Philips | HR2600/80 | Owner's Manual | Philips Daily Collection Mini turmix HR2602/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Daily Collection Mini turmix HR2602/00 Felhasználói kézikönyv
4 Προστασία από υπερθέρμανση κινητήρα
2
1
HR2600, HR2601
HR2602, HR2608
HR2611
(MAX)
1
3
200 g
30 sec
4
200 ml
30 sec
240 g
30 sec
2
5
HR2601
HR2602
360 ml
200 g
HR2600
HR2602
HR2608
HR2611
* 6 Pulse
(speed 2)
30 sec
250 ml
* 6 Pulse
(speed 2)
6
<60°C
200 g +
8
6
EN
User manual
LV
Lietotāja rokasgrāmata
BG
Ръководство за потребителя
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
RO
Manual de utilizare
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
RU
Руководство пользователя
ET
Kasutusjuhend
SK
Príručka užívateľa
HR
Korisnički priručnik
SL
Uporabniški priročnik
HU
Felhasználói kézikönyv
SR
Korisnički priručnik
KK
Қолданушының нұсқасы
UK
Посібник користувача
LT
Vartotojo vadovas
400 ml
30 sec
3
30 sec
EN
* 6 Pulses (Speed 2)
BG
* 6 Импулса (Скорост 2)
CS
* 6 pulzů (Rychlost 2)
EL
* 6 στιγμιαίες λειτουργίες
(ταχύτητα 2)
ET
* 6 impulssi (kiirus 2)
HR
* 6 Pulsiranje (brzina 2)
HU
* 6 pulzálás (2. sebességfokozat)
KK
* 6 Импульстер (2-жылдамдық)
LT
* 6 impulsai (2 greitis)
LV
* 6 impulsi (2. ātrums)
PL
* 6 pulsów (prędkość 2)
RO
* 6 impulsuri (turaţia 2)
RU
* 6 импульсов (скорость 2)
SK
* 6 impulzov (rýchlosť 2)
SL
* 6 impulzov (hitrost 2)
SR
* 6 Pulsiranje (brzina 2)
UK
* 6 імпульсів (швидкість 2)
200 ml
11
7
30 sec
2x2x2 cm
30 sec
Относительная
влажность/
Салыстырмалы
ылғалдылық
20% ÷ 95%
20% ÷ 95%
Атмосферное давление/
Атмосфералық қысым
85 ÷ 109 kPa
92 ÷ 105 kPa
a
2
3
4
1
2
3
d Rõngastihend
k
Kiiruse 2 nupp: täiskiirusel
segamiseks
i Mootor
Ärge ületage joonisel toodud toiduainete koguseid ega töötlemise
kestust. 2.
Ärge kasutage seadet raske koormusega pikemalt kui 60 sekundit. Laske
seadmel jahtuda toatemperatuurini, enne kui töötlemist jätkate.
Ärge täitke seadet toiduainetega, mis on kuumemad kui 60°C.
Paksu püree segamisel alustage madalama kiirusega 1 (lühikest aega),
et seade saaks rahulikult käivituda ning seejärel lülituge jõulisemaks
lõikamiseks ja segamiseks sujuvalt üle täiskiirusele 2.
Parema segamistulemuse saavutamiseks lisage vedelik koos tahkete
koostisosadega kannu ja joogiklaasi. Ärge segage ainult tahkeid
koostisosi.
Tarviku segamise eel korralikult kinnitamiseks järgige lukustusmärgi
suunda.
Klaaskannu käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik, kuna kann võib märjal
pinnal libiseda.
Mahaloksumise ja lekke ennetamiseks veenduge enne kasutamist, et
rõngastihend oleks terakoostule paigaldatud.
Ärge segage koos karboniseeritud vedelikuga.
4
•
Kuidas kasutada Kannmikseritannmikserit (joon. 3)
Märkus. Mahaloksumise vältimiseks ärge täitke kannmikseri kannu üle
suurima lubatud taseme (0,6 liitrit).
Kannmikser on ette nähtud:
•
vedelike, nt piimatoodete, kastmete, puuviljamahlade, segujookide ning
kokteilide segamiseks;
•
pehmete koostisainete segamiseks, näiteks pannkoogitaina või
majoneesi valmistamiseks.
•
Keedetud koostisosade püreestamine, nt köögiviljapüree valmistamine
4
2
2
3
4
Joogiklaasi kasutamine (ainult HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (joon. 4)
2
6
1
2
Märkus. Mahaloksumise vältimiseks ärge täitke joogiklaasi üle suurima
lubatud taseme (0,6 liitrit).
Valmistage smuutid või segud otse joogikannus. Võtke lõiketerade moodul
välja ja pange peale kaasavõetav kaas. Seejärel saate joogiklaasi endaga
kaasa võtta ja juua otse läbi kaane.
4 Mootori ülekuumenemiskaitse
7
See seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemisel lülitub
seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske sellel
30 minutit jahtuda. Seejärel sisestage pistik uuesti seinakontakti ja lülitage
seade sisse. Kui ülekuumenemiskaitse aktiveerub liiga sageli, võtke ühendust
oma Philipsi edasimüüja või Philipsi volitatud hoolduskeskusega.
1
Hrvatski
Български
Overview (fig. 1)
1
Main unit
Пластмасова кана на
пасатора (само за HR2601/
HR2602)
a Plastic blender jar lid
f Sealing ring
Капак на пластмасовата
a
кана на пасатора
b Plastic blender jar
g Blade unit
Tumbler (HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611 only)
h Built-in safety lock
d Sealing ring
b
Чаша (само за HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
i Motor unit
j
k
Пластмасова кана на
пасатора
Speed 1 button: for normal speed
blending
c Капак на чашата
Speed 2 button: for full speed
blending
d Уплътнителен пръстен
e Tumbler jar
1
Skleněná nádoba mixéru
(pouze model HR2601/
HR2602)
f Уплътнителен пръстен
a Víko plastové nádoby mixéru f Těsnicí kroužek
h Вградена защитна блокировка
i Задвижващ блок
j
k
Бутон за скорост 1: за пасиране с
нормална скорост
Бутон за скорост 2: за пасиране
на пълна скорост
Hlavní jednotka
b Plastiková nádoba mixéru
g Nožová jednotka
Sklenice (pouze model
HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611)
h Vestavěný bezpečnostní zámek
c Víko sklenice
j
Tlačítko rychlosti 1: pro mixování
normální rychlostí
d Těsnicí kroužek
k
Tlačítko rychlosti 2: pro mixování
plnou rychlostí
i Motorová jednotka
e Sklenice
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
the appliance for the first time (see fig. 5).
If you find unpleasant smell during the first use, this is normal.
3 Application
Note:
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
in the fig. 2.
Do not operate the appliance for more than 60 seconds at a time when
processing heavy loads and let it cool down to room temperature for next
operation.
Never fill all the accessories with ingredients hotter than 60°C.
When you blend thick puree, start with slower speed 1 for a short time
to enable the soft start turning and gradually switch to full speed 2 for
powerful cutting and blending.
Always add liquids together with solid ingredients in the jar and tumbler
for better blending result. Never blend only solid ingredients.
Follow the locking mark direction to securely lock the accessory onto the
base before blending.
Handle the glass jar with caution, since the glass jar can get slippery with
wet surface.
Ensure the sealing ring is properly placed in the blade unit to avoid
spillage and leakage before use.
Do not blend with carbonated liquid.
2 Преди първата употреба
Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите,
които влизат в контакт с храна (вж. фиг. 5).
Нормално е да усетите неприятна миризма при първата употреба.
3 Приложение
Забележка:
•
•
•
•
•
•
•
•
Using the blender (fig. 3)
Note: Never overfill the blender jar above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
The blender is intended for:
•
Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, mixed drinks,
shakes.
•
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
•
Pureeing cooked ingredients, e.g. for vegetable soups.
Using the tumbler (HR2600/HR2602/HR2608/HR2611
only) (fig. 4)
Note: Never overfill the tumbler above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
Make your smoothies or shakes directly with the tumbler. Remove the blade
unit and attach the on-the-go lid. Then you can bring the tumbler out and
drink directly by the lid.
4 Motor overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool
down for 30 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet
and switch on the appliance again. Please contact your Philips dealer or an
authorized Philips service center if the overheat protection is activated too
often.
•
Не превишавайте максималните количества и времена за
обработване, посочени във фиг. 2.
Не допускайте уредът да работи повече от 60 секунди, когато
обработва по-голямо количество продукти, и го оставете да се
охлади до стайна температура, преди да го използвате отново.
Никога не пълнете приставките с продукти, които са по-горещи от
60°C.
Когато пасирате гъсти пюрета, започнете с по-бавната скорост
1 за кратко, за да задействате лекото завъртане, а после плавно
превключете на пълна скорост 2 за мощно рязане и пасиране.
Винаги добавяйте течности към твърдите продукти в каната и
чашата за по-добър резултат при пасиране. Никога не пасирайте
само твърди продукти.
Следвайте посоката на обозначението за заключване, за да
закрепите надеждно приставките към основата, преди да пасирате.
Задръжте внимателно стъклената кана, тъй като тя може да стане
хлъзгава, когато повърхността й е мокра.
Уверете се, че уплътнителният пръстен е поставен правилно на
режещия блок, за да избегнете разливане и протичане преди
употреба.
Не пасирайте с газирани течности.
Употреба на пасатора (фиг. 3)
Забележка: Никога не препълвайте каната на пасатора над индикацията
за максимално количество (0,6 литра), за да избегнете разливане.
Пасаторът е предназначен за:
•
Разбъркване на течности, напр. млечни продукти, сосове, плодови
сокове, коктейли, шейкове.
•
Разбъркване на меки продукти, като тесто за палачинки или
майонеза.
•
Приготвяне на пюре от сварени продукти, напр. за зеленчукови супи.
Употреба на чашата (само за HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (фиг. 4)
Забележка: Никога не препълвайте каната на пасатора над индикацията
за максимално количество (0,6 литра), за да избегнете разливане.
Направете си смутита или шейкове директно с каната. Отстранете
режещия блок и прикачете капака на чашата за употреба в движение.
Така ще можете да извадите чашата и да пиете директно от капака.
4 Защита от прегряване на мотора
Този уред е съоръжен със защита срещу прегряване. При прегряване
уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да
изстине в продължение на 30 минути. След това отново включете
щепсела в контакта и включете уреда. Свържете се с вашия търговец
на уреди на Philips или с упълномощен сервизен център на Philips, ако
защитата срещу прегряване се задейства прекалено често.
2 Před prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, pečlivě umyjte všechny díly, které přicházejí do
styku s potravinami (viz obr. 5).
Pokud při prvním použití zaregistrujete nepříjemný zápach, je to normální.
3 Použití
Poznámka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy nepřekračujte maximální množství a dobu zpracování potravin
uvedené na obr. 2.
Při zpracování velkých dávek nepoužívejte přístroj nepřetržitě více než
60 sekund a poté nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Nikdy neplňte jakékoli příslušenství přísadami, které jsou teplejší
než 60°C.
Když mixujete husté pyré, začněte na chvíli s pomalejší rychlostí 1, abyste
zpočátku zajistili jemné otáčení, a postupně přepněte na plnou rychlost 2
pro výkonné sekání a mixování.
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků mixování, vždy do nádoby
a sklenice přidávejte k pevným přísadám i tekuté. Nikdy nemixujte pouze
pevné přísady.
Před mixováním zajistěte příslušenství jeho uzamčením podle značky
ukazující směr uzamčení.
Se skleněnou nádobou zacházejte opatrně, protože její mokrý povrch
může být kluzký.
Před použitím se ujistěte, že je na nožovou jednotku správně nasazen
těsnicí kroužek, aby nedošlo k prosakování a rozlití.
Nemixujte perlivé tekutiny.
Používání mixéru (obr. 3)
Κύρια μονάδα
Καπάκι πλαστικής κανάτας
a
μπλέντερ
f Δακτύλιος σφράγισης
b Πλαστική κανάτα μπλέντερ
Δοχείο (μόνο για τα HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
a
h Ugrađeni sigurnosni mehanizam
g Λεπίδες
Posuda za blendanje (samo
HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611)
h Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
c
i Μοτέρ
c Καπάκι δοχείου
d Δακτύλιος σφράγισης
Κουμπί ταχύτητας 2: για ανάμειξη σε
k
πλήρη ταχύτητα
•
•
•
•
Gumb za brzinu 1: za blendanje
normalne brzine
k
Gumb za brzinu 2: za blendanje
pune brzine
2 Prije prve uporabe
3 Primjena
Napomena:
•
•
Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που
αναφέρονται στην eικ. 2.
Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα τη φορά
όταν επεξεργάζεστε μεγάλες ποσότητες και να την αφήνετε να κρυώσει σε
θερμοκρασία δωματίου πριν την επόμενη λειτουργία.
Μην γεμίζετε ποτέ τα συνοδευτικά εξαρτήματα με υλικά πιο ζεστά από 60°C.
Όταν αναμειγνύετε πουρέ, ξεκινήστε στην ταχύτητα 1 για λίγη ώρα, ώστε να
αρχίσουν να κινούνται οι λεπίδες, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ταχύτητα
2 για ισχυρή κοπή και ανάμειξη.
Για καλύτερα αποτελέσματα ανάμειξης, να προσθέτετε πάντα στην κανάτα υγρά
μαζί με τα στερεά υλικά. Μην αναμειγνύετε ποτέ μόνο στερεά υλικά.
Πριν ξεκινήσετε την ανάμειξη, ακολουθήστε την κατεύθυνση του σημαδιού
κλειδώματος για να ασφαλίσετε το συνοδευτικό εξάρτημα πάνω στη βάση.
Η γυάλινη κανάτα μπορεί να γλιστράει αν βραχεί, γι' αυτό να τη χειρίζεστε με
προσοχή.
Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές, πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος
σφράγισης είναι τοποθετημένος σωστά στη λεπίδα.
Μην αναμειγνύετε υγρά που περιέχουν ανθρακικό.
Χρήση του μλέντερ (eικ. 3)
Poznámka: Nikdy nepřeplňujte mixér nad ukazatel maximální úrovně
(0,6 litru), aby nedošlo k rozlití.
Mixér je vhodný pro:
•
Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv,
míchaných nápojů či koktejlů.
•
Mixování měkkých přísad, například lívancového těsta nebo majonéz.
•
Příprava pyré z uvařených přísad, např. zeleninových polévek.
Σημείωση: Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ πάνω από την ένδειξη μέγιστης
στάθμης (0,6 λίτρα), ώστε να αποφύγετε τυχόν διαρροές.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για:
•
Να αναμειγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς φρούτων,
κοκτέιλ, μιλκσέικ.
•
Να ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. μείγμα για τηγανίτες ή μαγιονέζα.
•
Να πολτοποιείτε μαγειρεμένα υλικά, π.χ. για σούπες λαχανικών.
Používání sklenice (pouze model HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (obr. 4)
Χρήση του δοχείου (μόνο για τα HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611) (eικ. 4)
Poznámka: Nikdy nepřeplňujte sklenici nad ukazatel maximální úrovně
(0,6 litru), aby nedošlo k rozlití.
Připravte smoothies nebo koktejly přímo pomocí sklenice. Sejměte nožovou
jednotku a připevněte ji na cestovní hrneček. Poté můžete sklenici odpojit a
pomocí víčka pít přímo z ní.
j
e Posuda za blendanje
Σημείωση:
•
i Jedinica motora
Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dijelove aparata koji dolaze u
kontakt s hranom (pogledajte sliku 5).
Ako tijekom prve uporabe primijetite neugodan miris, to je normalno.
3 Εφαρμογή
•
•
Poklopac posude za
blendanje
d Brtveni prsten
Κουμπί ταχύτητας 1: για ανάμειξη σε
j
κανονική ταχύτητα
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της
συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (δείτε την eικ. 5).
Αν εντοπίσετε μια δυσάρεστη μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση, αυτό είναι φυσιολογικό.
•
f Brtveni prsten
g Jedinica s rezačima
2 Πριν από την πρώτη χρήση
•
Poklopac plastičnog vrča
blendera
Glavna jedinica
b Plastični vrč blendera
e Κανάτα δοχείου
e Кана с чаша
2 Before first use
Πλαστική κανάτα μπλέντερ (μόνο
για τα HR2601/HR2602)
Pregled (sl. 1)
Plastični vrč blendera (samo
HR2601/HR2602)
1 Επισκόπηση (eικ.1)
Přehled (obr. 1)
Основен блок
g Режещ блок
1
Ελληνικά
Čeština
Общ преглед (фиг. 1)
Plastic blender jar (HR2601/
HR2602 only)
c Tumbler lid
•
Kiiruse 1 nupp: tavaliseks
segamiseks
•
English
•
j
•
7
6
3000 034 68702
•
c Joogiklaasi kaas
•
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
•
h Sisseehitatud ohutuslukk
•
1/2
2
•
Joogiklaas (ainult HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
•
•
1
5
5
•
•
g Lõiketera
•
1
•
b Plastist kannmikseri kann
•
5
1
•
f Rõngastihend
Märkus.
1
1
Plastikust kannmikseri
kannu kaas
Põhiseade
3 Kasutamine
250 ml
2
+10°C ÷ +50°C
Plastikust kannmikseri kann
(ainult HR2601, HR2602)
Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega
kokkupuutuvad seadme osad (vt joon. 5).
Esmakordsel kasutamisel võite tunda ebameeldivat lõhna.
200 g
1
-20°C ÷ +60°C
Ülevaade (joon. 1)
2 Enne esimest kasutamiskorda
2
Температура/
Температура
1
e Jooniklaas
10
1
Условия эксплуатации/
пайдалану шарттары
Eesti
9
3
Условия хранения/
Сақтау шарттары
Η συσκευή αυτή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε
τη να κρυώσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το φις στην πρίζα και
ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η προστασία από την υπερθέρμανση ενεργοποιείται πολύ
συχνά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Philips ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών της Philips.
Σημείωση: Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης
(0,6 λίτρα), ώστε να αποφύγετε τυχόν διαρροές.
Φτιάξτε smoothies ή χυμούς απευθείας στο δοχείο. Αφαιρέστε τη λεπίδα και στερεώστε
το καπάκι του κυπέλλου για μετακινήσεις. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε το
δοχείο και να πιείτε απευθείας.
4 Ochrana proti přehřátí motoru
Tento přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud se přístroj přehřeje,
automaticky se vypne. Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho 30 minut
vychladnout. Poté zástrčku znovu zapojte do zásuvky a přístroj opět zapněte.
Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje příliš často, kontaktujte svého
prodejce výrobků Philips nebo autorizovaný servis společnosti Philips.
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte premašiti maksimalne količine i vrijeme priprave naznačene na
slici 2.
Ako radite s velikim količinama, nemojte ostavljati aparat da radi duže od
60 sekundi bez zaustavljanja i prije sljedeće operacije ostavite ga da se
ohladi na sobnu temperaturu.
Nikada nemojte stavljati sastojke čija je temperatura viša od 60°C.
Kad blendate gusti pire, započnite s manjom brzinom 1 kratko vrijeme
kako biste omogućili sporije početno okretanje i zatim postepeno
prijeđite na punu brzinu 2 za snažno rezanje i blendanje.
Kako biste postigli bolje rezultate blendanja, tekućine uvijek dodajte
zajedno s krutim sastojcima u vrč i posudu za blendanje. Nikada nemojte
blendati samo krute sastojke.
Slijedite smjer oznake za zaključavanje kako biste sigurno fiksirali
dodatak na podnožje prije blendanja.
Pažljivo rukujte staklenim vrčem jer može biti sklizak zbog mokre
površine.
Prije uporabe provjerite je li brtveni prsten pravilno postavljen na jedinicu
s rezačima kako biste izbjegli prolijevanje i curenje.
Nemojte blendati gazirane tekućine.
Uporaba blendera (sl. 3)
Napomena: Vrč blendera nikada nemojte puniti iznad oznake maksimalne
razine (0,6 litara) kako ne bi došlo do prolijevanja.
Blender je namijenjen:
•
Blendanju tekućina, primjerice mliječnih proizvoda, umaka, voćnih
sokova, miješanih pića, frapea.
•
Miješanju mekih sastojaka, primjerice tijesta za palačinke ili majoneze.
•
Pasiranje kuhanih sastojaka, primjerice za povrtne juhe.
Uporaba posude za blendanje (samo HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (sl. 4)
Napomena: Posudu za blendanje nikada nemojte puniti iznad oznake
maksimalne razine (0,6 litara) kako ne bi došlo do prolijevanja.
Pripremajte smoothije ili frapee izravno pomoću posude za blendanje. Uklonite
jedinicu s rezačima i postavite poklopac za uporabu dok ste u pokretu. Zatim
posudu za blendanje možete izvaditi i piti izravno preko poklopca.
4 Zaštita od pregrijavanja motora
Ovaj aparat ima zaštitu od pregrijavanja. Ako se aparat pregrije, automatski
će se isključiti. Iskopčajte aparat te ga ostavite da se hladi 30 minuta.
Zatim vratite utikač u utičnicu i ponovo uključite aparat. Ako se zaštita od
pregrijavanja previše često aktivira, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke
Philips ili ovlaštenom Philips servisnom centru.
Мини араластырғыш
Мини-блендер
HR2600, HR2602 (220-240V~ 50-60Hz 350W)
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС”, Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Изготовитель:
Өндіруші:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206
АД, Драхтен, Нидерланды
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД,
Драхтен, Нидерланды
Для бытовых нужд
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған
Сделано в Китае
Magyar
1
Áttekintés (1. ábra)
Műanyag turmixkehely (csak a
HR2601 és HR2602 típusnál)
1
Uwaga:
•
b Plastikinis maišytuvo ąsotis
g Pjaustymo įtaisas
Ivópohár (csak a HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611
típusnál)
h Beépített biztonsági zár
Puodelis (tik HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
h Integruota apsauginė spynelė
c Ivópohár fedele
j
1. sebességgomb: normál
sebességű turmixoláshoz
c Puodelio dangtelis
j
1 greičio mygtukas: maišyti normaliu
greičiu
d Tömítőgyűrű
k
2. sebességgomb: teljes sebességű
turmixoláshoz
d Sandarinimo žiedas
k
2 greičio mygtukas: maišyti visu
greičiu
i Motoregység
Ne lépje túl az ábrán feltüntetett maximális mennyiségeket és használati
időt (2. ábra).
Ne működtesse a készüléket 60 másodpercnél tovább egyszerre,
ha nehezebben feldolgozható anyagokkal dolgozik, és hagyja, hogy
szobahőmérsékletűre hűljön a következő használathoz.
Soha ne töltse meg az összes tartozékot 60°C-nál forróbb
alapanyagokkal.
Sűrű püré készítésekor először használja a lassabb 1. sebességfokozatot
egy kis ideig, így lehetővé téve a finom kezdeti forgatást, majd
fokozatosan kapcsoljon a teljes sebességű 2. sebességfokozatra az
erőteljes vágáshoz és turmixoláshoz.
A hatékonyabb turmixolás érdekében mindig adjon folyadékot a
kehelybe és az ivópohárba töltött szilárd alapanyagokhoz. Soha ne
turmixoljon kizárólag szilárd alapanyagokat.
A turmixolás megkezdése előtt kövesse a zárójelzés által szemléltetett
irányt a tartozék az alapfoglalathoz történő biztonságos rögzítéséhez.
Kezelje óvatosan az üvegpoharat, mivel a felülete nedvesen csúszóssá
válhat.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelően illeszkedik-e
az aprítókésre, megelőzendő a pohár tartalmának kifolyását és szivárgását.
A turmixoláshoz ne használjon szénsavas folyadékot.
•
•
•
•
•
•
•
•
A turmixgép használata (3. ábra)
Megjegyzés: A kiömlés elkerülése érdekében soha ne töltse meg a
turmixkelyhet a maximális szintjelzésen túl (0,6 liter).
A turmixgép felhasználási területei:
•
Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások, gyümölcslevek, italkeverékek és
koktélok turmixolása.
•
Puha alapanyagok, pl. palacsintatészta vagy majonéz keverésére.
•
Főtt alapanyagok pürésítése, pl. zöldséglevesekhez.
Az ivópohár használata (csak a HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611 típusnál) (4. ábra)
Megjegyzés: A kiömlés elkerülése érdekében soha ne töltse meg az
ivópoharat a maximális szintjelzésen túl (0,6 liter).
Közvetlenül az ivópohárban készítheti el a turmixokat. Távolítsa el a
késegységet és helyezze fel az utazófedelet. Majd kiveheti az ivópoharat, és
közvetlenül a fedélen át ihat.
4 A motor túlmelegedése elleni védelem
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Túlhevülés esetén
a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját
a fali aljzatból, és 30 percig hagyja hűlni. Ezt követően csatlakoztassa
ismét a csatlakozódugót a fali aljzathoz, és kapcsolja be készüléket. Ha
a túlmelegedés elleni védelem túl gyakran kapcsol be, forduljon Philips
márkakereskedéshez vagy Philips szakszervizhez.
Қазақша
Пластик мини араластырғыш
a
құмырасының қақпағы
b
Пластик мини араластырғыш
ыдысы
Стакан (тек HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611)
•
•
•
•
•
Pastaba. Niekada nepripildykite maišytuvo ąsočio virš nurodytos maksimalios
žymos (0,6 l), kad neišsilietų.
Maišytuvas skirtas:
•
skysčiams, pvz., pieno produktams, padažams, vaisių sultims, gėrimų
mišiniams ir kokteiliams, maišyti.
•
Minkštiems produktams, pvz., blynų tešlai ar majonezui, maišyti.
•
Virtiems produktams, pvz., daržovių sriuboms, maišyti.
Puodelio naudojimas (tik HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611) ( 4 pav.)
Pastaba. Niekada nepripildykite puodelio virš nurodytos maksimalios žymos
(0,6 l), kad neišsilietų.
Ruoškite kokteilius tiesiog puodelyje. Išimkite pjaustymo įtaisą ir uždėkite
kelioninio puodelio dangtelį. Tuomet galėsite kartu neštis puodelį ir gerti
tiesiai iš jo per dangtelį.
2 Бірінші рет қолданар алдында
Құралды бірінші рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа түсетін бөлшектерін
жақсылап тазалаңыз (6-суретті қараңыз 5).
Алғаш пайдалану барысында жағымсыз иіс шықса, бұл - қалыпты жағдай.
3 Қолдану
Ескертпе:
2-суретте көрсетілген мөлшер мен дайындау уақытынан асырмаңыз. 2.
Ауыр шырын сығу барысында құрылғыны бір қосқанда 60 секундтан артық
қолданбаңыз және келесі пайдалануға дейін бөлме температурасына дейін суытыңыз.
Барлық қосалқы құралдарға 60°C-тан ыстық азық салмаңыз.
Қою езбені араластыру кезінде бірқалыпты іске қосу үшін баяу 1-жылдамдықта
қысқа уақытқа іске қосып, одан кейін қуатты кесіп араластыру үшін толық
2-жылдамдыққа көтеріңіз.
Жақсы араластыру үшін, құмыра мен стаканға қатты азықпен бірге сұйықтық қосып
отырыңыз. Қатты азықты ғана араластыруға болмайды.
Араластыру алдында қосалқы құралды негізге қауіпсіз құлыптау үшін құлыптау
белгісі бағытын қараңыз.
Шыны құмыраны сақтықпен пайдаланыңыз, себебі шыны құмыра сулы бетке
жабысуы мүмкін.
Пайдалану алдында төгілуін және кемуін болдырмас үшін, алмас құралына бекіту
сақинасының дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
Газдалған сұйықтықпен араластыруға болмайды.
Блендерді пайдалану ( 3-сурет)
Ескертпе. Төгілмес үшін ешқашан мини араластырғыш құмырасын ең жоғарғы деңгей
көрсеткішінен (0,6 литр) асыра толтырмаңыз.
Мини араластырғыш функциялары:
•
Сүт өнімдері, соустар, жеміс-жидек шырындары, сусындар, коктейльдер сияқты
сұйықтықтарды шайқау.
•
жұмсақ азық түрлерін (мысалы, құймаққа арналған сұйық қамыр немесе майонез)
араластыру;
•
Пісірілген азықтан езбе (мысалы, көкөніс сорпасы) жасау.
Стаканды пайдалану (тек HR2600/HR2602/HR2608/HR2611)
(4-сурет)
Ескертпе. Төгілмес үшін ешқашан стаканды ең жоғарғы деңгей көрсеткішінен (0,6 литр)
асыра толтырмаңыз.
Стақанмен смузи немесе коктейль жасаңыз. Пышақтарды шығарып алып, жолға арналған
шыныаяқ қақпағын салыңыз. Одан кейін стаканды сыртқа өзіңізбен алып шығып, қақпағы
арқылы ішуге болады.
4 Моторды қызып кетуден сақтау
Бұл құралдың шамадан тыс қызудан қорғауы бар. Қатты қызып кетсе, құрал автоматты
түрде өшеді. Құрылғыны ток көзінен ажыратып, 30 минут бойы суытыңыз. Содан
кейін, қуат сымын қайтадан розеткаға жалғап, құрылғыны қайта қосыңыз. Шамадан
тыс қызудан қорғау тым жиі қосылатын болса, Philips дилеріне немесе уәкілетті Philips
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Używanie kubka (tylko modele HR2600 i HR2602 i
HR2608 i HR2611) (rys. 4)
Uwaga: aby uniknąć rozlania, nie napełniaj kubka powyżej wskaźnika
maksymalnego poziomu (0,6 l).
Koktajle można przygotować bezpośrednio w kubku. Następnie należy wyjąć
część tnącą i założyć pokrywkę podróżną. Kubek podróżny można zabrać ze
sobą i pić bezpośrednio przez pokrywkę.
4 Ochrona przed przegrzaniem silnika
a
Blendera plastmasas krūkas
vāks
a
Capacul vasului din plastic al
f Garnitură de etanşare
blenderului
b
Vasul din plastic al
blenderului
g Blocul tăietor
h Dispozitiv de siguranţă încorporat
i Blocul motor
Capacul recipientului onc
the-go
j
Buton pentru turaţia 1: pentru
procesare la turaţie normală
d Garnitură de etanşare
k
Buton pentru turaţia 2: pentru
procesare la turaţie maximă
f Blīvgredzens
Glāze (tikai HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611)
h Iebūvēts drošības slēdzis
c Glāzes vāks
j
1. ātruma poga: blendēšanai
normālā ātrumā
d Blīvgredzens
k
2. ātruma poga: blendēšanai
maksimālā ātrumā
i Motora bloks
2 Înainte de prima utilizare
•
2 Pirms pirmās lietošanas reizes
•
Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes pilnībā notīriet detaļas, kas nonāks
saskarē ar produktiem (skatiet 5. att.).
Ja pirmajā lietošanas reizē jūtams nepatīkams aromāts, tā ir normāla
parādība.
•
•
3 Lietošana
•
Piezīme.
•
•
Utilizarea blenderului (fig. 3)
Nepārsniedziet maksimālos daudzumus un pārstrādes laikus, kas
norādīti 2. att.
Nedarbiniet ierīci lielā slodzē bez pārtraukuma ilgāk par 60 sekundēm un
pirms nākamās darbināšanas ļaujiet tai atdzist līdz istabas temperatūrai.
Nekad nepiepildiet piederumus ar sastāvdaļām, kas ir karstākas par 60°C.
Blendējot biezas konsistences biezeņus, sāciet ar lēnāko 1. ātrumu, lai
ierīce iegrieztos lēni, un pakāpeniski pārslēdziet uz maksimālo 2. ātrumu,
lai efektīvi smalcinātu un blendētu.
Lai iegūtu labāku blendēšanas rezultātu, kopā ar cietiem produktiem
vienmēr pievienojiet krūkā un glāzē šķidrumus. Nekad neblendējiet tikai
cietus produktus.
Lai pirms blendēšanas droši fiksētu piederumu uz pamatnes, ievērojiet
fiksēšanas atzīmes virzienu.
Ar stikla krūku rīkojieties piesardzīgi, jo mitras virsmas dēļ stikla krūka var
kļūt slidena.
Lai izvairītos no izšļakstīšanas un noplūdes, pirms lietošanas
pārliecinieties, vai asmenim ir pareizi uzstādīts blīvgredzens.
Neblendējiet gāzētus šķidrumus.
•
•
•
•
Blendera lietošana (3. att.)
Piezīme. Nekad nepārpildiet blendera krūku pāri maksimālā līmeņa atzīmei
(0,6 litri), lai nepieļautu izšļakstīšanos.
Blenderis ir paredzēts:
•
šķidrumu, piem., piena produktu, mērču, augļu sulu, jauktu dzērienu,
kokteiļu jaukšanai.
•
Viskozu sastāvdaļu, piemēram, pankūku mīklas vai majonēzes, jaukšanai.
•
Termiski apstrādātu produktu, piemēram, dārzeņu zupu, pagatavošanai.
Glāzes lietošana (tikai HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611) (4. att.)
Piezīme. Nekad nepārpildiet glāzi pāri maksimālā līmeņa atzīmei (0,6 litri), lai
nepieļautu izšļakstīšanos.
Pagatavojiet savus smūtijus vai kokteiļus tieši glāzē. Noņemiet asmeni un
uzlieciet ceļojumu vāciņu. Pēc tam varat izņemt glāzi un dzert tieši caur vāku.
4 Motora aizsardzība pret pārkaršanu
Notă: nu umple niciodată vasul blenderului peste nivelul maxim indicat
(0,6 litri) pentru a evita vărsarea.
Blenderul este proiectat pentru:
•
Amestecarea lichidelor, de exemplu, produse lactate, sosuri, sucuri de
fructe, cocktailuri, shake-uri.
•
Amestecarea ingredientelor moi, de exemplu, aluat de prăjituri sau
maioneză.
•
Pasarea ingredientelor gătite, de exemplu, pentru supele de legume.
Notă: nu umple niciodată recipientul on-the-go peste nivelul maxim indicat
(0,6 litri) pentru a evita vărsarea.
Prepară smoothie-uri sau shake-uri direct în recipientul on-the-go. Scoate
blocul tăietor şi ataşează capacul recipientului on-the-go. Apoi poţi scoate
recipientul on-the-go şi poţi bea direct prin capac.
a
Jednostka centralna
f Uszczelka
b Plastikowy dzbanek
g Część tnąca
Kubek (tylko modele HR2600 i
HR2602 i HR2608 i HR2611)
h
c Pokrywka kubka
j
d Uszczelka
Przycisk prędkości 2: miksowanie z
k
pełną prędkością
e Kubek
Wbudowana blokada
bezpieczeństwa
i Część silnikowa
Przycisk prędkości 1: miksowanie z
normalną prędkością
Veko plastovej nádoby
mixéra
b Plastová nádoba mixéra
g Nadstavec s čepeľami
Pohár (len modely HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
h Zabudovaný bezpečnostný zámok
c Veko pohára
j
Tlačidlo rýchlosti 1: slúži na výber
normálnej rýchlosti mixovania
d Tesniaci krúžok
k
Tlačidlo rýchlosti 2: slúži na výber
plnej rýchlosti mixovania
i Pohonná jednotka
a
Крышка пластиковой
емкости мини-блендера
f Уплотнительное кольцо
b
Пластиковая ёмкость
мини-блендера
g Ножевой блок
Встроенный блокиратор
безопасности
Стакан (только модели
HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611)
h
c Крышка стакана
j
Кнопка скорости 1: обычное
смешивание
d Уплотнительное кольцо
k
Кнопка скорости 2: быстрое
смешивание
3 Použitie
Poznámka:
Neprekračujte maximálne množstvá a doby spracovania, ktoré sú
uvedené na obr. 2.
Ak spracovávate väčšie množstvo surovín, zariadenie smie bez prestania
pracovať maximálne 60 sekúnd, potom ho pred spracovaním ďalšej
dávky nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
Do žiadneho príslušenstva nevkladajte suroviny, ktorých teplota
presahuje 60°C.
Pri mixovaní hustého pyré začnite na krátky čas mixovať pomalšou
rýchlosťou 1, vďaka čomu umožníte mäkký rozbeh otáčania nožov
a postupne prepnite na rýchlosť 2, čím zabezpečíte rýchle rezanie
a mixovanie.
Na dosiahnutie lepších výsledkov mixovania vždy dávajte do pohára a
nádoby mixéra tuhé suroviny spolu s tekutinami. Nikdy nemixujte iba
tuhé suroviny.
Riaďte sa smerom značky uzamknutia, aby ste pred mixovaním bezpečne
zaistili príslušenstvo na základni.
So sklenenou nádobou zaobchádzajte veľmi opatrne, pretože keď má
vlhký povrch, môže byť veľmi klzká.
Uistite sa, že je tesniaci krúžok správne umiestnený v nadstavci
s čepeľami. Zabránite tak rozliatiu a úniku surovín pred použitím.
Nemixujte suroviny so sýtenou tekutinou.
•
•
•
•
•
Používanie mixéra (obr. 3)
Poznámka: Aby ste predišli rozliatiu, nádobu mixéra nikdy nenaplňte nad
značku maximálnej úrovne (0,6 litra).
Mixér je určený na:
•
Mixovanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných džúsov,
miešaných nápojov a koktailov.
•
Mixovanie jemných surovín, napr. palacinkové cesto alebo majonéza.
•
Príprava pyré z uvarených surovín, napr. do zeleninových polievok.
2 Перед первым использованием
Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Ak sa zariadenie prehreje,
automaticky sa vypne. Zariadenie odpojte od siete a nechajte ho po dobu
30 minút vychladnúť. Potom zariadenie znova pripojte k elektrickej zásuvke
a zapnite ho. Ak sa ochrana proti prehriatiu aktivuje príliš často, obráťte sa na
svojho predajcu výrobkov Philips alebo na autorizované servisné stredisko
výrobkov Philips.
Slovenščina
a
Pregled (slika 1)
Pokrov plastične posode
mešalnika
Glavna enota
f Tesnilni obroček
b Plastična posoda mešalnika
g Rezilna enota
Lonček (samo HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611)
h Vgrajena varnostna ključavnica
c Pokrov lončka
j
Gumb za hitrost 1: za običajno
hitrost mešanja
d Tesnilni obroček
k
Gumb za hitrost 2: za največjo
hitrost mešanja
i Motorna enota
2 Pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki bodo prišli v stik s
hrano (oglejte si sl. 5).
Če pri prvi uporabi zaznate neprijeten vonj, je to normalno.
3 Način uporabe
Opomba:
•
•
•
•
•
•
•
Ne prekoračite maksimalnih količin in časov obdelav, navedenih na sl. 2.
Pri obdelavi večjih količin naj aparat neprekinjeno ne deluje več kot
60 sekund. Pred naslednjo uporabo počakajte, da se ohladi na sobno
temperaturo.
Nikoli ne napolnite vseh dodatnih delov s sestavinami, katerih
temperatura presega 60°C.
Če boste mešali gost pire, na začetku nekaj časa mešajte pri nižji hitrosti
1 za mehak začetek obračanja in nato postopno preklopite na najvišjo
hitrost 2 za zmogljivejše rezanje in mešanje.
Mešanje bo učinkovitejše, če v posodo in lonček dodate tekočine in trdne
sestavine hkrati. Ne mešajte samo trdnih sestavin.
Pred mešanjem varno namestite dodatek na podstavek, pri čemer
upoštevajte oznako za smer zaklepa.
S stekleno posodo ravnajte previdno, saj mokra površina lahko povzroči
drsenje.
Pred uporabo mora biti tesnilo pravilno nameščeno na rezilno enoto, da
se prepreči razlivanje in kapljanje.
Za mešanje ne uporabljajte tekočine z ogljikovim dioksidom.
•
3 Использование
Uporaba mešalnika (slika 3)
•
•
Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не
должно превышать максимальные значения, указанные на рис. 2.
Продолжительность непрерывной работы прибора в режиме высокой
•
f Zaptivni prsten
g Jedinica sa sečivima
Poklopac posude za
miksovanje
d Zaptivni prsten
j
Dugme za brzinu 1: za pasiranje
normalnom brzinom
k
Dugme za brzinu 2: za pasiranje
punom brzinom
e Bokal posude za miksovanje
2 Pre prve upotrebe
Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će dolaziti u dodir sa
hranom (pogledajte sl. 5).
Normalno je da prilikom prve upotrebe osetite neprijatan miris.
•
Nemojte da prekoračujete maksimalne količine i vremena pripreme koji
su navedeni u tabeli. 2.
Nemojte da koristiti aparat duže od 60 sekundi uzastopno kada
obrađujete veće količine sastojaka i ostavite ga da se ohladi na sobnu
temperaturu pre sledeće operacije.
Dodatke nikada nemojte da punite sastojcima koji su topliji od 60°C.
Kada pasirate gusti pire, počnite sa manjom brzinom 1 da biste omogućili
lagano početno rotiranje, pa postepeno pređite na punu brzinu 2, za
snažno sečenje i pasiranje.
Uvek dodajte tečnosti sa čvrstim sastojcima u bokalu i posudi za
miksovanje da biste dobili bolji rezultat. Nikada nemojte da pasirate
samo čvrste sastojke.
Pratite smer oznake za zaključavanje da biste bezbedno fiksirali dodatak
na postolje pre pasiranja.
Pažljivo rukujte staklenim bokalom pošto može da postane klizav kada
je vlažan.
Proverite da li je zaptivni prsten pravilno postavljen u jedinicu sa sečivima
da biste izbegli prosipanje i curenje pre upotrebe.
Nemojte da pasirate sa gaziranom tečnošću.
•
•
•
•
•
•
Korišćenje blendera (sl. 3)
Napomena: Nikada nemojte da prepunite posudu blendera iznad oznake
maksimalnog nivoa (0,6 litara) da biste izbegli prosipanje.
Blender je namenjen za:
•
Pasiranje tečnosti, kao što su mlečni proizvodi, sosovi, voćni sokovi,
kokteli, šejkovi.
•
Mućenje mekih sastojaka, kao što su testo za palačinke ili majonez.
•
Pasiranje kuvanih sastojaka, npr. za supe od povrća.
Korišćenje posude za miksovanje (samo za HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611) (sl. 4)
Napomena: Nikada nemojte da prepunite posudu za miksovanje iznad
oznake maksimalnog nivoa (0,6 litara) da biste izbegli prosipanje.
Pravite frapee i šejkove direktno pomoću posude za miksovanje. Skinite
sečivo i postavite poklopac prenosive šolje. Zatim možete da izvadite posudu
za miksovanje i da pijete direktno preko poklopca.
4 Zaštita od pregrevanja motora
Ovaj uređaj ima zaštitu od pregrevanja. Ako se aparat pregreje, automatski će
se isključiti. Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se hladi 30 minuta.
Zatim vratite utikač u zidnu utičnicu i ponovo uključite aparat. Kontaktirajte
distributera Philips proizvoda ili ovlašćeni Philips servisni centar ako se zaštita
od pregrevanja aktivira suviše često.
Українська
1
Огляд (мал. 1)
Пластикова чаша блендера
(лише HR2601/HR2602)
Головний блок
a
Кришка пластикової чаші
блендера
f Ущільнююче кільце
b
Пластикова чаша
блендера
g Ріжучий блок
Пляшка-кухоль (лише
HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611)
h
Вбудована система запобіжного
блокування
i Блок двигуна
c Кришка пляшки-кухля
Кнопка швидкості 1: для
j подрібнення за звичайної
швидкості
d Ущільнююче кільце
k
Кнопка швидкості 2: для
подрібнення на повній швидкості
e Чаша пляшки-кухля
2 Перед першим використанням
Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які
контактуватимуть з їжею (див. мал. 5).
Якщо під час першого використання Ви почуєте неприємний запах, це
нормально.
Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали,
которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. рис. 5).
Неприятный запах во время первого использования — это нормально.
Примечание.
c
4 Ochrana proti prehriatiu motora
Plastična posoda mešalnika
(samo HR2601/HR2602)
Glavna jedinica
Posuda za miksovanje (samo
h Ugrađena bezbednosna brava
za HR2600/HR2602/HR2608/
i Jedinica motora
HR2611)
Poznámka: Aby ste predišli rozliatiu, pohár nikdy nenaplňte nad značku
maximálnej úrovne (0,6 litra).
Urobte si kokteily alebo nápoje priamo v pohári. Odstráňte nástavec
s čepeľami a pripevnite veko prenosného pohára. Potom môžete zobrať pohár
so sebou a piť priamo cez jeho veko.
1
Poklopac plastične posude
blendera
b Plastična posuda blendera
Používanie pohára (len modely HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (obr. 4)
i Блок электродвигателя
e Стакан
a
•
Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky diely, ktoré prídu do
styku s potravinami (viď obr. 5).
Ak pri prvom použití zacítite nepríjemný zápach, je to normálny jav.
•
Pregled (sl. 1)
Plastična posuda blendera
(samo za HR2601/HR2602)
•
e Lonček
Основное устройство
1
f Tesniaci krúžok
2 Pred prvým použitím
Описание (рис. 1)
Пластиковая емкость
мини-блендера (только для
HR2601/HR2602)
Srpski
Napomena:
Hlavná jednotka
e Uzatvárateľný pohár
Русский
Opis elementów urządzenia (rys. 1)
Pokrywka plastikowego
dzbanka
a
Acest aparat este echipat cu protecţie la supraîncălzire. Aparatul se opreşte
automat în cazul supraîncălzirii. Scoate aparatul din priză şi lasă-l să se
răcească timp de 30 minute. Apoi introdu ştecherul înapoi în priza de
alimentare şi reporneşte aparatul. Contactează distribuitorul Philips sau
un centru de service Philips autorizat dacă protecţia la supraîncălzire se
activează prea des.
1
Aparat je opremljen z zaščito pred pregrevanjem. Če se aparat pregreje, se
samodejno izklopi. Aparat izključite iz električnega omrežja in počakajte
30 minut, da se ohladi. Nato omrežni vtikač priključite na napajalno vtičnico in
znova vklopite aparat. Če se zaščita pred pregrevanjem aktivira prepogosto, se
obrnite na prodajalca izdelkov Philips ali Philipsov servisni center.
3 Upotreba
Prehľad (obr. 1)
Plastová nádoba mixéra (len
modely HR2601/HR2602)
4 Protecţie împotriva supraîncălzirii
motorului
Polski
Plastikowy dzbanek (tylko
modele HR2601 i HR2602)
1
Utilizarea recipientului on-the-go (HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (fig. 4)
Šajā ierīcē ir iestrādāta aizsardzība pret pārkaršanu. Ja ierīce pārkarst, tā
automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai 30 minūtes
atdzist. Pēc tam atkal pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam un ieslēdziet
ierīci vēlreiz. Ja aizsardzība pret pārkaršanu ieslēdzas pārāk bieži, sazinieties
ar savu Philips izplatītāju vai Philips pilnvarotu servisa centru.
1
Slovensky
•
Nu depăşi cantităţile maxime şi duratele de procesare maxime indicate
în fig. 2.
Nu lăsa aparatul să funcţioneze mai mult de 60 de secunde odată atunci
când procesezi cantităţi mari şi lasă-l să se răcească la temperatura
camerei pentru următoarea utilizare.
Nu umple niciodată accesoriile cu ingrediente mai fierbinţi de 60°C.
Atunci când procesezi piureuri groase, începe cu turaţia 1 mai lentă
pentru scurt timp, astfel încât rotirea să înceapă mai lin, apoi treci treptat
la turaţia 2 pentru tăiere şi amestecare puternice.
Adaugă întotdeauna lichide împreună cu ingredientele solide în vas şi
recipientul on-the-go pentru un rezultat mai bun de amestecare. Nu
amesteca niciodată numai ingrediente solide.
Urmează direcţia marcajului de blocare pentru a bloca în siguranţă
accesoriul pe bază înainte de procesare.
Manipulează cu grijă vasul din sticlă, deoarece suprafaţa umedă poate
deveni alunecoasă.
Asigură-te că garnitura de etanşare este aşezată corect în blocul tăietor
pentru a evita stropirea şi scurgerile înainte de utilizare.
Nu amesteca cu lichide carbogazoase.
4 Zaščita pred pregrevanjem motorja
4 Защита от перегрева
3 Aplicaţie
•
Opomba: da preprečite razlivanje, lončka ne napolnite prek oznake za
največjo količino (0,6 litra)
Sadne ali mlečne napitke pripravljajte neposredno z lončkom. Odstranite
rezilno enoto in pritrdite pokrov lončka za uporabo na poti. Lonček nato lahko
odstranite in pijete neposredno s pokrovom.
Примечание. Для предотвращения проливания жидкости не заполняйте
стакан мини-блендера выше отметки максимального уровня (0,6 л).
В этом стакане можно готовить смузи и коктейли. Снимите ножевой блок
и закройте чашку крышкой. Теперь вы можете взять стакан в дорогу и
пить напитки через носик крышки.
В данном приборе предусмотрена защита от перегрева. Прибор
автоматически отключается при перегреве. Отключите прибор от сети и
дайте ему остыть в течение 30 минут. Затем снова подключите прибор
к электросети и включите его. В случае слишком частого срабатывания
системы защиты от перегрева посетите веб-сайт www.philips.com/support
или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей
стране (контактная информация приведена на гарантийном талоне).
Mešanje mehkih sestavin, npr. osnove za palačinke ali majoneze.
Pasiranje kuhanih sestavin, npr. za zelenjavne juhe.
Uporaba lončka (samo HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611) (slika 4)
Использование стакана (только модели HR2600/
HR2602/HR2608/HR2611) (pис. 4)
•
•
•
e Glāzes krūka
•
Примечание. Для предотвращения проливания жидкости не заполняйте
емкость мини-блендера выше отметки максимального уровня (0,6 л).
Мини-блендер предназначен для:
•
Перемешивания жидкостей, таких как молочные продукты, соусы,
фруктовые соки, напитки, коктейли.
•
Перемешивания мягких продуктов, таких как жидкое тесто или
майонез.
•
Приготовления пюре, к примеру для овощных супов.
Curăţă bine toate componentele ce vin în contact cu alimentele înainte de
prima utilizare a aparatului (a se vedea fig. 5).
Dacă simţi un miros neplăcut la prima utilizare, acest lucru este normal.
Notă:
•
•
Использование мини-блендера (рис. 3)
•
Galvenais bloks
g Asmens
•
•
•
e Recipient on-the-go
b Plastmasas blendera krūka
•
•
Prezentare generală (fig. 1)
Recipient on-the-go (numai
HR2600/HR2602/HR2608/
HR2611)
Pārskats (1. att.)
Blendera plastmasas krūka
(tikai HR2601/HR2602)
•
Vasul din plastic al blenderului
Unitatea principală
(numai HR2601/HR2602)
Latviešu
1
•
Română
1
нагрузки не должна превышать 60 секунд. Дайте прибору остыть до
комнатной температуры перед дальнейшим использованием.
Не помещайте в устройство ингредиенты, температура которых
выше 60°C.
При приготовлении густого пюре начните со скорости 1 (медленного
вращения лезвий) и постепенно перейдите на скорость 2 для
мощного смешивания.
Для эффективного смешивания всегда добавляйте жидкость
к твердым продуктам в стакане мини-блендера. Никогда не
смешивайте только твердые ингредиенты.
Перед смешиванием следуйте указателям на механизме блокировки
для фиксации устройства на основании.
Аккуратно обращайтесь со стеклянным стаканом, поскольку он
может выскользнуть из рук.
Перед использованием устройства убедитесь, что уплотнительное
кольцо должным образом установлено в ножевом блоке для
предотвращения разбрызгивания и протечек.
Не используйте с газированными напитками.
•
To urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli
dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Należy
wówczas wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekać 30 minut,
aż urządzenie ostygnie. Następnie należy włożyć wtyczkę z powrotem do
gniazdka elektrycznego i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli ochrona przed
przegrzaniem włącza się zbyt często, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Šiame prietaise įrengta apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Kai prietaisas
perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir
palikite jį 30 min., kad atvėstų. Tada vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą ir
įjunkite prietaisą. Jei apsaugos nuo perkaitimo funkcija įsijungia pernelyg
dažnai, kreipkitės į „Philips“ pardavėją arba įgaliotąjį „Philips“ paslaugų centrą.
i Мотор бөлімі
e Стакан құмырасы
Uwaga: aby uniknąć rozlania, nie napełniaj dzbanka blendera powyżej
wskaźnika maksymalnego poziomu (0,6 l).
Blender jest przeznaczony do:
•
Mieszania płynów, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych,
koktajli i drinków.
•
Mieszania miękkich składników, np. składników na ciasto na naleśniki lub
majonez.
•
Ucierania gotowanych składników, np. zup warzywnych.
4 Variklio apsauga nuo perkaitimo
h Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы
d Мөрлейтін сақина
•
Korzystanie z blendera (rys. 3)
Maišytuvo naudojimas (3 pav.)
g Пышақтар
2-жылдамдық түймесі: толық
k
жылдамдықпен араластыруға арналған
•
Neviršykite maksimalių kiekių ir gaminimo laiko, kurie nurodyti 2.
Niekada nesinaudokite prietaisu ilgiau nei 60 sekundžių vienu
metu esant didelėms apkrovoms ir leiskite jam atvėsti iki kambario
temperatūros prieš tęsdami.
Niekada nedėkite į jokį priedą produktų, karštesnių nei 60°C.
Jei maišote tirštą košę, pradėkite trumpai pamaišydami lėtesniu 1 greičiu,
kad paleidimas būtų sklandus, ir palaipsniui pereikite iki viso 2 greičio,
kad smulkintumėte ir maišytumėte galingai.
Visada į ąsotį ir puodelį kietus produktus dėkite kartu su skysčiais, kad
geriau išmaišytų. Niekada nemaišykite tik kietų produktų.
Prieš maišydami pasižiūrėkite į fiksavimo žymos kryptį, kad gerai
užfiksuotumėte priedą ant pagrindo.
Su stikliniu ąsočiu elkitės atsargiai – šlapias stiklinio ąsočio paviršius gali
būti slidus.
Įsitikinkite, kad sandarinamasis žiedas tinkamai uždėtas ant pjaustymo
įtaiso, kad prieš naudojant neišsilietų ir nepratekėtų skysčiai.
Nemaišykite gazuoto skysčio.
•
•
f Мөрлейтін сақина
c Стакан қақпағы
•
•
Негізгі бөлік
1-жылдамдық түймесі: қалыпты
j
жылдамдықпен араластыруға арналған
•
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios
liečiasi su maistu (žr. 5 pav).
Jei pirmą kartą naudodami jaučiate nemalonų kvapą, tai yra normalu.
•
•
Nie przekraczaj maksymalnej ilości składników ani czasów przygotowania
podanych na rys. 2.
Podczas przetwarzania dużej ilości składników nie włączaj urządzenia na
dłużej niż 60 sekund. Po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie do
temperatury pokojowej.
Do akcesoriów nie wolno wkładać składników o temperaturze wyższej niż
60°C.
Podczas miksowania gęstego puree należy zacząć od mniejszej
prędkości 1 przez krótki czas, aby urządzenie zaczęło pracę od niższych
obrotów, i stopniowo przejść do pełnej prędkości 2, aby rozpocząć
intensywne krojenie i miksowanie.
Zawsze dodawaj płyny do składników stałych w dzbanku i kubku, aby
uzyskać lepsze efekty miksowania. Nigdy nie miksuj tylko składników
stałych.
Aby bezpiecznie zamocować akcesorium na podstawie przed
rozpoczęciem miksowania, należy przekręcić je zgodnie z kierunkiem
wskazanym na oznaczeniu blokady.
Ze szklanym dzbankiem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ może
on stać się śliski po kontakcie z mokrą powierzchnią.
Przed użyciem upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo umieszczona w
części tnącej, aby uniknąć rozlania i wycieku.
W blenderze nie należy miksować napojów gazowanych.
•
•
1 Жалпы шолу (1-сурет)
Пластик мини араластырғыш
құмырасы (тек HR2601/HR2602)
•
2 Prieš naudodami pirmą kartą
Pastaba:
•
i Variklio įtaisas
e Puodelio indas
Megjegyzés:
•
f Sandarinimo žiedas
g Késszerelvény
3 Pritaikymas
•
•
b Műanyag turmixkehely
Plastikinis maišytuvo ąsočio
dangtelis
3 Alkalmazás
•
3 Zastosowanie
a
Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek
közvetlenül érintkeznek étellel (lásd a köv. ábrát: 5.).
Amennyiben az első használat alkalmával kellemetlen szagot tapasztal, az
teljesen megszokott.
•
Pagrindinis įrenginys
f Tömítőgyűrű
Műanyag turmixkehely
fedele
2 Teendők az első használat előtt
•
•
Apžvalga (1 pav.)
Stiklinis maišytuvo ąsotis (tik
HR2601 / HR2602)
e Ivópohár pohárrésze
•
•
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które
będą się stykały z żywnością (patrz rys. 5).
Jeśli podczas pierwszego użycia wyczujesz nieprzyjemny zapach, jest to
zjawisko normalne.
Főegység
a
•
•
2 Przed pierwszym użyciem
Lietuviškai
Opomba: da preprečite razlivanje, posode mešalnika ne napolnite prek
oznake za največjo količino (0,6 litra)
Mešalnik je namenjen za:
•
mešanje tekočin, npr. mlečnih izdelkov, omak, sadnih sokov, mešanih in
osvežilnih napitkov.
3 Застосування
Примітка.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не перевищуйте максимальну кількість продуктів та тривалість
переробки, вказані на мал. 2.
Обробляючи велику кількість продуктів, не залишайте пристрій
працювати довше, ніж 60 секунд за один раз. Для обробки наступної
порції дайте йому охолонути до кімнатної температури.
У жодному разі не наповнюйте аксесуари продуктами, температура
яких перевищує 60°C.
У разі змішування густого пюре, почніть із нижчої швидкості 1 для
плавного запуску протягом короткого періоду часу і поступово
перейдіть до повної швидкості 2 для потужнішого подрібнення та
змішування.
Завжди додавайте рідину до твердих продуктів у чашу та кухоль для
кращих результатів подрібнення. У жодному разі не подрібнюйте
виключно тверді продукти.
Перед подрібненням надійно зафіксуйте аксесуар на платформі,
слідуючи в напрямку позначки для блокування.
Користуйтеся скляною чашею обережно, адже мокра поверхня чаші
може бути слизькою.
Перед використанням належним чином встановіть ущільнююче
кільце на ріжучому блоці для запобігання розливанню та протіканню.
Не змішуйте продукти із газованою рідиною.
Використання блендера (мал. 3)
Примітка. Для запобігання розливанню у жодному разі не наповнюйте
чашу блендера вище максимальної позначки (0,6 л).
Блендер використовується для:
•
Змішування рідин, наприклад молочних продуктів, соусів, фруктових
соків, змішаних напоїв, коктейлів.
•
Змішування м’яких продуктів, наприклад, рідкого тіста для млинців
або майонезу.
•
Змішування продуктів до однорідного стану, наприклад овочевих
супів.
Використання пляшки-кухля (лише HR2600/HR2602/
HR2608/HR2611) (мал. 4).
Примітка. Для запобігання розливанню у жодному разі не наповнюйте
пляшку-кухоль вище максимальної позначки (0,6 л).
Готуйте смузі або коктейлі безпосередньо у пляшці-кухлі. Зніміть ріжучий
блок та під'єднайте дорожню кришку. Потім пляшку-кухоль можна взяти
на вулицю і пити безпосередньо через кришку.
4 Захист двигуна від перегрівання
Цей пристрій обладнано захистом від перегрівання. Якщо пристрій
перегріється, він вимкнеться автоматично. Від’єднайте пристрій від
мережі та дайте йому охолонути протягом 30 хвилин. Потім вставте
штепсель назад у розетку та знов увімкніть пристрій. Якщо захист від
перегрівання вмикається надто часто, зверніться до дилера Philips або до
сервісного центру, уповноваженого Philips.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising