pieskaroties ūdens daudzuma ikonai (att. 3), pielāgojiet ūdens daudzumu atbilstoši savai izvēlei.
4 Nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu.
- Karstā ūdens ikonā esošais indikators mirgo, un no karstā ūdens teknes (att. 15) tiek izvadīts
karsts ūdens.
5 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu.
Ierīces iestatījumu pielāgošana
Gaidstāves laika regulēšana
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta: pieskarieties „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) ikonai (att. 16) un turiet to
nospiestu, līdz iedegas (att. 17) „Calc / Clean” indikators un aromāta stipruma indikatori.
3 Pieskarieties aromāta stipruma ikonai, lai izvēlētos vajadzīgo gaidstāves laiku: 15, 30, 60 vai 180
minūtes. Attiecīgi iedegas 1, 2, 3 vai 4 aromāta stipruma ikonas indikatori.
4 Kad ir pabeigta gaidstāves laika iestatīšana, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. Ierīce tiek
izslēgta.
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci.
Latviešu
73
Augstākā noklusējuma iestatījuma ieprogrammēšana jūsu
dzērieniem
Ierīcei ir trīs noklusējuma iestatījumi katram dzērienam: zems, vidējs un augsts. Jūs varat pielāgot tikai
augstākā iestatījuma daudzuma vērtību. Jauno daudzuma vērtību var saglabāt, tiklīdz sāk mirgot
sākšanas indikators.
Pirms sākat programmēt piena dzēriena daudzumu, uzstādiet „LatteGo” un ielejiet tajā pienu.
Lai pielāgotu lielāko daudzuma iestatījumu, nospiediet un turiet izraudzītā dzēriena ikonu
nospiestu 3 sekundes.
- Ierīces dzēriena daudzuma ikonas augšējais indikators un piena daudzuma ikonas augšējais
indikators (tikai atsevišķiem modeļiem) sāk mirgot, un sākšanas/apturēšanas poga sāk mirgot,
norādot, ka ir aktivizēts programmēšanas režīms.
2 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Ierīce sāk izraudzītā dzēriena pagatavošanu.
- Sākumā sākšanas indikators deg nepārtraukti. Kad ierīce ir gatava izvietot pielāgoto daudzumu,
sāk mirgot ieslēgšanas/apturēšanas indikators.
3 Kad tasē ir vēlamais kafijas vai piena daudzums, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz.
- Gatavojot kapučīno vai late makjato, vispirms tiek izvadīts piens. Kad tasē ir vēlamais piena
daudzums, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Ierīce automātiski sāk izvadīt kafiju. Kad
tasē ir vēlamais daudzums, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
Pēc jaunās augstākā iestatījuma noklusējuma daudzuma vērtības ieprogrammēšanas ierīce izvadīs
šādu daudzumu ikreiz, kad izvēlēsieties lielāko dzēriena daudzumu.
Jūs varat noregulēt tikai augstāko noklusējuma daudzuma līmeni.
Ja vēlaties atgriezties pie noklusējuma daudzuma iestatījumiem, skatiet sadaļu „Rūpnīcas
iestatījumu atjaunošana”.
Kafijas temperatūras regulēšana
Ierīces bez temperatūras ikonas
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta: nospiediet un turiet nospiestu kafijas daudzuma ikonu, līdz šīs ikonas
indikators iedegas (att. 18).
3 Pieskarieties daudzuma ikonai, lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru: normāla, augsta vai maksimālā.
- Iedegas attiecīgi indikators 1, 2 vai 3.
4 Kad ir pabeigta kafijas temperatūras iestatīšana, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci.
Ja ierīci neizslēgsiet, tā pēc kāda laika automātiski izslēgsies.
Ierīces ar temperatūras ikonu (tikai EP3221)
1
Lai izvēlētos vēlamo temperatūras iestatījumu, atkārtoti pieskarieties temperatūras ikonai.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Ierīce piedāvā iespēju jebkurā brīdī atjaunot dzērienu noklusējuma iestatījumus.
Noklusējuma iestatījumus var atjaunot tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.
Latviešu
1
74
Latviešu
1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu espreso ikonu.
- Iedegas indikatori dzērienu iestatīšanas ikonu centrā. Sāk mirgot sākšanas/apturēšanas indikators,
kas norāda uz gatavību iestatījumu atjaunošanai.
3 Lai apstiprinātu, ka vēlaties atjaunot iestatījumus, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci.
Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana
Kafijas stiprumu var mainīt ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi, kas atrodas pupiņu tvertnē. Jo
zemāks ir sasmalcināšanas iestatījums, jo smalkāk kafijas pupiņas tiek samaltas un jo spēcīgāka ir
kafija. Ir pieejami 12 dažādi smalcināšanas iestatījumi.
Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot
smalcinātāja iestatījumus, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).
Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā
sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.
Lai nebojātu smalcinātāju, negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē.
1
2
3
4
Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
Pieskarieties espreso ikonai un nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu.
Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet smalcināšanas iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to
pa kreisi vai pa labi. (att. 19)
Vadības paneļa pīkstienu deaktivizēšana
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad iekārta ir izslēgta, pieskarieties un turiet kafijas ikonu (espresso lungo ikona EP3221), līdz ikona
iedegas. Sāk mirgot sākšanas indikators.
3 Vēlreiz pieskarieties kafijas ikonai, lai deaktivizētu vadības paneļa pīkstienus. Kafijas ikonas
indikators nodziest.
4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad vadības paneļa pīkstieni ir
deaktivizēti.
Piezīme. Ja pēc tam, kad turat nospiestu kafijas ikonu, tās indikators nenodziest, tas nozīmē, ka
vadības paneļa pīkstieni jau ir deaktivizēti. Lai tos atkal aktivizētu, vēlreiz pieskarieties ikonai un
apstipriniet, nospiežot palaišanas/apturēšanas pogu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas un palaišanas/apturēšanas pogas pīkstienus nevar deaktivizēt.
Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana
Videopamācības par gatavošanas vienības noņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu skatiet vietnē
www.philips.com/coffee-care.
Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces
1
Izslēdziet ierīci.
Latviešu
75
2 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku (att. 20).
3 Nospiediet rokturi (att. 21) PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no
ierīces (att. 22).
Gatavošanas vienības ievietošana
Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā.
1
Tīrīšana un kopšana
Ja ierīci regulāri tīra un apkopj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju un
vienmērīgu kafijas plūsmu.
Lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas, skatiet turpmāk sniegto tabulu. Vairāk
informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care. Pārskatu par daļām,
kuras var iztīrīt trauku mazgāšanas mašīnā, skatiet D attēlā.
Noņemamās
daļas
Tīrīšanas intervāls
Tīrīšanas veids
Gatavošanas
vienība
Katru nedēļu
Izņemiet gatavošanas vienību no ierīces.
Noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
Katru mēnesi
Tīriet gatavošanas vienību ar Philips kafijas eļļas
notīrīšanas tableti.
Klasiskais piena
putotājs
Pēc katras lietošanas reizes
Vispirms izvadiet karsto ūdeni ar piena putotāju,
kas pievienots ierīcei rūpīgas tīrīšanas nolūkā.
Pēc tam izņemiet piena putotāju no ierīces un
izjauciet to. Notīriet visas detaļas tekošā krāna
ūdenī vai mazgājiet tās trauku mazgāšanas
mašīnā.
Maltās kafijas
nodalījums
Reizi nedēļā pārbaudiet, vai
maltās kafijas nodalījums
nav aizsērējis.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet
gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu.
Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie
kafijas biezumi izbirst (att. 27). Dodieties uz
www.philips.com/coffee-care. lai skatītu
izsmeļošas videopamācības.
Kafijas biezumu
tvertne
Iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni pēc ierīces
aicinājuma. Tīriet to reizi
nedēļā.
Izņemiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir
ieslēgta. Noskalojiet to tekošā krāna ūdenī ar
nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa vai
mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Kafijas
biezumu tvertnes priekšējais panelis nav droši
mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā.
Latviešu
Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra
esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N (att. 23).
- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības
(att. 24) pamatni.
2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos (att. 25) esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas
pozīcijā ar klikšķi (att. 26). Nespiediet pogu PUSH.
3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.
76
Latviešu
Noņemamās
daļas
Tīrīšanas intervāls
Tīrīšanas veids
Pilēšanas paplāte
Katru dienu iztukšojiet
pilēšanas paplāti (att. 28),
kad pa to ir izbīdījies
sarkanais pilnas pilēšanas
paplātes indikators. Tīriet
pilēšanas paplāti reizi
nedēļā.
Izņemiet pilēšanas paplāti (att. 29) un
nomazgājiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu
daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pilēšanas
paplāti varat mazgāt arī trauku mazgāšanas
mašīnā. Kafijas biezumu tvertnes priekšējais
panelis (att. A15) nav droši mazgājams trauku
mazgāšanas mašīnā.
„LatteGo”
Pēc katras lietošanas reizes
Noskalojiet „LatteGo” tekošā krāna ūdenī vai
mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.
Gatavošanas
vienības eļļošana
Ik pēc 2 mēnešiem
Skatiet eļļošanas tabulu un ieeļļojiet gatavošanas
vienību ar Philips smērvielu.
Ūdens tvertne
Katru nedēļu
Izskalojiet ūdens tvertni tekošā krāna ūdenī.
Gatavošanas vienības tīrīšana
Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ.
Vairāk informācijas un atbalsta videoklipus par gatavošanas grupas noņemšanu, ievietošanu un
tīrīšanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care.
Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī
1 Izņemiet gatavošanas vienību.
2 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru
(att. 30).
3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nožūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai
novērstu šķiedru nokļūšanu gatavošanas vienībā.
Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm
Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes.
1 Novietojiet zem kafijas teknes tasi. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni.
2 Ievietojiet kafijas eļļas notīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
3 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3
sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (att. 2).
4 Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu
. Kad sagatavota pustase ūdens, atvienojiet automātu no strāvas padeves.
5 Ļaujiet kafijas eļļas notīrīšanas šķīdumam iedarboties vismaz 15 minūtes.
6 Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā un ieslēdziet automātu, lai pabeigtu gatavošanas
ciklu. Izlejiet tases saturu.
7 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku. Noņemiet gatavošanas vienību un rūpīgi
noskalojiet to tekošā ūdenī.
8 Ielieciet gatavošanas vienību un ūdens tvertni atpakaļ un novietojiet zem kafijas teknes tasi.
9 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3
sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (att. 2). Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu
gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu . Atkārtojiet to divas reizes. Izlejiet
tases saturu.
Latviešu
77
Gatavošanas vienības eļļošana
Ik pēc 2 mēnešiem eļļojiet gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir
vienmērīga.
1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības (att. 31) virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu.
2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības (att. 32) vārpstas (pelēkās daļas).
3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs (att. 33) esošās sliedes (sk. attēlu).
LatteGo (piena tvertnes) tīrīšana
LatteGo tīrīšana pēc katras lietošanas reizes
Izņemiet „LatteGo” no ierīces (att. 34).
Izlejiet visu atlikušo pienu.
Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet piena tvertni no „LatteGo” rāmja (att. 35).
Mazgājiet detaļas trauku mazgājamajā mašīnā vai remdenā tekošā krāna ūdenī ar nedaudz
tīrīšanas līdzekļa.
Klasiskā piena putotāja tīrīšana
Klasiskā piena putotāja tīrīšana pēc katras lietošanas reizes
Higiēnas apsvērumu dēļ tīriet piena putotāju katru reizi, kad to izmantojat, un pasargājiet to no piena
atlieku uzkrāšanās.
1 Zem piena putotāja palieciet tasi.
2 Pieskarieties tvaika ikonai un pēc tam nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu , lai sāktu tvaika
izvadīšanu un neatstājiet piena atliekas piena putotājā.
3 Lai pēc dažām sekundēm apturētu tvaika padevi vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu.
4 Piena putotāju tīriet ar mitru drānu.
Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana
1 Ļaujiet piena putotājam pilnīgi atdzist.
2 Sagāziet piena putotāju pa kreisi (att. 36) un noņemiet gan metāla, gan silikona daļu (att. 37).
3 Izjauciet abas daļas (att. 38) un izskalojiet tīrā ūdenī vai izmazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā.
Raugieties, lai mazā atvere uz metāla caurulītes ir pilnīgi tīra un nav nosprostota ar piena paliekām.
4 No jauna uzstādiet abas piena putotāja daļas un piestipriniet piena putotāju pie ierīces.
Ūdens filtrs „AquaClean”
Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai
saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens
veidošanos ierīcē. „AquaClean” ūdens filtru var iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā vai tiešsaistē vietnē www.philips.com/parts-and-accessories.
AquaClean funkcijas ikona un indikators
Lai norādītu filtra statusu, jūsu iekārta ir aprīkota ar AquaClean ūdens filtra indikatoru (att. 39).
Izmantojiet tālāk sniegto tabulu, lai redzētu, kādas darbības ir nepieciešams veikt, kad indikators ir
ieslēgts vai mirgo.
Latviešu
1
2
3
4
78
Latviešu
Kad lietojat ierīci pirmo reizi, pārliecinieties, vai AquaClean indikators sāk mirgot
oranžā krāsā. Tas norāda, ka varat sākt izmantot AquaClean ūdens filtru. Ja
neaktivizēsiet AquaClean ūdens filtru, indikators pēc brīža automātiski izslēgsies.
Kad filtru ir uzstādīts un aktivizēts, izmantojot AquaClean ikonu, AquaClean
indikators kļūst zils, lai apstiprinātu, ka AquaClean ūdens filtrs ir aktīvs.
Kad filtrs ir nolietots, AquaClean indikators atkal mirgo oranžā krāsā, lai atgādinātu,
ka filtrs jāaizstāj ar jaunu.
Kad oranžais AquaClean indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt
AquaClean filtru, vispirms atkaļķojot ierīci.
„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)
Ierīce automātiski nenosaka, ka ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ jāaktivizē katrs jauns
„AquaClean” ūdens filtrs, kuru instalējat, izmantojot „AquaClean” ikonu.
Kad oranžais „AquaClean” indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens „AquaClean filtru”,
bet vispirms jāatkaļķo ierīce.
Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” ūdens filtra lietošanas sākšanas.
Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāsagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja
to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei
pagatavot kafiju.
1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes (att. 40).
3 Iegremdējiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni un sakratiet/saspiediet to (att. 41).
4 Filtrs tagad ir gatavs lietošanai, un to var ievietot ūdens tvertnē.
5 Ievietojiet filtru vertikāli ūdens tvertnē esošajā filtra savienojumā. Iespiediet to uz leju līdz
zemākajam iespējamajam punktam (att. 42).
6 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
7 Ja „LatteGo” ir pievienots, noņemiet to.
8 Zem karstā ūdens padeves teknes/piena putotāja novietojiet bļodu.
9 Nospiediet „AquaClean” ikonu uz 3 sekundēm (att. 43). Sāk mirgot sākšanas indikators.
10 Lai sāktu aktivizēšanu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
11 No karstā ūdens teknes / piena putotāja uzgaļa tiks izvadīts karsts ūdens (3 min).
12 Kad aktivizēšanas process ir pabeigts, zilais „AquaClean” indikators ieslēdzas, apstiprinot, ka
„AquaClean” ūdens filtrs ir aktivizēts pareizi.
AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.)
Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean indikators kļūst oranžs un
sāk mirgot, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Kamēr tas mirgo, jūs varat nomainīt filtru, vispirms
neatkaļķojot ierīci. Ja jūs nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru, oranžais indikators pēc kāda laika
pārstās mirgot. Tādā gadījumā jūs joprojām varat nomainīt filtru, taču vispirms ierīce ir jāatkaļķo.
Kad mirgo oranžais AquaClean indikators:
1 Izņemiet veco AquaClean ūdens filtru.
2 Uzstādiet jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”.
Latviešu
79
Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par
nomaiņas nepieciešamību.
„AquaClean” atgādinājuma deaktivizēšana
Piezīme. Aktivizējot jaunu „AquaClean” filtru, automātiski atkal tiks aktivizēti „AquaClean” atgādinājumi.
Ūdens cietības iestatīšana
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un ilgāku ierīces darbības laiku, ieteicams pielāgot ūdens
cietības iestatījumu jūsu reģionam atbilstošajai ūdens cietībai. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība
pārāk bieži atkaļķot ierīci. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.
Lai noteiktu ūdens cietību jūsu reģionā, izmantojiet kārbā esošo ūdens cietības testa
strēmeli:
1 Iegremdējiet ūdens cietības testa strēmeli vai turiet to krāna ūdenī 1 sekundi (att. 44).
2 Uzgaidiet 1 minūti. Testa strēmeles kvadrātu skaits, kas pārvēršas sarkanā krāsā, norāda uz ūdens
cietību (att. 45).
Iestatiet ierīci atbilstoši ūdens cietībai:
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 Kad ierīce ir izslēgta, pieskarieties aromāta stipruma ikonai un turiet to nospiestu, līdz iedegas (att.
2) visi ikonu indikatori.
3 Pieskarieties aromāta stipruma ikonai 1, 2, 3 vai 4 reizes. Ieslēgto indikatoru skaitam jāatbilst
sarkano kvadrātu skaitam uz testa strēmeles (att. 46). Ja uz testa strēmeles nav sarkano kvadrātu
(visi kvadrāti ir zaļi), atlasiet 1. indikatoru.
4 Kad ir iestatīta pareiza ūdens cietība, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu .
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu, lai ieslēgtu ierīci.
Ja ūdens cietība vienreiz jau ir iestatīta, ūdens cietības noteikšanai izmanto aromāta stipruma
funkciju. Tas neietekmē pēc tam pagatavoto dzērienu aromāta stiprumu.
Atkaļķošanas procedūra (30 min)
Izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļķošanas līdzekli
uz sērskābes, hlorūdeņražskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un
nepienācīgi izšķīdināt katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļķošanas līdzeklis, garantija nav
Latviešu
Ja vairs nevēlaties izmantot Philips „AquaClean” ūdens filtrus, jebkurā laikā varat deaktivizēt
„AquaClean” atgādinājumus („AquaClean” indikators mirgo oranžā krāsā):
1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2 kad ierīce ir izslēgta, turiet nospiestu „AquaClean” ikonu, līdz šīs ikonas indikators iedegas. Sāk
mirgot sākšanas indikators.
3 Vēlreiz nospiediet „AquaClean” ikonu, lai deaktivizētu atgādinājumus. „AquaClean” ikonas
indikators nodziest.
4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.
5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad „AquaClean” atgādinājumi
ir deaktivizēti.
80
Latviešu
spēkā. Ja ierīce netiek atkaļķota, garantija nav spēkā. Philips atkaļķošanas šķīdumu iespējams
iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.philips.com/coffee-care.
Ja indikators „Calc / Clean” sāk mirgot lēnām, ierīci ir nepieciešams atkaļķot.
1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2 Ja „LatteGo” vai piena putotājs ir pievienots, noņemiet to.
3 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un iztukšojiet tās, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
4 Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Izņemiet „AquaClean” ūdens filtru.
5 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē, pēc tam ielejiet tvertnē
ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean (att. 47)” (Atkaļķošana/tīrīšana). Ievietojiet tvertni ierīcē.
6 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes un zem ūdens teknes.
7 Nospiediet uz 3 sek. ikonu „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) un pēc tam nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu .
8 Sākas atkaļķošanas procedūras pirmā fāze. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes. Tā
ietver atkaļķošanas ciklu un skalošanas ciklu. Atkaļķošanas cikla laikā indikators „Calc / Clean”
(Atkaļķošana/tīrīšana) mirgo, norādot, ka notiek atkaļķošanas process.
9 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz displejā redzams atgādinājums, ka ūdens tvertne ir
tukša.
10 Iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean”
(Atkaļķošana/tīrīšana).
11 Iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes un ūdens teknes. Nospiediet
sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz.
12 Sākas atkaļķošanas procedūras otrais cikls – skalošanas cikls –, kas ilgst 3 minūtes. Šajā fāzē
indikatori vadības panelī ieslēdzas un izslēdzas, lai parādītu, ka ir aktivizēta skalošanas fāze.
13 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Kad ierīce pārstāj izvadīt ūdeni, atkaļķošanas procedūra
ir pabeigta.
14 Ierīce atkal sāks uzsilt. Ierīce atkal ir gatava lietošanai, kad dzērienu ikonu indikatori deg
nepārtraukti.
15 Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu „AquaClean” ūdens filtru.
- Kad attīrīšanas procedūra ir pabeigta, uz brīdi iemirgojas „AquaClean” indikators, lai atgādinātu
par nepieciešamību uzstādīt jaunu „AquaClean” ūdens filtru.
Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!
Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta
Varat pārtraukt atkaļķošanas procedūru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī. Ja
atkaļķošanas procedūra ir apturēta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.
2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei Calc / Clean piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce
uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās
skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusi karstā ūdens no ūdens tvertnes, atkārtoti pieskaroties karstā
ūdens ikonai (att. 14), un tad pagatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju.
Ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota
atkaļķošanas procedūra.
Latviešu
81
Piederumu pasūtīšana
Ierīces tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos līdzekļus var
iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai vietnē
www.philips.com/parts-and-accessories. Lai tiešsaistē varētu atrast pilno rezerves daļu sarakstu,
ievadiet savas ierīces modeļa numuru. Modeļa numuru varat atrast apkopes vāka iekšpusē.
Kopšanas līdzekļi un veida numuri:
- atkaļķošanas šķīdums CA6700;
- AquaClean ūdens filtrs CA6903 (att. 48)
- gatavošanas vienības smērviela HD5061;
- kafijas eļļas notīrīšanas tabletes CA6704;
Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un
pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat
atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
garantijas bukletā.
Brīdinājuma ikonas
Brīdinājuma Risinājums
ikona
Indikators „Ūdens tvertne ir tukša” ir ieslēgts.
- Ūdens tvertne ir gandrīz tukša. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz
maksimālā līmeņa atzīmei.
- Ūdens tvertne neatrodas vietā. Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ.
Deg indikators, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biezumu tvertni.
- Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni,
kamēr ierīce ir ieslēgta. Uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms ievietojat atpakaļ
tvertni.
Trauksmes indikators deg
- Kafijas biezumu tvertne un/vai pilienu paplāte nav ievietota vai ir ievietota
nepareizi. Novietojiet kafijas biezumu tvertni un/vai pilienu paplāti atpakaļ savā
vietā un pārliecinieties, vai tās atrodas pareizajā stāvoklī.
- Apkopes vāks ir atvērts. Izņemiet ūdens tvertni un pārliecinieties, vai servisa
durtiņas ir aizvērtas.
Trauksmes indikators mirgo
- Gatavošanas vienība nav ievietota ierīcē vai ir ievietota nepareizi. Izņemiet
gatavošanas vienību un pārliecinieties, vai tā nostiprināta. Pakāpeniskus
norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas vienība izņemšana
un ievietošana”.
- Gatavošanas vienība ir nosprostota. Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet
to tekošā krāna ūdenī. Pēc tam ieeļļojiet gatavošanas vienību un ievietojiet to
atpakaļ ierīcē. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā
„Tīrīšana un apkope”.
Latviešu
Traucējummeklēšana
82
Latviešu
Brīdinājuma Risinājums
ikona
Trauksmes indikators deg, un sākšanas indikators mirgo.
Ierīcē ir iekļuvis gaiss. Lai izvadītu gaisu no ierīces, piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni,
novietojiet tasīti zem klasiskā piena putotāja un nospiediet mirgojošo
sākšanas/apturēšanas pogu.
Uzmanieties! No klasiskā piena putotāja var izšļākties karsts ūdens.
„AquaClean” indikators mirgo: Ievietojiet vai nomainiet „AquaClean” ūdens filtru un
aktivizējiet to. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā
„AquaClean ūdens filtrs”.
Atkaļķošanas indikators lēni mirgo: Atkaļķojiet ierīci.
Dzēriena ikonu indikatori iedegas un pa vienam nodziest.
Ierīce uzsilst un/vai mēģina izpūst gaisu, kas ir iesūknēts ierīcē. Uzgaidiet, līdz
nepārtraukti deg visu dzērienu indikatori.
Visu brīdinājuma ikonu indikatori mirgo.
Atiestatiet ierīci, atvienojot to no strāvas avota un pievienojot to atpakaļ. Pirms
ierīces atkārtotas ieslēgšanas, rīkojieties šādi:
- Izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes.
- Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ. Ievietojiet to ierīcē pēc iespējas dziļāk un
pārliecinieties, ka ievietojāt pareizajā pozīcijā.
- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un pārbaudiet, vai tas nav aizsērējis ar
kafijas pulveri. Lai to notīrītu, ievietojiet karotes kātu maltās kafijas nodalījumā un
pārvietojiet kātu uz augšu un uz leju, līdz aizsērējumu veidojošā maltā kafija
nokrīt nost (att. 27). Izņemiet gatavošanas vienību un noņemiet nokritušo malto
kafiju. Ievietojot atpakaļ tīro gatavošanas vienību.
- Ieslēdziet ierīci atpakaļ.
Ja problēma ir novērsta, tas nozīmē, ka AquaClean filtrs nebija pareizi sagatavots.
Pirms AquaClean filtra ievietošanas atpakaļ tam paredzētajā vietā sagatavojiet filtru,
kā norādīts 1. un 2. darbībā nodaļā “AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min)”.
Ja indikatori turpina mirgot, iespējams, ka ierīce ir pārkarsusi. Izslēdziet ierīci un,
nogaidiet 30 minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja indikatori joprojām mirgo, sazinieties
ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
starptautiskajā garantijas brošūrā.
Problēmu novēršanas tabula
Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un
pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat
atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet
garantijas bukletā.
83
Problēma
Iemesls
Risinājums
Pilēšanas paplāte ātri
piepildās.
Tas ir normāli. Ierīce izmanto
ūdeni, lai izskalotu iekšējo
sistēmu un gatavošanas
vienību. Daļa ūdens plūst caur
iekšējo sistēmu tieši pilēšanas
paplātē.
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
vai tad, kad pa to ir izbīdījies sarkanais
pilnas pilēšanas paplātes vāka
indikators. Padoms. novietojiet krūzi
zem padeves teknes, lai savāktu
skalojamo ūdeni, kas tiek no tās izvadīts.
Indikators, kas norāda uz Kafijas biezumu tvertne ir
nepieciešamību iztukšot iztukšota, kamēr ierīce ir
kafijas biezumu tvertni,
izslēgta.
joprojām deg.
Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Izņemiet
un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni,
nogaidiet 5 sekundes un tad ievietojiet
to atpakaļ.
Ierīce piedāvā iztukšot
Pēc pēdējās kafijas biezumu
kafijas biezumu tvertni,
tvertnes iztukšošanas ierīcē
lai gan tvertne nav pilna. kafijas ciklu skaitītājs netika
atiestatīts.
Vienmēr pēc kafijas biezumu tvertnes
novietošanas atpakaļ pagaidiet
apmēram 5 sekundes. Tādā veidā
kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts
uz nulli.
Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu
tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas
biezumu tvertne tiek iztukšota, kamēr
ierīce ir izslēgta, kafijas biezumu
tvertnes skaitītājs netiks atiestatīts.
Kafijas biezumu tvertne
ir pārpildīta, bet
ziņojums „Empty coffee
grounds container”
(Iztukšojiet kafijas
biezumu tvertni)
neieslēdzas.
Ir noņemta pilēšanas paplāte,
neiztukšojot kafijas biezumu
tvertni.
Noņemot pilēšanas paplāti, iztukšojiet
arī kafijas biezumu tvertni, pat ja tajā ir
tikai dažas kafijas biezumu ripas. Tādā
veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks
atiestatīts uz nulli un no jauna sāks veikt
pareizu kafijas biezumu ripu uzskaiti.
Gatavošanas vienību
nevar izņemt.
Gatavošanas vienība ir
nepareizā pozīcijā.
Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk.
aizveriet apkopes vāku un ievietojiet
atpakaļ ūdens tvertni. Izslēdziet un atkal
ieslēdziet ierīci. Mēģiniet vēlreiz izņemt
gatavošanas vienību. Sīkākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana
un ievietošana”.
Gatavošanas vienību
nevar ievietot.
Gatavošanas vienība ir
nepareizā pozīcijā.
Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk.
aizveriet apkopes vāku un ievietojiet
atpakaļ ūdens tvertni. Atstājiet
gatavošanas vienību izņemtu. Izslēdziet
ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
Pagaidiet 30 sekundes. Pēc tam
pievienojiet ierīci un ieslēdziet to.
Novietojiet gatavošanas vienību pareizā
pozīcijā un ievietojiet ierīcē. Sīkākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana
un ievietošana”.
Latviešu
Latviešu
84
Latviešu
Problēma
Iemesls
Kafija ir ūdeņaina.
Gatavošanas vienība ir netīra vai Izņemiet gatavošanas vienību,
ir jāieeļļo.
noskalojiet to tekošā krāna ūdenī un
ļaujiet tai nožūt. Pēc tam ieeļļojiet
kustīgās detaļas.
Ierīce veic pašregulācijas
procedūru. Šī procedūra tiek
sākta automātiski, lietojot ierīci
pirmo reizi, mainot kafijas
pupiņu veidu vai pēc ilgstoša
neizmantošanas perioda.
Risinājums
Lai ļautu ierīcei pabeigt tās
pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē
jāpagatavo piecas kafijas porcijas.
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk Iestatiet smalcinātājam smalkāku
rupjš.
(zemāku) iestatījumu. Lai pilnībā sajustu
atšķirību, pagatavojiet divus vai trīs
dzērienus.
Kafija ir nepietiekami
karsta.
Iestatītā temperatūra ir pārāk
zema.
Izvēlnē atlasiet maksimālo temperatūras
iestatījumu.
Auksta glāze samazina dzēriena Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar
temperatūru.
karstu ūdeni.
Kafija netek vai tek lēni.
Piena pievienošana samazina
dzēriena temperatūru.
Neatkarīgi no tā, vai jūs pievienojat
karstu vai aukstu pienu, piena
pievienošana vienmēr samazina kafijas
temperatūru. Iepriekš sasildiet tases,
skalojot tās ar karstu ūdeni.
Uz AquaClean ūdens filtrs nav
kārtīgi sagatavots uzstādīšanai.
Izņemiet AquaClean ūdens filtru un
vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas
izdodas, pārliecinieties, vai AquaClean
ūdens filtrs ir pareizi sagatavots, pirms
ievietojat to atpakaļ. Detalizētākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
Pēc ilgstoša ierīces neizmantošanas
perioda AquaClean ūdens filtrs ir
jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, un
pēc tam jāievieto atpakaļ. Skatiet 1.-3.
darbību sadaļā „AquaClean ūdens filtra
aktivizēšana”.
AquaClean ūdens filtrs ir
aizsērējis.
AquaClean ūdens filtrs jānomaina ik pēc
trim mēnešiem. Filtrs, kas ir vecāks par
trim mēnešiem, var aizsērēt.
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk Iestatiet smalcinātājam rupjāku
smalks.
(augstāku) iestatījumu. Ņemiet vērā, ka
tas ietekmēs kafijas garšu.
Gatavošanas vienība ir netīra.
Izņemiet gatavošanas vienību un
noskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Problēma
85
Iemesls
Risinājums
Kafijas padeves tekne ir netīra.
Iztīriet kafijas padeves tekni un tās
atvērumus ar cauruļu tīrītāju vai adatu.
Maltās kafijas nodalījums ir
aizsērējis.
Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas
vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā
karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un
uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi
izbirst (att. 27).
Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar
katlakmeni.
Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai
Philips atkaļķošanas līdzekli. Ja
atkaļķošanas lampiņa sāk mirgot, veiciet
ierīces atkaļķošanu.
Ierīce smalcina kafijas
pupiņas, bet neiztek
kafija.
Maltās kafijas nodalījums ir
aizsērējis.
Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas
vienību. Noņemiet maltās kafijas
nodalījuma vāku un novietojiet uz tā
karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un
uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi
izbirst (att. 27).
Piens neputojas.
Ierīces ar LatteGo: „LatteGo” nav Pārliecinieties, vai piena tvertne ir
pareizi salikta.
pareizi piestiprināta pie LatteGo rāmja
(klikšķis).
Ierīces ar LatteGo: piena tvertne Izjauciet LatteGo un izskalojiet abas
un/vai, LatteGo rāmis ir netīrs.
detaļas tīrā ūdenī vai izmazgājiet trauku
mazgāšanas mašīnā.
Ierīces ar klasisko piena
putotāju: Piena putotājs ir
netīrs.
Rūpīgi iztīriet piena putotāju.
Piena veids nav piemērots
putošanai.
Dažādu veidu piens var veidot atšķirīga
apjoma un atšķirīgas kvalitātes putas.
Esam pārbaudījuši, ka šādi piena veidi
veido labas putas: puskrejots vai
pilnpiena govs piens un laktozi
nesaturošs piens.
No LatteGo piena
tvertnes apakšas
noplūst piens.
Piena tvertne nav pareizi
piestiprināta pie rāmja.
Vispirms ievietojiet piena tvertnes
augšpusi zem āķa rāmja augšpusē. Tad
iespiediet vietā piena tvertnes apakšējo
daļu. Kad tā nofiksējas vietā, dzirdēsit
klikšķi.
Ierīcei, iespējams, ir
noplūde.
Ierīce izmanto ūdeni, lai
izskalotu iekšējo sistēmu un
gatavošanas vienību. Ūdens
plūst caur iekšējo sistēmu tieši
pilēšanas paplātē. Tas ir
normāli.
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas
pilēšanas paplātes vāka indikators.
Padoms. Novietojiet tasi zem padeves
teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni, un
samaziniet ūdens daudzumu pilēšanas
paplātē.
Latviešu
Latviešu
86
Latviešu
Problēma
Iemesls
Risinājums
Pilēšanas paplāte ir pārpildīta
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti,
un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas
ierīcei ir noplūde.
pilēšanas paplātes vāka indikators.
Ūdens tvertne nebija pilnībā
ievietota, un ierīcē tika iesūkts
gaiss.
Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir
pareizā pozīcijā: noņemiet to un
ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi
iespējams.
Gatavošanas vienība ir
netīra/aizsērējusi.
Izskalojiet gatavošanas vienību.
Ierīce nav novietota uz
horizontālas virsmas.
Novietojiet ierīci uz horizontālas
virsmas, nepārplūst un pilnas pilēšanas
paplātes indikators darbojas pareizi.
Ūdens tvertne nebija pilnībā
ievietota, un ierīcē tika iesūkts
gaiss.
Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir
pareizā pozīcijā: noņemiet to un
ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi
iespējams.
AquaClean ūdens filtru
nevar aktivizēt, un ierīce
aicina veikt atkaļķošanu.
Filtrs nav laicīgi uzstādīts pēc
tam, kad displejā sāka mirgot
AquaClean ūdens filtra
indikators. Tas nozīmē, ka ierīcē
ir kaļķakmens nogulsnes.
Vispirms atkaļķojiet ierīci, tad uzstādiet
AquaClean ūdens filtru.
Jauno ūdens filtru nevar
ievietot.
Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru,
nevis AquaClean ūdens filtru.
Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean
ūdens filtri.
AquaClean ūdens filtra apaļais
gumijas blīvgredzens nav savā
vietā.
Uzlieciet savā vietā AquaClean ūdens
filtra apaļo gumijas blīvgredzenu.
Tas ir normāli, ka ierīce
lietošanas laikā rada troksni.
Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet
gatavošanas vienību un ieeļļojiet to.
AquaClean ūdens filtrs nebija
pareizi sagatavots, un ierīcē tika
iesūkts gaiss.
No ūdens tvertnes izņemiet AquaClean
ūdens filtru, atbilstoši sagatavojiet to un
ievietojiet atpakaļ. Detalizētākus
norādījumus par darbību secību skatiet
sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
Ūdens tvertne nebija pilnībā
ievietota, un ierīcē tika iesūkts
gaiss.
Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir
pareizā pozīcijā: noņemiet to un
ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi
iespējams.
Ierīce rada skaļu troksni.
Tehniskie rādītāji
Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.
Apraksts
Vērtība
Izmērs (platums x augstums x dziļums)
246 x 372 x 433 mm
Latviešu
87
Tehniskie rādītāji
Apraksts
Vērtība
Izmērs (platums x augstums x dziļums)
246 x 372 x 433 mm
Svars
7–7,5 kg
Barošanas vada garums
1000 mm
Ūdens tvertne
1,8 l, noņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība
275 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība
12 ripas
„LatteGo” (piena tvertnes) ietilpība
250 ml
Pielāgojams teknes augstums
85–145 mm
Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes
avots
Skatiet datu etiķeti apkopes durtiņu iekšpusē
(skatīt A11 att.).
Latviešu
Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.
88
Lietuviškai
Turinys
Mašinos apžvalga (A pav.)____________________________________________________________________________
88
Valdymo skydelis (B pav.) ____________________________________________________________________________
88
Įvadas ________________________________________________________________________________________________
89
Prieš naudojant pirmą kartą _________________________________________________________________________
89
Gėrimų virimas________________________________________________________________________________________
91
Mašinos nustatymų reguliavimas ____________________________________________________________________
93
Virimo grupės išėmimas ir įstatymas_________________________________________________________________
96
Valymas ir priežiūra___________________________________________________________________________________
96
„AquaClean“ vandens filtras _________________________________________________________________________
98
Vandens kietumo nustatymas _______________________________________________________________________
100
Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.) _______________________________________________________________
101
Priedų užsakymas ____________________________________________________________________________________
102
Trikčių diagnostika ir šalinimas_______________________________________________________________________
102
Techninės specifikacijos _____________________________________________________________________________
107
Mašinos apžvalga (A pav.)
A1
Valdymo pultas
A10
Priežiūros durelės
A2
Puodelio laikiklis
A11
Duomenų etiketė su tipo numeriu
A3
Iš anksto sumaltos kavos skyrius
A12
Vandens bakas
A4
Kavos pupelių bunkerio dangtelis
A13
Karšto vandens pylimo snapelis
A5
Reguliuojamas kavos snapelis
A14
Kavos tirščių talpykla
A6
Maitinimo kištukas
A15
Kavos tirščių talpyklos priekinis
dangtelis
A7
Malimo nustatymo ratukas
A16
Nuvarvėjimo padėklo dangtis
A8
Kavos pupelių bunkeris
A17
Nuvarvėjimo padėklas
A9
Virimo grupė
A18
Nuvarvėjimo padėklo prisipildymo
indikatorius
Priedai
A19
Tepalo tūbelė
A22
Vandens kietumo testo juostelė
A20
„AquaClean“ vandens filtras
A23
Klasikinis pieno putų plakiklis (tik tam
tikriems tipams)
A21
Dozavimo kaušelis
A24
„LatteGo“ (pieno talpykla) (tik tam
tikriems tipams)
Valdymo skydelis (B pav.)
B paveiksle pateikta visų mygtukų ir piktogramų apžvalga. Žemiau pateikiamas aprašymas.
Lietuviškai
Lietuviškai
89
Kai kurios funkcijos / piktogramos yra tik tam tikriems tipams.
B1
Įjungimo ir išjungimo mygtukas
B7
Įspėjimo piktogramos
B2
Gėrimų piktogramos*
B8
Paleidimo lemputė
B3
Aromato stiprumo / iš anksto sumaltos kavos
piktograma.
B9
Paleidimas ir stabdymas
mygtukas
B4
Gėrimo kiekio piktograma
B10
Kalk. valymo piktograma
B5
Pieno kiekio piktograma (tik tam tikriems tipams)
B11
„AquaClean“ piktograma
B6 Kavos temperatūros piktograma (tik tam tikriems
tipams)
*Gėrimų piktogramos: espresas, silpnasis espresas, kava, amerikietiška kava, kapučinas, pienas su
espresu, karštas vanduo, garai (tik konkretiems tipams)
Įvadas
Prieš naudodami mašiną pirmą kartą atidžiai perskaitykite atskirą saugos bukletą ir išsaugokite jį
ateičiai.
Kad jums padėtų pradėti naudoti ir kad gautumėte iš savo mašinos visa, kas geriausia, „Philips“ siūlo
palaikymą įvairiais būdais. Dėžutėje rasite:
1 Šį naudotojo vadovą, kuriame pateikiamos naudojimo instrukcijos paveikslų pagrindu ir išsamesnė
informacija apie valymą ir techninę priežiūrą.
Yra daug šios espreso mašinos versijų, jos visos turi skirtingų funkcijų. Kiekviena versija turi savo
tipo numerį. Tipo numerį galite rasti duomenų etiketėje priežiūros durelių viduje (žr. A11 pav.).
2 Atskirą saugos bukletą su mašinos naudojimo saugiu būdu instrukcijomis.
3 Norėdami gauti palaikymą prisijungus (dažnai užduodami klausimai, filmai ir pan.), nuskenuokite
QR kodą ant šio bukleto viršelio arba apsilankykite www.philips.com/coffee-care
Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek tiek
kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja.
Mašina automatiškai sureguliuoja sumaltos kavos kiekį, kuris naudojamas geriausio skonio kavai
paruošti. Iš pradžių turite išvirti kavos 5 kartus, kad mašina užbaigtų susireguliavimą.
Prieš naudodami pirmą kartą, būtinai išskalaukite „LatteGo“ (pieno talpyklą) arba klasikinį pieno putų
plakiklį.
Prieš naudojant pirmą kartą
1. Mašinos nustatymas
Įjungus mašiną iš karšto vandens arba kavos snapelio gali būti išpilta kažkiek vandens. Tai normalu.
Lietuviškai
Sveikiname nusipirkus visiškai automatinę „Philips“ kavos mašiną! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“
siūloma parama, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome.
90
Lietuviškai
ON
2. „AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.)
Išsamesnę informaciją žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Vandens kietumo nustatymas
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Vandens kietumo nustatymas“. Numatytasis vandens kietumo
parametras yra 4: kietas vanduo.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
ON
4. „LatteGo“ surinkimas (tik tam tikriems tipams)
CLICK
3x
Lietuviškai
91
5. Klasikinio pieno putų plakiklio surinkimas (tik tam tikriems
tipams)
1
2
Gėrimų virimas
Bendrieji veiksmai
Gėrimų suasmeninimas
Mašina suteikia jums galimybę sureguliuoti gėrimo nustatymus pagal savo pasirinkimą. Pasirinkę
gėrimą galite:
1 Sureguliuoti aromato stiprumą, bakstelėdami aromato stiprumo piktogramą (pav. 2). Stiprumas yra
3 lygių, žemiausias yra švelniausias, o aukščiausias yra stipriausias.
2 Sureguliuoti gėrimo kiekį, bakstelėdami gėrimo kiekio (pav. 3) ir (arba) pieno kiekio piktogramą (tik
tam tikriems tipams). Galimi 3 kiekiai: žemą, vidutinį ir aukštą.
Taip pat galite sureguliuoti kavos temperatūrą pagal savo pageidavimą.
Kavos virimas iš kavos pupelių
1
Norėdami išvirti kavos, bakstelėkite pasirinkto gėrimo piktogramą.
- Aromato stiprumo ir kiekio lemputės nušvinta ir rodo anksčiau buvusį pasirinkimą.
- Dabar galite reguliuoti gėrimą pagal savo skonį.
2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
- Lemputė gėrimo piktogramoje mirksi, kai gėrimas išpilamas.
Tik tam tikriems tipams: Amerikietiška kava ruošiama iš espreso ir vandens. Kai verdate
amerikietišką kavą, mašina pirmiausia išpila espresą, paskui vandenį.
3 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
Norėdami vienu metu išvirti 2 kavos puodelius, bakstelėkite gėrimo piktogramą dukart. Nušvinta
lemputė „2x“.
Lietuviškai
1 Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupelių.
2 Norėdami įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
- Mašina ima šilti ir atlieka automatinį skalavimo ciklą. Kaistant lemputės gėrimų piktogramose
viena po kitos lėtai nušvis ir ges.
- Kai visos lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina paruošta naudoti.
3 Puodelį padėkite po kavos pylimo snapeliu. Paslinkite kavos išpylimo snapelį aukštyn arba žemyn,
kad sureguliuotumėte jo aukštį pagal naudojamo (pav. 1) puodelio arba stiklinės dydį.
92
Lietuviškai
Gėrimų pieno pagrindu virimas naudojant „LatteGo“ (pieno
talpyklą)
„LatteGo“ sudaro pieno talpykla, rėmas ir laikymo dangtelis. Kad išvengtumėte pratekėjimo, prieš
pildydami pieno talpyklą įsitikinkite, kad rėmas ir pieno talpykla tinkamai surinkti.
1
Norėdami surinkti „LatteGo“, pirmiausia įstatykite pieno talpyklos viršų po kabliu rėmo (pav. 4)
viršuje. Tada įspauskite į vietą apatinę pieno talpyklos dalį. Išgirsite spragtelėjimą, kai ji užsifiksuos
vietoje (pav. 5).
Pastaba. Įsitikinkite, kad pieno talpykla ir rėmas švarūs prieš juos sujungdami.
2 Šiek tiek pakreipkite „LatteGo“ ir uždėkite ant karšto vandens išpylimo snapelio (pav. 6). Tada
spauskite, kol užsifiksuos vietoje (pav. 7).
3 Pripildykite „LatteGo“ pieno iki lygio, nurodyto ant pieno talpyklos gėrimui, kurį verdate (pav. 8).
Nepripildykite pieno talpyklos virš didžiausią lygį rodančios žymės.
Jei suasmeninote pieno kiekį, jums gali prireikti įpilti į pieno talpyklą daugiau ar mažiau pieno,
negu nurodyta šiam gėrimui ant „LatteGo“.
Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo.
4 Padėkite puodelį ant nuvarvėjimo padėklo.
5 Bakstelėkite pasirinkto gėrimo pieno pagrindu piktogramą.
- Dabar galite sureguliuoti gėrimą pagal savo pageidavimą.
6 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
- Lemputė gėrimo piktogramoje mirksi, kai gėrimas išpilamas. Kai verdate kapučiną arba pieną su
espresu, mašina pirmiausia išpila pieną, paskui kavą. Kai verdate kavą su pienu, mašina
pirmiausia pila kavą, paskui pieną.
- Norėdami sustabdyti pieno išpylimą prieš mašinai išpilant iš anksto nustatytą kiekį, paspauskite
paleidimo ir stabdymo mygtuką.
7 Norėdami sustabdyti viso gėrimo (pieno ir kavos) išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, nuspauskite ir
laikykite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
Pieno putų plakimas naudojant klasikinį pieno putų plakiklį
Kad putų kokybė būtų geriausia, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo.
1
2
3
4
5
6
Pakreipkite mašinos juodą silikoninę rankeną į kairę ir užstumkite pieno putų plakiklį ant jos (pav.
9).
Įpilkite į pieno ąsotį maždaug 100 ml pieno, jei verdate kapučiną, ir maždaug 150 ml pieno, jei
verdate espresą su pienu.
Įmerkite pieno putų plakiklį maždaug 1 cm į pieną.
Bakstelėkite garų piktogramą (pav. 10).
- Lemputė garų piktogramoje nušvinta, o paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, norėdami plakti pieno putas (pav. 11).
- Mašina pradeda šilti, garai leidžiami į pieną ir suplakamos pieno putos.
Kai pieno putų tūris pieno ąsotyje pasiekia pageidaujamą, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką, kad sustabdytumėte pieno putų plakimą.
Niekada neplakite pieno putų ilgiau kaip 90 sekundžių. Putų plakimas automatiškai sustabdomas
po 90 sekundžių.
Lietuviškai
93
Jums nereikia judinti pieno ąsočio plakant pieno putas, kad gautumėte geriausią pieno putų
kokybę.
Kavos virimas iš maltos kavos
Galite pasirinkti naudoti iš anksto sumaltą kavą vietoj pupelių, pavyzdžiui, jei jums labiau patinka kita
kavos rūšis arba kava be kofeino.
1 Paspauskite mašinos įjungimo ir išjungimo mygtuką ir palaukite, kol ji bus paruošta naudoti.
2 Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įpilkite vieną lygmalą matavimo kaušelį iš
anksto sumaltos kavos į jį (pav. 12). Tada uždarykite dangtelį.
3 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
4 Pasirinkite vieną gėrimą.
5 3 sekundes (pav. 13) spauskite aromato stiprumo piktogramą.
- Iš anksto sumaltos kavos lemputė užgęsta, o paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
6 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
7 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
Iš anksto sumaltos kavos nustatymas neįrašomas kaip anksčiau pasirinktas stiprumo nustatymas.
Kaskart norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, turite 3 sekundes spausti aromato stiprumo
mygtuką.
Kai pasirenkate iš anksto sumaltą kavą, negalite pasirinkti kitokio aromato stiprumo.
Karšto vandens išpylimas
1 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį.
2 Bakstelėkite karšto vandens piktogramą (pav. 14).
- Gėrimo kiekio lemputės nušvinta ir rodo anksčiau pasirinktą gėrimo nustatymą karštam
vandeniui.
3 Sureguliuokite karšto vandens kiekį pagal savo pasirinkimą, bakstelėdami gėrimo kiekio piktogramą
(pav. 3).
4 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
- Lemputė karšto vandens piktogramoje mirksi, o karštas vanduo išpilamas iš karšto vandens
snapelio (pav. 15).
5 Norėdami sustabdyti karšto vandens išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite
paleidimo ir stabdymo mygtuką.
Mašinos nustatymų reguliavimas
Budėjimo laiko reguliavimas
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta: paspauskite ir palaikykite kalkių šalinimo / valymo piktogramą (pav. 16), kol
nušvis (pav. 17) kalkių šalinimo / valymo lemputė ir aromato stiprumo lemputės.
3 Bakstelėkite aromato stiprumo piktogramą, kad pasirinktumėte reikiamą budėjimo laiką: 15, 30, 60
arba 180 minučių. Atitinkamai nušvis 1, 2, 3 arba 4 aromato stiprumo piktogramos lemputės.
Lietuviškai
Naudodami iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti tik vieną puodelį kavos.
94
Lietuviškai
4 Nustatę budėjimo laiką, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Aparatas išsijungs.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Aukščiausio numatytojo jūsų gėrimų parametro
programavimas
Yra 3 numatytieji mašinos nustatymai kiekvienam gėrimui: mažas, vidutinis, didelis. Galite reguliuoti tik
didžiausio parametro kiekį. Naują kiekį galima įrašyti, kai paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
Prieš pradėdami pieno gėrimo kiekio programavimą, surinkite „LatteGo“ ir įpilkite į jį pieno.
1
Norėdami reguliuoti didžiausio kiekio nustatymą, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite gėrimo, kurį
norite reguliuoti, piktogramą.
- Viršutinė gėrimų kiekio piktogramos lemputė ir viršutinė pieno kiekio piktogramos lemputė (tik
tam tikriems tipams) pradeda pulsuoti, taip pat paleidimo ir stabdymo mygtukas pradeda
pulsuoti, tai indikacija, kad įjungėte programavimo režimą.
2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Mašina pradeda virti pasirinktą gėrimą.
- Paleidimo lemputė pirmiausia šviečia nuolat. Kai mašina pasiruošusi įrašyti sureguliuotą tūrį,
paleidimo ir stabdymo lemputė pradeda pulsuoti.
3 Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas kavos arba
pieno kiekis.
- Kai verdate kapučiną arba pieną su espresu, pirmiausia bus išpiltas pienas. Paspauskite
paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas pieno kiekis. Mašina
automatiškai pradeda pilti kavą. Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai
puodelyje bus pageidaujamas kiekis.
Po to, kai užprogramavote naują didžiausią numatytąjį gėrimo kiekį, mašina išpils šį naują kiekį, kaskart
jums pasirinkus didžiausią šio gėrimo kiekį.
Galite reguliuoti tik didžiausio numatytojo kiekio lygį.
Jei norite sugrąžinti numatytuosius kiekio nustatymus, žr. „Gamyklos nustatymų atkūrimas“.
Kavos temperatūros reguliavimas
Mašinos be temperatūros piktogramos
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta: nuspauskite ir laikykite kavos kiekio piktogramą, kol lemputės šioje
piktogramoje nušvis (pav. 18).
3 Bakstelėkite kiekio piktogramą, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą: normalią, aukštą arba
maks.
- Atitinkamai nušvinta 1, 2 arba 3 lemputės.
4 Kai baigiate kavos temperatūros nustatymą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Jei mašinos neišjungsite patys, praėjus tam tikram laikui ji išsijungs automatiškai.
Mašinos su temperatūros piktograma (tik EP3221)
1
Baksnokite kavos temperatūros piktogramą, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą.
Lietuviškai
95
Gamyklos nustatymų atkūrimas
Mašina pasiūlo jums galimybę bet kuriuo momentu atkurti numatytuosius gėrimų nustatymus.
Galite atkurti numatytuosius nustatymus tik kai mašina išjungta.
1 Norėdami išjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
2 Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite espreso piktogramą.
- Nušvinta vidurinės lemputės gėrimų nustatymo piktogramose. Paleidimo ir stabdymo lemputė
pradeda pulsuoti, tai indikacija, kad pasiruošta nustatymų atkūrimui.
3 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte, kad norite atkurti nustatymus.
4 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Malūnėlio nustatymų reguliavimas
Galite pakeisti kavos stiprumą, naudodami malimo nustatymo ratuką pupelių talpykloje. Kuo mažesnis
malimo nustatymas, tuo smulkiau sumalamos kavos pupelės ir tuo stipresnė kava. Yra 12 skirtingi
malimo nustatymai, iš kurių galite pasirinkti.
Mašina nustatyta, kad gautų geriausią skonį iš jūsų kavos pupelių. Todėl patariame nereguliuoti
malūnėlio nustatymų, kol neišvirėte 100–150 puodelių (tai apie 1 mėnuo naudojimo).
Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų apgadintas
malūnėlis.
1
2
3
4
Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį.
Bakstelėkite espreso piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
Kai malūnėlis pradės malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuką ir pasukite jį į kairę arba į dešinę.
(pav. 19)
Valdymo skydelio pypsėjimo išjungimas
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite kavos piktogramą (EP3221 silpnojo espreso
piktogramą), kol piktogramos lemputė užges. Paleidimo lemputė pradeda mirksėti.
3 Vėl bakstelėkite kavos piktogramą, kad išjungtumėte valdymo skydelio pypsėjimą. Šviesa kavos
piktogramoje užgęsta.
4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Valdymo skydelio
pypsėjimas dabar išjungtas.
Pastaba. Jei šviesa kavos piktogramoje neužgęsta bakstelėjus ir laikant piktogramą, tai reiškia, kad
valdymo skydelio pypsėjimas jau išjungtas. Norėdami jį vėl įjungti, vėl bakstelėkite piktogramą ir
patvirtinkite, paspausdami paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Įjungimo ir išjungimo bei paleidimo ir sustabdymo mygtuko pypsėjimo išjungti negalima.
Lietuviškai
Galite reguliuoti malimo nustatymus tik mašinai malant kavos pupeles. Jums reikės išvirti nuo 2 iki 3
gėrimų, kad pajustumėte visą skirtumą.
96
Lietuviškai
Virimo grupės išėmimas ir įstatymas
Išsamių instrukcijų apie tai, kaip išimti, įstatyti ir valyti virimo grupę vaizdo įrašas pateikiamas
www.philips.com/coffee-care.
Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos
1 Išjunkite mašiną.
2 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles (pav. 20).
3 Paspauskite rankeną (pav. 21) PUSH (Stumti) ir patraukite už virimo grupės rankenėlės, kad
nuimtumėte ją nuo mašinos (pav. 22).
Virimo grupės įstatymas
Prieš įstumdami virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad jos padėtis tinkama.
1
Patikrinkite, ar virimo grupės padėtis tinkama. Rodyklė ant geltono cilindro virimo grupės šone turi
būti sutapdinta su juoda rodykle ir N (pav. 23).
- Jei jos nesutapdintos, spauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo grupės (pav. 24) pagrindu.
2 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose (pav. 25), kol ji užsifiksuos
savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas (pav. 26). Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti).
3 Uždarykite priežiūros dureles ir atgal įdėkite vandens baką.
Valymas ir priežiūra
Reguliariai valant ir prižiūrint palaikoma geriausia jūsų mašinos būklė ir užtikrinama, kad kava ilgai
išliks skani, o kavos srautas bus pastovus.
Išsamią informaciją apie taip, kada ir kaip valyti visas nuimamas mašinos dalis žr. tolesnėje lentelėje.
Išsamesnę informaciją ir vaizdo įrašų su instrukcijomis rasite www.philips.com/coffee-care. Apžvalga,
kurias dalis galima plauti indaplovėje, pateikiama D paveiksle.
Nuimamos
dalys
Kada valyti
Kaip valyti
Virimo grupė
Kas savaitę
Nuimkite virimo grupę nuo mašinos. Išskalaukite
po vandentiekio čiaupu.
Kas mėnesį
Valykite virimo grupę, naudodami „Philips“ kavos
aliejaus šalinimo tabletę.
Po kiekvieno naudojimo
Pirmiausia išpilkite karštą vandenį, prie mašinos
esant prijungtam pieno putų plakikliui, kad būtų
užtikrintas kruopštus valymas. Tada nuimkite
pieno putų plakiklį nuo mašinos ir išrinkite jį.
Išskalaukite visas dalis po vandentiekio čiaupu
arba išplaukite indaplovėje.
Klasikinis pieno
putų plakiklis
Iš anksto sumaltos Tikrinkite iš anksto sumaltos Atjunkite mašiną ir nuimkite virimo grupę.
kavos skyrius
kavos skyrių kas savaitę, ar jis Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus
neužkimštas.
dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto kotą. Judinkite kotą
aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi malta kava iškris
(pav. 27). Eikite į www.philips.com/coffee-care,
ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis
instrukcijomis.
Nuimamos
dalys
Kada valyti
Kaip valyti
Kavos tirščių
talpykla
Ištuštinkite kavos tirščių
talpyklą mašinai paraginus.
Valykite kas savaitę.
Išimkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant
įjungtai. Skalaukite jį po vandentiekio čiaupu,
naudodami šiek tiek plovimo skysčio, arba
išplaukite indaplovėje. Kavos tirščių talpyklos
priekinį skydelį plauti indaplovėje nesaugu.
Nuvarvėjimo
padėklas
Ištuštinkite nuvarvėjimo
padėklą kasdien arba kai tik
raudonas pilno nuvarvėjimo
padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklą
(pav. 28). Valykite
nuvarvėjimo padėklą kas
savaitę.
Išimkite nuvarvėjimo padėklą (pav. 29) ir
skalaukite po vandentiekio čiaupu, naudodami
šiek tiek plovimo skysčio. Nuvarvėjimo padėklą
galite plauti ir indaplovėje. Kavos tirščių
talpyklos priekinį skydelį (A15 pav.) plauti
indaplovėje nesaugu.
LatteGo
Po kiekvieno naudojimo
Išskalaukite „LatteGo“ po vandentiekio čiaupu
arba išplaukite indaplovėje.
Virimo grupės
tepimas
Kas 2 mėnesius
Pasitikrinkite tepimo lentelėje ir sutepkite virimo
grupę „Philips“ tepalu.
Vandens bakas
Kas savaitę
Išskalaukite vandens baką po vandentiekio
čiaupu.
97
Virimo grupės valymas
Reguliariai valant virimo grupę užkertamas kelias kavos liekanoms užkimšti vidinius kontūrus.
Aplankykite www.philips.com/coffee-care, čia pateikiama palaikymo vaizdo įrašų apie tai, kaip išimti,
įdėti ir valyti virimo grupę.
Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu
1 Nuimkite virimo grupę.
2 Kruopščiai išskalaukite virimo grupę vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį virimo grupės filtrą
(pav. 30).
3 Leiskite virimo grupei išdžiūti ore prieš įdėdami ją atgal. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad
pluošto nesusikauptų virimo grupės viduje.
Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti
Naudokite tik „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes.
1 Padėkite puoduką po kavos snapeliu. Vandens baką pripildykite šviežio vandens.
2 Įdėkite kavos riebalų šalinimo tabletę į iš anksto sumaltos kavos talpyklą.
3 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad
pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 2).
4 Nedėkite maltos kavos. Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo
ciklą. Kai pusė puodelio vandens išvirta, atjunkite mašiną.
5 Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 15 minučių.
6 Įkiškite maitinimo kištuką atgal į sieninį elektros lizdą ir įjunkite mašiną, kad būtų baigtas virimo
ciklas. Ištuštinkite puoduką.
7 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles. Nuimkite virimo grupę ir kruopščiai
išskalaukite po vandentiekio čiaupu.
8 Vėl įdėkite virimo grupę ir vandens baką bei padėkite puodelį po kavos snapeliu.
Lietuviškai
Lietuviškai
98
Lietuviškai
9 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad
pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 2). Nedėkite maltos kavos. Paspauskite
paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Pakartokite tai du kartus.
Ištuštinkite puoduką.
Virimo grupės tepimas
Sutepkite virimo grupę kas 2 mėnesius, kad judančios dalys ir toliau sklandžiai judėtų.
1 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant virimo grupės (pav. 31) stūmoklio (pilka dalis).
2 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo apie veleną (pilka dalis) virimo grupės (pav. 32) apačioje.
3 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant bėgių abiejose pusėse (pav. 33).
„LatteGo“ (pieno talpyklos) valymas
„LatteGo“ valymas po kiekvieno naudojimo
1
2
3
4
Nuimkite „LatteGo“ nuo mašinos (pav. 34).
Išpilkite visą likusį pieną.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite pieno talpyklą nuo „LatteGo“ (pav. 35) rėmo.
Visas dalis išplaukite indaplovėje arba po vandentiekio čiaupu, naudodami šiltą vandenį ir šiek tiek
plovimo skysčio.
Klasikinio pieno putų plakiklio valymas
Klasikinio pieno putų plakiklio valymas po kiekvieno naudojimo
Higienos sumetimais valykite pieno putų plakiklį kaskart panaudoję, kad būtų išvengta pieno liekanų
susikaupimo.
1 Padėkite puodelį po pieno putų plakikliu.
2 Bakstelėkite garų piktogramą ir tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad būtų
pradėti leisti garai ir būtų pašalintas visas pienas, kuris galėjo likti pieno putų plakiklyje.
3 Norėdami sustabdyti garų išleidimą po kelių sekundžių, dar kartą paspauskite paleidimo ir
stabdymo mygtuką.
4 Valykite pieno putų plakiklį drėgna šluoste.
Kasdieninis klasikinio pieno putų plakiklio valymas
1 Leiskite pieno putų plakikliui visiškai atvėsti.
2 Pakreipkite pieno putų plakiklį kairėn (pav. 36) ir pašalinkite metalinę dalį ir silikoninę dalį (pav. 37).
3 Išrinkite dvi dalis (pav. 38) ir išskalaukite jas šviežiame vandenyje arba išplaukite indaplovėje.
Patikrinkite, ar maža skylutė metaliniame vamzdelyje yra visiškai švari ir neužsikimšusi pieno
likučiais.
4 Vėl surinkite dvi pieno putų plakiklio dalis ir vėl prijunkite pieno putų plakiklį prie mašinos.
„AquaClean“ vandens filtras
Jūsų mašinai įgalintas „AquaClean“. Galite įdėti „AquaClean“ vandens filtrą į vandens baką, kad
išsaugotumėte kavos skonį. Jis taip pat sumažina nuovirų šalinimo poreikį, sumažindamas kalkių
nuosėdų susikaupimą jūsų mašinoje. Galite nusipirkti „AquaClean“ filtrą iš jūsų vietos mažmenininko,
įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu www.philips.com/parts-and-accessories.
Lietuviškai
99
„AquaClean“ piktograma ir lemputė
Jūsų mašina aprūpinta „AquaClean“ vandens filtro lempute (pav. 39) filtro būsenos indikacijai.
Pasinaudokite tolesne lentele, norėdami sužinoti, kokie veiksmai reikalingi, kai lemputė nuolat šviečia
arba mirksi.
Kai naudojate mašiną pirmą kartą, „AquaClean“ lemputė pradeda šviesti oranžine
spalva. Tai indikacija, kad galite pradėti naudoti „AquaClean“ vandens filtrą. Jei
nesuaktyvinsite „AquaClean“ vandens filtro, praėjus šiek tiek laiko lemputė bus
išjungta automatiškai.
Kai sumontuojate filtrą ir suaktyvinate jį, pasinaudodami „AquaClean“ piktograma,
„AquaClean“ lemputė šviečia mėlynai, tai patvirtinimas, kad „AquaClean“ vandens
filtras aktyvus.
Kai filtras išeikvojamas, „AquaClean“ lemputė vėl pradeda mirksėti oranžine spalva,
tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą nauju.
Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“
filtrą, jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras.
Mašina neaptinka automatiškai, ar filtras įdėtas į vandens baką. Dėl to jums reikia suaktyvinti
kiekvieną naują sumontuotą „AquaClean“ vandens filtrą, pasinaudojant „AquaClean“ piktograma.
Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“ vandens filtrą, bet
jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras.
Jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo kalkių nuosėdų prieš pradedant naudoti „AquaClean“
vandens filtrą.
Prieš suaktyvinant „AquaClean“ vandens filtrą, jį reikia paruošti mirkant vandenyje, kaip aprašyta
žemiau. Jei to nepadarysite, į mašiną vietoj vandens gali būti įtraukta oro, dėl to sukeliama daug
triukšmo ir mašina negali virti kavos.
1 Patikrinkite, ar aparatas įjungtas.
2 Pakratykite filtrą apie 5 sekundes (pav. 40).
3 Įmerkite apverstą filtrą į ąsotį su šaltu vandeniu ir jį (pav. 41) papurtykite ar paspauskite.
4 Filtras dabar paruoštas naudoti ir galima jį įstatyti į vandens baką.
5 Įstatykite filtrą vertikaliai ant filtro jungties vandens bake. Spauskite jį iki žemiausios galimos
padėties (pav. 42).
6 Į vandens baką pripilkite šviežio vandens ir įdėkite jį atgal į mašiną.
7 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“.
8 Padėkite dubenį po karšto vandens snapeliu / pieno putų plakikliu.
9 3 sekundes (pav. 43) spauskite „AquaClean“ piktogramą. Paleidimo lemputė pradeda pulsuoti.
10 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte aktyvinimo procesą.
11 Karštas vanduo bus pilamas iš karšto vandens snapelio / pieno putų plakiklio (3 min.).
12 Kai aktyvinimo procesas baigtas, įsijungia mėlyna „AquaClean“ lemputė, kad būtų patvirtinta, kad
„AquaClean“ vandens filtras suaktyvintas tinkamai.
Lietuviškai
„AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.)
100 Lietuviškai
„AquaClean“ vandens filtro pakeitimas (5 min.)
95 litrams vandens perėjus per filtrą, filtras nustos veikti. „AquaClean“ lemputė pasidaro oranžinė ir
pradeda mirksėti, tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą. Kol ji mirksi, galite pakeisti filtrą, pirmiausia
nepašalinę nuovirų iš mašinos. Jei nepakeisite „AquaClean“ vandens filtro, galų gale oranžinė lemputė
išsijungs. Tokiu atveju vis tiek galite pakeisti filtrą, bet pirmiausia turite pašalinti nuoviras iš mašinos.
Kai mirksi oranžinė „AquaClean“ lemputė:
1 Išimkite seną „AquaClean“ vandens filtrą.
2 Sumontuokite naują filtrą ir jį suaktyvinkite, kaip aprašyta skyriuje „AquaClean“ vandens filtro
suaktyvinimas (5 min.)“.
Keiskite „AquaClean“ vandens filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad
pakeitimas reikalingas.
„AquaClean“ priminimo išjungimas
Jei nebenorite naudoti „Philips AquaClean“ vandens filtrų, visada galite išjungti „AquaClean“
priminimus: („AquaClean“ lemputė mirksi oranžine spalva):
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, nuspauskite ir laikykite „AquaClean“ piktogramą, kol šviesa šioje piktogramoje
įsijungs. Paleidimo lemputė pradeda mirksėti.
3 Norėdami išjungti priminimus, vėl bakstelėkite „AquaClean“ piktogramą. Šviesa „AquaClean“
piktogramoje užgęsta.
4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. „AquaClean“ priminimai
dabar išjungti.
Pastaba. Suaktyvinus naują „AquaClean“ filtrą, automatiškai bus vėl suaktyvinti „AquaClean“
priminimai.
Vandens kietumo nustatymas
Mes jums patariame sureguliuoti vandens kietumą pagal vandens kietumą jūsų regione, kad
mašinos veikimas būtų optimalus ir jos naudojimo laikas būtų ilgesnis. Dėl to jums taip pat neprireiks
šalinti nuovirų iš mašinos pernelyg dažnai. Numatytasis vandens kietumo parametras yra 4: kietas
vanduo.
Pasinaudokite vandens kietumo testo juostele, tiekiama dėžutėje, kad
nustatytumėte vandens kietumą jūsų regione:
1
Įmerkite vandens kietumo testo juostelę į vandenį iš vandentiekio čiaupo arba palaikykite ją po
vandentiekio čiaupu 1 sekundę (pav. 44).
2 Palaukite 1 minutę. Paraudusių kvadratų testo juostelėje skaičius nurodo vandens kietumą (pav.
45).
Nustatykite tinkamą vandens kietumą mašinoje:
1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.
2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite aromato stiprumo piktogramą, kol visos lemputės
piktogramoje nušvis (pav. 2).
Lietuviškai 101
3 Bakstelėkite aromato stiprumo piktogramą 1, 2, 3 arba 4 kartus. Įsijungusių lempučių skaičius turi
būti lygus raudonų kvadratų testo juostelėje (pav. 46) skaičiui. Jei testo juostelėje nėra raudonų
kvadratų (visi kvadratai žali), pasirinkite 1 lemputę.
4 Kai nustatote tinkamą vandens kietumą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
5 Paspauskite įjungimo ir išjungimo piktogramą, kad įjungtumėte mašiną.
Kadangi tik kartą nustatote vandens kietumą, aromato stiprumo funkcija naudojama vandens
kietumui pasirinkti. Tai nepaveikia jūsų vėliau ruošiamų gėrimų aromato stiprumo.
Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.)
Kai lemputė „Calc / Clean“ pradeda retai mirksėti, turite pašalinti nuoviras iš mašinos.
1 Patikrinkite, ar aparatas įjungtas.
2 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį.
3 Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir įdėkite atgal į vietą.
4 Išimkite vandens baką ir jį ištuštinkite. Tada išimkite „AquaClean“ vandens filtrą.
5 Supilkite į vandens baką visą butelį „Philips“ nuovirų šalinimo priemonės ir paskui pripilkite į jį
vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos (pav. 47). Tada įdėkite jį atgal į mašiną.
6 Padėkite didelę talpyklą (1,5 l) po kavos išpylimo snapeliu ir vandens snapeliu.
7 3 sekundes spauskite „Calc / Clean“ piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo
mygtuką.
8 Prasideda pirmas nuovirų šalinimo procedūros etapas. Nuovirų šalinimo procedūra užtrunka apie
30 minučių, ją sudaro nuovirų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas. Per nuovirų šalinimo ciklą „Calc /
Clean“ lemputė mirksi, kad parodytų, kad vyksta nuovirų šalinimo etapas.
9 Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuoviroms šalinti, kol ekrane jums bus priminta, kad vandens bakas
tuščias.
10 Ištuštinkite vandens baką, išskalaukite jį ir įpilkite šviežio vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos.
11 Ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu ir vandens snapeliu. Vėl
paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką.
12 Prasideda antras nuovirų šalinimo ciklo etapas, skalavimo ciklas, jis trunka 3 minutes. Per šį etapą
lemputės valdymo pulte įsijungia ir išsijungia, kad parodytų, kad vyksta skalavimo etapas.
13 Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra baigta, kai mašina nustoja
pilti vandenį.
14 Mašina vėl ims kaisti. Kai lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina vėl paruošta
naudoti.
15 Sumontuokite ir suaktyvinkite naują „AquaClean“ vandens filtrą vandens bake.
- Kai nuovirų šalinimo procedūra baigta, „AquaClean“ lemputė šiek tiek laiko mirksi, kad jums
primintų sumontuoti naują „AquaClean“ vandens filtrą.
Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras.
Lietuviškai
Naudokite tik „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite nuovirų
šalinimo priemonės sieros rūgšties, druskos rūgšties, sulfamo ar acto rūgšties (acto) pagrindu, nes ji
gali apgadinti vandens grandinę jūsų mašinoje ir tinkamai neištirpdyti kalkių nuovirų. Jei nenaudosite
„Philips“ nuovirų šalinimo priemonės, bus panaikinta jūsų garantija. Jei nešalinsite nuovirų iš prietaiso,
taip pat bus panaikinta jūsų garantija. „Philips“ tirpalo nuoviroms šalinti galite nusipirkti internetinėje
parduotuvėje www.philips.com/coffee-care.
102 Lietuviškai
Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama
Galite baigti nuovirų šalinimo procedūrą, valdymo pulte paspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei
nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama prieš ją visiškai užbaigiant, atlikite šiuos veiksmus:
1 Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai jį išskalaukite.
2 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „Calc / Clean“ lygio indikacijos ir vėl įjunkite mašiną.
Mašina įšils ir atliks automatinį skalavimo ciklą.
3 Prieš virdami bet kokius gėrimus atlikite rankinį skalavimo ciklą. Norėdami atlikti rankinį skalavimo
ciklą, pirmiausia išpilkite pusę vandens bako karšto vandens, baksnodami karšto vandens
piktogramą (pav. 14), ir tada išvirkite 2 puodelius iš anksto sumaltos kavos, nepridėdami sumaltos
kavos.
Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiama, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo iš
mašinos procedūrą.
Priedų užsakymas
Mašinai valyti ir nuoviroms šalinti naudokite tik „Philips“ priežiūros produktus. Šių produktų galima
nusipirkti iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu
www.philips.com/parts-and-accessories. Norėdami rasti visą atsarginių dalių sąrašą internete,
įveskite savo mašinos modelio numerį. Modelio numerį galite rasti priežiūros durelių viduje.
Priežiūros produktai ir tipo numeriai:
- Tirpalas nuoviroms šalinti CA6700
- „AquaClean“ vandens filtras CA6903 (pav. 48)
- Virimo grupės tepalas HD5061
- Kavos alyvos šalinimo tabletės CA6704
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną.
Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care.
Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius
duomenis žr. garantijos lankstinuke.
Įspėjimo piktogramos
Įspėjimo
Sprendimas
piktograma
Lemputė „Vandens bakas tuščias“ šviečia
- Vandens bakas beveik tuščias. Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki
maksimalaus lygio indikacijos.
- Vandens bakelis netinkamai įdėtas. Įdėkite atgal vandens baką.
Lemputė „Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ šviečia.
- Kavos tirščių talpykla pilna. Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai
esant įjungtai. Prieš įdėdami talpyklą, palaukite bent 5 sekundes.
Lietuviškai 103
Įspėjimo
Sprendimas
piktograma
Pavojaus signalo lemputė šviečia
- Kavos tirščių talpykla ir (arba) nuvarvėjimo padėklo nėra arba įdėta netinkamai.
Įdėkite atgal kavos tirščių talpyklą ir (arba) nuvarvėjimo padėklą, įsitikinkite, kad jų
padėtis tinkama.
- Atidarytas eksploatavimo dangtelis. Išimkite vandens baką ir įsitikinkite, kad
priežiūros durelės uždarytos.
Pavojaus signalo lemputė įjungta, o paleidimo lemputė mirksi.
Šiek tiek oro sulaikyta mašinoje. Norėdami išleisti orą iš mašinos, pripilkite vandens
baką vandens, padėkite puodelį po klasikiniu pieno putų plakikliu ir paspauskite
mirksintį paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Būkite atsargūs: mažos karšto vandens čiurkšlės sklis iš klasikinio pieno putų
plakiklio, kad būtų išleistas oras.
„AquaClean“ lemputė mirksi: įdėkite arba pakeiskite „AquaClean“ vandens filtrą ir jį
suaktyvinkite. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
Nuovirų šalinimo lemputė retai mirksi: pašalinkite nuoviras iš mašinos.
Lemputės gėrimo piktogramose viena po kitos nušvis ir užges.
Mašina kaista ir (arba) bando išleisti į mašiną įtrauktą orą. Palaukite, kol visos gėrimų
lemputės švies nuolat.
Visų įspėjimo piktogramų lemputės mirksi.
Nustatykite mašiną iš naujo, ją atjungdami ir vėl prijungdami. Prieš vėl įjungdami
mašiną, atlikite šiuos veiksmus:
- Nuimkite „AquaClean“ vandens filtrą nuo vandens bako.
- Įdėkite atgal vandens baką. Stumkite jį į mašiną tiek, kiek eina, kad
užtikrintumėte, kad jo padėtis tinkama.
- Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir patikrinkite, ar jis
neužkimštas kavos milteliais. Norėdami jį išvalyti, įkiškite šaukšto kotą į iš anksto
sumaltos kavos skyrių ir judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užstrigusi sumalta
kava nukris žemyn (pav. 27). Išimkite virimo grupę ir pašalinkite visą žemyn
nukritusią sumaltą kavą. Įdėkite atgal ir išvalykite virimo grupę.
- Vėl įjunkite mašiną.
Jei problema išnyksta, „AquaClean“ filtras nebuvo tinkamai paruoštas. Paruoškite
„AquaClean“ filtrą prieš įdėdami atgal, atlikdami 1 ir 2 veiksmus, aprašytus skyriuje
„AquaClean“ vandens filtro suaktyvinimas (5 min.)“.
Jei lemputės vis tiek mirksi, mašina gali būti perkaitusi. Išjunkite mašiną, palaukite 30
minučių ir vėl ją įjunkite. Jei lemputės vis tiek mirksi, kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke.
Lietuviškai
Pavojaus signalo lemputė mirksi
- Virimo grupės nėra arba ji neįstatyta tinkamai. Išimkite virimo grupę ir įsitikinkite,
kad ji užfiksuota vietoje. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės išėmimas
ir įdėjimas“.
- Virimo grupė užblokuota. Išimkite virimo grupę ir išskalaukite ją vandeniu po
vandentiekio čiaupu. Tada sutepkite virimo grupę ir įdėkite ją atgal į mašiną.
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
104 Lietuviškai
Trikčių šalinimo lentelė
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną.
Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care.
Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius
duomenis žr. garantijos lankstinuke.
Problema
Priežastis
Sprendimas
Nuvarvėjimo padėklas
greitai prisipildo.
Tai normalu. Mašina naudoja
vandenį vidiniam kontūrui ir
virimo grupei skalauti. Šiek tiek
vandens teka per vidinę sistemą
tiesiai į nuvarvėjimo padėklą.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Patarimas. padėkite puodelį po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte iš jo
ištekantį skalavimo vandenį.
Lemputė „Ištuštinkite
kavos tirščių talpyklą“
lieka šviesti.
Jūs ištuštinote kavos tirščių
talpyklą, kai mašina buvo
išjungta.
Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą
mašinai esant įjungtai. Išimkite kavos
tirščių talpyklą, palaukite mažiausiai 5
sek. ir vėl ją įstatykite.
Mašina ragina ištuštinti
kavos tirščių talpyklą,
net talpyklai esant
neužpildytai.
Mašina neatkūrė skaitiklio
paskutinį kartą jums ištuštinus
kavos tirščių talpyklą.
Visada palaukite apie 5 sekundes prieš
atgal įdėdami kavos tirščių talpyklą.
Tokiu būdu kavos tirščių skaitiklis bus
nustatytas į nulį.
Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą
mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių
talpyklą ištuštinate išjungę mašiną,
kavos tirščių skaitiklis neatkuriamas.
Kavos tirščių talpykla
Jūs išėmėte nuvarvėjimo
perpildyta, o lemputė
padėklą, bet neištuštinote kavos
„Ištuštinkite kavos tirščių tirščių talpyklos.
talpyklą“ nešviečia.
Kai išimate nuvarvėjimo padėklą, taip
pat ištuštinkite kavos tirščių talpyklą, net
jei joje yra nedaug kavos tirščių. Tokiu
būdu kavos tirščių skaitiklis bus
nustatytas į nulį, bus paleistas iš naujo,
kad teisingai skaičiuotų kavos tirščius.
Negaliu nuimti virimo
grupės.
Virimo grupės padėtis
netinkama.
Atkurkite mašiną taip: uždarykite
priežiūros dureles ir atgal įdėkite
vandens baką. Išjunkite mašiną ir vėl
įjunkite. Dar kartą bandykite išimti
virimo grupę. Išsamias instrukcijas žr.
skyriuje „Virimo grupės išėmimas ir
įdėjimas“.
Negaliu įdėti virimo
grupės.
Virimo grupės padėtis
netinkama.
Atkurkite mašiną taip: uždarykite
priežiūros dureles ir atgal įdėkite
vandens baką. Palikite virimo grupę
išimtą. Mašiną išjunkite ir atjunkite.
Palaukite 30 sek., tada vėl prijunkite
mašiną ir ją įjunkite. Tada nustatykite
tinkamą virimo grupės padėtį ir vėl
įstatykite ją į mašiną. Išsamias
instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės
išėmimas ir įdėjimas“.
Lietuviškai 105
Problema
Priežastis
Sprendimas
Kava kaip vanduo.
Virimo grupė nešvari arba ją
reikia sutepti.
Išimkite virimo grupę, išskalaukite ją po
vandentiekio čiaupu ir palikite išdžiūti.
Tada sutepkite judančias dalis.
Kava nepakankamai
karšta.
Kava neišteka arba
išteka lėtai.
Parinktas per stambaus
malūnėlio nustatymas.
Nustatykite smulkesnio malimo
(mažesnį) malūnėlio nustatymą. Išvirkite
nuo 2 iki 3 gėrimų, kad pajustumėte visą
skirtumą.
Nustatyta per žema
temperatūra.
Nustatykite maksimalią temperatūrą.
Šaltas puodelis sumažina
gėrimo temperatūrą.
Pašildykite puodelius, skalaudami juos
karštu vandeniu.
Įpylus pieno sumažėja gėrimo
temperatūra.
Nepriklausomai nuo to, ar įpilate karšto
ar šalto pieno, visada sumažėja kavos
temperatūra. Pašildykite puodelius,
skalaudami juos karštu vandeniu.
„AquaClean“ vandens filtras
nebuvo tinkamai paruoštas
sumontavimui.
Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą ir vėl
bandykite virti kavą. Jei tai padeda,
prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad
„AquaClean“ filtrą tinkamai paruošėte.
Išsamias instrukcijas žr. skyriuje
„AquaClean“ vandens filtras“.
Ilgai nenaudojus turite vėl paruošti
„AquaClean“ vandens filtrą naudojimui ir
įdėti jį atgal. Žr. 1–3 veiksmus skyriuje
„AquaClean“ vandens filtro
suaktyvinimas“.
„AquaClean“ vandens filtras
užkimštas.
Keiskite „AquaClean“ filtrą kas 3
mėnesius. Senesnis kaip 3 mėnesių
filtras gali užsikimšti.
Parinktas per smulkus
malūnėlio nustatymas.
Nustatykite stambesnį (aukštesnį)
malūnėlio nustatymą. Žinokite, kad tai
paveiks kavos skonį.
Virimo grupė nešvari.
Išimkite virimo grupę ir išskalaukite po
vandentiekio čiaupu.
Kavos išpylimo snapelis
nešvarus.
Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo
kiaurymes vamzdžių valikliu arba adata.
Lietuviškai
Mašina atlieka susireguliavimo
Iš pradžių išvirkite 5 puodelius kavos,
procedūrą. Ši procedūra
kad mašina užbaigtų susireguliavimo
pradedama automatiškai, kai
procedūrą.
naudojate mašiną pirmą kartą,
kai pakeičiate kavos pupelių rūšį
arba ilgai nenaudojus.
106 Lietuviškai
Problema
Priežastis
Sprendimas
Iš anksto sumaltos kavos skyrius Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę.
užkimštas
Atidarykite iš anksto sumaltos kavos
skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto
kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn,
kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 27).
Mašinos kontūrą užkimšo kalkių
nuosėdos.
Pašalinkite nuoviras iš mašinos,
naudodami „Philips“ nuovirų šalinimo
priemonę. Visada šalinkite nuoviras iš
mašinos, kai nuovirų šalinimo lemputė
pradeda mirksėti.
Mašina mala kavos
pupeles, bet kava
neišteka.
Iš anksto sumaltos kavos skyrius Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę.
užkimštas.
Atidarykite iš anksto sumaltos kavos
skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto
kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn,
kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 27).
Pienas neputoja.
Mašinos su „LatteGo“: „LatteGo“ Įsitikinkite, kad pieno talpykla tinkamai
netinkamai surinkta.
surinkta prie „LatteGo“ rėmo
(spragtelėjo).
Mašinos su „LatteGo“: „LatteGo“ Išrinkite „LatteGo“ ir išskalaukite abi
pieno talpykla ir (arba) rėmas
dalis po vandentiekio čiaupu arba
nešvarus.
išplaukite indaplovėje.
Mašinos su klasikiniu pieno
putų plakikliu: pieno putų
plakiklis nešvarus.
Kruopščiai išvalykite pieno putų plakiklį.
Naudojamo pieno rūšis netinka
putoms daryti.
Iš skirtingų rūšių pieno gaunamas
skirtingas putų tūris ir skirtinga putų
kokybė. Mes patikrinome tolesnių rūšių
pieną ir nustatėme, kad iš jo gaunamos
geros pieno putos: pusiau nugriebtą ir
nenugriebtą karvės pieną ir pieną be
laktozės.
Pienas teka iš „LatteGo“
pieno talpyklos dugno.
Netinkamas rėmo ir pieno
talpyklos surinkimas.
Pirmiausia įstatykite pieno talpyklos
viršų po kabliu rėmo viršuje. Tada
įspauskite į vietą apatinę pieno
talpyklos dalį. Išgirsite spragtelėjimą, kai
ji užsifiksuos vietoje.
Atrodo, kad mašina
prateka.
Mašina naudoja vandenį
vidiniam kontūrui ir virimo
grupei skalauti. Šis vanduo teka
per vidinę sistemą tiesiai į
nuvarvėjimo padėklą. Tai
normalu.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Patarimas. Padėkite puodelį po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte skalavimo
vandenį ir sumažintumėte vandens kiekį
nuvarvėjimo padėkle.
Lietuviškai 107
Problema
Priežastis
Sprendimas
Nuvarvėjimo padėklas per
pilnas ir perpildytas, dėl to
atrodo, kad mašina prateka.
Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą
kasdien arba kai tik raudonas pilno
nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla
per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Vandens bakas ne visai įstatytas Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis
ir oras traukiamas į mašiną.
tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite,
stumdami jį tiek, kiek galima.
Virimo grupė nešvari / užkimšta. Išskalaukite virimo grupę.
Mašina padėta ne ant
horizontalaus paviršiaus.
Padėkite mašiną ant horizontalaus
paviršiaus, kad nuvarvėjimo padėklas
nebūtų perpildytas ir pilno nuvarvėjimo
padėklo indikatorius veiktų tinkamai.
Negaliu suaktyvinti
„AquaClean“ vandens
filtro ir mašina prašo
pašalinti nuoviras.
Filtras nebuvo sumontuotas
arba pakeistas laiku po to, kai
„AquaClean“ vandens filtro
lemputė pradėjo mirksėti. Tai
reiškia, kad iš jūsų mašinos
pašalintos ne visos kalkių
nuosėdos.
Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš
mašinos ir tada sumontuokite
„AquaClean“ vandens filtrą.
Naujo vandens filtro
įstatyti nepavyksta.
Bandote sumontuoti kitą filtrą,
ne „AquaClean“ vandens filtrą.
Mašinai tinka tik „AquaClean“ vandens
filtras.
Guminis žiedas ant „AquaClean“ Uždėkite guminį žiedą atgal ant
vandens filtro ne vietoje.
„AquaClean“ vandens filtro.
Mašina kelia didelį
triukšmą.
Normalu, kad naudojant jūsų
mašina kelia triukšmą.
Jei mašina pradeda skleisti kitokios
rūšies triukšmą, išvalykite virimo grupę ir
sutepkite ją.
„AquaClean“ vandens filtras
tinkamai neparuoštas ir dabar
oras traukiamas į mašiną.
Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą iš
vandens bako ir tinkamai jį paruoškite
prieš įdėdami atgal. Išsamias instrukcijas
žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“.
Vandens bakas ne visai įstatytas Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis
ir oras traukiamas į mašiną.
tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite,
stumdami jį tiek, kiek galima.
Lietuviškai
Vandens bakas ne visai įstatytas Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis
ir oras traukiamas į mašiną.
tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite,
stumdami jį tiek, kiek galima.
108 Lietuviškai
Techninės specifikacijos
Gamintojas pasilieka teisę gerinti produkto technines specifikacijas. Visi iš anksto nustatyti kiekiai yra
apytiksliai.
Aprašymas
Vertė
Dydis (p x a x g)
246 x 372 x 433 mm
Svoris
7–7,5 kg
Maitinimo laido ilgis
1000 mm
Vandens bakas
1,8 litro, nuimamas
Kavos pupelių bunkerio talpa
275 g
Kavos tirščių talpyklos talpa
12 briketų
„LatteGo“ (pieno talpyklos) talpa
250 ml
Reguliuojamas snapelio aukštis
85–145 mm
Nurodytoji įtampa – nurodytoji galia – maitinimo
šaltinis
Žr. duomenų etiketę priežiūros durelių vidinėje
dalyje (A11 pav.)
Magyar 109
Tartalom
A készülék bemutatása („A” ábra)____________________________________________________________________
109
Kezelőpanel („B” ábra) _______________________________________________________________________________
109
Bevezetés ____________________________________________________________________________________________
110
Teendők az első használat előtt _____________________________________________________________________
110
Italok főzése __________________________________________________________________________________________
112
A készülék beállítása _________________________________________________________________________________
114
A főzőegység eltávolítása és behelyezése __________________________________________________________
117
Tisztítás és karbantartás _____________________________________________________________________________
117
AquaClean vízszűrő __________________________________________________________________________________
120
A vízkeménység beállítása __________________________________________________________________________
121
Vízkőmentesítés (30 perc)____________________________________________________________________________
122
Tartozékok rendelése ________________________________________________________________________________
123
Hibaelhárítás _________________________________________________________________________________________
123
Műszaki jellemzők ____________________________________________________________________________________
129
A1
Kezelőpanel
A10
Szervizajtó
A2
Csészetartó
A11
Adatcímke típusszámmal
A3
Őrölt kávé tárolója
A12
Víztartály
A4
Szemeskávé-tartály fedele
A13
Forró víz kifolyócsöve
A5
Állítható kávékifolyó
A14
Kávéőrlemény-tartó
A6
Hálózati csatlakozódugó
A15
Kávézacctartó előlapja
A7
Őrlésbeállító gomb
A16
Cseppfelfogó tálca fedele
A8
Szemeskávé-tartály
A17
Cseppfelfogó tálca
A9
Főzőegység
A18
„Cseppfelfogó tálca megtelt” kijelző
Tartozékok
A19
Zsírzótubus
A22
Vízkeménységi tesztcsík
A20
AquaClean vízszűrő
A23
Klasszikus tejhabosító (csak bizonyos
típusoknál)
A21
Mérőkanál
A24
LatteGo (tejtartó) (csak bizonyos
típusoknál)
Kezelőpanel („B” ábra)
A „B” ábra segítségével tekintse át az összes gombot és ikont. Az alábbiakban találja a leírást.
Magyar
Magyar
A készülék bemutatása („A” ábra)
110 Magyar
Egyes gombok/ikonok csak bizonyos típusokon vannak.
B1
Be- és kikapcsológomb
B7
Figyelmeztető ikonok
B2
Italok ikonjai*
B8
Indítás lámpa
B3
Aroma erőssége/őrölt kávé ikon
B9
Start/stop
B4
Ital mennyisége ikon
B10
Vízkőmentesítés ikon
B5
Tejmennyiség ikon (csak bizonyos típusoknál)
B11
AquaClean ikon
gomb
B6 Kávéhőmérséklet ikon (csak bizonyos típusoknál)
* Italok ikonjai: espresso, espresso lungo, coffee americano, cappuccino, latte macchiato, forró víz, gőz
(csak bizonyos típusoknál)
Bevezetés
Köszönjük, hogy teljesen automatikus Philips kávéfőzőt vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatásért regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a különálló biztonsági füzetet, és őrizze meg
későbbi használatra.
A használat könnyű megkezdéséhez és annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a kávéfőzőből, a
Philips többféle módon nyújt támogatást. A következőket találja a dobozban:
1 Ez a használati útmutató kép alapú használati utasításokat tartalmaz és részletes tájékoztatás ad a
készülék tisztításáról és karbantartásáról.
Ennek az eszpresszógépnek többféle változata van, és mindegyiknek más funkciói vannak.
Mindegyik változatnak saját típusszáma van. A típusszám a szervizajtó belső oldalán levő
adatcímkén található (lásd az A11 ábrát).
2 Egy külön biztonsági füzet tartalmazza a készülék biztonságos használatához szükséges
utasításokat.
3 Online támogatáshoz (gyakran felmerülő kérdések, videók stb.) olvassa be a QR-kódot a füzet
borítójáról vagy látogasson el a www.philips.com/coffee-careweboldalra.
Ezt a készüléket kávéval próbálták ki. Gondosan ki van tisztítva, de lehetséges, hogy maradtak
benne kávémaradékok. Garantáljuk azonban, hogy a készülék teljesen új.
A készülék automatikusan beállítja a legízletesebb kávé készítéséhez szükséges őrölt kávé
mennyiségét. Először le kell főznie 5 kávét, hogy a készülék be tudja fejezni önbeállítási funkcióját.
Ne felejtse el az első használat előtt kiöblíteni a LatteGo tejtartót vagy a hagyományos tejhabosítót.
Teendők az első használat előtt
1. A készülék beállítása
A készülék bekapcsolását követően a forró víz vagy a kávé kifolyócsöve vizet engedhet ki magából. Ez
normális jelenség.
Magyar 111
ON
2. Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)
A további információkat lásd az „AquaClean vízszűrő” fejezetben.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. A vízkeménység beállítása
Magyar
A lépésenkénti utasításokat lásd „A vízkeménység beállítása” című fejezetben. Vízkeménység
alapértelmezett beállítása 4: kemény víz.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
3x
ON
4. A LatteGo összeszerelése (csak bizonyos típusoknál)
CLICK
112 Magyar
5. A klasszikus tejhabosító összeszerelése (csak bizonyos
típusoknál)
1
2
Italok főzése
Általános lépések
1 Töltse meg a víztartályt csapvízzel, és töltse meg a szemeskávé-tartályt szemes kávéval.
2 A bekapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.
- A készülék elkezd felmelegedni, és automatikus öblítési ciklust hajt végre. Felmelegítés közben
az ital ikonokban levő lámpák egyenként világítani kezdenek, majd lassan kialszanak.
- Amikor az összes lámpa az ital ikonokon folyamatosan világít, a készülék használatra kész.
3 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá. A használt csésze vagy bögre méretéhez való
beállításához csúsztassa a kávéadagoló kifolyóját felfelé vagy lefelé .
Az italok testreszabása
Ezzel a készülékkel a saját ízlése szerint szabhatja személyre az italok beállításait. Az ital kiválasztása
után a következőket teheti:
1 Beállíthatja az aroma erősségét az aroma erőssége ikon (ábra 2) megérintésével. 3 erősség közül
választhat: a legkisebb a leggyengébb, míg a legnagyobb a legerősebb.
2 Beállíthatja az ital mennyiségét az ital mennyisége (ábra 3) és/vagy a tej mennyisége ikon
megérintésével (csak bizonyos típusoknál). 3 mennyiség közül választhat: alacsony, közepes és
magas.
A kávé hőmérsékletét is beállíthatja saját ízlése szerint.
Kávéfőzés szemes kávéból
1
Kávéfőzéshez érintse meg a kiválasztott ital ikont.
- Az aroma erőssége és a mennyiség lámpái világítani kezdenek, mutatva az előzőleg kiválasztott
beállítást.
- Ekkor lehetősége van az ital ízlése szerinti beállítására.
2 Nyomja meg a start/stop gombot.
- Az ital ikon lámpája villog az ital adagolása közben.
Csak bizonyos típusoknál: Az americano espressoból és vízből áll. Ha americano italt főz, akkor a
készülék először egy espressot ad ki, majd pedig forró vizet.
3 A kávé adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg újra a start/stop
gombot.
Egyszerre 2 csésze kávé főzéséhez kétszer érintse meg az ital ikont. A 2x lámpa világítani kezd.
Magyar 113
Tejes italok készítése a LatteGo (tejtartó) használatával
A LatteGo egy tejtartóból, egy keretből és egy tárolófedélből áll. A szivárgás elkerülése érdekében a
tejtartó feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a keret és a tejtartó megfelelően van-e összeszerelve.
1
A LatteGo összeszereléséhez először helyezze be a tejtartó felső részét a horog alá a keret (ábra 4)
felső részénél. Ezután nyomja a helyére a tejtartó alsó részét. Ha a tejtartó helyére (ábra 5) került,
egy kattanás hallható.
Megjegyzés: A tejtartó és a keret csatlakoztatása előtt ellenőrizze azok tisztaságát.
2 Enyhén döntse meg a LatteGo egységet és helyezze a forró víz kifolyócsövére (ábra 6). Ezután
nyomja be, amíg a helyére (ábra 7) nem kattan.
3 A lefőzni (ábra 8) kívánt italhoz töltse fel a LatteGo egységet tejjel a tejtartón jelzett szintig. Ne
töltse a tejtartót a maximum jelzésen túl.
Ha személyre szabta a tej mennyiségét, előfordulhat, hogy a LatteGo egységen erre az italra
jelzett mennyiségnél kevesebb vagy több tejet kell öntenie a tejtartóba.
Tejhabosítás a klasszikus tejhabosítóval
A hab lehető legjobb minősége érdekében mindig közvetlenül a hűtőből vegye elő a tejet.
1
2
3
4
Döntse balra a készüléken levő fekete szilikon fogantyút, és csúsztassa bele a tejhabosítót (ábra 9).
Töltsön a tejeskannába cappuccino esetén kb. 100 ml, latte macchiato esetén kb. 150 ml tejet.
Merítse bele a tejhabosítót körülbelül 1 cm mélyen a tejbe.
Érintse meg a gőz ikont (ábra 10).
- A gőz ikon lámpája világítani kezd és az Indítás lámpa villog.
5 Nyomja meg a start/stop gombot a tej habosításához (ábra 11).
- A készülék elkezd felmelegedni, a gőz bejut a tejbe, és a készülék felhabosítja a tejet.
6 Amikor a hab mennyisége a tejeskannában eléri a kívánt mennyiséget, a tej habosításának
leállításhoz nyomja meg ismét a start/stop gombot.
Soha ne habosítsa a tejet 90 másodpercnél tovább. A habosítás 90 másodperc után
automatikusan leáll.
Tejhabosítás közben nem kell mozgatnia a tejeskannát a lehető legjobb minőségű tejhabosítás
eléréséhez.
Magyar
Az optimális eredmény érdekében mindig közvetlenül a hűtőből vegye elő a tejet.
4 Helyezzen egy csészét a cseppfelfogó tálcára.
5 Érintse meg a kiválasztott tejalapú ital ikont.
- Ekkor lehetősége van az ital testreszabására.
6 Nyomja meg a start/stop gombot.
- Az ital ikon lámpája villog az ital adagolása közben. Ha cappuccino vagy latte macchiato italt
főz, akkor a készülék először a tejet adja ki, majd a kávét. Caffe latte készítésekor a készülék
először a kávét adja ki, majd pedig a tejet.
- A tej adagolásának előre megadott mennyiségű adagolása előtti leállításához nyomja meg a
start/stop gombot.
7 A teljes ital (tej és kávé) adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg hosszan a
start/stop gombot.
114 Magyar
Kávé készítése őrölt kávéból
Szemes kávé helyett őrölt kávét használatát is választhatja, például ha más kávétípust kíván vagy
koffeinmentes kávét szeretne.
1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és várja meg, amíg használatra
kész állapotba kerül.
2 Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának a fedelét, és öntsön egy színültig töltött mérőkanál őrölt kávét a
tárolóba (ábra 12). Ezután zárja vissza a fedelet.
3 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
4 Válasszon egy szimpla italt.
5 Tartsa lenyomva 3 másodpercig (ábra 13) az aroma erőssége ikont.
- Az őrölt kávé lámpája világítani kezd és az indítás lámpa villog.
6 Nyomja meg a start/stop gombot.
7 A kávé adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg újra a start/stop gombot.
Őrölt kávéból egyszerre csak egy kávét lehet főzni.
Az őrölt kávé nem tartozik az elmentett előző erősség-beállítások közé. Minden alkalommal, amikor
őrölt kávét szeretne használni, meg kell nyomnia 3 másodpercre az aroma erőssége ikont.
Ha őrölt kávét választ, nem választhat másik aromaerősséget.
Forró víz adagolása
1 Ha csatlakoztatva van, távolítsa el a LatteGo egységet vagy a tejhabosítót.
2 Érintse meg a forró víz ikont (ábra 14).
- Az ital mennyiségének lámpái világítani kezdenek, mutatva a forró vízhez előzőleg kiválasztott
beállítást.
3 Állítsa be a forró víz kívánt mennyiségét az ital mennyisége ikon (ábra 3) megérintésével.
4 Nyomja meg a start/stop gombot.
- A forró víz ikon lámpája villog és a készülék forró vizet adagol a forró víz kifolyócsövén (ábra 15)
keresztül.
5 A forró víz adagolásának befejezés előtti leállításához nyomja meg újra a start/stop gombot.
A készülék beállítása
A készenléti idő beállítása
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva: Nyomja meg és tartsa nyomva a vízkőmentesítés ikont (ábra
16), és tartsa megérintve, amíg a vízkőmentesítés lámpája és az aroma erőssége lámpái be (ábra 17)
nem kapcsolódik.
3 Az aroma erőssége ikon megérintésével válassza ki a kívánt készenléti időt: 15, 30, 60 vagy 180
perc. A választásnak megfelelően az aroma erőssége ikon 1, 2, 3, illetve 4 lámpája kezd világítani.
4 Amikor befejezte a készenléti idő beállítását, nyomja meg a start/stop gombot. A készülék
kikapcsolódik.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket.
Magyar 115
Az italok legnagyobb alapértelmezett beállításának
beprogramozása
A készülék minden italhoz 3 alapértelmezett beállítással rendelkezik: alacsony, közepes, magas. Csak
a legnagyobb beállítás mennyiségét módosíthatja. Az új mennyiséget az indítás lámpa villogásának
megkezdése után tárolhatja el.
A tejes italhoz tartozó mennyiség programozásának megkezdése előtt szerelje fel a LatteGo
egységet, és öntsön bele tejet.
1
A legnagyobb mennyiség beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a választott ital ikonját 3
másodpercig.
- Az ital mennyisége ikon felső lámpája és a tej mennyisége ikon felső lámpája (csak bizonyos
típusoknál) villogni kezd és a start/stop gomb is villog, ami azt jelzi, hogy programozási
üzemmódban van.
2 Nyomja meg a start/stop gombot. A készülék elkezdi főzni a kiválasztott italt.
- Az indítás lámpa kezd folyamatosan világítani először. Amikor a készülék készen áll a beállított
mennyiség eltárolására, a start/stop lámpa elkezd villogni.
3 Ha a csésze a kívánt mennyiségű kávét vagy tejet tartalmazza, nyomja meg újra a start/stop
gombot.
- Cappuccino vagy latte macchiato esetén a készülék először a tejet adja ki. Ha a csésze a kívánt
mennyiségű tejet tartalmazza, nyomja meg a start/stop gombot. A készülék automatikusan
elkezd kávét adagolni. Ha a csésze a kívánt mennyiséget tartalmazza, nyomja meg újra a
start/stop gombot.
Csak a legnagyobb mennyiségi szint alapértelmezett értékét állíthatja be.
Ha vissza szeretne térni az alapértelmezett mennyiség beállításához, lásd: „Gyári beállítások
visszaállítása”.
A kávé hőmérsékletének beállítása
Hőmérséklet ikon nélküli készülékek
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva: nyomja meg és tartsa nyomva a kávé mennyisége ikont, amíg
az ikon lámpái világítani (ábra 18) kezdenek.
3 Érintse meg a mennyiség ikont a kívánt hőmérséklet kiválasztásához: normál, magas vagy
maximális.
- Sorrendben 1, 2 vagy 3 lámpa világít.
4 Amikor befejezte a kávé hőmérsékletének beállítását, nyomja meg a start/stop gombot.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket.
Ha Ön nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, az bizonyos idő után automatikusan kikapcsol.
Hőmérséklet ikonnal rendelkező készülékek (csak az EP3221)
1
A kívánt hőmérséklet beállításához érintse meg többször a kávé hőmérséklete ikont.
Magyar
Miután beprogramozta egy ital új legnagyobb alapértelmezett mennyiségét, a készülék ezt a
mennyiséget adagolja minden alkalommal, amikor ennek az italnak a legnagyobb mennyiségét
választja.
116 Magyar
Gyári beállítások visszaállítása
A készülék lehetővé teszi, hogy bármikor visszaállítsa az italok alapértelmezett beállításait.
Csak akkor állíthatja vissza az alapértelmezett beállításokat, ha a készülék ki van kapcsolva.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az espresso ikont 3 másodpercen keresztül.
- Az ital beállítása ikonok középső lámpái világítani kezdenek. A start/stop lámpa elkezd villogni,
jelezve, hogy a készülék készen áll a beállítások visszaállítására.
3 A visszaállítási szándék megerősítéséhez nyomja meg a start/stop gombot.
4 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket.
A kávédaráló beállítása
A kávé erősségének módosítását a szemeskávé-tartályban található darálóbeállító gombbal
végezheti el. Minél alacsonyabb az őrlés beállítása, annál finomabbra őrli a készülék a kávészemeket,
és annál erősebb lesz a kávé. Összesen 12-féle kávédaráló-beállítás közül választhat.
A készülék beállítása befejeződött, így az a legjobb ízt hozza majd ki a kávébabokból. Ezért azt
javasoljuk, hogy ne változtasson a kávédaráló beállításain, amíg nem főzött 100-150 csésze kávét (kb. 1
havi használat).
Csak akkor lehet beállítani a kávédaráló beállításait, ha a készülék szemes kávé őrlését végzi. 2-3
italt el kell készítenie, mielőtt teljes mértékben érezhetővé válik a különbség.
A daráló károsodásának megelőzése érdekében ne forgassa el egyszerre egynél több fokkal a
darálóbeállító gombot.
1
2
3
4
Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
Nyissa fel a szemes kávé tartályának fedelét.
Érintse meg az espresso ikont, majd nyomja meg a start/stop gombot.
Amikor a daráló elkezdi a darálást, nyomja le a darálóbeállító gombot, és forgassa balra vagy
jobbra. (ábra 19)
A kezelőpanel hangjának kikapcsolása
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg a kávé ikont (espresso lungo ikon az EP3221 típusú
készülék esetében), és tartsa megérintve, amíg az ikon lámpája világítani nem kezd. Az indítás
lámpa villogni kezd.
3 A kezelőpanel hangjának kikapcsolásához érintse meg újra a kávé ikont. A kávé ikon lámpája
kialszik.
4 Választását a start/stop gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket. A kezelőpanel hanga ki lett kapcsolva.
Megjegyzés: Ha a kávé ikon lámpája nem kezd el világítani az ikon megérintése és nyomva tartása
után, az azt jelenti, hogy a kezelőpanel hangja már ki volt kapcsolva. Ha újra szeretné aktiválni, érintse
meg ismét az ikont, és hagyja jóvá a start/stop gomb megnyomásával.
A be-/kikapcsoló gomb és a start/stop gomb hangját nem lehet kikapcsolni.
Magyar 117
A főzőegység eltávolítása és behelyezése
A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos további tudnivalókért
tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.
A főzőegység kivétele a készülékből
1 Kapcsolja ki a készüléket.
2 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót.
3 Nyomja meg a PUSH (NYOMNI) kart (ábra 21), majd a fogantyúnál meghúzva vegye ki a
főzőegységet a készülékből (ábra 22).
A főzőegység visszahelyezése
Mielőtt visszacsúsztatja a főzőegységet a készülékbe, ellenőrizze, hogy az megfelelő pozícióban álle.
1
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a főzőegység. A főzőegység oldalán található sárga
hengernek illeszkednie kell a fekete nyílhoz és az N (ábra 23) jelhez.
- Ha a henger nem illeszkedik ezekhez, nyomja le a kart, amíg az hozzá nem ér a főzőegység (ábra
24) aljához.
2 Az oldalsó (ábra 25) vezetősínek mentén csúsztassa vissza a főzőegységet a készülékbe, amíg a
helyére nem rögzül egy kattanással (ábra 26). Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.
3 Csukja vissza a szervizajtót, és helyezze vissza a víztartályt.
A rendszeres tisztítással és karbantartással kiváló állapotban tarthatja a készüléket, és hosszú időn át
biztosíthatja az ízletes kávét és az egyenletes kávéadagolást.
Az alábbi táblázatban láthatja annak részletes ismertetését, hogy mikor és hogyan kell tisztítani a
készülék összes levehető alkatrészét. További részletes információk és tájékoztató videók:
www.philips.com/coffee-care. A „D” ábrán láthat egy áttekintést arról, hogy mely elemek tisztíthatók
mosogatógépben is.
Levehető
alkatrészek
Tisztítás ideje
Tisztítás módja
Főzőegység
Hetente
Vegye ki a főzőegységet a készülékből. Öblítse le
csap alatt.
Havonta
Tisztítsa a főzőegységet Philips kávéolajeltávolító tablettával.
Használat után
Az alapos tisztítás érdekében először engedjen ki
forró vizet a készülékhez csatlakoztatott
tejhabosítóval. Utána vegye le a tejhabosítót a
készülékről, és szedje szét. Tisztítsa meg az
összes alkatrészt csapvíz alatt, vagy tisztítsa meg
az alkatrészeket mosogatógéppel.
Klasszikus
tejhabosító
Magyar
Tisztítás és karbantartás
118 Magyar
Levehető
alkatrészek
Tisztítás ideje
Tisztítás módja
Őrölt kávé tárolója Hetente ellenőrizze, hogy
nem tömődött-e el az őrölt
kávé tárolója.
Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali
aljzatból, és vegye ki a főzőegységet. Nyissa fel az
őrölt kávé tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába. Mozgassa a
nyelet fel és le, amíg az eltömődött kávé le (ábra
27) nem esik. Lásd: www.philips.com/coffeecare webhelyet a részletes tájékoztató videókért.
Kávéőrleménytartó
A kávézacctartó ürítése a készülék bekapcsolt
állapotában történjen. Öblítse le vízcsap alatt
némi mosogatószerrel vagy tisztítsa meg
mosogatógépben. A kávézacctartó előlapja
mosogatógépben nem mosható.
Akkor ürítse ki a
kávézacctartót, amikor a
készülék erre kéri. Tisztítsa
hetente.
Cseppfelfogó tálca Naponta, vagy ha a
cseppfelfogó tálca fedelén
keresztül felemelkedik a
piros „Cseppfelfogó tálca
megtelt” jelző, ürítse ki a
cseppfelfogó tálcát (ábra 28).
A cseppfelfogó tálcát
hetente tisztítsa.
Vegye ki a cseppfelfogó tálcát (ábra 29), és
tisztítsa meg azt a csap alatt folyékony
mosószerrel. A cseppfelfogó tálcát
mosogatógépben is tisztíthatja. A kávézacctartó
előlapja (A15 ábra) mosogatógépben nem
mosható.
LatteGo
Használat után
Öblítse le a LatteGo egységet csapvíz alatt, vagy
tisztítsa meg mosogatógépben.
A főzőegység
kenése
2 havonta
Nézze meg a kenési táblázatot, és a főzőegység
kenéséhez használjon Philips kenőzsírt.
Víztartály
Hetente
Öblítse ki a víztartályt a csap alatt
A főzőegység tisztítása
A főzőegység rendszeres tisztításával megelőzhető az, hogy a kávémaradványok eltömítsék a belső
köröket. A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos támogatási
videókért tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.
A főzőegység tisztítása csap alatt
1 Vegye ki a főzőegységet.
2 Alaposan öblítse ki a főzőegységet langyos vízzel. Óvatosan tisztítsa meg a főzőegység felső
szűrőjét (ábra 30).
3 Hagyja a főzőegységet megszáradni, mielőtt visszahelyezné. Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával,
mert a belsejében összegyűlhetnek a ruhából származó szálak.
A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával
Csak Philips kávéolaj-eltávolító tablettát használjon.
1 Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá. Töltse fel a víztartályt friss vízzel.
2 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába.
3 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé
funkció (ábra 2) használatához.
4 Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ha
egy fél csészényi víz le van főzve, húzza ki a készüléket a hálózatból.
Magyar 119
5 A kávéolaj-eltávolító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percig.
6 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket, hogy befejezze
a főzési ciklust. Ürítse ki a csészét.
7 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le
folyó víz alatt.
8 Helyezze vissza a főzőegységet és a víztartályt, és helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
9 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé
funkció (ábra 2) használatához. Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot
a főzési ciklus elindításához. Ezt ismételje meg kétszer. Ürítse ki a csészét.
A főzőegység kenése
2 havonta végezze el a főzőegység kenését, hogy a mozgó alkatrészek működése zökkenőmentes
maradjon.
1 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység (ábra 31) dugattyúját (szürke alkatrész).
2 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység (ábra 32) alján a tengely (szürke alkatrész) környékét.
3 Kenjen zsírt vékonyan mindkét oldalon (ábra 33) a sínekre.
A LatteGo egység (tejtartó) tisztítása
A LatteGo egység használat utáni tisztítása
Vegye ki a LatteGo egységet a készülékből (ábra 34).
Öntse ki a maradék tejet.
Nyomja meg a kioldógombot, majd távolítsa el a tejtartót a LatteGo (ábra 35) keretéből.
Tisztítsa meg az összes alkatrészt mosogatógépben vagy a vízcsap alatt langyos vízben,
mosogatószerrel.
A klasszikus tejhabosító tisztítása
A klasszikus tejhabosító tisztítása használat után
Higiéniai okokból tisztítsa meg a tejhabosítót minden használat után, hogy elkerülhesse a
tejmaradványok lerakódását.
1 Helyezzen egy csészét a tejhabosító alá.
2 Érintse meg a gőz ikont, majd nyomja meg a start/stop gombot a gőz adagolásának
elindításához, amivel eltávolíthatja a tejhabosítóban maradt tejet.
3 A gőz adagolásának néhány másodperc utáni leállításához nyomja meg ismét a start/stop
gombot.
4 Nedves ruhával tisztítsa meg a tejhabosítót.
A klasszikus tejhabosító napi tisztítása
1 Hagyja teljesen lehűlni a tejhabosítót.
2 Döntse balra (ábra 36) a tejhabosítót, és távolítsa el a fém és a szilikon alkatrészt (ábra 37).
3 Szerelje szét a két alkatrészt (ábra 38), és friss vízzel öblítse le vagy mosogatógépben tisztítsa meg
azokat. Győződjön meg arról, hogy a fémcsövön található kis lyuk teljesen tiszta, és nincs
eltömődve tejmaradványokkal.
4 Szerelje össze a tejhabosító két részét, és csatlakoztassa vissza a tejhabosítót a készülékhez.
Magyar
1
2
3
4
120 Magyar
AquaClean vízszűrő
A készülék AquaClean-kompatibilis. Az AquaClean vízszűrőt behelyezheti a víztartályba, hogy
megőrizze a kávé ízét. Ezzel el lehet kerülni a vízkőmentesítést is, mivel csökkenti a vízkő lerakódását a
készülékben. Az AquaClean vízszűrőt megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott
szakszerviztől, illetve online a www.philips.com/parts-and-accessories webhelyről.
AquaClean ikon és lámpa
A készülék egy AquaClean vízszűrő lámpával (ábra 39) is rendelkezik, amely jelzi a szűrő állapotát. Az
alábbi táblázatban nézze meg, hogy mit kell tenni, ha a lámpa világít, vagy ha villog.
A készülék első használatakor az AquaClean lámpa narancssárgán villogni kezd. Ez
azt jelenti, hogy elkezdheti az AquaClean szűrő használatát. Ha Ön nem aktiválja
az AquaClean vízszűrőt, a lámpa egy idő után automatikusan kikapcsol.
Ha behelyezte a szűrőt, és aktiválta azt az AquaClean ikonnal, akkor az AquaClean
lámpa kék színűre vált, hogy megerősítse az AquaClean szűrő aktív állapotát.
Ha a szűrő elhasználódott, az AquaClean lámpa ismét narancssárgán kezd villogni,
hogy figyelmeztesse Önt a szűrő kivételére és egy új szűrővel való kicserélésére.
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa kialszik, még aktiválhat egy AquaClean
szűrőt, de előbb vízkőmentesítenie kell a készüléket.
Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)
A készülék nem érzékeli automatikusan, hogy behelyeztek egy szűrőt a víztartályba. Ezért az
AquaClean ikonnal aktiválni kell minden új behelyezett AquaClean szűrőt.
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa kialszik, még aktiválhatja az AquaClean vízszűrőt, de előbb
vízkőmentesítenie kell a készüléket.
A készüléknek teljesen vízkőmentesnek kell lennie az AquaClean vízszűrő használata előtt.
Az AquaClean vízszűrő aktiválása előtt vízbe áztatással elő kell azt készíteni az alábbiak szerint. Ha ezt
nem teszi meg, akkor a készülék levegőt szívhat be, ami nagy zajjal jár, és megakadályozza a
készüléket a kávéfőzésben.
1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2 Rázza a szűrőt körülbelül 5 másodpercig (ábra 40).
3 Merítse bele a szűrőt a tetejével lefelé egy hideg vizet tartalmazó edénybe, és rázza/nyomja le
(ábra 41).
4 A szűrő már elő van készítve a használatra, és behelyezhető a víztartályba.
5 Helyezze a szűrőt függőlegesen a víztartályban levő szűrőcsatlakozóra. Nyomja le ütközésig (ábra
42).
6 Töltse fel a víztartályt friss vízzel, és helyezze vissza a készülékbe.
7 Ha csatlakoztatva van, vegye ki a LatteGo egységet.
8 Helyezzen egy edényt a forró víz kifolyócsöve/tejhabosító alá.
9 Tartsa lenyomva 3 másodpercig (ábra 43) az AquaClean ikont. Az indítás lámpa villogni kezd.
10 Nyomja meg a start/stop gombot az aktiválási folyamat elindításához.
11 Forró vizet adagol a készülék a forró víz kifolyócsövéből/tejhabosítóból (3 perc).
Magyar 121
12 Az aktiválási folyamat befejezése után a kék AquaClean lámpa világítani kezd, ami az AquaClean
vízszűrő megfelelő aktiválását jelzi.
Az AquaClean vízszűrő cseréje (5 perc)
Miután 95 liter víz átfolyt a szűrőn, a szűrő működése megszűnik. Az AquaClean lámpa narancssárgán
kezd villogni, hogy figyelmeztesse Önt a szűrő kicserélésére. Amíg villog, kicserélheti a szűrőt a
készülék előzetes vízkőmentesítése nélkül. Ha nem cseréli ki az AquaClean vízszűrőt, akkor a
narancssárga lámpa kialudhat. Ilyenkor is kicserélheti a szűrőt, de előtte vízkőmentesíteni kell a
készüléket.
Amikor a narancssárga AquaClean lámpa villog:
1 Vegye ki a régi AquaClean vízszűrőt.
2 Tegyen be egy új szűrőt, és aktiválja „Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)” fejezetben
ismertetett módon.
Cserélje ki az AquaClean vízszűrőt legalább 3 havonta, még akkor is, ha a készülék még nem jelezte,
hogy csere szükséges.
Ha nem szeretné többet használni a Philips AquaClean vízszűrőt, akkor bármikor kikapcsolhatja az
AquaClean emlékeztetőket (az AquaClean lámpa narancssárgán kezd villogni):
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg az AquaClean ikont, és tartsa megérintve, amíg az
ikon lámpája világítani nem kezd. Az indítás lámpa villogni kezd.
3 Érintse meg ismét az AquaClean ikont az emlékeztetők kikapcsolásához. Az AquaClean ikon
lámpája kialszik.
4 Választását a start/stop gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
5 A bekapcsológombbal kapcsolja be újra a készüléket. Ezzel kikapcsolta az AquaClean
emlékeztetőket.
Megjegyzés: Egy új AquaClean szűrő aktiválása automatikusan újra aktiválja az AquaClean
emlékeztetőket.
A vízkeménység beállítása
Javasoljuk, hogy a készülék optimális teljesítménye és hosszabb élettartama érdekében a helyi víz
keménységéhez állítsa be a vízkeménységet. Ezzel megelőzheti a készülék túl gyakori
vízkőmentesítését is. Vízkeménység alapértelmezett beállítása 4: kemény víz.
A helyi víz keménységének meghatározásához használja a dobozban található
tesztcsíkot.
1 Mártsa csapvízbe vagy tartsa folyóvíz alatt a vízkeménységi tesztcsíkot 1 másodpercig (ábra 44).
2 Várjon 1 percig. A tesztcsíkon levő pirossá váló négyzetek száma jelzi a víz keménységét (ábra 45).
Állítsa be a készüléket a megfelelő vízkeménységhez:
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2 Amikor a készülék ki van kapcsolva, érintse meg az aroma erőssége ikont, és tartsa megérintve,
amíg az ikon összes lámpája világítani kezd (ábra 2).
Magyar
Az AquaClean emlékeztető kikapcsolása
122 Magyar
3 Érintse meg az aroma erőssége ikont 1, 2, 3 vagy 4 alkalommal. Annyi lámpának kell világítania,
amennyi piros négyzet van a tesztcsíkon (ábra 46). Ha nincs piros négyzet a tesztcsíkon (minden
négyzet zöld), akkor válassza az 1 lámpás beállítást.
4 Ha beállította a megfelelő vízkeménységet, nyomja meg a start/stop gombot.
5 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló ikont.
Mivel a vízkeménységet csak egyszer kell beállítani, az aroma erőssége funkciót lehet használni a
vízkeménység kiválasztásához. Ez nem befolyásolja a később készített italok aromaerősségét.
Vízkőmentesítés (30 perc)
Csak Philips vízkőmentesítőt használjon. Semmilyen körülmények között ne használjon olyan
vízkőmentesítő szert, kénsavat, sósavat, szulfát savat vagy ecetsavat (pl. ecet) tartalmaz, mivel ezek
károsíthatják készülék vízkörét, és előfordulhat, hogy nem oldják fel a vízkövet megfelelően. Ha nem a
Philips vízkőmentesítőt használja, a jótállás érvénytelenné válik. A vízkőmentesítés elhagyásakor a
jótállás szintén érvénytelenné válik. Philips vízkőmentesítő oldat az online boltban, a
www.philips.com/coffee-care címen vásárolható.
Ha a vízkőmentesítés lámpa elkezd lassan villogni, a készüléket vízkőmentesíteni kell.
1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2 Ha csatlakoztatva van, távolítsa el a LatteGo egységet vagy a tejhabosítót.
3 Vegye ki a cseppfelfogó tálcát és a kávézacctartót, majd a kiürítés után illessze vissza ezeket a
helyükre.
4 Távolítsa el a víztartályt, és ürítse ki. Ezután távolítsa el az AquaClean vízszűrőt.
5 Öntse bele az egész üveg Philips vízkőmentesítőt a víztartályba, majd töltse meg a víztartályt vízzel
a Calc / Clean (vízkőmentesítés) jelzésig (ábra 47). Ezután helyezze vissza azt a készülékbe.
6 Helyezzen egy nagy (1,5 l) edényt a kávéadagoló kifolyója és a víz kifolyócsöve alá.
7 Tartsa nyomva a vízkőmentesítés ikont 3 másodpercig, majd nyomja meg a start/stop gombot.
8 Elkezdődik a vízkőmentesítési eljárás első fázisa. A vízkőmentesítési eljárás nagyjából 30 percet
vesz igénybe, és egy vízkőmentesítési ciklusból és egy öblítési ciklusból áll. A vízkőmentesítési
ciklus közben a vízkőmentesítés lámpa villog, hogy jelezze, folyamatban van a vízkőmentesítési
fázis.
9 Várja meg, amíg a készülék kiadagolja a vízkőmentesítési oldatot, és egy üzenetben tájékoztatja,
hogy a víztartály kiürült.
10 Ürítse ki a víztartályt, öblítse át, majd töltse fel újra friss vízzel a Calc / Clean (vízkőmentesítés)
jelzésig.
11 Ürítse ki az edényt, majd helyezze vissza a kávéadagoló kifolyója és a víz kifolyócsöve alá. Nyomja
meg újra a start/stop gombot.
12 Elkezdődik a vízkőmentesítési ciklus második fázisa, az öblítési fázis, amely 3 percig tart. Ebben a
fázisban a kezelőpanel lámpái be-, illetve kikapcsolnak, hogy jelezzék, az öblítési fázis folyamatban
van.
13 Várja meg, amíg a készülék abbahagyja a víz adagolását. A vízkőmentesítési folyamat akkor ér
véget, amikor a készülék befejezi a víz adagolását.
14 A készülék újra felfűt. Amikor az ital ikonok lámpái folyamatosan világítani kezdenek, a készülék
ismét használatra kész.
15 Helyezzen be a víztartályba és aktiváljon egy új AquaClean szűrőt a víztartályba.
- A vízkőmentesítési folyamat befejezése után az AquaClean lámpa ismét villog egy darabig, hogy
figyelmeztesse Önt egy új AquaClean vízszűrő behelyezésére.
Tipp: Az AquaClean szűrő használata csökkenti a vízkőmentesítés szükségességét.
Magyar 123
Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési
eljárást?
A vízkőmentesítési eljárásból a vezérlőpult be- és kikapcsoló gombjának lenyomásával léphet ki. Ha a
vízkőmentesítési eljárás a befejezés előtt szakad meg, tegye a következőt:
1 Ürítse ki és öblítse ki alaposan a víztartályt.
2 Töltse fel friss vízzel a víztartályt egészen a Calc / Clean szintjelzéséig, majd kapcsolja be újra a
készüléket. A készülék felmelegszik, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.
3 Mielőtt italokat főzne, végezzen el egy kézi öblítési ciklust. Kézi öblítési ciklus végzéséhez először
adagoljon fél víztartálynyi forró vizet, a forró víz ikon (ábra 14) ismételt megérintésével, majd főzzön
2 csésze kávét őrölt kávéból további őrölt kávé hozzáadása nélkül.
Ha a vízkőmentesítési folyamat nem fejeződött be, a lehető leghamarabb újra el kell végezni a
vízkőmentesítést.
Tartozékok rendelése
Karbantartási termékek és típusszámok:
- Vízkőmentesítő oldat CA6700
- AquaClean vízszűrő CA6903 (ábra 48)
- Főzőegység-zsír HD5061
- Kávéolaj-eltávolító tabletták CA6704
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. A
támogatási videók és a gyakran feltett kérdések teljes listája a www.philips.com/coffee-care
weboldalon található. Ha Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az országában működő
ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.
Figyelmeztető ikonok
Figyelmezte Megoldás
tő ikon
Az üres víztartályt jelző lámpa világít
- A víztartály majdnem kiürült. Töltse meg friss vízzel a víztartályt a maximális
szintjelzésig.
- A víztartály nincs a helyén. Helyezze vissza a víztartályt.
Az „ürítse ki a kávézacctartót” lámpa világít.
- A kávézacctartó megtelt. Vegye ki és ürítse ki a kávézacctartót, miközben a
készülék be van kapcsolva. Legalább 5 másodpercig várjon, mielőtt
visszahelyezné a tartályt.
Magyar
A készülék tisztításához és vízkőmentesítéséhez csak Philips karbantartási termékeket használjon.
Ezeket a termékeket megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott szakszerviztől, illetve online
a www.philips.com/parts-and-accessories webhelyről. Készüléke modellszámának megadásával a
pótalkatrészek teljes listáját megkeresheti weboldalunkon. A modellszám a szervizajtó belső oldalán
található.
124 Magyar
Figyelmezte Megoldás
tő ikon
A figyelmeztető lámpa világít
- A kávézacctartó és/vagy a cseppfelfogó tálca nincs a helyén vagy nem
megfelelően van behelyezve. Helyezze vissza a kávézacctartót és/vagy a
cseppfelfogó tálcát, és ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben vannak-e.
- A szervizajtó nyitva van. Vegye le a víztartályt, és ellenőrizze, hogy be van-e
csukva a szervizajtó.
A figyelmeztető lámpa villog
- A főzőegység nincs a helyén vagy nem megfelelően van behelyezve a
készülékbe. Vegye ki a főzőegységet, és győződjön meg arról, hogy rögzült-e a
helyére. A lépésenkénti utasításokat lásd „A főzőegység eltávolítása és
behelyezése” című fejezetben.
- A főzőegység eltömődött. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le
vízzel a csap alatt. Ezután kenje meg a főzőegységet, majd helyezze vissza a
készülékbe. A lépésenkénti utasításokat lásd a „Tisztítás és karbantartás” című
fejezetben.
A figyelmeztető lámpa világít és az indítás lámpa villog.
Valamennyi levegő szorult a készülékbe. A készülékben levő levegő kiengedéséhez
töltse meg vízzel a tartályt, tegyen egy csészét a klasszikus tejhabosító alá, és nyomja
meg a villogó start/stop gombot.
Vigyázat: a levegő távozása során a klasszikus tejhabosító kis mennyiségű forró
vizet enged ki magából.
Az AquaClean lámpa villog: helyezze be vagy vissza az AquaClean vízszűrőt, és
aktiválja. A lépésenkénti utasításokat lásd az „AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
A vízkőmentesítés lámpa lassan villog: Vízkőmentesítse a készüléket.
Az ital ikonokban levő lámpák egyenként világítani kezdenek, majd kialszanak.
A készülék felmelegszik és/vagy próbálja kiengedni a készülékbe jutott levegőt.
Várjon, amíg az italok lámpái folyamatosan nem kezdenek világítani.
Magyar 125
Figyelmezte Megoldás
tő ikon
Minden figyelmeztető ikon lámpája villog.
Állítsa alaphelyzetbe a készüléket csatlakozódugójának fali aljzatból való
kihúzásával, majd visszadugásával. A készülék bekapcsolása előtt kövesse az alábbi
lépéseket:
- Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt a víztartályból.
- Helyezze vissza a víztartályt. Nyomja be a készülékbe, amennyire csak
lehetséges, hogy az a megfelelő pozícióban legyen.
- Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának fedelét, és ellenőrizze, nincs-e kávéportól
eldugulva. Megtisztításához helyezze be egy kanál nyelét az őrölt kávé
tárolójába, és mozgassa azt felfelé és lefelé, míg az elakadt darált kávé le nem
esik (ábra 27). Vegye ki a főzőegységet, és távolítsa el a leesett őrölt kávét.
Helyezze vissza a tiszta főzőegységet.
- Kapcsolja vissza a készüléket.
Ha a probléma megoldódott, akkor az AquaClean szűrőt nem készítették elő
megfelelően. Visszahelyezés előtt készítse elő az AquaFilter szűrőt az „Az AquaClean
vízszűrő aktiválása (5 perc)” fejezet első és második lépése szerint.
Ha a lámpák továbbra is villognak, a készülék túlmelegedhetett. Kapcsolja ki a
készüléket, várjon 30 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a lámpák még mindig
villognak, forduljon országa vevőszolgálatához. Az elérhetőségek a nemzetközi
jótállási füzetben találhatók.
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. A
támogatási videók és a gyakran feltett kérdések teljes listája a www.philips.com/coffee-care
weboldalon található. Ha Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az országában működő
ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.
Probléma
Ok
Megoldás
A cseppfelfogó tálca
gyorsan megtelik.
Ez normális jelenség. A készülék
vízzel tisztítja a belső kört és a
főzőegységet is. Valamennyi víz
a belső körből egyenesen a
cseppfelfogó tálcába folyik.
Naponta, vagy ha a cseppfelfogó tálca
fedelén keresztül felemelkedik a piros
„cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse
ki a cseppfelfogó tálcát. Tipp: helyezzen
egy csészét az adagolócső alá a kifolyó
öblítővíz összegyűjtésére.
Az „ürítse ki a
kávézacctartót” lámpa
továbbra is világít.
A kávézacctartót olyankor
ürítette ki, amikor a készülék ki
volt kapcsolva.
A kávézacctartót mindig olyankor kell
kiüríteni, amikor a készülék be van
kapcsolva. Vegye ki a kávézacctartót,
várjon legalább 5 másodpercet, majd
tegye vissza.
A készülék a
kávézacctartó kiürítését
kéri, pedig az nincs is
tele.
A készülék nem állította
alapállapotba a számlálót,
amikor legutóbb kiürítette a
kávézacctartót.
Várjon mindig legalább 5 másodpercet,
mielőtt visszahelyezi a kávézacctartót.
Így a készülék lenullázza a
kávézacctartó számlálóját.
Magyar
Hibaelhárítási táblázat
126 Magyar
Probléma
Ok
Megoldás
A kávézacctartót mindig olyankor kell
kiüríteni, amikor a készülék be van
kapcsolva. Ha a kávézacctartót akkor
ürítette ki, amikor a készülék ki volt
kapcsolva, a kávézacctartó számlálója
nem áll vissza alaphelyzetbe.
A kávézacctartó a
kelleténél jobban tele
van, de nem kezdett el
világítani az „ürítse ki a
kávézacctartót" lámpa.
Eltávolította a cseppfelfogó
tálcát, de nem ürítette ki a
kávézacctartót.
A cseppfelfogó tálca eltávolításakor
ürítse ki a kávézacctartót is, akkor is, ha
csak néhány adag kávét tartalmaz. Így a
készülék nullázni fogja a kávézacctartó
számlálóját, újraindul és megfelelően
folytatja a kávéadagok számlálását.
A főzőegységet nem
tudom eltávolítani.
A főzőegység nincs megfelelően A készülék alaphelyzetbe állítását a
elhelyezve.
következőképpen végezze: csukja vissza
a szervizajtót, és helyezze vissza a
víztartályt. Kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket. Próbálja meg újra kivenni a
főzőegységet. A lépésenkénti
utasításokat lásd „A főzőegység
eltávolítása és behelyezése” című
fejezetben.
A főzőegységet nem
tudom behelyezni.
A főzőegység nincs megfelelően A készülék alaphelyzetbe állítását a
elhelyezve.
következőképpen végezze: csukja vissza
a szervizajtót, és helyezze vissza a
víztartályt. Hagyja kint a főzőegységet.
Kapcsolja ki a készüléket, és a
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
Várjon 30 másodpercig, majd
csatlakoztassa vissza és kapcsolja be a
készüléket. Ezután állítsa a megfelelő
helyzetbe a főzőegységet, és helyezze
vissza a készülékbe. A lépésenkénti
utasításokat lásd „A főzőegység
eltávolítása és behelyezése” című
fejezetben.
A kávé vízízű.
A főzőegység szennyezett vagy
meg kell olajozni.
Távolítsa el a főzőegységet, öblítse le a
csap alatt, majd hagyja megszáradni.
Utána kenje meg a mozgó
alkatrészeket.
A készülék önbeállítási eljárást
hajt végre. Ez a folyamat
automatikusan indul el, amikor
először használja a készüléket,
amikor másfajta szemes kávéra
vált vagy miután hosszú ideig
nem használta a készüléket.
Főzzön le 5 csésze kávét, hogy a
készülék be tudja fejezni önbeállítási
folyamatot.
Probléma
A kávé nem elég forró.
Nem folyik ki, illetve túl
lassan folyik ki a kávé.
Ok
Megoldás
A daráló túl durva darálási
fokozatra van állítva.
Állítsa a kávédarálót finomabb
szemcseméretre (alacsonyabb
beállításra). Készítsen el 2–3 italt, hogy
teljes mértékben érezhesse a
különbséget.
Túl alacsony hőmérséklet van
beállítva.
Állítsa a hőmérsékletet maximumra.
A hideg csésze csökkenti az ital
hőmérsékletét.
A csészék előmelegítéséhez ezeket
öblítse át forró vízzel.
A tej hozzáadása csökkenti az
ital hőmérsékletét.
Akár meleg, akár hideg a tej,
hozzáadása mindenképpen csökkenti a
kávé hőmérsékletét. A csészék
előmelegítéséhez ezeket öblítse át forró
vízzel.
Az AquaClean vízszűrőt nem
készítették elő megfelelően az
üzembe helyezéshez.
Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt, és
próbáljon meg újra kávét főzni. Ha ez
beválik, akkor a visszahelyezés előtt
ellenőrizze, hogy megfelelően
készítette-e elő az AquaClean vízszűrőt.
A lépésenkénti utasításokat lásd az
„AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
Ha hosszabb ideig nem használta a
készüléket, újra elő kell készítenie az
AquaClean vízszűrőt a használatra,
majd vissza kell tennie a készülékbe.
Lásd az „Az AquaClean vízszűrő
aktiválása” című fejezet 1–3. lépését.
Az AquaClean vízszűrő
eltömődött.
A AquaClean vízszűrőt 3 havonta
cserélje ki. A 3 hónapnál öregebb szűrő
eltömődhet.
A daráló túl finom darálási
fokozatra van állítva.
Állítsa a kávédarálót nagyobb
szemcseméretre (magasabb beállításra).
Vegye figyelembe, hogy ez hatással lesz
a kávé ízére.
A főzőegység szennyezett.
Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan
öblítse le csap alatt.
A kávéadagoló kifolyója
szennyezett.
Tisztítsa meg a kávéadagoló kifolyóját
és a nyílásait pipatisztítóval vagy tűvel.
Az őrölt kávé tárolója
eltömődött
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a
főzőegységet. Nyissa fel az őrölt kávé
tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába.
Mozgassa a nyelet fel és le, amíg az
eltömődött kávé le (ábra 27) nem esik.
Magyar
Magyar 127
128 Magyar
Probléma
Ok
Megoldás
A készülék vezetékét vízkő
tömíti el.
Vízkőmentesítse a készüléket Philips
vízkőmentesítővel. Mindig
vízkőmentesítse a készüléket, ha a
vízkőmentesítés lámpa villogni kezd.
A készülék megőrli a
kávészemeket, de nem
folyik ki kávé.
Az őrölt kávé tárolója
eltömődött.
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a
főzőegységet. Nyissa fel az őrölt kávé
tárolójának fedelét, és helyezze be a
kanál nyelét a kávécsatornába.
Mozgassa a nyelet fel és le, amíg az
eltömődött kávé le (ábra 27) nem esik.
A tej nem habosodik.
LatteGo egységgel felszerelt
készülékek: A LatteGo nincs
megfelelően összeszerelve.
Ellenőrizze, hogy a tejtartó megfelelően
van-e csatlakoztatva (kattanás) a
LatteGo keretére.
LatteGo egységgel felszerelt
készülékek: A tejtartó és/vagy a
LatteGo kerete szennyezett.
Szerelje szét a LatteGo egységet, és
csap alatt öblítse le vagy
mosogatógépben tisztítsa meg mindkét
részét.
Klasszikus tejhabosítóval
felszerelt gépek: a tejhabosító
szennyezett.
Alaposan tisztítsa meg a tejhabosítót.
Olyan típusú tejet használ,
amely nem alkalmas a
habosításra.
A különböző tejtípusokból különböző
mennyiségű és minőségű hab
termelődik. A következő tejfajtákat
próbáltuk ki, és igazoltuk, hogy jó
tejhabot adnak: Felzsíros vagy teljes
zsírtartalmú tehéntej és laktózmentes
tej.
Tej szivárog a LatteGo
tejtartó aljából.
A keret és a tejtartó nincsenek
egymáshoz megfelelően
csatlakoztatva.
Először helyezze be a tejtartó felső
részét a horog alá a keret felső részénél.
Ezután nyomja a helyére a tejtartó alsó
részét. Ha a tejtartó helyére került, egy
kattanás hallható.
Úgy tűnik, hogy a
készülék szivárog.
A készülék vízzel tisztítja a belső
kört és a főzőegységet is. Ez a
víz a belső körből egyenesen a
cseppfelfogó tálcába folyik. Ez
normális jelenség.
Minden nap, vagy ha a cseppfelfogó
tálca fedelén keresztül felemelkedik a
piros „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző,
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát. Tipp: Az
öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére
helyezzen egy csészét az adagolócső
alá, hogy kevesebb víz jusson a
cseppfelfogó tálcába.
A cseppfelfogó tálca teljesen
megtelt, és túlcsordult, emiatt
úgy tűnhet, hogy a készülék
szivárog.
Minden nap, vagy ha a cseppfelfogó
tálca fedelén keresztül felemelkedik a
piros „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző,
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát.
Probléma
Ok
Megoldás
A víztartály nincs teljesen
betolva a készülékbe, ezért
levegő jutott a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a
megfelelő helyzetben van-e: vegye ki,
majd helyezze vissza, és teljesen
ütközésig tolja be.
A főzőegység
szennyezett/eltömődött.
Öblítse ki a főzőegységet.
A készülék nem vízszintes
felületre van helyezve.
Helyezze a készüléket vízszintes
felületre, hogy ne csorduljon túl a
cseppfelfogó tálca, és a „cseppfelfogó
tálca megtelt” jelző megfelelően
működjön.
A víztartály nincs teljesen
betolva a készülékbe, ezért
levegő jutott a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a
megfelelő helyzetben van-e: vegye ki,
majd helyezze vissza, és teljesen
ütközésig tolja be.
Az AquaClean vízszűrőt
nem tudom aktiválni, és
a készülék
vízkőmentesítést kér.
Nem történt meg a szűrő
behelyezése vagy cseréje
időben azután, hogy az
AquaClean vízszűrő lámpa
villogni kezdett. Ez azt jelenti,
hogy a készülék nem teljesen
mentes a vízkőtől.
Először végezzen vízkőmentesítést,
majd szerelje be az AquaClean
vízszűrőt.
Az új szűrő nem illik a
készülékbe.
Nem AquaClean típusú
vízszűrőt próbál beszerelni.
Csak az AquaClean vízszűrő illik a
készülékbe.
Az AquaClean vízszűrőn levő
gumigyűrű nincs a helyén.
Helyezze vissza a gumigyűrűt az
AquaClean vízszűrőre.
Normális jelenség, hogy a
készülék működés közben
zajos.
Ha a készülék másféle zajjal kezd
működni, tisztítsa meg és olajozza meg
a főzőegységet.
A készülék hangos zajt
bocsájt ki.
Az AquaClean vízszűrő nem volt Vegye ki az AquaClean vízszűrőt a
megfelelően előkészítve, ezért
víztartályból, és a visszahelyezés előtt
levegő jutott a készülékbe.
megfelelően készítse elő a használatra.
A lépésenkénti utasításokat lásd az
„AquaClean vízszűrő” című fejezetben.
A víztartály nincs teljesen
betolva a készülékbe, ezért
levegő jutott a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a
megfelelő helyzetben van-e: vegye ki,
majd helyezze vissza, és teljesen
ütközésig tolja be.
Magyar
Magyar 129
130 Magyar
Műszaki jellemzők
A gyártó fenntartja a jogot a termék műszaki jellemzőinek javítására. Az alapbeállítás szerinti
mennyiségek hozzávetőleges értékek.
Leírás
Value
Méret (sz x ma x mé)
246 x 372 x 433 mm
Tömeg
7 – 7.5 kg
Tápkábel hossza
1000 mm
Víztartály
1,8 liter, kivehető
Szemes kávé tartályának kapacitása
275 g
Kávéőrlemény-tartó kapacitása
12 adag
LatteGo (tejtartó) kapacitása
250 ml
Állítható csőmagasság
85–145 mm
Névleges feszültség – névleges teljesítmény –
tápellátás
Lásd a szervizajtó belsejében (A11 ábra) található
adatcímkét
Polski 131
Spis treści
Opis urządzenia (Rys. A)______________________________________________________________________________
131
Panel sterowania (Rys. B) ____________________________________________________________________________
131
Wprowadzenie _______________________________________________________________________________________
132
Przed pierwszym użyciem____________________________________________________________________________
133
Parzenie napojów ____________________________________________________________________________________
134
Dostosowywanie ustawień urządzenia ______________________________________________________________
137
Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej____________________________________________________
139
Czyszczenie i konserwacja ___________________________________________________________________________
139
Filtr wody AquaClean ________________________________________________________________________________
142
Ustawianie twardości wody _________________________________________________________________________
144
Procedura odwapniania (30 min) ____________________________________________________________________
144
Zamawianie akcesoriów______________________________________________________________________________
145
Rozwiązywanie problemów __________________________________________________________________________
145
Dane techniczne______________________________________________________________________________________
151
A1
Panel sterowania
A10
Klapka serwisowa
A2
Uchwyt na filiżankę
A11
Etykieta znamionowa z numerem typu
A3
Pojemnik na zmieloną kawę
A12
Zbiornik na wodę
A4
Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
A13
Kranik wrzątku
A5
Regulowany dozownik kawy
A14
Pojemnik na fusy kawowe
A6
Wtyczka przewodu sieciowego
A15
Panel przedni kasetki na fusy
A7
Pokrętło ustawiania sposobu mielenia
A16
Pokrywa tacki ociekowej
A8
Pojemnik na ziarna kawy
A17
Tacka ociekowa
A9
Jednostka zaparzająca
A18
Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej
Akcesoria
A19
Tubka smaru
A22
Pasek do pomiaru twardości wody
A20
Filtr wody AquaClean
A23
Klasyczny spieniacz do mleka (tylko
wybrane modele)
A21
Miarka
A24
Dzbanek LatteGo (pojemnik na mleko)
(tylko wybrane modele)
Panel sterowania (Rys. B)
Przegląd wszystkich przycisków i ikon zamieszczono na rysunku B. Poniżej można znaleźć ich opis.
Polski
Polski
Opis urządzenia (Rys. A)
132 Polski
Niektóre przyciski/ikony występują tylko w wybranych modelach.
B1
Wyłącznik
B7
Ikony ostrzeżenia
B2
Ikony napojów*
B8
Wskaźnik uruchomienia
B3
Ikona mocy aromatu/kawy mielonej
B9
Przycisk uruchomienia/zatrzymania
B4
Ikona ilości napoju
B10
Ikona funkcji antywapiennej Calc /
Clean
B5
Ikona ilości mleka (tylko wybrane modele)
B11
Ikona AquaClean
B6 Ikona temperatury kawy (tylko wybrane modele)
* Ikony napojów: espresso, espresso lungo, kawa, americano, cappuccino, latte macchiato, gorąca
woda, para (tylko wybrane modele)
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.
Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat
bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
Aby pomóc w opanowaniu podstawowych zasad obsługi ekspresu oraz zapewnić maksymalny
komfort jego użytkowania, firma Philips oferuje wsparcie na wiele sposobów. W opakowaniu
urządzenia znajduje się:
1 Niniejsza instrukcja obsługi zawierająca ilustrowane wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia
oraz bardziej szczegółowe informacje na temat jego czyszczenia i konserwacji.
Istnieje wiele wersji tego ekspresu do kawy, które mają różne funkcje. Każda wersja ma swój
numer typu. Numer typu znajduje się na etykiecie znamionowej wewnątrz klapki serwisowej (patrz
rys. A11).
2 Osobna broszura z opisem zasad bezpiecznego użytkowania ekspresu.
3 Aby uzyskać pomoc techniczną online (często zadawane pytania, filmy itd.), należy zeskanować
kod QR zamieszczony na okładce tej broszury lub odwiedzić stronę www.philips.com/coffee-care.
To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie
oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest
całkowicie nowe.
Ekspres automatycznie dostosowuje ilość zmielonej kawy niezbędną do uzyskania jak najlepszego w
smaku napoju. Aby umożliwić urządzeniu przeprowadzenie samoregulacji, należy zaparzyć na
początku 5 kaw.
Przed pierwszym użyciem dzbanka LatteGo (pojemnika na mleko) lub klasycznego spieniacza do
mleka należy je opłukać.
Polski 133
Przed pierwszym użyciem
1. Konfiguracja urządzenia
Po włączeniu maszyny z dozownika gorącej wody lub dozownika kawy może zacząć się wydobywać
woda. Jest to zjawisko normalne.
ON
2. Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)
Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Ustawianie twardości wody
Polski
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Ustawianie twardości wody”. Domyślnie ustawienie
twardości wody to 4: woda twarda.
OFF
=
1 sec.
1 min.
ON
3 sec.
3x
134 Polski
4. Składanie dzbanka LatteGo (tylko wybrane modele)
CLICK
5. Składanie klasycznego spieniacza do mleka (tylko wybrane
modele)
1
2
Parzenie napojów
Instrukcje ogólne
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
2 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć ekspres.
- Urządzenie zacznie się nagrzewać i wykona automatyczne płukanie. W trakcie nagrzewania
wskaźniki w ikonach napojów powoli, jeden po drugim zapalają się i gasną.
- Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w ikonach napojów świecą się w
sposób ciągły.
3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Aby dostosować wysokość wylewki dozownika kawy do
wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę albo w dół (rys. 1).
Personalizowanie napojów
Ekspres ten umożliwia dostosowanie ustawień napoju do swoich preferencji. Po wybraniu napoju
można:
1 Dostosować moc kawy poprzez naciśnięcie ikony mocy kawy (rys. 2). Dostępne są 3 moce —
najniższa moc oznacza kawę najsłabszą, a najwyższa najmocniejszą.
2 Dostosować ilość napoju poprzez naciśnięcie ikony ilości napoju (rys. 3) i/lub ilości mleka (tylko
wybrane modele). Dostępne są 3 ilości: mała, średnia i duża.
Do swoich preferencji można również dostosować temperaturę kawy.
Zaparzanie kawy z ziaren kawy
1
Aby zaparzyć kawę, naciśnij ikonę wybranego napoju.
- Wskaźniki mocy aromatu i ilości zaświecą się, pokazując poprzednio wybrane ustawienie.
- Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji smakowych.
2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
- W trakcie nalewania napoju wskaźnik na jego ikonie miga.
Polski 135
Tylko wybrane modele: kawa americano jest przygotowywana z espresso i wody. W trakcie jej
parzenia urządzenie najpierw nalewa espresso, a następnie wodę.
3 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Aby zaparzyć w tym samym czasie 2 kawy, naciśnij ikonę napoju dwukrotnie. Zaświeci się wskaźnik
2x.
Zaparzanie napojów na bazie mleka z użyciem dzbanka
LatteGo (pojemnik na mleko)
Dzbanek LatteGo składa się z pojemnika na mleko, ramy i pokrywki na pojemnik. Aby zapobiec
wyciekowi, przed napełnieniem pojemnika na mleko upewnij się, że rama i pojemnik są poprawnie
złożone.
1
Aby złożyć dzbanek LatteGo, najpierw załóż górną część pojemnika na mleko pod zaczep u góry
ramy (rys. 4). Następnie dociśnij dolną część pojemnika na mleko. Gdy obydwa elementy się
połączą (rys. 5), będzie słychać kliknięcie.
Uwaga: Przed połączeniem pojemnika na mleko i ramy upewnij się, że obydwa elementy są czyste.
2 Pochyl trochę dzbanek LatteGo i załóż go na dozownik gorącej wody (rys. 6). Następnie dociśnij go,
aż zablokuje się na swoim miejscu (rys. 7).
3 Napełnij dzbanek LatteGo mlekiem do oznaczonego na pojemniku poziomu odpowiadającego
zaparzanemu (rys. 8) napojowi. Nie napełniaj pojemnika na mleko powyżej wskaźnika maksimum.
Jeśli wybierzesz spersonalizowaną ilość mleka, konieczne może być wlanie do pojemnika ilości
mleka większej lub mniejszej niż wskazano na dzbanku LatteGo dla danego napoju.
Spienianie mleka za pomocą klasycznego spieniacza
Aby uzyskać piankę najwyższej jakości, zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
1 Odchyl czarny silikonowy trzonek na urządzeniu w lewo i wsuń na niego spieniacz do mleka (rys. 9).
2 Nalej do dzbanka około 100 ml mleka na filiżankę cappuccino i około 150 ml mleka na filiżankę
latte macchiato.
3 Zanurz spieniacz na około 1 cm w mleku.
4 Naciśnij ikonę pary (rys. 10).
- Wskaźnik na ikonie pary zaświeci się, a wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować.
Polski
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
4 Postaw filiżankę na tacce ociekowej.
5 Naciśnij ikonę wybranego napoju na bazie mleka.
- Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji.
6 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
- W trakcie nalewania napoju wskaźnik na jego ikonie miga. Jeśli zaparzasz cappuccino lub latte
macchiato, urządzenie najpierw naleje mleko, a następnie kawę. Podczas parzenia caffè latte
urządzenie najpierw nalewa kawę, a następnie mleko.
- Aby zatrzymać nalewanie mleka, zanim urządzenie naleje jego zaprogramowaną ilość, naciśnij
przycisk uruchomienia/zatrzymania .
7 Aby zatrzymać nalewanie całego napoju (mleka i kawy), zanim urządzenie zakończy
zaprogramowany proces, naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia/zatrzymania .
136 Polski
5 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby spienić mleko (rys. 11).
- Urządzenie zaczyna się rozgrzewać, a para jest wtłaczana do mleka, spieniając je.
6 Gdy pianka z mleka w dzbanku osiągnie pożądaną objętość, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie, aby zatrzymać spienianie mleka.
Nigdy nie spieniaj mleka dłużej niż przez 90 sekund. Po 90 sekundach spienianie jest
automatycznie wyłączane.
Nie trzeba przesuwać dzbanka podczas spieniania, aby uzyskać najlepszą jakość spienionego
mleka.
Zaparzanie kawy z kawy mielonej
Zamiast ziaren można użyć kawy mielonej, jeśli na przykład wolisz inny rodzaj kawy lub kawę
bezkofeinową.
1 Nacisnąć przycisk on/off, aby włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do pracy.
2 Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i wsyp do niego jedną płaską miarkę kawy mielonej
(rys. 12). Następnie zamknij pokrywkę.
3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
4 Wybierz pojedynczy napój.
5 Naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 13).
- Wskaźnik kawy mielonej zaświeci się, a wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować.
6 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
7 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Jeśli używa się kawy mielonej, można jednorazowo zaparzyć tylko jedną filiżankę napoju.
Ustawienie dotyczące użycia takiej kawy nie zostanie zapamiętane w celu zaprezentowania go jako
poprzednio wybranego ustawienie mocy. Za każdym razem, gdy chcesz użyć kawy mielonej, musisz
nacisnąć i przytrzymać ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy.
Wybranie kawy mielonej uniemożliwia wybranie innej mocy aromatu.
Podawanie gorącej wody
1 Jeśli na urządzenie jest założony dzbanek LatteGo lub spieniacz do mleka, zdejmij go.
2 Naciśnij ikonę gorącej wody (rys. 14).
- Wskaźnik ilości napoju zaświeci się, pokazując poprzednio wybrane ustawienie ilości gorącej
wody dla danego napoju.
3 Dostosuj ilość gorącej wody do swoich preferencji poprzez naciśnięcie ikony ilości napoju (rys. 3).
4 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
- Wskaźnik na ikonie gorącej wody zacznie migać i gorąca woda zostanie nalana z dozownika
gorącej wody (rys. 15).
5 Aby zatrzymać nalewanie gorącej wody, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Polski 137
Dostosowywanie ustawień urządzenia
Ustawianie czasu przejścia w tryb gotowości
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc / Clean (rys. 16), aż zapali się
wskaźnik funkcji Calc / Clean i wskaźniki mocy aromatu (rys. 17).
3 Naciśnij ikonę mocy aromatu, aby wybrać wymagany czas przejścia w tryb gotowości: 15, 30, 60 lub
180 minut. Zapalą się odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 wskaźniki ikony mocy aromatu.
4 Gdy zakończysz ustawianie czasu przejścia w tryb gotowości, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania. Urządzenie wyłączy się.
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.
Programowanie najwyższego domyślnego ustawienia
napojów
Urządzenie oferuje 3 domyślne ustawienia ilości każdego z napojów: mała, średnia i duża. Można
dostosować jedynie ilość ustawienia najwyższego. Nową ilość można zapisać, gdy wskaźnik
uruchomienia zacznie pulsować.
Zanim zaczniesz programować ilość napoju z mlekiem, złóż dzbanek LatteGo i nalej do niego
mleka.
Aby dostosować ustawienie największej ilości, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę napoju,
który chcesz spersonalizować.
- Zacznie wtedy pulsować górny wskaźnik ikony ilości napojów i górny wskaźnik ikony ilości mleka
(tylko wybrane modele), a także przycisk uruchomienia/zatrzymania , sygnalizując, że jesteś w
trybie programowania.
2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . Urządzenie zacznie zaparzać wybrany napój.
- Początkowo wskaźnik uruchomienia będzie świecić w sposób ciągły. Gdy urządzenie będzie
gotowe do zapisania dostosowanej ilości, wskaźnik uruchomienia/zatrzymania zacznie
pulsować.
3 Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość kawy lub mleka, naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania ponownie.
- W przypadku cappuccino lub latte macchiato najpierw nalewane jest mleko. Gdy w filiżance
znajdzie się żądana ilość mleka, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . Urządzenie
zacznie wtedy automatycznie nalewać kawę. Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość napoju,
naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie.
Po zaprogramowaniu najwyższego domyślnego ustawienia napoju urządzenie będzie nalewać nową
ilość napoju za każdym razem, gdy wybierzesz jego największą ilość.
Można dostosować jedynie największą ilość domyślną.
Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia ilości, zapoznaj się z treścią rozdziału „Przywracanie
ustawień fabrycznych”.
Polski
1
138 Polski
Dostosowywanie temperatury kawy
Urządzenia bez ikony temperatury
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj ikonę ilości kawy do czasu, aż zaświecą się
wskaźniki na tej ikonie (rys. 18).
3 Naciśnij ikonę ilości, aby wybrać żądaną temperaturę: normalną, wysoką lub maksymalną.
- Odpowiednio zaświecą się wskaźniki 1, 2 lub 3.
4 Gdy zakończysz ustawianie temperatury kawy, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli nie wyłączysz urządzenia własnoręcznie, po pewnym czasie wyłączy się ono automatycznie.
Urządzenia z ikoną temperatury (tylko model EP3221)
1
Naciśnij kilkakrotnie ikonę temperatury kawy, aby wybrać żądaną temperaturę.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Urządzenie oferuje możliwość przywrócenia w dowolnym momencie domyślnych ustawień napojów.
Ustawienia domyślne można przywrócić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę espresso przez 3 sekundy.
- Zaświecą się wtedy środkowe wskaźniki na ikonach ustawień napojów. Wskaźnik
uruchomienia/zatrzymania zacznie pulsować, sygnalizując gotowość ustawień do przywracania.
3 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia.
4 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.
Dostosowywanie ustawień młynka
Moc kawy można zmienić za pomocą specjalnego pokrętła do ustawiania sposobu mielenia
znajdującego się w pojemniku na ziarna. Im niższe jest ustawienie młynka, tym drobniej będą mielone
ziarna kawy i tym silniejszy będzie napój. Do wyboru jest 12 ustawień młynka.
Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie
zmieniać ustawień młynka do kawy aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu
użytkowania).
Ustawienia młynka można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku można
poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie należy obracać pokrętła do ustawiania sposobu mielenia
więcej niż o jeden stopień za jednym razem.
1
2
3
4
Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
Naciśnij ikonę espresso, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
Gdy młynek rozpocznie mielenie, naciśnij pokrętło ustawiania sposobu mielenia i obróć je w lewo
lub w prawo. (rys. 19)
Polski 139
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę kawy do czasu, (ikonę espresso lungo w
przypadku EP3221) aż zapali się wskaźnik na ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia.
3 Ponownie naciśnij ikonę kawy, aby wyłączyć sygnały dźwiękowe panelu sterowania. Wskaźnik na
ikonie kawy zgaśnie.
4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór.
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Sygnały dźwiękowe panelu sterowania
zostały wyłączone.
Uwaga: Jeśli po naciśnięciu i przytrzymaniu ikony kawy wskaźnik na ikonie kawy nie zaświeci się,
oznacza to, że sygnały dźwiękowe panelu sterowania zostały już wyłączone. Aby ponownie je włączyć,
naciśnij ponownie ikonę i potwierdź, naciskając przycisk start/stop.
Sygnały dźwiękowe przycisku on/off oraz w przycisku start/stop nie mogą zostać wyłączone.
Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej
Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki
zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care.
Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu
1 Wyłącz urządzenie.
2 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową (rys. 20).
3 Naciśnij uchwyt PUSH (rys. 21) i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z
urządzenia (rys. 22).
Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia
1
Sprawdź, czy jednostka zaparzająca znajduje się w prawidłowej pozycji. Strzałka na żółtym
cylindrze z boku jednostki zaparzającej musi się znaleźć w jednej linii z czarną strzałką i literą N (rys.
23).
- Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki (rys. 24) zaparzającej.
2 Korzystając z prowadnic po bokach (rys. 25), wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do
urządzenia, aż zatrzaśnie się (rys. 26) we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
3 Zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę.
Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymują ekspres w doskonałym stanie, zapewniając
wyśmienity smak kawy przez długi czas oraz stabilny wypływ napoju.
W tabeli poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części
urządzenia. Szczegółowe informacje oraz film z instrukcjami można znaleźć na stronie
www.philips.com/coffee-care. Rysunek D zawiera przegląd części, które można myć w zmywarce.
Polski
Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest
prawidłowo ustawiona.
140 Polski
Zdejmowane
części
Kiedy czyścić
Jak czyścić
Jednostka
zaparzająca
Raz na tydzień
Wyjmij jednostkę zaparzającą z ekspresu. Wymyj
ją pod bieżącą wodą.
Co miesiąc
Czyść jednostkę zaparzającą przy użyciu tabletek
Philips do czyszczenia.
Klasyczny
spieniacz do
mleka
Po każdym użyciu
Najpierw przepuść nieco gorącej wody przez
przymocowany do urządzenia spieniacz do
mleka, aby go starannie wyczyścić. Następnie
wyjmij spieniacz z urządzenia i zdemontuj go.
Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą lub
umyj je w zmywarce.
Pojemnik na
zmieloną kawę
Sprawdzaj co tydzień, czy
pojemnik na kawę mieloną
nie jest zapchany.
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę pojemnika na
kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki.
Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór
kawa mielona spadnie (rys. 27). Przejdź do
witryny www.philips.com/coffee-care aby
zapoznać się z filmem instruktażowym.
Pojemnik na fusy
kawowe
Opróżniaj kasetkę na fusy,
kiedy na urządzeniu pojawi
się odpowiedni monit. Myj ją
raz na tydzień.
Opróżnij kasetkę na fusy, gdy urządzenie jest
włączone. Opłucz ją pod bieżącą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń lub umyj ją w
zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy nie jest
przystosowany do mycia w zmywarce.
Tacka ociekowa
Opróżniaj tackę ociekową
codziennie lub gdy czerwony
wskaźnik zapełnienia tacki
ociekowej wystaje z pokrywy
tacki (rys. 28). Raz
w tygodniu umyj tackę
ociekową.
Wyjmij tackę ociekową (rys. 29) i umyj ją pod
bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Tackę ociekową można również myć w
zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy (rys.
A15) nie jest przystosowany do mycia w
zmywarce.
Dzbanek LatteGo
Po każdym użyciu
Wypłucz dzbanek LatteGo pod bieżącą wodą lub
umyj go w zmywarce.
Smarowanie
jednostki
zaparzającej
Co 2 miesiące
Sprawdź w tabeli smarowania i nasmaruj
jednostkę zaparzającą smarem firmy Philips.
Zbiornik na wodę
Raz na tydzień
Wypłucz zbiornik pod bieżącą wodą.
Czyszczenie jednostki zaparzającej
Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez
pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia
jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care.
Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą
1 Wyjmij jednostkę zaparzającą.
2 Opłucz dokładnie jednostkę zaparzającą w wodzie. Starannie wyczyść górny filtr (rys. 30) jednostki
zaparzającej.
Polski 141
3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszaj
jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnątrz niej nie zbierały się włókienka.
Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia
Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips.
1 Podstaw filiżankę pod kranik. Nalej świeżej wody do zbiornika.
2 Włóż tabletkę do czyszczenia do pojemnika na kawę mieloną.
3 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę
mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 2).
4 Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl
parzenia. Po zaparzeniu połowy filiżanki wody wyłącz ekspres i wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
5 Pozostaw roztwór tabletki na co najmniej 15 minut.
6 Włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka i włącz ekspres, aby dokończyć cykl parzenia. Opróżnij
filiżankę.
7 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową. Wyjmij jednostkę zaparzającą, a następnie
opłucz ją dokładnie pod bieżącą wodą.
8 Włóż ponownie do urządzenia jednostkę zaparzającą i zbiornik na wodę oraz podstaw filiżankę
pod dozownik kawy.
9 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę
mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 2). Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl parzenia. Powtórz czynność dwukrotnie. Opróżnij
filiżankę.
Smarowanie jednostki zaparzającej
Czyszczenie dzbanka LatteGo (pojemnik na mleko)
Czyszczenie dzbanka LatteGo po każdym użyciu
1
2
3
4
Zdejmij dzbanek LatteGo z urządzenia (rys. 34).
Wylej resztkę mleka.
Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij pojemnik na mleko z ramy dzbanka LatteGo (rys. 35).
Wymyj wszystkie części w zmywarce lub pod letnią bieżącą wodą z odrobiną środka do mycia
naczyń.
Czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka
Czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka po każdym użyciu
Spieniacz do mleka należy myć po każdym użyciu z powodów higienicznych oraz aby uniknąć
gromadzenia się osadów z mleka.
1 Umieść filiżankę pod spieniaczem do mleka.
2 Naciśnij ikonę pary, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć
dozowanie pary oraz usunąć wszelkie resztki mleka, które mogły pozostać wewnątrz spieniacza.
Polski
Aby ruchome części jednostki zaparzającej mogły się płynnie poruszać, należy ją co 2 miesiące
smarować.
1 Nałóż cienką warstwę smaru na tłok (szary element) jednostki zaparzającej (rys. 31).
2 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek (szary element) w dolnej części jednostki zaparzającej (rys.
32).
3 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach (rys. 33).
142 Polski
3 Aby przerwać dozowanie pary po kilku sekundach, naciśnij ponownie przycisk
uruchomienia/zatrzymania .
4 Przetrzyj spieniacz do mleka wilgotną szmatką.
Codzienne czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka
1 Poczekaj, aż spieniacz do mleka całkowicie ostygnie.
2 Odchyl spieniacz do mleka w lewo (rys. 36) i zdejmij część metalową oraz silikonową (rys. 37).
3 Rozłącz dwie części (rys. 38) spieniacza i opłucz je w świeżej wodzie lub wymyj je w zmywarce.
Upewnij się, że mały otwór w metalowej rurce jest całkowicie czysty i nie jest zatkany osadami z
mleka.
4 Złóż ponownie dwie części spieniacza do mleka i zamocuj go ponownie na urządzeniu.
Filtr wody AquaClean
Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. W zbiorniku na wodę można umieścić filtr wody
AquaClean, aby zapewnić doskonały smak parzonej kawy. Filtr ten redukuje także odkładanie się
osadów wapnia w urządzeniu, zmniejszając potrzebę jego odkamieniania. Filtr do wody AquaClean
można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona i wskaźnik AquaClean
Twoje urządzenie jest wyposażone we wskaźnik filtra wody AquaClean (rys. 39), który wskazuje stan
filtra. W tabeli poniżej opisano działania, które należy podjąć, gdy wskaźnik świeci światłem stałym lub
miga.
Podczas pierwszego użycia urządzenia wskaźnik AquaClean zacznie migać na
pomarańczowo. Oznacza to, że możesz zacząć używać filtra. Jeśli nie aktywujesz
filtra wody AquaClean, po chwili wskaźnik wyłączy się automatycznie.
Po zainstalowaniu filtra i jego aktywacji za pomocą ikony AquaClean wskaźnik
AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby potwierdzić, że filtr jest aktywny.
Po zużyciu się filtra wskaźnik AquaClean zacznie ponownie migać na
pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr na nowy.
Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr AquaClean
aktywować, najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić.
Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)
Urządzenie nie wykrywa automatycznie, że w zbiorniku na wodę umieszczono filtr. Dlatego trzeba
aktywować każdy nowo zainstalowany filtr wody AquaClean za pomocą ikony AquaClean.
Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr wody AquaClean aktywować,
najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić.
Zanim zaczniesz używać filtra wody AquaClean, urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione.
Przed aktywacją filtra należy go przygotować poprzez zanurzenie w wodzie, jak opisano poniżej. Jeśli
tego nie zrobisz, do urządzenia zamiast wody może się dostać powietrze, w wyniku czego ekspres
będzie bardzo hałasować i nie można będzie w nim zaparzać kawy.
Polski 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund (rys. 40).
Zanurz filtr spodem do góry w naczyniu z zimną wodą i potrząśnij filtrem/naciśnij go (rys. 41).
Filtr jest teraz przygotowany do użycia i można go umieścić w zbiorniku na wodę.
Włóż filtr pionowo do złącza filtra w zbiorniku na wodę. Wciśnij filtr do najniższego możliwego
położenia (rys. 42).
Napełnij zbiornik świeżą wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.
Jeśli do urządzenia jest podłączony dzbanek LatteGo, zdejmij go.
Umieść miskę pod dozownikiem gorącej wody/spieniaczem do mleka.
Naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean przez 3 sekundy (rys. 43). Zacznie pulsować wskaźnik
uruchomienia.
Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć proces aktywacji.
Z dozownika gorącej wody/spieniacza do mleka zacznie się wydobywać gorąca woda (3 min).
Po zakończeniu procesu aktywacji wskaźnik AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby
potwierdzić, że filtr wody AquaClean został prawidłowo aktywowany.
Wymiana filtra wody AquaClean (5 min)
Gdy przez filtr przepłynie 95 litrów wody, przestanie on działać. Wskaźnik AquaClean zacznie wtedy
migać na pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr. Tak długo, jak wskaźnik miga,
można wymienić filtr bez konieczności uprzedniego odkamienienia urządzenia. Jeśli nie wymienisz
filtra wody AquaClean, pomarańczowy wskaźnik w końcu zgaśnie. W takim przypadku można wciąż
wymienić filtr, jednak trzeba będzie najpierw odkamienić urządzenie.
Gdy wskaźnik AquaClean miga na pomarańczowo:
1 Wyjmij stary filtr wody AquaClean.
2 Zainstaluj nowy filtr i aktywuj go w sposób opisany w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean (5
min)”.
Wyłączanie przypomnienia dotyczącego filtra AquaClean
Jeśli nie chcesz już używać filtrów AquaClean firmy Philips, możesz zawsze wyłączyć przypomnienia
dotyczące filtra AquaClean (wskaźnik AquaClean błyskający na pomarańczowo):
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean do czasu, aż zapali się wskaźnik
na ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia.
3 Naciśnij ikonę AquaClean ponownie, aby wyłączyć powiadomienia. Wskaźnik na ikonie AquaClean
zgaśnie.
4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór.
5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Przypomnienia dotyczące filtra AquaClean
są teraz wyłączone.
Uwaga: Aktywacja nowego filtra AquaClean spowoduje automatyczne włączenie powiadomień
dotyczących filtra AquaClean.
Polski
Wymieniaj filtr wody AquaClean co najmniej raz na 3 miesiące, nawet jeśli urządzenie nie
sygnalizuje jeszcze konieczności wymiany.
144 Polski
Ustawianie twardości wody
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i dłuższy czas eksploatacji ekspresu, zalecamy
dostosowanie jego ustawień do twardości wody w Twoim regionie. Zapobiegnie to również
konieczności zbyt częstego odkamieniania urządzenia. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4:
woda twarda.
Do określenia twardości wody w swoim regionie użyj dostarczonego w opakowaniu
paska do pomiaru twardości wody:
1
Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu lub potrzymaj go pod bieżącą wodą
przez 1 sekundę (rys. 44).
2 Odczekaj 1 minutę. Liczba czerwonych kwadratów na pasku testowym wskazuje twardość wody
(rys. 45).
Ustaw na urządzeniu prawidłową twardość wody:
1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu do czasu, aż zapalą się
wszystkie wskaźniki na ikonie (rys. 2).
3 Naciśnij ikonę mocy aromatu 1, 2, 3 lub 4 razy. Liczba świecących wskaźników powinna być równa
liczbie czerwonych kwadratów na pasku testowym (rys. 46). Jeśli na pasku nie ma żadnych
czerwonych kwadratów (czyli wszystkie kwadraty są zielone), wybierz wskaźnik 1.
4 Po ustawieniu prawidłowej twardości wody naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania .
5 Naciśnij ikonę wyłącznika, aby włączyć urządzenie.
Z uwagi na fakt, że twardość wody ustawia się tylko raz, do wyboru właściwej twardości używa się
funkcji mocy aromatu. Nie ma to wpływu na moc aromatu przygotowywanych później napojów.
Procedura odwapniania (30 min)
Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu
siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić
obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczają prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza
innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także
może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Środek odwapniający Philips można kupić w sklepie
internetowym pod adresem www.philips.com/coffee-care.
Gdy zacznie powoli migać wskaźnik funkcji antywapiennej Calc / Clean, musisz odkamienić
urządzenie.
1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2 Jeśli na urządzenie jest założony dzbanek LatteGo lub spieniacz do mleka, zdejmij go.
3 Wyjmij tackę ociekową oraz kasetkę na fusy, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia.
4 Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Następnie wyjmij filtr wody AquaClean.
5 Wlej do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza firmy Philips i dopełnij go wodą do
poziomu wskaźnika Calc / Clean (rys. 47). Następnie umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
6 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod dozownikiem kawy i dozownikiem wody.
7 Naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc / Clean przez 3 s, a następnie naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania .
8 Rozpocznie się pierwsza faza procedury odwapniania. Procedura odkamieniania trwa około
30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania. Podczas cyklu odkamieniania
wskaźnik Calc / Clean wolno miga, sygnalizując, że faza odkamieniania jest w toku.
Polski 145
9 Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający. Poczekaj, aż wyświetli się powiadomienie o
opróżnieniu zbiornika na wodę.
10 Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem
Calc / Clean.
11 Opróżnij pojemnik i ustaw go ponownie pod dozownikiem kawy i dozownikiem wody. Naciśnij
ponownie przycisk uruchomienia/zatrzymania .
12 Rozpocznie się druga faza cyklu odwapniania — faza płukania — która trwa 3 minuty. Podczas tej
fazy wskaźniki na panelu sterowania zapalają się i gasną, sygnalizując, że faza płukania jest w toku.
13 Poczekaj, aż z urządzenia przestanie wylewać się woda. Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę,
procedura odkamieniania dobiegła końca.
14 Urządzenie rozgrzeje się teraz ponownie. Ekspres jest gotowy do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w
ikonach napojów świecą się w sposób ciągły.
15 Zainstaluj i aktywuj nowy filtr wody AquaClean w zbiorniku na wodę.
- Po zakończeniu procedury odkamieniania wskaźnik AquaClean będzie migać przez chwilę, aby
przypomnieć Ci, że trzeba zainstalować nowy filtr wody AquaClean.
Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania!
Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana
Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura
odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności:
1 Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz.
2 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem Calc / Clean i ponownie włącz
urządzenie. Urządzenie nagrzeje się i wykona automatyczne płukanie.
3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać ręczne
płukanie, nalej z urządzenia pół zbiornika gorącej wody poprzez wielokrotne naciskanie ikony
gorącej wody (rys. 14), a następnie zaparz 2 filiżanki kawy mielonej, nie dodając kawy.
Zamawianie akcesoriów
Do czyszczenia i odkamieniania używaj wyłącznie produktów Philips do konserwacji. Produkty te
można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories. Aby wyświetlić pełną listę części w trybie online, wprowadź
numer modelu urządzenia. Numer modelu znajduje się wewnątrz klapki serwisowej.
Produkty do konserwacji i numery rodzajów:
- Środek do usuwania kamienia CA6700
- Filtr wody AquaClean CA6903 (rys. 48)
- Smar do jednostki zaparzającej HD5061
- Tabletki do czyszczenia z tłuszczu CA6704
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.
Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie
Polski
Jeśli procedura odkamieniania nie została zakończona, konieczne będzie jak najszybsze
przeprowadzenie kolejnej takiej procedury.
146 Polski
www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi
Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Ikony ostrzeżenia
Ikona
Rozwiązanie
ostrzeżenia
Wskaźnik pustego zbiornika na wodę świeci się
- Zbiornik na wodę jest niemal pusty. Napełnij zbiornik świeżą wodą do
maksymalnego poziomu.
- Zbiornik na wodę nie jest umieszczony na swoim miejscu. Umieść zbiornik na
wodę we właściwym miejscu.
Wskaźnik opróżniania kasetki na fusy świeci się
- Kasetka na fusy jest pełna. Wyjmuj i opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy
urządzenie jest włączone. Przed ponownym włożeniem kasetki odczekaj
przynajmniej 5 sekund.
Świeci się wskaźnik alarmu
- W urządzeniu nie ma kasetki na fusy i/lub tacki ociekowej lub są one
umieszczone nieprawidłowo. Włóż kasetkę na fusy i/lub tackę ociekową z
powrotem do urządzenia i upewnij się, że znajdują się w prawidłowej pozycji.
- Klapka serwisowa jest otwarta. Wyjmij zbiornik na wodę i upewnij się, że klapka
serwisowa jest zamknięta.
Wskaźnik alarmu miga
- W urządzeniu nie ma jednostki zaparzającej lub nie została ona włożona
prawidłowo. Wyjmij jednostkę zaparzającą i włóż ją jeszcze raz, upewniając się,
że zatrzasnęła się i znajduje się we właściwym miejscu. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej”.
- Jednostka zaparzająca jest zablokowana. Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz
ją pod bieżącą wodą. Następnie nasmaruj jednostkę zaparzającą i włóż ją z
powrotem do urządzenia. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”.
Wskaźnik alarmu świeci się, a wskaźnik uruchomienia miga.
Wewnątrz urządzenia uwięzione jest powietrze. Aby uwolnić powietrze z urządzenia,
napełnij zbiornik na wodę, umieść kubek pod klasycznym spieniaczem mleka i
naciśnij migający przycisk uruchomienia/zatrzymania.
Należy zachować ostrożność: niewielkie strumienie gorącej wody będą wydobywać
się z klasycznego spieniacza do mleka, aby uwolnić powietrze.
Wskaźnik AquaClean miga: włóż lub wymień filtr wody AquaClean oraz aktywuj go.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
Wskaźnik odkamieniania miga wolno: wykonaj odkamienianie urządzenia.
Wskaźnik na ikonie napoju, jeden po drugim zapalają się i gasną.
Urządzenie nagrzewa się i/lub próbuje uwolnić powietrze, które zostało zassane do
urządzenia. Poczekaj, aż wszystkie wskaźniki napojów zaczną się świecić w sposób
ciągły.
Polski 147
Ikona
Rozwiązanie
ostrzeżenia
Wskaźniki wszystkich ikon ostrzeżenia migają.
Zresetuj urządzenie poprzez odłączenie go od zasilania i ponowne podłączenie do
sieci. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy wykonać następujące kroki:
- Wyjmij filtr AquaClean ze zbiornika na wodę.
- Umieść zbiornik na wodę we właściwym miejscu. Wsuń jednostkę zaparzającą tak
głęboko, jak to możliwe, aby upewnić się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i sprawdź, czy nie jest zatkany
przez zmieloną kawę. Aby wyczyścić pojemnik, włóż do niego trzonek łyżki i
poruszaj trzonkiem w górę i w dół, do chwili aż zatykająca otwór zmielona kawa
spadnie (rys. 27). Wyjmij jednostkę zaparzającą i usuń całą zmieloną kawę, która
spadła. Włóż wyczyszczoną jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia.
- Włącz ponownie urządzenie.
Jeśli problem został usunięty, Filtr AquaClean nie został odpowiednio przygotowany.
Przed ponownym włożeniem go, przygotuj filtr AquaClean w sposób opisany w 1 i 2
kroku w rozdziale „Aktywacja filtra AquaClean (5 min)”.
Jeśli wskaźniki nadal migają, urządzenie może być przegrzane. Wyłącz urządzenie,
poczekaj 30 minut i włącz je ponownie. Jeśli wskaźniki nadal migają, skontaktuj się z
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na
międzynarodowej karcie gwarancyjnej.
Tabela rozwiązywania problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Tacka ociekowa szybko
się zapełnia.
Jest to zjawisko normalne.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Część
wody spływa bezpośrednio z
systemu wewnętrznego do tacki
ociekowej.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Wskazówka: ustaw filiżankę pod
wylewką dozownika, aby zbierać wodę
płuczącą, która będzie się z niej
wydostawać.
Wskaźnik opróżniania
kasetki na fusy cały czas
się świeci.
Kasetka na fusy została
opróżniona, gdy urządzenie
było wyłączone.
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Wyjmij
kasetkę na fusy, poczekaj co najmniej 5
sekund i następnie włóż ją ponownie.
Urządzenie wyświetla
monit z poleceniem
opróżnienia kasetki na
fusy, mimo że kasetka
nie jest pełna.
Urządzenie nie zresetowało
licznika po ostatnim
opróżnieniu kasetki na fusy.
Zawsze należy odczekać około 5
sekund przed włożeniem kasetki na fusy
na miejsce. Dzięki temu licznik fusów
wyzeruje się.
Polski
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.
Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie
www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi
Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
148 Polski
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Jeśli
kasetka na fusy zostanie opróżniona w
czasie, gdy urządzenie jest wyłączone,
licznik fusów nie zostanie zresetowany.
Kasetka na fusy jest
przepełniona, a
wskaźnik jej opróżniania
nie świeci się.
Wyjęto tackę ociekową bez
opróżniania kasetki na fusy.
Jeśli tacka ociekowa została wyjęta,
należy także opróżnić kasetkę na fusy,
nawet gdy zawiera bardzo małą ilość
fusów. Dzięki temu licznik fusów
wyzeruje się i będzie prawidłowo
naliczać ilość fusów.
Nie można wyjąć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: zamknij klapkę serwisową i
włóż ponownie zbiornik na wodę.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Spróbuj ponownie wyjąć jednostkę
zaparzającą. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Wyjmowanie i
wkładanie jednostki zaparzającej”.
Nie można włożyć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: zamknij klapkę serwisową i
włóż ponownie zbiornik na wodę.
Pozostaw jednostkę zaparzającą na
zewnątrz. Wyłącz urządzenie i wyjmij
jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Odczekaj 30 sekund i następnie
podłącz urządzenie ponownie do sieci i
włącz je. Następnie umieść jednostkę
zaparzającą w prawidłowej pozycji i
włóż ją ponownie do urządzenia.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział
„Wyjmowanie i wkładanie jednostki
zaparzającej”.
Kawa jest zbyt wodnista. Jednostka zaparzająca jest
brudna lub musi zostać
nasmarowana.
Wyjmij jednostkę zaparzającą, opłucz ją
pod bieżącą wodą i pozostaw do
wyschnięcia. Następnie nasmaruj
ruchome części.
Urządzenie wykonuje procedurę
samoregulacji. Procedura ta jest
uruchamiana automatycznie,
gdy urządzenie jest używane po
raz pierwszy, gdy przechodzisz
na inny typ ziaren kawy lub po
długim czasie nieużywania.
Zaparz na początku 5 filiżanek kawy,
aby umożliwić urządzeniu
przeprowadzenie procedury
samoregulacji.
Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
grubo.
Zmień ustawienie na drobniejsze
mielenie (niższa wartość). Różnicę
smaku można poczuć w pełni po
zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Polski 149
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Kawa nie jest
wystarczająco gorąca.
Ustawiona temperatura jest
zbyt niska.
Ustaw temperaturę na maksimum.
Zimna filiżanka obniża
temperaturę napoju.
Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą
wodą.
Dodanie mleka obniża
temperaturę napoju.
Dodanie mleka zawsze obniża
temperaturę kawy, niezależnie od tego,
czy mleko jest ciepłe czy zimne.
Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą
wodą.
Filtr wody AquaClean nie został
odpowiednio przygotowany do
instalacji.
Wyjmij filtr wody AquaClean i spróbuj
ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to
zadziała, przed ponownym włożeniem
filtra sprawdź, czy został on prawidłowo
przygotowany. Szczegółowe instrukcje
zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”.
Po długim okresie nieużywania filtr
wody AquaClean trzeba ponownie
przygotować do użycia i następnie
umieścić go w zbiorniku na wodę. Patrz
punkty 1–3 w rozdziale „Aktywacja filtra
wody AquaClean”.
Filtr wody AquaClean jest
zatkany.
Filtr wody AquaClean należy wymieniać
co 3 miesiące. Filtr używany dłużej niż
przez 3 miesiące może się zatkać.
Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
drobno.
Zmień ustawienie na grubsze mielenie
(wyższa wartość). Pamiętaj, że to
wpłynie na smak kawy.
Jednostka zaparzająca jest
brudna.
Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz ją
pod bieżącą wodą.
Dozownik kawy jest
zabrudzony.
Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej
otwory za pomocą wycioru lub igły.
Pojemnik na kawę mieloną jest
zatkany
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę
pojemnika na kawę mieloną i włóż do
niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę
i w dół, aż zatykająca otwór kawa
mielona spadnie (rys. 27).
Obieg urządzenia jest
zablokowany przez osady
wapnia.
Usuń kamień z urządzenia za pomocą
odkamieniacza firmy Philips. Gdy
wskaźnik usuwania kamienia zaczyna
migać, musisz zawsze odwapnić
urządzenie.
Polski
Kawa wypływa z
urządzenia wolno lub
nie wypływa w ogóle.
150 Polski
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie mieli ziarna
kawy, ale nie wypływa z
niego kawa.
Pojemnik na kawę mieloną jest
zatkany.
Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę
zaparzającą. Otwórz pokrywkę
pojemnika na kawę mieloną i włóż do
niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę
i w dół, aż zatykająca otwór kawa
mielona spadnie (rys. 27).
Mleko nie jest spieniane. Ekspresy z dzbankiem LatteGo:
dzbanek LatteGo jest
niepoprawnie zamontowany.
Upewnij się, że pojemnik na mleko jest
prawidłowo przymocowany do ramy
dzbanka LatteGo (musisz usłyszeć
„kliknięcie”).
Ekspresy z dzbankiem LatteGo:
pojemnik na mleko i/lub rama
dzbanka LatteGo są brudne.
Zdemontuj dzbanek LatteGo i opłucz
jego obie części pod bieżącą wodą lub
wymyj je w zmywarce.
Ekspresy z klasycznym
spieniaczem do mleka:
spieniacz do mleka jest brudny.
Dokładnie wyczyść spieniacz do mleka.
Rodzaj użytego mleka nie
nadaje się do spieniania.
Różne rodzaje mleka dają różne ilości
piany i różną jej jakość. Z naszych
testów wynika, że następujące rodzaje
mleka dają dobre efekty spieniania:
półtłuste lub pełne mleko krowie i
bezlaktozowe.
Z dolnej części
pojemnika na mleko
LatteGo wycieka mleko.
Rama i pojemnik na mleko nie
zostały złożone prawidłowo.
Najpierw wsuń górną część pojemnika
na mleko pod zaczep u góry ramy.
Następnie dociśnij dolną część
pojemnika na mleko. Gdy obydwa
elementy się połączą, będzie słychać
kliknięcie.
Wydaje się, że
urządzenie przecieka.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Woda
ta przepływa z systemu
wewnętrznego bezpośrednio do
tacki ociekowej. Jest to zjawisko
normalne.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Wskazówka: Ustaw pod wylewką
dozownika filiżankę, aby zbierać wodę
płuczącą i ograniczyć ilość wody w
tacce ociekowej.
Tacka ociekowa jest
przepełniona, co sprawia, że
wygląda, jakby urządzenie
przeciekało.
Opróżniaj tackę ociekową codziennie
lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia
tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
Zbiornik na wodę nie został
wsunięty do końca i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest
ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij
go i włóż z powrotem, wciskając jak
najgłębiej.
Jednostka zaparzająca jest
brudna/zatkana.
Przepłucz jednostkę zaparzającą.
Polski 151
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Zbiornik na wodę nie został
wsunięty do końca i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest
ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij
go i włóż z powrotem, wciskając jak
najgłębiej.
Nie można aktywować
filtra wody AquaClean, a
urządzenie domaga się
odkamienienia.
Filtr nie został zainstalowany
lub wymieniony na czas, gdy
zaczął migać wskaźnik filtra
wody AquaClean. Oznacza to,
że urządzenie nie zostało
całkowicie odkamienione.
Najpierw wykonaj odkamienianie
urządzenia, a następnie zainstaluj filtr
wody AquaClean.
Nowy filtr wody nie
pasuje.
Próbujesz zainstalować filtr inny Do urządzenia pasują wyłącznie filtry
niż filtr wody AquaClean.
wody AquaClean.
Urządzenie bardzo
głośno pracuje.
Na filtrze wody AquaClean nie
ma gumowej uszczelki.
Załóż ponownie gumową uszczelkę na
filtr wody AquaClean.
Głośna praca używanego
urządzenia jest normalnym
zjawiskiem.
Jeśli zmieni się charakter hałasu
powodowanego przez urządzenie,
oczyść jednostkę zaparzającą i
nasmaruj ją.
Filtr wody AquaClean nie został
prawidłowo przygotowany i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Wyjmij filtr wody AquaClean ze
zbiornika na wodę i przygotuj go
właściwie do użycia przed ponownym
umieszczeniem w zbiorniku.
Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział
„Filtr wody AquaClean”.
Zbiornik na wodę nie został
wsunięty do końca i do
urządzenia dostaje się
powietrze.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest
ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij
go i włóż z powrotem, wciskając jak
najgłębiej.
Dane techniczne
Producent zastrzega sobie prawo poprawiania parametrów technicznych urządzenia. Wszystkie
ustawione wartości są przybliżone.
Opis
Wartość
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
246 x 372 x 433 mm
Waga
7–7.5 kg
Długość przewodu zasilającego
1000 mm
Zbiornik na wodę
1,8 litra, wyjmowany
Pojemność pojemnika na ziarna kawy
275 g
Polski
Urządzenie nie stoi na poziomej Ustaw urządzenie na poziomej
powierzchni.
powierzchni, aby tacka ociekowa się nie
przelewała i aby wskaźnik przepełnienia
tacki ociekowej działał prawidłowo.
152 Polski
Pojemność pojemnika na fusy kawowe
12 brykietów
Pojemność dzbanka LatteGo (pojemnika na
mleko)
250 ml
Regulacja wysokości dozownika
85–145 mm
Napięcie znamionowe — Moc znamionowa —
Zasilanie
Sprawdź etykietę znamionową na wewnętrznej
stronie klapki serwisowej (rys. A11)
Română 153
Cuprins
Prezentarea generală a aparatului (Fig. A) __________________________________________________________
153
Panou de control (Fig. B) _____________________________________________________________________________
153
Introducere ___________________________________________________________________________________________
154
Înainte de prima utilizare_____________________________________________________________________________
155
Prepararea băuturilor ________________________________________________________________________________
156
Reglarea setărilor aparatului _________________________________________________________________________
159
Scoaterea și introducerea unității de infuzare_______________________________________________________
161
Curăţare şi întreţinere ________________________________________________________________________________
161
Filtru de apă AquaClean _____________________________________________________________________________
164
Setarea durității apei ________________________________________________________________________________
165
Procedura de detartrare (30 de minute)_____________________________________________________________
166
Comandarea accesoriilor_____________________________________________________________________________
167
Depanare _____________________________________________________________________________________________
167
Specificații tehnice ___________________________________________________________________________________
173
A1
Panou de comandă
A10
Uşă de serviciu
A2
Suport pentru ceaşcă
A11
Etichetă de date cu numărul tipului
A3
Compartiment pentru cafea premăcinată
A12
Rezervor de apă
A4
Capacul compartimentului pentru cafea boabe A13
Gură de scurgere apă caldă
A5
Distribuitor de cafea reglabil
A14
Compartiment de zaţ
A6
Ştecher de alimentare
A15
Panou frontal al compartimentului
pentru zaț
A7
Buton de setare a râşnirii
A16
Capac tavă de scurgere
A8
Compartiment pentru cafea boabe
A17
Tavă de scurgere
A9
Unitate de infuzare
A18
Indicator „tavă de scurgere plină”
Accesorii
A19
Tub de lubrifiant
A22
Bandă de testare a durităţii apei
A20
Filtru de apă AquaClean
A23
Sistem clasic de spumare a laptelui
(numai la anumite modele)
A21
Măsură
A24
LatteGo (recipient pentru lapte) (numai
la anumite modele)
Panou de control (Fig. B)
Consultați figura B pentru o prezentare generală a tuturor butoanelor și pictogramelor. Mai jos găsiți
descrierea.
Română
Română
Prezentarea generală a aparatului (Fig. A)
154 Română
Unele dintre butoane/pictograme sunt doar pentru tipuri specifice.
B1
Buton de pornire/oprire
B7
Pictograme avertismente
B2
Pictograme băutură*
B8
Led de pornire
B3
Pictogramă intensitate aromă/cafea premăcinată
B9
Buton
B4
Pictogramă cantitate băutură
B10
Pictogramă detartrare/curățare
B5
Pictogramă cantitate lapte (numai la anumite
modele)
B11
Pictogramă AquaClean
Start/stop
B6 Pictogramă temperatură cafea (numai la anumite
modele)
* Pictograme băutură: espresso, espresso lungo, cafea, americano, cappuccino, latte macchiato, apă
caldă, aburi (numai la anumite modele)
Introducere
Felicitări pentru achiziționarea unei cafetiere complet automate Philips! Pentru a beneficia pe deplin
de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Citiţi cu atenţie broşură separată cu informaţii referitoare la siguranţă înainte de a utiliza pentru prima
oară aparatul şi păstraţi-o pentru consultare ulterioară.
Pentru a vă ajuta să începeți și să vă bucurați pe deplin de cafetiera dumneavoastră, Philips vă oferă
asistență în diferite moduri. În cutie veți găsi:
1 Acest manual de utilizare cu instrucțiuni de utilizare bazate pe imagini și informații mai detaliate cu
privire la curățare și întreținere.
Există mai multe versiuni ale acestui espressor, fiecare având caracteristici diferite. Fiecare
versiune are propriul număr de tip. Puteți găsi numărul de tip pe eticheta de date de pe interiorul
ușiței de service (consultați figura A11).
2 Broșura de siguranță separată cu instrucțiuni pentru utilizarea sigură a aparatului.
3 Pentru asistență online (întrebări frecvente, filme etc.), scanați codul QR de pe coperta acestei
broșuri sau vizitați www.philips.com/coffee-care
Acest aparat a fost testat cu cafea. Deși a fost curățat cu atenție, este posibil să fi rămas câteva
reziduuri de cafea. Cu toate acestea, vă garantăm că aparatul este complet nou.
Aparatul reglează automat cantitatea de cafea măcinată utilizată pentru a prepara cea mai gustoasă
cafea. Mai întâi, ar trebui să preparați 5 cafele pentru a permite aparatului să finalizeze reglarea
automată.
Clătiți dispozitivul LatteGo (recipientul pentru lapte) sau dispozitivul clasic de spumare a laptelui
înainte de prima utilizare.
Română 155
Înainte de prima utilizare
1. Configurarea aparatului
După ce ați pornit aparatul, este posibil ca o anumită cantitate de apă să curgă din distribuitorul de
apă fierbinte sau din distribuitorul de cafea. Acest lucru este normal.
ON
2. Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Filtru de apă AquaClean”.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Setarea durității apei
Consultați capitolul „Setarea durității apei” pentru instrucțiuni pas cu pas. Duritatea implicită a apei
este setată la 4: apă dură.
OFF
=
1 min.
ON
3 sec.
3x
Română
1 sec.
156 Română
4. Asamblarea LatteGo (numai anumite tipuri)
CLICK
5. Asamblarea dispozitivului clasic de spumare a laptelui
(numai la anumite modele)
1
2
Prepararea băuturilor
Pași generali
1
Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de
cafea.
2 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul.
- Aparatul începe să se încălzească și efectuează ciclul de clătire automată. În timpul încălzirii,
luminile din pictogramele băuturilor se aprind și se sting lent, una câte una.
- Atunci când toate luminile din pictogramele băuturilor sunt aprinse continuu, aparatul este
pregătit de utilizare.
3 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea. Glisați distribuitorul de cafea în sus sau în jos pentru a
regla înălțimea acestuia la dimensiunea ceștii sau a paharului de cafea pe care îl folosiți (Fig. 1).
Personalizarea băuturilor
Acest aparat vă permite să reglați setările unei băuturi după preferințele dvs. După selectarea unei
băuturi puteți:
1 Să reglați intensitatea aromei atingând pictograma (Fig. 2) aferentă. Sunt disponibile 3 intensități,
cea mai joasă este cea mai delicată, iar cea mai înaltă este cea mai puternică.
2 Reglați cantitatea de băutură atingând pictograma pentru cantitatea (Fig. 3) de băutură și/sau
cantitatea de lapte (doar la anumite modele). Sunt disponibile 3 cantități: redus, mediu și ridicat.
De asemenea, puteți regla temperatura cafelei conform propriilor preferințe.
Prepararea cafelei cu boabe de cafea
1
Pentru a prepara o cafea, atingeți pictograma băuturii dorite.
- Luminile pentru intensitatea aromei și cantitate se aprind și indică setarea selectată anterior.
- Acum, puteți regla băutura conform gustului preferat.
2 Apăsați butonul de pornire/oprire .
- Lumina din pictograma băuturii clipește în timp ce este distribuită băutura.
Română 157
Numai la anumite modele: Un americano este compus din espresso și apă. Atunci când
preparați americano, aparatul distribuie mai întâi un espresso și apoi apa.
3 Pentru a opri distribuirea cafelei înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul
start/stop .
Pentru a prepara 2 cafele în același timp, atingeți pictograma băuturii de două ori. Indicatorul
luminos 2x se aprinde.
Prepararea băuturilor pe bază de lapte cu LatteGo (recipient
pentru lapte)
LatteGo este compus dintr-un recipient pentru lapte, un cadru și un capac de depozitare. Pentru a
evita scurgerile, asigurați-vă că recipientul pentru lapte și cadrul sunt asamblate corespunzător,
înainte să umpleți recipientul pentru lapte.
1
Pentru a asambla LatteGo, introduceți mai întâi partea superioară a recipientului pentru lapte sub
cârligul din partea superioară a cadrului (Fig. 4). Apoi, apăsați înapoi partea inferioară a
recipientului pentru lapte. Atunci când se blochează pe poziție (Fig. 5) se aude un clic.
Notă: Asigurați-vă că recipientul pentru lapte și cadrul sunt curate înainte să le conectați.
2 Înclinați ușor aparatul LatteGo și puneți-l pe distribuitorul (Fig. 6) de apă fierbinte. Apoi, apăsați
înapoi până se blochează pe poziție (Fig. 7).
3 Umpleți LatteGo cu lapte până la nivelul indicat pe recipientul pentru lapte pentru băutura pe care
o preparați (Fig. 8). Nu umpleți recipientul pentru lapte peste indicația de nivel maxim.
Dacă ați personalizat cantitatea de lapte, atunci este posibil să trebuiască să umpleți recipientul
pentru lapte cu o cantitate mai mică sau mai mare decât cea indicată pentru această băutură pe
LatteGo.
4 Pune o ceașcă pe tava de scurgere.
5 Atingeți pictograma băuturii pe bază de lapte dorite.
- Acum, puteți regla setările băuturii după propriile preferințe.
6 Apăsați butonul de pornire/oprire .
- Lumina din pictograma băuturii clipește în timp ce este distribuită băutura. Atunci când
preparați un cappuccino sau latte macchiato, aparatul distribuie mai întâi lapte, apoi cafea.
Atunci când preparați caffè latte, aparatul distribuie mai întâi cafeaua, apoi laptele.
- Pentru a opri distribuirea laptelui înainte ca aparatul să distribui cantitatea presetată, apăsați
butonul start/stop .
7 Pentru a opri distribuirea băuturii (lapte și cafea) înainte ca aparatul să finalizeze procesul,
mențineți apăsat butonul start/stop .
Spumarea laptelui cu dispozitivul clasic de spumare a laptelui
Utilizați întotdeauna lapte de la frigider pentru cea mai bună calitate a spumei.
1
Înclinați către stânga tija neagră din silicon de pe aparat și glisați dispozitivul de spumare a laptelui
pe aceasta (Fig. 9).
2 Umpleți un vas pentru lapte cu aprox. 100 ml de lapte pentru cappuccino și aprox. 150 ml de lapte
pentru latte macchiato.
3 Introduceți dispozitivul de spumare a laptelui aprox. 1 cm în lapte.
4 Atingeți pictograma (Fig. 10) pentru aburi.
Română
Utilizați mereu lapte de la frigider pentru rezultate optime.
158 Română
- Lumina pictogramei pentru aburi se aprinde și lumina de pornire începe să pulseze.
5 Apăsați butonul Start/Stop pentru a spuma laptele (Fig. 11).
- Aparatul începe să se încălzească, aburii sunt forțați în lapte și acesta este spumat.
6 Atunci când spuma de lapte din vasul de lapte ajunge la volumul dorit, apăsați din nou butonul
start/stop pentru a opri spumarea laptelui.
Nu spumați niciodată lapte mai mult de 90 de secunde. Spumarea se oprește automat după 90 de
secunde.
Nu trebuie să schimbați poziția vasului pentru lapte în timpul spumării pentru a obține cea mai
bună calitate a spumei.
Prepararea cafelei cu cafea premăcinată
Puteți alege să utilizați cafea pre-măcinată în loc de boabe, de exemplu dacă preferați o varietate
diferită de cafea sau cafea decofeinizată.
1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul și așteptați până când este pregătit de
utilizare.
2 Deschideți capacul compartimentului de cafea pre-măcinată și turnați o măsură rasă de cafea premăcinată în acesta (Fig. 12). Închideți apoi capacul.
3 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
4 Selectați o singură băutură.
5 Țineți apăsată pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3 secunde (Fig. 13).
- Lumina pentru cafea pre-măcinată se aprinde și lumina de pornire începe să pulseze.
6 Apăsați butonul de pornire/oprire .
7 Pentru a opri distribuirea cafelei înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou butonul
start/stop .
Atunci când folosiți cafea premăcinată, puteți prepara numai o singură băutură pe bază de cafea
pe rând.
Cafeaua pre-măcinată nu are o setare care este salvată ca setare de intensitate selectată anterior.
De fiecare dată când doriți să folosiți cafea pre-măcinată, trebuie să apăsați pictograma pentru
intensitatea aromei timp de 3 secunde.
Atunci când selectați cafeaua pre-măcinată, nu puteți selecta o intensitate diferită a aromei.
Distribuirea apei fierbinţi
1 Dacă este atașat, îndepărtați LatteGo sau dispozitivul de spumat lapte.
2 Atingeți pictograma (Fig. 14) pentru apă fierbinte.
- Luminile pentru cantitatea de băutură se aprind și indică setarea băuturii selectată anterior
pentru apă fierbinte.
3 Reglați cantitatea de apă fierbinte conform preferințelor atingând pictograma (Fig. 3) pentru
cantitatea de băutură.
4 Apăsați butonul de pornire/oprire .
- Lumina din pictograma pentru apă fierbinte clipește și apa fierbinte este distribuită din
distribuitorul (Fig. 15) de apă fierbinte.
5 Pentru a opri distribuirea apei fierbinți înainte ca aparatul să finalizeze procesul, apăsați din nou
butonul start/stop .
Română 159
Reglarea setărilor aparatului
Reglarea timpului până la starea de așteptare
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Cu aparatul oprit: apăsați lung pictograma (Fig. 16) de detartrare/curățare, până când lumina de
detartrare/curățare și luminile de intensitate a aromei se aprind (Fig. 17).
3 Atingeți pictograma pentru intensitatea aromei pentru a selecta timpul dorit până la starea de
așteptare: 15, 30, 60 sau 180 de minute. Se aprind, respectiv, luminile 1, 2, 3 sau 4 ale pictogramei
pentru intensitatea aromei.
4 După ce terminați de setat timpul până la starea de așteptare, apăsați butonul de pornire/oprire.
Aparatul se oprește.
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul.
Programarea celei mai ridicate setări implicite pentru băuturi
Aparatul are 3 setări implicite pentru fiecare băutură: redusă, medie și ridicată. Puteți regla doar
cantitatea pentru cea mai ridicată setare. Noua cantitate poate să fie memorată de îndată ce lumina
de pornire începe să clipească.
Înainte de a începe programarea cantității unei băuturi pe bază de lapte, asamblați LatteGo și
turnați lapte în acesta.
1
După ce ați programat nivelul cel mai ridicat pentru cantitatea implicită pentru o băutură, aparatul
distribuie noua cantitate de fiecare dată când selectați cea mai mare cantitate din această băutură.
Puteți regla doar nivelul cel mai ridicat pentru cantitatea implicită.
Dacă doriți să reveniți la setările pentru cantitatea implicită, consultați „Restaurarea setărilor din
fabrică”.
Reglarea temperaturii cafelei
Aparatele fără pictogramă pentru temperatură
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Cu aparatul oprit: mențineți apăsată pictograma pentru cantitatea de cafea până când luminile din
această pictogramă se aprind (Fig. 18).
Română
Pentru a regla cea mai ridicată setare a cantității, mențineți apăsată timp de 3 secunde pictograma
băuturii pe care doriți să o reglați.
- Lumina superioară a pictogramei pentru cantitatea de băutură și lumina superioară a
pictogramei pentru cantitatea de lapte (doar la anumite modele) începe să clipească și butonul
start/stop începe să clipească, indicând faptul că vă aflați în modul de programare.
2 Apăsați butonul de pornire/oprire . Aparatul începe să prepare băutura selectată.
- Lumina de pornire se aprinde continuu inițial. Atunci când aparatul este pregătit să stocheze
volumul ajustat, lumina start/stop începe să clipească.
3 Apăsați butonul start/stop din nou când ceașca conține cantitatea dorită de cafea sau lapte.
- Dacă preparați cappuccino sau latte macchiato, mai întâi este distribuit lapte. Apăsați butonul
start/stop când ceașca conține cantitatea dorită de lapte. Aparatul începe automat să
distribuie cafeaua. Apăsați din nou butonul start/stop când ceașca conține cantitatea dorită
de lapte.
160 Română
3 Atingeți pictograma pentru cantitate pentru a selecta temperatura necesară: normală, ridicată sau
maximă.
- Lumina 1, 2 sau 3 este aprinsă.
4 După ce terminați de setat temperatura cafelei, apăsați butonul start/stop .
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul.
Dacă nu opriți aparatul, aceasta se oprește automat după un timp.
Aparatele cu pictogramă pentru temperatură (doar EP3221)
1
Atingeți în mod repetat pictograma pentru temperatura cafelei pentru a selecta temperatura dorită.
Restaurarea setărilor din fabrică
Aparatul vă oferă posibilitatea de a restaura în orice moment setările implicite pentru băutură.
Puteți restaura setările implicite doar atunci când aparatul este oprit.
1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Apăsați și mențineți apăsată pictograma pentru espresso timp de 3 secunde.
- Luminile din mijloc din pictogramele setării pentru băuturi se aprind. Lumina start/stop începe să
clipească, indicând faptul că setările sunt pregătite pentru a fi restaurate.
3 Apăsați butonul start/stop pentru a confirma că doriți să restaurați setările.
4 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul.
Reglarea setărilor râşniţei
Puteți modifica intensitatea cafelei cu butonul de setare a râșnirii, aflat în interiorul recipientului
pentru boabe. Cu cât setarea pentru râșnire este mai redusă, cu atât boabele de cafea sunt râșnite
mai fin și cafeaua este mai tare. Există 12 setări diferite pentru râșnire, dintre care puteți alege.
Aparatul este configurat pentru a obţine cel mai bun gust din boabele de cafea. De aceea, vă
recomandăm să nu ajustaţi setările râşniţei decât după ce aţi preparat 100-150 cafele (aprox. 1 lună de
utilizare).
Puteți regla setările de râșnire numai atunci când aparatul râșnește boabe de cafea. Trebuie să
preparați 2 până la 3 băuturi înainte de a simți întreaga diferență.
Nu rotiți butonul de setare a râșnirii mai mult de o treaptă o dată, pentru a preveni deteriorarea
râșniței.
1
2
3
4
Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
Deschideți capacul compartimentului pentru boabele de cafea.
Atingeți pictograma pentru espresso, apoi apăsați butonul start/stop .
Când râșnița începe să râșnească, împingeți în jos butonul de setare a râșnirii și rotiți-l către stânga
sau către dreapta. (Fig. 19)
Dezactivați semnalele sonore ale panoului de comandă
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma de cafea (pictograma espresso
lungo la EP3221), până când lumina din pictogramă se aprinde. Lumina de pornire începe să
clipească.
3 Atingeți din nou pictograma cafelei pentru a dezactiva semnalele sonore ale panoului de comandă.
Lumina din pictograma cafelei se stinge.
Română 161
4 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a confirma selecția.
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul. Semnalele sonore ale panoului de
comandă au fost acum activate.
Notă: Dacă lumina din pictograma cafelei nu se aprinde după ce mențineți apăsată pictograma,
aceasta înseamnă că semnalele sonore ale panoului de comandă au fost deja dezactivate. Pentru a le
reactiva, atingeți din nou pictograma și confirmați apăsând butonul de pornire/oprire.
Semnalele sonore din butonul de pornire/oprire nu poate fi dezactivat.
Scoaterea și introducerea unității de infuzare
Accesaţi www.philips.com/coffee-care pentru instrucţiuni video detaliate despre cum să demontaţi,
să introduceţi şi să curăţaţi unitatea de infuzare.
Scoaterea grupului de infuzare din aparat
1 Opriți aparatul.
2 Scoateți rezervorul de apă și deschideți ușița (Fig. 20) de service.
3 Apăsați mânerul (Fig. 21) PUSH și trageți de mânerul unității de infuzare pentru a o scoate din
aparat (Fig. 22).
Introducerea unității de infuzare la loc
Înainte de glisa unitatea de infuzare înapoi în aparat, asigurați-vă că se află în poziția corectă.
1
Verificați dacă unitatea de infuzare se află în poziția corectă. Săgeata de pe cilindrul galben de pe
latura cu unitatea de infuzare trebuie să fie aliniată cu săgeata neagră și cu N (Fig. 23).
- Dacă acestea nu sunt aliniate, apăsați în jos maneta până intră în contact cu baza unității de
infuzare (Fig. 24).
2 Glisaţi unitatea de infuzare înapoi în aparat pe fantele de ghidare de pe părţile laterale (Fig. 25),
până când se fixează pe poziţie cu un clic (Fig. 26). Nu apăsați butonul PUSH (Apăsare).
3 Închideți ușița de service și montați la loc rezervorul de apă.
Curățarea și întreținerea regulată mențin aparatul dvs. în condiție perfectă de funcționare și asigură
aroma cafelei pentru un timp îndelungat, cu un flux constant de cafea.
Consultați tabelul de mai jos pentru a afla în detaliu când și cum să curățați toate piesele detașabile
ale aparatului. Puteţi afla informaţii mai detaliate şi instrucţiuni video pe www.philips.com/coffeecare. Consultați figura D pentru o prezentare generală a pieselor care pot fi curățate în mașina de
spălat vase.
Piese
detașabile
Când se curăță
Cum se curăță
Unitate de
infuzare
Săptămânal
Scoateți grupul de infuzare din aparat. Clătiți-l
sub jet de apă.
În fiecare lună
Curățați unitatea de infuzare cu tableta de
îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
Română
Curăţare şi întreţinere
162 Română
Piese
detașabile
Când se curăță
Cum se curăță
Sistem clasic de
După fiecare utilizare
spumare a laptelui
Mai întâi distribuiți apă fierbinte cu dispozitivul
de spumare a laptelui atașat la aparat pentru a-l
curăța bine. Apoi, scoateți dispozitivul de
spumare de pe aparat și dezasamblați-l. Curățați
toate părțile componente cu apă de la robinet
sau în mașina de spălat vase.
Compartiment
pentru cafea
premăcinată
Verificați săptămânal
compartimentul de cafea
pre-măcinată pentru a
vedea dacă s-a colmatat.
Scoateți aparatul din priză și demontați unitatea
de infuzare. Deschideți capacul compartimentului
pentru cafea pre-măcinată și introduceți coada
lingurii în acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 27) toată cafeaua lipită. Accesați
www.philips.com/coffee-care pentru instrucțiuni
video detaliate.
Compartiment de
zaț
Goliți compartimentul de zaț
când vă solicită aparatul.
Curățați-l săptămânal.
Scoateți compartimentul de zaț în timp ce
aparatul este pornit. Clătiți-l sub jet de apă cu
puțin lichid de spălat vasele sau curățați-o în
mașina de spălat vase. Panoul frontal al
compartimentului de cafea boabe nu poate fi
introdus în mașina de spălat vase.
Tavă de scurgere
Goliți zilnic tava de scurgere
când indicatorul roșu „tavă
de scurgere plină” iese la
iveală prin tava de scurgere
(Fig. 28). Curățați săptămânal
tava de scurgere.
Scoateți tava de scurgere și clătiți-o sub jet de
apă (Fig. 29) cu puțin lichid de spălat vasele.
Puteți de asemenea să curățați tava de scurgere
în mașina de spălat vase. Panoul frontal al
compartimentului de cafea boabe (fig. A15) nu
poate fi introdus în mașina de spălat vase.
LatteGo
După fiecare utilizare
Clătiți LatteGo cu apă de la robinet sau curățați-l
în mașina de spălat vase.
Lubrifierea unității O dată la 2 luni
de infuzare
Consultați tabelul de lubrifiere și lubrifiați
unitatea de infuzare cu lubrifiantul Philips.
Rezervor de apă
Clătiți rezervorul de apă sub jet de apă
Săptămânal
Curăţarea unităţii de infuzare
Curăţarea regulată a unităţii de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea.
Vizitaţi www.philips.com/coffee-care pentru instrucţiuni video despre cum să demontaţi, să
introduceţi şi să curăţaţi unitatea de infuzare.
Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă
1 Scoateți unitatea de infuzare.
2 Clătiți bine unitatea de infuzare cu apă. Curăţaţi cu atenţie filtrul superior (Fig. 30) al unităţii de
infuzare.
3 Lăsați unitatea de infuzare să se usuce la aer înainte de a o remonta. Nu uscați unitatea de infuzare
cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.
Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea
Utilizați exclusiv tablete de îndepărtare a uleiului de cafea Philips.
1 Amplasaţi o ceaşcă sub gura de scurgere a cafelei. Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă.
Română 163
2 Introduceţi o tabletă de îndepărtare a uleiului de cafea în compartimentul pentru cafea
premăcinată.
3 Atingeți pictograma pentru cafea și apoi apăsați pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3
secunde pentru a selecta funcția (Fig. 2) pentru cafea pre-măcinată.
4 Nu adăugaţi cafea premăcinată. Apăsați butonul start/stop pentru a începe ciclul de preparare.
După ce se distribuie jumătate de ceașcă de apă, scoateți aparatul din priză.
5 Lăsaţi soluţia de îndepărtare a uleiului de cafea să acţioneze cel puţin 15 minute.
6 Introduceţi ştecherul de alimentare înapoi în priza de perete şi porniţi aparatul pentru a finaliza
ciclul de infuzare. Goliţi ceaşca.
7 Scoateți rezervorul de apă și deschideți ușița de service. Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o
bine sub jet de apă.
8 Reintroduceți unitatea de infuzare și rezervorul de apă și așezați o ceașcă sub distribuitorul de
cafea.
9 Atingeți pictograma pentru cafea și apoi apăsați pictograma pentru intensitatea aromei timp de 3
secunde pentru a selecta funcția (Fig. 2) pentru cafea pre-măcinată. Nu adăugaţi cafea
premăcinată. Apăsați butonul start/stop pentru a începe ciclul de preparare. Repetaţi procedura
de două ori. Goliţi ceaşca.
Lubrifierea unităţii de infuzare
Lubrifiați unitatea de infuzare la fiecare 2 luni, pentru a vă asigura că piesele mobile continuă să se
miște lin.
1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe pistonul (piesa gri) a unității (Fig. 31) de infuzare.
2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului (piesa gri) din partea inferioară a unității (Fig. 32)
de infuzare.
3 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de pe ambele părți (Fig. 33).
Curățarea LatteGo (recipient pentru lapte)
Curățarea LatteGo după fiecare utilizare
1
2
3
4
Scoateți LatteGo din aparat (Fig. 34).
Vărsați tot laptele rămas.
Apăsați butonul de decuplare și scoateți recipientul pentru lapte din cadrul LatteGo (Fig. 35).
Curățați toate piesele în mașina de spălat sau sub jet de apă călduță cu puțin detergent lichid.
Curățarea dispozitivul clasic de spumare a laptelui după fiecare utilizare
Curățați dispozitivul de spumare a laptelui de fiecare dată când îl utilizați din motive de igienă și
pentru a evita acumularea de reziduuri de lapte.
1 Aşezaţi o ceaşcă sub dispozitivul de spumare a laptelui.
2 Atingeți pictograma pentru aburi și apoi apăsați butonul start/stop pentru a începe să distribuiți
aburi și să îndepărtați laptele care poate să fi rămas pe interiorul dispozitivului de spumare a
laptelui.
3 Pentru a opri distribuirea aburilor după câteva secunde, apăsați din nou butonul start/stop .
4 Curățați dispozitivul de spumare a laptelui cu o cârpă umedă.
Curățarea zilnică a dispozitivului clasic de spumare a laptelui
1
Lăsați dispozitivul de spumare a laptelui să se răcească complet.
Română
Curăţarea dispozitivului clasic de spumare a laptelui
164 Română
2 Înclinați dispozitivul de spumare a laptelui către stânga (Fig. 36) și îndepărtați componenta
metalică și componenta (Fig. 37) din silicon.
3 Dezasamblați cele două piese (Fig. 38) și clătiți-le cu apă proaspătă sau curățați-le în mașina de
spălat. Asigurați-vă că orificiul mic al tubului metalic este perfect curat și nu este înfundat cu resturi
de lapte.
4 Reasamblați cele două piese ale dispozitivului de spumare a laptelui și reatașați dispozitivul la
aparat.
Filtru de apă AquaClean
Aparatul dvs. este compatibil cu AquaClean. Puteți plasa filtrul de apă AquaClean în rezervorul de apă
pentru a păstra gustul cafelei. De asemenea, diminuează necesitatea detartrării prin reducerea
acumulărilor de calcar din aparat. Puteți achiziționa un filtru de apă AquaClean de la magazinul dvs.
local, de la centrele de asistență autorizate sau online la www.philips.com/parts-and-accessories.
Pictogramă și lumină AquaClean
Aparatul dvs. este echipat cu o lumină (Fig. 39) pentru filtrul de apă AquaClean, care indică starea
acestuia. Folosiți tabelul de mai jos pentru a vedea ce acțiuni sunt necesare atunci când lumina este
aprinsă sau clipește.
Atunci când utilizați aparatul pentru prima dată, lumina pentru AquaClean începe
să clipească cu portocaliu. Acest lucru indică faptul că puteți începe să utilizați
filtrul de apă AquaClean. Dacă nu activați un filtru de apă AquaClean, lumina se va
stinge automat după un timp.
După ce montați filtrul și îl activați cu ajutorul pictogramei AquaClean, lumina
pentru AquaClean se colorează în albastru pentru a confirma că filtrul de apă
AquaClean este activ.
Atunci când filtrul este epuizat, lumina pentru AquaClean începe din nou să
clipească cu portocaliu pentru a vă reaminti să înlocuiți filtrul cu unul nou.
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean este stinsă, puteți în continuare
să activați un filtru AquaClean, dar va trebui să detartrați mai întâi aparatul.
Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
Aparatul nu detectează automat că un filtru a fost amplasat în rezervorul de apă. Prin urmare,
trebuie să activați fiecare filtru de apă AquaClean nou pe care îl montați cu pictograma AquaClean.
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean este stinsă, puteți în continuare să activați un filtru
de apă AquaClean, dar va trebui să detartrați mai întâi aparatul.
Aparatul trebuie să fie complet lipsit de calcar înainte de a începe să utilizați filtrul de apă
AquaClean.
Înainte de a activa filtrul de apă AquaClean, trebuie să fie pregătit prin scufundarea acestuia în apă
după cum se descrie mai jos. Dacă nu faceți acest lucru, în aparat este posibil să fie tras aer în loc de
apă, ceea ce scoate un zgomot puternic și împiedică aparatul să prepare cafea.
1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2 Scuturați filtrul aproximativ 5 secunde (Fig. 40).
3 Scufundați filtrul, cu capul în jos, într-o cană cu apă rece și scuturați-l/apăsați-l (Fig. 41).
Română 165
4 Filtrul este acum pregătit pentru utilizare și poate fi introdus în rezervorul de apă.
5 Introduceți filtrul vertical pe racordul filtrului din rezervorul de apă. Apăsați-l până în cel mai jos
punct (Fig. 42) posibil.
6 Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și amplasați-l înapoi în aparatul de cafea.
7 Scoateți LatteGo, dacă este atașat.
8 Amplasați un bol sub distribuitorul de apă fierbinte/dispozitivul de spumare lapte.
9 Apăsați pictograma AquaClean timp de 3 secunde (Fig. 43). Lumina începe să lumineze intermitent.
10 Apăsați butonul start/stop pentru a porni procesul de activare.
11 Apa fierbinte va fi distribuită din distribuitorul de apă fierbinte/dispozitivul de spumare lapte (3
minute).
12 Atunci când procesul de activare este terminat, lumina AquaClean albastră se aprinde pentru a
confirma că filtrul de apă AquaClean a fost activat corect.
Înlocuirea filtrului de apă AquaClean (5 min.)
După ce prin filtru curg 95 de litri de apă, filtrul încetează să mai funcționeze. Lumina pentru
AquaClean se colorează în portocaliu și începe să clipească pentru a vă reaminti să înlocuiți filtrul. Cât
timp clipește, puteți înlocui filtrul fără să trebuiască să detartrați mai întâi aparatul. Dacă nu înlocuiți
filtrul de apă AquaClean, lumina portocalie se stinge după un timp. În acest caz, puteți în continuare
să înlocuiți filtrul, dar, mai întâi, trebuie să detartrați aparatul.
Atunci când lumina portocalie pentru AquaClean clipește:
1 Scoateți filtrul de apă AquaClean vechi.
2 Montați un filtru nou și activați-l după cum se descrie în capitolul „Activarea filtrului de apă
AquaClean (5 min.)”.
Înlocuiți filtrul de apă AquaClean la interval de cel puțin 3 luni, chiar dacă aparatul nu a indicat încă
necesitatea înlocuirii.
Dacă nu mai doriți să utilizați filtrele de apă Philips AquaClean, puteți să dezactivați mementourile
AquaClean (lumina AquaClean care clipește portocaliu):
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma AquaClean până când lumina din
această pictogramă se aprinde. Lumina de pornire începe să clipească.
3 Atingeți pictograma AquaClean din nou, pentru a dezactiva mementourile. Lumina din pictograma
AquaClean se stinge.
4 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a confirma selecția.
5 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni din nou aparatul. Mementourile AquaClean sunt
acum dezactivate.
Notă: Activarea unui nou filtru AquaClean va reactiva automat mementourile AquaClean.
Setarea durității apei
Vă recomandăm să reglați duritatea apei la valoarea din regiunea dvs. pentru performanțe optime
și o durată mai lungă de viață a aparatului. Acest lucru previne, de asemenea, necesitatea detartrării
aparatului prea des. Duritatea implicită a apei este setată la 4: apă dură.
Română
Dezactivarea mementoului AquaClean
166 Română
Utilizați banda de testare a durității apei furnizată în cutie pentru a determina
duritatea apei din regiunea dvs.:
1
Scufundați banda testului pentru duritatea apei sau mențineți-o sub jet de apă timp de 1 secundă
(Fig. 44).
2 Așteptați 1 minut. Numărul de pătrate de pe banda de testare care se colorează cu roșu indică
duritatea (Fig. 45) apei.
Setați aparatul la duritatea corectă a apei:
1 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a opri aparatul.
2 Atunci când aparatul este oprit, mențineți apăsată pictograma pentru intensitatea aromei până
când toate luminile de pe pictogramă se aprind (Fig. 2).
3 Atingeți pictograma pentru intensitatea aromei 1 dată, de 2 ori, de 3 ori sau de 4 ori. Numărul de
lumini care sunt aprinse ar trebui să fie același cu numărul de pătrate roșii de pe banda (Fig. 46) de
testare. Atunci când pe banda de testare nu există pătrate roșii (toate pătratele sunt verzi),
selectați 1 lumină.
4 După ce setați duritatea corectă a apei, apăsați butonul start/stop .
5 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.
Pentru că setați duritatea apei o singură dată, funcția de intensitate a aromei este utilizată pentru a
selecta duritatea apei. Acest lucru nu afectează intensitatea aromei băuturilor preparate după aceea.
Procedura de detartrare (30 de minute)
Utilizaţi numai detartrantul Philips. Nu utilizaţi în nicio situaţie detartrant pe bază de acid sulfuric, acid
clorhidric, acid sulfamic sau acid acetic (oţet) deoarece acesta poate deteriora circuitul de apă din
aparatul dvs. şi nu dizolvă calcarul în mod corespunzător. Neutilizarea detartrantului Philips va duce la
pierderea garanţiei. De asemenea, neîndepărtarea calcarului din aparat va duce la pierderea garanţiei.
Puteţi cumpăra soluţia de detartrare Philips din magazinul online, de la adresa
www.philips.com/coffee-care.
Când lumina de detartrare/curățare începe să clipească lent, trebuie să detartrați aparatul.
1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2 Dacă este atașat, îndepărtați LatteGo sau dispozitivul de spumat lapte.
3 Scoateți tava de scurgere și compartimentul de zaț, goliți-le și așezați-le înapoi în poziție.
4 Scoateți rezervorul de apă și goliți-l. Scoateți apoi filtrul de apă AquaClean.
5 Turnați întreaga sticlă de soluție de detartrare Philips în rezervorul de apă și umpleți apoi
rezervorul de apă până la indicația (Fig. 47) pentru detartrare/curățare. Apoi instalați-l înapoi în
aparat.
6 Așezați un recipient mare (1,5 l) sub distribuitorul de cafea și sub distribuitorul de apă.
7 Apăsați pictograma de detartrare/curățare timp de 3 secunde, apoi apăsați butonul de
pornire/oprire.
8 Începe prima fază a procedurii de detartrare. Procedura de detartrare durează aproximativ 30 de
minute și constă dintr-un ciclu de detartrare și un ciclu de clătire. Pe parcursul ciclului de
detartrare, lumina pentru detartrare/curățare clipește pentru a indica faptul că faza de detartrare
este în curs de desfășurare.
9 Lăsați aparatul să distribuie soluția de detartrare până când ecranul vă informează că rezervorul de
apă este gol.
10 Goliți rezervorul de apă, clătiți-l și apoi reumpleți-l cu apă curată până la indicația de
detartrare/curățare.
11 Goliți recipientul, apoi așezați-l la loc sub distribuitorul de cafea și cel de apă. Apăsați din nou
butonul start/stop .
Română 167
12 Începe a doua fază a ciclului de detartrare, anume faza de clătire, care durează 3 minute. În timpul
acestei faze, luminile de pe panoul de control se aprind și se sting pentru a indica faptul că faza de
clătire este în curs de desfășurare.
13 Așteptați până când aparatul nu mai distribuie apă. Procedura de detartrare este finalizată atunci
când aparatul nu mai distribuie apă.
14 Aparatul se va încălzi acum din nou. Atunci când toate luminile din pictogramele băuturilor sunt
aprinse continuu, aparatul este pregătit din nou de utilizare.
15 Montați și activați un nou filtru de apă AquaClean în rezervorul de apă.
- Atunci când procedura de detartrare este finalizată, lumina AquaClean clipește un timp pentru a
vă reaminti să montați noul filtru de apă AquaClean.
Sugestie: Utilizarea filtrului AquaClean reduce frecvenţa detartrării!
Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este
întreruptă
Puteţi părăsi procedura de detartrare apăsând pe butonul pornit/oprit din panoul de control. Dacă
procedura de detartrare este întreruptă înainte de a se fi încheiat în întregime, efectuaţi următorii paşi:
1 Goliţi rezervorul de apă şi clătiţi-l temeinic.
2 Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul detartrare/curățare și porniți din nou
aparatul. Aparatul se va încălzi şi va efectua un ciclu de clătire automată.
3 Înainte de a infuza băuturi, efectuați un ciclu de clătire manual. Pentru a efectua un ciclu manual
de clătire, mai întâi distribuiți o jumătate de rezervor de apă fierbinte atingând repetat pictograma
(Fig. 14) pentru apă fierbinte și apoi preparați 2 cești de cafea pre-măcinată fără a adăuga cafea
măcinată.
Dacă procedura de detartrare nu s-a finalizat, aparatul va necesita efectuarea unei alte proceduri
de detartrare cât mai curând posibil.
Comandarea accesoriilor
Produse de întreţinere şi numerele tipurilor:
- Soluţie de detartrare (CA6700)
- Filtru de apă AquaClean CA6903 (Fig. 48)
- Lubrifiant pentru unitatea de infuzare HD5061
- Tablete de îndepărtare a uleiului de cafea CA6704
Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri
video de asistenţă şi o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la
www.philips.com/coffee-care. Dacă nu puteţi rezolva problema, contactaţi Centrul naţional de
asistenţă clienţi. Pentru detalii referitoare la contact, consultaţi broşura de garanţie.
Română
Pentru a curăţa şi detartra aparatul, utilizaţi numai produse de întreţinere Philips. Aceste produse pot
fi achiziționate de la magazinul dvs. local, de la centrele de asistență autorizate sau online la
www.philips.com/parts-and-accessories. Pentru a găsi o listă completă de piese de schimb online,
introduceţi numărul de model al aparatului dvs. Găsiţi numărul de model în partea interioară a uşiţei
de service.
168 Română
Pictograme avertismente
Pictogramă Soluție
avertisment
Lumina care indică faptul că rezervorul de apă este gol se aprinde
- Rezervorul de apă este aproape gol. Umpleți rezervorul de apă cu apă curată
până la nivelul maxim.
- Rezervorul de apă nu este în poziție. Puneți rezervorul de apă la loc.
Lumina de golire a compartimentului de zaț este aprinsă
- Recipientul pentru cafea măcinată este plin. Scoateți și goliți întotdeauna
compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit. Așteptați cel puțin 5
secunde înainte de a reintroduce recipientul.
Lumina de alarmă este aprinsă
- Compartimentul pentru zaț și/sau tava de scurgere nu este pe poziție sau nu
este amplasată corect. Puneți la loc compartimentul pentru zaț și/sau tava de
scurgere și asigurați-vă că sunt în poziția corectă.
- Ușița de service este deschisă. Scoateți rezervorul de apă și asigurați-vă că ușița
de service este închisă.
Lumina de alarmă clipește
- Unitatea de infuzare nu este pe poziție sau nu este amplasată corect. Scoateți
unitatea de infuzare pentru a vă asigura că este fixată pe poziție. Consultați
capitolul „Scoaterea și introducerea unității de infuzare” pentru instrucțiuni pas
cu pas.
- Unitatea de infuzare este blocată. Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o sub jet
de apă. Apoi, lubrifiați unitatea de infuzare și puneți-o înapoi în aparat. Consultați
capitolul „Curățare și întreținere” pentru instrucțiuni pas cu pas.
Lumina de alarmă se aprinde și lumina de pornire începe să clipească.
O anumită cantitate de aer este captivă în interiorul aparatului. Pentru a elibera
aerul din aparat, umpleți rezervorul cu apă, așezați o ceașcă sub dispozitivul clasic de
spumare a laptelui și apăsați butonul de pornire/oprire care clipește.
Atenție: jeturi mici de apă fierbinte vor fi distribuite din dispozitivul clasic de
spumare a laptelui pentru a elibera aerul.
Lumina AquaClean clipește: amplasați sau reamplasați filtrul de apă AquaClean și
activați-l. Consultați capitolul „Filtru de apă AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu
pas.
Lumina de detartrare clipește lent: Detartrați aparatul.
Luminile din pictogramele băuturilor se aprind și se sting una câte una.
Aparatul se încălzește și/sau încearcă să elibereze aerul care a fost tras în mașină.
Așteptați până când toate luminile băuturilor luminează continuu.
Română 169
Pictogramă Soluție
avertisment
Luminile tuturor pictogramelor de avertizare clipesc.
Resetați aparatul deconectându-l de la priză și conectându-l la loc. Înainte de a
reporni aparatul, urmați pașii de mai jos:
- Scoateți filtrul de apă AquaClean din rezervorul de apă.
- Puneți rezervorul de apă la loc. Împingeți-l în aparat cât mai mult posibil, pentru
a vă asigura că acesta se află în poziția corectă.
- Desfaceți capacul compartimentului pentru cafea pre-măcinată și verificați dacă
este colmatat cu pudră de cafea. Pentru a-al curăța, introduceți o coadă de
lingură n compartimentul de cafea pre-măcinată și deplasați-l în sus până când
cafeaua măcinată cade (Fig. 27). Scoateți unitatea de infuzare și îndepărtați toată
cafeaua măcinată care a căzut. Puneți la loc unitatea de infuzare curată.
- Reporniți aparatul.
Dacă problema este remediată, filtrul AquaClean nu a fost pregătit corespunzător.
Pregătiți filtrul AquaClean înainte de a-l așeza la loc, urmând pașii 1 și 2 din capitolul
„Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)”.
Dacă luminile continuă să clipească, unitatea s-ar putea supraîncălzi. Opriți aparatul,
așteptați 30 de minute și reporniți-l. Dacă luminile clipesc în continuare, contactați
centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Pentru detalii referitoare la contact,
consultați broșura de garanție internațională.
Tabel depanare
Problemă
Cauză
Soluție
Tava de scurgere se
umple repede.
Acest lucru este normal.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. O anumită cantitate
de apă curge prin sistemul
intern direct în tava de scurgere.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere. Sugestie: așezați o ceașcă sub
gura de distribuire pentru a colecta apa
de clătire care iese din aceasta.
Lumina de golire a
Ați golit compartimentul de zaț
compartimentului de zaț în timp ce aparatul era oprit.
rămâne aprinsă.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit.
Scoateți compartimentul de zaț,
așteptați cel puțin 5 secunde și
reintroduceți-l.
Aparatul îmi solicită să
golesc compartimentul
de zaț chiar dacă acesta
nu este plin.
Așteptați întotdeauna aproximativ 5
secunde atunci când așezați la loc
compartimentul de zaț. În acest mod,
contorul de zaț se va reseta la zero.
Aparatul nu a resetat contorul
după ultima golire a
compartimentului de zaț.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit. În
cazul în care goliți compartimentul de
zaț cu aparatul oprit, contorul de zaț nu
se va reseta.
Română
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri
video de asistență și o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la
www.philips.com/coffee-care. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați Centrul național de
asistență clienți. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.
170 Română
Problemă
Cauză
Soluție
Compartimentul de zaț
Ați scos tava de scurgere fără să
este prea plin și lumina
goliți compartimentul de zaț.
care indică necesitatea
golirii compartimentului
pentru zaț nu s-a aprins.
Atunci când scoateți tava de scurgere,
goliți și compartimentul de zaț, chiar
dacă acesta conține numai puțin zaț. În
acest mod, contorul de zaț va fi resetat
la zero și va reîncepe să contorizeze
corect zațul.
Nu pot să scot unitatea
de infuzare.
Unitatea de infuzare nu se află
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: închideți ușița
de service și montați la loc rezervorul de
apă. Opriți și porniți aparatul din nou.
Încercați din nou să scoateți unitatea de
infuzare. Consultați capitolul „Scoaterea
și introducerea unității de infuzare”
pentru instrucțiuni pas cu pas.
Nu pot să introduc la loc Unitatea de infuzare nu se află
unitatea de infuzare.
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: închideți ușița
de service și montați la loc rezervorul de
apă. Lăsați unitatea de infuzare afară.
Opriți aparatul și scoateți ștecherul din
priză. Așteptați 30 de secunde apoi
reconectați aparatul la priză și porniți-l.
Apoi instalați unitatea de infuzare în
poziția corectă și reintroduceți-o în
aparat. Consultați capitolul „Scoaterea
și introducerea unității de infuzare”
pentru instrucțiuni pas cu pas.
Cafeaua este apoasă.
Scoateți unitatea de infuzare, clătiți-o
sub jet de apă și lăsați-o să se usuce.
Apoi lubrifiați piesele mobile.
Unitatea de infuzare este
murdară sau necesită ungere.
Aparatul efectuează procedura Inițial, preparați 5 cești de cafea pentru
de autoreglare. Această
a permite aparatului să finalizeze
procedură este pornită automat procedura de reglare automată.
atunci când utilizați aparatul
pentru prima dată, atunci când
schimbați tipul de boabe de
cafea sau după o lungă
perioadă în care nu este utilizat.
Cafeaua nu este
suficient de fierbinte.
Râșnița este reglată la o setare
prea grosieră.
Setați râșnița la o setare mai fină.
Preparați 2-3 băuturi pentru a putea să
simțiți întreaga diferență.
Temperatura setată este prea
mică.
Setați temperatura la nivelul maxim.
O ceașcă rece reduce
temperatura băuturii.
Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă
fierbinte.
Adăugarea de lapte reduce
temperatura băuturii.
Indiferent dacă adăugați lapte cald sau
rece, acest lucru reduce întotdeauna
temperatura cafelei. Preîncălziți ceștile
clătindu-le cu apă fierbinte.
Română 171
Problemă
Cauză
Cafeaua nu iese sau iese Filtrul de apă AquaClean nu a
foarte încet.
fost pregătit corespunzător
pentru instalare.
Soluție
Scoateți filtrul de apă AquaClean și
încercați să preparați din nou o cafea.
Dacă funcționează, asigurați-vă că filtrul
de apă AquaClean a fost pregătit
corespunzător înainte de a-l monta la
loc. Consultați capitolul „Filtru de apă
AquaClean” pentru instrucțiuni pas cu
pas.
Aparatul macină
boabele de cafea, dar
cafeaua nu este
distribuită.
Filtrul de apă AquaClean este
colmatat.
Înlocuiți filtrul de apă AquaClean la
fiecare 3 luni. Un filtru mai vechi de 3
luni se poate colmata.
Râșnița este reglată la o setare
prea fină.
Setați râșnița la o setare mai grosieră.
Rețineți că acest lucru va afecta gustul
cafelei.
Unitatea de infuzare este
murdară.
Scoateți unitatea de infuzare și clătiți-o
sub robinet.
Distribuitorul de cafea este
murdar.
Curățați gura de distribuire a cafelei și
orificiile acesteia cu o soluție de
curățare pentru conducte sau un ac.
Compartimentului pentru cafea
pre-măcinată este colmatat
Opriți aparatul și demontați unitatea de
infuzare. Deschideți capacul
compartimentului pentru cafea premăcinată și introduceți coada lingurii în
acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 27) toată cafeaua lipită.
Circuitul aparatului este blocat
cu calcar.
Detartrați aparatul cu detartrant Philips.
Detartrați întotdeauna aparatul atunci
când lumina de detartrare începe să
clipească.
Compartimentului pentru cafea
pre-măcinată este colmatat.
Opriți aparatul și demontați unitatea de
infuzare. Deschideți capacul
compartimentului pentru cafea premăcinată și introduceți coada lingurii în
acesta. Mișcați coada în sus și în jos
până cade (Fig. 27) toată cafeaua lipită.
Laptele nu se spumează. Aparate cu LatteGo: LatteGo
este asamblat incorect.
Asigurați-vă că gura recipientul pentru
lapte este asamblat corect pe cadrul
LatteGo („clic”).
Română
După o perioadă lungă de inactivitate,
trebuie să pregătiți filtrul de apă
AquaClean pentru reînceperea utilizării
și apoi să îl plasați la loc. Consultați pașii
1-3 ai capitolului „Activarea filtrului de
apă AquaClean”.
172 Română
Problemă
Cauză
Soluție
Aparate cu LatteGo: recipientul
pentru lapte și/sau cadrul
LatteGo sunt murdare.
Dezasamblați LatteGo și clătiți ambele
piese sub jet de apă sau curățați-le în
mașina de spălat vase.
Aparate cu dispozitiv clasic de
spumare a laptelui: dispozitivul
de spumare a laptelui este
murdar.
Curățați bine dispozitivul de spumare a
laptelui.
Tipul de lapte utilizat nu este
adecvat pentru spumare.
Tipurile de lapte diferite determină
cantități și calități diferite de spumă. Am
testat următoarele tipuri de lapte care
oferă rezultate bune la spumare: lapte
semi-degresat sau lapte de vacă
integral și lapte fără lactoză.
Din partea inferioară a
recipientului pentru
lapte LatteGo se scurge
lapte.
Cadrul și recipientul pentru
lapte nu sunt asamblate corect.
Introduceți mai întâi partea superioară a
recipientului pentru lapte sub cârligul
din partea superioară a cadrului. Apoi,
apăsați înapoi partea inferioară a
recipientului pentru lapte. Atunci când
se blochează pe poziție se aude un clic.
Aparatul pare să
prezinte scurgeri.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. Apa curge prin
sistemul intern direct în tava de
scurgere. Acest lucru este
normal.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere. Sugestie: Așezați o ceașcă sub
gura de distribuire pentru a colecta apa
de clătire și pentru a reduce cantitatea
de apă din tava de scurgere.
Tava de scurgere este prea
plină și a curs pe afară, de
aceea aparatul pare să prezinte
scurgeri.
Goliți zilnic tava de scurgere când
indicatorul roșu „tavă de scurgere plină”
iese la iveală prin capacul tăvii de
scurgere.
Rezervorul de apă nu este
introdus complet și în aparat se
trage acum aer.
Asigurați-vă că rezervorul de apă se află
în poziția corectă: scoateți-l și
reintroduceți-l, împingând cât mai mult.
Unitatea de infuzare este
murdară/colmatată.
Clătiți unitatea de infuzare.
Aparatul nu este așezat pe o
suprafață orizontală.
Așezați aparatul pe o suprafață
orizontală, astfel încât tava de scurgere
nu se varsă și indicatorul „tavă de
scurgere plină” funcționează corect.
Rezervorul de apă nu este
introdus complet și în aparat se
trage acum aer.
Asigurați-vă că rezervorul de apă se află
în poziția corectă: scoateți-l și
reintroduceți-l, împingând cât mai mult.
Română 173
Problemă
Cauză
Soluție
Nu pot activa filtrul de
apă AquaClean și
aparatul solicită
efectuarea procedurii de
detartrare.
Filtrul nu a fost montat sau
înlocuit la timp după ce lumina
pentru filtrul de apă AquaClean
a început să clipească. Aceasta
înseamnă că aparatul nu este
complet curățat de calcar.
Detartrați mai întâi aparatul și apoi
instalați filtrul de apă AquaClean.
Noul filtru de apă nu se
potrivește.
Ați încercat să instalați un filtru
de apă diferit de AquaClean.
Doar filtrul de apă AquaClean se
potrivește în aparat.
Garnitura de cauciuc de pe
Amplasați la loc garnitura de cauciuc pe
filtrul de apă AquaClean nu este filtrul de apă AquaClean.
fixată pe poziție.
Aparatul emite un
zgomot puternic.
Este normal ca aparatul dvs. să
emită zgomote în timpul
utilizării.
Dacă aparatul începe să emită alt tip de
zgomote, curățați unitatea de preparare
și lubrifiați-o.
Filtrul de apă AquaClean nu a
fost pregătit corespunzător și în
aparat se trage acum aer.
Scoateți filtrul de apă AquaClean din
rezervorul de apă și pregătiți-l în mod
adecvat pentru utilizare înainte de a-l
pune înapoi. Consultați capitolul „Filtru
de apă AquaClean” pentru instrucțiuni
pas cu pas.
Rezervorul de apă nu este
introdus complet și în aparat se
trage acum aer.
Asigurați-vă că rezervorul de apă se află
în poziția corectă: scoateți-l și
reintroduceți-l, împingând cât mai mult.
Specificații tehnice
Descriere
Valoare
Dimensiuni (l x î x a)
246 x 372 x 433 mm
Greutate
7 – 7.5 kg
Lungime cablu de alimentare
1000 mm
Rezervor de apă
1,8 litri, detașabil
Capacitatea compartimentului pentru cafea
boabe
275 g
Capacitatea recipientului pentru cafea măcinată
12 porții de zaț
Capacitate LatteGo (recipient pentru lapte)
250 ml
Înălțime gură de scurgere ajustabilă
85–145 mm
Tensiune nominală - Putere nominală Alimentare
Consultați eticheta de date de pe interiorul ușiței
de service (fig. A11)
Română
Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți specificațiile tehnice ale produsului. Toate cantitățile
presetate sunt aproximative.
174 Slovenščina
Kazalo
Predstavitev aparata (sl. A)___________________________________________________________________________
174
Nadzorna plošča (sl. B) _______________________________________________________________________________
174
Uvod __________________________________________________________________________________________________
175
Pred prvo uporabo ___________________________________________________________________________________
175
Priprava napitkov_____________________________________________________________________________________
177
Prilagajanje nastavitev aparata ______________________________________________________________________
179
Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa ____________________________________________________
181
Čiščenje in vzdrževanje ______________________________________________________________________________
182
Vodni filter AquaClean _______________________________________________________________________________
184
Nastavitev trdote vode ______________________________________________________________________________
186
Postopek odstranjevanja vodnega kamna (30 minut) ______________________________________________
186
Naročanje dodatne opreme _________________________________________________________________________
187
Odpravljanje težav ___________________________________________________________________________________
188
Tehnični podatki______________________________________________________________________________________
193
Predstavitev aparata (sl. A)
A1
Nadzorna plošča
A10
Servisna vratca
A2
Držalo za skodelice
A11
Oznaka s podatki in številko vrste
A3
Predel za mleto kavo
A12
Zbiralnik za vodo
A4
Pokrov posode za zrna
A13
Dulec za vročo vodo
A5
Prilagodljiv dulec za kavo
A14
Posoda za odpadno mleto kavo
A6
Omrežni vtikač
A15
Sprednja plošča posode za odpadno
mleto kavo
A7
Gumb za nastavitev mletja
A16
Pokrov pladnja za kapljanje
A8
Posoda za kavna zrna
A17
Pladenj za kapljanje
A9
Kuhalni sklop
A18
Indikator polnega pladnja za kapljanje
Dodatna oprema
A19
Tuba z mazivom
A22
Trak za trdoto preskušanje trdote vode
A20
Vodni filter AquaClean
A23
Klasični penilnik mleka (samo nekateri
modeli)
A21
Merilna lopatka
A24
LatteGo (posoda za mleko) (samo
nekateri modeli)
Nadzorna plošča (sl. B)
Oglejte si sliko B, da vidite vse gumbe in ikone. V nadaljevanju boste našli opis.
Slovenščina
Slovenščina 175
Nekateri gumbi/ikone so samo za določene modele.
B1
Gumb za vklop/izklop
B7
Opozorilne ikone
B2
Ikone za napitke*
B8
Lučka za začetek
B3
Ikona za moč arome/mleto kavo
B9
Začni/ustavi
B4
Ikona za količino napitka
B10
Ikona za odstranjevanje vodnega
kamna
B5
Ikona za količino mleka (samo nekateri modeli)
B11
Ikona za filter AquaClean
gumb
B6 Ikona za temperaturo kave (samo nekateri
modeli)
* Ikone za napitke: espresso (ekspresna kava), espresso lungo (podaljšana ekspresna kava), coffee
(kava), americano (ekspresna kava z dodano vročo vodo), cappuccino (kapučino), latte macchiato
(mleko s kavo), hot water (vroča voda) in steam (para) (samo nekateri modeli)
Uvod
Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Philips. Če želite v celoti izkoristiti
podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.
Pred prvo uporabo aparata natančno preberite ločeno knjižico z varnostnimi informacijami in jo
shranite za poznejšo uporabo.
Philips ponuja raznoliko podporo, ki vam bo v pomoč v začetku in da boste lahko na najboljši način
izkoristili svoj aparat. Vsebina škatle:
1 Uporabniški priročnik z navodili za uporabo s slikami in podrobnimi informacijami o čiščenju in
vzdrževanju.
Na voljo je več različic tega aparata za pripravo ekspresne kave in vsaka ima drugačne funkcije.
Vsaka različica ima svojo številko vrste. Številka vrste je navedena na oznaki s podatki na notranji
strani servisnih vratc (glejte sliko A11).
2 Dodatna knjižica, v kateri so informacije glede varnosti z navodili o varni uporabi aparata.
3 Za spletno podporo (pogosta vprašanja, videoposnetki ipd.) optično preberite kodo QR na platnici
te knjižice ali obiščite www.philips.com/coffee-care
Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki
kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.
Aparat samodejno prilagodi količino mlete kave, ki je potrebna za kavo najboljšega okusa. Najprej
morate pripraviti pet kav, da bo aparat lahko izvedel samodejno nastavitev.
Pred prvo uporabo
1. Nastavitev aparata
Ko vklopite aparat, lahko ta iz dulca za vročo vodo ali za kavo iztoči nekaj vode. To je običajno.
Slovenščina
Pred prvo uporabo izperite LatteGo (posodo za mleko) ali klasični penilnik mleka.
176 Slovenščina
ON
2. Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)
Za več informacij glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Nastavitev trdote vode
Za podrobna navodila glejte poglavje »Nastavitev trdote vode«. Privzeta nastavitev trdote vode je 4:
trda voda.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
ON
4. Sestavljanje sklopa LatteGo (samo nekateri modeli)
CLICK
3x
Slovenščina 177
5. Sestavljanje klasičnega penilnika mleka (samo nekateri
modeli)
1
2
Priprava napitkov
Splošni koraki
1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrni.
2 Aparat vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
- Aparat se začne segrevati in izvede samodejni cikel izpiranja. Med segrevanjem se lučke v
ikonah za napitke prižgejo in druga za drugo počasi ugasnejo.
- Ko vse lučke v ikonah za napitke neprekinjeno svetijo, je aparat pripravljen za uporabo.
3 Pod dulec za kavo postavite skodelico. Če želite višino dulca za kavo prilagoditi velikosti skodelice
ali kozarca, ki ga uporabljate (Sl. 1), potisnite dulec navzgor ali navzdol.
Prilagajanje napitkov
Ta aparat vam omogoča, da nastavitve za napitek prilagodite svojemu okusu. Po izbiri napitka lahko:
1 Moč arome prilagodite tako, da se dotaknete ikone (Sl. 2) za moč arome. Na voljo so tri stopnje
moči, najnižja je najbolj blaga in najvišja najmočnejša.
2 Količino napitka prilagodite tako, da se dotaknete ikone za količino (Sl. 3) napitka in/ali ikone za
količino mleka (samo nekateri modeli). Na voljo so 3 količine: nizka, srednja in visoka.
Tudi temperaturo kave lahko prilagodite svojemu okusu.
Priprava kave z zrni
1
Če želite pripraviti kavo, se dotaknite ikone za napitek po svoji izbiri.
- Lučki za moč arome in količino se prižgeta in prikažeta predhodno izbrano nastavitev.
- Zdaj lahko napitek prilagodite svojemu okusu.
2 Pritisnite gumb začni/ustavi.
- Lučka v ikoni napitka utripa, medtem ko se napitek toči.
3 Če želite ustaviti točenje kave, preden aparat konča postopek, še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
Če želite pripraviti 2 kavi hkrati, se dvakrat dotaknite ikone za napitek. Zasveti lučka 2x.
Slovenščina
Samo nekateri modeli: Napitek americano je narejen iz ekspresne kave in vode. Če izberete
napitek americano, aparat najprej iztoči ekspresno kavo in nato vodo.
178 Slovenščina
Priprava mlečnih napitkov s sklopom LatteGo (posoda za
mleko)
LatteGo sestavljajo posoda za mleko, okvir in pokrov za shranjevanje. Preden v posodo natočite
mleko, preverite, da sta okvir in posoda za mleko pravilno sestavljena, da preprečite iztekanje.
1
LatteGo sestavite tako, da najprej vstavite vrhnji del posode za mleko pod zaklep na vrhu okvira (Sl.
4). Nato na mesto pritisnite spodnji del posode za mleko. Ko se zaskoči na mesto (Sl. 5), boste
zaslišali klik.
Opomba: Preden posodo za mleko in okvir staknete skupaj, poskrbite, da bosta čista.
2 LatteGo rahlo nagnite in ga nasadite na dulec (Sl. 6) za vročo vodo. Nato ga pritisnite, da se zaskoči
na svoje mesto (Sl. 7).
3 LatteGo napolnite z mlekom do označene ravni na posodi za mleko za napitek, ki ga pripravljate
(Sl. 8). Posode za mleko ne napolnite čez oznako za najvišjo raven.
Če ste si količino mleka prilagodili svojemu okusu, potem boste morali v posodo za mleko naliti
več oziroma manj mleka, kot je za ta napitek označeno na sklopu LatteGo.
Za najboljše rezultate vedno uporabite mleko neposredno iz hladilnika.
4 Skodelico postavite na pladenj za kapljanje.
5 Dotaknite se ikone za mlečni napitek po svoji izbiri.
- Zdaj lahko napitek prilagodite svojemu okusu.
6 Pritisnite gumb začni/ustavi.
- Lučka v ikoni napitka utripa, medtem ko se napitek toči. Kadar pripravljate cappuccino
(kapučino) ali latte macchiato (mleko s kavo), aparat najprej toči mleko in nato kavo. Če izberete
pripravo napitka caffè latte (ekspresna kava z mlekom), aparat najprej toči kavo in nato mleko.
- Če želite ustaviti točenje mleka, preden aparat iztoči vnaprej določeno količino, pritisnite gumb
začni/ustavi .
7 Če želite ustaviti točenje celotnega napitka (mleko in kava), preden aparat konča postopek,
pritisnite in pridržite gumb začni/ustavi .
Penjenje mleka s klasičnim penilnikom mleka
Za najboljšo kakovost pene vedno uporabite mleko neposredno iz hladilnika.
1 Črni silikonski ročaj na aparatu nagnite v levo in nanj (Sl. 9) nataknite penilnik mleka.
2 V vrč za mleko nalijte približno 100 ml mleka za cappuccino (kapučino) in približno 150 ml mleka za
latte macchiato (mleko s kavo).
3 Penilnik mleka potisnite približno 1 cm v mleko.
4 Dotaknite se ikone (Sl. 10) za paro.
- Lučka v ikoni za paro zasveti, lučka gumba za začetek pa začne utripati.
5 Pritisnite gumb začni/ustavi , da spenite mleko (Sl. 11).
- Aparat se začne segrevati, para pritisne v mleko in mleko se speni.
6 Ko mlečna pena v vrču za mleko doseže želeno količino, še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi ,
da se mleko neha peniti.
Mleka ne penite več kot 90 sekund. Penjenje se samodejno ustavi po 90 sekundah.
Med penjenjem mleka ni treba premikati vrča za mleko, da bi dobili najboljšo kakovost mlečne
pene.
Slovenščina 179
Priprava kave z mleto kavo
Namesto kavnih zrn lahko izberete mleto kavo, če na primer želite drugačno kavo ali morda kavo brez
kofeina.
1 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat, in počakajte, dokler ni pripravljen za uporabo.
2 Odprite pokrov predela za mleto kavo in vanj (Sl. 12) stresite eno do roba polno merilno lopatko
mlete kave. Nato zaprite pokrov.
3 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
4 Izberite samo en napitek.
5 Pritisnite in 3 sekunde (Sl. 13) držite ikono za moč arome.
- Lučka za mleto kavo zasveti, lučka gumba za začetek pa začne utripati.
6 Pritisnite gumb začni/ustavi.
7 Če želite ustaviti točenje kave, preden aparat konča postopek, še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite samo eno kavo.
Mleta kava ni nastavitev, ki se shrani kot predhodno izbrana nastavitev moči. Vsakič, ko želite
uporabiti mleto kavo, morate pritisniti in 3 sekunde držati ikono za moč arome.
Ko izberete mleto kavo, ne morete izbrati drugačne moči kave.
Točenje vroče vode
1 LatteGo ali penilnik mleka odstranite z aparata, če je nanj pritrjen.
2 Dotaknite se ikone (Sl. 14) za vročo vodo.
- Lučke za količino napitka se prižgejo in prikažejo predhodno izbrano nastavitev za vročo vodo.
3 Količino vroče vode prilagodite svojemu okusu tako, da se dotaknete ikone za količino (Sl. 3)
napitka.
4 Pritisnite gumb začni/ustavi.
- Lučka v ikoni za vročo vodo utripa in iz dulca (Sl. 15) za vročo vodo teče vroča voda.
5 Če želite ustaviti točenje vroče vode, preden aparat konča postopek, še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
Prilagajanje nastavitev aparata
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Kadar je aparat izklopljen: pritisnite in pridržite ikono (Sl. 16) za odstranjevanje vodnega kamna
(Calc/Clean), dokler ne zasvetita (Sl. 17) lučka za odstranjevanje vodnega kamna in lučka za moč
arome.
3 Dotaknite se ikone za moč arome in izberite ustrezen čas pripravljenosti: 15, 30, 60 ali 180 minut. Na
ikoni za moč arome zasvetijo 1, 2, 3 ali 4 lučke.
4 Ko nastavite čas pripravljenosti, pritisnite gumb začni/ustavi. Aparat se izklopi.
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Slovenščina
Nastavitev časa pripravljenosti
180 Slovenščina
Programiranje najvišje privzete nastavitve napitkov
Aparat ima 3 privzete nastavitve za vsak napitek: nizka, srednja in visoka. Prilagodite lahko le količino
najvišje nastavitve. Novo količino lahko shranite, takoj ko začne utripati lučka za začetek.
Preden začnete programirati količino mlečnega napitka, sestavite sklop LatteGo in vanj nalijte
mleko.
1
Če želite prilagoditi najvišjo količino, pritisnite in 3 sekunde držite ikono napitka, ki ga želite
prilagoditi.
- Zgornja lučka v ikoni za količino napitka in zgornja lučka v ikoni za količino mleka (samo nekateri
modeli) začneta utripati in gumb začni/ustavi začne utripati, kar pomeni, da ste v načinu
programiranja.
2 Pritisnite gumb začni/ustavi. Aparat začne pripravljati izbrani napitek.
- Lučka za začetek najprej sveti neprekinjeno. Ko je aparat pripravljen, da shrani prilagojeno
količino, začne lučka začni/ustavi utripati.
3 Še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi , ko je v skodelici želena količina kave ali mleka.
- Kadar pripravljate cappuccino (kapučino) ali latte macchiato (mleko s kavo), aparat najprej toči
mleko. Pritisnite gumb začni/ustavi , ko je v skodelici želena količina mleka. Aparat začne
samodejno točiti kavo. Še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi , ko je v skodelici želena količina.
Po tem, ko ste programirali novo najvišjo privzeto količino za napitek, bo aparat iztočil to novo količino
vsakič, ko izberete najvišjo količino za ta napitek.
Prilagodite lahko le najvišjo privzeto raven količine.
Če se želite vrniti na privzete nastavitve količine, glejte »Obnovitev tovarniških nastavitev«.
Prilagoditev temperature kave
Aparati brez ikone za temperaturo
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Kadar je aparat izklopljen: pritisnite in držite ikono za količino kave, dokler se ne prižgejo (Sl. 18)
lučke v tej ikoni.
3 Dotaknite se ikone za količino, da izberete ustrezno temperaturo: običajno, visoko ali najvišjo.
- V tem zaporedju gorijo 1, 2 ali 3 lučke.
4 Ko ste dokončali nastavitev temperature kave, pritisnite gumb začni/ustavi .
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Če aparata ne izklopite vi, se bo čez čas izklopil samodejno.
Aparati z ikono za temperaturo (samo model EP3221)
1
Večkrat se dotaknite ikone za temperaturo kave, da izberete želeno temperaturo.
Obnovitev tovarniških nastavitev
Aparat ponuja možnost, da kadar koli obnovite privzete nastavitve za napitke.
Privzete nastavitve lahko obnovite samo, kadar je aparat izklopljen.
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Pritisnite in za 3 sekunde pridržite ikono za espresso (ekspresno kavo).
Slovenščina 181
- Zasvetijo srednje lučke v ikonah za nastavitev napitka. Lučka začni/ustavi začne utripati in s tem
nakazuje, da so nastavitve pripravljene za obnovitev.
3 Pritisnite gumb začni/ustavi , da potrdite obnovitev nastavitev.
4 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Prilagajanje nastavitev mlinčka
Nastavitev moči kave lahko spremenite z gumbom za nastavitev mletja v posodi za zrna. Nižja ko je
nastavitev mletja, bolj drobno bodo kavna zrna zmleta in močnejša bo kava. Izbirate lahko med 12
različnimi nastavitvami mletja.
Aparat je nastavljen tako, da bo iz vaših kavnih zrn pripravil najokusnejšo kavo. Zato svetujemo, da
nastavitev mlinčka ne prilagajate, dokler ne pripravite 100–150 skodelic kave (približno mesec dni
uporabe).
Nastavitve mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna. Razliko boste čutili šele
po pripravi dveh ali treh napitkov.
Gumb za nastavitev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.
1
2
3
4
Pod dulec za kavo postavite skodelico.
Odprite pokrov posode za kavna zrna.
Dotaknite se ikone za espresso (ekspresno kavo) in nato pritisnite gumb začni/ustavi .
Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavitev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v
desno. (Sl. 19)
Izklop piskov nadzorne plošče
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, se dotaknite ikone za kavo (pri modelu EP3221 je to ikona za espresso
lungo) in jo držite, dokler ne zasveti lučka v ikoni. Utripati začne lučka za začetek.
3 Če želite izklopiti piske nadzorne plošče, se znova dotaknite ikone za kavo. Lučka v ikoni za kavo
ugasne.
4 Za potrditev izbire pritisnite gumb začni/ustavi.
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Piski nadzorne plošče so zdaj
izklopljeni.
Opomba: Če lučka v ikoni za kavo ne zasveti po tem, ko ste se ikone dotaknili in jo pridržali, pomeni,
da so bili piski nadzorne plošče že izklopljeni. Če jih želite spet vklopiti, se znova dotaknite ikone in
potrdite s pritiskom gumba začni/ustavi.
Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa
Na spletnem mestu www.philips.com/coffee-care so na voljo podrobna videonavodila za
odstranjevanje, vstavljanje in čiščenje kuhalnega sklopa.
Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata
1 Izklopite aparat.
2 Zbiralnik za vodo odstranite in odprite servisna vratca (Sl. 20).
Slovenščina
Piskov v gumbu za vklop/izklop in gumbu začni/ustavi ni mogoče izklopiti.
182 Slovenščina
3 Pritisnite ročaj (Sl. 21) PUSH (Pritisni) in povlecite zanj, da kuhalni sklop odstranite iz aparata (Sl. 22).
Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa
Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat se prepričajte, da je v pravilnem položaju.
1
Prepričajte se, da je kuhalni sklop v pravilnem položaju. Puščica na rumenem valju na strani
kuhalnega sklopa mora biti poravnana s črno puščico in črko N (Sl. 23).
- Če ni, potisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne podstavka kuhalnega sklopa (Sl. 24).
2 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na stranicah (Sl. 25), da se zaskoči (Sl. 26) v pravilen
položaj. Ne pritisnite gumba PUSH (Pritisni).
3 Zaprite servisna vratca in namestite nazaj zbiralnik za vodo.
Čiščenje in vzdrževanje
Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem boste zagotovili dolgoročno optimalno delovanje aparata in
pripravo dobre kave z enakomernim točenjem.
Podrobna navodila o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v spodnji tabeli.
Podrobnejše informacije in videonavodila so na voljo na spletnem mestu www.philips.com/coffeecare. Glejte sliko D za prikaz delov, ki jih lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Odstranljivi deli Kdaj čistiti
Kako čistiti
Kuhalni sklop
Tedensko
Iz aparata odstranite kuhalni sklop. Izperite ga
pod tekočo vodo.
Mesečno
Kuhalni sklop očistite s tableto za odstranjevanje
kavnega olja Philips.
Klasični penilnik
mleka
Po vsaki uporabi
Za temeljito čiščenje najprej točite vročo vodo, ko
je penilnik mleka nameščen na aparat. Nato
penilnik mleka odstranite z aparata in ga
razstavite. Vse dele očistite pod tekočo vodo ali v
pomivalnem stroju.
Predel za mleto
kavo
Vsak teden preverite, ali je
predel za mleto kavo
zamašen.
Aparat odklopite in odstranite kuhalni sklop.
Odprite pokrov predela za mleto kavo in vanj
vstavite ročaj žlice. Ročaj premikajte navzgor in
navzdol, dokler ne izpade (Sl. 27) mleta kava, s
katero je lijak zamašen. Na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care za podrobna
videonavodila.
Posoda za
odpadno mleto
kavo
Posodo za odpadno mleto
kavo izpraznite, ko to
zahteva aparat. Čistite jo
tedensko.
Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, ko je
aparat vklopljen. Izperite jo pod tekočo vodo z
nekaj detergenta za pomivanje posode ali
pomijte v pomivalnem stroju. Sprednja plošča
posode za odpadno mleto kavo ni primerna za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Slovenščina 183
Odstranljivi deli Kdaj čistiti
Kako čistiti
Pladenj za
kapljanje
Pladenj za kapljanje
izpraznite vsak dan oziroma
takoj ko se skozenj (Sl. 28)
prikaže rdeči kazalnik, ki
kaže, da je pladenj poln.
Pladenj za kapljanje čistite
tedensko.
Odstranite pladenj (Sl. 29) za kapljanje in ga
izperite pod tekočo vodo z nekaj detergenta za
pomivanje posode. Pladenj za kapljanje lahko
tudi pomijete v pomivalnem stroju. Sprednja
plošča posode za odpadno mleto kavo (sl. A15)
ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
LatteGo
Po vsaki uporabi
LatteGo izperite pod tekočo vodo ali ga pomijte v
pomivalnem stroju.
Mazanje
kuhalnega sklopa
Vsaka dva meseca
Glejte tabelo za mazanje in kuhalni sklop
namažite s Philipsovim mazivom.
Zbiralnik za vodo
Tedensko
Zbiralnik za vodo izperite pod tekočo vodo.
Čiščenje kuhalnega sklopa
Z rednim čiščenjem kuhalnega sklopa preprečite, da bi ostanki kave zamašili notranje krogotoke. Na
spletnem mestu www.philips.com/coffee-care so na voljo podporni videoposnetki z navodili, kako
odstranite, vstavite in očistite kuhani sklop.
Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo
1 Odstranite kuhalni sklop.
2 Kuhalni sklop temeljito izperite z vodo. Previdno očistite zgornji filter (Sl. 30) kuhalnega sklopa.
3 Pred vnovičnim vstavljanjem kuhalnega sklopa počakajte, da se posuši na zraku. Kuhalnega sklopa
ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.
Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja Philips.
1 Pod dulec za kavo postavite skodelico. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo.
2 V predel za mleto kavo vstavite tableto za odstranjevanje kavnega olja.
3 Dotaknite se ikone za kavo in nato 3 sekunde držite ikono za moč arome, da izberete način (Sl. 2)
za mleto kavo.
4 Ne dodajajte mlete kave. Pritisnite gumb začni/ustavi , da začnete cikel priprave. Ko je
pripravljene pol skodelice vode, aparat izključite.
5 Raztopina za odstranjevanje kavnega olja naj učinkuje vsaj 15 minut.
6 Vtič napajalnega kabla vstavite nazaj v zidno vtičnico in vklopite aparat, da dokončate postopek
priprave. Izpraznite skodelico.
7 Zbiralnik za vodo odstranite in odprite servisna vratca. Odstranite kuhalni sklop in ga temeljito
izperite pod tekočo vodo.
8 Kuhalni sklop in zbiralnik za vodo vstavite nazaj in pod dulec za kavo postavite skodelico.
9 Dotaknite se ikone za kavo in nato 3 sekunde držite ikono za moč arome, da izberete način (Sl. 2)
za mleto kavo. Ne dodajajte mlete kave. Pritisnite gumb začni/ustavi , da začnete cikel priprave.
To dvakrat ponovite. Izpraznite skodelico.
Mazanje kuhalnega sklopa
Kuhalni sklop je treba namazati vsaka 2 meseca, da zagotovite neovirano gibanje premikajočih se
delov.
1 Na bat (sivi del) kuhalnega sklopa (Sl. 31) nanesite tanko plast maziva.
Slovenščina
Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja
184 Slovenščina
2 Okoli gredi (sivi del) na spodnjem delu kuhalnega sklopa (Sl. 32) nanesite tanko plast maziva.
3 Tanko plast maziva nanesite na vodila na obeh stranicah (Sl. 33).
Čiščenje sklopa LatteGo (posoda za mleko)
Čiščenje sklopa LatteGo po vsaki uporabi
1
2
3
4
LatteGo odstranite iz aparata (Sl. 34).
Izlijte morebitno preostalo mleko.
Pritisnite gumb za sprostitev in posodo za mleko odstranite z okvira LatteGo (Sl. 35).
Vse dele očistite v pomivalnem stroju ali pod tekočo mlačno vodo z nekaj detergenta za pomivanje
posode.
Čiščenje klasičnega penilnika mleka
Čiščenje klasičnega penilnika mleka po vsaki uporabi
Penilnik mleka očistite po vsaki uporabi iz higienskih razlogov in da se ne bodo nabirali ostanki mleka.
1 Pod penilnik mleka postavite skodelico.
2 Dotaknite se ikone za paro in nato pritisnite gumb začni/ustavi , da se začne izpuščati para in da
se odstranijo morebitni ostanki mleka iz notranjosti penilnika mleka.
3 Če želite po nekaj sekundah ustaviti izpuščanje pare, še enkrat pritisnite gumb začni/ustavi .
4 Penilnik mleka očistite z vlažno krpo.
Dnevno čiščenje klasičnega penilnika mleka
1 Počakajte, da se penilnik mleka povsem ohladi.
2 Penilnik mleka nagnite v levo (Sl. 36) in odstranite tako kovinski kot tudi silikonski del (Sl. 37).
3 Dva dela (Sl. 38) razstavite in ju izperite s svežo vodo ali pomijte v pomivalnem stroju. Poskrbite, da
bo mala odprtina na kovinski cevki popolnoma čista in ne bo zamašena z ostanki mleka.
4 Ponovno sestavite oba dela penilnika mleka in penilnik mleka spet namestite v aparat.
Vodni filter AquaClean
Vaš aparat ima omogočen filter AquaClean. Vodni filter AquaClean lahko postavite v zbiralnik za vodo,
da ohranite okus kave. Zmanjša tudi potrebo po odstranjevanju vodnega kamna, ker preprečuje
nabiranje apnenca v vašem aparatu. Vodni filter AquaClean lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v
pooblaščenih servisnih centrih ali na spletnem mestu www.philips.com/parts-and-accessories.
Ikona in lučka za filter AquaClean
Vaš aparat ima lučko (Sl. 39) za vodni filter AquaClean, ki kaže stanje filtra. V spodnji tabeli si oglejte,
kateri ukrepi so potrebni, kadar lučka gori oziroma utripa.
Ko aparat prvič uporabite, začne lučka za filter AquaClean utripati oranžno. To
pomeni, da lahko začnete uporabljati vodni filter AquaClean. Če vodnega filtra
AquaClean ne aktivirate, bo lučka čez čas samodejno ugasnila.
Ko namestite filter in ga aktivirate z ikono AquaClean, bo lučka AquaClean
zasvetila modro, kar je potrditev, da je vodni filter AquaClean aktiven.
Ko je filter izrabljen, začne lučka AquaClean spet utripati oranžno in vas tako
opomni, da je treba filter zamenjati z novim.
Slovenščina 185
Ko oranžna lučka AquaClean ne sveti, lahko vseeno aktivirate filter AquaClean,
vendar morate najprej iz aparata odstraniti vodni kamen.
Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)
Aparat ne zazna samodejno, da ste filter dali v zbiralnik za vodo. Zato morate z ikono AquaClean
aktivirati vsak nov vodni filter AquaClean, ki ga namestite.
Ko oranžna lučka AquaClean ne sveti, lahko vseeno aktivirate vodni filter AquaClean, vendar morate
najprej iz aparata odstraniti vodni kamen.
Pred začetkom uporabe vodnega filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen.
Preden vodni filter AquaClean aktivirate, ga morate pripraviti, in sicer tako, da ga potopite v vodo, kot
je opisano spodaj. Če tega ne naredite, se lahko zgodi, da v aparat pride zrak namesto vode, kar
povzroči precej hrupa, aparat pa ne bo mogel pripraviti kave.
1 Poskrbite, da bo aparat vklopljen.
2 Približno pet sekund (Sl. 40) ga tresite.
3 Filter z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode in ga (Sl. 41) stresite oziroma pritisnite.
4 Filter je zdaj pripravljen za uporabo in ga lahko vstavite v zbiralnik za vodo.
5 Filter vstavite navpično na nastavek zanj v zbiralniku za vodo. Potisnite ga navzdol do najnižje
možne točke (Sl. 42).
6 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo in ga namestite nazaj v aparat.
7 Odstranite LatteGo, če je nameščen.
8 Pod dulec za vročo vodo/penilnik mleka postavite posodo.
9 Pritisnite in 3 sekunde (Sl. 43) držite ikono AquaClean. Utripati začne lučka za začetek.
10 Pritisnite gumb začni/ustavi , da se začne postopek aktivacije.
11 Iz dulca za vročo vodo/penilnika mleka bo tekla vroča voda (3 minute).
12 Ko je postopek aktivacije končan, zasveti modra lučka AquaClean, kar je potrditev, da je bil vodni
filter AquaClean pravilno aktiviran.
Zamenjava vodnega filtra AquaClean (5 min.)
Filter bo nehal delovati, ko bo skozenj steklo 95 litrov vode. Lučka AquaClean zasveti oranžno in začne
utripati ter vas tako opomni, da je treba filter zamenjati. Dokler utripa, lahko filter zamenjate brez
predhodnega odstranjevanja vodnega kamna iz aparata. Če ne zamenjate vodnega filtra AquaClean,
bo oranžna lučka sčasoma ugasnila. V tem primeru lahko filter še vedno zamenjate, vendar morate iz
aparata najprej odstraniti vodni kamen.
Vodni filter AquaClean zamenjajte vsaj vsake tri mesece, tudi če aparat še ne kaže, da je potrebna
zamenjava.
Izklop opomnika za filter AquaClean
Če ne želite več uporabljati vodnih filtrov Philips AquaClean, lahko izklopite opomnike za filtre
AquaClean (lučka AquaClean utripa oranžno):
Slovenščina
Kadar oranžna lučka AquaClean utripa:
1 Odstranite stari vodni filter AquaClean.
2 Vstavite nov filter in ga aktivirajte, kot je opisano v poglavju »Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5
min.)«.
186 Slovenščina
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, pritisnite in držite ikono AquaClean, dokler ne zasveti lučka v tej ikoni.
Utripati začne lučka za začetek.
3 Znova se dotaknite ikone AquaClean, da izklopite opomnike. Lučka v ikoni AquaClean ugasne.
4 Za potrditev izbire pritisnite gumb začni/ustavi.
5 Aparat spet vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Opomniki za filter AquaClean so zdaj
izklopljeni.
Opomba: Aktivacija novega filtra AquaClean bo samodejno znova vklopila opomnike za AquaClean.
Nastavitev trdote vode
Priporočamo, da trdoto vode prilagodite trdoti vode na vašem območju, da bo aparat optimalno
deloval in da bo njegova življenjska doba daljša. Tako vam tudi ne bo treba prepogosto odstranjevati
vodnega kamna iz aparata. Privzeta nastavitev trdote vode je 4: trda voda.
S preizkusnim trakom za trdoto vode, priloženim v škatli, izmerite trdoto vode na
vašem območju:
1
Preizkusni trak za trdoto vode za 1 sekundo (Sl. 44) potopite v vodo iz pipe ali podržite pod tekočo
vodo.
2 Počakajte eno minuto. Število kvadratkov na preizkusnem traku, ki so pordečili, prikazuje trdoto (Sl.
45) vode.
Aparat nastavite na pravilno trdoto vode:
1 Za izklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Ko je aparat izklopljen, se dotaknite ikone za moč arome in jo držite, dokler se ne prižgejo (Sl. 2) vse
lučke v ikoni.
3 Ikone za moč arome se dotaknite 1-, 2-, 3- ali 4-krat. Število lučk, ki svetijo, mora biti enako številu
rdečih kvadratkov na preizkusnem traku (Sl. 46). Če na preizkusnem traku ni nobenega rdečega
kvadratka (torej so vsi kvadratki zeleni), izberite 1 lučko.
4 Ko ste določili pravo trdoto vode, pritisnite gumb začni/ustavi .
5 Za vklop aparata pritisnite ikono za vklop/izklop.
Ker trdoto vode nastavite samo enkrat, se trdota vode izbere z načinom moči arome. To ne vpliva
na moč arome napitkov, ki jih pripravite po tem.
Postopek odstranjevanja vodnega kamna (30
minut)
Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips. V nobenem primeru ne
uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki temelji na žvepleni, solni, sulfamidni in
ocetni (kis) kislini, saj lahko s tem poškodujete vodni krogotok aparata, vodni kamen pa se ne bo
pravilno raztopil. Če ne uporabljajte Philipsovega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, bo
garancija neveljavna. Garancija bo neveljavna tudi, če iz aparata ne odstranite vodnega kamna.
Philipsovo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna lahko kupite v spletni trgovini na
www.philips.com/coffee-care.
Ko začne počasi utripati lučka Calc / Clean (odstranjevanje vodnega kamna), morate iz aparata
odstraniti vodni kamen.
Slovenščina 187
1 Poskrbite, da bo aparat vklopljen.
2 LatteGo ali penilnik mleka odstranite z aparata, če je nanj pritrjen.
3 Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju izpraznite, nato pa ju
vstavite nazaj na njuno mesto.
4 Zbiralnik za vodo odstranite in izpraznite. Nato odstranite vodni filter AquaClean.
5 V zbiralnik za vodo vlijte celotno stekleničko sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Philips in
ga napolnite z vodo do oznake (Sl. 47) Calc / Clean. Nato ga namestite nazaj v aparat.
6 Pod dulca za kavo in za vročo vodo postavite veliko posodo (1,5 l).
7 Pritisnite ikono Calc / Clean in držite 3 sekunde, nato pritisnite gumb začni/ustavi .
8 Začne se prvi del postopka odstranjevanja vodnega kamna. Odstranjevanje vodnega kamna traja
približno 30 minut ter vključuje cikel odstranjevanja in cikel izpiranja. Med ciklom odstranjevanja
vodnega kamna lučka Calc / Clean utripa in tako kaže, da poteka faza odstranjevanja vodnega
kamna.
9 Aparat naj toči raztopino za odstranjevanje kamna, dokler vas ne opomni, da je zbiralnik za vodo
prazen.
10 Izpraznite zbiralnik za vodo, ga izperite in nato napolnite s svežo vodo do oznake Calc / Clean.
11 Izpraznite posodo in jo postavite nazaj pod dulca za kavo in za vodo. Še enkrat pritisnite gumb
začni/ustavi .
12 Začne se drugi del postopka odstranjevanja vodnega kamna – izpiranje –, ki traja 3 minute. Med to
fazo se lučke na nadzorni plošči prižgejo in ugasnejo, kar pomeni, da poteka faza izpiranja.
13 Počakajte, da aparat preneha točiti vodo. Ko aparat preneha točiti vodo, je postopek
odstranjevanja vodnega kamna končan.
14 Aparat se bo zdaj znova segrel. Ko lučke v ikonah za napitke neprekinjeno svetijo, je aparat spet
pripravljen za uporabo.
15 V zbiralnik za vodo vstavite nov vodni filter AquaClean in ga aktivirajte.
- Ko je postopek odstranjevanja vodnega kamna končan, lučka AquaClean nekaj časa utripa in
vas tako opomni, da je treba vstaviti nov vodni filter AquaClean.
Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.
Postopek odstranjevanja vodnega kamna lahko prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop na
nadzorni plošči. Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen, preden je povsem
dokončan, naredite naslednje:
1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
2 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake Calc / Clean in aparat spet vklopite. Aparat se
bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja. Če želite izvesti ročni cikel izpiranja, najprej
iztočite polovico zbiralnika vroče vode tako, da se večkrat dotaknete ikone (Sl. 14) za vročo vodo,
nato pa pripravite 2 skodelici kave z mleto kavo, ne da bi dodali mleto kavo.
Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.
Naročanje dodatne opreme
Za čiščenje aparata in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo vzdrževalne izdelke Philips.
Te izdelke lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v pooblaščenih servisnih centrih ali na spletnem
Slovenščina
Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja
vodnega kamna
188 Slovenščina
mestu www.philips.com/parts-and-accessories. Za popoln seznam nadomestnih delov v spletu
vnesite številko modela svojega aparata. Številka modela je navedena na notranji strani servisnih
vratc.
Izdelki za vzdrževanje in številke vrst:
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna CA6700
- Vodni filter AquaClean CA6903 (Sl. 48)
- Mazivo za kuhalni sklop HD5061
- Tablete za odstranjevanje kavnega olja CA6704
Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata.
Videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj si lahko ogledate na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.
Opozorilne ikone
Opozorilna
ikona
Rešitev
Sveti lučka za prazen zbiralnik za vodo
- Zbiralnik za vodo je skoraj prazen. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do
najvišje oznake.
- Zbiralnik za vodo ni nameščen. Zbiralnik za vodo ponovno namestite.
Sveti lučka za izpraznitev posode za odpadno mleto kavo
- Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Posodo za odpadno mleto kavo
odstranite in izpraznite, ko je aparat vklopljen. Počakajte vsaj 5 sekund, preden
znova vstavite posodo.
Sveti lučka za opozorilo
- Posoda za odpadno mleto kavo in/ali pladenj za kapljanje ni na svojem mestu ali
pa ni vstavljen pravilno. Posodo za odpadno mleto kavo in/ali pladenj za
kapljanje vstavite nazaj in se prepričajte, da je v pravilnem položaju.
- Servisna vratca so odprta. Zbiralnik za vodo odstranite in poskrbite, da bodo
servisna vratca zaprta.
Utripa lučka za opozorilo
- Kuhalni sklop ni vstavljen ali ni pravilno vstavljen. Odstranite kuhalni sklop in
poskrbite, da se zaklene v ustrezen položaj. Za podrobna navodila glejte poglavje
»Odstranjevanje in vstavljanje kuhalnega sklopa«.
- Kuhalni sklop je zamašen. Kuhalni sklop odstranite in ga izperite pod tekočo
vodo. Nato kuhalni sklop namažite in ga vstavite nazaj v aparat. Za podrobna
navodila glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«.
Lučka za opozorilo sveti, lučka gumba za začetek pa utripa.
V aparatu je zrak. Če želite iz aparata izpustiti zrak, napolnite zbiralnik za vodo z
vodo, pod klasični penilnik mleka podstavite skodelico in pritisnite utripajoči gumb
začni/ustavi.
Previdno: iz klasičnega penilnika mleka bo brizgnilo nekaj manjših curkov vroče
vode, da se izpusti zrak.
Slovenščina 189
Opozorilna
ikona
Rešitev
Utripa lučka AquaClean: vstavite ali zamenjajte vodni filter AquaClean in ga
aktivirajte. Za podrobna navodila glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Lučka za odstranjevanje vodnega kamna počasi utripa: Iz aparata odstranite vodni
kamen.
Lučke v ikonah za napitke zasvetijo in druga za drugo ugasnejo.
Aparat se segreva in/ali poskuša izpustiti zrak, ki se je nabral v njem. Počakajte, da
začnejo vse lučke za napitke svetiti neprekinjeno.
Lučke vseh opozorilnih ikon utripajo.
Aparat ponastavite tako, da ga izključite in ponovno vključite. Preden aparat spet
vklopite, upoštevajte naslednje:
- Vodni filter AquaClean odstranite iz zbiralnika za vodo.
- Zbiralnik za vodo ponovno namestite. Potisnite ga čim dlje v aparat, da bo
zagotovo v pravilnem položaju.
- Odprite pokrov predela za mleto kavo in preverite, da ni zamašen s kavnim
prahom. Če ga želite očistiti, vstavite ročaj žlice v predel za mleto kavo in
premikajte ročaj gor in dol, dokler zamašena mleta kava ne pade dol (Sl. 27).
Odstranite kuhalni sklop in vso odpadno mleto kavo, ki je padla dol. Očiščen
kuhalni sklop vstavite nazaj.
- Aparat spet vklopite.
Če težavo s tem rešite, filter AquaClean ni bil pravilno pripravljen. Preden filter
AquaClean postavite nazaj, ga pripravite, kot je opisano 1. in 2. koraku v poglavju
»Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)«.
Če lučke še vedno utripajo, se je aparat mogoče pregrel. Aparat izklopite, počakajte
30 minut in ga spet vklopite. Če lučke še vedno utripajo, se obrnite na center za
pomoč uporabnikom v svoji državi. Podatki za stik so na mednarodnem garancijskem
listu.
Tabela odpravljanja težav
Težava
Vzrok
Rešitev
Pladenj za kapljanje se
hitro napolni.
To je običajno. Aparat uporablja
vodo za izpiranje notranjega
krogotoka in kuhalnega sklopa.
Nekaj vode gre skozi notranji
sistem neposredno v pladenj za
kapljanje.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln. Nasvet: pod dulec za
točenje postavite skodelico za zbiranje
vode od izpiranja, ki priteče iz njega.
Slovenščina
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata.
Videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj si lahko ogledate na spletnem mestu
www.philips.com/coffee-care. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč
uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.
190 Slovenščina
Težava
Vzrok
Rešitev
Lučka za izpraznitev
posode za odpadno
mleto kavo sveti naprej.
Posodo za odpadno mleto kavo Posodo za odpadno mleto kavo vedno
ste izpraznili, ko je bil aparat
praznite, ko je aparat vklopljen. Posodo
izklopljen.
za odpadno mleto kavo odstranite,
počakajte vsaj 5 sekund in jo nato spet
vstavite.
Aparat me poziva, naj
izpraznim posodo za
odpadno mleto kavo,
čeprav ni polna.
Aparat ni ponastavil števca, ko
ste zadnjič izpraznili posodo za
odpadno mleto kavo.
Vedno počakajte približno pet sekund,
preden znova vstavite posodo za
odpadno mleto kavo. Tako bo števec za
odpadno mleto kavo vedno
ponastavljen na nič.
Posodo za odpadno mleto kavo vedno
praznite, ko je aparat vklopljen. Če
posodo za odpadno mleto kavo
izpraznite, ko je aparat izklopljen, se
števec za odpadno mleto kavo ne bo
ponastavil.
Posoda za odpadno
mleto kavo je preveč
napolnjena in lučka za
izpraznitev posode za
odpadno mleto kavo se
ni prižgala.
Pladenj za kapljanje ste
odstranili, ne dabi izpraznili
posodo za odpadno mleto
kavo.
Ko odstranite pladenj za kapljanje,
izpraznite še posodo za odpadno mleto
kavo, tudi če je v njej le nekaj odpadne
mlete kave. Tako bo števec za odpadno
mleto kavo ponastavljen na nič in bo
ponovno pravilno štel.
Kuhalnega sklopa ni
mogoče odstraniti.
Kuhalni sklop ni v pravilnem
položaju.
Aparat ponastavite s tem postopkom:
zaprite servisna vratca in namestite
nazaj zbiralnik za vodo. Aparat izklopite
in znova vklopite. Znova poskusite
odstraniti kuhalni sklop. Za podrobna
navodila glejte poglavje
»Odstranjevanje in vstavljanje
kuhalnega sklopa«.
Kuhalnega sklopa ni
mogoče vstaviti.
Kuhalni sklop ni v pravilnem
položaju.
Aparat ponastavite s tem postopkom:
zaprite servisna vratca in namestite
nazaj zbiralnik za vodo. Ne vstavljajte
kuhalnega sklopa. Aparat izklopite in
izključite. Počakajte 30 sekund in nato
ponovno priključite aparat in ga
vklopite. Kuhalni sklop nato postavite v
pravilen položaj in ga znova vstavite v
aparat. Za podrobna navodila glejte
poglavje »Odstranjevanje in vstavljanje
kuhalnega sklopa«.
Kava je vodena.
Kuhalni sklop je umazan ali pa
ga je treba podmazati.
Kuhalni sklop odstranite, izperite pod
tekočo vodo in ga pustite, da se posuši.
Nato namažite gibljive dele.
Slovenščina 191
Kava ni dovolj vroča.
Iz aparata ne priteče
kava ali pa priteče
počasi.
Vzrok
Rešitev
Aparat izvaja postopek
samodejnega prilagajanja. Ta
postopek se začne samodejno
ob prvi uporabi aparata, ko
začnete uporabljati druge vrste
kavna zrna ali po daljšem
obdobju neuporabe.
Najprej pripravite 5 skodelic kav, da bo
aparat lahko izvedel postopek
samodejnega prilagajanja.
Mlinček je nastavljen na preveč
grobo mletje.
Mlinček nastavite za bolj fino mletje
(nižja nastavitev). Razliko boste čutili
šele po pripravi dveh ali treh napitkov.
Nastavljena temperatura je
prenizka.
Temperaturo nastavite na najvišjo.
Mrzla skodelica zniža
temperaturo napitka.
Skodelice pogrejte tako, da jih izperete
z vročo vodo.
Dodajanje mleka zniža
temperaturo napitka.
Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali
hladno, bo do neke mere vedno znižalo
temperaturo. Skodelice pogrejte tako,
da jih izperete z vročo vodo.
Vodni filter AquaClean ni bil
ustrezno pripravljen za
namestitev.
Odstranite vodni filter AquaClean in
poskusite znova pripraviti kavo. Če to
deluje, se prepričajte, da ste filter
AquaClean pravilno pripravili, preden ga
znova namestite. Za podrobna navodila
glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Po dolgem obdobju neuporabe morate
spet pripraviti vodni filter AquaClean za
uporabo in šele potem ga vstavite nazaj.
Glejte korake 1–3 v poglavju »Aktiviranje
vodnega filtra AquaClean«.
Vodni filter AquaClean je
zamašen.
Vodni filter AquaClean zamenjajte vsake
3 mesece. Filter, ki je starejši od 3
mesecev, se lahko zamaši.
Mlinček je nastavljen na preveč
fino mletje.
Mlinček nastavite za bolj grobo mletje
(višja nastavitev). Upoštevajte, da bo to
vplivalo na okus kave.
Kuhalni sklop je umazan.
Kuhalni sklop odstranite in ga temeljito
izperite pod tekočo vodo.
Dulec za kavo je umazan.
Dulec za kavo in odprtine v njem
očistite s čistilnikom za cevi ali z iglo.
Predel za mleto kavo je
zamašen
Aparat izklopite in odstranite kuhalni
sklop. Odprite pokrov predela za mleto
kavo in vanj vstavite ročaj žlice. Ročaj
premikajte navzgor in navzdol, dokler
ne izpade (Sl. 27) mleta kava, s katero je
lijak zamašen.
Slovenščina
Težava
192 Slovenščina
Težava
Vzrok
Rešitev
Krogotok aparata je zamašen
zaradi vodnega kamna.
Za odstranjevanje vodnega kamna iz
aparata uporabite sredstvo za
odstranjevanje vodnega kamna znamke
Philips. Vedno odstranite vodni kamen
iz aparata, ko začne utripati lučka za
odstranjevanje vodnega kamna.
Aparat zmelje kavna
zrna, vendar ne pripravi
kave.
Predel za mleto kavo je
zamašen.
Aparat izklopite in odstranite kuhalni
sklop. Odprite pokrov predela za mleto
kavo in vanj vstavite ročaj žlice. Ročaj
premikajte navzgor in navzdol, dokler
ne izpade (Sl. 27) mleta kava, s katero je
lijak zamašen.
Mleko ni spenjeno.
Aparati s sklopom LatteGo:
LatteGo ni pravilno sestavljen.
Poskrbite, da bo posoda za mleko
pravilno sestavljena z okvirom LatteGo
(zasliši se klik).
Aparati s sklopom LatteGo:
posoda za mleko in/ali okvir
LatteGo sta umazana.
Razstavite LatteGo in oba dela izperite
pod tekočo vodo ali ju pomijte v
pomivalnem stroju.
Aparati s klasičnim penilnikom
mleka: penilnik mleka je
umazan.
Temeljito očistite penilnik mleka.
Uporabljena vrsta mleka ni
primerna za penjenje.
Količina in kakovost penjenja se
razlikujeta glede na vrsto mleka.
Preizkusili smo te vrste mleka, s katerimi
lahko dosežete kakovostno penjenje:
polnomastno ali polposneto kravje
mleko in mleko brez laktoze.
Mleko uhaja iz
spodnjega dela posode
za mleko LatteGo.
Okvir in posoda za mleko nista
pravilno sestavljena.
Najprej vstavite vrhnji del posode za
mleko pod zaklep na vrhu okvira. Nato
na mesto pritisnite spodnji del posode
za mleko. Ko se zaskoči na mesto, boste
zaslišali klik.
Aparat pušča.
Aparat uporablja vodo za
izpiranje notranjega krogotoka
in kuhalnega sklopa. Ta voda
gre skozi notranji sistem
neposredno v pladenj za
kapljanje. To je običajno.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln. Nasvet: Pod dulec za
točenje postavite skodelico, da
prestrežete vodo od izpiranja in
zmanjšate količino vode v pladnju za
kapljanje.
Pladenj za kapljanje je preveč
poln in se iz njega poliva
vsebina, zaradi česar je videti,
da aparat pušča.
Pladenj za kapljanje izpraznite vsak dan
oziroma takoj ko se skozi njegov pokrov
prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je
pladenj poln.
Zbiralnik za vodo ni bil do konca Prepričajte se, da je zbiralnik za vodo v
vstavljen, zdaj pa je v aparatu
pravilnem položaju. odstranite ga in ga
zrak.
znova vstavite ter potisnite čim dlje.
Slovenščina 193
Težava
Vzrok
Rešitev
Kuhalni sklop je
umazan/zamašen.
Izperite kuhalni sklop.
Aparat ni na vodoravni površini.
Aparat postavite na vodoravno
površino, tako da s pladnja za kapljanje
ne bo tekla voda in da bo kazalnik
polnega pladnja za kapljanje deloval
pravilno.
Zbiralnik za vodo ni bil do konca Prepričajte se, da je zbiralnik za vodo v
vstavljen, zdaj pa je v aparatu
pravilnem položaju. odstranite ga in ga
zrak.
znova vstavite ter potisnite čim dlje.
Vodnega filtra
AquaClean ne morem
aktivirati in aparat
zahteva odstranjevanje
vodnega kamna.
Filter ni bil pravočasno vstavljen Iz aparata najprej odstranite vodni
ali zamenjan, potem ko je
kamen in nato namestite vodni filter
začela utripati lučka za vodni
AquaClean.
filter AquaClean. To pomeni, da
vaš aparat ni povsem brez
apnenca.
Novi vodni filter se ne
prilega.
Namestiti poskušate drug filter,
ne vodnega filtra AquaClean.
V aparat lahko namestite samo vodni
filter AquaClean.
Gumijasto tesnilo na vodnem
filtru AquaClean ni na svojem
mestu.
Gumijasto tesnilo namestite nazaj na
vodni filter AquaClean.
To je običajno pri uporabi
aparata.
Če iz aparata slišite drugačen zvok,
očistite kuhalni sklop in ga podmažite.
Vodni filter AquaClean pred
namestitvijo ni bil pravilno
pripravljen, zdaj pa je v aparatu
zrak.
Vodni filter AquaClean odstranite iz
zbiralnika za vodo in ga ustrezno
pripravite za uporabo, preden ga
namestite nazaj. Za podrobna navodila
glejte poglavje »Vodni filter AquaClean«.
Iz aparata je slišati
glasen zvok.
Zbiralnik za vodo ni bil do konca Prepričajte se, da je zbiralnik za vodo v
vstavljen, zdaj pa je v aparatu
pravilnem položaju. odstranite ga in ga
zrak.
znova vstavite ter potisnite čim dlje.
Tehnični podatki
Opis
Vrednost
Velikost (Š x V x G)
246 x 372 x 433 mm
Teža
7–7,5 kg
Dolžina napajalnega kabla
1000 mm
Zbiralnik za vodo
1,8 litra, odstranljiv
Prostornina posode za zrna
275 g
Slovenščina
Proizvajalec si pridržuje pravico do izboljšanja tehničnih podatkov izdelka. Vse vnaprej nastavljene
količine so približne.
194 Slovenščina
Velikost posode za odpadno mleto kavo
12 stisnjenih ploščic
Prostornina sklopa LatteGo (posode za mleko)
250 ml
Prilagodljiva višina dulca
85–145 mm
Nominalna napetost – Nazivna moč – Vir
napajanja
Glejte oznako s podatki na notranji strani
servisnih vratc (slika A11)
Obsah
Prehľad zariadenia (obr. A) ___________________________________________________________________________
195
Ovládací panel (obr. B) _______________________________________________________________________________
195
Úvod __________________________________________________________________________________________________
196
Pred prvým použitím _________________________________________________________________________________
196
Príprava nápojov _____________________________________________________________________________________
198
Úprava nastavení zariadenia_________________________________________________________________________
200
Vyberanie a vkladanie varnej zostavy _______________________________________________________________
202
Čistenie a údržba _____________________________________________________________________________________
203
Vodný filter AquaClean ______________________________________________________________________________
205
Výber tvrdosti vody __________________________________________________________________________________
207
Proces odstraňovania vodného kameňa (30 minút) ________________________________________________
208
Objednávanie príslušenstva _________________________________________________________________________
209
Riešenie problémov __________________________________________________________________________________
209
Technické parametre _________________________________________________________________________________
215
Prehľad zariadenia (obr. A)
A1
Ovládací panel
A10
Servisné dvierka
A2
Odkladacia plocha na šálky
A11
Údajový štítok s typovým číslom
A3
Priestor na predmletú kávu
A12
Zásobník na vodu
A4
Veko násypky na kávové zrná
A13
Výpust horúcej vody
A5
Nastaviteľný výpust na kávu
A14
Zásobník na pomletú kávu
A6
Sieťová zástrčka
A15
Predný panel zásobníka na pomletú
kávu
A7
Regulátor nastavenia mletia
A16
Kryt podnosu na odkvapkávanie
A8
Násypka na kávové zrná
A17
Podnos na odkvapkávanie
A9
Varná zostava
A18
Indikátor „Plný podnos na
odkvapkávanie“
Príslušenstvo
A19
Tuba s mazivom
A22
Prúžok na testovanie tvrdosti vody
A20
Vodný filter AquaClean
A23
Klasický penič mlieka (len určité
modely)
A21
Odmerka
A24
LatteGo (zásobník na mlieko) (len
určité modely)
Ovládací panel (obr. B)
Prehľad všetkých tlačidiel a symbolov nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádza popis.
Slovensky
Slovensky
Slovensky 195
196 Slovensky
Niektoré tlačidlá/symboly sa nachádzajú iba na určitých modeloch.
B1
Vypínač
B7
Varovné symboly
B2
Symboly na výber nápoja*
B8
Indikátor spustenia
B3
Symbol intenzity vône/predmletej kávy
B9
Tlačidlo
B4
Symbol množstva nápoja
B10
Symbol funkcie Calc-Clean na
odstraňovanie vodného kameňa
B5
Symbol množstva mlieka (len určité modely)
B11
Symbol filtra AquaClean
spustenia/zastavenia
B6 Symbol teploty kávy (len určité modely)
*Symboly na výber nápoja: espresso, espresso lungo, káva, americano, cappuccino, latte macchiato,
horúca voda, para (len určité modely)
Úvod
Blahoželáme Vám k nákupu plne automatického kávovaru Philips! Ak chcete využiť všetky výhody
zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke
www.philips.com/welcome.
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými
informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.
Spoločnosť Philips ponúka niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu pri uvedení zariadenia do
prevádzky a pri používaní všetkých jeho funkcií. V balení sa nachádza:
1 Tento návod na používanie s obrázkovými inštrukciami sprievodcu používaním a podrobnými
informáciami o čistení a údržbe.
Existujú viaceré verzie tohto kávovaru na espresso s odlišnými funkciami. Každá verzia má
vlastné typové číslo. Typové číslo nájdete na údajovom štítku vnútornej strane servisných dvierok
(pozrite si obr. A11).
2 Samostatný návod s bezpečnostnými pokynmi na bezpečné používanie zariadenia.
3 V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto
návodu alebo navštívte stránku www.philips.com/coffee-care
Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené,
môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.
Zariadenie automaticky upravuje množstvo mletej kávy potrebné na prípravu tej najchutnejšie kávy.
Najprv treba pripraviť 5 šálok kávy, aby sa zariadenie samo nastavilo.
Pred prvým použitím nezabudnite prepláchnuť jednotku LatteGo (zásobník na mlieko) alebo klasický
penič mlieka.
Pred prvým použitím
1. Nastavenie zariadenia
Po zapnutí zariadenia môže z výpustu horúcej vody alebo z výpustu na kávu vytiecť trochu vody. Je to
bežný jav.
Slovensky
Slovensky 197
ON
2. Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)
Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Výber tvrdosti vody
Podrobné pokyny nájdete v kapitole „Nastavenie tvrdosti vody“. Predvolené nastavenie tvrdosti
vody je 4: tvrdá voda.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
ON
4. Zostavenie zásobníka LatteGo (len určité modely)
CLICK
3x
198 Slovensky
5. Zostavenie klasického peniča mlieka (len určité modely)
1
2
Príprava nápojov
Všeobecný postup
1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
2 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
- Zariadenie sa začne zahrievať a vykoná automatický cyklus preplachovania. V priebehu
zahrievania sa rozsvietia indikátory v symboloch nápojov a pomaly jedna po druhej zhasnú.
- Len čo sa všetky symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je pripravené na použitie.
3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. Posunutím dávkovacieho výpustu kávy nahor
alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate (Obr. 1).
Prispôsobenie nápojov
Toto zariadenie umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa Vašich želaní. Po výbere nápoja môžete:
1 upraviť intenzitu vône ťuknutím na symbol (Obr. 2) intenzity vône. K dispozícii sú 3 úrovne intenzity,
pričom najnižšia je najjemnejšia a najvyššia je najsilnejšia.
2 Upravte množstvo nápoja ťuknutím na symbol množstva (Obr. 3) nápoja a/alebo symbol množstva
mlieka (len určité modely). K dispozícii sú 3 množstvá: nízkej, strednej a vysokej.
Navyše môžete podľa svojich požiadaviek upraviť teplotu kávy.
Príprava kávy z kávových zŕn
1
Ak chcete pripraviť kávu, ťuknite na symbol požadovaného nápoja.
- Rozsvietia sa indikátory intenzity vône a množstva a zobrazí sa predtým vybraté nastavenie.
- V tejto chvíli môžete nastaviť požadovanú chuť nápoja.
2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
- Počas dávkovania nápoja bliká symbol nápoja.
Len určité modely: Káva americano sa pripravuje z espressa a vody. Keď vyberiete kávu
americano, prístroj najprv nadávkuje espresso a potom vodu.
3 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
Ak chcete pripraviť 2 kávy súčasne, ťuknite na symbol nápoja dvakrát. Rozsvieti sa indikátor 2x.
.
Príprava mliečnych nápojov s príslušenstvom LatteGo
(zásobník na mlieko)
Príslušenstvo LatteGo tvorí zásobník na mlieko, rám a skladovacie viečko. Pred naplnením
zásobníka mliekom skontrolujte, či sú rám a zásobník na mlieko správne zostavené, aby ste zabránili
únikom.
1
Pri zostavovaní príslušenstva LatteGo najprv vložte vrchnú časť zásobníka na mlieko pod háčik v
hornej časti rámu (Obr. 4). Potom zatlačte na miesto spodnú časť zásobníka na mlieko. Keď
zásobník zapadne na miesto (Obr. 5), ozve sa cvaknutie.
Poznámka: Pred pripojením skontrolujte, či sú zásobník na mlieko a rám čisté.
2 Príslušenstvo LatteGo mierne nakloňte a založte ho na výpust (Obr. 6) horúcej vody. Potom ho
zatlačte tak, aby zacvaklo na miesto (Obr. 7).
3 Príslušenstvo LatteGo naplňte mliekom po úroveň vyznačenú na zásobníku na mlieko podľa
nápoja, ktorý pripravujete (Obr. 8). Zásobník na mlieko naplňte najviac po značku maximálnej
úrovne.
Ak ste si individuálne upravili množstvo mlieka, môže byť potrebné naplniť zásobník na mlieko
väčším alebo menším množstvom mlieka, než sa pre daný nápoj uvádza na príslušenstve LatteGo.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.
4 Položte šálku na podnos na odkvapkávanie.
5 Ťuknite na symbol požadovaného mliečneho nápoja.
- Nápoj teraz môžete upraviť podľa svojich vlastných požiadaviek.
6 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
- Počas dávkovania nápoja bliká symbol nápoja. Keď pripravujete cappuccino alebo latte
macchiato, zariadenie vypustí najprv mlieko a potom kávu. Pri príprave caffè latte zariadenie
najprv dávkuje kávu a potom mlieko.
- Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením
tlačidla spustenia/zastavenia .
7 Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v
zariadení, stlačte a podržte tlačidlo spustenia/zastavenia .
Príprava speneného mlieka s klasickým peničom mlieka
Na vytvorenie peny tej najvyššej kvality vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.
1 Čiernu silikónovou páčku na prístroji otočte smerom doľava a nasuňte na ňu (Obr. 9) penič mlieka.
2 Do kanvice na mlieko nalejte približne 100 ml mlieka pri príprave nápoja cappuccino a približne 150
ml mlieka pri príprave nápoja latte macchiato.
3 Približne 1 cm peniča mlieka ponorte do mlieka.
4 Ťuknite na symbol (Obr. 10) pary.
- Indikátor symbolu pary sa rozsvieti a indikátor spustenia začne pulzovať.
5 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte vytváranie mliečnej (Obr. 11) peny.
- Zariadenie sa začne zahrievať, para sa vháňa do mlieka a to sa spení.
6 Keď mliečna pena v kanvici dosiahne požadovaný objem, znova stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia a zastavte vytváranie mliečnej peny.
Mliečnu penu nikdy nevytvárajte dlhšie než 90 sekúnd. Vytváranie peny sa po 90 sekundách
automaticky zastaví.
Slovensky
Slovensky 199
200 Slovensky
Počas penenia mlieka nemusíte hýbať kanvicou na mlieko, aby ste získali spenené mlieko najvyššej
kvality.
Príprava kávy z predmletej kávy
Ak uprednostňujete iný variant kávy, prípadne bezkofeínovú kávu, môžete namiesto kávových zrniek
použiť predmletú kávu.
1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie a počkajte, kým nebude pripravené na použitie.
2 Otvorte veko a nádoby na predmletú kávu nasypte do nej (Obr. 12) jednu zarovnanú odmerku
predmletej kávy. Potom veko zavrite.
3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
4 Vyberte jeden nápoj.
5 Na 3 sekundy (Obr. 13) podržte prst na symbole intenzity vône.
- Rozsvieti sa indikátor predmletej kávy a svetlo tlačidla spustenia začne pulzovať.
6 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
7 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia .
Pri použití predmletej kávy môžete naraz pripraviť len jednu kávu.
Nastavenie predmletej kávy sa neuloží v rámci nastavenia predtým vybratej intenzity. Vždy, keď
budete chcieť použiť predmletú kávu, treba na 3 sekundy podržať symbol intenzity vône.
Pri výbere predmletej kávy nemôžete vybrať inú intenzitu vône.
Dávkovanie horúcej vody
1 Ak je pripojené príslušenstvo LatteGo alebo penič mlieka, odpojte ho.
2 Ťuknite na symbol (Obr. 14) horúcej vody.
- Rozsvietia sa indikátory nápoja a zobrazí sa nastavenie horúcej vody pre pretým vybratý nápoj.
3 Upravte množstvo horúcej vody podľa svojich požiadaviek ťuknutím na symbol (Obr. 3) množstva
nápoja.
4 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
- Symbol horúcej vody bliká a z výpustu (Obr. 15) horúcej vody sa dávkuje horúca voda.
5 Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla
spustenia/zastavenia .
Úprava nastavení zariadenia
Nastavenie času pohotovostného režimu
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Keď je zariadenie vypnuté: stlačte a podržte symbol (Obr. 16) funkcie Calc/Clean, kým sa indikátor
funkcie Calc/Clean a indikátory intenzity vône nerozsvietia (Obr. 17).
3 Ťuknutím na symbol intenzity vône vyberte požadovaný čas pohotovostného režimu: 15, 30, 60
alebo 180 minút. Respektíve sa rozsvietia 1, 2, 3 alebo 4 indikátory symbolu intenzity vône.
4 Po dokončení nastavenia času pohotovostného režimu stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia.
Zariadenie sa vypne.
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie.
Slovensky 201
Zariadenie ponúka 3 základné nastavenia každého z nápojov: nízke, stredné a vysoké. Môžete
nastaviť len najväčšie množstvo. Nové množstvo možno uložiť, keď indikátor spustenia začne blikať.
Pred začatím programovania množstva mliečneho nápoja zostavte príslušenstvo LatteGo a nalejte
doň mlieko.
1
Úpravu najvyššieho nastavenia množstva začnete tak, že 3 sekundy podržíte symbol nápoja, ktorý
chcete upraviť.
- Horná kontrolka pri symbole množstva nápoja a horná kontrolka pri symbole množstva mlieka
(len určité modely) začnú blikať a blikať začne aj tlačidlo spustenia/zastavenia , čo signalizuje,
že ste vstúpili do režimu programovania.
2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . Zariadenie začne pripravovať vybratý nápoj.
- Najprv začne nepretržite svietiť indikátor spustenia. Len čo je prístroj pripravený na uloženie
upraveného množstva, začne indikátor spustenia/zastavenia blikať.
3 Hneď ako bude šálka obsahovať požadované množstvo kávy alebo mlieka, znova stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
- V prípade nápojov cappuccino alebo latte macchiato zariadenie vypustí najprv mlieko. Hneď
ako bude šálka obsahovať požadované množstvo mlieka, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
. Zariadenie začne automaticky dávkovať kávu. Hneď ako bude šálka obsahovať požadované
množstvo nápoja, znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
Po naprogramovaní nového základného najväčšieho množstva nápoja bude zariadenie toto nové
množstvo dávkovať vždy, keď pri tomto nápoji vyberiete najväčšie množstvo.
Môžete nastaviť len základnú úroveň najväčšieho množstva.
Ak sa chcete vrátiť k predvolenému nastaveniu množstva, pozrite si časť „Obnovenie výrobných
nastavení“.
Nastavenie teploty kávy
Zariadenia bez symbolu teploty
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Keď je zariadenie vypnuté: podržte symbol množstva kávy, kým sa tento symbol nerozsvieti (Obr.
18).
3 Ťuknutím na symbol množstva vyberte požadovanú teplotu: normálna, vysoká alebo maximálna.
- Respektíve sa rozsvieti 1, 2 alebo 3 svetlá.
4 Po dokončení nastavenia teploty kávy stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie.
Ak zariadenie nevypnete, po určitom čase sa vypne automaticky.
Zariadenia so symbolom teploty (len model EP3221)
1
Opakovaným ťukaním na symbol teploty kávy vyberte požadovanú teplotu.
Obnovenie výrobných nastavení
Zariadenie ponúka možnosť obnovenia predvolených nastavení nápojov.
Slovensky
Programovanie základného najväčšieho množstva nápojov
202 Slovensky
Predvolené nastavenia môžete obnoviť len v prípade, že je zariadenie vypnuté.
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo so symbolom espressa.
- Rozsvietia sa stredné svetelné indikátory v symboloch nastavenia nápojov. Indikátor
spustenia/zastavenia začne blikať, čím signalizuje, že je zariadenie pripravené na obnovenie
nastavení.
3 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia potvrďte, že chcete nastavenia obnoviť.
4 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie.
Úprava nastavení mlynčeka
Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na
kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým
silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.
Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám
odporúčame, aby ste nemenili nastavenia mlynčeka, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne
mesiac používania).
Nastavenia mletia môžete upravovať len v prípade, že zariadenie melie kávové zrná. Musíte
pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.
Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu
mlynčeka.
1
2
3
4
Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
Otvorte veko násypky na kávové zrná.
Ťuknite na symbol espressa a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
Keď mlynček začne mlieť, zatlačte regulátor nastavenia mletia a otočte ho doľava alebo doprava.
(Obr. 19)
Vypnutie pípania ovládacieho panela
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol kávy (v prípade modelu EP3221 symbol espressa lungo) a
držte na ňom prst, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor symbolu. Indikátor spustenia začne blikať.
3 Ďalším ťuknutím na symbol kávy sa vypne pípanie ovládacieho panela. Indikátor v symbole kávy
zhasne.
4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Pípanie ovládacieho panela je teraz vypnuté.
Poznámka: Ak sa po ťuknutí na symbol a podržaní prstu na symbole kávy indikátor v symbole
nerozsvieti, znamená to, že pípanie ovládacieho panelu je už vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, znova
ťuknite na symbol a zapnutie potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
Pípanie vypínača a tlačidla spustenia/zastavenia sa nedá vypnúť.
Vyberanie a vkladanie varnej zostavy
Na stránke www.philips.com/coffee-care sú podrobné videopokyny na vybratie, vloženie a vyčistenie
varnej zostavy.
Slovensky 203
1 Zariadenie vypnite.
2 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka (Obr. 20).
3 Stlačte rukoväť (Obr. 21) PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia
(Obr. 22).
Vloženie varnej zostavy
Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.
1
Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy
musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N (Obr. 23).
- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej
zostavy (Obr. 24).
2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch (Obr. 25), až kým s
cvaknutím (Obr. 26) nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
3 Zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto.
Čistenie a údržba
Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo
chutnú kávu a stabilný tok kávy.
V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti
zariadenia. Podrobnejšie informácie a videopokyny nájdete na stránke www.philips.com/coffee-care.
Pozrite si obrázok D predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.
Odnímateľná
súčasti
Kedy vykonávať čistenie
Ako vykonávať čistenie
Varná zostava
Raz týždenne
Varnú zostavu vyberte zo zariadenia. Opláchnite
ho pod tečúcou vodou.
Mesačne
Varnú zostavu vyčistite tabletou značky Philips
na odstránenie kávovej mastnoty.
Klasický penič
mlieka
Po každom použití
S pripojeným peničom mlieka najprv vypustite
horúcu vodu, aby sa zariadenie dôkladne
prečistilo. Potom penič mlieka vyberte zo
zariadenia a rozoberte ho. Všetky súčiastky
očistite tečúcou vodou alebo v umývačke na riad.
Priestor na
predmletú kávu
Priestor na predmletú kávu
kontrolujte každý týždeň, či
nie je upchatý.
Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na predmletú
kávu a zasuňte doň rúčku lyžičky. Rúčkou
pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá
lievik upchala, nevypadne (Obr. 27). Navštívte
adresu www.philips.com/coffee-care , kde
nájdete podrobné videopokyny.
Slovensky
Vybratie varnej zostavy zo zariadenia
204 Slovensky
Odnímateľná
súčasti
Kedy vykonávať čistenie
Ako vykonávať čistenie
Zásobník na
pomletú kávu
Zásobník na pomletú kávu
vyprázdňujte, keď vás na to
zariadenie vyzve. Prečistite
ho každý týždeň.
Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je
zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou
vodou s trochou čistiaceho prostriedku alebo ho
vyčistite v umývačke na riad. Predný panel
zásobníka na pomletú kávu nie je určený na
umývanie v umývačke na riad.
Podnos na
odkvapkávanie
Raz denne alebo ak sa
z podnosu na
odkvapkávanie vysunie
červený indikátor
signalizujúci, že je podnos
plný, vyprázdnite podnos na
odkvapkávanie (Obr. 28).
Čistenie podnosu na
odkvapkávanie vykonávajte
každý týždeň.
Podnos (Obr. 29) na odkvapkávanie vyberte a
opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou
čistiaceho prostriedku. Podnos na
odkvapkávanie môžete tiež umyť v umývačke na
riad. Predný panel zásobníka na pomletú kávu
(obr. A15) nie je určený na umývanie v umývačke
na riad.
LatteGo
Po každom použití
Príslušenstvo LatteGo prepláchnite tečúcou
vodou alebo vyčistite v umývačke riadu.
Mazanie varnej
zostavy
Každé 2 mesiace
Vyhľadajte informácie v tabuľke mazania a
namažte varnú zostavu mazivom od spoločnosti
Philips.
Zásobník na vodu
Raz týždenne
Zásobník na vodu opláchnite pod tečúcou vodou
Čistenie varnej zostavy
Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Na
stránke www.philips.com/coffee-care nájdete inštruktážne videá s postupmi na vybratie, vloženie a
vyčistenie varnej zostavy.
Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou
1 Odpojte varnú zostavu.
2 Varnú zostavu dôkladne opláchnite vodou. Dôkladne vyčistite horný filter (Obr. 30) varnej zostavy.
3 Pred vložením na miesto nechajte varnú zostavu voľne vyschnúť. Varnú zostavu nevysúšajte
handričkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej zostavy.
Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty
Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips.
1 Pod výpust položte šálku. Do nádoby nalejte čerstvú vodu.
2 Do zásobníka na predmletú kávu vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty.
3 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu
(Obr. 2) predmletej kávy.
4 Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte cyklus prípravy
nápoja. Po pripravení polovičnej šálky vody odpojte zariadenie zo siete.
5 Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
6 Zástrčku opäť zasuňte do elektrickej zásuvky a zariadenie zapnite, aby sa dokončil cyklus varenia.
Vyprázdnite šálku.
7 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka. Odpojte varnú zostavu a dôkladne ju
opláchnite pod tečúcou vodou.
8 Znova vložte varnú zostavu a zásobník na vodu a pod výpust kávy podložte šálku.
9 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu
(Obr. 2) predmletej kávy. Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
spustíte cyklus prípravy nápoja. Zopakujte to dvakrát. Vyprázdnite šálku.
Mazanie varnej zostavy
Mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých
súčastí.
1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy (Obr. 31) naneste tenkú vrstvičku maziva.
2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy (Obr. 32) naneste tenkú vrstvičku maziva.
3 Na vodiace lišty na obidvoch stranách (Obr. 33) naneste tenkú vrstvičku maziva.
Čistenie príslušenstva LatteGo (zásobníka na mlieko)
Čistenie príslušenstva LatteGo po každom použití
1
2
3
4
Zo zariadenia (Obr. 34) vyberte príslušenstvo LatteGo.
Vylejte zvyšok mlieka.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte zásobník na mlieko z rámu LatteGo (Obr. 35).
Všetky súčiastky vyčistite v umývačke na riad alebo pod tečúcou vlažnou vodou s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
Čistenie klasického peniča mlieka
Čistenie klasického peniča mlieka po každom použití
Z hygienických dôvodov a s cieľom zabrániť usadzovaniu zvyškov mlieka čistite penič mlieka po
každom použití.
1 Pod penič mlieka umiestnite šálku.
2 Ťuknite na symbol pary a potom stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustite vypúšťanie
pary a odstráňte všetky zvyšky mlieka z peniča mlieka.
3 Po niekoľkých sekundách zastavte vypúšťanie pary opätovným stlačením tlačidla
spustenia/zastavenia .
4 Penič mlieka očistite navlhčenou tkaninou.
Každodenné čistenie klasického peniča mlieka
1 Penič mlieka nechajte úplne vychladnúť.
2 Penič mlieka otočte smerom doľava (Obr. 36) a vyberte z neho kovovú i silikónovú časť (Obr. 37).
3 Rozoberte dve súčasti (Obr. 38) a opláchnite ich čistou vodou alebo ich vyčistite v umývačke na
riad. Presvedčte sa, či je malý otvor kovovej trubice úplne čistý a nie je upchatý zvyškami mlieka.
4 Súčasti peniča mlieka znova zostavte a penič mlieka pripojte k zariadeniu.
Vodný filter AquaClean
Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na
vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v
zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete zakúpiť
Slovensky
Slovensky 205
206 Slovensky
u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier alebo online na stránke
www.philips.com/parts-and-accessories.
Symbol a svetelný indikátor filtra AquaClean
Zariadenie obsahuje svetelný indikátor (Obr. 39) vodného filtra AquaClean, ktorý signalizuje stav filtra.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kroky, ktoré treba vykonať, keď kontrolka svieti alebo bliká.
Pri prvom použití zariadenia začne svetlený indikátor filtra AquaClean blikať
oranžovou farbou. Tým signalizuje, že začínate používať vodný filter AquaClean. Ak
vodný filter AquaClean neaktivujete, svetelný indikátor sa po chvíli automaticky
vypne.
Len čo filter nainštalujete a aktivujete ho pomocou symbolu filtra AquaClean, farba
svetelného indikátora filtra AquaClean sa zmení na modrú, čím sa potvrdí, že je
vodný filter AquaClean aktívny.
Keď dôjde k zaneseniu filtra, kontrolka filtra AquaClean začne znovu blikať
oranžovou farbou, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny filtra za nový.
Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, filter AquaClean môžete
stále aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň.
Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)
Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte
každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou symbolu filtra AquaClean.
Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, vodný filter AquaClean môžete stále
aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň.
Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.
Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením.
Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk,
zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.
1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2 Filtrom traste približne po dobu 5 sekúnd (Obr. 40).
3 Filter otočený dolnou časťou smerom nahor ponorte do nádoby so studenou vodou a zatraste ním
alebo ho stlačte (Obr. 41).
4 Filter je teraz pripravený na použitie a možno ho vložiť do nádržky na vodu.
5 Filter založte na prípojku filtra v nádržke na vodu vo zvislej polohe. Zatlačte ho do najnižšej možnej
polohy (Obr. 42).
6 Nalejte do nádoby vodu z vodovodu a umiestnite ju späť do zariadenia.
7 Ak je príslušenstvo LatteGo pripojené, vyberte ho.
8 Pod výpust na dávkovanie horúcej vody/penič mlieka podložte misku.
9 Na 3 sekundy (Obr. 43) stlačte symbol filtra AquaClean. Indikátor spustenia začne blikať.
10 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustite proces aktivácie.
11 Z výpustu na dávkovanie horúcej vody/peniča mlieka sa bude dávkovať horúca voda (3 minúty).
12 Po dokončení procesu aktivácie sa rozsvieti modrý svetelný indikátor filtra AquaClean, čím sa
potvrdí, že sa vodný filter AquaClean správne aktivoval.
Slovensky 207
Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Farba svetelného indikátora filtra
AquaClean sa zmení na oranžovú a indikátor začne blikať, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny
filtra. Kým indikátor bliká, môžete filter vymeniť bez nutnosti odstrániť zo zariadenia predtým vodný
kameň. Ak vodný filter AquaClean nevymeníte, oranžový svetelný indikátor napokon zhasne. Aj v
takom prípade môžete filter vymeniť, no najprv musíte odstrániť zo zariadenia vodný kameň.
Keď bliká oranžový indikátor filtra AquaClean:
1 Vyberte starý vodný filter AquaClean.
2 Založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5
min)“.
Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že
sa vyžaduje výmena.
Vypnutie upozornenia na výmenu filtra AquaClean
Ak už nechcete používať vodné filtre Philips AquaClean, môžete upozornenie na výmenu filtra
AquaClean kedykoľvek vypnúť (indikátor filtra AquaClean bliká oranžovou farbou):
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia stlačte a podržte stlačený symbol AquaClean, kým sa nerozsvieti svetelný
indikátor tohto symbolu. Indikátor spustenia začne blikať.
3 Opätovným ťuknutím na symbol AquaClean upozornenia vypnete. Indikátor v symbole AquaClean
zhasne.
4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia.
5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Upozornenia na výmenu filtra AquaClean sú teraz
vypnuté.
Poznámka: Pri aktivácii nového filtra AquaClean sa automaticky aktivujú aj upozornenia na výmenu
filtra.
Výber tvrdosti vody
Odporúčame vám upraviť tvrdosť vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli
optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého
odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite
tvrdosť vody vo vašej oblasti:
1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu (Obr. 44).
2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť (Obr.
45) vody.
Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:
1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie.
2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol intenzity vône a držte na ňom prst, kým sa nerozsvietia
(Obr. 2) všetky svetelné indikátory symbolu.
3 Na symbol intenzity vône ťuknite 1, 2, 3 alebo 4-krát. Počet svietiacich indikátorov má zodpovedať
počtu červených štvorčekov na testovacom pásiku (Obr. 46). Keď na testovacom pásiku nie sú
žiadne červené štvorčeky (všetky štvorčeky sú zelené), vyberte 1 svetelný indikátor.
Slovensky
Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)
208 Slovensky
4 Po nastavení správnej tvrdosti vody stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
5 Stlačením symbolu vypínača zapnite zariadenie.
.
Tvrdosť vody sa nastavuje len raz a na výber jej hodnoty sa používa funkcia intenzity vône. Toto
nastavenie neovplyvní intenzitu vône nápojov, ktoré neskôr pripravíte.
Proces odstraňovania vodného kameňa (30
minút)
Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom
prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej,
chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia
a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa
nebudete používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácate
nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebudete odstraňovať vodný
kameň. Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa Philips si môžete zakúpiť v online obchode na
adrese www.philips.com/coffee-care.
Keď svetelný indikátor Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) začne pomaly blikať, treba zo
zariadenia odstrániť vodný kameň.
1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2 Ak je pripojené príslušenstvo LatteGo alebo penič mlieka, odpojte ho.
3 Vyberte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu, vyprázdnite ich a vložte späť na
miesto.
4 Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte vodný filter AquaClean.
5 Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do
zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku (Obr. 47) Calc/Clean (Odstraňovanie
vodného kameňa). Potom ho vložte späť do zariadenia.
6 Pod výpust na dávkovanie kávy a výpust na dávkovanie vody podložte veľkú nádobu (1,5 l).
7 Na 3 sekundy stlačte symbol Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) a potom stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia .
8 Spustí sa prvá fáza procesu odstraňovania vodného kameňa. Proces odstraňovania vodného
kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu
preplachovania. Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa svetelný indikátor Calc/Clean
(Odstraňovanie vodného kameňa) bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza odstraňovania vodného
kameňa.
9 Nechajte zariadenie vypúšťať roztok na odstraňovanie vodného kameňa, až kým vás displej
neupozorní, že zásobník na vodu je prázdny.
10 Vyprázdnite zásobník na vodu, vypláchnite ho a znova naplňte čistou vodou až po značku
Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa).
11 Vyprázdnite nádobu a umiestnite ju späť pod výpust na dávkovanie kávy a pod výpust na
dávkovanie vody. Znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia .
12 Spustí sa druhá fáza cyklu odstraňovania vodného kameňa, 3-minútová fáza preplachovania.
Počas tejto fázy sa indikátory na ovládacom paneli zapínajú a vypínajú, čím signalizujú, že prebieha
fáza preplachovania.
13 Počkajte, kým zariadenie prestane vypúšťať vodu. Postup odstraňovania vodného kameňa sa
skončí, keď zariadenie prestane vypúšťať vodu.
14 Zariadenie sa teraz znova nahreje. Len čo sa symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je znova
pripravené na použitie.
15 Inštalácia a aktivácia nového vodného filtra AquaClean do nádržky na vodu.
Slovensky 209
blikať, čím vás upozorňuje na potrebu inštalácie nového vodného filtra AquaClean.
Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.
Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania
vodného kameňa
Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením vypínača na ovládacom paneli. V
prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa pred jeho úplným dokončením
postupujte takto:
1 Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite.
2 Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku Calc/Clean a zariadenie znovu zapnite.
Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
3 Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny
cyklus preplachovania, najskôr vypustite pol nádrže horúcej vody opakovaným ťukaním na symbol
(Obr. 14) horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy.
Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončil, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať
vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.
Objednávanie príslušenstva
Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky
Philips. Tieto prípravky si môžete zakúpiť u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier
alebo online na stránke www.philips.com/parts-and-accessories. Zadajte číslo modelu svojho
zariadenia, aby ste vyhľadali kompletný zoznam všetkých náhradných dielov online. Číslo modelu
nájdete na vnútornej strane servisných dvierok.
Prípravky na údržbu a typové označenia:
- Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700
- Vodný filter AquaClean CA6903 (Obr. 48)
- Mazivo na varnú zostavu HD5061
- Tablety na odstraňovanie kávovej mastnoty CA6704
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na
stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
Varovné symboly
Varovný
symbol
Riešenie
Svieti svetelný indikátor „zásobník na vodu prázdny“
- Zásobník na vodu je takmer prázdny. Zásobník na vodu naplňte po úroveň
značky maximálnej úrovne vodou z vodovodu.
- Zásobník na vodu nie je na svojom mieste. Zásobník na vodu vráťte na miesto.
Slovensky
- Po skončení procesu odstraňovania vodného kameňa indikátor filtra AquaClean bude chvíľu
210 Slovensky
Varovný
symbol
Riešenie
Indikátor upozorňujúci na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu svieti.
- Zásobník na pomletú kávu je plný. Vyberte a vyprázdnite zásobník na pomletú
kávu vždy, keď je zariadenie zapnuté. Počkajte minimálne 5 sekúnd, kým znova
vložíte zásobník na miesto.
Rozsvieti sa výstražný indikátor
- Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na odkvapkávanie nie je na svojom
mieste alebo nie je správne vložený. Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na
odkvapkávanie vložte na miesto a presvedčte sa, či je na správnom mieste.
- Sú otvorené servisné dvierka. Vyberte zásobník na vodu a skontrolujte, či sú
servisné dvierka zatvorené.
Výstražný indikátor bliká
- Varná zostava nie je na svojom mieste alebo nie je vložená správne. Vyberte
varnú zostavu a skontrolujte, či je správne zaistená na mieste. Pozrite si
podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”.
- Varná zostava je upchatá. Vyberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou
vodou. Potom varnú zostavu namažte a vložte ju späť do zariadenia. Pozrite si
podrobné pokyny v kapitole „Čistenie a údržba“.
Výstražný indikátor svieti a indikátor spustenia bliká.
V zariadení je zachytený vzduch. Vzduch zo zariadenia vypustite tak, že naplníte
zásobník na vodu vodou, pod klasický penič mlieka umiestnite šálku a stlačíte
blikajúce tlačidlo spustenia/zastavenia.
Dajte pozor: z klasického peniča mlieka sa vypustí malé množstvo horúcej vody,
aby sa vypustil vzduch.
Bliká indikátor filtra AquaClean: vložte alebo vymeňte vodný filter AquaClean a
aktivujte ho. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
Indikátor odstraňovania vodného kameňa pomaly bliká: Odstráňte vodný kameň zo
zariadenia.
Indikátory v symboloch nápoja sa rozsvietia a jeden po druhom zhasnú.
Zariadenie sa zahrieva alebo sa snaží zbaviť vzduchu, ktorý sa doň dostal. Počkajte,
kým nezačnú všetky indikátory nápojov nepretržite svietiť.
Slovensky 211
Riešenie
Všetky indikátory výstražných symbolov blikajú.
Vynulujte nastavenia zariadenia jeho odpojením a znovupripojením do siete. Pred
opätovným zapnutím zariadenia vykonajte tieto kroky:
- Zo zásobníka na vodu vyberte vodný filter AquaClean.
- Zásobník na vodu vráťte na miesto. Zatlačte ho čo najhlbšie do zariadenia, aby
bol v správnej polohe.
- Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a skontrolujte, či nie je upchatý
kávovým prachom. Pri jeho čistení vložte rúčku lyžičky do priestoru na predmletú
kávu pohybujte páčkou nahor a nadol, kým vypadáva (Obr. 27) pomletá káva
spôsobujúca upchatie. Vyberte varnú zostavu a odstráňte všetku pomletú kávu,
ktorá vypadla. Čistú varnú zostavu vráťte na miesto.
- Znova zapnite zariadenie.
Ak sa problém vyriešil, filter AquaClean nebol správne pripravený. Pred založením
filtra AquaClean naspäť na miesto ho pripravte podľa krokov č. 1 a 2 uvedených v
kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.
Ak budú indikátory naďalej blikať, zariadenie sa môže prehrievať. Zariadenie vypnite,
počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak indikátory stále blikajú, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v
medzinárodnom záručnom liste.
Tabuľka riešenia problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na
stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
Problém
Príčina
Riešenie
Podnos na
Je to bežný jav. Zariadenie
odkvapkávanie sa rýchlo využíva vodu na preplachovanie
naplní.
vnútorného okruhu a varnej
zostavy. Určité množstvo vody
preteká vnútorným systémom
priamo do podnosu na
odkvapkávanie.
Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie červený
indikátor signalizujúci, že je podnos
plný, vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie. Tip: pod výpust na
dávkovanie podložte šálku na
zachytávanie vody využívanej na
preplachovanie, ktorá z neho vytečie.
Indikátor upozorňujúci
na vyprázdnenie
zásobníka na pomletú
kávu zostáva svietiť.
Zásobník na mletú kávu bol
vyprázdnený pri vypnutom
zariadení.
Zásobník na pomletú kávu vždy
vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie
zapnuté. Vyberte zásobník na pomletú
kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte
ho späť na miesto.
Zariadenie vyzýva na
vyprázdnenie zásobníka
na pomletú kávu, hoci
zásobník nie je plný.
Zariadenie nevynulovalo
počítadlo pri poslednom
vyprázdnení zásobníka na
pomletú kávu.
Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až
potom vložte zásobník na pomletú kávu
späť na miesto. Takto sa počítadlo mletí
kávy vynuluje.
Slovensky
Varovný
symbol
212 Slovensky
Problém
Príčina
Riešenie
Zásobník na pomletú kávu vždy
vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie
zapnuté. Ak bol zásobník na pomletú
kávu vyprázdnený pri vypnutom
zariadení, počítadlo pomletej kávy sa
nevynuluje.
Zásobník na pomletú
kávu je preplnený, no
indikátor upozorňujúci
na vyprázdnenie
zásobníka na pomletú
kávu sa nerozsvieti.
Vybrali ste podnos na
odkvapkávanie bez
vyprázdneniazásobníka na
pomletú kávu.
Keď vyberáte podnos na
odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník
na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný.
Týmto spôsobom sa počítadlo mletí
kávy reštartuje a bude správne počítať
množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú
zostavu.
Varná zostava nie je v správnej
polohe.
Zariadenie vynulujte nasledujúcim
spôsobom: zatvorte servisné dvierka a
vložte zásobník na vodu na miesto.
Zariadenie vypnite a znova zapnite.
Znova skúste vybrať varnú zostavu.
Pozrite si podrobný postup v kapitole
„Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”.
Nemôžem vložiť varnú
zostavu.
Varná zostava nie je v správnej
polohe.
Zariadenie vynulujte nasledujúcim
spôsobom: zatvorte servisné dvierka a
vložte zásobník na vodu na miesto.
Varnú zostavu nechajte mimo
zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte
ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a
potom zapojte zariadenie znova do
siete a zapnite ho. Potom umiestnite
varnú zostavu do správnej polohy a
znovu ju vložte do zariadenia. Pozrite si
podrobný postup v kapitole „Vyberanie
a vkladanie varnej zostavy”.
Káva je príliš vodnatá.
Varná zostava je znečistená
alebo je potrebné ju namazať.
Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju
pod tečúcou vodou a nechajte ju
vyschnúť. Potom namažte pohybujúce
sa súčasti.
Zariadenie vykonáva
Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby
samonastavenie. Tento postup zariadenie vykonalo postup
sa začal automaticky pri prvom samonastavenia.
použití zariadenia, pri prechode
na iný druh kávových zŕn alebo
po dlhom období nepoužívania.
Mlynček je nastavený na veľmi
hrubé mletie.
Káva nie je dostatočne
teplá.
Nastavte mlynček na jemnejšie mletie
(nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3
nápojov si budete môcť naplno
vychutnať rozdiel.
Nastavená teplota je príliš nízka. Nastavte teplotu na maximum.
Problém
Káva nevyteká alebo
vyteká pomaly.
Príčina
Riešenie
Studená šálka znižuje teplotu
nápoja.
Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou
vodou.
Pridanie mlieka znižuje teplotu
nápoja.
Nezáleží na tom, či pridávate horúce
alebo studené mlieko, pridanie mlieka
vždy zníži teplotu kávy. Predhrejte šálky
vypláchnutím horúcou vodou.
Vodný filter AquaClean nebol
správne pripravený na
inštaláciu.
Vyberte vodný filter AquaClean a skúste
znova pripraviť kávu. V prípade úspechu
sa uistite, že ste vodný filter AquaClean
správne pripravili a až potom ho založte
späť. Pozrite si podrobné pokyny v
kapitole „Vodný filter AquaClean“.
Po dlhom období nepoužívania musíte
pripraviť vodný filter AquaClean na
opätovné použitie a až potom ho založiť
späť. Pozrite si kroky č. 1 – 3 v kapitole
„Aktivácia vodného filtra AquaClean“.
Zariadenie pomelie
kávové zrná, káva však
nevyteká.
Vodný filter AquaClean je
upchatý.
Vodný filter AquaClean vymieňajte
každé 3 mesiace. Filter starší než 3
mesiace sa môže upchať.
Mlynček je nastavený na veľmi
jemné mletie.
Nastavte mlynček na hrubšie mletie
(vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to
môže ovplyvniť chuť kávy.
Varná zostava je špinavá.
Odoberte varnú zostavu a prepláchnite
ju pod tečúcou vodou.
Výpust na dávkovanie kávy je
špinavý.
Výpust na dávkovanie kávy a jeho
otvory vyčistite prípravkom na čistenie
rúrok alebo ihlou.
Veko priestoru na predmletú
kávu je upchaté
Vypnite zariadenie a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na
predmletú kávu a zasuňte doň rúčku
lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu,
kým pomletá káva, ktorá lievik upchala,
nevypadne (Obr. 27).
Okruh zariadenia blokuje vodný
kameň.
Zo zariadenia odstráňte vodný kameň
pomocou prípravku na odstraňovanie
vodného kameňa Philips. Zo zariadenia
odstráňte vodný kameň vždy, keď začne
blikať indikátor odstraňovania vodného
kameňa.
Veko priestoru na predmletú
kávu je upchaté.
Vypnite zariadenie a vyberte varnú
zostavu. Otvorte veko priestoru na
predmletú kávu a zasuňte doň rúčku
lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu,
kým pomletá káva, ktorá lievik upchala,
nevypadne (Obr. 27).
Slovensky
Slovensky 213
214 Slovensky
Problém
Príčina
Riešenie
Mlieko sa nespení.
Zariadenia s príslušenstvom
LatteGo: Príslušenstvo LatteGo
nie je správne zostavené.
Uistite sa, že je zásobník na mlieko
správne pripojený rámu príslušenstva
LatteGo (cvaknutie).
Zariadenia s príslušenstvom
LatteGo: zásobník na mlieko
alebo rám príslušenstva
LatteGo je špinavý.
Rozoberte príslušenstvo LatteGo a
obidve súčasti opláchnite pod tečúcou
vodou alebo ich vyčistite v umývačke na
riad.
Zariadenia s klasickým peničom
mlieka: penič mlieka je
znečistený.
Dôkladne vyčistite penič mlieka.
Použitý druh mlieka nie je
vhodný na spenenie.
Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú
rôznym množstvom peny a rozličnými
vlastnosťami peny. Vyskúšali sme
nasledujúce druhy mlieka, aby sme
overili ich správne spenenie: polotučné
alebo plnotučné kravské mlieko a
mlieko bez obsahu laktózy.
Zo spodnej časti
zásobníka na mlieko
príslušenstva LatteGo
vyteká mlieko.
Rám a zásobník na mlieko nie
sú správne pripojené.
Najprv vložte vrchnú časť zásobníka na
mlieko pod háčik v hornej časti rámu.
Potom zatlačte na miesto spodnú časť
zásobníka na mlieko. Keď zásobník
zapadne na miesto, ozve sa cvaknutie.
Zdá sa, že zo zariadenia
vyteká voda.
Zariadenie využíva vodu na
preplachovanie vnútorného
okruhu a varnej zostavy. Táto
voda preteká vnútorným
systémom priamo do podnosu
na odkvapkávanie. Je to bežný
jav.
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie indikátor
signalizujúci, že je podnos plný,
vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie. Tip: Pod výpust na
dávkovanie podložte šálku na
zachytávanie vody využívanej na
preplachovanie a tak znížte množstvo
vody v podnose na odkvapkávanie.
Podnos na odkvapkávanie je
príliš plný a pretiekol, preto sa
môže zdať, že zariadenie
netesní.
Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu
na odkvapkávanie vysunie indikátor
signalizujúci, že je podnos plný,
vyprázdnite kryt podnosu na
odkvapkávanie.
Zásobník na vodu nie je úplne
zasunutý a došlo k nasatiu
vzduchu do zariadenia.
Uistite sa, že je zásobník na vodu v
správnej polohe: vyberte ho a znova ho
vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Varná zostava je
špinavá/upchatá.
Prepláchnite varnú zostavu.
Zariadenie nie je umiestnené na Zariadenie umiestnite na vodorovný
vodorovnom povrchu.
povrch, aby podnos na odkvapkávanie
nepretiekol a indikátor „plného
podnosu na odkvapkávanie“ fungoval
správne.
Problém
Príčina
Riešenie
Zásobník na vodu nie je úplne
zasunutý a došlo k nasatiu
vzduchu do zariadenia.
Uistite sa, že je zásobník na vodu v
správnej polohe: vyberte ho a znova ho
vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Nemôžem aktivovať
vodný filter AquaClean a
zariadenie požaduje
odstránenie vodného
kameňa.
Inštalácia alebo výmena filtra
neprebehla v stanovenom čase
potom, čo sa svetelný indikátor
vodného filtra AquaClean
rozblikal. To znamená, že sa v
zariadení môže nachádzať
vodný kameň.
Najprv zo zariadenia odstráňte vodný
kameň a potom založte vodný filter
AquaClean.
Nový vodný filter
nezapadol na miesto.
Pokúšate sa založiť iný filter než Do zariadenia zapadne len vodný filter
vodný filter AquaClean.
AquaClean.
Zariadenie je veľmi
hlučné.
Tesniaci gumený krúžok
vodného filtra AquaClean nie je
na svojom mieste.
Založte gumený krúžok vodného filtra
AquaClean znova na miesto.
Je normálne, že je zariadenie
počas používania hlučné.
Ak zariadenie začne vydávať iný druh
hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte
ju.
Vodný filter AquaClean nebol
na inštaláciu riadne pripravený
a došlo k nasatiu vzduchu do
zariadenia.
Vodný filter AquaClean vyberte do
zásobníka na vodu a pred vrátením na
miesto ho riadne pripravte. Pozrite si
podrobné pokyny v kapitole „Vodný
filter AquaClean“.
Zásobník na vodu nie je úplne
zasunutý a došlo k nasatiu
vzduchu do zariadenia.
Uistite sa, že je zásobník na vodu v
správnej polohe: vyberte ho a znova ho
vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej.
Technické parametre
Výrobca si vyhradzuje právo na zlepšovanie technických údajov produktu. Všetky uvedené množstvá
sú len približné.
Opis
Hodnota
Rozmery (š x v x h)
246 x 372 x 433 mm
Hmotnosť
7 – 7.5 kg
Dĺžka sieťového kábla
1000 mm
Zásobník na vodu
1,8 l, odoberateľný
Kapacita násypky na kávové zrná
275 g
Kapacita zásobníka na pomletú kávu
12 dávok
Objem príslušenstva LatteGo (zásobník na
mlieko)
250 ml
Nastaviteľná výška výpustu
85 – 145 mm
Menovité napätie – výkon – zdroj
Pozrite si údajový štítok na vnútornej strane
servisných dvierok (obr. A11)
Slovensky
Slovensky 215
216 Slovensky
Srpski 217
Sadržaj
217
Upravljačka ploča (slika B) ___________________________________________________________________________
217
Uvod __________________________________________________________________________________________________
218
Pre prvog korišćenja__________________________________________________________________________________
218
Kuvanje napitaka _____________________________________________________________________________________
220
Prilagođavanje podešavanja aparata________________________________________________________________
222
Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje _____________________________________________________________
225
Čišćenje i održavanje _________________________________________________________________________________
225
Filter za vodu AquaClean ____________________________________________________________________________
227
Podešavanje tvrdoće vode __________________________________________________________________________
229
Postupak uklanjanja kamenca (30 min.) _____________________________________________________________
230
Naručivanje dodataka ________________________________________________________________________________
231
Rešavanje problema _________________________________________________________________________________
231
Tehničke specifikacije ________________________________________________________________________________
237
Prikaz aparata (slika A)
A1
Upravljačka tabla
A10
Vratanca za servis
A2
Držač za šolju
A11
Oznaka podataka sa brojem tipa
A3
Odeljak za prethodno samlevenu kafu
A12
Rezervoar za vodu
A4
Poklopac posude za kafu u zrnu
A13
Grlić za vrelu vodu
A5
Podesivi grlić za kafu
A14
Posuda za ostatke kafe
A6
Utikač
A15
Prednji panel posude za sakupljanje
ostataka kafe.
A7
Dugme postavke tipa mlevenja
A16
Poklopac posude za sakupljanje
tečnosti
A8
Posuda za kafu u zrnu
A17
Posuda za sakupljanje tečnosti
A9
Blok za kuvanje
A18
Indikator „Posuda za sakupljanje
tečnosti je puna“
Dodaci
A19
Tuba sa mazivom
A22
Test-traka za tvrdoću vode
A20
Filter za vodu AquaClean
A23
Klasični dodatak za pravljenje mlečne
pene (samo određeni modeli)
A21
Lopatica za merenje
A24
LatteGo (posuda za mleko) (samo
određeni modeli)
Upravljačka ploča (slika B)
Prikaz svih dugmadi i ikona nalazi se na slici B. U nastavku se nalazi opis.
Srpski
Srpski
Prikaz aparata (slika A) _______________________________________________________________________________
218 Srpski
Neka dugmad/ikone se odnose samo na neke modele.
B1
Dugme za uključivanje/isključivanje
B7
Ikone upozorenja
B2
Ikone za napitke*
B8
Lampica za početak
B3
Ikona za jačinu arome/prethodno samlevenu
kafu
B9
Lampica za
B4
Ikona za količinu napitka
B10
Ikona za čišćenje kamenca
B5
Ikona za količinu mleka (samo određeni modeli)
B11
Ikona AquaClean
početak/zaustavljanje
B6 Ikona za temperaturu kafe (samo određeni
modeli)
* Ikone za napitke: espreso, produženi espreso, kafa, amerikano, kapućino, late makijato, vrela voda,
para (samo određeni modeli)
Uvod
Čestitamo na kupovini potpuno automatskog aparata za kafu kompanije Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili podršku koju pruža kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi
www.philips.com/welcome.
Pažljivo pročitajte zasebnu brošuru za bezbednost pre nego što upotrebite aparat prvi put i sačuvajte
je za buduću upotrebu.
Da bismo vam pomogli da počnete koristiti i da na najbolji način iskoristite vaš aparat, kompanija
Philips nudi punu podršku na različite načine. U kutiji se nalazi:
1 ovaj korisnički priručnik sa slikovnim uputstvima i detaljnim informacijama o čišćenju i održavanju.
Postoji više verzija ove espresso mašine, od kojih sve imaju različite karakteristike. Svaka verzija
ima svoj broj tipa. Broj tipa možete naći na nalepnici sa podacima na unutrašnjosti servisnih vrata
(pogledajte sliku A11).
2 posebna brošura o bezbednosti sa uputstvima o korišćenju aparata na bezbedan način.
3 Za podršku na mreži (česta pitanja, videoklipovi itd.) skenirajte QR kod na naslovnoj strani ove
brošure ili posetite www.philips.com/coffee-care
Ovaj aparat je testiran sa kafom. Iako je pažljivo očišćen, možda se u njemu nalaze ostaci kafe.
Garantujemo, međutim, da je aparat potpuno nov.
Aparat automatski prilagođava količinu mlevene kafe koju koristi za pravljenje najukusnije kafe. Najpre
treba da skuvate pet kafa da biste omogućili aparatu da dovrši sopstveno podešavanje.
Obavezno isperite LatteGo (posudu za mleko) ili klasični dodatak za pravljenje mlečne pene pre prvog
korišćenja.
Pre prvog korišćenja
1. Podešavanje aparata
Kada uključite aparat, grlić za ispuštanje vrele vode ili grlić za kafu može da ispusti malo vode. To je
normalno.
Srpski 219
ON
Srpski
2. Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 minuta)
Za više informacija pogledajte poglavlje „Filter za vodu AquaClean”.
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Podešavanje tvrdoće vode
Pogledajte poglavlje „Podešavanje tvrdoće vode” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
Podrazumevana podešavanja tvrdoće vode je 4: tvrda voda.
OFF
=
1 sec.
3 sec.
1 min.
3x
ON
4. Sastavljanje proizvoda LatteGo (samo određeni modeli)
CLICK
220 Srpski
5. Sastavljanje klasičnog dodatka za pravljenje mlečne pene
(samo određeni modeli)
1
2
Kuvanje napitaka
Opšti saveti
1 Napunite rezervoar vodom iz česme i napunite posudu za kafu zrnima kafe.
2 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
- Aparat počinje da se zagreva i automatski obavlja ciklus ispiranja. Tokom zagrevanja, lampice na
ikonama za napitke se jedna po jedna polako pale i gase.
- Kada sve lampice na ikonama za napitke budu neprekidno svetlele, aparat je spreman za
upotrebu.
3 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe. Prevucite nagore ili nadole grlić za ispuštanje kafe da
biste prilagodili njegovu visinu veličini šolje ili čaše koju koristite (Sl. 1).
Personalizovanje napitaka
Ovaj aparat omogućava da prilagodite podešavanja napitka prema svojim potrebama. Nakon što
izaberete napitak, možete da:
1 Podesite jačinu arome pritiskom na ikonu (Sl. 2) za jačinu arome. Dostupne su 3 jačine, najniža je
najblaža, a najviša je najjača.
2 Podesite količinu napitka pritiskom na ikonu za količinu (Sl. 3) napitka i/ili količinu mleka (samo
određeni modeli). Dostupne su 3 količine: mala, srednja i velika.
Možete da prilagodite podešavanja temperature kafe prema svojim potrebama.
Kuvanje kafe u zrnu
1
Da biste skuvali kafu, dodirnite ikonu za napitak koji želite.
- Lampica za jačinu arome i lampica za količinu će se upaliti i pokazati prethodno odabrano
podešavanje.
- Sada možete da prilagodite ukus napitka po želji.
2 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
- Lampica na ikoni za napitak treperi dok se napitak toči.
Samo određeni modeli: Amerikano se pravi od espresa i vode. Kada kuvate amerikano, aparat
prvo ispušta espreso, a zatim vodu.
3 Da biste prekinuli ispuštanje kafe pre nego što aparat završi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Da biste skuvali 2 kafe istovremeno, dodirnite ikonu za napitak dvaput. Lampica 2x se uključuje.
Srpski 221
Kuvanje napitaka na bazi mleka pomoću LatteGo (posuda za
mleko)
1
Da biste sklopili LatteGo, prvo postavite vrh posude za mleko ispod kukice na vrhu okvira (Sl. 4).
Zatim pritisnite nadole donji deo posude za mleko. Čućete „klik“ kada nalegne na mesto (Sl. 5).
Napomena: Postarajte se da posuda za mleko i okvir budu čisti pre nego što ih spojite.
2 Blago nagnite LatteGo i stavite ga na grlić (Sl. 6) za vrelu vodu. Zatim ga pritisnite da bi legao na
mesto (Sl. 7).
3 Napunite LatteGo mlekom do nivoa koji je označen na posudi za mleko za napitak koji kuvate (Sl.
8). Nemojte da punite posudu za mleko preko oznake za maksimum.
Ako ste personalizovali količinu mleka, onda ćete verovatno sipati više ili manje mleka u posudu
nego što je označeno za ovaj napitak u LatteGo.
Za najbolje rezultate uvek koristite mleko koje je pre toga bilo u frižideru.
4 Postavite šoljicu na posudu za sakupljanje tečnosti.
5 Dodirnite ikonu za napitak na bazi mleka koji želite.
- Sada možete da prilagodite napitak prema vlastitim potrebama.
6 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
- Lampica na ikoni za napitak treperi dok se napitak toči. Kada kuvate kapućino ili late makijato,
aparat najpre ispušta mleko, a zatim kafu. Kada kuvate caffè latte, aparat najpre ispušta kafu, a
zatim mleko.
- Da biste prekinuli ispuštanje mleka pre nego što aparati ispusti zadanu količinu, pritisnite
dugme za pokretanje/zaustavljanje .
7 Da biste prekinuli ispuštanje kompletnog napitka (mleko i kafa) pre nego što aparat završi, pritisnite
i držite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
Pravljenje mlečne pene pomoću klasičnog dodatka za
pravljenje mlečne pene
Za najkvalitetniju penu uvek koristite mleko koje je pre toga bilo u frižideru.
1
2
3
4
5
6
Nagnite crnu silikonsku dršku aparata nalevo i navucite dodatak za pravljenje mlečne pene na nju
(Sl. 9).
Napunite bokal za mleko sa približno 100 ml mleka za kapućino i približno 150 ml mleka za late
makijato.
Ubacite dodatak za pravljenje mlečne pene približno 1 cm u mleko.
Dodirnite ikonu (Sl. 10) za paru.
- Lampica na ikoni za paru će zasvetliti, a lampica za početak počeće da pulsira.
Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste napravili mlečnu penu (Sl. 11).
- Mašina počinje da se zagreva, u mleko se ušpricuje para i mleko se peni.
Kada mlečna pena u bokalu za mleko dostigne potrebnu zapreminu, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje da prekinete pravljenje mlečne pene.
Nikada ne penite mleko duže od 90 sekundi. Izrada pene se automatski zaustavlja nakon 90
sekundi.
Srpski
LatteGo sadrži posudu za mleko, okvir i poklopac posude za odlaganje. Da bi se izbeglo curenje,
pre nego što napunite posudu za mleko, okvir i posuda za mleko treba da budu pravilno sastavljeni.
222 Srpski
Tokom izrade mlečne pene ne morate da pomerate posudu sa mlekom da biste dobili najbolji
kvalitet pene.
Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe
Možete da izaberete korišćenje prethodno samlevene kafe umesto zrna kafe, na primer, ako više
volite drugu vrstu kafe ili kafu bez kofeina.
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat i sačekajte dok ne bude
spreman za upotrebu.
2 Otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu i sipajte jednu ravno napunjenu kašiku za
merenje prethodno samlevene kafe u njega (Sl. 12). Zatim zatvorite poklopac.
3 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
4 Izaberite jedan napitak.
5 Pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde (Sl. 13).
- Lampica za prethodno samlevenu kafu će zasvetliti, a lampica za početak počeće da pulsira.
6 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
7 Da biste prekinuli ispuštanje kafe pre nego što aparat završi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Od prethodno samlevene kafe možete istovremeno da skuvate samo jedan napitak.
Prethodno samlevena kafa nije podešavanje koje se sprema kao prethodno odabrano podešavanje
jačine. Svaki put kada želite da koristite prethodno samlevenu kafu, morate da pritisnete ikonu za
jačinu arome 3 sekunde.
Kada izaberete prethodno samlevenu kafu, ne možete da izaberete drugu jačinu arome.
Ispuštanje vrele vode
1 Ako je postavljen, uklonite LatteGo ili dodatak za pravljenje mlečne pene.
2 Dodirnite ikonu za vrelu vodu.
- Lampice za količinu napitka će se upaliti i pokazati prethodno odabrano podešavanje napitka
za vrelu vodu.
3 Podesite količinu vrele vode po želji pritiskom na ikonu za količinu napitka.
4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
- Lampica na ikoni za vrelu vodu treperi i vrela voda se ispušta iz grlića za vrelu vodu (Sl. 15).
5 Da biste prekinuli ispuštanje vrele vode pre nego što aparat završi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
Prilagođavanje podešavanja aparata
Podešavanje vremena u stanju mirovanja
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen: pritisnite i zadržite ikonu (Sl. 16) Calc / Clean dok se lampica Calc / Clean i
lampice za jačinu arome uključe (Sl. 17).
3 Dodirnite ikonu za jačinu arome da izaberete potrebno vreme u stanju mirovanja: 15, 30, 60 ili 180
minuta. Lampice 1, 2, 3 ili 4 na ikoni za jačinu arome se pale jedna za drugom.
Srpski 223
4 Kada završite sa podešavanjem vremena u stanju mirovanja, pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje. Aparat se isključuje.
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Aparat ima 3 zadana podešavanja za svaki napitak: nisko, srednje, visoko. Možete podesiti samo
količinu najvišeg podešenja. Nova količina se može uliti čim svetlo za početak počne da pulsira.
Pre nego što počnete da programirate količinu napitka sa mlekom, sastavite LatteGo i naspite
mleko u njega.
1
Da biste postavili podešavanje najviše količine, pritisnite i držite ikonu napitka koji želite da
postavite 3 sekunde.
- Gornja lampica ikone za količinu napitka i gornja lampica ikone za količinu mleka (samo
određeni modeli) započeće da pulsira, a dugme za pokretanje/zaustavljanje počeće da
pulsira, što znači da ste u režimu za programiranje.
2 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje . Aparat započinje da kuva izabrani napitak.
- Lampica za početak prvo svetli neprekidno. Kada je aparat spreman za spremanje podešene
količine, lampica za pokretanje/zaustavljanje počeće da pulsira.
3 Ponovo pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje kada se šolja napuni željenom količinom
kafe ili mleka.
- U slučaju da pravite kapućino ili late makijato, aparat prvo ispušta mleko. Pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje kada se šolja napuni željenom količinom mleka. Aparat automatski
počinje da ispušta kafu. Ponovo pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje kada se šolja
napuni željenom količinom mleka.
Nakon što ste programirali novu najvišu predefinisanu količinu za piće, mašina će izraditi ovu novu
količinu svaki puta kada izaberete najveću količinu ovog pića.
Možete da prilagodite samo nivo najviše zadane količine.
Ako želite da se vratite na početna podešavanja količine, pogledajte poglavlje „Vraćanje fabričkih
podešavanja”.
Podešavanje temperature kafe
Aparati bez ikone za temperaturu
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen: pritisnite i držite ikonu za količinu kafe dok se lampice na ikoni ne upale (Sl.
18).
3 Dodirnite ikonu za količinu da izaberete potrebnu temperaturu: normalnu, visoku ili maksimalnu.
- U zavisnosti od toga svetli 1, 2 ili 3 lampice.
4 Kada završite sa podešavanjem temperature kafe, pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Ako ne isključite aparat sami, automatski će se isključiti nakon nekog vremena.
Aparati sa ikonom za temperaturu (samo model EP3221)
1
Uzastopno pritiskajte ikonu za temperaturu kafe da izaberete željenu temperaturu.
Srpski
Programiranje najviših predefinisanih podešavanja vaših pića
224 Srpski
Vraćanje fabričkih podešavanja
Aparat poseduje mogućnost vraćanja početnih podešavanja napitaka u bilo kojem trenutku.
Vraćanje početnih podešavanja možete uraditi samo kada je aparat isključen.
1 Za isključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
2 Pritisnite i držite ikonu za espreso 3 sekunde.
- Srednje lampice na ikonama za podešavanje napitaka će se uključiti. Lampica za
pokretanje/zaustavljanje počeće da pulsira, što znači da su podešavanja spremna za vraćanje.
3 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili da želite vratiti podešavanja.
4 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Podešavanje mlina
Jačinu kafe možete da promenite pomoću dugmeta za podešavanje tipa mlevenja unutar posude za
kafu u zrnu. Što je odabrano niže podešavanje tipa mlevenja, to će zrna kafe biti sitnije mlevena i kafa
će biti jača. Postoji 12 različitih podešavanja mlevenja koje možete da odaberete.
Aparat je podešen tako da dobijete najbolji ukus iz zrna kafe. Stoga vam savetujemo da ne menjate
podešavanja mlina dok ne skuvate 100–150 šolja (približno jedan mesec upotrebe).
Podešavanja mlevenja možete da prilagodite samo kada aparat melje zrna kafe. Morate da skuvate
2 do 3 napitka da biste mogli da osetite jasnu razliku.
Nemojte da okrećete dugme postavke tipa mlevenja više od jednog žleba u datom trenutku da ne
biste oštetili mlin.
1
2
3
4
Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
Otvorite poklopac posude za kafu u zrnu.
Dodirnite ikonu za espreso, a zatim pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
Kada mlin za kafu počne da melje, pritisnite dugme postavke tipa mlevenja i okrenite ga nalevo ili
nadesno. (Sl. 19)
Deaktivirajte zvučne signale na kontrolnoj tabli.
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, dodirnite i držite ikonu za kafu (ikona za produženi espreso na modelu
EP3221) dok se lampica na ikoni ne upali. Lampica za početak će početi da treperi.
3 Ponovo dodirnite ikonu za kafu da biste deaktivirali zvučne signale na kontrolnoj tabli. Lampica na
ikoni za kafu se isključuje.
4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili izbor.
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Zvučni signali na
kontrolnoj tabli su deaktivirani.
Napomena: Ako se lampica na ikoni za kafu ne pali nakon što dodirnete i zadržite ikonu, to znači da su
zvučni signali na kontrolnoj tabli već deaktivirani. Da biste ih ponovo aktivirali, ponovo dodirnite ikonu
i potvrdite pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.
Zvučni signali na dugmetu za uključivanje/isključivanje i dugmetu za pokretanje/zaustavljanje se ne
mogu deaktivirati.
Srpski 225
Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje
Detaljna video uputstva o tome kako da uklonite, ubacite i očistite blok za kuvanje potražite na sajtu
www.philips.com/coffee-care.
1 Isključite aparat.
2 Uklonite rezervoar za vodu i otvorite vratanca za servis (Sl. 20).
3 Pritisnite dršku (Sl. 21) PUSH i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga izvadili iz aparata (Sl. 22).
Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje
Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li je ispravno postavljen.
1
Proverite da li se blok za kuvanje nalazi u pravilnom položaju. Strelica na žutom cilindru na bočnoj
strani bloka za kuvanje mora da bude poravnata sa crnom strelicom i oznakom N (Sl. 23).
- Ukoliko nisu poravnate, gurnite nadole ručku dok ne dotakne osnovu bloka (Sl. 24) za kuvanje.
2 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vođica koje se nalaze sa strane (Sl. 25) dok se ne
postavi u pravi položaj uz klik (Sl. 26). Ne pritiskajte dugme PUSH.
3 Zatvorite vratanca za servis i vratite rezervoar za vodu.
Čišćenje i održavanje
Ukoliko redovno čistite i održavate aparat, on ostaje u najboljem stanju i na duži period se
obezbeđuje dobar ukus kafe sa ravnomernim protokom.
U tabeli u nastavku nalazi se detaljan opis kada i kako da čistite sve delove koji se skidaju sa aparata.
Detaljnije informacije i video uputstva možete da pronađete na adresi www.philips.com/coffee-care.
Na slici D nalazi se prikaz delova koji mogu da se peru u mašini za pranje sudova.
Odvojivi delovi
Kada se čisti
Kako se čisti
Blok za kuvanje
Nedeljno
Uklonite blok za kuvanje iz aparata. Isperite ga
pod mlazom vode sa česme.
Mesečno
Očistite blok za kuvanje pomoću tableta za
uklanjanje masnoća od kafe kompanije Philips.
Klasični dodatak
za pravljenje
mlečne pene
Nakon svake upotrebe
Prvo ispustite vrelu vodu dok je dodatak za
pravljenje mlečne pene postavljen na aparat da
biste postigli temeljito čišćenje. Zatim uklonite
dodatak za pravljenje mlečne pene iz aparata i
rastavite ga. Očistite sve delove pod mlazom
vode ili ih operite u mašini za pranje sudova.
Odeljak za
prethodno
samlevenu kafu
Proveravajte jednom
nedeljno odeljak za
prethodno samlevenu kafu
da biste videli da li je
zapušen.
Isključite aparat i izvadite blok za kuvanje.
Otvorite poklopac odeljka za prethodno
samlevenu kafu i ubacite dršku kašike u njega.
Pomerajte ručicu gore dole dok mlevena kafa ne
ispadne (Sl. 27). Idite na
www.philips.com/coffee-care gde ćete pronaći
detaljna video uputstva.
Srpski
Uklanjanje bloka za kuvanje iz aparata
226 Srpski
Odvojivi delovi
Kada se čisti
Kako se čisti
Posuda za
sakupljanje
ostataka kafe
Ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe
kada aparat to zatraži. Čistite
je nedeljno.
Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe
dok je aparat uključen. Iperite je pod mlazom
vode sa česme u uz upotrebu malo tečnog
deterdženta ili je operite u mašini za pranje
sudova. Prednji panel posude za sakupljanje
ostataka kafe ne može da se pere u mašini za
pranje sudova.
Posuda za
sakupljanje
tečnosti
Ispraznite posudu za
sakupljanje tečnosti
svakodnevno ili čim crveni
indikator „drip tray full”
(posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz
posude za sakupljanje
tečnosti (Sl. 28). Čistite
posudu za sakupljanje
tečnosti nedeljno.
Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti (Sl. 29) i
isperite je pod mlazom vode sa česme uz
upotrebu malo tečnog deterdženta. Posudu za
sakupljanje tečnosti možete da operete i u
mašini za pranje sudova. Prednji panel posude
za sakupljanje ostataka kafe (slika A15) ne može
da se pere u mašini za pranje sudova.
LatteGo
Nakon svake upotrebe
Isperite LatteGo pod mlazom vode ili ga operite u
mašini za pranje posuđa.
Podmazivanje
bloka za kuvanje
Svaka 2 meseca
Pogledajte tabelu za podmazivanje i podmažite
blok za kuvanje mazivom kompanije Philips.
Rezervoar za vodu Nedeljno
Isperite rezervoar za vodu pod mlazom vode
Čišćenje bloka za kuvanje
Redovno čišćenje bloka za kuvanje sprečava da ostaci kafe zapuše unutrašnje tokove. Na sajtu
www.philips.com/coffee-care možete videti video zapise o tome kako da izvadite, ubacite i očistite
blok za kuvanje.
Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode
1 Skinite blok za kuvanje.
2 Temeljno isperite blok za kuvanje vodom. Pažljivo očistite gornji filter (Sl. 30) bloka za kuvanje.
3 Ostavite blok za kuvanje da se osuši na vazduhu pre nego što ga vratite na mesto. Ukoliko ga sušite
krpom, vlakna krpe će se sakupiti unutar njega, zato ga sušite na vazduhu.
Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe
Za uklanjanje masnoća od kafe koristite samo Philips tablete.
1 Stavite šolju ispod grlića za kafu. Napunite posudu za vodu svežom čistom vodom
2 Stavite tabletu za uklanjanje masnoće od kafe u odeljak za prethodno samlevenu kafu.
3 Dodirnite ikonu za kafu, a zatim pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde da izaberete funkciju za
prethodno samlevenu kafu (Sl. 2).
4 Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje
da biste započeli ciklus kuvanja. Nakon što se skuva pola šolje vode, izvucite utikač iz zidne
utičnice.
5 Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 15 minuta.
6 Ponovo priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu i uključite aparat da biste dovršili ciklus
kuvanja. Ispraznite šolju.
7 Uklonite rezervoar za vodu i otvorite vratanca za servis. Skinite blok za kuvanje i temeljno ga
operite pod mlazom vode sa česme.
8 Vratite blok za kuvanje i rezervoar za vodu, te stavite šolju ispod grlića za kafu.
9 Dodirnite ikonu za kafu, a zatim pritisnite ikonu za jačinu arome 3 sekunde da izaberete funkciju za
prethodno samlevenu kafu (Sl. 2). Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite
dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste započeli ciklus kuvanja. Dvaput ponovite ovo.
Ispraznite šolju.
Podmazivanje bloka za kuvanje
Podmazujte blok za kuvanje svaka 2 meseca da biste osigurali nesmetano pomeranje delova koji se
pomeraju.
1 Nanesite tanak sloj maziva na klip (sivi deo) bloka (Sl. 31) za kuvanje.
2 Nanesite tanki sloj maziva oko osovine (sivi deo) u dnu bloka (Sl. 32) za kuvanje).
3 Nanesite tanak sloj maziva na šine sa obe strane (Sl. 33).
Čišćenje posude LatteGo (posuda za mleko)
Čišćenje posude LatteGo nakon svake upotrebe
1
2
3
4
Uklonite LatteGo sa aparata (Sl. 34).
Prospite preostalo mleko.
Pritisnite dugme za otpuštanje i izvadite posudu za mleko iz okvira LatteGo (Sl. 35).
Očistite sve delove u mašini za pranje sudova ili pod mlazom mlake vode sa česme i malo tečnog
deterdženta.
Čišćenje klasičnog dodatka za pravljenje mlečne pene
Čišćenje klasičnog dodatka za pravljenje mlečne pene nakon svake upotrebe
Očistite dodatak za pravljenje mlečne pene nakon svake upotrebe iz higijenskih razloga i radi
izbegavanja nakupljanja ostataka mleka.
1 Postavite šolju ispod dodatka za pravljenje mlečne pene.
2 Dodirnite ikonu za paru, a zatim pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da započnete
ispuštanje pare i uklonite eventualne ostatke mleka iz dodatka za pravljenje mlečne pene.
3 Da biste prekinuli ispuštanje pare nakon nekoliko sekundi, ponovo pritisnite dugme za
pokretanje/zaustavljanje .
4 Očistite dodatak za pravljenje mlečne pene vlažnom tkaninom.
Dnevno čišćenje klasične mašine za izradu pene od mleka
1 Ostavite dodatak za pravljenje mlečne pene da se potpuno ohladi.
2 Nagnite mašinu za izradu pene od mleka ulevo (Sl. 36) i uklonite metalni deo i silikonski deo (Sl. 37).
3 Rastavite dva dela (Sl. 38) i isperite ih svežom vodom ili ih očistite u mašini za pranje sudova.
Uverite se da je mali otvor na metalnoj cevi potpuno čist i da nije zapušen ostacima mleka.
4 Sastavite dva dela dodatka za pravljenje mlečne pene i vratite dodatak za pravljenje mlečne pene
u aparat.
Filter za vodu AquaClean
Vaš aparat ima omogućen filter za vodu AquaClean. Filter za vodu AquaClean možete staviti u
rezervoar za vodu da biste sačuvali ukus kafe. On takođe smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca
Srpski
Srpski 227
228 Srpski
tako što smanjuje nakupljanje kamenca u aparatu. Filter za vodu AquaClean možete da kupite kod
lokalnog prodavca, u ovlašćenim servisnim centrima ili na mreži na adresi www.philips.com/partsand-accessories.
Ikona i lampica AquaClean
Vaš aparat poseduje lampicu filtera za vodu AquaClean koja označava status filtera. U tabeli u
nastavku pogledajte šta je potrebno poduzeti kada lampica svetli ili treperi.
Kada aparat upotrebljavate prvi put, lampica AquaClean treperi narandžasto. To
znači da možete početi da koristite filter za vodu AquaClean. Ako ne aktivirate filter
za vodu AquaClean, lampica će se isključiti automatski nakon nekog vremena.
Nakon što postavite filter i aktivirate ga putem ikone AquaClean, lampica
AquaClean će promeniti boju u plavo da potvrdi da je filter za vodu AquaClean
aktiviran.
Kada se filter potroši, lampica AquaClean će početi da treperi narandžasto ponovo
da bi vas podsetila da filter zamenite novim.
Kada je narandžasta lampica AquaClean isključena, i dalje možete da aktivirate
filter AquaClean, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 minuta)
Aparat neće automatski detektovati kada stavite filter u rezervoar za vodu. Zato prvo treba da
pomoću ikone AquaClean aktivirate svaki novi filter za vodu AquaClean koji postavite.
Kada je narandžasta lampica AquaClean isključena, i dalje možete da aktivirate filter za vodu
AquaClean, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što počnete da koristite filter za vodu
AquaClean.
Pre aktiviranja filtera za vodu AquaClean, potrebno je da ga pripremite namakanjem u vodi kako je
opisano u nastavku. Ako to ne uradite, aparat može da uvuče vazduh umesto vode, što je jako bučno i
onemogućava aparatu da kuva kafu.
1 Proverite da li je aparat uključen.
2 Protresite filter približno 5 sekundi (Sl. 40).
3 Potopite filter u bokal sa hladnom vodom naopako i protresite ga (Sl. 41) / pritisnite.
4 Filter je sada pripremljen za upotrebu i može se staviti u rezervoar za vodu.
5 Ubacite filter vertikalno na priključak za filter u rezervoaru za vodu. Gurnite ga na najnižu mogući
tačku (Sl. 42).
6 Napunite rezervoar za vodu svežom vode i vratite ga u aparat.
7 Ako je posuda LatteGo postavljena, uklonite je.
8 Stavite zdelu ispod grlića za ispuštanje vrele vode/dodatka za pravljenje mlečne pene.
9 Pritisnite ikonu AquaClean i zadržite 3 sekunde (Sl. 43). Lampica za početak će početi da pulsira.
10 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste započeli proces aktivacije.
11 Iz mlaznice mašine za vodu/za izradu mleka će izlaziti vruća voda (3 min.).
12 Kada se proces aktivacije završi, plava lampica AquaClean će se upaliti da potvrdi da je filter za
vodu AquaClean pravilno aktiviran.
Srpski 229
Zamena filtera za vodu AquaClean (5 min.)
Kada treperi narandžast lampica AquaClean:
1 Izvadite stari filter za vodu AquaClean.
2 Ubacite novi filter i aktivirajte ga na način opisan u poglavlju „Aktivaciaj filtera za vodu AquaClean
(5 min.)”.
Zamenite filter za vodu AquaClean barem na svaka 3 meseca, čak i ako uređaj ne pokazuje da je
zamena obavezna.
Deaktiviranje podsetnika za AquaClean filter
Ako više ne želite da koristite Philips AquaClean filtere za vodu, uvek možete da deaktivirate
podsetnike za AquaClean (AquaClean lampica treperi narandžasto):
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, pritisnite i držite ikonu AquaClean dok se lampica na ikoni ne upali.
Lampica za početak će početi da treperi.
3 Dodirnite ponovo ikonu AquaClean da biste deaktivirali podsetnike. Lampica na ikoni AquaClean
se isključuje.
4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste potvrdili izbor.
5 Za ponovo uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Podsetnici za
AquaClean su sada deaktivirani.
Napomena: Aktiviranjem novog AquaClean filtera automatski se ponovo aktiviraju podsetnici za
AquaClean.
Podešavanje tvrdoće vode
Preporučujemo vam da prilagodite tvrdoću vode na tvrdoću vode u vašoj regiji radi optimalnih
performansi i dužeg trajanja aparata. Time se takođe eliminiše potreba za previše čestim uklanjanjem
kamenca iz aparata. Podrazumevana podešavanja tvrdoće vode je 4: tvrda voda.
Upotrebite traku za testiranje tvrdoće vode koju ste dobili u kutiji da utvrdite
tvrdoću vode u vašoj regiji:
1 Potopite traku za testiranje tvrdoće vode ili je držite pod mlazom vode sa česme 1 sekundu (Sl. 44).
2 Sačekajte 1 minut. Broj kvadrata na traci za testiranje koji pocrvene označava tvrdoću vode (Sl. 45).
Podešavanje aparata na odgovarajuću tvrdoću vode:
1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da isključite aparat.
2 Dok je aparat isključen, dodirnite i držite ikonu za jačinu arome dok se lampica na ikoni ne upali (Sl.
2).
3 Dodirnite ikonu za jačinu arome 1, 2, 3 ili 4 puta. Broj lampica koje su upaljene treba da odgovara
broju crvenih kvadrata na traci za testiranje (Sl. 46). Ako na traci za testiranje nema crvenih kvadrata
(tj. svi kvadrati su zeleni), izaberite 1 lampicu.
4 Kada podesite odgovarajuću jačinu vode, pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje .
Srpski
Nakon što 95 litara vode prođe kroz filter, on će prestati da radi. Lampica AquaClean će da promeni
boju u narandžasto i počeće da treperi da bi vas podsetila da zamenite filter. Sve dok lampica treperi,
možete da zamenite filter bez prethodnog uklanjanja kamenca iz aparata. Ako ne zamenite filter za
vodu AquaClean, narandžasta lampica će se isključiti nakon nekog vremena. U tom slučaju i dalje
možete da zamenite filter, ali prvo treba da uklonite kamenac iz aparata.
230 Srpski
5 Za uključenje mašine pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Budući da tvrdoću vode podešavate samo jednom, funkcija za jačinu arome se koristi za biranje
tvrdoće vode. To ne utiče na jačinu arome napitaka koje napravite kasnije.
Postupak uklanjanja kamenca (30 min.)
Koristite samo sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips. Nipošto nemojte koristiti sredstva za
čišćenje kamenca na bazi sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline, sulfaminske ili sirćetne kiseline
(sirće) jer to može da ošteti vodeno kolo u aparatu i dovede do nepotpunog rastvaranja kamenca. Ako
ne koristite sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips, vaša garancija će prestati da važi. Ako ne
uklanjate kamenac iz aparata, vaša garancija će takođe prestati da važi. Rastvor za uklanjanje
kamenca kompanije Philips možete da kupite u prodavnici na mreži na adresi
www.philips.com/coffee-care.
Kada lampica Calc / Clean počne da treperi polako, morate da očistite aparat od kamenca.
1 Proverite da li je aparat uključen.
2 Ako je postavljen, uklonite LatteGo ili dodatak za pravljenje mlečne pene.
3 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe, ispraznite ih te ih
vratite u aparat.
4 Uklonite rezervoar za vodu i ispraznite ga. Zatim izvadite filter za vodu AquaClean.
5 Sipajte celu flašu sredstva za čišćenje kamenca kompanije Philips u rezervoar za vodu do oznake
Calc / Clean (Sl. 47). Zatim vratite rezervoar za vodu u aparat.
6 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod grlića za ispuštanje kafe i grlić za vodu.
7 Pritisnite ikonu Calc/Clean i zadržite 3 sekunde a zatim pritisnite dugme za
uključivanje/isključivanje .
8 Počinje prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje oko 30 minuta
i čine ga ciklus uklanjanja kamenca i ciklus ispiranja. Tokom ciklusa uklanjanja kamenca, lampica
Calc / Clean treperi da bi označila da je faza uklanjanja kamenca u toku.
9 Dopustite da aparat ispusti rastvor za uklanjanje kamenca dok se na ekranu ne pojavi poruka da je
rezervoar za vodu prazan.
10 Ispraznite rezervoar za vodu, isperite, a zatim ga ponovo napunite svežom vodom do oznake Calc /
Clean.
11 Ispraznite posudu i vratite je nazad ispod grlića za ispuštanje kafe i grlića za vodu. Ponovo pritisnite
dugme za pokretanje/zaustavljanje .
12 Počinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, faza ispiranja, koja traje 3 minuta. Tokom ove faze
lampice na upravljačkoj ploči se pale i gase da bi označile da je faza ispiranja u toku.
13 Sačekajte da aparat prekine ispuštanje vode. Procedura uklanjanja kamenca je završena kada
aparat prekine ispuštanje vode.
14 Aparat će se sada ponovo zagrejati. Kada lampice na ikonama za napitke budu neprekidno
svetlele, aparat je ponovo spreman za upotrebu.
15 Postavite i aktivirajte novi filter za vodu AquaClean u rezervoar za vodu.
- Kada se procedura uklanjanja kamenca završi, lampica AquaClean treperi neko vreme da bi vas
podsetila da postavite novi filter za vodu AquaClean.
Savet: Upotreba AquaClean filtera smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca!
Srpski 231
Možete da prekinete postupak uklanjanja kamenca tako što ćete pritisnuti dugme za
uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči. Ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca
pre nego što se on potpuno završi, uradite sledeće:
1 Ispraznite i temeljno isperite rezervoar za vodu.
2 Napunite posudu za vodu svežom vodom do oznake Calc / Clean i ponovo uključite aparat. Aparat
će se zagrejati i automatski obaviti ciklus ispiranja.
3 Pre kuvanja bilo kakvih napitaka, obavite ciklus ručnog ispiranja. Da biste obavili ciklus ručnog
ispiranja, najpre ispustite pola rezervoara za vrelu vodu tako što ćete uzastopno pritiskati ikonu (Sl.
14) za vrelu vodu, a zato, skuvajte 2 šolje prethodno samlevene kafe bez dodavanja mlevene kafe.
Ukoliko postupak uklanjanja kamenca nije dovršen, aparat će zahtevati da se obavi još jedan takav
postupak što je pre moguće.
Naručivanje dodataka
Da biste očistili i uklonili kamenac iz aparata, koristite isključivo Philips proizvode za održavanje. Ove
proizvode možete da kupite kod lokalnog prodavca, u ovlašćenim servisnim centrima ili na mreži na
adresi www.philips.com/parts-and-accessories. Da biste pronašli na mreži celu listu rezervnih
delova, unesite broj modela vašeg aparata. Broj modela se nalazi na unutrašnjoj strani vratanca za
servis.
Održavanje proizvoda i tipski brojevi:
- Rastvor za uklanjanje kamenca CA6700
- Filter za vodu AquaClean CA6903 (Sl. 48)
- Mazivo za blok za kuvanje HD5061
- Tablete za uklanjanje masnoće od kafe CA6704
Rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete
dok koristite aparat. Video uputstva i kompletna lista često postavljanih pitanja su dostupni na sajtu
www.philips.com/coffee-care. Ukoliko ne možete da rešite problem, obratite se Centru za korisničku
podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt ćete pronaći u garantnom listu.
Ikone upozorenja
Ikona
upozorenja
Rešenje
Svetli lampica da je rezervoar za vodu prazan
- Rezervoar za vodu je skoro prazan. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom
do oznake za maksimalnu količinu.
- Rezervoar za vodu nije postavljen na svom mestu. Vratite rezervoar za vodu.
Svetli lampica za pražnjenje posude za sakupljanje ostataka kafe
- Posuda za sakupljanje ostataka kafe je puna. Uklonite i ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen. Sačekajte bar 5 sekundi pre
nego što ponovo ubacite posudu.
Srpski
Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja
kamenca
232 Srpski
Ikona
upozorenja
Rešenje
Svetli lampica alarma
- Posuda za sakupljanje ostataka kafe i/ili posuda za sakupljanje tečnosti nije na
svom mestu ili nije pravilno postavljena. Vratite posudu za sakupljanje ostataka
kafe i/ili posudu za sakupljanje tečnosti i proverite jesu li pravilno postavljene.
- Vratanca za servis su otvorena. Uklonite rezervoar za vodu i proverite da li su
vratanca za servis zatvorena.
Treperi lampica alarma
- Blok za kuvanje nije na svom mestu ili nije pravilno postavljen. Skinite blok za
kuvanje i pobrinite se da bude uklopljen na mestu. Pogledajte poglavlje
„Uklanjanje i umetanje bloka za kuvanje” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
- Blok za kuvanje je blokiran. Skinite blok za kuvanje i isperite ga pod mlazom vode
sa česme. Zatim podmažite blok za kuvanje i vratite ga u aparat. Pogledajte
poglavlje „Čišćenje i održavanje” u kojem se nalaze detaljna uputstva.
Signalna lampica se uključi i svetlo za pokretanje počne da treperi.
U mašini ima nešto vazduha. Da biste ispustili vazduh iz mašine, napunite rezervoar
za vodu vodom, stavite šolju ispod klasične mlaznice za izradu mlečne pene i
pritisnite trepćuće dugme za uključivanje/isključivanje.
Budite pažljivi: Mali mlazevi vrele vode će izaći iz klasičnog dodatka za pravljenje
mlečne pene i ispustiti vazduh.
Lampica AquaClean treperi: stavite i li zamenite filter za vodu AquaClean i aktivirajte
ga. Pogledajte poglavlje „Filter za vodu AquaClean” u kojem se nalaze detaljna
uputstva.
Lampica za uklanjanje kamenca sporo treperi: Uklonite kamenac iz aparata.
Lampice na ikonama za napitke se jedna po jedna pale i gase.
Aparat se zagreva i/ili pokušava da ispusti vazduh koji se u njemu nakupio. Sačekajte
da svi indikatori napitaka počnu da svetle neprekidno.
Srpski 233
Rešenje
Trepere lampice na svim ikonama upozorenja.
Resetujte aparat tako što ćete izvući utikač iz utičnice i ponovo ga staviti. Pre
ponovnog uključivanja aparata, obavite sledeće korake:
- Uklonite AquaClean filter zavodu iz posude za vodu.
- Vratite rezervoar za vodu. Gurnite ga u aparat što je dalje moguće i proverite da li
je ispravno postavljen.
- Otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu i proverite da nije
zapušen prahom od kafe. Da biste ga očistili, stavite dršku kašike u odeljak za
prethodno samlevenu kafu i pomerajte je gore-dole dok kafa koja je zapušila
odeljak ne ispadne (Sl. 27). Izvadite blok za kuvanje i uklonite svu mlevenu kafu
koja je ispala. Vratite nazad očišćeni blok za kuvanje.
- Ponovo uključite aparat.
Ukoliko je problem rešen, filter AquaClean nije pravilno pripremljen. Pripremite filter
AquaClean pre nego što ga vratite na mesto prateći sledeće korake 1 i 2 u poglavlju
„Aktiviranje filtera za vodu AquaClean (5 min)“.
Ako lampice nastave da trepere, moguće je da je aparat pregrejan. Isključite aparat,
sačekajte 30 minuta i ponovo ga uključite. Ako lampice i dalje trepere, obratite se
Centru za korisničku podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt možete da pronađete
u međunarodnom garantnom listu.
Tabela za rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete
dok koristite aparat. Video uputstva i kompletna lista često postavljanih pitanja su dostupni na sajtu
www.philips.com/coffee-care. Ukoliko ne možete da rešite problem, obratite se Centru za korisničku
podršku u vašoj zemlji. Detalje za kontakt možete da pronađete u garantnom listu.
Problem
Uzrok
Rešenje
Posuda za sakupljanje
tečnosti se brzo napuni.
To je normalno. Aparat koristi
vodu za ispiranje unutrašnjeg
kola i bloka za kuvanje. Izvesna
količina vode protiče kroz
unutrašnji sistem i sliva se
direktno u posudu za
sakupljanje tečnosti.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim crveni
indikator „drip tray full” (posuda za
sakupljanje tečnosti je puna) iskoči iz
poklopca posude za sakupljanje
tečnosti. Savet: postavite šolju ispod
grlića za ispuštanje da biste sakupili
vodu za ispiranje koja iz njega izlazi.
Lampica za pražnjenje
Ispraznili ste posudu za
Uvek praznite posudu za sakupljanje
posude za sakupljanje
sakupljanje ostataka kafe dok je ostataka kafe dok je aparat uključen.
ostataka kafe se ne gasi. aparat bio isključen.
Uklonite posudu za sakupljanje
ostataka kafe, sačekajte 5 sekundi i
vratite je.
Aparat traži da ispraznim
posudu za sakupljanje
ostataka kafe čak i ako
posuda nije puna.
Aparat nije resetovao brojač
kada ste poslednji put ispraznili
posudu za sakupljanje ostataka
kafe.
Uvek sačekajte oko 5 sekundi pre nego
što vratite posudu za sakupljanje
ostataka kafe. Na taj način ćete brojač
ciklusa pražnjenja ostataka kafe
resetovati na nulu.
Srpski
Ikona
upozorenja
234 Srpski
Problem
Uzrok
Rešenje
Uvek praznite posudu za sakupljanje
ostataka kafe dok je aparat uključen.
Ukoliko ispraznite posudu za
sakupljanje ostataka kafe kada je aparat
isključen, brojač ciklusa se neće
resetovati.
Posuda za sakupljanje
ostataka kafe je
prepunjena, a lampica
za pražnjenje posude za
sakupljanje ostataka
kafe se nije upalila.
Uklonili ste posudu za
sakupljanje tečnosti, a da niste
ispraznili posudu za sakupljanje
ostataka kafe.
Kada izvadite posudu za sakupljanje
tečnosti, ispraznite i posudu za
sakupljanje ostataka kafe čak i ukoliko
sadrži samo nekoliko doza. Na taj način
ćete brojač ciklusa pražnjenja ostataka
kafe resetovati na nulu i on će nastaviti
ispravno da broji.
Ne mogu da izvadim
blok za kuvanje.
Blok za kuvanje se ne nalazi u
pravilnom položaju.
Resetujte aparat na sledeći način:
zatvorite vratanca za servis i vratite
rezervoar za vodu. Isključite aparat, a
zatim ga ponovo uključite. Pokušajte
ponovo da izvadite blok za kuvanje.
Pogledajte poglavlje „Uklanjanje i
umetanje bloka za kuvanje” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Ne mogu da ubacim
blok za kuvanje.
Blok za kuvanje se ne nalazi u
pravilnom položaju.
Resetujte aparat na sledeći način:
zatvorite vratanca za servis i vratite
rezervoar za vodu. Izostavite blok za
kuvanje. Isključite aparat i izvucite utikač
iz utičnice. Sačekajte 30 sekundi, a
zatim vratite utikač u utičnicu i uključite
aparat. Zatim stavite blok za kuvanje u
ispravan položaj i ponovo ga ubacite u
aparat. Pogledajte poglavlje „Uklanjanje
i umetanje bloka za kuvanje” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Kafa je vodnjikava.
Blok za kuvanje je prljav ili mora Skinite blok za kuvanje, isperite ga pod
da se podmaže.
mlazom vode sa česme i ostavite ga da
se osuši. Zatim podmažite pokretne
delove.
Aparat vrši postupak
samopodešavanja. Procedura
započinje automatski kada
aparat upotrebljavate prvi put,
kada promenite vrstu zrna kafe
ili nakon što aparat niste duže
vreme upotrebljavali.
Prvo skuvajte 5 šolja kafe kako biste
omogućili aparatu da dovrši proceduru
sopstvenog podešavanja.
Mlin je podešen na suviše grubo Podesite mlin na finije (niže)
podešavanje.
podešavanje. Skuvajte 2 do 3 napitka da
biste mogli da osetite jasnu razliku.
Kafa nije dovoljno vruća. Podešena je suviše niska
temperatura.
Podesite temperaturu na maksimum.
Problem
Kafa ne izlazi ili izlazi
sporo.
Uzrok
Rešenje
Hladna šolja smanjuje
temperaturu napitka.
Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih
vrelom vodom.
Dodavanje mleka smanjuje
temperaturu napitka.
Bez obzira da li dodajete vrelo ili hladno
mleko, dodavanje mleka uvek smanjuje
temperaturu kafe. Prethodno zagrejte
šolje ispirajući ih vrelom vodom.
Filter za vodu AquaClean nije
pravilno pripremljen za
instalaciju.
Uklonite filter za vodu AquaClean i
pokušajte ponovo da skuvate kafu.
Ukoliko to uspe, proverite da li ste
pravilno pripremili filter za vodu
AquaClean pre nego što ga ponovo
postavite. Pogledajte poglavlje „Filter za
vodu AquaClean” u kojem se nalaze
detaljna uputstva.
Nakon što ga duže vreme niste
upotrebljavali, potrebno je ponovo
pripremiti filter za vodu AquaClean, a
zatim ga ponovo postaviti. Pogledajte
korake od 1 do 3 u poglavlju „Filter za
vodu AquaClean”.
Filter za vodu AquaClean je
zapušen.
Filter za vodu AquaClean menjajte
svaka 3 meseca. Filter stariji od 3
meseca može da se zapuši.
Mlin je podešen na suviše fino
podešavanje.
Podesite mlin na grublje (više)
podešenje. To će imati uticaj na ukus
kafe.
Blok za kuvanje je prljav.
Skinite blok za kuvanje i isperite ga pod
mlazom vode sa česme.
Grlić za ispuštanje kafe je prljav.
Očistite grlić za ispuštanje kafe i njegove
otvore sredstvom za čišćenje cevi ili
iglom.
Odeljak za prethodno
samlevenu kafu je zapušen
Isključite aparat i izvadite blok za
kuvanje. Otvorite poklopac odeljka za
prethodno samlevenu kafu i ubacite
dršku kašike u njega. Pomerajte ručicu
gore dole dok mlevena kafa ne ispadne
(Sl. 27).
Kamenac je blokirao kolo
aparata.
Uklonite kamenac iz aparata pomoću
Philips sredstva za čišćenje kamenca.
Uvek uklonite kamenac iz aparata kada
lampica za uklanjanje kamenca počne
da treperi.
Srpski
Srpski 235
236 Srpski
Problem
Uzrok
Rešenje
Aparat melje zrna kafe,
ali kafa ne izlazi.
Odeljak za prethodno
samlevenu kafu je zapušen.
Isključite aparat i izvadite blok za
kuvanje. Otvorite poklopac odeljka za
prethodno samlevenu kafu i ubacite
dršku kašike u njega. Pomerajte ručicu
gore dole dok mlevena kafa ne ispadne
(Sl. 27).
Mleko se ne peni.
Aparati koji imaju LatteGo:
LatteGo nepravilno sklopljen.
Proverite da li je posuda za mleko
pravilno postavljena na okvir LatteGo
(škljocaj).
Aparati koji imaju LatteGo:
posuda za mleko i/ili okvir
posude LatteGo su zaprljani.
Rastavite LatteGo i isperite oba dela
pod mlazom vode sa česme ili ih očistite
u mašini za pranje sudova.
Mašine sa klasičnim dodatkom
za pravljenje mlečne pene:
dodatak za pravljenje mlečne
pene je zaprljan.
Temeljno očistite dodatak za pravljenje
mlečne pene.
Vrsta mleka koju koristite nije
pogodna za stvaranje pene.
Različite vrste mleka daju različitu
količinu i različit kvalitet pene. Testirali
smo sledeće vrste mleka i pokazalo se
da pružaju dobre rezultate u pogledu
pravljenja mlečne pene: delimično
obrano ili punomasno kravlje mleko i
mleko bez laktoze.
Mleko curi iz donjeg dela Okvir i posuda za mleko nisu
posude za mleko
pravilno sastavljeni.
LatteGo.
Prvo postavite vrh posude za mleko
ispod kukice na vrhu okvira. Zatim
pritisnite nadole donji deo posude za
mleko. Čućete „klik“ kada nalegne na
mesto.
Izgleda da iz aparata
curi tečnost.
Aparat koristi vodu za ispiranje
unutrašnjeg kola i bloka za
kuvanje. Ova voda protiče kroz
unutrašnji sistem i sliva se
direktno u posudu za
sakupljanje tečnosti. To je
normalno.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim indikator
„drip tray full” (posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz poklopca
posude za sakupljanje tečnosti. Savet:
Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje
da biste sakupili vodu za ispiranje i
smanjili količinu vode u posudi za
sakupljanje tečnosti.
Posuda za sakupljanje tečnosti
je potpuno puna i tečnost se
preliva sa nje, pa izgleda kao da
curi iz aparata.
Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti svakodnevno ili čim indikator
„drip tray full” (posuda za sakupljanje
tečnosti je puna) iskoči iz poklopca
posude za sakupljanje tečnosti.
Rezervoar za vodu nije potpuno Proverite da li je rezervoar za vodu u
uguran i sada aparat uvlači
ispravnom položaju: uklonite ga i
vazduh.
ponovo vratite tako što ćete ga ugurati
što je moguće dalje.
Problem
Uzrok
Rešenje
Blok za kuvanje je
zaprljan/zapušen.
Isperite blok za kuvanje.
Aparat nije postavljen na
horizontalnu površinu.
Postavite aparat na horizontalnu
površinu tako da se posuda za
sakupljanje tečnosti ne prepuni i
indikator „drip tray full“ (posuda za
sakupljanje tečnosti je puna) radi
pravilno.
Rezervoar za vodu nije potpuno Proverite da li je rezervoar za vodu u
uguran i sada aparat uvlači
ispravnom položaju: uklonite ga i
vazduh.
ponovo vratite tako što ćete ga ugurati
što je moguće dalje.
Ne mogu da aktiviram
filter za vodu AquaClean
i aparat traži da
pokrenem proces
uklanjanja kamenca.
Niste postavili ili zamenili filter
Najpre očistite aparat od kamenca, a
na vreme nakon što je lampica
zatim postavite filter za vodu
filtera za vodu AquaClean
AquaClean.
počela da treperi. To znači da
filter nije potpuno bez kamenca.
Novi filter za vodu se ne
uklapa.
Pokušavate da postavite drugi
filter, a ne filter za vodu
AquaClean.
Samo se filter za vodu AquaClean
uklapa u aparat.
Nije postavljen gumeni prsten
na filteru za vodu AquaClean.
Vratite gumeni prsten na filter za vodu
AquaClean.
Normalno je da aparat pravi
buku tokom upotrebe.
Ukoliko aparat počne da pravi drugačiju
vrstu buke, očistite blok za kuvanje i
podmažite ga.
Filter za vodu AquaClean nije
pravilno pripremljen i sada
aparat uvlači vazduh.
Izvadite filter za vodu AquaClean i
pravilno ga pripremite za upotrebu pre
nego što ga vratite. Pogledajte poglavlje
„Filter za vodu AquaClean” u kojem se
nalaze detaljna uputstva.
Aparat je bučan.
Rezervoar za vodu nije potpuno Proverite da li je rezervoar za vodu u
uguran i sada aparat uvlači
ispravnom položaju: uklonite ga i
vazduh.
ponovo vratite tako što ćete ga ugurati
što je moguće dalje.
Tehničke specifikacije
Proizvođač zadržava pravo da poboljša tehničke specifikacije proizvoda. Sve unapred podešene
količine su približne.
Opis
Vrednost
Veličina (š x v x d)
246 x 372 x 433 mm
Težina
7–7.5 kg
Dužina kabla za napajanje
1000 mm
Srpski
Srpski 237
238 Srpski
Rezervoar za vodu
1,8 litara, može da se skine
Kapacitet posude za kafu u zrnu
275 g
Kapacitet posude za ostatke kafe
12 doza
Kapacitet posude LatteGo (posude za mleko)
250 ml
Podesiva visina grlića
85–145 mm
Nominalni napon – snaga – napajanje
Pogledajte etiketu sa podacima na unutrašnjosti
servisnih vrata (sl. A11)
Български 239
Общ преглед на машината (Фиг. А) _______________________________________________________________
239
Контролен панел (фиг. B) ___________________________________________________________________________
240
Въведение ___________________________________________________________________________________________
240
Преди първата употреба ___________________________________________________________________________
241
Приготвяне на напитки _____________________________________________________________________________
242
Регулиране на настройките на машината ________________________________________________________
245
Изваждане и поставяне на блока за приготвяне ________________________________________________
247
Почистване и поддръжка __________________________________________________________________________
248
Воден филтър AquaClean __________________________________________________________________________
251
Настройване на твърдостта на водата ___________________________________________________________
253
Процедура по премахване на накип (30 мин)____________________________________________________
253
Поръчване на аксесоари ___________________________________________________________________________
255
Отстраняване на неизправности __________________________________________________________________
255
Технически спецификации _________________________________________________________________________
262
Общ преглед на машината (Фиг. А)
A1
Контролен панел
A10
Сервизна вратичка
A2
Държач на чаши
A11
Етикет с данни с номер на тип
A3
Отделение за предварително смляно кафе
A12
Резервоар за вода
A4
Капак на съда за кафе на зърна
A13
Накрайник за гореща вода
A5
Регулируем накрайник за кафе
A14
Съд за утайка от кафе
A6
Щепсел на захранващия кабел
A15
Преден панел на съда за утайка от
кафе
A7
Регулатор за настройка на степента на
смилане
A16
Капак на тавичката за отцеждане
A8
Съд за кафе на зърна
A17
Тавичка за отцеждане
A9
Блок за приготвяне
A18
Индикатор за „пълна тавичка за
отцеждане“
Аксесоари
A19
Тубичка със смазка
A22
Тестова лента за твърдост на водата
A20
Воден филтър AquaClean
A23
Класическа приставка за разпенване
на мляко (само за определени
модели)
A21
Мерителна лъжица
A24
LatteGo (съд за мляко) (само за
определени модели)
Български
Български
Съдържание
240 Български
Контролен панел (фиг. B)
Вижте фигура В за изглед на всички бутони и икони. По-долу ще намерите описанието.
Някои от бутоните/иконите са само за определени типове.
B1
Бутон за вкл./изкл.
B7
Предупредителни икони
B2
Икони за напитки*
B8
Светлинен индикатор за начало
B3
Икона за сила на аромата/предварително
смляно кафе
B9
Старт/стоп
B4
Икона за количество на напитката
B10
Икона за накип/почистване
B5
Икона за количество мляко (само за
определени модели)
B11
Икона AquaClean
бутон
B6 Икона за температура на кафето (само за
определени модели)
* Икони за напитки: еспресо, дълго еспресо, кафе, американо, капучино, лате макиато, гореща
вода, пара (само за определени модели)
Въведение
Поздравяваме ви за покупката на напълно автоматичната кафемашина на Philips! За да се
възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Преди да използвате машината за първи път, прочетете внимателно отделната брошура с
информация за безопасност и я запазете за справка в бъдеще.
За да започнете да използвате кафемашината и да получите най-доброто от нея, Philips
предлага поддръжка по различни начини. Съдържание на кутията:
1 Това ръководство за употреба с графични инструкции и по-подробна информация за
почистване и поддръжка.
Съществуват множество версии на тази машина за еспресо, като всяка от тях има
различни характеристики. Всяка версия има свой собствен номер на тип. Можете да
откриете номера на типа на етикета с данни от вътрешната страна на сервизната вратичка
(вижте фиг. А11).
2 Отделната книжка за безопасност с инструкции за това как да използваме машината по
безопасен начин.
3 За онлайн поддръжка (често задавани въпроси, филми и др.) сканирайте QR кода на
корицата на тази книжка или посетете www.philips.com/coffee-care
Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има
остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова.
Машината автоматично настройва количеството смляно кафе, което се използва за приготвяне
на кафе с най-добър вкус. Първоначално трябва да приготвите 5 кафета, за да позволите на
машината да извърши саморегулиране.
Трябва да изплакнете LatteGo (съдът за мляко) или класическата приставка за разпенване на
млякото преди първата употреба.
Български 241
Преди първата употреба
1. Настройване на машината
След като сте включили машината, може да потече малко количество вода от чучура за гореща
вода или чучура за кафе. Това е нормално.
Български
ON
2. Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)
За повече информация вижте главата "Филтър AquaClean".
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Настройване на твърдостта на водата
Вижте глава „Настройване на твърдостта на водата" за инструкции стъпка по стъпка.
Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода.
OFF
=
1 sec.
1 min.
ON
3 sec.
3x
242 Български
4. Сглобяване на LatteGo (само за определени модели)
CLICK
5. Сглобяване на класическата приставка за разпенване
на мляко (само за определени модели)
1
2
Приготвяне на напитки
Общи стъпки
1
Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете съда за кафе на зърна със
зърна.
2 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината.
- Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване. По време
на загряването светлинните индикатори в иконата за напитки се включват и изключват
бавно, една по една.
- Кафе машината е готова за използване, когато всички индикаторни светлини в иконата за
напитки светят непрестанно.
3 Поставете чаша под чучура за кафе. Плъзнете чучура нагоре или надолу, за да регулирате
височината му спрямо размера на чашата, която използвате (Фиг. 1).
Персонализиране на напитки
Тази машина ви позволява да настройвате параметрите на дадена напитка според
предпочитанията си. След като изберете напитка, можете да:
1 Зададете силата на аромата, като докоснете иконата (Фиг. 2) за сила на аромата. Има 3
настройки, като най-ниската е най-слабата, а най-високата е най-силната.
2 Задайте количеството на напитката, като докоснете иконата за количество (Фиг. 3) на
напитката и/или иконата за количество на млякото (само за определени модели). Има 3
препоръчителни количества: ниска, средна и висока.
Можете също така да зададете температурата на кафето според своите предпочитания.
Приготвяне на кафе на зърна
1
За да приготвите кафе, докоснете иконата за напитка по ваш избор.
- Светлинните индикатори за силата на аромата и количеството се включват и показват
последно избраната настройка.
- Сега можете да регулирате напитката според предпочитания от вас вкус.
Български 243
2 Натиснете бутона за старт/стоп.
- Светлинният индикатор в иконата за напитки примигва, докато напитката се приготвя.
Само за определени модели: Американото се приготвя от еспресо и вода. Когато
приготвяте американо, машината налива първо еспресо и след това вода.
3 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за
старт/стоп отново.
Приготвяне на напитки на основата на мляко с LatteGo
(съд за мляко)
LatteGo се състои от съд за мляко, рамка и капак за съхранение. За да избегнете изтичане, се
уверете, че рамката и съдът за мляко са правилно сглобени, преди да напълните съда за мляко.
1
За да сглобите LatteGo, първо поставете горната част на съда за мляко под куката в горната
част на рамката (Фиг. 4). След това натиснете долната част на съда за мляко. Ще чуете
щракване, когато той се фиксира на мястото си (Фиг. 5).
Забележка: Уверете се, че съдът за мляко и рамката са чисти, преди да ги сглобите.
2 Наклонете леко LatteGo и го поставете на чучура (Фиг. 6) за гореща вода. След това го
натиснете, докато се фиксира на мястото си (Фиг. 7).
3 Напълнете LatteGo с мляко до нивото, посочено на съда за мляко, за напитката, която
приготвяте (Фиг. 8). Не пълнете съда за мляко над максималното обозначение.
Ако сте персонализирали количеството мляко, може да се наложи да напълните съда за
мляко с повече или по-малко мляко, отколкото е посочено за тази напитка на LatteGo.
За оптимални резултати винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от
хладилника.
4 Поставете чашка върху тавичката за отцеждане.
5 Докоснете иконата за напитка с мляко по ваш избор.
- Сега можете да регулирате настройките на напитката според своите предпочитания.
6 Натиснете бутона за старт/стоп.
- Светлинният индикатор в иконата за напитки примигва, докато напитката се приготвя.
Когато приготвяте капучино или лате макиато, машината налива първо мляко и след това
кафе. Когато приготвяте кафе лате, машината налива първо кафе и след това мляко.
- За да спрете наливането на кафе, преди машината да е наляла предварително
зададеното количество, натиснете бутона за старт/стоп отново.
7 За да спрете наливането на цялата напитка (мляко и кафе), преди машината да е
приключила, натиснете и задръжте бутона за старт/стоп .
Разпенване на мляко с класическата приставка за
разпенване на мляко
За най-добра пяна винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от хладилника.
1
Наклонете черната силиконова дръжка на машината наляво и плъзнете приставката за
разпенване на мляко върху нея (Фиг. 9).
Български
За да приготвите 2 кафета едновременно, докоснете иконата за напитката два пъти. Светва
индикаторът 2х.
244 Български
2 Напълнете кана за мляко с прибл. 100 мл мляко за капучино и прибл. 150 мл мляко за лате
макиато.
3 Потопете приставката за разпенване на мляко на прибл. 1 см в млякото.
4 Докоснете иконата (Фиг. 10) за парата.
- Индикаторната светлина в иконата за парата светва, а индикаторната светлина за
стартиране започва да пулсира.
5 Натиснете бутона старт/стоп , за да разпените млякото (Фиг. 11).
- Машината започва да се нагрява, парата навлиза под налягане в млякото и то се
разпенва.
6 Когато млечната пяна в каната с мляко достигне необходимия обем, натиснете бутона за
старт/стоп отново, за да спрете разпенването.
Никога не разпенвайте мляко повече от 90 секунди. Разпенването спира автоматично след
90 секунди.
Няма нужда да местите каната за мляко, докато млякото се разпенва, за да получите найдобро качество на разпененото мляко.
Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе
По желание можете да използвате предварително смляно кафе вместо кафе на зърна,
например, ако предпочитате друг вид кафе или безкофеиново кафе.
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината, и изчакайте да бъде готова за
използване.
2 Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и изсипете една равна
мерителна лъжичка предварително смляно кафе в отделението (Фиг. 12). След това
затворете капака.
3 Поставете чаша под чучура за кафе.
4 Изберете единична напитка.
5 Натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди (Фиг. 13).
- Индикаторната светлина за предварително смляно кафе светва, а индикаторната
светлина за стартиране започва да пулсира.
6 Натиснете бутона за старт/стоп.
7 За да спрете наливането на кафе, преди машината да е приключила, натиснете бутона за
старт/стоп отново.
С предварително смляно кафе можете да приготвяте само по едно кафе наведнъж.
Предварително смляното кафе не е настройка, която се записва като предходно избрана
настройка за силата. Всеки път, когато искате да използвате предварително смляно кафе,
трябва да натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди.
Когато изберете предварително смляно кафе, не можете да изберете друга сила на аромата.
Пускане на гореща вода
1 Ако е поставено, отстранете LatteGo или приставката за разпенване на млякото.
2 Докоснете иконата (Фиг. 14) за гореща вода.
- Светлинните индикатори за количеството на напитката се включват и показват последно
избраната настройка за напитка с гореща вода.
Български 245
3 Задайте количеството гореща вода според предпочитанията си, като докоснете иконата
(Фиг. 3) за количество на напитката.
4 Натиснете бутона за старт/стоп.
- Светлинният индикатор в иконата за гореща вода светва и от чучура (Фиг. 15) за гореща
вода потича гореща вода.
5 За да спрете наливането на гореща вода, преди машината да е приключила, натиснете
бутона за старт/стоп отново.
Регулиране на времето за готовност
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена: натиснете и задръжте иконата (Фиг. 16) Калц./Почистване,
докато лампичките за „Калц./Почистване“ и „Сила на аромата“ светнат (Фиг. 17).
3 Докоснете иконата за силата на аромата, за да изберете необходимото време на готовност:
15, 30, 60 или 180 минути. Респективно светват 1, 2, 3 или 4 лампички на иконата за сила на
аромата.
4 Когато сте готови с настройването на времето на готовност, натиснете бутона старт/стоп.
Машината се изключва.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Програмиране на най-голямата настройка по
подразбиране за вашите напитки
Машината разполага с 3 настройки по подразбиране за всяка напитка: ниска, средна, висока.
Можете да регулирате само количеството на най-голямата настройка. Новото количество
може да се съхрани веднага щом светлинният индикатор за старт започне да пулсира.
Преди да започнете да задавате количеството на напитката с мляко, сглобете LatteGo и
налейте мляко в него.
1
За да регулирате най-високата настройка за количество, натиснете и задръжте иконата за
напитката, която искате да регулирате, за 3 секунди.
- Горната индикаторна светлина на иконата за количество на напитката, както и горната
индикаторна светлина на иконата за количество на млякото (само за определени модели)
започва да пулсира. Бутонът за старт/стоп също започва да пулсира, за да покаже, че
сте в режим на програмиране.
2 Натиснете бутона за старт/стоп. Машината започва да приготвя избраната напитка.
- Индикаторната светлина за стартиране отначало свети непрекъснато. Когато машината е
готова да съхрани зададения обем, светлинният индикатор за старт/стоп започва да
пулсира.
3 Натиснете бутона за старт/стоп отново, когато чашата съдържа желаното количество
кафе или мляко.
- Ако приготвяте капучино или лате макиато, първо ще бъде налято мляко. Натиснете
бутона за старт/стоп , когато чашата съдържа желаното количество мляко. Машината
започва автоматично да налива кафето. Натиснете бутона за старт/стоп отново, когато
чашата съдържа желаното количество.
Български
Регулиране на настройките на машината
246 Български
След като сте програмирали новото най-голямо количество по подразбиране за дадена
напитка, машината ще налива зададеното ново количество всеки път, когато изберете найголямото количество от тази напитка.
Можете да регулирате само най-високото ниво за количество по подразбиране.
Ако искате да се върнете обратно към настройките с количества по подразбиране, вижте
"Възстановяване на стандартните фабрични настройки".
Регулиране на температурата на кафето
Машини без икона за температурата
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена: натиснете и задръжте иконата за количеството на кафето,
докато светлината в тази икона се включи (Фиг. 18).
3 Докоснете иконата за количеството, за да изберете необходимата температура: нормална,
висока или максимална.
- Съответно 1, 2 или 3 индикаторни светлини са включени.
4 Когато сте готови с настройването на температурата на кафето, натиснете бутона старт/стоп
.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Ако не изключите машината сами, тя се изключва автоматично след известно време.
Машини с икона за температурата (само модел EP3221)
1
Натиснете неколкократно бутона за регулиране на температурата на кафето, за да изберете
желаната температура.
Възстановяване на фабричните настройки
Машината ви предоставя възможността да възстановите настройките за напитки по
подразбиране по всяко време.
Можете да възстановите настройките по подразбиране само когато машината е изключена.
1 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите машината.
2 Натиснете и задръжте иконата за еспресо за 3 секунди.
- Светват индикаторните светлини в средната част на иконата за настройка за напитки.
Индикаторната светлина за старт/стоп започва да пулсира, за да сигнализира, че
настройките вече могат да се възстановят.
3 Натиснете бутона за старт/стоп , за да потвърдите, че искате да възстановите настройките.
4 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Регулиране на настройките на кафемелачката
Можете да промените силата на кафето с помощта на регулатора за настройка на степента на
смилане, намиращ се в контейнера за кафе на зърна. Колкото по-ниска е настройката на
смилане, толкова по-фино ще са смлени кафените зърна и толкова по-силно ще бъде кафето.
Можете да избирате между 12 различни настройки на степента на смилане.
Български 247
Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви
препоръчваме да не регулирате настройките на кафемелачката, докато не приготвите 100 – 150
чаши (около един месец употреба).
Можете да регулирате настройките на степента на смилане само когато машината мели
кафе на зърна. Трябва да приготвите 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната
разлика.
1
2
3
4
Поставете чаша под чучура за кафе.
Отворете капака на съда за кафе на зърна.
Докоснете иконата за еспресо, след което натиснете бутона за старт/стоп .
Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на
степента на смилане и го завъртете наляво или надясно. (Фиг. 19)
Деактивирайте звуковите сигнали на контролния панел
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за кафе (иконата за дълго
еспресо за EP3221), докато лампичката на иконата светне. Стартовата лампичка започва да
мига.
3 Докоснете иконата за кафе отново, за да деактивирате звуковите сигнали на контролния
панел. Лампичката на иконата за кафе изгасва.
4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново. Звуковите
сигнали на контролния панел вече са деактивирани.
Забележка: Ако лампичката на иконата за кафе не изгасне, след като докоснете и задържите
иконата, това означава, че звуковите сигнали на контролния панел вече са деактивирани. За да
ги активирате отново, докоснете иконата отново и потвърдете, като натиснете бутона
„старт/стоп".
Звуковите сигнали на бутона за „вкл/изкл" и бутона „старт/стоп" не могат да се деактивират.
Изваждане и поставяне на блока за приготвяне
Посетете www.philips.com/coffee-care за подробни видеоинструкции как да изваждате,
поставяте и почиствате блока за приготвяне.
Изваждане на блока за приготвяне от машината
1 Изключете машината.
2 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка (Фиг. 20).
3 Натиснете дръжката (Фиг. 21) с надпис PUSH (Натисни), и издърпайте от мястото за хващане
на блока за приготвяне, за да го отстраните от машината (Фиг. 22).
Български
Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен
наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.
248 Български
Поставяне на блока за приготвяне обратно
Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното
положение.
1
Проверете дали блокът за приготвяне е в правилно положение. Стрелката върху жълтия
цилиндър отстрани на блока за приготвяне трябва да е подравнена с черната стрелка и N
(Фиг. 23).
- Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на
блока за приготвяне (Фиг. 24).
2 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани (Фиг. 25),
докато се фиксира на мястото си с щракване (Фиг. 26). Не натискайте бутона PUSH
(НАТИСНИ).
3 Затворете сервизната вратичка и върнете водния резервоар обратно.
Почистване и поддръжка
Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за
дълго време кафе с добър вкус, с постоянен поток от кафе.
Направете справка с таблицата по-долу за детайлно описание на това кога и как да почиствате
всички подвижни части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и
видеоинструкции на адрес www.philips.com/coffee-care. Вижте фигура D за преглед на това кои
части могат да се почистват в миялна машина.
Отделящи се
части
Кога да почиствате
Как да почиствате
Блок за
приготвяне
Ежеседмично
Извадете блока за приготвяне от машината.
Изплакнете го под течаща вода.
Ежемесечно
Почистете блока за приготвяне с таблетката
на Philips за премахване на масло от кафе.
Класическа
приставка за
разпенване на
мляко
След всяка употреба
Първо изведете от машината горещата вода
чрез приставката за разпенване на мляко за
пълно почистване. След това отстранете
приставката за разпенване на мляко от
машината и я разглобете. Почистете всички
части под течаща вода или в съдомиялна
машина.
Отделение за
предварително
смляно кафе
Проверявайте
ежеседмично дали
отделението за
предварително смляно
кафе не е задръстено.
Изключете машината от контакта и извадете
блока за приготвяне. Отворете капака на
отделението за предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в него.
Движете дръжката нагоре и надолу, докато
задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг.
27). Посетете www.philips.com/coffee-care за
подробни видеоинструкции.
Отделящи се
части
Кога да почиствате
Как да почиствате
Съд за утайка от
кафе
Изпразнете съда за утайка
от кафе, когато машината
ви подкани. Почиствайте я
ежеседмично.
Извадете съда за утайка от кафе, докато
машината е включена. Изплакнете под течаща
вода с малко течен миещ препарат или
почистете в съдомиялна машина. Предният
панел на съда за утайка от кафе не е
подходящ за миене в съдомиялна машина.
Тавичка за
отцеждане
Изпразвайте тавичката за
отцеждане всеки ден или
веднага, щом червеният
индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се
покаже през тавичката за
отцеждане (Фиг. 28).
Почиствайте тавичката за
отцеждане ежеседмично.
Отстранете тавичката за отцеждане (Фиг. 29) и
я изплакнете под течаща вода с малко течен
миещ препарат. Можете също да измиете
тавичката за отцеждане в съдомиялна
машина. Предният панел на съда за утайка от
кафе (фиг. А15) не е подходящ за миене в
съдомиялна машина.
LatteGo
След всяка употреба
Изплакнете LatteGo под течаща вода или я
почистете в съдомиялната машина.
Смазване на
модула за
приготвяне
На всеки 2 месеца
Направете справка с таблицата за смазване и
смазвайте блока за приготвяне със смазка на
Philips.
Резервоар за
вода
Ежеседмично
Изплакнете резервоара за вода под течаща
вода
Почистване на блока за приготвяне
Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните
кръгове с остатъци от кафе. Посетете www.philips.com/coffee-care за помощни видеоклипове
относно това как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.
Почистване на блока за приготвяне под течаща вода
1 Извадете блока за приготвяне.
2 Изплакнете обилно блока за приготвяне с вода. Внимателно почистете горния филтър (Фиг.
30) на блока за приготвяне.
3 Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не
подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в
него.
Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от
кафе
Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе.
1 Поставете чаша под чучура за кафе. Напълнете водния резервоар с прясна вода.
2 Поставете таблетка за премахване на омазняване от кафе в отделението за предварително
смляно кафе.
3 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди,
за да изберете функцията (Фиг. 2) за предварително смляно кафе.
Български
Български 249
250 Български
4 Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да
започнете цикъла по приготвяне. Когато се напълни половин чаша вода, извадете щепсела
на машината от контакта.
5 Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа поне 15 минути.
6 Включете отново щепсела в електрически контакт и включете машината, за да завършите
цикъла на приготвяне. Изпразнете чашата.
7 Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка. Извадете блока за приготвяне
и го изплакнете обилно на чешмата.
8 Върнете на място блока за приготвяне и водния резервоар и поставете чаша под чучура за
кафе.
9 Докоснете иконата за кафе и след това натиснете иконата за сила на аромата за 3 секунди,
за да изберете функцията (Фиг. 2) за предварително смляно кафе. Не добавяйте
предварително смляно кафе. Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете цикъла по
приготвяне. Повторете тази процедура два пъти. Изпразнете чашата.
Смазване на блока за приготвяне
Смазвайте блока за приготвяне на всеки 2 месеца, за да сте сигурни, че подвижните части ще
продължат да се движат плавно.
1 Нанесете тънък слой смазка по буталото (сивата част) на блока (Фиг. 31) за приготвяне.
2 Нанесете тънък слой смазка около оста (сивата част) в долната част на блока (Фиг. 32) за
приготвяне.
3 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (Фиг. 33).
Почистване на LatteGo (съд за мляко)
Почистване на LatteGo след всяка употреба
1 Извадете LatteGo от машината (Фиг. 34).
2 Излейте оставащото мляко.
3 Натиснете бутона за освобождаване и извадете съда за мляко от рамката на LatteGo (Фиг.
35).
4 Почиствайте всички детайли в съдомиялна машина или с топла течаща вода и малко течен
миещ препарат.
Почистване на класическата приставка за разпенване на
мляко
Почистване на класическата приставка за разпенване на мляко след всяка
употреба
Почиствайте приставката за разпенване на мляко всеки път, когато я използвате, поради
хигиенни съображения, за да избегнете наслагването на млечни остатъци.
1 Поставете чаша под приставка за разпенване на мляко.
2 Докоснете иконата за пара, след което натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете
извеждането на пара и за да отстраните млякото, което би могло да е останало в
приставката за разпенване.
3 За да спрете изпускането на пара след няколко секунди, натиснете бутона за старт/стоп
отново.
4 Почистете приставката за разпенване на мляко с влажна кърпа.
Български 251
Ежедневно почистване на класическата приставка за разпенване на мляко
Воден филтър AquaClean
Вашата машина е активирана за AquaClean. Можете да поставите водния филтър AquaClean в
резервоара за вода, за да запазите вкуса на кафето си. Той също така намалява нуждата от
почистване на накипа, като намалява натрупването на варовик в машината ви. Можете да
закупите воден филтър AquaClean от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни
центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories.
Икона и светлинен индикатор AquaClean
Вашата машина е снабдена с индикаторна светлина (Фиг. 39) на водния филтър AquaClean, за
да посочва състоянието на филтъра. Използвайте таблицата по-долу, за да видите какви
действия са нужни, когато светлината се включи или когато мига.
Когато използвате машината на първи път, индикаторната светлина на
AquaClean започва да свети в оранжево. Това показва, че можете да
започнете да използвате водния филтър AquaClean. Ако не активирате
водния филтър AquaClean, светлинният индикатор ще се изключи
автоматично след известно време.
След като поставите филтъра и го активирате от иконата AquaClean, неговата
индикаторна светлина става синя, за да потвърди, че водният филтър
AquaClean е активен.
Когато филтърът е изхабен, индикаторната светлина на AquaClean отново
започва да мига в оранжево, за да ви напомни да смените филтъра с нов.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все
още можете да активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да
почистите накипа от машината.
Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин.)
Машината не засича автоматично дали в резервоара за вода е поставен филтър.
Следователно трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който поставяте, чрез
иконата AquaClean.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean е изключена, все още можете да
активирате филтъра AquaClean, но първо ще трябва да почистите накипа от машината.
Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате
водния филтър AquaClean.
Български
1 Оставете приставката за разпенване на мляко да изстине напълно.
2 Наклонете приставката за разпенване на мляко наляво (Фиг. 36) и отстранете както
металната, така и силиконовата част (Фиг. 37).
3 Разглобете двете части (Фиг. 38) и ги измийте с течаща вода или в съдомиялната машина.
Уверете се, че малкият отвор на металната тръба е напълно чист и не е запушен от остатъци
от мляко.
4 Сглобете наново двете части от приставката за разпенване на мляко и я поставете на
машината.
252 Български
Преди да активирате водния филтър AquaClean, трябва да го подготвите, като го накиснете във
вода, както е описано по-долу. Ако не го направите, в машината може да влезе въздух вместо
вода, което създава много шум и пречи на машината да приготвя кафе.
1 Проверете дали машината е включена.
2 Разклатете филтъра около 5 секунди (Фиг. 40).
3 Потопете филтъра наобратно в кана със студена вода и го (Фиг. 41) разклатете/притиснете.
4 Филтърът вече е готов за употреба и може да се постави във водния резервоар.
5 Пъхнете филтъра вертикално върху връзката за филтъра във водния резервоар. Натиснете
го надолу до най-ниската възможна точка (Фиг. 42).
6 Напълнете водния резервоар с прясна вода и го поставете обратно в машината.
7 Ако е поставено, отстранете LatteGo.
8 Поставете купа под чучура за гореща вода/приставката за разпенване на мляко.
9 Натиснете иконата AquaClean за 3 секунди (Фиг. 43). Индикаторната светлина започва да
пулсира.
10 Натиснете бутона за старт/стоп , за да започнете процеса по активиране.
11 От чучура за гореща вода/приставката за разпенване на мляко ще се излее гореща вода (3
мин).
12 Когато процесът по активация е завършен, синята индикаторна светлина на AquaClean се
включва, за да потвърди, че водният филтър AquaClean е активиран правилно.
Смяна на водния филтър AquaClean (5 мин)
След като през филтъра изтекат 95 литра вода, той ще спре да работи. Индикаторната светлина
на AquaClean става оранжева и започва да мига, за да ви напомни да смените филтъра. Докато
тази светлина мига, можете да смените филтъра, без преди това да трябва да отстранявате
накип от машината. Ако не смените водния филтър AquaClean, оранжевата индикаторна
светлина накрая ще изгасне. В този случай пак можете да замените филтъра, но първо ще
трябва да почистите накипа от машината.
Когато оранжевата индикаторна светлина на AquaClean мига:
1 Извадете стария воден филтър AquaClean.
2 Поставете новия филтър и го активирайте, както е описано в глава "Активиране на водния
филтър AquaClean (5 мин)".
Сменяйте водния филтър AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не
показва, че е необходима смяна.
Деактивиране на напомнянето за AquaClean
Ако повече не искате да използвате водните филтри Philips AquaClean, можете да деактивирате
напомнянията за AquaClean (лампичката за AquaClean мига в оранжево):
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, натиснете и задръжте иконата AquaClean, докато лампичката
на иконата светне. Стартовата лампичка започва да мига.
3 Докоснете иконата AquaClean отново, за да деактивирате напомнянията. Лампичката на
иконата AquaClean изгасва.
4 Натиснете бутона „старт/стоп", за да потвърдите избора си.
5 Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината отново.
Напомнянията за AquaClean вече са деактивирани.
Български 253
Забележка: Активирането на нов филтър AquaClean автоматично активира напомнянията за
AquaClean отново.
Настройване на твърдостта на водата
Използвайте включената в комплекта тест лента, за да определите твърдостта
на водата във вашия регион:
1
Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата или я задръжте под чешмата за
1 секунда (Фиг. 44).
2 Изчакайте 1 минута. Броят квадрати върху тест лентата, които станат червени, показва
твърдостта (Фиг. 45) на водата.
Настройте машината на правилната твърдост на водата:
1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
2 Когато машината е изключена, докоснете и задръжте иконата за силата на аромата, докато
всички индикаторни светлини на иконата се включат (Фиг. 2).
3 Натиснете иконата за сила на аромата 1, 2, 3 или 4 пъти. Броят индикаторни светлини, които
са включени, трябва да е същият като броя червени квадратчета по тест лентата (Фиг. 46).
Когато върху тест лентата няма червени квадратчета (всички са зелени), изберете 1
индикаторна светлина.
4 Когато сте задали правилната твърдост на водата, натиснете бутона за старт/стоп .
5 Натиснете иконата за включване/изключване, за да включите машината.
Тъй като твърдостта на водата се задава само веднъж, функцията за силата на аромата се
използва, за да се избере твърдостта на водата. Това не влияе върху силата на аромата на
напитките, които приготвяте след това.
Процедура по премахване на накип (30 мин)
Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В никакъв случай не трябва да
използвате препарат за премахване на накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина
сулфаминова или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в машината
и да не разтвори накипа изцяло. Неизползването на препарат за премахване на накип Philips
ще направи гаранцията невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи
гаранцията невалидна. Можете да купите разтвор за премахване на накип на Philips от онлайн
магазина на адрес www.philips.com/coffee-care.
Когато на дисплея бавно започне да мига индикаторната светлина "Calc/Clean"
(Накип/Почистване), трябва да премахнете накипа от машината.
1 Проверете дали машината е включена.
2 Ако е поставено, отстранете LatteGo или приставката за разпенване на млякото.
3 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе, изпразнете ги и ги върнете на
местата им.
4 Извадете резервоара за вода и го изпразнете. След това премахнете водния филтър
AquaClean.
Български
Съветваме ви да регулирате твърдостта на водата спрямо твърдостта на водата във вашия
регион за оптимална работа и по-дълъг живот на машината. Това също така намалява
необходимостта от често премахване на накип от машината. Настройката за твърдост на
водата по подразбиране е 4: твърда вода.
254 Български
5 Излейте цялата бутилка препарат за премахване на накип на Philips в резервоара за вода и
го напълнете до нивото (Фиг. 47) Calc/Clean (Накип/Почистване). След това го поставете
обратно в машината.
6 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе и за вода.
7 Натиснете иконата за Calc/Clean (Накип/Почистване) за 3 сек, след което натиснете бутона
за старт/стоп .
8 Стартира първата фаза на процедурата по премахване на накип. Процедурата по
премахване на накип продължава около 30 минути и се състои от цикъл на премахване на
накип и цикъл на изплакване. По време на цикъла за почистване на накип индикаторната
светлина Calc/Clean (Накип/Почистване) мига, за да покаже, че фазата по почистване на
накип е в ход.
9 Оставете машината да пуска разтвора за премахване на накип, докато дисплеят ви
предупреди, че резервоарът за вода е празен.
10 Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете отново с питейна вода до
обозначението Calc/Clean (Накип/Почистване).
11 Изпразнете съда и го поставете обратно под чучура за наливане на кафе и вода. Натиснете
бутона старт/стоп отново.
12 Стартира втората фаза на цикъла на премахване на накип, фазата на изплакване, която
продължава 3 минути. По време на тази фаза индикаторните светлини на контролния панел
се включват и изключват, за да покажат, че фазата на изплакване е в ход.
13 Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Процедурата по почистване на накип е
завършена, когато машината спре да пуска вода.
14 Сега машината ще се загрее отново. Машината е готова за използване отново, когато
индикаторните светлини в иконите за напитки светят непрестанно.
15 Поставете и активирайте нов воден филтър AquaClean в резервоараза вода.
- Когато процедурата по почистване на накип е завършена, индикаторната светлина на
AquaClean мига за известно време, за да ви напомни да поставите нов воден филтър
AquaClean.
Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип!
Какво да правите, ако процедурата по премахване на
накип бъде прекъсната
Можете да излезете от процедурата по премахване на накип, като натиснете бутона за
вкл./изкл. на контролния панел. Ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната,
преди да завърши докрай, направете следното:
1 Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода.
2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода до обозначението за ниво Calc/Clean
(Накип/Почистване) и включете отново машината. Машината ще загрее и ще изпълни
автоматичен цикъл на изплакване.
3 Преди да приготвяте каквито и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване. За
да изпълните цикъл на ръчно изплакване, най-напред изсипете половин воден резервоар
гореща вода, като неколкократно докосвате иконата (Фиг. 14) за гореща вода, и след това
пригответе 2 чаши предварително смляно кафе, без да добавяте смляно кафе.
Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поиска извършване
на нова такава процедура възможно по-скоро.
Български 255
Поръчване на аксесоари
Продукти за поддръжка и типови номера:
- Разтвор за премахване на накип CA6700
- Воден филтър AquaClean CA6903 (Фиг. 48)
- Смазка за блока за приготвяне HD5061
- Таблетки за премахване на масло от кафе CA6704
Отстраняване на неизправности
Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и
пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако
не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във
вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Предупредителни икони
Предупред Решение
ителна
икона
Светлинният индикатор за празен воден резервоар е включен
- Водният резервоар е почти празен. Напълнете водния резервоар с прясна
вода до обозначението за максимално ниво.
- Водният резервоар не е на мястото си. Поставете водния резервоар на
мястото му.
Индикаторната светлина за изпразване на съда за утайка от кафе е включена
- Съдът за утайка от кафе е пълен. Отстранете и изпразнете съда за утайка от
кафе, докато машината е включена. Преди да поставите контейнера
обратно, изчакайте поне 5 секунди.
Индикаторната светлина за алармата е включена
- Съдът за утайка от кафе и/или тавичката за отцеждане не са на мястото си
или не са поставени правилно. Поставете обратно съда за утайка от кафе
и/или тавичката за отцеждане и се уверете, че са на правилното място.
- Сервизната вратичка е отворена. Извадете водния резервоар и се уверете,
че сервизната вратичка е затворена.
Индикаторната светлина за алармата мига
- Блокът за приготвяне не е поставен или не е поставен правилно.
Отстранете блока за приготвяне и се уверете, че е фиксиран правилно на
място. Вижте глава "Изваждане и поставяне на блока за приготвяне" за
инструкции стъпка по стъпка.
- Блокът за приготвяне е блокиран. Извадете блока за приготвяне и го
изплакнете с течаща вода. След това смажете блока за приготвяне и го
поставете обратно в машината. Вижте глава "Почистване и поддръжка" за
инструкции стъпка по стъпка.
Български
Използвайте само продуктите на Philips за почистване и премахване на накипа от машината.
Тези продукти могат да се закупят от местния търговец на дребно, оторизираните сервизни
центрове или онлайн на адрес www.philips.com/parts-and-accessories. За да намерите пълен
списък с резервни части онлайн, въведете номера на модела на вашата машина. Можете да
откриете номера от вътрешната страна на сервизната вратичка.
256 Български
Предупред Решение
ителна
икона
Предупредителната светлина се включва, а индикаторната светлина за
стартиране започва да мига.
Във вътрешността на машината има останал въздух. За да изведете въздуха от
машината, напълнете водния резервоар с вода, поставете чаша под
класическата поставка за разпенване на мляко и натиснете мигащия бутон за
старт/стоп.
Внимавайте: За да се освободи въздухът, от класическата приставка за
разпенване на млякото ще излизат малки пръски гореща вода.
Индикаторната светлина за AquaClean мига: поставете или сменете водния
филтър AquaClean и го активирайте. Вижте глава "Воден филтър AquaClean" за
инструкции стъпка по стъпка.
Индикаторната светлина за премахване на накип мига бавно: Премахнете
накипа от машината.
Лампичките на иконите за напитки светват и изгасват една по една.
Машината загрява и/или се опитва да освободи въздуха, който е засмукан в
нея. Изчакайте, докато всички лампички за напитки започнат да светят
постоянно.
Светлинните индикатори на всички предупредителни икони мигат.
Нулирайте машината, като я изключите от контакта и след това отново я
включите. Преди отново да включите машината, следвайте тези стъпки:
- Отстранете филтъра AquaClean от резервоара за вода.
- Поставете водния резервоар на мястото му. Поставете го колкото се може
по-навътре в машината, за да се уверите, че е в правилната позиция.
- Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и
проверете дали не е задръстено с прах от кафе. За да го почистите, пъхнете
дръжка на лъжица в отделението за предварително смляно и движете
дръжката нагоре и надолу, докато заседналата смляно кафе не изпадне
(Фиг. 27). Отстранете блока за приготвяне и всичкото смляно кафе, което е
паднало. Поставете обратно чистия блок за приготвяне.
- Включете машината отново.
Ако проблемът не се разреши, филтърът AquaClean не е бил подготвен добре.
Подгответе филтъра AquaClean, преди да го поставите обратно, като следвате
стъпки 1 и 2 от глава "Активиране на водния филтър AquaClean (5 мин).
Ако светлината продължи да мига, машината може да прегрее. Изключете
машината, изчакайте 30 минути и я включете отново. Ако индикаторните
светлини продължават да мигат, свържете се с Центъра за обслужване на
потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте международната
листовка с гаранция.
Таблица за отстраняване на неизправности
Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и
пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.philips.com/coffee-care. Ако
не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във
вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Проблем
Причина
Решение
Тавичката за
отцеждане се пълни
бързо.
Това е нормално. Машината
използва вода за изплакване
на вътрешния кръг и блока за
приготвяне. Част от водата
изтича от вътрешната система
директно в тавичката за
отцеждане.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
червеният индикатор за пълна
тавичка за отцеждане се покаже през
капака на тавичката за отцеждане.
Съвет: поставете чаша под чучура, за
да съберете водата от изплакването,
която излиза от него.
Индикаторната
светлина за
изпразване на съда за
утайка от кафе остава
включена.
Изпразнили сте съда за утайка Винаги изпразвайте съда за утайка от
от кафе, докато машината е
кафе, докато машината е включена.
била изключена.
Отстранете съда за утайка от кафе,
изчакайте поне 5 секунди, след което
го поставете отново.
Машината ви подканва
да изпразните съда за
утайка от кафе, макар
че съдът не е пълен.
Машината не е нулирала
брояча последния път, когато
сте изпразнили съда за утайка
от кафе.
Винаги изчаквайте около 5 секунди,
преди да поставите обратно съда за
утайка от кафе. По този начин
броячът за утайка от кафе ще се
нулира.
Винаги изпразвайте съда за утайка от
кафе, докато машината е включена.
Ако изпразните съда за утайка от
кафе, когато машината е изключена,
броячът на съда за утайка от кафе
няма да се нулира.
Съдът за утайка от
кафе е препълнен и
индикаторната
светлина за
изпразване на съда за
утайка от кафе не е
светнала.
Извадили сте тавичката за
Когато изваждате тавичката за
отцеждане, без да изпразните отцеждане, изпразвайте и съда за
съда за утайка.
утайка от кафе, дори да съдържа
само няколко шайби кафе. По този
начин броячът за утайка от кафе ще
се нулира, рестартирайки
правилното броене на шайбите кафе.
Не мога да извадя
блока за приготвяне.
Блокът за приготвяне не е в
правилно положение.
Нулирайте машината по следния
начин: затворете сервизната
вратичка и върнете водния
резервоар обратно. Изключете
машината и я включете отново.
Опитайте отново да извадите блока
за приготвяне. Вижте глава
"Изваждане и поставяне на блока за
приготвяне" за инструкции стъпка по
стъпка.
Български
Български 257
258 Български
Проблем
Причина
Решение
Не мога да поставя
блока за приготвяне.
Блокът за приготвяне не е в
правилно положение.
Нулирайте машината по следния
начин: затворете сервизната
вратичка и върнете водния
резервоар обратно. Оставете блока
за приготвяне навън. Изключете
машината и извадете щепсела от
контакта. Изчакайте 30 секунди, след
което отново включете машината в
контакта и след това от бутона. След
това поставете блока за приготвяне в
правилно положение и го вкарайте
обратно в машината. Вижте глава
"Изваждане и поставяне на блока за
приготвяне" за инструкции стъпка по
стъпка.
Кафето е воднисто.
Блокът за приготвяне е
мръсен или трябва да се
смаже.
Отстранете блока за приготвяне,
изплакнете го под течаща вода и го
оставете да изсъхне. След това
смажете движещите се части.
Машината извършва
процедура за
саморегулиране. Тази
процедура стартира
автоматично при първата
употреба на машината, когато
преминете към друг тип кафе
на зърна или след дълги
период на неизползване.
Пригответе първоначално 5 кафета,
за да позволите на машината да
извърши процедурата по
саморегулиране.
Кафемелачката е настроена
да мели твърде едро.
Задайте по-ситна (по-ниска)
настройка на кафемелачката.
Пригответе 2 – 3 напитки, за да
можете да усетите пълната разлика
във вкуса.
Зададената температура е
твърде ниска.
Задайте температурата на
максимално ниво.
Студената чаша намалява
температурата на напитката.
Затоплете предварително чашите,
като ги изплакнете с гореща вода.
Добавянето на мляко
намалява температурата на
напитката.
Без значение дали добавяте топло
или студено мляко, то винаги
намалява температурата на кафето.
Затоплете предварително чашите,
като ги изплакнете с гореща вода.
Кафето не е
достатъчно горещо.
Български 259
Причина
Решение
Кафето не излиза или
излиза бавно.
Водният филтър AquaClean не Извадете водния филтър AquaClean и
е правилно подготвен за
опитайте отново да приготвите кафе.
поставяне.
Ако това помогне, се уверете, че сте
приготвили водния филтър
AquaClean правилно, преди да го
поставите обратно. Вижте глава
"Воден филтър AquaClean" за
инструкции стъпка по стъпка.
След дълги периоди на неизползване
трябва да приготвите водния филтър
AquaClean за употреба отново, след
което да го поставите обратно. Вижте
стъпки 1 – 3 от глава "Активиране на
водния филтър AquaClean".
Водният филтър AquaClean е
запушен.
Сменяйте водния филтър AquaClean
на всеки 3 месеца. Филтър, който е на
повече от 3 месеца може да се
запуши.
Кафемелачката е настроена
да мели твърде ситно.
Задайте по-едра (по-висока)
настройка на кафемелачката.
Обърнете внимание, че това ще
повлияе на вкуса на кафето.
Блокът за приготвяне е
мръсен.
Извадете блока за приготвяне и го
изплакнете под течаща вода.
Чучурът за кафе е мръсен.
Почистете чучура за кафе и отворите
му с инструмент за почистване на
тръби или с игла.
Отделението за
Изключете машината и извадете
предварително смляно кафе е блока за приготвяне. Отворете
запушено
капака на отделението за
предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в
него. Движете дръжката нагоре и
надолу, докато задръстеното мляно
кафе падне надолу (Фиг. 27).
Кръгът на машината е
задръстен с накип.
Почистете накипа от машината с
препарат за премахване на накип на
Philips. Винаги премахвайте накипа
от машината, когато индикаторната
светлина започне да мига.
Български
Проблем
260 Български
Проблем
Причина
Решение
Машината мели
зърната кафе, но не
пуска кафе.
Отделението за
Изключете машината и извадете
предварително смляно кафе е блока за приготвяне. Отворете
запушено.
капака на отделението за
предварително смляно кафе и
поставете дръжката на лъжица в
него. Движете дръжката нагоре и
надолу, докато задръстеното мляно
кафе падне надолу (Фиг. 27).
Млякото не се
разпенва.
Машини с LatteGo: LatteGo е
сглобено неправилно.
Проверете дали съдът за мляко е
правилно сглобен в рамката на
LatteGo ("щракване").
Машини с LatteGo: съдът за
мляко и/или рамката на
LatteGo са мръсни.
Разглобете LatteGo и изплакнете и
двете части под течаща вода или ги
измийте в миялна машина.
Машини с класическа
приставка за разпенване на
мляко: приставката за
разпенване на мляко е
мръсна.
Почистете старателно приставката за
разпенване на мляко.
Използваният вид мляко не е
подходящ за разпенване.
Различните видове мляко правят
различно количество и качество на
пяната. Тествали сме следните
видове мляко, които са показали
добър резултат при разпенване:
полуобезмаслено или пълномаслено
краве мляко и мляко без лактоза.
От долната част на
съда за мляко LatteGo
изтича мляко.
Рамката и съдът за мляко не
са сглобени правилно.
Първо, поставете горната част на
съда за мляко под куката в горната
част на рамката. След това натиснете
долната част на съда за мляко. Ще
чуете щракване, когато той се
фиксира на мястото си.
Машината изглежда
тече.
Машината използва вода за
изплакване на вътрешния
кръг и блока за приготвяне.
Тази вода изтича през
вътрешната система директно
в тавичката за отцеждане.
Това е нормално.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
индикаторът за пълна тавичка за
отцеждане се покаже през капака на
тавичката за отцеждане. Съвет:
Поставете чаша под чучура, за да
съберете водата от изплакването и за
да намалите водата в тавичката за
отцеждане.
Тавичката за отцеждане е
препълнена и преляла, което
кара машината да изглежда,
че тече.
Изпразвайте тавичката за отцеждане
всеки ден или веднага, щом
индикаторът за пълна тавичка за
отцеждане се покаже през капака на
тавичката за отцеждане.
Проблем
Причина
Решение
Водният резервоар не е
пъхнат докрай и сега в
машината е засмукан въздух.
Проверете дали водният резервоар е
в правилното положение: отстранете
го и след това отново го поставете,
като го изтласкате колкото се може
по-навътре.
Блокът за приготвяне е
мръсен/запушен.
Изплакнете блока за приготвяне.
Машината не е поставена
върху хоризонтална
повърхност.
Поставете машината върху
хоризонтална повърхност, за да
може тавичката за отцеждане да не
прелива и индикаторът за пълна
тавичка за отцеждане да работи
правилно.
Водният резервоар не е
пъхнат докрай и сега в
машината е засмукан въздух.
Проверете дали водният резервоар е
в правилното положение: отстранете
го и след това отново го поставете,
като го изтласкате колкото се може
по-навътре.
Не мога да активирам
водния филтър
AquaClean и машината
иска накипът да се
почисти.
Филтърът не е бил поставен
Първо почистете машината от
или сменен навреме, след
накипа, след което поставете водния
като индикаторната светлина филтър AquaClean.
за водния филтър AquaClean е
започнала да мига. Това
означава, че вашата машина
не е съвсем почистена от
котлен камък.
Новият воден филтър
не пасва.
Опитвате се да поставите
Само водният филтър AquaClean
друг филтър, който не е воден пасва в машината.
филтър AquaClean.
Машината издава
силен шум.
Гуменият уплътнителен
пръстен на водния филтър
AquaClean не е на мястото си.
Поставете обратно гумения
уплътнителен пръстен на водния
филтър AquaClean.
По време на работа е
нормално машината да
издава шум.
Ако машината започне да издава
друг вид шум, почистете блока за
приготвяне и го смажете.
Водният филтър AquaClean не Отстранете водния филтър AquaClean
е подготвен правилно и сега в от водния резервоар и го пригответе
машината е засмукан въздух. правилно за употреба, преди да го
върнете обратно. Вижте глава "Воден
филтър AquaClean" за инструкции
стъпка по стъпка.
Водният резервоар не е
пъхнат докрай и сега в
машината е засмукан въздух.
Проверете дали водният резервоар е
в правилното положение: отстранете
го и след това отново го поставете,
като го изтласкате колкото се може
по-навътре.
Български
Български 261
262 Български
Технически спецификации
Производителят си запазва правото да подобрява техническите спецификации на продукта.
Всички предварително зададени количества са приблизителни.
Описание
Стойност
Размери (Ш x В x Д)
246 x 372 x 433 мм
Тегло
7 – 7,5 кг
Дължина на захранващия кабел
1000 мм
Резервоар за вода
1,8 литра, подвижен
Вместимост на съда за кафе на зърна
275 г
Вместимост на съда за утайка от кафе
12 шайби
Капацитет на LatteGo (съд за мляко)
250 мл
Регулируема височина на улея
85 – 145 мм
Номинално напрежение – номинална
мощност – електрозахранване
Вижте етикета с данни от вътрешната страна
на сервизната вратичка (фиг. A11)
Українська 263
Огляд машини (рис. A) ______________________________________________________________________________
263
Панель керування (рис. В) __________________________________________________________________________
264
Вступ _________________________________________________________________________________________________
264
Перед першим використанням____________________________________________________________________
265
Приготування напоїв _______________________________________________________________________________
266
Налаштування кавомашини _______________________________________________________________________
269
Виймання та встановлення блоку заварювання _________________________________________________
271
Чищення та догляд _________________________________________________________________________________
271
Фільтр для води AquaClean ________________________________________________________________________
274
Налаштування жорсткості води ___________________________________________________________________
276
Процедура видалення накипу (30 хв.) ____________________________________________________________
276
Замовлення приладдя ______________________________________________________________________________
278
Усунення несправностей ___________________________________________________________________________
278
Технічні характеристики____________________________________________________________________________
284
Огляд машини (рис. A)
A1
Панель керування
A10
Дверцята для обслуговування
A2
Тримач для чашок
A11
Інформаційна етикетка з номером
артикула
A3
Відсік для попередньо змеленої кави
A12
Резервуар для води
A4
Кришка бункера для зерен
A13
Вузол подачі гарячої води
A5
Регульований вузол подачі кави
A14
Контейнер для меленої кави
A6
Штепсель
A15
Передня панель контейнера для
кавової гущі
A7
Регулятор помелу
A16
Кришка лотка для крапель
A8
Бункер для кавових зерен
A17
Лоток для крапель
A9
Блок заварювання
A18
Індикатор повного лотка для
крапель
Аксесуари
A19
Тюбик мастила
A22
Тестова стрічка для вимірювання
жорсткості води
A20
Фільтр для води AquaClean
A23
Класичний спінювач молока (лише в
окремих моделях)
A21
Мірна ложка
A24
LatteGo (контейнер для молока)
(лише в окремих моделях)
Українська
Українська
Зміст
264 Українська
Панель керування (рис. В)
Огляд усіх кнопок і значків див. на рис. В. Їх опис наведено нижче.
Певні кнопки та значки є лише на окремих моделях.
B1
Кнопка "Увімк./Вимк."
B7
Попереджувальні значки
B2
Значки напоїв*
B8
Індикатор початку
B3
Значок міцності/попередньо змеленої кави
B9
Початок/зупинення
B4
Значок об’єму напою
B10
Значок Calc/Clean (Видалення
накипу)
B5
Значок об’єму молока (лише для окремих
моделей)
B11
Значок AquaClean
кнопка
B6 Значок температури кави (лише для окремих
моделей)
* Значки напоїв: еспресо, еспресо лунго, звичайна кава, американо, капучино, лате макіато,
гаряча вода, пара (лише для окремих моделей).
Вступ
Вітаємо вас із купівлею повністю автоматичної кавомашини Philips! Щоб уповні скористатися
підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Перед першим використанням машини уважно прочитайте окрему брошуру з техніки безпеки
та зберігайте її для майбутньої довідки.
Щоб допомогти вам розпочати роботу й отримати максимум від кавомашини, компанія Philips
пропонує підтримку в кількох форматах. Комплектація
1 Цей посібник користувача містить графічні інструкції з використання й детальну інформацію
про очищення кавомашини та догляд за нею.
Існує багато версій цієї еспресо-машини, які відрізняються набором функцій. Кожна версія
має свій номер артикула. Номер артикула можна знайти на інформаційній етикетці, що
розташована на внутрішній стороні дверцят для обслуговування (див. рис. A11).
2 Окрема брошура з інструкціями щодо безпечного використання машини.
3 Щоб отримати підтримку онлайн (поширені запитання, відео тощо), відскануйте QR-код на
обкладинці цієї брошури або завітайте на сайт www.philips.com/coffee-care.
Цю машину було перевірено шляхом приготування кави. Потім її було ретельно очищено,
проте в ній могли залишитися сліди кави. Однак ми гарантуємо, що ви придбали абсолютно
нову машину.
Машина автоматично налаштовує об’єм мелених зерен для приготування найсмачнішої кави.
Спочатку потрібно завершити автоматичне налаштування машини, зваривши 5 порцій кави.
Перед першим використанням промийте LatteGo (контейнер для молока) або класичний
спінювач молока.
Українська 265
Перед першим використанням
1. Налаштування машини
Після вимкнення машини з вузла подачі гарячої води або вузла подачі кави може вилитися
незначна кількість води. Це нормально.
ON
2. Активація фільтра для води AquaClean (5 хв.)
Українська
Докладнішу інформацію див. у розділі "Фільтр для води AquaClean".
ON
30 sec.
5 sec.
1 min.
3 sec.
3. Налаштування жорсткості води
Покрокові вказівки наведено в розділі "Налаштування жорсткості води". Стандартне значення
жорсткості води – 4 (жорстка вода).
OFF
=
1 sec.
1 min.
ON
3 sec.
3x
266 Українська
4. Збирання LatteGo (лише для окремих моделей)
CLICK
5. Збирання класичного спінювача молока (лише для
окремих моделей)
1
2
Приготування напоїв
Загальні дії
1 Наповніть резервуар для води водою з-під крана, а бункер для кавових зерен – зернами.
2 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину.
- Машина почне нагріватися та виконувати цикл автоматичного промивання. Під час
нагрівання індикатори на значках приготування напоїв загорятимуться та повільно
згасатимуть один за одним.
- Машина готова до застосування, коли всі індикатори на значках напоїв горять
безперервно.
3 Поставте чашку під вузол подачі кави. Посуньте вузол подачі кави вгору чи вниз, щоб
відрегулювати його висоту відповідно до розміру використовуваної (Мал. 1) чашки або
склянки.
Створення власних напоїв
На цій машині можна налаштувати рецепт напою за власними вподобаннями. Вибравши напій,
ви можете виконати наведені нижче дії.
1 Налаштувати міцність, натиснувши значок (Мал. 2) міцності. Є три типи міцності:
найменший — найм’якший, а найвищий — найміцніший.
2 Налаштувати об’єм напою, натиснувши значок об’єму (Мал. 3) напою та/або об’єму молока
(лише для окремих моделей). Є три типи об’єму: малий, середній та великий.
Ви також можете налаштувати температуру кави за власними вподобаннями.
Приготування кави з кавових зерен
1
Щоб приготувати каву, натисніть значок потрібного напою.
- Індикатори міцності й об’єму загоряються та показують попередньо вибране
налаштування.
- Рецепт напою тепер можна налаштувати за власним смаком.
2 Натисніть кнопку початку/зупинення .
Українська 267
- Індикатор на значку напоїв блимає під час зливання напою.
Лише в окремих моделях. Американо готується з порції еспресо та води. Якщо ви бажаєте
приготувати американо, машина спочатку наливає каву еспресо, а потім – воду.
3 Щоб припинити подачу кави, перш ніж машина завершить приготування, знову натисніть
кнопку початку/зупинення .
Щоб одночасно приготувати 2 порції кави, натисніть значок напоїв двічі. Загоряється
індикатор 2х.
Приготування напоїв із молока за допомогою LatteGo
(контейнера для молока)
1
Щоб зібрати LatteGo, спочатку вставте верхню частину контейнера для молока під гачок у
верхній частині корпусу (Мал. 4). Після цього натисніть на нижню частину контейнера для
молока. Коли контейнер стане на місце (Мал. 5), ви почуєте клацання.
Примітка: Контейнер для молока та корпус мають бути чистими перед приєднанням.
2 Злегка нахиліть LatteGo та поставте його на вузол (Мал. 6) подачі гарячої води. Після цього
натисніть на нього до фіксації (Мал. 7).
3 Заповніть LatteGo молоком до рівня напою, зазначеного на контейнері (Мал. 8). Не
заповнюйте контейнер для молока вище позначки максимального об’єму.
Якщо об’єм молока налаштовано індивідуально, можливо, доведеться заповнити
контейнер для молока більшим чи меншим об’ємом, ніж указано для цього напою на
LatteGo.
Для найкращого смаку завжди використовуйте молоко з холодильника.
4 Поставте чашку на лоток для крапель.
5 Натисніть значок потрібного напою з молока.
- Рецепт напою тепер можна налаштувати за власними вподобаннями.
6 Натисніть кнопку початку/зупинення .
- Індикатор на значку напоїв блимає під час зливання напою. Якщо ви бажаєте приготувати
капучино або лате макіато, машина спочатку наливає молоко, а потім – каву. Якщо ви
заварюєте каву лате, машина спочатку наливає каву, а потім – молоко.
- Щоб припинити подачу молока, перш ніж машина зіллє передустановлений об’єм,
натисніть кнопку початку/зупинення .
7 Щоб припинити подачу готового напою (кави з молоком), перш ніж машина завершить
приготування, натисніть і утримуйте кнопку початку/зупинення .
Спінення молока за допомогою класичного спінювача
молока
Щоб досягти найкращого спінювання, завжди використовуйте молоко з холодильника.
1
Нахиліть чорну силіконову ручку на машині ліворуч і посуньте спінювач молока на неї (Мал.
9).
Українська
LatteGo складається з контейнера для молока, корпусу та кришки для зберігання. Щоб
запобігти протіканню, зберіть корпус і контейнер для молока належним чином, перш ніж
заповнити контейнер для молока.
268 Українська
2 Заповніть глек молоком приблизно на 100 мл для капучино та приблизно на 150 мл для лате
макіато.
3 Занурте спінювач у молоко приблизно на 1 см.
4 Натисніть значок (Мал. 10) пари.
- Індикатор на значку пари загоряється, а індикатор початку блимає.
5 Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб спінити молоко (Мал. 11).
- Машина починає нагріватись, пара нагнітається в молоко, і воно піниться.
6 Коли молочна піна в глечику для молока досягла необхідного об’єму, знову натисніть кнопку
початку/зупинення , щоб зупинити спінювання молока.
Ніколи не спінюйте молоко довше 90 секунд. Спінювання автоматично вимикається через
90 секунд.
Щоб отримати спінене молоко найвищої якості, не рухайте глек для молока під час
спінювання.
Приготування кави з попередньо змелених зерен
Замість кавових зерен можна вибрати попередньо змелену каву, наприклад, якщо ви віддаєте
перевагу іншому сорту кави або каві без кофеїну.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину, і зачекайте, доки вона підготується
до роботи.
2 Відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави та засипте туди (Мал. 12) одну мірну
ложку без верху попередньо змеленої кави. Після цього закрийте кришку.
3 Поставте чашку під вузол подачі кави.
4 Виберіть один напій.
5 Натисніть значок міцності на 3 секунди (Мал. 13).
- Індикатор значка попередньо змеленої кави загоряється, а індикатор початку блимає.
6 Натисніть кнопку початку/зупинення .
7 Щоб припинити подачу кави, перш ніж машина завершить приготування, знову натисніть
кнопку початку/зупинення .
З попередньо змеленої кави можна приготувати лише одну порцію кави за раз.
Налаштування попередньо змеленої кави не зберігається як попередньо вибране
налаштування міцності. Щоразу, коли ви бажаєте приготувати попередньо змелену каву, треба
натиснути значок міцності протягом 3 секунд.
Якщо вибрано попередньо змелену каву, ви не зможете вибрати іншу міцність.
Подача гарячої води
1 Якщо під’єднано LatteGo або спінювач молока, вийміть його.
2 Натисніть значок (Мал. 14) гарячої води.
- Індикатори об’єму напою загоряються та показують попередньо вибране налаштування
для гарячої води.
3 Налаштуйте об’єм гарячої води за власними вподобаннями, натиснувши значок об’єму (Мал.
3) напою.
4 Натисніть кнопку початку/зупинення .
Українська 269
- Блимає індикатор на значку гарячої води, і гаряча вода зливається з вузла подачі (Мал. 15)
гарячої води.
5 Щоб припинити подачу гарячої води, перш ніж машина завершить приготування, знову
натисніть кнопку початку/зупинення .
Налаштування кавомашини
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок (Мал. 16) Calc/Clean (Видалення накипу),
доки не загоряться (Мал. 17) індикатор Calc/Clean (Видалення накипу) і Aroma strength
(Міцність).
3 Натисніть значок міцності, щоб вибрати необхідний час очікування: 15, 30, 60 або 180 хвилин.
Відповідно загоряться 1, 2, 3 або 4 індикатори значка міцності.
4 Налаштувавши час очікування, натисніть кнопку початку/зупинення. Машина вимкнеться.
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину.
Програмування максимального стандартного об’єму
напоїв
Машина має 3 стандартні налаштування об’єму для кожного напою: малий, середній і великий.
Можна налаштувати лише максимальний об’єм. Нове значення об’єму можна зберегти, коли
заблимає індикатор початку.
Перш ніж почати програмувати об’єм напою з молока, зберіть LatteGo та налийте туди
молока.
1
Щоб налаштувати максимальне значення об’єму, натисніть і утримуйте значок необхідного
напою протягом 3 секунд.
- Верхній індикатор значка об’єму напою та верхній індикатор значка об’єму молока (лише
для окремих моделей) починають блимати. При цьому блимання кнопки
початку/зупинення вказує на те, що ви перебуваєте в режимі програмування.
2 Натисніть кнопку початку/зупинення . Машина починає готувати вибраний напій.
- Спершу індикатор початку горить безперервно. Коли машина готова зберегти
налаштований об’єм, індикатор початку/зупинення починає блимати.
3 Натисніть кнопку початку/зупинення ще раз, коли чашка міститиме бажаний об’єм кави
або молока.
- Під час приготування капучино або лате макіато спочатку зливається молоко. Натисніть
кнопку початку/зупинення , коли чашка міститиме бажаний об’єм молока. Машина
автоматично почне зливати каву. Натисніть кнопку початку/зупинення ще раз, коли
чашка міститиме бажаний об’єм.
Після програмування нового максимального стандартного об’єму напою машина зливатиме
новий об’єм щоразу, коли ви вибиратимете максимальний об’єм цього напою.
Можна налаштувати лише максимальний рівень стандартного об’єму.
Щоб відновити стандартні налаштування об’єму, див. "Відновлення заводських налаштувань".
Українська
Налаштування часу очікування
270 Українська
Налаштування температури кави
Машини без значка температури
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок об’єму кави, допоки не згасне (Мал. 18)
цей значок.
3 Натисніть значок об’єму, щоб вибрати необхідну температуру: нормальну, високу або
максимальну.
- Індикатори 1, 2 або 3 загоряються відповідно.
4 Налаштувавши температуру кави, натисніть кнопку початку/зупинення .
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину.
Якщо не вимкнути машину самостійно, вона вимикається автоматично через певний час.
Машини зі значком температури (тільки EP3221)
1
Кілька разів натисніть значок температури кави, щоб вибрати необхідну температуру.
Відновлення заводських налаштувань
Машина може відновити стандартні налаштування напоїв у будь-який час.
Відновити стандартні налаштування можна лише тоді, коли машину вимкнуто.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Натисніть і утримуйте значок еспресо протягом 3 секунд.
- Загоряються середні індикатори на значках налаштування напоїв. Індикатор
початку/зупинення починає блимати, повідомляючи про готовність налаштувань до
відновлення.
3 Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб підтвердити запуск відновлення налаштувань.
4 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину.
Налаштування кавомолки
Міцність кави можна змінити за допомогою регулятора ступеня помелу, розташованого
всередині контейнера для кавових зерен. Чим нижчий ступінь помелу, тим дрібніший помел
кавових зерен, і міцніша кава. Доступні 12 різних ступенів помелу.
Кавомашину налаштовано, щоб забезпечити відмінний смак напоїв із вашого улюбленого сорту
кави. Тому ми рекомендуємо не регулювати ступінь помелу, доки ви не зварите 100–150 чашок
кави (приблизно 1 місяць використання).
Регулювати ступінь помелу можна лише тоді, коли машина розмелює кавові зерна. Різниця в
смаку відчуватиметься лише після приготування 2–3 напоїв.
Не повертайте регулятор помелу більше, ніж на одну поділку за раз, щоб уникнути
пошкодження кавомолки.
1
2
3
4
Поставте чашку під вузол подачі кави.
Відкрийте кришку бункера для кавових зерен.
Торкніться значка еспресо, а потім натисніть кнопку початку/зупинення .
Коли кавомолка почне молоти, притисніть ручку регулятора ступеня помелу та поверніть її
ліворуч або праворуч. (Мал. 19)
Українська 271
Деактивація звукових сигналів панелі керування
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок кави (значок еспресо лунго для EP3221),
доки його індикатор не згасне. Індикатор початку блиматиме.
3 Натисніть значок кави ще раз, щоб деактивувати звукові сигнали панелі керування.
Індикатор значка кави згасне.
4 Для підтвердження вибору натисніть кнопку початку/зупинення.
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину. Звукові сигнали панелі
керування деактивовано.
Примітка: Якщо після натискання й утримування значка кави його індикатор не вмикається, це
означає, що звукові сигнали панелі керування вже вимкнуто. Щоб увімкнути їх, натисніть значок
ще раз і підтвердьте дію, натиснувши кнопку початку/зупинення.
Виймання та встановлення блоку заварювання
Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути докладні відеоінструкції
про порядок виймання, вставлення та очищення блока заварювання.
Виймання блока заварювання з машини
1 Вимкніть машину.
2 Вийміть резервуар для води та відкрийте дверцята (Мал. 20) для обслуговування.
3 Натисніть ручку (Мал. 21) PUSH (НАДАВИТИ) і потягніть за ручку блока заварювання, щоб
вийняти його з машини (Мал. 22).
Встановлення блока заварювання на місце
Перш ніж установлювати блок заварювання назад у машину, перевірте, чи перебуває він у
правильному положенні.
1
Перевірте, чи перебуває блок заварювання в правильному положенні. Стрілка на жовтому
циліндрі збоку блоку заварювання має збігатися з чорною стрілкою та позначкою N (Мал. 23).
- Якщо це не так, опускайте важіль, доки він не торкнеться основи блока (Мал. 24)
заварювання.
2 Вставте блок заварювання назад у машину вздовж (Мал. 25) бокових напрямних рейок до
фіксації (Мал. 26). Не натискайте кнопку PUSH (НАДАВИТИ).
3 Закрийте дверцята для обслуговування та вставте резервуар для води.
Чищення та догляд
Завдяки регулярному чищенню й обслуговуванню стан машини буде незмінно найкращим,
кава смакуватиме відмінно впродовж довгого часу, а потік кави буде стабільним.
У таблиці нижче наведено детальний опис того, як і коли очищати знімні частини машини.
Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути докладні відомості та
відеоінструкції. Огляд частин, які можна мити в посудомийній машині, див. на рис. D.
Українська
Звукові сигнали кнопок "Увімк./Вимк." і початку/зупинення не можна деактивувати.
272 Українська
Знімні частини
Періодичність
очищення
Спосіб очищення
Блок
заварювання
Щотижня
Вийміть блок заварювання з машини.
Промийте його під краном.
Щомісяця
Очищуйте блок заварювання за допомогою
таблетки Philips для видалення кавового
масла.
Класичний
спінювач молока
Після кожного
використання
Щоб виконати ретельне очищення, спочатку
злийте гарячу воду зі спінювача молока,
під’єднаного до машини. Після цього вийміть
спінювач молока з машини та розберіть його.
Очистьте всі частини водою з-під крана або в
посудомийній машині.
Відсік для
попередньо
змеленої кави
Щотижня перевіряйте, чи
Від’єднайте машину й вийміть блок
не забився відсік для
заварювання. Відкрийте кришку відсіку для
попередньо змеленої кави. попередньо змеленої кави та вставте ручку
ложки туди. Рухайте ручку вгору та вниз, доки
набита змелена кава не випаде (Мал. 27).
Перейдіть на сторінку
www.philips.com/coffee-care , щоб
переглянути докладні відеоінструкції.
Контейнер для
кавової гущі
Спорожнюйте контейнер
для кавової гущі за появи
повідомлення на екрані
машини. Чистьте його
щотижня.
Виймайте ємність для кавової гущі, лише коли
машина ввімкнена. Промийте її під краном
водою з мийним засобом або помийте в
посудомийній машині. Передню панель
контейнера для кавової гущі в посудомийній
машині мити не можна.
Лоток для
крапель
Спорожнюйте лоток для
крапель щодня або коли
червоний індикатор його
заповнення піднявся над
лотком (Мал. 28). Чистьте
лоток для крапель
щотижня.
Вийміть лоток (Мал. 29) для крапель і
промийте його під краном водою з мийним
засобом. Лоток для крапель також можна
помити в посудомийній машині. Передню
панель контейнера для кавової гущі (рис. А15)
у посудомийній машині мити не можна.
LatteGo
Після кожного
використання
Промийте LatteGo під краном або в
посудомийній машині.
Змащування
блока
заварювання
Кожні 2 місяці
Див. таблицю з відомостями щодо змащення.
Змащуйте блок заварювання за допомогою
мастила Philips.
Резервуар для
води
Щотижня
Промийте резервуар водою з-під крана.
Очищення блока заварювання
Регулярне очищення блока заварювання запобігає забиванню внутрішніх контурів залишками
кави. Перейдіть на сторінку www.philips.com/coffee-care, щоб переглянути відео про порядок
виймання, вставлення та очищення блока заварювання.
Українська 273
Очищення блока заварювання водою з-під крана
1 Вийміть блок заварювання.
2 Ретельно промийте блок заварювання водою. Обережно очистьте верхній фільтр (Мал. 30)
блока заварювання.
3 Перш ніж встановлювати блок заварювання, дайте йому висохнути. Не протирайте блок
заварювання ганчіркою, щоб усередину не потрапили волокна.
Використовуйте лише таблетки Philips для видалення кавового масла.
1 Поставте чашку під вузол подачі кави. Наповніть резервуар свіжою водою.
2 Покладіть таблетку для видалення кавового масла у відсік для попередньо змеленої кави.
3 Торкніться значка звичайної кави, а потім натисніть значок міцності протягом 3 секунд, щоб
вибрати функцію (Мал. 2) попередньо змеленої кави.
4 Не додавайте попередньо змелену каву. Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати
цикл приготування кави. Коли приготовано півчашки води, від’єднайте машину від розетки.
5 Залиште розчин для видалення кавового масла в машині принаймні на 15 хвилин.
6 Вставте штепсельну вилку в розетку та увімкніть машину, щоб завершити цикл приготування.
Спорожніть чашку.
7 Вийміть резервуар для води та відкрийте дверцята для обслуговування. Вийміть блок
заварювання та ретельно промийте його під краном.
8 Вставте блок заварювання й резервуар для води та поставте чашку під вузол подачі кави.
9 Торкніться значка звичайної кави, а потім натисніть значок міцності протягом 3 секунд, щоб
вибрати функцію (Мал. 2) попередньо змеленої кави. Не додавайте попередньо змелену каву.
Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати цикл приготування кави. Повторіть цю
процедуру двічі. Спорожніть чашку.
Змащування блока заварювання
Кожні 2 місяці змащуйте блок заварювання, щоб забезпечити плавний хід рухомих частин.
1 Нанесіть мастило тонким шаром на поршень (позначено сірим кольором) блока (Мал. 31)
заварювання.
2 Нанесіть мастило тонким шаром навколо вала (позначено сірим кольором) на дні блока
(Мал. 32) заварювання.
3 Нанесіть мастило тонким шаром на рейки з обох боків (Мал. 33).
Очищення LatteGo (контейнера для молока)
Очищення LatteGo після кожного використання
1 Зніміть LatteGo з машини (Мал. 34).
2 Вилийте молоко, що залишилося.
3 Натисніть кнопку розблокування та вийміть контейнер для молока з корпусу LatteGo (Мал.
35).
4 Очистьте всі частини в посудомийній машині або під краном у теплій воді з мийним засобом.
Українська
Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення
кавового масла.
274 Українська
Очищення класичного спінювача молока
Очищення класичного спінювача молока після кожного використання
Очищуйте спінювач молока після кожного використання з гігієнічних причин і для запобігання
накопиченню залишків молока.
1 Поставте чашку під спінювач молока.
2 Торкніться значка пари й натисніть кнопку початку/зупинення , щоб зупинити подачу пари
й видалити молоко, що залишилося у спінювачі молока.
3 Щоб зупинити подачу пари через кілька секунд, знову натисніть кнопку початку/зупинення
.
4 Очистьте спінювач молока вологою ганчіркою.
Щоденне очищення класичного спінювача молока
1 Дайте спінювачу молока повністю охолонути.
2 Нахиліть спінювач молока ліворуч (Мал. 36) і вийміть металеву та силіконову частини (Мал.
37).
3 Розберіть дві частини (Мал. 38) та промийте їх чистою водою або помийте їх у посудомийній
машині. Переконайтесь, що малий отвір металевої трубки повністю чистий і не забитий
залишками молока.
4 Знову зберіть дві частини спінювача молока та під’єднайте спінювач молока до машини.
Фільтр для води AquaClean
Ваша машина може використовувати фільтр AquaClean. Фільтр для води AquaClean можна
встановити в резервуар для води, щоб зберегти смак кави. Він також зменшує необхідність
видаляти накип, вповільнюючи процес його утворення. Фільтр для води AquaClean можна
придбати в місцевих магазинах, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці
www.philips.com/parts-and-accessories.
Значок та індикатор AquaClean
Машину обладнано індикатором (Мал. 39) фільтра для води AquaClean для індикації стану
фільтра. Перелік потрібних дій у ситуаціях, коли індикатор загоряється або блимає, див. у
таблиці нижче.
Якщо ви використовуєте машину вперше, індикатор AquaClean починає
блимати оранжевим світлом. Це означає, що можна почати використовувати
фільтр для води AquaClean. Якщо фільтр для води AquaClean не активовано,
індикатор вимикається автоматично через певний час.
Після того, як фільтр установлено і активовано за допомогою значка
AquaClean, індикатор AquaClean загоряється синім світлом на підтвердження
того, що фільтр для води AquaClean активний.
Якщо фільтр використано, індикатор AquaClean знову починає блимати
оранжевим світлом і нагадувати, що потрібно замінити фільтр на новий.
Коли оранжевий індикатор AquaClean гасне, ви все одно можете активувати
фільтр AquaClean, але спочатку потрібно видалити накип із машини.
Українська 275
Активація фільтра для води AquaClean (5 хв.)
Машина автоматично не визначає, що фільтр установлено в резервуар для води. Тому вам
необхідно активувати кожен новий фільтр для води AquaClean, який встановлено за допомогою
значка AquaClean.
Коли оранжевий індикатор AquaClean гасне, ви все одно можете активувати фільтр для води
AquaClean, але спочатку необхідно видалити накип із машини.
Перш ніж активувати фільтр для води AquaClean, його необхідно підготувати шляхом
замочування у воді, як описано нижче. Якщо цього не зробити, до машини може втягуватися
повітря замість води, що викличе гучний шум і не дасть машині приготувати каву.
1 Переконайтеся, що машина ввімкнена.
2 Потрусіть фільтр протягом 5 секунд (Мал. 40).
3 Переверніть фільтр, занурте його в глек із холодною водою і потрясіть або притисніть його
(Мал. 41).
4 Тепер фільтр готовий до використання, і його можна вставити в резервуар для води.
5 Вставте фільтр вертикально в роз’єм для фільтра в резервуарі для води. Проштовхніть його
вниз до упору (Мал. 42).
6 Наповніть резервуар для води чистою водою та встановіть його в машину.
7 Якщо його приєднано, вийміть LatteGo.
8 Поставте миску під вузол подачі гарячої води/спінювач молока.
9 Натисніть значок AquaClean на 3 секунди (Мал. 43). Індикатор початку блиматиме.
10 Натисніть кнопку початку/зупинення , щоб почати процес активації.
11 З вузла подачі гарячої води/спінювача молока буде зливатися гаряча вода (3 хв.).
12 Після завершення процесу активації загоряється синій індикатор AquaClean на
підтвердження того, що фільтр для води AquaClean було активовано правильно.
Заміна фільтра для води AquaClean (5 хв.)
Після пропускання 95 л води через фільтр він перестає працювати. Індикатор AquaClean стає
оранжевим і починає блимати, нагадуючи, що необхідно замінити фільтр. Поки він блимає, ви
можете замінити фільтр, не видаляючи перед тим накип із машини. Якщо не замінити фільтр для
води AquaClean, оранжевий індикатор із часом гасне. Ви досі можете замінити фільтр, але
спочатку необхідно видалити накип із машини.
Коли блимає оранжевий індикатор AquaClean:
1 Вийміть старий фільтр для води AquaClean.
2 Установіть новий фільтр і активуйте його, як описано в розділі "Активація фільтра для води
AquaClean (5 хв.)".
Замінюйте фільтр для води AquaClean принаймні кожні 3 місяці, навіть якщо машина не
повідомляє про необхідність такої заміни.
Деактивація нагадувань про заміну фільтра AquaClean
Якщо ви більше не використовуватимете фільтри для води AquaClean, відключіть нагадування
AquaClean (індикатор AquaClean блимає оранжевим):
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
Українська
Перш ніж використовувати фільтр для води AquaClean, переконайтеся, що в машині немає
накипу.
276 Українська
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок AquaClean, доки його індикатор не
згасне. Індикатор початку блиматиме.
3 Натисніть значок AquaClean ще раз, щоб деактивувати нагадування. Індикатор значка
AquaClean згасне.
4 Для підтвердження вибору натисніть кнопку початку/зупинення.
5 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб знову увімкнути машину. Нагадування про заміну
фільтра AquaClean деактивовано.
Примітка: Активація нового фільтра AquaClean автоматично ввімкне нагадування про заміну
фільтра AquaClean.
Налаштування жорсткості води
Ми рекомендуємо вам налаштувати жорсткість води відповідно до жорсткості води в регіоні,
щоб досягти оптимальної продуктивності та подовжити термін служби машини. Це також
запобігає занадто частому видаленню накипу з машини. Стандартне значення жорсткості
води – 4 (жорстка вода).
Перевірте жорсткість води в регіоні за допомогою тестової стрічки, що входить
до упаковки.
1
Занурте тестову стрічку для вимірювання жорсткості води у воду з-під крана на 1 секунду
(Мал. 44).
2 Зачекайте 1 хвилину. Кількість квадратів на тестовій смужці, що стали червоними, вказують на
жорсткість (Мал. 45) води.
Установіть правильну жорсткість води в машині.
1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб вимкнути машину.
2 Коли машину вимкнуто, натисніть і утримуйте значок міцності, допоки не згаснуть (Мал. 2) усі
індикатори значка.
3 Натисніть значок міцності 1, 2, 3 або 4 рази. Кількість індикаторів, що загорілися, мають
збігатися з кількістю червоних квадратів на тестовій смужці (Мал. 46). Якщо на тестовій
смужці немає червоних квадратів (тому що всі квадрати зелені), виберіть 1 індикатор.
4 Після того, як встановлено правильну жорсткість води, натисніть кнопку початку/зупинення
.
5 Натисніть значок "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути машину.
Оскільки жорсткість води встановлюється лише раз, функція міцності використовується для
вибору жорсткості води. Це не впливає на міцність напоїв, які готуються згодом.
Процедура видалення накипу (30 хв.)
Використовуйте лише засіб для видалення накипу Philips. Ніколи не використовуйте засобів для
видалення накипу на основі сірчаної кислоти, хлороводневої кислоти, сульфамінової кислоти та
оцтової кислоти (наприклад, оцет). Вони можуть пошкодити водяний контур машини й не
видаляють накип належним чином. Використання стороннього засобу для видалення накипу
(не Philips) призводить до скасування гарантії. Несвоєчасне видалення накипу також
призводить до скасування гарантії на пристрій. Розчин для видалення накипу Philips можна
придбати в інтернет-магазині www.philips.com/coffee-care.
Якщо починає повільно блимати індикатор Calc/Clean (Видалення накипу), необхідно видалити
накип із машини.
1 Переконайтеся, що машина ввімкнена.
2 Якщо під’єднано LatteGo або спінювач молока, вийміть його.
3 Вийміть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі, спорожніть їх, а потім вставте назад
у машину.
4 Вийміть резервуар для води й спорожніть його. Потім вийміть фільтр для води AquaClean.
5 Вилийте всю пляшку розчину Philips для видалення накипу в резервуар для води та заповніть
його водою до позначки (Мал. 47) Calc/Clean (Видалення накипу). Потім установіть його назад
у машину.
6 Поставте велику ємність (1,5 л) під вузол подачі кави та вузол подачі води.
7 Натисніть значок Calc/Clean (Видалення накипу) на 3 секунди, а потім натисніть кнопку
початку/зупинення .
8 Розпочнеться перший етап процедури видалення накипу. Процедура видалення накипу
триває приблизно 30 хвилин і складається з циклу видалення накипу та циклу промивання.
Під час циклу видалення накипу повільно блимає відповідний індикатор, показуючи, що
виконується етап видалення накипу.
9 Машина має зливати розчин для видалення накипу, доки дисплей не нагадає, що резервуар
для води порожній.
10 Спорожніть резервуар для води, сполосніть його та залийте чисту воду до позначки
Calc/Clean (Видалення накипу).
11 Спорожніть ємність, а потім поставте її назад під вузол подачі кави та вузол подачі води.
Знову натисніть кнопку початку/зупинення .
12 Розпочнеться другий етап циклу видалення накипу — цикл промивання. Він триватиме
3 хвилини. Під час цього етапу на панелі керування загоряються та гаснуть індикатори,
указуючи на промивання.
13 Зачекайте, доки машина не припинить подачу води. Щойно машина припинить злив води,
процедура очищення від накипу вважається завершеною.
14 Машина тепер нагрівається знову. Машина знову готова до використання, коли всі
індикатори на значках напоїв горять безперервно.
15 Установіть новий фільтр для води AquaClean у резервуар для води та активуйте його.
- Коли процедуру видалення накипу завершено, індикатор AquaClean блимає певний час і
нагадує, що потрібно установити новий фільтр для води AquaClean.
Порада. Використання фільтра AquaClean зменшує періодичність видалення накипу.
Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано
Процедуру видалення накипу можна перервати, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення на
панелі керування. Якщо процедуру видалення накипу перервано до повного завершення,
зробіть наступне.
1 Спорожніть резервуар для води та ретельно сполосніть його.
2 Наповніть резервуар для води чистою водою до позначки Calc/Clean (Видалення накипу) і
знов увімкніть машину. Машина нагріється й виконає цикл автоматичного промивання.
3 Перш ніж готувати будь-які напої, виконайте цикл промивання вручну. Щоб виконати цикл
промивання вручну, спочатку наполовину злийте резервуар для гарячої води, багаторазово
натискаючи значок (Мал. 14) гарячої води, а потім приготуйте дві чашки попередньо змеленої
кави без додавання меленої кави.
Українська
Українська 277
278 Українська
Якщо процедуру буде перервано, машина потребуватиме ще одного циклу видалення
накипу якомога скоріше.
Замовлення приладдя
Для очищення машини й видалення накипу використовуйте лише спеціальні засоби Philips, які
можна придбати в місцевих магазинах, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці
www.philips.com/parts-and-accessories. Щоб знайти повний список запчастин онлайн, введіть
номер моделі вашої машини. Номер моделі можна знайти на внутрішній стороні дверцят для
обслуговування.
Засоби для догляду та номери артикулів:
- розчин для видалення накипу (CA6700);
- Фільтр для води AquaClean CA6903 (Мал. 48)
- мастило для блока заварювання (HD5061);
- таблетки для видалення кавового масла (CA6704);
Усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
машини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням
www.philips.com/coffee-care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.
Попереджувальні значки
Попереджу Рішення
вальний
значок
Загоряється індикатор спорожнення резервуара для води
- Резервуар для води майже пустий. Наповніть резервуар свіжою водою до
максимальної позначки.
- Неправильно встановлено резервуар для води. Установіть резервуар для
води на місце.
Загоряється індикатор спорожнення контейнера для кавової гущі
- Ємність для кавової гущі повна. Виймайте й очищуйте контейнер для
кавової гущі, лише коли машину ввімкнуто. Почекайте щонайменше
5 секунд, перш ніж встановлювати контейнер назад.
Загоряється індикатор тривоги
- Контейнер для кавової гущі та/або лоток для крапель знаходяться не на
місці або неправильно встановлені. Установіть контейнер для кавової гущі
та/або лоток для крапель на місце та переконайтеся, що вони знаходяться в
правильному положенні.
- Дверцята для обслуговування відкриті. Вийміть резервуар для води та
перевірте, чи закриті дверцята для обслуговування.
Українська 279
Попереджу Рішення
вальний
значок
Загоряється індикатор тривоги, а індикатор початку блимає.
Усередині машини накопичилося повітря. Щоб випустити повітря з машини,
наповніть резервуар для води водою, поставте чашку під класичний спінювач
молока та натисніть кнопку початку/зупинення, що блимає.
Будьте обережні, з класичного спінювача молока будуть виділятися бризки
гарячої води, щоб випустити повітря.
Блимає індикатор AquaClean. Вставте або замініть фільтр для води AquaClean і
активуйте його. Покрокові інструкції див. у розділі "Фільтр для води AquaClean".
Індикатор видалення накипу повільно блимає. Видаліть накип із машини.
Індикатори значків напоїв по черзі загораються та згасають.
Машина нагрівається та намагається випустити повітря, яке втягнула.
Зачекайте, доки всі індикатори напоїв не почнуть безперервно світитися.
Блимають індикатори всіх попереджувальних значків.
Перезапустіть машину, від’єднавши її від мережі та знову під’єднавши її. Перш
ніж знову увімкнути машину, виконайте такі дії.
- Вийміть фільтр для води AquaClean із резервуара для води.
- Установіть резервуар для води на місце. Проштовхніть його якомога далі в
машину, щоб впевнитись, що він перебуває в правильному положенні.
- Відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави та перевірте, чи
його не забито кавовим порошком. Щоб його очистити, вставте ручку ложки
у відсік для попередньо змеленої кави й рухайте її вгору та вниз, доки
набита мелена кава не випаде (Мал. 27). Вийміть блок заварювання та
видаліть усю кавову гущу, що випала. Установіть чистий блок заварювання
на місце.
- Знов увімкніть машину.
Якщо проблему вирішено, це означає, що фільтр AquaClean не було
приготовлено належним чином. Підготуйте фільтр AquaClean перед
установленням на місце, як описано в кроках 1 та 2 у розділі "Активація фільтра
для води AquaClean (5 хв.)”.
Якщо індикатори продовжують блимати, машина могла перегрітися. Вимкніть
машину, зачекайте 30 хвилин і ввімкніть її знову. Якщо індикатори все ще
блимають, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Контактну інформацію див. у міжнародному гарантійному талоні.
Українська
Блимає індикатор тривоги
- Блок заварювання перебуває не на місці або неправильно встановлено.
Вийміть блок заварювання та переконайтеся, що його зафіксовано.
Покрокові інструкції див. у розділі "Виймання та встановлення блоку
заварювання".
- Блок заварювання заблоковано. Вийміть блок заварювання та промийте
його водою під краном. Після цього змастіть блок заварювання й установіть
його назад у машину. Покрокові інструкції див. у розділі "Очищення та
догляд".
280 Українська
Таблиця усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
кавомашини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням
www.philips.com/coffee-care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.
Проблема
Причина
Рішення
Лоток для крапель
швидко заповнюється.
Це нормально. Машина
промиває водою внутрішні
контури та блок заварювання.
Певний об’єм води витікає
через внутрішні контури
безпосередньо в лоток для
крапель.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли червоний індикатор
його заповнення піднявся над
кришкою лотка. Порада. Підставте
чашку під вузол подачі, щоб зібрати
воду, яка виллється з нього під час
промивання.
Горить індикатор
спорожнення
контейнера для
кавової гущі.
Контейнер для кавової гущі
спорожнили, коли машину
було вимкнено.
Спорожнюйте контейнер для кавової
гущі, лише коли машину ввімкнено.
Вийміть контейнер для кавової гущі,
зачекайте принаймні 5 хвилин і
вставте його знову.
На екрані машини
з’являється
повідомлення про
необхідність
спорожнення
контейнера для
кавової гущі, навіть
якщо він не повний.
Машина не скинула лічильник, Завжди чекайте близько 5 секунд,
коли ви востаннє спорожнили перш ніж установити контейнер для
контейнер для кавової гущі.
кавової гущі. Тоді лічильник кількості
кавової гущі буде скинуто на нуль.
Спорожнюйте контейнер для кавової
гущі, лише коли машину ввімкнено.
Якщо спорожнити контейнер для
кавової гущі, коли машину вимкнуто,
лічильник кількості кавової гущі не
буде скинуто.
Контейнер для кавової
гущі переповнений, а
індикатор
спорожнення
контейнера для
кавової гущі не
загоряється.
Ви вийняли лоток для
крапель, не
спорожнившиконтейнер для
кавової гущі.
Коли виймаєте лоток для крапель,
також спорожнюйте контейнер для
кавової гущі (навіть якщо у ньому є
кілька кавових брикетів). Тоді
лічильник кількості кавової гущі буде
скинуто на нуль, і відлік кавових
брикетів продовжиться правильно.
Не вдається вийняти
блок заварювання.
Неправильне положення
блока заварювання.
Приведіть машину в початковий стан.
Закрийте дверцята для
обслуговування та вставте резервуар
для води. Вимкніть і знову ввімкніть
машину. Спробуйте вийняти блок
заварювання. Покрокові інструкції
див. у розділі "Виймання та
встановлення блоку заварювання".
Проблема
Причина
Рішення
Не вдається вставити
блок заварювання.
Неправильне положення
блока заварювання.
Приведіть машину в початковий стан.
Закрийте дверцята для
обслуговування та вставте резервуар
для води. Поки не встановлюйте блок
заварювання. Вимкніть машину та
витягніть шнур із розетки. Зачекайте
30 с, а потім знову вставте шнур у
розетку й увімкніть машину. Потім
розташуйте блок заварювання в
правильне положення й вставте його
назад у машину. Покрокові інструкції
див. у розділі "Виймання та
встановлення блоку заварювання".
Кава надто водяниста.
Блок заварювання брудний
або потребує змащення.
Вийміть блок заварювання, промийте
його під краном і дайте йому
висохнути. Після цього змастіть
рухомі частини.
Машина виконує процедуру
автоматичного налаштування.
Ця процедура запускається
автоматично під час першого
використання машини, при
переході на інший тип
кавових зерен або після
тривалої перерви.
Спочатку потрібно завершити
процедуру автоматичного
налаштування машини, зваривши
5 чашок кави.
Кавомолку налаштовано для
надто грубого помелу.
Виберіть дрібніший ступінь помелу.
Різницю в смаку можна відчувати
лише після приготування 2–3 напоїв.
Вибрано надто низьку
температуру.
Установіть температуру на максимум.
Холодна чашка знижує
температуру напою.
Перш ніж готувати каву, ополосніть
чашки гарячою водою, щоб нагріти їх.
При додаванні молока
знижується температура
напою.
Яке б молоко не додавали, гаряче чи
холодне, воно завжди знижує
температуру кави. Перш ніж готувати
каву, ополосніть чашки гарячою
водою, щоб нагріти їх.
Фільтр для води AquaClean не
було підготовлено належним
чином до встановлення.
Вийміть фільтр для води AquaClean і
спробуйте заварити каву ще раз.
Якщо це спрацює, переконайтеся, що
фільтр для води AquaClean
підготовлено належним чином, перш
ніж встановлювати його назад.
Покрокові інструкції див. у розділі
"Фільтр для води AquaClean".
Кава недостатньо
гаряча.
Кава не виходить або
виходить повільно.
Українська
Українська 281
282 Українська
Проблема
Причина
Рішення
Після тривалої перерви необхідно
знову підготувати фільтр для води
AquaClean до використання та
вставити його назад. Див. кроки 1–3 у
розділі "Активація фільтра для води
AquaClean".
Фільтр для води AquaClean
забитий.
Фільтр для води AquaClean слід
заміняти кожні 3 місяці. Фільтр, що
використовується понад 3 місяці,
може забиватися.
Кавомолку налаштовано для
надто дрібного помелу.
Виберіть грубіший ступінь помелу.
Зверніть увагу, що це буде впливати
на смак кави.
Блок заварювання брудний.
Вийміть блок заварювання та
промийте його під краном.
Вузол подачі кави брудний.
Очистьте вузол подачі кави та його
отвори очищувачем труб або голкою.
Відсік для попередньо
змеленої кави забитий
Вимкніть машину й вийміть блок
заварювання. Відкрийте кришку
відсіку для попередньо змеленої кави
та вставте ручку ложки туди. Рухайте
ручку вгору та вниз, доки набита
змелена кава не випаде (Мал. 27).
Накип заблокував контур
машини.
Видаліть накип із машини за
допомогою розчину Philips для
видалення накипу. Завжди видаляйте
накип із машини, коли починає
блимати індикатор видалення накипу.
Машина меле кавові
зерна, але кава не
виходить.
Відсік для попередньо
змеленої кави забитий.
Вимкніть машину й вийміть блок
заварювання. Відкрийте кришку
відсіку для попередньо змеленої кави
та вставте ручку ложки туди. Рухайте
ручку вгору та вниз, доки набита
змелена кава не випаде (Мал. 27).
Молоко не спінюється.
Машини з LatteGo. LatteGo
неправильно зібрано.
Переконайтеся, що контейнер для
молока правильно встановлено на
корпус LatteGo (до клацання).
Машини з LatteGo. Контейнер
для молока та/або корпус
LatteGo забруднений.
Розберіть LatteGo та сполосніть
обидві частини під краном або
помийте їх у посудомийній машині.
Машини з класичним
спінювачем молока.
Забруднився спінювач
молока.
Ретельно очистьте спінювач молока.
Проблема
Причина
Рішення
Тип молока не підходить для
спінювання.
Різні типи молока дають різну за
об’ємом і якістю піну. За даними
наших тестів, гарну піну дають такі
типи молока: напівзнежирене або
незбиране коров’яче молоко та
безлактозне молоко.
Молоко витікає з
нижньої частини
контейнера для
молока LatteGo.
Корпус і контейнер для
молока зібрано неналежним
чином.
Спочатку вставте верхню частину
контейнера для молока під гачок у
верхній частині корпусу. Після цього
натисніть на нижню частину
контейнера для молока. Коли
контейнер стане на місце, ви почуєте
клацання.
Машина начебто
протікає.
Машина промиває водою
внутрішні контури та блок
заварювання. Ця вода витікає
через внутрішні контури
безпосередньо в лоток для
крапель. Це нормально.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли індикатор його
заповнення піднявся над кришкою
лотка. Порада. Поставте чашку під
вузол подачі кави, щоб зібрати воду
після промивання та зменшити об’єм
води в лотку для крапель.
Лоток для крапель
переповнений, тому здається,
ніби машина протікає.
Спорожнюйте лоток для крапель
щодня або коли індикатор його
заповнення піднявся над кришкою
лотка.
Резервуар для води не
вставлено повністю, і машина
втягує повітря.
Переконайтеся, що резервуар для
води перебуває в правильному
положенні: вийміть його, а потім
вставте знову, проштовхнувши до
упора.
Блок заварювання
забруднився/забився.
Промийте блок заварювання.
Машина стоїть не на
горизонтальній поверхні.
Поставте машину на горизонтальну
поверхню, щоб лоток для крапель не
переповнювався, а індикатор
заповнення лотка для крапель
працював належним чином.
Резервуар для води не
вставлено повністю, і машина
втягує повітря.
Переконайтеся, що резервуар для
води перебуває в правильному
положенні: вийміть його, а потім
вставте знову, проштовхнувши до
упора.
Не вдається активувати
фільтр для води
AquaClean, а машина
повідомляє про
потребу видалити
накип.
Фільтр для води AquaClean не Спочатку видаліть накип із машини, а
було вчасно установлено або потім установіть фільтр для води
замінено після того, як почав
AquaClean.
блимати його індикатор. Це
означає, що в машині є накип.
Українська
Українська 283
284 Українська
Проблема
Причина
Рішення
Новий фільтр не
вміщується в
призначене для нього
місце.
Ви намагаєтесь установити
інший фільтр для води, а не
AquaClean.
У машину можна встановити лише
фільтр для води AquaClean.
Гумове кільце фільтра для
води AquaClean не на місці.
Установіть гумове кільце фільтра для
води AquaClean на місце.
Машина гучно шумить. Під час використання машина Якщо ви чуєте сторонні шуми,
шумить. Це нормально.
очистьте блок заварювання та
змастіть його.
Фільтр для води AquaClean не
було підготовлено належним
чином, і тепер машина втягує
повітря.
Вийміть фільтр AquaClean із
резервуара для води та підготуйте
його до використання належним
чином, перш ніж установити на місце.
Покрокові інструкції див. у розділі
"Фільтр для води AquaClean".
Резервуар для води не
вставлено повністю, і машина
втягує повітря.
Переконайтеся, що резервуар для
води перебуває в правильному
положенні: вийміть його, а потім
вставте знову, проштовхнувши до
упора.
Технічні характеристики
Виробник залишає за собою право вдосконалювати технічні характеристики виробу. Усі
наведені цифри є приблизними.
Характеристика
Значення
Розміри (Ш x В x Г)
246 x 372 x 433 мм
Вага
7–7,5 кг
Довжина шнура живлення
1000 мм
Резервуар для води
1,8 л, знімний
Місткість бункера для кавових зерен
275 г
Місткість контейнера для кавової гущі
12 брикетів
Місткість LatteGo (контейнера для молока)
250 мл
Регульована висота вузла подачі
85–145 мм
Номінальна напруга, клас енергоспоживання,
джерело живлення
Див. інформаційну етикетку на внутрішній
стороні дверцят для обслуговування (рис. А11)
inside back page
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
CLICK
9
Steam
1
2
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
1
38
37
39
40
5 sec.
41
42
43
44
3 sec.
1 sec.
30 sec.
45
47
46
48
2
=
1 min.
1
Aqua
Clean
fillpage Saeco
www.philips.com/coffee-care
4219.450.0120.3_OMNIA 1,2,3 COVER_BACK_A5_CEE.indd 1
>75% recycled paper
01-10-19 15:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising