Philips | GC430/05 | Important information | Philips CompactTouch Kompakt gőzölőkészülék GC430/05 Important Information Manual

Philips CompactTouch Kompakt gőzölőkészülék GC430/05 Important Information Manual
-- Ügyeljen a készülékből kiáramló forró gőzre és forró
vízre . A gőz és a forró víz égési sérülést okozhat.
-- Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú
áramforráshoz.
Figyelmeztetés!
-- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
-- Ne helyezze el a felforrósodott vagy hálózatra
csatlakoztatott készüléket úgy, hogy a gőzölőfej a
felszínt érintse.
-- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
hálózati kábel.
-- Ügyeljen arra, hogy a készülék tápkábele ne kerüljön
érintkezésbe a forró gőzzel.
-- Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
-- A gőzölés végeztével, a víztartály feltöltésekor és a
készülék tisztításakor, illetve ha rövid időre megszakítja
a gőzölést, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
-- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
-- Ne húzza/tolja a készüléket a padlón.
-- A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeken károsodást
vagy elszíneződést okozhat.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Tartozékok vásárlásához látogasson el online üzletünkbe:
www.shop.philips.com/service. Ha az online üzlet nem érhető
el az adott országban, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Philips
márkakereskedővel vagy a Philips szakszervizével. Ha nehézségei adódnak
a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával. Ennek elérhetőségét a
világszerte érvényes garancialevélen találja.
Környezetvédelem
-- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelni. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez. (ábra 1)
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma
merült fel, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support),
vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik
ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj
się dokładnie z podanymi informacjami, które mogą być
przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
-- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
-- Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z
urządzenia parowego. Para może spowodować
oparzenia.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że
napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
-- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka,
przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli
urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
-- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy
Philips. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie,
gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
-- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru,
gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu
urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci
chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza
zasięgiem dzieci.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-- Nasadka dyszy parowej może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować oparzenia.
-- Uważaj na gorącą parę i wodę wydobywającą się z
urządzenia parowego podczas jego użytkowania. Para
wodna i gorąca woda mogą spowodować oparzenia.
-- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka prądu stałego.
Uwaga
-- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
-- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby dysza parowa
dotykała powierzchni, na której stoi urządzenie, gdy jest
ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej.
-- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
-- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
gorącą parą podczas użytkowania urządzenia.
-- Nie korzystaj z urządzenia, gdy zbiorniczek wody jest
pusty.
-- Po zakończeniu prasowania parowego, podczas
napełniania zbiorniczka wody, podczas czyszczenia
urządzenia lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru
nawet przez krótką chwilę, odłącz przewód sieciowy
od gniazdka elektrycznego.
-- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
-- Nigdy nie przesuwaj ani nie przeciągaj urządzenia po
podłodze.
-- Para może spowodować uszkodzenie bądź
doprowadzić do przebarwienia niektórych
powierzchni ścian lub drzwi.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
4239_000_9031_2_DFU-Leaflet_A6_v1.indd 1
Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy
pod adresem www.shop.philips.com/service. Jeśli sklep internetowy
nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku trudności
z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta
firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.
Ochrona środowiska
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska. (rys. 1)
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/
support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym
kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego
sprzedawcy produktów firmy Philips.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей воды.
-- Остерегайтесь выхода горячего пара — это
может привести к ожогам.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
-- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур или сам прибор имеют видимые
повреждения, а также если прибор роняли,
или он протекает.
-- Для проведения диагностики или ремонта
прибора обращайтесь только в авторизованный
сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять
ремонт прибора самостоятельно, так как при этом
гарантийные обязательства утрачивают силу.
-- В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном сервисном центре
Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
-- Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше
8 лет и лица с ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными
умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями,
но только под присмотром других лиц или после
инструктирования о безопасном использовании
прибора и потенциальных опасностях. Дети могут
осуществлять очистку и уход за прибором только
под присмотром взрослых.
-- Храните прибор и сетевой шнур в недоступном
для детей месте.
-- Не позволяйте детям играть с прибором.
-- Прикосновение к сильно нагретому паровому
соплу отпаривателя может привести к ожогам.
-- Остерегайтесь выхода горячего пара и горячей
воды во время работы прибора — это может
привести к ожогам.
-- Не подключайте прибор к источнику
электропитания постоянного тока.
Внимание!
-- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
-- При установке прибора на поверхность
запрещается прислонять сопло отпаривателя
к этой поверхности, если прибор горячий или
подключен к электросети.
-- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
-- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячим
паром во время работы прибора.
-- Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
-- По окончании отпаривания, при заполнении
резервуара для воды, во время очистки прибора,
а также оставляя прибор без присмотра даже на
короткое время, отключайте его от электросети.
-- Прибор предназначен только для домашнего
использования.
-- Никогда не передвигайте/тяните прибор по полу.
-- Обработка паром может привести к
повреждению или изменению цвета некоторых
типов поверхностей стен и дверей.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Для приобретения принадлежностей для данного прибора посетите
наш интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service.
Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в
торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у Вас
возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для прибора,
обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей стране.
Контактная информация указана на гарантийном талоне.
Защита окружающей среды
-- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить
окружающую среду. (Рис. 1)
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или при необходимости получения
сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips
www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан
на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
Вертикальный отпариватель для одежды
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “Филипс”, Российская Федерация, 123022 г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
220-240V, 50-60Hz, 840-1000W
Для бытовых нужд
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité
informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
-- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
-- Dajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza
z naparovacieho zariadenia. Para môže spôsobiť
popáleniny.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
-- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
-- Kontrolu alebo opravu zariadenia smie vykonať
jedine personál servisného centra autorizovaného
spoločnosťou Philips. Nepokúšajte sa zariadenie
opraviť svojpomocne, inak záruka stratí platnosť.
-- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoby s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
-- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať
údržbu tohto zariadenia.
-- Zariadenie a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
-- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
-- Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu vychádzajúcu
z naparovacieho zariadenia počas používania. Para a
horúca voda môžu spôsobiť obareniny.
-- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom.
Výstraha
-- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-- Kým je zariadenie horúce alebo pripojené k sieti,
neumiestňujte ho na podklad naparovacou hlavicou
dotýkajúcou sa daného podkladu.
-- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.
-- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
-- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
-- Keď skončíte naparovanie, plníte zásobník na vodu a
tiež keď zariadenie čistíte alebo čo len krátku chvíľu
necháte bez dozoru, odpojte ho z elektrickej siete.
-- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
-- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
-- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak chcete zakúpiť príslušenstvo k tomuto spotrebiču, navštívte náš obchod
online na stránke www.shop.philips.com/service. Ak vo Vašej krajine nie
je obchod online dostupný, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko
výrobkov značky Philips. Ak máte problémy s objednaním príslušenstva pre
svoj spotrebič, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo svojej krajine. Kontaktné údaje strediska nájdete v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
--
Životné prostredie
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste
oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie. (Obr. 1)
Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú
stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa
obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa
na miestneho predajcu výrobkov značky Philips.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія
Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для довідки в подальшому.
Небезпечно
-- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не
мийте його під краном.
-- Остерігайтеся гарячої пари, яка виходить із
пристрою. Вона може спричинити опіки.
Попередження
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
-- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає.
-- Для перевірки або ремонту пристрою завжди
звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого
Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно, це призведе до втрати гарантії.
-- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
-- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
під’єднаний до мережі.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important Information
GC430, GC420, GC410
1
4239.000.9031.2
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та знань, за умови,
що користування відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено про
можливі ризики. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
-- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від дітей.
-- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
-- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
-- Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води,
що виходить з пристрою під час використання.
Пара і гаряча вода можуть спричинити опіки.
-- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
струму.
Увага
-- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
-- Не ставте пристрій на поверхню таким чином, щоб
насадка парового механізму торкалася поверхні,
коли пристрій гарячий або під’єднаний до мережі.
-- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
-- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
-- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
-- Після закінчення обробки парою, під час
наповнення резервуара для води або чищення
пристрою, а також якщо Ви навіть ненадовго
залишаєте пристрій, виймайте штепсель із розетки.
-- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
-- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
-- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Придбати приладдя для цього пристрою можна в Інтернет-магазині за
адресою www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій країні немає
Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру
Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для
пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй
країні. Контактну інформацію можна знайти в гарантійному талоні.
--
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити
довкілля. (Мал. 1)
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла
проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/
support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії
Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному
талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера Philips.
17/06/14 10:45
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
-- Beware of hot steam that comes out of the steamer.
Steam can cause burns.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself shows visible damage, or if the
appliance has been dropped or leaks.
-- Always return the appliance to a service centre
authorised by Philips for examination or repair.
Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- If the mains cord is damaged you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
-- Keep the appliance and its mains cord out of reach of
children.
-- Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
-- The nozzle of the steamer head can become
extremely hot and may cause burns if touched.
-- Beware of hot steam and hot water that comes out
of the steamer during use. Steam and hot water can
cause burns.
-- Do not connect the appliance to a direct current supply.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Do not place the appliance on a surface with
the steamer head touching the surface while the
appliance is hot or connected to the mains.
-- Check the mains cord regularly for possible damage.
-- Do not let the mains cord come into contact with
hot steam when the appliance is in operation.
-- Do not use the appliance when the water tank is empty.
-- When you have finished steaming, when you fill the
water tank, when you clean the appliance and also
when you leave the appliance even for a short while,
remove the mains plug from the wall socket.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never drag or pull the appliance across the floor.
-- Steam may damage or cause discolouration of certain
wall or door finishes.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have
any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the
Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in
the worldwide guarantee leaflet.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment. (Fig. 1)
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos,
ni lo enjuague bajo el grifo.
-- Tenga cuidado con el vapor caliente que sale del
vaporizador. El vapor puede provocar quemaduras.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de
alimentación o el propio aparato tienen daños visibles,
o si el aparato se ha caído o está goteando.
-- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio
autorizado por Philips para su comprobación y
reparación. No intente repararlo usted mismo; de lo
contrario, la garantía quedaría anulada.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté
enchufado a la toma de corriente.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean
supervisados.
4239_000_9031_2_DFU-Leaflet_A6_v1.indd 2
-- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera
del alcance de los niños.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
-- La boquilla de la cabecera del vaporizador puede
calentarse mucho y, si se toca, puede causar
quemaduras.
-- Tenga cuidado con el vapor y el agua caliente que
salen del vaporizador durante su uso. El vapor y el
agua caliente pueden provocar quemaduras.
-- No conecte el aparato a un suministro de corriente
directo.
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de pared con
toma de tierra.
-- No coloque el aparato sobre una superficie con la
cabecera del vaporizador tocando la superficie mientras
el aparato está caliente o conectado a la red eléctrica.
-- Compruebe el cable de alimentación con regularidad
por si estuviera dañado.
-- No permita que el cable de alimentación entre en
contacto con el vapor caliente cuando el aparato esté
en funcionamiento.
-- No utilice el aparato cuando el depósito de agua esté
vacío.
-- Cuando haya terminado de aplicar vapor, cuando
llene el depósito de agua, cuando limpie el aparato
o cuando deje de usarlo aunque sea solo por un
momento, desenchúfelo de la red.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- Nunca arrastre el aparato ni tire de él por el suelo.
-- El vapor puede provocar daños o decoloración en
determinados acabados de paredes o puertas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestra tienda en línea en
www.shop.philips.com/service. Si la tienda en línea no está disponible
en su país, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips. Si
tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
Encontrará los datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial.
--
Medio ambiente
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente. (fig. 1)
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
ČEŠTINA
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny
ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou.
-- Dejte pozor na horkou páru, která z napařovače
vychází. Mohli byste se opařit.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte,
zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím
v místní elektrické síti.
-- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena
zástrčka, síťový kabel nebo samotný přístroj, ani pokud
přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
-- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu
společnosti Philips. Nepokoušejte se přístroj opravit
sami, záruka by pozbyla platnosti.
-- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
-- Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj
používat jedině v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a rozumí všem rizikům spojeným s používáním
přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
-- Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-- Hubice hlavy napařovače se může silně zahřát a při
dotyku může způsobit popálení.
-- Dávejte pozor na horkou páru a horkou vodu,
která při použití vychází z napařovače. Pára a horká
voda mohou způsobit popáleniny.
-- Nepřipojujte zařízení k přímému přívodu proudu.
Upozornění
-- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných
zásuvek.
-- Neumisťujte přístroj tak, aby se hlava napařovače
dotýkala povrchu, když je přístroj stále horký nebo
zapojen do napájení.
-- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.
-- Při používání přístroje se napájecí kabel nesmí dostat
do kontaktu s horkou párou.
-- Nepoužívejte přístroj, pokud je vodní nádržka prázdná.
-- Po dokončení napařování, při plnění nádržky na vodu,
při čištění nebo když necháte přístroj bez dozoru,
vytáhněte přístroj z napájení.
-- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
-- Nikdy netahejte přístroj po podlaze.
-- Pára může poškodit nebo odbarvit určité povrchové
úpravy stěn či dveří.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
Objednávání příslušenství
Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte náš online
obchod na adrese www.shop.philips.com/service. Pokud není online
obchod dostupný ve vaší zemi, obraťte se na prodejce výrobků Philips
nebo servisní středisko Philips. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním
příslušenství pro váš přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve vaší zemi. Kontaktní informace naleznete v záručním
listu s celosvětovou platností.
Životní prostředí
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí. (Obr. 1)
Záruka a servis
Potřebujete-li servis, informace nebo dojde-li k potížím, navštivte webovou
stránku společnosti Philips www.philips.com/support, nebo se obraťte
na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné
telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního
dodavatele výrobků Philips.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
-- Prenez garde à la vapeur brûlante qui s’échappe du
défroisseur. Elle peut provoquer des brûlures.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas le fer à repasser si la fiche, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé, ou
si le fer est tombé et/ou si de l’eau s’écoule de l’appareil.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou vérification. N’essayez
jamais de réparer l’appareil vous-même ; toute
intervention par des personnes non qualifiées
entraîne l’annulation de la garantie.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant
qu’il est branché.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sans surveillance.
-- Tenez l’appareil et le cordon d’alimentation hors de
portée des enfants.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec
l’appareil.
-- L’extrémité de la tête du défroisseur peut devenir
très chaude et peut par conséquent provoquer des
brûlures si vous la touchez.
-- Prenez garde au risque de brûlure provoqué par
la vapeur et à l’eau chaude qui s’échappent du
défroisseur pendant que vous l’utilisez.
-- Ne connectez pas l’appareil à une alimentation directe.
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
-- Ne placez pas l’appareil sur une surface en laissant
la tête du défroisseur en contact avec cette surface
lorsque l’appareil est chaud/branché sur le secteur.
-- Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation.
-- En cours de fonctionnement, veillez à ce que le
cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec la
vapeur brûlante.
-- N’utilisez pas l’appareil lorsque le réservoir d’eau est vide.
-- Lorsque vous avez fini de défroisser, que vous
remplissez le réservoir d’eau, que vous nettoyez
l’appareil ou que vous laissez l’appareil sans
surveillance même pendant un bref instant,
débranchez l’appareil du secteur.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Ne traînez ou tirez jamais l’appareil sur le sol.
-- La vapeur peut endommager ou provoquer une
décoloration de certaines finitions de mur ou de porte.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service.
Si la boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez
des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement. (fig. 1)
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale.
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
ҚАЗАҚША
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану
үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты
мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз
және ағын сумен шаймаңыз.
-- Бу үтігінен шығатын ыстық будан абайлаңыз. Бу
күйіктерге әкелуі мүмкін.
Абайлаңыз!
-- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің
жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп
алыңыз.
-- Егер құралдың шанышқысында, сымында немесе
құралдың өзінде, көзге көрінетін зақым болса,
немесе құралды түсіріп алған болсаңыз немесе
құралдан су ағып тұрса, құралды қолданбаңыз.
-- Тексеру немесе жөндету үшін құрылғыны тек
Philips компаниясы рұқсат еткен сервистік
орталыққа апарыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндейтін
болсаңыз, кепілдік өз күшін жояды.
-- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін оны тек Philips компаниясында,
Philips рұқсат еткен сервистік орталықта немесе
білікті мамандар ауыстыруы керек.
-- Құрал розеткаға қосылып тұрса, оны бақылаусыз
қалдырмаңыз.
-- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар
және дене, сезім немесе ойлау қабілеттері шектеулі,
не болмаса тәжірибесі және білімі жоқ адамдар
қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді
түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар тазалауды
және күтуді қадағалаусыз орындамауы керек.
-- Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың
қолдары жетпейтін жерге қойыңыз.
-- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
-- Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
мүмкін, тиген жағдайда күйіктерге әкелуі мүмкін.
-- Пайдалану кезінде бу үтігінен шығатын ыстық
будан және ыстық судан абай болыңыз. Бу және
ыстық су күйіктерді тудыруы мүмкні.
-- Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
Ескерту
-- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.
-- Құрылғы ыстық немесе желіге қосулы кезде
құрылғыны бу үтігінің басын бетке тигізіп бетке
қоймаңыз.
-- Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
-- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының
ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.
-- Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
-- Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда,
құрылғыны тазалап жатқанда және егер құралды
шамалы уақытқа болса да қалдырып кетіп жатқанда,
ашаны розеткадан суырыңыз.
-- Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
-- Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
тартпаңыз.
-- Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Бұл құрал үшін қосалқы құралдар сатып алу үшін,
www.shop.philips.com/service мекенжайындағы онлайндүкенімізге кіріңіз. Онлайн-дүкен қызметін пайдалану еліңізде мүмкін
болмаса, Philips дилеріне немесе Philips қызмет көрсету орталығына
барыңыз. Құрал үшін қосалқы құралдар алуда қиындықтар болса, еліңіздегі
Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Оның
байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табасыз.
--
Қоршаған орта
Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық қоқыспен
бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз.
Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді. (Cурет 1)
Кепілдік және қызмет көрсету
Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе
проблема туындаса, Philips компаниясының www.philips.com/
support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік
кітапшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы
болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
Киім булағыш
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
220-240V, 50-60Hz, 840-1000W
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a
fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
és ne öblítse le folyóvíz alatt.
-- Ügyeljen a gőzölőből kiáramló forró gőzre .
A gőz égési sérülést okozhat.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
-- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a
hálózati kábelen, vagy a készüléken látható sérülés van,
illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
-- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe
vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem
szakember próbálja megjavítani a készüléket,
a garancia érvényét veszti.
-- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
-- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül,
ha a hálózathoz csatlakoztatta.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a
készüléket, és nem végezhetnek azon felhasználó általi
karbantartást sem.
-- A készüléket és a tápvezetéket tartsa gyermekektől
távol.
-- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
-- A gőzölő szívófejének hőmérséklete igen magas lehet,
égési sérülést okozhat.
17/06/14 10:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising