Philips | GC535/35 | Important information | Philips ClearTouch Essence gőzölőkészülék GC537/65 Important Information Manual

Philips ClearTouch Essence gőzölőkészülék GC537/65 Important Information Manual
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Brīdinājums!
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam jūsu mājā.
-- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai
vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir
kritusi zemē vai tai ir sūce.
-- Nepievienojiet ierīci tiešai strāvas padevei.
-- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa
centram, ja nepieciešama apskate vai remonts.
Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs
nederīga.
-- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt tikai
Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbinieki vai
līdzīgi kvalificētas personas, lai izvairītos no briesmām.
-- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
pieslēgta elektrotīklam.
-- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu
ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību.
-- Kad esat pabeidzis tvaicēšanu, uzpildot vai iztukšojot
ūdens tvertni, tīrot vai skalojot ierīci vai atstājot to bez
uzraudzības pat uz īsu laiku, atvienojiet kontaktdakšu
no sienas kontaktligzdas.
-- Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
-- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
-- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
kontaktrozetei.
-- Neizmantojiet ierīci, kad ūdens tvertne ir tukša.
-- Šis produkts ir izstrādāts un pārbaudīts ar ēterisko
eļļu. Nejauciet smaržūdeni un mīkstinātāju ar ēterisko
eļļu vai citām vielām, jo tādējādi varat neiegūt labāko
rezultātu, un tas var izraisīt blakusefektus, piemēram,
alerģisku reakciju.
-- Ja jums ir astma vai cita plaušu slimība, neizmantojiet
tvaicētāja smaržīgas eļļas, jo tas var izraisīt elpošanas
diskomfortu.
-- Ja jums ir alerģija pret smaržīgām eļļām, neizmantojiet
tādas tvaicētājā. Ja neesat pārliecināts, pirms lietošanas,
lūdzu, veiciet ādas testu. Uzpiliniet nelielu apjomu,
aptuveni pilienu vai mazāk, uz ādas rokas iekšpusē.
Neizmantojiet, ja rodas apsārtums vai kairinājums.
Turiet drošā attālumā no acīm un gļotādas. Ja rodas
apsārtums, dedzināšana, nieze vai kairinājums, tūlīt
pārtrauciet izmantot produktu. Ja rodas kairinājums,
mazgājiet ar ziepēm un ūdeni, lai nomazgātu skarto
apgabalu.
Ievērībai
-- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
bojājumi.
-- Uzmanieties no karstā tvaika un karstā ūdens, kas
lietošanas laikā izplūst ārā no tvaicētāja. Tvaiks un
karstais ūdens var izraisīt apdegumus.
-- Tvaicētāja uzgalis var kļūt ārkārtīgi karsts, un
pieskaršanās tam var izraisīt apdegumus.
-- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
-- Nekad nevelciet un nestumiet ierīci pa grīdu.
-- Nenovietojiet tvaicētāja pamatni uz galda vai krēsla
virsmas, bet lietošanas laikā glabājiet tvaicētāja pamatni
uz grīdas.
-- Ja šļūtenei ir U forma, tvaiks kondensējas šļūtenē.
Rezultātā no tvaicētāja galviņas neregulāri izplūst tvaika
vai ūdens pilieni.
-- Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar karstu tvaiku
ierīces darbības laikā.
-- Tvaiks var radīt bojājumus vai izraisīt noteikta veida
sienas vai durvju apdares krāsas maiņu.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas
attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Vide
-- Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla
beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu.
Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A
Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos
tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
Veszély
-- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és
ne öblítse le folyóvíz alatt.
Figyelem
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
-- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a
hálózati kábelen, vagy a készüléken látható sérülés van,
illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
-- Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú
áramforráshoz.
-- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe
vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem
szakember próbálja megjavítani a készüléket, a
garancia érvényét veszti.
-- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
-- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a
hálózathoz csatlakoztatta.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
-- A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor
és öblítésekor, a víztartály feltöltésekor vagy
leeresztésekor, illetve ha rövid időre megszakítja a
vasalást, húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból.
-- A készüléket és a vezetéket tartsa gyermekektől távol.
-- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják
a készüléket és nem végezhetnek felhasználói
karbantartást rajta.
-- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
-- Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
-- Ezt a készüléket illóolajjal való használatra tervezték
és tesztelték. Ne keverje össze a parfümvizet, öblítőt
illóolajjal vagy más anyagokkal, mivel előfordulhat,
hogy nem a legjobb eredményt éri el, és olyan
mellékhatások is felléphetnek, mint például allergiás
reakció.
-- Ha Ön asztmás vagy egyéb, korábban már fennálló
tüdőbetegsége van, kerülje az illatosított olajak
használatát a gőzölőben, mivel az légzési nehézséget
okozhat.
-- Ha Ön allergiás az illatosított olajokra, ne használjon
illatosított olajat a gőzölőben. Ha nem biztos benne,
hogy allergiás-e, használat előtt végezzen bőrtesztet.
Vigyen fel az alkarja belső oldalának bőrére kis
mennyiségű, egy cseppnyi vagy annál kevesebb olajat.
Ne használja az olajat, ha bőrpír vagy irritáció lép fel.
Tartsa távol a szemétől és a nyálkahártyától. Ha bőrpír,
égő érzés, viszketés vagy irritáció lép fel, hagyja abba a
termék használatát. Ha irritáció lép fel, akkor az érintett
területet mossa le szappanos vízzel, mivel bőrirritációt
okozhat.
Vigyázat
-- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
hálózati kábel.
-- A készülékből a használat során forró víz és forró gőz
távozik. A gőz és a forró víz égési sérüléseket okozhat.
-- A gőzölő szívófejének hőmérséklete igen magas lehet,
égési sérülést okozhat.
-- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
-- Ne húzza a készüléket a padlón.
-- Ne helyezze a készülék talpát székre vagy asztalra;
használat közben inkább hagyja a földön.
-- Ha a cső U alakot vesz fel, a lecsapódó víz a csőben
marad. Emiatt a gőz áramlása szaggatottá válhat, vagy
víz csepeghet a gőzölőfejből.
-- Ügyeljen arra, hogy a készülék kábele ne kerüljön
érintkezésbe a forró gőzzel.
-- A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeknél károsodást
vagy elszíneződést okozhat.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Környezetvédelem
-- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is
hozzájárulhat környezete védelméhez.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte
érvényes garancialevelet.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de
asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Important!
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
-- Nu introduce niciodată aparatul în apă sau în alt lichid
şi nici nu-l clăti sub jet de apă.
Avertisment
-- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea
indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare
locale.
-- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau
aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă ai scăpat
aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri.
-- Nu conecta aparatul la o sursă de alimentare directă.
-- Pentru control sau depanare duceţi aparatul numai
la un centru autorizat Philips. Nu încerca să repari
aparatul personal, deoarece acest lucru va determina
anularea garanţiei.
-- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de Philips, un centru de service
autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu
pentru a evita orice accident.
-- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce
este conectat la priză.
-- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care
au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe şi copii cu
vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a
aparatului şi înţeleg pericolele implicate.
-- Când ai terminat de călcat cu abur, când umpli sau
goleşti rezervorul de apă, când cureţi şi clăteşti aparatul
şi, de asemenea, când laşi aparatul nesupravegheat
chiar şi pentru puţin timp, scoate cablul de alimentare
din priză.
-- Nu lăsa aparatul şi cablul său de alimentare la
îndemâna copiilor.
-- Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma
aparatul în obiect de joacă. Curăţarea şi întreţinerea
de către utilizator nu trebuie realizate de către copii
nesupravegheaţi.
-- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu
împământare.
-- Nu utiliza aparatul când rezervorul de apă este gol.
-- Acest produs a fost conceput şi testat cu ulei esenţial.
Nu amesteca apă de parfum, balsam cu ulei esenţial
sau alte substanţe deoarece este posibil să nu
obţii cele mai bune rezultate şi poate cauza efecte
secundare precum reacţii alergice.
-- Dacă suferi de astm sau alte boli de plămâni preexistente, evită utilizarea uleiului parfumat în aparatul
de călcat vertical cu abur deoarece acest lucru poate
cauza disconfort respirator.
-- Dacă eşti alergic(ă) la ulei parfumat, nu utiliza ulei
parfumat în aparatul de călcat vertical cu abur. Dacă
nu eşti sigur(ă), testează-l pe piele mai întâi. Aplică o
cantitate mică, o picătură sau mai puţin, pe piele pe
partea interioară a braţului. Nu îl folosi dacă apar
semne de roşeaţă sau iritaţii. Păstrează-l la distanţă
de ochi şi membranele mucoase. Dacă apar semne
de roşeaţă, arsuri, prurit sau iritaţie, întrerupe imediat
utilizarea produsului. Dacă totuşi iritaţiile apar, spală cu
săpun şi apă pentru a curăţa zona afectată, deoarece
acest lucru poate cauza iritaţia pielii.
Atenţie
-- Verifică cablul regulat, pentru a te asigura că nu este
deteriorat.
-- Ai grijă la aburul fierbinte şi apa fierbinte care ies din
aparatul de călcat vertical cu abur în timpul utilizării.
Aburul şi apa fierbinte pot cauza arsuri.
-- Duza capului aparatului de călcat vertical cu abur se
încinge foarte tare şi poate cauza arsuri la atingere.
-- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
-- Nu trage sau nu târî niciodată aparatul pe podea.
-- Nu aşeza baza aparatului de călcat vertical cu abur
pe o masă sau un scaun, ci mai degrabă menţine
baza aparatului de călcat vertical cu abur pe podea în
timpul utilizării.
-- Dacă furtunul se aşează în formă de U, înseamnă
că aburul a format condens în furtun. Acest lucru
cauzează ieşirea de picături neregulate de abur sau apă
din duza aparatului de călcat vertical cu abur.
-- Nu lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu
aburul fierbinte atunci când aparatul este în funcţiune.
-- Aburul poate deteriora sau cauza decolorarea
anumitor finisaje de pe pereţi sau uşi.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Protecţia mediului
-- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul
duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare
autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la
protejarea mediului.
Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi
www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie internaţională
separată.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili
podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na
www.philips.com/welcome.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
Opasnost
-- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i ne
ispirajte ga pod slavinom.
Upozorenje
-- Pre uključivanja aparata, proverite da li napon naveden
na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
-- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu za
napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja,
odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
-- Nemojte da povezujete aparat na izvor jednosmerne
struje.
-- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u
ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati
da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija
biti poništena.
-- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni
kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili
na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao
rizik od nezgode.
-- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je
priključen na električnu mrežu.
-- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina
i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće
opasnosti.
-- Izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite sa
tretmanom parom, prilikom punjenja/pražnjenja
rezervoara za vodu, prilikom čišćenja i ispiranja aparata
i kada aparat ostavljate bez nadzora makar i na kratko.
-- Aparat i kabl za napajanje držite van domašaja dece.
-- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti
da ga održavaju bez nadzora.
-- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
-- Nemojte da koristite aparat kada je rezervoar za vodu
prazan.
-- Ovaj proizvod je dizajniran i testiran uz upotrebu
esencijalnog ulja. Nemojte da mešate namirisanu vodu,
omekšivač sa esencijalnim uljem ili druge supstance
pošto nećete dobiti najbolji rezultat, a može da dođe i
do sporednih efekata poput alergijske reakcije.
-- Ako imate astmu ili bilo koje drugo hronično oboljenje
pluća, izbegavajte upotrebu namirisanog ulja u aparatu
za paru pošto to može da dovede do poteškoća pri
disanju.
-- Ako ste alergični na namirisano ulje, nemojte da ga
koristite u aparatu za paru. Ako niste sigurni, obavite
testiranje kože pre upotrebe. Primenite malu količinu
(približno jednu kap ili manje) na kožu sa unutrašnje
strane ruke. Nemojte da koristite ako se pojavi
crvenilo ili iritacija. Držite dalje od očiju i sluzokože.
Ako dođe do pojave crvenila, upale, svraba ili iritacije,
odmah prestanite sa korišćenjem proizvoda. Ako dođe
--------
---
do iritacije, operite pomoću sapuna i vode da biste
očistili pogođenu oblast i sprečili širenje iritacije.
Opomena
Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima
oštećenja.
Čuvajte se vrele pare i vrele vode koja izlazi iz aparata
za paru tokom upotrebe. Para i vrela voda mogu da
izazovu opekotine.
Mlaznica aparata za paru može da postane veoma
vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u
domaćinstvu.
Nikada nemojte da vučete niti da pomerate aparat po
podu.
Nemojte da stavljate postolje aparata za paru na sto ili
stolicu, već ga držite na podu tokom upotrebe.
Ako crevo formira oblik slova U, dolazi do
kondenzovanja pare u njemu. Ovo će dovesti do toga
da para izlazi isprekidano ili da kapljice vode izlaze iz
glave aparata za paru.
Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa
vrelom parom dok aparat radi.
Para može da ošteti ili da uzrokuje promenu boje
određenih materijala za zidove ili vrata.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u
vezi sa elektromagnetnim poljima.
Zaštita okoline
-- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete
u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za
reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili
pročitajte međunarodni garantni list.
SLOVENČINA
Úvod
Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Aby ste mohli
úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
produkt na lokalite www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto
dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
použitie.
Nebezpečenstvo
-- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
-- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
-- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom.
-- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra
autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho
skontrolujú prípadne opravia. Nepokúšajte sa
zariadenie opraviť svojpomocne, inak záruka stratí
platnosť.
-- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoby s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
-- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho nikdy
nechať bez dozoru.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám.
-- Keď skončíte naparovanie, plníte alebo vyprázdňujete
zásobník na vodu, a tiež keď zariadenie čistíte,
vyplachujete alebo čo len krátku chvíľu nepoužívate,
odpojte ho z elektrickej siete.
-- Zariadenie a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu
detí.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani
vykonávať údržbu tohto zariadenia.
-- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
-- Tento produkt bol navrhnutý na použitie a testovaný
s éterickými olejmi. S éterickými olejmi nemiešajte
parfumovú vodu, zmäkčovače ani iné látky, v opačnom
prípade nemusíte dosiahnuť najlepší účinok a môže
dôjsť k vedľajším účinkom, ako je napríklad alergická
reakcia.
-- Ak máte astmu alebo iné pľúcne ochorenie,
nepoužívajte v naparovacom zariadení aromatický olej,
pretože by to mohlo viesť k problémom s dýchaním.
-- Ak ste alergickí na aromatický olej, nepoužívajte
ho v naparovacom zariadení. Ak si nie ste istí, pred
použitím vykonajte kontrolu na pokožke. Na pokožku
na vnútornej strane ruky naneste malé množstvo –
jednu kvapku alebo menej. Nepoužívajte, ak dôjde k
začervenaniu. Zabráňte styku s očami alebo sliznicami.
Ak dôjde k začervenaniu, páleniu, svrbeniu alebo
podráždeniu, okamžite prestaňte výrobok používať.
Ak dôjde k podráždeniu, umyte postihnutú oblasť
mydlom a vodou.
Výstraha
-- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
-- Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu
vychádzajúcu z naparovacieho zariadenia počas
používania. Para a horúca voda môžu spôsobiť
obareniny.
-- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
-- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
-- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
-- Počas používania podstavec zariadenia na naparovanie
neumiestňujte na stôl ani na stoličku, ale na podlahu.
-- Ak je hadica zvlnená do písmena U, kondenzuje v nej
para. V dôsledku toho unikajú z naparovacej hlavice
kvapôčky vody alebo je prúd pary nesúvislý.
-- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
-- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Životné prostredie
-- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu
s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho
odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane
životného prostredia.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu
www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne
informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga
ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
-- Preden priključite aparat na električno omrežje,
preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
-- Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel ali
aparat poškodovani, če vam je aparat padel po tleh ali
če pušča.
-- Aparata ne priključujte na vir napajanja z enosmernim
tokom.
-- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov
pooblaščeni servis. Aparata ne poskušajte popravljati
sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
-- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti
zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščeni
servisni center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno
osebje.
-- Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne
puščajte brez nadzora.
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba,
ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
-- Ko končate s čiščenjem s paro, ko polnite ali praznite
zbiralnik za vodo, ko aparat čistite ali spirate in ko
aparat krajši čas pustite brez nadzora, omrežni vtikač
izvlecite iz omrežne vtičnice.
-- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
-- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
-- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
-- Ne uporabljajte aparata, ko je zbiralnik za vodo prazen.
-- Ta izdelek je bil zasnovan in preizkušen z eteričnim
oljem. Odišavljene vode in mehčalca ne mešajte z
eteričnimi olji ali drugimi snovmi, ker to mogoče
ne zagotavlja najboljših rezultatov in lahko povzroči
stranske učinke, kot je alergična reakcija.
-- Če imate astmo ali drugo pljučno obolenje, v parni
enoti ne uporabljajte dišečih olj, ker to lahko povzroči
nelagodje pri dihanju.
-- Če ste alergični na dišeča olja, v parni enoti ne
uporabljajte dišečih olj. Če niste prepričani, pred
uporabo opravite preizkus na koži. Na kožo na
notranjem delu roku nanesite kapljico olja ali manj.
Če se na koži pojavi rdečina ali razdraženje, ne
uporabljajte. Ne približujte očem in sluznicam. Če
se pojavi rdečina, opeklina, srbenje ali razdraženje,
izdelek takoj prenehajte uporabljati. Če koža postane
razdražena, prizadeti del kože umijte z milnico.
Pozor
-- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih
poškodb.
-- Pazite na vročo paro in vročo vodo, ki med uporabo
uhajata iz parne enote. Para in vroča voda lahko
povzročita opekline.
-- Šoba glave parne enote se lahko zelo segreje in vam
ob dotiku povzroči opekline.
-- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
-- Aparata ne vlecite po tleh.
-- Podstavka parne enote na postavljajte na mizo ali stol.
Preden jo začnete uporabljati, jo postavite na tla.
-- Če se cev upogne v obliko črke U, para v cevi
kondenzira. To povzroči uhajanje kapljic pare ali vode iz
glave parne enote.
-- Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročo paro, ko
uporabljate aparat.
-- Para določene površine sten ali vrat lahko poškoduje
ali razbarva.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Okolje
-- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na
uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli
k varovanju okolja.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali
preberite ločeni mednarodni garancijski list.
LIETUVIŲ
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa
„Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite
šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti
ateityje.
Pavojus
-- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir
neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
Įspėjimas
-- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
-- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
maitinimo laidas arba pats prietaisas yra pažeistas, jei
prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
-- Nejunkite prietaiso tiesiogiai prie maitinimo šaltinio.
-- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite
prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija
nebegalios.
-- Jei pažeistas maitinimo laidas, kad išvengtumėte rizikos,
jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba kiti panašios
kvalifikacijos specialistai.
-- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
prijungtas prie maitinimo tinklo.
-- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra
silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad
jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir
supažindinti su susijusiais pavojais.
-- Kai baigiate garinti, pildote ar tuštinate vandens bakelį,
valote ar plaunate prietaisą ir net trumpam jį paliekate,
ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
-- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
-- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Valyti ir
taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
-- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
-- Prietaiso nenaudokite, kai vandens bakelis tuščias.
-- Šis gaminys yra suprojektuotas ir patikrintas naudojant
eterinį aliejų. Nemaišykite kvapiojo vandens, minkštiklio
su eteriniu aliejumi ar kitų medžiagų, nes taip galite
nepasiekti geriausių rezultatų ir galite sukelti šalutinį
poveikį, pavyzdžiui, alerginę reakciją.
-- Jei sergate astma ar kuria nors kita plaučių liga, į
garintuvą nepilkite kvapiųjų aliejų, nes dėl to galite
sukelti kvėpavimo takų diskomfortą.
-- Jei esate alergiški kvapiesiems aliejams, į garintuvą
nepilkite kvapiųjų aliejų. Jei nesate tikri, prieš naudodami
pabandykite jo patepti ant odos. Užtepkite nedidelį
kiekį (lašelį ar mažiau) ant odos rankos vidinėje pusėje.
Jei oda parausta arba sudirginama, nenaudokite.
Saugokite akis ir gleivinę. Jei atsiranda paraudimas,
jaučiate deginimą, niežėjimą ar sudirginimą, nedelsdami
liaukitės naudoję gaminį. Jei pajuntate sudirginimą,
nuplaukite tą vietą vandeniu ir muilu, kad nebūtų
dirginama oda.
Atsargiai
-- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
-- Saugokitės karštų garų ir karšto vandens, išeinančio iš
garintuvo, kai juo naudojatės. Garais ir karštu vandeniu
galite nusideginti.
-- Garintuvo antgalis gali labai įkaisti ir jį palietus galima
nusideginti.
-- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
-- Niekada netraukite ar nevilkite prietaiso per grindis.
-- Garintuvo pagrindo nestatykite ant stalo ar kėdės, kai
jis naudojamas, verčiau jį laikykite ant grindų.
-- Jei žarna susilenkia U raidės forma, joje susidaro garų
kondensatas. Dėl to garų srautas gali būti nepastovus
arba iš garintuvo antgalio gali tekėti vandens lašeliai.
-- Kai naudojatės įrenginiu, saugokite, kad ant maitinimo
laido nepatektų karštų garų.
-- Garai gali paveikti sienų ar durų apdailos spalvą arba ją
išblukinti.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Aplinka
-- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis
atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip
prisidėsite prie aplinkosaugos.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній
мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій
виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важливо
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте його
для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не
мийте його під краном.
Увага!
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
-- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або
протікає.
-- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
струму.
-- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі, уповноваженому
Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно, це призведе до втрати гарантії.
-- Якщо шнур живлення пошкоджено, для
уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Philips, сервісного центру,
уповноваженого Philips, або фахівців із належною
кваліфікацією.
-- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
під’єднаний до мережі.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом,
їм було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено
про можливі ризики.
-- Після закінчення обробки парою, під час
наповнення або спорожнення резервуара для води,
чищення і споліскування пристрою, а також якщо
Ви навіть ненадовго залишаєте пристрій, виймайте
штепсель із розетки.
-- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від
дітей.
-- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
-- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
-- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
-- Цей виріб розроблено та протестовано з
використанням ефірної олії. Не змішуйте
парфумовану воду, пом’якшувач з ефірною олією
чи іншими речовинами, оскільки це може не
забезпечити найкращого результату та може
спричинити побічні ефекти, наприклад алергічну
реакцію.
-- Якщо у Вас астма або інше захворювання легень, не
використовуйте ароматизовану олію у відпарювачі,
оскільки вона може ускладнити дихання.
-- Якщо у Вас алергія на ароматизовану олію, не
використовуйте її у відпарювачі. Якщо Ви не
впевнені, перед використанням випробуйте на
шкірі. Нанесіть на шкіру внутрішньої частини
руки невелику кількість олії, приблизно краплю чи
менше. Не використовуйте в разі почервоніння
або роздратування. Тримайте подалі від очей та
слизових оболонок. У разі почервоніння, опіку,
свербежу або подразнення негайно припиніть
використання виробу. Якщо виникає подразнення,
помийте подразнену ділянку водою з милом,
оскільки це може спричинити подразнення шкіри.
Увага
-- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
-- Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води, що
виходить із пристрою під час використання. Пара і
гаряча вода можуть спричинити опіки.
-- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
-- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
-- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
-- Не ставте платформу відпарювача на стіл або
крісло, а тримайте її на підлозі під час використання.
-- Якщо шланг набуває U-подібної форми, пара
конденсується у ньому. Це спричиняє нерегулярну
подачу пари або скапування води з головки
відпарювача.
-- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
-- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
For more tips on using your product,
please visit www.philips.com/garmentsteamers
Question?
Contact
Philips
Important Information
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
-- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому
для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете
захистити довкілля.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.
ҚАЗАҚ
Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына
қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.
philips.com/welcome торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құрылғыны қолданбастан бұрын осы маңызды
ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті
-- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
батыруға және ағынды судың астында жууға
болмайды.
Ескерту
-- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің
жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп
алыңыз.
-- Егер құралдың шанышқысында, сымында немесе
құралдың өзінде, көзге көрінетін зақым болса,
немесе құралды түсіріп алған болсаңыз немесе
құралдан су ағып тұрса, құралды қолданбаңыз.
-- Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
-- Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек
қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына
апарыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
әрекеттенбеңіз, әйтпесе кепілдік күшінен
айырылады.
-- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін оны тек Philips компаниясында, Philips
рұқсат еткен сервистік орталықта немесе білікті
мамандар ауыстыруы керек.
-- Құрал тоққа қосылып тұрғанда, оны бағалаусыз
қалдыруға болмайды.
-- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы
балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау
қабілеттері шектеулі, не болмаса тәжірибесі және
білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны
қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және
байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана
алады.
-- Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда
немесе босатқанда, құрылғыны тазалағанда немесе
шайғанда және құрылғыны аз уақытқа болса да
қалдырып кеткенде, ашаны розеткадан суырыңыз.
-- Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың
қолдары жетпейтін жерге қойыңыз.
-- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын
қадағалаңыз. Тазалау және пайдаланушының қызмет
көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы
керек.
-- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға
розеткасына ғана қосуға болады.
-- Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 96751
-- Бұл өнім сығынды май үшін жобаланған және
сонымен сыналған. Иіс суды, сығынды май
бар жұмсартқышты немесе басқа заттарды
араластырмаңыз, өйткені ең жақсы нәтижеге
жетпеуіңіз және аллергиялық реакция сияқты
жанама әсерлер туындауы мүмкін.
-- Егер сізде астма немесе кез келген басқа
бұрыннан бар өкпе ауруы болса, бу үтігінде иісті
майды пайдаланбаңыз, өйткені ол тыныс алуда
ыңғайсыздық тудыруы мүмкін.
-- Иіс майға аллергияңыз болса, бу үтігінде иісті
майды пайдаланбаңыз. Не істеу керектігін
білмесеңіз, пайдалану алдында теріге сынап алыңыз.
Қолыңыздың ішкі жағында шағын мөлшерді,
шамамен бір тамшыны немесе одан азырағын,
теріге тамызыңыз. Қызару немесе тітіркену орын
алса, пайдаланбаңыз. Көздерден және шырышты
қабықтардан аулақ ұстаңыз. Қызару, күю, қышу
немесе тітіркену орын алса, өнімді пайдалануды
бірден тоқтатыңыз. Тітіркену орын алса, онда
әсер етілген аумақты тазалау үшін сабынды сумен
жуыңыз, өйткені бұл теріні тітіркендіруі мүмкін.
Абайлаңыз
-- Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
-- Пайдалану кезінде бу үтігінен шығатын ыстық
будан және ыстық судан абайлаңыз. Бу және ыстық
су күйдіруі мүмкін.
-- Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
мүмкін, тиген жағдайда күйіктерге әкелуі мүмкін.
-- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
-- Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
тартпаңыз.
-- Бу үтігінің түбін столдың немесе орындықтың
үстіне қоймаңыз, оның орнына бу үтігінің түбін
пайдалану кезінде еденге қойыңыз.
-- Шланг U тәрізді болып иіліп қалса, бу шлангта суға
айналады. Бұл будың тұрақты берілмеуіне немесе
бу үтігінің басынан су тамшыларының шығуына
себеп болады.
-- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының
ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.
-- Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Қоршаған орта
-- Құрылғыны өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті
үй қоқысымен бірге тастамай, арнайы жинап алатын жерге
қайта өңдеу үшін өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны
қорғауға көмектесесіз.
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса,
www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік
парақшасын оқыңыз.
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from
the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself shows visible damage, or if the
appliance has been dropped or leaks.
-- Do not connect the appliance to a direct current
supply.
-- Always return the appliance to a service centre
authorised by Philips for examination or repair. Do
not attempt to repair the appliance yourself, otherwise
the guarantee becomes invalid.
-- If the mains cord is damaged you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
-- Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
-- When you have finished steaming, when you fill or
empty the water tank, when you perform cleaning
and rinsing and when you leave the appliance even for
a short while, remove the mains plug from the wall
socket.
-- Keep the appliance and its mains cord out of reach of
children.
-- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Do not use the appliance when the water tank is
empty.
-- This product has been designed and tested with
essence oil. Do not mix perfume water, softener with
essence oil or other substances as it may not achieve
best result and may cause side effects like allergic
reaction.
-- If you have asthma or any other pre-existing lung
disease, avoid using scented oil in the steamer as it
may cause breathing discomfort.
-- If you are allergic to scented oil, do not use scented
oil in the steamer. If you are not sure, please do skin
test before using. Apply a small amount, about a drop
or less, to the skin on your inner arm. Do not use if
redness or irritation occurs. Keep away from eyes
and mucous membranes. If redness, burning, itching
or irritation occurs, stop using product immediately. If
irritation does occur then wash with soap and water
to clean the affected area as it may cause skin irration
on skin.
Caution
-- Check the mains cord regularly for possible damage.
-- Beware of hot steam and hot water that comes out
of the steamer during use. Steam and hot water can
cause burns.
-- The nozzle of the steamer head can become
extremely hot and may cause burns if touched.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never drag or pull the appliance across the floor.
-- Do not place the steamer base on top of table or
chair but rather keep the steamer base on the floor
during usage duration.
-- If the hose forms a U shape, steam condenses in the
hose. This causes irregular steam or water droplets to
come out of the steamer head.
-- Do not let the mains cord come into contact with hot
steam when the appliance is in operation.
-- Steam may damage or cause discolouration of certain
wall or door finishes.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
read the separate worldwide guarantee leaflet.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы
воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важно
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей воды.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
-- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур или сам прибор имеют видимые
---
--
---
--
------
--
--
--------
---
повреждения, а также если прибор роняли, или он
протекает.
Не подключайте прибор к источнику
электропитания постоянного тока.
Для проверки или ремонта прибора следует
обращаться только в авторизованный сервисный
центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт
прибора самостоятельно, в противном случае
гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном сервисном центре
Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими
способностями, а также лица с недостаточным
опытом и знаниями могут пользоваться этим
прибором под присмотром или после получения
инструкций о безопасном использовании прибора
и потенциальных опасностях.
По окончании отпаривания, при наполнении
или опустошении резервуара для воды, при
проведении очистки и промывки, а также оставляя
прибор без присмотра даже на короткое время,
отключайте сетевой шнур от электросети.
Храните прибор и сетевой шнур в недоступном
для детей месте.
Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором
только под присмотром взрослых.
Подключайте прибор только к заземленной
розетке.
Не используйте прибор, если резервуар для воды
пуст.
Это изделие было протестировано и разработано
специально для использования с эфирными
маслами. Не используйте одновременно душистую
воду или кондиционер с эфирным маслом или
другим веществом, так как это не поможет
достичь наилучшего результата и может вызвать
побочные эффекты, например аллергическую
реакцию.
Если вы страдаете астмой или другим
заболеванием легких, не используйте эфирные
масла для отпаривания, так как это может вызвать
затруднение дыхания.
Если вы страдаете аллергией на эфирные масла,
не используйте их при отпаривании. При
наличии сомнений выполните кожный тест
перед использованием. Нанесите на внутреннюю
поверхность руки небольшое количество вещества
(не больше капли). В случае появления покраснения
или раздражения использование противопоказано.
Оберегайте глаза и слизистую оболочку. При
появлении покраснения, жжения, зуда или
раздражения сразу же прекратите использование
изделия. При появлении раздражения промойте
поврежденный участок с мылом и водой.
Внимание!
Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой
шнур.
Остерегайтесь выхода горячего пара и воды во
время работы прибора. Горячий пар и вода могут
стать причиной ожогов.
Прикосновение к сильно нагретому паровому
соплу отпаривателя может привести к ожогам.
Прибор предназначен только для домашнего
использования.
Никогда не передвигайте/тяните прибор по полу.
Во время работы прибора не ставьте основание
отпаривателя на стол или стул, устанавливайте
основание на пол.
Если шланг принимает U-образную форму, в нем
начинает скапливаться конденсат. Это приводит к
неравномерной подаче пара или появлению капель
воды в сопле отпаривателя.
Не допускайте контакта сетевого шнура с горячим
паром во время работы прибора.
Обработка паром может привести к повреждению
или изменению цвета некоторых типов
поверхностей стен и дверей.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
-- После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
Таким образом вы поможете защитить окружающую среду.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном
талоне.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından
sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için
www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya
da muslukta durulamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda
sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
-- Cihazı doğru akım kaynağına bağlamayın.
-- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir
Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz
onarmaya çalışırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
-- Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını
önlemek için kablonun mutlaka Philips’in yetki verdiği
bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
-- Buharlama işlemini tamamladıktan sonra, su haznesini
doldururken veya boşaltırken, temizleme ve yıkama
işlemlerini gerçekleştirirken ve cihazı kullanmaya kısa bir
süre için bile olsa ara verdiğinizde, fişi prizden çıkarın.
-- Cihazı ve elektrik kablosunu çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Su haznesi boşken cihazı kullanmayın.
-- Bu ürün esans yağıyla tasarlanmış ve test edilmiştir.
Parfümlü su, esans yağlı yumuşatıcı veya başka
maddeler karıştırmayın. Bunlar en iyi sonucu vermez ve
alerjik reaksiyon gibi yan etkilere neden olabilir.
-- Astımınız veya önceden var olan bir akciğer hastalığınız
varsa buhar üreticide kokulu yağ kullanmayın; kokulu
yağ nefes rahatsızlığına neden olabilir.
-- Kokulu yağa alerjiniz varsa buhar üreticide kokulu yağ
kullanmayın. Emin değilseniz kullanmadan önce lütfen
cildinizde deneyin. Kolunuzun iç kısmına az miktarda
(bir damla veya daha az) yağ damlatın. Cildiniz kızarırsa
veya tahriş olursa yağı kullanmayın. Gözlere ve mukoza
zarlarına temas ettirmeyin. Kızarıklık, yanma, kaşıntı veya
tahriş oluşursa derhal ürünü kullanmayı bırakın. Tahriş
oluşursa etkilenen bölgeyi sabunlu suyla yıkayarak
temizleyin; aksi takdirde ciltte tahrişe neden olabilir.
Dikkat
-- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak
kontrol edin.
-- Kullanım sırasında buhar üreticiden çıkan sıcak buhara
ve sıcak suya karşı dikkatli olun. Buhar ve sıcak su
yanıklara yol açabilir.
-- Buhar üreticinin başlığı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda
yanıklara yol açabilir.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Cihazı asla zeminde sürüklemeyin veya çekmeyin.
-- Buhar üreticinin tabanını masa veya sandalyenin
üzerine yerleştirmeyin. Kullanım süresi boyunca buhar
üreticinin tabanının zemine temas ettiğinden emin olun.
-- Hortumun U şeklini alması durumunda, buhar
hortumda yoğunlaşır. Bu, düzensiz buhara ya da suyun
buhar üretici başlığından damlamasına neden olur.
-- Cihaz çalışırken, elektrik kablosunun sıcak buhar ile
temas etmesine izin vermeyin.
-- Buhar, belirli türde duvarlara veya kapı cilalarına zarar
verebilir veya renklerinin bozulmasına neden olabilir.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w
pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować
zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj
się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w
razie potrzeby.
Niebezpieczeństwo
-- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie
podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci
elektrycznej.
-- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo
jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
-- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka prądu stałego.
-- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego
firmy Philips. Nie podejmuj samodzielnych prób
naprawy urządzenia. Spowoduje to unieważnienie
gwarancji.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
-- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest
ono podłączone do sieci elektrycznej.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie
użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny
sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach.
-- Po zakończeniu prasowania parowego, podczas
napełniania/opróżniania zbiorniczka wody, podczas
czyszczenia/płukania urządzenia lub gdy urządzenie
pozostaje bez nadzoru nawet przez krótką chwilę,
odłącz przewód sieciowy od gniazdka elektrycznego.
-- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza
zasięgiem dzieci.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci
chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
-- Nie korzystaj z urządzenia, gdy zbiorniczek wody jest
pusty.
-- Ten produkt został zaprojektowany i przetestowany
do użycia z olejkami eterycznymi. Nie mieszaj z
olejkiem eterycznym wody perfumowanej, płynów
zmiękczających ani innych substancji, ponieważ
może to doprowadzić do uzyskania nie najlepszych
rezultatów, a także spowodować skutki uboczne, takie
jak reakcje alergiczne.
-- Jeśli cierpisz na astmę lub inną chorobę płuc, unikaj
używania olejków zapachowych w steamerze,
ponieważ może to powodować trudności w
oddychaniu.
-- Jeśli masz alergię na olejki zapachowe, nie używaj
ich w steamerze. Jeśli nie masz pewności, przed
użyciem wykonaj test na skórze. Nałóż niewielką ilość
(kroplę lub mniej) na skórę po wewnętrznej stronie
ramienia. Nie używaj w przypadku zaczerwienienia
lub podrażnienia skóry. Trzymaj z dala od oczu i
błon śluzowych. Natychmiast przerwij użytkowanie
produktu w przypadku wystąpienia zaczerwienienia,
pieczenia, swędzenia lub podrażnienia skóry. W
przypadku podrażnienia skóry umyj podrażnione
miejsce wodą z mydłem, aby zapobiec wystąpieniu
zmian skórnych.
Uwaga
-- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
-- Uważaj na gorącą parę i wodę wydobywającą się ze
steamera podczas jego użytkowania. Para wodna i
gorąca woda mogą spowodować oparzenia.
-- Nasadka dyszy parowej może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować oparzenia.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
-- Nigdy nie przesuwaj ani nie przeciągaj urządzenia po
podłodze.
-- Nie umieszczaj podstawy steamera na stole ani na
krześle. Staraj się, aby podczas użytkowania znajdowała
się ona na podłodze.
-- Gdy wąż przybiera kształt litery „U”, para skrapla się
w jego wnętrzu. Może to powodować nieregularne
uwalnianie pary lub wydobywanie się kropli wody z
dyszy parowej.
-- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
gorącą parą podczas użytkowania urządzenia.
-- Para może spowodować uszkodzenie bądź
doprowadzić do przebarwienia niektórych powierzchni
ścian lub drzwi.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do
punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując
w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με
νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού
συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο ή η ίδια η συσκευή παρουσιάζει κάποια
ορατή φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή
έχει διαρροή.
-- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε άμεση
τροφοδοσία ρεύματος.
-- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να
απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά
η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη
όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα με ατμό, όταν
γεμίζετε ή αδειάζετε το δοχείο νερού, όταν
καθαρίζετε και ξεπλένετε τη συσκευή και όταν
αφήνετε τη συσκευή έστω και για λίγο, να
αποσυνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος από την
πρίζα.
-- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από τα παιδιά.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η δεξαμενή
νερού είναι άδεια.
-- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με
αιθέριο έλαιο. Μην αναμειγνύετε αρωματισμένο
νερό, μαλακτικό με αιθέριο έλαιο ή άλλες ουσίες,
καθώς ενδέχεται να μην έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα και ενδέχεται να προκληθούν
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αλλεργική
αντίδραση.
-- Αν έχετε άσθμα ή άλλη προϋπάρχουσα
αναπνευστική νόσο, αποφύγετε τη χρήση
αρωματικών ελαίων στον ατμοσιδερωτή, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί δυσφορία στην αναπνοή.
-- Αν έχετε αλλεργία στα αρωματικά έλαια, μην τα
χρησιμοποιείτε στον ατμοσιδερωτή. Αν δεν είστε
βέβαιοι, δοκιμάστε τα στο δέρμα σας πριν από τη
χρήση. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα, μία σταγόνα
ή λιγότερο, στο δέρμα σας, στο εσωτερικό του
βραχίονα. Μην το χρησιμοποιήσετε αν προκληθεί
ερυθρότητα ή ερεθισμός. Κρατήστε μακριά από
τα μάτια και τους βλεννογόνους. Σε περίπτωση
πρόκλησης ερυθρότητας, κνησμού, ερεθισμού ή
αίσθησης καψίματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση
του προϊόντος. Σε περίπτωση ερεθισμού, πλύνετε
με σαπούνι και νερό για να καθαρίσετε την
πληγείσα περιοχή, καθώς ενδέχεται να προκληθεί
ερεθισμός του δέρματος.
Προσοχή
-- Eλέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανή φθορά.
-- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το ζεστό ατμό
και το νερό που βγαίνει από τον ατμοσιδερωτή
όταν τον χρησιμοποιείτε. Ο ατμός και το καυτό
νερό μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
-- Ο ατμοσιδερωτής μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά
υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα σε όποιον το αγγίξει.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
-- Μην σύρετε ή τραβήξετε τη συσκευή στο δάπεδο.
-- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην τοποθετείτε
τη βάση του ατμοσιδερωτή πάνω σε τραπέζι ή
καρέκλα, αλλά στο πάτωμα.
-- Αν ο εύκαμπτος σωλήνας σχηματίζει ένα U, ο
ατμός συμπυκνώνεται στον εύκαμπτο σωλήνα.
Αυτό προκαλεί ακανόνιστο ατμό ή βγαίνουν
σταγόνες νερού από την κεφαλή του ατμοσιδερωτή.
-- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με
καυτό ατμό όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
-- Ο ατμός μπορεί να καταστρέψει ή να
αποχρωματίσει ορισμένα υλικά σε τοίχους ή
πόρτες.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί
με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά
παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για
ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
ČEŠTINA
Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li plně využívat
výhod, které nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj výrobek na webových
stránkách www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Nebezpečí
-- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny
ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda
napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní
elektrické síti.
-- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena
zástrčka, síťový kabel nebo samotný přístroj, ani pokud
přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
-- Nepřipojujte zařízení k přímému přívodu proudu.
-- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu
společnosti Philips. Nepokoušejte se přístroj sami
opravovat, jinak záruka přestane být platná.
-- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
-- Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.
-- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento
přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a
chápou rizika, která mohou hrozit.
-- Po dokončení napařování, když plníte nebo
vyprazdňujete vodní nádržku, když provádíte čištění
a proplachování a když necháte přístroj chvíli stát,
vyndejte zástrčku z elektrické zásuvky.
-- Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.
-- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných
zásuvek.
-- Nepoužívejte přístroj, pokud je vodní nádržka prázdná.
-- Tento výrobek byl navržen a testován za použití
esenciálního oleje. Nemíchejte parfémovou vodu,
změkčovač s esenciálním olejem ani jiné látky, protože
by nemuselo být dosaženo nejlepšího výsledku a
mohlo by dojít k vedlejším účinkům, například alergické
reakci.
-- Pokud máte astma nebo trpíte jiným, již dříve
existujícím onemocněním plic, použití vonného
oleje v napařovači se vyhněte, protože to může vést
k dýchacím obtížím.
-- Pokud trpíte alergií na vonný olej, vonný olej
v napařovači nepoužívejte. Pokud si nejste jisti,
----------
proveďte před použitím kožní test. Naneste malé
množství, asi jednu kapku nebo méně, na vnitřní stranu
paže. Pokud se objeví zarudnutí nebo podráždění, olej
nepoužívejte. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.
Pokud se objeví zarudnutí, pálení, svědění nebo
podráždění, přestaňte výrobek ihned používat. Pokud
se objeví podráždění, omyjte postižené místo mýdlem
a vodou, protože by mohlo docházet k dalšímu
podráždění pokožky.
Upozornění
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí
kabel.
Dávejte pozor na horkou páru a horkou vodu, která
při použití vychází z napařovače. Pára a horká voda
mohou způsobit popáleniny.
Hubice hlavy napařovače se může silně zahřát a při
dotyku může způsobit popálení.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Nikdy netahejte přístroj po podlaze.
Nepokládejte základnu napařovače na desku
stolu nebo židle, raději během používání základnu
napařovače pokládejte na podlahu.
Jestliže hadice vytvoří tvar U, pára se v hadici
kondenzuje. To způsobuje nepravidelnou tvorbu páry
nebo odkapávání vody z hlavy napařovače.
Při používání přístroje se napájecí kabel nesmí dostat
do kontaktu s horkou párou.
Pára může poškodit nebo odbarvit určité povrchové
úpravy stěn či dveří.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se
elektromagnetických polí.
Životní prostředí
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního
odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci.
Pomůžete tím zachovat životní prostředí.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo
samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
БЪЛГАРСКИ
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се
възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте
продукта си на адрес www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
тази важна информация и я запазете за справка в
бъдеще.
Опасност
-- Никога не потапяйте задвижващия блок във вода
или друга течност и не го мийте с течаща вода.
Предупреждение
-- Преди да включите уреда в електрически
контакт, проверете дали посоченото върху
уреда напрежение отговаря на това на местната
електрическа мрежа.
-- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият
кабел или самият уред имат видими повреди, както
и ако уредът е падал или тече.
-- Не свързвайте уреда към захранваща мрежа с
постоянен ток.
-- За проверка или ремонт носете уреда в
упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте
да ремонтирате уреда сами, в противен случай
гаранцията става невалидна.
-- С оглед предотвратяване на опасност, при
повреда в захранващия кабел той трябва да бъде
сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или
квалифициран техник.
-- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато
е включен.
-- Този уред може да се използва от деца на
възраст над 8 години и от хора с намалени
физически възприятия или умствени недостатъци
или без опит и познания, ако са инструктирани
за безопасна употреба на уреда или са под
наблюдение с цел гарантиране на безопасна
употреба и ако са им разяснени евентуалните
опасности.
-- Когато сте приключили работата с пара, когато
пълните или изпразвате водния резервоар, когато
почиствате и изплаквате уреда или го оставяте
дори за малко време без наблюдение, винаги
изключвайте щепсела от контакта.
-- Пазете уреда и захранващия кабел далече от
достъп на деца.
-- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Не позволявайте на деца да извършват почистване
или поддръжка на уреда без надзор.
-- Включвайте уреда само в заземен електрически
контакт.
-- Не използвайте уреда, ако водният резервоар е
празен.
-- Този продукт е проектиран и изпитан с етерично
масло. Не смесвайте парфюмна вода или
омекотител с етеричното масло, тъй като по този
начин е възможно да не се постигнат най-добри
резултати или да възникнат странични ефекти, като
алергична реакция.
-- Ако страдате от астма или друго заболяване
на белите дробове, избягвайте използването на
ароматни масла в уреда за пара, тъй като това
може да причини дискомфорт при дишане.
-- Ако сте алергични към ароматните масла, не
ги използвайте в уреда за пара. Ако не сте
сигурни, направете кожен тест преди употреба.
Използвайте малко количество, около една
капка или по-малко, върху кожата от вътрешната
страна на ръката. Не използвайте, ако възникне
зачервяване или възпаление. Дръжте далеч от
очите и лигавиците. Ако възникне зачервяване,
парене, сърбеж или възпаление, незабавно спрете
да използвате този продукт. Ако възникне
възпаление, измийте със сапун и вода, за да
почистите засегнатата област, тъй като е възможен
кожен обрив.
---
------
---
Внимание
Проверявайте редовно за евентуални повреди на
захранващия кабел.
Внимавайте с горещата пара и горещата вода,
които излизат от уреда по време на употреба.
Парата и горещата вода могат да предизвикат
изгаряния.
Накрайникът на устройството за пара може да
се нагорещи изключително много и да причини
изгаряне при докосване.
Този уред е предназначен само за битови цели.
Никога не влачете или дърпайте уреда по пода.
Не поставяйте основата на уреда за пара върху
маса или стол, а я дръжте на пода, докато я
използвате.
Ако маркучът образува формата U, парата в
него кондензира. Това предизвиква произволно
изхвърляне на пара или капки вода от главата на
уреда.
Не позволявайте на захранващия кабел да влиза в
контакт с гореща пара, докато уредът работи.
Парата може да повреди или да причини
обезцветяване при някои облицовки на стени или
врати.
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички
действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни
излъчвания.
Околна среда
-- След края на срока на експлоатация на уреда не го
изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го
предайте в официален пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на
околната среда.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете отделната листовка за
международна гаранция.
HRVATSKI
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili
podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome.
Važno!
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne
informacije i spremite ih za buduće potrebe.
Opasnost
-- Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu
tekućinu niti ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
-- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni
napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
-- Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu ili
samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao na
pod ili ako iz njega curi voda.
-- Nemojte priključivati aparat na izvor napajanja
istosmjernom strujom.
-- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni
centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami
popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati
vrijediti.
-- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili
neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle
potencijalno opasne situacije.
-- Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je
spojen na mrežno napajanje.
-- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina
starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom
ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na
siguran način te razumiju moguće opasnosti.
-- Kad završite s primjenom pare, dok punite ili praznite
spremnik za vodu, kad čistite i ispirete aparat, kao i
kad aparat ostavljate bez nadzora čak i kratko vrijeme,
izvadite utikač iz zidne utičnice.
-- Aparat i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.
-- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat
niti ga održavati.
-- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
-- Aparat nemojte koristiti dok je spremnik za vodu
prazan.
-- Ovaj je proizvod dizajniran i testiran uz uporabu
esencijalnog ulja. Nemojte miješati parfimiranu vodu,
omekšivač s esencijalnim uljem ili druge tvari jer
možda nećete dobiti najbolji rezultat, a može doći i do
nuspojava kao što je alergijska reakcija.
-- Ako imate astmu ili bilo koju drugu kroničnu bolest
pluća, izbjegavajte uporabu mirisnog ulja u aparatu za
paru jer to može uzrokovati poteškoće pri disanju.
-- Ako ste alergični na mirisno ulje, nemojte ga koristiti
u aparatu za paru. Ako niste sigurni, prije uporabe
izvršite test na koži. Nanesite malu količinu, približno
jednu kap ili manje, na kožu s unutarnje strane ruke.
Nemojte koristiti ako se pojavi crvenilo ili nadraženost.
Držite dalje od očiju i sluznice. Ako se pojavi crvenilo,
svrbež ili nadraženost, odmah prestanite koristiti
proizvod. Ako ipak dođe do nadraženosti, zahvaćeno
područje operite sapunom i vodom kako biste ga
očistili i spriječili ozbiljniju nadraženost kože.
Pažnja
-- Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen.
-- Pazite na vruću paru i vruću vodu koje izlaze iz aparata
za paru tijekom njegove uporabe. Para i vruća voda
mogu uzrokovati opekotine.
-- Mlaznica aparata za paru može se jako zagrijati i
uzrokovati opekotine ako se dodirne.
-- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
kućanstvu.
-- Aparat nikada nemojte vući ili povlačiti po podu.
-- Podnožje aparata za paru nemojte stavljati na stol ili
stolicu nego ga radije držite na podu cijelo vrijeme
uporabe.
-- Ako se crijevo savije u obliku slova U, para će
se kondenzirati u njemu. Uslijed toga para će
neravnomjerno izlaziti ili će kapi vode kapati iz glave
aparata za paru.
-- Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s vrućom
parom dok aparat radi.
-- Para može oštetiti ili uzrokovati promjenu boje zida ili
vrata.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima
koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Zaštita okoliša
-- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s
uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u
predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti
očuvanju okoliša.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili
pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
EESTI
Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe
eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
Tähtis!
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt
läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
-- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse
ega loputage seda kraani all.
Hoiatus
-- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige,
kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku
elektrivõrgu pingele.
-- Ärge kasutage seadet kui pistikul, toitejuhtmel või
seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui seade
on maha pillatud või lekib.
-- Ärge ühendage seadet alalisvooluvõrku.
-- Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi
volitatud hoolduskeskusesse. Ärge parandage seadet
ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
-- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike
olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips,
Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset
kvalifikatsiooni omav isik.
-- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet
järelevalveta.
-- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast
ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud,
kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid
valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu
kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
-- Pärast aurutamise lõpetamist, veepaagi täitmise või
tühjendamise, seadme puhastamise ja loputamise ajal
ning ka siis, kui lahkute seadme juurest kas või viivuks,
eemaldage pistik seinakontaktist.
-- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus
kohas.
-- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada.
-- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
-- Ärge kasutage seadet, kui veepaak on tühi.
-- See toode on loodud essentsiõliga kasutamiseks ja
seda on vastavalt katsetatud. Ärge segage parfüümivett
ega pehmendajat essentsiõli või teiste ainetega,
kuna see ei pruugi anda parimaid tulemusi ja võib
põhjustada kõrvaltoimeid nagu allergiline reaktsioon.
-- Kui teil on astma või mõni muu olemasolev
kopsuhaigus, vältige aurutis lõhnastatud õli kasutamist,
kuna see võib tekitada hingamisraskusi.
-- Kui olete lõhnastatud õlile allergiline, ärge seda
aurutis kasutage. Kui te pole kindel, katsetage toodet
enne kasutamist nahal. Kandke käsivarre siseküljele
väike tilgake ainet. Kui koht tõmbub punaseks või
tekib ärritus, vältige aine kasutamist. Hoidke ainet
eemal silmadest ja limaskestadest. Kui tekib punetus,
põletustunne, sügelemine või ärritus, lõpetage kohe
toote kasutamine. Kuna aine võib tekitada nahaärritust,
peske ärrituse korral ainega kokku puutunud pinda
seebi ja veega.
Ettevaatust
-- Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke
vigastusi.
-- Vältige kuuma auru ja vett, mis töötavast aurutist
väljub. Aur ja kuum vesi võivad põhjustada põletusi.
-- Auruotsak võib minna väga kuumaks ja puudutamisel
tekitada põletusi.
-- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
-- Ärge kunagi lohistage või tõmmake seadet mööda
põrandat.
-- Ärge paigutage auruti alust kunagi lauale või toolile,
vaid hoidke seda kasutamise ajal põrandal.
-- Kui voolik on U-kujuliselt paigutatud, hakkab aur
voolikus kondenseeruma. See muudab auru väljutamise
ebaregulaarseks või hakkab otsakust väljuma veepiisku.
-- Kui seade töötab, ärge laske toitejuhtmel puutuda
kokku kuuma auruga.
-- Aur võib teatud seina- või põrandaviimistlust
kahjustada või põhjustada värvimuutusi.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega
käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Keskkond
-- Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade
tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi
toimides aitate keskkonda säästa.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support
või lugege läbi üleilmne garantiileht.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising