Philips | GC4521/17 | Owner's Manual | Philips Azur Performer Plus Gőzölős vasaló GC4511/40 Felhasználói kézikönyv

Philips Azur Performer Plus Gőzölős vasaló GC4511/40 Felhasználói kézikönyv
Always there to help you
GC4500 series
Ръководство за потребителя
Korisnički priručnik
Kasutusjuhend
Használati utasítás
Vartotojo vadovas
Руководство пользователя
Lietotāja rokasgrāmata
Návod na použitie
Εγχειρίδιο χρήσης
Uporabniški priročnik
Korisnički priručnik
Посібник користувача
3
13
4
15
4
5
19
7
22
10
22
11
23
13
2
16
3
1
4
BG
Напълнете водния резервоар само с
чешмяна вода.
Забележка: не пълнете водния
резервоар над означението MAX.
Предупреждение: не поставяйте
във водния резервоар парфюм, оцет,
нишесте, препарати за отстраняване на
накип, помощни препарати за гладене
или други химикали.
RU
Для заполнения резервуара для воды
используйте только водопроводную воду.
Примечание. Не заполняйте резервуар
для воды выше отметки максимального
уровня (MAX).
Внимание! Не добавляйте в резервуар
для воды душистую воду, уксус, крахмал,
средства для удаления накипи, добавки для
глажения и другие химические средства.
HR
Spremnik za vodu punite isključivo vodom
iz slavine.
Napomena: Nemojte puniti spremnik za
vodu iznad oznake MAX.
Upozorenje: Nemojte stavljati parfem, ocat,
izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva
za olakšavanje glačanja ili neka druga
kemijska sredstva u spremnik za vodu.
LV
Piepildiet ūdens tvertni tikai ar krāna ūdeni.
Piezīme. Nepārsniedziet ūdens tvertnes
maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
Brīdinājums. Nelejiet ūdens tvertnē
smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrīšanas
līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas
ķīmiskas vielas.
ET
äitke veenõu üksnes kraaniveega.
T
Märkus. Ärge kunagi täitke veenõud üle
MAX-tähise.
Hoiatus! Ärge täitke veenõud lõhnaõli,
äädika, tärgeldamis-, katlakivieemaldus-,
triikimisvedelike ega muude keemiliste
vahenditega.
SK
o zásobníka na vodu vždy nalievajte iba vodu z
D
vodovodu.
Poznámka: Zásobník na vodu naplňte najviac po
úroveň MAX.
Varovanie: Do zásobníka na vodu nepridávajte
parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie
vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie
žehlenia ani žiadne iné chemikálie.
HU
A víztartályt kizárólag normál csapvízzel
töltse meg.
Megjegyzés: Ne töltse a víztartályt a MAX
jelzés fölé.
Figyelem! Ne töltsön parfümöt, ecetet,
keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási
segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a
víztartályba.
EL
Γεμίστε το δοχείο με νερό βρύσης.
ημείωση: Μην γεμίζετε το δοχείο
Σ
νερού πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
Προειδοποίηση: Μην βάζετε άρωμα,
ξίδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες
αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλα
χημικά μέσα στο δοχείο νερού.
LT
Į vandens bakelį pilkite tik vandenį iš čiaupo.
Pastaba: pildami į bakelį vandens, neviršykite
„MAX“ žymos.
Įspėjimas: į vandens bakelį nepilkite
kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo
priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių
arba kitų cheminių medžiagų.
SLZbiralnik za vodo napolnite samo z vodo
iz pipe.
Opomba: zbiralnika za vodo ne polnite
preko oznake MAX.
Opozorilo: v zbiralnik za vodo ne
zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
za likanje in drugih kemikalij.
5
SR
6
Rezervoar za vodu punite isključivo
običnom vodom.
Napomena: Nemojte da punite rezervoar
za vodu iznad oznake MAX.
Upozorenje: U rezervoar za vodu nemojte
da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva
za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i
druge hemikalije.
UK
аповнюйте резервуар для води лише
Н
водою з-під крана.
Примітка. Не наповнюйте резервуар
для води вище позначки MAX.
Попередження. Не наливайте в
резервуар для води парфуми, оцет,
крохмаль, речовини для видалення
накипу, засоби для прасування чи інші
хімічні речовини.
BG
Ютията е оборудвана с автоматичен
контрол на парата. В зависимост от
избраната от вас температура ютията
автоматично предоставя оптимално
количество пара за най-добри резултати.
Предупреждение: Не използвайте
пара или функцията за допълнителна
пара при ниска температура, както
е посочено в таблицата по-долу. В
противен случай гореща вода може да
протече от ютията.
HR
lačalo ima automatsku kontrolu pare.
G
Glačalo će s obzirom na odabranu
temperaturu automatski proizvesti
optimalnu količinu pare za najbolje rezultate.
Upozorenje: Nemojte koristiti paru ili dodatnu
količinu pare pri niskoj temperaturi, kao što je
naznačeno u tablici u nastavku. U suprotnom,
vruća voda može procuriti iz glačala.
ETTriikraud on varustatud automaatse
aururegulaatoriga. Parima tulemuse
saavutamiseks tekitab triikraud vastavalt
valitud temperatuurile automaatselt
optimaalse auruvoo.
Hoiatus: ärge kasutage auru või auruvoogu
madalal temperatuuril, nii, nagu näidatud
allpool toodud tabelis. Vastasel juhul võib
kuum vesi triikrauast lekkida.
HU
vasaló automatikus gőzvezérléssel
A
rendelkezik. A legjobb eredmények
érdekében a vasaló automatikusan a
kiválasztott hőmérsékletnek megfelelő
optimális gőzmennyiséget termel.
RU
Предупреждение. Не используйте
функцию парового удара или глажение
с паром при низкой температуре (см.
таблицу ниже). В противном случае из
утюга может начать вытекать горячая вода.
LV
Šiame lygintuve yra automatinis garų
reguliatorius. Priklausomai nuo jūsų
pasirinktos temperatūros lygintuvas
automatiškai išpučia optimalų garų kiekį, kad
būtų užtikrinti geriausi rezultatai.
Įspėjimas: nelyginkite su garais esant žemai
temperatūrai, nurodytai žemiau pateiktoje
lentelėje. Priešingu atveju iš lygintuvo gali
pradėti lašėti karštas vanduo.
Šis gludeklis ir aprīkots ar autom. tvaika
kontroli. Atbilstoši izvēlētajai temperatūrai
gludeklis automātiski nodrošina optimālo
tvaika daudzumu vislabākajam rezultātam.
Brīdinājums: neizmantojiet tvaiku vai
papildu tvaiku zemā temperatūrā, kā
norādīts tālāk esošajā tabulā. Citādi no
gludekļa var izplūst karsts ūdens.
SK
áto žehlička je vybavená automatickým
T
ovládaním vytvárania pary. Žehlička
automaticky vytvorí optimálne množstvo
pary vzhľadom na zvolenú teplotu, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Varovanie: Nepoužívajte prúd pary ani
prídavný prúd pary pri nízkej teplote podľa
údajov v nižšie uvedenej tabuľke.V opačnom
prípade môže zo žehličky unikať horúcavoda.
EL
Figyelmeztetés: Ne alkalmazzon gőzt, vagy
gőzlövetetalacsony hőmérsékleten, az alábbi
táblázatban jelzetteknek megfelelően. Ellenkező
esetben forró víz távozhat a vasalóból.
LT
Этот утюг оснащен функцией
автоматической регулировки подачи
пара. Количество пара настраивается
автоматически в зависимости от
выбранного температурного режима.
Αυτό το σίδερο διαθέτει Αυτόματο
έλεγχο ατμού. Ανάλογα με τη
θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, το
σίδερο παρέχει αυτόματα τη βέλτιστη
ποσότητα ατμού για το καλύτερο
αποτέλεσμα.
ροειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε
Π
ατμό ή βολή ατμού σε χαμηλή
θερμοκρασία, όπως υποδεικνύεται στον
παρακάτω πίνακα. Διαφορετικά, από το
σίδερο μπορεί να τρέξει ζεστό νερό.
SL
Ta likalnik ima samodejni parni regulator.
Likalnik glede na izbrano temperaturo
samodejno zagotovi optimalno količino
pare za najboljše rezultate.
Opozorilo: pare in izpusta pare ne
uporabljajte pri nizki temperaturi, kot
prikazuje spodnja tabela. Sicer lahko iz
likalnika kaplja vroča voda.
7
SR
UK
Ova pegla je opremljena funkcijom
automatske kontrole pare. U skladu sa
temperaturom koju izaberete, pegla
automatski pruža optimalnu količinu
pare za najbolji rezultat.
Upozorenje: Nemojte koristiti paru ili dodatnu
količinu pare na niskoj temperaturi, kao što je
navedeno u tabeli ispod. U suprotnom, vruća
voda može da procuri iz pegle.
ю праску обладнано автоматичним
Ц
регулятором пари. Відповідно до вибраної
температури праска автоматично
подає оптимальну кількість пари для
забезпечення найкращого результату.
Попередження: не використовуйте
функцію відпарювання чи подачі парового
струменя за низької температури, як
вказано в таблиці нижче. Інакше з праски
може витікати гаряча вода.
Fabric
Linen
MAX
Cotton
●●●
Wool
●●
Silk
●●
S ynthetic fabric (e.g. acrylic,
nylon, polyamide, polyester)
●
8
Auto steam






Fabric
Linen
Cotton
Wool
Silk
Synthetic fabric (e.g. acrylic,
nylon, polyamide, polyester)
Auto steam
BG
Плат
Лен
Памук
Вълна
Коприна
Синтетични тъкани (напр.
акрилни, найлонови,
полиамидни, полиестерни)
Автоматична
пара
HR
Tkanina
Lan
Pamuk
Vuna
Svila
Sintetika (npr. akril, najlon,
poliamid, poliester)
Automatska
kontrola pare
ET
Kangas
Linen
Cotton
Wool
Silk
Sünteetiline kangas (näit
akrüül, nailon, polüamiid,
polüester)
Automaatne aur
HU
Textil
Vászon
Pamut
Gyapjú
Selyem
Műszálas anyagok (pl. akril,
nejlon, poliamid, poliészter)
Automatikus
gőz
LT
Medžiaga
Linas
Medvilnė
Vilna
Šilkas
Sintetiniai audiniai (pvz.,
akrilas, nailonas, poliamidas,
poliesteris)
Automatiniai
garai
RU
Ткань
Лен
Хлопок
Шерсть
Шелк
Синтетические ткани
(например, акрил, нейлон,
полиамид, полиэстер)
Автоматическая
регулировка
подачи пара
Synthetic fabric (e.g.
acrylic, nylon, polyamide,
polyester)
Auto steam
Zīds
Sintētiski audumi
(piemēram, akrils, neilons,
poliamīds un poliesters)
Autom. tvaiks
Hodváb
Syntetická tkanina (napr.
akryl, nylón, polyamid,
polyester)
Automatické
vytváranie pary
Συνθετικά υφάσματα
(π.χ. ακρυλικά, νάιλον,
πολυαμίδη, πολυέστερ)
Αυτόματη
παροχή ατμού
Svila
Sintetične tkanine (npr. akril,
najlon, poliamid, poliester)
Samodejna
para
Vuna
Svila
Sintetički materijal (npr. akril,
najlon, poliamid, poliester)
Automatska
para
Вовна
Шовк
Синтетична тканина
(наприклад, акрил, нейлон,
поліамід, поліестер)
Автоподача
пари
Fabric
Linen
Cotton
Wool
Silk
LV
Audums
Lins
Kokvilna
Vilna
SK
Tkanina
Ľan
Bavlna
Vlna
EL
Ύφασμα
Λινά
SL
Tkanina
Lanene
tkanine
Bombaž
Volna
SR
Tkanina
Lan
Pamuk
Льон
Бавовна
UK Тканина
Βαμβακερά Μάλλινα Μεταξωτά
9
BG
Използвайте функцията за пръскане
за премахване на упорити гънки при
всякаква температура.
LV
Izmantojiet smidzināšanas funkciju, lai
jebkurā temperatūrā izgludinātu grūti
izgludināmas apģērba krokas.
HR
Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje
tvrdokornih nabora pri bilo kojoj
temperaturi.
SK
ropenie sa používa na odstránenie
K
odolných záhybov pri ľubovoľnej teplote.
EL
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
ψεκασμού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
για να αφαιρέσετε επίμονες τσακίσεις.
SL
Funkcijo pršenja uporabite za odstranitev
trdovratnih gub pri katerikoli temperaturi.
SR
Funkciju raspršivanja možete da koristite
za uklanjanje tvrdokornih nabora na bilo
kojoj temperaturi.
UK
икористовуйте функцію розпилення
В
для усунення важких складок за
будь-якої температури.
ETKasutage piserdusfunktsiooni raskete
kortsude kõrvaldamiseks igal
temperatuuril.
HU
LT
RU
10
vízpermetezési funkció bármely
A
hőfokon alkalmazható a makacs
gyűrődések kisimítására.
Purškimo funkcija padės išlyginti sunkiai
įveikiamas raukšles lyginant bet kokia
temperatūra.
Применение функции разбрызгивания
для размягчения стойких складок
возможно при любой температуре.
BG
Можете да използвате функцията
за допълнителна пара при високи
температури (••• и повече) както
хоризонтално, така и вертикално.
Натиснете и освободете спусъка за
допълнителна пара за мощен парен
удар, който отстранява упоритите
гънки или гънките, причинени от
окачването на дрехите.
За допълнителна пара по време на
гладенето натиснете и задръжте
бутона за допълнителна пара.
HR
LTGalite naudoti horizontalios ir vertikalios
garo srovės funkciją esant aukštai
temperatūrai (••• ir aukštesnei).
Paspauskite ir atleiskite garų srovės jungiklį,
kad būtų išleistas galingas garų pliūpsnis ir
būtų pašalintos sunkiai išlyginamos arba
drabužiams kabant susidariusios raukšlės.
Norėdami lyginimo metu paleisti
papildomų garų, palaikykite
paspaudęgarų pliūpsnio jungiklį.
RU
Funkciju za dodatnu količinu pare možete
koristiti pri visokim temperaturama
(••• i višima) i vodoravno i okomito.
Za uklanjanje tvrdokornih nabora ili
nabora na izvješenoj odjeći pritisnite i
otpustite okidač za dodatnu količinu pare i
snažan mlaz pare.
Функцию “Паровой удар” можно
использовать при высоких
температурах (••• и выше), как
для горизонтального, так и для
вертикального отпаривания. Нажмите
и отпустите кнопку парового удара для
мощной подачи пара, чтобы удалить
глубокие складки или разгладить
одежду в вертикальном положении.
Za dodatnu količinu pare prilikom glačanja
pritisnite i zadržite gumb za dodatnu
količinu pare.
Чтобы усилить подачу пара во время
глажения, нажмите и удерживайте
кнопку парового удара.
ETLisaauru funktsiooni võite kasutada
kõrgetel temperatuuridel (••• ja kõrgem)
nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Väga
tugevate kortsude või rippuvatelt riietelt
kortsude eemaldamiseks vajutage lisaauru
nuppu ja vabastage see, et tekiks võimas
auruvoog.
LV
L ai gludināšanas laikā iegūtu papildu
tvaiku, nospiediet un turiet papildu tvaika
slēdzi.
Lisaauru kasutamiseks vajutage ja hoidke
all lisaauru nuppu.
HU
Magas hőmérsékleteken (••• és
magasabb) a gőzlövet funkciót vízszintesen
és függőlegesen is használhatja. A gőzlövet
gomb lenyomásával és felengedésével
erőteljes gőzlövetet idézhet elő a makacs
gyűrődések és a felfüggesztett textíliák
gyűrődéseinek eltávolításához. A vasalás közben alkalmazott extra
gőzlövethez nyomja le és tartsa
lenyomva a gőzlövet gombot.
Varat izmantot papildu tvaika funkciju
augstā temperatūrā (••• un vairāk) gan
horizontāli, gan vertikāli. Nospiediet un
atlaidiet papildu tvaika slēdzi, lai iegūtu
jaudīgu tvaika strūklu un likvidētu stingras
krokas vai krokas no drēbju pakarināšanas.
SK
F unkciu prídavného prúdu pary môžete
používať pri vysokých teplotách (••• a
vyššie) vo vodorovnej aj zvislej polohe.
Stlačením a uvoľnením aktivátora
prídavného prúdu pary aktivujete silný prúd
pary, ktorý odstráni aj nepoddajné záhyby.
Väčšie množstvo pary počas žehlenia
vytvoríte stlačením a podržaním
aktivátora prídavného prúdu pary.
11
EL
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία βολής ατμού σε υψηλές
θερμοκρασίες (••• και πάνω), οριζόντια
και κάθετα. Πιέστε και αφήστε το
κουμπί βολής ατμού. Η ισχυρή βολή
ατμού σας βοηθά να αφαιρέσετε τις
επίμονες τσακίσεις ή τις τσακίσεις από
κρεμασμένα ρούχα.
Γ ια επιπλέον ατμό κατά το σιδέρωμα,
κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη βολής
ατμού.
SL
F unkcijo za izpust pare lahko uporabljate
pri visokih temperaturah (••• in več)
v navpičnem ali vodoravnem položaju.
Pritisnite in sprostite gumb za izpust
pare, da z močnim izpustom pare zlikate
trdovratne gube ali viseča oblačila.
Če želite likati z več pare, pritisnite in
držite gumb za izpust pare.
12
SR
Funkciju za dodatnu količinu pare možete
da koristite za horizontalno i vertikalno
peglanje na visokim temperaturama
(••• i viša). Pritisnite i otpustite dugme za
mlaz pare da biste dobili snažan mlaz pare
radi uklanjanja većih nabora ili nabora sa
odeće koja visi.
Za dodatnu paru tokom peglanja
pritisnitei držite dugme za dodatnu
količinu pare.
UK
ункцію подачі парового струменя
Ф
можна використовувати за високої
температури (••• і вище) як у
горизонтальному положенні, так і у
вертикальному. Натисніть і відпустіть
кнопку подачі парового струменя, щоб
отримати потужний паровий струмінь
для прасування важких складок або
складок на підвішеному одязі.
Для додаткового викиду пари під час
прасування натисніть та утримуйте
кнопку подачі парового струменя.
2
BG
Вместо автоматичната пара, можете
да изберете настройката ECO от
плъзгача за избор на пара, за да пестите
енергия, като същевременно постигате
задоволителни резултати от гладенето.
HR
mjesto funkcije za automatsku kontrolu
U
pare možete odabrati postavku ECO
pomoću gumba za paru kako biste uštedjeli
energiju, a ujedno postigli zadovoljavajuće
rezultate glačanja.
ET
HU
Energia säästmiseks, ent samas rahuldavate
triikimistulemuste saavutamiseks
võite automaatse auru asemel valida
auruliugnupul ECO-seade.
Ha az automatikus gőz funkció helyett
az ECO beállítást választja a gőzbeállító
csúszkán, energiát takaríthat meg és a
vasalási eredmény is megfelelő lesz.
LT
Norėdami taupyti energiją, garų slankikliu
vietoj automatinių garų galite pasirinkti
ECO nustatymą, o garų srauto pakaks
drabužiams išlyginti.
RU
В целях экономии электроэнергии и
обеспечения хороших результатов
глажения вместо автоматического
режима можно выбрать режим ECO.
LV
Autom. tvaika vietā ar tvaika slīdni varat
izvēlēties ECO iestatījumu, lai taupītu
enerģiju, iegūstot apmierinošus gludināšanas
rezultātus.
SK
amiesto automatického vytvárania
N
pary si môžete zvoliť nastavenie ECO
na posuvnom ovládači naparovania, čím
ušetríte energiu a zároveň dosiahnete
požadované výsledky žehlenia.
13
EL
Αντί για τον Αυτόματο ατμό,
μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση
ECO στο ρυθμιστικό ατμού, για να
εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά και
για ικανοποιητικά αποτελέσματα
σιδερώματος.
SLNamesto samodejne pare lahko z
drsnikom pare izberete nastavitev ECO,
da prihranite pri energiji in zagotovite
zadovoljive rezultate likanja.
14
SR
Umesto automatske pare možete da
odaberete postavku ECO pomoću
prekidača za paru da biste uštedeli
energiju i istovremeno postigli
zadovoljavajuće rezultate peglanja.
UK
ля економії енергії замість функції
Д
автоподачі пари можна вибрати
налаштування ECO на перемикачі
налаштування пари, отримуючи при
цьому задовільні результати прасування.
BG
Автоматично изключване (само за
определени модели).
LV
Autom. izslēgšana (tikai atsevišķiem
modeļiem).
HR
Automatsko isključivanje (samo određeni
modeli).
SK
F unkcia automatického vypnutia
(len určité modely)
ET
Automaatne väljalülitus (ainult teatud
mudelitel).
EL
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
(μόνο σε ορισμένους τύπους).
HU
Automatikus kikapcsolás (csak bizonyos
típusoknál).
SL
Samodejni izklop (samo pri določenih
modelih).
LT
Automatinis išjungimas (tik tam tikruose
modeliuose).
SR
Automatsko isključivanje
(samo određeni modeli).
RU
Автовыключение (только для
некоторых моделей).
UK
втоматичне вимкнення
А
(лише певні моделі).
15
BG
HR
ET
16
За да удължите живота на уреда и да
поддържате добра производителност
на парата, използвайте функцията за
бързо освобождаване на накип веднъж
на всеки месец.
Ако водата във вашия район е много
твърда, използвайте функцията по-често.
Предупреждение: не използвайте оцет,
препарати за отстраняване на накип или
други химикали за измиване на тавата.
Предупреждение: не поставяйте вода,
оцет, препарати за отстраняване на
накип или други химикали в ютията
от отвора за бързо освобождаване на
накип.
Kako biste produžili trajanje aparata i
održali dobre radne značajke parnog
glačanja, upotrijebite funkciju za brzo
čišćenje kamenca svaki mjesec.
Ako je voda u vašem području vrlo tvrda,
funkciju koristite češće.
Upozorenje: Za pranje podloge nemojte
koristiti ocat, druga sredstva za uklanjanje
kamenca ili druge kemikalije.
Upozorenje: Nemojte ulijevati vodu, ocat,
sredstva za uklanjanje kamenca ili druge
kemikalije u glačalo kroz otvor za brzo
čišćenje kamenca.
S eadme kasutusea pikendamiseks ja hea
aurujõudluse säilitamiseks kasutage kiiret
katlakivieemaldusfunktsiooni iga 1 kuu järel.
Kui teie piirkonna vesi on väga kare,
kasutage seda funktsiooni sagedamini.
Hoiatus! Ärge peske alust äädika,
katlakivieemaldusvahendi ega muude
kemikaalidega.
Hoiatus! Ärge kallake kiire
katlakivieemaldusava kaudu triikraua sisse
vett, äädikat, katlakivieemaldusvahendit ega
muid kemikaale.
HU
A készülék élettartamának megnövelése,
és a megfelelő gőzölési teljesítmény
érdekében havonta használja a Quick Calc
Release funkciót.
Ha lakóhelyén a víz nagyon kemény,
használja gyakrabban ezt a funkciót.
Figyelem! A tálca tisztításához ne
használjon ecetet, vízkőmentesítő szert,
vagy egyéb vegyszert.
Figyelem! A Quick Calc Release nyíláson
keresztül ne töltsön vizet, ecetet,
vízkőmentesítő szert vagy egyéb vegyszert
a vasalóba.
LT
Prietaiso eksploatacijos trukmei pratęsti
ir garų generacijos efektyvumui palaikyti
naudokite greito kalkių pašalinimo funkciją
kas mėnesį.
Jei jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas,
naudokite šią funkciją dažniau.
Įspėjimas: plaudami dėklą nenaudokite
acto, nuovirų šalinimo priemonių ar kitokių
chemikalų.
Įspėjimas: į lygintuvą per greito kalkių
pašalinimo angą nepilkite vandens, acto,
nuovirų šalinimo priemonių ar kitokių
chemikalų.
RU
Для продления срока службы прибора и
поддержания оптимальной подачи пара
используйте функцию быстрой очистки
от накипи каждый месяц.
Используйте функцию чаще, если вода в
вашем регионе очень жесткая.
Внимание! Не используйте для очистки
подставки уксус, средства для удаления
накипи и другие химические вещества.
Внимание! Не наливайте в утюг воду,
уксус, средства для удаления накипи
и другие химические вещества через
отверстие для быстрой очистки от накипи.
LV
Lai paildzinātu ierīces darbības laiku un
saglabātu labu tvaika padeves sniegumu,
izmantojiet Quick Calc Release funkciju
reizi katru mēnesi.
Ja jūsu dzīvesvietā ir ļoti ciets ūdens,
izmantojiet šo funkciju biežāk.
Brīdinājums. Neizmantojiet etiķi,
atkaļķošanas līdzekļus vai citas ķimikālijas,
lai mazgātu nodalījumu.
Brīdinājums. Nelejiet gludeklī ūdeni, etiķi,
atkaļķošanas līdzekļus vai citas ķimikālijas
caur Quick Calc Release atveri.
SK
a predĺženie životnosti zariadenia a
N
zachovanie dobrého výkonu naparovania
používajte raz za 1 mesiac funkciu rýchleho
uvoľnenia vodného kameňa Quick Calc
Release.
Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá, používajte
túto funkciu častejšie.
Varovanie: Na čistenie nádoby nepoužívajte
ocot, prostriedky na odstránenie vodného
kameňa ani žiadne iné chemikálie.
Varovanie: Nenalievajte vodu, ocot,
prostriedky na odstránenie vodného
kameňa ani žiadne iné chemikálie z otvoru
rýchleho uvoľnenia vodného kameňa Quick
Calc Release do žehličky.
EL
Γ ια να παρατείνετε τη διάρκεια
ζωής της συσκευής σας και για
να διατηρήσετε ικανοποιητική την
απόδοση του ατμού, να χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία Γρήγορης απομάκρυνσης
αλάτων μία φορά τον μήνα.
Αν το νερό στην περιοχή σας είναι
πολύ σκληρό, να χρησιμοποιείτε αυτή
τη λειτουργία συχνότερα.
Προειδοποίηση: Μην πλένετε το δίσκο με
ξίδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά.
Προειδοποίηση: Μην ρίχνετε νερό,
ξίδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά
μέσα στο σίδερο από το άνοιγμα της
Γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων.
SL
Da podaljšate življenjsko dobo aparata
in ohranite učinkovitost izpusta pare,
funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna
uporabljajte 1-krat mesečno.
Če je voda na vašem območju zelo trda, to
funkcijo uporabljajte pogosteje.
Opozorilo: pladnja ne čistite s kisom,
sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna
ali drugimi kemikalijami.
Opozorilo: v likalnik skozi odprtino za
odstranjevanje vodnega kamna ne zlivajte
vode, kisa, sredstev za odstranjevanje
vodnega kamna ali drugih kemikalij.
SR
Da biste produžili radni vek aparata i
održali dobre performanse pare, koristite
funkciju Quick Calc Release jednom na
svaki mesec.
Ako je voda u oblasti u kojoj boravite
veoma tvrda, koristite ovu funkciju češće.
Upozorenje: Nemojte da koristite sirće,
sredstva za uklanjanje kamenca niti druge
hemikalije za ispiranje ležišta.
Upozorenje: Nemojte da sipate vodu,
sirće, sredstva za uklanjanje kamenca ili
druge hemikalije u peglu pomoću otvora za
funkciju Quick Calc Release.
UK
об подовжити термін експлуатації
Щ
пристрою і забезпечити хорошу обробку
парою, використовуйте функцію швидкого
видалення накипу кожного місяця.
Якщо у Вашому регіоні вода дуже жорстка,
використовуйте цю функцію частіше.
Попередження. Не мийте лоток оцтом,
речовинами для видалення накипу або
іншими хімічними речовинами.
Попередження. Не наливайте у праску
воду, оцет, речовини для видалення
накипу або інші хімічні речовини з
отвору для швидкого видалення накипу.
17
18
BG
Използвайте функцията за почистване
на накип на всеки месец. Ако водата
във вашия район е много твърда или
забележите, че при гладене от плочата
излизат люспи, използвайте тази
функция по-често.
HR
F unkciju za čišćenje kamenca koristite
svaki mjesec. Ako je voda u vašem
području vrlo tvrda ili primijetite da
tijekom glačanja iz površine za glačanje
ispadaju ljuskice kamenca, funkciju koristite
češće.
ETKasutage katlakivi eemaldamise funktsiooni
iga 1 kuu järel. Kui teie piirkonna vesi on
väga kare või näete, kuidas triikimise ajal väljub triikraua tallast katlakivi, kasutage
seda funktsiooni sagedamini.
HU
Használja a vízkőmentesítő funkciót
havonta. Ha lakóhelyén nagyon kemény
a víz, vagy vasalás közben vízkő távozik a
vasalótalpból, használja gyakrabban ezt a
funkciót.
LT
Kalkių šalinimo funkciją naudokite kas
mėnesį kas mėnesį. Jei jūsų vietovėje
vanduo yra labai kietas arba lyginimo
metu iš lygintuvo pado krenta nuosėdos,
naudokite šią funkciją dažniau.
RU
Используйте функцию очистки от
накипи каждый месяц. Если в вашем
регионе очень жесткая вода или во
время глажения из подошвы утюга
поступают частицы накипи, используйте
функцию чаще.
LV
Izmantojiet atkaļķošanas funkciju ik pēc
katru mēnesi. Ja jūsu dzīvesvietā ir ļoti
ciets ūdens vai gludināšanas laikā no
gludināšanas virsmas izdalās katlakmens,
izmantojiet šo funkciju biežāk.
SK
F unkciu Calc-Clean na odstraňovanie
vodného kameňa používajte raz za 1
mesiac. Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá
alebo ak počas žehlenia z otvorov v
žehliacej ploche vychádzajú kúsky vodného
kameňa, používajte túto funkciu častejšie. EL
Να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
απομάκρυνσης αλάτων κάθε μήνα.
Αν το νερό στην περιοχή σας είναι
πολύ σκληρό ή αν βλέπετε να βγαίνουν
άλατα από την πλάκα κατά το
σιδέρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
αυτήν τη λειτουργία συχνότερα.
SL
Funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna
uporabljajte 1-krat mesečno. Če je voda
na vašem območju zelo trda ali če med
likanjem iz likalne plošče uhajajo delci
vodnega kamna, to funkcijo uporabljajte
pogosteje.
SR
Funkciju za uklanjanje kamenca koristite na
svaki mesec. Ako je voda u oblasti u kojoj
boravite veoma tvrda ili ako primetite
da tokom peglanja iz grejne ploče izlaze
ljuspice, koristite ovu funkciju češće.
UK
икористовуйте функцію видалення
В
накипу кожного місяця. Якщо у Вашому
регіоні вода дуже жорстка або під час
прасування із підошви виходить накип,
використовуйте цю функцію частіше.
19
5
10
20
11
12
13
14
15
16
21
BG
Не използвайте стоманена вълна, оцет
или абразивен почистващ препарат.
SK
epoužívajte drôtenku, ocot ani drsné
N
čistiace prostriedky.
HR
Nemojte koristiti čeličnu vunu, ocat ili
abrazivna sredstva za čišćenje.
EL
ET
Ärge kasutage traatvilla, äädikat ega
abrasiivseid puhastusvahendeid.
Μην χρησιμοποιήσετε σύρμα
καθαρισμού, ξίδι ή άλλα διαβρωτικά
καθαριστικά.
SL
HU
Ne használjon fém súrolószivacsot, ecetet
és súroló tisztítószereket.
Ne uporabljajte jeklene volne, kisa ali
drugih jedkih čistilnih sredstev.
SR
LT
Nenaudokite plieno kempinėlės, acto ar
bet kokių šiurkščių valymo priemonių.
Nemojte da koristite čeličnu vunu, sirće
niti bilo koje drugo abrazivno sredstvo za
čišćenje.
RU
е используйте металлическую мочалку,
Н
уксус и абразивные чистящие средства.
UK
е використовуйте сталеві губки, оцет
Н
та інші абразивні засоби для чищення.
LV
Aizliegts izmantot tērauda vati, etiķi, kā arī
jebkādus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
3
22
4
Вероятна причина
Решение
Използвали сте функцията за
допълнителна пара твърде
често за много кратък период
от време.
Изчакайте няколко секунди, преди да
използвате функцията за допълнителна пара
отново.
Използвали сте функцията за
допълнителна пара при ниска
температура.
Задайте температура на гладене, при
която може да се използва функцията за
допълнителна пара (от ●●● до MAX).
По време на гладене от
гладещата повърхност падат
люспи накип и нечистотии.
В плочата се формират люспи.
Използвайте функцията за почистване на
накип (вж. глава "Почистване и поддръжка",
раздел "Функция за почистване на накип").
От отвора за пълнене с вода
тече вода.
Препълнили сте водния
резервоар.
Не пълнете водния резервоар над
означението MAX. Излейте излишната вода
от водния резервоар.
Задната част на ютията
изпуска вода или пара.
Не сте заключили правилно
тавата за бързо освобождаване
на накип.
Извадете тавата за бързо освобождаване
на накип и я почистете с чешмяна вода.
Използвайте кърпа, за да избършете люспите в
отвора от задната част на ютията. Поставете
обратно тавата и я заключете. (Вижте глава
"Почистване и поддръжка", раздел "Функция за
бързо освобождаване на накип").
Тавата за бързо освобождаване
на накип е повредена.
Свържете се с център за обслужване на
потребители във вашата страна (вижте
международната гаранционна карта за
информация за контакт).
Mogući uzrok
Rješenje
Prečesto ste koristili funkciju
dodatne količine pare u kratkom
razdoblju.
Pričekajte nekoliko sekundi prije ponovne
uporabe funkcije za dodatnu količinu pare.
Upotrijebili ste funkciju dodatne
količine pare pri previše niskoj
temperaturi.
Postavite temperaturu glačanja pri kojoj se može
upotrebljavati funkcija dodatne količine pare
(●●● do MAX).
Tijekom glačanja iz površine
za glačanje izlaze komadići
nečistoće i kamenca.
U površini za glačanje stvaraju se
ljuskice kamenca.
Upotrijebite funkciju čišćenja kamenca (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje" u odjeljku
"Funkcija čišćenja kamenca").
Voda curi iz poklopca za punjenje vodom.
Previše ste napunili spremnik
za vodu.
Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake
MAX. Ispraznite višak vode iz spremnika za vodu.
Iz stražnjeg dijela glačala curi
voda ili para.
Niste pravilno blokirali podlogu
za brzo čišćenje kamenca.
Izvadite podlogu za brzo čišćenje kamenca i
isperite je vodom iz slavine. Obrišite ljuskice
kamenca iz otvora na stražnjem dijelu glačala
pomoću krpe. Vratite podlogu i blokirajte je.
(Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje" u
odjeljku "Funkcija za brzo čišćenje kamenca").
Podloga za brzo čišćenje kamenca
je oštećena.
Obratite se centru za potrošače u svojoj
državi (podatke za kontakt pronaći ćete u
međunarodnom jamstvenom listu).
Проблем
BG
Функцията за допълнителна
пара не работи правилно
(от плочата тече вода).
Problem
HR
Funkcija dodatne količine pare
ne radi ispravno (voda curi iz
površine za glačanje).
23
Võimalik põhjus
Lahendus
Olete kasutanud aurujoa
funktsiooni lühikese ajavahemiku
jooksul liiga tihti.
Oodake mõni sekund, enne kui kasutate lisaauru
funktsiooni uuesti.
Kasutasite lisaauru funktsiooni liiga
madalal temperatuuril.
Seadistage lisaauru funktsiooni kasutamiseks sobiv
temperatuur (●●● kuni MAX).
Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal tallast.
Tallas tekib katlakivi.
Kasutage katlakivi eemaldamise funktsiooni (vt
peatükis „Puhastamine ja hooldus” osa „Katlakivi
eemaldamise funktsioon”).
Vee täiteavast lekib vett.
Te valasite veepaaki liiga palju vett.
Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise. Valage üleliigne vesi veenõust välja.
Triikraua tagaosast lekib vett
või auru.
Te jätsite kiire katlakivieemalduse
aluse korralikult lukustamata.
Võtke kiire katlakivieemalduse alus välja ja puhastage seda kraanivee all. Pühkige lapiga ära katlakivi
triikraua tagaosas olevast avast. Pange alus tagasi
ja lukustage see. (Vt peatükis „Puhastamine ja
hooldus” osa „Kiire katlakivieemaldusfunktsioon”).
Kiire katlakivieemalduse alus on
kahjustatud.
Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt
garantiilehelt).
Lehetséges ok
Megoldás
A gőzlövet funkciót nagyon rövid
idő alatt túl gyakran használta.
Várjon pár percet a gőzlövet funkció újabb
használata előtt.
Túl alacsony hőmérsékleten
használta a gőzlövet funkciót.
Állítson be a gőzlövet funkcióhoz megfelelő
hőfokot (●●● és MAX közé).
Vasalás közben vízkőlerakódások
és szennyeződések jönnek ki a
vasalótalpból.
Vízkő rakódott le a vasalótalpon
belül.
Használja a vízkőmentesítő funkciót (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet „Vízkőmentesítő
funkció” c. részét).
Víz szivárog a vízbetöltő ajtón
keresztül.
A víztartályba túl sok vizet töltött.
Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé. A
felesleges vizet öntse ki a víztartályból.
Víz vagy gőz szivárog a vasaló
hátsó részéből.
Nem zárta le megfelelően a
Quick Calc Release tálcát.
Vegye ki a Quick Calc Release tálcát és csapvízzel
tisztítsa meg. Egy ruhadarabbal törölje le a vízkőt
a vasaló hátsó részének nyílásáról. Tegye vissza a
tálcát és zárja le. (Lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet „Quick Calc Release funkció” c.
részét).
A Quick Calc Release tálca
megsérült.
Vegye fel a kapcsolatot az országában található
vevőszolgálattal (az elérhetőségeket megtalálja a
világszerte érvényes garancialevélen).
Probleem
ET
Lisaauru funktsioon ei toimi
õigesti (vesi tilgub tallast välja).
Probléma
HU
24
A gőzlövet funkció nem
működik megfelelően (víz
szivárog a vasalótalpból).
Galima priežastis
Sprendimas
Jūs naudojote garų srovės funkciją
per dažnai trumpam laikotarpiui.
Palaukite kelias sekundes, kol vėl galėsite naudoti
garų srovės funkciją.
Naudojote garų srovės funkciją
esant per žemai temperatūrai.
Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuriai esant
galima naudoti garų srovės funkciją (nuo ●●●
iki MAX).
Lyginimo metu iš lygintuvo pado
pasirodo nešvarumų.
Lygintuvo pade susidarė
nuosėdos.
Naudokite kalkių nuosėdų šalinimo funkciją
(žr. skyriaus „Valymas ir priežiūra“ dalį „Kalkių
šalinimas“).
Per vandens įpylimo dureles teka
vanduo.
Perpildėte vandens bakelį.
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“
žymos. Iš vandens bakelio išpilkite vandens
perteklių.
Iš galinės lygintuvo dalies teka
vanduo arba sklinda garai.
Tinkamai neužfiksavote greito
kalkių šalinimo dėklo.
Išimkite greito kalkių šalinimo dėklą ir nuplaukite
jį vandeniu iš čiaupo. Medžiagos skiaute išvalykite
nuosėdas iš galinės lygintuvo dalies angos. Įdėkite
ir užfiksuokite dėklą. (žr. skyriaus „Valymas ir
priežiūra“ dalį „Greito kalkių šalinimo funkcija“).
Greito kalkių šalinimo dėklas yra
pažeistas.
Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą
(kontaktinę informaciją rasite visame pasaulyje
galiojančios garantijos lankstinuke).
Problema
LT
Garų srovės funkcija veikia
netinkamai (iš lyginimo pado
teka vanduo).
25
Возможная причина
Решение
Функция "Паровой удар"
использовалась слишком часто
в течение короткого периода
времени.
Перед повторным использованием функции
"Паровой удар" подождите несколько секунд.
Функция "Паровой удар"
использовалась при слишком
низкой температуре.
Установите температуру глажения, при
которой допускается использование функции
"Паровой удар" (от ●●● до MAX).
Во время глажения из
отверстий подошвы поступают
хлопья накипи и грязь.
Внутри подошвы скопилась
накипь.
Используйте функцию очистки от накипи
(см. главу "Очистка и уход", раздел "Очистка
от накипи").
Вода подтекает из дверцы
наливного отверстия.
Резервуар для воды
переполнен.
Не заполняйте резервуар для воды выше
отметки максимального уровня (MAX).
Вылейте лишнюю воду из резервуара.
Вода или пар выходит из
задней части утюга.
Подставка системы быстрой
очистки от накипи не
зафиксирована должным
образом.
Извлеките подставку системы быстрой очистки
от накипи и промойте ее водопроводной
водой. Удалите следы накипи из отверстий
на задней части утюга с помощью салфетки.
Установите подставку на место и зафиксируйте
ее. (См. главу "Очистка и уход", раздел
"Функция быстрой очистки от накипи").
Подставка системы быстрой
очистки от накипи повреждена.
Обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране (контактные
данные указаны на гарантийном талоне).
Проблема
RU
Функция "Паровой удар"
работает неправильно (из
подошвы утюга вытекает вода).
Паровой утюг
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД,
Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО «Филипс», Российская Федерация,
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7
(495) 937 93 00
GC451X -> 2000-2400W, 220-240V, 50-60Hz
GC452X -> 2200-2600W, 220-240V, 50-60Hz
Для бытовых нужд
Класс защиты от электрического тока: Класс 1
Дату изготовления можно определить по серийному номеру (xxxxYYWWxxxxxx, где YY —год,
WW — номер недели, x — любой знак). Например, по серийному номеру AJ021025123456
можно определить, что дата производства — 25-ая неделя 2010 года. На некоторых моделях
дата изготовления может быть указана в следующих форматах: YYWW, YYWWx, YYWWxx или
xYYWWxxxx. Если определить дату изготовления не удается, обратитесь в центр поддержки Philips.
26
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Papildu tvaika funkcija ir izmantota
pārāk bieži ļoti īsā laikposmā.
Uzgaidiet dažas sekundes, pirms atkal izmantot
papildu tvaika funkciju.
Esat izmantojis papildu tvaika
funkciju pie pārāk zemas
temperatūras.
Iestatiet gludināšanas temperatūru, kādā var
izmantot papildu tvaika funkciju (●●● uz MAX).
Plēksnītes un nolobijušās daļinas
izdalās no gludināšanas virsmas
gludināšanas laikā.
Gludināšanas virsmas iekšpusē
veidojas katlakmens.
Izmantojiet Calc-clean funkciju (skatiet nodaļas
"Tīrīšana un apkope" sadaļu "Calc-clean funkcija").
No ūdens uzpildes durtiņām
līst ūdens.
Esat pārpildījis ūdens tvertni.
Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
Izlejiet lieko ūdeni no ūdens tvertnes.
Ūdens vai tvaiks izplūst no
gludekļa aizmugures.
Neesat pareizi nobloķējis
Quick Calc Release nodalījumu.
Izņemiet ārā Quick Calc Release nodalījumu un
nomazgājiet to, izmantojot krāna ūdeni. Izmantojiet drānas gabalu, lai noslaucītu katlakmeni no atveres gludekļa mugurpusē. Ievietojiet nodalījumu
atpakaļ un nofiksējiet. (Skatiet nodaļas "Tīrīšana
un apkope" sadaļu "Quick Calc Release funkcija").
Quick Calc Release nodalījums
ir bojāts.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā
valstī (skatiet pasaules garantijas bukletu, lai
uzzinātu kontaktinformāciju).
Možná príčina
Riešenie
Funkciu prídavného prúdu
pary ste používali príliš často v
priebehu veľmi krátkeho času.
Pred opätovným použitím funkcie prídavného
prúdu pary počkajte niekoľko sekúnd.
Funkciu prídavného prúdu pary
ste použili v kombinácii s príliš
nízkym nastavením teploty.
Nastavte teplotu žehlenia, ktorá umožňuje
používanie funkcie prídavného prúdu pary
(od ●●● po MAX).
Počas žehlenia z otvorov v
žehliacej ploche vychádzajú
usadeniny a nečistoty.
Vo vnútri žehliacej plochy sa
tvoria kúsky vodného kameňa.
Použite funkciu Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa (pozrite si kapitolu „Čistenie a
údržba“, časť „Funkcia Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa“).
Z plniaceho otvoru zásobníka
na vodu uniká voda.
Do zásobníka ste naliali príliš
veľa vody.
Zásobník na vodu naplňte najviac po úroveň
MAX. Prebytočnú vodu vylejte.
Zo zadnej časti žehličky uniká
voda alebo para.
Nádoba rýchleho uvoľnenia
vodného kameňa Quick Calc
Release nie je správne uzamknutá.
Vyberte nádobu rýchleho uvoľnenia vodného
kameňa Quick Calc Release a očistite ju vodou z
vodovodu. Kúskom látky utrite z otvoru na zadnej
strane žehličky vodný kameň. Nádobu vráťte
späť a zaistite ju. (pozrite si kapitolu „Čistenie
a údržba“, časť „Funkcia rýchleho uvoľnenia
vodného kameňa Quick Calc Release“).
Nádoba rýchleho uvoľnenia
vodného kameňa Quick Calc
Release je poškodená.
Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov
vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Problēma
LV
Papildu tvaika funkcija
nedarbojas pareizi (no
gludināšanas virsmas izlīst ūdens).
Problém
SK
Funkcia prídavného prúdu pary
nefunguje správne (zo žehliacej
plochy vyteká voda).
27
Πιθανή αιτία
Λύση
Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία
βολής ατμού πολλές φορές
μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα.
Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού
χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής
ατμού.
Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία
βολής ατμού σε υπερβολικά
χαμηλή θερμοκρασία.
Ρυθμίστε το σίδερο σε μια θερμοκρασία στην
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία
βολής ατμού (από ●●● έως MAX).
Κατά τη διάρκεια του
σιδερώματος βγαίνουν από
την πλάκα νιφάδες αλάτων και
βρομιά.
Οι νιφάδες αλάτων
σχηματίζονται μέσα στην
πλάκα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού
αλάτων (Calc-Clean) (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Καθαρισμός και συντήρηση", στην ενότητα
"Λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean)").
Στάζει νερό από το στόμιο
προσθήκης νερού.
Έχετε γεμίσει υπερβολικά το
δοχείο νερού.
Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την
ένδειξη ΜΑΧ. Αφαιρέστε από το δοχείο το
νερό που απομένει.
Στάζει νερό ή βγαίνει ατμός
από το πίσω μέρος του
σίδερου.
Δεν έχετε κλειδώσει σωστά το
Δίσκο γρήγορης απομάκρυνσης
αλάτων.
Αφαιρέστε το Δίσκο απομάκρυνσης
αλάτων και καθαρίστε τον με νερό βρύσης.
Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι υφάσματος
για να σκουπίσετε τα άλατα στο πίσω
άνοιγμα του σίδερου. Τοποθετήστε ξανά
το δίσκο και κλειδώστε τον. (Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση",
ενότητα "Λειτουργία Γρήγορης απομάκρυνσης
αλάτων").
Ο Δίσκος γρήγορης
απομάκρυνσης αλάτων έχει
υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών στη χώρα σας (για τα στοιχεία
επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης).
Možni vzrok
Rešitev
Funkcijo za izpust pare ste v
kratkem obdobju uporabili
prevečkrat.
Počakajte nekaj sekund, preden ponovno
uporabite funkcijo za izpust pare.
Funkcijo za izpust pare ste
uporabili pri prenizki temperaturi.
Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je
mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare
(●●● do MAX).
Med likanjem iz likalne plošče
uhajajo nečistoče in delci vodnega kamna.
V likalni plošči nastajajo delci
vodnega kamna.
Uporabite funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna (oglejte si poglavje "Čiščenje in
vzdrževanje", razdelek "Funkcija za odstranjevanje
vodnega kamna").
Skozi vratca za dolivanje vode
uhaja voda.
V zbiralnik ste nalili preveč vode.
Zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake
MAX. Iz zbiralnika za vodo izlijte odvečno vodo.
S hrbtne strani likalnika uhaja
voda ali para.
Pladnja za hitro odstranjevanje
vodnega kamna niste pravilno
zaprli.
Odstranite pladenj za hitro odstranjevanje
vodnega kamna in ga očistite pod tekočo vodo.
S krpo obrišite delce vodnega kamna v odprtini
na hrbtnem delu likalnika. Pladenj namestite
nazaj in pritrdite. (Oglejte si poglavje "Čiščenje in
vzdrževanje", razdelek "Funkcija za odstranjevanje
vodnega kamna").
Pladenj za hitro odstranjevanje
vodnega kamna je poškodovan.
Obrnite se na center za pomoč uporabnikom
v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na
mednarodnem garancijskem listu).
Αιτία
EL
Η λειτουργία βολής ατμού δεν
λειτουργεί σωστά (στάζει νερό
μέσα από την πλάκα).
Težava
SL
28
Funkcija za izpust pare ne deluje
pravilno (iz likalne plošče teče
voda).
Mogući uzrok
Rešenje
Možda ste funkciju dodatne
količine pare koristili suviše često
u kratkom vremenskom periodu.
Sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ponovo
upotrebite funkciju dodatne količine pare.
Funkciju dodatne količine pare
koristili ste pri previše niskoj
temperaturi.
Podesite temperaturu peglanja pri kojoj može
da se koristi funkcija dodatne količine pare
(●●● do MAX).
Tokom peglanja iz grejne ploče
ispadaju ljuspice i nečistoća.
Unutar grejne ploče se formiraju
ljuspice.
Upotrebite funkciju Calc-Clean (pogledajte
odeljak „Funkcija Calc-Clean“ u poglavlju
„Čišćenje i održavanje“).
Voda curi iz otvora za punjenje
vodom.
Prepunili ste rezervoar za vodu.
Nemojte puniti rezervoar za vodu iznad oznake
MAX. Prospite suvišnu vodu iz rezervoara.
Voda ili para curi iz zadnjeg dela
pegle.
Niste ispravno fiksirali ležište za
funkciju Quick Calc Release.
Izvadite ležište za funkciju Quick Calc Release
i očistite ga običnom vodom. Pomoću parčeta
tkanine obrišite ljuspice iz otvora sa zadnje strane
pegle. Vratite ležište na mesto i fiksirajte ga.
(Pogledajte odeljak „Funkcija Quick Calc Release“
u poglavlju „Čišćenje i održavanje“).
Ležište za funkciju Quick Calc
Release je oštećeno.
Obratite se centru za korisničku podršku u
svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na
međunarodnom garantnom listu).
Можлива причина
Вирішення
Ви використовували функцію
парового струменя надто часто
за дуже короткий відрізок часу.
Перед тим як повторно використовувати
функцію подачі парового струменя, почекайте
кілька секунд.
Ви використовували функцію
подачі парового струменя за
надто низької температури.
Виберіть температуру прасування, за якої
можна використовувати функцію подачі
парового струменя (від ●●● до MAX).
Частки накипу та інші
забруднення виходять із
підошви під час прасування.
У підошві утворився накип.
Скористайтеся функцією видалення накипу
(див. розділ "Чищення та догляд", підрозділ
"Функція Calc-Clean").
Із дверцят резервуара для
води витікає вода.
Переповнено резервуар для
води.
Не наповнюйте резервуар для води вище
позначки MAX. Вилийте зайву воду з
резервуара для води.
Із задньої частини праски
витікає вода або виходить
пара.
Неправильно зафіксовано лоток
для швидкого видалення накипу.
Вийміть лоток для швидкого видалення накипу
та помийте його водою з-під крана. Шматком
тканини витріть накип в отворі задньої
частини праски. Встановіть лоток на місце
та зафіксуйте його. (Див. розділ "Чищення
та догляд", підрозділ "Функція швидкого
видалення накипу").
Пошкоджено лоток для
швидкого видалення накипу.
Зверніться до Центру обслуговування клієнтів
у своїй країні (контактну інформацію шукайте в
гарантійному талоні).
Problem
SR
Funkcija dodatne količine
pare ne funkcioniše ispravno
(voda curi iz grejne ploče).
Проблема
UK
Функція подачі парового
струменя не працює належним
чином (з підошви витікає
вода).
29
Specifications are subject to change without notice.
©2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 91064
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising