Philips | HD7546/20 | Important information | Philips Café Gaia Kávéfőző HD7546/20 Important Information Manual

Philips Café Gaia Kávéfőző HD7546/20 Important Information Manual
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.039.6269.1 (28/3/2019)
1
>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
- Never immerse the appliance in water or any
other liquid.
Warning
- Do not let the mains cord hang over the edge
of the table or worktop on which the
appliance stands.
- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised. Keep the appliance and its cord
out of reach of children aged less than 8
years.
- Children shall not play with the appliance.
- If the mains cord is damaged, you must have
it replaced by Philips, a service center
authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- Connect the appliance to an earthed wall
socket.
- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or the appliance itself is
damaged.
- Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
- Only use this appliance for its intended
purpose to avoid potential hazard or injury.
Caution
- Unplug the appliance before you clean it and
if problems occur during brewing.
- Do not place the appliance on a hot surface
and do not let the mains cord come into
contact with hot surfaces.
- Do not place the appliance in a cabinet when
in use.
- Never immerse the insulated jug in water or
any other liquid, as this could cause water to
enter between the walls of the jug.
- Do not disassemble the insulated jug.
- When the jug is filled with coffee, keep it in
upright position to prevent leakage.
- During brewing, the lower part of the
appliance and the bottom of the insulated
jug become hot.
- Do not put the jug on a stove or in a
microwave to reheat coffee.
- This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as
farm houses, bed and breakfast type
environments, staff kitchen areas in shops,
offices and other working environments, and
by clients in hotels, motels and other
residential type environments.
- Always return the appliance to a service
center authorized by Philips for examination
or repair. Do not attempt to repair the
appliance yourself, otherwise the warranty
becomes invalid.
Automatic shut-off
For your convenience and extra safety, this appliance switches off
automatically immediately after brewing. The insulated jug keeps your
coffee hot.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Recycling
-
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 1).
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the international warranty leaflet.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-andaccessories or go to your Philips dealer.
Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
Problem
Solution
The appliance does
not work.
Make sure the on/off button at the back of the
machine is in 'on' position.
Brewing takes longer Descale the appliance.
than usual.
The appliances
switches off before
the water tank is
empty.
Descale the appliance.
The coffee is not hot Rinse the jug with hot water before brewing. The
enough.
coffee stays warm longer if you brew at least half a
jug.
I cannot place the
jug in the appliance.
Make sure that the jug handle points straight
forward.
Make sure that the lid of the jug is in the right
position.
The filter overflows
when I remove the
jug during brewing.
Do not remove the jug for more than 30 seconds to
prevent this.
When the jug has been put back into the appliance
for brewing, make sure that the lid of the jug is in
the correct position for brewing.
Flush before first use
Always flush the appliance with fresh water before first use.
Descale the appliance
Descale the appliance when you notice excessive steaming or when the
brewing time increases. It is advisable to descale every two months. Only
use white vinegar to descale, as other products may cause damage to the
appliance.
For descaling fill the water reservoir up to the MAX indication with white
vinegar (4 % acetic acid).
It is advisable to place a paper filter (type 1x4 or no. 4) in the filter basket to
collect the scale particles.
Čeština
Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat
všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody ani do
jiné tekutiny.
Varování
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu
stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj
postaven.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou tento přístroj používat
v případě, že jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném používání přístroje
a že chápou rizika, která mohou hrozit. Děti
starší 8 let nesmí provádět čištění
a uživatelskou údržbu, pokud jsou bez
dozoru. Přístroj a jeho kabel udržujte mimo
dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho
výměnu provést společnost Philips,
autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se
předešlo možnému nebezpečí.
- Přístroj připojujte do řádně uzemněných
zásuvek.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na
napájecím kabelu nebo na samotném
přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě,
zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji
souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Tento přístroj používejte pouze
k zamýšlenému účelu, abyste zabránili riziku
zranění.
Upozornění
- Před čištěním nebo pokud se vyskytnou
během vaření problémy, přístroj odpojte.
- Nepokládejte přístroj na horký povrch a
dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřišel
do styku s horkými povrchy.
- Během používání neumísťujte přístroj do
skříně.
- Nikdy neponořujte izolovanou konvici do
vody ani do jiné tekutiny. Voda by mohla
proniknout mezi stěny konvice.
- Izolovanou konvici nerozebírejte.
- Když je konvice naplněna kávou, mějte ji ve
vertikální poloze, abyste zabránili vytékání.
- Během vaření kávy se spodní část přístroje a
dno izolované konvice zahřejí a jsou horké.
- Nepokládejte konvici na sporák nebo do
mikrovlnky kvůli předehřátí kávy.
- Tento přístroj je určen k použití
v domácnostech a podobných prostředích,
jako jsou chaty, ubytovny, kuchyňky pro
personál v obchodech, kancelářích a jiných
pracovištích a pro klienty v hotelech,
motelech a dalších obytných prostorách.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy
autorizovanému servisu společnosti Philips.
Nepokoušejte se přístroj opravit sami, záruka
by pozbyla platnosti.
Automatické vypnutí
Pro zajištění vašeho pohodlí a vyšší bezpečnosti se toto zařízení
automaticky vypne ihned po přípravě nápoje. Izolovaná konvice udržuje
kávu horkou.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.
Recyklace
-
Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem (2012/19/EU) (obr. 1).
Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete
zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web
www.philips.com/support nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní
platností.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu
www.philips.com/parts-and-accessories nebo se obraťte na prodejce
výrobků Philips.
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete
u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle
následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, kde
najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko
péče o zákazníky ve své zemi.
Problém
Řešení
Přístroj nefunguje.
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí na zadní straně
přístroje musí být v poloze „zapnuto”.
Příprava trvá déle
než obvykle.
Odvápněte přístroj.
Přístroj se vypíná
dříve, než je nádržka
na vodu prázdná.
Odvápněte přístroj.
Káva není
dostatečně teplá.
Před vařením vypláchněte konvici horkou vodou.
Káva vydrží horká déle, pokud uvaříte plnou konvici
(nebo přinejmenším polovinu).
Konvici nelze umístit
do přístroje.
Zkontrolujte, že rukojeť konvice směřuje vpřed.
Zkontrolujte, že víko konvice je ve správné poloze.
Při vyjmutí konvice
během přípravy
nápoje filtr přeteče.
Abyste přetečení zabránili, nevyjímejte konvici na
déle než 30 sekund.
Když konvici vrátíte do přístroje k vaření, ujistěte se,
že víko konvice je ve správné poloze k vaření.
Před prvním použitím propláchněte.
Před prvním použitím vždy vypláchněte přístroj čerstvou vodou.
Odvápněte přístroj.
Odvápnění přístroje je třeba provést, všimnete-li si nadměrného množství
páry anebo prodlužuje-li se doba vaření. Proces odvápnění doporučujeme
provádět každé dva měsíce. K odvápnění používejte pouze bílý ocet,
protože jiné produkty mohou způsobit poškození přístroje.
Chcete-li nádržku na vodu odvápnit, naplňte ji bílým octem (4% kyselina
octová) až po značku MAX.
Doporučujeme vložit do košíku filtru papírový filtr (typ 1x4 anebo č. 4), který
zadrží částečky vodního kamene.
Eesti
Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe
eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil
www.philips.com/welcome.
Tähtis ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see
edaspidiseks alles.
Oht
- Seadet ei tohi kunagi kasta vette ega muusse
vedelikku.
Hoiatus
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle seadme
all oleva laua või tööpinna serva.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast ning füüsilise, meele- või vaimse
häirega isikud või isikud, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse
või neile on antud juhised seadme ohutu
kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte. Ärge laske lastel seadet
puhastada ja hooldada, kui nad ei ole
vähemalt 8 aastat vanad ja nad on
järelevalveta. Hoidke seadet ja selle
toitejuhet alla 8-aastastele lastele
kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle
ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu
vahetama Philips, Philipsi volitatud
hoolduskeskus või samaväärset
kvalifikatsiooni omav isik.
- Ühendage seade maandatud seinakontakti.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik,
toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku
kontrollige, kas seadmele märgitud
toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu
pingele.
- Kasutage seda seadet üksnes selleks
ettenähtud otstarbel, et vältida võimalikku
ohtu või vigastust.
Ettevaatust
- Enne seadme puhastamist ja
kohvivalmistamise ajal tekkinud tõrgete
korral tuleb seadme elektritoide lahti
ühendada.
- Seadet ei tohi asetada kuumale pinnale ja
tuleb vältida toitejuhtme kokkupuudet
kuuma pinnaga.
- Seadet ei tohi kasutamise ajal asetada kappi.
- Termoskannu ei tohi kunagi kasta vette ega
muusse vedelikku, sest nii võib vesi sattuda
kannu seinte vahele.
- Termoskannu ei tohi lahti võtta.
- Kui kann on kohviga täidetud, tuleb seda
lekkimise vältimiseks hoida püstiasendis.
- Kohvivalmistamise ajal kuumenevad seadme
alumine osa ja termoskannu põhi.
- Kannu ei tohi kohvi soojendamiseks asetada
pliidile ega mikrolaineahju.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes ja
muudes sarnastes tingimustes (nt
talumajapidamised, kodumajutusasutused,
kaupluste ja kontorite töötajate köögid ja
muud töökeskkonnad ning hotellide,
motellide ja muude majutusasutuste
klientide kasutusvaldkonnad).
- Viige seade ekspertiisiks või parandamiseks
alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
Ärge üritage seadet ise parandada, vastasel
juhul muutub selle garantii kehtetuks.
Automaatne väljalülitumine
Mugavuse ja täiendava ohutuse tagamiseks lülitub seade automaatselt
välja kohe pärast kohvivalmistamist. Termoskann hoiab kohvi kuumana.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega
kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
-
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
olmejäätmete hulka (2012/19/EL) (joon. 1).
Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumist
reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära
hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Garantii ja tootetugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.
Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele
www.philips.com/parts-and-accessories või külastage Philipsi
müügiesindust.
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil
seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise
probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus
on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega.
Tõrge
Lahendus
Seade ei tööta.
Veenduge, et seadme tagaküljel paiknev toitenupp
on sisselülitatud asendis.
Kohvivalmistamine
võtab tavapärasest
rohkem aega.
Eemaldage seadmest katlakivi.
Seade lülitub enne
veepaagi
tühjenemist välja.
Eemaldage seadmest katlakivi.
Kohv ei ole piisavalt
kuum.
Loputage kannu enne kohvivalmistamist kuuma
veega. Kohv püsib kauem kuum, kui valmistate
vähemalt pool kannutäit.
Kannu ei saa
seadmesse asetada.
Veenduge, et kannu käepide on otse ettepoole
suunatud.
Veenduge, et kannu kaas on õiges asendis.
Kohvivalmistamise
Kann ei tohi seadmest olla eemaldatud kauem kui
ajal kannu seadmest 30 sekundit.
eemaldamise korral
hakkab filter üle
ajama.
Kui kann on seadmesse kohvivalmistamiseks tagasi
pandud, veenduge, et kannu kaas on
kohvivalmistamiseks õiges asendis.
Enne esmakordset kasutamist tuleb seadet loputada.
Seadet tuleb alati enne esimest kasutuskorda puhta veega loputada.
Eemaldage seadmest katlakivi.
Eemaldage seadmest katlakivi, kui märkate liigset auru või kui
kohvivalmistamise aeg pikeneb. Soovitatav on eemaldada katlakivi iga kahe
kuu tagant. Kasutage katlakivi eemaldamiseks ainult valget äädikat, sest
muud tooted võivad seadet kahjustada.
Katlakivi eemaldamiseks täitke veepaak kuni kuni MAX-taseme tähiseni
valge äädikaga (4% äädikhapet).
Katlakiviosakeste kogumiseks on soovitatav panna filtrikorvi paberfilter
(tüüp 1x4 või nr 4).
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu
Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
www.philips.com/welcome.
Svarīga informācija par drošību
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet
to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Bīstami
- Nekad nelieciet ierīci ūdenī vai kādā citā
šķidrumā.
Brīdinājums
- Neļaujiet elektrības vadam karāties pāri galda
vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no
8 gadiem un personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām
vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par
drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību. Bērni bez
uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās
tehnisko apkopi, vienīgi, ja viņi vecāki par
8 gadiem un tiek uzraudzīti. Novietojiet ierīci
un tās elektrības vadu vietā, kur tai nevar
piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina
Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra
darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām
personām, lai izvairītos no briesmām.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas
kontaktrozetei.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās
kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam
pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma vai
traumas, šo ierīci lietojiet tikai paredzētajam
mērķim.
Ievērībai
- Pirms ierīces tīrīšanas un gadījumos, ja rodas
problēmas kafijas gatavošanas laikā,
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas un
neļaujiet elektrības vadam saskarties ar
karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci skapī, kamēr tā darbojas.
- Nekad neiegremdējiet termosa krūzi ūdenī
vai jebkādā citā šķidrumā, jo tādējādi ūdens
var ieplūst starp krūzes sienām.
- Neizjauciet termosa krūzi.
- Kad krūze ir pilna ar kafiju, turiet to taisni, lai
šķidrums neizlītu.
- Kafijas gatavošanas laikā ierīces apakšējā
daļa un termosa krūzes apakša paliek karsta.
- Nelieciet krūzi uz plīts vai mikroviļņu krāsnī,
lai uzsildītu kafiju.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai
mājsaimniecībā un līdzīgos apstākļos,
piemēram: fermās, viesu mājās, darbinieku
virtuvē veikalā, birojā vai citā darba vidē;
klientu apkalpošanai viesnīcās, moteļos un
citās dzīvojamās vidēs.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam
servisa centram, ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nemēģiniet labot ierīci saviem
spēkiem, jo šādā gadījumā garantija vairs
nebūs spēkā.
Automātiska izslēgšanās
Lai gādātu par jūsu drošību, šī ierīce uzreiz pēc kafijas pagatavošanas
automātiski izslēdzas. Termosa krūze saglabā kafiju karstu.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
-
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem (2012/19/ES) (att. 1).
Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko
izstrādājumu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst
kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni
www.philips.com/parts-and-accessories vai dodieties pie Philips
izplatītāja.
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot
šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto
informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support, lai saņemtu bieži
uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
savā valstī.
Problēma
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Pārliecinieties, vai ieslēgšanas/izslēgšanas poga
ierīces aizmugurē ir ieslēgtā pozīcijā.
Kafijas
pagatavošana
aizņem ilgāku laiku
nekā parasti.
Atkaļķojiet ierīci.
Ierīce izslēdzas
Atkaļķojiet ierīci.
pirms ūdens tvertnes
iztukšošanās.
Kafija ir nepietiekami Pirms gatavošanas izskalojiet krūzi ar karstu ūdeni.
karsta.
Kafija ilgāk saglabāsies karsta, ja pagatavosiet
vismaz pusi krūzes ar kafiju.
Es nevaru ievietot
krūzi ierīcē.
Pārliecinieties, ka krūzes rokturis ir vērsts tieši uz
priekšu.
Pārliecinieties, vai krūzes vāks ir uzstādīts pareizi.
Filtrs pārplūst, kad
es izņemu krūzi
kafijas gatavošanas
laikā.
Neizņemiet krūzi uz vairāk nekā 30 sekundēm, lai tā
nenotiku.
Kad krūze ir ievietota atpakaļ ierīcē, pārliecinieties,
vai krūzes vāks atrodas kafijas pagatavošanai
piemērotā pozīcijā.
Izskalot pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms lietošanas ierīce vienmēr ir jāizskalo saldūdenī.
Ierīces atkaļķošana
Atkaļķojiet ierīci, ja novērojat pārmērīgu tvaika veidošanos vai arī pagarinās
kafijas gatavošanas laiks. Iesakām atkaļķot ierīci reizi divos mēnešos. Ierīces
atkaļķošanai izmantojiet tikai balto etiķi, jo citi izstrādājumi vai izraisīt ierīces
bojājumus.
Atkaļķošanai piepildiet ūdens tvertni ar balto etiķi (4% etiķskābe) līdz atzīmei
MAX.
Ieteicams ievietot papīra filtru (1x4 tipa vai nr. 4) filtra grozā, lai savāktu kaļķa
daļiņas.
Lietuviškai
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti
visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią
informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.
Pavojus
- Aparato niekada nemerkite į vandenį ar kitą
skystį.
Įspėjimas
- Nepalikite maitinimo laido, kabančio nuo
stalo ar pagrindo, ant kurio laikomas
prietaisas, krašto.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni
vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir
protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi
arba jiems pateikiami nurodymai, kaip saugiai
naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra
susiję pavojai. Vaikams negalima valyti ir
atlikti priežiūros, jei jiems nėra 8 metų ir jie
nėra prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą
jaunesniems nei 8 metų vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti
„Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba kiti
panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla
pavojus.
- Prietaisą junkite į įžemintą sieninį el. lizdą.
- Nenaudokite prietaiso, jei apgadintas
kištukas, maitinimo laidas arba pats
prietaisas.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant
prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio
elektros tinklo įtampą.
- Prietaisą naudokite tik pagal numatytąją
paskirtį, kad išvengtumėte galimo pavojaus ar
sužalojimo.
Dėmesio!
- Prieš valydami aparatą ir iškilus problemoms
jam verdant atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nedėkite prietaiso ant karšto paviršiaus ir
saugokite, kad prie karštų paviršių
neprisiliestų maitinimo laidas.
- Nedėkite veikiančio prietaiso į spintą.
- Niekada nemerkite termo ąsočio į vandenį ar
kitą skystį, kad šio nepatektų tarp ąsočio
sienelių.
- Neardykite termo ąsočio.
- Kai ąsotyje yra kavos, laikykite jį vertikaliai,
kad kava neišbėgtų.
- Verdant apatinė prietaiso dalis ir izoliuoto
ąsočio apačia įkaista.
- Nedėkite ąsočio ant viryklės ar į mikrobangų
krosnelę, kai norite pašildyti kavą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir
panašiose vietose, pvz., sodo nameliuose,
viešbučiuose, kuriuose patiekiami pusryčiai,
personalo virtuvėje parduotuvėse, biuruose
ar kitoje darbo aplinkoje, taip pat
viešbučiuose, moteliuose ir kitoje
gyvenamojo tipo aplinkoje.
- Prietaisą tikrinti ar remontuoti visada
grąžinkite į „Philips“ įgaliotąjį priežiūros
centrą. Nebandykite patys remontuoti
prietaiso, nes tokiu atveju nustos galioti
garantija.
Automatinis išsijungimas
Jūsų patogumui ir papildomam saugumui užtikrinti prietaisas išsijungia
automatiškai tuoj pat po virimo. Izoliuotas ąsotis išlaiko jūsų kavą karštą.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
-
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis (2012/19/ES) (pav. 1).
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas
atskiras elektros ir elektronikos produktų surinkimas. Tinkamas tokių
gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support
arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite
www.philips.com/parts-and-accessories arba kreipkitės į „Philips“
platintoją.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite
susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės
išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite
dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo centrą.
Problema
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Patikrinkite, ar įjungimo ir išjungimo mygtukas
mašinos gale yra įjungimo padėtyje.
Virimas trunka ilgiau
nei paprastai.
Pašalinkite nuoviras iš prietaiso.
Prietaisas išsijungia
anksčiau, nei
vandens bakas
ištuštėja.
Pašalinkite nuoviras iš prietaiso.
Kava nepakankamai
karšta.
Prieš virimą ąsotį išskalaukite karštu vandeniu. Kava
ilgiau išlieka šilta, jei išverdate mažiausiai pusę
ąsočio.
Negaliu įstatyti
ąsočio į prietaisą.
Įsitikinkite, kad ąsočio rankena nukreipta tiesiai
pirmyn.
Įsitikinkite, kad ąsočio dangtelio padėtis tinkama.
Filtras perpildomas,
kai išimu ąsotį
vykstant virimui.
Kad užkirstumėte tam kelią, neišimkite ąsočio
ilgesniam kaip 30 sekundžių laikotarpiui.
Kai ąsotis įdėtas atgal į prietaisą virimui, įsitikinkite,
kad ąsočio dangtelis yra tinkamoje padėtyje virimui.
Išskalaukite prieš naudodami pirmą kartą
Prieš naudodami pirmą kartą visada išskalaukite prietaisą šviežiu vandeniu.
Pašalinkite nuoviras iš prietaiso
Šalinkite nuoviras iš prietaiso, kai pastebite per didelį garavimą arba kai
virimo laikas pailgėja. Patariama šalinti nuoviras kas du mėnesius.
Nuoviroms šalinti naudokite tik actą, nes kiti produktai gali apgadinti
prietaisą.
Norėdami naikinti nuoviras, pripilkite į vandens talpyklą baltojo acto (4 %
acto rūgšties) iki MAX indikacijos.
Patariama įdėti popierinį filtrą (1 x 4 tipo arba Nr. 4) į filtro krepšį nuovirų
dalelėms surinkti.
Magyar
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja
a terméket a www.philips.com/welcome címen.
Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és
őrizze meg későbbi használatra.
Veszély
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba.
Vigyázat!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon
le az asztalról vagy a munkalapról, amelyiken
a készülék áll.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve
csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék
biztonságos működtetésének módját és az
azzal járó veszélyeket. A tisztítást és a
felhasználó által is végezhető karbantartást
soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8
éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett
végezheti el ezeket. A készüléket és a
vezetéket tartsa távol 8 éven aluli
gyermekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a
készülékkel.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a
kockázatok elkerülése érdekében Philips
szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserélni.
- Csatlakoztassa a készüléket földelt fali
konnektorhoz.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati
csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék
sérült.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e
a helyi hálózatéval.
- A készüléket csak a rendeltetésének
megfelelő célra használja az esetleges
sérülések és egyéb veszélyek elkerülése
érdekében.
Figyelem!
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó
dugóját a fali konnektorból tisztítás előtt,
vagy ha a kávéfőzés közben problémák
adódnának.
- Soha ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre,
és ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel se
érintkezzen forró felülettel.
- Ne tegye a készüléket szekrénybe
használatkor!
- Ne merítse a hőtartó kannát vízbe vagy más
folyadékba, különben víz juthat a kanna falai
közé.
- Ne szerelje szét a hőtartó kannát.
- Ha kávé van a kannában, tartsa álló
helyzetben, hogy elkerülje a szivárgást.
- Főzés során a készülék alsó része és a
hőtartó kanna alja felforrósodik.
- A kávé újramelegítéséhez ne tegye a kannát
tűzhelyre vagy mikrosütőbe.
- Ez a készülék háztartási vagy hasonló
felhasználási helyszínekre ajánlott, mint
például: üzletek, irodák és más, munkahelyen
található személyzeti konyhák; nyaralók;
hotelek, motelek és más hasonló típusú
környezetek; „szoba reggelivel” típusú
vendéglátói környezetek.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos
szakszervizbe vigye vizsgálatra vagy javításra.
Ne próbálja megjavítani a készüléket,
különben a garancia érvényét veszti.
Automatikus kikapcsolás
Kényelmi és biztonsági okokból ez a készülék kávéfőzés után azonnal
kikapcsol. A hőtartó kanna forrón tartja a kávét.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Újrahasznosítás
-
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál
háztartási hulladékként (2012/19/EU) (ábra 1).
Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek külön történő
hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.hu/support weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes
garancialevelet.
Tartozékok rendelése
Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a
www.philips.com/parts-and-accessories weboldalra, vagy forduljon Philips
márkakereskedőjéhez.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem
tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a
gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes
ügyfélszolgálathoz.
Probléma
Megoldás
A készülék nem
működik.
Ellenőrizze, hogy a be- és kikapcsológomb a
készülék hátulján be van-e kapcsolva.
A kávéfőzés
hosszabb időt vesz
igénybe.
Vízkőmentesítse a készüléket.
A készülék a
víztartály kiürülése
előtt kikapcsol.
Vízkőmentesítse a készüléket.
A kávé nem elég
forró.
Kávéfőzés előtt öblítse ki a kannát forró vízzel. A
kávé hosszabb ideig marad meleg, ha legalább fél
kannányit főz.
A kannát nem
helyezhetem rá a
készülékre.
Győződjön meg arról, hogy a kanna fogantyúja
előre mutat.
Győződjön meg arról, hogy a kanna fedele a
megfelelő helyzetben van.
A filter túlfolyik,
amikor a kávéfőzés
során veszem ki a
kannát.
Ennek megakadályozása érdekében 30
másodpercnél hosszabb időre ne vegye le a kannát.
Amikor a kannát visszahelyezte a készülékbe a
kávéfőzéshez, győződjön meg arról, hogy a kanna
fedele a megfelelő helyzetben van a főzéshez.
Első használat előtt öblítse ki
A készüléket az első használat előtt tiszta vízzel öblítse át.
Vízkőmentesítse a készüléket
Vízkőmentesítse a készüléket, ha túlzott gőzölgést vagy a főzésidő
növekedését észleli. Ajánlott kéthavonta vízkőmentesíteni. Csak háztartási
ecetet használjon a vízkőmentesítéshez, mivel más anyagok károsíthatják a
készüléket.
Vízkőmentesítéshez töltsön a víztartályba ecetet (4%-os ecetsavat) a MAX
jelzésig.
Javasoljuk, hogy helyezzen (1×4 típusú vagy 4-es számú) papírfiltert a
szűrőkosárba a vízkőlerakódások összegyűjtéséhez.
Polski
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z
podanymi informacjami, które mogą być przydatne również w późniejszej
eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani
innym płynie.
Ostrzeżenie
- Nie pozostawiaj przewodu sieciowego
wiszącego ze stołu lub blatu kuchennego, na
którym umieszczono urządzenie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń,
pod warunkiem że będą nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie
korzystania z urządzenia w bezpieczny
sposób oraz zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach. Dzieci mogą
czyścić i konserwować urządzenie, o ile
ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
Przechowuj urządzenie oraz przewód
sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8
roku życia.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu centrum
serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
- Podłączaj urządzenie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo
urządzenie.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
że napięcie podane na urządzeniu jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Korzystaj z tego urządzenia tylko zgodnie z
jego przeznaczeniem, aby uniknąć
potencjalnych zagrożeń i ryzyka.
Uwaga
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego
przed czyszczeniem urządzenia oraz w
przypadku wystąpienia problemów podczas
parzenia kawy.
- Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej
powierzchni i nie dopuszczaj do zetknięcia
się przewodu sieciowego z rozgrzanymi
częściami urządzenia.
- Podczas użytkowania urządzenie nie może
znajdować się w szafce.
- Nigdy nie zanurzaj dzbanka termicznego w
wodzie ani w jakiejkolwiek innej cieczy –
może to spowodować przedostanie się
wody/cieczy pomiędzy ścianki dzbanka.
- Nie rozkładaj dzbanka termicznego na części.
- Stawiaj dzbanek z kawą w pozycji pionowej,
aby zapobiec wyciekaniu naparu.
- Podczas parzenia kawy dolna część
urządzenia i spód dzbanka termicznego silnie
się nagrzewają.
- Nie umieszczaj dzbanka na kuchence ani
w mikrofalówce w celu ponownego
podgrzania kawy.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
domach i podobnych miejscach, takich jak
domy wiejskie, pensjonaty, kuchnie dla
pracowników w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy, oraz do użytku przez gości
hoteli, moteli itp.
- Konieczność przeglądu lub naprawy
urządzenia zawsze zgłaszaj do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy
Philips. Nie należy podejmować prób
samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ
może to spowodować unieważnienie
gwarancji.
Automatyczne wyłączanie
W celu zapewnienia użytkownikowi wygody i bezpieczeństwa po
zaparzeniu kawy urządzenie wyłączy się samoczynnie. Dzbanek termiczny
utrzymuje wysoką temperaturę kawy.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 1), oznacza, że produkt
podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje,
że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go
do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do
odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z
uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz
części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w
tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które
wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko
naturalne.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej
gwarancji.
Zamawianie akcesoriów
Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories lub u sprzedawcy produktów
firmy Philips.
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się
zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się
niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę
www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych
pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie
działa.
Upewnij się, że przycisk on/off z tyłu urządzenia
znajduje się w pozycji „on”.
Parzenie trwa dłużej
niż zwykle.
Usuń kamień z urządzenia.
Urządzenie wyłącza
się przed
opróżnieniem
zbiornika z wodą.
Usuń kamień z urządzenia.
Kawa nie jest
wystarczająco
gorąca.
Przed rozpoczęciem parzenia kawy przepłucz
dzbanek gorącą wodą. Utrzymanie wysokiej
temperatury kawy będzie też łatwiejsze, jeśli
zaparzysz przynajmniej połowę dzbanka.
Nie mogę postawić
dzbanka na
podstawie
urządzenia.
Sprawdź, czy uchwyt dzbanka jest skierowany na
wprost.
Upewnij się, że pokrywa dzbanka znajduje się w
odpowiedniej pozycji.
Gdy wyjmuję
dzbanek podczas
parzenia, zawartość
filtra wycieka.
Aby temu zapobiec, podczas parzenia nie wyjmuj
dzbanka na dłużej niż 30 sekund.
Problem
Rozwiązanie
Po włożeniu dzbanka z powrotem do urządzenia
należy upewnić się, że pokrywa dzbanka znajduje
się w położeniu odpowiednim do zaparzania.
Przepłukiwanie przed pierwszym użyciem
Zawsze przed pierwszym użyciem urządzenia opłucz je świeżą wodą.
Usuwanie kamienia z urządzenia
Gdy zauważysz, że wytwarzana jest nadmierna ilość pary lub wydłużył się
czas parzenia, usuń kamień z urządzenia. Zaleca się usuwanie kamienia co
dwa miesiące. Do usuwania kamienia używaj wyłącznie białego octu, gdyż
stosowanie innych produktów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
W celu odkamienienia napełnij zbiornik wody octem (4-procentowym
roztworem kwasu octowego) do poziomu oznaczonego MAX.
Zalecamy umieścić filtr papierowy (typ 1x4 lub nr 4) lub filtr stały w koszyku
filtra w celu zebrania cząsteczek kamienia.
Română
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin
de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Informaţii importante privind siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi
păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte
lichide.
Avertisment
- Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne
peste marginea mesei sau a blatului pe care
este aşezat aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii
începând de la vârsta de 8 ani şi persoane
care au capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire
la utilizarea în condiţii de siguranţă a
aparatului şi înţeleg pericolele pe care le
prezintă. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
să fie efectuate de către copii, decât dacă
aceştia au vârsta mai mare de 8 ani şi sunt
supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cablul
acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Philips, de un centru de
service autorizat de Philips sau de personal
calificat în domeniu, pentru a evita orice
accident.
- Conectaţi aparatul numai la o priză de perete
cu împământare.
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de
alimentare sau aparatul însuşi este
deteriorat.
- Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă
tensiunea indicată pe aparat corespunde
tensiunii de alimentare locale.
- Utilizaţi acest aparat doar în scopul în care a
fost conceput, pentru a evita potenţiale
vătămări sau pericole.
Atenţie
- Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l
curăţa şi dacă apar probleme în timpul
preparării.
- Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte şi
feriţi cablul de alimentare de contactul cu
suprafeţele încinse.
- Nu puneți aparatul într-un dulap în timpul
utilizării.
- Nu scufundaţi niciodată vasul izolat în apă
sau în orice alt lichid, deoarece în acest caz
apa ar putea intra între pereţii vasului.
- Nu demontaţi vasul izolat.
- Când vasul este plin cu cafea, aşezaţi-l în
poziţie verticală pentru a evita scurgerile.
- În timpul preparării, partea inferioară a
aparatului şi fundul vasului izolat se vor
înfierbânta.
- Nu puneţi vasul pe o sobă sau într-un cuptor
cu microunde pentru a reîncălzi cafeaua.
- Acest aparat este destinat uzului domestic şi
aplicaţiilor similare, precum ferme, medii în
care se oferă servicii de tip cazare şi mic
dejun, zona bucătăriei pentru personalul din
magazine, birouri şi alte medii de lucru şi de
către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii
de tip rezidenţial.
- Pentru control sau depanare duceţi aparatul
numai la un centru autorizat Philips. Nu
încercați să reparați dvs. aparatul, în caz
contrar garanția devine nulă.
Închidere automată
Pentru confortul dvs. și din motive de securitate, acest aparat se opreşte
automat imediat după preparare. Cana izolată menține cafeaua fierbinte.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Reciclarea
-
Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu
gunoiul menajer (2012/19/UE) (Fig. 1).
Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a
produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea
consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății
umane.
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie
internaţională.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați
www.philips.com/parts-and-accessories sau contactați distribuitorul dvs.
Philips local.
Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la
utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul
informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru o listă de
întrebări frecvente sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara
dvs.
Problemă
Soluție
Aparatul nu
funcționează.
Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire din
partea din spate a aparatului este în poziția
„pornit”.
Problemă
Soluție
Prepararea durează
mai mult decât de
obicei.
Detartrați aparatul.
Aparatul se oprește
înainte de golirea
rezervorului de apă.
Detartrați aparatul.
Cafeaua nu este
Clătiți vasul cu apă fierbinte înainte de preparare.
suficient de fierbinte. Cafeaua rămâne caldă mai mult timp dacă
preparați cel puțin o jumătate de vas de cafea.
Nu pot așeza cana în Asigurați-vă că mânerul vasului este îndreptat
aparat.
drept în față.
Verificați poziția corespunzătoare a capacului
vasului.
Filtrul se revarsă
când scot vasul în
timpul preparării.
Nu scoateți vasul mai mult de 30 de secunde,
pentru a preveni aceasta.
După ce vasul a fost reintrodus în aparat pentru
preparare, verificați poziția corectă de preparare a
capacului vasului.
Clătiți înainte de prima utilizare
Clătiţi întotdeauna aparatul cu apă curată înainte de prima utilizare.
Detartrați aparatul
Detartrați aparatul în momentul în care observați abur excesiv sau atunci
când timpul de preparare crește. Este recomandat să detartrați la fiecare
două luni. Pentru a detartra, utilizați numai oțet alb, deoarece alte produse
pot cauza deteriorarea aparatului.
Pentru detartrare, umpleți rezervorul de apă cu oțet alb (acid acetic 4%)
până la gradația MAX.
Se recomandă să așezați un filtru de hârtie (tip 1x4 sau nr. 4) în coșul filtrului
pentru a colecta particulele de calcar.
Slovensky
Úvod
Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti
Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti
Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a
uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Nikdy neponorte zariadenie do vody ani inej
tekutiny.
Varovanie
- Nedovoľte, aby sieťový kábel prevísal cez
okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je
zariadenie položené.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí,
pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo
vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám. Deti staršie ako 8 rokov
smú čistiť a vykonávať údržbu tohto
zariadenia len pod dozorom. Zariadenie
a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisného
strediska autorizovaného spoločnosťou
Philips alebo osoba s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej
situácii.
- Zariadenie pripojte do uzemnenej zásuvky.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa
napätie uvedené na zariadení zhoduje
s napätím v sieti.
- Zariadenie používajte len na predpísané
účely, aby ste zabránili potenciálnemu
nebezpečiu alebo zraneniu.
Výstraha
- Pred čistením a v prípade, že sa vyskytnú
problémy počas varenia, zariadenie odpojte
zo siete.
- Zariadenie nesmiete položiť na horúci povrch
a ani sieťový kábel sa nesmie dostať do
kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Pri používaní sa zariadenie nesmie
nachádzať v skrinke.
- Termoskový džbán nikdy neponárajte do
vody ani inej kvapaliny, inak by mohla medzi
steny džbána vniknúť voda.
- Termoskový džbán nerozoberajte.
- Džbán naplnený kávou položte do zvislej
polohy, aby sa z neho nevylievala káva.
- Počas varenia sa spodná časť zariadenia
a dno kanvice s izoláciou zahrejú.
- Ak chcete ohriať kávu, kanvicu neklaďte na
sporák ani do mikrovlnnej rúry.
- Toto zariadenie je určené na používanie
v domácnostiach a na podobných miestach,
ako sú farmy, penzióny a ubytovne typu „bed
and breakfast“, kuchyne pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách a na iných
pracoviskách. Je tiež určené na používanie
zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných
druhoch ubytovacích zariadení.
- Zariadenie vždy vráťte do autorizovaného
servisného strediska spoločnosti Philips, kde
ho skontrolujú prípadne opravia.
Nepokúšajte sa zariadenie opraviť
svojpomocne, pretože stratíte nárok na
záruku.
Automatické vypínanie
V záujme zaistenia pohodlia a zvýšenia bezpečnosti sa zariadenie
bezprostredne po zovretí vody automaticky vypne. Vďaka kanvici s izoláciou
zostane káva horúca.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
-
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 1).
Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických
výrobkov vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v medzinárodne
platnom záručnom liste.
Objednávanie príslušenstva
Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú
stránku www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na
svojho predajcu výrobkov značky Philips.
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste
sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť
pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok,
alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Problém
Riešenie
Zariadenie
nefunguje.
Uistite sa, že vypínač na zadnej strane zariadenia je
v zapnutej polohe.
Varenie trvá dlhšie
než zvyčajne.
Odstráňte zo zariadenia vodný kameň.
Zariadenie sa vypne
skôr, než sa
vyprázdni zásobník
na vodu.
Odstráňte zo zariadenia vodný kameň.
Káva nie je
dostatočne teplá.
Pred varením kávy kanvicu vždy vypláchnite
horúcou vodou. Káva v kanvici zostane dlhšie teplá,
ak pripravíte aspoň polovicu kanvice.
Nemôžem vložiť
kanvicu do
zariadenia.
Presvedčte sa, či rukoväť kanvice smeruje rovno
dopredu.
Uistite sa, že veko kanvice je v správnej polohe.
Keď vyberiem
kanvicu počas
varenia, filter
pretečie.
Počas varenia nevyberajte kanvicu zo zariadenia na
viac než 30 sekúnd, aby ste tomu zabránili.
Keď kanvicu vrátite do zariadenia na varenie, uistite
sa, že veko kanvice je v správnej polohe na varenie.
Pred prvým použitím prepláchnite
Pred prvým použitím zariadenie vždy prepláchnite čerstvou vodou.
Odstráňte zo zariadenia vodný kameň
Odstránenie vodného kameňa zo zariadenia je potrebné vykonať, keď si
všimnete nadmerné množstvo pary alebo keď sa predlžuje doba varenia.
Odstránenie vodného kameňa sa odporúča vykonávať každé dva mesiace.
Na odstránenie vodného kameňa používajte len biely ocot, pretože
používanie iných prostriedkov môže zapríčiniť poškodenie zariadenia.
Ak chcete odstrániť vodný kameň, naplňte zásobník na vodu bielym octom
(4 % roztok kyseliny octovej) po značku MAX.
Odporúča sa vložiť do košíka na filter papierový filter (typ 1x4 alebo č. 4),
ktorý zachytí čiastočky vodného kameňa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising