Philips | HR2653/90 | Important information | Philips Viva Collection ProMix rúdmixer HR2655/90 Important Information Manual

Philips Viva Collection ProMix rúdmixer HR2655/90 Important Information Manual
БЪЛГАРСКИ
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за бъдеща
справка.
Опасност
-- Не потапяйте задвижващия блок във
вода или друга течност и не го мийте с
течаща вода. Почиствайте задвижващия
блок само с влажна кърпа.
--
---
--
---
--
--
--
----
--
--
--
--
--
--
---
--
Предупреждение
Преди да включите уреда в електрически
контакт, проверете дали посоченото
върху уреда напрежение отговаря на
това на местната електрическа мрежа.
Не използвайте уреда, ако щепселът,
захранващият кабел или други части са
повредени или имат видими пукнатини.
Ако захранващият кабел е повреден,
той трябва да се замени от Philips,
негов представител или лица с подобна
квалификация, за да се избегнат опасни
ситуации.
Не пипайте режещите ръбове на
остриетата при никакви обстоятелства,
особено когато уредът е включен в
контакта. Режещите ръбове са много
остри.
Никога не използвайте режещия блок
на кълцащата приставка без купата за
кълцащата приставка.
За да избегнете разплискване, винаги
потапяйте пасиращата приставка,
бъркалката (само за определени
модели) или двойната бъркалка (само
за определени модели) в съставките,
преди да включите уреда, особено когато
обработвате горещи съставки.
Ако някое от остриетата блокира,
изключете уреда от контакта, преди
да отстраните съставките, които са го
блокирали.
Внимавайте, когато наливате горещи
течности в каната, тъй като горещата
течност и парата могат да причинят
изгаряния.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба. Не е предназначен
за употреба в помещения като кухни за
персонала в магазини, офиси, ферми
и подобни работни помещения. Освен
това не е предназначен за употреба
от клиенти в хотели, мотели, места за
нощуване и закуска и подобни жилищни
помещения.
Никога не обработвайте с уреда твърди
продукти, като кубчета лед.
Този уред не бива да се използва от деца.
Пазете уреда и кабела далече от достъп
на деца.
Този уред може да се използва от хора
с намалени физически възприятия или
умствени недостатъци или без опит и
познания, ако са под наблюдение или са
инструктирани за безопасна употреба
на уреда и са разбрали евентуалните
опасности.
Не позволявайте на деца да си играят с
уреда.
Внимание
Винаги изключвайте уреда от контакта,
ако е оставен без надзор и преди
сглобяване, разглобяване, съхранение
или почистване.
Изключвайте уреда и изваждайте
щепсела от контакта, преди да сменяте
приставки или да боравите с части, които
се движат по време на работа.
Не използвайте уреда с някое от
приспособленията повече от 3 минути
без прекъсване. Оставете уреда да
се охлади за 15 минути, преди да
продължите работа.
Никое от приспособленията не
е подходящо за използване в
микровълновата печка, с изключение на
контейнера за супа.
Никога не използвайте аксесоари или
части от други производители или такива,
които не са специално препоръчвани
от Philips. При използване на такива
аксесоари или части вашата гаранция
става невалидна.
Пазете задвижващия блок от топлина,
огън, влага и прах.
Този уред трябва да се използва само
за целите, за които е предназначен,
както е показано в ръководството за
потребителя.
Никога не пълнете разграфената кана
или купата с кълцаща приставка XL (само
----
--
за определени модели) със съставки,
които са по-горещи от 80°C/175°F.
Не превишавайте количествата и
времената за обработка, посочени в
таблицата.
Почиствайте острието на пасатора под
течаща вода. Никога не потапяйте във
вода.
След почистване оставяйте пасатора да
изсъхне. Съхранявайте го в хоризонтално
положение или с острието, сочещо
нагоре. Убедете се, че острието е
напълно сухо, преди да приберете
пасатора.
Ниво на шум: Lc= 85 dB(A)
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
електромагнитни излъчвания.
Спусъчен ключ
Този уред е оборудван със спусъчен ключ и визуална
индикация за скорост в горната част на устройството. (фиг. 1)
Колкото по-силно натискате, толкова по-висока е скоростта.
Индикацията за скорост в горната част ви показва „нисък
диапазон на скоростта“, среден диапазон на скоростта и
„висок диапазон на скоростта, отбелязан с „Т“ (Турбо).
Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части, посетете
www.shop.philips.com/service или отидете при вашия
търговец на продукти с марка Philips. Можете също така да
се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips
във вашата държава (вижте международната гаранционна
карта за информация за контакт).
Рециклиране
-- Този символ означава, че продуктът не може да се
изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци
(2012/19/ЕС).
-- Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и
електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за
предотвратяването на потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете отделната
международната гаранционна карта.
Ванилов сладолед с горещи малини
Тази рецепта може да се приготви с кълцащата
приставка XL. Кълцащата приставка XL не се доставя
като стандартен аксесоар с тази гама, но може да
се поръча като допълнителен аксесоар. Вижте глава
„Поръчване на аксесоари“.
-- 150 г мед
-- 120 г ванилов сладолед
-- 115 г малини
1. Оставете меда в хладилника на за няколко часа при 3°C.
2. Поставете режещия блок на кълцащата приставка XL
в купата на кълцащата приставка XL и налейте меда в
купата.
3. Поставете ванилов сладолед в купата на кълцащата
приставка XL и поставете купата във фризера за 15
минути при –18°C.
4. Междувременно пригответе малините в готварска
тенджера на котлона.
5. Вземете купата на кълцащата приставка XL от
фризера и изсипете горещите малини върху ваниловия
сладолед.
6. Поставете капака на кълцащата приставка XL върху
купата и след това затегнете задвижващия блок върху
капака.
7. Натиснете докрай спусъчния ключ, докато кълцащата
приставка не достигне най-високата скорост, след
което я оставете да работи в продължение на 5
секунди при тази скорост.
ČEŠTINA
Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás!
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Motorovou jednotku nikdy neponořujte
do vody nebo jiné kapaliny, ani ji
neproplachujte pod tekoucí vodou.
Motorovou jednotku čistěte pouze
navlhčeným hadříkem.
----
--
---
----
Varování
Dříve než přístroj připojíte do sítě,
zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji
souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
Pokud byste zjistili, že zástrčka, napájecí
kabel nebo jiný díl je poškozený nebo má
praskliny, přístroj nepoužívejte.
Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí
jeho výměnu provést společnost Philips,
její servisní pracovníci nebo obdobně
kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli
možnému nebezpečí.
V žádném případě se nedotýkejte se ostří
nožových jednotek. To platí zejména pro
zařízení zapojené v zásuvce. Čepele nožů
jsou velmi ostré.
Nožovou jednotku sekáčku požívejte
výhradně s miskou sekáčku.
Abyste předešli postříkání, vždy ponořte
nástavec ručního mixéru, šlehací metlu
(pouze některé typy) nebo dvojitou šlehací
metlu (pouze některé typy) do přísad
ještě před zapnutím přístroje, zvláště když
zpracováváte horké přísady.
Pokud se některá z nožových jednotek
zasekne, odpojte přístroj ze sítě ještě před
odstraňováním přísad, které ji zablokovaly.
Při nalévání horké tekutiny do nádoby
dbejte zvýšené opatrnosti, horká tekutina a
pára vás mohou opařit.
Tento přístroj je určen pouze pro běžné
použití v domácnosti. Není určen pro
používání v prostředích, jako jsou kuchyňky
----
--
pro personál obchodů, kanceláře nebo
farmy, nebo v jiných pracovních prostředích.
Přístroj není určen ani k používání
klienty v hotelech, motelech, zařízeních
poskytujících nocleh se snídaní a jiných
ubytovacích zařízeních.
Přístroj nikdy nepoužívejte pro zpracování
tvrdých přísad, jako jsou například kostky
ledu.
Přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a
napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
Přístroje mohou používat osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném
používání přístroje a rozumí všem rizikům
spojeným s používáním přístroje.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Upozornění
-- Necháváte-li přístroj bez dozoru, vždy jej
odpojte z napájení. To samé platí také před
jeho sestavováním, rozebíráním a čištěním
nebo ukládáním.
-- Před výměnou příslušenství, nebo než se
přiblížíte k dílům, které se během provozu
pohybují, vypněte přístroj a odpojte
napájení.
-- Nepoužívejte přístroj s jakýmkoli
příslušenstvím bez přerušení déle než
3 minuty. Než budete ve zpracování
pokračovat, nechte přístroj 15 minut
vychladnout.
-- Žádné příslušenství není vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě, s výjimkou nádoby na
polévku.
-- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly
od jiných výrobců nebo takové, které nebyly
doporučeny společností Philips. Použijeteli takové příslušenství nebo díly, pozbývá
záruka platnosti.
-- Motorovou jednotku chraňte před teplem,
ohněm, vlhkem a nečistotami.
-- Přístroj používejte pouze k účelu, ke
kterému je určen, jak je vyobrazeno
v uživatelské příručce.
-- Nikdy neplňte nádobu ani misku sekáčku XL
(pouze některé typy) přísadami, které mají
vyšší teplotu než 80 °C.
-- Nikdy nepřekračujte množství a dobu
zpracování potravin uvedené v tabulce.
-- Nožovou jednotku nástavce ručního
mixéru čistěte pod tekoucí vodou. Nikdy ji
neponořujte do vody.
-- Po čištění nechte nástavec ručního mixéru
vyschnout. Ukládejte jej buď ve vodorovné
poloze nebo s ostřím nože směřujícím
nahoru. Než nástavec ručního mixéru
uložíte, ujistěte se, že je nožová jednotka
zcela suchá.
-- Hladina hluku: Lc = 85 dB (A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Tlakový spínač
Tento přístroj je vybaven spouštěcím spínačem a vizuálním
ukazatelem rychlosti na horní straně zařízení. (obr. 1)
Čím více jej stisknete, tím vyšší bude rychlost. Ukazatel rychlosti
na horní straně zobrazuje „nízký rozsah rychlostí“, „střední rozsah
rychlostí“ a „vysoký rozsah rychlostí“ označený písmenem „T“
(Turbo).
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte
adresu www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na
prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko
péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní
informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
Recyklace
-- T
ento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
-- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a
elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete
předejít negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese
www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu
s celosvětovou platností.
Vanilková zmrzlina s horkými malinami
Tento recept můžete připravit pomocí sekáčku XL. U této řady
se sekáček XL nedodává jako standardní příslušenství, ale lze jej
objednat jako doplňující příslušenství. Viz kapitola „Objednávání
příslušenství“.
-- 150 g medu
-- 120 g vanilkové zmrzliny
-- 115 g malin
1. Dejte med na několik hodin do lednice při teplotě 3 °C.
2. Vložte nožovou jednotku sekáčku XL do mísy sekáčku XL
a nalijte do ní med.
3. Do mísy sekáčku XL přidejte vanilkovou zmrzlinu a mísu
vložte na 15 minut do mrazáku při teplotě –18 °C.
4. Mezitím v hrnci na sporáku uvařte maliny.
5. Vyjměte mísu sekáčku XL z mrazáku a na vanilkovou zmrzlinu
nalijte horké maliny.
6. Nasaďte na misku víko sekáčku XL a připojte k němu
motorovou jednotku.
7. Stisknutím tlakového spínače na doraz dosáhněte nejvyšší
rychlosti mixéru a nechte sekáček v provozu s touto rychlostí
po dobu 5 sekund.
HRVATSKI
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno
iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome.
Važno!
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i
spremite ga za buduće potrebe.
Opasnost
-- Jedinicu motora nikada nemojte uranjati
u vodu ili neku drugu tekućinu i nemojte
je ispirati pod vodom. Za čišćenje jedinice
motora upotrebljavajte isključivo vlažnu
krpu.
----
--
---
----
----
---
---
---
-------
--
Upozorenje
Prije ukopčavanja aparata provjerite
odgovara li mrežni napon naveden na
aparatu naponu lokalne mreže.
Aparat nemojte upotrebljavati ako je utikač,
mrežni kabel ili neki drugi dio oštećen ili ima
vidljive pukotine.
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga
zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili
druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se
izbjegle opasnosti.
Nemojte dodirivati rubove jedinica s
rezačima ni u kojem slučaju, naročito dok je
aparat ukopčan u napajanje. Rubovi rezača
vrlo su oštri.
Nikada nemojte upotrebljavati jedinicu s
rezačima sjeckalice bez zdjele sjeckalice.
Kako biste izbjegli prskanje, prije
uključivanja aparata štap blendera, metlicu
(samo određeni modeli) ili dvostruku metlicu
(samo određeni modeli) uronite u sastojke,
naročito ako obrađujete vruće sastojke.
Ako se neka od jedinica s rezačima zaglavi,
najprije iskopčajte aparat, a zatim izvadite
sastojke koji smetaju.
Budite pažljivi prilikom izlijevanja vruće
tekućine u vrč jer vruće tekućine i para mogu
uzrokovati opekotine.
Ovaj aparat namijenjen je isključivo
uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen
uporabi u okruženjima poput kuhinja za
osoblje u trgovinama, uredima, na farmama
ili u drugim radnim okruženjima. Nije
namijenjen niti uporabi od strane gostiju u
hotelima, motelima, prenoćištima ili drugim
vrstama smještaja.
Nikada nemojte upotrebljavati aparat za
obradu tvrdih sastojaka kao što su kocke
leda.
Djeca ne smiju upotrebljavati ovaj aparat.
Aparat i njegov kabel držite izvan dosega
djece.
Aparate mogu upotrebljavati osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima te osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da
su pod nadzorom ili da su primili upute u
vezi rukovanja aparatom na siguran način te
razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati aparatom.
Oprez
Ako ga ostavljate bez nadzora te prije
sastavljanja, rastavljanja, spremanja ili
čišćenja, aparat obavezno iskopčajte iz
napajanja.
Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja
prije zamjene dodataka ili približavanja
dijelovima koji se tijekom upotrebe kreću.
Nemojte upotrebljavati aparat s bilo kojim
dodatkom duže od 3 minute bez prekida.
Prije nastavka obrade ostavite aparat da se
hladi 15 minuta.
Nijedan od dodataka nije pogodan za
uporabu u mikrovalnoj pećnici, osim posude
za juhu.
Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili
dijelove drugih proizvođača ili proizvođača
koje tvrtka Philips nije izričito preporučila.
Ako upotrebljavate takve dodatke ili
dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
Jedinicu motora držite dalje od topline,
vatre, vlage i prljavštine.
Aparat upotrebljavajte isključivo za svrhu
kojoj je namijenjen, kao što je prikazano u
korisničkom priručniku.
U vrč ili zdjelu XL sjeckalice (samo određeni
modeli) nikada nemojte stavljati sastojke
čija je temperatura viša od 80 °C / 175 °F.
Nemojte premašiti količine i vrijeme priprave
naznačene u tablici.
Jedinicu s rezačima štapnog blendera
operite pod mlazom vode. Nikada nemojte
uranjati u vodu.
Nakon čišćenja štapni blender ostavite da
se osuši. Spremite ga vodoravno ili tako da
rezač bude okrenut prema gore. Provjerite
je li jedinica s rezačima potpuno suha prije
spremanja štapnog blendera.
Razina buke: Lc = 85 dB (A)
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
Varijabilna sklopka
Ovaj aparat ima varijabilnu sklopku i vizualni indikator brzine na
svom vrhu. (sl. 1)
Što dublje pritisnete, to je brzina veća. Indikator brzine na
vrhu aparata naznačuje raspone male, srednje i velike brzine
označene “T” (Turbo).
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite
www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavaču
proizvoda tvrtke Philips. Možete i kontaktirati centar za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći
ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
Recikliranje
-- O
vaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
-- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite
www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni
jamstveni list.
Sladoled od vanilije s vrućim malinama
Ovaj se recept može pripremiti s pomoću XL sjeckalice.
XL sjeckalica nije priložena kao standardni dodatak ovom
asortimanu, ali možete je naknadno naručiti. Pogledajte
poglavlje “Naručivanje dodatnog pribora”.
-- 150 g meda
-- 120 g sladoleda od vanilije
-- 115 g malina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Med ostavite u hladnjaku nekoliko sati na temperaturi
od 3 °C.
Jedinicu s rezačima XL sjeckalice stavite u zdjelu XL sjeckalice
i izlijte med u zdjelu.
Sladoled od vanilije stavite u zdjelu XL sjeckalice i zdjelu u
zamrzivač 15 minuta pri -18 °C.
U međuvremenu maline kuhajte u posudi za kuhanje na
štednjaku.
Izvadite zdjelu XL sjeckalice iz zamrzivača i izlijte vruće maline
na sladoled od vanilije.
Na zdjelu postavite poklopac XL sjeckalice i zatim pričvrstite
jedinicu s motorom na poklopac.
Pritisnite varijabilnu sklopku do kraja kako biste postigli
najveću brzinu i sjeckalicu ostavite na toj brzini 5 s.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük
a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
www.philips.hu/welcome oldalon.
Fontos
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Veszély
-- Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más
folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt. A
motoregységet csak nedves ruhával tisztítsa.
Figyelem
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e
a helyi hálózatéval.
-- Ne használja a készüléket, ha a
csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb
alkatrészek megsérültek, illetve látható
repedés van rajtuk.
-- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében a Philips
vagy annak a szervizképviselője vagy egy
hivatalos szakszerviz köteles kicserélni.
-- Semmilyen körülmények között ne érintse
meg az aprítókések vágóéleit, főleg ha a
készülék csatlakoztatva van. A vágóélek
nagyon élesek.
-- Ne használja az aprítókéseket aprítóedény
nélkül.
-- A fröcskölés elkerülése érdekében mindig
merítse az aprítórudat, a habverőt (csak
bizonyos típusoknál) vagy a dupla habverőt
(csak bizonyos típusoknál) a hozzávalókba,
mielőtt bekapcsolná a készüléket.
Különösen ügyeljen erre forró hozzávalók
feldolgozása során.
-- Ha az egyik aprítókés beszorul, az elakadást
okozó anyagok eltávolítása előtt húzza ki a
készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
-- Legyen óvatos, ha forró vizet önt a
mérőpohárba, mert a forró víz és a gőz égési
sérülést okozhat.
-- A készüléket kizárólag normál háztartási
használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek,
irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek
személyzeti konyhájába. Valamint
hotelekben, motelekben, panziókban és
egyéb vendéglátó-ipari környezetekben
való használatra sem ajánlott.
-- Soha ne dolgozzon fel kemény hozzávalókat
(pl.: jégkockát) a készülékkel.
-- A készüléket gyermekek nem használhatják.
A készüléket és a vezetéket tartsa
gyermekektől távol.
-- A készülékeket csökkent fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel rendelkező,
vagy a készülékek működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben
ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik
a készülékek biztonságos működtetésének
módját és az azzal járó veszélyeket.
-- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a
készülékkel.
Vigyázat
-- Ha felügyelet nélkül kívánja hagyni, illetve
össze- vagy szétszerelés, tárolás és tisztítás
előtt mindig húzza ki a hálózati kábelt a fali
aljzatból.
-- Alkatrészek cseréje előtt, illetve mielőtt
a használatkor mozgó részekhez érne,
Specifications are subject to change without notice.
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
1
3000 030 13441 A
--
---
----
----
--
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
aljzatból.
Egyik tartozékkal se használja a készüléket 3
percnél hosszabb ideig megszakítás nélkül.
Hagyja hűlni a készüléket 15 percig, mielőtt
folytatja a feldolgozást.
Egyetlen tartozék sem használható
mikrohullámú sütőben, kivéve a levestartó.
Ne használjon más gyártótól származó,
vagy a Philips által nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező
esetben a garancia érvényét veszti.
A motoregységet tartsa távol hőtől, tűztől,
nedvességtől és szennyeződésektől.
A készüléket csak a használati útmutatóban
jelzett rendeltetésszerű célra használja.
Ne töltsön a mérőpohárba vagy az XL
aprítóedénybe (csak bizonyos típusoknál)
80 °C-nál magasabb hőmérsékletű
alapanyagokat.
Ne lépje túl a táblázatban feltüntetett
mennyiségeket és használati időt.
Az aprítórúd késeit folyóvízzel tisztítsa meg.
A készüléket soha ne merítse vízbe.
Tisztítás után hagyja az aprítórudat
megszáradni. Fektetve vagy az
aprítókésekkel felfelé tárolja. Mielőtt
eltenné az aprítórudat, ellenőrizze, hogy az
aprítókések teljesen megszáradtak-e.
Zajszint: Lc = 85 dB(A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Kioldókapcsoló
A készülék kioldókapcsolóval van ellátva, a készülékház tetején
pedig vizuális fordulatszám-kijelzés található. (1. ábra)
Minél erősebben nyomja meg, annál nagyobb lesz a
fordulatszám. A készülékház tetején látható fordulatszám-kijelző
„alacsony fordulatszám-tartomány”, közepes fordulatszámtartomány és a „T” (turbó) jelzésű „magas fordulatszámtartomány” értékeket mutathat.
Tartozékok rendelése
Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához látogasson el a
www.shop.philips.com/service weboldalra vagy forduljon Philips
márkakereskedőjéhez. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot
a helyi Philips vevőszolgálattal (a részletek érdekében tekintse
meg a világszerte érvényes garancialevelet).
Újrahasznosítás
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/
EU).
-- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és
elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson
el a wwww.philips.hu/support weboldalra, vagy olvassa el a
különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
Vaníliafagylalt forró málnával
A recept az XL aprítóval készíthető el. Az XL aprító nem képezi
alaptartozékát ennek a termékcsaládnak, hanem külön
tartozékként rendelhető meg. Lásd a „Tartozékok rendelése”
című fejezetet.
-- 150 g méz
-- 120 g vaníliafagylalt
-- 115 g málna
1. Tegye a mézet több órára a hűtőbe, 3 °C-ra.
2. Helyezze az XL aprító késegységét az XL aprítóedénybe, és
öntse a mézet a tálba.
3. Tegye a vaníliafagylaltot az XL aprítóedénybe, és helyezze a
tálat mélyhűtőbe 15 percre, –18 °C-ra.
4. Eközben a főzze meg a málnát egy főzőedényben a
tűzhelyen.
5. Vegye ki az XL aprítóedényt a mélyhűtőből, és öntse a forró
málnát a vaníliafagylaltra.
6. Helyezze az XL aprítófedelet az edényre, majd a
motoregységet erősítse a fedélre.
7. Nyomja lefelé a kioldókapcsolót, ameddig csak lehet, hogy
az aprító elérje a legmagasabb sebességet, majd hagyja
dolgozni ezen a sebességen 5 másodpercig.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a
beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistreazăţi produsul la www.philips.com/welcome.
Important!
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi
aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
Pericol
-- Nu introdu blocul motor în apă sau în alt
lichid şi nici nu-l clăti sub jet de apă. Pentru
curăţarea blocului motor, foloseşte numai o
cârpă umedă.
----
--
---
Avertisment
Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă
tensiunea indicată pe aparat corespunde
tensiunii de alimentare locale.
Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul
de alimentare sau alte componente sunt
deteriorate sau au fisuri vizibile.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips,
reprezentantul său de service sau de
personal calificat în domeniu pentru a evita
orice pericol.
Nu atinge în nicio situaţie marginile tăioase
ale blocurilor tăietoare, în special atunci
când aparatul este conectat. Marginile
tăioase sunt foarte ascuţite.
Nu utiliza niciodată blocul tăietor al
tocătorului fără castronul tocătorului.
Pentru a evita stropirea, introdu întotdeauna
bara blenderului, telul (numai la anumite
tipuri) sau telul dublu (numai la anumite
tipuri) în ingrediente înainte de a porni
aparatul, în special când procesezi
ingrediente fierbinţi.
-- Dacă unul dintre blocurile tăietoare se
blochează, scoate aparatul din priză înainte
de a îndepărta ingredientele care blochează
blocul tăietor.
-- Ai grijă când torni lichid fierbinte în cană,
deoarece lichidul fierbinte şi aburul pot
cauza arsuri.
-- Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic normal. Nu este conceput pentru
utilizarea în medii cum ar fi bucătării ale
angajaţilor din magazine, birouri, ferme sau
alte medii de lucru. De asemenea, aparatul
nu este conceput pentru utilizarea de către
clienţi în hoteluri, moteluri, pensiuni şi alte
medii rezidenţiale.
-- Nu procesa niciodată ingredientele solide,
precum cuburi de gheaţă, cu ajutorul
aparatului.
-- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de
către copii. Nu lăsa aparatul şi cablul său de
alimentare la îndemâna copiilor.
-- Aparatele pot fi utilizate de către persoane
care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a
aparatului şi dacă înţeleg pericolele pe care
le prezintă.
-- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Atenţie
-- Deconectează întotdeauna aparatul de la
priză dacă îl laşi nesupravegheat sau înainte
de a-l asambla, dezasambla, depozita sau
curăţa.
-- Opreşte aparatul şi deconectează-l
de la sursa de alimentare înainte de a
schimba accesoriile sau de a te apropia de
componentele mobile în timpul utilizării.
-- Nu folosi aparatul cu niciunul dintre
accesorii mai mult de 3 minute fără
întrerupere. Lasă aparatul să se răcească
timp de 15 minute înainte de a continua
procesarea.
-- Niciunul dintre accesorii nu este adecvat
pentru utilizare în cuptorul cu microunde, cu
excepţia recipientului pentru supă.
-- Nu utiliza niciodată accesorii sau
componente de la alţi producători sau
nerecomandate explicit de Philips. Dacă
utilizezi aceste accesorii sau componente,
garanţia se anulează.
-- Păstraţi unitatea cu motor departe de surse
de căldură, foc, umezeală şi murdărie.
-- Utilizează acest aparat numai pentru în
scopul în care a fost creat, aşa cum se arată
în manualul de utilizare.
-- Nu umple niciodată bolul sau castronul
XL al tocătorului cu ingrediente a căror
temperatură depăşeşte 80 °C/175 °F.
-- Nu depăşi cantităţile maxime şi timpii de
preparare indicaţi în tabel.
-- Curăţă blocul tăietor al barei blenderului
sub jet de apă. Nu-l introdu niciodată în apă.
-- După curăţare, lasă bara blenderului să se
usuce. Depoziteaz-o fie orizontal, fie cu
lama orientată în sus. Asigură-te că blocul
tăietor este complet uscat înainte de a
depozita bara blenderului.
-- Nivel de zgomot: Lc = 85 dB (A)
SLOVENSKY
Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na
použitie a odložte si ho na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
-- Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do
vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte
pod tečúcou vodou. Na čistenie pohonnej
jednotky používajte iba navlhčenú utierku.
----
--
---
--
---
----
---
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Comutator de declanşare
Acest aparat este dotat cu un comutator de declanşare şi un
indicator vizual al turaţiei pe partea superioară. (Fig. 1)
Cu cât apeşi mai tare, cu atât turaţia creşte. Indicatorul de turaţie
din partea de sus arată „intervalul de turaţie redusă”, „ intervalul
de turaţie medie” şi „intervalul de turaţie mare”, marcat cu „T”
(Turbo).
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează
www.shop.philips.com/service sau mergi la distribuitorul tău
Philips. Poţi, de asemenea, să contactezi Centrul de asistenţă
pentru clienţi Philips din ţara ta (consultă broşura de garanţie
internaţională pentru detalii de contact).
Reciclare
-- Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate
fi eliminat împreună cu gunoiul menajer normal
(2012/19/UE).
-- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
separată a produselor electrice şi electronice.
Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi
www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie
internaţională separată.
Îngheţată de vanilie cu zmeură fierbinte
Această reţetă poate fi preparată cu tocătorul XL. Tocătorul XL
nu este furnizat cu această gamă ca accesoriu standard, dar
poate fi comandat ca accesoriu suplimentar. Consultă capitolul
„Comandarea accesoriilor”.
-- 150 g miere
-- 120 g îngheţată de vanilie
-- 115 g zmeură
1. Pune mierea câteva ore la frigider la 3 °C.
2. Introdu blocul tăietor al tocătorului XL în castronul tocătorului
XL şi toarnă mierea în castron.
3. Pune îngheţata de vanilie în castronul tocătorului XL şi pune
castronul în congelator timp de 15 minute la -18 °C.
4. Între timp, găteşte zmeura într-un vas de gătit pe aragaz.
5. Scoate castronul tocătorului XL din congelator şi toarnă
zmeura fierbinte peste îngheţata de vanilie.
6. Pune capacul tocătorului XL pe castron şi apoi fixează blocul
motor pe capac.
7. Apasă comutatorul de declanşare până la capăt pentru a
ajunge la cea mai mare viteză şi lasă tocătorul să funcţioneze
timp de 5 secunde la această viteză.
--
--
---
-------
Varovanie
Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či
sa napätie uvedené na zariadení zhoduje
s napätím v sieti.
Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka,
sieťový kábel alebo iné súčiastky
poškodené.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť spoločnosť Philips, poskytovateľ
servisných služieb výrobcu alebo iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečným situáciám.
Za žiadnych okolností sa nedotýkajte
rezných hrán nadstavcov s čepeľami, najmä
keď je zariadenie zapojené do siete. Rezné
hrany sú mimoriadne ostré.
Nástavce s čepeľami na sekanie nikdy
nepoužívajte bez nádoby na sekanie.
Ak sa chcete vyhnúť vyšplechnutiu, vždy
ponorte rameno mixéra, šľahaciu metličku
(len určité modely) alebo dvojitú metličku
(len určité modely) do spracovávaných
surovín, a až potom zapnite zariadenie,
najmä ak spracovávate horúce prísady.
Ak sa niektorý nadstavec s čepeľami
zasekne, najskôr odpojte zariadenie zo
siete, a až potom uvoľnite suroviny, ktoré
blokujú nadstavec s čepeľami.
Pri nalievaní horúcej kvapaliny do nádoby
buďte opatrní, pretože horúca kvapalina
a para môžu spôsobiť obareniny.​
Toto zariadenie je určené len na bežné
používanie v domácnosti. Nesmie sa
používať v prostredí ako sú kuchynky pre
zamestnancov v obchodoch či kanceláriách,
na farmách ani v iných pracovných
priestoroch. Takisto nie je určené pre
klientov hotelov, motelov, penziónov ani
iných ubytovacích zariadení.
Zariadenie nikdy nepoužívajte na
spracovanie tvrdých surovín, ako napr.
kociek ľadu.
Toto zariadenie nesmú používať deti.
Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo
dosahu detí.
Zariadenia môžu byť používané osobami,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové
alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené
bezpečné používanie zariadenia a
za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám.
Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
Výstraha
Ak sa chystáte nechať zariadenie bez
dozoru a v prípade, že ho chcete poskladať,
rozložiť, odložiť alebo vyčistiť, vždy ho
najskôr odpojte od elektrickej siete.
Pred výmenou či dotýkaním sa častí
zariadenia, ktoré sa počas používania
pohybujú, zariadenie najskôr vypnite a
odpojte od elektrickej siete.
Zariadenie nepoužívajte so žiadnym
príslušenstvom dlhšie než 3 minúty bez
prerušenia. Pred ďalším spracovávaním
nechajte zariadenie 15 minút vychladnúť.
Žiadna časť príslušenstva nie je vhodná na
používanie v mikrovlnnej rúre s výnimkou
nádoby na polievku.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo
ani súčiastky od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips
výslovne neodporučila. Ak takéto
príslušenstvo alebo súčiastky použijete,
záruka stráca platnosť.
Pohonnú jednotku udržiavajte mimo zdrojov
tepla, ohňa, vlhkosti a nečistôt.
Toto zariadenie používajte len na
predpísaný účel podľa pokynov uvedených v
návode na používanie.
Nikdy do nádoby alebo extra veľkej nádoby
na sekanie (len určité modely) nevkladajte
suroviny, ktorých teplota je vyššia než 80 °C.
Neprekračujte maximálne množstvá a časy
spracovania uvedené v tabuľke.
Nadstavec s čepeľami ramena mixéra
čistite pod tečúcou vodou. Zariadenie nikdy
neponárajte do vody.
Po vyčistení nechajte rameno mixéra
vyschnúť. Uložte ho vodorovne alebo
s čepeľami otočenými nahor. Pred
odložením ramena mixéra sa uistite, že je
nadstavec s čepeľami úplne suchý.
-- Deklarovaná hodnota emisie hluku
je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Spínač
Toto zariadenie je vybavené spínačom a vizuálnym indikátorom
otáčok na vrchnej strane zariadenia. (Obr. 1)
Čím viac spínač zatlačíte, tým vyššie otáčky dosiahnete. Indikátor
otáčok na vrchnej strane zobrazuje „rozsah nízkych otáčok“,
„rozsah stredných otáčok“ a „rozsah vysokých otáčok“ označený
písmenom „T“ (Turbo).
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely,
navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/service alebo
sa obráťte na miestneho predajcu výrobkov Philips. Obrátiť sa
môžete aj na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo svojej krajine (podrobnosti nájdete v celosvetovo
platnom záručnom liste).
Recyklácia
-- T
ento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie
likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica
2012/19/EÚ).
-- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine
pre separovaný zber elektrických a elektronických
výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú
stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie
v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Vanilková zmrzlina s horúcimi malinami
Tento recept možno pripraviť pomocou extra veľkého nadstavca
na sekanie. Extra veľký nadstavec na sekanie sa v prípade tohto
produktového radu nedodáva ako štandardné príslušenstvo, ale
dá sa objednať ako dodatočné príslušenstvo. Pozrite si kapitolu
„Objednávanie príslušenstva“.
--
---
---
-------
-- 150 g medu
-- 120 g vanilkovej zmrzliny
-- 115 g malín
1. Med vložte na niekoľko hodín do chladničky pri teplote 3 °C.
2. Jednotku čepele extra veľkého nadstavca na sekanie vložte
do nádoby extra veľkého nadstavca na sekanie a do nádoby
nalejte med.
3. Do nádoby extra veľkého nadstavca na sekanie dajte
vanilkovú zmrzlinu a nádobu vložte do mrazničky na 15 minút
pri teplote -18 °C.
4. Medzitým uvarte maliny v hrnci na sporáku.
5. Nádobu extra veľkého nadstavca na sekanie vyberte
z mrazničky a nalejte horúce maliny na vanilkovú zmrzlinu.
6. Na nádobu položte veko extra veľkého nadstavca na sekanie
a potom na veko pripevnite pohonnú jednotku.
7. Úplne stlačte spínač až na doraz, aby ste dosiahli najvyššiu
rýchlosť a nechajte sekací nástavec pracovať pri tejto rýchlosti
5 sekúnd.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Motorne enote nikoli ne potapljajte v
vodo ali katerokoli drugo tekočino ter je ne
spirajte pod pipo. Motorno enoto očistite
samo z vlažno krpo.
--
---
----
----
----
--
Opozorilo
Preden priključite aparat na električno
omrežje, preverite, ali napetost, navedena
na aparatu, ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan
ali vidno razpokan vtikač, napajalni kabel ali
druga komponenta.
Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko
zamenja samo družba Philips, njen servisni
zastopnik ali druga usposobljena oseba, da
se izognete nevarnosti.
Nikoli se ne dotikajte robov rezilnih enot,
zlasti ko je aparat priključen na električno
omrežje. Rezilni robovi so zelo ostri.
Rezilne enote sekljalnika ne uporabljajte
brez posode za sekljanje.
Da preprečite škropljenje, palični mešalnik,
metlico (le pri določenih vrstah) ali dvojno
metlico (le pri določenih vrstah) vedno
pogreznite v sestavine, preden vklopite
aparat, zlasti pri obdelovanju vročih
sestavin.
Če se rezilna enota zatakne, aparat izključite
iz električnega omrežja in šele nato
odstranite hrano, ki blokira rezilne enote.
Pri nalivanju vroče tekočine v vrč bodite
previdni, ker se lahko opečete z vročo
tekočino ali paro.
Aparat je namenjen izključno običajni
uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen
uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje
v trgovinah, pisarnah, farmah in drugih
delovnih okoljih. Namenjen ni niti za
uporabo s strani gostov v hotelih, motelih,
gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
Z aparatom ne obdelujte trdih sestavin, kot
so ledene kocke.
Aparatane smejo uporabljati otroci. Aparat
in kabel hranite izven dosega otrok.
Aparate lahko uporabljajo osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele
navodila glede varne uporabe aparata ali jih
pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki
jih opozori na morebitne nevarnosti.
Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
--
Pozor
Aparat vedno izključite iz električnega
omrežja, če ga pustite brez nadzora, ter
preden ga sestavite, razstavite, shranite ali
očistite.
Preden zamenjate nastavke ali se približate
delom, ki se med uporabo premikajo, aparat
izklopite in izključite iz električnega omrežja.
Ne uporabljajte aparata s katerimi koli
dodatki dlje kot 3 minute brez prekinitev.
Pred nadaljevanjem obdelave počakajte 15
minut, da se aparat ohladi.
Nastavki niso primerni za uporabo v
mikrovalovni pečici, z izjemo posode za
juho.
Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih
proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne
priporoča. Uporaba takšnih nastavkov
razveljavi garancijo.
Motorne enote ne izpostavljajte vročini,
ognju, vlagi in umazaniji.
Aparat uporabljajte samo v predvideni
namen, ki je naveden v uporabniškem
priročniku.
V vrč ali veliko posodo za sekljanje (le pri
določenih vrstah) nikoli ne dajte sestavin, ki
imajo temperaturo nad 80°C/175 °F.
Ne prekoračite količine in časa obdelave, ki
sta navedena v preglednici.
Rezilno enoto paličnega mešalnika očistite
pod tekočo vodo. Ne potapljajte v vodo.
Po čiščenju naj se palični mešalnik posuši.
Shranite ga v vodoravnem položaju ali tako,
da je rezilo obrnjeno navzgor. Rezilna enota
mora biti popolnoma suha, preden shranite
palični mešalnik.
Raven hrupa: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Stikalo sprožilnika
Ta aparat je opremljen s stikalom sprožilnika in vizualnim
indikatorjem hitrosti na vrhu aparata. (sl. 1)
Močneje kot pritisnete, večja je hitrost. Indikator hitrosti na
vrhnjem delu kaže »nizek razpon hitrosti«, »srednji razpon
hitrosti« in »visok razpon hitrosti«, ki je označen s črko T (Turbo).
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite
spletno stran www.shop.philips.com/service ali Philipsovega
prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na
mednarodnem garancijskem listu).
Recikliranje
-- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj
z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
-- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim
odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih
vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
garancijski list.
Vaniljev sladoled z vročimi malinami
Ta recept lahko pripravite z velikim sekljalnikom. Veliki sekljalnik
pri tej seriji ni priložen kot standardna oprema, lahko pa ga
naročite kot dodatno opremo. Glejte poglavje »Naročanje
dodatne opreme«.
-- 150 g medu
-- 120 g vaniljevega sladoleda
-- 115 g malin
1. Med za več ur postavite v hladilnik pri temperaturi 3°C.
2. Rezilno enoto velikega sekljalnika namestite v posodo
velikega sekljalnika in v posodo vlijte med.
3. V posodo velikega sekljalnika dajte vaniljev sladoled in jo za
15 minut postavite v zamrzovalnik pri temperaturi -18°C.
4. Medtem v loncu na štedilniku skuhajte maline.
5. Veliko posodo za sekljanje vzemite iz zamrzovalnika in
vaniljev sladoled prelijte z vročimi malinami.
6. Pokrov velikega sekljalnika namestite na posodo in nato na
pokrov pritrdite motorno enoto.
7. Stikalo sprožilnika pritisnite do konca, da dosežete najvišjo
hitrost, in sekljalnik pustite 5 sekund delovati pri tej hitrosti.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
proizvod na www.philips.com/welcome.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte
ga za buduće potrebe.
Opasnost
-- Ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku
drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
Za čišćenje jedinice motora koristite
isključivo vlažnu krpu.
----
--
---
Upozorenje
Pre uključivanja aparata proverite da li
napon naznačen na aparatu odgovara
naponu lokalne mreže.
Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač,
kabl ili drugi delovi oštećeni ili na njima ima
vidljivih pukotina.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da
ga zameni kompanija Philips, njen servisni
agent ili na sličan način kvalifikovane osobe
kako bi se izbegla opasnost.
Nemojte da dodirujete oštre ivice jedinica
sa sečivima ni pod kojim uslovima, naročito
kada je aparat priključen na električnu
mrežu. Sečiva su veoma oštra.
Nikada nemojte da koristite jedinicu sa
sečivima seckalice bez posude za seckanje.
Da biste izbegli prskanje, uvek uronite
blender, mutilicu (samo određeni modeli) ili
dvostruku mutilicu (samo određeni modeli)
u sastojke pre nego što uključite aparat,
naročito kada obrađujete vruće sastojke.
-- Ako se neka jedinica sa sečivima zaglavi,
isključite aparat iz električne mreže pre
uklanjanja sastojaka koji blokiraju jedinicu
sa sečivima.
-- Budite pažljivi kada sipate vrelu tečnost u
posudu jer vrela tečnost i para mogu da
uzrokuju opekotine.
-- Ovaj aparat je namenjen isključivo
standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije
namenjen za upotrebu u okruženjima kao
što su kuhinje za osoblje u prodavnicama,
kancelarijama, na farmama i u drugim
radnim okruženjima. Nije namenjen ni za
upotrebu od strane klijenata u hotelima,
motelima, prenoćištima i drugim vrstama
smeštaja.
-- Nikad nemojte da koristite aparat za obradu
tvrdih sastojaka kao što su kocke leda.
-- Deca ne smeju da koriste aparat. Aparat i
njegov kabl držite van domašaja dece.
-- Aparate mogu da koriste osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
znanja, pod uslovom da su pod nadzorom
ili da su dobile uputstva za bezbednu
upotrebu aparata i da razumeju moguće
opasnosti.
-- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
---
--
---
----
----
--
Opomena
Uvek isključite aparat iz električne mreže
ako ćete ga ostaviti bez nadzora ili pre
sklapanja, rasklapanja, odlaganja ili čišćenja.
Pre zamene dodataka ili pre nego što
pristupite delovima koji se pomeraju tokom
upotrebe, isključite aparat i isključite ga iz
električne mreže.
Nemojte da koristite aparat ni sa jednim
dodatkom duže od 3 minuta uzastopno.
Ostavite aparat da se hladi 15 minuta pre
nego što nastavite sa obradom.
Nijedan dodatak, osim posude za supu,
nije pogodan za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
Nikada nemojte da koristite dodatke niti
delove drugih proizvođača koje kompanija
Philips nije izričito preporučila. U slučaju
upotrebe takvih dodataka ili delova,
garancija prestaje da važi.
Držite jedinicu motora dalje od izvora
toplote, vatre, vlage i prljavštine.
Ovaj aparat koristite isključivo za svrhe za
koje je namenjen, kao što je prikazano u
korisničkom priručniku.
Posudu ili posudu XL seckalice (samo
određeni modeli) nikada nemojte da punite
sastojcima čija je temperatura veća od 80
°C/175 °F.
Nemojte prekoračiti količine i vremena
pripremanja koji su navedeni u tabeli.
Očistite jedinicu sa sečivima blendera pod
mlazom vode. Nikada nemojte da uranjate u
vodu.
Nakon čišćenja ostavite blender da se osuši.
Odložite ga horizontalno ili tako da sečivo
bude okrenuto nagore. Proverite da li je
jedinica sa sečivima potpuno suva pre nego
što odložite blender.
Jačina buke: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima
i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Aktivni prekidač
Ovaj aparat je opremljen aktivnim prekidačem i vizuelnom
indikacijom brzine sa gornje strane. (sl. 1)
Što više pritisnete, brzina se više povećava. Indikator brzine sa
gornje strane pokazuje opseg male brzine, opseg srednje brzine i
opseg velike brzine označen slovom „T“ (Turbo).
Naručivanje dodataka
Kupovinu dodataka ili rezervnih delova možete da obavite
na www.shop.philips.com/service ili kod prodavca Philips
proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt
potražite na međunarodnom garantnom listu).
Recikliranje
-- O
vaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
-- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje
otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno
odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica
po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/support ili pogledajte međunarodni garantni
list.
Sladoled od vanile sa vrućim malinama
Ovaj recept je moguće pripremiti pomoću XL seckalice. XL
seckalica se ne isporučuje sa modelima iz ovog asortimana
kao standardni dodatak, ali može da se naruči kao opcionalni
dodatak. Pogledajte poglavlje ,Naručivanje dodataka".
-- 150 g meda
-- 120 g sladoleda od vanile
-- 115 g malina
1. Med ostavite u frižideru nekoliko sati na 3 °C.
2. Stavite jedinicu sa sečivima XL seckalice u posudu XL
seckalice i prospite med u posudu.
3. Stavite sladoled od vanile u posudu XL seckalice i stavite
posudu u zamrzivač na 15 minuta pri -18 °C.
4. U međuvremenu kuvajte maline u posudi na šporetu.
5. Izvadite posudu XL seckalice iz zamrzivača i prospite vrele
maline na sladoled od vanile.
6. Stavite poklopac XL seckalice na posudu, a zatim fiksirajte
jedinicu motora na poklopac.
7. Pritisnite aktivni prekidač do kraja da biste postigli najveću
brzinu o ostavite seckalicu da radi 5 sekundi ovom brzinom.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising