Philips | FC9182/01 | Important information | Philips PerformerPro Porzsákos porszívó FC9186/01 Important Information Manual

Philips PerformerPro Porzsákos porszívó FC9186/01 Important Information Manual
English 4
Čeština 8
Eesti 12
Hrvatski 16
Latviešu 20
Lietuviškai 24
Magyar 28
Polski 32
Română 36
Slovenščina 40
Slovensky 44
Srpski 48
Български 51
Українська 55
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
Never vacuum up water or any other liquid, flammable substances
or hot ashes.
Warning
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to
the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the
appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the
eyes or ears nor put it in your mouth.
- The plug must be removed from the socket-outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
English
English
5
- This vacuum cleaner is designed for household use only. Do not
use this vacuum cleaner to vacuum up building waste, cement
dust, ashes, fine sand, lime and similar substances. Never use the
vacuum cleaner without any of the filters. This could damage the
motor and shorten the life of the vacuum cleaner. Always clean all
parts of the vacuum cleaner as shown in the user manual. Do not
clean any parts with water and/or cleaning agents if this is not
specifically shown in the user manual.
Caution
- Only use Philips s-bag® disposable dustbags or the reusable
dustbag. Using other types or brands of dustbags might cause
damage to the vacuum cleaner.
- To guarantee optimal dust retention and performance of the
vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips
filters of the correct type.
- If your vacuum cleaner has a remote control, always replace the
batteries of the remote control with batteries of the correct type.
- If your vacuum cleaner has a remote control, remove the batteries
of the remote control if you are not going to use the appliance for
one month or more.
- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international
warranty leaflet for contact details).
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.
6
English
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 1).
- This symbol means that this product contains disposable batteries which shall not be disposed of
with normal household waste (2006/66/EC) (Fig. 2).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and
batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human
health.
Removing disposable batteries
To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or removing batteries in the user
manual.
Always remove empty disposable batteries from the product. Take any necessary safety
precautions when you dispose of batteries.
Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
Problem
Possible cause
Solution
The suction power is
insufficient.
The dustbag is full.
Empty the reusable dustbag or replace
the disposable dustbag.
The filters are dirty.
Clean or replace the filters.
The suction power is set to a
low setting.
Increase the suction power with the
regulator on the appliance or on the
handgrip.
The nozzle, tube or hose is
blocked up.
To remove the obstruction, disconnect
the blocked-up item and connect it (as
far as possible) the other way around.
Switch on the vacuum cleaner to force
the air through the blocked-up item in
opposite direction.
When I use my vacuum
cleaner I sometimes feel
electric shocks.
Your vacuum cleaner builds
up static electricity. The lower
the air humidity, the more
static electricity the
appliance builds up.
Discharge the appliance by frequently
holding the tube against other metal
objects in the room (for example the
legs of a table or chair, a radiator etc.).
You can also raise the air humidity level
in the room.
Specific types only: The
infrared remote control
does not function.
The batteries do not make
full contact or have not been
inserted properly.
Remove the lid of the battery
compartment and insert the batteries
correctly. Make sure the - and + poles
point in the right direction.
English
Problem
Possible cause
Solution
The batteries are empty.
Replace the batteries. You can continue
to vacuum but you cannot use the
remote control to increase or decrease
the suction. power or to switch off the
appliance. To switch off the appliance,
press the on/off button on the
appliance.
7
8
Čeština
Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory
nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro
budoucí použití.
Nebezpečí
Nikdy nevysávejte vodu nebo jinou tekutinu, hořlavé látky ani popel.
Varování
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí
uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo
na samotném přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
- Nemiřte hadicí, trubicí ani žádným jiným příslušenstvím do očí
nebo uší ani je nevkládejte do úst.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od
síťové zásuvky.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat,
pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném
používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si
s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění
a uživatelskou údržbu.
- Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
Čeština
Čeština
9
- Tento vysavač je určen pouze k použití v domácnosti.
Nepoužívejte tento vysavač k vysávání stavebního odpadu,
cementového prachu, sazí, jemného písku, vápna nebo
podobných látek. Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru. Mohlo by
dojít k poškození motoru a zkrácení životnosti vysavače.
Jednotlivé díly vysavače čistěte vždy tak, jak je vyobrazeno
v uživatelské příručce. Nečistěte žádné díly vodou nebo čisticími
prostředky, není-li tento způsob čištění výslovně uveden
v uživatelské příručce.
Upozornění
- Používejte výhradně jednorázové prachové sáčky Philips s-bag®,
případně trvalé prachové sáčky. Použití jiných typů či značek
prachových sáčků může vysavač poškodit.
- Chcete-li zajistit optimální zadržování prachu a výkon vysavače,
související filtry vždy nahrazujte originálními filtry společnosti
Philips správného typu (viz kapitola „Objednávání příslušenství“).
- Je-li váš vysavač vybaven dálkovým ovladačem, vždy vyměňujte
baterie dálkového ovladače za baterie správného typu.
- Je-li váš vysavač vybaven dálkovým ovladačem a přístroj
nebudete déle než měsíc používat, vyjměte z dálkového ovladače
baterie.
- Maximální hladina hluku: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům
elektromagnetických polí.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-andaccessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním
listu).
Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si
prostudujte záruční list s mezinárodní platností.
10
Čeština
Recyklace
- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU)
(obr. 1).
- Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje jednorázové baterie, které nesmí být likvidovány
společně s běžným domácím odpadem (2006/66/ES) (obr. 2).
- Dodržujte místní předpisy týkající se tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a
baterií. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Vyjmutí jednorázových baterií
Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, přečtěte si pokyny ke vkládání a vyjímání baterií v uživatelské
příručce.
Vybité baterie na jedno použití vždy z výrobku vyjměte. Při likvidaci baterií dbejte všech
nezbytných bezpečnostních opatření.
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se
vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web
www.philips.com/support, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte
středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Problém
Možná příčina
Řešení
Sací výkon je
nedostatečný.
Prachový sáček je plný.
Vyprázdněte trvalý prachový sáček nebo
vyměňte jednorázový prachový sáček.
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
Sací výkon je nastaven na
menší tah.
Zvyšte sací výkon pomocí ovladače na
přístroji nebo na rukojeti.
Ucpala se hubice, trubice
nebo hadice.
Chcete-li závadu odstranit, odpojte
ucpaný díl a připojte ho (pokud je to
možné) k vysavači obráceně. Zapněte
vysavač a pokuste se ucpanou část
vysát opačným směrem. Nechte proud
vzduchu, aby vysál veškerý zachycený
materiál z ucpaného dílu.
Při používání vysavače
občas cítím elektrické
výboje.
Ve vysavači dochází ke
vzniku statické elektřiny. Čím
nižší je vlhkost vzduchu, tím
více statické elektřiny
v přístroji vzniká.
Vybíjejte přístroj tak, že trubici často
přiložíte k jiným kovovým předmětům
v místnosti (například nohám stolu nebo
židle, radiátoru atd.). Také můžete zvýšit
vlhkost vzduchu v místnosti.
Pouze u některých typů:
Infračervený dálkový
ovladač nefunguje.
Baterie mají špatný kontakt
Sejměte víčko prostoru pro baterie
nebo nebyly vloženy správně. a baterie řádně vložte na místo.
Zkontrolujte správnou orientaci baterií
(− a +).
Čeština
Problém
11
Možná příčina
Řešení
Baterie jsou vybité.
Vyměňte baterie. Můžete pokračovat ve
vysávání, ale nemůžete zvýšit či snížit
sací výkon nebo vypnout přístroj pomocí
dálkového ovladače. Chcete-li přístroj
vypnout, stiskněte vypínač.
12
Eesti
Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.
Tähtis ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
Ärge kunagi imege seadme sisse vett ega mõnda muud vedelikku,
tuleohtlikke aineid ega tulist tuhka.
Hoiatus
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele
märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on
kahjustatud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade
vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud
hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Ärge kunagi suunake voolikut, toru või mingit muud tarvikut silma,
kõrva ega suu lähedusse.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik
pistikupesast eemaldada.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile
on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad
mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja
hooldada.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.
Eesti
Eesti
13
- See tolmuimeja on mõeldud ainult kodukasutuseks. Ärge
kasutage seda tolmuimejat ehitusjäätmete, tsemenditolmu, tuha,
peene liiva, lubja ja muude sarnaste ainete imemiseks. Ärge
kasutage tolmuimejat ilma filtriteta. See võib kahjustada mootorit
ning lühendada tolmuimeja kasutusiga. Puhastage tolmuimeja
osasid nii, nagu kasutusjuhendis näidatud. Ärge puhastage ühtegi
osa vee ja/või puhastusvahenditega, kui seda ei ole
kasutusjuhendis eraldi välja toodud.
Ettevaatust
- Kasutage ainult Philipsi ühekordselt kasutatavaid tolmukotte sbag® või korduskasutatavat tolmukotti. Teist tüüpi või marki
tolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
- Tolmu optimaalse kinnipüüdmise ja tolmuimeja jõudluse
tagamiseks asendage filtrid alati õiget tüüpi originaalse Philipsi
filtriga (vt ptk „Tarvikute tellimine”).
- Kui teie tolmuimejal on kaugjuhtimispult, vahetage
kaugjuhtimispuldi patareid alati välja õiget tüüpi patareide vastu.
- Kui teie tolmuimejal on kaugjuhtimispult ja kui te ei kavatse
seadet kuu aega või kauem kasutada, eemaldage puldist
patareid.
- Maksimaalne müratase: Lc = 84 dB (A)
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele www.philips.com/parts-and-accessories või
külastage Philipsi müügiesindust. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt
kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt).
Garantii ja tootetugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi
üleilmne garantiileht.
14
Eesti
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL)
(joon. 1).
- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab ühekordseid patareisid, mida ei tohi visata
tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ) (joon. 2).
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide lahuskogumist reguleerivaid
eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja
inimese tervisele.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks leiate kasutusjuhendist juhised patareide vahetamise ja/või
eemaldamise kohta.
Eemaldage tühjad ühekordsed patareid alati seadmest. Järgige patareisid ära visates
vastavaid ettevaatusabinõusid.
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te
ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte
www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma
riigi klienditeeninduskeskusega.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Imemisvõimsus ei ole
küllaldane.
Tolmukott on täis.
Tühjendage korduskasutatav tolmukott
või asendage ühekordselt kasutatav
tolmukott uue vastu.
Filtrid on mustad.
Puhastage või asendage filtrid.
Imemisvõimsuse regulaator
on seadistatud väikesele
võimsusele.
Suurendage imemisvõimsust seadmel
või selle käepidemel asuva regulaatori
abil.
Otsak, toru või voolik on
ummistunud.
Takistuse eemaldamiseks võtke seade
lahti ja ühendage vastupidises
järjekorras (nii kaugele, kui võimalik).
Lülitage tolmuimeja sisse ja puhuge
ummistunud koht vastupidises suunas
läbi.
Tolmuimejat kasutades
Teie tolmuimeja kogub
saan ma vahel elektrilööke. staatilist elektrit. Mida
madalam on õhuniiskus,
seda rohkem staatilist elektrit
seadme külge akumuleerub.
Seadmele kogunenud laengust saate
vabaneda, kui puudutate toruga sageli
teisi ruumis olevaid metallist esemeid (nt
laua- või toolijalgu, radiaatorit jms).
Samuti võite suurendada ruumi
õhuniiskust.
Ainult teatud mudelitel:
Infrapunakaugjuhtimispult ei toimi.
Eemaldage patareipesa kaas ja
sisestage patareid õigesti. Veenduge, et
– and + poolused oleksid õigesti
suunatud.
Patareid ei ole täielikult
kontaktis või õigesti
sisestatud.
Eesti
Probleem
15
Võimalik põhjus
Lahendus
Patareid on tühjad.
Vahetage patareid välja. Võite jätkata
tolmu imemist, kuid te ei saa kasutada
kaugjuhtimispulti imemisvõimsuse
suurendamiseks või vähendamiseks või
seadme väljalülitamiseks. Seadme
väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
16
Hrvatski
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi tvrtka
Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
Važne sigurnosne informacije
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.
Opasnost
Nikada nemojte usisavati vodu ili neku drugu tekućinu, zapaljive
tvari niti vrući pepeo.
Upozorenje
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon
naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili
sam uređaj oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Crijevo, cijev ili bilo koji drugi nastavak nemojte usmjeravati prema
očima ili ušima niti stavljati u usta.
- Prije čišćenja ili održavanja aparata utikač se mora iskopčati iz
utičnice.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile
upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora
ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dosega djece.
Hrvatski
Hrvatski
17
- Ovaj je usisivač osmišljen isključivo za kućnu uporabu. Ovaj
usisavač nemojte koristiti za usisavanje građevinskog otpada,
cementne prašine, pepela, sitnog pijeska, vapna i sličnih tvari.
Usisivač nikada nemojte koristiti bez bilo kojeg od filtara. To bi
moglo oštetiti motor i skratiti vijek trajanja usisivača. Uvijek čistite
sve dijelove usisivača onako kako je prikazano u korisničkom
priručniku. Nemojte čistiti bilo kakve dijelove vodom i/ili
sredstvima za čišćenje ako to nije izričito prikazano u korisničkom
priručniku.
Oprez
- Koristite se isključivo jednokratnim vrećicama za prašinu Philips sbag® ili isporučenom višekratnom vrećicom. Upotrebom drugih
vrsta ili robnih marki vrećica za prašinu usisavač bi se mogao
oštetiti.
- Kako bi se zajamčilo optimalno zadržavanje prašine i učinkovitost
usisavača, filtre obvezno zamijenite odgovarajućom vrstom
originalnih filtara tvrtke Philips (pogledajte poglavlje „Naručivanje
dodatnog pribora”).
- Ako vaš usisavač ima daljinski upravljač, uvijek mijenjajte baterije
na daljinskom upravljaču baterijama odgovarajućeg tipa.
- Ako Vaš usisavač ima daljinski upravljač, izvadite baterije iz
daljinskog upravljača ako nećete koristiti uređaj jedan mjesec ili
dulje.
- Maksimalna razina buke: Lc = 84 dB (A)
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće standarde i propise u vezi izlaganja elektromagnetskim
poljima.
Naručivanje dodataka
Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/parts-andaccessories ili se obratite distributeru tvrtke Philips. Možete također kontaktirati Philipsov korisnički
centar u vašoj državi (za kontakt podatke, pogledajte brošuru s međunarodnim jamstvom).
18
Hrvatski
Jamstvo i podrška
Ako su Vam potrebne informacije ili podrška, molimo posjetite www.philips.com/support ili pročitajte
brošuru o međunarodnom jamstvu.
Recikliranje
- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom
(2012/19/EU) (sl. 1).
- Ovaj simbol znači da proizvod sadržava jednokratne baterije koje se ne smiju odlagati zajedno s
običnim kućanskim otpadom (2006/66/EZ) (sl. 2).
- Pridržavajte se pravila svoje zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda i
baterija. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje.
Uklanjanje jednokratnih baterija
Da biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte upute za umetanje i/ili uklanjanje baterija u
korisničkom priručniku.
Uvijek uklonite prazne baterije za odlaganje iz proizvoda. Poduzmite sve potrebne mjere
opreza kada zbrinjavate baterije.
Rješavanje problema
U ovom je poglavlju sažetak većine osnovnih problema s uređajem s kojima se možete susresti. Ako
ne možete riješiti problem s dolje navedenim informacijama, posjetite www.philips.com/support za
popis najčešćih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar u Vašoj državi.
Problem
Mogući uzrok
Usisna snaga nije dovoljna. Vrećica za prašinu je puna.
Rješenje
Ispraznite višekratnu vrećicu za prašinu
ili zamijenite jednokratnu.
Filtri su prljavi.
Očistite ili zamijenite filtre.
Usisna snaga postavljena je
na postavku za nisku snagu.
Povećajte usisnu snagu pomoću
regulatora na aparatu ili na drški.
Četka, cijev ili crijevo su
začepljeni.
Kako biste uklonili prepreku, odvojite
začepljeni dio i spojite ga (što je dalje
moguće) obrnuto. Uključite usisavač
tako da se zrak protisne kroz začepljeni
dio u suprotnom smjeru.
Prilikom uporabe
U usisavaču se nakuplja
usisavača ponekad osjetim statički elektricitet. Što je
strujne udare.
razina vlage u zraku niža, to
se u aparatu nakuplja više
statičkog elektriciteta.
Uklonite elektricitet iz aparata češćim
prislanjanjem cijevi uz druge metalne
predmete u prostoriji (npr. noge stola ili
stolice, radijator itd.). Možete i povećati
razinu vlage zraka u prostoriji.
Hrvatski
Problem
Mogući uzrok
Samo određeni modeli:
Infracrveni daljinski
upravljač ne radi.
Baterije ne dodiruju kontakte Uklonite poklopac pretinca daljinskog
u potpunosti ili nisu ispravno upravljača i pravilno umetnite baterije.
umetnute.
Pazite da su polovi + i - u
odgovarajućem smjeru.
Baterije su prazne.
19
Rješenje
Zamijenite baterije. Možete nastaviti
usisavati ali ne možete koristiti daljinsku
upravljač da povećate ili smanjite usisnu
snagu ili da biste isključili aparat. Kako
biste isključili aparat, pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje na aparatu.
20
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta
iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīga informācija par drošību
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Bīstami
Nekad neuzsūciet ūdeni vai citu šķidrumu, uzliesmojošas vielas vai
karstus pelnus.
Brīdinājums
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads
vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota
tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām
personām, lai izvairītos no briesmām.
- Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai
ausīm, kā arī nelieciet tos mutē.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no
rozetes.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar
ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta
uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un
tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko
apkopi.
- Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Latviešu
Latviešu
21
- Šo putekļsūcēju paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības
vajadzībām. Neizmantojiet šo putekļsūcēju, lai uzsūktu
celtniecības atkritumus, cementa putekļus, pelnus, smalkas
smiltis, kaļķi un līdzīgas vielas. Nekad neizmantojiet putekļsūcēju
bez filtriem. Tas var sabojāt motoru un saīsināt putekļsūcēja
darbmūžu. Visas putekļsūcēja daļas jātīra tā, kā norādīts lietotāja
rokasgrāmatā. Nevienu detaļu nedrīkst tīrīt ar ūdeni un/vai
tīrīšanas līdzekļiem, ja tas nav īpaši norādīts lietotāja
rokasgrāmatā.
Ievērībai
- Izmantojiet tikai Philips s-bag® vienreizējos putekļu maisiņus vai
atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu. Citu veidu vai zīmolu
putekļu maisiņu izmantošana var sabojāt putekļsūcēju.
- Lai nodrošinātu optimālu putekļu aizturi un putekļsūcēja darbību,
vienmēr nomainiet filtrus ar pareiza tipa oriģinālajiem Philips
filtriem (skatīt nodaļu “Piederumu pasūtīšana”).
- Ja putekļu sūcējam ir tālvadības pults, tās baterijas vienmēr
nomainiet pret pareiza tipa baterijām.
- Ja putekļu sūcējam ir tālvadības pults, izņemiet tās, ja gatavojaties
ierīci neizmantot vienu mēnesi vai ilgāk.
- Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.philips.com/parts-andaccessories vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas
centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet
starptautiskās garantijas bukletu.
22
Latviešu
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES) (att. 1).
- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietotas vienreizlietojamas baterijas, kuras nedrīkst likvidēt
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK) (att. 2).
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķu
savākšanu. Pareiza izstrādājumu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku
veselību.
Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, lietotāja rokasgrāmatā skatiet norādījumus par bateriju
ievietošanu un/vai izņemšanu.
Vienmēr izņemiet izlietotās vienreizlietojamās baterijas no izstrādājuma. Utilizējot
baterijas, ievērojiet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat
atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support, lai
saņemtu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Sūkšanas jauda nav
pietiekama.
Putekļu maisiņš ir pilns.
Iztukšojiet atkārtoti lietojamo putekļu
maisiņu vai nomainiet vienreizlietojamo
putekļu maisiņu.
Filtri ir netīri.
Iztīriet vai nomainiet filtrus.
Sūkšanas jaudai ir zems
iestatījums.
Palieliniet sūkšanas jaudu, izmantojot
regulatoru uz ierīces vai roktura.
Uzgalis, caurule vai šļūtene ir
aizsprostota.
Lai likvidētu aizsprostojumu, atvienojiet
bloķēto detaļu un pievienojiet to (ja
iespējams) otrādi. Ieslēdziet
putekļsūcēju, lai gaiss plūstu cauri
nosprostotajai detaļai pretējā virzienā.
Lietojot putekļsūcēju es
dažreiz sajūtu elektriskās
strāvas triecienus.
Putekļsūcējs uzkrāj statisko
elektrību. Jo zemāks gaisa
mitrums, jo vairāk statiskās
elektrības ierīce uzkrāj.
Izlādējiet ierīci, laiku pa laikam
pieskaroties ar cauruli citiem telpā
esošiem metāla priekšmetiem
(piemēram, galda vai krēsla kājām,
radiatoram u. c. priekšmetiem). Varat arī
paaugstināt telpas mitruma līmeni.
Tikai atsevišķiem
modeļiem: Infrasarkano
staru tālvadības pults
nedarbojas.
Baterijām nav pilns kontakts
vai tās nav pareizi ievietotas.
Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku
un ievietojiet baterijas pareizi.
Pārliecinieties, ka + un - poli ir vērsti
pareizajā virzienā.
Latviešu
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Baterijas ir tukšas.
Nomainiet baterijas. Jūs varat turpināt
lietot putekļsūcēju, taču nevarat
izmantot tālvadības pulti, lai palielinātu
vai samazinātu sūkšanas jaudu vai
izslēgtu ierīci. Lai ierīci izslēgtu,
nospiediet ierīces
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
23
24
Lietuviškai
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma
pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos
gali prireikti ateityje.
Pavojus
Niekada nesiurbkite vandens ar bet kokių kitų skysčių, degių
medžiagų ar karštų pelenų.
Įspėjimas
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta
įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei apgadintas kištukas, maitinimo laidas
arba pats prietaisas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai,
„Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios
kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Nenukreipkite žarnos, vamzdžio ar bet kokio kito priedo į akis ar
ausis, taip pat nekiškite jų į burną.
- Prieš valant prietaisą arba atliekant jo priežiūrą, kištuką būtina
ištraukti iš maitinimo tinklo lizdo.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių
fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji
patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos,
kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra susiję
pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite
vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Lietuviškai
Lietuviškai
25
- Šis dulkių siurblys skirtas tik naudoti buityje. Nenaudokite šio
dulkių siurblio statybinėms šiukšlėms, cemento dulkėms,
pelenams, smulkiam smėliui, kalkėms ir panašioms medžiagoms
siurbti. Niekada nenaudokite dulkių siurblio be bet kurio filtro.
Taip gali būti apgadintas variklis ir sutrumpėti dulkių siurblio
naudojimo laikas. Visada valykite visas dulkių siurblio dalis taip,
kaip parodyta naudotojo vadove. Nevalykite jokių dalių vandeniu
ir (arba) valymo priemonėmis, jei tai konkrečiai nenurodyta
naudotojo vadove.
Dėmesio!
- Naudokite tiktai „Philips“ „s-bag®“ vienkartinius dulkių krepšius
arba daugkartinį dulkių krepšį. Naudodami kitokio tipo ar kitokių
prekės ženklų dulkių krepšius galite apgadinti dulkių siurblį.
- Kad būtų garantuotas optimalus dulkių sulaikymas ir dulkių
siurblio veiksmingumas, visada keiskite filtrą originaliu tinkamo
tipo „Philips“ filtru (žr. skyrių „Priedų užsakymas“).
- Jei jūsų dulkių siurblys turi nuotolinį valdiklį, nuotolinio valdiklio
baterijas visada pakeiskite tinkamo tipo baterijomis.
- Jei jūsų dulkių siurblys turi nuotolinį valdiklį, išimkite nuotolinio
valdiklio baterijas, jei neketinate prietaiso naudoti mėnesį ar
ilgiau.
- Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų
poveikio.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite www.philips.com/parts-and-accessories
arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru
savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke).
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite
tarptautinės garantijos lankstinuką.
26
Lietuviškai
Perdirbimas
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES) (pav. 1).
- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra vienkartinių baterijų, kurių negalima išmesti su
įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB) (pav. 2).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir
elektronikos gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Vienkartinių baterijų išėmimas
Norėdami išimti vienkartines baterijas žr. baterijų įdėjimo ir (arba) išėmimo instrukcijas naudotojo
vadove.
Visada išimkite išeikvotas vienkartines baterijas iš produkto. Šalindami baterijas imkitės
visų būtinų atsargumo priemonių.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami
prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite
www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies
klientų aptarnavimo centrą.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Nepakankama siurbimo
galia.
Dulkių krepšys pilnas.
Ištuštinkite daugkartinį dulkių krepšį
arba pakeiskite vienkartinį dulkių krepšį.
Filtrai nešvarūs.
Išvalykite arba pakeiskite filtrus.
Nustatytas žemas siurbimo
galios nustatymas.
Padidinkite siurbiamąją galią naudodami
ant prietaiso ar rankenos esantį
reguliatorių.
Užsikimšo antgalis, vamzdis
ar žarna.
Norėdami pašalinti kliūtį, atjunkite
užblokuotą dalį ir prijunkite ją (kiek
įmanoma) priešinga kryptimi. Įjunkite
dulkių siurblį, kad oras eitų per
užblokuotą elementą priešinga kryptimi.
Jūsų dulkių siurblys sukuria
statinį elektros krūvį. Kuo
mažesnis oro drėgnumas, tuo
daugiau statinio elektros
krūvio sukuria prietaisas.
Iškraukite prietaisą, dažnai priliesdami
vamzdį prie kitų metalinių daiktų
patalpoje (pvz., stalo ar kėdės kojų,
radiatoriaus ir t. t.). Taip pat galite
padidinti oro drėgnumo lygį patalpoje.
Kai naudoju dulkių siurblį,
kartais pajuntu elektros
šoką.
Tik tam tikriems tipams:
Baterijos nekontaktuoja, arba Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį ir
Infraraudonųjų spindulių
jos įdėtos netinkamai.
tinkamai įdėkite baterijas. Įsitikinkite, kad
nuotolinio valdymo pultelis
„-“ ir „+“ poliai nustatyti tinkama kryptimi.
neveikia.
Lietuviškai
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Maitinimo elementai
išsieikvoję.
Pakeiskite maitinimo elementus. Galite
toliau naudoti dulkių siurblį, tačiau
negalėsite naudoti nuotolinio valdiklio,
norėdami padidinti arba sumažinti
siurbimo galią ar išjungti prietaisą. Jei
norite prietaisą išjungti, paspauskite jo
įjungimo ir išjungimo mygtuką.
27
28
Magyar
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.
Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi
használatra.
Veszély
Víz vagy más folyadék, gyúlékony anyag vagy még forró hamu
felszívása tilos!
Vigyázat!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel
vagy a készülék sérült.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserélni.
- Ne irányítsa a szívócsövet, a gégecsövet vagy bármilyen egyéb
tartozékot a szeme vagy a füle irányába, illetve ne vegye szájba.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki
kell húznia a fali aljzatból.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a
készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják
felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék
biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó
veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a
készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető
karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A készüléket és a vezetéket tartsa gyermekektől távol.
Magyar
Magyar
29
- Ezt a porszívót kizárólag normál háztartási használatra tervezték.
Ne használja ezt a porszívót építési törmelék, cementpor, hamu,
finom homok, mész és hasonló anyagok felszívására. Soha ne
használja a porszívót valamelyik szűrő nélkül. Ettől károsodhat a
motor, és csökkenhet a porszívó élettartama. Mindig a használati
útmutatóban leírtak szerint tisztítsa a porszívó összes alkatrészét.
Egyik alkatrészt se tisztítsa vízzel és/vagy tisztítószerekkel, ha ez
nincs célzatosan feltüntetve a használati útmutatóban.
Figyelem!
- Csak Philips s-bag® eldobható porzsákot vagy többször
használható porzsákot használjon. Az ettől eltérő típusú vagy
márkájú porzsákok használata károsíthatja a porszívót.
- A porszívó optimális porelnyelő képességének és szívási
teljesítményének biztosítása érdekében mindig a megfelelő
típusú, eredeti Philips-szűrőkre cserélje ki a szűrőket (lásd a
„Tartozékok rendelése” című fejezetet).
- Ha a porszívóhoz tartozik távvezérlő, mindig a megfelelő típusúra
cserélje ki a távvezérlő elemeit.
- Ha a porszívóhoz tartozik távvezérlő, vegye ki az elemeket a
távvezérlőből, ha egy hónapig, vagy annál hosszabb ideig nem
tervezi használni a készüléket.
- Maximális zajszint: Lc = 84 dB(A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és
előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a www.philips.com/parts-andaccessories weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Fordulhat az országában
működő Philips vevőszolgálathoz is (az elérhetőségi információkat megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra,
vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.
30
Magyar
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU) (ábra 1).
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ez a termék olyan egyszer használatos elemeket tartalmaz,
amelyeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni (2006/66/EK) (ábra 2).
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és elemek külön történő
hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a
környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.
Az egyszer használatos elemek eltávolítása
Az egyszer használatos elemek eltávolításáról lásd a használati útmutatóban az elemek
behelyezésére és/vagy eltávolítására vonatkozó utasításokat.
A készülékből mindig távolítsa el a lemerült egyszer használatos elemeket. Az elemek
kidobásakor tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a
hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes
ügyfélszolgálathoz.
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A szívóerő nem elegendő.
A porzsák megtelt.
Ürítse ki a tartós porzsákot vagy cserélje
ki az eldobható porzsákot.
A szűrők piszkosak.
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
A szívóerő alacsony
fokozatra van állítva.
A készüléken vagy a fogantyún található
szabályzóval fokozza a szívóerőt.
A szívófej, a szívócső vagy a
tömlő eltömődött.
A dugulás megszüntetéséhez vegye le a
készülékről az eltömődött szakaszt, és
(ha lehetséges) csatlakoztassa fordítva a
készülékhez. Kapcsolja be a porszívót,
és áramoltassa a levegőt fordított
irányban, az eltömődött szakaszon át.
A porszívó használatakor
néha kisebb áramütéseket
érzek.
A porszívó sztatikus
elektromossággal töltődik föl.
Minél alacsonyabb a levegő
nedvességtartalma, annál
nagyobb eséllyel fordulhat
elő elektrosztatikus kisülés.
Időnként érintse a porszívó csövét a
szobában található más fémtárgyakhoz
(pl. asztal vagy szék lába, radiátor stb.) a
készülék elektrosztatikus töltésének
csökkentésére. Növelheti a szoba
levegőjének nedvességtartalmát is.
Csak bizonyos típusoknál:
Az infravörös távvezérlő
nem működik.
Az elemek nem illeszkednek
teljes mértékben, vagy a
behelyezésük nem volt
megfelelő.
Távolítsa el az akkumulátortartó rekesz
fedelét, és megfelelően helyezze be az
elemeket. Ügyeljen arra, hogy a + és pólus a megfelelő irányban legyen.
Magyar
Probléma
Lehetséges ok
31
Megoldás
Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki az elemeket. Folytathatja a
porszívózást, de a távvezérlő nem
használható a szívóerő növeléséhez,
illetve csökkentéséhez, továbbá a
készülék kikapcsolásához. Ha ki szeretné
kapcsolni a készüléket, nyomja meg a
be-/kikapcsoló gombot.
32
Polski
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z podanymi informacjami, które
mogą być przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania wody lub innych płynów,
substancji łatwopalnych ani gorącego popiołu.
Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane
na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód
sieciowy lub samo urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie kieruj węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w
stronę oczu lub uszu. Nie wkładaj ich też do ust.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w
bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie
mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
Polski
Polski
33
- Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku
domowego. Nie należy używać tego odkurzacza do odkurzania
odpadów budowlanych, cementu, popiołu, drobnego piasku,
wapna i podobnych substancji. Nigdy nie używaj odkurzacza bez
filtrów. Może to spowodować uszkodzenie silnika i skrócić okres
eksploatacji odkurzacza. Zawsze czyść wszystkie części
odkurzacza w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi. Nie
czyść żadnych części wodą ani środkami czyszczącymi, jeśli taki
sposób czyszczenia nie został wyraźnie wskazany w instrukcji
obsługi.
Uwaga
- Używaj wyłącznie jednorazowych worków na kurz Philips s-bag®
lub worka wielokrotnego użycia. Korzystanie z innych worków na
kurz może spowodować uszkodzenie odkurzacza.
- Aby zapewnić optymalne wyłapywanie kurzu i działanie
odkurzacza, zawsze wymieniaj filtry na oryginalne filtry Philips
odpowiedniego rodzaju (patrz rozdział „Zamawianie akcesoriów”).
- Jeśli odkurzacz jest wyposażony w pilota, zawsze wymieniaj
baterie w pilocie na nowe właściwego typu.
- Jeśli odkurzacz jest wyposażony w pilota, wyjmij baterie z pilota,
jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez miesiąc lub dłużej.
- Maksymalny poziom hałasu: Lc = 84 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi
narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie www.philips.com/parts-and-accessories lub u
sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support
lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.
34
Polski
Ochrona środowiska
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 1), oznacza, że produkt podlega selektywnej
zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 2), oznacza, że produkt zawiera baterie lub
akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2006/66/WE.
- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie
mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu
prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub
jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji,
mieszanin oraz części składowych.
- Wskazówki dotyczące usuwania akumulatorów i/lub baterii (w zależności od wyposażenia sprzętu),
znajdują się w instrukcji obsługi.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku
surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy,
które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterie jednorazowe, zobacz odpowiednie wskazówki w instrukcji obsługi.
Zawsze wyjmuj zużyte baterie jednorazowe z urządzenia. Przestrzegaj wszystkich
niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas utylizacji baterii.
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia.
Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę
www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Moc ssania jest
niewystarczająca.
Worek na kurz jest pełny.
Opróżnij worek na kurz wielokrotnego
użytku lub wymień worek jednorazowy.
Filtry są brudne.
Wyczyść lub wymień filtry.
Wybrano niskie ustawienie
mocy ssania.
Zwiększ moc ssania za pomocą
regulatora znajdującego się na
urządzeniu lub na uchwycie.
Nasadka, rura lub wąż są
zatkane.
Aby usunąć zator, odłącz zapchany
element i (jeśli to możliwe) podłącz go
odwrotną stroną. Włącz odkurzacz w
celu wydmuchania zatykającego
przedmiotu.
Polski
35
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Podczas korzystania z
odkurzacza odczuwam
niekiedy lekkie „kopnięcia”
prądu.
Na odkurzaczu gromadzą się
ładunki elektrostatyczne. Im
niższa wilgotność powietrza,
tym więcej ładunków
elektrostatycznych zbiera się
na urządzeniu.
Rozładuj urządzenie poprzez częste
dotykanie rurą innych metalowych
obiektów w pomieszczeniu (np. nóg
stołu lub krzesła, grzejnika itp.). Można
także zwiększyć poziom wilgotności
powietrza w pomieszczeniu.
Tylko wybrane modele:
Urządzenie zdalnego
sterowania na
podczerwień nie działa.
Baterie nie stykają się
dostatecznie lub są
nieprawidłowo włożone.
Zdejmij pokrywę komory akumulatora i
włóż baterie we właściwy sposób.
Upewnij się, czy bieguny - i + baterii
znajdują się w odpowiednim położeniu.
Baterie się wyczerpały.
Wymień baterie. Możesz kontynuować
odkurzanie, ale nie masz możliwości
korzystania z pilota, aby zwiększyć lub
zmniejszyć siłę ssania lub żeby wyłączyć
urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie,
naciśnij na urządzeniu odpowiedni
wyłącznik.
36
Română
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Informaţii importante privind siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
Pericol
Nu aspiraţi apă sau alt lichid, substanţe inflamabile sau cenuşă
fierbinte.
Avertisment
- Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată
pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau
aparatul însuşi este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a
evita orice accident.
- Nu îndreptaţi furtunul, tubul sau orice alt accesoriu către ochi sau
urechi şi nu îl introduceţi în gură.
- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua
lucrări de întreţinere a aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele necesare,
cu condiţia să fie supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă a aparatului şi să înţeleagă pericolele
implicate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Procesele
de curăţare şi întreţinere de către utilizator nu trebuie realizate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
- Nu lăsaţi aparatul şi cablul său de alimentare la îndemâna
copiilor.
Română
Română
37
- Acest aspirator este proiectat doar pentru uz casnic normal. Nu
utilizați acest aspirator pentru a aspira moloz, praf de ciment,
cenușă, nisip fin, var și substanțe similare. Nu utilizați niciodată
aspiratorul fără filtre. Acest lucru poate duce la deteriorarea
motorului și poate scurta durata de viață a aspiratorului. Curățați
întotdeauna toate componentele aspiratorului așa cum se arată
în manualul de utilizare. Nu curățați componentele cu apă și/sau
agenți de curățare, dacă acest lucru nu este specificat în manualul
de utilizare.
Atenţie
- Utilizaţi numai saci de praf consumabili Philips s-bag® sau sacul
de praf reutilizabil. Utilizarea altor tipuri sau mărci de saci de praf
poate deteriora aspiratorul.
- Pentru a asigura o retenţie optimă a prafului şi performanţa
aspiratorului, înlocuiţi întotdeauna filtrele cu filtre Philips originale
de tipul corect (consultaţi capitolul „Comandarea accesoriilor”).
- Dacă aspiratorul dvs. dispune de o telecomandă, înlocuiţi
întotdeauna bateriile telecomenzii cu baterii de tipul corect.
- Dacă aspiratorul dvs. dispune de o telecomandă, scoateţi bateriile
telecomenzii dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul timp de o
lună sau mai mult.
- Nivel maxim de zgomot: Lc = 84 dB(A)
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la
câmpuri electromagnetice.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați www.philips.com/parts-and-accessories sau
contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteţi, de asemenea, contacta Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support sau să
consultaţi broşura de garanţie internaţională.
38
Română
Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer (2012/19/UE)
(Fig. 1).
- Acest simbol reprezintă faptul că produsul conţine baterii de unică folosinţă care nu trebuie
eliminate împreună cu gunoiul menajer obişnuit (2006/66/EC) (Fig. 2).
- Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi
electronice şi a bateriilor. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra
mediului înconjurător și a sănătății umane.
Îndepărtarea bateriilor de unică folosinţă
Pentru a îndepărta bateriile de unică folosinţă, consultaţi instrucţiunile privind plasarea şi/sau
îndepărtarea bateriilor din manualul utilizatorului.
Scoateţi întotdeauna bateriile de unică folosinţă goale din produs. Respectaţi orice
precauţii de siguranţă necesare atunci când eliminaţi bateriile.
Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu
puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru
o listă de întrebări frecvente sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Puterea de aspirare nu
este suficient de mare.
Sacul de praf este plin.
Goliţi sacul de praf reutilizabil sau
înlocuiţi sacul de praf de unică folosinţă.
Filtrele sunt murdare.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele.
Puterea de aspirare este
setată la o poziţie inferioară.
Creşteţi puterea de aspirare cu
regulatorul de pe aparat sau de pe
mâner.
Accesoriul, tubul sau furtunul Pentru a îndepărta blocajul, deconectaţi
este blocat.
componenta înfundată şi conectaţi-o
(pe cât posibil) în poziţie inversă. Porniţi
aspiratorul, astfel încât elementul blocat
să fie forţat în direcţia opusă.
Atunci când utilizez
aspiratorul, simt uneori
şocuri electrice.
Aspiratorul acumulează
electricitate statică. Cu cât
umiditatea aerului este mai
redusă, cu atât aparatul
acumulează mai multă
electricitate statică.
Descărcaţi aparatul atingând frecvent
tubul de alte obiecte metalice din
cameră (de exemplu picioarele unei
mese sau ale unui scaun, radiator etc.).
De asemenea, aţi putea încerca să
sporiţi nivelul umidităţii din cameră.
Numai la anumite modele:
Telecomanda cu infraroşu
nu funcţionează.
Bateriile nu fac contact
complet sau nu au fost
introduse corespunzător.
Scoateţi capacul compartimentului
pentru baterii şi introduceţi bateriile
corect. Asiguraţi-vă că polii - şi + sunt
orientaţi corect.
Română
Problemă
39
Cauză posibilă
Soluţie
Bateriile sunt descărcate.
Înlocuiţi bateriile. Puteţi continua să
aspiraţi, dar nu puteţi utiliza
telecomanda pentru a mări sau a
micşora puterea de aspirare sau pentru
a opri aparatul. Pentru a opri aparatul,
apăsaţi butonul pornire/oprire de pe
aparat.
40
Slovenščina
Uvod
Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja
Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.
Pomembne varnostne informacije
Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo
uporabo.
Nevarnost
Ne sesajte vode ali drugih tekočin, vnetljivih snovi ali vročega
pepela.
Opozorilo
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali
napetost, navedena na njem, ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali
sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips,
Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Gibke cevi, cevi ali drugih nastavkov ne usmerjajte v oči ali ušesa
in jih ne dajajte v usta.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata vtič odstranite iz
električne vtičnice.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so
prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne
nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora
čistiti in vzdrževati aparata.
- Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok.
Slovenščina
Slovenščina
41
- Ta sesalnik je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu. Sesalnika
ne uporabljajte za sesanje gradbenih odpadkov, cementnega
prahu, pepela, drobnega peska, apnenca in podobnih snovi.
Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez katerega koli od filtrov. S tem
lahko poškodujete motor in skrajšate življenjsko dobo sesalnika.
Dele sesalnika vedno očistite, kot je prikazano v tem
uporabniškem priročniku. Delov ne čistite z vodo in/ali čistilnimi
sredstvi, če to ni posebej navedeno v uporabniškem priročniku.
Pozor
- Uporabljajte samo vrečke za prah Philips s-bag® za enkratno
uporabo ali vrečko za vnovično uporabo. Druge vrste ali znamke
vrečk za prah lahko poškodujejo sesalnik.
- Za optimalno zadrževanje prahu in delovanje sesalnika filtre
vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi filtri ustrezne vrste
(glejte poglavje »Naročanje dodatne opreme«).
- Če ima sesalnik daljinski upravljalnik, baterije daljinskega
upravljalnika vedno zamenjajte z baterijami ustrezne vrste.
- Če ima sesalnik daljinski upravljalnik, odstranite baterije
daljinskega upravljalnika, če aparata ne boste uporabljali mesec
dni ali več.
- Najvišja raven hrupa: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Naročanje dodatne opreme
Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na www.philips.com/parts-and-accessories ali pri
Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji
državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).
Jamstvo in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite mednarodni
garancijski list.
42
Slovenščina
Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU) (Sl. 1).
- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije za enkratno uporabo, ki jih ni dovoljeno odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2006/66/ES) (Sl. 2).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. S
pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za namestitev ali odstranitev baterij za enkratno uporabo so na voljo v uporabniškem
priročniku.
Iztrošene zamenljive baterije vedno odstranite iz izdelka. Pri odlaganju baterij
upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.
Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne
morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih
vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Moč sesanja je premajhna.
Vrečka za prah je polna.
Izpraznite vrečko za prah za vnovično
uporabo ali zamenjajte vrečko za prah
za enkratno uporabo.
Filtri so umazani.
Očistite ali zamenjajte filtre.
Moč sesanja je nastavljena
na nizko nastavitev.
Povečajte moč sesanja z nastavitvenim
gumbom na aparatu ali ročaju.
Nastavek, cev ali gibka cev so Oviro odstranite tako, da odklopite
zamašeni.
zamašeni del in ga priklopite obrnjenega
(kolikor daleč je mogoče). Vklopite
sesalnik, da zračni tok v obratni smeri
spustite skozi zamašeni del.
Pri uporabi sesalnika me
včasih rahlo strese
elektrika.
Na sesalniku nastaja statična
elektrika. Nižja ko je vlažnost
zraka, več statične elektrike
se nakopiči.
Aparat razelektrite tako, da cev večkrat
prislonite k drugim kovinskim
predmetom v prostoru (na primer k
nogam mize ali stolov, radiatorjem ipd.).
Povečate lahko tudi vlažnost zraka v
prostoru.
Samo pri določenih
modelih: Infrardeči
daljinski upravljalnik ne
deluje.
Baterije morda nimajo
dobrega stika ali pa so
nepravilno vstavljene.
Odstranite pokrov prostora za baterije in
baterije pravilno vstavite. Prepričajte se,
da sta pola – in + pravilno usmerjena.
Slovenščina
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Baterije so prazne.
Zamenjajte baterije. Sesanje lahko
nadaljujete, vendar daljinskega
upravljalnika ne morete uporabljati za
povečanje ali zmanjšanje moči sesanja
ali za izklop aparata. Aparat izklopite s
pritiskom gumba za vklop/izklop na
aparatu.
43
44
Slovensky
Úvod
Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na
www.philips.com/welcome.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na
neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
Nikdy nevysávajte vodu ani iné tekutiny, horľavé látky ani horúci
popol.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na
zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné
zariadenie, nepoužívajte ho.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby
nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Hadicou, trubicou ani žiadnym iným príslušenstvom nemierte na
oči ani uši ani si ich nevkladajte do úst.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa musí odpojiť zástrčka
od elektrickej zásuvky.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne
schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie
tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez
dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie a kábel udržiavajte mimo dosahu detí.
Slovensky
Slovensky
45
- Tento vysávač je určený len na používanie v domácnosti. Vysávač
nepoužívajte na vysávanie stavebného odpadu, cementového
prachu, popola, jemného piesku, vápna a podobných látok. Nikdy
nepoužívajte vysávač bez niektorého z filtrov. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu motora a skráteniu životnosti vysávača. Vždy vyčistite
všetky súčasti vysávača podľa návodu na používanie. Žiadnu zo
súčastí nečistite vodou ani čistiacimi prostriedkami, ak takýto
postup nie je konkrétne uvedený v návode na používanie.
Výstraha
- Používajte výlučne jednorazové vrecká na prach Philips s-bag®
alebo vrecko na opakované použitie. Používanie vreciek na prach
iných typov alebo značiek môže spôsobiť poškodenie vysávača.
- Aby bolo zaručené optimálne zachytávanie prachu a výkon
vysávača, filtre vždy vymieňajte iba za originálne filtre značky
Philips správneho typu (pozrite si kapitolu „Objednávanie
príslušenstva“).
- Ak je vysávač vybavený diaľkovým ovládaním, batérie v ňom
vymieňajte vždy za batérie správneho typu.
- Ak je vysávač vybavený diaľkovým ovládaním, vyberte z neho
batérie v prípade, že spotrebič nebudete používať najmenej
mesiac.
- Maximálna úroveň hluku: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku
www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky
Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo
si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.
46
Slovensky
Recyklácia
- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 1).
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom (2006/66/ES) (Obr. 2).
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií vo
svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Vyberanie jednorazových batérií
Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si pokyny na vloženie alebo vybratie batérií v návode na
používanie.
Zo zariadenia vždy vyberajte prázdne jednorazové batérie. Pri likvidácii batérií sa riaďte
príslušnými bezpečnostnými opatreniami.
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri
používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie,
navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok,
alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nedostatočný sací výkon.
Je plné vrecko na prach.
Vyprázdnite vrecko na prach určené na
opakované používanie alebo vymeňte
jednorazové vrecko na prach.
Sú znečistené filtre.
Vyčistite alebo vymeňte filtre.
Sací výkon je nastavený na
nízky stupeň.
Pomocou regulátora na spotrebiči alebo
na rukoväti zvýšte sací výkon.
Je upchatá hubica, trubica
alebo hadica.
Prekážku odstránite tak, že odpojíte
blokovanú časť a pripojíte ju (čo
najďalej) v opačnom smere. Zapnite
vysávač, aby vzduch prúdil cez
blokovanú časť v opačnom smere.
Pri používaní vysávača
niekedy cítim elektrické
výboje.
Vysávač vytvára statickú
elektrinu. Čím je vlhkosť
vzduchu nižšia, tým viac
statickej elektriny spotrebič
vytvorí.
Statickú elektrinu zo zariadenia vybite
priblížením trubice k inému kovovému
predmetu v miestnosti (napríklad k
nohám stola alebo kresla, radiátoru a
pod.). Môžete tiež zvýšiť vlhkosť vzduchu
v miestnosti.
Len určité modely:
Infračervené diaľkové
ovládanie nefunguje.
Batérie nemajú dobrý
kontakt alebo nie sú správne
vložené.
Vyberte kryt priečinka na batérie a vložte
batérie správne. Uistite sa, že sú správne
vložené póly batérií – a +.
Slovensky
Problém
47
Možná príčina
Riešenie
Batérie sú vybité.
Vymeňte batérie. Môžete pokračovať vo
vysávaní, no nemôžete pritom používať
diaľkové ovládanie na zvyšovanie a
znižovanie sacieho výkonu ani na
vypnutie spotrebiča. Ak chcete spotrebič
vypnúť, stlačte vypínač na spotrebiči.
48
Srpski
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi
kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na stranici www.philips.com/welcome.
Važne bezbednosne informacije
Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
Opasnost
Nikada nemojte da usisavate vodu niti bilo kakve druge tečnosti, zapaljive supstance ili vruć pepeo.
Upozorenje
- Pre uključivanja aparata, proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne
električne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips
servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Nemojte da usmeravate crevo, cev niti bilo koji dodatak prema očima ili ušima, kao ni da ih
stavljajte u usta.
- Pre čišćenja ili održavanja aparata obavezno isključite utikač iz utičnice.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili
ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih
opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje
uređaja bez nadzora.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece.
- Ovaj usisivač je dizajniran isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ovaj usisivač nemojte da koristite
za usisavanje građevinskog otpada, cementne prašine, pepela, sitnog peska, kreča i sličnih
supstanci. Usisivač uvek koristite sa nekim filterom. Ako ga koristite bez ikakvog filtera, možete da
oštetite motor i skratite životni vek usisivača. Uvek očistite sve delove usisivača na način prikazan u
korisničkom priručniku. Neki deo možete da perete vodom i/ili sredstvima za čišćenje samo ako je
to posebno navedeno u korisničkom priručniku.
Oprez
- Koristite samo Philips s-bag® kese za usisivač ili kese za višekratnu upotrebu. Korišćenje kesa za
prašinu drugih tipova ili marki može da izazove oštećenja na usisivaču.
- Kako bi se zagarantovalo optimalno skupljanje prašine i performanse usisivača, filtere zamenjujte
isključivo originalnim Philips filterima odgovarajućeg tipa (pogledajte poglavlje „Naručivanje
dodataka“).
- Ako vaš usisivač ima daljinski upravljač, uvek zamenite baterije u daljinskom upravljaču sa
baterijama odgovarajućeg tipa.
- Ako vaš usisivač ima daljinski upravljač, izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ne planirate da
koristite aparat jedan mesec ili duže.
- Maksimalan nivo buke: Lc = 84 dB (A)
Srpski
Srpski
49
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti
elektromagnetnim poljima.
Naručivanje dodataka
Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu www.philips.com/parts-and-accessories
ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete i da se obratite Centru za korisničku podršku
kompanije Philips u vašoj državi (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).
Garancija i podrška
Ako su vam potrebne informacije ili podrška, posetite stranicu www.philips.com/support ili pročitajte
međunarodni garantni list.
Reciklaža
- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom
(2012/19/EU) (Sl. 1).
- Ovaj simbol znači da ovaj proizvod sadrži baterije za jednokratnu upotrebu koje ne treba odlagati
zajedno sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EC) (Sl. 2).
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i
elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posledica
po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu
Da biste izvadili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte uputstva za postavljanje i/ili uklanjanje
baterija u priručniku.
Uvek uklonite iz proizvoda prazne baterije koje se odlažu. Preduzmite sve neophodne
bezbednosne mere predostrožnosti kada odlažete baterije.
Rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete
dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku,
posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za
korisničku podršku u svojoj zemlji.
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Jačina usisavanja nije
dovoljna.
Kesa za prašinu je puna.
Ispraznite kesu za višekratnu upotrebu ili
zamenite kesu za jednokratnu upotrebu.
Filteri su prljavi.
Očistite ili zamenite filtere.
Snaga usisavanja podešen je
na nisku postavku.
Povećajte jačinu usisavanja pomoću
regulatora na aparatu ili na dršci.
50
Srpski
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Mlaznica, cev ili crevo su
blokirani.
Da biste uklonili začepljenja, skinite
blokirani deo i priključite (ukoliko je to
moguće) u suprotnom smeru. Uključite
usisivač da biste proterali vazduh kroz
blokirani deo u suprotnom smeru.
Ponekad kada koristim
usisivač osetim strujne
udare.
Usisivač stvara statički
elektricitet. Što je vlažnost
vazduha niža, to će aparat
stvarati veći statički
elektricitet.
Oslobodite elektricitet iz aparata tako
što ćete cev češće postavljati uz druge
metalne predmete u sobi (npr. noge
stola ili stolice, radijator itd.). Možete i da
povećate nivo vlažnosti vazduha u sobi.
Samo neki modeli:
Infracrveni daljinski
upravljač ne radi.
Baterije nisu ostvarile pun
kontakt ili nisu pravilno
ubačene.
Uklonite poklopac odeljka za baterije i
pravilno ubacite baterije. Pazite da su + i
- polovi baterija usmereni pravilno.
Baterije su prazne.
Zamenite baterije. Možete da nastavite
sa usisavanjem, ali ne možete da
koristite daljinski upravljač za
povećavanje/smanjivanje snage
usisavanja niti za isključivanja aparata.
Da biste isključili aparat, pritisnite
dugme za uključivanje/isključivanje na
aparatu.
Български
51
Въведение
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от
предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
Важна информация за безопасност
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за
справка в бъдеще.
Опасност
Никога не всмуквайте вода или друга течност, нито запалими
вещества или гореща пепел.
Предупреждение
- Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете
дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това
на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел
или самият уред са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в
захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips,
упълномощен сервизен център на Philips или квалифициран
техник.
- Не насочвайте маркуча, тръбата или друга принадлежност
към очите или ушите и не ги поставяйте в устата си.
- Щепселът трябва да се изключи от контакта преди
почистване или поддръжка на уреда.
- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години,
и от хора с намалени физически, сетивни или умствени
възможности или без опит и познания, ако са под
наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на
уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте
на деца да си играят с уреда. Почистването и
потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца
без надзор.
- Пазете уреда и кабела далече от деца.
Български
52
Български
- Тази прахосмукачка е проектирана само за домашна
употреба. Не използвайте тази прахосмукачка за всмукване
на строителни отпадъци, циментов прах, пепел, фин пясък,
вар и подобни вещества. Никога не използвайте
прахосмукачката без някой от филтрите. Това може да
повреди електромотора и да съкрати живота на
прахосмукачката. Винаги почиствайте всички части на
прахосмукачката, както е показано в ръководството за
потребителя. Не почиствайте частите с вода и/или
почистващи препарати, ако това не е специално показано в
ръководството за потребителя.
Внимание
- Използвайте само еднократните торби за прах s-bag® на
Philips или торбата за многократна употреба. Използването
на други видове или марки торби за прах може да причини
повреда на прахосмукачката.
- За да се гарантира най-добро събиране на праха и
оптимална работа на прахосмукачката, винаги сменяйте
филтрите с оригинални филтри на Philips от съответния модел
(вижте глава „Поръчване на аксесоари и филтри“).
- Ако прахосмукачката има дистанционно управление, винаги
подменяйте батериите на дистанционното управление с
батерии от правилния тип.
- Ако прахосмукачката има дистанционно управление,
извадете батериите от дистанционното управление, в случай
че няма да използвате уреда за месец или повече време.
- Максимално ниво на шума: Lc = 84 dB(A)
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред Philips отговаря на всички действащи стандарти и разпоредби, свързани с
излагането на електромагнитни полета.
Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.philips.com/parts-and-accessories
или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с центъра за
Български
53
обслужване на потребители на Philips във вашата държава (за данни за контакт вижте
листовката за международната гаранция).
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или
прочетете листовката за международна гаранция.
Рециклиране
- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови
отпадъци (2012/19/ЕС) (Фиг. 1).
- Този символ означава, че продуктът съдържа батерии за еднократна употреба, които не
могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (2006/66/EО) (Фиг. 2).
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически и
електронни продукти и батерии. Правилното изхвърляне спомага за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.
Изваждане на батерии за еднократна употреба
За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте инструкциите за поставяне и/или
изваждане на батерии в потребителското ръководство.
Винаги изваждайте изтощените батерии за еднократна употреба от продукта.
Вземете всички необходими предпазни мерки, когато изхвърляте батериите.
Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-честите проблеми, които може да срещнете при използване на
уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте
списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с
центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
Проблем
Възможна причина
Засмукващата мощност е Торбата за прах е пълна.
недостатъчна.
Решение
Изпразнете торбата за прах за
многократна употреба или сменете
торбата за прах за еднократна
употреба.
Филтрите са замърсени.
Почистете или сменете филтрите.
Засмукващата мощност е
настроена на ниска
стойност.
Увеличете засмукващата мощност с
регулатора на уреда или на дръжката.
Накрайникът, тръбата или
маркучът е запушен.
За да отстраните запушването,
разкачете запушения елемент и го
свържете (доколкото е възможно) в
обратна посока. Включете
прахосмукачката, за да нагнетите
въздуха през запушения елемент в
обратна посока.
54
Български
Проблем
Възможна причина
Решение
Когато използвам
прахосмукачката,
понякога усещам удари
от електрически ток.
По прахосмукачката се
натрупва статично
електричество. Колкото пониска е влажността на
въздуха, толкова повече
статично електричество се
натрупва по уреда.
Разреждайте уреда с често допиране
на тръбата до други метални
предмети в стаята (например краката
на маса или стол, радиатор и други).
Можете също да увеличите
влажността на въздуха в стаята.
Само за определени
Батериите не правят добър
модели: Инфрачервеното контакт или не са
дистанционно
поставени правилно.
управление не
функционира.
Махнете капака на отделението за
батерията и поставете батериите
правилно. Уверете се, че полюсите "-"
и "+" на батериите са правилно
ориентирани.
Батериите са изтощени.
Сменете батериите. Можете да
продължите да чистите, но не можете
да използвате дистанционното
управление, за да намалите или
увеличите засмукващата мощност,
или за да изключите уреда. За да
изключите уреда, натиснете бутона за
вкл./изкл. върху уреда.
Українська
55
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб сповна скористатися
підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій пристрій на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її
для довідки в майбутньому.
Небезпечно
У жодному разі не використовуйте пристрій для прибирання води чи іншої рідини, займистих
речовин чи гарячого попелу.
Обережно
- Перед тим як під’єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
указана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із
належною кваліфікацією.
- Не спрямовуйте шланг, трубку чи інше приладдя в очі чи у вуха, а також не беріть їх до рота.
- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте штекер із розетки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з послабленими
відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за
умови, що використання відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям
бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду
дорослих.
- Тримайте пристрій і шнур подалі від дітей.
- Цей пилосос призначено виключно для побутового використання. Не використовуйте цей
пилосос для всмоктування будівельних відходів, цементного пилу, попелу, дрібного піску,
штукатурки й подібних речовин. У жодному разі не використовуйте пилосос без фільтрів. Це
може пошкодити двигун і зменшити термін роботи пилососа. Завжди чистьте всі частини
пилососа, як показано в посібнику користувача. Не мийте частини водою та/або миючими
засобами, якщо цього не вказано в посібнику користувача.
Увага
- Використовуйте лише одноразові мішки для пилу Philips s-bag® або багаторазовий мішок
для пилу. Використання мішків для пилу інших типів чи марок може пошкодити пилосос.
- Щоб забезпечити оптимальну ефективність роботи пилососа, завжди заміняйте фільтри
оригінальними фільтрами Philips відповідного типу (див. розділ "Замовлення приладь").
- Якщо пилосос має пульт дистанційного керування, завжди заміняйте батареї пульта
дистанційного керування батареями відповідного типу.
- Якщо пилосос має пульт дистанційного керування, виймайте батареї з пульта дистанційного
керування, якщо Ви не маєте наміру використовувати пристрій протягом місяця чи довше.
- Макс. рівень шуму: Lc = 84 дБ (A)
Українська
56
Українська
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і нормативним актам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
Замовлення аксесуарів
Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.philips.com/parts-andaccessories або зверніться до дилера Philips. Ви також можете звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному
талоні).
Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
прочитайте гарантійний талон.
Утилізація
- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU) (Мал. 1).
- Цей символ означає, що даний виріб містить батареї, які не підлягають утилізації зі
звичайними побутовими відходами (2006/66/EC) (Мал. 2).
- Дотримуйтеся правил розділеного збору електричних і електронних пристроїв та батарей у
Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Виймання одноразових батарей
Щоб дізнатися, як вийняти одноразові батареї, див. інструкцію з установлення та/або виймання
батареї в посібнику користувача.
Завжди виймайте розряджені одноразові батареї з виробу. Дотримуйтеся основних
правил безпеки під час цієї процедури.
Усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою поданої нижче інформації,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support і ознайомтеся зі списком частих запитань або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Недостатня потужність
всмоктування.
Мішок для пилу повний.
Спорожніть багаторазовий мішок для
пилу або замініть одноразовий мішок
для пилу.
Фільтри брудні.
Почистьте або замініть фільтри.
Українська
Проблема
57
Можлива причина
Вирішення
Вибрано низьке
налаштування потужності
всмоктування.
Збільште потужність всмоктування за
допомогою регулятора на пристрої чи
ручці.
Насадку, трубку або шланг
заблоковано.
Щоб усунути перешкоду, від’єднайте
заблоковану деталь і (якщо це
можливо) під’єднайте її у зворотному
напрямку. Увімкніть пилосос, щоб
повітря "прочистило" деталь у
зворотному напрямку.
Під час використання
На пилососі накопичується
пилососа інколи відчутно електростатичний заряд.
дію електричного струму. Що нижча вологість
повітря, то більше
електростатичного заряду
накопичується на пристрої.
Розряджайте пристрій, час від часу
спираючи трубку на інші металеві
предмети в кімнаті (наприклад, ніжки
стола чи крісла, радіатор тощо).
Можна також зволожити повітря в
кімнаті.
Лише окремі моделі:
Інфрачервоний пульт
дистанційного керування
не працює.
Батареї не мають повного
контакту або їх не
встановлено належним
чином.
Зніміть кришку батарейного відсіку та
встановіть батареї належним чином.
Перевірте, чи полюси "+" і "-"
розташовані правильно.
Батареї розряджені.
Замініть батареї. Можна
продовжувати прибирати, але
неможливо регулювати потужність
всмоктування або вимкнути пристрій
за допомогою пульта дистанційного
керування. Щоб вимкнути пристрій,
натисніть кнопку "Увімк./Вимк." на
пристрої.
inside back page
1
2
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.3659.6 (10/12/2018)
>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising