Philips | FC8812/01 | Important information | Philips SmartPro Active Robotporszívó FC8812/01 Important Information Manual

Philips SmartPro Active Robotporszívó FC8812/01 Important Information Manual
1
2
English 4
Čeština 8
Eesti 12
Latviešu 16
Lietuviškai 20
Magyar 24
Polski 28
Română 33
Slovensky 37
Русский 41
Українська 45
Қазақша 48
4
English
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
- Do not immerse the robot or the adapter in water or any other
liquid.
- Do not use the robot on wet floors or in places where there is a
risk of contact with water or immersion in water.
- Never let the robot operate on or near flammable substances and
do not allow it to pick up ashes until they are cold.
- Do not use the robot in humid surroundings like bathrooms.
- Do not pour any liquid into the openings of the robot.
Warning
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the
local mains voltage before you connect the adapter.
- The plug must be removed from the socket-outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
- Do not use the robot if the adapter or the robot itself is damaged
or if the robot is not complete.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- This robot is designed for indoor use only. Keep all doors leading
outside closed.
- Do not use the robot in hazardous areas such as close to
fireplaces, showers or swimming pools.
- This robot is better suited for cleaning hard floors. Its performance
on soft floors can be somewhat limited.
English
English
5
- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than
8 years.
- Keep pets away from the robot. Do not let pets sit or stand on the
robot.
- Keep loose clothing, hair and body parts away from the brushes
of the robot.
- Remove all fragile and light objects from the floor and make sure
the robot does not get entangled in the pull cords of blinds or
curtains.
- Do not let the robot move over the mains cords of other
appliances or other cables as this may cause a hazard.
- Stop the robot if a dangerous situation occurs or if the robot
behaves abnormally or gives off an abnormal smell.
- To prevent damage, do not use the robot if the filter is not present
in the dust container or has not been placed properly in the dust
container.
- Do not cover the robot or block the ventilation openings when the
robot is cleaning or charging. This may cause the robot to
overheat.
- Do not store the robot at a temperature above 60°C or below
-10°C.
- Do not use the robot in a room with a temperature above 45°C.
- The rechargeable battery may only be replaced by qualified
service engineers. Take the robot to an authorized Philips service
center to have the battery replaced when you can no longer
recharge it or when it runs out of power quickly.
6
English
- Always return the appliance to an authorized Philips service
center for examination or repair. Repair by unqualified persons
could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not incinerate, disassemble or expose the robot to
temperatures above 60°C. The rechargeable battery may explode
if overheated.
Caution
- The robot is fitted with drop-off sensors in the bottom. These
drop-off sensors are used to detect and avoid height differences.
- Do not put any tape or stickers over the drop-off sensors and
make sure you clean the drop-off sensors regularly.
- When you use the robot to vacuum fine sand, lime, cement dust
and similar substances, the pores of the filter become clogged.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- Unplug the docking station or the adapter if you are not going to
use the robot for some time.
- Do not use the robot on high-pile carpets or on rugs with tassels.
- Do not clean the dust container and the filter with water or in the
dishwasher.
Compliance
- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure
to electromagnetic fields.
- Hereby Philips declares that this robot is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU (frequency band: 2400-2483.5 MHz; maximum radiofrequency power: 43.7 mW; radio-frequency exposure at 20 cm use: 4.76 V/m). The declaration of
conformity may be consulted at www.philips.com/support.
- This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article
10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product is
compliant with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU member states.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 1).
English
7
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig. 2) (2006/66/EC). Please take your product to an
official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable
battery.
- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products and
rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment
and human health.
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove
the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that
the battery is completely empty.
Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and
when you dispose of the rechargeable battery.
To remove the rechargeable battery, see the instructions for removing the rechargeable battery in the
user manual.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international
warranty leaflet for contact details).
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.
Your robot vacuum cleaner has been designed and developed with the greatest possible care. In the
unfortunate case that your robot needs repair, the Consumer Care Centre in your country will help you
by arranging any necessary repairs in the shortest possible time and with maximum convenience. If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
8
Čeština
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro
budoucí použití.
Nebezpečí
- Robot ani jeho adaptér nesmíte ponořit do vody ani do jiné
kapaliny.
- Nepoužívejte robot na mokrých podlahách nebo na místech, kde
existuje nebezpečí kontaktu s vodou či ponoření do vody.
- Nikdy nenechávejte robot pracovat na hořlavém povrchu nebo
v blízkosti hořlavých látek a nenechávejte jej uklízet popel, dokud
nevychladne.
- Nepoužívejte robota ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny.
- Do otvorů robotu nenalévejte žádné tekutiny.
Varování
- Dříve než připojíte adaptér, zkontrolujte, zda napětí uvedené na
adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od
síťové zásuvky.
- Robot nepoužívejte, pokud je adaptér nebo samotný robot
poškozený nebo pokud robotu chybí některá součástka.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
- Tento robot je určen pouze pro použití v interiéru. Zavřete veškeré
dveře vedoucí ven.
- Nepoužívejte robot v nebezpečných oblastech, jako jsou místa
v blízkosti krbů, sprch nebo bazénů.
- Tento robot je vhodný spíše na čištění tvrdých podlah. Jeho výkon
na měkkém povrchu může být omezen.
Čeština
Čeština
9
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat,
pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném
používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si
s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění
a uživatelskou údržbu.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Udržujte robot mimo dosah domácích zvířat. Nedovolte jim na
robotu sedět ani stát.
- Volné oblečení, vlasy a části těla udržujte mimo dosah kartáčů
robotu.
- Odstraňte z podlahy veškeré křehké a lehké předměty a zajistěte,
aby se robot nezapletl do šňůr od rolet nebo závěsů.
- Zabraňte robotu v pohybu přes napájecí kabely nebo jiné
přístroje či kabely, protože to může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
- Pokud dojde k nebezpečné situaci nebo pokud se robot chová
nenormálně nebo vydává nepřirozený zápach, robot zastavte.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte robot v případě, že
v nádobě na prach není filtr nebo do ní nebyl správně vložen.
- Během úklidu i nabíjení robot nezakrývejte a neblokujte jeho
ventilační otvory. Mohlo by to vést k přehřátí robotu.
- Neskladujte robot při teplotách vyšších než 60 °C nebo nižších
než -10 °C.
- Nepoužívejte robot v místnostech s teplotou nad 45 °C.
- Výměnu akumulátoru smějí provádět pouze odborně kvalifikovaní
pracovníci. Pokud akumulátor nelze nabít, nebo dochází k jeho
příliš rychlému vybíjení, odneste robota do autorizovaného
servisního střediska Philips, kde si ho můžete nechat vyměnit.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy autorizovanému
servisnímu středisku společnosti Philips. Opravy prováděné
nekvalifikovanými osobami mohou uživatele vystavit
nebezpečným situacím.
10
Čeština
- Robot nepalte, nerozebírejte ani nevystavujte teplotám vyšším
než 60 °C. Akumulátor by mohl při přehřátí explodovat.
Upozornění
- Ve spodní části je robot vybaven senzory pádu. Tyto senzory
pádu detekují výškové rozdíly a pomáhají robotu se jim vyhnout.
- Nepřelepujte senzory pádu lepicí páskou ani samolepkami
a zajistěte jejich pravidelné čištění.
- Pokud robot použijete k vysávání jemného písku, vápna,
cementového prachu nebo podobných substancí, póry filtru se
ucpou.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí
prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín
nebo aceton.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.
- K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
- Pokud robot nebudete delší dobu používat, odpojte dokovací
stanici či adaptér.
- Nepoužívejte robot na koberce s vysokým vlasem nebo koberečky
se střapci.
- Nádobu na prach ani filtr nemyjte vodou ani v myčce na nádobí.
Soulad s normami
- Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se
elektromagnetických polí.
- Společnost Philips tímto prohlašuje, že tento robot vyhovuje zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU (frekvenční pásmo: 2400–2483,5 MHz, maximální
vysokofrekvenční výkon: 43.7 mW, expozice radiofrekvenčnímu záření při použití na 20 cm: 4.76
V/m). Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.
- Toto zařízení bylo vyrobeno tak, aby produkt splňoval podmínky článku 10(2), protože je možné ho
provozovat alespoň v jednom členském státu EU podle zkoušky, a produkt byl v souladu s článkem
10(10), protože nemá žádné omezení na uvedení do provozu v žádném členském státu EU.
Recyklace
- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU)
(obr. 1).
Čeština
11
- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který
nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (obr. 2) (2006/66/ES). Odneste
prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips
a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí akumulátoru
Až budete výrobek likvidovat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru
ověřte, zda je výrobek odpojený od elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.
Při manipulaci s nástroji potřebnými k otevření výrobku a při likvidaci akumulátoru
dbejte všech nezbytných bezpečnostních zásad.
Chcete-li vyjmout akumulátor, další pokyny naleznete v pokynech k vkládání a vyjímání akumulátoru
v uživatelské příručce.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-andaccessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním
listu).
Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si
prostudujte záruční list s mezinárodní platností.
Tento robotický vysavač byl navržen a vyvinut s maximální možnou péčí. Pokud však váš robot i přesto
vyžaduje opravu, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi, kde vám pomohou s vyřízením
nutných oprav v nejkratší možné době a s maximálním pohodlím. Pokud se ve vaší zemi nenachází
středisko péče o zákazníky, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
12
Eesti
Tähtis ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
- Ärge kastke robottolmuimejat ega adapterit vette või muu
vedeliku sisse.
- Ärge kasutage robottolmuimejat märjal põrandal või kohtades,
kus on veega kokkupuutumise või vette sattumise oht.
- Ärge kunagi laske robottolmuimejal töötada tuleohtlikel pindadel
ega selliste pindade lähedal ning ärge laske tolmuimejal endasse
imeda tuhka seni, kuni see pole jahtunud.
- Ärge kasutage robottolmuimejat niisketes kohtades, näiteks
vannitoas.
- Ärge valage robottolmuimeja avadesse mingeid vedelikke.
Hoiatus
- Enne adapteri sisselülitamist kontrollige, kas adapterile märgitud
pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik
pistikupesast eemaldada.
- Ärge kasutage robottolmuimejat, kui adapter või tolmuimeja ise
on kahjustatud või kui sellest on mõni osa puudu.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade
vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud
hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Käesolevat robottolmuimejat tohib kasutada ainult siseruumides.
Hoidke kõiki uksi, mis viivad välja, suletuna.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ohtlikes piirkondades, näiteks
kamina, duši või basseini läheduses.
- Robottolmuimeja sobib paremini kõvakattega põrandate
puhastamiseks. Selle jõudlus pehme kattega põrandatel võib olla
piiratud.
Eesti
Eesti
13
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile
on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad
mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja
hooldada.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele
kättesaamatus kohas.
- Hoidke lemmikloomad robottolmuimejast eemal. Ärge laske neil
tolmuimeja peal istuda ega seista.
- Hoidke riietuse lahtised osad, juuksed ja käed-jalad
robottolmuimeja harjade juurest eemal.
- Kõrvaldage põrandalt kõik õrnad ja kerged esemed ning
hoolitsege selle eest, et robottolmuimeja ei takerduks
ruloonööridesse ega kardinatesse.
- Ärge laske robottolmuimejal liikuda üle teiste seadmete
toitejuhtmete ega üle muude juhtmete, kuna see võib tekitada
ohtliku olukorra.
- Seisake robottolmuimeja, kui tekib ohtlik olukord või kui
robottolmuimeja käitub ebatavaliselt või eritab ebatavalist lõhna.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage robottolmuimejat, kui
tolmukambris ei ole filtrit või kui see ei ole tolmukambrisse
korralikult paigaldatud.
- Ärge katke koristamise ega laadimise ajal robottolmuimejat ega
blokeerige selle ventilatsiooniavasid. See võib tingida
robottolmuimeja ülekuumenemise.
- Ärge hoiustage robottolmuimejat temperatuuril, mis on üle 60 °C
või alla –10 °C.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ruumis, mille temperatuur on üle
45 °C.
14
Eesti
- Taaslaetavat akut tohib vahetada vaid selleks kvalifitseeritud
hoolduseinsener. Kui taaslaetavat akut ei ole enam võimalik
laadida või kui see saab kiiresti tühjaks, viige robottolmuimeja
selle aku asendamiseks Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
- Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud
hoolduskeskusesse. Väljaõppeta isikute poolt parandatud seade
võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda.
- Ärge põletage robottolmuimejat, võtke seda lahti ega
eksponeerige seda temperatuuridele üle 60 °C. Ülekuumenemise
korral võib taaslaetav aku plahvatada.
Ettevaatust
- Robottolmuimeja põhjale on paigaldatud kukkumissensorit. Need
kukkumissensorid tuvastavad ja väldivad pinna kõrguseerinevusi.
- Ärge pange kukkumissensoritele teipi ega kleepsusid ning
kindlasti puhastage kukkumissensoreid regulaarselt.
- Kui kasutate robottolmuimejat selleks, et imeda peenikest liiva,
lupja, tsemenditolmu või muid sarnaseid aineid, võivad filtri
poorid ummistuda.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu,
abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu
bensiin või atsetoon.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Seadme laadimiseks kasutage ainult sellega kaasaskäivat
adapterit.
- Eemaldage dokkimisjaam või adapter, kui te ei kavatse
robottolmuimejat mõnda aega kasutada.
- Ärge kasutage robottolmuimejat pikkade narmastega vaipadel
ega ka kohevatel vaipadel.
- Ärge puhastage tolmukambrit veega ega ka nõudepesumasinas.
Vastavus
- Käesolev Philips seade on vastavuses kõigi elektromagnetvälja mõju alla sattumist käsitlevate
standardite ja määrustega.
Eesti
15
- Käesolevaga deklareerib Philips, et see robot vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele
asjakohastele nõuetele (sagedusriba: 2400–2483,5 MHz, maksimaalne raadiosageduslik võimsus:
43.7 mW, raadiosageduslik mõju 20 cm kaugusel: 4.76 V/m). Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda
veebilehel www.philips.com/support.
- See seade on konstrueeritud nii, et toode vastab artikli 10 (2) nõudele, sest seda saab kontrollituna
kasutada vähemalt ühes ELi liikmesriigis ja toode vastab artiklile 10 (10), sest sellel ei ole mingeid
piiranguid kasutuselevõtmiseks kõikides ELi liikmesriikides.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL)
(joon. 1).
- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata
tavaliste olmejäätmete hulka (joon. 2) (2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti
või teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist
reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele.
Taaslaetava aku eemaldamine
Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui toote kasutusest kõrvaldate. Enne aku
eemaldamist kontrollige, et toote pistik oleks seinakontaktist välja võetud ja et aku
oleks täiesti tühi.
Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui käsitsete toote avamisel tööriistu ja kui
kõrvaldate laetava aku kasutusest.
Taaslaetava aku eemaldamiseks, vaadake juhiseid taaslaetava aku eemaldamise kohta
kasutusjuhendist.
Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele www.philips.com/parts-and-accessories või
külastage Philipsi müügiesindust. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt
kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt).
Garantii ja tootetugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi
üleilmne garantiileht.
Teie robottolmuimeja on konstrueeritud äärmiselt hoolikalt. Kui see vajab remonti, aitab teie riigi
klienditoe keskus korraldada vajalikud parandustööd võimalikult kiiresti ja mugavalt. Kui teie riigis
puudub klienditugi, külastage oma kohalikku Philipsi edasimüüjat.
16
Latviešu
Svarīga informācija par drošību
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Bīstami
- Neiegremdējiet robotu vai adapteri ūdenī vai citā šķidrumā.
- Neizmantojiet robotu uz mitrām grīdām vai vietās, kur pastāv risks
saskarties ar ūdeni vai tikt iegremdētam ūdenī.
- Nekad neļaujiet robotam darboties uz uzliesmojošām vielām vai
to tuvumā, kā arī neļaujiet tam uzsūkt pelnus, līdz tie nav
atdzisuši.
- Neizmantojiet robotu mitrā vidē, piemēram, vannasistabā.
- Nelejiet šķidrumus robota atverēs.
Brīdinājums
- Pirms adaptera pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz
adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no
rozetes.
- Neizmantojiet robotu, ja adapteris vai robots ir bojāts vai robots
nav pilnībā salikts.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota
tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām
personām, lai izvairītos no briesmām.
- Šis robots ir paredzēts izmantošanai tikai iekštelpā. Pārliecinieties,
ka durvis uz ārtelpu ir aizvērtas.
- Neizmantojiet robotu bīstamās vietās, piemēram, tuvu kamīniem,
dušām vai peldbaseiniem.
- Šis robots ir labāk piemērots cietu grīdas virsmu tīrīšanai. Tā
veiktspēja var samazināties, tīrot mīkstas grīdas virsmas.
Latviešu
Latviešu
17
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar
ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta
uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un
tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko
apkopi.
- Novietojiet ierīci un tās elektrības vadu vietā, kur tiem nevar
piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Nelaidiet dzīvniekus klāt robotam. Neļaujiet dzīvniekiem sēdēt vai
stāvēt uz robota.
- Uzmanieties, lai robota birstu tuvumā nenokļūtu vaļīgs apģērbs,
mati un ekstremitātes.
- Noņemiet no grīdas visus trauslos un vieglos priekšmetus un
pārliecinieties, ka robots nevar sapīties žalūziju vai aizkaru auklās.
- Neļaujiet robotam pārvietoties pāri citu ierīču strāvas vadiem vai
citiem kabeļiem, jo tas var radīt bīstamu situāciju.
- Ja rodas bīstama situācija, robota darbība ir neparasta vai no tā
plūst neparasta smaka, izslēdziet robotu.
- Lai novērstu bojājumus, neizmantojiet robotu, ja putekļu
nodalījumā nav ievietots filtrs vai tas nav ievietots pareizi.
- Nepārklājiet robotu ar citiem priekšmetiem un nenosprostojiet
ventilācijas atveres, kad robots veic tīrīšanas darbus vai veicot tā
uzlādi. Tas var izraisīt robota pārkaršanu.
- Neglabājiet robotu temperatūrā, kas augstāka par 60 °C vai
zemāka par -10 °C.
- Neizmantojiet robotu telpā ar temperatūru virs 45°C.
- Atkārtoti uzlādējamā akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēti apkopes tehniķi. Ja akumulatoru vairs nevar uzlādēt vai
tas ātri izlādējas, nogādājiet robotu pilnvarotajā Philips tehniskās
apkopes centrā, lai nomainītu akumulatoru.
18
Latviešu
- Ja nepieciešama apskate vai remonts, nogādājiet ierīci
pilnvarotajā Philips tehniskās apkopes centrā. Ja remontu veic
nekvalificēta persona, var rasties lietotājam īpaši bīstamas
situācijas.
- Nededziniet, neizjauciet un nepakļaujiet temperatūrai, kas
pārsniedz 60 °C. Pārkaršanas gadījumā akumulators var uzsprāgt.
Ievērībai
- Robots ir aprīkots ar nokrišanas sensoriem apakšā. Šos nokrišanas
sensorus izmanto, lai noteiktu virsmas augstuma izmaiņas un
novērstu kritienu.
- Nepārklājiet nokrišanas sensorus ar līmlenti vai uzlīmēm un
regulāri tīriet nokrišanas sensorus.
- Ja izmantojat robotu, lai uzsūktu smalkas smiltis, kaļķus, cementa
putekļus un līdzīgas vielas, filtra poras nosprostojas.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
- Ja grasāties kādu laiku nelietot robotu, atvienojiet dokstaciju vai
adapteri no elektrotīkla.
- Neizmantojiet robotu, lai tīrītu paklājus ar uzkārsumu vai
pušķainas grīdsegas.
- Netīriet putekļu tvertni un filtru ar ūdeni vai trauku mazgāšanas
mašīnā.
Atbilstība
- Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
- Ar šo Philips apliecina, ka šis robots atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem
Direktīvā 2014/53/ES (frekvenču josla: 2400–2483,5 MHz; maksimālā pārraidītā signāla jauda: 43.7
mW; radiofrekvenču iedarbība 20 cm attālumā no ierīces: 4.76 V/m). Atbilstības deklarāciju var
skatīt vietnē www.philips.com/support.
- Šī ierīce ir konstruēta tā, lai ražojums atbilstu 10. panta 2. punkta prasībām, un ir pārbaudīts, ka to
var ekspluatēt vismaz vienā ES dalībvalstī, un ražojums ir saderīgs ar 10. panta 10. punktu, jo
nepastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā visās ES dalībvalstīs.
Latviešu
19
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES) (att. 1).
- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst
likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (att. 2) (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu
oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti
uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo
bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi
un cilvēku veselību.
Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana
Izņemiet uzlādējamo akumulatoru tikai tad, kad izmetat produktu atkritumos. Pirms
akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka produkts ir atvienots no sienas
kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.
Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat produkta atvēršanas
rīkus un likvidējat uzlādējamo akumulatoru.
Lai izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru, lietotāja rokasgrāmatā skatiet norādījumus par
atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšanu.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.philips.com/parts-andaccessories vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas
centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet
starptautiskās garantijas bukletu.
Šis robota putekļsūcējs ir izstrādāts un izgatavots ar vislielāko rūpību. Ja robots tomēr ir jāremontē,
klientu apkalpošanas centrs jūsu valstī palīdzēs organizēt visus nepieciešamos remonta darbus
visīsākajā laikā un visērtākajā veidā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie
vietējā Philips izplatītāja.
20
Lietuviškai
Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos
gali prireikti ateityje.
Pavojus
- Nemerkite roboto ar adapterio į vandenį ar kitokį skystį.
- Nenaudokite roboto ant šlapių grindų ar vietose, kur jis gali
prisiliesti prie vandens ar į jį panirti.
- Niekada neleiskite robotui veikti ant ar šalia degių medžiagų,
neleiskite jam surinkti neatvėsusių pelenų.
- Nenaudokite roboto drėgnoje aplinkoje, kaip vonia.
- Į roboto angas nepilkite jokio skysčio.
Įspėjimas
- Prieš įjungdami adapterį patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta
įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Prieš valant prietaisą arba atliekant jo priežiūrą, kištuką būtina
ištraukti iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nenaudokite roboto, jei adapteris ar pats robotas yra apgadintas
arba robotas nevisiškai surinktas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai,
„Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios
kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis robotas skirtas naudoti tik patalpose. Laikykite uždarytas visas
duris į lauką.
- Nenaudokite roboto pavojingose vietose: arti židinių, dušų ar
baseinų.
- Šis robotas geriau tinka kietoms grindims valyti. Jo veiksmingumas
valant minkštas grindis gali būti ribotas.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių
fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji
patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos,
kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra susiję
pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite
vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
Lietuviškai
Lietuviškai
21
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite naminių gyvūnų prie roboto. Neleiskite naminiams
gyvūnams tupėti ar stovėti ant roboto.
- Laikykite laisvus drabužius, plaukus ir kūno dalis atokiau nuo
roboto šepečių.
- Nuo grindų pašalinkite visus dūžtančius ir lengvus daiktus ir
įsitikinkite, kad robotas neįsipainios į žaliuzių ar užuolaidų virveles.
- Neleiskite robotui judėti per kitų prietaisų maitinimo laidus ar kitus
kabelius, nes tai gali sukelti pavojų.
- Sustabdykite robotą kilus pavojingai situacijai, jei robotas veikia
neįprastai ar iš jo sklinda neįprastas kvapas.
- Kad nesugadintumėte, nenaudokite roboto, jei dulkių talpykloje
nėra filtro ar jis netinkamai įdėtas į dulkių talpyklą.
- Neuždenkite roboto ar ventiliacijos angų, kai robotas valo ar
įkraunamas. Dėl to robotas gali perkaisti.
- Nelaikykite roboto aukštesnėje nei 60 °C ar žemesnėje nei -10 °C
temperatūroje.
- Nenaudokite roboto patalpoje, kurioje temperatūra yra aukštesnė
nei 45 °C.
- Pakartotinai įkraunamą bateriją gali pakeisti tik kvalifikuoti
priežiūros inžinieriai. Perduokite robotą į įgaliotąjį „Philips“
priežiūros centrą, kad būtų pakeista baterija, jei jums
nebepavyksta jį įkrauti ar energija greitai baigiasi.
- Prietaisą tikrinti ar remontuoti visada grąžinkite į „Philips“ įgaliotąjį
priežiūros centrą. Remontą atlikus nekvalifikuotiems asmenims
galima ypač pavojinga naudotojui situacija.
- Roboto nedeginkite, neišrinkite ir saugokite nuo aukštesnės kaip
60 °C temperatūros. Perkaitusi pakartotinai įkraunama baterija
gali sprogti.
Dėmesio!
- Roboto apatinėje dalyje yra pritvirtinti aukščio jutikliai. Šie aukščio
jutikliai naudojami nustatyti aukščio skirtumus ir jų išvengti.
22
Lietuviškai
- Neklijuokite jokios juostelės ar lipdukų ant aukščio jutiklių ir
būtinai reguliariai valykite aukščio jutiklius.
- Jei naudojate robotą smulkiam smėliui, kalkėms, cemento
dulkėms ir panašioms medžiagoms siurbti, užsikemša filtro poros.
- Niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, abrazyvinių valiklių arba
ėsdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.
- Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis rankomis.
- Įkraudami prietaisą naudokite tik tiekiamą adapterį.
- Jei ketinate ilgesnį laiką nesinaudoti robotu, atjunkite doką arba
adapterį.
- Nenaudokite roboto storiems kilimams ir kilimėliams su kutais
siurbti.
- Neplaukite dulkių talpyklos ir filtro vandeniu ar indaplovėje.
Atitiktis
- Šis Philips įrenginys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus, susijusius su elektromagnetinių
laukų poveikiu.
- Šiuo dokumentu „Philips“ patvirtina, kad šis robotas atitinka pagrindinius ir kitus susijusius
direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus (dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz; maksimali radijo
dažnio galia: 43.7 mW; radijo dažnio poveikis naudojant už 20 cm: 4.76 V/m). Atitikties deklaracija
pateikiama www.philips.com/support.
- Ši įranga sukonstruota taip, kad produktas atitiktų 10(2) straipsnio reikalavimus, nes jis gali būti
naudojamas mažiausiai vienoje ES šalyje narėje, kaip ištirta, ir produktas atitinka 10(10) straipsnio
reikalavimus, nes jam netaikomi perdavimo eksploatacijai apribojimai visose ES šalyse narėse.
Perdirbimas
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES) (pav. 1).
- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo
elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (pav. 2) (2006/66/EB).
Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad
pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai.
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir
elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių
utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimas
Pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik tada, kai išmetate gaminį. Prieš išimdami
bateriją įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra
visiškai išsikrovusi.
Lietuviškai
23
Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojatės įrankiais, norėdami atidaryti
gaminį ir kai šalinate pakartotinai įkraunamą bateriją.
Norėdami išimti pakartotinai įkraunamą bateriją, žr. pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimo
instrukcijas naudotojo vadove.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite www.philips.com/parts-and-accessories
arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru
savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke).
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite
tarptautinės garantijos lankstinuką.
Jūsų robotas dulkių siurblys suprojektuotas ir sukurtas maksimaliai atidžiai. Tačiau jei atsitiktų taip, kad
jūsų robotą reikėtų taisyti, jums padės jūsų šalyje veikiantis klientų aptarnavimo centras – jis
suorganizuos būtiną remontą per trumpiausią įmanomą laiką ir patogiausiu jums būdu. Jei jūsų šalyje
nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
24
Magyar
Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi
használatra.
Veszély
- Ne merítse a robotot vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a robotot nedves padlón vagy olyan helyen, ahol
fennáll a vízzel való érintkezés vagy a vízbe merülés veszélye.
- Ne működtesse a robotot gyúlékony anyagokon vagy azok
közelében, és ne engedje, hogy ki nem hűlt hamut szívjon fel.
- Ne használja a robotot párás környezetben, például
fürdőszobában.
- Ne öntsön folyadékot a robot nyílásaiba.
Vigyázat!
- Az adapter csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adapteren
feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki
kell húznia a fali aljzatból.
- Ne használja a robotot, ha az adapter vagy maga a robot sérült,
vagy ha a robot hiányos.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserélni.
- Ez a robot kizárólag beltérben használható. Tartsa csukva a
kültérbe vezető ajtókat.
- Ne használja a robotot veszélyes területeken, például a kandalló,
zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- Ez a robot leginkább kemény padlók tisztítására alkalmas. Puha
padlók esetén az eredményessége némileg korlátozott lehet.
Magyar
Magyar
25
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a
készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják
felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék
biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó
veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a
készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető
karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Tartsa távol a robottól a kisállatokat. Ne hagyja, hogy azok
ráüljenek vagy ráálljanak.
- Vigyázzon, hogy a robot keféinek közelébe ne kerüljön bő
ruházat, a haja vagy valamelyik testrésze.
- Távolítsa el az összes törékeny és könnyű tárgyat a padlóról, és
ügyeljen rá, hogy a robot ne akadjon bele a sötétítő vagy a
függöny húzózsinórjába.
- Ügyeljen arra, hogy a robot ne menjen át más készülékek hálózati
kábelein, illetve más kábeleken, mert ez veszélyes lehet.
- Veszélyes helyzet esetén, vagy ha a robot szokatlanul viselkedik
vagy szokatlan szagot bocsát ki, állítsa le.
- A robot károsodásának megelőzése érdekében ne használja azt,
ha a portartályban nincs szűrő, vagy nem megfelelően van
behelyezve.
- Tisztításkor vagy töltéskor ne takarja le a robotot, és ne zárja le a
szellőzőnyílásait. Ez a robot túlmelegedését okozhatja.
- Ne tárolja a robotot 60 °C-nál magasabb, vagy -10 °C-nál
alacsonyabb hőmérsékleten.
- Ne használja a robotot 45 °C-nál magasabb hőmérsékletű
helyiségben.
- Az akkumulátort csak szakképzett szerviztechnikus cserélheti ki.
Vigye be a robotot egy hivatalos Philips szakszervizbe, ahol az
akkumulátort kicserélik, ha azt már nem lehet újra feltölteni vagy
gyorsan lemerül.
26
Magyar
- A készüléket kizárólag hivatalos Philips szakszervizbe vigye
vizsgálatra vagy javításra. A szakszerűtlen javítás a felhasználó
számára különösen veszélyes lehet.
- A robotot ne tegye tűzbe, ne szerelje szét és ne tegye ki 60 °C
feletti hőmérsékletnek. Az akkumulátor túlmelegítés esetén
felrobbanhat.
Figyelem!
- A robot alján mélységérzékelő található. Ezek segítségével
érzékeli és kerüli el a magasságkülönbségeket.
- Ne helyezzen semmilyen ragasztószalagot vagy matricát a
mélységérzékelőkre, és ügyeljen rá, hogy rendszeresen
megtisztítsa őket.
- Ha a robotot finom homok, mész, cementpor és hasonló anyagok
felszívására használja, a szűrő pórusai eltömődhetnek.
- A készülék tisztításához soha ne használjon dörzsszivacsot,
súrolószert és maró vagy oldó hatású tisztítófolyadékot (pl.
benzint vagy acetont).
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót.
- A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert
használja.
- Húzza ki a dokkolóegységet vagy az adaptert, ha egy ideig nem
fogja használni a robotot.
- Ne használja a robotot zsenília szőnyegek vagy bojtos lábtörlők
tisztítására.
- Ne tisztítsa a portartályt vagy a szűrőt vízzel vagy
mosogatógépben.
Megfelelőség
- Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és
előírásnak megfelel.
- A Philips ezennel kijelenti, hogy ez a robot megfelel a 2014/53/EU irányelv főbb előírásainak és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek (frekvenciasáv: 2400–2483,5 MHz; maximális rádiófrekvenciás
teljesítmény: 43.7 mW; használat közbeni rádiófrekvenciás kitettség 20 cm távolságban: 4.76 V/m).
A megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.
Magyar
27
- Ez a berendezés úgy lett kialakítva, hogy a termék megfelel a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt
követelménynek, mivel a vizsgálat szerint legalább egy uniós tagállamban üzemeltethető, és a
termék megfelel a 10. cikk (10) bekezdésének, mivel nincs korlátozva az üzembe helyezése az EU
összes tagállamában.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU) (ábra 1).
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet
nem szabad háztartási hulladékként (ábra 2) kezelni (2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a
készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa
el az akkumulátort.
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és egyszer használatos elemek
külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények
megelőzéséhez.
Az akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátort csak a készülék leselejtezésekor távolítsa el. Az akkumulátor
eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali
aljzatból, és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, amikor szerszámot használ a készülék
szétnyitásához, és akkor is, amikor leselejtezi az akkumulátort.
Az akkumulátor eltávolításához tekintse meg a használati útmutatóban az akkumulátor eltávolítására
vonatkozó utasításokat.
Tartozékok rendelése
Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a www.philips.com/parts-andaccessories weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Fordulhat az országában
működő Philips vevőszolgálathoz is (az elérhetőségi információkat megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra,
vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.
A robotporszívó tervezése és fejlesztése során a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el. Ha a
robot mégis javításra szorulna, az adott ország vevőszolgálata segítséget nyújt a szükséges javításnak
a lehető legrövidebb időn belüli megszervezésével, az Ön legnagyobb kényelme mellett. Ha
országában nincs Philips vevőszolgálat, akkor forduljon a Philips helyi termékforgalmazójához.
28
Polski
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z podanymi informacjami, które
mogą być przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
- Nie zanurzaj odkurzacza automatycznego ani jego zasilacza w
wodzie ani innym płynie.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego na mokrej podłodze ani
w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą lub
zanurzenia w wodzie.
- Nigdy nie dopuszczaj do tego, aby odkurzacz automatyczny
działał na substancjach łatwopalnych lub w ich pobliżu. Nie
można też zbierać popiołu, dopóki nie ostygnie.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego w wilgotnych
pomieszczeniach, np. w łazience.
- Nie wlewaj płynów do otworów w odkurzaczu automatycznym.
Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy napięcie podane na
nim jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie korzystaj z odkurzacza automatycznego, jeśli zasilacz lub sam
odkurzacz jest uszkodzony lub jeśli odkurzacz nie jest kompletny.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony tylko użytku w
pomieszczeniach. Wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz
powinny być zamknięte.
- Nie korzystaj z odkurzacza automatycznego w niebezpiecznych
miejscach, np. w pobliżu kominka, prysznica lub basenu.
- Ten odkurzacz automatyczny jest lepiej przystosowany do
czyszczenia twardych podłóg. Jego działanie na miękkich
podłogach może być gorsze.
Polski
Polski
29
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w
bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie
mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem
dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie pozwól zwierzętom domowym zbliżać się do odkurzacza
automatycznego. Nie należy pozwalać im wchodzić na
urządzenie.
- Uważaj, aby luźne ubrania, włosy i części ciała zawsze znajdowały
się w bezpiecznej odległości od szczotek odkurzacza
automatycznego.
- Usuń wszystkie kruche i lekkie przedmioty z podłogi i uważaj, aby
odkurzacz automatyczny nie zaplątał się w sznurki od rolet lub w
zasłony.
- Ze względów bezpieczeństwa uważaj, aby odkurzacz
automatyczny nie przesuwał się po przewodach zasilających
innych urządzeń ani innych kablach.
- Wyłącz odkurzacz automatyczny w niebezpiecznych sytuacjach,
jeśli działa nieprawidłowo bądź wydobywa się z niego nietypowy
zapach.
- Aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza automatycznego, nie
korzystaj z niego, jeśli w pojemniku na kurz nie ma filtra lub filtr
nie został prawidłowo założony.
- Nie przykrywaj odkurzacza automatycznego ani nie zatykaj
otworów wentylacyjnych, gdy odkurzacz automatyczny pracuje
lub ładuje się. Może to spowodować jego przegrzanie.
- Nie przechowuj odkurzacza automatycznego w temperaturze
powyżej 60°C ani poniżej -10°C.
30
Polski
- Nie korzystaj z odkurzacza automatycznego w pomieszczeniu, w
którym temperatura wynosi powyżej 45°C.
- Akumulator mogą wymieniać jedynie uprawieni inżynierowie
serwisu. Jeśli akumulator nie daje się naładować albo szybko się
rozładowuje, przekaż odkurzacz automatyczny do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips, gdzie
akumulator zostanie wymieniony.
- W celu wykonania przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze
przekazuj je do autoryzowanego centrum serwisowego firmy
Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą
skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika urządzenia.
- Nie wystawiaj odkurzacza automatycznego na działanie ognia,
temperatur powyżej 60°C ani nie rozmontowuj go. Na skutek
przegrzania akumulator może eksplodować.
Uwaga
- Odkurzacz automatyczny wyposażony jest w umieszczone na
spodzie czujniki spadku poziomu powierzchni. Te czujniki służą
do wykrywania różnic wysokości i omijania takich miejsc. W
niektórych przypadkach czujniki spadku mogą nie wykryć na czas
schodów lub innych różnic wysokości. Warunki w mieszkaniu (np.
oświetlenie pomieszczenia, kolor lub rodzaj podłogi) mogą
wpływać na działanie czujników spadku. Dlatego należy uważnie
monitorować odkurzacz automatyczny szczególnie przy
pierwszym użyciu oraz gdy działa w pobliżu schodów lub innych
miejsc, w których występują różnice wysokości.
- Nie naklejaj żadnej taśmy ani naklejek na czujniki spadku poziomu
powierzchni i pamiętaj o ich regularnym czyszczeniu. Jeśli czujniki
spadku będą zakryte lub brudne, odkurzacz automatyczny nie
wykryje schodów lub innych różnic wysokości.
- W przypadku użycia odkurzacza automatycznego do odkurzania
drobnego piasku, wapna, cementu i podobnych substancji pory
filtra mogą zostać zatkane.
Polski
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków
ściernych ani mocnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.
- Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie dołączonego
zasilacza.
- Jeśli odkurzacz automatyczny nie będzie używany przez jakiś
czas, wyłącz z gniazdka stację dokującą lub adapter.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego na wykładzinach o
wysokim włosiu ani na dywanach z frędzlami.
- Nie myj pojemnika na kurz ani filtra w wodzie ani w zmywarce.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi
narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 1), oznacza, że produkt podlega selektywnej
zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 2), oznacza, że produkt zawiera baterie lub
akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2006/66/WE.
- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie
mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu
prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub
jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji,
mieszanin oraz części składowych.
- W celu profesjonalnego usunięcia akumulatora należy udać się do podmiotu prowadzącego
zbieranie akumulatorów lub centrum serwisowego firmy Philips.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku
surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy,
które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
Wyjmowanie akumulatora
Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem
akumulatora upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a
akumulator jest całkowicie rozładowany.
31
32
Polski
Stosuj wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za
pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.
Aby wyjąć akumulatory, zobacz odpowiednie wskazówki w instrukcji obsługi.
Zamawianie akcesoriów
Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie www.philips.com/parts-and-accessories lub u
sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support
lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.
Odkurzacz automatyczny został zaprojektowany i wyprodukowany z zachowaniem największej
dbałości o szczegóły. Jeśli nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zdarzy się, że odkurzacz
automatyczny będzie wymagać naprawy, miejscowe Centrum Obsługi Klienta zajmie się jej
zorganizowaniem w możliwie najkrótszym czasie i z zachowaniem maksimum wygody klienta. Jeśli w
Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy
Philips.
Română
33
Informaţii importante privind siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
Pericol
- Nu introduceți robotul sau adaptorul în apă sau în alte lichide.
- Nu utiliza robotul pe podele umede sau în locuri unde există
pericol de contact cu apa sau de imersiune în apă.
- Nu lăsa robotul să funcționeze pe sau în apropierea unor
substanțe inflamabile și nu-i permite să absoarbă scrum decât
atunci când acesta este rece.
- Nu utiliza robotul în medii cu umezeală, precum băile.
- Nu turna lichid în orificiile robotului.
Avertisment
- Înainte de a conecta adaptorul, verifică tensiunea indicată pe
adaptor pentru a corespunde tensiunii din reţeaua locală.
- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua
lucrări de întreţinere a aparatului.
- Nu utiliza robotul dacă adaptorul sau robotul însuşi este
deteriorat sau dacă robotul este incomplet.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a
evita orice accident.
- Acest robot este proiectat doar pentru utilizarea în spaţii închise.
Ţineţi toate uşile exterioare închise.
- Nu utiliza robotul în zone periculoase, precum în apropierea
şemineurilor, a duşurilor sau a piscinelor.
- Acest robot este cel mai bine utilizat pe suprafeţe dure.
Performanţele acestuia pe suprafeţe moi sunt oarecum limitate.
Română
34
Română
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele necesare,
cu condiţia să fie supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă a aparatului şi să înţeleagă pericolele
implicate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Procesele
de curăţare şi întreţinere de către utilizator nu trebuie realizate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
- Nu lăsaţi aparatul şi cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8
ani.
- Nu lăsaţi robotul la îndemâna animalelor de companie. Nu lăsaţi
animalele de companie să se apropie sau să stea pe robot.
- Ţine hainele lejere, părul şi membrele departe de periile robotului.
- Îndepărtaţi toate obiectele fragile şi uşoare de pe podea şi
asiguraţi-vă că robotul nu se încurcă în cordoanele de manipulare
a jaluzelelor sau perdelelor.
- Nu lăsaţi robotul să treacă pe deasupra cablurilor de
alimentare ale altor aparate sau pe deasupra altor cabluri,
deoarece poate fi periculos.
- Opriți robotul dacă apare o situație periculoasă, dacă robotul
prezintă un comportament anormal sau dacă emite un miros
anormal.
- Pentru a preveni deteriorarea, nu utiliza robotul dacă filtrul nu
este prezent în compartimentul pentru praf sau dacă nu a fost
amplasat corespunzător în compartimentul pentru praf.
- Nu acoperiţi robotul şi nu blocaţi orificiile de ventilaţie atunci
când robotul execută activităţi de curăţenie sau încărcare.
Acestea ar putea cauza supraîncălzirea robotului.
- Nu depozita robotul la o temperatură situată peste 60 °C sau sub
-10 °C.
- Nu utiliza robotul într-o cameră cu temperatura de peste 45 °C.
Română
35
- Bateria reîncărcabilă poate fi înlocuită doar de ingineri de service
calificaţi. Duceţi robotul la un centru de service autorizat Philips
pentru a înlocui bateria, atunci când nu mai este posibilă
încărcarea acesteia sau când se descarcă rapid.
- Pentru inspecţie sau reparaţii, întotdeauna duceţi aparatul la un
centru de service autorizat Philips. Depanarea făcută de persoane
necalificate poate genera situaţii extrem de periculoase pentru
utilizator.
- Nu incineraţi, dezasamblaţi sau expuneţi robotul la o temperatură
peste 60°C. Bateria reîncărcabilă poate exploda dacă este
supraîncălzită.
Atenţie
- Robotul este prevăzut, la bază, cu senzori de deplasare. Aceşti
senzori de deplasare sunt utilizaţi pentru a detecta şi evita
diferenţele de înălţime.
- Nu amplasaţi nicio bandă adezivă sau etichete peste senzorii de
deplasare şi curăţaţi senzorii de deplasare regulat.
- Când utilizaţi robotul pentru a aspira nisip fin, var, praf de ciment
şi substanţe similare, porii filtrului se înfundă.
- Nu folosi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare abrazivi
sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăţa
aparatul.
- Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.
- Utilizaţi numai adaptorul furnizat pentru a încărca aparatul.
- Deconectați stația de andocare sau adaptorul dacă nu
intenționați să utilizați robotul o anumită perioadă de timp.
- Nu utiliza robotul pe covoare groase sau pe carpete cu ciucuri.
- Nu curăţaţi compartimentul pentru praf şi filtrul cu apă sau în
maşina de spălat vase.
Conformitate
- Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la
câmpuri electromagnetice.
36
Română
- Philips declară prin prezentul document că acest robot este în conformitate cu cerințele esențiale
și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE (bandă de frecvență: 2400 - 2483,5 MHz;
puterea maximă de radiofrecvență: 43.7 mW; expunerea la frecvențe radio la utilizarea de la o
distanță de 20 cm: 4.76 V/m). Declarația de conformitate poate să fie consultată la adresa
www.philips.com/support.
- Acest echipament a fost construit astfel încât produsul să respecte cerința articolului 10 paragraful
(2), deoarece poate fi exploatat în cel puțin un stat membru al UE, conform examinării, iar produsul
este conform cu articolul 10 paragraful (10), deoarece nu are restricții punere în funcțiune în niciunul
dintre statele membre ale UE.
Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer (2012/19/UE)
(Fig. 1).
- Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată care nu trebuie
eliminată împreună cu gunoiul menajer obișnuit (Fig. 2) (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct
oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie
îndepărtată de un profesionist.
- Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi
electronice şi a bateriilor reîncărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane.
Îndepărtarea bateriei reîncărcabile
Scoateţi bateria reîncărcabilă numai în momentul în care aruncaţi produsul. Înainte de a
scoate bateria, asiguraţi-vă că produsul este deconectat de la priza de perete şi că
bateria este descărcată complet.
Luaţi măsurile de precauţie necesare atunci când manipulaţi instrumente pentru a
deschide produsul şi atunci când aruncaţi bateria reîncărcabilă.
Pentru a îndepărta bateria reîncărcabilă, consultaţi instrucţiunile privind demontarea bateriei
reîncărcabile din manualul utilizatorului.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați www.philips.com/parts-and-accessories sau
contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteţi, de asemenea, contacta Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support sau să
consultaţi broşura de garanţie internaţională.
Robotul dvs. aspirator a fost conceput şi realizat cu cea mai mare atenţie. În cazul nefericit în care
robotul dvs. necesită reparaţii, Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. vă va ajuta să
programaţi reparaţiile necesare în cel mai scurt timp posibil, cu maximum de confort. Dacă în ţara dvs.
nu există un Centru de asistenţă clienţi, vizitaţi distribuitorul Philips local.
Slovensky
37
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na
neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Robot ani adaptér neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Robot nepoužívajte na vysávanie mokrých podláh ani na
miestach, na ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vodou
alebo ponorenia do vody.
- Robot nikdy nepoužívajte na ani v blízkosti horľavých látok ani na
vysávanie popola, pokiaľ nie je studený.
- Robot nepoužívajte vo vlhkých prostrediach, ako sú napr.
kúpeľne.
- Do otvorov robota nelejte žiadne tekutiny.
Varovanie
- Pred zapojením adaptéra do siete skontrolujte, či napätie
uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa musí odpojiť zástrčka
od elektrickej zásuvky.
- Ak je adaptér alebo samotný robot poškodený alebo robot nie je
kompletný, nepoužívajte ho.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby
nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Tento robot je určený len na používanie v interiéri. Všetky dvere
vedúce do vonkajších priestorov nechajte zatvorené.
- Robota nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, ako napr.
v blízkosti krbov, sprchových kútov alebo bazénov.
- Tento robot je vhodnejší na čistenie pevných podláh. Jeho výkon
na mäkkých podlahách môže byť do istej miery obmedzený.
Slovensky
38
Slovensky
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne
schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie
tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez
dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších
ako 8 rokov.
- Robota udržujte mimo dosahu domácich zvierat. Nedovoľte, aby
na robote sedeli alebo stáli.
- Voľné oblečenie, vlasy a časti tela udržujte mimo dosahu kief
robota.
- Z podlahy odstráňte všetky krehké a jemné predmety a uistite sa,
že sa robot nezapletie do zaťahovacích šnúr žalúzií alebo
závesov.
- Dávajte pozor, aby robot neprechádzal cez sieťové káble iných
zariadení ani iné káble, pretože to môže spôsobiť nebezpečnú
situáciu.
- V prípade vzniku nebezpečnej situácie alebo ak sa robot počas
prevádzky začne správať nezvyčajne alebo začne vydávať
nezvyčajný zápach, prestaňte ho používať.
- Aby ste zabránili poškodeniu, robota nepoužívajte, ak nie je
v zásobníku na prach vložený filter alebo je v ňom filter vložený
nesprávne.
- Počas vysávania alebo nabíjania robota nezakrývajte ani
neblokujte ventilačné otvory. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu.
- Robota neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C alebo nižšej ako
–10 °C.
- Robota nepoužívajte v miestnosti s teplotou vyššou ako 45 °C.
- Nabíjateľnú batériu môžu vymieňať len kvalifikovaní servisní
technici. Ak už batériu nie je možné nabiť alebo ak sa rýchlo
vybíja, odneste robota do autorizovaného servisného strediska
spoločnosti Philips a požiadajte o výmenu batérie.
Slovensky
39
- Zariadenie vždy vráťte do autorizovaného servisného strediska
spoločnosti Philips, kde ho skontrolujú a prípadne opravia.
Oprava nekvalifikovanými osobami môže pre používateľa
znamenať veľké nebezpečenstvo.
- Robota nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ani nevystavujte
teplotám vyšším ako 60 °C. V prípade prehriatia môže nabíjateľná
batéria vybuchnúť.
Výstraha
- Robot má v spodnej časti zabudované snímače proti pádu. Tieto
snímače zisťujú výškové rozdiely a obchádzajú ich.
- Snímače proti pádu neprelepujte páskou ani nálepkami
a pravidelne ich čistite.
- Keď robota používate na vysávanie jemného piesku, vápna,
cementového prachu a podobných látok, póry filtra sa zanesú.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné
čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo
acetón.
- Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Na nabíjanie zariadenia používajte len dodaný adaptér.
- Ak robot nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte dokovaciu
stanicu alebo adaptér.
- Robota nepoužívajte na vysávanie kobercov s dlhými vláknami
ani koberčekov so strapcami.
- Zásobník na prach a filter nečistite vodou ani v umývačke riadu.
Súlad s normami
- Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
- Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že tento robot spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné
ustanovenia smernice 2014/53/EÚ (frekvenčné pásmo: 2 400 – 2 483,5 MHz; maximálny
rádiofrekvenčný výkon: 43.7 mW; vystavenie rádiovým frekvenciám pri používaní vo vzdialenosti 20
cm: 4.76 V/m). Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.philips.com/support.
- Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky článku 10(2), podľa ktorého sa
môže v skontrolovanom stave prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte EÚ, a je v súlade s
článkom 10(10), podľa ktorého neexistujú žiadne obmedzenia pre jeho uvedenie do prevádzky vo
všetkých členských štátoch EÚ.
40
Slovensky
Recyklácia
- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 1).
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú
nemožno zlikvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (Obr. 2) (2006/66/ES). Výrobok
odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde
nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, ako aj
nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Vybratie nabíjateľnej batérie
Nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii produktu. Skôr než batériu vyberiete,
skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.
Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riaďte príslušnými
bezpečnostnými opatreniami.
Ak chcete vybrať nabíjateľnú batériu, pozrite si pokyny na vybratie nabíjateľnej batérie v návode na
používanie.
Objednávanie príslušenstva
Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku
www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky
Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo
si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.
Pri navrhovaní a výrobe vášho robotického vysávača sme postupovali veľmi dôsledne. Ak by sa však
náhodou stalo, že váš robot potrebuje opravu, Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine
zariadi všetky nevyhnutné opravy v čo najkratšom možnom čase tak, aby ste s tým mali čo najmenej
starostí. Ak sa vo vašej krajine nenachádza Stredisko starostlivosti o zákazníkov, obráťte sa na
miestneho predajcu výrobkov značky Philips.
Русский
41
Важные сведения о безопасности Дополнение к эксплуатационной
документации
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Опасно!
- Не допускается погружение робота-пылесоса или адаптера в воду или любую другую
жидкость.
- Не допускается использование робота-пылесоса на влажных полах или в местах, где есть
риск контакта с водой или погружения в воду.
- Запрещается использование робота-пылесоса для уборки горючих веществ или
непосредственно рядом с ними. Также запрещается сбор горячего пепла.
- Не допускается эксплуатация робота-пылесоса во влажных помещениях, например, в
ванной.
- Не допускается залив жидкости в отверстия на корпусе робота-пылесоса.
Предупреждение
- Перед подключением адаптера убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на
адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания прибора всегда извлекайте
вилку из розетки электросети.
- Запрещается эксплуатация робота-пылесоса при наличии повреждений адаптера или
самого устройства либо при его неполной комплектации.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном
центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Робот-пылесос предназначен только для использования в помещении. Во время работы
устройства закрывайте входные двери.
- Не допускается использование робота-пылесоса в потенциально опасных местах, например
вблизи каминов, душевых кабин или бассейнов.
- Робот-пылесос предназначен для очистки твердых напольных покрытий. Эффективность
обработки мягких напольных покрытий может быть ограничена.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными
возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими
способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора
и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут
осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не позволяйте животным находиться рядом с роботом-пылесосом, а также сидеть или
лежать на нем.
- Не подносите одежду, волосы и части тела к щеткам робота-пылесоса.
- Уберите с пола все хрупкие и легкие предметы, освободите пространство, чтобы роботпылесос не запутался в шнурах от жалюзи или в шторах.
- Во избежание несчастных случаев не допускайте передвижение робота-пылесоса по
сетевым шнурам или кабелям питания других приборов.
Русский
42
Русский
- При возникновении опасной ситуации, необычной работе робота-пылесоса или появлении
странного запаха выключите робот-пылесос.
- Во избежание повреждения прибора не включайте робот-пылесос, если фильтр не
установлен в пылесборник или установлен неправильно.
- Не накрывайте включенный робот-пылесос и не блокируйте вентиляционные отверстия: это
может привести к перегреву.
- Не храните робот-пылесос при температуре выше 60 °C или ниже -10 °C.
- Не используйте робот-пылесос в помещении, температура в котором превышает 45 °C.
- Замена аккумулятора может быть выполнена только квалифицированным сервисным
инженером. Доставьте робот-пылесос в авторизованный сервисный центр Philips для
замены аккумулятора, если его больше не удается зарядить или он быстро разряжается.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный
сервисный центр Philips. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация
устройства может стать чрезвычайно опасной.
- Не сжигайте, не разбирайте и не подвергайте робот-пылесос воздействию высоких
температур (более 60 °C). При сильном нагреве аккумулятор может взорваться.
Внимание!
- На нижней панели робота-пылесоса установлено датчика перепада высот. Эти датчики
предназначены для обнаружения перепада высот и их обхождения.
- Не наклеивайте на датчики перепада высот наклейки или скотч. Регулярно очищайте
датчики.
- При уборке роботом-пылесосом мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных
веществ поры фильтра могут засориться.
- Запрещается использовать для очистки прибора губки с абразивным покрытием,
абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Для зарядки прибора используйте только адаптер, входящий в комплект поставки.
- Если вы не планируете пользоваться роботом-пылесосом в течение некоторого времени,
отсоедините док-станцию или адаптер от электросети.
- Не используйте робот-пылесос для очистки ковровых покрытий с высоким ворсом или
ковров с кистями.
- EPA фильтр нельзя очищать с помощью воды или мыть в посудомоечной машине.
Соответствие стандартам
- Данное устройство Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по
воздействию электромагнитных полей.
- Настоящим компания Philips заявляет, что этот робот-пылесос соответствует основным
требованиям и другим применимым положениям директивы 2014/53/ЕС (диапазон частот:
2400–2483,5 МГц; максимальная радиочастотная мощность: 43.7 мВт; воздействие
радиочастотного излучения на 20 см: 4.76 V/m). С заявлением о соответствии можно
ознакомиться на веб-сайте www.philips.com/support.
- Это оборудование было сконструировано таким образом, чтобы обеспечить соответствие
изделия требованиям Статьи 10 (2), поскольку, если оно проверено, оно может
эксплуатироваться как минимум в одном государстве-члене ЕС, и требованиям Статьи 10
(10), поскольку оно не имеет ограничений на эксплуатацию во всех странах-членах ЕС.
Русский
43
Утилизация
- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми
отходами (2012/19/ЕС) (Рис. 1).
- Этот символ означает, что в данном изделии содержатся встроенные аккумуляторы, которые
не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами (Рис. 2) (2006/66/EC).
Рекомендуется относить изделие в специализированный пункт сбора или сервисный центр
Philips, где вам помогут извлечь аккумулятор.
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических и электронных
изделий, а также аккумуляторов. Правильная утилизация поможет предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Извлечение аккумулятора
Следует извлекать аккумуляторные батареи только перед утилизацией изделия.
Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что прибор отключен от розетки
электросети, а аккумулятор полностью разряжен.
При открывании прибора с использованием инструментов и при утилизации
аккумулятора соблюдайте необходимые правила техники безопасности.
Инструкции по извлечению и установке аккумуляторов содержатся в соответствующей главе в
руководстве пользователя.
Заказ принадлежностей
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.philips.com/partsand-accessories или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Можно также
связаться с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация
приведена на гарантийном талоне).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или
ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
Мы вложили много сил в разработку и создание робота-пылесоса. Если ремонт все-таки
потребуется, вы всегда можете обратиться в ближайший центр поддержки потребителей
Philips. Специалисты центра помогут вам провести ремонт прибора в кратчайшие сроки и с
максимальным удобством. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей,
обратитесь в местное торговое представительство Philips.
Робот-пылесос
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская
Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
FC8822, FC8778, FC8776, FC8774, FC8715
Встроенный аккумулятор Li-ion: 14,8 В
Блок питания: GQ30-240100-AG
44
Русский
вход: 100-240В
Выход: 24 В
; 50/60Гц; 1,0 A
1,0А
Класс II
Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Условия хранения, эксплуатации
Температура
0°C - +50°C
Относительная влажность
20% - 95%
Атмосферное давление
85 - 109 kPa
Українська
45
Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її
для довідки в майбутньому.
Небезпечно
- Не занурюйте робота або адаптер у воду чи іншу рідину.
- Не використовуйте робота на вологій підлозі або в місцях, де є ризик контакту з водою або
занурення у воду.
- Не допускайте, щоб робот працював на або біля займистих речовин, і не давайте йому
підбирати попіл, поки той не охолоне.
- Не використовуйте робота у вологому середовищі (наприклад, у ванних кімнатах).
- Не наливайте жодної рідини в отвори робота.
Обережно
- Перед тим як під’єднувати адаптер до мережі, перевірте, чи збігається напруга, указана на
адаптері, з напругою в мережі.
- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте штекер із розетки.
- Не використовуйте робота, якщо адаптер або самого робота пошкоджено або якщо робот
неукомплектований.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із
належною кваліфікацією.
- Цей робот призначений лише для використання в приміщенні. Зачиняйте всі двері, що
ведуть на вулицю.
- Не використовуйте робота на небезпечних ділянках, наприклад, біля камінів, душів чи
басейнів.
- Цей робот краще підходить для прибирання твердої підлоги. Його ефективність на м’яких
поверхнях може бути нижчою.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з послабленими
відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за
умови, що використання відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям
бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду
дорослих.
- Зберігайте пристрій і шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- Тримайте домашніх улюбленців подалі від робота. Не дозволяйте тваринам сідати або
ставати на робота.
- Тримайте вільний одяг, волосся та частини тіла подалі від щіток робота.
- Підберіть із підлоги всі крихкі й легкі предмети та переконайтеся, що робот не заплутається в
натягнутих шнурах жалюзі або штор.
- Не допускайте, щоб робот рухався через дроти живлення інших пристроїв чи інші шнури,
оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Зупиніть робота в разі виникнення небезпечної ситуації, якщо він поводиться незвичайно
або видає незвичайний запах.
- Для запобігання пошкодженню не використовуйте робота, якщо фільтр не встановлено в
контейнері для пилу або його встановлено неправильно.
- Не накривайте робота й не закривайте вентиляційні отвори, коли робот прибирає або
заряджається. Це може спричинити перегрівання робота.
Українська
46
Українська
- Не зберігайте робота при температурі вище 60 °C або нижче -10 °C.
- Не використовуйте робота в приміщенні при температурі вище 45 °C.
- Заміну акумуляторних батарей можуть здійснювати лише кваліфіковані фахівці. Привезіть
робота до авторизованого сервісного центру Philips, щоб замінити акумуляторну батарею,
якщо вона не заряджається або швидко розряджається.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в авторизованому сервісному
центрі Philips. Ремонт, виконаний неспеціалістами, може спричинити дуже небезпечну
ситуацію для користувача.
- Не підпалюйте, не розбирайте та не нагрівайте акумуляторну батарею до температури вище
60 °C. Акумуляторна батарея може вибухнути від перегріву.
Увага
- На дні робота розташовано датчики падіння. Він використовує ці датчики, щоб виявляти
перепади висоти (наприклад, сходи) та уникати їх.
- Не чіпляйте на датчики падіння плівку або наклейки та регулярно перевіряйте, чи датчики
падіння чисті.
- У разі використання робота для всмоктування дрібного піску, штукатурки, пилу цементу та
подібних речовин, пори фільтра забиваються.
- Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи
рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.
- Не торкайтеся штепсельної вилки вологими руками.
- Для заряджання пристрою використовуйте лише адаптер, що входить до комплекту.
- Якщо Ви не збираєтеся користуватися роботом протягом певного часу, від’єднайте докстанцію або адаптер від розетки.
- Не використовуйте робота для чищення килимів із високим ворсом або з китицями.
- Не мийте контейнер для пилу та фільтр водою або в посудомийній машині.
Відповідність
- Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
- Цим повідомленням компанія Philips стверджує, що цей робот відповідає важливим вимогам
та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU (робочий діапазон: 2400–2483,5 МГц;
максимальна потужність радіочастотного випромінювання: 43.7 мВт; інтенсивність
радіочастотного випромінювання на відстані 20 см: 4.76 V/m). Консультацію щодо декларації
про відповідність можна отримати на веб-сайті www.philips.com/support.
- Завдяки своїй конструкції цей виріб відповідає вимогам Статті 10(2), оскільки може
використовуватися принаймні в одній країні ЄС, а також Статті 10(10), оскільки може
використовуватися без обмежень у всіх країнах ЄС.
Утилізація
- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU) (Мал. 1).
- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна
утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Мал. 2) (Директива 2006/66/EC). Віднесіть
виріб в офіційний пункт прийому чи до сервісного центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з
нього акумуляторну батарею.
Українська
47
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також
звичайних і акумуляторних батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виймання акумуляторної батареї
Виймайте акумуляторну батарею, лише якщо хочете утилізувати виріб. Перш ніж
виймати батарею, переконайтеся, що виріб від’єднано від розетки, а акумуляторна
батарея повністю розряджена.
Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли відкриваєте виріб за допомогою
інструментів і виймаєте акумуляторну батарею.
Вказівки про те, як вийняти акумуляторні батареї, див. у розділі щодо виймання батарей у
посібнику користувача.
Замовлення аксесуарів
Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.philips.com/parts-andaccessories або зверніться до дилера Philips. Ви також можете звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному
талоні).
Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
прочитайте гарантійний талон.
Вашого робота-пилососа розроблено з особливою уважністю. Однак якщо робот потребує
ремонту, Центр обслуговування клієнтів у Вашій країні допоможе Вам якомога швидше та
зручніше усунути будь-які неполадки. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування
клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
48
Қазақша
Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша
пайдалану құжаттамасын
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін
сақтап қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-
Роботты немесе адаптерді суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
Роботты ылғалды едендерде немесе суға тию немесе суға бату қаупі бар орындарда
пайдаланбаңыз.
Роботтың тұтанғыш заттардың үстінде немесе олардың жанында жұмыс істеуіне және
салқындамаған күлді жинауына болмайды.
Роботты ванналар сияқты ылғалды орталарда пайдаланбаңыз.
Роботтың саңылауларына ешбір сұйықтық құймаңыз.
Абайлаңыз
-
-
Адаптерді қоспас бұрын, адаптерде көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін
тексеріңіз.
Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді розеткадан ажырату керек.
Адаптер немесе роботтың өзі зақымдалған болса немесе робот толық жиналмаған болса, роботты
пайдаланбаңыз.
Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында,
Philips мақұлдаған қызмет көрсету орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
Бұл робот тек бөлме ішінде пайдалануға арналған. Барлық есіктерді жабық күйде ұстаңыз.
Роботты қауіпті аумақтарда (мысалы, каминдерге, душтарға немесе бассейндерге жақын)
пайдаланбаңыз.
Бұл робот қатты едендерді тазалауға арналған. Жұмсақ едендердегі өнімділігі кейде шектелуі
мүмкін.
Бақылау астында болса не құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және
байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балаларға және дене,
сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға пайдалануға
болады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет
көрсету қызметтерін бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
Құрал мен сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
Үй жануарларын роботтан алыс ұстаңыз. Үй жануарларының роботқа отыруына немесе оған
тұруына болмайды.
Бос киімді, шашты және дене бөліктерін роботтың щеткаларынан алыс ұстаңыз.
Бүкіл сынғыш және жеңіл заттарды еденнен алыңыз және роботтың жалюзилерді немесе
перделерді тартатын сымдарға шатасып қалмауын қадағалаңыз.
Роботтың басқа құралдардың желілік сымдарының үстімен қозғалуына жол бермеңіз, себебі бұл
қауіпті болуы мүмкін.
Қауіпті жағдай орын алса немесе робот әдеттен тыс әрекет етсе, я болмаса әдеттен тыс иіс
шығарса, роботты тоқтатыңыз.
Зақымдап алмас үшін шаң контейнерінде сүзгі жоқ болса немесе ол шаң контейнеріне дұрыстап
салынбаған болса, роботты пайдаланбаңыз.
Робот тазалап немесе зарядтап жатқанда роботты жаппаңыз немесе желдету саңылауларын
жаппаңыз. Бұдан робот қызып кетуі мүмкін.
Роботты 60°C-тан жоғары немесе -10°C-тан төмен температурада сақтамаңыз.
Қазақша
Қазақша
-
-
49
Роботты температурасы 45°C-тан жоғары бөлмеде пайдаланбаңыз.
Қайта зарядталатын батареяны тек білікті қызмет инженерлері ауыстыруы мүмкін. Енді қайта
зарядтау мүмкін болмағанда немесе қуаты жылдам таусыла бастағанда батареясын ауыстыру үшін
роботты өкілетті Philips қызмет орталығына апарыңыз.
Құралды тексеру немесе жөндету үшін өкілетті Philips қызмет орталығына апарыңыз. Құралды
біліксіз тұлғаларға жөндету, қолданушыға өте қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.
Роботты теспеңіз, бөлшектемеңіз немесе оны температурасы 60°C-тан жоғары жерлерге
қоймаңыз. Қызып кетсе, зарядталатын батарея жарылуы мүмкін.
Абайлаңыз
-
Робот төменгі жағында құлаудан қорғау датчигімен жабдықталған. Бұл құлаудан қорғау датчиктері
биіктік айырмашылықтарын анықтау және болдырмау үшін пайдаланылады.
Құлаудан қорғау датчиктерінің үстіне ешбір таспа немесе жапсырмалар жапсырмаңыз және
құлаудан қорғау датчиктерін жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
Роботты құмды, қақты, цемент шаңын және ұқсас заттарды сору үшін пайдаланғанда сүзгінің
тесіктері бітеледі.
Құралды тазалау үшін абразивті қабаты бар ысқыштарды, абразивті тазалау құралдарын немесе
бензин не ацетон сияқты ерітінділерді пайдалануға болмайды.
Электр тығынын ылғалды қолдармен түртпеңіз.
Құралды зарядтау үшін, тек қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
Егер роботты шамалы уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, бекіту станциясын немесе адаптерді
ажыратыңыз.
Роботты түгі ұзын немесе шашақтары бар кілемдерде пайдаланбаңыз.
Шаң контейнерін және суды сумен немесе ыдыс жуу машинасында тазаламаңыз.
Сәйкестік
-
-
Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен
ережелерге сәйкес келеді.
Бұдан кейін Philips компаниясы осы робот 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және
басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді (жиілік ауқымы: 2400-2483,5 МГц; максималды
радиожиілік қуаты: 43.7 мВт; 20 см қолданыстағы радиожиілік әсері: 4.76 V/m). Сәйкестік туралы
мәлімдемені www.philips.com/support сайтынан қарай аласыз.
Бұл жабдық өнім 10(2) мақаласының талабына сәйкес болатын жолмен құрастырылған, сол себепті
оны кемінде бір ЕО мүше елінде басқаруға болады және өнім 10(10) мақаласына сәйкес болады,
себебі барлық ЕО мүше елдеріне қызметке салуға ешбір шектеу болмайды.
Өңдеу
-
-
Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайтынын білдіреді
(2012/19/EU) (сурет 1).
Бұл белгі осы өнімде күнделікті үй қоқыстарымен (сурет 2) бірге тастауға болмайтын кірістірілген
қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді (2006/66/EC). Зарядталатын батареяны кәсіби
түрде алу үшін, өнімді ресми жинау орнына немесе Philips қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Электрондық және электр өнімдері мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинау бойынша
жергілікті ережелерді орындаңыз. Дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері
әсерін тигізбеуге көмектеседі.
50
Қазақша
Қайта зарядталатын батареяларды алу
Өнімді тастау кезінде қайта зарядталатын батареяны ғана алып тастаңыз. Батареяны алу
алдында өнім қабырға розеткасынан ажыратылғанын және батарея заряды толығымен
таусылғанын тексеріңіз.
Өнімді ашу үшін құралдарды қолдану кезінде және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа
тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын орындаңыз.
Қайта зарядталатын батареяны алу үшін пайдаланушы нұсқаулығынан қайта зарядталатын
батареяны алу нұсқауларын көріңіз.
Керек-жарақтарға тапсырыс беру
Керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін, www.philips.com/parts-and-accessories
сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне хабарласыңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі Philips тұтынушыға
қолдау көрсету орталығына хабарласа аласыз (байланыс мәліметтерін халықаралық кепілдік
парақшасынан қараңыз).
Кепілдік және қолдау көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе
халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз.
Робот шаңсорғыш ең көп мүмкін қамқорлықпен жасалған және жобаланған. Құрал жөндеуді қажет
еткен жағдайда, еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы мүмкіндігінше қысқа мерзімде
және ең жоғары ыңғайлылықпен қажет жөндеуді ұйымдастырып, сізге көмектеседі. Егер еліңізде
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне
барыңыз.
Робот шаңсорғыш
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей Федерациясы,
123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
FC8822, FC8778, FC8776, FC8774, FC8715
Кіріктірілген батарея Li-ion: 14,8 В
Қуат блогы: GQ30-240100-AG
Кіру: 100-240В
Шығу: 24 В
; 50/60Гц; 1,0 A
1,0А
II- класс
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура
0°C - +50°C
Салыстырмалы ылғалдылық
20% - 95%
Атмосфералық қысым
85 - 109 kPa
inside back page
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.4317.4 (18/10/2018)
>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising