8-9766, - V. Mueller Catalog

8-9766, - V. Mueller Catalog
 REF
88-1060, 88-9719, 88-9722, 88-9724, 88-9725,
88-9727, 88-9728, 88-9760, 88-9761, 88-9765,
88-9766, 88-9768, 89-8464
Distributed by: CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
ME CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
ECIREP| CareFusion France 309 S.A.S.
8 bis rue de la Renaissance
44110 Châteaubriant - France
L.ITO21 CareFusion Rev.N
(English) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A » 2013-10 Page 1 of 53
PLEASE READ BEFORE USE
Failure to follow these instructions could render the device unusable and void any warranty.
Device Description
CareFusion fiberoptic cables are designed to deliver maximum light when coupled to a medical
grade fiberoptic light source. CareFusion fiberoptic cables can be used with quartz halogen,
metal halide, or xenon light sources. They are compatible with virtually all endoscopes, medical
instruments, and Microscopes.
Intended Use
This device is designed to illuminate a surgical site by relaying light from a fiberoptic light source
onto the desired site. CareFusion cables are medical grade, high transmittance, peak
efficiency.
NOTE: The style of cable suitable for a given lightsource can be determined from the table
below.
Standard Cable
250W Halogen Yes
Focused Yes
Ceramic Xenon
Other Xenon < 300W Yes
Xenon >300W No
Metal Halide < 75W Yes
LED Yes
9
Warnings and Precautions
©
For use with Xenon lightsources, be sure lightsource is filtering at least 90% of infrared
radiation (IR) to prevent high heat.
CareFusion light cables are provided non-sterile and must be sterilized before use. See
instructions for cleaning and sterilization.
Always inspect cables for any evidence of damage prior to use. Pay particular attention to
optical surfaces looking for scratches or dings.
Use caution to treat CareFusion cables as you would any fine optical device.
The user of this product should be thoroughly familiar and trained in use and care of the
product.
Match the cable size to the endoscope. Using a larger cable (fiber bundle size) than the
endoscope requires will result in overheating the endoscope’s proximal end.
FIRE HAZARD: Never drape or cover the end of any fiberoptic cable with anything
flammable.
LITO21 CareFusion Rev.N
(English) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 2 of 53
e Light loss and warmer than normal instrument temperatures may be encountered if using a
light source fiber optic cable with a larger aperture or bundle diameter than the instruments
receiving aperture or bundle diameter.
Cleaning and Sterilization of Fiberoptic Light Guides
Cleaning
Fiberoptic light guides for endoscopes, microscopes, and surgical instruments are high quality
optical devices. They require similar care to that taken for any precision optical component.
After each use, the light guide should be washed and cleaned of all debris. A soft brush and
mild detergent should be used to clean the device. Pay particular attention to any crevices or
seams. Avoid any harsh materials or detergents that can scratch or in any way damage the
optical surfaces on each end of the light guide. CareFusion recommends the following Steam
Sterilization (Autoclave) guidelines:
Steam Sterilization (Autoclave)
The cycle selected is dependent on equipment and hospital protocol. General guidelines are:
METHOD CYCLE MINIMUM EXPOSURE TIME
TEMPERATURE
Steam (wrapped) Prevacuum | 270 deg. F (132 deg. C) 4 minutes
Steam (wrapped) Gravity 270 deg. F (132 deg. C) 10 minutes
Steam (wrapped) Gravity 250 deg. F (121 deg. C) 45 minutes
Warranty
CareFusion offers a lifetime guarantee on every surgical device bearing the Snowden Pencer
brand name (unless otherwise noted) to be free of functional defects in workmanship and
materials when used normally for its intended surgical purpose. Any Snowden Pencer device
proving to be defective will be replaced or repaired at no charge.
Repair Service
Regardless of age, if any Snowden Pencer device needs service, return it to an authorized
repair service center. For repairs outside the U.S., please contact your local distributor.
Note: All devices being returned for maintenance, repair, etc. must be cleaned and sterilized
per these instructions for use prior to shipment.
Customer Service info:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www.carefusion.com
For domestic inquiries email:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
For international inquiries email:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(English) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 3 of 53
END OF PRODUCT LIFE
In accordance with the European Directive on Waste from Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), this product must be disposed separately from household waste and
recycled in accordance with the applicable local regulations.
CHART OF SYMBOLS USED
Manufacturer
> ; Date of manufacture (YYYYMM or YYYY)
"Authorized Representative” in the
European Community
Caution, consuit accompanying
documents
Caution: Federal law restricts this device
to sale by or on the order of a licensed
healthcare practitioner
Keep product dry
¡LOT Batch code / lot number
al Consult instructions for Use
C € CE mark
Nonsterite
Catalog, reorder or reference number
WEEE waste of electrical and electronic
equipment
LITO?21 CareFusion Rev.N
(English) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 30-10270A e 2013-10 Page 4 of 53
Snowden Pencer™
Kabely Pro Viáknovou Optiku
Pokyny K Pouzití
PRED POUZITIM PRECTETE
Nedodrzení téchto pokynú múze zpúsobit, Ze se prostredek stane nepouZitelnym a dojde ke zruseni
záruky.
Popis prostredku
Kabely pro vláknovou optiku CareFusion jsou urgeny pro zajisténi maximalini dodávky svétia pri pouzitf
spolecné se zdravotnickymi svéteinymi zdroji sviáknovou optikou. Kabely pro vlaknovou optiku
CareFusion lze pouzit spolecné s halogenovymi, halogenidovymi nebo xenonovymi svételnymi zdroji.
Jsou kompatibiini prakticky se véemi endoskopy, zdravotnickymi nästroji a mikroskopy.
Urcené pouziti
Tento prostfedek je ur€en pro osvétleni chirurgického pracovisté prenosem svétla ze zdroje s vläknovou
optikou na pozadované misto. Kabely CareFusion jsou urèeny pro pouziti ve zdravotnictvi, mail vysokou
propustnost a Spiékovou útinnost.
POZNÁMKA: Vhodny typ kabelu pro dany svéteiny zdroj Ize uréit z nasledujici tabulky.
&
Standardni kabel
250 W Halogen Ano
Soustredény xenonovy Ano
s keramickou technologii
Jiny xenonovy = 300 W Ano
Xenonovy >300 W Ne
Halogenidovy < 75 W Ano
LED Ano
Pfi pouziti s xenonovymi vybojkami je tfeba zajistit filtraci alespoñ 90 % infracerveného záreni (IR),
aby nedochazelo ke zvysovani teploty.
Varováni a bezpecnostní opatrení Л
©
Svételné kabely CareFusion jsou dodavany jako nesterilní a pred pouzitim je nutno je sterilizovat.
Viz pokyny pro Cisteni a sterilizaci.
Pred kazdym pouzitim kabely prohlednéte, zda nevykazuji Zadné znamky poskozeni. Zviastni pozornost
vénujte optickym povrchúm, zkontroluite, zda nejsou poSkrábané nebo odrené.
S kabely CareFusion nakiadejte s opatrnosti stejnou ¡ako s jinymi jemnymi optickymi zafízenimi.
UZivatel tohoto produktu musi byt velice proskolen a podrobné seznamen s tim, jak produkt pouZivat
a jak o nëi pecovat.
Velikost kabelu je nutno sladit s velikosti endoskopu. PouZijete-li v&tsi kabel (velikost svazku vidken),
nez je pro endoskop treba, bude dochazet k prehrivání proximálniho konce endoskopu.
NEBEZPECÍ POZÁRU: Nikdy nezakryvejte konec kabelu pro viáknovou optiku Zádnym hoflavym
materiaiem.
Pri pouzití kabelu svételnéno zdroje s viáknovou optikou pro vétSi aperturu nebo primér svazku, ne?
je apertura prijimajiciho prístroje ¿Ci prûmér svazku, múze dojít ke svételnym ztrátám a prekrotení
normalnich teplot prístroje.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Czechoslovakian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 5 of 53
Cisténi a sterilizace vedení pro svétla s viáknovou optikou
Cisteni
Vedení pro svétia s vláknovou optikou pro endoskopy, mikroskopy a chirurgické prístroje jsou optická
zarizeni vysoke kvality. Vyzaduji podobnou péci jako jiné presné optické komponenty. Po kazdém pouziti
musi byt vedeni svetel omyto a ocisténo od vsSech zbytkovych necistot. Pro cisténi pouzijte mekky
kartâèek a jemny Cistici prostiedek. Zviastni pozornost vénujte stérbinam ¿l sparam. NepouZivejte Zadné
tvrdé materialy ani Cistici prostfedky, které mohou poskrabat nebo jinak poskodit optické povrchy na
koncich vedeni svétla. Spoleénost CareFusion doporucuje dodrzovat nasledujici pokyny pro parni
sterilizaci (v autoklävu):
Parní sterilizace (autokiáv)
Volba cyklu závisi na vybavení a nemocniénim protokolu. Obecná pravidia jsou nasledujici:
METODA CYKLUS MINIMALNI TEPLOTA DOBA EXPOZICE
Para (obtékajici) Predvakuum | 270 stup. F (132 stup. C) 4 minuty
Para (obtékajici) Väha 270 stup. F (132 stup. C) 10 minut
Para (obtékajici) Vaha 250 stup. F (121 stup. C) 45 minut
Zaruka
Spolecnost CareFusion poskytuje celoZivotní záruku na vSechny chirurgické prostredky znacky Snowden
Pencer (pokud neni uvedeno jinak) na vyrobni vady a vady materialu pfi normalnim pouzivanim
v souladu s urdenymi chirurgickymi úCely. VSechny vyrobky Snowden Pencer vykazuyjici zavadu budou
vyménény nebo opraveny zdarma.
Servis a oprava
Potfebuje-li jakykoli prostifedek Showden Pencer opravu, bez ohiedu na jeho staf jej odeslete do
autorizovaného servisniho centra. Pro opravu mimo územi USA kontaktuite svéno mistniho distributora.
Poznámka: VSechny prostredky posilané za útelem Gdrzby, opravy apod. musi byt pred odeslánim
vy&istény a sterilizovany.
Informace o zákaznickém servisu:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, il. 60061 U.S.A.
800-323-9088
www. carefusion.com
E-mail pro pozadavky mistnich zakazniku:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
E-mail pro zahranicni pozadavky:
GMB-S!T-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Czechoslovakian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 6 of 63
KONEC ZIVOTNOST! PRODUKTU
V souladu s Evropskou smernici 0 odpadu z elektrickych a elektronickych zafizeni
(OEEZ - WEEE), musi byt tento produkt zlikvidovan oddélené od domovniho odpadu a recykiovän
v souladu s prislusnymi miístnimi nafíizenimi.
TABULKA POUZITYCH SYMBOL Ú
Vyrobce
Datum vyroby (RRRRMM nebo RRRR)
,Autorizovany zástupce” pro Evropské
spolecenství
Pozor, prostuduite prilozenou dokumentaci
Pozor: Federálni právo omezuje prode;
tohoto prostredku pouze na objednávku
profesionálniho zdravotnického
pracovnika s licenci
Udrzujte produkt v suchu
Kod serie / ¿Islo Sarze
Prostudujte pokyny k pouzití
Znaëka CE
Nesterilní
Katalogové, objednací nebo referenéni
¢lslo
WEEE (OEEZ) - odpad z elektrickych a
elektronickych zarizeni
LITO21 CareFusion
(Czechoslovakian)
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
Page 7 of 53
Snowden Pencer™
Fiberoptiske Kabler
Brugervejledning
BOR LASES INDEN BRUG
Manglende overhoidelse af disse instruktioner kan ggre enheden ubrugelig og ugyldiggere garantien.
Beskrivelse af enheden
CareFusion fiberoptiske kabler er designet til at levere maksimalt lys, nâr de er forbundet med en
fiberoptisk lyskilde af medicinsk kvalitet. CareFusion fiberoptiske kabler kan bruges med
halogenkvartspeerer, metalhalogenid- eller xenon-lyskilder. De er kompatible med stort set alle
endoskoper, medicinske instrumenter og mikroskoper.
Tilsigtet anvendelse
Denne enhed er designet til at belyse ef kirurgisk sted ved at videresende lys fra en fiberoptisk lyskilde til
det gnskede sted. CareFusion kablerne er af medicinsk kvatitet, har hgj transmittans og maksimal effekt.
BEMÆRK: Hvilken kabeltype der er egnet til en given Iyskilde, kan bestemmes ud fra nedenstáende
tabel.
Standardkabei
250 W halogen Ja
Fokuseret keramisk Ja
xenon
Anden xenon < 300 W Ja
Xenon >300 W Nej
Metalhalogen £ 75 W Ja
LED Ja
e Ved brug med xenon lyskilder skal det sikres, at lyskilden filtrerer mindst 90% af infrargd straling (IR)
for at forhindre hej varmeudvikling.
Advarsler og forholdsregler A
e CareFusion lyskablerne leveres usteriie og skal steriliseres inden brug. Se instruktionerne til
renggoring og sterilisering.
se Efterse altid kablerne for eventueille tegn pâ skader fer brug. Vær især opmærksom pä optiske
overflader og se efter ridser elier buler.
e Behandl CareFusion kabler forsigtigt, ligesom du ville med andet fintfglende optisk udstyr.
e Brugeren af dette produkt skal vazre helt fortrolig med og uddannet | brug og pleje af produktet.
e Vælg en kabeistarrelse, der passer til endoskopet. Brug af stgrre kabel (fiberbundistarrelse) end
endoskopet kræver, vil resultere | overophedning af endoskopets proximale ende.
o BRANDFARE: Du ma aldrig indhylie eller tildeekke enden af et fiberoptisk kabel med noget
brandfarligt.
e Der kan ske lystab og varmere instrumenttemperaturer end normalt, hvis du bruger et fiberoptisk
lyskildekabel med en stgrre blaende eller bundtdiameter end de instrumenter, der modtager bleenden
eller bundtdiameteren,
LITO21 CareFusion Rev.N
(Danish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 8 of 53
Rengoring og sterilisering af fiberoptiske Iysledere
Rengoring
Fiberoptiske lysledere til endoskoper, mikroskoper og kirurgiske instrumenter er optiske anordninger af
hai kvalitet. De kraever samme omhu som for en hvilken som helst anden optisk preecisionskomponent.
Efter hver brug skal lyslederen vaskes og renses for alle urenheder. Der skal anvendes en blod borste og
et mildt renggringsmiddel til at renggre enheden. Veer saeriigt opmasrksom pá eventuelle sprækker eller
samme. Undgá skrappe materialer eller renggringsmidler, der kan ridse elier pá nogen máde skade de
optiske overflader pá hver ende af iysiederen. CareFusion anbefaler foigende retningslinjer for
dampsterilisering (autoklave):
Dampsterilisering (autoklave)
Valg af cyklus afheenger af udstyret og hospitalets protokol. Generelle retningslinjer:
METODE CYKLUS MINIMUMTEMPERATUR EXSPONERINGSTID
Damp (indpakket) Forvakuum 132 grader C (270 grader F) 4 minutter
Damp (indpakket) Gravitation 132 grader C (270 grader F) 10 minutter
Damp (indpakket) Gravitation 121 grader C (250 grader F) 45 minutter
Garanti
CareFusion tilbyder en livstidsgaranti for, at alle kirurgiske anordninger, der basrer Snowden Pencer-
varemærket (medmindre andet er angivet) er fri for funktionelle fejl i udfgrelse og materialer, nar de
bruges pá normal vis til deres tilsigtede kirurgisk formal. Enhver Snowden Pencer-anordning, der viser sig
at være defekt, vil blive erstattet eller repareret uden beregning.
Reparationsservice
Uanset produktets alder kan alle Snowden Pencer-enheder, der skal serviceres, indleveres til et
autoriseret reparationsservicecenter. For oplysninger om reparation uden for USA henvises til den iokale
fornandier.
Bemærk: Aile enheder, der indieveres til vedligeholdelse, reparation osv., skal rengaeres og steriliseres |
henhold til disse anvisninger, fer de afsendes.
Oplysninger om kundeservice:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www.carefusion.com
Ved henvendelser i USA:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Ved henvendelser fra andre steder | verden:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Danish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion hterature number: 30-10270A « 2013-10 Page 9 of 53
NAR PRODUKTET SKAL KASSERES
| henhold tit det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal dette produkt
bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald og genanvendes i overensstemmelse med de gældende lokale
hestemmeiser.
DIAGRAM MED ANVENDTE SYMBOLER
Fremstiller
m. Produktionsdato (AAAAMM eller AAAA)
"Autoriseret repraesentant” i EU
Forsigtig, se vedlagte dokumenter
Forsigtig: lfslge amerikansk lovgivning ma
denne anordning kun seelges af eller pá
ordination af en autoriseret
sundhedsperson
Hold produktet tart
Batchkode / lotnummer
Se brugervejledningen
CE-mærke
ikke-steril
Katalog-, genbestillings- eller
REF referencenummer
= WEEE affald af elektrisk og elekironisk
udstyr
LITO21 CareFuston Rev.N
{Danish} Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 10 of 53
Snowden Pencer'™
Glasvezeikabels
Gebruiksinstructies
LEZEN VOOR GEBRUIK
Indien deze instructies niet worden opgevoigd, kan het hulpmiddel onbruikbaar worden en geldt de
garantie niet.
Beschrijving van het hulpmiddel
CareFusion-glasvezelkabels zijn ontworpen om de optimale hoeveelheid licht te bieden wanneer ze
worden gekoppeld aan een glasvezellichtbron voor medisch gebruik. CareFusion-glasvezelkabels
kunnen worden gebruikt met kwartshalogeen-, metaalhalide- en xenontlichtbronnen. Ze zijn compatibe!
met praktisch alle endoscopen, medische instrumenten en microscopen.
Beoogd gebruik
Dit nuipmidde! is ontworpen om het operatiegebied te verlichten door licht van een glasvezellichtbron
naar het gewenste gebied te zenden. CareFusion-kabels hebben een hoge transmissie, ziin zeer
efficiént en zijn geschikt voor medisch gebruik.
OPMERKING: Het soort kabel dat geschikt is voor een bepaaide lichtbron kan worden bepaaid aan de
hand van de onderstaande tabel.
Standaardkabeí
250W halogeen Ja
Gefocuste keramische Ja
xenon
Andere xenon <300 W Ja
Xenon >300 W Nee
Metaalhalide <75 W Ja
LED Ja
e Bij gebruik met xenonlichtbronnen dient u er zeker van te zijn dat de lichtbron ten minste 80% van de
infraroodstraling (IR) filtert om verhitting te voorkomen.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
e CareFusion-lichtkabels worden niet-steriel geleverd en dienen voor gebruik te worden gesteriliseerd.
Raadpleeq de instructies voor informatie over reinigen en steriliseren.
e Controleer voor gebruik of de kabels beschadigd zijn. Let daarbij vooral op krassen of deuken op
optische oppervlakken.
Behandel CareFusion-kabels met zorg.
Dit product dient te worden gebruikt door personen die bekend zijn met en getraind zijn in het gebruik
van en de zorg voor het product.
о Pas het kabelformaat aan de endoscoop aan. Gebruik van een grotere kabel (vezelbundelgrootte)
dan is vereist voor de endoscoop zal leiden tot oververhitting van het proximale uiteinde van de
endoscoop.
е BRANDGEVAAR: Bedek het uiteinde van een glasvezelkabe! nooit met een brandbaar materiaal.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Dutch) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 11 of 53
e Lichtverlies en hogere instrumenttemperaturen dan normaal kunnen ontstaan wanneer een
glasvezelkabel van een lichtbron met een grotere opening of bundeldiameter wordt gebruikt dan de
ontvangstopening of -bundeldiameter van het instrument.
Reinigen en steriliseren van glasvezellichigeleiders
Reinigen
Glasvezeilichtgeleiders voor endoscopen, microscopen en chirurgische instrumenten zijn optische
hulpmiddelen van hoge kwaliteit. Behandel ze met evenveel гого als elk ander optisch
precisiecomponent. De lichtgeleider dient na elk gebruik te worden gewassen en van vuil ontdaan. Voor
het reinigen van het hulpmiddel dienen een zachte borstel en een mild schoonmaakmiddet te worden
gebruikt. Besteed extra aandacht aan openingen en naden. Vermijd het gebruik van harde materialen en
agressieve schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken of de optische opperviakken aan elk
uiteinde van de lichtgeleider op welke manier dan ook kunnen beschadigen. CareFusion raadt u aan de
volgende richtlijnen met betrekking tot stoomsteriliseren (autoclaveren) in acht te nemen:
Stoomsteriliseren (autociaveren)
De geselecteerde cyclus is afhankelijk van apparatuur en ziekenhuisprotocol. Algemene richtlijnen:
METHODE CYCLUS MINIMUMTEMPERATUUR | BLOOTSTELLINGSTIJD
Stoom (verpakt) Voorvacutim 270 graden F (132 graden C) 4 minuten
Stoom (verpakt) Zwaartekracht _ | 270 graden F (132 graden C) 10 minuten
Stoom (verpakt) Zwaartekracht | 250 graden F (121 graden C) 45 minuten
Garantie
CareFusion garandeert gedurende de levensduur van elk chirurgisch hulpmidde! met de merknaam
Snowden Pencer (tenzij anderszins vermeld) dat het hulpmiddel vrij is van functionele defecten wat
betreft arbeid en materialen bij normaal gebruik voor het beoogde chirurgische doeleinde. Indien wordt
geconstateerd dat Snowden Pencer hulpmiddelen defect zijn, worden deze gratis vervangen of
gerepareerd.
Reparatieservice
Indien een Snowden Pencer hulpmiddel onderhoud vereist, ongeacht hoe oud het hulpmiddel is, kunt u
dit retourneren naar een bevoegd servicecenter. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur voor
reparaties buiten de Verenigde Staten.
Opmerking: Alie hulpmiddelen die voor onderhoud of reparatie worden geretourneerd, moeten
voorafgaand aan verzending worden gereinigd en gesteriliseerd volgens deze gebruiksinstructies.
Klantenservice:
Care”usion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, Il. 60061 VS
800-323-9088
WWW. carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Dutch) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A «2013-10 Page 12 of 53
Voor vragen binnen de Verenigde Staten, e-mail:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Voor vragen buiten de Verenigde Staten, e-mail:
GMB-SIT-Internationai-Team@carefusion.com
EINDE LEVENSDUUR
In overeenstemming met de Europese richtlijn met betrekking fot afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA) dient dit product afzondertijk van huisvuil te worden verwerkt en
gerecycled conform de plaatselijk geldende voorschriften.
KAART MET GEBRUIKTE SYMBOLEN
Fabrikant
Datum van fabricatie (JJJJMM of JJJJ)
“Geautoriseerde vertegenwoordiger” in de
Europese Unie
Let op, raadpleeg bijgaande documenten
Let op: volgens federaal recht mag dit
hulpmiddel uitsluitend worden verkocht
door of in opdracht van een gelicentieerde
zorgverlener
Product droog bewaren
[LOT Batchcode / partiinummer
Til Raadpleeg gebruiksinstructies
C € CE-markering
fa Niet-steriel
REF Catalogus, herhalingsbestelling of
referentienummer
ea” AEEA afgedankte elektrische en
X elektronische apparatuur
LITO21 CareFusion Rev.N
(Dutch) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A «2013-10 Page 13 of 53
Snowden Pencer'™
Kuituoptiikkakaapelien
Kayttóohjeet
LUE ENNEN KAYTTOA
Jos naitá ohjeita el noudateta, laite saattaa vaurioitua kayttokelvottomaks: ja tekuu mitátoityy.
Laitteen kuvaus
CareFusion-kuituoptiikkakaapeiit on suunniteltu tehostamaan lääketieteellisten kuituoptiikkavalojen
valotenoa. CareFusion-kuituoptiikkakaapeleita voidaan kayitaa kvarisihalogeeni-, metallihalidi- tai
ksenonvaloissa. Ne ovat yhteensopivia láhes kaikkien endoskooppien, lááketieteellisten instrumenttien ja
mikroskooppien kanssa.
Kayttótarkoitus
Laite on tarkoitetiu lelkkauskohdan valaisemiseen kohdistetulla kuituoptikkavalolla. Laáketieteelliseen
käyttôôn tarkoitetut CareFusion-kaapelit ovat läpäisykykyisiä ja tehokkaita.
HUOMAUTUS: Eri valoihin soveltuvat kaapelityypit on lueteltu alla olevassa taulukossa.
Vakiokaapell
250 W, halogeeni Kyllä
Focused Ceramic -ksenon Kyllá
Muu ksenon <300 W Kylla
Ksenon, >300 W Ei
Metallinalid: <75 W Kylia
LED Kyliá
e Ksenonvaloja käytettäessä on varmistettava, ettë valo suodattaa infrapunasâteilyn vähintään 90-
prosenttisesti, jotta valo ei kuumene.
e CareFusion-vaiokaapelit toimitetaan steriloimattomina. Ne on steriloitava ennen käyttèä. Katso
puhdistus- Ja sterilointionjeet.
e Tarkista aina ennen käyttôä, että kaapelit ovat ehjiàä. Tarkista erityisesti, etteivät optiset pinnat ole
naarmuuntuneet tai vaurioituneet.
CareFusion-kaapeleita on käsiteltävä varovasti muiden herkkien optisten laitteiden tavoin.
Käyttäjän on tunnettava tuote hyvin, ja hânellä on oltava sen käytiôôn ja huoitoon soveltuva koulutus.
Valitse endoskoopin kokoa vastaava kaapeli. Jos kaapeli on endoskooppia suurempi (kaapelin
Kuitunippu on laitteeseen llian paksu), endoskoopin proksimaalipdá saattaa kuumentua.
PALOVAARA: Kuituoptiikkakaapelin päätä ei saa koskaan peittää syttyväiläà materiaalilla.
Valoteho saattaa heikentyä ja instrumentit saattavat kuumentua tavallista enemman, jos valossa
kaytettávan kuituoptiikkakaapelin aukko tai kuitunippu on laitteeseen liilan suuri.
Varoitukset ja varotoimet
LITO21 CareFusion Rev.N
(Finnish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A » 2013-10 Page 14 of 53
Kuituoptisten valo-ohjainten puhdistus ja sterilointi
Puhdistus
Endoskooppien, mikroskooppien ja kirurgisten instrumenttien kuituoptiset valo-ohjaimet ovat laadukkaita
optisia laitteita. Niitä on käsiteltävä yhtä huoleilisesti kuin muitakin tarkkoja optisia osia. Valo on pestava
ja puhdisteitava huolellisesti aina käytôn jälkeen. Laitteen voi puhdistaa pehmeällà harjaila ja miedoila
pundistusaineella. Laitteen aukot ja saumakohdat on puhdistettava erityisen huolellisesti. Valo-ohjainta el
saa puhdistaa hankaavilla materiaaleilla tai voimakkailla puhdistusaineilla, siliá ne saattavat naarmuttaa
ja vaurioittaa valo-onjaimen páissá olevia optisia pintoja. CareFusion antaa laitteen hóyrysterilointin
(autoklavointiin) seuraavat suositukset:
Hoyrysterilointi (autoklavointi)
Käytettävä jakso valitaan laitteen ja sairaalan käytäntôjen mukaan. Yleisohjeita:
MENETELMA JAKSO VAHIMMAISLAMPOTILA | KASITTELYAIKA
Hoyry (kááreessá) | Esihóyrysterilointi 132 °C (270 °F) 4 minuuttia
Hoyry (kááreessá) | PainovoimahoOyrysterilointi 132 °C (270 °F) 10 minuuttia
Hoyry (kááreessá) | Palnovoimahóyrysterilointl 121 °C (250 °F) 45 minuuttia
Takuu
CareFusion antaa elinikáisen takuun kaikille kirurgisille laitteille, joilla on Snowden Pencer
-kauppanimi (ellei toisin iImoiteta), ja se koskee valmistuksesta tai materiaalista johtuvia toiminnailisia
vikoja, kun laitteita käytetään normaaliin tapaan niille tarkoitettuihin kirurgisiin toimiin. Vialliset Snowden
Pencer -laitteet korvataan toiselia tai korjataan maksutta.
Korjauspaivelu
Jos jokin Snowden Pencer -laite ikaán katsomatta tarvitsee huoltoa, vie se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Korjausta Yhdysvaltojen ulkopuolella saa ottamalla yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjäan.
Huomautus: Kaikki laitteet, jotka palautetaan huoltoa, korjausta tms. varten, on puhdistettava ja
steriloitava náiden ohieiden mukaisesti ennen laítteen láhetystá.
Asiakaspalvelu:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, iL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www. carefusion.com
Y hdysvallat: Kysymykset voi láhettaá sahkopostiosoiiteeseen
GMB-VMueller-Cust-SupportOcarefusion.com
Muut maat: Kysymykset voi lähettää sähkôpostiosoitteeseen
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Finnish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 15 of 53
TUOTTEEN KAYTTOIAN PAATTYMINEN
EU:n sáhko- ja elektroniikkaromudirektiivin (WEEE) mukaan tuotetta ei saa havittda
kotitalousjatteiden mukana. Se on kierrátettáva palkaliisten sááadósten mukaisesti.
KAYTETYT SYMBOLIT
Valmistaja
Valmistuspäivämaärä
(VWVVKK tai YVWVV)
Valtuutettu edustaja Eurcopan yhieisóossá
Varoitus, katso mukana toimitetui
asiakirjat
Varoltus: Y hdysvaltain ilittovaltion lain
rajoitusten mukaan tata laitetta saa
myydä vain laillistetun lääkärin käyttôôn
tai maarayksesta.
Tuote on pidettävä kuivana
Erákoodi/eránumero
Lue käyttôohjeet
CE-merkintä
Steriloimaton
Luettelo-, tHaus- tal viitenumero
WEEE — sähkô- ja elektroniikkalaiteromu
LITO21 CareFusion
(Finnish)
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10
Rev. N
Date of Revision: 10/11/13
Page 16 of 53
Snowden Pencer'"
Cábles A Fibres Optiques
Mode D'emploi
Á LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
Le non-respect de ces instructions peut rendre le dispositif inutilisable et annuler toute garantie.
Description du dispositif
Les câbles à fibres optiques CareFusion sont conçus pour apporter un maximum de lumière lorsqu'ils
sont associés à une source d'éclairage par fibre optique de qualité médicale. Les câbles a fibres optiques
CareFusion peuvent être utilisés avec des sources de lumière au quartz halogène, aux halogénures
métalliques ou au xénon. 1ls sont également compatibles avec presque tous les endoscopes, instruments
medicaux et microscopes.
Utilisation
Ce dispositif a été élaboré pour éclairer un site opératoire en transmettant la lumiere provenant d'un
éclairage à fibres optiques vers le site souhaité. D'une efficacité maximaie, les câbles CareFusion sont
de qualité médicale et ont une transmittance élevée.
REMARQUE : le style de câble qui convient à une source de lumière donnée peut être déterminé grâce
au tableau ci-dessous.
Câble standard
Halogène 250 W Qui
Focalisée au xénon en Oui
céramique
Autres xénon < 300 W Oui
Xénon > 300 W Non
Halogénures Out
métalliques < 75 W
LED Qui
e En cas d'utilisation de sources de lumière au xénon, s'assurer que 1а source de lumière filtre au
moins 90 % des rayons infrarouges (RI) pour éviter une chaleur excessive.
. : |
Avertissements et précautions AN
e Les câbles de lumière CareFusion sont fournis non stérilisés et doivent donc être stérilisés avant
utilisation. Voir les instructions de nettoyage et de stérifisation.
e Avant toute utilisation, toujours inspecter les câbles à la recherche de signes de dommages. Veiller
particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de rayures ni de marques sur les surfaces optiques.
o Manipuler les câbles CareFusion avec une attention égale à celle portée à tout dispositif optique de
qualité.
e L'utilisateur de ce produit doit avoir été formé et connaître parfaitement les modalités d'utilisation de
ce produit et les soins à lui apporter.
e La taille du câble doit correspondre à celle de l'endoscope. L'utilisation d'un câble plus large que
nécessaire sur l'endoscope (de la taille d'un faisceau de fibres) pourra provoquer une surchauffe de
l'extrémité proximale de l'endoscope.
LITO21 CareFusion Rev.N
(French) Date of Revision:10/11/13
CareFustion literature number: 36-10270A «2013-10 Page 17 of 53
e RISQUES D'INCENDIE : Ne jamais couvrir l'extrémité de n'importe quel câble à fibres optiques avec
un tissu inflammable.
e En cas d'utilisation d'une source de lumière via un câble à fibres optiques, avec une luminosité ou un
diamètre à faisceau plus larges que ceux de l'instrument les recevant, des pertes de lumière ou des
températures d'instruments supérieures à la normale peuvent être observées.
Nettoyage et stérilisation des câbles à fibres optiques
Nettoyage
Les câbles à fibres optiques pour endoscopes, microscopes et instruments chirurgicaux sont des
dispositifs optiques de trés haute qualité. Le soin qui leur est apporté doit être similaire à celui apporté à
tout autre composant optique de précision. Après chaque utilisation, le cables doit être lavé et exempt de
tout débris. Pour le nettoyage du dispositif, une brosse souple et un détergent doux doivent être utilisés.
Faire particulièrement attention aux fentes et aux coutures. Eviter les matériaux et détergents durs qui
peuvent rayer ou endommager les surfaces optiques sur chaque extrémité du câbles. CareFusion
conseille de suivre les recommandations suivantes pour la stérilisation à la vapeur (autoclavage) :
Stérilisation à la vapeur (autoclavage)
Le cycle sélectionné dépend de l'équipement et des protocoles hospitaliers en vigueur. Les
recommandations générales sont les suivantes :
MÉTHODE CYCLE TEMPÉRATURE MINIMUM | TEMPS D'EXPOSITION
Vapeur (avec emballage) | Vide partiel | 270 ° Е (132 ° С) 4 minutes
Vapeur (avec emballage) | Gravité 270 ° F (132°C) 10 minutes
Vapeur (avec emballage) | Gravité 250 ° F (121 ° C) 45 minutes
Garantie
CareFuston garantit à vie tous les dispositifs chirurgicaux de la marque Snowden Pencer (sauf indication
contraire) contre les défauts de fonctionnement dus à un vice de fabrication ou de matériau, lorsqu'ils
sont utilisés dans des conditions normales et pour l'usage chirurgical prévu. Un dispositif Snowden
Pencer, dont la défaillance est avérée, sera remplacé ou réparé gratuitement.
Réparations
Qu'il soit récent ou plus ancien, si un dispositif Snowden Pencer doit être réparé, renvoyez-le à un centre
de réparation agréé. Pour les réparations en dehors des Etats-Unis, veuillez contacter votre distributeur
local.
Remarque : tous les dispositifs retournés pour entretien, réparation, etc. doivent être nettoyés et
stérilisés conformément à ce mode d'emploi avant d'être expédiés.
Informations concernant le service clients :
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 Etats-Unis
800-323-9088
www.carefusion.com
Aux Etats-Unis, envoyez vos demandes de renseignements a :
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(French) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion äterature number: 36-10270A + 2013-10 Page 18 of 53
En dehors des Etats-Unis, envoyez vos demandes de renseignements à :
GMB-S!T-International-Team@carefusion.com
rIN DE VIE DES PRODUITS
Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et
Électroniques (DEEE), ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être recyclé
conformément aux réglementations locales en vigueur.
TABLEAU DES SYMBOLES UTILISÉES
Fabricant
Date de fabrication (AAAAMM ou AAAA)
« Mandataire Européen» dans fa
Communauté Européenne
Attention, consulter les documents joints
Attention : la loi fédérale américaine
n'autorise la vente de ce dispositif que sur
ordonnance ou par un professionnel de
santé autorisé
Garder au sec
Code / numéro du lot
Consulter le mode d'emploi
Marquage CE
Non stérile
Référence, numéro de catalogue
DEEE déchets d'équipements électriques
et électroniques
LITO21 CareFusion
(French)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 19 of 53
Snowden Pencer'™
Glasfaserkabel
Gebrauchsanweisung
BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN
Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zur Folge haben, dass das Gerát nicht mehr benutzbar
ist und Garantien verfallen.
Gerätebeschreibung
Die Glasfaserkabe! von CareFusion sind so konzipiert, dass sie für maximale Beleuchtung sorgen, wenn
sie mit einer medizinischen Faseroptik-Lichtquelle verbunden sind. Sie kônnen die Glasfaserkabel von
CareFusion zusammen mit Quartzhatogen-, Halogenmetalldampf- oder Xenonlichtquellen verwenden.
Sie sind mit nahezu allen Endoskopen, medizinischen Geräten und Mikroskopen kompatibei.
Venwendungszweck
Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es einen Operationssitus beleuchtet, Indem es Licht von einer
Faseroptik-Lichtquelle zur gewünschten Stelle weiterleitet. Die Kabel von CareFusion sind medizinisch
hochwertig und zeichnen sich durch hohe optische Durchlássigkeit und maximale Effizienz aus.
HINWEIS: Sie können den geeigneten Kabeltyp für eine vorhandene Lichtquelle mithilfe der Tabelie
unten bestimmen.
Standardkabel
250 W Halogen Ja
Keramikxenon, konzentriert Ja
Anderes Xenon < 300 W Ja
Xenon > 300 W Nein
Metalldampfhalogen < 75 W Ja
LED Ja
es Stellen Sie beim Gebrauch von Xenonlichtquellen sicher, dass die Lichtquelle mindestens 90 % der
Infrarotstrahlung (IR) herausfiltert, um starke Hitze zu vermeiden.
Warnungen und Sicherheitshinweise {A
e Die Lichtkabel von CareFusion werden unsteril geliefert und müssen vor dem Gebrauch sterilisiert
werden. Beachten bie die Anweisungen zu Reinigung und Sterilisation.
e Überprüfen Sie die Kabel vor dem Gebrauch stets auf jegliche Zeichen von Schäden. Achten Sie
hierbei besonders auf die optischen Flächen, und suchen Sie nach Kratzern oder Delien.
e Gehen Sie mit den Kabeln von CareFusion so vorsichtig um, wie Sie es mit jedem dünnen optischen
Gerät tun würden.
e Der Benutzer sollte mit Gebrauch und Pflege des Produkts gründlich vertraut und darin geschult sein.
Stimmen Sie die Kabelgröße auf das Endoskop ab. Wenn Sie ein größeres Kabel (Umfang des
Faserbúndeis) als fúr das Endoskop erforderlich verwenden, überhitzt sich das proximale Ende des
Endoskops.
BRANDGEFAHR: Decken Sie das Ende eines Glasfaserkabels nie mit entflammbarem Material ab.
Wenn Sie ein Glasfaserkabel an der Lichtquelie mit einer Blende oder einem Bündeldurchmesser
verwenden, die größer sind als die Empfangsblende oder der Búundeldurchmesser an den
Instrumenten, kann dies zu Lichtverlust und ungewöhnlich hohen Instrumententemperaturen fúuhren.
©
LITO21 CareFusion Rev.N
(German) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 20 of 53
Reinigung und Sterilisation der Glasfaser-Lichtleiter
Reinigung
Glasfaser-Lichtieiter für Endoskope, Mikroskope und chirurgische Instrumente sind hochwertige aptische
Geräte. Sie benötigen ähnliche Pfiege wie alle optischen Präzisionsgeräte. Sie müssen den Lichtieiter
nach jedem Gebrauch waschen und Ablagerungen entfernen. Zur Reinigung des Geräts müssen Sie eine
weiche Bürste und ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie dabei insbesondere auf die
Einkerbungen und Fugen. Vermeiden Sie raues Material oder Reinigungsmittel, die die optischen
Flächen an den Enden des Lichtleiters zerkratzen oder beschädigen können. CareFusion empfiehlt
folgende Richtlinien zur Dampfsterilisation (Autoklavierung):
Dampfsterilisation (Autoklavierung)}
Die gewählie Zykluszeit hängt von Gerät und krankenhausinternen Richtlinien ab. Zu den allgemeinen
Richtlinien zählen:
METHODE ZYKLUS MINDESTTEMPERATUR EINWIRKZEIT
Dampf (verpackt) Vorvakuum 270 Grad F (132 Grad C) 4 Minuten
Dampf (verpackt) Schwerkraft 270 Grad F (132 Grad C) 10 Minuten
Dampf (verpackt) Schwerkraft 250 Grad F (121 Grad C) 45 Minuten
Garantie
CareFusion bietet für chirurgische Produkte der Marke Snowden Pencer eine lebenslange Garantie
(sofern nicht anders angegeben): Bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch weisen die Produkte
keine funktionellen Verarbeitungs- und Materialfehler auf. Defekte Snowden Pencer-Produkte werden
kostenfrei ersetzt oder repariert,
Reparatur-Service
Jedes Snowden Pencer-Produkt, das repariert oder ausgetauscht werden muss, kann — unabhängig von
seinem Alter — an ein autorisiertes Reparatur-Service-Zentrum geschickt werden. Bei Reparaturen
außerhalb der USA wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner vor Ort.
Hinweis: Alle Produkte, die für Wartungsmaßnahmen, zur Reparatur usw. eingeschickt werden, müssen
vor dem Versand gemäß diesen vorliegenden Anweisungen vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert
werden,
Kundendienstinformationen:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
+1 800-323-9088
www. carefusion.com
Anfragen innerhalb der USA:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Internationale Anfragen:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(German) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A » 2013-10 Page 21 of 53
LEBENSENDE DES PRODUKTS
Gemäf der Richilinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Aligeräte (European Directive on
Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) muss dieses Produkt getrennt von Hausmüll
entsorgt und gemäß örtlich geltender Vorschriften recycelt werden.
TABELLE DER VERWENDETEN SYMBOLE
Hersteller
|
su Herstellungsdatum (JJJJMM oder JJJJ)
„Bevollmächtigter“ der Europäischen
ro] er Gemeinschaft
A Vorsicht, sehen Sie in den
Begleitdokumenten nach.
Vorsicht: Laut US-Bundesgesetz darf
dieses Gerät nur an einen Arzt bzw. auf
Bestellung eines Arztes verkauft werden.
Halten Sie das Produkt trocken.
Chargennummer/Seriennummer
Mil Lesen Sie hierzu die
> Gebrauchsanweisung.
CE-Kennzeichnung
Unsteril
REF Katalog-, Besteil- oder Referenznummer
7 WEEE — Abfall elektrischer und
Y elektronischer Geráte (Waste from
Electrical and Electronic Equipment)
LITO21 CareFusion Rev.N
(German) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 22 of 53
Snowden Pencer™
Kahwodia OTITIKWY Мау
Oonyiecs Xpnonc
ПАРАКАЛОУМЕ AILABAZTE MPIN AMO TH XPHEH
2€ TTEPÍTTTWON TTOU BEV AKOAOUONOETE QUTÉC TIC OONYÍEG, n CUOKEUNÑ Oa vITOPOÚOE VA KATACTEÍ LIN
NEITOURYIKÁ Kai VA AKUNPWOEÍ OTTOIGONTTOTE EYyYÚNON.
Nepiypaeh OUOKEUNG
Та калобю OTTTIKWY IvwWYv TAC CareFusion efvai oyedIaouéva yIa TNV TApoxú HÉYIOTNS посоОтптас филос,
ÔTOV OUVOÉOVTOI GE MIO TINYÁ ŒUITIOHOÜ OTITIKUIV Мом IOTPIKOÏ Radiol. Ta KOAWOIA OTITIKWYV МОМ
CareFusion yuTopoïv va XpNCINOTTOINDOÚV ME TINYEC QUITIGUOÙ AÑOYÓVOU-YaÑaCÍa, METOAAIKWV
aroyovidiwv 1 E£vou. Eiva: vuuBará ouoIdoTIKÁ LE OMA TA EVOOCKÓTIA, TA IATPIKÁ EPyaheía Kal TA
UIKPOOKÓTTIIA.
'ipoBAerrouevn xpñon
AUTH) nl CUOKEUR Eival OXEDIGOUÉVN VIO TO PUTIOU EVOG XEIPOUPYIKOÙ XWPOU, METABIBACOVTAG QUIG aATTÓ
MIO TINYÁ QUITIGHOË OTTTIKUV IVUUV OTOV ETTIQUUINTO XWpo. Ta колода GareF-usion efvai IXTOIKOU BaQUOU,
VWNANG DIATTEPATOTNTAG KAI KOPUPAÏAG ATTÔOOONG.
2HMEIQEH: MTropelte va просбюрюсте тоу TÜTTO TWV KAAWÖIWV TTOU Elvaı KOTGAANAA VI |на:
OUVKEKDILEVN TINYN QUTIONOÚ AITÓ TOV TTAPAKÁTW TI ivaka.
TUTTIKÓ KAAWÓIO
Auxyvies ahoyóvou
250 W Nal
KEPaHIKES Auyvíec
LÉVOU, ETTIKEVTPUIHÉVNS Nal
GÉOMNC PWTÉC
AAkec Auxviec Gévou € Nat
300 W
Auxviec Eévou >300 W Oy
AUXVIES UETAAAIKOV Nat
aloyvovidiwv = 75 W
dwrodiodor (LED) Nal
e Fia ypñon ue TTNyEC GUTIOUOËÙ Eévou, BeBdiwOEÍTE ÓTI N TINYÑ QUTÓS PIÄTPAPEI TOUACXIOTOV TO 90%
TAS UTÉPUO png akTIVOBONíac (IR) yia тпу ATTrOMUYÁ UWINANS OepLÓTITTOS.
|
MpocidomoIÑOEIC Kal TTPOQUNATEIC Л
e Ta kahowdia pwrioHoÚú THC Carefusion TTapéxovrai un oTelpa «ai Ва TTpéTTEI VA ATTOCTEIPWVOVTAI
TTPIV AITÓ TN XPÑon. Avatpé£te OTIC OBNYIES VIO TOV KABAPRIOUO KA! THY AITOCTEÍPWON.
э FEmBewpeite Travrote TA KAAUOIA VIA TUXÔV EVOEIÉEIG CNHIGG TTPIV aTró TN Xpriion. EAÉYxeTte ¡OtaiTEpa TIC
OTITIKÉC ETTHPAVEIES VIA TUXÔV XApayEs À BabouAwyata.
e XeipiZcote TA KaAwôla CareFusion pe Tv ¡SIa TTpocoy Trou Où ETTIDEIKVÜGTE VIA OTTOIGOFTTOTE OTTTIKA
GUOKEUR OKpIBElAG.
е О христос auToú TOU TTpolóvTOC Ga TPÉTEI VA EÍvaI TTAÑPwZC ESoIKEIWUÉVOS KAI EKITAIOEUNÉVOS WE
TTPOC TN XPÑOnN Kat TN MPoVTIDA TOU TTPOIÓVTOC.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Greek) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A » 2013-10 Page 23 of 53
e TOUPIAETE TO PEYEBOG TOU KAAWDIOU ME TO EVOOOKÓTITO. Edv Y prOINOTTOIÑOETE Eva KAAWDIO HEYOAUTERO
(WC TTPOG TO HEYVEBDOS TNG OEcUINS OTITIKWV МОм) OTTÔ Ó,TI OTICITEÍ TO EVOOOKOTTIO, OA TrpokAnbel
UTTEPHÉOHAVON TOU EVOOOKOTIÍOU OTO EYYÚC GKPO TOU.
e KINAYNOZ MYPKATIA>: Toté UINV OKETTÔCETE UE UPAOUATA KAI NV KOAÛTITETE UE OTIONTTOTE EÜPAEKTO
TO úKpo KAOE KOAWDIOU OTTTIKWV МОМ.
e EvOÉXETOI VA TTPOKÜYOUV OTTUÂEIA QWTOC Kal BEPUOKPATIES OPYAVOU UWYNAOTEPES ATTÓ TO KAVOVIKÓ,
edv XONOIMOTTOINCETE ÉVO KAAWODIO OTTTIKWV МОМ TINYAC QUWTÓG UE MEYANÚTEPO AVOIVMA N BIÁNMETPO
DÉOUNG ATTÉ TO AVTIGTOIXO ÉvOIYUA AAWUNG À TN SICUETHO GÉOUNG TWV OPYGVOIV.
KaB0ApIGuÔôc Kai ATTOGTEÏPWON TUV OGNVUIV WTOC OTITIKWYV IVY
Kabapicuôc
Or oûnvoi QWTÉG OTTIKWY IVWV YIO EVOOOKOTIQ, HIKPOCKÓTIA KAI XEIPOUPYIKÁA EPyarela Efvai OTTTIKÉG
CUCKEUEC UYNANG TroioTnTag. Atraitouy Tnv i010 @povrida Tou AduBáVvETal YIa OTIOIOONTEOTE OTITIKÓ
eCapTnua akpifeiag. Mera arrd kabe xprign, 0 vdnyós Ффолос ба TTPÉTIEI va TIAEveTaI Kal VA KABapicetat
ато бла та UTTONEÍLNATO. MIA TOV KaBapiouó TAC cUOKEUNC, Da TIPÉTTEI VA XPNCIMOTIONSÍTAF MIA uOÑaKÁ
Boúptoa Kat ÁTITO ATTOPPUTTAVTIKO. AWoTE IDIGÍTEPN TTROCOX CE TUXÔV OXIGUÉG À QUAAKOOEIG. ATTOQUYETE
TN XpÑon TPAXIWY UNIKWV N} IOXUpwv aTTOPPpuTTAVIIKWY TTOU UTTOPOÚV ма харабоиу À VO TTPOKOAÉGOUV
Ind NE OTTOLOVORTIOTE TPÓTTO OTIC OTITIKÉG ETTIMÁVEIESC OE KÁDE ÚKPO TOU OONYOÚ MwTÓC. H CareFusion
OUVIOTG TIC ITAPAKÁTW KATEUBUVTÁPIEC OBNYÍEC aTTOCOTEÍPWONG LE ATUÓ (OE AUTÓKAVOTO):
ATrooTEÍpWwon ME ATHÓ (AUTÓKQAUOTO)
O EeTiAEyuÉvOS KÚKAOG EEUPTÓTAI ATTÓ TOV ECOTTAIOUÓ Kai CITÓ TO TTOWTOKOAAO TOU VOGOKOUEÏOU. Où VEVIKÉG
oOnviec eivar:
MEOOAOZ KYKAOË EAAXIZTH OEPMOKPAZIA | XPONOZ EKOEZH:
ATuÓG (uE TTEPITÚALEN) | Mpokatepyacía | 270 Babuai F(132 Bab ai C) 4 AETTTÓ
KEVOU
ATuóc (ue TTEPITUAIEN) | BapUrnra 270 Baduoi F(132 BaQuoi C) | 10 AetITA
ATHÔC (UE TTEPITUAIEN) | BapUTNTA 250 BaBuoi F(121 Baduol C) | 45 Лета
Evyünon
H CareFusion trapéxei eP' ópou Cwñc eyyúnon de káB€ xEIPOUPYIKÁ OUOKEUR TTOU PÉPEI TNV EUTTONPIKA
ovoyacla Snowden Pencer (EKTÔG AV ONMEIWVETOI DIAPOPETIKA), CULKPWVA UE TNV OTTOIC N EV AúYyus
CUOKEUN £iVAl QITAAAQYRIEVN ATTÓ AEITOUPYIKA EXCTTWNOaTO OTIV Еруас1а Kai Ta UNKÓ, ÓTAV XPACINOTIOLEÍTO!
KaVOVIKÁ VIA TOUC TTROBACTTÓMEVOUC XEIPOUPYIKOÚS CKOTTOUC. KúBe GUOKEUR Snowden Pencer Trou
OTTODEIKVÚETO! ENQTTWHOTIKÁ Oa avr ixaBíotaTAI À Ga eTNOKEVAZETAI YWPÍS XpEwOn.
Evrioxeun
AveEdpTÁTwW$C TTANIÓTTAC, OE TEPÍTIWON TrOU IC GUOKEUR Snowden Pencer OTTaITEf ETTIOKEUR,
ETTIOTMÉWTE TNV OE ECOUCIONOTIUÉVO KEVTPO JÉNPBIC. Fa ETIOKEUÉG EKTÓG H.IT.A., ETTIKOIVWYVIOTE HE TOV
TOTTIKÓ GiavoLIÉa.
inpeíwon: Oa TTpére! va eEKTEXEÍTAI KABaApIONÓG KaI aATTOCTEÍPWON ÓXYYV ТО) CUOKEULUV TTOU
ETTIOTPÉHOVTAI VIA OUVTHONON, ETTIOKEUÑ, K.ATT. TTpIV ОТТО TV ATTOSTOAN TOUC, CÚMPWYA HE TIC TTAPOÚCEC
oonylec xprions.
Плпрофор!ис ую то Тийна céurrnpérnonç TreAatov:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www.carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Greek) Date of Revision:10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 24 of 53
Tia eyywpIa EPWTÑuara uITOPEÍTE VA ATTOOTEÍÑETE eMail OTI OiEÚQUVON:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion com
Cia GicOvih epoTñuata uTTopeiTe vA ATroorsiÂets email o'rn dieuOuvon:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
МАРКЕ ZQHE MPOIONTOS
2úNMWYVa uE TV Euputraikn Conyía tepí atroBAntwv nAEKTPIKOÚ Kar NAEKTPOVIKOU ECOTIAOMOÚ
(WERE), auTó TO TTPOÏÔV TIPÉTTEI VA ATTOPPÍTITETAI CEXWPIOTÁ AITÓ TA OIKIAKÁ ATTOPPÍLVATOA KAI VA
AVAKUKAWVETAI CÚMPWYVa ¡E TOUS IOYÚOVTEC TOTIIKOUC KAYVOVIOHOUC.
AIAFPAMMA TON ZYMBOAON TIOY XPHZIMOTIOIOYNTAI
KATAGKEUAOTHG
Huepounvía Karackeuric (EEEEMM Á
ЕЕЕЕ)
“ECOUGIODOTNHÉVOG OVTITTOÔGUITTOC" OTNV
EUPUITTOÏKH KOIVOTHTA
lpocox, OUUBOUAEUTEÏTE TA CUVODEUTIKA
Еуурафа
Просохй: Н Оностоудюки моробеста
(H.IT.A.) TEePIOPICE! TNV TTWANON auTÍC TAS
cuOKEUrS ATTÓ LATPÓ À KATÔTTIV EVTOARG
IATOCÚ.
Aiatnpeite TO TTRCIÓV OTEYVÓ
KaôdIkéc Trapridas / apiOudc Traprioac
EUUBOUAEUTEÏTE TIC OONVIES XPHONSG
Zñuavon CE
Mn oTEÍpo
АрЮнос каталоуои, ETTAVOANTITIKIC
TrapayyeMac À avapopac
WEEE AroBANTO NAEKTPIKOU Kal
NAEKTPOVIKOU EEOTÄIOHOU
LITO21 CareFusion
(Greek)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10
Page 25 of 53
Snowden Pencer'™
Cavi ln Fibra Ottica
Istruziont D'uso
LEGGERE PRIMA DELL'USO
La mancata osservanza delle presenti istruzioni pud rendere il dispositivo inutilizzabile e nulla la
| garanzia.
Descrizione del dispositivo
| cavi in fibra ottica CareFusion sono stati progettati per fornire la massima intensita di luce se utilizzati
con una sorgente luminosa in fibra ottica di grado medicale. | cavi in fibra ottica CareFusion possono
essere utilizzati con lampade alogene al quarzo, ad alogenuri metallici o in xeno e, teoricamente, sono
compatibili con tutti | tipi di endoscopi, apparecchiature mediche e microscopt.
Uso previsto
Questo dispositivo & stato progettato per illuminare ferite chirurgiche emettendo luce da una sorgente
luminosa in fibra ottica e indirizzandola verso il punto desiderato. | cavi CareFusion sono presid: di grado
medico, a elevata trasmittanza ed efficienza di picco.
NOTA: per stabilire quale cavo utilizzare con una specifica sorgente luminosa, fare riferimento alla
tabella seguente.
Cavo standard
Lampada alogena da 250 W Sl
Lampada alto xeno in ceramica Si
a illuminazione focalizzata
Altre lampade aio xeno con Si
potenza <300 W
Lampada alto xeno con potenza No
>300 W
Lampada ad alegenuri metallici Si
con potenza <75 W
LED Si
e Da utilizzare con sorgenti luminose allo xeno; per prevenire il surriscaldamento, assicurarsi che ia
sorgente luminosa filtri almeno i 90% dei raggi infrarossi.
Avvertenze e precauzioni ZN
| сам! per lilluminazione CareFusion sono forniti non sterili e devono essere sterilizzati prima
dell'utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione.
e Prima delluso, ispezionare sempre ¡ cavi per verificare che non siano danneggiati. Prestare
particolare attenzione alle superfici ottiche per rilevare eventuali graffi 0 ammaccatiure.
e Maneggiare con cura i cavi CareFusion riservando la stessa attenzione che si utilizzerebbe con un
qualsiasi dispositivo a fibre ottiche.
e Chiunque utilizzi questo prodotto deve dimostrare di conoscerlo a fondo e di essere addestrato
all'utilizzo e alla manutenzione delio stesso.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Italian) Date of Revision: 10/11/13
Caref-usion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 26 of 53
e Verificare che le dimensioni del cavo siano compatibili con ['endoscopio. L'utilizzo di un cavo piu largo
(dimensioni del fascio di fibre) rispetto alla dimensione effettivamente richiesta per l'endoscopio pud
causare il surriscaidamento dell'estremità prossimale dell'endoscopio.
e RISCHIO DI INCENDIO: non ricoprire mai l'estremità di un cavo in fibra ottica con materiali
inflammabili.
o L'utillzzo di un cavo in fibra ottica di una sorgente fuminosa con unapertura o un diametro del fascio di
fibre più targhi rispetto allapertura o al diametro del fascio degli strumenti riceventi puó causare una
perdita di intensitá di luce o un aumento della temperatura dello strumento.
Pulizia e sterilizzazione delle guide delle sorgenti luminose in fibra ottica
Pulizia
Le guide delle sorgenti luminose in fibra ottica per endoscopi, microscopi € strumenti chirurgici sono dispositivi
offici di qualita elevata e richiedono o la stessa cura riservata a un quaisiasi componente ottico di precisione.
Dopo ciascun utilizzo le guide devono essere lavate ed eventuali residui di sporco devono essere eliminati.
Per pulire il dispositivo si consiglia di utilizzare una spazzola con setole morbide e un detergente neutro. Pulire
a fondo eventual fessure o giunzioni. Evitare di utilizzare material dur; o detergenti che possono graffiare o
danneggiare in qualsiasi altro modo le superfici oftiche su entrambe le estremita della guida. CareFusion
consiglia di attenersi alle seguenti linee guida per eseguire la sterilizzazione a vapore (in autoclave):
Sterilizzazione a vapore (in autoclave)
li ciclo selezionato dipende dalfapparecchiatura utilizzata e dal protocollo delfospedale. Le linee quida
generali sono le seguenti:
METODO CICLO TEMPERATURA MINIMA TEMPO DI
ESPOSIZIONE
Vapore (strumenti imbustati) Pre-vuoto 132 °C (270 °F) 4 minuti
Vapore (strumenti imbustati) Gravita 132 °C (270 °F) 10 minuti
Vapore (strumenti imbustati) Gravita 121 °C (250 °F) 45 minut
Garanzia
CareFusion offre una garanzia a vita su tutti i dispositivi chirurgici con marchio Snowden Pencer (salvo
diversa indicazione), che esclude la presenza di difetti funzionali di fabbricazione e di materiale in
condizioni di utilizzo normali per lo scopo previsto. | dispositivi Snowden Pencer difettosi saranno sostituiti
o riparati gratuitamente.
Servizio di riparazione
Per eventuali interventi di assistenza su qualsiasi dispositivo Snowden Pencer, di produzione pill o meno
recente, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Per le riparazioni fuori dagti Stati Uniti, contattare
il distributore di zona.
Nota: tutti i dispositivi restituiti per interventi di manutenzione, riparazione, eccetera, dovranno essere
puliti e sterilizzati in conformita alle presenti Istruzioni d'uso prima della spedizione.
Assistenza clienti:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, 1L. 60061 - Stat; Uniti
800-323-9088
www.carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Italian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 27 of 53
Indirizzo e-mail per l'assistenza nazionale:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Indirizzo e-mail per Fassistenza internazionale:
GMB-SiT-International-Team@carefusion.com
FINE DELLA VITA UTILE
Questo prodotto deve essere smallito separatamente dai rifiuti domestici e riciclato secondo le leggi
locali applicabili in base a quanto stabilito dalla Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).
TABELLA DEI SIMBOLI UTILIZZATI
Produttore
Data di produzione (MMAAAA 0 AAAA)
“Rappresentante autorizzato" per la
Comunita europea
Attenzione: consultare la documentazione
allegata
Attenzione: in base alla legge federale
statunttense la vendita del dispositivo qui
descritto e soggetta a prescrizione
medica
Tenere in luogo asciutto
Codice lotto / numero lotto
Consultare le istruzion: d'uso
Marcatura CE
Non sterile
REF
Numero di catalogo, ordine o riferimento
X
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
LITO21 CareFusion
(Italian)
Rev.N
Date ot Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-1027/0A + 2013-10
Page 28 of 53
Snowden Pencer'™
XHIFANT—7)
EE ELE
СЛЕТ ВГС 3 плох < ZEN
CAS DERCÉDEVSÉ, RENSMMEATECEZ 721), MED ACE > EN TEEN
DIET
RE OHA
CareFusion X77 ANT —T)&, BREIL ~ROXET 7A NERICEHEL EERIE, BX
KANE ENDLADIRENTUETS, Carefusion X77 7 N77T—7) TE. BEN
>, AZINIAE, EFE 7 XEMNZEMATERT, RANCINTOTY RAJ-
7, EX, BUM MEC AMEN INET,
FER
COEER, XE77 AND 5 EME Но сес НЫ Е ЖЗ КСВ
Не СЛЕЗ, СагеРивюп 7—7 ЛАВ 7 | — КС ЕВ ВОЕН,
СЛЕЗ.
XE: AS XI —-7 Л, ATORDSRETERT,
BETTI
250 W /\ 77 EFE A AE
ExLU7EIY IFE (E FE FT RE
FOMOFE/ > (300W BLT) {Я TRE
++ 7/7 (300 Wi) (E TJ
XENWNT AR (T5W ELT) (E FA TAE
LED E FAA
о FR/UVKERETHEATIESE. RENO, XMCSENO AMA (IR) ODE
<EE 90% H74IAI77ENSEDELT<NEL,
wis sown
LITO21 Caretusion Rev.N
(Japanese) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 29 of 53
CareFusion X7—7 )LIZ3ERER E CREE NTUDES, ERMUA ENE
EI, VS LOBREL INTE, FIEESBL TIES,
FERI 23, EZ UD CIT —-7AMELET, INCA EME CANA
МОДНО КЕ.
CareFusion 7 — 7 Л ВАН лее Сб ОС, MYFVICEZFRL TEE,
СОЖ ВНАОА КОЗЕЛ НДСВ БЕ ЗАСЛ ДНЕ) 1)
#
7—7) АВ ПУ КАЦ 7 _HUIDENEMALTL<EEN, TY RAA-7JXEL
eT (TT7ANRNN RIVA XY ZERTDE, I RADAT OEE BET IES HY)
£9,
REDEE E77 ANT-I7 ROME MED MEN TIN, MTS ENLENWELEEW,
RE OZ ONO ROBE ZIENZ LELIE, ERETIXAMLE77 ANT-7 LOROBERIEN
Y NILENREVNSE, KERNEL 1 EEN ATDRRNKEEITDCENDIESY
©
H7 PANZA HA FOX AU RE
DE
IRA, BRE, ENERO X7I74N2747>HA1 RE, EMENKE FEET, MET
Bac BEROEENDETÍT, AE, 71 NAA4 REEL, TNTOBNENREEY, ES
PUJIUEMENMAIE MALT, EBEXSLT<LEL. MEYMERCH, ВОЛЕ сс ке
Vo ZA NDA EOBERMCESRNR EEN NAS DELE GALEISREENDO, BUE
MIE AAN EF LA WÍ< EV, CareFusion Td, ATOXEEE ( A-- hIL-7)0H41
RTA ZFHERL TVET,
KIHH (A—NIL—7)
ERTOA ЛВ БН КОЗЫ ГОНКА СВК, — ММВ КО А УЖ
DEH TY,
5 47) BRIERE MR BR OF
EX ( YE ) Z'LIN 0 —/ | 270° F (132° C ) 4 4
ES (BF) E 270° F (132°C) 10 %
EZ ( IE ) E 250% F (121%C) 45 %
{Rai
LITO21 CareFusion Rev.N
(Japanese)
CareFusion literature number: 36-10270A +» 2013-10
Date of Revision: 10/11/13
Page 30 of 53
CareFusion &. Snowden Pencer 772 BOSS INT OIBRRE DUT (BIS O REA 7 UNER)
), MEONENAZ CERES EARL, BUES LUMEN А ОНО ЛС ЖА,
MEELES, XZAY ÉD2DI SL, Snowden Pencer EE 2 EN CLEMENTE L ET,
BECA
EFMERILD'S, Snowden Pencer ZEN 1SE-LCANDENISEAd, REE Y- CALZ
E BEELT< EW, XELATOZEC INTE, EBOREEETCMANEDEEEL,
DE: ASP BEN E MITWCIXE NO REL INT, HEWICAEOFIRICHE > THE, BEL TE
E Wo
FART —Y—E AEH:
Carel usion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www. carefusion.com
KREHOSBVEHLEBE (BFA):
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
KE 50ObHVÉHDES (EZX—JL ):
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
HRETORTE
FRESE FHSECHTIRMES (WEEE) CRV., CORRERERRN EEC aL. BAZ
NOMBMOBHIER TU TA INE DLENDUET,
“eh 05
x—}—
7 #38 В ( УУУУММ ЖК YYYY )
Ec | mer RN SEEMS IC 85 1B TEER IEE,
A E. MAXEZAR
EEE A KEN, HE
LITO21 CareFusion Rev. N
(Japanese) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number; 36-10270A « 2013-10 Page 31 of 53
DERBREFCIPBAZTLEREROE
НОВ ОЖ КОКС ПС
Edo
HEAT. BEXREESRES
A RARE
[LOT| NYFO—R/Qyv NES
Ta MÜHE
CE CER—9
SEX
WEEE ( ВНЕ)
LITO21 CareFusion
(Japanese)
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
Page 32 of 53
Snowden Pencer"”
Fiberoptiske Kabler
Bruksanvisning
LES FOR BRUK
Hvis disse instruksionene ikke folges, kan enheten bli ubrukelig og eventuell garanti bli ugyldig.
Beskrivelse av enheten
Fiberoptiske kabler fra CareFusion er utformet for à gi maksimalt lys nâr de er koblet til en fiberoptisk
lyskiide av medisinsk kvalitet. Fiberoptiske kabler fra CareFusion kan brukes med lyskilder basert pa
kvartshalogen, metalihatogenid eller xenon. De er kompatible med nesten alle endoskoper, medisinske
instrumenter og mikroskoper.
Tiltenkt bruk
Denne enheten er utformet for a lyse opp et kirurgisk sted ved a overfare lys fra en fiberoptisk lyskilde til
det gnskede stedet. Kabler fra CareFusion er av medisinsk kvaiitet og har hay transmittans og maksimal
effektivitet.
MERK: Hvilken type kabel som egner seg for en gitt lyskilde, kan bestemmes ui fra tabellen nedenfor.
Standard kabel
250 W halogen Ja
Fokusert keramisk xenon Ja
Annet xenon < 300 W Ja
Xenon > 300 W Nei
Metalihalogenid < 75 W Ja
LED Ja
e Ved bruk med xenon-lyskilder ma det sikres at lyskilden filtrerer minst 80 % av den infrarade
strálingen (IR), for á forhindre sterk varme.
е Lyskabler fra CareFusion leveres ikke-sterile 0g má steriliseres for bruk. Se instruksionene for
rengigring og sterilisering.
o Kontroler alítid kabiene for tegn pá skader for bruk. Veer spesielt oppmerksom pá optiske overflater,
og se etter riper eller andre merker.
Veer forsiktig ved handtering av kabler fra CareFusion, som med alle typer finoptikkenheter.
Brukeren av dette produktet skal veere godt kjent med og ha fait oppleering i bruk og vedlikehold av
produkiet.
e Bruk riktig kabelst@rrelse for hvert enkelt endoskop. Bruk av en starre kabel (fiberbuntstarrelse) enn
endoskopet krever, vil fare til overoppheting av den proksimaie enden av endoskopet.
BRANNFARE: Dekk aldri til enden av noen fiberoptisk kabel med noe brennbart.
Hvis lyskilden har en fiberoptisk kabel med starre apertur eller buntdiameter enn
mottakerinstrumentet, kan det oppstá lystap og instrumenttemperaturer som er hgyere enn normalft.
Advarsler og forholdsregler
LITO21 CareFusion Rev.N
(Norwegian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 33 of 53
Rengjoring og sterilisering av fiberoptiske Iysledere
Rengjoring
Fiberoptiske lysiedere for endoskoper, mikroskoper og kirurgiske instrumenter er optiske enheter av hay
kvalitet De krever samme type behandling og vedlikehoid som alle andre typer optiske
presisjonskomponenter. Etter hver gangs bruk skal lyslederen vaskes og rengjeres grundig. Bruk en myk
berste og mildt rengjoringsmiddel til à rengigre enheten. Ver spesielt oppmerksom pá eventuelle
sprekker eller skjgter. Unnga grove materialer eller sterke vaskemidler som kan ripe opp eller pá annen
mate skade de optiske overflatene pa hver ende av lyslederen. CareFusion anbefaler fglgende
retningslinjer for dampsterilisering (autoklavering):
Dampsterilisering (autoklavering)
Hvilken syklus som velges, er avhengig av utstyret og sykehusets protokoller. Generelle retningslinjer:
METODE SYKLUS MINIMUMSTEMPERATUR EKSPONERINGSTID
Damp (pakket) Forhandsvakuum | 132 °C (270 °F ) 4 minutter
Damp (pakket) Gravitasjon 132 °C (270 °F) 10 minutter
Damp (pakket) Gravitasion 121 °C (250 °F) 45 minutter
Garanti
CareFusion garanterer for hele tevetiden til alle kirurgiske enheter med merkenavnet Snowden Pencer
(med mindre annet er oppgitt) at de ikke har funksjonsdefekter i utfareise og materialer ved normal bruk tii
tiltenkt kirurgisk formal. Alle Snowden Pencer-enheter med defekter erstattes eller repareres uten
kostnad.
Reparasjonsservice
Alle Snowden Pencer-enheter som trenger service, uansett alder, kan returneres til et autorisert
reparasjonsservicesenter. Ta kontakt med den lokale forhandleren vedrgrende reparasjoner utenfor USA.
Merknad: Alle enheter som returneres for vedlikehold, reparasjon osv., má rengigres og steriliseres |
henhold til denne bruksanvisningen for forsending.
Informasjon om kundeservice:
Caretusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www. carefusion.com
Nasjonale foresporsler kan sendes pa e-post til:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Internasjonale foresporsler kan sendes pá e-post til:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Norwegian) Date of Revision:10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 34 of 53
SLUTTEN AV PRODUKTETS LEVETID
| samsvar med del europeiske direktivet om avfail fra elektrisk og elektronisk uistyr (WEEE) skal dette
produktet avhendes separat fra husholdningsavfall og resirkuleres | samsvar med gjeldende lokaie
forskrifter.
DIAGRAM OVER SYMBOLER SOM BRUKES
Produsent
Ne Produksjonsdato (AÑAAMM elier AÑAA)
EJE "Autorisert representant" | Det europeiske
fellesskap
Forsiklig, se vedlagte dokumenter
Forsiktig: Federale lover begrenser salg
av dette utstyret til elier pa ordre av
lisensiert helsepersonel!
Oppbevar produktet tart
Batch-kode/partinummer
Se bruksanvisningen
CE-merke
Ikke-steril
Katalog-, bestillings- eller
referansenummer
XT WEEE, avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr
LITO21 CareFusion Rev.N
(Norwegian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 35 of 53
Snowden Pencer™
Kable Swiattowodowe —
Instrukcja Obstugi
PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM
Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji moze spowodowaé niezdatnosé produktu do uzytku oraz grozi
uniewaznieniem gwarancji,
Opis produkiu
Po podiaczeniu do swiatiowodowego Zródta Swiatta kiasy medycznej kable Swiattowodowe firmy
CareFusion dostarczajg swiatto o maksymalnej intensywnosci. Kable $wiatlowodowe firmy CareFusion
mozna stosowaé z lampami kwarcowo-halogenowymi, metalohalogenkowymi lub ksenonowymi. Sa
zgodne z niemal wszystkimi endoskopami, przyrzadami medycznymi i mikroskopami.
Przeznaczenie
Niniejszy produkt jest przeznaczony do o$wietlania pola chirurgicznego Swiattem pochodzacym z lampy
swiattowodowe|. Kable firmy CareFusion sa kablami klasy medycznej charakteryzujacymi sie wysoka
transmitancia i najwyzszg wydajnoscia.
UWAGA: Rodzaj kabla odpowiedni do danej lampy mozna okresli¢, korzystajac Z ponizszej tabell.
e
Kabel standardowy
Lampa halogenowa o mocy 250 W Tak
Lampa ksenonowa ceramiczna, zogniskowana Tak
Inna lampa ksenonowa o mocy < 300 W Tak
Lampa ksenonowa o mocy >300 W Nie
Lampa metalohalogenkowa o mocy < 75 W Tak
Lampa diodowa Tak
W przypadku korzystania 2 kabli swiatlowodowych Z lampami ksenonowymi nalezy sie upewnié, Ze
posiadaja one filtr podczerwieni, który odfiltrowuje co najmniej 90% promieniowania podczerwonego
odpowiedzialnego za nadmierny wzrost temperatury.
Ostrzezenia i srodki ostroznosci A
Kable $wiattowodowe firmy CareFusion nie sa wysterylizowane, przed uzyciem nalezy je poddaé
sterylizacii. Patrz instrukcje czyszczenia i sterylizac]i.
Przed uzyciem Kabli nalezy równiez sprawdzic, czy nie sa uszkodzone. Nalezy dokladnie obejrzeé
powierzchnie optyczne, zwracajac szczególna uwage na zadrapania lub wgniecenia.
Podobnie jak w przypadku delikatnych urzadzen optycznych, podczas obchodzenia sie z kablami
firmy CareFusion nalezy zachowaé ostroznosé.
Uzytkownik niniejszego produktu powinien zapoznaé sie z zasadami jego stosowania | czyszczenia.
Rozmiar kabla nalezy dopasowaé do uzytkowanego endoskopu. Korzystanie z wiekszego kabla
(rozmiar wiazki Swiattowodowej) п? wymagany przez endoskop spowoduje przegrzanie
proksymainego koñca endoskopu.
ZAGROZENIE POZAROWE: Nigdy nie nalezy owijaé ani nakrywaé koñca jakiegokoiwiek kabla
éwiattowodowego tworzywem tatwopainym.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Polish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10
Page 36 of 53
e Zmniejszenie intensywnosci swiatta oraz wyzsza niz zwykle temperatura przyrzadu moga wystapié w
przypadku korzystania z kabla swiattowodowego lampy o wiekszej aperturze lub $rednicy wiazki niz
apertura lub srednica wigzki danego przyrzadu medycznego.
Czyszczenie i sterylizacja prowadnic swiatiowodowych
Czyszczenie
Prowadnice $wiattowodowe endoskopów, mikroskopów ¡ przyrzadów chirurgicznych sa wysokiej jakosci
urzadzeniami optycznymi. Wymagana procedura czyszczenia obejmuje czynnosci wykonywane w
przypadku innych specialistycznych elementów optycznych podobnego typu. Po kazdym uzyciu
prowadnice swiattowodowa nalezy umyé i oczyécié z wszystkich zabrudzen. Do czyszczenia nalezy
uzywac miekkiej szczoteczki i tagodnego detergentu. Konieczne jest zwrôcenie szczegôlnei uwagi na
wszystkie szczeliny lub fgczenia. Nalezy unikad stosowania jakichkolwiek szorstkich materiatow lub silnie
dziatajgcych detergentow, ktore moglyby zarysowad lub w inny sposdb uszkodzi¢ powierzchnie optyczne
na obu konicach prowadnicy swiattowodowej. Firma CareFusion zaleca sterylizacie parowa
(autoklawowanie) zgodnie Z ponizszymi wskazówkami:
Sterylizacia parowa (autoklawowanie)
Wybrany cyki zalezy od sprzetu i protokotu szpitala. Ogólne wskazôwki:
METODA CYKL TEMPERATURA MINIMALNA | CZAS EKSPOZYCJI
Para (owiniete) | Próznia wstepna | 132°C (270 °F) 4 minuty
Para (owiniete) | Grawitacyjny 132°C (270 °F) 10 minut
Para (owiniete) | Grawitacyjny 121°C (250 °F) 45 minut
Gwarancja
Firma Carel usion zapewnia dozywotnig gwarancje na wszystkie przyrzady chirurgiczne marki Snowden
Pencer (o ile nie okreslono inaczej). Obejmuje ona wady wykonawcze ¡ materialowe ujawnione podczas
normailnego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wadliwe przyrzady marki Snowden
Pencer zostana nieodptatnie wymienione lub naprawione.
Naprawy serwisowe
Jeli jakikolwiek produkt marki Snowden Pencer wymaga serwisowania, moze, bez wzgledu na czas jego
eksploatacji, zostac przekazany do autoryzowaneqo centrum napraw serwisowych. W przypadku
koniecznosci wykonania naprawy w kraju innym niz USA nalezy skontaktowaé sie z lokalnym
dystrybutorem.
Uwaga: Wszystkie produkty przekazywane do konserwacji, naprawy itp. nalezy przed wysytkg wyczyécié
| wysterylizowaé zgodnie z niniejsza instrukcja,
Serwis kliencki:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL. 60061 U.S.A..
800-323-9088
www.carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Polish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 37 of 53
Adres e-mail do zapytan w USA:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Adres e-mail do zapytañ spoza USA:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
USUWANIE PRODUKTU
Zgodnie z europejska dyrektywa WEEE dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego ¡ elektronicznego
ninigjszy produkt podiega segregaciji i utylizacji stosownie do obowiazujacych przepisów.
OBJASNIENIE SYMBOLI
Producent
Data produkeji (RRRRMM lub RRRR)
Autoryzowany przedstawiciel na terenie
Wspôinoty Europeiskiej
Uwaga! Zapozna¢ sie z dotaczona
dokumentacia
Uwaga! Prawo federaine zezwala na
sprzedaz niniejszego urzadzenia
wylacznie licencionowanemu lekarzowi
lub na jego zlecenie
Chronié przed wilgocia
Kod parti/numer seri
Zapoznac sie z instrukcja обета!
2
ил el
Oznaczenie CE
>
Produkt niesteryiny
A
ГА
Ti
Numer katalogowy, do zamówien lub
referencyiny
a
Oznaczenie WEEE (zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny)
L.ITO21 CareFusion
(Polish)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
Carefusion literature number: 36-10270A « 2013-10
Page 38 of 53
Snowden Pencer™
Cabos De Fibra Optica
Instrugoes De Utilizacáo
LEIA ANTES DE UTILIZAR
O incumprimento destas instrucóes poderä inutilizar o dispositivo ou anular a garantia.
Descriçaäo do dispositivo
Os cabos de fibra óptica da CareFusion destinam-se a proporcionar o mais elevado nível de iluminacáo
possivel, quando usados em conjunto com uma fonte de luz de fibra óptica de utilizacáo médica. Os
cabos de fibra óptica da CareFusion podem ser utilizados com fontes de luz de quartzo-halogéneo,
hateto metálico ou xénon. Sáo compatíveis com quase todos os endoscôpios, instrumentos médicos e
microscópios.
Uso previsto
Este dispositivo destina-se a iluminar um local cirúrgico, transmitindo luz de uma fonte de luz de fibra
óptica para o local pretendido. Os cabos da CareFusion sáo adequados para utilzacáo médica e
apresentam um elevado nível de transmitáncia e eficiencia máxima.
NOTA: 0 tipo de cabo adequado a uma determinada fonte de luz pode ser determinado através da
tabela em baixo.
Cabo padráo
Halogenio de 250 W Sim
Xenon de cerámica Sim
focalizado
Xenon de outro tipo, Sim
< 300 W
Xénon, > 300 W Náo
Haleto metálico, < 75 W Sim
LED Sim
No caso da utilizacáo com fontes de luz de xénon, confirme se a fonte de luz filtra, pelo menos, 90%
da radiacáo infravermelha (1V) para evitar uma eleva concentracáo de calor.
Avisos e precaucóes Л
Le
Os cabos de luz da CareFusion sáo fornecidos náo esterilizados e devem ser esterilizados antes da
utitizacáo. Consulte as instrucgóes de limpeza e esterilizacáo.
Antes da utilizagáo, verifique sempre se os cabos apresentam danos. Preste especial atencáo a
existéncia de riscos ou mossas nas superfícies ópticas.
Manuseie os cabos da CareFusion com o mesmo cuidado tido com qualquer dispositivo óptico
delicado.
O utilizador deste produto deverá conhecer e ter recebido formacáo completa sobre a utilizacáo e os
cuidados a ter com o produto.
Utilize um cabo com um tamanho adequado ao endoscópio. A utilizacgáo de um cabo (bundle de
fibras ópticas) com um tamanho maior do que o do endoscópio resultará no sobreaquecimento da
extremidade proximal do endoscdpio.
PERIGO DE INCENDIO: nunca tape nem cubra a extremidade de um cabo de fibra óptica com
material inflamavel.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Portuguese) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 39 of 53
se Podera registar-se a perda de luz e temperaturas do instrumento acima do normal em caso de
utilizaçäo de um cabo de fibra óptica de fonte de luz com uma abertura ou diámetro de bundle maior
do que a abertura ou diámetro receptor no instrumento,
Limpeza e esterilizacáo dos guias de luz de fibra óptica
Limpeza
Os guías de luz de fibra óptica para endoscópios, microscópios e instrumentos cirúrgicos sáo dispositivos
ópticos de alta qualidade. Exigem cuidados semelhantes aos prestados a qualquer componente óptico
de precisáo, Depois de cada utilizacáo, o guia de luz deverá ser lavado e limpo. Deverá utilizar uma
escova e detergente suaves para limpar o dispositivo. Dedique especial atencáo a aberturas ou dobras.
Evite a utilizacáo de materiais ásperos ou detergentes que possam riscar ou de alguma forma danificar
as superficies ópticas nas extremidades do guia de luz. A CareFusion recomenda as seguintes
directrizes de esterilizaçäo a vapor (autoclave):
Esterilizacáo a vapor (autoclave)
O ciclo seleccionado depende do equipamento e do protocolo hospitalar. Seguem-se as directrizes
gerais:
METODO CICLO TEMPERATURA TEMPO DE
MÍNIMA EXPOSICAO
Vapor (em invólucro) | Pré-vacuo | 132 graus C (270 graus F) 4 minutos
Vapor (em involucro) | Gravidade | 132 graus C (270 graus F) 10 minutos
Vapor (em invólucro) | Gravidade | 121 graus C (250 graus F) 45 minutos
Garantia
A CareFusion oferece uma garantia vitalicia para todos os dispositivos cirúrgicos da marca Snowden
Pender (excepto indicagáo em contrário) contra defeitos funcionais de fabrico e materiai, se utilizados
normalmente e para o seu fim cirúrgico previsto. Os dispositivos da Snowden Pencer com defeitos seráo
substituidos ou reparados de forma gratuita.
Assisténcia para reparacáo
Independentemente do tempo de vida útil do dispositivo da Snowden Pencer, se este necessitar de
assisténcia, devolva-0 a um centro de assisténcia autorizado para reparacáo. Para reparacóes fora dos
EUA, contacte o seu distribuidor local.
Nota: todos os dispositivos que sejam devolvidos para manutencáo, reparacáo, etc., devem ser limpos e
esterilizados de acordo com estas instrugóes de utilizacáo antes de proceder a sua expedicáo.
informacáo para assisténcia ao cliente:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, il 60061 EUA
800-323-9088
www. carefusion.com
Para consultas nacionais, envie um e-mail para:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Para consultas internacionais, envie um e-mail para:
LITO21 CareFusion Rev.N
(Portuguese) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A - 2013-10 Page 40 of 53
GMB-SIT-International-Team(@carefusion.com
FIM DA VIDA UTIL DO PRODUTO
Conforme a directiva europeia relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electrónicos
(REEE), este produto ndo devera ser eliminado com os residuos domésiicos e devera ser reciclado
seguindo os reguiamentos locais aplicaveis,
TABELA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS
Fabricante
Data de fabrico (AAAAMM ou AAAA)
“Representante autorizado” na Uniáo
Europeia
Atencáo: consulte os documentos
fornecidos
Atencáo: a legislacáo federal americana
restringe a venda deste dispositivo por
um profissional de saúde autorizado ou
com receita médica
Manter o produto seco
MAA
padre A de
Código/número do lote
Consulte as instrugóes de utilizacáo
O
Ty
Marcacáo CE
Náo esterilizado
Número do catálogo, de referéncia ou
para nova encomenda
Resíduo de equipamento eléctrico ou
electrónico (REEE)
LITO21 CareFusion
(Portuguese)
CareFusion literature number: 36-10270A » 2013-10
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
Page 41 of 53
Snowden Pencer'™
Cabluri Cu Fibra Optica
Instructiuni De Utilizare
VA RUGAM SA CITITI INAINTE DE UTILIZARE
Nerespectarea acestor instructiuni pot face ca dispozitivul sa fie inutilizabil si pot duce la anularea
oricárei garantii.
Descrierea dispozitivului
Cablurile cu fibrá opticá CareFusion sunt proiectate sa furnizeze o cantitate maximá de luminá atunci
cand sunt cuplate fa o sursá de luminá cu fibre optice de nivel medical. Cablurile cu fibrá opticá
CareFusion pot fi utilizate cu surse de luminá cu halogen cu cuart, halogenurá de metal sau xenon.
Acestea sunt compatibile cu practic toate tipurile de endoscoape, instrumente medicale si microscoape.
Domeniu de uiilizare
Acest dispozitiv este destinat sa dumineze o locatie chirurgicala prin retransmiterea luminii de la o sursá
de lumina cu fibre optice Tn locatia doritá. Cablurile CareFusion sunt de nivel medical, cu o transmitantá
ridicatá si o eficientá de várt.
NOTA: Tipu! de cablu adecvat pentru o sursá de luminá datá poate fi stabilit din tabelul de mai jos.
Cablu standard
Halogen 250 W Da
Xenon cu ceramicá Da
focalizatä
Alte surse de xenon Da
< 300 W
Xenon > 300 W Nu
Halogenurá de metal Da
=75W
LED Da
e La utilizarea surselor de lumina cu xenon, asigurati-va ca sursa de lumina filtreaza cel putin 90% din
radiatia In infrarosu (IR) pentru a preveni caldura intensá.
o Cablurie de luminá CareFusion sunt furnizate nesterile si trebuie sterilizate inainte de utilizare.
Consultati instructiunile de curátare si sterilizare.
e Inainte de utilizare, inspectati intotdeauna cablurile, pentru a depista orice urmá de deteriorare.
Асогдай о atentie speciala suprafetelor optice, care nu trebuie sá prezinte zgarieturi sau murdarie.
Tratati cablurile CareFusion cu atentie, ca pe orice alt dispozitiv optic de finete.
Utitizatorul acestui produs trebuie sa fie bine familiarizat si instruit in ceea ce priveste utilizarea si
intretinerea produsulut.
e Dimensiunea cabluluí trebuie sá fie corespunzátoare endoscopului. Utilizarea unui cablu mai mare
(dimensiunea fasciculului de fibre) decát este necesar pentru endoscop va determina supraincálzirea
capátului invecinat al endoscopului.
e PERICOL DE INCENDIU: Nu drapati si nu acoperiti niciodatá capatul niciunui cablu cu fibrá opticá cu
materiale inflamabile.
Avertismente si másuri de precautie
o ©
LITO21 CareFusion Rev.N
(Romanian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 42 of 53
е Pot aparea pierderi de lumina si temperaturi mai ridicate decat cele normale ale instrumentelor daca
se utilizeazá un cablu cu fibrá opticá pentru surse de lumina cu o deschidere mai mare sau cu un
diametru al fasciculului mai mare decât cel al instrumentelor care receptioneazä deschiderea sau
diametrul fasciculului.
Curátarea si sterilizarea ghidurilor de luminá cu fibrá opticá
Curatarea
Ghidurile de lumina cu fibra optica pentru endoscoape, microscoape si instrumente chirurgicale sunt
dispozitive optice de inaitá calitate. Acestea necesita o atentie similara celei acordate oricärei
componente optice de precizie. Dupéa fiecare utilizare, ghidul de lumina trebuie spalat gi curatat de toate
resturile. Pentru curdtarea dispozitivului se va utiliza o perie moale si un detergent slab. Acordati mare
atentie spatiilor adáncite si cutelor. Evitati orice materiale sau detergenti duri, care pot zgäria sau
deteriora Tn orice alt mod suprafetele optice de la fiecare capát al ghidului de lumina. CareFusion
recomanda urmatoarele instructiuni pentru sterilizarea cu abur (la autoclavä):
Sterilizarea cu abur (la autoclava)
Ciclul selectat este dependent de echipament si de protocolul spitalului. Instructiunile generale sunt
urmátoarele:
METODA CICLU TEMPERATURA TIMP DE EXPUNERE
MINIMA
Abur (cufundat) Vid preliminar ¡ 270 grade F (132 grade С) | 4 minute
Abur (cufundat) Gravitatie 270 grade F (132 grade C) | 10 minute
Abur (cufundat) Gravitatie 250 grade F (121 grade C) | 45 de minute
Garantie
CareFusion oferá o garantie pentru intreaga duratá de viatá la toate dispozitivele chirurgicale care poartá
numele de marcá Snowden Pencer (dacá nu existá alte specificatil), conform cáreia produsele respective
nu prezintá defecte de manoperá si materiale atunci cánd sunt utilizate in mod normai, in scopul
chirurgical proiectat. Orice dispozitiv Snowden Pencer care se constatá a fi defect va fi inlocuit sau
reparat fara costuri.
Interventii service pentru reparatii
Indiferent de vechime, daca oricare dispozitiv Snowden Pencer necesita o interventie de service,
returnati- la un centru service de reparatii autorizat. Pentru reparatii in afara SUA, va rugam sa va
contactati distribuitorul local.
Nota: Inainte de a fi trimise, toate dispozitivele returnate pentru intretinere, reparafii etc. trebuie curätate
si sterilizate in conformitate cu aceste instructiuni de utilizare.
Informatii de relatii cu clientii:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, [1 60061 SUA
800-323-2088
www. carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Romanian) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A 2013-10 Page 43 of 53
Pentru intrebari ale consumatorilor din aceasta tara, trimiteti un e-mail la:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Pentru intrebari ale consumatorilor internationali, trimitet! un e-mail la:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
SFÁRSITUL DURATEI DE VIATA À PRODUSULUI
Ín conformitate cu Directiva europeaná privind deseurile de echipamente electrice si electronice
(DEEF), acest produs trebuile casat separat fatá de deseurile menajere si reciclat in conformitate cu
reglementarile locale Tn vigoare.
DIAGRAMA SIMBOLURILOR UTILIZATE
Producátor
Data fabricatiel (AAAALL sau AAAA}
,Reprezentant autorizat” in Comunitatea
Europeanä
Atentie, consultati documentele
insotitoare
Atentie: 11Legea federalá — interzice
vánzarea acestul dispozitiv de cátre sau
la comanda unui medic generalist licentiat
Pástrati produsul uscat
Cod de lot / numár de lot
Consultatt instructiunile de utilizare
Marcaj CE
Nesteril
Numár de catalog, comandá nouá sau
referintä
DEEE - deseuri de echipamente electrice
si electronice
LITO21 CareFusion
(Romanian)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10
Page 44 of 53
Snowden Pencer™
Cables De Fibra Optica
Instrucciones De Uso
LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO
No leer estas instrucciones puede hacer que el dispositivo quede inutilizable y anular cualquier
_ garantía existente,
Descripción del dispositivo
Los cables de fibra óptica CareFusion están diseñados para suministrar la máxima luz posible si se
conectan a una fuente luminosa de fibra óptica de calidad médica. Los cables de fibra óptica CareFusion
se pueden utilizar con fuentes fuminosas halógenas de cuarzo, de haluro metal o de xenón y son
compatibles con prácticamente todos los endoscopios, instrumentos médicos y microscopios.
Uso previsto
Este dispositivo está diseñado para iluminar un lecho quirúrgico mediante la aplicación de luz
proveniente de una fuente luminosa de fibra óptica en el lugar deseado. Las guías de luz CareFusion
son de calidad médica, alta transmitancia y máxima eficacia.
NOTA: El tipo de guía adecuado para una fuente luminosa en particular se puede determinar en la
siguiente tabla.
©
Cable eständar
250 W halógeno Si
Xenón-cerámica Si
enfocado
Otro xenón <300 W Si
Xenón >300 W No
Haluro metal <75 W Si
LED Si
En el caso de fuentes luminosas de xenón, asegúrese de que la fuente de luz filtra al menos el 90%
de la radiación infrarroja (IR) para evitar una temperatura elevada.
Advertencias y precauciones Л
Las guías de luz CareFusion se suministran sin esterilizar, por lo que deberán esterilizarse antes de
usarios. Consulte fas instrucciones sobre limpieza y esterilización.
Inspeccione siempre las guías en busca de daños antes de usarlas. Preste especial atención a las
superficies ópticas en busca de arañazos o pequeñas roturas.
Trate las guias de luz CareFusion con cuidado, igual que haría con cualquier dispositivo óptico
delicado,
El usuario de este producto deberá conocer profundamente el producto y sus cuidados así como
tener la formación apropiada para su uso.
Haga corresponder el tamaño de la guía con el endoscopio. Utilizar una guía mayor (tamaño del haz
de fibra) que el endoscopia provocará el calentamiento del extremo proximal del endoscopio.
RIESGO DE INCENDIO: nunca envuelva o tape el extremo de ningún cable de fibra óptica con
material inflamable.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Spanish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 45 of 53
e Se puede producir pérdida de uz y temperaturas en el instrumento mas altas de lo debido si se usa
un cable de fibra óptica con una apertura o diámetro del haz mayor que los instrumentos que reciben
la apertura o diámetro del haz.
Limpieza y esterilización de las guías de luz de fibra óptica
Limpieza
Las guías de luz de fibra óptica para endoscopios, microscopios e instrumentos quirúrgicos son
dispositivos ópticos de alta calidad que requieren unos cuidados similares a los de cualquier componente
óptico de precisión. Tras cada uso, la guia de luz debe lavarse y limpiarse de cualquier resto. Para
limpiar el dispositivo se debe utiiizar un cepilio y detergente suaves. Preste especial atención a cualquier
grieta o fisura. Evite los materiales o detergentes abrasivos que puedan rallar o dañar de cualquier modo
las superficies ópticas de ambos extremos de la guía de luz. CareFusion recomienda las siguientes
directrices para esterilización mediante vapor (autoclave):
Esterilización por vapor (autoclave)
El cicio seleccionado dependerá del equipo y del protocolo del hospital. Pautas generales:
METODO CICLO TEMPERATURA MÍNIMA TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
Vapor (envuelto) Prevacio 132 °C (270 °F) 4 minutos
Vapor (envuelto) Gravedad 132 °C (270 °F) 10 minutos
Vapor (envuelto) Gravedad 121 °C (250 °F) 45 minutos
Garantia
CareFusion garantiza durante toda la vida útil que todos los instrumentos quirúrgicos de la marca
Snowden Pencer (a menos que se indique lo contrario) no tienen defectos funcionales relacionados con
los materiales y la mano de obra siempre que se usen normalmente para el uso quirúrgico previsto. Los
instrumentos Snowden Pencer cuyo estado defectuoso se confirme serán sustituidos o reparados de
forma gratuita.
Servicio de reparacion
Con independencia de su anfigledad, si un instrumento Snowden Pencer necesita ser reparado, puede
enviario a un centro de reparación autorizado. Para las reparaciones fuera de Estados Unidos, póngase
en contacto con el distribuidor local.
Nota: Todos los instrumentos enviados para su mantenimiento, reparación, etc. se deben limpiar y
esterilizar según estas instrucciones de uso antes del envío.
Información sobre el Servicio al cliente:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 EE. UU.
800-323-9088
www.carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Spanish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 46 of 53
Para consultas nacionales, escriba a:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Para consultas internacionales, escriba a:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
FIN DE LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO
En conformidad con la directiva europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), este producto debe desecharse de forma separada de los residuos domésticos y reciclarse
en conformidad con la legislación local aplicable.
TABLA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS
Fabricante
Fecha de fabricación (AAAAMM o AAAA)
“Representante autorizado” en la
Comunidad Europea
Precaución, consultar ta documentación
adjunta
Precaución: Las leyes federales de los
Estados Unidos solo permiten la venta de
este dispositivo bajo prescripción médica.
Mantener el producto seco
Código de barrasmuúmero de lote
Consultar las instrucciones de uso
Marca CE
No estérH
Número de catálogo, de pedido o de
referencia
RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos
LITO21 CareFusion
(Spanish)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A e 2013-10 Page 47 of 53
Snowden Pencer™
Fiberoptiska Kablar
Bruksanvisning
LAS FÔRE ANVANDNING
Om de har instruktionerna inte f6ljs kan enheten bli oanvändbar eller garantin upphóra ait gâlla.
Enhetsbeskrivning
CareFusions fiberoptiska kablar ár utformade for att ge maximalt med ljus nar de kopplas till en
medicinsk fiberoptisk ljuskálla. CareFusions fiberoptiska kablar kan anvándas med ljuskallor baserade
pá kvartshalogen, metailihalid och xenon. De ár kompatibla med i stort sett alla endoskop, medicinska
instrument ach mikroskop.
Avsedd anvandning
Den har enheten anvéands ili att lysa upp kirurgiarbetsomraden genom att ljus leds fran en fiberoptisk
juskálla til den onskade platsen. CareFusion-kablarna &r av medicinsk kvalitet, hogoverfoérande och
med maximal effextivitet.
Obs! | tabellen nedan ser du vilken typ av kabel som passar till olika ljuskéallor.
Standardkabel
Halogen 250 W Ja
Fokuserad, keramisk xenon Ja
Annan xenon < 300 W Ja
Xenon > 300 W №
Metallhaiid = 75 W Ja
Lysdiod Ja
e Nar du anvánder Xenon-ijuskállor máste du se till att ljuskállan filtrerar minst 90 % av den infraróáda
strálningen fór att fórhindra mycket hôga temperaturer.
Varningar och forsiktighetsatgarder Л
eo CareFusion-uskablarna ár inte sterila nér de levereras. De máste steriliseras fore anvandning. Se
instruktionerna om rengôring och sterilisering.
e Inspektera alltid kablarna och titta efter skador innan de anvánds. Kontrollera optiska ytor sárkskilt
noga och titta efter repor och skador.
e Var forsiktigt nar du hanterar CareFusion-kablarna, precis som med all annan avancerad optisk
utrustning.
e Alla personer som ska anvanda den har produkien maste ké&nna till produkien val och veta hur den
ska skôtas.
e Matcha kabelstorleken med endoskopet. Om du anvander en stérre kabel (fiberknippets tjocklek) án
vad som kravs fór endoskopet óverhettas den proximala ánden pá endoskopet.
BRANDFARA: Tack aldrig anden pa nagon fiberoptisk kabel med nagonting lattantandligt.
Om du använder en fiberoptisk kabel till ljuskallan dar óppningen eller tiockleken óverskrider
motsvarigheten hos instrumenten som tar emot ôppningen eller kabeltjockleken kan ljusfórlust och
temperaturer óver de normala uppstá.
LITO21 CareFusion Rev.N
(Swedish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A - 2013-10 Page 48 of 53
Rengóring och sterilisering av fiberoptiska ljusledare
Rengoring
Fiberoptiska ljusledare for endoskop, mikroskop och kirurgiska instrument ar hogkvalitativa optiska
enheter. De kräver samma skotsel och fórsiktighet som alla optiska precisionskomponenter. Tvátta
jusledaren och avlagsna all smuts efter varje anvandning. Anvand en mjuk borste och ett milt
rengóringsmedel pá enheten. Var sárskilt uppmárksam pá alla sprickor och sómmar. Undvik material eiler
rengóringsmedel som kan repa eller pá annat sátt skada ytan ¡ nágon ánde av ljusledaren. CareFusion
rekommenderar fóljande ángsteriliseringsriktlinjer (autoklav):
Angsterilisering (autoklav)
Val av cykel beror pa utrustningen och sjukhusets protokoll. De generella riktlinjerna ar:
METOD CYKEL LAGSTA TEMPERATUR EXPONERINGSTID
Anga (insvept) rórvakuum 270 grader + (132 grader C) 4 minuter
Anga (insvept) Gravitation 270 grader F (132 grader C) 10 minuter
Anga (insvept) | Gravitation 250 grader F (121 grader C) 45 minuter
Garanti
Carer usion erbjuder livstids garanti pá alla kirurgiska instrument med varumarket Snowden Pencer (om
inget annat anges) och de ska vara fria fran funktionsfel i utférande eller material vid normal anvandning i
sitt avsedda Kirurgiska syfte. Om nagon Snowden Pencer-enhet visar sig vara defekt ersatts eller
repareras den utan kostnad.
Reparationsservice
Om en Snowden Pencer-enhet, cavsett alder, behover service skickar du den till ett auktoriserat
reparationsservicecenter. Fór reparationer utanfór USA kontaktar du din lokala leverantór.
Obs! Alla enheter som skickas in for underhall, reparation m.m. maste vara rena och steriliserade enligt
dessa anvisningar innan de skickas.
Kundtjanstinformation:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
800-323-9088
www. carefusion.com
For inrikes fragor, skicka e-post till:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
For internationella fragor, skicka e-post till:
GMB-S1T-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Swedish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 49 of 53
NAR PRODUKTEN NATT SLUTET AV LIVSCYKELN
| enlighet med WEEE-direktivet om avfall fran elektrisk och elektronisk utrustning maste den har
produkten kasseras avskilt fran hushálissopor och átervinnas ¡ enlighet med gállande lokala
bestámmelser.
DIAGRAM MED ANVANDA SYMBOLER
Tilverkare
Tillverkningsdatum (AAAAMM eller AAAA)
"Behdrig representant” for EU
Varning, konsultera medfóljande dokumentation
Enligt federal lagstiftning ar det endast tillátet
att sálja den har utrustningen till eller enligt
instruktioner av en lákare
Hall produkten torr
Batchkod/iotnummer
Se bruksanvisningen
CE-markt
icke-steril
Katalog, nybeställning och referensnummer
WEEE, avfall fran elektrisk och elektronisk
utrustning
LITO21 CareFusion
(Swedish)
Rev.N
Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A * 2013-10
Page 50 of 53
Snowden Pencer™
Fiberoptik Kablolar
Kullanmim Talimatlari
LUTFEN CIHAZI KULLANMADAN ONCE OKUYUN
Bu talimatiann izlenmemesi cihazl kullanilamaz hale getirebilir ve garantileri gecersiz kilabilir.
Cihaz Tammi
CareFusion fiberoptik kablolari, tibbi sinif fiberoptik 151k kaynagina baglandiklarinda maksimum 1$1К
iletecek gekilde tasarlanmistir. CareFusion fiberoptik kablolarn kuvars halojen, metal halide veya ksenon
IsIk kaynaklari île kullanilabilir. Kablolar hemen hemen tim endoskoplar, tibbi aletler ve mikroskoplar №
uyumiudur.
Kullanim Ámaci
Bu cihaz, fiberoptik 1s1k kaynadindan istenen bôlge üzerine 1sik ileterek cerrahi bólgeyi aydinlatmak üzere
tasarlanmistir. CareFusion kablolari yüksek iletkenlide ve tepe verimiilide sahip tibbi sinif kablolardir.
NOT: Belirli bir tg1k kaynagina uygun kablo tipi asadidaki tablodan belirlenebilir.
Standart Kablo
250 W Halojen Evet
Odakli Seramik Evet
Ksenon ve
_Diger Ksenon = 300 W Evet
Ksenon >300 W Hayir
Metal Halide < 75 W Evet
LED Evet
e Ksenonisik kaynaklariyla kullanimda, yúksek 1s1 olusumunu óniemek icgin isik kaynaginin kizil ôtesi
radyasyonun (IR) en az %90'1n1 filtrelediginden emin olun,
e CareFusion Isik kablolari non-steril olarak saglanir ve kullanimdan once sterilize edilmeleri gerekir.
Temizleme ve sterilizasyon talimatlarina bakin.
e Kullanimdan ônce mutlaka kablolarda hasar belirtisi olup olmadidini inceleyin. Optik yüzeylerde cizik
veya küçük oyuklar olup olmadigina úzellikie dikkat edin.
o CareFusion kablolarin: kullanirken, diger tum hassas optik aletleri kullanirken gosterdiginiz dikkati
gôsterin.
e Bu Urünün kullanicisi, ürünün kullanimt ve bakimi konularinda bilgili ve editimli olmalidir.
e frndoskopa uygun kabio boyutunu seçin. Endoskopun gerektirdiginden daha büyük bir kablo (fiber
demet boyutu) kullaniimasi, endoskopun yakin ucunun agin isinmasina neden olur,
o YANGIN TEHLIKESI: Fiberoptik kablolarin ucunu asla alevienebilir bir malzemeyle kaplamayin veya
ortmeyin.
o Kullanilan igik kaynag! fiber optik kablosunun agiklik veya demet capt, cihazin alig ac¢iklik veya demet
çapindan daha genis olursa, 1sik kaybt ve normalden daha yiksek alet sicakliklariyla karsilasilabilir.
Uyarilar ve Onlemier
LITO21 CareFusion Rev.N
(Turkish) Date of Revision:10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 51 of 53
Fiberoptik isik Kilavuzlarinin Temizlenmesi ve Sterilizasyonu
Temizleme
Endoskop, mikroskop ve cerrahi aletlere yônelik fiberoptik isik Kilavuzlar! yúuksek kaliteli optik cihazlardir.
Tum hassas optik bileseniere gôsteriien dzen bu cihazlara da gosteriimelidir. isik kilavuzu, her
kullanimdan sonra yikanmall ve tim kalintilardan arindirihmaldir. Cihazi temizlemek icin yumusak bir
firca ve yumusak deterjan kullanilmalidir. Dar araliklara ve birlesme yerierine ôzel dikkat gôsterin. Isik
Kilavuzunun iki ucundaki optik yuzeyleri gizebilecek veya herhangi bir sekilde bu yüzeylere hasar
verebilecek sert malzemeleri veya deterjanlari kullanmaktan kaçinin. CareFusion asaÿidaki Buharl
Sterilizasyon (Otoklav) yônergelerinin izlenmesini ónerir:
Buharl: Sterilizasyon (Otokiav)
Dóngu, cihaz ve hastane protokolune bagl olarak secilir. Genel yónergeler asagidaki sekildedir:
YÓNTEM DÓNGÚ MINIMUM SICAKLIK MARUZIYET SURESI
Buhar (sarili) On vakum 270 derece F (132 derece C) | 4 dakika
Buhar (sarili) Yercekimi 270 derece F (132 derece C) | 10 dakika
Buhar (sari) Yercekimi 250 derece F (121 derece C) | 45 dakika
Garanti
CareFusion, Snowden Pencer markasina sahip tum cerrahi cihazlarda (aksi belirtimedigi súrece), cihaz
normal kosullarda amagianan cerrahi islem igin kullaniidigi súrece iscilik veya malzeme kaynakli çalisma
hatast bulunmayacaú na dair ómúr boyu garanti sunar. Hatalr oldugu belirlenen tim Snowden Pencer
cihaztar| Úcretsiz olarak dedistirilecek veya onarilacaktir.
Onarim Hizmeti
Cihaz yasina bak:imaksizin servis gerektiren tim Snowden Pencer cihazlarini yetkili servis merkezine
teslim edin. ABD disindaki onarim islemieri icin lútfren Ulkenizdeki distribútór ile temasa gecin.
Not: Bakim, onanm gibi islemler icin servise teslim edilen tüm cihazlarin gónderimden ónce bu kultanim
talimatlar: dogruitusunda temizlenmis ve sterilize edilmis olmasi gerekmektedir.
Müsteri Hizmetileri bilgileri:
CareFusion
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL. 60061 ABD
800-323-9088
www. carefusion.com
Yerel sorular igin e-posta adresi:
GMB-VMueller-Cust-Support@carefusion.com
Uluslararasi sorular icin e-posta adresi:
GMB-SIT-International-Team@carefusion.com
LITO21 CareFusion Rev.N
(Turkish) Date of Revision: 10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A « 2013-10 Page 52 of 53
URUN OMRUNUN SONU
Bu Gran, Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmana (WEEE) yonelik Avrupa Direktifine uygun olarak, ev
atiklarindan ayri toplanmah ve ilgili yerel dûzenlemelere uygun olarak geri dônüstürüimelidir.
KULLANILAN SEMBOLLER TABLOSU
Uretici
md Uretim tarihi (YYYYAA veya YYYY)
LÀ
EJE Avrupa Topiutugundaki “Yetkili Temsilci"
Dikkat, tirúnle birlikte verilen belgelere
bakin
Dikkat: Federal yasalara góre bu cihaz
lisansli bir doktor tarafindan veya lisanslt
bir doktorun talimatr ¡le satilabilir.
Urünü kuru tutun
LOT] Parti kodu / fof numarasi
[Ti] Kullanim Talimatiarina bakin
C € CE isareti
fo Steril degildir
Katalog, tekrar siparis veya referans
REF numarasl
Y WEEE atrk elektrikli ve elektronik ekipman
LI TO21 CareFusion Rev.N
(Turkish) Date of Revision:10/11/13
CareFusion literature number: 36-10270A + 2013-10 Page 53 of 53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising