Philips | GC1022/10 | Owner's Manual | Philips EasySpeed Gőzölős vasaló GC1029/40 Felhasználói kézikönyv

Philips EasySpeed Gőzölős vasaló GC1029/40 Felhasználói kézikönyv
LATVIEŠU
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
ROMÂNĂ
Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)
Izsmidzināšanas sprausla
Ūdens uzpildes vāciņš
Tvaika regulators
CALC CLEAN = Calc-Clean funkcija
= gludināšana bez tvaika
ECO = optimāla tvaika padeve
; = maksimālais tvaiks
= turbo tvaika padeve
Pastiprināta tvaika poga
Izsmidzināšanas poga
Temperatūras izvēles ripa
Temperatūras indikators (tikai atsevišķiem modeļiem: ar automātiskās izslēgšanās indikatoru)
Elektrības vads
Modeļa plāksnīte
Ūdens tvertne ar MAX ūdens līmeņa norādi
Gludināšanas virsma
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
Ierīces lietošana
Ūdens tvertnes piepildīšana
SLOVENSKY
Descriere generală (fig. 1)
Pulverizator
Capac al orificiului de umplere
Comutator pentru abur
DETARTRARE = funcţie de detartrare.
= călcat uscat
ECO = flux optim al aburului
; = volum maxim de abur
= abur turbo
Buton pentru jet de abur
Buton de pulverizare
Selector de temperatură
Indicator de temperatură (doar anumite modele: cu indicator pentru oprire automată de siguranţă)
Cablu de alimentare
Plăcuţa cu date de fabricaţie
Rezervor de apă cu indicator de nivel MAX. al apei
Talpă
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
Utilizarea aparatului
Umplerea rezervorului de apă
SLOVENŠČINA
Opis zariadenia (Obr. 1)
Kropiaca dýza
Kryt otvoru na plnenie
Ovládanie naparovania
CALC CLEAN = funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
= suché žehlenie
ECO = optimálne množstvo pary
; = maximálne množstvo pary
= turbo naparovanie
Tlačidlo impulzu pary
Tlačidlo kropenia
Otočný regulátor teploty
Kontrolné svetlo nastavenia teploty (len určité modely: s indikátorom automatického vypnutia)
Sieťový kábel
Štítok s označením modelu
Zásobník na vodu so značkou MAXIMÁLNEJ úrovne hladiny vody
Žehliaca plocha
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
Použitie zariadenia
Plnenie zásobníka na vodu
Splošni opis (Sl. 1)
Nastavek za pršenje
Pokrovček odprtine za polnjenje
Parni regulator
CALC CLEAN = funkcija za odstranjevanje vodnega kamna
= suho likanje
ECO = optimalna para
; = največ pare
= turbo izpust pare
Gumb za izpust pare
Gumb za pršenje
Temperaturni regulator
Indikator temperature (samo pri določenih modelih: z indikatorjem samodejnega izklopa)
Omrežni kabel
Tipska ploščica
Zbiralnik za vodo z oznako najvišjega nivoja vode MAX
Likalna plošča
Poznámka:Vaše zariadenie je navrhnuté na používanie vody z vodovodu. Ak žijete v oblasti s veľmi tvrdou vodou,
môže dôjsť k rýchlej tvorbe vodného kameňa.V takomto prípade odporúčame kvôli predĺženiu životnosti vášho
zariadenia používať zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu.
Opomba: Aparat je namenjen uporabi z vodo iz pipe. Če živite na območju z zelo trdo vodo, lahko pride do
hitrega nabiranja vodnega kamna.V tem primeru priporočamo, da za podaljšanje življenjske dobe aparata
uporabite mešanico 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.
Piezīme. Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens noņemšanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus,
ķīmiski attīrītu ūdeni vai citas ķīmiskas vielas.
Notă: Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de detartrare, aditivi de călcare, apă dedurizată chimic sau alte
substanţe chimice în rezervorul de apă.
Poznámka: Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa,
prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemikálie.
Opomba:V zbiralnik za vodo ne vlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,
kemično omehčane vode ali drugih kemikalij.
(gludināšana bez tvaika).  (Zīm. 2)
1
Poziţionaţi comutatorul pentru abur pe poziţia
2
Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz MAX līmeņa iezīmei (Zīm. 3).
2
3
Aizveriet ūdens uzpildes atveres vāciņu.
3
(călcat uscat).  (fig. 2)
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy
Umpleţi rezervorul de apă până la indicatorul MAX (fig. 3).
2
Închideţi capacul orificiului de umplere a rezervorului.
3
Jet de abur
Pulverizator
Lins
MAX
;,
Jā
Jā
In
MAX
;,
Da
Da
Kokvilna
3
;,
Jā
Jā
Bumbac
3
;,
Da
Da
Vilna
2
Zīds
1
Sintētiski audumi
(piemēram, akrils, neilons,
poliamīds un poliesters)
ECO
Nē
Jā
Lână
2
Nē
Nē
Mătase
1
Nē
1
Nē
1
Skatiet 1. tabulu, lai noregulētu temperatūras regulatoru uz apģērbam atbilstošu iestatījumu (Zīm. 4).
2
Novietojiet gludekli vertikāli un pievienojiet elektrotīklam. Iedegas temperatūras lampiņa, kas norāda,
ka gludeklis uzkarst (Zīm. 5).
3
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, gludeklis ir sasniedzis norādīto temperatūru.
4
Skatiet 1. tabulu, lai izvēlētos tvaika padeves iestatījumu, kas atbilst iestatītajai temperatūrai (Zīm. 6).
Piezīme. Lai izmantotu turbo tvaika padevi
padeves pozīcijā .
, nepārtraukti turiet tvaika regulatoru nospiestu turbo tvaika
Ievērībai! Neiestatiet tvaika regulatoru tvaika režīmā, ja iestatītā temperatūra ir zemāka par 2 vai ja
gludeklis joprojām uzkarst (deg temperatūras lampiņa). Citādi no gludekļa var izplūst ūdens.
Materiale sintetice
(de ex. fibre acrilice, nailon,
poliamidă, poliester).
1
Nospiediet izsmidzināšanas pogu, lai samitrinātu gludināmo audumu. Tas palīdz tikt galā ar grūti
izgludināmām krokām (Zīm. 7).
Papildu tvaika funkcija
Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu, lai iegūtu spēcīgu tvaika strūklu un likvidētu grūti
izgludināmas krokas (Zīm. 8).
Vertikāls tvaiks
Papildu tvaika funkciju iespējams izmantot, arī turot gludekli vertikālā pozīcijā. Tas palīdz izgludināt krokas
uz pakarināta apģērba, aizkariem utt (Zīm. 9).
Automātiskās izslēgšanās funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
Gludeklis automātiski izslēdzas, ja tas nav pārvietots 30 sekundes horizontālā pozīcijā vai 8 minūtes
vertikālā pozīcijā. Sāk mirgot automātiskās izslēgšanās lampiņa (Zīm. 10) .
Lai gludeklis atkal uzsiltu, paceliet gludekli vai mazliet pakustiniet, līdz nodziest automātiskās izslēgšanās
lampiņa.
ECO tvaika iestatījums
Izvēlieties ECO tvaika iestatījumu, nevis maksimālo tvaika iestatījumu ;, lai ietaupītu elektroenerģiju,
vienlaikus iegūstot apmierinošus gludināšanas rezultātus.  (Zīm. 11)
Gludināšana bez tvaika
Iestatiet tvaika regulatoru uz
Iestatiet tvaika regulatoru uz
tam atdzist.  (Zīm. 2)
2
Izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.
3
Noslaukiet nolobījušās daļiņas no gludināšanas virsmas ar mitru drānu un neabrazīvu (šķidru)
tīrīšanas līdzekli.
Da
Nu
Nu
Nu
1
Nu
2
Pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota ir atvienota no strāvas un vai tvaika regulators ir iestatīts uz
(gludināšana bez tvaika).  (Zīm. 2)
Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz MAX atzīmei.  (Zīm. 3)
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citu katlakmens tīrīšanas ķīmisko līdzekli.
3
Pievienojiet gludekli elektrotīklam un iestatiet temperatūras regulatoru uz MAX (Zīm. 12).
4
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
5
Turiet gludekli virs izlietnes. Pagrieziet un turiet tvaika padeves regulatoru Calc-Clean
pozīcijā.  (Zīm. 13)
6
Viegli pakratiet gludekli, līdz viss ūdens, kas atradās tvertnē, ir izlietots (Zīm. 14).
Ievērībai! Lai gan tiek izskalots katlakmens, no gludināšanas virsmas izplūst arī tvaiks un verdošs ūdens.
7
Iestatiet tvaika regulatoru atpakaļ uz
(gludināšana bez tvaika).  (Zīm. 2)
Piezīme. Atkārtojiet “Calc-Clean” darbības, ja no gludekļa izplūstošais ūdens joprojām satur daudz katlakmens daļiņu.
Pēc Calc-Clean procesa
Notă: Pentru a utiliza funcţia abur turbo
abur turbo .
, menţineţi comutatorul pentru abur apăsat continuu în poziţia pentru
Atenţie: Nu setaţi comutatorul pentru abur la o setare a aburului dacă temperatura selectată este mai
mică de 2 sau când fierul de călcat încă se încălzeşte (când indicatorul de temperatură este aprins). În
caz contrar, este posibil să curgă apă din fierul de călcat.
--
Puteţi folosi butonul de pulverizare pentru a umezi articolul de călcat. Acest lucru ajută la îndepărtarea
cutelor persistente (fig. 7).
--
Apăsaţi şi eliberaţi butonul de declanşare jet de abur pentru un jet puternic de abur în vederea
îndepărtării cutelor persistente (fig. 8).
--
Puteţi utiliza funcţia jet de abur atunci când ţineţi fierul în poziţie verticală pentru îndepărtarea cutelor
de pe haine suspendate, draperii etc (fig. 9).
--
Fierul de călcat se opreşte automat dacă nu a fost mişcat timp de 30 de secunde în poziţie orizontală
sau 8 minute în poziţie verticală. Ledul de oprire automată începe să lumineze intermitent (fig. 10) .
Pentru a relua încălzirea aparatului, ridicaţi-l sau mişcaţi-l uşor până când ledul de oprire automată se
stinge.
--
Esat pārpildījis ūdens
tvertni.
Neuzpildiet ūdens tvertni vairāk par MAX
rādījumu. Izlejiet lieko ūdeni ārā no ūdens
tvertnes.
Nospiežot tvaika regulatoru
turbo tvaika padeves
pozīcijā, regulators nefiksējas
vietā.
Jūs neturējāt tvaika
regulatoru turbo tvaika
padeves pozīcijā.
Ja vēlaties izmantot turbo tvaika padevi, jums
nepārtraukti jātur tvaika regulators turbo
tvaika padeves pozīcijā. Tas nav jādara citiem
tvaika padeves iestatījumiem.
2
Svila
1
Keď kontrolné svetlo nastavenia teploty zhasne, žehlička dosiahla správnu teplotu.
4
Pozrite si tabuľku 1 a podľa nastavenej teploty vyberte zodpovedajúce nastavenie
naparovania (Obr. 6).
ECO
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
1
Poznámka: Ak chcete použiť turbo naparovanie
Selectaţi setarea abur ECO în locul setării maxime de abur ; pentru a economisi energie şi a obţine
rezultate satisfăcătoare de călcare.  (fig. 11)
--
Ne
--
--
(călcat uscat) pentru a călca fără abur.  (fig. 2)
1
Reglaţi comutatorul pentru abur pe poziţia
să se răcească.  (fig. 2)
2
Scurgeţi apa rămasă din rezervorul de apă.
3
Ştergeţi impurităţile şi alte depuneri de pe talpă cu o cârpă umedă şi cu un detergent (lichid)
non-abraziv.
(călcat uscat), deconectaţi fierul de la priză şi lăsaţi-l
Atenţie: Pentru a menţine talpa netedă, evitaţi contactul brutal cu obiecte metalice. Nu utilizaţi niciodată
burete de sârmă, oţet sau alte substanţe chimice pentru a curăţa talpa.
Funcţia de detartrare
IMPORTANT: Pentru a prelungi durata de viaţă a aparatului şi pentru a menţine
performanţe bune de generare a aburului, utilizaţi funcţia de detartrare o dată la două
săptămâni. Dacă apa din zona dvs. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar
prin talpa fierului în timpul călcatului), folosiţi funcţia de detartrare mai des.
Asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi comutatorul pentru abur este setat la poziţia
(călcat uscat).  (fig. 2)
Umpleţi rezervorul de apă până la indicatorul MAX.  (fig. 3)
Nu turnaţi oţet sau alţi agenţi pentru îndepărtarea calcarului în rezervorul de apă.
--
Introduceţi fierul în priză şi setaţi selectorul de temperatură la MAX (fig. 12).
4
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.
5
Ţineţi fierul deasupra chiuvetei. Apăsaţi comutatorul pentru abur în poziţia de detartrare şi
menţineţi-l aşa.  (fig. 13)
Scuturaţi uşor fierul de călcat până când toată apă din rezervorul de apă s-a scurs (fig. 14).
Poziţionaţi comutatorul pentru abur înapoi în poziţia
--
--
După procedura de detartrare
(călcat uscat).  
Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul suportului de depozitare a cablului şi depozitaţi fierul sprijinit
în poziţie verticală (fig. 15).
Depanare
Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi
rezolva o problemă cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru o listă
de întrebări frecvente sau contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (consultaţi broşura de
garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Apa picură din talpă sau
apar pete de umezeală pe
articolul de îmbrăcăminte în
timpul călcării.
Temperatura setată este
prea scăzută pentru
călcarea cu abur.
Setaţi o temperatură de călcare adecvată
pentru călcarea cu abur. Consultaţi tabelul 1.
Aţi pus un aditiv în
rezervorul de apă.
Clătiţi rezervorul de apă şi nu introduceţi
aditivi.
Aţi folosit prea des funcţia
pentru jet de abur într-un
interval de timp foarte
scurt.
Aşteptaţi puţin înainte de a folosi din nou
funcţia jet de abur.
Aţi folosit funcţia
pentru jet de abur la o
temperatură prea scăzută.
Setaţi temperatura de călcare la care
poate fi utilizată funcţia de jet de abur
(de la 2 la MAX.).
În timpul călcării, din talpă
ies bucăţi de calcar şi
impurităţii.
Apa dură formează
depuneri de calcar în
interiorul tălpii.
Folosiţi funcţia de detartrare (consultaţi
capitolul „Curăţare şi întreţinere”, secţiunea
„Funcţia de detartrare”).
Apa continuă să picure din
talpă şi după răcirea sau
depozitarea fierului.
Aţi pus fierul în poziţie
orizontală când mai era
apă în rezervor.
Goliţi rezervorul de apă şi reglaţi
comutatorul pentru abur pe poziţia „uscat”
după utilizare. Depozitaţi fierul în poziţie
verticală.
Apa se scurge din capacul
orificiului de umplere.
Aţi umplut excesiv
rezervorul de apă.
Nu umpleţi rezervorul de apă peste
gradaţia MAX. Turnaţi excesul de apă din
rezervorul de apă.
Atunci când apăs
comutatorul pentru abur
în poziţia abur turbo,
comutatorul pentru abur
revine la poziţia precedentă.
Nu aţi menţinut
comutatorul pentru abur
în poziţia abur turbo.
Dacă doriţi să utilizaţi funcţia abur turbo,
trebuie să menţineţi continuu comutatorul
de abur în poziţia abur turbo. Pentru alte
setări ale aburului, acest lucru nu este
necesar.
Dodatna količina
pare
Rasprš. vode
Lan
MAX
;,
Da
Da
Pamuk
3
;,
Da
Da
Vuna
2
ECO
Ne
Da
Svila
1
Ne
Ne
Sintetički materijali
(npr. akril, najlon,
poliamid, poliester).
1
Ne
Ne
1
Pogledajte tabelu 1 da biste podesili regulator temperature na odgovarajuću postavku za odevni
predmet (Sl. 4).
2
Postavite peglu u uspravan položaj, a zatim je uključite u struju. Indikator temperature se uključuje
kako bi označio da se pegla zagreva (Sl. 5).
3
Kada se indikator temperature isključi, pegla je dostigla odgovarajuću temperaturu.
4
Pogledajte tabelu 1 da biste podesili postavku pare koja odgovara temperaturi koju ste
podesili (Sl. 6).
Napomena: Da biste koristili turbo paru
--
Likalnik se samodejno izklopi, če ga v vodoravnem položaju ne premaknete 30 sekund, v navpičnem
položaju pa 8 minut. Indikator samodejnega izklopa začne utripati (Sl. 10) .
Če likalnik želite ponovno segreti, ga dvignite ali narahlo premaknite, dokler indikator samodejnega
izklopa ne ugasne.
--
--
--
--
Pritisnite dugme za raspršivanje da biste nakvasili odevni predmet koji peglate. Tako ćete lakše ukloniti
veće nabore (Sl. 7).
--
Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare da biste dobili snažan mlaz pare i uklonili veće nabore (Sl. 8).
Vertikalna para
--
Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i dok peglu držite u vertikalnom položaju da biste
uklonili nabore sa odeće koja visi, zavesa itd (Sl. 9).
Funkcija bezbednosnog automatskog isključivanja (samo određeni modeli)
--
Izberite nastavitev pare ECO namesto največje nastavitve pare ;, da varčujete z energijo ob
zadovoljivih rezultatih likanja.  (Sl. 11)
--
Pegla se automatski isključuje ako je niste pomerili 30 sekundi u horizontalnom položaju ili 8 minuta u
vertikalnom položaju. Indikator automatskog isključivanja počinje da treperi (Sl. 10) .
Da biste pustili peglu da se ponovo zagreje, podignite je ili lagano pomerite dok se indikator
automatskog isključivanja ne isključi.
ECO postavka pare
Parni regulator nastavite na položaj
(suho likanje), da likate brez pare.  (Sl. 2)
Suvo peglanje
2
Iz zbiralnika za vodo izlijte preostalo vodo.
3
Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite delce in druge usedline z likalne plošče.
3
Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstráňte pomocou navlhčenej tkaniny a jemného
(kvapalného) čistiaceho prostriedku.
Výstraha: Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa dostať do styku s tvrdými kovovými predmetmi.
Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte drôtenky, ocot ani iné chemikálie.
Poznámka: Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte vodou z vodovodu. Po vypláchnutí nádobu úplne vyprázdnite.
Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
DÔLEŽITÉ: Na predĺženie životnosti zariadenia a zachovanie dobrého výkonu naparovania
používajte funkciu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa raz za dva týždne. Ak je
tvrdosť vody v mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t. j. ak z otvorov na žehliacej ploche
počas žehlenia vypadávajú kúsky vodného kameňa), používajte funkciu Calc-Clean na
odstránenie vodného kameňa častejšie.
Uistite sa, že je zariadenie odpojené od siete a ovládanie naparovania je nastavené do polohy
(suché žehlenie). (Obr. 2)
Zásobník na vodu naplňte po značku MAX. (Obr. 3)
3
Žehličku pripojte do siete a otočný regulátor teploty nastavte do polohy MAX (Obr. 12).
4
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo siete.
5
Žehličku podržte nad umývadlom. Ovládanie naparovania posuňte a držte v polohe Calc-Clean na
odstránenie vodného kameňa. (Obr. 13)
6
Žehličkou jemne potraste, kým sa neminie všetka voda v zásobníku (Obr. 14).
Ovládanie naparovania nastavte späť do polohy
(suché žehlenie). (Obr. 2)
Poznámka: Ak voda vychádzajúca zo žehličky stále obsahuje častice vodného kameňa, zopakujte proces
odstraňovania vodného kameňa.
Po odstránení vodného kameňa
1
Žehličku pripojte do siete. Nechajte ju zohriať, aby sa vysušila žehliaca plocha.
2
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo siete.
3
Žehličkou jemne prejdite po kúsku tkaniny, aby ste zo žehliacej plochy odstránili škvrny od vody.
4
Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.
1
Odkladanie
Žehličku odpojte od napájania a ovládanie naparovania nastavte do polohy
(Obr. 2)
(suché žehlenie). Sieťový kábel naviňte okolo priestoru na odkladanie kábla a žehličku postavte do vzpriamenej polohy
(Obr. 15).
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní
zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo kontaktujte Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste).
Problém
Možná príčina
Riešenie
Zo žehliacej plochy kvapká
voda alebo sa na odeve
počas žehlenia objavujú
mokré miesta.
Nastavená teplota je
priveľmi nízka na použitie
žehlenia s naparovaním.
Nastavte teplotu žehlenia, ktorá je vhodná
na žehlenie s naparovaním. Pozrite si
tabuľku 1.
Do zásobníka na vodu ste
pridali nejakú prísadu.
Zásobník opláchnite a do vody v zásobníku
nepridávajte žiadnu prísadu.
Funkciu prídavného prúdu
pary ste používali príliš
často v priebehu veľmi
krátkeho času.
Pred opätovným použitím funkcie
prídavného prúdu pary chvíľu počkajte.
Funkciu prídavného
prúdu pary ste použili v
kombinácii s príliš nízkym
nastavením teploty.
Nastavte teplotu žehlenia, ktorá umožňuje
používanie funkcie prídavného prúdu pary
(od 2 po MAX).
Počas žehlenia z otvorov v
žehliacej ploche vychádzajú
usadeniny a nečistoty.
Tvrdosť používanej vody
spôsobuje vznik usadenín.
Použite funkciu Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa (pozrite si kapitolu
„Čistenie a údržba“, časť „Funkcia CalcClean na odstránenie vodného kameňa“).
Zo žehliacej platne po
schladení, alebo odložení
žehličky kvapká voda.
Žehličku ste odložili
vo vodorovnej polohe,
pričom v zásobníku ešte
bola voda.
Po použití vyprázdnite zásobník na vodu a
ovládanie naparovania nastavte do polohy
„suché žehlenie“. Žehličku odložte vo
vzpriamenej polohe.
Z krytu otvoru na plnenie
vyteká voda.
Do zásobníka ste naliali
príliš veľa vody.
Zásobník na vodu naplňte najviac po
úroveň MAX. Prebytočnú vodu vylejte.
Keď posuniem ovládanie
naparovania do polohy
turbo naparovania, ovládanie
naparovania sa vráti späť.
Nepodržali ste ovládanie
naparovania v polohe
turbo naparovania.
Ak chcete použiť turbo naparovanie,
musíte ovládanie naparovania držať v
polohe turbo nepretržite. V prípade
ostatných nastavení naparovania to nie je
potrebné.
Izaberite ECO postavku pare umesto postavke za maksimalnu količinu pare ; da biste uštedeli
energiju, ali uz zadovoljavajuće rezultate peglanja.  (Sl. 11)
--
Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje
Čistenie a údržba
Čistenie
Zo zásobníka na vodu vylejte zvyšok vody.
(suho likanje), likalnik izključite z omrežnega napajanja in
--
Podesite kontrolu pare na
(suvo peglanje) da biste peglali bez pare.  (Sl. 2)
Čišćenje i održavanje
Čišćenje
Pozor: Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti. Za čiščenje likalne
plošče ne uporabljajte grobih čistilnih gobic, kisa ali drugih kemikalij.
Opomba: Zbiralnik za vodo redno spirajte z vodo iz pipe. Po čiščenju ga vedno izpraznite.
1
Podesite regulator pare u položaj
se ohladi.  (Sl. 2)
(suvo peglanje), isključite peglu iz zidne utičnice i ostavite je da
2
Prospite preostalu vodu iz rezervoara za vodu.
3
Vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje obrišite ljuspice i ostale naslage sa
grejne ploče.
POMEMBNO: da podaljšate življenjsko dobo aparata in ohranite učinkovitost izpusta pare,
funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte vsaka dva tedna. Če je voda na
vašem območju zelo trda (če med likanjem iz likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin),
jo uporabljajte pogosteje.
1
Prepričajte se, da je aparat izključen z omrežnega napajanja in da je parni regulator nastavljen na
položaj
(suho likanje).  (Sl. 2)
2
Zbiralnik za vodo napolnite do oznake MAX.  (Sl. 3)
V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali kakršnegakoli drugega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
Funkcija Calc-Clean
VAŽNO: Da biste produžili radni vek aparata i da biste održali dobre performanse pare,
koristite funkciju Calc-Clean jednom na svake dve nedelje. Ukoliko je voda u vašem
području izrazito tvrda (tj. ako u toku peglanja iz grejne ploče ispadaju ljuspice),
češće koristite funkciju Calc-Clean.
Likalnik priključite na omrežno napajanje in temperaturni regulator nastavite na MAX (Sl. 12).
4
Ko indikator temperature neha svetiti, izključite likalnik iz električnega omrežja.
5
Likalnik držite nad umivalnikom. Parni regulator premaknite in držite na položaju za odstranjevanje
vodnega kamna.  (Sl. 13)
6
Likalnik nežno stresajte, dokler ne porabite vse vode v zbiralniku (Sl. 14).
3
Uključite peglu u struju, a zatim podesite regulator temperature na MAX (Sl. 12).
Pozor: Ko izteka vodni kamen, iz likalne plošče uhajata tudi para in vrela voda.
4
Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi.
5
Držite peglu nad sudoperom. Postavite kontrolu pare u položaj Calc-Clean i zadržite je.  (Sl. 13)
6
Nežno protresite peglu dok ne potrošite svu vodu iz rezervoara (Sl. 14).
(suho likanje).  (Sl. 2)
Opomba: Postopek odstranjevanja vodnega kamna ponovite, če voda iz likalnika še vedno vsebuje veliko usedlin
vodnega kamna.
1
Proverite da li je aparat isključen iz struje i da li je kontrola pare u položaju
(Sl. 2)
2
Napunite rezervoar vodom do oznake MAX.  (Sl. 3)
Likalnik priključite na omrežno napajanje. Počakajte, da se likalnik ohladi in likalna plošča posuši.
2
Ko indikator temperature neha svetiti, izključite likalnik iz električnega omrežja.
3
Z likalnikom nežno likajte kos krpe, da z likalne plošče odstranite vodne madeže.
4
Preden likalnik shranite počakajte, da se ohladi.
1
Shranjevanje
Likalnik izključite z omrežnega napajanja in parni regulator nastavite na položaj
(Sl. 2)
2
Omrežni kabel navijte okoli dela za shranjevanje kabla in likalnik postavite pokonci (Sl. 15).
(suvo peglanje).  
U posudu za vodu nemojte da sipate sirće ni druga sredstva za uklanjanje kamenca.
Oprez: Dok se kamenac ispira, para i ključala voda takođe će izlaziti iz grejne ploče.
7
Po postopku odstranjevanja vodnega kamna
1
Kontrolu pare vratite na
(suvo peglanje).  (Sl. 2)
Napomena: Ponovite Calc-Clean postupak ako voda koja izlazi iz pegle još uvek sadrži veliki broj komadića kamenca.
Posle Calc-Clean procesa
(suho likanje).  
Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi
nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se
obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem
garancijskem listu).
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Iz likalne plošče kaplja
voda ali med likanjem se
na oblačilu pojavijo mokri
madeži.
Nastavljena temperatura je
prenizka za likanje s paro.
Nastavite temperaturo, ki je primerna za
likanje s paro. Oglejte si tabelo 1.
1
Uključite peglu u struju. Pustite da se pegla zagreje da bi se grejna ploča osušila.
2
Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi.
3
Pažljivo pređite peglom preko komada tkanine da biste uklonili sve vodene mrlje sa grejne ploče.
4
Ostavite peglu da se ohladi pre nego što je odložite.
1
Odlaganje
Isključite peglu i kontrolu pare podesite na položaj
2
(suvo peglanje).  (Sl. 2)
Namotajte kabl za napajanje oko drške za odlaganje, a zatim postavite peglu u uspravan
položaj (Sl. 15).
Rešavanje problema
Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ako ne
možete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da
biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji (podatke za
kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Iz grejne ploče curi
voda ili se vlažne mrlje
pojavljuju na odeći tokom
peglanja.
Podešena temperatura je
suviše niska za peglanje
parom.
Podesite temperaturu peglanja koja odgovara
peglanju parom. Pogledajte tabelu 1.
Stavili ste neki aditiv u
rezervoar za vodu.
Isperite posudu za vodu i u nju nemojte više
da sipate aditive.
Možda ste funkciju mlaza
pare koristili suviše često
u kratkom vremenskom
periodu.
Sačekajte malo pre nego što budete ponovo
koristili funkciju dodatne količine pare.
Funkciju dodatne količine
pare koristili ste pri previše
niskoj temperaturi.
Podesite temperaturu peglanja pri kojoj može
da se koristi funkcija dodatne količine pare
(2 to MAX).
V zbiralnik za vodo ste dali
dodatek.
Sperite zbiralnik za vodo in vanj ne vlivajte
dodatkov.
Funkcijo za izpust pare
ste v kratkem obdobju
uporabili prevečkrat.
Pred ponovno uporabo funkcije za izpust
pare malo počakajte.
Funkcijo za izpust pare
ste uporabili pri prenizki
temperaturi.
Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je
mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare
( 2 do MAX).
Med likanjem iz likalne
plošče uhajajo nečistoče
in delci vodnega kamna.
Zelo trda voda povzroči
nastajanje vodnega kamna
v likalniku.
Uporabite funkcijo za odstranjevanje
vodnega kamna (oglejte si poglavje “Čiščenje
in vzdrževanje”, poglavje “Funkcija za
odstranjevanje vodnega kamna”).
Ko se likalnik ohladi ali ko
ga pospravite, skozi likalno
ploščo kaplja voda.
Likalnik ste postavili v
vodoravni položaj, ko je
v zbiralniku še vedno bilo
nekaj vode.
Po uporabi izpraznite zbiralnik za vodo in
parni regulator premaknite na položaj “suho”.
Likalnik shranite v pokončnem položaju.
Tokom peglanja iz grejne
ploče ispadaju ljuspice i
nečistoća.
Tvrda voda uzrokuje
stvaranje kamenca unutar
grejne ploče.
Upotrebite funkciju Calc-Clean (pogledajte
odeljak „Funkcija Calc-Clean“ u poglavlju
„Čišćenje i održavanje“).
Iz pokrovčka odprtine za
polnjenje teče voda.
V zbiralnik ste nalili preveč
vode.
Zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake
MAX. Iz zbiralnika izlijte odvečno vodo.
Iz grejne ploče curi
voda nakon što se pegla
ohladila ili je odložena.
Pegla je postavljena u
horizontalan položaj dok u
posudi još uvek ima vode.
Posle upotrebe pegle ispraznite posudu za
vodu i podesite kontrolu pare u položaj
„suvo“. Peglu odložite u uspravnom položaju.
Ko parni regulator
premaknem na položaj za
turbo izpuste pare, parni
regulator skoči nazaj.
Parnega regulatorja niste
pridržali na položaju za
turbo izpuste pare.
Če želite uporabiti turbo izpust pare, morate
parni regulator pridržati na položaju za turbo
izpuste pare. Pri drugih nastavitvah pare to
ni potrebno.
Voda curi iz poklopca
otvora za punjenje.
Prepunili ste rezervoar
za vodu.
Rezervoar za vodu nemojte da punite
preko oznake MAX. Prospite višak vode iz
rezervoara.
Kada pomerim kontrolu
pare u položaj turbo
pare, ona se vraća
unazad.
Niste zadržali kontrolu
pare u položaju turbo
pare.
Ako želite da koristite turbo paru, kontrolu
pare morate neprekidno da držite u položaju
turbo pare. Ovo nije neophodno za druge
postavke pare.
Funkcija za izpust pare ne
deluje pravilno (iz likalne
plošče teče voda).
1
Napomena: Redovno ispirajte rezervoar za vodu. Nakon ispiranja ispraznite rezervoar za vodu.
3
Parni regulator ponovno nastavite na položaj
4239.000.8753.2
Oprez: Da bi grejna ploča ostala glatka, vodite računa da ne dođe u dodir sa metalnim predmetima.
Za čišćenje grejne ploče nemojte da koristite žicu za ribanje, sirće ili druge hemikalije.
Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna
7
.
Karakteristike
Funkcija raspršivanja
Nastavitev pare ECO
Parni regulator nastavite na položaj
počakajte, da se ohladi.  (Sl. 2)
(suché žehlenie), žehličku odpojte od siete a nechajte
, neprekidno držite kontrolu pare pritisnutom u položaju turbo pare
User manual
Funkcija dodatne količine pare
Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate tudi, ko likalnik držite v navpičnem položaju pri likanju visečih
oblek, zaves itd (Sl. 9).
1
Funkcia prídavného prúdu
pary nefunguje správne (zo
žehliacej plochy vyteká voda).
Postavka pare
Oprez: Nemojte da podešavate kontrolu pare na postavku pare ako je postavljena temperatura ispod
2 ili dok se pegla i dalje zagreva (dok je indikator temperature uključen). U suprotnom voda može
da procuri iz pegle.
Ak chcete žehliť bez naparovania, nastavte ovládanie naparovania do polohy
(suché žehlenie). (Obr. 2)
2
2
Postavka
temperature
Suho likanje
Ovládanie naparovania nastavte do polohy
ju vychladnúť. (Obr. 2)
7
.
Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare, da z močnim izpustom pare odstranite trdovratne
gube (Sl. 8).
--
(suvo peglanje).  (Sl. 2)
Tip tkanine
Funkcija varnostnega samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih)
1
1
Zatvorite poklopac otvora za punjenje.
Navpična para
Zvolením nastavenia naparovania ECO namiesto nastavenia maximálneho množstva pary ; ušetríte
energiu a zároveň dosiahnete požadované výsledky žehlenia. (Obr. 11)
--
3
S funkcijo pršenja lahko navlažite blago pred likanjem. Tako lažje odstranite trdovratne gube (Sl. 7).
Výstraha: Počas vyplavovania vodného kameňa vychádza zo žehliacej plochy aj para a horúca voda.
(călcat uscat).  (fig. 2)
Notă: Repetaţi procesul de detartrare în cazul în care apa care iese din fierul de călcat conţine în continuare
particule de calcar.
Funcţia pentru jet de abur
nu funcţionează corect (se
scurge apă din talpa fierului
de călcat).
--
Do zásobníka na vodu nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie vodného kameňa.
Atenţie: În timp ce depunerile sunt eliminate, aburul şi apa aflată în fierbere ies, de asemenea, prin talpă.
2
Stlačením tlačidla kropenia navlhčite časť, ktorú chcete žehliť. Pomôže Vám to odstrániť nepoddajné
záhyby (Obr. 7).
Napunite rezervoar vodom sve do oznake MAX (Sl. 3).
Funkcija za izpust pare
Ak žehličku ponecháte bez pohybu po dobu 30 sekúnd vo vodorovnej polohe alebo 8 minút v zvislej
polohe, žehlička sa automaticky vypne. Kontrolné svetlo automatického vypnutia začne blikať (Obr. 10) .
Aby sa žehlička znovu zohriala, zodvihnite ju alebo ňou jemne pohýbte, až kým kontrolné svetlo
automatického vypnutia nezhasne.
2
3
7
--
Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť pri žehlení vo zvislej polohe a odstrániť pokrčené
miesta na visiacom oblečení, záclonách a pod (Obr. 9).
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea
6
Vlastnosti
Funkcia kropenia
Stlačením a uvoľnením tlačidla impulzu pary aktivujete silný prúd pary na odstránenie nepoddajných
záhybov (Obr. 8).
--
, parni regulator pridržite na položaju za turbo izpuste pare
Funkcije
Funkcija pršenja
Suché žehlenie
Setaţi comutatorul pentru abur la poziţia
2
.
Podesite kontrolu pare u položaj
Tabela 1
Pozor: Parnega regulatorja ne premaknite na nastavitev pare, če je temperatura pod 2 ali če se likalnik
še segreva (ko sveti indikator temperature). Sicer lahko iz likalnika kaplja voda.
Výstraha: Ak je nastavená nižšia teplota ako 2 alebo ak sa žehlička stále zahrieva (svieti kontrolné svetlo
nastavenia teploty), naparovanie nepoužívajte.V opačnom prípade môže zo žehličky unikať voda.
Călcat uscat
1
, posuňte a držte ovládanie naparovania v polohe
Opomba: Če želite uporabiti turbo izpust pare
Nastavenie naparovania ECO
1
Ūdens izplūst no uzpildes
atveres vāciņa.
3
Setarea abur ECO
Depozitarea
Scoateţi fierul de călcat din priză şi setaţi comutatorul pentru abur în poziţia
(fig. 2)
Pēc lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni un
iestatiet tvaika regulatoru pozīcijā gludināšanai
bez tvaika. Uzglabājiet gludekli vertikāli.
Volna
Sintetične tkanine (npr.
akril, najlon, poliamid,
poliester).
Funkcia bezpečnostného automatického vypnutia (len určité modely)
Satiniet strāvas vadu un novietojiet gludekli glabāšanai vertikālā pozīcijā (Zīm. 15).
Gludeklis ticis novietots
horizontālā stāvoklī,
kamēr tvertnē vēl palicis
ūdens.
Nie
Oprire automată de siguranţă (doar la anumite tipuri)
2
No gludināšanas virsmas pil
ūdens pēc tam, kad gludeklis
ir atdzisis un novietots
glabāšanā.
Nie
Da
Zvislá para
Lăsaţi fierul de călcat să se răcească înainte de a-l depozita.
Izmantojiet Calc-Clean funkciju
(skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana”
sadaļu “Calc-Clean funkcija”).
1
Jet de abur vertical
4
Ciets ūdens veido
plēksnes gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Syntetické tkaniny
(napr. akryl, nylón,
polyamid, polyester).
Da
Funkcia prídavného prúdu pary
1
Plēksnītes un nolobijušās
daļinas izdalās no
gludināšanas virsmas
gludināšanas laikā.
Nie
Funcţia de jet de abur
Mişcaţi uşor fierul peste o bucată de material pentru a îndepărta petele de apă care s-au format
pe talpă.
Iestatiet gludināšanas temperatūru,
kādā var izmantot papildu tvaika funkciju
( 2 uz MAX).
Nie
Caracteristici
Funcţie spray
3
Esat izmantojis papildu
tvaika funkciju pie pārāk
zemas temperatūras.
1
;,
Consultaţi tabelul 1 pentru a selecta o setare de abur care corespunde temperaturii setate (fig. 6).
Uzglabāšana
Atvienojiet gludekli no strāvas un iestatiet tvaika regulatoru pozīcijā
tvaika).  (Zīm. 2)
Mazliet uzgaidiet, pirms atkal izmantot papildu
tvaika funkciju.
Hodváb
3
4
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.
Papildu tvaika funkcija ir
izmantota pārāk bieži ļoti
īsā laikposmā.
Áno
Bombaž
S pomočjo tabele 1 izberite nastavitev pare, ki ustreza nastavljeni temperaturi (Sl. 6).
Introduceţi fierul în priză. Lăsaţi fierul de călcat să se încălzească pentru a permite uscarea tălpii.
Papildu tvaika funkcija
nedarbojas pareizi (no
gludināšanas virsmas izlīst
ūdens).
Nie
Da
Ko indikator temperature ugasne, je likalnik dosegel ustrezno temperaturo.
1
Izskalojiet ūdens tvertni un nelejiet ūdens
tvertnē nekādas piedevas.
ECO
Da
4
2
Ūdens tvertnē ir ielieta
piedeva.
2
;,
3
Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā.
Iestatiet tādu gludināšanas temperatūru, kas
ir piemērota gludināšanai ar tvaiku. Skatiet
1. tabulu.
Vlna
MAX
Žehličku postavte do vzpriamenej polohy a pripojte do siete. Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa
rozsvieti, čím signalizuje, že sa žehlička zahrieva (Obr. 5).
Saudzīgi virziet gludekli virs auduma, lai likvidētu ūdens traipus uz gludināšanas virsmas.
Izvēlētā temperatūra ir
pārāk zema gludināšanai
ar tvaiku.
;,
Áno
Posteljnina
2
4
Gludināšanas laikā uz
auduma parādās ūdens
pilieni no gludināšanas
virsmas vai mitri traipi.
Áno
Áno
Razpršilo
Când indicatorul de temperatură se stinge, fierul a atins temperatura corectă.
3
Risinājums
Áno
Izpust pare
3
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
Iespējamais iemesls
;,
3
Nastavitev pare
Likalnik postavite pokonci in priključite na napajanje. Indikator temperature zasveti, kar pomeni,
da se likalnik segreva (Sl. 5).
2
Problēma
MAX
Bavlna
Nastavitev
temperature
Puneţi fierul în poziţie verticală şi conectaţi-l. Indicatorul de temperatură se aprinde pentru a indica
faptul că fierul se încălzeşte (fig. 5).
Pievienojiet gludekli pie elektrotīkla. Ļaujiet gludeklim uzsilt, lai izžāvētu gludināšanas virsmu.
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt
problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet
bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī
(kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Ľan
Vrsta tkanine
2
1
(gludināšana bez
Sprej
V tabeli 1 si oglejte podatke za pravilno nastavitev temperaturnega regulatorja za oblačilo (Sl. 4).
Notă: Clătiţi regulat rezervorul de apă cu apă de la robinet. Goliţi rezervorul de apă după clătire.
SVARĪGI. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku un saglabātu labu tvaika padeves sniegumu,
izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām nedēļām. Ja jūsu dzīves vietā ir ļoti ciets ūdens
(piem., no gludināšanas virsmas gludināšanas laikā izdalās plēksnes), izmantojiet Calc-Clean
funkciju biežāk.
Funkcia
prídavného prúdu
pary
1
Piezīme. Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc izskalošanas iztukšojiet tvertni.
Calc-Clean funkcija
Nastavenie
naparovania
2
(gludināšana bez tvaika), atvienojiet gludekli no strāvas un ļaujiet
Ievērībai! Lai uzturētu gludināšanas virsmu gludu, nepieskarieties gludeklim ar metāla priekšmetiem.
Gludināšanas virsmas tīrīšanai nekad nelietojiet skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.
Nu
Nastavenie
teploty
1
2
Izbor postavki temperature i pare
Pozrite si tabuľku 1 a podľa daného odevu nastavte otočný regulátor teploty na príslušné
nastavenie (Obr. 4).
--
1
ECO
Typ tkaniny
Napomena: U posudu za vodu nemojte da sipate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za
peglanje, vodu čiji sadržaj kamenca je hemijski smanjen i druge hemikalije.
Zaprite pokrovček odprtine za polnjenje.
1
(gludināšana bez tvaika), lai gludinātu bez tvaika.  (Zīm. 2)
Tīrīšana un kopšana
Tīrīšana
1
3
Consultaţi tabelul 1 pentru a programa selectorul de temperatură la setarea corespunzătoare
pentru articolele dvs. vestimentare (fig. 4).
Funkcijas
Smidzināšanas funkcija
--
Zatvorte veko plniaceho otvoru.
Tabela 1
Reglaj de
abur
--
Zbiralnik za vodo napolnite do oznake MAX (Sl. 3).
Tabuľka 1
Reglaj de
temperatură
--
2
Tabelul 1
Tipul de material
--
Zásobník na vodu naplňte po značku MAX (Obr. 3).
1. tabula
Izsmidzināšana
EasySpeed
GC1017-GC1029 series
Napomena: Aparat je predviđen za korišćenje sa vodom sa česme. Ako živite u oblasti u kojoj je voda izuzetno
tvrda, može da dođe do brzog stvaranja naslaga kamenca. U tom slučaju preporučuje se korišćenje mešavine
50% destilovane vode i 50% vode sa česme radi produžavanja radnog veka aparata.
(suho likanje).  (Sl. 2)
Izbira temperature in nastavitve pare
Papildu
tvaiks
--
Parni regulator nastavite na položaj
Výber nastavenia teploty a naparovania
Tvaika padeves
režīms
--
1
Selectarea setărilor pentru temperatură şi pentru abur
Temperatūras
režīms
--
(suché žehlenie). (Obr. 2)
Izvēlieties temperatūras un tvaika režīmu.
Auduma veids
8
9
10
11
Opšti opis (Sl. 1)
Mlaznica za raspršivanje
Poklopac otvora za punjenje
Kontrola pare
CALC CLEAN = funkcija Calc-Clean
= suvo peglanje
ECO = optimalna para
; = maksimalna količina pare
= turbo para
Dugme za dodatnu količinu pare
Dugme za raspršivanje
Regulator temperature
Indikator temperature (samo određeni modeli: sa indikatorom bezbednosnog automatskog
isključivanja)
Kabl za napajanje
Tipska pločica
Rezervoar za vodu sa oznakom nivoa vode MAX
Grejna ploča
Upotreba aparata
Punjenje rezervoara za vodu
Notă: Aparatul a fost proiectat pentru utilizare cu apă de la robinet. Dacă locuiţi într-o zonă cu apă foarte dură,
calcarul se poate depune rapid. Prin urmare, se recomandă să amestecaţi 50% apă distilată şi 50% apă de la
robinet pentru a prelungi durata de viaţă a aparatului dvs.
Iestatiet tvaika pogu pozīcijā
1
2
3
-----4
5
6
7
Uporaba aparata
Polnjenje zbiralnika za vodo
Piezīme. Jūsu ierīce ir paredzēta lietošanai ar krāna ūdeni. Ja dzīvojat reģionā, kur ir ļoti ciets ūdens, var ātri
veidoties katlakmens nogulsnes.Tāpēc ieteicams sajaukt 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens, lai paildzinātu
ierīces darbības laiku.
1
Always there to help you
SRPSKI
Funkcija dodatne količine
pare ne funkcioniše
ispravno (voda curi iz
grejne ploče).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Избор на настройка на температурата и парата
ENGLISH
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
Таблица 1
General description (Fig. 1)
Spray nozzle
Cap of filling opening
Steam control
CALC CLEAN = Calc-Clean function
= dry ironing
ECO = optimal steam
; = maximum steam
= turbo steam
Steam boost button
Spray button
Temperature dial
Temperature light (specific types only: with safety-auto off indication)
Mains cord
Type plate
Water tank with MAX water level indication
Soleplate
Вид тъкан
Настройка на
температурата
Настройка на
парата
Парен удар
Пръскане
Лен
MAX
;,
Да
Да
Памук
3
;,
Да
Да
Вълна
2
ECO
Не
Да
Не
Не
Коприна
1
Не
Синтетични тъкани
(например акрилни,
найлонови, полиамидни,
полиестерни).
1
Не
1
Using the appliance
Filling the water tank
2
Note:Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with very hard water,
fast scale build-up may occur. In this case, it is recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to
prolong the lifetime of your appliance.
Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other
chemicals in the water tank.
1
Set the steam control to position
2
Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3
Close the cap of the filling opening.
4
Направете справка с таблица 1, за да изберете настройка за пара, която съответства на
зададената температура (фиг. 6).
Забележка: За да използвате турбо пара
положение за турбо пара .
Steam setting
Steam boost
Spray
Linen
MAX
;,
Yes
Yes
Cotton
3
;,
Yes
Yes
Wool
2
ECO
No
Yes
Silk
1
No
No
Synthetic fabrics
(e.g. acrylic, nylon,
polyamide, polyester).
1
No
No
1
Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment (Fig. 4).
Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is
heating up (Fig. 5).
3
When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature.
4
Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you have set (Fig. 6).
--
Натиснете бутона за пръскане, за да навлажните дрехата, която гладите. Това помага за
премахване на упоритите гънки (фиг. 7).
Функция за парен удар
--
--
, keep the steam control pressed to the turbo steam position
continuously.
--
Ютията се изключва автоматично, ако не се движи за 30 секунди в хоризонтална положение или
8 минути във вертикално положение. Индикаторът за автоматично изключване започва да мига
(фиг. 10).
За да оставите ютията да се нагрее отново, вдигнете я или леко я раздвижете, докато
индикаторът за автоматично изключване изгасва.
--
Изберете настройката за ECO пара вместо настройката за максимална пара ;, за да пестите
енергия, като продължавате да постигате добри резултати от гладенето.  (фиг. 11)
--
Гладене без пара
Нагласете регулатора на пара на
Funkce bezpečnostního automatického vypnutí (pouze některé typy)
--
Žehlička se automaticky vypne, pokud se nepohnula po dobu 30 sekund ve vodorovné poloze nebo
po dobu 8 minut ve svislé poloze. Kontrolka automatického vypnutí začne blikat (Obr. 10).
Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte, dokud kontrolka automatického
vypnutí nezhasne.
--
Nastavte regulátor páry do polohy
(Obr. 2)
(suché žehlení), odpojte žehličku a nechte ji vychladnout. 2
Zbývající vodu vylijte z nádržky.
3
Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní
(tekutý) čisticí prostředek.
Poznámka: Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou z kohoutku. Po vypláchnutí ji vyprázdněte.
Funkce Calc-Clean
DŮLEŽITÉ: Chcete-li prodloužit životnost svého přístroje a zachovat kvalitní parní výkon,
používejte funkci Calc-Clean jednou za čtrnáct dní. Pokud by voda ve vaší oblasti byla
nadměrně tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše vytvářely při žehlení šupinky),
používejte funkci Calc-Clean častěji.
1
Zajistěte, aby byl přístroj odpojený, a aby regulátor páry byl nastaven do polohy
(Obr. 2)
2
Nádržku na vodu naplňte vodou až po označení MAX. (Obr. 3)
(suché žehlení). 3
Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX (Obr. 12).
4
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
3
Почистете гладещата повърхност от люспите накип и другите замърсявания с влажна кърпа и
неабразивен (течен) почистващ препарат.
5
Podržte žehličku nad dřezem. Nastavte regulátor páry do polohy Calc-Clean a podržte jej. (Obr. 13)
6
Jemně zatřeste žehličkou, dokud se nespotřebuje veškerá voda z nádržky (Obr. 14).
Select the ECO steam setting instead of the maximum steam setting ; to save energy, yet to achieve
satisfactory ironing results.  (Fig. 11)
Dry ironing
Set the steam control to
2
(dry ironing) to iron without steam.  (Fig. 2)
1
Set the steam control to
2
Pour any remaining water out of the water tank.
3
Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid)
cleaning agent.
(dry ironing), unplug the iron and let it cool down.  (Fig. 2)
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad,
vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.
Calc-Clean function
Напълнете водния резервоар с вода до означението MAX.  (фиг. 3)
Включете ютията и задайте температурния регулатор на MAX (фиг. 12).
4
Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне.
5
Дръжте ютията над мивката. Преместете регулатора на парата в положение Calc-Clean и го
задръжте.  (фиг. 13)
6
Внимателно разклащайте ютията, докато водата във водния резервоар свърши (фиг. 14).
Внимание: Заедно с накипа, от гладещата повърхност излизат пара и гореща вода.
Нагласете регулатора на парата обратно в положение
1
Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to
2
Fill the water tank to the MAX indication.  (Fig. 3)
(dry ironing).  (Fig. 2)
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
3
Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 12).
4
Unplug the iron when the temperature light goes out.
5
Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it.  (Fig. 13)
Забележка: Повторете процедурата за премахване на накип, ако във водата, която излизаща от
ютията, все още има частици накип.
Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 14).
Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.
Set the steam control back to
(dry ironing).  (Fig. 2)
Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.
After the Calc-Clean process
1
Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2
Unplug the iron when the temperature light goes out.
3
Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate.
4
Let the iron cool down before you store it.
1
Storage
Unplug the iron and set the steam control to
2
Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its heel (Fig. 15).
(dry ironing).  (Fig. 2)
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of
frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Problem
Possible cause
Solution
Water drips from the
soleplate or wet spots
appear on the garment
during ironing.
The set temperature is too
low for steam ironing.
Set an ironing temperature that is
suitable for steam ironing. See table 1.
You have put an additive in
the water tank.
1
Включете ютията и я оставете да загрее, за да изсъхне гладещата повърхност.
Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне.
3
Прекарайте леко ютията по парче плат, за да попиете водата от гладещата повърхност.
4
Оставете ютията да изстине, преди да я приберете.
1
Съхранение
Изключете ютията от контакта и нагласете регулатора на парата в положение
(фиг. 2)
2
Rinse the water tank and do not put any
additive in the water tank.
You have used the steam
boost function too often
within a very short period.
Wait a while before you use the steam
boost function again.
You have used the steam
boost function at a too low
temperature.
Set an ironing temperature at which
the steam boost function can be used
( 2 to MAX).
Flakes and impurities come
out of the soleplate during
ironing.
Hard water forms flakes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function
(see chapter ‘Cleaning and maintenance’,
section ‘Calc-Clean function’).
Water drips from the
soleplate after the iron has
cooled down or has been
stored.
You have put the iron in
horizontal position while
there was still water in the
water tank.
Empty the water tank and set the steam
control to position ‘dry’ after use.
Store the iron on its heel.
Water leaks from the cap of
the filling opening.
You have overfilled the
water tank.
Do not fill the water tank beyond the
MAX indication. Pour excess water out
of the water tank.
When I push the steam
control to the turbo steam
position, the steam control
jumps back.
You did not keep the steam
control in the turbo steam
position.
If you want to use turbo steam, you have
to keep the steam control in the turbo
steam position continuously. For other
steam settings, this is not necessary.
БЪЛГАРСКИ
Общо описание (фиг. 1)
Дюза за пръскане
Капачка на отвора за пълнене
Регулиране на парата
CALC CLEAN = Функция за почистване на накип
= гладене без пара
ECO = оптимална пара
; = максимална пара
= турбо пара
Бутон за допълнителна пара
Бутон за пръскане
Температурен регулатор
Светлинен температурен индикатор (само за определени модели: с индикатор за предпазно
автоматично изключване)
Захранващ кабел
Табелка с данни
Воден резервоар с индикация за MAX ниво на водата
Гладеща повърхност
Използване на уреда
Пълнене на водния резервоар
Забележка: Този уред е предназначен за използване с чешмяна вода. Ако чешмяната вода във вашия
регион е много твърда, може бързо да се отложи накип. Затова е препоръчително да смесвате
50% дестилирана с 50% чешмяна вода, за да удължите живота на уреда.
Забележка: Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати за отстраняване на
накип, помощни препарати за гладене, химически декалцирана вода или други химикали.
1
Нагласете регулатора на парата в положение
(без пара).  (фиг. 2)
2
Напълнете водния резервоар с вода до знака MAX (фиг. 3).
3
Затворете капачката на отвора за пълнене.
(без пара).  
Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използване
на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка
с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване
на потребители във вашата страна (вж. листовката със световната гаранция за информация за контакт).
Проблем
Възможна причина
Решение
По време на гладене
върху дрехата се
появяват водни
капки от гладещата
повърхност или влажни
петна.
Зададената температура
е твърде ниска за гладене
с пара.
Задайте температура за гладене, която
е подходяща за гладене с пара. Вж.
таблица 1.
Изплакнете резервоара за вода и не
слагайте никакви препарати в него.
Използвали сте функцията
за допълнителна пара
твърде често за много
кратък период от време.
Изчакайте малко, преди да използвате
отново функцията за парен удар.
Използвали сте функцията
за парен удар при ниска
температура.
Задайте температура на гладене, при
която може да се използва функцията за
парен удар (2 на MAX).
По време на гладене от
гладещата повърхност
падат люспи накип и
нечистотии.
Твърдата вода образува
люспици отвътре на
гладещата плоча.
Използвайте няколко пъти функцията
за почистване на накип (вж. глава
“Почистване и поддръжка”, раздел
“Функция за почистване на накип”).
От гладещата плоча
капе вода, след като
ютията е изстинала или
е прибрана.
Поставили сте ютията в
хоризонтално положение,
а в резервоара все още
има вода.
След употреба изпразнете водния
резервоар и нагласете регулатора на
парата в положение “сухо”. Съхранявайте
ютията изправена на пета.
От капачката на отвора
за пълнене тече вода.
Препълнили сте водния
резервоар.
Не пълнете водния резервоар над
индикатора MAX. Излейте излишната
вода от водния резервоар.
Когато натисна
регулатора на парата
в положение за турбо
пара, той отскача
обратно.
Не сте задържали
регулатора на пара в
положение за турбо пара.
Ако искате да използвате турбо пара,
трябва постоянно да държите регулатора
на парата в положение за турбо пара.
За другите настройки на парата това не е
необходимо.
(suché žehlení). (Obr. 2)
2
Zásobník naplňte vodou až po označení MAX (Obr. 3).
3
Uzavřete víčko plnicího otvoru.
Nastavení páry
Parní ráz
Rozstřik
Len
MAX
;,
Ano
Ano
Bavlna
3
;,
Ano
Ano
Vlna
2
ECO
Ne
Ano
Hedvábí
1
Ne
Ne
Syntetické materiály
(např. akryl, nylon, polyamid
nebo polyester).
1
Ne
Ne
6
Raputage õrnalt triikrauda, kuni veepaagis olnud vesi on ära kasutatud (Jn 14).
Seadke aururegulaator tagasi asendisse
1
Ühendage triikraud vooluvõrku. Laske triikraual kuumeneda, kuni tald on kuiv.
2
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
3
Triikige tallale jäänud veejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda riideeset.
4
Laske triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.
1
Hoiundamine
Eemaldage seade vooluvõrgust ja seadke aururegulaator asendisse
2
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja hoidke triikrauda kannal (Jn 15).
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikimise ajal tilgub
tallast vett või ilmuvad
triigitavale esemele
märjad täpid.
Seadistatud temperatuur on
liiga madal auruga triikimiseks.
Seadke triikraua temperatuur auruga
triikimiseks sobivaks. Vaadake tabelit 1.
Olete pannud mingit lisaainet
veepaaki.
Loputage veepaak puhtaks ja ärge lisage
sinna mingeid lisaaineid.
Olete kasutanud lisaauru
funktsiooni lühikese
ajavahemiku jooksul liiga tihti.
Oodake natuke, enne kui kasutate lisaauru
funktsiooni uuesti.
Kasutasite lisaauru funktsiooni
liiga madalal temperatuuril.
Seadistage lisaauru funktsiooni kasutamiseks
sobiv temperatuur ( 2 kuni MAX).
Katlakivi helbed ja
mustus väljuvad
triikimise ajal tallast.
Kare vesi tekitab triikraua
tallas katlakivi helbeid.
Kasutage Calc-Clean-funktsiooni (vt peatüki
„Puhastamine ja hooldus“ osa „Katlakivi
eemaldamisfunktsioon“).
Olete pannud triikraua
horisontaalasendisse, samal
ajal kui veepaaki on veel
jäänud vett.
Tühjendage veepaak ja seadke
aururegulaator pärast seadme kasutamist
asendisse „kuiv“. Hoidke triikrauda kannal.
1
Vesi voolab täiteava
kaane vahelt välja.
Te valasite veepaaki liiga
palju vett.
Ärge kunagi kallake paaki nii palju vett, et
veetase ületab MAX-tähist. Valage üleliigne
vesi veepaagist välja.
Kui ma lükkan
aururegulaatori
turboauru asendisse,
hüppab see tagasi.
Te ei hoidnud
aururegulaatorit turboauru
asendis.
Kui soovite kasutada turboauru, peate
hoidma aururegulaatorit pidevalt turboauru
asendis. Muude auruseadete puhul ei ole
see vajalik.
(suché žehlení). (Obr. 2)
Napájecí kabel naviňte do prostoru pro uložení kabelu a žehličku uložte postavenou na zadní stěnu
(Obr. 15).
Problém
Možná příčina
Řešení
Během žehlení kape
z žehlicí plochy voda
nebo se na oděvech
objevují skvrny.
Nastavená teplota byla pro
žehlení s párou příliš nízká.
Nastavte teplotu žehlení, která je vhodná pro
žehlení s párou. Viz tabulka 1.
Přidali jste do nádržky
chemikálii.
Vypláchněte nádržku a nenalévejte do ní
žádnou chemikálii.
Funkci parního rázu jste
používali příliš často
během krátké doby.
Než znovu použijete funkci parního rázu, chvíli
počkejte.
Použili jste funkci parního
rázu při příliš nízké teplotě.
Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít
funkci parního rázu ( 2 do polohy MAX).
Ze žehlicí plochy se při
žehlení odlupují šupinky
a jiné nečistoty.
Šupinky se vytvářejí kvůli
nadměrně tvrdé vodě.
Použijte funkci odstranění vodního kamene
Calc-Clean (viz kapitola „Čištění a údržba“,
odstavec „Odstranění vodního kamene“).
Z žehlicí plochy, po jejím
vychladnutí a uložení,
odkapává voda.
Postavili jste žehličku do
vodorovné polohy, zatímco
byla v nádržce stále ještě
voda.
Po použití vyprázdněte vodní zásobník a
regulátor páry nastavte do polohy „suché“.
Žehličku ukládejte ve svislé poloze
(na zadní stranu).
Z víčka plnicího otvoru
uniká voda.
Přeplnili jste nádržku na
vodu.
Neplňte nádržku na vodu nad značku MAX.
Vylijte přebytečnou vodu z nádržky na vodu.
Když přesunu regulátor
páry do polohy turbo
páry, regulátor páry
přeskočí zpět.
Nepřidrželi jste regulátor
páry v poloze turbo páry.
Pokud chcete použít turbo páru, je třeba stále
přidržovat regulátor páry v poloze turbo páry.
U jiných nastavení páry to není nutné.
6
Blago tresite glačalo dok se ne potroši sva voda iz spremnika (Sl. 14).
Állítson be egy gőzölős vasaláshoz
megfelelő vasalási hőmérsékletet. Lásd az
1. táblázatot.
Adalékanyag került a
víztartályba.
Öblítse ki a víztartályt, és ne tegyen bele
semmiféle adalékanyagot.
A gőzlövet funkciót nagyon
rövid idő alatt túl gyakran
használta.
Várjon egy kicsit, mielőtt ismét használja a
gőzlövet funkciót.
Túl alacsony hőmérsékleten
használta a gőzlövet
funkciót.
Állítson be a gőzlövet funkcióhoz megfelelő
hőfokot ( 2 és MAX közé).
Vasalás közben
vízkőlerakódások és
szennyeződések jönnek ki a
vasalótalpból.
A kemény víz
vízkőlerakódásokat képez a
vasalótalp belsejében.
Alkalmazza a vízkőmentesítő funkciót
(lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezet
„Vízkőmentesítő funkció” c. részét).
A vasaló lehűlése után vagy
tárolás közben víz csepeg a
vasalótalpból.
A vasaló vízszintes
helyzetben van, és víz van a
víztartályban.
Használat után ürítse ki a víztartályt és állítsa
a gőzvezérlőt „száraz” fokozatba.
A vasalót sarkára állítva tárolja.
Víz szivárog a betöltőnyílás
kupakjából.
A víztartályba túl sok vizet
töltött.
Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé.
A felesleges vizet öntse ki a víztartályból.
Ha a gőzvezérlőt turbó
gőz fokozatba állítom, a
gőzvezérlő visszaugrik.
Nem tartotta a gőzvezérlőt
a turbó gőz fokozatban.
Ha turbó gőzt szeretne használni, a
gőzvezérlőt folyamatosan turbó gőz
fokozatban kell tartania. Az egyéb
gőzbeállításokhoz ez nem szükséges.
Vratite kontrolu pare na
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
1
Seadke aururegulaator asendisse
2
Täitke veepaak veega MAX-tähiseni (Jn 3).
3
Sulgege täiteava kaas.
1
Ukopčajte glačalo. Ostavite glačalo da se zagrije kako bi se površina za glačanje osušila.
Kad se indikator temperature isključi, iskopčajte glačalo.
3
Pažljivo pomičite glačalo po komadu krpe kako biste s površine za glačanje uklonili mrlje.
4
Ostavite glačalo da se potpuno ohladi prije odlaganja.
1
Spremanje
Iskopčajte glačalo i postavite kontrolu pare na
2
Namotajte kabel oko držača za kabel i glačalo odložite u uspravnom položaju (Sl. 15).
Mogući uzrok
Rješenje
Voda kapa iz površine
za glačanje ili se tijekom
glačanja na odjeći stvaraju
mokre mrlje.
Postavljena temperatura
je preniska za glačanje s
parom.
Postavite temperaturu glačanja koja
odgovara glačanju s parom. Pogledajte
tablicu 1.
Stavili ste sredstvo za
čišćenje u spremnik za
vodu.
Isperite spremnik za vodu i ne stavljajte
sredstva za čišćenje.
Prečesto ste koristili
funkciju za dodatnu količinu
pare u kratkom razdoblju.
Pričekajte neko vrijeme prije ponovne
uporabe funkcije dodatne količine pare.
Upotrijebili ste funkciju
dodatne količine pare pri
previše niskoj temperaturi.
Postavite temperaturu glačanja pri kojoj
se može upotrebljavati funkcija dodatne
količine pare (2 do MAX).
Tijekom glačanja iz površine
za glačanje izlaze komadići
nečistoće i kamenca.
Tvrda voda stvara kamenac
unutar površine za glačanje.
Upotrijebite funkciju Calc-Clean
(pogledajte poglavlje “Čišćenje i
održavanje”, odjeljak “Funkcija Calc-Clean”).
Nakon što se glačalo
ohladilo ili nakon što ste
ga spremili iz površine za
glačanje kapa voda.
Postavili ste glačalo u
vodoravni položaj dok je u
spremniku još bilo vode.
Nakon uporabe ispraznite spremnik za
vodu i kontrolu pare postavite na suho
glačanje. Glačalo spremite u uspravnom
položaju.
Voda curi iz poklopca
otvora za punjenje.
Previše ste napunili
spremnik za vodu.
Spremnik za vodu nemojte puniti iznad
oznake MAX. Suvišnu vodu izlijte iz
spremnika za vodu.
Kada postavim kontrolu
pare na položaj za turbo
paru, kontrola pare vraća
se natrag.
Niste zadržali kontrolu pare
u položaju za turbo paru.
Ako želite upotrebljavati turbo paru,
kontrolu pare morate konstantno držati u
položaju za turbo paru. To nije potrebno
za druge postavke pare.
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
MAX
;,
Jah
Jah
Napomena: Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja,
vodu koja je kemijskim postupkom očišćena od kamenca ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
1
Postavite kontrolu pare na položaj
2
Napunite spremnik za vodu do oznake MAX (Sl. 3).
3
Zatvorite poklopac otvora za punjenje.
(suho glačanje).  (Sl. 2)
Pastaba. Jūsų prietaisas skirtas naudoti su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate vietovėje, kurioje vanduo labai
kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos.Tokiu atveju rekomenduojama sumaišyti 50 % distiliuoto vandens ir 50 %
vandentiekio vandens, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.
Puuvillane
3
;,
Jah
Jah
Villane
2
ECO
Ei
Jah
Siid
1
Ei
Ei
Sünteetilised kangad
(näit akrüül, nailon,
polüamiid, polüester)
1
Ei
Ei
Postavka
pare
Dodatna
količina pare
Raspršivanje
Lan
MAX
;,
Da
Da
Pamuk
3
;,
Da
Da
Vuna
2
ECO
Ne
Da
Svila
1
Ne
Ne
Sintetika (npr. akril, najlon,
poliamid, poliester).
1
Ne
Ne
1
U tablici 1 potražite upute za postavljanje regulatora temperature na odgovarajuću postavku za
odjevni predmet (Sl. 4).
2
Stavite glačalo uspravno i priključite ga. Uključit će se indikator temperature naznačujući zagrijavanje
glačala (Sl. 5).
3
Kada se indikator temperature isključi, glačalo je doseglo odgovarajuću temperaturu.
4
U tablici 1 potražite upute za odabir postavke pare koja odgovara postavljenoj temperaturi (Sl. 6).
Napomena: Kako biste upotrijebili turbo paru
paru .
Megjegyzés: A készüléket csapvízzel való használatra tervezték. Ha olyan helyen él, ahol nagyon kemény a víz,
rövid idő alatt vízkőlerakódás képződhet. Ebben az esetben javasolt a csapvíz és a desztillált víz fele-fele arányú
keverése a készülék élettartamának megnövelése érdekében.
1
Állítsa a gőzvezérlőt
2
Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig (ábra 3).
3
Zárja le a betöltő nyilást a kupakkal.
1
Vaadake tabelist 1, kuidas seada temperatuuri ketasregulaator teie rõivastele sobivale seadele (Jn 4).
Pritisnite gumb za raspršivanje kako biste navlažili odjevni predmet koji želite izglačati. To pomaže pri
uklanjaju tvrdokornih nabora (Sl. 7).
Funkcija za dodatnu količinu pare
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare koja će ukloniti tvrdokorne nabore (Sl. 8).
2
Asetage triikraud kannale seisma ja ühendage see vooluvõrku. Triikraua kuumenemisest annab
märku süttinud temperatuuri märgutuli (Jn 5).
Funkcija dodatne količine pare može se upotrebljavati i kad je glačalo u okomitom položaju za
uklanjanje nabora na izvješenoj odjeći, zavjesama itd (Sl. 9).
Funkcija sigurnosnog automatskog isključivanja (samo određeni modeli)
3
Kui temperatuuri märgutuli kustub, on triikraud kuumenenud õige temperatuurini.
4
Vaadake tabelist 1, milline auruseade vastab teie seatud temperatuurile (Jn 6).
Glačalo se automatski isključuje ako se ne pomakne 30 sekundi dok je u vodoravnom položaju ili 8 minuta u okomitom položaju. Indikator automatskog isključivanja počet će bljeskati (Sl. 10).
Kako bi se glačalo ponovo zagrijalo, podignite ga ili ga lagano pomičite dok se indikator automatskog
isključivanja ne isključi.
Postavka pare ECO
Odaberite postavku pare ECO umjesto postavke za maksimalnu paru ; kako biste uštedjeli energiju,
a ujedno postigli zadovoljavajuće rezultate glačanja.  (Sl. 11)
--
Suho glačanje
.
Triigitava eseme niisutamiseks vajutage piserdusnuppu. See aitab eemaldada tugevaid kortse (Jn 7).
Tugevate kortsude eemaldamiseks vajaliku võimsa auruvoo saamiseks vajutage lisaauru nuppu ja
vabastage see (Jn 8).
--
Kontrolu pare postavite na
(suho glačanje) kako biste glačali bez pare.  (Sl. 2)
Čišćenje i održavanje
Čišćenje
1
Kontrolu pare postavite na
2
Ispraznite ostatak vode iz spremnika za vodu.
(suho glačanje), iskopčajte glačalo i ostavite ga da se ohladi.  (Sl. 2)
3
Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću s površine za glačanje vlažnom tkaninom i
neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.
Oprez: Površina za glačanje uvijek treba biti glatka i zato izbjegavajte kontakt površine za glačanje s
metalnim predmetima. Nikada nemojte koristiti žičanu spužvicu, ocat ili druge kemikalije za čišćenje
površine za glačanje.
Vertikaalne aur
Lisaauru funktsiooni võite rakendada püstasendis triikraual kortsude eemaldamiseks rippuvatelt
rõivastelt, kardinatelt jms.  (Jn 9)
Automaatne väljalülitusfunktsioon (ainult teatud mudelitel)
Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole 30 sekundi jooksul horisontaalasendis või 8 minuti
jooksul vertikaalasendis liigutatud. Automaatse väljalülituse märgutuli hakkab vilkuma (Jn 10).
Į vandens bakelį vandens pilkite iki „MAX“ žymos (Pav. 3).
3
Uždarykite įpylimo angos dangtelį.
Temperatūros
nustatymas
Garų
nustatymas
Garo srovė
Purkštukas
Linas
„MAX“
;,
Taip
Taip
Medvilnė
3
;,
Taip
Taip
Vilna
2
„ECO“
Ne
Taip
Šilkas
1
Ne
Ne
Sintetiniai audiniai (pvz.,
akrilas, nailonas, poliamidas,
poliesteris).
1
Ne
Ne
1
Norėdami nustatyti temperatūros reguliavimo diską į drabužiui tinkamą padėtį, žr. 1 lentelę (Pav. 4).
2
Pastatykite lygintuvą ant atraminio pado ir įjunkite į tinklą. Užsidegs temperatūros lemputė – tai
rodo, kad lygintuvas kaista (Pav. 5).
3
Temperatūros lemputė užgęsta, kai lygintuvas pasiekia reikiamą temperatūrą.
4
Nustatytą temperatūrą atitinkantį garų nustatymą rasite 1 lentelėje (Pav. 6).
Pastaba. Norėdami naudoti turbogarus
Napomena: Redovito ispirite spremnik vodom iz slavine. Nakon ispiranja ispraznite spremnik za vodu.
Funkcija Calc Clean
VAŽNO: Kako biste produžili trajanje aparata i održali dobre radne značajke parnog
glačanja, upotrijebite funkciju Calc-Clean jednom svaka dva tjedna. Ako je voda u vašem
području vrlo tvrda (tj. kada tijekom glačanja iz površine za glačanje počnu ispadati
komadići kamenca), češće upotrebljavajte funkciju Calc-Clean.
, laikykite garų reguliatorių nuolat nuspaudę turbogarų padėtyje
.
Atsargiai. Nestatykite garų reguliatoriaus į garų padėtį, jei temperatūra žemiau 2 arba kai lygintuvas dar
kaista (dega temperatūros lemputė). Kitaip vanduo gali pratekėti iš lygintuvo.
Funkcijos
Purškimo funkcija
--
Paspauskite purškimo mygtuką norėdami sudrėkinti gaminį prieš lyginimą. Tai padeda pašalinti sunkiai
įveikiamas raukšles (Pav. 7).
Garo srovės funkcija
1. táblázat
--
A textília típusa
Hőfokbeállítás
Gőzfokozat
Gőzlövet
Spriccelés
Vászon
MAX
;,
Igen
Igen
Pamut
3
;,
Igen
Igen
Gyapjú
2
ECO
Nem
Igen
Selyem
1
Nem
Nem
Műszálas anyagok (pl. akril,
nejlon, poliamid, poliészter).
1
Nem
Nem
Vertikali garų srovė
Garų srovės funkciją galima naudoti lygintuvą laikant vertikaliai ir lyginant kabančių drabužių, užuolaidų ir
pan. raukšles (Pav. 9).
Automatinio apsauginio išjungimo funkcija (tik tam tikruose modeliuose)
--
Prietaisas išjungiamas automatiškai, jei nepajudinamas per 30 sekundžių horizontalioje padėtyje arba per
8 minutes vertikalioje padėtyje. Automatinio išjungimo lemputė pradeda mirksėti (Pav. 10).
Jei norite, kad lygintuvas vėl imtų kaisti, pakelkite jį arba šiek tiek pajudinkite, kad užgestų
automatinioišjungimo lemputė.
--
Garų nustatymas ECO
Az 1. táblázat alapján állítsa be a hőfokszabályzót a vasalandó ruhának megfelelően (ábra 4).
2
Állítsa a vasalót a sarkára és csatlakoztassa a konnektorba. A hőmérsékletjelző fény bekapcsol, ami
jelzi a vasaló melegedését (ábra 5).
3
Ha a hőmérsékletjelző fény kialszik, a vasaló elérte a megfelelő hőmérsékletet.
4
Az 1. táblázat alapján válasszon a beállított hőmérsékletnek megfelelő gőzfokozatot (ábra 6).
használatához a gőzvezérlőt folyamatosan tartsa nyomva a turbó gőz állásba
Paspauskite ir atleiskite garų srovės mygtuką, kad stipriu garų pliūpsniu pašalintumėte sunkiai įveikiamas
raukšles (Pav. 8).
--
1
--
(sausasis lyginimas).  (Pav. 2)
Audinio rūšis
állásba (száraz vasalás).  (ábra 2)
Vietoj maksimalaus garų intensyvumo nustatymo ; pasirinkite nustatymą ECO – sutaupysite energijos,
o garų srauto pakaks drabužiams išlyginti.  (Pav. 11)
--
Sausasis lyginimas
--
Norėdami lyginti be garų, nustatykite garų reguliatorių ties
.
A vízpermet gomb lenyomásával benedvesítheti a vasalni kívánt anyagot. Segítségével eltávolíthatók a
makacsabb gyűrődések (ábra 7).
(sausasis lyginimas).  (Pav. 2)
Valymas ir priežiūra
Valymas
1
Nustatykite garų reguliatorių į padėtį
lizdo ir leiskite jam atvėsti.  (Pav. 2)
(sausasis lyginimas), ištraukite lygintuvo kištuką iš elektros
2
Išpilkite iš vandens bakelio likusį vandenį.
3
Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo lygintuvo pado nušluostykite
nešvarumus ir apnašas.
Atsargiai. Norėdami, kad padas liktų lygus, stenkitės, kad jis nesiliestų su metaliniais daiktais. Norėdami
nuvalyti padą, niekada nenaudokite šiurkščios kempinės, acto ar kitų chemikalų.
Gőzlövet funkció
--
A gőzlövet gombot nyomja le, majd engedje fel az erőteljes gőzlövetért, mellyel eltávolíthatja a makacs
gyűrődéseket (ábra 8).
Függőleges gőz
--
A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalóval is használható. Így a felfüggesztett textíliák, függönyök
stb. gyűrődéseinek kisimítására is alkalmas (ábra 9).
--
A vasaló automatikusan kikapcsol, ha vízszintes helyzetben 30 másodpercig nem mozdítják, vagy ha
8 perce függőleges helyzetben áll. Az automatikus kikapcsolás jelzőfénye villogni kezd (ábra 10).
A vasaló újbóli felmelegítéséhez emelje fel vagy kicsit mozdítsa meg a vasalót, amíg az automatikus
kikapcsolás jelzőfénye ki nem alszik.
--
ECO gőzbeállítás
Ha a maximális gőzfokozat ; helyett az ECO gőzbeállítást választja, energiát takaríthat meg és a
vasalási eredmény is megfelelő lesz.  (ábra 11)
--
Száraz vasalás
--
Állítsa a gőzvezérlőt
(száraz vasalás) állásba a gőz nélküli vasaláshoz.  (ábra 2)
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás
1
Állítsa a gőzvezérlőt
(száraz vasalás) pozícióba, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.  (ábra 2)
2
A maradék vizet ürítse ki a víztartályból.
3
Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb lerakódásokat nedves ruhával, nem karcoló
(folyékony) tisztítószerrel.
Figyelmeztetés! A vasalótalp épségének megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy a vasalótalp ne
érintkezzen fémtárggyal. Tisztításához ne használjon súrolószivacsot, ecetet és más vegyszert.
Megjegyzés: Rendszeresen öblítse ki a víztartályt csapvízzel, majd az öblítés után ürítse ki.
Vízkőmentesítő funkció
FONTOS: A készülék élettartamának megnövelésére, és a megfelelő gőzölési teljesítmény
érdekében kéthetente használja a vízkőmentesítő funkciót. Ha lakóhelyén a víz nagyon
kemény (vagyis vasaláskor lerakódások távoznak a vasalótalpból), használja gyakrabban a
vízkőmentesítő funkciót.
1
Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati csatlakozódugója ki legyen húzva a fali konnektorból,
és a gőzvezérlő
(száraz vasalás) állásban legyen.  (ábra 2)
2
Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig.  (ábra 3)
Ne töltsön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert.
3
Csatlakoztassa a vasalót a konnektorba és a hőfokszabályzót állítsa MAX pozícióba (ábra 12).
4
Amikor a hőmérsékletjelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.
5
Tartsa a vasalót a mosogató fölé. Állítsa a gőzvezérlőt vízkőmentesítés fokozatba és tartsa
lenyomva.  (ábra 13)
6
Finoman rázza meg a vasalót, amíg a tartályban található összes víz el nem fogy (ábra 14).
Figyelmeztetés! A vízkővel együtt gőz és forrásban lévő víz is távozik a vasalótalpból.
7
Állítsa vissza a gőzvezérlőt
Pastaba.Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandentiekio vandeniu. Išplovę vandens bakelį, jį ištuštinkite.
Kalkių nuosėdų šalinimo funkcija
SVARBU: įtaiso eksploatacijos trukmei pratęsti ir garų generacijos efektyvumui palaikyti
naudokite kalkių valymo funkciją kas dvi savaites. Jei jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas
(t. y. kai lyginant iš lygintuvo pado krinta smulkūs gabalėliai), kalkių valymo funkciją turite
naudoti dažniau.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o garų reguliatorius yra nustatytas į padėtį
(sausasis lyginimas).  (Pav. 2)
2
Į vandens bakelį vandens pilkite iki „MAX“ žymos.  (Pav. 3)
Nepilkite acto ar kitokių kalkes šalinančių skysčių į vandens bakelį.
3
Prijunkite lygintuvą prie tinklo ir nustatykite temperatūros reguliavimo diską į padėtį MAX (Pav. 12).
4
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
5
Laikykite lygintuvą virš kriauklės. Paspauskite garų reguliatorių į kalkių šalinimo padėtį ir
laikykite.  (Pav. 13)
6
Švelniai kratykite lygintuvą, kol visas bakelio vanduo bus išnaudotas (Pav. 14).
Atsargiai. Plaunant kalkes iš lyginimo pado gali ištekėti garų ir verdančio vandens.
7
Okomiti mlaz pare
--
Nustatykite garų reguliatorių į padėtį
A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása
, gumb za kontrolu pare držite pritisnutim u položaju za turbo
Oprez: Kontrolu pare nemojte postavljati na postavku pare ako je postavljena temperatura ispod
2 ili ako se glačalo još uvijek zagrijava (ako je indikator temperature uključen). U protivnom voda
može procuriti iz glačala.
--
1
2
1 lentelė
Jellemzők
Vízpermet funkció
Postavka
temperature
--
Pastaba. Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo
priemonių, chemiškai valyto vandens ar kitų cheminių medžiagų.
Temperatūros ir garų nuostatos parinkimas
Általános leírás (ábra 1)
Vízpermetező orr
Vízbetöltő nyílás kupakja
Gőzvezérlés
CALC CLEAN = Vízkőmentesítő funkció
= száraz vasalás
ECO = optimális gőz
; = maximális gőz
= turbó gőz
Gőzlövet gomb
Vízpermetező gomb
Hőfokszabályozó
Hőmérsékletjelző fény (csak bizonyos típusoknál: biztonsági automatikus kikapcsolás jelzéssel)
Hálózati kábel
Típusazonosító tábla
Víztartály MAX vízszintjelzéssel
Vasalótalp
Megjegyzés: A turbó gőz
Bendrasis aprašymas (Pav. 1)
Purškimo antgalis
Užpildymo angos dangtelis
Garo reguliatorius
CALC CLEAN = kalkių šalinimo funkcija
= sausasis lyginimas
ECO = optimalaus intensyvumo garai
; = didelio intensyvumo garai
= turbogarai
Garo srovės mygtukas
Purškimo mygtukas
Temperatūros diskelis
Temperatūros lemputė (tik tam tikruose modeliuose: su automatinio apsauginio išjungimo
indikatoriumi)
Maitinimo tinklo laidas
Informacijos apie tipą lentelė
Vandens bakelis su vandens lygio žyma MAX
Lygintuvo padas
Prietaiso naudojimas
Vandens bakelio pripildymas
Figyelmeztetés! A gőzvezérlőt ne állítsa gőzfokozatba, ha a beállított hőfok kisebb mint 2 , vagy ha a
vasaló melegedése még folyamatban van (ilyenkor a hőmérsékletjelző fény világít). Ellenkező esetben víz
szivároghat a vasalóból.
Vrsta tkanine
--
8
9
10
11
A készülék használata
A víztartály feltöltése
Napomena: Aparat je dizajniran za uporabu s vodom iz slavine. Ako živite u području s vrlo tvrdom vodom, može
doći do brzog nakupljanja kamenca. U tom slučaju, preporučuje se miješanje 50% destilirane vode s 50% vode iz
slavine kako biste produžili vijek trajanja aparata.
Piserdamine
Linane
kasutamiseks hoidke aururegulaatorit pidevalt all turboauru asendis
1
2
3
-----4
5
6
7
MAGYAR
Uporaba aparata
Punjenje spremnika za vodu
-Lisaaur
LIETUVIŠKAI
Problem
Funkcija dodatne
količine pare ne radi
ispravno (voda curi iz
površine za glačanje).
Opći opis (Sl. 1)
Mlaznica za raspršivanje
Poklopac otvora za punjenje
Kontrola pare
CALC CLEAN = funkcija Calc-Clean
= suho glačanje
ECO = optimalna para
; = najviše pare
= turbo para
Gumb za dodatnu količinu pare
Gumb za raspršivanje
Regulator temperature
Indikator temperature (samo neki modeli: s indikatorom za sigurnosno automatsko isključivanje)
Kabel za napajanje
Pločica s oznakom
Spremnik za vodu s indikatorom maksimalne razine vode
Površina za glačanje
Značajke
Funkcija raspršivanja
Auru seadistus
(suho glačanje).  (Sl. 2)
Biztonsági automatikus kikapcsolás funkció (csak bizonyos típusoknál)
(kuivtriikimine).  (Jn 2)
Temperatuuri
seadistus
A gőzlövet funkció nem
működik megfelelően (víz
szivárog a vasalótalpból).
(suho glačanje).  (Sl. 2)
2
Tablica 1
Lisaauru funktsioon
--
Megoldás
A kiválasztott hőmérséklet
túl alacsony a gőzölős
vasaláshoz.
Odabir postavki temperature i pare
Ettevaatust: Ärge seadistage aururegulaatorit auruseadele, kui seatud temperatuur on madalam kui 2
või kui triikraud kuumeneb (temperatuuri märgutuli põleb).Vastasel juhul võib triikrauast vett välja tilkuda.
--
Lehetséges ok
Víz csepeg a vasalótalpból,
vagy vízfoltok jelennek meg a
textilen vasalás közben.
Megjegyzés: Ne töltsön parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat és vegyileg
mésztelenített vizet a víztartályba.
HRVATSKI
Üldine kirjeldus (Jn 1)
Piserdusotsik
Täiteava kaas
Aururegulaator
CALC CLEAN = katlakivi eemaldamisfunktsioon
= kuivtriikimine
ECO = optimaalne auruvoog
; = maksimaalne auruvoog
= turboaur
Lisaauru nupp
Piserdusnupp
Temperatuuri ketasregulaator
Temperatuuri märgutuli (ainult teatud mudelitel: automaatse väljalülitamise näidik)
Toitejuhe
Tüübisilt
Veetaseme MAX-tähisega veepaak
Triikraua tald
Kanga tüüp
--
Probléma
Držite glačalo iznad sudopera. Postavite kontrolu pare na položaj Calc-Clean i zadržite.  (Sl. 13)
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata.
Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako
biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi (podaci za
kontakt nalaze se u međunarodnom jamstvu).
(kuivtriikimine).  (Jn 2)
Skladování
Odpojte žehličku ze zásuvky a nastavte regulátor páry do polohy
Märkus.Turboauru
Kad se indikator temperature isključi, iskopčajte glačalo.
5
Nakon postupka Calc-Clean
(kuivtriikimine).  (Jn 2)
Před uložením nechte žehličku vychladnout.
Tabel 1
-Nastavení
teploty
Hoidke triikrauda valamu kohal.Vajutage aururegulaator katlakivi eemaldamise asendisse ja hoidke
seda all.  (Jn 13)
Temperatuuri- ja auruseade valimine
Volba nastavení teploty a páry
Typ tkaniny
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
5
4
Omadused
Piserdusfunktsioon
Tabulka 1
4
Pärast triikraua
mahajahtumist või
hoiustamist tilgub tallast
vett.
Märkus. ärge pange veepaaki lõhnaõli, äädikat, tärgeldamis-, katlakivieemaldamis-, triikimisvedelikke,
keemiliselt katlakivist puhastatud vett ega muid keemilisi vahendeid.
Poznámka: Přístroj je určen pro použití s vodou z kohoutku. Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, může
docházet k rychlé tvorbě vodního kamene.V takovém případě se doporučuje míchat 50 % destilované vody a
50 % vody z kohoutku – tento postup zajistí prodloužení životnosti vašeho přístroje.
Nastavte regulátor páry do polohy
Ühendage triikraud vooluvõrku ja seadke temperatuuri ketasregulaator asendisse MAX (Jn 12).
Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny z žehlicí plochy.
Märkus. Seade on mõeldud kasutamiseks kraaniveega. Kui te elate piirkonnas, kus vesi on väga kare,
võib katlakivi kiiresti koguneda. Sel juhul on seadme tööea pikendamiseks soovitatav omavahel segada
50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.
Použití přístroje
Naplnění nádržky na vodu
1
3
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
Seadme kasutamine
Veepaagi täitmine
Všeobecný popis (Obr. 1)
Tryska rozprašovače
Víčko plnicího otvoru
Regulátor páry
CALC CLEAN = Funkce Calc Clean
= suché žehlení
ECO = optimální pára
; = maximum páry
= turbo pára
Tlačítko parního rázu
Tlačítko rozprašovače
Volič teploty
Kontrolka teploty (pouze některé typy: s indikací automatického bezpečnostního vypnutí)
Napájecí kabel
Štítek s označením typu
Nádržka s indikací hladiny vody MAX
Žehlicí plocha
Poznámka: Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, přípravky pro usnadnění
žehlení, chemicky upravovanou vodu či jiné chemické látky.
Täitke veepaak veega MAX-tähiseni.  (Jn 3)
3
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
ČEŠTINA
1
2
3
-----4
5
6
7
8
9
10
11
2
2
EESTI
Във водния резервоар е
сложена някаква добавка.
Veenduge, et seadme pistik oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja aururegulaator seatud asendisse
(kuivtriikimine).  (Jn 2)
Zapojte žehličku. Nechte žehličku zahřát, aby žehlicí plocha oschla.
Funkce parního rázu
nepracuje správně
(z žehlicí plochy uniká
voda).
Навийте захранващия кабел на мястото за съхранение на кабела и оставете ютията на петата
й (фиг. 15).
Функцията за парен
удар не работи както
трябва (от гладещата
повърхност тече вода).
(suché žehlení). (Obr. 2)
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se
vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte adresu www.philips.com/support,
kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi
(kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
(без пара).  (фиг. 2)
2
1
1
2
3
7
Nastavte regulátor páry zpět do polohy
След процедурата за почистване на накип
IMPORTANT:To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming
performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area
is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean
function more frequently.
The steam boost function
does not work properly
(water leaks out of the
soleplate).
Уверете се, че уредът е изключен от контакта и регулаторът на парата е нагласен на
(без пара).  (фиг. 2)
Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в резервоара за вода.
Cleaning and maintenance
Cleaning
Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja mustusejäägid.
Lisaauru funktsioon ei
toimi õigesti (vesi tilgub
tallast välja).
Po ukončení procesu Calc-Clean
ВАЖНО: За да удължите живота на уреда и да поддържате ефикасно гладенето с пара,
използвайте функцията за почистване на накип веднъж на две седмици. Ако водата във
вашия регион е много твърда (например когато люспи падат от гладещата повърхност
по време на гладене), използвайте функцията за почистване на накип по-често.
1
3
Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, proces Calc-Clean opakujte.
Функция за почистване на накип
Ukopčajte glačalo i postavite regulator temperature na MAX (Sl. 12).
Napomena: Ponovite Calc-Clean postupak ako voda koja izlazi iz glačala još uvijek sadrži kamenac.
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda
alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu
korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid
üleilmselt garantiilehelt).
Upozornění: Během vyplavování vodního kamene vychází z žehlicí plochy také pára a vroucí voda.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az
alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www. philips.com/support weboldalra a
gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz (a részletek
érdekében tekintse meg a világszerte érvényes garancialevelet).
4
Pärast katlakivi eemaldamist
Upozornění: Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty.
K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.
Излейте останалата вода от водния резервоар.
ECO steam setting
Valage allesjäänud vesi veepaagist välja.
Märkus. kui triikrauast väljuv vesi sisaldab endiselt katlakivi helbeid, korrake katlakivi eemaldamise toimingut.
2
Забележка: Изплаквайте редовно водния резервоар с чешмяна вода. Изпразвайте резервоара, след като
го изплакнете.
2
7
(suho glačanje).  (Sl. 2)
3
Ettevaatust: Katlakivi minema uhtumisel väljub tallast ka aur ja keev vesi.
1
7
Napunite spremnik za vodu do oznake MAX.  (Sl. 3)
7
(kuivtriikimine), võtke triikraud pistikust välja ja laske maha
TÄHTIS! Teie seadme tööea pikendamiseks ja hea aurujõudluse säilitamiseks kasutage
Calc-Clean-funktsiooni iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare
(nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid), kasutage Calc-Clean-funktsiooni sagedamini.
Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene.
Внимание: За да запазите гладещата повърхност гладка, избягвайте груб допир до метални предмети.
Никога не използвайте тел, оцет или други химикали за почистване на гладещата повърхност.
Seadke aururegulaator asendisse
jahtuda.  (Jn 2)
Calc-Clean-funktsioon
(suché žehlení). (Obr. 2)
Čištění a údržba
Čištění
(без пара), изключете ютията и я оставете да изстине.  (фиг. 2)
1
Ärge valage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.
Chcete-li žehlit bez páry, nastavte regulátor páry do polohy
Provjerite je li aparat iskopčan, a kontrola pare postavljena na
Oprez: Prilikom ispiranja kamenca iz površine za glačanje izlaze i para i ključala voda.
Ettevaatust: Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist metallesemetega. Ärge kunagi kasutage
küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua talla puhastamiseks.
Suché žehlení
(без пара), за да гладите без пара.  (фиг. 2)
(kuivtriikimine).  (Jn 2)
Puhastamine ja hooldus
Puhastamine
Nastavení páry ECO můžete zvolit namísto maximálního nastavení páry ;: ušetříte tak energii a
přesto dosáhnete uspokojivých výsledků žehlení. (Obr. 11)
--
Ilma auruta triikimiseks seadke aururegulaator asendisse
Märkus. Loputage veepaaki korrapäraselt kraaniveega. Pärast loputust tühjendage paak.
Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování
záhybů u zavěšených oděvů, záclon apod (Obr. 9).
Steam boost function
The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds in horizontal position or
8 minutes in vertical position. The auto-off light starts flashing (Fig. 10).
To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the auto-off light goes out.
8
9
10
11
--
Нагласете регулатора на пара на
Safety auto-off function (specific types only)
1
2
3
-----4
5
6
7
Vertikální napařování
1
You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases
from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).
7
Stisknutím a uvolněním tlačítka parního rázu získáte silný parní ráz pro odstranění nepoddajných
záhybů (Obr. 8).
Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases (Fig. 7).
Vertical steam
Kuivtriikimine
--
1
2
U spremnik za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.
Energia säästmiseks, ent siiski rahuldavate triikimistulemuste saavutamiseks valige ECO-auruseade
maksimaalse auruseade asemel ;.  (Jn 11)
--
.
Funkce parního rázu
--
Selleks et triikraud hakkaks uuesti kuumenema, tõstke seda või liigutage natuke, kuni automaatse
väljalülituse märgutuli kustub.
ECO-auruseade
Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete použít funkci rozstřikování. Ta pomáhá odstranit nepoddajné
záhyby (Obr. 7).
Настройка за ECO пара
Почистване и поддръжка
Почистване
Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 8).
6
, přidržujte regulátor páry stále v poloze turbo páry
--
Funkce
Funkce rozstřikování
Можете да използвате функцията за парен удар, когато държите ютията вертикално, за да
изгладите висящи дрехи, пердета и др.  (фиг. 9)
Features
Spray function
--
Podle tabulky 1 vyberte nastavení páry odpovídající teplotě, kterou jste nastavili (Obr. 6).
Upozornění: Nenastavujte regulátor páry na páru, pokud je nastavená teplota nižší než 2 nebo pokud se
žehlička ještě zahřívá (tedy pokud svítí kontrolka teploty). Jinak může ze žehličky unikat voda.
Вертикална пара
--
--
4
Poznámka: Chcete-li použít turbo páru
Натиснете и освободете бутона за парен удар, за да генерирате мощна пара, която премахва
упоритите гънки (фиг. 8).
Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature is below 2 or when
the iron is still heating up (when the temperature light is on). Otherwise water may leak from the iron.
--
Jakmile kontrolka teploty zhasne, žehlička dosáhla správné teploty.
--
Функция за предпазно автоматично изключване (само за определени модели)
2
--
3
, дръжте регулатора на парата постоянно натиснат в
Характеристики
Функция за пръскане
Temperature
setting
--
Položte žehličku na zadní stěnu a zapojte ji. Rozsvítí se kontrolka teploty na znamení, že se žehlička
zahřívá (Obr. 5).
Nastavení páry ECO
Fabric type
--
Сложете ютията на пета и я включете. Температурният индикатор се включва, което показва,
че ютията се загрява (фиг. 5).
Когато температурният индикатор се изключи, ютията е достигнала точната температура.
Table 1
--
Направете справка с таблица 1, за да нагласите температурния регулатор на подходящата
настройка за вашата дреха (фиг. 4).
3
Selecting temperature and steam setting
Note:To use turbo steam
Nastavte volič teploty podle údajů v tabulce 1 tak, aby nastavení odpovídalo žehlenému oděvu (Obr. 4).
--
Внимание: Не нагласяйте регулатора на пара в положение за пара, ако зададената температура е
под 2 или ютията все още се загрява (когато температурният индикатор е включен). В противен
случай от ютията може да протече вода.
(dry ironing).  (Fig. 2)
1
2
Grąžinkite garų reguliatorių į padėtį
Pastaba. Nuosėdų šalinimą pakartokite, jei iš lygintuvo tekančiame vandenyje vis dar yra nuosėdų.
Pašalinus kalkių nuosėdas
1
Prijunkite lygintuvą prie tinklo. Leiskite lygintuvui įkaisti, kad išdžiūtų lyginimo padas.
2
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
3
Švelniai pastumdykite lygintuvą per medžiagos skiautę, kad pašalintumėte nuo lyginimo pado visas
vandens dėmes.
4
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.
1
Laikymas
Atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo ir nustatykite garų reguliatorių į padėtį
(sausasis lyginimas).  (Pav. 2)
2
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir padėkite lygintuvą pastatydami ant atraminio
pado (Pav. 15).
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau
pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www. philips.com/support, ten rasite dažnai
užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (kontaktinės informacijos
ieškokite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).
Problema
Galima priežastis
Vanduo laša iš lyginimo pado
arba lyginant ant drabužių
pasirodo šlapių dėmių.
Nustatyta temperatūra yra Nustatykite lyginimui su garais tinkamą
per žema lyginimui garais. temperatūrą – žr. 1 lentelę.
Garų srovės funkcija veikia
netinkamai (iš lyginimo pado
prateka vanduo).
(száraz vasalás) állásba.  (ábra 2)
Megjegyzés: Ismételje meg a vízkőmentesítést, ha a kijövő víz még mindig tartalmaz vízkőlerakódásokat.
A vízkőmentesítést követő teendők
1
Csatlakoztassa a vasalót a konnektorba. Hagyja a vasalót felmelegedni, hogy a talp megszáradhasson.
2
Amikor a hőmérsékletjelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.
3
Mozgassa könnyedén a vasalót egy textildarabon, hogy a vasalótalpon lévő vízfoltokat eltávolítsa.
4
Tárolás előtt hagyja lehűlni a vasalót.
1
Tárolás
Húzza ki a hálózati dugót és állítsa a gőzszabályzót
2
Tekerje a tápkábelt a hálózatikábel-tároló köré és tárolja a vasalót a sarkára állítva (ábra 15).
(száraz vasalás) állásba.  (ábra 2)
(sausasis lyginimas).  (Pav. 2)
Lyginimo metu iš lygintuvo
pado pasirodo nešvarumų.
Sprendimas
Jūs įpylėte priedų į
vandens bakelį.
Išskalaukite vandens rezervuarą ir nepilkite į
jį jokių priedų.
Jūs per dažnai naudojote
garų srovės funkciją.
Šiek tiek palaukite, kol vėl galėsite
naudoti garų srovės funkciją.
Naudojote garų srovės
funkciją esant per žemai
temperatūrai.
Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuriai
esant galima naudoti garų srovės funkciją
(2 į padėtį MAX).
Dėl kieto vandens
lygintuvo pado viduje
susidarė apnašų.
Panaudokite kalkių šalinimo funkciją (žr.
skyriaus „Valymas ir priežiūra“ skirsnį „Kalkių
šalinimas“).
Iš atvėsusio arba padėto į vietą, Lygintuvas buvo padėtas
lygintuvo pado laša vanduo.
horizontalioje padėtyje,
nors vandens bakelyje dar
buvo vandens.
Pasinaudoję lygintuvu, išpilkite vandenį iš
vandens rezervuaro ir pastatykite garų
reguliatorių į padėtį „dry“ (sausa). Lygintuvą
laikykite ant atraminio pado.
Vanduo prateka per pylimo
angos dangtelį.
Perpildėte vandens bakelį.
Nepripildykite vandens bakelio virš žymos
MAX. Išpilkite perteklinį vandenį.
Nuspaudus garų reguliatorių į
turbogarų padėtį, reguliatorius
atšoka atgal.
Nelaikėte garų
reguliatoriaus turbogarų
padėtyje.
Jei norite naudoti turbogarus, turite nuolat
laikyti garų reguliatorių turbogarų padėtyje.
Tai nebūtina kitiems garų nustatymams.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising